ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 53

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
28 februari 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/309 av den 23 februari 2017 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 december 2016 till och med den 30 mars 2017 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

28.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/309

av den 23 februari 2017

om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 december 2016 till och med den 30 mars 2017 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om relevanta riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.

(2)

Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsuppgifter vilka avser utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 9 januari 2017 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av december 2016. De uppgifterna offentliggjordes den 9 januari 2017 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.

(3)

Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.

(4)

Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel, oavsett datum för deras rapportering till sina behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför gälla från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.

(5)

För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat av tvingande skäl med hänsyn till skyndsamhet med avseende på tillgängligheten av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 december 2016 till och med den 30 mars 2017.

2.   För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:

a)

De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.

b)

De grundläggande räntedifferenserna för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.

c)

För varje relevant nationell försäkringsmarknad, den volatilitetsjustering som anges i bilaga III.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 31 december 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 februari 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).


BILAGA I

Relevanta riskfria räntesatser för relevanta durationer för att beräkna bästa skattning, utan någon matchnings- eller volatilitetsjustering

Löptid till förfallodag (i år)

Euro

Tjeckisk krona

Dansk krona

Forint

Svensk krona

Kuna

1

-0,302  %

0,057  %

-0,312  %

0,262  %

-0,582  %

0,743  %

2

-0,261  %

0,135  %

-0,271  %

0,626  %

-0,445  %

1,113  %

3

-0,208  %

0,195  %

-0,218  %

0,849  %

-0,250  %

1,564  %

4

-0,123  %

0,307  %

-0,133  %

1,340  %

-0,050  %

2,029  %

5

-0,024  %

0,405  %

-0,034  %

1,688  %

0,159  %

2,370  %

6

0,092  %

0,488  %

0,081  %

2,135  %

0,362  %

2,605  %

7

0,215  %

0,578  %

0,205  %

2,456  %

0,557  %

2,765  %

8

0,341  %

0,642  %

0,330  %

2,694  %

0,735  %

2,865  %

9

0,461  %

0,714  %

0,451  %

2,880  %

0,889  %

2,922  %

10

0,571  %

0,774  %

0,561  %

3,029  %

1,026  %

2,969  %

11

0,671  %

0,848  %

0,660  %

3,182  %

1,196  %

3,014  %

12

0,760  %

0,912  %

0,750  %

3,337  %

1,379  %

3,056  %

13

0,841  %

0,948  %

0,830  %

3,486  %

1,559  %

3,097  %

14

0,908  %

0,973  %

0,897  %

3,623  %

1,725  %

3,136  %

15

0,958  %

1,005  %

0,948  %

3,742  %

1,878  %

3,172  %

16

0,993  %

1,053  %

0,982  %

3,840  %

2,015  %

3,207  %

17

1,019  %

1,114  %

1,009  %

3,921  %

2,139  %

3,240  %

18

1,046  %

1,183  %

1,035  %

3,988  %

2,250  %

3,272  %

19

1,077  %

1,257  %

1,066  %

4,043  %

2,351  %

3,301  %

20

1,117  %

1,333  %

1,107  %

4,089  %

2,442  %

3,330  %

21

1,167  %

1,410  %

1,157  %

4,127  %

2,524  %

3,357  %

22

1,226  %

1,487  %

1,216  %

4,158  %

2,600  %

3,382  %

23

1,289  %

1,563  %

1,279  %

4,184  %

2,669  %

3,407  %

24

1,355  %

1,637  %

1,346  %

4,206  %

2,732  %

3,430  %

25

1,423  %

1,709  %

1,414  %

4,224  %

2,790  %

3,452  %

26

1,492  %

1,779  %

1,482  %

4,239  %

2,844  %

3,473  %

27

1,559  %

1,847  %

1,550  %

4,251  %

2,894  %

3,494  %

28

1,626  %

1,912  %

1,618  %

4,261  %

2,940  %

3,513  %

29

1,692  %

1,975  %

1,683  %

4,269  %

2,983  %

3,531  %

30

1,756  %

2,035  %

1,748  %

4,276  %

3,024  %

3,549  %

31

1,818  %

2,093  %

1,810  %

4,281  %

3,061  %

3,566  %

32

1,878  %

2,148  %

1,871  %

4,286  %

3,097  %

3,582  %

33

1,937  %

2,202  %

1,929  %

4,289  %

3,130  %

3,597  %

34

1,993  %

2,253  %

1,985  %

4,292  %

3,161  %

3,612  %

35

2,047  %

2,302  %

2,040  %

4,294  %

3,191  %

3,626  %

36

2,099  %

2,349  %

2,092  %

4,295  %

3,219  %

3,640  %

37

2,149  %

2,394  %

2,143  %

4,296  %

3,245  %

3,653  %

38

2,198  %

2,437  %

2,191  %

4,296  %

3,270  %

3,666  %

39

2,244  %

2,479  %

2,238  %

4,297  %

3,294  %

3,678  %

40

2,289  %

2,518  %

2,283  %

4,297  %

3,317  %

3,689  %

41

2,332  %

2,556  %

2,326  %

4,296  %

3,338  %

3,700  %

42

2,373  %

2,593  %

2,367  %

4,296  %

3,358  %

3,711  %

43

2,413  %

2,628  %

2,407  %

4,295  %

3,378  %

3,721  %

44

2,451  %

2,662  %

2,446  %

4,294  %

3,397  %

3,731  %

45

2,488  %

2,694  %

2,483  %

4,293  %

3,414  %

3,741  %

46

2,524  %

2,726  %

2,518  %

4,292  %

3,431  %

3,750  %

47

2,558  %

2,756  %

2,552  %

4,291  %

3,448  %

3,759  %

48

2,591  %

2,785  %

2,585  %

4,290  %

3,463  %

3,767  %

49

2,622  %

2,813  %

2,617  %

4,289  %

3,478  %

3,775  %

50

2,653  %

2,839  %

2,648  %

4,288  %

3,493  %

3,783  %

51

2,682  %

2,865  %

2,677  %

4,287  %

3,506  %

3,791  %

52

2,711  %

2,890  %

2,706  %

4,286  %

3,520  %

3,799  %

53

2,738  %

2,914  %

2,733  %

4,285  %

3,533  %

3,806  %

54

2,764  %

2,938  %

2,760  %

4,283  %

3,545  %

3,813  %

55

2,790  %

2,960  %

2,785  %

4,282  %

3,557  %

3,819  %

56

2,815  %

2,982  %

2,810  %

4,281  %

3,568  %

3,826  %

57

2,839  %

3,003  %

2,834  %

4,280  %

3,579  %

3,832  %

58

2,862  %

3,023  %

2,857  %

4,279  %

3,590  %

3,838  %

59

2,884  %

3,043  %

2,880  %

4,278  %

3,600  %

3,844  %

60

2,906  %

3,062  %

2,901  %

4,277  %

3,610  %

3,850  %

61

2,927  %

3,080  %

2,922  %

4,275  %

3,620  %

3,856  %

62

2,947  %

3,098  %

2,943  %

4,274  %

3,629  %

3,861  %

63

2,966  %

3,115  %

2,962  %

4,273  %

3,638  %

3,866  %

64

2,986  %

3,132  %

2,982  %

4,272  %

3,647  %

3,871  %

65

3,004  %

3,148  %

3,000  %

4,271  %

3,655  %

3,876  %

66

3,022  %

3,164  %

3,018  %

4,270  %

3,664  %

3,881  %

67

3,039  %

3,179  %

3,036  %

4,269  %

3,672  %

3,886  %

68

3,056  %

3,194  %

3,053  %

4,268  %

3,679  %

3,890  %

69

3,073  %

3,209  %

3,069  %

4,267  %

3,687  %

3,895  %

70

3,089  %

3,223  %

3,085  %

4,267  %

3,694  %

3,899  %

71

3,104  %

3,236  %

3,101  %

4,266  %

3,701  %

3,903  %

72

3,119  %

3,250  %

3,116  %

4,265  %

3,708  %

3,907  %

73

3,134  %

3,263  %

3,131  %

4,264  %

3,715  %

3,911  %

74

3,148  %

3,275  %

3,145  %

4,263  %

3,722  %

3,915  %

75

3,162  %

3,287  %

3,159  %

4,262  %

3,728  %

3,919  %

76

3,176  %

3,299  %

3,172  %

4,261  %

3,734  %

3,922  %

77

3,189  %

3,311  %

3,186  %

4,261  %

3,740  %

3,926  %

78

3,202  %

3,322  %

3,199  %

4,260  %

3,746  %

3,929  %

79

3,215  %

3,333  %

3,211  %

4,259  %

3,752  %

3,933  %

80

3,227  %

3,344  %

3,224  %

4,258  %

3,757  %

3,936  %

81

3,239  %

3,355  %

3,236  %

4,258  %

3,763  %

3,939  %

82

3,250  %

3,365  %

3,247  %

4,257  %

3,768  %

3,943  %

83

3,262  %

3,375  %

3,259  %

4,256  %

3,773  %

3,946  %

84

3,273  %

3,385  %

3,270  %

4,256  %

3,778  %

3,949  %

85

3,284  %

3,394  %

3,281  %

4,255  %

3,783  %

3,952  %

86

3,294  %

3,404  %

3,291  %

4,254  %

3,788  %

3,954  %

87

3,305  %

3,413  %

3,302  %

4,254  %

3,793  %

3,957  %

88

3,315  %

3,422  %

3,312  %

4,253  %

3,797  %

3,960  %

89

3,325  %

3,430  %

3,322  %

4,253  %

3,802  %

3,963  %

90

3,334  %

3,439  %

3,332  %

4,252  %

3,806  %

3,965  %

91

3,344  %

3,447  %

3,341  %

4,251  %

3,811  %

3,968  %

92

3,353  %

3,455  %

3,350  %

4,251  %

3,815  %

3,970  %

93

3,362  %

3,463  %

3,359  %

4,250  %

3,819  %

3,973  %

94

3,371  %

3,471  %

3,368  %

4,250  %

3,823  %

3,975  %

95

3,380  %

3,479  %

3,377  %

4,249  %

3,827  %

3,978  %

96

3,388  %

3,486  %

3,386  %

4,249  %

3,831  %

3,980  %

97

3,397  %

3,494  %

3,394  %

4,248  %

3,835  %

3,982  %

98

3,405  %

3,501  %

3,402  %

4,248  %

3,838  %

3,984  %

99

3,413  %

3,508  %

3,410  %

4,247  %

3,842  %

3,987  %

100

3,421  %

3,515  %

3,418  %

4,247  %

3,846  %

3,989  %

101

3,428  %

3,521  %

3,426  %

4,246  %

3,849  %

3,991  %

102

3,436  %

3,528  %

3,433  %

4,246  %

3,853  %

3,993  %

103

3,443  %

3,535  %

3,441  %

4,246  %

3,856  %

3,995  %

104

3,450  %

3,541  %

3,448  %

4,245  %

3,859  %

3,997  %

105

3,458  %

3,547  %

3,455  %

4,245  %

3,863  %

3,999  %

106

3,465  %

3,553  %

3,462  %

4,244  %

3,866  %

4,001  %

107

3,471  %

3,559  %

3,469  %

4,244  %

3,869  %

4,002  %

108

3,478  %

3,565  %

3,476  %

4,243  %

3,872  %

4,004  %

109

3,485  %

3,571  %

3,482  %

4,243  %

3,875  %

4,006  %

110

3,491  %

3,577  %

3,489  %

4,243  %

3,878  %

4,008  %

111

3,498  %

3,582  %

3,495  %

4,242  %

3,881  %

4,010  %

112

3,504  %

3,588  %

3,502  %

4,242  %

3,884  %

4,011  %

113

3,510  %

3,593  %

3,508  %

4,241  %

3,886  %

4,013  %

114

3,516  %

3,599  %

3,514  %

4,241  %

3,889  %

4,015  %

115

3,522  %

3,604  %

3,520  %

4,241  %

3,892  %

4,016  %

116

3,528  %

3,609  %

3,526  %

4,240  %

3,895  %

4,018  %

117

3,533  %

3,614  %

3,531  %

4,240  %

3,897  %

4,019  %

118

3,539  %

3,619  %

3,537  %

4,240  %

3,900  %

4,021  %

119

3,545  %

3,624  %

3,542  %

4,239  %

3,902  %

4,022  %

120

3,550  %

3,629  %

3,548  %

4,239  %

3,905  %

4,024  %

121

3,555  %

3,633  %

3,553  %

4,239  %

3,907  %

4,025  %

122

3,561  %

3,638  %

3,559  %

4,238  %

3,910  %

4,027  %

123

3,566  %

3,642  %

3,564  %

4,238  %

3,912  %

4,028  %

124

3,571  %

3,647  %

3,569  %

4,238  %

3,914  %

4,030  %

125

3,576  %

3,651  %

3,574  %

4,238  %

3,916  %

4,031  %

126

3,581  %

3,656  %

3,579  %

4,237  %

3,919  %

4,032  %

127

3,586  %

3,660  %

3,584  %

4,237  %

3,921  %

4,034  %

128

3,591  %

3,664  %

3,589  %

4,237  %

3,923  %

4,035  %

129

3,595  %

3,668  %

3,593  %

4,236  %

3,925  %

4,036  %

130

3,600  %

3,672  %

3,598  %

4,236  %

3,927  %

4,037  %

131

3,605  %

3,676  %

3,603  %

4,236  %

3,929  %

4,039  %

132

3,609  %

3,680  %

3,607  %

4,236  %

3,931  %

4,040  %

133

3,613  %

3,684  %

3,612  %

4,235  %

3,934  %

4,041  %

134

3,618  %

3,688  %

3,616  %

4,235  %

3,935  %

4,042  %

135

3,622  %

3,692  %

3,620  %

4,235  %

3,937  %

4,043  %

136

3,626  %

3,696  %

3,624  %

4,234  %

3,939  %

4,045  %

137

3,631  %

3,699  %

3,629  %

4,234  %

3,941  %

4,046  %

138

3,635  %

3,703  %

3,633  %

4,234  %

3,943  %

4,047  %

139

3,639  %

3,706  %

3,637  %

4,234  %

3,945  %

4,048  %

140

3,643  %

3,710  %

3,641  %

4,233  %

3,947  %

4,049  %

141

3,647  %

3,713  %

3,645  %

4,233  %

3,949  %

4,050  %

142

3,651  %

3,717  %

3,649  %

4,233  %

3,950  %

4,051  %

143

3,654  %

3,720  %

3,653  %

4,233  %

3,952  %

4,052  %

144

3,658  %

3,724  %

3,656  %

4,233  %

3,954  %

4,053  %

145

3,662  %

3,727  %

3,660  %

4,232  %

3,956  %

4,054  %

146

3,666  %

3,730  %

3,664  %

4,232  %

3,957  %

4,055  %

147

3,669  %

3,733  %

3,667  %

4,232  %

3,959  %

4,056  %

148

3,673  %

3,736  %

3,671  %

4,232  %

3,960  %

4,057  %

149

3,676  %

3,740  %

3,675  %

4,231  %

3,962  %

4,058  %

150

3,680  %

3,743  %

3,678  %

4,231  %

3,964  %

4,059  %


Löptid till förfallodag (i år)

