ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 208

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
2 augusti 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1313 av den 1 augusti 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet glyfosat ( 1 )

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1314 av den 1 augusti 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1315 av den 18 juli 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den associeringskommitté som inrättats genom Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller en tillfällig ändring av protokoll 3 till det avtalet om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete som en reaktion till förmån för de flyktingar som flyr undan konflikten i Syrien

6

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1316 av den 26 juli 2016 om ändring av beslut 2009/908/EU om fastställande av genomförandeåtgärder för Europeiska rådets beslut om utövande av rådets ordförandeskap och om ordförandeskapet för rådets förberedande organ

42

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1317 av den 28 juli 2016 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Konungariket Belgien

45

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2016/1318 av den 29 juli 2016 om riktlinjer för främjande av nära-nollenergibyggnader och bästa praxis för att se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader senast 2020

46

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2016/1319 av den 29 juli 2016 om ändring av rekommendation 2006/576/EG vad gäller deoxynivalenol, zearalenon och ochratoxin A i sällskapsdjursfoder ( 1 )

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

2.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1313

av den 1 augusti 2016

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet glyfosat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt det första alternativet i artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

Det verksamma ämnet infördes i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (2) genom kommissionens direktiv 2001/99/EG (3).

(2)

Verksamma ämnen som har införts i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4).

(3)

Godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat enligt bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 löper ut sex månader räknat från den dag då kommissionen tog emot yttrandet från Europeiska kemikaliemyndighetens kommitté för riskbedömning eller den 31 december 2017, beroende på vilket som infaller först.

(4)

Den 30 oktober 2015 (5) meddelade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) kommissionen sitt uttalande om den toxikologiska bedömningen av POEA (polyetoxilerad talg-amin) (CAS-nr 61791-26-2), ett ämne som ofta används som ett tillsatsämne i växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Den drog slutsatsen att en signifikant toxicitet av POEA kunde, jämfört med glyfosat, noteras på alla endpoints som undersöktes. Ytterligare farhågor lyftes fram vad gäller POEA:s potential att påverka människors hälsa negativt när ämnet används i växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Myndigheten ansåg också att de medicinska uppgifterna rörande människor i fråga om växtskyddsmedel som innehåller glyfosat troligtvis kunde förklaras med att toxiciteten till största delen orsakas av komponenten POEA i beredningen.

(5)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG (6) jämfört med artikel 55 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör medlemsstaterna främja att integrerat växtskydd och andra alternativa metoder eller tekniker utvecklas och införs för att minska beroendet av bekämpningsmedel. Eftersom växtskyddsmedel som innehåller glyfosat används i stor utsträckning utanför jordbruket bör medlemsstaterna se till att användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat minimeras eller förbjuds i områden såsom allmänna parker och trädgårdar, idrotts- och fritidsanläggningar, skolgårdar och lekplatser för barn samt i närheten av hälsovårdsanläggningar.

(6)

Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat används också före skörd. I vissa situationer är användningen före skörd för att hålla tillbaka eller förhindra oönskad tillväxt av ogräs förenlig med god jordbrukssed. Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat verkar emellertid också användas för att styra tidpunkten för skörden eller för att optimera tröskningen, men denna användning kan inte betraktas som god jordbrukssed. Den är därför eventuellt inte förenlig med bestämmelserna i artikel 55 i förordning (EG) nr 1107/2009. Medlemsstaterna bör därför vara särskilt uppmärksamma på att användningen före skörd är förenlig med god jordbrukssed när de godkänner växtskyddsmedel.

(7)

Kommissionen uppmanade sökandena att inkomma med synpunkter.

(8)

Mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön bör villkoren för användning av det verksamma ämnet ändras, särskilt genom att utesluta tillsatsämnet POEA (CAS-nr 61791-26-2) från användning i växtskyddsmedel som innehåller glyfosat.

(9)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör ändras i enlighet med detta.

(10)

I enlighet med artikel 27.2 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör en förteckning över tillsatsämnen som inte bör ingå i växtskyddsmedel upprättas. Kommissionen, myndigheten och medlemsstaterna har inlett sitt arbete med att upprätta förteckningen. Under arbetet kommer kommissionen att fästa särskild uppmärksamhet vid eventuella skadliga ämnen som används i växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Förteckningen över oacceptabla tillsatsämnen kommer att fastställas i en separat rättsakt, i enlighet med förfarandekraven i artikel 27.2 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I sjunde kolumnen ”Särskilda bestämmelser” ska texten på rad 25, glyfosat, i del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ersättas med följande:

”Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om glyfosat, särskilt tilläggen I och II, ändrade av ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 27 juni 2016. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

vara särskilt uppmärksamma på skyddet av grundvattnet vid känsliga förhållanden, i synnerhet när det gäller andra användningsområden än grödor,

vara särskilt uppmärksamma på riskerna från användning i de särskilda områden som anges i artikel 12 a i direktiv 2009/128/EG,

vara särskilt uppmärksamma på att användningen före skörd ska vara förenlig med god jordbrukssed.

Medlemsstaterna ska säkerställa att växtskyddsmedel som innehåller glyfosat inte innehåller tillsatsämnet POEA (CAS-nr 61791-26-2).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Kommissionens direktiv 2001/99/EG av den 20 november 2001 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, i syfte att införa glyfosat och tifensulfuronmetyl som verksamma ämnen (EGT L 304, 21.11.2001, s. 14).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  The EFSA Journal, vol. 13(2015):11, artikelnr 4303. Tillgängligt på: www.efsa.europa.eu

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71).


2.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1314

av den 1 augusti 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

166,9

ZZ

166,9

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

144,6

ZZ

144,6

0805 50 10

AR

187,3

CL

157,0

MA

157,0

TR

153,3

UY

171,3

ZA

165,3

ZZ

165,2

0806 10 10

BR

163,2

EG

214,9

MA

183,3

MX

378,3

US

233,8

ZZ

234,7

0808 10 80

AR

182,2

BR

108,4

CL

127,5

NZ

140,5

PE

106,8

US

177,7

UY

99,9

ZA

108,5

ZZ

131,4

0808 30 90

AR

207,1

CL

143,6

TR

164,7

ZA

127,9

ZZ

160,8

0809 29 00

TR

239,6

US

485,5

ZZ

362,6

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

2.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/6


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1315

av den 18 juli 2016

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den associeringskommitté som inrättats genom Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller en tillfällig ändring av protokoll 3 till det avtalet om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete som en reaktion till förmån för de flyktingar som flyr undan konflikten i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämfört med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet) trädde i kraft den 1 maj 2002. Genom artikel 89 i avtalet inrättades ett associeringsråd som ska undersöka betydelsefulla problem som uppkommer inom ramen för avtalet och alla andra bilaterala eller internationella frågor av gemensamt intresse.

(2)

Enligt artikel 92 i avtalet inrättades en associeringskommitté med ansvar för avtalets genomförande och till vilken associeringsrådet kan delegera alla eller delar av sina befogenheter.

(3)

Enligt artikel 94.1 i avtalet ska associeringskommittén ha befogenhet att fatta beslut i fråga om förvaltningen av avtalet liksom på områden på vilka rådet har delegerat sina befogenheter till den.

(4)

Enligt artikel 2 i rådets och kommissionens beslut 2002/357/EG, EKSG (2), ska den ståndpunkt som unionen ska inta i associeringskommittén fastställas av rådet på förslag av kommissionen.

(5)

Enligt artikel 39 i protokoll 3 till avtalet, i dess lydelse enligt beslut nr 1/2006 av associeringsrådet EU–Jordanien (3), får associeringskommittén besluta att ändra bestämmelserna i det protokollet.

(6)

Hashemitiska konungariket Jordanien (nedan kallat Jordanien) lade fram förslag till det internationella samfundet om en helhetsstrategi för ekonomisk hantering av den syriska flyktingkrisen.

(7)

Inom ramen för den internationella konferensen om stöd till Syrien och regionen, som hölls i London den 4 februari 2016, meddelade Jordanien sin avsikt att tillåta syriska flyktingar att delta i den formella arbetsmarknaden i Jordanien och angav ett antal åtgärder som man skulle vidta för detta ändamål, särskilt för att skapa omkring 200 000 arbetstillfällen för syriska flyktingar.

(8)

I samband med detta initiativ begärde Jordanien uttryckligen den 12 december 2015 att en tillfällig uppmjukning av ursprungsreglerna skulle ske inom ramen för avtalet i syfte att förbättra Jordaniens export till unionen och skapa ytterligare arbetstillfällen, i synnerhet för syriska flyktingar.

(9)

Som ett resultat av granskningen av Jordaniens begäran anser rådet, på unionens vägnar, att det är motiverat att godkänna ytterligare ursprungsregler som, enligt de villkor som anges i bilagan till utkastet till associeringskommitténs beslut som bifogas detta beslut (nedan kallat utkastet till associeringskommitténs beslut), särskilt vad gäller relevanta produkter, produktionsområden och skapandet av ytterligare arbetstillfällen för syriska flyktingar, bör göras tillgängliga som ett alternativ till dem som fastställs i bilaga II till protokoll 3 till avtalet för export från Jordanien och bör vara de som tillämpas av unionen för import från de minst utvecklade länderna inom ramen för det allmänna preferenssystemets ”Allt utom vapen”-initiativ.

(10)

Bilagan till utkastet till associeringskommitténs beslut bör tillämpas till och med den 31 december 2026, och en halvtidsöversyn bör genomföras så att parterna vid behov kan göra anpassningar genom ett beslut av associeringskommittén.

(11)

Att Jordanien uppnår sitt mål att skapa cirka 200 000 arbetstillfällen för syriska flyktingar skulle utgöra en viktig milstolpe för genomförandet av utkastet till associeringskommitténs beslut. När detta mål är uppnått kommer unionen och Jordanien i enlighet därmed att överväga att ytterligare förenkla villkoren för tillverkare i Jordanien att dra nytta av associeringskommitténs beslut.

(12)

Tillämpningen av bilagan till utkastet till associeringskommitténs beslut bör åtföljas av lämpliga övervaknings- och rapporteringskrav och det bör vara möjligt att tillfälligt upphäva tillämpningen av bilagan till associeringskommitténs beslut om villkoren för dess tillämpning inte längre är uppfyllda eller om villkoren för införande av skyddsåtgärder är uppfyllda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i associeringskommittén EU–Jordanien, som inrättats i enlighet med artikel 92 i avtalet, vad gäller en tillfällig ändring av protokoll 3 till det avtalet om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, ska grundas på det utkast till beslut av associeringskommittén som bifogas det här beslutet.

2.   Unionens företrädare i associeringskommittén får komma överens om mindre tekniska korrigeringar av utkastet till associeringskommitténs beslut utan att ett nytt rådsbeslut erfordras.

Artikel 2

Associeringskommitténs beslut ska efter antagandet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2016.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EGT L 129, 15.5.2002, s. 3.

(2)  Rådets och kommissionens beslut 2002/357/EG, EKSG av den 26 mars 2002 om ingående av ett Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (EGT L 129, 15.5.2002, s. 1).

(3)  Beslut nr 1/2006 av associeringsrådet EU–Jordanien av den 15 juni 2006 om ändring av protokoll 3 till Europa–Medelhavsavtalet, om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete (EUT L 209, 31.7.2006, s. 30).


UTKAST TILL

BESLUT nr [1]/2016 AV ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU–JORDANIEN

av den [x/x/] 2016

om ändring av bestämmelserna i protokoll 3 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller definitionen av begreppet ursprungsprodukter och förteckningen över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att vissa produktkategorier som tillverkas i särskilda utvecklingszoner och industriområden i Jordanien och som har samband med skapande av sysselsättning bland syriska flyktingar och jordaner, ska få ursprungsstatus

ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU–JORDANIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 94 i avtalet och artikel 39 i protokoll 3 till avtalet, och

av följande skäl:

(1)

Hashemitiska konungariket Jordanien (nedan kallat Jordanien) lade fram förslag till det internationella samfundet om en helhetsstrategi för ekonomisk hantering av den syriska flyktingkrisen och begärde den 12 december 2015 som en del av detta initiativ uttryckligen en uppmjukning av de ursprungsregler som tillämpas enligt avtalet i syfte att stärka Jordaniens export till unionen och skapa ytterligare möjligheter till sysselsättning, särskilt för syriska flyktingar och jordanier.

(2)

Inom ramen för den internationella konferensen om stöd till Syrien och regionen, som hölls i London den 4 februari 2016, förklarade Jordanien sin avsikt att främja deltagande av syriska flyktingar i den formella arbetsmarknaden i Jordanien och att i detta sammanhang skapa 50 000 arbetstillfällen för syriska flyktingar inom ett år efter konferensen och som ett övergripande mål att öka denna andel till omkring 200 000 arbetstillfällen under de kommande åren.

(3)

En tillfällig uppmjukning av de tillämpliga ursprungsreglerna skulle göra det möjligt för vissa varor som framställts i Jordanien att omfattas av mindre stränga ursprungsregler med sikte på fastställande av förmånsbehandling vid import till unionen än som annars hade varit fallet. Denna tillfälliga uppmjukning av de tillämpliga ursprungsreglerna skulle ingå i unionens stöd till Jordanien i samband med Syrienkrisen och med målet att minska de kostnader det innebär att ta emot ett stort antal syriska flyktingar.

(4)

Unionen anser att den begärda uppmjukningen av ursprungsreglerna skulle bidra till det övergripande målet att skapa omkring 200 000 arbetstillfällen för syriska flyktingar.

(5)

Uppmjukningen av ursprungsreglerna skulle omfattas av vissa villkor i syfte att säkerställa att vinsten går till de exportörer som bidrar till Jordaniens insatser för att anställa syriska flyktingar.

(6)

Bilagan till detta beslut omfattar varor som producerats i anläggningar i särskilda utvecklingszoner och industriområden i Jordanien och som bidrar till skapande av sysselsättning bland syriska flyktingar och den jordanska befolkningen.

(7)

Syftet med initiativet är att stimulera handel och investeringar i dessa utvecklingszoner och industriområden och därmed bidra till förbättrade ekonomiska möjlighet och sysselsättningsmöjligheter för syriska flyktingar och den jordanska befolkningen.

(8)

Bilaga II till protokoll 3 till avtalet bör därför kompletteras för att specificera en förteckning över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att sådana produkter ska få ursprungsstatus. Denna kompletterande förteckning över bearbetning eller behandling bör grundas på de ursprungsregler som tillämpas av unionen för import från de minst utvecklade länderna inom ramen för det allmänna preferenssystemets ”Allt utom vapen”-initiativ.

(9)

Det bör finnas en möjlighet att tillfälligt upphäva tillämpningen av bilagan till detta beslut om upprättandet av en kompletterande förteckning över bearbetning eller behandling i förhållande till en specifik produktionsanläggning, om de villkor som anges i artikel 1.1 i bilagan till detta beslut inte uppfylls vid denna anläggning.

(10)

Det bör också finnas en möjlighet att tillfälligt upphäva tillämpningen av bilagan till detta beslut med avseende på varje sådan produkt som avses i artikel 2 i bilagan, om den importeras i sådana ökade mängder och under sådana omständigheter att importen orsakar, eller hotar att orsaka, allvarlig skada för unionens tillverkare av liknande eller direkt konkurrerande produkter inom hela eller en del av unionens territorium eller allvarliga störningar inom någon sektor av unionens ekonomi i enlighet med artiklarna 24 och 26 i avtalet.

(11)

Detta beslut bör gälla under en begränsad period som är tillräckligt lång för att ge incitament till ytterligare investeringar och skapande av sysselsättning och bör därför upphöra att gälla den 31 december 2026. Unionen och Jordanien kommer att genomföra en halvtidsöversyn i enlighet med artikel 1.7 i bilagan till detta beslut, samt kommer eventuellt att ändra bilagan till detta beslut genom ett beslut av associeringskommittén på grundval av erfarenheterna från genomförandet av detta beslut.

(12)

Om Jordanien uppnår sitt mål som fastställdes inom ramen för den internationella konferensen den 4 februari 2016 att skapa omkring 200 000 arbetstillfällen för syriska flyktingar, skulle det utgöra ett viktigt steg i genomförandet av detta beslut, varvid unionen och Jordanien kommer överväga att ytterligare förenkla denna stödåtgärd. Detta skulle kräva en ändring av bilagan till detta beslut genom ett beslut av associeringskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till protokoll 3 till avtalet, som innehåller en förteckning över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus, ska ändras och kompletteras av bilaga II a till protokoll 3 till avtalet, som återfinns i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

I bilaga II a till protokoll 3 till avtalet, som återfinns i bilagan till detta beslut, anges villkoren för tillämpning och förteckningen över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att den produkt som tillverkas i specifika geografiska områden kopplade till ytterligare anställning av syriska flyktingar ska få ursprungsstatus.

Artikel 3

Bilagan ska utgöra en integrerad del av detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas av associeringskommittén.

Det ska tillämpas till och med den 31 december 2026.

Upprättat i [Amman][Bryssel] den [x/x/] 2016

För associeringskommittén EU-Jordanien


BILAGA

BILAGA II a

TILLÄGG TILL FÖRTECKNING ÖVER DEN BEARBETNING ELLER BEHANDLING AV ICKE-URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ URSPRUNGSSTATUS

Artikel 1

Gemensamma bestämmelser

1.   För de produkter som förtecknas i artikel 2 får följande regler även gälla i stället för reglerna i bilaga II till protokoll 3, under förutsättning att produkterna uppfyller följande villkor:

a)

Den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att sådana produkter ska få ursprungsstatus äger rum i anläggningar i någon av följande utvecklingszoner och industriområden: Alhussein Bin Abdullah II Industrial City – Alkarak, Aljeeza Industrial Area – Amman, Alqastal Industrial Area – Amman, Al Quwayrah Industrial Area- Aqaba, Al Tajamuat Industrial City- Sahab, Dulail Industrial City- Zarqa, El-Hashmieh Industrial Area- Zarqa, El-Ressaiefeh Industrial Areas- Zarqa, El-Sukhneh Industrial Area- Zarqa, Irbid Development Zone och Irbid Alhassan Industrial City, King Abdullah II Bin Alhussein City- Sahab, King Hussein Bin Talal Development Zone- Mafraq (inklusive Mafraq Industrial City), Ma'an Development Zone- Ma'an, Marka Industrial Area- Amman, Muwaqqar Industrial City- Amman, Wadi El-Eisheh Industrial Area- Zarqa, och

b)

den totala arbetsstyrkan vid varje produktionsanläggning som är belägen i dessa utvecklingszoner och industriområden där sådana produkter bearbetas eller behandlas rymmer en andel syriska flyktingar som motsvarar minst 15 % under det första och andra året efter ikraftträdandet av denna bilaga och minst 25 % från och med början av det tredje året efter ikraftträdandet av denna bilaga. Den relevanta andelen ska beräknas när som helst efter det att denna bilaga har trätt i kraft och därefter årligen varvid hänsyn ska tas till antalet syriska flyktingar som anställs i formella och anständiga arbeten och på heltidsbasis, och som har erhållit ett arbetstillstånd med en giltighetstid på minst tolv månader i enlighet med tillämplig lagstiftning i Jordanien.

2.   Jordaniens behöriga myndigheter ska kontrollera att de villkor som anges i punkt 1 uppfylls, bevilja en exportör av produkter som uppfyller dessa villkor ett tillståndsnummer och ska omedelbart återkalla detta tillståndsnummer om villkoren inte längre uppfylls.

3.   Ett ursprungsintyg som utfärdats enligt denna bilaga ska innehålla följande förklaring på engelska: Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan.

4.   När tullmyndigheterna i Jordanien i enlighet med artikel 33.5 i detta protokoll, i dess lydelse enligt beslut nr 1/2006 av associeringsrådet EU–Jordanien (1) meddelar resultaten av kontrollen till Europeiska kommissionen eller de tullmyndigheter i medlemsstaterna i Europeiska unionen (nedan kallade medlemsstaterna) som begärt kontrollen, ska de ange att de varor som förtecknas i artikel 2 uppfyller de villkor som anges i punkt 1.

5.   Om kontrollförfarandet eller andra tillgängliga uppgifter tyder på att villkoren i punkt 1 inte uppfylls, ska Jordanien på eget initiativ eller på begäran av Europeiska kommissionen eller tullmyndigheterna i medlemsstaterna göra lämpliga undersökningar eller se till att sådana undersökningar görs med vederbörlig skyndsamhet, så att sådana överträdelser avslöjas och förhindras. För detta ändamål får Europeiska kommissionen eller tullmyndigheterna i medlemsstaterna delta i undersökningarna.

6.   Varje år efter det att denna bilaga trätt i kraft ska Jordanien lämna en rapport till Europeiska kommissionen om tillämpningen och effekterna av denna bilaga, inklusive produktions- och exportstatistik på 8-siffrig nivå eller med så hög noggranhet som finns tillgänglig, och en lista över de företag som bedriver tillverkning i utvecklingszonerna och industriområdena med uppgift om andelen syriska flyktingarna som var och en anställde på årsbasis. Parterna ska gemensamt se över dessa rapporter och eventuella frågor som rör genomförandet och övervakningen av denna bilaga inom ramen för de befintliga organ som inrättats inom ramen för associeringsavtalet och i synnerhet i underkommittén för industri, handel och tjänster. Parterna ska också överväga möjligheten att involvera relevanta internationella organisationer i övervakningen såsom Internationella arbetsorganisationen och Världsbanken.

7.   Fyra år efter det att denna bilaga har trätt i kraft ska parterna göra en halvtidsöversyn för att avgöra om eventuella ändringar bör göras mot bakgrund av de lärdomar som dragits mot bakrund av genomförandet av denna bilaga och hur konflikten i Syrien utvecklas. På grundval av denna halvtidsöversyn får associeringskommittén överväga eventuella ändringar av denna bilaga.

8.   När Jordanien uppnår sitt mål att underlätta ett ökat deltagande av syriska flyktingar i den formella arbetsmarknaden genom att utfärda totalt cirka 200 000 arbetstillstånd till syriska flyktingar ska parterna överväga att ytterligare förenkla bestämmelserna i denna bilaga. Associeringskommittén får ändra denna bilaga för detta ändamål.

9.

a)

Unionen får hänskjuta ärendet till associeringskommittén om unionen anser att det inte finns tillräckliga bevis för att Jordanien eller en särskild produktionsanläggning uppfyller de villkor som anges i punkt 1. I hänskjutandet ska det fastställas huruvida underlåtenheten att iaktta de villkor som anges i punkt 1 hänför sig till Jordanien eller en särskild produktionsanläggning.

b)

Om associeringskommittén, inom 90 dagar efter det att ärendet har hänskjutits till denna, underlåter att ange att de villkor som anges i punkt 1 iakttas eller underlåter att ändra denna bilaga, ska tillämpningen av denna bilaga tillfälligt upphävas. Varaktigheten hos det tillfälliga upphävandet ska vara den som fastställs i unionens hänskjutande till associeringskommittén.

c)

Associeringskommittén får också besluta att förlänga den 90-dagarsperiod vid vars utgång det tillfälliga upphävandet ska få verkan om associeringsrådet har underlåtit att vidta någon av de åtgärder som beskrivs i led b inom den förlängda tidsperioden.

d)

Tillämpningen av denna bilaga får återupptas om associeringskommittén beslutar detta.

e)

I händelse av ett tillfälligt upphävande ska denna bilaga fortsätta att gälla för en period av 4 månader för varor som är under transitering eller i tillfällig lagring i tullager eller i frizoner i unionen, på dagen för det tillfälliga upphävandet av bilagan och för vilka ett ursprungsbevis har upprättats i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga före dagen för tillfälligt upphävande.

10.   Om importen av en produkt som förtecknas i artikel 2 som omfattas av denna bilaga ökar så mycket och sker under sådana förhållanden att den förorsakar eller riskerar att förorsaka allvarlig skada för unionens tillverkare av liknande eller direkt konkurrerande produkter inom hela eller en del av unionens territorium eller allvarliga störningar inom någon sektor av unionens ekonomi, i enlighet med artiklarna 24 och 26 i avtalet, får unionen hänskjuta ärendet till associeringskommittén. Om associeringskommittén inom 90 dagar efter det att ärendet har hänskjutits till denna, underlåter att anta ett beslut om att förhindra sådan allvarlig skada eller risk för allvarlig skada eller allvarliga störningar, eller om inte någon annan tillfredsställande lösning nås, ska tillämpningen av denna bilaga tillfälligt upphävas med avseende på den produkten fram till dess att associeringskommittén antar ett beslut i vilket det fastställs att störningarna har upphört eller till dess att en tillfredsställande lösning har nåtts av parterna och anmäls till associeringskommittén.

11.   Denna bilaga ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av det beslut av associeringkommittén till vilken den är knuten och till och med den 31 december 2026.

Artikel 2

Förteckning över produkter och erfordrad behandling och bearbetning

Förteckningen över de produkter som omfattas av denna bilaga och de bestämmelser om behandling och bearbetning som kan användas som alternativ till dem som förtecknas i bilaga II återges nedan.

Bilaga I till protokoll 3 till avtalet, som innehåller inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II till protokoll 3 till avtalet gäller i tillämpliga delar med avseende på förteckningen nedan, med förbehåll för följande ändringar:

 

I anmärkning 5.2 ska följande råvaror läggas till i andra stycket:

Glasfibrer.

Metallfibrer.

 

Anmärkning 7.3 ska ersättas med följande:

I fråga om tulltaxenumren ex 2707 och 2713 ska enkel behandling såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning, märkning, uppnående av ett visst svavelinnehåll genom blandning av produkter med olika svavelhalt eller någon kombination av dessa eller liknande behandlingar inte medföra ursprungsstatus.

ex kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2519

Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och magnesiumoxid, även rent, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

ex kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2707

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, framställda genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 °C (inklusive blandningar av bensin [petroleum spirit] och bensen), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer (3)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, slack wax, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer (3)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2811

Svaveltrioxid

Tillverkning utgående från svaveldioxid

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2840

Natriumperborat

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

2843

Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amalgamer av ädla metaller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer 2843

ex 2852

Kvicksilverföreningar av inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kvicksilverföreningar av nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Värdet av allt använt material enligt nr 2852 , 2932 , 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 29

Organiska kemikalier; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2905

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta HS-nummer och av etanol; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer 2905 . Metallalkoholater enligt detta nummer får dock användas, om deras totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); Glycerol

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten Material enligt samma undernummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Värdet av allt använt material enligt nr 2915 och 2916 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2932

Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

 

Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Värdet av allt använt material enligt nr 2932 , 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 31

Gödselmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3301

Eteriska oljor (även avterpeniserade), inbegripet concretes och absolutes; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även material ur en annan ”grupp” (4) enligt detta nummer. Material enligt samma grupp som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, så kallad dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer

Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna ur bituminösa mineraler, slack wax eller scale wax

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Kapitel 35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 38

Diverse kemiska produkter med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3803

Raffinerad tallolja

Raffinering av rå tallolja

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3805

Sulfatterpentin, renad

Rening genom destillation eller raffinering av rå sulfatterpentin

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

3806 30

Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

Tillverkning utgående från hartssyror

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3807

Trätjära (vegetabiliskt beck)

Destillation av trätjära

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

3809 10

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer 3823

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

3824 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt undernummer 2905 44

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten och material enligt undernummer 2905 44 . Material enligt samma undernummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 39

Plast och plastvaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten.

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3907

Sampolymerer, framställda från polykarbonater samt av akrylnitril, butadien och styren (ABS)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik (5)

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

 

Polyester

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

tillverkning utgående från polykarbonat av tetrabrombifenol A

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3920

Duk eller film av jonomer

Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten och metakrylsyra delvis neutraliserad med metalljoner, huvudsakligen zink och natrium

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3921

Metallbelagda folier av plastmaterial

Tillverkning utgående från högtransparenta folier av polyester med en tjocklek på mindre än 23 my (6)

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 40

Gummi och gummivaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi:

 

 

Regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nummer 4011 och 4012

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

4101 –4103

Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade; oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 c inte omfattas av anmärkning 1 c till kapitel 41; andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som inte omfattas av anmärkning 1 b eller 1 c till kapitel 41.

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

4104 –4106

Hudar och skinn, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda

Återgarvning av garvade eller förgarvade hudar och skinn enligt undernummer 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 eller 4106 91 ,

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

4107 , 4112 och 4113

Läder, vidare berett efter garvning eller crustning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt undernumren 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 och 4106 92 får dock bara användas om återgarvning görs av torra hudar och skinn som är garvade eller som crust

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

4301

Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än oberedda hudar och skinn enligt nr 4101 , 4102 eller 4103

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex 4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade

 

 

Tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning, förutom tillskärning och hopfogning av lösa garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn

 

Andra

Tillverkning från lösa, garvade eller på annat sätt bearbetade pälsskinn

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från lösa garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn enligt nr 4302

ex kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Hyvling, slipning eller längdskarvning

ex 4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke) och skivor för plywood, med en tjocklek av högst 6 mm, kantskarvade, och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Kantskarvning, hyvling, slipning eller längdskarvning

ex 4410 –ex 4413

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor

Profilering av virke

ex 4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor i icke avpassade dimensioner

ex 4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten av trä

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Cellplattor och vissa takspån (shingles och shakes) får dock användas

 

Profilerat virke

Profilering av virke

ex 4421

Ämnen till tändstickor; träpligg till skodon

Tillverkning utgående från virke enligt vilket nummer som helst, utom trätråd enligt nr 4409

ex kapitel 51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5106 –5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning (7)

5111 –5113

Vävnader av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel:

Vävning (7)

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 52

Bomull; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5204 –5207

Garn och sytråd av bomull

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning (7)

5208 –5212

Vävnader av bomull:

Vävning (7)

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5306 –5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning (7)

5309 –5311

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn

Vävning (7)

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5401 –5406

Garn, monofilamentgarn och sytråd av konstfilament

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer (7)

5407 och 5408

Vävnader av garn av konstfilament

Vävning (7)

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5501 –5507

Konststapelfibrer

Sprutning av konstfibrer

5508 –5511

Sytråd och annat garn avkonststapelfibrer

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning (7)

5512 –5516

Vävnader av konststapelfibrer:

Vävning (7)

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av följande:

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer

eller

stoftning åtföljd av färgning eller tryckning (7)

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

 

Nålfilt

Sprutning av konstfibrer åtföljd av framställning av textilvaror.

Emellertid får

garn av polypropenfilament enligt nr 5402 ,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506 , eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501 ,

användas, om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex,

och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

enbart framställning av textilvaror, om filten har tillverkats av naturfibrer (7)

 

Andra

Sprutning av konstfibrer åtföljd av framställning av textilvaror.

eller

enbart framställning av textilvaror, när det gäller annan filt som har tillverkats av naturfibrer (7)

5603

Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

Varje typ av bondning inbegripet nålfiltning

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

 

 

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna

 

Andra

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer (7)

5605

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer (7)

5606

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer

eller

spinning åtföljd av stoftning,

eller

stoftning åtföljd av färgning (7)

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning,

eller

tillverkning utgående från garn av kokosfibrer, garn av sisal eller garn av jute,

eller

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning,

eller

tuftning åtföljd av färgning eller av tryckning

Sprutning av konstfibrer, åtföljd av bondningsmetoder inbegripet nålfiltning (7)

Emellertid får

garn av polypropenfilament enligt nr 5402 ,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506 , eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501 ,

får användas om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex, och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Vävnader av jute får dock användas som bas

ex kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av följande:

Vävning (7)

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5805

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

Vävning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning

eller

Stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:

 

 

Innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial

Vävning

 

Andra

Sprutning av konstfibrer åtföljd av vävning

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt HS-nummer 5902

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5904

Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning (7)

5905

Textiltapeter

 

 

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller andra material

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

 

Andra

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning,

eller

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (7):

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902 :

 

 

Dukvaror av trikå

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform),

eller

stickning åtföljd av färgning eller av överdragning,

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning (7)

 

Andra vävnader gjorda av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial

Sprutning av konstfibrer åtföljd av vävning

 

Andra

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av vävning

5907

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

Vävning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning

eller

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning,

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5908

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade

 

 

Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5909 –5911

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för tekniskt bruk:

 

 

Polerskivor eller ringar, andra än av filt enligt nr 5911

Vävning

 

Vävnader, även filtade, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller för annat tekniskt bruk, även impregnerade eller belagda, tubformade eller ändlösa, med ett eller flera varp- och/eller väftsystem, eller flatvävda med flera varp- och/eller väftsystem enligt nr 5911

Vävning (7)

 

Andra

Sprutning av konstfilamentgarn eller spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer, åtföljd av vävning (7)

eller

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform),

eller

stickning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning,

eller

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning,

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning

eller

snoddning eller texturering åtföljd av stickning, om värdet av använda icke-snodda/icke-texturerade garner inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

 

 

Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Tillverkning utgående från vävnad

 

Andra

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform),

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform) (7)

ex kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från vävnad

6213 och 6214

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.:

 

 

Broderade

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (8)

eller

konfektion föregången av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (7)  (8)

 

Andra

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

Konfektionering följd av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (7)  (8)

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212 :

 

 

Broderade

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (8)

 

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

överdragning, om värdet av den använda icke-överdragna textilvävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, åtföljd av konfektion (inklusive skärning) (8)

 

Tillskurna mellanlägg till kragar och manschetter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

6301 –6304

Res- och sängfiltar, sänglinne etc.; gardiner etc.; andra inredningsartiklar:

 

 

Av filt eller av bondad duk

Varje typ av bondning inbegripet nålfiltning, åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

 

Andra

 

 

– –

Broderade

Vävning eller stickning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (8)  (9)

 

– –

Andra

Vävning eller stickning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Vävning eller stickning och konfektion (inklusive skärning) (7)

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar:

 

 

Av bondad duk

Varje typ av bondning inbegripet nålfiltning, åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

 

Andra

Andra förmånsländer Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning) (7)  (8)

eller

överdragning, om värdet av den använda icke-överdragna textilvävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

6308

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

Varje enskild vara i satsen måste uppfylla den regel som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå om deras sammanlagda värde inte överstiger 25 % av satsens pris fritt fabrik

ex kapitel 64

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan enligt nummer 6406

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor); lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 6803

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer

ex 6812

Varor av asbest eller av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex 6814

Varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, på underlag av papper, papp eller annat material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer (även agglomererad eller rekonstruerad glimmer)

Kapitel 69

Keramiska produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 70

Glas och glasvaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

7006

Glas enligt nr 7003 , 7004 eller 7005 , böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat,

 

 

Glasplattor (substrat), täckta med ett dielektriskt metallskikt, utgörande halvledare enligt SEMII:s standard (10)

Tillverkning utgående från icke-täckta glasplattor (substrat) enligt nr 7006

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

slipning av glasvaror, förutsatt att det totala värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018 )

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

slipning av glasvaror, förutsatt att det totala värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Dekorering för hand (utom serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, om det totala värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 7019

Varor (andra än garn) av glasfibrer

Tillverkning utgående från

förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även huggna, eller garn, utan färg, eller

glasull

ex kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

7106 , 7108 och 7110

Ädla metaller:

 

 

I obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 7106 , 7108 och 7110 ,

eller

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nr 7106 , 7108 eller 7110 ,

eller

sammansmältning och/eller legering av ädla metaller enligt nr 7106 , 7108 eller 7110 , med varandra eller med oädla metaller

 

I form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

ex 7107 , ex 7109 och ex 7111

Metall med plätering av ädel metall, i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metaller, obearbetad

7115

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7117

Oäkta smycken

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

tillverkning utgående från delar av oädel metall, som inte är förgyllda, försilvrade eller patinerade, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens prisfritt fabrik

ex kapitel 73

Varor av järn eller stål; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex 7301

Spont

Tillverkning utgående från material enligt nr 7207

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

7304 , 7305 och 7306

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt HS-nummer 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 eller 7224

ex 7307

Rördelar av rostfritt stål

Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen, vars totala värde inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406 ) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Profiler framställda genom svetsning enligt nr 7301 får dock inte användas

ex 7315

Snökedjor o.d.

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 7315 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 74

Koppar och varor av koppar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7601

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

7607

Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten och enligt nr 7606

ex kapitel 78

Bly och varor av bly; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7801

Bly i obearbetad form:

 

 

Raffinerat bly

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Avfall och skrot enligt nr 7802 får dock inte användas

Kapitel 80

Tenn och varor av tenn

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8206

Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202 –8205 , i detaljhandelsförpackningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 8202 –8205 . Verktyg enligt nr 8202 -8205 får dock ingå i satsen, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

8211

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt nr 8208 , samt blad till sådana knivar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Knivblad och knivskaft av oädel metall får dock användas

8214

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

8215

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

ex kapitel 83

Diverse varor av oädel metall; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8302

Andra beslag och liknande artiklar lämpliga för byggnader samt automatiska dörrstängare

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Annat material enligt nr 8302 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8306

Statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall;

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Annat material enligt nr 8306 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8401

Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; maskiner och apparater för isotopseparation

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8427

Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar, med lyft- eller annan hanteringsutrutsning:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8482

Kullager och rullager

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8501 , 8502

Elektriska motorer och generatorer; elektriska generatoraggregat och roterande omformare

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8503 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8513

Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer), andra än sådana som omfattas av nr 8512

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8519

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8522 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8521

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8522 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8523

Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, även inspelade, inbegripet matriser och förlagor (masters) för framställning av skivor med undantag av produkter enligt kapitel 37

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8525

Apparater för sändning av rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror, digitala kameror och videokameror

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8529 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8526

Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8529 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8529 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8528

Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8529 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8535 –8537

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar; kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer; tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8538 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8540 11 och 8540 12

Bildrör för televisionsmottagare, inbegripet sådana för videomonitorer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8542 31 –ex 8542 33 och ex 8542 39

Integrerade monolitkretsar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

diffusion, varvid integrerade kretsar framställs på ett halvledarsubstrat genom selektiv tillsats av lämpliga dopämnen, även om montering eller provning äger rum i ett land som inte är part

8544

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8545

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8546

Elektriska isolatorer, oavsett material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8547

Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 8546 ) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8548

Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 87

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9002

Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9033

Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kapitel 90

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 91

Ur och delar till ur

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 94

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 9506

Golfklubbor och delar till golfklubbor

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Grovt tillformade ämnen till golfklubbhuvuden får dock användas

ex kapitel 96

Diverse artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9601 och 9602

Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material (inbegripet varor erhållna genom gjutning)

Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material; varor gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin enligt nr 3503 ) samt varor av icke härdat gelatin

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

9603

Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska mattsopare utan motor samt moppar och dammvippor; Bindlar för borsttillverkning avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9605

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder

Varje enskild vara i satsen måste uppfylla den regel som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå om deras sammanlagda värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

9606

Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9608

Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; reservoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 9609

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor enligt samma nummer som produkten får dock användas

9612

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner; Färgdynor, även sådana som inte är indränkta med färg, med eller utan ask

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9613 20

Ficktändare för gas, påfyllningsbara

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 9613 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9614

Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst


(1)  Beslut nr 1/2006 av associeringsrådet EU–Jordanien av den 15 juni 2006 om ändring av protokoll 3 till Europa–Medelhavsavtalet, om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete (EUT L 209, 31.7.2006, s. 30).

(2)  För särskilda villkor rörande ”särskilda processer”, se inledande anmärkningar 7.1 och 7.3.

(3)  För särskilda villkor rörande ”särskilda processer”, se inledande anmärkning 7.2.

(4)  Med ”grupp” avses en del av varubeskrivningen för ett nummer som är skild från resten genom ett semikolon.

(5)  För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt nr 3901–3906 och enligt nr 3907–3911 gäller denna inskränkning endast produktens viktmässigt dominerande materialgrupp.

(6)  Folier för vilka den optiska störningen är mindre än 2 %, mätt enligt ASTM-D 1003-16 (störningsfaktor) med Gardners nefelometri, anses som högtransparenta.

(7)  För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

(8)  Se inledande anmärkning 6.

(9)  För trikåartiklar, ej elastiska eller gummerade, som framställts genom att dukvara av trikå (tillskuren eller direkt stickad till passform), sytts ihop eller hopfogats, se inledande anmärkning 6.

(10)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.


2.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/42


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1316

av den 26 juli 2016

om ändring av beslut 2009/908/EU om fastställande av genomförandeåtgärder för Europeiska rådets beslut om utövande av rådets ordförandeskap och om ordförandeskapet för rådets förberedande organ

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europeiska rådets beslut 2009/881/EU av den 1 december 2009 om utövande av rådets ordförandeskap (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2009/908/EU (2) fastställde rådet den turordning i vilken Europeiska unionens medlemsstater skulle utöva ordförandeskapet i rådet från och med den 1 januari 2007 till och med den 30 juni 2020 samt indelningen av ordförandeskapen i turordningsgrupper om tre medlemsstater.

(2)

Den 1 juli 2013 utvidgades Europeiska unionen med den nya medlemsstaten Kroatien.

(3)

Trots att någon anmälan enligt artikel 50 i EU-fördraget än så länge inte har mottagits från regeringen har en medlemsstat offentligt tillkännagett att den kommer att utträda ur unionen. Turordningen för ordförandeskapen i rådet bör ändras för att ta hänsyn till denna omständighet, utan att det påverkar denna medlemsstats rättigheter och skyldigheter.

(4)

Rådet bör fastställa turordningen för utövande av ordförandeskapet i rådet under den närmaste framtiden. Denna turordning bör fastställas i enlighet med kriterierna i fördragen och i Europeiska rådets beslut 2009/881/EU. Beslut 2009/908/EU bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets beslut 2009/908/EU av den 1 december 2009 om fastställande av genomförandeåtgärder för Europeiska rådets beslut om utövande av rådets ordförandeskap och om ordförandeskapet för rådets förberedande organ ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Den turordning i vilken medlemsstaterna ska utöva ordförandeskapet i rådet från och med den 1 juli 2017 till och med den 31 december 2030, samt indelningen av ordförandeskapen i turordningsgrupper om tre medlemsstater, anges i bilaga I till detta beslut.”

2.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Rådet ska före den 31 december 2029 fastställa den turordning i vilken medlemsstaterna kommer att utöva ordförandeskapet i rådet från och med den 1 januari 2031.”

3.

Texten i bilaga I till rådets beslut 2009/908/EU ska ersättas av texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 juli 2017.

Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2016.

På rådets vägnar

M. LAJČÁK

Ordförande


(1)  EUT L 315, 2.12.2009, s. 50.

(2)  Rådets beslut 2009/908/EU av den 1 december 2009 om fastställande av genomförandeåtgärder för Europeiska rådets beslut om utövande av rådets ordförandeskap och om ordförandeskapet för rådets förberedande organ (EUT L 322, 9.12.2009, s. 28).


BILAGA

”BILAGA I

Utkast till tabell över ordförandeskapen i rådet  (*)

Nederländerna (**)

januari–juni

2016

Slovakien (**)

juli–december

2016

Malta (**)

januari–juni

2017

Estland

juli–december

2017

Bulgarien

januari–juni

2018

Österrike

juli–december

2018

Rumänien

januari–juni

2019

Finland

juli–december

2019

Kroatien

januari–juni

2020

Tyskland

juli–december

2020

Portugal

januari–juni

2021

Slovenien

juli–december

2021

Frankrike

januari–juni

2022

Tjeckien

juli–december

2022

Sverige

januari–juni

2023

Spanien

juli–december

2023

Belgien

januari–juni

2024

Ungern

juli–december

2024

Polen

januari–juni

2025

Danmark

juli–december

2025

Cypern

januari–juni

2026

Irland

juli–december

2026

Litauen

januari–juni

2027

Grekland

juli–december

2027

Italien

januari–juni

2028

Lettland

juli–december

2028

Luxemburg

januari–juni

2029

Nederländerna

juli–december

2029

Slovakien

januari–juni

2030

Malta

juli–december

2030


(*)  Utan att det påverkar Förenade kungarikets rättigheter och skyldigheter som medlemsstat.

(**)  Den nuvarande ordförandeskapstrion har införts i denna bilaga i informationssyfte.”


2.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/45


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1317

av den 28 juli 2016

om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Konungariket Belgien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den belgiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020.

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att det mandat på grundval av vilket Hicham IMANE (Député wallon) föreslogs har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till ledamot i Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020,

Hicham IMANE, Conseiller communal de la Ville de Charleroi (ändrat mandat).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 28 juli 2016.

På rådets vägnar

M. LAJČÁK

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/994 av den 23 juni 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 70).


REKOMMENDATIONER

2.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/46


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2016/1318

av den 29 juli 2016

om riktlinjer för främjande av nära-nollenergibyggnader och bästa praxis för att se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader senast 2020

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

(1)

Byggnader utgör en viktig del av EU:s energieffektivitetspolitik, eftersom de står för nästan 40 % (1) av slutlig energianvändning.

(2)

Byggsektorns betydelse för förbättrad energieffektivitet framhävdes i Europeiska kommissionens meddelande om energieffektivitet, om hur energieffektivitet kan trygga energiförsörjningen och om 2030-ramen för klimat- och energipolitiken (2) och i kommissionens meddelande En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik  (3).

(3)

Fullständigt genomförande och verkställande av befintlig energilagstiftning betraktas som den första prioriteringen vid upprättandet av energiunionen.

(4)

Direktivet om byggnaders energiprestanda är det huvudsakliga rättsliga instrumentet gällande byggnaders energieffektivitet med avseende på energieffektivitetsmålen för 2020.

(5)

Artikel 9 i direktivet fastställer som ett specifikt mål att alla nya byggnader senast i slutet av 2020 ska ha nära-nollenergibehov eller mycket låga energibehov. Nära-nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor.

(6)

Nationell lagstiftning som införlivar kraven i artikel 9.1 krävs för att garantera att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader senast den 31 december 2020. Samma nära-nollenergimål gäller även nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter, men med den kortare tidsfristen 31 december 2018. Detta bör skapa en transparent nationell rättslig ram för ekonomiska aktörer gällande byggnaders energiprestanda vid slutet av 2020.

(7)

Parallellt med kraven för nya byggnader kräver direktivet att medlemsstaterna inför stödstrategier för att stimulera renovering av det befintliga byggnadsbeståndet till nära-nollenerginivåer.

(8)

Kommissionen har lagt fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas framsteg mot nära-nollenergibyggnader (4). Ytterligare information har insamlats från medlemsstaterna som en del av deras rapporteringsskyldighet i frågan.

(9)

Medlemsstaternas framsteg har långsamt förbättrats men bör påskyndas. Även om allt fler åtgärder har vidtagits på nationell nivå för att stödja ökningen av nära-nollenergibyggnader bör medlemsstaterna intensifiera sina insatser för att se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader inom de tidsfrister som anges i direktivet.

(10)

Direktivet om byggnaders energiprestanda genomgår för närvarande en översyn. Principer för nära-nollenergibyggnader är en av grundpelarna i det gällande direktivet och ska vara normen för nya byggnader senast 2020. Översynen syftar till att utvärdera om ytterligare åtgärder krävs för 2030. Utvecklingen av nya politiska åtgärder och strategier ska vila på fasta grundvalar. Det är mycket viktigt att kraven på nära-nollenergibyggnader för 2020 genomförs till fullo.

(11)

Detta understöds ytterligare av artikel 9.4 i direktivet, som föreskriver att kommissionen får utfärda en rekommendation om nära-nollenergibyggnader till medlemsstaterna.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.

Medlemsstaterna bör följa de riktlinjer som fastställs i bilagan till denna rekommendation. Efterlevnad av riktlinjerna kommer att bidra till att säkerställa att alla nya byggnader senast den 31 december 2020 är nära-nollenergibyggnader, och kommer att underlätta för medlemsstaterna att ta fram nationella planer för att öka antalet nära-nollenergibyggnader.

2.

Denna rekommendation ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Miguel ARIAS CAÑETE

Ledamot av kommissionen


(1)  Se Energy, transport and environment indicators, 2012 års upplaga, Europeiska kommissionen. Vid denna uppskattning har hushållens och tjänstesektorernas slutliga energianvändning slagits samman. Detta innefattar exempelvis energianvändning för apparater, men utesluter energianvändning i industribyggnader.

(2)  SWD(2014) 255 final.

(3)  Paketet för energiunionen, COM(2015) 80 final.

(4)  COM(2013) 483 final/2.


BILAGA

1.   INLEDNING

Nya byggnader förbrukar i dag bara hälften så mycket energi som typiska byggnader från 1980-talet efter att krav på energieffektivitet införts i nationella byggnormer.

Direktivet om byggnaders energiprestanda (nedan kallat energiprestandadirektivet) kräver att medlemsstaterna fastställer minimikrav avseende energiprestanda för nya byggnader och befintliga byggnader som genomgår större renoveringar. Utöver dessa minimikrav fastställs i energiprestandadirektivet ett tydligt krav på att alla nya byggnader senast i slutet av årtiondet ska ha nära-nollenergibehov eller mycket låga energibehov och uppfylla definitionen av nära-nollenergibyggnad (även kallad NNE-byggnad). Det befintliga byggnadsbeståndet är dock gammalt och ineffektivt och renoveras i långsam takt. I enlighet med energiprestandadirektivet bör även det befintliga byggnadsbeståndet gradvis uppgraderas till motsvarande standard.

Ett fullständigt införande och genomförande av befintlig energilagstiftning framhålls som den viktigaste förutsättningen för införandet av energiunionen (1). Två av de viktigaste kraven i den befintliga rättsliga ramen är att säkerställa att alla nya byggnader är NNE-byggnader senast den 31 december 2020 (två år tidigare för offentliga byggnader) och att främja omvandlingen av det befintliga byggnadsbeståndet till NNE-standard.

2.   BAKGRUND: ENERGIPRESTANDADIREKTIVETS BESTÄMMELSER OM NÄRA-NOLLENERGIBYGGNADER

2.1   Konceptet nära-nollenergibyggnad

Enligt artikel 2.2 i energiprestandadirektivet avses med en nära-nollenergibyggnad ”en byggnad som har mycket hög energiprestanda, som bestäms i enlighet med bilaga I. Nära nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten”.

Första delen av definitionen fastställer energiprestanda som den avgörande faktorn som gör en byggnad till en NNE-byggnad. Denna energiprestanda måste vara mycket hög och bestämmas i enlighet med bilaga I i energiprestandadirektivet. Den andra delen av definitionen ger riktlinjer om hur denna mycket höga prestanda kan uppnås genom att den resulterande låga mängden energi i mycket hög grad tillförs i form av energi från förnybara energikällor.

Konceptet NNE-byggnad bygger på att åtgärder för förnybar energi och energieffektivisering kompletterar varandra. När förnybar energi integreras i byggnader minskar nettobeloppet av levererad energi. I många fall räcker det inte med förnybar energi på plats för att minska energibehovet till nära noll utan ytterligare energieffektivitetsåtgärder eller en betydande minskning av primärenergifaktorer för externa förnybara energikällor. Högre och striktare krav på högeffektiva NNE-byggnader kommer därför också att driva på en ökad användning av byggnadsintegrerade förnybara energikällor och bör resultera i anpassning av primärenergifaktorer för externa energibärare, med beaktande av deras innehåll av förnybar energi.

Medan energiprestandadirektivet ger en ramdefinition av NNE-byggnader ansvarar medlemsstaterna för dess närmare tillämpning i praktiken (vad är exempelvis ”mycket hög energiprestanda” och vad är den rekommenderade betydande tillförseln av ”energi från förnybara energikällor”) då de införlivar artikel 9 i energiprestandadirektivet i den nationella lagstiftningen.

2.1.1   Vad är energiprestandan för en NNE-byggnad?

En byggnads energiprestanda definieras (2) som ”den beräknade eller uppmätta energimängd som behövs för att uppfylla det energibehov som är knutet till normalt bruk av byggnaden, vilket bland annat inbegriper energi som används för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning”. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012 (3) och de bifogade riktlinjerna (4) ger vägledning om hur en byggnads energiprestanda kan beräknas (5).

Enligt punkt 3 i bilaga I till förordningen ska energiprestandan beräknas genom att man först beräknar det slutliga energibehovet  (6) för uppvärmning och kylning och till slut beräknar nettobeloppet av primärenergi. Beräkningen görs i riktning från byggnadens behov till källan (dvs. till primärenergin).

Enligt energiprestandadirektivet får medlemsstaterna använda egna nationella primärenergifaktorer för att omvandla den slutliga levererade energin till primärenergi och beräkna en byggnads energiprestanda.

Primärenergianvändningen måste beräknas med hjälp av primärenergifaktorer specifika för varje energibärare (t.ex. elektricitet, olja för uppvärmning, biomassa, fjärrvärme och fjärrkyla). I riktlinjerna bifogade till den delegerade förordningen rekommenderas användning av samma primärenergifaktor på 2,5 för levererad och exporterad elektricitet.

Energi som produceras på plats (och används på plats eller exporteras) minskar primärenergibehoven för levererad energi.

Slutmålet med beräkningen av energiprestanda är att bestämma den totala årliga energianvändningen uttryckt som nettobelopp av primärenergi, vilket motsvarar energianvändning för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning. Denna årliga balansräkning överensstämmer med den befintliga ramen för energiprestandadirektivet. Vissa studier tyder dock på att det kunde vara fördelaktigare att beräkna energibalanser för kortare tidsperioder (t.ex. för att observera effekter per dag eller säsong) (7).

I enlighet med artikel 4.1 bör minimikraven ta hänsyn till allmänna förhållanden när det gäller inomhusklimatet för att undvika möjliga negativa effekter såsom otillfredsställande ventilation. För att undvika försämring av inomhusluftkvalitet, komfort och hälsotillstånd (8) i det europeiska byggnadsbeståndet bör den stegvisa tillstramning av minimikrav på energiprestanda som är resultatet av tillämpningen av NNE-byggnadskrav runtom i Europa göras parallellt med lämpliga åtgärdsstrategier för inomhusklimat.

Studier (9) visar också att nya och renoverade byggnader ofta inte uppfyller den planerade energiprestandan. Mekanismer bör införas för att kalibrera beräkningen av energiprestanda mot faktisk energianvändning.

2.1.2   Samband mellan kostnadsoptimala nivåer och NNE-nivåer

Energiprestandadirektivet fastställer ett riktmärkessystem (principen om kostnadsoptimalitet) för att hjälpa medlemsstaterna fastställa och regelbundet granska energiprestandakrav i nationella eller regionala byggnormer. Enligt energiprestandadirektivet ska den lägsta ambitionsnivån för både renovering av byggnader och nya byggnader fastställas baserat på vad som är kostnadsoptimalt (10).

I enlighet med kraven på kostnadsoptimala nivåer i artikel 5 i energiprestandadirektivet ska nationella minimikrav avseende energiprestanda utvärderas vart femte år och skärpas om de är betydligt mindre effektiva än de nationella kostnadsoptimala nivåerna.

Metoden med kostnadsoptimala nivåer ger medlemsstaterna möjlighet att fastställa NNE-kravens omfång 2020. Detta kräver utvärdering och jämförelse av olika åtgärder för energieffektivitet och förnybar energi, både var för sig och tillsammans, som en del av åtgärdspaket som ska tillämpas på referensbyggnader.

Följaktligen kan medlemsstaterna för att fastställa och uppnå NNE-nivån använda olika kombinationer av isoleringsåtgärder eller andra energieffektivitetsåtgärder, medräknande av högeffektiva installationssystem och användning av förnybara energikällor på platsen (11). Som en del av beräkningarna av kostnadsoptimala nivåer bör medlemsstaterna utreda hur var och en av dessa tre typer av åtgärder kan bidra.

Medlemsstaterna måste fastställa primärenergifaktorer för varje energibärare. Dessa primärenergifaktorer kan baseras på nationella eller regionala genomsnittsvärden eller på särskilda värden. Faktorerna bör beakta innehållet av förnybar energi i den energi som tillförs till byggnaden, inklusive från källor i närheten, för att behandla förnybara energikällor på platsen och externa förnybara energikällor på lika villkor.

Det är viktigt att komma ihåg att NNE-byggnadskonceptet kommer att tillämpas från och med januari 2021 för de flesta nya byggnader (för nya offentliga byggnader från och med januari 2019). Vid det laget är teknikkostnaderna sannolikt lägre tack vare mer utvecklade marknader och större volymer. Det är därför sannolikt att NNE-nivåerna kommer att motsvara de kostnadsoptimala nivåerna 2020.

Tillgänglig information tyder på att befintlig teknik gällande energibesparing, energieffektivitet och förnybar energi sammantaget är tillräcklig för att nå ett lämpligt mål för NNE-byggnader (12). Inget teknikgap som skulle behöva överbryggas före 2021 har identifierats. En analys av de rapporter om kostnadsoptimala nivåer som krävs enligt artikel 5 i direktivet tyder på att en smidig övergång från kostnadsoptimala nivåer till NNE-nivåer är möjlig att uppnå (13).

Varje femårscykel mellan kostnadsoptimalitetsrapporterna utgör en möjlighet att införa energieffektivitetsfördelar i nationella byggnormer i takt med att nya tekniker bevisas fungera, och en chans att ändra reglerna för byggnadsprestanda för att minska avståndet till kostnadsoptimala nivåer. Efter 2020 kommer principen om kostnadsoptimalitet att möjliggöra kontinuerlig förbättring av ambitionsnivån för NNE-krav på nya byggnader, som en del av den regelbundna utvärderingen av nationella byggnormer för nya och befintliga byggnader.

2.1.3   Hur bidrar förnybara energikällor?

Ett speciellt viktigt mål har varit att integrera förnybara energikällor i den nationella tillämpningen av NNE-krav. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (14) (nedan kallat direktivet om förnybar energi) ska medlemsstaterna i sina byggregler och byggnormer införa lämpliga åtgärder för att öka andelen energi från alla typer av energi från förnybara energikällor i byggsektorn (15).

Sådana åtgärder kompletterar NNE-kraven i energiprestandadirektivet. Bestämmelserna i energiprestandadirektivet pådriver användningen av förnybara energikällor, i synnerhet på platsen eftersom byggnadsintegrerad energiproduktion minskar primärenergibehoven för levererad energi. På detta sätt är förnybara källor på platsen alltid en del av beräkningen av byggnadens energiprestanda.

Medan flera medlemsstater kräver en viss andel förnybar energi av den använda primärenergin eller en minimimängd förnybar energi i kWh/m2 och år, tillämpar andra medlemsstater indirekta krav såsom en så låg användning icke-förnybar primärenergi att den endast kan uppfyllas om förnybar energi är en del av byggnadskonceptet (16). Denna flexibilitet möjliggör anpassning till nationella och lokala förhållanden (byggnadstyp, klimat, kostnader för jämförbara tekniker för förnybar energi och deras tillgänglighet, optimal kombination med åtgärder på efterfrågesidan, byggnadstäthet osv.). De oftast tillämpade systemen för förnybar energi i NNE-byggnader är byggnadsintegrerade solvärmesystem och solcellssystem. Andra förnybara energikällor som används i dessa byggnader är geotermisk energi (från jord- och bergvärmepumpar) och biomassa.

Tekniker för förnybar energi såsom solvärmesystem och solcellssystem är exempelvis mest kostnadseffektiva i medelhavsklimat (som har högre solstrålning) än i andra klimat. Dessa tekniker kan därför stå för en högre relativ andel vid striktare energiprestandakrav.

Vad gäller externa förnybara energikällor, även närbelägna i form av fjärrvärme och fjärrkyla (17), påverkar andelen förnybar energi i energimixen (till exempel i elnätet då energibäraren är elektricitet) byggnadens energiprestanda genom primärenergifaktorer. Medlemsstaterna utnyttjar denna flexibilitet genom att använda avsevärt olika primärenergifaktorer för olika energibärare i allmänhet, och för de flesta förnybara energikällor och tekniker i synnerhet (18).

2.2   Vad bör ingå i nationellt tillämpade definitioner av en NNE-byggnad?

De flesta medlemsstaterna (19) använder redan en indikator för primärenergianvändning i kWh/m2 och år, i enlighet med bilaga I. Dessutom inkluderar medlemsstaterna ofta andra parametrar såsom U-värden för byggnadens klimatskalskomponenter, nettoenergi och slutlig energi för uppvärmning och kylning samt koldioxidutsläpp.

Cirka 60 % av medlemsstaterna har fastställt en närmare tillämpning av definitionen av NNE-byggnad i en rättslig handling (t.ex. byggregler och energiförordningar).

Medlemsstatens närmare praktiska tillämpning av definitionen av NNE-byggnader bör innehålla en numerisk indikator för primärenergianvändning uttryckt i kWh/m2 och år (20). Denna närmare tillämpning ska inkluderas i de nationella införlivandeåtgärderna eller i den nationella planen för ökning av antalet NNE-byggnader.

2.3   Nya byggnader: tidsplan för NNE-mål

Enligt artikel 9.1 i energiprestandadirektivet ska medlemsstaterna

”se till att

a)

alla nya byggnader senast den 31 december 2020 är nära-nollenergibyggnader, och

b)

nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter är nära-nollenergibyggnader efter den 31 december 2018”.

Nationell lagstiftning som införlivar kraven i artikel 9.1 bör innehålla bestämmelser, åtgärder eller strategier för att försäkra att alla nya byggnader senast den 31 december 2020 är NNE-byggnader. Detta gäller även nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter, vilka bör vara NNE-byggnader senast den 31 december 2018.

I avsikt att förbereda genomförandet av artikel 9.1 fanns ett krav på att de nationella planerna för ökning av antalet NNE-byggnader måste innehålla bland annat etappmål för förbättrad energiprestanda för nya byggnader senast 2015. Dessa mål kunde vara att minst en viss procent av nya byggnader skulle vara NNE-byggnader senast vid den tidpunkten.

Medlemsstaterna måste se till att kraven i artikel 9.1 a uppfylls senast den 31 december 2020 och kraven i artikel 9.1 b senast den 31 december 2018. Även om dessa datum ligger i framtiden gick tidsfristen för införlivande av artikel 9 ut den 9 januari 2013 (21). Senast denna dag skulle alla bestämmelser om NNE-byggnader i artikel 9 vara upptagna i nationella införlivandeåtgärder. Den långa övergångsperioden behövs verkligen med tanke på hur lång tid det tar att planera, få tillstånd för och uppföra en byggnad.

Det faktum att dessa mål är fastställda i nationell lagstiftning gör de politiska målen transparenta och ger ekonomiska aktörer och andra berörda parter insyn i de framtida kraven på nya byggnaders energiprestanda.

Artikel 9.1 kräver dessutom att medlemsstaterna ska se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader senast de aktuella datumen. Som en följd av detta torde personer som köper nya byggnader eller lägenheter år 2021 förvänta sig att marknaden har utvecklats i enlighet med dessa mål, och att byggnader är NNE-byggnader.

Erfarenhet från byggsektorn visar att tidpunkten då ett byggnadsprojekt avslutas eller en byggnad färdigställs kan vara osäker och kan försenas. Medlemsstaterna skulle behöva räkna med giltighetstiden för byggnadstillstånd, byggnadsprojektets längd, färdigställande av byggarbeten och målen i artikel 9.1 i energiprestandadirektivet för att uppfylla kravet att se till att alla nya byggnader är NNE-byggnader senast i januari 2021.

2.4   Strategier och åtgärder för främjande av NNE-byggnader

Enligt artikel 9.1 ska medlemsstaterna upprätta nationella planer för att öka antalet nära-nollenergibyggnader. I artikel 9.3 fastställs minimiinnehållet i de nationella planerna enligt följande:

”De nationella planerna ska bland annat innehålla följande:

a)

Medlemsstatens närmare praktiska tillämpning av definitionen av nära-nollenergibyggnader, som avspeglar nationella, regionala eller lokala förhållanden och där en numerisk indikator för primärenergianvändning i kWh/m2 och år ingår. […]

b)

Etappmål för förbättrad energiprestanda för nya byggnader, senast 2015 […]

c)

Information om politik och ekonomiska eller andra åtgärder […], inbegripet närmare uppgifter om […] energi från förnybara energikällor i nya byggnader och i befintliga byggnader som genomgår större renovering inom ramen för artikel 13.4 i direktiv 2009/28/EG och artiklarna 6 och 7 i det här direktivet.”

2.5   Främjande av omvandling av befintliga byggnader till NNE-byggnader

Energiprestandadirektivet innehåller också NNE-krav för befintliga byggnader, utan tidsgräns eller skyldighet att fastställa minimikrav på energiprestanda. Enligt artikel 9.2 i energiprestandadirektivet ska medlemsstaterna genom att följa det bästa exemplet inom den offentliga sektorn, utforma politik och vidta åtgärder, t.ex. mål, för att stimulera att byggnader som renoveras omvandlas till nära-nollenergibyggnader och ska informera kommissionen om detta i sina nationella planer.

Främjande av omvandling av det befintliga byggnadsbeståndet till NNE-byggnader i enlighet med artikel 9.2 i energiprestandadirektivet bör ske delvis genom ökad energi från förnybara energikällor (artikel 9.3 c). Dessutom kräver artikel 13.6 i direktivet om förnybar energi att medlemsstaterna i sina byggregler och byggnormer ska främja användningen av värme- och kylsystem som drivs med energi från förnybara energikällor.

Artikel 9.2 syftar därför till att öka renoveringens omfattning genom att fastställa nationella stödstrategier för grundrenovering av befintliga byggnader till NNE-nivåer. Skyldigheten i artikel 9.2 i energiprestandadirektivet kompletteras av nationella långsiktiga byggstrategier enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (22) (nedan kallat energieffektivitetsdirektivet), vilket bör leda till ökad renoveringstakt genom mobilisering av finansiering och investeringar i renovering av byggnader. Dessa långsiktiga renoveringsstrategier sammanför ovannämnda aspekter av energieffektivitetsdirektivet (renoveringstakten) och energiprestandadirektivet (renoveringens omfattning).

Energiprestandadirektivets definition av NNE-byggnad gör ingen skillnad mellan nya och befintliga byggnader. En sådan åtskillnad skulle kunna vara vilseledande för konsumenterna, vilket också vore fallet om separata energicertifieringsklasser infördes för nya och befintliga byggnader.

En omvandling till NNE-byggnad innebär därför en renovering av en omfattning som gör att energiprestandakraven för NNE-nivå uppnås. Detta hindrar inte att andra tidsfrister och ekonomiska stödåtgärder kan användas för befintliga byggnader, med hänsyn till den längre period som krävs för att NNE-nivåer ska vara kostnadsoptimala när det gäller befintliga byggnader.

3.   MEDLEMSSTATERNAS FRAMSTEG MOT NNE-BYGGNADER

3.1   Nationellt tillämpade definitioner av NNE-byggnad

Numeriska indikatorer kan inte jämföras mellan medlemsstaterna eftersom energiprestanda beräknas på olika sätt (23). Vissa medlemsstater har utvidgat tillämpningsområdet för en numerisk indikator genom att inkludera icke-obligatorisk energianvändning, t.ex. energianvändning i apparater. Forskning visar att inkluderande av belysning och apparater kan leda till mer optimala lösningar, särskilt för elanvändning (24).

Med reservation för detta visar tillgänglig forskning (25) att i de fall där en numerisk indikator har fastställts varierar kraven ganska mycket, mellan 0 kWh/m2 och år till 270 kWh/m2 och år (vilket innefattar energianvändning för apparater) och anges huvudsakligen som primärenergianvändning i kWh/m2 och år. De högre värdena gäller främst sjukhus eller andra specialiserade byggnader som inte är bostadshus.

För bostadshus strävar de flesta medlemsstaterna efter en primärenergianvändning på högst 50 kWh/m2 och år. Den maximala primärenergianvändningen varierar mellan 20 kWh/m2 och år i Danmark eller 33 kWh/m2 och år i Kroatien (kustlandet) till 95 kWh/m2 och år i Lettland. Ett flertal länder – Belgien (Bryssel), Estland, Frankrike, Irland, Slovakien, Förenade kungariket, Bulgarien, Danmark, Kroatien (fastlandet), Malta, Slovenien – har mål på 45 eller 50 kWh/m2 och år (26).

Vad gäller andelen förnybar energi är rapporteringen ganska varierande; endast ett fåtal länder har fastställt en specifik minimiprocentandel medan de flesta har gjort kvalitativa utlåtanden.

Ingen medlemsstat har ännu hänvisat till några rättsliga orsaker att inte tillämpa NNE-kraven i specifika och motiverade fall där kostnads-nyttoanalysen av den berörda byggnadens ekonomiska livscykel är negativ, vilket är tillåtet enligt artikel 9.6 i energiprestandadirektivet.

3.2   Strategier och åtgärder för främjande av NNE-byggnader

En lägesutvärdering i oktober 2014 (27) visade att medlemsstaterna angav ett stort urval av strategier och åtgärder till stöd för NNE-målen i sina nationella planer och nationella handlingsplaner för energieffektivitet, men det är sällan tydligt i vilken utsträckning dessa åtgärder specifikt främjar NNE-byggnader. Antalet strategier och åtgärder som medlemsstaterna angett hade ökat jämfört med situationen som beskrevs i kommissionens lägesrapport 2013 (28).

Mer än två tredjedelar av medlemsstaterna har infört principer och åtgärder som syftar till att väcka uppmärksamhet och utbilda, stärka byggregler och energiprestandacertifikat. Ett annat sätt att främja NNE-byggnader är finansiella instrument och stödåtgärder, däribland till exempel incitament, lån med sänkt räntesats, skattebefrielser, energibonusar för privatpersoner, bidragsordningar för installation av förnybar energi, rådgivning och finansiering för särskilt utsatta befolkningsgrupper samt subventionerade bolåneräntor för energieffektiva hem.

De flesta strategierna och åtgärderna som medlemsstaterna rapporterat gäller även offentliga byggnader. Omfattningen av åtgärderna för offentliga byggnader varierar kraftigt mellan medlemsstaterna, från endast centrala statliga byggnader till alla offentligt ägda byggnader eller alla byggnader som används för offentliga ändamål. Vissa medlemsstater har också specifika åtgärder för offentliga byggnader. Dessa är främst övervakningskampanjer (t.ex. ”NRClick”, som är ett energiberäkningssystem för jämförelse av olika kommuner i Belgien) och demonstrationsprojekt (t.ex. den tyska federala miljöbyrån Umweltbundesamts nollenergibyggnad).

En översikt av hur de nationella planerna på NNE-byggnader framskrider runtom i EU utarbetades 2015 (29). Denna nyare analys bekräftar fortlöpande framsteg för främjande av NNE-byggnader i de nationella åtgärderna, både i kvantitet och i kvalitet, däribland den närmare tillämpningen av definitionen, etappmål för 2015 och finansiella och andra strategier. I rapporten framläggs flera föregångare eller exemplariska politiska ramar.

En del medlemsstater har beräknat fördelarna med NNE-byggnader. Nya heltidsjobb kommer att skapas: 649–1 180 i Bulgarien, 4 100–6 200 i Polen och 1 390–2 203 i Rumänien. Bulgarien räknar med ytterligare investeringar på 38–69 miljoner euro, Polen 240–365 miljoner euro och Rumänien 82–130 miljoner euro. Minimibehoven av primärenergi uppskattas till mellan 70 kWh/m2 och år (Bulgarien och Polen) och 100 kWh/m2 och år (Rumänien) för 2015, men 2020 kommer de att vara mellan 30 kWh/m2 och år och 50 kWh/m2 och år. Procentandelen förnybar energi kommer att gå från 20 % år 2015 till 40 % år 2020. År 2020 ska koldioxidutsläpp ha minskat från 8–10 kg CO2/m2 och år till 3–7 kg CO2/m2 och år.

Nya undersökningar pekar på att energiminskningar på 80 % och mer är ekonomiskt genomförbara i nya NNE-byggnader i Europa, även om kombinationen av utvalda åtgärder varierar kraftigt beroende på klimatet. Resultaten visar att en omfattande strategi för effektivitet i kombination med åtgärder för förnybar energi är genomförbar i hela EU, till varierande kostnader (30).

4.   REKOMMENDATIONER

4.1   Tillämpning av definitionen av NNE-byggnader i praktiken: när är ambitionen för energiprestanda på NNE-nivå för låg?

Detta avsnitt innehåller de allmänna principer och faktorer som medlemsstaterna rekommenderas beakta vid utarbetandet av den nationella definitionen av NNE-byggnader, i enlighet med energiprestandadirektivet.

Man kan inte ha samma ambitionsnivå för NNE-byggnader i hela EU. Flexibilitet behövs för att beakta hur klimatförhållanden påverkar behovet av uppvärmning och kylning samt kostnadseffektiviteten för energieffektivitetspaket och åtgärder för förnybara energikällor.

Uttrycken ”nära-nollmängden” eller ”den mycket låga mängden” energi som används i energiprestandadirektivet ger trots detta indikationer om omfattningen och gränserna för medlemsstaternas handlingsfrihet. Definitionerna av NNE-byggnad bör syfta till en nästan utjämnad energibalans.

NNE-nivån för nya byggnader kan inte vara mindre sträng än den kostnadsoptimala nivån för 2021 som ska beräknas i enlighet med artikel 5 i energiprestandadirektivet. Den kostnadsoptimala nivån är den lägsta ambitionsnivån för NNE-byggnaders prestanda. NNE-nivån på energiprestanda för nya byggnader kommer att fastställas baserat på den bästa tekniken som finns tillgänglig och väletablerad på marknaden vid den tidpunkten, ekonomiska aspekter samt rättsliga och politiska överväganden på nationell nivå.

Införandet av numeriska riktmärken för indikatorer för NNE-byggnaders primärenergianvändning på EU-nivå är till nytta speciellt när värdena som ska jämföras med dessa riktmärken är ett resultat av transparenta beräkningsmetoder. Standarder (31) håller på att färdigställas för att möjliggöra transparent jämförelse av nationella och regionala beräkningsmetoder.

Med dessa överväganden i åtanke tillhandahålls riktmärken vanligen i form av energibehov. Bakomliggande orsaker är det faktum att energibehov är utgångspunkten för beräkning av primärenergi och därför är ett mycket litet energibehov för uppvärmning och kylning en avgörande förutsättning för byggnader med nära nollanvändning av primärenergi. Mycket små energibehov är också en förutsättning för att uppnå en betydande andel förnybar energi och nära noll primärenergi.

Med en uppskattning av 2020 års priser och teknik är riktmärkena för NNE-byggnaders energiprestanda inom följande intervall för EU:s olika klimatzoner (32):

 

Medelhavszonen:

Kontor: nettobelopp av primärenergi 20–30 kWh/m2 och år då 60 kWh/m2 och år av primärenergianvändningen på normalt 80–90 kWh/m2 och år täcks av förnybara källor på platsen.

Nya enfamiljshus: nettobelopp av primärenergi 0–15 kWh/m2 och år då 50 kWh/m2 och år av primärenergianvändningen på normalt 50–65 kWh/m2 och år täcks av förnybara källor på platsen.

 

Oceaniska zonen:

Kontor: nettobelopp av primärenergi 40–55 kWh/m2 och år då 45 kWh/m2 och år av primärenergianvändningen på normalt 85–100 kWh/m2 och år täcks av förnybara källor på platsen.

Nya enfamiljshus: nettobelopp av primärenergi 15–30 kWh/m2 och år då 35 kWh/m2 och år av primärenergianvändningen på normalt 50–65 kWh/m2 och år täcks av förnybara källor på platsen.

 

Kontinentala zonen:

Kontor: nettobelopp av primärenergi 40–55 kWh/m2 och år då 45 kWh/m2 och år av primärenergianvändningen på normalt 85–100 kWh/m2 och år täcks av förnybara källor på platsen.

Nya enfamiljshus: nettobelopp av primärenergi 20–40 kWh/m2 och år då 30 kWh/m2 och år av primärenergianvändningen på normalt 50–70 kWh/m2 och år täcks av förnybara källor på platsen.

 

Nordiska zonen:

Kontor: nettobelopp av primärenergi 55–70 kWh/m2 och år då 30 kWh/m2 och år av primärenergianvändningen på normalt 85–100 kWh/m2 och år täcks av förnybara källor på platsen.

Nya enfamiljshus: nettobelopp av primärenergi 40–65 kWh/m2 och år då 25 kWh/m2 och år av primärenergianvändningen på normalt 65–90 kWh/m2 och år täcks av förnybara källor på platsen.

Medlemsstaterna rekommenderas att använda förnybara energikällor i ett integrerat designkoncept för att täcka de låga energianvändningsbehoven för byggnader (33).

Några medlemsstater har valt att koppla NNE-nivån till en av de bästa energiprestandaklasserna (t.ex. byggnadsklass A++) som specificeras i ett energicertifikat. Denna metod i kombination med en tydlig indikator för energiprestanda rekommenderas för att ge tydlig information till investerare och driva marknaden i riktning mot NNE-byggnader.

4.2   Uppfyllande av skyldigheten att se till att alla nya byggnader är NNE-byggnader senast i slutet av 2020

Projektering av nya byggnader för att uppfylla NNE-målen kan kräva anpassning av befintlig praxis. Minimikraven på energiprestanda och NNE-kraven skulle behöva utvärderas med beaktande av tidsfristerna som anges i artikel 9.1.

Dessutom bör medlemsstaterna se till att lämpliga sanktionsmekanismer är inrättade i den händelse att nya byggnader inte uppfyller kraven på energiprestanda. Detta kan kräva separata sanktioner för nya byggnader efter att tidsfristerna för NNE-byggnader har löpt ut.

Medlemsstaterna rekommenderas att utvärdera dessa aspekter snarast möjligt för att se till att NNE-målen uppnås. Det rekommenderas också att medlemsstaterna fastställer de mekanismer som ska användas för att övervaka uppfyllandet av NNE-målen. Denna mekanism bör också kunna användas för att övervaka uppfyllandet av etappmålen för 2015 i enlighet med artikel 9.1, samt eventuella ytterligare delmål på nationell nivå fram till och med 2020. Detta ska stärka de befintliga färdplanerna för NNE-byggnader och bidra till övervakningsmekanismer under de kommande åren.

4.3   Strategier och åtgärder för främjande av NNE-byggnader

I de flesta medlemsstaterna har man valt flera olika strategier för att öka antalet NNE-byggnader (t.ex. informationskampanjer, utbildning, stärkande av byggregler samt energicertifikat har valts av Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Sverige, Slovenien och Förenade kungariket). Det verkar dock ibland som att strategierna är ganska allmänna och gäller alla byggnader. Det är inte alltid tillräckligt tydligt hur de främjar just NNE-byggnader, eller i vilken utsträckning de i praktiken bidrar till att NNE-målen uppnås i landet. Därför rekommenderas en starkare koppling mellan strategier, åtgärder och NNE-byggnader.

I syfte att underlätta delning av denna information har kommissionen tillhandahållit medlemsstaterna ett frivilligt formulär, vars användning rekommenderas för att underlätta jämförelse och analys av planerna för NNE-byggnader (34).

4.4   Främjande av omvandling av befintliga byggnader till NNE-byggnader

Bästa praxis för omvandling av det befintliga byggnadsbeståndet varierar från teknikmedvetenhet (35) och incitamentsystem till finansiella ordningar, skattemekanismer, finansiella instrument såsom kvotpliktsystem för energibesparing, marknadsinstrument såsom offentlig-privata partnerskap för att stimulera renovering av byggnader eller centrum med samlad kompetens där man kan få råd om energirenovering (36).

Några medlemsstater tillämpar en strategi där finansiellt stöd för byggnadsrenovering kopplas till verkställande av högenergiklasser motsvarande NNE-nivå. Detta kan anses vara en god praxis för att stimulera omvandlingen av det nationella byggnadsbeståndet till NNE-nivåer.

Under det senaste årtiondet har de flesta medlemsstater infört åtgärder gällande det befintliga byggnadsbeståndet, och nya framtidsinriktade perspektiv har nyligen fastställts inom de nationella renoveringsstrategierna som utvecklats i enlighet med artikel 4 i energieffektivitetsdirektivet. Medlemsstaterna bör utarbeta konsekventa kombinationer av politiska instrument (åtgärdspaket) som endast delvis är beroende av offentliga budgetar.

Tillförlitliga uppgifter för att övervaka de politiska insatsernas effekter, inklusive faktisk energiprestanda och inomhusmiljö, krävs framför allt för renovering av byggnadsbeståndet. I vissa länder med begränsad potential för solenergi (t.ex. norra Europa) behövs strategier som stöder alternativa åtgärder (t.ex. biomassa). Ibruktagande av färdplaner och indikatorer är också ett bra sätt att ta itu med specifika behov och övervaka genomförandet. Medlemsstaterna rekommenderas att ytterligare stärka och utvärdera de anpassade åtgärderna för att framgångsrikt stimulera kostnadseffektiva grundrenoveringar och renoveringar av NNE-byggnader.

5.   SAMMANFATTNING AV REKOMMENDATIONERNA

(1)

Principer för NNE-byggnader är en av grundbultarna i det gällande direktivet och ska bli normen för nya byggnader senast 2020. Medlemsstaterna rekommenderas att påskynda sina insatser för att fullt ut tillämpa och genomföra bestämmelserna i energiprestandadirektivet för att se till att alla nya byggnader blir NNE-byggnader inom de tidsfrister som anges i direktivet.

(2)

Medlemsstaterna rekommenderas att införa nationella definitioner av NNE-byggnader på en tillräckligt hög ambitionsnivå – som inte understiger de planerade kostnadsoptimala nivåerna för minimikrav – och att använda förnybara energikällor i ett integrerat designkoncept för att täcka NNE-byggnadernas låga energikrav. Rekommenderade riktmärken anges i avsnitt 4.1. Lämplig inomhusmiljö bör garanteras för att undvika försämring av inomhusluftkvalitet, komfort och hälsotillstånd i det europeiska byggnadsbeståndet.

(3)

Medlemsstaterna bör snarast möjligt utvärdera om man behöver anpassa befintlig praxis för att se till att nya byggnader är NNE-byggnader senast i slutet av 2020. Det rekommenderas också att medlemsstaterna fastställer den mekanism som ska användas för att övervaka uppfyllandet av NNE-målen och att beakta möjligheten att införa differentierade sanktioner för nya byggnader efter att tidsfristerna för NNE-byggnader har gått ut.

(4)

Strategier och åtgärder för främjandet av NNE-byggnader bör vara mer specifika när det gäller klargörande av i vilken utsträckning de bidrar till att målen för NNE-byggnader uppnås. En starkare koppling mellan strategier, åtgärder och NNE-byggnader rekommenderas. I syfte att underlätta delning av denna information har kommissionen tillhandahållit medlemsstaterna ett frivilligt formulär, vars användning rekommenderas för att underlätta jämförelse och analys av planerna för NNE-byggnader.

(5)

Kommissionen rekommenderar att medlemsstaterna påskyndar framskridandet i utvecklingen av stödstrategier som specifikt berör renovering av det befintliga byggnadsbeståndet mot NNE-nivå. Medlemsstaterna bör utarbeta konsekventa kombinationer av politiska instrument (åtgärdspaket) för att ge investerare i effektiva byggnader den behövliga långsiktiga stabiliteten, inklusive grundrenoveringar och NNE-byggnadsrenoveringar. Tillförlitlig insamling av uppgifter för att övervaka de politiska insatsernas effekt rekommenderas för att ta itu med specifika behov och övervaka genomförandet av renovering av byggnadsbeståndet.


(1)  COM(2015) 80 final.

(2)  Artikel 2.4.

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012 av den 16 januari 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda genom fastställande av en ram för jämförelsemetod för beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader och byggnadselement (EUT L 81, 21.3.2012, s. 18).

(4)  Riktlinjer om fastställande av en ram för metoder för beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda (EUT C 115, 19.4.2012, s. 1).

(5)  Se tabell på sidan 10 i riktlinjerna.

(6)  Termerna ”energibehov”, ”levererad energi” och ”nettobeloppet av primärenergi” bör tolkas i den mening de används i delegerad förordning (EU) nr 244/2012 och de bifogade riktlinjerna.

(7)  Se till exempel artikeln Analysis of load match and grid interaction indicators in net zero energy buildings with simulated and monitored data, Applied Energy, 31 december 2014, s. 119–131.

(8)  Det gemensamma forskningscentrumets rapport Promoting healthy and energy efficient buildings in the European Union, 2016.

(9)  Se t.ex. Predicted vs. actual energy performance of non-domestic buildings: Using post-occupancy evaluation data to reduce the performance gap, Anna Carolina Menezes, Andrew Cripps, Dino Bouchlaghem och Richard Buswell (2012), Applied Energy, volym 97, s. 355, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261911007811/.

(10)  Det vill säga den energiprestandanivå som leder till lägsta möjliga kostnad under byggnadens beräknade livscykel.

(11)  ”Energi från förnybara energikällor” omfattar energi från förnybara, icke-fossila energikällor, nämligen vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.

(12)  Towards nearly zero-energy buildings. Definition of common principles under the EPBD (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf), utförd av Ecofys på uppdrag av Europeiska kommissionen, GD Energi.

(13)  Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas framsteg mot att uppnå kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda.

(14)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

(15)  Se artikel 13.4 i direktivet om förnybar energi.

(16)  2016 års upplaga av boken om genomförande av energiprestandadirektivet.

(17)  System för fjärrvärme och fjärrkyla i EU har en marknadsandel på ungefär 10–13 % av energiförsörjningen för uppvärmning och kylning inom EU.

(18)  Se fotnot 12.

(19)  23 medlemsstater och en av regionerna i Belgien.

(20)  I enlighet med artikel 9.3 a.

(21)  Artikel 28.1 andra stycket.

(22)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

(23)  Pågående standardiseringsarbete och projekt såsom GE2 O Project (http://www.geoclusters.eu/) försöker komma till rätta med denna begränsning, dock med beaktande av naturliga skillnader, såsom klimat.

(24)  Modelling optimal paths to reach NZEB standards for new construction in Europe, föredrag av Delia D'Agostino på konferensen WSED i februari 2016 (http://www.wsed.at/en/programme/young-researchers-conference-energy-efficiency-biomass/).

(25)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&from=EN. Denna rapport innehåller uppgifter från alla medlemsstater utom Grekland och Spanien, som den 18 september 2014 inte hade skickat in någon nationell plan eller konsoliderad modell. En nyare tabell med överblick över de nationella definitionerna av NNE-byggnad finns här: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings

(26)  Se information som ingår i det gemensamma forskningscentrumets sammanfattande rapport om nationella planer för NNE-byggnader 2016, ett faktablad från BPIE av januari 2015 (http://bpie.eu/uploads/lib/document/attachment/128/BPIE_factsheet_nZEB_definitions_across_Europe.pdf) och uppdaterade uppgifter som kommissionen offentliggjorde i oktober 2014 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf)

(27)  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf

(28)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&from=EN

(29)  Det gemensamma forskningscentrumets sammanfattande rapport om nationella planer för NNE-byggnader från 2016, som finns tillgänglig på följande webbplats: http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/publications/all

(30)  Se fotnot 24.

(31)  Kommissionens mandat M/480 till CEN för utarbetande av standarder i enlighet med energiprestandadirektivet.

(32)  I studien Towards nearly zero-energy buildings. Definition of common principles under the EPBD (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf), utförd av Ecofys på uppdrag av Europeiska kommissionen, GD Energi:

Medelhavszonen, eller zon 1: Catania (övriga: Aten, Larnaca, Luga, Sevilla, Palermo).

Oceaniska zonen, eller zon 4: Paris (övriga: Amsterdam, Berlin, Bryssel, Köpenhamn, Dublin, London, Macon, Nancy, Prag, Warszawa).

Kontinentala zonen, eller zon 3: Budapest (övriga: Bratislava, Ljubljana, Milano, Wien).

Nordiska zonen, eller zon 5: Stockholm (övriga: Helsingfors, Riga, Gdansk, Tovarene).

(33)  En byggnads integrerade energiprestanda motsvarar nettobeloppet av primärenergi som behövs för att uppfylla de olika behov som uppstår vid normalt bruk av byggnaden och bör återspegla energibehoven för uppvärmning och kylning, tappvarmvatten och inbyggd belysning. En integrerad lösning beaktar på så vis förutom kvaliteten på byggnadens isolering även värmeinstallationer, kylanläggningar, energibehov för ventilation, belysningsinstallationer, byggnadens läge och orientering, värmeåtervinning, aktivt utnyttjande av solvärme och andra förnybara energikällor.

(34)  Formulären som ifyllts av medlemsstaterna finns tillgängliga på denna webbplats: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings

(35)  EU stöder teknikutveckling inom ramprogrammet Horisont 2020, speciellt genom det offentlig-privata partnerskapet för energieffektiva byggnader https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/energy-efficient-buildings_en.html

(36)  Se fotnot 22.


2.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/58


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2016/1319

av den 29 juli 2016

om ändring av rekommendation 2006/576/EG vad gäller deoxynivalenol, zearalenon och ochratoxin A i sällskapsdjursfoder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens rekommendation 2006/576/EG (1) fastställer riktvärden för deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A, fumonisinerna B1 och B2 samt T-2- och HT-2-toxiner i foderråvaror och foderblandningar.

(2)

Det nuvarande riktvärdet för deoxynivalenol i hundfoder är 5 mg/kg. Med hänsyn till den information som nyligen tagits emot om deoxynivalenols toxicitet i hundfoder och Efsas yttrande om deoxynivalenol i foder (2), verkar det som att det nuvarande riktvärdet inte ger tillräckliga garantier för hundarnas hälsa, och därmed bör riktvärdet för deoxynivalenol i hundfoder sänkas.

(3)

Med hänsyn till den information som nyligen tagits emot om zearalenons toxicitet i hund- och kattfoder, bör det fastställas ett riktvärde för zearalenon i foder för de nyss nämnda djuren för att kunna garantera deras hälsa, i avvaktan på att Efsa uppdaterar riskbedömningen av möjliga djurhälsorisker till följd av förekomsten av zearalenon i foder.

(4)

Med hänsyn till den information som nyligen tagits emot om ochratoxin A:s toxicitet i hund- och kattfoder och Efsas yttrande om ochratoxin A i foder (3), bör det fastställas ett riktvärde för ochratoxin A i hund- och kattfoder för att kunna garantera deras hälsa.

(5)

För att upprätthålla läsbarheten av bestämmelserna i rekommendationen, bör bilagan till rekommendationen bytas ut mot en ny bilaga.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

Bilagan till rekommendation 2006/576/EG ska ersättas med bilagan till den här rekommendationen.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  Kommissionens rekommendation 2006/576/EG av den 17 augusti 2006 om förekomst av deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A, T-2 och HT-2 och fumonisiner i produkter avsedda för foder (EUT L 229, 23.8.2006, s. 7).

(2)  ”Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to Deoxynivalenol (DON) as undesirable substance in animal feed” http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/73

(3)  ”Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in Food Chain on a request from the Commission related to ochratoxin A (OTA) as undesirable substance in animal feed” http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/101


BILAGA

RIKTVÄRDEN

Mykotoxin

Produkter avsedda för djurfoder

Riktvärde i mg/kg (ppm) för foder med en vattenhalt på 12 %

Deoxynivalenol

Foderråvaror (*)

 

Spannmål och spannmålsprodukter (**), med undantag av biprodukter av majs

8

Biprodukter av majs

12

Foderblandningar, med undantag av

5

foderblandningar för svin

0,9

foderblandningar för kalvar (< 4 månader), lamm, killingar och hundar

2

Zearalenon

Foderråvaror (*)

 

Spannmål och spannmålsprodukter (**), med undantag av biprodukter av majs

2

Biprodukter av majs

3

Foderblandningar för

 

smågrisar, gyltor (unga suggor), hundvalpar, kattungar samt katter och hundar för avel

0,1

andra vuxna hundar och katter än för avel

0,2

suggor och slaktsvin

0,25

kalvar, mjölkboskap, får (inklusive lamm) och getter (inklusive killingar)

0,5

Ochratoxin A

Foderråvaror (*)

 

Spannmål och spannmålsprodukter (**)

0,25

Foderblandningar för

 

svin

0,05

fjäderfä

0,1

katter och hundar

0,01

Fumonisin B1 + B2

Foderråvaror (*)

 

Majs och majsprodukter (***)

60

Foderblandningar för

 

svin, hästar (Equidae), kaniner och sällskapsdjur

5

fisk

10

fjäderfä, kalvar (< 4 månader), lamm och killingar

20

vuxna idisslare (> 4 månader) och mink

50

T-2-toxin + HT-2-toxin

Foderblandningar för katter

0,05


(*)  Särskild uppmärksamhet ska ägnas spannmål och spannmålsprodukter som ges direkt till djur, så att de används i dagsgivor som inte leder till att djuren exponeras för en högre halt av dessa mykotoxiner än motsvarande exponering när enbart helfoder används i en dagsgiva.

(**)  ”Spannmål och spannmålsprodukter” omfattar dels de foderråvaror som förtecknas under rubrik 1 ”Spannmål och produkter därav” i förteckningen över foderråvaror i del C i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror (EUT L 29, 30.1.2013, s. 1), dels andra foderråvaror som härrör från spannmål, särskilt vallfoder och grovfoder.

(***)  ”Majs och majsprodukter” omfattar dels de foderråvaror som förtecknas under rubrik 1 ”Spannmål och produkter därav” i förteckningen över foderråvaror i del C i bilagan till förordning (EU) nr 68/2013, dels andra foderråvaror som härrör från majs, särskilt vallfoder och grovfoder.