ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 42

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
18 februari 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/284 av den 17 februari 2017 om ändring av förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/285 av den 15 februari 2017 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

5

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/286 av den 17 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1613 med avseende på uppfödare i jordbävningsdrabbade områden i Italien

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/287 av den 17 februari 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/288 av den 17 februari 2017 om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

11

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/289 av den 17 februari 2017 om ändring av beslut (Gusp) 2015/2005 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

13

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/290 av den 17 februari 2017 om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser

17

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 2/2016 av Europeiska unionens och Schweiz gemensamma luftfartskommitté inrättad i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart av den 8 december 2016 om ersättning av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart [2017/291]

19

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv ( EUT L 365, 19.12.2014 )

43

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

18.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/284

av den 17 februari 2017

om ändring av förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2017/288 av den 17 februari 2017 om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 314/2004 (2) ger verkan åt rådets beslut 2011/101/Gusp (3) och föreskriver vissa åtgärder mot personer i Zimbabwe, inklusive frysning av deras tillgångar.

(2)

Ett undantag från förbudet mot försäljning, leverans, överföring och export av utrustning som kan användas för internt förtryck bör införas för att vid behov möjliggöra licensiering av viss utrustning för civilt bruk vid gruvdrifts- eller infrastrukturprojekt, efter antagandet av beslut (Gusp) 2017/288.

(3)

Lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att ge verkan åt beslut (Gusp) 2017/288, särskilt för att säkerställa att det tillämpas på ett enhetligt sätt av ekonomiska aktörer i alla medlemsstater.

(4)

Förordning (EG) nr 314/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 314/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 4a

1.   Med avvikelse från artikel 3 får den behöriga myndigheten, enligt förteckningen i bilaga II, i den medlemsstat där exportören är etablerad eller den medlemsstat från vilken de explosiva ämnena eller den tillhörande utrustningen levereras, på sådana villkor som den anser lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av explosiva ämnen och tillhörande utrustning som förtecknas i punkt 4 i bilaga I och finansiellt och tekniskt bistånd, om de explosiva ämnena och den tillhörande utrustningen är avsedd och endast kommer att användas för civilt bruk vid gruvdrift och infrastrukturprojekt.

2.   Det tillstånd som avses i den här artikeln ska beviljas i enlighet med de detaljerade regler som fastställs i artikel 11 i förordning (EG) nr 428/2009. Tillståndet ska vara giltigt i hela unionen.

3.   Exportörer ska till den behöriga myndigheten lämna all relevant information som krävs för bedömningen av deras ansökan om tillstånd.

4.   Den berörda medlemsstaten ska senast två veckor i förväg underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om sin avsikt att bevilja ett sådant tillstånd som avses i punkt 1.”

2.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2017.

På rådets vägnar

E. BARTOLO

Ordförande


(1)  EUT L 42, 18.2.2017, s. 12

(2)  Rådets förordning (EG) nr 314/2004 av den 19 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 55, 24.2.2004, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2011/101/Gusp av den 15 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 42, 16.2.2011, s. 6).


BILAGA

”BILAGA I

Förteckning över utrustning som kan användas för internt förtryck i enlighet med artikel 3

1.

Handeldvapen samt ammunition och tillbehör till dessa enligt följande:

1.1

Handeldvapen som inte omfattas av ML 1 och ML 2 i EU:s gemensamma militära förteckning.

1.2

Ammunition särskilt utformad för handeldvapen enligt punkt 1.1 samt särskilt utformade komponenter till dessa.

1.3

Vapensikten som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

2.

Bomber och granater som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

3.

Följande fordon:

3.1

Fordon utrustade med vattenkanon, särskilt utformade eller anpassade för kravallbekämpning.

3.2

Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att elektrifieras i syfte att stöta bort angripare.

3.3

Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att avlägsna barrikader, inklusive skottsäker byggnadsutrustning.

3.4

Fordon särskilt konstruerade för transport eller förflyttning av fångar och/eller frihetsberövade.

3.5

Fordon särskilt konstruerade för utplacering av rörliga hinder.

3.6

Delar till fordon enligt punkterna 3.1–3.5, särskilt utformade för kravallbekämpning.

Anm.: 1: Denna punkt omfattar inte fordon särskilt utformade för brandbekämpning.

Anm.: 2: Vid tillämpning av punkt 3.5 ska släpvagnar jämställas med ”fordon”.

4.

Explosiva ämnen och utrustning för dessa enligt följande:

4.1

Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för att utlösa explosioner på elektrisk eller annan väg, däribland tändsatser, detonatorer, tändanordningar, tillsatser och snabbstubin samt därtill speciellt konstruerade komponenter, utom utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för en specifik kommersiell användning som innebär igångsättning eller manövrering, med hjälp av sprängämnen, av annan utrustning eller andra anordningar vars funktion inte är att utlösa explosioner (t.ex. pumpar för krockkuddar i bilar och elektriska stoppanordningar för sprinklerutlösare).

4.2

Sprängladdningar med linjär verkan som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

4.3

Andra sprängämnen som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning samt ämnen som har samband med dessa enligt följande:

a)

Amatol.

b)

Nitrocellulosa (som innehåller mer än 12,5 % nitrogen).

c)

Nitroglykol.

d)

Pentyl (PETN).

e)

Pikrylklorid.

f)

2-, 4-, 6-trotyl (TNT).

5.

Skyddsutrustning som inte omfattas av ML 13 i EU:s gemensamma militära förteckning enligt följande:

5.1

Skyddsvästar, skottsäkra och/eller med skydd mot stickvapen.

5.2

Skott- och/eller splittersäkra hjälmar, kravallpolishjälmar, kravallpolissköldar och skottsäkra sköldar.

Anm.: Denna punkt omfattar inte

utrustning särskilt utformad för idrottsutövande,

utrustning särskilt utformad för arbetarskydd.

6.

Simulatorer, förutom sådana som omfattas av ML 14 i EU:s gemensamma militära förteckning, för utbildning i användningen av handeldvapen samt för detta ändamål särskilt utformad programvara.

7.

Utrustning för nattseende och termisk avbildning samt bildförstärkarrör som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

8.

Skärande taggtråd.

9.

Militärknivar, stridsknivar och bajonetter med blad som är längre än 10 cm.

10.

Utrustning särskilt avsedd för tillverkning av de artiklar som tas upp i denna förteckning.

11.

Teknik särskilt avsedd för utveckling, tillverkning eller användning av de artiklar som tas upp i denna förteckning.”


18.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/285

av den 15 februari 2017

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

En fjärrstyrd helikopter med flera rotorer (så kallade ”drönare”) med ett diagonalmått på 35 cm och en vikt på 1 030  g tillsammans med en fjärrkontroll i en detaljhandelsförpackning.

Helikoptern är utrustad med ett system för att garantera stabilitet, WiFi och en GPS-modul (Global Positioning System). Den maximala flyghastigheten är cirka 54 km/tim och flygtiden är 25 minuter.

Fjärrkontrollen sänder på frekvensen 2,4 GHz och drivs av 4 batterier.

Helikoptern kan kontrolleras av fjärrkontrollen (vid fri sikt) inom ett avstånd på upp till 1 000  m.

8802 11 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8802 och 8802 11 00 .

Eftersom helikoptern är utrustad med avancerade flygsystem och har en betydande maxhastighet kan den inte anses vara en leksak enligt nr 9503 .

Helikoptern ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8802 11 00 som en helikopter med en tomvikt av högst 2 000  kg.


18.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/7


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/286

av den 17 februari 2017

om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1613 med avseende på uppfödare i jordbävningsdrabbade områden i Italien

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 219.1 jämförd med artikel 228, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1613 (2) antogs för att komma till rätta med marknadsstörningar som uppkommit genom en global obalans mellan tillgång och efterfrågan i mjölksektorn och andra djurhållningssektorer, särskilt sektorerna för griskött, nöt- och kalvkött och får- och getkött.

(2)

Den jordbävning som drabbade mellersta Italien den 24 augusti 2016 orsakade omfattande mänskliga och materiella skador och ledde till en exceptionellt allvarlig marknadsstörning i de jordbävningsdrabbade regionerna, som huvudsakligen är strukturellt missgynnade bergsområden där djurhållningen är av väsentlig ekonomisk och samhällelig vikt. Eftersom området fortsätter att drabbas av efterskalv och nya jordbävningar är det ekonomiska stöd som lämnas enligt delegerad förordning (EU) 2016/1613 av ännu större vikt för Italien.

(3)

Det belopp som beviljas Italien enligt delegerad förordning (EU) 2016/1613 kompenserar bara en liten del av de faktiska förluster som uppfödarna i de jordbävningsdrabbade områdena haft och därför är det lämpligt att undantagsvis låta Italien bevilja ytterligare stöd till dessa jordbrukare genom att komplettera EU-bidraget.

(4)

Den frist som i delegerad förordning (EU) 2016/1613 sattes ut till den 30 september 2017 för att utgifterna ska ge rätt till EU-bidrag fastställdes utan kännedom om att den exceptionella situationen i Italiens jordbävningsdrabbade områden skulle fortsätta att försämras. Det är därför lämpligt att förlänga fristen för anmälan av de berörda utgifterna till en senare tidpunkt.

(5)

Det är också lämpligt att förlänga tidsfristen inom vilken Italien ska anmäla det sammanlagda utbetalade stödbeloppet per åtgärd, antalet och typen av stödmottagare och bedömningen av åtgärdens ändamålsenlighet.

(6)

För att se till att uppfödare i de jordbävningsdrabbade områdena i Italien får stödet så snart som möjligt bör bestämmelser antas för att Italien snarast ska kunna tillämpa bestämmelserna i delegerad förordning (EU) 2016/1613 i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen. Denna förordning bör därför träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den delegerade förordningen (EU) 2016/1613 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1 ska följande stycke läggas till:

”Avseende de jordbävningsdrabbade områdena i Italien ska dock medlemsstaternas utgifter i samband med utbetalningarna enligt denna förordning berättiga till unionsbidrag endast om betalningarna gjorts senast den 30 september 2018.”

2.

I artikel 2 ska följande stycken läggas till:

”Utöver det stöd som avses i första stycket får för Italiens del kompletterande stöd till uppfödare i de jordbävningsdrabbade områdena beviljas med ytterligare högst 100 % av det belopp som anges i bilagan.

Kompletterande stöd för uppfödare i de jordbävningsdrabbade områdena i Italien ska betalas ut senast den 30 september 2018.”

3.

I artikel 3 b ska följande stycke läggas till:

”Avseende stöd till uppfödare i de jordbävningsdrabbade områdena ska Italien dock underrätta kommissionen senast den 15 oktober 2018 om det sammanlagda utbetalade stödbeloppet per åtgärd, antalet och typen av stödmottagare och bedömningen av åtgärdens ändamålsenlighet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1613 av den 8 september 2016 om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter och jordbrukare inom andra djurhållningssektorer (EUT L 242, 9.9.2016, s. 10).


18.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/287

av den 17 februari 2017

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

337,2

MA

108,3

TN

194,0

TR

126,9

ZZ

191,6

0707 00 05

MA

79,2

TR

184,4

ZZ

131,8

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

58,6

TR

175,4

ZZ

117,0

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

51,5

IL

74,6

MA

45,3

TN

49,5

TR

76,2

ZZ

59,4

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

88,5

IL

127,8

JM

122,7

MA

92,4

TR

86,8

ZZ

103,6

0805 22 00

IL

115,2

MA

98,4

ZZ

106,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

74,5

ZZ

78,5

0808 10 80

CN

128,2

US

115,7

ZZ

122,0

0808 30 90

CL

163,7

CN

102,6

ZA

115,6

ZZ

127,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

18.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/11


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/288

av den 17 februari 2017

om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 februari 2011 antog rådet beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (1).

(2)

Ett undantag från förbudet mot försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning som kan användas för internt förtryck bör införas för att möjliggöra försäljning, leverans, överföring eller export av vissa produkter som endast är avsedda för civilt bruk vid gruvdrifts- eller infrastrukturprojekt.

(3)

Rådet har sett över beslut 2011/101/Gusp mot bakgrund av den politiska utvecklingen i Zimbabwe.

(4)

De restriktiva åtgärderna mot Zimbabwe bör förlängas till och med den 20 februari 2018.

(5)

De restriktiva åtgärderna bör fortsätta att gälla för sju personer och en enhet som anges i bilaga I till beslut 2011/101/Gusp. Det tillfälliga upphävandet av de restriktiva åtgärder som gäller för fem personer som är uppförda på förteckningen i bilaga II till beslut 2011/101/Gusp bör förlängas.

(6)

Beslut 2011/101/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/101/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

”3.   Artikel 2 ska inte gälla försäljning, leverans, överföring eller export av viss utrustning som kan användas för internt förtryck om utrustningen endast är avsedd för civilt bruk vid gruvdrifts- eller infrastrukturprojekt, under förutsättning att tillstånd utfärdas av de behöriga myndigheterna i den exporterande medlemsstaten i varje enskilt fall.”

2.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

1.   Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

2.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 20 februari 2018.

3.   De åtgärder som avses i artiklarna 4.1, 5.1 och 5.2 ska, i den mån de är tillämpliga på personer som är uppförda på förteckningen i bilaga II, tillfälligt upphävas till och med den 20 februari 2018.

4.   Detta beslut ska ses över fortlöpande och ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att beslutets mål inte har uppfyllts.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2017.

På rådets vägnar

Ordförande

E. BARTOLO


(1)  Rådets beslut 2011/101/Gusp av den 15 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 42, 16.2.2011, s. 6).


18.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/13


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/289

av den 17 februari 2017

om ändring av beslut (Gusp) 2015/2005 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 juli 2013 antog rådet beslut 2013/393/Gusp (1) om utnämning av Franz-Michael SKJOLD MELLBIN till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) i Afghanistan.

(2)

Den 10 november 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/2005 (2) om förlängning av uppdraget för den särskilda representanten till och med den 28 februari 2017.

(3)

Den 12 maj 2016 bekräftade rådet att unionen står fast vid sitt åtagande att stödja det civila polisarbetet i Afghanistan efter slutförandet av Eupol Afghanistan under 2016. Rådet framhöll särskilt att de framsteg som uppnåtts av Afghanistan vad gäller respekt för samt skydd och främjande av de mänskliga rättigheterna, särskilt kvinnors och barns rättigheter, måste konsolideras och ytterligare förbättras och integreras i all offentlig verksamhet. Detta stöd bör särskilt ges genom en förstärkning av den särskilda representantens uppdrag i Afghanistan.

(4)

Uppdraget för den särskilda representanten bör förlängas med ytterligare sex månader.

(5)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag under omständigheter som kan förvärras och hindra uppnående av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut (Gusp) 2015/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Franz-Michael SKJOLD MELLBINs uppdrag som särskild representant i Afghanistan förlängs till och med den 31 augusti 2017. Rådet får besluta att uppdraget för den särskilda representanten ska avslutas tidigare, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representanten ska representera unionen och främja unionens politiska mål i Afghanistan, i nära samordning med medlemsstaternas företrädare i Afghanistan. Den särskilda representanten ska i synnerhet

a)

bidra till genomförandet av EU:s och Afghanistans gemensamma uttalande, EU-strategin i Afghanistan 2014–2016 och utarbetandet av en ny EU-strategi i Afghanistan 2017–2020 samt, om så är lämpligt, genomförandet av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan och samarbetsavtalet Joint Way Forward om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU,

b)

stödja den politiska dialogen mellan unionen och Afghanistan,

c)

stödja Förenta nationerna (FN) i dess nyckelroll i Afghanistan, med särskild tonvikt på att bidra till bättre samordning av det internationella biståndet och härigenom främja genomförandet av kommunikéerna från Bonn-, Chicago-, Tokyo-, London- och Brysselkonferenserna samt relevanta FN-resolutioner,

d)

stödja den afghanska reformprocessen i syfte att skapa en tillförlitlig och effektiv poliskår som arbetar i enlighet med internationella normer inom ramen för rättsstatsprincipen och med full respekt för mänskliga rättigheter.”

