ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 39

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
16 februari 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/261 av den 15 februari 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/262 av den 6 februari 2017 om tillsättningsmyndigheten och den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal för rådets generalsekretariat och om upphävande av beslut 2013/811/EU

4

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/263 av den 14 februari 2017 om riskreducerande åtgärder, skärpta åtgärder för biosäkerhet och system för tidig upptäckt vad gäller risken för överföring av högpatogen aviär influensavirus från vilda fåglar till fjäderfä [delgivet med nr C(2017) 765]  ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/264 av den 14 februari 2017 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2017) 766]

12

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/265 av den 14 februari 2017 om att inkludera regeringen i Northwest Territories i Kanada som ett godkänt organ i den förteckning som avses i artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2015/1850 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter [delgivet med nr C(2017) 757]

43

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2016 av underkommittén för tullfrågor EU–Moldavien av den 6 oktober 2016 om ersättande av protokoll II till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete [2017/266]

45

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 84/16/KOL av den 27 april 2016 om ändring för hundraförsta gången av de formella och materiella reglerna om statligt stöd genom införande av nya riktlinjer för att bedöma om statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse är förenligt med EES-avtalets funktion [2017/267]

49

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG ( EUT L 158, 27.5.2014 )

60

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) ( EUT L 341, 24.12.2015 )

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

16.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/261

av den 15 februari 2017

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

337,2

MA

120,3

SN

359,5

TR

130,6

ZZ

236,9

0707 00 05

MA

64,9

TR

186,2

ZZ

125,6

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

57,8

TR

183,0

ZZ

120,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,8

IL

69,5

MA

48,8

TN

49,3

TR

76,6

ZZ

58,6

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

93,2

IL

166,2

JM

122,7

MA

92,0

TR

87,8

ZZ

112,4

0805 22 00

IL

114,7

MA

103,2

TR

60,4

ZZ

92,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

98,8

ZZ

90,6

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

CL

121,2

CN

112,8

ZA

121,7

ZZ

118,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

16.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/4


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/262

av den 6 februari 2017

om tillsättningsmyndigheten och den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal för rådets generalsekretariat och om upphävande av beslut 2013/811/EU

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, såsom de fastställts genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artikel 2 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 240.2 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska rådets generalsekretariat lyda under en generalsekreterare.

(2)

För att främja administrativ förenkling och effektiv personalförvaltning bör generalsekreteraren ha större möjlighet att till generaldirektören för administrationen delegera sina befogenheter när det gäller tillämpning av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen (nedan kallade anställningsvillkoren). Vidare bör generalsekreteraren bemyndigas att till alla generaldirektörer delegera befogenheten att besluta om interna förflyttningar och överföringar i enlighet med rådande personalbehov inom respektive generaldirektorat.

(3)

Rådets beslut 2013/811/EU (2) bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De befogenheter som i tjänsteföreskrifterna tilldelas tillsättningsmyndigheten och i anställningsvillkoren tilldelas den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal ska, när det gäller rådets generalsekretariat, utövas enligt följande:

a)

Av rådet, när det gäller generalsekreteraren.

b)

Av rådet, på förslag av generalsekreteraren, när det gäller tillämpning på generaldirektörer av artiklarna 1a, 30, 34, 41, 49, 50 och 51 i tjänsteföreskrifterna.

c)

Av generalsekreteraren i övriga fall.

2.   Generalsekreteraren bemyndigas att till generaldirektören för administrationen helt eller delvis delegera någon av eller alla sina befogenheter när det gäller tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren.

3.   Generalsekreteraren bemyndigas att till alla generaldirektörer delegera befogenheten att besluta om förflyttningar och överföringar i tjänstens intresse inom respektive generaldirektorat i enlighet med artikel 7.1 första stycket i tjänsteföreskrifterna.

Artikel 2

Beslut 2013/811/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2017.

Utfärdat i Bryssel den 6 februari 2017.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

(2)  Rådets beslut 2013/811/EU av den 17 december 2013 om tillsättningsmyndigheten och den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal för rådets generalsekretariat och om upphävande av beslut 2011/444/EU (EUT L 355, 31.12.2013, s. 91).


16.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/263

av den 14 februari 2017

om riskreducerande åtgärder, skärpta åtgärder för biosäkerhet och system för tidig upptäckt vad gäller risken för överföring av högpatogen aviär influensavirus från vilda fåglar till fjäderfä

[delgivet med nr C(2017) 765]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (3), särskilt artikel 63.3, och

av följande skäl:

(1)

Aviär influensa är en smittsam virussjukdom hos fåglar, inklusive fjäderfä. Infektioner med aviära influensavirus hos tamfjäderfä orsakar två huvudformer av denna sjukdom som har olika virulens. Den lågpatogena formen orsakar vanligen endast milda symtom, medan den högpatogena formen leder till mycket hög dödlighet hos de flesta fjäderfäarter. Sjukdomen kan få allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom fjäderfäuppfödningen.

(2)

I direktiv 2005/94/EG fastställs de minimiåtgärder för bekämpning som ska vidtas vid ett utbrott av sjukdomen hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap och även vissa förebyggande åtgärder för övervakning och tidigt påvisande av aviär influensa.

(3)

I direktiv 2005/94/EG föreskrivs också att kommissionen kan anta de närmare bestämmelser som krävs på grund av den epidemiologiska situationen för att komplettera de minimiåtgärder för bekämpning som föreskrivs i det direktivet.

(4)

Det är allmänt känt att vilda fåglar, särskilt flyttande, vilda vattenfåglar, är naturliga värdar för lågpatogena aviära influensavirus som de vanligtvis bär utan att visa tecken på sjukdomen, under säsongförflyttningar. Sedan mitten av 2005 finns det belägg för att högpatogen aviär influensa (nedan kallad HPAI) av subtyp H5N1 kan infektera vilda fåglar och spridas över långa avstånd genom dem (4).

(5)

Förekomsten av aviära influensavirus hos vilda fåglar fortsätter att utgöra ett hot om direkt eller indirekt introduktion av dessa virus till anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls, vilket innebär en risk för att viruset därefter sprids från en smittad anläggning till andra anläggningar.

(6)

Kommissionens beslut 2005/734/EG (5) antogs efter introduktionen av HPAI-viruset av subtyp H5N1 från Sydostasien till Europa då viruset spreds västerut 2005 för att skärpa de bekämpningsåtgärder som redan föreskrevs i unionens lagstiftning, särskilt med tanke på risken för en interkontinental överföring av HPAI-viruset utan motstycke från vilda fåglar.

(7)

Kommissionens beslut 2005/734/EG fastställer åtgärder för biosäkerhet och ytterligare riskreducerande åtgärder för att minska risken för överföring av viruset HPAI H5N1 från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap genom att förhindra direkt och indirekt kontakt mellan dessa populationer. Enligt beslut 2005/734/EG ska medlemsstaterna identifiera områden på deras territorium med särskild risk för spridning av viruset HPAI H5N1 till anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar hålls i fångenskap med hänsyn till den epidemiologiska situationen och särskilda riskfaktorer. Medlemsstaterna måste vidta vissa riskreducerande åtgärder i dessa högriskområden, bland annat att se till att berörda fjäderfä hålls inomhus. Medlemsstaterna måste också se till att ägarna blir mer medvetna om risken för överföring och om nödvändigheten att vidta åtgärder för biosäkerhet på deras anläggningar.

(8)

Enligt beslut 2005/734/EG måste medlemsstaterna dessutom införa system för tidig upptäckt med syftet att ägarna snabbt rapporterar om alla eventuella tecken på aviär influensa hos fjäderfäflockar till den behöriga veterinärmyndigheten med hänsyn till särskilda parametrar och mindre förändringar av produktionsdata.

(9)

Kommissionens beslut 2010/367/EU (6) fastställer riktlinjer för medlemsstaternas obligatoriska genomförande av övervakningsprogram avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar, bland annat krav på provtagningar och laboratorietester. Enligt det beslutet måste de behöriga myndigheterna också utan dröjsmål underrättas om eventuell onormal dödlighet eller större sjukdomsutbrott eller dödlighet hos vilda fåglar, särskilt vattenfåglar, uppstår.

(10)

Under senare hälften av 2014 och början av 2015 infördes viruset HPAI H5N8 till unionen av vilda fåglar. Det orsakade mycket låg dödlighet hos vilda fåglar men ledde till allvarliga utbrott hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i flera medlemsstater.

(11)

Sedan slutet av oktober 2016 har man upptäckt en mycket nära besläktad virusstam HPAI H5N8 hos vilda flyttfåglar som oftast hittats döda i 20 medlemsstater, dvs. i Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket samt i nära liggande tredjeländer såsom Schweiz, Serbien och Ukraina. De flesta utbrotten bekräftades i Frankrike, Ungern och Bulgarien i vissa områden med många gås- och ankanläggningar.

(12)

Den aktuella epidemiologiska situationen är mycket dynamisk och utvecklas hela tiden. Flyttfåglarna fortsätter att röra på sig och medlemsstaternas fortlöpande övervakning upptäcker fortfarande viruset HPAI H5N8 hos vilda fåglar. Viruset kommer därför att utgöra ett hot mot fjäderfä och andra fåglar i fångenskap i unionen under de kommande månaderna och högst sannolikt under flyttfåglarnas fortsatta säsongförflyttningar med risk för ytterligare överföring av viruset mellan anläggningar i vissa högriskmiljöer.

(13)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) förbereder för närvarande ett omfattande vetenskapligt yttrande om aviär influensa som ska slutföras i september 2017. Med tanke på den pågående HPAI H5N8-epidemin har Efsa dock blivit ombedd att lämna en brådskande bedömning av den epidemiologiska situationen och ett preliminärt vetenskapligt utlåtande om hur lämpliga de skyddsåtgärder är som införts på unionsnivå vad gäller risken för överföring av HPAI H5N8 från vilda fåglar.

(14)

Den 20 december 2016 offentliggjorde Efsas panel för djurs hälsa och välbefinnande uttalandet ”Urgent request on avian influenza” (7) som bekräftar att en strikt tillämpning av biosäkerhetsåtgärder och riskreducerande åtgärder är det främsta sättet att förhindra överföring av HPAI-virus av subtyperna H5 och H7, antingen direkt eller indirekt från vilda fåglar till anläggningar som håller fjäderfä och fåglar i fångenskap. Biosäkerhet på sådana anläggningar bör vara rutin och dessa åtgärder bör skärpas under perioder med högre risk.

(15)

Efsa konstaterade vidare att passiv övervakning av vilda fåglar är det effektivaste sättet att snabbt upptäcka HPAI hos vilda fåglar och rekommenderar att man satsar på provtagning och testning av vilda fåglar, och därigenom förstärker vissa bestämmelser som gäller vilda fåglar i riktlinjerna för genomförande av övervakningsprogram för aviär influensa hos vilda fåglar enligt bilaga II till beslut 2010/367/EU.

(16)

Efsa hänvisar vidare till den bedömning (8) som gjorts av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) enligt vilken det till dags dato inte funnits några rapporter i hela världen om att människor smittats av det nuvarande HPAI H5N8-viruset, och att ytterligare karaktärisering av viruset visar att det fortfarande främst är ett fågelvirus utan någon särskild ökad affinitet för människor.

(17)

De behöriga myndigheternas erfarenheter i medlemsstaterna av tillämpningen av de åtgärder som föreskrivs i beslut 2005/734/EG visar att flexibiliteten bör bibehållas så att åtgärderna kan anpassas till den epidemiologiska situationen i enskilda medlemsstater.

(18)

För att kunna fokusera på fågelpopulationer som är mest utsatta och säkerställa att åtgärderna i detta beslut genomförs effektivt bör vissa förebyggande åtgärder vara inriktade på fjäderfäanläggningar.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i beslut 2005/734/EG bör därför ses över och anpassas med hänsyn till den aktuella epidemiologiska situationen hos fjäderfä och vilda fåglar i medlemsstaterna, det uttalande om aviär influensa som Efsa offentliggjorde den 20 december 2016 och de erfarenheter som gjorts av medlemsstaterna av den praktiska tillämpningen av de åtgärder som anges i detta beslut.

(20)

Åtgärderna i beslut 2005/734/EG har ändrats och förlängts ett flertal gånger och är tillämpliga fram till och med den 31 december 2017. För att tydlighet ska uppnås i unionslagstiftningen bör beslut 2005/734/EG upphävas och ersättas med det här beslutet.

(21)

Åtgärderna i detta beslut bör vid behov ses över med hänsyn till det slutliga resultatet av Efsas vetenskapliga yttrande om aviär influensa som blir slutfört i september 2017.

(22)

Åtgärderna i detta beslut tillämpas till och med den 30 juni 2018.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I detta beslut fastställs riskreducerande åtgärder och system för tidig upptäckt vad gäller risken för överföring av högpatogen aviär influensa (HPAI) från vilda fåglar till anläggningar samt åtgärder för att göra ägarna mera medvetna om sådana risker och om nödvändigheten av att vidta eller skärpa åtgärder för biosäkerhet på deras anläggningar.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i artikel 2 i direktiv 2005/94/EG gälla.

