ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 216

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
11 augusti 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1363 av den 24 juni 2016 om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1364 av den 10 augusti 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1365 av den 9 augusti 2016 om ändring av beslut 98/536/EG vad gäller förteckningen över nationella referenslaboratorier [delgivet med nr C(2016) 5053]  ( 1 )

12

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2016/1366 av den 10 augusti 2016 som bekräftar Estlands deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad

23

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1367 av den 10 augusti 2016 om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Polen [delgivet med nr C(2016) 5278]  ( 1 )

26

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (EU) 2016/1177 av den 12 juli 2016 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG ( EUT L 195, 20.7.2016 )

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

11.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 216/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1363

av den 24 juni 2016

om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 509/2014 (1) överfördes hänvisningen till Republiken Marshallöarna från bilaga I till bilaga II till rådets förordning (EG) nr 539/2001 (2).

(2)

Hänvisningen till Republiken Marshallöarna åtföljs av en fotnot som specificerar att undantaget från viseringskravet ska gälla från och med den dag då ett avtal om undantag från viseringskravet som ingås med Europeiska unionen träder i kraft.

(3)

Den 9 oktober 2014 antog rådet ett beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med Republiken Marshallöarna om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet).

(4)

Förhandlingar om avtalet inleddes den 17 december 2014 och slutfördes genom att avtalet paraferades genom skriftväxling, den 11 december 2015 av Republiken Marshallöarna och den 13 januari 2016 av unionen.

(5)

Avtalet bör undertecknas och de åtföljande förklaringarna bör godkännas på unionens vägnar. Avtalet bör tillämpas provisoriskt från och med dagen efter dess undertecknande, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas.

(6)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar, i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG (3); Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(7)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar, i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (4); Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser bemyndigas härmed, med förbehåll för att avtalet ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

De förklaringar som åtföljer detta beslut godkänns härmed på unionens vägnar.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 4

Avtalet ska tillämpas provisoriskt från och med dagen efter dess undertecknande (5), i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för dess ingående avslutas.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 2016.

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 509/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (EUT L 149, 20.5.2014, s. 67).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (EGT L 81, 21.3.2001, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Dagen för avtalets undertecknande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


11.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 216/3


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen eller EU, och

REPUBLIKEN MARSHALLÖARNA, nedan kallad Marshallöarna,

nedan gemensamt kallade de avtalsslutande parterna,

SOM STRÄVAR efter att ytterligare utveckla de vänskapliga förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna och önskar underlätta resande genom att säkerställa viseringsfrihet för sina medborgare vid inresa och kortare vistelser,

SOM BEAKTAR Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 509/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (1), i vilken det bland annat görs en överföring av 19 tredjeländer, inbegripet Marshallöarna, till förteckningen över tredjeländer vars medborgare är undantagna från viseringskravet för kortare vistelser i medlemsstaterna,

SOM ERINRAR OM att det i artikel 1 i förordning (EU) nr 509/2014 föreskrivs att för dessa 19 länder ska undantaget från viseringskravet gälla från och med den dag då ett avtal om undantag från viseringskravet som ingås med unionen träder i kraft,

SOM STRÄVAR efter att säkerställa principen om likabehandling av alla EU-medborgare,

SOM TAR HÄNSYN TILL att personer som reser för att utöva avlönad verksamhet under en kort vistelse inte omfattas av detta avtal, och att de relevanta bestämmelserna om krav på visering eller undantag från viseringskravet och om tillträde till arbetsmarknaden i unionslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning och Marshallöarnas nationella lagstiftning därför fortfarande gäller för dessa personer,

SOM TAR HÄNSYN TILL protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa och protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta avtal föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i unionen och för medborgare i Marshallöarna vid resor till den andra avtalsslutande partens territorium i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal avses med:

a)    medlemsstat : alla medlemsstater i unionen, med undantag av Förenade kungariket och Irland,

b)    medborgare i unionen : en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a,

c)    medborgare i Marshallöarna : en person som är medborgare i Marshallöarna,

d)    Schengenområdet : det område utan inre gränser som består av territoriet i de medlemsstater som anges i led a och som tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Medborgare i unionen som innehar giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass, officiellt pass eller särskilt pass utfärdat av en medlemsstat får resa in i och vistas på Marshallöarnas territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.1.

Medborgare i Marshallöarna som innehar giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass, officiellt pass eller särskilt pass utfärdat av Marshallöarna får resa in i och vistas på medlemsstaternas territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.2.

2.   Punkt 1 i denna artikel gäller inte personer som reser för att utöva avlönad verksamhet.

För denna personkategori får varje medlemsstat själv besluta att ålägga medborgare i Marshallöarna viseringskrav eller föreskriva undantag från viseringskravet i enlighet med artikel 4.3 i rådets förordning (EG) nr 539/2001 (2).

För denna personkategori får Marshallöarna i enlighet med sin nationella lagstiftning besluta om viseringskrav eller undantag från detta för medborgare i varje medlemsstat för sig.

3.   Det undantag från viseringskravet som fastställs i detta avtal ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de avtalsslutande parternas lagar rörande villkor för inresa och kortare vistelser. Medlemsstaterna och Marshallöarna förbehåller sig rätten att neka inresa till och kortare vistelser på sina territorier om ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda.

4.   Undantaget från viseringskravet gäller oberoende av vilket transportmedel som används för att passera de avtalsslutande parternas gränser.

5.   Frågor som inte omfattas av detta avtal ska regleras av unionslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning och Marshallöarnas nationella lagstiftning.

Artikel 4

Vistelsens längd

1.   Medborgare i unionen får vistas på Marshallöarnas territorium högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

2.   Medborgare i Marshallöarna får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod på territoriet i de medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket. Denna period ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Marshallöarna får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod på territoriet i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut, oberoende av den vistelsetid som beräknas för medlemsstater som fullt ut tillämpar Schengenregelverket.

3.   Detta avtal påverkar inte Marshallöarnas och medlemsstaternas möjlighet att förlänga vistelsetiden så att den omfattar mer än 90 dagar, i enlighet med deras respektive nationella lagstiftning och unionslagstiftningen.

Artikel 5

Territoriell tillämpning

1.   När det gäller Republiken Frankrike ska detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

2.   När det gäller Konungariket Nederländerna ska detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

Artikel 6

Gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet

1.   De avtalsslutande parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad kommittén) bestående av företrädare för unionen och företrädare för Marshallöarna. Unionen ska företrädas av Europeiska kommissionen.

2.   Kommittén ska bland annat ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal, samt

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av detta avtal.

3.   Kommittén ska, när så är nödvändigt, sammanträda på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Förhållandet mellan detta avtal och befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet mellan medlemsstaterna och Marshallöarna

Detta avtal ska ha företräde framför bilaterala avtal eller överenskommelser som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Marshallöarna, i den mån de behandlar frågor som ingår i tillämpningsområdet för detta avtal.

Artikel 8

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive interna förfaranden och ska träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter dagen för den senare av de två anmälningar genom vilka de avtalsslutande parterna till varandra anmäler att dessa förfaranden är avslutade.

Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med dagen efter dess undertecknande.

2.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 5.

3.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

4.   Var och en av de avtalsslutande parterna får upphäva tillämpningen av hela eller delar av detta avtal, särskilt av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan eller olaglig invandring, eller om den andra avtalsslutande parten återinför kravet på visering. Beslutet om upphävande av tillämpningen ska anmälas till den andra avtalsslutande parten senast två månader innan beslutet beräknas träda i kraft. En avtalsslutande part som har upphävt tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten om skälen för att upphäva tillämpningen inte längre föreligger och ska åter tillämpa avtalet.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för denna anmälan.

6.   Marshallöarna får upphäva tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast med avseende på samtliga medlemsstater.

7.   Unionen får upphäva tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast på alla sina medlemsstaters vägnar.

Upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Женева на двадесет и седми юни през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Ginebra el veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

V Ženevě dne dvacátého sedmého června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Genève den syvogtyvende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Genf am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Geneva on the twenty seventh day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Genève, le vingt sept juin deux mille seize.

Sastavljeno u Ženevi dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventisette giugno duemilasedici.

Ženēvā, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Genève, zevenentwintig juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Genebra, em vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și șapte iunie două mii șaisprezece.

V Ženeve dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšestnásť.

V Ženevi, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Genève den tjugosjunde juni år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Маршалови острови

Por la República de las Islas Marshall

Za Republiku Marshallovy ostrovy

For Republikken Marshalløerne

Für die Republik Marshallinseln

Marshalli Saarte Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ

For the Republic of the Marshall Islands

Pour la République des Îles Marshall

Za Republiku Maršalove Otoke

Per la Repubblica delle Isole Marshall

Māršala salu vārdā –

Maršalo Salų Respublikos vardu

A Marshall-szigeteki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gżejjer Marshall

Voor de Republiek der Marshalleilanden

W imieniu Republiki Wysp Marshalla

Pela República das Ilhas Marshall

Pentru Republica Insulelor Marshall

Za Republiku Marshallových ostrovov

Za Republiko Marshallovi otoki

Marshallinsaarten tasavallan puolesta

För Republiken Marshallöarna

Image


(1)  EUT L 149, 20.5.2014, s. 67.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (EGT L 81, 21.3.2001, s. 1).


GEMENSAM FÖRKLARING ANGÅENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska unionen och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Under dessa omständigheter är det önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, å ena sidan, och myndigheterna i Marshallöarna, å andra sidan, utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser på liknande villkor som i detta avtal.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV KATEGORIN PERSONER SOM RESER FÖR ATT UTÖVA AVLÖNAD VERKSAMHET ENLIGT ARTIKEL 3.2 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna vill säkerställa en enhetlig tolkning och har därför enats om att med kategorin personer som utövar avlönad verksamhet avses i detta avtal personer som reser in till den andra avtalsslutande partens territorium för att där utöva avlönad yrkesverksamhet eller annan avlönad verksamhet som anställd eller tjänsteleverantör.

Denna kategori bör inte omfatta

affärsresenärer, dvs. personer som reser i affärsärenden (utan att vara anställda i den andra avtalsslutande partens land),

idrottare eller artister som utövar en verksamhet tillfälligt,

journalister utsända av media i bosättningslandet,

företagsinterna praktikanter.

Genomförandet av denna förklaring ska övervakas av den gemensamma kommittén – inom dess ansvarsområde enligt artikel 6 i detta avtal – som får föreslå ändringar om den anser det nödvändigt med hänsyn till de avtalsslutande parternas erfarenheter.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV DEN PERIOD OM 90 DAGAR UNDER EN 180-DAGARSPERIOD SOM AVSES I ARTIKEL 4 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna är eniga om att med en period om högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i enlighet med artikel 4 i detta avtal, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än 90 dagar under loppet av en 180-dagarsperiod.

Uttrycket ”en” 180-dagarsperiod innebär att man tillämpar en rörlig referensperiod, dvs. man går bakåt i tiden och räknar varje dag av vistelsen under den senaste 180-dagarsperioden, för att kontrollera om kravet på 90 dagar under en 180-dagarsperiod fortsatt uppfylls. Det betyder bland annat att en bortovaro under en oavbruten period på 90 dagar ger rätt till en ny vistelse på upp till 90 dagar.


GEMENSAM FÖRKLARING OM INFORMATION TILL MEDBORGARNA OM AVTALET OM UNDANTAG FRÅN VISERINGSKRAVET

De avtalsslutande parterna erkänner vikten av öppenhet för medborgarna i Europeiska unionen och i Marshallöarna, och har därför enats om att ge fullständig information om innehållet i avtalet om undantag från viseringskravet och om följderna av detta avtal, samt om därmed sammanhängande frågor, t.ex. inresevillkoren.


FÖRORDNINGAR

11.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 216/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1364

av den 10 augusti 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

163,3

ZZ

163,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,4

ZZ

136,4

0805 50 10

AR

177,4

CL

151,6

MA

101,7

TR

157,0

UY

164,1

ZA

166,8

ZZ

153,1

0806 10 10

EG

223,7

MA

178,5

TR

158,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

117,0

BR

102,1

CL

107,9

CN

62,4

NZ

146,9

PE

106,8

US

167,6

UY

92,2

ZA

100,8

ZZ

111,5

0808 30 90

AR

220,2

CL

151,0

TR

151,5

ZA

123,3

ZZ

161,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

137,4

ZZ

137,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

11.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 216/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1365

av den 9 augusti 2016

om ändring av beslut 98/536/EG vad gäller förteckningen över nationella referenslaboratorier

[delgivet med nr C(2016) 5053]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (1), särskilt artikel 14.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 96/23/EG fastställs kontrollåtgärder för de ämnen och de grupper av restsubstanser som anges i bilaga I till det direktivet.

(2)

I enlighet med artikel 14.1 i direktiv 96/23/EG ska varje medlemsstat utse minst ett nationellt referenslaboratorium som ska ansvara för vissa uppgifter som anges i det direktivet. Enligt samma artikel ska dessutom kommissionen upprätta en förteckning över de utsedda laboratorierna.

(3)

Förteckningen över nationella referenslaboratorier för restsubstansforskning fastställs för närvarande i bilagan till kommissionens beslut 98/536/EG (2).

(4)

Flera av medlemsstaterna har informerat kommissionen om att de grupper av restsubstanser som kontrolleras av vissa laboratorier som för närvarande förtecknas i bilagan till beslut 98/536/EG har ändrats. För att uppnå en tydlig och enhetlig unionslagstiftning bör därför förteckningen över nationella referenslaboratorier i bilagan till det beslutet uppdateras.

(5)

Beslut 98/536/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 98/536/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Kommissionens beslut 98/536/EG av den 3 september 1998 om fastställande av förteckningen över nationella referenslaboratorier för restsubstansforskning (EGT L 251, 11.9.1998, s. 39).


BILAGA

”BILAGA

NATIONELLA REFERENSLABORATORIER

Medlemsstat

Referenslaboratorier

Grupper av restsubstanser

Belgien

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) – CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f och B3e

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Institut scientifique de la Santé Publique

Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14

1050 Brussel/Bruxelles

B2c, B3a (bekämpningsmedel av organiska klorföreningar), B3b

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

B3a (NDL-PCB)

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen – FLVVT/Laboratoire fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – FLVVT

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3a (dioxiner och DL-PCB)

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3c, B3d

Bulgarien

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ул. ”Искърско шосе” 5

1528 София

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f

Tjeckien

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Hudcova 56 A

621 00 Brno

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha

B3a, B3b, B3f

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulínská 2286

767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

B1, B2 (utom B2d), B3d, B3e

Danmark

National Food Institute

DTU Food

Mørkhøj Bygade 19

2860 Søborg

Kemiska metoder för grupperna A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3

Danish Veterinary and Food Administration

Division of Residues

Søndervang 4

4100 Ringsted

Kemiska metoder för grupperna B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f

Tyskland

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Postfach 110260

10832 Berlin

Alla grupper

Estland

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e

Terviseameti Tartu labor

Põllu 1A

Tartu 50303

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6

Saku

Harjumaa 75501

B3d

Irland

State Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (nitromidazoler och klorpromazin), B2b (endast nitromidazoler), B2d, B2e, B2f (kortikosteroider), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A2, A5, A6, (utom klorpromazin, nitrofuraner och nitromidazoler), B1, B2f (endast karbadox), B3c (utom vattenbruksprodukter)

Teagasc Food Research Centre, Teagasc

Ashtown

Dublin 15

A6 (nitrofuraner), B2a (avmaskningsmedel utom emamektin), B2b (koccidiostatika), B2c

Marine Institute

Rinville,

Oranmore

Galway

B2a (emamektin), B2f (teflubenzuron & diflubenzuron), B3c (endast vattenbruksprodukter), B3e (endast malakitgrönt, leukomalakitgrönt, briljantgrönt, kristallviolett, leukokristallviolett och viktoriablått)

Pesticide Control Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

B3a (bekämpningsmedel av organiska klorföreningar och 7 PCB), B3b, B3f

Grekland

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

Τέρμα Ομονοίας

621 10 Σέρρες

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres)

A1, A3, A4, A6 (dapson), B2f (karbadox, olakindox), B3a

Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Veterinary Centre of Athens

Department of Toxicology, Residues and Environmental Contaminants, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

A2, A5, A6, (klorpromazin, nitromidazoler), B1 (utom honung), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3d, B3e

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πέλαγος Αρκαδίας

22100 Τρίπολη

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, Greece)

A6 (kloramfenikol, nitrofuraner), B2c

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

Μ. Μπότσαρη 66

73100 Χανιά

(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, Greece)

B1 i honung

Spanien

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1

28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (kloramfenikol, nitrofuraner och dapson), B1, B2f (kortikosteroider, karbadox, olakindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Camino del Jau s/n

18320 Santa Fe (Granada)

A2, A6 (nitromidazoler och klorpromazin), B2a B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (utom kortikosteroider, karbadox och olakindox), B3f

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Calle Aguaron 13.

Carretera de La Coruña, km 10,700

28023 Madrid

B3c, B3f

Frankrike

LABERCA – ONIRIS

Atlanpôle – Site de la Chantrerie – BP 50707

44307 NANTES Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glukokortikoider), B3a (PCB), B3f

ANSES – Laboratoire de Fougères

La Haute Marche – Javené

BP 90203

35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (utom glukokortikoider), B3e

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort

23, avenue du Général de Gaulle

94706 Maisons-Alfort Cedex

B2c, B3a (utom PCB), B3b, B3c

SCL 35- Service commun des laboratoires de Rennes

26 r Antoine Joly

35000 RENNES

B3d

Kroatien

Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Alla grupper

Italien

Istituto Superiore di Sanità

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (utom dioxiner och PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ”G. Caporale”

Via Campo Boario

64100 TERAMO

B3a (PCB, dioxiner och DL-PCB)

Cypern

Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπουργείο Υγείας

Οδός Κίμωνος 44,

1451, Λευκωσία, Κύπρος

(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia)

Alla grupper (utom foder)

Αναλυτικά Εργαστήρια,

Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία

(Analytical Laboratories, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment Loukis Akritas Avenue, 1412, Nicosia)

Alla grupper (endast foder)

Lettland

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR”

Lejupes iela 3

Rīga, LV-1076

Alla grupper (utom B3e i vattenbruk)

Litauen

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J.Kairiūkščio 10,

LT-08409 Vilnius

Alla grupper

Luxemburg

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) – CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratoire National de Santé

Rue Louis Rech, 1

L-3555 DUDELANGE

B3c

Ungern

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

Mester u. 81.

Hungary

1095

Budapest 94

POB 1740

1465

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (endast dioxiner och PCB), B3c, B3d, B3e, B3f

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Budaörsi út 141–145

Hungary

1118

Budapest

B2c, B3a (utom dioxiner och PCB), B3b

Malta

Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.

Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja

Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima

Albertown, Marsa MRS1123

Malta

Alla grupper

Nederländerna

Wageningen UR

RIKILT Institute of food safety

Akkermaalsbos 2

Wageningen 6708WB

Alla grupper

Österrike

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Wien

Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Kontaminanten (THKS)

Spargelfeldstraße 191

1220 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (kortikoider, karbadox och olakindox)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck

Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik (PLMA)

Technikerstraße 70

6020 Innsbruck

B2c, B2f (amitraz), B3a (utom dioxiner och PCB), B3b, B3f (neonikotinoider)

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien

B3a (dioxiner och PCB)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Geschäftsfeld Ernährungssicherheit

Institut für Tierernährung und Futtermittel

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3c

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Linz

Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3d

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien

Henneberggasse 3

1030 Wien

B3e

Polen

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy

Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Alla grupper

Portugal

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV)

Quinta do Marquês, Av. da Republica

2780-157 Oeiras

Alla grupper (utom B3a dioxiner, B3c vattenbruk och B3d mykotoxiner i mjölk)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6

1495-006 Algés

B3c (vattenbruk)

ASAE – Laboratório de Físico – Química (LFQ)

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 22, Edifício F – 1.o andar

1649-038 Lisboa

B3a (dioxiner), B3d mykotoxiner i mjölk

Rumänien

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health

Str. Campul Mosilor nr. 5, sect. 2,

021201 Bucuresti

A1, A4, A6 (nitromidazoler, nitrofuraner), B1 (antibiotika), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (bekämpningsmedel av organiska klorföreningar och NDL-PCB), B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4,

300858 Timisoara

A2, A5, B2d

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Sos. Mangaliei nr. 78,

900111 Constanta

A3, A6 (kloramfenikol)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Piata Marasti nr.1,

400609 Cluj-Napoca

A6 (dapson), B1 (sulfonamider)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3,

032125 Bucuresti

B3a (dioxiner)

Slovenien

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (utom kloramfenikol i urin och kloroform i urin), B1, B2a (avermektiner), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (utom kvicksilver i vattenbruk), B3d, B3e

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska 1

SI-2000 Maribor

A2, A6 (kloramfenikol i urin och kloroform i urin), B2a (bensimidazoler), B2c, B3a, B3b, B3c (kvicksilver i vattenbruk)

Slovakien

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Botanická 15

Bratislava 842 13

A1, A3, A4, A5, A6 (nitromidazoler), B2c, B2e, B3a, B3b

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Košice

Hlinkova 1B

Košice 040 01

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Jánoškova 1611/58

Dolný Kubín 026 01

A6 (kloramfenikol, nitrofuraner), B1, B2f, B3e

Finland

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki

Alla grupper

Sverige

Livsmedelsverket

Box 622

SE-751 26 Uppsala

Alla grupper

Förenade kungariket

Agri-Food & Biosciences Institute

Veterinary Science Division

Stoney Road

Stormont

Belfast BT4 3SD

Northern Ireland

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuraner utom i honung, nitromidazoler), B2b (nicarbazin), B2f

Fera Science Ltd

(FERA)

Sand Hutton

York

YO41 1LZ

A6 (kloramfenikol, nitrofuraner i honung, dapson). B1, B2a, B2b (jonoforer)

LGC Ltd

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 OLY

A6 (klorpromazin), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e”


11.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 216/23


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2016/1366

av den 10 augusti 2016

som bekräftar Estlands deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 328.1 och 331.1,

med beaktande av rådets beslut 2010/405/EU av den 12 juli 2010 om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (1),

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (2),

med beaktande av Estlands anmälan om sin avsikt att delta i det fördjupade samarbetet om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 juli 2010 beslutade rådet att godkänna ett utökat samarbete mellan Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad.

(2)

Den 20 december 2010 antog rådet förordning (EU) nr 1259/2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad.

(3)

Den 21 november 2012 antog kommissionens beslut 2012/714/EU som bekräftar Litauens deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (3).

(4)

Den 27 januari 2014 antog kommissionen beslut 2014/39/EU som bekräftar Greklands deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (4).

(5)

Estland har anmält sin avsikt att delta i det fördjupade samarbetet om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad genom en skrivelse av den 13 april 2016, som kommissionen registrerade som mottagen den 18 april 2016.

(6)

Kommissionen noterar att varken beslut 2010/405/EU eller förordning (EU) nr 1259/2010 fastställer några särskilda villkor för deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad och att Estlands deltagande bör öka fördelarna med detta fördjupade samarbete.

(7)

Estlands deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad bör därför bekräftas.

(8)

Kommissionen bör anta de övergångsbestämmelser som är nödvändiga för Estland när det gäller tillämpningen av förordning (EU) nr 1259/2010.

(9)

Förordning (EU) nr 1259/2010 bör träda i kraft i Estland dagen efter det att detta beslut har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Estlands deltagande i ett fördjupat samarbete

1.   Estlands deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad som bemyndigats genom beslut 2010/405/EU bekräftas.

2.   Förordning (EU) nr 1259/2010 ska tillämpas på Estland i enlighet med detta beslut.

Artikel 2

Information från Estland

Senast den 11 maj 2017 ska Estland till kommissionen överlämna texten till sina eventuella nationella bestämmelser gällande

a)

formkraven för lagvalsavtal i enlighet med artikel 7.2–7.4 i förordning (EU) nr 1259/2010, och

b)

möjligheten att välja tillämplig lag i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 3

Övergångsbestämmelser för Estland

1.   Förordning (EU) nr 1259/2010 ska bara tillämpas i Estland vad gäller de rättsliga förfaranden som inletts och de avtal i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 1259/2010 som ingås från och med den 11 februari 2018.

Ett lagvalsavtal som har ingåtts före den 11 februari 2018 får också verkan i Estland, förutsatt att det uppfyller bestämmelserna i artiklarna 6 och 7 i förordning (EU) nr 1259/2010.

2.   Förordning (EU) nr 1259/2010 ska tillämpas i Estland utan att det påverkar det lagvalsavtal som ingåtts i enlighet med lagen i den deltagande medlemsstat där saken prövas före den 11 februari 2018.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning av förordning (EU) nr 1259/2010 i Estland

Förordning (EU) nr 1259/2010 ska träda i kraft i Estland dagen efter det att detta beslut har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Förordning (EU) nr 1259/2010 ska tillämpas på Estland från och med den 11 februari 2018.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 22.7.2010, s. 12.

(2)  EUT L 343, 29.12.2010, s. 10.

(3)  EUT L 323, 22.11.2012, s. 18.

(4)  EUT L 23, 28.1.2014, s. 41.


11.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 216/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1367

av den 10 augusti 2016

om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Polen

[delgivet med nr C(2016) 5278]

(Endast den polska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Afrikansk svinpest är en infektiös virussjukdom som drabbar populationer av tamsvin och viltlevande svin och kan ha allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom svinuppfödningen och leda till störningar i handeln inom unionen och exporten till tredjeländer.

(2)

Vid utbrott av afrikansk svinpest finns det en risk för att sjukdomsagenset kan spridas till andra anläggningar för svinhållning och till viltlevande svin. Till följd av detta kan sjukdomsagenset spridas från en medlemsstat till andra medlemsstater och till tredjeländer via handel med levande svin eller produkter från dem.

(3)

Genom rådets direktiv 2002/60/EG (3) införs minimiåtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest inom unionen. Enligt artikel 9 i direktiv 2002/60/EG ska det vid utbrott av denna sjukdom upprättas skydds- och övervakningszoner där de åtgärder som fastställs i artiklarna 10 och 11 i det direktivet ska tillämpas.

(4)

Polen har underrättat kommissionen om det aktuella läget i fråga om afrikansk svinpest inom dess territorium och har i enlighet med artikel 9 i direktiv 2002/60/EG upprättat skydds- och övervakningszoner där de åtgärder som avses i artiklarna 10 och 11 i det direktivet tillämpas.

(5)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med Polen redogöra för de skydds- och övervakningszoner som upprättats med avseende på afrikansk svinpest i denna medlemsstat.

(6)

De områden som fastställts som skydds- och övervakningszoner i Polen bör därför anges i bilagan till detta beslut.

(7)

Tillämpningen av åtgärderna bör begränsas så att det finns tillräckligt med tid för den epidemiologiska undersökningen och för en översyn av de åtgärder som vidtagits.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Polen ska se till att de skydds- och övervakningszoner som upprättas i enlighet med artikel 9 i direktiv 2002/60/EG omfattar åtminstone de områden som anges som skydds- och övervakningszoner i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 september 2016.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den 10 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27).


BILAGA

Polen

Områden som avses i artikel 1

Skyddszon

De yttre gränserna för denna skyddszon utgörs av följande:

a)

Österifrån: Från byn Sanie Dąbs norra gräns den södra delen av vägen från byn Sanie Dąb till byn Kołaki Koscielne där den skär floden Dąb, därefter i sydöstlig riktning längs floden Dąb, därefter längs gränsen till skogen till byn Tybory-Olszewos västra gräns, därefter längs vägen från byn Tybory-Olszewo till byn Tybory-Kamianka, därefter längs byn Tybory-Kamiankas västra gräns till vägen från byn Tybory-Kamianka till byn Jabłonka Kościelna, därefter söderut till vattendraget från Kamianka-dammen till floden Jabłonka, därefter till mynningen av vattendraget till floden Jabłonka, därefter i en rak linje söderut till korsningen mellan väg nr 66 och vägen från byn Jabłonka Kościelna till byn Miodusy-Litwa.

b)

Söderifrån: Väg nr 66 västerut till det ställe där den skär floden Jabłonka, därefter längs byn Faszczes södra gräns till floden Jabłonka, därefter västerut längs floden Jabłonka till byn Wdziękoń Pierwszys och byn Wdziękoń Drugis gräns, därefter i en rak linje norrut till väg nr 66, därefter västerut på väg nr 66 till det ställe där den skär vattendraget i höjd med byn Wdziękoń Pierwszy.

c)

Västerifrån: Norrut längs vattendraget till gränsen till skogen, längs Grabówka-reservatets östra gräns, därefter längs gränsen till skogen österut till vägen från byn Grabówka till byn Wróble-Arciszewo.

d)

Norrifrån: I en rak linje österut till floden Dąb söder om byn Czarnowo Dąb, därefter österut längs en rak linje till byn Sanie Dąbs norra gräns, till vägen från byn Sanie Dąb till byn Kołaki Koscielne.

Övervakningszon

De yttre gränserna för denna övervakningszon utgörs av följande:

a)

Österifrån: I en rak linje från gränsen för powiat wysokomazowiecki och powiat zambrowski, i höjd med byn Stare Niziołki, till det ställe där den skär floden Rokietnica mellan byarna Grodzkie Szczepanowięta och Nowe Grodzkie, därefter i en rak linje till byn Wnory Wiechy, därefter söderut längs vägen och österut längs gränsen för byarna Chojane Piecki, Kalinowo-Solki, Kalinowo Czosnowo och Buczyno Mikosy till byn Brzóski-Gromki, därefter i en rak linje söderut till floden Brok, till byn Brzóski-Falkis östra gräns, därefter i en rak linje till väg nr 66, till byn Włosty-Olszankas norra gräns, därefter söderut på väg nr 66 till gränsen till skogen.

b)

Söderifrån: I en rak linje i sydvästlig riktning längs byn Dąbrowa-Zabłotnes södra gräns, till byn Dąbrowa Wielkas södra gräns, därefter i en rak linje rakt västerut från söder om byn Krzeczkowo Mianowskie till regionen Podlaskies gräns i höjd med byn Zaręby-Choromany.

c)

Västerifrån: Längs regionen Podlaskies gräns till väg nr 63, därefter längs regionen Podlaskies gräns och byn Srebrny Boreks västra gräns till väg nr 8, längs byn Ostrożnes västra gräns, därefter norrut längs den västra gränsen för byarna Krajewo-Łętowo, Krajewo-Borowe och Krajewo-Ćwikły, därefter i en rak linje längs byn Zbrzeżnicas västra och norra gräns till väg nr 63, därefter norrut på väg nr 63 till i höjd med byn Polki-Teklin.

d)

Norrifrån: I en rak linje österut till gränsen mellan powiat zambrowski och powiat łomżyński, inklusive byn Polki-Teklin till en punkt i höjd med byn Kossaki-Nadbielne, därefter i en rak linje söder om byn Kossaki-Nadbielne och ovanför byn Kałęczyn-Walochy, därefter till korsningen mellan väg nr 679 och vägen från byn Rutki-Kossaki till byn Kalinówka-Basie, därefter längs byn Rutki-Kossakis södra gräns till korsning 11 mellan Listopada Street och väg nr S8, därefter i en linje ovanför byn Górskie-Ponikły Stok och den östra gränsen för byarna Modzele-Górki and Olszewo Przyborowo till gränsen mellan powiat zambrowski och powiat wysokomazowiecki till en punkt i höjd med byn Stare Niziołki.


Rättelser

11.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 216/29


Rättelse till rådets beslut (EU) 2016/1177 av den 12 juli 2016 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 195 av den 20 juli 2016 )

Publiceringen av rådets beslut (EU) 2016/1177 ska betraktas som ogiltig.