ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 300

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
8 november 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1946 av den 15 mars 2016 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1

 

 

Avtal mellan Georgien och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1947 av den 25 oktober 2016 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Tome des Bauges (SUB)]

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1948 av den 7 november 2016 om anpassande av justeringsgraden för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 avseende kalenderåret 2016 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1153

10

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1949 av den 7 november 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1950 av den 4 november 2016 om icke-godkännande av vissa verksamma biocidämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

14

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 2/2016 av Stabiliserings- och associeringsrådet EU–f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av den 12 september 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens deltagande som observatör i arbetet i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och villkoren för detta inom den ram som fastställs i artiklarna 4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 168/2007, inklusive bestämmelser om deltagande i de initiativ som byrån genomför och om finansiella bidrag och personal [2016/1951]

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

8.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1946

av den 15 mars 2016

om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 37, och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 218.5 och artikel 218.6 första stycket,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Vid sitt möte den 20 januari 2014 beslutade rådet att bemyndiga unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) att inleda förhandlingar i enlighet med artikel 37 i fördraget om Europeiska unionen och i enlighet med förfarandet i artikel 218.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i syfte att ingå ett avtal om informationssäkerhet mellan Europeiska unionen och Georgien.

(2)

Efter bemyndigandet förhandlade den höga representanten fram ett avtal med Georgien om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

(3)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för unionen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 15 mars 2016.

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


8.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/3


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

mellan Georgien och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Georgien

och

Europeiska unionen, nedan kallad EU,

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR att parterna delar målet att på alla sätt stärka sin egen säkerhet,

SOM BEAKTAR att parterna är eniga om att de sinsemellan bör utveckla samarbete i frågor av gemensamt intresse avseende säkerhet,

SOM BEAKTAR att det i detta sammanhang därför finns ett bestående behov av att utbyta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mellan parterna,

SOM INSER att tillgång till och utbyte av parternas säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och därtill hörande material kan vara nödvändigt för att samarbete och samråd ska kunna genomföras på ett fullständigt och effektivt sätt,

SOM ÄR MEDVETNA OM att sådan tillgång till och sådant utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och därtill hörande material kräver att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För att uppnå målet att på alla sätt stärka båda parternas säkerhet ska detta avtal mellan Georgien och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (nedan kallat avtalet) tillämpas på alla former av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerat material som tillhandahålls av eller utbyts mellan parterna.

2.   Var och en av parterna ska skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som mottas från den andra parten mot förlust och obehörigt röjande i enlighet med bestämmelserna i avtalet och med parternas respektive lagar och andra författningar.

Artikel 2

I detta avtal avses med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

i)

för EU: uppgifter och material,

ii)

för Georgien: uppgifter och material, inbegripet statshemligheter,

i alla former, som

a)

enligt någon av parterna kräver skydd, eftersom förlust eller obehörigt röjande i olika hög grad skulle kunna skada Georgiens, EU:s eller en eller flera av EU:s medlemsstaters intressen, och

b)

har försetts med en säkerhetsskyddsmarkering enligt artikel 7.

Artikel 3

1.   Detta avtal är tillämpligt på följande EU-institutioner och EU-enheter: Europeiska rådet, Europeiska unionens råd (nedan kallat rådet), rådets generalsekretariat, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten) och Europeiska kommissionen.

2.   Dessa EU-institutioner och EU-enheter får utbyta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som mottagits enligt detta avtal med andra EU-institutioner och EU-enheter, under förutsättning att den tillhandahållande parten på förhand gett sitt skriftliga samtycke och att den mottagande parten på lämpligt sätt försäkrat att den kommer att skydda uppgifterna på ett adekvat sätt.

Artikel 4

Parterna ska se till att de har lämpliga säkerhetssystem och säkerhetsåtgärder som baseras på de grundläggande principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i deras respektive lagar eller andra författningar och som avspeglas i de säkerhetsarrangemang som ska inrättas enligt artikel 12, så att en likvärdig skyddsnivå tillämpas för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av detta avtal.

Artikel 5

Var och en av parterna

a)

ska skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahållits av eller utbytts med den andra parten enligt detta avtal i minst samma grad som den tillhandahållande parten,

b)

ska säkerställa att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahållits eller utbytts enligt detta avtal behåller den säkerhetsskyddsmarkering som den tillhandahållande parten försett dem med och att denna inte sänks eller hävs utan föregående skriftligt samtycke från den tillhandahållande parten. Den mottagande parten ska skydda de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna i enlighet med bestämmelserna i dess egna säkerhetsföreskrifter för uppgifter som har en motsvarande säkerhetsskyddsklassificering enligt artikel 7,

c)

får inte använda sådana säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för andra ändamål än sådana som fastställts av den part uppgifterna härrör från eller de för vilka uppgifterna tillhandahålls eller utbyts,

d)

får inte röja sådana säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för tredje part utan föregående skriftligt samtycke från den tillhandahållande parten,

e)

får inte ge enskilda personer tillgång till sådana säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, såvida inte dessa personer har behov av att känna till dem och har erhållit ett lämpligt säkerhetsgodkännande, i enlighet med den mottagande partens tillämpliga lagar och andra författningar,

f)

ska se till att anläggningar där tillhandahållna säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter hanteras och förvaras har lämplig säkerhetscertifiering, och

g)

ska se till att alla enskilda personer som har tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter informeras om sitt ansvar att skydda uppgifterna i enlighet med tillämpliga lagar och andra författningar.

Artikel 6

1.   Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får röjas eller lämnas ut i enlighet med principen om samtycke från den part uppgifterna härrör från.

2.   För utlämnande till andra mottagare än parterna ska ett beslut om röjande eller utlämnande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter fattas av den mottagande parten från fall till fall efter föregående skriftligt samtycke från den tillhandahållande parten och i enlighet med principen om samtycke från den part uppgifterna härrör från.

3.   Inget generiskt utlämnande ska tillåtas såvida inte parterna har enats om förfaranden med avseende på vissa kategorier av uppgifter av betydelse för deras särskilda behov.

4.   Ingenting i detta avtal ska anses utgöra grund för ett obligatoriskt utlämnande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mellan parterna.

5.   Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av detta avtal får tillhandahållas en uppdragstagare eller en presumtiv uppdragstagare endast med föregående skriftligt samtycke från den tillhandahållande parten. Före ett sådant utlämnande ska den mottagande parten se till att uppdragstagaren eller den presumtiva uppdragstagaren samt uppdragstagarens anläggning har kapacitet att skydda uppgifterna och ett lämpligt säkerhetsgodkännande.

Artikel 7

För att fastställa en likvärdig skyddsnivå för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahålls av eller utbyts mellan parterna ska säkerhetsskyddsklassificeringarna motsvara varandra enligt följande:

EU

Georgien

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

Image

TOP SECRET

SECRET UE/EU SECRET

Image

SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

Image

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Image

RESTRICTED

Artikel 8

1.   Parterna ska se till att alla personer som i sin tjänsteutövning behöver få tillgång till, eller som på grund av sin tjänst eller uppgift kan medges tillgång till, uppgifter med säkerhetsskyddsklassificeringen Image(CONFIDENTIAL) respektive CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller högre som tillhandahållits eller utbytts enligt detta avtal har genomgått vederbörlig säkerhetsprövning innan de beviljas tillgång till sådana uppgifter och uppfyller kriteriet om behov av kännedom enligt artikel 5 e.

2.   Förfarandena för säkerhetsprövning ska utformas så att det går att avgöra huruvida en person, med hänsyn till hans eller hennes lojalitet, tillförlitlighet och pålitlighet, kan ges tillgång till sådana säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Artikel 9

Parterna ska lämna ömsesidigt bistånd när det gäller säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av detta avtal och frågor av gemensamt säkerhetsintresse. De myndigheter som avses i artikel 12 ska samråda med varandra och göra ömsesidiga besök för att bedöma effektiviteten i de säkerhetsarrangemang inom myndigheternas respektive ansvarsområde som ska fastställas enligt den artikeln.

Artikel 10

1.   Vid tillämpningen av detta avtal ska

a)

beträffande EU, all korrespondens sändas via rådets chefsregistrator, som ska vidarebefordra den till medlemsstaterna och till de institutioner eller enheter som avses i artikel 3, om inte annat följer av punkt 2,

b)

beträffande Georgien, all korrespondens sändas till centralregistret vid Georgiens statliga säkerhetstjänst via Georgiens beskickning vid Europeiska unionen.

2.   I undantagsfall får sådan korrespondens från den ena parten som är tillgänglig endast för vissa behöriga tjänstemän, organ eller avdelningar hos denna part, av operativa skäl sändas till och vara tillgänglig endast för vissa behöriga tjänstemän, organ eller avdelningar hos den andra parten, vilka på grund av behörighet och i enlighet med principen om behovsenlig behörighet, är särskilt angivna som mottagare. När det gäller EU ska sådan korrespondens sändas via rådets chefsregistrator, utrikestjänstens chefsregistrator eller Europeiska kommissionens chefsregistrator, beroende på vad som är lämpligt. I fråga om Georgien ska sådan korrespondens sändas via Georgiens statliga säkerhetstjänst via Georgiens beskickning vid Europeiska unionen.

Artikel 11

Chefen för Georgiens statliga säkerhetstjänst, rådets generalsekreterare, den ledamot av Europeiska kommissionen som är ansvarig för säkerhetsfrågor och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska övervaka genomförandet av detta avtal.

Artikel 12

1.   För att genomföra detta avtal ska säkerhetsarrangemang inrättas mellan de behöriga säkerhetsmyndigheter som anges nedan, under ledning av deras respektive överordnade organisation och på dennas vägnar, i syfte att fastställa normer för ömsesidigt skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt detta avtal:

Å ena sidan, Georgiens statliga säkerhetstjänst

och, å andra sidan,

i)

säkerhetsavdelningen vid rådets generalsekretariat,

ii)

GD Personal och säkerhet – Europeiska kommissionens säkerhetsdirektorat, och

iii)

utrikestjänstens säkerhetsavdelning.

2.   Innan parterna tillhandahåller eller utbyter säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt detta avtal ska de behöriga säkerhetsmyndigheter som avses i punkt 1 vara överens om att den mottagande parten är i stånd att skydda uppgifterna på ett sätt som är förenligt med de säkerhetsarrangemang som ska inrättas enligt den punkten.

Artikel 13

1.   Endera partens behöriga myndighet enligt artikel 12 ska omedelbart underrätta den andra partens behöriga myndighet om alla bevisade eller misstänkta fall av obehörigt röjande eller förlust av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som har tillhandahållits av den parten. Den behöriga myndigheten ska, om så krävs med hjälp av den andra parten, göra en utredning och rapportera resultaten av denna till den andra parten.

2.   De myndigheter som avses i artikel 12 ska fastställa förfaranden som ska följas i sådana fall.

Artikel 14

Var och en av parterna ska bära sina egna kostnader för genomförandet av detta avtal.

Artikel 15

Ingenting i detta avtal ska ändra befintliga avtal eller arrangemang mellan parterna, eller avtal mellan Georgien och medlemsstater i EU. Detta avtal ska inte hindra parterna från att ingå andra avtal om tillhandahållande eller utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av detta avtal, under förutsättning att de inte är oförenliga med förpliktelserna enligt detta avtal.

Artikel 16

Eventuella tvister mellan parterna som har sin grund i tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska hanteras genom förhandlingar mellan parterna. Under förhandlingarna ska båda parter fortsätta att uppfylla alla sina förpliktelser enligt detta avtal.

Artikel 17

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den första månad som följer på dagen för mottagandet genom diplomatiska kanaler av den senaste skriftliga underrättelsen om att de interna förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande har slutförts.

2.   Var och en av parterna ska underrätta den andra parten om eventuella ändringar i sina lagar och andra författningar som kan påverka det skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som avses i detta avtal.

3.   Var och en av parterna ska genom diplomatiska kanaler underrätta den andra parten om alla ändringar vad gäller behöriga myndigheter och/eller tjänstemän som avses i artiklarna 10, 11 och 12.

4.   Ändringar och tillägg får göras till detta avtal om parterna kommer överens om detta, i form av separata dokument. Ändringar och tillägg som utformas på detta sätt ska utgöra en integrerad del av detta avtal och ska träda i kraft i enlighet med punkt 1.

Artikel 18

Detta avtal ska regelbundet ses över av parterna. Var och en av parterna får säga upp detta avtal genom att genom diplomatiska kanaler skicka en skriftlig underrättelse om uppsägning av avtalet till den andra parten. I sådana fall ska avtalet upphöra att gälla sex månader efter mottagandet av den skriftliga underrättelsen. Uppsägningen ska inte påverka åtaganden som redan gjorts enligt detta avtal. I synnerhet ska alla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahållits eller utbytts i enlighet med detta avtal även fortsättningsvis skyddas i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Utfärdat i Bryssel den tjugotredje juni tjugohundrasexton i två exemplar på engelska.

På Europeiska unionens vägnar

På Georgiens vägnar


FÖRORDNINGAR

8.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1947

av den 25 oktober 2016

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Tome des Bauges (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Frankrikes ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Tome des Bauges”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 503/2007 (2).

(2)

Genom en skrivelse av den 10 april 2015 anmälde de franska myndigheterna till kommissionen att en övergångsperiod i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1151/2012, som löper ut den 31 december 2019, hade beviljats två aktörer som är etablerade på franskt territorium och som uppfyller villkoren i den artikeln. Under det nationella invändningsförfarandet hade dessa aktörer, som har salufört ”Tome des Bauges” enligt gällande lagstiftning och kontinuerligt under minst fem år innan ansökan lämnades in, gjort en invändning gällande den minsta procentandelen mjölkkor av rasen Abondance och Tarentaise, och angett att de behövde tid för att anpassa besättningssammansättningen. De berörda aktörerna är följande: GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, Frankrike och EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, Frankrike (3).

(3)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning  (4) i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(4)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Tome des Bauges” (SUB) godkänns.

Artikel 2

Det skydd som beviljas enligt artikel 1 gäller under den övergångsperiod som Frankrike har beviljat i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1151/2012 för de aktörer som uppfyller villkoren i den artikeln.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 oktober 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 503/2007 av den 8 maj 2007 om registrering av vissa beteckningar i Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pohořelický kapr (SUB) – Žatecký chmel (SUB) – Pomme du Limousin (SUB) – Tome des Bauges (SUB)) (EUT L 119, 9.5.2007, s. 5).

(3)  Dekret nr 2015–347 av den 26 mars 2015, Journal officiel de la République française av den 28 mars 2015.

(4)  EUT C 433, 23.12.2015, s. 4.


8.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1948

av den 7 november 2016

om anpassande av justeringsgraden för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 avseende kalenderåret 2016 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1153

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 26.4,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 mars 2016 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av justeringsgraden enligt rådets förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2016 (2). Europaparlamentet och rådet hade inte fastställt justeringsgraden per den 30 juni 2016. Kommissionen har därför i enlighet med artikel 26.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 fastställt justeringsgraden i genomförandeförordning (EU) 2016/1153 (3).

(2)

Prognoserna för direktstöd och marknadsrelaterade utgifter i kommissionen ändringsskrivelse nr 1 till budgetförslaget för 2017 visar på att det belopp för finansiell disciplin som beaktades i budgetförslaget för 2017 behöver anpassas. Ändringsskrivelsen fastställdes med beaktande av ett belopp för finansiell disciplin på 450,5 miljoner euro för reserven för kriser inom jordbrukssektorn som avses i artikel 25 i förordning (EU) nr 1306/2013. För att ta hänsyn till denna nya information bör kommissionen anpassa den justeringsgrad som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2016/1153.

(3)

Som en allmän regel görs stödutbetalningarna till de jordbrukare som ansöker om direktstöd för ett visst kalenderår (N) under en fastställd utbetalningsperiod under budgetåret (N+1). Medlemsstaterna kan emellertid i vissa fall göra sena betalningar till jordbrukarna utanför utbetalningsperioden, inom vissa frister. Sådana sena betalningar får göras ett efterföljande budgetår. När finansiell disciplin tillämpas för ett visst kalenderår bör justeringsgraden inte användas på utbetalningar för vilka ansökan har lämnats in under ett annat kalenderår än det som den finansiella disciplinen avser. För att säkerställa likabehandling av jordbrukarna är det därför lämpligt att föreskriva att justeringsgraden bara ska tillämpas på utbetalningar för vilka ansökan har lämnats in under det kalenderår som den finansiella disciplinen avser, oavsett när stödet betalas ut till jordbrukarna.

(4)

I artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (4) föreskrivs att den justeringsgrad som tillämpas på direktstöd som fastställts i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) nr 1306/2013 endast ska tillämpas på direktstöd som under det motsvarande kalenderåret ska beviljas en jordbrukare och som överstiger 2 000 euro. I artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 föreskrivs dessutom att till följd av det gradvisa införandet av direktstöd enligt artikel 16 ska justeringsgraden först gälla för Kroatien från och med den 1 januari 2022. Därför bör den justeringsgrad som fastställs i den här förordningen inte gälla stöd till jordbrukare i den medlemsstaten.