3.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Uppdrag

För att fullgöra sitt uppdrag ska den särskilda representanten, i nära samarbete med medlemsstaternas företrädare i Afghanistan,

a)

främja unionens syn på den politiska processen och utvecklingen i Afghanistan,

b)

upprätthålla nära kontakter med och stödja utvecklingen av berörda afghanska institutioner, särskilt regeringen och parlamentet samt lokala myndigheter; kontakter bör även upprätthållas med andra afghanska politiska grupper och andra berörda aktörer i Afghanistan, särskilt berörda aktörer från det civila samhället,

c)

upprätthålla nära kontakter med berörda internationella och regionala aktörer i Afghanistan, särskilt den särskilda representanten för FN:s generalsekreterare, Atlantpaktsorganisationens (Nato) höga civila representant och andra viktiga partner och organisationer,

d)

informera om framstegen i strävan att uppnå målen för EU:s och Afghanistans gemensamma uttalande, EU-strategin i Afghanistan 2014–2016, samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan och kommunikéerna från Bonn-, Chicago-, Tokyo-, London- och Brysselkonferenserna, särskilt med avseende på

i)

civil kapacitetsuppbyggnad, särskilt på regional och lokal nivå,

ii)

gott styre, åtgärder mot korruption och upprättande av institutioner som är nödvändiga för rättsstatsprincipen, särskilt ett oberoende domstolsväsen,

iii)

valreformer och konstitutionella reformer,

iv)

reformering av säkerhetssektorn, däribland förstärkning av de rättsliga institutionerna och rättsstatsprincipen, den nationella armén och polisstyrkan, framför allt uppbyggnaden av den civila polisen,

v)

främjande av tillväxt, genom jordbruk och landsbygdsutveckling,

vi)

fullgörande av Afghanistans internationella människorättsåtaganden, inklusive respekt för rättigheterna för personer som tillhör minoriteter och kvinnors och barns rättigheter,

vii)

respekt för de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen,

viii)

främjande av kvinnors deltagande i den offentliga förvaltningen, det civila samhället och fredsprocesser, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325(2000),

ix)

fullgörande av Afghanistans internationella åtaganden, inklusive samarbete i samband med internationella ansträngningar för att bekämpa terrorism, olaglig narkotikahandel och människohandel samt spridning av vapen, massförstörelsevapen och därtill relaterad materiel,

x)

underlättande av det humanitära biståndet och flyktingars och internflyktingars återvändande under ordnade förhållanden,

xi)

ökad effektivitet av unionens närvaro och verksamhet i Afghanistan samt stöd till

utarbetandet av genomföranderapporten om EU:s strategi i Afghanistan 2014–2016, såsom rådet begärt,

utarbetandet av den nya EU-strategin i Afghanistan 2017–2020,

genomförandet av Joint Way Forward om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU,

e)

stödja utvecklingen av polisen i Afghanistan, nämligen genom

i)

övervakning av och rådgivning till de afghanska myndigheterna på en strategisk nivå för att förbättra den långsiktiga utvecklingen av ledarskapsförmåga och beslutskapacitet, i syfte att främja det civila polisarbetet inom Afghanistans nationella poliskår,

ii)

övervakning av och rådgivning till inrikesministeriet om utvalda aspekter av reformen av ministeriet och den nationella poliskårens professionalism, såsom genomförande av politik med avseende på närpolisverksamhet/underrättelsebaserat polisarbete, brottsutredningar,

iii)

övervakning av och rådgivning till rättscentret för korruptionsbekämpning inom ramen för justitieministeriet, så att det kan utveckla förmågan och kapaciteten att ta itu med korruption bland högre tjänstemän inom den offentliga sektorn,

f)

delta aktivt i lokala samordningsforum såsom det gemensamma samordnings- och övervakningsorganet och samtidigt hålla icke-deltagande medlemsstater fullständigt underrättade om de beslut som fattas på dessa nivåer,

g)

delta i och lämna råd om unionens ståndpunkter vid internationella konferenser när det gäller Afghanistan, i nära samarbete med afghanska myndigheter och centrala internationella partner,

h)

aktivt bidra till att främja regionalt samarbete genom relevanta initiativ, bland annat Heart of Asia-/Istanbulprocessen och konferensen för Afghanistan om regionalt ekonomiskt samarbete,

i)

bidra till genomförandet av unionens politik för de mänskliga rättigheterna och EU:s riktlinjer för de mänskliga rättigheterna, i synnerhet med avseende på kvinnor och barn i konfliktdrabbade områden, särskilt genom att övervaka och inrikta sig på utvecklingen i detta avseende,

j)

vid behov stödja en inkluderande fredsprocess under afghansk ledning som leder fram till politiska överenskommelser och varaktig försoning i enlighet med punkt 25 i kommunikén från deltagarna i konferensen i Bryssel om Afghanistan (Partnerskap för välstånd och fred).”

4.

I artikel 5.1 ska följande stycke läggas till:

”Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 mars 2017–31 augusti 2017 ska uppgå till 5 700 000 EUR.”

5.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionen i regionen ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska senast när hans uppdrag löper ut förelägga rådet, den höga representanten och kommissionen en övergripande rapport om uppdragets genomförande.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2017.

På rådets vägnar

E. BARTOLO

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/393/Gusp av den 22 juli 2013 om ändring av beslut 2013/382/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan (EUT L 198, 23.7.2013, s. 47).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2015/2005 av den 10 november 2015 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan (EUT L 294, 11.11.2015, s. 53).


18.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/17


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/290

av den 17 februari 2017

om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (1), särskilt artikel 26.1 a,

med beaktande av rådets beslut 2009/934/RIF av den 30 november 2009 om antagande av tillämpningsföreskrifter för Europols förbindelser med partner, inbegripet för utbyte av personuppgifter och sekretessbelagd information (2), särskilt artiklarna 5 och 6,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

Den 30 november 2009 antog rådet beslut 2009/935/RIF (4).

(2)

Enligt artikel 26.1 a i beslut 2009/371/RIF tilldelas rådet genomförandebefogenheter att fastställa förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser. Den förteckningen återges, i enlighet med beslut 2009/371/RIF och 2009/935/RIF, i bilagan till beslut 2009/935/RIF.

(3)

Det är Europols styrelse som vid behov ser över förteckningen och beslutar huruvida rådet ska föreläggas ett förslag till ändring av förteckningen.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 (5) (nedan kallad Europolförordningen) kommer att tillämpas från och med den 1 maj 2017. I enlighet med protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, är Danmark inte bundet av Europolförordningen och omfattas inte av dess tillämpning. Från och med den 1 maj 2017 kommer Danmark därmed att betraktas som ett tredjeland i förhållande till Europol.

(5)

Mot bakgrund av den vikt som alla sidor fäster vid att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater, terrorism och former av brottslighet som påverkar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik är det viktigt att säkerställa samarbetet mellan Europol och Danmark om centrala frågor i syfte att förbättra unionens förmåga att stå emot säkerhetshot.

(6)

I enlighet med artikel 25.1 c i Europolförordningen kan ett samarbetsavtal som medger utbyte av personuppgifter, vilket har ingåtts före den 1 maj 2017, mellan Europol och ett tredjeland i enlighet med artikel 23 i beslut 2009/371/RIF utgöra grund för överföring av personuppgifter från Europol till ett tredjeland, i den mån överföringen är nödvändig för utförandet av Europols arbetsuppgifter.

(7)

Den 20 december 2016 beslutade Europols styrelse att rekommendera rådet att lägga till Danmark i förteckningen och redogjorde för det operativa behovet av att ingå ett samarbetsavtal med Danmark.

(8)

I syfte att undvika ett operativt tomrum från och med den 1 maj 2017, då Danmark inte längre kommer att medverka i Europol som en medlemsstat, är det mycket viktigt att Europol inleder förfarandet för ingående av ett samarbetsavtal med Danmark som ett tredjeland utan dröjsmål.

(9)

Danmark är bundet av beslut 2009/371/RIF och deltar därför i antagandet och tillämpningen av det här beslutet, som genomför beslut 2009/371/RIF.

(10)

Förenade kungariket och Irland är bundna av beslut 2009/371/RIF och deltar därför i antagandet och tillämpningen av det här beslutet, som genomför beslut 2009/371/RIF.

(11)

Beslut 2009/935/RIF bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I punkt 1 i bilagan till beslut 2009/935/RIF ska följande post införas:

”—

Danmark”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2017.

På rådets vägnar

E. BARTOLO

Ordförande


(1)  EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)  EUT L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)  Yttrande av den 14 februari 2017 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(4)  Rådets beslut 2009/935/RIF av den 30 november 2009 om fastställande av förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser (EUT L 325, 11.12.2009, s. 12).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

18.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/19


BESLUT nr 2/2016 AV EUROPEISKA UNIONENS OCH SCHWEIZ GEMENSAMMA LUFTFARTSKOMMITTÉ INRÄTTAD I ENLIGHET MED AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM LUFTFART

av den 8 december 2016

om ersättning av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart [2017/291]

EUROPEISKA UNIONENS OCH SCHWEIZ GEMENSAMMA LUFTFARTSKOMMITTÉ HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 23.4.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Bilagan till detta beslut ska från och med den 1 februari 2017 ersätta bilagan till avtalet.