Artikel 3

Identifiering av högriskområden för spridning av HPAI-virus

Medlemsstaterna ska identifiera och se över de områden inom sina territorier som utgör särskild risk för spridning av HPAI-virus till anläggningar (nedan kallade högriskområden) samt den tidsperiod under vilken en sådan risk råder, med hänsyn till följande faktorer:

a)

Den epidemiologiska situationen på deras territorium eller på närliggande medlemsstaters eller tredjeländers territorium, särskilt avseende

i)

påvisande av HPAI-virus hos vilda fåglar eller i träck som samlas in från dem,

ii)

utbrott av HPAI i anläggningar som håller fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap som högst sannolikt har samband med sådana påvisade fall av HPAI-virus som avses i led i,

iii)

tidigare påvisade fall av HPAI-virus som avses i led i) och ii) och risken för upprepade fall.

b)

Riskfaktorer för spridning av HPAI-virus till anläggningar, särskilt avseende

i)

anläggningarnas placering längs med flyttfåglars sträckled, särskilt om fåglarna kommer från centrala och östra Asien, området kring Kaspiska havet och Svarta havet, Mellanöstern och Afrika,

ii)

anläggningens avstånd till våtmarker, dammar, kärr, sjöar eller floder där flyttfåglar, särskilt av arterna Anseriformes (andfåglar) och Charadriiformes (vadare och måsfåglar) kan samlas,

iii)

anläggningarnas placering i områden med hög täthet av flyttfåglar, särskilt vattenfåglar,

iv)

fjäderfä som hålls i öppna anläggningar där kontakt mellan vilda fåglar och fjäderfä inte kan förhindras i tillräcklig utsträckning.

c)

Ytterligare riskfaktorer för spridning av viruset HPAI inom och mellan sådana anläggningar, särskilt om

i)

anläggningen befinner sig i ett område med hög täthet av anläggningar,

ii)

intensiteten i förflyttningar av fjäderfä, fordon och personer inom och från anläggningar och andra direkta och indirekta kontakter mellan anläggningar är hög.

d)

Riskbedömningar som utförs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) samt nationella och internationella riskbedömningsorgan om relevansen av spridningen av HPAI-virus från vilda fåglar.

e)

Resultaten av övervakningsprogram som utförs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2005/94/EG.

Artikel 4

Riskreducerande åtgärder

1.   Beroende på den specifika epidemiologiska situationen på deras territorium och för den tid som krävs ska medlemsstaterna vidta lämpliga och genomförbara åtgärder för att minska risken för överföring av HPAI-virus från vilda fåglar till fjäderfä i högriskområden.

2.   De åtgärder som avses i punkt 1 ska inriktas särskilt på att förhindra direkt eller indirekt kontakt mellan vilda fåglar, särskilt flyttande, vilda vattenfåglar, och fjäderfä, särskilt ankor och gäss.

3.   Medlemsstaterna ska förbjuda följande i högriskområden:

a)

Fjäderfähållning utomhus.

b)

Användning av vattenbehållare för utomhusbruk för fjäderfä.

c)

Vattenförsörjning till fjäderfä från ytvattenreservoarer som vilda fåglar kan ha tillgång till.

d)

Lagring av foder för fjäderfä som är oskyddad från vilda fåglar eller andra djur.

4.   Som ytterligare riskreducerande åtgärder ska medlemsstaterna förbjuda

a)

sammanföranden av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap på marknader, uppvisningar, utställningar och kulturella evenemang,

b)

användning av fåglar av arterna Anseriformes (andfåglar) och Charadriiformes (vadare och måsfåglar) som lockfåglar (nedan kallade lockfåglar).

5.   Medlemsstaterna ska regelbundet se över de åtgärder de har vidtagit i enlighet med punkterna 1–4 för att justera och anpassa dem med hänsyn till den epidemiologiska situationen, bland annat risken från vilda fåglar.

Artikel 5

Åtgärder för att öka medvetenheten och åtgärder för biosäkerhet

Medlemsstaterna ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att öka medvetenheten bland berörda parter inom fjäderfäsektorn om riskerna för överföring av HPAI och förse dem med den mest relevanta informationen om åtgärder för biosäkerhet, särskilt de åtgärder som ska genomföras i högriskområden, på det sätt som är lämpligast för att förmedla informationen till dem.

Artikel 6

Undantag från riskreducerande åtgärder enligt artikel 4

1.   Genom undantag från artikel 4.3 och förutsatt att biosäkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra risken för överföring av HPAI-virus får medlemsstaterna tillåta följande:

a)

Fjäderfähållning utomhus under förutsättning att följande villkor uppfylls:

i)

Fjäderfäet skyddas mot kontakt med vilda fåglar med nät eller tak eller på andra lämpliga sätt, eller

ii)

fjäderfäet åtminstone ges foder och vatten inomhus eller under ett skydd som i tillräcklig utsträckning avskräcker vilda fåglar från att landa och därmed förhindrar att vilda fåglar kommer i kontakt med foder eller vatten som är avsett för fjäderfäet.

b)

Användning av vattenbehållare för utomhusbruk, om de krävs för djurens välbefinnande för vissa typer av fjäderfä och är tillräckligt avskärmade mot vilda vattenfåglar.

c)

Vattenförsörjning för fjäderfä från ytvatten som vilda sjöfåglar vistas vid, om vattnet har behandlats på ett sätt som garanterar att aviära influensavirus har inaktiverats.

2.   Genom undantag från artikel 4.4 och förutsatt att biosäkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra överföring av HPAI-virus får medlemsstaterna tillåta följande:

a)

Sammanföranden av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap på marknader, uppvisningar, utställningar och kulturella evenemang.

b)

Användning av lockfåglar

i)

inom ramen för program för övervakning av aviär influensa enligt artikel 4 i direktiv 2005/94/EG, forskningsprojekt, ornitologiska undersökningar eller annan verksamhet som den behöriga myndigheten har godkänt, eller

ii)

enligt lämpliga åtgärder och bestämmelser för biosäkerhet med syfte att förhindra överföring av HPAI-virus till fjäderfä.

Artikel 7

System för tidig upptäckt hos fjäderfäflockar

1.   Medlemsstaterna ska införa eller förstärka system för tidig upptäckt som syftar till att ägarna snabbt rapporterar om alla eventuella tecken på aviär influensa hos fjäderfäflockar på anläggningar i högriskområden till den behöriga myndigheten.

2.   De system som avses i punkt 1 ska minst beakta en betydande minskning av foder- och vätskeintag och äggproduktion, konstaterad dödlighet och eventuella kliniska tecken eller skador på döda djur som tyder på förekomst av HPAI-virus med hänsyn till en variation av dessa parametrar bland olika arter av fjäderfä och produktionstyper.

Artikel 8

Ökad övervakning av vilda fåglar

1.   Den behöriga myndigheten ska se till att ökad passiv övervakning av vilda fågelpopulationer och ytterligare övervakning av döda eller sjuka fåglar utförs enligt riktlinjerna för genomförande av övervakningsprogram för aviär influensa hos vilda fåglar enligt bilaga II till beslut 2010/367/EU, särskilt med beaktande av den förteckning över målarter för provtagning och laboratorietest som fastställs i det beslutet och andra vilda fågelarter som påvisligen smittats av HPAI-virus.

2.   Den behöriga myndigheten får utföra provtagning och laboratoritest på vilda fågelarter och i geografiska områden som tidigare inte utsatts för HPAI.

Artikel 9

Efterlevnad och informationsskyldigheter

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de åtgärder som de vidtar för att följa detta beslut och om eventuella undantag som beviljats i enlighet med artikel 6.

Artikel 10

Upphävande

Beslut 2005/734/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 11

Tillämpningsperiod

Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 juni 2018.

Artikel 12

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2017.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(4)  ”Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority on a request from the European Commission on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risk of its introduction into the EU poultry holdings” (The EFSA Journal (2008) 715, 1–161).

(5)  Kommissionens beslut 2005/734/EG av den 19 oktober 2005 om fastställande av åtgärder för biosäkerhet för att minska risken för överföring av HPAI orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 från viltlevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och om ett system för tidig upptäckt i särskilt riskutsatta områden (EUT L 274, 20.10.2005, s. 105).

(6)  Kommissionens beslut 2010/367/EU av den 25 juni 2010 om medlemsstaternas genomförande av övervakningsprogram avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar (EUT L 166, 1.7.2010, s. 22).

(7)  EFSA Journal, vol. 15(2017):1, artikelnr 4687, 32 s., doi:10.2903/j.efsa.2016.4687.

(8)  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2016, RAPID RISK ASSESSMENT: Outbreaks of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Europe: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf


16.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/264

av den 14 februari 2017

om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

[delgivet med nr C(2017) 766]

(Endast de bulgariska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, polska, portugisiska, slovenska, spanska, svenska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 52,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 (2) och, från och med den 1 januari 2015, i enlighet med artikel 52 i förordning (EU) nr 1306/2013, måste kommissionen genomföra nödvändiga kontroller, meddela de berörda medlemsstaterna resultaten av dessa kontroller, beakta medlemsstaternas synpunkter, kalla till bilaterala samtal i syfte att nå en överenskommelse med berörda medlemsstater och formellt underrätta dem om sina slutsatser.

(2)

Medlemsstaterna har haft möjlighet att begära ett förlikningsförfarande. Denna möjlighet har utnyttjats i vissa fall och kommissionen har studerat rapporterna från förlikningsförfarandena i fråga.

(3)

I enlighet med förordning (EU) nr 1306/2013 får endast de jordbruksutgifter som har verkställts i överensstämmelse med unionslagstiftningen finansieras.

(4)

De kontroller som genomförts, resultaten av de bilaterala samtalen och förlikningsförfarandena har visat att en del av de utgifter som medlemsstaterna deklarerat inte uppfyller detta krav och därför inte kan finansieras inom ramen för EGFJ eller Ejflu.

(5)

De belopp som inte anses kunna belasta EGFJ eller Ejflu bör anges. Dessa belopp avser inte utgifter som verkställts mer än tjugofyra månader innan kommissionen skriftligen meddelade medlemsstaterna resultaten av kontrollerna.

(6)

Vad gäller de ärenden som omfattas av detta beslut har kommissionen i en sammanfattande rapport underrättat medlemsstaterna om vilka belopp som kommer att undantas eftersom de inte är förenliga med unionslagstiftningen (3).

(7)

Detta beslut påverkar inte eventuella finansiella slutsatser som kommissionen kan komma att dra av Europeiska unionens domstols domar i mål som ännu inte hade avgjorts den 31 december 2016.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De belopp som anges i bilagan och som rör utgifter som verkställts av medlemsstaternas godkända utbetalande organ, och som deklarerats inom ramen för EGFJ eller Ejflu, ska undantas från unionsfinansiering.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Ungern, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2017.

På kommissionens vägnar

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).

(3)  Ares(2017)555605, 1 februari 2017.