Lev

Brittiskt pund

Rumänsk leu

Zloty

Isländsk krona

Norsk krona

1

-0,352  %

0,382  %

0,971  %

1,480  %

4,871  %

1,005  %

2

-0,311  %

0,439  %

1,404  %

1,967  %

4,890  %

1,186  %

3

-0,258  %

0,520  %

1,831  %

2,305  %

4,910  %

1,257  %

4

-0,173  %

0,607  %

2,227  %

2,583  %

4,906  %

1,358  %

5

-0,074  %

0,694  %

2,589  %

2,843  %

4,892  %

1,461  %

6

0,041  %

0,781  %

2,914  %

3,109  %

4,880  %

1,564  %

7

0,165  %

0,873  %

3,171  %

3,240  %

4,872  %

1,658  %

8

0,290  %

0,948  %

3,352  %

3,371  %

4,865  %

1,747  %

9

0,411  %

1,017  %

3,496  %

3,472  %

4,855  %

1,816  %

10

0,520  %

1,079  %

3,624  %

3,551  %

4,843  %

1,874  %

11

0,619  %

1,135  %

3,728  %

3,616  %

4,830  %

1,937  %

12

0,709  %

1,170  %

3,812  %

3,669  %

4,816  %

2,004  %

13

0,789  %

1,209  %

3,879  %

3,715  %

4,801  %

2,072  %

14

0,856  %

1,240  %

3,935  %

3,753  %

4,786  %

2,141  %

15

0,907  %

1,263  %

3,981  %

3,787  %

4,772  %

2,208  %

16

0,941  %

1,282  %

4,019  %

3,816  %

4,757  %

2,273  %

17

0,967  %

1,295  %

4,050  %

3,841  %

4,743  %

2,337  %

18

0,993  %

1,302  %

4,077  %

3,864  %

4,729  %

2,398  %

19

1,025  %

1,307  %

4,100  %

3,884  %

4,715  %

2,457  %

20

1,065  %

1,316  %

4,119  %

3,901  %

4,702  %

2,513  %

21

1,116  %

1,318  %

4,135  %

3,918  %

4,689  %

2,567  %

22

1,175  %

1,314  %

4,149  %

3,932  %

4,677  %

2,618  %

23

1,240  %

1,307  %

4,161  %

3,945  %

4,665  %

2,667  %

24

1,307  %

1,298  %

4,171  %

3,957  %

4,653  %

2,714  %

25

1,376  %

1,290  %

4,180  %

3,968  %

4,642  %

2,758  %

26

1,446  %

1,283  %

4,188  %

3,978  %

4,631  %

2,801  %

27

1,515  %

1,277  %

4,194  %

3,988  %

4,620  %

2,841  %

28

1,583  %

1,272  %

4,200  %

3,996  %

4,610  %

2,880  %

29

1,650  %

1,267  %

4,205  %

4,004  %

4,600  %

2,917  %

30

1,715  %

1,264  %

4,209  %

4,012  %

4,591  %

2,952  %

31

1,778  %

1,260  %

4,212  %

4,018  %

4,581  %

2,986  %

32

1,839  %

1,255  %

4,215  %

4,025  %

4,573  %

3,018  %

33

1,899  %

1,248  %

4,218  %

4,031  %

4,564  %

3,049  %

34

1,956  %

1,239  %

4,220  %

4,036  %

4,556  %

3,078  %

35

2,011  %

1,227  %

4,222  %

4,042  %

4,548  %

3,106  %

36

2,064  %

1,211  %

4,223  %

4,047  %

4,540  %

3,133  %

37

2,115  %

1,194  %

4,225  %

4,051  %

4,533  %

3,159  %

38

2,165  %

1,179  %

4,226  %

4,056  %

4,526  %

3,184  %

39

2,212  %

1,166  %

4,227  %

4,060  %

4,519  %

3,208  %

40

2,257  %

1,157  %

4,227  %

4,064  %

4,512  %

3,230  %

41

2,301  %

1,152  %

4,228  %

4,067  %

4,506  %

3,252  %

42

2,343  %

1,148  %

4,228  %

4,071  %

4,499  %

3,273  %

43

2,384  %

1,144  %

4,229  %

4,074  %

4,493  %

3,293  %

44

2,423  %

1,138  %

4,229  %

4,077  %

4,488  %

3,312  %

45

2,460  %

1,129  %

4,229  %

4,080  %

4,482  %

3,331  %

46

2,496  %

1,115  %

4,229  %

4,083  %

4,477  %

3,349  %

47

2,531  %

1,100  %

4,229  %

4,086  %

4,471  %

3,366  %

48

2,564  %

1,088  %

4,229  %

4,088  %

4,466  %

3,383  %

49

2,596  %

1,081  %

4,229  %

4,091  %

4,461  %

3,398  %

50

2,627  %

1,082  %

4,229  %

4,093  %

4,457  %

3,414  %

51

2,657  %

1,091  %

4,229  %

4,095  %

4,452  %

3,429  %

52

2,686  %

1,107  %

4,229  %

4,098  %

4,448  %

3,443  %

53

2,714  %

1,129  %

4,229  %

4,100  %

4,443  %

3,457  %

54

2,741  %

1,155  %

4,229  %

4,102  %

4,439  %

3,470  %

55

2,767  %

1,184  %

4,228  %

4,104  %

4,435  %

3,483  %

56

2,792  %

1,215  %

4,228  %

4,106  %

4,431  %

3,496  %

57

2,816  %

1,249  %

4,228  %

4,107  %

4,427  %

3,508  %

58

2,840  %

1,283  %

4,228  %

4,109  %

4,424  %

3,519  %

59

2,862  %

1,319  %

4,227  %

4,111  %

4,420  %

3,531  %

60

2,884  %

1,355  %

4,227  %

4,112  %

4,416  %

3,542  %

61

2,905  %

1,391  %

4,227  %

4,114  %

4,413  %

3,552  %

62

2,926  %

1,428  %

4,226  %

4,115  %

4,410  %

3,562  %

63

2,946  %

1,464  %

4,226  %

4,117  %

4,407  %

3,572  %

64

2,965  %

1,500  %

4,226  %

4,118  %

4,403  %

3,582  %

65

2,984  %

1,536  %

4,226  %

4,119  %

4,400  %

3,591  %

66

3,002  %

1,572  %

4,225  %

4,121  %

4,397  %

3,601  %

67

3,020  %

1,607  %

4,225  %

4,122  %

4,395  %

3,609  %

68

3,037  %

1,641  %

4,225  %

4,123  %

4,392  %

3,618  %

69

3,054  %

1,675  %

4,224  %

4,124  %

4,389  %

3,626  %

70

3,070  %

1,708  %

4,224  %

4,125  %

4,387  %

3,634  %

71

3,086  %

1,741  %

4,224  %

4,126  %

4,384  %

3,642  %

72

3,101  %

1,773  %

4,224  %

4,128  %

4,381  %

3,650  %

73

3,116  %

1,804  %

4,223  %

4,129  %

4,379  %

3,657  %

74

3,131  %

1,835  %

4,223  %

4,130  %

4,377  %

3,665  %

75

3,145  %

1,865  %

4,223  %

4,131  %

4,374  %

3,672  %

76

3,159  %

1,894  %

4,223  %

4,132  %

4,372  %

3,679  %

77

3,172  %

1,923  %

4,222  %

4,132  %

4,370  %

3,685  %

78

3,185  %

1,951  %

4,222  %

4,133  %

4,368  %

3,692  %

79

3,198  %

1,979  %

4,222  %

4,134  %

4,366  %

3,698  %

80

3,211  %

2,006  %

4,222  %

4,135  %

4,364  %

3,705  %

81

3,223  %

2,032  %

4,221  %

4,136  %

4,362  %

3,711  %

82

3,235  %

2,058  %

4,221  %

4,137  %

4,360  %

3,717  %

83

3,246  %

2,083  %

4,221  %

4,137  %

4,358  %

3,722  %

84

3,258  %

2,108  %

4,221  %

4,138  %

4,356  %

3,728  %

85

3,269  %

2,132  %

4,220  %

4,139  %

4,354  %

3,734  %

86

3,279  %

2,155  %

4,220  %

4,140  %

4,352  %

3,739  %

87

3,290  %

2,178  %

4,220  %

4,140  %

4,351  %

3,744  %

88

3,300  %

2,201  %

4,220  %

4,141  %

4,349  %

3,749  %

89

3,310  %

2,223  %

4,220  %

4,142  %

4,347  %

3,755  %

90

3,320  %

2,245  %

4,219  %

4,142  %

4,346  %

3,759  %

91

3,330  %

2,266  %

4,219  %

4,143  %

4,344  %

3,764  %

92

3,339  %

2,287  %

4,219  %

4,144  %

4,342  %

3,769  %

93

3,348  %

2,307  %

4,219  %

4,144  %

4,341  %

3,774  %

94

3,357  %

2,327  %

4,219  %

4,145  %

4,339  %

3,778  %

95

3,366  %

2,346  %

4,218  %

4,146  %

4,338  %

3,783  %

96

3,375  %

2,365  %

4,218  %

4,146  %

4,337  %

3,787  %

97

3,383  %

2,384  %

4,218  %

4,147  %

4,335  %

3,791  %

98

3,392  %

2,402  %

4,218  %

4,147  %

4,334  %

3,795  %

99

3,400  %

2,420  %

4,218  %

4,148  %

4,332  %

3,799  %

100

3,408  %

2,438  %

4,217  %

4,148  %

4,331  %

3,803  %

101

3,416  %

2,455  %

4,217  %

4,149  %

4,330  %

3,807  %

102

3,423  %

2,472  %

4,217  %

4,149  %

4,329  %

3,811  %

103

3,431  %

2,489  %

4,217  %

4,150  %

4,327  %

3,815  %

104

3,438  %

2,505  %

4,217  %

4,150  %

4,326  %

3,819  %

105

3,445  %

2,521  %

4,217  %

4,151  %

4,325  %

3,822  %

106

3,452  %

2,537  %

4,216  %

4,151  %

4,324  %

3,826  %

107

3,459  %

2,552  %

4,216  %

4,152  %

4,323  %

3,829  %

108

3,466  %

2,567  %

4,216  %

4,152  %

4,321  %

3,833  %

109

3,473  %

2,582  %

4,216  %

4,153  %

4,320  %

3,836  %

110

3,480  %

2,597  %

4,216  %

4,153  %

4,319  %

3,839  %

111

3,486  %

2,611  %

4,216  %

4,153  %

4,318  %

3,843  %

112

3,492  %

2,625  %

4,216  %

4,154  %

4,317  %

3,846  %

113

3,499  %

2,639  %

4,215  %

4,154  %

4,316  %

3,849  %

114

3,505  %

2,653  %

4,215  %

4,155  %

4,315  %

3,852  %

115

3,511  %

2,666  %

4,215  %

4,155  %

4,314  %

3,855  %

116

3,517  %

2,679  %

4,215  %

4,155  %

4,313  %

3,858  %

117

3,522  %

2,692  %

4,215  %

4,156  %

4,312  %

3,861  %

118

3,528  %

2,705  %

4,215  %

4,156  %

4,311  %

3,864  %

119

3,534  %

2,717  %

4,215  %

4,157  %

4,310  %

3,867  %

120

3,539  %

2,729  %

4,215  %

4,157  %

4,309  %

3,869  %

121

3,545  %

2,742  %

4,214  %

4,157  %

4,308  %

3,872  %

122

3,550  %

2,753  %

4,214  %

4,158  %

4,307  %

3,875  %

123

3,555  %

2,765  %

4,214  %

4,158  %

4,307  %

3,877  %

124

3,561  %

2,777  %

4,214  %

4,158  %

4,306  %

3,880  %

125

3,566  %

2,788  %

4,214  %

4,159  %

4,305  %

3,883  %

126

3,571  %

2,799  %

4,214  %

4,159  %

4,304  %

3,885  %

127

3,576  %

2,810  %

4,214  %

4,159  %

4,303  %

3,888  %

128

3,581  %

2,821  %

4,214  %

4,160  %

4,302  %

3,890  %

129

3,585  %

2,831  %

4,214  %

4,160  %

4,302  %

3,892  %

130

3,590  %

2,842  %

4,213  %

4,160  %

4,301  %

3,895  %

131

3,595  %

2,852  %

4,213  %

4,161  %

4,300  %

3,897  %

132

3,599  %

2,862  %

4,213  %

4,161  %

4,299  %

3,899  %

133

3,604  %

2,872  %

4,213  %

4,161  %

4,299  %

3,902  %

134

3,608  %

2,882  %

4,213  %

4,162  %

4,298  %

3,904  %

135

3,613  %

2,892  %

4,213  %

4,162  %

4,297  %

3,906  %

136

3,617  %

2,901  %

4,213  %

4,162  %

4,296  %

3,908  %

137

3,621  %

2,911  %

4,213  %

4,162  %

4,296  %

3,910  %

138

3,625  %

2,920  %

4,213  %

4,163  %

4,295  %

3,912  %

139

3,629  %

2,929  %

4,213  %

4,163  %

4,294  %

3,915  %

140

3,633  %

2,938  %

4,212  %

4,163  %

4,294  %

3,917  %

141

3,637  %

2,947  %

4,212  %

4,163  %

4,293  %

3,919  %

142

3,641  %

2,956  %

4,212  %

4,164  %

4,292  %

3,921  %

143

3,645  %

2,965  %

4,212  %

4,164  %

4,292  %

3,922  %

144

3,649  %

2,973  %

4,212  %

4,164  %

4,291  %

3,924  %

145

3,653  %

2,982  %

4,212  %

4,164  %

4,290  %

3,926  %

146

3,657  %

2,990  %

4,212  %

4,165  %

4,290  %

3,928  %

147

3,660  %

2,998  %

4,212  %

4,165  %

4,289  %

3,930  %

148

3,664  %

3,006  %

4,212  %

4,165  %

4,289  %

3,932  %

149

3,668  %

3,014  %

4,212  %

4,165  %

4,288  %

3,934  %

150

3,671  %

3,022  %

4,212  %

4,166  %

4,287  %

3,935  %


Löptid till förfallodag (i år)

Schweizisk franc

Australisk dollar

Baht

Kanadensisk dollar

Chilensk peso

Colombiansk peso

1

-0,768  %

1,897  %

1,370  %

0,774  %

2,799  %

5,636  %

2

-0,703  %

2,037  %

1,553  %

0,902  %

2,789  %

5,677  %

3

-0,626  %

2,180  %

1,758  %

1,040  %

2,915  %

5,925  %

4

-0,529  %

2,322  %

1,960  %

1,179  %

3,116  %

6,049  %

5

-0,421  %

2,440  %

2,111  %

1,269  %

3,354  %

6,106  %

6

-0,297  %

2,549  %

2,250  %

1,369  %

3,538  %

6,218  %

7

-0,192  %

2,635  %

2,366  %

1,464  %

3,683  %

6,331  %

8

-0,119  %

2,716  %

2,450  %

1,564  %

3,808  %

6,445  %

9

-0,013  %

2,787  %

2,520  %

1,665  %

3,914  %

6,569  %

10

0,049  %

2,842  %

2,593  %

1,786  %

4,001  %

6,664  %

11

0,135  %

2,899  %

2,674  %

1,871  %

4,069  %

6,719  %

12

0,204  %

2,957  %

2,752  %

1,941  %

4,123  %

6,741  %

13

0,248  %

3,011  %

2,818  %

2,019  %

4,165  %

6,741  %

14

0,276  %

3,058  %

2,875  %

2,097  %

4,199  %

6,723  %

15

0,338  %

3,097  %

2,925  %

2,164  %

4,226  %

6,694  %

16

0,389  %

3,129  %

2,973  %

2,213  %

4,248  %

6,655  %

17

0,420  %

3,155  %

3,017  %

2,245  %

4,265  %

6,610  %

18

0,439  %

3,178  %

3,059  %

2,264  %

4,280  %

6,560  %

19

0,450  %

3,198  %

3,098  %

2,270  %

4,291  %

6,508  %

20

0,457  %

3,217  %

3,135  %

2,265  %

4,300  %

6,453  %

21

0,463  %

3,237  %

3,170  %

2,251  %

4,308  %

6,398  %

22

0,470  %

3,254  %

3,203  %

2,233  %

4,313  %

6,343  %

23

0,482  %

3,268  %

3,235  %

2,212  %

4,318  %

6,287  %

24

0,500  %

3,277  %

3,264  %

2,193  %

4,321  %

6,233  %

25

0,525  %

3,281  %

3,292  %

2,176  %

4,324  %

6,179  %

26

0,559  %

3,279  %

3,319  %

2,163  %

4,326  %

6,127  %

27

0,598  %

3,274  %

3,345  %

2,155  %

4,327  %

6,076  %

28

0,643  %

3,269  %

3,369  %

2,153  %

4,327  %

6,026  %

29

0,690  %

3,264  %

3,392  %

2,157  %

4,328  %

5,978  %

30

0,739  %

3,262  %

3,414  %

2,167  %

4,327  %

5,932  %

31

0,789  %

3,263  %

3,435  %

2,183  %

4,327  %

5,887  %

32

0,840  %

3,267  %

3,455  %

2,204  %

4,326  %

5,844  %

33

0,890  %

3,274  %

3,474  %

2,229  %

4,325  %

5,802  %

34

0,940  %

3,283  %

3,492  %

2,257  %

4,324  %

5,762  %

35

0,989  %

3,293  %

3,509  %

2,287  %

4,323  %

5,724  %

36

1,037  %

3,304  %

3,526  %

2,318  %

4,322  %

5,686  %

37

1,084  %

3,316  %

3,542  %

2,350  %

4,321  %

5,651  %

38

1,130  %

3,329  %

3,557  %

2,383  %

4,319  %

5,616  %

39

1,175  %

3,342  %

3,572  %

2,416  %

4,318  %

5,583  %

40

1,219  %

3,356  %

3,586  %

2,448  %

4,316  %

5,552  %

41

1,261  %

3,370  %

3,600  %

2,481  %

4,314  %

5,521  %

42

1,302  %

3,383  %

3,613  %

2,513  %

4,313  %

5,492  %

43

1,341  %

3,397  %

3,625  %

2,545  %

4,311  %

5,464  %

44

1,379  %

3,411  %

3,637  %

2,576  %

4,310  %

5,436  %

45

1,416  %

3,424  %

3,649  %

2,606  %

4,308  %

5,410  %

46

1,452  %

3,438  %

3,660  %

2,636  %

4,306  %

5,385  %

47

1,487  %

3,451  %

3,671  %

2,665  %

4,305  %

5,361  %

48

1,520  %

3,464  %

3,681  %

2,693  %

4,303  %

5,338  %

49

1,552  %

3,476  %

3,691  %

2,721  %

4,302  %

5,315  %

50

1,584  %

3,489  %

3,701  %

2,747  %

4,300  %

5,293  %

51

1,614  %

3,501  %

3,710  %

2,773  %

4,299  %

5,272  %

52

1,643  %

3,513  %

3,719  %

2,799  %

4,297  %

5,252  %

53

1,671  %

3,524  %

3,728  %

2,823  %

4,296  %

5,233  %

54

1,698  %

3,536  %

3,736  %

2,847  %

4,294  %

5,214  %

55

1,725  %

3,547  %

3,744  %

2,870  %

4,293  %

5,196  %

56

1,750  %

3,557  %

3,752  %

2,893  %

4,291  %

5,178  %

57

1,775  %

3,568  %

3,760  %

2,915  %

4,290  %

5,161  %

58

1,799  %

3,578  %

3,767  %

2,936  %

4,289  %

5,145  %

59

1,822  %

3,588  %

3,774  %

2,956  %

4,287  %

5,129  %

60

1,845  %

3,597  %

3,781  %

2,976  %

4,286  %

5,114  %

61

1,866  %

3,607  %

3,788  %

2,996  %

4,285  %

5,099  %

62

1,888  %

3,616  %

3,794  %

3,014  %

4,284  %

5,084  %

63

1,908  %

3,625  %

3,801  %

3,033  %

4,282  %

5,070  %

64

1,928  %

3,633  %

3,807  %

3,051  %

4,281  %

5,057  %

65

1,947  %

3,642  %

3,813  %

3,068  %

4,280  %

5,044  %

66

1,966  %

3,650  %

3,818  %

3,085  %

4,279  %

5,031  %

67

1,984  %

3,658  %

3,824  %

3,101  %

4,278  %

5,019  %

68

2,002  %

3,666  %

3,829  %

3,117  %

4,277  %

5,007  %

69

2,019  %

3,673  %

3,835  %

3,132  %

4,276  %

4,995  %

70

2,036  %

3,680  %

3,840  %

3,147  %

4,275  %

4,984  %

71

2,052  %

3,688  %

3,845  %

3,162  %

4,274  %

4,973  %

72

2,068  %

3,695  %

3,850  %

3,176  %

4,273  %

4,962  %

73

2,083  %

3,701  %

3,855  %

3,190  %

4,272  %

4,951  %

74

2,098  %

3,708  %

3,859  %

3,203  %

4,271  %

4,941  %

75

2,113  %

3,714  %

3,864  %

3,217  %

4,270  %

4,931  %

76

2,127  %

3,721  %

3,868  %

3,229  %

4,269  %

4,922  %

77

2,141  %

3,727  %

3,872  %

3,242  %

4,268  %

4,912  %

78

2,154  %

3,733  %

3,876  %

3,254  %

4,267  %

4,903  %

79

2,167  %

3,739  %

3,881  %

3,266  %

4,267  %

4,894  %

80

2,180  %

3,744  %

3,884  %

3,278  %

4,266  %

4,886  %

81

2,193  %

3,750  %

3,888  %

3,289  %

4,265  %

4,877  %

82

2,205  %

3,755  %

3,892  %

3,300  %

4,264  %

4,869  %

83

2,217  %

3,761  %

3,896  %

3,311  %

4,263  %

4,861  %

84

2,228  %

3,766  %

3,899  %

3,321  %

4,263  %

4,853  %

85

2,240  %

3,771  %

3,903  %

3,331  %

4,262  %

4,845  %

86

2,251  %

3,776  %

3,906  %

3,341  %

4,261  %

4,838  %

87

2,262  %

3,781  %

3,910  %

3,351  %

4,261  %

4,830  %

88

2,272  %

3,786  %

3,913  %

3,361  %

4,260  %

4,823  %

89

2,283  %

3,790  %

3,916  %

3,370  %

4,259  %

4,816  %

90

2,293  %

3,795  %

3,919  %

3,379  %

4,259  %

4,809  %

91

2,303  %

3,799  %

3,922  %

3,388  %

4,258  %

4,803  %

92

2,312  %

3,804  %

3,925  %

3,397  %

4,257  %

4,796  %

93

2,322  %

3,808  %

3,928  %

3,406  %

4,257  %

4,790  %

94

2,331  %

3,812  %

3,931  %

3,414  %

4,256  %

4,783  %

95

2,340  %

3,816  %

3,934  %

3,422  %

4,256  %

4,777  %

96

2,349  %

3,820  %

3,937  %

3,431  %

4,255  %

4,771  %

97

2,358  %

3,824  %

3,940  %

3,438  %

4,254  %

4,765  %

98

2,367  %

3,828  %

3,942  %

3,446  %

4,254  %

4,759  %

99

2,375  %

3,831  %

3,945  %

3,454  %

4,253  %

4,754  %

100

2,383  %

3,835  %

3,947  %

3,461  %

4,253  %

4,748  %

101

2,391  %

3,839  %

3,950  %

3,468  %

4,252  %

4,743  %

102

2,399  %

3,842  %

3,952  %

3,476  %

4,252  %

4,737  %

103

2,407  %

3,846  %

3,955  %

3,483  %

4,251  %

4,732  %

104

2,414  %

3,849  %

3,957  %

3,489  %

4,251  %

4,727  %

105

2,422  %

3,852  %

3,959  %

3,496  %

4,250  %

4,722  %

106

2,429  %

3,856  %

3,962  %

3,503  %

4,250  %

4,717  %

107

2,436  %

3,859  %

3,964  %

3,509  %

4,249  %

4,712  %

108

2,443  %

3,862  %

3,966  %

3,516  %

4,249  %

4,707  %

109

2,450  %

3,865  %

3,968  %

3,522  %

4,248  %

4,703  %

110

2,457  %

3,868  %

3,970  %

3,528  %

4,248  %

4,698  %

111

2,464  %

3,871  %

3,972  %

3,534  %

4,248  %

4,694  %

112

2,470  %

3,874  %

3,974  %

3,540  %

4,247  %

4,689  %

113

2,477  %

3,877  %

3,976  %

3,546  %

4,247  %

4,685  %

114

2,483  %

3,880  %

3,978  %

3,552  %

4,246  %

4,681  %

115

2,489  %

3,883  %

3,980  %

3,557  %

4,246  %

4,676  %

116

2,495  %

3,885  %

3,982  %

3,563  %

4,246  %

4,672  %

117

2,501  %

3,888  %

3,984  %

3,568  %

4,245  %

4,668  %

118

2,507  %

3,891  %

3,986  %

3,574  %

4,245  %

4,664  %

119

2,513  %

3,893  %

3,988  %

3,579  %

4,244  %

4,660  %

120

2,519  %

3,896  %

3,989  %

3,584  %

4,244  %

4,657  %

121

2,524  %

3,898  %

3,991  %

3,589  %

4,244  %

4,653  %

122

2,530  %

3,901  %

3,993  %

3,594  %

4,243  %

4,649  %

123

2,535  %

3,903  %

3,995  %

3,599  %

4,243  %

4,645  %

124

2,541  %

3,906  %

3,996  %

3,604  %

4,243  %

4,642  %

125

2,546  %

3,908  %

3,998  %

3,608  %

4,242  %

4,638  %

126

2,551  %

3,910  %

3,999  %

3,613  %

4,242  %

4,635  %

127

2,556  %

3,913  %

4,001  %

3,618  %

4,242  %

4,631  %

128

2,561  %

3,915  %

4,003  %

3,622  %

4,241  %

4,628  %

129

2,566  %

3,917  %

4,004  %

3,627  %

4,241  %

4,625  %

130

2,571  %

3,919  %

4,006  %

3,631  %

4,241  %

4,621  %

131

2,576  %

3,921  %

4,007  %

3,636  %

4,240  %

4,618  %

132

2,581  %

3,923  %

4,008  %

3,640  %

4,240  %

4,615  %

133

2,585  %

3,926  %

4,010  %

3,644  %

4,240  %

4,612  %

134

2,590  %

3,928  %

4,011  %

3,648  %

4,239  %

4,609  %

135

2,594  %

3,930  %

4,013  %

3,652  %

4,239  %

4,606  %

136

2,599  %

3,932  %

4,014  %

3,656  %

4,239  %

4,603  %

137

2,603  %

3,934  %

4,015  %

3,660  %

4,239  %

4,600  %

138

2,607  %

3,935  %

4,017  %

3,664  %

4,238  %

4,597  %

139

2,612  %

3,937  %

4,018  %

3,668  %

4,238  %

4,594  %

140

2,616  %

3,939  %

4,019  %

3,672  %

4,238  %

4,591  %

141

2,620  %

3,941  %

4,021  %

3,675  %

4,238  %

4,588  %

142

2,624  %

3,943  %

4,022  %

3,679  %

4,237  %

4,586  %

143

2,628  %

3,945  %

4,023  %

3,683  %

4,237  %

4,583  %

144

2,632  %

3,946  %

4,024  %

3,686  %

4,237  %

4,580  %

145

2,636  %

3,948  %

4,026  %

3,690  %

4,236  %

4,578  %

146

2,640  %

3,950  %

4,027  %

3,693  %

4,236  %

4,575  %

147

2,644  %

3,952  %

4,028  %

3,697  %

4,236  %

4,573  %

148

2,647  %

3,953  %

4,029  %

3,700  %

4,236  %

4,570  %

149

2,651  %

3,955  %

4,030  %

3,704  %

4,235  %

4,568  %

150

2,655  %

3,957  %

4,031  %

3,707  %

4,235  %

4,565  %


Löptid till förfallodag (i år)

Hongkongdollar

Indisk rupie

Mexikansk peso

Ny Taiwandollar

Nyzeeländsk dollar

Rand

1

1,276  %

5,941  %

6,878  %

0,514  %

1,935  %

7,243  %

2

1,572  %

5,984  %

7,121  %

0,616  %

2,234  %

7,306  %

3

1,840  %

6,050  %

7,311  %

0,713  %

2,495  %

7,413  %

4

2,027  %

6,117  %

7,461  %

0,804  %

2,688  %

7,569  %

5

2,174  %

6,186  %

7,542  %

0,886  %

2,850  %

7,715  %

6

2,257  %

6,252  %

7,644  %

0,968  %

2,989  %

7,874  %

7

2,321  %

6,300  %

7,748  %

1,027  %

3,100  %

8,031  %

8

2,394  %

6,344  %

7,829  %

1,087  %

3,187  %

8,169  %

9

2,460  %

6,387  %

7,894  %

1,145  %

3,262  %

8,289  %

10

2,505  %

6,424  %

7,955  %

1,200  %

3,326  %

8,389  %

11

2,525  %

6,445  %

8,018  %

1,268  %

3,391  %

8,473  %

12

2,546  %

6,452  %

8,082  %

1,346  %

3,481  %

8,538  %

13

2,584  %

6,449  %

8,148  %

1,430  %

3,606  %

8,579  %

14

2,634  %

6,439  %

8,214  %

1,516  %

3,734  %

8,598  %

15

2,686  %

6,424  %

8,282  %

1,602  %

3,835  %

8,595  %

16

2,738  %

6,405  %

8,352  %

1,686  %

3,890  %

8,573  %

17

2,787  %

6,383  %

8,425  %

1,769  %

3,909  %

8,535  %

18

2,834  %

6,360  %

8,494  %

1,849  %

3,908  %

8,485  %

19

2,878  %

6,335  %

8,554  %

1,926  %

3,896  %

8,427  %

20

2,921  %

6,310  %

8,600  %

2,000  %

3,882  %

8,363  %

21

2,961  %

6,284  %

8,627  %

2,071  %

3,872  %

8,295  %

22

3,000  %

6,258  %

8,632  %

2,139  %

3,864  %

8,224  %

23

3,037  %

6,232  %

8,620  %

2,204  %

3,860  %

8,152  %

24

3,072  %

6,207  %

8,592  %

2,266  %

3,857  %

8,079  %

25

3,106  %

6,182  %

8,553  %

2,325  %

3,857  %

8,006  %

26

3,137  %

6,158  %

8,506  %

2,381  %

3,857  %

7,934  %

27

3,168  %

6,134  %

8,452  %

2,434  %

3,859  %

7,863  %

28

3,197  %

6,111  %

8,393  %

2,486  %

3,862  %

7,794  %

29

3,225  %

6,088  %

8,331  %

2,534  %

3,865  %

7,726  %

30

3,251  %

6,066  %

8,266  %

2,581  %

3,869  %

7,661  %

31

3,276  %

6,045  %

8,201  %

2,625  %

3,874  %

7,597  %

32

3,300  %

6,025  %

8,135  %

2,667  %

3,878  %

7,536  %

33

3,323  %

6,005  %

8,069  %

2,708  %

3,883  %

7,476  %

34

3,346  %

5,986  %

8,004  %

2,747  %

3,888  %

7,419  %

35

3,367  %

5,967  %

7,941  %

2,783  %

3,893  %

7,364  %

36

3,387  %

5,949  %

7,878  %

2,819  %

3,899  %

7,310  %

37

3,406  %

5,932  %

7,817  %

2,853  %

3,904  %

7,259  %

38

3,425  %

5,916  %

7,757  %

2,885  %

3,909  %

7,210  %

39

3,443  %

5,900  %

7,699  %

2,916  %

3,914  %

7,163  %

40

3,460  %

5,884  %

7,643  %

2,946  %

3,919  %

7,117  %

41

3,476  %

5,869  %

7,589  %

2,974  %

3,925  %

7,073  %

42

3,492  %

5,855  %

7,536  %

3,001  %

3,930  %

7,031  %

43

3,507  %

5,841  %

7,486  %

3,027  %

3,934  %

6,991  %

44

3,522  %

5,828  %

7,437  %

3,053  %

3,939  %

6,952  %

45

3,536  %

5,815  %

7,390  %

3,077  %

3,944  %

6,915  %

46

3,549  %

5,803  %

7,344  %

3,100  %

3,949  %

6,879  %

47

3,563  %

5,791  %

7,300  %

3,122  %

3,953  %

6,844  %

48

3,575  %

5,779  %

7,258  %

3,144  %

3,958  %

6,811  %

49

3,587  %

5,768  %

7,217  %

3,165  %

3,962  %

6,779  %

50

3,599  %

5,757  %

7,177  %

3,185  %

3,966  %

6,748  %

51

3,610  %

5,747  %

7,139  %

3,204  %

3,970  %

6,718  %

52

3,621  %

5,737  %

7,102  %

3,223  %

3,974  %

6,689  %

53

3,631  %

5,727  %

7,067  %

3,240  %

3,978  %

6,661  %

54

3,642  %

5,718  %

7,033  %

3,258  %

3,982  %

6,634  %

55

3,651  %

5,709  %

7,000  %

3,275  %

3,985  %

6,609  %

56

3,661  %

5,700  %

6,968  %

3,291  %

3,989  %

6,584  %

57

3,670  %

5,691  %

6,937  %

3,306  %

3,992  %

6,560  %

58

3,679  %

5,683  %

6,907  %

3,321  %

3,996  %

6,536  %

59

3,688  %

5,675  %

6,878  %

3,336  %

3,999  %

6,514  %

60

3,696  %

5,667  %

6,850  %

3,350  %

4,002  %

6,492  %

61

3,704  %

5,660  %

6,823  %

3,364  %

4,005  %

6,471  %

62

3,712  %

5,652  %

6,797  %

3,377  %

4,008  %

6,450  %

63

3,719  %

5,645  %

6,771  %

3,390  %

4,011  %

6,430  %

64

3,727  %

5,638  %

6,747  %

3,403  %

4,014  %

6,411  %

65

3,734  %

5,632  %

6,723  %

3,415  %

4,017  %

6,392  %

66

3,741  %

5,625  %

6,700  %

3,426  %

4,019  %

6,374  %

67

3,748  %

5,619  %

6,677  %

3,438  %

4,022  %

6,357  %

68

3,754  %

5,613  %

6,655  %

3,449  %

4,024  %

6,340  %

69

3,761  %

5,607  %

6,634  %

3,460  %

4,027  %

6,323  %

70

3,767  %

5,601  %

6,614  %

3,470  %

4,029  %

6,307  %

71

3,773  %

5,596  %

6,594  %

3,480  %

4,032  %

6,291  %

72

3,779  %

5,590  %

6,574  %

3,490  %

4,034  %

6,276  %

73

3,784  %

5,585  %

6,555  %

3,500  %

4,036  %

6,261  %

74

3,790  %

5,580  %

6,537  %

3,509  %

4,038  %

6,247  %

75

3,795  %

5,575  %

6,519  %

3,519  %

4,040  %

6,233  %

76

3,801  %

5,570  %

6,501  %

3,527  %

4,043  %

6,219  %

77

3,806  %

5,565  %

6,484  %

3,536  %

4,045  %

6,206  %

78

3,811  %

5,560  %

6,468  %

3,545  %

4,047  %

6,193  %

79

3,816  %

5,556  %

6,452  %

3,553  %

4,048  %

6,181  %

80

3,821  %

5,551  %

6,436  %

3,561  %

4,050  %

6,168  %

81

3,825  %

5,547  %

6,421  %

3,569  %

4,052  %

6,156  %

82

3,830  %

5,543  %

6,406  %

3,576  %

4,054  %

6,145  %

83

3,834  %

5,539  %

6,391  %

3,584  %

4,056  %

6,133  %

84

3,839  %

5,535  %

6,377  %

3,591  %

4,057  %

6,122  %

85

3,843  %

5,531  %

6,363  %

3,598  %

4,059  %

6,111  %

86

3,847  %

5,527  %

6,349  %

3,605  %

4,061  %

6,100  %

87

3,851  %

5,523  %

6,336  %

3,612  %

4,062  %

6,090  %

88

3,855  %

5,519  %

6,323  %

3,619  %

4,064  %

6,080  %

89

3,859  %

5,516  %

6,310  %

3,625  %

4,065  %

6,070  %

90

3,863  %

5,512  %

6,298  %

3,632  %

4,067  %

6,060  %

91

3,866  %

5,509  %

6,286  %

3,638  %

4,068  %

6,051  %

92

3,870  %

5,506  %

6,274  %

3,644  %

4,070  %

6,042  %

93

3,873  %

5,502  %

6,262  %

3,650  %

4,071  %

6,032  %

94

3,877  %

5,499  %

6,251  %

3,656  %

4,072  %

6,024  %

95

3,880  %

5,496  %

6,240  %

3,661  %

4,074  %

6,015  %

96

3,884  %

5,493  %

6,229  %

3,667  %

4,075  %

6,006  %

97

3,887  %

5,490  %

6,218  %

3,673  %

4,076  %

5,998  %

98

3,890  %

5,487  %

6,208  %

3,678  %

4,078  %

5,990  %

99

3,893  %

5,484  %

6,198  %

3,683  %

4,079  %

5,982  %

100

3,896  %

5,481  %

6,188  %

3,688  %

4,080  %

5,974  %

101

3,899  %

5,478  %

6,178  %

3,693  %

4,081  %

5,966  %

102

3,902  %

5,476  %

6,168  %

3,698  %

4,082  %

5,959  %

103

3,905  %

5,473  %

6,159  %

3,703  %

4,084  %

5,951  %

104

3,908  %

5,470  %

6,150  %

3,708  %

4,085  %

5,944  %

105

3,911  %

5,468  %

6,140  %

3,713  %

4,086  %

5,937  %

106

3,913  %

5,465  %

6,132  %

3,717  %

4,087  %

5,930  %

107

3,916  %

5,463  %

6,123  %

3,722  %

4,088  %

5,923  %

108

3,919  %

5,460  %

6,114  %

3,726  %

4,089  %

5,916  %

109

3,921  %

5,458  %

6,106  %

3,730  %

4,090  %

5,910  %

110

3,924  %

5,456  %

6,098  %

3,735  %

4,091  %

5,903  %

111

3,926  %

5,453  %

6,089  %

3,739  %

4,092  %

5,897  %

112

3,929  %

5,451  %

6,081  %

3,743  %

4,093  %

5,891  %

113

3,931  %

5,449  %

6,074  %

3,747  %

4,094  %

5,885  %

114

3,933  %

5,447  %

6,066  %

3,751  %

4,095  %

5,879  %

115

3,936  %

5,444  %

6,058  %

3,755  %

4,096  %

5,873  %

116

3,938  %

5,442  %

6,051  %

3,759  %

4,097  %

5,867  %

117

3,940  %

5,440  %

6,044  %

3,762  %

4,098  %

5,861  %

118

3,942  %

5,438  %

6,036  %

3,766  %

4,098  %

5,856  %

119

3,945  %

5,436  %

6,029  %

3,770  %

4,099  %

5,850  %

120

3,947  %

5,434  %

6,022  %

3,773  %

4,100  %

5,845  %

121

3,949  %

5,432  %

6,016  %

3,777  %

4,101  %

5,839  %

122

3,951  %

5,430  %

6,009  %

3,780  %

4,102  %

5,834  %

123

3,953  %

5,428  %

6,002  %

3,784  %

4,102  %

5,829  %

124

3,955  %

5,427  %

5,996  %

3,787  %

4,103  %

5,824  %

125

3,957  %

5,425  %

5,989  %

3,790  %

4,104  %

5,819  %

126

3,959  %

5,423  %

5,983  %

3,794  %

4,105  %

5,814  %

127

3,961  %

5,421  %

5,977  %

3,797  %

4,106  %

5,809  %

128

3,963  %

5,420  %

5,971  %

3,800  %

4,106  %

5,804  %

129

3,964  %

5,418  %

5,965  %

3,803  %

4,107  %

5,799  %

130

3,966  %

5,416  %

5,959  %

3,806  %

4,108  %

5,795  %

131

3,968  %

5,415  %

5,953  %

3,809  %

4,108  %

5,790  %

132

3,970  %

5,413  %

5,947  %

3,812  %

4,109  %

5,786  %

133

3,971  %

5,411  %

5,942  %

3,815  %

4,110  %

5,781  %

134

3,973  %

5,410  %

5,936  %

3,818  %

4,110  %

5,777  %

135

3,975  %

5,408  %

5,931  %

3,821  %

4,111  %

5,773  %

136

3,976  %

5,407  %

5,925  %

3,823  %

4,112  %

5,769  %

137

3,978  %

5,405  %

5,920  %

3,826  %

4,112  %

5,764  %

138

3,980  %

5,404  %

5,915  %

3,829  %

4,113  %

5,760  %

139

3,981  %

5,402  %

5,910  %

3,832  %

4,114  %

5,756  %

140

3,983  %

5,401  %

5,905  %

3,834  %

4,114  %

5,752  %

141

3,984  %

5,399  %

5,900  %

3,837  %

4,115  %

5,748  %

142

3,986  %

5,398  %

5,895  %

3,839  %

4,116  %

5,744  %

143

3,987  %

5,397  %

5,890  %

3,842  %

4,116  %

5,741  %

144

3,989  %

5,395  %

5,885  %

3,844  %

4,117  %

5,737  %

145

3,990  %

5,394  %

5,880  %

3,847  %

4,117  %

5,733  %

146

3,992  %

5,392  %

5,876  %

3,849  %

4,118  %

5,730  %

147

3,993  %

5,391  %

5,871  %

3,852  %

4,118  %

5,726  %

148

3,995  %

5,390  %

5,866  %

3,854  %

4,119  %

5,722  %

149

3,996  %

5,389  %

5,862  %

3,856  %

4,120  %

5,719  %

150

3,997  %

5,387  %

5,857  %

3,859  %

4,120  %

5,715  %


Löptid till förfallodag (i år)

Real

Renminbi yuan

Ringgit

Rysk rubel

Singaporiansk dollar

Sydkoreansk won

1

10,460  %

3,065  %

3,346  %

10,115  %

1,269  %

1,364  %

2

10,053  %

3,169  %

3,430  %

9,440  %

1,574  %

1,385  %

3

10,226  %

3,309  %

3,515  %

9,133  %

1,846  %

1,431  %

4

8,614  %

3,451  %

3,573  %

8,906  %

2,065  %

1,490  %

5

9,038  %

3,542  %

3,666  %

8,741  %

2,249  %

1,545  %

6

9,337  %

3,694  %

3,746  %

8,594  %

2,397  %

1,577  %

7

9,440  %

3,857  %

3,822  %

8,480  %

2,519  %

1,607  %

8

9,516  %

3,985  %

3,903  %

8,388  %

2,626  %

1,646  %

9

9,628  %

4,081  %

3,978  %

8,304  %

2,718  %

1,684  %

10

9,718  %

4,154  %

4,036  %

8,216  %

2,794  %

1,713  %

11

9,757  %

4,210  %

4,074  %

8,121  %

2,855  %

1,731  %

12

9,754  %

4,253  %

4,105  %

8,018  %

2,907  %

1,742  %

13

9,720  %

4,286  %

4,138  %

7,913  %

2,956  %

1,749  %

14

9,664  %

4,312  %

4,176  %

7,806  %

2,998  %

1,746  %

15

9,591  %

4,333  %

4,217  %

7,699  %

3,032  %

1,728  %

16

9,506  %

4,349  %

4,262  %

7,593  %

3,056  %

1,695  %

17

9,413  %

4,361  %

4,307  %

7,489  %

3,074  %

1,658  %

18

9,314  %

4,370  %

4,350  %

7,387  %

3,089  %

1,626  %

19

9,212  %

4,377  %

4,389  %

7,289  %

3,103  %

1,605  %

20

9,108  %

4,383  %

4,422  %

7,193  %

3,119  %

1,601  %

21

9,004  %

4,386  %

4,449  %

7,100  %

3,136  %

1,614  %

22

8,900  %

4,389  %

4,469  %

7,011  %

3,156  %

1,641  %

23

8,798  %

4,390  %

4,485  %

6,925  %

3,177  %

1,677  %

24

8,698  %

4,391  %

4,497  %

6,843  %

3,198  %

1,720  %

25

8,600  %

4,391  %

4,505  %

6,764  %

3,220  %

1,768  %

26

8,504  %

4,390  %

4,511  %

6,688  %

3,242  %

1,819  %

27

8,412  %

4,389  %

4,515  %

6,615  %

3,264  %

1,871  %

28

8,323  %

4,388  %

4,517  %

6,546  %

3,285  %

1,924  %

29

8,237  %

4,386  %

4,518  %

6,479  %

3,307  %

1,977  %

30

8,154  %

4,384  %

4,517  %

6,416  %

3,327  %

2,030  %

31

8,074  %

4,382  %

4,515  %

6,355  %

3,348  %

2,081  %

32

7,997  %

4,379  %

4,513  %

6,296  %

3,368  %

2,132  %

33

7,924  %

4,377  %

4,510  %

6,241  %

3,387  %

2,182  %

34

7,853  %

4,374  %

4,507  %

6,187  %

3,406  %

2,230  %

35

7,785  %

4,372  %

4,503  %

6,136  %

3,424  %

2,277  %

36

7,720  %

4,369  %

4,499  %

6,087  %

3,442  %

2,322  %

37

7,657  %

4,367  %

4,495  %

6,041  %

3,459  %

2,366  %

38

7,597  %

4,364  %

4,490  %

5,996  %

3,475  %

2,409  %

39

7,540  %

4,361  %

4,486  %

5,953  %

3,491  %

2,449  %

40

7,485  %

4,359  %

4,481  %

5,912  %

3,507  %

2,489  %

41

7,432  %

4,356  %

4,476  %

5,872  %

3,521  %

2,527  %

42

7,381  %

4,353  %

4,472  %

5,834  %

3,536  %

2,564  %

43

7,333  %

4,351  %

4,467  %

5,798  %

3,550  %

2,599  %

44

7,286  %

4,348  %

4,462  %

5,763  %

3,563  %

2,633  %

45

7,241  %

4,346  %

4,458  %

5,730  %

3,576  %

2,666  %

46

7,198  %

4,343  %

4,453  %

5,697  %

3,588  %

2,697  %

47

7,156  %

4,341  %

4,449  %

5,666  %

3,601  %

2,728  %

48

7,116  %

4,339  %

4,445  %

5,637  %

3,612  %

2,757  %

49

7,078  %

4,336  %

4,440  %

5,608  %

3,623  %

2,785  %

50

7,041  %

4,334  %

4,436  %

5,580  %

3,634  %

2,812  %

51

7,005  %

4,332  %

4,432  %

5,554  %

3,645  %

2,839  %

52

6,971  %

4,330  %

4,428  %

5,528  %

3,655  %

2,864  %

53

6,938  %

4,328  %

4,424  %

5,503  %

3,665  %

2,889  %

54

6,906  %

4,326  %

4,421  %

5,480  %

3,674  %

2,912  %

55

6,875  %

4,324  %

4,417  %

5,457  %

3,684  %

2,935  %

56

6,845  %

4,322  %

4,413  %

5,434  %

3,692  %

2,957  %

57

6,816  %

4,320  %

4,410  %

5,413  %

3,701  %

2,979  %

58

6,788  %

4,318  %

4,406  %

5,392  %

3,709  %

2,999  %

59

6,761  %

4,316  %

4,403  %

5,372  %

3,717  %

3,019  %

60

6,735  %

4,315  %

4,400  %

5,352  %

3,725  %

3,039  %

61

6,710  %

4,313  %

4,397  %

5,334  %

3,733  %

3,058  %

62

6,686  %

4,311  %

4,394  %

5,315  %

3,740  %

3,076  %

63

6,662  %

4,309  %

4,391  %

5,298  %

3,747  %

3,093  %

64

6,639  %

4,308  %

4,388  %

5,281  %

3,754  %

3,111  %

65

6,617  %

4,306  %

4,385  %

5,264  %

3,761  %

3,127  %

66

6,596  %

4,305  %

4,382  %

5,248  %

3,768  %

3,143  %

67

6,575  %

4,303  %

4,380  %

5,232  %

3,774  %

3,159  %

68

6,554  %

4,302  %

4,377  %

5,217  %

3,780  %

3,174  %

69

6,535  %

4,301  %

4,375  %

5,202  %

3,786  %

3,189  %

70

6,516  %

4,299  %

4,372  %

5,188  %

3,792  %

3,203  %

71

6,497  %

4,298  %

4,370  %

5,174  %

3,798  %

3,217  %

72

6,479  %

4,297  %

4,368  %

5,160  %

3,803  %

3,231  %

73

6,461  %

4,295  %

4,365  %

5,147  %

3,809  %

3,244  %

74

6,444  %

4,294  %

4,363  %

5,134  %

3,814  %

3,257  %

75

6,427  %

4,293  %

4,361  %

5,122  %

3,819  %

3,269  %

76

6,411  %

4,292  %

4,359  %

5,110  %

3,824  %

3,281  %

77

6,395  %

4,290  %

4,357  %

5,098  %

3,829  %

3,293  %

78

6,380  %

4,289  %

4,355  %

5,086  %

3,834  %

3,305  %

79

6,365  %

4,288  %

4,353  %

5,075  %

3,838  %

3,316  %

80

6,350  %

4,287  %

4,351  %

5,064  %

3,843  %

3,327  %

81

6,336  %

4,286  %

4,349  %

5,053  %

3,847  %

3,338  %

82

6,322  %

4,285  %

4,347  %

5,043  %

3,851  %

3,348  %

83

6,309  %

4,284  %

4,346  %

5,033  %

3,856  %

3,358  %

84

6,295  %

4,283  %

4,344  %

5,023  %

3,860  %

3,368  %

85

6,282  %

4,282  %

4,342  %

5,013  %

3,864  %

3,378  %

86

6,270  %

4,281  %

4,340  %

5,004  %

3,868  %

3,388  %

87

6,257  %

4,280  %

4,339  %

4,994  %

3,871  %

3,397  %

88

6,245  %

4,279  %

4,337  %

4,985  %

3,875  %

3,406  %

89

6,234  %

4,278  %

4,336  %

4,976  %

3,879  %

3,415  %

90

6,222  %

4,278  %

4,334  %

4,968  %

3,882  %

3,424  %

91

6,211  %

4,277  %

4,333  %

4,959  %

3,886  %

3,432  %

92

6,200  %

4,276  %

4,331  %

4,951  %

3,889  %

3,440  %

93

6,189  %

4,275  %

4,330  %

4,943  %

3,892  %

3,449  %

94

6,178  %

4,274  %

4,329  %

4,935  %

3,896  %

3,457  %

95

6,168  %

4,274  %

4,327  %

4,927  %

3,899  %

3,464  %

96

6,158  %

4,273  %

4,326  %

4,920  %

3,902  %

3,472  %

97

6,148  %

4,272  %

4,325  %

4,912  %

3,905  %

3,479  %

98

6,138  %

4,271  %

4,323  %

4,905  %

3,908  %

3,487  %

99

6,129  %

4,271  %

4,322  %

4,898  %

3,911  %

3,494  %

100

6,119  %

4,270  %

4,321  %

4,891  %

3,914  %

3,501  %

101

6,110  %

4,269  %

4,320  %

4,884  %

3,917  %

3,508  %

102

6,101  %

4,269  %

4,318  %

4,877  %

3,920  %

3,515  %

103

6,092  %

4,268  %

4,317  %

4,871  %

3,922  %

3,521  %

104

6,084  %

4,267  %

4,316  %

4,864  %

3,925  %

3,528  %

105

6,075  %

4,267  %

4,315  %

4,858  %

3,928  %

3,534  %

106

6,067  %

4,266  %

4,314  %

4,852  %

3,930  %

3,540  %

107

6,059  %

4,265  %

4,313  %

4,845  %

3,933  %

3,547  %

108

6,051  %

4,265  %

4,312  %

4,839  %

3,935  %

3,553  %

109

6,043  %

4,264  %

4,311  %

4,834  %

3,938  %

3,558  %

110

6,035  %

4,264  %

4,310  %

4,828  %

3,940  %

3,564  %

111

6,028  %

4,263  %

4,309  %

4,822  %

3,942  %

3,570  %

112

6,020  %

4,262  %

4,308  %

4,817  %

3,945  %

3,576  %

113

6,013  %

4,262  %

4,307  %

4,811  %

3,947  %

3,581  %

114

6,006  %

4,261  %

4,306  %

4,806  %

3,949  %

3,587  %

115

5,999  %

4,261  %

4,305  %

4,800  %

3,951  %

3,592  %

116

5,992  %

4,260  %

4,304  %

4,795  %

3,953  %

3,597  %

117

5,985  %

4,260  %

4,303  %

4,790  %

3,955  %

3,602  %

118

5,979  %

4,259  %

4,302  %

4,785  %

3,958  %

3,607  %

119

5,972  %

4,259  %

4,302  %

4,780  %

3,960  %

3,612  %

120

5,966  %

4,258  %

4,301  %

4,775  %

3,962  %

3,617  %

121

5,959  %

4,258  %

4,300  %

4,771  %

3,964  %

3,622  %

122

5,953  %

4,257  %

4,299  %

4,766  %

3,965  %

3,627  %

123

5,947  %

4,257  %

4,298  %

4,761  %

3,967  %

3,631  %

124

5,941  %

4,256  %

4,297  %

4,757  %

3,969  %

3,636  %

125

5,935  %

4,256  %

4,297  %

4,752  %

3,971  %

3,640  %

126

5,929  %

4,256  %

4,296  %

4,748  %

3,973  %

3,645  %

127

5,923  %

4,255  %

4,295  %

4,744  %

3,975  %

3,649  %

128

5,918  %

4,255  %

4,294  %

4,739  %

3,976  %

3,653  %

129

5,912  %

4,254  %

4,294  %

4,735  %

3,978  %

3,658  %

130

5,906  %

4,254  %

4,293  %

4,731  %

3,980  %

3,662  %

131

5,901  %

4,253  %

4,292  %

4,727  %

3,982  %

3,666  %

132

5,896  %

4,253  %

4,292  %

4,723  %

3,983  %

3,670  %

133

5,891  %

4,253  %

4,291  %

4,719  %

3,985  %

3,674  %

134

5,885  %

4,252  %

4,290  %

4,715  %

3,986  %

3,678  %

135

5,880  %

4,252  %

4,290  %

4,711  %

3,988  %

3,682  %

136

5,875  %

4,251  %

4,289  %

4,708  %

3,990  %

3,686  %

137

5,870  %

4,251  %

4,288  %

4,704  %

3,991  %

3,689  %

138

5,865  %

4,251  %

4,288  %

4,700  %

3,993  %

3,693  %

139

5,861  %

4,250  %

4,287  %

4,697  %

3,994  %

3,697  %

140

5,856  %

4,250  %

4,286  %

4,693  %

3,996  %

3,700  %

141

5,851  %

4,250  %

4,286  %

4,689  %

3,997  %

3,704  %

142

5,847  %

4,249  %

4,285  %

4,686  %

3,998  %

3,707  %

143

5,842  %

4,249  %

4,285  %

4,683  %

4,000  %

3,711  %

144

5,838  %

4,249  %

4,284  %

4,679  %

4,001  %

3,714  %

145

5,833  %

4,248  %

4,283  %

4,676  %

4,003  %

3,717  %

146

5,829  %

4,248  %

4,283  %

4,673  %

4,004  %

3,721  %

147

5,825  %

4,248  %

4,282  %

4,669  %

4,005  %

3,724  %

148

5,820  %

4,247  %

4,282  %

4,666  %

4,007  %

3,727  %

149

5,816  %

4,247  %

4,281  %

4,663  %

4,008  %

3,730  %

150

5,812  %

4,247  %

4,281  %

4,660  %

4,009  %

3,733  %


Löptid till förfallodag (i år)

Turkisk lira

US-dollar

Yen

1

11,155  %

1,044  %

-0,082  %

2

11,232  %

1,309  %

-0,077  %

3

11,440  %

1,551  %

-0,069  %

4

11,392  %

1,716  %

-0,051  %

5

11,399  %

1,846  %

-0,030  %

6

11,292  %

1,954  %

-0,005  %

7

11,177  %

2,041  %

0,023  %

8

11,157  %

2,115  %

0,054  %

9

11,185  %

2,176  %

0,087  %

10

11,203  %

2,229  %

0,121  %

11

11,180  %

2,274  %

0,159  %

12

11,121  %

2,315  %

0,202  %

13

11,035  %

2,350  %

0,249  %

14

10,929  %

2,378  %

0,299  %

15

10,810  %

2,402  %

0,348  %

16

10,681  %

2,422  %

0,396  %

17

10,545  %

2,438  %

0,441  %

18

10,406  %

2,452  %

0,484  %

19

10,265  %

2,463  %

0,522  %

20

10,125  %

2,472  %

0,557  %

21

9,985  %

2,479  %

0,588  %

22

9,848  %

2,484  %

0,614  %

23

9,713  %

2,488  %

0,636  %

24

9,582  %

2,491  %

0,654  %

25

9,455  %

2,494  %

0,668  %

26

9,331  %

2,495  %

0,678  %

27

9,212  %

2,497  %

0,686  %

28

9,098  %

2,498  %

0,697  %

29

8,988  %

2,498  %

0,711  %

30

8,882  %

2,498  %

0,731  %

31

8,780  %

2,498  %

0,757  %

32

8,682  %

2,497  %

0,788  %

33

8,589  %

2,495  %

0,823  %

34

8,499  %

2,494  %

0,860  %

35

8,414  %

2,491  %

0,900  %

36

8,331  %

2,489  %

0,940  %

37

8,253  %

2,485  %

0,981  %

38

8,177  %

2,482  %

1,022  %

39

8,105  %

2,477  %

1,063  %

40

8,036  %

2,472  %

1,104  %

41

7,970  %

2,465  %

1,144  %

42

7,906  %

2,459  %

1,184  %

43

7,845  %

2,453  %

1,222  %

44

7,787  %

2,448  %

1,260  %

45

7,730  %

2,445  %

1,297  %

46

7,676  %

2,444  %

1,333  %

47

7,625  %

2,445  %

1,369  %

48

7,575  %

2,448  %

1,403  %

49

7,527  %

2,453  %

1,436  %

50

7,481  %

2,462  %

1,468  %

51

7,436  %

2,473  %

1,500  %

52

7,393  %

2,486  %

1,530  %

53

7,352  %

2,501  %

1,560  %

54

7,312  %

2,518  %

1,588  %

55

7,274  %

2,535  %

1,616  %

56

7,237  %

2,554  %

1,643  %

57

7,201  %

2,573  %

1,669  %

58

7,167  %

2,592  %

1,694  %

59

7,133  %

2,612  %

1,719  %

60

7,101  %

2,632  %

1,743  %

61

7,070  %

2,652  %

1,766  %

62

7,039  %

2,672  %

1,789  %

63

7,010  %

2,692  %

1,810  %

64

6,982  %

2,711  %

1,832  %

65

6,954  %

2,731  %

1,852  %

66

6,927  %

2,750  %

1,872  %

67

6,902  %

2,769  %

1,892  %

68

6,876  %

2,788  %

1,911  %

69

6,852  %

2,806  %

1,929  %

70

6,828  %

2,825  %

1,947  %

71

6,805  %

2,842  %

1,964  %

72

6,783  %

2,860  %

1,981  %

73

6,761  %

2,877  %

1,998  %

74

6,740  %

2,894  %

2,014  %

75

6,719  %

2,910  %

2,029  %

76

6,699  %

2,926  %

2,045  %

77

6,679  %

2,942  %

2,060  %

78

6,660  %

2,958  %

2,074  %

79

6,642  %

2,973  %

2,088  %

80

6,623  %

2,987  %

2,102  %

81

6,606  %

3,002  %

2,115  %

82

6,589  %

3,016  %

2,129  %

83

6,572  %

3,030  %

2,141  %

84

6,555  %

3,044  %

2,154  %

85

6,539  %

3,057  %

2,166  %

86

6,524  %

3,070  %

2,178  %

87

6,508  %

3,083  %

2,190  %

88

6,493  %

3,095  %

2,201  %

89

6,479  %

3,107  %

2,212  %

90

6,464  %

3,119  %

2,223  %

91

6,450  %

3,131  %

2,234  %

92

6,437  %

3,142  %

2,244  %

93

6,423  %

3,154  %

2,255  %

94

6,410  %

3,165  %

2,265  %

95

6,397  %

3,176  %

2,274  %

96

6,385  %

3,186  %

2,284  %

97

6,373  %

3,196  %

2,293  %

98

6,361  %

3,207  %

2,303  %

99

6,349  %

3,217  %

2,312  %

100

6,337  %

3,226  %

2,320  %

101

6,326  %

3,236  %

2,329  %

102

6,315  %

3,245  %

2,338  %

103

6,304  %

3,254  %

2,346  %

104

6,293  %

3,263  %

2,354  %

105

6,283  %

3,272  %

2,362  %

106

6,273  %

3,281  %

2,370  %

107

6,263  %

3,290  %

2,378  %

108

6,253  %

3,298  %

2,385  %

109

6,243  %

3,306  %

2,393  %

110

6,233  %

3,314  %

2,400  %

111

6,224  %

3,322  %

2,407  %

112

6,215  %

3,330  %

2,414  %

113

6,206  %

3,338  %

2,421  %

114

6,197  %

3,345  %

2,428  %

115

6,188  %

3,353  %

2,435  %

116

6,180  %

3,360  %

2,441  %

117

6,171  %

3,367  %

2,448  %

118

6,163  %

3,374  %

2,454  %

119

6,155  %

3,381  %

2,460  %

120

6,147  %

3,388  %

2,466  %

121

6,139  %

3,394  %

2,472  %

122

6,131  %

3,401  %

2,478  %

123

6,124  %

3,407  %

2,484  %

124

6,116  %

3,414  %

2,490  %

125

6,109  %

3,420  %

2,496  %

126

6,102  %

3,426  %

2,501  %

127

6,094  %

3,432  %

2,507  %

128

6,087  %

3,438  %

2,512  %

129

6,081  %

3,444  %

2,517  %

130

6,074  %

3,450  %

2,523  %

131

6,067  %

3,456  %

2,528  %

132

6,060  %

3,461  %

2,533  %

133

6,054  %

3,467  %

2,538  %

134

6,048  %

3,472  %

2,543  %

135

6,041  %

3,478  %

2,548  %

136

6,035  %

3,483  %

2,552  %

137

6,029  %

3,488  %

2,557  %

138

6,023  %

3,493  %

2,562  %

139

6,017  %

3,498  %

2,566  %

140

6,011  %

3,503  %

2,571  %

141

6,005  %

3,508  %

2,575  %

142

6,000  %

3,513  %

2,580  %

143

5,994  %

3,518  %

2,584  %

144

5,988  %

3,523  %

2,588  %

145

5,983  %

3,527  %

2,593  %

146

5,978  %

3,532  %

2,597  %

147

5,972  %

3,536  %

2,601  %

148

5,967  %

3,541  %

2,605  %

149

5,962  %

3,545  %

2,609  %

150

5,957  %

3,550  %

2,613  %


BILAGA II

Grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen

De grundläggande räntedifferenser som anges i denna bilaga uttrycks i räntepunkter och inbegriper inte någon ökning i enlighet med artikel 77c.1 c i direktiv 2009/138/EG.

1.   Exponeringar mot stater och centralbanker

De grundläggande räntedifferenserna gäller exponeringar noterade i alla valutor.

De grundläggande räntedifferenserna för durationer på mellan 11 och 30 år motsvarar de grundläggande räntedifferenserna för en duration på 10 år.

Duration (i år)

Österrike

Belgien

Bulgarien

Kroatien

Tjeckien

Cypern

Danmark

1

0

0

34

5

1

28

2

2

0

0

42

5

2

46

1

3

0

2

48

5

4

51

1

4

0

3

51

5

5

51

0

5

1

5

56

5

7

54

0

6

2

6

59

5

9

55

0

7

3

6

62

5

11

57

0

8

3

8

63

5

13

56

0

9

4

8

65

5

14

52

0

10

4

9

67

5

15

51

1


Duration (i år)

Estland

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Irland

1

0

0

0

0

431

4

18

2

0

0

0

0

261

4

26

3

2

0

0

0

230

4

28

4

3

0

0

0

198

4

30

5

5

0

0

0

180

4

31

6

6

0

0

0

177

4

32

7

6

0

0

0

173

4

32

8

8

1

2

0

178

2

33

9

8

1

3

0

180

1

34

10

9

1

3

0

182

4

34


Duration (i år)

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Portugal

1

6

6

6

0

18

0

28

2

14

13

13

0

26

0

46

3

18

16

16

0

28

0

51

4

20

18

18

0

30

0

51

5

22

20

20

0

31

0

54

6

23

22

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

32

0

57

8

26

24

24

2

33

0

56

9

27

25

25

3

34

1

52

10

29

26

26

3

34

1

51


Duration (i år)

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Förenade Kungariket

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

19

18

24

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

22

22

34

18

0

0

0

5

24

24

37

20

0

0

0

6

26

25

41

22

0

0

0

7

27

26

42

23

0

0

0

8

29

27

44

24

0

0

0

9

30

27

44

25

0

0

0

10

28

28

44

26

0

0

0


Duration (i år)

Norge

Australien

Brasilien

Kanada

Chile

Kina

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

11

2

0

0

12

0

19

0

19

3

0

0

12

0

18

1

31

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

3

41

6

0

0

12

0

15

3

45

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

45

9

0

0

12

0

16

5

42

10

0

0

12

0

13

5

44


Duration (i år)

Hongkong

Indien

Japan

Malaysia

Mexiko

Nya Zeeland

Ryssland

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

1

5

0

9

0

0

10

0

2

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

9

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20


Duration (i år)

Singapore

Sydafrika

Sydkorea

Thailand

Taiwan

Förenta staterna

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

12

0

4

0

3

0

6

13

0

4

0

4

0

5

14

0

4

0

5

0

4

15

0

4

0

6

0

5

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

8

16

0

4

0

10

0

8

16

0

4

0

2.   Exponeringar mot finansiella institut

2.1   Euro

Duration (i år)

Kredit- kvalitetssteg 0

Kredit- kvalitetssteg 1

Kredit- kvalitetssteg 2

Kredit- kvalitetssteg 3

Kredit- kvalitetssteg 4

Kredit- kvalitetssteg 5

Kredit- kvalitetssteg 6

1

6

21

48

129

243

591

1 504

2

6

21

48

129

243

591

1 199

3

7

24

49

121

240

587

966

4

8

26

52

123

238

586

789

5

10

29

57

125

238

586

654

6

11

31

60

130

238

586

586

7

12

34

62

132

238

586

586

8

12

34

62

130

238

586

586

9

12

35

61

129

238

586

586

10

13

36

62

128

238

586

586

11

13

38

62

128

238

586

586

12

14

38

62

128

238

586

586

13

14

39

62

128

238

586

586

14

14

39

62

128

238

586

586

15

14

39

62

128

238

586

586

16

14

39

62

128

238

586

586

17

14

39

62

128

238

586

586

18

14

39

62

128

238

586

586

19

14

39

62

128

238

586

586

20

14

39

62

128

238

586

586

21

15

39

62

128

238

586

586

22

16

39

62

128

238

586

586

23

16

39

62

128

238

586

586

24

16

39

62

128

238

586

586

25

17

39

62

128

238

586

586

26

18

39

62

128

238

586

586

27

19

39

62

128

238

586

586

28

19

39

62

128

238

586

586

29

20

39

62

128

238

586

586

30

20

39

62

128

238

586

586

2.2   Tjeckisk krona

Duration (i år)

Kredit- kvalitetssteg 0

Kredit- kvalitetssteg 1

Kredit- kvalitetssteg 2

Kredit- kvalitetssteg 3

Kredit- kvalitetssteg 4

Kredit- kvalitetssteg 5

Kredit- kvalitetssteg 6

1

10

26

52

133

248

596

1 512

2

12

28

54

136

250

598

1 207

3

14

31

56

128

246

594

972

4

15

33

58

129

245

593

794

5

16

36

63

132

245

593

659

6

17

37

66

136

244

592

592

7

18

39

68

137

244

592

592

8

17

39

67

135

243

591

591

9

17

40

66

133

243

591

591

10

17

41

66

132

242

590

590

11

17

41

65

132

242

590

590

12

17

41

65

131

241

589

589

13

17

42

64

131

241

589

589

14

16

41

64

130

240

588

588

15

16

41

63

130

240

588

588

16

15

40

63

129

239

587

587

17

15

40

62

129

239

587

587

18

15

40

62

129

239

587

587

19

15

40

62

129

239

587

587

20

15

40

63

129

239

587

587

21

16

40

63

129

240

588

588

22

16

41

63

130

240

588

588

23

16

41

63

130

240

588

588

24

16

41

64

130

240

588

588

25

17

41

64

130

240

588

588

26

18

41

64

130

240

588

588

27

19

41

64

130

240

588

588

28

19

41

64

130

240

588

588

29

20

41

64

130

240

588

588

30

20

41

64

130

240

588

588

2.3   Dansk krona

Duration (i år)

Kredit- kvalitetssteg 0

Kredit- kvalitetssteg 1

Kredit- kvalitetssteg 2

Kredit- kvalitetssteg 3

Kredit- kvalitetssteg 4

Kredit- kvalitetssteg 5

Kredit- kvalitetssteg 6

1

6

21

48

129

243

591

1 503

2

6

21

48

129

243

591

1 199

3

7

24

49

121

239

587

966

4

8

26

51

122

238

586

789

5

10

29

57

125

238

586

654

6

11

31

60

130

238

586

586

7

12

34

62

132

238

586

586

8

12

34

61

130

238

586

586

9

12

35

61

128

238

586

586

10

13

36

61

128

238

586

586

11

13

37

62

128

238

586

586

12

14

38

62

128

238

586

586

13

14

39

62

128

238

586

586

14

14

39

62

128

238

586

586

15

14

39

62

128

238

586

586

16

14

39

62

128

238

586

586

17

14

39

62

128

238

586

586

18

14

39

62

128

238

586

586

19

14

39

62

128

238

586

586

20

14

39

62

128

238

586

586

21

15

39

62

128

238

586

586

22

16

39

62

128

238

586

586

23

16

39

62

128

238

586

586

24

16

39

62

128

238

586

586

25

17

39

62

128

238

586

586

26

18

39

62

128

238

586

586

27

19

39

62

128

238

586

586

28

19

39

62

128

238

586

586

29

20

39

62

128

238

586

586

30

20

39

62

128

238

586

586

2.4   Forint

Duration (i år)

Kredit- kvalitetssteg 0

Kredit- kvalitetssteg 1

Kredit- kvalitetssteg 2

Kredit- kvalitetssteg 3

Kredit- kvalitetssteg 4

Kredit- kvalitetssteg 5

Kredit- kvalitetssteg 6

1

88

103

130

211

325

673

1 517

2

82

98

125

206

320

668

1 215

3

86

103

128

200

319

667

981

4

84

103

128

199

315

663

805

5

83

102

130

199

312

660

669

6

82

102

131

201

309

657

657

7

81

102

131

200

307

655

655

8

79

101

128

197

305

653

653

9

78

101

127

194

304

652

652

10

74

98

123

189

300

648

648

11

72

96

120

186

297

645

645

12

70

95

118

185

295

643

643

13

70

95

117

184

294

642

642

14

69

94

117

183

293

641

641

15

69

94

116

183

293

641

641

16

68

93

116

182

292

640

640

17

68

92

115

181

292

640

640

18

67

92

114

181

291

639

639

19

66

91

113

180

290

638

638

20

65

90

113

179

289

637

637

21

64

89

112

178

288

636

636

22

64

88

111

177

288

636

636

23

63

87

110

176

287

635

635

24

62

86

109

175

286

634

634

25

61

85

108

174

284

632

632

26

59

84

107

173

283

631

631

27

58

83

106

172

282

630

630

28

57

82

105

171

281

629

629

29

56

81

104

170

280

628

628

30

55

80

103

169

279

627

627

2.5   Svensk krona

Duration (i år)

Kredit- kvalitetssteg 0

Kredit- kvalitetssteg 1

Kredit- kvalitetssteg 2

Kredit- kvalitetssteg 3

Kredit- kvalitetssteg 4

Kredit- kvalitetssteg 5

Kredit- kvalitetssteg 6

1

10

25

52

133

247

595

1 497

2

12

27

54

135

249

597

1 195

3

14

31

56

128

247

594

965

4

16

34

59

130

246

594

789

5

17