ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 254

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
20 september 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1676 av den 7 september 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne [SGB])

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1677 av den 14 september 2016 om förbud mot fiske efter havskräfta i VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe med fartyg som för belgisk flagg

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1678 av den 14 september 2016 om förbud mot fiske efter kummel i VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe med fartyg som för belgisk flagg

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1679 av den 14 september 2016 om förbud mot fiske efter rödspätta i VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för belgisk flagg

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1680 av den 14 september 2016 om förbud mot fiske efter tunga i VIIIa och VIIIb med fartyg som för belgisk flagg

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1681 av den 14 september 2016 om förbud mot fiske efter glasvarar i VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe med fartyg som för belgisk flagg

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1682 av den 14 september 2016 om förbud mot fiske efter marulkfiskar i VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe med fartyg som för belgisk flagg

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1683 av den 19 september 2016 om ändring för tvåhundrafemtiotredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1684 av den 19 september 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1685 av den 16 september 2016 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs och av genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av händelserna Bt11, MIR162, MIR604 och GA21 samt om upphävande av besluten 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU och 2011/894/EU [delgivet med nr C(2016) 5746]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

20.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 254/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1675

av den 14 juli 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Unionen måste säkerställa effektiva skyddsmekanismer för hela den inre marknaden, i syfte att öka den rättsliga förutsebarheten för ekonomiska aktörer och berörda parter i allmänhet i deras relationer med tredje länder. De finansiella marknadernas integritet och den inre marknadens funktion som helhet är allvarligt hotade av jurisdiktioner som har strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Jurisdiktioner med bristfälliga rättsliga och institutionella ramar med undermåliga normer för kontroll av penningflöden utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system.

(2)

Unionens samtliga ansvariga enheter i enlighet med direktiv (EU) 2015/849 ska vidta skärpta åtgärder för kundkännedom i deras förhållande till fysiska personer eller juridiska enheter som är etablerade i högrisktredjeländer, i syfte att säkerställa likvärdiga krav för marknadsaktörer i hela unionen.

(3)

I artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849 fastställs de kriterier som kommissionens bedömning ska grundas på, och kommissionen ges befogenhet att identifiera högrisktredjeländer, med beaktande av dessa kriterier.

(4)

Identifieringen av högrisktredjeländer måste bygga på en tydlig och objektiv bedömning som tar fasta på hur en jurisdiktion uppfyller kriterierna i direktiv (EU) 2015/849 avseende dess rättsliga och institutionella ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, dess behöriga myndigheters befogenheter och förfaranden i samband med bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, samt hur verkningsfullt systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) är när det gäller att hantera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i det tredje landet.

(5)

Alla konstateranden som ska ligga till grund för kommissionens beslut om att ta med en jurisdiktion i förteckningen över högrisktredjeländer ska dokumenteras genom tillförlitliga, kontrollerbara och aktuella uppgifter.

(6)

Det är viktigt att kommissionen fullt ut erkänner relevant arbete som redan utförts på internationell nivå för att identifiera högrisktredjeländer, särskilt av arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF). I syfte att säkerställa det globala finansiella systemets integritet är det av största vikt att den förteckning över tredjeländer som fastställs på unionsnivå i förekommande fall är nära anpassad till de förteckningar som har överenskommits internationellt. Genom att främja en global strategi på internationell nivå bidrar Unionen till att förbättra den finansiella stabiliteten i världen och till ett bättre skydd för det internationella finanssystemet mot högriskländer. En sådan global strategi syftar till att uppnå likvärdiga villkor för ansvariga enheter och undvika varje störning av det internationella finansiella systemet.

(7)

I linje med kriterierna i direktiv (EU) 2015/849 beaktar kommissionen alla tillgängliga expertbedömningar av faktorer som bidrar till att göra ett land eller en jurisdiktion särskilt känslig för penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra olagliga ekonomiska verksamheter. I synnerhet har kommissionen där så var lämpligt beaktat de mest aktuella offentliga meddelandena från FATF, FATF-dokument (Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process), FATF:s rapporter om översyn av det internationella samarbetet (International Cooperation Review) och rapporten om den ömsesidiga utvärdering som FATF och regionala organ efter FATF-modell genomfört beträffande risker som enskilda tredjeländer utgör i enlighet med artikel 9.4 i direktiv (EU) 2015/849.

(8)

Med tanke på det internationella finanssystemets höga integrationsnivå, den nära kopplingen till marknadsaktörerna, den stora volymen gränsöverskridande handel till och från EU samt graden av marknadsöppning, anses det att eventuella AML/CFT-hot mot det internationella finansiella systemet samtidigt också utgör ett hot mot EU:s finansiella system.

(9)

I enlighet med den senaste informationen har kommissionen i sin analys dragit slutsatsen att Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Guyana, Irak, Laos, Syrien, Uganda, Vanuatu och Jemen bör anses vara jurisdiktioner utanför EU som har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system. Dessa länder har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har utarbetat en handlingsplan med FATF, som skulle göra det möjligt att uppfylla kraven i direktiv (EU) 2015/849.

(10)

I enlighet med den senaste informationen har kommissionen i sin analys även här dragit slutsatsen att Iran bör anses vara en jurisdiktion utanför EU som har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system. Detta land, som identifierats i FATF:s offentliga uttalande, har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där det förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har bestämt sig för att söka tekniskt stöd med genomförandet av FATF-handlingsplanen, som skulle göra det möjligt att uppfylla kraven i direktiv (EU) 2015/849.

(11)

I enlighet med den senaste informationen har kommissionen i sin analys även här dragit slutsatsen att demokratiska folkrepubliken Korea bör anses vara en jurisdiktion utanför EU som har strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system. I detta land, som identifierats i FATF:s offentliga uttalande, föreligger avsevärda risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, och landet har upprepade gånger misslyckats med att åtgärda de konstaterade bristerna.

(12)

Det är av avgörande betydelse att kommissionen uppmanar tredjeländer som identifierats som högriskkällor att fullt ut samarbeta med kommissionen och internationella organ, i syfte att anta och i praktiken genomföra åtgärder för att korrigera de strategiska bristerna i deras system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(13)

Det är av yttersta vikt att kommissionen löpande övervakar utvecklingen i fråga om bedömningen av de rättsliga och institutionella ramarna i tredjeländer, behöriga myndigheters befogenheter och förfaranden samt hur effektiva deras system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är, i syfte att uppdatera förteckningen över högrisktredjeländer med strategiska brister.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över de jurisdiktioner utanför EU som har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system (nedan kallade högrisktredjeländer) fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.


BILAGA

Högrisktredjeländer

I.   Högrisktredjeländer som har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har utarbetat en handlingsplan med FATF.

Nr

Högrisktredjeland

1

Afghanistan

2

Bosnien och Hercegovina

3

Guyana

4

Irak

5

Laos

6

Syrien

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Yemen

II.   Högrisktredjeländer som har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har bestämt sig för att söka tekniskt stöd med genomförandet av FATF-handlingsplanen, och som identifieras i FATF:s offentliga uttalande.

Nr

Högrisktredjeland

1

Iran

III.   Högrisktredjeländer som uppvisar avsevärda risker för penningtvätt och finansiering av terrorism och som upprepade gånger har misslyckats med att åtgärda de konstaterade bristerna; de identifieras i FATF:s offentliga uttalande.

Nr

Högrisktredjeland

1

Demokratiska folkrepubliken Korea


20.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 254/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1676

av den 7 september 2016

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Frankrikes ansökan om registrering av namnet ”Saucisson sec d'Auvergne”/”Saucisse sèche d'Auvergne” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Saucisson sec d'Auvergne”/”Saucisse sèche d'Auvergne” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Saucisson sec d'Auvergne”/”Saucisse sèche d'Auvergne” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.) enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 160, 4.5.2016, s. 14.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


20.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 254/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1677

av den 14 september 2016

om förbud mot fiske efter havskräfta i VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe med fartyg som för belgisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2016/72 (2) fastställs kvoter för 2016.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2016 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2016 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2016/72 av den 22 januari 2016 om fastställande för år 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2015/104 (EUT L 22, 28.1.2016, s. 1).


BILAGA

Nr

25/TQ72

Medlemsstat

Belgien

Bestånd

NEP/8ABDE.

Art

Havskräfta (Nephrops Norvegicus)

Område

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

Datum

20.8.2016


20.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 254/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1678

av den 14 september 2016

om förbud mot fiske efter kummel i VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe med fartyg som för belgisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2016/72 (2) fastställs kvoter för 2016.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2016 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2016 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2016/72 av den 22 januari 2016 om fastställande för år 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2015/104 (EUT L 22, 28.1.2016, s. 1).


