ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 195

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
20 juli 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/1177 av den 12 juli 2016 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/1179 av den 19 juli 2016 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ( 1 )

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1180 av den 19 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

26

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1181 av den 19 juli 2016 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser och ansökningar om importrättigheter som lämnades in under perioden 1–7 juli 2016 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 januari–31 mars 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 616/2007 för fjäderfäkött

28

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/1182 av den 18 juli 2016 om tjänsteföreskrifterna för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier

31

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1183 av den 14 juli 2016 om godkännande av programmet för nödvaccinering av nötkreatur mot lumpy skin disease i Bulgarien och om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/645 [delgivet med nr C(2016) 4360]  ( 1 )

75

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1441/2007 av den 5 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel ( EUT L 322, 7.12.2007 )

82

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1019/2013 av den 23 oktober 2013 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller histamin i fiskeriprodukter ( EUT L 282, 24.10.2013 )

83

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 ( EUT L 102, 11.4.2006 )

83

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

20.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1177

av den 12 juli 2016

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 115 jämförd med artikel 218.5 och 218.8 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 maj 2013 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Furstendömet Monaco om att ändra avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG (1) (nedan kallat avtalet), för att anpassa avtalet till den senaste utvecklingen på global nivå där det nåtts enighet om att främja automatiskt utbyte av upplysningar som internationell norm.

(2)

Den text till ändringsprotokoll till avtalet (nedan kallat ändringsprotokollet) som förhandlingarna ledde till överensstämmer med de förhandlingsdirektiv som utfärdats av rådet, i det att den medger att avtalet anpassas till den senaste utvecklingen på internationell nivå i fråga om automatiskt utbyte av upplysningar, nämligen den globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton på området för beskattning som utarbetats av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Unionen, medlemsstaterna och Furstendömet Monaco har deltagit aktivt i arbetet i OECD:s globala forum för att stödja utarbetandet och genomförandet av denna standard. Texten till avtalet, i dess lydelse enligt ändringsprotokollet, är den rättsliga grunden för att genomföra den globala standarden i förbindelserna mellan unionen och Furstendömet Monaco.

(3)

Ändringsprotokollet bör undertecknas.

(4)

Mot bakgrund av de ståndpunkter som uttryckts av Furstendömet Monaco inom ramen för OECD:s globala forum bör ändringsprotokollet tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2017, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för dess ingående avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG bemyndigas härmed, med förbehåll för att ändringsprotokollet ingås.

Texten till ändringsprotokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna ändringsprotokollet på unionens vägnar.

Artikel 3

Ändringsprotokollet ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2017 i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för dess ingående avslutas, med förbehåll för att det tillämpas ömsesidigt.

Rådets ordförande ska på unionens vägnar till Furstendömet Monaco anmäla sin avsikt att tillämpa ändringsprotokollet provisoriskt, med förbehåll för att det tillämpas ömsesidigt, från och med den 1 januari 2017.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2016.

På rådets vägnar

P. KAŽIMÍR

Ordförande


(1)  EUT L 19, 21.1.2005, s. 55.


FÖRORDNINGAR

20.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1178

av den 10 juni 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 5.2, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har underrättats om de olika klasser av OTC-räntederivat (”over-the-counter”) som vissa centrala motparter har blivit auktoriserade att cleara. För var och en av dessa klasser har Esma gjort bedömningar utifrån huvudkriterierna för huruvida de ska omfattas av clearingkravet, inbegripet graden av standardisering, volymen och likviditeten samt tillgången till prisinformation. I det övergripande syftet att minska systemriskerna har Esma fastställt de klasser av OTC-räntederivat som bör omfattas av clearingkravet enligt förfarandet i förordning (EU) nr 648/2012.

(2)

Kontrakt om OTC-räntederivat kan ha ett fast teoretiskt belopp, ett rörligt teoretiskt belopp eller ett villkorat teoretiskt belopp. I ett kontrakt med konstant teoretiskt belopp varierar beloppet inte över kontraktets löptid. I ett kontrakt med rörligt teoretiskt belopp varierar beloppet på ett förutsebart sätt över kontraktets löptid. I ett kontrakt med villkorat teoretiskt belopp varierar beloppet över kontraktets löptid på ett sätt som inte kan förutses. Fallet med villkorat teoretiskt belopp gör prissättningen och riskbedömningen i samband med handel med OTC-räntederivat mer komplicerad, och försvårar det därmed också för centrala motparter att cleara dem. Denna aspekt bör beaktas vid bedömningen av vilka klasser av OTC-räntederivat som ska omfattas av clearingkravet.

(3)

När man beslutar vilka klasser av OTC-derivatkontrakt som ska omfattas av clearingkravet bör man ta hänsyn till särdragen hos de OTC-derivatkontrakt som ingås med emittenter av täckta obligationer eller med pooler för säkring av täckta obligationer. De klasser av OTC-räntederivat som omfattas av clearingkravet enligt denna förordning bör inte innefatta sådana kontrakt som ingås med emittenter av täckta obligationer eller med pooler för säkring av täckta obligationer, förutsatt att dessa motparter uppfyller vissa villkor.

(4)

Olika motparter behöver olika lång tid på sig för att införa de arrangemang som behövs för att kunna cleara de OTC-räntederivat som omfattas av clearingkravet. För att få till stånd ett korrekt och snabbt genomförande av clearingkravet i praktiken bör motparterna delas in i olika kategorier, där motparter med tillräckligt jämförbara förutsättningar blir skyldiga att uppfylla clearingkravet från och med samma datum.

(5)

En första kategori bör omfatta både finansiella och icke-finansiella motparter som, när denna förordning träder i kraft, är clearingmedlemmar hos minst en av de relevanta centrala motparterna och för minst en av de klasser av OTC-räntederivat som omfattas av clearingkravet, eftersom dessa motparter redan har erfarenhet av clearing av OTC-räntederivat och redan har etablerade kontakter med dessa centrala motparter för att cleara minst en av de aktuella klasserna. Icke-finansiella motparter som är clearingmedlemmar bör också ingå i den första kategorin, eftersom de, vad beträffar erfarenheter och förberedelser i fråga om central clearing, är jämförbara med de finansiella motparter som ingår i samma kategori.

(6)

En andra och en tredje kategori bör omfatta finansiella motparter som inte ingår i den första kategorin, indelade enligt rättslig och operativ kapacitet i fråga om OTC-derivat. Aktivitetsnivån i fråga om OTC-derivat bör tjäna som grund för att klassificera den rättsliga och operativa kapaciteten hos finansiella motparter, och det bör därför införas ett kvantitativt tröskelvärde för indelning i den andra respektive tredje kategorin, på grundval av de aggregerade genomsnittliga teoretiska beloppen vid varje månadsslut i fråga om de derivat som inte clearas centralt. Tröskelvärdet bör fastställas på en lämplig nivå för att avskilja mindre marknadsaktörer, samtidigt som man måste kunna hantera en betydande risknivå inom den andra kategorin. För att främja konvergens i lagstiftningen och begränsa efterlevnadskostnaderna för motparter bör man också anpassa tröskelvärdet till det värde som överenskommits på internationell nivå i fråga om marginalsäkerhetskrav för derivat som inte clearas centralt. Liksom i de internationella standarderna bör gälla att, medan tröskeln tillämpas generellt på företagsgruppnivå med tanke på de potentiella delade riskerna inom gruppen, bör den för investeringsfonder tillämpas separat för varje fond eftersom en fonds skulder normalt inte berörs av andra fonders skulder eller investeringsförvaltarens skulder. Således bör tröskelvärdet tillämpas enskilt för varje investeringsfond så länge som denna, i händelse av insolvens eller konkurs, utgör en helt separerad och avskild grupp av tillgångar som inte omfattas av säkerheter, garantier eller stöd från andra investeringsfonder eller från investeringsförvaltaren själv.

(7)

Vissa alternativa investeringsfonder omfattas inte av definitionen av finansiella motparter enligt förordning (EU) nr 648/2012, trots att de har en viss operativ kapacitet i fråga om OTC-derivatkontrakt som kan likna motsvarande operativa kapacitet hos sådana alternativa investeringsfonder som omfattas av samma definition. Därför bör alternativa investeringsfonder som klassificeras som icke-finansiella motparter ingå i samma kategorier av motparter som de alternativa investeringsfonder som klassificeras som finansiella motparter.

(8)

En fjärde kategori bör omfatta icke-finansiella motparter som inte ingår i de övriga kategorierna eftersom de har mer begränsad erfarenhet och operativ kapacitet i fråga om OTC-derivat och central clearing än andra kategorier av motparter.

(9)

Vid valet av den dag från vilken clearingkravet ska gälla för motparter i den första kategorin bör hänsyn tas till det faktum att de ofta inte har etablerat de kontakter med centrala motparter som krävs för var och en av de klasser som omfattas av clearingkravet. Vidare utgör motparter i denna kategori ofta en ingångsplats för clearing för motparter som inte är clearingmedlemmar, inte minst med tanke på att clearing åt kunder och indirekta kunder väntas öka betydligt när clearingkravet trätt i kraft. Slutligen står denna första kategori av motparter för en stor andel av volymen OTC-räntederivat som redan clearas, medan den totala volymen transaktioner som kommer att clearas i framtiden förväntas öka kraftigt efter det att clearingkravet får verkan. Därför är det rimligt att för motparter i den första kategorin sätta en tidsfrist på sex månader för förberedelserna för att kunna cleara ytterligare klasser samt hantera ökad clearing åt kunder och indirekta kunder och det generellt sett ökade antalet transaktioner som måste clearas.

(10)

När man fastställer från vilken dag clearingkravet börjar gälla för motparter i den andra och tredje kategorin, bör man ta hänsyn till att flertalet av dem kommer att få tillträde till en central motparts tjänster genom att bli kunder eller indirekta kunder till en clearingmedlem. Denna process kan kräva mellan 12 och 18 månader, beroende på den rättsliga och operativa kapaciteten hos motparterna i fråga och hur långt de avancerat när det gäller att förbereda de avtalsarrangemang med clearingmedlemmar som behövs för att cleara framtida kontrakt.

(11)

När man fastställer från vilken dag clearingkravet börjar gälla för motparter i den fjärde kategorin, bör man ta hänsyn till deras rättsliga och operativa kapacitet samt det faktum att de har en mer begränsad erfarenhet av OTC-derivat och central clearing än de andra kategorierna av motparter.

(12)

För OTC-derivatkontrakt som ingås mellan en motpart som är etablerad i ett tredjeland och en motpart som är etablerad i unionen, men som tillhör samma företagsgrupp och helt och hållet omfattas av samma konsolidering och av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker, bör det beslutas om en uppskjuten tillämpning av clearingkravet. Detta innebär att kontrakten i fråga för en begränsad tid inte skulle omfattas av clearingkravet, så länge det inte har antagits några genomförandeakter i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 avseende sådana OTC-derivatkontrakt som anges i bilaga I till denna förordning och som omfattar den jurisdiktion där motparten utanför unionen är etablerad. De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att i förväg kontrollera att de motparter som ingår dessa kontrakt hör till samma grupp och att de uppfyller övriga villkor för transaktion inom en grupp enligt förordning (EU) nr 648/2012.

(13)

Om motparterna i ett OTC-derivatkontrakt är finansiella motparter kräver förordning (EU) nr 648/2012 – till skillnad från när det gäller icke-finansiella motparter – att clearingkravet ska tillämpas på alla kontrakt som ingåtts efter det att Esma underrättats om att en viss central motpart auktoriserats att cleara en given klass av OTC-derivat, men innan clearingkravet fått verkan, förutsatt att detta är motiverat med tanke på den återstående löptiden för det aktuella kontraktet den dag då clearingkravet får verkan. Tillämpningen av clearingkravet för sådana kontrakt bör ha som mål att skapa en enhetlig och konsekvent tillämpning av förordning (EU) nr 648/2012. Den bör vidare tjäna till att främja finansiell stabilitet, minska systemrisken och bidra till likvärdiga konkurrensvillkor för marknadsaktörerna när en klass av OTC-derivatkontrakt förklarats omfattas av clearingkravet. Minimikravet på återstående löptid bör därför fastställas på en nivå som garanterar att dessa mål uppnås.

(14)

Innan de tekniska standarder för tillsyn som ska antas i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) nr 648/2012 har trätt i kraft kan motparterna inte förutse om de OTC-derivatkontrakt de ingår kommer att omfattas av clearingkravet den dag det får verkan. Denna osäkerhet har en betydande inverkan på marknadsaktörernas möjlighet att sätta ett exakt pris på de OTC-derivatkontrakt de sluter, eftersom centralt clearade kontrakt omfattas av andra krav på säkerheter än kontrakt som inte clearas centralt. Om man beslutar att även OTC-derivatkontrakt som ingåtts innan denna förordning träder i kraft måste clearas på förberedande basis – oavsett kontraktens återstående löptid den dag då clearingkravet får verkan – kan detta hämma motparternas möjlighet att effektivt risksäkra sina marknadsrisker, vilket antingen kan påverka marknadens funktion och den finansiella stabiliteten negativt, eller hindra motparternas normala verksamhet genom att de tvingas använda andra former av risksäkring.

(15)

Vidare bör OTC-derivatkontrakt som ingås efter det att denna förordning träder i kraft men innan clearingkravet får verkan inte omfattas av clearingkravet förrän motparterna till dessa kontrakt har möjlighet att avgöra vilken kategori de tillhör, huruvida de omfattas av clearingkravet för ett enskilt kontrakt, inklusive vid transaktioner inom gruppen, och innan de kunnat införa de avtalsarrangemang som behövs för att ingå sådana kontrakt med full hänsyn tagen till clearingkravet. Av detta skäl, och för att slå vakt om en stabil och väl fungerande marknad och lika konkurrensvillkor för motparterna bör man besluta att sådana kontrakt inte bör omfattas av clearingkravet, oberoende av återstående löptid.

(16)

OTC-derivatkontrakt som ingås efter det att Esma underrättats om att en viss central motpart har auktoriserats att cleara en given klass av OTC-derivat, men innan clearingkravet fått verkan, bör inte omfattas av clearingkravet såvida de inte är mycket relevanta med avseende på systemrisk eller om tillämpning av clearingkravet på dessa kontrakt på annat sätt skulle kunna äventyra en enhetlig och konsekvent tillämpning av förordning (EU) nr 648/2012. Den motpartsrisk som är förknippad med kontrakt om OTC-räntederivat med längre löptider belastar marknaden under en längre period än den som gäller OTC-räntederivat med kort återstående löptid. Om clearingkravet tillämpas även på kontrakt med kort återstående löptid skulle detta innebära en börda för de berörda motparterna som inte står i proportion till den risk som reducerats. Dessutom utgör OTC-räntederivat med korta återstående löptider en relativt liten del av den totala marknaden och därmed också en liten andel av den sammanlagda systemrisken som är kopplad till marknaden i fråga. Minimikrav för återstående löptid bör därför fastställas på så sätt att kontrakt vars återstående löptid är högst några månader inte ska omfattas av clearingkravet.

(17)

Motparter i den tredje kategorin utgör en relativt liten andel av den totala systemrisken och har en lägre rättslig och operativ kapacitet när det gäller OTC-derivat än motparter i första eller andra kategorin. Viktiga element i ett OTC-derivatkontrakt, till exempel prissättningen på OTC-räntederivat som enligt reglerna kommer att omfattas av clearingkravet men som har ingåtts innan detta krav får verkan måste inom korta tidsramar anpassas för att ta hänsyn till den clearing som kommer att ske först flera månader efter det att kontraktet har ingåtts. Denna förberedande clearing medför betydande justeringar i fråga om prissättningsmodell och dokumentation för dessa OTC-derivatkontrakt. Motparter i den tredje kategorin har en mycket begränsad kapacitet att i förhand införliva clearingkravets konsekvenser i sina OTC-derivatkontrakt. Att tillämpa clearingkravet på OTC-derivatkontrakt som ingåtts innan detta krav fått verkan för motparterna i fråga skulle kunna hämma deras möjlighet att säkra sina risker på ett tillfredsställande sätt, och få följder för marknadens stabilitet och funktion, eller hindra motparternas normala verksamhet om de inte kan fortsätta att säkra sina risker. Därför bör OTC-derivatkontrakt som ingåtts av motparter i den tredje kategorin innan clearingkravet fått verkan inte omfattas av clearingkravet.

(18)

Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda bör vidare OTC-derivatkontrakt som ingåtts mellan motparter som tillhör samma grupp kunna undantas från clearing, så att man undviker att begränsa effektiviteten av företagsgruppers interna riskhanteringsprocesser, vilket skulle motverka det övergripande målet för förordning (EU) nr 648/2012. Därför bör transaktioner inom en företagsgrupp som skett innan clearingkravet fått verkan för den typen av transaktioner undantas från clearingkravet, förutsatt att de uppfyller vissa villkor.

(19)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Esma har lagt fram för kommissionen.

(20)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2). Esma har också samrått med Europeiska systemrisknämnden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Klasser av OTC-derivat som omfattas av clearingkravet

1.   De klasser av OTC-derivat som anges i bilaga I ska omfattas av clearingkravet.

2.   De klasser av OTC-derivat som anges i bilaga I ska inte omfatta kontrakt som ingås med emittenter av täckta obligationer eller med pooler för säkring av täckta obligationer, förutsatt att dessa kontrakt uppfyller samtliga följande villkor:

a)

De används endast för att risksäkra ränte- eller valutaobalanser i den säkerhetspool som är kopplad till den täckta obligationen.

b)

De är registrerade eller bokförda i säkerhetspoolen för den täckta obligationen i enlighet med den nationella lagstiftningen om täckta obligationer.

c)

De avslutas inte i det fall emittenten av den säkerställda obligationen eller säkerhetspoolen skulle avvecklas eller förklaras insolvent.

d)

Motparten i ett OTC-derivatkontrakt som ingås med emittenter av täckta obligationer eller med pooler för säkring av täckta obligationer rangordnas som minst likställd (pari-passu) med innehavarna av de täckta obligationerna, såvida inte motparten i det OTC-derivat som ingåtts med en emittent av täckta obligationer eller med en pool för säkring av täckta obligationer är den fallerande eller den berörda parten, eller avsäger sig sin rangordning som minst likställd.

e)

De säkerställda obligationerna uppfyller kraven i artikel 129 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (3) och omfattas av ett rättsligt krav på säkerhet på minst 102 %.

Artikel 2

Kategorier av motparter

1.   Vid tillämpningen av artiklarna 3 och 4 ska de motparter som omfattas av clearingkravet delas upp i följande kategorier:

a)

Kategori 1 utgörs av motparter som den dag då denna förordning träder i kraft, avseende minst en av de klasser av OTC-derivat som anges i bilaga I till den här förordningen eller i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 (4), är clearingmedlemmar i den mening som avses i artikel 2.14 i förordning (EU) nr 648/2012 i minst en av de centrala motparter som har auktoriserats eller godkänts för att cleara minst en av dessa klasser före ovan nämnda dag.

b)

Kategori 2 utgörs av motparter som faller utanför kategori 1, som ingår i en företagsgrupp vars aggregerade genomsnittliga utestående teoretiska bruttobelopp för derivat som inte clearas centralt per månadssluten för januari, februari och mars 2016 överstiger 8 miljarder euro, och som är något av följande:

i)

Finansiella motparter.

ii)

Alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (5) som är icke-finansiella motparter.

c)

Kategori 3 utgörs av motparter som inte tillhör kategori 1 eller 2, och som är något av följande:

i)

Finansiella motparter.

ii)

Alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU som är icke-finansiella motparter.

d)

Kategori 4 utgörs av icke-finansiella motparter som inte tillhör kategori 1, 2 eller 3.

2.   Vid beräkning av gruppens genomsnittliga aggregerade utestående teoretiska bruttobelopp per månadsslut enligt punkt 1 b ska alla gruppens derivat som inte clearas centralt, inklusive valutaterminer, swappar och valutaswappar, ingå.

3.   Om motparterna är alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU eller företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (6) ska det tröskelvärde på 8 miljarder euro som anges i punkt 1 b i denna artikel tillämpas enskilt för varje fond.

