ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 299

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
5 november 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1927 av den 4 november 2016 om mallar för övervakningsplaner, utsläppsrapporter och dokument om överensstämmelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1928 av den 4 november 2016 om fastställande av transporterad last för andra fartygskategorier än passagerarfartyg, ro-ro-fartyg och containerfartyg i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter ( 1 )

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1929 av den 4 november 2016 om godkännande av Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki serotyp 3a3b, stam ABTS-351, som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18 ( 1 )

26

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1930 av den 4 november 2016 om godkännande av klorokresol som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 1, 2, 3, 6 och 9 ( 1 )

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1931 av den 4 november 2016 om godkännande av klorokresol som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 13 ( 1 )

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1932 av den 4 november 2016 om godkännande av kalciummagnesiumoxid (bränd dolomitkalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1933 av den 4 november 2016 om godkännande av kalciummagnesiumtetrahydroxid (hydratiserad dolomitkalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 ( 1 )

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1934 av den 4 november 2016 om godkännande av kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 ( 1 )

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1935 av den 4 november 2016 om godkännande av kalciumdihydroxid (släckt kalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1936 av den 4 november 2016 om godkännande av kalciumoxid (bränd kalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 ( 1 )

48

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1937 av den 4 november 2016 om godkännande av cyflutrin som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18 ( 1 )

51

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1938 av den 4 november 2016 om godkännande av citronsyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 2 ( 1 )

54

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1939 av den 4 november 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

57

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1940 av den 6 oktober 2016 om inrättande av marknadsvillkor för terminaltjänster i Förenade kungariket enligt artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 [delgivet med nr C(2016) 6336]

59

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1941 av den 3 november 2016 om ändring av genomförandebeslut 2014/190/EU om fastställande av den årliga fördelningen per medlemsstat av de samlade medlen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete, av den årliga fördelningen per medlemsstat av medel från det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga, med en förteckning över stödberättigade regioner, samt av de belopp som ska överföras från Sammanhållningsfondens och strukturfondernas anslag för varje medlemsstat till Fonden för ett sammanlänkat Europa och till bistånd till dem som har det sämst ställt under perioden 2014–2020 [delgivet med nr C(2016) 6909]

61

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1942 av den 4 november 2016 om specifikationer för portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2015/1214

86

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1943 av den 4 november 2016 om oljering av ägg med paraffinolja för att kontrollera populationsstorleken av häckande fåglar, i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

90

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1927

av den 4 november 2016

om mallar för övervakningsplaner, utsläppsrapporter och dokument om överensstämmelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG (1), särskilt artiklarna 6.5, 12.2 och 17.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.1 och 6.3 i förordning (EU) 2015/757 är företag skyldiga att lämna in en övervakningsplan med fullständiga och överblickbara uppgifter om den övervakningsmetod som är tillämplig för vart och ett av deras fartyg som omfattas av den förordningen.

(2)

För att säkerställa att dessa övervakningsplaner innehåller standardiserad information som medger att övervaknings- och rapporteringskraven genomförs på ett harmoniserat sätt är det nödvändigt att fastställa mallar med tekniska regler för att de ska kunna tillämpas på ett enhetligt sätt.

(3)

Övervakningsplanen bör åtminstone innehålla de uppgifter som anges i artikel 6.3 i förordning (EU) 2015/757. I planen bör också de enheter för att avgöra om det rör sig om ”last ombord” som specificeras i genomförandeförordning (EU) 2016/1928 (2) utnyttjas. Med tanke på att ro-pax-fartyg kan användas till att utföra två strikt åtskilda transporttjänster måste åtskillnad göras mellan bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp dels för gods, dels för passagerare när det gäller sådana fartyg. Därigenom skulle det bli möjligt att med större säkerhet fastställa deras genomsnittliga operativa indikatorer för energieffektivitet.

(4)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.3 i förordning (EU) 2015/757, och i enlighet med artikel 10 i den förordningen, bör övervakningsplanen medge övervakning och rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp också på grundval av andra frivilliga kriterier. Därigenom skulle det bli lättare att utläsa den genomsnittliga rapporterade energieffektiviteten. Detta gäller särskilt differentierad övervakning av bränsleförbrukningen för uppvärmning av last och för dynamisk positionering samt för differentierad övervakning av transportresor och när fartyget går genom is.

(5)

För att underlätta för företag med flera fartyg att utarbeta övervakningsplaner är det lämpligt att låta företagen ange vilka av de förfaranden som beskrivs i övervakningsplanen som på ett relevant sätt skulle vara tillämpliga på alla fartyg som företaget ansvarar för.

(6)

När information lämnas om uppgifter och förfaranden som en del av övervakningsplanen i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EU) 2015/757, bör företagen också kunna hänvisa till förfaranden eller system som utgör och fungerar som en del av deras befintliga förvaltningssystem, såsom den internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden) (3), energieffektiviseringsplanen för fartyg (Seemp) (4), eller de system och kontroller som omfattas av harmoniserade kvalitets-, miljö- och energiförvaltningsstandarder, såsom EN ISO 9001:2015 och EN ISO 14001:2015 eller EN ISO 50001:2011.

(7)

För att underlätta kontrollen är det lämpligt att medge användning av standardvärden för osäkerhetsnivån för bränsleövervakning.

(8)

För att göra hela verifieringsgången smidigare (också övervakning, rapportering och verifiering) bör förvaltningsinformation, i synnerhet när det gäller datahantering och kontrollverksamheter, betraktas som användbar information. I ett särskilt avsnitt i övervakningsmallen kan företagen få hjälp att utforma de nödvändiga förvaltningsuppgifterna.

(9)

Det är nödvändigt att fastställa specifikationer för en elektronisk mall för utsläppsrapporter. Detta behövs för att garantera att verifierade utsläppsrapporter lämnas in elektroniskt och att de innehåller fullständig och standardiserad aggregerad årlig information som kan offentliggöras och som gör att kommissionen kan utarbeta de rapporter som krävs enligt artikel 21 i förordning (EU) 2015/757.

(10)

Utsläppsrapporten bör omfatta det minimiinnehåll som fastställs i artikel 11.3 i förordning (EU) 2015/757, inbegripet resultaten av den årliga övervakningen. Detta bör också möjliggöra rapportering av ytterligare information som kan bidra till förståelsen av de genomsnittliga operativa indikatorerna för energieffektivitet på frivillig grund. Detta gäller särskilt uppgifter som används i den frivilliga övervakningen av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, fördelade enligt kriterier som fastställts i övervakningsplanen.

(11)

Det är nödvändigt att fastställa tekniska regler för utarbetandet av en elektronisk mall för dokument om överensstämmelse. Detta skulle garantera att standardiserad, lättbearbetad information kan inkluderas i de dokument om överensstämmelse som kontrollörerna skickat/sänt in i enlighet med deras skyldighet i artikel 17.4 i förordning (EU) 2015/757 att utan dröjsmål upplysa kommissionen och flaggstatens myndigheter om utfärdandet av dokument om överensstämmelse.

(12)

Thetis MRV, som är ett särskilt unionsinformationssystem som har utvecklats och förvaltas av Europeiska sjösäkerhetsbyrån, bör vara tillgängligt för företag och ackrediterade kontrollörer, så att dessa kan använda det för att i elektronisk form lämna in verifierade utsläppsrapporter och därtill hörande dokument om överensstämmelse till kommissionen och flaggstaten. Systemet bör utformas så flexibelt att det även skulle kunna omfatta ett globalt system för övervakning, rapportering och verifiering av växthusgasutsläpp, om ett sådant infördes.

(13)

Kommissionen har samrått med berörda parter om bästa praxis med avseende på frågor som behandlas i den här förordningen. Samrådet genomfördes i expertgrupperna för övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter, som inrättats inom ramen för det europeiska forumet för hållbar sjöfart.

(14)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för klimatförändringar som inrättats genom artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs mallar och tekniska regler för inlämnande av övervakningsplaner, utsläppsrapporter och dokument om överensstämmelse enligt förordning (EU) 2015/757.

Artikel 2

Mall för övervakningsplanen

1.   Företagen ska, med hjälp av en mall som motsvarar förlagan i bilaga I, upprätta den övervakningsplan som avses i artikel 6 i förordning (EU) 2015/757.

2.   Företag kan dela upp övervakningsplanen i en företagsspecifik del och en fartygsspecifik del, förutsatt att alla uppgifter som fastställs i bilaga I omfattas.

Informationen i den företagsspecifika delen, som får omfatta tabellerna B.2, B.5, D, E och F.1 i bilaga I, ska vara tillämplig på vart och ett av de fartyg för vilka företaget ska lämna in en övervakningsplan i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2015/757.

Artikel 3

Utsläppsrapportens elektroniska mall

1.   Vid inlämning av utsläppsrapporten i enlighet med artikel 11.1 i förordning (EU) 2015/757 ska företagen använda den elektroniska versionen av den mall som finns i unionens automatiserade informationssystem Thetis, som förvaltas av Europeiska sjösäkerhetsbyrån (nedan kallat Thetis MRV-system).

2.   Den elektroniska versionen av mallen för den utsläppsrapport som avses i punkt 1 ska innehålla den information som anges i bilaga II.

Artikel 4

Elektronisk mall för dokument om överensstämmelse

1.   För att få ett dokument om överensstämmelse i enlighet med artikel 17.4 i förordning (EU) 2015/757 utfärdat ska kontrollören lämna relevanta uppgifter i den elektroniska versionen av den mall som finns att tillgå i Thetis MRV-system.

2.   Den elektroniska versionen av mallen för det dokument om överensstämmelse som avses i punkt 1 ska innehålla den information som anges i bilaga III.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 123, 19.5.2015, s. 55.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1928 av den 4 november 2016 om fastställande av transporterad last för andra fartygskategorier än passagerarfartyg, ro-ro-fartyg och containerfartyg i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter (se sidan 22 i detta nummer av EUT).

(3)  Antagen av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) genom generalförsamlingens resolution A.741 (18).

(4)  Bestämmelse 22 i bilaga VI till Marpol.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).


BILAGA I

Mall för övervakningsplaner

Del A   Besiktningsregister

Version nr

Referensdatum

Status vid referensdatumet (1)

Hänvisning till kapitlen om revideringar eller ändringar har gjorts och en kort förklaring till ändringarna bifogats

 

 

 

 

Del B   Grundläggande uppgifter

Tabell B.1.   Identifiering av fartyget

Fartygets namn

 

IMO-identifieringsnummer

 

Registreringshamn

 

Hemmahamn (om annan än registreringshamnen)

 

Fartygsägarens namn

 

IMO:s rederiidentifieringsnummer (IMO Unique Company and Registered Owner Identification Number)

 

Fartygstyp (2)

 

Dödvikt (i ton)

 

Bruttotonnage

 

Klassificeringssällskap (frivilligt)

 

Isklass (frivilligt) (3)

 

Flaggstat (frivilligt)

 

Öppet fält för kompletterande frivillig information om fartygets egenskaper

 


Tabell B.2.   Uppgifter om företaget

Företagets namn

 

Adressrad 1

 

Adressrad 2

 

Ort

 

Stat/provins/region

 

Postnummer

 

Land

 

Kontaktperson

 

Tfn

 

E-postadress

 


Tabell B.3.   Utsläppskällor och bränsletyper som används

Utsläppskälla, referensnummer

Utsläppskälla (namn och typ)

Teknisk beskrivning av utsläppskällan

(prestanda/effekt, specifik oljeförbrukning, installationsår, identifieringsnummer i fall av flera identiska utsläppskällor osv.)

(Potentiella) Bränsletyper som används (4)

 

 

 

 


Tabell B.4.   Utsläppsfaktorer

Bränsletyp

IMO-utsläppsfaktorer

(i ton koldioxid/ton bränsle)

Tung brännolja (referens: ISO 8217 kvaliteterna RME t.o.m. RMK)

3,114

Lätt brännolja (referens: ISO 8217 kvaliteterna RME t.o.m. RMD)

3,151

Diesel/gasolja (referens: ISO 8217 kvaliteterna DMX t.o.m. DMB)

3,206

Gasol (Propan)

3,000

Gasol (Butan)

3,030

Kondenserad naturgas

2,750

Metanol

1,375

Etanol

1,913

Andra bränslen med icke-standardiserad utsläppsfaktor

 

 

 

Vid användning av icke-standardiserade utsläppsfaktorer:

Icke-standardiserat bränsle

Utsläppsfaktor

Metoder för bestämning av utsläppsfaktor (metoder för provtagning och analys, i förekommande fall en beskrivning av de laboratorier som anlitas)

 

 

 


Tabell B.5.   Förfaranden, system och ansvarsområden som utnyttjas för att fullständigt uppdatera utsläppskällorna

Förfarandets benämning

Hanteringen av förteckningen över utsläppskällor och dess fullständighet

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Del C   Verksamhetsuppgifter

Tabell C.1.   Villkor för undantag med koppling till artikel 9.2

Punkt

Bekräftelsefält

Minsta antal förväntade resor per rapporteringsperiod som omfattas av EU:s förordning om övervakning, rapportering och verifiering enligt fartygets tidsplan

 

Finns det förväntade resor per rapporteringsperiod som inte omfattas av EU:s förordning om övervakning, rapportering och verifiering enligt fartygets tidsplan (5)?

 

Är villkoren i artikel 9.2 uppfyllda (6)?

 

Om ja, ange om ni avser att utnyttja undantaget för att övervaka den mängd bränsle som förbrukas per resa (7)?

 

Tabell C.2.   Övervakning av bränsleförbrukningen

C.2.1   Metoder som tillämpats för fastställande av bränsleförbrukningen per utsläppskälla:

Utsläppskälla (8)

Valda metoder för bränsleförbrukningen (9)

 

 


C.2.2   Förfaranden för fastställande av bunkrat bränsle och bränsle i tankarna:

Förfarandets benämning

Förfaranden för fastställande av bränsle som bunkras och bränsle i tankarna:

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


C.2.3   Det genomförs regelbundna dubbelkontroller av den bunkringskvantitet som anges på leveranssedeln för bunkerbränsle och den bunkringskvantitet som framkommer vid mätningar ombord:

Förfarandets benämning

Det genomförs regelbundna dubbelkontroller av den bunkringskvantitet som anges på leveranssedeln för bunkerbränsle och den bunkringskvantitet som framkommer vid mätningar ombord

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 


C.2.4   Beskrivning av de mätinstrument som används:

Mätutrustning

(namn)

Uppgifter som avser (t.ex. utsläppskällor och tankar)

Teknisk beskrivning

(specifikation, ålder, underhåll och intervall)

 

 

 


C.2.5   Förfaranden för att registrera, ta fram, överföra och lagra mätuppgifter:

Förfarandets benämning

Att registrera, ta fram, överföra och lagra mätuppgifter

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


C.2.6   Metod för fastställande av densitet:

Bränsletyp/tank:

Metod för fastställande av faktiska densitetsvärden för bränsle i tanken (10)

Metod för att fastställa faktiska densitetsvärden för bränsle i tankar (11)

 

 

 


C.2.7   Osäkerhetsnivå i samband med bränsleövervakningen:

Övervakningsmetod (12)

Tillämpad strategi (13)

Värde

 

 

 


C.2.8   Förfaranden för att kvalitetssäkra mätutrustning:

Förfarandets benämning

Säkerställande av kvalitetssäkring av mätutrustning.

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


C.2.9   Metod för fastställande av bränsleförbrukningen uppdelad på gods- och persontransporter (endast för ro-pax-fartyg):

Metodens benämning

Metod för fastställande av bränsleförbrukningen uppdelad på gods- och persontransporter

Fördelningsmetod som tillämpas enligt EN 16258 (14)

 

Beskrivning av metoden för fastställande av massan av gods och passagerare, inbegripet möjligheten att använda standardvärden för vikten av lastenheter/spårmeter (om metoden för massa tillämpas)

 

Beskrivning av metoden för fastställande av däcksyta avsedd för gods och passagerare, inbegripet beräkningen av ytan på hängdäck och ytan för personbilar på lastdäck (om ytmetoden tillämpas)

 

Uppdelning av bränsleförbrukningen (i procent) i gods- och passagerartrafik (om endast ytmetoden tillämpas)

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för denna metod

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


C.2.10   Förfaranden för fastställande och registrering av bränsleförbrukningen under resor med last (frivillig övervakning):

Förfarandets benämning

Fastställande och registrering av bränsleförbrukningen under resor med last

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


C.2.11   Förfaranden för fastställande och registrering av bränsleförbrukningen för uppvärmning av last (frivillig övervakning för kemikalietankfartyg):

Förfarandets benämning

Fastställande och registrering av bränsleförbrukningen för uppvärmning av last

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


C.2.12   Förfaranden för fastställande och registrering av bränsleförbrukningen för dynamisk positionering (frivillig övervakning för oljetankfartyg och ”andra fartygstyper”):

Förfarandets benämning

Fastställande och registrering av bränsleförbrukningen för dynamisk positionering

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Tabell C.3.   Förteckning över resor

Förfarandets benämning

Registrering av och garantier för resornas fullständighet

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och övervakning av resor osv.), om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Uppgiftskällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell C.4.   Tillryggalagd sträcka

Förfarandets benämning

Registrering och bestämning av sträcka per resa

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och förvaltning av information om sträckan), om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Uppgiftskällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Förfaranden för fastställande och registrering av sträckan vid gång genom is (frivillig övervakning):

Förfarandets benämning

Fastställande och registrering av sträckan vid gång genom is

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och förvaltning av information om sträckan och vinterförhållanden), om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell C.5.   Mängden last ombord och antalet passagerare

Förfarandets benämning

Registrering och bestämning av mängden last ombord och/eller antalet passagerare

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och bestämning av mängden last ombord och/eller antalet passagerare och användningen av standardvärden för massa per lastenhet, om tillämpligt) om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Enheten gods/passagerare (15)

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Förfaranden för att fastställa och registrera den transporterade lastens genomsnittliga densitet (frivillig övervakning för kemikalietankfartyg, bulkfartyg och kombinationsfartyg):

Förfarandets benämning

Att fastställa och registrera den transporterade lastens genomsnittliga densitet

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och förvaltning av information om densiteten), om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell C.6.   Tidsåtgång till sjöss

Förfarandets benämning

Fastställande och registrering av tidsåtgång till sjöss mellan avresehamnen och kajplatsen i ankomsthamnen

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och förvaltning av information om avgång och ankomst i hamn), om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Förfaranden för fastställande och registrering av tiden till havs vid gång genom is (frivillig övervakning):

Förfarandets benämning

Fastställande och registrering av tiden till havs vid gång genom is

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och förvaltning av information om avgång och ankomst i hamn samt om vinterförhållanden), om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Del D   Dataluckor

Tabell D.1.   Metoder som ska tillämpas för att beräkna bränsleförbrukning

Metodens benämning

Metod för att beräkning av bränsleförbrukning

Metod för säkerhetskopiering av övervakningsresultat (16)

 

Använda formler

 

Beskrivning av metoden för beräkning av bränsleförbrukningen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för denna metod

 

Uppgiftskällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell D.2.   Metoder för hantering av luckor i uppgifterna när det gäller den tillryggalagda sträckan

Metodens benämning

Metod för hantering av luckor i uppgifterna när det gäller den tillryggalagda sträckan

Använda formler

 

Beskrivning av den metod som tillämpas för att hantera luckor i uppgifterna

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för denna metod

 

Uppgiftskällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell D.3.   Metoder för att hantera luckor i uppgifterna när det gäller last ombord

Metodens benämning

Metod för att hantera luckor i uppgifterna när det gäller last ombord

Använda formler

 

Beskrivning av den metod som tillämpas för att hantera luckor i uppgifterna

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för denna metod

 

Uppgiftskällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell D.4.   Metoder för att hantera luckor i uppgifterna när det gäller tiden till havs

Metodens benämning

Metoder för att hantera luckor i uppgifterna när det gäller tiden till havs

Använda formler

 

Beskrivning av den metod som tillämpas för att hantera luckor i uppgifterna

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för denna metod

 

Uppgiftskällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Del E   Förvaltning

Tabell E.1.   Regelbunden kontroll av övervakningsplanens lämplighet

Förfarandets benämning

Regelbunden kontroll av övervakningsplanens lämplighet

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell E.2.   Kontrollverksamhet: Kvalitetssäkring och tillförlitlighet med avseende på informationsteknik

Förfarandets benämning

Informationsteknik (t.ex. tillträdeskontroll, säkerhetskopiering, återställning och säkerhet)

Referens för förfarandet

 

Kortfattad beskrivning av förfarandet

 

Namn på den person eller post som är ansvarig för uppgiftslagringen

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på det system som används (i förekommande fall).

 

Förteckning över relevanta befintliga ledningssystem

 


Tabell E.3.   Kontrollverksamhet: Intern granskning och validering av uppgifter som berörs av EU:s övervakning, rapportering och verifiering

Förfarandets benämning

Intern granskning och validering av uppgifter som berörs av EU:s övervakning, rapportering och verifiering

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell E.4.   Kontrollverksamhet: Korrigeringar och korrigerande åtgärder

Förfarandets benämning

Korrigeringar och korrigerande åtgärder

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell E.5.   Kontrollverksamhet: Verksamhet som lagts ut på entreprenad (i förekommande fall)

Förfarandets benämning

Verksamhet som lagts ut på entreprenad

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell E.6.   Kontrollverksamhet: Dokumentation

Förfarandets benämning

Dokumentation

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Del F   Läs mer

Tabell F.1.   Definitioner och förkortningar

Förkortningar, akronymer och definitioner

Förklaring

 

 

Tabell F.2.

Kompletterande information

(1)  Välj en av följande kategorier: ”Preliminärt utkast”, ”Slutligt utkast som överlämnats till kontrollören”, ”Bedömning gjord” och ”Ändring som inte kräver ny bedömning”.

(2)  Välj en av följande kategorier: ”Passagerarfartyg”, ”Ro-ro-fartyg”, ”Containerfartyg”, ”Oljetankfartyg”, ”Kemikalietankfartyg”, ”LNG-fartyg”, ”Gastankfartyg”, ”Bulkfartyg”, ”Fartyg för styckegods”, ”Kyllastfartyg”, ”Biltransportfartyg”, ”Ro-pax-fartyg”, ”Container-/ro-ro-fartyg” och ”Andra fartygstyper”.

(3)  Välj en av polarklasserna PC 1–PC 7 eller en av de finsk-svenska isklasserna (IC, IB, IA, eller IA Super).

(4)  Välj en av följande kategorier: ”Tung brännolja”, ”Lätt brännolja”, ”Diesel-/gasolja”, ”Gasol (Propan, LPG)”, ”Gasol (Butan, LPG)”, ”Flytande naturgas (LNG)”, ”Metanol”, ”Etanol”, ”Annat bränsle med icke-standardiserad utsläppsfaktor”

(5)  Välj ”Ja” eller ”Nej”.

(6)  Välj ”Ja” eller ”Nej”.

(7)  Välj ”Ja”, ”Nej” eller ”Ej tillämpligt”.

(8)  Välj en av följande kategorier: ”Samtliga källor”, ”Huvudmotorer”, ”Hjälpmotorer”, ”Gasturbiner”, ”Pannor” eller ”Inertgasgeneratorer”.

(9)  Välj en eller flera av följande kategorier: ”Metod A: Leveranssedel för bunkerbränsle och periodiska avstämningar av bränsletankar”, ”Metod B: Övervakning av tank för bunkerbränsle ombord”, ”Metod C: Flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser” eller ”Metod D: Direkta koldioxidutsläppsmätningar.”

(10)  Välj en av följande kategorier: ”Mätutrustning ombord”, ”Bränsleleverantör” och ”Laboratorietest”.

(11)  Välj en av följande kategorier: ”Mätutrustning”, ”Bränsleleverantör” och ”Laboratorietest”.

(12)  Välj en eller flera av följande kategorier: ”Metod A: Leveranssedel för bunkerbränsle och periodiska avstämningar av bränsletankar”, ”Metod B: Övervakning av tank för bunkerbränsle ombord”, ”Metod C: Flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser” eller ”Metod D: Direkta koldioxidutsläppsmätningar.”

(13)  Välj en av följande kategorier: ”Standardvärde” eller ”Fartygsspecifik uppskattning”

(14)  Välj antingen ”Metoden för massa” eller ”Ytmetoden”.

(15)  För passagerarfartyg ska ”Enheten last/passagerare” anges som ”passagerare”.

För ro-ro-fartyg och containerfartyg, oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg, kyllastfartyg och kombinationsfartyg ska ”Enheten last/passagerare” anges i ”ton”.

För LNG-fartyg, container-/ro-ro-fartyg ska ”Enheten last/passagerare” anges i ”kubikmeter”.

För fartyg för styckegods ska ”Enheten last/passagerare” anges med någon av följande kategorier: ”ton dödvikt ombord”, ”ton dödvikt ombord och ton”.

För biltransportfartyg ska ”Enheten last/passagerare” anges med någon av följande kategorier: ”ton”, ”ton och ton dödvikt ombord”.

För ro-pax-fartyg ska ”Enheten last/passagerare” anges i ”ton” och i ”passagerare”.

För andra fartygstyper ska ”Enheten last/passagerare” anges med någon av följande kategorier: ”ton”, ”ton dödvikt ombord”.

(16)  Välj en av följande kategorier: ”Metod A: Leveranssedel för bunkerbränsle och periodiska avstämningar av bränsletankar”, ”Metod B: Övervakning av tank för bunkerbränsle ombord”, ”Metod C: Flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser,””Metod D: Mätning av direkta koldioxidutsläpp” eller ”Ej tillämpligt”. Den valda kategorin måste skilja sig från den kategori som valts under ”Valda metoder för bränsleförbrukning” i tabell C.2. (Övervakning av bränsleförbrukningen – Metoder som tillämpats för fastställande av bränsleförbrukningen per utsläppskälla).


BILAGA II

Mall för utsläppsrapporter

Del A   Uppgifter för att definiera fartyget och företaget

1)

Fartygets namn

2)

IMO-identifieringsnummer

3)

a)

Registreringshamn OR

b)

Hemmahamn

4)

Fartygskategori [rullgardinsmeny: ”Passagerarfartyg”, ”Ro-ro-fartyg”, ”Containerfartyg”, ”Oljetankfartyg”, ”Kemikalietankfartyg”, ”LNG-fartyg”, ”Gastankfartyg”, ”Bulkfartyg”, ”Fartyg för styckegods”, ”Kyllastfartyg”, ”Biltransportfartyg”, ”Ro-pax-fartyg”, ”Container-/ro-ro-fartyg” och ”Andra fartygstyper”

5)

Isklass (frivilligt – endast om den anges i övervakningsplanen) [rullgardinsmeny: Polklass PC 1–PC 7, finsk-svensk isklass IC, IB, IA eller IA Super]

6)

Fartygets tekniska effektivitet

a)

Energieffektivitetsindex, när så krävs enligt bestämmelserna 19 och 20 i kapitel 4 i bilaga VI till Marpol, i gram koldioxid per tonsjömil, ELLER

b)

Estimated Index Value (EIV) i enlighet med IMO:s resolution MEPC.215 (63), i gram koldioxid per tonsjömil

7)

Fartygsägarens namn

8)

Fartygsägarens adress och huvudsakliga verksamhetsort: adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,

9)

Företagets namn (endast om det inte är fartygsägaren),

10)

Företagets adress (endast om det inte är fartygsägarens adress) och huvudsakliga verksamhetsort, adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,

11)

Kontaktperson

a)

Namn: titel, förnamn, efternamn och befattning

b)

Adress: adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,

c)

Tfn

d)

E-post:

Del B   Verifiering

1)

Kontrollörens namn,

2)

Kontrollörens adress och huvudsakliga verksamhetsort: adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,

3)

Ackrediteringsnummer

4)

Kontrollörens utlåtande

Del C   Information om den övervakningsmetod som tillämpas och vilken osäkerhetsnivå som därav följer

1)

Utsläppskälla [rullgardinsmeny: ”Samtliga källor”, ”Huvudmotorer”, ”Hjälpmotorer”, ”Gasturbiner”, ”Pannor”, ”Inertgasgeneratorer”]

2)

Övervakningsmetod(er) som används (per utsläppskälla) [rullgardinsmeny: ”Metod A: Leveranssedel för bunkerbränsle och periodiska avstämningar av bränsletankar”, ”Metod B: Övervakning av tank för bunkerbränsle ombord”, ”Metod C: Flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser,””Metod D: Mätning av direkta koldioxidutsläpp”]

3)

Relevant osäkerhetsnivå, i procent (per övervakningsmetod som används)

Del D   Resultatet av den årliga övervakningen av parametrarna i enlighet med artikel 10

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP

1)

Mängd och utsläppsfaktor för varje typ av bränsle som sammanlagt förbrukas:

a)

Bränsletyp [rullgardinsmeny: ”Tung brännolja”, ”Lätt brännolja”, ”Diesel-/gasolja”, ”Gasol (propan, LPG)”, ”Gasol (butan, LPG)”, ”Flytande naturgas (LNG)”, ”Metanol”, ”Etanol”, ”Annat bränsle med icke-standardiserad utsläppsfaktor”]

b)

utsläppsfaktor, i ton koldioxid/ton bränsle

c)

Sammanlagd bränsleförbrukning, i ton bränsle

2)

Sammanlagda aggregerade koldioxidutsläpp inom denna förordnings tillämpningsområde, i ton koldioxid

3)

Sammanlagda koldioxidutsläpp från alla resor mellan hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion, i ton koldioxid

4)

Sammanlagda koldioxidutsläpp från alla resor som utgick från hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion, i ton koldioxid

5)

Sammanlagda koldioxidutsläpp från alla resor till hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion, i ton koldioxid

6)

Koldioxidutsläpp som uppstått vid kajplats i hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion, i ton koldioxid

7)

Sammanlagd bränsleförbrukning och aggregerade koldioxidutsläpp för persontransporter (för ro-pax-fartyg), i ton och i ton koldioxid

8)

Sammanlagd bränsleförbrukning och sammanlagd mängd aggregerade koldioxidutsläpp från godstransporter (för ro-pax-fartyg), i ton och i ton koldioxid

9)

Sammanlagd bränsleförbrukning och sammanlagda aggregerade koldioxidutsläpp under resor med last (frivilligt), i ton och i ton koldioxid

10)

Sammanlagd bränsleförbrukning för uppvärmning av last (frivilligt för kemikalietankfartyg), i ton

11)

Sammanlagd bränsleförbrukning för dynamisk positionering (frivilligt för oljetankfartyg och ”andra fartygstyper”), i ton

TILLRYGGALAGD STRÄCKA, TIDSÅTGÅNG TILL SJÖSS OCH TRANSPORTARBETE

1)

Tillryggalagd sträcka, i sjömil

2)

Sammanlagd tillryggalagd sträcka vid gång genom is (frivilligt), i sjömil

3)

Sammanlagd tidsåtgång till sjöss, i timmar

4)

Sammanlagd tidsåtgång till sjöss vid gång genom is (frivilligt), i timmar

5)

Sammanlagt transportarbete, i

 

passagerarsjömil (för passagerarfartyg)

 

tonsjömil (ro-ro-fartyg, containerfartyg, oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg, kyllastfartyg, biltransportfartyg, kombinationsfartyg)

 

kubikmetersjömil, (för LNG-fartyg, container-/ro-ro-fartyg)

 

sjömil per dödviktston ombord (för fartyg för styckegods)

 

passagerarsjömil OCH tonsjömil (för ro-pax-fartyg)

 

tonsjömil ELLER sjömil per dödviktston ombord (för andra fartygstyper)

6)

Andra parameter för det sammanlagda transportarbetet, i

 

tonsjömil (för fartyg för styckegods)

 

sjömil och dödviktston ombord (för biltransportfartyg)

7)

Genomsnittlig densitet för de laster som transporterades under rapporteringsperioden (frivilligt för kemikalietankfartyg, bulkfartyg och kombinationsfartyg), i ton per kubikmeter

ENERGIEFFEKTIVITET

1)

Genomsnittlig energieffektivitet

a)

Bränsleförbrukning per sträcka, i kilogram per sjömil

b)

Bränsleförbrukning per transportarbete i gram per passagerarsjömil, gram per tonsjömil, gram per kubikmetersjömil, gram per sjömil och dödviktston ombord eller gram per passagerarsjömil OCH gram per tonsjömil, beroende på vad som är tillämpligt på berörd fartygstyp

c)

Koldioxidutsläpp per sträcka, i kilogram koldioxidutsläpp per sjömil

d)

Koldioxidutsläpp per transportarbete i gram koldioxid per passagerarsjömil, gram koldioxid per tonsjömil, gram koldioxid per kubikmetersjömil, gram koldioxid per sjömil och dödviktston ombord eller gram koldioxid per passagerarsjömil OCH gram per tonsjömil, beroende på vad som är tillämpligt på berörd fartygstyp

2)

Andra parameter för genomsnittlig energieffektivitet per transportarbete (frivilligt), i

 

gram per tonsjömil och gram koldioxid per tonsjömil (för fartyg för styckegods)

 

gram per sjömil och dödviktston ombord och gram koldioxid per sjömil och dödviktston ombord (för biltransportfartyg)

3)

Uppdelad genomsnittlig energieffektivitet (bränsleförbrukning och utsläppt mängd koldioxid) för resor med last (frivilligt), i

 

kilogram per sjömil

 

gram koldioxid per tonsjömil, gram koldioxid per kubikmetersjömil, gram koldioxid per sjömil och dödviktston ombord eller gram koldioxid per passagerarsjömil, beroende på vad som är tillämpligt på berörd fartygstyp

 

kilogram koldioxid per sjömil

 

gram koldioxid per tonsjömil, gram koldioxid per kubikmetersjömil, gram koldioxid per sjömil och dödviktston ombord eller gram koldioxid per passagerarsjömil, beroende på vad som är tillämpligt på berörd fartygstyp

4)

Kompletterande information för att underlätta förståelsen av de rapporterade genomsnittliga operativa indikatorerna för fartygets energieffektivitet (frivilligt)


BILAGA III

Mall för dokument om överensstämmelse

Härmed intygas att fartyget ”NAMN:s” utsläppsrapport som omfattar rapporteringsperioden ”ÅR N-1” anses tillfredsställande i fråga om kraven i förordning (EU) 2015/757.

Detta dokument om överensstämmelse utfärdades den ”DAG/MÅNAD/ÅR N”

Detta dokument om överensstämmelse är kopplat till utsläppsrapport nr ”NUMMER” och är giltigt till och med den 30 JUNI ”ÅR N+1.”

I)   Uppgifter om fartyget

1)

Fartygets namn

2)

IMO-identifieringsnummer

3)

a)

Registreringshamn ELLER

b)

Hemmahamn

4)

Fartygskategori [rullgardinsmeny: ”Passagerarfartyg”, ”Ro-ro-fartyg”, ”Containerfartyg”, ”Oljetankfartyg”, ”Kemikalietankfartyg”, ”LNG-fartyg”, ”Gastankfartyg”, ”Bulkfartyg”, ”Fartyg för styckegods”, ”Kyllastfartyg”, ”Biltransportfartyg”, ”Ro-pax-fartyg”, ”Container-/ro-ro-fartyg” och ”Andra fartygstyper”]

5)

Flaggstat/register

6)

Bruttodräktighet

II)   Uppgifter om fartygets ägare

1)

Fartygsägarens namn

2)

Fartygsägarens adress och huvudsakliga verksamhetsort: adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,

III)   Uppgifter om företag som uppfyller skyldigheterna enligt förordning (EU) 2015/757 (frivilligt fält)

1)

Företagets namn

2)

Företagets adress och huvudsakliga verksamhetsort: adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,

IV)   Kontrollör

1)

Ackrediteringsnummer

2)

Kontrollörens namn

3)

Företagets adress och huvudsakliga verksamhetsort: adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1928

av den 4 november 2016

om fastställande av transporterad last för andra fartygskategorier än passagerarfartyg, ro-ro-fartyg och containerfartyg i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG (1), särskilt del A stycke 2 i del A i bilaga II, och

av följande skäl:

(1)

Bestämmelserna om övervakning av last och andra relevanta uppgifter fastställs i bilaga II till förordning (EU) 2015/757. Särskilt fastställandet av transporterad last för andra fartygskategorier än passagerarfartyg, ro-ro-fartyg och containerfartyg ska ske i enlighet med de parametrar som anges i del A punkt1 led g i den bilagan.

(2)

I fråga om oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg, kyllastfartyg och kombinationsfartyg är det lämpligt att säkerställa att fastställandet av den genomsnittliga operativa indikatorn för fartygs energieffektivitet är förenlig med IMO:s riktlinjer för frivillig tillämpning av operativa indikatorer för energieffektivitet vid fartygsdrift (2), eftersom dessa riktlinjer återspeglar branschpraxis.

(3)

I fråga om LNG-fartyg och containerfartyg/ro-ro-lastfartyg bör de parametrar som ska användas vid beräkningen av den transporterade lasten återspegla branschpraxis och säkerställa att de uppgifter som lämnas är korrekta och jämförbara över tid.

(4)

I fråga om fraktfartyg för styckegods bör fastställandet av den transporterade lasten ombord följa en särskilt utformad strategi som tar hänsyn till variationer i lastens densitet av betydelse för denna fartygskategori. Det är lämpligt att dessa uppgifter frivilligt får kompletteras med ytterligare uppgifter i enlighet med IMO:s riktlinjer för frivillig tillämpning av operativa indikatorer för energieffektivitet vid fartygsdrift.

(5)

I fråga om biltransportfartyg, bör fastställandet av den transporterade lasten ske enligt en flexibel metod som grundar sig på två alternativ. För att bättre återspegla volymens särskilda betydelse är det lämpligt att medge frivilligt angivande av uppgifter om ytterligare en parameter.

(6)

Ro-pax-fartyg bör betraktas som ett specialfall, där särskilda villkor bör tillämpas. Mot bakgrund av de blandade tjänster som erbjuds av ro-pax-fartyg och för att bättre återspegla branschpraxis, bör båda parametrarna användas för att ange transporterad last.

(7)

För andra fartygstyper som varken omfattas av någon av ovanstående kategorier eller av dem i del A i punkt 1 leden d, e och f i bilaga II till förordning (EU) 2015/757, bör ett flexibelt tillvägagångssätt tillåtas så att mångfalden av fartyg med mycket olika typer av last till fullo återspeglas. För att säkerställa konsekvens och jämförbarhet över tid i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2015/757, ska företagets val av den lämpligaste parametern för transporterad last registreras i fartygets övervakningsplan och tillämpas i enlighet med denna.

(8)

Kommissionen har samrått med berörda parter om bästa branschpraxis med avseende på frågor som behandlas i den här förordningen. Samrådet genomfördes i arbetsgruppen för övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter som inrättats inom ramen för det europeiska forumet för hållbar sjöfart.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den klimatförändringskommitté som inrättats genom artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler för de tillämpliga parametrarna vid fastställande av transporterad last för andra fartygskategorier än passagerarfartyg, ro-ro-fartyg och containerfartyg i syfte att övervaka andra relevanta uppgifter per resa i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) 2015/757.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    oljetankfartyg : fartyg byggt för eller anpassat till att huvudsakligen transportera råolja eller petroleumprodukter i bulk i lastutrymmena, andra än kombinationsfartyg, tankfartyg för skadliga flytande ämnen (NLS-tanker) eller gastankfartyg,

2.    kemikalietankfartyg : fartyg byggt för eller anpassat till transport i bulk av någon av de flytande produkter som är förtecknade i kapitel 17 i International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  (4) eller ett fartyg byggt för eller anpassat till transport av en last av skadliga flytande ämnen i bulk,

3.    LNG-fartyg : tankfartyg för bulktransport av flytande naturgas (LNG) (främst metan) i separata isolerade tankar,

4.    gastankfartyg : gastankfartyg för bulktransport av andra flytande gaser än LNG,

5.    bulkfartyg : fartyg främst avsett att frakta torr last i bulk, inbegripet sådana fartygstyper som mineraltransportfartyg enligt definitionen i bestämmelse 1 i kapitel XII i 1998 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, dock inte kombinationsfartyg,

6.    fraktfartyg för styckegods : fartyg med skrov som omfattar ett enda eller flera däck, främst avsett för transport av styckegods med undantag för specialiserade lastfartyg för torrlast, vilka inte ingår i beräkningen av referenslinjer för fartyg för styckegods, nämligen fartyg för transport av boskap, pråmbärande fartyg, fartyg för tung last, fritidsbåtar och kärnbränslefartyg,

7.    kyllastfartyg : fartyg konstruerat enbart för transport i kyllastrum,

8.    biltransportfartyg : ro-ro-fartyg med flera däck konstruerade för transport av tomma bilar och lastbilar,

9.    kombinationsfartyg : fartyg konstruerat för att lasta 100 procent dödvikt med både flytande och torr last i bulk,

10.    ro-pax-fartyg : fartyg som kan ta fler än 12 passagerare och som har ett ro-ro-lastrum ombord,

11.    container-/ro-ro-fartyg : mellanting mellan ett fartyg och ett ro-ro-fartyg i separata sektioner,

12.    transporterad dödvikt : ett fartygs uppmätta volymdeplacement i metriska ton vid djupgående belastning multiplicerat med den relativa vattendensiteten vid avresa minus fartygets lättvikt och vikten av mängden bränsle ombord fastställd vid den berörda resans start,

13.    uppmätt volymdeplacement : för fartyg med metallhölje volymen av deplacementet, utan bihang, uppmätt i kubikmeter, vilket innebär deplacementets volym ut mot ytterskrovet i ett fartyg med ett hölje av något annat material,

14.    lättvikt : fartygets faktiska vikt, i metriska ton, utan bränsle, passagerare, last, vatten och andra förnödenheter ombord.

Artikel 3

Parametrar för fastställande av ”transporterad last” per fartygskategori

”Transporterad last” ska med avseende på övervakning av andra relevanta uppgifter för varje resa i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) 2015/757 fastställas enligt följande:

a)

För oljetankfartyg: massan last ombord.

b)

För kemikalietankfartyg: massan last ombord.

c)

För LNG-fartyg: som lastvolymen vid lossning, eller om lasten lossas vid flera olika tillfällen under en resa, summan av den last som lossats under en resa och den last som lossas vid alla efterföljande angöringshamnar tills ny last lastas.

d)

För gastankfartyg: som massan last ombord.

e)

För bulkfartyg: som massan last ombord.

f)

För fraktfartyg för styckegods: som dödvikt för lastresor och som noll för ballastresor.

g)

För kylfraktfartyg: som massan last ombord.

h)

För biltransportfartyg: som massan last ombord, fastställd som den faktiska massan eller som antalet lastenheter eller upptagna filmeter multiplicerat med standardvärden för dessas vikt.

i)

För kombinationsfartyg: som massan last ombord.

j)

För ro-pax-fartyg: som antalet passagerare och som mängden last ombord, definierad som den faktiska vikten av eller antalet lastenheter (lastbilar, personbilar osv.) eller upptagna filmeter multiplicerat med standardvärden för dessas vikt.

k)

För container-/ro-ro-lastfartyg: som den ombordvarande lastens volym, fastställd som summan av antalet lastenheter (bilar, släp, lastbilar och andra standardenheter) multiplicerad med en fastställd yta och däckets höjd (avståndet mellan golvet och strukturbalkarna), antalet upptagna filmeter multiplicerat med däckshöjden (för annan ro-ro-last) och antalet tjugofotsenheter multiplicerat med 38,3 m3.

l)

För andra fartygstyper, vilka varken omfattas av någon av de kategorier som anges i leden a–k eller i del A punkt 1 leden d, e och f i bilaga II till förordning (EU) 2015/757: som massan last ombord eller som transporterad dödvikt för lastresor och noll för ballastresor.

Vid tillämpningen av första stycket led f är det frivilligt att som en extra parameter använda massan av last ombord.

Vid tillämpningen av första stycket led h är det frivilligt att som en extra parameter använda transporterad dödvikt för lastresor och noll för ballastresor.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 123, 19.5.2015, s. 55.

(2)  MEPC.1/Circ.684.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).

(4)  Ändrad genom MEPC.225(64) och MSC.340(91).


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1929

av den 4 november 2016

om godkännande av Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki serotyp 3a3b, stam ABTS-351, som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 90.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 30 januari 2013 tog Frankrike emot en ansökan, i enlighet med artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (2), om upptagande av det verksamma ämnet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki serotyp 3a3b, stam ABTS-351, i bilaga I till det direktivet, för användning i produkter i produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur, som definieras i bilaga V till samma direktiv och som motsvarar produkttyp 18 såsom den definieras i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(2)

I enlighet med artikel 90.2 i förordning (EU) nr 528/2012 överlämnade Frankrike bedömningsrapporten tillsammans med sina rekommendationer den 29 maj 2015.

(3)

Kommittén för biocidprodukter avgav Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande den 16 februari 2016, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(4)

Enligt yttrandet kan biocidprodukter i produkttyp 18 som innehåller Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki serotyp 3a3b, stam ABTS-351, förväntas uppfylla kriterierna i artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 528/2012, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(5)

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki serotyp 3a3b, stam ABTS-351, bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyp 18, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki serotyp 3a3b, stam ABTS-351, godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

Namn enligt IUPAC

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki serotyp 3a3b, stam ABTS-351

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 mars 2017

28 februari 2027

18

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till

a)

yrkesmässiga användare,

b)

allmänbefolkning som exponeras för vindavdrift,

c)

marklevande organismer när produkten används före regn.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats i enlighet med artikel 90.2 förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1930

av den 4 november 2016

om godkännande av klorokresol som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 1, 2, 3, 6 och 9

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår klorokresol.

(2)

Klorokresol har utvärderats för användning i produkter i produkttyp 1, mänsklig hygien, produkttyp 2, desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur, produkttyp 3, veterinärhygien, produkttyp 6, konserveringsmedel för produkter under lagring samt produkttyp 9, konserveringsmedel för fibrer, läder, gummi och polymeriserade material, som beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Frankrike utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporterna tillsammans med sina rekommendationer den 8 oktober 2013, den 15 november 2013 och den 18 december 2013.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttranden den 13 april 2016, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt yttrandena kan biocidprodukter i produkttyperna 1, 2, 3, 6 och 9 som innehåller klorokresol förväntas uppfylla kriterierna i artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 528/2012, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(6)

Klorokresol bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyperna 1, 2, 3, 6 och 9, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

Innan ett verksamt ämne godkänns bör berörda parter medges en rimlig tidsperiod för att vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Klorokresol godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 1, 2, 3, 6 och 9, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Klorokresol

IUPAC-namn:

4-kloro-3-metylfenol

EG-nr: 200-431-6

CAS-nr: 59-50-7

99,8 % (w/w)

1 maj 2018

30 april 2028

1

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllt:

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till

a)

industriella och yrkesmässiga användare,

b)

barn, när det gäller produkter som används privat och vid institutioner.

3

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till

a)

yrkesmässiga användare,

b)

marklevande organismer.

3.

För produkter som kan leda till resthalter i livsmedel eller foder ska behovet av att fastställa nya eller att ändra befintliga gränsvärden (MRL-värden) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 (2) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (3) kontrolleras, och varje lämplig riskbegränsande åtgärd ska vidtas för att säkerställa att gällande gränsvärden inte överskrids.

6

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till

a)

yrkesmässiga användare vid beredning av den produkt som ska konserveras och vid användning av den konserverade produkten i papperstillverkning,

b)

barn som kryper på en yta som har rengjorts med den konserverade produkten.

9

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till yrkesmässiga användare.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats i enlighet med artikel 89.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 11).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1931

av den 4 november 2016

om godkännande av klorokresol som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 13

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår klorokresol.

(2)

Klorokresol har utvärderats i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3) för användning i produkter i produkttyp 13, skyddsmedel för vätskor som används vid metallbearbetning, som beskrivs i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyp 13 såsom den beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Frankrike utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporten tillsammans med sina rekommendationer den 24 juli 2013.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande den 13 april 2016, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt yttrandet kan biocidprodukter i produkttyp 13 som innehåller klorokresol förväntas uppfylla villkoren i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(6)

Klorokresol bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyp 13, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Klorokresol godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 13, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Klorokresol

IUPAC-namn:

4-kloro-3-metylfenol

EG-nr: 200-431-6

CAS-nr: 59-50-7

99,8 % (w/w)

1 maj 2018

30 april 2028

13

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till yrkesmässiga användare.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats i enlighet med artikel 89.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1932

av den 4 november 2016

om godkännande av kalciummagnesiumoxid (bränd dolomitkalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår kalciummagnesiumoxid (bränd dolomitkalk).

(2)

Kalciummagnesiumoxid (bränd dolomitkalk) har utvärderats i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3) för användning i produkter i produkttyp 2, desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur, och produkter i produkttyp 3, hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet, som beskrivs i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyperna 2 respektive 3 såsom de beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Förenade kungariket utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporterna tillsammans med sina rekommendationer den 19 september 2011.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttranden den 14 april 2016, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt yttrandena kan biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 som innehåller kalciummagnesiumoxid (bränd dolomitkalk) förväntas uppfylla villkoren i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(6)

Kalciummagnesiumoxid (bränd dolomitkalk) bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kalciummagnesiumoxid (bränd dolomitkalk) godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Kalciummagnesiumoxid (bränd dolomitkalk)

IUPAC-namn:

Kalciummagnesiumoxid

EG-nr: 253-425-0

CAS-nr: 37247-91-9

800 g/kg

(Värdet visar innehållet av Ca och Mg uttryckt som summan av CaO och MgO. Minimivärdet för MgO i bränd dolomitkalk är 30 % baserat på magnesium uttryckt som magnesiumoxid.)

1 maj 2018

30 april 2028

2

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till industriella och yrkesmässiga användare.

3

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till yrkesmässiga användare.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats i enlighet med artikel 89.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/39


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1933

av den 4 november 2016

om godkännande av kalciummagnesiumtetrahydroxid (hydratiserad dolomitkalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår kalciummagnesiumtetrahydroxid (hydratiserad dolomitkalk).

(2)

Kalciummagnesiumtetrahydroxid (hydratiserad dolomitkalk) har utvärderats i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3) för användning i produkter i produkttyp 2, desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur, och produkttyp 3, hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet, som beskrivs i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyperna 2 respektive 3 såsom de beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Förenade kungariket utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporterna tillsammans med sina rekommendationer den 19 september 2011.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttranden den 14 april 2016, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt yttrandena kan biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 som innehåller kalciummagnesiumtetrahydroxid (hydratiserad dolomitkalk) förväntas uppfylla villkoren i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(6)

Kalciummagnesiumtetrahydroxid (hydratiserad dolomitkalk) bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kalciummagnesiumtetrahydroxid (hydratiserad dolomitkalk) godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Kalciummagnesiumtetrahydroxid (hydratiserad dolomitkalk)

IUPAC-namn:

Kalciummagnesiumtetrahydroxid

EG-nr: 254-454-1

CAS-nr: 39445-23-3

800 g/kg

(Värdet anger innehållet av Ca och Mg uttryckt som Ca(OH)2 och Mg(OH)2. Typiska värden för Mg(OH)2 i hydratiserad dolomitkalk ligger i intervallet 15–40 %).

1 maj 2018

30 april 2028

2

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till industriella och yrkesmässiga användare.

3

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till yrkesmässiga användare.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats i enlighet med artikel 89.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1934

av den 4 november 2016

om godkännande av kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 8

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC).

(2)

Kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) har utvärderats i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3) för användning i produkter i produkttyp 8, träskyddsmedel, som beskrivs i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyp 8 såsom den beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Italien utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporterna tillsammans med sina rekommendationer den 20 november 2007 och den 10 juni 2010.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande den 14 april 2016, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt yttrandet kan biocidprodukter i produkttyp 8 som innehåller kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) förväntas uppfylla villkoren i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(6)

Kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyp 8, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 8, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC)

IUPAC-namn:

Kokosalkyltrimetylammoniumklorid

EG-nr: 263-038-9

CAS-nr: 61789-18-2

96,6 % (w/w)

1 maj 2018

30 april 2028

8

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till

a)

industriella och yrkesmässiga användare,

b)

mark och grundvatten när det gäller behandlat trä som frekvent kommer att utsättas för väderpåverkan.

3.

Med hänsyn till de risker som påvisats för mark, ytvatten och grundvatten ska det på etiketter och, i förekommande fall, säkerhetsdatablad för godkända produkter anges att industriell eller yrkesmässig applicering ska ske inom ett inneslutet område eller på ett ogenomträngligt hårt underlag med invallning, och att nybehandlat virke efter behandlingen ska lagras under tak och/eller på ett ogenomträngligt hårt underlag, så att läckage till mark eller vatten kan förhindras, och att spillvätska från appliceringen av produkten ska samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats i enlighet med artikel 89.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/45


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1935

av den 4 november 2016

om godkännande av kalciumdihydroxid (släckt kalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår kalciumdihydroxid (släckt kalk).

(2)

Kalciumdihydroxid (släckt kalk) har utvärderats i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3) för användning i produkter i produkttyp 2, desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur, och produkttyp 3, veterinärhygien, som beskrivs i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyperna 2 respektive 3 såsom de beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Förenade kungariket utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporterna tillsammans med sina rekommendationer den 19 september 2011.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttranden den 14 april 2016, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt yttrandena kan biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 som innehåller kalciumdihydroxid (släckt kalk) förväntas uppfylla villkoren i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(6)

Kalciumdihydroxid (släckt kalk) bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kalciumdihydroxid (släckt kalk) godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

Iupac-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Kalciumdihydroxid (släckt kalk)

Iupac-namn:

Kalciumdihydroxid

EG-nr: 215-137-3

CAS-nr: 1305-62-0

800 g/kg

(Värdet anger innehållet av Ca uttryckt som Ca(OH)2.)

1 maj 2018

30 april 2028

2

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till industriella och yrkesmässiga användare.

3

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till yrkesmässiga användare.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats i enlighet med artikel 89.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/48


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1936

av den 4 november 2016

om godkännande av kalciumoxid (bränd kalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår kalciumoxid (bränd kalk).

(2)

Kalciumoxid (bränd kalk) har utvärderats i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3) för användning i produkter i produkttyp 2, desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur, och produkttyp 3, hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet, som beskrivs i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyperna 2 respektive 3 såsom de beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Förenade kungariket utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporterna tillsammans med sina rekommendationer den 19 september 2011.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttranden den 14 april 2016, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt yttrandena kan biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 som innehåller kalciumoxid (bränd kalk) förväntas uppfylla villkoren i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(6)

Kalciumoxid (bränd kalk) bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kalciumoxid (bränd kalk) godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Kalciumoxid (bränd kalk)

IUPAC-namn:

Kalciumoxid

EG-nr: 215-138-9

CAS-nr: 1305-78-8

800 g/kg

(Värdet anger innehållet av Ca uttryckt som CaO.)

1 maj 2018

30 april 2028

2

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till industriella och yrkesmässiga användare.

3

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till yrkesmässiga användare.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats i enlighet med artikel 89.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/51


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1937

av den 4 november 2016

om godkännande av cyflutrin som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår cyflutrin.

(2)

Cyflutrin har utvärderats i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3) för användning i produkter i produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur, som definieras i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyp 18 såsom den definieras i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Tyskland utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporten tillsammans med sina rekommendationer den 23 december 2010.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande den 16 februari 2016 om användningen i produkter i produkttyp 18, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt yttrandet kan biocidprodukter i produkttyp 18 som innehåller cyflutrin förväntas uppfylla villkoren i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(6)

Cyflutrin bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyp 18, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Cyflutrin godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännandet

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Cyflutrin

IUPAC-namn:

(RS)-α-cyano-4-fluor-3-fenoxibensyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

EG-nr: 269-855-7

CAS-nr: 68359-37-5

955 g/kg (95,5 % w/w)

1 mars 2018

28 februari 2028

18

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2.

Med hänsyn till de risker som påvisats för de bedömda användningsområdena ska produktbedömningen särskilt ta hänsyn till

a)

ytvatten och sediment när det gäller produkter som används i hushåll och djurstallar med utsläpp till ett avloppsreningsverk,

b)

ytvatten och sediment när det gäller produkter som används i djurstallar med direkta utsläpp till ytvatten,

c)

ytvatten och sediment efter gödselspridning av stallgödsel på jordbruksmark när det gäller produkter som används i djurstallar.

3.

För produkter som kan leda till resthalter i livsmedel eller foder ska behovet av att fastställa nya eller att ändra befintliga gränsvärden (MRL-värden) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 (2) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (3) kontrolleras, och varje lämplig riskbegränsande åtgärd ska vidtas för att säkerställa att gällande gränsvärden inte överskrids.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats i enlighet med artikel 89.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 11).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/54


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1938

av den 4 november 2016

om godkännande av citronsyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 2

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår citronsyra.

(2)

Citronsyra har utvärderats i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3) för användning i produkter i produkttyp 1, biocidprodukter för mänsklig hygien, som definieras i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyp 1 såsom den definieras i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Utvärderingen omfattade dock en antiviral pappersnäsduk som impregnerats med citronsyra och som skulle släppas ut på marknaden med påståendet att den ”dödar 99,9 % av förkylnings- och influensavirusen i pappersnäsduken”. I enlighet med artikel 1 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1985 (4) ska en sådan antiviral pappersnäsduk betraktas som en biocidprodukt som omfattas av produkttyp 2 enligt definitionen i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012. Därför bör detta godkännande av citronsyra som existerande verksamt ämne endast täcka dess användning i biocidprodukter i produkttyp 2, desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur.

(4)

Belgien utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporten tillsammans med sina rekommendationer den 23 augusti 2013.

(5)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande den 16 februari 2016 om användningen i produkter i produkttyp 2, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(6)

Enligt yttrandet kan biocidprodukter i produkttyp 2 som innehåller citronsyra förväntas uppfylla villkoren i artikel 5 i direktiv 98/8/EG, förutsatt att vissa specifikationer och användningsvillkor uppfylls.

(7)

Citronsyra bör därför godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyp 2 förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(8)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Citronsyra godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 2, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1985 av den 4 november 2015 om en antiviral pappersnäsduk som impregnerats med citronsyra, i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 289, 5.11.2015, s. 26).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Godkännandedatum

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Citronsyra

IUPAC-namn:

2-hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra

EG-nr: 201-069-1

CAS-nr: 77-92-9

995 g/kg

1 mars 2018

28 februari 2028

2

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllt:

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som utvärderats i enlighet med artikel 89.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1939

av den 4 november 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

98,0

ZZ

98,0

0707 00 05

TR

141,1

ZZ

141,1

0709 93 10

MA

91,2

TR

146,1

ZZ

118,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

71,6

ZZ

104,9

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

98,1

ZA

65,7

ZZ

77,4

0806 10 10

BR

330,4

PE

327,4

TR

142,7

ZZ

266,8

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

166,4

NZ

144,6

ZA

132,2

ZZ

188,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

153,0

ZZ

124,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/59


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1940

av den 6 oktober 2016

om inrättande av marknadsvillkor för terminaltjänster i Förenade kungariket enligt artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013

[delgivet med nr C(2016) 6336]

(Endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”) (1), särskilt artikel 16.1,

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (2), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 inrättas ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster. Enligt artikel 3.1 i den förordningen får medlemsstaterna besluta att några eller samtliga terminaltjänster ska omfattas av marknadsvillkor. I sådana fall ska bestämmelserna i den förordningen tillämpas, men den berörda medlemsstaterna får med avseende på dessa tjänster besluta att inte vidta de åtgärder som anges i artikel 3.1 a–d.

(2)

Den 6 maj 2015 informerade myndigheterna i Förenade kungariket kommissionen om den medlemsstatens beslut att terminaltjänsterna på flygplatser i terminalavgiftszon B ska omfattas av marknadsvillkor. Dessa tjänster tillhandahålls på nio flygplatser i Förenade kungariket, nämligen Heathrow Airport-London, Gatwick Airport-London, Stansted Airport-London, Luton, City Airport-London, Birmingham, Manchester, Glasgow och Edinburgh.

(3)

Myndigheterna i Förenade kungariket överlämnade en rapport om innehållet i och resultatet av den bedömning som avser villkoren i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 och som ligger till grund för det beslutet. På kommissionens begäran överlämnade dessa myndigheter ytterligare styrkande underlag, inbegripet anbudsunderlag, den 2 oktober 2015. Kommissionen har kontrollerat den information som lämnats av myndigheterna i Förenade kungariket.

(4)

Av informationen framgick att dessa myndigheters bedömning omfattade samråd med företrädare för luftrummets användare, i enlighet med artikel 3.2 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013, samt med andra berörda parter såsom flygplatsoperatörer och leverantörer av flygtrafiktjänster.

(5)

Dessutom framgick av informationen att den berörda terminaltjänstmarknaden i Förenade kungariket omfattas av marknadsvillkor. I synnerhet visar bedömningsrapporten att de villkor som förtecknas i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 är uppfyllda. Detta gäller också med avseende på de flygplatser i terminalavgiftszon B där ett anbudsförfarande ännu inte har ägt rum men väntas äga rum i framtiden, i betraktande av att det inte nödvändigtvis krävs att ett sådant förfarande ska ha ägt rum inom den undersökta tidsramen för att marknadsvillkor ska föreligga.

(6)

Kommissionen instämmer därför med den bedömning som gjorts av myndigheterna i Förenade kungariket, enligt vilken terminaltjänsterna på flygplatserna i terminalavgiftszon B omfattas av marknadsvillkor.

(7)

Enligt artikel 3.5 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 bör detta beslut äga giltighet under den berörda referensperioden, närmare bestämt den andra referensperioden (2015–2019).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen konstaterar att marknadsvillkor är fastställda för tillhandahållandet av terminaltjänster i terminalavgiftszon B i Förenade kungariket, i enlighet med kraven i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 391/2013.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 december 2019.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 6 oktober 2016.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 128, 9.5.2013, s. 31.


5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/61


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1941

av den 3 november 2016

om ändring av genomförandebeslut 2014/190/EU om fastställande av den årliga fördelningen per medlemsstat av de samlade medlen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete, av den årliga fördelningen per medlemsstat av medel från det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga, med en förteckning över stödberättigade regioner, samt av de belopp som ska överföras från Sammanhållningsfondens och strukturfondernas anslag för varje medlemsstat till Fonden för ett sammanlänkat Europa och till bistånd till dem som har det sämst ställt under perioden 2014–2020

[delgivet med nr C(2016) 6909]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (1), särskilt artikel 92.3, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandebeslut 2014/190/EU (2) fastställde kommissionen bland annat den årliga fördelningen per medlemsstat av de samlade medlen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete, liksom den årliga fördelningen per medlemsstat av medel från det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga, som avses i artikel 91.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(2)

I enlighet med artikel 7.1 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (3) och artikel 92.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska kommissionen under 2016 se över de totala anslagen till alla medlemsstater inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning i sammanhållningspolitiken för åren 2017–2020.

(3)

I enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 och artikel 90.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska kommissionen under 2016 se över medlemsstaternas berättigande till stöd från Sammanhållningsfonden och, om en medlemsstat antingen nyligen har blivit berättigad till stöd från Sammanhållningsfonden eller förlorar sitt nuvarande berättigande, ska kommissionen lägga till de åtföljande beloppen eller dra dem ifrån de medel som tilldelas medlemsstaten för åren 2017–2020.

(4)

I enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 och artikel 92.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska kommissionen lägga fram resultaten av dessa två översyner i sin tekniska justering av budgetramen för 2017. Den 30 juni 2016 antog kommissionen resultaten av översynerna i sitt meddelande till rådet och Europaparlamentet (4). Med hänvisning till den senast tillgängliga statistiken anges i meddelandet att det föreligger en sammanlagd divergens på mer än +/– 5 % mellan de totala och de reviderade tilldelningarna i Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern, Nederländerna, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket. Vidare anges att Cypern på grund av sin bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2012–2014 blir fullt berättigat till stöd från Sammanhållningsfonden från och med den 1 januari 2017.

(5)

I enlighet med artikel 7.4 och 7.5 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 och artikel 92.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska anslagen för dessa medlemsstater justeras följdenligt, förutsatt att den totala nettoeffekten av justeringarna inte överstiger 4 miljarder euro. Justeringarna ska fördelas jämnt över åren 2017–2020.

(6)

I enlighet med artikel 19 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 revideras den fleråriga budgetramen så att anslag som inte användes 2014 överförs till kommande år i händelse av sent antagande av nya program under delad förvaltning av strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

(7)

I enlighet med rådets förordning (EU, Euratom) 2015/623 (5) kunde inga åtaganden ingås under 2014 och inte heller någon överföring göras till 2015 för 11,2 miljarder euro i löpande priser av anslagen till strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. För en del av det särskilda anslag för sysselsättningsinitiativet för unga som är tillgängligt för budgetåtaganden under 2014 kunde inga åtaganden ingås under 2014 och inte heller någon överföring göras till 2015. Förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 har därför ändrats så att de därtill kopplade åtagandebemyndiganden som inte användes under 2014 överförs till kommande år för underrubrik 1b Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (6). Denna överföring bör återspeglas i genomförandebeslut 2014/190/EU.

(8)

I enlighet med artikel 93.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 godkände kommissionen förslag från Tjeckien, Grekland, Frankrike, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien och Förenade kungariket i deras partnerskapsavtal om att överföra upp till 3 % av de totala anslagen för en regionkategori till andra regionkategorier. Dessa överföringar bör återspeglas i genomförandebeslut 2014/190/EU.

(9)

I enlighet med artikel 94.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 godkände kommissionen ett förslag från Danmark i dess partnerskapsavtal om att överföra en del av anslaget för målet Europeiskt territoriellt samarbete till målet Investering för tillväxt och sysselsättning. Denna överföring bör återspeglas i genomförandebeslut 2014/190/EU.

(10)

I enlighet med artikel 25.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 godkände kommissionen en begäran från Grekland och Cypern att överföra en del av medlen anslagna till tekniskt stöd på initiativ av medlemsstaten till tekniskt stöd på kommissionens initiativ för genomförande av åtgärder kopplade till medlemsstaterna. Denna överföring bör återspeglas i genomförandebeslut 2014/190/EU.

(11)

Medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och deras fördelning mellan mindre utvecklade regioner, övergångsregioner, mer utvecklade regioner, medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden och yttersta randområden enligt artikel 92.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser bör justeras följdenligt.

(12)

Den årliga fördelningen av den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga enligt vad som anges i artikel 91.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 bör justeras följdenligt.

(13)

Medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete som är tillgängliga för budgetåtaganden under perioden 2014–2020 enligt vad som anges i artikel 92.9 i förordning (EU) nr 1303/2013 bör justeras följdenligt.

(14)

För att det ska gå att jämföra med fördelningarna av samlade medel i genomförandebeslut 2014/190/EU bör fördelningarna av samlade medel anges i 2011 års priser.

(15)

På grund av medlemsstaternas programplanering bör de särskilda årliga fördelningarna lämnas i löpande priser för att återspegla indexregleringen med 2 % per år i enlighet med artikel 91.1 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(16)

Genomförandebeslut 2014/190/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut 2014/190/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Bilagorna I, II och III ska ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet.

2.

Bilagorna V och X ska ersättas med texten i bilaga II till det här beslutet.

3.

Bilagorna XIV, XV och XVI ska ersättas med texten i bilaga III till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 2016.

På kommissionens vägnar

Corina CREȚU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/190/EU av den 3 april 2014 om fastställande av den årliga fördelningen per medlemsstat av de samlade medlen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete, av den årliga fördelningen per medlemsstat av medel från det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga, med en förteckning över stödberättigade regioner, samt av de belopp som ska överföras från Sammanhållningsfondens och strukturfondernas anslag för varje medlemsstat till Fonden för ett sammanlänkat Europa och till bistånd till dem som har det sämst ställt under perioden 2014–2020 (EUT L 104, 8.4.2014, s. 13).

(3)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)  Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Teknisk justering av budgetramen för 2017 för att kompensera för BNI-utvecklingen och anpassningar av anslagen till sammanhållningspolitiken, COM(2016) 311 av den 30 juni 2016.

(5)  Rådets förordning (EU, Euratom) 2015/623 av den 21 april 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 103, 22.4.2015, s. 1).

(6)  Ibid.


BILAGA I

BILAGA I

SAMLADE MEDEL PER MEDLEMSSTAT INOM MÅLET INVESTERING FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING

Euro, 2011 års priser

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

BE

260 135 172

260 140 314

260 144 748

262 509 573

262 512 794

262 515 853

262 518 457

1 830 476 911

BG

579 165 669

1 266 488 650

1 010 256 034

1 003 519 870

1 021 838 098

1 038 192 412

1 052 480 952

6 971 941 685

CZ

103 451 422

5 540 414 855

2 959 904 273

2 861 077 349

2 861 102 132

2 861 120 698

2 861 146 337

20 048 217 066

DK

41 885 453

42 432 350

46 934 475

60 625 057

60 625 440

60 625 805

60 626 116

373 754 696

DE

2 325 644 228

2 325 690 213

2 325 729 857

2 325 760 026

2 325 788 831

2 325 816 165

2 325 839 456

16 280 268 776

EE

431 673 650

447 362 108

475 334 242

465 459 465

475 656 812

485 612 912

495 306 490

3 276 405 679

IE

123 514 163

123 516 606

123 518 710

124 306 212

124 307 742

124 309 193

124 310 430

867 783 056

EL

1 987 036 935

2 011 148 293

2 036 722 454

2 234 587 290

2 234 606 683

2 234 622 514

2 234 641 107

14 973 365 276

ES

1 569 539 137

5 380 102 389

3 493 778 680

3 953 099 798

3 953 143 064

3 953 184 125

3 953 219 111

26 256 066 304

FR

1 895 389 534

1 895 427 010

1 895 459 314

1 895 483 901

1 895 507 375

1 895 529 649

1 895 548 628

13 268 345 411

HR

945 314 544

1 080 891 122

1 146 956 712

1 127 613 180

1 150 764 677

1 174 649 743

1 198 787 316

7 824 977 294

IT

1 667 175 515

6 345 622 854

4 029 667 935

4 384 163 781

4 384 213 686

4 384 261 044

4 384 301 394

29 579 406 209

CY

184 221 308

172 550 003

73 787 815

70 458 683

68 942 184

67 425 500

65 529 889

702 915 382

LV

539 401 940

558 152 423

595 401 855

592 067 645

604 649 672

617 204 766

629 723 663

4 136 601 964

LT

830 493 172

857 296 604

911 468 202

903 739 689

919 677 236

935 043 867

949 806 399

6 307 525 169

LU

5 515 692

5 515 801

5 515 895

5 515 966

5 516 035

5 516 099

5 516 155

38 611 643

HU

2 668 901 050

2 901 316 920

2 924 373 614

2 864 474 307

2 883 024 281

2 908 892 967

2 942 281 324

20 093 264 463

MT

93 531 830

94 199 381

97 732 285

95 155 901

95 156 698

95 157 281

95 158 122

666 091 498

NL

129 104 439

129 106 992

129 109 193

130 388 219

130 389 817

130 391 334

130 392 627

908 882 621

AT

126 297 049

126 299 545

126 301 698

126 303 336

126 304 901

126 306 384

126 307 650

884 120 563

PL

9 196 089 979

9 600 920 166

10 314 898 375

10 318 540 568

10 582 213 980

10 830 637 727

11 062 457 606

71 905 758 401

PT

2 750 538 466

2 759 342 043

2 805 800 232

2 771 959 045

2 771 988 368

2 772 013 924

2 772 040 192

19 403 682 270

RO

855 377 448

4 594 775 965

3 070 585 254

3 081 045 841

3 164 213 795

3 237 589 982

3 300 540 019

21 304 128 304

SI

396 738 180

399 483 437

414 011 184

415 487 300

415 490 727

415 493 271

415 496 845

2 872 200 944

SK

1 666 868 227

1 728 300 922

1 842 947 663

1 822 528 996

1 869 149 076

1 918 943 806

1 927 453 123

12 776 191 813

FI

168 203 748

168 207 073

168 209 940

169 457 922

169 460 006

169 461 981

169 463 668

1 182 464 338

SE

216 791 160

221 024 565

218 934 694

214 521 734

214 524 446

214 527 020

214 529 211

1 514 852 830

UK

485 459 491

2 227 999 195

1 365 392 414

1 377 907 101

1 377 924 013

1 377 940 060

1 377 953 734

9 590 576 008

Innovativa åtgärder i städerna

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 858

330 000 000

Tekniskt stöd (*)

158 413 447

146 518 123

175 743 841

150 282 750

151 915 384

153 544 718

154 850 555

1 091 268 818

EU28

32 449 014 905

53 457 388 779

45 091 764 445

45 855 183 362

46 347 750 810

46 823 673 657

47 235 369 434

317 260 145 392

BILAGA II

SAMLADE MEDEL PER MEDLEMSSTAT INOM EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE

Euro, 2011 års priser

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

BE

2 735 092

26 986 914

24 653 310

43 916 586

43 916 586

43 916 586

43 916 586

230 041 660

BG

2 805 241

14 151 174

15 514 515

29 337 465

27 637 039

27 637 039

27 637 038

144 719 511

CZ

3 491 831

34 868 077

31 818 751

56 680 866

56 680 866

56 680 866

56 680 866

296 902 123

DK

9 341 055

15 870 761

16 204 160

20 500 100

20 500 235

20 500 362

20 500 470

123 417 143

DE

21 292 489

87 955 439

90 434 007

161 096 131

161 096 131

161 096 131

161 096 131

844 066 459

EE

1 366 662

4 437 853

5 190 597

9 696 928

9 246 357

9 246 357

9 246 358

48 431 112

IE

4 859 012

14 261 913

15 809 610

28 162 713

28 162 713

28 162 713

28 162 713

147 581 387

EL

0

23 400 948

21 698 589

41 259 501

38 653 147

38 653 146

38 653 147

202 318 478

ES

10 222 031

57 072 561

60 231 448

112 474 799

107 294 294

107 294 294

107 294 295

561 883 722

FR

7 495 462

117 787 530

104 447 886

186 597 329

186 059 990

186 059 990

186 059 990

974 508 177

HR

213 733

14 165 446

13 686 141

26 393 920

24 380 039

24 380 039

24 380 038

127 599 356

IT

3 759 395

118 923 362

106 488 607

195 021 942

189 695 266

189 695 266

189 695 265

993 279 103

CY

0

3 575 864

3 066 604

5 572 854

5 462 744

5 462 744

5 462 742

28 603 552

LV

768 414

8 602 485

8 768 172

16 768 878

15 619 328

15 619 328

15 619 328

81 765 933

LT

647 526

9 894 559

10 653 404

21 179 822

18 977 618

18 977 618

18 977 617

99 308 164

LU

0

2 274 613

1 890 117

3 366 990

3 366 991

3 366 990

3 366 991

17 632 692

HU

774 391

37 481 264

33 891 150

62 818 686

60 372 567

60 372 568

60 372 569

316 083 195

MT

0

1 871 640

1 593 339

2 882 364

2 838 321

2 838 320

2 838 321

14 862 305

NL

10 991 559

33 152 856

36 503 265

65 025 705

65 025 705

65 025 705

65 025 705

340 750 500

AT

2 953 653

26 110 183

24 102 839

42 935 996

42 935 995

42 935 996

42 935 996

224 910 658

PL

10 924 030

62 038 308

65 621 912

122 877 873

116 896 690

116 896 689

116 896 690

612 152 192

PT

3 284 758

11 235 745

12 040 777

21 481 774

21 449 037

21 449 037

21 449 037

112 390 165

RO

7 278 687

38 147 671

42 405 954

81 066 018

75 540 553

75 540 554

75 540 553

395 519 990

SI

167 571

6 925 088

5 891 004

10 494 040

10 494 040

10 494 040

10 494 040

54 959 823

SK

2 987 230

21 977 017

20 924 144

37 537 837

37 273 574

37 273 574

37 273 573

195 246 949

FI

4 737 086

10 795 672

15 114 612

29 567 311

26 924 667

26 924 667

26 924 666

140 988 681

SE

13 535 336

24 901 393

32 061 646

57 509 950

57 113 552

57 113 552

57 113 552

299 348 981

UK

11 427 002

86 378 754

81 086 733

144 445 208

144 445 209

144 445 208

144 445 209

756 673 323

Interregionalt samarbete

5 406 828

52 688 220

48 186 712

85 838 207

85 838 207

85 838 207

85 838 208

449 634 589

Tekniskt stöd

1 579 828

2 261 532

3 166 286

5 640 318

5 640 318

5 640 318

5 640 318

29 568 918

EU28

145 045 902

970 194 842

953 146 291

1 728 148 111

1 689 537 779

1 689 537 904

1 689 538 012

8 865 148 841

BILAGA III

SYSSELSÄTTNINGSINITIATIVET FÖR UNGA – ÅRLIG FÖRDELNING AV DET SÄRSKILDA ANSLAGET

Euro, 2011 års priser

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

BE

22 464 896

17 179 038

0

0

0

0

0

39 643 934

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

0

0

0

0

160 235 618

ES

499 481 827

381 956 689

0

0

0

0

0

881 438 516

FR

164 197 762

125 562 994

0

0

0

0

0

289 760 756

HR

35 033 821

26 790 569

0

0

0

0

0

61 824 390

IT

300 437 373

229 746 226

0

0

0

0

0

530 183 599

CY

6 126 207

4 684 747

0

0

0

0

0

10 810 954

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

133 639 212

102 194 692

0

0

0

0

0

235 833 904

PT

85 111 913

65 085 581

0

0

0

0

0

150 197 494

RO

56 112 815

42 909 800

0

0

0

0

0

99 022 615

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

0

0

0

0

67 427 983

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

EU28

1 608 209 117

1 389 991 061

0

0

0

0

0

2 998 200 178


(*)  Tekniskt stöd innefattar överföringar i enlighet med artikel 25.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser.


BILAGA II

BILAGA V

MINDRE UTVECKLADE REGIONER

Euro, löpande priser

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

BE

0

0

0

0

0

0

0

0

BG

423 753 581

874 889 053

701 031 972

730 183 864

758 809 778

786 756 984

813 870 156

5 089 295 388

CZ

0

4 027 742 276

2 074 542 417

2 116 060 758

2 158 408 746

2 201 602 835

2 245 657 415

14 824 014 447

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

307 309 007

322 408 574

336 661 411

345 490 927

360 206 362

375 184 571

390 407 135

2 437 667 987

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

909 471 035

930 727 958

929 535 000

1 108 664 976

1 132 169 367

1 154 915 838

1 180 244 879

7 345 729 053

ES

54 371 079

500 017 977

285 545 634

319 216 082

325 604 160

332 119 881

338 765 441

2 155 640 254

FR

461 932 262

471 180 560

480 612 672

490 231 521

500 042 578

510 049 647

520 256 037

3 434 305 277

HR

670 382 372

775 939 696

809 636 630

842 012 299

876 574 176

912 755 989

950 231 499

5 837 532 661

IT

666 758 279

5 365 168 942

3 106 826 291

3 495 598 479

3 565 551 345

3 636 901 956

3 709 674 398

23 546 479 690

CY

0

0

0

0

0

0

0

0

LV

378 783 956

396 914 108

416 196 653

433 973 068

452 283 532

471 132 651

490 523 912

3 039 807 880

LT

582 500 351

608 972 357

636 611 771

661 702 936

687 136 966

712 879 268

738 892 222

4 628 695 871

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

1 896 587 964

2 108 249 341

2 085 760 394

2 136 002 392

2 192 924 551

2 256 984 865

2 328 707 669

15 005 217 176

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

6 024 257 445

6 384 360 407

6 759 920 357

7 102 194 153

7 444 979 849

7 786 815 724

8 126 165 773

49 628 693 708

PT

2 238 473 445

2 283 288 504

2 328 994 354

2 375 605 358

2 423 147 767

2 471 640 053

2 521 098 345

16 642 247 826

RO

681 255 037

2 936 948 339

1 998 264 754

2 102 046 894

2 199 624 663

2 295 769 970

2 393 170 316

14 607 079 973

SI

169 479 826

172 872 874

176 333 368

188 610 472

192 384 976

196 234 896

200 161 525

1 296 077 937

SK

1 141 906 862

1 198 827 027

1 256 504 073

1 296 677 643

1 357 224 314

1 422 080 653

1 457 095 910

9 130 316 482

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

0

0

0

0

0

0

0

0

UK

269 798 028

446 063 474

368 713 961

377 627 431

385 184 697

392 893 012

400 754 850

2 641 035 453

EU28

16 877 020 529

29 804 571 467

24 751 691 712

26 121 899 253

27 012 257 827

27 916 718 793

28 805 677 482

181 289 837 063

BILAGA VI

ÖVERGÅNGSREGIONER

Euro, löpande priser

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

BE

139 843 427

142 643 221

145 498 658

148 410 629

151 380 786

154 410 285

157 500 125

1 039 687 131

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

CZ

0

0

0

0

0

0

0

0

DK

9 604 018

9 882 422

10 804 408

13 832 944

14 109 710

14 392 008

14 679 938

87 305 448

DE

1 314 315 435

1 340 628 367

1 367 464 345

1 394 831 802

1 422 746 136

1 451 218 188

1 480 257 439

9 771 461 712

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

353 410 233

364 853 538

362 313 592

447 619 659

455 327 176

465 338 438

473 253 207

2 922 115 843

ES

593 746 235

3 046 946 624

1 875 188 441

2 283 534 068

2 329 229 426

2 375 837 900

2 423 375 418

14 927 858 112

FR

572 094 366

583 548 204

595 229 675

607 142 425

619 293 217

631 686 770

644 327 187

4 253 321 844

HR

0

0

0

0

0

0

0

0

IT

70 953 093

295 934 908

188 970 662

230 278 365

234 886 419

239 586 556

244 380 379

1 504 990 382

CY

0

0

0

0

0

0

0

0

LV

0

0

0

0

0

0

0

0

LT

0

0

0

0

0

0

0

0

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

65 940 970

67 261 131

68 607 532

69 980 598

71 381 101

72 809 585

74 266 528

490 247 445

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

9 725 216

9 919 919

10 118 493

10 320 999

10 527 553

10 738 231

10 953 108

72 303 519

PL

0

0

0

0

0

0

0

0

PT

43 658 772

44 532 838

45 424 274

46 333 366

47 260 627

48 206 411

49 171 036

324 587 324

RO

0

0

0

0

0

0

0

0

SI

0

0

0

0

0

0

0

0

SK

0

0

0

0

0

0

0

0

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

0

0

0

0

0

0

0

0

UK

95 016 348

594 816 628

355 307 540

374 958 114

382 461 753

390 115 477

397 921 577

2 590 597 437

EU28

3 268 308 113

6 500 967 800

5 024 927 620

5 627 242 969

5 738 603 904

5 854 339 849

5 970 085 942

37 984 476 197

BILAGA VII

MER UTVECKLADE REGIONER

Euro, löpande priser

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

BE

126 249 347

128 776 975

131 354 837

136 643 113

139 377 731

142 166 986

145 011 804

949 580 793

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

CZ

0

148 534 650

76 504 754

78 035 863

79 597 567

81 190 474

82 815 114

546 678 422

DK

34 312 692

35 504 602

40 461 066

53 875 658

54 953 504

56 052 898

57 174 238

332 334 658

DE

1 143 027 472

1 165 911 174

1 189 249 756

1 213 050 557

1 237 326 959

1 262 088 394

1 287 343 110

8 497 997 422

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

128 001 120

130 563 786

133 177 385

136 727 788

139 464 101

142 255 083

145 101 661

955 290 924

EL

321 718 722

332 754 240

345 532 277

367 327 441

374 609 684

381 115 281

387 917 299

2 510 974 944

ES

941 438 583

2 067 516 145

1 549 803 112

1 699 267 064

1 733 272 800

1 767 957 997

1 803 334 314

11 562 590 015

FR

850 348 096

867 372 818

884 735 876

902 442 710

920 503 358

938 924 843

957 713 270

6 322 040 971

HR

0

0

0

0

0

0

0

0

IT

940 989 124

1 115 272 514

1 059 105 570

1 115 343 630

1 137 664 445

1 160 431 228

1 183 651 581

7 712 458 092

CY

129 299 822

130 248 052

31 040 483

34 392 381

35 080 636

35 782 643

36 498 639

432 342 656

LV

0

0

0

0

0

0

0

0

LT

0

0

0

0

0

0

0

0

LU

5 320 829

5 427 364

5 536 015

5 646 815

5 759 830

5 875 102

5 992 671

39 558 626

HU

62 362 887

63 613 985

64 890 344

66 190 566

67 517 780

68 872 541

70 255 336

463 703 439

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

136 474 196

139 206 443

141 993 002

146 273 253

149 200 554

152 186 343

155 231 615

1 020 565 406

AT

121 868 086

124 307 950

126 796 311

129 333 944

131 922 288

134 562 344

137 254 990

906 045 913

PL

504 545 294

515 958 359

527 632 348

539 308 411

551 177 491

563 236 684

575 482 178

3 777 340 765

PT

166 452 008

169 784 435

173 183 108

176 649 083

180 184 317

183 790 182

187 467 883

1 237 511 016

RO

67 415 298

137 770 869

121 391 612

129 215 801

139 922 353

147 861 056

149 459 655

893 036 644

SI

113 965 963

116 247 604

118 574 596

121 261 256

123 688 023

126 163 276

128 687 839

848 588 557

SK

41 262 981

43 143 512

45 049 772

46 933 534

48 943 721

51 089 982

52 315 318

328 738 820

FI

134 387 672

137 078 197

139 822 197

144 023 506

146 905 819

149 845 718

152 844 185

1 004 907 294

SE

201 163 376

209 768 456

211 655 946

210 918 972

215 140 093

219 445 549

223 836 765

1 491 929 157

UK

149 826 651

1 370 234 763

782 928 073

798 596 590

814 578 755

830 880 021

847 506 195

5 594 551 048

EU28

6 320 430 219

9 154 996 893

7 900 418 440

8 251 457 936

8 426 791 809

8 601 774 625

8 772 895 660

57 428 765 582

BILAGA VIII

SAMMANHÅLLNINGSFONDEN

Euro, löpande priser

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

BE

0

0

0

0

0

0

0

0

BG

141 914 934

438 239 123

314 223 331

327 476 772

339 922 930

352 709 644

363 820 410

2 278 307 144

CZ

0

1 691 733 250

876 417 385

867 512 052

884 660 544

903 810 913

919 811 951

6 143 946 095

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

133 273 475

140 305 354

146 966 434

150 619 857

156 921 496

163 630 547

169 817 514

1 061 534 677

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

430 757 665

444 530 393

448 671 883

471 072 832

480 389 519

490 754 009

499 491 452

3 265 667 753

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

FR

0

0

0

0

0

0

0

0

HR

293 229 673

339 412 563

355 227 649

357 736 948

372 354 413

388 369 497

403 424 901

2 509 755 644

IT

0

0

0

0

0

0

0

0

CY

57 156 764

48 473 084

39 315 087

38 682 266

37 966 553

37 262 438

36 012 833

294 869 025

LV

167 454 594

175 995 293

185 012 112

193 047 173

200 965 711

209 486 800

217 453 012

1 349 414 695

LT

256 626 748

269 141 984

282 127 550

293 504 407

304 502 755

316 195 728

326 818 454

2 048 917 626

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

761 296 791

836 749 026

837 669 772

859 444 254

882 480 075

910 148 899

937 638 195

6 025 427 012

MT

29 073 581

29 780 219

30 489 732

31 150 428

31 766 417

32 452 438

33 029 294

217 742 109

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

2 821 981 272

2 992 646 539

3 169 935 136

3 327 311 773

3 479 057 782

3 636 923 062

3 780 133 478

23 207 989 042

PT

382 108 422

391 395 624

400 720 618

409 404 001

417 499 836

426 516 083

434 097 580

2 861 742 164

RO

0

1 710 039 331

949 836 093

999 902 570

1 046 786 040

1 093 828 558

1 134 604 385

6 934 996 977

SI

119 552 544

122 458 287

125 375 853

132 624 045

135 247 665

138 161 073

140 627 428

914 046 895

SK

514 950 725

542 350 982

570 045 939

596 338 413

623 327 518

653 372 363

667 865 487

4 168 251 427

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

0

0

0

0

0

0

0

0

UK

0

0

0

0

0

0

0

0

EU28

6 109 377 188

10 173 251 052

8 732 034 574

9 055 827 791

9 393 849 254

9 753 622 052

10 064 646 374

63 282 608 285

BILAGA IX

YTTERSTA RANDOMRÅDEN OCH NORDLIGA GLESBEFOLKADE OMRÅDEN

Euro, löpande priser

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

BE

0

0

0

0

0

0

0

0

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

CZ

0

0

0

0

0

0

0

0

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

0

0

0

0

0

0

0

0

ES

0

131 542 480

67 752 708

69 108 658

70 491 705

71 902 384

73 341 166

484 139 101

FR

59 632 621

60 826 476

62 044 064

63 285 766

64 552 281

65 844 100

67 161 654

443 346 962

HR

0

0

0

0

0

0

0

0

IT

0

0

0

0

0

0

0

0

CY

0

0

0

0

0

0

0

0

LV

0

0

0

0

0

0

0

0

LT

0

0

0

0

0

0

0

0

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

0

0

0

0

0

0

0

0

PT

15 559 845

15 871 355

16 189 058

16 513 054

16 843 524

17 180 596

17 524 383

115 681 815

RO

0

0

0

0

0

0

0

0

SI

0

0

0

0

0

0

0

0

SK

0

0

0

0

0

0

0

0

FI

41 068 819

41 891 023

42 729 572

43 584 729

44 456 975

45 346 646

46 254 043

305 331 807

SE

27 832 202

28 389 407

28 957 689

29 537 226

30 128 343

30 731 272

31 346 211

206 922 350

UK

0

0

0

0

0

0

0

0

EU28

144 093 487

278 520 741

217 673 091

222 029 433

226 472 828

231 004 998

235 627 457

1 555 422 035

BILAGA X

SYSSELSÄTTNINGSINITIATIVET FÖR UNGA – SÄRSKILT ANSLAG

Euro, löpande priser

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

BE

23 839 927

18 595 143

0

0

0

0

0

42 435 070

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

0

0

0

0

171 517 029

ES

530 054 111

413 442 204

0

0

0

0

0

943 496 315

FR

174 247 979

135 913 423

0

0

0

0

0

310 161 402

HR

37 178 171

28 998 973

0

0

0

0

0

66 177 144

IT

318 826 544

248 684 704

0

0

0

0

0

567 511 248

CY

6 501 180

5 070 921

0

0

0

0

0

11 572 101

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

141 819 001

110 618 821

0

0

0

0

0

252 437 822

PT

90 321 443

70 450 726

0

0

0

0

0

160 772 169

RO

59 547 368

46 446 947

0

0

0

0

0

105 994 315

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

0

0

0

0

72 175 259

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

EU28

1 706 644 381

1 504 571 025

0

0

0

0

0

3 211 215 406


BILAGA III

BILAGA XIV

EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE – GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE

Euro, löpande priser

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

BE

2 902 501

24 227 340

22 994 759

41 781 342

42 616 968

43 469 308

44 338 693

222 330 911

BG

2 976 944

12 055 520

14 364 325

28 014 847

26 621 889

27 154 327

27 697 414

138 885 266

CZ

2 439 127

34 551 814

31 352 847

56 967 938

58 107 296

59 269 442

60 454 832

303 143 296

DK

8 308 365

12 259 940

13 578 726

17 512 612

17 862 983

18 220 356

18 584 862

106 327 844

DE

14 442 888

65 129 605

67 444 196

122 545 704

124 996 616

127 496 550

130 046 479

652 102 038

EE

1 175 827

4 402 888

5 158 490

9 880 362

9 560 404

9 751 612

9 946 646

49 876 229

IE

5 007 621

13 358 262

15 566 596

28 284 411

28 850 099

29 427 101

30 015 644

150 509 734

EL

0

18 744 762

18 375 521

36 323 394

34 055 979

34 737 099

35 431 838

177 668 593

ES

10 847 701

42 320 328

50 009 117

96 700 356

92 683 591

94 537 263

96 428 008

483 526 364

FR

5 947 540

89 873 541

81 729 096

149 106 412

151 471 308

154 500 734

157 590 749

790 219 380

HR

0

13 327 966

13 218 818

26 286 470

24 498 885

24 988 862

25 488 635

127 809 636

IT

0

102 059 363

91 588 048

172 413 641

169 743 238

173 138 103

176 600 863

885 543 256

CY

0

3 349 655

2 944 209

5 473 610

5 456 600

5 565 731

5 677 046

28 466 851

LV

421 325

8 736 136

8 858 960

17 391 257

16 418 610

16 746 983

17 081 923

85 655 194

LT

0

9 706 842

10 329 376

21 248 455

19 143 783

19 526 660

19 917 191

99 872 307

LU

0

1 891 384

1 603 101

2 912 823

2 971 080

3 030 501

3 091 111

15 500 000

HU

0

36 338 429

33 134 648

62 960 186

61 409 567

62 637 759

63 890 514

320 371 103

MT

0

1 818 637

1 583 483

2 926 779

2 934 722

2 993 416

3 053 285

15 310 322

NL

11 664 330

26 123 749

32 028 488

58 195 575

59 359 487

60 546 677

61 757 611

309 675 917

AT