ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 202

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
28 juli 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1224 av den 18 juli 2016 om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1225 av den 18 juli 2016 om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om de allmänna principerna för Republiken Libanons deltagande i unionsprogram

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1226 av den 4 maj 2016 om ändring av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller frivilliga förbehållna begrepp för olivolja

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1227 av den 27 juli 2016 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1228 av den 27 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1229 av den 27 juli 2016 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden juli 2016 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

17

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1230 av den 12 juli 2016 om fastställande av att Portugal inte har vidtagit effektiva åtgärder för att följa rådets rekommendation av den 21 juni 2013

21

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1231 av den 18 juli 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom den gemensamma kommitté som inrättats genom den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung vad gäller Georgiens ansökan om att bli fördragsslutande part i den konventionen

24

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1232 av den 18 juli 2016 om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings- och associeringsråd som inrättats genom stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan, vad gäller stabiliserings- och associeringsrådets beslut om antagande av dess arbetsordning ( 1 )

27

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1233 av den 26 juli 2016 om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Republiken Cypern

41

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1234 av den 26 juli 2016 om utnämning av två suppleanter i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien

42

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1235 av den 26 juli 2016 om godkännande av ett laboratorium i Republiken Korea för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar [delgivet med nr C(2016) 4665]  ( 2 )

43

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1236 av den 27 juli 2016 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Estland, Lettland, Litauen och Polen [delgivet med nr C(2016) 4983]  ( 2 )

45

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/973 av den 17 juni 2016 om godkännande av zinkbislysinat som fodertillsats för alla djurarter ( EUT L 161, 18.6.2016 )

56

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet ( EUT L 314, 1.12.2015 )

56

 


 

(1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

 

(2)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1224

av den 18 juli 2016

om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.6 a och 218.8,

med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan (nedan kallat protokollet), undertecknades på unionens och dess medlemsstaters vägnar den 1 april 2015.

(2)

Protokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen godkänns härmed på unionens och dess medlemsstaters vägnar (1).

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra följande anmälan:

”I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen och från den dagen utövar den alla gemenskapens rättigheter och fullgör alla gemenskapens skyldigheter. Därför ska hänvisningar till Europeiska gemenskapen eller gemenskapen i Europa-Medelhavsavtalet anses som hänvisningar Europeiska unionen eller unionen.”

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2016.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Protokollet åtföljer beslutet om dess undertecknande.


28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/3


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1225

av den 18 juli 2016

om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om de allmänna principerna för Republiken Libanons deltagande i unionsprogram

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 212 jämförd med artikel 218.6 a och 218.7,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2015/268 (2) undertecknades protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan (3), om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om de allmänna principerna för Republiken Libanons deltagande i unionsprogram (nedan kallat protokollet) på unionens vägnar den 9 februari 2015.

(2)

Syftet med protokollet är att fastställa finansiella och tekniska regler som gör det möjligt för Republiken Libanon att delta i vissa unionsprogram. Den övergripande ram som inrättas genom protokollet innehåller principer för ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete som ger Republiken Libanon möjlighet att få bistånd, särskilt finansiellt bistånd, från unionen inom ramen för dessa program. Denna ram gäller endast de unionsprogram för vilka de relevanta konstituerande rättsakterna medger att Republiken Libanon deltar. Ingåendet av protokollet medför därför inte utövande av sådana befogenheter inom diverse sektoriell politik som utövas vid programmens fastställande.

(3)

Protokollet bör godkännas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om de allmänna principerna för Republiken Libanons deltagande i unionsprogram (nedan kallat protokollet) godkänns härmed på unionens vägnar (4).

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 10 i protokollet (5).

Artikel 3

Kommissionen bemyndigas att på unionens vägnar fastställa de särskilda villkoren för Republiken Libanons deltagande i varje enskilt unionsprogram, bland annat det finansiella bidrag som landet ska betala. Kommissionen ska hålla rådets berörda arbetsgrupp informerad.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2016.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Godkännande av den 23 juni 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslut (EU) 2015/268 av den 17 december 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om de allmänna principerna för Republiken Libanons deltagande i unionsprogram (EUT L 47, 20.2.2015, s. 1).

(3)  EUT L 143, 30.5.2006, s. 2.

(4)  Protokollet har offentliggjorts i EUT L 47, 20.2.2015, s. 3 tillsammans med beslutet om undertecknande.

(5)  Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


FÖRORDNINGAR

28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1226

av den 4 maj 2016

om ändring av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller frivilliga förbehållna begrepp för olivolja

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 86, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 (2) definieras fysikaliska, kemiska och organoleptiska egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester samt fastställs metoder för bedömning av sådana egenskaper. Metoderna och gränsvärdena för oljornas egenskaper uppdateras regelbundet mot bakgrund av vetenskaplig och teknisk kunskap och i samstämmighet med Internationella olivrådets utredningar.

(2)

Internationella olivrådet antog den 26 november 2015 en ny metod för organoleptisk bedömning av jungfruolja, genom vilken de frivilliga begreppen för märkning ändras.

(3)

De frivilliga förbehållna begreppen anges i bilaga IX till förordning (EU) nr 1308/2013.

(4)

Bilaga IX till förordning (EU) nr 1308/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till förordning (EU) nr 1308/2013 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 4 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 av den 11 juli 1991 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder (EGT L 248, 5.9.1991, s. 1).


BILAGA

”BILAGA IX

FRIVILLIGA FÖRBEHÅLLNA BEGREPP

Produktkategori

(hänvisning till klassificeringen i Kombinerade nomenklaturen)

Frivilliga förbehållna begrepp

Fjäderfäkött

(KN-nummer 0207 och 0210 )

Utfordrad med …% …

Gås utfordrad med havre

Extensivt uppfödd inomhus

Tillgång till utomhusvistelse

Traditionell utomhusvistelse

Uppfödd i full frihet

Ålder vid slakt

Gödningsperiodens varaktighet

Ägg

(KN-nummer 0407 )

Färska

Extra eller extra färska

Uppgifter om värphönsfoder

Olivolja

(KN-nummer 1509 )

Första kallpressningen

Kallextrahering

Syrahalt

Stark

Fruktighet: mogen eller omogen

Bitter

Robust

Medel

Delikat

Välbalanserad

Mild olja”


28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1227

av den 27 juli 2016

om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 91 första stycket d och andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 (2) definieras kemiska och organoleptiska egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester samt fastställs metoder för bedömning av sådana egenskaper. Metoderna uppdateras regelbundet mot bakgrund av synpunkter från kemiska experter och i samstämmighet med Internationella olivrådets (IOC) utredningar.

(2)

För att säkerställa att de senaste internationella normer som fastställts av IOC genomförs på unionsnivå, bör metoden för bestämning av fri syra och metoden för organoleptisk bedömning av jungfruolivolja som fastställs i förordning (EEG) nr 2568/91 aktualiseras.

(3)

Förordning (EEG) nr 2568/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2568/91 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

2.

Bilaga XII ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 av den 11 juli 1991 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder (EGT L 248, 5.9.1991, s. 1).


BILAGA I

”BILAGA II

BESTÄMNING AV FRIA FETTSYROR, METOD VID LÅG TEMPERATUR

1.   SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Metoden avser bestämning av fria fettsyror i olivolja och olivolja av pressrester. Halten av fria fettsyror uttrycks som procentandel oljesyra.

2.   PRINCIP

Ett prov löses i en blandning av lösningsmedel och de närvarande fria fettsyrorna titreras med en lösning av kaliumhydroxid eller natriumhydroxid.

3.   REAGENSER

Alla reagenser bör vara av analyskvalitet och det vatten som används ska vara destillerat eller ha motsvarande renhet.

3.1   Dietyleter: 95 % etanol (v/v), blandning av lika volymdelar.

Neutralisera exakt vid användningstillfället med kaliumhydroxidlösningen (3.2) med tillsats av 0,3 ml av fenolftaleinlösningen (3.3) per 100 ml blandning.

Anmärkning 1:

Dietyleter är en mycket lättantändlig vätska och kan bilda explosiva peroxider. Särskild försiktighet bör iakttas vid användning.

Anmärkning 2:

Om det inte är möjligt att använda dietyleter kan en blandning av lösningsmedel som innehåller etanol och toluen användas. Vid behov kan etanolen ersättas av propanol-2.

3.2   Kaliumhydroxid eller natriumhydroxid, titrerad etanol- eller vattenlösning, c(KOH) [eller c(NaOH)] cirka 0,1 mol/l eller, vid behov, c(KOH) [eller c(NaOH)] cirka 0,5 mol/l. Lösningar finns i handeln.

Den exakta koncentrationen av kaliumhydroxidlösning (eller natriumhydroxidlösning) ska vara känd och kontrolleras före användning. Använd en lösning som gjorts minst fem dagar före användning och dekanterats i en brun glasflaska med gummipropp. Lösningen bör vara färglös eller halmfärgad.

Om fasseparation iakttas vid användning av vattenhaltig lösning av kaliumhydroxid eller natriumhydroxid ska vattenlösningen ersättas med en etanollösning.

Anmärkning 3:

En stabil färglös lösning av kaliumhydroxid (eller natriumhydroxid) kan framställas på följande sätt: Koka upp 1 000 ml etanol eller vatten med 8 g kaliumhydroxid (eller natriumhydroxid) och 0,5 g aluminiumspån och fortsätt att koka under återflöde under 1 timme. Destillera lösningen omedelbart. Lös den behövliga mängden kaliumhydroxid (eller natriumhydroxid) i destillatet. Låt lösningen stå i flera dagar och dekantera supernatanten från fällningen av kaliumkarbonat (eller natriumkarbonat).

Lösningen kan också framställas utan destillation på följande sätt: Tillsätt 4 ml aluminiumbutylat till 1 000 ml etanol (eller vatten) och låt blandningen stå i flera dagar. Dekantera supernatanten och lös den behövliga mängden kaliumhydroxid (eller natriumhydroxid) i den. Lösningen är klar för användning.

3.3   Fenolftalein, 10 g/l lösning i 95–96 procentig etanol (v/v) eller alkaliskt blått 6B eller tymolftalein, 20 g/l lösning i 95–96 procentig etanol (v/v). Vid starkt färgade oljor ska alkaliskt blått eller tymolftalein användas.

4.   UTRUSTNING

Vanlig laboratorieutrustning som innefattar:

4.1

Analysvåg

4.2

250 ml E-kolv

4.3

10 ml-byrett klass A, graderad i 0,05 ml, eller motsvarande automatisk byrett.

5.   METOD

5.1   Provberedning

Om provet är grumligt ska det filtreras.

5.2   Provmängd

Ta ut ett prov beroende på den förväntade aciditeten i enlighet med följande tabell:

Förväntad aciditet:

(oljesyra g/100g)

Provmassa (g)

Invägningsnoggrannhet (g)

0 till 2

10

0,02

> 2 till 7,5

2,5

0,01

> 7,5

0,5

0,001

Väg in provet i E-kolven (4.2).

5.3   Bestämning

Lös provet (5.2) i 50 till 100 ml av den neutraliserade blandningen av dietyleter och etanol (3.1).

Titrera under omrörning med 0,1 mol/l lösning av kaliumhydroxid (eller natriumhydroxid) (3.2) (se anmärkning 4) tills indikatorn ändrar färg (färgindikatorns färg ska bestå under minst 10 sekunder).

Anmärkning 4:

Om den nödvändiga mängden kaliumhydroxidlösning på 0,1 mol/l (eller natriumhydroxidlösning på 0,1 mol/l) överstiger 10 ml, använd en lösning på 0,5 mol/l eller ändra på provets massa utifrån den förväntade fria aciditeten och tabellen över förväntad aciditet.

Anmärkning 5:

Om lösningen blir ogenomskinlig under titreringen, tillsätt tillräckligt med lösningsmedel (3.1) för att det ska bli en klar lösning.

Gör en andra bestämning om det första resultatet är högre än det angivna gränsvärdet för den aktuella oljekategorin.

6.   RESULTATANGIVELSER

Aciditeten som massprocent av oljesyran motsvaras av följande:

Formula

där:

V

=

volymen kaliumhydroxid (eller natriumhydroxid) i ml som används vid titreringen,

c

=

den exakta koncentrationen i mol/l av den titrerade kaliumhydroxidlösning (eller natriumhydroxidlösning) som används,

M

=

282 g/mol, dvs. molvikten i gram per mol oljesyra,

m

=

provets massa i gram.

Oljesyran ska anges enligt följande:

a)

med två decimaler för värden från 0 till och med 1.

b)

med en decimal för värden större än 1 till och med 100.”


BILAGA II

Bilaga XII till förordning (EEG) nr 2568/91 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 3.3 ska ersättas med följande:

”3.3   Frivillig terminologi för märkning

Den som leder panelen får på begäran intyga att de oljor som bedömts överensstämmer med definitioner och intervall som endast motsvarar följande termer med avseende på egenskapernas intensitet och förnimmelsen av dem.

Positiva egenskaper (fruktig, bitter och skarp): Enligt förnimmelsens intensitet:

Stark, om medianvärdet för egenskapen är över 6.

Medelstark, om medianvärdet för egenskapen är mellan 3 och 6.

Svag, om medianvärdet för egenskapen är under 3.

Fruktighet

En uppsättning olfaktoriska förnimmelser som är kännetecknande för oljan och som beror på sorten och kommer från friska, färska oliver i vilka varken grön eller mogen fruktighet dominerar. Den förnims direkt och/eller via näsans bakre gångar.

Omogen fruktighet

En uppsättning olfaktoriska förnimmelser som är kännetecknande för oljan och som påminner om omogna frukter och som beror på sorten och kommer från omogna, friska, färska oliver. Den förnims direkt och/eller via näsans bakre gångar.

Mogen fruktighet

En uppsättning olfaktoriska förnimmelser som är kännetecknande för oljan och som påminner om mogna frukter och som beror på sorten och kommer från friska, färska oliver. Den förnims direkt och/eller via näsans bakre gångar.

Välbalanserad

Olja som inte är obalanserad i fråga om de olfaktoriska-smakmässiga och taktila intrycken där medianvärdet för egenskaperna bitter och/eller skarp inte är två poäng högre än medianvärdet för fruktighet.

Mild olja

Olja för vilken medianvärdet för egenskaperna bitter och skarp är 2 eller lägre.

Förteckning över termer som avser förnimmelsens intensitet:

Termer som får användas om ett intyg från en organoleptisk provning kan visas upp

Medianvärde för egenskapen

Fruktighet

Mogen fruktighet

Omogen fruktighet

Mild fruktighet

Lägre än 3

Medelfruktighet

Mellan 3 och 6

Kraftig fruktighet

Mer än 6

Svagt mogen fruktighet

Lägre än 3

Medelmogen fruktighet

Mellan 3 och 6

Kraftig mogen fruktighet

Mer än 6

Svag omogen fruktighet

Lägre än 3

Medelomogen fruktighet

Mellan 3 och 6

Kraftig omogen fruktighet

Mer än 6

Svag bitterhet

Lägre än 3

Medelbitter

Mellan 3 och 6

Kraftig bitterhet

Mer än 6

Kraftigt stark

Lägre än 3

Medelstark

Mellan 3 och 6

Kraftigt stark

Mer än 6

Välbalanserad olja

Medianvärdet för egenskaperna bitter och skarp är inte mer än två poäng högre än medianvärdet för fruktighet.

Mild olja

Medianvärdet för egenskaperna bitter och skarp är inte högre än 2.”

2.

Punkt 9.1.1 ska ersättas med följande:

”9.1.1

Provsmakaren ska ta upp glaset och hålla det täckt med urglaset, luta det försiktigt och sedan rotera glaset i detta läge för att väta insidan så mycket som möjligt. När denna fas är genomförd ska provsmakaren ta bort urglaset och lukta på provet med djupa, långsamma andetag för att bedöma oljan. Luktandet får inte pågå under mer än 30 sekunder. Om ingen slutsats dras under den tiden ska de ta en kort paus innan de försöker igen.

När det olfaktoriska provet har utförts ska provsmakarna bedöma förnimmelserna som framkallas i gommen (totala, retronasala, gustatoriska och taktila förnimmelser). För att göra detta ska de ta en liten klunk på ca 3 ml olja. Det är mycket viktigt att fördela oljan över hela munhålan från främre delen av munnen och tungan längs sidorna till bakre delen och gomfästet, eftersom det är ett känt faktum att uppfattningen av smaker och taktila förnimmelser varierar i intensitet beroende på området på tungan och gommen.

Det bör särskilt påpekas att det är viktigt att en tillräcklig mängd olja sprids mycket sakta över bakre delen av tungan mot strupen medan provsmakaren koncentrerar sig på i vilken ordning de bittra och skarpa upplevelserna förnims. Om inte detta sker kan båda dessa upplevelser missas i en del oljor eller också kan upplevelsen av den bittra smaken döljas av den skarpa.

Genom att ta korta, upprepade andetag och dra in luften genom munnen kan provsmakaren inte bara sprida provet ordentligt över hela munhålan utan också uppleva de flyktiga, aromatiska komponenterna via näsans bakre gångar.

Obs! Om provsmakarna inte förnimmer någon fruktighet i ett prov och intensiteten i den negativa egenskapen uppfattas som 3,5 eller lägre får panelen besluta att det ska göras en ny bedömning av provet vid rumstemperatur (COI/T.20/Doc. No 6/Rev. 1, September 2007, section 3 – General specifications for installation of a test room), varvid det ska anges i vilket sammanhang den nya bedömningen görs och definieras vad som avses med rumstemperatur. När provet har uppnått rumstemperatur ska provsmakarna göra en ny bedömning av förnimmelsen av fruktighet. Om de förnimmer fruktighet ska den anges på skalan.

Den taktila förnimmelsen av skarphet bör beaktas. Därför är det lämpligt att svälja oljan.”

3.

Punkt 9.4 ska ersättas med följande:

”9.4   Klassificering av oljan

Oljan ska klassificeras enligt följande kategorier, med defekternas medianvärde och fruktighetens medianvärde som utgångspunkt. Defekternas medianvärde definieras som medianvärdet för den defekt som upplevs mest intensivt. Defekternas medianvärde och medianvärdet för egenskapen fruktighet anges med en decimal.

Klassificeringen av oljan sker genom att defekternas medianvärde och medianvärdet för egenskapen fruktighet jämförs med de referensintervall som anges nedan. Då gränsvärdena för dessa intervall har fastställts med beaktande av metodens felmarginal anses de vara absoluta. Genom programvaran kan klassificeringen visas grafiskt eller i en tabell med statistiska uppgifter.

a)

Extrajungfruolja: defekternas medianvärde är lika med 0 och medianvärdet för egenskapen fruktighet är större än 0.

b)

Jungfruolja: defekternas medianvärde är större än 0 men inte större än 3,5 och medianvärdet för egenskapen fruktighet är större än 0.

c)

Bomolja: defekternas medianvärde är större än 3,5 eller defektens medianvärde är 3,5 eller mindre och medianvärdet för fruktighet är 0.

Anmärkning 1:

När medianvärdet för egenskapen bitter och/eller skarp är större än 5,0 ska panelledaren ange detta på provningsintyget.

För bedömningar som syftar till att kontrollera överensstämmelse ska en provning utföras. Vid kontrollbedömningar, ska bedömningen utföras dubbelt i olika sessioner. Analysresultaten från kontrollbedömningen ska vara statistiskt homogena. (Se punkt 9.5) Om inte måste två nya kontrollbedömningar göras. Det slutgiltiga medianvärdet för klassificeringsegenskaperna ska beräknas som ett medelvärde av båda medianerna.”

4.

Följande ska läggas till som punkt 9.5:

”9.5   Kriterier för godkännande och avvisande av dubbelprov

Det normaliserade felvärdet enligt definitionen nedan ska användas för att avgöra om resultaten från de båda kontrollbedömningarna är homogena eller statistiskt godtagbara.

Formula

Om Me1 och Me2 är medianvärdena för de båda kontrollbedömningarna (den första respektive den andra kontrollbedömningen) och U1 och U2 är värdena för den utvidgade mätosäkerheten, beräknade enligt följande enligt specifikationerna nedan, gäller följande:

U 1 = c × s* and Formula

För den utvidgade mätosäkerheten gäller att c = 1,96, varför

U1 = 0,0196 × CVr × Me1

där CVr är den robusta variationskoefficienten.

För att de två erhållna värdena ska kunna anses som statistiskt homogena måste En vara lika med 1,0 eller lägre.”


28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1228

av den 27 juli 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

162,7

ZZ

162,7

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

140,0

ZZ

140,0

0805 50 10

AR

171,7

AU

158,0

CL

204,9

MA

157,0

TR

164,0

UY

138,1

ZA

182,0

ZZ

168,0

0806 10 10

BR

269,1

EG

267,6

MA

244,9

ZZ

260,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

106,8

CL

129,2

CN

74,5

NZ

142,7

US

157,1

ZA

97,9

ZZ

124,0

0808 30 90

AR

110,7

CL

132,7

NZ

171,3

TR

175,0

ZA

107,5

ZZ

139,4

0809 10 00

TR

198,1

ZZ

198,1

0809 29 00

TR

259,3

US

535,2

ZA

271,2

ZZ

355,2

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1229

av den 27 juli 2016

om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden juli 2016 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av en gemensam organisation av marknaden för jordbruksprodukter och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 (2) innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris, vilka delas upp efter ursprungsland och indelas i flera delperioder i enlighet med bilaga I till nämnda genomförandeförordning.

(2)

Juli är den tredje delperioden för den kvot som avses i artikel 1.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 och den andra delperioden för de kvoter som avses i artikel 1.1 b, c och d i samma genomförandeförordning.

(3)

Det framgår av de anmälningar som har gjorts i enlighet med artikel 8 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 att de ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i juli 2016, i enlighet med artikel 4.1 i den genomförandeförordningen, avser en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4154 och 09.4166 överstiger den tillgängliga kvantiteten. Det bör därför fastställas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas, genom att fastställa den tilldelningskoefficient, beräknad i enlighet med artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3), som ska tillämpas på den begärda kvantiteten för de berörda kvoterna.

(4)

Det framgår även av anmälningar att de ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i juli 2016, i enlighet med artikel 4.1 i den genomförandeförordningen, avser en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 och 09.4153 avser en mängd som understiger den tillgängliga kvantiteten.

(5)

Den totala tillgängliga kvantiteten för nästa delperiod för kvoterna med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 och 09.4166 bör också fastställas i enlighet med artikel 5 första stycket i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011.

(6)

För att säkra en effektiv förvaltning av förfarandet för utfärdande av importlicenser bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ansökningar om importlicenser för ris som omfattas av kvoterna med löpnummer 09.4154 och 09.4166 som avses i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 och som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i juli 2016 ska licenser utfärdas för de begärda kvantiteterna justerade med den tilldelningskoefficient som fastställs i bilagan till denna förordning.

2.   De totala tillgängliga kvantiteterna inom de kvoter med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 och 09.4166 som avses i förordning (EU) nr 1273/2011 för nästa delperiod fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 av den 7 december 2011 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (EUT L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).


BILAGA

Kvantiteter som ska fördelas för delperioden juli 2016 och tillgängliga kvantiteter för nästa delperiod i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

a)

Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2016

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden september 2016 (kg)

Förenta staterna

09.4127

 (1)

18 693 108

Thailand

09.4128

 (1)

570 921

Australien

09.4129

 (1)

502 800

Andra ursprung

09.4130

 (2)

0

b)

Kvot för råris enligt KN-nummer 1006 20 i enlighet med artikel 1.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2016

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden oktober 2016 (kg)

Alla länder

09.4148

 (3)

578 000

c)

Kvot för brutet ris enligt KN-nummer 1006 40 00 i enlighet med artikel 1.1 c i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2016

Thailand

09.4149

 (4)

Australien

09.4150

 (5)

Guyana

09.4152

 (5)

Förenta staterna

09.4153

 (4)

Andra ursprung

09.4154

8,905159 %

d)

Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 d i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2016

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden september 2016 (kg)

Thailand

09.4112

 (6)

7 410

Förenta staterna

09.4116

 (6)

0

Indien

09.4117

 (6)

23 603

Pakistan

09.4118

 (6)

7 334

Andra ursprung

09.4119

 (6)

5 239

Alla länder

09.4166

0,597830 %

0


(1)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna.

(2)  Ingen kvantitet tillgänglig för denna delperiod.

(3)  Ingen tillämpning av tilldelningskoefficienten för denna delperiod. Ingen ansökan har lämnats in till kommissionen.

(4)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna.

(5)  Ingen tillämpning av tilldelningskoefficienten för denna delperiod. Ingen ansökan har lämnats in till kommissionen.

(6)  Ingen kvantitet tillgänglig för denna delperiod.


BESLUT

28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/21


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1230

av den 12 juli 2016

om fastställande av att Portugal inte har vidtagit effektiva åtgärder för att följa rådets rekommendation av den 21 juni 2013

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.8,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126 i fördraget ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser, som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning. Stabilitets- och tillväxtpakten omfattar rådets förordning (EG) nr 1467/97 (1), som antogs i syfte att främja en snabb korrigering av alltför stora underskott i de offentliga finanserna.

(3)

På kommissionens rekommendation fastslog rådet i sitt beslut av den 2 december 2009, i enlighet med artikel 126.6 i fördraget, att ett alltför stort underskott förelåg i Portugal och utfärdade en rekommendation om att korrigera detta senast 2013, i enlighet med artikel 126.7 i fördraget och artikel 3 i förordning (EG) nr 1467/97 (2). Efter en begäran från de portugisiska myndigheterna om ekonomiskt bistånd från unionen, euroområdets medlemsstater och Internationella valutafonden (IMF) beviljade rådet ekonomiskt bistånd från unionen till Portugal (3). Den 17 maj 2011 undertecknades ett samförståndsavtal om särskilda villkor för den ekonomiska politiken mellan kommissionen och de portugisiska myndigheterna. Sedan dess har rådet utfärdat två rekommendationer till Portugal (den 9 oktober 2012 och den 21 juni 2013) på grundval av artikel 126.7 i fördraget, där fristen för att korrigera det alltför stora underskottet förlängdes till 2014 respektive 2015. I båda rekommendationerna ansåg rådet att Portugal hade vidtagit effektiva åtgärder, men att oväntade negativa ekonomiska händelser med stora negativa effekter på de offentliga finanserna hade inträffat.

(4)

För att få ned det nominella underskottet i de offentliga finanserna under referensvärdet på 3 % av BNP på ett trovärdigt och varaktigt sätt senast 2015 rekommenderades Portugal särskilt att a) minska det nominella underskottet till 5,5 % av BNP 2013, 4,0 % av BNP 2014 och 2,5 % av BNP 2015, vilket bedömdes ligga i linje med en förbättring av det strukturella saldot på 0,6 % av BNP 2013, 1,4 % av BNP 2014 och 0,5 % av BNP 2015, på grundval av en uppdatering av de ekonomiska utsikterna för Portugal gjord i maj 2013 av kommissionens avdelningar; b) genomföra åtgärder motsvarande 3,5 % av BNP för att begränsa 2013 års underskott till 5,5 % av BNP, däribland åtgärderna i 2013 års budgetlag och ytterligare åtgärder som anges i tilläggsbudgeten, närmare bestämt nedskärningar av lönekostnaderna, effektiviserad offentlig förvaltning, minskad offentlig konsumtion och bättre användning av medel från unionen; c) med utgångspunkt i översynen av de offentliga utgifterna, anta varaktiga konsolideringsåtgärder motsvarande minst 2,0 % av BNP för att uppnå målet på ett nominellt underskott på 4,0 % av BNP 2014 och sikta på att effektivisera och modernisera den offentliga förvaltningen, råda bot på övertalighet inom den offentliga sektorns olika funktioner och enheter, förbättra pensionssystemets hållbarhet och uppnå riktade kostnadsbesparingar inom enskilda fackministerier; och d) anta nödvändiga varaktiga konsolideringsåtgärder för 2015 för att uppnå underskottsmålet på 2,5 % av BNP. Portugal rekommenderades också att upprätthålla takten i arbetet med att reformera den offentliga finansiella styrningen genom att se över budgetramlagen till slutet av 2013 för att ytterligare förbättra budgetförfarandena och principerna för budgetförvaltning, ansvarsskyldighet, öppenhet och förenkling samt fortsätta sina insatser för att begränsa de ansvarsförbindelser som härrör från statligt ägda företag och offentlig-privata partnerskap.

(5)

I den uppdatering av de ekonomiska utsikterna för Portugal som gjordes i maj 2013 av kommissionens avdelningar och som låg till grund för rådets rekommendation av den 21 juni 2013, gjordes prognosen att den portugisiska ekonomin skulle krympa med 2,3 % under 2013 och därefter växa med 0,6 % och 1,5 % under de två följande åren. Den nominella BNP-tillväxten för 2013 och 2014 beräknades till – 0,6 % respektive 1,8 %, och 2,7 % året därefter.

(6)

I sin rekommendation av den 21 juni 2013 fastställde rådet den 1 oktober 2013 som tidsfrist för att vidta effektiva åtgärder i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1467/97. I enlighet med artikel 10.2 a i förordning (EU) nr 472/2013 gavs Portugal undantag från skyldigheten att lämna in separat rapportering inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott och rapporterade i stället inom ramen för sitt makroekonomiska anpassningsprogram.

(7)

I senare bedömningar uppmärksammades risken för att rådets rekommendation av den 21 juni 2013 inte skulle komma att följas. Mot bakgrund av sin bedömning av 2015 års stabilitetsprogram, som var den första efter utgången av det ekonomiska anpassningsprogrammet, kom rådet i juli 2015 fram till att det förelåg en risk för att Portugal inte skulle uppfylla stabilitets- och tillväxtpaktens regler. Även kommissionen fastslog i sitt yttrande om Portugals utkast till budgetplan för 2015 att landet riskerade att inte uppfylla stabilitets- och tillväxtpaktens regler. Kommissionen påpekade särskilt att det fanns en risk för att det alltför stora underskottet inte skulle kunna korrigeras inom tidsfristen senast 2015. Kommissionen pekade även på otillräcklig insats för strukturella förbättringar jämfört med den som angavs i rekommendationen, vilket visade att det behövdes ytterligare strukturella konsolideringsåtgärder för 2015 för att understödja en trovärdig och varaktig korrigering av det alltför stora underskottet.

(8)

En ny bedömning av de åtgärder som vidtagits av Portugal för att korrigera det alltför stora underskottet senast 2015 i enlighet med rådets rekommendation av den 21 juni 2013 föranleder följande konstateranden:

Efter anmälan om 2015 års underskott i de offentliga finanserna och dess validering av kommissionen (Eurostat), uppgick 2015 års underskott till 4,4 % av BNP, vilket är högre än referensvärdet enligt fördraget på 3,0 % av BNP. Skillnaden i förhållande till referensvärdet berodde huvudsakligen på en åtgärd för att stödja den finansiella sektorn i samband med resolutionen av Banif (Banco Internacional do Funchal, SA) i slutet av 2015, vilket hade en negativ inverkan på det offentliga underskottet motsvarande 1,4 % av BNP. Om denna komponent beaktas tillsammans med engångsposter på intäktsidan skulle underskottet exklusive engångsåtgärder fortfarande ligga precis över fördragets referensvärde.

Den kumulativa förbättringen av det strukturella saldot under perioden 2013–2015 beräknas till 1,1 % av BNP, vilket är betydligt lägre än de 2,5 % av BNP som rekommenderats av rådet. Efter justering för effekterna av en reviderad potentiell produktionstillväxt och oförutsedda intäktsökningar eller uteblivna inkomster jämfört med det referensscenario som ligger till grund för rekommendationen sjunker siffran för den kumulativa förbättringen kraftigt till – 0,1 % av BNP.

Omfattningen av de åtgärder som genomförts fram till juni 2014 låg i linje med målen enligt det makroekonomiska anpassningsprogrammet. Därefter skedde en kraftig minskning av de varaktiga konsolideringsåtgärder som låg till grund för budgetmålen för 2014, från motsvarande 2,3 % av BNP som planerades vid tiden för 2014 års budget, till cirka 1,5 % av BNP i den beräkning som låg till grund för 2015 års budget. Omfattningen av vidtagna åtgärder når därmed inte alls upp till rekommendationens nivå, dvs. att ytterligare åtgärder motsvarande minst 2,0 % av BNP skulle vidtas under 2014. För 2015 minskades omfattningen av varaktiga åtgärder för statsfinansiell konsolidering ytterligare till omkring 0,6 % av BNP i 2015 års budget och det nominella målet sattes till 2,7 % av BNP. De planerade strukturella konsolideringsåtgärderna var därför otillräckliga för att uppnå det rekommenderade underskottsmålet för 2015 på 2,5 % av BNP. Det resulterande underskottet för 2015 bekräftade att de planerade åtgärderna hade varit otillräckliga.

Sammanfattningsvis har förbättringen av det nominella underskottet sedan juni 2014 haft sin grund i den ekonomiska återhämtningen och minskade ränteutgifter i ett klimat med låga räntenivåer. Oförutsedda intäkter har inte utnyttjats för en snabbare minskning av underskottet och omfattningen av de strukturella konsolideringsåtgärderna har inte varit tillräcklig för att nå målen.

Den offentliga bruttoskulden har i stort sett stabiliserats sedan rådets rekommendation av den 21 juni 2013 och uppgick till 129,2 % av BNP i slutet av 2013, 130,2 % av BNP 2014 och 129,0 % av BNP 2015 enligt kommissionens vårprognos 2016.

Finanspolitiska strukturreformer har gått framåt på de flesta områden men i olika takt. Budgetramlagen har ändrats och stärkts och träder i kraft fullt ut i september 2018. Stora insatser har gjorts för att bekämpa skattebedrägeri och skattesmitning, och även för att reformera skatteförvaltningen. Pensionssystemets långsiktiga hållbarhet har förbättrats under de senaste åren, men det finns fortfarande utmaningar på kort och medellång sikt. Reformer för att göra det nationella hälso- och sjukvårdssystemet långsiktigt hållbart går framåt i tillfredsställande takt. Reformer har även genomförts under de senaste åren inom offentlig förvaltning för att förbättra hanteringen av de offentliga finanserna på regional och lokal nivå, samt inom offentlig-privata partnerskap och statsägda företag, i synnerhet under det makroekonomiska anpassningsprogrammet.

(9)

Detta leder till slutsatsen att Portugals reaktioner på rådets rekommendation av den 21 juni 2013 har varit otillräckliga. Portugal har inte avhjälpt det alltför stora underskottet senast 2015. De finanspolitiska insatserna ligger betydligt under den nivå som rekommenderades av rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Portugal har inte vidtagit effektiva åtgärder för att följa rådets rekommendation av den 21 juni 2013.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2016.

På rådets vägnar

P. KAŽIMÍR

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (EGT L 209, 2.8.1997, s. 6).

(2)  Alla handlingar som rör förfarandet vid alltför stora underskott beträffande Portugal finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/portugal_en.htm

(3)  Rådets genomförandebeslut 2011/344/EU av den 17 maj 2011 om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen till Portugal (EUT L 159, 17.6.2011, s. 88).


28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/24


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1231

av den 18 juli 2016

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom den gemensamma kommitté som inrättats genom den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung vad gäller Georgiens ansökan om att bli fördragsslutande part i den konventionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (1) (nedan kallad konventionen) trädde i kraft den 1 december 2012.

(2)

I artikel 5.1 i konventionen anges att en tredje part får bli fördragsslutande part i konventionen, om kandidatlandet eller kandidatterritoriet har ett gällande frihandelsavtal med regler om förmånsursprung med minst en av de fördragsslutande parterna.

(3)

Georgien lämnade den 23 september 2015 in en skriftlig ansökan om anslutning till konventionen till konventionens depositarie.

(4)

Georgien har ett gällande frihandelsavtal med två fördragsslutande parter i konventionen, nämligen unionen och Republiken Turkiet, och uppfyller det villkor för att bli fördragsslutande part som anges i artikel 5.1 i konventionen.

(5)

Enligt artikel 4.3 b i konventionen ska den gemensamma kommitté som inrättats genom konventionen (nedan kallad gemensamma kommittén) anta beslut om inbjudningar till tredje parter att ansluta sig till konventionen.

(6)

Europeiska unionens ståndpunkt inom gemensamma kommittén bör därför baseras på det utkast till beslut som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom den gemensamma kommitté som inrättats genom den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung, vad gäller Georgiens ansökan om att bli fördragsslutande part i konventionen, ska baseras på det utkast till gemensamma kommitténs beslut som åtföljer det här beslutet.

Unionens företrädare i gemensamma kommittén får komma överens om mindre tekniska ändringar av utkastet till beslut utan något nytt beslut av rådet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2016.

På rådets vägnar

G. MATEČNÁ

Ordförande


(1)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.


Utkast till

BESLUT nr … AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR DEN REGIONALA KONVENTIONEN OM EUROPA–MEDELHAVSTÄCKANDE REGLER OM FÖRMÅNSURSPRUNG

av den

om Georgiens ansökan om att bli fördragsslutande part i den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (1), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 5.1 i den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (nedan kallad konventionen) anges att en tredje part får bli fördragsslutande part i konventionen, om kandidatlandet eller kandidatterritoriet har ett gällande frihandelsavtal med regler om förmånsursprung med minst en av de fördragsslutande parterna.

(2)

Georgien lämnade den 23 september 2015 in en skriftlig ansökan om anslutning till konventionen till konventionens depositarie.

(3)

Georgien har ett gällande frihandelsavtal med två fördragsslutande parter i konventionen, nämligen Europeiska unionen och Republiken Turkiet, och uppfyller det villkor för att bli fördragsslutande part som anges i artikel 5.1 i konventionen.

(4)

Enligt artikel 4.3 b i konventionen ska gemensamma kommittén anta beslut om inbjudningar till tredje parter att ansluta sig till konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Georgien ska bjudas in att ansluta sig till den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i

På gemensamma kommitténs vägnar

Ordföranden


(1)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.


28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/27


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1232

av den 18 juli 2016

om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings- och associeringsråd som inrättats genom stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo (*), å andra sidan, vad gäller stabiliserings- och associeringsrådets beslut om antagande av dess arbetsordning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 31.1,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 126 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo (*), å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet), inrättas ett stabiliserings- och associeringsråd.

(2)

Enligt artikel 127.2 i avtalet ska stabiliserings- och associeringsrådet självt fastställa sin arbetsordning.

(3)

Enligt artikel 129.1 i avtalet ska stabiliserings- och associeringsrådet biträdas av en stabiliserings- och associeringskommitté (nedan kallad kommittén).

(4)

I artikel 129.2 och 129.3 i avtalet föreskrivs också att stabiliserings- och associeringsrådet i sin arbetsordning ska fastställa kommitténs uppgifter och att stabiliserings- och associeringsrådet får delegera sina befogenheter till kommittén.

(5)

Enligt artikel 131 i avtalet får stabiliserings- och associeringsrådet besluta att inrätta andra särskilda kommittéer eller organ som kan biträda det i dess arbete. I den artikeln föreskrivs också att stabiliserings- och associeringsrådet ska fastställa dessa kommittéers eller organs sammansättning, uppgifter och arbetssätt i sin arbetsordning.

(6)

Det är viktigt att man regelbundet genomför formella samråd med medlemsstaterna och att man beaktar deras synpunkter. Medlemsstaterna bör därför uppmanas att ingå i Europeiska unionens delegation vid alla möten i stabiliserings- och associeringsrådet.

(7)

Kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten) kommer noggrant och kontinuerligt att övervaka Kosovos ansträngningar för att normalisera förbindelserna med Serbien och vederbörligen rapportera, åtminstone två gånger om året, om den frågan.

(8)

Enligt artikel 140 fjärde stycket i avtalet får unionen vidta åtgärder som den anser lämpliga, inbegripet att med omedelbar verkan avbryta tillämpningen av hela eller en del av detta avtal, om Kosovo underlåter att uppfylla de grundläggande principer som anges i artiklarna 5 och 13 i avtalet. Alla relevanta rekommendationer eller beslut från stabiliserings- och associeringsrådet samt de rapporter som kommissionen och den höga representanten ska lägga fram om Kosovos ansträngningar för att normalisera förbindelserna med Serbien bör beaktas för alla eventuella förslag från kommissionen om avbrytande av tillämpningen av avtalet på grundval av artikel 140 fjärde stycket i avtalet.

(9)

Inga termer, formuleringar eller definitioner som används i detta beslut och i bilagorna till det eller i de beslut och rekommendationer och andra dokument, inklusive protokoll, som ska antas av stabiliserings- och associeringsrådet utgör ett erkännande av Kosovo från de enskilda medlemsstaterna som sådana, om de inte tidigare har vidtagit en sådan åtgärd.

(10)

De interna förfarandena i medlemsstaterna kan tillämpas vid mottagandet av handlingar som utfärdats av Kosovos myndigheter enligt detta avtal.

(11)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i stabiliserings- och associeringsrådet vad gäller stabiliserings- och associeringsrådets beslut om antagande av dess arbetsordning.

(12)

Europeiska unionens ståndpunkt i stabiliserings- och associeringsrådet bör således baseras på det utkast till beslut som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det stabiliserings- och associeringsråd som inrättats genom artikel 126 i avtalet ska grunda sig på det utkast till beslut av stabiliserings- och associeringsrådet som bifogas det här beslutet.

Tekniska ändringar i det utkastet till beslut kan godtas utan något nytt beslut av rådet.

Artikel 2

Medlemsstater ska uppmanas att ingå i Europeiska unionens delegation vid alla möten i stabiliserings- och associeringsrådet. De ska också motta all dokumentation som överlämnas till eller utfärdas av stabiliserings- och associeringsrådet. Medlemsstaterna ska förse unionens höga representant för utrikes frågor, i enlighet med dennes ansvarsområden enligt fördragen och i egenskap av ordförande för rådet (utrikes frågor), med nödvändig information för detta.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2016.

På rådets vägnar

G. MATEČNÁ

Ordförande


(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(1)  EUT L 71, 16.3.2016, s. 3.


BESLUT nr 1/2016 AV STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSRÅDET EU–KOSOVO (*)

av den [datum]

om antagande av stabiliserings- och associeringsrådets arbetsordning

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo (*), å andra sidan (nedan kallat avtalet), särskilt artiklarna 126, 127, 129 och 131, och av följande skäl:

Avtalet trädde i kraft den 1 april 2016.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ordförandeskap

Parterna ska turas om att inneha ordförandeskapet i stabiliserings- och associeringsrådet under tolv månader i taget. Den första perioden ska inledas den dag då stabiliserings- och associeringsrådet håller sitt första möte och avslutas den 31 december samma år.

Artikel 2

Möten

Stabiliserings- och associeringsrådet ska sammanträda en gång per år i enlighet med etablerad praxis för stabiliserings- och associeringsråden, inklusive vad gäller representationsnivå och lokal. Stabiliserings- och associeringsrådet får hålla extraordinarie möten på begäran av någon av parterna, om parterna kommer överens om detta. Kallelse till stabiliserings- och associeringsrådets möten ska utfärdas gemensamt av stabiliserings- och associeringsrådets sekreterare enligt överenskommelse med ordföranden.

Artikel 3

Delegationer

Före varje möte ska ordföranden underrättas om den planerade sammansättningen av parternas delegationer. En företrädare för Europeiska investeringsbanken (EIB) ska delta som observatör i stabiliserings- och associeringsrådets möten, när frågor som rör EIB står på dagordningen. Stabiliserings- och associeringsrådet får även bjuda in andra personer att delta i mötena för att informera om särskilda ämnen.

Artikel 4

Sekretariat

En tjänsteman från generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd och en tjänsteman från Kosovos representation i Belgien ska gemensamt fungera som stabiliserings- och associeringsrådets sekreterare.

Artikel 5

Korrespondens

Korrespondens till stabiliserings- och associeringsrådet ska ställas till stabiliserings- och associeringsrådets ordförande och sändas till generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd.

De båda sekreterarna ska se till att korrespondensen vidarebefordras till stabiliserings- och associeringsrådets ordförande och, när så är lämpligt, distribueras till stabiliserings- och associeringsrådets övriga ledamöter. Korrespondens som ska distribueras ska sändas till kommissionens generalsekretariat, till Europeiska utrikestjänsten och till Kosovos representation i Belgien.

Meddelanden från stabiliserings- och associeringsrådets ordförande ska av de båda sekreterarna sändas till mottagarna och, när så är lämpligt, distribueras till associeringsrådets övriga ledamöter som avses i andra stycket.

Artikel 6

Offentlighet

Om inte något annat beslutas ska stabiliserings- och associeringsrådets möten inte vara offentliga.

Artikel 7

Dagordning

1.   Ordföranden ska upprätta en preliminär dagordning för varje möte. Den ska vidarebefordras av stabiliserings- och associeringsrådets sekreterare till de mottagare som avses i artikel 5 senast 15 dagar innan mötet inleds. Den preliminära dagordningen ska omfatta de punkter för vilka ordföranden har mottagit en begäran om uppförande på dagordningen senast 21 dagar innan mötet inleds. Punkterna får dock föras upp på den preliminära dagordningen endast om underlag har överlämnats till sekreterarna senast den dag då dagordningen avsänds. Dagordningen ska godkännas av stabiliserings- och associeringsrådet i början av varje möte. Andra punkter än de som finns upptagna på den preliminära dagordningen får föras upp på dagordningen, om de båda parterna är överens om detta.

2.   Ordföranden får i samförstånd med de båda parterna förkorta de tidsfrister som anges i punkt 1 med hänsyn till omständigheterna i enskilda fall.

Artikel 8

Protokoll

De båda sekreterarna ska upprätta ett utkast till protokoll från varje möte. Protokollet ska som regel för varje punkt på dagordningen innehålla uppgift om

de handlingar som har lämnats in till stabiliserings- och associeringsrådet,

uttalanden som någon ledamot av stabiliserings- och associeringsrådet begärt att få förda till protokollet,

fattade beslut, utfärdade rekommendationer samt antagna uttalanden och slutsatser.

Utkastet till protokoll ska föreläggas stabiliserings- och associeringsrådet för godkännande. Efter godkännandet ska protokollet undertecknas av ordföranden och de båda sekreterarna. Protokollet ska arkiveras hos generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd, som fungerar som depositarie för de handlingar som rör associeringen. En bestyrkt kopia ska översändas till var och en av de mottagare som avses i artikel 5.

Artikel 9

Beslut och rekommendationer

1.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska fatta beslut och utfärda rekommendationer i samförstånd mellan parterna, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 2 och 5 i avtalet. Stabiliserings- och associeringsrådet får fatta beslut eller utfärda rekommendationer genom skriftligt förfarande, om båda parterna är överens om detta.

2.   Stabiliserings- och associeringsrådets beslut och rekommendationer enligt artikel 128 i avtalet ska benämnas ”beslut” respektive ”rekommendation”, följt av löpnummer, datum för antagande och en beskrivning av ämnet. Stabiliserings- och associeringsrådets beslut och rekommendationer ska undertecknas av ordföranden och bestyrkas av de båda sekreterarna. Besluten och rekommendationerna ska översändas till var och en av de mottagare som avses i artikel 5. Var och en av parterna får besluta att offentliggöra stabiliserings- och associeringsrådets beslut och rekommendationer i sitt officiella kungörelseorgan.

Artikel 10

Språk

Stabiliserings- och associeringsrådets officiella språk ska vara de språk på vilka stabiliserings- och associeringsavtalet är giltigt. Om inte något annat beslutas ska stabiliserings- och associeringsrådet grunda sina överläggningar på handlingar som upprättats på dessa språk.

Artikel 11

Kostnader

Europeiska unionen och Kosovo ska var för sig stå för de kostnader som de ådrar sig i samband med sitt deltagande i stabiliserings- och associeringsrådets möten, såväl utgifter för personal, resor och uppehälle som portokostnader och kostnader för telekommunikation. Kostnaderna för tolkning vid mötena, översättning och mångfaldigande av handlingar, samt övriga kostnader för arrangemangen i samband med mötena ska bäras av den part som är värd för mötet.

Artikel 12

Stabiliserings- och associeringskommittén

1.   Härmed inrättas en stabiliserings- och associeringskommitté (nedan kallad kommittén) som ska biträda stabiliserings- och associeringsrådet i dess arbete. Den ska bestå av företrädare för Europeiska unionen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan, normalt på högre tjänstemannanivå.

2.   Kommittén ska förbereda stabiliserings- och associeringsrådets möten och överläggningar och vid behov verkställa stabiliserings- och associeringsrådets beslut samt allmänt sörja för kontinuiteten i associeringsförbindelserna och för att avtalet fungerar väl. Kommittén ska behandla de frågor som stabiliserings- och associeringsrådet hänskjuter till den och övriga frågor som kan uppkomma i samband med den dagliga tillämpningen av stabiliserings- och associeringsavtalet. Den ska lägga fram förslag eller utkast till beslut eller rekommendationer, som ska antas av stabiliserings- och associeringsrådet.

3.   När det i avtalet hänvisas till en skyldighet eller en möjlighet att hålla samråd, får detta samråd äga rum i kommittén. Detta samråd får fortsätta i stabiliserings- och associeringsrådet, om de båda parterna är överens om detta.

4.   Stabiliserings- och associeringskommitténs arbetsordning är bifogad detta beslut.

Utfärdat i

På stabiliserings- och associeringsrådets vägnar

Ordförande


(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

BILAGA

till

BESLUT nr 1/2016 AV STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSRÅDET EU–KOSOVO (*)

av den [datum]

Stabiliserings- och associeringskommitténs arbetsordning

Artikel 1

Ordförandeskap

Parterna ska turas om att inneha ordförandeskapet i stabiliserings- och associeringskommittén (nedan kallad kommittén) under en tolvmånadersperiod. Den första perioden ska inledas den dag då stabiliserings- och associeringsrådet håller sitt första möte och avslutas den 31 december samma år.

Artikel 2

Möten

Kommittén ska sammanträda när omständigheterna så kräver, enligt överenskommelse mellan parterna. Kommitténs möten ska hållas vid en tidpunkt och på en plats som parterna kommer överens om. Kallelse till kommitténs möten ska utfärdas av ordföranden.

Artikel 3

Delegationer

Före varje möte ska ordföranden underrättas om den planerade sammansättningen av parternas delegationer.

Artikel 4

Sekretariat

En tjänsteman från Europeiska kommissionen och en tjänsteman från Kosovo ska gemensamt fungera som kommitténs sekreterare. Alla meddelanden till och från kommitténs ordförande inom ramen för detta beslut ska sändas till kommitténs sekreterare och till stabiliserings- och associeringsrådets sekreterare och ordförande.

Artikel 5

Offentlighet

Om inte något annat beslutas ska kommitténs möten inte vara offentliga.

Artikel 6

Dagordning

1.   Ordföranden ska upprätta en preliminär dagordning för varje möte. Den ska vidarebefordras av kommitténs sekreterare till de mottagare som avses i artikel 4 senast 30 arbetsdagar innan mötet inleds. Den preliminära dagordningen ska omfatta de punkter för vilka ordföranden har mottagit en begäran om uppförande på dagordningen senast 35 arbetsdagar innan mötet inleds. Punkterna får dock föras upp på den preliminära dagordningen endast om underlag har överlämnats till sekreterarna senast den dag då dagordningen avsänds. Kommittén får bjuda in experter att delta i mötena för att informera om särskilda ämnen. Dagordningen ska godkännas av kommittén i början av varje möte. Andra punkter än de som finns upptagna på den preliminära dagordningen får föras upp på dagordningen, om de båda parterna är överens om detta.

2.   Ordföranden får i samförstånd med de båda parterna förkorta de tidsfrister som anges i punkt 1 med hänsyn till omständigheterna i enskilda fall.

Artikel 7

Protokoll

Protokoll ska föras vid varje möte och grundas på ordförandens sammanfattning av kommitténs slutsatser. När protokollet har godkänts av stabiliserings- och associeringskommittén, ska det undertecknas av ordföranden och de båda sekreterarna och arkiveras av vardera parten. En kopia av protokollet ska översändas till var och en av de mottagare som avses i artikel 4.

Artikel 8

Beslut och rekommendationer

I de särskilda fall då stabiliserings- och associeringsrådet med stöd av artikel 128 i avtalet gett kommittén befogenhet att fatta beslut eller utfärda rekommendationer ska detta ske i enlighet med artikel 9 i stabiliserings- och associeringsrådets arbetsordning.

Artikel 9

Kostnader

Europeiska unionen och Kosovo ska var för sig stå för de kostnader som de ådrar sig i samband med sitt deltagande i kommitténs möten, såväl utgifter för personal, resor och uppehälle som portokostnader och kostnader för telekommunikation. Kostnaderna för tolkning vid mötena, översättning och mångfaldigande av handlingar, samt övriga kostnader för arrangemangen i samband med mötena ska bäras av den part som är värd för mötet.

Artikel 10

Underkommittéer och särskilda arbetsgrupper

Kommittén får inrätta underkommittéer och särskilda arbetsgrupper under kommitténs överinseende. De ska rapportera till kommittén efter vart och ett av sina möten. Kommittén får besluta att upplösa befintliga underkommittéer eller arbetsgrupper, fastställa eller ändra deras uppdrag eller inrätta ytterligare underkommittéer eller arbetsgrupper med uppgift att biträda kommittén i dess arbete. Dessa underkommittéer och arbetsgrupper ska inte ha befogenhet att fatta beslut.


(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


BILAGA

 

UTKAST

BESLUT nr 1/2016 AV STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU–KOSOVO (*)

av den [dag] [månad] 2016

om inrättande av underkommittéer och särskilda arbetsgrupper

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo (*), å andra sidan, särskilt artikel 130, och

med beaktande av stabiliserings- och associeringskommitténs arbetsordning, särskilt artikel 10.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Härmed inrättas de underkommittéer och särskilda arbetsgrupper som förtecknas i bilaga I. Deras mandat fastställs i bilaga II.

Utfärdat i …………. den [dag] [månad] 2016.

På stabiliserings- och associeringskommitténs vägnar

Ordförande


(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

BILAGA I

Sektorsövergripande underkommittéstruktur

Benämning

Ansvarsområden

Artikel i avtalet

1.

Handel, industri, tullar och skatter

Fri rörlighet för varor

Artikel 20

Industriprodukter

Artiklarna 21–25

Handelsfrågor

Artiklarna 36–49

Standardisering, metrologi, ackreditering, certifiering, bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning

Artikel 80

Industriellt samarbete

Artikel 99

Små och medelstora företag

Artikel 100

Turism

Artikel 101

Tullar

Artikel 104

Skatter

Artikel 105

Ursprungsregler

Protokoll III

Ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Protokoll IV

2.

Jordbruk och fiske

Jordbruksprodukter

Artiklarna 26, 28, 29, 33, 34 och 37

Fiskeriprodukter

Artiklarna 31 och 32, bilagorna IV och V

Bearbetade jordbruksprodukter

Artikel 27 och protokoll I

Vin

Artikel 30, protokoll II

Skydd av geografiska beteckningar för jordbruks- och fiskeriprodukter och andra livsmedel än vin och spritdrycker

Artikel 35

Jordbruk och den agroindustriella sektorn, veterinära och fytosanitära frågor

Artikel 102

Samarbete på fiskeområdet

Artikel 103

3.

Inre marknaden och konkurrensfrågor

Etableringsrätt

Artiklarna 50–54

Tillhandahållande av tjänster

Artiklarna 55–60

Andra frågor rörande avdelning V i avtalet

Artiklarna 61–73

Tillnärmning av lagstiftning och kontroll av lagstiftningens efterlevnad

Artikel 74

Konkurrens

Artiklarna 75–76

Immateriella, industriella och kommersiella rättigheter

Artiklarna 77–78

Offentlig upphandling

Artikel 79

Bank- och försäkringstjänster och andra finansiella tjänster

Artikel 96

Konsumentskydd

Artikel 81

4.

Ekonomiska och finansiella frågor samt statistik

Löpande betalningar och kapitalrörelser

Artiklarna 64–66

Ekonomisk politik

Artikel 94

Statistiksamarbete

Artikel 95

Främjande av och skydd för investeringar

Artikel 98

 

Finansiellt samarbete

Artiklarna 121–125

5.

Rättvisa, frihet och säkerhet

Förstärkning av institutioner och rättsstat

Artikel 83

Grundläggande rättigheter, inbegripet åtgärder mot diskriminering samt skydd av personuppgifter

Artiklarna 3, 4 och 84

Civilrättsligt och straffrättsligt samarbete

Artikel 83

Visering, gränskontroll, asyl och migration

Artiklarna 85–86

Förebyggande och kontroll av olaglig invandring; återtagande

Artiklarna 87–88

Penningtvätt

Artikel 89

Narkotika

Artikel 90

Bekämpning av terrorism

Artikel 92

Förebyggande av organiserad brottslighet och annan olaglig verksamhet

Artikel 91

6.

Innovation, informationssamhället samt socialpolitik

 

 

 

Arbetsvillkor och lika möjligheter

Artikel 82

Samarbete i sociala frågor

Artikel 106

Utbildning

Artikel 107

Kulturellt samarbete

Artikel 108

Samarbete på det audiovisuella området

Artikel 109

 

Informationssamhället

Artikel 110

 

Nät och tjänster för elektronisk kommunikation

Artikel 111

 

Information och kommunikation

Artikel 112

 

Forskning och teknisk utveckling

Artikel 118

7.

Transport, energi, miljö samt regional utveckling

Transport

Artikel 113

 

Energi

Artikel 114

 

Miljö

Artikel 115

 

Klimatförändringar

Artikel 116

 

Civilskydd

Artikel 117

Regional och lokal utveckling

Artikel 119

Struktur för särskilda arbetsgrupper

Benämning

Ansvarsområden

Artikel i avtalet

Särskild arbetsgrupp för reform av den offentliga förvaltningen

Reform av den offentliga förvaltningen

Artikel 120

Särskild arbetsgrupp för normalisering (1)

En märkbar och hållbar förbättring av förbindelserna med Serbien och ett verkningsfullt samarbete med EU:s GSFP-uppdrag under dess varaktighet

Artikel 5


(1)  Denna särskilda arbetsgrupp ersätter inte dialogen mellan Pristina och Belgrad under överinseende av den höga representanten.

BILAGA II

Mandat för underkommittéer och särskilda arbetsgrupper EU–Kosovo  (*)

Sammansättning och ordförandeskap

Underkommittéerna och de särskilda arbetsgrupperna för reform av den offentliga förvaltningen och för normalisering ska vara sammansatta av företrädare för Europeiska kommissionen, för Europeiska utrikestjänsten i fråga om den särskilda arbetsgruppen för normalisering, och för Kosovo. Ordförandeskapet ska innehas växelvis av de båda parterna. Medlemsstaterna kommer att underrättas om möten i underkommittéerna, de särskilda arbetsgrupperna för reform av den offentliga förvaltningen och för normalisering och inbjudas att delta i dem.

Sekretariat

En tjänsteman från Europeiska kommissionen, eller från Europeiska utrikestjänsten i fråga om den särskilda arbetsgruppen för normalisering, och en tjänsteman från Kosovo ska gemensamt fungera som sekreterare för varje underkommitté och särskild arbetsgrupp.

Alla meddelanden som rör underkommittéerna och de särskilda arbetsgrupperna ska sändas till sekreterarna för den berörda underkommittén och för de särskilda arbetsgrupperna.

Möten

Underkommittéerna och de särskilda arbetsgrupperna ska sammanträda när omständigheterna så kräver, enligt överenskommelse mellan parterna. Underkommittéernas och de särskilda arbetsgruppernas möten ska hållas vid en tidpunkt och på en plats som parterna kommer överens om.

Om parterna är överens om det får underkommittéerna och de särskilda arbetsgrupperna bjuda in experter till sina möten för att informera om särskilda ämnen.

Dagordning och dokumentation

Ordföranden och sekreterarna ska upprätta en preliminär dagordning för varje möte senast 30 arbetsdagar före mötets början.

Den preliminära dagordningen ska omfatta de punkter beträffande vilka sekreterarna senast 35 arbetsdagar före mötet mottagit en begäran om att de ska tas upp på dagordningen.

Efter det att man har kommit överens om den preliminära dagordningen för varje möte, dock senast 10 arbetsdagar före mötets början, ska sekreteraren för Kosovo förelägga sekreteraren för Europeiska kommissionen, eller för Europeiska utrikestjänsten i fråga om den särskilda arbetsgruppen för normalisering, all nödvändig skriftlig dokumentation till följd av de punkter som man kommit överens om i den preliminära dagordningen.

Om den tidsfrist som anges i tredje stycket inte iakttas, ska mötet automatiskt ställas in utan vidare formaliteter.

Arbetsområden

Underkommittéerna ska behandla frågor i anslutning till de olika områden i avtalet som är förtecknade i den sektorsövergripande underkommittéstrukturen. Framstegen när det gäller att tillnärma, genomföra och säkerställa efterlevnaden av lagstiftningen ska bedömas med avseende på alla arbetsområden. Underkommittéerna ska undersöka varje problem som kan uppstå på deras områden samt föreslå möjliga åtgärder.

Underkommittéerna ska också fungera som forum för ytterligare klargörande av unionens regelverk samt bedöma Kosovos framsteg i fråga om anpassning till unionens regelverk i linje med de åtaganden som gjorts inom ramen för avtalet.

Den särskilda arbetsgruppen för reform av den offentliga förvaltningen ska behandla frågor i anslutning till reform av den offentliga förvaltningen och föreslå möjliga åtgärder. Den särskilda arbetsgruppen för normalisering ska behandla frågor i anslutning till en märkbar och hållbar förbättring av förbindelserna med Serbien och ett verkningsfullt samarbete med EU:s GSFP-uppdrag under dess varaktighet samt föreslå möjliga åtgärder.

Protokoll

Protokoll ska föras vid varje möte och godkännas efter mötet. Underkommitténs eller den särskilda arbetsgruppens sekreterare ska översända en kopia av protokollet till stabiliserings- och associeringskommitténs sekreterare.

Offentlighet

Om inte något annat beslutas ska underkommittéernas och de särskilda arbetsgruppernas möten inte vara offentliga.


(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/41


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1233

av den 26 juli 2016

om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Republiken Cypern

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den cypriotiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020.

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Georgios GEORGIOU har löpt ut.

(3)

En plats som suppleant har blivit ledig till följd av att Kyriakos CHATZITTOFIS har utnämnts till ledamot i Regionkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020,

a)

som ledamot

Kyriakos CHATZITTOFIS, Mayor of Agios Athanasios,

och

b)

som suppleant

Stavros YEROLATSITES, Municipal Councilor, Strovolos Municipality.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2016.

På rådets vägnar

M. LAJČÁK

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/994 av den 23 juni 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 70).


28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/42


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1234

av den 26 juli 2016

om utnämning av två suppleanter i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den italienska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020.

(2)

Två platser som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att de mandat på grundval av vilka Carlo FIDANZA (Assessore di Veleso (CO)) och Giuseppe VARACALLI (Sindaco del Comune di Gerace (RC)) föreslogs har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till suppleanter i Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020,

Carlo FIDANZA, Consigliere del Comune di Rosazza (BI) (ändrat mandat),

Giuseppe VARACALLI, Consigliere del Comune di Gerace (RC) (ändrat mandat).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2016.

På rådets vägnar

M. LAJČÁK

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/994 av den 23 juni 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 70).


28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1235

av den 26 juli 2016

om godkännande av ett laboratorium i Republiken Korea för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar

[delgivet med nr C(2016) 4665]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2000/258/EG av den 20 mars 2000 om att utse ett särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (1), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 2000/258/EG utses Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrike, till särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet. AFSSA har nu integrerats i Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) i Frankrike.

(2)

I beslut 2000/258/EG fastställs bland annat att ANSES ska bedöma de laboratorier i tredjeländer som har ansökt om godkännande för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet.

(3)

Det godkännande som beviljades den 9 februari 2007 i enlighet med beslut 2000/258/EG för Choong Ang Vaccine laboratory i Daejeon har återkallats i enlighet med kommissionens beslut 2010/436/EU (2) till följd av den negativa bedömningsrapport av den 29 september 2015 som ANSES hade utarbetat om laboratoriet och lagt fram för kommissionen.

(4)

Den behöriga myndigheten i Republiken Korea har på nytt ansökt om att Choong Ang Vaccine laboratory i Daejeon ska godkännas, och ANSES har utarbetat och lagt fram en positiv bedömningsrapport till kommissionen om detta laboratorium, daterad den 21 mars 2016.

(5)

Laboratoriet bör därför godkännas för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande laboratorium godkänns härmed för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar, i enlighet med artikel 3.2 i beslut 2000/258/EG:

Choong Ang Vaccine laboratory

1476-37 Yuseong-daero Yuseong-gu

Daejeon, 34055

Republiken Korea

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 augusti 2016.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 79, 30.3.2000, s. 40.

(2)  Kommissionens beslut 2010/436/EU av den 9 augusti 2010 om genomförande av rådets beslut 2000/258/EG vad gäller kvalifikationsprövning för att laboratorier ska kunna behålla sina godkännanden för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (EUT L 209, 10.8.2010, s. 19).


28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/45


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1236

av den 27 juli 2016

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Estland, Lettland, Litauen och Polen

[delgivet med nr C(2016) 4983]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater. I delarna I, II, III och IV i bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i dessa medlemsstater uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen. Förteckningen omfattar vissa områden i Estland, Lettland, Litauen och Polen.

(2)

I juni och juli 2016 påvisades ytterligare fall av afrikansk svinpest hos vildsvinspopulationer i distrikten Jekabpils, Baldones och Riga i Lettland, ytterligare fall hos vildsvinspopulationer i länen Pärnu, Harju och Rapla i Estland och ett fall hos vildsvinspopulationer i området Czyże i Polen. Dessa områden förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU och ligger i närheten av de områden som förtecknas i del II i samma bilaga. Vissa områden i Estland, Lettland och Polen som förtecknas i del I bör därför nu förtecknas i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU och några nya områden i Lettland bör förtecknas i del I i den bilagan.

(3)

I juni och juli 2016 påvisades ytterligare utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i länen Jõgeva och Lääne-Viru i Estland; vissa områden i Estland som för närvarande förtecknas i del II bör nu förtecknas i del III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(4)

I juni och juli 2016 påvisades ytterligare utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i områdena Elektrėnai, Anykšciu och Kruonio i Litauen. Dessa områden förtecknas för närvarande i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. För Litauens del bör därför vissa områden som förtecknas i del II förtecknas i del III i den bilagan.

(5)

I juni och juli 2016 påvisades ytterligare utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i området Hajnówka i Polen. Detta område förtecknas för närvarande i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. För Polens del bör därför den befintliga förteckningen i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU utvidgas söderut och vissa områden som förtecknas i delarna I och II bör förtecknas i del III i den bilagan.

(6)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest hos drabbade vildsvinspopulationer i unionen bör beaktas vid bedömningen av den djurhälsorisk som situationen avseende denna sjukdom utgör i Estland, Lettland, Litauen och Polen. För att fokusera bekämpningsåtgärderna och förhindra att afrikansk svinpest sprids ytterligare samt för att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av djurhälsoåtgärderna för sjukdomsbekämpning i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ändras med beaktande av förändringarna av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller denna sjukdom i Estland, Lettland, Litauen och Polen.

(7)

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).


BILAGA

”BILAGA

DEL I

1.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas och Ceraukstes pagasts.

I Dobeles novads: Jaunbērzes, Dobeles och Bērzes pagasts.

I Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas och Sesavas pagasts.

I Tukuma novads: Slampes och Džūkstes pagasts.

Engures novads.

Rundāles novads.

Stopiņu novads.

Jelgava republikas pilsēta.

Jūrmala republikas pilsēta.

Bauska pilsēta.

2.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus och Juodaičių seniūnija.

I Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo och Pakruojo seniūnija.

I Panevežys rajono savivaldybė: den del av Krekenavos seniūnija som ligger väster om floden Nevėžis.

I Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų och Šiluvos seniūnija.

I Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų och Šakių seniūnija.

Pasvalys rajono savivaldybė.

Vilkaviškis rajono savivaldybė.

Radviliškis rajono savivaldybė.

Kalvarija savivaldybė.

Kazlų Rūda savivaldybė.

Marijampolė savivaldybė.

3.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Augustów med staden Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin och Bargłów Kościelny i powiat augustowski.

Gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady och Dobrzyniewo Duże i powiat białostocki.

De delar av gminy Kleszczele och Czeremcha som ligger väster om väg nr 66 i powiat hajnowski.

Gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med staden Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo och Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki.

Powiat sejneński.

Gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki och Raczki i powiat suwalski.

Gmina Rutki i powiat zambrowski.

Gminy Suchowola och Korycin i powiat sokólski.

Gminy Brańsk med staden Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, den del av gmina Bielsk Podlaski som ligger väster om den linje som skapas av väg nr 19 (som går norrut från staden Bielsk Podlaski) och som förlängs av staden Bielsk Podlaskis östra gräns och väg nr 66 (som går söderut från staden Bielsk Podlaski), staden Bielsk Podlaski, den del av gmina Orla som ligger väster om väg nr 66 i powiat bielski samt powiat M. Białystok.

Powiat M. Suwałki.

Powiat moniecki.

Powiat siemiatycki.

DEL II

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Kallaste linn.

Rakvere linn.

Tartu linn.

Viljandi linn.

Harjumaa maakond (utom den del av Kuusalu vald som ligger söder om väg 1 (E20), Aegviidu vald och Anija vald).

Ida-Virumaa maakond.

Läänemaa maakond.

Pärnumaa maakond.

Põlvamaa maakond.

Raplamaa maakond.

Den del av Kuusalu vald som ligger norr om väg 1 (E20).

Den del av Pärsti vald som ligger väster om väg 24126.

Den del av Suure-Jaani vald som ligger väster om väg 49.

Den del av Tamsalu vald som ligger nordost om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Tartu vald som ligger öster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Viiratsi vald som ligger väster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.

Abja vald.

Alatskivi vald.

Avanduse vald.

Haaslava vald.

Haljala vald.

Halliste vald.

Kambja vald.

Karksi vald.

Koonga vald.

Kõpu vald.

Laekvere vald.

Luunja vald.

Mäksa vald.

Märjamaa vald.

Meeksi vald.

Peipsiääre vald.

Piirissaare vald.

Rägavere vald.

Rakvere vald.

Saksi vald.

Sõmeru vald.

Vara vald.

Vihula vald.

Võnnu vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Bauskas novads: Mežotnes, Codes, Dāviņu och Vecsaules pagasts.

Jelgavas novads: Valgunde pagasts.

I Limbažu novads: Skultes, Vidrižu, Limbažu och Umurgas pagasts.

I Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts.

Ādažu novads.

Aizkraukles novads. Aknīstes novads.

Alūksnes novads.

Amatas novads.

Apes novads.

Babītes novads.

Baldones novads.

Baltinavas novads.

Balvu novads.

Carnikavas novads.

Cēsu novads.

Cesvaines novads.

Ērgļu novads.

Garkalnes novads.

Gulbenes novads.

Iecavas novads.

Ikšķiles novads.

Ilūkstes novads.

Inčukalna novads.Jaunjelgavas novads.

Jaunpiebalgas novads.

Jēkabpils novads.

Ķeguma novads.

Ķekavas novads.

Kocēnu novads.

Kokneses novads.

Krimuldas novads.

Krustpils novads.

Lielvārdes novads.

Līgatnes novads.Līvānu novads.

Lubānas novads.

Madonas novads.

Mālpils novads.

Mārupes novads.

Neretas novads.

Ogres novads.

Olaines novads.

Ozolnieki novads.

Pārgaujas novads.

Pļaviņu novads.

Priekuļu novads.

Raunas novads.

Ropažu novads.

Rugāju novads.

Salas novads.

Salaspils novads.

Saulkrastu novads.

Sējas novads.

Siguldas novads.

Skrīveru novads.

Smiltenes novads.

Varakļānu novads.

Vecpiebalgas novads.

Vecumnieku novads.

Viesītes novads.

Viļakas novads.

Limbaži pilsēta.

Jēkabpils republikas pilsēta.

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas och Kurkliai seniūnija samt den del av Anykščiai seniūnija som ligger sydväst om väg nr 121 och väg nr 119.

I Jonava rajono savivaldybė: Šilų och Bukonių seniūnija samt i Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka och Naujokai kaimas.

I Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių och Zapyškio seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos och Kėdainių miesto seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių och Velžio seniūnija samt den del av Krekenavos seniūnija som ligger öster om floden Nevėžis.

I Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo och Pakuonių seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių och Dieveniškių seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių och Merkinės seniūnija.

I Vilnius rajono savivaldybė: Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių och Kuodiškių seniūnija.

Alytus miesto savivaldybė.

I Utena rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų och Saldutiškio seniūnija.

I Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno och Alytaus seniūnija.

Kaunas miesto savivaldybė.

Panevėžys miesto savivaldybė.

Prienai miesto savivaldybė.

Vilnius miesto savivaldybė.

Biržai rajono savivaldybė.

Druskininkai rajono savivaldybė.

Ignalina rajono savivaldybė.

Lazdijai rajono savivaldybė.

Molėtai rajono savivaldybė.

Rokiškis rajono savivaldybė.

Širvintos rajono savivaldybė.

Švenčionys rajono savivaldybė.

Ukmergė rajono savivaldybė.

Zarasai rajono savivaldybė.

Birštonas savivaldybė.

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków och Zabłudów i powiat białostocki.

Gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka och Szudziałowo i powiat sokólski.

Gmina Lipsk i powiat augustowski.

Gmina Dubicze Cerkiewne, de delar av gminy Kleszczele och Czeremcha som ligger öster om väg nr 66 i powiat hajnowski.

Den del av gmina Bielsk Podlaski som ligger öster om den linje som skapas av väg nr 19 (som går norrut från staden Bielsk Podlaski) och som förlängs av staden Bielsk Podlaskis östra gräns och väg nr 66 (som går söderut från staden Bielsk Podlaski) samt den del av gmina Orla som ligger öster om väg nr 66 i powiat bielski.

DEL III

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Elva linn.

Võhma linn.

Jõgevamaa maakond.

Järvamaa maakond.

Valgamaa maakond.

Võrumaa maakond.

Den del av Kuusalu vald som ligger söder om väg 1 (E20).

Den del av Pärsti vald som ligger öster om väg 24126.

Den del av Suure-Jaani vald som ligger öster om väg 49.

Den del av Tamsalu vald som ligger sydväst om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Tartu vald som ligger väster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Viiratsi vald som ligger öster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.

Aegviidu vald.

Anija vald.

Kadrina vald.

Kolga-Jaani vald.

Konguta vald.

Kõo vald.

Laeva vald.

Nõo vald.

Paistu vald.

Puhja vald.

Rakke vald.

Rannu vald.

Rõngu vald.

Saarepeedi vald.

Tapa vald.

Tähtvere vald.

Tarvastu vald.

Ülenurme vald.

Väike-Maarja vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Limbažu novads: Viļķenes, Pāles och Katvaru pagasts.

I Salacgrīvas novads: Ainažu och Salacgrīvas pagasts.

Aglonas novads.

Alojas novads.

Beverīnas novads.

Burtnieku novads.

Ciblas novads.

Dagdas novads.

Daugavpils novads.

Kārsavas novads.

Krāslavas novads.

Ludzas novads.

Mazsalacas novads.

Naukšēnu novads.

Preiļu novads.

Rēzeknes novads.

Riebiņu novads.

Rūjienas novads.

Strenču novads.

Valkas novads.

Vārkavas novads.

Viļānu novads.

Zilupes novads.

Daugavpils republikas pilsēta.

Rēzekne republikas pilsēta.

Ainaži pilsēta.

Salacgrīva pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų och Traupio seniūnija samt den del av Anykščiai seniūnija som ligger nordost om väg nr 121 och väg nr 119.

I Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija.

I Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių och Kulvos seniūnija samt i Žeimiai seniūnija: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai och Žeimių miestelis kaimas.

Kaišiadorys rajono savivaldybė.

I Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos och Neveronių seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija.

I Prienai rajono savivaldybė: Jiezno och Stakliškių seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių och Raguvos seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos och Kalesninkų seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos och Vydenių seniūnija.

I Vilnius rajono savivaldybė: de delar av Sudervė och Dūkštai seniūnija som ligger sydväst om väg nr 171.

I Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų och Leliūnų seniūnija.

Elektrėnai savivaldybė.

Jonava miesto savivaldybė.

Kaišiadorys miesto savivaldybė.

Kupiškis rajono savivaldybė.

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

Gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka med staden Hajnówka, Narew och Narewka i powiat hajnowski.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

Alla områden på Sardinien.”


Rättelser

28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/56


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/973 av den 17 juni 2016 om godkännande av zinkbislysinat som fodertillsats för alla djurarter

( Europeiska unionens officiella tidning L 161 av den 18 juni 2016 )

Sidan 23, bilagan, på rad tre i fjärde kolumnen ”Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod”

I stället för:

”lysin”

ska det stå:

”lysin-HCl”.


28.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/56


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet

( Europeiska unionens officiella tidning L 314 av den 1 december 2015 )

Sidan 18, artikel 4.1 c

I stället för:

”efter den 21 februari 2016”

ska det stå:

”den 21 februari 2016 eller senare”.

Sidan 19, artikel 4.2 c

I stället för:

”efter den 21 maj 2016”

ska det stå:

”den 21 maj 2016 eller senare”.