ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 308

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
16 november 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1995 av den 11 november 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/1996 av den 15 november 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1997 av den 15 november 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 vad gäller ändringar av landsbygdsprogram och övervakning av åtgärder för att stödja integration av tredjelandsmedborgare, och om rättelse av den förordningen

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1998 av den 15 november 2016 om återtagande av godtagandet av åtagandet för fem exporterande tillverkare enligt genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1999 av den 15 november 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2016/2000 av den 15 november 2016 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

20

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/2001 av den 15 november 2016 om unionens bidrag till inrättandet och säker förvaltning av en bank för låganrikat uran under kontroll av Internationella atomenergiorganet (IAEA) inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

22

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2002 av den 8 november 2016 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 91/68/EEG, bilaga III till kommissionens beslut 2010/470/EU och bilaga II till kommissionens beslut 2010/472/EU rörande handel med och import till unionen av får och getter samt av sperma från får och getter vad gäller bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati [delgivet med nr C(2016) 7026]  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2016/2003 av den 14 november 2016 om ändring av besluten 2009/300/EG, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU och 2012/721/EU i syfte att förlänga giltighetsperioden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter [delgivet med nr C(2016) 7218]  ( 1 )

59

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2004 av den 14 november 2016 om ändring av genomförandebeslut 2013/780/EU om undantag från artikel 13.1 ii i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Amerikas förenta stater [delgivet med nr C(2016) 7181]

62

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1995

av den 11 november 2016

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 juli 2013 bemyndigade rådet kommissionen att i samband med Republiken Kroatiens anslutning till unionen inleda förhandlingar med vissa andra medlemmar i Världshandelsorganisationen enligt artikel XXIV.6 i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994.

(2)

Kommissionen har fört förhandlingar i enlighet med de förhandlingsdirektiv som har antagits av rådet.

(3)

Dessa förhandlingar har slutförts och ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i Gatt 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (nedan kallat avtalet) paraferades den 12 juli 2016.

(4)

Avtalet bör undertecknas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i Gatt 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen bemyndigas härmed, med förbehåll för att avtalet ingås (1).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 11 november 2016.

På rådets vägnar

P. ŽIGA

Ordförande


(1)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om dess ingående.


FÖRORDNINGAR

16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/3


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1996

av den 15 november 2016

om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 (1), särskilt artikel 32.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien.

(2)

Två enheter bör avföras från förteckningen över enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt avsnitt B i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.

(3)

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2016.

På rådets vägnar

I. KORČOK

Ordförande


(1)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.


BILAGA

I.

Följande enheter och de tillhörande uppgifterna ska avföras från förteckningen i avsnitt B i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1997

av den 15 november 2016

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 vad gäller ändringar av landsbygdsprogram och övervakning av åtgärder för att stödja integration av tredjelandsmedborgare, och om rättelse av den förordningen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (1), särskilt artiklarna 12, 66.5, 67 och 75.5, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 4.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 (2) fastställs det högsta antal ändringar av landsbygdsprogram som medlemsstaterna får lämna in till kommissionen. Erfarenheten har visat att det högsta antalet programändringar bör ökas för att ge medlemsstaterna möjlighet att lämna in ett begränsat antal ytterligare ändringar under programperioden. De fall där det högsta antalet programändringar inte är tillämpligt bör klargöras och bör omfatta ändringar som avser vidtagande av vissa nödåtgärder eller den nya avgränsning av områden med väsentliga naturliga begränsningar som avses i artikel 32.5 b i förordning (EU) nr 1305/2013.

(2)

Landsbygdsprogrammens framgång beror inte bara på god förvaltning och att programmen genomförs fullt ut, utan också på en beredskap att anpassa dem till nya utmaningar och ändrade omständigheter, såsom migrationskrisen. För att säkerställa en god samordning mellan alla befintliga interventionsmekanismer bör stöd från Ejflu till åtgärder för att stödja integration av tredjelandsmedborgare övervakas på unionsnivå.

(3)

I del 2 punkt 1 i bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 har Leader-logotypen felaktigt inte införts. Detta bör rättas. I punkt 1 i bilaga IV bör hänvisningen till mindre gynnade områden rättas. Den bör ersättas med en hänvisning till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar.

(4)

Genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från landsbygdsutvecklingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2.   Programändringar av den typ som avses i artikel 11 a i i förordning (EU) nr 1305/2013 får föreslås högst tre gånger under programperioden.

För alla andra typer av ändringar gemensamt

a)

får det för varje kalenderår och varje program lämnas in ett enda ändringsförslag, med undantag för år 2023 då fler än ett enda ändringsförslag får lämnas in för ändringar som uteslutande gäller anpassningen av finansieringsplanen, inbegripet eventuella ändringar av indikatorplanen,

b)

får det för varje program lämnas in tre ytterligare ändringsförslag under programperioden.

Det högsta antal ändringar som avses i första och andra styckena ska inte tillämpas

a)

om det behöver vidtas nödåtgärder på grund av naturkatastrofer, andra katastrofer eller allvarliga klimathändelser som formellt har erkänts av den behöriga nationella offentliga myndigheten, eller på grund av en betydande och plötslig förändring i de socioekonomiska villkoren i medlemsstaten eller regionen, inbegripet betydande och plötsliga demografiska förändringar till följd av migration eller flyktingmottagande,

b)

om en ändring är nödvändig till följd av en ändring av unionens regelverk,

c)

som en följd av den resultatöversyn som avses i artikel 21 i förordning (EU) nr 1303/2013,

d)

vid en ändring av det planerade EJFLU-bidrag per år som avses i artikel 8.1 h i i förordning (EU) nr 1305/2013 till följd av utvecklingen i den årliga fördelning per medlemsstat som avses i artikel 58.7 i den förordningen; de föreslagna ändringarna får omfatta följdändringar i beskrivningen av åtgärderna,

e)

vid ändringar gällande införandet av finansieringsinstrument som avses i artikel 37 i förordning (EU) nr 1303/2013, eller

f)

vid ändringar gällande införandet av den nya avgränsning som avses i artikel 32.5 b i förordning (EU) nr 1305/2013.”

2.

Artikel 5.4 ska ersättas med följande:

”4.   Med undantag för nödåtgärder till följd av naturkatastrofer, andra katastrofer eller allvarliga klimathändelser som formellt har erkänts av den behöriga nationella offentliga myndigheten, eller till följd av en betydande och plötslig förändring i de socioekonomiska villkoren i medlemsstaten eller regionen, inbegripet betydande och plötsliga demografiska förändringar till följd av migration eller flyktingmottagande, ändringar av den rättsliga ramen eller ändringar till följd av den resultatöversyn som avses i artikel 21 i förordning (EU) nr 1303/2013, får begäran om ändring av den nationella ramen enligt punkt 2 lämnas in endast en gång per kalenderår före den 1 april. Genom undantag från artikel 4.2 andra stycket får ändringar i program som följer av en sådan översyn göras utöver de ändringsförslag som lämnats in i enlighet med det stycket.”

3.

Artikel 14.4 ska ersättas med följande:

”4.   För typer av insatser där ett potentiellt bidrag till fokusområden som avses i artikel 5 första stycket led 2 a, artikel 5 första stycket leden 5 a–d och artikel 5 första stycket led 6 a i förordning (EU) nr 1305/2013 identifieras, eller för typer av insatser där ett potentiellt bidrag till integration av tredjelandsmedborgare identifieras, ska den elektroniska registrering av insatserna som avses i artikel 70 i förordning (EU) nr 1305/2013 med hjälp av flaggor identifiera de fall där en insats har en komponent som bidrar till ett eller flera av dessa fokusområden eller mål.”

4.

Bilagorna III, IV och VII ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 227, 31.7.2014, s. 18).


BILAGA

Bilagorna III, IV och VII till genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I del 2 punkt 1 i bilaga III ska led b ersättas med följande:

”b)

För de insatser och de åtgärder som finansieras av Leader, Leader-logotypen:

Image

”.

2.

I punkt 1 i bilaga IV ska indikator C32 ersättas med följande:

”C32.

Områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar”.

3.

I punkt 1 b i bilaga VII ska posten ”Tabell C” ersättas med följande:

”—

Tabell C: Fördelning på relevanta utfall och åtgärder efter typ av område, kön och/eller ålder, och efter insatser som bidrar till integration av tredjelandsmedborgare”.


16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1998

av den 15 november 2016

om återtagande av godtagandet av åtagandet för fem exporterande tillverkare enligt genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad den grundläggande antidumpningsförordningen), särskilt artikel 8,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (2) (nedan kallad den grundläggande antisubventionsförordningen), särskilt artikel 13,

efter att ha informerat medlemsstaterna, och

av följande skäl:

A.   ÅTAGANDE OCH ANDRA GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(1)

Genom förordning (EU) nr 513/2013 (3) införde Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) en preliminär antidumpningstull på import till Europeiska unionen (nedan kallad unionen) av solcellsmoduler av kristallint kisel (nedan kallade moduler) och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina).

(2)

En grupp exporterande tillverkare gav den kinesiska handelskammaren för import och export av maskiner och elektroniska produkter (nedan kallad CCCME) i uppdrag att göra ett prisåtagande till kommissionen för deras räkning, vilket den gjorde. Det framgår av villkoren för detta prisåtagande att det utgör en rad individuella prisåtaganden för varje exporterande tillverkare som av praktiska skäl samordnas av CCCME.

(3)

Kommissionen godtog genom beslut 2013/423/EU (4) detta prisåtagande med avseende på den preliminära antidumpningstullen. Genom förordning (EU) nr 748/2013 (5) ändrade kommissionen förordning (EU) nr 513/2013 för att införa de nödvändiga tekniska ändringarna till följd av godtagandet av åtagandet med avseende på den preliminära antidumpningstullen.

(4)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 (6) införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på import till unionen av moduler och celler med ursprung i eller avsända från Kina (nedan kallade de berörda produkterna). Genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 (7) införde rådet även en slutgiltig utjämningstull på import av de berörda produkterna till unionen.

(5)

Efter anmälan av en ändrad version av prisåtagandet från en grupp exporterande tillverkare (nedan kallade de exporterande tillverkarna) i samverkan med CCCME bekräftade kommissionen genom sitt genomförandebeslut 2013/707/EU (8) godtagandet av prisåtagandet i dess ändrade lydelse (nedan kallat åtagandet) under giltighetsperioden för de slutgiltiga åtgärderna. I bilagan till det beslutet förtecknas de exporterande tillverkare för vilka åtagandet godtagits, bland andra följande:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd och Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd tillsammans med sina närstående företag i unionen, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B796 (nedan kallad Wuxi Suntech).

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD och ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD tillsammans med sina närstående företag i unionen, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B845 (nedan kallad Jinko Solar).

c)

Risen Energy Co. Ltd, tillsammans med sitt närstående företag i unionen som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B868 (nedan kallad Risen Energy).

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd och Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd, tillsammans med sina närstående företag i unionen, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B794 (nedan kallad JA Solar).

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd och Phono Solar Technology Co. Ltd, tillsammans med sina närstående företag i unionen, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B866 (nedan kallad Sumec).

(6)

Genom genomförandebeslut 2014/657/EU (9) godtog kommissionen ett förslag från de kinesiska exporterande tillverkarna tillsammans med CCCME om förtydliganden vad gäller tillämpningen av åtagandet för de berörda produkter som omfattas av åtagandet, dvs. moduler och celler med ursprung i eller avsända från Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541409021, 8541409029, 8541409031 och 8541409039) och som tillverkas av de exporterande tillverkarna (nedan kallade den omfattade produkten). De antidumpnings- och utjämningstullar som avses i skäl 4 tillsammans med åtagandet kallas gemensamt för åtgärder.

(7)

Genom genomförandeförordning (EU) 2015/866 (10) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för tre exporterande tillverkare.

(8)

Genom genomförandeförordning (EU) 2015/1403 (11) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för en ytterligare exporterande tillverkare.

(9)

Genom genomförandeförordning (EU) 2015/2018 (12) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för två exporterande tillverkare.

(10)

Kommissionen inledde vid giltighetstidens utgång en översyn av antidumpningsåtgärderna genom ett tillkännagivande om inledande som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (13) den 5 december 2015.

(11)

Kommissionen inledde vid giltighetstidens utgång en översyn av utjämningsåtgärderna genom ett tillkännagivande om inledande som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (14) den 5 december 2015.

(12)

Kommissionen inledde också en partiell interimsöversyn av antidumpnings- och utjämningsåtgärderna genom ett tillkännagivande om inledande som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (15) den 5 december 2015.

(13)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/115 (16) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för en ytterligare exporterande tillverkare.

(14)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/185 (17) utvidgade kommissionen den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EU) nr 1238/2013 införts på import av de berörda produkterna med ursprung i eller avsända från Kina till att även omfatta import av de berörda produkterna avsända från Malaysia och Taiwan, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte.

(15)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/184 (18) utvidgade kommissionen den slutgiltiga utjämningstull som genom förordning (EU) nr 1239/2013 införts på import av de berörda produkterna med ursprung i eller avsända från Kina till att även omfatta import av de berörda produkterna avsända från Malaysia och Taiwan, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte.

(16)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/1045 (19) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för en ytterligare exporterande tillverkare.

(17)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/1382 (20) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för fem ytterligare exporterande tillverkare.

(18)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/1402 (21) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för tre ytterligare exporterande tillverkare.

B.   VILLKOR FÖR ÅTAGANDENA OCH FRIVILLIGA ÅTERTAGANDEN

(19)

Enligt åtagandet får varje exporterande tillverkare frivilligt återta sitt åtagande när som helst under dess tillämpning.

(20)

Wuxi Suntech meddelade kommissionen i augusti 2016 att det önskade återta åtagandet.

(21)

Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar och Sumec meddelade kommissionen i september 2016 att de önskade återta åtagandet.

C.   ÅTERTAGANDE AV GODTAGANDET AV ÅTAGANDET OCH INFÖRANDE AV SLUTGILTIGA TULLAR

(22)

Därför, i enlighet med artikel 8.9 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 13.9 i den grundläggande antisubventionsförordningen och i enlighet med villkoren i åtagandet, har kommissionen beslutat att godtagandet av åtagandet för Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar och Sumec ska återtas.

(23)

I enlighet med artikel 8.9 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 13.9 i den grundläggande antisubventionsförordningen är den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 och den slutgiltiga utjämningstull som infördes genom artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 följaktligen automatiskt tillämplig på import av den berörda produkten som har sitt ursprung i eller är avsänd från Kina och har tillverkats av Wuxi Suntech (Taric-tilläggsnummer B796), Jinko Solar (Taric-tilläggsnummer B845), Risen Energy (Taric-tilläggsnummer B868), JA Solar (Taric-tilläggsnummer B794) och Sumec (Taric-tilläggsnummer B866) från och med dagen för den här förordningens ikraftträdande.

(24)

I informationssyfte anges i tabellen i bilagan till denna förordning de exporterande tillverkare för vilka godtagandet av åtagandet genom genomförandebeslut 2013/707/EU inte påverkas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godtagandet av det åtagande som avser

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd och Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd tillsammans med sina närstående företag i unionen, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B796 (nedan kallad Wuxi Suntech),

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD och ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD tillsammans med sina närstående företag i Kina och unionen, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B845 (nedan kallad Jinko Solar),

c)

Risen Energy Co. Ltd, tillsammans med sitt närstående företag i unionen som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B868 (nedan kallad Risen Energy),

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd och Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd, tillsammans med sina närstående företag i unionen, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B794 (nedan kallad JA Solar) och

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd och Phono Solar Technology Co. Ltd, tillsammans med sina närstående företag i unionen, som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B866 (nedan kallad Sumec)

återtas härmed.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  EUT L 152, 5.6.2013, s. 5.

(4)  EUT L 209, 3.8.2013, s. 26.

(5)  EUT L 209, 3.8.2013, s. 1.

(6)  EUT L 325, 5.12.2013, s. 1.

(7)  EUT L 325, 5.12.2013, s. 66.

(8)  EUT L 325, 5.12.2013, s. 214.

(9)  EUT L 270, 11.9.2014, s. 6.

(10)  EUT L 139, 5.6.2015, s. 30.

(11)  EUT L 218, 19.8.2015, s. 1.

(12)  EUT L 295, 12.11.2015, s. 23.

(13)  EUT C 405, 5.12.2015, s. 8.

(14)  EUT C 405, 5.12.2015, s. 20.

(15)  EUT C 405, 5.12.2015, s. 33.

(16)  EUT L 23, 29.1.2016, s. 47.

(17)  EUT L 37, 12.2.2016, s. 76.

(18)  EUT L 37, 12.2.2016, s. 56.

(19)  EUT L 170, 29.6.2016, s. 5.

(20)  EUT L 222, 17.8.2016, s. 10.

(21)  EUT L 228, 23.8.2016, s. 16.


BILAGA

Förteckning över företag

Företagets namn

Taric-tilläggsnr

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1999

av den 15 november 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/20


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2016/2000

av den 15 november 2016

om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (1), särskilt artikel 30.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 maj 2013 antog rådet beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien.

(2)

Två enheter bör avföras från förteckningen över enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt avsnitt B i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp.

(3)

Bilaga I till beslut 2013/255/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2013/255/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2016.

På rådets vägnar

I. KORČOK

Ordförande


(1)  EUT L 147, 1.6.2013, s. 14.


BILAGA

I.

Följande enheter och de tillhörande uppgifterna ska avföras från förteckningen i avsnitt B i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/22


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/2001

av den 15 november 2016

om unionens bidrag till inrättandet och säker förvaltning av en bank för låganrikat uran under kontroll av Internationella atomenergiorganet (IAEA) inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 28,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 december 2003 antog Europeiska rådet EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (nedan kallad strategin), vars kapitel III innehåller en förteckning över de åtgärder mot sådan spridning som behöver vidtas såväl i unionen som i tredjeländer.

(2)

Unionen genomför aktivt strategin och verkställer de åtgärder som anges i kapitel III i strategin, särskilt genom att frigöra ekonomiska resurser för att ge stöd till särskilda projekt som leds av multilaterala organisationer, till exempel Internationella atomenergiorganet (IAEA).

(3)

I artikel IV i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (NPT) föreskrivs den oförytterliga rätt som samtliga parter i NPT har att utveckla forskning, framställning och användning av kärnenergi för fredliga ändamål utan diskriminering och i enlighet med artiklarna I och II i NPT. Där föreskrivs också att alla parter i NPT förbinder sig att ”samarbeta för att, antingen ensamma eller tillsammans med andra stater eller internationella organisationer, bidraga till den fortsatta utvecklingen av kärnenergins tillämpning för fredliga ändamål, särskilt inom områden som tillhör icke-kärnvapenstater anslutna till fördraget, allt under vederbörligt hänsynstagande till behoven inom världens utvecklingsområden”.

(4)

Multilaterala tillvägagångssätt i fråga om kärnbränslecykeln har potential att ge länder som beslutat att utnyttja kärnenergi för fredlig användning ett alternativ till utvecklingen av nationella kärnbränslecykler, samtidigt som spridningsriskerna undviks.

(5)

Enligt artikel III i IAEA:s stadga har IAEA befogenhet att idka verksamhet, inbegripet att anskaffa kärnbränsle, tjänster och utrustning och att inrätta sina egna installationer och fabriksanläggningar, för att underlätta den praktiska tillämpningen av kärnenergi för fredliga ändamål.

(6)

I september 2006 erbjöd Nuclear Threat Initiative (NTI), en oberoende icke-statlig organisation baserad i Förenta staterna, ett bidrag på 50 000 000 USD till IAEA för att hjälpa till att skapa ett lager av låganrikat uran, ägt och förvaltat av IAEA, på villkor att IAEA kunde samla in ett ytterligare belopp på 100 000 000 USD, inbegripet bidrag från IAEA:s övriga medlemsstater och givare, och inrätta en kärnbränslereserv.

(7)

Den 8 december 2008 antog rådet slutsatser till stöd för inrättandet och säker förvaltning av en bank för kärnbränsle under kontroll av IAEA. Det meddelade också att unionen planerade att bidra med upp till 25 000 000 EUR till detta projekt, så snart villkoren och bestämmelserna för banken har fastställts och godkänts av IAEA:s styrelse. Europeiska kommissionen har redan tillhandahållit 20 000 000 EUR för förvärvet av låganrikat uran.

(8)

Den 3 december 2010 antog IAEA:s styrelse resolution GOV/2010/70 om godkännande av inrättandet av IAEA:s bank för låganrikat uran och bekräftade att bankens drift skulle finansieras helt genom extrabudgetära bidrag.

(9)

I punkt 15 i GOV/2010/67 med titeln Försörjningstrygghet: inrättande av IAEA:s bank för låganrikat uran för medlemsstaternas försörjning av låganrikat uran anges det att ”IAEA ska äga det låganrikade uranet i IAEA:s bank för låganrikat uran och IAEA ska ha kontroll över det låganrikade uranet och ha det i sin formella lagliga besittning. IAEA ska ansvara för lagring och skydd av material som det har i sin besittning genom att säkerställa, genom värdstatsavtal, att det låganrikade uranet är skyddat mot naturliga och andra risker, obehörigt avlägsnande eller obehörig spridning, skada eller förstörelse, inbegripet sabotage, och orättmätigt besittningstagande. IAEA ska dessutom genom värdstatsavtal säkerställa tillämpningen av IAEA:s kärnämneskontroll vad gäller det låganrikade uranet i IAEA:s bank för låganrikat uran samt värdstatens eller värdstaternas tillämpning av säkerhetsstandarder, säkerhetsåtgärder och åtgärder för fysiskt skydd”. I punkt 16 i GOV/2010/67 föreskrivs vidare att ”IAEA ska, med styrelsens godkännande, ingå ett värdstatsavtal med varje värdstat, liknande det befintliga avtalet om IAEA:s säte, vilket ska omfatta säkerhet, skydd och lämplig ansvarsskyldighet för lagringsanläggningen och tilldela IAEA den immunitet och de privilegier som krävs för att IAEA:s bank för låganrikat uran ska kunna verka oberoende, inbegripet rätten att transportera låganrikat uran till och från IAEA:s bank för låganrikat uran enligt vad som fastställs av IAEA i enlighet med stadgan och det eller de ingångna värdstatsavtalen. Om så krävs ska dessutom överenskommelser om garanterad transitering ingås med stater som gränsar till värdstaten”.

(10)

IAEA:s bank för låganrikat uran kommer att vara ett lager med upp till 60 cylindrar av typ 30B innehållande kommersiellt låganrikat uranhexafluorid av standardtyp. IAEA:s bank för låganrikat uran kommer att vara belägen i IAEA:s lagringsanläggning för låganrikat uran, som ska drivas av Ulbas metallurgiska anläggning, och regleras av Republiken Kazakstans kommitté för övervakning och kontroll på atom- och energiområdet (Committee for Atomic and Energy Supervision and Control).

(11)

Den grundläggande rättsliga ram som reglerar förhållandet mellan IAEA och värdstaten Kazakstan har fastställts. Transitöverenskommelsen med Ryska federationen, som har godkänts av IAEA:s styrelse (GOV/2015/36), har undertecknats. Utformningen av IAEA:s nya lagringsanläggning för låganrikat uran har slutförts och IAEA har slagit fast att den uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i IAEA:s standarder och riktlinjer för säkerhet. Det har gjorts en detaljerad kostnadsuppskattning för IAEA:s nya lagringsanläggning för låganrikat uran som varit föremål för en oberoende validering. Ett partnerskapsavtal mellan IAEA och anläggningsoperatören, som fastställer villkoren för samarbetet om uppförandet av IAEA:s lagringsanläggning för låganrikat uran, har färdigställts. IAEA planerar nu åtgärder inför förvärvet av låganrikat uran.

(12)

Enligt projekt- och finansieringsplanen såsom den beskrivs i den uppdaterade rapporten från IAEA:s generaldirektör (GOV/INF/2016/8) Försörjningstrygghet: inrättande av IAEA:s bank för låganrikat uran för medlemsstaternas försörjning av låganrikat uran förväntas den totala kostnaden för projektet för låganrikat uran uppgå till 118 863 000 EUR.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I syfte att omedelbart och i praktiken genomföra några av inslagen i EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen ska unionen bidra till inrättandet och en säker förvaltning av en bank för låganrikat uran placerad under Internationella atomenergiorganets (nedan kallat IAEA) kontroll för att minska de ökande spridningsrisker som orsakas av utbredningen av känsliga tekniker med koppling till kärnbränslecykeln. Unionen ska vidta åtgärder för att stödja IAEA:s bank för låganrikat uran, i form av en reserv av låganrikat uran med följande mål:

a)

Att göra det möjligt för länder att åtnjuta sina rättigheter enligt artikel IV i NPT samtidigt som spridningsrisker undviks.

b)

Att fungera som en mekanism att tillgripas i sista hand för att stödja den kommersiella marknaden utan att snedvrida denna, i de fall då försörjningen till en IAEA-ansluten stat av låganrikat uran avbryts och inte kan återupprättas genom kommersiella medel och då en sådan IAEA-ansluten stat uppfyller behörighetskriterierna.

2.   I syfte att uppnå målen i punkt 1 ska unionen bidra till inrättandet och en säker förvaltning av banken för låganrikat uran, under IAEA:s kontroll, genom att finansiera säkerhetsrelaterad verksamhet, inklusive fysiskt skydd, transport, bevakning och bidrag till en säker förvaltning av banken för låganrikat uran. Projektet ska genomföras till gagn för alla länder som har beslutat att använda sig av kärnenergi för fredliga ändamål.

En utförligare beskrivning av projektet återfinns i bilagan.

Artikel 2

1.   Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten) ska ansvara för genomförandet av detta beslut.

2.   IAEA ska verkställa det tekniska genomförandet av det projekt som avses i artikel 1.2. IAEA ska utföra denna uppgift under den höga representantens överinseende. Den höga representanten ska i detta syfte ingå nödvändiga överenskommelser med IAEA.

Artikel 3

1.   Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av den verksamhet som avses i artikel 1.2 ska vara 4 362 200 EUR.

2.   De utgifter som finansieras med det i punkt 1 angivna beloppet ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens budget.

3.   Kommissionen ska övervaka att de utgifter som avses i punkt 1 förvaltas korrekt. Kommissionen ska i detta syfte ingå en finansieringsöverenskommelse med IAEA. I överenskommelsen ska det fastställas att IAEA ska säkerställa att unionens bidrag synliggörs på ett sätt som motsvarar dess storlek.

4.   Kommissionen ska sträva efter att ingå den finansieringsöverenskommelse som avses i punkt 3 så snart som möjligt efter det att detta beslut har trätt i kraft. Den ska underrätta rådet om eventuella svårigheter i detta sammanhang samt om dagen för ingående av finansieringsöverenskommelsen.

Artikel 4

1.   Den höga representanten ska rapportera till rådet om genomförandet av detta beslut på grundval av regelbundna rapporter som utarbetats av IAEA. Dessa rapporter från IAEA ska ligga till grund för den utvärdering som genomförs av rådet.

2.   Kommissionen ska informera om de finansiella aspekterna av genomförandet av det projekt som avses i artikel 1.2.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det upphör att gälla 60 månader efter dagen för ingåendet av den finansieringsöverenskommelse som avses i artikel 3.3. Det ska dock upphöra att gälla sex månader efter ikraftträdandet om inte någon finansieringsöverenskommelse har ingåtts vid den tidpunkten.

Artikel 6

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2016.

På rådets vägnar

I. KORČOK

Ordförande


BILAGA

Unionens bidrag till inrättandet och en säker förvaltning av en bank för låganrikat uran under kontroll av Internationella atomenergiorganet (IAEA) inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

I.   INLEDNING

Bakgrund

I december 2010 fick IAEA:s generaldirektör i uppdrag av styrelsen att inleda inrättandet av en bank för låganrikat uran och generaldirektören har lagt fram en detaljerad plan för inrättandet och en säker förvaltning av banken.

Den 20 december 2011 bekräftade IAEA för Kazakstans ständiga representation vid IAEA att Ulbas metallurgiska anläggning (Ulba Metallurgical Plant, nedan kallad UMP), på grundval av de uppgifter som lämnats till IAEA av Kazakstan i dess ”intresseanmälan” och med hänvisning till kraven i dokument GOV/INF/2011/7, var lämplig som värdplats för IAEA:s bank för låganrikat uran.

IAEA genomförde flera uppdrag i Kazakstan mellan 2011 och 2016 för att utvärdera UMP:s anläggning och det nationella regelverket i syfte att säkerställa att banken för låganrikat uran skulle kunna uppfylla de tillämpliga bestämmelserna i IAEA:s standarder och riktlinjer för säkerhet. Utvärderingarna genomfördes på områdena för anläggningssäkerhet, säkerhet vid jordbävningar, olycksberedskap, transportsäkerhet och fysiskt skydd.

Ett värdstatsavtal undertecknades mellan IAEA och Kazakstan den 27 augusti 2015. I det avtalet fastställs Kazakstan som värdstat för IAEA:s bank för låganrikat uran, och avtalet tillhandahåller den rättsliga ramen för Kazakstan i syfte att säkerställa att IAEA:s bank för låganrikat uran kommer att förvaltas och regleras i enlighet med Kazakstans lagar och andra författningar och i enlighet med tillämpliga bestämmelser i IAEA:s standarder och riktlinjer för säkerhet.

Ett anläggningsoperatörsavtal undertecknades mellan IAEA och UMP den 27 augusti 2015. I avtalet fastställs UMP som den anläggning där IAEA:s bank för låganrikat uran kommer att vara belägen, och avtalet tillhandahåller också den rättsliga ramen för hur UMP ska driva och förvalta IAEA:s bank för låganrikat uran i enlighet med sitt tillstånd, det nationella regelverket och tillämpliga bestämmelser i IAEA:s standarder och riktlinjer för säkerhet.

IAEA och Kazakstans energiministerium har dessutom undertecknat ett tekniskt avtal om de särskilda arrangemang som ska genomföras inför inrättandet av IAEA:s bank för låganrikat uran i Kazakstan (nedan kallat det tekniska avtalet). Det tekniska avtalet säkerställer att parterna tillhandahåller de nödvändiga resurserna för genomförandet av sina respektive åtgärder för att IAEA:s bank för låganrikat uran ska kunna inrättas inom fastställd tid, inbegripet åtgärder för att uppfylla tillämpliga bestämmelser i IAEA:s standarder och riktlinjer för säkerhet. Inom ramen för det tekniska avtalet inrättade parterna en gemensam samordningskommitté för att underlätta det tekniska avtalets genomförande samt godkände en plan för särskilda åtgärder för att säkerställa att IAEA:s bank för låganrikat uran inrättas och drivs i enlighet med tillämpliga bestämmelser i IAEA:s standarder och riktlinjer för säkerhet. Enligt det tekniska avtalet måste åtgärderna slutföras inom två år från de rättsliga avtalens undertecknande, eller senast i september 2017.

I november 2015 inledde UMP utformningen av en ny IAEA-lagringsanläggning för låganrikat uran som ska inhysa IAEA:s bank för låganrikat uran. Ett IAEA-uppdrag besökte UMP mellan den 29 februari och den 4 mars 2016 för att se över hur arbetet med utformningen av anläggningen fortskred. Uppdraget undersökte huruvida man under utformningsarbetet hade tagit tillräcklig hänsyn till de tillämpliga bestämmelserna i IAEA:s standarder och riktlinjer för säkerhet. Uppdraget bedömde utformningen framför allt på fem tekniska områden: byggnadsstruktur, säkerhetsanalys, strålskydd, krisberedskap och insatsförmåga samt nukleärt säkerhetsskydd. Översynen av den föreslagna utformningen och relevanta styrkande handlingar ledde till den allmänna slutsatsen att utformningen gör det möjligt att säkerställa kärnsäkerhet och överensstämmer med säkerhetsriktlinjerna.

När utformningen hade slutförts och setts över av IAEA undertecknades i maj 2016 ett partnerskapsavtal mellan IAEA och UMP. I avtalet anges de tekniska och finansiella villkoren för inrättandet av IAEA:s lagringsanläggning för låganrikat uran. Detta var en viktig milstolpe i arbetet med att inrätta IAEA:s bank för låganrikat uran.

I maj 2016 lyftes de betydande framstegen fram i styrelsens rapport GOV/INF/2016/8. Där anges även grunddragen för en övergripande projekt- och finansieringsplan.

I styrelsedokument GOV/2010/67 gavs IAEA:s generaldirektör tillstånd att inrätta IAEA:s bank för låganrikat uran samtidigt som det angavs att kostnaderna (inklusive personalkostnader) för inrättandet och driften av IAEA:s bank för låganrikat uran helt och hållet måste täckas av frivilliga extrabudgetära bidrag, utan att IAEA:s reguljära budget påverkas. Därför får olika avdelningar inom IAEA ersättning från projektet för IAEA:s bank för låganrikat uran för det tekniska bidrag och det stöd som de ger till projektets experter och specialister genom tjänstenivåavtal. Dessa avtal, där det anges närmare vilka tjänster avdelningarna ska tillhandahålla projektet för verkställighet av projektplanen (inklusive planen för särskilda åtgärder), samt kostnaderna för det stöd som varje enskild avdelning ger, färdigställdes och godkändes i mars 2016.

Ett antal medlemsstater, kommissionen, Nuclear Threat Initiative (NTI) och World Nuclear Transport Institute (WNTI) har från och med den 1 april 2016 utlovat bidrag på sammanlagt ungefär 124 900 000 USD och 25 000 000 EUR, och hittills har IAEA fått in bidrag på 124 900 000 USD och 20 000 000 EUR. Finansiella bidrag har mottagits av Nuclear Threat Initiative (50 000 000 USD), Förenta staterna (50 000 000 USD), Förenade Arabemiraten (10 000 000 USD), Norge (5 000 000 USD), Kuwait (10 000 000 USD), WNTI (10 000 EUR) och Kazakstan (400 000 USD). 20 000 000 EUR som donerats av kommissionen är öronmärkta för inköp av låganrikat uran till IAEA:s bank för låganrikat uran och upp till 5 000 000 EUR har utlovats för säkerhetsrelaterade uppgraderingar. Denna bilaga behandlar medlen för säkerhetsrelaterade uppgraderingar (upp till 5 000 000 EUR).

Nästa viktiga etapper för IAEA:s bank för låganrikat uran är att

a)

slutföra inrättandet av IAEA:s lagringsanläggning för låganrikat uran – vilket omfattar slutförandet av konstruktionsarbetet – och bekräfta att byggnaden och utrustningen motsvarar avsikterna med utformningen och uppfyller tillämpliga skydds- och säkerhetsbestämmelser,

b)

tillsammans med UMP enas om ett cylinderförvaltningsprogram för att säkerställa att cylindrarna på lång sikt är skyddade och säkra och i skick att transporteras,

c)

ta anläggningen i drift,

d)

förvärva IAEA:s låganrikade uran och transportera det till lagringsanläggningen,

e)

inleda verksamheten.

Målsättningar med projektet

Bidra till inrättandet och en säker förvaltning av IAEA:s bank för låganrikat uran, främst genom att säkerställa höga skydds- och säkerhetsnivåer under transport och lagring, i linje med IAEA:s standarder och riktlinjer för säkerhet.

Fördelar

Genom projektet kommer man att

a)

öka försörjningstryggheten i fråga om kärnbränsle på ett säkert sätt, och

b)

bistå IAEA i arbetet med att säkerställa säkerhet och skydd för transporter av låganrikat uran från anskaffande till leverans samt under lagring vid platsen för banken för låganrikat uran.

II.   ÅTGÄRDSBESKRIVNING

Banken för låganrikat uran

IAEA:s bank för låganrikat uran kommer att bestå av ett fysiskt lager med cirka 90 ton låganrikat uran, som är den mängd som behövs för en första laddning av en modern lättvattenreaktor (vilket motsvarar cirka tre omladdningar av kärnan) för elproduktion, med tillhörande utrustning och tjänster. Lagret kommer att ägas av IAEA. IAEA:s bank för låganrikat uran kommer att drivas i enlighet med vissa icke-diskriminerande kriterier för frisläppande av det låganrikade uranet till ett mottagarland. Dessa kriterier står i full överensstämmelse med IAEA:s stadga och har godkänts av styrelsen. Den kärnenergianläggning som använder det låganrikade uranet måste omfattas av ett kontrollavtal med IAEA och vara i full överensstämmelse med det avtalet.

Unionsstöd

Unionen kommer att stödja IAEA:s bank för låganrikat uran på ett kompletterande sätt genom olika instrument. Ett finansiellt bidrag på 20 000 000 EUR för förvärv av låganrikat uran tillhandahölls redan 2011 via stabilitetsinstrumentet.