(5)

För att se till att den anpassade justeringsgraden är tillämplig från och med den dag då utbetalningarna till jordbrukarna inleds i enlighet med förordning (EU) nr 1306/2013 bör denna förordning gälla från och med den 1 december 2016.

(6)

Den anpassade justeringsgraden bör beaktas vid beräkningen av hela det stöd som beviljas en jordbrukare för en stödansökan som lämnats in för kalenderåret 2016. Av tydlighetsskäl bör genomförandeförordning (EU) 2016/1153 därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För att kunna fastställa justeringsgraden enligt artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 1306/2013, och i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU) nr 1307/2013, ska beloppen på de direktstöd inom de stödordningar som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013, som beviljas jordbrukare och som överskrider 2 000 EUR för stödansökningar som lämnats in för kalenderåret 2016, minskas med en justeringsgrad på 1,353905 %.

2.   Den minskning som avses i punkt 1 ska inte tillämpas i Kroatien.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) 2016/1153 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1153 av den 14 juli 2016 om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2016 (EUT L 190, 15.7.2016, s. 76).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).


8.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1949

av den 7 november 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

90,4

ZZ

90,4

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

142,6

ZZ

116,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

73,0

ZZ

105,4

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

97,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

305,3

IN

166,0

PE

346,7

TR

139,0

US

380,6

ZZ

267,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

69,9

ZZ

169,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

8.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1950

av den 4 november 2016

om icke-godkännande av vissa verksamma biocidämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) i del 2 i bilaga II finns en förteckning över kombinationer av verksamma ämnen/produkttyper som inte stöds den 4 augusti 2014, och enligt artikel 14.3 i samma förordning får vem som helst anmäla sitt intresse för att ta över rollen som deltagare för en eller flera av dessa kombinationer av verksamma ämnen/produkttyper inom 12 månader från och med den dag då förordningen träder i kraft.

(2)

För vissa kombinationer av verksamma ämnen/produkttyper har ingen uttryckt intresse, eller om det fanns intresse, avslogs anmälan enligt artikel 17.4 och 17.5 i delegerade förordning (EU) nr 1062/2014.

(3)

Enligt artikel 20 i samma förordning bör dessa kombinationer av ämnen/produkttyper inte godkännas för användning i biocidprodukter.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De verksamma ämnen som förtecknas i bilagan till detta beslut ska inte godkännas för de produkttyper som anges där.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).


BILAGA

Kombinationer av verksamt ämne och produkttyp som inte godkänts:

De kombinationer av ämne och produkttyp som förtecknas i tabellen nedan, inklusive nanoformer.

Varje nanoform av alla kombinationer av ämne/produkttyp som förtecknas i tabellen i del 1 i bilaga II i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014, utom de som anges i tabellen.

Varje nanoform av alla kombinationer av verksamma ämnen/produkttyper som godkänts senast den 4 augusti 2014, utom de som uttryckligen är godkända.

Post i bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014

Ämnesnamn

Rapporterande medlemsstat

EG-nummer

CAS-nummer

Produkttyp(er)

1021

1,3-dikloro-5,5-dimetylhydantoin (omdefinierat enligt post 152)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

Cetalkonklorid (se post 948)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167

Bensyldimetyl(oktadecyl)ammoniumklorid (se post 948)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

213

Bensododeciniumklorid (se post 948)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214

Miristalkonklorid (se post 948)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331

Didecyldimetylammoniumbromid (se post 949)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384

Dimetyldioktylammoniumklorid (se post 949)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399

Bensyldodecyldimetylammoniumbromid (se post 948)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418

Kiseldioxid, amorf

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

Kopparsulfat

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

p-[(dijodometyl)sulfonyl]toluen

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

Decyldimetyldioktylammoniumklorid (se post 949)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601

Bensyldimetyloleylammoniumklorid (se post 948)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615

3-fenoxibensyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat (Permetrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

637

Kvartära ammoniumföreningar, bensylkokosalkyldimetyl, klorider (se post 948)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638

Kvartära ammoniumföreningar, dikokosalkyldimetyl, klorider (se post 949)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639

Kvartära ammoniumföreningar, bis(hydrogenerad talgalkyl)dimetyl, klorider (se post 949)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C8-18-alkyldimetyl, klorider (se post 948)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668

Kvartära ammoniumföreningar, di-C6-12-alkyldimetyl, klorider (se post 949)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C8-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C10-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692

Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oxider

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

Kvartära ammoniumföreningar, di-C8-18-alkyldimetyl, klorider (se post 949)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000

Divätebis[monoperoxiftalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-)-hexahydrat

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

Margosaextrakt, annat än från kärnor av Azadirachta indica extraherat med vatten och vidare bearbetat med organiska lösningsmedel och annat än från kallpressad olja från kärnor av Azadirachta indica extraherat med superkritisk koldioxid

DE

283-644-7

84696-25-3

18

741

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C8-18-alkyldimetyl, bromider (se post 948)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020

1,3-dikloro-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion (omdefinierat enligt post 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-klorofenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol (Tebukonazol)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

Reaktionsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuccinat och väteperoxid (Perestan)

HU

432-790-1

Inte tillämpligt

2

923

Alkylbensyldimetylammoniumklorid/Bensalkonklorid (se post 948)

IT

Blandning

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949

Kvartära ammoniumföreningar (dialkyldimetyl [alkyl från C6–C18, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl] klorider, bromider eller metylsulfat) (DDAC)

IT

Blandning av Einecs-listade ämnen

Inte tillämpligt

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950

Kvartära ammoniumföreningar (alkyltrimetyl [alkyl från C8–C18, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl] klorider, bromider, eller metylsulfat) (TMAC)

IT

Blandning av Einecs-listade ämnen

Inte tillämpligt

8

948

Kvartära ammoniumföreningar (bensylalkyldimetyl [alkyl från C8–C22, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl] klorider, bromider eller hydroxid) (BKC)

IT

Blandning av Einecs-listade ämnen

Inte tillämpligt

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

849

3-fenoxibensyl-(1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (d-Fenotrin)

IE

Inte tillämpligt

188023-86-1

18

1001

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider (andra än det ämne som omfattas av post 671)

IT

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider (andra än det ämne som omfattas av post 667)

IT

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003

Kvartära ammoniumföreningar, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider (andra än det ämne som omfattas av post 725)

IT

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider (andra än det ämne som omfattas av post 724)

IT

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006

Silver-zink-aluminium-borfosfatglas/innehåller glasoxid, silver och zink

SE

Inte tillämpligt

398477-47-9

2, 7, 9

1009

Kvartära ammoniumföreningar, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider (andra än det ämne som omfattas av post 673)

IT

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011

Kvartära ammoniumföreningar, kokosalkyltrimetyl, klorider (andra än det ämne som omfattas av post 635)

IT

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

8

1012

Aluminiumnatriumsilikat-silver-zinkkomplex/silver-zink-zeolit

SE

Inte tillämpligt

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(.beta.-allyloxi-2,4-diklorofenyletyl)imidazol (imazalil av teknisk kvalitet)

DE

Växtskyddsmedel

73790-28-0

3


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

8.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/19


BESLUT nr 2/2016 AV STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSRÅDET EU–F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

av den 12 september 2016

om f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens deltagande som observatör i arbetet i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och villkoren för detta inom den ram som fastställs i artiklarna 4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 168/2007, inklusive bestämmelser om deltagande i de initiativ som byrån genomför och om finansiella bidrag och personal [2016/1951]

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSRÅDET EU–F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

Med beaktande av stabiliserings- och associationsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (2), särskilt artikel 28.2, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet gjorde vid sitt möte i Luxemburg i december 1997 deltagandet i unionsprogram till ett sätt att intensifiera strategin inför anslutningen. I slutsatserna från Europeiska rådet fastställs att kandidatländerna kommer att kunna delta i byråerna efter beslut från fall till fall.

(2)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien delar Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheters (nedan kallad byrån) syften och målsättningar och understödjer dess tillämpningsområde och beskrivningen av dess uppgifter, så som de anges i förordning (EG) nr 168/2007.

(3)

Det är lämpligt att göra det möjligt för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att delta som observatör i byråns arbete och att fastställa villkoren för detta deltagande, inklusive bestämmelser om deltagande i de initiativ som byrån genomför och om finansiella bidrag och personal.

(4)

Det är också lämpligt att byrån behandlar frågor om grundläggande rättigheter inom tillämpningsområdet för artikel 3.1 i förordning (EG) nr 168/2007 i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, i den mån detta är nödvändigt för en gradvis anpassning till unionsrätten.

(5)

I enlighet med artikel 12.2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som framgår av rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (3) kan chefen för byrån tillåta anställning av medborgare från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som är i åtnjutande av fulla medborgerliga rättigheter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska i egenskap av kandidatland delta som observatör i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, inrättad genom förordning (EG) nr 168/2007.

Artikel 2

1.   Byrån kan behandla frågor om grundläggande rättigheter inom tillämpningsområdet för artikel 3.1 i förordning (EG) nr 168/2007 i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, i den mån detta är nödvändigt för en gradvis anpassning till unionsrätten.

2.   För detta ändamål får byrån i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien utföra de uppgifter som anges i artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 168/2007.

Artikel 3

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska bidra ekonomiskt till de av byråns verksamheter som anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 168/2007 i överensstämmelse med bilagan till detta beslut.

Artikel 4

1.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska utse en observatör och en suppleant som uppfyller kriterierna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 168/2007. De får delta i styrelsens arbete på samma villkor som de medlemmar och suppleanter som medlemsstaterna utsett, men utan rösträtt.

2.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska utse en regeringstjänsteman som nationell sambandsperson, enligt vad som avses i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 168/2007.

3.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska inom fyra månader efter det att detta beslut trätt i kraft meddela Europeiska kommissionen namn på och kvalifikationer och kontaktuppgifter för de personer som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 5

Uppgifter som överlämnas till eller utgår från byrån får offentliggöras och ska vara tillgängliga för allmänheten, under förutsättning att konfidentiell information är lika skyddad i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som den är inom unionen.

Artikel 6

I f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska byrån åtnjuta samma rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens lagstiftning.

Artikel 7

För att byrån och dess personal ska vara i stånd att utföra sina arbetsuppgifter ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien bevilja samma privilegier och immunitet som de som anges i artiklarna 1–4, 5, 6, 10–13, 15, 17 samt 18 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 8

Parterna ska själva vidta de eventuella allmänna eller särskilda åtgärder som krävs för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta beslut och meddela dessa till stabiliserings- och associeringsrådet.

Artikel 9

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 12 september 2016.

På Stabiliserings- och associeringsrådets vägnar

Ordförande


(1)  EUT L 84, 20.3.2004, s. 13.

(2)  EUT L 53, 22.2.2007. s. 1.

(3)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).


 

Image Image Image

BILAGA

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIENS FINANSIELLA BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

1.

Det finansiella bidrag som ska betalas av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till Europeiska unionens allmänna budget för deltagandet i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån), i enlighet med vad som fastställs i punkt 2, motsvarar den fulla kostnaden för deras deltagande.

2.

Det finansiella bidrag som f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska betala till Europeiska unionens allmänna budget är följande:

År 1:

165 000 EUR

År 2:

170 000 EUR

År 3:

175 000 EUR

3.

Beloppen för eventuellt ekonomiskt stöd från unionens biståndsprogram ska överenskommas separat enligt respektive unionsprogram.

4.

F.d. jugoslaviska republiken Makedoniens bidrag kommer att förvaltas i enlighet med den budgetförordning (1) som gäller för Europeiska unionens allmänna budget.

5.

Kostnader för resa och uppehälle för f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens företrädares och experters deltagande i byrån och vid möten, med anknytning till genomförandet av byråns arbetsprogram, ska ersättas av byrån på samma grunder och enligt samma förfaranden som för närvarande gäller för unionens medlemsstater.

6.

Efter detta besluts ikraftträdande och därefter i början av varje år kommer kommissionen att sända en betalningsbegäran till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien motsvarande dess bidrag till byrån enligt detta beslut. Under det första kalenderåret av dess deltagande ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien betala ett proportionellt bidrag beräknat från dagen då deltagandet inleddes till årets utgång. Därefter ska bidraget erläggas i enlighet med detta beslut.

7.

Bidraget ska anges i euro och betalas in på ett av kommissionens eurokonton.

8.

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska betala sitt bidrag i enlighet med betalningsbegäran om landets andel senast 30 dagar efter det att kommissionen sänt denna begäran.

9.

Vid försenad inbetalning av bidraget ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien betala dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen. Räntesatsen ska motsvara den som Europeiska centralbanken på förfallodagen tillämpar för sina transaktioner i euro, med ett tillägg av 1,5 procentenheter.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).