Utfärdat i Genève den 8 december 2016.

På gemensamma kommitténs vägnar

Filip CORNELIS

Chefen för Europeiska unionens delegation

Christian HEGNER

Chefen för Schweiz delegation


BILAGA

I detta avtal gäller följande definitioner:

Enligt Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, ska Europeiska unionen ersätta och efterträda Europeiska gemenskapen.

När det i rättsakter, som ingår i förteckningen i denna bilaga, hänvisas till medlemsstater i Europeiska gemenskapen, som ersatts av Europeiska unionen, eller krav på en förbindelse med dessa, ska dessa hänvisningar anses gälla även Schweiz eller krav på en förbindelse med Schweiz.

Hänvisningarna till rådets förordningar (EEG) nr 2407/92 och nr 2408/92 i artiklarna 4, 15, 18, 27 och 35 i avtalet ska förstås som hänvisningar till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008.

Utan att det påverkar tolkningen av artikel 15 i detta avtal ska begreppet EG-lufttrafikföretag, som förekommer i nedanstående gemenskapsdirektiv och gemenskapsförordningar, inbegripa lufttrafikföretag som innehar tillstånd och som har sin huvudsakliga verksamhet och, i förekommande fall, sitt säte i Schweiz i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1008/2008. – Hänvisningar till förordning (EEG) nr 2407/92 ska förstås som hänvisningar till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008.

I följande rättsakter ska alla hänvisningar till artiklarna 81 och 82 i fördraget eller till artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt förstås som en hänvisning till artiklarna 8 respektive 9 i detta avtal.

1.   Liberalisering av luftfarten och andra bestämmelser om civil luftfart

Nr 1008/2008

Europaparlamentets och rådets förordning av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Nr 2000/79

Rådets direktiv av den 27 november 2000 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts mellan Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA)

Nr 93/104

Rådets direktiv av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, ändrat genom

direktiv 2000/34/EG

Nr 437/2003

Europaparlamentets och rådets förordning av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post

Nr 1358/2003

Kommissionens förordning av den 31 juli 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post, och om ändring av bilagorna I och II till den förordningen

Nr 785/2004

Europaparlamentets och rådets förordning av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer, ändrad genom

kommissionens förordning (EU) nr 285/2010

Nr 95/93

Rådets förordning av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (artiklarna 1–12), ändrad genom

förordning (EG) nr 793/2004

Nr 2009/12

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter

Nr 96/67

Rådets direktiv av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen

(Artiklarna 1–9, 11–23, 25)

Nr 80/2009

Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 januari 2009 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2299/89

2.   Konkurrensregler

Nr 1/2003

Rådets förordning av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (artiklarna 1–13, 15–45)

(I den utsträckning som den förordningen berör tillämpningen av detta avtal. Införandet av den förordningen påverkar inte ansvarsfördelningen enligt detta avtal.)

Nr 773/2004

Kommissionens förordning av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 1792/2006,

kommissionens förordning (EG) nr 622/2008

Nr 139/2004

Rådets förordning av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”).

(artiklarna 1–18, artikel 19.1–19.2, artiklarna 20–23)

Med avseende på artikel 4.5 i koncentrationsförordningen ska följande gälla mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz:

1.

När det gäller en koncentration enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 som inte har en gemenskapsdimension enligt definitionen i artikel 1 i den förordningen och som får prövas enligt den nationella konkurrenslagstiftningen i minst tre EG-medlemsstater och Schweiziska edsförbundet, får de personer eller företag som avses i artikel 4.2 i förordningen före varje anmälan till de behöriga myndigheterna genom en motiverad skrivelse underrätta kommissionen om att koncentrationen bör undersökas av kommissionen.

2.

Europeiska kommissionen ska utan dröjsmål översända alla skrivelser enligt artikel 4.5 i förordning (EG) nr 139/2004 och enligt föregående punkt till Schweiziska edsförbundet.

3.

I de fall då Schweiziska edsförbundet invänder mot begäran om hänskjutande av ärendet ska den behöriga schweiziska konkurrensmyndigheten behålla sin behörighet och ärendet inte hänskjutas från Schweiziska edsförbundet i enlighet med denna punkt.

När det gäller de tidsgränser som avses i artikel 4.4 och 4.5, artikel 9.2 och 9.6 samt artikel 22.2 i koncentrationsförordningen ska följande gälla:

1.

Europeiska kommissionen ska utan dröjsmål översända alla relevanta handlingar enligt artikel 4.4 och 4.5, artikel 9.2 och 9.6 samt artikel 22.2 till den behöriga schweiziska konkurrensmyndigheten.

2.

De tidsfrister som avses i artikel 4.4 och 4.5, artikel 9.2 och 9.6 samt artikel 22.2 i förordning (EG) nr 139/2004 ska när det gäller Schweiziska edsförbundet börja löpa den dag då handlingarna inkommer till den behöriga schweiziska konkurrensmyndigheten.

Nr 802/2004

Kommissionens förordning av den 7 april 2004 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (artiklarna 1–24), senast ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 1792/2006,

kommissionens förordning (EG) nr 1033/2008,

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1269/2013.

Nr 2006/111

Kommissionens direktiv av den 16 november 2006 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet

Nr 487/2009

Rådets förordning av den 25 maj 2009 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn

3.   Flygsäkerhet

Nr 216/2008

Europaparlamentets och rådets förordning av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG, ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 690/2009,

förordning (EG) nr 1108/2009,

kommissionens förordning (EU) nr 6/2013,

kommissionens förordning (EU) 2016/4.

Byrån ska även i Schweiz ha de befogenheter den beviljats genom förordningen.

Kommissionen ska även i Schweiz ha de befogenheter den beviljats genom beslut som antagits enligt artiklarna 11.2, 14.5, 14.7, 24.5, 25.1, 38.3 i, 39.1, 40.3, 41.3, 41.5, 42.4, 54.1 och 61.3.

De hänvisningar till ”medlemsstaterna” i artikel 65 i förordningen eller i bestämmelserna i beslut 1999/468/EG som anges i den bestämmelsen ska inte gälla Schweiz; detta påverkar dock inte den horisontella anpassning som anges i andra strecksatsen i bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart.

Denna förordning ska inte på något sätt bemyndiga Europeiska byrån för luftfartssäkerhet att agera på Schweiz vägnar inom ramen för internationella avtal annat än för att bistå Schweiz vid fullgörandet av landets åtaganden enligt sådana avtal.

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 ska ”eller Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

ii)

I punkt 2 a ska ”eller Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

iii)

I punkt 2 ska leden b och c utgå.

iv)

Följande punkt ska läggas till:

”3.   När gemenskapen förhandlar med ett tredjeland för att ingå avtal om att en medlemsstat eller byrån ska få utfärda certifikat på grundval av certifikat som utfärdats av luftfartsmyndigheterna i det tredjelandet, ska den eftersträva att Schweiz erbjuds ett liknande avtal med det aktuella tredjelandet. Schweiz ska i sin tur eftersträva att ingå sådana avtal med tredjeländer som motsvarar gemenskapens avtal.”

b)

I artikel 29 ska följande punkt läggas till:

”4.   Genom undantag från artikel 12.2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna kan schweiziska medborgare som åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter få anställas på kontrakt av byråns verkställande direktör.”

c)

I artikel 30 ska följande stycke läggas till:

”Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska tillämpas av Schweiz när det gäller byrån; protokollet är bifogat som bilaga A till den nuvarande bilagan, i enlighet med tillägget till bilaga A.”

d)

I artikel 37 ska följande stycke läggas till:

”Schweiz ska delta oinskränkt i styrelsen och ska ha samma rättigheter och skyldigheter som EU:s medlemsstater, med undantag av rösträtt.”

e)

I artikel 59 ska följande punkt läggas till:

”12.   Schweiz ska svara för en del av det ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 b enligt följande formel:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a+b) 0,2/100] c/C

där

S

=

den del av byråns budget som inte omfattas av de arvoden och avgifter som anges i punkt 1 c och d

a

=

antalet associerade stater

b

=

antalet EU-medlemsstater

c

=

Schweiz bidrag till Icao-budgeten

C

=

det totala bidraget från EU:s medlemsstater och de associerade staterna till Icao-budgeten.”

f)

I artikel 61 ska följande stycke läggas till:

”De bestämmelser som gäller gemenskapens finansiella kontroll i Schweiz avseende deltagarna i byråns verksamhet återfinns i bilaga B till den nuvarande bilagan.”

g)

Bilaga II till förordningen ska utvidgas till följande typer av luftfartyg i deras egenskap av produkter som omfattas av artikel 2.3 a ii i kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (1):

 

A/c – [HB-IMY, HB-IWY] – typ Gulfstream G-IV

 

A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – typ Gulfstream G-V

 

A/c – [HB-ZCW, HB-ZDF] – typ MD900.