BILAGA

Beslut: 53

Budgetpost: 05040501

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

SI

Attestering

2013

Ejflu-skulder som i förtid konstaterats vara oindrivbara

Engångs belopp

 

euro

1 214,10

0,00

1 214,10

 

 

 

 

 

Totalt SI:

euro

1 214,10

0,00

1 214,10


Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

euro

1 214,10

0,00

1 214,10

Budgetpost: 05070107

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

PT

Finansiell revision – Försenade betalningar och ej iakttagna betalningsfrister

2012

Korrigering pga försenade betalningar

Engångs belopp

 

euro

– 341 058,21

– 613 918,73

272 860,52

 

Finansiell revision – Överskridande

2012

Korrigering pga överskridande av tak

Engångs belopp

 

euro

– 2 249 991,75

– 2 249 991,75

0,00

 

 

 

 

 

Totalt PT:

euro

– 2 591 049,96

– 2 863 910,48

272 860,52

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

SI

Attestering

2013

Kända fel EGFJ IAKS

Engångs belopp

 

euro

285,33

0,00

285,33

 

 

 

 

 

Totalt SI:

euro

285,33

0,00

285,33


Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

euro

– 2 590 764,63

– 2 863 910,48

273 145,85

Budgetpost: 6701

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

AT

Attestering

2014

Avslutandet av räkenskaperna för budgetåret 2008:

Engångs belopp

 

euro

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

 

 

 

 

 

Totalt AT:

euro

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

BG

Attestering

2013

Återbetalning pga admin. fel inom EGFJ

Engångs belopp

 

euro

– 808 946,28

0,00

– 808 946,28

 

Attestering

2014

Känt fel EGFJ IAKS

Engångs belopp

 

euro

– 23 513,30

0,00

– 23 513,30

 

Attestering

2013

EGFJ IACS överdeklarationer

Engångs belopp

 

euro

– 12 839,99

0,00

– 12 839,99

 

 

 

 

 

Totalt BG:

euro

– 845 299,57

0,00

– 845 299,57

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

CY

Tvärvillkor

2014

Brister i alla 4 centr. kontroller och i 2 kompl. kontroller (kontroll-statistik, övervakn.) – direktstöd – budg.år 2013

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 516 617,16

0,00

– 516 617,16

 

Tvärvillkor

2015

Brister i alla 4 centr. kontroller och i 2 kompl. kontroller (kontroll-statistik, övervakn.) – direktstöd – budg.år 2014

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 503 559,05

– 8 178,75

– 495 380,30

 

Tvärvillkor

2013

Brister i alla 4 centr. kontroller och i 2 kompl. kontroller (kontroll-statistik, övervakn.) – Vin – budg.år 2014

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 29 474,10

0,00

– 29 474,10

 

Tvärvillkor

2014

Brister i alla 4 centr. kontroller och i 2 kompl. kontroller (kontroll-statistik, övervakn.) – Vin – budg.år 2014

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 2 023,66

0,00

– 2 023,66

 

 

 

 

 

Totalt CY:

euro

– 1 051 673,97

– 8 178,75

– 1 043 495,22

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

DE

Tvärvillkor

2013

Bristfällig utvärd av djur med 2 saknade öronmärken (verksamhetskrav 7, 8) – Budg.år 2012

Engångs belopp

 

euro

– 38 456,61

0,00

– 38 456,61

 

Tvärvillkor

2014

Bristfällig utvärd av djur med 2 saknade öronmärken (verksamhetskrav 7, 8) – Budg.år 2013

Engångs belopp

 

euro

– 45 384,43

0,00

– 45 384,43

 

Tvärvillkor

2015

Bristfällig utvärd av djur med 2 saknade öronmärken (verksamhetskrav 7, 8) – Budg.år 2014

Engångs belopp

 

euro

– 95 307,89

0,00

– 95 307,89

 

Attestering

2011

Omstrukturering av sockerindustrin – icke stödberättigande belopp

Engångs belopp

 

euro

– 17 137,39

0,00

– 17 137,39

 

Attestering

2012

Omstrukturering av sockerindustrin – icke stödberättigande belopp

Engångs belopp

 

euro

– 1 731 625,19

0,00

– 1 731 625,19

 

Oriktigheter

2010

Brister i förfarandena för skuldförvaltning

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 1 964 861,71

0,00

– 1 964 861,71

 

 

 

 

 

Totalt DE:

euro

– 3 892 773,22

0,00

– 3 892 773,22

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

ES

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Villkor för erkännande inte uppfyllda

Engångs belopp

 

euro

– 33 191,89

– 10 156,42

– 23 035,47

 

Granskning av transaktioner

2010

Försenade granskningar i La Rioja och Andalucia

SCHABLONAVDRAG

0,50 %

euro

– 146 150,05

0,00

– 146 150,05

 

Granskning av transaktioner

2011

Försenade granskningar i La Rioja och Andalucia

SCHABLONAVDRAG

0,50 %

euro

– 93 858,26

0,00

– 93 858,26

 

Granskning av transaktioner

2012

Försenade granskningar i La Rioja och Andalucia

SCHABLONAVDRAG

0,50 %

euro

– 35 460,70

0,00

– 35 460,70

 

Granskning av transaktioner

2010

Försenad granskning i La Rioja

SCHABLONAVDRAG

0,50 %

euro

– 2 995,48

0,00

– 2 995,48

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Andalucia

Engångs belopp

 

euro

– 1 531 131,62

– 9 722,69

– 1 521 408,93

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Andalucia

Engångs belopp

 

euro

– 2 159 599,27

– 41 333,00

– 2 118 266,27

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Andalucia

Engångs belopp

 

euro

– 1 456 751,54

– 36 337,16

– 1 420 414,38

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Andalucia

Engångs belopp

 

euro

– 1 499 753,12

– 14 200,84

– 1 485 552,28

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Andalucia

Engångs belopp

 

euro

– 896 215,57

– 2 557,15

– 893 658,42

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Aragon

Engångs belopp

 

euro

– 8 679,88

– 55,12

– 8 624,76

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Aragon

Engångs belopp

 

euro

– 10 681,51

– 534,08

– 10 147,43

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Aragon

Engångs belopp

 

euro

– 28 978,00

– 175,03

– 28 802,97

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Aragon

Engångs belopp

 

euro

– 84 663,69

0,00

– 84 663,69

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Aragon

Engångs belopp

 

euro

– 84 019,25

0,00

– 84 019,25

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Baleares

Engångs belopp

 

euro

– 11 860,02

– 75,32

– 11 784,70

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Baleares

Engångs belopp

 

euro

– 14 278,97

– 86,25

– 14 192,72

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Baleares

Engångs belopp

 

euro

– 233 449,16

– 2 262,89

– 231 186,27

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Baleares

Engångs belopp

 

euro

– 13 983,26

– 79,24

– 13 904,02

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Baleares

Engångs belopp

 

euro

– 8 720,47

– 113,07

– 8 607,40

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Canarias

Engångs belopp

 

euro

– 22 767,51

– 798,11

– 21 969,40

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Canarias

Engångs belopp

 

euro

– 54 144,30

– 15 229,33

– 38 914,97

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Canarias

Engångs belopp

 

euro

– 83 110,99

– 4 155,55

– 78 955,44

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Canarias

Engångs belopp

 

euro

– 127 228,11

– 1 732,48

– 125 495,63

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Canarias

Engångs belopp

 

euro

– 114 108,33

– 1 463,88

– 112 644,45

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Castilla la Mancha

Engångs belopp

 

euro

– 26 883,50

– 1 712,30

– 25 171,20

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Castilla la Mancha

Engångs belopp

 

euro

– 15 731,99

– 95,02

– 15 636,97

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Castilla la Mancha

Engångs belopp

 

euro

– 37 119,79

– 224,21

– 36 895,58

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Castilla la Mancha

Engångs belopp

 

euro

– 16 217,50

0,00

– 16 217,50

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Castilla la Mancha

Engångs belopp

 

euro

– 29 443,87

0,00

– 29 443,87

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Castilla Leon

Engångs belopp

 

euro

– 26 234,89

– 166,59

– 26 068,30

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Castilla Leon

Engångs belopp

 

euro

– 151 821,60

– 917,00

– 150 904,60

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Castilla Leon

Engångs belopp

 

euro

– 22 932,79

– 138,58

– 22 794,21

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Castilla Leon

Engångs belopp

 

euro

– 32 744,91

0,00

– 32 744,91

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Castilla Leon

Engångs belopp

 

euro

– 68 357,82

0,00

– 68 357,82

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Cataluña

Engångs belopp

 

euro

– 225 773,04

0,00

– 225 773,04

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Cataluña

Engångs belopp

 

euro

– 170 694,03

– 8 534,70

– 162 159,33

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Cataluña

Engångs belopp

 

euro

– 181 248,30

– 9 062,42

– 172 185,88

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Cataluña

Engångs belopp

 

euro

– 192 820,93

0,00

– 192 820,93

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Cataluña

Engångs belopp

 

euro

– 254 597,71

0,00

– 254 597,71

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Comunidad Valenciana

Engångs belopp

 

euro

– 146 386,75

0,00

– 146 386,75

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Comunidad Valenciana

Engångs belopp

 

euro

– 200 166,03

– 31 147,05

– 169 018,98

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Comunidad Valenciana

Engångs belopp

 

euro

– 170 287,72

0,00

– 170 287,72

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Comunidad Valenciana

Engångs belopp

 

euro

– 168 918,35

– 3 707,16

– 165 211,19

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Comunidad Valenciana

Engångs belopp

 

euro

– 153 236,13

– 3 351,18

– 149 884,95

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Extremadura

Engångs belopp

 

euro

– 7 573,50

– 4 869,44

– 2 704,06

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Extremadura

Engångs belopp

 

euro

– 41 935,82

– 253,29

– 41 682,53

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Extremadura

Engångs belopp

 

euro

– 6 398,76

– 38,65

– 6 360,11

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Extremadura

Engångs belopp

 

euro

– 8 379,93

0,00

– 8 379,93

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Extremadura

Engångs belopp

 

euro

– 4 382,72

0,00

– 4 382,72

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – La Rioja

Engångs belopp

 

euro

– 127 765,77

– 9 710,55

– 118 055,22

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – La Rioja

Engångs belopp

 

euro

– 185 478,26

– 2 132,67

– 183 345,59

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – La Rioja

Engångs belopp

 

euro

– 282 683,90

– 1 707,41

– 280 976,49

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – La Rioja

Engångs belopp

 

euro

– 284 838,08

– 28,74

– 284 809,34

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – La Rioja

Engångs belopp

 

euro

– 139 011,79

0,00

– 139 011,79

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Murcia

Engångs belopp

 

euro

– 259 156,57

– 1 645,65

– 257 510,92

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Murcia

Engångs belopp

 

euro

– 416 517,97

– 113 614,89

– 302 903,08

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Murcia

Engångs belopp

 

euro

– 521 156,18

– 3 147,78

– 518 008,40

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Murcia

Engångs belopp

 

euro

– 401 418,38

0,00

– 401 418,38

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Murcia

Engångs belopp

 

euro

– 283 457,53

0,00

– 283 457,53

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Navarra

Engångs belopp

 

euro

– 15 774,57

– 100,17

– 15 674,40

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Navarra

Engångs belopp

 

euro

– 44 467,97

– 268,59

– 44 199,38

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Navarra

Engångs belopp

 

euro

– 215 685,94

– 1 302,74

– 214 383,20

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Navarra

Engångs belopp

 

euro

– 241 224,50

0,00

– 241 224,50

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Navarra

Engångs belopp

 

euro

– 72 761,39

0,00

– 72 761,39

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Pais Vasco

Engångs belopp

 

euro

0,00

0,00

0,00

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Pais Vasco

Engångs belopp

 

euro

– 46 466,16

– 280,65

– 46 185,51

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Pais Vasco

Engångs belopp

 

euro

– 37 334,18

– 225,49

– 37 108,69

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Pais Vasco

Engångs belopp

 

euro

– 18 369,50

0,00

– 18 369,50

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Icke stödberättigande utgifter – miljöåtgärder – Pais Vasco

Engångs belopp

 

euro

– 18 173,37

0,00

– 18 173,37

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Godkännande av program och tillförlitliga kostnadsberäkningar

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 2 471 338,23

– 410 946,34

– 2 060 391,89

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Godkännande av program och tillförlitliga kostnadsberäkningar

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 2 458 742,85

– 487 812,57

– 1 970 930,28

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Godkännande av program och tillförlitliga kostnadsberäkningar

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 2 824 856,16

– 409 515,20

– 2 415 340,96

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Godkännande av program och tillförlitliga kostnadsberäkningar

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 64 228,60

– 753,71

– 63 474,89

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Godkännande av program och tillförlitliga kostnadsberäkningar

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 4 355,01

0,00

– 4 355,01

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Erkännande av producentorganisationer

Engångs belopp

 

euro

– 183 847,65

– 9 192,38

– 174 655,27

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2009

Erkännande av producentorganisationer och operativa program

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 3 922 888,80

– 2 042 758,51

– 1 880 130,29

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Erkännande av producentorganisationer och operativa program

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 4 917 485,69

– 2 566 722,82

– 2 350 762,87

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Erkännande av producentorganisationer och operativa program

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 440 969,18

– 220 484,59

– 220 484,59

 

Övrigt direktstöd – POSEI (2014+)

2015

Centralregistret (RIIA) innehåller fel som äventyrar riktigheten hos de uttömmande administrativa dubbelkontroller som föreskrivs i förordning (EU) nr 180/2014

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 82 894,34

0,00

– 82 894,34

 

Övrigt direktstöd – POSEI

2013

Centralregistret (RIIA) innehåller fel som äventyrar riktigheten hos de uttömmande administrativa dubbelkontroller som föreskrivs i förordningarna (EU) nr 180/2014 och (EU) 793/2006

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 280 114,91

– 14 005,75

– 266 109,16

 

Övrigt direktstöd – POSEI (2014+)

2014

Centralregistret (RIIA) innehåller fel som äventyrar riktigheten hos de uttömmande administrativa dubbelkontroller som föreskrivs i förordningarna (EU) nr 180/2014 och (EU) 793/2006

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 234 195,06

0,00

– 234 195,06

 

 

 

 

 

Totalt ES:

euro

– 32 613 727,82

– 6 501 642,40

– 26 112 085,42

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

FR

Övriga direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning nr 73/2009

2014

Grundläggande kontroll: Administrativa kontroller, inklusive dubbelkontroller, för att fastställa stödberättigandet (produktivitet)

Engångs belopp

 

euro

– 1 297 619,43

0,00

– 1 297 619,43

 

Övriga direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning nr 73/2009

2015

Grundläggande kontroll: Administrativa kontroller, inklusive dubbelkontroller, för att fastställa stödberättigandet (produktivitet)

Engångs belopp

 

euro

– 2 043 712,69

0,00

– 2 043 712,69

 

Övriga direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning nr 73/2009

2014

Grundläggande kontroll: Kontroll av att stödet beräknats riktigt inklusive åläggande av administrativa sanktioner (differens > 50 %)

Engångs belopp

 

euro

– 369 979,82

0,00

– 369 979,82

 

Övriga direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning nr 73/2009

2015

Grundläggande kontroll: Kontroll av att stödet beräknats riktigt inklusive åläggande av administrativa sanktioner (differens > 50 %)

Engångs belopp

 

euro

– 393 123,12

0,00

– 393 123,12

 

 

 

 

 

Totalt FR:

euro

– 4 104 435,06

0,00

– 4 104 435,06

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

GB

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (100 % uteslutning av 10 producentorganisationer som inte uppfyllde kriterierna)

Engångs belopp

 

euro

– 1 233 654,04

0,00

– 1 233 654,04

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (100 % uteslutning av 10 producentorganisationer som inte uppfyllde kriterierna)

Engångs belopp

 

euro

– 1 776 039,39

0,00

– 1 776 039,39

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (100 % uteslutning av 10 producentorganisationer som inte uppfyllde kriterierna)

Engångs belopp

 

euro

– 2 327,82

0,00

– 2 327,82

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (100 % uteslutning av 10 producentorganisationer som inte uppfyllde kriterierna)

Engångs belopp

 

euro

– 1 050 108,51

0,00

– 1 050 108,51

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (Extrapolering)

Engångs belopp

 

euro

– 2 905 862,05

0,00

– 2 905 862,05

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (Extrapolering)

Engångs belopp

 

euro

– 3 362 953,03

0,00

– 3 362 953,03

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (Extrapolering)

Engångs belopp

 

euro

– 7 253,20

0,00

– 7 253,20

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (Extrapolering)

Engångs belopp

 

euro

– 446 492,31

0,00

– 446 492,31

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Brister i centrala kontroller i producentorganisationernas operativa program

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 789 356,47

– 413 951,61

– 375 404,86

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Brister i centrala kontroller i producentorganisationernas operativa program

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 877 758,79

– 513 899,25

– 363 859,54

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Brister i centrala kontroller i producentorganisationernas operativa program

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 1 432,06

– 958,11

– 473,95

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Brister i centrala kontroller i producentorganisationernas operativa program

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 178 835,64

– 149 660,08

– 29 175,56

 

Attestering

2006

Brister i förfarandena för skuldförvaltning

Engångs belopp

 

euro

– 406 257,93

0,00

– 406 257,93

 

Oriktigheter

2007

Brister i förfarandena för skuldförvaltning

Engångs belopp

 

euro

– 698,64

0,00

– 698,64

 

Oriktigheter

2008

Brister i förfarandena för skuldförvaltning

Engångs belopp

 

euro

– 9 595,20

0,00

– 9 595,20

 

Oriktigheter

2009

Brister i förfarandena för skuldförvaltning

Engångs belopp

 

euro

– 1 892,62

0,00

– 1 892,62

 

Oriktigheter

2010

Brister i förfarandena för skuldförvaltning

Engångs belopp

 

euro

– 195,28

0,00

– 195,28

 

Oriktigheter

2011

Brister i förfarandena för skuldförvaltning

Engångs belopp

 

euro

– 1 291,27

0,00

– 1 291,27

 

Oriktigheter

2012

Brister i förfarandena för skuldförvaltning

Engångs belopp

 

euro

– 1 880,44

0,00

– 1 880,44

 

Oriktigheter

2013

Brister i förfarandena för skuldförvaltning

Engångs belopp

 

euro

– 2 127,59

0,00

– 2 127,59

 

Oriktigheter

2014

Brister i förfarandena för skuldförvaltning

Engångs belopp

 

euro

– 462,29

0,00

– 462,29

 

 

 

 

 

Totalt GB:

euro

– 13 056 474,57

– 1 078 469,05

– 11 978 005,52

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

GR

Attestering

2013

Fel som det attesterande organet upptäckt i fullständighetstestet i tabellen i bilaga III

Engångs belopp

 

euro

– 131 353,03

0,00

– 131 353,03

 

Attestering

2014

Känt fel som det attesterande organet upptäckt i EGFJ icke-IAKS-populationen

Engångs belopp

 

euro

– 11 875,16

0,00

– 11 875,16

 

 

 

 

 

Totalt GR:

euro

– 143 228,19

0,00

– 143 228,19

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

HU

Frukt och grönsaker – förhandserkända producentgrupper

2013

Brister hos producentgrupper i grundläggande kontroller OP 2013

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 57 894,35

0,00

– 57 894,35

 

Frukt och grönsaker – förhandserkända producentgrupper

2014

Brister hos producentgrupper i grundläggande kontroller OP 2013

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 504 307,84

0,00

– 504 307,84

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2014

Brister hos producentgrupper OP 2012 2014, budg.år 2014

SCHABLONAVDRAG

7,00 %

euro

– 199 419,79

0,00

– 199 419,79

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Brister hos producentgrupper i grundläggande kontroller OP 2012 & 2013 Budget året 2013

SCHABLONAVDRAG

7,00 %

euro

– 66 339,25

– 47 385,18

– 18 954,07

 

 

 

 

 

Totalt HU:

euro

– 827 961,23

– 47 385,18

– 780 576,05

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

IT

Tvärvillkor

2012

Bristande kontroll av verksamhetskrav 1 och 5, lättnader i påföljdssystemet och användning av toleranser, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2011

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 655 096,22

– 1 048,74

– 654 047,48

 

Tvärvillkor

2013

Bristande kontroll av verksamhetskrav 1 och 5, lättnader i påföljdssystemet och användning av toleranser, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2012

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 666 277,37

0,00

– 666 277,37

 

Tvärvillkor

2014

Bristande kontroll av verksamhetskrav 1, 3, och 5 och MRFF ansökningsåret 2013

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 752 819,71

0,00

– 752 819,71

 

Tvärvillkor

2012

Bristande kontroll av verksamhetskrav 1, 3, och 5 och MRFF ansökningsåret 2011

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 483 713,21

– 774,38

– 482 938,83

 

Tvärvillkor

2013

Bristande kontroll av verksamhetskrav 1, 3, och 5 och MRFF ansökningsåret 2012

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 523 645,95

0,00

– 523 645,95

 

Attestering

2012

Betalningsfristerna har inte respekterats

Engångs belopp

 

euro

– 210 365,00

0,00

– 210 365,00

 

Livsmedelsbistånd inom EU

2010

Bristande efterlevnad av tidsfrister för offentlig upphandling

Engångs belopp

 

euro

– 1 197 563,28

0,00

– 1 197 563,28

 

Livsmedelsbistånd inom EU

2011

Bristande efterlevnad av tidsfrister för offentlig upphandling

Engångs belopp

 

euro

– 4 573 837,72

0,00

– 4 573 837,72

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Brister i kontroll av erkännande av producentorganisationer OP2011 – budg.åren 2011-2013

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 1 122 952,77

0,00

– 1 122 952,77

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Brister i kontroll av erkännande av producentorganisationer OP2011 – budg.åren 2011-2013

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 3 580 398,29

0,00

– 3 580 398,29

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Brister i kontroll av erkännande av producentorganisationer OP2011 – budg.åren 2011-2013

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 3 853,07

0,00

– 3 853,07

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2014

Brister i kontroll av erkännande av producentorganisationer OP2011 – budg.året 2014

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

6 043,13

0,00

6 043,13

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Brister i kontroll av erkännande av producentorganisationer OP2012 – budg.åren 2012-2013

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 464 814,60

0,00

– 464 814,60

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Brister i kontroll av erkännande av producentorganisationer OP2012 – budg.åren 2012-2013

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 1 407 604,32

0,00

– 1 407 604,32

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2014

Brister i kontroll av erkännande av producentorganisationer OP2012 – budg.året 2014

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

1 101,64

0,00

1 101,64

 

 

 

 

 

Totalt IT:

euro

– 15 635 796,74

– 1 823,12

– 15 633 973,62

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

LV

Tvärvillkor

2014

Otillräckligt antal kontroller på plats för ansökningsåren 7 % 8 bristande kontroll av anmälningar av djurförflyttningar – första pelaren – budg.år 2013

Engångs belopp

 

euro

– 189 485,56

0,00

– 189 485,56

 

Tvärvillkor

2015

Otillräckligt antal kontroller på plats för ansökningsåren 7 % 8 bristande kontroll av anmälningar av djurförflyttningar – första pelaren – budg.år 2014

Engångs belopp

 

euro

– 210 598,79

0,00

– 210 598,79

 

 

 

 

 

Totalt LV:

euro

– 400 084,35

0,00

– 400 084,35

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

PL

Attestering

2014

EGFJ icke-IAKS-fel upptäckta vid överensstämmelsekontroller på plats

Engångs belopp

 

euro

– 7 165,39

0,00

– 7 165,39

 

Undantagsåtgärder till stöd för sektorn för frukt och grönsaker

2011

Inkorrekt avkastning (areal/produktion)

Engångs belopp

 

euro

– 26 377 055,48

– 669 020,35

– 25 708 035,13

 

Livsmedelsbistånd inom EU

2010

Bristande efterlevnad av reglerna för offentliga upphandlingar – plan år 2010

Engångs belopp

 

euro

– 1 873 784,07

0,00

– 1 873 784,07

 

Livsmedelsbistånd inom EU

2011

Bristande efterlevnad av reglerna för offentliga upphandlingar – planeringsår 2010

Engångs belopp

 

euro

– 27 609,40

0,00

– 27 609,40

 

Livsmedelsbistånd inom EU

2011

Bristande efterlevnad av reglerna för offentliga upphandlingar – planeringsår 2011

Engångs belopp

 

euro

– 1 442 500,04

0,00

– 1 442 500,04

 

Livsmedelsbistånd inom EU

2012

Bristande efterlevnad av reglerna för offentliga upphandlingar – planeringsår 2011

Engångs belopp

 

euro

– 18 723,79

0,00

– 18 723,79

 

Livsmedelsbistånd inom EU

2012

Bristande efterlevnad av reglerna för offentliga upphandlingar – planeringsår 2012

Engångs belopp

 

euro

– 329 465,32

0,00

– 329 465,32

 

Undantagsåtgärder till stöd för sektorn för frukt och grönsaker

2011

Brister i anmälningar och förhandskontroller

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 937 813,75

– 547 965,83

– 389 847,92

 

 

 

 

 

Totalt PL:

euro

– 31 014 117,24

– 1 216 986,18

– 29 797 131,06


Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

euro

– 104 413 086,11

– 8 854 484,68

– 95 558 601,43

Budgetpost: 6711

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

BG

Attestering

2014

Känt fel i Ejflu IAKS

Engångs belopp

 

euro

– 9 930,63

0,00

– 9 930,63

 

Attestering

2013

Överdeklaration och känt fel i Ejflu IAKS

Engångs belopp

 

euro

– 186 798,27

0,00

– 186 798,27

 

Attestering

2014

Känt fel i Ejflu icke-IAKS

Engångs belopp

 

euro

– 581 320,04

0,00

– 581 320,04

 

Attestering

2013

Mest sannolikt fel i Ejflu icke-IAKS

Engångs belopp

 

euro

– 1 797 022,09

0,00

– 1 797 022,09

 

Attestering

2014

Finansiella fel i åtgärderna 121 och 123

Engångs belopp

 

euro

– 125 203,54

0,00

– 125 203,54

 

Attestering

2013

Åtgärd 123 – utvärderingskommittéfrågor

Engångs belopp

 

euro

– 41 588,29

0,00

– 41 588,29

 

Attestering

2014

Andra Ejflu-fel

Engångs belopp

 

euro

– 11 380,50

0,00

– 11 380,50

 

 

 

 

 

Totalt BG:

euro

– 2 753 243,36

0,00

– 2 753 243,36

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

CY

Tvärvillkor

2013

Brister i alla 4 centr. kontroller och i 2 kompl. kontroller (kontroll-statistik, övervakn.) – landsbygds utveckling – budg.år 2013

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 1 482,85

0,00

– 1 482,85

 

Tvärvillkor

2014

Brister i alla 4 centr. kontroller och i 2 kompl. kontroller (kontroll-statistik, övervakn.) – landsbygds utveckling – budg.år 2013

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 117 859,18

0,00

– 117 859,18

 

Tvärvillkor

2014

Brister i alla 4 centr. kontroller och i 2 kompl. kontroller (kontroll-statistik, övervakn.) – landsbygds utveckling – budg.år 2014

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 150,09

0,00

– 150,09

 

Tvärvillkor

2015

Brister i alla 4 centr. kontroller och i 2 kompl. kontroller (kontroll-statistik, övervakn.) – landsbygds utveckling – budg.år 2014

SCHABLONAVDRAG

10,00 %

euro

– 115 046,28

0,00

– 115 046,28

 

 

 

 

 

Totalt CY:

euro

– 234 538,40

0,00

– 234 538,40

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

DE

Tvärvillkor

2015

Bristfällig utvärd av djur med 2 saknade öronmärken (verksamhetskrav 7, 8) – Budg.år 2013

Engångs belopp

 

euro

– 291,68

0,00

– 291,68

 

 

 

 

 

Totalt DE:

euro

– 291,68

0,00

– 291,68

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

ES

Attestering

2013

Handlingsplanens åtgärder 122, 223 och 226. Rättsligt avgörande (inte tillräckligt stöd)

Engångs belopp

 

euro

– 33 557,18

0,00

– 33 557,18

 

Attestering

2012

Fel från tidigare år för vilka återkrav ännu inte har inletts

Engångs belopp

 

euro

– 5 463,58

0,00

– 5 463,58

 

Attestering

2011

Avsaknad av styrkande handlingar för betalningen av en faktura

Engångs belopp

 

euro

– 35,99

0,00

– 35,99

 

Attestering

2012

Mest sannolika felet för Ejflu icke-IAKS-populationen

Engångs belopp

 

euro

– 347 412,15

0,00

– 347 412,15

 

 

 

 

 

Totalt ES:

euro

– 386 468,90

0,00

– 386 468,90

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

FI

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2013

Åtgärd 214: Kontroll av kriterier för stödberättigande för ekologiskt jordbruk, och retroaktiv bedömning av överträdelse

Engångs belopp

 

euro

– 2 548,82

0,00

– 2 548,82

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2014

Åtgärd 214: Kontroll av kriterier för stödberättigande för ekologiskt jordbruk, och retroaktiv bedömning av överträdelse

Engångs belopp

 

euro

– 54 037,45

0,00

– 54 037,45

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2015

Åtgärd 214: Kontroll av kriterier för stödberättigande för ekologiskt jordbruk, och bedömning av en retroaktiv karaktär av överträdelse

Engångs belopp

 

euro

– 28 246,38

0,00

– 28 246,38

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2014

Åtgärd 215: Lämplig kontroll av åtaganden avseende tillträde till bete/utomhusytor, och bedömning av en retroaktiv karaktär av överträdelse

Engångs belopp

 

euro

– 38 301,03

0,00

– 38 301,03

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2015

Åtgärd 215: Lämplig kontroll av åtaganden avseende tillträde till bete/utomhusytor, och bedömning av en retroaktiv karaktär av överträdelse

Engångs belopp

 

euro

– 31 769,21

0,00

– 31 769,21

 

 

 

 

 

Totalt FI:

euro

– 154 902,89

0,00

– 154 902,89

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

FR

Landsbygdsutveckling Ejflu, Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2013

Bristande överensstämmelse med artikel 25 i förordning (EU) 65/2011 (kontroll på plats som utförs efter slutbetalningen)

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 1 258 058,85

– 884 557,22

– 373 501,63

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2014

Bristande överensstämmelse med artikel 25 i förordning (EU) 65/2011 (kontroll på plats som utförs efter slutbetalningen)

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 1 539 396,19

0,00

– 1 539 396,19

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2015

Bristande överensstämmelse med artikel 25 i förordning (EU) 65/2011 (kontroll på plats som utförs efter slutbetalningen)

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 381 195,39

0,00

– 381 195,39

 

Landsbygdsutveckling Ejflu (2014–2020) Stöd i form av schablonbelopp

2016

Bristande överensstämmelse med artikel 25 i förordning (EU) 65/2011 (kontroll på plats som utförs efter slutbetalningen)

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 1 681 851,57

0,00

– 1 681 851,57

 

 

 

 

 

Totalt FR:

euro

– 4 860 502,00

– 884 557,22

– 3 975 944,78

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

GR

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2013

Stödberättigande för permanent betesmark

Engångs belopp

 

euro

– 16 790 207,07

– 482,39

– 16 789 724,68

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2014

Stödberättigande för permanent betesmark

Engångs belopp

 

euro

– 4 092 054,10

0,00

– 4 092 054,10

 

Attestering

2013

Fel som det attesterande organet upptäckt i fullständighetstestet i tabellen i bilaga III

Engångs belopp

 

euro

– 80 114,44

0,00

– 80 114,44

 

Landsbygdsutveckling Ejflu (2014–2020) Stöd som omfattas av IACS

2015

Åtgärderna 211 och 212 Icke-stödberättigande för permanent betesmark

Engångs belopp

 

euro

– 2 075 014,04

0,00

– 2 075 014,04

 

 

 

 

 

Totalt GR:

euro

– 23 037 389,65

– 482,39

– 23 036 907,26

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

HU

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 4, Leader (2007–2013)

2014

Brister i förfarandet för att välja ut projekt för den tredje ansökningsomgången

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 2 042 124,67

0,00

– 2 042 124,67

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 4, Leader (2007–2013)

2015

Brister i förfarandet för att välja ut projekt för den tredje ansökningsomgången

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 1 664 147,37

0,00

– 1 664 147,37

 

 

 

 

 

Total HU:

euro

– 3 706 272,04

0,00

– 3 706 272,04

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

IT

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2013

Åtgärderna 216 och 226 Tillfredsställande verifieringskedja (registrering av kontrollarbete) för administrativa kontroller och kontroller på plats (kompletterande kontroll)

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 15 494,80

0,00

– 15 494,80

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2014

Åtgärderna 216 och 226 Tillfredsställande verifieringskedja (registrering av kontrollarbete) för administrativa kontroller och kontroller på plats (kompletterande kontroll)

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 56 911,92

0,00

– 56 911,92

 

Landsbygdsutveckling Ejflu (2014-2020) åtgärder för skogarna

2015

Åtgärderna 216 och 226 Tillfredsställande verifieringskedja (registrering av kontrollarbete) för administrativa kontroller och kontroller på plats (kompletterande kontroll)

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 42 742,25

0,00

– 42 742,25

 

Landsbygdsutveckling Ejflu (2014-2020) Investeringar – privata stödmottagare

2015

Åtgärderna 216 och 226 Tillfredsställande verifieringskedja (registrering av kontrollarbete) för administrativa kontroller och kontroller på plats (kompletterande kontroll)

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 1 353,14

0,00

– 1 353,14

 

Landsbygdsutveckling Ejflu (2014-2020) åtgärder för skogarna

2016

Åtgärderna 216 och 226 Tillfredsställande verifieringskedja (registrering av kontrollarbete) för administrativa kontroller och kontroller på plats (kompletterande kontroll)

SCHABLONAVDRAG

2,00 %

euro

– 1 739,03

0,00

– 1 739,03

 

Attestering

2012

Betalningsfristerna har inte respekterats

Engångs belopp

 

euro

– 5 006 487,10

– 5 006 487,10

0,00

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2015

De italienska myndigheterna har inte i tillräckligt hög grad dubbelkollat de olika tillgängliga databaserna för att upptäcka de eventuella dubbelfinansierade solpanelerna

Engångs belopp

 

euro

– 216 521,27

0,00

– 216 521,27

 

 

 

 

 

Totalt IT:

euro

– 5 341 249,51

– 5 006 487,10

– 334 762,41

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

LV

Tvärvillkor

2014

Otillräckligt antal kontroller på plats för ansökningsåren 7 % 8 bristande kontroll av anmälningar av djurförflyttningar – andra pelaren – budg.år 2013

Engångs belopp

 

euro

– 125 376,52

0,00

– 125 376,52

 

Tvärvillkor

2015

Otillräckligt antal kontroller på plats för ansökningsåren 7 % 8 bristande kontroll av anmälningar av djurförflyttningar – andra pelaren – budg.år 2013

Engångs belopp

 

euro

– 3 253,18

0,00

– 3 253,18

 

Tvärvillkor

2014

Otillräckligt antal kontroller på plats för ansökningsåren 7 % 8 bristande kontroll av anmälningar av djurförflyttningar – andra pelaren – budg.år 2014

Engångs belopp

 

euro

– 83 384,34

0,00

– 83 384,34

 

Tvärvillkor

2015

Otillräckligt antal kontroller på plats för ansökningsåren 7 % 8 bristande kontroll av anmälningar av djurförflyttningar – andra pelaren – budg.år 2014

Engångs belopp

 

euro

– 2 163,59

0,00

– 2 163,59

 

 

 

 

 

Totalt LV:

euro

– 214 177,63

0,00

– 214 177,63

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

PL

Attestering

2014

Ejflu icke-IAKS-fel upptäckta vid överensstämmelsekontroller på plats

Engångs belopp

 

euro

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

 

 

 

 

 

Totalt PL:

euro

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

SE

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2013

Åtgärd 216 – Ändamålsenlig bedömning av kostnadernas rimlighet genom en jämförelse med andra anbud

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 17 893,40

0,00

– 17 893,40

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2014

Åtgärd 216 – Ändamålsenlig bedömning av kostnadernas rimlighet genom en jämförelse med andra anbud

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 207 835,80

– 207 835,80

0,00

 

Landsbygdsutveckling Ejflu (2014-2020) Investeringar – privata stödmottagare

2015

Åtgärd 216 – Ändamålsenlig bedömning av kostnadernas rimlighet genom en jämförelse med andra anbud

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 242 832,60

0,00

– 242 832,60

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2014

Åtgärd 227 – Brister i kontrollen av offentliga upphandlingsförfaranden

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 3 525,20

– 3 525,20

0,00

 

Landsbygdsutveckling Ejflu (2014-2020) åtgärder för skogarna

2015

Åtgärd 227 – Brister i kontrollen av offentliga upphandlingsförfaranden

SCHABLONAVDRAG

5,00 %

euro

– 4 039,15

0,00

– 4 039,15

 

 

 

 

 

Totalt SE:

euro

– 476 126,15

– 211 361,00

– 264 765,15


Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

euro

– 41 166 287,48

– 6 102 887,71

– 35 063 399,77


16.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/43


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2017/265

av den 14 februari 2017

om att inkludera regeringen i Northwest Territories i Kanada som ett godkänt organ i den förteckning som avses i artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2015/1850 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter

[delgivet med nr C(2017) 757]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 (2) fastställs de villkor enligt vilka sälprodukter som härrör från jakt som inuitsamhällena eller andra ursprungsbefolkningar bedriver får släppas ut på unionsmarknaden. Att dessa villkor är uppfyllda ska intygas av ett godkänt organ då sälprodukterna släpps ut på marknaden.

(2)

I artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2015/1850 fastställs krav som enheter ska uppfylla för att tas upp i en förteckning över godkända organ i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1007/2009.

(3)

Utsläppandet på marknaden av sälprodukter som härrör från jakt som inuitsamhällena eller andra ursprungsbefolkningar bedriver måste åtföljas av ett intyg från ett godkänt organ som styrker att villkoren i förordning (EU) 2015/1850 har uppfyllts.

(4)

Den 22 november 2016 mottog kommissionen en begäran från regeringen i Northwest Territories om att vara auktoriserad som godkänt organ i enlighet med artikel 3.1a i förordning (EG) nr 1007/2009. Begäran åtföljdes av dokumentation som krävs i artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2015/1850.

(5)

Kommissionen har gjort en bedömning på grundval av den dokumentation som lämnats in för att avgöra om regeringen i Northwest Territories uppfyllde kraven för att vara ett godkänt organ enligt genomförandeförordning (EU) 2015/1850.

(6)

Kommissionen har kommit fram till att regeringen i Northwest Territories uppfyller alla krav i artikel 3.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/1850 och att regeringen i Northwest Territories bör anges som ett godkänt organ,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Regeringen i Northwest Territories ska anses vara ett godkänt organ i enlighet med artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2015/1850.

Artikel 2

Innehållet i detta beslut ska utan dröjsmål offentliggöras på kommissionens webbplats.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till regeringen i Northwest Territories i Kanada.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2017.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 271, 16.10.2015, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter (EUT L 286, 31.10.2009, s. 36).


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

16.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/45


BESLUT nr 1/2016 AV UNDERKOMMITTÉN FÖR TULLFRÅGOR EU–MOLDAVIEN

av den 6 oktober 2016

om ersättande av protokoll II till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete [2017/266]

UNDERKOMMITTÉN FÖR TULLFRÅGOR EU–MOLDAVIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (1), särskilt artikel 38 i protokoll II till avtalet om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 144.2 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (nedan kallat avtalet) hänvisas till protokoll II till avtalet (nedan kallat protokoll II), i vilket det fastställs ursprungsregler och föreskrivs ursprungskumulation mellan unionen och Republiken Moldavien.

(2)

De flesta av de bestämmelser om handel och handelsrelaterade frågor som ingår i avtalet, inbegripet protokoll II, har tillämpats provisoriskt sedan den 1 september 2014.

(3)

Enligt artikel 38 i protokoll II får underkommittén för tullfrågor, vilken inrättas genom artikel 200 i avtalet, fatta beslut om ändring av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Tanken med den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (2) (nedan kallad konventionen) är att de nu gällande protokollen om ursprungsregler mellan länderna i det Europa–Medelhavstäckande området ska ersättas med en enda rättsakt.

(5)

Unionen undertecknade konventionen den 15 juni 2011. Konventionens gemensamma kommitté beslutade, genom beslut nr 2 av den 21 maj 2014 (3), att Republiken Moldavien skulle bjudas in att ansluta sig till konventionen.

(6)

Unionen och Republiken Moldavien deponerade sina godtagandeinstrument hos depositarien för konventionen den 26 mars 2012 respektive den 31 juli 2015. I enlighet med artikel 10.3 i konventionen trädde denna i kraft för unionen och Republiken Moldavien den 1 maj 2012 respektive den 1 september 2015.

(7)

Protokoll II bör därför ersättas med ett nytt protokoll som hänvisar till konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Protokoll II till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 december 2016.

Utfärdat i Bryssel den 6 oktober 2016.

På underkommittén för tullfrågors vägnar

P. KOVACS

Ordförande

O. ZIKUNA

N. CALENIC

Sekreterare


(1)  EUT L 260, 30.8.2014, s. 4.

(2)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  EUT L 217, 23.7.2014, s. 88.


BILAGA

PROTOKOLL II

OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH OM METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 1

Tillämpliga ursprungsregler

1.   Vid genomförandet av detta avtal ska tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (1) (nedan kallad konventionen) och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen gälla.

2.   Alla hänvisningar till ”relevant avtal” i tillägg I och i de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska anses som hänvisningar till detta avtal.

Artikel 2

Tvistlösning

1.   Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artikel 32 i tillägg I till konventionen uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, ska tvisterna hänskjutas till underkommittén för tullfrågor. Bestämmelserna om tvistlösningsmekanismen i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning V (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska inte gälla.

2.   Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter ska lösas enligt lagstiftningen i importlandet.

Artikel 3

Ändringar av protokollet

Underkommittén för tullfrågor får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 4

Utträde ur konventionen

1.   Om antingen Europeiska unionen eller Republiken Moldavien i enlighet med artikel 9 i konventionen skriftligen meddelar depositarien för konventionen sin avsikt att träda ut ur konventionen, ska Europeiska unionen och Republiken Moldavien omedelbart inleda förhandlingar om ursprungsregler för tillämpningen av detta avtal.

2.   De vid tidpunkten för utträdet tillämpliga ursprungsreglerna i tillägg I och, i tillämpliga fall, de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska fortsätta att gälla för detta avtal till dess att nyframförhandlade ursprungsregler träder i kraft. Från och med tidpunkten för utträdet ska ursprungsreglerna i tillägg I och, i tillämpliga fall, de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen dock tolkas så att de medger bilateral kumulation enbart mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser – kumulation

Utan hinder av vad som sägs i artiklarna 16.5 och 21.3 i tillägg I till konventionen får ursprungsintyget när kumulation enbart involverar Eftastaterna, Färöarna, Europeiska unionen, Turkiet, deltagarna i stabiliserings- och associeringsprocessen och Republiken Moldavien utgöras av ett varucertifikat EUR.1 eller en ursprungsdeklaration.


(1)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

16.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/49


BESLUT AV EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

nr 84/16/KOL

av den 27 april 2016

om ändring för hundraförsta gången av de formella och materiella reglerna om statligt stöd genom införande av nya riktlinjer för att bedöma om statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse är förenligt med EES-avtalets funktion [2017/267]

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET (NEDAN KALLAD ÖVERVAKNINGSMYNDIGHETEN) HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

MED BEAKTANDE av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 61–63 och protokoll 26,

MED BEAKTAND av avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (nedan kallat övervakningsavtalet), särskilt artiklarna 24 och 5.2 b, och

av följande skäl:

Enligt artikel 24 i övervakningsavtalet ska övervakningsmyndigheten ge verkan åt bestämmelserna om statligt stöd i EES-avtalet.

Enligt artikel 5.2 b i övervakningsavtalet ska övervakningsmyndigheten utfärda meddelanden eller riktlinjer om frågor som behandlas i EES-avtalet, om EES-avtalet eller övervakningsavtalet uttryckligen föreskriver det eller om myndigheten anser det nödvändigt.

Den 20 juni 2014 antog Europeiska kommissionen ett meddelande där det fastställs kriterier för bedömningen av förenligheten med den inre marknaden hos statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (1). Meddelandet ska tillämpas från och med den 1 juli 2014 till och med den 31 december 2020.

Meddelandet är av betydelse även för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

En enhetlig tillämpning av reglerna om statligt stöd i EES-avtalet måste garanteras i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i överensstämmelse med målet att uppnå enhetlighet som fastställs i artikel 1 i EES-avtalet.

Enligt punkt II under rubriken ”Allmänt” på sidan 9 i bilaga XV till EES-avtalet ska övervakningsmyndigheten efter samråd med Europeiska kommissionen anta rättsakter som motsvarar dem som antagits av Europeiska kommissionen.

Övervakningsmyndigheten HAR SAMRÅTT med Europeiska kommissionen.

Övervakningsmyndigheten HAR RÅDFRÅGAT Eftastaterna i den aktuella frågan genom en skrivelse av den 25 januari 2016.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De materiella reglerna inom området för statligt stöd ska ändras genom införandet av nya riktlinjer för att bedöma om statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse är förenligt med EES-avtalets funktion. De nya riktlinjerna har bifogats detta beslut och utgör en integrerad del av det.

Artikel 2

Endast den engelska versionen av detta beslut är giltig.

Utfärdat i Bryssel den 27 april 2016.

På Eftas övervakningsmyndighets vägnar

Sven Erik SVEDMAN

Ordförande

Frank BÜCHEL

Ledamot av kollegiet


(1)  EUT C 188, 20.6.2014, s. 4.


BILAGA

Riktlinjer för att bedöma om statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse är förenligt med EES-avtalets funktion  (1)

INNEHÅLL

1.

Inledning

2.

Tillämpningsområde

3.

Urvalskriterier

3.1

Projektdefinition

3.2

Gemensamt europeiskt intresse

3.2.1

Allmänna sammanlagda kriterier

3.2.2

Allmänna positiva indikatorer

3.2.3

Särskilda kriterier

3.3

Projektets vikt

4.

Förenlighetskriterier

4.1

Stödets nödvändighet och rimliga omfattning

4.2

Förhindrande av otillbörlig snedvridning av konkurrensen och avvägningstest

4.3

Insyn

5.

Slutbestämmelser

5.1

Anmälningsskyldighet

5.2

Utvärdering i efterhand och rapportering

5.3

Ikraftträdande, giltighet och översyn

Stödberättigande kostnader

1.   Inledning

1.

Detta kapitel innehåller riktlinjer för bedömning enligt reglerna om statligt stöd av finansiering av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse.

2.

Sådana projekt kan utgöra ett mycket viktigt bidrag till ekonomisk tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft för industri och ekonomi i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med tanke på projektens positiva spridningseffekter på den inre marknaden och i samhället.

3.

De viktiga projekten gör det möjligt att samla kunskap, expertis, finansiella medel och ekonomiska aktörer i hela EES för att övervinna allvarliga marknadsmisslyckanden eller systematiska misslyckanden och mycket viktiga samhällsutmaningar som inte kan åtgärdas på annat sätt. De är utformade för att länka ihop den offentliga och den privata sektorn för att genomföra storskaliga projekt som ger betydande fördelar för EES och avtalsparternas medborgare.

4.

De viktiga projekten kan vara relevanta för alla strategier och åtgärder som uppfyller de gemensamma europeiska målen, särskilt när det gäller målen i Europa 2020-strategin (2), EU:s flaggskeppsinitiativ och viktiga områden för ekonomisk tillväxt som viktig möjliggörande teknik (KET) (3).

5.

I initiativet för att modernisera det statliga stödet (4) sägs att statligt stöd måste riktas mot mål av gemensamt europeiskt intresse i linje med prioriteringarna i Europa 2020-strategin, för att avhjälpa marknadsmisslyckanden eller andra viktiga systemfel som hindrar tillväxt och sysselsättning och utvecklingen av en integrerad, dynamisk och konkurrenskraftig inre marknad. Genomförandet av de viktiga projekten kräver ofta ett betydande deltagande från de offentliga myndigheterna, eftersom marknaden annars inte skulle finansiera sådana projekt. I det fall den offentliga finansieringen av sådana projekt skulle utgöra statligt stöd, anges i detta meddelande de tillämpliga reglerna för att säkerställa att lika konkurrensvillkor på den inre marknaden upprätthålls.

6.

Moderniseringen är ett lämpligt tillfälle att uppdatera och konsolidera de befintliga riktlinjerna i ett enda dokument, så att de överensstämmer med Europa 2020-målen och målen för moderniseringsinitiativet, och att utvidga dem till andra områden där de kan användas. De här riktlinjerna ersätter därför befintliga bestämmelser om projekten. På detta sätt får avtalsparterna riktade och tvärvetenskapliga riktlinjer som syftar till att uppmuntra utvecklingen av viktiga samarbetsprojekt som främjar de gemensamma europeiska intressena.

7.

I artikel 61.3 b i EES-avtalet anges att stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse kan anses vara förenligt med EES-avtalet. Följaktligen innehåller de här riktlinjerna vägledning om vilka kriterier övervakningsmyndigheten kommer att tillämpa vid bedömningen av statligt stöd för att gynna genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse. Först definieras tillämpningsområdet och därefter presenteras en förteckning över kriterier som övervakningsmyndigheten ska använda när den bedömer arten och vikten av sådana projekt vid tillämpning av artikel 61.3 b i EES-avtalet. Därefter redogörs för hur övervakningsmyndigheten kommer att bedöma om den offentliga finansieringen av de viktiga projekten är förenlig med reglerna om statligt stöd.

8.

De här riktlinjerna utesluter inte att stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt också kan anses förenligt med EES-avtalet på basis av andra bestämmelser, särskilt i artikel 61.3 c i EES-avtalet, och deras genomförandebestämmelser. Regelverket om statligt stöd har moderniserats i syfte att erbjuda avtalsparterna bättre möjligheter att stödja viktiga projekt som avhjälper marknadsmisslyckanden och tar itu med problem kopplade till sammanhållning inom olika områden för att främja hållbar tillväxt och sysselsättning. Dessa bestämmelser kanske dock inte helt och hållet beaktar projektens relevans, särdrag och egenskaper. För det kan det krävas särskilda regler om stödberättigande, förenlighet och förfaranden, som anges i dessa riktlinjer.

2.   Tillämpningsområde

9.

Dessa riktlinjer gäller viktiga projekt i alla sektorer av ekonomin.

10.

Dessa riktlinjer ska inte tillämpas på följande:

a)

Åtgärder som omfattar stöd till företag i svårigheter enligt definitionen i riktlinjerna för undsättning och omstrukturering (5) eller senare riktlinjer, ändrade eller ersatta.

b)

Åtgärder som omfattar stöd till företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare beslut av övervakningsmyndigheten som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med EES-avtalet.

c)

Stödåtgärder som i sig och genom de villkor som är förenade med dem eller genom deras finansieringsmetod medför en icke särskiljbar överträdelse av EES-lagstiftningen (6), framför allt följande:

Stödåtgärder där beviljandet av stöd är förenat med en skyldighet för stödmottagaren att ha sitt huvudkontor i den berörda avtalsparten eller att vara huvudsakligen etablerad i den avtalsparten.

Stödåtgärder där beviljandet av stöd är förenat med en skyldighet för stödmottagaren att använda nationellt producerade varor eller nationella tjänster.

Stödåtgärder som begränsar stödmottagarens möjligheter att utnyttja resultaten från forskning, utveckling och innovation i andra avtalsparter.

3.   Urvalskriterier

11.

Vid bedömningen av om ett projekt omfattas av artikel 61.3 b i EES-avtalet ska följande kriterier tillämpas:

3.1   Projektdefinition

12.

Förslaget till stöd gäller ett enskilt projekt där villkoren för målen, genomförandet, även deltagare och finansiering, är tydligt definierade (7).

13.

Övervakningsmyndigheten kan också anse att ett ”integrerat projekt” är berättigat till stöd, dvs. en grupp enskilda projekt som ingår i en gemensam struktur, färdplan eller gemensamt program som syftar till samma mål och som bygger på ett enhetligt systematiskt tillvägagångssätt. De enskilda delarna i det integrerade projektet kan avse olika nivåer i leverantörskedjan men måste vara komplementära och nödvändiga för att uppnå det viktiga europeiska målet (8).

3.2   Gemensamt europeiskt intresse

3.2.1   Allmänna sammanlagda kriterier

14.

Projektet måste bidra på ett konkret, tydligt och identifierbart sätt till ett eller flera gemensamma europeiska mål och ha stor inverkan på EES:s konkurrenskraft och på hållbar tillväxt, genom att ta itu med samhällsproblem eller vara värdeskapande i hela EES.

15.

Projektet måste vara ett viktigt bidrag till unionens mål, till exempel genom att vara av avgörande vikt för Europa 2020-strategin, det europeiska forskningsområdet, den europeiska strategin för viktig möjliggörande teknik (KET) (9), energistrategin för Europa (10), ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (11), en europeisk strategi för trygg energiförsörjning (12), elektronikstrategin för Europa, transeuropeiska transport- och energinät, unionens flaggskeppsinitiativ, exempelvis innovationsunionen (13), den digitala agendan för Europa (14), ett resurseffektivt Europa (15), eller den integrerade industripolitiken för en globaliserad tid (16).

16.

Projektet måste i normalfallet omfatta fler än en avtalspart (17) och dess fördelar får inte begränsas till de finansierande avtalsparterna, utan måste omfatta en betydande del av EES. Fördelarna med projektet ska anges klart på ett konkret och påvisbart sätt (18).

17.

Fördelarna med projektet får inte vara begränsade till företagen eller den berörda industrin utan måste vara relevanta för och användas i ett bredare sammanhang inom den europeiska ekonomin och i samhället genom positiva spridningseffekter (t.ex. att få systemeffekter på flera nivåer i värdekedjan, föregående eller efterföljande marknadsled, alternativ användning i andra sektorer eller trafikomställning) som är klart definierade på ett konkret och påvisbart sätt.

18.

Projektet måste inbegripa samfinansiering från stödmottagaren.

19.

Projektet måste följa principen om utfasning av miljöskadliga subventioner, vilket poängteras i färdplanen för resurseffektivitet (19).

3.2.2   Allmänna positiva indikatorer

20.

Utöver de kumulativa kriterierna i avsnitt 3.2.1 kommer övervakningsmyndigheten att anlägga en mer gynnsam hållning i följande fall:

a)

Projektet har utformats för att göra det möjligt för alla berörda avtalsparter att delta, med beaktande av typen av projekt, det eftersträvade målet och dess finansieringsbehov.

b)

Utformningen av projektet inbegriper Europeiska kommissionen eller andra rättsliga organ till vilka Europeiska kommissionen delegerat sina befogenheter, t.ex. Europeiska investeringsbanken.

c)

Urvalet av projektet omfattar Europeiska kommissionen eller annan juridisk person till vilken Europeiska kommissionen delegerat sina befogenheter, under förutsättning att detta organ agerar som genomförandestruktur.

d)

Projektets styrningsstruktur involverar kommissionen eller annan juridisk person till vilken Europeiska kommissionen delegerat sina befogenheter samt flera avtalsparter.

e)

Projektet omfattar viktigt samarbete i fråga om antal inblandade partner, inblandning av organisationer från olika sektorer eller av företag av olika storlek.

f)

Projektet innefattar samfinansiering från en Efta- eller EU-fond (20).

3.2.3   Särskilda kriterier

21.

FoUI-projekt måste ha en starkt innovativ karaktär eller utgöra ett viktigt mervärde i fråga om FoUI mot bakgrund av den senaste utvecklingen inom den berörda sektorn.

22.

Projekt som omfattar industriell tillämpning måste göra det möjligt att utveckla en ny produkt eller tjänst med högt forsknings- och innovationsinnehåll och/eller användning av en genuint innovativ produktionsprocess. Regelbundna uppdateringar utan ett innovativt inslag av befintliga anläggningar och utveckling av nyare versioner av befintliga produkter räknas inte som viktiga projekt.

23.

Miljö-, energi- eller transportprojekt ska antingen vara av stor betydelse för unionens miljö-, energi- (inklusive avseende försörjningstrygghet) eller transportstrategi, eller på ett väsentligt sätt bidra till den inre marknaden, inbegripet men inte begränsat till dessa specifika sektorer.

3.3   Projektets vikt

24.

För att räknas som ett viktigt projekt, måste ett projekt vara viktigt kvantitativt eller kvalitativt. Det bör antingen vara osedvanligt stort eller ha omfattande räckvidd och/eller innebära en mycket stor teknologisk eller ekonomisk risk.

4.   Förenlighetskriterier

25.

Vid bedömningen av om stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt på grundval av artikel 61.3 b i EES-avtalet är förenligt med EES-avtalet kommer övervakningsmyndigheten att ta hänsyn till följande kriterier (21).

26.

Övervakningsmyndigheten kommer att utföra ett avvägningstest för att bedöma om de förväntade positiva effekterna uppväger möjliga negativa effekter enligt nedanstående.

27.

Med tanke på projektets art kan övervakningsmyndigheten anse att ett marknadsmisslyckande eller andra allvarliga systematiska misslyckanden, liksom bidrag till ett gemensamt europeiskt intresse, föreligger om projektet uppfyller de angivna kriterierna för stödberättigande i avsnitt 3 ovan.

4.1   Stödets nödvändighet och rimliga omfattning

28.

Stödet får inte subventionera sådana kostnader för ett projekt som företaget i alla händelser skulle ådra sig och får inte kompensera för den normala affärsrisken vid ekonomisk verksamhet. Utan stöd skulle projektet inte gå att genomföra, eller genomföras i mindre skala eller omfattning eller på annat sätt som i hög grad skulle minska de förväntade fördelarna (22). Ett stöd anses vara proportionellt endast om samma resultat inte hade kunnat nås med mindre stöd.

29.

Avtalsparten måste förse övervakningsmyndigheten med lämplig information avseende det projekt som stöds, samt en omfattande beskrivning av det kontrafaktiska scenariot som motsvarar en situation där inga stöd beviljas av en avtalspart. Det kontrafaktiska scenariot kan bestå av avsaknaden av alternativa projekt eller av ett tydligt definierat och tillräckligt förutsägbart alternativt projekt som stödmottagaren övervägt i sin interna beslutsprocess, och kan avse ett alternativt projekt som helt eller delvis utförs utanför EES.

30.

I avsaknad av ett alternativt projekt kommer övervakningsmyndigheten att kontrollera att stödbeloppet inte överstiger det minimum som krävs för att det understödda projektet ska vara tillräckligt lönsamt, till exempel genom att göra det möjligt att uppnå en internränta som motsvarar det bransch- eller företagsspecifika riktmärket eller tröskelvärdet för avkastning. För detta ändamål kan man även använda den normala avkastning som krävs av stödmottagaren i andra investeringsprojekt av liknande slag, projektets kapitalkostnader som helhet eller en avkastning som är vanligt förekommande i den berörda branschen. Alla relevanta förväntade kostnader och fördelar under projektets löptid måste beaktas.

31.

Det högsta stödbeloppet kommer att fastställas med hänsyn till det identifierade finansieringsunderskottet i förhållande till de stödberättigande kostnaderna. Om det är motiverat genom analys av finansieringsunderskottet kan stödnivån uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnaderna. Med finansieringsunderskott avses skillnaden mellan de positiva och negativa kassaflödena under investeringens livslängd, diskonterat till sitt verkliga värde på grundval av en lämplig diskonteringsfaktor som återspeglar den avkastning som är nödvändig för att stödmottagarna ska genomföra projektet, särskilt med tanke på riskerna. De stödberättigande kostnaderna fastställs i bilagan (23).

32.

Om det visas, till exempel genom företagets interna handlingar, att stödmottagaren har ett tydligt val mellan att antingen utföra ett projekt som får stöd eller ett alternativt projekt utan stöd kommer övervakningsmyndigheten att jämföra det förväntade nettonuvärdet av investeringen i det understödda projektet och det kontrafaktiska projektet, med hänsyn tagen till sannolikheterna för att de olika affärsscenarierna inträffar.

33.

I sin bedömning tar övervakningsmyndigheten hänsyn till följande omständigheter:

a)

:

Specifikation av avsedd ändring

:

Det ändrade beteende som det statliga stödet väntas ge upphov till, det vill säga om ett nytt projekt skapas, eller om ett projekts storlek, omfattning eller genomförandehastighet ökar, måste noga specificeras av avtalsparten. Det ändrade beteendemönstret måste identifieras genom en jämförelse med det förväntade resultatet och den avsedda verksamhetens nivå med eller utan stöd. Skillnaden mellan dessa två scenarier visar stödets inverkan och dess stimulanseffekt.

b)

:

Lönsamhetsnivå

:

Om ett projekt i sig inte skulle vara tillräckligt lönsamt för ett privat företag, men skulle medföra väsentliga fördelar för samhället, är det mer sannolikt att stödet har en stimulanseffekt.

34.

För att hantera faktisk eller potentiell direkt eller indirekt snedvridning av den internationella handeln får övervakningsmyndigheten ta hänsyn till det faktum att konkurrenter utanför EES – direkt eller indirekt – under de senaste tre åren har tagit emot eller kommer att ta emot stöd på motsvarande nivå för liknande projekt. Om det med tanke på den aktuella sektorns särskilda karaktär är troligt att snedvridning av den internationella handeln uppkommer efter mer än tre år, kan referensperioden komma att förlängas i motsvarande mån. Om det är möjligt ska den berörda avtalsparten ge övervakningsmyndigheten den information den behöver för att kunna göra en lägesbedömning, särskilt vad gäller behovet av att ta hänsyn till den konkurrensfördel som en konkurrent i ett tredjeland åtnjuter. Om övervakningsmyndigheten inte har bevis gällande det stöd som beviljats eller föreslagits, kan den också fatta sitt beslut utifrån indicier.

35.

Vid insamling av bevis kan övervakningsmyndigheten använda sina utredningsbefogenheter (24).

36.

Valet av stödinstrument måste göras med hänsyn till det marknadsmisslyckande eller annat allvarligt systematiskt misslyckande som det ska avhjälpa. Om till exempel det bakomliggande problemet är brist på tillgång till finansiering, bör avtalsparterna i normalfallet använda stöd i form av likviditetsstöd, t.ex. lån eller garantier (25). Om det dessutom är nödvändigt att företaget får tillgång till en viss grad av riskdelning bör ett förskott med återbetalningsskyldighet normalt sett vara det stödinstrument som är att föredra. Återbetalningspliktiga stödformer betraktas i allmänhet som en positiv indikator.

37.

Energitryggheten och målen för energieffektivitet måste beaktas i analysen där det är relevant.

38.

Övervakningsmyndigheten kommer att ha en positivare inställning till projekt som innehåller ett betydande eget bidrag från stödmottagarna eller från oberoende privata investerare. Bidrag i form av materiella och immateriella tillgångar samt mark ska redovisas till marknadspris.

39.

Urvalet av stödmottagare via ett konkurrensbetonat, öppet och icke-diskriminerande anbudsförfarande kommer att betraktas som en positiv indikator.

4.2   Förhindrande av otillbörlig snedvridning av konkurrensen och avvägningstest

40.

Avtalsparten bör bevisa att de föreslagna stödåtgärderna är ett lämpligt politikinstrument för att uppnå projektmålet. En stödåtgärd anses vara olämplig om samma resultat kan uppnås med andra, mindre snedvridande politikinstrument eller andra, mindre snedvridande stödinstrument.

41.

För att stödet ska vara förenligt med EES-avtalet måste de negativa effekterna av stödåtgärden när det gäller snedvridning av konkurrensen och påverkan på handeln mellan avtalsparter vara begränsade och uppvägas av de positiva effekterna i form av bidrag till målet med det gemensamma europeiska intresset.

42.

När övervakningsmyndigheten bedömer de negativa effekterna av stödet, kommer den att inrikta sin analys av den överblickbara påverkan stödet kan ha på konkurrensen mellan företagen på de berörda produktmarknaderna, inklusive föregående eller efterföljande marknadsled, och på risken för överkapacitet.

43.

Övervakningsmyndigheten kommer att bedöma risken för avskärmning av marknaden och marknadsdominans, särskilt vid ingen eller begränsad spridning av forskningsresultat. Projekt som omfattar byggande av infrastruktur (26) ska garantera öppet och icke-diskriminerande tillträde till infrastrukturen och icke-diskriminerande prissättning (27).

44.

Övervakningsmyndigheten kommer att utvärdera möjliga negativa effekter på handeln, däribland risken för att avtalsparterna kapplöper om stöd, särskilt när det gäller valet av placeringsort.

4.3   Insyn

45.

Avtalsparterna ska se till att följande information offentliggörs på en övergripande webbplats avseende statligt stöd på nationell eller regional nivå:

a)

Texten till stödåtgärden och dess tillämpningsföreskrifter eller en länk till den.

b)

Vilken den eller de beviljande myndigheterna är.

c)

Vilka de enskilda stödmottagarna är, form av stöd och stödbelopp till varje stödmottagare, datum för beviljandet, typ av företag (små och medelstora företag eller stora företag). Den region där stödmottagaren är lokaliserad (på Nuts 2-nivå). Den ekonomiska sektor inom vilken det stödmottagande företaget främst är verksamt på Nace-gruppnivå (28).

46.

Detta krav kan frångås i fråga om enskilda stödtilldelningar på belopp under 500 000 euro. Informationen måste offentliggöras när beslutet om att bevilja stöd har fattats, sparas i minst tio år och vara tillgänglig för allmänheten utan restriktion (29). Avtalsparterna kommer inte att vara skyldiga att tillhandahålla ovannämnda information förrän den 1 juli 2016.

5.   Slutbestämmelser

5.1   Anmälningsskyldighet

47.

Enligt artikel 1.3 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol ska avtalsparter på förhand underrätta övervakningsmyndigheten om alla planer på att bevilja eller ändra statligt stöd, även stöd till viktiga projekt.

48.

Avtalsparter inblandade i samma viktiga projekt uppmanas att om möjligt lämna in en gemensam anmälan till övervakningsmyndigheten.

5.2   Utvärdering i efterhand och rapportering

49.

Det ska ske regelbunden rapportering av genomförandet av projektet. Om så är lämpligt kan övervakningsmyndigheten begära att en efterhandsutvärdering ska utföras.

5.3   Ikraftträdande, giltighet och översyn

50.

Dessa riktlinjer kommer att tillämpas från dagen för antagandet till och med den 31 december 2020.

51.

Övervakningsmyndigheten kommer att tillämpa principerna i dessa riktlinjer på alla anmälda stödprojekt den ska fatta beslut om efter det att riktlinjerna offentliggjorts på övervakningsmyndighetens webbplats, även om projekten anmälts före offentliggörandet.

52.

I enlighet med kapitlet om vilka regler som är tillämpliga för att avgöra om ett statligt stöd är olagligt, i del II i riktlinjerna om statligt stöd (30), kommer övervakningsmyndigheten, i fråga om oanmält stöd, att tillämpa dessa riktlinjer om stödet beviljades efter att dessa trädde i kraft, och, i alla andra fall, tillämpa de regler som gällde vid den tidpunkt när stödet beviljades.

53.

Övervakningsmyndigheten kan när som helst besluta att ändra dessa riktlinjer om det skulle vara nödvändigt av konkurrenspolitiska skäl eller av hänsyn till annan politik, internationella åtaganden, utvecklingen på marknaderna eller av något annat giltigt skäl.


(1)  Dessa riktlinjer motsvarar Europeiska kommissionens meddelande Kriterier vid bedömningen av förenligheten med den inre marknaden hos statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, EUT C 188, 20.6.2014, s. 4.

(2)  Meddelande från kommissionen – Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020 slutlig, 3.3.2010.

(3)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb, COM(2012) 341 final, 26.6.2012.

(4)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Modernisering av det statliga stödet i EU, COM(2012) 209 final, 8.5.2012.

(5)  Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter, antagna genom beslut nr 321/14/KOL (EUT L 271, 16.10.2015, s. 35 och EES-supplement nr 62, 15.10.2015, s. 1). Såsom förklaras i punkt 23 i dessa riktlinjer kan ett företag i svårigheter på grund av att själva dess fortbestånd är hotat inte anses vara ett lämpligt verktyg för att främja andra allmänna mål förrän dess lönsamhet har säkerställts.

(6)  Se t.ex. mål C-156/98, Tyskland mot kommissionen, EU:C:2000:467, punkt 78 och mål C-333/07, Régie Networks mot Rhône Alpes Bourgogne EU:C:2008:764, punkterna 94–116.

(7)  I fråga om forskning och utveckling gäller att när två eller flera forsknings- och utvecklingsprojekt inte klart går att skilja från varandra och särskilt när de enskilt betraktade saknar utsikter till teknisk framgång ska de betraktas som ett enda projekt. Stöd till ett projekt som endast leder till en ändring av projektets placeringsort inom EES utan att projektets art, storlek eller omfattning ändras, anses inte vara förenligt med EES-avtalet.

(8)  Både enskilda och integrerade projekt kallas hädanefter ”projekt”.

(9)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb, COM(2012) 341 final, 26.6.2012.

(10)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Energi 2020 En strategi för hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad, KOM(2010) 639 slutlig, 10.11.2010.

(11)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030, COM(2014) 15 final, 22.1.2014.

(12)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – En europeisk strategi för trygg energiförsörjning, COM(2014) 330 final, 28.5.2014.

(13)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin Innovationsunionen, KOM(2010) 546 slutlig, 6.10.2010.

(14)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – En digital agenda för Europa, KOM(2010) 245 slutlig, 26.8.2010, som erkänns i resolutionen från det 37:e mötet i EES gemensamma parlamentarikerkommitté den 26 oktober 2011.

(15)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ett resurseffektivt Europa – flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin, KOM(2011) 21, 26.1.2011.

(16)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En integrerad industripolitik för en globaliserad tid – Med konkurrenskraft och hållbar utveckling i centrum, KOM(2010) 614 slutlig, 28.10.2010.

(17)  Med undantag av sammankopplade forskningsinfrastrukturer och TEN-T-projekt som i grunden är av gränsöverskridande betydelse eftersom de ingår i fysiskt anslutna gränsöverskridande nätverk eller är väsentliga för att förbättra gränsöverskridande trafikledning eller driftskompatibilitet.

(18)  Det faktum att projektet genomförs av företag i olika länder, eller att en forskningsinfrastruktur därefter används av företag som är etablerade i olika EES-medlemsstater, är inte tillräckligt för att ett projekt ska räknas som ett viktigt projekt. Domstolen har bekräftat att projekt kan beskrivas vara av gemensamt europeiskt intresse när de utgör del av ett transnationellt europeiskt program som antingen finansieras gemensamt av flera av EES-medlemsstaternas regeringar eller grundar sig på en gemensam åtgärd vidtagen av flera av EES-medlemsstater för att motverka ett gemensamt hot. Förenade målen C-62/87 och 72/87, Exécutif régional wallon and SA Glaverbel mot kommissionen, EU:C:1988:132, punkterna 22–23.

(19)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Färdplan för ett resurseffektivt Europa, KOM(2011) 571 slutlig, 20.9.2011.

(20)  Finansiering från Efta eller EU som förvaltas centralt av institutioner, byråer, gemensamma företag eller andra organ i Efta eller EU och som inte direkt eller indirekt står under avtalsparternas kontroll utgör inte statligt stöd.

(21)  Enligt rättspraxis förfogar övervakningsmyndigheten över ett utrymme för skönsmässig bedömning vid avgörandet av förenligheten hos ett viktigt projekt. Förenade målen C-62/87 och 72/87, Exécutif regional wallon and SA Glaverbel mot kommissionen, REG 1988, s. 1573, punkt 21.

(22)  Stödansökningen måste föregå arbetets början, vilket är antingen inledandet av bygg- och anläggningsarbetena i samband med investeringen eller det första bindande åtagandet att beställa utrustning eller ett annat åtagande som gör investeringen oåterkallelig, beroende på vilket som inträffar först. Köp av mark och förberedande arbete, till exempel att utverka tillstånd och utföra preliminära genomförbarhetsstudier, anses inte utgöra arbetets början.

(23)  I fråga om ett integrerat projekt måste de stödberättigande kostnaderna anges för varje enskilt projekt.

(24)  Se artikel 1.3 i rådets förordning (EU) nr 734/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 204, 31.7.2013, s. 15). När dessa riktlinjer antogs övervägde man att införliva förordning (EU) nr 734/2013 med EES-avtalet. Förordning (EU) nr 659/1999 införlivades med EES-avtalet genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 164/2001 (EUT L 65, 7.3.2002, s. 46 och EES-supplementet nr 13, 7.3.2002, s. 26).

(25)  Stöd i form av garantier ska vara tidsbegränsade och stöd i form av lån måste vara föremål för återbetalningsperioder.

(26)  Pilotverksamhet ska inte betraktas som infrastruktur.

(27)  Om projektet omfattar energiinfrastruktur, ska det bli föremål för avgiftsbestämmelser och bestämmelser om tillträde samt krav på uppdelning enligt lagstiftningen för den inre marknaden.

(28)  Med undantag för affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter i vederbörligen motiverade fall och med förbehåll för myndighetens godkännande, se kapitlet om tystnadsplikt vid beslut om statligt stöd i beslut nr 15/04/KOL (EUT L 154, 8.6.2006, s. 27, och EES-supplement nr 29, 8.6.2006, s. 1).

(29)  Denna information ska offentliggöras inom sex månader från och med dagen för beviljandet. Vad gäller otillbörligt stöd kommer det att åligga avtalsparterna att säkerställa offentliggörande av denna information i efterhand, åtminstone inom sex månader från det datum då övervakningsmyndigheten fattade sitt beslut. Informationen ska vara tillgänglig i ett format som möjliggör sökning och utdrag av uppgifter och som är lätt att publicera på internet, till exempel i formaten XML eller kretskopplad taltransmission.

(30)  Beslut nr 154/07/KOL (EUT L 73, 19.3.2009, s. 23 och EES-supplement nr 15, 19.3.2009, s. 1).

Tillägg

Stödberättigande kostnader

a)

Genomförbarhetsstudier inklusive förberedande tekniska studier samt kostnaderna för att erhålla de tillstånd som är nödvändiga för genomförandet av projektet.

b)

Kostnader för instrument och utrustning (inklusive installationer och transportfordon) i den utsträckning och för den tid de används för projektet. Om sådana instrument och sådan utrustning inte används för projektet under hela sin livscykel anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar projektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningssed, vara stödberättigande.

c)

Kostnader för förvärv (eller uppförande) av byggnader, infrastruktur och mark i den utsträckning och för den tid de används för projektet. Om dessa kostnader fastställs med beaktande av det kommersiella överföringsvärdet eller faktiska kapitalkostnader, i motsats till avskrivningskostnader, bör restvärdet för marken, byggnader eller infrastruktur dras av från finansieringsskillnaden, antingen i förväg eller i efterhand.

d)

Kostnader för övrig materiel, lager och liknande produkter, som krävs för projektet.

e)

Kostnader för att anskaffa, validera och försvara patent och andra immateriella tillgångar. Kostnader för kontraktsforskning, tekniskt kunnande och patent som har köpts eller licensierats från utomstående källor på marknadsvillkor samt kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster som enbart används för det aktuella projektet.

f)

Personalkostnader och administrativa kostnader (inklusive indirekta kostnader) som har direkt samband med FoUI-verksamhet, även den FoUI-verksamhet som rör första industriell användning (1), eller, om det rör sig om ett infrastrukturprojekt, kostnader som uppkommer under uppbyggnaden av infrastrukturen.

g)

När det gäller stöd till ett projekt för första industriell användning, kapital- och driftskostnader (kapitalkostnader och löpande utgifter) så länge den industriella användningen är en uppföljning av FoUI-verksamhet (2), och i sig innehåller en mycket viktig FoUI-komponent som utgör en integrerad och nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt projektgenomförande. Driftskostnaderna ska ställas i relation till en sådan projektkomponent.

h)

Andra kostnader kan godtas om de är motiverade och är oupplösligt kopplade till genomförandet av projektet, med undantag för driftskostnader som inte omfattas av punkt g.


(1)  Första industriell användning avser utvidgning av pilotanläggningar, första utrustning och anläggningar i sitt slag som omfattar åtgärder efter pilotfasen, inklusive testfasen, men varken serietillverkning eller kommersiell verksamhet.

(2)  Den första industriella användningen behöver inte utföras av samma företag som utförde FoUI- verksamheten, så länge den förstnämnda förvärvar rättigheterna att utnyttja resultaten från den tidigare FoUI-verksamheten, och FoUI-verksamheten och den första industriella användningen båda omfattas av projektet och anmäls tillsammans.


Rättelser

16.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/60


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 158 av den 27 maj 2014 )

Sidan 39, artikel 48, första meningen

I stället för:

”Sponsorn ska övervaka den kliniska prövningen på lämpligt sätt för att kontrollera att försökspersonens rättigheter, säkerhet och välbefinnande skyddas och att den kliniska prövningen genomförs på ett sätt som uppfyller kraven i denna förordning.”

ska det stå:

”Sponsorn ska övervaka den kliniska prövningen på lämpligt sätt för att kontrollera att försökspersonens rättigheter, säkerhet och välbefinnande skyddas, att de data som rapporteras vid den kliniska prövningen är tillförlitliga och robusta, och att den kliniska prövningen genomförs på ett sätt som uppfyller kraven i denna förordning.”.


16.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/60


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

( Europeiska unionens officiella tidning L 341 av den 24 december 2015 )

Sidan 27, artikel 1 led 7 (gällande artikel 2.2)

I stället för:

”2.   Alla hänvisningar i unionsrätten till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) ska ses som hänvisningar till immaterialrättsmyndigheten.”

ska det stå:

”2.   Alla hänvisningar i unionsrätten till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning), eller andra benämningar på densamma, ska ses som hänvisningar till immaterialrättsmyndigheten.”.