ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 342

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
16 december 2016


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv (EU) 2016/2258 av den 6 december 2016 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller skattemyndigheters tillgång till information för bekämpning av penningtvätt

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2259 av den 15 december 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2260 av den 15 december 2016 om ändring av förordningarna (EG) nr 226/2007, (EG) nr 1293/2008, (EG) nr 910/2009, (EG) nr 911/2009, (EU) nr 1120/2010 och (EU) nr 212/2011 samt genomförandeförordningarna (EU) nr 95/2013 och (EU) nr 413/2013 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandena för Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M och Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2261 av den 15 december 2016 om godkännande av koppar(I)oxid som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2262 av den 15 december 2016 om ändring för tvåhundrafemtiosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2263 av den 15 december 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2264 av den 15 december 2016 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den första delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

26

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/2265 av den 6 december 2016 om ändring av beslut 2007/884/EG om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 169 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

28

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/2266 av den 6 december 2016 om tillstånd för Nederländerna att tillämpa en nedsatt skattesats för elektricitet som levereras till laddningsstationer för elfordon

30

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2267 av den 6 december 2016 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

32

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2268 av den 14 december 2016 om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller tidsfristen avseende förekomsten av spårhalter av hybridrapsen Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt av de produkter som framställts därav [delgivet med nr C(2016) 8390]

34

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2269 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Indien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

38

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2270 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos godkända börser i Singapore i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ( 1 )

42

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2271 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos börser för finansiella instrument och råvarubörser i Japan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2272 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos finansiella marknader i Australien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ( 1 )

48

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2273 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos erkända börser i Kanada i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ( 1 )

51

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2274 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Nya Zeeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

54

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2275 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Japan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

57

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2276 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Brasilien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

61

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2277 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Dubai International Financial Centre i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

65

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2278 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Förenade arabemiraten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

68

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2279 av den 15 december 2016 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2016) 8835]  ( 1 )

71

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2016 av stabiliserings- och associeringsrådet EU–Kosovo av den 25 november 2016 om antagande av stabiliserings- och associeringsrådets arbetsordning [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

 

(*1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/1


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2258

av den 6 december 2016

om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller skattemyndigheters tillgång till information för bekämpning av penningtvätt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 113 och 115,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 2014/107/EU (3), som ändrar direktiv 2011/16/EU (4), är sedan den 1 januari 2016 tillämpligt på 27 medlemsstater och från och med den 1 januari 2017 på Österrike. Det direktivet genomför den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton i skattefrågor inom unionen och säkerställer därigenom att information om Finansiella kontons kontohavare rapporteras till den medlemsstat där Kontohavaren har sin hemvist.

(2)

Direktiv 2011/16/EU föreskriver att, om Kontohavaren är en mellanhand, ska Finansiella institut genomlysa den strukturen och identifiera och rapportera om dess faktiska betalningsmottagare. Denna viktiga del i tillämpningen av det direktivet grundar sig på information om bekämpning av penningtvätt som erhållits enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (5) för att identifiera de faktiska betalningsmottagarna.

(3)

För att säkerställa en effektiv övervakning av de Finansiella institutens tillämpning av de förfaranden för kundkännedom (due diligence) som anges i direktiv 2011/16/EU behöver skattemyndigheterna ha tillgång till information för bekämpning av penningtvätt. Om dessa myndigheter saknar tillgång till sådan information kommer de inte att kunna övervaka, bekräfta och kontrollera att de Finansiella instituten tillämpar direktivet på rätt sätt genom att korrekt identifiera och rapportera mellanhändernas faktiska betalningsmottagare.

(4)

Direktiv 2011/16/EU omfattar andra informationsutbyten och former av administrativt samarbete mellan medlemsstater. Tillgång till information för bekämpning av penningtvätt som innehas av enheter enligt direktiv (EU) 2015/849 inom ramen för det administrativa samarbetet i fråga om beskattning skulle säkerställa att skattemyndigheterna är bättre rustade att fullfölja sina skyldigheter enligt direktiv 2011/16/EU och att bekämpa skatteundandragande och skattebedrägeri mer effektivt.

(5)

Det är därför nödvändigt att säkerställa att skattemyndigheterna har möjlighet att få tillgång till information, förfaranden, handlingar och mekanismer som rör bekämpning av penningtvätt så att de kan utföra sina uppgifter för att övervaka att direktiv 2011/16/EU tillämpas korrekt och så att alla former av administrativt samarbete som fastställs i det direktivet fungerar.

(6)

Detta direktiv är förenligt med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. När det i detta direktiv föreskrivs att skattemyndigheters tillgång till personuppgifter ska fastställas i lag innebär detta dock inte nödvändigtvis, utan att den konstitutionella ordningen i den berörda medlemsstaten föregrips, att det måste vara en akt som antas av ett parlament. En sådan lag bör dock vara klar och tydlig och dess tillämpning bör vara klar och förutsebar för de personer som omfattas av den, i överensstämmelse med rättspraxis från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

(7)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen ett effektivt administrativt samarbete mellan medlemsstater och en effektiv övervakning av detta under förutsättningar som är förenliga med en väl fungerande inre marknad, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av den enhetlighet och effektivitet som krävs, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(8)

De förfaranden för kundkännedom som vidtas av Finansiella institut enligt direktiv 2011/16/EU har redan inletts och de första informationsutbytena slutförs senast i september 2017. För att säkerställa att effektiv övervakning av tillämpningen av det direktivet inte försenas bör därför detta ändringsdirektiv träda i kraft och införlivas så snart som möjligt, dock senast den 1 januari 2018.

(9)

Direktiv 2011/16/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 22 i direktiv 2011/16/EU ska följande punkt infogas:

”1a.   Vid genomförandet och verkställigheten av medlemsstaternas lagstiftning som ger verkan åt detta direktiv, och för att säkerställa att det administrativa samarbete som det inrättar fungerar, ska medlemsstaterna i lag föreskriva att skattemyndigheterna ges tillgång till de mekanismer, förfaranden, handlingar och den information som avses i artiklarna 13, 30, 31 och 40 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (*1).

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2017 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2018.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 2016.

På rådets vägnar

P. KAŽIMÍR

Ordförande


(1)  Yttrande av den 22 november 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 19 oktober 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (EUT L 359, 16.12.2014, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2259

av den 15 december 2016

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 33.2 och 33.3 samt 38 d, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2) innehåller en förteckning över tredjeländer vars produktionssystem och kontrollåtgärder för ekologisk produktion av jordbruksprodukter har erkänts som likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007.

(2)

Sydkorea informerade kommissionen om att dess behöriga myndighet har återkallat erkännandet av ett kontrollorgan och lagt till tre andra kontrollorgan i förteckningen över erkända kontrollorgan.

(3)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 finns en förteckning över de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda intyg om likvärdighet i tredjeländer.

(4)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”A CERT European Organization for Certification SA” om att införas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna ”A CERT European Organization for Certification SA” vad gäller produktkategorierna A och D i fråga om Albanien, Azerbajdzjan, Bhutan, Chile, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, Etiopien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Filippinerna, Georgien, Grenada, Indonesien, Iran, Jamaica, Jordanien, Kazakstan, Kenya, Kina, Libanon, Marocko, Moldavien, Pakistan, Papua Nya Guinea, Rwanda, Ryssland, Saudiarabien, Serbien, Sydafrika, Taiwan, Tanzania, Thailand, Turkiet, Uganda, Ukraina och Vitryssland.

(5)

Kommissionen har emottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna från ”Bioagricert Srl”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet med avseende på produktkategori A till att omfatta även Indonesien och Senegal och med avseende på produktkategori A och D till att omfatta även Albanien och Bangladesh, samt att utvidga tillämpningsområdet till produktkategori E med avseende på Albanien och Thailand.

(6)

”Caucacert” har underrättat kommissionen om ett fel i sitt firmanamn, som bör ändras till ”Caucascert”.

(7)

Kommissionen har emottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna från CCPB Srl. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, B, D, E och F till Georgien, Iran, Jordanien och Saudiarabien, vad gäller produktkategori B till Filippinerna, Irak, Kina, Mali och Syrien, vad gäller produktkategori C till Marocko och Tunisien, vad gäller produktkategori E till Tunisien samt vad gäller produktkategorierna E och F till Egypten, Filippinerna, Irak, Kina, Libanon, Mali, Marocko, San Marino, Syrien och Turkiet.

(8)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”CERES Certification of Environmental Standards GmbH”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, B och D till Armenien, vad gäller produktkategori A och D till Malawi, Sierra Leone, Somalia, Tadzjikistan och Vitryssland, och vad gäller produktkategori B till El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua.

(9)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Control Union Certifications”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A, B, C, D, E och F till Burundi, Somalia, Sydsudan och Tchad, vad gäller produktkategorierna B och C till Angola, Djibouti, Eritrea, Fiji, Kosovo, Liberia, Niger och Vitryssland och vad gäller produktkategorierna B, C och D till Demokratiska republiken Kongo och Madagaskar.

(10)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Ecocert SA”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategori B till Moçambique och vad gäller produktkategori C till Bangladesh, Chile, Honduras, Hongkong, Peru och Vietnam.

(11)

”Ecocert SA” har meddelat kommissionen att dess dotterbolag ”ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști” har upphört med all certifiering i samtliga tredjeländer för vilka företaget var erkänt. ”ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști” bör därför inte längre förtecknas i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(12)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Ekoagros” om att införas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna ”Ekoagros” vad gäller produktkategori A med avseende på Ryssland, vad gäller produktkategorierna A och B för Ukraina och Vitryssland, vad gäller produktkategorierna A och D för Tadzjikistan och vad gäller produktkategorierna A och F för Kazakstan.

(13)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” om ändring av specifikationerna. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet med avseende på produktkategorierna A och D till att omfatta även Jamaica och Vietnam och med avseende på produktkategori D till att omfatta även Ecuador.

(14)

Kommissionen har emottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna från IMOswiss AG. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategori A till Förenade Arabemiraten, vad gäller produktkategorierna A och D till Burundi, vad gäller produktkategori B till Mexiko och Peru, vad gäller produktkategori C till Brunei, Förenta staterna Honduras, Hongkong, Kina och Madagaskar. Dessutom har ”IMOswiss AG” informerat kommissionen om att man har upphört med all certifiering i Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland, Uzbekistan och Tadzjikistan. Det bör därför inte längre tas med i dessa länders förteckning i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(15)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till Zambia, vad gäller produktkategori B till Laos, Myanmar/Burma och Thailand, vad gäller produktkategori C till Hongkong, Indonesien och Sri Lanka och vad gäller produktkategorierna C och E till Bangladesh.

(16)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Mayacert”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet vad gäller produktkategori A till Colombia, Dominikanska republiken och El Salvador, vad gäller produktkategorierna A och D till Belize och Peru och vad gäller produktkategori B till Guatemala, Honduras och Nicaragua.

(17)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”OneCert International PVT Ltd”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet med avseende på produktkategorierna A och D till att omfatta även Bangladesh, Ghana, Kambodja, Kina, Laos, Myanmar/Burma, Oman, Ryssland och Saudiarabien.

(18)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Oregon Tilth”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga erkännandet av tillämpningsområde vad gäller produktkategori E för Mexiko.

(19)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Organic Certifiers”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga den geografiska räckvidden för erkännandet vad gäller produktkategorierna A och D till att även omfatta Indonesien.

(20)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Organska Kontrola”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga erkännandet av tillämpningsområde vad gäller produktkategori B för alla länder.

(21)

”QC&I GmbH” har informerat kommissionen om att man upphör med all certifiering i samtliga tredjeländer för vilka man har erkännande. Det bör därför inte längre tas med i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(22)

Kommissionen har mottagit och granskat en ansökan om ändring av specifikationerna för ”Suolo e Salute srl”. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för erkännandet med avseende på produktkategori A till att omfatta även Dominikanska republiken och Egypten och med avseende på produktkategori D till att omfatta även Dominikanska republiken.

(23)

Varje hänvisning till Taiwan i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 ska förstås som en hänvisning till det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu.

(24)

Bilagorna III och IV till förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(25)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).


BILAGA I

I bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 i texten avseende Republiken Korea ska punkt 5 ändras på följande sätt:

1.

Raden med kodnummer KR-ORG-003 (Bookang tech) ska utgå.

2.

Följande rader skall läggas till:

”KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image


BILAGA II

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Efter texten avseende ”Abcert AG” ska följande text införas:

”’A CERT European Organization for Certification S.A.’

1.

Adress: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Grekland

2.

Webbadress: www.a-cert.org

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kod

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albanien

x

x

AZ-BIO-171

Azerbajdzjan

x

x

BT-BIO-171

Bhutan

x

x

BY-BIO-171

Vitryssland

x

x

CL-BIO-171

Chile

x

x

CN-BIO-171

Kina

x

x

DO-BIO-171

Dominikanska republiken

x

x

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

EG-BIO-171

Egypten

x

x

ET-BIO-171

Etiopien

x

x

GD-BIO-171

Grenada

x

x

GE-BIO-171

Georgien

x

x

ID-BIO-171

Indonesien

x

x

IR-BIO-171

Iran

x

x

JM-BIO-171

Jamaica

x

x

JO-BIO-171

Jordanien

x

x

KE-BIO-171

Kenya

x

x

KZ-BIO-171

Kazakstan

x

x

LB-BIO-171

Libanon

x

x

MA-BIO-171

Marocko

x

x

MD-BIO-171

Moldavien

x

x

MK-BIO-171

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

x

x

PG-BIO-171

Papua Nya Guinea

x

x

PH-BIO-171

Filippinerna

x

x

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

RS-BIO-171

Serbien

x

x

RU-BIO-171

Ryssland

x

x

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

SA-BIO-171

Saudiarabien

x

x

TH-BIO-171

Thailand

x

x

TR-BIO-171

Turkiet

x

x

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

TZ-BIO-171

Tanzania

x

x

UA-BIO-171

Ukraina

x

x

UG-BIO-171

Uganda

x

x

ZA-BIO-171

Sydafrika

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.”

2.

I texten avseende ”Bioagricert Srl” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”AL-BIO-132

Albanien

x

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

ID-BIO-132

Indonesien

x

SN-BIO-132

Senegal

x

—”

b)

I raden avseende Thailand ska ett kryss läggas till i kolumn E.

3.

I texten avseende ”Caucacert Ltd” ska titeln ersättas med ”Caucascert Ltd”.

4.

I texten avseende ”CCPB Srl” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”GE-BIO-102

Georgien

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordanien

x

x

x

x

x

SA-BIO-102

Saudiarabien

x

x

x

x

x”

b)

I raderna avseende Kina, Irak, Mali, Filippinerna och Syrien ska ett kryss läggas till i kolumn B.

c)

I raderna avseende Marocko och Tunisien ska ett kryss läggas till i kolumn C.

d)

I raden avseende Tunisien ska ett kryss läggas till i kolumn E.

e)

I raderna avseende Kina, Egypten, Irak, Libanon, Marocko, Mali, Filippinerna, San Marino, Syrien och Turkiet ska ett kryss läggas till i kolumnerna E och F.

5.

I texten avseende ”CERES Certification of Environmental Standards GmbH” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”AM-BIO-140

Armenien

x

x

x

BY-BIO-140

Vitryssland

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

SO-BIO-140

Somalia

x

x

TJ-BIO-140

Tadzjikistan

x

x

—”

b)

I raderna avseende Guatemala, Honduras, Nicaragua och El Salvador ska ett kryss läggas till i kolumn B.

6.

I texten avseende ”Control Union Certifications” ska i punkt 3 följande rader föras in i alfabetisk ordning:

”AO-BIO-149

Angola

x

x

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

BY-BIO-149

Vitryssland

x

x

CD-BIO-149

Demokratiska republiken Kongo

x

x

x

DJ-BIO-149

Djibouti

x

x

ER-BIO-149

Eritrea

x

x

FJ-BIO-149

Fiji

x

x

LR-BIO-149

Liberia

x

x

MG-BIO-149

Madagaskar

x

x

x

NE-BIO-149

Niger

x

x

SO-BIO-149

Somalia

x

x

x

x

x

x

SS-BIO-149

Sydsudan

x

x

x

x

x

x

TD-BIO-149

Tchad

x

x

XK-BIO-149

Kosovo (**)

x

x

7.

I texten avseende ”Ecocert SA” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

I raden avseende Moçambique ska ett kryss läggas till i kolumn B.

b)

I raderna avseende Bangladesh, Chile, Hongkong, Honduras, Peru och Vietnam ska ett kryss läggas till i kolumn C.

8.

Hela textavsnittet avseende ”ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști” ska utgå.

9.

Efter texten avseende ”Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” ska följande text införas:

”’Ekoagros’

1.

Adress: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Litauen

2.

Webbadress: http://www.ekoagros.lt

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kod

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Vitryssland

x

x

KZ-BIO-170

Kazakstan

x

x

RU-BIO-170

Ryssland

x

TJ-BIO-170

Tadzjikistan

x

x

UA-BIO-170

Ukraina

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2018.”

10.

I avsnittet för ”Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”JM-BIO-144

Jamaica

x

x

VN-BIO-144

Vietnam

x

x

—”

b)

I raden avseende Ecuador ska ett kryss läggas till i kolumn D.

11.

I texten avseende ”IMOswiss AG” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”BI-BIO-143

Burundi

x

x

BN-BIO-143

Brunei

x

CN-BIO-143

Kina

x

HK-BIO-143

Hongkong

x

MG-BIO-143

Madagaskar

x

US-BIO-143

Förenta staterna

x

—”

b)

I raden avseende Förenade Arabemiraten ska ett kryss läggas till i kolumn A.

c)

I raden avseende Honduras ska ett kryss läggas till i kolumn C.

d)

I raderna avseende Mexiko och Peru ska ett kryss läggas till i kolumn B.

e)

Raderna för Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Ryssland och Tadzjikistan ska utgå.

12.

I texten avseende ”Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rad ska införas i kodnummerordning:

”ZM-BIO-141

Zambia

x

x

—”

b)

I raden avseende Bangladesh ska ett kryss läggas till i kolumnerna C och E.

c)

I raderna avseende Hongkong, Indonesien och Sri Lanka ska ett kryss läggas till i kolumn C.

d)

I raderna avseende Laos, Myanmar/Burma och Thailand ska ett kryss läggas till i kolumn B.

13.

I texten avseende ”Mayacert” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”BZ-BIO-169

Belize

x

x

PE-BIO-169

Peru

x

x

—”

b)

I raderna avseende Colombia, Dominikanska republiken och El Salvador ska ett kryss läggas till i kolumn A.

c)

I raderna avseende Guatemala, Honduras och Nicaragua ska ett kryss läggas till i kolumn B.

14.

I texten avseende ”OneCert International PVT Ltd” ska i punkt 3 följande rader föras in i alfabetisk ordning:

”BD-BIO-152

Bangladesh

x

x

CN-BIO-152

Kina

x

x

GH-BIO-152

Ghana

x

x

KH-BIO-152

Kambodja

x

x

LA-BIO-152

Laos

x

x

MM-BIO-152

Myanmar/Burma

x

x

OM-BIO-152

Oman

x

x

RU-BIO-152

Ryssland

x

x

SA-BIO-152

Saudiarabien

x

x

—”

15.

I texten avseende ”Oregon Tilth” ska i punkt 3 ett kryss föras in i kolumn E i raden avseende Mexiko.

16.

I texten avseende ”Organic Certifiers” ska i punkt 3 följande rad föras in i alfabetisk ordning:

”ID-BIO-106

Indonesien

x

x

—”

17.

I texten avseende ”Organska Kontrola” ska i punkt 3 ett kryss föras in i kolumn B i alla rader.

18.

Hela textavsnittet avseende ”QC&I GmbH” ska utgå.

19.

Texten avseende ”Suolo e Salute srl” ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 ska följande rader införas i kodnummerordning:

”DO-BIO-150

Dominikanska republiken

x

x

EG-BIO-150

Egypten

x

—”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.”


(**)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.”