BILAGA

Nr

26/TQ72

Medlemsstat

Belgien

Bestånd

HKE/8ABDE.

Art

Kummel (Merluccius merluccius)

Område

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

Datum

20.8.2016


20.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 254/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1679

av den 14 september 2016

om förbud mot fiske efter rödspätta i VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för belgisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2016/72 (2) fastställs kvoter för 2016.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2016 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2016 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2016/72 av den 22 januari 2016 om fastställande för år 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2015/104 (EUT L 22, 28.1.2016, s. 1).


BILAGA

Nr

27/TQ72

Medlemsstat

Belgien

Bestånd

PLE/8/3411

Art

Rödspätta (Pleuronectes platessa)

Område

VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

Datum

20.8.2016


20.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 254/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1680

av den 14 september 2016

om förbud mot fiske efter tunga i VIIIa och VIIIb med fartyg som för belgisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2016/72 (2) fastställs kvoter för 2016.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2016 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2016 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2016/72 av den 22 januari 2016 om fastställande för år 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2015/104 (EUT L 22, 28.1.2016, s. 1).


BILAGA

Nr

28/TQ72

Medlemsstat

Belgien

Bestånd

SOL/8AB.

Art

Tunga (Solea solea)

Område

VIIIa och VIIIb

Datum

20.8.2016


20.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 254/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1681

av den 14 september 2016

om förbud mot fiske efter glasvarar i VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe med fartyg som för belgisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2016/72 (2) fastställs kvoter för 2016.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2016 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2016 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2016/72 av den 22 januari 2016 om fastställande för år 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2015/104 (EUT L 22, 28.1.2016, s. 1).


BILAGA

Nr

29/TQ72

Medlemsstat

Belgien

Bestånd

LEZ/*8ABDE

Art

Glasvarar (Lepidorhombus spp.)

Område

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

Datum

20.8.2016


20.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 254/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1682

av den 14 september 2016

om förbud mot fiske efter marulkfiskar i VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe med fartyg som för belgisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2016/72 (2) fastställs kvoter för 2016.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2016 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2016 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2016/72 av den 22 januari 2016 om fastställande för år 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2015/104 (EUT L 22, 28.1.2016, s. 1).


BILAGA

Nr

30/TQ72

Medlemsstat

Belgien

Bestånd

ANF/*8ABDE

Art

Marulkfiskar (Lophiidae)

Område

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

Datum

20.8.2016


20.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 254/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1683

av den 19 september 2016

om ändring för tvåhundrafemtiotredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av penningmedel och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 14 september 2016 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra två uppgifter i den förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser. Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Tillförordnad chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Följande poster under rubriken ”Fysiska personer” i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

a)

”Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Födelsedatum: 9 mars 1986. Födelseort: Ariana, Tunisien. Medborgarskap: Tunisisk medborgare. Pass nr: W342058 (Tunisiskt pass, utfärdat den 14 mars 2011, upphör att gälla den 13 mars 2016). Nationellt identitetsnummer: 08705184 (Tunisiskt nationellt identitetsnummer utfärdat den 24 februari 2011). Adress: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisien. b) Arabrepubliken Syrien (vistelseort i mars 2015). c) Irak (möjlig alternativ vistelseort i mars 2015). d) Libyen (tidigare vistelseort). Övriga upplysningar: a) Fysisk beskrivning: Ögonfärg: bruna ögon Längd: 171 cm b) Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. c) Faderns namn är Taher Ouni Harzi, moderns namn är Borkana Bedairia. Dag som avses i artikel 2a.4 b: 10 april 2015” ska ersättas med följande:

”Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Födelsedatum: 9 mars 1986. Födelseort: Ariana, Tunisien. Medborgarskap: Tunisisk medborgare. Pass nr: W342058 (Tunisiskt pass, utfärdat den 14 mars 2011, upphör att gälla den 13 mars 2016). Nationellt identitetsnummer: 08705184 (Tunisiskt nationellt identitetsnummer utfärdat den 24 februari 2011). Adress: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisien. b) Arabrepubliken Syrien (vistelseort i mars 2015). c) Irak (möjlig alternativ vistelseort i mars 2015). d) Libyen (tidigare vistelseort). Övriga upplysningar: a) Fysisk beskrivning: Ögonfärg: bruna ögon. Längd: 171 cm b) Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. c) Faderns namn är Taher Ouni Harzi, moderns namn är Borkana Bedairia. Rapporteras ha dödats i ett flyganfall i Mosul, Irak, i juni 2015. Dag som avses i artikel 7d.2 i: 10 april 2015.”

b)

”Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Födelsedatum: 3 maj 1982. Födelseort: Tunis, Tunisien. Medborgarskap: Tunisisk medborgare. Pass nr: Z050399 (Tunisiskt pass utfärdat den 9 december 2003, upphörde att gälla den 8 december 2008). Nationellt identitetsnummer: 04711809 (Tunisiskt nationellt identitetsnummer utfärdat den 13 november 2003). Adress: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisien. b) Arabrepubliken Syrien (vistelseort i mars 2015). c) Irak (möjlig alternativ vistelseort i mars 2015). d) Libyen (tidigare vistelseort). Övriga upplysningar: a) Fysisk beskrivning: Ögonfärg: bruna ögon. Längd: 172 cm b) Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. c) Faderns namn är Taher Ouni Harzi, moderns namn är Borkana Bedairia. Dag som avses i artikel 2a.4 b: 10 april 2015” ska ersättas med följande:

”Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Födelsedatum: 3 maj 1982. Födelseort: Tunis, Tunisien. Medborgarskap: Tunisisk medborgare. Pass nr: Z050399 (Tunisiskt pass utfärdat den 9 december 2003, upphörde att gälla den 8 december 2008). Nationellt identitetsnummer: 04711809 (Tunisiskt nationellt identitetsnummer utfärdat den 13 november 2003). Adress: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisien. b) Arabrepubliken Syrien (vistelseort i mars 2015). c) Irak (möjlig alternativ vistelseort i mars 2015). d) Libyen (tidigare vistelseort). Övriga upplysningar: a) Fysisk beskrivning: Ögonfärg: bruna ögon. Längd: 172 cm b) Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. c) Faderns namn är Taher Ouni Harzi, moderns namn är Borkana Bedairia. Rapporteras ha dödats i Syrien i juni 2015. Dag som avses i artikel 7d.2 i: 10 april 2015.”


20.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 254/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1684

av den 19 september 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 september 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

180,4

ZZ

180,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,2

ZZ

136,2

0805 50 10

AR

105,8

CL

129,5

MA

81,7

TR

132,7

UY

87,3

ZA

119,5

ZZ

109,4

0806 10 10

EG

265,2

TR

132,3

ZZ

198,8

0808 10 80

AR

181,9

BR

97,9

CL

134,5

NZ

124,1

US

141,5

ZA

101,2

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

168,5

CL

101,2

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

132,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

20.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 254/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1685

av den 16 september 2016

om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs och av genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av händelserna Bt11, MIR162, MIR604 och GA21 samt om upphävande av besluten 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU och 2011/894/EU

[delgivet med nr C(2016) 5746]

(Endast den franska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 7.3, 9.2, 19.3 och 21.2, och

av följande skäl:

(1)

Syngenta France SAS lämnade den 9 februari 2009 in en ansökan till den behöriga tyska myndigheten, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om att få släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs på marknaden (nedan kallad ansökan).

(2)

Ansökan gäller även utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs i produkter som består av eller innehåller denna majs för annan användning än som livsmedel och foder när användningen är tillåten för annan majs, med undantag för odling.

(3)

I enlighet med artiklarna 5.5 och 17.5 i förordning (EG) nr 1829/2003 innehåller ansökan de uppgifter och den information som krävs i bilagorna III och IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (2) samt information och slutsatser om den riskbedömning som genomförts enligt principerna i bilaga II till det direktivet. Den innehåller även en plan för övervakning av miljöpåverkan som överensstämmer med bilaga VII till direktiv 2001/18/EG.

(4)

Den 5 juli 2013 utvidgade Syngenta ansökan till att omfatta alla klyvningsprodukter av de enskilda transformationshändelser som utgör Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs (nedan kallade klyvningsprodukter), inbegripet Bt11 × GA21-majs, MIR604 × GA21-majs, Bt11 × MIR604-majs och Bt11 × MIR604 × GA21-majs som redan är godkända genom kommissionens beslut 2010/426/EU (3), 2011/892/EU (4), 2011/893/EU (5) och 2011/894/EU (6). Syngenta bad kommissionen att upphäva dessa fyra beslut när tillstånd beviljas för Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs och alla klyvningsprodukter.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) lämnade den 7 december 2015 ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003 (7). Efsa drog slutsatsen att genetiskt modifierad Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, så som den beskrivs i ansökan, är lika säker och näringsrik som den konventionella motsvarigheten och att inga säkerhetsrisker kan konstateras för någon av klyvningsprodukterna.

(6)

Efsa tog i sitt yttrande ställning till medlemsstaternas alla specifika frågor och farhågor under samrådet med de behöriga nationella myndigheterna i enlighet med artiklarna 6.4 och 18.4 i förordning (EG) nr 1829/2003.

(7)

Efsa konstaterade också att planen för övervakning av miljöpåverkan i form av en allmän tillsynsplan som de sökande har lämnat in ligger i linje med de avsedda användningsområdena för produkterna.

(8)

I sitt yttrande rekommenderar Efsa att relevant information samlas in om uttrycksnivåerna hos de nya proteiner som uttrycks, om klyvningsprodukterna Bt11 × MIR162 × MIR604, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, MIR162 × MIR604 och/eller MIR162 × GA21 skulle skapas genom riktade framodlingstekniker och saluföras. I linje med rekommendationen bör särskilda villkor fastställas för detta ändamål.

(9)

Mot bakgrund av detta bör godkännande beviljas för produkter som innehåller, består av eller har framställts av de genetiskt modifierade majssorterna Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 och MIR604 × GA21.

(10)

Beslut 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU och 2011/894/EU om godkännande av Bt11 × GA21-majs, MIR604 × GA21-majs, Bt11 × MIR604-majs och Bt11 × GA21 × MIR604-majs bör upphöra att gälla.

(11)

En unik identitetsbeteckning bör tilldelas varje genetiskt modifierad organism i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 (8).

(12)

Enligt Efsas yttrande verkar det inte behövas några andra särskilda märkningskrav än de som ställs i artiklarna 13.1 och 25.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 för livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, inklusive alla möjliga kombinationer av de enskilda transformationshändelserna. För att säkerställa att dessa produkter används på ett sätt som är godkänt enligt detta beslut, bör det dock tydligt anges på märkningen av de produkter, med undantag av livsmedelsprodukter, som innehåller eller består av Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs och klyvningsprodukterna, att produkterna i fråga inte är avsedda för odling.

(13)

Artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 (9) innehåller märkningskrav för produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer. Spårbarhetskrav för dessa produkter fastställs i artikel 4.1–4.5 i den förordningen, och spårbarhetskrav för livsmedel och foder som har framställts av genetiskt modifierade organismer fastställs i artikel 5 i samma förordning.

(14)

Innehavaren av godkännandet bör lämna årliga rapporter om genomförandet och resultaten av den verksamhet som beskrivs i planen för övervakning av miljöpåverkan. Dessa resultat bör läggas fram i enlighet med kommissionens beslut 2009/770/EG (10). Det framgår av Efsas yttrande att det inte finns någon anledning att införa särskilda villkor för skydd av specifika ekosystem, miljöer och/eller geografiska områden i enlighet med artiklarna 6.5 e och 18.5 e i förordning (EG) nr 1829/2003.

(15)

Innehavaren av godkännandet bör också lämna årliga rapporter om resultaten av den verksamhet som beskrivs i de särskilda villkoren för detta godkännande.

(16)

Alla relevanta uppgifter om godkännandet av produkterna bör föras in i det gemenskapsregister över genetiskt modifierade livsmedel och foder som föreskrivs i förordning (EG) nr 1829/2003.

(17)

Detta beslut bör genom förmedlingscentrumet för biosäkerhet (Biosafety Clearing-House) delges parterna i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald, i enlighet med artiklarna 9.1 och 15.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 (11).

(18)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa lämnade inget yttrande inom den tid som kommitténs ordförande bestämt. En genomförandeakt ansågs vara nödvändig och ordföranden lämnade utkastet till genomförandeakt till omprövningskommittén för ytterligare överläggningar. Omprövningskommittén avgav inget yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genetiskt modifierad organism och unik identitetsbeteckning

1.   Följande unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer tilldelas i enlighet med förordning (EG) nr 65/2004:

a)

Den unika identitetsbeteckningen SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 för genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21.

b)

Den unika identitetsbeteckningen SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 för genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604.

c)

Den unika identitetsbeteckningen SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 för genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × GA21.

d)

Den unika identitetsbeteckningen SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 för genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × GA21.

e)

Den unika identitetsbeteckningen SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 för genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 × GA21.

f)

Den unika identitetsbeteckningen SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 för genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) Bt11 × MIR162.

g)

Den unika identitetsbeteckningen SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 för genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) Bt11 × MIR604.

h)

Den unika identitetsbeteckningen SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 för genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) Bt11 × GA21.

i)

Den unika identitetsbeteckningen SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 för genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) MIR162 × MIR604.

j)

Den unika identitetsbeteckningen SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 för genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) MIR162 × GA21.

k)

Den unika identitetsbeteckningen SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 för genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) MIR604 × GA21.

2.   De genetiskt modifierade majssorter som avses i punkt 1 anges i led b i bilagan.

Artikel 2

Godkännande

Följande produkter godkänns i enlighet med artiklarna 4.2 och 16.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 enligt villkoren i detta beslut:

a)

Livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller, består av eller har framställts av de genetiskt modifierade organismer som avses i artikel 1.

b)

Foder som innehåller, består av eller har framställts av de genetiskt modifierade organismer som avses i artikel 1.

c)

Genetiskt modifierade organismer som avses i artikel 1 i produkter som innehåller eller består av dem för all annan användning än enligt leden a och b, med undantag för odling.

Artikel 3

Märkning

1.   Vid tillämpningen av märkningskraven i artiklarna 13.1 och 25.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 och i artikel 4.6 i förordning (EG) nr 1830/2003 ska ”organismens namn” vara ”majs”.

2.   Uppgiften ”inte avsedd för odling” ska finnas på etiketten och i de handlingar som åtföljer sådana produkter som innehåller eller består av de genetiskt modifierade organismer som avses i artikel 1, med undantag för de produkter som avses i artikel 2 a.

Artikel 4

Övervakning av miljöpåverkan

1.   Innehavaren av godkännandet ska se till att planen för övervakning av miljöpåverkan enligt led h i bilagan införs och tillämpas.

2.   Innehavaren av godkännandet ska lämna årliga rapporter till kommissionen om genomförandet och resultaten av den verksamhet som beskrivs i övervakningsplanen i enlighet med beslut 2009/770/EG.

Artikel 5

Särskilda villkor för utsläppande på marknaden

1.   Innehavaren av godkännandet ska se till att de särskilda villkor som avses i led g i bilagan uppfylls.

2.   Innehavaren av godkännandet ska lämna årliga rapporter om resultaten av den verksamhet som beskrivs i de särskilda villkoren för detta godkännande under den tid som godkännandet gäller.

Artikel 6

Gemenskapsregister

Uppgifterna i bilagan till detta beslut ska föras in i det gemenskapsregister över genetiskt modifierade livsmedel och foder som föreskrivs i artikel 28 i förordning (EG) nr 1829/2003.

Artikel 7

Innehavare av godkännandet

Innehavare av godkännandet ska vara Syngenta France SAS, som företräder Syngenta Crop Protection AG, Schweiz.

Artikel 8

Upphävande

Besluten 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU och 2011/894/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 9

Giltighet

Detta beslut ska gälla i tio år från och med dagen för delgivningen.

Artikel 10

Adressat

Detta beslut riktar sig till Syngenta France SAS, Chemin de l'Hobit 12, 31790 Saint-Sauveur, Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 16 september 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  Kommissionens beslut 2010/426/EU av den 28 juli 2010 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 199, 31.7.2010, s. 36).

(4)  Kommissionens beslut 2011/892/EU av den 22 december 2011 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MIR604 × GA21 (SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 344, 28.12.2011, s. 55).

(5)  Kommissionens beslut 2011/893/EU av den 22 december 2011 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR604 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 344, 28.12.2011, s. 59).

(6)  Kommissionens beslut 2011/894/EU av den 22 december 2011 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR604 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 344, 28.12.2011, s. 64).

(7)  Efsas GMO-panel (Efsas panel för genetiskt modifierade organismer), 2015. Vetenskapligt yttrande om en ansökan från Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) avseende utsläppande på marknaden av herbicidtolerant och insektsresistent majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 och klyvningsprodukter oberoende av ursprung för livsmedels- och foderanvändning, import och bearbetning i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003. EFSA Journal, vol. 13(2015):12, artikelnr 4297, 34 s., doi:10.2903/j.efsa.2015.4297.

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer (EUT L 10, 16.1.2004, s. 5).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

(10)  Kommissionens beslut 2009/770/EG av den 13 oktober 2009 om utarbetande av standardformulär för rapportering av övervakningsresultat rörande avsiktlig utsättning i miljön av produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer, i syfte att släppa ut dessa på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (EUT L 275, 21.10.2009, s. 9).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer (EUT L 287, 5.11.2003, s. 1).


BILAGA

a)

Sökande och innehavare av godkännandet

Namn

:

Syngenta France SAS

Adress

:

Chemin de l'Hobit 12, 31790 Saint-Sauveur, Frankrike

Företaget företräder Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Schweiz.

b)

Beteckning och specifikation av produkterna

1.

Livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller, består av eller har framställts av de genetiskt modifierade majssorterna (Zea mays L.) som anges under e.

2.

Foder som innehåller, består av eller har framställts av de genetiskt modifierade majssorterna (Zea mays L.) som anges under e.

3.

Produkter som innehåller eller består av de genetiskt modifierade majssorterna (Zea mays L.) som anges under e för all annan användning än enligt 1 och 2, med undantag för odling.

SYN-BTØ11-1-majs uttrycker Cry1Ab-protein, som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar, och PAT-protein som ger tolerans mot glufosinatammoniumherbicider.

SYN-IR162-4-majs uttrycker Vip3Aa20-protein, som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar, och PMI-protein som användes som en selektionsmarkör.

SYN-IR6Ø4-5-majs uttrycker Cry3A-protein, som ger skydd mot vissa växtskadegörande skalbaggar, och PMI-protein som användes som en selektionsmarkör.

MON-ØØØ21-9-majs uttrycker mEPSPS-protein som ger tolerans mot herbicider baserade på glyfosat.

c)

Märkning

1.

Vid tillämpningen av märkningskraven i artiklarna 13.1 och 25.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 och i artikel 4.6 i förordning (EG) nr 1830/2003 ska ”organismens namn” vara ”majs”.

2.

Uppgiften ”inte avsedd för odling” ska återfinnas på etiketten och i de handlingar som åtföljer produkter som innehåller eller består av de majssorter som anges under e, med undantag för de produkter som avses i artikel 2 a.

d)

Detektionsmetod

1.

Metoder baserade på händelsespecifik realtids-PCR för kvantifiering av majssorterna SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, SYN-IR6Ø4-5 och MON-ØØØ21-9. Detektionsmetoderna valideras på enstaka transformationshändelser och verifieras på genomiskt DNA som extraherats ur frön av SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9-majs.

2.

Validerad av EU:s referenslaboratorium, som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003, och offentliggjord på http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3.

Referensmaterial: ERM®-BF412 (för SYN-BTØ11-1) och ERM®-BF423 (för SYN-IR6Ø4-5), tillgängliga via Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC), Institutet för referensmaterial och referensmätningar (IRMM) på https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue samt AOCS 1208-A och AOCS 0407-A (för SYN-IR162-4) samt AOCS 0407-A och AOCS 0407-B (för MON-ØØØ21-9), tillgängliga via American Oil Chemists Society på http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.

e)

Unik identitetsbeteckning

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5.

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9.

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4.

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5.

 

SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9.

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5.

 

SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9.

 

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

f)

Uppgifter som ska lämnas enligt bilaga II till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald

[Biosafety Clearing-House, Record ID: offentliggjord i gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder i samband med delgivning].

g)

Villkor för eller begränsningar av utsläppande på marknaden, användning och hantering av produkterna

Särskilda villkor i enlighet med artiklarna 6.5 e och 18.5 e i förordning (EG) nr 1829/2003

1.

Innehavaren av godkännandet ska informera kommissionen om klyvningsprodukterna SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 och/eller SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 skulle skapas genom riktade framodlingstekniker och saluföras.

2.

I så fall måste innehavaren av godkännandet samla in information om uttrycksnivåerna hos de nya proteiner som uttrycks.

h)

Plan för övervakning av miljöpåverkan

Plan för övervakning av miljöpåverkan i överensstämmelse med bilaga VII till direktiv 2001/18/EG.

[Länk: plan offentliggjord i gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder]

i)

Krav på övervakning efter försäljningen avseende användning av produkten som livsmedel

Ej tillämpligt.

Anm.: Länkar till relevanta dokument kan behöva ändras med tiden. Allmänheten kommer att informeras om dessa ändringar genom uppdatering av gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder.