ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 128

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
19 maj 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Avtal enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/854 av den 18 maj 2017 om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet Darnibole (SUB)

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/855 av den 18 maj 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet diflubenzuron ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/856 av den 18 maj 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet fluroxipyr ( 1 )

14

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/857 av den 18 maj 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/858 av den 18 maj 2017 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den nionde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

19

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/859 av den 11 maj 2017 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (budgetpost 02.03.01 Inre marknaden och budgetpost 02.03.04 Verktyg för förvaltning av den inre marknaden)

20

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/860 av den 11 maj 2017 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (budgetpost 33 02 03 01)

23

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/861 av den 11 maj 2017 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 3 till EES-avtalet, om produkter som avses i artikel 8.3 b i avtalet

25

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/862 av den 17 maj 2017 om djurhälsovillkor och villkor för utfärdande av veterinärintyg för återinförsel av hästar som registrerats för tävlingar efter tillfällig export till Turkmenistan, om ändring av bilaga I till beslut 93/195/EEG vad gäller uppgifterna om Turkmenistan och om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller uppgifterna om Turkmenistan i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import till unionen av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur är tillåten [delgivet med nr C(2017) 3207]  ( 1 )

55

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/863 av den 18 maj 2017 om uppdatering av EUPL-licensen för programvara med öppen källkod för att ytterligare underlätta delning och vidareutnyttjande av programvara som utvecklats av offentliga förvaltningar

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

19.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/1


AVTAL

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN (nedan kallade parterna) har ingått detta avtal,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 15, 16, 232, 308, 309 och 339,

med beaktande av Europeiska investeringsbankens (EIB) stadga, särskilt artiklarna 11.7, 16 och 18,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar (1) (nedan kallad Efsiförordningen), särskilt artikel 17.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (2),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (3), och av följande skäl:

A.

Med Efsiförordningen etableras Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), en EU-garanti, en EU-garantifond, Europeiskt centrum för investeringsrådgivning (EIAH) och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå.

B.

Syftet med Efsi är att i unionen stödja följande genom att ge EIB kapacitet att bära risker:

a)

Investeringar.

b)

Ökad tillgång till finansiering för företag och andra enheter som har upp till 3 000 anställda, med särskilt fokus på små och medelstora företag samt små medelstora börsnoterade företag.

C.

I Efsi-förordningen fastställs att Efsi bör inrättas som en tydlig, klart identifierbar och öppen facilitet som förvaltas av EIB och vars verksamhet tydligt kan särskiljas från EIB:s övriga verksamhet.

D.

För att säkerställa ansvarighet inför europeiska invånare bör EIB regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Efsi samt dess effekter och verksamhet, särskilt när det gäller additionaliteten för de transaktioner som genomförs inom Efsi jämfört med EIB:s gängse transaktioner, inbegripet särskilda verksamheter, och lämpliga arrangemang bör antas i detta syfte.

E.

I enlighet med artikel 17.5 i Efsiförordningen ska Europaparlamentet och EIB ingå ett avtal om de detaljerade arrangemangen för informationsutbyte mellan Europaparlamentet och EIB enligt Efsiförordningen, inbegripet om urvalsförfarandet för att utse Efsis verkställande direktör och biträdande verkställande direktör.

F.

I artikel 7.6 i Efsiförordningen föreskrivs att styrelsen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande i enlighet med EIB-förfarandena ska välja en kandidat till respektive befattning som verkställande direktör och biträdande verkställande direktör. Det krävs också att Europaparlamentet och rådet i vederbörlig ordning och vid rätt tidpunkt informeras om alla etapper av urvalsförfarandet, med förbehåll för strikta sekretesskrav. Efter en utfrågning av den kandidat som valts för respektive befattning och efter Europaparlamentets godkännande ska den verkställande direktören och den biträdande verkställande direktören utses av EIB:s ordförande för en period på tre år som kan förnyas en gång.

G.

I artikel 16.2 i Efsiförordningen föreskrivs att EIB, vid behov i samarbete med Europeiska investeringsfonden (EIF), ska överlämna en årsrapport till Europaparlamentet och rådet om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av Efsiförordningen. Den årliga rapporten, som ska innehålla operativa och finansiella uppgifter som specificeras i artikel 16.2 i Efsiförordningen, ska offentliggöras.

H.

I artikel 17.1 i Efsiförordningen föreskrivs att styrelseordföranden och den verkställande direktören, på begäran av Europaparlamentet eller rådet, ska rapportera om Efsis resultat till den begärande institutionen, bland annat genom att delta i en utfrågning inför Europaparlamentet.

I.

I artikel 17.2 i Efsiförordningen föreskrivs också att styrelsens ordförande och den verkställande direktören ska svara muntligt eller skriftligt på frågor som Europaparlamentet eller rådet riktar till Efsi, åtminstone inom fem veckor från mottagandet av en fråga.

J.

I artikel 17.4 i Efsiförordningen föreskrivs att EIB:s ordförande, på begäran av Europaparlamentet, ska delta i en utfrågning inför Europaparlamentet om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av Efsiförordningen. EIB:s ordförande ska svara muntligt eller skriftligt inom fem veckor efter mottagandet på frågor som Europaparlamentet eller rådet riktar till EIB om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av Efsiförordningen.

K.

Enligt artikel 18.1 i Efsiförordningen ska EIB utvärdera Efsis funktion senast den 5 januari 2017. EIB ska överlämna sin utvärdering till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

L.

Detta avtal påverkar inte trepartsavtalet mellan Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken av den 27 oktober 2003.

PARTERNA HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I detta avtal anges de detaljerade arrangemangen för informationsutbyte mellan Europaparlamentet och EIB som föreskrivs i Efsiförordningen, inbegripet urvalsförfarandet för att utse den verkställande direktören och den biträdande verkställande direktören.

AVSNITT I

TILLGÅNG TILL INFORMATION

Artikel 2

Återkommande rapporter

2.1   I enlighet med artikel 14.9 i Efsiförordningen ska EIB överlämna en årlig rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen angående de tjänster som EIAH tillhandahåller och om genomförandet av dess budget. Denna rapport ska innehålla uppgifter om mottagna avgifter och hur de använts (nedan kallad EIAH-rapporten).

EIB ska utarbeta EIAH-rapporten för den period som löper ut den 31 december varje år och ska överlämna den senast den 1 september det påföljande året.

2.2   I enlighet med artikel 16.2 i Efsiförordningen ska EIB, vid behov i samarbete med EIF, överlämna en årsrapport till Europaparlamentet och rådet om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av Efsiförordningen (nedan kallad Efsirapporten). Efsi-rapporten ska innehålla följande:

a)

En bedömning av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på transaktions-, sektors-, lands- och regionnivå samt deras överensstämmelse med Efsiförordningen, särskilt med kriteriet att ge additionalitet, tillsammans med en bedömning av fördelningen av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner mellan de allmänna målen för Efsi.

b)

En bedömning av mervärdet, mobiliseringen av resurser i den privata sektorn, de beräknade och faktiska utfallen och resultaten och effekterna av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis, inbegripet de sysselsättningsskapande effekterna.

c)

En bedömning av i vilken omfattning de transaktioner som omfattas av Efsiförordningen bidrar till att uppnå de allmänna målen för Efsi, inbegripet en bedömning av nivån på Efsi-investeringar i forskning, utveckling och innovation och transporter (inbegripet transeuropeiska transportnät och stadstransporter), telekommunikationer, energiinfrastruktur och energieffektivitet.

d)

En bedömning av överensstämmelsen med kraven för användningen av EU-garantin och de centrala resultatindikatorerna.

e)

En bedömning av de hävstångseffekter som skapats av projekt som stöds av Efsi.

f)

En beskrivning av de projekt där stödet från de europeiska struktur- och investeringsfonderna kombineras med stödet från Efsi, samt det totala bidragsbeloppet från respektive källa.

g)

Det finansiella belopp som överförs till mottagarna och en bedömning av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner på en ackumulerad basis.

h)

En bedömning av mervärdet av EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner samt de totala risker som är förbundna med dessa transaktioner.

i)

Närmare uppgifter om anspråken på EU-garantin, förluster, avkastning, belopp som betalats tillbaka och alla andra mottagna betalningar.

j)

Efsis finansiella rapportering om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av Efsiförordningen, granskad av en oberoende extern revisor.

EIB ska utarbeta Efsirapporten för den period som löper ut den 31 december varje år och ska överlämna den senast den 31 maj det påföljande året. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska EIB lämna rådata till Europaparlamentet i samma format och inom samma tidsram (senast den 31 mars det år då Efsirapporten ska överlämnas) som de lämnas till kommissionen.

2.3   Språket för EIAH-rapporten och Efsirapporten ska vara engelska.

Artikel 3

Rapporter för utvärdering av Efsi

3.1   I enlighet med artikel 18.1 i Efsiförordningen ska EIB senast den 5 januari 2017 utvärdera Efsis funktion och överlämna sin utvärdering till Europaparlamentet.

