ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 327

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
2 december 2016


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2103 av den 21 november 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Burrata di Andria [SGB])

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2104 av den 21 november 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Vale of Evesham Asparagus [SGB])

18

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/2105 av den 1 december 2016 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 vad gäller det formulär som ska användas för anmälan av statligt stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2106 av den 1 december 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 vad gäller införande av särskilda villkor för import av kryddor från Etiopien, jordnötter från Argentina och hasselnötter från Azerbajdzjan och om ändring av de särskilda villkoren för import av torkade fikon och hasselnötter från Turkiet samt jordnötter från Indien ( 1 )

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2107 av den 1 december 2016 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 vad gäller förteckningen över foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentlig kontroll vid import ( 1 )

50

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2108 av den 1 december 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

57

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/2109 av den 1 december 2016 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG vad gäller upptagande av nya arter och det botaniska namnet på arten Lolium × boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2016/2110 av den 28 november 2016 om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Republiken Grekland

76

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2111 av den 28 november 2016 om utnämning av en ordinarie ledamot i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för Belgien

77

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/2112 av den 1 december 2016 om ändring av beslut 2014/401/Gusp om Europeiska unionens satellitcentrum

78

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2113 av den 30 november 2016 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ vad gäller utgifter som finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) under det sista genomförandeåret för Ejflus programperiod 2007–2013 (16 oktober 2014–31 december 2015) [delgivet med nr C(2016) 7690]

79

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2114 av den 30 november 2016 om fastställande av kvantitativa begränsningar och tilldelning av kvoter för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, för perioden 1 januari–31 december 2017 [delgivet med nr C(2016) 7715]

92

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2016/2115 av den 1 december 2016 om övervakning av förekomsten av Δ9-tetrahydrocannabinol, dess prekursorer och andra cannabinoider i livsmedel ( 1 )

103

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

2.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2102

av den 26 oktober 2016

om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Utvecklingen mot ett digitalt samhälle ger användarna nya sätt att få tillgång till information och tjänster. Tillhandahållare av information och tjänster, såsom offentliga myndigheter, använder sig allt mer av internet för att producera, samla in och tillhandahålla olika slag av information och tjänster som är väsentliga för allmänheten.

(2)

Inom ramen för detta direktiv bör tillgänglighet anses innebära principer och tekniska hänsyn som ska respekteras när man utformar, bygger, underhåller och uppdaterar webbplatser och mobila applikationer i syfte att göra dem mer tillgängliga för användare, särskilt personer med funktionsnedsättning.

(3)

Den snabbväxande marknaden för att göra digitala produkter och tjänster mer tillgängliga omfattar en rad olika ekonomiska aktörer som till exempel utvecklar webbplatser eller programvaruverktyg för att skapa, underhålla och testa webbsidor eller mobila applikationer, utvecklar användarprogram såsom webbläsare och tillhörande hjälpmedel samt genomför certifieringstjänster eller tillhandahåller utbildning.

(4)

I enlighet med vad som framhålls i kommissionens meddelande av den 19 maj 2010Den digitala agendan för Europa bör offentliga myndigheter satsa på att främja marknader för onlineinnehåll. Regeringarna kan främja innehållsmarknader genom att göra information från den offentliga sektorn tillgänglig enligt klara och tydliga, effektiva och icke-diskriminerande villkor. Det här är en viktig källa till potentiell tillväxt för innovativa onlinetjänster.

(5)

Flera medlemsstater har antagit åtgärder baserade på internationellt använda riktlinjer för design av tillgängliga webbplatser, men dessa åtgärder avser ofta olika versioner eller nivåer av överensstämmelse med riktlinjerna, eller har infört tekniska varianter för tillgängliga webbplatser på nationell nivå.

(6)

Leverantörerna av tillgängliga webbplatser, mobila applikationer och relaterad programvara och teknik omfattar ett stort antal små och medelstora företag. Dessa leverantörer, och särskilt små och medelstora företag, avskräcks från att engagera sig i affärsprojekt utanför sina nationella marknader. På grund av skillnaderna mellan medlemsstaterna i specifikationer och regler om tillgänglighet skulle leverantörernas konkurrenskraft och tillväxt hämmas av de ytterligare kostnader de skulle åsamkas vid utveckling och marknadsföring av gränsöverskridande produkter och tjänster för webbtillgänglighet.

(7)

På grund av den begränsade konkurrensen ställs köpare av webbplatser och mobila applikationer och tillhörande produkter och tjänster inför höga priser för tjänsterna eller blir beroende av en enda leverantör. Leverantörerna väljer ofta varianter av patentskyddade ”standarder”, vilket i förlängningen förhindrar interoperabilitet med användarprogram och tillgången till innehåll på webbplatser och mobila applikationer i hela unionen. Fragmenteringen av de nationella reglerna minskar fördelarna med att utbyta erfarenheter med nationella och internationella kolleger i syfte att anpassa sig till den sociala och tekniska utvecklingen.

(8)

Med ett harmoniserat regelverk bör branschen för formgivning och utveckling av webbplatser och mobila applikationer möta färre hinder för verksamhet på den inre marknaden, samtidigt som kostnaderna för offentliga myndigheter och andra som upphandlar produkter och tjänster relaterade till tillgänglighet avseende webbplatser och mobila applikationer bör minska.

(9)

Detta direktiv syftar till att säkerställa att offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer görs mer tillgängliga på grundval av gemensamma tillgänglighetskrav. En tillnärmning av de nationella åtgärderna på unionsnivå, grundad på överenskomna tillgänglighetskrav avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer är nödvändig för att få ett slut på fragmenteringen av den inre marknaden. Det skulle minska osäkerheten för utvecklarna och främja interoperabiliteten. Användning av tillgänglighetskrav som är teknikneutrala kommer inte att hämma innovationer, och kan eventuellt stimulera dessa.

(10)

En tillnärmning av de nationella åtgärderna bör även göra det möjligt för offentliga myndigheter och företag i unionen att vinna ekonomiska och sociala fördelar när de utökar sina onlinetjänster eller mobila tjänster till att omfatta fler medborgare och kunder. Detta bör öka den inre marknadens potential för produkter och tjänster relaterade till tillgänglighet avseende webbplatser och mobila applikationer. Den marknadstillväxt som detta leder till bör ge företagen möjlighet att bidra till den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i unionen. En förstärkning av den inre marknaden bör göra investeringar i unionen mer lockande. De offentliga myndigheterna skulle få tillgång till billigare produkter och tjänster för webbtillgänglighet.

(11)

Medborgarna skulle få bättre tillgång till offentliga sektorns tjänster genom webbplatser och mobila applikationer och skulle erhålla tjänster och information som underlättar deras dagliga liv och åtnjutandet av deras rättigheter i hela unionen, särskilt rätten att fritt röra sig och bosätta sig inom unionens territorium, friheten att etablera sig och friheten att tillhandahålla tjänster.

(12)

Genom att ratificera respektive ingå Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, antagen den 13 december 2006 (nedan kallad FN-konventionen), har en majoritet av medlemsstaterna samt unionen åtagit sig att vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa tillgänglighet avseende bland annat informations- och kommunikationsteknik och system för personer med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra, och att utveckla, utfärda och övervaka tillämpning av miniminormer och riktlinjer för tillgänglighet avseende anläggningar och service som är öppna för eller erbjuds allmänheten samt att främja tillgänglighet avseende ny informations- och kommunikationsteknik och nya system för personer med funktionsnedsättning, däribland internet, och förbundit sig att avstå från alla sådana handlingar som är oförenliga med konventionen och säkerställa att offentliga myndigheter och institutioner agerar i överensstämmelse med den. I FN-konventionen anges även att utformningen av produkter, miljöer, program och tjänster bör möjliggöra att de kan användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassningsåtgärder eller specialutformning. En sådan ”universell utformning” bör vid behov inte utesluta hjälpmedel för särskilda grupper av personer med funktionsnedsättning. Enligt FN-konventionen omfattar personer med funktionsnedsättning bland annat personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, som i samspel med andra hinder motverkar personernas fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

(13)

Kommissionens meddelande av den 15 november 2010 med titeln EU:s handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU bygger på FN-konventionen och syftar till att undanröja hindren för jämlikt deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättning. Den innehåller åtgärder som ska vidtas inom flera prioriterade områden, inbegripet tillgänglighet avseende informations- och kommunikationsteknik och system, och den syftar till att ”skapa tillgänglighet till varor, tjänster (även offentliga tjänster) och hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning”.

(14)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (3) och (EU) nr 1304/2013 (4) innehåller bestämmelser om tillgänglighet, inbegripet till informations- och kommunikationsteknik (IKT). De innehåller dock inga specifika bestämmelser om tillgänglighet avseende webbplatser eller mobila applikationer.

(15)

Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 (5) stöder forskning om och utveckling av tekniska lösningar på problem som rör tillgängligheten.

(16)

I sitt meddelande av den 15 december 2010 med titeln EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2011–2015 – Utnyttja IKT för att skapa en smart, hållbar och innovativ förvaltning uppmanade kommissionen till åtgärder för att utveckla e-förvaltningstjänster som säkerställer integration och tillgänglighet. Detta inbegriper åtgärder för att minska klyftan i fråga om användningen av IKT och främja användningen av IKT för att få bukt med utestängning, och på så vis säkerställa att alla användare kan dra största möjliga nytta av de möjligheter som erbjuds. I sitt meddelande av den 19 april 2016 med titeln EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020 – Snabbare digital omvandling av förvaltningar, upprepar kommissionen vikten av integration och tillgänglighet.

(17)

I En digital agenda för Europa tillkännagav kommissionen att den offentliga sektorns webbplatser bör vara helt tillgängliga senast 2015, varigenom ministerförklaringen från Riga av den 11 juni 2006 återspeglas.

(18)

I den digitala agendan för Europa betonar kommissionen att samordnade åtgärder behövdes för att se till att nytt elektroniskt innehåll var helt tillgängligt för personer med funktionsnedsättning för att ge medborgarna bättre livskvalitet genom t.ex. enklare tillgång till offentliga tjänster och kulturellt innehåll. Den förordade även att man främjar samförståndsavtalet om digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

(19)

Innehållet på webbsidor och mobila applikationer omfattar såväl text som icke-textuell information, nedladdningsbara dokument och formulär samt tvåvägsinteraktion, såsom behandling av digitala formulär och hantering av autentisering, identifiering och betalning.

(20)

Tillgänglighetskraven i detta direktiv bör inte vara tillämpliga på innehåll som uteslutande finns i mobila enheter eller användarprogram för mobila enheter som är utvecklade för slutna användargrupper eller för specifik användning inom vissa miljöer och som inte är tillgängliga för eller används av stora delar av allmänheten.

(21)

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (6), särskilt artikel 42, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (7), särskilt artikel 60, som förutsätter att de tekniska specifikationerna för alla upphandlingar där kontraktsföremålet ska användas av fysiska personer, oavsett om det rör sig om allmänheten eller personal vid den upphandlande myndigheten, utom i vederbörligen motiverade fall ska fastställas med hänsyn till kriterier avseende tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning eller formgivning med tanke på samtliga användares behov.

(22)

Eftersom det saknas automatiserade eller effektiva och lätt genomförbara sätt att göra vissa typer av publicerat innehåll tillgängliga och för att begränsa detta direktivs tillämpningsområde till innehåll på webbplatser och mobila applikationer som faktiskt står under offentliga myndigheters kontroll föreskrivs i detta direktiv att vissa typer av innehåll på webbplatser eller mobila applikationer tillfälligt eller permanent ska undantas från dess tillämpningsområde. Dessa undantag bör omprövas i samband med översynen av detta direktiv mot bakgrund av den framtida tekniska utvecklingen.

(23)

Rätten för personer med funktionsnedsättning och för äldre att delta i det sociala och kulturella livet i unionen hänger oupplösligt samman med att audiovisuella medietjänster görs tillgängliga. Denna rätt kan dock utvecklas bättre inom ramen för unionens sektorsspecifika lagstiftning eller lagstiftning med inriktning på tillgänglighet som också är tillämplig på privata radio- och televisionsföretag med uppdrag i allmänhetens tjänst för att garantera rättvisa konkurrensvillkor utan att det påverkar den roll som de audiovisuella medietjänsterna spelar i det allmännas intresse. Detta direktiv bör följaktligen inte vara tillämpligt på webbplatser eller mobila applikationer tillhörande radio- och televisionsföretag med uppdrag i allmänhetens tjänst.

(24)

Ingenting i detta direktiv syftar till att begränsa yttrandefriheten och mediernas frihet och mångfald eftersom de är garanterade i unionen och medlemsstaterna, särskilt enligt artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan).

(25)

Vissa icke-statliga organisationer, som är frivilliga självstyrande organ som inrättats huvudsakligen utan vinstsyfte, tillhandahåller tjänster som inte är väsentliga för allmänheten, t.ex. tjänster som inte utförs direkt på statliga, regionala eller lokala myndigheters uppdrag eller tjänster som inte specifikt tillgodoser behoven för i synnerhet personer med funktionsnedsättning, och skulle kunna omfattas av detta direktivs tillämpningsområde. För att undvika att lägga en oproportionell börda på sådana icke-statliga organisationer bör detta direktiv inte vara tillämpligt på dem.

(26)

Filformat för dokument bör anses utgöra dokument som inte i första hand är avsedda för användning på nätet men som ingår i webbsidor, t.ex. Adobe Portable Document Format (PDF), Microsoft Office-dokument eller format (med öppen källkod) som är likvärdiga med dessa.

(27)

Direktsändningar av tidsberoende media som finns kvar på nätet eller som publiceras på nytt efter direktsändningen bör betraktas som förinspelade tidsberoende media utan onödigt dröjsmål från och med dagen för den ursprungliga sändningen eller återpubliceringen av det tidsberoende mediet, utan att den tid som är absolut nödvändig för att göra medier tillgängliga överskrids, med prioritering av väsentlig information om allmänhetens hälsa, välfärd eller säkerhet. Denna nödvändiga tidsperiod bör i princip inte överstiga 14 dagar. I motiverade fall, t.ex. när det är omöjligt att upphandla de berörda tjänsterna i tid, kan denna tidsperiod undantagsvis förlängas till den kortaste tid som är nödvändig för att göra innehållet tillgängligt.

(28)

Genom detta direktiv uppmuntras offentliga myndigheter att göra allt innehåll tillgängligt, men det är inte avsett att begränsa det innehåll som offentliga myndigheter lägger ut på sina webbplatser eller i sina mobila applikationer till endast det tillgängliga innehållet. När icke tillgängligt innehåll läggs till bör de offentliga myndigheterna så långt det rimligen är möjligt lägga till tillgängliga alternativ på sina webbplatser eller i sina mobila applikationer.

(29)

När kartor är avsedda för navigering, och inte som en geografisk beskrivning, kan tillgänglig information vara nödvändig för att hjälpa personer som inte kan använda visuell information eller komplicerade navigeringsfunktioner på rätt sätt, till exempel för att lokalisera fastigheter eller områden där tjänster tillhandahålls. Ett tillgängligt alternativ bör därför tillhandahållas, t.ex. postadresser och närliggande hållplatser för kollektivtrafik, eller namn på orter eller regioner som ofta redan finns tillgängliga för den offentliga myndigheten i en form som är enkel och läsbar för de flesta användare.

(30)

Inbäddat innehåll, t.ex. en inbäddad bild eller video, bör omfattas av detta direktiv. Ibland skapas emellertid webbplatser och mobila applikationer där ytterligare innehåll kan komma att läggas till senare, t.ex. ett e-postprogram, en blogg, en artikel med möjlighet för användare att lägga till kommentarer, eller applikationer som stöder innehåll som användare bidrar till. Ett annat exempel kan vara en sida, t.ex. en portal eller nyhetswebbplats som består av innehåll som sammanfogas från flera bidragslämnare, eller webbplatser som automatiskt för in innehåll från andra källor efterhand, t.ex. när reklamannonser genereras dynamiskt. Sådant innehåll från tredje part bör undantas från detta direktivs tillämpningsområde, förutsatt att det varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga myndigheten eller står under dess kontroll. Sådant innehåll bör i princip inte användas om det hindrar eller minskar funktionen för den offentliga tjänst som tillhandahålls på de berörda webbplatserna eller mobila applikationerna. Om syftet med innehållet på offentliga myndigheters webbplatser eller mobila applikationer är att hålla samråd eller organisera forumdiskussioner, kan det innehållet inte betraktas som innehåll från tredje part och bör därför vara tillgängligt med undantag av innehåll som användare bidrar med som inte står under den berörda offentliga myndighetens kontroll.

(31)

Vissa tillgänglighetskrav för webbplatser eller mobila applikationer bör fortfarande iakttas när det gäller metadata som är kopplade till reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar.

(32)

Detta direktiv bör inte ålägga medlemsstaterna att göra innehåll på arkiverade webbplatser eller mobila applikationer tillgängligt om det inte längre uppdateras eller redigeras eller om det inte längre behövs för att genomföra administrativa förfaranden. Vid tillämpningen av detta direktiv bör inte underhåll av rent teknisk karaktär anses utgöra en uppdatering eller redigering av en webbplats eller en mobil applikation.

(33)

Skolors och förskolors väsentliga administrativa funktioner online bör göras tillgängliga. När detta väsentliga innehåll tillhandahålls på ett tillgängligt sätt via en annan webbplats bör det inte vara nödvändigt att göra det innehållet tillgängligt på nytt på den berörda enhetens webbplats.

(34)

Medlemsstaterna bör kunna utvidga tillämpningen av detta direktiv till att omfatta andra typer av webbplatser och mobila applikationer, särskilt webbplatser på intranät eller extranät och mobila applikationer som inte omfattas av detta direktiv, som utformats för och används av ett begränsat antal personer på arbetsplatsen eller inom undervisningen, och bibehålla eller införa åtgärder i enlighet med unionsrätten som går utöver minimikraven för webbplatsers och mobila applikationers tillgänglighet. Medlemsstaterna bör också uppmuntras att utvidga tillämpningen av detta direktiv till privata enheter som tillhandahåller anläggningar och service som är öppna för eller erbjuds allmänheten, inbegripet områdena för hälso- och sjukvård, barnomsorg, social integration och social trygghet samt tjänster för el, gas, värme, vatten och elektronisk kommunikation samt posttjänster, med särskild uppmärksamhet på de tjänster som avses i artiklarna 8–13 i direktiv 2014/25/EU.

(35)

Även om detta direktiv inte är tillämpligt på unionsinstitutionernas webbplatser eller mobila applikationer uppmuntras dessa institutioner att uppfylla tillgänglighetskraven i detta direktiv.

(36)

De tillgänglighetskrav som anges i detta direktiv är avsedda att vara teknikneutrala. De beskriver vad som måste åstadkommas för att en användare ska ha möjlighet att uppfatta, hantera, tolka och förstå en webbplats, en mobil applikation och relaterat innehåll. De specificerar inte vilken teknik som bör väljas för en viss webbplats, viss onlineinformation eller en viss mobil applikation. De hämmar således inte innovationer.

(37)

De fyra principerna för tillgänglighet är följande: möjlighet att uppfatta, vilket innebär att information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta; hanterbarhet, vilket innebär att komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara; begriplighet, vilket innebär att information och hantering av användargränssnittet måste vara begriplig; robust karaktär: vilket innebär att innehållet måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett tillförlitligt sätt av ett brett spektrum av användarprogram, inklusive hjälpmedel. Dessa principer för tillgänglighet omvandlas till mätbara framgångskriterier, t.ex. de som utgör grunden för europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT-produkter och -tjänster i Europa (2015-04) (europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)), via harmoniserade standarder och en gemensam metod för att testa hur väl innehåll på webbplatser och mobila applikationer överensstämmer med dessa principer. Den europeiska standarden antogs med stöd av mandat M/376 som utfärdades av kommissionen för de europeiska standardiseringsorganen. I avvaktan på offentliggörande av de harmoniserade standarderna eller delar därav i Europeiska unionens officiella tidning, bör relevanta klausuler i europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) betraktas som en minimimetod för att genomföra dessa principer i praktiken.

(38)

Om tillgänglighetskraven i detta direktiv inte är tillämpliga, så kommer kraven på ”rimliga anpassningsåtgärder” att vara fortsätt tillämpliga i enlighet med rådets direktiv 2000/78/EG (8), FN-konventionen eller annan relevant lagstiftning och anpassningar bör vid behov göras, särskilt på arbetsplatsen och inom undervisningen.

(39)

Offentliga myndigheter bör tillämpa tillgänglighetskraven i detta direktiv i den utsträckning som dessa inte lägger en oproportionell börda på dem. Detta innebär att det i motiverade fall kanske inte är rimligt att en offentlig myndighet ska ha möjlighet att göra visst innehåll helt tillgängligt. Den offentliga myndigheten bör emellertid fortfarande göra detta innehåll så tillgängligt som möjligt och göra annat innehåll helt tillgängligt. Undantag från uppfyllandet av tillgänglighetskraven på grund av en oproportionell börda bör inte gå utöver vad som är absolut nödvändigt för att begränsa denna börda i förhållande till det berörda särskilda innehållet i varje enskilt fall. Åtgärder som skulle leda till en oproportionell börda bör anses innebära åtgärder som skulle lägga en för stor organisatorisk eller ekonomisk börda på en offentlig myndighet, eller som skulle äventyra myndighetens kapacitet att antingen fullgöra sin uppgift eller att offentliggöra information som är nödvändig eller relevant för dess uppgifter eller tjänster, när man samtidigt beaktar de förväntade fördelarna eller nackdelarna för medborgarna, särskilt personer med funktionsnedsättning. Endast berättigade skäl bör beaktas när man bedömer i vilken utsträckning tillgänglighetskraven inte kan uppfyllas därför att de leder till en oproportionell börda. Avsaknad av prioriteringar, tidsbrist eller bristande kunskaper bör inte anses utgöra berättigade skäl. Det bör inte heller finnas berättigade skäl för att inte upphandla eller utveckla system för programvara för att hantera innehåll på webbplatser och mobila applikationer på ett tillgängligt sätt, eftersom tillräckliga och rekommenderade lösningsmetoder är tillgängliga för att dessa system ska kunna uppfylla tillgänglighetskraven i detta direktiv.

(40)

Interoperabilitet när det gäller tillgänglighet bör maximera innehållets kompatibilitet med nuvarande och framtida användarprogram och hjälpmedel. Mer specifikt bör innehållet på webbplatser och mobila applikationer tillhandahålla användarprogrammen en gemensam intern kodning av naturligt språk, strukturer, relationer och sekvenser, samt data om eventuella inbäddade användargränssnittskomponenter. Interoperabilitet gynnar således användarna, eftersom den gör det möjligt för dem att överallt komma in på webbplatser och mobila applikationer med sina användarprogram. De kan också få större valmöjligheter och lägre priser i hela unionen. Interoperabilitet kommer också att gynna leverantörerna och köparna av produkter och tjänster relaterade till tillgänglighet avseende webbplatser och mobila applikationer.

(41)

I detta direktiv fastställs tillgänglighetskrav på offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. För att underlätta för dessa webbplatser och mobila applikationer att uppnå överensstämmelse med dessa krav är det nödvändigt att föreskriva presumtion om överenstämmelse för berörda webbplatser och mobila applikationer som uppfyller kraven i harmoniserade standarder eller delar av dessa som tas fram och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (9) i fråga om angivande av närmare specifikationer för dessa krav. Enligt den förordningen bör medlemsstaterna och Europaparlamentet kunna invända mot harmoniserade standarder som enligt deras uppfattning inte helt uppfyller de tillgänglighetskrav som fastställs i detta direktiv.

(42)

De europeiska standardiseringsorganen har antagit europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), som specificerar funktionella tillgänglighetskrav för IKT-produkter och IKT-tjänster, inbegripet webbinnehåll, som kan användas vid offentlig upphandling eller för att stödja annan lagstiftning och politik. Presumtion om överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som anges i detta direktiv bör bygga på avsnitten 9, 10 och 11 i europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Tekniska specifikationer som antas på grundval av detta direktiv bör innehålla en närmare beskrivning av europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) i förhållande till mobila applikationer.

(43)

De tekniska specifikationer och standarder som utarbetats i förhållande till tillgänglighetskraven i detta direktiv bör dessutom beakta mobila enheters begreppsmässiga och tekniska särdrag.

(44)

Ett tillgänglighetsutlåtande bör ges av offentliga myndigheter om deras webbplatsers och mobila applikationers överensstämmelse med tillgänglighetskraven enligt det här direktivet. Tillgänglighetsutlåtandet bör, i förekommande fall, redovisa de tillgängliga alternativ som föreskrivs.

(45)

Mobila applikationer är åtkomliga från flera olika källor, bland annat privata applikationsbutiker. Information om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters mobila applikationer som laddas ned från tredjepartskällor bör tillhandahållas i anslutning till den beskrivning av den mobila applikationen som användarna ges innan de laddar ned den mobila applikationen. Detta innebär inget krav på stora plattformsleverantörer att ändra sina mekanismer för applikationsdistribution, men utgör däremot ett krav på att den offentliga myndigheten gör tillgänglighetsutlåtandet åtkomligt med hjälp av nuvarande eller framtida teknik.

(46)

En kommentarsfunktion bör inrättas för att göra det möjligt för en person att underrätta den berörda offentliga myndigheten om fall där webbplatser eller mobila applikationer inte överensstämmer med de tillgänglighetskrav som anges i detta direktiv och att begära ut utesluten information. Sådana begäranden om information kan också gälla innehåll som undantas från detta direktivs tillämpningsområde eller på annat sätt undantas från överensstämmelse med tillgänglighetskraven i detta direktiv, såsom filformat för dokument, förinspelade tidsberoende media eller innehåll i arkiverade webbplatser. Genom att använda kommentarsfunktionen, som är knuten till ett uppföljningsförfarande, bör det vara möjligt för användare av offentliga myndigheters webbplatser eller mobila applikationer att begära att få nödvändig information, inklusive tjänster och dokument. När en berättigad och rimlig begäran besvaras bör den berörda offentliga myndigheten tillhandahålla informationen på ett tillfredsställande och lämpligt sätt inom en rimlig tidsperiod.

(47)

Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för ökad medvetenhet och främja utbildningsprogram relaterade till tillgänglighet avseende webbplatser och mobila applikationer för relevanta intressenter, och i synnerhet personal som ansvarar för webbplatsers och mobila applikationers tillgänglighet. Relevanta intressenter bör konsulteras eller medverka i förberedelserna av innehållet i utbildningen om tillgänglighet och åtgärderna för ökad medvetenhet.

(48)

Det är viktigt att medlemsstaterna i nära samarbete med kommissionen främjar användningen av publiceringsverktyg som gör det möjligt att bättre genomföra tillgänglighetskraven i detta direktiv. Det kan handla om att främja passivt, t.ex. genom att offentliggöra en förteckning över kompatibla publiceringsverktyg utan något krav på användning av dessa verktyg, eller aktivt, t.ex. krav på att använda kompatibla publiceringsverktyg eller att finansiera en utveckling av dessa.

(49)

För att säkerställa korrekt genomförande av detta direktiv och särskilt genomförandet av regler om överensstämmelse med tillgänglighetskraven är det ytterst viktigt att kommissionen och medlemsstaterna regelbundet rådgör med relevanta intressenter. Relevanta intressenter i den mening som avses i detta direktiv bör bl. a. inbegripa organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och äldre, arbetsmarknadsparter, företag som medverkar vid framställning av programvara för tillgänglighet relaterad till webbplatser och mobila applikationer samt civilsamhället.

(50)

Överensstämmelse med tillgänglighetskraven i detta direktiv bör regelbundet övervakas. En harmoniserad metod för övervakning skulle innebära en beskrivning av sättet att i alla medlemsstater på enhetlig grund kontrollera graden av överensstämmelse med tillgänglighetskraven, utförandet av representativa stickprov och övervakningens periodicitet. Medlemsstaterna bör regelbundet rapportera om resultatet av övervakningen och minst en gång om vilka åtgärder som har vidtagits för genomförandet av detta direktiv.

(51)

Den övervakningsmetod som ska fastställas av kommissionen bör vara klar och tydlig, överförbar, jämförbar och reproducerbar. Övervakningsmetodens reproducerbarhet bör maximeras samtidigt som hänsyn tas till det faktum att mänskliga faktorer, t.ex. testning med hjälp av användare, eventuellt kan påverka denna reproducerbarhet. För att förbättra jämförbarhet av data mellan medlemsstater bör övervakningsmetoderna innehålla en beskrivning av hur resultatet av de olika testen måste eller kan läggas fram. För att inte ta resurser från uppgifterna att göra innehåll mer tillgängligt bör övervakningsmetoden vara lätt att använda.

(52)

För att inte hindra innovation i fråga om mätmetoder för tillgänglighet avseende webbplatser och mobila applikationer och förutsatt att det inte hindrar jämförbarhet av data i unionen bör medlemsstaterna kunna använda mer avancerad övervakningsteknik på grundval av övervakningsmetoder som fastställs av kommissionen.

(53)

För att undvika att man systematiskt vänder sig till domstol bör det fastställas bestämmelser om rätten att inleda ett tillfredställande och effektivt förfarande för att säkerställa efterlevnaden av detta direktiv. Detta ska inte påverka rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 47 i stadgan. Detta förfarande bör anses inbegripa rätten att lämna in klagomål till befintliga nationella myndigheter som är behöriga att besluta i fråga om dessa klagomål.

(54)

I syfte att garantera att presumtionen om överensstämmelse med tillgänglighetskraven i detta direktiv tillämpas korrekt bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av detta direktiv genom uppdatering av hänvisningar till europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (10). För att säkerställa lika stor delaktighet i utarbetandet av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i de av kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(55)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av relevanta bestämmelser i detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Granskningsförfarandet bör användas för att fastställa de tekniska specifikationerna för tillgänglighetskraven, den metod som medlemsstaterna bör använda för att övervaka de berörda webbplatsernas och mobila applikationernas överensstämmelse med dessa krav och närmare bestämmelser om medlemsstaternas rapportering om övervakningsresultaten till kommissionen. Det rådgivande förfarandet bör användas för antagande av genomförandeakter för fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden som inte påverkar arten och omfattningen av de skyldigheter som följer av detta direktiv men som underlättar tillämpningen av de bestämmelser som föreskrivs. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (11).

(56)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att inrätta en harmoniserad marknad för tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom det kräver en harmonisering av de nuvarande olika reglerna i deras respektive rättsordningar, utan snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   För att förbättra den inre marknadens funktionssätt syftar detta direktiv till tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar när det gäller tillgänglighetskraven avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer för att därigenom göra dessa webbplatser och mobila applikationer mer tillgängliga för användare, särskilt personer med funktionsnedsättning.

2.   I detta direktiv fastställs bestämmelser som kräver att medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheters webbplatser, oavsett vilken anordning som används för åtkomst, och mobila applikationer uppfyller tillgänglighetskraven i artikel 4.

3.   Detta direktiv är inte tillämpligt på följande webbplatser och mobila applikationer:

a)

Webbplatser och mobila applikationer tillhörande radio- och televisionsföretag med uppdrag i allmänhetens tjänst samt deras dotterbolag, liksom för andra organ eller deras dotterbolag, för fullgörandet av ett uppdrag att verka i allmänhetens tjänst på radio- eller tv-området.

b)

Webbplatser och mobila applikationer tillhörande icke-statliga organisationer som inte tillhandahåller tjänster som är väsentliga för allmänheten eller tjänster som specifikt tillgodoser behoven för eller är avsedda för personer med funktionsnedsättning.

4.   Detta direktiv är inte tillämpligt på följande innehåll på webbplatser och i mobila applikationer:

a)

Filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga myndighetens uppgifter.

b)

Förinspelade tidsberoende media som offentliggjorts före den 23 september 2020.

c)

Direktsändningar av tidsberoende medier.

d)

Onlinekartor och onlinekarttjänster, så länge som väsentlig information tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt för kartor som är avsedda för navigering.

e)

Innehåll från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga myndigheten eller står under dess kontroll.

f)

Reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga på grund av

i)

att tillgänglighetskraven inte är förenliga med antingen det berörda föremålets bevarande eller reproduktionens autenticitet (t.ex. vad gäller kontrast), eller

ii)

att det saknas automatiska lösningar till överkomligt pris som skulle göra det lätt att överföra text i handskrifter eller andra föremål från kulturarvssamlingar till presentationsformat som är förenliga med tillgänglighetskraven.

g)

Innehåll i extranät och intranät, det vill säga webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn.

h)

Innehåll på webbplatser och i mobila applikationer som räknas som arkiverat, vilket innebär att de endast har innehåll som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den 23 september 2019.

5.   Medlemsstaterna får undanta webbplatser och mobila applikationer tillhörande skolor, daghem och förskolor från detta direktivs tillämpning, med undantag av innehåll som hänför sig till väsentliga administrativa funktioner online.

Artikel 2

Minimiharmonisering

Medlemsstaterna får bibehålla eller införa åtgärder i enlighet med unionsrätten som går utöver de minimikrav som fastställs i detta direktiv för webbplatsers och mobila applikationers tillgänglighet.

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv avses med

1.    offentlig myndighet : statliga, regionala eller lokala myndigheter, offentligrättsliga organ enligt definitionen i led 4 i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU eller sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller ett eller flera sådana offentligrättsliga organ, om dessa sammanslutningar särskilt inrättats för att tillgodose behov i det allmännas intresse, utan industriell eller kommersiell karaktär.

2.    mobil applikation : en programvara som utformas och utvecklas av eller på uppdrag av offentliga myndigheter för användning av allmänheten i mobila enheter som smarttelefoner och pekplattor. I detta ingår inte själva den programvara som styr dessa enheter (mobila operativsystem) eller själva datorutrustningen.

3.    standard : en standard i enlighet med definitionen i artikel 2 led 1 i förordning (EU) nr 1025/2012.

4.    europeisk standard : en europeisk standard enligt definitionen i artikel 2 led 1 b i förordning (EU) nr 1025/2012.

5.    harmoniserad standard : en harmoniserad standard enligt definitionen i artikel 2 led 1 c i förordning (EU) nr 1025/2012.

6.    tidsberoende media : medier av följande typ: enbart ljud, enbart video, kombination av ljud och video, enbart ljud och/eller video i kombination med interaktion.

7.    föremål från kulturarvssamlingar : privat eller offentligt ägda föremål av historiskt, konstnärligt, arkeologiskt, estetiskt, vetenskapligt eller tekniskt intresse och som ingår i samlingar som bevaras av kulturella institutioner som bibliotek, arkiv och museer.

8.    mätdata : kvantifierade resultat av den övervakningsverksamhet som utförs för att kontrollera att offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer överensstämmer med tillgänglighetskraven i artikel 4. Mätdata omfattar både kvantitativa uppgifter om stickprovet av kontrollerade webbplatser och mobila applikationer (antal webbplatser och applikationer, eventuellt med antal besökare eller användare etc.) och kvantitativa uppgifter om tillgänglighetsnivå.

Artikel 4

Tillgänglighetskrav på offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer

Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att göra sina webbplatser och mobila applikationer mer tillgängliga genom att göra dem möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.

Artikel 5

Oproportionell börda

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter tillämpar tillgänglighetskraven i artikel 4 i den utsträckning som dessa krav inte lägger en oproportionell börda på de offentliga myndigheterna vid tillämpningen av den artikeln.

2.   För att bedöma i vilken utsträckning efterlevnad av tillgänglighetskraven i artikel 4 innebär en oproportionell börda ska medlemsstaterna säkerställa att den berörda offentliga myndigheten beaktar relevanta omständigheter, bland annat följande:

a)

Den berörda offentliga myndighetens storlek, art och resurser.

b)

Uppskattade kostnader och fördelar för den berörda offentliga myndigheten i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning, med hänsyn tagen till hur ofta och under hur lång tid den specifika webbplatsen och mobila applikationen används.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 i denna artikel, ska den berörda offentliga myndigheten göra den inledande bedömningen av i vilken utsträckning överensstämmelse med tillgänglighetskraven i artikel 4 innebär en oproportionell börda.

4.   Om en offentlig myndighet utnyttjar det undantag som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel för en specifik webbplats eller mobil applikation efter att ha genomfört den bedömning som avses i punkt 2 i denna artikel, ska den i det tillgänglighetsutlåtande som avses i artikel 7 förklara vilka delar av tillgänglighetskraven som inte kunde uppfyllas och, där så är lämpligt, tillhandahålla tillgängliga alternativ.

Artikel 6

Presumtion om överensstämmelse med tillgänglighetskrav

1.   Innehåll på webbplatser och i mobila applikationer som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts av kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med förordning (EU) nr 1025/2012 ska förutsättas överensstämma med de tillgänglighetskrav som anges i artikel 4 som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

2.   Om inga hänvisningar till de harmoniserade standarder som avses i punkt 1 i denna artikel har offentliggjorts ska innehåll i mobila applikationer som överensstämmer med de tekniska specifikationerna eller delar av dem förutsättas överensstämma med de tillgänglighetskrav som anges i artikel 4 och som omfattas av dessa tekniska specifikationer eller delar av dem.

Kommissionen ska anta genomförandeakter som anger de tekniska specifikationer som avses i första stycket i denna punkt. Dessa tekniska specifikationer ska uppfylla tillgänglighetskraven i artikel 4 och ska säkerställa en tillgänglighetsnivå som åtminstone motsvarar den nivå som säkerställs genom europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

De genomförandeakter som avses i andra stycket i denna punkt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.3. Om inga hänvisningar till de harmoniserade standarder som avses i punkt 1 i den här artikeln har offentliggjorts ska den första av dessa genomförandeakter antas senast den 23 december 2018.

3.   Om inga hänvisningar till de harmoniserade standarder som avses i punkt 1 i denna artikel har offentliggjorts ska innehåll på webbplatser som uppfyller relevanta krav i europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) eller delar av den förutsättas överensstämma med de tillgänglighetskrav i artikel 4 som omfattas av dessa relevanta krav, eller delar av dem.

Om inga hänvisningar till de harmoniserade standarder som avses i punkt 1 i denna artikel har offentliggjorts och om de tekniska specifikationer som avses i punkt 2 i denna artikel saknas ska innehåll i mobila applikationer som uppfyller relevanta krav i europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) eller delar av den förutsättas överensstämma med de tillgänglighetskrav i artikel 4 som omfattas av dessa relevanta krav, eller delar av dem.

4.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10 för att ändra punkt 3 i denna artikel genom en uppdatering av hänvisningen till europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) så att de hänvisar till en senare version av denna standard eller till en europeisk standard som ersätter denna, om denna version eller standard uppfyller tillgänglighetskraven i artikel 4 och säkerställer en tillgänglighetsnivå som minst motsvarar den nivå som säkerställs genom europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Artikel 7

Ytterligare åtgärder

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter tillhandahåller och regelbundet uppdaterar ett detaljerat, fullständigt och tydligt tillgänglighetsutlåtande om deras webbplatsers och mobila applikationers överensstämmelse med detta direktiv.

När det gäller webbplatser ska tillgänglighetsutlåtandet lämnas i ett tillgängligt format, genom användning av den mall för tillgänglighetsutlåtanden som avses i punkt 2, och offentliggöras på den relevanta webbplatsen.

När det gäller mobila applikationer ska tillgänglighetsutlåtandet lämnas i ett tillgängligt format, genom användning av den mall för tillgänglighetsutlåtanden som avses i punkt 2, och vara tillgänglig på webbplatsen för den offentliga myndighet som utvecklade den berörda mobila applikationen eller i anslutning till den information som är tillgänglig när man laddar ned applikationen.

Utlåtandet ska innehålla följande:

a)

En förklaring avseende de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns.

b)

En beskrivning av, och en länk till, en kommentarsfunktion som gör det möjligt för vem som helst att meddela den berörda offentliga myndigheten att dess webbplats eller mobila applikation inte uppfyller tillgänglighetskraven i artikel 4 och att begära ut information som uteslutits i enlighet med artiklarna 1.4 och 5.

c)

En länk till det uppföljningsförfarande som föreskrivs i artikel 9 och som kan åberopas i händelse av ett otillfredsställande svar på meddelandet eller begäran.

Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter på ett tillfredställande sätt besvarar detta meddelande eller denna begäran inom en rimlig tidsperiod.

2.   Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 11.2. Senast den 23 december 2018 ska kommissionen anta den första genomförandeakten.

3.   Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att underlätta tillämpningen av de tillgänglighetskrav som anges i artikel 4 på andra typer av webbplatser eller mobila applikationer än de som avses i artikel 1.2, särskilt webbplatser eller mobila applikationer som omfattas av befintliga nationella lagar om tillgänglighet.

4.   Medlemsstaterna ska främja och underlätta utbildningsprogram om webbplatsers och mobila applikationers tillgänglighet riktade till relevanta intressenter och personal på offentliga myndigheter, för att lära dem att skapa, underhålla och uppdatera webbplatser och mobila applikationer.

5.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att öka medvetenheten om de tillgänglighetskrav som anges i artikel 4, om deras nytta för användare och ägare till webbplatser och mobila applikationer och om möjligheten att lämna återkoppling om kraven i detta direktiv inte uppfylls, i enlighet med denna artikel.

6.   I samband med den övervakning och rapportering som avses i artikel 8 ska kommissionen underlätta samarbetet på unionsnivå mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och relevanta intressenter för att utbyta bästa praxis och för att se över den övervakningsmetod som avses i artikel 8.2, marknads- och teknikutvecklingen samt framstegen mot tillgänglighet för webbplatser och mobila applikationer.