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2260

av den 15 december 2016

om ändring av förordningarna (EG) nr 226/2007, (EG) nr 1293/2008, (EG) nr 910/2009, (EG) nr 911/2009, (EU) nr 1120/2010 och (EU) nr 212/2011 samt genomförandeförordningarna (EU) nr 95/2013 och (EU) nr 413/2013 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandena för Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M och Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Lallemand SAS har i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 lämnat in en ansökan om att ändra namnet på innehavaren av godkännandet vad gäller kommissionens förordningar (EG) nr 226/2007 (2), (EG) nr 1293/2008 (3), (EG) nr 910/2009 (4), (EG) nr 911/2009 (5), (EU) nr 1120/2010 (6), (EU) nr 212/2011 (7) och kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 95/2013 (8) och (EU) nr 413/2013 (9).

(2)

Sökanden hävdar att Danstar Ferment AG är den lagliga ägaren av försäljningsrättigheterna för fodertillsatserna Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M och Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Sökanden har lämnat in relevanta uppgifter som stöd för sin begäran.

(3)

Den föreslagna ändringen av innehavaren av godkännandet är av rent administrativ karaktär och föranleder ingen ny bedömning av de berörda tillsatserna. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har underrättats om ansökan.

(4)

För att Danstar Ferment AG ska kunna utnyttja sina försäljningsrättigheter måste villkoren för respektive godkännande ändras.

(5)

Förordningarna (EG) nr 226/2007, (EG) nr 1293/2008, (EG) nr 910/2009, (EG) nr 911/2009, (EU) nr 1120/2010 och (EU) nr 212/2011 samt genomförandeförordningarna (EU) nr 95/2013 och (EU) nr 413/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändringar av förordningarna (EG) nr 226/2007, (EG) nr 1293/2008, (EG) nr 910/2009, (EG) nr 911/2009, (EU) nr 1120/2010 och (EU) nr 212/2011 samt genomförandeförordningarna (EU) nr 95/2013 och (EU) nr 413/2013 som införs genom den här förordningen, bör en övergångsperiod medges under vilken befintliga lager får användas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 226/2007

I kolumn 2 i bilagan till förordning (EG) nr 226/2007 ska ”LALLEMAND SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG som företräds av Lallemand SAS”.

Artikel 2

Ändring av förordning (EG) nr 1293/2008

I kolumn 2 i bilagan till förordning (EG) nr 1293/2008 ska ”LALLEMAND SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG som företräds av Lallemand SAS”.

Artikel 3

Ändring av förordning (EG) nr 910/2009

Förordning (EG) nr 910/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln ska ”Lallemand SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG”.

2.

I kolumn 2 i bilagan ska ”LALLEMAND SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG som företräds av Lallemand SAS”.

Artikel 4

Ändring av förordning (EG) nr 911/2009

Förordning (EG) nr 911/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln ska ”Lallemand SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG”.

2.

I kolumn 2 i bilagan ska ”Lallemand SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG som företräds av Lallemand SAS”.

Artikel 5

Ändring av förordning (EU) nr 1120/2010

Förordning (EU) nr 1120/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln ska ”Lallemand SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG”.

2.

I kolumn 2 i bilagan ska ”Lallemand SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG som företräds av Lallemand SAS”.

Artikel 6

Ändring av förordning (EU) nr 212/2011

Förordning (EU) nr 212/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln ska ”Lallemand SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG”.

2.

I kolumn 2 i bilagan ska ”Lallemand SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG som företräds av Lallemand SAS”.

Artikel 7

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 95/2013

Genomförandeförordning (EU) nr 95/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln ska ”Lallemand SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG”.

2.

I kolumn 2 i bilagan ska ”Lallemand SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG som företräds av Lallemand SAS”.

Artikel 8

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 413/2013

Genomförandeförordning (EU) nr 413/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln ska ”Lallemand SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG”.

2.

I kolumn 2 i bilagan ska ”Lallemand SAS” ersättas med ”Danstar Ferment AG som företräds av Lallemand SAS”.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

Befintliga lager av tillsatserna som uppfyller de bestämmelser som är tillämpliga före dagen för denna förordnings ikraftträdande får även fortsättningsvis släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 226/2007 av den 1 mars 2007 om godkännande av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 och Levucell SC10 ME) som fodertillsats (EUT L 64, 2.3.2007, s. 26).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1293/2008 av den 18 december 2008 om godkännande av ett nytt användningsområde för Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 och Levucell SC10 ME) som fodertillsats (EUT L 340, 19.12.2008, s. 38).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 910/2009 av den 29 september 2009 om godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som fodertillsats för hästar (innehavare av godkännandet: Lallemand SAS) (EUT L 257, 30.9.2009, s. 7).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 911/2009 av den 29 september 2009 om godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fodertillsats för laxfiskar och räkor (innehavare av godkännandet: Lallemand SAS) (EUT L 257, 30.9.2009, s. 10).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 1120/2010 av den 2 december 2010 om godkännande av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fodertillsats för avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: Lallemand SAS) (EUT L 317, 3.12.2010, s. 12).

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 212/2011 av den 3 mars 2011 om godkännande av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fodertillsats för värphöns (innehavare av godkännandet: Lallemand SAS) (EUT L 59, 4.3.2011, s. 1).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 95/2013 av den 1 februari 2013 om godkännande av ett preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fodertillsats för all annan fisk än laxfisk (innehavare av godkännandet: Lallemand SAS) (EUT L 33, 2.2.2013, s. 19).

(9)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 413/2013 av den 6 maj 2013 om godkännande av ett preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fodertillsats i dricksvatten för avvanda smågrisar, slaktsvin, värphöns och slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Lallemand SAS) (EUT L 125, 7.5.2013, s. 1).


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2261

av den 15 december 2016

om godkännande av koppar(I)oxid som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av dikopparoxid har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 tillsammans med de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande av dikopparoxid som fodertillsats i kategorin ”näringstillsatser” för alla djurarter.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 25 maj 2016 (2) att dikopparoxid under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs eller konsumenters hälsa och att det inte skulle uppstå några säkerhetsrisker för användarna under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas.

(5)

Myndigheten drog dessutom slutsatsen att dikopparoxid inte utgör någon ytterligare risk för miljön jämfört med andra kopparkällor och att ämnet kan anses vara en effektiv källa till koppar för alla djurarter. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom artikel 21 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

I ansökan är tillsatsens namn dikopparoxid. Enligt Internationella kemiunionen (IUPAC) är emellertid tillsatsens namn koppar(I)oxid. I linje med myndighetens rekommendation i dess yttrande om kopparoxid (3) bör tillsatsen benämnas koppar(I)oxid.

(7)

Bedömningen av koppar(I)oxid visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Ämnet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det ämne i kategorin ”näringstillsatser” och den funktionella gruppen ”föreningar av spårelement” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal, vol. 14(2016):6, artikelnr 4509.

(3)  EFSA Journal, vol. 13(2015):4, artikelnr 4057.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Halt Cu i mg/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: näringstillsatser. Funktionell grupp: föreningar av spårelement.

3b412

Koppar(I)oxid

Beskrivning av tillsatsen

Preparat av koppar(I)oxid med

minst 73 % koppar

12–17 % natriumlignosulfonater

1 % bentonit

Granulat med partiklar < 50 μm: under 10 %

Beskrivning av den aktiva substansen

Koppar(I)oxid

Kemisk formel: Cu2O

CAS-nr: 1317-39-1

Analysmetoder  (1)

Identifiering av Cu2O i tillsatsen:

Röntgendiffraktion (XRD)

Bestämning av totalhalten koppar i tillsatsen:

Titrering

ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) – EN 15510

Bestämning av totalhalten koppar i förblandningar:

ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) – EN 15510

ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) efter uppslutning under tryck – EN 15621

Bestämning av totalhalten koppar i foderråvaror och foderblandningar:

Atomabsorptionsspektrometri (AAS) – kommissionens förordning (EG) nr 152/2009

ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) – EN 15510

ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) efter uppslutning under tryck – EN 15621

Alla djurarter

Nötkreatur:

Nötkreatur före idisslingens början: 15 (totalt)

Andra nötkreatur: 35 (totalt)

Får: 15 (totalt)

Smågrisar upp till 12 veckors ålder: 170 (totalt)

Kräftdjur: 50 (totalt)

Andra djur: 25 (totalt)

1.

Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.

2.

För användare av tillsatsen och förblandningar ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddsglasögon och handskar.

3.

Följande ska anges på märkningen:

För fårfoder om fodrets kopparhalt överstiger 10 mg/kg:

”Kopparhalten i detta foder kan orsaka förgiftning hos vissa fårraser.”

För foder för nötkreatur efter idisslingens början om fodrets kopparhalt understiger 20 mg/kg:

”Kopparhalten i detta foder kan orsaka kopparbrist hos boskap som betar på marker med hög molybden- eller svavelhalt.”

5 januari 2027


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2262

av den 15 december 2016

om ändring för tvåhundrafemtiosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av penningmedel och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 12 december 2016 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att lägga till en fysisk person i förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av penningmedel och ekonomiska resurser. Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Tillförordnad chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska följande läggas till under rubriken ”Fysiska personer”:

”Rustam Magomedovich Aselderov (utan translitterering: Рустам Магомедович Асельдеров) (alias a) Abu Muhammad (utan translitterering: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (utan translitterering: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (utan translitterering: Мухамадмухтар). Född den 9 mars 1981 i Iki-Burul, Iki-Burulskiy-distriktet, republiken Kalmuckien, Ryska federationen. Ryskt medborgarskap. Passnummer: ryskt pass 8208 nr 555627, utfärdat av Leninskiy-kontoret vid direktoratet för Ryska federationens migrationstjänst för republiken Dagestan. Dag som avses i artikel 7d.2 i: den 12 december 2016.”


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2263

av den 15 december 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

104,9

SN

241,4

TN

123,9

TR

118,9

ZZ

147,3

0707 00 05

MA

70,7

TR

159,5

ZZ

115,1

0709 93 10

MA

143,7

TR

138,5

ZZ

141,1

0805 10 20

IL

126,4

TR

76,6

ZZ

101,5

0805 20 10

MA

69,9

ZZ

69,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

116,7

JM

125,0

MA

74,5

TR

82,0

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

82,8

ZZ

82,8

0808 10 80

US

100,7

ZZ

100,7

0808 30 90

CN

89,4

ZZ

89,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2264

av den 15 december 2016

om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den första delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (2), särskilt artikel 32, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 (3) inleddes försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran.

(2)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den första delanbudsinfordran bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den första delanbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 13 december 2016, ska det lägsta försäljningspriset vara 215,10 euro/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 av den 25 november 2016 om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran (EUT L 321, 29.11.2016, s. 45).


BESLUT

16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/28


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2265

av den 6 december 2016

om ändring av beslut 2007/884/EG om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 169 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2007/884/EG (2) bemyndigades Förenade kungariket att fram till och med den 31 december 2010 begränsa hyrestagares eller leasetagares rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt vid utgifter för hyra eller leasing av sådana personbilar som inte enbart används för yrkesmässigt bruk till 50 %. Förenade kungariket bemyndigades också att inte betrakta beskattningsbara personers privata bruk av bilar som hyrs eller leasas för yrkesmässigt bruk som tillhandahållande av tjänster mot ersättning. Dessa åtgärder (nedan kallade de avvikande åtgärderna) medförde att hyrestagaren eller leasetagaren inte längre behövde bokföra den sträcka som körs privat med företagets bilar och inte heller för beskattningsändamål redovisa den privata körsträckan för varje bil.

(2)

Beslut 2007/884/EG ändrades senare genom genomförandebeslut 2011/37/EU (3) och genomförandebeslut 2013/681/EU (4), varigenom giltighetstiden för de avvikande åtgärderna förlängdes till den 31 december 2016.

(3)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 14 mars 2016 ansökte Förenade kungariket om förlängning av de avvikande åtgärderna.

(4)

I enlighet med artikel 395.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG underrättade kommissionen övriga medlemsstater, genom en skrivelse av den 28 juni 2016, om Förenade kungarikets ansökan. Genom en skrivelse av den 28 juni 2016 underrättade kommissionen Förenade kungariket om att den hade alla nödvändiga uppgifter för behandlingen av ärendet.

(5)

I enlighet med artikel 3 i beslut 2007/884/EG lämnade Förenade kungariket en rapport till kommissionen om tillämpningen av beslutet vilken innehöll en översyn av den procentuella begränsningen. Uppgifterna från Förenade kungariket visar att en begränsning av avdragsrätten till 50 % fortfarande motsvarar de aktuella förhållandena i fråga om hur stor andel av de berörda fordonen som används för yrkesmässigt bruk respektive annat bruk än yrkesmässigt bruk.

(6)

Förenade kungariket bör därför bemyndigas att fortsätta att tillämpa de avvikande åtgärderna under en ytterligare begränsad period, fram till och med den 31 december 2019.

(7)

Om Förenade kungariket skulle anse att en ytterligare förlängning efter 2019 är nödvändig, bör medlemsstaten senast den 1 april 2019, tillsammans med en ansökan om förlängning, lägga fram en rapport för kommissionen som innehåller en översyn av den procentuella begränsning som tillämpas.

(8)

Förlängningen av de avvikande åtgärderna kommer endast i ringa utsträckning att påverka de totala skatteinkomsterna i sista konsumtionsledet och kommer inte att inverka negativt på unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

(9)

Beslut 2007/884/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i beslut 2007/884/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Detta beslut ska upphöra att gälla den 31 december 2019.

En eventuell ansökan om förlängning av de åtgärder som föreskrivs i detta beslut ska lämnas in till kommissionen senast den 1 april 2019 och åtföljas av en rapport innehållande en översyn av den procentuella begränsning som tillämpas på rätten att dra av mervärdesskatt för hyra eller leasing av bilar som inte uteslutande används för yrkesmässigt bruk.”

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 2016.

På rådets vägnar

P. KAŽIMÍR

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2007/884/EG av den 20 december 2007 om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 169 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 346, 29.12.2007, s. 21).

(3)  Rådets genomförandebeslut 2011/37/EU av den 18 januari 2011 om ändring av beslut 2007/884/EG om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 169 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 19, 22.1.2011, s. 11).

(4)  Rådets genomförandebeslut 2013/681/EU av den 15 november 2013 om ändring av beslut 2007/884/EG om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 169 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 316, 27.11.2013, s. 41).


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/30


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2266

av den 6 december 2016

om tillstånd för Nederländerna att tillämpa en nedsatt skattesats för elektricitet som levereras till laddningsstationer för elfordon

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (1), särskilt artikel 19,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2016 begärde Nederländerna tillstånd att, i enlighet med artikel 19.1 i direktiv 2003/96/EG, få tillämpa en nedsatt skattesats för elektricitet som levereras till elfordon. På begäran av kommissionen tillhandahöll de nederländska myndigheterna kompletterande upplysningar den 6 april, den 20 juni och den 18 augusti 2016.

(2)

Den nedsatta skattesatsen är tänkt att främja användningen av elfordon genom att minska kostnaderna för den elektricitet som används för att driva sådana fordon.

(3)

Genom användningen av elfordon undviker man utsläpp av luftföroreningar från förbränning av bensin och diesel eller andra fossila bränslen och på så vis bidrar man till bättre luft i städer. Dessutom kan användningen av elfordon minska koldioxidutsläppen om den använda elektriciteten produceras från förnybara energikällor. Åtgärden förväntas därför bidra till målen för unionens miljö-, hälso- och klimatpolitik.

(4)

Nederländerna begärde uttryckligen att den nedsatta skattesatsen skulle tillämpas på elektricitet som levereras till elfordon både för yrkesmässigt och icke-yrkesmässigt bruk och att laddningsstationer som inte är tillgängliga för allmänheten också skulle omfattas.

(5)

Nederländerna begärde att den nedsatta skattesatsen för elektricitet skulle tillämpas endast för laddningsstationer där elektriciteten används för direktladdning av elfordon och inte i fråga om elektricitet som tillhandahålls genom utbyte av batterier.

(6)

En nedsatt skattesats för elektricitet som levereras till elfordon via laddningsstationer kommer att förbättra de affärsmässiga förutsättningarna för offentligt tillgängliga laddningsstationer i Nederländerna, vilket torde göra det attraktivare att använda eldrivna bilar och leda till bättre luftkvalitet.

(7)

Med tanke på det begränsade antalet elfordon och det faktum att skattenivån för den elektricitet som levereras till elfordon via laddningsstationer kommer att ligga över minimiskattenivån för yrkesmässig användning som fastställs i artikel 10 i direktiv 2003/96/EG, är det inte troligt att åtgärden kommer att leda till snedvridningar av konkurrensen under dess tillämpningstid och den kommer således inte att inverka negativt på den inre marknadens funktion.

(8)

Skattenivån för elektricitet som levereras till elfordon via laddningsstationer som inte är för yrkesmässigt bruk kommer att ligga över den minimiskattenivå för icke-yrkesmässig användning som fastställs i artikel 10 i direktiv 2003/96/EG.

(9)

I enlighet med artikel 19.2 i direktiv 2003/96/EG ska varje tillstånd som beviljas med stöd av artikel 19.1 i det direktivet vara strikt tidsbegränsat. Nederländerna har begärt att tillståndet beviljas för en period av fyra år för att säkerställa att tillståndets giltighet är tillräckligt lång för att inte avskräcka ekonomiska aktörer från att göra nödvändiga investeringar.

(10)

Detta beslut påverkar inte tillämpningen av unionsreglerna för statligt stöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Nederländerna ges härmed tillstånd att tillämpa en nedsatt skattesats för elektricitet som levereras till laddningsstationer som används direkt för att ladda elfordon, med undantag av laddningsstationer för utbyte av batterier för elfordon, under förutsättning att de minimiskattenivåer som avses i artikel 10 i direktiv 2003/96/EG iakttas.

Artikel 2

Vid tillämpningen av detta beslut ska den definition av ”elfordon” som anges i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU (2) tillämpas.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2020.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 2016.

På rådets vägnar

P. KAŽIMÍR

Ordförande


(1)  EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s. 1).


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/32


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/2267

av den 6 december 2016

om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av protokoll nr 4 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 27.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation av den 28 oktober 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Ireland (ECB/2016/29) (1), och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska granskas av oavhängiga externa revisorer som ECB-rådet har rekommenderat och rådet godkänt.

(2)

Förordnandet för Banc Ceannais na hÉireanns/Central Bank of Irelands externa revisorer löpte ut efter revisionen avseende räkenskapsåret 2015. Det är därför nödvändigt att utse externa revisorer från och med räkenskapsåret 2016.

(3)

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland har utsett Mazars som sina externa revisorer för räkenskapsåren 2016–2020.

(4)

ECB-rådet har rekommenderat att Mazars utses till Banc Ceannais na hÉireanns/Central Bank of Irelands externa revisorer för räkenskapsåren 2016–2020.

(5)

Till följd av ECB-rådets rekommendation bör rådets beslut 1999/70/EG (2) ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i beslut 1999/70/EG ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.   Mazars godkänns härmed som externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland för räkenskapsåren 2016–2020.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till ECB.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 2016.

På rådets vägnar

P. KAŽIMÍR

Ordförande


(1)  EUT C 413, 10.11.2016, s. 1.

(2)  Rådets beslut 1999/70/EG av den 25 januari 1999 om de nationella centralbankernas externa revisorer (EGT L 22, 29.1.1999, s. 69).


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2268

av den 14 december 2016

om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller tidsfristen avseende förekomsten av spårhalter av hybridrapsen Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt av de produkter som framställts därav

[delgivet med nr C(2016) 8390]

(Endast den tyska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 8.6 och 20.6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/305/EG (2), 2007/306/EG (3) och 2007/307/EG (4) fastställs reglerna för återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) respektive rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) och av de produkter som framställts därav. Dessa beslut antogs efter det att innehavaren av godkännandet, företaget Bayer CropScience AG, underrättat kommissionen om att det inte hade för avsikt att ansöka om förlängning av godkännandet av det genetiskt modifierade materialet i enlighet med artikel 8.4 första stycket och artiklarna 11, 20.4 och 23 i förordning (EG) nr 1829/2003.

