ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 67

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
14 mars 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/434 av den 13 februari 2017 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

1

 

 

Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

3

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/435 av den 28 februari 2017 om ingående av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005

31

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/436 av den 6 mars 2017 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

33

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/437 av den 13 mars 2017 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/438 av den 13 mars 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet abamektin ( 1 )

67

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/439 av den 13 mars 2017 om godkännande av L-lysinsulfat framställt av Escherichia coli som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

70

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/440 av den 13 mars 2017 om godkännande av ett preparat av Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) och Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns, mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning (innehavare av godkännandet: Danisco (UK) Ltd, som bedriver verksamhet under namnet Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

74

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/441 av den 13 mars 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

78

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/442 av den 13 mars 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

80

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/443 av den 6 mars 2017 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i de relevanta kommittéerna inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa när det gäller de föreslagna ändringarna av FN-föreskrifter nr 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 och 138, och ett förslag om ändring av den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (R.E.3) genom riktlinjer om it-säkerhet och uppgiftsskydd

82

 

*

Europeiska rådets beslut (EU, Euratom) 2017/444 av den 9 mars 2017 om val av Europeiska rådets ordförande

87

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/445 av den 13 mars 2017 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

88

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/434

av den 13 februari 2017

om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 37,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 207 och 209 jämförda med artikel 218.5 och 218.8 andra stycket,

med beaktande av det gemensamma förslaget från Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

I november 2011 bemyndigade rådet kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att inleda förhandlingar med Islamiska republiken Afghanistan om ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling (nedan kallat avtalet).

(2)

Förhandlingarna om avtalet var framgångsrika och avtalet paraferades den 2 juli 2015 i Kabul.

(3)

Artikel 59 i avtalet föreskriver provisorisk tillämpning av avtalet före dess ikraftträdande.

(4)

Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar och vissa bestämmelser i avtalet bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas.

(5)

Undertecknandet av avtalet på unionens vägnar och den provisoriska tillämpningen av vissa delar av avtalet mellan unionen och Islamiska republiken Afghanistan påverkar inte fördelningen av befogenheter mellan unionen och dess medlemsstater i enlighet med fördragen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Undertecknandet på unionens vägnar av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan, bemyndigas härmed, med förbehåll för att nämnda avtal ingås.

2.   Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

1.   I avvaktan på att avtalet träder i kraft ska, i enlighet med artikel 59 i avtalet och med förbehåll för de anmälningar som föreskrivs däri, följande delar av avtalet tillämpas provisoriskt mellan unionen och Islamiska republiken Afghanistan, dock endast i den mån de avser frågor som omfattas av unionens befogenhet, däribland de frågor som omfattas av unionens befogenhet att fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik:

a)

Artikel 2 (Allmänna principer)

b)

Artikel 3 (Politisk dialog)

c)

Artikel 4 (Mänskliga rättigheter)

d)

Artikel 5 (Jämställdhet)

e)

Avdelning III (Utvecklingssamarbete)

f)

Avdelning IV (Samarbete om handels- och investeringsfrågor)

g)

Artikel 28 (Samarbete rörande migration)

h)

Avdelning VII (Regionalt samarbete)

i)

Avdelning VIII (Institutionell ram) i den mån bestämmelserna i den avdelningen är begränsade till att säkerställa den provisoriska tillämpningen av avtalet

j)

Avdelning IX (Slutbestämmelser) i den mån bestämmelserna i den avdelningen är begränsade till att säkerställa den provisoriska tillämpningen av avtalet.

2.   Den dag från och med vilken de delar av avtalet som anges i punkt 1 ska tillämpas provisoriskt ska offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 13 februari 2017.

På rådets vägnar

L. GRECH

Ordförande


14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/3


SAMARBETSAVTAL

om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN KROATIEN,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan kallade medlemsstaterna, och

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen eller EU,

å ena sidan, och

ISLAMISKA REPUBLIKEN AFGHANISTAN, nedan kallad Afghanistan,

å andra sidan,

nedan gemensamt kallade parterna,

SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR sitt engagemang för Afghanistans suveränitet, oberoende och territoriella integritet,

SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR sin anslutning till allmänna folkrättsliga principer och till målen och principerna för Förenta nationernas stadga, internationella konventioner och FN:s säkerhetsråds resolutioner,

SOM ERKÄNNER de historiska, politiska och ekonomiska band som förenar parterna,

SOM BEKRÄFTAR sin önskan att utöka sitt samarbete på grundval av gemensamma värderingar och till ömsesidig nytta,

SOM BEAKTAR de gemensamma politiska mål, värderingar och åtaganden som parterna följer, inbegripet respekten för demokratiska principer, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och god samhällsstyrning,

SOM ERKÄNNER att dessa principer är en integrerad del av långsiktig utveckling,

SOM ERKÄNNER att det afghanska folket, via dess legitima, demokratiska institutioner och enligt Afghanistans konstitution, rättmätigt äger och driver Afghanistans stabiliserings-, utvecklings- och demokratiseringsprocesser,

SOM BEAKTAR att unionen är fast besluten att stödja Afghanistans ansträngningar för att maximera sin utveckling under det kommande omvandlingsdecenniet,

SOM UNDERSTRYKER de ömsesidiga åtaganden som gjorts vid de internationella konferenserna om Afghanistan i Bonn i december 2011, Tokyo i juli 2012 och London i december 2014,

SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR Afghanistans åtagande att fortsätta att förbättra samhällsstyrningen och unionens åtagande om ett varaktigt engagemang i Afghanistan,

SOM BEAKTAR att parterna fäster särskild vikt vid den breda omfattning av de förbindelser som de har för avsikt att främja genom detta avtal,

SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR sin önskan att främja ekonomiska och sociala framsteg för sina folk och sin önskan att befästa, fördjupa och diversifiera sina förbindelser på områden av ömsesidigt intresse,

SOM ERKÄNNER att, i överensstämmelse med Afghanistans konstitution, kvinnors egenmakt och deras rätt att fullt ut delta på grundval av jämlikhet på alla samhällsområden, inbegripet deltagande i beslutsfattandet i den politiska processen på samtliga nivåer, är avgörande för att uppnå jämlikhet och fred,

SOM ERKÄNNER vikten av utvecklingssamarbete med utvecklingsländer, särskilt de med låg inkomst, länder som genomgått konflikter och inlandsstater, för hållbar ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och ett fullständigt genomförande i tid av internationellt överenskomna utvecklingsmål, däribland FN:s millennieutvecklingsmål och eventuella senare riktmärken för utveckling som antagits av Afghanistan, och för en bättre integrering av Afghanistan i regionen,

SOM ERKÄNNER att effektiva åtgärder måste vidtas för att främja integritet och ansvarsskyldighet, säkerställa en korrekt användning av offentliga medel och bekämpa korruption,

SOM ERKÄNNER att ett fördjupat samarbete mellan parterna bör stödja Afghanistans förmåga att förbättra kvaliteten på sin administration och samhällsstyrning samt öppenhet och effektivitet i förvaltningen av de offentliga finanserna,

SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR vikten av samordning i relevanta regionala och multilaterala forum, särskilt när det gäller parternas lösningar på globala utmaningar och regionalt ekonomiskt samarbete,

SOM ERKÄNNER att terrorism utgör ett hot mot deras folk och deras gemensamma säkerhet och som uttrycker sitt helhjärtade åtagande att bekämpa alla former av terrorism och upprätta ett effektivt internationellt samarbete och inrätta instrument för att utrota terrorism i överensstämmelse med internationell rätt, inbegripet mäsnskliga rättigheter och humanitär rätt,

SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR sitt gemensamma åtagande att bekämpa organiserad brottslighet, inklusive människohandel, människosmuggling och narkotikahandel, bland annat genom regionala och internationella mekanismer,

SOM ERKÄNNER de hot mot hälsa och säkerhet som orsakas av olaglig narkotika och behovet av ett samordnat regionalt och internationellt samarbete för att bekämpa odling av, framställning av, underlättande av, handel med, förbrukning av och efterfrågan på narkotika samt avledning av narkotikaprekursorer, och som inser vikten av alternativa försörjningsmöjligheter för opiumvallmoodlarna i detta sammanhang,

SOM ERKÄNNER behovet av att respektera internationella nedrustnings- och icke-spridningsåtaganden,

SOM BEAKTAR att Internationella brottmålsdomstolen innebär ett viktigt steg i utvecklingen mot fred och internationell rättvisa och att dess syfte är att sörja för att de allvarligaste brotten som angår hela det internationella samfundet lagförs på ett effektivt sätt,

SOM ERKÄNNER att handel och utländska direktinvesteringar kommer att spela en betydande roll för utvecklingen i Afghanistan och att parterna fäster särskild vikt vid principerna och reglerna för den internationella handeln, bland annat i avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO),

SOM UTTRYCKER sitt fulla engagemang för att främja hållbar utveckling i alla dess avseenden, inbegripet sådana aspekter som miljöskydd, verkningsfullt samarbete för att bekämpa klimatförändringar och ett effektivt främjande och genomförande av internationellt erkända arbetsnormer,

SOM BETONAR betydelsen av att samarbeta angående migration,

SOM ERKÄNNER att situationen och de grundläggande rättigheterna för flyktingar och internflyktingar, inbegripet ett säkert, välordnat och frivilligt återvändande till deras hem, kräver särskild uppmärksamhet,

SOM NOTERAR att om parterna, inom ramen för detta avtal, skulle besluta att ingå särskilda avtal på området med frihet, säkerhet och rättvisa som skulle ingås av unionen enligt avdelning V i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, skulle bestämmelserna i sådana framtida avtal inte vara bindande för Förenade kungariket och/eller Irland, såvida inte unionen parallellt med Förenade kungariket och/eller Irland när det gäller deras respektive tidigare bilaterala förbindelser underrättar Afghanistan om att Förenade kungariket och/eller Irland har blivit bundet/bundna av sådana avtal som en del av Europeiska unionen i enlighet med protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Likaså skulle varje därpå följande EU-interna åtgärd som skulle antas i enlighet med ovannämnda avdelning V för att genomföra detta avtal inte vara bindande för Förenade kungariket och/eller Irland, såvida de inte har meddelat att de önskar delta eller godta sådana åtgärder i enlighet med protokoll nr 21; Parterna noterar också att dessa framtida avtal eller EU-interna åtgärder skulle omfattas av protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till nämnda fördrag,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

AVDELNING I

AVTALETS ART OCH RÄCKVIDD

Artikel 1

Tillämpningsområde och mål

1.   Härmed upprättas ett partnerskap mellan parterna inom ramen för deras respektive behörigheter, i överensstämmelse med deras respektive lagar, förfaranden och resurser, och med full respekt för internationella bestämmelser och normer.

2.   Målet för detta partnerskap är att stärka dialogen och samarbetet med syfte att

a)

stödja fred och säkerhet i Afghanistan och regionen,

b)

främja hållbar utveckling, en stabil och demokratisk politisk miljö och Afghanistans integrering i världsekonomin,

c)

upprätta en regelbunden dialog om politiska frågor, inbegripet främjandet av mänskliga rättigheter, jämställdhet och medverkan av det civila samhället,

d)

främja utvecklingssamarbete inom ramen för parternas gemensamma engagemang för fattigdomsutrotning och biståndseffektivitet,

e)

utveckla handel och investeringar mellan parterna till ömsesidig nytta och samarbeta i alla ekonomiska, handels- och investeringsrelaterade områden av ömsesidigt intresse i syfte att underlätta hållbara handels- och investeringsflöden och förebygga och undanröja hinder för handel och investeringar, på ett sätt som är förenligt med och kompletterar pågående och framtida regionala initiativ,

f)

förbättra samordningen mellan parterna om globala utmaningar, särskilt genom att främja multilaterala lösningar, och

g)

främja dialogen och samarbetet inom en rad specifika områden av ömsesidigt intresse, vilket inbegriper modernisering av den offentliga förvaltningen och förvaltningen av offentliga finanser, rättsliga och inrikes frågor, miljö och klimatförändring, naturtillgångar och råvaror, reform av säkerhetssektorn, utbildning, energi, transport, jordbruk och landsbygdsutveckling, finansiella tjänster, beskattning, tullar, sysselsättning och social utveckling, hälsa och säkerhet, statistik, regionalt samarbete, kultur, informationsteknik, den audiovisuella sektorn och mediesektorn.

3.   I detta sammanhang ska kapacitetsuppbyggnad ägnas särskild uppmärksamhet för att stödja utvecklingen av de afghanska institutionerna och se till att landet fullt ut kan dra nytta av de möjligheter som erbjuds genom fördjupat samarbete enligt detta avtal.

4.   Parterna ska uppmuntra kontakter mellan parlamentsledamöter, företrädare för det civila samhället och yrkesverksamma för att främja målen med detta avtal, särskilt när det gäller att stödja parlamentariska och andra demokratiska institutioner.

5.   Parterna ska verka för att främja förståelsen människor emellan bland annat genom samarbete mellan olika aktörer såsom tankesmedjor, universitet, företag och media i form av seminarier, konferenser, ungdomsutbyten och annan verksamhet.

Artikel 2

Allmänna principer

1.   Parterna bekräftar att de delar de värderingar som kommer till uttryck i Förenta nationernas stadga.

2.   Parterna erkänner att det afghanska folket, genom dess legitima, demokratiska institutioner och enligt Afghanistans konstitution, rättmätigt äger och driver Afghanistans stabiliserings-, utvecklings- och demokratiseringsprocesser.

3.   Respekten för de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna, såsom dessa anges i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra relevanta internationella människorättsinstrument, och för rättsstatsprincipen ligger till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik och utgör en väsentlig del av detta avtal.

4.   Parterna bekräftar sitt åtagande att fortsätta samarbetet för att fullt ut uppnå internationellt överenskomna utvecklingsmål, inbegripet millennieutvecklingsmålen, såsom de antagits av Afghanistan, och eventuella senare riktmärken för utveckling. Därigenom erkänner de Afghanistans ansvar för att utarbeta och genomföra sina planer för ekonomisk och social utveckling och för relevanta utvecklingsstrategier, bland annat prioriterade nationella program. De bekräftar på nytt sitt åtagande för en hög miljöskyddsnivå, ett inkluderande samhälle och jämställdhet i detta sammanhang.

5.   Parterna bekräftar på nytt den vikt de fäster vid principerna om god samhällsstyrning, inbegripet oberoende för parlament och rättsväsende, och vid kampen mot korruption på alla nivåer.

6.   Parterna är överens om att samarbetet inom ramen för detta avtal kommer att ske i enlighet med deras egna lagar och andra författningar.

AVDELNING II

POLITISKT SAMARBETE

Artikel 3

Politisk dialog

En regelbunden politisk dialog ska upprättas mellan parterna och får, när så är lämpligt, äga rum på ministernivå. Den ska stärka deras förbindelser, bidra till att bygga upp ett partnerskap och öka den ömsesidiga förståelsen och solidariteten. Parterna ska stärka sin politiska dialog för att stödja sina gemensamma intressen, inbegripet deras respektive ståndpunkter i regionala och internationella forum.

A.   SAMARBETE INOM OMRÅDENA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, JÄMSTÄLLDHET OCH DET CIVILA SAMHÄLLET

Artikel 4

Mänskliga rättigheter

1.   I enlighet med artiklarna 1.2 c och 2.3 är parterna överens om att samarbeta för att främja och effektivt försvara mänskliga rättigheter, inbegripet, när så är lämpligt, med avseende på ratificeringen och genomförandet av internationella människorättsinstrument. De ska se över genomförandet av denna artikel i samband med sin politiska dialog.

2.   Det samarbete som avses i punkt 1 får innefatta bland annat följande:

a)

Stöd till utarbetande och genomförande av nationella handlingsplaner för mänskliga rättigheter.

b)

Information om och utbildning i mänskliga rättigheter.

c)

Stärkande av institutioner i Afghanistan med anknytning till mänskliga rättigheter på nationell nivå och nivåerna under den nationella.

d)

Upprättande av en meningsfull, brett upplagd dialog om de mänskliga rättigheterna.

e)

Stärkande av samarbetet inom de FN-institutioner som är verksamma på området mänskliga rättigheter.

Artikel 5

Jämställdhet

1.   Parterna ska samarbeta för att stärka politik och program med anknytning till genusfrågor samt institutionell och administrativ kapacitetsuppbyggnad och för att stödja genomförandet av nationella strategier för jämställdhet, inklusive kvinnors rättigheter och egenmakt, i syfte att säkerställa ett jämbördigt deltagande av män och kvinnor inom alla sektorer av det ekonomiska, kulturella, politiska och sociala livet. Framför allt ska samarbetet inriktas på att förbättra kvinnornas tillgång till de resurser som behövs för att de till fullo ska kunna utöva sina grundläggande rättigheter, särskilt utbildning.

2.   Parterna ska främja upprättandet av en lämplig ram för att

a)

säkerställa att genusrelaterade frågor införlivas i alla utvecklingsstrategier, all utvecklingspolitik och alla utvecklingsprogram, särskilt sådana som rör politisk delaktighet, hälso- och sjukvård samt läs- och skrivkunnighet, och

b)

utbyta erfarenheter och bästa praxis när det gäller jämställdhetsarbete samt främja antagandet av positiva åtgärder till förmån för kvinnor.

Artikel 6

Det civila samhället

1.   Parterna erkänner det organiserade civila samhällets (i synnerhet den akademiska världens) roll i och potentiella bidrag till dialogen och samarbetsprocessen inom ramen för detta avtal och är överens om att främja en effektiv dialog med det civila samhället och sörja för dess faktiska deltagande.

2.   Parterna ska samarbeta för att främja det civila samhällets roll, så att det kan

a)

rådfrågas i den inhemska politiska beslutsprocessen, i enlighet med demokratiska principer och konstitutionella bestämmelser,

b)

informeras om och, i alla stadier av utvecklingsprocessen, delta i samråd om utvecklings- och samarbetsstrategier och sektorspolitik, särskilt på områden som berör det,

c)

tilldelas finansiella medel, i den mån respektive parts interna regler tillåter detta, i överensstämmelse med principerna om öppenhet och ansvar samt ta emot stöd till kapacitetsuppbyggnad på viktiga områden, och

d)

delta i genomförandet av samarbetsprogram på områden som berör det.

B.   FREDSBYGGANDE

Artikel 7

Fredsskapande åtgärder, konfliktförebyggande och konfliktlösning

1.   Parterna understryker sitt åtagande att stödja strävan efter fred och försoning, under ledning av Afghanistan. De understryker vikten av en inkluderande fredsprocess som grundar sig på samförstånd mellan alla afghaner, såsom den uttrycktes vid fredsjirgan i juli 2010 och den konstitutionella rådsförsamlingen Loya Jirga i november 2011. De erkänner att en förutsättning för en framgångsrik fredsprocess är det afghanska folkets och landets institutioners egenansvar, med starkt stöd från det internationella samfundet.

2.   Parterna ska främja en dialog mellan länder i och utanför regionen så att de fullt ut kan spela en roll i att stödja och underlätta fredsprocessen.

3.   Parterna bekräftar på nytt att kvinnor spelar en viktig roll när det gäller konfliktlösning och fredsbyggande åtgärder. De betonar vikten av att kvinnor deltar fullt ut i alla insatser för att bevara och främja fred och säkerhet, samt behovet av att utöka deras roll i beslutsfattandet när det gäller konfliktlösning, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000).

4.   Gemensam verksamhet på detta område ska inbegripa främjandet av långsiktigt fredsbyggande i Afghanistan och stöd till det civila samhällets aktiva roll i enlighet med principerna i den nya given för engagemang i instabila stater.

C.   STÖD FÖR INTERNATIONELL SÄKERHET

Artikel 8

Samarbete i fråga om Romstadgan

Parterna anser att en väl fungerande verksamhet vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) utgör ett viktigt bidrag till internationell fred och rättvisa. De bekräftar på nytt att de allvarligaste brotten som angår det internationella samfundet som helhet först ska angripas genom åtgärder på nationell nivå i samarbete med Internationella brottmålsdomstolen. Parterna är överens om att samarbeta för att främja en universell anslutning till Romstadgan genom att

a)

alltefter omständigheterna, vidta åtgärder för att ratificera instrument relaterade till Romstadgan, särskilt avtalet om privilegier och immunitet för Internationella brottmålsdomstolen,

b)

utbyta erfarenheter om de rättsliga anpassningar som krävs för att möjliggöra ratificering och genomförande av Romstadgan, och

c)

vidta åtgärder för att bevara Romstadgans integritet.

Artikel 9

Bekämpning av spridning av massförstörelsevapen och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker

1.   Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, såväl till statliga som icke-statliga aktörer, utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och säkerhet.

2.   Parterna är därför överens om att samarbeta i internationella forum i syfte att motverka spridning av massförstörelsevapen och deras bärare genom att fullt ut uppfylla och på nationell nivå genomföra sina gällande skyldigheter enligt multilaterala fördrag och konventioner om nedrustning och icke-spridning samt andra multilateralt framförhandlade avtal och internationella förpliktelser. Parterna är överens om att denna bestämmelse utgör en väsentlig del av detta avtal.

3.   Parterna är vidare överens om att samarbeta och vidta åtgärder för att förbättra genomförandet av internationella instrument om nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen och deras bärare som tillämpas av parterna, bland annat genom att utbyta information, sakkunskap och erfarenheter.

4.   Parterna är överens om att samarbeta och bidra till att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att vidta åtgärder för att – utifrån vad som är tillämpligt – underteckna, ratificera eller ansluta sig till, samt till fullo genomföra, alla andra relevanta internationella instrument.

5.   Parterna är dessutom överens om att samarbeta för att införa effektiva nationella exportkontroller i syfte att förhindra spridning och att kontrollera export och transitering av varor med anknytning till massförstörelsevapen, bland annat genom kontroll av slutanvändningen av teknik med dubbla användningsområden och genom effektiva sanktioner mot överträdelser av reglerna om exportkontroll.

6.   Parterna erkänner att kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker kan få mycket negativa effekter för samhällen. De erkänner även att riskerna kan härröra från brottslig verksamhet (spridning, olaglig handel), olyckor (industri, transport, laboratorier) eller naturliga faror (pandemier). Följaktligen åtar de sig att samarbeta i syfte att stärka den institutionella kapaciteten för att minska kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker. Detta skulle kunna genomföras med projekt beträffande rättsliga frågor, reglerings- och tillsynsfrågor, vetenskapliga frågor och beredskapsfrågor och samarbete på regional nivå.

7.   Unionen ska, när så är lämpligt, ge stöd till dessa insatser med fokus på kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd.

Artikel 10

Handeldvapen och lätta vapen och andra konventionella vapen

1.   Parterna är medvetna om att olaglig tillverkning, överföring och spridning av handeldvapen och lätta vapen, inbegripet ammunition till sådana vapen, samt överdriven anhopning, bristfällig hantering, lagring med otillräcklig säkerhet och okontrollerad spridning av sådana vapen fortsätter att utgöra ett allvarligt hot mot fred och internationell säkerhet.

2.   Parterna är överens om att iaktta och fullgöra sina respektive skyldigheter att bekämpa olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen, inbegripet ammunition till dessa, enligt befintliga internationella avtal och FN:s säkerhetsråds resolutioner, samt sina åtaganden inom ramen för andra internationella instrument som är tillämpliga på området, såsom FN:s handlingsprogram för att förebygga, bekämpa och utrota alla former av olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen.

3.   Parterna inser betydelsen av inhemska kontrollsystem för överföring av konventionella vapen i linje med gällande internationella standarder. Parterna erkänner vikten av att tillämpa sådana kontroller på ett ansvarsfullt sätt, i syfte att bidra till internationell och regional fred, säkerhet och stabilitet, minskat mänskligt lidande och till att förhindra spridning av konventionella vapen.

4.   Parterna förbinder sig att samarbeta och sörja för samordning, komplementaritet och synergi i sina ansträngningar att reglera, eller förbättra regleringen av, internationell handel med konventionella vapen och att förebygga, bekämpa och utrota olaglig vapenhandel. De är överens om att upprätta en regelbunden politisk dialog som ska åtfölja och konsolidera detta åtagande.

Artikel 11

Bekämpande av terrorrism

1.   Parterna är fast beslutna att bekämpa terrorism i alla dess former, också i ett regionalt sammanhang, med full respekt för rättsstatsprincipen och internationell rätt, och att samarbeta för att förhindra spridning av extremistiska ideologier och, i synnerhet, radikaliseringen av ungdomar. De förbinder sig att arbeta tillsammans med sina internationella partner för det övergripande genomförandet av FN:s globala strategi för terroristbekämpning.

2.   Parterna är överens om att samarbeta i frågor som rör kampen mot terroristverksamhet och, när så är lämpligt, att utbyta information om alla relevanta frågor och i enlighet med nationell och internationell rätt. Terroristbekämpning ska utgöra en viktig faktor i deras samarbete. De är överens om att främja genomförandet av relevanta internationella instrument och konventioner på detta område. I detta sammanhang kommer kapacitetsuppbyggnad att omfatta relevanta områden av straffrätten.

AVDELNING III

UTVECKLINGSSAMARBETE

Artikel 12

Utvecklingssamarbete

1.   De främsta målen för utvecklingssamarbetet är att uppnå millennieutvecklingsmålen (och eventuella efterföljande riktmärken för utveckling), fattigdomsutrotning, hållbar utveckling och integrering i världsekonomin, med särskild uppmärksamhet på samhällets mest utsatta grupper. Parterna erkänner att deras samarbete är avgörande för att hantera Afghanistans utvecklingsutmaningar och att institutionsuppbyggnad bör vara en grundläggande del av detta samarbete.

2.   Samarbetet ska ta hänsyn till Afghanistans socioekonomiska utvecklingsstrategier och utvecklingsprogram, i synnerhet landets nationella utvecklingsstrategi och andra åtgärder som överenskommits vid internationella konferenser om Afghanistans utveckling, 2010 års Londonförklaring, Kabulprocessen, slutsatserna från konferensen i Bonn i december 2011, Tokyoförklaringen om ett partnerskap för självständighet (self-reliance) i Afghanistan och Tokyoramen för ömsesidigt ansva från juli 2012, med full hänsyn till den afghanska regeringens ekonomiska strategi och utvecklingsstrategi Realising Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnership, som lades fram vid konferensen i London 2014.

3.   Parterna ska använda sitt utvecklingssamarbete för att bland annat stärka Afghanistans institutioner för samhällsstyrning och skapa förutsättningar för hållbar utveckling och långsiktig ekonomisk tillväxt, i linje med de prioriterade nationella programmen och Afghanistans ekonomiska strategi och utvecklingsstrategi Realising Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnership. Dessa kommer att vara de viktigaste instrumenten för att genomföra denna strategi och de åtaganden som Afghanistan ingått i Bonn, Tokyo och London. Unionen ska i sitt samarbete med Afghanistan ta full hänsyn till Tokyoramen för ömsesidigt ansvar (eller en ömsesidigt överenskommen efterföljare till denna) och i programplaneringen av sitt bistånd ta hänsyn till de åtaganden, inklusive finansiella åtaganden, och de detaljerade arrangemang som fastställs i denna ram.

4.   Parterna bekräftar målet att uppnå millennieutvecklingsmålen, såsom de antagits av Afghanistan, och eventuella efterföljande riktmärken för utveckling, och bekräftar på nytt sitt åtagande när det gäller Parisförklaringen om biståndseffektivitet, Accra-handlingsplanen och slutdokumentet från Busan, särskilt med hänvisning till den nya given för engagemang i instabila stater.

5.   Parterna är överens om att främja samarbete i enlighet med sina respektive lagar, förfaranden och resurser och med full respekt för internationella bestämmelser och normer. De är överens om att deras utvecklingssamarbete kommer att överensstämma med kraven i deras gemensamma åtagande om biståndseffektivitet och genomföras på ett sätt som respekterar afghanskt egenansvar, ligger i linje med Afghanistans nationella prioriteringar och bidrar till konkreta och hållbara utvecklingsresultat för det afghanska folket och till den långsiktiga ekonomiska hållbarheten i landet, såsom överenskommits inom ramen för internationella konferenser om Afghanistan. De är överens om att maximera utvecklingsbiståndets fredsbyggande potential när så är möjligt inom ramen för den nya given för engagemang i instabila stater.

6.   Parterna är därför överens om att regelbundet övervaka effekten av deras utvecklingssamarbete genom den gemensamma kommitté som inrättas enligt artikel 49, och att bedöma dess bidrag till uppnående av millennieutvecklingsmålen, såsom de antagits av Afghanistan, och eventuella efterföljande riktmärken för utveckling.

7.   Följande frågor kommer systematiskt att integreras inom alla områden av utvecklingssamarbetet: mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor, demokrati, god förvaltning, miljömässig hållbarhet, klimatförändring, hälso- och sjukvård, institutionell utveckling och kapacitetsuppbyggnad, åtgärder mot korruption, narkotikabekämpning och biståndseffektivitet.

8.   Vad gäller infrastrukturkomponenter ska parterna undersöka användningen av mekanismer såsom en blandning av bidrag och lån från internationella finansinstitut och andra sätt att dela risker, i syfte att mobilisera ytterligare resurser och därmed öka effekterna av unionens bistånd.

9.   Parterna är överens om att deras ekonomiska samarbete måste genomföras för att skydda intressena hos de mest utsatts medlemmarna av samhället, inbegripet kvinnor och barn, med tonvikt på hälso- och sjukvård, utbildning, jordbruk och landsbygdsutveckling.

10.   Parterna är överens om att handeln bör främja hållbar utveckling i alla dess dimensioner och att dess ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser bör bedömas. De är överens om att uppmuntra företagen att anta högsta möjliga normer för ett ansvarsfullt företagande i linje med internationellt överenskomna principer och standarder, såsom de som fastställs i OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact-initiativ.

11.   Parterna ska sträva efter att bidra till att Internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala arbetsnormer genomförs på ett verkningsfullt sätt och ska stärka samarbetet när det gäller sysselsättning och sociala frågor, inklusive principerna för anständigt arbete.

12.   Parterna strävar vidare efter att främja en politik som syftar till att trygga tillgången på livsmedel för befolkningen och på foder för boskap, på ett miljövänligt och hållbart sätt.

13.   Parterna åtar sig att utbyta synpunkter och samarbeta inom alla relevanta regionala och internationella forum och organisationer, såsom Förenta nationerna och dess byråer och organisationer, i syfte att förbättra arbetsfördelningen inom utvecklingssamarbetet och biståndseffektiviteten på fältet.

14.   Parterna är också överens om att främja samarbete på de områden som anges i denna artikel mellan tankesmedjor, universitet, icke-statliga organisationer, företag, kulturaktörer och medier genom anordnande av seminarier, konferenser och liknande verksamheter, beroende på vad som är lämpligt.

AVDELNING IV

SAMARBETE OM HANDELS- OCH INVESTERINGSFRÅGOR

Artikel 13

Handelssamarbete

1.   Parterna ska inleda en dialog om bilaterala och multilaterala handelsfrågor och handelsrelaterade frågor i syfte att stärka de bilaterala handelsförbindelserna och främja det multilaterala handelssystemet, bland annat genom att stödja Afghanistans medlemskap i WTO.

2.   Parterna åtar sig att i största möjliga utsträckning och till ömsesidig nytta främja utveckling och diversifiering av handeln sig emellan. De åtar sig att uppnå förbättrade och förutsägbara villkor för marknadstillträde genom att arbeta för avskaffandet av handelshinder, i synnerhet genom att vid lämplig tidpunkt avskaffa icke-tariffära handelshinder och handelsrestriktioner som inte är förenliga med WTO-bestämmelserna, och genom att vidta åtgärder för att förbättra öppenheten, med hänsyn tagen till det arbete som utförs på detta område av internationella organisationer i vilka parterna är medlemmar.

3.   Parterna, som erkänner att handel är avgörande för utveckling och att förmånshandelsordningar har visat sig vara till nytta för utvecklingsländer, ska sträva efter att stärka samrådet och samarbetet om det effektiva genomförandet av dessa.

4.   Parterna ska hålla varandra underrättade om utvecklingen när det gäller handelspolitik och politiken på handelsrelaterade områden, såsom jordbruk, livsmedelssäkerhet, konsumentskydd och miljö. De kommer att undersöka möjligheterna att stärka sina handels- och investeringsförbindelser, vilket när så är lämpligt inbegriper förhandlingar om andra avtal av ömsesidigt intresse.

5.   Parterna ska fullt ut använda Aid for Trade-programmet och andra relevanta program, inbegripet tekniskt bistånd för kapacitetsuppbyggnad, för att förbättra sina bilaterala handels- och investeringsförbindelser.

6.   Parterna erkänner vikten av att främja regional ekonomisk utveckling, i enlighet med avdelning VII.

7.   Parterna ska samråda skyndsamt, i enlighet med artikel 54, om eventuella meningsskiljaktigheter rörande tillämpningen av denna avdelning.

Artikel 14

Behandling som mest gynnad nation

1.   Parterna ska i sina handelsförbindelser bevilja varandra behandling som mest gynnad nation i enlighet med bestämmelserna i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994.

2.   Den behandling som mest gynnad nation som föreskrivs i punkt 1 ska inte gälla förmåner som beviljas av endera parten inom ramen för ordningar som bygger på överenskommelser om upprättande av en tullunion, ett frihandelsområde eller ett likvärdigt område med förmånsbehandling.

Artikel 15

Sanitära och fytosanitära frågor

1.   Parterna ska samarbeta om livsmedelssäkerhet samt sanitära och fytosanitära frågor för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa på parternas respektive territorier.

2.   Parterna ska diskutera och utbyta information om sina respektive åtgärder i enlighet med WTO-avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder, Internationella växtskyddskonventionen, Världsorganisationen för djurhälsa och Codex Alimentarius-kommissionen.

3.   Parterna är överens om att inleda ett samarbete för kapacitetsuppbyggnad avseende sanitära och fytosanitära frågor. Ett sådant samarbete bör utformas enligt vardera partens behov och genomföras i syfte att bistå vardera parten i efterlevnaden av den andra partens rättsliga krav.

4.   Parterna ska snarast upprätta en dialog om sanitära och fytosanitära frågor om någondera parten begär detta.

5.   Parterna ska utse kontaktpunkter för kommunikation i frågor som faller under denna artikel.

Artikel 16

Tekniska handelshinder

Parterna ska främja Afghanistans användning av internationella och europeiska standarder som grund för tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse. De ska samarbeta och utbyta information om standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse i syfte att säkerställa att de utarbetas, antas och tillämpas på ett öppet och effektivt sätt och inte skapar onödiga hinder för deras bilaterala handel.

Artikel 17

Tullar

1.   Parterna ska sträva efter att stärka samarbetet mellan sina tullmyndigheter för att säkerställa ett öppet handelsklimat, underlätta handel, förbättra säkerheten i leveranskedjan, främja konsumenternas säkerhet, hejda flödet av varor som gör intrång i immateriella rättigheter och för att bekämpa smuggling och bedrägeri.

2.   Parterna ska i detta syfte särskilt utbyta sakkunskap och undersöka möjligheterna att förenkla förfarandena, öka öppenheten och utveckla samarbetet. De ska även eftersträva samsyn och gemensamma åtgärder i relevanta internationella strukturer.

3.   Parterna ska vid behov ingå protokoll om tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd, inom den institutionella ram som fastställs i detta avtal, utan att det påverkar tillämpningen av andra former av samarbete.

4.   Parterna ska samarbeta i syfte att modernisera Afghanistans tullförvaltning i enlighet med relevanta internationella konventioner i syfte att förbättra dess organisatoriska effektivitet och dess institutioners effektivitet när det gäller tillhandahållande av tjänster, och samtidigt säkerställa en öppen förvaltning av offentliga medel och redovisningsskyldighet. Kapacitetsuppbyggnad ska utgöra en viktig faktor i detta samarbete.

Artikel 18

Investeringar

1.   Parterna ska uppmuntra utländska direktinvesteringar genom att utveckla ett attraktivt och stabilt investeringsklimat. De får därför, när så krävs, inleda en fortlöpande dialog i syfte att öka förståelsen för och samarbetet om investeringsfrågor, utforska administrativa mekanismer för att underlätta investeringsflöden och främja stabila, öppna och stödjande regelverk för investerarna.

2.   I syfte att öka unionens utländska direktinvesteringar i Afghanistan betonar parterna vikten av den privata sektorns deltagande och erkänner i detta sammanhang behovet av åtgärder från den offentliga sektorn och incitament såsom tillgång till kredit- och investeringsgarantier.

Artikel 19

Tjänster

Parterna ska inleda en konstruktiv dialog för att

a)

utbyta information om sina respektive regelverk,

b)

främja tillträde till varandras marknader,

c)

främja tillträde till kapitalkällor och teknik, och

d)

främja handeln med tjänster mellan parterna och på tredjeländers marknader.

Artikel 20

Kapitalrörelser

Parterna ska sträva efter att underlätta rörligheten för kapital för att främja målen för detta avtal.

Artikel 21

Offentlig upphandling

Parterna kommer att samarbeta i syfte att inrätta ett effektivt och modernt system för offentlig upphandling i Afghanistan, i enlighet med internationellt överenskomna principer om öppenhet och upphandlingsförfaranden och om främjande av rättvis och optimal kostnadseffektivitet i offentlig upphandling.

Artikel 22

Öppenhet

Parterna erkänner betydelsen av öppenhet och korrekta rättsförfaranden i förvaltningen av sina handelsrelaterade lagar och andra författningar. I detta syfte ska de tillämpa artikel X i 1994 års allmänna tull- och handelsavtal och artikel III i allmänna tjänstehandelsavtalet.

Artikel 23

Immateriella rättigheter

1.   Parterna är överens om att skydda och kontrollera efterlevnaden av immateriella rättigheter, inklusive geografiska beteckningar, i enlighet med bestämmelserna i de internationella avtal som de är parter i.

2.   Parterna ska samarbeta för att förhindra varje form av missbruk av immateriella rättigheter, inklusive geografiska beteckningar, och för att bekämpa förfalskning och piratkopiering. De är eniga om att underlätta detta genom tullsamarbete och andra lämpliga former av administrativt samarbete, bland annat genom upprättande och stärkande av organisationer för kontroll och skydd av sådana rättigheter och förbättrat samarbete om lämpliga sätt att underlätta skyddet för och registreringen av den andra partens geografiska beteckningar på deras respektive territorier, med beaktande av internationella regler och metoder och den internationella utvecklingen på detta område samt parternas respektive kapacitet.

AVDELNING V

SAMARBETE I RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

Artikel 24

Rättsstatsprincipen, rättsligt samarbete och polisverksamhet

1.   I sitt samarbete i rättsliga och inrikes frågor ska parterna fästa särskild vikt vid att befästa rättsstatsprincipen och stärka institutioner på alla nivåer inom brottsbekämpning och rättskipning, inklusive kriminalvårdssystemet.

2.   I sitt samarbete ska parterna utbyta information om rättssystem och lagstiftning. De ska fästa särskild uppmärksamhet vid rättigheterna för kvinnor och andra utsatta grupper samt skydd och genomförande av dessa rättigheter.

3.   Parterna är överens om att samarbeta för att främja ytterligare reformer av det afghanska polisväsendet. Afghanistan kommer att vidta åtgärder för att införa bästa praxis i det civila polisarbetet. Unionen kommer att fortsätta sitt stöd för utveckling av rättsväsendet och det nationella afghanska polisväsendet, inbegripet finansiering av poliskåren inom ramen för det fleråriga vägledande programmet 2014–2020 och i linje med OECD:s kommitté för utvecklingsbistånds (DAC) definitioner av stödberättigande verksamhet.

4.   Parterna är överens om att samarbeta i syfte att modernisera Afghanistans säkerhetssektor genom att

a)

stärka rättsväsendet, inbegripet kriminalvården, med särskild inriktning på att förbättra rättsväsendets oberoende,

b)

öka effektiviteten i det civila polisarbetet i Afghanistan,

c)

förbättra den rättsliga och institutionella ramen på detta område, och

d)

bygga upp kapacitet för utformning och genomförande av strategier inom Afghanistans rätts- och säkerhetssektorer.

Artikel 25

Samarbete för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption

Parterna är överens om att samarbeta för att bekämpa organiserad brottslighet, ekonomisk och finansiell brottslighet och korruption. Syftet med detta samarbete ska särskilt vara att genomföra och främja relevanta internationella standarder och instrument, t.ex. FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess protokoll och FN:s konvention mot korruption. Parterna ska ägna särskild uppmärksamhet åt kopplingarna mellan organiserad brottslighet och smuggling av narkotika, prekursorer, farliga ämnen och vapen, människohandel och flyktingsmuggling. De ska utbyta information i alla frågor som är relevanta för att bekämpa brottslig verksamhet.

Artikel 26

Kampen mot olaglig narkotika

1.   Parterna ska samarbeta för att säkerställa en balanserad, övergripande och integrerad hållning i narkotikafrågor.

2.   Politik och åtgärder med anknytning till narkotika ska syfta till att stärka strukturerna för att bekämpa olaglig narkotika, minska tillgången till, handeln med och efterfrågan på olaglig narkotika och till att hantera de hälsomässiga och sociala följderna av narkotikamissbruk. Parterna ska samarbeta för att förhindra olaglig framställning av narkotika och avledning av kemiska prekursorer.

3.   I linje med denna gemensamma strategi ska parterna se till att kampen mot olaglig narkotika integreras i alla relevanta samarbetsområden, inbegripet brottsbekämpning, främjande av lagliga försörjningsmöjligheter, minskning av efterfrågan på narkotika och risk- och skadebegränsning.

4.   Samarbetet mellan parterna ska inbegripa tekniskt och administrativt bistånd till Afghanistan på de områden som avses i punkt 3, inbegripet följande:

a)

Lagberedningsarbete och politikutformning.

b)

Inrättande av nationella institutioner och informationscenter.

c)

Stöd för det civila samhällets insatser i narkotikafrågor och åtgärder för att minska efterfrågan på och skadeverkningarna av narkotika, däribland narkotikamissbruksbehandling och rehabilitering.

d)

Utbildning av personal.

e)

Narkotikarelaterad forskning.

f)

Förebyggande av narkotikahandel och avledning av narkotikaprekursorer som används för olaglig tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa ämnen.

Parterna får komma överens om att inbegripa andra områden.

5.   Inom ramen för deras respektive lagstiftning ska parterna samarbeta för att upplösa gränsöverskridande kriminella nätverk som sysslar med framställning av och handel med olaglig narkotika, bland annat genom utbyte av information och underrättelser, utbildning och utbyte av bästa praxis, inbegripet särskilda utredningsmetoder. En särskild insats ska göras för att bekämpa att brottslingar tränger in i den lagliga ekonomin.

6.   Samarbete på regional nivå för att bekämpa narkotikahandel bör komplettera detta tillvägagångssätt, även genom diplomatiska kontakter och i regionala forum där parterna deltar, såsom de som avses i artikel 48.

7.   Parterna ska komma överens om formerna för samarbetet för att uppnå dessa mål. Åtgärderna ska baseras på gemensamt överenskomna principer som överensstämmer med relevanta internationella konventioner, den politiska förklaring och den förklaring om de vägledande principerna för att minska efterfrågan på narkotika som antogs vid FN:s generalförsamlings tjugonde extra session om narkotikaproblemet i världen i juni 1998 och den politiska förklaring och den handlingsplan för internationellt samarbete med sikte på en integrerad och balanserad strategi för att angripa narkotikaproblemet i världen som antogs i högnivåsegmentet vid den 52:a sessionen i FN:s narkotikakommission i mars 2009 samt förklaringen från den tredje ministerkonferensen för partnerna i Parispakten för bekämpning av smuggling av opiater från Afghanistan.

Artikel 27

Samarbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism

1.   Parterna är överens om att samarbeta för att förhindra att deras finansiella system och särskilda icke-finansiella företag och yrken används för att tvätta pengar som utgör vinning av brottslig verksamhet eller för finansiering av terrorism.

2.   Båda parter är överens om att främja tekniskt och administrativt bistånd för att utarbeta och genomföra bestämmelser och införa effektivt fungerande mekanismer för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Samarbetet ska särskilt möjliggöra utbyte av relevanta upplysningar inom ramen för deras respektive lagstiftning liksom antagande av lämpliga och internationellt godtagna standarder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism motsvarande de standarder som antagits av unionen och de relevanta internationella organ som är verksamma på detta område, såsom arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF).

Artikel 28

Samarbete rörande migration

1.   Parterna är överens om att samarbeta i syfte att förhindra irreguljära migrationsströmmar från deras territorium till den andra partens territorium.

2.   Parterna bekräftar på nytt vikten av gemensam hantering av migrationsströmmar mellan Afghanistan och unionen och åtar sig att inleda en omfattande dialog och ett omfattande samarbete om migrationsrelaterade frågor, i linje med unionens övergripande strategi för migration och rörlighet och relevanta internationella konventioner. Dialogen och samarbetet ska omfatta frågor som rör asyl, förbindelser mellan migration och utveckling, reguljär och irreguljär invandring, återvändande, återtagande, visering, gränsförvaltning, dokumentsäkerhet och kampen mot människohandel och smuggling av migranter.

3.   Samarbetet på de områden som anges i denna artikel får även omfatta kapacitetuppbyggande åtgärder.

4.   Parterna är överens om att på begäran av den ena parten ingå ett avtal om reglering avparternas särskilda skyldigheter när det gäller återtagande, inklusive bestämmelser om att återta andra länders medborgare och statslösa.

Artikel 29

Konsulärt skydd

Afghanistan godtar att de konsulära och diplomatiska myndigheterna i en representerad medlemsstat i Europeiska unionenska ska ge skydd åt varje medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen som inte har en ständig representation i Afghanistan som faktiskt är i stånd att tillhandahålla konsulärt skydd i ett enskilt fall, på samma villkor som för medborgare från den medlemsstaten i Europeiska unionen.

Artikel 30

Skydd av personuppgifter

1.   Parterna är överens om att samarbeta för att höja skyddsnivån för personuppgifter till högsta internationella standarder, såsom de som bland annat ingår i FN:s riktlinjer för reglering av behandlingen av sådana elektroniska dokument som innehåller personuppgifter, vilka antogs genom FN:s generalförsamlings resolution 45/95 den 14 december 1990.

2.   Samarbetet om skydd av personuppgifter får bland annat omfatta tekniskt bistånd i form av utbyte av information och sakkunskap.

AVDELNING VI

SEKTORSSAMARBETE

Artikel 31

Modernisering av offentlig förvaltning

Parterna är överens om att samarbeta i syfte att upprätta en professionell, oberoende och effektiv civilförvaltning i Afghanistan på nationell nivå och nivåerna under den nationella. Samarbetet på detta område ska inriktas på utbildning och kapacitetsuppbyggnad, i syfte att

a)

förbättra den organisatoriska effektiviteten,

b)

öka effektiviteten i institutionernas tillhandahållande av tjänster,

c)

säkerställa en öppen förvaltning av offentliga medel och redovisningsskyldighet,

d)

förbättra den rättsliga och institutionella ramen, och

e)

förbättra utformningen och genomförandet av strategier.

Artikel 32

Förvaltning av offentliga finanser

I enlighet med artikel 31 ska parterna stärka samarbetet i frågor som rör förvaltningen av de offentliga finanserna i Afghanistan. Samarbetet ska inriktas på

a)

förvaltning av budgeten på nationell nivå och nivåerna under den nationella,

b)

transparenta finansieringsflöden mellan budgetmyndigheter och mellan dessa myndigheter och stödmottagare och målgrupper,

c)

tillsyn, också genom parlament och oberoende revisionsorgan, och

d)

mekanismer för att effektivt och snabbt ta itu med eventuella oriktigheter i användningen av offentliga medel.

Unionen ska tillhandahålla stöd på dessa områden när så är lämpligt och fokusera på kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd.

Artikel 33

God förvaltning på skatteområdet

För att stärka och utveckla den ekonomiska verksamheten och samtidigt ta hänsyn till behovet av att utarbeta ett lämpligt regelverk erkänner parterna principerna om god förvaltning på skatteområdet och förbinder sig att genomföra dessa principer. De ska sträva efter att samarbeta i detta syfte, särskilt för att underlätta skatteuppbörden i Afghanistan och bistå Afghanistan i arbetet med att utveckla åtgärder för ett effektivt genomförande av dessa principer.

Artikel 34

Finansiella tjänster

1.   Parterna är överens om att stärka samarbetet i syfte att förbättra redovisnings-, tillsyns- och regleringssystemen i banksektorn och försäkringssektorn och i andra delar av den finansiella sektorn.

2.   Parterna ska samarbeta för att utveckla Afghanistans rättsliga ramar och regleringssystem, infrastruktur och mänskliga resurser samt införa företagsstyrning och internationella standarder för redovisning på Afghanistans kapitalmarknad.

Artikel 35

Statistik

1.   Parterna är överens om att bygga upp och vidareutveckla statistisk kapacitet genom att främja harmoniseringen av statistiska metoder och använda bästa praxis med hänvisning till unionens erfarenheter, inbegripet insamling och spridning av statistiska uppgifter. Detta kommer att göra det möjligt för dem att, på ömsesidigt godtagbar basis, använda statistik på alla områden inom ramen för detta avtal som lämpar sig för insamling, behandling, analys och spridning av statistiska uppgifter.

2.   Samarbetet på statistikområdet ska inriktas på kunskapsutbyte, främjande av god praxis och respekt för FN:s grundläggande principer för officiell statistik och uppförandekoden för europeisk statistik, i syfte att höja statistikens kvalitet.

Artikel 36

Katastrofriskhantering

1.   Parterna är överens om att öka sitt samarbete om katastrofriskhantering. Det ska läggas särskild vikt vid förebyggande åtgärder och proaktiva strategier för hantering av faror och risker som innebär att man minskar risken för och sårbarheten vid naturkatastrofer.

2.   Samarbetet på detta område ska vara inriktat på följande:

a)

Katastrofriskreducering, särskilt återhämtningsförmåga, förebyggande och begränsning av verkningarna av katastrofer.

b)

Användande av kunskapshantering, innovation, forskning och utbildning så att det på alla nivåer skapas en kultur präglad av säkerhet och återhämtningsförmåga.

c)

Katastrofriskbedömning, katastrofövervakning och katastrofinsatser.

d)

Stöd till utvecklingen av riskhanteringskapacitet.

Artikel 37

Naturresurser

1.   Parterna är överens om att förbättra samarbetet och kapacitetsuppbyggnaden i fråga om utvinning, utveckling, bearbetning och saluföring av naturresurser.

2.   Detta samarbete ska inbegripa hållbar utveckling av naturresurser genom att stärka regelverket, miljöskyddet och säkerhetsbestämmelserna. I syfte att främja ökat samarbete och djupare ömsesidig förståelse får vardera parten begära att särskilda möten hålls rörande frågor om naturresurser.

3.   I enlighet med avdelning IV ska parterna samarbeta för att skapa en öppen miljö som främjar utländska direktinvesteringar, i synnerhet inom gruvsektorn.

4.   Parterna har, med beaktande av deras respektive ekonomiska politik och mål och i syfte att främja handeln, kommit överens om att främja samarbete för att undanröja hinder för handeln med naturresurser.

5.   På begäran av endera parten kan varje fråga rörande handel med naturresurser tas upp och behandlas vid den gemensamma kommitténs möten, i enlighet med artikel 49.

Artikel 38

Utbildning, forskning, ungdomsfrågor och yrkesutbildning

1.   Parterna är överens om att främja samarbete om utbildning, forskning, ungdomsfrågor och yrkesutbildning. De är överens om att öka medvetenheten om utbildningsmöjligheter i unionen och Afghanistan.

2.   Parterna ska också främja åtgärder för att

a)

skapa kontakter mellan deras respektive högre utbildningsanstalter, specialistorgan och ungdomsorganisationer,

b)

främja utbyte av information och kunnande samt rörlighet för studerande, ungdomar och ungdomsarbetare, forskare, akademiker och andra experter, och

c)

stödja kapacitetsuppbyggnad och utveckling av kvalitet i undervisning och lärande, med utnyttjande av andra relevanta erfarenheter som de förvärvat på detta område.

3.   Parterna är överens om att främja genomförandet av program för högre utbildning och ungdomsfrågor, såsom unionens program Erasmus+, och för forskares rörlighet och utbildning, såsom Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna, och att uppmuntra sina utbildningsinrättningar att samarbeta i gemensamma program för att uppmuntra samarbete och rörlighet i universitetsvärlden och främja samarbete mellan ungdomsorganisationer, inbegripet genom att främja rörlighet för ungdomar och ungdomsarbetare i samband med icke formell utbildning och icke formellt lärande.

4.   Forskningssamarbete ska uppmuntras, bland annat genom Horisont 2020 – Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation (2014–2020).

Artikel 39

Energi

1.   Parterna ska sträva efter att öka samarbetet inom energisektorn i syfte att förbättra produktion, distribution och användning av energi i Afghanistan, inbegripet men inte begränsat till följande:

a)

Främjande av energi från förnybara källor och effektiv energianvändning.

b)

Fördjupat tekniskt samarbete.

c)

Yrkesutbildning.

2.   Parterna erkänner att en öppen, icke diskriminerande och icke snedvriden, regelstyrd ram är det bästa sättet att skapa förutsättningar som gynnar utländska direktinvesteringar i energisektorn.

Artikel 40

Transporter

Parterna är överens om att samarbeta aktivt på områden av gemensamt intresse och med avseende på alla transportsätt, särskilt luftfarten, och intermodala anslutningar, för att bland annat

a)

underlätta rörligheten för varor och passagerare,

b)

säkerställa säkerhet, trygghet och miljöskydd,

c)

utbilda personal, och

d)

öka investeringsmöjligheterna, med syfte att främja ekonomisk utveckling genom förbättrade transportförbindelser i hela regionen.

Artikel 41

Sysselsättning och social utveckling

1.   Inom ramen för tillämpningen av artikel 12 är parterna överens om att samarbeta inom områdena sysselsättning och social utveckling, inbegripet arbetsmarknadsutveckling och ungdomssysselsättning, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, jämställdhet mellan kvinnor och män samt anständigt arbete.

2.   Samarbetet får ta sig uttryck bland annat i särskilda program och projekt enligt överenskommelse mellan parterna och i dialog, samarbete och initiativ i frågor av gemensamt intresse på bilateral eller multilateral nivå, t.ex. inom ramen för ILO.

Artikel 42

Jordbruk, landsbygdsutveckling, boskap och bevattning

Parterna är överens om att samarbeta i syfte att utveckla Afghanistans kapacitet inom områdena jordbruk, djurhållning och försörjning på landsbygden. Samarbetet ska inbegripa följande:

a)

Jordbrukspolitik och produktivitetsökning som syftar till att trygga livsmedelsförsörjning.

b)

I enlighet med avdelning IV, möjligheter att underlätta handeln för jordbruksföretag och handeln med jordbruksprodukter, inklusive handeln med växter, djur, boskap och produkter av dessa, i syfte att ytterligare utveckla industrier med huvudsaklig inriktning på landsbygden.

c)

Djurs och boskaps välbefinnande.

d)

Landsbygdsutveckling.

e)

Utbyte av erfarenheter och nätverk för samarbete mellan lokala eller ekonomiska aktörer på särskilda områden som forskning och tekniköverföring.

f)

Utveckling av politiken när det gäller hälsa och kvalitet hos växter, djur och boskap.

g)

Förslag och initiativ till samarbete som läggs fram för internationella jordbruksorganisationer.

h)

Utveckling av ett hållbart och miljövänligt jordbruk, inbegripet växtodling, biobränslen och överföring av bioteknik.

i)

Växtförädlingsskydd, fröteknik och bioteknik i jordbruket.

j)

Utveckling av databaser och informationsnätverk för jordbruk och boskapsskötsel.

k)

Utbildning på jordbruksområdet och det veterinära området.

Artikel 43

Miljö och klimatförändring

1.   Parterna ska samarbeta i syfte att bistå Afghanistan i arbetet med att införa en hög miljöskyddsnivå och främja bevarande och förvaltning av naturresurser och biologisk mångfald, inbegripet skogar, för att främja en hållbar utveckling samt anpassning till och begränsning av klimatförändringar.

2.   Parterna strävar efter att främja att multilaterala avtal på miljö- och klimatförändringsområdet ratificeras, genomförs och följs.

3.   Parterna strävar efter att öka samarbetet rörande anpassning till och begränsning av klimatförändringar, med särskild tonvikt på vattenresurserna.

Artikel 44

Folkhälsa

Parterna är överens om att samarbetet ska omfatta hälso- och sjukvårdsreformer och förebyggande och kontroll av allvarliga sjukdomar, också genom att främja genomförandet av internationella överenskommelser på hälso- och sjukvårdsområdet. Det ska även omfatta insatser för att öka tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård i Afghanistan, förbättra kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänster för utsatta grupper, i synnerhet kvinnor och barn, öka tillgången till rent vatten och sanitär utrustning och främja hygien.

Artikel 45

Kultur

1.   Parterna är överens om att främja samarbetet på det kulturella området för att öka den ömsesidiga förståelsen och kunskapen om sina respektive kulturer. I detta syfte ska parterna stödja och främja relevanta insatser från det civila samhället. De ska respektera den kulturella mångfalden.

2.   Parterna ska sträva efter att vidta lämpliga åtgärder för att främja kulturellt utbyte och genomföra gemensamma initiativ inom olika kulturområden, däribland samarbete för att bevara kulturarv.

3.   Parterna är överens om att samråda och samarbeta i relevanta internationella forum, såsom Unesco, för att verka för gemensamma mål och främja den kulturella mångfalden och skyddet av kulturarvet. När det gäller kulturell mångfald är parterna också överens om att främja genomförandet av Unescos konvention från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

Artikel 46

Informationssamhället

Parterna är medvetna om att informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett centralt inslag i det moderna livet och av vital betydelse för ekonomisk och social utveckling och är därför överens om att utbyta synpunkter om sina respektive strategier på detta område med sikte på att främja ekonomisk utveckling, inklusive tillgång till denna teknik för utbildning och forskning. De ska på lämpligt sätt överväga hur man bäst kan samarbeta på detta område, särskilt när det gäller handel med IKT-produkter, reglering av elektronisk kommunikation och andra frågor som rör informationssamhället.

Artikel 47

Audiovisuell politik och mediepolitik

Parterna kommer att uppmuntra, stödja och underlätta utbyte, samarbete och dialog mellan sina berörda institutioner och aktörer på det audiovisuella området och på medieområdet. De är överens om att upprätta en regelbunden dialog på dessa områden.

AVDELNING VII

REGIONALT SAMARBETE

Artikel 48

Regionalt samarbete

1.   Parterna erkänner att regionala samarbetsinitiativ krävs för att återställa Afghanistans ställning som en bro mellan Centralasien, södra Asien och Mellanöstern och att stimulera ekonomisk tillväxt och politisk stabilitet i regionen. I detta syfte är de överens om att samarbeta för att främja regionalt samarbete genom åtgärder som stöder den afghanska regeringens ansträngningar för att bygga upp kapacitet, särskilt utrikesministeriets. Förbättrad kapacitet kommer att göra det möjligt för regeringen att spela en större roll i olika regionala organisationer, processer och forum. Detta samarbete får inbegripa kapacitetsuppbyggande och förtroendeuppbyggande åtgärder såsom utbildningsprogram, workshoppar och seminarier, utbyten av experter, studier och annan verksamhet som parterna kommer överens om.

2.   Parterna lovordar och bekräftar på nytt sitt stöd för Istanbulprocessen som ett viktigt initiativ för att främja det politiska samarbetet mellan Afghanistan och dess grannländer, bland annat genom förtroendeuppbyggande åtgärder, såsom överenskoms vid ministerkonferensen inom Heart of Asia-processen i Kabul den 14 juni 2012. Unionen ska stödja Afghanistans ansträngningar för att säkerställa ett effektivt genomförande av förtroendeuppbyggande åtgärder och andra regionala åtaganden.

3.   Parterna är vidare överens om att främja regionalt samarbete genom sina diplomatiska kontakter och i de regionala forum där de deltar.

AVDELNING VIII

INSTITUTIONELL RAM

Artikel 49

Gemensam kommitté

1.   Härmed inrättas en gemensam kommitté, bestående av företrädare för parterna på högsta möjliga nivå, vars uppgifter ska vara följande:

a)

Säkerställa att detta avtal fungerar och genomförs korrekt.

b)

Fastställa prioriteringar i förhållande till målen för detta avtal.

c)

Övervaka utvecklingen av de övergripande förbindelserna mellan parterna och utfärda rekommendationer för hur målen för detta avtal ska uppnås.

d)

Vid behov begära information från kommittéer och andra organ som inrättats inom ramen för andra avtal mellan parterna samt beakta rapporter som lagts fram av sådana kommittéer och andra organ.

e)

Utbyta åsikter och lägga fram förslag i alla frågor av gemensamt intresse, även framtida åtgärder och tillgängliga resurser för att genomföra dem.

f)

Lösa meningsskiljaktigheter som uppstår i samband med tillämpningen eller tolkningen av detta avtal.

g)

Gå igenom all information som läggs fram av någondera parten när det gäller fullgörande av skyldigheter och samråda för att enas om lösningar på eventuella skiljaktigheter i enlighet med artikel 54.

2.   Gemensamma kommittén ska normalt sammanträda växelvis i Kabul och Bryssel, på datum som ska fastställas genom ömsesidig överenskommelse. Extra sammanträden i gemensamma kommittén får sammankallas genom överenskommelse mellan parterna. Ordförandeskapet i gemensamma kommittén ska innehas växelvis av de båda parterna. Dagordningen för möten i gemensamma kommittén ska fastställas genom överenskommelse mellan parterna.

3.   Gemensamma kommittén får fatta beslut om att upprätta särskilda kommittéer eller arbetsgrupper som ska bistå den vid fullgörandet av dess uppgifter. Den ska fastställa sammansättningen av och uppgifterna för alla sådana kommittéer eller grupper och hur dessa bör fungera.

4.   Gemensamma kommittén ska säkerställa att varje sektorsavtal eller sektorsprotokoll som parterna ingår inom ramen för detta avtal fungerar korrekt.

5.   Gemensamma kommittén ska anta sin egen arbetsordning.

AVDELNING IX

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 50

Resurser för samarbete

I den mån deras respektive lagar, förfaranden och resurser så tillåter ska unionen förse Afghanistan med tekniskt och finansiellt bistånd för att genomföra det samarbete som fastställs i detta avtal, och Afghanistan ska tillhandahålla nödvändiga resurser, inklusive finansiella resurser, för att se till att de överenskomna målen uppnås.

Artikel 51

Samarbete mot bedrägerier

1.   Parterna ska genomföra det finansiella biståndet i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning och samarbeta för att skydda sina ekonomiska intressen. De ska vidta effektiva åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar deras ekonomiska intressen.

2.   Alla andra avtal eller finansieringsinstrument som kan komma att ingås mellan parterna under detta avtals genomförande ska innehålla specifika klausuler om ekonomiskt samarbete som ska inbegripa granskningar på plats, inspektioner, kontroller och bedrägeribekämpningsåtgärder, bland annat sådana som vidtas av Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

3.   För korrekt tillämpning av denna artikel ska parternas behöriga myndigheter utbyta information med varandra och, om endera parten så begär, hålla samråd i enlighet med den relevanta lagstiftning.

4.   Myndigheterna i Afghanistan ska regelbundet kontrollera att de insatser som finansierats med unionsmedel har genomförts korrekt. De ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som påverkar dessa medel. De ska underrätta kommissionen om alla sådana åtgärder.

5.   De afghanska myndigheterna ska utan dröjsmål till Europeiska kommissionen överlämna all information som kommer till deras kännedom om misstänkta eller faktiska fall av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet i samband med genomförandet av unionsmedel. Vid misstanke om bedrägeri eller korruption ska Europeiska byrån för bedrägeribekämpning också underrättas. De afghanska myndigheterna ska också underrätta Europeiska kommissionen om alla åtgärder som vidtas i samband med sakuppgifter som anmäls i enlighet med dennapunkt.

6.   De afghanska myndigheterna ska se till att utreda och lagföra misstänkta och faktiska fall av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens medel. När så är lämpligt får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning bistå de behöriga afghanska myndigheterna i denna uppgift.

7.   I enlighet med unionslagstiftningen, och uteslutande för att skydda unionens finansiella intressen, ska Europeiska bedrägeribekämpningsbyrån på begäran få tillstånd att utföra kontroller på plats och inspektioner i Afghanistan. Dessa ska förberedas och genomföras i nära samarbete med de behöriga afghanska myndigheterna. De afghanska myndigheterna ska förse Europeiska bedrägeribekämpningsbyrån med all hjälp som den behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

8.   Europeiska byrån för bedrägeribekämpning får komma överens med de behöriga afghanska myndigheterna om ytterligare samarbete på området bedrägeribekämpning, inklusive ingående av operativa överenskommelser.

Artikel 52

Avtalets framtida utveckling

Vardera parten får framföra förslag om att utvidga räckvidden för samarbetet enligt avtalet, med beaktande av de erfarenheter som gjorts i samband med tillämpningen av avtalet.

Artikel 53

Andra avtal

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får varken detta avtal eller någon åtgärd som vidtas inom ramen för detta avtal påverka Europeiska unionens medlemsstaters befogenheter att ingå bilateralt samarbete med Afghanistan eller att, när så är lämpligt, ingå bilaterala avtal och samarbetsavtal med Afghanistan. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen eller genomförandet av åtaganden som respektive part gör inom ramen för sina förbindelser med tredje part.

2.   Parterna får komplettera detta avtal genom att ingå särskilda avtal på de samarbetsområden som faller inom ramen för avtalet. Sådana särskilda avtal ska anses utgöra en integrerad del av de samlade bilaterala förbindelserna enligt det här avtalet och utgöra en del av en gemensam institutionell ram.

Artikel 54

Fullgörande av skyldigheter

1.   Var och en av parterna får till gemensamma kommittén hänskjuta alla tvister avseende tillämpningen eller tolkningen av detta avtal.

2.   Om endera parten anser att den andra parten har underlåtit att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt detta avtal, får den vidta lämpliga åtgärder med avseende på detta avtal eller varje sådant särskilt avtal som avses i artikel 53.2.

3.   Utom i särskilt brådskande fall ska den dessförinnan förse gemensamma kommittén med alla relevanta uppgifter som krävs för att göra en noggrann granskning av situationen i syfte att finna en lösning som är godtagbar för båda parterna.

4.   Vid valet av lämpliga åtgärder ska sådana åtgärder prioriteras som i så liten utsträckning som möjligt stör tillämpningen av detta avtal eller sådana särskilda avtal som avses i artikel 53.2. Åtgärderna ska anmälas omedelbart till den andra parten och ska bli föremål för samråd i gemensamma kommittén om den parten så begär.

5.   För den korrekta tolkningen och den praktiska tillämpningen av detta avtal är parterna överens om att begreppet i särskilt brådskande fall i punkt 3 avser fall då en av parterna har begått en väsentlig överträdelse av detta avtal. En väsentlig överträdelse av detta avtal består av

a)

en vägran att fullgöra avtalet utan stöd av allmänna regler i internationell rätt, eller

b)

en överträdelse av någon av de väsentliga delar av detta avtal som avses i artiklarna 2.3 och 9.2.

Artikel 55

Hjälpmedel

I syfte att underlätta samarbetet inom ramen för detta avtal är parterna överens om att ge tjänstemän och experter som deltar i genomförandet av samarbetet de hjälpmedel som de behöver för att utföra sina uppgifter, i enlighet med parternas respektive interna regler och föreskrifter.

Artikel 56

Säkerhetsintressen och utlämnande av information

1.   Bestämmelserna i detta avtal ska inte påverka parternas respektive lagar och andra författningar om allmänhetens tillgång till officiella handlingar.

2.   Ingen bestämmelse i detta avtal ska tolkas som ett krav på någon av parterna att lämna ut sådana utgifter som, om de röjs, ställer väsentliga säkerhetsintressen på spel.

3.   Parterna bekräftar på nytt sitt åtagande att skydda alla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som mottagits inom ramen för deras samarbete.

Artikel 57

Definition av parterna

I detta avtal avses med begreppet parterna unionen eller dess medlemsstater, eller unionen och dess medlemsstater, i enlighet med deras respektive befogenheter, å ena sidan, och Afghanistan, å andra sidan.

Artikel 58

Territoriell tillämpning

Detta avtal ska tillämpas på de territorier där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga, på de villkor som fastställs i de fördragen, och på Afghanistans territorium.

Artikel 59

Ikraftträdande, provisorisk tillämpning, giltighetstid och uppsägning

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna till varandra anmäler att de rättsliga förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

2.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 är unionen och Afghanistan överens om att provisoriskt tillämpa delar av detta avtal enligt unionens angivelser i enlighet med punkt 3, och i enlighet med deras respektive tillämpliga interna förfaranden och lagstiftning.

3.   Den provisoriska tillämpningen får verkan den första dagen i den andra månaden efter dagen för mottagandet av

a)

unionens anmälan om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts med angivande av vilka delar av avtalet som ska tillämpas provisoriskt, och

b)

Afghanistans ratificeringsinstrument som deponerats i enlighet med landets förfaranden och tillämplig lagstiftning.

4.   Detta avtal ska inledningsvis gälla för en period om tio år. Det ska automatiskt förlängas med ytterligare perioder på fem år, om inte en part sex månader innan det upphör att gälla skriftligen anmäler sin avsikt att inte förlänga det.

5.   Eventuella ändringar av detta avtal ska ske genom överenskommelse mellan parterna och träder i kraft först efter det att parterna har underrättat varandra om att de rättsliga förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

6.   Var och en av parterna får säga upp detta avtal genom att skriftligen underrätta den andra parten om detta sex månader i förväg. Denna uppsägning ska träda i kraft sex månader efter det att den andra parten har mottagit underrättelsen.

7.   Anmälningar i enlighet med denna artikel ska göras till Europeiska unionens råds generalsekretariat eller Afghanistans utrikesministerium, allt efter omständigheterna.

Artikel 60

Giltiga texter

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska, pashto och dari, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Мюнхен на осемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Múnich el dieciocho de febrero de dos mil diecisiete.

V Mnichově dne osmnáctého února dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i München, den attende februar to tusind og sytten.

Geschehen zu München am achtzehnten Februar zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheksateistkümnendal päeval Münchenis.

Έγινε στο Μόναχο, στις δεκαοκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Munich on the eighteenth day of February in the year two thousand and seventeen.

Fait à Munich, le dix-huitième jour du mois de février deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Münchenu osamnaestog veljače godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Monaco il diciotto di febbraio dell'anno duemilaediciassette.

Minhenē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada astoņpadsmitajā februārī.

Priimta Miunchene du tūkstančiai septynioliktų metų vasario aštuonioliktą dieną.

Kelt Münchenben, a kétezer-tizenhetedik év február havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Munich fit-tmintax-il jum ta' Frar fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te München, achttien februari tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Monachium osiemnastego dnia lutego roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Munique aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete.

Întocmit la München la optsprezece februarie două mii șaptesprezece.

V Mníchove osemnásteho februára dvetisíc sedemnásť.

V Münchnu, osemnajstega februarja dva tisoč sedemnajst.

Tehty Münchenissä kahdeksantenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfärdat i München den artonde februari år tjugohundrasjutton.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image


14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/31


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/435

av den 28 februari 2017

om ingående av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.6 andra stycket led a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 23 februari 2009 bemyndigade rådet kommissionen att på unionens och dess medlemsstaters vägnar inleda förhandlingar i syfte att för andra gången ändra partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (2) och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (3) (nedan kallat Cotonouavtalet).

(2)

I enlighet med rådets beslut 2010/648/EU (4) undertecknades avtalet om ändring för andra gången av Cotonouavtalet (nedan kallat avtalet) av parterna vid AVS–EU-ministerrådets möte den 22 juni 2010 i Ouagadougou, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(3)

I enlighet med AVS–EU-ministerrådets beslut nr 2/2010 (5) har avtalet tillämpats provisoriskt från och med den 31 oktober 2010.

(4)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (6), godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som på unionens vägnar ska ha rätt att deponera det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 93 i Cotonouavtalet för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 2017.

På rådets vägnar

J. HERRERA

Ordförande


(1)  EUT C 65, 19.2.2016, s. 257.

(2)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 27.

(4)  Rådets beslut 2010/648/EU av den 14 maj 2010 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 1).

(5)  Beslut nr 2/2010 av AVS–EU-ministerrådet av den 21 juni 2010 om de övergångsåtgärder som ska tillämpas från och med dagen för undertecknandet fram till dagen för ikraftträdande av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 68).

(6)  Avtalet har, tillsammans med de förklaringar som åtföljer slutakten, offentliggjorts i EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.


14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/33


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/436

av den 6 mars 2017

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämfört med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 juni 2014 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer i syfte att ingå avtal om handel med ekologiska produkter.

(2)

Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat fram ett avtal med Chile om handel med ekologiska produkter (nedan kallat avtalet).

(3)

I avtalet erkänner unionen och Chile likvärdigheten mellan sina respektive regler för ekologisk produktion och kontrollsystem för ekologiska produkter.

(4)

Avtalet syftar till att främja handeln med ekologiska produkter, bidra till att utveckla och utvidga den ekologiska sektorn i unionen och Republiken Chile samt uppnå en hög nivå när det gäller respekt för principerna för ekologisk produktion, garantier för kontrollsystemens tillförlitlighet och ekologiska produkters integritet. Det syftar också till att förbättra skyddet av unionens och Republiken Chiles respektive ekologiska logotyper och till att stärka regleringssamarbetet mellan parterna i frågor som rör ekologisk produktion.

(5)

Avtalet bör undertecknas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter bemyndigas härmed, med förbehåll för att avtalet ingås.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 6 mars 2017.

På rådets vägnar

R. GALDES

Ordförande


FÖRORDNINGAR

14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/34


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/437

av den 13 mars 2017

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1 och 14.3,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Rådet har sett över de enskilda uppförandena på förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014. Den bilagan bör ändras och uppgifterna avseende två personer bör strykas.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2017.

På rådets vägnar

L. GRECH

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

I.

Uppgifterna avseende följande personer ska strykas från förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014:

PERSONER

”99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV”

II.

Uppgifterna avseende de personer och enheter som förtecknas nedan, enligt bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014, ska ersättas med följande uppgifter:

PERSONER

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Vladimir Andrejevitj KONSTANTINOV)

(Владимир Андреевич Константинов)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ)

Födelsedatum: 19.11.1956

Födelseort: Vladimirovka (även kallat Vladimirovca), regionen Slobozia, Moldaviska SSR (numera Republiken Moldavien) eller Bogomol, Moldaviska SSR

Som talman för Autonoma republiken Krims högsta råd spelade Konstantinov en viktig roll i de beslut som fattades av ”högsta rådet” angående den ”folkomröstning” som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet och uppmanade de röstberättigade att rösta för Krims självständighet i ”folkomröstningen” den 16 mars 2014. Han var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014.

Sedan den 17 mars 2014”talman” för ”statsrådet” i ”Republiken Krim”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Rustam Ilmirovitj TEMIRGALIJEV)

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Födelsedatum: 15.8.1976

Födelseort: Ulan-Ude, Burjatiska ASSR (Ryska SFSR)

Som f.d. biträdande premiärminister i Krim spelade Temirgalijev en viktig roll i de beslut som fattades av ”högsta rådet” angående den ”folkomröstning” den 16 mars 2014 som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet. Han lobbade aktivt för Krims införlivande med Ryska federationen.

Den 11 juni 2014 avgick han från sin post som ”förste vice premiärminister” i ”Republiken Krim”.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (Denis Valentinovitj BEREZOVSKIJ)

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Födelsedatum: 15.7.1974

Födelseort: Charkiv, Ukrainska SSR

Berezovskij utsågs till befälhavare för den ukrainska flottan den 1 mars 2014 men svor därefter trohet till den krimska försvarsmakten, vilket innebar att han bröt sin trohetsed till ukrainska flottan.

Han utsågs sedan till vice befälhavare för Ryska federationens Svartahavsflotta.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Aleksej Michailovitj TJALYJ)

(Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)

Födelsedatum: 13.6.1961

Födelseort: Moskva eller Sevastopol

Tjalyj blev ”folkborgmästare i Sevastopol” med allmänt bifall den 23 februari 2014 och godtog denna ”omröstning”. Han verkade aktivt för att Sevastopol skulle bli en separat enhet i Ryska federationen efter en folkomröstning den 16 mars 2014. Han var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014. Han var tillförordnad ”guvernör” i Sevastopol den 1–14 april 2014 och ”valdes” 2014 till ordförande för den lagstiftande församlingen i staden Sevastopol. Ledamot av den lagstiftande församlingen i staden Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Pjotr Anatoljevitj ZIMA)

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Födelsedatum: 18.1.1970

Födelseort: Artemivsk (Артемовск) (2016 ändrades namnet tillbaka till Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukraina

Zima utsågs den 3 mars 2014 till ny chef för Krims säkerhetstjänst (SBU) av ”premiärminister” Aksionov och godtog utnämningen. Han har gett relevant information, inbegripet en databas, till ryska underrättelsetjänsten (FSB). Detta inbegrep information om Euromajdan-aktivister och människorättsförsvarare i Krim. Han spelade en viktig roll när det gällde att hindra de ukrainska myndigheterna från att kontrollera Krims territorium. Den 11 mars 2014 proklamerades bildandet av en oberoende underrättelsetjänst i Krim av före detta SBU-officerare i Krim.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov (Sergej Pavlovitj TSEKOV)

(Сергей Павлович Цеков)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Födelsedatum: 28.9.1953 eller 28.8.1953

Födelseort: Simferopol

Som vice talman för Verchovna Rada inledde Tsekov tillsammans med Sergej Aksionov den lagstridiga upplösningen av Autonoma republiken Krims regering. Han drog med sig Vladimir Konstantinov i dessa åtgärder genom att hota honom med avsked. Han erkände offentligt att parlamentsledamöter från Krim tog initiativet till att be ryska soldater ta över Krims Verchovna Rada. Han var en av de första krimska ledarna som offentligt bad om att Krim skulle annekteras av Ryssland.

Ledamot av Ryska federationens federationsråd från den s.k. ”Republiken Krim”.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Sergej Vladimirovitj ZJELEZNJAK)

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Födelsedatum: 30.7.1970

Födelseort: Sankt Petersburg (f.d. Leningrad)

F.d. vice talman i Ryska federationens statsduma.

Stödde aktivt användningen av ryska väpnade styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim. Han ledde personligen demonstrationen till stöd för användningen av ryska styrkor i Ukraina.

För närvarande vice ordförande i utrikesutskottet i Ryska federationens statsduma.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI (Leonid Eduardovitj SLUTSKIJ)

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Födelsedatum: 4.1.1968

Födelseort: Moskva

F.d. ordförande för utskottet för Samväldet av oberoende stater (OSS) i Ryska federationens statsduma (medlem av LDPR).

Stödde aktivt användningen av ryska väpnade styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim.

För närvarande vice ordförande i utrikesutskottet i Ryska federationens statsduma.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN (Aleksandr Viktorovitj GALKIN)

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Födelsedatum: 22.3.1958

Födelseort: Ordzjonikidze, Nordossetiska ASSR

F.d. Befälhavare för Rysslands södra militärdistrikt, vars styrkor är utplacerade i Krim. Svartahavsflottan står under Galkins ledning. En stor del av trupprörelserna till Krim har skett genom det södra militärdistriktet.

Styrkor från det södra militärdistriktet är utplacerade på Krim. Han är ansvarig för en del av den ryska militära närvaron i Krim, som undergräver Ukrainas suveränitet, och bistod de krimska myndigheterna med att hindra offentliga demonstrationer mot åtgärder för en folkomröstning och införlivande i Ryssland. Dessutom faller Svartahavsflottan under distriktets kontroll.

För närvarande anställd av det ryska försvarsministeriets centrala apparat.

17.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN (Sergej Jevgenjevitj NARYSJKIN)

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Födelsedatum: 27.10.1954

Födelseort: Sankt Petersburg (f.d. Leningrad)

Talman i statsduman. Stödde offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. Stödde offentligt fördraget om återföreningen mellan Ryssland och Krim och den därmed sammanhängande federala konstitutionen.

För närvarande direktör för Ryska federationens utrikesunderrättelsetjänst från och med oktober 2016. Ständig ledamot av och sekreterare för Ryska federationens säkerhetsråd.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV (Aleksandr Michajlovitj NOSATOV)

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Födelsedatum: 27.3.1963

Födelseort: Sevastopol (Ukrainska SSR)

F.d. vice befälhavare för Svartahavsflottan, konteramiral.

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

För närvarande viceamiral, tillförordnad befälhavare för den ryska Östersjöflottan.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV (Michail Grigorjevitj MALYSJEV)

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Födelsedatum: 10.10.1955

Födelseort: Simferopol, Krim

Ordförande i Krims valkommission. Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig inom det ryska systemet för undertecknande av resultatet av folkomröstningen.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV (Valerij Kirillovitj MEDVEDEV)

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Födelsedatum: 21.8.1946

Födelseort: Sjmakovka, regionen Primorskij

Ordförande i Sevastopols valkommission. Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig inom det ryska systemet för undertecknande av resultatet av folkomröstningen.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (född DMITRIYEVA) (Elena Borisovna MIZULINA (född DMITRIJEVA))

(Елена Борисовна Мизулина (född Дмитриева))

Födelsedatum: 9.12.1954

Födelseort: Buj, länet Kostroma

F.d. ledamot av statsduman. Initiativtagare till och understödjare av lagstiftningsförslag som nyligen lagts fram i Ryssland, vilka skulle ha gjort det möjligt för regioner i andra länder att ansluta sig till Ryssland utan deras centrala myndigheters förhandsgodkännande.

Sedan september 2015 ledamot av federationsrådet från länet Omsk.

21.3.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV (Oleg Jevgenjevitj BELAVENTSEV)

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Födelsedatum: 15.9.1949

Födelseort: Moskva

F.d. befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det s.k. federala distriktet Krim, icke-ständig ledamot av ryska säkerhetsrådet. Ansvarig för genomförandet av det ryska statsöverhuvudets konstitutionella prerogativ på den annekterade autonoma republiken Krims territorium.

För närvarande befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det federala distriktet Nordkaukasien.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO (Sergej Ivanovitj MENJAJLO)

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Födelsedatum: 22.8.1960

Födelseort: Alagir, Nordossetiska autonoma SSR, RSFSR

F.d. guvernör för den annekterade ukrainska staden Sevastopol.

För närvarande befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det federala distriktet Sibirien. Ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Födelsedatum: 6.7.1993

Födelseort: Prag, Tjeckien

Aktiv ledare för ”Luganskgardet”. Deltog i övertagandet av säkerhetstjänstens regionalkontor i Lugansk.

Är alltjämt en aktiv stridande militär i Folkrepubliken Lugansk.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich BOLOTOV (Valerij Dmitrijevitj BOLOTOV)

(Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)

Valeriy Dmytrovych BOLOTOV

(Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)

Födelsedatum: 13.2.1970

Födelseort: Stachanov, Lugansk

En av ledarna för separatistgruppen ”Sydöstra armén”, som ockuperade säkerhetstjänstens regionalkontor i Lugansk. Pensionerad officer. Innan byggnaden ockuperades var han och hans medhjälpare i besittning av vapen som uppenbarligen levererats illegalt från Ryssland och från lokala kriminella grupper.

29.4.2014

45.

Andriy Yevhenovych PURHIN (Andrej Jevgenjevitj PURGIN)

(Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Födelsedatum: 26.1.1972

Födelseort: Donetsk

Aktiv deltagare i och organisatör av separatistaktioner, samordnare för ”ryska turisters” aktioner i Donetsk. En av upphovsmännen till ”medborgarinitiativet i Donbass för den euroasiatiska unionen”. Till den 4 september 2015”ordförande” för ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”, för närvarande ”förste vice ordförande i ministerrådet”.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Sergej Gennadjevitj TSYPLAKOV)

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Födelsedatum: 1.5.1983

Födelseort: Chartsyzk, länet Donetsk

En av ledarna för den ideologiskt radikala organisationen Donbass folkmilis. Han tog aktiv del i övertagandet av ett antal statliga byggnader i regionen Donetsk.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Igor Vsevolodovitj GIRKIN)

(Игорь Всеволодович Гиркин)

(alias Igor STRELKOV (Ihor STRIELKOV))

Födelsedatum: 17.12.1970

Födelseort: Moskva

Identifierad som tjänsteman vid centrala underrättelsedirektoratet vid generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt (GRU). Han var inblandad i incidenter i Slovjansk. Ledare för folkrörelsen ”Novorossija”. F.d. ”försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Organiserade den 4 november 2016 en rysk marsch i Moskva för ryska nationalister som stöder separatisterna i östra Ukraina.

Stöder alltjämt aktivt separatistisk verksamhet i östra Ukraina. En av organisatörerna bakom den ”ryska marschen” i november 2016.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN (Vjatjeslav Viktorovitj VOLODIN)

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Födelsedatum: 4.2.1964

Födelseort: Aleksejevka, Saratovregionen

F.d. förste biträdande chef för den ryske presidentens kansli. Ansvarig för övervakningen av den politiska integreringen av den annekterade ukrainska regionen Krim i Ryska federationen.

För närvarande talman i Ryska federationens statsduma sedan den 5 oktober 2016.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV (Vladimir Anatoljevitj SJAMANOV)

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Födelsedatum: 15.2.1957

Födelseort: Barnaul

F.d. befälhavare för de ryska luftbaserade trupperna, generalöverste. I sin överordnade ställning ansvarig för utplaceringen av ryska luftburna styrkor på Krim.

För närvarande ordförande i försvarsutskottet i Ryska federationens statsduma.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Vladimir Nikolajevitj PLIGIN)

(Владимир Николаевич Плигин)

Födelsedatum: 19.5.1960

Födelseort: Ignatovo, länet Vologodsk, Sovjetunionen

F.d. ledamot av statsduman och f.d. ordförande för dumans konstitutionsutskott. Ansvarig för underlättande av antagandet av lagstiftning avseende annekteringen av Krim och Sevastopol till Ryska federationen.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH (Petr Grigorjevitj JAROSJ)

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Födelsedatum: 30.1.1971

Födelseort: Byn Skvortsovo, regionen Simferopol, Krim

F.d. chef för Krims federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Krims invånare.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Oleg Grigorjevitj KOZIURA)

(Олег Григорьевич Козюра)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорьевич Козюра)

Födelsedatum: 19.12.1962

Födelseort: Zaporizjzja

F.d. chef för Sevastopols federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Sevastopols invånare.

För närvarande assistent till Michail Chalyj, ledamot av Sevastopols kommunfullmäktige.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (Igor Nikolajevitj BEZLER) (alias Bes (djävul))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Födelsedatum: 30.12.1965

Födelseort: Simferopol, Krim

En av ledarna för Horlivkas självutnämnda milis. Han övertog kontrollen över den ukrainska säkerhetstjänstens regionalkontor i Donetsk och intog därefter inrikesministeriets distriktskontor i staden Horlivka. Han har kopplingar till Igor Strelkov/Girkin, under vars befäl han var inblandad i mordet på den folkvalde ledamoten Volodymyr Rybak i Horlivkas kommunfullmäktige.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV (Igor Jevgenjevitj KAKIDZIANOV)

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ)

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Födelsedatum: 25.7.1980

Födelseort: Makijivka (länet Donetsk)

En av ledarna för den självutnämnda ”Folkrepubliken Donetsks väpnade styrkor”. Syftet med styrkorna är att ”skydda folket i Folkrepubliken Donetsk och republikens territoriella integritet” enligt Pusjylin, en av ledarna för ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ)

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Födelsedatum: 2.6.1970

Födelseort: Dnepropetrovsk

Före detta parlamentsledamot, uppmanade i denna egenskap offentligt till inrättandet av ”Federala republiken Novorossija”, bestående av regioner i sydöstra Ukraina. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Före detta ”talman” i ”parlamentet i Folkrepublikernas union” (”Novorossijas parlament”).

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN (Roman Viktorovitj LJAGIN)

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вікторович ЛЯГIН)

Födelsedatum: 30.5.1980

Födelseort: Donetsk, Ukraina

Före detta ordförande för ”folkrepubliken Donetsks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Donetsks” självbestämmande. Tidigare ”minister för arbetsmarknads- och socialpolitik”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN (Aleksandr Sergejevitj MALYCHIN)

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Födelsedatum: 12.1.1981

Före detta ordförande för ”Folkrepubliken Lugansks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Lugansks” självbestämmande.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA (Natalja Vladimirovna POKLONSKAJA)

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Födelsedatum: 18.3.1980

Födelseort: Michajlovka, regionen Vorosjilovgrad, ukrainska SSR eller Eupatoria, ukrainska SSR.

Medlem av statsduman, vald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Före detta åklagare i den s.k. ”Republiken Krim”. Genomförde aktivt Rysslands annektering av Krim.

För närvarande förste vice ordförande i utskottet för säkerhet och korruptionsbekämpning i Ryska federationens statsduma.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Aleksandr Jurjevitj BORODAJ)

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Födelsedatum: 25.7.1972

Födelseort: Moskva

Den före detta s.k.”premiärministern i Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Donetsk” (gjorde t.ex. följande uttalande den 8 juli 2014: ”Vår militär genomför en särskild insats mot de ukrainska ’fascisterna’”). Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossija”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Leder ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

Deltar aktivt i rekrytering och utbildning av ”frivilliga” som skickas att strida i Donbass.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Födelsedatum: 18.12.1972

Födelseort: Donetsk

Före detta s.k. ”minister för säkerheten i Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska säkerhetsaktiviteter som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Donetsk”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Aleksandr Vitaljevitj CHRJAKOV)

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Födelsedatum: 6.11.1958

Födelseort: Donetsk

Före detta s.k. ”informations- och masskommunikationsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. För närvarande ledamot av det s.k. ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Ansvarig för proseparatiska propagandaaktiviteter som genomförs av den s.k. ”regeringen” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar i östra Ukraina.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Födelsedatum: 20.1.1964

Födelseort: Izjevsk, Ryska federationen

Den före detta s.k. ”premiärministern i ministerrådet i Folkrepubliken Lugansk”, bekräftat den 8 juli 2014.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Lugansk”.

Bedriver alltjämt verksamhet för att finansiera separatiststrukturer i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нікітін)

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN (Vasilij Aleksandrovitj NIKITIN)

(Василий Александрович НИКИТИН)

Födelsedatum: 25.11.1971

Födelseort: Shargun (Sjargun) (Uzbekistan)

Före detta s.k. ”vice premiärminister i ministerrådet i Folkrepubliken Lugansk”, (var tidigare s.k. ”premiärminister i Folkrepubliken Lugansk” och tidigare talesman för ”Sydöstra armén”).

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för Sydöstra arméns uttalande om att det ukrainska presidentvalet inte kan genomföras i ”Folkrepubliken Lugansk” på grund av regionens ”nya” status.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Aleksej Vjatjeslavovitj KARJAKIN)

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКIН)

Födelsedatum: 7.4.1980 eller 7.4.1979

Födelseort: Stachanov (länet Lugansk)

Fram till den 25 mars 2016 s.k. ”ordförande för högsta rådet i Folkrepubliken Lugansk”. Före detta ledamot av det s.k. ”folkrådet i Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av ”högsta rådet”, ansvarig för att ha bett Ryska federationen att erkänna ”Folkrepubliken Lugansks” oberoende.

Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossiya”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Födelsedatum: 24.6.1964 eller 25.6.1964 eller 26.6.1964

Födelseort: Lugansk (eventuellt i Kelmentsi, länet Tjernivtsi)

Före detta s.k. ”försvarsminister” och för närvarande s.k. ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Födelsedatum: 1.9.1950

Födelseort: Kurumoch, regionen Kujbysjev

Före detta ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd. Före detta direktör för Ryska federationens utrikesunderrättelsetjänst. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, var han inblandad i att utforma den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Födelsedatum: 15.12.1950

Födelseort: Vladivostok

Före detta ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, var han inblandad i att utforma den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Födelsedatum: 10.7.1981

Födelseort: Kujbysjev (Samara)

Ledamot av statsduman.

Som ledamot av duman informerade han om invigning av en ”de facto-ambassad” för den icke erkända s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” i Moskva; han bidrar till att undergräva eller hota Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

För närvarande ordförande för den ryska statsdumans utskott för gymnastik och idrott samt ungdomsfrågor.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV (Pavel Jurjevitj GUBAREV)

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Födelsedatum: 10.2.1983 (eller 10.3.1983)

Födelseort: Sievierodonetsk (Sievjerodonetsk)

En av dem som beskrivit sig som ledare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Han begärde rysk intervention i östra Ukraina, bland annat genom utplacering av ryska fredsbevarande styrkor. Han var associerad med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för insatser som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Gubarev var ansvarig för rekrytering till separatisternas väpnade styrkor.

Ansvarig för övertagandet av den regionala regeringsbyggnaden i Donetsk med proryska styrkor och utnämnde sig själv till ”folkets guvernör”.

Trots att han arresterades för att hota Ukrainas territoriella integritet och därefter släpptes, har han fortsatt att spela en framträdande roll inom separatisternas verksamhet och på så sätt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Jekaterina Jurjevna GUBAREVA)

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Födelsedatum: 5.7.1983 eller 10.3.1983

Födelseort: Katjova (länet Cherson)

I egenskap av före detta s.k. ”utrikesminister” var hon ansvarig för försvaret av den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, och på så sätt undergrävde hon Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

Ledamot av det s.k. ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

25.7.2014

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Födelsedatum: 7.2.1960

Födelseort: Donetsk

Före detta s.k. ”vice försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har samröre med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Berezin stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Födelsedatum: 2.4.1956

Födelseort: Odessa

Har beskrivit sig som ”president” i den s.k. ”Republiken Novorossija” som har uppmanat Ryssland att placera ut trupper i Ukraina. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (Sergej Anatoljevytj ZDRILJUK)

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Födelsedatum: 23.6.1972 (eller 23.7.1972)

Födelseort: regionen Vinnytsja

Högre rådgivare till Igor Strelkov/Girkin som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Zdriliuk därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA) (Oksana Aleksandrovna TJIGRINA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Födelsedatum: möjligen 23.7.1981

Talesperson för den s.k. ”regeringen” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” som gjorde uttalanden för att berättiga bland annat nedskjutningen av ett ukrainskt militärflygplan, tagande av gisslan, de olagliga väpnade gruppernas olagliga stridsverksamhet, vilket har undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

Är alltjämt en aktiv arbetstagare vid ”Folkrepubliken Lugansks” presstjänst.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Födelsedatum: 13.1.1954

Födelseort: Dzerzjynsk (länet Donetsk)

För detta medlem i det s.k. ”folkrådet” och före detta ordförande för det s.k. ”högsta rådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”, som låg bakom politiken och anordnandet av den olagliga ”folkomröstningen” som ledde till utropandet av den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, som utgjorde ett brott mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБIСОВ)

Födelsedatum: 27.11.1967

Födelseort: Simferopol, Krim

Genom att samtycka till att utnämnas till s.k. ”inrikesminister i Republiken Krim” av Rysslands president (dekret nr 301) den 5 maj 2014, och genom sina åtgärder som s.k. ”inrikesminister” har han undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO (Aleksandr Vladimirovitj ZACHARTJENKO)

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Födelsedatum: 26.6.1976

Födelseort: Donetsk

Den 7 augusti 2014 ersatte han Aleksandr Borodaj som s.k. ”premiärminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. För närvarande s.k. ”ledare” för ”Folkrepubliken Donetsk”. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Zachartjenko därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (Vladimir Petrovitj KONONOV) (alias ”Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Födelsedatum: 14.10.1974

Födelseort: Gorskij

Han har från och med den 14 augusti 2014 augusti ersatt Igor Strelkov/Girkin som s.k. ”försvarsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har enligt uppgift fört befälet över en division av stridande separatister i Donetsk sedan i april 2014 och har lovat att lösa den strategiska uppgiften att avvärja Ukrainas militära aggression. Kononov har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Miroslav Vladimirovitj RUDENKO)

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Födelsedatum: 21.1.1983

Födelseort: Debaltsevo (Debaltseve)

Har samröre med ”Donbass folkmilis”. Han har bland annat sagt att de kommer att fortsätta att strida i resten av landet. Rudenko har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Ledamot av det s.k. ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Andrej Jurevitj PINTJUK)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПIНЧУК)

Möjligt födelsedatum: 27.12.1977

Före detta s.k. ”statssäkerhetsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsks regering”. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Ledare för ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN (Aleksandr Akimovitj KARAMAN)

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Födelsedatum: 26.7.1956

Födelseort: Cioburciu, distriktet Slobozia, nu Republiken Moldavien

Före detta s.k. ”vice premiärminister för sociala frågor” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som var ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Donetsk”. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Rysslands vice premiärminister Dmitrij Rogozins skyddsling. Förvaltningschef i ministerrådet i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Michail Sergejevitj SJEREMET)

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Födelsedatum: 23.5.1971

Födelseort: Dzhankoy (Dzjankoj)

Medlem av statsduman, vald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Före detta s.k. ”förste vice premiärminister” i Krim. Sjeremet spelade en viktig roll när det gäller organiseringen och genomförandet av folkomröstningen i Krim den 16 mars om anslutningen till Ryssland. Vid folkomröstningen förde Sjeremet enligt uppgift befälet över de Moskvavänliga ”självförsvarsstyrkorna” i Krim. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Vald den 18 september 2016 till ledamot av duman från den olagligt annekterade Krimhalvön.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (Leonid Ivanovitj KALASJNIKOV)

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Födelsedatum: 6.8.1960

Födelseort: Stepnoj Dvorets

Före detta förste vice ordförande i statsdumans utrikesutskott. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande ordförande för den ryska statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och banden till landsmännen.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN (Vladimir Stepanovitj NIKITIN)

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Födelsedatum: 5.4.1948

Födelseort: Opotjka

Före detta medlem av statsduman och före detta förste vice ordförande i statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Oleg Vladimirovitj LEBEDEV)

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Födelsedatum: 21.3.1964

Födelseort: Rudnyj, regionen Kustanaj, Kazakiska SSR

Före detta medlem av statsduman och före detta förste vice ordförande i statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV (Nikolaj Vladimirovitj LEVITJEV)

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Födelsedatum: 28.5.1953

Födelseort: Pusjkin

Före detta ledamot av statsduman. Före detta vice talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande ledamot i den centrala valkommissionen.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aleksandr Michajlovitj BABAKOV)

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Födelsedatum: 8.2.1963

Födelseort: Chisinau

Före detta ledamot av statsduman. Före detta suppleant i statsduman, ordförande i statsdumans utskott för lagstiftning avseende utvecklingen av Ryska federationens militär-industriella komplex. Babakov är en framträdande medlem i ”Enade Ryssland” och har som affärsman gjort stora investeringar i Ukraina och på Krim.

Den 20 mars 2014 röstade han för utkastet till federal konstitution ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande medlem i Ryska federationens federala råd.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV (Sergej Jurjevitj KOZIAKOV)

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Födelsedatum: 29.9.1982 eller 23.9.1982

I sin tidigare egenskap av s.k. ”ordförande för Lugansks centrala valkommission” ansvarade han för anordnandet av de s.k. ”valen” den 2 november 2014 i ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” stred mot ukrainsk rätt och var därför olagliga. I oktober 2015 utsågs han till s.k. ”justitieminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an dessa uppgifter och verka i denna egenskap, och genom att anordna de olagliga ”valen” har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (Oleg Konstantinovitj AKIMOV) (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Födelsedatum: 15.9.1981

Födelseort: Lugansk

Ställföreträdande i ”Lugansks ekonomiska union” i det ”nationella rådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som s.k. ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga. Sedan 2014 är han ”ordförande” i den s.k. ”centrala fackföreningsorganisationen” och ledamot av det s.k. ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Stöder aktivt åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (Larisa Leonidovna AJRAPETIAN) (alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN eller Larysa AIRAPETYAN)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Födelsedatum: 21.2.1970

Före detta ”hälsominister” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (Jurij Viktorovitj SIVOKONENKO) (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO eller Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Födelsedatum: 7.8.1957

Födelseort: Stalino (nuvarande Donetsk)

Ledamot av ”parlamentet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, ordförande för veteranföreningen i Donbass Berkut samt medlem av folkrörelsen ”Free Donbass”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ledare för den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Dessa val stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (Aleksandr Igorevitj KOFMAN) (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Födelsedatum: 30.8.1977

Födelseort: Makijikva (länet Donetsk)

Före detta s.k. ”utrikesminister” och s.k. ”förste vice talman” i ”parlamentet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Kandiderade i de olagliga s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som s.k. ledare för ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa val stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga.

Genom att delta i valen och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV (Ravil Zakarievitj CHALIKOV)

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛIКОВ)

Födelsedatum: 23.2.1969

Födelseort: Belozere village (byn Beloziore), distriktet Romodanovskij, Sovjetunionen

Före detta s.k. ”förste vice premiärminister” och f.d. ”riksåklagare” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (Dmitrij Aleksandrovitj SEMJONOV)

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Födelsedatum: 3.2.1963

Födelseort: Moskva

Före detta ”vice premiärminister för finanser” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Är alltjämt aktiv när det gäller att finansiera separatiststrukturer i ”Folkrepubliken Lugansk”.

29.11.2014

127.

Oleg Evgenevich BUGROV (Oleg Evgenjevitj BUGROV)

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Födelsedatum: 29.8.1969

Före detta ”försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA (Lesia Michajlovna LAPTEVA)

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Födelsedatum: 11.3.1976

Födelseort: Dzhambul/Jambul (Dzjambul) (Kazakstan), heter i dag Taraz

Före detta ”minister för utbildning, vetenskap, kultur och religion” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (Jevgenij Eduardovitj MICHAJLOV) (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Födelsedatum: 17.3.1963

Födelseort: Archangelsk

Före detta s.k. ”minister i ministerrådet” (förvaltningschef för regeringsfrågor) i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (Ihor Vladymyrovytj KOSTENOK) (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK) (Igor Vladimirovitj KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Födelsedatum: 15.03.1961

Födelseort: Vodyanske, distriktet Dobropillja, länet Donetsk

Водянское, Добропольский район Донецкой области

Före detta s.k. ”utbildningsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

För närvarande personlig rådgivare till premiärministern i ”Folkrepubliken Donetsk”.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (Jevgenij Vjatjeslavovitj ORLOV) (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV) (Jevhen Vjatjeslavovytj ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Födelsedatum: 10.5.1980 eller 21.10.1983

Födelseort: Snezhnoye, länet Donetsk

г. Снежное, Донецкой области

Ledamot i det ”nationella rådet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO (Vladislav Nikolajevitj DEJNEGO) (alias Vladislav Nykolayevich DEYNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Födelsedatum: 12.3.1964

Födelseort: Romny, länet Sumy

Ромны, Сумская область

”Vice ordförande” för ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH (Michail Sergejevitj TOLSTYCH) (alias Givi)

(Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)

Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH

(Михайло Сергійович ТОЛСТИХ)

Födelsedatum: 19.7.1980

Födelseort: Ilovajsk

Befälhavare för ”Somalibataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Är alltjämt en aktiv militär befälhavare i ”Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Eduard Aleksandrovitj BASURIN)

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Födelsedatum: 27.6.1966

Födelseort: Donetsk

Talesperson för försvarsministeriet i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Stöder alltjämt aktivt separatistverksamhet i östra Ukraina.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Alexandr Vasiljevitj SJUBIN)

(Александр Васильевич ШУБИН)

Födelsedatum: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Födelseort: Luhansk

Före detta ”justitieminister” i den olagliga ”Folkrepubliken Lugansk”. Ordförande i den ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” sedan oktober 2015.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

För närvarande ordförande i den s.k. ”centrala valkommittén” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN (Sergej Anatoljevitj LITVIN)

(Сергей Анатольевич Литвин)

Serhiy Anatoliyovych LYTVYN (Serhij Anatolijovytj LYTVYN)

(Сергій Анатолійович ЛИТВИН)

Födelsedatum: 2.7.1973

Födelseort: Lysychansk (Lysytjansk), länet Luhansk, USSR

Лисичанск Луганской области УССР

Före detta s.k. ”vice ordförande” i ministerrådet i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Sergej Jurjevitj IGNATOV) (alias KUZOVLEV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))

Födelsedatum: 7.1.1967

Födelseort: Michurinsk (Mitjurinsk), länet Tambov

Мичуринск, Тамбовская область

S.k. överbefälhavare för folkmilisen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Jekaterina Vladimirovna FILIPPOVA) (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA (Kateryna Volodymyrivna FYLYPPOVA)

(Катерина Володимирівна ФIЛIППОВА

Födelsedatum: 20.1.1988

Födelseort: Krasnoarmëisk (Krasnoarmejsk)

Före detta s.k. ”justitieminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

För närvarande personlig assistent till Aleksandr Vladimirovitj Zachartjenko.

16.2.2015

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (Aleksandr Jurjevitj TIMOFEJEV)

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV (Oleksandr Jurijovytj TYMOFEJEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Födelsedatum: 15.05.1971

Födelseort: Nevinnomyssk, territoriet Stavropol

Невинномысск, Ставропольский край

S.k. ”finans- och skatteminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Jevgenij Vladimirovitj MANUJLOV)

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV (Jevhen Volodymyrovytj MANUJLOV)

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Födelsedatum: 5.1.1967

Födelseort: Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk oblast (Baranikovka, Belovodskogo rajona, länet Lugansk)

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

S.k. ”inkomst- och skatteminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO (Viktor Vjatjeslavovitj JATSENKO)

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Vyktor Viacheslavovych YATSENKO (Viktor Vjatjeslavovytj JATSENKO)

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Födelsedatum: 22.4.1985

Födelseort: Cherson

S.k. ”kommunikationsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA (Olha Ihorivna BESEDYNA)

(Ольга Iгорівна БЕСЕДIНА)

Födelsedatum: 10.12.1976

Födelseort: Lugansk

S.k. ”minister för ekonomisk utveckling och handel” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV (Zaur Raufovitj ISMAILOV)

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV (Zaur Raufovytj YSMAILOV)

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Födelsedatum: 25.7.1978 (eller 23.3.1975)

Födelseort: Krasny Luch (Krasnyj Lutj), Voroshilovgrad (Vorosjilovgrad), regionen Lugansk

S.k. ”riksåklagare” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Arkadij Viktorovitj BACHIN)

(Аркадий Викторович БАХИН)

Födelsedatum: 8.5.1956

Födelseort: Kaunas, Litauen

F.d. ”förste vice försvarsminister” (till och med den 17 november 2015), som i denna egenskap medverkat till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltar, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

För närvarande anställd av Rosatom.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON (Iosif Davydovitj KOBZON)

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Födelsedatum: 11.9.1937

Födelseort: Tchassov Yar (Tjasov Jar), Ukraina

Ledamot av statsduman.

Han besökte den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” och gjorde under sitt besök uttalanden till stöd för separatisterna. Han utnämndes även till honorärkonsul för den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” i Ryska federationen.

Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande förste vice ordförande i statsdumans kulturutskott.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK (Ruslan Ismailovitj BALBEK)

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Födelsedatum: 28.8.1977

Födelseort: Bekabad, Uzbekistanska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Vice ordförande i dumans utskott för etnicitetsfrågor.

Ruslan Balbek utsågs 2014 till vice ordförande i ministerrådet i den s.k. ”Republiken Krim” och arbetade i denna egenskap för integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen, för vilket han har förlänats medaljen ”För Republiken Krims försvar”. Han har stött Krims annektering i offentliga uttalanden, bland annat i sin profil på webbplatsen för Enade Ryssland (avdelningen på Krim) och i en tidningsartikel som publicerades på webbplatsen NTV den 3 juli 2016.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Konstantin Michajlovitj BACHAREV)

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Födelsedatum: 20.10.1972

Födelseort: Simferopol, Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot i dumans utskott för finansmarknader.

Konstantin Bacharev utsågs i mars 2014 till vice ordförande i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim” och utsågs i augusti 2014 till förste vice ordförande i detta organ. Han har erkänt att han personligen var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han stödde offentligt, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen gazetakrimea.ru den 22 mars 2016 och på webbplatsen c-pravda.ru den 23 augusti 2016. Han har förlänats orden ”För plikttrohet” av ”Republiken Krims””myndigheter”.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK (Dmitrij Anatoljevitj BELIK)

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Födelsedatum: 17.10.1969

Födelseort: Distriktet Kular Ust-Janskij, Jakutiska autonoma SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade staden Sevastopol.

Ledamot av dumans skatteutskott.

Som ledamot i kommunförvaltningen i Sevastopol stödde han i februari–mars 2014 den verksamhet som bedrevs av den s.k. ”folkets borgmästare” Alexej Tjalyj. Han har offentligt erkänt att han var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han offentligt har försvarat, bland annat på sin personliga webbplats och i en intervju som publicerades på webbplatsen nation-news.ru den 21 februari 2016.

För sin medverkan i annekteringsprocessen har han förlänats den ryska statsorden ”För plikt mot fosterlandet” – 2. klass.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO (Andrej Dmitrievitj KOZENKO)

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Födelsedatum: 3.8.1981

Födelseort: Simferopol, Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot i dumans utskott för finansmarknader.

Andrej Kozenko utsågs i mars 2014 till vice ordförande i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim”. Han har offentligt erkänt att han var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han offentligt har försvarat, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen gazetacrimea.ru den 12 mars 2016. För sin medverkan i annekteringsprocessen har han förlänats medaljen ”För Republiken Krims försvar” av de lokala ”myndigheterna”.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO (Svetlana Borisovna SAVTJENKO)

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Födelsedatum: 24.6.1965

Födelseort: Belogorsk, Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot av dumans kulturutskott.

Hon har varit ledamot av Autonoma republiken Krims högsta råd sedan 2012 och stödde från och med mars 2014 integreringen av de olagligt annekterade Krim och Sevastopol i Ryska federationen. Svetlana Savtjenko valdes i september 2014 in i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim”. Hon har vid ett flertal tillfällen i offentliga uttalanden försvarat den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, bland annat i intervjuer som publicerades på webbplatsen c-pravda.ru den 2 april 2016 och den 20 augusti 2016. Hon har förlänats den ryska statsorden ”För plikt mot fosterlandet” – 2. klass 2014 och orden ”För plikttrohet” av ”Republiken Krims””myndigheter” 2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV (Pavel Valentinovitj SJPEROV)

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Födelsedatum: 4.7.1971

Födelseort: Simferopol. Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot i dumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen.

Pavel Sjperov valdes i september 2014 till statsråd i ”Republiken Krim”.

Han har offentligt erkänt, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen ldpr-rk.ru den 3 september 2016, sin roll i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol och särskilt sin roll i samband med anordnandet av den olagliga folkomröstningen om den olagliga annekteringen av halvön.

9.11.2016”

ENHETER

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”10.

S.k. ”Donbass folkmilis””Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Sociala medier:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445–63–78;

+ 38-063-688–60–01;

+ 38-067-145–14–99;

+ 38-094-912–96–60;

+ 38–062 213 26 60

e-post: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Telefon frivilliga i Ryssland:

+ 7 (926) 428 99 51

+ 7 (967) 171 27 09

eller e-post novoross24@mail.ru

Adress: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Olaglig väpnad separatistgrupp som är ansvarig för strider mot de ukrainska regeringsstyrkorna i östra Ukraina och som därmed hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet. Den militanta gruppen tog bland annat kontroll över flera regeringsbyggnader i östra Ukraina i början av april 2014 och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Har haft samröre med Pavel Gubarev, som är ansvarig för övertagandet av den regionala regeringsbyggnaden i Donetsk med pro-ryska styrkor och för att ha utnämnt sig själv till ”folkets guvernör”.

25.7.2014

11.

”Vostokbataljonen”

”батальоны Восток”

Sociala medier:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Olaglig väpnad separatistgrupp som anses vara en av de viktigaste i östra Ukraina. Ansvarig för strider mot de ukrainska regeringsstyrkorna i östra Ukraina och hotar därmed Ukrainas stabilitet och säkerhet.

Deltog aktivt i militära operationer som ledde till att flygplatsen i Donetsk intogs.

Enligt uppgift del av den s.k. ”första armékåren” i ”Folkrepubliken Donetsks” försvarsmakt.

25.7.2014

21.

AKTIEBOLAGET ALMAZ-ANTEY LUFT- OCH RYMDFÖRSVARSFÖRBUND

Акционерное общество ”Концерн воздушно-космической обороны ”Алмаз – Антей

(även kallat KONCERNEN ALMAZ-ANTEY, ALMAZ-ANTEY CORP, även kallat ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION, även kallat ALMAZ-ANTEY JSC Концерн ВКО ”Алмаз – Антей;Image Image)

41 ul.Vereiskaya, Moskva 121471, Ryssland

Internet: almaz-antey.ru

E-post: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey är ett ryskt statsägt företag. Det tillverkar luftvärnsvapen inklusive luftvärnsrobotar som det levererar till den ryska armén. De ryska myndigheterna har försett separatister i östra Ukraina med tunga vapen och därmed bidragit till destabiliseringen av Ukraina. Dessa vapen används av separatisterna, bland annat för att skjuta ned flygplan. I egenskap av statsägt företag bidrar Almaz-Antey därmed till destabiliseringen av Ukraina.

30.7.2014

30.

Spartabataljonen

Батальон ”Спарта”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Arseny PAVLOV, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

Del av den s.k. ”första armékåren” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

31.

Somalibataljonen

Батальон ”Сомали”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Michail TOLSTYCH (alias Givi), en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

Del av den s.k. ”första armékåren” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

33.

Prizrakbrigaden

Бригада ”Призрак”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Del av den s.k. ”andra armékåren” i ”Folkrepubliken Lugansk”

16.2.2015

35.

Kalmiusbataljonen

Батальон ”Кальмиус”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Del av den s.k. ”första armékåren” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

36.

Dödsbataljonen

Батальон ”Смерть”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Del av den s.k. ”andra armékåren” i ”Folkrepubliken Lugansk”

16.2.2015

37.

Folkrörelsen ”NOVOROSSIJA”

Движение Новороссия

 

Folkrörelsen ”Novorossija”/”Nya Ryssland” etablerades i november 2014 i Ryssland och leds av den ryske officeren Igor Strelkov (identifierad som anställd vid centrala underrättelsedirektoratet vid Ryska federationens försvarsmakts generalstab (GRU)).

Enligt dess fastställda mål ska den ge allsidigt, effektivt stöd till ”Novorossija”, bl.a. genom att hjälpa milis som strider i östra Ukraina, och den stöder därigenom politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Förbunden med en person förtecknad för att undergräva Ukrainas territoriella integritet.

16.2.2015”


14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/67


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/438

av den 13 mars 2017

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet abamektin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 13.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2008/107/EG (2) infördes det verksamma ämnet abamektin som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3) för användning som acaricid och insekticid. Verksamma ämnen som tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4).

(2)

I enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 överlämnade tillverkaren av det verksamma ämnet, Syngenta Crop Protection AG, den 29 augusti 2013 en ansökan till den utsedda rapporterande medlemsstaten Nederländerna, om en ändring av villkoren för godkännande av abamektin i syfte att få det godkänt som nematicid. I enlighet med artikel 9.3 i den förordningen meddelade Nederländerna sökanden, de andra medlemsstaterna, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och kommissionen den 18 mars 2014 att ansökan kan prövas.

(3)

Den utsedda rapporterande medlemsstaten bedömde det nya användningsområdet för abamektin med avseende på potentiella effekter på människors och djurs hälsa och på miljön i enlighet med bestämmelserna i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 och överlämnade ett utkast till bedömningsrapport till kommissionen och myndigheten den 14 april 2015. I enlighet med artikel 12.3 i den förordningen begärdes kompletterande information från sökanden. Nederländerna utvärderade den kompletterande informationen och överlämnade ett uppdaterat utkast till bedömningsrapport till kommissionen och myndigheten den 15 februari 2016.

(4)

Den 29 april 2016 meddelade myndigheten kommissionen sin slutsats (5) om huruvida det nya användningsområdet för det verksamma ämnet abamektin kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009. Kommissionen lade fram utkastet till addendum till granskningsrapporten om abamektin och ett utkast till förordning för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 7 december 2016.

(5)

Sökanden gavs möjlighet att lämna synpunkter på granskningsrapporten.

(6)

Det har konstaterats att kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda med avseende på ett eller flera representativa användningsområden, när växtskyddsmedlet används som nematicid, för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet. Det verksamma ämnet abamektin bör därför godkännas för användning som nematicid.

(7)

I enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön är det dock nödvändigt och lämpligt att göra godkännandet avhängigt av att vissa villkor uppfylls och att ålägga sökanden att tillhandahålla ytterligare bekräftande uppgifter.

(8)

I godkännandet av abamektin angavs det att vissa bekräftande uppgifter skulle lämnas in inom två år från det att direktiv 2008/107/EG trädde i kraft. Den sökande på vars begäran abamektin godkändes lämnade in de efterfrågade uppgifterna, vilka bedömdes av Nederländerna. Säker användning bekräftades för det ursprungliga godkännandet. Därför är denna fråga slutbehandlad och det finns ingen orsak att behålla denna bestämmelse.

(9)

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2008/107/EG av den 25 november 2008 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att ta upp abamektin, epoxikonazol, fenpropimorf, fenpyroximat och tralkoxydim som verksamma ämnen (EUT L 316, 26.11.2008, s. 4).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  EFSA Journal, vol. 12(2014):5, artikelnr 3692. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu.


BILAGA

I kolumnen ”Särskilda bestämmelser” ska rad 210 om abamektin, i del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, ersättas med följande:

”DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid, akaricid och nematicid.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller abamektin för andra användningsområden än citrusfrukter, sallad och tomater ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om abamektin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 11 juli 2008, särskilt tilläggen I och II, samt till slutsatserna i addendumet till granskningsrapporten om abamektin från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder av den 24 januari 2017, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Restsubstanser i livsmedel av vegetabiliskt ursprung. Konsumenternas exponering via kosten ska bedömas.

Skyddet av bin, leddjur som inte är målarter, markorganismer, fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer. När det gäller dessa identifierade risker bör riskreducerande åtgärder tillämpas vid behov, t.ex. buffertzoner och karenstider.

Sökanden ska till kommissionen, medlemsstaterna och myndigheten överlämna bekräftande uppgifter avseende effekten av vattenreningsprocesser på typen av resthalter i dricksvatten inom två år från antagandet av en vägledning om utvärdering av effekten av vattenreningsprocesser på resthalternas egenskaper i ytvatten och grundvatten.”


14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/70


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/439

av den 13 mars 2017

om godkännande av L-lysinsulfat framställt av Escherichia coli som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av L-lysinsulfat som fodertillsats har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande av L-lysinsulfat framställt genom fermentering med Escherichia coli CGMCC 3705 som fodertillsats i kategorin ”näringstillsatser” för alla djurarter.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sina yttranden av den 16 juni 2015 (2) och 26 januari 2017 (3) att L-lysinsulfat framställt genom fermentering med Escherichia coli CGMCC 3705 under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att ämnet är en effektiv källa till aminosyran lysin för alla djurarter. Myndigheten konstaterade också att kompletterande L-lysinsulfat för att vara fullt effektivt för idisslare bör skyddas mot nedbrytning i våmmen. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av ämnet visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Ämnet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det ämne i kategorin ”näringstillsatser” och den funktionella gruppen ”aminosyror, deras salter och analoger” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal, vol. 13(2015):7, artikelnr 4155.

(3)  EFSA Journal, vol. 15(2017):2, artikelnr 4714.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: näringstillsatser. Funktionell grupp: aminosyror, deras salter och analoger.

3c323

 

L-lysinsulfat

Tillsatsens sammansättning

Granulat som innehåller minst 55 % L-lysin och högst

4 % vatten

22 % sulfat

Beskrivning av den aktiva substansen

L-lysinsulfat framställt genom fermentering med Escherichia coli CGMCC 3705

Kemisk formel: C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

CAS-nr: 60343-69-3

Analysmetoder  (1)

Bestämning av halten L-lysin i fodertillsatsen:

jonbyteskromatografi med post-kolonnderivatisering och fotometrisk detektion (IEC-UV/FD) – EN ISO 17180

Identifiering av sulfat i fodertillsatsen:

Europeiska farmakopén, monografi 20301

Bestämning av halten L-lysin i foder och foderråvaror:

jonbyteskromatografi med post-kolonnderivatisering och fotometrisk detektion (IEC-UV) – kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (2)

Alla arter

10 000

1.

Halten L-lysin ska anges på märkningen av tillsatsen.

2.

L-lysinsulfat får släppas ut på marknaden och användas som en tillsats bestående av ett preparat.

3.

För användare av tillsatsen och förblandningar ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

2 april 2027


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder (EUT L 54, 26.2.2009, s. 1).


14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/74


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/440

av den 13 mars 2017

om godkännande av ett preparat av Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) och Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns, mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning (innehavare av godkännandet: Danisco (UK) Ltd, som bedriver verksamhet under namnet Danisco Animal Nutrition)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) och Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) och Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns, mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 24 maj 2016 (2) att preparatet av Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) och Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att det kan förbättra resultaten hos slaktkycklingar. Denna slutsats kan utvidgas till att gälla också när tillsatsen ges till kycklingar som föds upp till värphöns och extrapoleras till mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) och Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal, vol. 14(2016):6, artikelnr 4505.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran.

4b1827

Danisco (UK) Ltd, som bedriver verksamhet under namnet Danisco Animal Nutrition)

Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 och Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 och Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 som innehåller minst 2,5 × 109 CFU/g (totalt) med en lägsta bakteriekoncentration på 8,3 × 108 av varje stam/g tillsats

Fast form

Beskrivning av den aktiva substansen

Livsdugliga sporer av Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 och Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104

Analysmetod  (1)

Identifiering och räkning av Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 och Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 i fodertillsatsen, förblandningar och foder:

Identifiering: Pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

Räkning: Utstryk på platta efter värmebehandling – EN 15784

Slaktkycklingar

Kycklingar som föds upp till värphöns

Mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning

7,5 × 107

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Får användas i foder som innehåller följande tillåtna koccidiostatika: narasin/nicarbazin, maduramicinammonium, lasalocid-A-natrium, salinomycinnatrium, monensinnatrium, robenidinhydroklorid, diklazuril, dekokinat, semduramycinnatrium eller nicarbazin.

3.

För användare av tillsatsen och förblandningar ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid dess användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning.

3 april 2027


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/78


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/441

av den 13 mars 2017

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (1), särskilt artikel 11 b, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 innehåller en förteckning över den tidigare irakiska regeringens offentliga organ, företag och inrättningar samt fysiska och juridiska personer, organ och enheter som enligt den förordningen omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som fanns utanför Irak den 22 maj 2003.

(2)

Den 8 mars 2017 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka en post från förteckningen över personer och enheter som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser.

(3)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Tillförordnad chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.


BILAGA

I bilaga III till förordning (EG) nr 1210/2003 ska följande utgå:

”91.

NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Adress: Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad, Irak.”


14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/80


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/442

av den 13 mars 2017

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

EG

235,2

MA

86,8

SN

126,1

TN

194,0

TR

103,4

ZZ

149,1

0707 00 05

MA

80,2

TR

183,5

ZZ

131,9

0709 93 10

MA

50,8

TR

146,5

ZZ

98,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

44,8

IL

76,4

MA

46,9

TN

49,0

TR

71,9

ZZ

57,8

0805 50 10

EG

68,9

TR

70,0

ZZ

69,5

0808 10 80

CL

90,0

CN

154,7

US

105,5

ZA

86,6

ZZ

109,2

0808 30 90

AR

97,2

CL

157,8

CN

79,1

TR

139,6

ZA

110,3

ZZ

116,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/82


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/443

av den 6 mars 2017

om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i de relevanta kommittéerna inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa när det gäller de föreslagna ändringarna av FN-föreskrifter nr 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 och 138, och ett förslag om ändring av den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (R.E.3) genom riktlinjer om it-säkerhet och uppgiftsskydd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut 97/836/EG (1) anslöt sig unionen till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas (Unece) överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av godkännanden utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (nedan kallad 1958 års reviderade överenskommelse).

(2)

I enlighet med rådets beslut 2000/125/EG (2) anslöt sig unionen till överenskommelsen om fastställande av globala tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon (nedan kallad parallellöverenskommelsen).

(3)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (3) ersatte medlemsstaternas godkännandesystem med ett godkännandeförfarande på unionsnivå, och upprättade en harmoniserad ram med administrativa bestämmelser och allmänna tekniska krav för alla nya fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter. Genom det direktivet införlivades de FN-föreskrifter som antagits enligt 1958 års reviderade överenskommelse i EU:s typgodkännandesystem, antingen som krav för typgodkännande eller som alternativ till unionslagstiftningen. Sedan direktiv 2007/46/EG antogs har sådana FN-föreskrifter i allt större utsträckning införlivats i unionslagstiftning i samband med EU-typgodkännande av fordon.

(4)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och den tekniska utvecklingen behöver krav som rör vissa delar eller egenskaper som omfattas av FN-föreskrifter nr 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 och 138 anpassas till tekniska framsteg.

(5)

För att fastställa enhetliga bestämmelser om fordonskonstruktion bör den konsoliderade resolutionen om fordonskonstruktion (R.E.3) ändras genom riktlinjer om it-säkerhet och uppgiftsskydd, utan att hindra den kontinuerliga utvecklingen på unionsnivå när det gäller samverkande, uppkopplad och automatiserad körning.

(6)

Det är därför lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i de relevanta kommittéerna inom Unece, nämligen den administrativa kommittén för 1958 års reviderade överenskommelse och den verkställande kommittén för parallellöverenskommelsen vad gäller antagandet av dessa FN-akter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den administrativa kommittén för 1958 års reviderade överenskommelse och i den verkställande kommittén för parallellöverenskommelsen under perioden 13–17 mars 2017 ska vara att rösta för de förslag som förtecknas i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 6 mars 2017.

På rådets vägnar

R. GALDES

Ordförande


(1)  Rådets beslut 97/836/EG av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år 1958”) (EGT L 346, 17.12.1997, s. 78).

(2)  Rådets beslut 2000/125/EG av den 31 januari 2000 om att godkänna överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon (parallellöverenskommelsen) (EGT L 35, 10.2.2000, s. 12).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).


BILAGA

Punkt på dagordningen

Hänvisning

Förslag till supplement 17 till ändringsserie 02 till föreskrifter nr 3 (reflexanordningar)

ECE/TRANS/WP.29/2017/19

Förslag till supplement 18 till föreskrifter nr 4 (bakre skyltlyktor)

ECE/TRANS/WP.29/2017/20

Förslag till supplement 27 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 6 (körriktningsvisare)

ECE/TRANS/WP.29/2017/21

Förslag till supplement 26 till ändringsserie 02 till föreskrifter nr 7 (breddmarkeringslyktor, främre och bakre sidopositionslyktor och stopplyktor)

ECE/TRANS/WP.29/2017/22

Förslag till rättelse 2 till revision 8 till föreskrifter nr 13 (bromsar på tunga fordon)

ECE/TRANS/WP.29/2017/45

Förslag till supplement 9 till ändringsserie 04 till föreskrifter nr 19 (främre dimstrålkastare)

ECE/TRANS/WP.29/2017/23

Förslag till supplement 21 till föreskrifter nr 23 (backlyktor)

ECE/TRANS/WP.29/2017/24

Förslag till supplement 1 till ändringsserie 04 till föreskrifter nr 27 (varningstrianglar)

ECE/TRANS/WP.29/2017/25

Förslag till supplement 5 till föreskrifter nr 28 (ljudsignalanordningar)

ECE/TRANS/WP.29/2017/3

Förslag till supplement 18 till föreskrifter nr 38 (bakre dimlyktor)

ECE/TRANS/WP.29/2017/26

Förslag till supplement 1 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 39 (hastighetsmätare och vägmätare)

ECE/TRANS/WP.29/2017/11

Förslag till supplement 5 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 43 (säkerhetsglas)

ECE/TRANS/WP.29/2017/12

Förslag till supplement 11 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 45 (rengörare för strålkastare)

ECE/TRANS/WP.29/2017/27

Förslag till supplement 19 till föreskrifter nr 50 (positionslyktor, stopplyktor, körriktningsvisare för mopeder och motorcyklar)

ECE/TRANS/WP.29/2017/28

Förslag till supplement 6 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 69 (bakre skyltar för långsamma fordon)

ECE/TRANS/WP.29/2017/30

Förslag till supplement 10 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 70 (bakre skyltar för tunga, långa fordon)

ECE/TRANS/WP.29/2017/31

Förslag till supplement 1 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 73 (sidoskydd)

ECE/TRANS/WP.29/2017/17

Förslag till supplement 16 till föreskrifter nr 75 (däck för fordon av kategori L)

ECE/TRANS/WP.29/2017/8

Förslag till supplement 17 till föreskrifter nr 77 (parkeringslyktor)

ECE/TRANS/WP.29/2017/32

Förslag till supplement 6 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 79 (styrutrustning)

ECE/TRANS/WP.29/2017/10 och GRRF-83-08-rev.3

Förslag till supplement 9 till ändringsserie 06 till föreskrifter nr 83 (utsläpp från fordon av kategorierna M1 och N1)

ECE/TRANS/WP.29/2017/42

Förslag till supplement 5 till ändringsserie 07 till föreskrifter nr 83 (utsläpp från fordon av kategorierna M1 och N1)

ECE/TRANS/WP.29/2017/43

Förslag till supplement 19 till föreskrifter nr 87 (varsellyktor)

ECE/TRANS/WP.29/2017/33

Förslag till supplement 16 till föreskrifter nr 91 (sidomarkeringslyktor)

ECE/TRANS/WP.29/2017/34

Förslag till supplement 8 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 98 (strålkastare med gasurladdningslampa)

ECE/TRANS/WP.29/2017/35

Förslag till supplement 13 till föreskrifter nr 99 (gasurladdningslampor)

ECE/TRANS/WP.29/2017/36

Förslag till supplement 7 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 101 (utsläpp av koldioxid, bränsleförbrukning)

ECE/TRANS/WP.29/2017/44

Förslag till supplement 9 till föreskrifter nr 104 (återreflekterande märkning)

ECE/TRANS/WP.29/2017/37

Förslag till rättelse 2 till ändringsserie 06 till föreskrifter nr 107 (fordon av kategorierna M2 och M3)

ECE/TRANS/WP.29/2017/13

Förslag till rättelse 1 till ändringsserie 07 till föreskrifter nr 107 (fordon av kategorierna M2 och M3)

ECE/TRANS/WP.29/2017/14

Förslag till supplement 8 till föreskrifter nr 109 (regummerade däck för fordon i nyttotrafik och släpvagnar till dessa)

ECE/TRANS/WP.29/2017/9

Förslag till supplement 6 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 110 (fordon som använder komprimerad eller flytande naturgas)

ECE/TRANS/WP.29/2017/15

Förslag till supplement 7 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 112 (strålkastare som avger ett asymmetriskt halvljus)

ECE/TRANS/WP.29/2017/38

Förslag till supplement 3 till ändringsserie 02 till föreskrifter nr 118 (brinnegenskaper hos material)

ECE/TRANS/WP.29/2017/16

Förslag till ändringsserie 03 till föreskrifter nr 118 (brinnegenskaper hos material)

ECE/TRANS/WP.29/2017/18

Förslag till supplement 5 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 119 (kurvljus)

ECE/TRANS/WP.29/2017/40

Förslag till supplement 8 till ändringsserie 01 till föreskrifter nr 123 (justerbara framljussystem, AFS)

ECE/TRANS/WP.29/2017/41

Förslag till supplement 1 till föreskrifter nr 138 (tysta vägtransportfordon)

ECE/TRANS/WP.29/2017/6

Förslag till supplement 01 till föreskrifter nr 138 (tysta vägtransportfordon)

ECE/TRANS/WP.29/2017/7

Förslag till utkast till riktlinjer om it-säkerhet och uppgiftsskydd

ECE/TRANS/WP.29/2017/46


14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/87


EUROPEISKA RÅDETS BESLUT (EU, Euratom) 2017/444

av den 9 mars 2017

om val av Europeiska rådets ordförande

EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15.5,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, och

av följande skäl:

(1)

Den 30 augusti 2014 valdes Donald TUSK, genom Europeiska rådets beslut 2014/638/EU (1), till Europeiska rådets ordförande för perioden 1 december 2014–31 maj 2017.

(2)

I enlighet med fördraget kan innehavaren av mandatet som Europeiska rådets ordförande återväljas en gång.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Donald TUSK återväljs härmed till Europeiska rådets ordförande för perioden 1 juni 2017–30 november 2019.

Artikel 2

Detta beslut ska meddelas Donald TUSK av rådets generalsekreterare.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 9 mars 2017.

På Europeiska rådets vägnar

D. TUSK

Ordförande


(1)  Europeiska rådets beslut 2014/638/EU av den 30 augusti 2014 om val av Europeiska rådets ordförande (EUT L 262, 2.9.2014, s. 5).


14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/88


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/445

av den 13 mars 2017

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1).

(2)

Den 15 september 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/1671 (2) och förlängde därigenom åtgärderna med ytterligare sex månader.

(3)

Eftersom Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende fortsätter att undergrävas eller hotas, bör beslut 2014/145/Gusp förlängas med ytterligare sex månader.

(4)

Rådet har sett över de enskilda uppförandena på förteckningen i bilagan till beslut 2014/145/Gusp. Den bilagan bör ändras och uppgifterna avseende två personer bör strykas.

(5)

Beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/145/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska andra stycket ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 15 september 2017.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2017.

På rådets vägnar

L. GRECH

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2016/1671 av den 15 september 2016 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 249, 16.9.2016, s. 39).


BILAGA

I.

Uppgifterna avseende följande personer ska strykas från förteckningen i bilagan till beslut 2014/145/Gusp:

PERSONER

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

II.

Uppgifterna avseende de personer och enheter som förtecknas nedan, enligt bilagan till beslut 2014/145/Gusp, ska ersättas med följande uppgifter:

PERSONER

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Vladimir Andrejevitj KONSTANTINOV)

(Владимир Андреевич Константинов)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ)

Födelsedatum: 19.11.1956

Födelseort: Vladimirovka (även kallat Vladimirovca), regionen Slobozia, Moldaviska SSR (numera Republiken Moldavien) eller Bogomol, Moldaviska SSR

Som talman för Autonoma republiken Krims högsta råd spelade Konstantinov en viktig roll i de beslut som fattades av ”högsta rådet” angående den ”folkomröstning” som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet och uppmanade de röstberättigade att rösta för Krims självständighet i ”folkomröstningen” den 16 mars 2014. Han var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014.

Sedan den 17 mars 2014”talman” för ”statsrådet” i ”Republiken Krim”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Rustam Ilmirovitj TEMIRGALIJEV)

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Födelsedatum: 15.8.1976

Födelseort: Ulan-Ude, Burjatiska ASSR (Ryska SFSR)

Som f.d. biträdande premiärminister i Krim spelade Temirgalijev en viktig roll i de beslut som fattades av ”högsta rådet” angående den ”folkomröstning” den 16 mars 2014 som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet. Han lobbade aktivt för Krims införlivande med Ryska federationen.

Den 11 juni 2014 avgick han från sin post som ”förste vice premiärminister” i ”Republiken Krim”.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (Denis Valentinovitj BEREZOVSKIJ)

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Födelsedatum: 15.7.1974

Födelseort: Charkiv, Ukrainska SSR

Berezovskij utsågs till befälhavare för den ukrainska flottan den 1 mars 2014 men svor därefter trohet till den krimska försvarsmakten, vilket innebar att han bröt sin trohetsed till ukrainska flottan.

Han utsågs sedan till vice befälhavare för Ryska federationens Svartahavsflotta.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Aleksej Michailovitj TJALYJ)

(Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)

Födelsedatum: 13.6.1961

Födelseort: Moskva eller Sevastopol

Tjalyj blev ”folkborgmästare i Sevastopol” med allmänt bifall den 23 februari 2014 och godtog denna ”omröstning”. Han verkade aktivt för att Sevastopol skulle bli en separat enhet i Ryska federationen efter en folkomröstning den 16 mars 2014. Han var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014. Han var tillförordnad ”guvernör” i Sevastopol den 1–14 april 2014 och ”valdes” 2014 till ordförande för den lagstiftande församlingen i staden Sevastopol. Ledamot av den lagstiftande församlingen i staden Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Pjotr Anatoljevitj ZIMA)

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Födelsedatum: 18.1.1970

Födelseort: Artemivsk (Артемовск) (2016 ändrades namnet tillbaka till Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukraina

Zima utsågs den 3 mars 2014 till ny chef för Krims säkerhetstjänst (SBU) av ”premiärminister” Aksionov och godtog utnämningen. Han har gett relevant information, inbegripet en databas, till ryska underrättelsetjänsten (FSB). Detta inbegrep information om Euromajdan-aktivister och människorättsförsvarare i Krim. Han spelade en viktig roll när det gällde att hindra de ukrainska myndigheterna från att kontrollera Krims territorium. Den 11 mars 2014 proklamerades bildandet av en oberoende underrättelsetjänst i Krim av före detta SBU-officerare i Krim.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov (Sergej Pavlovitj TSEKOV)

(Сергей Павлович Цеков)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Födelsedatum: 28.9.1953 eller 28.8.1953

Födelseort: Simferopol

Som vice talman för Verchovna Rada inledde Tsekov tillsammans med Sergej Aksionov den lagstridiga upplösningen av Autonoma republiken Krims regering. Han drog med sig Vladimir Konstantinov i dessa åtgärder genom att hota honom med avsked. Han erkände offentligt att parlamentsledamöter från Krim tog initiativet till att be ryska soldater ta över Krims Verchovna Rada. Han var en av de första krimska ledarna som offentligt bad om att Krim skulle annekteras av Ryssland.

Ledamot av Ryska federationens federationsråd från den s.k. ”Republiken Krim”.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Sergej Vladimirovitj ZJELEZNJAK)

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Födelsedatum: 30.7.1970

Födelseort: Sankt Petersburg (f.d. Leningrad)

F.d. vice talman i Ryska federationens statsduma.

Stödde aktivt användningen av ryska väpnade styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim. Han ledde personligen demonstrationen till stöd för användningen av ryska styrkor i Ukraina.

För närvarande vice ordförande i utrikesutskottet i Ryska federationens statsduma.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI (Leonid Eduardovitj SLUTSKIJ)

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Födelsedatum: 4.1.1968

Födelseort: Moskva

F.d. ordförande för utskottet för Samväldet av oberoende stater (OSS) i Ryska federationens statsduma (medlem av LDPR).

Stödde aktivt användningen av ryska väpnade styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim.

För närvarande vice ordförande i utrikesutskottet i Ryska federationens statsduma.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN (Aleksandr Viktorovitj GALKIN)

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Födelsedatum: 22.3.1958

Födelseort: Ordzjonikidze, Nordossetiska ASSR

F.d. Befälhavare för Rysslands södra militärdistrikt, vars styrkor är utplacerade i Krim. Svartahavsflottan står under Galkins ledning. En stor del av trupprörelserna till Krim har skett genom det södra militärdistriktet.

Styrkor från det södra militärdistriktet är utplacerade på Krim. Han är ansvarig för en del av den ryska militära närvaron i Krim, som undergräver Ukrainas suveränitet, och bistod de krimska myndigheterna med att hindra offentliga demonstrationer mot åtgärder för en folkomröstning och införlivande i Ryssland. Dessutom faller Svartahavsflottan under distriktets kontroll.

För närvarande anställd av det ryska försvarsministeriets centrala apparat.

17.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN (Sergej Jevgenjevitj NARYSJKIN)

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Födelsedatum: 27.10.1954

Födelseort: Sankt Petersburg (f.d. Leningrad)

Talman i statsduman. Stödde offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. Stödde offentligt fördraget om återföreningen mellan Ryssland och Krim och den därmed sammanhängande federala konstitutionen.

För närvarande direktör för Ryska federationens utrikesunderrättelsetjänst från och med oktober 2016. Ständig ledamot av och sekreterare för Ryska federationens säkerhetsråd.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV (Aleksandr Michajlovitj NOSATOV)

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Födelsedatum: 27.3.1963

Födelseort: Sevastopol (Ukrainska SSR)

F.d. vice befälhavare för Svartahavsflottan, konteramiral.

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

För närvarande viceamiral, tillförordnad befälhavare för den ryska Östersjöflottan.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV (Michail Grigorjevitj MALYSJEV)

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Födelsedatum: 10.10.1955

Födelseort: Simferopol, Krim

Ordförande i Krims valkommission. Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig inom det ryska systemet för undertecknande av resultatet av folkomröstningen.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV (Valerij Kirillovitj MEDVEDEV)

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Födelsedatum: 21.8.1946

Födelseort: Sjmakovka, regionen Primorskij

Ordförande i Sevastopols valkommission. Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig inom det ryska systemet för undertecknande av resultatet av folkomröstningen.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (född DMITRIYEVA) (Elena Borisovna MIZULINA (född DMITRIJEVA))

(Елена Борисовна Мизулина (född Дмитриева))

Födelsedatum: 9.12.1954

Födelseort: Buj, länet Kostroma

F.d. ledamot av statsduman. Initiativtagare till och understödjare av lagstiftningsförslag som nyligen lagts fram i Ryssland, vilka skulle ha gjort det möjligt för regioner i andra länder att ansluta sig till Ryssland utan deras centrala myndigheters förhandsgodkännande.

Sedan september 2015 ledamot av federationsrådet från länet Omsk.

21.3.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV (Oleg Jevgenjevitj BELAVENTSEV)

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Födelsedatum: 15.9.1949

Födelseort: Moskva

F.d. befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det s.k. federala distriktet Krim, icke-ständig ledamot av ryska säkerhetsrådet. Ansvarig för genomförandet av det ryska statsöverhuvudets konstitutionella prerogativ på den annekterade autonoma republiken Krims territorium.

För närvarande befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det federala distriktet Nordkaukasien.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO (Sergej Ivanovitj MENJAJLO)

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Födelsedatum: 22.8.1960

Födelseort: Alagir, Nordossetiska autonoma SSR, RSFSR

F.d. guvernör för den annekterade ukrainska staden Sevastopol.

För närvarande befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det federala distriktet Sibirien. Ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Födelsedatum: 6.7.1993

Födelseort: Prag, Tjeckien

Aktiv ledare för ”Luganskgardet”. Deltog i övertagandet av säkerhetstjänstens regionalkontor i Lugansk.

Är alltjämt en aktiv stridande militär i Folkrepubliken Lugansk.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich BOLOTOV (Valerij Dmitrijevitj BOLOTOV)

(Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)

Valeriy Dmytrovych BOLOTOV

(Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)

Födelsedatum: 13.2.1970

Födelseort: Stachanov, Lugansk

En av ledarna för separatistgruppen ”Sydöstra armén”, som ockuperade säkerhetstjänstens regionalkontor i Lugansk. Pensionerad officer. Innan byggnaden ockuperades var han och hans medhjälpare i besittning av vapen som uppenbarligen levererats illegalt från Ryssland och från lokala kriminella grupper.

29.4.2014

45.

Andriy Yevhenovych PURHIN (Andrej Jevgenjevitj PURGIN)

(Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Födelsedatum: 26.1.1972

Födelseort: Donetsk

Aktiv deltagare i och organisatör av separatistaktioner, samordnare för ”ryska turisters” aktioner i Donetsk. En av upphovsmännen till ”medborgarinitiativet i Donbass för den euroasiatiska unionen”. Till den 4 september 2015”ordförande” för ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”, för närvarande ”förste vice ordförande i ministerrådet”.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Sergej Gennadjevitj TSYPLAKOV)

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Födelsedatum: 1.5.1983

Födelseort: Chartsyzk, länet Donetsk

En av ledarna för den ideologiskt radikala organisationen Donbass folkmilis. Han tog aktiv del i övertagandet av ett antal statliga byggnader i regionen Donetsk.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Igor Vsevolodovitj GIRKIN)

(Игорь Всеволодович Гиркин)

(alias Igor STRELKOV (Ihor STRIELKOV))

Födelsedatum: 17.12.1970

Födelseort: Moskva

Identifierad som tjänsteman vid centrala underrättelsedirektoratet vid generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt (GRU). Han var inblandad i incidenter i Slovjansk. Ledare för folkrörelsen ”Novorossija”. F.d. ”försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Organiserade den 4 november 2016 en rysk marsch i Moskva för ryska nationalister som stöder separatisterna i östra Ukraina.

Stöder alltjämt aktivt separatistisk verksamhet i östra Ukraina. En av organisatörerna bakom den ”ryska marschen” i november 2016.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN (Vjatjeslav Viktorovitj VOLODIN)

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Födelsedatum: 4.2.1964

Födelseort: Aleksejevka, Saratovregionen

F.d. förste biträdande chef för den ryske presidentens kansli. Ansvarig för övervakningen av den politiska integreringen av den annekterade ukrainska regionen Krim i Ryska federationen.

För närvarande talman i Ryska federationens statsduma sedan den 5 oktober 2016.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV (Vladimir Anatoljevitj SJAMANOV)

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Födelsedatum: 15.2.1957

Födelseort: Barnaul

F.d. befälhavare för de ryska luftbaserade trupperna, generalöverste. I sin överordnade ställning ansvarig för utplaceringen av ryska luftburna styrkor på Krim.

För närvarande ordförande i försvarsutskottet i Ryska federationens statsduma.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Vladimir Nikolajevitj PLIGIN)

(Владимир Николаевич Плигин)

Födelsedatum: 19.5.1960

Födelseort: Ignatovo, länet Vologodsk, Sovjetunionen

F.d. ledamot av statsduman och f.d. ordförande för dumans konstitutionsutskott. Ansvarig för underlättande av antagandet av lagstiftning avseende annekteringen av Krim och Sevastopol till Ryska federationen.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH (Petr Grigorjevitj JAROSJ)

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Födelsedatum: 30.1.1971

Födelseort: Byn Skvortsovo, regionen Simferopol, Krim

F.d. chef för Krims federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Krims invånare.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Oleg Grigorjevitj KOZIURA)

(Олег Григорьевич Козюра)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорьевич Козюра)

Födelsedatum: 19.12.1962

Födelseort: Zaporizjzja

F.d. chef för Sevastopols federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Sevastopols invånare.

För närvarande assistent till Michail Chalyj, ledamot av Sevastopols kommunfullmäktige.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (Igor Nikolajevitj BEZLER) (alias Bes (djävul))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Födelsedatum: 30.12.1965

Födelseort: Simferopol, Krim

En av ledarna för Horlivkas självutnämnda milis. Han övertog kontrollen över den ukrainska säkerhetstjänstens regionalkontor i Donetsk och intog därefter inrikesministeriets distriktskontor i staden Horlivka. Han har kopplingar till Igor Strelkov/Girkin, under vars befäl han var inblandad i mordet på den folkvalde ledamoten Volodymyr Rybak i Horlivkas kommunfullmäktige.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV (Igor Jevgenjevitj KAKIDZIANOV)

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ)

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Födelsedatum: 25.7.1980

Födelseort: Makijivka (länet Donetsk)

En av ledarna för den självutnämnda ”Folkrepubliken Donetsks väpnade styrkor”. Syftet med styrkorna är att ”skydda folket i Folkrepubliken Donetsk och republikens territoriella integritet” enligt Pusjylin, en av ledarna för ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ)

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Födelsedatum: 2.6.1970

Födelseort: Dnepropetrovsk

Före detta parlamentsledamot, uppmanade i denna egenskap offentligt till inrättandet av ”Federala republiken Novorossija”, bestående av regioner i sydöstra Ukraina. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Före detta ”talman” i ”parlamentet i Folkrepublikernas union” (”Novorossijas parlament”).

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN (Roman Viktorovitj LJAGIN)

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вікторович ЛЯГIН)

Födelsedatum: 30.5.1980

Födelseort: Donetsk, Ukraina

Före detta ordförande för ”folkrepubliken Donetsks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Donetsks” självbestämmande. Tidigare ”minister för arbetsmarknads- och socialpolitik”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN (Aleksandr Sergejevitj MALYCHIN)

(Александр Сергеевич МАЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Födelsedatum: 12.1.1981

Före detta ordförande för ”Folkrepubliken Lugansks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Lugansks” självbestämmande.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA (Natalja Vladimirovna POKLONSKAJA)

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Födelsedatum: 18.3.1980

Födelseort: Michajlovka, regionen Vorosjilovgrad, ukrainska SSR eller Eupatoria, ukrainska SSR.

Medlem av statsduman, vald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Före detta åklagare i den s.k. ”Republiken Krim”. Genomförde aktivt Rysslands annektering av Krim.

För närvarande förste vice ordförande i utskottet för säkerhet och korruptionsbekämpning i Ryska federationens statsduma.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Aleksandr Jurjevitj BORODAJ)

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Födelsedatum: 25.7.1972

Födelseort: Moskva

Den före detta s.k. ”premiärministern i Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Donetsk” (gjorde t.ex. följande uttalande den 8 juli 2014: ”Vår militär genomför en särskild insats mot de ukrainska ’fascisterna’” ). Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossija”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Leder ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

Deltar aktivt i rekrytering och utbildning av ”frivilliga” som skickas att strida i Donbass.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Födelsedatum: 18.12.1972

Födelseort: Donetsk

Före detta s.k. ”minister för säkerheten i Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska säkerhetsaktiviteter som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Donetsk”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Aleksandr Vitaljevitj CHRJAKOV)

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Födelsedatum: 6.11.1958

Födelseort: Donetsk

Före detta s.k. ”informations- och masskommunikationsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. För närvarande ledamot av det s.k. ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Ansvarig för proseparatiska propagandaaktiviteter som genomförs av den s.k. ”regeringen” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar i östra Ukraina.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Födelsedatum: 20.1.1964

Födelseort: Izjevsk, Ryska federationen

Den före detta s.k. ”premiärministern i ministerrådet i Folkrepubliken Lugansk”, bekräftat den 8 juli 2014.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Lugansk”.

Bedriver alltjämt verksamhet för att finansiera separatiststrukturer i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нікітін)

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN (Vasilij Aleksandrovitj NIKITIN)

(Василий Александрович НИКИТИН)

Födelsedatum: 25.11.1971

Födelseort: Shargun (Sjargun) (Uzbekistan)

Före detta s.k. ”vice premiärminister i ministerrådet i Folkrepubliken Lugansk”, (var tidigare s.k. ”premiärminister i Folkrepubliken Lugansk” och tidigare talesman för ”Sydöstra armén”).

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för Sydöstra arméns uttalande om att det ukrainska presidentvalet inte kan genomföras i ”Folkrepubliken Lugansk” på grund av regionens ”nya” status.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Aleksej Vjatjeslavovitj KARJAKIN)

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКIН)

Födelsedatum: 7.4.1980 eller 7.4.1979

Födelseort: Stachanov (länet Lugansk)

Fram till den 25 mars 2016 s.k. ”ordförande för högsta rådet i Folkrepubliken Lugansk”. Före detta ledamot av det s.k. ”folkrådet i Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av ”högsta rådet”, ansvarig för att ha bett Ryska federationen att erkänna ”Folkrepubliken Lugansks” oberoende.

Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossiya”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Födelsedatum: 24.6.1964 eller 25.6.1964 eller 26.6.1964

Födelseort: Lugansk (eventuellt i Kelmentsi, länet Tjernivtsi)

Före detta s.k. ”försvarsminister” och för närvarande s.k. ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Födelsedatum: 1.9.1950

Födelseort: Kurumoch, regionen Kujbysjev

Före detta ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd. Före detta direktör för Ryska federationens utrikesunderrättelsetjänst. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, var han inblandad i att utforma den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Födelsedatum: 15.12.1950

Födelseort: Vladivostok

Före detta ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, var han inblandad i att utforma den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Födelsedatum: 10.7.1981

Födelseort: Kujbysjev (Samara)

Ledamot av statsduman.

Som ledamot av duman informerade han om invigning av en ”de facto-ambassad” för den icke erkända s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” i Moskva; han bidrar till att undergräva eller hota Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

För närvarande ordförande för den ryska statsdumans utskott för gymnastik och idrott samt ungdomsfrågor.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV (Pavel Jurjevitj GUBAREV)

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Födelsedatum: 10.2.1983 (eller 10.3.1983)

Födelseort: Sievierodonetsk (Sievjerodonetsk)

En av dem som beskrivit sig som ledare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Han begärde rysk intervention i östra Ukraina, bland annat genom utplacering av ryska fredsbevarande styrkor. Han var associerad med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för insatser som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Gubarev var ansvarig för rekrytering till separatisternas väpnade styrkor.

Ansvarig för övertagandet av den regionala regeringsbyggnaden i Donetsk med proryska styrkor och utnämnde sig själv till ”folkets guvernör”.

Trots att han arresterades för att hota Ukrainas territoriella integritet och därefter släpptes, har han fortsatt att spela en framträdande roll inom separatisternas verksamhet och på så sätt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Jekaterina Jurjevna GUBAREVA)

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Födelsedatum: 5.7.1983 eller 10.3.1983

Födelseort: Katjova (länet Cherson)

I egenskap av före detta s.k. ”utrikesminister” var hon ansvarig för försvaret av den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, och på så sätt undergrävde hon Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

Ledamot av det s.k. ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

25.7.2014

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Födelsedatum: 7.2.1960

Födelseort: Donetsk

Före detta s.k. ”vice försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har samröre med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Berezin stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Födelsedatum: 2.4.1956

Födelseort: Odessa

Har beskrivit sig som ”president” i den s.k. ”Republiken Novorossija” som har uppmanat Ryssland att placera ut trupper i Ukraina. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (Sergej Anatoljevytj ZDRILJUK)

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Födelsedatum: 23.6.1972 (eller 23.7.1972)

Födelseort: regionen Vinnytsja

Högre rådgivare till Igor Strelkov/Girkin som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Zdriliuk därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA) (Oksana Aleksandrovna TJIGRINA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Födelsedatum: möjligen 23.7.1981

Talesperson för den s.k. ”regeringen” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” som gjorde uttalanden för att berättiga bland annat nedskjutningen av ett ukrainskt militärflygplan, tagande av gisslan, de olagliga väpnade gruppernas olagliga stridsverksamhet, vilket har undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

Är alltjämt en aktiv arbetstagare vid ”Folkrepubliken Lugansks” presstjänst.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Födelsedatum: 13.1.1954

Födelseort: Dzerzjynsk (länet Donetsk)

Före detta medlem i det s.k. ”folkrådet” och före detta ordförande för det s.k. ”högsta rådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”, som låg bakom politiken och anordnandet av den olagliga ”folkomröstningen” som ledde till utropandet av den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, som utgjorde ett brott mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБIСОВ)

Födelsedatum: 27.11.1967

Födelseort: Simferopol, Krim

Genom att samtycka till att utnämnas till s.k. ”inrikesminister i Republiken Krim” av Rysslands president (dekret nr 301) den 5 maj 2014, och genom sina åtgärder som s.k. ”inrikesminister” har han undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO (Aleksandr Vladimirovitj ZACHARTJENKO)

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Födelsedatum: 26.6.1976

Födelseort: Donetsk

Den 7 augusti 2014 ersatte han Aleksandr Borodaj som s.k. ”premiärminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. För närvarande s.k. ”ledare” för ”Folkrepubliken Donetsk”. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Zachartjenko därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (Vladimir Petrovitj KONONOV) (alias ”Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Födelsedatum: 14.10.1974

Födelseort: Gorskij

Han har från och med den 14 augusti 2014 augusti ersatt Igor Strelkov/Girkin som s.k. ”försvarsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har enligt uppgift fört befälet över en division av stridande separatister i Donetsk sedan i april 2014 och har lovat att lösa den strategiska uppgiften att avvärja Ukrainas militära aggression. Kononov har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Miroslav Vladimirovitj RUDENKO)

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Födelsedatum: 21.1.1983

Födelseort: Debaltsevo (Debaltseve)

Har samröre med ”Donbass folkmilis”. Han har bland annat sagt att de kommer att fortsätta att strida i resten av landet. Rudenko har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Ledamot av det s.k. ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Andrej Jurevitj PINTJUK)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПIНЧУК)

Möjligt födelsedatum: 27.12.1977

Före detta s.k. ”statssäkerhetsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsks regering”. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Ledare för ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN (Aleksandr Akimovitj KARAMAN)

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Födelsedatum: 26.7.1956

Födelseort: Cioburciu, distriktet Slobozia, nu Republiken Moldavien

Före detta s.k. ”vice premiärminister för sociala frågor” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som var ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Donetsk”. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Rysslands vice premiärminister Dmitrij Rogozins skyddsling. Förvaltningschef i ministerrådet i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Michail Sergejevitj SJEREMET)

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Födelsedatum: 23.5.1971

Födelseort: Dzhankoy (Dzjankoj)

Medlem av statsduman, vald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Före detta s.k. ”förste vice premiärminister” i Krim. Sjeremet spelade en viktig roll när det gäller organiseringen och genomförandet av folkomröstningen i Krim den 16 mars om anslutningen till Ryssland. Vid folkomröstningen förde Sjeremet enligt uppgift befälet över de Moskvavänliga ”självförsvarsstyrkorna” i Krim. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Vald den 18 september 2016 till ledamot av duman från den olagligt annekterade Krimhalvön.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (Leonid Ivanovitj KALASJNIKOV)

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Födelsedatum: 6.8.1960

Födelseort: Stepnoj Dvorets

Före detta förste vice ordförande i statsdumans utrikesutskott. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande ordförande för den ryska statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och banden till landsmännen.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN (Vladimir Stepanovitj NIKITIN)

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Födelsedatum: 5.4.1948

Födelseort: Opotjka

Före detta medlem av statsduman och före detta förste vice ordförande i statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Oleg Vladimirovitj LEBEDEV)

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Födelsedatum: 21.3.1964

Födelseort: Rudnyj, regionen Kustanaj, Kazakiska SSR

Före detta medlem av statsduman och före detta förste vice ordförande i statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV (Nikolaj Vladimirovitj LEVITJEV)

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Födelsedatum: 28.5.1953

Födelseort: Pusjkin

Före detta ledamot av statsduman. Före detta vice talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande ledamot i den centrala valkommissionen.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aleksandr Michajlovitj BABAKOV)

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Födelsedatum: 8.2.1963

Födelseort: Chisinau

Före detta ledamot av statsduman. Före detta suppleant i statsduman, ordförande i statsdumans utskott för lagstiftning avseende utvecklingen av Ryska federationens militär-industriella komplex. Babakov är en framträdande medlem i ”Enade Ryssland” och har som affärsman gjort stora investeringar i Ukraina och på Krim.

Den 20 mars 2014 röstade han för utkastet till federal konstitution ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande medlem i Ryska federationens federala råd.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV (Sergej Jurjevitj KOZIAKOV)

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Födelsedatum: 29.9.1982 eller 23.9.1982

I sin tidigare egenskap av s.k. ”ordförande för Lugansks centrala valkommission” ansvarade han för anordnandet av de s.k. ”valen” den 2 november 2014 i ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” stred mot ukrainsk rätt och var därför olagliga. I oktober 2015 utsågs han till s.k. ”justitieminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an dessa uppgifter och verka i denna egenskap, och genom att anordna de olagliga ”valen” har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (Oleg Konstantinovitj AKIMOV) (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Födelsedatum: 15.9.1981

Födelseort: Lugansk

Ställföreträdande i ”Lugansks ekonomiska union” i det ”nationella rådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som s.k. ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga. Sedan 2014 är han ”ordförande” i den s.k. ”centrala fackföreningsorganisationen” och ledamot av det s.k. ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Stöder aktivt åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (Larisa Leonidovna AJRAPETIAN) (alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN eller Larysa AIRAPETYAN)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Födelsedatum: 21.2.1970

Före detta ”hälsominister” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (Jurij Viktorovitj SIVOKONENKO) (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO eller Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Födelsedatum: 7.8.1957

Födelseort: Stalino (nuvarande Donetsk)

Ledamot av ”parlamentet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, ordförande för veteranföreningen i Donbass Berkut samt medlem av folkrörelsen ”Free Donbass”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ledare för den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Dessa val stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (Aleksandr Igorevitj KOFMAN) (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Födelsedatum: 30.8.1977

Födelseort: Makijikva (länet Donetsk)

Före detta s.k. ”utrikesminister” och s.k. ”förste vice talman” i ”parlamentet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Kandiderade i de olagliga s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som s.k. ledare för ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa val stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga.

Genom att delta i valen och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV (Ravil Zakarievitj CHALIKOV)

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛIКОВ)

Födelsedatum: 23.2.1969

Födelseort: Belozere village (byn Beloziore), distriktet Romodanovskij, Sovjetunionen

Före detta s.k. ”förste vice premiärminister” och f.d. ”riksåklagare” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (Dmitrij Aleksandrovitj SEMJONOV)

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Födelsedatum: 3.2.1963

Födelseort: Moskva

Före detta ”vice premiärminister för finanser” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Är alltjämt aktiv när det gäller att finansiera separatiststrukturer i ”Folkrepubliken Lugansk”.

29.11.2014

127.

Oleg Evgenevich BUGROV (Oleg Evgenjevitj BUGROV)

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Födelsedatum: 29.8.1969

Före detta ”försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA (Lesia Michajlovna LAPTEVA)

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Födelsedatum: 11.3.1976

Födelseort: Dzhambul/Jambul (Dzjambul) (Kazakstan), heter i dag Taraz

Före detta ”minister för utbildning, vetenskap, kultur och religion” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (Jevgenij Eduardovitj MICHAJLOV) (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Födelsedatum: 17.3.1963

Födelseort: Archangelsk

Före detta s.k. ”minister i ministerrådet” (förvaltningschef för regeringsfrågor) i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (Ihor Vladymyrovytj KOSTENOK) (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK) (Igor Vladimirovitj KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Födelsedatum: 15.03.1961

Födelseort: Vodyanske, distriktet Dobropillja, länet Donetsk

Водянское, Добропольский район Донецкой области

Före detta s.k. ”utbildningsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

För närvarande personlig rådgivare till premiärministern i ”Folkrepubliken Donetsk”.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (Jevgenij Vjatjeslavovitj ORLOV) (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV) (Jevhen Vjatjeslavovytj ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Födelsedatum: 10.5.1980 eller 21.10.1983

Födelseort: Snezhnoye, länet Donetsk

г. Снежное, Донецкой области

Ledamot i det ”nationella rådet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO (Vladislav Nikolajevitj DEJNEGO) (alias Vladislav Nykolayevich DEYNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Födelsedatum: 12.3.1964

Födelseort: Romny, länet Sumy

Ромны, Сумская область

”Vice ordförande” för ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH (Michail Sergejevitj TOLSTYCH) (alias Givi)

(Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)

Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH

(Михайло Сергійович ТОЛСТИХ)

Födelsedatum: 19.7.1980

Födelseort: Ilovajsk

Befälhavare för ”Somalibataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Är alltjämt en aktiv militär befälhavare i ”Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Eduard Aleksandrovitj BASURIN)

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Födelsedatum: 27.6.1966

Födelseort: Donetsk

Talesperson för försvarsministeriet i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Stöder alltjämt aktivt separatistverksamhet i östra Ukraina.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Alexandr Vasiljevitj SJUBIN)

(Александр Васильевич ШУБИН)

Födelsedatum: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Födelseort: Luhansk

Före detta ”justitieminister” i den olagliga ”Folkrepubliken Lugansk”. Ordförande i den ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” sedan oktober 2015.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

För närvarande ordförande i den s.k. ”centrala valkommittén” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN (Sergej Anatoljevitj LITVIN)

(Сергей Анатольевич Литвин)

Serhiy Anatoliyovych LYTVYN (Serhij Anatolijovytj LYTVYN)

(Сергій Анатолійович ЛИТВИН)

Födelsedatum: 2.7.1973

Födelseort: Lysychansk (Lysytjansk), länet Luhansk, USSR

Лисичанск Луганской области УССР

Före detta s.k. ”vice ordförande” i ministerrådet i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Sergej Jurjevitj IGNATOV) (alias KUZOVLEV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))

Födelsedatum: 7.1.1967

Födelseort: Michurinsk (Mitjurinsk), länet Tambov

Мичуринск, Тамбовская область

S.k. överbefälhavare för folkmilisen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Jekaterina Vladimirovna FILIPPOVA) (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA (Kateryna Volodymyrivna FYLYPPOVA)

(Катерина Володимирівна ФIЛIППОВА

Födelsedatum: 20.1.1988

Födelseort: Krasnoarmëisk (Krasnoarmejsk)

Före detta s.k. ”justitieminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

För närvarande personlig assistent till Aleksandr Vladimirovitj Zachartjenko.

16.2.2015

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (Aleksandr Jurjevitj TIMOFEJEV)

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV (Oleksandr Jurijovytj TYMOFEJEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Födelsedatum: 15.05.1971

Födelseort: Nevinnomyssk, territoriet Stavropol

Невинномысск, Ставропольский край

S.k. ”finans- och skatteminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Jevgenij Vladimirovitj MANUJLOV)

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV (Jevhen Volodymyrovytj MANUJLOV)

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Födelsedatum: 5.1.1967

Födelseort: Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk oblast (Baranikovka, Belovodskogo rajona, länet Lugansk)

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

S.k. ”inkomst- och skatteminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO (Viktor Vjatjeslavovitj JATSENKO)

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Vyktor Viacheslavovych YATSENKO (Viktor Vjatjeslavovytj JATSENKO)

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Födelsedatum: 22.4.1985

Födelseort: Cherson

S.k. ”kommunikationsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA (Olha Ihorivna BESEDYNA)

(Ольга Iгорівна БЕСЕДIНА)

Födelsedatum: 10.12.1976

Födelseort: Lugansk

S.k. ”minister för ekonomisk utveckling och handel” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV (Zaur Raufovitj ISMAILOV)

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV (Zaur Raufovytj YSMAILOV)

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Födelsedatum: 25.7.1978 (eller 23.3.1975)

Födelseort: Krasny Luch (Krasnyj Lutj), Voroshilovgrad (Vorosjilovgrad), regionen Lugansk

S.k. ”riksåklagare” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Arkadij Viktorovitj BACHIN)

(Аркадий Викторович БАХИН)

Födelsedatum: 8.5.1956

Födelseort: Kaunas, Litauen

F.d. ”förste vice försvarsminister” (till och med den 17 november 2015), som i denna egenskap medverkat till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltar, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

För närvarande anställd av Rosatom.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON (Iosif Davydovitj KOBZON)

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Födelsedatum: 11.9.1937

Födelseort: Tchassov Yar (Tjasov Jar), Ukraina

Ledamot av statsduman.

Han besökte den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” och gjorde under sitt besök uttalanden till stöd för separatisterna. Han utnämndes även till honorärkonsul för den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” i Ryska federationen.

Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande förste vice ordförande i statsdumans kulturutskott.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK (Ruslan Ismailovitj BALBEK)

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Födelsedatum: 28.8.1977

Födelseort: Bekabad, Uzbekistanska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Vice ordförande i dumans utskott för etnicitetsfrågor.

Ruslan Balbek utsågs 2014 till vice ordförande i ministerrådet i den s.k. ”Republiken Krim” och arbetade i denna egenskap för integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen, för vilket han har förlänats medaljen ”För Republiken Krims försvar”. Han har stött Krims annektering i offentliga uttalanden, bland annat i sin profil på webbplatsen för Enade Ryssland (avdelningen på Krim) och i en tidningsartikel som publicerades på webbplatsen NTV den 3 juli 2016.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Konstantin Michajlovitj BACHAREV)

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Födelsedatum: 20.10.1972

Födelseort: Simferopol, Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot i dumans utskott för finansmarknader.

Konstantin Bacharev utsågs i mars 2014 till vice ordförande i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim” och utsågs i augusti 2014 till förste vice ordförande i detta organ. Han har erkänt att han personligen var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han stödde offentligt, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen gazetakrimea.ru den 22 mars 2016 och på webbplatsen c-pravda.ru den 23 augusti 2016. Han har förlänats orden ”För plikttrohet” av ”Republiken Krims””myndigheter”.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK (Dmitrij Anatoljevitj BELIK)

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Födelsedatum: 17.10.1969

Födelseort: Distriktet Kular Ust-Janskij, Jakutiska autonoma SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade staden Sevastopol.

Ledamot av dumans skatteutskott.

Som ledamot i kommunförvaltningen i Sevastopol stödde han i februari–mars 2014 den verksamhet som bedrevs av den s.k. ”folkets borgmästare” Alexej Tjalyj. Han har offentligt erkänt att han var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han offentligt har försvarat, bland annat på sin personliga webbplats och i en intervju som publicerades på webbplatsen nation-news.ru den 21 februari 2016.

För sin medverkan i annekteringsprocessen har han förlänats den ryska statsorden ”För plikt mot fosterlandet” – 2. klass.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO (Andrej Dmitrievitj KOZENKO)

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Födelsedatum: 3.8.1981

Födelseort: Simferopol, Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot i dumans utskott för finansmarknader.

Andrej Kozenko utsågs i mars 2014 till vice ordförande i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim”. Han har offentligt erkänt att han var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han offentligt har försvarat, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen gazetacrimea.ru den 12 mars 2016. För sin medverkan i annekteringsprocessen har han förlänats medaljen ”För Republiken Krims försvar” av de lokala ”myndigheterna”.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO (Svetlana Borisovna SAVTJENKO)

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Födelsedatum: 24.6.1965

Födelseort: Belogorsk, Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot av dumans kulturutskott.

Hon har varit ledamot av Autonoma republiken Krims högsta råd sedan 2012 och stödde från och med mars 2014 integreringen av de olagligt annekterade Krim och Sevastopol i Ryska federationen. Svetlana Savtjenko valdes i september 2014 in i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim”. Hon har vid ett flertal tillfällen i offentliga uttalanden försvarat den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, bland annat i intervjuer som publicerades på webbplatsen c-pravda.ru den 2 april 2016 och den 20 augusti 2016. Hon har förlänats den ryska statsorden ”För plikt mot fosterlandet” – 2. klass 2014 och orden ”För plikttrohet” av ”Republiken Krims””myndigheter” 2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV (Pavel Valentinovitj SJPEROV)

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Födelsedatum: 4.7.1971

Födelseort: Simferopol. Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot i dumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen.

Pavel Sjperov valdes i september 2014 till statsråd i ”Republiken Krim”.

Han har offentligt erkänt, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen ldpr-rk.ru den 3 september 2016, sin roll i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol och särskilt sin roll i samband med anordnandet av den olagliga folkomröstningen om den olagliga annekteringen av halvön.

9.11.2016

ENHETER

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

10.

S.k. ”Donbass folkmilis””Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Sociala medier:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

E-post: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Telefon frivilliga i Ryssland:

+ 7 (926) 428 99 51

+ 7 (967) 171 27 09

eller e-post novoross24@mail.ru

Adress: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Olaglig väpnad separatistgrupp som är ansvarig för strider mot de ukrainska regeringsstyrkorna i östra Ukraina och som därmed hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet. Den militanta gruppen tog bland annat kontroll över flera regeringsbyggnader i östra Ukraina i början av april 2014 och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Har haft samröre med Pavel Gubarev, som är ansvarig för övertagandet av den regionala regeringsbyggnaden i Donetsk med pro-ryska styrkor och för att ha utnämnt sig själv till ”folkets guvernör”.

25.7.2014

11.

”Vostokbataljonen”

”батальоны Восток”

Sociala medier:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Olaglig väpnad separatistgrupp som anses vara en av de viktigaste i östra Ukraina. Ansvarig för strider mot de ukrainska regeringsstyrkorna i östra Ukraina och hotar därmed Ukrainas stabilitet och säkerhet.

Deltog aktivt i militära operationer som ledde till att flygplatsen i Donetsk intogs.

Enligt uppgift del av den s.k. ”första armékåren” i ”Folkrepubliken Donetsks” försvarsmakt.

25.7.2014

21.

AKTIEBOLAGET ALMAZ-ANTEY LUFT- OCH RYMDFÖRSVARSFÖRBUND

Акционерное общество ”Концерн воздушно-космической обороны ”Алмаз – Антей

(även kallat KONCERNEN ALMAZ-ANTEY, ALMAZ-ANTEY CORP, även kallat ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION, även kallat ALMAZ-ANTEY JSC Концерн ВКО ”Алмаз – Антей;Image Image)

41 ul.Vereiskaya, Moskva 121471, Ryssland

Internet: almaz-antey.ru

E-post: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey är ett ryskt statsägt företag. Det tillverkar luftvärnsvapen inklusive luftvärnsrobotar som det levererar till den ryska armén. De ryska myndigheterna har försett separatister i östra Ukraina med tunga vapen och därmed bidragit till destabiliseringen av Ukraina. Dessa vapen används av separatisterna, bland annat för att skjuta ned flygplan. I egenskap av statsägt företag bidrar Almaz-Antey därmed till destabiliseringen av Ukraina.

30.7.2014

30.

Spartabataljonen

Батальон ”Спарта”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Arseny PAVLOV, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

Del av den s.k. ”första armékåren” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

31.

Somalibataljonen

Батальон ”Сомали”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Michail TOLSTYCH (alias Givi), en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

Del av den s.k. ”första armékåren” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

33.

Prizrakbrigaden

Бригада ”Призрак”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Del av den s.k. ”andra armékåren” i ”Folkrepubliken Lugansk”

16.2.2015

35.

Kalmiusbataljonen

Батальон ”Кальмиус”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Del av den s.k. ”första armékåren” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

36.

Dödsbataljonen

Батальон ”Смерть”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Del av den s.k. ”andra armékåren” i ”Folkrepubliken Lugansk”

16.2.2015

37.

Folkrörelsen ”NOVOROSSIJA”

Движение Новороссия

 

Folkrörelsen ”Novorossija”/”Nya Ryssland” etablerades i november 2014 i Ryssland och leds av den ryske officeren Igor Strelkov (identifierad som anställd vid centrala underrättelsedirektoratet vid Ryska federationens försvarsmakts generalstab (GRU)).

Enligt dess fastställda mål ska den ge allsidigt, effektivt stöd till ”Novorossija”, bl.a. genom att hjälpa milis som strider i östra Ukraina, och den stöder därigenom politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Förbunden med en person förtecknad för att undergräva Ukrainas territoriella integritet.

16.2.2015