3.2   I enlighet med artikel 18.3 i Efsiförordningen ska EIB offentliggöra en heltäckande rapport om Efsis funktion som ska innehålla en utvärdering av Efsis effekter på investeringar i unionen, sysselsättningsskapande och tillgång till finansiering för små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag senast den 30 juni 2018 och vart tredje år därefter.

3.3   I enlighet med artikel 18.5 i Efsiförordningen ska EIB regelbundet förse, och se till att EIF förser, Europaparlamentet med sina respektive oberoende utvärderingsrapporter där det görs en bedömning av de effekter och praktiska resultat som uppnåtts genom EIB:s respektive EIF:s specifika verksamhet enligt Efsiförordningen.

Bedömningen av behovet av sådana oberoende utvärderingar, utöver dem som anges i artiklarna 3.1 och 3.2, och beslutet om tidpunkten för sådana oberoende utvärderingar, ska göras helt och hållet av EIB eller EIF, beroende på vad som är tillämpligt.

3.4   De utvärderingsrapporter som anges i denna artikel ska läggas fram till Europaparlamentet utan dröjsmål efter det att de godkänts av EIB eller EIF, beroende på vad som är tillämpligt.

3.5   De utvärderingsrapporter som anges i denna artikel ska vara avfattade på engelska.

Artikel 4

Rapportering om ändringar av Efsiavtalet

I enlighet med artikel 4.2 i i Efsiförordningen ska det avtal som ingåtts mellan kommissionen och EIB om förvaltningen av Efsi och om beviljandet av EU-garantin (nedan kallat Efsiavtalet) innefatta en skyldighet för dessa att rapportera till Europaparlamentet om ändringar av Efsiavtalet.

Artikel 5

Investeringskommitténs beslut

5.1   I enlighet med artikel 7.12 tredje stycket i Efsiförordningen ska EIB till Europaparlamentet överlämna en förteckning över alla beslut som Efsis investeringskommitté fattat om att inte godkänna en användning av EU-garantin.

5.2   EIB ska överlämna förteckningen som avses i artikel 5.1 till Europaparlamentet två gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september.

5.3   De uppgifter som EIB tillhandahåller Europaparlamentet i enlighet med artikel 5.1 ska vara föremål för strikta sekretesskrav och ska av Europaparlamentet hanteras i enlighet med artikel 10.

5.4   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.3 ska EIB till Europaparlamentet översända Efsis investeringskommittés alla beslut om användning av garantin så snart dessa blir tillgängliga. I tillämpliga fall ska EIB i förteckningen över de beslut om godkännande av användningen av EU-garantin inkludera information om transaktionerna, särskilt en beskrivning av dem, identiteten på projektansvarig eller finansiell intermediär och målen för det projekt som stöds av EIB inom ramen för Efsi. När det gäller kommersiellt känsliga beslut ska EIB vidarebefordra sådana beslut och information om projektansvariga eller finansiella intermediärer den dag då finansieringen är klar eller någon tidigare dag då kommersiell känslighet upphör.

5.5   I enlighet med artikel 7.12 andra stycket i Efsiförordningen ska beslut av Efsis investeringskommitté om godkännande av användningen av EU-garantin offentliggöras och vara tillgängliga.

Artikel 6

Ändringar av gränserna för sektorsvis eller geografisk koncentration i Efsiportföljen

6.1   I enlighet med punkt 8 i bilaga II till Efsiförordningen ska Efsis styrelse, om denna beslutar att ändra de vägledande sektoriella eller geografiska koncentrationsgränser som anges för Efsi-portföljen, redogöra för sina beslut i det avseendet för Europaparlamentet.

6.2   I enlighet med artikel 7.3 andra stycket i Efsiförordningen ska styrelseprotokollen offentliggöras så snart styrelsen har godkänt dem. Dessa protokoll, tillsammans med styrelsens skriftliga förklaring om eventuella ändringar enligt artikel 6.1, ska översändas till Europaparlamentet så snart de blir tillgängliga och under alla omständigheter senast samtidigt med protokollets offentliggörande.

AVSNITT II

AD HOC-RAPPORTERING OCH SVAR PÅ FRÅGOR

Artikel 7

Ad hoc-rapportering, utfrågningar och andra möten

7.1   I enlighet med artikel 17.4 i Efsiförordningen ska EIB:s ordförande på begäran av Europaparlamentets ansvariga utskott delta i åtminstone en utfrågning inför Europaparlamentet om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av Efsiförordningen. Europaparlamentets ansvariga utskott och EIB ska komma överens om ett datum under det påföljande året för att hålla en sådan utfrågning.

7.2   Beroende på de frågor som Europaparlamentet riktar till EIB om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av Efsiförordningen kan Europaparlamentets ansvariga utskott bjuda in EIB:s ordförande till ytterligare ad hoc-möten om sådana frågor.

Europaparlamentets ansvariga utskott och EIB ska nå en överenskommelse om dag för ad hoc-möten, som ska inträffa så snart det är praktiskt möjligt och senast inom fem veckor från dagen för begäran av Europaparlamentets ansvariga utskott.

I enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets arbetsordning kan sådana utfrågningar och ad hoc-möten vara konfidentiella.

7.3   På begäran av EIB:s ordförande eller ordföranden för Europaparlamentets ansvariga utskott kan, förutsatt att båda parter är överens om detta, personer i ledande ställning från EIB och EIF delta vid utfrågningar och ad hoc-möten, inbegripet konfidentiella möten som avses i artikel 7.1 och 7.2.

7.4   På begäran av ordföranden för Europaparlamentets ansvariga utskott kan personer i ledande ställning från EIB, med anledning av frågor från Europaparlamentet om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av Efsiförordningen, bjudas in till ad hoc-diskussioner om sådana frågor, som ska hållas på en gemensamt överenskommen dag.

I enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets arbetsordning kan sådana ad hoc-diskussioner vara konfidentiella.

7.5   I enlighet med artikel 17.1 i Efsiförordningen ska Efsis verkställande direktör på begäran av Europaparlamentets ansvariga utskott rapportera om Efsis resultat, bland annat genom att delta i utfrågningar inför Europaparlamentet.

Europaparlamentets ansvariga utskott och Efsis verkställande direktör ska nå en överenskommelse om dagen för dessa utfrågningar som ska inträffa så snart som möjligt och i vilket fall inom fem veckor från dagen för begäran av Europaparlamentets ansvariga utskott.

Sådan rapportering till Europaparlamentet från Efsis verkställande direktör om Efsis resultat kan ske i form av ad hoc-möten med de ansvariga utskotten i Europaparlamentet, som ska anordnas på begäran av ett sådant ansvarigt utskott, på en gemensamt överenskommen dag.

I enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets arbetsordning kan sådana utfrågningar och ad hoc-möten vara konfidentiella.

7.6   På motiverad begäran av Efsis verkställande direktör eller ordföranden för Europaparlamentets ansvariga utskott kan utfrågningar och ad hoc-möten, inbegripet konfidentiella möten som avses i artikel 7.5, bevistas av personer i ledande ställning vid EIB eller EIF, förutsatt att båda parter är överens om detta.

Artikel 8

Svar på frågor

8.1   I enlighet med artikel 17.4 i Efsiförordningen ska EIB:s ordförande på begäran av Europaparlamentets ansvariga utskott svara muntligt eller skriftligt på frågor som Europaparlamentet riktar till EIB om EIB:s finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av Efsiförordningen.

8.2   I enlighet med artikel 17.2 i Efsiförordningen ska Efsis verkställande direktör svara muntligt eller skriftligt på frågor som riktats till Efsi av Europaparlamentet.

8.3   Europaparlamentet ska rikta eventuella frågor till EIB:s ordförande enligt artikel 8.1 via ordföranden för Europaparlamentets ansvariga utskott. Europaparlamentet ska rikta eventuella frågor till Efsis verkställande direktör enligt artikel 8.2 via Europaparlamentets ansvariga utskott och Efsis sekretariat.

8.4   Eventuella frågor från Europaparlamentet till EIB:s ordförande enligt artikel 8.1, eller till Efsis verkställande direktör enligt artikel 8.2, ska besvaras så snabbt som möjligt och under alla omständigheter inom fem veckor från mottagandet av en fråga.

Muntliga svar på frågor från Europaparlamentet till EIB:s ordförande enligt artikel 8.1 eller till Efsis verkställande direktör enligt artikel 8.2, kan ske i form av ad hoc-möten i enlighet med artikel 7.2 respektive artikel 7.5 tredje stycket.

AVSNITT III

URVALSFÖRFARANDEN

Artikel 9

Urvalsförfaranden för verkställande direktör och biträdande verkställande direktör

9.1   EIB ska upprätta kriterierna för urval av verkställande och vice verkställande direktör för Efsi, i enlighet med Efsiförordningen, inbegripet erfordrad kombination av kompetens, kunskaper och erfarenheter, i avsikt att främja högsta möjliga standarder och säkerställa mångfald, inbegripet jämställdhet.

9.2   EIB ska informera Europaparlamentets ansvariga utskott om en ledig tjänst två veckor före offentliggörandet av den lediga tjänsten, med uppgifter om det öppna urvalsförfarande som EIB ska följa.

9.3   EIB ska informera Europaparlamentets ansvariga utskott om hur gruppen av sökande är sammansatt – antal ansökningar, kombination av yrkesfärdigheter, balans mellan kön och nationalitet – samt den metod som ska användas för att gå igenom ansökningarna. En sådan genomgång ska resultera i en kortlista med minst två kandidater som EIB föreslår till styrelsen.

9.4   EIB ska översända kortlistan med kandidater till Europaparlamentets ansvariga utskott. EIB ska översända denna kortlista senast tre veckor innan styrelsen väljer den slutliga kandidaten.

9.5   Europaparlamentets ansvariga utskott får ställa frågor om urvalskriterierna eller kortlistan eller båda inom en vecka från och med mottagandet av kortlistan med kandidater. EIB ska svara skriftligen inom två veckor.

9.6   Godkännandeförfarandet ska bestå av följande steg:

a)

EIB ska översända namnen på dem som föreslagits som verkställande direktör och biträdande verkställande direktör till Europaparlamentet tillsammans med skriftliga förklaringar om skälen till det urvalet.

b)

Europaparlamentet ska så snart som möjligt och senast inom fyra veckor anordna en utfrågning av kandidaten för respektive befattning.

c)

Europaparlamentet ska besluta om godkännande av förslagen genom omröstning om förslaget till resolution i vart och ett av de berörda utskotten, följt av en omröstning om godkännande eller avslag på den resolutionen inom sex veckor efter det att förslagen lämnats in.

9.7   Efter Europaparlamentets godkännande ska EIB:s ordförande utse den verkställande direktören och den biträdande verkställande direktören i enlighet med bestämmelserna i Efsiförordningen.

9.8   Om Europaparlamentet inte godkänner ett förslag av EIB kan EIB gå vidare med gruppen av befintliga sökande eller återuppta urvalsförfarandet.

9.9   EIB ska utan onödigt dröjsmål anmäla varje avgång, uppsägning, tillfälligt vikariat eller ledig tjänst i Efsis styrstruktur till Europaparlamentet.

AVSNITT IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 10

Sekretess

10.1   Med beaktande av att en del av den information som utbyts inom ramen för detta avtal kan vara av konfidentiell karaktär eller kommersiellt känslig åtar sig parterna att avstå från att utan skriftligt medgivande i förväg av den andra parten lämna ut några konfidentiella uppgifter som de mottagit i detta sammanhang.

Det åtagandet ska dock inte påverka överföring av information som krävs enligt lagar, förordningar och fördrag, eller enligt beslut av en domstol som har behörighet på detta område, och ska inte påverka tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i Efsiförordningen om transparens och offentliggörande av information.

I detta avtal avses med sekretessbelagd information alla uppgifter i skriftlig eller annan varaktig form (inbegripet elektronisk) som klart och tydligt har identifierats som konfidentiella.

När information klassificeras som konfidentiell information ska EIB följa sin transparenspolitik såsom den offentliggjorts på dess webbplats vid tidpunkten då sådan information lämnas till Europaparlamentet.

10.2   Europaparlamentet ska hantera och skydda all konfidentiell information som lämnas av EIB enligt detta avtal i enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets arbetsordning, särskilt i artikel 201a (Behandling av sekretessbelagda handlingar som förelagts parlamentet) och med beslutet av Europaparlamentets presidium av den 15 april 2013 om bestämmelser för Europaparlamentets hantering av sekretessbelagd information (4), i fråga om ”andra sekretessbelagda uppgifter” (enligt definitionen i denna).

10.3   I enlighet med de relevanta bestämmelserna i sin arbetsordning ska Europaparlamentet föra en förteckning över personer som hanterar konfidentiella uppgifter.

10.4   Europaparlamentet och EIB ska hålla varandra informerade om inledande och utslag av eventuella rättsliga och administrativa förfaranden eller andra ärenden där tredje part begär tillgång till konfidentiell information som lämnats av EIB till Europaparlamentet.

Artikel 11

Förberedande möten på tjänstemannanivå

11.1   För att förbereda diskussioner, utfrågningar eller andra former av samverkan som föreskrivs i detta avtal ska möten på tjänstemannanivå anordnas om Europaparlamentet eller EIB begär det.

11.2   Mötena på tjänstemannanivå ska hållas i god tid och minst en vecka före den diskussion, utfrågning eller annan form av samverkan som de avser.

Artikel 12

Språkliga arrangemang

Varje begäran som görs av Europaparlamentet enligt detta avtal kan överlämnas till EIB på något av unionens officiella språk. EIB:s svar ska vara på engelska.

Artikel 13

Slutbestämmelser

13.1   Parterna ska regelbundet utvärdera det praktiska genomförandet av detta avtal och genomföra en översyn så snart som förordningen om förlängning av Efsi har trätt i kraft och på nytt senast den 30 juni 2019, mot bakgrund av de praktiska erfarenheter av genomförandet som gjorts.

13.2   Detta avtal ska träda i kraft dagen efter det att det har undertecknats.

13.3   Detta avtal ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 maj 2017.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

Image

A. TAJANI

Utfärdat i Luxemburg den 3 april 2017.

På Europeiska investeringsbankens vägnar

Ordförande

Image

W. HOYER


(1)  EUT L 169, 1.7.2015, s. 1.

(2)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(4)  EUT C 96, 1.4.2014, s. 1.


FÖRORDNINGAR

19.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/854

av den 18 maj 2017

om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Darnibole” (SUB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 99, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 97.2 och 97.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 har Förenade kungarikets ansökan om registrering av namnet ”Darnibole” prövats av kommissionen och därefter offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Kommissionen har inte mottagit några invändningar enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(3)

I enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör namnet ”Darnibole” skyddas och tas upp i det register som avses i artikel 104 i förordningen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Darnibole” (SUB) ska härmed skyddas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT C 457, 8.12.2016, s. 3.


19.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/855

av den 18 maj 2017

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet diflubenzuron

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt det första alternativet i artikel 21.3 samt artikel 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2008/69/EG (2) togs diflubenzuron upp som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(2)

Verksamma ämnen som tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4).

(3)

I enlighet med kommissionens direktiv 2010/39/EU (5) skulle den sökande på vars begäran diflubenzuron tagits upp i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG inkomma med ytterligare bekräftande uppgifter om den eventuella toxikologiska relevansen av föroreningen och metaboliten 4-kloroanilin (PCA).

(4)

Sökanden inkom med dessa uppgifter till den rapporterande medlemsstaten Sverige inom den fastställda tidsfristen.

(5)

Sverige bedömde den kompletterande information som sökanden hade lämnat in och lämnade sin bedömning i form av ett addendum till utkastet till bedömningsrapport till övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) den 20 december 2011.

(6)

Kommissionen samrådde med myndigheten som lade fram sina slutsatser om riskbedömningen av de bekräftande uppgifterna om diflubenzuron den 7 september 2012 (6). Myndigheten delgav sökanden sina synpunkter på diflubenzuron, och kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med synpunkter på granskningsrapporten. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, addendumet och myndighetens slutsatser i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 16 juli 2013 i form av kommissionens granskningsrapport om diflubenzuron.

(7)

Även om resultatet av undersökningarna av genotoxicitet visade att PCA är ett genotoxiskt ämne in vivo och att PCA är ett cancerframkallande ämne iakttogs inte ämnets genotoxiska och cancerframkallande potential under studier med lämplig djurmodell för exponering av människa för diflubenzuron och därigenom PCA som en metabolit och förorening. Mot bakgrund av den information som sökanden lämnat ansåg kommissionen att de bekräftande uppgifter som begärts hade lämnats.

(8)

Eftersom de bekräftande uppgifterna visade att PCA har genotoxiska egenskaper och eftersom PCA har cancerframkallande egenskaper och ett tröskelvärde för godtagbar exponering inte har fastställts, konstaterade myndigheten i sina slutsatser att det finns nya farhågor vad gäller potentiell exponering för resthalter av PCA.

(9)

Kommissionen inledde en översyn av godkännandet av det verksamma ämnet diflubenzuron. Mot bakgrund av dessa nya vetenskapliga och tekniska rön ansåg kommissionen att det finns indikationer på att de godkända användningsområdena för diflubenzuron inte längre kan anses uppfylla de kriterier för godkännande som anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 med avseende på dess potentiella skadliga effekter på människors hälsa genom exponering för resthalter av PCA. Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med uppgifter om potentiell exponering för resthalter av PCA, och om exponering bekräftas, en bedömning av den eventuella toxikologiska betydelsen.

(10)

Sökanden inkom med dessa uppgifter till Sverige inom den fastställda tidsfristen.

(11)

Sverige bedömde den information som sökanden hade lämnat in. Sverige lämnade in sin bedömning i form av ett addendum till utkastet till bedömningsrapport till de övriga medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten den 23 juli 2014.

(12)

Kommissionen samrådde med myndigheten som lade fram sina slutsatser om riskbedömningen av de uppgifter som lämnats in för översyn av godkännandet av diflubenzuron den 11 december 2015 (7). Myndigheten delgav sökanden sina synpunkter på diflubenzuron.

(13)

Kommissionen anser att de uppgifter som lämnats in under översynsförfarandet inte visar att risken för konsumenter som eventuellt exponeras för resthalter av PCA är godtagbar. Förekomsten av PCA i metabolismvägen har påvisats i vissa växter och vissa lantbrukets djur och förekomsten kan inte uteslutas när det gäller andra växter eller andra lantbrukets djur. Dessutom visade studier på en betydande omvandling av resthalter av diflubenzuron till PCA under liknande eller samma förhållanden som vid sterilisering av livsmedel, och en sådan omvandling kunde inte uteslutas för beredning i hushåll.

(14)

Eftersom PCA har genotoxiska och cancerframkallande egenskaper och det inte finns något tröskelvärde för godtagbar exponering, har man inte kunnat fastställa att konsumenters exponering för resthalter av PCA vid användning enligt god växtskyddssed inte har några skadliga effekter. Eftersom man inte kan fastställa toxikologiska gränsvärden för PCA och följaktligen inga säkra säkerhetsgränser kan fastställas, bör all exponering av konsumenter för PCA hindras.

(15)

Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med synpunkter på granskningsrapporten. Sökandens kommentarer undanröjde inte de farhågor som gäller konsumentsäkerhet på grund av exponering för PCA.

(16)

Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, addendumet och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, och en rapport färdigställdes den 23 mars 2017 i form av kommissionens granskningsrapport om diflubenzuron.

(17)

Kommissionen konstaterar att konsumenters exponering för PCA endast kan uteslutas om ytterligare begränsningar införs. Användningen av diflubenzuron bör i synnerhet begränsas till ej ätbara grödor, och man bör se till att grödor som behandlats med diflubenzuron inte kommer in i foder- eller livsmedelskedjan. För att minimera konsumenternas exponering för PCA bör man ändra villkoren för användning av diflubenzuron.

(18)

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(19)

Medlemsstaterna bör medges tid för att ändra eller återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller diflubenzuron.

(20)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller diflubenzuron bör löpa ut senast 15 månader efter det att den här förordningen har trätt i kraft.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

I sjunde kolumnen ”Särskilda bestämmelser” ska texten på rad 174, diflubenzuron, i del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ersättas med följande:

”Får endast godkännas för användning som insekticid i ej ätbara grödor.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om diflubenzuron, särskilt tilläggen I och II, ändrade av ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 23 mars 2017.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Specifikationen av den tekniska produkt som tillverkats kommersiellt, som ska bekräftas och dokumenteras med hjälp av relevanta analysresultat. Det testmaterial som används i dokumentationen om toxicitet ska jämföras med och kontrolleras mot specifikationen av den tekniska produkten.

Skyddet av vattenlevande organismer, landlevande organismer och leddjur som inte är målarter, inklusive bin.

Eventuell oavsiktlig exponering av livsmedel och foder för diflubenzuron från användning på ej ätbara grödor (t.ex. genom vindavdrift).

Skyddet av arbetstagare, boende och andra personer som råkar befinna sig i närheten.

Medlemsstaterna ska se till att grödor som behandlats med diflubenzuron inte kommer in i foder- eller livsmedelskedjan.

Villkoren för användning ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.”

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller diflubenzuron som verksamt ämne senast den 8 september 2017.

Artikel 3

Anståndsperiod

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast den 8 september 2018.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2008/69/EG av den 1 juli 2008 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, imazakvin, lenacil, oxadiazon, pikloram och pyriproxifen som verksamma ämnen (EUT L 172, 2.7.2008, s. 9).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens direktiv 2010/39/EU av den 22 juni 2010 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG vad gäller de särskilda bestämmelserna som rör de verksamma ämnena klofentezin, diflubenzuron, lenacil, oxadiazon, pikloram och pyriproxifen (EUT L 156, 23.6.2010, s. 7).

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance diflubenzuron”, EFSA Journal, vol. 10(2012):9, artikelnr 2870. [26 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2870. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet: ”Conclusion on the peer review on the review of the approval of the active substance diflubenzuron regarding the metabolite PCA”, EFSA Journal, vol. 13(2015):8, artikelnr 4222. [30 s.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4222. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


19.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/856

av den 18 maj 2017

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet fluroxipyr

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 21.3 andra alternativet och artikel 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 798/2011 (2) godkändes fluroxipyr som verksamt ämne i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 på villkor att de berörda medlemsstaterna ser till att den sökande på vars begäran fluroxipyr godkändes inkommer med ytterligare bekräftande uppgifter på sex punkter, varav en gäller betydelsen av de föroreningar som anges i de tekniska specifikationerna.

(2)

Den 25 juni 2012 och den 5 september 2013 inkom sökanden med kompletterande information rörande de bekräftande uppgifterna till den rapporterande medlemsstaten Irland inom den fastställda tidsfristen.

(3)

Irland bedömde den kompletterande information som sökanden hade lämnat in, lämnade sin bedömning i form av ett addendum till utkastet till bedömningsrapport till övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) den 22 december 2014 och uppmanade dem att kommentera bedömningen.

(4)

Myndigheten offentliggjorde en teknisk rapport som sammanfattar resultaten av detta samråd rörande fluroxipyr den 22 juli 2015 (3).

(5)

Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, addendumet och den tekniska rapporten i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, och en rapport färdigställdes den 23 mars 2017 i form av kommissionens granskningsrapport om fluroxipyr.

(6)

Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med synpunkter på granskningsrapporten om fluroxipyr.

(7)

N-metyl-2-pyrrolidon (NMP) klassificeras som ett reproduktionstoxiskt ämne i kategori 1B i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (4) och har en allmän koncentrationsgräns på 0,3 %. Förekomst av NMP i en halt under 3 g/kg i den tekniska produkten innebär högst osannolikt någon risk för konsumenterna. Därför och på basis av den kompletterande informationen konstaterar kommissionen att en högsta gräns för toxikologiskt relevanta NMP-föroreningar bör sättas vid under 3 g/kg (< 0,3 %) i den tekniska produkten.

(8)

För att säkerställa en hög skyddsnivå för konsumenterna är det således lämpligt att fastställa ett högsta gränsvärde för dessa föroreningar i kommersiellt framställda verksamma ämnen.

(9)

Bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (5) bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Medlemsstaterna bör medges tillräcklig tid för att ändra eller återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller fluroxipyr.

(11)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller fluroxipyr bör löpa ut senast den 8 september 2018.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller fluroxipyr som verksamt ämne senast den 8 september 2017.

Artikel 3

Anståndsperiod

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast den 8 september 2018.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 736/2011 av den 26 juli 2011 om godkännande av det verksamma ämnet fluroxipyr i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 195, 27.7.2011, s. 37).

(3)  Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), 2015. ”Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for fluroxypyr in light of confirmatory data.”EFSA supporting publication 2015:EN-857, [43 s.].

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).


BILAGA

I del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska kolumnen ”Renhetsgrad” på rad 9 om fluroxipyr ersättas med följande:

”≥ 950 g/kg (fluroxipyr-meptyl)

Följande föroreningar är av toxikologisk betydelse och får ej överstiga följande mängd i den tekniska produkten:

N-metyl-2-pyrrolidon (NMP): < 3 g/kg”

I del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska kolumnen ”Särskilda bestämmelser” på rad 9 om fluroxipyr ersättas med följande:

”DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om fluroxipyr från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder av den 23 mars 2017, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Risken för förorening av grundvattnet med metaboliten fluroxipyrpyridinol när det verksamma ämnet används i områden med basisk eller känslig mark och/eller känsliga klimatförhållanden.

Risken för vattenlevande organismer.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.”


19.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/857

av den 18 maj 2017

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

104,0

TN

158,2

TR

94,0

ZZ

118,7

0709 93 10

TR

132,4

ZZ

132,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

49,9

MA

59,7

TR

41,8

ZA

88,5

ZZ

60,0

0805 50 10

AR

123,2

TR

65,0

ZA

207,1

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

118,7

BR

119,2

CL

133,7

CN

130,6

NZ

152,0

US

107,1

ZA

99,8

ZZ

123,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


19.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/858

av den 18 maj 2017

om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den nionde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (2), särskilt artikel 32, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 (3) inleddes försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den nionde delanbudsinfordran bör det inte fastställas ett lägsta försäljningspris.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den nionde delanbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 16 maj 2017, ska inget lägsta försäljningspris fastställas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 av den 25 november 2016 om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran (EUT L 321, 29.11.2016, s. 45).


BESLUT

19.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/20


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/859

av den 11 maj 2017

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (budgetpost 02.03.01 Inre marknaden och budgetpost 02.03.04 Verktyg för förvaltning av den inre marknaden)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat protokoll 31 till EES-avtalet.

(3)

Protokoll 31 till EES-avtalet innehåller bestämmelser om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna.

(4)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet i fråga om unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser verksamhet och utveckling avseende den inre marknaden för varor och tjänster bör fortsätta.

(5)

Vidare bör samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet utvidgas till unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser verktyg för förvaltning av den inre marknaden.

(6)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum från och med den 1 januari 2017.

(7)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör grunda sig på det utkast till beslut som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna, ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 11 maj 2017.

På rådets vägnar

R. GALDES

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.


UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2017

av den

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet i fråga om unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser verksamhet och utveckling avseende den inre marknaden för varor och tjänster bör fortsätta.

(2)

Dessutom bör samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet utvidgas till unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser verktyg för förvaltning av den inre marknaden.

(3)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum från och med den 1 januari 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7 i protokoll 31 till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 12 ska ”budgetåret 2016” ersättas med ”budgetåren 2016 och 2017”.

2.

Följande punkt ska läggas till:

”14.

Eftastaterna ska från och med den 1 januari 2017 delta i unionsåtgärder inom ramen för följande budgetpost, som infördes i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017:

Budgetpost 02.03.04: ’Verktyg för förvaltning av den inre marknaden’.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts. (*1)

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(*1)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


19.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/23


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/860

av den 11 maj 2017

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (budgetpost 33 02 03 01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat protokoll 31 till EES-avtalet.

(3)

Protokoll 31 till EES-avtalet innehåller bestämmelser om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna.

(4)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet i fråga om unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser bolagsrätt bör fortsätta.

(5)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum från och med den 1 januari 2017.

(6)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör grunda sig på det utkast till beslut som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna, ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 11 maj 2017.

På rådets vägnar

R. GALDES

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.


UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2017

av den

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet i fråga om unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser bolagsrätt bör fortsätta.

(2)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum från och med den 1 januari 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7.13 i protokoll 31 till EES-avtalet ska ”budgetåret 2016” ersättas med ”budgetåren 2016 och 2017”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (1).

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(1)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


19.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/25


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/861

av den 11 maj 2017

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 3 till EES-avtalet, om produkter som avses i artikel 8.3 b i avtalet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat protokoll 3 till EES-avtalet. I protokollet fastställs handelsordningen mellan avtalsparterna när det gäller vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter.

(3)

Enligt artikel 2.2 i protokoll 3 till EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén anpassa de tullar som anges i bilagorna till tabell I i det protokollet till ömsesidiga medgivanden. Island och Europeiska unionen har kommit överens om att avskaffa tullarna på vissa produkter som anges i protokoll 3 till EES-avtalet. Dessa medgivanden kommer att tillämpas endast på produkter med ursprung i Europeiska unionen respektive i Island, i den mening som avses i den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung.

(4)

Protokoll 3 till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör därför grunda sig på det utkast till beslut som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av protokoll 3 till EES-avtalet om produkter som avses i artikel 8.3 b i avtalet ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 11 maj 2017.

På rådets vägnar

R. GALDES

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.


UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2017

av den

om ändring av protokoll 3 till EES-avtalet, om produkter som avses i artikel 8.3 b i avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

I protokoll 3 till EES-avtalet fastställs handelsordningen mellan avtalsparterna när det gäller vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter.

(2)

Enligt artikel 2.2 i protokoll 3 till EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén anpassa de tullar som anges i bilagorna till tabell I i protokoll 3 till EES-avtalet till ömsesidiga medgivanden. Island och Europeiska unionen har kommit överens om att avskaffa tullarna på vissa produkter som anges i protokoll 3 till EES-avtalet. Dessa medgivanden kommer att tillämpas endast på produkter med ursprung i Europeiska unionen respektive i Island, i den mening som avses i den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung.

(3)

Protokoll 3 till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll 3 till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande stycke läggas till i slutet av punkt 1:

”Produkter som omfattas av tabell I och som har ursprung i Island eller Europeiska unionen i enlighet med bestämmelserna i den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung ska tullbeläggas enligt punkt 4a i bilaga I till tabell I respektive punkt 1a i bilaga II till tabell I.”

2.

Bilaga I till tabell I ska ändras i enlighet med bilaga I till detta beslut.

3.

Bilaga II till tabell I ska ändras i enlighet med bilaga II till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den […] under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1), eller samma dag som avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (1) träder i kraft, beroende på vilken dag som infaller senast.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(*1)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]

(1)  EUT x xxx, xx.xx.xx, s. xx.

BILAGA I

Bilaga I till tabell I i protokoll 3 till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska läggas till efter punkt 4:

”4a.

Tullarna på följande produkter med ursprung i Island ska vara noll:

KN-nummer

Anmärkning

0710 40 00

 

0711 90 30

 

ex 1302 20 10

Med en sockertillsats av minst 5 viktprocent

ex 1302 20 90

Med en sockertillsats av minst 5 viktprocent

1517 10 10

 

1517 90 10

 

1704 10 10

 

1704 10 90

 

1704 90 10

 

1704 90 30

 

1704 90 51

 

1704 90 55

 

1704 90 61

 

1704 90 65

 

1704 90 71

 

1704 90 75

 

1704 90 81

 

1704 90 99

 

1806 10 15

 

1806 10 20

 

1806 10 30

 

1806 10 90

 

1806 20 10

 

1806 20 30

 

1806 20 50

 

1806 20 70

 

1806 20 80

 

1806 20 95

 

1806 31 00

 

1806 32 10

 

1806 32 90

 

1806 90 11

 

1806 90 19

 

1806 90 31

 

1806 90 39

 

1806 90 50

 

1806 90 60

 

1806 90 70

 

1806 90 90

 

1901 10 00

 

1901 20 00

 

1901 90 11

 

1901 90 19

 

1901 90 99

 

1902 11 00

 

1902 19 10

 

1902 19 90

 

1902 20 10

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30 10

 

1902 30 90

 

1902 40 10

 

1902 40 90

 

1903 00 00

 

1904 10 10

 

1904 10 30

 

1904 10 90

 

1904 20 10

 

1904 20 91

 

1904 20 95

 

1904 20 99

 

1904 30 00

 

1904 90 10

 

1904 90 80

 

1905 10 00

 

1905 20 10

 

1905 20 30

 

1905 20 90

 

1905 31 11

 

1905 31 19

 

1905 31 30

 

1905 31 91

 

1905 31 99

 

1905 32 05

 

1905 32 11

 

1905 32 19

 

1905 32 91

 

1905 32 99

 

1905 40 10

 

1905 40 90

 

1905 90 10

 

1905 90 20

 

1905 90 30

 

1905 90 45

 

1905 90 55

 

1905 90 60

 

1905 90 90

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

2004 10 91

 

2004 90 10

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

ex 2006 00 38

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10

 

2007 10 91

 

2007 10 99

 

2007 91 10

 

2007 91 30

 

2007 91 90

 

2007 99 10

 

2007 99 20

 

2007 99 31

 

2007 99 33

 

2007 99 35

 

2007 99 39

 

2007 99 50

 

2007 99 93

 

2007 99 97

 

ex 2008 11 91

Rostade

2008 99 85

 

2008 99 91

 

ex 2101 12 92

Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

ex 2101 12 98

Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

ex 2101 20 92

Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

ex 2101 20 98

Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse”

2101 30 19

 

2101 30 99

 

2102 10 31

 

2102 10 39

 

2102 20 11

 

2102 20 19

 

2103 20 00

 

2103 90 90

 

2104 10 00

 

2106 10 20

 

2106 10 80

 

2106 90 20

 

2106 90 92

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

2207 20 00

 

2208 90 91

 

2208 90 99

 

2209 00 11

 

2209 00 19

 

2209 00 91

 

2209 00 99

 

2402 10 00

 

2402 20 90

 

2402 90 00

 

2403 11 00

 

2403 19 10

 

2403 19 90

 

2403 91 00

 

2403 99 10

 

2905 43 00

 

2905 44 11

 

2905 44 19

 

2905 44 91

 

2905 44 99

 

3302 10 10

 

3302 10 21

 

3302 10 29

 

3501 10 50

 

3501 10 90

 

3501 90 10

 

3501 90 90

 

3505 10 10

 

3505 10 50

 

3505 10 90

 

3505 20 10

 

3505 20 30

 

3505 20 50

 

3505 20 90

 

3809 10 10

 

3809 10 30

 

3809 10 50

 

3809 10 90

 

3824 60 11

 

3824 60 19

 

3824 60 91

 

3824 60 99

 

2.

Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8.

I denna bilaga används tullnummer enligt gällande reglering i Europeiska unionen den 1 januari 2004. I punkt 4a används dock tullnummer enligt gällande reglering i Europeiska unionen den 1 januari 2015. Eventuella förändringar i tullnomenklaturen påverkar inte villkoren i denna bilaga.”

BILAGA II

Bilaga II till tabell I i protokoll 3 till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska läggas till efter punkt 1:

”1a.

Tullarna på följande produkter med ursprung i Europeiska unionen ska vara noll:

Isländskt tullnummer

Varubeskrivning

0501.0000

Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

0502

Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår:

0502.1000

Borst och andra hår av svin samt avfall av sådana hår

0502.9000

Andra slag

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar:

 

Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; dun:

0505.1001

– –

Fjädrar

0505.1002

– –

Ejderdun, rengjort

0505.1003

– –

Annat dun

0505.1009

– –

Andra

0505.9000

Andra

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter:

 

Elfenben; mjöl och avfall av elfenben:

0507.1001

– –

Valtänder

0507.1009

– –

Andra slag

 

Andra slag

0507.9001

– –

Valbarder

0507.9002

– –

Fågelklor

0507.9003

– –

Fårhorn

0507.9004

– –

Nötkreaturshorn

0507.9009

– –

Andra slag

0508.0000

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

0510.0000

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

ex ex 0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710.4000

Sockermajs

ex ex 0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

 

Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

0711.9002

– –

Sockermajs

ex ex 1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

 

Växtsafter och växtextrakter:

 

– –

Andra:

1302.1901

– – –

För livsmedelsberedningar

1302.1909

– – –

Andra

 

Pektinämnen, pektinater och pektater:

1302.2001

– –

Med ett innehåll av tillsatt socker av minst 5 viktprocent

1401

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast):

1401.1000

Bambu

1401.2000

Rotting

1401.9000

Andra slag

1404

Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1404.2000

Bomullslinters

 

Andra:

1404.9001

– –

Blomställningar av kardvädd

1404.9009

– –

Andra slag

ex ex 1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516 :

 

Margarin med undantag av flytande margarin:

1517.1001

– –

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

 

Annat:

1517.9002

– –

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1517.9005

– –

Ätbara blandningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor avsedda att användas som formsläppmedel

ex ex 1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

1702.5000

Kemiskt ren fruktos

 

Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

1702.9004

– –

Kemiskt ren maltos

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao:

1704.1000

Tuggummi, även överdraget med socker

 

Annat:

1704.9001

– –

Massa av mald mandel med tillsatt socker, och persipan (imitation av massa av mald mandel), i enheter på minst 5 kg

1704.9002

– –

Massa av mald mandel med tillsatt socker, och persipan (imitation av massa av mald mandel), i enheter på mindre än 5 kg

1704.9003

– –

Sockerdekorationer

1704.9004

– –

Lakrits innehållande socker och lakritsberedningar

1704.9005

– –

Sockerkarameller och tabletter, inte nämnda någon annanstans

1704.9006

– –

Kola o.d.

1704.9007

– –

Beredningar av gummi arabicum

1704.9008

– –

Sockerkonfektyrer inte innehållande gluten eller protein, särskilt beredda för allergier och ämnesomsättningsrubbningar

1704.9009

– –

Andra

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

 

Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

1806.1001

– –

För framställning av drycker

1806.1009

– –

Annat

 

Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg:

1806.2010

– –

Nougatpasta i form av block på minst 5 kg

1806.2020

– –

Pulver för tillredning av desserter

 

– –

Kakaopulver, med undantag av produkter enligt nr 1901 , innehållande minst 30 viktprocent helmjölkspulver och/eller skummjölkspulver, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, men inte blandat med andra ämnen:

1806.2031

– – –

Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1806.2039

– – –

Andra

 

– –

Kakaopulver, med undantag av produkter enligt nr 1901 , innehållande mindre än 30 viktprocent helmjölkspulver och/eller skummjölkspulver, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, men inte blandat med andra ämnen:

1806.2041

– – –

Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1806.2049

– – –

Andra

 

– –

Andra:

1806.2050

– – –

Andra beredningar, med undantag av produkter enligt nr 1901 , innehållande minst 30 viktprocent helmjölkspulver och/eller skummjölkspulver

1806.2060

– – –

Andra beredningar, med undantag av produkter enligt nr 1901 , innehållande mindre än 30 viktprocent helmjölkspulver och/eller skummjölkspulver

1806.2090

– – –

Andra

 

Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger:

 

– –

Fyllda:

1806.3101

– – –

Fylld choklad i form av block, kakor eller stänger

1806.3109

– – –

Andra

 

– –

Ofyllda:

1806.3201

– – –

Choklad enbart bestående av kakaomassa, socker och högst 30 % kakaosmör, i form av kakor eller stänger

1806.3202

– – –

Choklad innehållande kakaomassa, socker, kakaosmör och mjölkpulver, i form av kakor eller stänger

1806.3203

– – –

Chokladimitation i form av kakor eller stänger

1806.3209

– – –

Andra

 

Andra:

 

– –

Ämnen för framställning av drycker

1806.9011

– – –

Beredda ämnen avsedda för drycker, på basis av varor enligt nr 0401 –0404 , innehållande minst 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda någon annanstans, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, utöver andra mindre beståndsdelar och aromämnen

1806.9012

– – –

Beredda ämnen avsedda för drycker, innehållande kakao tillsammans med proteiner och/eller andra näringsämnen, även vitaminer, mineraler, växtfibrer, fleromättade fettsyror och aromämnen

1806.9019

– – –

Andra

 

– –

Andra:

1806.9021

– – –

Pulver för tillredning av desserter; puddingar och soppor

1806.9022

– – –

Livsmedel särskilt beredda för spädbarn eller för dietiskt ändamål

1806.9023

– – –

Påskägg

1806.9024

– – –

Såser för glass och dippsåser

1806.9025

– – –

Överdragna, såsom russin, nötter, ’puffat’ spannmål, lakrits, kola och geléer

1806.9026

– – –

Chokladkrämer (konfekt)

1806.9027

– – –

Frukostflingor

 

– – –

Kakaopulver, med undantag av produkter enligt nr 1901 , innehållande minst 30 viktprocent helmjölkspulver och/eller skummjölkspulver, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, men inte blandat med andra ämnen:

1806.9041

– – – –

Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1806.9049

– – – –

Andra

 

– – –

Kakaopulver, med undantag av produkter enligt nr 1901 , innehållande mindre än 30 viktprocent helmjölkspulver och/eller skummjölkspulver, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, men inte blandat med andra ämnen:

1806.9051

– – – –

Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1806.9059

– – – –

Andra

 

– – –

Andra:

1806.9091

– – – –

Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1806.9099

– – – –

Andra

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401 –0404 , som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1901.1000

Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar

 

Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905 :

 

– –

Innehållande totalt minst 3 % helmjölkpulver, skummjölkspulver, ägg, mjölkfett (såsom smör), ost eller kött:

1901.2011

– – –

För beredning av knäckebröd enligt nr 1905.1000

1901.2012

– – –

För beredning av kryddade kakor s.k. ’pain d'épices’ enligt nr 1905.2000

1901.2051

– – –

För beredning av söta kex, småkakor o.d. enligt nr 1905.3110 , inbegripet s.k. 'cookies'

1901.2052

– – –

För beredning av söta kex, småkakor o.d. enligt nr 1905.3120 , inbegripet s.k. 'cookies'

1901.2053

– – –

För beredning av pepparkakor enligt nr 1905.3131

1901.2054

– – –

För beredning av våfflor och rån (wafers) enligt nr 1905.3201 och 1905.3209 med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1901.2055

– – –

För beredning av våfflor och rån (wafers) enligt nr 1905.3201 och 1905.3209 utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1901.2056

– – –

För beredning av skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter enligt nr 1905.4000

1901.2057

– – –

För beredning av bröd enligt nr 1905.9011 med fyllning baserad på smör eller andra mejeriprodukter

1901.2058

– – –

För beredning av bröd enligt nr 1905.9019

1901.2059

– – –

För beredning av osötade kex enligt nr 1905.9021 och 1905.9029

1901.2061

– – –

För beredning av smaksatta och salta kex enligt nr 1905.9030

1901.2062

– – –

För beredning av kakor och bakverk enligt nr 1905.9041 och 1905.9049 med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1901.2063

– – –

För beredning av kakor och bakverk enligt nr 1905.9041 och 1905.9049 utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1901.2064

– – –

Mixer och deg, innehållande kött, för beredning av pajer, inbegripet pizza, enligt nr 1905.9051

1901.2065

– – –

Mixer och deg, innehållande andra beståndsdelar än kött, för beredning av pizza o.d. enligt nr 1905.9059

1901.2066

– – –

För beredning av snacks, såsom skivor, skruvar, ringar, strutar, pinnar o.d.

1901.2067

– – –

För beredning av produkter enligt nr 1905.9091

1901.2068

– – –

För beredning av produkter enligt nr 1905.9099

 

– –

Andra:

1901.2071

– – –

För beredning av knäckebröd enligt nr 1905.1000

1901.2072

– – –

För beredning av kryddade kakor s.k. ’pain d'épices’ enligt nr 1905.2000

1901.2073

– – –

För beredning av söta kex, småkakor o.d. enligt nr 1905.3110 , inbegripet s.k. ’cookies’

1901.2074

– – –

För beredning av söta kex enligt nr 1905.3120 , inbegripet s.k. ’cookies’

1901.2075

– – –

För beredning av pepparkakor enligt nr 1905.3131

1901.2076

– – –

För beredning av våfflor och rån (wafers) enligt nr 1905.3201 och 1905.3209

1901.2077

– – –

För beredning av skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter enligt nr 1905.4000

1901.2078

– – –

För beredning av bröd enligt nr 1905.9011 med fyllning baserad på smör eller andra mejeriprodukter

1901.2079

– – –

För beredning av bröd enligt nr 1905.9019

1901.2081

– – –

För beredning av osötade kex enligt nr 1905.9021 och 1905.9029

1901.2082

– – –

För beredning av smaksatta och salta kex enligt nr 1905.9030

1901.2083

– – –

För beredning av kakor och bakverk enligt nr 1905.9041

1901.2084

– – –

För beredning av kakor och bakverk enligt nr 1905.9049

1901.2085

– – –

Mixer och deg, innehållande kött, för beredning av pajer, inbegripet pizza, enligt nr 1905.9051

1901.2086

– – –

Mixer och deg, innehållande andra beståndsdelar än kött, för beredning av pizza o.d. enligt nr 1905.9059

1901.2087

– – –

För beredning av snacks, såsom skivor, skruvar, ringar, strutar, pinnar o.d.

1901.2088

– – –

För beredning av produkter enligt nr 1905.9091 med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1901.2089

– – –

För beredning av produkter enligt nr 1905.9099

 

Andra:

 

– –

Ämnen för framställning av drycker

1901.9021

– – –

Beredda ämnen avsedda för drycker, på basis av varor enligt nr 0401 –0404 , inte innehållande kakao eller innehållande mindre än 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda någon annanstans, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, utöver andra mindre beståndsdelar och aromämnen

1901.9029

– – –

Andra beredda ämnen avsedda för drycker, på basis av varor enligt nr 0401 –0404 , inte innehållande kakao eller innehållande mindre än 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda någon annanstans

1901.9031

– – –

Andra ämnen avsedda för drycker med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1901.9039

– – –

Andra ämnen avsedda för drycker

1901.9091

– – –

Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1901.9099

– – –

Andra

ex ex 1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

 

Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

1902.1100

– –

Innehållande ägg

1902.1900

– –

Andra

 

Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda:

 

– –

Fyllda med beredningar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur:

1902.2011

– – –

I en andel som överstiger 20 viktprocent

1902.2019

– – –

Andra

 

– –

Fyllda med beredningar av korv e.d., kött, slaktbiprodukter eller blod eller blandningar därav:

1902.2022

– – –

Innehållande mellan 3 och 20 viktprocent korv e.d., kött, slaktbiprodukter eller blod eller blandningar därav

1902.2029

– – –

Andra

 

– –

Fyllda med ost:

1902.2031

– – –

Innehållande mer än 3 viktprocent ost

1902.2039

– – –

Andra

 

– –

Fyllda med kött och ost:

1902.2041

– – –

Innehållande mer än 20 viktprocent kött och ost

1902.2042

– – –

Innehållande totalt mellan 3 och 20 viktprocent kött och ost

1902.2049

– – –

Andra

1902.2050

– –

Andra

 

Andra pastaprodukter:

1902.3010

– –

Med fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

 

– –

Med korv e.d., kött, slaktbiprodukter eller blod eller blandningar därav:

1902.3021

– – –

I en andel av mellan 3 och 20 viktprocent

1902.3029

– – –

Andra

 

– –

Med ost:

1902.3031

– – –

I en andel som överstiger 3 viktprocent

1902.3039

– – –

Andra

 

– –

Med kött och ost:

1902.3041

– – –

I en andel av mellan 3 och 20 viktprocent totalt

1902.3049

– – –

Andra

1902.3050

– –

Andra

 

Couscous:

1902.4010

– –

Med fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

 

– –

Med korv e.d., kött, slaktbiprodukter eller blod eller blandningar därav:

1902.4021

– – –

I en andel av mellan 3 och 20 viktprocent

1902.4029

– – –

Andra

1902.4030

– –

Andra

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.:

1903.0001

I detaljhandelsförpackningar på högst 5 kg

1903.0009

Andra

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd:

 

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter:

1904.1001

– –

Snacks, såsom skivor, skruvar, ringar, strutar, pinnar o.d.

1904.1003

– –

Frukostflingor med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 10 %

1904.1004

– –

Andra frukostflingor

1904.1009

– –

Andra

 

Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål:

1904.2001

– –

Baserade på svällning av spannmål eller rostat spannmål eller rostade spannmålsprodukter

1904.2009

– –

Andra

 

Bulgurvete:

1904.3001

– –

Innehållande mellan 3 och 20 viktprocent kött

1904.3009

– –

Andra

 

Andra:

1904.9001

– –

Innehållande mellan 3 och 20 viktprocent kött

1904.9009

– –

Innehållande mellan 3 och 20 viktprocent kött

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

1905.1000

Knäckebröd

1905.2000

Kryddade kakor s.k. ’pain d'épices’

 

Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers):

 

– –

Söta kex, småkakor o.d.:

1905.3110

– – –

Överdragna med choklad eller med fondant innehållande kakao

1905.3120

– – –

Inte innehållande gluten eller protein, särskilt beredda för allergier och ämnesomsättningsrubbningar

 

– – –

Andra:

1905.3131

– – – –

Pepparkakor

1905.3132

– – – –

Söta kex, småkakor o.d., innehållande mindre än 20 % socker

1905.3139

– – – –

Andra söta kex, småkakor o.d.

 

– –

Våfflor och rån (wafers):

1905.3201

– – –

Överdragna med choklad eller med fondant innehållande kakao

1905.3209

– – –

Andra

1905.4000

Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter

 

Andra:

 

– –

Bröd:

1905.9011

– – –

Med fyllning huvudsakligen bestående av smör eller andra mejeriprodukter (t.ex. vitlökssmör)

1905.9019

– – –

Andra

 

– –

Osötade kex:

1905.9021

– – –

Inte innehållande gluten eller protein, särskilt beredda för allergier och ämnesomsättningsrubbningar

1905.9029

– – –

Andra

1905.9030

– –

Smaksatta och salta kex

 

– –

Kakor och bakverk:

1905.9041

– – –

Inte innehållande gluten eller protein, särskilt beredda för allergier och ämnesomsättningsrubbningar

1905.9049

– – –

Andra

 

– –

Pajer, inbegripet pizza:

1905.9051

– – –

Innehållande kött

1905.9059

– – –

Andra

1905.9060

– –

Snacks, såsom skivor, skruvar, ringar, strutar, pinnar o.d.

 

– –

Andra

1905.9091

– – –

Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1905.9099

– – –

Andra

ex ex 2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

 

Andra slag:

2001.9001

– –

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2001.9002

– –

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

ex ex 2001.9009

– –

Andra innehållande palmhjärtan

ex ex 2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta:

 

Potatis:

2004.1001

– –

I form av mjöl eller flingor

 

Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004.9001

– –

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta:

 

Potatis:

2005.2001

– –

I form av mjöl eller flingor

2005.8000

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2006

Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

 

Frysta grönsaker:

2006.0011

– –

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

 

Andra grönsaker:

2006.0021

– –

Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, i form av kokta beredningar, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

2007.1000

Homogeniserade beredningar

 

Andra:

2007.9100

– –

Av citrusfrukter

2007.9900

– –

Andra

ex ex 2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:

 

– –

Jordnötter:

2008.1101

– – –

Jordnötssmör

ex ex 2008.1109

– – –

Andra, rostade

 

Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 2008.19 :

2008.9100

– –

Palmhjärtan

 

– –

Andra:

2008.9902

– – –

Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

 

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

 

– –

Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

2101.1201

– – –

Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

 

Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

2101.2001

– –

Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 2,5 viktprocent mjölkproteiner, minst 5 viktprocent socker eller minst 5 viktprocent stärkelse

 

Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:

2101.3001

– –

Andra rostade kaffesurrogat, med undantag av rostad cikoriarot, extrakter, essenser och koncentrat av andra rostade kaffesurrogat, med undantag av rostad cikoriarot

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002 ); beredda bakpulver:

 

Aktiv jäst:

2102.1001

– –

Annan än för framställning av bröd, med undantag av jäst för användning i fodermedel

2102.1009

– –

Andra

 

Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda:

2102.2001

– –

Inaktiv jäst

2102.2002

– –

Encelliga alger, döda

2102.2003

– –

För användning i fodermedel

2102.2009

– –

Annan

 

Beredda bakpulver:

2102.3001

– –

I detaljhandelsförpackningar på högst 5 kg

2102.3009

– –

Andra

ex ex 2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

2103.2000

Tomatketchup och annan tomatsås

 

Senapspulver och beredd senap:

2103.3001

– –

Beredd senap med ett innehåll av tillsatt socker av minst 5 viktprocent

 

Andra slag:

2103.9010

– –

Beredda grönsakssåser på basis av mjöl, stärkelse eller maltextrakt

2103.9020

– –

Majonnäs

2103.9030

– –

Oljebaserade såser, inte nämnda någon annanstans (t.ex. remouladsåser)

 

– –

Innehållande kött:

2103.9051

– – –

I en andel som överstiger 20 viktprocent

2103.9052

– – –

I en andel av mellan 3 och 20 viktprocent

2103.9059

– – –

Andra

 

– –

Andra:

2103.9091

– – –

Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

2103.9099

– – –

Andra

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar:

 

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger:

2104.1001

– –

Beredningar för tillredning av grönsakssoppor på basis av mjöl, stärkelse eller maltextrakt

2104.1002

– –

Annat pulver för tillredning av soppor i förpackningar på minst 5 kg

2104.1003

– –

Fisksoppor på burk

 

– –

Andra soppor:

2104.1011

– – –

Innehållande över 20 viktprocent kött

2104.1012

– – –

Innehållande mellan 3 och 20 viktprocent kött

2104.1019

– – –

Andra

 

– –

Andra:

2104.1021

– – –

Innehållande över 20 viktprocent kött

2104.1022

– – –

Innehållande mellan 3 och 20 viktprocent kött

2104.1029

– – –

Andra

 

Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar:

2104.2001

– – –

Innehållande över 20 viktprocent kött

2104.2002

– – –

Innehållande mellan 3 och 20 viktprocent kött

2104.2003

– –

Innehållande fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

2104.2009

– – –

Andra

ex ex 2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106.1000

Proteinkoncentrat och texturerade proteiner

 

Andra slag:

 

– –

Frukt–och bärsaft, beredd eller blandad utöver vad som anges i nr 2009 :

2106.9011

– – –

Ojäst och utan tillsats av socker, i behållare med en vikt av minst 50 kg

2106.9012

– – –

Annan, i andra behållare, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

2106.9013

– – –

Annan, i andra behållare

 

– –

Beredningar för framställning av drycker:

2106.9023

– – –

Blandningar av växter eller delar av växter, även blandade med växtextrakter, för beredning av växtbuljonger

2106.9024

– – –

Särskilt beredda för spädbarn eller för dietiskt ändamål

2106.9025

– – –

Beredda ämnen avsedda för drycker, innehållande proteiner och/eller andra näringsämnen, även vitaminer, mineraler, växtfibrer, fleromättade fettsyror och aromämnen

2106.9026

– – –

Beredda ämnen avsedda för drycker, av ginsengextrakt blandat med andra beståndsdelar, t.ex. glukos eller laktos

2106.9027

– – –

Alkoholfria beredningar (koncentrerade extrakt) utan socker eller annat sötningsmedel

2106.9028

– – –

Alkoholfria beredningar (koncentrerade extrakt) med tillsats av socker

2106.9029

– – –

Alkoholfria beredningar (koncentrerade extrakt) med tillsats av sötningsmedel

 

– – –

Alkoholhaltiga beredningar med alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent, för framställning av drycker:

2106.9031

– – – –

Med en alkoholhalt av mer än 0,5 men högst 2,25 volymprocent

2106.9032

– – – –

Med en alkoholhalt av mer än 2,25 men högst 15 volymprocent

2106.9033

– – – –

Med en alkoholhalt av mer än 15 men högst 22 volymprocent

2106.9034

– – – –

Med en alkoholhalt av mer än 22 men högst 32 volymprocent

2106.9035

– – – –

Med en alkoholhalt av mer än 32 men högst 40 volymprocent

2106.9036

– – – –

Med en alkoholhalt av mer än 40 men högst 50 volymprocent

2106.9037

– – – –

Med en alkoholhalt av mer än 50 men högst 60 volymprocent

2106.9038

– – – –

Andra

2106.9039

– – –

Andra

 

– –

Pulver för tillredning av desserter:

2106.9041

– – –

I detaljhandelsförpackningar på högst 5 kg, innehållande mjölkpulver, äggvita eller äggula

2106.9042

– – –

I detaljhandelsförpackningar på högst 5 kg, inte innehållande mjölkpulver, äggvita eller äggula

2106.9048

– – –

Andra, innehållande mjölkpulver, äggvita eller äggula

2106.9049

– – –

Andra, inte innehållande mjölkpulver, äggvita eller äggula

2106.9051

– –

Blandningar av kemiska ämnen och livsmedel, såsom sackarin och laktos som används som sötningsmedel

2106.9062

– –

Soppor och gröt av frukter

2106.9064

– –

Innehållande mellan 3 och 20 viktprocent kött

2106.9065

– –

Fiskleveroljekapslar och andra vitaminer, inte nämnda någon annanstans

2106.9066

– –

Kosttillskott, inte nämnda någon annanstans

2106.9067

– –

Vegetarisk grädde

2106.9068

– –

Vegetarisk ost

 

– –

Godis, innehållande varken socker eller kakao:

2106.9071

– – –

Tuggummi

2106.9072

– – –

Andra

2106.9079

– –

Andra

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 :

 

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne:

 

– –

Kolsyrade drycker med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

2202.1011

– – –

I engångsförpackningar av stål

2202.1012

– – –

I engångsförpackningar av aluminium

2202.1013

– – –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2202.1014

– – –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2202.1015

– – –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2202.1016

– – –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2202.1019

– – –

Andra

 

– –

Kolsyrade drycker med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

2202.1031

– – –

I engångsförpackningar av stål

2202.1032

– – –

I engångsförpackningar av aluminium

2202.1033

– – –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2202.1034

– – –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2202.1035

– – –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2202.1036

– – –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2202.1039

– – –

Andra

 

– –

Särskilt beredda för spädbarn eller för dietiskt ändamål:

2202.1041

– – –

I förpackningar av papp

2202.1042

– – –

I engångsförpackningar av stål

2202.1043

– – –

I engångsförpackningar av aluminium

2202.1044

– – –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2202.1045

– – –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2202.1046

– – –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2202.1047

– – –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2202.1049

– – –

Andra

 

– –

Andra:

2202.1091

– – –

I förpackningar av papp

2202.1092

– – –

I engångsförpackningar av stål

2202.1093

– – –

I engångsförpackningar av aluminium

2202.1094

– – –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2202.1095

– – –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2202.1096

– – –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2202.1097

– – –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2202.1099

– – –

Andra

 

Andra slag:

 

– –

Av mejerivaror med andra beståndsdelar, förutsatt att mejerivarorna utgör minst 75 viktprocent utan förpackning:

2202.9011

– – –

I förpackningar av papp

2202.9012

– – –

I engångsförpackningar av stål

2202.9013

– – –

I engångsförpackningar av aluminium

2202.9014

– – –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2202.9015

– – –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2202.9016

– – –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2202.9017

– – –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2202.9019

– – –

Andra

 

– –

Särskilt beredda för spädbarn eller för dietiskt ändamål:

2202.9021

– – –

I förpackningar av papp

2202.9022

– – –

I engångsförpackningar av stål

2202.9023

– – –

I engångsförpackningar av aluminium

2202.9024

– – –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2202.9025

– – –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2202.9026

– – –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2202.9027

– – –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2202.9029

– – –

Andra

 

– –

Drycker av sojabönor:

2202.9031

– – –

I förpackningar av papp

2202.9032

– – –

I engångsförpackningar av stål

2202.9033

– – –

I engångsförpackningar av aluminium

2202.9034

– – –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2202.9035

– – –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2202.9036

– – –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2202.9037

– – –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2202.9039

– – –

Andra

 

– –

Drycker av ris och/eller mandlar:

2202.9041

– – –

I förpackningar av papp

2202.9042

– – –

I engångsförpackningar av stål

2202.9043

– – –

I engångsförpackningar av aluminium

2202.9044

– – –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2202.9045

– – –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2202.9046

– – –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2202.9047

– – –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2202.9049

– – –

Andra

 

– –

Andra slag:

2202.9091

– – –

I förpackningar av papp

2202.9092

– – –

I engångsförpackningar av stål

2202.9093

– – –

I engångsförpackningar av aluminium

2202.9094

– – –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2202.9095

– – –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2202.9096

– – –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2202.9097

– – –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2202.9099

– – –

Andra

2203

Öl, tillverkat av malt:

 

Maltöl med en alkoholhalt av mer än 0,5 men högst 2,25 volymprocent

2203.0011

– –

I engångsförpackningar av stål

2203.0012

– –

I engångsförpackningar av aluminium

2203.0013

– –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2203.0014

– –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2203.0015

– –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2203.0016

– –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2203.0019

– –

Andra

 

Annat:

2203.0091

– –

I engångsförpackningar av stål

2203.0092

– –

I engångsförpackningar av aluminium

2203.0093

– –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2203.0094

– –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2203.0095

– –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2203.0096

– –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2203.0099

– –

Andra

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen:

 

På kärl rymmande högst 2 liter:

 

– –

Med en alkoholhalt av mer än 0,5 men högst 2,25 volymprocent:

2205.1011

– – –

I engångsförpackningar av stål

2205.1012

– – –

I engångsförpackningar av aluminium

2205.1013

– – –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2205.1014

– – –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2205.1015

– – –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2205.1016

– – –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2205.1019

– – –

Andra

 

– –

Med en alkoholhalt av mer än 2,25 men högst 15 volymprocent ren alkohol, förutsatt att varorna enbart innehåller alkohol som bildats genom jäsning utan någon form av destillation:

2205.1021

– – –

I engångsförpackningar av stål

2205.1022

– – –

I engångsförpackningar av aluminium

2205.1023

– – –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2205.1024

– – –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2205.1025

– – –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2205.1026

– – –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2205.1029

– – –

Andra

 

– –

Andra:

2205.1091

– – –

I engångsförpackningar av stål

2205.1092

– – –

I engångsförpackningar av aluminium

2205.1093

– – –

I engångsförpackningar av glas för mer än 500 ml

2205.1094

– – –

I engångsförpackningar av glas för högst 500 ml

2205.1095

– – –

I engångsförpackningar av plast, färgade

2205.1096

– – –

I engångsförpackningar av plast, ofärgade

2205.1099

– – –

Andra