ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 81

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
28 mars 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/594 av den 21 mars 2017 om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut

1

 

 

Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/595 av den 27 mars 2017 om ändring av förordning (EU) 2017/127 vad gäller vissa fiskemöjligheter

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/596 av den 15 mars 2017 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (West Wales Coracle Caught Sewin [SGB])

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/597 av den 15 mars 2017 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Estepa [SUB])

15

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/598 av den 27 mars 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/599 av den 22 mars 2017 om det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis [delgivet med nr C(2017) 2001]

18

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

28.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/594

av den 21 mars 2017

om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 9 juni 2010 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Republiken Uzbekistan för att ändra avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, (2) (nedan kallat avtalet) så att de principer som tillämpas på handel med andra varor formellt också utvidgas till att tillämpas på handel med textilprodukter. Dessa förhandlingar har slutförts med framgång, och protokollet om ändring av avtalet genom upphävande av artikel 16, och alla hänvisningar till den artikeln, paraferades den 1 juli 2010.

(2)

I samband med förhandlingarna enades bägge parter om att redigera texten och stryka en föråldrad teknisk bestämmelse som löpte ut 1998 med tillhörande bilaga.

(3)

I enlighet med rådets beslut 2011/250/EU (3) undertecknades protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löpt ut (nedan kallat protokollet), den 7 april 2011, förutsatt att det ingås.

(4)

Protokollet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löpt ut, godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar (4).

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 2 i protokollet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den dag det antas.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2017.

På rådets vägnar

E. SCICLUNA

Ordförande


(1)  Godkännande av den 14.12.2016.

(2)  EGT L 229, 31.8.1999, s. 3.

(3)  EUT L 106, 27.4.2011, s. 1.

(4)  Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


28.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/3


PROTOKOLL

till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut

EUROPEISKA UNIONEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN UZBEKISTAN,

å andra sidan,

nedan kallade parter inom ramen för detta protokoll

har överenskommit följande av följande skäl:

(1)

Avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, trädde i kraft den 1 juli 1999.

(2)

Det har förts förhandlingar för att de principer i partnerskaps- och samarbetsavtalet som tillämpas på handel med andra varor formellt också utvidgas till att tillämpas på handel med textilprodukter.

(3)

De vederbörliga ändringarna i partnerskaps och samarbetsavtalet bör antas.

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 8.3 ska utgå.

2.

Hänvisningarna till artikel 16 i artikel 11 ska utgå.

3.

Artikel 16 ska utgå.

4.

Bilaga I till avtalet ska utgå.

Artikel 2

Detta protokoll träder i kraft den första dagen i månaden efter det att Europeiska unionen eller Uzbekistan har anmält att de fullgjort de nödvändiga interna förfarandena för godkännande av protokollet, beroende på vad som inträffar senast.

Artikel 3

Detta protokoll utgör en integrerad del av det avtal om partnerskap och samarbete genom vilket ett partnerskap upprättas mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan.

Artikel 4

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på respektive parts officiella språk på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och uzbekiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Ташкент на седми април две хиляди и единадесета година.

Hecho en Tashkent a los siete días del mes de abril del año dos mil once.

V Taškentu dne sedmého dubna dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Tashkent, den syvende april to tusind og elleve.

Geschehen zu Taschkent am siebten April zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aprillikuu seitsmendal päeval Taškentis.

Έγινε στην Τασκένδη, στις εφτά Απριλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Tashkent on the seventh day of April in the year two thousand and eleven.

Fait à Tachkent, le sept avril deux mille onze.

Fatto a Tashkent, addì sette aprile duemilaundici.

Taškentā, divi tūkstoši vienpadsmitā gada septītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų balandžio septintą dieną Taškente.

Kelt Taskentben, a kettőezer-tizenegyedik év április havának hetedik napján.

Magħmul f'Taxkent fis-seba' jum ta' April fis-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Tasjkent, de zevende april tweeduizend elf.

Sporządzono w Taszkencie dnia siódmego kwietnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Tachkent, aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze.

Întocmit la Tașkent la șapte aprilie două mii unsprezece.

V Taškente dňa siedmeho apríla dvetisícjedenásť.

V Taškentu, sedmega aprila dva tisoč enajst.

Tehty Tashkentissa seitsemäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Tasjkent den sjunde april år tjugohundraelva.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Узбекистан

Por la República de Uzbekistán

Za Uzbeckou republiku

For Republikken Usbekistan

Für die Republik Usbekistan

Usbekistani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν

For the Republic of Uzbekistan

Pour la République d'Ouzbékistan

Per la Repubblica dell'Uzbekistan

Uzbekistānas Republikas vārdā –

Uzbekistano Respublikos vardu

Üzbegisztán részéről

Għar-Repubblika ta' l-Uzbekistan

Voor de Republiek Oezbekistan

W imieniu Republiki Uzbekistanu

Pela República do Usbequistão

Pentru Republica Uzbekistan

Za Uzbeckú republiku

Za Republiko Uzbekistan

Uzbekistanin tasavallan puolesta

På republiken uzbekistans vägnar

Image

Image


FÖRORDNINGAR

28.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/6


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/595

av den 27 mars 2017

om ändring av förordning (EU) 2017/127 vad gäller vissa fiskemöjligheter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EU) 2017/127 (1) fastställs för 2017 fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten.

(2)

Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC) antog vid sitt 91:a årliga (extraordinära) möte den 7–10 februari 2017 åtgärder för gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit i IATTC:s konventionsområde. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(3)

I rådets förordningar om fiskemöjligheter för tidigare år fastställdes den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för pigghaj till noll i Atlanten, i Internationella havsforskningsrådets (Ices) område. Därför bör förbudet mot att fiska efter pigghaj begränsas till det området medan det nuvarande undantaget för programmen för undvikande bibehålls.

(4)

Vid sitt årsmöte 2016 antog Indiska oceanens tonfiskkommission vissa fångstbegränsningar för gulfenad tonfisk (Thunnus albacares). Eftersom dessa fångstbegränsningar har en direkt inverkan på unionens snörpvadsflotta bör åtgärden genomföras i unionsrätten.

(5)

Ices har sett över sina utlåtanden för 2017 avseende beståndet av kolja i Ices-område VIIa. Detta bestånd omfattas av landningsskyldigheten och, i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (2), ingår tillägg för tidigare utkast i fiskemöjligheterna. Det är därför lämpligt att se över TAC:en för kolja i Irländska sjön i syfte att ta hänsyn till de senaste vetenskapliga utlåtandena.

(6)

I förordning (EU) 2017/127 fastställs TAC för tobisfiskar till noll. Tobisfiskar är en kortlivad art. De vetenskapliga utlåtandena för tobisfiskar blir tillgängliga under andra hälften av februari, men fisket inleds redan i april. Fångstbegränsningarna för denna art bör nu ändras så att de överensstämmer med de senaste vetenskapliga utlåtandena från Ices, som lämnades den 23 februari 2017.

(7)

Vetenskapliga utlåtanden från Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerisektorn (STECF) stöder en liten ytterligare kommersiell kvot för att främja fiskefartygs deltagande i ett vetenskapligt program för torsk i Ices-sektion VIIa. Det vetenskapliga programmet skulle kunna genomföras på särskilda villkor, under förutsättning att det råder samförstånd mellan medlemsstaterna i fråga om att ha kvoter för torsk i det området. Den ytterligare kvoten bör beviljas endast under den tid som det vetenskapliga programmet pågår och bör inte påverka den relativa stabilitet som fastställts för det beståndet.

(8)

Ices bekräftade att TAC för sandskädda och skrubbskädda i unionens vatten i Ices-delområde IV och Ices-sektion IIa inte hade haft någon bevarande effekt på dessa bestånd. Den TAC som fastställts har inte använts fullt ut och andra åtgärder skulle kunna ha en större inverkan på beståndets biologiska status. Det är därför lämpligt att ta bort TAC för sandskädda och skrubbskädda i unionens vatten i Ices-delområde IV och Ices-sektion IIa och förvalta dessa bestånd genom att använda andra bevarande åtgärder.

(9)

I enlighet med förfarandet i avtalet och protokollet om fiskeförbindelser med Grönland (3) har gemensamma kommittén fastställt omfattningen av fiskemöjligheterna för lodda i grönländska vatten för 2017. Dessa fiskemöjligheter måste därför införas i denna förordning.

(10)

Vid sitt femte årliga möte den 18–22 januari 2017 fastställde Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) en total tillåten fångstmängd för chilensk taggmakrill. Denna åtgärd bör genomföras i unionsrätten.

(11)

Vissa rapporteringskoder bör ändras för att möjliggöra en korrekt rapportering av fångster, och vissa hänvisningar bör korrigeras.

(12)

De fångstbegränsningar som fastställs i förordning (EU) 2017/127 gäller från och med den 1 januari 2017. De bestämmelser i den här förordningen som rör fångstbegränsningar bör därför också tillämpas från och med den dagen. En sådan retroaktiv tillämpning påverkar inte tillämpningen av principerna om rättssäkerhet och skydd för berättigade förväntningar, eftersom fiskemöjligheterna i fråga ännu inte har uttömts.

(13)

Förordning (EU) 2017/127 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) 2017/127

Förordning (EU) 2017/127 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 12.1v ska ersättas med följande:

”v)

Pigghaj (Squalus acanthias) i unionens vatten i Ices-delområdena II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X, med undantag av programmen för undvikande enligt bilaga IA.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 22a

Fångstbegränsningar

Fångsterna av gulfenad tonfisk som görs av unionsfartyg som fiskar med snörpvad får inte överstiga de fångstbegränsningar som fastställs i bilaga IK.”

3.

I artikel 27 ska följande punkt införas:

”2a.   Medlemsstaterna ska stänga fisket för snörpvadsfartyg som för deras flagg och som fiskar med anordningar som samlar fisk när den fångstbegränsning som tilldelats det fisket har uttömts.”

4.

Artikel 41.1 p ska ersättas med följande:

”p)

Pigghaj (Squalus acanthias) i unionens vatten i Ices-delområdena II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X.”

5.

Bilagorna IA, IB, ID, IE, IJ och IID ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2017.

På rådets vägnar

C. ABELA

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EU) 2017/127 av den 20 januari 2017 om fastställande för år 2017 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 24, 28.1.2017, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Grönlands lokala regering å andra sidan (EUT L 172, 30.6.2007, s. 4) och protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det avtalet (EUT L 305, 21.11.2015, s. 3).


BILAGA

1.

Bilaga IA till förordning (EU) 2017/127 ska ändras på följande sätt:

a)

I hela texten i bilaga IA ska frasen ”Artikel 12.1 i denna förordning ska tillämpas” ersättas med orden:

”Artikel 11.1 i denna förordning ska tillämpas”.

b)

Tabellen över fiskemöjligheter för tobisfiskar i unionens vatten i IIa, IIIa och IV ska ersättas med följande:

”Art:

Tobisfiskar och därtill hörande bifångster

Ammodytes spp.

Zon:

Unionens vatten i IIa, IIIa och IV (1)

Danmark

458 552  (2)

 

 

Förenade kungariket

10 024  (2)

 

 

Tyskland

701 (2)

 

 

Sverige

16 838  (2)

 

 

Unionen

486 115

 

 

TAC

486 115

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

c)

Tabellen över fiskemöjligheter för torsk i VIIa ska ersättas med följande:

”Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

VIIa

(COD/07A.)

Belgien

2 (3)  (4)

 

 

Frankrike

5 (3)  (4)

 

 

Irland

97 (3)  (4)

 

 

Nederländerna

0 (3)  (4)

 

 

Förenade kungariket

42 (3)  (4)

 

 

Unionen

146 (3)  (4)

 

 

TAC

146 (3)  (4)

 

Analytisk TAC

d)

Tabellen över fiskemöjligheter för sandskädda och skrubbskädda i unionens vatten i IIa och IV och ska utgå.

e)

Tabellen över fiskemöjligheter för kolja i VIIa ska ersättas med följande:

”Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgien

42

 

 

Frankrike

189

 

 

Irland

1 132

 

 

Förenade kungariket

1 252

 

 

Unionen

2 615

 

 

TAC

2 615

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas”.

f)

I fotnot (2) i tabellen över fiskemöjligheter för lyrtorsk i IX och X och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 ska rapporteringskoden ”(POL/93411P)” läggas till.

g)

I tabellen över fiskemöjligheter för gråsej i IIIa och IV, unionens vatten i IIa ska rapporteringskoden ”(POK/2A3A4.)” ersättas med ”(POK/2C3A4)”.

h)

I fotnot (3) i tabellen över fiskemöjligheter för rockor i unionens vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k ska rapporteringskoden ”(RJE/7FG)” ersättas med ”(RJE/7FG.)”.

i)

I tabellen över fiskemöjligheter för rockor i unionens vatten i VIId ska fotnoterna (1) och (2) ersättas med följande:

”(1)

Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), knaggrocka (Raja clavata) RJC/07D.), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/ 07D.), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/07D.) och småögd rocka (Raja microocellata) (RJE/07D.) ska rapporteras separat.

(2)

Särskilt villkor: varav upp till 5 % får fiskas i unionens vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k (SRX/*67AKD). Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/*67AKD), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/ *67AKD) och fläckrocka (Raja montagui) (RJM/*67AKD) ska rapporteras separat. Detta särskilda villkor gäller inte småögd rocka (Raja microocellata) eller brokrocka (Raja undulata).”

j)

I tabellen över fiskemöjligheter för makrill i IIIa och IV, unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delsektionerna 22–32 ska fotnot (3) ersättas med följande:

”(3)

Särskilt villkor: inbegripet följande tonnage, som ska tas i norska vatten i IIa och IVa (MAC/*2A4AN): 328

Vid fiske enligt detta särskilda villkor ska bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej räknas av från kvoterna för dessa arter.”

2.

I bilaga IB till förordning (EU) 2017/127 ska tabellen över fiskemöjligheter för lodda i grönländska vatten i V och XIV ersättas med följande:

”Art:

Lodda

Mallotus villosus

Zon:

Grönländska vatten i V och XIV

(CAP/514GRN)

Danmark

0

 

 

Tyskland

0

 

 

Sverige

0

 

 

Förenade kungariket

0

 

 

Alla medlemsstater

0 (5)

 

 

Unionen

0 (6)

 

 

Norge

4 389  (6)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

3.

Bilaga ID till förordning (EU) 2017/127 ska ändras på följande sätt:

a)

I tabellen över fiskemöjligheter för segelfisk i Atlanten öster om 45° W ska rapporteringskoden ”(SAIL/AE45W)” ersättas med ”(SAI/AE45W)”.

b)

I tabellen över fiskemöjligheter för segelfisk i Atlanten väster om 45° W ska rapporteringskoden ”(SAIL/AW45W)” ersättas med ”(SAI/AW45W)”.

c)

I tabellen över fiskemöjligheter för svärdfisk i Medelhavet ska rapporteringskoden ”(SWO/M)” ersättas med ”(SWO/MED)”.

4.

I bilaga IE till förordning (EU) 2017/127 ska, i tabellen över fiskemöjligheter för skolästfiskar i FAO 48.3 Antarktis, rapporteringskoden ”(SRX/F483.)” ersättas med ”(GRV/F483.)”.

5.

I bilaga IJ till förordning (EU) 2017/127 ska tabellen över fiskemöjligheter för chilensk taggmakrill i SPRFMO:s konventionsområde ersättas med följande:

”Art:

Chilensk taggmakrill

Trachurus murphyi

Zon:

SPRFMO:s konventionsområde

(CJM/SPRFMO)

Tyskland

7 573,92

 

 

Nederländerna

8 209,35

 

 

Litauen

5 270,13

 

 

Polen

9 061,6

 

 

Unionen

30 115

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.”.

6.

Bilaga IID till förordning (EU) 2017/127 och tillägg 1 till den bilagan ska ersättas med följande:

BILAGA IID

FÖRVALTNINGSOMRÅDEN FÖR TOBISFISKAR I ICES-SEKTIONERNA IIa, IIIa OCH I ICES-DELOMRÅDE IV

För förvaltningen av fiskemöjligheterna avseende tobisfiskar i Ices-sektionerna IIa, IIIa och i Ices-delområde IV som fastställs i bilaga IA ska de förvaltningsområden inom vilka särskilda fångstbegränsningar ska gälla vara såsom anges nedan och i tillägget till denna bilaga.

Förvaltningsområde för tobisfiskar

Ices statistiska rektanglar

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38–41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 och 48 G0

4

38–40 E7–E9 och 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Tillägg 1 till bilaga IID

FÖRVALTNINGSOMRÅDEN FÖR TOBISFISKAR

Image
”.

(1)  Utom vatten inom sex sjömil från Förenade kungarikets baslinjer vid Shetland, Fair Isle och Foula.

(2)  Utan att det påverkar landningsskyldigheten får bifångster av sandskädda, vitling och makrill bestå av högst 2 % av kvoten (OT1/*2A3A4). Om en medlemsstat använder denna bestämmelse vad gäller en bifångstart inom detta fiske, får medlemsstaten inte använda någon bestämmelse om flexibilitet mellan olika arter i fråga om bifångster av den arten.

Särskilt villkor:

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas i följande förvaltningsområden för tobisfiskar enligt bilaga IID:

Zon

:

Unionens vatten i förvaltningsområden för tobisfiskar

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danmark

241 443

165 965

0

50 979

0

165

0

Förenade kungariket

5 278

3 628

0

1 114

0

4

0

Tyskland

369

254

0

78

0

0

0

Sverige

8 866

6 094

0

1 872

0

6

0

Unionen

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0

Totalt

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0”.

(3)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(4)  Utöver denna TAC får medlemsstater med kvot för torsk i VIIa i samförstånd besluta att tilldela totalt 10 ton till ett eller flera fartyg som bedriver sådant riktat vetenskapligt fiske som bedöms av STECF i syfte att förbättra den vetenskapliga informationen om detta bestånd (COD/*07A.). De berörda medlemsstaterna ska meddela kommissionen fartygets/fartygens namn innan de tillåter någon landning.”.

(5)  Danmark, Tyskland, Sverige och Förenade kungariket får inte utnyttja kvoten ”alla medlemsstater” förrän de har uttömt sina egna kvoter. Medlemsstater som har tilldelats mer än 10 % av unionskvoten får inte utnyttja kvoten ”alla medlemsstater”.

(6)  För fiskeperiod från och med den 20 juni 2016 till och med den 30 april 2017.”.


28.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/596

av den 15 mars 2017

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (West Wales Coracle Caught Sewin [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Förenade kungarikets ansökan om registrering av namnet ”West Wales Coracle Caught Sewin” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”West Wales Coracle Caught Sewin” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”West Wales Coracle Caught Sewin” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.7 Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 455, 6.12.2016, s. 11.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


28.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/597

av den 15 mars 2017

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Estepa [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Spaniens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Estepa”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 900/2010 (2).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning  (3) i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Estepa” (SUB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 900/2010 av den 8 oktober 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Estepa (SUB)] (EUT L 266, 9.10.2010, s. 52).

(3)  EUT C 453, 3.12.2016, s. 14.


28.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/598

av den 27 mars 2017

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

EG

145,6

IL

288,6

MA

108,8

SN

213,0

TR

106,9

ZA

81,7

ZZ

157,4

0707 00 05

TR

180,4

ZZ

180,4

0709 93 10

MA

45,5

TR

149,9

ZZ

97,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,8

IL

83,4

MA

49,7

TN

48,4

TR

72,5

ZA

99,3

ZZ

66,9

0805 50 10

AR

45,3

EG

72,0

TR

71,4

ZZ

62,9

0808 10 80

CL

108,0

CN

142,3

US

128,4

ZA

114,1

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

117,1

CL

135,0

CN

88,1

MA

115,2

TR

148,9

ZA

116,3

ZZ

120,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

28.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/18


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2017/599

av den 22 mars 2017

om det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken ”EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis”

[delgivet med nr C(2017) 2001]

(Endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken ”EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis” är följande: ”Unionsmedborgarskapets karaktär och syfte, särskilt i förhållande till nationalitet. En medlemsstats utträde ur unionen, och verkningarna av detta. Medborgarnas rättigheter garanterade av EU-lagstiftningen.”

(2)

Unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet. Innehav av en medlemsstats nationalitet är en förutsättning för unionsmedborgarskapet. En persons unionsmedborgarskap förutsätter därför att minst en av de stater i vilken personen är medborgare är medlem i unionen.

(3)

Denna koppling mellan en unionsmedlemsstats nationalitet och unionsmedborgarskapet är stadfäst i fördragen. Det finns ingen rättslig grund som ger EU-institutionerna rätt att anta en unionsrättsakt för genomförande av fördragen vars syfte skulle vara att ge unionsmedborgarskap till personer som inte innehar en unionsmedlemsstats nationalitet.

(4)

En unionsrättsakt för genomförande av fördragen kan dock antas i fråga om rättigheterna för tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i en medlemsstat, inbegripet villkoren för fri rörlighet och bosättning i andra unionsmedlemsstater. En sådan rättsakt kan därför ge rättigheter som liknar dem som är knutna till unionsmedborgarskapet till medborgare i en stat som utträtt ur unionen i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget.

(5)

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) stärker unionsmedborgarskapet och förstärker ytterligare unionens demokratiska funktion, bland annat genom att föreskriva att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv genom ett europeiskt medborgarinitiativ.

(6)

De förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet bör därför vara tydliga, enkla och användarvänliga och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär, så att medborgarna uppmuntras att delta och så att unionen blir mer lättillgänglig.

(7)

Av dessa anledningar bör det konstateras att det föreslagna medborgarinitiativet, i den mån dess syfte är ett förslag till unionsrättsakt för genomförande av fördragen vad gäller rättigheterna för tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i en medlemsstat, inbegripet villkoren för fri rörlighet och bosättning i andra unionsmedlemsstater och särskilt om beviljande av vissa rättigheter som liknar dem som är knutna till unionsmedborgarskapet till medborgare i en stat som utträtt ur unionen i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget, inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen i enlighet med artikel 4.2 b i förordningen.

(8)

Det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken ”EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis” bör därför registreras. Stödförklaringar bör samlas in för detta föreslagna medborgarinitiativ, i den mån dess syfte är ett förslag till unionsrättsakt för genomförande av fördragen vad gäller rättigheterna för tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i en medlemsstat, inbegripet villkoren för fri rörlighet och bosättning i andra unionsmedlemsstater och särskilt om beviljande av vissa rättigheter som liknar dem som är knutna till unionsmedborgarskapet till medborgare i en stat som utträtt ur unionen i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken ”EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis” registreras härmed.

2.   Stödförklaringar får samlas in för detta föreslagna medborgarinitiativ, varvid det ska vara underförstått att dess syfte är ett förslag till unionsrättsakt som säkerställer att medborgare i en medlemsstat som utträtt i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget kan fortsätta att åtnjuta rättigheter som liknar dem som de åtnjöt när det landet var medlemsstat.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 27 mars 2017.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till organisatörerna (ledamöter av medborgarkommittén) för det föreslagna medborgarinitiativet med rubriken ”EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis”, företrädda av [personuppgifter strukna efter samråd med organisatörerna] i egenskap av kontaktpersoner.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Frans TIMMERMANS

Vice ordförande


(1)  EUT L 65, 11.3.2011, s. 1.