ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 228

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
23 augusti 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1400 av den 10 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder om de delar som minst måste ingå i omstruktureringsplaner för verksamheter och om minimiinnehållet i lägesrapporter om genomförandet av sådana planer ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1401 av den 23 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag med avseende på tekniska tillsynsstandarder för metoder och principer för värdering av skulder som hänför sig till derivat ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1402 av den 22 augusti 2016 om återtagande av godtagandet av åtagandet för tre exporterande tillverkare enligt genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1403 av den 22 augusti 2016 om undantag av Ices-delområdena 27 och 28.2 från tillämpningen av en fredningstid under 2016

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1404 av den 22 augusti 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

31

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1405 av den 22 augusti 2016 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2016) 5466]  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1406 av den 22 augusti 2016 om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Polen och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2016/1367 [delgivet med nr C(2016) 5467]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

23.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 228/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1400

av den 10 maj 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder om de delar som minst måste ingå i omstruktureringsplaner för verksamheter och om minimiinnehållet i lägesrapporter om genomförandet av sådana planer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 52.12 a och b, och

av följande skäl:

(1)

Det är nödvändigt att fastställa närmare bestämmelser om de delar som minst bör ingå i en omstruktureringsplan för verksamheten för att den ska godkännas och om minimiinnehållet i de rapporter som ska sammanställas vid omstrukturering av de institut och enheter som omfattas av bestämmelserna i direktiv 2014/59/EU.

(2)

De riktlinjer och meddelanden som kommissionen har antagit för att bedöma om unionens regler om statligt stöd efterlevs i samband med omstruktureringar enligt artikel 107.3 i fördraget av företag inom finanssektorn som befinner sig i trångmål kan vara en lämplig utgångspunkt vid upprättandet av omstruktureringsplaner för verksamheten även när inget statligt stöd har getts, eftersom de har samma syfte som omstruktureringsplaner, dvs. att återställa institutets eller enhetens bärkraft på lång sikt.

(3)

En omstruktureringsplan för verksamheten bör kunna använda information i återhämtningsplanen och resolutionsplanen om denna information fortfarande är relevant för att återställa bärkraften på lång sikt hos det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU och med beaktande av tillämpningen av skuldnedskrivningsverktyget.

(4)

Omstruktureringen av ett institut eller en enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU och av dess verksamhet efter tillämpning av skuldnedskrivningsverktyget bör angripa orsakerna till dess fallissemang. Utgångspunkten för omstruktureringsstrategin bör därför vara de faktorer som var orsaken till att institutet eller enheten försattes i resolution. Strategin kan även ta hänsyn till åtgärder som den behöriga myndigheten eller resolutionsmyndigheten har vidtagit för att förebygga och hantera kriser. Orsaken till och graden av svårigheter som sådana institut eller enheter hamnat i kan belysas genom information om deras uppfyllande av relevanta lagstadgade krav och tillsynskrav innan de försattes i resolution.

(5)

Även om särskilda orsaker kan ligga bakom fallissemanget för det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU kan institutet eller enheten ha haft andra brister som även om de inte utlöste fallissemanget kunde undergräva dess långsiktiga bärkraft. Omstruktureringen bör angripa alla brister. En bra omstruktureringsstrategi bör utgå från en uttömmande analys av det institut eller den enhet som ska omstruktureras, dess styrkor och svagheter, relevanta marknader där institutet eller enheten bedriver verksamhet, samt risker och möjligheter på dessa marknader. För att en omstruktureringsplan för verksamheten ska bedömas som trovärdig av resolutionsmyndigheten och den behöriga myndigheten bör återställandet av institutets eller enhetens långsiktiga bärkraft ske utifrån försiktiga antaganden.

(6)

Att återställa den långsiktiga bärkraften hos ett institut eller en enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU efter resolution innebär att institutet eller enheten, senast vid omstruktureringsperiodens slut, ska kunna genomföra sin interna kapitalutvärdering (IKU) och uppfylla alla relevanta tillsynskrav och andra lagstadgade krav på lång sikt, samt även ha en långsiktigt hållbar bärkraftig affärsmodell.

(7)

Resolutionsmyndigheten och den behöriga myndigheten bör ges tillräckligt detaljerad information för att kunna bedöma omstruktureringsplanen för verksamheten och övervaka dess genomförande. Kravet på sådan information bör ta hänsyn till hur relevant den är för bolagsstrukturen hos det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU och för omstruktureringen, samt till dess tillförlitlighet, särskilt vid en systemkris.

(8)

Fluktuationer är en naturlig del av konjunkturcykeln. Analyser av alternativa scenarier bör därför göras avseende alla affärsplaner genom lämpliga ändringar av viktiga underliggande antaganden. Även om långsiktig bärkraft bör återställas i samtliga scenarier skulle utarbetandet av fullständiga alternativa omstruktureringsstrategier leda till oproportionerligt stora kostnader för det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU, samtidigt som sannolikheten att ett alternativt scenario inträffar i princip bör vara mindre än för grundscenariot.

(9)

Omstruktureringsplanen för verksamheten bör göra det möjligt för resolutionsmyndigheten och den behöriga myndigheten att bedöma planens inverkan på uppnåendet av resolutionsmålen och i synnerhet på behovet att säkra kontinuiteten hos kritiska funktioner och förhindra betydande negativa effekter på det finansiella systemet.

(10)

Övervakningen av genomförandet av omstruktureringsplanen för verksamheten bör vara tillräckligt frekvent och ingående för att göra det möjligt att i ett tidigt skede upptäcka eventuella avvikelser eller andra svårigheter. Kvartalsrapportering av data och resultat är vanlig inom den finansiella sektorn och möjliggör sådana tidiga observationer. Omstruktureringsplanen för verksamheten bör, när detta är motiverat på grund av omständigheterna, även tillåta ändringar av de milstolpar eller åtgärder som ursprungligen förutses i den.

(11)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten (EBA) har överlämnat till Europeiska kommissionen.

(12)

EBA har i enlighet med artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (2) genomfört ett öppet offentligt samråd om de förslag till tekniska tillsynstandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    omstruktureringsperiod : en period av rimlig längd mellan tillämpningen av skuldnedskrivningsverktyget och den tidpunkt då det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU och som är försatt i resolution förväntas ha återställt sin långsiktiga bärkraft, och under vilken åtgärderna i omstruktureringsplanen för verksamheten genomförs.

2.    grundscenario : det verksamhetsscenario som ledningsorganet eller den person eller de personer som har utsetts att leda det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU anser som det mest troliga scenariot under processen för att återställa institutets eller enhetens långsiktiga bärkraft.

Artikel 2

Strategi och åtgärder

1.   Följande delar ska ingå i en omstruktureringsplan för verksamheten:

a)

En historisk och finansiell redogörelse av de faktorer som bidrog till svårigheterna för det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU, inbegripet relevanta resultatindikatorer som försämrades under den period som föregick resolutionen och skälet till denna försämring.

b)

En kort beskrivning av åtgärder för att förebygga och hantera krisen, om sådana åtgärder vidtogs av den behöriga myndigheten, resolutionsmyndigheten eller det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU innan omstruktureringsplanen för verksamheten lämnades in.

c)

En beskrivning av strategin för att omstrukturera verksamheten och de åtgärder som under omstruktureringsperioden syftar till att återställa institutets eller enhetens långsiktiga bärkraft, inbegripet en beskrivning av vart och ett av följande:

i)

Den omstrukturerade affärsmodellen.

ii)

De åtgärder genom vilka strategin för att omstrukturera verksamheten genomförs på koncern-, enhets- och affärsområdesnivå.

iii)

Den målsatta varaktigheten för omstruktureringsperioden och viktiga milstolpar.

iv)

Samverkan med resolutionsmyndigheten och den behöriga myndigheten.

v)

Strategin när det gäller relevanta externa intressenters, t.ex. fackföreningars eller arbetstagarorganisationers, deltagande.

vi)

Intern och extern kommunikationsstrategi när det gäller omstruktureringsåtgärder.

2.   Om delar av det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU ska avvecklas eller säljas ska följande anges i den omstruktureringsstrategi som avses i punkt 1 c i denna artikel:

a)

Relevant enhet eller affärsområde, metod för avvecklingen eller försäljningen, inbegripet underliggande antaganden och eventuella förväntade förluster.

b)

Beräknad tidsplan.

c)

Eventuell finansiering eller tjänster som ska tillhandahållas av eller till det institut eller den enhet som blir kvar.

3.   En försiktig beräkning ska göras av intäkter från eventuell avyttring av tillgångar, enheter eller affärsområden som förutses i omstruktureringsplanen för verksamheten och utgå från antingen ett tillförlitligt riktmärke eller en tillförlitlig värdering, t.ex. en expertvärdering, en marknadssondering eller värdet på liknande affärsområden eller enheter. Beräkningen ska ta hänsyn till sannolikheten för förluster.

4.   För de delar av det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU som inte kommer att avvecklas eller säljas ska omstruktureringsplanen för verksamheten visa hur man kan åtgärda eventuella brister i verksamheten eller resultaten som kan påverka deras långsiktiga bärkraft, även om dessa brister inte har direkt anknytning till institutets eller enhetens fallissemang.

5.   Åtgärderna i omstruktureringsplanen för verksamheten ska ta hänsyn till styrkor och svagheter hos det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU och dess omstrukturerade affärsmodell, med hänvisning till det ekonomiska klimat och det marknadsklimat inom vilket verksamhet bedrivs.

6.   Omstruktureringsstrategin kan innefatta åtgärder som tidigare tagits upp i återhämtningsplanen eller resolutionsplanen, under förutsättning att resolutionsplanen är tillgänglig för det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU och åtgärderna är meningsfulla även efter resolution. Denna möjlighet medför ingen skyldighet för resolutionsmyndigheten att låta ledningsorganet eller den person eller de personer som utsetts i enlighet med artikel 72.1 i direktiv 2014/59/EU ta del av resolutionsplanen.

Artikel 3

Finansiellt resultat – lagstadgade krav

1.   Omstruktureringsplanen för verksamheten ska innehålla det beräknade finansiella resultatet för det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU under omstruktureringsperioden och visa hur långsiktig bärkraft ska återställas. Den ska i synnerhet ange följande:

a)

Omstruktureringens kostnader och inverkan på institutets eller enhetens resultat- och balansräkning.

b)

En beskrivning av finansieringsbehoven under omstruktureringsperioden och potentiella finansieringskällor.

c)

Hur institutet eller enheten ska kunna bedriva verksamhet och täcka alla sina kostnader, inbegripet avskrivningar och finansiella kostnader, och ge en godtagbar ekonomisk avkastning i slutet av omstruktureringsperioden.

d)

En balansräkning efter resolution som visar den nya skuldsättnings- och kapitalstrukturen samt nedskrivningar av tillgångar till följd av den värdering som görs enligt artikel 36.1 i direktiv 2014/59/EU eller den definitiva värdering i efterhand som avses i artikel 36.10 i samma direktiv.

e)

En beräkning av viktiga finansiella mått på koncern-, enhets- och affärsområdesnivå när det i synnerhet gäller likviditet, reglering av lånefordringar, finansieringsprofil, lönsamhet och effektivitet.

2.   Omstruktureringsplanen för verksamheten ska ange vilka åtgärder institutet eller enheten ska vidta för att så snabbt som möjligt kunna uppfylla alla tillämpliga tillsynskrav och andra lagstadgade krav på lång sikt och senast vid omstruktureringsperiodens slut, inbegripet minimikraven på kapitalbas och kvalificerade skulder i den mening som avses i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 4

Bedömning av bärkraft

1.   Omstruktureringsplanen för verksamheten ska innehålla tillräckligt mycket information för att göra det möjligt för resolutionsmyndigheten och den behöriga myndigheten att bedöma de föreslagna åtgärdernas genomförbarhet. Omstruktureringsplanen för verksamheten ska åtminstone ange följande:

a)

Antaganden om den makroekonomiska utvecklingen och marknadsutvecklingen i grundscenariot, jämfört med lämpliga sektorsomfattande riktmärken.

b)

En kortfattad presentation av alternativa omstruktureringsstrategier eller åtgärder, samt motiveringar av varför åtgärderna i omstruktureringsplanen för verksamheten har valts för att återställa den långsiktiga bärkraften hos det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU, samtidigt som målen med och principerna för resolutionen respekteras.

2.   Omstruktureringsplanen för verksamheten ska innehålla den information som krävs för att resolutionsmyndigheten eller den behöriga myndigheten ska kunna göra en noggrann analys av hur omstruktureringen av verksamheten inverkar på de kritiska funktionerna hos det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU och på den finansiella stabiliteten.

3.   Omstruktureringsplanen för verksamheten ska innehålla en analys av en alternativ uppsättning viktiga underliggande antaganden som beaktar bästa- och värstascenarier. Den långsiktiga bärkraften ska kunna återställas i alla scenarier, även om det kan finnas skillnader i fråga om tidsram, åtgärder och finansiella resultat.

4.   När det gäller de bästa- och värstascenarier som avses i punkt 3 ska omstruktureringsplanen för verksamheten innehålla en sammanfattning av den grundläggande information som ligger till grund för varje scenario och för resultatutvecklingen för det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU i varje scenario. En sådan sammanfattning ska särskilt innehålla följande:

a)

Underliggande antaganden, t.ex. viktiga makroekonomiska variabler.

b)

Prognos för resultat- och balansräkningar.

c)

Viktiga finansiella mått på koncern-, enhets- och affärsområdesnivå.

Artikel 5

Genomförande och anpassningar

1.   Omstruktureringsplanen för verksamheten ska innehålla särskilda, lämpliga och åtminstone kvartalsvisa milstolpar och resultatindikatorer som mäter genomförandet. Dessa milstolpar och indikatorer får anpassas i enlighet med den process som fastställs i punkt 2.

2.   I omstruktureringsplanen för verksamheten ska fastställas en möjlighet för ledningsorganet eller den person eller de personer som utsetts i enlighet med artikel 72.1 i direktiv 2014/59/EU att anpassa omstruktureringsstrategin eller enskilda åtgärder om deras genomförande inte längre förväntas bidra till ett återställande av den långsiktiga bärkraften inom den tänkta tidsramen. Sådana anpassningar ska meddelas resolutionsmyndigheten och den behöriga myndigheten i den lägesrapport om genomförandet av omstruktureringsplanen för verksamheten som avses i artikel 6. Sådana anpassningar får om det föreligger brådskande skäl även meddelas genom extraordinära rapporter.

3.   Ledningsorganet eller den person eller de personer som utsetts i enlighet med artikel 72.1 i direktiv 2014/59/EU får inte avvika från genomförandet av omstruktureringsplanen för verksamheten innan anpassningarna godkänts enligt förfarandet i artikel 52.7, 52.8 och 52.9 i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 6

Lägesrapport

1.   Den lägesrapport som ska överlämnas till resolutionsmyndigheten enligt artikel 52.10 i direktiv 2014/59/EU ska innehålla en granskning och utvärdering av framstegen i genomförandet av omstruktureringsplanen för verksamheten som åtminstone omfattar följande:

a)

Uppnådda milstolpar och vidtagna åtgärder, samt effekterna av dem jämfört med de effekter som förutsågs i omstruktureringsplanen för verksamheten.

b)

Institutets eller enhetens resultat och en jämförelse med prognoserna i omstruktureringsplanen för verksamheten och tidigare lägesrapporter.

c)

Skälen till varför milstolpar eller resultatindikatorer inte har uppnåtts och förslag om hur förseningar eller bristande framsteg ska åtgärdas.

d)

Eventuella andra frågor som uppstått under genomförandet av omstruktureringsplanen för verksamheten och som kan förhindra återställandet av den långsiktiga bärkraften hos det institut eller den enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU.

e)

Kommande åtgärder och milstolpar och en bedömning av sannolikheten för att de kommer att realiseras.

f)

Uppdaterade prognoser över det finansiella resultatet.

g)

Om det är nödvändigt och motiverat, ett förslag om anpassningar av enskilda åtgärder, milstolpar eller resultatindikatorer i enlighet med artikel 5.2.

2.   Resolutionsmyndigheterna får när som helst kräva att ledningsorganet eller den person eller de personer som utsetts i enlighet med artikel 72.1 i direktiv 2014/59/EU ska lämna information om genomförandet av omstruktureringsplanen för verksamheten.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 10 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


23.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 228/7


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1401

av den 23 maj 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag med avseende på tekniska tillsynsstandarder för metoder och principer för värdering av skulder som hänför sig till derivat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 49.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2014/59/EU ges resolutionsmyndigheter befogenhet att skriva ned och konvertera skulder för ett institut under resolution.

(2)

Derivatkontrakt kan utgöra en betydande andel av skuldstrukturen i vissa kreditinstitut. Värderingen av sådana kontrakt är emellertid en komplex process eftersom deras värde sammanhänger med värdet av underliggande instrument, tillgångar eller enheter, vilket utvecklas med tiden och kristalliseras först vid löptidens slut eller vid avslutandet.

(3)

Tidigare erfarenheter visar att komplexiteten i värdering av derivatskulder när en av motparterna fallerar kan göra värderingsprocessen tidskrävande, medföra enorma kostnader och ge upphov till rättstvister.

(4)

Praxis illustrerar dessutom att derivatkontrakt kan omfatta olika metoder för att fastställa de belopp som motparterna är skyldiga vid avslutande, där vissa av dem låter den motpart som inte fallerar själv fastställa avräkningsbelopp eller avräkningsdatum, eller båda två.

(5)

För att undvika moralisk risk och säkerställa resolutionsåtgärdernas effektivitet bör resolutionsmyndigheterna därför anta och genomföra lämpliga metoder för att värdera de skulder som hänför sig till derivatkontrakt inom en tidsfrist som är förenlig med en skyndsam resolutionshantering och som grundar sig på objektiv och, om så är möjligt, lätt tillgänglig information. Det är viktigt att värderingsmetoden anger vissa procedurregler för meddelande av beslut om avslutande från resolutionsmyndigheten, liksom hur uppgifter om ersättningshandel kan erhållas från motparter som berörs av avslutandet.

(6)

Derivatkontrakt som omfattas av nettningsavtal ger upphov till ett enda avräkningsbelopp vid händelse av en förtida kontraktsenlig uppsägning. I artikel 49 i direktiv 2014/59/EU anges att värdet av sådana kontrakt fastställs på nettobasis i enlighet med avtalsvillkoren. Resolutionsmyndigheten eller den oberoende värderaren bör därför iaktta de nettningsmängder som fastställs i nettningsavtalen, utan möjlighet att välja ut vissa kontrakt och undanta andra.

(7)

I enlighet med artikel 49 i direktiv 2014/59/EU fastställs derivatkontraktens värde av resolutionsmyndigheten eller av den oberoende värderaren som en del i den värderingsprocess som utförs enligt artikel 36 i det direktivet. När det gäller derivatskulder bör värderingsprocessen inriktas på att bestämma en snabb förhandsvärdering i skuldnedskrivningssyfte, och samtidigt ge resolutionsmyndigheten tillräcklig flexibilitet för efterhandsjustering av fordringsbeloppen.

(8)

Bedömningen av huruvida derivatskulder ska skrivas ned eller undantas från skuldnedskrivningsverktygets tillämpningsområde enligt artikel 44.3 i direktiv 2014/59/EU bör göras före beslutet om avslutande, som en del i värderingsprocessen enligt artikel 36 i det direktivet.

(9)

Värderingen av derivatskulder bör möjliggöra för resolutionsmyndigheterna att bedöma, innan de fattar beslut om avslutandet, det potentiella belopp till vilket dessa skulder skulle kunna nedskrivas efter avräkningen, liksom den potentiella värdeförstörelse som kan uppstå som ett resultat av avslutandet.

(10)

Avslutandet av derivatkontrakt kan ge upphov till ytterligare förluster som inte återspeglas i värderingen av fortsatt verksamhet, till exempel på grund av motpartens faktiska ersättningskostnader som skulle öka de avräkningskostnader som institutet under resolution är skyldigt, eller på grund av kostnader som institutet under resolution ådrar sig genom återupptagen handel med exponeringar som är föremål för öppna marknadsrisker till följd av avslutandet. Om uppkomna skulder eller förväntade skulder från avslutandet av derivat överstiger andelen av de motsvarande skulder som faktiskt är tillgängliga för nedskrivning, kan den överskjutande förlusten öka nedskrivningsbördan för andra borgenärer till institutet under resolution. I sådana fall bör det förlustbelopp som skulle bäras av skulder som inte hänför sig till derivatkontrakt i en nedskrivning vara högre än utan avslutande och skuldnedskrivning av derivatkontrakt, och därför kan resolutionsmyndigheten överväga att undanta derivatkontrakt från skuldnedskrivning i enlighet med artikel 44.3 d i direktiv 2014/59/EU och med kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/860 (2) som antagits enligt artikel 44.11 i det direktivet. Varje utövande av nedskrivningsbefogenheten vad gäller sådana skulder bör vara föremål för de undantag som anges i artikel 44.2 i direktiv 2014/59/EU och för de diskretionära undantag som anges i artikel 44.3 i det direktivet vilka specificeras i delegerad förordning (EU) 2016/860.

(11)

Eftersom artikel 49.3 och 49.4 i direktiv 2014/59/EU måste tolkas konsekvent bör de metoder och principer för värdering av derivat som utförs av oberoende värderare och resolutionsmyndigheter specificeras.

(12)

En värderingsmetod som stöder sig på faktiska eller hypotetiska ersättningskostnader för avräknade skulder skulle uppnå resultat liknande dominerande marknadspraxis och skulle vara förenlig med de principer som styr den värdering som krävs enligt artikel 74 i direktiv 2014/59/EU, vilken syftar till att bedöma om aktieägare och borgenärer skulle ha behandlats bättre om institutet under resolution hade genomgått normala insolvensförfaranden (principen om ”inte sämre villkor för borgenär”).

(13)

Vid tillämpning av värderingsmetoden bör resolutionsmyndigheten kunna stödja sig på olika uppgiftskällor, inbegripet uppgiftskällor från institutet under resolution, motparter eller tredjeparter. Det är emellertid lämpligt att ange principer för de uppgiftstyper som måste beaktas under värderingens gång för att säkerställa en objektiv värdebestämning.

(14)

Motparter i derivatkontrakt som avslutas av resolutionsmyndigheter får välja att ingå ett eller flera ersättningskontrakt för att ersätta sin exponering efter avslutandet. Sådan ersättningshandel bör utgöra en privilegierad uppgiftskälla för värderingen så länge som kontrakten ingås på kommersiellt rimliga villkor vid avräkningsdatumet eller så snart efteråt som är praktiskt möjligt. När resolutionsmyndigheterna meddelar beslutet om avslutande bör de därför ge motparterna möjlighet att lägga fram bevis på kommersiellt rimlig ersättningshandel inom en tidsfrist som är förenlig med den förväntade referenstidpunkten för värderingen. Om en motpart har tillhandahållit sådana bevis inom tidsfristen bör värderaren fastställa avräkningsbeloppet till samma pris som denna ersättningshandel. Om motparterna inte har lagt fram bevis på kommersiellt rimlig ersättningshandel före tidsfristens utgång bör resolutionsmyndigheterna kunna utföra sin värdering på grundval av tillgänglig marknadsinformation, till exempel mittkurser och marginalen mellan köp- och säljkurs för att bedöma de hypotetiska ersättningskostnaderna, dvs. den förlust eller de kostnader som skulle ha uppstått som följd av återupprättande av en risksäkring eller en relaterad handelsposition grundad på nettoriskexponering.

(15)

Derivatprodukter och derivatmarknader är mycket heterogena och det är inte möjligt att fastställa en enda marknadspraxis för ingående av ersättningskontrakt. Därför måste begreppet ”kommersiellt rimlig ersättningshandel” definieras brett för att möjliggöra för värderaren att utföra den bedömning som krävs under samtliga marknadsförhållanden. Detta begrepp bör därför förstås som ett ersättningskontrakt som ingås på grundval av en nettoriskexponering, på villkor som är förenliga med allmän marknadspraxis, samt med rimliga ansträngningar för att uppnå bästa valuta för pengarna. Värderaren kan särskilt beakta, bland annat, antalet försäljare som motparten kontaktat, antalet fasta bud som erhållits samt huruvida det bud som erbjuder bästa pris har valts. Resolutionsmyndigheten bör också i meddelandet om avslutande kunna specificera de kriterier som den kommer att tillämpa i sin bedömning.

(16)

Unionslagstiftningen som antagits under senare år har, i enlighet med internationella standarder, strävat efter att öka transparens och riskreducering på marknaden för derivatkontrakt, genom att föreskriva obligatorisk clearing via centrala motparter för standardiserade OTC-derivat, värdering och marginalsäkerhetskrav för derivat som clearas av centrala motparter, samt för ett brett spektrum av OTC-derivat och obligatorisk rapportering till transaktionsregister för samtliga OTC-derivat.

(17)

Om en clearingmedlem som är en central motpart blir föremål för resolution och resolutionsmyndigheten avslutar derivatkontrakt före skuldnedskrivningen, skulle denna clearingmedlem betraktas som en clearingmedlem på obestånd med avseende på den centrala motparten i förhållande till den eller de berörda nettningsmängderna. De interna förfaranden och mekanismer som styr en clearingmedlems obeståndsförfaranden och som genomförs av centrala motparter mot bakgrund av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (3) erbjuder en fast grund för att fastställa värdet av den derivatskuld som uppstår i nettningsmängden från avslutandet, också i samband med skuldnedskrivning i ett resolutionsförfarande.

(18)

Att genomföra obeståndsförfaranden för centrala motparter kan ta flera dagar eller mer efter den utlösande händelsen. I det särskilda fallet resolution kan väntan på att obeståndsförfaranden ska avslutas över en mycket lång tid för att fastställa derivatens värde undergräva resolutionens tidsplan och mål, och kan leda till onödiga störningar på finansmarknaderna. Det är därför nödvändigt att resolutionsmyndigheten enas med den centrala motparten och dennes behöriga myndighet om en tidsfrist inom vilken det förtida uppsägningsbeloppet ska fastställas, med beaktande av både den centrala motpartens och resolutionsmyndighetens begränsningar.

(19)

Det förtida uppsägningsbelopp som fastställs av den centrala motparten i enlighet med dess obeståndsförfaranden inom den överenskomna tidsfristen bör godkännas av värderaren. Om den centrala motparten underlåter att fastställa det förtida uppsägningsbeloppet inom den överenskomna tidsfristen eller inte tillämpar sina obeståndsförfaranden, bör resolutionsmyndigheten ha möjlighet att förlita sig på sina egna uppskattningar för att fastställa det förtida uppsägningsbeloppet. Resolutionsmyndigheten bör också kunna tillämpa ett preliminärt fastställande som grundar sig på dess egna uppskattningar, där en sådan åtgärd kan motiveras med resolutionsförfarandets akuta karaktär, och förutsatt att myndigheten uppdaterar sin värdering efter det att den centrala motparten avslutat sitt obeståndsförfarande vid tidsfristens utgång. Resolutionsmyndigheten bör kunna beakta information som den centrala motparten tillhandahållit efter det att tidsfristen för den definitiva värderingen i efterhand har gått ut, om den är tillgänglig vid den tidpunkten, och i vilket fall vid värderingen av skillnad i behandling i enlighet med artikel 74 i direktiv 2014/59/EU. Denna förordning bör inte påverka de obeståndsförfaranden som genomförs av centrala motparter i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012.

(20)

Bestämmelserna i denna förordning bör inte inverka på centrala motparters interna förfaranden för överföring av tillgångar och positioner som inrättats mellan en clearingmedlem på obestånd och dess kunder, som antagits i enlighet med artikel 48.4 i förordning (EU) nr 648/2012, och bör vara förenliga med övriga relevanta bestämmelser eller villkor för auktorisering som kan påverka avslutande av relevanta derivatkontrakt.

(21)

Tidpunkten för värdering av derivatkontrakt bör återspegla en värderingsprincip som beaktar de faktiska eller hypotetiska ersättningskostnader som motparterna ådragit sig. För att värderingen ska vara så exakt som möjligt bör den utföras vid avräkningsdatumet eller, om detta inte är kommersiellt rimligt, på den första dag och vid den tidpunkt som ett marknadspris är tillgängligt för den underliggande tillgången. I de fall där det förtida uppsägningsbeloppet fastställs av en central motpart eller till ersättningskontraktens pris, bör referenstidpunkten vara tidpunkten för kontraktens fastställande av den centrala motpartens fastställande eller tidpunkten för ersättningshandeln.

(22)

Om resolutionsmyndigheten, på grund av brådskande omständigheter, beslutar att utföra en preliminär värdering enligt artikel 36.9 i direktiv 2014/59/EU, bör resolutionsmyndigheten eller värderaren vara i stånd, som en del av den preliminära värderingen, att lägga fram ett preliminärt fastställande av derivatskuldernas värde före den referenstidpunkten, grundat på värdeuppskattningar och tillgängliga uppgifter vid den tidpunkten. Om resolutionsmyndigheten vidtar resolutionsåtgärder på grundval av den preliminära värderingen enligt artikel 36.12 i direktiv 2014/59/EU, skulle relevant observerad marknadsutveckling eller bevis för faktisk ersättningshandel vid referenstidpunkten antingen återspeglas i en påföljande preliminär värdering eller i den definitiva värdering som utförs enligt artikel 36.10 i det direktivet.

(23)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har förelagt kommissionen.

(24)

Den Europeiska bankmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning bygger på, samrått med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    nettningsmängd : en grupp avtal som omfattas av ett nettningsavtal enligt definitionen i artikel 2.1.98 i direktiv 2014/59/EU.

2.    värderare : en oberoende expert som tillsatts för att utföra värderingar i enlighet med de krav och kriterier som anges i del fyra i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1075 (5) eller resolutionsmyndigheten när värderingen utförs enligt artikel 36.2 och 36.9 i direktiv 2014/59/EU.

3.    central motpart : en central motpart enligt definitionen i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 648/2012 i den utsträckning som den antingen är

a)

etablerad i unionen och auktoriserad i enlighet med det förfarande som anges i artiklarna 14–21 i förordning (EU) nr 648/2012, eller

b)

etablerad i ett tredjeland och godkänd i enlighet med det förfarande som anges i artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012.

4.    clearingmedlem : en clearingmedlem enligt definitionen i artikel 2.14 i förordning (EU) nr 648/2012.

5.    avräkningsdatum : den dag och den tidpunkt för avslutande som specificeras av resolutionsmyndighetens meddelande av beslutet om avslutande.

6.    ersättningshandel : en transaktion som ingås vid eller efter avräkningsdatumet för ett derivatkontrakt för att återupprätta, på grundval av en nettoriskexponering, en uppsagd säkring eller uppsagd relaterad handelsposition på likvärdiga ekonomiska villkor som den avslutade transaktionen.

7.    kommersiellt rimlig ersättningshandel : ett ersättningskontrakt som ingås på grundval av en nettoriskexponering, på villkor som är förenliga med allmän marknadspraxis, samt med rimliga ansträngningar för att uppnå bästa valuta för pengarna.

Artikel 2

Jämförelse mellan den värdeförstörelse som skulle uppstå från avslutande och skuldnedskrivningspotentialen i derivatkontrakt

1.   Vid tillämpning av artikel 49.4 c i direktiv 2014/59/EU ska resolutionsmyndigheten jämföra följande:

a)

De förlustbelopp som skulle bäras av derivatkontrakten i en skuldnedskrivning och som erhålls genom att multiplicera

i)

den andel, för samtliga skulder av samma rangordning, av skulder som hänför sig till derivatkontrakt som fastställs som en del av värderingen enligt artikel 36 i direktiv 2014/59/EU och som inte omfattas av undantagen från skuldnedskrivning enligt artikel 44.2 i det direktivet, med

ii)

de samlade förluster som förväntas bäras av alla skulder av samma rangordning som derivat, inbegripet de derivatskulder som uppstår genom avslutandet,

med

b)

den värdeförstörelse som grundar sig på en bedömning av de kostnader, utgifter eller övrig värdeförsämring som förväntas som ett resultat av avslutandet av derivatkontrakt, och som erhålls genom att beräkna summan av följande:

i)

Risken för en motparts ökade avräkningsanspråk på grund av återsäkringskostnader som motparten förväntas bära, genom att beakta marginalen mellan köp- och säljkurs, mellan mitt- och köpkurs eller mellan mitt- och säljkurs enligt artikel 6.2 b.

ii)

Den kostnad som institutet under resolution förväntas bära vid inrättandet av jämförbar derivathandel som anses nödvändig för att återupprätta en säkring av varje öppen exponering, eller för att upprätthålla en acceptabel riskprofil i linje med resolutionsstrategin. Inrättandet av en jämförbar derivathandel kan åstadkommas genom att beakta startmarginaler och aktuella marginaler mellan köp- och säljkurs.

iii)

Varje minskning av franchisevärdet som uppstår vid avslutande av derivatkontrakt, inbegripet varje värdeförsämring för andra eller underliggande tillgångar som är knutna till de derivatkontrakt som avslutas, och varje inverkan på finansieringskostnader eller inkomstnivåer.

iv)

Varje försiktighetsbuffert mot eventuella negativa konsekvenser från avslutande, till exempel felaktigheter och tvister vad gäller transaktioner eller utväxling av säkerheter.

2.   Jämförelsen i punkt 1 ska göras innan beslut om avslutande fattas, som en del av den värdering för att underbygga beslut om resolutionsåtgärder som krävs enligt artikel 36 i direktiv 2014/59/EU. När en delegerad akt som antagits av kommissionen enligt artikel 36.15 i det direktivet träder i kraft ska jämförelsen följa de krav som anges i den delegerade akten.

Artikel 3

Meddelande av beslut om avslutande

1.   Före utövande av nedskrivnings- och konverteringsbefogenheter med avseende på skulder som hänför sig till derivatkontrakt ska resolutionsmyndigheten meddela motparterna i dessa avtal beslutet om avslutande av avtal enligt artikel 63.1 k i direktiv 2014/59/EU.

2.   Beslutet om avslutande ska träda i kraft omedelbart, eller vid ett senare avräkningsdatum och en tidpunkt som specificeras i meddelandet.

3.   I det beslut som avses i punkt 1 ska resolutionsmyndigheten specificera datum och tidpunkt, med beaktande av kraven i artikel 8.1 c, inom vilka motparter för resolutionsmyndigheten får lägga fram bevis på kommersiellt rimlig ersättningshandel i syfte att fastställa avräkningsbeloppet enligt artikel 6.1. Motparten ska också tillhandahålla resolutionsmyndigheten en sammanfattning av all kommersiellt rimlig ersättningshandel.

4.   Resolutionsmyndigheten får ändra datum och tidpunkt inom vilka motparterna får lägga fram bevis på kommersiellt rimlig ersättningshandel, där sådana ändringar är förenliga med artikel 8.1 c.

Varje beslut om ändring av datum och tidpunkt inom vilka motparterna får lägga fram bevis på kommersiellt rimlig ersättningshandel ska meddelas motparten.

5.   I det beslut som avses i punkt 1 får resolutionsmyndigheten specificera de kriterier som den avser att tillämpa vid bedömning av huruvida ersättningshandeln är kommersiellt rimlig.

6.   Denna artikel ska inte tillämpas på avslutande och värdering av centralt clearade derivatkontrakt som ingås mellan institutet under resolution, i egenskap av clearingmedlem, och en central motpart.

Artikel 4

Nettningsavtalets roll

För kontrakt som omfattas av ett nettningsavtal ska värderaren, i enlighet med artiklarna 2, 5, 6 och 7, fastställa ett enda belopp som institutet under resolution har laglig rätt att motta eller laglig skyldighet att betala till följd av avräkningen av samtliga derivatkontrakt i nettningsmängden, enligt villkoren i nettningsavtalet.

Artikel 5

Värderingsprincip för förtida uppsägningsbelopp

1.   Värderaren ska fastställa värdet av skulder som hänför sig till derivatkontrakt som ett förtida uppsägningsbelopp, beräknat som summan av följande belopp:

a)

Obetalda belopp, säkerheter eller andra belopp som institutet under resolution är skyldigt motparten, minus obetalda belopp, säkerheter och andra belopp som motparten är skyldig institutet under resolution vid avräkningsdatumet.

b)

Ett avräkningsbelopp som täcker de förluster eller kostnader som derivatmotparter ådrar sig, eller de vinster som de gör, genom att ersätta eller att erhålla den ekonomiska motsvarigheten av de materiella villkoren i de uppsagda avtalen och parternas optionsrättigheter för dessa avtal.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 betyder obetalda belopp med avseende på avslutade derivatkontrakt summan av följande:

a)

Belopp som förföll vid eller före avräkningsdatumet och som fortsatt var obetalda vid detta datum.

b)

Ett belopp lika med det skäliga marknadsvärdet på den tillgång som skulle levereras för varje skyldighet i de derivatkontrakt som skulle regleras genom leverans på eller före avräkningsdatumet och som inte hade reglerats vid avräkningsdatumet.

c)

Belopp som gäller upplupen ränta eller ersättning under perioden från det datum vid vilket relevant betalning eller leveransskyldighet förföll fram till avräkningsdatumet.

Artikel 6

Fastställande av avräkningsbeloppet

1.   Om en motpart har lagt fram bevis på kommersiellt rimlig ersättningshandel inom den tidsfrist som anges i artikel 3.3 ska värderaren fastställa avräkningsbeloppet till samma pris som denna ersättningshandel.

2.   Om en motpart inte lagt fram bevis på någon ersättningshandel inom den tidsfrist som anges i artikel 3.3, om värderaren konstaterar att den meddelade ersättningshandeln inte slutförts på kommersiellt rimliga villkor, eller om artiklarna 7.7 eller 8.2 är tillämpliga, ska värderaren fastställa avräkningsbeloppet på grundval av följande:

a)

Mittkursen i slutet av dagen i linje med normal affärsverksamhet inom institutet under resolution vid det datum som fastställts enligt artikel 8.

b)

Marginalen mellan mitt- och köpkurs eller mellan mitt- och säljkurs, beroende på riktningen i den nettade riskpositionen.

c)

De anpassningar till priser och spreadar enligt leden a och b som krävs för att återspegla marknadens likviditet för de underliggande riskerna eller instrumenten och exponeringens storlek relativt marknadsdjupet, liksom eventuell modellrisk.

3.   När det gäller koncerninterna skulder får värderaren fastställa värdet till den mittkurs i slutet av dagen som avses i punkt 2 a, utan beaktande av punkt 2 b och 2 c, när resolutionsstrategin skulle innebära återsäkring av de uppsagda transaktionerna genom en annan koncernintern derivattransaktion eller grupp av transaktioner.

4.   För att fastställa värdet av ett avräkningsbelopp enligt punkt 2 ska värderaren beakta ett helt spektrum av tillgängliga och tillförlitliga uppgiftskällor och får lita till observerbara marknadsuppgifter eller teoretiska priser som genererats av värderingsmodeller som syftar till att uppskatta värden, inbegripet följande uppgiftskällor:

a)

Uppgifter som härrör från tredjeparter, till exempel observerbara marknadsuppgifter eller värderingsparametrar och bud från marknadsgaranter eller, om ett avtal är centralt clearat, värden eller uppskattningar som erhållits från centrala motparter.

b)

För standardiserade produkter, värderingar som genererats av värderarens egna system.

c)

Uppgifter som är tillgängliga i institutet under resolution, till exempel internmodeller och värderingar inbegripet oberoende priskontroller som utförts enligt artikel 105.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (6).

d)

Uppgifter som tillhandahållits av motparter som inte är bevis på ersättningshandel som meddelats enligt artikel 3.3, inbegripet uppgifter om aktuella eller tidigare värderingstvister med avseende på liknande eller relaterade transaktioner och bud.

e)

Andra relevanta uppgifter.

5.   Vid tillämpning av punkt 2 b får resolutionsmyndigheten ge institutet under resolution i uppdrag att utföra en uppdaterad oberoende priskontroll vid den referenstidpunkt som fastställts enligt artikel 8, med hjälp av information som är tillgänglig vid dagens slut på avräkningsdatumet.

6.   Denna artikel ska inte tillämpas på fastställandet av ett avräkningsbelopp för clearade derivatkontrakt som ingås mellan ett institut under resolution och en central motpart, utom i de exceptionella omständigheter som anges i artikel 7.7.

Artikel 7

Värdering av clearade derivatkontrakt som ingås mellan ett institut under resolution och en central motpart

1.   Värderaren ska fastställa värdet av skulder som hänför sig till derivatkontrakt som ingåtts mellan, å ena sidan, ett institut under resolution som agerar som clearingmedlem och, å andra sidan, en central motpart, på grundval av den värderingsprincip som specificeras i artikel 5. Det förtida uppsägningsbeloppet ska fastställas av den centrala motparten inom den tidsfrist som anges i punkt 5 i enlighet med obeståndsförfarandena för centrala motparter, efter avdrag för säkerheten som tillhandahållits av institutet under resolution, inbegripet initialsäkerhet, variationsmarginal och bidrag från institutet under resolution till den centrala motpartens obeståndsfond.

2.   Resolutionsmyndigheten ska meddela den centrala motparten och dennes behöriga myndighet sitt beslut att avsluta derivatkontrakten enligt artikel 63.1 k i direktiv 2014/59/EU. Beslutet om avslutande ska träda i kraft omedelbart, eller vid det datum och den tidpunkt som specificeras i meddelandet.

3.   Resolutionsmyndigheten ska ge den centrala motparten i uppdrag att tillhandahålla sin värdering av det förtida uppsägningsbeloppet för samtliga derivatkontrakt i den relevanta nettningsmängden, i enlighet med obeståndsförfarandet för den centrala motparten.

4.   Den centrala motparten ska till resolutionsmyndigheten inlämna handlingarna för obeståndsförfarandet för den centrala motparten och rapportera de åtgärder som vidtagits för obeståndshanteringen.

5.   Resolutionsmyndigheten ska, tillsammans med den centrala motparten och dess behöriga myndighet, fastställa den tidsfrist inom vilken den centrala motparten ska tillhandahålla värderingen av det förtida uppsägningsbeloppet. För detta ändamål ska resolutionsmyndigheten, den centrala motparten och dess behöriga myndighet beakta båda följande villkor:

a)

Obeståndsförfarandet, som inrättats genom den centrala motpartens styrningsregler i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 648/2012.

b)

Resolutionens tidsplan.

6.   Resolutionsmyndigheten får ändra den tidsfrist som angetts i enlighet med punkt 5 enligt överenskommelse med den centrala motparten och dess behöriga myndighet.

7.   Genom undantag från punkt 1 får resolutionsmyndigheten besluta att tillämpa den metod som fastställs i artikel 6, efter samråd med den centrala motpartens behöriga myndighet, i följande fall:

a)

Den centrala motparten tillhandahåller inte värderingen av det förtida uppsägningsbeloppet inom den tidsfrist som angetts av resolutionsmyndigheten enligt punkt 5. or

b)

Den centrala motpartens värdering av det förtida uppsägningsbeloppet överensstämmer inte med den centrala motpartens obeståndsförfaranden enligt artikel 48 i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 8

Tidpunkt för fastställande av värdet av derivatskulder och förtida fastställande

1.   Värderaren ska fastställa värdet av derivatskulder vid följande tidpunkt:

a)

Om värderaren fastställer det förtida uppsägningsbeloppet till priset för ersättningshandel enligt artikel 6.1, dag och tid för ingåendet av ersättningskontrakten.

b)

Om värderaren fastställer det förtida uppsägningsbeloppet i enlighet med den centrala motpartens obeståndsförfaranden enligt artikel 7.1, dag och tid när det förtida uppsägningsbeloppet har fastställts av den centrala motparten.

c)

I samtliga övriga fall, avräkningsdatumet eller, om detta inte är kommersiellt rimligt, den dag och tidpunkt då ett marknadspris för den underliggande tillgången är tillgängligt.

2.   Värderaren får, som en del av den preliminära värdering som utförs enligt artikel 36.9 i direktiv 2014/59/EU, fastställa värdet av skulder som hänför sig till derivat tidigare än den tidpunkt som fastställs enligt punkt 1. Ett sådant förtida fastställande ska göras på grundval av uppskattningar som bygger på de principer som anges i artikel 5 och artikel 6.2–6.5 samt på de uppgifter som är tillgängliga vid tiden för fastställandet.

3.   Om värderaren utför ett förtida fastställande enligt punkt 2 får resolutionsmyndigheten när som helst begära att värderaren uppdaterar den preliminära värderingen för att beakta relevant observerbar marknadsutveckling, eller bevis på kommersiellt rimlig ersättningshandel som gjorts vid den tidpunkt som fastställs enligt punkt 1. Denna utveckling eller dessa bevis, om tillgängliga på den dag och vid den tidpunkt som anges i artikel 3.2, ska beaktas i den definitiva efterhandsvärdering som utförs enligt artikel 36.10 i direktiv 2014/59/EU.

4.   Om värderaren utför ett förtida fastställande enligt punkt 2 med avseende på derivatkontrakt som ingåtts mellan ett institut under resolution som agerar som clearingmedlem och en central motpart, ska värderaren ta vederbörlig hänsyn till varje uppskattning av förväntade avräkningskostnader som tillhandahålls av den centrala motparten.

Om den centrala motparten tillhandahåller en värdering av det förtida uppsägningsbeloppet i enlighet med dess obeståndsförfaranden inom den tidsfrist som anges i artikel 7.5 och 7.6, ska den värderingen beaktas i den definitiva efterhandsvärderingen som utförs enligt artikel 36.10 i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/860 av den 4 februari 2016 om ytterligare specificering av de omständigheter där undantag från tillämpning av nedskrivnings- eller konverteringsbefogenheterna är nödvändiga enligt artikel 44.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (EUT L 144, 1.6.2016, s. 11).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1075 av den 23 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU med avseende på tekniska standarder för tillsyn som specificerar innehållet i återhämtningsplaner, resolutionsplaner och koncernresolutionsplaner, de minimikriterier som den behöriga myndigheten ska bedöma när det gäller återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner, villkoren för finansiellt stöd inom koncerner, kraven på oberoende värderingsmän, avtalsenligt erkännande av nedskrivnings- och konverteringsbefogenheter, förfarandena och innehållet för anmälningskrav och underrättelse om uppskjutande samt resolutionskollegiernas operativa funktionssätt (EUT L 184, 8.7.2016, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).


23.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 228/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1402

av den 22 augusti 2016

om återtagande av godtagandet av åtagandet för tre exporterande tillverkare enligt genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad den grundläggande dumpningsförordningen), särskilt artikel 8,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (2) (nedan kallad den grundläggande antisubventionsförordningen), särskilt artikel 13, och

efter att ha informerat medlemsstaterna, och

av följande skäl:

A.   ÅTAGANDE OCH ANDRA GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(1)

Genom förordning (EU) nr 513/2013 (3) införde Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) en preliminär antidumpningstull på import till Europeiska unionen (nedan kallad unionen) av solcellsmoduler av kristallint kisel (nedan kallade moduler) och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina).

(2)

En grupp exporterande tillverkare gav den kinesiska handelskammaren för import och export av maskiner och elektroniska produkter (nedan kallad CCCME) i uppdrag att göra ett prisåtagande till kommissionen för deras räkning, vilket den gjorde. Det framgår av villkoren för detta prisåtagande att det utgör en rad individuella prisåtaganden för varje exporterande tillverkare som av praktiska skäl samordnas av CCCME.

(3)

Kommissionen godtog genom beslut 2013/423/EU (4) detta prisåtagande med avseende på den preliminära antidumpningstullen. Genom förordning (EU) nr 748/2013 (5) ändrade kommissionen förordning (EU) nr 513/2013 för att införa de nödvändiga tekniska ändringarna till följd av godtagandet av åtagandet med avseende på den preliminära antidumpningstullen.

(4)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 (6) införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på import till unionen av moduler och celler med ursprung i eller avsända från Kina (nedan kallade de berörda produkterna). Genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 (7) införde rådet även en slutgiltig utjämningstull på import av de berörda produkterna till unionen.

(5)

Efter anmälan av en ändrad version av prisåtagandet från en grupp exporterande tillverkare (nedan kallade de exporterande tillverkarna) i samverkan med CCCME bekräftade kommissionen genom sitt genomförandebeslut 2013/707/EU (8) godtagandet av prisåtagandet i dess ändrade lydelse (nedan kallat åtagandet) under giltighetsperioden för de slutgiltiga åtgärderna. I bilagan till det beslutet förtecknas de exporterande tillverkare för vilka åtagandet godtagits, bland andra följande:

a)

Ningbo Osda Solar Co. Ltd som omfattas av Taric-tilläggsnummer: B859 (Osda Solar).

b)

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd tillsammans med sitt närstående företag i unionen, vilka gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer: B860 (Qixin Solar).

c)

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD tillsammans med sitt närstående företag i unionen, vilka gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer: B869 (Linuo).

(6)

Genom genomförandebeslut 2014/657/EU (9) godtog kommissionen ett förslag från de exporterande tillverkarna tillsammans med CCCME om förtydliganden vad gäller genomförandet av åtagandet för de berörda produkter som omfattas av åtagandet, dvs. moduler och celler med ursprung i eller avsända från Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541409021, 8541409029, 8541409031 och 8541409039) och som tillverkas av de exporterande tillverkarna (nedan kallad den omfattade produkten). De antidumpnings- och utjämningstullar som avses i skäl 4 tillsammans med åtagandet kallas gemensamt för ”åtgärder”.

(7)

Genom genomförandeförordning (EU) 2015/866 (10) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för tre exporterande tillverkare.

(8)

Genom genomförandeförordning (EU) 2015/1403 (11) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för en ytterligare exporterande tillverkare.

(9)

Genom genomförandeförordning (EU) 2015/2018 (12) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för två exporterande tillverkare.

(10)

Kommissionen inledde en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i den grundläggande antidumpningsförordningen genom ett tillkännagivande om inledande som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (13) den 5 december 2015.

(11)

Kommissionen inledde en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 18 i den grundläggande antisubventionsförordningen genom ett tillkännagivande om inledande som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (14) den 5 december 2015.

(12)

Kommissionen inledde också en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 19 i den grundläggande antisubventionsförordningen genom ett tillkännagivande om inledande som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning  (15) den 5 december 2015.

(13)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/115 (16) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för en ytterligare exporterande tillverkare.

(14)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/185 (17) utvidgade kommissionen den slutgiltiga antidumpningstull som införts genom förordning (EU) nr 1238/2013 på import av de berörda produkterna med ursprung i eller avsända från Kina till att även omfatta import av den berörda produkten avsänd från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte.

(15)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/184 (18) utvidgade kommissionen den slutgiltiga utjämningstull som införts genom rådets förordning (EU) nr 1239/2013 på import av de berörda produkterna med ursprung i eller avsända från Kina till att även omfatta import av den berörda produkten avsänd från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte.

(16)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/1045 (19) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för en ytterligare exporterande tillverkare.

(17)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/1382 (20) återtog kommissionen godtagandet av åtagandet för fem ytterligare exporterande tillverkare.

B.   VILLKOREN I ÅTAGANDET

(18)

De exporterande tillverkarna har samtyckt bland annat till att inte sälja den omfattade produkten till första oberoende kund i unionen till priser som understiger vissa minimiimportpriser (minimiimportpriset) inom den årliga importnivå (den årliga importnivån) till unionen som fastställts i åtagandet.

(19)

De exporterande tillverkarna har även samtyckt till att sälja den omfattade produkten endast genom direktförsäljning. I samband med åtagandet avses med direkförsäljning försäljning antingen till den första oberoende kunden i unionen eller via en närstående part i unionen som anges i åtagandet.

(20)

Åtagandet innehåller även en icke uttömmande förteckning över vad som utgör en överträdelse av åtagandet. En överträdelse enligt denna förteckning är bland annat att utfärda en handelsfaktura (en åtagandefaktura såsom den definieras i de genomförandeförordningar som anges i skäl 4) eller en återförsäljningsfaktura för vilken den underliggande ekonomiska transaktionen (t.ex. det belopp som faktiskt erhållits från köparen efter eventuella justeringar för kreditnotor/debetnotor och liknande) inte överensstämmer med det nominella värdet på handelsfakturan.

(21)

Förteckningen över överträdelser omfattar även sådan indirekt försäljning till unionen som företas av andra företag än de som anges i åtagandet och deltagande i ett handelssystem som medför en risk för kringgående.

(22)

Enligt åtagandet ska en exporterande tillverkare även en gång per kvartal lämna detaljerade uppgifter till kommissionen om all sin exportförsäljning till och återförsäljning i unionen (nedan kallade kvartalsrapporter) till kommissionen. Detta innebär att uppgifterna i dessa kvartalsrapporter ska vara fullständiga och korrekta och att de rapporterade transaktionerna helt ska uppfylla villkoren i åtagandet.

(23)

Den exporterande tillverkaren är ansvarig för varje överträdelse av åtagandet som någon av dess närstående parter gör sig skyldig till, oavsett om parten i fråga anges i åtagandet eller inte.

C.   ÖVERVAKNING AV DE EXPORTERANDE TILLVERKARNA

(24)

Som en del av övervakningen av åtagandet kontrollerade kommissionen de uppgifter som inlämnats av Osda Solar, Qixin Solar och Linuo och som var av betydelse för åtagandet. Kommissionen mottog även bevisning från tullmyndigheterna i en medlemsstat på grundval av artikel 8.9 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 13.9 i den grundläggande antisubventionsförordningen.

(25)

De undersökningsresultat som anges i skälen 26–34 behandlar de problem som konstaterats hos Osda Solar, Qixin Solar och Linuo och som gör att kommissionen är tvungen att återta godtagandet av åtagandet för dessa exporterande tillverkare.

D.   SKÄL FÖR ATT ÅTERTA GODTAGANDET AV ÅTAGANDET

a)   Osda Solars försäljning

(26)

Osda Solar har i sina kvartalsrapporterer rapporterat en försäljningstransaktion av den omfattade produkten till en påstått icke-närstående importör i unionen, för vilken den utfärdat en åtagandefaktura. Enligt de uppgifter som kommissionen har tillgång till är den importör som den ovannämnda transaktionen avser ett närstående företag till Osda Solar. Eftersom denna importör inte finns med i förteckningen över närstående företag i åtagandet har Osda Solar överträtt de villkor i åtagandet som beskrivs i skälen 19 och 21.

(27)

Dessutom har denna närstående importör utfärdat åtminstone en återförsäljningsfaktura till slutkunden i unionen där minimiimportpriset inte respekteras. Detta innebär att Osda Solar har överträtt de villkor i åtagandet som beskrivs i skälen 18 och 23.

b)   Qixin Solars försäljning

(28)

Qixin Solar har i sina kvartalsrapporterer rapporterat en försäljningstransaktion av den omfattade produkten till en påstått icke-närstående importör i unionen, för vilken den utfärdat en åtagandefaktura. Enligt de uppgifter som kommissionen har tillgång till är den importör som den ovannämnda transaktionen avser ett närstående företag till Qixin Solar. Eftersom denna importör inte finns med i förteckningen över närstående företag i åtagandet har Qixin Solar överträtt de villkor i åtagandet som beskrivs i skälen 19 och 21.

(29)

Dessutom har denna närstående importör utfärdat åtminstone en återförsäljningsfaktura till slutkunden i unionen där minimiimportpriset inte respekteras. Detta innebär att Qixin Solar har överträtt de villkor i åtagandet som beskrivs i skälen 18 och 23.

(30)

Under den månad då den transaktion som avses i skäl 29 ägde rum hade Qixin Solar dessutom direktförsäljning av den omfattade produkten till samma kund och deltog därmed i en handel som leder till korsvis kompensation. Detta innebär att Qixin Solar har överträtt de villkor i åtagandet som beskrivs i skäl 21.

c)   Linuos försäljning

(31)

Linuo har i sina kvartalsrapporterer rapporterat en försäljningstransaktion av den omfattade produkten till en påstått icke-närstående importör i unionen, för vilken den utfärdat en åtagandefaktura. Enligt de uppgifter som kommissionen har tillgång till är den importör som den ovannämnda transaktionen avser ett närstående företag till Linuo. Eftersom denna importör inte finns med i förteckningen över närstående företag i åtagandet har Linuo överträtt de villkor i åtagandet som beskrivs i skälen 19 och 21.

(32)

Dessutom har denna närstående importör utfärdat åtminstone en återförsäljningsfaktura till slutkunden i unionen där minimiimportpriset inte respekteras. Detta innebär att Linuo har överträtt de villkor i åtagandet som beskrivs i skälen 18 och 23.

E.   OGILTIGFÖRKLARING AV ÅTAGANDEFAKTUROR

(33)

Det framgår av uppgifterna i kvartalsrapporterna och den bevisning som mottagits att de återförsäljningsfakturor som avses i skälen 27, 29 och 32 och de åtagandefakturor som avses i skäl 30 hänför sig till följande transaktioner:

Numret på den handelsfaktura som åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande

Datum

Utfärdad av

Utställd till

ODAEU150006

23.12.2015

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

Dessa fakturor ogiltigförklaras följaktligen i enlighet med artikel 3.2 b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 och artikel 2.2 b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013. Den tullskuld som uppstod vid tidpunkten för godkännandet av deklarationen för övergång till fri omsättning ska tas ut av de nationella tullmyndigheterna i enlighet med artikel 105.3–105.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (21) när återkallandet av åtagandet för tre exporterande tillverkare och dess närstående företag i unionen träder i kraft. De nationella tullmyndigheter som ansvarar för uppbörden av tullar kommer att underrättas om detta.

I detta sammanhang erinrar kommissionen om att enligt artikel 3.1 b i, jämförd med punkt 7 i bilaga III till, genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 och enligt artikel 2.1 b i, jämförd med punkt 7 i bilaga 2 till, genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 ska import undantas från tullar endast om fakturan innehåller uppgifter om pris och eventuella avdrag. Om dessa villkor inte är uppfyllda ska tullar betalas, även om kommissionen inte har ogiltigförklarat den handelsfaktura som åtföljer varorna.

F.   BEDÖMNING AV GENOMFÖRBARHETEN AV ÅTAGANDET I DESS HELHET

(34)

I åtagandet föreskrivs att varje överträdelse som en enskild exporterande tillverkare gör sig skyldig till inte automatiskt leder till ett återtagande av godtagandet av åtagandet för alla exporterande tillverkare. I ett sådant fall ska kommissionen bedöma hur denna överträdelse påverkar åtagandets praktiska genomförande när det gäller samtliga exporterande tillverkare och CCCME.

(35)

Kommissionen har därför bedömt konsekvenserna av Osda Solars, Qixin Solars och Linuos överträdelser för åtagandets praktiska genomförande när det gäller samtliga exporterande tillverkare och CCCME.

(36)

Även om de tre exporterande tillverkarnas överträdelser följer samma mönster anser kommissionen ändå att ansvaret för överträdelserna ligger hos de berörda exporterande tillverkarna. Övervakningen har hittills inte visat på att ett större antal exporterande tillverkare eller CCCME systematiskt skulle ha gjort sig skyldiga till överträdelser enligt detta mönster. För närvarande anser således kommissionen att åtagandet inte påverkas i sin helhet och att det därför inte finns några skäl att återta godtagandet av åtagandet för samtliga exporterande tillverkare och CCCME.

(37)

I en skrivelse av den 11 juli 2016 underrättade emellertid kommissionen CCCME om de tre exporterande tillverkarnas överträdelser som alla följde samma mönster och uppgav samtidigt att den skulle kunna komma att göra en ny bedömning av genomförbarheten av åtagandet i dess helhet om det visar sig att överträdelserna enligt detta mönster fortsätter.

G.   SKRIFTLIGA INLAGOR OCH UTFRÅGNINGAR

(38)

Berörda parter gavs tillfälle att begära att bli hörda och att lämna synpunkter i enlighet med artikel 8.9 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 13.9 i den grundläggande antisubventionsförordningen.

(39)

Två exporterande tillverkare lämnade begränsade synpunkter efter meddelandet av uppgifter vad gäller försäljningskanaler och iakttagandet av minimiimportpriset. Dessa synpunkter var dock konfidentiella och trots att kommissionen så begärde inkom inga icke-konfidentiella sammanfattningar inom den tidsfrist som fastställts för detta ändamål. Enligt artikel 19.3 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 29.3 i den grundläggande antisubventionsförordningen får dessa synpunkter därför lämnas utan beaktande. De synpunkter som framfördes föranledde ingen ändring av kommissionens bedömning avseende de överträdelser som avses i skälen 26–32 och ogiltigförklaringen av de åtagandefakturor som avses i skäl 33.

H.   ÅTERTAGANDE AV GODTAGANDET AV ÅTAGANDET OCH INFÖRANDE AV SLUTGILTIGA TULLAR

(40)

I enlighet med artikel 8.9 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 13.9 i den grundläggande antisubventionsförordningen samt villkoren i åtagandet drar kommissionen således slutsatsen att godtagandet av åtagandet bör återtas för Osda Solar, Qixin Solar och Linuo samt deras närstående företag i unionen.

(41)

I enlighet med artikel 8.9 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 13.9 i den grundläggande antisubventionsförordningen blir således den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 och den slutgiltiga utjämningstull som infördes genom artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande automatiskt tillämplig på import av den berörda produkten som har sitt ursprung i eller avsänts från Kina och som tillverkats av Osda Solar (Taric-tilläggsnummer B859), Qixin Solar (Taric-tilläggsnummer B860) och Linuo (Taric-tilläggsnummer B869).

(42)

I informationssyfte anges i tabellen i bilagan till denna förordning de exporterande tillverkare för vilka godtagandet av åtagandet genom genomförandebeslut 2013/707/EU inte påverkas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godtagandet av åtagandet återtas härmed för Ningbo Osda Solar Co. Ltd, som omfattas av Taric-tilläggsnummer B859, Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd och dess närstående företag i unionen som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B860 samt SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD och dess närstående företag i unionen som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B869.

Artikel 2

1.   Följande åtagandefakturor förklaras ogiltiga:

Numret på den handelsfaktura som åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande

Datum

Utfärdad av

Utställd till

ODAEU150006

23.12.2015

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

2.   De nationella tullmyndigheterna åläggs härmed att ta ut den tullskuld som uppstått vid tidpunkten för godkännandet av deklarationen för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 3.2 b i genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 och artikel 2.2 b i genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordföranden


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  EUT L 152, 5.6.2013, s. 5.

(4)  EUT L 209, 3.8.2013, s. 26.

(5)  EUT L 209, 3.8.2013, s. 1.

(6)  EUT L 325, 5.12.2013, s. 1.

(7)  EUT L 325, 5.12.2013, s. 66.

(8)  EUT L 325, 5.12.2013, s. 214.

(9)  EUT L 270, 11.9.2014, s. 6.

(10)  EUT L 139, 5.6.2015, s. 30.

(11)  EUT L 218, 19.8.2015, s. 1.

(12)  EUT L 295, 12.11.2015, s. 23.

(13)  EUT C 405, 5.12.2015, s. 8.

(14)  EUT C 405, 5.12.2015, s. 20.

(15)  EUT C 405, 5.12.2015, s. 33.

(16)  EUT L 23, 29.1.2016, s. 47.

(17)  EUT L 37, 12.2.2016, s. 76.

(18)  EUT L 37, 12.2.2016, s. 56.

(19)  EUT L 170, 29.6.2016, s. 5.

(20)  EUT L 222, 17.8.2016, s. 10.

(21)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.


BILAGA

Förteckning över företag

Företagets snamn

Taric-tilläggsnummer

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


23.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 228/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1403

av den 22 augusti 2016

om undantag av Ices-delområdena 27 och 28.2 från tillämpningen av en fredningstid under 2016

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 (1), särskilt artikel 29.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1098/2007 innehåller bestämmelser om fredningstider för torskbestånden i Östersjön.

(2)

Enligt artikel 29.2 i förordning (EG) nr 1098/2007 får kommissionen undanta Ices-delområdena 27 och 28.2 från begränsningar om den mängd torsk som fångats i Ices-delområdena 27 och 28.2 under den senaste rapporteringsperioden ligger under ett visst tröskelvärde.

(3)

Mot bakgrund av de berörda medlemsstaternas rapporter och yttrandet från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen bör Ices-delområdena 27 och 28.2 undantas från dessa begränsningar under 2016.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 1098/2007 ska inte tillämpas på Ices-delområdena 27 och 28.2 under 2016.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 248, 22.9.2007, s. 1.


23.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 228/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1404

av den 22 augusti 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

165,4

ZZ

165,4

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

141,6

ZZ

141,6

0805 50 10

AR

151,1

CL

144,0

MA

95,0

TR

154,0

UY

194,6

ZA

173,8

ZZ

152,1

0806 10 10

EG

222,7

TR

135,0

ZZ

178,9

0808 10 80

AR

110,6

BR

102,1

CL

125,0

CN

160,3

NZ

137,6

US

141,5

ZA

97,0

ZZ

124,9

0808 30 90

AR

93,2

CL

123,4

TR

141,2

ZA

101,3

ZZ

114,8

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,7

ZZ

130,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

23.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 228/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1405

av den 22 augusti 2016

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2016) 5466]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater. I delarna I, II, III och IV i bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i dessa medlemsstater uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen. Förteckningen omfattar vissa områden i Polen.

(2)

I augusti 2016 påvisades två utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i powiat bialski i Polen i ett område som för närvarande förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Utbrottet i samband med de senaste förändringarna i den epidemiologiska situationen utgör en ökning av risknivån som måste tas i beaktande. Vissa områden i Polen som förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför nu förtecknas i del III i samma bilaga.

(3)

Kommissionen konstaterar att det har förekommit flera nya utbrott hos tamsvin som enligt preliminär bevisning skulle kunna tillskrivas mänsklig verksamhet i stället för viltlevande svin och som därför omfattas av ett separat kommissionsbeslut. Så snart Polen har lämnat styrkt bevisning avseende dessa utbrott bör de åtgärder som föreskrivs i detta beslut ses över för att utesluta risken för att sjukdomen sprids till viltlevande svin.

(4)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest hos drabbade populationer av viltlevande svin i unionen bör beaktas vid bedömningen av den djurhälsorisk som situationen avseende denna sjukdom utgör i Polen. För att fokusera bekämpningsåtgärderna i genomförandebeslut 2014/709/EU och förhindra att afrikansk svinpest sprids ytterligare samt för att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i bilagan till det genomförandebeslutet ändras med beaktande av förändringarna i den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller denna sjukdom i Polen.

(5)

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).


BILAGA

”BILAGA

DEL I

1.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas och Ceraukstes pagasts.

I Dobeles novads: Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru och Krimūnu, Dobeles och Berzes pagasts, den del av Jaunbērzes pagasts som ligger väster om väg P98, samt Dobele pilsēta.

I Jelgavas novads: Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas och Sesavas pagasts.

I Kandavas novads: Vānes och Matkules pagasts.

I Talsu novads: Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas och Abavas pagasts, samt Sabile, Talsi, Stende och Valdemārpils pilsēta.

Brocēnu novads.

Dundagas novads.

Jaunpils novads.

Rojas novads.

Rundāles novads.

Stopiņu novads.

Tērvetes novads.

Bauska pilsēta.

Jelgava republikas pilsēta.

Jūrmala republikas pilsēta.

2.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus och Juodaičių seniūnija.

I Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo och Pakruojo seniūnija.

I Panevežys rajono savivaldybė: den del av Krekenavos seniūnija som ligger väster om floden Nevėžis.

I Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų och Šiluvos seniūnija.

I Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų och Šakių seniūnija.

Pasvalys rajono savivaldybė.

Vilkaviškis rajono savivaldybė.

Radviliškis rajono savivaldybė.

Kalvarija savivaldybė.

Kazlų Rūda savivaldybė.

Marijampolė savivaldybė.

3.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Augustów med staden Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin och Bargłów Kościelny i powiat augustowski.

Gminy Brańsk med staden Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, den del av gmina Bielsk Podlaski som ligger väster om den linje som skapas av väg nr 19 (som går norrut från staden Bielsk Podlaski) och som förlängs av staden Bielsk Podlaskis östra gräns och väg nr 66 (som går söderut från staden Bielsk Podlaski), staden Bielsk Podlaski samt den del av gmina Orla som ligger väster om väg nr 66 i powiat bielski.

Gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady och Dobrzyniewo Duże i powiat białostocki.

Gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce och Perlejewo i powiat siemiatycki.

Gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki och Raczki i powiat suwalski.

Gminy Suchowola och Korycin i powiat sokólski.

De delar av gminy Kleszczele och Czeremcha som ligger väster om väg nr 66 i powiat hajnowski.

Powiat łomżyński.

Powiat M. Białystok.

Powiat M. Łomża.

Powiat M. Suwałki.

Powiat moniecki.

Powiat sejneński.

Powiat wysokomazowiecki.

Powiat zambrowski.

I województwo mazowieckie:

Gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń och Repki i powiat sokołowski.

Gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce och Zbuczyn i powiat siedlecki.

Powiat M. Siedlce.

Gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin och Goworowo i powiat ostrołęcki.

Gminy Olszanka, Łosice och Platerów i powiat łosicki.

Powiat ostrowski.

I województwo lubelskie:

Gmina Hanna i powiat włodawski.

Gminy Miedzyrzec Podlaski med staden Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice och Sosnówka i powiat bialski.

Gminy Kąkolewnica Wschodnia och Komarówka Podlaska i powiat radzyński.

DEL II

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Kallaste linn.

Rakvere linn.

Tartu linn.

Viljandi linn.

Harjumaa maakond (utom den del av Kuusalu vald som ligger söder om väg 1 (E20), Aegviidu vald och Anija vald).

Ida-Virumaa maakond.

Läänemaa maakond.

Pärnumaa maakond.

Põlvamaa maakond.

Raplamaa maakond.

Den del av Kuusalu vald som ligger norr om väg 1 (E20).

Den del av Pärsti vald som ligger väster om väg 24126.

Den del av Suure-Jaani vald som ligger väster om väg 49.

Den del av Tamsalu vald som ligger nordost om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Tartu vald som ligger öster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Viiratsi vald som ligger väster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.

Abja vald.

Alatskivi vald.

Avanduse vald.

Haaslava vald.

Haljala vald.

Halliste vald.

Kambja vald.

Karksi vald.

Koonga vald.

Kõpu vald.

Laekvere vald.

Luunja vald.

Mäksa vald.

Märjamaa vald.

Meeksi vald.

Peipsiääre vald.

Piirissaare vald.

Rägavere vald.

Rakvere vald.

Saksi vald.

Sõmeru vald.

Vara vald.

Vihula vald.

Võnnu vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Balvu novads: Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils och Krišjāņu pagasts.

I Bauskas novads: Mežotnes, Codes, Dāviņu och Vecsaules pagasts.

I Dobeles novads: den del av Jaunbērzes pagasts som ligger öster om väg P98.

I Gulbenes novads: Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas och Līgo pagasts.

I Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes och Valgundes pagasts.

I Kandavas novads: Cēres, Kandavas, Zemītes och Zantes pagasts samt Kandava pilsēta.

I Limbažu novads: Skultes, Vidrižu, Limbažu och Umurgas pagasts.

I Rugāju novads: Lazdukalna pagasts.

I Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts.

I Talsu novads: Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu och Strazdes pagasts.

Ādažu novads.

Aizkraukles novads.

Aknīstes novads.

Alūksnes novads.

Amatas novads.

Apes novads.

Babītes novads.

Baldones novads.

Baltinavas novads.

Carnikavas novads.

Cēsu novads.

Cesvaines novads.

Engures novads.

Ērgļu novads.

Garkalnes novads.

Iecavas novads.

Ikšķiles novads.

Ilūkstes novads.

Inčukalna novads.

Jaunjelgavas novads.

Jaunpiebalgas novads.

Jēkabpils novads.

Ķeguma novads.

Ķekavas novads.

Kocēnu novads.

Kokneses novads.

Krimuldas novads.

Krustpils novads.

Lielvārdes novads.

Līgatnes novads.

Līvānu novads.

Lubānas novads.

Madonas novads.

Mālpils novads.

Mārupes novads.

Mērsraga novads.

Neretas novads.

Ogres novads.

Olaines novads.

Ozolnieki novads.

Pārgaujas novads.

Pļaviņu novads.

Priekuļu novads.

Raunas novads.

Ropažu novads.

Salas novads.

Salaspils novads.

Saulkrastu novads.

Sējas novads.

Siguldas novads.

Skrīveru novads.

Smiltenes novads.

Tukuma novads.

Varakļānu novads.

Vecpiebalgas novads.

Vecumnieku novads.

Viesītes novads.

Viļakas novads.

Limbaži pilsēta.

Jēkabpils republikas pilsēta.

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas och Kurkliai seniūnija samt den del av Anykščiai seniūnija som ligger sydväst om väg nr 121 och väg nr 119.

I Jonava rajono savivaldybė: Šilų och Bukonių seniūnija samt i Žeimių seniūnija: byarna Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka och Naujokai.

I Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių och Zapyškio seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos och Kėdainių miesto seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių och Velžio seniūnija samt den del av Krekenavos seniūnija som ligger öster om floden Nevėžis.

I Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo och Pakuonių seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių och Dieveniškių seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių och Merkinės seniūnija.

I Vilnius rajono savivaldybė: de delar av Sudervė och Dūkštai seniūnija som ligger nordost om väg nr 171, Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių och Juodšilių seniūnija.

Alytus miesto savivaldybė.

I Utena rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų och Saldutiškio seniūnija.

I Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno och Alytaus seniūnija.

Kaunas miesto savivaldybė.

Panevėžys miesto savivaldybė.

Prienai miesto savivaldybė.

Vilnius miesto savivaldybė.

Biržai rajono savivaldybė.

Druskininkai savivaldybė.

Ignalina rajono savivaldybė.

Lazdijai rajono savivaldybė.

Molėtai rajono savivaldybė.

Rokiškis rajono savivaldybė.

Širvintos rajono savivaldybė.

Švenčionys rajono savivaldybė.

Ukmergė rajono savivaldybė.

Zarasai rajono savivaldybė.

Birštonas savivaldybė.

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków och Zabłudów i powiat białostocki.

Gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka och Szudziałowo i powiat sokólski.

Gmina Lipsk i powiat augustowski.

Gmina Dubicze Cerkiewne, de delar av gminy Kleszczele och Czeremcha som ligger öster om väg nr 66 i powiat hajnowski.

Den del av gmina Bielsk Podlaski som ligger öster om den linje som skapas av väg nr 19 (som går norrut från staden Bielsk Podlaski) och som förlängs av staden Bielsk Podlaskis östra gräns och väg nr 66 (som går söderut från staden Bielsk Podlaski) samt den del av gmina Orla som ligger öster om väg nr 66 i powiat bielski.

DEL III

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Elva linn.

Võhma linn.

Jõgevamaa maakond.

Järvamaa maakond.

Valgamaa maakond.

Võrumaa maakond.

Den del av Kuusalu vald som ligger söder om väg 1 (E20).

Den del av Pärsti vald som ligger öster om väg 24126.

Den del av Suure-Jaani vald som ligger öster om väg 49.

Den del av Tamsalu vald som ligger sydväst om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Tartu vald som ligger väster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Viiratsi vald som ligger öster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.

Aegviidu vald.

Anija vald.

Kadrina vald.

Kolga-Jaani vald.

Konguta vald.

Kõo vald.

Laeva vald.

Nõo vald.

Paistu vald.

Puhja vald.

Rakke vald.

Rannu vald.

Rõngu vald.

Saarepeedi vald.

Tapa vald.

Tähtvere vald.

Tarvastu vald.

Ülenurme vald.

Väike-Maarja vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Balvu novads: Kubuļu och Balvu pagasts.

I Gulbenes novads: Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes och Stāmerienas pagasts.

I Limbažu novads: Viļķenes, Pāles och Katvaru pagasts.

I Rugāju novads: Rugāju pagasts.

I Salacgrīvas novads: Ainažu och Salacgrīvas pagasts.

Aglonas novads.

Alojas novads.

Beverīnas novads.

Burtnieku novads.

Ciblas novads.

Dagdas novads.

Daugavpils novads.

Kārsavas novads.

Krāslavas novads.

Ludzas novads.

Mazsalacas novads.

Naukšēnu novads.

Preiļu novads.

Rēzeknes novads.

Riebiņu novads.

Rūjienas novads.

Strenču novads.

Valkas novads.

Vārkavas novads.

Viļānu novads.

Zilupes novads.

Ainaži pilsēta.

Salacgrīva pilsēta.

Daugavpils republikas pilsēta.

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų och Traupio seniūnija samt den del av Anykščiai seniūnija som ligger nordost om väg nr 121 och väg nr 119.

I Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija.

I Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių och Kulvos seniūnija samt i Žeimiai seniūnija: byarna Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai och Žeimių miestelis.

Kaišiadorys rajono savivaldybė.

I Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos och Neveronių seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija.

I Prienai rajono savivaldybė: Jiezno och Stakliškių seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių och Raguvos seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos och Kalesninkų seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos och Vydenių seniūnija.

I Vilnius rajono savivaldybė: de delar av Sudervė och Dūkštai seniūnija som ligger sydväst om väg nr 171.

I Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų och Leliūnų seniūnija.

Elektrėnai savivaldybė.

Jonava miesto savivaldybė.

Kaišiadorys miesto savivaldybė.

Kupiškis rajono savivaldybė.

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

Gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka med staden Hajnówka, Narew och Narewka i powiat hajnowski.

Gminy Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze med staden Siemiatycze i powiat siemiatycki.

I województwo mazowieckie:

Gminy Sarnaki, Stara Kornica och Huszlew i powiat łosicki.

I województwo lubelskie:

Gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie och Terespol med staden Terespol i powiat bialski.

Powiat M. Biała Podlaska.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

Alla områden på Sardinien.”


23.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 228/46


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1406

av den 22 augusti 2016

om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Polen och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2016/1367

[delgivet med nr C(2016) 5467]

(Endast den polska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Afrikansk svinpest är en infektiös virussjukdom som drabbar populationer av tamsvin och viltlevande svin och kan ha allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom svinuppfödningen och leda till störningar i handeln inom unionen och exporten till tredjeländer.

(2)

Vid utbrott av afrikansk svinpest finns det en risk för att sjukdomsagenset sprids till andra anläggningar för svinhållning och till viltlevande svin. Till följd av detta kan sjukdomsagenset spridas från en medlemsstat till andra medlemsstater och till tredjeländer via handel med levande svin eller produkter från dem.

(3)

Genom rådets direktiv 2002/60/EG (3) införs minimiåtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest inom unionen. Enligt artikel 9 i direktiv 2002/60/EG ska det vid utbrott av denna sjukdom upprättas skydds- och övervakningszoner där de åtgärder som fastställs i artiklarna 10 och 11 i det direktivet ska tillämpas.

(4)

Polen har underrättat kommissionen om det aktuella läget i fråga om afrikansk svinpest inom dess territorium och har i enlighet med artikel 9 i direktiv 2002/60/EG upprättat skydds- och övervakningszoner där de åtgärder som avses i artiklarna 10 och 11 i det direktivet tillämpas.

(5)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med Polen redogöra för de skydds- och övervakningszoner som upprättats med avseende på afrikansk svinpest i denna medlemsstat.

(6)

De områden som fastställts som skydds- och övervakningszoner i Polen bör därför anges i bilagan till detta beslut och det bör anges hur länge denna regionalisering ska gälla.

(7)

Under augusti 2016 har det förekommit sex utbrott hos tamsvin i powiat wysokomazowiecki, zambrowski, białostocki och bielski. Under förutsättning att Polen lägger fram preliminär bevisning för att dessa utbrott är kopplade till mänsklig verksamhet och att det finns bevis för att afrikansk svinpest inte förekommer i populationen av viltlevande svin i de berörda områdena, krävs det särskilda och proportionella åtgärder som även tar hänsyn till det faktum att Polen åtar sig att tillämpa kompletterande nationella åtgärder för kontroll av förflyttningar av djur samt av marknader. Dessa åtgärder bör omfatta tillämpning av de åtgärder som fastställs i direktiv 2002/60/EG, särskilt vad gäller de stränga begränsningarna för förflyttning och transport av svin i artiklarna 10 och 11 i det direktivet i områden som hör till två sammanhängande zoner enligt bilagan.

(8)

För att man ska kunna ta hänsyn till den övergripande epidemiologiska situationen och vidta lämpliga åtgärder måste kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) ses över. Så snart Polen har lämnat styrkt bevisning avseende de ovannämnda utbrotten bör de åtgärder som föreskrivs i det genomförandebeslutet också ses över för att utesluta risken för att sjukdomen sprids till viltlevande svin.

(9)

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1367 (5) fastställs vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Polen. Sedan det antogs har den epidemiologiska situationen för sjukdomen förändrats och åtgärderna behöver anpassas. För tydlighetens skull bör genomförandebeslut (EU) 2016/1367 därför upphävas och ersättas med det här beslutet.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Polen ska se till att de skydds- och övervakningszoner som upprättas i enlighet med artikel 9 i direktiv 2002/60/EG omfattar åtminstone de områden som anges som skydds- och övervakningszoner i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas till och med den 15 oktober 2016.

Artikel 3

Genomförandebeslut (EU) 2016/1367 ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den 22 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1367 av den 10 augusti 2016 om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Polen (EUT L 216, 11.8.2016, s. 26).


BILAGA

Polen

Områden som avses i artikel 1

Tillämpning till och med

Skyddszon

Gränserna för denna skyddszon utgörs av följande:

a)

Österifrån – Från byn Sanie Dąbs norra gräns söderut på vägen som förbinder byn Sanie Dąb med byn Kołaki Kościelne till den skär floden Dąb, därefter i sydöstlig riktning längs floden Dąb, därefter längs gränsen till skogen vid byn Tybory-Olszewos västra gräns, därefter längs vägen som förbinder byn Tybory-Olszewo med byn Tybory-Kamianka, därefter längs byn Tybory-Kamiankas västra gräns till vägen som förbinder byn Tybory-Kamianka med byn Jabłonka Kościelna, därefter söderut till vattendraget som förbinder Kamianka-dammen med floden Jabłonka, därefter till vattendragets mynning i floden Jabłonka, därefter i en rak linje söderut till korsningen mellan väg nr 66 och vägen som förbinder byn Jabłonka Kościelna med byn Miodusy-Litwa.

b)

Söderifrån – Väg nr 66 västerut till det ställe där den skär floden Jabłonka, därefter längs byn Faszczes södra gräns till floden Jabłonka, därefter västerut längs floden Jabłonka till gränsen mellan byn Wdziękoń Pierwszys och byn Wdziękoń Drugis, därefter i en rak linje norrut till väg nr 66, därefter västerut på väg nr 66 till det ställe där den skär vattendraget i höjd med byn Wdziękoń Pierwszy.

c)

Västerifrån – Norrut längs vattendraget till gränsen till skogen, därefter längs Grabówka-reservatets östra gräns, därefter längs den östra gränsen till skogen till vägen som förbinder byn Grabówka med byn Wróble-Arciszewo.

d)

Norrifrån – I en rak linje österut till floden Dąb söder om byn Czarnowo Dąb, därefter längs en rak linje österut till byn Sanie Dąbs norra gräns mot vägen som förbinder byn Sanie Dąb med byn Kołaki Koscielne.

Gränserna för denna skyddszon utgörs av följande:

a)

Norrifrån – Längs den kommunala vägen från byn Konowały till korsningen med Szosa Kruszewska-vägen, därefter Szosa Kruszewska-vägen längs den södra gränsen till skogen till utfarten ur byn Kruszewo.

b)

Västerifrån – Genom byn Kruszewo längs den östra gränsen av floden Narews dalgång i höjd med byn Waniewo till gränsen till powiat wysokomazowiecki.

c)

Söderifrån – Från gränsen till powiat wysokomazowiecki längs den västra delen av floden Narews dalgång.

d)

Österifrån – Från den västra delen av floden Narews dalgång i en rak linje till Topilec-Kolonia och därefter i en rät linje till byn Konowały.

Gränserna för denna skyddszon utgörs av följande:

a)

Norrifrån – Från korsningen mellan väg nr 63 och den väg som leder till fängelset i Czerwony Bór, i en kurva i riktning mot byn Polki Teklin, därefter norr om denna by till det ställe där den skär floden Gać, till den östra gränsen av fiskdammarna runt byn Poryte Jabłoń.

b)

Österifrån – Längs den östra gränsen av fiskdammarna runt byn Poryte Jabłoń i riktning mot vägen som förbinder byn Poryte Jabłoń med väg nr 66, därefter längs denna bys västra gräns i riktning mot väg nr 63.

c)

Söderifrån – Från väg nr 63 norr om byn Stare Zakrzewo längs den väg som förbinder denna by med byn Tabędz, därefter längs denna bys västra och norra gräns.

d)

Västerifrån – I en rak linje norrut till byn Bacze Mokres västra gräns, därefter från byn Bacze Mokres västra gräns i en rak linje mot nordost mot den väg som leder till fängelset i Czerwony Bór, därefter längs denna väg till väg nr 63.

Gränserna för denna skyddszon utgörs av följande:

a)

Norrifrån – Från gränsen till powiat wysokomazowiecki, längs vattendraget Brok Mały till byn Miodusy Litwa, längs dess sydvästra gräns, därefter från gränsen till powiat zambrowski i riktning mot byn Krajewo Białe, längs denna bys södra gräns, därefter längs vägen i riktning mot byn Stary Skarżyn.

b)

Västerifrån – Längs byn Stary Skarżyns västra gräns till det ställe där den skär vattendraget Brok Mały, därefter mot sydöst söder om byn Zaręby Krztęki till gränsen till powiat zambrowski.

c)

Söderifrån – Från gränsen till powiat zambrowski längs vattendraget som rinner mot byn Kaczyn Herbasy.

d)

Österifrån – Längs vägen som leder från byn Miodusy Litwa genom byn Święck Nowiny.

Gränserna för denna skyddszon utgörs av följande:

a)

Norrifrån – Från byn Kierzkis södra gräns österut till väg nr 671 norr om byn Czajkis norra gräns.

b)

Österifrån – Från väg nr 671 till byn Jabłonowo Kąty, därefter söderut längs floden Awissas västra strand, därefter till Idźki Średnie-Kruszewo Brodowo-vägen från väster om byn Kruszewo Brodowos.

c)

Söderifrån – Från väg nr 671 i en linje från byn Idźki-Wykno längs vägen som förbinder byn Sokoły med byn Jamiołki-Godzieby.

d)

Västerifrån – Från byn Jamiołki-Godzieby längs floden Ślinas östra strand till byn Jamiołki Kowale, därefter norrut genom byn Stypułki borki till Kierzki-Czajki-vägen öster om byn Kierzki.

Gränserna för denna skyddszon utgörs av följande:

a)

Österifrån – Från staden Bielsk Podlaski gräns, Adam Mickiewicz-gatan, längs de östra utkanterna av staden Bielsk Podlaski.

b)

Söderifrån – Längs de södra utkanterna av staden Bielsk Podlaski till byn Piliki, inklusive byn Piliki, och därefter i en rak linje till väg nr 66.

c)

Västerifrån – Från väg nr 66 i riktning mot de västra utkanterna av byn Augustowo, inklusive byn Augustowo, därefter från byn Augustowo i en rak linje till korsningen mellan järnvägen och den lokala vägen nr 1575B.

d)

Norrifrån – Från korsningen mellan järnvägen och den lokala vägen nr 1575B längs de norra utkanterna av staden Bielsk Podlaski till staden Bielsk Podlaskis gräns, Adam Mickiewicz-gatan.

15 oktober 2016

Övervakningszon

Det område som anges nedan, utom den skyddszon som anges ovan:

Powiat Łomża – kommunen Łomża.

Powiat Zambrowski – staden Zambrów samt kommunerna Zambrów och Kołaki Kościelne.

Powiat Wysokomazowiecki – kommunerna Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie med staden Wysokie Mazowieckie, Kobylin Borzymy, Sokoły och Czyżew.

Powiat Białystok – kommunerna Choroszcz, Turośń Kościelna och Łapy.

Powiat Bielski – staden Bielsk Podlaski samt kommunerna Bielsk Podlaski och Orla.

15 oktober 2016