(2)

I alla tre besluten fastställs en övergångsperiod på fem år då livsmedel och foder som innehåller, består av eller har framställts av detta genetiskt modifierade material får släppas ut på marknaden i en proportion som inte överstiger 0,9 % och förutsatt att denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig. Syftet med övergångsperioden var att ta hänsyn till att ytterst ringa spårhalter av det genetiskt modifierade materialet ibland kunde finnas kvar i livsmedels- och foderkedjan även efter det att Bayer CropScience AG hade slutat sälja utsäde från dessa genetiskt modifierade organismer och även om alla åtgärder hade vidtagits för att undvika förekomsten av det genetiskt modifierade materialet.

(3)

På grundval av erfarenheterna efter återkallandet av det genetiskt modifierade materialet från marknaden ändrades alla de tre besluten genom kommissionens genomförandebeslut 2012/69/EU (5) för att förlänga övergångsperioden till och med den 31 december 2016. Mot bakgrund av de mycket låga spårhalter som hade rapporterats sänktes genom det genomförandebeslutet gränsvärdet för förekomsten av det genetiskt modifierade materialet i livsmedel och foder till 0,1 viktprocent.

(4)

I besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG anges också en rad åtgärder som Bayer CropScience AG ska vidta för att säkerställa att det genetiskt modifierade materialet verkligen dras tillbaka från marknaden och fastställs rapporteringskrav för Bayer CropScience AG.

(5)

I december 2013 och mars 2016 rapporterade Bayer CropScience AG att ytterst ringa spårhalter ändå har påvisats i rapsvaror under de senaste åren, trots att åtgärder hade vidtagits i enlighet med besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG för att förhindra förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer. Det faktum att det alltjämt förekommer spårhalter kan förklaras av rapsfrönas biologi som gör att de kan förbli vilande under långa perioder samt av de jordbruksmetoder som har använts för att skörda fröna och som kan ha lett till oavsiktligt spill; dessa spårhalter var svåra att uppskatta vid tidpunkten för antagandet av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG samt av genomförandebeslut 2012/69/EU. Förekomsten av spårhalter har fortsatt att följa en nedåtgående trend.

(6)

Mot denna bakgrund bör övergångsperioden förlängas med ytterligare tre år fram till och med den 31 december 2019 för att möjliggöra ett fullständigt avlägsnande av de återstående spårhalterna av Ms1×Rf1-raps, Ms1×Rf2-raps and Topas 19/2-raps i livsmedels- och foderkedjan.

(7)

För att ytterligare bidra till avlägsnandet av det genetiskt modifierade materialet bör Bayer CropScience AG fortsätta att genomföra de interna program som krävs enligt besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG samt att samla in uppgifter, som företaget tidigare gjort på frivillig basis, om förekomsten av sådant material i rapsvaror som importeras till unionen från Kanada som är det enda land där dessa rapssorter odlats för kommersiella ändamål. Bayer CropScience AG bör rapportera till kommissionen om båda frågorna senast den 1 januari 2019.

(8)

Bayer CropScience AG bör garantera en fortsatt tillgång till certifierade referensmaterial så att kontrollaboratorierna kan utföra sina analyser under övergångsperioden.

(9)

Besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2007/305/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Adressaten ska genomföra ett internt program för att säkerställa att ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 för förädling och utsädesproduktion verkligen dras tillbaka från marknaden samt samla in uppgifter om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada.

Adressaten ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta program och om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada senast den 1 januari 2019.”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Förekomsten av material som innehåller, består av eller har framställts av ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 i livsmedel eller foder som anmälts enligt artiklarna 8.1 a och 20.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2019, under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och att

b)

den inte utgör mer än 0,1 viktprocent.

2.   Adressaten ska garantera tillgången på certifierat referensmaterial för ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4-raps via American Oil Chemists Society på https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).”

3.

Bilagan ska utgå.

Artikel 2

Beslut 2007/306/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Adressaten ska genomföra ett internt program för att säkerställa att ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 för förädling och utsädesproduktion verkligen dras tillbaka från marknaden samt samla in uppgifter om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada.

Adressaten ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta program och om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada senast den 1 januari 2019.”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Förekomsten av material som innehåller, består av eller har framställts av ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 i livsmedel eller foder som anmälts enligt artiklarna 8.1 a och 20.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2019, under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och att

b)

den inte utgör mer än 0,1 viktprocent.

2.   Adressaten ska garantera tillgången på certifierat referensmaterial för ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5-raps via American Oil Chemists Society på https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).”

3.

Bilagan ska utgå.

Artikel 3

Artikel 1 i beslut 2007/307/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Adressaten ska genomföra ett internt program för att säkerställa att ACS-BNØØ7-1-raps för förädling och utsädesproduktion verkligen dras tillbaka från marknaden samt samla in uppgifter om förekomsten av denna genetiskt modifierade organism i sändningar av raps till unionen från Kanada.

Adressaten ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta program och om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada senast den 1 januari 2019.

2.   Förekomsten av material som innehåller, består av eller har framställts av ACS-BNØØ7-1-raps i livsmedel eller foder som anmälts enligt artiklarna 8.1 a och 20.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2019, under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och att

b)

den inte utgör mer än 0,1 viktprocent.

3.   Adressaten ska garantera tillgången på certifierat referensmaterial för ACS-BNØØ7-1-raps via American Oil Chemists Society på https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).”

Artikel 4

De uppgifter om ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps, hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4, ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps, hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 och ACS-BNØØ7-1-raps som i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1829/2003 förts in i gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder ska ändras i enlighet med detta beslut.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2007/305/EG av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) och produkter som framställts därav (EUT L 117, 5.5.2007, s. 17).

(3)  Kommissionens beslut 2007/306/EG av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf2 (ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5) och produkter som framställts därav (EUT L 117, 5.5.2007, s. 20).

(4)  Kommissionens beslut 2007/307/EG av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-raps och produkter som framställts därav (EUT L 117, 5.5.2007, s. 23).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut 2012/69/EU av den 3 februari 2012 om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller tidsfristen avseende förekomsten av hybridrapsen Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt av de produkter som framställts därav (EUT L 34, 7.2.2012, s. 12).


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2269

av den 15 december 2016

om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Indien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 25.6, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med det förfarande för godkännande av centrala motparter etablerade i tredjeländer som fastställs i artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 är att göra det möjligt för centrala motparter som är etablerade och auktoriserade i tredjeländer vars rättsliga normer är likvärdiga med dem i förordningen att tillhandahålla clearingtjänster till clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen. Godkännandeförfarandet och det beslut om likvärdighet som föreskrivs i detta förfarande bidrar därmed till det övergripande målet med förordning (EU) nr 648/2012 om att begränsa systemrisker genom att öka användningen av säkra och sunda centrala motparter för clearing av OTC-derivatkontrakt, även när dessa centrala motparter är etablerade och auktoriserade i ett tredjeland.

(2)

För att ett tredjelands rättsordning ska anses vara likvärdig med unionens rättsordning för centrala motparter bör det faktiska resultatet av den tillämpliga rättsliga och tillsynsmässiga ramen vara likvärdig med unionens krav i fråga om de regleringsmål som uppnås. Syftet med denna likvärdighetsbedömning är därför att kontrollera att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Indien säkerställer att centrala motparter som är etablerade och auktoriserade där inte utsätter clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för en högre risknivå än de kan utsättas för av centrala motparter som är auktoriserade i unionen och följaktligen inte medför oacceptabla nivåer av systemrisk i unionen. Hänsyn bör i detta sammanhang särskilt tas till att de inneboende riskerna är betydligt lägre i clearing som utförs på finansiella marknader som är mindre än unionens finansiella marknad.

(3)

Den 1 september 2013 tog kommissionen emot ett tekniskt utlåtande från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma) om den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter som är auktoriserade i Indien. I det tekniska utlåtandet fastställs att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen på jurisdiktionsnivå säkerställer att centrala motparter som är auktoriserade i Indien och som på flera områden har antagit interna riktlinjer och förfaranden som utgör rättsligt bindande krav uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(4)

Enligt artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste tre villkor vara uppfyllda för att ett tredjelands rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade i detta land ska fastställas vara likvärdig med förordningens ram.

(5)

Enligt det första villkoret måste centrala motparter som är auktoriserade i ett tredjeland uppfylla rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(6)

De rättsligt bindande kraven för centrala motparter auktoriserade i Indien som clearar värdepapper utgivna av företag och finansiella derivat och som står under tillsyn av Securities and Exchange Board of India (nedan kallad SEBI) (nedan kallad SEBI-ordningen) består av 1956 års lag om värdepappersavtal (nedan kallad SCRA) och 2012 års föreskrifter om värdepappersavtal (börshandel och clearingbolag) (nedan kallade föreskrifterna), som SEBI antog i juni 2012 genom utövande av sina befogenheter enligt SCRA, samt lagen om Securities and Exchange Board of India (nedan kallad SEBI-lagen). Den 4 september 2013 utfärdade SEBI en rundskrivelse (nedan kallad rundskrivelsen) genom vilken myndigheten antog de principer för finansmarknadsinfrastrukturer (nedan kallade PFMI) som utfärdades i april 2012 av Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (2) och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn och krävde att finansmarknadsinfrastrukturerna, inklusive clearingbolag, skulle följa dem.

(7)

Genom SCRA och föreskrifterna fastställs en ordning genom vilken clearingorganisationer kan få auktorisation som av centralregeringen och SEBI godkända clearingbolag. En ansökande clearingorganisation måste uppfylla särskilda krav som ska säkerställa att dess verksamhet bedrivs på ett bra sätt och att det finns ett investerarskydd. Centralregeringen eller SEBI kan även införa villkor för godkända clearingbolag. Godkända clearingbolag måste anta interna regler och förfaranden som ska bedömas av centralregeringen och SEBI innan en auktorisation som godkänt clearingbolag beviljas och som måste uppfylla de villkor som fastställs för varje godkänt clearingbolag. Godkända clearingbolags interna regler och förfaranden kan inte ändras utan SEBI:s föregående godkännande. SEBI kan dessutom anta interna regler för godkända clearingbolag avseende särskilda frågor eller ändra godkända clearingbolags befintliga interna regler, om detta anses vara nödvändigt eller lämpligt. SEBI kan vidare utdöma straffavgifter för överträdelser av godkända clearingbolags interna regler och förfaranden eller av anvisningar som har utfärdats av SEBI.

(8)

De rättsligt bindande kraven för centrala motparter auktoriserade i Indien som clearar statspapper, penningmarknadsinstrument och valutainstrument och som står under tillsyn av Reserve Bank of India (nedan kallad RBI) (nedan kallat RBI:s tillsynsordning) utgörs av 2007 års lag om betalnings- och avvecklingsystem (nedan kallad PSSA) och 2008 års föreskrifter om betalnings- och avvecklingssystem (nedan kallade PSS-föreskrifterna). RBI beviljar företag auktorisation att driva clearingorganisationer under förutsättning att de uppfyller nödvändiga villkor (nedan kallade auktoriserade clearingorganisationer). RBI kan dessutom införa särskilda krav för en auktorisation som innebär att auktorisationen är giltig så länge de särskilda villkoren uppfylls. Enligt PSSA ska auktoriserade clearingorganisationer anta interna regler och förfaranden och är skyldiga att driva clearingorganisationen i enlighet med dessa.

(9)

Genom PSSA har RBI dessutom befogenhet att utfärda allmänna anvisningar eller anvisningar riktade till särskilda auktoriserade clearingorganisationer. Båda typerna av anvisningar måste följas av auktoriserade clearingorganisationer. Den 26 juli 2013 utfärdade RBI ett policydokument om reglering och tillsyn av finansmarknadsinfrastrukturer som gjorde klart att alla auktoriserade clearingorganisationer måste tillämpa PFMI.

(10)

Detta beslut gäller uteslutande likvärdigheten hos den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för godkända clearingbolag och auktoriserade clearingorganisationer och inte den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter som tillhandahåller clearingtjänster på råvarumarknaden och som regleras och står under tillsyn av Forwards Markets Commission.

(11)

De rättsligt bindande kraven för centrala motparter som är auktoriserade i Indien utgör således en struktur i två nivåer. De grundläggande principer som godkända clearingbolag och auktoriserade clearingorganisationer måste följa för att få auktorisation att tillhandahålla clearingtjänster i Indien (nedan kallade grundreglerna) är följande: a) Enligt SEBI:s ordning: de grundläggande principer för godkända clearingbolag som fastställs i SCRA och föreskrifterna, kompletterat med rundskrivelsen av den 4 september 2013 enligt vilken PFMI måste följas. b) Enligt RBI:s ordning: PSSA och PSS-föreskrifterna, tillsammans med policydokumentet om reglering och tillsyn av finansmarknadsinfrastrukturer, enligt vilka PFMI måste tillämpas. Dessa grundregler utgör den första nivån av rättsligt bindande krav i Indien. För att bevisa att de följer grundreglerna måste godkända clearingbolag överlämna sina interna regler och förfaranden till SEBI för godkännande. Enligt RBI:s ordning måste auktoriserade clearingorganisationer följa sina interna regler och förfaranden i sin verksamhet. Dessa interna regler och förfaranden utgör den andra nivån av rättsligt bindande krav i Indien och måste i detalj föreskriva hur godkända clearingbolag och auktoriserade clearingorganisationer ska uppfylla dessa standarder. Godkända clearingbolags och auktoriserade clearingorganisationers interna regler och förfaranden innehåller dessutom ytterligare bestämmelser som kompletterar grundreglerna i vissa avseenden. Godkända clearingsbolags och auktoriserade clearingorganisationers interna regler och förfaranden för att tillämpa PFMI är rättsligt bindande för godkända clearingbolag och auktoriserade clearingorganisationer.

(12)

Bedömningen av likvärdigheten hos den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för godkända clearingbolag och auktoriserade clearingorganisationer i Indien bör även ta hänsyn till det riskreduceringsresultat som ramen säkerställer när det gäller den risknivå som clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen utsätts för när de deltar i dessa enheter. Riskreduceringsresultatet avgörs både av den inneboende risknivån i den clearingverksamhet som bedrivs av den berörda centrala motparten, som i sin tur beror på storleken på den finansiella marknad där den är verksam, och på hur ändamålsenliga den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter är när det gäller att minska denna risknivå. För att uppnå ett likvärdigt riskreduceringsresultat krävs strängare riskreduceringskrav för centrala motparter som bedriver sin verksamhet på större finansiella marknader och för vilka den inneboende risknivån är högre, än för centrala motparter som är verksamma på mindre finansiella marknader och för vilka den inneboende risknivån är lägre.

(13)

Den finansiella marknad på vilken godkända clearingbolag och auktoriserade clearingorganisationer i Indien utför clearingverksamhet är betydligt mindre än den på vilken centrala motparter etablerade inom unionen är verksamma. Under de senaste tre åren har det totala värdet av derivattransaktioner som clearats i Indien utgjort mindre än 1 % av det totala värdet av derivattransaktioner som clearats i unionen. Deltagande i godkända clearingbolag och auktoriserade clearingsorganisationer som är etablerade i Indien utsätter därför clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för betydligt lägre risk än deras deltagande i centrala motparter som är auktoriserade i unionen.

(14)

Den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för godkända clearingbolag och auktoriserade clearingorganisationer som är etablerade i Indien kan därför betraktas som likvärdig om den är ändamålsenlig för att minska denna lägre risknivå. De grundregler som är tillämpliga på godkända clearingbolag och auktoriserade clearingsorganisationer i Indien, kompletterade med interna regler och förfaranden för att tillämpa PFMI, minskar den lägre risknivå som finns i Indien och uppnår ett riskreduceringsresultat som är likvärdigt med det som eftersträvas genom förordning (EU) nr 648/2012.

(15)

Slutsatsen blir därför att Indiens rättsliga och tillsynsmässiga ram säkerställer att godkända clearingbolag och auktoriserade clearingorganisationer i detta land uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(16)

Enligt det andra villkoret i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste Indiens rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade i Indien fortlöpande säkerställa att dessa centrala motparter omfattas av effektiv tillsyn och verkställighet.

(17)

Det är SEBI som utövar tillsyn över godkända clearingbolag. SEBI kan anta interna regler för godkända clearingbolag rörande särskilda frågor eller ändra godkända clearingbolags befintliga interna regler, så att de får samma verkan som om de hade antagits eller ändrats av det godkända clearingbolaget självt. SEBI kan dessutom utfärda anvisningar till godkända clearingbolag av hänsyn till allmänintresset, handeln, investerarna eller värdepappersmarknaden. Godkända clearingbolag är föremål för inspektioner, utredningar och revisioner av SEBI och måste lämna information om sin verksamhet till SEBI. Enligt SCRA kan straffavgifter utdömas om godkända clearingbolag bryter mot sina interna regler och förfaranden eller mot direktiv utfärdade av SEBI. Godkända clearingbolags auktorisationer kan slutligen återkallas av centralregeringen eller SEBI av hänsyn till allmänintresset eller handeln.

(18)

Tillsynen av auktoriserade clearingorganisationer utövas av RBI. RBI kan begära information från auktoriserade clearingorganisationer och har rätt att inspektera deras lokaler och göra revisioner. RBI kan under särskilda omständigheter dessutom utfärda direktiv till auktoriserade clearingorganisationer för att få dem att upphöra med ett visst agerande och vidta de åtgärder som anses vara nödvändiga för att komma till rätta med situationen. Straffavgifter föreskrivs vidare vid underlåtenhet att följa bestämmelserna i PSSA och de föreskrifter, förelägganden eller direktiv som utfärdas av RBI. Auktorisationen att driva en auktoriserad clearingorganisation kan slutligen återkallas av RBI om den auktoriserade clearingorganisationen bryter mot bestämmelserna i PSSA, PSS-föreskrifterna, förelägganden eller direktiv som utfärdas av RBI eller inte uppfyller villkoren enligt vilka auktorisationen har beviljats.

(19)

Slutsatsen blir därför att godkända clearingbolag och auktoriserade clearingorganisationer i Indien fortlöpande omfattas av effektiv tillsyn och verkställighet.

(20)

Enligt det tredje villkoret i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste den tillämpliga rättsliga och tillsynsrelaterade ramen i Indien omfatta ett effektivt likvärdigt system för godkännande av centrala motparter som är auktoriserade i enlighet med tredjeländers rättsordningar (nedan kallade centrala motparter från tredjeländer).

(21)

Centrala motparter från tredjeländer kan ansöka om auktorisation som ”auktoriserad clearingorganisation” enligt RBI:s ordning och därefter tillhandahålla samma clearingtjänster som centrala motparter etablerade i Indien. Centrala motparter från tredjeländer kan undantas från vissa krav som är tillämpliga på godkända clearingbolag och auktoriserade clearingorganisationer i Indien, under förutsättning att de följer PFMI och ett samarbetsavtal har ingåtts mellan RBI och tredjelandets tillsynsmyndighet. Bedömningen av ansökan om auktorisation kan utgå från den information som lämnas av tredjelandets tillsynsmyndighet.

(22)

Slutsatsen blir därför att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Indien utgör ett effektivt likvärdigt system för godkännande av centrala motparter från tredjeländer.

(23)

Detta beslut är baserat på de rättsligt bindande krav för godkända clearingbolag och auktoriserade clearingorganisationer som tillämpas i Indien vid tidpunkten för antagandet av detta beslut. Kommissionen bör i samarbete med Esma fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för godkända clearingbolag och auktoriserade clearingorganisationer samt uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för detta beslut.

(24)

Den regelbundna kontrollen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter som är auktoriserade i Indien bör inte påverka kommissionens möjlighet att när som helst, vid sidan av den allmänna kontrollen, göra en särskild kontroll, om relevanta förändringar gör att kommissionen måste ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan omprövning kan leda till att detta beslut upphävs.

(25)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Vid tillämpning av artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 ska Indiens rättsliga och tillsynsmässiga ram, vilken utgörs av 1956 års lag om värdepappersavtal, 2012 års föreskrifter om värdepappersavtal (börshandel och clearingbolag) och rundskrivelsen av den 4 september 2013, som är tillämplig på godkända clearingbolag som är auktoriserade i detta land, anses vara likvärdig med kraven i förordning (EU) nr 648/2012.