Artikel 8

Övervakning och rapportering

1.   Medlemsstaterna ska, på grundval av den övervakningsmetod som anges i punkt 2 i denna artikel, regelbundet övervaka att offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer uppfyller tillgänglighetskraven i artikel 4.

2.   Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av en metod för övervakning av att webbplatser och mobila applikationer överensstämmer med tillgänglighetskraven i artikel 4. Denna övervakningsmetod ska vara klar och tydlig, överförbar, jämförbar, reproducerbar och lätt att använda. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.3. Senast den 23 december 2018 ska kommissionen anta den första genomförandeakten.

3.   Den metod för övervakning som avses i punkt 2 får beakta expertanalys och ska omfatta

a)

periodiciteten för övervakningen och stickprov av webbplatser och mobila applikationer som ska vara föremål för övervakning,

b)

på webbplatsnivå, stickprov av webbplatser och innehållet på dessa webbplatser,

c)

på mobil applikationsnivå, det innehåll som ska kontrolleras, med beaktande av tidpunkten för när applikationen först släpptes ut och senare uppdateringar av funktioner,

d)

en beskrivning av hur överensstämmelse eller bristande överensstämmelse med tillgänglighetskraven i artikel 4 ska påvisas i tillräcklig grad, med direkt hänvisning, när det är lämpligt, till relevanta beskrivningar i den harmoniserade standarden eller, om sådan saknas, i de tekniska specifikationer som avses i artikel 6.2 eller i den europeiska standard som avses i artikel 6.3,

e)

om brister konstateras, en mekanism för att tillhandahålla data och information om överensstämmelsen med tillgänglighetskraven i artikel 4 i ett format som de offentliga myndigheterna kan använda för att rätta till bristerna, och

f)

lämpliga arrangemang, inklusive vid behov exempel och riktlinjer, för automatiska och manuella kontroller samt användbarhetskontroller, i kombination med en beskrivning av hur stickprov bör utföras på ett sätt som överensstämmer med periodiciteten för övervakningen och rapporteringen.

4.   Senast den 23 december 2021, och därefter vart tredje år, ska medlemsstaterna överlämna en rapport till kommissionen om resultatet av övervakningen, inbegripet mätdata. Rapporten ska utarbetas på grundval av de bestämmelser om rapportering som avses i punkt 6 i denna artikel. Rapporten ska också omfatta uppgifter om användningen av det uppföljningsförfarande som avses i artikel 9.

5.   Med avseende på de åtgärder som antas i enlighet med artikel 7 ska den första rapporten även omfatta följande:

a)

En beskrivning av de mekanismer som medlemsstaterna har infört för samrådet med relevanta intressenter om tillgänglighet avseende webbplatser och mobila applikationer.

b)

Förfaranden för att offentliggöra utveckling inom tillgänglighetspolitiken för webbplatser och mobila applikationer.

c)

Erfarenheter och resultat från genomförandet av reglerna om överensstämmelse med tillgänglighetskraven i artikel 4.

d)

Uppgifter om utbildning och verksamhet för ökad medvetenhet.

Om betydande ändringar har gjorts av de åtgärder som avses i första stycket ska medlemsstaterna i sina därefter följande rapporter innehålla uppgifter om dessa ändringar.

6.   Innehållet i samtliga rapporter, dock inte nödvändigtvis förteckningen över de granskade webbplatserna, mobila applikationerna eller offentliga myndigheterna, ska offentliggöras i ett tillgängligt format. Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av närmare bestämmelser om medlemsstaternas rapportering till kommissionen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.3. Senast den 23 december 2018 ska kommissionen anta den första genomförandeakten.

7.   Senast den 23 september 2018 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om det organ som utsetts för att genomföra övervakningen och rapporteringen.

Artikel 9

Uppföljningsförfarande

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns ett tillfredställande och effektivt uppföljningsförfarande för att säkerställa efterlevnaden av detta direktiv i förhållande till kraven i artiklarna 4, 5 och 7.1. Medlemsstaterna ska särskilt säkerställa att det finns ett uppföljningsförfarande, t.ex. en möjlighet att kontakta en ombudsman, för att säkerställa en effektiv hantering av meddelanden eller begäranden som tagits emot i enlighet med artikel 7.1 b och för att se över den bedömning som avses i artikel 5.

2.   Senast den 23 september 2018 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om det organ som ansvarar för efterlevnaden av detta direktiv.

Artikel 10

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den 23 juni 2017.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 6.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 12

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 23 september 2018. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.   Medlemsstaterna ska tillämpa dessa bestämmelser enligt följande:

a)

För offentliga myndigheters webbplatser som inte offentliggjorts före den 23 september 2018 från och med den 23 september 2019.

b)

För alla offentliga myndigheters webbplatser som inte omfattas av led a från och med den 23 september 2020.

c)

För offentliga myndigheters mobila applikationer från och med den 23 juni 2021.

Artikel 13

Översyn

Kommissionen ska göra en översyn av tillämpningen av detta direktiv senast den 23 juni 2022. Vid denna översyn ska hänsyn tas till medlemsstaternas rapporter om resultatet av den övervakning som anges i artikel 8 och användning av det uppföljningsförfarande som anges i artikel 9. Den bör även innehålla en översyn av tekniska framsteg som skulle kunna göra tillgängligheten lättare att åstadkomma för vissa typer av innehåll som undantas från detta direktivs tillämpningsområde. Resultatet av denna översyn ska offentliggöras i ett tillgängligt format.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 26 oktober 2016.

På Europaparlamentets vägnar

I. LESAY

Ordförande

På rådets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande


(1)  EUT C 271, 19.9.2013, s. 116.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 februari 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid den första behandlingen av den 18 juli 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 oktober 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

(8)  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

(10)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

2.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2103

av den 21 november 2016

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Burrata di Andria [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Italiens ansökan om registrering av namnet ”Burrata di Andria” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Burrata di Andria” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Burrata di Andria” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.3 Ost enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 263, 20.7.2016, s. 7.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2104

av den 21 november 2016

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Vale of Evesham Asparagus [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Förenade kungarikets ansökan om registrering av namnet ”Vale of Evesham Asparagus” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Vale of Evesham Asparagus” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Vale of Evesham Asparagus” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 257, 15.7.2016, s. 16.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/2105

av den 1 december 2016

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 vad gäller det formulär som ska användas för anmälan av statligt stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (1), särskilt artikel 33,

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 (2) fastställs detaljerade bestämmelser om form, innehåll och andra närmare uppgifter vid anmälan av statligt stöd. Den föreskriver att de kompletterande upplysningar som behövs för bedömningen av stödåtgärder i enlighet med förordningar, riktlinjer, rambestämmelser och andra texter som är tillämpliga på statligt stöd måste lämnas på de formulär för kompletterande upplysningar som återfinns i del III i bilaga I till den förordningen.

(2)

Förordning (EG) nr 794/2004 föreskriver även att när relevanta riktlinjer eller rambestämmelser ändras eller ersätts måste kommissionen anpassa motsvarande formulär.

(3)

Efter kommissionens antagande av riktlinjerna för granskning av statligt stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (3) har de bestämmelser som kommissionen tillämpar vid bedömning av statliga stödåtgärders förenlighet med den inre marknaden ändrats. Därför måste det formulär för kompletterande upplysningar när det gäller stöd till fiske och vattenbruk som återfinns i del III i bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 ersättas.

(4)

Förordning (EG) nr 794/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 248, 24.9.2015, s. 9.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EU) 2015/1589 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för granskning av statligt stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (EUT C 217, 2.7.2015, s. 1).


BILAGA

I bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 ska del III.14 ersättas med följande:

”DEL III.14

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR NÄR DET GÄLLER STATLIGT STÖD INOM FISKERI- OCH VATTENBRUKSSEKTORN

Detta formulär för kompletterande upplysningar ska användas vid anmälan av en stödåtgärd som omfattas av riktlinjerna för granskning av statligt stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn  (1) (nedan kallade riktlinjerna).

1.   Allmänna bedömningsprinciper

1.1   Följer den statliga stödåtgärden följande allmänna bedömningsprinciper? Om ja, eller om stödåtgärden inte behöver uppfylla principen om stimulanseffekt som anges i avsnitt 3.6 i riktlinjerna, kryssa i lämplig ruta:

Stödåtgärden bidrar till ett väldefinierat mål av gemensamt intresse.

Behov av statligt ingripande: en statlig stödåtgärd måste vara inriktad på en situation där stödet kan åstadkomma en konkret förbättring som marknaden inte klarar på egen hand, till exempel genom att åtgärda ett marknadsmisslyckande.

Stödåtgärdens lämplighet: den föreslagna stödåtgärden ska vara ett lämpligt policyinstrument med hänsyn till målet av gemensamt intresse.

Stimulanseffekt: stödet måste ändra företagens beteende på ett sådant sätt att de inleder en ytterligare verksamhet som de inte skulle bedriva eller som de skulle bedriva endast i begränsad utsträckning eller på ett annat sätt eller på en annan plats; eller behöver stödet inte ha någon stimulanseffekt, enligt punkt 52 i riktlinjerna.

Stödets proportionalitet (begränsning av stödet till vad som är absolut nödvändigt): stödbeloppet måste begränsas till det minimum som krävs för att uppmuntra till ytterligare investeringar eller ekonomisk aktivitet i det berörda området.

Undvikande av otillbörliga negativa effekter på konkurrens och handel mellan medlemsstater: de negativa effekterna av stödet måste vara tillräckligt begränsade, så att det övergripande resultatet av åtgärden blir positivt.

Överblickbart stöd: medlemsstaterna, kommissionen, ekonomiska aktörer och allmänheten ska lätt ha tillgång till alla relevanta akter och till relevant information om det stöd som beviljas inom ramen för detta.

1.2   Medför den statliga stödåtgärden eller något villkor som är förbundet med den (inbegripet finansieringsmetoden när denna utgör en integrerad del av stödåtgärden) en överträdelse av unionslagstiftningen?

☐ Ja

☐ Nej

1.3   Är stödet avsett för exportrelaterad verksamhet gentemot tredjeländer eller medlemsstater, dvs. är stödet direkt knutet till exporterade volymer, till inrättande och drift av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter i samband med exportverksamhet, eller gynnar stödet användning av inhemska framför importerade varor?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret på frågorna i punkterna 1.2 och 1.3 är ja, är stödet oförenligt med den inre marknaden i enlighet med punkterna 26 och 27 i riktlinjerna.

1.4   Beviljas stödet till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden?

Detta gäller inte för stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer enligt artikel 107.2 b i fördraget.

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, ange det relevanta kommissionsbeslutet:

 

2.   Särskilda principer för fiskeri- och vattenbrukssektorn

2.1   Avseende en stödordning, avvisas ansökningarna om de kommer från aktörer som har begått en eller flera av de överträdelser eller ett eller flera av de brott som anges i artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (2) eller ett bedrägeri som anges i artikel 10.3 i den förordningen under den period som anges i de delegerade akter som antagits på grundval av artikel 10.4 i den förordningen?

Denna princip gäller inte för stöd som uppfyller de särskilda villkor som anges i avsnitt 4, 5.3 och 5.4 i riktlinjerna.

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, ange de specifika bestämmelser som gör att ansökningarna blir icke godtagbara:

 

 

2.2   Avseende individuellt stöd, bekräfta att den berörda aktören inte har begått en eller flera av de överträdelser eller ett eller flera av de brott som anges i artikel 10.1 i förordning (EU) nr 508/2014 eller ett bedrägeri som anges i artikel 10.3 i den förordningen under den period som anges i de delegerade akter som antagits på grundval av artikel 10.4 i den förordningen?

Denna princip gäller inte för stöd som uppfyller de särskilda villkor som anges i avsnitten 4, 5.3 och 5.4 i riktlinjerna.

☐ Ja

☐ Nej

2.3   Föreskriver stödåtgärden uttryckligen att varje företag måste följa bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) under hela projektets löptid och under en period av fem år efter det att slutbetalningen gjorts till stödmottagaren?

☐ Ja

☐ Nej

2.4   Bekräfta att en stödmottagare som har begått en eller flera av de överträdelser som anges i artikel 10.1 i förordning (EU) nr 508/2014 under projektets löptid och under en period av fem år efter det att slutbetalningen gjorts till stödmottagaren är skyldig att återbetala stödet.

☐ Ja

☐ Nej

2.5   Bekräfta att inget stöd beviljas för verksamhet som avser insatser som inte är stödberättigande enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 508/2014.

☐ Ja

☐ Nej

2.6   Om svaret på frågorna i avsnitt 2.3, 2.4 och 2.5 i detta formulär för kompletterande upplysningar är ja, ange de specifika bestämmelser i den relevanta nationella rättsakt eller de relevanta nationella rättsakter där de villkor som avses i dessa frågor fastställs:

 

 

 

2.7   Om en stödåtgärd är av samma slag som en insats som är stödberättigad enligt förordning (EU) nr 508/2014, är den även förenlig med relevanta bestämmelser i den förordningen för denna typ av insats, i synnerhet med bestämmelserna om stödnivån för offentligt stöd?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är nej, visa hur stödet är berättigat och varför det är nödvändigt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Bidrag till ett gemensamt mål

3.1   Omfattas stödåtgärden av avsnitt 4, 5.1, 5.3 eller 5.4 i riktlinjerna och uppfyller den de särskilda villkor som anges i det relevanta avsnittet?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, observera att kommissionen anser att åtgärden bidrar till att uppnå ett mål av gemensamt intresse och avsnitt 3.2 och 3.3 beaktas ej.

3.2   Ange det eller de mål av gemensamt intresse som fastställs i artikel 107.3 i fördraget och som stödåtgärden bidrar till att uppnå:

 

 

3.3   Ange det eller de mål för den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) som stödåtgärden bidrar till att uppnå och visa klart och tydligt hur stödåtgärden bidrar till att uppnå detta eller dessa mål utan att det negativt påverkar andra GFP-mål (3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Behov av statligt ingripande

4.1   Omfattas stödåtgärden av avsnitt 4, 5.1, 5.3 eller 5.4 i riktlinjerna och uppfyller den de särskilda villkor som anges i det relevanta avsnittet?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, observera att kommissionen anser att det finns ett behov för statligt ingripande och avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4 beaktas ej.

4.2   Beskriv det problem som ska åtgärdas med stödåtgärden och redogör för hur stödet är inriktat på situationer där det kan medföra en väsentlig förbättring som marknaden inte klarar på egen hand:

 

 

 

 

 

4.3   Förklara om och hur stödåtgärden korrigerar marknadsmisslyckanden och därigenom bidrar till bättre fungerande marknader och ökad konkurrenskraft eller, när det gäller resultat som är otillfredsställande ur ett rättvise- eller sammanhållningsperspektiv, om och hur stödet används för att uppnå ett mer önskvärt och rättvist marknadsresultat:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4   Förklara om och hur stödet ska främja rationalisering och effektivitet i sektorn för fiske och vattenbruk och syftar till ständiga förbättringar så att sektorn kan fungera på grundval av marknadsfaktorer:

 

 

 

 

 

5.   Stödets lämplighet

5.1   Omfattas stödet av avsnitt 4, 5.1, 5.3 eller 5.4 i riktlinjerna och uppfyller det de särskilda villkor som anges i det relevanta avsnittet?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, observera att kommissionen anser att stödåtgärden är ett lämpligt politiskt instrument och avsnitt 5.2–5.5 beaktas ej.

5.2   Visa varför det inte finns några andra och mindre snedvridande politiska instrument som skulle ge samma positiva bidrag till målen för den gemensamma fiskeripolitiken och varför andra alternativ har valts bort:

 

 

 

 

 

5.3   Har det gjorts en konsekvensbedömning av den anmälda stödåtgärden?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, summera de viktigaste slutsatserna:

 

 

 

 

 

5.4   Ange vilken stödform det rör sig om och förklara varför den formen förmodas orsaka minsta möjliga snedvridning av handel och konkurrens?

 

 

 

5.5   Om stödet beviljas i en form som medför en direkt ekonomisk fördel (t.ex. direkta bidrag, skattebefrielser och skattesänkningar, socialavgifter samt andra obligatoriska avgifter), visa varför andra, potentiellt mindre snedvridande stödformer, såsom förskott med återbetalningsskyldighet eller stödformer som baseras på skuld- eller kapitalinstrument (t.ex. lågräntelån eller räntesubventioner, statliga garantier eller annan tillförsel av kapital på förmånliga villkor) är mindre lämpliga:

 

 

 

 

 

 

 

6.   Stimulanseffekt

6.1   Är stödet avsett att fungera som stöd som omfattas av avsnitt 4, 5.3 eller 5.4 och uppfyller det de särskilda villkoren i det berörda avsnittet, eller omfattas stödet av avsnitt 5.6 i riktlinjerna och uppfyller det de villkor som anges i det avsnittet?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, observera att stödet inte behöver ha någon stimulanseffekt och avsnitt 6.2–6.6 beaktas ej.

6.2   Visa hur stödet ändrar företagens beteende på ett sådant sätt att de inleder ytterligare verksamhet som de inte skulle bedriva eller som de skulle bedriva endast i begränsad utsträckning eller på ett annat sätt utan stöd:

 

 

 

 

 

6.3   Subventionerar stödet kostnader för en verksamhet som stödmottagaren i alla händelser skulle ha ådragit sig eller kompenserar det för den normala affärsrisken vid ekonomisk verksamhet?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, observera att stödet inte kan anses ha en stimulanseffekt (punkt 49 i riktlinjerna).

6.4   Beviljas stödet för en verksamhet som redan har börjat genomföras av stödmottagaren innan stödmottagaren lämnat in sin stödansökan till de nationella myndigheterna?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, observera att stödet, i enlighet med punkt 51 i riktlinjerna, inte kan anses ha en stimulanseffekt.

6.5   Är stödet driftstöd (4) eller stöd som är avsett att underlätta uppnåendet av obligatoriska standarder?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, observera att sådant stöd, i enlighet med punkt 50 i riktlinjerna, är i princip oförenligt med den inre marknaden, om inte undantag uttryckligen medges i unionslagstiftningen eller i riktlinjerna eller i vederbörligen motiverade fall.

Om svaret är ja, ange de bestämmelser som uttryckligen tillåter sådant stöd eller tillhandahåll en detaljerad motivering till sådant stöd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6   Om stödet ges i form av skatteförmåner, fastställer stödåtgärden en rätt till stödet i enlighet med objektiva kriterier och utan vidare bedömningsutrymme för medlemsstaten?

Observera att det sistnämnda villkoret inte gäller i fråga om efterföljande ordningar på skatteområdet, om åtgärden redan omfattades av de föregående ordningarna i form av skatteförmåner.

☐ Ja

☐ Nej

7.   Stödets proportionalitet

7.1   Är stödet avsett att fungera som stöd som omfattas av avsnitt 4, 5.3 eller 5.4 och uppfyller det de särskilda villkoren i det berörda avsnittet, eller omfattas stödet av avsnitt 5.6 i riktlinjerna och uppfyller det de villkor som anges i det avsnittet?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, observera att stödet anses vara proportionellt och avsnitt 7.2–7.4 beaktas ej.

7.2   Visa om och hur stödet motsvarar merkostnaderna netto av att genomföra investeringen på det berörda området, jämfört med ett kontrafaktiskt scenario utan stöd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3   Om stödåtgärden är av samma slag som en insats som är stödberättigande enligt förordning (EU) nr 508/2014, överstiger då stödbeloppet den högsta stödnivå för offentligt stöd som fastställs i artikel 95 i och bilaga I till den förordningen?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, visa hur stödet är berättigat och varför det är nödvändigt:

 

 

 

 

 

7.4   Kommer stödet att beviljas parallellt enligt flera stödordningar eller kumuleras med stöd för särskilda ändamål?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, överstiger den totala offentliga finansieringen för en verksamhet de högsta tillåtna stödnivåer som fastställs i riktlinjerna?

☐ Ja

☐ Nej

8.   Påverkan på konkurrens och handel

8.1   Omfattas stödet av avsnitt 4, 5.1, 5.3 eller 5.4 i riktlinjerna och uppfyller det de villkor som anges i det relevanta avsnittet?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, observera att kommissionen anser att de negativa effekterna på konkurrens och handel begränsas till ett minimum och avsnitt 8.2 och 8.3 beaktas ej.

8.2   Visa hur de negativa effekterna av stödåtgärden när det gäller snedvridning av konkurrensen och påverkan på handeln mellan medlemsstater begränsas till ett minimum och uppvägs av de positiva effekterna i form av åtgärdens bidrag till att uppnå målet av gemensamt intresse. Om det är fråga om en stödordning, ange nivån av snedvridning kumulativt snarare än på individuell nivå samt de berörda projektens storlek, de individuella och kumulativa stödbeloppen, de förväntade stödmottagarna samt de berörda sektorernas särdrag. Om det är fråga om individuellt stöd, ta upp de negativa effekter som hänger samman med hinder för att lämna marknaden och begreppet betydande marknadsmakt och tillhandahåll bevis som gör det möjligt att identifiera den relevanta produktmarknaden, den geografiska marknaden, samt de konkurrenter och kunder och konsumenter som berörs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3   Har det gjorts en konsekvensbedömning av den anmälda stödåtgärden?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, summera de viktigaste slutsatserna:

 

 

 

 

 

9.   Öppenhet

9.1   Kommer medlemsstaten att offentliggöra minst följande information på en övergripande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå?

a)

Den fullständiga texten till stödordningen och dess tillämpningsföreskrifter, eller den rättsliga grunden för individuellt stöd, eller en länk till denna.

b)

Den beviljande myndigheten eller myndigheterna.

c)

De individuella stödmottagarnas identitet, form och belopp avseende det stöd som beviljats varje stödmottagare, datum för beviljande, typ av företag (små och medelstora företag/stora företag), den region där stödmottagaren är belägen (på Nuts-nivå 2) samt den ekonomiska sektor som stödmottagaren har sin huvudsakliga verksamhet i (på Nace-gruppnivå). (Ett sådant offentliggörande kan frångås beträffande tilldelning av individuellt stöd som inte överstiger 30 000 euro. För stödordningar i form av skattelättnader kan information ges inom följande intervall (i miljoner euro): 0,03–0,5; över 0,5–1; över 1–2; över 2.)

☐ Ja

☐ Nej

9.2   Bekräfta att denna information

a)

kommer att offentliggöras när beslutet om att bevilja stöd har fattats

b)

kommer att bevaras i minst tio år

c)

kommer att hållas tillgänglig för allmänheten utan begränsningar (5).

☐ Ja

☐ Nej

Observera att medlemsstaterna inte kommer att vara skyldiga att offentliggöra sådan information före den 1 juli 2017  (6).

10.   Stödkategorier

10.1   Välj det avsnitt i riktlinjerna enligt vilket stödet bör bedömas och lämna detaljerad information för det valda alternativet i avsnitten 11–18 i detta formulär för kompletterande upplysningar:

Avsnitt 4.1 i riktlinjerna. Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer och andra exceptionella händelser

Avsnitt 5.1 i riktlinjerna. Stöd för åtgärder som omfattas av en förordning om gruppundantag

Avsnitt 5.2 i riktlinjerna. Stöd som omfattas av vissa övergripande riktlinjer

Avsnitt 5.3 i riktlinjerna. Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av allvarliga klimathändelser

Avsnitt 5.4 i riktlinjerna. Stöd för kostnaderna för förebyggande, kontroll och utrotning av djursjukdomar inom vattenbruket

Avsnitt 5.5 i riktlinjerna. Stöd som finansieras genom skatteliknande avgifter

Avsnitt 5.6 i riktlinjerna. Driftstöd i de yttersta randområdena

Avsnitt 5.7 i riktlinjerna. Stöd för andra åtgärder

11.   Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer och andra exceptionella händelser

Detta avsnitt ska fyllas i vid anmälan av en stödåtgärd som är avsedd att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser, i enlighet med avsnitt 4.1 i riktlinjerna.

11.1   Är stödåtgärden en på förhand godkänd ramstödordning som kompenserar för skador som orsakats av jordbävningar, laviner, jordskred, översvämningar, tornador, orkaner, vulkanutbrott och terrängbränder av naturligt ursprung?

☐ Ja

☐ Nej

(Om svaret är ja, bortse från punkterna 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 och 11.8.)

11.2   Vilken typ av naturkatastrof eller exceptionell händelse har orsakat (eller, vid tillämpning av en på förhand godkänd ramstödordning, skulle kunna orsaka) den skada som kompensationen gäller?

 

11.3   När inträffade den händelse som avses i avsnitt 11.1?

 

11.4   Ange det sista datum då stöd får betalas ut.

 

11.5   Har medlemsstatens behöriga myndigheter formellt fastställt att händelsen har karaktär av naturkatastrof eller exceptionell händelse?

☐ Ja

☐ Nej

11.6   Betalas stödet direkt till det berörda företaget?

☐ Ja

☐ Nej

11.7   Visa det direkta orsakssambandet mellan naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen och den skada som företaget lidit:

 

 

 

11.8   Gör en så exakt bedömning som möjligt av den skada som uppstått för företaget:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9   Ange vilken typ av skada som kompenseras (t.ex. skador på tillgångar, inkomstförluster):

 

 

 

 

 

11.10   Är endast de kostnader för skadan som uppkommit som en direkt följd av naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen stödberättigande?

☐ Ja

☐ Nej

11.11   Bedöms kostnaderna för skadan av en offentlig myndighet, av en oberoende expert som är erkänd av den beviljande myndigheten eller av ett försäkringsföretag?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, ange vilket organ som bedömer kostnaderna:

 

11.12   Beskriv hur skadan beräknas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.13   Om det är fråga om materiell skada på tillgångar, beräknas skadan på grundval av reparationskostnaderna eller det ekonomiska värdet på den berörda tillgången innan naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen inträffade?

☐ Ja

☐ Nej

11.14   Om det är fråga om materiell skada på tillgångar, överstiger skadan reparationskostnaderna eller den minskning av det skäliga marknadsvärdet som naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen orsakat?

☐ Ja

☐ Nej

11.15   Om det är fråga om inkomstbortfall, beräknas detta genom att

a)

mängden fiskeri- och vattenbruksprodukter som framställts under det år då naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen inträffade, eller under varje påföljande år som påverkas av en partiell eller fullständig destruktion av produktionsmedel, multiplicerad med det genomsnittliga försäljningspriset under det året, subtraheras från

b)

den genomsnittliga årliga producerade mängden fiskeri- och vattenbruksprodukter under den treårsperiod som föregår naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen eller under en genomsnittlig treårsperiod baserad på de fem år som föregår naturkatastrofen eller den exceptionella händelsen, varvid de högsta och de lägsta värdena inte ska medräknas, multiplicerad med det genomsnittliga försäljningspriset?

☐ Ja

☐ Nej

11.16   Beräknas skadan för varje enskild stödmottagare?

☐ Ja

☐ Nej

11.17   Har stödet och andra betalningar som erhållits för att kompensera för skadan, inbegripet ersättningar från försäkringar, begränsats till 100 % av de stödberättigande kostnaderna?

☐ Ja

☐ Nej

11.18   Om det är fråga om en på förhand godkänd ramstödordning, bekräfta att medlemsstaten kommer att följa den rapporteringsskyldighet som anges i punkt 130 i riktlinjerna.

☐ Ja

☐ Nej

11.19   Andra upplysningar som anses relevanta för bedömningen av stödåtgärden enligt detta avsnitt:

 

 

 

 

 

12.   Stöd för åtgärder som omfattas av en förordning om gruppundantag

Detta avsnitt måste fyllas i vid anmälan av en stödåtgärd som är av samma slag som sådant stöd som omfattas av en kategori av stöd som kan anses vara förenlig med den inre marknaden enligt en av de förordningar om gruppundantag som anges i punkt 19 a i riktlinjerna, i enlighet med avsnitt 5.1 i riktlinjerna. När det är fråga om en stödåtgärd som är av samma typ som stöd som omfattas av kategorin stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer enligt artikel 44 i kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014  (7), fyll i avsnitt 11.

12.1   Är stödet av samma slag som stöd som omfattas av en kategori av stöd som kan anses vara förenlig med den inre marknaden enligt en av de förordningar om gruppundantag som anges i punkt 19 a i riktlinjerna?

☐ Ja

☐ Nej

Ange den tillämpliga förordningen och relevanta artiklar i den förordningen:

 

 

 

12.2   Uppfyller stödet alla kriterier som anges i de relevanta artiklarna i den tillämpliga förordningen?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är nej, visa hur stödet är berättigat och varför det är nödvändigt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Andra upplysningar som anses relevanta för bedömningen av stödåtgärden enligt detta avsnitt:

 

 

 

 

 

13.   Stöd som omfattas av vissa övergripande riktlinjer

Detta avsnitt ska fyllas i vid anmälan av en stödåtgärd som omfattas av vissa övergripande riktlinjer eller andra instrument som antagits av kommissionen, i enlighet med avsnitt 5.2 i riktlinjerna.

13.1   Omfattas stödet av vissa övergripande riktlinjer eller andra instrument som antagits av kommissionen (8)?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, ange de relevanta övergripande riktlinjerna eller instrumenten och de relevanta bestämmelserna i dessa akter, och visa att stödet uppfyller alla de kriterier som anges i de relevanta bestämmelserna i dessa akter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2   Andra upplysningar som anses relevanta för bedömningen av stödåtgärden enligt detta avsnitt:

 

 

 

 

 

14.   Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av allvarliga klimathändelser

Detta avsnitt ska fyllas i vid anmälan av en stödåtgärd som är avsedd att avhjälpa skador som orsakats av allvarliga klimathändelser, i enlighet med avsnitt 5.3 i riktlinjerna. När det är fråga om stöd som är av samma typ som stöd som omfattas av kategorin stöd till gemensamma fonder för allvarliga klimathändelser som avses i artikel 20 i förordning (EU) nr 1388/2014, fyll i avsnitt 12.

14.1   Är stödåtgärden en på förhand godkänd ramstödordning för att kompensera för skador som orsakats av allvarliga klimathändelser?

☐ Ja

☐ Nej

(Om svaret är ja, bortse från punkterna 14.3–14.6 och 14.9.)

14.2   Vilken typ av allvarlig klimathändelse har orsakat (eller, vid tillämpning av en på förhand godkänd ramstödordning, skulle kunna orsaka) den skada som kompensationen gäller?

 

14.3   När inträffade den händelse som avses i avsnitt 14.1?

 

14.4   Ange det sista datum då stöd får betalas ut.

 

14.5   Uppgår de skador som orsakats av en allvarlig klimathändelse till mer än 30 % av den genomsnittliga årsomsättningen, beräknad på grundval av de tre föregående kalenderåren eller ett treårigt genomsnitt baserat på den föregående femårsperioden som föregick den allvarliga klimathändelsen, varvid de högsta och de lägsta värdena inte har tagits med?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, lämna detaljerad information som visar att det villkor som anges i avsnitt 14.5 är uppfyllt:

 

 

 

 

14.6   Visa att det finns ett direkt orsakssamband mellan den allvarliga klimathändelsen och de skador som företaget lidit:

 

 

 

14.7   Om det är fråga om förluster som orsakats av allvarliga klimathändelser som avses i artikel 35.1 i förordning (EU) nr 508/2014, motivera varför medlemsstaten avser att bevilja stöd snarare än att ekonomisk kompensation betalas ut genom gemensamma fonder för allvarliga klimathändelser enligt artikel 35 i den förordningen:

 

 

 

 

 

14.8   Betalas stödet direkt till det berörda företaget?

☐ Ja

☐ Nej

14.9   Gör en så exakt bedömning som möjligt av den skada som uppstått för de potentiella stödmottagarna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10   Ange vilken typ av skada som kompenseras (t.ex. skador på tillgångar, inkomstförluster):

 

 

 

 

 

14.11   Är endast de kostnader för skadan som uppkommit som en direkt följd av den allvarliga klimathändelsen stödberättigande?

☐ Ja

☐ Nej

14.12   Bedöms kostnaderna för skadan av en offentlig myndighet, av en oberoende expert som är erkänd av den beviljande myndigheten eller av ett försäkringsföretag?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, ange vilket organ som bedömer kostnaderna:

 

14.13   Beskriv hur skadan beräknas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.14   Om det är fråga om materiell skada på tillgångar, beräknas skadan på grundval av reparationskostnaderna eller det ekonomiska värdet på den berörda tillgången innan den allvarliga klimathändelsen inträffade?

☐ Ja

☐ Nej

14.15   Om det är fråga om materiell skada på tillgångar, överstiger skadan reparationskostnaderna eller den minskning av det skäliga marknadsvärdet som den allvarliga klimathändelsen orsakat?

☐ Ja

☐ Nej

14.16   Om det är fråga om materiella skador på tillgångar, har skadan lett till en produktionsförlust på mer än 30 % av den genomsnittliga årsomsättningen, beräknad på grundval av de tre föregående kalenderåren eller ett treårigt genomsnitt baserat på den föregående femårsperioden som föregick den allvarliga klimathändelsen, varvid de högsta och de lägsta värdena inte har tagits med?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, lämna detaljerad information som visar att det villkor som anges i punkt 14.15 är uppfyllt:

 

 

 

 

14.17   Om det är fråga om inkomstbortfall, beräknas detta genom att

a)

mängden fiskeri- och vattenbruksprodukter som framställts under det år då den allvarliga klimathändelsen inträffade, eller under varje påföljande år som påverkas av en partiell eller fullständig destruktion av produktionsmedel, multiplicerad med det genomsnittliga försäljningspriset under det året, subtraheras från

b)

den genomsnittliga årliga producerade mängden fiskeri- och vattenbruksprodukter under den treårsperiod som föregår den allvarliga klimathändelsen eller under en genomsnittlig treårsperiod baserad på de fem år som föregår den allvarliga klimathändelsen, varvid de högsta och de lägsta värdena inte ska medräknas, multiplicerad med det genomsnittliga försäljningspriset?

☐ Ja

☐ Nej

14.18   Beräknas skadan för varje enskild stödmottagare?

☐ Ja

☐ Nej

14.19   Har stödet och andra betalningar som erhållits för att kompensera för skadan, inbegripet ersättningar från försäkringar, begränsats till 100 % av de stödberättigande kostnaderna?

☐ Ja

☐ Nej

14.20   Om det är fråga om en på förhand godkänd ramstödordning, bekräfta att medlemsstaten kommer att följa den rapporteringsskyldighet som anges i punkt 130 i riktlinjerna?

☐ Ja

☐ Nej

14.21   Andra upplysningar som anses relevanta för bedömningen av stödåtgärden enligt detta avsnitt:

 

 

 

 

 

15.   Stöd för kostnaderna för förebyggande, kontroll och utrotning av djursjukdomar inom vattenbruket

Detta avsnitt ska fyllas i vid anmälan av en stödåtgärd som är avsedd att bidra till kostnader för att förhindra, kontrollera och avhjälpa skador som orsakats av djursjukdomar inom vattenbruket, i enlighet med avsnitt 5.4 i riktlinjerna. När det är fråga om stöd som är av samma typ som stöd som omfattas av kategorin stöd för åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande som avses i artikel 39 i förordning (EU) nr 1388/2014, fyll i avsnitt 12.

15.1   Är stödåtgärden en i förväg godkänd ramstödordning som är avsedd att bidra till kostnader för att förhindra, kontrollera och avhjälpa skador som orsakats av djursjukdomar inom vattenbruket?

☐ Ja

☐ Nej

(Om svaret är ja, bortse från avsnitten 15.5, 15.6 och 15.9.)

15.2   Ange för vilken eller vilka av de sjukdomar som finns upptagna i den förteckning över djursjukdomar som upprättats av Världsorganisationen för djurhälsa, bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 (9), eller del II i bilaga IV till rådets direktiv 2006/88/EG (10), stödet kommer att beviljas:

Observera att när det gäller en sjukdom eller sjukdomar som finns upptagna i den förteckning över djursjukdomar som upprättats av Världsorganisationen för djurhälsa, kommer den version av förteckningen som var i kraft vid tidpunkten för anmälan av stödåtgärden att gälla. Om stödet redan har beviljats eller betalats ut ska, när det gäller ett individuellt stöd, den version av förteckningen som hade offentliggjorts vid tidpunkten för beviljandet och utbetalningen av stödet gälla och, när det gäller en stödordning, den förteckning som hade offentliggjorts vid den tidpunkten då stödordningen inleddes gälla.

 

 

 

15.3   Beviljas stödet som en del av ett program på unionsnivå, nationell nivå eller regional nivå för förebyggande, kontroll eller utrotning av djursjukdomar?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, ange det relevanta programmet och de specifika bestämmelserna:

 

 

15.4   Beviljas stödet som en del av nödåtgärder som ålagts av den behöriga nationella myndigheten?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, ange den relevanta åtgärden och de specifika bestämmelserna:

 

 

15.5   När uppstod kostnaderna för förebyggande, kontroll och utrotning av djursjukdomar inom vattenbruket?

 

15.6   Ange det sista datum då stöd får betalas ut.

 

15.7   Betalas stödet direkt till det berörda företaget?

☐ Ja

☐ Nej

15.8   Bekräfta att inget stöd beviljas om det kan fastställas att stödmottagaren har orsakat sjukdomen avsiktligen eller genom försummelse:

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, ange de bestämmelser där det villkor som avses i avsnitt 15.8 fastställs:

 

15.9   Gör en så exakt bedömning som möjligt av den skada som uppstått för de potentiella stödmottagarna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10   Ange vilka av följande kostnader som berättigar till stöd. Kostnader för

☐ a)

hälsokontroller, analyser, tester och andra undersökningsåtgärder,

☐ b)

inköp, lagring, insättande eller distribution av vaccin, mediciner, ämnen för behandling av djur,

☐ c)

slakt, utslaktning och destruktion av djur,

☐ d)

destruktion av animaliska produkter och produkter som är kopplade till djur,

☐ e)

rengöring och desinfektion av anläggningar och utrustning,

☐ f)

den skada som uppstått till följd av slakt, utslaktning eller destruering av djur, animaliska produkter och produkter som är kopplade till djur, begränsat till det marknadsvärde dessa djur och produkter skulle ha haft om de inte hade drabbats av sjukdomen,

☐ g)

inkomstbortfall till följd av svårigheter i samband med återställande av djurbesättningen,

☐ h)

andra kostnader till följd av djursjukdomar inom vattenbruket.

I fråga om h), specificera kostnaderna och motivera varför sådana kostnader bör vara stödberättigande.

Observera att enligt punkt 110 h i riktlinjerna är andra kostnader än de som avses i leden a–g stödberättigande endast i exceptionella och vederbörligen motiverade fall.

 

 

 

 

 

15.11   Har stödet och andra betalningar som erhållits för att kompensera för skadan, inbegripet ersättningar från försäkringar, begränsats till 100 % av de stödberättigande kostnaderna?

☐ Ja

☐ Nej

15.12   Om det är fråga om en på förhand godkänd ramstödordning, bekräfta att medlemsstaten kommer att följa den rapporteringsskyldighet som anges i punkt 130 i riktlinjerna.

☐ Ja

☐ Nej

15.13   Andra upplysningar som anses relevanta för bedömningen av stödåtgärden enligt detta avsnitt:

 

 

 

 

 

16.   Stöd som finansieras genom skatteliknande avgifter

Detta avsnitt ska fyllas i vid anmälan av en stödåtgärd som finansieras genom speciella avgifter som läggs på vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter oberoende av deras ursprung, i synnerhet skatteliknande avgifter, i enlighet med avsnitt 5.5 i riktlinjerna.

16.1   Finansieras stödordningen genom speciella avgifter som läggs på vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter oberoende av deras ursprung, i synnerhet skatteliknande avgifter?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, ange i detalj hur stödordningen finansieras:

 

 

 

 

 

16.2   Gynnar stödet även inhemska och importerade produkter?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, visa hur ordningen gynnar både inhemska och importerade produkter:

 

 

 

 

16.3   Ange hur de medel som erhållits genom skatteliknande avgifter används:

 

 

 

 

 

16.4   Andra upplysningar som anses relevanta för bedömningen av stödåtgärden enligt detta avsnitt:

 

 

 

 

 

17.   Driftstöd i de yttersta randområdena

Detta avsnitt ska fyllas i vid anmälan av en stödåtgärd som utgör driftstöd i de yttersta randområdena i syfte att mildra specifika svårigheter i dessa regioner till följd av deras isolering, ökaraktär och ytterst avlägsna belägenhet, i enlighet med avsnitt 5.6 i riktlinjerna.

17.1   Utgör stödet driftstöd i de yttersta randområdena i syfte att mildra specifika svårigheter i dessa regioner till följd av deras isolering, ökaraktär och ytterst avlägsna belägenhet?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, beskriv vilken typ av driftstöd som beviljas och ange målregionen eller -regionerna

 

 

 

17.2   Ange de specifika begränsningar i regionen eller regionerna som stödet syftar till att mildra och beskriv hur stödet ska kunna uppnå detta mål;

Observera att det enligt punkt 113 i riktlinjerna endast är begränsningar till följd av de yttersta randområdenas isolering, ökaraktär och ytterst avlägsna belägenhet som får beaktas.

 

 

 

 

 

 

17.3   Ange de merkostnader som följer av de särskilda begränsningarna och metoden för att beräkna dem och visa att stödet inte går utöver vad som är nödvändigt för att mildra svårigheterna i de yttersta randområdena.

 

 

 

 

 

 

17.4   Har medlemsstaten, för att undvika överkompensation, tagit hänsyn till andra typer av offentliga åtgärder, i förekommande fall inbegripet kompensation för merkostnader i de yttersta randområdena med avseende på fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt artiklarna 70, 71 och 72 i förordning (EU) nr 508/2014 och stöd för genomförandet av kompensationsplaner enligt artikel 73 i den förordningen?

☐ Ja

☐ Nej

Om svaret är ja, ange hur överkompensation undviks:

 

 

 

 

 

 

17.5   Andra upplysningar som anses relevanta för bedömningen av stödåtgärden enligt detta avsnitt:

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Stöd för andra åtgärder

Detta avsnitt ska fyllas i vid anmälan av ett stöd som inte motsvarar någon av de typer av stöd som avses i avsnitten 4 och 5.1–5.6 i riktlinjerna, men som medlemsstaten ändå avser att tillhandahålla eller tillhandahåller, i enlighet med avsnitt 5.7 i riktlinjerna.

18.1   Avser medlemsstaten att tillhandahålla eller tillhandahåller den ett stöd som inte motsvarar någon av de typer av stöd som avses i avsnitten 4 eller 5.1–5.6 i riktlinjerna?

☐ Ja

☐ Nej

18.2   Beskriv stödåtgärden och dess mål i detalj:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3   Utöver den information som föreskrivs i punkterna 1–9, lämna all ytterligare information som visar att stödet är förenligt med de principer som anges i avsnitt 3 i riktlinjerna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/44


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2106

av den 1 december 2016

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 vad gäller införande av särskilda villkor för import av kryddor från Etiopien, jordnötter från Argentina och hasselnötter från Azerbajdzjan och om ändring av de särskilda villkoren för import av torkade fikon och hasselnötter från Turkiet samt jordnötter från Indien

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b ii, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 (2) införs särskilda villkor för importen av vissa foder och livsmedel från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner.

(2)

Sedan 2015 har det inkommit flera anmälningar om höga halter av aflatoxiner och ochratoxin A i (blandningar av) kryddor från Etiopien via systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF). För att skydda människors och djurs hälsa i unionen måste det fastställas ytterligare garantier för kryddor från Etiopien.

(3)

En ökning av konstaterade fall av bristande efterlevnad av unionens lagstiftning om aflatoxiner har nyligen rapporterats via RASFF för jordnötter från Argentina och hasselnötter från Azerbajdzjan. Båda dessa varor hade förtecknats för strängare offentlig kontroll av import inom ramen för kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (3) och har avförts från förteckningen efter goda resultat av de offentliga kontrollerna. På grund av den senaste tidens ökning av konstaterade fall av bristande efterlevnad är det nödvändigt att fastställa ytterligare garantier och att säkerställa att den behöriga myndigheten i ursprungslandet utför nödvändiga kontroller före export till unionen. Kravet på att varje sändning av jordnötter från Argentina och hasselnötter från Azerbajdzjan för import till unionen ska åtföljas av ett hälsointyg är nödvändigt för att skydda människors och djurs hälsa i unionen.

(4)

Det bör noteras att foderblandningar och sammansatta livsmedel som innehåller de foder eller livsmedel som omfattas av de särskilda villkoren i denna förordning i en mängd över 20 % även omfattas av de särskilda villkoren i denna förordning. Det bör även noteras att 20 % avser summan av de produkter som omfattas av de särskilda villkoren i denna förordning.

(5)

Med tanke på att sändningar i vissa fall har anlänt till det fastställda importstället (DPI) utan att de relevanta uppgifterna i den gemensamma handlingen vid införsel (CED) fyllts i för dokumentkontroll, bör det uttryckligen föreskrivas att sändningen endast får omlastas till ett fastställt importställe efter uppvisande av en ifylld CED-handling för dokumentkontroll.

(6)

På grundval av resultaten av testerna under den offentliga kontrollen bör följande ändringar göras avseende produkter som omfattas av särskilda villkor och/eller kontrollfrekvenser: minskning av provtagningsfrekvensen för torkade fikon från Turkiet med tanke på de goda resultaten av testerna, minskning av provtagningsfrekvensen för jordnötter från Indien med tanke på de goda resultaten av testerna, ökning av provtagningsfrekvensen för hasselnötter från Turkiet med tanke på ökningen av konstaterade fall av bristande efterlevnad genom RASFF.

(7)

Dessutom bör KN-numret för torkade frukter av släktet Capsicum, hela, med undantag av sötpaprika (Capsicum annuum), uppdateras för att anpassa tillämpningsområdet till uppgifterna om Capsicum annuum, krossad eller malen, dvs. exklusive släktet Pimenta.

(8)

Genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande led läggas till som led l, m och n:

”l)

Kryddor med ursprung i eller avsända från Etiopien.

m)

Jordnötter med skal, skalade jordnötter, jordnötssmör och jordnötter på annat sätt beredda eller konserverade (foder och livsmedel) med ursprung i eller avsända från Argentina.

n)

Hasselnötter med skal, skalade hasselnötter, blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller hasselnötter, hasselnötspasta, beredda eller konserverade hasselnötter, inbegripet blandningar, mjöl och pulver av hasselnötter, hackade, skivade och krossade hasselnötter samt hasselnötsolja med ursprung i eller avsända från Azerbajdzjan.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Denna förordning ska även tillämpas på foder och livsmedel som beretts av de foder och livsmedel som avses i punkt 1 och på foderblandningar och sammansatta livsmedel som innehåller de foder eller livsmedel som avses i punkt 1 i mängder över 20 % av antingen en enstaka produkt eller som summan av de produkter som avses i punkt 1.”

2.

I artikel 5.2 ska följande led läggas till som led j, k och l:

”j)

ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling, för livsmedel från Etiopien,

k)

National Agri-Food Health and Quality Service (Senasa), för livsmedel och foder från Argentina,

l)

Consumer Commodity Expertise Centre (CCEC) vid State Service for Antimonopoly Policy and Protection of Consumer Rights (SSAPPCR) som sorterar under Ministry of Economic Development (MED), för livsmedel från Azerbajdzjan.”

3.

I artikel 9.4 ska första meningen ersättas med följande:

”Tullmyndigheterna ska tillåta att sändningen omlastas till ett fastställt importställe sedan kontrollerna i punkt 2 utförts med goda resultat och de relevanta uppgifterna i del II av CED-handlingen (II.3, II.5, II.8 och II.9) har fyllts i och foder- och livsmedelsföretagaren eller dennes företrädare fysiskt eller elektroniskt har visat upp en ifylld CED-handling för tullmyndigheterna.”

4.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Sändningar av de foder och livsmedel som avses i artikel 1.1 l, m och n och som lämnade ursprungslandet före denna förordnings ikraftträdande får importeras till unionen även om de inte åtföljs av ett hälsointyg och provtagnings- och analysresultat.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 av den 13 augusti 2014 om införande av särskilda villkor för importen av vissa foder och livsmedel från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner och om upphävande av förordning (EG) nr 1152/2009 (EUT L 242, 14.8.2014, s. 4).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).


BILAGA

Bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande uppgifter ska läggas till:

Foder och livsmedel

(avsedd användning)

KN-nr (1)

Taric-undernummer

Ursprungsland eller avsändningsland

Fysiska kontroller och identitetskontroller (frekvens i procent) vid import

”—

Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda

0904

 

Etiopien (ET)

50

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor

0910

(Livsmedel – torkade kryddor)

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Argentina (AR)

5

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

(Foder och livsmedel)

 

Hasselnötter (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Azerbajdzjan (AZ)

20”

Hasselnötter (Corylus sp.), skalade

0802 22 00

Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller hasselnötter

ex 0813 50

Hasselnötspasta

ex 2007 10 eller ex 2007 99

Hasselnötter, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar

ex 2008 19

Mjöl och pulver av hasselnötter

ex 1106 30 90

Hackade, skivade eller krossade hasselnötter

ex 0802 22 00

Hackade, skivade eller krossade hasselnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

ex 2008 19

Hasselnötsolja

ex 1515 90 99

(Livsmedel)

 

2.

Den femte posten om torkade fikon, blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller fikon, fikonpasta samt fikon, beredda eller konserverade, inbegripet blandningar från Turkiet ska ersättas med följande:

”—

Fikon, torkade

0804 20 90

 

Turkiet (TR)

10”

Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller fikon

ex 0813 50

Fikonpasta

ex 2007 10 eller ex 2007 99

Fikon, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar

ex 2008 99 eller ex 2008 97

(Livsmedel)

 

3.

Den sjätte posten om hasselnötter, blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller hasselnötter, hasselnötter, beredda eller konserverade, inbegripet blandningar, mjöl och pulver av hasselnötter, hackade, skivade och krossade hasselnötter samt hasselnötsolja från Turkiet ska ersättas med följande:

”—

Hasselnötter (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Turkiet (TR)

5”

Hasselnötter (Corylus sp.), skalade

0802 22 00

Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller hasselnötter

ex 0813 50

Hasselnötspasta

ex 2007 10 eller ex 2007 99

Hasselnötter, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar

ex 2008 19

Mjöl och pulver av hasselnötter

ex 1106 30 90

Hackade, skivade eller krossade hasselnötter

ex 0802 22 00

Hackade, skivade eller krossade hasselnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

ex 2008 19

Hasselnötsolja

ex 1515 90 99

(Livsmedel)

 

4.

Den nionde posten om jordnötter med skal, skalade jordnötter, jordnötssmör samt jordnötter på annat sätt beredda eller konserverade från Indien ska ersättas med följande:

”—

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Indien (IN)

10”

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

(Foder och livsmedel)

 

5.

Den tolfte posten om Capsicum annuum, hela, krossade eller malda, torkade frukter av släktet Capsicum, hela, med undantag av sötpaprika (Capsicum annuum) samt muskotnöt (Myristica fragrans) från Indien ska ersättas med följande:

”—

Capsicum annuum, hela

0904 21 10

 

Indien (IN)

20”

Capsicum annuum, krossade eller malda

ex 0904 22 00

10

Torkade frukter av släktet Capsicum, hela, med undantag av sötpaprika (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

 

Muskotnöt (Myristica fragrans)

0908 11 00 ,

0908 12 00

 

(Livsmedel – torkade kryddor)

 

 


2.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/50


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2107

av den 1 december 2016

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 vad gäller förteckningen över foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentlig kontroll vid import

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 15.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (2) fastställs bestämmelser om strängare offentlig kontroll av import av de foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga I till den förordningen (nedan kallad förteckningen) vid införselställena till de territorier som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004.

(2)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 669/2009 ska förteckningen ses över regelbundet och minst två gånger om året, med beaktande av åtminstone de informationskällor som anges i den artikeln.

(3)

Förekomsten och relevansen av livsmedelstillbud som nyligen anmälts genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder, resultaten från revisioner som direktoratet för hälsa och livsmedel: revision och analys vid generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet har genomfört i tredjeländer samt de rapporter om sändningar av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som medlemsstaterna har lämnat till kommissionen i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 669/2009 visar att förteckningen bör ändras.

(4)

De relevanta informationskällorna visar att nya risker uppkommit, i synnerhet när det gäller sändningar av jordnötter och produkter därav från Bolivia, sesamfrön och auberginer från Uganda, ananas från Benin, bordsdruvor från Egypten och granatäpplen från Turkiet, vilket kräver att en strängare offentlig kontroll införs. Poster avseende dessa sändningar bör därför läggas till i förteckningen.

(5)

Förteckningen bör även ändras genom att kontrollfrekvensen höjs för de varor där tillgänglig information visar på större brister i efterlevnaden av den relevanta unionslagstiftningen och för vilka en strängare offentlig kontroll därmed är motiverad. Posten i förteckningen avseende citroner från Turkiet bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Förteckningen bör dessutom ändras genom att kontrollfrekvensen sänks för de varor där de ovannämnda informationskällorna visar att det skett en förbättring totalt sett i efterlevnaden av den relevanta unionslagstiftningen och där den befintliga nivån av offentlig kontroll inte längre är motiverad. Posterna i förteckningen avseende pistaschmandlar från Förenta staterna och pitahaya (drakfrukt) från Vietnam bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

För att säkerställa enhetlighet och tydlighet bör bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

(8)

Förordning (EG) nr 669/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).


BILAGA

”BILAGA I

Foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentlig kontroll vid de utsedda införselställena

Foder och livsmedel

(avsedd användning)

KN-nr (1)

Taric-undernummer

Ursprungsland

Fara

Fysiska kontroller och identitetskontroller (frekvens i procent)

Ananas

(Livsmedel – färska eller kylda)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (3)

20

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

 

(Foder och livsmedel)

 

 

Sparrisböna

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ,

ex 0710 22 00

10

10

Kambodja (KH)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (4)

50

Auberginer (Solanum melongena)

0709 30 00 ,

ex 0710 80 95

72

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Kinesisk bladselleri (Apium graveolens)

(Livsmedel – färska eller kylda örter)

ex 0709 40 00

20

Kambodja (KH)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(andra ätbara kålarter, daggkål ”kinesisk broccoli”) (6)

(Livsmedel – färska eller kylda)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester (2)

50

Te, även aromatiserat

(Livsmedel)

0902

 

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (7)

10

Sparrisböna

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ,

ex 0710 22 00

10

10

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (8)

20

Sötpaprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ,

0710 80 51

 

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

 

 

Jordgubbar

(Livsmedel – färska eller kylda)

0810 10 00

 

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (9)

10

Sötpaprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ,

0710 80 51

 

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (10)

10

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

 

 

Bordsdruvor

(Livsmedel – färska eller kylda)

0806 10 10

 

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (3)

20

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

 

(Foder och livsmedel)

 

 

Hasselnötter, med skal

0802 21 00

 

Georgien (GE)

Aflatoxiner

20

Hasselnötter, skalade

0802 22 00

 

(Livsmedel)

 

 

Palmolja

(Livsmedel)

1511 10 90 ,

1511 90 11 ,

 

Ghana (GH)

Färgämnet Sudan (11)

50

ex 1511 90 19 ,

1511 90 99

90

Sesamfrön

(Livsmedel – färska eller kylda)

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella (12)

20

Enzymer, enzympreparat

(Foder och livsmedel)

3507

 

Indien (IN)

Kloramfenikol

50

Ärter med skida (ospritade)

(Livsmedel – färska eller kylda)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (13)

10

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

 

(Foder och livsmedel)

 

 

Hallon

0811 20 31 ,

 

Serbien (RS)

Norovirus

10

(Livsmedel – frysta)

ex 0811 20 11 ,

ex 0811 20 19

10

10

Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus spp.) och produkter därav

(Livsmedel)

ex 1207 70 00 ,

ex 1106 30 90 ,

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

 

(Foder och livsmedel)

 

 

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska eller kylda)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (14)

10

Sparrisböna

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ,

ex 0710 22 00

10

10

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (15)

20

Auberginer (Solanum melongena)

0709 30 00 ,

ex 0710 80 95

72

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Torkade aprikoser

0813 10 00

 

Turkiet (TR)

Sulfiter (16)

10

Aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 50 61

 

(Livsmedel)

 

 

Citroner (Citrus limon, Citrus limonum)

(Livsmedel – färska, kylda eller torkade)

0805 50 10

 

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester (2)

20

Sötpaprika (Capsicum annuum)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

0709 60 10 ,

0710 80 51

 

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (17)

10

Vinblad

(Livsmedel)

ex 2008 99 99

11, 19

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (18)

50

Granatäpplen

(Livsmedel – färska eller kylda)

ex 0810 90 75

30

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (19)

20

Auberginer (Solanum melongena)

0709 30 00 ,

ex 0710 80 95

72

Uganda (UG)

Bekämpningsmedelsrester (2)

20

Röd aubergin (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ,

ex 0710 80 95

80

72

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Sesamfrön

(Livsmedel – färska eller kylda)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

Pistaschmandlar, med skal

0802 51 00

 

Förenta staterna (US)

Aflatoxiner

10

Pistaschmandlar, skalade

0802 52 00

 

(Livsmedel)

 

 

Torkade aprikoser

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiter (16)

50

Aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 50 61

 

(Livsmedel)

 

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (20)

50

Basilika (helig, söt)

ex 1211 90 86

20

Mynta

ex 1211 90 86

30

Persilja

ex 0709 99 90

40

(Livsmedel – färska eller kylda örter)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (20)

50

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Livsmedel – färska eller kylda)

 

 

Pitahaya (drakfrukt)

(Livsmedel – färska eller kylda)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (20)

10


(1)  Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer anges KN-numret med ”ex”.

(2)  Resthalter av åtminstone de bekämpningsmedel som anges i kontrollprogrammet antaget i enlighet med artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1) som kan analyseras med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera resthalter (endast övervakning av bekämpningsmedel i eller på produkter av vegetabiliskt ursprung).

(3)  Resthalter av etefon.

(4)  Resthalter av klorbufam.

(5)  Resthalter av fentoat.

(6)  Arter av Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Även kallad ”Kai Lan”, ”Gai Lan”, ”Gailan”, ”Kailan” och ”Jielan”.

(7)  Resthalter av trifluralin.

(8)  Resthalter av acefat, aldikarb (summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb), amitraz (amitraz inklusive metaboliter innehållande 2,4-dimetylanilin, uttryckt som amitraz), diafentiuron, dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer), ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram) och metiokarb (summan av metiokarb, metiokarbsulfoxid och metiokarbsulfon, uttryckt som metiokarb).

(9)  Resthalter av hexaflumuron, metiokarb (summan av metiokarb, metiokarbsulfoxid och metiokarbsulfon, uttryckt som metiokarb), fentoat och tiofanatmetyl.

(10)  Resthalter av dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter innehållande 2,4,6-triklorofenol, uttryckt som prokloraz), tiofanatmetyl och triforin.

(11)  I denna bilaga avses med färgämnet Sudan något av de kemiska ämnena i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9), ii) Sudan II (CAS-nummer 3118-97-6), iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9), iv) Scarlet Red, eller Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6).

(12)  Referensmetod EN/ISO 6579 (den senaste uppdaterade versionen av detektionsmetoden) eller en metod som validerats mot den enligt den senaste versionen av EN/ISO 16140 eller andra liknande protokoll som är internationellt accepterade.

(13)  Resthalter av acefat och diafentiuron.

(14)  Resthalter av formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid), protiofos och triforin.

(15)  Resthalter av acefat, dikrotofos, protiofos, kvinalfos och triforin.

(16)  Referensmetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(17)  Resthalter av diafentiuron, formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid) och tiofanatmetyl.

(18)  Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram) och metrafenon.

(19)  Resthalter av prokloraz.

(20)  Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram), fentoat och kvinalfos.”


2.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2108

av den 1 december 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

CL

115,2

MA

90,5

TR

95,4

ZZ

100,4

0707 00 05

MA

68,5

TR

144,7

ZZ

106,6

0709 93 10

MA

95,3

TR

147,3

ZZ

121,3

0805 20 10

MA

70,1

TR

71,7

ZA

138,5

ZZ

93,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

114,6

MA

63,3

PE

95,4

TR

79,2

ZZ

88,1

0805 50 10

CL

90,0

TR

90,5

ZZ

90,3

0808 10 80

US

100,7

ZA

155,4

ZZ

128,1

0808 30 90

CN

87,5

TR

126,8

ZZ

107,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

2.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/59


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV (EU) 2016/2109

av den 1 december 2016

om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG vad gäller upptagande av nya arter och det botaniska namnet på arten Lolium × boucheanum Kunth

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (1), särskilt artikel 2.1 A, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 2.1 A a i direktiv 66/401/EEG förtecknas Lolium × boucheanum Kunth. Internationella frökontrollorganisationen ändrade nyligen det botaniska namnet på Lolium × boucheanum Kunth till Lolium × hybridum Hausskn. Namnet på denna art bör således ändras i direktiv 66/401/EEG.

(2)

I kommissionens beslut 2009/109/EG (2) föreskrivs om anordnande av ett tidsbegränsat försök för att bedöma om vissa arter som inte omfattas av direktiv 66/401/EEG ska få saluföras som eller i utsädesblandningar. Erfarenheterna från detta tidsbegränsade försök har visat att arterna Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum och Vicia benghalensis bidrar till etablering av nya utsädesblandningar av foderväxter som erbjuder lösningar för betesmarker och fodergrödor som är motståndskraftiga och produktiva och värnar den biologiska mångfalden. Dessa arter bör därför upptas i förteckningen över arter i artikel 2.1 A b i direktiv 66/401/EEG.

(3)

På grundval av de tekniska erfarenheterna från det tidsbegränsade försöket bör det för var och en av dessa arter fastställas vissa krav på lägsta grobarhet, lägsta renhetsgrad, högsta tillåtna inblandning av frön av andra växtarter, högsta tillåtna inblandning av frön av andra växtarter i ett prov med vikt samt märkning.

(4)

Direktiv 66/401/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 66/401/EEG

Direktiv 66/401/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.1 A ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska texten ”Lolium × boucheanum Kunth” ersättas med texten ”Lolium × hybridum Hausskn”.

b)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

Fabaceae (Leguminosae)

Baljväxter

Biserrula pelecinus L.

Sågväppling

Galega orientalis Lam.

Fodergetruta

Hedysarum coronarium L.

Rosenväppling

Lathyrus cicera L.

Rödvial

Lotus corniculatus L.

Käringtand

Lupinus albus L.

Vitlupin

Lupinus angustifolius L.

Blålupin

Lupinus luteus L.

Gullupin

Medicago doliata Carmign.

Pigglusern

Medicago italica (Mill.) Fiori

Skivlusern

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Mattlusern

Medicago lupulina L.

Humlelusern

Medicago murex Willd.

Klotlusern

Medicago polymorpha L.

Tagglusern

Medicago rugosa Desr.

Rynklusern

Medicago sativa L.

Blålusern

Medicago scutellata (L.) Mill.

Snäcklusern

Medicago truncatula Gaertn.

Tornlusern

Medicago × varia T. Martyn Sand

Mellanlusern

Onobrychis viciifolia Scop.

Esparsett

Ornithopus compressus L.

Gulserradella

Ornithopus sativus Brot.

Serradella

Pisum sativum L. (partim)

Ärt

Trifolium alexandrinum L.

Alexandrinerklöver

Trifolium fragiferum L.

Smultronklöver

Trifolium glanduliferum Boiss.

Glandelklöver

Trifolium hirtum All.

Rosenklöver

Trifolium hybridum L.

Alsikeklöver

Trifolium incarnatum L.

Blodklöver

Trifolium isthmocarpum Brot.

Saltklöver

Trifolium michelianum Savi

Sumpklöver

Trifolium pratense L.

Rödklöver

Trifolium repens L.

Vitklöver

Trifolium resupinatum L.

Doftklöver

Trifolium squarrosum L.

Spärrklöver

Trifolium subterraneum L.

Grävklöver

Trifolium vesiculosum Savi

Pilbladsklöver

Trigonella foenum-graecum L.

Bockhornsklöver

Vicia benghalensis L.

Purpurvicker

Vicia faba L.

Åkerböna

Vicia pannonica Crantz

Ungersk vicker

Vicia sativa L.

Fodervicker

Vicia villosa Roth

Luddvicker”.

c)

I led c ska följande införas efter ”Phacelia tanacetifolia Benth. Honungsört”:

Plantago lanceolata L.

Svartkämpar”

2.

I artikel 3.1 ska texten ”Lolium × boucheanum Kunth” ersättas med texten ”Lolium × hybridum Hausskn”.

3.

Bilagorna II och III ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2017 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2018.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Kommissionens beslut 2009/109/EG av den 9 februari 2009 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med vissa undantag avseende saluföring av utsädesblandningar som är avsedda att användas som foderväxter i enlighet med rådets direktiv 66/401/EEG för att fastställa om vissa arter som inte förtecknas i rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/55/EG eller 2002/57/EG uppfyller kraven för att kunna tas upp i artikel 2.1 A i direktiv 66/401/EEG (EUT L 40, 11.2.2009, s. 26).


BILAGA

Bilagorna II och III till direktiv 66/401/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke ska läggas till i punkt I.1 efter uppgifterna om Pisum sativum, Vicia faba:

”—

Trifolium subterraneum, Medicago spp., utom M. lupulina, M. sativa, M. × varia:

För produktion av basutsäde: 99,5 %.

För produktion av certifikatutsäde för ytterligare uppförökning: 98 %.

För produktion av certifikatutsäde: 95 %.”

b)

Tabellen i punkt I.2 A ska ersättas med följande:

”Art

Grobarhet

Analytisk renhetsgrad

Högsta tillåtna inblandning av frön av andra växtarter i ett prov med vikt enligt kolumn 4 i bilaga III (totalt per kolumn)

Villkor om inblandning av frön av Lupinus spp. av annan färg och bittra lupinfrön

Lägsta grobarhet

(% av rent frö)

Högsta tillåtna inblandning av hårda frön

(% av rent frö)

Lägsta renhetsgrad

(viktprocent)

Högsta tillåtna inblandning av frön av andra växtarter

(viktprocent)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. utom Rumex acetosella och Rumex maritimus

Totalt

Enstaka art

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

× Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × hybridum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Galega orientalis

60 (a) (b)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (k)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

20

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)”

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago italica

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago murex

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago polymorpha

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago rugosa

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j)(k)

10

 

Medicago truncatula

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium michelianum

75 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium squarrosum

75 (b)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium subterraneum

80 (b)

40

97

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Vicia benghalensis

80 (b)

20

97 (e)

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Övriga arter

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

c)

Punkt I.2 B e ska ersättas med följande:

”e)

Inblandning med totalt högst 0,5 viktprocent av frön av Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba och Vicia spp. i utsäde av en annan av de berörda arterna ska inte betraktas som en förorening.”

d)

Tabellen i punkt II.2 A ska ersättas med följande:

”Art

Högsta tillåtna inblandning av frön av andra växtarter

Andra standarder eller villkor

Totalt

(viktprocent)

Inblandning (antal frön) i ett prov med vikt enligt kolumn 4 i bilaga III

(totalt per kolumn)

Enstaka art

Rumex spp. utom Rumex acetosella och Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

× Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × hybridum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

0,3

20

5

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

0 (d)

 

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Medicago doliata

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago italica

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago littoralis

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago lupulina

0,3

20

5

0 (e)

(j)

Medicago murex

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago polymorpha

0,3

20

5

 

Medicago rugosa

0,3

20

5

 

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Medicago scutellata

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago truncatula

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Ornithopus compressus

0,3

20

5

 

 

 

 

Ornithopus sativus

0,3

20

5

 

 

 

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium fragiferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium glanduliferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hirtum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium isthmocarpum

0,3

20

5

(j)

Trifolium michelianum

0,3

20

5

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium squarrosum

0,3

20

5

Trifolium subterraneum

0,3

20

5

(j)

Trifolium vesiculosum

0,3

20

5

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia benghalensis

0,3

20

5

0 (d)

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Övriga arter

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

(j)”

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Plantago lanceolata

0,3

20

3

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

e)

Punkt III.7 ska ersättas med följande:

”7.

I Vicia spp. ska en total högsta inblandning med 6 viktprocent av frön av Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis eller besläktade odlade arter i en annan berörd art inte betraktas som en förorening.”

f)

Punkt III.8 ska ersättas med följande:

”8.

I Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa och Vicia benghalensis ska lägsta renhetsgrad vara 97,0 viktprocent.”

g)

Följande punkt ska läggas till som punkt III.9:

”9.

För Lathyrus cicera ska lägsta renhetsgrad vara 90 viktprocent. Inblandning med totalt högst 5 viktprocent av frön av liknande odlade arter ska inte betraktas som en förorening.”

2.

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

PARTI- OCH PROVVIKTER

Art

Högsta partivikt

(ton)

Lägsta vikt för prov som tas från ett parti

(gram)

Provvikt för fastställande av antal enligt kolumnerna 12–14 i avsnitt I.2 A i bilaga II och kolumnerna 3–7 i avsnitt II.2 A i bilaga II

(gram)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

× Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × hybridum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense