ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 267

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
30 september 2016


Innehållsförteckning

 

Rättelser

Sida

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) ( EUT L 341, 24.12.2015 )

1

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ( EUT L 269, 10.10.2013 )

2

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Rättelser

30.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/1


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

( Europeiska unionens officiella tidning L 341 av den 24 december 2015 )

Sidorna 88 och 89, artikel 4 andra stycket

I stället för:

”Följande punkter i artikel 1 i denna förordning ska tillämpas från och med den 1 oktober 2017: Punkterna 8, 18, […] 132, […]”

ska det stå:

”Följande punkter i artikel 1 i denna förordning ska tillämpas från och med den 1 oktober 2017: Punkterna 8, 18 med undantag för artikel 17.5b i förordning (EG) nr 207/2009, […] 132 med undantag för artikel 154a.3 i förordning (EG) nr 207/2009, […]”.

Sidan 89, artikel 4 tredje stycket första meningen

I stället för:

”[…] tolv månader från och med den dag som anges i andra stycket i den här artikeln […]”

ska det stå:

”[…] tolv månader från och med den dag som anges i första stycket i den här artikeln […]”.


30.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/2


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

( Europeiska unionens officiella tidning L 269 av den 10 oktober 2013 )

Sidan 44, artikel 106

I stället för:

”[…] för att fastställa de fall enligt artikel 102.1 d […]”

ska det stå:

”[…] för att fastställa de fall enligt artikel 102.1 andra stycket d […]”.

Sidan 48, artikel 116.7 andra stycket

I stället för:

”[…] ska ränta som betalats enligt punkt 5 andra stycket återbetalas.”

ska det stå:

”[…] ska ränta som betalats enligt punkt 6 andra stycket återbetalas.”

Sidan 48, artikel 117.1

I stället för:

”[…] i strid med artikel 102.1 c eller d.”

ska det stå:

”[…] i strid med artikel 102.1 andra stycket c eller d.”

Sidan 52, artikel 131 a

I stället för:

”a)

de fall där kravet på att det ska inges en summarisk införseldeklaration frångås enligt artikel 127.2 c,”

ska det stå:

”a)

de fall där kravet på att det ska inges en summarisk införseldeklaration frångås enligt artikel 127.2 b,”.

Sidan 55, artikel 145.3

I stället för:

”3.   Deklarationen för tillfällig lagring ska inges av någon av de personer som avses i artikel 139.1 eller 139.2 […]”

ska det stå:

”3.   Deklarationen för tillfällig lagring ska inges av någon av de personer som avses i artikel 139.1 eller 139.3 […]”.

Sidan 59, artikel 158.2

I stället för:

”2.   I särskilda fall, förutom dem som avses i artikel 6.2 får en tulldeklaration inges […]”

ska det stå:

”2.   I särskilda fall, förutom dem som avses i artikel 6.3 får en tulldeklaration inges […]”.

Sidan 72, artikel 217 första stycket

I stället för:

”Kommissionen ska genom genomförandeakter specificera förfaranderegler för avslutande av ett särskilt förfarande i enlighet med artikel 216.”

ska det stå:

”Kommissionen ska genom genomförandeakter specificera förfaranderegler för avslutande av ett särskilt förfarande i enlighet med artikel 215.”

Sidan 79, artikel 253

I stället för:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 243 för att fastställa […]”

ska det stå:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 284 för att fastställa […]”.

Sidan 80, artikel 257.1 första stycket

I stället för:

”Tullmyndigheterna ska ange den tid inom vilken förfarandet för aktiv förädling ska avslutas i överensstämmelse med artikel 216.”

ska det stå:

”Tullmyndigheterna ska ange den tid inom vilken förfarandet för aktiv förädling ska avslutas i överensstämmelse med artikel 215.”

Sidan 83, artikel 265 b

I stället för:

”b)

de särskilda fall där skyldigheten att inge en deklaration före avgång får frångås i enlighet med artikel 263.2 c.”

ska det stå:

”b)

de särskilda fall där skyldigheten att inge en deklaration före avgång får frångås i enlighet med artikel 263.2 b.”

Sidan 86, artikel 281 tredje stycket

I stället för:

”Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta de genomförandeakter som avses i första stycket, och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.”

ska det stå:

”Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta de genomförandeakter som avses i första stycket i den här artikeln, och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.”

Sidan 87, artikel 284.2, 284.3 och 284.5

Hänvisningen till artikel 213 ska ersättas med en hänvisning till artikel 216.