2.   Vid tillämpning av artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 ska Indiens rättsliga och tillsynsmässiga ram, vilken utgörs av 2007 års lag om betalnings- och avvecklingssystem och 2008 års föreskrifter om betalnings- och avvecklingssystem, kompletterade med policydokumentet om reglering och tillsyn av finansmarknadsinfrastrukturer, som är tillämplig på clearingorganisationer auktoriserade i detta land, anses vara likvärdig med kraven i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Den 1 september 2014 bytte Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem namn till Kommittén för betalnings- och marknadsinfrastruktur.


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2270

av den 15 december 2016

om likvärdigheten hos godkända börser i Singapore i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 2a.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 648/2012 fastställs krav för clearing och bilateral riskhantering för OTC-derivatkontrakt (”over-the-counter”) samt även rapporteringskrav för sådana kontrakt. I artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 definieras OTC-derivat som derivatkontrakt vars handel inte genomförs på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (2) eller på en marknad i ett tredjeland som anses vara likvärdig med en reglerad marknad i enlighet med artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012. Derivatkontrakt vars handel sker på en marknad i ett tredjeland som inte anses vara likvärdig med en reglerad marknad klassificeras därför som OTC-derivat i den mening som avses i förordning (EU) nr 648/2012.

(2)

Enligt artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012 ska en marknad i ett tredjeland anses vara likvärdig med en reglerad marknad om den uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav som fastställs i avdelning III i direktiv 2004/39/EG och den löpande är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i det tredjelandet.

(3)

För att en marknad i ett tredjeland ska anses vara likvärdig med en reglerad marknad i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG bör det konkreta resultatet av de tillämpliga rättsligt bindande kraven och tillsyns- och efterlevnadsarrangemangen vara likvärdigt med unionens krav i fråga om de regleringsmål som uppnås. Syftet med denna likvärdighetsbedömning är därför att kontrollera att de rättsligt bindande kraven för godkända börser i Singapore är likvärdiga med kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG, och att de löpande är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll. Marknader som är godkända börser när detta beslut antas bör därför identifieras som marknader som anses vara likvärdiga med en reglerad marknad i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG.

(4)

Singapores rättsliga ram för godkända börser utgörs av lagen om värdepapper och terminer (nedan kallad SFA), 2005 års föreskrifter om (marknader för) värdepapper och terminer, 2005 års föreskrifter om värdepapper och terminer (bolagsstyrning av godkända börser, godkända clearingorganisationer och godkända holdingbolag), 2005 års föreskrifter om värdepapper och terminer (investeringserbjudanden) (aktier och obligationer), 2004 års föreskrifter om värdepapper och terminer (licensiering och affärsmetoder) och de riktlinjer som har utfärdats av Singapores penningpolitiska myndighet (nedan kallad MAS) enligt 321 § i SFA, inbegripet riktlinjerna angående marknadsreglering nr SFA 02-G01 och riktlinjerna angående lämplighetskriterier nr FSG-G01. I riktlinjerna angående marknadsregleringen fastställs skyldigheter för godkända börser, bl.a. en skyldighet att driva en rättvis, ordnad och öppen marknad. I 321.5 § i SFA fastställs att underlåtenhet att följa riktlinjerna i såväl civil- som straffrättsliga förfaranden kan åberopas av parter för att bevisa eller förneka ansvar. Enligt 334.1 § och 335 § har MAS dessutom rätt att utdöma böter för den godkända börsen om MAS finner att den har brutit mot någon av riktlinjerna. Därutöver ingår vissa verksamhets- och noteringsregler som beskriver SFA-kraven närmare i en regelsamling för varje godkänd börs. Verksamhets- och noteringsreglerna, samt alla ändringar av dessa regler, måste inges till MAS innan de genomförs. I SFA föreskrivs böter om verksamhets- eller noteringsreglerna inte överensstämmer med de krav som fastställts av MAS. Enligt SFA anses verksamhetsreglerna utgöra ett bindande avtal för den godkända börsen och dess medlemmar som därför fortlöpande måste respekteras och följas.

(5)

Det konkreta resultatet av de rättsligt bindande kraven för godkända börser i Singapore är likvärdigt med resultatet av kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG på följande områden: auktorisationsprocess, definitionskrav, tillträde till den godkända börsen, organisationskrav, krav på företagsledningen, finansiella instruments upptagande till handel, tillfälligt stopp för handel med instrument eller avförande från handel av instrument, kontroll av att reglerna på den godkända börsen efterlevs och tillgång till system för clearing och avveckling.

(6)

Enligt direktiv 2004/39/EG gäller kraven på information före och efter handel endast aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Trots att aktier kan upptas till handel på godkända börser som är auktoriserade i Singapore anser kommissionen emellertid att bedömningen av dessa krav inte är relevant för syftet med detta beslut, eftersom målet är att kontrollera likvärdigheten hos de rättsligt bindande kraven på tredjeländers marknader för derivatkontrakt som handlas på dessa marknader.

(7)

Slutsatsen blir därför att resultatet av de rättsligt bindande kraven för godkända börser i Singapore är likvärdigt med resultatet av kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG.

(8)

De godkända börserna i Singapore står under tillsyn av MAS, en offentlig myndighet som inrättats enligt 3 § i lagen om Singapores penningpolitiska myndighet. MAS är den primära regleringsmyndigheten när det gäller kapitalmarknadsverksamhet i Singapore. Enligt 46 § i SFA har MAS rätt att utfärda anvisningar till godkända börser avseende de frågor som anges i SFA för att säkerställa investerarskydd, rättvisa, ordnade och öppna fungerande marknader, kapitalmarknadernas integritet och stabilitet och uppfyllandet av villkor eller restriktioner som beslutas av MAS. MAS har lagstadgade befogenheter att utfärda rättsligt bindande meddelanden, riktlinjer, koder, policyförklaringar och meddelanden om praxis. MAS får införa böter och utfärda reprimander för överträdelser av bestämmelserna i SFA eller av dess sekundärlagstiftning, däribland meddelanden och anvisningar. MAS får även avsätta nyckelpersonal om myndigheten anser att det ligger i allmänhetens intresse. MAS övervakar slutligen den godkända börsens metoder och kontroller avseende riskhantering genom inspektioner på plats och skrivbordskontroller.

(9)

Slutsatsen blir därför att godkända börser fortlöpande omfattas av effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i Singapore.

(10)

Villkoren i artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012 bör därför anses vara uppfyllda med avseende på godkända börser i Singapore.

(11)

Detta beslut är baserat på de rättsligt bindande krav för godkända börser som tillämpas i Singapore vid tidpunkten för antagandet av detta beslut. Kommissionen bör fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för godkända börser samt uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för detta beslut. Kommissionen bör i synnerhet se över detta beslut mot bakgrund av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (4).

(12)

Den regelbundna kontrollen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för godkända börser i Singapore påverkar inte kommissionens möjlighet att när som helst göra en särskild kontroll, om relevanta förändringar gör att kommissionen måste ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan kontroll kan leda till att detta beslut upphävs.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 ska de godkända börser i Singapore som anges i bilagan anses vara likvärdiga med en reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).


BILAGA

De godkända börser i Singapore som avses i artikel 1:

a)

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited

b)

Singapore Exchange Securities Trading Limited

c)

ICE Futures Singapore.


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/45


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2271

av den 15 december 2016

om likvärdigheten hos börser för finansiella instrument och råvarubörser i Japan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 2a, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 648/2012 fastställs krav för clearing och bilateral riskhantering för OTC-derivatkontrakt (”over-the-counter”) samt även rapporteringskrav för sådana kontrakt. I artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 definieras OTC-derivat som derivatkontrakt vars handel inte genomförs på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (2) eller på en marknad i ett tredjeland som anses vara likvärdig med en reglerad marknad i enlighet med artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012. Derivatkontrakt vars handel sker på en marknad i ett tredjeland som inte anses vara likvärdig med en reglerad marknad klassificeras därför som OTC-derivat i den mening som avses i förordning (EU) nr 648/2012.

(2)

Enligt artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012 ska en marknad i ett tredjeland anses vara likvärdig med en reglerad marknad om den uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav som fastställs i avdelning III i direktiv 2004/39/EG och den löpande är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i det tredjelandet.

(3)

För att en marknad i ett tredjeland ska anses vara likvärdig med en reglerad marknad i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG bör det konkreta resultatet av de tillämpliga rättsligt bindande kraven och tillsyns- och efterlevnadsarrangemangen vara likvärdigt med unionens krav i fråga om de regleringsmål som uppnås. Syftet med denna likvärdighetsbedömning är därför att kontrollera att de rättsligt bindande kraven för börser för finansiella instrument (nedan kallat FIE) och råvarubörser i Japan är likvärdiga med kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG, och att de löpande är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll. Marknader som är auktoriserade som FIE eller råvarumarknader när detta beslut antas bör därför identifieras som marknader som anses vara likvärdiga med en reglerad marknad i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG.

(4)

Den rättsliga ramen i Japan för FIE och råvarubörser utgörs av 2006 års lag om finansiella instrument och börshandel (nedan kallat FIEA), som fastställer regler för FIE, och 2009 års lag om råvaruderivat (nedan kallat CDA), som fastställer den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för råvarubörser. Derivatkontrakt som har en råvara som underliggande tillgång noteras på en råvarubörs och derivat som baseras på finansiella instrument på FIE. Regler för FIE anges närmare i förordningen om tillämpning av lagen om finansiella instrument och börshandel och i regeringskansliets föreskrifter om börser för finansiella instrument, medan regler för råvarubörser anges närmare i förordningen om tillämpning av lagen om råvaruderivat och föreskrifterna om tillämpning av lagen om råvaruderivat. I fråga om vissa krav har dessutom både råvarubörser och FIE relativt omfattande befogenheter när det gäller självreglering. De självreglerande befogenheterna för FIE omfattar i synnerhet verksamhetsregler om notering av avnotering av finansiella instrument, bestämmelser för handel och medlemskapskrav. De operativa bestämmelserna måste inges till Japans premiärminister för godkännande (artikel 81 i FIEA). Råvarubörsers befogenheter när det gäller självreglering utövas av deras självregleringskommittéer eller självregleringsavdelningar. I marknadsreglerna för råvarubörser fastställs handelsregler och medlemskapskrav som samtliga måste inges till ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske (nedan kallat MAFF) och ministern för ekonomi och näringsliv (nedan kallat METI) för godkännande. Självregleringsreglerna är rättsligt bindande för börser.

(5)

Resultatet av de rättsligt bindande kraven för godkända börser i Japan är likvärdigt med resultatet av kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG på följande områden: auktorisationsprocess, definitionskrav, tillträde till börsen, organisationskrav, krav på företagsledningen, finansiella instruments upptagande till handel, tillfälligt stopp för handel med instrument eller avförande från handel av instrument, kontroll av att reglerna efterlevs och tillgång till system för clearing och avveckling.

(6)

Enligt direktiv 2004/39/EG gäller kraven på information före och efter handel endast aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Trots att aktier kan upptas till handel på FIE anser kommissionen emellertid att bedömningen av dessa krav inte är relevant för syftet med detta beslut, eftersom målet är att kontrollera likvärdigheten hos de rättsligt bindande kraven på tredjeländers marknader för derivatkontrakt som handlas på dessa marknader.

(7)

Slutsatsen blir därför att resultatet av de rättsligt bindande kraven för FIE och råvarubörser i Japan är likvärdigt med resultatet av kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG.

(8)

Råvarubörserna står under tillsyn av METI och MAFF. CDA utgör ramen för METI:s och MAFF:s tillsynsbefogenheter. METI och MAFF godkänner i synnerhet marknadsregler, regler för mäklarkontrakt, tvistlösningsregler och regler för kommittéer som övervakar marknadstransaktioner på råvarubörser, samt ändringar av dessa. För att säkerställa en rättvis handel och investerarskydd får METI och MAFF dessutom kräva att råvarubörser ändrar sin bolagsordning, andra regler eller affärsmetoder, eller vidtar någon annan åtgärd för att förbättra sitt sätt att bedriva verksamhet. Om en råvarubörs underlåter att utöva sin självregleringsrätt och inte vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa en rättvis handel och investerarskydd får METI och MAFF dra in tillståndet eller tillfälligt stoppa hela eller delar av verksamheten. FIE står under tillsyn av Japans premiärminister, som delegerar sin behörighet till chefen för myndigheten för finansiella tjänster (nedan kallad JFSA). De tillsynsåtgärder som JFSA kan vidta fastställs i 5 § i kapitel V i FIEA. Om en FIE bryter mot lagar och andra författningar kan JFSA i synnerhet dra in dess tillstånd eller utfärda ett beslut om att tillfälligt stoppa hela eller delar av verksamheten. JFSA kan vidare kräva att en FIE ska ändra sin bolagsordning, sina verksamhetsregler, regler för mäklarkontrakt eller andra regler eller handelsmetoder, eller vidta andra åtgärder som är nödvändiga för tillsynen. En FIE:s bolagsordning måste omfatta påföljder för medlemmars överträdelser av verksamhetsreglerna. Om en FIE underlåter att bedriva en effektiv marknadsövervakning får JFSA vidta tillsynsåtgärder, vilket kan innefatta indragning av tillståndet eller tillfälligt stopp för verksamheten.

(9)

Slutsatsen blir därför att FIE och råvarubörser fortlöpande omfattas av effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i Japan.

(10)

Villkoren i artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012 bör därför anses vara uppfyllda med avseende på FIE och råvarubörser i Japan.

(11)

Detta beslut är baserat på de rättsligt bindande krav för FIE och råvarubörser i Japan vid tidpunkten för antagandet av detta beslut. Kommissionen bör fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för dessa marknader samt uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för detta beslut. Kommissionen bör i synnerhet se över detta beslut mot bakgrund av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (4).

(12)

Den regelbundna kontrollen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för FIE och råvarubörser i Japan påverkar inte kommissionens möjlighet att när som helst göra en särskild kontroll, om relevanta förändringar gör att kommissionen måste ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan kontroll kan leda till att detta beslut upphävs.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 ska de auktoriserade börser för finansiella instrument och råvarubörser i Japan som anges i bilagan anses vara likvärdiga med en reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).


BILAGA

De börser för finansiella instrument och råvarubörser i Japan som avses i artikel 1:

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/48


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2272

av den 15 december 2016

om likvärdigheten hos finansiella marknader i Australien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 2a.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 648/2012 fastställs krav för clearing och bilateral riskhantering för OTC-derivatkontrakt (”over-the-counter”) samt även rapporteringskrav för sådana kontrakt. I artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 definieras OTC-derivat som derivatkontrakt vars handel inte genomförs på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (2) eller på en marknad i ett tredjeland som anses vara likvärdig med en reglerad marknad i enlighet med artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012. Derivatkontrakt vars handel sker på en marknad i ett tredjeland som inte anses vara likvärdig med en reglerad marknad klassificeras därför som OTC-derivat i den mening som avses i förordning (EU) nr 648/2012.

(2)

Enligt artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012 ska en marknad i ett tredjeland anses vara likvärdig med en reglerad marknad om den uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav som fastställs i avdelning III i direktiv 2004/39/EG och den löpande är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i det tredjelandet.

(3)

För att en marknad i ett tredjeland ska anses vara likvärdig med en reglerad marknad i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG bör det konkreta resultatet av de tillämpliga rättsligt bindande kraven och tillsyns- och efterlevnadsarrangemangen vara likvärdigt med unionens krav i fråga om de regleringsmål som uppnås. Syftet med denna likvärdighetsbedömning är därför att kontrollera att de rättsligt bindande kraven för finansiella marknader i Australien är likvärdiga med kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG, och att de löpande är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll. Marknader som är auktoriserade som finansiella marknader i Australien när detta beslut antas bör därför identifieras som marknader som anses vara likvärdiga med en reglerad marknad i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG.

(4)

Bolagslagen från 2001 är den primära lagstiftning i vilken fastställs rättsligt verkställbara bestämmelser för finansiella marknader som omfattas av det australiska systemet för marknadslicenser (nedan kallade AML) och marknadsintegritetsregler. För att driva en finansiell marknad i Australien krävs licens. I bolagslagen fastställs en regleringsordning som ger den australiska värdepappers- och investeringsmyndigheten (nedan kallad ASIC) rätt att anta marknadsintegritetsregler för marknadsoperatörer, marknadsdeltagare, andra enheter och finansiella produkter som handlas på finansiella marknader. Ytterligare krav fastställs i sekundärlagstiftning eller delegerade rättsakter som antas enligt bolagslagen, bl.a. 2001 års bolagsföreskrifter (nedan kallat bolagsföreskrifterna). ASIC utfärdar slutligen regelanvisningar med närmare förklaringar till hur licenshavare kan uppfylla kraven i relevanta bestämmelser i bolagslagen, däribland skyldigheterna för AML-innehavare att ha tillfredsställande arrangemang för driften av marknaderna, att se till att marknaden är rättvis, ordnad och öppen samt andra krav som är bland de kriterier som ska bedömas. Underlåtenhet att följa regleringsanvisningarna leder till att ASIC vidtar en tillsynsåtgärd.

(5)

Resultatet av de rättsligt bindande kraven i lagstiftning, marknadsintegritetsregler och regelanvisningar för finansiella marknader som är auktoriserade i Australien är likvärdigt med resultatet av kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG på följande områden: auktorisationsprocess, definitionskrav, tillträde till den erkända börsen, organisationskrav, krav på företagsledningen, finansiella instruments upptagande till handel, tillfälligt stopp för handel med instrument eller avförande från handel av instrument, kontroll av att reglerna på den finansiella marknaden efterlevs och tillgång till system för clearing och avveckling.

(6)

Enligt direktiv 2004/39/EG gäller kraven på information före och efter handel endast aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Trots att aktier kan upptas till handel på finansiella marknader i Australien anser kommissionen emellertid att bedömningen av dessa krav inte är relevant för syftet med detta beslut, eftersom målet är att kontrollera likvärdigheten hos de rättsligt bindande kraven på tredjeländers marknader för derivatkontrakt som handlas på dessa marknader.

(7)

Slutsatsen blir därför att resultatet av de rättsligt bindande kraven för finansiella marknader som är auktoriserade i Australien är likvärdigt med resultatet av kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG.

(8)

ASIC är en offentlig myndighet som inrättades genom 2001 års lag om den australiska värdepappers- och investeringsmyndigheten (nedan kallat ASIC-lagen) och ansvarar för att tillämpa och upprätthålla lagen när det gäller finansiella marknader i Australien. ASIC:s befogenheter när det gäller tillsyn och upprätthållande omfattar utredning av misstänkta lagöverträdelser, utfärdande av meddelanden om överträdelse, ansökan hos domstol om civilrättsliga påföljder och inledande av åtalsförfarande. ASIC har dessutom rätt att utan förvarning inspektera finansiella marknader. Häri ingår rätt att kontrollera register, arkiv och handlingar. Ministern för finansiella tjänster får vidare utfärda skriftliga anvisningar till en operatör av en finansiell marknad om att denna ska vidta särskilda åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter som AMI-licenshavare om ministern anser att dessa skyldigheter inte fullgörs (794A § i bolagslagen). Om den finansiella marknaden inte följer anvisningen kan ASIC ansöka hos domstol om ett beslut om att lagstiftningen ska följas (794A § i bolagslagen). ASIC har även befogenhet att utfärda en anvisning till ett företag (inbegripet marknadsoperatörer och deltagare på licensierade marknader om myndigheten anser att det är nödvändigt eller ligger i allmänhetens intresse att skydda personer som handlar med en finansiell produkt eller kategorier av finansiella produkter (798J § i bolagslagen). ASIC kan även ansöka om domstolsbeslut och hänskjuta ärenden till domstol för att verkställa sina tillsyns- och utredningsåtgärder. ASIC kan ansöka hos domstol om ett beslut om att åtgärder som ASIC vidtar på grundval av sina tillsyns- och utredningsbefogenheter ska efterlevas (70 § i ASIC-lagen). Om ett företag inte följer en anvisning som utfärdats enligt bolagslagen kan ASIC vidare ansöka hos domstol om ett beslut om att anvisningen måste efterlevas. ASIC har slutligen ingått protokoll om samarbete och informationsutbyte med varje relevant marknadsoperatör för att underlätta tillsynen över marknaden och deltagarna enligt marknadsintegritetsreglerna.

