ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 134

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
23 maj 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdande av protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/870 av den 15 maj 2017 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kopi Arabika Gayo [SGB])

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/871 av den 22 maj 2017 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i vissa köttberedningar ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/872 av den 22 maj 2017 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/873 av den 22 maj 2017 om godkännande av L-tryptofan framställt av Escherichia coli som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/874 av den 22 maj 2017 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av butan (E 943 a), isobutan (E 943 b) och propan (E 944) i färgberedningar ( 1 )

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/875 av den 22 maj 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/876 av den 18 maj 2017 om Europeiska unionens anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC)

23

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/877 av den 16 maj 2017 om det föreslagna medborgarinitiativet Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart! [delgivet med nr C(2017) 3382]

38

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2015 av underkommittén för sanitära och fytosanitära frågor EU-Georgien av den 20 mars 2015 om antagande av underkommitténs arbetsordning [2017/878]

40

 

*

Beslut nr 1/2015 av underkommittén för geografiska beteckningar EU–Georgien av den 25 november 2015 om antagande av underkommitténs arbetsordning [2017/879]

46

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/220 av den 8 februari 2017 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1106/2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien efter en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 ( EUT L 34, 9.2.2017 )

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/1


Meddelande om ikraftträdande av protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan

Protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan kommer att träda i kraft den 26 maj 2017.


FÖRORDNINGAR

23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/2


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/870

av den 15 maj 2017

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kopi Arabika Gayo [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Indonesiens ansökan om registrering av namnet ”Kopi Arabika Gayo” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Kopi Arabika Gayo” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Kopi Arabika Gayo” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.8 Övriga produkter i bilaga I till fördraget (kryddor etc.) enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 403, 1.11.2016, s. 5.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/871

av den 22 maj 2017

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i vissa köttberedningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Den 11 maj 2015 lämnade Tjeckien in en ansökan om godkännande av användningen av fosforsyra, fosfater, difosfater, trifosfater och polyfosfater (nedan kallade fosfater) som stabiliseringsmedel i följande tjeckiska köttberedningar: Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása och Syrová klobása. Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Användningen av fosfater är nödvändig för att bevara livsmedlets fysikaliska och kemiska tillstånd och för att öka de bindande egenskaperna hos köttberedningar såsom t.ex. Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása och Syrová klobása, särskilt när de släpps ut på marknaden i förpackade i skyddande atmosfär och med förlängd hållbarhet. Enligt sökanden är det tekniska behovet av dessa tillsatser i de berörda tjeckiska köttberedningarna detsamma som i breakfast sausages och Bräte, för vilka användningen av fosfater är godkänd enligt del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 i livsmedelskategori 08.2 ”Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004”.

(5)

Enligt skäl 7 i förordning (EG) nr 1333/2008 bör man vid godkännande av livsmedelstillsatser även ta hänsyn till andra faktorer av betydelse för det ärende som behandlas, däribland traditionsrelaterade faktorer. Vissa traditionella produkter bör därför bibehållas på marknaden i vissa medlemsstater under förutsättning att användningen av livsmedelstillsatser i dessa produkter uppfyller de allmänna och särskilda villkoren i förordning (EG) nr 1333/2008.

(6)

För att säkerställa en enhetlig användning av de tillsatser som omfattas av föreliggande förordning kommer de berörda tjeckiska köttberedningarna att beskrivas i ett vägledningsdokument som innehåller en beskrivning av livsmedelskategorierna i del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser (3).

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Användningen av fosfater som livsmedelstillsatser har godkänts i en rad olika livsmedel. Deras säkerhet har utvärderats av vetenskapliga livsmedelskommittén som fastställde ett högsta tolerabelt dagligt intag på 70 mg/kg kroppsvikt uttryckt som fosfor (4). Eftersom ansökan om utvidgning av användningen av fosfater är begränsad till några få särskilda produkter som har använts traditionellt förväntas utvidgningen inte få någon stor betydelse för den totala exponeringen för fosfater. Utvidgningen av användningen av dessa livsmedelstillsatser utgör därför en uppdatering av unionsförteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa och det krävs inget yttrande från myndigheten.

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en

(4)  Reports of the Scientific Committee for Food, Twenty-fifth series (s. 13), 1991.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska uppgifterna om fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i livsmedelskategori 08.2, ”Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004”, ersättas med följande:

 

”E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

5 000

(1) (4)

Endast breakfast sausages. Köttet i produkten har malts ned så att muskel- och fettvävnaden fullständigt har finfördelats och fibrerna bildar en homogen blandning med fettet, vilket ger produkten dess karakteristiska utseende; gråsaltad finsk julskinka, burger meat som innehåller minst 4 % grönsaker och/eller spannmål blandat i köttet, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása och Syrová klobása


23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/872

av den 22 maj 2017

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 33.2 och 33.3 samt 38 d, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2) innehåller en förteckning över tredjeländer vars produktionssystem och kontrollåtgärder för ekologisk produktion av jordbruksprodukter har erkänts som likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007.

(2)

Republiken Korea informerade kommissionen om att dess behöriga myndighet har lagt till ett kontrollorgan i förteckningen över kontrollorgan som är erkända av Republiken Korea.

(3)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 finns en förteckning över de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda intyg om likvärdighet i tredjeländer.

(4)

”Abcert AG” har informerat kommissionen om att man har upphört med all certifiering i alla de tredjeländer för vilka man har erkännande, och kontrollorganet bör inte längre förtecknas i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(5)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA” om att införas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna ”Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA” vad gäller produktkategorierna A och D för Angola och São Tomé och Príncipe.

(6)

”Argencert SA” har underrättat kommissionen om adressändring.

(7)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna från ”Bioagricert Srl”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet vad gäller produktkategorierna A, D och E till att omfatta även Malaysia och Singapore och att utvidga erkännandet för Kina till att omfatta även produktkategori B och E.

(8)

”CCOF Certification Services” har informerat kommissionen om att man önskar återkalla erkännandet vad gäller kategori F för Mexiko. Det bör därför inte längre tas med i det landets förteckning i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(9)

”Certisys” har underrättat kommissionen om adressändring. Dessutom har kommissionen mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Certisys”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Demokratiska republiken Kongo.

(10)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Control Union Certifications”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga erkännandet för Angola, Djibouti, Eritrea, Fiji, Kosovo (3), Liberia, Niger, Tchad och Vitryssland vad gäller produktkategorierna A, D, E och F, och för Demokratiska republiken Kongo och Madagaskar vad gäller produktkategorierna A, E och F.

(11)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan från ”Ecocert SA” om ändring av specifikationerna. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, B och D till att omfatta även Egypten, att utvidga erkännandet för Monaco till produktkategori C och erkännandet för Bosnien och Hercegovina till produktkategorierna E och F.

(12)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” om ändring av specifikationerna. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, C och D till att även omfatta Indonesien.

(13)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”IMOcert Latinoamérica Ltda”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, B och D till att omfatta även Argentina, Costa Rica, Guyana och Honduras. Dessutom är det motiverat att utvidga erkännandet av ”IMOcert Latinoamérica Ltda” för Belize, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela till produktkategori B.

(14)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna från ”LACON GmbH”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet vad gäller produktkategorierna A, B och D till att omfatta även Bosnien och Hercegovina, Chile, Etiopien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Kuba, och för produktkategorierna A och D till Dominikanska republiken, Kenya, Swaziland och Zimbabwe.

(15)

”ÖkoP Zertifizierungs GmbH” har informerat kommissionen om att man upphör med all certifiering i det tredjeland för vilket man har erkännande. Det bör därför inte längre tas med i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(16)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Valsts SIA ’Sertifikācijas un testēšanas centrs’” om att införas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna ”Valsts SIA” vad gäller produktkategorierna A, B, D, E och F i fråga om Ryssland och Ukraina.

(17)

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1235/2008, ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1842 (4) innehåller den nya mallen för utdrag ur kontrollintyget för import av ekologiska produkter enligt det elektroniska certifieringssystemet som det hänvisas till i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1235/2008. I artikel 14.2 fjärde stycket, tidigare femte stycket, hänvisas fortfarande till fält 15 i stället för fält 14 i utdraget. Dessutom hänvisas i fält 14 i utdraget och i motsvarande anmärkning i bilaga VI till artikel 33 i stället för artikel 34 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (5). Dessa fel bör rättas.

(18)

Bilagorna III, IV och VI till förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

(19)

För tydlighetens skull bör rättelserna av förordning (EG) nr 1235/2008 tillämpas från och med tillämpningsdatumet för de relevanta ändringarna i genomförandeförordning (EU) 2016/1842.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 1235/2008

Förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Rättelse av förordning (EG) nr 1235/2008

Förordning (EG) nr 1235/2008 ska rättas på följande sätt:

1.

I artikel 14.2 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Mottagaren av ett parti ska vid mottagandet fylla i fält 14 i originalet till utdraget ur kontrollintyget för att intyga att partiet tagits emot enligt artikel 34 i förordning (EG) nr 889/2008.”

2.

Bilaga VI ska rättas i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2 ska tillämpas från och med den 19 april 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1842 av den 14 oktober 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 vad gäller det elektroniska kontrollintyget för importerade ekologiska produkter och vissa andra inslag, och av förordning (EG) nr 889/2008 vad gäller kraven för konserverade eller bearbetade ekologiska produkter och överföring av information (EUT L 282, 19.10.2016, s. 19).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).


BILAGA I

I punkt 5 i texten avseende Republiken Korea i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 ska följande rad införas:

”KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr”


BILAGA II

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Texten avseende ”Abcert AG” ska utgå.

2.

Efter texten avseende ”Agreco R.F. Göderz Gmbh” ska följande text införas:

”Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LD”

1.

Adress: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal

2.

Webbadress: www.agricert.pt

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kod

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

Sao Tomé och Príncipe

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.”

3.

I texten avseende ”Argencert SA” ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Adress: Bouchard 644 6o piso ’A’, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina”

4.

I texten avseende ”Bioagricert S.r.l.” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”MY-BIO-132

Malaysia

X

X

x

—”

”SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

—”

b)

I raden avseende Kina ska ett kryss läggas till i kolumnerna B och E.

5.

I texten avseende ”CCOF Certification Services” ska i punkt 3 krysset i kolumn F utgå i raden avseende Mexiko.

6.

Texten avseende ”Certisys” ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Adress: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgien”

b)

I punkt 3 ska följande rad införas i kodnummerordning:

”CD-BIO-128

Demokratiska republiken Kongo

x

x

—”

7.

Texten avseende ”Control Union Certifications” ska ändras på följande sätt:

a)

I raderna avseende Angola, Djibouti, Eritrea, Fiji, Kosovo, Liberia, Niger, Tchad och Vitryssland ska ett kryss läggas till i kolumnerna A, D, E och F.

b)

I raden avseende Demokratiska republiken Kongo och Madagaskar ska ett kryss läggas till i kolumnerna A, E och F.

8.

I texten avseende ”Ecocert SA” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rad ska införas i kodnummerordning:

”EG-BIO-154

Egypten

x

x

x

—”

b)

I raden avseende Bosnien och Hercegovina ska ett kryss läggas till i kolumnerna E och F.

c)

I raden avseende Monaco ska ett kryss läggas till i kolumn C.

9.

I avsnittet för ”Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” ska i punkt 3 följande rad införas i kodnummerordning:

”ID-BIO-144

Indonesien

x

x

x

—”

10.

I texten avseende ”IMOcert Latinoamérica Ltda.” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”AR-BIO-123

Argentina

x

x

x

—”

”CR-BIO-123

Costa Rica

x

x

x

—”

”GY-BIO-123

Guyana

x

x

x

—”

”HN-BIO-123

Honduras

x

x

x

—”

b)

I raderna avseende Belize, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Dominikanska Republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela, ska ett kryss läggas till i kolumn B;

c)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion.”

11.

I texten avseende ”LACON GmbH” ska i punkt 3 följande rader föras in i kodnummerordning:

”BA-BIO-134

Bosnien och Hercegovina

x

x

x

—”

”CL-BIO-134

Chile

x

x

x

—”

”CU-BIO-134

Kuba

x

x

 

x

—”

”DO-BIO-134

Dominikanska republiken

x

x

—”

”ET-BIO-134

Etiopien

x

x

x

—”

”KE-BIO-134

Kenya

x

x

—”

”MK-BIO-134

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

x

x

x

—”

”SZ-BIO-134

Swaziland

x

x

—”

”ZW-BIO-134

Zimbabwe

x

x

—”

12.

Textavsnittet avseende ”ÖkoP Zertifizierungs GmbH” ska utgå.

13.

Följande nya text ska införas:

”Valsts SIA ’Sertifikācijas un testēšanas centrs’

1.

Adress: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, Lettland

2.

Webbadress: www.stc.lv

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kod

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

RU-BIO-173

Ryssland

x

x

x

x

x

UA-BIO-173

Ukraina

x

x

x

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.”


BILAGA III

I bilaga VI till förordning (EG) nr 1235/2008, i ruta 14 utdraget och i anmärkningen avseende ruta 14, ska hänvisningen till artikel 33 ersättas med en hänvisning till artikel 34.


23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/873

av den 22 maj 2017

om godkännande av L-tryptofan framställt av Escherichia coli som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 82/471/EEG (2) utvärderas på nytt.

(2)

L-tryptofan har godkänts utan tidsbegränsning enligt direktiv 82/471/EEG genom kommissionens direktiv 88/485/EEG (3). Fodertillsatsen infördes därefter i registret över fodertillsatser som en befintlig produkt i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökningar om en ny utvärdering av L-tryptofan som fodertillsats för alla djurarter har lämnats in i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i samma förordning. Ansökningarna har även lämnats in för godkännande av L-tryptofan för alla djurarter i enlighet med artikel 7 i den förordningen. Till ansökningarna bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Ansökningarna gäller godkännande av L-tryptofan som fodertillsats för alla djurarter i kategorin ”näringstillsatser”, framställt av Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 eller Escherichia coli CGMCC 3667.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sina yttranden av den 11 september 2013 (4), den 10 april 2014 (5), den 9 september 2014 (6), den 29 januari 2015 (7), den 10 september 2015 (8), den 1 december 2015 (9), den 25 januari 2017 (10) och den 25 januari 2017 (11) att L-tryptofan, framställt av Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 och Escherichia coli CGMCC 3667 under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att preparatet anses vara en effektiv källa till den essentiella aminosyran tryptofan i foder. Den som ansökt om godkännande av L-tryptofan framställt av Escherichia coli DSM 25084 kunde visa att endotoxinnivån i tillsatsen reducerades till en acceptabel nivå genom en ändring i tillverkningsprocessen. För att kompletterande L-tryptofan ska vara fullt effektivt för idisslare bör det skyddas mot nedbrytning i våmmen. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Bedömningen av L-tryptofan visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Ämnet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(7)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver att ändringarna av villkoren för godkännandet av L-tryptofan tillämpas omedelbart, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

Det ämne i kategorin ”näringstillsatser” och den funktionella gruppen ”aminosyror, deras salter och analoger” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

1.   Det i bilagan angivna ämnet som godkänts enligt kommissionens direktiv 88/485/EEG och förblandningar innehållande detta ämne får släppas ut på marknaden till och med den 12 december 2017 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 12 juni 2017 och användas till dess att lagren har tömts.

2.   Foderblandningar och foderråvaror innehållande det ämne som avses i punkt 1 som har tillverkats och märkts före den 12 juni 2018 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 12 juni 2017 får släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för livsmedelsproducerande djur.

3.   Foderblandningar och foderråvaror innehållande det ämne som avses i punkt 1 som har tillverkats och märkts före den 12 juni 2019 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 12 juni 2017 får släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för icke-livsmedelsproducerande djur.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder (EGT L 213, 21.7.1982, s. 8).

(3)  Kommissionens direktiv 88/485/EEG av den 26 juli 1988 om ändring av bilagan till rådets direktiv 82/471/EEG om vissa produkter som används i djurfoder (EGT L 239, 30.8.1988, s. 36).

(4)  EFSA Journal, vol. 11(2013):10, artikelnr 3368.

(5)  EFSA Journal, vol. 12(2014):5, artikelnr 3673.

(6)  EFSA Journal, vol. 12(2014):10, artikelnr 3826.

(7)  EFSA Journal, vol. 13(2015):2, artikelnr 4015.

(8)  EFSA Journal, vol. 13(2015):9, artikelnr 4238.

(9)  EFSA Journal, vol. 14(2016):1, artikelnr 4343.

(10)  EFSA Journal, vol. 15(2017):2, artikelnr 4712.

(11)  EFSA Journal, vol. 15(2017):3, artikelnr 4705.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: näringstillsatser. Funktionell grupp: aminosyror, deras salter och analoger.

3c440

L-tryptofan

Tillsatsens sammansättning

Pulver med en lägsta halt på 98 % L-tryptofan (torrsubstans)

Högsta halt av 1,1′-etyliden-bis-L-tryptofan (EBT) på 10 mg/kg

Beskrivning av den aktiva substansen

L-tryptofan framställt genom fermentering med Escherichia coli KCCM 11132P eller

Escherichia coli DSM 25084 eller

Escherichia coli FERM BP-11200 eller

Escherichia coli FERM BP-11354 eller

Escherichia coli DSM 7,59 eller

Escherichia coli CGMCC 3667

Kemisk formel: C11H12N2O2

CAS-nr: 73-22-3

Analysmetoder  (1)

Identifiering av L-tryptofan i fodertillsatsen:

Food Chemical Codex ”L-tryptophan monograph”.

Bestämning av halten tryptofan i fodertillsatsen och förblandningarna:

Vätskekromatografi med fluorescensdetektion (HPLC-FD) – EN ISO 13904-2016

Bestämning av halten tryptofan i fodertillsatsen, förblandningar, foderblandningar och foderråvaror:

Vätskekromatografi (HPLC) med fluorescensdetektion enligt kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (EUT L 54, 26.2.2009. s. 1) (bilaga III del G).

Alla arter

1.

L-tryptofan får släppas ut på marknaden och användas som en tillsats bestående av ett preparat.

2.

För användare av tillsatsen och förblandningar ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddsglasögon och handskar.

3.

Tillsatsens endotoxinhalt och dess dammrisk ska tillförsäkra en maximal endotoxinexponering på 1600 IU endotoxiner/m3 luft (2).

4.

När det gäller idisslare ska L-tryptofan skyddas mot nedbrytning i våmmen.

5.

Uppgifter som ska anges på märkningen av tillsatsen:

vattenhalt.

12 juni 2027


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Exponering beräknad på grundval av endotoxinnivån och på tillsatsens dammrisk enligt den metod som används av EFSA, (EFSA Journal 15(2017):3 artikelnr 4705). Analysmetod: Europeiska farmakopén 2.6.14. (Bakteriella endotoxiner).


23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/874

av den 22 maj 2017

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av butan (E 943 a), isobutan (E 943 b) och propan (E 944) i färgberedningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen samt villkoren för deras användning.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

En ansökan om godkännande av användningen av butan (E 943 a), isobutan (E 943 b) och propan (E 944) som drivgaser i färgberedningar av grupp II och grupp III enligt definitionen i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 lämnades in den 26 januari 2016. Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Butan, isobutan och propan som används som drivgaser kan producera det nödvändiga trycket för att driva ut färgberedningar ur en sprej för att få en enhetlig täckning av färger på livsmedel.

(5)

Vetenskapliga livsmedelskommittén bedömde säkerheten hos propan, butan och isobutan som extraktionsmedel 1991 och konstaterade att en sådan användning kan godtas i livsmedel vid ett gränsvärde på 1 mg/kg per ämne (3).

(6)

Vetenskapliga livsmedelskommittén avgav 1999 ett yttrande om propan, butan och isobutan som drivgaser i aerosolsprejer för matlagning baserade på vegetabilisk olja och vattenbaserade emulsionssprejer för matlagning (4) där det konstaterades att användningen för bakning och stekning mot bakgrund av den låga nivån av resthalter av drivgaser inte medför några toxikologiska risker.

(7)

Analytiska uppgifter som sökanden tillhandahållit bekräftar att resthalterna av butan (E 943 a), isobutan (E 943 b) och propan (E 944) en timme efter besprutning av olika livsmedel är lägre än gränsvärdet på 1 mg/kg.

(8)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av butan (E 943 a), isobutan (E 943 b) och propan (E 944) som drivgaser i färgberedningar utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(9)

Användningen av butan (E 943 a), isobutan (E 943 b) och propan (E 944) bör därför godkännas som drivgaser i färgberedningar av grupp II och grupp III enligt definitionen i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008. På grund av risken för antändning och den tid som krävs för att sänka halterna av drivgaser under gränsvärdet på 1 mg/kg bör godkännande endast beviljas för yrkesmässig användning för att säkerställa att de standardiserade industriella protokollen iakttas och att tiden mellan besprutning och konsumtion är tillräcklig för att uppfylla det acceptabla gränsvärdet för resthalter.

(10)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Reports of the Scientific Committee for Food, Twenty-ninth series, 1992.

(4)  ”Opinion on propane, butane and iso-butane as propellant gases for vegetable oil-based aerosol cooking sprays and water-based emulsion cooking sprays”. Scientific Committee on Food, 29.3.1999.


BILAGA

I del 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas efter uppgifterna om E 903:

”E 943 a

Butan

1 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Färgberedningar av grupp II och grupp III enligt definitionen i del C i bilaga II (endast för yrkesmässig användning)

E 943 b

Isobutan

1 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Färgberedningar av grupp II och grupp III enligt definitionen i del C i bilaga II (endast för yrkesmässig användning)

E 944

Propan

1 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Färgberedningar av grupp II och grupp III enligt definitionen i del C i bilaga II (endast för yrkesmässig användning)”


23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/875

av den 22 maj 2017

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

109,6

TR

66,0

ZZ

87,8

0707 00 05

TR

84,9

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

131,4

ZZ

131,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

55,9

MA

60,6

TR

48,9

ZA

44,6

ZZ

52,5

0805 50 10

AR

112,1

TR

153,6

ZA

207,1

ZZ

157,6

0808 10 80

AR

98,4

BR

113,4

CL

128,3

CN

145,5

NZ

153,0

US

107,1

ZA

101,2

ZZ

121,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/23


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/876

av den 18 maj 2017

om Europeiska unionens anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 och 207.4 jämförd med artikel 218.6,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Unionen är medlem i ett antal internationella råvaruorganisationer, dock är den inte medlem i Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC).

(2)

Den 27 april 2004, den 27 maj 2008 och den 10 maj 2010 uppmanade rådet, i sina slutsatser om EU:s handlingsplan om jordbruksråvarukedjor, beroende och fattigdom, om ett partnerskap mellan EU och Afrika till stöd för utvecklingen av bomullssektorn samt om förstärkning av unionens åtgärder på området för råvaror, kommissionen att överväga unionsmedlemskap i ICAC.

(3)

Den 16 september 2013 bemyndigade rådet kommissionen att på unionens vägnar förhandla om unionens anslutning till ICAC i enlighet med artikel II avsnitten 1 och 2 i ICAC:s stadgar, och konstaterade att medlemskap i ICAC är i unionens intresse med tanke på bomullens betydelse för unionens jordbruksekonomi och industriella ekonomi samt handelsföretag. Unionen är bomullsproducent och har gått från att vara nettoimportör av bomull till att, från och med 2009, vara nettoexportör av bomull. Unionens textil- och beklädnadsindustri är dessutom en storkonsument av bomullstyg. Bomull är även ett viktigt område för europeiskt utvecklingssamarbete och unionen är fortfarande en av de viktigaste givarna till den afrikanska bomullssektorn.

(4)

Unionen kommer att betala ett bidrag i enlighet med artikel II avsnitt 2 a. 2 c i ICAC:s stadgar. Unionen kan inte hållas ansvarig för några ICAC-medlemmars eventuella nuvarande eller framtida finansiella skulder.

(5)

Det är nödvändigt att beakta protokoll 4 om bomull (2) till 1979 års anslutningsakt även efter unionens anslutning till ICAC.

(6)

Unionen bör därför ansluta sig till ICAC.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull godkänns härmed på unionens vägnar.

Stadgarna för Internationella rådgivande kommittén för bomull bifogas till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som på unionens vägnar ska ha rätt att överlämna det meddelande som avses i artikel II avsnitt 2 a i ICAC:s stadgar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2017.

På rådets vägnar

C. ABELA

Ordförande


(1)  Godkännande av den 16 maj 2017 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 291, 19.11.1979, s. 174.


 

Innehåll

ARTIKEL I

MANDAT 26

ARTIKEL II

MEDLEMSKAP 26

ARTIKEL III

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN 28

ARTIKEL IV

STÄNDIGA KOMMITTÉN 28

ARTIKEL V

STÄNDIGA KOMMITTÉNS BEFATTNINGSHAVARE 30

ARTIKEL VI

STÄNDIGA KOMMITTÉNS UNDERKOMMITTÉER 31

ARTIKEL VII

SEKRETARIAT 32

ARTIKEL VIII

RÄKENSKAPSFÖRFARANDEN 33

ARTIKEL IX

TILLHANDAHÅLLANDE AV INFORMATION 34

ARTIKEL X

SPRÅK 35

ARTIKEL XI

OMRÖSTNING 36

ARTIKEL XII

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER 36

ARTIKEL XIII

ÄNDRINGAR 36

ARTIKEL XIV

FÖRETRÄDE 36

Sekretariatets kontor

1629 K Street NW Suite 702

Washington DC 20006, FÖRENTA STATERNA

Tfn: +1 202 463-6660

Fax: +1 202 463-6950

E-post: secretariat@icac.org


STADGAR

för

INTERNATIONELLA RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR BOMULL

Antagna av det 31:a plenarmötet – den 16 juni 1972

(med ändringar fram till det 74:e plenarmötet den 11 december 2015)

ARTIKEL I – MANDAT

Internationella rådgivande kommittén för bomull (nedan kallad ICAC) har följande uppgifter:

a.

Observera och noggrant följa händelseutvecklingen som påverkar världssituationen för bomull.

b.

Samla in, sprida och bevara fullständig, tillförlitlig och aktuell statistik och annan information vad gäller global produktion, konsumtion och lager av samt handel med och priser på bomull och andra textilfibrer eller textilier, i den mån detta påverkar bomullsekonomin och dessa uppgifter inte duplicerar uppgifter som medlemmarna har lämnat till andra internationella organ.

c.

När så är lämpligt föreslå för ICAC:s medlemmar alla åtgärder som ICAC anser vara tillrådliga och praktiskt genomförbara för att främja ett internationellt samarbete som syftar till att utveckla och upprätthålla en sund global bomullsekonomi.

d.

Vara det internationella diskussionsforumet för frågor som rör bomullspriser, dock utan att föregripa de diskussioner som nu förs på annat håll, till exempel inom FN:s konferens för handel och utveckling (Unctad). Sådana diskussioner bör föras regelbundet, både inom ständiga kommittén och vid årliga plenarmöten.

ARTIKEL II – MEDLEMSKAP

Avsnitt 1 – Behörighet för medlemskap

a.

Medlemskap i ICAC är öppet för alla medlemmar i Förenta nationerna eller i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), som har ett uttalat intresse i bomullssektorn.

b.

Varje annan regering som har ett uttalat intresse i bomullssektorn ska vara behörig att ansöka om medlemskap.

Avsnitt 2 – Anslutning för medlemskap: Åtaganden för anslutande medlemmar

Anslutningen till ICAC ska regleras genom följande förfaranden:

a.

Sökanden ska sända ett meddelande till verkställande direktören där det anges att vederbörande

(1)

har ett intresse i bomullssektorn,

(2)

är beredd att fullgöra medlemsåtagandena i fråga om att

(a)

godkänna ICAC:s stadgar som är i kraft vid denna tidpunkt,

(b)

lämna uppgifter om bomullssituationen och närliggande frågor i enlighet med ICAC:s föreskrivna krav samt eventuella arbetsprogram som kan komma att godkännas, samt

(c)

betala sina fastställda bidrag.

b.

Ständiga kommittén eller rådgivande kommittén, beroende på vad som är tillämpligt, ska därefter på grundval av ovanstående ta ställning till sökandens meddelande.

c.

Normalt ska anslutningen för en sökande som uppfyller kraven för medlemskap enligt bestämmelserna i avsnitt 1 a. i denna artikel bekräftas vid ständiga kommitténs nästa möte. Skulle emellertid frågan om anslutning tas upp vid ett plenarmöte ska rådgivande kommittén bekräfta anslutningen.

d.

Ansökan om medlemskap enligt bestämmelserna i avsnitt 1 b. i denna artikel ska behandlas av den rådgivande kommittén.

e.

När ständiga kommittén eller rådgivande kommittén bekräftar eller godkänner att en sökande beviljas medlemskap i ICAC, ska kommittén samtidigt bekräfta vilket bidrag som har fastställts för denna medlem under dess anslutningsår i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 4 c. i denna artikel.

f.

Verkställande direktören ska skriftligen meddela den berörda sökanden om de åtgärder som vidtagits.

Avsnitt 3 – Uppsägning av medlemskap

En medlems uppsägning av medlemskap i ICAC ska regleras genom följande förfarande:

a.

En medlem som önskar säga upp sitt medlemskap ska sända ett meddelande om detta till verkställande direktören, där det anges vilket datum som medlemmen önskar att denna uppsägning ska träda i kraft, vilket ska vara minst 30 dagar efter det att verkställande direktören mottagit meddelandet.

b.

Verkställande direktören ska informera rådgivande kommittén eller ständiga kommittén, beroende på vad som är tillämpligt, om varje uppsägning och i samband med att uppsägningen bekräftas underrätta den berörda medlemmen om dess finansiella ställning i förhållande till ICAC.

Avsnitt 4 – Medlemmarnas finansiella åtaganden

a.

Varje medlems fastställda bidrag ska vara summan av följande, avrundat till närmaste 100 US-dollar:

(1)

Ett grundbidrag: 40 procent av de samlade fastställda bidragen ska fördelas jämnt mellan medlemmarna.

(2)

Ett procentuellt bidrag: summan av de procentuella bidragen ska vara lika med budgetkraven minus summan av de jämnstora bidragen. Det procentuella bidraget ska fastställas på grundval av den genomsnittliga handeln med råbomull (export plus import) under de fyra senaste bomullsåren (augusti–juli) före det ICAC-räkenskapsår som bidragen avser.

b.

De fastställda bidragen ska förfalla till betalning den 1 juli varje år och betalas de följande tre månaderna under ICAC:s räkenskapsår. Varje betalning som erhålls från en medlem ska regleras gentemot medlemmens längsta utestående skuld till ICAC.

c.

Det första fastställda bidraget för en medlem i ICAC ska beräknas i enlighet med avsnitt 4 a. i denna artikel. Detta första fastställda bidrag ska beräknas proportionellt i förhållande till antalet återstående hela kvartal under ICAC:s räkenskapsår. Det procentuella bidraget ska fastställas utifrån den genomsnittliga handel som tillämpats för att fastslå de procentuella bidrag som senast fastställdes för de befintliga medlemmarna.

d.

Det första fastställda bidraget för en medlem ska förfalla till betalning det datum då dess anslutning träder i kraft och betalas under de följande tre månaderna.

e.

Om en medlem säger upp sitt medlemskap eller om dennes medlemskap upphävs ska ingen del av det fastställda bidraget efterskänkas eller återbetalas för det ICAC-räkenskapsår då uppsägningen sker. Eventuella obetalda fastställda bidrag för det året ska förfalla till betalning det datum då verkställande direktören erhåller det meddelande som avses i avsnitt 3 a. i denna artikel.

f.

Om en medlem släpar efter med betalningen av sitt fastställda bidrag i tolv månader, med undantag för ett minimibelopp som inte får överskrida 15 procent av dess nuvarande fastställda bidrag per år, ska verkställande direktören meddela medlemmen att om inte betalning erhålls inom sex månader efter underrättelsedatum, kommer dokument och andra tjänster inte längre att tillhandahållas. Om betalning fortfarande inte har erhållits efter ytterligare sex månader, ska denna medlems medlemskap upphöra att gälla.

g.

En medlem som har sagt upp sitt medlemskap enligt bestämmelserna i avsnitt 3 i denna artikel eller vars medlemskap har upphävts enligt avsnitt 4 f. får inte beviljas förnyat medlemskap förrän minst en femtedel av medlemmens samtliga utestående skulder till ICAC har betalats. Dess medlemskap får fortsätta endast om inga ytterligare utestående betalningar har ackumulerats under tiden som dess skuld till kommittén håller på att återbetalas fullt ut, och endast om medlemmen fortsätter att betala sin skuld till kommittén genom delbetalningar som inte understiger en fjärdedel av återstoden per år.

ARTIKEL III – RÅDGIVANDE KOMMITTÉN

Avsnitt 1 – Definition

Med ”rådgivande kommitté” avses i dessa stadgar att ICAC har samlats till plenarmöte.

Avsnitt 2 – Mötesfrekvens och mötesort

Rådgivande kommitténs möten ska hållas på uppmaning av medlemmarna. Ordinarie möten ska normalt hållas minst en gång varje kalenderår. Ständiga kommittén kan sammankalla till ytterligare möten. Inbjudan att stå som värd för plenarmöten får inte godtas av medlemmar som släpar efter med betalningen av de fastställda bidragen till ICAC med mer än ett år.

Rådgivande kommitténs möten ska i största möjliga utsträckning alternera mellan bomullsexporterande och bomullsimporterande medlemmar. Eftersom organisationen har sitt säte i Amerikas förenta stater, ska möten oftare anordnas där än i andra medlemmar och i allmänhet inte med större intervall än fem år.

Avsnitt 3 – Mötesnärvaro

En inbjudan från en medlem till ICAC med ett erbjudande om att stå värd för ett möte i rådgivande kommittén ska förlängas för att delegationer från samtliga medlemmar ska ha rätt att närvara och delta i mötet, om de så önskar. Kommittén kan själv utfärda dessa inbjudningar till medlemmarna.

Avsnitt 4 – Mötesförfarande

a.

Vid varje möte i rådgivande kommittén ska mötesordföranden utses av värdmedlemmen. Ständiga kommitténs ordförande ska vara förste vice ordförande. Värdmedlemmen får utse en eller flera andra vice ordförande. Mötesordföranden ska normalt leda förhandlingarna vid mötena i styrkommittén samt plenarmötena. Andra kommittéer ska utse sin egen ordförande samt sina vice ordförande.

b.

ICAC:s verkställande direktör ska vara generalsekreterare och får utse en eller flera biträdande generalsekreterare. Om verkställande direktören inte är tillgänglig, ska generalsekreteraren utses av värdmedlemmen.

c.

Varje medlem ska snarast möjligt underrätta verkställande direktören om namnen på sina ledamöter, suppleanter och rådgivare samt annan sådan information, inklusive utnämningen/tillsättningen av en delegationsordförande, som kan krävas för registreringen.

d.

Varje gång en fråga diskuteras kan en medlem ställa en ordningsfråga och begära att diskussionerna avslutas eller ajourneras. I varje fall ska ordföranden omedelbart tillkännage sitt beslut, som gäller om det inte upphävs av gruppen.

Avsnitt 5 – Mandat

a.

Utnämna en verkställande direktör samt fastställa dennes grundavtal och löneförmåner.

b.

Göra överväganden och agera när det gäller samtliga övriga frågor som ligger inom ICAC:s mandat.

ARTIKEL IV – STÄNDIGA KOMMITTÉN

Avsnitt 1 – Relation till rådgivande kommittén

a.

Mellan plenarmötena ska rådgivande kommittén i Washington D.C. företrädas av en underordnad ständig kommitté.

b.

Rådgivande kommittén kan bemyndiga ständiga kommittén när det gäller vissa frågor. Rådgivande kommittén kan ändra eller dra tillbaka ett sådant bemyndigande.

c.

Samtliga åtgärder som vidtas av ständiga kommittén får omprövas av rådgivande kommittén.

d.

Ordföranden för ständiga kommittén ska vid varje möte i rådgivande kommittén rapportera om ständiga kommitténs verksamhet sedan föregående möte.

Avsnitt 2 – Medlemskap

Alla medlemmar i ICAC har rätt att delta i ständiga kommittén.

Avsnitt 3 – Behörighet, skyldigheter och ansvarsområden

a.   Grundläggande

(1)

Utgöra ett forum för åsiktsutbyte om hur den internationella bomullssituationen utvecklas nu och i framtiden.

(2)

Verkställa alla rådgivande kommitténs riktlinjer, beslut och rekommendationer.

(3)

Upprätta arbetsprogram.

(4)

Se till att arbetsprogrammen genomförs i den mån som ICAC:s ekonomi tillåter detta. Detta ansvarsområde ska bland annat omfatta följande:

(a)

Fastställa rapporter och publikationer som ska ges ut: antal, typ och distributionssätt.

(b)

Delegera de punkter i det godkända arbetsprogrammet som kommittén inte själv önskar utföra till sekretariatet eller lämplig underkommitté.

(c)

Höja statistikens kvalitet.

(d)

PR.

(5)

Upprätta en dagordning och tidsplan för rådgivande kommittén samt utfärda rekommendationer för den kommittén att ta ställning till. Dagordningen ska innehålla datum och plats för nästa möte i den rådgivande kommittén.

(6)

Etablera ett genomförbart samarbete med Förenta nationerna, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Internationella bomullsinstitutet samt andra internationella organisationer som engagerar sig för frågor som är av intresse för ICAC.

b.   Finansiellt

Övervaka ICAC:s finanser. Detta ansvarsområde inbegriper bland annat antagandet av en utgiftsbudget och en schablon för bidragen från medlemmarna för ICAC:s kommande räkenskapsår.

c.   Administrativt

(1)

I Washington D.C. inrätta och upprätthålla ett sekretariat, som ska omfatta en verkställande direktör med personal (se artikel VII).

(2)

Anställa sådan personal som den anser vara nödvändig för syftet, med hänsyn till att det är önskvärt att locka kompetent personal från ett så brett spektrum som möjligt av de deltagande medlemmarna.

(3)

Vid behov utnämna en ny verkställande direktör och vid behov fastställa dennes anställningsvillkor under perioden mellan den rådgivande kommitténs möten.

(4)

Fastställa skyldigheter och ansvarsområden för någon av dess tjänstemän eller sekretariatet, om kommitténs befattningshavare anser att detta krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt.

(5)

Rekommendera ändringar i dessa stadgar.

Avsnitt 4 – Delegering av arbetsuppgifter

Ständiga kommittén får delegera arbetsuppgifter till en underkommitté när det gäller frågor som ligger inom denna underkommittés behörighet.

Avsnitt 5 – Ständiga kommitténs arbetsordning

a.   Allmänna anmärkningar

(1)

Möten ska sammankallas av ordföranden eller verkställande direktören, på begäran av en medlem eller efter beslut av ständiga kommittén.

(2)

Detta ska normalt ske med minst 10 dagars varsel.

(3)

Mötena ska vara enskilda om inte annat beslutas av ständiga kommittén.

b.   Beslutsförhet

(1)

För att kommittén ska vara beslutsför krävs att ledamöter från en tredjedel av medlemmarna är närvarande.

(2)

Om beslutsförhet inte föreligger ska mötet fortsätta om minst åtta medlemmar är representerade. Av protokollet ska det emellertid framgå vilka eventuella beslut som antagits utan beslutsförhet samt vilka eventuella medlemmar som har lagt ned sin röst vid antagandet.

(3)

Alla sådana beslut ska normalt vara bindande. Medlemmar som har varit frånvarande eller reserverat sig får emellertid ange sina invändningar inom tio dagar räknat från datumet för det preliminära protokollet, och om antalet medlemmar som invänder mot beslutet överstiger det antal som ställde sig bakom beslutet vid mötet ska beslutet ogiltigförklaras, vilket i så fall ska rapporteras i slutprotokollet.

c.   Dagordning

(1)

Antagande av dagordningen ska vara den första punkten på alla mötesdagordningar.

(2)

En preliminär dagordning ska upprättas av verkställande direktören och översändas till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen till mötet. Alla medlemmar får lägga till en punkt på den preliminära dagordningen genom att meddela verkställande direktören minst en vecka före mötet.

(3)

En punkt kan läggas till på dagordningen under ett möte, förutsatt att inte en majoritet av de närvarande medlemmarna motsätter sig detta. Alla åtgärder som vidtas när det gäller denna punkt kräver dock enhällighet för att den ska antas vid det mötet.

(4)

Ett förslag som presenteras för första gången under ett möte kräver enhällighet för antagande vid mötet.

d.   Protokoll

(1)

Preliminära mötesprotokoll ska upprättas i sammanfattande form. Ett fullständigt referat ska endast upprättas när detta begärs av den verkställande direktören, en befattningshavare eller en medlem.

(2)

Varje person som närvarar vid ett möte ska ha rätt att granska material som gäller eller hänför sig till honom eller henne. Alla ändringar ska meddelas sekretariatet inom tio dagar efter mötet.

(3)

Därefter ska slutprotokollet distribueras till samtliga medlemmar.

ARTIKEL V – STÄNDIGA KOMMITTÉNS BEFATTNINGSHAVARE

Avsnitt 1

a.

Ständiga kommitténs befattningshavare ska vara ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

b.

Ständiga kommitténs befattningshavare ska väljas vid varje ordinarie möte i rådgivande kommittén. De ska inneha dessa befattningar till dess att deras efterträdare har valts.

c.

Vid valet av ständiga kommitténs befattningshavare ska rådgivande kommittén beakta följande:

(i)

Rotation med en så bred geografisk bas som möjligt.

(ii)

Adekvat representation av såväl bomullsimporterande som bomullsexporterande medlemmar.

(iii)

Förmåga samt intresse och engagemang för kommitténs arbete.

d.

Befattningshavarna ska fullgöra sina uppgifter utan någon ersättning från ICAC. Inga utgifter för befattningshavarna ska betalas av ICAC om inte annat beslutas av ständiga kommittén för särskilda och specifika uppdrag som omfattar reskostnader.

Avsnitt 2 – Mandatperiod

Ständiga kommitténs befattningshavare ska väljas för ett år. I undantagsfall kan de väljas om för ytterligare en mandatperiod. När det är praktiskt genomförbart ska förste vice ordförande nomineras för att efterträda avgående ordförande och andre vice ordförande nomineras för att efterträda förste vice ordförande.

Avsnitt 3 – Förfaranden i samband med val

En valberedning, som är öppen för samtliga medlemmar, ska sammankallas senast fyra månader före plenarmötet. Valberedningen ska välja sin egen ordförande. Valberedningen ska rapportera till ständiga kommittén, som därefter utfärdar lämpliga rekommendationer till rådgivande kommittén. Ledamöter i ständiga kommittén som företräder medlemmar som släpar efter med betalningen av de fastställda bidragen till ICAC med mer än ett år vid tidpunkten för valberedningens möte är inte valbara för befattningar i ständiga kommittén.

Avsnitt 4 – Ordföranden

a.

Ordföranden ska vara den befattningshavare som leder förhandlingarna i första hand samt i kraft av sitt ämbete vara ledamot i samtliga underkommittéer och arbetsgrupper.

b.

Om ordföranden av någon anledning inte kan fullgöra sin mandatperiod ska förste vice ordföranden bli tillförordnad ordförande för denna period fram till dess att en ny ordförande har valts.

Avsnitt 5 – Vice ordförande

a.

Förste vice ordföranden ska leda ständiga kommitténs möten vid ordförandens frånvaro eller på dennes begäran.

b.

Andre vice ordföranden ska leda ständiga kommitténs möten vid ordförandens och/eller förste vice ordförandens frånvaro eller på någon av dessa personers begäran.

c.

Om förste vice ordföranden av någon anledning inte kan fullgöra sin mandatperiod eller om posten har blivit vakant för att förste vice ordföranden har blivit tillförordnad ordförande i enlighet med avsnitt 4 b. i denna artikel, ska andre vice ordföranden automatiskt bli tillförordnad förste vice ordförande för denna period fram till dess att en ny vice ordförande har valts.

ARTIKEL VI – STÄNDIGA KOMMITTÉNS UNDERKOMMITTÉER

Avsnitt 1 – Ständiga kommittén

Ständiga kommittén får inrätta underkommittéer eller arbetsgrupper, fastställa deras mandat samt lägga ned eller upplösa dem.

Avsnitt 2 – Underkommittéer

Alla underkommittéer eller arbetsgrupper ska vara öppna för samtliga medlemmar i ständiga kommittén.

Avsnitt 3 – Underkommittéernas behörighet, skyldigheter och ansvarsområden

a.

Varje underkommitté

(1)

ska vara ansvarig inför ständiga kommittén för arbetsuppgifter som tilldelats underkommittén av rådgivande kommittén eller ständiga kommittén,

(2)

får hänskjuta varje annat ärende som ligger inom dess behörighetsområde till ständiga kommittén,

(3)

ska välja sin egen ordförande och vice ordförande; om ordföranden för en underkommitté av någon anledning inte kan fortsätta inneha denna befattning ska vice ordföranden för den underkommittén bli ordförande och underkommittén välja en ny vice ordförande,

(4)

får fastställa sin egen formella eller informella arbetsordning.

ARTIKEL VII – SEKRETARIAT

Avsnitt 1

Sekretariatet ska ledas av en verkställande direktör som ska vara anställd med heltidslön och inneha befattningen under den period som anställningsavtalet omfattar.

a.

Ett anställningsvillkor ska vara att denna person inte har några betydande ekonomiska intressen som skulle kunna inverka på ICAC:s verksamhet och varken begär eller tar emot instruktioner från någon myndighet utanför ICAC.

b.

Den verkställande direktören ska behandlas på samma sätt som sekretariatets övriga medlemmar, utom när det gäller att fastställa och genomföra lönejusteringar med avseende på levnadskostnader samt inbetalningar till pensionsförmåner, som för den verkställande direktörens räkning ska fastställas genom FN-systemet.

c.

Verkställande direktören

(1)

ska vara

(a)

kassör för ICAC, men utan personligt ekonomiskt ansvar när dessa uppgifter fullgörs på sedvanligt sätt,

(b)

generalsekreterare för rådgivande kommittén,

(c)

sekreterare för ständiga kommittén och dess underordnade organ, om den verkställande direktören inte delegerar sina ansvarsområden till någon av sina anställda,

(d)

arkivarie för all ICAC:s dokumentation,

(e)

ansvarig för sekretariatets personal,

(2)

ska ha

(a)

fullständigt ansvar för det arbetsprogram som tilldelats sekretariatet,

(b)

ansvar för att upprätta dagordning, tidsplaner, tekniska dokument, handlingar, kallelser och mötesprotokoll,

(c)

ansvar för protokollfrågor samt för kommunikation med medlemmar, andra internationella organ samt med nationella organ som är intresserade av ICAC:s arbete,

(3)

ska

(a)

företräda ständiga kommittén i samband med arrangemang med värdmedlemmarna för rådgivande kommitténs möten,

(b)

i samråd med värdmedlemmarna tilldela tekniskt stöd till kommittéer vid rådgivande kommitténs möten,

(c)

förbereda en detaljerad årsbudget som ska presenteras för ständiga kommittén och omfatta följande rubriker: löner: pensionsavgifter; resor och uppehälle; kontorsutrustning; hyror och skatter, med uppgift om hur stora personalresurser som ska avsättas till administrativ, teknisk och annan verksamhet.

(d)

förbereda ett förslag till schablon för bidragen som ska presenteras för ständiga kommittén,

(e)

kvartalsvis tillhandahålla aktuella uppgifter om utgifterna i relation till den godkända budgeten,

(4)

ska ansvara för de andra åtaganden eller ansvarsområden som tilldelas honom eller henne av rådgivande kommittén eller ständiga kommittén.

Avsnitt 2

Följande ska vara sekretariatets ansvar:

a.

Från medlemmarna begära in den information som anges i artikel IX samt sådan specialinformation som kan begäras av rådgivande kommittén eller ständiga kommittén.

b.

Utveckla och upprätthålla ett ramverk för informationsutbyte om ICAC:s verksamhet med icke-medlemsregeringar, andra internationella organisationer och privata organ.

c.

Utarbeta, publicera och distribuera en statistisk bulletin som ges ut kvartalsvis [frekvensen för denna publikation ändrades till två gånger om året vid det 43:e plenarmötet], en månadsöversikt över världssituationen [frekvensen för denna publikation ändrades till varannan månad vid det 43:e plenarmötet], samt ett pressmeddelande gällande detta, i enlighet med de regler som föreskrivs av rådgivande kommittén eller av ständiga kommittén.

d.

Utarbeta de andra rapporter och analyser som kan komma att begäras av rådgivande kommittén, ständiga kommittén, underkommittéerna eller de arbetsgrupper som har inrättats enligt artikel VI avsnitt 1.

e.

Underrätta medlemmarna om mötena i rådgivande kommittén, ständiga kommittén och underkommittéerna. Verkställande direktören ska besluta vem som ska bli underrättad om andra möten.

Avsnitt 3

a.

Pressmeddelanden eller andra dokument där det anges att dessa avspeglar ICAC:s åsikter eller ståndpunkter får endast utfärdas efter godkännande av rådgivande kommittén eller ständiga kommittén, beroende på vad som är tillämpligt.

b.

Uttalanden eller artiklar som på eget initiativ publiceras av sekretariatet ska innehålla en ansvarsfriskrivning för ICAC.

Avsnitt 4

Medlemmarna har ansvaret för att utse ett samordningsorgan som ska vara sekretariatets främsta kontaktpunkt.

ARTIKEL VIII – RÄKENSKAPSFÖRFARANDEN

Avsnitt 1

ICAC:s räkenskapsår inleds den 1 juli.

Avsnitt 2

För varje räkenskapsår ska den verkställande direktören överlämna en utgiftsbudget och en schablon för medlemmarnas bidrag till ständiga kommittén, som ska ha rätt att ändra dessa helt eller delvis och vars åtgärder ska vara definitiva om de inte ändras av rådgivande kommittén.

Avsnitt 3 – Räkenskaper

a.

Utgifter ska debiteras kontona för det räkenskapsår då betalningarna faktiskt genomförs.

b.

Intäkter ska krediteras kontona för det räkenskapsår då medlen faktiskt inkommer.

c.

Sekretariatet ska utarbeta och för ständiga kommittén presentera kvartalsrapporter om ICAC:s aktuella ekonomiska situation per den 30 september, 31 december, 31 mars och 30 juni.

Avsnitt 4 – Revisioner

a.

Ständiga kommittén ska anlita en revisor med erkänd sakkunskap och begära att ICAC:s räkenskaper revideras minst en gång om året.

b.

Varje gång det sker en förändring i fråga om befattningen som verkställande direktör kan ständiga kommittén begära att en särskild revision ska genomföras.

c.

Varje revisorsrapport ska överlämnas till ständiga kommittén och samordningsorganen för godkännande vid ständiga kommitténs nästa möte efter det att sekretariatet mottagit rapporten.

Avsnitt 5 – Medel

a.

Såvida inte ständiga kommittén anger annat, ska alla medel som ICAC erhåller gå in i en arbetsfond. Ständiga kommittén ska fastställa ett tröskelbelopp i US-dollar för de checkar som sekretariatet utställer från arbetsfonden. Vid eller över detta belopp ska det krävas skriftligt godkännande från ständiga kommitténs ordförande. Ingen enskild person, inte heller verkställande direktören, får underteckna en check som har utställts till honom eller henne själv från något av kommitténs konton.

b.

En reservfond är tillåten till det belopp som fastställts av ständiga kommittén. Uttag från reservfonden får godkännas av ständiga kommittén, men endast när de medel som finns tillgängliga i arbetsfonden inte räcker för att täcka ICAC:s åtaganden eller skulder. Varje uttag från reservfonden måste godkännas för ett specifikt belopp och en specifik tidpunkt.

Avsnitt 6 – Investeringar

Medel som överstiger de aktuella kraven får investeras i kortfristiga avkastningsbärande dollarnoterade prime-värdepapper eller kan sättas in på federalt säkrade räntebärande konton, i enlighet med ständiga kommitténs anvisningar.

Avsnitt 7 – Avyttring av tillgångar

a.

Kontorsinventarier och utrustning som ICAC inte längre behöver får avyttras i enlighet med de förfaranden som har godkänts av ständiga kommittén.

b.

Om ICAC:s upplösning någon gång förefaller nära förestående ska ständiga kommittén besluta om bästa sätt att fullgöra ICAC:s utestående finansiella åtaganden samt avyttra eventuella resterande tillgångar.

c.

Eventuella resterande tillgångar efter det att samtliga finansiella åtaganden har fullgjorts ska fördelas mellan de medlemmar vars bidrag har betalats fullt ut, proportionellt efter det faktiska bidragsbelopp som har betalats av respektive regering under innevarande och föregående tre räkenskapsår.

Avsnitt 8 – Pensionsplan

a.

Ständiga kommittén har befogenhet att upprätta en pensionsplan för sekretariatets heltidsanställda.

b.

Om en sådan plan upprättas

(1)

ska ICAC betala in årliga avgifter till planen som minst motsvarar den deltagande personalens årliga avgifter, men högst det dubbla,

(2)

får planen ändras eller avslutas av ständiga kommittén. Om planen avslutas eller om ICAC upplöses, ska varje deltagande anställd få en ersättning, både för den anställdes egna avgifter och för de ICAC-avgifter som betalats in för den anställdes räkning med upplupen ränta.

ARTIKEL IX – TILLHANDAHÅLLANDE AV INFORMATION

Avsnitt 1

Genom sina samordningsorgan ska medlemmarna lämna sådan tillgänglig information som kan krävas för att utföra arbetsprogrammet. Denna information ska sändas direkt till sekretariatet på snabbast möjliga sätt så snart den finns tillgänglig.

Avsnitt 2

Följande information ska lämnas varje månad om inget annat har angetts, frånsett att uppgifter om bestämmelser endast ska sändas när det har skett en ändring eller när detta särskilt begärs av sekretariatet.

a.

Kvantiteter rensad bomull i lokala enheter inklusive en uppdelning i följande stapellängder, om detta är möjligt: under 3/4 tum, 3/4 tum till 1-3/8 tum samt 1-3/8 tum och däröver eller deras metriska motsvarigheter.

(1)

Lager klassificerade efter växtland, i slutet av varje månad:

(a)

I spinnerier och andra anläggningar som förbrukar bomull.

(b)

I offentliga och privata lager, i transitering, och på alla andra ställen.

(2)

Spunnen (eller pressad) bomull

(3)

Import, klassificerat efter växtland eller, om detta inte finns tillgängligt, efter ursprungsland

(4)

Förbrukning, klassificerat efter växtland, när detta är genomförbart:

(a)

I spinnerier och andra fabriksanläggningar

(b)

I hushåll (årlig uppskattning)

(5)

Bränt eller destruerat på annat sätt (årlig uppskattning)

(6)

Export, klassificerat efter destinationsland, och efter växtsort där detta är möjligt

(7)

Återexport, klassificerat efter destinationsland.

b.

Uppgifter om beräknad produktion, t.ex. areal där bomull ska planteras, försäljning av gödningsmedel, distribution av utsäde, lantbrukarnas planer på att plantera bomull, statliga arealkontroller och mål.

c.

Prognoser och beräkningar för planterad och skördad areal, avkastning, och produktion efter växtsorter, så snart dessa uppgifter finns tillgängliga, och minst en gång vid plantering och en gång när skörden mognar. Skördeinformation bör helst anges för rensad bomull, men om det endast finns uppgifter om fröbomull bör det lämnas en uppskattning om vad detta skulle motsvara i rensad bomull.

d.

Månads-, kvartals- eller årsstatistik, beroende på vad som är mest praktiskt, om produktion, import efter ursprungsland och export efter bestämmelseland, helst i kvantitetsenheter, av bomullsgarn och styckgods.

e.

Samordningsorganen uppmanas att, vid sidan av den sedvanliga månadsrapporten, omgående rapportera alla förändringar i medlemmarnas regelverk som påverkar bomull.

Avsnitt 3

Medlemmarna ska samarbeta med sekretariatet när det gäller att tillhandahålla tillgänglig information, där så krävs enligt arbetsprogrammet, om produktion, import, export och priser avseende syntetiska fibrer av cellulosa respektive andra material samt styckgods.

ARTIKEL X – SPRÅK

Avsnitt 1

ICAC:s officiella språk och arbetsspråk ska vara engelska, franska, spanska, ryska och arabiska.

Avsnitt 2

För rådgivande kommitténs möten ska följande gälla:

a.

Ständiga kommittén ska besluta vilka tolkningsmöjligheter ICAC ska erbjuda. ICAC ska inte dra på sig några obudgeterade utgifter i samband med detta.

b.

Formella uttalanden från medlemmarna ska lämnas på minst ett officiellt språk.

Avsnitt 3

Enbart av praktiska skäl ska engelska normalt vara det språk som används vid mötena i ständiga kommittén och dess underordnade organ.

Avsnitt 4

a.

Följande ska publiceras på engelska, franska och spanska:

Sammanfattande protokoll av de diskussioner som förts under rådgivande kommitténs möten

Månadsöversikt över världssituationen för bomull [frekvensen för denna publikation ändrades till varannan månad vid det 43:e plenarmötet]

Ständiga kommitténs protokoll [översättning till franska och spanska drogs in vid det 43:e plenarmötet]

b.

Följande ska publiceras på samtliga officiella språk:

Årsöversikten över världssituationen för bomull

Rapport från ordföranden för ständiga kommittén

Verkställande direktörens rapport

Plenarmötets slutliga uttalande

c.

Ständiga kommittén ska fastställa vilka övriga dokument av betydande karaktär som ska tryckas på olika språk med beaktande av nyttan för medlemmarna och budgetkonsekvenserna.

ARTIKEL XI – OMRÖSTNING

Avsnitt 1

a.

Rådgivande kommittén och ständiga kommittén ska eftersträva enhällighet när de fattar sina beslut.

b.

Om samförstånd inte kan uppnås i ständiga kommittén kan den aktuella frågan hänskjutas till rådgivande kommittén, förutsatt att det inte anges i dessa eller andra ICAC-bestämmelser att omröstning om ärendet ska ske i ständiga kommittén. Rådgivande kommittén ska fatta enhälliga beslut. Om samförstånd inte uppnås i rådgivande kommittén ska ärendet tas upp till omröstning på begäran av någon av medlemmarna och för att rekommendationer eller förslag ska antas krävs det i så fall två tredjedelars majoritet av de medlemmar som är närvarande och deltar i omröstningen.

c.

Varje medlem ska ha rätt till en röst.

d.

En nedlagd röst ska inte betraktas som en röst.

e.

Omröstning ska normalt ske genom handuppräckning om inte en majoritet av de närvarande medlemmarna som deltar i omröstningen har begärt namnupprop. Sluten omröstning ska genomföras om detta begärs av någon medlem.

ARTIKEL XII – SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER

Avsnitt 1

a.

ICAC ska samarbeta med andra organisationer, offentliga eller privata, nationella eller internationella. Ständiga kommittén ska fastställa dessa organisationer samt arten och omfattningen av detta samarbete.

b.

Dessa organisationer får liksom icke-medlemsregeringar och allmänheten bjudas in att närvara vid rådgivande kommitténs överläggningar, om värdmedlemmen godkänt detta. Mötesdeltagande ska ske enligt de villkor som rådgivande kommittén eller ständiga kommittén föreskriver.

ARTIKEL XIII – ÄNDRINGAR

Dessa stadgar får endast ändras av rådgivande kommittén, om det inte särskilt anges att ändring ska genomföras av ständiga kommittén.

ARTIKEL XIV – FÖRETRÄDE

Dessa stadgar, som antogs den 16 juni 1972, har företräde framför alla tidigare beslut, resolutioner eller stadgar som är oförenliga med bestämmelserna i dessa stadgar.

Index

Rådgivande kommitté

1–9, 12–13

Dagordning

5–6, 8

Fastställda bidrag

2–3, 5, 7–10

Budget

2, 5, 8–9, 12

Ordförande(n)

3–5, 7, 10, 12

Samarbete

5, 13

Samordningsorgan

9

Verkställande direktör

1–6, 8–10, 12

Finanser

4–5

Medel

9–10

Information

1–2, 4, 9, 11

Språk

12

Medlemskap

1–4, 7

Protokoll

5–6, 8, 12

Plenarmöte

1–4, 7, 9, 12

Beslutsförhet

5

Sekretariat

4–6, 8–11

Generalsekreterare

3, 8

Ständiga kommittén

1-10, 12–13

Styrkommittén

3

Vice ordförande

3, 6–7

Omröstning

12–13

Arbetsprogram

2, 4, 8, 11


23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/38


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2017/877

av den 16 maj 2017

om det föreslagna medborgarinitiativet ”Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!”

[delgivet med nr C(2017) 3382]

(Endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Föremålet för det föreslagna medborgarinitiativet ”Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!” är ”Rättsakter som tydligt visar EU:s avsikt att avskaffa löneojämlikheter mellan medlemsstaterna och som på det sättet möjliggör en effektivare sammanhållning mellan medlemsstaterna”.

(2)

Målen för det föreslagna medborgarinitiativet är följande: ”På grund av betydande löneskillnader är arbetstagarnas rörlighet enkelriktad. En massiv utvandring leder till att de mindre gynnade medlemsstaterna hamnar ännu längre efter. Samtidigt upplever de rikare medlemsstaterna den massiva tillströmningen av arbetstagare som ett intrång i deras intressen, vilket sliter sönder EU. EU måste tydligt visa sin avsikt att avskaffa de löneojämlikheter som påverkar den fria rörligheten för arbetstagare, och därför behöver EU en effektivare sammanhållningspolitik för att säkerställa sin överlevnad.”

(3)

Unionsrättsakter för att genomföra fördragen kan antas

om riktlinjer som medlemsstaterna ska beakta i sin sysselsättningspolitik,

om Europeiska socialfonden, som har till uppgift att inom unionen främja möjligheterna till sysselsättning och arbetstagarnas geografiska och yrkesmässiga rörlighet samt att underlätta deras anpassning till förändringar inom industrin och i produktionssystemen, särskilt genom yrkesutbildning och omskolning,

om fastställande av strukturfondernas uppgifter, prioriterade mål och organisation, varvid de åtgärder som finansieras måste leda till en förstärkning av den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU.

(4)

Unionsrättsakter för att genomföra fördragen i syfte att stödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet kan antas bland annat när det gäller arbetsvillkor, social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna, skydd för arbetstagarna då deras anställningsavtal slutar gälla, information till och samråd med arbetstagarna, företrädande och kollektivt tillvaratagande av arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen, inbegripet medbestämmande, inkludering av personer som är utestängda från arbetsmarknaden, bekämpning av social utslagning samt modernisering av systemen för socialt skydd. Sådana åtgärder får dock inte tillämpas på löneförhållanden, föreningsfrihet, strejkrätt eller rätt till lockout.

(5)

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) stärker unionsmedborgarskapet och förstärker ytterligare unionens demokratiska funktion, bland annat genom att föreskriva att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv genom ett europeiskt medborgarinitiativ.

(6)

De förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet bör därför vara tydliga, enkla och användarvänliga och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär, så att medborgarna uppmuntras att delta och så att unionen blir mer lättillgänglig.

(7)

Av dessa skäl är det lämpligt att anse att det föreslagna medborgarinitiativet inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen i enlighet med artikel 4.2 b i förordningen.

(8)

Det föreslagna medborgarinitiativet ”Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!” bör därför registreras. Stödförklaringar för detta föreslagna medborgarinitiativ bör dock samlas in enbart i den utsträckning det är fråga om förslag från kommissionen till unionsrättsakter för att genomföra fördragen inom det tillämpningsområde som avses i skälen 3 och 4.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed registreras det föreslagna medborgarinitiativet ”Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!”.

2.   Stödförklaringar för detta föreslagna medborgarinitiativ får dock samlas in i den utsträckning det är fråga om förslag från kommissionen till unionsrättsakter för att genomföra fördragen på områdena arbetsvillkor, social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna, skydd för arbetstagarna då deras anställningsavtal slutar gälla, information till och samråd med arbetstagarna, företrädande och kollektivt tillvaratagande av arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen, inbegripet medbestämmande, inkludering av personer som är utestängda från arbetsmarknaden, bekämpning av social utslagning samt modernisering av systemen för socialt skydd enbart så länge som dessa rättsakter inte är tillämpliga på löneförhållanden, föreningsfrihet, strejkrätt eller rätt till lockout.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 22 maj 2017.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till organisatörerna (ledamöter av medborgarkommittén) för det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken ”Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!”, företrädda av Márton GYÖNGYÖSI och Jaak MADISON i egenskap av kontaktpersoner.

Utfärdat i Strasbourg den 16 maj 2017.

På kommissionens vägnar

Frans TIMMERMANS

Förste vice ordförande


(1)  EUT L 65, 11.3.2011, s. 1.


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/40


BESLUT nr 1/2015 AV UNDERKOMMITTÉN FÖR SANITÄRA OCH FYTOSANITÄRA FRÅGOR EU-GEORGIEN

av den 20 mars 2015

om antagande av underkommitténs arbetsordning [2017/878]

UNDERKOMMITTÉN FÖR SANITÄRA OCH FYTOSANITÄRA FRÅGOR EU–GEORGIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 65, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 431 i avtalet har delar av avtalet tillämpats provisoriskt från och med den 1 september 2014.

(2)

Enligt artikel 65.2 i avtalet ska underkommittén för sanitära och fytosanitära frågor (nedan kallad SPS-underkommittén) behandla alla frågor som gäller genomförandet av kapitel 4 (Sanitära och fytosanitära åtgärder) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i avtalet.

(3)

Enligt artikel 65.5 i avtalet ska SPS-underkommittén anta sin egen arbetsordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas arbetsordningen för SPS-underkommittén enligt bilagan.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Tbilisi den 20 mars 2015.

På SPS-underkommitténs vägnar

Nodar KERESELIDZE

Ordförande

L. INAURI

R. FREIGOFAS

Sekreterare


(1)  EUT L 261, 30.8.2014, s. 4.


BILAGA

ARBETSORDNING FÖR UNDERKOMMITTÉN FÖR SANITÄRA OCH FYTOSANITÄRA FRÅGOR EU-GEORGIEN

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.   Den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor (nedan kallad SPS-underkommittén) som inrättats i enlighet med artikel 65.1 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (nedan kallat avtalet) ska bistå associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor i enlighet med artikel 408.4 i avtalet (nedan kallad associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor) när denna fullgör sina skyldigheter.

2.   SPS-underkommittén ska fullgöra de funktioner som anges i artikel 65.2 i avtalet mot bakgrund av de mål för kapitel 4 i avdelning IV som anges i artikel 50 i avtalet.

3.   SPS-underkommittén ska bestå av företrädare för Europeiska kommissionen och för Georgien med ansvar för sanitära och fytosanitära frågor.

4.   En företrädare för Europeiska kommissionen eller Georgien med ansvar för sanitära och fytosanitära frågor ska fungera som ordförande för SPS-underkommittén i enlighet med artikel 2.

5.   Parterna i arbetsordningen ska definieras på det sätt som fastställs i artikel 428 i avtalet.

Artikel 2

Ordförandeskap

Parterna ska turas om att inneha ordförandeskapet i SPS-underkommittén under tolv månader i taget. Den första perioden ska löpa från och med dagen för associeringsrådets första möte till och med den 31 december samma år.

Artikel 3

Möten

1.   Om inte parterna enas om annat ska SPS-underkommittén sammanträda inom tre månader från avtalets ikraftträdande och därefter på begäran av endera parten eller minst en gång per år.

2.   Varje möte i SPS-underkommittén ska sammankallas av dess ordförande och hållas på en plats och en dag som parterna kommer överens om. Kallelsen till mötet ska sändas ut av SPS-underkommitténs ordförande senast 28 kalenderdagar före mötet, om inte parterna kommer överens om något annat.

3.   När så är möjligt ska SPS-underkommitténs ordinarie möte sammankallas i god tid före det ordinarie mötet i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.

4.   SPS-underkommitténs möten får hållas med hjälp av överenskomna tekniska hjälpmedel, såsom video- eller telefonkonferens.

5.   SPS-underkommittén får behandla frågor per korrespondens mellan sammanträdena.

Artikel 4

Delegationer

Före varje möte ska parterna, av SPS-underkommitténs sekretariat, underrättas om den planerade sammansättningen av varje parts delegation som kommer att närvara.

Artikel 5

Sekretariat

1.   En tjänsteman från Europeiska kommissionen och en tjänsteman från Georgien ska gemensamt fungera som sekreterare för SPS-underkommittén och ska gemensamt utföra sekretariatsuppgifterna i en anda av ömsesidigt förtroende och samarbete.

2.   Sekretariatet för associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska underrättas om alla beslut, yttranden, rekommendationer, rapporter och andra överenskomna åtgärder som SPS-underkommittén vidtar.

Artikel 6

Korrespondens

1.   Korrespondens adresserad till SPS-underkommittén ska sändas till endera partens sekreterare, som ska informera den andra partens sekreterare.

2.   Sekretariatet för SPS-underkommittén ska se till att korrespondens adresserad till SPS-underkommittén sänds till SPS-underkommitténs ordförande och, om så är lämpligt, sprids som handlingar enligt artikel 7.

3.   Korrespondens från ordföranden ska sändas till parterna av sekretariatet på ordförandens vägnar. Sådan korrespondens ska, om så är lämpligt, spridas i enlighet med artikel 7.

Artikel 7

Handlingar

1.   Handlingar ska spridas av SPS-underkommitténs sekreterare.

2.   En part ska sända sina handlingar till sin sekreterare. Sekreteraren ska sända dessa handlingar till den andra partens sekreterare.

3.   Unionens sekreterare ska sända handlingarna till de berörda företrädarna för unionen och systematiskt sända en kopia av sådan korrespondens till Georgiens sekreterare och sekreterarna i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.

4.   Georgiens sekreterare ska sända handlingarna till de berörda företrädarna för Georgien och systematiskt sända en kopia av sådan korrespondens till unionens sekreterare och sekreterarna i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.

5.   Sekreterarna i SPS-underkommittén ska fungera som kontaktpunkter för sådant informationsutbyte som föreskrivs i artikel 58 i avtalet.

Artikel 8

Konfidentialitet

Om inget annat beslutas av parterna ska SPS-underkommitténs möten inte vara offentliga. Om en part överlämnar information som anges vara konfidentiell till SPS-underkommittén, ska den andra parten behandla informationen som sådan.

Artikel 9

Dagordning för mötena

1.   En preliminär dagordning för varje möte samt utkast till operativa slutsatser enligt artikel 10 ska på grundval av förslag från parterna upprättas av SPS-underkommitténs sekretariat. Den preliminära dagordningen ska innehålla de punkter som någon av parterna senast 21 kalenderdagar före mötesdagen begärt att sekretariatet för upp på dagordningen, och som styrks av relevanta handlingar.

2.   Den preliminära dagordningen ska, tillsammans med relevanta handlingar, sändas ut i enlighet med artikel 7 senast 15 kalenderdagar innan mötet inleds.

3.   Dagordningen ska antas av SPS-underkommittén i början av varje möte. Andra punkter än de som är uppsatta på den preliminära dagordningen får, om parterna är överens om det, föras upp på dagordningen.

4.   Ordföranden för SPS-underkommittén får, efter överenskommelse med den andra parten, då och då bjuda in företrädare för andra organ inom parterna eller oberoende experter på ett område till möten i SPS-underkommittén för att informera om särskilda frågor. Parterna ska se till att dessa observatörer eller experter respekterar eventuella sekretesskrav.

5.   Ordföranden för SPS-underkommittén får i samråd med parterna förkorta tidsfristerna i punkterna 1 och 2 för att ta hänsyn till särskilda omständigheter.

Artikel 10

Protokoll och operativa slutsatser

1.   Sekreterarna för SPS-underkommittén ska gemensamt upprätta ett utkast till protokoll från varje möte.

2.   Protokollet ska som regel, för varje punkt på dagordningen, innehålla

a)

en förteckning över mötesdeltagare, en förteckning över åtföljande tjänstemän och en förteckning över observatörer eller experter som deltagit i mötet,

b)

de handlingar som lagts fram för SPS-underkommittén,

c)

de uttalanden som SPS-underkommittén önskat få förda till protokollet, och

d)

de operativa slutsatserna från mötet i enlighet med punkt 4.

3.   Utkastet till protokoll ska föreläggas SPS-underkommittén för godkännande. Det ska godkännas senast 28 kalenderdagar efter SPS-underkommitténs möte. En kopia ska översändas till var och en av de mottagare som avses i artikel 7.

4.   Utkast till operativa slutsatser ska upprättas av SPS-underkommitténs sekreterare hos den part som är ordförande för SPS-underkommittén och skickas ut till parterna tillsammans med dagordningen, senast 15 kalenderdagar innan mötet inleds. Utkastet ska uppdateras under mötets gång, så att SPS-underkommittén i slutet av mötet, såvida parterna inte kommit överens om något annat, kan anta operativa slutsatser som återspeglar de uppföljningsåtgärder som parterna kommit överens om. Så snart man enats om de operativa slutsatserna ska de bifogas protokollet, och genomförandet av slutsatserna ska ses över under ett kommande möte i SPS-underkommittén. SPS-underkommittén ska i detta syfte anta en mall där varje åtgärdt kan förbindas med en viss tidsfrist.

Artikel 11

Beslut och rekommendationer

1.   SPS-underkommittén ska ha befogenhet att anta beslut, yttranden, rekommendationer, rapporter och gemensamma åtgärder i enlighet med artikel 65 i avtalet. Dessa beslut, yttranden, rekommendationer, rapporter och gemensamma åtgärder ska antas i samförstånd av parterna efter att de respektive interna antagningsförfarandena har slutförts. Besluten ska vara bindande för parterna, som ska vidta lämpliga åtgärder för att genomföra dem.

2.   Varje beslut, yttrande, rekommendation eller rapport ska undertecknas av ordföranden för SPS-underkommittén och bestyrkas av sekreterarna för SPS-underkommittén. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 ska ordföranden underteckna dessa handlingar under det möte då beslutet, yttrandet, rekommendationen eller rapporten i fråga antas.

3.   SPS-underkommittén får fatta beslut, utfärda rekommendationer och anta yttranden eller rapporter genom skriftligt förfarande efter att de respektive interna förfarandena har slutförts, om parterna är överens om detta. Det skriftliga förfarandet ska utgöras av en notväxling mellan sekreterarna, som ska handla i samförstånd med parterna. Förslaget ska översändas i enlighet med artikel 7, varvid det ska anges en tidsfrist på minst 21 kalenderdagar inom vilken eventuella reservationer eller ändringar ska meddelas. Ordföranden får förkorta tidsfristerna i denna punkt för att ta hänsyn till särskilda omständigheter, i samråd med parterna. När man enats om texten ska beslutet, yttrandet, rekommendationen eller rapporten undertecknas av ordföranden och bestyrkas av sekreterarna.

4.   SPS-underkommitténs akter ska benämnas ”beslut”, ”yttrande”, ”rekommendation” respektive ”rapport”. Varje beslut ska träda i kraft samma dag som det antas om inte annat anges i beslutet.

5.   Besluten, yttrandena, rekommendationerna och rapporterna ska sändas till parterna.

6.   Varje part får besluta att offentliggöra SPS-underkommitténs beslut, yttranden och rekommendationer i sina respektive officiella kungörelseorgan.

Artikel 12

Rapporter

SPS-underkommittén ska till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor översända en rapport om sin verksamhet samt verksamheten inom de tekniska arbetsgrupperna eller de tillfälliga arbetsgrupper som SPS-underkommittén inrättat. Rapporten ska översändas 25 kalenderdagar före det ordinarie årsmötet i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.

Artikel 13

Språk

1.   Arbetsspråken i SPS-underkommittén ska vara engelska och georgiska.

2.   Om inget annat beslutas ska SPS-underkommittén grunda sina överläggningar på handlingar som upprättats på dessa språk.

Artikel 14

Kostnader

1.   Vardera parten ska stå för de kostnader som parten ådrar sig för sitt deltagande i SPS-underkommitténs möten, såväl kostnader för personal, resor och uppehälle som utgifter för post och telekommunikationer.

2.   Den part som är värd för ett möte ska stå för kostnaderna för att anordna mötet och för utgifterna för mångfaldigandet av dokument.

3.   Kostnader i samband med tolkning vid möten och översättning av handlingar till eller från engelska och georgiska i enlighet med vad som avses i artikel 13.1 ska bäras av den part som är värd för mötet.

Översättning och tolkning till eller från övriga språk ska bekostas direkt av den part som begärt detta.

Artikel 15

Ändring av arbetsordningen

Denna arbetsordning får ändras genom ett beslut av SPS-underkommittén i enlighet med artikel 65.5 i avtalet.

Artikel 16

Tekniska arbetsgrupper och tillfälliga arbetsgrupper

1.   SPS-underkommittén får genom ett beslut i enlighet med artikel 65.6 i avtalet vid behov inrätta eller upplösa tekniska arbetsgrupper eller tillfälliga arbetsgrupper samt vetenskapliga grupper och expertgrupper.

2.   Sammansättningen av de tillfälliga arbetsgrupperna behöver inte begränsas till företrädare för parterna. Parterna ska se till att medlemmarna i de grupper som SPS-underkommittén inrättat respekterar eventuella konfidentialitetskrav.

3.   Om inte partern beslutar annat ska de grupper som SPS-underkommittén inrättat arbeta under SPS-underkommitténs överinseende och rapportera till den.

4.   Mötena i arbetsgrupperna får hållas när behov uppstår, i form av personliga möten eller som video- eller telefonkonferens.

5.   SPS-underkommitténs sekretariat ska få en kopia av all relevant korrespondens, alla handlingar och alla meddelanden som rör arbetsgruppernas verksamhet.

6.   Arbetsgrupperna ska ha befogenhet att utfärda skriftliga rekommendationer till SPS-underkommittén. Rekommendationerna ska antas i samförstånd och delges SPS-underkommitténs ordförande, som ska sprida rekommendationerna i enlighet med artikel 7.

7.   Denna arbetsordning ska i tillämpliga delar även gälla alla tekniska arbetsgrupper eller tillfälliga arbetsgrupper som SPS-underkommittén inrättar, om inte annat föreskrivs i denna artikel. Hänvisningar till möten i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska förstås som hänvisningar till SPS-underkommittén.


23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/46


BESLUT nr 1/2015 AV UNDERKOMMITTÉN FÖR GEOGRAFISKA BETECKNINGAR EU–GEORGIEN

av den 25 november 2015

om antagande av underkommitténs arbetsordning [2017/879]

UNDERKOMMITTÉN FÖR GEOGRAFISKA BETECKNINGAR EU–GEORGIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 179, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 431 i avtalet har delar av avtalet tillämpats provisoriskt från och med den 1 september 2014.

(2)

Enligt artikel 179 i avtalet ska underkommittén för geografiska beteckningar övervaka avtalets utveckling på området geografiska beteckningar och tjäna som ett forum för samarbete och dialog om geografiska beteckningar.

(3)

Enligt artikel 179.2 i avtalet ska underkommittén för geografiska beteckningar fastställa sin egen arbetsordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas arbetsordningen för underkommittén för geografiska beteckningar enligt bilagan.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Tbilisi den 25 november 2015.

På underkommittén för geografiska beteckningars vägnar

Nikolos GOGILIDZE

Ordförande


(1)  EUT L 261, 30.8.2014, s. 4.


BILAGA

ARBETSORDNING FÖR UNDERKOMMITTÉN FÖR GEOGRAFISKA BETECKNINGAR EU-GEORGIEN

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.   Den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättats i enlighet med artikel 179 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (nedan kallat avtalet) ska bistå associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor i enlighet med artikel 408.4 i avtalet (nedan kallad associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor) när denna fullgör sina funktioner.

2.   Underkommittén för geografiska beteckningar ska fullgöra sina funktioner i enlighet med artikel 179 i avtalet.

3.   Underkommittén för geografiska beteckningar ska bestå avföreträdare för Europeiska kommissionen och Georgien med ansvar för geografiska beteckningar.

4.   Vardera parten ska utnämna en delegationschef som ska vara kontaktperson för alla frågor som rör underkommittén.

5.   Delegationscheferna ska fungera som ordförande för underkommittén för geografiska beteckningar i enlighet med artikel 2.

6.   Varje delegationschef får delegera samtliga eller delar av sina arbetsuppgifter som delegationschef till ett utsett ombud, och alla hänvisningar till delegationschefen nedan gäller även sådana utsedda ombud.

7.   Parterna i arbetsordningen ska definieras på det sätt som fastställs i artikel 428 i avtalet.

Artikel 2

Ordförandeskap

Parterna ska turas om att inneha ordförandeskapet i underkommittén för geografiska beteckningar under tolv månader i taget. Den första perioden ska löpa från och med dagen för associeringsrådets första möte till och med den 31 december samma år.

Artikel 3

Möten

1.   Om inte parterna enas om annat ska underkommittén för geografiska beteckningar sammanträda på begäran av endera parten, växelvis i unionen och Georgien, och under alla omständigheter inte senare än 90 kalenderdagar efter begäran.

2.   Varje möte i underkommittén för geografiska beteckningar ska sammankallas av dess ordförande och hållas på en plats och en dag som parterna kommer överens om. Kallelsen till mötet ska sändas ut av ordföranden för underkommittén för geografiska beteckningar senast 28 kalenderdagar före mötet, om inte parterna kommer överens om något annat.

3.   När så är möjligt ska det ordinarie mötet i underkommittén för geografiska beteckningar sammankallas i god tid före det ordinarie mötet i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.

4.   Undantagsvis får mötena i underkommittén för geografiska beteckningar hållas med hjälp av överenskomna tekniska hjälpmedel, såsom videokonferens.

Artikel 4

Delegationer

Före varje möte ska parterna, av sekretariatet för underkommittén för geografiska beteckningar, underrättas om den planerade sammansättningen av varje parts delegation som kommer att närvara.

Artikel 5

Sekretariat

1.   En tjänsteman från Europeiska kommissionen och en tjänsteman från Georgien ska gemensamt fungera som sekreterare för underkommittén för geografiska beteckningar och gemensamt utföra sekretariatsuppgifterna i en anda av ömsesidigt förtroende och samarbete.

2.   Sekretariatet för associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska underrättas om alla beslut, rapporter och andra överenskomna åtgärder som underkommittén för geografiska beteckningar vidtar.

Artikel 6

Korrespondens

1.   Korrespondens adresserad till underkommittén för geografiska beteckningar ska sändas till endera partens sekreterare, som ska informera den andra partens sekreterare.

2.   Sekretariatet för underkommittén för geografiska beteckningar ska se till att korrespondens adresserad till underkommittén för geografiska beteckningar sänds till underkommitténs ordförande och, om så är lämpligt, sprids som handlingar enligt artikel 7.

3.   Korrespondens från ordföranden ska sändas till parterna av sekretariatet på ordförandens vägnar. Sådan korrespondens ska, om så är lämpligt, spridas i enlighet med artikel 7.

Artikel 7

Handlingar

1.   Handlingar ska spridas ava sekreterarna för underkommittén för geografiska beteckningar.

2.   En part ska sända sina handlingar till sin sekreterare. Sekreteraren ska sända dessa handlingar till den andra partens sekreterare.

3.   Unionens sekreterare ska sända handlingarna till de berörda företrädarna för unionen och systematiskt sända en kopia av sådan korrespondens till Georgiens sekreterare och sekreterarna i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.

4.   Georgiens sekreterare ska sända handlingarna till de berörda företrädarna för Georgien och systematiskt sända en kopia av sådan korrespondens till unionens sekreterare och sekreterarna i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.

Artikel 8

Konfidentialitet

Om inget annat beslutas av parterna ska mötena i underkommittén för geografiska beteckningar inte vara offentliga. Om en part överlämnar information som anges vara konfidentiell till underkommittén för geografiska beteckningar, ska den andra parten behandla informationen som sådan.

Artikel 9

Dagordning för mötena

1.   En preliminär dagordning för varje möte samt utkast till operativa slutsatser enligt artikel 10 ska på grundval av förslag från parterna upprättas av sekretariatet för underkommittén för geografiska beteckningar. Den preliminära dagordningen ska innehålla de punkter som någon av parterna senast 21 kalenderdagar före mötesdagen begärt att sekretariatet för upp på dagordningen, och som styrks av relevanta handlingar.

2.   Den preliminära dagordningen ska, tillsammans med relevanta handlingar, sändas ut i enlighet med artikel 7 senast 15 kalenderdagar innan mötet inleds.

3.   Dagordningen ska antas av ordföranden och den andra delegationschefen i början av varje möte. Andra punkter än de som är uppsatta på den preliminära dagordningen får, om parterna är överens om det, föras upp på dagordningen.

4.   Ordföranden i underkommittén för geografiska beteckningar får, efter överenskommelse med den andra parten, då och då bjuda in företrädare för andra organ inom parterna eller oberoende experter på ett område till möten för att informera om särskilda frågor. Parterna ska se till att dessa observatörer eller experter respekterar eventuella konfidentialitetsskrav.

5.   Ordföranden för underkommittén för geografiska beteckningar får i samråd med parterna förkorta tidsfristerna i punkterna 1 och 2 för att ta hänsyn till särskilda omständigheter.

Artikel 10

Protokoll och operativa slutsatser

1.   Sekreterarna för underkommittén för geografiska beteckningar ska gemensamt upprätta ett utkast till protokoll från varje möte.

2.   Protokollet ska som regel, för varje punkt på dagordningen, innehålla

a)

en förteckning över mötesdeltagare, en förteckning över åtföljande tjänstemän och en förteckning över observatörer eller experter som deltagit i mötet,

b)

de handlingar som lagts fram för underkommittén för geografiska beteckningar,

c)

de uttalanden som underkommittén för geografiska beteckningar önskat få förda till protokollet, och

d)

om nödvändigt de operativa slutsatserna från mötet i enlighet med punkt 4.

3.   Utkastet till protokoll ska föreläggas underkommittén för geografiska beteckningar för godkännande. Det ska godkännas senast 28 kalenderdagar efter mötet i underkommittén för geografiska beteckningar. En kopia ska översändas till var och en av de mottagare som avses i artikel 7.

4.   Utkast till operativa slutsatser ska upprättas av sekreteraren i underkommittén för geografiska beteckningar hos den part som är ordförande för underkommittén för geografiska beteckningar och skickas ut till parterna tillsammans med dagordningen, senast 15 kalenderdagar innan mötet inleds. Utkastet ska uppdateras under mötets gång, så att underkommittén för geografiska beteckningar i slutet av mötet, såvida parterna inte kommit överens om något annat, kan anta operativa slutsatser som återspeglar de uppföljningsåtgärder som parterna kommit överens om. Så snart man enats om de operativa slutsatserna ska de bifogas protokollet, och genomförandet av slutsatserna ska ses över under ett kommande möte i underkommittén för geografiska beteckningar. Underkommittén för geografiska beteckningar ska i detta syfte anta en mall där varje åtgärd kan förbindas med en viss tidsfrist.

Artikel 11

Beslut

1.   Underkommittén för geografiska beteckningar ska ha befogenhet att anta beslut i de fall som anges i artikel 179.3 i avtalet. Dessa beslut ska antas i samförstånd av parterna efter att de respektive interna antagningsförfarandena har slutförts. De ska vara bindande för parterna, som ska vidta lämpliga åtgärder för att genomföra dem.

2.   Varje beslut ska undertecknas av ordföranden för underkommittén för geografiska beteckningar och bestyrkas av sekreterarna för underkommittén för geografiska beteckningar. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska ordföranden underteckna dessa handlingar under det möte då beslutet i fråga antas.

3.   Underkommittén för geografiska beteckningar får fatta beslut eller anta rapporter genom skriftligt förfarande efter att de respektive interna förfarandena har slutförts, om parterna är överens om detta. Det skriftliga förfarandet ska utgöras av en notväxling mellan sekreterarna, som ska handla i samförstånd med parterna. Förslaget ska översändas i enlighet med artikel 7, varvid det ska anges en tidsfrist på minst 21 kalenderdagar inom vilken eventuella reservationer eller ändringar ska meddelas. Ordföranden fårförkorta tidsfristerna för att ta hänsyn till särskilda omständigheter, i samråd med parterna. När man enats om texten ska beslutet eller rapporten undertecknas av ordföranden och bestyrkas av sekreterarna.

4.   De akter som underkommittén för geografiska beteckningar utfärdar ska benämnas ”beslut” respektive ”rapport”. Varje beslut ska träda i kraft samma dag som det antas om inte annat anges i beslutet.

5.   Besluten ska sändas till parterna.

6.   Varje part får besluta att offentliggöra beslut från underkommittén för geografiska beteckningar i sina respektive officiella kungörelseorgan.

Artikel 12

Rapporter

Underkommittén för geografiska beteckningar ska rapportera om sin verksamhet till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor vid varje ordinarie möte i denna sistnämnda kommitté.

Artikel 13

Språk

1.   Arbetsspråken i underkommittén för geografiska beteckningar ska vara engelska och georgiska.

2.   Om inget annat beslutas ska underkommittén för geografiska beteckningar grunda sina överläggningar på handlingar som upprättats på dessa språk.

Artikel 14

Kostnader

1.   Vardera parten ska stå för de kostnader som parten ådrar sig för sitt deltagande i mötena i underkommittén för geografiska beteckningar, såväl kostnader för personal, resor och uppehälle som utgifter för post och telekommunikationer.

2.   Den part som är värd för ett möte ska stå för kostnaderna för att anordna mötet och för utgifterna för mångfaldigandet av dokument.

3.   Kostnader i samband med tolkning vid möten och översättning av handlingar till eller från engelska och georgiska i enlighet med vad som avses i artikel 13.1 ska bäras av den part som är värd för mötet.

Översättning och tolkning till eller från övriga språk ska bekostas direkt av den part som begärt detta.

Artikel 15

Ändring av arbetsordningen

Denna arbetsordning får ändras genom ett beslut av underkommittén för geografiska beteckningar i enlighet med artikel 179.2.


Rättelser

23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 134/52


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/220 av den 8 februari 2017 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1106/2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien efter en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

( Europeiska unionens officiella tidning L 34 av den 9 februari 2017 )

Sidan 28, artikel 1, sista raden i tabellen, andra kolumnen ”Tull (%)”

I stället för:

”16,2”

ska det stå:

”12,5”