Detta beslut kommer att bidra till en säker drift och förvaltning av IAEA:s bank för låganrikat uran. Relevant verksamhet som planeras av IAEA, till vilken detta beslut kommer att bidra finansiellt, kan komma att innefatta följande:

1.   Stöd till ett säkert inrättande av lagring av 90 ton låganrikat uran

Denna post täcker kostnaden för genomförandet av projektåtgärderna, däribland planen för särskilda åtgärder för år 2017 och uppföljningsåtgärder under 2018. Planen för särskilda åtgärder är en överenskommelse mellan IAEA, UMP och Kazakstans Committee for Atomic Energy and Supervision and Control (kommitté för kärnenergi och övervakning och kontroll), och består av en förteckning över åtgärder som anses vara nödvändiga för uppgraderingen av anläggningar, utrustning, förfaranden och rutiner för att säkerställa att IAEA:s bank för låganrikat uran kommer att inrättas, utrustas med lager, drivas och skyddas i enlighet med relevanta bestämmelser i IAEA:s standarder och riktlinjer för säkerhet. Dessa åtgärder utformades på grundval av flera bedömningar som gjordes 2012–2016. Man konstaterade särskilt under ett IAEA-uppdrag i januari 2016 att viss ytterligare utrustning utifrån kommer att behövas för att lagringsanläggningen ska kunna drivas i enlighet med IAEA:s standarder för krisberedskap och insatsförmåga.

Till åtgärderna hör att utveckla rutiner för säker drift, upphandla krisberedskap, insatsförmåga och strålskyddsutrustning samt att tillhandahålla tillhörande utbildning, anordna workshoppar om säkerhetsrelaterade ämnen av relevans för IAEA:s bank för låganrikat uran (t.ex. kärnsäkerhetskultur), genomföra beredskapsövningar vid anläggningen samt göra uppföljningsbedömningar för att inför idrifttagandet utvärdera uppgraderingarnas överensstämmelse med IAEA:s relevanta standarder och riktlinjer för säkerhet.

Det låganrikade uranet kommer inte att placeras i IAEA:s lagringsanläggning förrän IAEA har kunnat slå fast att IAEA:s bank för låganrikat uran har inrättats och uppfyller tillämpliga villkor i IAEA:s standarder och riktlinjer för säkerhet. IAEA kommer därför att utföra ett verifieringsuppdrag, planerat till sommaren 2017, för att bekräfta att den färdiga byggnaden och dess viktigaste utrustning uppfyller avsikterna med utformningen och att all den infrastruktur som krävs för att tillämpliga säkerhetsbestämmelser ska vara uppfyllda finns på plats.

Under en tvåårsperiod kommer budgeten att omfatta kostnaderna för planering, utförande och stöd av samt rapportering om projektplanen och åtgärder som omfattas av planen för särskilda åtgärder, inklusive kostnader för att täcka IAEA:s personalresurser för att säkerställa att inga reguljära budgetmedel används, i enlighet med det mandat som innehas av projektet för IAEA:s bank för låganrikat uran.

2.   Säkerställande av säker transport av 90 ton låganrikat uran

Det låganrikade uranet (90 ton) kommer troligtvis att transporteras från säljarens, eller säljarnas, anläggning till Ulbas metallurgiska anläggning i Ust-Kamenogorsk i Kazakstan, där IAEA:s bank för låganrikat uran kommer att vara belägen. Sändningar av låganrikat uran genom olika jurisdiktioner måste uppfylla alla krav på dokumentation, försäkring, transitgodkännanden och märkning, inklusive staters krav på fysiskt skydd enligt relevanta konventioner och rekommendationer som tagits fram under IAEA:s överinseende, och Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) säkerhetskrav. Utgifter i samband med transporten av det låganrikade uranet kommer att vara avhängiga av var säljaren av låganrikat uran befinner sig geografiskt och längden på transportsträckorna sjövägen och landvägen mellan säljaren och Ulbas metallurgiska anläggning (UMP) i Kazakstan samt antalet anloppshamnar och gränspassager som krävs för att fullgöra leveransen. Posten inbegriper utvecklingen av tekniska specifikationer med insatser från IAEA-tjänstemän och externa specialister, planering och översyn av transporten, försäkring, inhyrning av ett sjötransportfartyg för ökad säkerhet, samråd om riskbedömning och planering av transportvägen, samt bevakning under sjötransport, anloppshamnar och transiteringsplatser.

3.   Säkerställande av den långsiktiga lagringen av 90 ton låganrikat uran

Det låganrikade uranet kommer att placeras i en därtill avsedd lagringsanläggning inom UMP:s territorium i Ust-Kamenogorsk i Kazakstan. IAEA:s låganrikade uran kommer att lagras i 30B-cylindrar. Anläggningsoperatören kommer, på IAEA:s vägnar, att ansvara för lagring och skydd av det låganrikade uranet, i enlighet med IAEA:s standarder och riktlinjer för säkerhet. Detta inbegriper inköp av 30B-cylindrarna, som kommer att ge fysiskt säker och trygg lagring av det låganrikade uranet. Säkerhetstudier visar att dessa behållare ger stabil, säker lagring i upp till 50 år. Förutom att cylindrarna är säkra, bidrar tjockleken på deras väggar och hela utformningen av cylindrarna till fysiskt skydd mot sabotage och stöld.

En central åtgärd för att säkerställa den långsiktiga lagringen av det låganrikade uranet är genomförandet av ett cylinderförvaltningsprogram, inbegripet rutininspektion och förlängning av certifiering av 30B-cylindrar i lager, för förenlighet med ISO 7195-standarden samt för försäkran om att de är i skick för transport till medlemsstaterna. Detta kräver upphandling av tjänster för förlängd certifiering av cylindrar genom auktoriserade inspektörer samt tjänster från UMP:s personal till stöd för genomförandet av testerna.

Vidare kommer IAEA under den långsiktiga lagringen av det låganrikade uranet att genomföra rutin- och ad hoc-åtgärder för övervakning, inbegripet att ta emot, se över och verifiera årliga rapporter från UMP. Detta kommer att inbegripa årliga möten med UMP för att se över skydds- och säkerhetsåtgärder som rör IAEA:s bank för låganrikat uran samt andra typer av uppdrag till UMP för att säkerställa att de relevanta bestämmelserna i IAEA:s standarder och riktlinjer för säkerhet även fortsättningsvis tillämpas på IAEA:s bank för låganrikat uran.

Denna post kommer att omfatta en period på fem år.

III.   VARAKTIGHET

Projektets genomförandeperiod beräknas vara 60 månader, med början vid undertecknandet av den finansieringsöverenskommelse som avses i artikel 3.

IV.   STÖDMOTTAGARE

Stödmottagarna för projektet i detta beslut är alla stater som är berättigade att ta emot tjänster av IAEA:s bank för låganrikat uran och som uppfyller villkoren för tillgång till banken för låganrikat uran enligt vad IAEA:s styrelse fastställer.

V.   GENOMFÖRANDEORGAN

IAEA kommer att anförtros det tekniska genomförandet av projektet, såsom beskrivs ovan, under den höga representantens kontroll. Projektet kommer att genomföras direkt av personal vid IAEA, experter från andra nationella kärntekniska myndigheter samt entreprenörer. När det gäller entreprenörer kommer IAEA:s upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster inom ramen för detta beslut att genomföras såsom anges i den finansieringsöverenskommelse som kommissionen ska ingå med IAEA.

VI.   RAPPORTERING

Genomförandeorganet ska utarbeta

a)

regelbundna rapporter om genomförandet av projektet,

b)

en slutrapport senast två månader efter det att projektet har genomförts.

Rapporter kommer att översändas till den höga representanten.


16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2002

av den 8 november 2016

om ändring av bilaga E till rådets direktiv 91/68/EEG, bilaga III till kommissionens beslut 2010/470/EU och bilaga II till kommissionens beslut 2010/472/EU rörande handel med och import till unionen av får och getter samt av sperma från får och getter vad gäller bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

[delgivet med nr C(2016) 7026]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen (1), särskilt artikel 14.2,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (2), särskilt artikel 11.2 fjärde strecksatsen, artikel 17.2 b, artikel 18.1 första strecksatsen samt artikel 19 första meningen och led b, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 91/68/EEG fastställs djurhälsovillkoren för handel inom unionen med får och getter. I det direktivet föreskrivs bland annat att får och getter under transporten till destinationsplatsen ska åtföljas av ett hälsointyg som överensstämmer med någon av modellerna I, II eller III i bilaga E till det direktivet.

(2)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (3) fastställs bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) hos nötkreatur, får och getter. I bilaga VII till den förordningen fastställs åtgärder för kontroll och utrotning av transmissibel spongiform encefalopati. Därutöver fastställs i kapitel A i bilaga VIII till den förordningen bland annat villkoren för handel inom unionen med levande djur.

(3)

Förordning (EG) nr 999/2001 ändrades nyligen genom kommissionens förordning (EU) 2016/1396 (4). Dessa ändringar föreskriver bland annat ett undantag från villkoren i kapitel A avsnitt A punkt 4.1 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001, vilka syftar till att förhindra spridning av klassisk skrapie bland produktionsdjur som hålls på anläggningar för får och getter och som förflyttas uteslutande mellan godkända organ, institut eller centrum enligt definitionen i artikel 2.1 c i direktiv 92/65/EEG.

(4)

Genom förordning (EU) 2016/1396 införs också särskilda villkor för handel inom unionen med sådana får och getter av sällsynta raser som inte överensstämmer med villkoren i kapitel A avsnitt A punkt 4.1 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001. Dessa särskilda villkor infördes för att möjliggöra ett regelbundet utbyte av sådana djur mellan medlemsstater i syfte att undvika inavel och bevara den genetiska mångfalden hos populationer av sällsynta raser.

(5)

De hälsointyg som överensstämmer med modellerna II och III i bilaga E till direktiv 91/68/EEG bör därför ändras för att återge de krav som gäller vid handel inom unionen med får och getter av sällsynta raser eller för får och getter som förflyttas mellan godkända organ, institut eller centrum, och som fastställs i förordning (EG) nr 999/2001, i dess lydelse enligt förordning (EU) 2016/1396.

(6)

Några medlemsstater har dessutom underrättat kommissionen om administrativt merarbete på grund av skyldigheten att i fält I.31 i de hälsointyg som överensstämmer med modellerna I, II och III i bilaga E till direktiv 91/68/EEG ange uppgifter såsom ras och antal djur som ingår i sändningen. För att minska den administrativa bördan för de officiella veterinärerna bör uppgifterna om ras och antal djur strykas från fält I.31 i dessa modeller till hälsointyg, eftersom uppgiften om ras inte är nödvändig med avseende på hälsostatusen hos djuren i sändningen och uppgiften om antal djur redan anges i fält I.20 och varje enskilt djurs officiella identifieringsnummer anges i fält I.31.

(7)

För att mer detaljerat ange villkoren för djurens individuella identifiering i punkterna II.5 och II.6 i de hälsointyg som överensstämmer med modellerna II och III i bilaga E till direktiv 91/68/EEG måste dessutom en hänvisning till rådets förordning (EG) nr 21/2004 (5) införas.

(8)

Direktiv 91/68/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

I direktiv 92/65/EEG fastställs villkor för handel med och import till unionen av bland annat sperma från får och getter.

(10)

I bilaga III till kommissionens beslut 2010/470/EU (6) fastställs förlagor till hälsointyg för handel inom unionen med sändningar av sperma från får och getter. I del A i den bilagan fastställs förlagan till hälsointyg för sperma som samlats efter den 31 augusti 2010 och som avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från.

(11)

I bilaga II till kommissionens beslut 2010/472/EU (7) fastställs bland annat förlagor till hälsointyg för import till unionen av sändningar av sperma från får och getter. I del 2 avsnitt A i den bilagan fastställs förlagan till hälsointyg för sperma som avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från.

(12)

I kapitel A avsnitt A punkt 4.2 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001 fastställs de villkor avseende skrapie som ska vara uppfyllda för handel inom unionen med sperma från får och getter. I kapitel H i bilaga IX till förordning (EG) nr 999/2001 fastställs de villkor avseende skrapie som ska vara uppfyllda för import av sperma från får och getter.

(13)

Genom förordning (EU) 2016/1396 införs särskilda villkor för seminstationer bland villkoren för att en anläggning ska erkännas som en anläggning med försumbar eller kontrollerad risk för klassisk skrapie i kapitel A avsnitt A punkt 1.2 och 1.3 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 999/2001, eftersom risken är begränsad för att skrapie sprids via handjur av får och getter som hålls vid seminstationer som godkänts och övervakas i enlighet med villkoren i bilaga D till rådets direktiv 92/65/EEG. En hänvisning till dessa särskilda villkor införs också i villkoren för handel med och import av sperma från får och getter i bilaga VIII respektive IX till förordning (EG) nr 999/2001.

(14)

Förlagan till hälsointyg för handel inom unionen med sändningar av sperma från får och getter i del A i bilaga III till beslut 2010/470/EU och förlagan till hälsointyg för import till unionen av sändningar av sperma från får och getter i del 2 avsnitt A i bilaga II till beslut 2010/472/EU bör därför ändras för att beakta de krav avseende seminstationer som fastställs i förordning (EG) nr 999/2001, i dess lydelse enligt förordning (EU) 2016/1396.

(15)

I kapitel H i bilaga IX till förordning (EG) nr 999/2001, i dess lydelse enligt förordning (EU) 2016/1396, föreskrivs att kött- och benmjöl ska förstås enligt definitionen i Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) (8), snarare än enligt definitionen i punkt 27 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (9).

(16)

Punkt II.4.10.4 i förlagan till hälsointyg för import till unionen av sändningar av sperma från får och getter i del 2 avsnitt A i bilaga II till beslut 2010/472/EU bör därför ändras i enlighet med de ändrade bestämmelserna i kapitel H i bilaga IX till förordning (EG) nr 999/2001.

(17)

Besluten 2010/470/EU och 2010/472/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(18)

I förordning (EU) 2016/1396 anges att de ändringar som görs i bilaga IX till förordning (EG) nr 999/2001 och som gäller import av vissa varor ska tillämpas från och med den 1 juli 2017. För att undvika eventuella störningar i importen av sändningar av sperma från får och getter till unionen bör dessutom hälsointyg som utfärdats i enlighet med beslut 2010/472/EU, i dess lydelse före de ändringar som införs genom det här beslutet, få användas under en övergångsperiod på vissa villkor.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga E till direktiv 91/68/EEG ska ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Bilaga III till beslut 2010/470/EU ska ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Bilaga II till beslut 2010/472/EU ska ändras i enlighet med bilaga III till det här beslutet.

Artikel 4

Artikel 3 i detta beslut ska tillämpas från och med den 1 juli 2017.

Under en övergångsperiod till och med den 31 december 2017 får sändningar av sperma från får och getter som åtföljs av ett hälsointyg som utfärdas i enlighet med förlagan i del 2 avsnitt A i bilaga II till beslut 2010/472/EU, i dess lydelse före de ändringar som införs genom det här beslutet, importeras till unionen under förutsättning att intyget utfärdades senast den 30 november 2017.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19.

(2)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2016/1396 av den 18 augusti 2016 om ändring av vissa bilagor till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EUT L 225, 19.8.2016, s. 76).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

(6)  Kommissionens beslut 2010/470/EU av den 26 augusti 2010 om fastställande av förlagor till hälsointyg för handel inom unionen med sperma, ägg och embryon från hästdjur, får och getter samt med ägg och embryon från svin (EUT L 228, 31.8.2010, s. 15).

(7)  Kommissionens beslut 2010/472/EU av den 26 augusti 2010 om import till unionen av sperma, ägg och embryon från får och getter (EUT L 228, 31.8.2010, s. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).


BILAGA I

Bilaga E till direktiv 91/68/EEG ska ersättas med följande:

”BILAGA E

MODELL I

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

MODELL II

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

MODELL III

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA II

I bilaga III till beslut 2010/470/EU ska del A ersättas med följande:

”Del A

Förlaga till hälsointyg IIIA för handel inom unionen med sändningar av sperma från får och getter som samlats enligt rådets direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA III

I del 2 i bilaga II till beslut 2010/472/EU ska avsnitt A ersättas med följande:

”Avsnitt A

Förlaga 1 – Hälsointyg för sperma som avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden Image Text av bilden

16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/59


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2016/2003

av den 14 november 2016

om ändring av besluten 2009/300/EG, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU och 2012/721/EU i syfte att förlänga giltighetsperioden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter

[delgivet med nr C(2016) 7218]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.3 c,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2009/300/EG (2) upphör att gälla den 31 december 2016.

(2)

Kommissionens beslut 2011/263/EU (3) upphör att gälla den 31 december 2016.

(3)

Kommissionens beslut 2011/264/EU (4) upphör att gälla den 31 december 2016.

(4)

Kommissionens beslut 2011/382/EU (5) upphör att gälla den 31 december 2016.

(5)

Kommissionens beslut 2011/383/EU (6) upphör att gälla den 31 december 2016.

(6)

Kommissionens beslut 2012/720/EU (7) upphör att gälla den 14 november 2016.

(7)

Kommissionens beslut 2012/721/EU (8) upphör att gälla den 14 november 2016.

(8)

En bedömning har gjorts som bekräftar relevansen och lämpligheten hos de nuvarande ekologiska kriterierna, samt av tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som fastställts genom beslut 2009/300/EG, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU och 2012/721/EU. Eftersom en ny bedömning av de nuvarande ekologiska kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som fastställs i dessa beslut ännu inte har slutförts, är det lämpligt att förlänga giltighetstiden för de ekologiska kriterierna och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven till och med den 31 december 2017. Besluten 2009/300/EG, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU och 2012/721/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i beslut 2009/300/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 3

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”TV-apparater” och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla till och med den 31 december 2017.”

Artikel 2

Artikel 4 i beslut 2011/263/EU ska ersättas med följande:

”Artikel 4

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”maskindiskmedel” liksom de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla till och med den 31 december 2017.”

Artikel 3

Artikel 4 i beslut 2011/264/EU ska ersättas med följande:

”Artikel 4

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”tvättmedel” liksom de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla till och med den 31 december 2017.”

Artikel 4

Artikel 4 i beslut 2011/382/EU ska ersättas med följande:

”Artikel 4

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”handdiskmedel”, samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav, ska gälla till och med den 31 december 2017.”

Artikel 5

Artikel 4 i beslut 2011/383/EU ska ersättas med följande:

”Artikel 4

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel” liksom de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla till och med den 31 december 2017.”

Artikel 6

Artikel 3 i beslut 2012/720/EU ska ersättas med följande:

”Artikel 3

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk”, samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav, ska gälla till och med den 31 december 2017.”

Artikel 7

Artikel 3 i beslut 2012/721/EU ska ersättas med följande:

”Artikel 3

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk”, samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav, ska gälla till och med den 31 december 2017.”

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2016.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2009/300/EG av den 12 mars 2009 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till TV-apparater (EUT L 82, 28.3.2009, s. 3).

(3)  Kommissionens beslut 2011/263/EU av den 28 april 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till maskindiskmedel (EUT L 111, 30.4.2011, s. 22).

(4)  Kommissionens beslut 2011/264/EU av den 28 april 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till tvättmedel (EUT L 111, 30.4.2011, s. 34).

(5)  Kommissionens beslut 2011/382/EU av den 24 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till handdiskmedel (EUT L 169, 29.6.2011, s. 40).

(6)  Kommissionens beslut 2011/383/EU av den 28 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel (EUT L 169, 29.6.2011, s. 52).

(7)  Kommissionens beslut 2012/720/EU av den 14 november 2012 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk (EUT L 326, 24.11.2012, s. 25).

(8)  Kommissionens beslut 2012/721/EU av den 14 november 2012 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk (EUT L 326, 24.11.2012, s. 38).


16.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/62


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2004

av den 14 november 2016

om ändring av genomförandebeslut 2013/780/EU om undantag från artikel 13.1 ii i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Amerikas förenta stater

[delgivet med nr C(2016) 7181]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 15.1 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2000/29/EG föreskrivs skyddsåtgärder för att förhindra att skadegörare som är skadliga för växter eller växtprodukter introduceras i unionen från tredjeländer. I artikel 1 i kommissionens genomförandebeslut 2013/780/EU (2) medges ett undantag från skyddsåtgärderna i direktiv 2000/29/EG och medlemsstaterna får fram till och med den 30 november 2016 tillåta införsel till deras territorier av barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Förenta staterna utan att det åtföljs av något sundhetscertifikat, förutsatt att träet uppfyller villkoren i bilagan till det beslutet.

(2)

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/893 (3) fastställs villkor för införsel till unionen av barkat sågat trä av Platanus L. och Acer spp. med ursprung i tredjeländer. Dessa villkor anses nödvändiga för att skydda växter på unionens territorium mot Anoplophora glabripennis (Motschulsky) och inget undantag bör anses vara motiverat. Dessa arter av barkat sågat trä bör därför inte längre omfattas av det undantag som föreskrivs i genomförandebeslut 2013/780/EU.

(3)

På grundval av de uppgifter som medlemsstaterna regelbundet lämnar in till kommissionen kan man dra slutsatsen att tillämpningen av de särskilda villkoren i bilagan till genomförandebeslut 2013/780/EU är tillräckliga för att förhindra att skadegörare introduceras i unionen. Medlemsstaterna bör fortsätta att tillämpa dessa villkor med avseende på barkat sågat trä av Quercus L. med ursprung i Förenta staterna. Det framgår av utvärderingen av den tekniska information som Förenta staterna lämnat in att certifieringsprogrammet Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program, som anges i artikel 2.3 i genomförandebeslut 2013/780/EU, fungerar effektivt.

(4)

Undantaget för barkat sågat trä av Quercus L. med ursprung i Förenta staterna bör därför förlängas till och med den 31 december 2026 för att undvika onödiga störningar i handeln med det virket.

(5)

Genomförandebeslut 2013/780/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandebeslut 2013/780/EU

Genomförandebeslut 2013/780/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Genom undantag från artikel 13.1 ii i direktiv 2000/29/EG får medlemsstaterna tillåta införsel till deras territorier av barkat sågat trä av Quercus L. med ursprung i Förenta staterna och som omfattas av ett av de KN-nummer och varuslag som anges i punkt I.6 i del B i bilaga V till det direktivet utan att det åtföljs av något sundhetscertifikat, förutsatt att träet uppfyller villkoren i bilagan till detta beslut.”

2.

I artikel 3 ska ”den 30 november 2016” ersättas med ”den 31 december 2026”.

Artikel 2

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2013/780/EU av den 18 december 2013 om undantag från artikel 13.1 ii i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 346, 20.12.2013, s. 61).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/893 av den 9 juni 2015 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (EUT L 146, 11.6.2015, s. 16).