Nr 1178/2011

Kommissionens förordning av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändrad genom

kommissionens förordning (EU) nr 290/2012,

kommissionens förordning (EU) nr 70/2014,

kommissionens förordning (EU) nr 245/2014,

kommissionens förordning (EU) 2015/445,

kommissionens förordning (EU) 2016/539

Nr 3922/91

Rådets förordning av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (artiklarna 1–3, 4.2, 4.5–4.11 och 4.13), ändrad genom

förordning (EG) nr 1899/2006,

förordning (EG) nr 1900/2006,

kommissionens förordning (EG) nr 8/2008,

kommissionens förordning (EG) nr 859/2008

Nr 996/2010

Europaparlamentets och rådets förordning av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG, ändrad genom

förordning (EU) nr 376/2014

Nr 104/2004

Kommissionens förordning av den 22 januari 2004 om fastställande av bestämmelser för organisationen och sammansättningen av överklagandenämnden för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Nr 2111/2005

Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG

Nr 473/2006

Kommissionens förordning av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

Nr 474/2006

Kommissionens förordning av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen, senast ändrad genom

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/963

Nr 1332/2011

Kommissionens förordning av den 16 december 2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften, ändrad genom

kommissionens förordning (EU) 2016/583

Nr 646/2012

Kommissionens genomförandeförordning av den 16 juli 2012 med närmare bestämmelser om böter och viten vid bristande överensstämmelse med bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

Nr 748/2012

Kommissionens förordning av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer, ändrad genom

kommissionens förordning (EU) nr 7/2013,

kommissionens förordning (EU) nr 69/2014,

kommissionens förordning (EU) 2015/1039,

kommissionens förordning (EU) 2016/5

Nr 965/2012

Kommissionens förordning av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändrad genom

kommissionens förordning (EU) nr 800/2013,

kommissionens förordning (EU) nr 71/2014,

kommissionens förordning (EU) nr 83/2014,

kommissionens förordning (EU) nr 379/2014,

kommissionens förordning (EU) 2015/140,

kommissionens förordning (EU) 2015/1329,

kommissionens förordning (EU) 2015/640,

kommissionens förordning (EU) 2015/2338,

kommissionens förordning (EU) 2016/1199

Nr 2012/780

Kommissionens beslut av den 5 december 2012 om rätt till tillgång till det europeiska centrala upplag med säkerhetsrekommendationer och svaren på dessa som inrättats enligt artikel 18.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG

Nr 628/2013

Kommissionens genomförandeförordning av den 28 juni 2013 om arbetsmetoder för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet vid standardiseringsinspektioner och vid övervakning av tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 736/2006

Nr 139/2014

Kommissionens förordning av den 12 februari 2014 om krav och administrativa rutiner för flygplatser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

Nr 319/2014

Kommissionens förordning av den 27 mars 2014 om de certifikatavgifter och tjänsteavgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och om upphävande av förordning (EG) nr 593/2007

Nr 376/2014

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 3 april 2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007

Nr 452/2014

Kommissionens förordning av den 29 april 2014 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygdrift som utförs av operatörer från tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändrad genom

kommissionens förordning (EU) 2016/1158

Nr 1321/2014

Kommissionens förordning av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter, ändrad genom

kommissionens förordning (EU) 2015/1088,

kommissionens förordning (EU) 2015/1536

Nr 2015/340

Kommissionens förordning av den 20 februari 2015 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygledarcertifikat samt andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 805/2011

Nr 2015/640

Kommissionens förordning av den 23 april 2015 om ytterligare luftvärdighetsspecifikationer för en viss typ av drift och om ändring av förordning (EU) nr 965/2012

Nr 2015/1018

Kommissionens genomförandeförordning av den 29 juni 2015 om fastställande av en förteckning som klassificerar händelser inom civil luftfart som obligatoriskt måste rapporteras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014

4.   Luftfartsskydd

Nr 300/2008

Europaparlamentets och rådets förordning av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002

Nr 272/2009

Kommissionens förordning av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008, ändrad genom

kommissionens förordning (EU) nr 297/2010,

kommissionens förordning (EU) nr 720/2011,

kommissionens förordning (EU) nr 1141/2011,

kommissionens förordning (EU) nr 245/2013

Nr 1254/2009

Kommissionens förordning av den 18 december 2009 om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta alternativa säkerhetsåtgärder

Nr 18/2010

Kommissionens förordning av den 8 januari 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 vad gäller specifikationer för nationella program för verksamhetskontroll för skyddet av den civila luftfarten

Nr 72/2010

Kommissionens förordning av den 26 januari 2010 om fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspektioner på luftfartsskyddsområdet, ändrad genom

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/472

Nr 2015/1998

Kommissionens genomförandeförordning av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd, ändrad genom

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2426

Nr 2015/8005

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd och de uppgifter som avses i artikel 18 a i förordning (EG) nr 300/2008

5.   Flygtrafikledning

Nr 549/2004

Europaparlamentets och rådets förordning av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”), ändrad genom

förordning (EG) nr 1070/2009

Kommissionen ska i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artiklarna 6, 8, 10, 11 och 12.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

I punkt 2 ska ”på gemenskapsnivå” ersättas med ”på gemenskapsnivå, med Schweiz”.

Trots den horisontella anpassning som avses i andra strecksatsen i bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart ska hänvisningen till medlemsstaterna i artikel 5 i förordning (EG) nr 549/2004 och i beslut 1999/468/EG i den artikeln inte anses omfatta Schweiz.

Nr 550/2004

Europaparlamentets och rådets förordning av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”), ändrad genom

förordning (EG) nr 1070/2009

Kommissionen ska i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artiklarna 9a, 9b, 15, 15a, 16 och 17.

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, ändras på följande sätt:

a)

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

I punkt 2 ska ”och Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

b)

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

I punkterna 1 och 6 ska ”och Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

c)

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

I punkt 1 ska ”och Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

d)

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

I punkt 1 ska ”och Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

e)

Artikel 16.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska rikta sitt beslut till medlemsstaterna och informera tjänsteleverantören, i den mån denne är rättsligt berörd, om sitt beslut.”

Nr 551/2004

Europaparlamentets och rådets förordning av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om luftrummet”), ändrad genom

förordning (EG) nr 1070/2009

Kommissionen ska i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artiklarna 3a, 6 och 10.

Nr 552/2004

Europaparlamentets och rådets förordning av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”), ändrad genom

förordning (EG) nr 1070/2009

Kommissionen ska i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artiklarna 4, 7 och 10.3.

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, ändras på följande sätt:

a)

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

I punkt 2 ska ”eller Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

b)

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

I punkt 4 ska ”eller Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

c)

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

I avsnitt 3 andra och sista strecksatsen ska ”eller Schweiz” införas efter ”gemenskapen”.

Nr 2150/2005

Kommissionens förordning av den 23 december 2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet

Nr 1033/2006

Kommissionens förordning av den 4 juli 2006 om krav på förfaranden för färdplaner före flygning inom det gemensamma europeiska luftrummet, ändrad genom

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012,

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 428/2013

Nr 1032/2006

Kommissionens förordning av den 6 juli 2006 om krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst, ändrad genom

kommissionens förordning (EG) nr 30/2009

Nr 219/2007

Rådets förordning av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR), ändrad genom

rådets förordning (EG) nr 1361/2008,

rådets förordning (EU) nr 721/2014

Nr 633/2007

Kommissionens förordning av den 7 juni 2007 om krav avseende tillämpningen av ett protokoll för överföring av färdplansdata, för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst, ändrad genom

kommissionens förordning (EU) nr 283/2011

Nr 482/2008

Kommissionens förordning av den 30 maj 2008 om ett system för säkerhetssäkring av programvara vilket ska genomföras av leverantörer av flygtrafiktjänster och om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005, ändrad genom

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011

Nr 29/2009

Kommissionens förordning av den 16 januari 2009 om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet, ändrad genom

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/310

Texten i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

”Schweiz UIR” ska läggas till i bilaga I, del A.

Nr 262/2009

Kommissionens förordning av den 30 mars 2009 om fastställande av krav för en samordnad tilldelning och användning av Mod S-interrogatorkoder för det gemensamma europeiska luftrummet

Nr 73/2010

Kommissionens förordning av den 26 januari 2010 om kvalitetskraven på flygdata och flyginformation för ett gemensamt europeiskt luftrum, ändrad genom

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1029/2014

Nr 255/2010

Kommissionens förordning av den 25 mars 2010 om fastställande av gemensamma regler för flödesplanering (ATFM), ändrad genom

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012,

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1006

Nr K(2010) 5134

Kommissionens beslut av den 29 juli 2010 om utnämnandet av ett organ för kvalitetsgranskning för det gemensamma europeiska luftrummet

Nr 2014/672

Kommissionens genomförandebeslut av den 24 september 2014 om förlängning av utnämnandet av organet för prestationsgranskning för det gemensamma europeiska luftrummet

Nr 176/2011

Kommissionens förordning av den 24 februari 2011 om de uppgifter som ska lämnas innan ett funktionellt luftrumsblock inrättas och ändras

Nr 677/2011

Kommissionens förordning av den 7 juli 2011 om genomförandebestämmelser för nätverksfunktioner för flygledningstjänst (ATM) och om ändring av förordning (EU) nr 691/2010, ändrad genom

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 970/2014

Nr 2011/4130

Kommissionens beslut av den 7 juli 2011 om utnämningen av nätverksförvaltaren för flygledningstjänstens (ATM) funktioner inom det gemensamma europeiska luftrummet

Nr 1034/2011

Kommissionens genomförandeförordning av den 17 oktober 2011 om säkerhetstillsyn inom flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 691/2010

Nr 1035/2011

Kommissionens genomförandeförordning av den 17 oktober 2011 om gemensamma krav för tillhandahållande av flygtrafiktjänster och om ändring av förordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU) nr 691/2010, ändrad genom

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012,

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 448/2014

Nr 1206/2011

Kommissionens genomförandeförordning av den 22 november 2011 om fastställande av krav på identifiering av luftfartyg för övervakning av det gemensamma europeiska luftrummet

Texten i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

”Schweiz UIR” ska läggas till i bilaga I.

Nr 1207/2011

Kommissionens genomförandeförordning av den 22 november 2011 om krav på övervakningens prestanda och driftskompatibilitet för det gemensamma europeiska luftrummet, ändrad genom

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1028/2014

Nr 923/2012

Kommissionens genomförandeförordning av den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010, ändrad genom

kommissionens förordning (EU) 2015/340,

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1185

Nr 1079/2012

Kommissionens genomförandeförordning av den 16 november 2012 om fastställande av kravavseende kanalseparation vid röstkommunikation för det gemensamma europeiska luftrummet, ändrad genom

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 657/2013

Nr 390/2013

Kommissionens genomförandeförordning av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner

Nr 391/2013

Kommissionens genomförandeförordning av den 3 maj 2013 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster

Nr 409/2013

Kommissionens genomförandeförordning av den 3 maj 2013 om definition av gemensamma projekt, fastställande av styrelseformer och identifiering av incitament till stöd för genomförandet av den europeiska generalplanen för flygledningstjänst

Nr 2014/132

Kommissionens genomförandebeslut av den 11 mars 2014 om fastställande av unionstäckande prestationsmål för nätet för flygledningstjänst och gränsvärden för varning för den andra referensperioden 2015–2019

Nr 716/2014

Kommissionens genomförandeförordning av den 27 juni 2014 om inrättandet av det gemensamma pilotprojektet till stöd för generalplanen för det europeiska nätverket för flygledningstjänst

Nr 2015/2224

Kommissionens genomförandebeslut av den 27 november 2015 om utnämnande av ordförande, ledamöter och suppleanter i nätverksstyrelsen för nätverksfunktionerna för flygledningstjänst för andra referensperioden (2015–2019)

Nr 2016/1373

Kommissionens genomförandebeslut av den 11 augusti 2016 om godkännande av prestationsplanen för nätverket för den andra referensperioden avseende prestationssystemet för det gemensamma europeiska luftrummet (2015–2019)

6.   Miljö och buller

Nr 2002/30

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 26 mars 2002 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i gemenskapen (artiklarna 1–12 och 14–18)

(De ändringar av bilaga I som härrör från bilaga II kapitel 8 (Transportpolitik) avsnitt G (Luftfart) punkt 2 i akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen är tillämpliga.)

Nr 89/629

Rådets direktiv av den 4 december 1989 om begränsning av buller från civila jetmotordrivna underljudsflygplan

(Artiklarna 1–8)

Nr 2006/93

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 12 december 2006 om reglering av utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988)

7.   Konsumentskydd

Nr 90/314

Rådets direktiv av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang

(Artiklarna 1–10)

Nr 93/13

Rådets direktiv av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal

(Artiklarna 1–11)

Nr 2027/97

Rådets förordning av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor (artiklarna 1–8), ändrad genom

förordning (EG) nr 889/2002

Nr 261/2004

Europaparlamentets och rådets förordning av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91

(Artiklarna 1–18)

Nr 1107/2006

Europaparlamentets och rådets förordning av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet

8.   Diverse

Nr 2003/96

Rådets direktiv av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

(Artikel 14.1 b och 14.2)

9.   Bilagor

A:

Protokoll om Europeiska unionens privilegier och immuniteter

B:

Bestämmelser om Europeiska unionens finansiella kontroll avseende schweiziska deltagare i Easas verksamhet


(1)  EUT L 243, 27.9.2003, s. 6.

BILAGA A

Protokoll om europeiska unionens immunitet och privilegier

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel 343 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 191 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, ska Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen åtnjuta sådan immunitet och sådana privilegier inom medlemsstaternas territorium som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter,

HAR ENATS om följande bestämmelser som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

KAPITEL I

EUROPEISKA UNIONENS EGENDOM, MEDEL, TILLGÅNGAR OCH TRANSAKTIONER

Artikel 1

Unionens lokaler och byggnader ska vara okränkbara. De får inte genomsökas, beslagtas, konfiskeras eller exproprieras. Unionens egendom och tillgångar får inte utan tillstånd från domstolen bli föremål för några administrativa eller rättsliga tvångsåtgärder.

Artikel 2

Unionens arkiv ska vara okränkbara.

Artikel 3

Unionen, dess tillgångar, inkomster och övrig egendom ska vara befriade från alla direkta skatter.

Medlemsstaternas regeringar ska i alla de fall där så är möjligt vidta lämpliga åtgärder för att efterskänka eller betala tillbaka summan av de indirekta skatter och avgifter som ingår i priset på lös eller fast egendom när unionen för tjänstebruk gör betydande inköp i vilka denna typ av skatter och avgifter inkluderas i priset. Dessa bestämmelser får dock inte tillämpas på ett sådant sätt att konkurrensen inom unionen snedvrids.

Ingen befrielse ska beviljas för sådana skatter och avgifter som utgör betalning för allmännyttiga tjänster.

Artikel 4

Unionen ska vara befriad från alla tullar, förbud och restriktioner vad avser import och export av varor som är avsedda för tjänstebruk. Varor som på detta sätt har förts in i en stat får inte avyttras – vare sig detta sker mot betalning eller inte – inom denna stats territorium, om det inte sker på villkor som godkänts av den statens regering.

Unionen ska också vara befriad från alla tullar, förbud och restriktioner vad avser import och export av unionens publikationer.

KAPITEL II

MEDDELANDEN OCH IDENTITETSHANDLINGAR (LAISSEZ-PASSER)

Artikel 5

Vad avser unionens officiella meddelanden och översändandet av alla dess dokument ska unionens institutioner inom varje medlemsstats territorium åtnjuta samma behandling som staten i fråga ger diplomatiska beskickningar.

Officiell korrespondens och andra former av officiella meddelanden som unionens institutioner skickar får inte censureras.

Artikel 6

Identitetshandling i den form som rådet, med enkel majoritet, ska fastställa kan av ordförandena för unionens institutioner utställas till ledamöter, medlemmar och anställda i unionens institutioner och ska godtas som giltig resehandling av medlemsstaternas myndigheter. Dessa identitetshandlingar ska utställas till tjänstemän och övriga anställda enligt de villkor som fastställts i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen.

Kommissionen får sluta avtal om att dessa identitetshandlingar ska gälla som giltiga resehandlingar inom tredjelands territorium.

KAPITEL III

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 7

Europaparlamentets ledamöter får inte underkastas någon begränsning av administrativ eller annan natur i sin rörelsefrihet under resa till eller från Europaparlamentets mötesplats.

Europaparlamentets ledamöter ska, vad avser tull- och valutakontroll,

a)

av sin egen regering beviljas samma lättnader som högre tjänstemän som tillfälligt reser utomlands i offentligt uppdrag,

b)

av regeringarna i övriga medlemsstater beviljas samma lättnader som företrädare för utländska regeringar med tillfälligt offentligt uppdrag.

Artikel 8

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 9

Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

a)

vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b)

vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten ska även gälla under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

KAPITEL IV

FÖRETRÄDARE FÖR DE MEDLEMSSTATER SOM DELTAR I ARBETET I EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER

Artikel 10

Företrädare för de medlemsstater som deltar i arbetet i unionens institutioner, deras rådgivare och tekniska experter ska i sin tjänsteutövning och under resan till och från mötesplatsen åtnjuta sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader.

Denna artikel ska även vara tillämplig på ledamöter av unionens rådgivande organ.

KAPITEL V

TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA I EUROPEISKA UNIONEN

Artikel 11

Inom varje medlemsstats territorium och oberoende av statstillhörighet ska tjänstemän och övriga anställda i unionen

a)

åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden vad avser handlingar som de har begått i sin tjänsteutövning, inbegripet muntliga och skriftliga uttalanden, om inte annat följer av bestämmelserna i de fördrag som dels behandlar reglerna för tjänstemännens och de anställdas ansvar gentemot unionen, dels Europeiska unionens domstols behörighet att döma i tvister mellan unionen och dess tjänstemän och övriga anställda; de ska åtnjuta denna immunitet även efter det att deras uppdrag har upphört,

b)

tillsammans med sina äkta makar och av dem försörjda familjemedlemmar vara undantagna från bestämmelser om begränsning av invandring och formaliteter för registrering av utlänningar,

c)

beviljas samma lättnader i fråga om valuta- och växlingsbestämmelser som normalt beviljas tjänstemän i internationella organisationer,

d)

då de tillträder sin tjänst i landet i fråga, ha rätt att tullfritt föra in sitt bohag och sina personliga tillhörigheter, samt ha rätt att tullfritt föra ut sitt bohag och sina personliga tillhörigheter då deras tjänstgöringstid i landet är slut, om inte annat följer av de villkor som regeringen i det land där rätten utövas, i båda fallen, anser nödvändiga,

e)

ha rätt att tullfritt införa ett motorfordon för personligt bruk som antingen förvärvats enligt gällande regler för hemmamarknaden i det land där de senast var bosatta eller i det land där de är medborgare, samt ha rätt att tullfritt föra ut fordonet, om inte annat följer av de villkor som det berörda landets regering, i båda fallen, anser nödvändiga.

Artikel 12

Unionens tjänstemän och övriga anställda ska vara skyldiga att betala skatt till unionen på de löner och arvoden de får av unionen enligt de villkor och det förfarande som fastställts av Europaparlamentet och rådet, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter samråd med berörda institutioner.

De ska vara befriade från nationella skatter på de löner och arvoden de får av unionen.

Artikel 13

Unionens tjänstemän och övriga anställda som enbart på grund av sin tjänsteutövning i unionen bosätter sig inom territoriet för en annan medlemsstat än den i vilken de vid tiden för sitt tjänstetillträde vid unionen var skatterättsligt bosatta, ska – vad avser inkomst- och förmögenhetsbeskattning samt arvsskatt och tillämpningen av avtal om undvikande av dubbelbeskattning som ingåtts mellan unionens medlemsstater – i båda länderna behandlas som om de fortfarande var bosatta på sin tidigare bostadsort, förutsatt att denna ligger inom en av unionens medlemsstater. Detta gäller även för äkta makar, förutsatt att de inte utövar någon egen yrkesverksamhet, och för barn som de personer som avses i denna artikel försörjer och har hand om.

Lös egendom som tillhör de personer som avses i föregående stycke och som finns inom den stats territorium i vilken de uppehåller sig, ska vara befriad från arvsskatt i den staten. Vid fastställande av sådan skatt ska den lösa egendomen anses finnas i den stat där personerna skatterättsligt är bosatta, om inte annat följer av tredjelands rätt och eventuell tillämpning av bestämmelser i internationella avtal om dubbelbeskattning.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel ska inte hänsyn tas till en bostadsort som enbart beror på tjänsteutövning inom andra internationella organisationer.

Artikel 14

Europaparlamentet och rådet ska, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter samråd med berörda institutioner, fastställa ordningen för sociala förmåner för unionens tjänstemän och övriga anställda.

Artikel 15

Europaparlamentet och rådet ska, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter samråd med berörda institutioner, besluta vilka grupper av unionens tjänstemän och övriga anställda bestämmelserna i artikel 11, artikel 12 andra stycket och artikel 13 helt eller delvis ska tillämpas på.

Medlemsstaternas regeringar ska regelbundet underrättas om namn, ställning och adress avseende de tjänstemän och övriga anställda som ingår i dessa grupper.

KAPITEL VI

IMMUNITET OCH PRIVILEGIER FÖR TREDJELANDS BESKICKNINGAR ACKREDITERADE HOS EUROPEISKA UNIONEN

Artikel 16

Den medlemsstat på vars territorium unionen har sitt säte ska bevilja tredjelands beskickning som är ackrediterad hos unionen immunitet och privilegier enligt diplomatisk sedvänja.

KAPITEL VII

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 17

Privilegier, immunitet och lättnader ska endast beviljas unionens tjänstemän och övriga anställda om det ligger i unionens intresse.

Var och en av unionens institutioner ska upphäva den immunitet som har beviljats en tjänsteman eller en annan anställd, om institutionen anser att upphävandet av immuniteten inte strider mot unionens intresse.

Artikel 18

Unionens institutioner ska vid tillämpningen av detta protokoll samarbeta med de berörda medlemsstaternas ansvariga myndigheter.

Artikel 19

Artiklarna 11–14 och artikel 17 ska vara tillämpliga på kommissionens ledamöter.

Artikel 20

Artiklarna 11–14 och artikel 17 ska vara tillämpliga på Europeiska unionens domstols domare, generaladvokater, justitiesekreterare och biträdande referenter, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3 i protokollet om Europeiska unionens domstols stadga vad avser immunitet mot rättsliga förfaranden för domare och generaladvokater.

Artikel 21

Detta protokoll ska även vara tillämpligt på Europeiska investeringsbanken, på ledamöterna av dess organ, dess personal och de företrädare för medlemsstaterna som deltar i bankens arbete, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i protokollet om bankens stadga.

Europeiska investeringsbanken ska dessutom vara befriad från alla skatter eller liknande avgifter vid de tillfällen då dess kapital utökas och från de olika formaliteter som kan vara förknippade därmed i den stat där banken har sitt säte. På samma sätt ska bankens upplösning eller likvidation inte medföra några skatter eller avgifter. Slutligen ska den verksamhet som banken och dess organ bedriver i enlighet med dess stadga inte vara föremål för någon omsättningsskatt.

Artikel 22

Detta protokoll ska också tillämpas på Europeiska centralbanken, medlemmarna av dess beslutande organ och dess personal, dock utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Europeiska centralbanken ska dessutom vara befriad från alla skatter och liknande avgifter på grund av en ökning av dess kapital och från olika formaliteter som kan vara förenade därmed i den stat där banken har sitt säte. Bankens och dess beslutande organs verksamhet enligt stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken ska inte påföras någon omsättningsskatt.

Tillägg

Bestämmelser för hur protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska tillämpas på Schweiz

1.   Tillämpningsområdet utsträcks till att omfatta Schweiz

Alla hänvisningar till medlemsstaterna i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier (nedan kallat protokollet) ska även omfatta Schweiz, såvida inget annat sägs i följande bestämmelser.

2.   Byrån är befriad från indirekta skatter, däribland mervärdesskatt

Varor och tjänster som exporteras från Schweiz ska befrias från schweizisk mervärdesskatt. För varor och tjänster som levereras till byrån i Schweiz för byråns verksamhet ska befrielsen från mervärdesskatt, i enlighet med artikel 3 andra stycket i protokollet, ske genom restitution. Befrielse från mervärdesskatt ska beviljas om det faktiska inköpspris som är angivet i fakturan eller motsvarande dokument för varan eller tjänsten uppgår till minst 100 schweizerfranc, inklusive skatter och avgifter.

Mervärdesskatten ska restitueras efter insändande av erforderliga schweiziska ansökningsformulär till Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA (schweiziska federala skattemyndighetens centralenhet för mervärdesskatteärenden). Som regel ska handläggningen vara klar inom tre månader från det att restitutionsansökan ingetts tillsammans med erforderliga underlag.

3.   Hur reglerna för byråns personal ska tillämpas

Beträffande artikel 12 andra stycket i protokollet ska Schweiz, i överensstämmelse med principerna i sin nationella rätt, befria tjänstemän och övriga anställda vid byrån, såsom de definieras i artikel 2 i rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 (1) från federala, kantonala och kommunala skatter på löner, vederlag och arvoden som utbetalas av unionen vilka omfattas av en intern skatt som uppbärs av unionen och tillfaller denna.

Schweiz ska inte betraktas som en medlemsstat enligt punkt 1 vid tillämpningen av artikel 13 i protokollet.

Tjänstemän och övriga anställda vid byrån, liksom deras familjemedlemmar som är anslutna till det socialförsäkringssystem som gäller för Europeiska unionens tjänstemän och övriga anställda, är inte skyldiga att vara anslutna till det schweiziska socialförsäkringssystemet.

Europeiska unionens domstol ska ha exklusiv behörighet i alla ärenden som rör förbindelserna mellan å ena sidan byrån och kommissionen och å andra sidan byråns personal när det gäller tillämpningen av rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (2) och EU-lagstiftningens övriga bestämmelser om arbetsvillkor.


(1)  Rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 av den 25 mars 1969 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna (EGT L 74, 27.3.1969, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (anställningsvillkor för övriga anställda) (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

BILAGA B

Finansiell kontroll avseende schweiziska deltagare i europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Artikel 1

Direkt förbindelse

Byrån och kommissionen ska stå i direkt förbindelse med alla fysiska och juridiska personer som har skatterättslig hemvist i Schweiz och som deltar i byråns verksamhet i egenskap av avtalsparter, deltagare i något av byråns program, underleverantörer eller mottagare av utbetalningar från byråns eller kommissionens budget. Nämnda personer äger rätt att direkt till kommissionen och byrån överlämna alla relevanta uppgifter och underlag som de är skyldiga att tillhandahålla enligt de rättsakter som det hänvisas till i det här beslutet och enligt de kontrakt och överenskommelser som ingåtts för tillämpningen av rättsakterna liksom i de beslut som fattats inom ramen för dem.

Artikel 2

Kontroller

1.   Med stöd av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (1) och den budgetförordning som antogs av byrån den 26 mars 2003 i enlighet med kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 (2), liksom med stöd av de övriga rättsakter som det hänvisas till i detta beslut, får det i kontrakt och överenskommelser som ingås med mottagare som har skatterättslig hemvist i Schweiz, liksom i beslut som fattas gemensamt med dem, föreskrivas att vetenskapliga, ekonomiska och tekniska revisioner, liksom revisioner av andra slag, får genomföras när som helst hos dem och deras underentreprenörer av anställda vid byrån och kommissionen, liksom av andra personer som byrån och kommissionen bemyndigat.

2.   De anställda vid byrån och kommissionen och andra personer som byrån och kommissionen bemyndigat ska i rimlig omfattning ges tillträde till anläggningar, arbetsplatser och dokumentation samt till alla data, däribland i elektronisk form, som erfordras för genomförandet av revisionerna. Tillträdesrätten ska vara uttryckligen fastställd i kontrakt och överenskommelser som ingås inom ramen för de rättsakter som det hänvisas till i det här beslutet.

3.   Europeiska revisionsrätten ska ha samma rättigheter som kommissionen.

4.   Revisionerna får genomföras fem år efter det att det här beslutet löpt ut eller enligt de villkor som fastställs i kontrakt och överenskommelser, liksom enligt beslut av betydelse i sammanhanget.

5.   Den schweiziska federala revisionsmyndigheten ska underrättas i förväg om revisioner som genomförs på schweiziskt territorium. En sådan underrättelse utgör inte ett rättsligt krav för att dessa revisioner ska kunna genomföras.

Artikel 3

Inspektioner på plats

1.   Inom ramen för det här avtalet har kommissionen genom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) rätt att genomföra kontroller och inspektioner på plats inom schweiziskt territorium, i enlighet med villkoren och bestämmelserna i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (3).

2.   Dessa kontroller och inspektioner på plats ska förberedas och utföras av kommissionen i nära samverkan med den schweiziska federala revisionsmyndigheten eller med andra behöriga schweiziska myndigheter som utsetts av den schweiziska federala revisionsmyndigheten; sistnämnda myndigheter ska underrättas i god tid om föremålet för, syftet med och den rättsliga grunden för kontrollerna och inspektionerna, så att de kan tillhandahålla erforderlig hjälp. För detta ändamål får tjänstemän från behöriga schweiziska myndigheter delta i kontrollerna och inspektionerna på plats.

3.   Om berörda schweiziska myndigheter så önskar, ska kontrollerna och inspektionerna på plats genomföras av kommissionen tillsammans med dessa myndigheter.

4.   Om deltagarna i programmet motsätter sig en kontroll eller en inspektion på plats, ska de schweiziska myndigheterna, inom ramen för sina nationella bestämmelser, lämna kommissionens inspektörer erforderligt bistånd så att de kan genomföra den kontroll eller inspektion på plats som de blivit ålagda att göra.

5.   Kommissionen ska snarast möjligt underrätta den schweiziska federala revisionsmyndigheten om alla omständigheter eller misstankar rörande någon oegentlighet som kommissionen har fått kännedom om i samband med genomförandet av kontrollen eller inspektionen på plats. Kommissionen ska under alla omständigheter informera ovannämnda myndighet om resultatet av dessa kontroller och inspektioner.

Artikel 4

Information och samråd

1.   För att denna bilaga ska tillämpas väl ska berörda schweiziska myndigheter och gemenskapens myndigheter regelbundet utbyta information och på begäran av någon av parterna inleda samråd.

2.   Berörda schweiziska myndigheter ska utan dröjsmål underrätta byrån och kommissionen om alla omständigheter som kommer till deras kännedom och som kan leda till förmodan om att det förekommer oegentligheter i fråga om ingåenden och genomföranden av kontrakt och överenskommelser som sluts inom ramen för de rättsakter som det hänvisas till i det här beslutet.

Artikel 5

Sekretess

Uppgifter som meddelats eller erhållits i enlighet med denna bilaga, oavsett form, ska omfattas av tystnadsplikt och ges samma skydd som motsvarande uppgifter har enligt schweizisk lagstiftning, samt enligt de motsvarande bestämmelser som är tillämpliga på gemenskapsinstitutioner. Uppgifterna får endast överlämnas till personer inom gemenskapsinstitutionerna, i medlemsstaterna eller i Schweiz som i kraft av sin befattning ska ha vetskap om dem, och de får inte användas i andra syften än att säkerställa ett effektivt skydd av parternas finansiella intressen.

Artikel 6

Administrativa åtgärder och påföljder

Utan att det påverkar tillämpningen av den schweiziska strafflagen, får byrån och kommissionen tillgripa administrativa åtgärder och påföljder i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 (4) och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 (5).

Artikel 7

Indrivning och verkställighet

Beslut som fattas av byrån eller kommissionen inom ramen för tillämpningsområdet för det här beslutet, och som innebär betalningsskyldighet för andra personer än stater, ska vara verkställbara i Schweiz.

Beslutet om verkställighet måste utfärdas – utan annan kontroll än att det är äkta – av den myndighet som utses av den schweiziska regeringen, som i sin tur ska underrätta byrån eller kommissionen. Verkställigheten ska ske i enlighet med de civilprocessrättsliga regler som gäller i Schweiz. Det är Europeiska unionens domstol som ansvarar för kontrollen av att det verkställbara beslutet är lagligt.

Domar som Europeiska unionens domstol utfärdar på grundval av en skiljedomsklausul ska vara verkställbara på samma villkor som ovan.


(1)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

(2)  Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72).

(3)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

(4)  Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).


Rättelser

18.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/43


Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv

( Europeiska unionens officiella tidning L 365 av den 19 december 2014 )

Sidan 96, bilagan, sista stycket, efter tabell 9

I stället för:

”Testmetoder

De metoder som ska användas beskrivs i rådets förordning (EG) nr 440/2008 (1) och i andra relevanta CEN-noter eller andra internationellt erkända testmetoder och riktlinjer.”

ska det stå:

”Testmetoder

”De metoder som ska användas beskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 (1) och i andra relevanta CEN-noter eller andra internationellt erkända testmetoder och riktlinjer.”.