ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 255

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
21 september 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2016/1686 av den 20 september 2016 om införande av ytterligare restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med dem

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/1687 av den 20 september 2016 om genomförande av artikel 21.2 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1688 av den 20 september 2016 om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller hudsensibilisering ( 1 )

14

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1689 av den 20 september 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1690 av den 20 september 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 januari–31 mars 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 442/2009 för griskött

19

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1691 av den 20 september 2016 om fastställande av vilka kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 januari–31 mars 2017 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 536/2007 för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater

21

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1692 av den 20 september 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 januari–31 mars 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 539/2007 för ägg och äggalbumin

23

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/1693 av den 20 september 2016 om restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2002/402/Gusp

25

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2016/1694 av den 20 september 2016 om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

21.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/1686

av den 20 september 2016

om införande av ytterligare restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med dem

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2016/1693 av den 20 september 2016 om restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2002/402/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Förenta nationernas säkerhetsråd har tagit itu med de hot mot internationell fred och säkerhet som al-Qaida och Isil (Daish) utgör genom antagandet av resolutionerna 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) och 2253 (2015).

(2)

Dessa resolutioner genomförs i unionslagstiftningen genom rådets gemensamma ståndpunkt 2002/402/Gusp (2) om restriktiva åtgärder mot medlemmar av organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida och andra personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem, och rådets förordning (EG) nr 881/2002 (3).

(3)

Den 20 september 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/1693 som upphäver och ersätter rådets gemensamma ståndpunkt 2002/402/Gusp.

(4)

Eftersom det beslutet innehåller kompletterande åtgärder som rådet har fastställt för att ytterligare bekämpa det internationella terrorhotet från Isil (Daish) och al-Qaida, enligt mandat från FN:s säkerhetsråd, införs frysning av tillgångar mot fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som uppfyller relevanta kriterier, i syfte att främja kampen mot det internationella terrorhotet från Isil (Daish) och al-Qaida. Det krävs lagstiftningsåtgärder för att genomföra dessa åtgärder, särskilt för att säkerställa att de tillämpas enhetligt av ekonomiska aktörer i alla medlemsstater.

(5)

Denna förordning bör tillämpas i överensstämmelse med de rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet med rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, rätten till egendom och rätten till skydd av personuppgifter.

(6)

Med tanke på det särskilda hot mot internationell fred och säkerhet som Isil (Daish) och al-Qaida utgör och för att kunna säkerställa samstämmighet med förfarandet för att ändra och se över bilagan till beslut (Gusp) 2016/1693 bör rådet ha befogenhet att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning.

(7)

För tillämpningen av denna förordning och för att skapa största möjliga rättssäkerhet inom unionen bör man offentliggöra namnen på och andra relevanta uppgifter om de fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas enligt förordningen. All behandling av personuppgifter rörande fysiska personer inom ramen för denna förordning bör stå i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (5).

(8)

Medlemsstaterna och kommissionen bör underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och om andra relevanta uppgifter med anknytning till denna förordning som de förfogar över.

(9)

Medlemsstaterna bör föreskriva sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och se till att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(10)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    penningmedel : finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag inbegripet men inte begränsat till kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument, inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser, börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis, derivatkontrakt, räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar, krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden, remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar, dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella medel och varje annat exportfinansieringsinstrument.

b)    ekonomiska resurser : egendom av varje slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor och tjänster.

c)    frysning av penningmedel : förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning av, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

d)    frysning av ekonomiska resurser : förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

e)    behöriga myndigheter : de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

f)    krav : krav, oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej, som har framställts före eller efter den dag då en person, en enhet eller ett organ har tagits med i förteckningen i bilaga I, genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion, särskilt

i)

ett krav på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii)

ett krav på förlängning eller betalning av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

iii)

ett krav på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv)

ett motkrav,

v)

ett krav på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett liknande avgörande, oavsett var det meddelats.

Artikel 2

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, förvaras eller kontrolleras, antingen direkt eller indirekt, av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I, inbegripet av en tredje part som agerar på dess vägnar eller på deras uppdrag, ska frysas.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

Artikel 3

1.   Bilaga I ska omfatta de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som, i enlighet med artikel 3.3 i beslut (Gusp) 2016/1693 av rådet har fastställts

a)

ha samröre med Isil (Daish) och al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa organisationer, bland annat genom att

i)

delta i finansieringen av Isil (Daish) och al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa organisationer, eller i finansieringen av deras handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för dem,

ii)

delta i planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet eller ge eller få terroristutbildning, såsom undervisning om vapen, sprängladdningar eller andra metoder eller tekniker i syfte att begå terroristhandlingar, som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish) och al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

iii)

bedriva handel med Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa, särskilt med olja och oljeprodukter, modulära raffinaderier och relaterat materiel, liksom handel med andra naturresurser och handel med kulturegendom,

iv)

leverera, sälja eller överföra vapen och därtill hörande materiel till Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa.

b)

resa eller försöka att resa utanför unionen i syfte att

i)

utföra, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar som företas på Isils (Daish) eller al-Qaidas vägnar eller till stöd för dem eller deras celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar, eller

ii)

ge eller få terroristutbildning på Isils (Daish) eller al-Qaidas vägnar eller till stöd för den eller deras celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar, eller

iii)

på annat sätt stöda Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa.

c)

försöka resa till unionen av skäl som avses i led b eller för att delta i handlingar eller verksamhet som företas tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

d)

rekrytera till eller på annat sätt stödja handlingar eller verksamhet som företas av Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa, bland annat genom att

i)

direkt eller indirekt, och oavsett metod, tillhandahålla eller samla in medel för att finansiera resor för personer i de syften som avses i leden b och c, organisera resor för personer i de syften som avses i leden b och c eller på annat sätt befrämja resor i detta syfte,

ii)

värva någon annan för att delta i handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish) eller al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa.

e)

uppvigla till eller offentligt provocera fram handlingar eller verksamheter som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa, inbegripet genom uppmuntrande eller förhärligande av sådana handlingar eller verksamheter som därigenom leder till en risk för att terroristhandlingar begås,

f)

vara inblandade eller delaktiga i beordrande eller utförande av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet bortförande, våldtäkt, sexuellt våld, tvångsäktenskap och slaveri, utanför unionens territorium, som företas i namnet av eller på vägnar av Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa.

2.   Bilaga I ska innehålla de uppgifter, när sådana finns tillgängliga, som krävs för att identifiera berörda fysiska och juridiska personer, enheter och organ. När det gäller fysiska personer kan uppgifterna inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och id-kortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

1.   Om rådet beslutar att en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ ska omfattas av de åtgärder som avses i artiklarna 2 och 9 ska rådet ändra bilaga I i enlighet därmed.

2.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, till den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i punkt 1 antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet ges tillfälle att lämna synpunkter.

3.   Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet se över sitt beslut och underrätta den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet om detta.

4.   Förteckningen i bilaga I ska ses över regelbundet och minst en gång var tolfte månad.

Artikel 5

Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på de villkor som de finner lämpliga, efter det att de har fastställt att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna

a)

är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I och för underhållsberättigade medlemmar av sådana fysiska personers familj, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

är avsedda endast för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

är avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar och ekonomiska resurser, eller

d)

är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter.

Artikel 6

Genom undantag från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet upptogs i bilaga I, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Beslutet gynnar inte någon av de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

d)

Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens offentliga politik.

Artikel 7

Med avvikelse från artikel 2, och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I har uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs i bilaga I, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att de berörda behöriga myndigheterna har fastställt att

a)

en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som återfinns i förteckningen i bilaga I ska använda penningmedlen eller de ekonomiska resurserna för en betalning, och

b)

betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2.

Artikel 8

Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut krediterar frysta konton, under förutsättning att sådana insättningar på dessa konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna om sådana transaktioner.

Artikel 9

Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingsverksamhet och andra tjänster som rör militär verksamhet samt leverans, tillverkning, underhåll och användning av de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (6), inbegripet vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning samt reservdelar till ovanstående, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som omfattas av bilaga I,

b)

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, samt försäkring och återförsäkring, för all direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och besläktad materiel av alla slag eller för tillhandahållande av relaterat tekniskt bistånd, förmedlingsverksamhet och andra tjänster till personer, enheter eller organ i bilaga I.

Artikel 10

1.   Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 337 i fördraget ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart tillhandahålla alla uppgifter som skulle kunna underlätta efterlevnaden av denna förordning, t.ex. uppgifter om penningmedel och ekonomiska resurser som en person förvarar eller kontrollerar medan vederbörande agerar för eller på uppdrag av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I eller om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller belägna, och, direkt eller via dessa behöriga myndigheter, till kommissionen.

b)

samarbeta med de behöriga myndigheterna vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

3.   De ytterligare uppgifter som kommissionen mottar direkt ska göras tillgängliga för de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 11

1.   Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som fastställs i denna förordning.

2.   Varje uppgift om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts ska anmälas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och, direkt eller via dessa behöriga myndigheter, till kommissionen.

Artikel 12

1.   Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga i enlighet med artikel 2, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska personen enheten eller organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.   Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för dem, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlingar stred mot de åtgärder som fastställs i denna förordning.

Artikel 13

Inga anspråk, inbegripet ersättningsanspråk eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, som har samband med avtal eller transaktioner som direkt eller indirekt påverkades helt eller delvis av de åtgärder som införs genom denna förordning, får beviljas personer eller enheter som omfattas av bilaga I eller någon annan person eller enhet som gör ett anspråk genom någon sådan person eller enhet eller på någon sådan persons eller enhets vägnar.

Artikel 14

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om

a)

tillgångar som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 5, 6 och 7,

b)

den bristande efterlevnaden och kontrollen av efterlevnaden av denna förordning samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

2.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta uppgifter som de förfogar över och som kan hindra att denna förordning genomförs.

Artikel 15

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de regler som avses i punkt 1 så snart som denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om senare ändringar.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, så snart denna förordning har trätt i kraft samt underrätta kommissionen om senare ändringar.

3.   I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 17

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 18

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på varje luftfartyg och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utom unionens territorium, som har bildats eller stiftats enligt en medlemsstats rätt,

e)

på varje juridisk person, enhet och organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2016.

På rådets vägnar

I. KORČOK

Ordförande


(1)  Se sidan 25 i detta nummer av EUT.

(2)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2002/402/Gusp av den 27 maj 2002 om restriktiva åtgärder mot medlemmar av organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida och andra personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem (EUT L 139, 29.5.2002, s. 4).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter (EGT L 139, 29.5.2002, s. 9).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). Direktiv 95/46/EG kommer att ersättas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(6)  Senaste versionen offentliggjord i EUT C 122, 6.4.2016, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 3


BILAGA II

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för anmälan till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIË/BELGIQUE

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


21.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/12


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1687

av den 20 september 2016

om genomförande av artikel 21.2 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2016/44 av den 18 januari 2016 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011 (1), särskilt artikel 21.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2016 antog rådet förordning (EU) 2016/44.

(2)

En person bör avföras från förteckningen över fysiska personer som omfattas av restriktiva åtgärder i avsnitt A i bilaga III till förordning (EU) 2016/44.

(3)

Bilaga III till förordning (EU) 2016/44 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EU) 2016/44 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2016.

På rådets vägnar

I. KORČOK

Ordförande


(1)  EUT L 12, 19.1.2016, s. 1.


BILAGA

Namnet på följande person och de tillhörande uppgifterna ska avföras från förteckningen i avsnitt A i bilaga III till förordning (EU) 2016/44:

A.   Personer

15.

Colonel Taher JUWADI (överste Tahir al-JUWADI)


21.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1688

av den 20 september 2016

om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller hudsensibilisering

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artiklarna 13.2 och 131, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1907/2006 fastställs krav för registrering av ämnen som tillverkas i eller importeras till unionen som sådana eller ingående i blandningar eller varor. Registranterna måste i förekommande fall tillhandahålla den information som krävs enligt förordning (EG) nr 1907/2006 för att uppfylla registreringskraven.

(2)

I artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 föreskrivs att testmetoder som används för att få fram information om ämnens inneboende egenskaper som krävs enligt den förordningen regelbundet ska ses över och förbättras i syfte att minska antalet försök på ryggradsdjur och antalet djur som ingår i dem. När lämpliga validerade testmetoder blir tillgängliga bör kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 (2) och bilagorna till förordning (EG) nr 1907/2006 ändras, om så är relevant, för att ersätta, begränsa eller förfina djurförsök. De principer om ersättning, begränsning och förfining som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU (3) bör beaktas.

(3)

Enligt punkt 8.3 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006 krävs in vivo-testning för att få fram information om hudsensibilisering.

(4)

Under de senaste åren har betydande vetenskapliga framsteg gjorts när det gäller utvecklingen av alternativa testmetoder för hudsensibilisering. Flera in chemico- och in vitro-metoder har validerats av Europeiska unionens referenslaboratorium för alternativ till djurförsök (EURL ECVAM) och/eller överenskommits internationellt av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Dessa testmetoder kan göra det möjligt att ta fram tillräcklig information för att bedöma om ett ämne kan orsaka hudsensibilisering utan att behöva ta till in vivo-testning, om de används i en lämplig kombination inom ramen för en samordnad strategi för testning och bedömning (IATA).

(5)

För att begränsa djurförsök bör punkt 8.3 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006 ändras så att dessa alternativa metoder får lov att användas, förutsatt att tillräcklig information kan erhållas på detta sätt och tillgängliga testmetoder är tillämpliga för det ämne som ska testas.

(6)

De nu tillgängliga alternativa testmetoder som överenskommits av OECD bygger på ”adverse outcome pathway” (AOP), som beskriver den mekanistiska kunskapen om utvecklingen av hudsensibilisering. Dessa metoder är inte avsedda att användas enskilt utan bör tillämpas i kombination. För en omfattande bedömning av hudsensibilisering bör normalt sett metoder som undersöker de tre första nyckelhändelserna i AOP användas.

(7)

Under vissa förhållanden kan det dock vara möjligt att få tillräcklig information genom härledning utan att direkt undersöka alla tre nyckelhändelserna med separata testmetoder. Därför bör registranterna ges möjlighet att vetenskapligt motivera utelämnande av tester som undersöker vissa nyckelhändelser.

(8)

Den testmetod som anges som förstahandsval för in vivo-testning är LLNA-test (Local Lymph Node Assay), som ger information om hur stark sensibiliseringspotential ett ämne har. För att möjliggöra en korrekt klassificering och riskbedömning av starkt hudsensibiliserande ämnen är det viktigt att dessa identifieras. Det bör därför klargöras att kravet på information som möjliggör en bedömning av huruvida ett ämne ska betraktas som starkt sensibiliserande gäller alla data, vare sig de genererats in vivo eller in vitro.

(9)

För att undvika djurförsök och en upprepning av redan utförda tester bör befintliga in vivo-studier av hudsensibilisering som genomförts enligt giltiga OECD-riktlinjer för tester eller med EU-testmetoder och i enlighet med god laboratoriesed (4) betraktas som giltiga för att uppfylla standardinformationskravet för hudsensibilisering, även om den information som erhålls genom dem inte är tillräcklig för en slutsats om huruvida ett ämne ska betraktas som starkt sensibiliserande.

(10)

Dessutom bör standardinformationskraven och reglerna om anpassning i punkt 8.3 i bilaga VII revideras i syfte att undanröja överlappning med reglerna i bilagorna VI och XI och i de inledande delarna av bilaga VII vad gäller granskningen av tillgängliga data, avstående från studier för en toxikologisk endpoint om tillgänglig information tyder på att ämnet uppfyller kriterierna för klassificering för denna toxikologiska endpoint, eller för att förtydliga den avsedda innebörden vad gäller avstående från studier av ämnen som är brandfarliga under vissa förhållanden. När det hänvisas till klassificeringen av ämnen bör reglerna om anpassning uppdateras så att de avspeglar den terminologi som används i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (5).

(11)

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) bör, i samarbete med medlemsstaterna och berörda aktörer, vidareutveckla vägledningar för tillämpningen av testmetoderna och möjligheterna att avstå från de standardinformationskrav som föreskrivs i den här förordningen i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006. I samband med detta bör Echa ta full hänsyn till det arbete som utförs inom OECD samt i andra relevanta vetenskapliga grupper och expertgrupper.

(12)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 142, 31.5.2008, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/10/EG av den 11 februari 2004 om harmonisering av lagar och andra författningar om tillämpningen av principerna för god laboratoriesed och kontrollen av tillämpningen vid prov med kemiska ämnen (EUT L 50, 20.2.2004, s. 44).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).


BILAGA

Punkt 8.3 i bilaga VII i förordning (EG) nr 1907/2006 ska ersättas med följande:

”8.3   Hudsensibilisering

Information som möjliggör

en slutsats om huruvida ämnet är hudsensibiliserande och om det kan antas ha potential att orsaka betydande sensibilisering hos människa (kategori 1A), och

en riskbedömning, där så krävs.

De studier som anges i punkt 8.3.1 och 8.3.2 behöver inte genomföras

om ämnet är klassificerat som frätande på huden (kategori 1), eller

om ämnet är en stark syra (pH ≤ 2,0) eller bas (pH ≥ 11,5), eller

om ämnet kan självantända i luft eller vid kontakt med vatten eller fukt vid rumstemperatur.

8.3.1   Hudsensibilisering in vitro/in chemico

Uppgifter från in vitro- eller in chemico-test(er) som erkänts i enlighet med artikel 13.3 och som undersöker var och en av följande nyckelhändelser för hudsensibilisering:

a)

Molekylär interaktion med hudproteiner.

b)

Inflammatoriskt svar i keratinocyter.

c)

Aktivering av dendritceller.

Inget test krävs om

det finns en in vivo-studie enligt punkt 8.3.2, eller

tillgängliga in vitro- eller in chemico-testmetoder inte är tillämpliga för ämnet eller inte är adekvata för klassificering och riskbedömning enligt punkt 8.3.

Om information från en eller flera testmetoder som undersöker en eller två nyckelhändelser i kolumn 1 redan möjliggör klassificering och riskbedömning enligt punkt 8.3 behöver studier som undersöker övriga nyckelhändelser inte genomföras.

8.3.2   Hudsensibilisering, in vivo

En in vivo-studie ska bara genomföras om de in vitro- eller in chemico-testmetoder som anges i punkt 8.3.1 inte är tillämpliga eller om resultaten från dessa studier inte är adekvata för klassificering och riskbedömning enligt punkt 8.3.

Murint LLNA-test (Local Lymph Node Assay) är förstahandsvalet för in vivo-testning. Andra tester bör användas endast i undantagsfall. Om något annat in vivo-test används ska detta motiveras.

Studier av hudsensibilisering in vivo som genomfördes eller påbörjades före den 11 oktober 2016 och som uppfyller kraven i artikel 13.3 första stycket och artikel 13.4 får användas för att uppfylla standardinformationskravet.”


21.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1689

av den 20 september 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

178,6

ZZ

178,6

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

138,1

ZZ

138,1

0805 50 10

AR

104,4

CL

127,6

MA

81,7

TR

109,9

UY

121,8

ZA

96,9

ZZ

107,1

0806 10 10

EG

265,2

TR

131,0

ZZ

198,1

0808 10 80

AR

110,6

BR

97,9

CL

136,6

NZ

128,3

US

141,5

ZA

102,8

ZZ

119,6

0808 30 90

AR

168,5

CL

103,5

TR

134,3

ZA

157,8

ZZ

141,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,3

ZZ

130,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


21.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1690

av den 20 september 2016

om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 januari–31 mars 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 442/2009 för griskött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188.2 och 188.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 442/2009 (2) öppnas årliga tullkvoter för import av griskött. Kvoterna som anges i del B i bilaga I till denna förordning ska förvaltas med hjälp av metoden med samtidig behandling.

(2)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 september 2016 för delperioden 1 oktober–31 december 2016 är mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter inga ansökningar lämnats in, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för nästföljande delkvotperiod.

(3)

För att säkerställa att åtgärden får avsedd verkan bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka inga ansökningar om importlicenser lämnats in enligt förordning (EG) nr 442/2009 och som ska överföras till delperioden 1 januari–31 mars 2017 anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 442/2009 av den 27 maj 2009 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för griskött (EUT L 129, 28.5.2009, s. 13).


BILAGA

Löpnummer

Kvantiteter för vilka inga ansökningar lämnats in och som ska läggas till de tillgängliga kvantiteterna för delperioden 1 januari–31 mars 2017

(kg)

09.4038

17 032 500

09.4170

2 461 000

09.4204

2 312 000


21.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1691

av den 20 september 2016

om fastställande av vilka kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 januari–31 mars 2017 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 536/2007 för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188.2 och 188.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 536/2007 (2) öppnades en tullkvot för import av produkter från sektorn för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater.

(2)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnats in under perioden 1–7 september 2016 för delperioden 1 oktober–31 december 2016 understiger de kvantiteter som är tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och att lägga till de senare till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

(3)

För att säkerställa att åtgärden får avsedd verkan bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007, som ska läggas till delperioden 1 januari–31 mars 2017 återfinns i bilagan till föreliggande förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 536/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater (EUT L 128, 16.5.2007, s. 6).


BILAGA

Löpnummer

Kvantiteter som inte omfattas av någon ansökan om att lägga till kvantiteter under delperioden 1 januari–31 mars 2017

(kg produktvikt)

09.4169

10 672 500


21.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1692

av den 20 september 2016

om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 januari–31 mars 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 539/2007 för ägg och äggalbumin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188.2 och 188.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 (2) öppnas årliga tullkvoter för import av ägg och äggalbumin.

(2)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 september 2016 för delperioden 1 oktober–31 december 2016 är mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter inga ansökningar lämnats in, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för nästföljande delkvotperiod.

(3)

För att säkerställa att åtgärden får avsedd verkan bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka inga ansökningar om importlicenser lämnats in enligt förordning (EG) nr 539/2007 och som ska överföras till delperioden 1 januari–31 mars 2017 anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (EUT L 128, 16.5.2007, s. 19).


BILAGA

Löpnummer

Kvantiteter för vilka inga ansökningar lämnats in och som ska läggas till de tillgängliga kvantiteterna för delperioden 1 januari–31 mars 2017

(i kg skaläggsekvivalenter)

09.4015

67 500 000

09.4401

2 739 810

09.4402

7 750 000


BESLUT

21.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/25


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/1693

av den 20 september 2016

om restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2002/402/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet förklarade den 19 oktober 2001 att det var fast beslutet att bekämpa terrorismen i alla dess former och överallt i världen och att det skulle fortsätta sina ansträngningar att förstärka koalitionen med världssamfundet för att bekämpa terrorismen i alla dess former.

(2)

Förenta nationernas (FN) säkerhetsråd antog den 16 januari 2002 resolution 1390 (2002), (nedan kallad FN:s säkerhetsråds resolution 1390 (2002)), där man utvidgar de åtgärder som införts genom resolutionerna 1267 (1999) (nedan kallad FN:s säkerhetsråds resolution 1267 (1999)) och 1333 (2000) (nedan kallad FN:s säkerhetsråds resolution 1333 (2000)) till att även omfatta Usama bin Ladin, medlemmar av organisationen al-Qaida och andra personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem och som kommittén, upprättad i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1267 (1999), har uppfört på förteckningen.

(3)

I FN:s säkerhetsråds resolution 1390 (2002) anpassas omfattningen av de sanktioner avseende frysning av tillgångar, viseringsförbud och embargo mot leverans, försäljning eller överlåtelse av vapen, liksom teknisk rådgivning, bistånd eller utbildning i samband med militär verksamhet som införts genom FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 1333 (2000).

(4)

FN:s säkerhetsråds resolution 1390 (2002) har antagits av FN:s säkerhetsråd på grundval av kapitel VII i Förenta nationernas stadga, som ger FN:s säkerhetsråd rätt att vidta alla nödvändiga åtgärder för upprätthållande av internationell fred och säkerhet.

(5)

Dessa åtgärder som FN:s säkerhetsråd antagit inom ramen för kampen mot internationell terrorism har införlivats i unionsrätten genom gemensam ståndpunkt 2002/402/Gusp (1), antagen av rådet inom ramen för unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, och genom rådets förordning (EG) nr 881/2002 (2).

(6)

Förenta nationernas säkerhetsråd antog den 17 december 2015 resolution 2253 (2015), (nedan kallad FN:s säkerhetsråds resolution 2253 (2015)), där man utvidgar de åtgärder som införts genom FN:s säkerhetsråds resolution 1390 (2002) till att även omfatta personer, grupper, företag och enheter som har samröre med Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil, även kallad Daish) och på nytt entydigt fördömer Isil (Daish), al-Qaida och personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem för deras fortgående och upprepade brottsliga terroristhandlingar med syfte att döda oskyldiga civila och andra offer, förstöra egendom och allvarligt undergräva stabiliteten.

(7)

I det sammanhanget betonade man på nytt i FN:s säkerhetsråds resolution 2253 (2015) att sanktioner till stöd för motverkande av terrorism är ett viktigt verktyg för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet och erinrade om att Isil (Daish) är en utbrytargrupp från al-Qaida och om att alla personer, grupper, företag och enheter som ger stöd till Isil (Daish) kan komma i fråga för uppförande på FN:s förteckning.

(8)

Isil (Daish) och al-Qaida utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. De restriktiva åtgärder som unionen har antagit inom ramen för kampen mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem omfattas av de mål för unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik som anges i artikel 21.2 c i fördraget.

(9)

Med anledning av det hot som Isil (Daish) och al-Qaida utgör bör rådet, i enlighet med de kriterier som anges i detta beslut, kunna införa riktade restriktiva åtgärder mot alla personer oavsett nationalitet eller medborgarskap eller mot alla enheter som bär ansvar för terroristdåd som utförs till stöd för Isil (Daish) och al-Qaida eller på dessa organisationers vägnar.

(10)

Syftet med sådana riktade åtgärder är att förhindra dåd som utförs till stöd för Isil (Daish) och al-Qaida eller på dessa organisationers vägnar.

(11)

Det bör föreskrivas restriktioner mot inresa till och transitering genom medlemsstaternas territorier för Isil (Daish) och al-Qaida och för personer som har samröre med dem, inklusive personer som är medborgare i en medlemsstat. Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för skyddet av den inre säkerheten bör sådana restriktioner inte hindra medborgare i en medlemsstat som uppförts på förteckningen från att passera genom en annan medlemsstat i syfte att återvända till den medlemsstat i vilken de är medborgare, och bör inte heller hindra familjemedlemmar till medborgare i en medlemsstat som uppförts på förteckningen från att passera genom en annan medlemsstat i samma syfte.

(12)

I FN:s säkerhetsråds resolution 1373 (2001) föreskrivs att lämpliga åtgärder bör vidtas i de fall där FN-medlemsstater har identifierat personer eller enheter som medverkar i terroristdåd.

(13)

Samtidigt bör de åtgärder varigenom FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999), 1390 (2002) och 2253 (2015) införlivas i unionsrätten ändras så att de återspeglar bestämmelserna i tillämpliga resolutioner från FN:s säkerhetsråd.

(14)

I enlighet med Europeiska unionens domstols rättspraxis måste rådet när det fattar beslut om att föra upp namnet på en person eller enhet på förteckningen i bilagan ange individuella, specifika och konkreta skäl för detta, och ett sådant beslut måste fattas på grundval av faktiska omständigheter som utgör ett tillräckligt underlag.

(15)

För tydlighetens skull och av rättssäkerhetsskäl bör de restriktiva åtgärderna i gemensam ståndpunkt 2002/402/Gusp, som ändrats genom efterföljande beslut, konsolideras i ett nytt rättsligt instrument och inbegripa bestämmelser som ger rådet möjlighet att införa restriktiva åtgärder mot personer och enheter.

(16)

Gemensam ståndpunkt 2002/402/Gusp bör därför upphöra att gälla och ersättas med det här beslutet.

(17)

Det krävs ytterligare insatser från unionen för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Direkt eller indirekt leverans, försäljning, överföring eller export av vapen eller tillhörande materiel av alla slag, inklusive vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till alla personer, grupper, företag eller enheter som uppförts på Förenta nationernas säkerhetsråds förteckning i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner1267 (1999), 1333 (2000) och 2253 (2015), i enlighet med den uppdatering som gjorts av den kommitté som inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1267 (1999) (nedan kallad kommittén), eller som förts upp på förteckningen av rådet, eller till dem som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, från medlemsstaternas medborgare eller från eller genom medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska vara förbjuden vare sig de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingsverksamhet och andra tjänster som rör militär verksamhet samt leverans, tillverkning, underhåll och användning av vapen och tillhörande materiel av alla slag, inbegripet vapen och ammunition, militärfordon och militärutrustning, paramilitär utrustning samt reservdelar till denna, direkt eller indirekt till alla personer, grupper, företag eller enheter som avses i punkt 1,

b)

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, samt försäkring och återförsäkring, för all direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och tillhörande materiel eller för tillhandahållande av relaterat tekniskt bistånd, förmedlingsverksamhet och andra tjänster till alla personer, grupper, företag eller enheter som avses i punkt 1,

c)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller följder är att kringgå de förbud som anges i led a eller b i denna punkt.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom sina territorier för personer som förts upp på förteckningen och gjorts till föremål för reserestriktioner av säkerhetsrådet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999), 1333 (2000) och 2253 (2015) eller som kommittén har fastställt

a)

deltar i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för,

b)

levererar, säljer eller överför vapen och tillhörande materiel till,

c)

rekryterar till eller på annat sätt stöder handlingar eller verksamhet som företas av

al-Qaida, Isil (Daish) eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa eller

d)

kontrolleras, direkt eller indirekt, av eller på annat sätt stöder personer, grupper, företag eller enheter som har samröre med al-Qaida eller Isil (Daish) och som är uppförda på förteckningen över sanktioner mot Isil (Daish) och al-Qaida.

2.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorier för personer som

a)

har samröre med Isil (Daish) och al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa, bland annat genom att

i)

delta i finansieringen av Isil (Daish) och al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa eller i finansieringen av deras handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för dem,

ii)

delta i planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet eller ge eller få terroristträning, såsom undervisning om vapen, sprängladdningar eller andra metoder eller tekniker i syfte att begå terroristhandlingar, som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish) och al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

iii)

bedriva handel med Isil (Daish) och al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa, i synnerhet handel med olja och oljeprodukter, modulära raffinaderier och tillhörande materiel, liksom handel med andra naturresurser och handel med kulturegendom,

iv)

leverera, sälja eller överföra vapen och tillhörande materiel till Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

b)

reser eller försöker att resa utanför unionen i syfte att

i)

begå, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar som företas på Isils (Daish) eller al-Qaidas vägnar eller till stöd för dem eller deras celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar,

ii)

ge eller få terroristträning på Isils (Daish) eller al-Qaidas vägnar eller till stöd för dem eller deras celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar,

iii)

på annat sätt stödja Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

c)

försöker att resa in till unionen av samma skäl som avses i led b eller för att delta i handlingar eller verksamhet som företas tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish) eller al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

d)

rekryterar till eller på annat sätt stöder handlingar eller verksamhet som företas av Isil (Daish) eller al-Qaida, eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa, inbegripet genom att

i)

direkt eller indirekt, och oavsett metod, tillhandahålla eller samla in medel för att finansiera resor för personer i de syften som avses i leden b och c, organisera resor för personer i de syften som avses i leden b och c eller på annat sätt befrämja resor i det syftet,

ii)

värva någon annan för att delta i handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish) eller al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

e)

uppviglar till, offentligen provocerar fram handlingar eller verksamheter som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish) eller al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa, inbegripet genom uppmuntrande eller förhärligande av sådana handlingar och verksamheter som därigenom leder till en risk för att terroristhandlingar begås,

f)

är inblandade eller delaktiga i beordrande eller utförande av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet bortförande, våldtäkt, sexuellt våld, tvångsäktenskap och slaveri, utanför unionens territorium, som företas i namnet av eller på vägnar av Isil (Daish) och al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa

i enlighet med förteckningen i bilagan.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

4.   Punkt 1 ska inte tillämpas om en inresa eller transitering är nödvändig för att genomföra en rättegång eller om kommittén fastställer att en inresa eller transitering är berättigad.

5.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 2 om resan är motiverad

a)

av brådskande humanitära skäl,

b)

av en rättegång eller

c)

om en medlemsstat är bunden av en skyldighet gentemot en internationell organisation.

6.   En medlemsstat som vill bevilja undantag enligt punkt 5 ska skriftligen anmäla detta till rådet. Med avseende på punkt 5 a och b ska undantaget anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar har invändningar får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

7.   Om en medlemsstat enligt punkt 5 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilagan ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

Artikel 3

1.   Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av personer, grupper, företag och enheter som förts upp på förteckningen och vars tillgångar frysts av säkerhetsrådet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999), 1333 (2000) och 2253 (2015) eller som kommittén har fastställt

a)

deltar i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för,

b)

levererar, säljer eller överför vapen och tillhörande materiel till,

c)

rekryterar till eller på annat sätt stöder handlingar eller verksamhet som företas av

al-Qaida, Isil (Daish) eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa, eller

d)

ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av eller på annat sätt stöder personer, grupper, företag eller enheter som har samröre med Isil (Daish) eller al-Qaida och som är uppförda på förteckningen över sanktioner mot Isil (Daish) och al-Qaida eller av en tredje part som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag,

ska frysas.

2.   Inga penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller till förmån för de fysiska eller juridiska personer som avses i punkt 1.

3.   Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av personer, grupper, företag och enheter som

a)

har samröre med Isil (Daish) och al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa, bland annat genom att

i)

delta i finansieringen av Isil (Daish) och al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa eller i finansieringen av deras handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för dem,

ii)

delta i planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet eller ge eller få terroristträning, såsom undervisning om vapen, sprängladdningar eller andra metoder eller tekniker i syfte att begå terroristhandlingar, som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish) och al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

iii)

bedriva handel med Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa, i synnerhet handel med olja och oljeprodukter, modulära raffinaderier och tillhörande materiel, liksom handel med andra naturresurser och handel med kulturegendom,

iv)

leverera, sälja eller överföra vapen och tillhörande materiel till Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

b)

reser eller försöker att resa utanför unionen i syfte att

i)

begå, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar som företas på Isils (Daish) eller al-Qaidas vägnar eller till stöd för dem eller deras celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar,

ii)

ge eller få terroristträning på Isils (Daish) eller al-Qaidas vägnar eller till stöd för dem eller deras celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar, eller

iii)

på annat sätt stödja Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

c)

försöker att resa in till unionen av skäl som avses i led b eller för att delta i handlingar eller verksamhet som företas tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish) eller al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

d)

rekryterar till eller på annat sätt stöder Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa, bland annat genom att

i)

direkt eller indirekt, och oavsett metod, tillhandahålla eller samla in medel för att finansiera resor för personer i de syften som avses i leden b och c, organisera resor för personer i de syften som avses i leden b och c eller på annat sätt befrämja resor i det syftet,

ii)

värva någon annan för att delta i handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish) eller al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

e)

uppviglar till, offentligen provocerar fram handlingar eller verksamheter som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish), al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa, inbegripet genom uppmuntrande eller förhärligande av sådana handlingar eller verksamheter som därigenom leder till en risk för att terroristhandlingar begås,

f)

är inblandade eller delaktiga i beordrande eller utförande av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet bortförande, våldtäkt, sexuellt våld, tvångsäktenskap och slaveri, utanför unionens territorium, som företas i namnet av eller på vägnar av Isil (Daish) och al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa,

i överensstämmelse med förteckningen i bilagan, ska frysas.

4.   Inga penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller till förmån för de fysiska eller juridiska personer som avses i punkt 3.

5.   Genom undantag från punkterna 1, 2, 3 och 4 får undantag göras för penningmedel, finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som är

a)

nödvändiga för att täcka grundläggande utgifter, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster i enlighet med nationell lagstiftning eller

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter, i enlighet med nationell lagstiftning, för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser,

Dessa undantag ska endast göras efter det att den berörda medlemsstaten, när så är lämpligt, har anmält till kommittén att den avser att bevilja tillgång till sådana penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser och förutsatt att kommittén inte har fattat ett negativt beslut inom tre arbetsdagar efter en sådan anmälan.

6.   Genom undantag från punkterna 1, 2, 3 och 4 får undantag även göras för penningmedel, finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att medlemsstatens behöriga myndighet i tillämpliga fall har anmält ett sådant beslut till kommittén och det har godkänts av kommittén.

7.   Punkt 3 ska inte hindra en på förteckningen uppförd person eller enhet från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts innan en sådan person eller enhet fördes upp på förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkterna 1 och 3.

8.   Genom undantag från punkt 3 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att följande villkor uppfylls:

a)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i punkt 3 fördes upp på förteckningen i bilagan, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före, under eller efter den dagen.

b)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Beslutet är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer eller enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

d)

Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens offentliga politik.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om alla beviljade tillstånd enligt denna punkt.

9.   Punkterna 2 och 4 ska inte tillämpas på kreditering av betalningar till frysta konton som tillhör personer och enheter som avses i punkterna 1 och 3, under förutsättning att sådana betalningar är frysta.

Artikel 4

Inga anspråk, inbegripet ersättningsanspråk eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, som har samband med avtal eller transaktioner som direkt eller indirekt påverkades helt eller delvis av de åtgärder om vilka beslut fattades i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999), 1333 (2000) och 2253 (2015), inbegripet åtgärder av unionen eller någon medlemsstat i enlighet med, enligt kraven för eller med anknytning till, genomförandet av FN:s säkerhetsråds relevanta beslut eller åtgärder som omfattas av detta beslut, får beviljas de personer eller enheter som uppförts på förteckningen av FN eller uppförts på förteckningen i bilagan eller någon annan person eller enhet som gör ett anspråk genom någon sådan person eller enhet eller på någon sådan persons eller enhets vägnar.

Artikel 5

1.   Rådet ska genom enhälligt beslut på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fastställa förteckningen i bilagan och anta ändringar av den.

2.   Rådet ska underrätta de berörda fysiska eller juridiska personerna, grupperna, företagen och enheterna om det beslut som avses i punkt 1, inbegripet skälet, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana fysiska eller juridiska personer, grupper, företag eller enheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter.

3.   Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet ompröva det beslut som avses i punkt 1 och informera de berörda fysiska eller juridiska personerna, grupperna, företagen eller enheterna om detta.

4.   Genom undantag från punkt 1 får rådet, om en medlemsstat anser att det har skett en betydande förändring av omständigheterna som påverkar uppförandet av en person eller enhet på förteckningen, med kvalificerad majoritet på förslag av denna medlemsstat fatta beslut om att avföra namnet på en sådan person eller enhet från förteckningen i bilagan.

Artikel 6

1.   Detta beslut ska, beroende på vad som är lämpligt, ses över, ändras eller upphävas, särskilt på grundval av tillämpliga beslut av FN:s säkerhetsråd eller kommittén.

2.   De åtgärder som avses i artiklarna 2.2, 3.3 och 3.4 ska regelbundet ses över, åtminstone var tolfte månad.

3.   Om synpunkter läggs fram av en på förteckningen uppförd person eller enhet i enlighet med artikel 2.2 eller artikel 3.3 och 3.4 ska rådet ompröva uppförandet mot bakgrund av dessa synpunkter och åtgärderna ska upphöra att gälla om rådet i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5 fastställer att villkoren för tillämpningen av dem inte längre är uppfyllda.

4.   Om en ytterligare begäran som grundas på väsentliga nya bevis inkommer om att avföra en person eller enhet från bilagan ska rådet göra en ny prövning i enlighet med punkt 3.

5.   De åtgärder som avses i artiklarna 2.2, 3.3 och 3.4 ska tillämpas till och med den 23 september 2017.

Artikel 7

Gemensam ståndpunkt 2002/402/Gusp ska upphöra att gälla och ersätts med detta beslut.

Artikel 8

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 september 2016.

På rådets vägnar

I. KORČOK

Ordförande


(1)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2002/402/Gusp av den 27 maj 2002 om restriktiva åtgärder mot medlemmar av organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida och andra personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem (EGT L 139, 29.5.2002, s. 4).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter (EGT L 139, 29.5.2002, s. 9).


BILAGA

Förteckning över personer, grupper, företag och enheter som avses i artiklarna 2 och 3


21.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/33


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2016/1694

av den 20 september 2016

om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp (1), särskilt artikel 13.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1333.

(2)

I enlighet med beslut (Gusp) 2015/1333 har rådet gjort en fullständig översyn av förteckningarna över personer och enheter i bilagorna II och IV till det beslutet.

(3)

En person bör avföras från förteckningen över fysiska personer som omfattas av restriktiva åtgärder i avsnitt A i bilagorna II och IV till beslut (Gusp) 2015/1333.

(4)

Bilagorna II och IV till beslut (Gusp) 2015/1333 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och IV till beslut (Gusp) 2015/1333 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 september 2016.

På rådets vägnar

I. KORČOK

Ordförande


(1)  EUT L 206, 1.8.2015, s. 34.


BILAGA

I.

Namnet på följande person och de tillhörande uppgifterna ska avföras från förteckningen i avsnitt A i bilaga II till beslut (Gusp) 2015/1333:

A.   Personer

15.

Colonel Taher JUWADI (överste Tahir al-JUWADI)

II.

Namnet på följande person och de tillhörande uppgifterna ska avföras från förteckningen i avsnitt A i bilaga IV till beslut (Gusp) 2015/1333:

A.   Personer

15.

Colonel Taher JUWADI (överste Tahir al-JUWADI)