(9)

Slutsatsen blir därför att dessa finansiella marknader fortlöpande omfattas av effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i Australien.

(10)

Villkoren i artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012 bör därför anses vara uppfyllda med avseende på finansiella marknader som är auktoriserade i Australien.

(11)

Detta beslut är baserat på de rättsligt bindande krav för finansiella marknader i Australien vid tidpunkten för antagandet av detta beslut. Kommissionen bör fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för finansiella marknader samt uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för detta beslut. Kommissionen bör i synnerhet se över detta beslut mot bakgrund av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (4).

(12)

Den regelbundna kontrollen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för finansiella marknader i Australien påverkar inte kommissionens möjlighet att när som helst göra en särskild kontroll, om relevanta förändringar gör att kommissionen måste ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan kontroll kan leda till att detta beslut upphävs.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 ska de finansiella marknader i Australien som anges i bilagan anses vara likvärdiga med en reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).


BILAGA

De finansiella marknader i Australien som avses i artikel 1:

a)

ASX

b)

ASX24

c)

Chi-X


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/51


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2273

av den 15 december 2016

om likvärdigheten hos erkända börser i Kanada i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 2a.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 648/2012 fastställs krav för clearing och bilateral riskhantering för OTC-derivatkontrakt (”over-the-counter”) samt även rapporteringskrav för sådana kontrakt. I artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 definieras OTC-derivat som derivatkontrakt vars handel inte genomförs på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (2) eller på en marknad i ett tredjeland som anses vara likvärdig med en reglerad marknad i enlighet med artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012. Derivatkontrakt vars handel sker på en marknad i ett tredjeland som inte anses vara likvärdig med en reglerad marknad klassificeras därför som OTC-derivat i den mening som avses i förordning (EU) nr 648/2012.

(2)

Enligt artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012 ska en marknad i ett tredjeland anses vara likvärdig med en reglerad marknad när den uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav som fastställs i avdelning III i direktiv 2004/39/EG och den löpande är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i det tredjelandet.

(3)

För att en marknad i ett tredjeland ska anses vara likvärdig med en reglerad marknad i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG bör det konkreta resultatet av de tillämpliga rättsligt bindande kraven och tillsyns- och efterlevnadsarrangemangen vara likvärdigt med unionens krav i fråga om de regleringsmål som uppnås. Syftet med denna likvärdighetsbedömning är därför att kontrollera att de rättsligt bindande kraven för erkända börser i Kanada är likvärdiga med kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG, och att de löpande är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll. Marknader som är auktoriserade som erkända börser när detta beslut antas bör därför identifieras som marknader som anses vara likvärdiga med en reglerad marknad i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG.

(4)

De rättsligt bindande kraven för erkända börser i Kanada utgör en struktur i tre nivåer. Den första nivån består av lagstiftning i provinser och territorier i vilken fastställs allmänna krav som operatörer av handelsplatser måste uppfylla om de vill bedriva verksamhet i en provins eller ett territorium. Särskilda och detaljerade krav för erkända börser fastställs i s.k. nationella instrument, vilka utgör den andra nivån. Nationella instrument antas av myndigheterna för värdepapperstillsyn i varje provins och territorium och behandlar bl.a. rättvist tillträde, insyn, clearing och avveckling, rapportering och krav på offentliggörande av information. Beslut om erkännande utgör den tredje nivån. De utfärdas av den relevanta myndigheten för värdepapperstillsyn och anger de verksamhetskrav som ställs på varje erkänd börs. Beslut om erkännande som utfärdas av en myndighet för värdepapperstillsyn har rättslig verkan och varje överträdelse av villkoren i beslutet utgör en överträdelse av värdepapperslagen eller lagen om råvaruterminer.

(5)

Det konkreta resultatet av de rättsligt bindande kraven för erkända börser i Kanada är likvärdigt med resultatet av kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG på följande områden: auktorisationsprocess, definitionskrav, tillträde till den erkända börsen, organisationskrav, krav på företagsledningen, finansiella instruments upptagande till handel, tillfälligt stopp för handel med instrument eller avförande från handel av instrument, kontroll av att reglerna på den erkända börsen efterlevs och tillgång till system för clearing och avveckling.

(6)

Enligt direktiv 2004/39/EG gäller kraven på information före och efter handel endast aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Trots att aktier kan upptas till handel på erkända börser som är auktoriserade i Kanada anser kommissionen emellertid att bedömningen av dessa krav inte är relevant för syftet med detta beslut, eftersom målet är att kontrollera likvärdigheten hos de rättsligt bindande kraven på tredjeländers marknader för derivatkontrakt som handlas på dessa marknader.

(7)

Slutsatsen blir därför att resultatet av de rättsligt bindande kraven för erkända börser som är auktoriserade i Kanada är likvärdigt med resultatet av kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG.

(8)

Myndigheter för värdepapperstillsyn ansvarar för reglering och tillsyn av erkända börser som är auktoriserade inom deras jurisdiktion. Deras tillsynsbefogenheter omfattar bland annat rätt att fatta beslut om erkända börsers handel och sätt att bedriva verksamhet. Erkända börser är dessutom enligt beslutet om erkännande skyldiga att anmäla misstänkta överträdelser av värdepapperslagstiftningen som begås av deltagare och deras kunder till myndigheterna för värdepapperstillsyn, och de måste även lämna regelbundna lägesrapporter om sina egna utredningar och disciplinära åtgärder till myndigheterna för värdepapperstillsyn. För att fullgöra sina kontrollskyldigheter har erkända börser särskild utrednings- och regelefterlevnadspersonal som fortlöpande kontrollerar handeln och gör skrivbordskontroller på plats hos deltagarna. Myndigheterna för värdepapperstillsyn har även rätt att besluta om påföljder för erkända börser för överträdelser av värdepapperslagstiftningen (rättsakter, nationella instrument, regler och beslut om erkännande). Påföljderna inkluderar böter, reprimander, återkallande av beslutet om erkännande, tillfälligt upphävande av registrering eller tillägg till de villkor som erkända börser måste uppfylla för att efterleva värdepapperslagstiftningen.

(9)

Slutsatsen blir därför att dessa finansiella marknader fortlöpande omfattas av effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i Kanada.

(10)

Villkoren i artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012 bör därför anses vara uppfyllda med avseende på erkända börser i Kanada.

(11)

Detta beslut är baserat på de rättsligt bindande krav för erkända börser som tillämpas i Kanada vid tidpunkten för antagandet av detta beslut. Kommissionen bör fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för erkända börser samt uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för detta beslut. Kommissionen bör i synnerhet se över detta beslut mot bakgrund av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (4).

(12)

Den regelbundna kontrollen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för erkända börser i Kanada påverkar inte kommissionens möjlighet att när som helst göra en särskild kontroll, om relevanta förändringar gör att kommissionen måste ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan kontroll kan leda till att detta beslut upphävs.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 ska de erkända börser i Kanada som anges i bilagan anses vara likvärdiga med en reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).


BILAGA

De erkända börser i Kanada som avses i artikel 1:

a)

Bourse de Montréal Inc.

b)

Canadian Securities Exchange

c)

ICE Futures Kanada, Inc.

d)

NGX Inc.

e)

TSX Inc.

f)

TSX Venture Inc.

g)

Alpha Exchange Inc.

h)

Aequitas Neo Exchange Inc.


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/54


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2274

av den 15 december 2016

om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Nya Zeeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 25.6, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med det förfarande för godkännande av centrala motparter etablerade i tredjeländer som fastställs i artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 är att göra det möjligt för centrala motparter som är etablerade och auktoriserade i tredjeländer vars rättsliga normer är likvärdiga med dem i förordningen att tillhandahålla clearingtjänster till clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen. Godkännandeförfarandet och det beslut om likvärdighet som föreskrivs i detta förfarande bidrar därmed till det övergripande målet med förordning (EU) nr 648/2012 om att begränsa systemrisker genom att öka användningen av säkra och sunda centrala motparter för clearing av OTC-derivatkontrakt, även när dessa centrala motparter är etablerade och auktoriserade i ett tredjeland.

(2)

För att ett tredjelands rättsordning ska anses vara likvärdig med unionens rättsordning för centrala motparter bör det faktiska resultatet av den tillämpliga rättsliga och tillsynsmässiga ramen vara likvärdig med unionens krav i fråga om de regleringsmål som uppnås. Syftet med denna likvärdighetsbedömning är därför att kontrollera att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Nya Zeeland säkerställer att centrala motparter som är etablerade och auktoriserade där inte utsätter clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för en högre risknivå än de kan utsättas för av centrala motparter som är auktoriserade i unionen och följaktligen inte medför oacceptabla nivåer av systemrisk i unionen. Hänsyn bör i detta sammanhang särskilt tas till att de inneboende riskerna är betydligt lägre i clearing som utförs på finansiella marknader som är mindre än unionens finansiella marknad.

(3)

Enligt artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste tre villkor vara uppfyllda för att ett tredjelands rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade i detta land ska fastställas vara likvärdig med förordningens ram.

(4)

Enligt det första villkoret måste centrala motparter som är auktoriserade i ett tredjeland uppfylla rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(5)

De rättsligt bindande kraven i Nya Zeeland för centrala motparter som är auktoriserade i detta land utgörs av del 5C av 1989 års lag om Reserve Bank of New Zealand (nedan kallad grundreglerna) och de beslut genom vilka centrala motparter får auktorisation som auktoriserade avvecklingssystem (nedan kallade auktorisationsbeslut). I grundreglerna och auktorisationsbeslutet fastställs de krav som centrala motparter fortlöpande måste uppfylla för att få tillhandahålla clearingtjänster i Nya Zeeland. Centrala motparter som är etablerade i Nya Zeeland kan få auktorisation som avvecklingssystem av generalguvernören på inrådan av både finansministern och handelsministern och i enlighet med en gemensam rekommendation från Bank of New Zealand och finansmarknadsmyndigheten (nedan kallade de gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna). En central motpart kan åläggas villkor för auktorisation som avvecklingssystem. I auktorisationsbesluten godkänns avvecklingssystemets särskilda interna regler och förfaranden, som ska ange de krav som avvecklingssystemet måste uppfylla och överensstämma med den övergripande policy som har offentliggjorts av de gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna. Enligt 1989 års lag om Reserve Bank of New Zealand måste auktoriserade avvecklingssystem uppfylla relevanta internationella standarder för clearing- och avvecklingssystem, däribland de principer för finansmarknadsinfrastrukturer (nedan kallade PFMI) som utfärdades i april 2012 av Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (2) och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (nedan kallad Iosco). De gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna har utfärdat en policyförklaring om auktorisation och övervakning av auktoriserade avvecklingssystem enligt vilken auktoriserade avvecklingssystem måste tillämpa PFMI.

(6)

De rättsligt bindande kraven för centrala motparter som är auktoriserade i Nya Zeeland utgör således en struktur i två nivåer. De grundläggande principer som ingår i grundreglerna fastställer de högt ställda krav som auktoriserade avvecklingssystem måste uppfylla för att få auktorisation att tillhandahålla clearingtjänster i Nya Zeeland. Dessa grundregler utgör den första nivån av rättsligt bindande krav i Nya Zeeland. För att visa att de följer grundreglerna måste auktoriserade avvecklingssystem lägga fram sina interna regler och förfaranden till de gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna för godkännande. Dessa interna regler och förfaranden utgör, tillsammans med de auktorisationsbeslut genom vilka de godkänns, den andra nivån av rättsligt bindande krav i Nya Zeeland och måste i detalj föreskriva hur det auktoriserade avvecklingssystemet ska uppfylla dessa standarder och PFMI. De gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna bedömer hur det auktoriserade avvecklingssystemet uppfyller dessa standarder och PFMI. När systemet väl har auktoriserats som ett auktoriserat avvecklingssystem blir de interna reglerna och förfarandena rättsligt bindande för systemet och får inte ändras om de gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna invänder mot de planerade ändringarna.

(7)

Bedömningen av likvärdigheten hos den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för auktoriserade avvecklingssystem i Nya Zeeland bör även ta hänsyn till det riskreduceringsresultat som ramen säkerställer när det gäller den risknivå som clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen utsätts för när de deltar i dessa enheter. Riskreduceringsresultatet avgörs både av den inneboende risknivån i den clearingverksamhet som bedrivs av den berörda centrala motparten, som i sin tur beror på storleken på den finansiella marknad där den är verksam, och på hur ändamålsenlig den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter är när det gäller att minska denna risknivå. För att uppnå ett likvärdigt riskreduceringsresultat krävs strängare riskreduceringskrav för centrala motparter som bedriver sin verksamhet på större finansiella marknader och för vilka den inneboende risknivån är högre, än för centrala motparter som är verksamma på mindre finansiella marknader och för vilka den inneboende risknivån är lägre.

(8)

Den finansiella marknad på vilken auktoriserade avvecklingssystem i Nya Zeeland utför clearingverksamhet är betydligt mindre än den på vilken centrala motparter etablerade inom unionen är verksamma. Under de senaste tre åren har det totala värdet av derivattransaktioner som clearats i Nya Zeeland utgjort mindre än 1 % av det totala värdet av derivattransaktioner som clearats i unionen. Deltagande i auktoriserade avvecklingssystem som är etablerade i Nya Zeeland utsätter därför clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för väsentligt lägre risker än deras deltagande i centrala motparter som är auktoriserade i unionen.

(9)

Den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för auktoriserade avvecklingssystem som är etablerade i Nya Zeeland kan därför betraktas som likvärdig om den är ändamålsenlig för att minska denna lägre risknivå. De grundregler som är tillämpliga på auktoriserade avvecklingssystem i Nya Zeeland, kompletterade med interna regler och förfaranden för att tillämpa PFMI, minskar den lägre risknivån i Nya Zeeland och uppnår ett riskreduceringsresultat som är likvärdigt med det som eftersträvas genom förordning (EU) nr 648/2012.

(10)

Slutsatsen blir därför att Nya Zeelands rättsliga och tillsynsmässiga ram säkerställer att auktoriserade avvecklingssystem i detta land uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(11)

Enligt det andra villkoret i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste Nya Zeelands rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade i detta land fortlöpande säkerställa att dessa centrala motparter omfattas av effektiv tillsyn och verkställighet.

(12)

Det är de gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna som utövar tillsyn över auktoriserade avvecklingssystem i Nya Zeeland. De gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna kan begära information från auktoriserade avvecklingssystem och deras deltagare samt utdöma straffavgifter om de vägrar att lämna denna information. De gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna kan återkalla ett auktoriserat avvecklingssystems auktorisation. De gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna kontrollerar att ett auktoriserat avvecklingssystem uppfyller villkoren för sin auktorisation. Det kan handla om krav på att väsentliga händelser ska anmälas till de gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna (t.ex. att systemets policy för riskhantering eller finansiella resurser inte har följts eller har ändrats), regelbundna rapporter till de gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna och offentliggörande av information, bland annat en självutvärdering mot relevanta internationella standarder (PFMI). De gemensamt ansvariga tillsynsmyndigheterna träffar regelbundet de auktoriserade avvecklingssystemens verkställande ledning och kan ompröva, införa ytterligare villkor för eller återkalla auktorisationen om gällande krav inte uppfylls.

(13)

Slutsatsen blir därför att auktoriserade avvecklingssystem i Nya Zeeland fortlöpande omfattas av effektiv tillsyn och verkställighet.

(14)

Enligt det tredje villkoret i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste den tillämpliga rättsliga och tillsynsrelaterade ramen i Nya Zeeland omfatta ett effektivt likvärdigt system för godkännande av centrala motparter som är auktoriserade i enlighet med tredjeländers rättsordningar (nedan kallade centrala motparter från tredjeländer).

(15)

Centrala motparter från tredjeländer får bedriva verksamhet i Nya Zeeland, under förutsättning att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för dem och deras deltagare är juridiskt robust. Centrala motparter från tredjeländer måste dessutom vara föremål för effektiv tillsyn som säkerställer att den gällande rättsliga och tillsynsmässiga ramen efterlevs. Bank of New Zealand kan ingå ett samförståndsavtal med den tillsynsmyndighet i tredjelandet som är behörig för den centrala motparten.

(16)

Slutsatsen blir därför att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Nya Zeeland utgör ett effektivt likvärdigt system för godkännande av centrala motparter från tredjeländer.

(17)

Detta beslut är baserat på de rättsligt bindande krav för auktoriserade avvecklingssystem som tillämpas i Nya Zeeland vid tidpunkten för antagandet av detta beslut. Kommissionen bör, i samarbete med Esma, fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för auktoriserade avvecklingssystem i Nya Zeeland samt uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för detta beslut.

(18)

Den regelbundna kontrollen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter som är auktoriserade i Nya Zeeland bör inte påverka kommissionens möjlighet att när som helst, vid sidan av den allmänna kontrollen, göra en särskild kontroll, om relevanta förändringar gör att kommissionen måste ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan omprövning kan leda till att detta beslut upphävs.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 ska Nya Zeelands rättsliga och tillsynsmässiga ram, vilken utgörs av del 5C i 1989 års lag om Reserve Bank of New Zealand, kompletterad med policyförklaringen om auktorisation och övervakning av auktoriserade avvecklingssystem, enligt vilken auktoriserade avvecklingssystem ska uppfylla PFMI, och som är tillämplig på auktoriserade avvecklingssystem, anses vara likvärdig med kraven i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Den 1 september 2014 bytte Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem namn till Kommittén för betalnings- och marknadsinfrastruktur.


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2275

av den 15 december 2016

om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Japan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 25.6, och

av följande skäl:

(1)

Förfarandet för erkännande av centrala motparter etablerade i tredjeländer som anges i artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 syftar till att göra det möjligt för centrala motparter, som är etablerade och auktoriserade i tredjeländer vars standarder för tillsyn är likvärdiga med dem som fastställs i den förordningen i fråga om erbjudande av clearingtjänster till clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen. Godkännandeförfarandet och det beslut om likvärdighet som föreskrivs i detta förfarande bidrar därmed till det övergripande målet med förordning (EU) nr 648/2012 om att begränsa systemrisker genom att öka användningen av säkra och sunda centrala motparter för clearing av OTC-derivatkontrakt, även när dessa centrala motparter är etablerade och auktoriserade i ett tredjeland.

(2)

För att ett tredjelands rättsordning ska anses vara likvärdig med unionens rättsordning för centrala motparter bör det faktiska resultatet av den tillämpliga rättsliga och tillsynsmässiga ramen vara likvärdig med unionens krav i fråga om de regleringsmål som uppnås. Syftet med denna likvärdighetsbedömning är därför att kontrollera att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Japan säkerställer att centrala motparter som är etablerade och auktoriserade där inte utsätter clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för en högre risknivå än de kan utsättas för av centrala motparter som är auktoriserade i unionen och följaktligen inte medför oacceptabla nivåer av systemrisk i unionen. Hänsyn bör i detta sammanhang särskilt tas till att de inneboende riskerna är betydligt lägre i clearing som utförs på finansiella marknader som är mindre än unionens finansiella marknad.

(3)

Enligt artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste tre villkor vara uppfyllda för att ett tredjelands rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade i detta land ska fastställas vara likvärdig med förordningens ram.

(4)

Enligt det första villkoret måste centrala motparter som är auktoriserade i ett tredjeland uppfylla rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(5)

De rättsligt bindande kraven i Japan för centrala motparter som är auktoriserade i detta land utgörs av 2006 års lag om finansiella instrument och börshandel (nedan kallad FIEA), som fastställer tillsynsramen för organisationer som clearar värdepapper och finansiella derivat, och 2009 års lag om råvaruderivat (nedan kallad CDA), som fastställer tillsynsramen för organisationer som clearar råvaror. Föreliggande beslut gäller endast den ordning som fastställs i CDA för organisationer som clearar råvarutransaktioner. CDA fastställer de krav som organisationer som clearar råvarutransaktioner fortlöpande måste uppfylla för att få tillhandahålla clearingtjänster i Japan. Organisationer som clearar råvarutransaktioner måste vara auktoriserade av den behöriga ministern. Den behöriga ministern får fastställa villkor för beviljandet av tillstånd för organisationer som clearar råvarutransaktioner. Ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske är den behöriga ministern för organisationer som clearar råvarutransaktioner enbart på råvarumarknader som faller inom dennes behörighetsområde. Ministern för ekonomi och näringsliv är den behöriga ministern för organisationer som clearar råvarutransaktioner enbart på råvarumarknader som faller inom dennes behörighetsområde. För övriga organisationer som clearar råvarutransaktioner är både ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske och ministern för ekonomi och näringsliv behöriga.

(6)

I november 2014 utfärdade ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske och ministern för ekonomi och näringsliv dessutom grundläggande riktlinjer för tillsynen av organisationer som clearar råvarutransaktioner (nedan kallade riktlinjerna), som närmare anger tillsynsramen för organisationer som clearar råvarutransaktioner med beaktande av de principer för finansmarknadsinfrastrukturer (nedan kallade PFMI) som utfärdades av Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (2) och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn, och i synnerhet hur organisationer som clearar råvarutransaktioner måste uppfylla kraven i CDA. Riktlinjerna följs i de interna regler och förfaranden som antas av organisationer som clearar råvarutransaktioner.

(7)

Enligt grundreglerna måste organisationer som clearar råvarutransaktioner anta interna verksamhetsregler – interna regler och förfaranden – som är i enlighet med gällande lagar och författningar och gör det möjligt att genomföra derivattransaktioner på ett korrekt och säkert sätt. De interna verksamhetsreglerna säkerställer även att organisationer som clearar råvarutransaktioner har en finansiell ställning som är tillräckligt stark för att bedriva clearing av råvaror, att den förväntade resultaträkningen för verksamhet som bedrivs av organisationer som clearar råvarutransaktioner är positiv, att personalen i organisationer som clearar råvarutransaktioner har tillräckliga kunskaper och erfarenhet för att clearingen av råvaror verkligen ska genomföras korrekt, och att organisationer som clearar råvarutransaktioner har tillräckligt utvecklade strukturer och system för att avveckling ska ske på ett tillfredsställande sätt. Dessa interna regler och förfaranden måste godkännas av den behöriga ministern och får inte ändras om den behöriga ministern har invändningar mot dem.

(8)

De rättsligt bindande kraven för organisationer som clearar råvarutransaktioner och är auktoriserade i Japan utgör således en struktur i två nivåer. De grundläggande principer för organisationer som clearar råvarutransaktioner som ingår i grundreglerna fastställer de högt ställda krav som organisationer som clearar råvarutransaktioner måste uppfylla för att få tillstånd att tillhandahålla clearingtjänster i Japan (nedan tillsammans kallade grundreglerna). Dessa grundregler utgör den första nivån av rättsligt bindande krav för organisationer som clearar råvarutransaktioner i Japan. För att visa att de följer grundreglerna måste organisationer som clearar råvarutransaktioner lägga fram sina interna regler och förfaranden till den behöriga ministern för godkännande. Dessa interna regler och förfaranden utgör den andra nivån av rättsligt bindande krav i Japan och måste i detalj föreskriva hur den ansökande organisationen som clearar råvaruderivat ska uppfylla dessa standarder i överensstämmelse med riktlinjerna. De interna reglerna och förfarandena hos organisationer som clearar råvarutransaktioner innehåller dessutom ytterligare bestämmelser som kompletterar grundreglerna. Ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske och ministern för ekonomi och näringsliv bedömer om organisationen som clearar råvarutransaktioner uppfyller dessa standarder och PFMI. När de väl har godkänts av den behöriga ministern blir de interna reglerna och förfarandena rättsligt bindande för organisationen som clearar råvarutransaktioner.

(9)

Bedömningen av likvärdigheten hos den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för organisationer som clearar råvarutransaktioner i Japan bör även ta hänsyn till det riskreduceringsresultat som ramen säkerställer när det gäller den risknivå som clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen utsätts för när de deltar i dessa enheter. Riskreduceringsresultatet avgörs både av den inneboende risknivån i den clearingverksamhet som bedrivs av den berörda centrala motparten, som i sin tur beror på storleken på den finansiella marknad där den är verksam, och på hur ändamålsenlig den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter är när det gäller att minska denna risknivå. För att uppnå ett likvärdigt riskreduceringsresultat krävs strängare riskreduceringskrav för centrala motparter som bedriver sin verksamhet på större finansiella marknader och för vilka den inneboende risknivån är högre, än för centrala motparter som är verksamma på mindre finansiella marknader och för vilka den inneboende risknivån är lägre.

(10)

Den finansiella marknad på vilken organisationer som clearar råvarutransaktioner och är auktoriserade i Japan utför clearingverksamhet är betydligt mindre än den på vilken centrala motparter etablerade inom unionen är verksamma. Under de senaste tre åren har det totala värdet av derivattransaktioner som clearats i Japan utgjort mindre än 2 % av det totala värdet av derivattransaktioner som clearats i unionen. Deltagande i organisationer som clearar råvarutransaktioner i Japan utsätter därför clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för betydligt lägre risk än deras deltagande i centrala motparter som är auktoriserade i unionen.

(11)

Den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för organisationer som clearar råvarutransaktioner i Japan kan därför betraktas som likvärdig om den är ändamålsenlig för att minska denna lägre risknivå. De grundregler som är tillämpliga på dessa organisationer som clearar råvarutransaktioner, kompletterade med organisationernas egna interna regler och förfaranden för att tillämpa PFMI, minskar den lägre risknivå som finns i Japan och uppnår ett riskreduceringsresultat som är likvärdigt med det som eftersträvas genom förordning (EU) nr 648/2012.

(12)

Slutsatsen blir därför att Japans rättsliga och tillsynsmässiga ram säkerställer att auktoriserade organisationer som clearar råvarutransaktioner i detta land uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(13)

Enligt det andra villkoret i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste Japans rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade i Indien fortlöpande säkerställa att dessa centrala motparter omfattas av effektiv tillsyn och verkställighet.

(14)

För tillsynen av organisationer som clearar råvarutransaktioner och är auktoriserade i Japan ansvarar ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske och ministern för ekonomi och näringsliv inom sina respektive behörighetsområden och enligt sina respektive befogenheter. Ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske och ministern för ekonomi och näringsliv kan ålägga organisationer som clearar råvarutransaktioner och deras clearingmedlemmar att inkomma med rapporter eller material om sina tillgångar och sin verksamhet. Ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske och ministern för ekonomi och näringsliv kan även utföra inspektioner hos organisationer som clearar råvarutransaktioner och deras clearingmedlemmar för att bland annat granska deras bokföring, dokumentation eller något annat som rör deras verksamhet. Ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske och ministern för ekonomi och näringsliv får, om de anser det vara nödvändigt och lämpligt för att clearingtjänster ska kunna tillhandahållas på ett korrekt och säkert sätt, ålägga organisationer som clearar råvarutransaktioner att ändra sin bolagsordning, sina verksamhetsregler eller andra regler, ändra affärsmetoder eller vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra sin verksamhet eller situationen avseende sina tillgångar. Ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske och ministern för ekonomi och näringsliv får även besluta om disciplinära åtgärder, inklusive straffavgifter, för organisationer som clearar råvarutransaktioner och som underlåter att följa gällande bestämmelser.

(15)

Slutsatsen blir därför att organisationer som clearar råvarutransaktioner och är auktoriserade i Japan fortlöpande omfattas av effektiv tillsyn och verkställighet.

(16)

Enligt det tredje villkoret i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste den tillämpliga rättsliga och tillsynsrelaterade ramen i Japan omfatta ett effektivt likvärdigt system för godkännande av centrala motparter som är auktoriserade i enlighet med tredjeländers rättsordningar (nedan kallade centrala motparter från tredjeländer).

(17)

Centrala motparter från tredjeländer kan ansöka om auktorisation som organisationer som clearar råvarutransaktioner för att tillhandahålla samma tjänster i Japan som de tillhandahåller i det berörda tredjelandet. Japans finansiella tillsynsmyndighet (nedan kallad JFSA) har befogenhet att i samråd med den minister som har behörighet över en råvarumarknad, ange vilka råvaror som får handlas på en marknad för finansiella instrument enligt Japans lag om finansiella instrument och börshandel (nedan kallad FIEA). Om centrala motparter från tredjeländer clearar kontrakt avseende sådana råvaror på en marknad för finansiella instrument kan de ansöka om ett tillstånd för ”utländska centrala motparter” från JFSA som ger dem rätt att tillhandahålla samma tjänster i Japan som de är auktoriserade att göra i det berörda tredjelandet. De kriterier som tillämpas på en central motpart från ett tredjeland som ansöker om tillstånd liknar de kriterier som tillämpas på japanska clearingorganisationer, men centrala motparter från tredjeländer är undantagna från vissa krav som är tillämpliga på inhemska centrala motparter i Japan om de har fått ett likvärdigt tillstånd från den relevanta myndigheten i det berörda tredjelandet med vilken JFSA har ingått ett samarbetsavtal. Centrala motparter från tredjeländer som clearar kontrakt med derivat som inte har angetts för handel på en marknad för finansiella instrument måste ansöka om tillstånd från ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske och ministern för ekonomi och näringsliv i enlighet med Japans lag om råvaruderivat. I sin bedömning av ansökan om tillstånd tar ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske och ministern för ekonomi och näringsliv hänsyn till den centrala motpartens auktorisationsstatus i det berörda tredjelandet.

(18)

Slutsatsen blir därför att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Japan utgör ett effektivt likvärdigt system för godkännande av centrala motparter från tredjeländer.

(19)

Detta beslut är baserat på de rättsligt bindande krav för organisationer som clearar råvarutransaktioner som tillämpas i Japan vid tidpunkten för antagandet av detta beslut. Kommissionen bör fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för organisationer som clearar råvarutransaktioner och uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för detta beslut.

(20)

Den regelbundna kontrollen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter som är auktoriserade i Japan bör inte påverka kommissionens möjlighet att, i samarbete med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), när som helst, vid sidan av den allmänna kontrollen, göra en särskild kontroll, om relevanta förändringar gör att kommissionen måste ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan omprövning kan leda till att detta beslut upphävs.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 ska Japans rättsliga och tillsynsmässiga ram, vilken utgörs av 2009 års lag om råvaruderivat, kompletterad med de grundläggande riktlinjerna om tillsyn av organisationer som clearar råvarutransaktioner, som är tillämplig på organisationer som clearar råvarutransaktioner och är auktoriserade i detta land, anses vara likvärdig med kraven i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Den 1 september 2014 bytte Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem namn till Kommittén för betalnings- och marknadsinfrastruktur.


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/61


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2276

av den 15 december 2016

om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Brasilien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 25.6, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med det förfarande för godkännande av centrala motparter etablerade i tredjeländer som fastställs i artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 är att göra det möjligt för centrala motparter som är etablerade och auktoriserade i tredjeländer vars rättsliga normer är likvärdiga med dem i förordningen att tillhandahålla clearingtjänster till clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen. Godkännandeförfarandet och det beslut om likvärdighet som föreskrivs i detta förfarande bidrar därmed till det övergripande målet med förordning (EU) nr 648/2012 om att begränsa systemrisker genom att öka användningen av säkra och sunda centrala motparter för clearing av OTC-derivatkontrakt, även när dessa centrala motparter är etablerade och auktoriserade i ett tredjeland.

(2)

För att ett tredjelands rättsordning ska anses vara likvärdig med unionens rättsordning för centrala motparter bör det faktiska resultatet av den tillämpliga rättsliga och tillsynsmässiga ramen vara likvärdigt med unionens krav i fråga om de regleringsmål som uppnås. Syftet med denna likvärdighetsbedömning är därför att kontrollera att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Brasilien säkerställer att centrala motparter som är etablerade och auktoriserade där inte utsätter clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för en högre risknivå än de kan utsättas för av centrala motparter som är auktoriserade i unionen och följaktligen inte medför oacceptabla nivåer av systemrisk i unionen. Hänsyn bör i detta sammanhang särskilt tas till att de inneboende riskerna är betydligt lägre i clearing som utförs på finansiella marknader som är mindre än unionens finansiella marknad.

(3)

Enligt artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste tre villkor vara uppfyllda för att ett tredjelands rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade i detta land ska fastställas vara likvärdig med förordningens ram.

(4)

Enligt det första villkoret måste centrala motparter som är auktoriserade i ett tredjeland uppfylla rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(5)

De rättsligt bindande kraven i Brasilien för centrala motparter som är auktoriserade i detta land utgörs av lag nr 10214 av den 27 mars 2001 och det nationella monetära rådets (CMN) resolutioner, Brasiliens centralbanks (BCB) rundskrivelser och den brasilianska värdepappers- och börsmyndighetens (CVM) anvisningar som utfärdats utifrån denna lag. Särskilt resolution 2882, ändrad genom resolution 3081, reglerar verksamheten i clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster, fastställer principer för hur clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster ska fungera och ger BCB befogenhet att reglera, auktorisera och utöva tillsyn över clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster.

(6)

Clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster i Brasilien måste få auktorisation av BCB för att kunna tillhandahålla clearingtjänster. När BCB överväger att auktorisera en clearingorganisation eller leverantör av clearingtjänster måste myndigheten ta hänsyn till det brasilianska betalningssystemets säkerhet, normala funktion och förbättring. BCB får även fastställa ”villkor som myndigheten anser vara lämpliga” innan en auktorisation beviljas eller därefter genom att hänvisa till det finansiella systemets stabilitet och risk- och effektivitetsnivå i clearingorganisationer och hos leverantörer av clearingtjänster. Clearingorganisationer som driver ett systemviktigt system som ger upphov till risker för det brasilianska finansiella systemets motståndskraft och smidiga funktion, vilket BCB fastställer utifrån clearingsystemens volym och beskaffenhet, kan underställas andra regler än övriga clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster.

(7)

BCB har antagit olika åtgärder för att genomföra resolution 2882 och säkerställa att clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster respekterar de värderingar, principer och regler som gäller för betalningssystemet. Rundskrivelse 3057 innehåller i synnerhet utförlig reglering avseende hur clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster fungerar och fastställer flera krav som de måste uppfylla, däribland kapitalkrav, transparensstandarder, riskkontrollåtgärder och operativa krav. BCB utfärdade policyförklaring nr 25097 om antagandet av de principer för finansmarknadsinfrastrukturer (nedan kallade PFMI) som utfärdades i april 2012 av Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (2) (nedan kallad CPSS) och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (nedan kallad Iosco), som innebär att BCB tillämpar PFMI i sin tillsyn och övervakning av clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster.

(8)

Enligt rundskrivelse 3097 måste clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster anta interna regler och förfaranden som säkerställer att alla relevanta krav uppfylls och omfattar alla relevanta aspekter gällande deras funktion, inbegripet garantier för hanteringen av kreditrisk, likviditetsrisk och operativ risk. De interna reglerna och förfarandena läggs fram för BCB som gör en första bedömning av dem under auktorisationsförfarandet. Även väsentliga ändringar av de interna reglerna och förfarandena måste godkännas av BCB. Alla andra icke-väsentliga ändringar av interna regler och förfaranden måste meddelas BCB senast trettio dagar efter det att ändringarna har gjorts och BCB har rätt att invända mot dem.

(9)

De rättsligt bindande kraven för centrala motparter som är auktoriserade i Brasilien utgör således en struktur i två nivåer. De grundläggande principerna i lag 10214, och i de resolutioner, rundskrivelser och anvisningar som har antagits utifrån denna lag fastställer de högt ställda krav som clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster måste uppfylla för att få auktorisation att tillhandahålla clearingtjänster i Brasilien (nedan tillsammans kallade grundreglerna). Dessa grundregler utgör den första nivån av rättsligt bindande krav i Brasilien. För att bevisa att de följer grundreglerna måste clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster lägga fram sina interna regler och förfaranden för BCB för godkännande eller implicit godkännande (non-objection). Dessa interna regler och förfaranden utgör den andra nivån av rättsligt bindande krav i Brasilien och måste i detalj föreskriva hur clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster ska uppfylla dessa standarder. BCB kommer att bedöma hur clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster uppfyller dessa standarder och PFMI. När de väl har godkänts av BCB blir de interna reglerna och förfarandena rättsligt bindande för clearingsorganisationer och leverantörer av clearingtjänster.

(10)

Bedömningen av likvärdigheten hos den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster i Brasilien bör även ta hänsyn till det riskreduceringsresultat som ramen säkerställer när det gäller den risknivå som clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen utsätts för när de deltar i dessa enheter. Riskreduceringsresultatet avgörs både av den inneboende risknivån i den clearingverksamhet som bedrivs av den berörda centrala motparten, som i sin tur beror på storleken på den finansiella marknad där den är verksam, och på hur ändamålsenlig den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter är när det gäller att minska denna risknivå. För att uppnå ett likvärdigt riskreduceringsresultat krävs strängare riskreduceringskrav för centrala motparter som bedriver sin verksamhet på större finansiella marknader och för vilka den inneboende risknivån är högre, än för centrala motparter som är verksamma på mindre finansiella marknader och för vilka den inneboende risknivån är lägre.

(11)

Den finansiella marknad på vilken clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster som är etablerade i Brasilien utför clearingverksamhet är betydligt mindre än den på vilken centrala motparter etablerade inom unionen är verksamma. Under de senaste tre åren har det totala värdet av derivattransaktioner som clearats i Brasilien utgjort mindre än 3 % av det totala värdet av derivattransaktioner som clearats i unionen. Deltagande i clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster utsätter därför clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för väsentligt lägre risker än deras deltagande i centrala motparter som är auktoriserade i unionen.

(12)

Den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster som är etablerade i Brasilien kan därför betraktas som likvärdig om den är ändamålsenlig för att minska denna lägre risknivå. De grundregler som är tillämpliga på clearingsorganisationer och leverantörer av clearingtjänster i Brasilien, kompletterade med interna regler och förfaranden för att tillämpa PFMI, minskar den lägre risknivå som finns i Brasilien och uppnår ett riskreduceringsresultat som är likvärdigt med det som eftersträvas genom förordning (EU) nr 648/2012.

(13)

Slutsatsen blir därför att Brasiliens rättsliga och tillsynsmässiga ram säkerställer att clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster som är auktoriserade i detta land uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(14)

Enligt det andra villkoret i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste Brasiliens rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade i detta land fortlöpande säkerställa att dessa centrala motparter omfattas av effektiv tillsyn och verkställighet.

(15)

BCB övervakar fortlöpande att clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster uppfyller de rättsligt bindande krav som är tillämpliga på dem. BCB har dessutom flera möjligheter att säkerställa en sådan efterlevnad. BCB kan framför allt begära information från clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster, utfärda varningar och, om det bedöms vara nödvändigt, kräva att de ska göra ändringar i sina regler. BCB kan även utdöma böter om clearingorganisationer eller leverantörer av clearingtjänster bryter mot de rättsligt bindande krav som är tillämpliga på dem och har rätt att till och med återkalla deras auktorisation.

(16)

Slutsatsen blir därför att clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster i Brasilien fortlöpande omfattas av effektiv tillsyn och verkställighet.

(17)

Enligt det tredje villkoret i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste den tillämpliga rättsliga och tillsynsrelaterade ramen i Brasilien omfatta ett effektivt likvärdigt system för godkännande av centrala motparter som är auktoriserade i enlighet med tredjeländers rättsordningar (nedan kallade centrala motparter från tredjeländer).

(18)

Centrala motparter auktoriserade i ett tredjeland vars rättsliga och tillsynsmässiga ram säkerställer ett resultat som är likvärdigt med det som följer av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Brasilien, som tillämpar PFMI och har likvärdiga regleringar mot penningtvätt och i vilket centrala motparter är föremål för effektiv tillsyn, får tillhandahålla tjänster i Brasilien. Ett samarbetsavtal måste dessutom ingås mellan BCB och den tredjelandsmyndighet som är behörig för den ansökande centrala motparten för att ett godkännande ska kunna beviljas.

(19)

Slutsatsen blir därför att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Brasilien utgör ett effektivt likvärdigt system för godkännande av centrala motparter från tredjeländer.

(20)

Detta beslut är baserat på de rättsligt bindande krav för clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster som tillämpas i Brasilien vid tidpunkten för antagandet av detta beslut. Kommissionen bör fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster samt uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för detta beslut.

(21)

Den regelbundna kontrollen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter som är auktoriserade i Brasilien bör inte påverka kommissionens möjlighet att när som helst, vid sidan av den allmänna kontrollen, göra en särskild kontroll, om relevanta förändringar gör att kommissionen måste ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan omprövning kan leda till att detta beslut upphävs.

(22)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 ska Brasiliens rättsliga och tillsynsmässiga ram, vilken utgörs av lag 10214 och de resolutioner, rundskrivelser och anvisningar som antagits utifrån denna lag, kompletterad med policyförklaring nr 25097 om antagandet av principerna för finansmarknadsinfrastrukturer för övervakning av den verksamhet som bedrivs av centrala motparter som deltar i det brasilianska betalningssystemet, och som är tillämplig på clearingorganisationer och leverantörer av clearingtjänster, anses vara likvärdig med kraven i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Den 1 september 2014 bytte Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem namn till Kommittén för betalnings- och marknadsinfrastruktur (nedan kallad CPMI).


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/65


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2277

av den 15 december 2016

om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Dubai International Financial Centre i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 25.6, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med det förfarande för godkännande av centrala motparter etablerade i tredjeländer som fastställs i artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 är att göra det möjligt för centrala motparter som är etablerade och auktoriserade i tredjeländer vars rättsliga normer är likvärdiga med dem i förordningen att tillhandahålla clearingtjänster till clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen. Godkännandeförfarandet och det beslut om likvärdighet som föreskrivs i detta förfarande bidrar därmed till det övergripande målet med förordning (EU) nr 648/2012 om att begränsa systemrisker genom att öka användningen av säkra och sunda centrala motparter för clearing av OTC-derivatkontrakt, även när dessa centrala motparter är etablerade och auktoriserade i ett tredjeland.

(2)

För att ett tredjelands rättsordning ska anses vara likvärdig med unionens rättsordning för centrala motparter bör det faktiska resultatet av den tillämpliga rättsliga och tillsynsmässiga ramen vara likvärdig med unionens krav i fråga om de regleringsmål som uppnås. Syftet med denna likvärdighetsbedömning är därför att kontrollera att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Dubai International Financial Centre (nedan kallat DIFC) säkerställer att centrala motparter som är etablerade och auktoriserade där inte utsätter clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för en högre risknivå än de kan utsättas för av centrala motparter som är auktoriserade i unionen och följaktligen inte medför oacceptabla nivåer av systemrisk i unionen. Hänsyn bör i detta sammanhang särskilt tas till att de inneboende riskerna är betydligt lägre i clearing som utförs på finansiella marknader som är mindre än unionens finansiella marknad.

(3)

Enligt artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste tre villkor vara uppfyllda för att ett tredjelands rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade i detta land ska fastställas vara likvärdig med förordningens ram.

(4)

Enligt det första villkoret måste centrala motparter som är auktoriserade i ett tredjeland uppfylla rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(5)

De rättsligt bindande kraven i DIFC för centrala motparter som är auktoriserade där utgörs av 2004 års tillsynslag och 2012 års marknadslag (nedan kallade DIFC:s förordningar). Dessa kompletteras av en regelsamling som upprättats av Dubai Financial Services Authority (nedan kallad DFSA) som innehåller en modul för auktoriserade marknadsinstitut.

(6)

Centrala motparter som är etablerade i DIFC måste ha fått auktorisation som auktoriserade marknadsinstitut av DFSA. Föreliggande beslut gäller endast den ordning som är tillämplig på auktoriserade marknadsinstitut som utför den auktoriserade finansiella tjänst som det innebär att driva en clearingorganisation i DIFC. För att bli auktoriserade för clearing måste auktoriserade marknadsinstitut uppfylla de särskilda krav som fastställs av DFSA och i DFSA:s regelsamling. Auktoriserade marknadsinstitut måste ha säkra och effektiva clearingsystem och hantera riskerna som är förenade med deras affärsverksamhet och transaktioner på ett betryggande sätt. De måste även ha tillräckliga finansiella resurser, personalresurser och systemresurser.

(7)

DIFC:s förordningar genomför fullt ut de internationella standarderna i de principer för finansmarknadsinfrastrukturer (nedan kallade PFMI) som utfärdades i april 2012 av Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (2) (nedan kallad CPSS) och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (nedan kallad Iosco).

(8)

Enligt DIFC:s förordningar måste auktoriserade marknadsinstitut även införa interna regler och förfaranden för att säkerställa att alla relevanta krav uppfylls som är nödvändiga för en korrekt reglering av deras clearing- och avvecklingsverksamhet. Enligt AMI-regel 5.6 måste auktoriserade marknadsinstituts interna regler och förfaranden innehålla särskilda bestämmelser, inbegripet regler vid obestånd. Sådana interna regler och förfaranden, liksom eventuella ändringar av dem, måste föreläggas DFSA innan de genomförs. DFSA kan underkänna de föreslagna reglerna eller kräva ändringar. Enligt DIFC:s förordningar är ett auktoriserat marknadsinstituts interna regler rättsligt bindande och tillämpliga på medlemmar och andra deltagare.

(9)

De rättsligt bindande kraven för auktoriserade marknadsinstitut i DIFC utgör således en struktur i två nivåer. Genom de grundläggande principerna i DFSA:s regelsamling och i DIFC:s förordningar fastställs högt ställda standarder som auktoriserade marknadsinstitut måste uppfylla för att få auktorisation att tillhandahålla clearingtjänster i DIFC (tillsammans kallade grundreglerna). Dessa grundregler utgör den första nivån av rättsligt bindande krav i DIFC. För att visa att de följer grundreglerna måste auktoriserade marknadsinstitut enligt AMI-regel 5.6 om ”regler för affärsverksamheten” fastställa och lägga fram sina interna regler och förfaranden för DFSA för godkännande innan de genomförs, och DFSA kan stoppa eller underkänna dem. Dessa interna regler och förfaranden utgör den andra nivån av bindande krav i DIFC.

(10)

Bedömningen av likvärdigheten hos den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för auktoriserade marknadsinstitut i DIFC bör även ta hänsyn till det riskreduceringsresultat som ramen säkerställer när det gäller den risknivå som clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen utsätts för när de deltar i dessa enheter. Riskreduceringsresultatet avgörs både av den inneboende risknivån i den clearingverksamhet som bedrivs av den berörda centrala motparten, som i sin tur beror på storleken på den finansiella marknad där den är verksam, och på hur ändamålsenlig den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter är när det gäller att minska denna risknivå. För att uppnå ett likvärdigt riskreduceringsresultat krävs strängare riskreduceringskrav för centrala motparter som bedriver sin verksamhet på större finansiella marknader och för vilka den inneboende risknivån är högre, än för centrala motparter som är verksamma på mindre finansiella marknader och för vilka den inneboende risknivån är lägre.

(11)

Den finansiella marknad på vilken auktoriserade marknadsinstitut i DIFC utför clearingverksamhet är betydligt mindre än den på vilken centrala motparter etablerade inom unionen är verksamma. Sedan 2011 har handeln med och clearingen av derivat varit minimal. Deltagande i centrala motparter som är auktoriserade i DIFC utsätter därför clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för betydligt lägre risk än deras deltagande i centrala motparter som är auktoriserade i unionen.

(12)

Den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter som är auktoriserade i DIFC kan därför betraktas som likvärdig om den är ändamålsenlig för att minska denna lägre risknivå. De grundregler som är tillämpliga på dessa centrala motparter, kompletterade med deras egna interna regler och förfaranden för att tillämpa PFMI, minskar den lägre risknivån i DIFC och uppnår ett riskreduceringsresultat som är likvärdigt med det som eftersträvas genom förordning (EU) nr 648/2012.

(13)

Slutsatsen blir därför att DIFC:s rättsliga och tillsynsmässiga ram säkerställer att auktoriserade marknadsinstitut i DIFC uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(14)

Enligt det andra villkoret i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste DIFC:s rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade där fortlöpande säkerställa att dessa centrala motparter omfattas av effektiv tillsyn och verkställighet.

(15)

DFSA är i egenskap av tillsynsmyndighet för auktoriserade marknadsinstitut den myndighet som kontrollerar att auktoriserade marknadsinstitut i DIFC följer gällande regler. DFSA har omfattande befogenheter att auktorisera och bestraffa dem, bland annat rätt att dra in deras tillstånd och införa sanktionsåtgärder mot dem. Det är DFSA som ansvarar för den fortlöpande tillsynen. DFSA antar en fortlöpande riskhanteringscykel som omfattar identifiering, bedömning, prioritering och reducering av risker. Tillsynslagen från 2004 ger DFSA stora befogenheter att säkerställa efterlevnad av dess lagar och bestämmelser. DFSA har rätt att göra utredningar om misstänkta överträdelser av dess bestämmelser, utföra inspektioner, kräva in bokföring och dokumentation eller kalla in enskilda personer till utfrågningar under ed eller försäkran. DFSA kan bland annat utdöma straffavgifter, utfärda offentliga anmärkningar och förbjuda personer att vara verksamma i DIFC.

(16)

Slutsatsen blir därför att auktoriserade marknadsinstitut i DIFC fortlöpande omfattas av effektiv tillsyn och verkställighet.

(17)

Enligt det tredje villkoret i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste den tillämpliga rättsliga och tillsynsrelaterade ramen i DIFC omfatta ett effektivt likvärdigt system för godkännande av centrala motparter som är auktoriserade i enlighet med tredjeländers rättsordningar (nedan kallade centrala motparter från tredjeländer).

(18)

Centrala motparter från tredjeländer som vill cleara derivat i DIFC måste ansöka om godkännande från DFSA. Kriterierna och processen för godkännande framgår av godkännandemodulen.

(19)

För att godkännande ska kunna beviljas måste den jurisdiktion i vilken den centrala motparten är etablerad ha ett tillräckligt robust regelverk som liknar den rättsliga och tillsynsmässiga ram som är tillämplig i DIFC. Innan centrala motparter från tredjeländer kan godkännas måste dessutom samarbetsöverenskommelser ingås mellan DIFC och behöriga myndigheter i tredjeländer.

(20)

Slutsatsen blir därför att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i DIFC utgör ett effektivt likvärdigt system för godkännande av centrala motparter från tredjeländer.

(21)

Detta beslut är baserat på de rättsligt bindande krav för auktoriserade marknadsinstitut som tillämpas i DIFC vid tidpunkten för antagandet av detta beslut. Kommissionen bör i samarbete med Esma fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för auktoriserade marknadsinstitut och uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för detta beslut.

(22)

Den regelbundna kontrollen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter som är auktoriserade i DIFC bör inte påverka kommissionens möjlighet att när som helst, vid sidan om den allmänna kontrollen, göra en särskild kontroll, om relevanta förändringar gör att kommissionen måste ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan omprövning kan leda till att detta beslut upphävs.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 ska DIFC:s rättsliga och tillsynsmässiga ram, vilken utgörs av DIFC:s förordningar och DFSA:s regelsamling, som är tillämplig på auktoriserade marknadsinstitut i DIFC, anses vara likvärdig med kraven i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Den 1 september 2014 bytte Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem namn till Kommittén för betalnings- och marknadsinfrastruktur (Committee on Payment and Market Infrastructures, nedan kallad CPMI).


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/68


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2278

av den 15 december 2016

om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Förenade arabemiraten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 25.6, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med det förfarande för godkännande av centrala motparter etablerade i tredjeländer som fastställs i artikel 5 i förordning (EU) nr 648/2012 är att göra det möjligt för centrala motparter som är etablerade och auktoriserade i tredjeländer vars rättsliga normer är likvärdiga med dem i förordningen att tillhandahålla clearingtjänster till clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen. Godkännandeförfarandet och det beslut om likvärdighet som föreskrivs i detta förfarande bidrar därmed till det övergripande målet med förordning (EU) nr 648/2012 om att begränsa systemrisker genom att öka användningen av säkra och sunda centrala motparter för clearing av OTC-derivatkontrakt, även när dessa centrala motparter är etablerade och auktoriserade i ett tredjeland.

(2)

För att ett tredjelands rättsordning ska anses vara likvärdig med unionens rättsordning för centrala motparter bör det faktiska resultatet av den tillämpliga rättsliga och tillsynsmässiga ramen vara likvärdig med unionens krav i fråga om de regleringsmål som uppnås. Syftet med denna likvärdighetsbedömning är därför att kontrollera att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Förenade arabemiraten säkerställer att centrala motparter som är etablerade och auktoriserade där inte utsätter clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för en högre risknivå än de kan utsättas för av centrala motparter som är auktoriserade i unionen och följaktligen inte medför oacceptabla nivåer av systemrisk i unionen. Hänsyn bör i detta sammanhang särskilt tas till att de inneboende riskerna är betydligt lägre i clearing som utförs på finansiella marknader som är mindre än unionens finansiella marknad.

(3)

Enligt artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste tre villkor vara uppfyllda för att ett tredjelands rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade i detta land ska fastställas vara likvärdig med förordningens ram.

(4)

Enligt det första villkoret måste centrala motparter som är auktoriserade i ett tredjeland uppfylla rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(5)

De rättsligt bindande kraven i Förenade arabemiraten för centrala motparter som är auktoriserade i detta land utgörs av de föreskrifter (nedan kallade föreskrifterna) som har utfärdats av Förenade arabemiratens värdepappers- och råvarumyndighet (nedan kallad SCA). I föreskrifterna fastställs de krav som centrala motparter fortlöpande måste uppfylla för att få tillhandahålla clearingtjänster i Förenade arabemiraten. Föreskrifterna omfattar beslut nr 157/R från 2005, i vilket en clearingorganisation definieras, och SCA-styrelsens beslut nr 11 från 2015, i vilket det fastställs krav för centrala motparter. Centrala motparter som är etablerade i Förenade arabemiraten måste få auktorisation av SCA.

(6)

SCA har utfärdat en föreskrift (SCA-styrelsens beslut nr 11 från 2015) enligt vilken centrala motparter som är auktoriserade i Förenade arabemiraten måste tillämpa de principer för finansmarknadsinfrastrukturer (nedan kallade PFMI) som utfärdades i april 2012 av Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (2) och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn.

(7)

Enligt föreskrifterna måste centrala motparter anta interna regler och förfaranden som säkerställer att alla relevanta krav uppfylls och omfattar alla relevanta aspekter gällande deras funktion, inbegripet garantier för hanteringen av kreditrisk, likviditetsrisk och operativ risk. De interna reglerna och förfarandena måste godkännas av SCA. De interna reglerna och förfarandena får vidare inte ändras om SCA invänder mot de planerade ändringarna. Även en central motparts metoder för att beräkna finansiella resurser och vilka stresstestscenarier den använder måste godkännas av SCA.

(8)

De rättsligt bindande kraven för centrala motparter som är auktoriserade i Förenade arabemiraten utgör således en struktur i två nivåer. De grundläggande principerna i föreskrifterna, särskilt i SCA-styrelsens beslut nr 11 från 2015, fastställer de högt ställda krav som centrala motparter måste uppfylla för att få tillstånd att tillhandahålla clearingtjänster i Förenade arabemiraten. Dessa grundregler utgör den första nivån av rättsligt bindande krav i Förenade arabemiraten. Den centrala motpartens interna regler och förfaranden utgör den andra nivån av rättsligt bindande krav i Förenade arabemiraten. SCA bedömer hur den centrala motparten följer föreskrifterna och PFMI. När de väl har godkänts av SCA blir de interna reglerna och förfarandena rättsligt bindande för den centrala motparten.

(9)

Bedömningen av likvärdigheten hos den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter etablerade i Förenade arabemiraten bör även ta hänsyn till det riskreduceringsresultat som ramen säkerställer när det gäller den risknivå som clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen utsätts för när de deltar i dessa enheter. Riskreduceringsresultatet avgörs både av den inneboende risknivån i den clearingverksamhet som bedrivs av den berörda centrala motparten, som i sin tur beror på storleken på den finansiella marknad där den är verksam, och på hur ändamålsenlig den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter är när det gäller att minska denna risknivå. För att uppnå ett likvärdigt riskreduceringsresultat krävs strängare riskreduceringskrav för centrala motparter som bedriver sin verksamhet på större finansiella marknader och för vilka den inneboende risknivån är högre, än för centrala motparter som är verksamma på mindre finansiella marknader och för vilka den inneboende risknivån är lägre.

(10)

Den finansiella marknad på vilken centrala motparter som är auktoriserade i Förenade arabemiraten utför clearingverksamhet är betydligt mindre än den på vilken centrala motparter etablerade inom unionen är verksamma. Under de senaste tre åren har det totala värdet av derivattransaktioner som clearats i Förenade arabemiraten utgjort mindre än 1 % av det totala värdet av derivattransaktioner som clearats i unionen. Deltagande i centrala motparter etablerade i Förenade arabemiraten utsätter därför clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen för väsentligt lägre risker än deras deltagande i centrala motparter som är auktoriserade i unionen.

(11)

Den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter som är etablerade i Förenade arabemiraten kan därför betraktas som likvärdig om den är ändamålsenlig för att minska denna lägre risknivå. De föreskrifter som är tillämpliga på centrala motparter i Förenade arabemiraten, kompletterade med interna regler och förfaranden för att tillämpa PFMI, minskar den lägre risknivån i Förenade arabemiraten och uppnår ett riskreduceringsresultat som är likvärdigt med det som eftersträvas genom förordning (EU) nr 648/2012.

(12)

Slutsatsen blir därför att Förenade arabemiratens rättsliga och tillsynsmässiga ram säkerställer att centrala motparter i detta land uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med kraven i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012.

(13)

Enligt det andra villkoret i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste Förenade arabemiratens rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade i detta land fortlöpande säkerställa att dessa centrala motparter omfattas av effektiv tillsyn och verkställighet.

(14)

Tillsynen av centrala motparter i Förenade arabemiraten utövas av SCA. SCA har befogenhet att fortlöpande övervaka att centrala motparter uppfyller de rättsligt bindande krav som är tillämpliga på dem. SCA kan i detta sammanhang begära information från centrala motparter, utföra inspektioner på plats, utfärda anvisningar för att rätta till överträdelser eller potentiella överträdelser av tillsynskraven eller praxis som strider mot väl fungerande finansmarknader, samt beordra centrala motparter att införa interna kontroll- och riskkontrollåtgärder. SCA kan även avsätta ledningen, vissa ledamöter i särskilda kommittéer och annan personal hos den centrala motparten. SCA har vidare rätt att återkalla den centrala motpartens auktorisation. SCA kan även besluta om disciplinära åtgärder och straffavgifter för centrala motparter för underlåtenhet att uppfylla de rättsligt bindande krav som är tillämpliga på dem.

(15)

Slutsatsen blir därför att centrala motparter i Förenade arabemiraten fortlöpande omfattas av effektiv tillsyn och verkställighet.

(16)

Enligt det tredje villkoret i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste den tillämpliga rättsliga och tillsynsrelaterade ramen i Förenade arabemiraten omfatta ett effektivt likvärdigt system för godkännande av centrala motparter som är auktoriserade i enlighet med tredjeländers rättsordningar (nedan kallade centrala motparter från tredjeländer).

(17)

SCA får godkänna centrala motparter som är auktoriserade i ett tredjeland vars rättsliga och tillsynsmässiga ram säkerställer ett resultat som är likvärdigt med det som följer av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Förenade arabemiraten. Centrala motparter från tredjeländer måste dessutom omfattas av en effektiv tillsyn som säkerställer efterlevnad av den gällande rättsliga och tillsynsmässiga ramen. Ett samförståndsavtal måste dessutom ingås mellan Förenade arabemiraten och den tredjelandsmyndighet som är behörig för den ansökande centrala motparten för att ett godkännande ska kunna beviljas.

(18)

Slutsatsen blir därför att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Förenade arabemiraten utgör ett effektivt likvärdigt system för godkännande av centrala motparter från tredjeländer.

(19)

Detta beslut är baserat på de rättsligt bindande krav för centrala motparter som tillämpas i Förenade arabemiraten vid tidpunkten för antagandet av detta beslut. Kommissionen bör i samarbete med Esma fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter samt uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för detta beslut.

(20)

Den regelbundna kontrollen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter som är auktoriserade i Förenade arabemiraten bör inte påverka kommissionens möjlighet att när som helst, vid sidan av den allmänna kontrollen, göra en särskild kontroll, om relevanta förändringar gör att kommissionen måste ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan omprövning kan leda till att detta beslut upphävs.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 ska Förenade arabemiratens rättsliga och tillsynsmässiga ram, vilken utgörs av de föreskrifter som har utfärdats av Förenade arabemiratens värdepappers- och råvarumyndighet (SCA), kompletterade med SCA-styrelsens beslut nr 11 från 2015 om tillämpning av principerna för finansmarknadsinfrastrukturer, som är tillämplig på centrala motparter som är auktoriserade i detta land, anses vara likvärdig med kraven i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Den 1 september 2014 bytte Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem namn till Kommittén för betalnings- och marknadsinfrastruktur.


16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/71


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2279

av den 15 december 2016

om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2016) 8835]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2122 (3) antogs med anledning av utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 på anläggningar i Danmark, Tyskland, Ungern, Nederländerna, Österrike och Sverige (nedan kallade de berörda medlemsstaterna), och efter att den behöriga myndigheten i de berörda medlemsstaterna hade upprättat skydds- och övervakningsområden i enlighet med rådets direktiv 2005/94/EG (4).

(2)

I genomförandebeslut (EU) 2016/2122 föreskrivs att de skydds- och övervakningsområden som de berörda medlemsstaterna upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG ska omfatta åtminstone de områden som anges som skydds- och övervakningsområden i bilagan till det genomförandebeslutet.

(3)

Efter ytterligare utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Tyskland, Ungern och Nederländerna samt utbrott av sjukdomen i Frankrike och Polen ändrades bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2219 (5) för att ändra de områden som förtecknas i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 och för att beakta den nya epidemiologiska situationen i unionen och upprättandet av nya skydds- och övervakningsområden av de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater i enlighet med direktiv 2005/94/EG.

(4)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2016/2122 ändrades genom genomförandebeslut (EU) 2016/2219 har Tyskland underrättat kommissionen om ett utbrott av aviär influensa av subtyp H5N8 på en anläggning där fåglar i fångenskap hålls utanför de områden som för närvarande förtecknas i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 och där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls, och landet har vidtagit de nödvändiga åtgärderna enligt direktiv 2005/94/EG, inbegripet upprättande av skydds- och övervakningsområden runt utbrottet.

(5)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2016/2122 ändrades genom genomförandebeslut (EU) 2016/2219 har dessutom Frankrike underrättat kommissionen om ytterligare utbrott av aviär influensa av subtyp H5N8 på anläggningar utanför de områden som för närvarande förtecknas i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 och där fjäderfä hålls, och landet har vidtagit de nödvändiga åtgärderna enligt direktiv 2005/94/EG, inbegripet upprättande av skydds- och övervakningsområden runt utbrotten.

(6)

Sedan genomförandebeslut (EU) 2016/2122 ändrades genom genomförandebeslut (EU) 2016/2219 har även Ungern underrättat kommissionen om ytterligare utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 på dess territorium. Med beaktande av den ytterligare utvecklingen av den epidemiologiska situationen i Ungern är det nödvändigt att utvidga de områden som den medlemsstaten för närvarande har upprättat som skydds- och övervakningsområden i enlighet med direktiv 2005/94/EG.

(7)

Kommissionen har i samtliga fall granskat de åtgärder som Tyskland, Frankrike och Ungern vidtagit i enlighet med direktiv 2005/94/EG och konstaterar att gränserna för de skydds- och övervakningsområden som de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från de anläggningar där utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 har bekräftats.

(8)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med Tyskland, Frankrike och Ungern snabbt fastställa de nya skydds- och övervakningsområden som dessa medlemsstater har upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG. De områden som för närvarande förtecknas för dessa medlemsstater i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 bör därför ändras.

(9)

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 bör därför ändras för att uppdatera regionaliseringen på unionsnivå så att den omfattar de nya skydds- och övervakningsområdena samt längden på de tillämpliga restriktionerna.

(10)

Genomförandebeslut (EU) 2016/2122 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2122 av den 2 december 2016 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater (EUT L 329, 3.12.2016, s. 75).

(4)  Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2219 av den 8 december 2016 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater (EUT L 334, 9.12.2016, s. 52).


BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 ska ändras på följande sätt:

1.

I del A ska uppgifterna om Tyskland, Frankrike och Ungern ersättas med följande:

”Medlemsstat: Tyskland

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neuhof

Nevern

Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)

21.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Perniek

Pinnowhof

21.12.2016

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Züsow

Tollow

21.12.2016

In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile

Quarmbeck

Bad Suderode

Gernrode

19.12.2016

In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil

Ortsteil Rieder

19.12.2016

In der Gemeinde Thale die Ortsteile

Ortsteil Neinstedt

Ortsteil Stecklenberg

19.12.2016

Stadt Ueckermünde

17.12.2016

Gemeinde Grambin

17.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil

Liepgarten

17.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile

Demen

Kobande

Venzkow

17.12.2016

Hochtaunuskreis

Die Stadt Königstein

In der Stadt Kronberg die Gemarkungen Kronberg, Schönberg und der nordwestlich der Bebauungsgrenze gelegene Teil der Gemarkung Oberhöchstadt

23.12.2016

Main-Taunus-Kreis

In der Stadt Bad Soden die Gemarkungen Altenhain und Neuenhain

das nordwestlich der Landesstraße 3015 gelegene Gebiet der Stadt Schwalbach am Taunus

23.12.2016

Medlemsstat: Frankrike

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn et Garonne et de l'Aveyron (foyers ALMAYRAC et LACAPELLE):

ALMAYRAC, BOURNAZEL, CARMAUX, COMBEFA, CORDES-SUR-CIEL, LABASTIDE-GABAUSSE, LACAPELLE-SEGALAR, LAPARROUQUIAL, MONESTIES, MOUZIEYS-PANENS, SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX, SAINTE-GEMME, SAINT MARCEL CAMPES, SAINT MARTIN LAGUEPIE, SALLES, LE SEGUR, TREVIEN, VIRAC

6.1.2017

Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées atlantiques et des Hautes Pyrénées (foyer IBOS): GER et IBOS

2.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne (foyer MONBAHUS): MONBAHUS, MONVIEL, SEGALAS

2.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Gers (Foyer MONLEZUN): MONLEZUN, PALLANNE, RICOURT, SAINT-JUSTIN

2.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Gers (foyer EAUZE BEAUMONT):

EAUZE, LAURAET, BEAUMONT, MOUCHAN

2.1.2017

Medlemsstat: Ungern

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2005/94/EG)

Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km

Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km

Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km

Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.

Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.

Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km

Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km

Déli irányba haladva a megyehatárig

A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig

A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km

A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km

A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km

Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km

Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig

Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig

Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167

GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

2.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti és Kiskunmajsai járásának az N46.682422 és az E19.638406, az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46.689837 és az E19.674396 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Móricgát-Erdőszéplak település teljes belterülete

23.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, valamint az N46.244069 és az E19.555064 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete

5.1.2017

Csongrád megye Mórahalom járásának az N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, vaalmint az N46.342783 és az E19.802446 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Forráskút, Üllés és Bordány települések teljes beépített területe

30.12.2016

Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni és Mezőtúri járásának az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

16.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, valamint az N46.762825 és az E19.857375 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

31.12.2016

Békés megye Sarkadi járásának az N46.951822 és az E21.603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

23.12.2016

Csongrád megye Szentesi járásának az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

24.12.2016

Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Szabadkígyós és Medgyesbodzás-Gábortelep települések teljes belterülete

27.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi járásának, valamint Csongrád megye Kisteleki járásának az N46.544052 és az E19.968252, valamint az N46.485451 és az E20.027345 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

28.12.2016

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

27.12.2016

Békés megye Gyomaendrődi járásának az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

31.12.2016

Békés megye Orosházi járásának az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Orosháza-Szentetornya település belterülete, valamint Orosháza-Rákóczitelep és Orosháza-Gyopárosfürdő települések belterületének a 4406-os és a 47-es utaktól északra és nyugatra eső belterülete

2.1.2017

Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

2.1.2017

Csongrád megye Szegedi járásának az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

5.1.2017”

2.

I del B ska uppgifterna om Tyskland, Frankrike och Ungern ersättas med följande:

”Medlemsstat: Tyskland

Område

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

Die Gemeinde Kirch Mulsow gesamt

30.12.2016

In der Gemeinde Jürgenshagen die Ortsteile

Klein Sein

Moltenow

Klein Gnemern

Ulrikenhof

30.12.2016

In der Gemeinde Bernitt die Ortsteile

Glambeck

Jabelitz

Göllin

Käterhagen

Neu Käterhagen

Hermannshagen

30.12.2016

In der Gemeinde Cariner Land der Ortsteil

Klein Mulsow

30.12.2016

In der Gemeinde Jesendorf die Ortsteile

Büschow

Neperstorf

30.12.2016

In der Gemeinde Warin die Ortsteile

Allwardtshof

Mankmoos

Neu Pennewitt

Pennewitt

30.12.2016

In der Gemeinde Benz die Ortsteile

Benz

Gamehl

Goldebee

Kalsow

Warkstorf

30.12.2016

In der Gemeinde Lübow der Ortsteil

Levetzow

30.12.2016

In der Gemeinde Hornstorf die Ortsteile

Hornstorf

Kritzow

Rohlstorf

Rüggow

30.12.2016

In der Gemeinde Neuburg die Ortsteile

Hagebök

Ilow

Kartlow

Lischow

Madsow

Nantrow

Neu Farpen

Neu Nantrow

Neuburg

Neuendorf

Steinhausen

Tatow

Vogelsang

Zarnekow

30.12.2016

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neukloster

Rügkamp

Ravensruh

Sellin

30.12.2016

In der Gemeinde Lübberstorf die Ortsteile

Lübberstorf

Lüdersdorf

Neumühle

30.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Babst

Glasin

Groß Tessin

Poischendorf

Strameuß

Warnkenhagen

30.12.2016

In der Gemeinde Passe die Ortsteile

Alt Poorstorf

Goldberg

Höltingsdorf

Neu Poorstorf

Passee

Tüzen

30.12.2016

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Bäbelin

Teplitz

Wakendorf

30.12.2016

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neuhof

Nevern

Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)

22.12.2016–30.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Perniek

Pinnowhof

22.12.2016–30.12.2016

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Züsow

Tollow

22.12.2016–30.12.2016

Gemeinde Ditfurt

28.12.2016

In der Stadt Quedlinburg die Ortsteile

Gersdorfer Burg

Morgenrot

Münchenhof

Quarmbeck

28.12.2016

In der Stadt Ballenstedt die Ortsteile

Asmusstedt

Badeborn

Opperode

Radisleben

Rieder

28.12.2016

In der Stadt Harzgerode die Ortsteile

Hänichen

Mägdesprung

28.12.2016

In der Gemeinde Blankenburg die Orte und Ortsteile

Timmenrode

Wienrode

28.12.2016

In der Stadt Thale die Ortsteile

Friedrichsbrunn

Neinstedt

Warnstedt

Weddersleben

Westerhausen

28.12.2016

In der Stadt Torgelow der Ortsteil

Torgelow-Holländerei

26.12.2016

In der Stadt Eggesin mit dem Ortsteil

Hoppenwalde

sowie den Wohnsiedlungen

Eggesiner Teerofen

Gumnitz (Gumnitz Holl und Klein Gumnitz)

Karpin

26.12.2016

In der Stadt Ueckermünde die Ortsteile

Bellin

Berndshof

26.12.2016

Gemeinde Mönkebude

26.12.2016

Gemeinde Leopoldshagen

26.12.2016

Gemeinde Meiersberg

26.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten die Ortsteile

Jädkemühl

Starkenloch

26.12.2016

In der Gemeinde Luckow die Ortsteile

Luckow

Christiansberg

26.12.2016

Gemeinde Vogelsang-Warsin

26.12.2016

In der Gemeinde Lübs die Ortsteile

Lübs

Annenhof

Millnitz

26.12.2016

In der Gemeinde Ferdinandshof die Ortsteile

Blumenthal

Louisenhof

Sprengersfelde

26.12.2016

Die Stadt Wolgast und die Ortsteile

Buddenhagen

Hohendorf

Pritzier

Schlaense

Tannenkamp

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Fettenvorstadt

Fleischervorstadt

Industriegebiet

Innenstadt

Nördliche Mühlenvorstadt

Obstbaumsiedlung

Ostseeviertel

Schönwalde II

Stadtrandsiedlung

Steinbeckervorstadt

südliche Mühlenstadt

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Schönwalde I

Südstadt

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Friedrichshagen

Ladebow

Insel Koos

Ostseeviertel

Riems

Wieck

Eldena

21.12.2016

In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile

Kessin

Krebsow

Schlagtow

Schlagtow Meierei

21.12.2016

In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile

Moeckow

Zarnekow

21.12.2016

In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile

Lühmannsdorf

Brüssow

Giesekenhagen

Jagdkrug

21.12.2016

In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile

Wrangelsburg

Gladrow

21.12.2016

In der Gemeinde Züssow der Ortsteil

Züssow

21.12.2016

In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile

Neuenkirchen

Oldenhagen

Wampen

21.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Wackerow

Dreizehnhausen

Groß Petershagen

Immenhorst

Jarmshagen

Klein Petershagen

Steffenshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile

Hinrichshagen

Feldsiedlung

Heimsiedlung

Chausseesiedlung

Hinrichshagen Hof I und II

Neu Ungnade

21.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen der Ortsteil

Broock

21.12.2016

In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile

Levenhagen

Alt Ungnade

Boltenhagen

Heilgeisthof

21.12.2016

In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile

Diedrichshagen

Guest

21.12.2016

In der Gemeinde Brünzow die Ortsteile

Brünzow

Klein Ernsthof

Kräpelin

Stielow

Stielow Siedlung

Vierow

21.12.2016

In der Gemeinde Hanshagen der Ortsteil

Hanshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Katzow die Ortsteile

Katzow

Netzeband

21.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz die Ortsteile

Kemnitz

Kemnitzerhagen

Kemnitz Meierei

Neuendorf

Neuendorf Ausbau

Rappenhagen

21.12.2016

In der Gemeinde Loissin die Ortsteile

Gahlkow

Ludwigsburg

21.12.2016

Gemeinde Lubmin gesamt

21.12.2016

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Loddmannshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Rubenow die Ortsteile

Rubenow

Groß Ernsthof

Latzow

Nieder Voddow

Nonnendorf

Rubenow Siedlung

Voddow

21.12.2016

In der Gemeinde Wusterhusen die Ortsteile

Wusterhusen

Gustebin

Pritzwald

Konerow

Stevelin

21.12.2016

Gemeinde Kenz-Küstrow ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile

20.12.2016

In der Gemeinde Löbnitz die Ortsteile

Saatel

Redebas

Löbnitz

Ausbau Löbnitz

20.12.2016

In der Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Ortsteile

Divitz

Frauendorf

Wobbelkow

Spoldershagen

20.12.2016

Stadt Barth: restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks

20.12.2016

In der Gemeinde Fuhlendorf die Ortsteile

Fuhlendorf

Bodstedt

Gut Glück

20.12.2016

Gemeinde Pruchten gesamt

20.12.2016

Gemeinde Ostseebad Zingst gesamt

20.12.2016

In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile

Voigdehagen

Andershof

Devin

22.12.2016

In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile

Zitterpenningshagen

Teschenhagen

22.12.2016

Gemeinde Neu Bartelshagen gesamt

20.12.2016

Gemeinde Groß Kordshagen gesamt

20.12.2016

In der Gemeinde Kummerow der Ortsteil

Kummerow-Heide

20.12.2016

Gemeinde Groß Mohrdorf: Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen

20.12.2016

In der Gemeinde Altenpleen die Ortsteile

Nisdorf

Günz

Neuenpleen

20.12.2016

Gemeinde Velgast: Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen

20.12.2016

Gemeinde Karnin gesamt

20.12.2016

In der Stadt Grimmen die Ortsteile

Hohenwarth

Stoltenhagen

22.12.2016

In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile

Glashagen

Kakernehl

Wittenhagen

Windebrak

22.12.2016

In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile

Bookhagen

Elmenhorst

Neu Elmenhorst

22.12.2016

Gemeinde Zarrendorf gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Griebenow

Dreizehnhausen

Kreutzmannshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Willershusen

Wüst Eldena

Willerswalde

Bartmannshagen

22.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile

22.12.2016

Gemeinde Lietzow gesamt

22.12.2016

Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes

22.12.2016

Gemeinde Sagard gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Glowe die Ortsteile

Polchow

Bobbin

Spyker

Baldereck

22.12.2016

Gemeinde Seebad Lohme gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Garz/Rügen

auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort.

21.12.2016

In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil

Glewitz

22.12.2016

In der Gemeinde Gustow die Ortsteile

Prosnitz

Sissow

22.12.2016

In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil

Venzvitz

22.12.2016

In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil

Prora

22.12.2016

In der Gemeinde Gneven der Ortsteil

Vorbeck

26.12.2016

In der Gemeinde Langen Brütz der Orsteil

Kritzow

26.12.2016

In der Gemeinde Barnin die Orte, Ortsteile und Ortslagen

Barnin

Hof Barnin

26.12.2016

In der Gemeinde Bülow der Ort und Ortsteile

Bülow

Prestin

Runow

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Crivitz die Orte und Ortsteile

Augustenhof

Basthorst

Crivitz, Stadt

Gädebehn

Kladow

Muchelwitz

Bahnstrecke

Wessin

Badegow

Radepohl

26.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ortsteil

Buerbeck

26.12.2016

In der Gemeinde Zapel der Ort und die Ortsteile

Zapel

Zapel-Hof

Zapel-Ausbau

26.12.2016

In der Gemeinde Friedrichsruhe die Ortsteile

Goldenbow

Ruthenbeck

Neu Ruthenbeck und Bahnhof

26.12.2016

In der Gemeinde Zölkow der Ort und die Ortsteile

Kladrum

Zölkow

Groß Niendorf

26.12.2016

In der Gemeinde Dabel der Ort und die Ortsteile

Dabel

Turloff

Dabel-Woland

26.12.2016

In der Gemeinde Kobrow der Ort und die Ortsteile

Dessin

Kobrow I

Kobrow II

Stieten

Wamckow

Seehof

Hof Schönfeld

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Sternberg die Gebiete

Obere Seen und Wendfeld

Peeschen

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Brüel die Ortsteile

Golchen

Alt Necheln

Neu Necheln

26.12.2016

In der Gemeinde Kuhlen-Wendorf der Ort und die Ortsteile

Gustävel

Holzendorf

Müsselmow

Weberin

Wendorf

26.12.2016

In der Gemeinde Weitendorf die Orsteile

Jülchendorf

Kaarz

Schönlage

26.12.2016

Stadt Ueckermünde

18.12.2016–26.12.2016

Gemeinde Grambin

18.12.2016–26.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil

Liepgarten

18.12.2016–26.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile

Mesekenhagen

Frätow

Gristow