Artikel 3

Datum från vilket clearingkravet ska gälla

1.   I fråga om kontrakt som gäller en av de OTC-derivatklasser som anges i bilaga I ska clearingkravet få verkan

a)

den 9 februari 2017 för motparter i kategori 1,

b)

den 9 juli 2017 för motparter i kategori 2,

c)

den 9 februari 2018 för motparter i kategori 3,

d)

den 9 juli 2019 för motparter i kategori 4.

När ett kontrakt ingås mellan två motparter som ingår i olika kategorier ska det datum från vilket clearingkravet får verkan vara det senare av datumen.

2.   I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilaga I och som slutits mellan motparter som inte tillhör kategori 4, där motparterna ingår i samma grupp och där en motpart är etablerad i ett tredjeland och den andra motparten i unionen, ska clearingkravet – genom undantag från punkt 1 a, b och c – få verkan

a)

den 9 juli 2019, såvida inget beslut om likvärdighet enligt artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 har antagits som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker OTC-derivatkontrakt som anges i bilaga I till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet,

b)

det senare av följande datum om ett beslut om likvärdighet i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 har antagits som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker OTC-derivatkontrakt som anges i bilaga I till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet:

i)

60 dagar efter ikraftträdandet av det beslut som antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker OTC-derivatkontrakt som anges i bilaga I till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet.

ii)

Den dag då clearingkravet får verkan i enlighet med punkt 1.

Detta undantag ska endast gälla om motparterna uppfyller följande villkor:

a)

Den motpart som är etablerad i ett tredjeland är antingen en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart.

b)

Den motpart som är etablerad i unionen är

i)

en finansiell motpart, en icke-finansiell motpart, ett finansiellt holdingföretag, ett finansinstitut eller ett företag för anknutna tjänster som omfattas av lämpliga tillsynskrav, och den motpart som avses i led a är en finansiell motpart,

ii)

antingen en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart, och den motpart som avses i led a är en icke-finansiell motpart.

c)

Båda motparterna omfattas helt och hållet av samma konsolidering i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 648/2012.

d)

Båda motparterna omfattas av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker.

e)

Den motpart som är etablerad i unionen har skriftligt underrättat sin behöriga myndighet om att villkoren i leden a, b, c och d är uppfyllda, och den behöriga myndigheten inom 30 dagar efter att ha mottagit denna underrättelse har bekräftat att dessa villkor är uppfyllda.

Artikel 4

Minimikrav på återstående löptid

1.   För finansiella motparter i kategori 1 ska följande minimigränser gälla med avseende på regeln om återstående löptid enligt artikel 4.1 b ii i förordning (EU) nr 648/2012 på den dag då clearingkravet får verkan:

a)

15 år för kontrakt som ingåtts eller förnyats före den 9 oktober 2016, och som hör till en av de klasser som anges i tabell 1 i bilaga I.

b)

3 år för kontrakt som ingåtts eller förnyats före den 9 oktober 2016, och som hör till en av de klasser som anges i tabell 2 i bilaga I.

c)

6 månader för kontrakt som ingåtts eller förnyats den 9 oktober 2016 eller senare, och som hör till en av de klasser som anges i tabell 1 eller 2 i bilaga I.

2.   För finansiella motparter i kategori 2 ska följande minimigränser gälla med avseende på regeln om återstående löptid enligt artikel 4.1 b ii i förordning (EU) nr 648/2012 på den dag då clearingkravet får verkan:

a)

15 år för kontrakt som ingåtts eller förnyats före den 9 oktober 2016, och som hör till en av de klasser som anges i tabell 1 i bilaga I.

b)

3 år för kontrakt som ingåtts eller förnyats före den 9 oktober 2016, och som hör till en av de klasser som anges i tabell 2 i bilaga I.

c)

6 månader för kontrakt som ingåtts eller förnyats den 9 oktober 2016 eller senare, och som hör till en av de klasser som anges i tabell 1 eller 2 i bilaga I.

3.   För finansiella motparter i kategori 3 och för transaktioner enligt artikel 3.2 i denna förordning som ingås mellan finansiella motparter ska följande minimigränser gälla med avseende på regeln om återstående löptid enligt artikel 4.1 b ii) i förordning (EU) nr 648/2012 på den dag då clearingkravet får verkan:

a)

15 år för kontrakt som hör till en av de klasser som anges i tabell 1 i bilaga I.

b)

3 år för kontrakt som hör till en av de klasser som anges i tabell 2 i bilaga I.

4.   När ett kontrakt ingås mellan två finansiella motparter som tillhör olika kategorier eller mellan två finansiella motparter som deltar i transaktioner som avses i artikel 3.2 ska det minimikrav på återstående löptid som ska beaktas vid tillämpning av den här artikeln vara den längre av de återstående löptider som skulle vara tillämplig enskilt.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 10 juni 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet (EUT L 314, 1.12.2015, s. 13).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).


BILAGA

Klasser av OTC-räntederivat som omfattas av clearingkravet

Tabell 1

Klasser av ränteswappar för fast kontra rörlig ränta (fixed-to-float)

ID

Typ

Referensindex

Avvecklingsvaluta

Löptid

Avvecklingsvaluta Typ

Valfrihet

Teoretiskt värde – typ

C.1.1

Fixed-to float

NIBOR

NOK

28D-10Y

En enda valuta

Nej

Konstant eller rörlig

C.1.2

Fixed-to float

WIBOR

PLN

28D-10Y

En enda valuta

Nej

Konstant eller rörlig

C.1.3

Fixed-to float

STIBOR

SEK

28D-15Y

En enda valuta

Nej

Konstant eller rörlig


Tabell 2

Klasser av ränteterminskontrakt (FRA)

ID

Typ

Referensindex

Avvecklingsvaluta

Löptid

Avvecklingsvaluta Typ

Valfrihet

Teoretiskt värde – Typ

C.2.1

FRA

NIBOR

NOK

3D-2Y

En enda valuta

Nej

Konstant eller rörlig

C.2.2

FRA

WIBOR

PLN

3D-2Y

En enda valuta

Nej

Konstant eller rörlig

C.2.3

FRA

STIBOR

SEK

3D-3Y

En enda valuta

Nej

Konstant eller rörlig


20.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1179

av den 19 juli 2016

om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (1), särskilt artikel 37.5, och

av följande skäl:

(1)

Del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller två förteckningar med harmoniserad klassificering och märkning av farliga ämnen. I tabell 3.1 förtecknas den harmoniserade klassificeringen och märkningen av farliga ämnen utifrån kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008. I tabell 3.2 förtecknas den harmoniserade klassificeringen och märkningen av farliga ämnen utifrån kriterierna i bilaga VI till rådets direktiv 67/548/EEG (2).

(2)

Eftersom direktiv 67/548/EEG har upphävts med verkan från och med den 1 juni 2015 bör tabell 3.2 i del 3 i bilaga VI utgå. För att underlätta övergången till full tillämplighet för förordning (EG) nr 1272/2008 bör strykningen inte få verkan förrän den 1 juni 2017.

(3)

Förslag till ny, uppdaterad eller struken harmoniserad klassificering och märkning av vissa ämnen har lämnats in till Europeiska kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1272/2008. På grundval av de yttranden som kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté har avgett om dessa förslag och av de synpunkter som inkommit från de berörda parterna, är det lämpligt att införa, uppdatera eller stryka den harmoniserade klassificeringen och märkningen av vissa ämnen.

(4)

När det gäller ämnet bly föreslår kommittén i sitt vetenskapliga yttrande av den 5 december 2013 att det ska klassificeras som reproduktionstoxiskt i kategori 1A. Med tanke på osäkerheten om biotillgängligheten för bly i massiv form måste åtskillnad göras mellan massiv form (partikelstorlek minst 1 mm) och pulverform (partikelstorlek mindre än 1 mm). Det är därför lämpligt att införa en särskild koncentrationsgräns (SCL) på ≥ 0,03 % för pulverform och en allmän koncentrationsgräns (GCL) på ≥ 0,3 % för massiv form.

(5)

När det gäller kopparföreningarna bör den miljöklassificering som rekommenderades i kommitténs yttranden av den 4 december 2014 införas i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, eftersom det finns tillräckliga vetenskapliga bevis som motiverar denna nya klassificering. De föreslagna M-faktorerna avseende fara för skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer bör emellertid inte införas eftersom de kräver ytterligare bedömning av kommittén mot bakgrund av vetenskapliga data om akvatisk toxicitet som lagts fram av branschen efter det att kommitténs yttrande lämnades till kommissionen.

(6)

Förordning (EG) nr 1272/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Det bör inte krävas att de nya harmoniserade klassificeringarna tillämpas omedelbart, eftersom det är nödvändigt att ge leverantörerna en viss tid för att anpassa märkningen och förpackningen av ämnen och blandningar till de nya klassificeringarna och att sälja befintliga lager. Denna tidsperiod kommer också att vara nödvändig för att leverantörerna ska kunna anpassa sig till och uppfylla andra lagstiftningskrav som blir följden av de nya harmoniserade klassificeringarna för ämnen, exempelvis de som föreskrivs i artikel 22 f eller artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3), de som föreskrivs i artikel 50 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (4) eller de i artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (5).

(8)

I linje med övergångsbestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 som medger att de nya bestämmelserna tillämpas i ett tidigare skede på frivillig grund, bör leverantörer ha möjlighet att frivilligt tillämpa de nya harmoniserade klassificeringarna och att anpassa märkningen och förpackningen i enlighet därmed före den dag då de nya bestämmelserna ska tillämpas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga VI ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

2.

I bilaga VI ska tabell 3.2 utgå.

Artikel 2

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 mars 2018.

Artikel 1.2 ska tillämpas från och med den 1 juni 2017.

3.   Genom undantag från punkt 2 får ämnen och blandningar före den 1 mars 2018 klassificeras, märkas och förpackas i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).


BILAGA

Tabell 3.1 i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

Posterna för indexnumren 607-331-00-5 och 609-066-00-0 ska utgå.

b)

Posterna för indexnumren 006-035-00-8, 029-002-00-X, 602-020-00-0, 602-033-00-1, 603-055-00-4, 604-030-00-0, 604-092-00-9, 605-013-00-0, 605-022-00-X, 606-014-00-9, 606-021-00-7, 607-056-00-0, 607-059-00-7, 607-157-00-X, 607-172-00-1, 607-375-00-5, 607-623-00-2, 613-166-00-X, 613-121-00-4, 616-011-00-4, 616-037-00-6 och 616-207-00-X ska ersättas med följande poster:

Index nr

Internationell kemikalieidentifiering

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Specifika koncentrations gränser, M-faktorer

Anm.

Faroklass och kategorikod(er)

Faroangivelse Kod(er)

Faropiktogram, Signalord Kod(er)

Faroangivelse Kod(er)

Kompl. faroangivelse Kod(er)

”006-035-00-8

pirimikarb (ISO); 2-(dimetylamino)-5,6-dimetylpyrimidin-4-yl-dimetylkarbamat

245-430-1

23103-98-2

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H351

H331

H301

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H351

H331

H301

H317

H410

 

M = 10

M = 100”

 

”029-002-00-X

dikopparoxid

koppar(I)oxid

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr (Fara)

H332

H302

H318

H410

 

M = 100”

 

”602-020-00-0

1,2-diklorpropan;

propylendiklorid

201-152-2

78-87-5

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

H225

H350

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr (Fara)

H225

H350

H332

H302”

 

 

 

”602-033-00-1

klorbensen

203-628-5

108-90-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H226

H332

H315

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H226

H332

H315

H411”

 

 

 

”603-055-00-4

propylenoxid;

1,2-epoxipropan; metyloxiran

200-879-2

75-56-9

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H340

H331

H311

H302

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr (Fara)

H224

H350

H340

H331

H311

H302

H335

H319”

 

 

 

”604-030-00-0

bisfenol A;

4,4′-isopropylidendifenol

201-245-8

80-05-7

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H360F

H335

H318

H317

GHS08

GHS05 GHS07

Dgr (Fara)

H360F

H335

H318

H317”

 

 

 

”604-092-00-9

dodecylfenol, (grenade); [1]

2-dodecylfenol, (grenade); [2]

3-dodecylfenol, (grenade); [3]

4-dodecylfenol, (grenade); [4]

fenol, (tetrapropenyl) derivat [5]

310-154-3 [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

121158-58-5 [1]

[2]

[3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

Repr. 1B

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H360F

H314

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr (Fara)

H360F

H314

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”605-013-00-0

kloralos (INN);

(R)-1,2-O-(2,2,2-trikloretyliden)-α-D-glukofuranos; glukokloralos; anhydroglukokloral

240-016-7

15879-93-3

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H336

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H332

H301

H336

H410

 

M = 10

M = 10

C”

”605-022-00-X

glutaral; glutaraldehyd;

1,5-pentandial

203-856-5

111-30-8

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H330

H301

H335

H314

H334

H317

H400

H411

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr (Fara)

H330

H301

H335

H314

H334

H317

H410

EUH071

STOT SE 3; H335 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 1”

 

”606-014-00-9

klorfacinon (ISO);

2-[(4-klorfenyl)(fenyl)acetyl]-1H-inden-1,3(2H)-dion

223-003-0

3691-35-8

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,1 %

STOT RE 2; H373 (blod):

0,01 % ≤ C < 0,1 %

M = 1

M = 1”

 

”606-021-00-7

N-metyl-2-pyrrolidon; 1-metyl-2-pyrrolidon

212-828-1

872-50-4

Repr. 1B

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H360D***

H335

H315

H319

GHS08

GHS07

Dgr (Fara)

H360D***

H335

H315

H319

 

STOT SE 3; H335 C ≥ 10 %”

 

”607-056-00-0

warfarin (ISO);

4-hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2H-kromen-2-on; [1]

(S)-4-hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2-bensopyron; [2]

(R)-4-hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-2-bensopyron [3]

201-377-6

[1]

226-907-3

[2]

226-908-9

[3]

81-81-2 [1]

5543-57-7

[2]

5543-58-8

[3]

Repr. 1A

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 2

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H411

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H411

 

Repr. 1A; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,5 %

STOT RE 2; H373 (blod): 0,05 % ≤ C < 0,5 %”

 

”607-059-00-7

kumatetralyl (ISO); 4-hydroxi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]kumarin

227-424-0

5836-29-3

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H311

H300

H372 (blod)

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H360D

H330

H311

H300

H372 (blod)

H410

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 1,0 %

STOT RE 2; H373 (blod) 0,1 % ≤ C < 1,0 %

M = 10”

 

”607-157-00-X

difenakum (ISO); 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxikumarin

259-978-4

56073-07-5

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (blod):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 10

M = 10”

 

”607-172-00-1

brodifakum (ISO);

4-hydroxi-3-[3-(4′-brom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]kumarin

259-980-5

56073-10-0

Repr. 1A

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H410

 

Repr. 1A; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (blod):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 10

M = 10”

 

”607-375-00-5

flokumafen (ISO); reaktionsmassa av cis-4-hydroxi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormetylbensyloxi)fenyl)-1-naftyl)kumarin och trans-4-hydroxi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormetylbensyloxi)fenyl)-1-naftyl)kumarin

421-960-0

90035-08-8

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,05 %

STOT RE 2; H373 (blod):

0,005 % ≤ C < 0,05 %

M = 10

M = 10”

 

”607-623-00-2

diisobutylftalat

201-553-2

84-69-5

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr (Fara)

H360Df”

 

 

 

”613-166-00-X

flumioxazin (ISO);

2-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-bensoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindol-1,3(2H)-dion

103361-09-7

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr (Fara)

H360D

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

”613-121-00-4

klorsulfuron (ISO); 2-klor-N-[[(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]karbonyl]bensensulfonamid

265-268-5

64902-72-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng (Varning)

H410

 

M = 1 000

M = 100”

 

”616-011-00-4

N,N-dimetylacetamid

204-826-4

127-19-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

H360D***

H332

H312

GHS08

GHS07

Dgr (Fara)

H360D***

H332

H312”

 

 

 

”616-037-00-6

acetoklor (ISO); 2-klor-N-(etoximetyl)-N-(2-etyl-6-metylfenyl)acetamid

251-899-3

34256-82-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H335

H373 (njure)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H351

H361f

H332

H335

H373 (njure)

H315

H317

H410

 

M = 1 000

M = 100”

 

”616-207-00-X

polyhexametylenbiguanidhydroklorid

PHMB

32289-58-0

27083-27-8

Carc. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H330

H302

H372 (luftvägar) (inhalation)

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr (Fara)

H351

H330

H302

H372 (luftvägar) (inhalation)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

c)

Följande poster ska införas i indexnummerordning:

Index nr

Internationell kemikalieidentifiering

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Specifika koncentrations gränser, M-faktorer

Anm.

Faroklass och kategorikod(er)

Faroangivelse Kod(er)

Faropiktogram, Signalord Kod(er)

Faroangivelse Kod(er)

Kompl. faroangivelse Kod(er)

”005-020-00-3

dinatriumoktaborat, vattenfritt; [1]

dinatriumoktaborattetrahydrat [2]

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr (Fara)

H360FD”

 

 

 

”014-046-00-4

e-glasmikrofibrer med representativ sammansättning; [slumpmässigt orienterade kalcium-aluminium-silikatfibrer med följande representativa sammansättning (viktprocent): SiO2 50,0–56,0 %, Al2O3 13,0–16,0 %, B2O3 5,8–10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Process: framställs normalt i en roterande process med dragning genom flamma. (Ytterligare enskilda grundämnen kan förekomma i låga halter; processförteckningen utesluter inte innovation).]

Carc. 1B

H350i

GHS08

Dgr (Fara)

H350i

 

 

A”

”014-047-00-X

glasmikrofibrer med representativ sammansättning; [slumpmässigt orienterade kalcium-aluminium-silikatfibrer med följande sammansättning (viktprocent): SiO2 55,0–60,0 %, Al2O3 4,0–7,0 %, B2O3 8,0–11,0 %, ZrO2 0,0–4,0 %, Na2O 9,5–13,5 %, K2O 0,0–4,0 %, CaO 1,0–5,0 %, MgO 0,0–2,0 %, Fe2O3 < 0,2 %, ZnO 2,0–5,0 %, BaO 3,0–6,0 %, F2 < 1,0 %. Process: framställs normalt i en roterande process med dragning genom flamma. (Ytterligare enskilda grundämnen kan förekomma i låga halter; processförteckningen utesluter inte innovation).]

Carc. 2

H351 (inhalation)

GHS08

Wng (Varning)

H351 (inhalation)

 

 

A”

”029-015-00-0

koppartiocyanat

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng (Varning)

H410

EUH032

M = 10”

 

”029-016-00-6

koppar(II)oxid

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng (Varning)

H410

 

M = 100”

 

”029-017-00-1

dikopparkloridtrihydroxid

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H332

H301

H410

 

M = 10”

 

”029-018-00-7

tetrakopparhexahydroxidsulfat; [1]

tetrakopparhexahydroxidsulfathydrat [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H302

H410

 

M = 10”

 

”029-019-01-X

kopparflingor (överdragna med alifatisk syra)

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H331

H302

H319

H410

 

M = 10”

 

”029-020-00-8

koppar(II)karbonat--koppar(II)hydroxid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H332

H302

H319

H410

 

M = 10”

 

”029-021-00-3

koppardihydroxid;

koppar(II)hydroxid

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr (Fara)

H330

H302

H318

H410

 

M = 10”

 

”029-022-00-9

bordeauxvätska;

reaktionsprodukter av kopparsulfat med kalciumdihydroxid

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr (Fara)

H332

H318

H410

 

M = 10”

 

”029-023-00-4

kopparsulfatpentahydrat

231-847-6

7758-99-8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr (Fara)

H302

H318

H410

 

M = 10”

 

”082-013-00-1

bly i pulverform;

[partikeldiameter < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

H360FD

H362

GHS08

Dgr (Fara)

H360FD

H362

 

Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,03 %”

 

”082-014-00-7

bly i massiv form:

[partikeldiameter ≥ 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

H360FD

H362

GHS08

Dgr (Fara)

H360FD

H362”

 

 

 

”605-040-00-8

hydroxiisohexyl 3-cyklohexenkarboxaldehyd (INCI); reaktionsmassa av 4-(4-hydroxi-4-metylpentyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehyd och 3-(4-hydroxi-4-metylpentyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehyd; [1]

4-(4-hydroxi-4-metylpentyl)-3-cyklohex-3-en-1-karbaldehyd; [2]

3-(4-hydroxi-4-metylpentyl)-3-cyklohex-3-en-1-karbaldehyd [3]

- [1]

250-863-4 [2]

257-187-9 [3]

130066-44-3 [1]

31906-04-4 [2]

51414-25-6 [3]

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng (Varning)

H317”

 

 

 

”607-716-00-8

bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-3-hydroxi-1-fenylpropyl]-4-hydroxi-2H-kromen-2-on

249-205-9

28772-56-7

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,005 % STOT RE 2; H373 (blod):

0,0005 % ≤ C < 0,005 %

M = 1

M = 1”

 

”607-717-00-3

difetialon (ISO);

3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yl]-4-hydroxi-2H-1-bensotiopyran-2-on

104653-34-1

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H360D

H330

H310

H300

H372 (blod)

H410

EUH070

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (blod): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (blod):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 100

M = 100”

 

”607-718-00-9

perfluornonan-1-syra [1] och dess natrium- [2] och ammonium- [3] salter

206-801-3 [1]

[2]

[3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

H351

H360Df

H362

H332

H302

H372 (lever, thymus, mjälte)

H318

GSH08

GSH07

GHS05

Dgr (Fara)

H351

H360Df

H362

H332

H302

H372 (lever, thymus, mjälte)

H318”

 

 

 

”607-719-00-4

dicyklohexylftalat

201-545-9

84-61-7

Repr. 1B

Skin Sens. 1

H360D

H317

GHS08

GHS07

Dgr (Fara)

H360D

H317”

 

 

 

”608-067-00-3

3,7-dimetylokta-2,6-diennitril

225-918-0

5146-66-7

Muta. 1B

H340

GHS08

Dgr (Fara)

H340”

 

 

 

”612-288-00-0

bupirimat (ISO);

5-butyl-2-etylamino-6-metylpyrimidin-4-yl-dimetylsulfamat

255-391-2

41483-43-6

Carc. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H351

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H351

H317

H410

 

M = 1”

 

”612-289-00–6

triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-klor-2-(trifluormetyl)fenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxietanimin

68694-11-1

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H373 (lever)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr (Fara)

H360D

H302

H373 (lever)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”616-218-00-X

bensovindiflupyr (ISO); N-[9-(diklormetylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-metanonaftalen-5-yl]-3-(difluormetyl)-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxamid

1072957-71-1

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H331

H301

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”616-219-00-5

fluopyram (ISO); N-{2-[3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]etyl}-2-(trifluormetyl)bensamid

658066-35-4

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411”

 

 

 

”616-220-00-0

pencykuron (ISO); 1-[(4-klorfenyl)metyl]-1-cyklopentyl-3-fenylurea

266-096-3

66063-05-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng (Varning)

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”617-023-00-2

tert-butylhydroperoxid

200-915-7

75-91-2

Muta. 2

H341

GHS08

Wng (Varning)

H341”

 

 

 


20.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1180

av den 19 juli 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

176,8

ZZ

176,8

0709 93 10

TR

136,5

ZZ

136,5

0805 50 10

AR

192,3

BO

223,6

CL

165,8

UY

201,2

ZA

173,2

ZZ

191,2

0808 10 80

AR

145,6

BR

89,8

CL

133,9

CN

114,1

NZ

145,1

US

117,0

UY

72,1

ZA

116,0

ZZ

116,7

0808 30 90

AR

109,0

CL

120,7

NZ

155,4

ZA

124,7

ZZ

127,5

0809 10 00

TR

193,0

ZZ

193,0

0809 29 00

TR

280,8

ZZ

280,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


20.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1181

av den 19 juli 2016

om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser och ansökningar om importrättigheter som lämnades in under perioden 1–7 juli 2016 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 januari–31 mars 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 616/2007 för fjäderfäkött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 (2) öppnas årliga tullkvoter för import av fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer.

(2)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 juli 2016 för delperioden 1 oktober–31 december 2016 överskrider, för vissa kvoter, de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importlicenser kan utfärdas genom att det fastställs en tilldelningskoefficient, beräknad i enlighet med artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3), som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(3)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importrättigheter som lämnades in under perioden 1–7 juli 2016 för delperioden 1 oktober–31 december 2016 överskrider, för vissa kvoter, de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importrättigheter kan tilldelas genom att det fastställs en tilldelningskoefficient, beräknad i enlighet med artikel 6.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 jämförd med artikel 7.2 i samma förordning, som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(4)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser och ansökningar om importrättigheter som lämnades in under perioden 1–7 juli 2016 för delperioden 1 oktober–31 december 2016 är, för vissa kvoter, mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter inga ansökningar lämnats in, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för nästföljande delkvotperiod.

(5)

För att säkerställa att åtgärden får avsedd verkan bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den tilldelningskoefficient som anges i bilaga A till denna förordning ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnats in enligt förordning (EG) nr 616/2007 för delperioden 1 oktober–31 december 2016.

2.   De kvantiteter för vilka inga ansökningar om importlicenser lämnats in enligt förordning (EG) nr 616/2007 och som ska överföras till delperioden 1 januari–31 mars 2017 anges i del A i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

1.   Den tilldelningskoefficient som anges i del B i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importrättigheter som lämnats in enligt förordning (EG) nr 616/2007 för delperioden 1 oktober–31 december 2016.

2.   De kvantiteter för vilka inga ansökningar om importrättigheter lämnats in enligt förordning (EG) nr 616/2007 och som ska överföras till delperioden 1 januari–31 mars 2017 anges i del B i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 av den 4 juni 2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer (EUT L 142, 5.6.2007, s. 3).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).


BILAGA

DEL A

Grupp

Löpnummer

Tilldelningskoefficient – ansökningar som lämnats in för delperioden 1 oktober–31 december 2016

(%)

Kvantiteter för vilka inga ansökningar lämnats in och som ska läggas till de tillgängliga kvantiteterna för delperioden 1 januari–31 mars 2017

(i kg)

1

09.4211

0,301205

2

09.4212

0,611629

4A

09.4214

0,345662

09.4251

0,423730

09.4252

2 836 412

6A

09.4216

0,308928

09.4260

0,341882

7

09.4217

32 748 800

8

09.4218

6 957 600

DEL B

Grupp

Löpnummer

Tilldelningskoefficient – ansökningar som lämnats in för delperioden 1 oktober–31 december 2016

(%)

Kvantiteter för vilka inga ansökningar lämnats in och som ska läggas till de tillgängliga kvantiteterna för delperioden 1 januari–31 mars 2017

(i kg)

5A

09.4215

0,513183

09.4254

0,623692

09.4255

2,840922

09.4256

3 545 002


BESLUT

20.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/31


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/1182

av den 18 juli 2016

om tjänsteföreskrifterna för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets beslut 2014/75/Gusp av den 10 februari 2014 om Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier (1), särskilt artikel 7.1 tredje stycket,

med beaktande av rekommendationen från direktören för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier (nedan kallat institutet) är ett organ inom Europeiska unionen, och det ingår i de samordnade organisationerna. Tjänsteföreskrifterna för institutet bör anpassas till utvecklingen av institutet samt av det allmänna regelverk för personalbestämmelser som gäller i de samordnade organisationerna. Det är därför nödvändigt att se över dem.

(2)

Tjänsteföreskrifterna för institutet, som antogs av rådet den 21 december 2001 (2) och som ändrades av direktören med styrelsens medgivande den 15 juni 2005 (3), bör därför upphävas och ersättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tjänsteföreskrifterna för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier, som antogs av rådet den 21 december 2001 och som ändrades av direktören med styrelsens medgivande den 15 juni 2005, ska upphävas och ersättas med de tjänsteföreskrifter som fogas till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den månad som följer på dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2016.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 41, 12.2.2014, s. 13.

(2)  EUT L 39, 9.2.2002, s. 18.

(3)  EUT L 235, 12.9.2005, s. 1.


BILAGA

TJÄNSTEFÖRESKRIFTER FÖR EUROPEISKA UNIONENS INSTITUT FÖR SÄKERHETSSTUDIER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INGRESS

Artikel 1

Tillämpningsområde

AVDELNING I

BESTÄMMELSER SOM SKA GÄLLA FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA

Artikel 2

 

1.

Myndighet

2.

Uppträdande

3.

Ekonomiskt ansvar

4.

Säkerhet

5.

Bistånd och ersättning

6.

Äganderätt

7.

Extern verksamhet

8.

Kandidatur till ett offentligt eller politiskt uppdrag eller ämbete

AVDELNING II

BESTÄMMELSER SOM SKA GÄLLA KONTRAKTSANSTÄLLDA

KAPITEL I

PRIVILEGIER OCH IMMUNITET

Artikel 3

 

KAPITEL II

REKRYTERING OCH UTNÄMNINGARNAS VARAKTIGHET

Artikel 4

Rekrytering

Artikel 5

Åldersgräns för tjänstgöring

Artikel 6

Läkarundersökningar

Artikel 7

Utnämningar

1.

Anställningsavtal

2.

Provanställningsperiod

3.

Uppsägning av avtal

4.

Ersättning för förlorad anställning

5.

Minskad uppsägningstid

KAPITEL III

LÖN OCH ERSÄTTNINGAR

Artikel 8

Allmänna bestämmelser

Artikel 9

Grundlön

Artikel 10

Utlandstillägg

Artikel 11

Familjetillägg och sociala tillägg

1.

Allmän bestämmelse

2.

Hushållstillägg

3.

Tillägg för barn och andra underhållsberättigade

4.

Utbildningsbidrag

5.

Tillägg för barn och andra underhållsberättigade med funktionshinder

6.

Bostadsbidrag

Artikel 12

Ställföreträdartillägg

Artikel 13

Bosättningsbidrag

1.

Stödberättigande

2.

Bidragets grundbelopp

3.

Tillägg för underhållsberättigade

4.

Rörlighetstillägg

5.

Utbetalning av bidraget

Artikel 14

Avdrag och avgifter

1.

Intern skatt

2.

Avgifter till pensionssystemet

3.

Avgifter till sociala förmåner

4.

Avgifter för tilläggsförsäkringen

Artikel 15

Förskott på lönen och återbetalning av dessa förskott

KAPITEL IV

RESE- OCH FLYTTKOSTNADER

Artikel 16

Bosättning och återresa

Artikel 17

Flyttning

Artikel 18

Tjänsteresor

KAPITEL V

INTERN ORGANISATION

Artikel 19

Arbetstid

Artikel 20

Deltidsarbete

Artikel 21

Allmänna helgdagar

Artikel 22

Ledighet

1.

Årlig ledighet

2.

Ledighet utan lön

3.

Sjukledighet, mamma- och pappaledighet, föräldraledighet och andra typer av särskild ledighet

Artikel 23

Ledighet på hemorten

KAPITEL VI

RAPPORTER OCH UPPFLYTTNING

Artikel 24

Allmänna bestämmelser

Artikel 25

Förfarande

Artikel 26

Uppföljningsåtgärder efter rapporter

KAPITEL VII

DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Artikel 27

 

KAPITEL VIII

ÖVERKLAGANDEN OCH ÖVERKLAGANDENÄMND

Artikel 28

 

KAPITEL IX

PENSIONSSYSTEM

Artikel 29

 

KAPITEL X

UTSTATIONERING AV KONTRAKTSANSTÄLLDA VID INSTITUTET

Artikel 30

 

AVDELNING III

BESTÄMMELSER FÖR TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Artikel 31

Allmänna bestämmelser

Artikel 32

Anställningsavtal

Artikel 33

Löner

Artikel 34

Särskilda bestämmelser

1.

Kostnader i samband med bosättning och återresa

2.

Ledighet

AVDELNING IV

BESTÄMMELSER SOM GÄLLER EXPERTER OCH PRAKTIKANTER

Artikel 35

 

AVDELNING V

FÖRETRÄDARE FÖR DE ANSTÄLLDA

Artikel 36

 

BILAGA I

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ANSTÄLLNING

BILAGA II

UTLANDSTILLÄGG

BILAGA III

BARN OCH ANDRA UNDERHÅLLSBERÄTTIGADE

BILAGA IV

UNDERHÅLLSBERÄTTIGADE MED FUNKTIONSHINDER

BILAGA V

BOSTADSBIDRAG

BILAGA VI

RESE- OCH FLYTTKOSTNADER

BILAGA VII

KOSTNADER I SAMBAND MED TJÄNSTERESA

BILAGA VIII

SJUKLEDIGHET, MAMMA- OCH PAPPALEDIGHET, FÖRÄLDRALEDIGHET OCH ANDRA TYPER AV SÄRSKILD LEDIGHET

BILAGA IX

REGLER OM ADMINISTRATIVA UTREDNINGAR OCH DISCIPLINÄRA FÖRFARANDEN OCH ÅTGÄRDER

BILAGA X

ÖVERKLAGANDENÄMND

TJÄNSTEFÖRESKRIFTER FÖR EUROPEISKA UNIONENS INSTITUT FÖR SÄKERHETSSTUDIER

INGRESS

Institutet för säkerhetsstudier är ett organ inom Europeiska unionen, och det ingår i de samordnade organisationerna.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Dessa tjänsteföreskrifter ska tillämpas på personal som har anställningsavtal med Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier (nedan kallat institutet), såvida inte styrelsen bestämmer annat när det gäller den personal som står utanför lönegradssystemet (direktören).

2.   I dessa tjänsteföreskrifter avses med beteckningen anställd följande fysiska personer:

a)

Tjänstemän som har anställningsavtal med institutet och uppehåller budgeterad tjänst som återfinns i den förteckning över budgeterade tjänster som varje år bifogas institutets budget (nedan kallade kontraktsanställda).

b)

Tillfälligt anställda som har anställningsavtal med institutet.

För tillfälliga avlönade experter och praktikanter, och de är inte anställda vid institutet gäller de särskilda bestämmelserna i avdelning IV.

3.   I den förteckning över kontraktsanställda som bifogas institutets budget ska antalet tjänster för varje kategori och lönegrad anges.

Tjänster för kontraktsanställda gäller centrala uppgifter vid institutet och uppgifter av varaktig natur.

4.   I dessa tjänsteföreskrifter ska varje hänvisning till en person av manligt kön också anses som en hänvisning till en person av kvinnligt kön, och omvänt, om inte något annat tydligt framgår av sammanhanget.

5.   Detaljerade bestämmelser om tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter ska vid behov anges i tillämpningsföreskrifter som ska fastställs av direktören. Före sådana tillämpningsföreskrifter antas ska styrelsen vederbörligen informeras om detta.

Direktören kan delegera en del av sina befogenheter och sitt undertecknande när det gäller löpande administration av frågor som omfattas av tillämpningsområdet för dessa tjänsteföreskrifter.

AVDELNING I

BESTÄMMELSER SOM SKA GÄLLA FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA

Artikel 2

De anställda ska vara underställda direktören och ansvariga inför direktören för att arbetsuppgifterna fullgörs; de ska förbinda sig att utföra dessa med största möjliga noggrannhet och yrkesmässiga omsorg.

De anställda ska fullgöra sina uppgifter och uppträda med enbart institutets bästa för ögonen. De ska utföra de uppgifter som anförtrotts dem som anställda vid institutet med största lojalitet, diskretion och omsorg. De får aldrig be om eller ta emot instruktioner från någon regering, myndighet, organisation eller person utanför institutet.

De anställda ska i alla situationer anpassa sitt uppträdande till sin ställning som företrädare för institutet. De ska avstå från varje handling och verksamhet som på något sätt kan skada tjänstens anseende eller institutets goda namn och rykte.

De anställda kan bli helt eller delvis skadeståndsskyldiga gentemot institutet för sådana ekonomiska förluster som är följden av vårdslöshet eller uppsåtligt åsidosättande av en föreskrift eller ett förfarande som godkänts av styrelsen eller direktören.

Överklagandenämnden ska ha behörighet när det gäller tvister som uppkommer till följd av denna bestämmelse.

a)

När tjänsten tillträds ska de anställda sätta sig in i de säkerhetsföreskrifter som gäller för institutet.

b)

Alla anställda, stipendiater och praktikanter, kan på grund av sina arbetsuppgifter bli föremål för en säkerhetsprövning gällande behörighet att befatta sig med sekretessbelagda handlingar. En begäran om en sådan prövning ska riktas till de behöriga myndigheterna av institutets säkerhetsansvarige.

I avvaktan på att säkerhetsgodkännandet utfärdas kan direktören bevilja tillfälligt tillstånd att hantera sekretessbelagda handlingar.

c)

Tjänstemännen ska omedelbart informera institutets säkerhetsansvarige om varje incident som rör misstänkt förlust eller röjande av en sekretessbelagd handling.

Institutet ska bistå de anställda som på grund av sin ställning eller sin aktuella tjänst vid institutet utan egen förskyllan blir utsatta för hot, kränkning, förtal eller angrepp. Ersättning för materiell skada får beviljas på följande villkor:

a)

Den anställde har inte själv uppsåtligt eller av vårdslöshet förorsakat den aktuella skadan.

b)

Den anställde har inte erhållit eller kan inte erhålla skadestånd.

c)

Den anställde avstår till institutet sina anspråk gentemot tredje part, särskilt försäkringsbolag.

Alla beslut av sådana slag som kan påverka institutets verksamhet eller finanser ska fattas av direktören, som har rätt att göra en självständig bedömning av de aktuella omständigheterna, vilket slags bistånd som ska ges och i förekommande fall vilken ersättning som ska beviljas. Styrelsen ska vederbörligen informeras om alla beslut som fattas enligt denna punkt.

Alla rättigheter, inbegripet titelskydd, upphovsrätt och patenträtt, som hänför sig till det arbete som fullgörs av en anställd vid officiell tjänsteutövning, ska tillfalla institutet.

a)

En anställd får inte utan direktörens förhandstillstånd uppehålla tjänst eller ha regelmässig eller betald sysselsättning utanför institutet.

b)

En anställd får inte utan direktörens förhandstillstånd ta emot hedersbetygelser, ordnar, förmåner, gåvor eller ersättning av något slag från någon regering eller annan källa utanför institutet, utom för tjänster som denne gjort antingen före sin anställning eller under särskild ledighet för militärtjänstgöring eller annan nationell tjänstgöring och med avseende på sådan tjänst.

c)

Anställda ska avstå från varje form av offentlig handling, offentligt uttalande eller offentliggörande, om sådan handling eller sådant uttalande eller offentliggörande är oförenligt med en internationell tjänstemans tjänsteutövning eller förpliktelser eller kan medföra moraliskt eller materiellt ansvar för institutet.

d)

En anställd får inte direkt eller indirekt inneha intressen i ett kommersiellt bolag av sådan art att de kan tänkas äventyra dennes oberoende i sin tjänsteutövning vid institutet.

e)

Uppgifterna för en chefsanalytiker inbegriper upprättandet av kontakter med organ och personer utanför institutet; chefsanalytiker ska därför tillåtas att ge föreläsningar, kommunicera med massmedia och att offentliggöra, under förutsättning att de först erhållit godkännande från direktören.

f)

Om den anställdes make eller registrerade partner yrkesarbetar ska den anställde underrätta direktören om detta. Om arbetets art visar sig vara oförenlig med den anställdes arbete och om denne inte kan utfästa sig att arbetet kommer att upphöra inom en viss tid, ska direktören, efter att ha hört den anställde och efter att ha samrått med personalkommittén, besluta om den anställde får fortsätta i sin tjänst.

a)

En anställd som av personliga skäl önskar kandidera till ett offentligt eller politiskt uppdrag eller ämbete ska underrätta direktören om detta.

b)

En anställd som kandiderar till ett offentligt eller politiskt uppdrag eller ämbete ska beviljas tjänstledighet utan lön från och med den tidpunktenen då denne avser att påbörja sin valkampanj.

c)

Om den anställde blir vald, ska denne ansöka om att anställningsavtalet upphävs. Denna uppsägning ska inte berättiga till ersättning för förlorad anställning.

d)

Om den anställde inte accepterar ämbetet eller uppdraget, har denne rätt att återgå till sin tjänst, på samma villkor gällande lönegrad och tjänstgöringstid (eller lön för tillfälligt anställda) som de som gällde vid den tidpunkt då den anställde inledde tjänstledigheten utan lön.

e)

Den tid då den anställde varit tjänstledig utan lön ska inte räknas in i tjänstgöringstiden och ska inte vara pensionsgrundande. Om en kontraktsanställd visar att pensionsrättigheter inte kan förvärvas enligt något annat pensionssystem kan den konstraktsanställde emellertid ansöka om att fortsätta att förvärva ytterligare pensionsrättigheter, under förutsättning att denne står för samtliga motsvarande avgifter, både sina egna och arbetsgivarens.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER SOM SKA GÄLLA KONTRAKTSANSTÄLLDA

KAPITEL I

Privilegier och immunitet

Artikel 3

De privilegier och den immunitet som de kontraktsanställda åtnjuter beviljas dem i institutets intresse och inte av personliga skäl. Privilegierna och immuniteten befriar inte de anställda som åtnjuter dem från att fullgöra sina privaträttsliga skyldigheter eller från att följa relevanta nationella lagar och ordningsföreskrifter.

Varje gång privilegierna och immuniteten berörs, ska den kontraktsanställde i fråga omedelbart underrätta direktören om detta. Vid brott mot värdlandets lagar får direktören besluta att upphäva privilegierna och immuniteten, om direktören bedömer det nödvändigt.

KAPITEL II

Rekrytering och utnämningarnas varaktighet

Artikel 4

Rekrytering

1.   Erbjudanden om anställning ska göras av direktören, med undantag för dennes egen tjänst. Annonsering om lediga tjänster ska ombesörjas av institutet.

2.   De kontraktsanställda ska utses av direktören på grundval av sina meriter och genom rättvisa och öppna uttagningsförfaranden.

3.   Rekryteringen av kontraktsanställda ska begränsas till medborgare i Europeiska unionens medlemsstater.

4.   Sökande ska kunna styrka fördjupade kunskaper i ett av Europeiska unionens språk och sådana tillfredsställande kunskaper i ett annat av Europeiska unionens språk som krävs för att utföra arbetsuppgifterna.

5.   Kontraktsanställda som omfattas av dessa föreskrifter ska rangordnas efter de kategorier och lönegrader som gäller för de samordnade organisationerna.

6.   De kontraktsanställda ska inplaceras i första löneklassen i den lönegrad där tjänsten är placerad. Direktören får dock bevilja en högre löneklass, om omständigheterna motiverar det.

7.   Direktören ska anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 5

Åldersgräns för tjänstgöring

Åldersgränsen för tjänstgöring ska vara slutet av den månad då tjänstemannen fyller 65 år. I tjänstens intresse får direktören medge en förlängning med ytterligare högst tolv månader.

Artikel 6

Läkarundersökningar

1.   Före tillträdandet av tjänsten ska den kontraktsanställde genomgå en läkarundersökning av en av institutet godkänd vårdinrättning som intygar att denne uppfyller kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen.

2.   De kontraktsanställda är skyldiga att genomgå en årlig läkarundersökning.

3.   En av institutet godkänd vårdinrättning ska som sakkunnig underrätta direktören om det föreligger en fråga om en kontraktsanställds lämplighet att fortsätta uppehålla sin tjänst.

4.   Om den läkarundersökning som föreskrivs i punkterna 1 och 3 resulterar i ett negativt utlåtande, kan sökanden eller den kontraktsanställde inom 20 dagar efter det att institutet meddelat honom utlåtandet ansöka om att få sitt fall prövat av en läkarkommitté bestående av tre läkare, varav en utses av direktören, en av den kontraktsanställde och en av de två andra läkarna.

Den läkare som utfärdat det ursprungliga negativa utlåtandet ska höras av läkarkommittén. Om läkarkommittén bekräftar det negativa utlåtandet från den läkarundersökning som avses i

a)

punkt 1, ska sökanden betala 50 % av arvodena och extrakostnaderna,

b)

punkt 3, ska institutet först försöka omplacera den anställde på en annan tjänst som är lämplig med hänsyn till dennes fall. Om detta inte är möjligt ska institutet avsluta dennes anställningsavtal efter en uppsägningstid på sex månader och invaliditetskommittén ska sammankallas för att avgöra dennes rätt till invaliditetspension enligt de villkor som fastställs i pensionsföreskrifterna.

Artikel 7

Utnämningar

Anställningsavtalen ska ha en löptid på tre år. Direktören kan förlänga anställningsavtalet med motsvarande eller kortare fasta perioder. Den kontraktsanställde ska minst sex månader innan anställningsavtalet löper ut underrättas om huruvida dennes anställningsavtal kommer att förlängas med en ny fast period.

För chefsanalytiker får det totala antalet anställningsavtal som erbjuds inte överskrida en total period på fem år. För all annan personal ska denna totala period vara en period på nio år. I undantagsfall får direktören, i tjänstens intresse, förlänga anställningsavtalet utöver de lagstadgade nio åren med en period som är kortare än tolv månader.

Om en kontraktsanställd den 1 augusti 2016 redan kommer att ha förvärvat tio år av pensionsrättigheter inom pensionssystemet för de samordnade organisationerna, ska ingen begränsning tillämpas när det gäller den totala perioden för anställningsavtalen.

Om en kontraktsanställd ett pågående anställningsavtal den 1 augusti 2016 och redan vid utgången av det kontraktet kommer att ha mer än nio års oavbruten tjänst vid institutet, ska detta kontrakt anses vara tillsvidareavtal efter uppnående av tio års oavbruten tjänst.

a)

I det första anställningsavtalet ingår en provanställningsperiod på nio månader från och med anställningens början.

b)

Om en kontraktsanställd under provanställningsperioden på grund av sjukdom eller olycksfall är förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter under en månad eller längre får direktören förlänga provanställningsperioden med motsvarande tid.

c)

En månad före utgången av provanställningsperioden ska den kontraktsanställdes förmåga att fullgöra sina uppgifter samt dennes prestationsförmåga och uppförande i tjänsten göras till föremål för en rapport. Den kontraktsanställde ska underrättas om innehållet i rapporten.

d)

En kontraktsanställd vars prestationer inte visat sig tillräckliga för att motivera fortsatt tjänst ska sägas upp.

e)

En rapport om den kontraktsanställde får utarbetas när som helst under provanställningsperioden om dennes prestationer är uppenbart otillräckliga. Personen i fråga ska underrättas om innehållet i rapporten.

f)

På grundval av rapporten får direktören besluta att med en månads uppsägningstid säga upp den kontraktsanställde före provanställningsperiodens utgång. Tjänstgöringstiden får dock inte överskrida provanställningsperioden.

g)

En kontraktsanställd som sägs upp under provanställningsperioden efter ett negativt utlåtande har inte rätt till ersättning för förlorad anställning.

h)

Provanställningsperioden ska ingå i tiden för det första anställningsavtalet. Den ska räknas in i tjänstgöringstiden och vara pensionsgrundande.

a)

Institutet får säga upp eller avstå från att förlänga anställningsavtal i följande fall:

i)

Vid det datum som anges i avtalet.

ii)

Till följd av indragning av den budgeterade tjänst som den kontraktsanställde uppehåller, eller om de arbetsuppgifter som ingår i den kontraktsanställdes tjänst förändras på sådant sätt att denne inte längre har erforderlig kompetens och erfarenhet för tjänsten.

iii)

Bristande arbetsinsats av den kontraktsanställde, vederbörligen konstaterad i två på varandra följande rapporter inom en sexmånadersperiod, så som avses i artiklarna 24.3 och 26.4.

iv)

Fysisk oförmåga hos den kontraktsanställde som uppstått under avtalstiden och konstaterats av invaliditetskommittén enligt artikel 6.4.

v)

Med anledning av att den medlemsstat i vilken den kontraktsanställde är medborgare har avgått från styrelsen.

vi)

Anställningsorten flyttas mer än 100 km från den plats där den kontraktsanställde anställdes och denne vägrar att flytta.

vii)

Efter ett disciplinärt förfarande, där det konstaterats att den kontraktsanställde begått ett fel eller brustit i ansvar, enligt definitionen i kapitel VII nedan.

I de fall som anges i leden i–vi ska anställningsavtal sägas upp eller inte förlängas med en uppsägningstid på sex månader, medan för det för fallet i led vii är en månads uppsägningstid som gäller.

b)

Den kontraktsanställde får efter tre månaders uppsägningstid avsluta sitt anställningsavtal av personliga skäl som denne inte är skyldig att uppge.

Uppsägning eller utebliven förlängning av ett avtal på institutets initiativ ska, såvida uppsägningen inte skett av disciplinära skäl, berättiga till ersättning på de villkor som anges i bilaga I.

Om tjänsten så kräver, får den uppsägningstid som föreskrivs i punkt 3 a förkortas. I så fall har den berörde kontraktsanställde rätt till ett tilläggsbelopp som motsvarar den lön och de ersättningar som denne skulle ha erhållit mellan den tidpunkt då dennes avtal går ut och slutdatum för en uppsägningstid på sex månader.

Dessa bestämmelser ska inte tillämpas vid uppsägning av disciplinära skäl.

KAPITEL III

Lön och ersättningar

Artikel 8

Allmänna bestämmelser

1.   Den lön som utgår till institutets kontraktsanställda ska utgöras av grundlön, utlandstillägg samt familjetillägg och sociala tillägg.

Från den lönen ska dras det belopp som den kontraktsanställde är skyldig att betala i intern skatt, samt avgifter till pensionssystemet och socialförsäkringssystemet.

Kontraktsanställdas bankkonton ska senast under den sista arbetsveckan i månaden krediteras med det relevanta lönebeloppet.

Kontraktsanställda är skyldiga att omedelbart informera institutet om alla förändringar i deras personliga situation som kan ha ekonomiska konsekvenser. Dessa förändringar ska med retroaktiv beaktas vad gäller lönen för månaden efter den månad då förändringarna anmäldes till institutets administration.

2.   Den kontraktsanställde är skyldig att till institutet återbetala felaktigt utbetalda belopp.

Institutets rätt att återkräva alla felaktiga utbetalningar som gjorts ska upphöra två år efter den dag då institutet blir medvetet om att utbetalningen var felaktig. Om det finns utestående fordringar på den kontraktsanställde för felaktiga utbetalningar ska återkravet ske genom avdrag från månatliga eller andra betalningar till den berörda personen, med beaktande av dennes sociala och ekonomiska situation. Fordringar på institutet för betalning av löner, ersättningar, tillägg, förmåner eller andra belopp som följer av tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter ska upphöra att gälla två år efter den dag då beloppen skulle ha förfallit till betalning eller den dag då den anställde blir medveten om eller borde ha vetat att betalningen ska göras om dessa alternativ inte sammanfaller.

Artikel 9

Grundlön

Nettogrundlönen ska vara det belopp som motsvarar den kontraktsanställdes lönegrad och löneklass, enligt den lönetabell som varje år ska fastställas av styrelsen på grundval av ett förslag från den samordnade lönekommittén.

Bruttogrundlönen ska utgöras av nettogrundlönen plus det belopp i intern skatt som den kontraktsanställde är skyldig att betala.

Artikel 10

Utlandstillägg

Ett utlandstillägg ska utbetalas till kontraktsanställda som när de anställs inte är medborgare i den stat på vars territorium deras fasta anställningsort är belägen och inte har varit fast bosatta där under de tre senaste åren omedelbart före deras anställning vid institutet.

Tillägget ska inte utbetalas till en kontraktsanställd som tjänstgör i det land där denne är medborgare.

Tilläggsbeloppet ska fastställas genom bestämmelserna i punkt 1 a i bilaga II.

I de fall då en tjänsteman anställs av institutet omedelbart efter det att tjänstemannen har varit anställd av en annan internationell organisation eller av en myndighet i det land där tjänstemannen fullgör sin tjänst, ska tjänsteåren hos den tidigare arbetsgivaren räknas in i tjänsteåren hos institutet vid beräkning av rätten till tillägget och av tilläggsbeloppet.

a)

Ett utlandstillägg ska utbetalas till kontraktsanställda som när de anställs av institutet

i)

inte är medborgare i värdstaten,

ii)

hade varit fast bosatta under mindre än ett år på denna stats territorium, utan att hänsyn tas till tidigare tjänster i deras eget lands förvaltning eller i samband med andra internationella organisationer,

iii)

har rekryterats internationellt utanför de samordnade organisationerna eller organisationer förknippande med de samordnade organisationerna eller utanför tjänstgöringslandet, och som

iv)

har rekryterats utanför tjänstgöringsortens lokala pendlingsområde.

Med lokalt pendlingsområde avses ett område inom en radie av 100 km från tjänstgöringsorten.

b)

Om en kontraktsanställd som har rätt till utlandstillägg tillträder en tjänst på en tjänstgöringsort där denne inte uppfyller de fyra kriterierna som anges i led a ska denne inte längre ha rätt till utlandstillägg.

c)

Om en kontraktsanställd som inte har rätt till utlandstillägg tillträder en tjänst på en tjänstgöringsort där denne uppfyller dessa fyra kriterier ska denne börja ha rätt till utlandstillägg.

d)

Om en kontraktsanställd som har varit anställd av en samordnad organisation eller en organisation som är förknippad med de samordnade organisationerna, och har rätt till utlandstillägg tillträder en tjänst vid institutet i samma land eller om en tjänsteman från en annan internationell organisation eller en person som varit anställd inom ursprungslandets förvaltning eller försvarsmakt tillträder en tjänst vid institutet utan att byta land ska bestämmelserna i punkt 2a iii och iv inte vara tillämpliga.

e)

Kontroll av rätt till tillägget

i)

Om en punkt på gränsen till det land där den kontraktsanställde är medborgare ligger inom en radie av 100 km från tjänstgöringsorten, ska en sådan kontraktsanställd inte ha rätt till utlandstillägg och därmed sammanhängande utbildningstillägg och ledighet på hemorten om denne inte kan styrka att denne har bosatt sig och har hemvist i tjänstgöringslandet eller, i undantagsfall och enligt överenskommelse med direktören, i ett annat land i vilket denne inte är medborgare, med hänsyn till dennes familjesituation.

ii)

Kontraktsanställda som får utlandstillägg ska underrätta institutet om varje byte av bostadsort.

iii)

Under särskilda omständigheter och av välgrundade och tillräckliga skäl får direktören bevilja undantag från regeln i led i ovan.

f)

Relaterade tillägg

En sänkning till noll av utlandstillägget får inte frånta den kontraktsanställde rätt till utbildningstillägg eller ledighet på hemorten.

g)

Tillägget ska beräknas i enlighet med punkt 1 b i bilaga II.

Artikel 11

Familjetillägg och sociala tillägg

När den samordnade lönekommittén utfärdar en rekommendation om familjetillägg och sociala tillägg ska styrelsen höras om möjligheten att anta dem genom en ändring av dessa tjänsteföreskrifter.

Tillägg som föreskrivs i denna artikel och liknande tillägg som gifta par eller ogifta kontraktsanställda har rätt till från en annan källa får inte kumuleras.

En kontraktsanställd, dennes make, registrerade partner eller personer mot vilka denne har underhållsskyldighet som mottar, eller som har rätt till, ett tillägg av liknande slag som de som föreskrivs i denna artikel, från en annan nationell eller internationell källa, ska meddela detta till institutets administration, som ska göra motsvarande avdrag på dennes bidrag från institutet.

Institutets administration har rätt att begära alla officiella handlingar som den anser nödvändiga för att fastställa rättigheterna till tillägg.

a)

Ett hushållstillägg ska beviljas och utbetalas månatligen till varje kontraktsanställd som

i)

är gift,

ii)

är änka eller änkling, frånskild, lagligen separerad eller ogift och som har försörjningsansvar för minst en person enligt bestämmelserna i bilaga III till dessa tjänsteföreskrifter,

iii)

är registrerad i en stabil samlevnadsform, som inte är ett äktenskap, under förutsättning att

paret kan uppvisa ett officiellt dokument som är erkänt från en behörig myndighet i en medlemsstat av vilket framgår att paret har ingått partnerskap,

ingen av dem är gift eller lever i ett förhållande med någon annan, och

partnerna inte står i följande förhållande till varandra: de inte är släkt i rätt upp- eller nedstigande led, syskon, förälders syskon, syskonbarn, svärsöner eller svärdöttrar.

b)

Hushållstillägget ska utgöra 6 % av nettogrundlönen.

c)

Vad gäller

i)

en gift kontraktsanställd som inte har försörjningsansvar för någon men vars make eller maka utövar avlönad yrkesverksamhet, eller

ii)

en kontraktsanställd som är registrerad i en stabil samlevnadsform som inte är ett äktenskap enligt definitionen i led a iii ovan och som inte har försörjningsansvar för någon men vars make eller maka utövar avlönad yrkesverksamhet,

ska tillägget utgöra skillnaden mellan nettogrundlönen i lönegrad B3, löneklass 1, plus värdet av det tillägg som den kontraktsanställde teoretiskt skulle ha rätt till, och det belopp som utgör makens eller den registrerade partnerns yrkesinkomst.

Om det senare beloppet är lika med eller överstiger det första, ska den kontraktsanställde inte erhålla tillägget.

d)

Hushällstillägget ska inte utbetalas till en kontraktsanställd vars make eller registrerade partner själv är kontraktsanställd vid institutet eller anställd av en samordnad organisation eller en organisation som är förknippad med de samordnade organisationerna och vars grundlön är högre än den berörde kontraktsanställde.

a)

Ett tillägg ska beviljas och månatligen utbetalas till en kontraktsanställd som varaktigt har huvudansvaret för barn och andra underhållsberättigade enligt definitionen i bilaga III.

b)

Det tillägget ska utgöra ett schablonbelopp för varje underhållsberättigad person, vilket ska fastställas årligen i den tabell som styrelsen godkänner på grundval av ett förslag från den samordnade lönekommittén.

c)

I de fall då bägge makarna eller registrerade partnerna arbetar vid institutet eller i en samordnad organisation ska tillägget betalas till den av dem som uppbär hushållstillägget eller motsvarande ersättning.

Närmare bestämmelser om tillägg för barn och andra underhållsberättigade och villkor för detta bidrag ska beviljas anges i bilaga III.

a)

Ett utbildningstillägg ska beviljas en kontraktsanställd som uppbär hushållstillägg och vars underhållsberättigade barn, enligt bestämmelserna i bilaga III, som ska ha fyllt fem år följer utbildning på heltid vid en primär eller sekundärskola eller en högre utbildningsanstalt.

Primärskola ska inte inbegripa förskola eller motsvarande.

b)

Utbildningstillägget ska vara dubbelt så stort som tillägget för underhållsberättigat barn. Tillägget ska utbetalas för varje underhållsberättigat barn vid ett enda tillfälle i början av läsåret, mot uppvisande av styrkande handlingar.

c)

För kontraktsanställda

i)

som har rätt till ett utlandstillägg och vars anställningsort ligger minst 50 km från antingen

en Europaskola, eller

en högre utbildningsanstalt i det land där denne är medborgare eller där det huvudsakliga undervisningsspråket är dennes modersmål (om det inte finns någon sådan utbildningsanstalt i det land där den kontraktsanställde är medborgare eller om barnet studerar vid en högre utbildningsanstalt i ett annat land än det land där den kontraktsanställdes tjänstgöringsort är belägen), eller

ii)

som kan motivera behovet att skriva in sitt underhållsberättigade barn vid en utbildningsanstalt med undervisning på ett visst språk vid vilken barnet går av tvingande och vederbörligen styrkta pedagogiska skäl,

ska utbildningstillägget vara högst det dubbla beloppet av det bidrag för underhållsberättigat barn som ska utbetalas månadsvis mot uppvisande av styrkande handlingar.

Rätten till utbildningstillägg ska börja den första dagen i den månad barnet börjar någon av de ovan angivna utbildningsanstalterna som anges i led i eller ii och ska upphöra antingen vid utgången av den månad under vilken barnen avslutar sin utbildning eller vid utgången av den månad då barnet fyller 26 år, beroende på vad som infaller tidigast.

a)

Tillägg för barn med funktionshinder och andra underhållsberättigade med funktionshinder ska beviljas och utbetalas månatligen till alla kontraktsanställda som varaktigt har huvudansvaret för att försörja sådana barn med funktionshinder och andra underhållsberättigade med funktionshinder. Barnet eller den underhållsberättigade personen måste uppfylla de kriterier och villkor som fastställs i bilaga III.

b)

Närmare bestämmelser om rätt till och utbetalning av detta tillägg fastställs i bilaga IV.

a)

Ett bostadsbidrag ska utbetalas varje månad till kontraktsanställda i lönegraderna B, C och A1 vilka bor i en bostad som de hyr eller hyr i andra hand och som i hyra, med undantag för de extra avgifter som åligger en hyresgäst i bosättningslandet, betalar en andel av sin lön som överstiger ett visst belopp.

b)

Metoden för beräkning av detta bidrag anges i bilaga V.

c)

Kontraktsanställda som uppbär bostadsbidrag är skyldig att omedelbart underrätta institutet om varje förändring som skulle kunna påverka rätten till bidraget eller bidragets belopp.

Artikel 12

Ställföreträdartillägg

En kontraktsanställd får anmodas att tillfälligt tjänstgöra på en tjänst med en högre lönegrad än dennes egen lönegrad. Efter en månad av sådan tillfällig tjänstgöring ska en kontraktsanställd erhålla ett differentierat tillägg som motsvarar skillnaden mellan lönen i dennes egen lönegrad och löneklass och lönen i den första löneklassen i den tillfälliga tjänstens lönegrad.

Den tillfälliga tjänstgöringen ska vara begränsad till ett år, utom i det fall då någon direkt eller indirekt ersätter en kontraktsanställd som antingen uppehåller en annan tjänst eller är långvarigt sjukskriven.

Artikel 13

Bosättningsbidrag

a)

Kontraktsanställda, vars faktiska hemvist vid tidpunkten för utnämnandet för minst ett år eller vid förflyttningen för minst ett år till en annan tjänstgöringsort är belägen mer än 100 km från den tilldelade tjänstgöringsorten, och som kan påvisa och bekräfta genom att lämna in erforderliga handlingar att de faktiskt har flyttat sin hemvist i syfte att tillträda tjänsten, har rätt till bosättningsbidrag.

b)

Kontraktsanställda som uppfyller villkoren i led a, men som anställts för mindre än ett år och vars utnämning eller på varandra följande utnämningar förlängs med mer än ett år ska också ha rätt till bosättningsbidrag.

För kontraktsanställda som inte har rätt till utlandstillägg ska grundbeloppet motsvara en månads grundlön, upp till ett tak på 2 000 EUR (i Bryssel), justerat med den köpkraftsparitet som tillämpas i det land där tjänstgöringsorten är belägen, i syfte att säkerställa likvärdigheten av bidragsbeloppet oavsett i vilket land tjänstgöringsorten är belägen (enligt de tabeller som upprättas och uppdateras av den samordnade lönekommittén).

För kontraktsanställda som har rätt till utlandstillägg ska grundbeloppet motsvara en månads grundlön, upp till ett tak på 5 500 EUR (i Bryssel), justerat med den köpkraftsparitet som tillämpas i det land där tjänstgöringsorten är belägen, i syfte att säkerställa likvärdigheten av bidragsbeloppet oavsett i vilket land tjänstgöringsorten är belägen (enligt de tabeller som upprättas och uppdateras av den samordnade lönekommittén).

Den kontraktsanställdes make eller, i avsaknad av en make, den första underhållsberättigade personen, ska ge den kontaktsanställde rätt till ett tillägg för underhållsberättigade som motsvarar en ökning av grundbeloppet med 20 %. Varje annan underhållsberättigad person ska ge rätt till en ökning med 10 %. Ökningen för de underhållsberättigade får inte överstiga 100 % av grundbeloppet.

Ett rörlighetstillägg ska beviljas en kontraktsanställd som flyttar sin faktiska hemvist till en annan tjänstgöringsort som är belägen på ett avstånd av mer än 100 km till följd av deras förflyttning för minst ett år. Detta tillägg ska vara 75 % av grundbeloppet.

a)

Bidraget ska utbetalas när den kontraktsanställde som har rätt till detta tillträder sin tjänst eller förflyttas till en annan tjänstgöringsort.

b)

Det tillägg för underhållsberättigade som avses i punkt 3 ska beräknas och betalas ut om det kan påvisas att varje enskild person som har anknytning till denna ökning har flyttat sin faktiska hemvist tillsammans med den kontraktsanställde till tjänstgöringsorten.

c)

En kontraktsanställd som avgår inom ett år efter sin utnämning eller förflyttning till en annan tjänstgöringsort ska betala tillbaka bosättningsbidraget i proportion till den tid som återstår för att uppnå tolv månader.

d)

En kontraktsanställd ska inte behöva betala tillbaka bidraget om institutet säger upp dennes avtal inom ett år efter dennes utnämning eller förflyttning. Denna bestämmelse gäller emellertid inte om institutet avbryter utnämningen som en följd av en disciplinåtgärd, och den kontraktsanställde ska i ett sådant fall återbetala hela bidraget.

e)

En kontraktsanställd ska inte behöva betala tillbaka bosättningsbidraget till institutet om den kontraktsanställde senare utnämns på nytt av institutet efter avslutandet av dennes tidigare utnämningsperiod.

Artikel 14

Avdrag

Den interna skatten ska uppgå till 40 % av grundlönen i den lönegrad och löneklass i vilken tjänstemannen är placerad. Detta skattebelopp ska dras av varje månad och anges på lönebeskedet.

Ett avdrag för pensionssystemet, som har godkänts av de samordnade organisationerna och som motsvarar en viss procentandel av nettogrundlönen, ska göras varje månad på de kontraktsanställdas löner och betalas till institutets pensionsreservfond.

a)

Ett avdrag för sociala förmåner, motsvarande 5,5 % av nettogrundlönen, ska göras varje månad på de kontraktsanställdas löner. Det beloppet ska läggas till arbetsgivarens socialförsäkringsavgift och betalas till det behöriga organet inom det lokala socialförsäkringssystemet (URSSAF).

b)

Genom undantag från led a kan de kontraktsanställda välja att ansluta sig till institutets system för social trygghet, vid tidpunkten för deras anställning eller när det här ledet blir tillämpligt i enlighet med sista stycket i det här ledet. Institutets system för social trygghet ska täcka läkarvård, arbetsoförmåga/funktionshinder och livförsäkring.

När en kontraktsanställd väljer en sådan anslutning ska ett månatligt avdrag för sociala förmåner göras från dennes lön. Ett sådant avdrag ska uppgå till en tredjedel av avgiften till institutets system för social trygghet. Återstående två tredjedelar ska bäras av institutet.

Procentandelen för det månatliga avdraget från den kontraktsanställdes lön ska fastställas i början av året för de efterföljande tolv månaderna, genom en överenskommelse mellan institutet och det försäkringsbolag som ansvarar för systemet. Det belopp som dras av från den kontraktsanställdes tjänstemannens lön ska läggas till arbetsgivarens andel.

Detta led ska vara tillämpligt från och med, och vara avhängigt, ikraftträdandet av det bilaterala avtal mellan institutet och de behöriga nationella myndigheterna som möjliggör dess genomförande.

Ett månatligt avdrag för tilläggsförsäkringen ska göras från lönesumman för de kontraktsanställda som har valt att inte ansluta sig till institutets system för social trygghet. Det ska motsvara den procentandel av nettogrundlönen som i början av året fastställs för de kommande tolv månaderna genom en överenskommelse mellan institutet och det försäkringsbolag som ansvarar för systemet. Dessa avdragsbelopp ska läggas till arbetsgivarens andel och i slutet av året betalas ut till det bolag som tillhandahåller försäkringen.

Artikel 15

Förskott på lönen och återbetalning av dessa förskott

1.   Om direktören inte motsätter sig detta får institutets förvaltnings- och personalchef inom ramen för de tillgängliga medlen bevilja räntefria förskott till kontraktsanställda som har hamnat i personliga ekonomiska svårigheter som de inte kunnat förutse.

2.   Förskottsbeloppet får inte överstiga tre månaders nettogrundlön.

3.   Dessa förskott ska återbetalas genom månatliga avdrag på tjänstemannens lön inom tolv månader efter utgången av den månad då förskottet beviljades.

KAPITEL IV

Resekostnader

Artikel 16

Bosättning och återresa

1.   En kontraktsanställd ska ha rätt till ersättning för resekostnader för sig själv och de familjemedlemmar som bor i dennes hushåll från den ort där denne tjänstgjorde före sin anställning till den ort där institutet är beläget.

2.   Denna rätt ska också tillämpas när den kontraktsanställde definitivt lämnar sin tjänst och återvänder till det land där denne bodde före sin utnämning eller om den kontraktsanställde flyttar till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3.   Ersättningen ska betalas ut i enlighet med bestämmelserna i avsnitt I i bilaga VI.

Artikel 17

Flyttkostnader

1.   En kontraktsanställd ska ha rätt att få ersättning för flyttkostnaderna från den ort där denne tjänstgjorde före sin anställning till den ort där institutet är beläget.

Denna rätt ska också tillämpas när den kontraktsanställde definitivt lämnar sin tjänst och återvänder till det land där denne bodde före sin utnämning eller när den kontraktsanställde flyttar till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2.   Ersättningen ska täcka flyttning av den kontraktsanställdes personliga bohag, med undantag av bilar, båtar eller andra transportmedel.

Institutet ska, under förutsättning att den kontraktsanställde uppvisar en bestyrkt kopia av fakturan, betala ut ersättningen till den kontraktsanställde. Institutet får betala ut ersättningen direkt till flyttfirman mot uppvisande av en faktura.

Villkoren och reglerna för dessa ersättningar anges i bilaga VI.

Artikel 18

Tjänsteresor

En kontraktsanställd vid institutet ska ha rätt till ersättning för kostnader i samband med tjänsteresor som denne genomför med tjänstereseförordnande från direktören.

Ersättningen ska täcka resekostnader som sådana samt kostnader för övernattning och extra kostnader på den ort dit den kontraktsanställde skickas. Villkoren, tarifferna och reglerna för dessa ersättningar anges i bilaga VII.

KAPITEL V

Intern organisation

Artikel 19

Arbetstid

1.   Den normala arbetstiden för kontraktsanställda ska vara 40 timmar i veckan och fördelas i enlighet med den arbetstidsplan som ska upprättas av direktören.

2.   Direktören kan bevilja anpassad eller flexibel arbetstid för all personal eller för kontraktsanställda med hänsyn till deras personliga situation eller de särskilda krav som deras arbetsuppgifter ställer.

3.   Om direktören bedömer att det föreligger exceptionella omständigheter som kräver detta kan vissa kontraktsanställda beordras att arbeta på lördagar, söndagar och allmänna helgdagar. I detta fall ska de arbetade timmarna ge rätt till kompensationsledighet under motsvarande antal timmar.

Artikel 20

Deltidsarbete

1.   En kontraktsanställd kan ansöka om tillstånd för deltidsarbete. Arbetstiden måste uppgå till minst 50 % av veckoarbetstiden. Under hela den tidsperiod då den kontraktsanställde arbetar deltid ska dennes lön och dennes årliga ledighet minskas proportionellt. En sådan proportionell minskning ska inte gälla för hushållstillägget, tillägget för barn och andra underhållsberättigade, tillägget för barn med funktionshinder eller utbildningstillägget.

2.   Pensionsrättigheter och pensionsavgifter ska också minskas proportionellt. Den kontraktsanställde får dock ansöka om att fortsätta att tjäna in ytterligare pensionsrättigheter, under förutsättning att denne står för samtliga motsvarande avgifter, inbegripet arbetsgivarens.

3.   Direktören får ge ett sådant tillstånd som avses i punkt 1 om det är förenligt med tjänstens intresse. Institutet ska fatta beslut om den kontraktsanställdes ansökan inom en månad.

4.   Direktören ska anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 21

Allmänna helgdagar

Direktören ska fastställa en förteckning över allmänna helgdagar på grundval av den officiella förteckning över allmänna helgdagar som offentliggörs på anställningsorten och i Europeiska unionens officiella tidning.

Dessa allmänna helgdagar ska inte räknas av från de kontraktsanställdas årliga ledighet.

Om en eller flera av dessa allmänna helgdagar infaller på en lördag eller söndag kan direktören utse ett lika stort antal dagar i stället för dessa.

Artikel 22

Ledighet

Varje kontraktsanställd ska ha rätt till en betald ledighet på 2,5 arbetsdagar för varje fullgjord tjänstgöringsmånad. Denna tilldelning ska beräknas för varje kalenderår.

Om en kontraktsanställd den 31 december har ledighet kvar, får direktören tillåta att maximalt tolv dagars ledighet överförs till följande år. Om den överförda ledigheten inte tas ut före den 31 december det efterföljande året kommer den att dras in.

En kontraktsanställd som önskar ta ut ledighet inom ramen för den tilldelning som anges i led a ska i förväg ha fått godkännande av sin överordnade och av direktören.

För detta ändamål ska institutets administrativa avdelning bokföra ledigheten.

Det förfarande som ska följas ska beskrivas i de tillämpningsföreskrifter som ska antas av direktören.

Ledighet som inte har tagits ut vid det datum då den kontraktsanställde lämnar sin tjänst ska dras in. Om direktören skriftligen intygar att all intjänad ledighet inte har kunnat tas ut på grund av tvingande tjänsteskäl, ska dock den berörde kontraktsanställde i detta fall ha rätt till kompensation med en trettiondedel av nettogrundlönen för varje icke utnyttjad ledig dag.

a)

På begäran av en kontraktsanställd får direktören ge tjänstledighet utan lön av vederbörligen motiverade och exceptionella personliga skäl om det är förenligt med tjänstens intresse. En sådan begäran kan inte göras före utgången av den kontraktsanställdes provanställningsperiod.

b)

Den totala varaktigheten av sådan tjänstledighet får inte överstiga ett år. Under tjänstledigheten utan lön får den kontraktsanställde inte förvärvsarbeta.

c)

Under perioden av obetald ledighet ska den kontraktsanställde inte ha rätt att placeras i en högre löneklass eller lönegrad; den kontraktsanställdes tillhörighet till det socialförsäkringssystem som avses i artiklarna 8 och 14 och dennes risktäckning enligt systemet ska tillfälligt upphöra.

En kontraktsanställd kan dock senast månaden efter den månad då den obetalda ledigheten inleds ansöka om att också fortsättningsvis omfattas, under förutsättning att denne står för samtliga motsvarande avgifter, inbegripet arbetsgivarens.

En kontraktsanställd som visar att denne inte kan förvärva pensionsrättigheter enligt något annat pensionssystem kan ansöka om att fortsätta att förvärva ytterligare pensionsrättigheter, under förutsättning att denne står för samtliga motsvarande avgifter, inbegripet arbetsgivarens.

Särskild ledighet, såsom vid sjukdom, mamma- och pappaledighet, föräldraledighet och i andra särskilda fall, ska beviljas utöver den årliga ledigheten.

De bestämmelser som ska tillämpas i dessa fall och villkoren för dessa typer av ledighet anges i bilaga VIII.

Artikel 23

Ledighet på hemorten

1.   Kontraktsanställda som har rätt till särskilt utlandstillägg har rätt till ledighet på hemorten för varje tvårsperiod de är i tjänst.

a)

Ledigheten på hemorten ska uppgå till åtta arbetsdagar.

b)

Ledighet på hemorten kan tas ut sex månader före det datum då rättigheten löper ut. Om den inte tas ut senast sex månader efter det datum då rättigheten löper ut, får den inte tas ut för den aktuella tvåårsperioden. Det datum då ledigheten på hemorten faktiskt tas ut under en given tvåårsperiod beaktas inte vid fastställandet av datum för följande ledighet på hemorten.

c)

Om maken eller den registrerade partnern också är anställd av institutet och båda har rätt till ledighet på hemorten, ska denna beviljas enligt följande villkor:

i)

Om båda har sin hemort i samma land ska var och en av dem ha rätt till ledighet på hemorten i detta land vartannat år.

ii)

Om de har sina hemorter i två olika länder, ska var och en av dem ha rätt till ledighet i respektive land vartannat år.

iii)

Makar eller registrerade partner ska ha rätt till, vad gäller deras underhållsberättigade barn och, i förekommande fall, den person som åtföljer dessa barn, endast en period av ledighet på hemorten vartannat år; om föräldrarna har sin hemort i olika länder kan ledigheten på hemorten tas ut i antingen det ena eller det andra landet.

2.   En kontraktsanställd som tar ut ledighet på hemorten ska ha rätt till ersättning, enligt villkoren i artikel 18, för resekostnaderna tur och retur för sig själv, sina barn och, om den anställde har rätt till hushållstillägg, för sin make eller registrerade partner.

3.   Om en kontraktsanställd avstår från att ta ut ledighet på hemorten ska denne inte ha rätt till någon kompensation.

4.   Ledighet på hemorten får endast beviljas på följande villkor:

a)

Den berörda personen ska skriftligen förbinda sig att inte säga upp sig från institutet under sex månader efter det datum då rätten till ledighet på hemorten har löpt ut (oberoende av det datum då ledigheten faktiskt tas ut).

b)

Närmaste chef ska intyga att den kontraktsanställdes tjänster sannolikt inte kommer att behövas under den period som avses i punkt 1b.

Direktören kan besluta om undantag från denna punkt om direktören bedömer att en strikt tillämpning av denna punkt skulle innebära en orättvisa eller medföra särskilda svårigheter för den kontraktsanställde som berörs.

KAPITEL VI

Bedömning och uppflyttning

Artikel 24

Allmänna bestämmelser

1.   Samtliga kontraktsanställda vid institutet med undantag för direktören ska en gång om året, senast den 30 september, bedömas när det gäller arbetsinsatsen.

Den kontraktsanställdes relativa förtjänster ska bedömas för att göra det möjligt för myndigheten att antingen lovorda en kontraktsanställd eller påtala dennes svagheter eller brister så att dennes arbetsinsats kan förbättras.

2.   Bedömningskriterierna kommer att skräddarsys med hänsyn till de olika uppgifterna och ansvarsområdena för personal i lönegraderna A, B och C.

Varje år ska personalen få en förteckning med mål och kriterier som ska användas vid bedömningen av deras prestationer.

Helheten ska sammanfattas i en årlig bedömningsrapport som ska arkiveras i den kontraktsanställdes personalakt.

3.   Om rapporten pekar på underprestation kan direktören begära en extra interimsrapport efter 6 månader.

Artikel 25

Förfarande

1.   Direktören ska utse de kontraktsanställda som ska lägga fram förslag till bedömning, helt eller delvis, av de anställda som är underställda dem.

2.   Varje kontraktsanställd ska ha ett personligt samtal med den kontraktsanställde som ansvarar för rapporten. Denna bedömning kan kompletteras med en sekundär bedömning på en högre nivå. Den kontraktsanställde ska få ta del av sin årliga bedömning och underteckna bedömningsrapporten.

3.   Den årliga rapporten är en administrativ akt för internt bruk. Den kan inte överklagas inför någon extern instans.

4.   När samtliga rapporter har författats ska direktören och förvaltnings- och personalchefen samankalla ett möte för att besluta om eventuell befordran.

Artikel 26

Uppföljning av rapporter

1.   En bra rapport ska motivera uppflyttning till en högre löneklass. En sådan befordran ska få verkan på årsdagen för den kontraktsanställdes anställningsavtal eller på den andra årsdagen när det gäller tillsvidareanställda kontraktsanställda.

2.   En exceptionellt bra rapport kan motivera en särskild uppflyttning till en högre löneklass eller till och med en högre lönegrad, om det finns utrymme i budgetposten för detta. Sådana befordringar ska få verkan från och med den 1 januari det år som följer på rapporten eller det andra år som följer på rapporten när det gäller tillsvidareanställda kontraktsanställda.

3.   En negativ rapport kan motivera att den kontraktsanställde får stanna kvar ett år extra i den löneklass i vilken denne är placerad.

4.   Två negativa rapporter i rad kan motivera att anställningsavtalet inte förnyas när det löper ut eller att det sägs upp.

KAPITEL VII

Disciplinära åtgärder

Artikel 27

1.   Om en nuvarande kontraktsanställd eller tidigare kontraktsanställd uppsåtligt eller på grund av vårdslöshet underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt tjänsteföreskrifterna ska denne kontraktsanställde bli föremål för en disciplinär åtgärd.

2.   Om direktören får kännedom om förhållanden som tyder på underlåtenhet att uppfylla en skyldighet på det sätt som avses i punkt 1 får direktören inleda administrativa utredningar för att ta reda på om någon sådan underlåtenhet har förekommit.

3.   Regler om administrativa utredningar och disciplinära förfaranden och åtgärder fastställs i bilaga IX.

KAPITEL VIII

Överklaganden och överklagandenämnd

Artikel 28

1.   Varje person som omfattas av dessa tjänsteföreskrifter kan begära att direktören fattar ett beslut som rör denne i en fråga som omfattas av dessa tjänsteföreskrifter. Direktören ska delge den berörda personen sitt motiverade beslut inom två månader från den dag då begäran lämnades in. Om det vid utgången av denna tidsfrist ännu inte har lämnats något svar på begäran ska detta anses vara ett tyst avslag, mot vilket klagomål kan lämnas in i enlighet med följande punkter.

2.   Varje person som omfattas av dessa tjänsteföreskrifter kan vända sig till direktören med klagomål mot en åtgärd som påverkar denne negativt, oavsett om direktören har fattat ett beslut eller har underlåtit att vidta en åtgärd som föreskrivs i dessa tjänsteföreskrifter. Klagomålet ska lämnas in inom tre månader. Denna tidsfrist börjar löpa

den dag då åtgärden offentliggörs, om det är fråga om en allmän åtgärd,

den dag då beslutet delges den person det berör, och i varje fall senast den dag då den berörda personen får kännedom om beslutet, om det är fråga om en individuell åtgärd; om en individuell åtgärd även kan gå emot tredje man ska dock tidsfristen för denne börja löpa den dag då den andra personen får kännedom om åtgärden, och i varje fall senast den dag då åtgärden offentliggörs,

den dag då svarsfristen löper ut när klagomålet gäller ett tyst avslag enligt punkt 1.

3.   Direktören ska delge den berörda personen sitt motiverade beslut inom en månad från den dag då klagomålet lämnades in. Om det vid utgången av denna tidsfrist ännu inte har lämnats något svar, ska detta anses vara ett tyst avslag som kan överklagas i enlighet med punkt 5.

Om begäran avslås kan den berörda personen begära förlikning. Detta förfarande är inte obligatoriskt.

Förlikningsmannen ska vara en kompetent och oberoende jurist som utses av direktören för en period på tre år vilken kan förlängas.

Direktören och den berörda personen ska till förlikningsmannen överlämna alla handlingar som förlikningsmannen bedömer vara nödvändiga för att ta ställning till tvisten.

Förlikningsmannen ska överlämna sina slutsatser inom 15 dagar efter det att tvisten har hänskjutits till förlikningsmannen.

Förlikningsmannen slutsatser är inte bindande vare sig för direktören eller för den berörda personen.

Kostnaderna för förlikningen ska bäras av institutet om direktören motsätter sig slutsatserna; 50 % av kostnaderna ska bäras av den berörda personen om denne motsätter sig slutsatserna.

När den första överklagandemöjligheten (internt överklagande) har uttömts ska den berörda personen ha rätt till överklagande i tvistemål inför institutets överklagandenämnd.

Denna nämnds sammansättning, funktion och förfaranden beskrivs i bilaga X.

a)

Överklagandenämndens beslut är verkställbara för båda parterna. De kan inte överklagas.

b)

Nämnden kan upphäva eller bekräfta det överklagade beslutet.

c)

Nämnden kan dessutom besluta att institutet ska ersätta de materiella förluster som den berörda personen lidit sedan den dag då det upphävda beslutet trädde i kraft.

d)

Nämnden kan också besluta att institutet, inom de gränser som nämnden fastställer, ska ersätta den överklagandes berättigade kostnader samt de hörda vittnenas kostnader för resa och logi. Dessa kostnader ska beräknas på grundval av bestämmelserna i artikel 18 och i bilaga VII till dessa tjänsteföreskrifter.

KAPITEL IX

Pensioner

Artikel 29

Reglerna och villkoren i institutets pensionsföreskrifter gäller, i enlighet med pensionsföreskrifterna för de samordnade organisationerna, för kontraktsanställda. Det nya pensionssystemet för institutet ska gälla för kontraktsanställda som tillträder sin tjänst efter den 30 juni 2005.

KAPITEL X

Utstationering av kontraktsanställda vid institutet

Artikel 30

En utstationerad kontraktsanställd är en kontraktsanställd som genom direktörens beslut beordrats att i tjänstens intresse tillfälligt uppehålla en tjänst utanför institutet.

Följande regler ska gälla för utstationering i tjänstens intresse:

a)

Beslut om utstationering ska fattas av direktören efter samråd med den berörde kontraktsanställde.

b)

Utstationeringens varaktighet avgörs av direktören. En första utstationeringsperiod får vara i högst sex månader och förlängas i ytterligare högst sex månader.

c)

En utstationerad kontraktsanställd har rätt att erhålla en differentierad lön när den totala lön som motsvarar den tjänst den kontaktsanställde utstationeras till är lägre än vad som motsvarar dennes lönegrad och löneklass vid institutet; den kontaktsanställde kan likaså ha rätt till ersättning för eventuella tillkommande utgifter som utstationeringen medför, under förutsättning att dessa kan motiveras.

d)

Om det i utstationeringsavtalet föreskrivs att institutet ska fortsätta att betala ut den kontraktsanställdes lön under utstationeringen ska dock utbetalningen av utlandstillägget upphöra om den kontraktsanställde har rätt till utlandstillägg men även erhåller dagtraktamente från en annan källa med anledning av utstationeringen.

e)

En utstationerad kontraktsanställd ska fortsätta betala pensionsavgifter grundade på den lön för aktiv anställning som motsvarar dennes lönegrad och löneklass vid institutet.

f)

En utstationerad kontraktsanställd ska behålla sin tjänst, rätten till uppflyttning till en högre löneklass och sin möjlighet till befordran.

g)

Under förutsättning att den kontraktsanställdes anställningsavtal inte har löpt ut när utstationeringen upphör ska den kontraktsanställde omedelbart återinträda på den tjänst som denne tidigare innehaft.

AVDELNING III

BESTÄMMELSER FÖR TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Artikel 31

Allmänna bestämmelser

1.   Tillfälligt anställda är extraanställda som i princip anställts för en begränsad tid. De har inte status som internationell personal.

2.   Tillfälligt anställda är anställda som tillfälligt innehar en tjänst som återfinns i institutets förteckning över budgeterade tjänster.

3.   Om inte annat följer av bestämmelserna i denna avdelning ska direktören anta genomförandebestämmelser som fastställer anställningsvillkoren för tillfälligt anställda, särskilt

a)

villkoren för deras rekrytering och för uppsägning av deras anställningsavtal,

b)

deras ledighet och

c)

deras lön

4.   För tillfälligt anställda gäller bestämmelserna i avdelning I och följande bestämmelser i avdelning II:

Kapitel II: Artiklarna 5 (Åldersgräns för tjänstgöring) och 6 (Läkarundersökning).

Kapitel III: Artiklarna 8.2, 14.3a (Bidrag till sociala avgifter och sociala förmåner) och 15 (Förskott på lönen och återbetalning av dessa förskott).

Kapitel IV: Artikel 18 (Tjänsteresor).

Kapitel V: Artiklarna 19 (Arbetstid), 20 (Deltidsarbete) och 21 (Allmänna helgdagar).

Kapitel VII: Artikel 27 (Disciplinära åtgärder).

Kapitel VIII: Artikel 28 (Överklaganden och överklagandenämnd).

Alla subsidiära föreskrifter som bygger på detta.

Artikel 32

Anställningsavtal

Tillfälligt anställda ska anställas för en sammanlagd period på högst 24 månader. Institutet och den tillfälligt anställde kan säga upp dessa avtal med minst en månads uppsägningstid.

Artikel 33

Löner

1.   Lönen för tillfälligt anställda ska fastställas genom avtal. Den ska bestå av en nettomånadslön exklusive ersättningar och andra tillägg, oberoende av den berördes familjesituation och sociala situation.

2.   Från detta fastställda belopp ska göras avdrag för den anställdes socialavgifter, antingen för en privat, fullständig försäkring eller för en kompletterande försäkring, om den anställde redan har en sjukförsäkring.

3.   Eftersom tillfälligt anställda inte omfattas av pensionssystemet ska inget löneavdrag göras för pensionsavgifter.

Artikel 34

Särskilda bestämmelser

Tillfälligt anställda har inte rätt till ersättning för utlägg i samband med tillträde av tjänsten eller familjens flyttning.

Tillfälligt anställda har rätt till 2 1/2 dags ledighet för varje fullgjord tjänstgöringsmånad.

AVDELNING IV

BESTÄMMELSER SOM GÄLLER EXPERTER OCH PRAKTIKANTER

Artikel 35

1.   Experter och praktikanter ska ha status som extern personal. De ska omfattas av bestämmelserna i avdelning I i dessa tjänsteföreskrifter, som de ska sätta sig in i när de tillträder tjänsten.

2.   Lönen för experter och praktikanter ska fastställas generellt när de börjar sin tjänstgöring vid institutet. Lönen ska utbetalas successivt i delar som ska bestämmas av direktören, beroende på resultatet av de undersökningar och det arbete för vilka dessa experter har efterfrågats eller antagits.

3.   De utsedda experterna har rätt till ersättning för utgifter i samband med egna resor, men inte i samband med andra personers resor, när de anländer till institutet eller lämnar det.

AVDELNING V

FÖRETRÄDARE FÖR DE ANSTÄLLDA

Artikel 36

1.   Personalkommittén ska företräda samtliga anställda vid institutet, enligt definitionen i artikel 1.

2.   Personalkommittén ska

a)

försvara institutets samtliga anställdas yrkesintressen,

b)

lägga fram förslag för att öka samtliga anställdas trivsel,

c)

utarbeta förslag för att främja personalens idrottsaktiviteter och sociala och kulturella aktiviteter,

d)

företräda samtliga anställda i andra internationella organisationers personalföreningar.

3.   Anvisningar för tillämpningen av denna artikel ska fastställas av direktören efter samråd med de anställda.

BILAGA I

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ANSTÄLLNING

Hänvisning:

Artikel 7 i tjänsteföreskrifterna.

Berättigande till ersättning för förlorad anställning.

a)

Ersättning för förlorad anställning kan utbetalas till en kontraktsanställd vars anställning sägs upp enligt artikel 7.3 a i–vi.

Sådan ersättning ska skilja sig från avgångsvederlag, som bara är en utbetalning av pensionsrättigheter.

b)

Ersättning för förlorad anställning ska inte utbetalas vid någon av följande omständigheter:

i)

den kontraktsanställde har fått en annan anställning i samma eller högre lönegrad vid institutet,

ii)

den kontraktsanställde har fått ny anställning i en annan internationell organisation i samma land,

iii)

den kontraktsanställde har kunnat återinträda och avlönas på sin tidigare arbetsplats inom 30 dagar efter det att institutet sagt upp dennes avtal,

iv)

den kontraktsanställdes avtal har sagts upp på den kontraktsanställdes egen begäran eller om den kontraktsanställde inte har tackat ja till ett erbjudande om förlängning av avtalet,

v)

den kontraktsanställdes avtal har löpt ut eftersom det inte längre kan förlängas enligt dessa tjänsteföreskrifter, eller

vi)

den kontraktsanställdes avtal har sagts upp till följd av ett disciplinärt förfarande.

Ersättningsbeloppet för förlorad anställning ska motsvara 100 % av den kontraktsanställdes nettomånadslön, per tjänsteår vid institutet, dock högst 20 månadslöner.

Ersättningsbeloppet för förlorad anställning får inte motsvara fler månader än den kontraktsanställde skulle ha arbetat för att uppnå den åldersgräns som fastställs i artikel 5 i tjänsteföreskrifterna.

BILAGA II

UTLANDSTILLÄGG

1.

Kontraktsanställda som avses i artikel 10 i tjänsteföreskrifterna ska varje månad erhålla ett utlandstillägg vars belopp beräknas på följande sätt:

a)   Kontraktsanställda som rekryterats före ikraftträdandet av dessa tjänsteföreskrifter

i)

För kontraktsanställda som har rätt till hushållstillägg: 18 % av referenslönen under de tio första tjänsteåren.

ii)

För kontraktsanställda som inte har rätt till hushållstillägg: 14 % av referenslönen under de tio första tjänsteåren.

iii)

Den referenslön som ska beaktas är nettogrundlönen i första löneklassen i kontraktsanställdas lönegradssystem. Elfte, tolfte och trettonde året ska satserna på 14 % och 18 % minskas med vardera en procentenhet per år till 11 % och 15 % och därefter ska de förbli oförändrade.

b)   Kontraktsanställda som rekryterats efter ikraftträdandet av dessa tjänsteföreskrifter

i)   Under de första fem tjänsteåren ska tillägget uppgå till 10 procent av grundlönen. Tillägget ska beräknas på basis av den första löneklassen i lönegraden vid anställningen eller befordran oavsett en eventuell ökning av den kontraktsanställdes grundlön genom förflyttning på löneskalan och ska justeras med samma andel och vid samma tidpunkt som grundlönen.

ii)   Från det sjätte till det tionde året ska tillägget minskas med två procentenheter per år, till noll det tionde året. Under denna period ska tillägget justeras med samma andel och vid samma tidpunkt som grundlönen.

iii)   Om en tjänsteman vid en samordnad organisation eller en organisation som är förknippad med de samordnade organisationerna tillträder en tjänst vid institutet eller om en tjänsteman från en annan internationell organisation eller en person som varit anställd inom ursprungslandets förvaltning eller väpnade styrkor tillträder en tjänst vid institutet utan att byta land kommer den tidigare tjänstgöringen i värdlandet att beaktasvid tillämpningen av leden i och ii.

iv)   Om en kontaktsanställd förflyttas, antingen inom institutet, eller till en samordnande organisation eller en organisation som är förknippad med de samordnade organisationerna, till ett nytt tjänstgöringsland där tjänstemannen uppfyller kriterierna för stödberättigande, ska storleken på tillägget och tidsperioden återställas till de ursprungliga nivåerna och därefter sänkas enligt leden i och ii.

v)   Makar

Om makarna eller de registrerade partnerna är bosatta utomlands och båda är anställda i samma land av samma samordnade organisation eller organisation som är förknippad med de samordnade organisationerna eller av två olika samordnade organisationer eller en organisation som är förknippad med de samordnade organisationerna, ska de ha rätt till ett utlandstillägg motsvarande 10 procent eller satserna på den minskningsskala som motsvarar antalet tjänsteår för varje make.

BILAGA III

BARN OCH ANDRA UNDERHÅLLSBERÄTTIGADE

1.   Underhållsberättigade barn

a)

Ett barn som är fött inom äktenskapet, och ett lagligen erkänt utomäktenskapligt eller ett adopterat barn till den kontraktsanställde eller dennes make eller registrerade partner ska anses som berättigat till underhåll från en kontraktsanställd om den sistnämnde varaktigt har huvudansvaret för försörjningen av och understöder uppfostran av detta barn. Ett barn till en kontraktsanställd för vilket en frånskild eller rättsligt separerad make har vårdnaden betraktas som underhållsberättigat till den kontraktsanställde om denne är skyldig att betala underhåll och faktiskt gör det för detta barn till följd av beslut om skilsmässa eller separation eller en officiell handling som hänför sig till ett sådant beslut, i enlighet med den relevanta nationella lagstiftningen.

b)

Ett funktionshindrat barn till den kontraktsanställde eller dennes make eller registrerade partner anses, oberoende av barnets ålder, vara underhållsberättigad om den kontraktsanställde varaktigt har huvudansvaret för barnets försörjning och understöder dess välbefinnande.

c)

En kontraktsanställd ska inte anses ha underhållsskyldighet gentemot ett barn

om det har fyllt 26 år,

om barnet innan det har fyllt 26 år får lön, inkomst eller personligt arvode,

2.   Andra underhållsberättigade

En person som inte definieras som underhållsberättigat barn enligt punkt 1 kan anses vara berättigad till underhåll från den kontraktsanställde om följande villkor är uppfyllda:

Denna person är en släkting i uppstigande led eller i sidled, antingen direkt eller genom giftermål.

Denna person är varaktigt bosatt i samma hushåll som den kontraktsanställde eller dennes make eller registrerade partner eller tas regelmässigt in på en institution för specialiserad medicinsk vård.

Denna person saknar tillräckliga egna medel för att kunna försörja sig.

BILAGA IV

UNDERHÅLLSBERÄTTIGADE PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

1.

Med funktionshindrade underhållsberättigade personer avses underhållsberättigade personer som lider av ett allvarligt och bestående funktionshinder som kräver specialistvård eller särskild tillsyn eller specialutbildning och detta är medicinskt bestyrkt.

2.

Beslutet att bevilja bidrag ska fattas av direktören efter att denne inhämtat ett yttrande från en ad hoc-kommitté som direktören ska upprätta i detta syfte och som ska omfatta minst en läkare.

I direktörens beslut ska det fastställas hur länge bidraget ska utbetalas, med förbehåll för omprövning.

3.

Kriteriet för rätten till att omfattas av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna är allvarlig och bestående fysisk eller mental funktionsnedsättning.

Underhållsberättigade personer kan betraktas som funktionshindrade när de lider av exempelvis:

Allvarliga eller kroniska skador på det centrala eller perifera nervsystemet, oberoende av sjukdomsorsakerna: t.ex. hjärnsjukdomar, muskelsjukdomar och förlamningar av perifer natur.

Allvarliga rörelsehinder.

Allvarliga skador på ett eller flera sinnesorgan.

Kronisk och invalidiserande mental sjukdom.

Förteckningen i andra stycket är endast indikativ och ska inte anses uttömmande. Den får inte anses som en grund för bedömning av graden av funktionshinder eller arbetsoförmåga.

4.

Bidraget ska vara lika stort som bidraget till underhållsberättigade barn och läggas till detta bidrag.

5.

För kontraktsanställda som kan uppvisa av styrkande handlingar att deras underhållsberättigade funktionshindrade barn absolut kräver särskilda utbildningsarrangemang, får bidraget höjas upp till högst det dubbla beloppet av det bidrag för underhållsberättigat barn som ska utbetalas månadsvis.

I sådana fall ska rätten till detta höjda bidrag börja den första dagen i den månad de absolut nödvändiga särskilda utbildningsarrangemangen börjar och upphöra vid utgången av den månad då de avslutas eller vid utgången av den månad då barnet fyller 26 år, beroende på vad som infaller tidigast.

BILAGA V

BOSTADSBIDRAG

1.

Bostadsbidraget ska vara lika med en andel av skillnaden mellan den faktiska hyra som betalas, med avdrag för alla avgifter som avses i artikel 11.5 a i tjänsteföreskrifterna, och ett schablonbelopp som motsvarar

a)

15 % av nettogrundlönen för tjänstemän i lönegraderna C och B, t.o.m. lönegrad B4,

b)

20 % av nettogrundlönen för tjänstemän i lönegraderna B5 och B6,

c)

22 % av nettogrundlönen för tjänstemän i lönegrad A1.

2.

Andelen som avses i punkt 1 ska motsvara

a)

50 % för ogifta tjänstemän och gifta tjänstemän som inte har underhållsskyldighet,

b)

55 % för tjänstemän med underhållsskyldighet gentemot en person,

c)

60 % för tjänstemän med underhållsskyldighet gentemot två eller fler personer.

3.

Bostadsbidraget ska vara maximerat till

a)

10 % av den berördes nettogrundlön för tjänstemän i lönegraderna C–B4,

b)

15 % av nettogrundlönen för tjänstemän i lönegraderna B5, B6 och A1.

BILAGA VI

RESE- OCH FLYTTKOSTNADER

Avsnitt I

Kostnader för den kontraktsanställdes och dennes familjs resor mellan bostadsorten och tjänstgöringsorten

1.

Kontraktsanställda vars bostadsort ligger mer än 100 kilometer från tjänstgöringsorten ska på de villkor som fastställs i artikel 16 i dessa tjänsteföreskrifter ha rätt till ersättning för de faktiska resekostnaderna

a)

när de tillträder tjänsten, för resa från bostadsorten till tjänstgöringsorten,

b)

när de förflyttas från den tjänstgöringsort där de anställdes till en annan tjänstgöringsort, som ligger mer än 100 kilometer därifrån,

c)

när de lämnar tjänsten

antingen för resa från tjänstgöringsorten till den ort där de var bosatta när de tillträdde tjänsten,

eller för resa från tjänstgöringsorten till en annan bostadsort än den som avses i första strecksatsen, förutsatt att denna plats är inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, om den är någon annanstans, de utgifter som ska ersättas inte blir högre.

2.

Ansökan om ersättning för de resekostnader som avses i punkt 1 ska avslås helt eller delvis i följande fall:

a)

Om rätten till ersättning inte fanns när den kontraktsanställde tillträdde tjänsten.

b)

Om hela eller en del av dessa utgifter betalats av en regering eller annat organ.

c)

Om den kontraktsanställde lämnar tjänsten, om resan inte har gjorts inom tre månader från och med den dag denne lämnade anställningen, eller om ansökan om ersättning inte har mottagits av administrationen inom 30 dagar efter resan.

d)

Om den kontraktsanställde lämnar anställningen, om denne avgår utan att ha tjänstgjort vid institutet tolv månader.

3.

Kontraktsanställda som uppfyller villkoren i punkterna 1 och 2 och som får hushållstillägg har dessutom rätt till

a)

ersättning för faktiska resekostnader för make eller registrerad partner och underhållsberättigade barn när dessa flyttar till den kontraktsanställde vid dennes tjänstgöringsort,

b)

ersättning för faktiska resekostnader för make eller registrerad partner och underhållsberättigade barn vid förflyttning från en tjänstgöringsort till en annan som ligger mer än 100 km därifrån, om förflyttningen gäller på obestämd tid och varar längre än två månader,

c)

ersättning för faktiska resekostnader för make eller registrerad partner och underhållsberättigade barn när den kontraktsanställde lämnar anställningen, med den reservationen att begäran om ersättning kan avslås om den kontraktsanställde avgår utan att ha tjänstgjort tolv månader vid institutet.

4.

Makar, registrerade partner och underhållsberättigade barn eller underhållsberättigade enligt bestämmelserna i bilaga III och IV ska likställas med tjänstemän i samma lönegrad som den berörde.

Avsnitt II

Flyttkostnader

1.

Kontraktsanställda vars bostadsort ligger mer än 100 kilometer från tjänstgöringsorten har rätt till ersättning för de faktiska kostnaderna för flyttning av personligt bohag i följande fall:

a)

När de tillträder tjänsten.

b)

När de förflyttas under obestämd tid, längre än två månader, från en tjänstgöringsort till en annan tjänstgöringsort som ligger mer än 100 kilometer därifrån.

c)

När de lämnar institutet, med den reservationen att begäran om ersättning kan avslås om den kontraktsanställde avgår utan att ha tjänstgjort tolv månader vid institutet.

2.

Ersättningen ska täcka utgifter för transport av personligt bohag, inklusive packningskostader och kostnaden för försäkring mot enkla risker såsom skador, stöld, eller brand.

För att få komma i åtnjutande av bestämmelserna i detta avsnitt ska den kontraktsanställde överlämna minst två kostnadsförslag för förhandsgodkännande av förvaltningschefen. Kostnadsförslagen ska gälla samma vikt eller volym och samma avstånd.

Förvaltnings- och personalchefen kan om denne anser att kostnadsförslagen överskrider ett skäligt belopp, infordra kostnadsförslag från andra flyttföretag.

Ersättningen ska betalas ut på grundval av det lägsta kostnadsförslaget.

3.

Kontraktsanställda kan endast göra anspråk på den ersättning som avses i detta avsnitt om utgifterna i fråga inte ersätts av en regering eller en annan myndighet.

BILAGA VII

KOSTNADER I SAMBAND MED TJÄNSTERESA

En kontraktsanställd som reser å tjänstens vägnar och har ett tjänstereseförordnande har rätt till fullständig ersättning för resekostnaderna samt till ett dagtraktamente för kostnaderna för vistelse på annan ort än tjänstgöringsorten i enlighet med bestämmelserna i artikel 18 i tjänsteföreskrifterna.

Avsnitt I

Transportmedel

1.   De kontraktsanställdas tjänsteresor ska företas med de billigaste transportmedlen, dock med förbehåll för undantagsbestämmelserna i detta avsnitt.

2.   Flyg och tåg ska betraktas som gängse transportmedel. Direktören får dock ge kontraktsanställda på tjänsteresa tillstånd att använda egen bil eller tjänstebil.

Alla flygresor ska, om inte direktören gett särskilt tillstånd, ske i ekonomiklass eller likvärdig klass.

Tjänstemän i lönegrad A ska ha rätt att resa med tåg i första klass och tjänstemän i lönegraderna B och C ska resa med tåg i andra klass.

3.   Kontraktsanställda kan ges tillåtelse att resa med privat bil i institutets intresse. I sådana fall har de rätt till kilometerersättning beräknad på grundval av den normala kortaste vägsträckan. Denna ersättning ska beräknas på grundval av de satser som gäller i det land där den kontraktsanställdes tjänstgöringsort är belägen, oberoende av vilka länder tjänsteresan gäller.

Det totalbelopp som utbetalas får inte vara högre än det belopp som institutet i annat fall hade fått betala.

Direktören får besluta att dessa bestämmelser även ska tillämpas på tillfälligt anställda

Avsnitt II

Dagtraktamenten för kontraktsanställda på tjänsteresa

1.   Kontraktsanställda på tjänsteresa för institutet har rätt till ett dagtraktamente enligt satser som årligen godkänts av styrelsen på grundval av det förslag som lades fram av samordningskommittén för löner.

2.   Dagtraktamentet ska beräknas på följande sätt:

a)

Om tjänsteresan omfattar hotellövernattning ska den kontraktsanställde erhålla hela dagtraktamentet efter överlämnande av motsvarande faktura.

b)

Om tjänsteresan inte omfattar hotellövernattning, ska inget dagtraktamente utbetalas för en period på mindre än 4 timmar, och om tjänsteresan varar i 4–8 timmar ska den kontraktsanställde vara berättigad till 25 % av dagtraktamentet. Om tjänsteresan varar mellan mer än 8 timmar och mindre än 24 timmar ska den kontraktsanställde vara berättigad till 50 % av dagtraktamentet. Delperioder utöver en fullständig tjugofyratimmarsperiod ska behandlas på samma sätt.

c)

Resor i tjänsten på eller mellan tjänstgöringsorter ska inte berättiga till dagtraktamente. I dessa fall ska transportkostnader såsom parkeringsavgifter och kostnad för resor med kollektivtrafik att betalas ut mot uppvisande av betalningsbevis.

d)

När dagtraktamentet beräknas ska tiden för transport till den centrala järnvägsstationen eller flygplatsen beaktas genom att resans faktiska längd utökas med en schablontid.

3.   Minskade dagtraktamenten

Dagtraktamentet ska minskas enligt följande:

a)

Om resan omfattar måltider eller övernattning, med 15 % för varje huvudmåltid och med 50 % för den övernattning som ingår i resekostnaderna.

b)

För själva restiden, med tre tiondelar för tjänstemän som reser med nattbåt, i hytt eller med liggplats, med järnväg eller med flyg.

c)

Med tre fjärdedelar om övernattning bekostas av ett annat organ än institutet.

4.   Tillägg till dagtraktamentet

Dagtraktamentet anses täcka samtliga utgifter för en kontraktsanställd på tjänsteresa med undantag för nedanstående utgifter, som kan bli föremål för en tilläggsersättning:

a)

De belopp som utbetalas för viseringar och andra utgifter av denna typ som en tjänsteresa medför.

b)

Kostnaderna för transport av bagage vars vikt överskrider den tillåtna, med uttryckligt tillstånd av direktören.

c)

Välmotiverade utgifter för kommunikation såsom kostnader för internet, post och telefon å tjänstens vägnar.

d)

Tjänstemannens mottagningskostnader.

e)

Kostnader för taxi, om tillstånd på förhand getts av direktören och utgifterna styrks.

Direktören ska anta tillämpningsföreskrifter för dessa bestämmelser.

BILAGA VIII

SJUKLEDIGHET, MAMMA- OCH PAPPALEDIGHET, FÖRÄLDRALEDIGHET OCH ANDRA TYPER AV SÄRSKILD LEDIGHET

1.   Frånvaro och ledighet på grund av sjukdom

a)   Om en kontraktsanställd är frånvarande i mer än tre dagar i följd på grund av sjukdom eller olycksfall ska denne uppvisa ett läkarintyg inom tre dagar efter det att denne upphört att arbeta.

b)   Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall i upp till tre dagar utan uppvisande av läkarintyg kan, om de sammanlagda perioderna överskrider nio arbetsdagar under ett kalenderår, ge upphov till motsvarande minskning av den årliga ledighet till vilken den berörde kontraktsanställde har rätt eller, om den kontraktsanställde redan tagit ut hela den årliga ledighet som denne har rätt till, motsvarande avdrag från dennes lön.

c)   En kontraktsanställd som är frånvarande på grund av sjukdom eller olycksfall har rätt till sjukledighet med full lön och alla tillägg i högst tretton på varandra följande veckor, mot uppvisande av läkarintyg.

d)   En kontraktsanställd kan uppmanas att genomgå läkarundersökning i enlighet med artikel 6.4 i tjänsteföreskrifterna vid en sammanhängande frånvaro som varar i över tretton på varandra följande veckor på grund av sjukdom eller olycksfall, eller vid ofta återkommande korta sjukdomsperioder.

e)   När som helst under en kontraktsanställd sjukledighet kan institutet begära en läkarundersökning av en oberoende vårdinrättning.

2.   Smittsamma sjukdomar, vaccination och olycksfall

a)   En kontraktsanställd som ådrar sig en smittsam sjukdom ska utebli från sin arbetsplats och ska omedelbart meddela förvaltnings- och personalchefen sin sjukdom. Om en smittsam sjukdom uppstår i en kontraktsanställds familj eller hos honom närstående personer ska denne omedelbart underrätta förvaltnings- och personalchefen och underkasta sig de förebyggande hygieniska åtgärder denne anbefaller honom. En kontraktsanställd som kommit i kontakt med en person som lider av en smittsam sjukdom och därför är tvungen att utebli från arbetet har rätt till hela sin lön; sådan frånvaro ska varken dras av från sjukledigheten eller från den årliga ledigheten.

b)   Den kontraktsanställde ska undergå de förebyggande vaccinationer eller inokulationer som bedöms nödvändiga.

c)   Varje olycksfall en kontraktsanställd drabbas av, oavsett om det sker på arbetet eller utanför institutet, och hur godartat det än kan förefalla när det inträffar, ska snarast av den berörda personen anmälas för förvaltnings- och personalchefen, med namn och adress på eventuella vittnen.

3.   Särskild ledighet, ledighet för giftermål och mammaledighet, pappaledighet och föräldraledighet

a)   Särskild ledighet med full lön eller en del av lönen, för högst tio arbetsdagar per år, eller utan lön, kan beviljas av institutets direktör på grund av exceptionella eller tvingande personliga omständigheter.

b)   En kontraktsanställd ska vid sitt giftermål beviljas en särskild ledighet på fem arbetsdagar med full lön.

c)   En kontraktsanställd ska beviljas särskild ledighet på fem arbetsdagar med full lön vid händelse av att dennes make eller en anförvant i rätt uppstigande eller rätt nedstigande led avlider.

d)   Mammaledighet med full lön, som inte ska dras av från sjukledigheten eller den årliga ledigheten, ska beviljas kontraktsanställda mot uppvisande av giltigt läkarintyg. Mammaledighet ska vara i 16 veckor.

Ledigheten får påbörjas tidigast 6 veckor före beräknad nedkomst enligt läkarintyget och ska upphöra tidigast 10 och senast 16 veckor efter nedkomsten.

Vid flerbarns- eller förtidsbörd, eller om det nyfödda barnet har ett funktionshinder, ska ledigheten vara 20 veckor. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med förtidsbörd en födelse före slutet av den 34:e graviditetsveckan.

e)   Mammaledighet med full lön, som inte ska dras av från sjukledigheten eller den årliga ledigheten, ska beviljas en kvinnlig kontraktsanställd som lagligen adopterar ett barn under 18 år.

Mammaledighet ska vara i 16 veckor och ledigheten ska börja från och med datum för barnets ankomst i sitt nya hem.

Vid flerbarnsadoption eller adoption av ett barn med funktionshinder, ska mammaledigheten vara 20 veckor.

f)   Pappaledighet

Pappaledighet i tio arbetsdagar med full ersättning ska beviljas manliga kontraktsanställda vid födelse eller adoption av ett barn som erkänns som underhållsberättigat (enligt definitionen i artikel 11.2 i tjänsteföreskrifterna) och, vid adoption, som är under 18 år. Den ska ökas till tolv arbetsdagar vid flerbarnsbörd, eller om det nyfödda barnet har ett funktionshinder.

Ledigheten ska börja från och med dagen för barnets födelse eller dess ankomst till sitt nya hem, men kan skjutas upp om barnet är intaget på sjukhus.

g)   Föräldraledighet eller ledighet av familjeskäl

En kontraktsanställd ska för varje barn ha rätt till högst två månaders föräldraledighet utan grundlön, som måste tas ut inom tolv månader från barnets födelse eller adoption. Ledigheten kan tas ut i omgångar med minst en månad åt gången.

Under föräldraledigheten tillhör den kontraktsanställde fortfarande socialförsäkringssystemet. Denne fortsätter att förvärva pensionsrättigheter och har kvar tillägg för barn och andra underhållsberättigade och utbildningstillägg. Den kontraktsanställde ska också ha kvar sin tjänst och sin rätt att placeras i en högre löneklass eller lönegrad.

Under föräldraledigheten har den kontraktsanställde rätt till ett tillägg på 800 EUR i månaden, men har inte rätt att förvärvsarbeta på något annat sätt.

Hela socialförsäkringsavgiften ska täckas av institutet.

h)   En kontraktsanställd som återinkallas till militärtjänst för att genomgå en instruktionskurs har rätt till särskild betald ledighet under högst två veckor per år eller fyra veckor vartannat år.

Perioder utöver denna tid ska räknas som årlig ledighet.

Om den kontraktsanställde erhåller ekonomisk ersättning från den nationella myndighet som återinkallade honom ska detta ersättningsbelopp dras av från den kontraktsanställdes lön.

BILAGA IX

REGLER OM ADMINISTRATIVA UTREDNINGAR OCH DISCIPLINÄRA FÖRFARANDEN OCH ÅTGÄRDER

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1.   Om en intern utredning visar att en nuvarande kontraktsanställd eller en tidigare kontraktsanställd har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt tjänsteföreskrifterna, ska denne snarast informeras, om det kan ske utan skada för utredningen. Slutsatserna från en sådan utredning får inte innehålla den kontraktsanställdes namn om denne inte har beretts tillfälle att yttra sig om den del av utredningen som berör denne. I slutsatserna ska det hänvisas till dessa yttranden.

2.   Om absolut sekretess krävs under en utredning och det krävs utredningsåtgärder som hör under en nationell domstols behörighet kan man, i samförstånd med direktören, besluta att låta den kontraktsanställde yttra sig vid ett senare tillfälle. Ett disciplinärt förfarande får i så fall inte inledas förrän den kontraktsanställde har fått tillfälle att yttra sig.

3.   Om anklagelserna mot en kontraktsanställd, efter en intern utredning, inte kan styrkas ska direktören besluta att utredningen ska avslutas utan åtgärd och skriftligen underrätta den kontraktsanställde om detta. Den berörde kontraktsanställde får begära att detta beslut läggs till dennes personalakt.

4.   Direktören ska underrätta den berörda personen när utredningen avslutas, och tillhandahålla den personen slutsatserna från utredningsrapporten.

Artikel 2

1.   På grundval av utredningsrapporten och efter att ha underrättat den berörde kontraktsanställde om all bevisning i akten och efter att ha hört honom, kan direktören

a)

besluta att anklagelserna mot den kontraktsanställde inte kan styrkas, och denne ska i så fall underrättas skriftligen, eller

b)

besluta att, även om den kontraktsanställde har eller tycks ha underlåtit att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt tjänsteföreskrifterna, disciplinåtgärder trots detta inte ska vidtas, och i lämpliga fall utfärda en muntlig varning till den kontraktsanställde, eller

c)

om den kontraktsanställde har underlåtit att uppfylla någon av sina skyldigheter i enlighet med artikel 27 i tjänsteföreskrifterna,

i)

besluta att inleda det disciplinära förfarande som avses i avsnitt 4 i denna bilaga, eller

ii)

besluta att inleda ett disciplinärt förfarande inför disciplinnämnden.

Artikel 3

En kontraktsanställd som av objektiva skäl inte kan höras i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga kan uppmanas att lämna synpunkter skriftligen eller kan låta sig företrädas av en person som denne själv väljer.

Avsnitt 2

Disciplinnämnd

Artikel 4

1.   En disciplinnämnd ska inrättas vars ledamöter kan utses bland personalen vid institutet eller från en europeisk institution.

2.   Disciplinnämnden ska bestå av en ordförande och två ordinarie ledamöter, som kan ersättas av suppleanter.

Artikel 5

1.   Direktören och den personalkommitté som avses i artikel 36 i tjänsteföreskrifterna ska var och en vid samma tillfälle utse en ledamot och en suppleant. Om av någon anledning ingen ledamot och ingen suppleant har utsetts av personalkommittén kan direktören utse tillfälliga ledamöter som ersätter dem till dess de har utsetts.

2.   Ordföranden för institutets styrelse ska vara ordförande. Ordförandens suppleant ska utses av direktören.

3.   Ordföranden, ledamöterna och suppleanterna ska utses för en mandattid på tre år. Institutet får emellertid föreskriva en kortare mandattid för ledamöter och suppleanter, dock minst ett år.

4.   Den berörde kontraktsanställde får inom fem dagar från det att disciplinnämnden inrättats göra invändningar mot en av dess ledamöter. Även direktören ska ha rätt att invända mot en av nämndens ledamöter. Inom samma tidsfrist får disciplinnämndens ledamöter begära att bli befriade från uppdraget om de har berättigade skäl; ledamöter för vilka uppdraget innebär en intressekonflikt ska avsäga sig uppdraget i disciplinnämnden.

Artikel 6

1.   Ordföranden och ledamöterna i disciplinnämnden ska vara helt oavhängiga när de utför sitt uppdrag.

2.   Disciplinnämndens överläggningar och arbete ska inte vara offentliga.

Avsnitt 3

Disciplinära åtgärder

Artikel 7

1.   Direktören får tillämpa någon av följande disciplinära åtgärder:

a)

Skriftlig varning.

b)

Reprimand.

c)

Uppskjuten uppflyttning till en högre löneklass med mellan 1 och 23 månader.

d)

Nedflyttning i löneklass.

e)

Avsättning från tjänsten, vilket innebär uppsägning av anställningsavtalet, eventuellt i kombination med indragning, helt eller delvis, av ersättningen för förlorad anställning.

2.   Om den kontraktsanställde uppbär pension eller invaliditetsersättning kan direktören besluta om en tidsbegränsad sänkning av pensionsbeloppet eller invaliditetsersättningen, varvid konsekvenserna av denna åtgärd inte ska drabba den kontraktsanställdes underhållsberättigade. Den kontraktsanställdes inkomst får dock inte understiga existensminimum motsvarande grundlönen för en kontraktsanställd i C 1/1, plus eventuella familjetillägg.

3.   Ett och samma fel ska inte leda till mer än en disciplinär åtgärd.

Artikel 8

Den disciplinära åtgärden ska stå i proportion till hur allvarligt det begångna felet är. Vid bedömningen av felets allvarlighet och fastställandet av den disciplinära åtgärden ska särskilt följande beaktas:

a)

Felets art och de omständigheter under vilka det begicks.

b)

Vilken skada institutets integritet, anseende eller intressen har lidit på grund av felet.

c)

I vilken mån felet begicks uppsåtligen eller av vårdslöshet.

d)

Skälen till att den kontraktsanställde begick felet.

e)

Den kontraktsanställdes lönegrad och antal tjänsteår.

f)

Den kontraktsanställdes personliga ansvar.

g)

Den kontraktsanställdes arbetsuppgifter och ansvarsområden.

h)

Om felet består i upprepade handlingar eller beteenden.

i)

Den kontraktsanställdes uppträdande under hela karriären.

Avsnitt 4

Disciplinära förfaranden utan hänvändelse till disciplinnämnden

Artikel 9

Direktören får utfärda en skriftlig varning eller reprimand utan att höra disciplinnämnden. Den berörde kontraktsanställde ska i så fall höras på förhand av direktören.

Avsnitt 5

Disciplinära förfaranden i disciplinnämnden

Artikel 10

1.   Direktören ska förelägga disciplinnämnden en rapport som klart redovisar de förhållanden som anklagelserna avser och i förekommande fall omständigheterna kring dessa, inklusive eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter.

2.   Rapporten ska överlämnas till den berörde kontraktsanställde och till disciplinnämndens ordförande, som ska göra disciplinnämndens ledamöter uppmärksamma på den.

Artikel 11

1.   Så snart den berörde kontraktsanställde har fått rapporten ska denne ha rätt att ta del av hela sin personalakt och ta kopior av alla handlingar som berör förfarandet, inklusive friande bevis.

2.   Den berörde kontraktsanställde ska ha minst 15 dagar på sig att förbereda sitt försvar från den dag då denne får den rapport som inleder det disciplinära förfarandet.

3.   Den berörde kontraktsanställde får biträdas av en person som denne själv väljer.

Artikel 12

Om den berörde kontraktsanställde i närvaro av disciplinnämndens ordförande erkänner att denne har begått ett fel och utan förbehåll accepterar den rapport som avses i artikel 10 i denna bilaga får direktören i enlighet med principen om att den disciplinära åtgärden ska stå i proportion till det begångna felet dra tillbaka ärendet från disciplinnämnden. När ett ärende dras tillbaka från disciplinnämnden ska ordföranden yttra sig om den planerade disciplinära åtgärden. Enligt detta förfarande får direktören, med avvikelse från artikel 9 i denna bilaga, vidta någon av de disciplinära åtgärder som anges i artikel 7.1 a–d i denna bilaga.

Den berörde kontraktsanställde ska innan denne erkänner sitt fel underrättas om de möjliga följderna av ett erkännande.

Artikel 13

Före disciplinnämndens första möte kan ordföranden ge en av ledamöterna i uppdrag att utarbeta en allmän rapport i ärendet; ordföranden ska underrätta disciplinnämndens övriga ledamöter om detta.

Artikel 14

1.   Den berörde kontraktsanställde ska höras av disciplinnämnden. När den kontraktsanställde hörs får denne framföra sina synpunkter skriftligt eller muntligt, personligen eller genom en företrädare. Den kontraktsanställde får kalla in vittnen.

2.   Institutet ska i disciplinnämnden representeras av en kontraktsanställd som har utsetts av direktören för detta ändamål.

Artikel 15

På grundval av de inlämnade handlingarna samt med hänsyn till eventuella muntliga eller skriftliga uttalanden ska disciplinnämnden efter ett majoritetsbeslut avge ett motiverat yttrande om huruvida anklagelserna är styrkta och vilken disciplinär åtgärd som i så fall bör vidtas. Detta yttrande ska undertecknas av samtliga av nämndens ledamöter. Disciplinnämnden ska överlämna yttrandet till direktören och till den berörde kontraktsanställde inom två månader från mottagandet av direktörens rapport, under förutsättning att denna tidsfrist är förenlig med ärendets komplexitet.

Artikel 16

1.   Efter att ha hört den kontraktsanställde ska direktören fatta ett beslut i enlighet med artiklarna 8 och 9 i denna bilaga inom två månader från den dag då denne fick disciplinnämndens yttrande. Beslutet ska vara motiverat.

2.   Om direktören beslutar att lägga ner ärendet och inte ålägga någon disciplinär åtgärd ska direktören utan dröjsmål skriftligen underrätta den berörde kontraktsanställde. Den berörde kontraktsanställde får begära att detta beslut läggs till dennes personalakt.

Artikel 17

1.   Den berörde kontraktsanställdes utgifter i samband med det disciplinära förfarandet, särskilt arvoden till en person som denne har valt för att bistå honom eller för sitt försvar, ska bäras av den kontraktsanställde om det disciplinära förfarandet leder till någon av de disciplinära åtgärder som anges i artikel 7 i denna bilaga.

2.   Direktören kan emellertid i undantagsfall besluta annorlunda, om kostnaden skulle bli orimligt hög för den berörde kontraktsanställde.

Avsnitt 6

Avstängning

Artikel 18

1.   Om direktören anklagar en kontraktsanställd för ett allvarligt fel, vare sig det gäller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter i tjänsten eller lagöverträdelse, får direktören omedelbart avstänga denne från tjänsten under en viss tid eller tills vidare.

2.   Direktören ska, utom i undantagsfall, höra den berörde kontraktsanställde innan beslutet fattas.

Artikel 19

1.   Av beslutet om avstängning ska det framgå om den kontraktsanställde bibehåller rätten till full lön under avstängningsperioden eller hur stor del av den som ska hållas inne. Det belopp som utbetalas till den kontraktsanställde får under inga omständigheter understiga existensminimum motsvarande grundlönen för en kontraktsanställd i C 1/1, plus eventuella familjetillägg.

2.   Ett slutligt beslut ska fattas inom sex månader från den dag då beslutet om den kontraktsanställdes avstängning fick verkan. Om inget sådant beslut har fattats inom sex månader ska den berörde kontraktsanställde få ut sin fulla lön på nytt, om inte annat följer av punkt 3.

3.   Den kontraktsanställdes lön får hållas inne under en längre tid än de sex månader som anges i punkt 2 om den berörde kontraktsanställdes handlingar leder till åtal och den kontraktsanställde med anledning därav är frihetsberövad. I så fall ska den kontraktsanställde inte få full lön förrän den behöriga domstolen beslutar att den kontraktsanställde ska friges.

4.   Belopp som hålls inne enligt punkt 1 ska utbetalas till den kontraktsanställde om det slutliga beslutet innebär en disciplinär åtgärd som inte är strängare än skriftlig varning, reprimand eller uppskjuten uppflyttning till en högre löneklass, eller om ingen åtgärd vidtas; i det senare fallet ska utbetalningen göras med ränta på ränta enligt en räntesats på 3,5 % per år.

Avsnitt 7

Samtidigt straffrättsligt förfarande

Artikel 20

Om den kontraktsanställde blir åtalad för samma handlingar, ska ett slutligt beslut om disciplinära åtgärder fattas först sedan avgörandet i den domstol som prövar fallet har vunnit laga kraft.

Avsnitt 8

Slutbestämmelser

Artikel 21

En kontraktsanställd mot vilken någon annan disciplinär åtgärd har vidtagits än avsättning från tjänsten får, efter tre år när det gäller en skriftlig varning eller en reprimand och efter sex år när det gäller andra disciplinära åtgärder, begära att alla hänvisningar till åtgärden avlägsnas från dennes personalakt. Direktören ska besluta om huruvida den begäran ska beviljas.

Artikel 22

Det disciplinära förfarandet kan tas upp på nytt på direktörens initiativ eller efter ansökan från den berörde kontraktsanställde om det framkommer nya omständigheter som stöds av relevant bevisning.

Artikel 23

Om ärendet mot den kontraktsanställde har lagts ner efter det att disciplinnämnden har avgivit ett yttrande i enlighet med artikel 15 i denna bilaga får den kontraktsanställde begära att direktören offentliggör sitt beslut på lämpligt sätt för att gottgöra den skada den kontraktsanställde har lidit.

Artikel 24

Direktören ska anta tillämpningsföreskrifter för dessa bestämmelser.

BILAGA X

ÖVERKLAGANDENÄMND

1.   Behörighet

Överklagandenämnden ska vara behörig att avgöra tvister som har sin grund i överträdelser av tjänsteföreskrifterna eller av de avtal som avses i artikel 7 i tjänsteföreskrifterna. I detta syfte ska den ha behörighet för överklaganden från kontraktsanställda eller före detta kontraktsanställda eller deras rättsinnehavare och/eller företrädare mot ett beslut av direktören.

2.   Sammansättning och stadgar

a)

Överklagandenämnden ska bestå av en ordförande och två ledamöter. De får ersättas av suppleanter. Alla ska ha juridisk utbildning.

b)

Ordföranden, dennes suppleant, ledamöterna och deras suppleanter ska utses av institutets styrelse för en treårsperiod, som kan förlängas, och ska inte höra till institutets personal. Om någon av de utsedda personerna inte längre kan delta i nämndens arbete ska en annan person utses för den återstående mandatperioden.

c)

Överklagandenämnden ska bestå av ordföranden eller dennes suppleant samt två ordinarie ledamöter eller suppleanter för att kunna sammanträda med giltig verkan.

d)

Överklagandenämndens ledamöter ska vara helt oavhängiga när de utför sitt uppdrag.

e)

Ordförandens, ledamöternas och suppleanternas ersättning ska fastställas av institutets styrelse.

f)

Överklagandenämnden ska anta sina tjänsteföreskrifter, som ska vara i linje med bestämmelserna i denna bilaga.

3.   Nämndens sekretariat

a)

Nämndens sekreterare ska utses av direktören bland institutets personal.

b)

Nämndens sekreterare ska fungera som justitiesekreterare och är underkastad endast nämndens auktoritet.

4.   Överklaganden

a)

De överklaganden som lämnas till nämnden kan tas upp till prövning endast om den klagande tidigare har vänt sig till direktören med ett internt överklagande men inte fått gensvar.

b)

Den klagande har tjugo dagar på sig räknat från delgivningen av det beslut som avses i artikels 28.3 i tjänsteföreskrifterna eller från den tidpunkt då förlikningsmannens slutsatser som avses i artikel 28.4 i tjänsteföreskrifterna avvisades för att lämna in en skriftlig framställning om att överklagandenämnden ska återkalla eller ändra det beslutet. Denna framställning ska ställas till institutets förvaltnings- och personalchef, som ska bekräfta mottagandet och inleda förfarandet för att sammankalla överklagandenämnden till ett möte.

c)

Ett överklagande ska lämnas in till överklagandenämndens sekretariat inom två månader från delgivningen av det beslut som överklagas. I undantagsfall, särskilt när det gäller pensioner, kan överklagandenämnden dock behandla överklaganden som lämnats in inom ett år räknat från delgivningen av det beslut som överklagas.

d)

Överklagandet ska vara skriftligt. Överklagandet ska innehålla samtliga grunder som den klagande åberopar samt åtföljas av skriftligt bevis.

e)

Ett överklagande ska inte upphäva verkställigheten av det överklagade beslutet.

5.   Inledande förfarande

a)

Överklaganden ska omedelbart översändas till direktören, som skriftligen ska avge sina kommenterar. En kopia av dessa kommentarer ska överlämnas till nämndens sekreterare inom en månad efter det att överklagandet inlämnades samt till den klagande, som har tjugo dagar på sig att ge ett skriftligt svar; en kopia av detta svar ska av nämndens sekreterare omedelbart överlämnas till direktören.

b)

Överklaganden samt de inlagor och skriftliga bevis som lämnats in, direktörens kommentarer och i förekommande fall den klagandes svar ska meddelas nämndens ledamöter av sekretariatet inom tre månader från det att överklagandet lämnats in och minst två veckor före det möte där de ska behandlas.

6.   Sammankallande av nämnden

Överklagandenämnden ska sammankallas av ordföranden. I princip ska den behandla de överklaganden den mottar inom fyra månader efter det att de lämnats in.

7.   Möten i nämnden

a)

Överklagandenämndens möten ska inte vara offentliga (utom om nämnden beslutar något annat). Nämndens överläggningar ska vara hemliga.

b)

Direktören eller dennes företrädare samt den klagande ska närvara vid överläggningarna. De får muntligt framföra alla sina argument till stöd för de grunder som åberopas i deras inlagor.

c)

Nämnden ska kunna ta del av alla handlingar den anser sig behöva för handläggningen av de överklaganden den mottagit. Alla handlingar som lämnas till nämnden ska även lämnas till direktören och till den klagande.

d)

Nämnden ska höra parterna samt alla de vittnen vars vittnesmål den anser relevanta för överläggningarna. En anställd som kallas att vittna ska vara skyldig att infinna sig inför nämnden och får inte vägra att lämna de upplysningar som begärs.

e)

Alla personer som närvarar vid nämndens möten är skyldiga att iaktta absolut tystnad beträffande de fakta som de får kännedom om vid överläggningarna samt beträffande de åsikter som kommit till uttryck där.

8.   Nämndens beslut

a)

I undantagsfall kan nämnden interimistiskt besluta att verkställigheten av den åtgärd som överklagas ska upphävas tills det slutgiltiga beslutet har fattats, i enlighet med i leden b och c.

b)

Nämndens beslut ska fattas med majoritet. De ska vara skriftliga och motiveras. De kan inte överklagas och blir verkställbara för båda parterna en hel dag efter delgivningen.

c)

Om ett beslut av nämnden är behäftat med ett formellt fel kan dock besvär om rättelse inlämnas till nämnden. Ett sådant besvär ska lämnas in inom sex månader efter det att felet konstaterats.


20.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/75


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1183

av den 14 juli 2016

om godkännande av programmet för nödvaccinering av nötkreatur mot lumpy skin disease i Bulgarien och om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/645

[delgivet med nr C(2016) 4360]

(Endast den bulgariska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (3), särskilt artikel 14.2 och artikel 19.1 a, 19.3 a och 19.6,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 92/119/EEG fastställs allmänna bekämpningsåtgärder som ska vidtas vid ett utbrott av vissa djursjukdomar, inklusive lumpy skin disease. Dessa bekämpningsåtgärder omfattar upprättandet av skydds- och övervakningszoner runt den smittade anläggningen och också nödvaccinering vid utbrott av lumpy skin disease som ett komplement till övriga bekämpningsåtgärder.

(2)

Den 12 april 2016 underrättade Bulgarien kommissionen om misstänkta utbrott av lumpy skin disease på två nötkreatursanläggningar i byarna Voden och Chernogorovo i kommunen Dimitrovgrad, i regionen Haskovo i den centrala sydliga delen av Bulgarien, omkring 80 km från gränserna till grannländerna. Efter det att Bulgarien bekräftat dessa två ursprungliga utbrott i regionen Haskovo den 13 april 2016 rapporterade landet om utbrott av lumpy skin disease i flera regioner. Den 20 maj 2016 meddelade Bulgarien kommissionen om 98 bekräftade utbrott av lumpy skin disease varav 19 i Haskovo, 8 i Stara Zagora, 5 i Plovdiv, 54 i Blagoevgrad, 6 i Kjustendil, en i Pernik och 5 i regionen Smolyan.

(3)

För att förhindra att lumpy skin disease sprids till andra delar av Bulgarien, till andra medlemsstater och till tredjeländer antog kommissionen genomförandebeslut (EU) 2016/645 (5). I det beslutet fastställs vissa skyddsåtgärder i samband med bekräftelsen av lumpy skin disease i Bulgarien samt på unionsnivå en restriktionszon som beskrivs i bilagan till det beslutet och som omfattar det område där lumpy skin disease har bekräftats samt de skydds- och övervakningszoner som upprättats i Bulgarien i enlighet med artikel 10 i direktiv 92/119/EG.

(4)

Under samma period, 6 april 2016–19 maj 2016, rapporterades nya utbrott av lumpy skin disease i Grekland och i före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

(5)

Enligt det vetenskapliga yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om lumpy skin disease (6) är endast levande, försvagade vacciner mot lumpy skin disease kommersiellt tillgängliga. I yttrandet beskrivs det försvagade virusvaccinet mot lumpy skin disease av stammen Neethling som ytterst effektiv när det gäller att förhindra sjuklighet. Användningen av homologa vacciner mot lumpy skin disease bör rekommenderas eftersom de är effektivare än vacciner baserade på försvagade fårkoppsvirus, under förutsättning att de är tillgängliga hos vaccinproducenterna som uteslutande verkar utanför unionen.

(6)

Det finns inget vaccin mot lumpy skin disease som är godkänt för försäljning i unionen. Nödvaccinering i enlighet med artikel 19 i direktiv 92/119/EEG får därför endast utföras i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG (7), varigenom medlemsstaterna tillfälligt får tillåta användning av vacciner utan godkännande för försäljning i händelse av en allvarlig epizooti, vilket är fallet med lumpy skin disease.

(7)

Den 25 april 2016 överlämnade Bulgarien till kommissionen ett program för nödvaccinering mot lumpy skin disease av nötkreatur som hålls på anläggningar i de drabbade områdena och även i vissa angränsande områden i den medlemsstaten (nedan kallat programmet för nödvaccinering). Programmet innehåller information om beslutet att genomföra åtgärderna, uppgifter om den geografiska och administrativa avgränsningen av vaccinationszonen, antalet anläggningar och djur som ska vaccineras samt tidpunkten då vaccineringen bör vara avslutad. Den 20 maj 2016 informerade Bulgarien kommissionen om sin avsikt att utvidga programmet för nödvaccinering till Bulgariens hela territorium. Detta innebär att man måste utvidga den restriktionszon som beskrivs i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/645. Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/645 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

I enlighet med artikel 19.6 i direktiv 92/119/EEG underrättade Bulgarien kommissionen den 28 april 2016 om att landet skaffat ett tillräckligt antal doser av homologt vaccin mot lumpy skin disease från den vaccinbank som kommissionen inrättat i enlighet med kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2015 (8) och att de inlett nödvaccinering i en radie på 20 km runt de bekräftade utbrotten av lumpy skin disease i enlighet med programmet för nödvaccinering.

(9)

Villkoren för när Bulgarien bör tillämpa nödvaccinering bör fastställas. Den snabba spridningen av lumpy skin disease i Bulgarien utgör en risk för andra delar av Bulgariens territorium och för angränsande länder. De bekämpningsåtgärder som tillämpas i Bulgarien bör därför också förstärkas genom att begränsa förflyttningen av ovaccinerade nötkreatur som är äldre än tre månader till andra anläggningar inom restriktionszonen. Tack var denna åldersgräns går det att utföra nödvändiga förflyttningar av unga kalvar till andra anläggningar för vidare uppfödning under en period efter födseln då de inte kan immuniseras på ett effektivt sätt. Samtidigt är det nödvändigt att tillåta förflyttning av ovaccinerade nötkreatur direkt till ett slakteri inom restriktionszonen.

(10)

Det område där vaccinering mot lumpy skin disease ska ske kan omfatta hela den restriktionszon som definieras i genomförandebeslut (EU) 2016/645 och som fastställs i bilagan till det beslutet.

(11)

Den första omgången nödvaccineringar bör slutföras snarast möjligt och senast den 30 juni 2016. I händelse av ytterligare utbrott i andra områden bör nödvaccineringen i de drabbade områdena slutföras inom två månader från det att det första utbrottet av lumpy skin disease bekräftades i de områdena, under förutsättning att det finns vacciner tillgängliga.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Utöver de åtgärder som Bulgarien vidtagit i enlighet med artiklarna 4, 5 och 10 i direktiv 92/119/EEG får Bulgarien utföra nödvaccinering mot lumpy skin disease av nötkreatur som hålls på anläggningar i de regioner som fastställs i bilaga I och på de villkor som anges i bilaga II.

2.   Härmed godkänns det program som Bulgarien den 20 maj 2016 överlämnade till kommissionen för nödvaccinering mot lumpy skin disease av nötkreatur som hålls på anläggningar i de regioner som fastställs i bilaga I.

3.   All förflyttning till andra medlemsstater av nötkreatur som vaccinerats mot lumpy skin disease ska vara förbjuden.

4.   All förflyttning till andra medlemsstater av nötkreatur som är yngre än sex månader och som inte har vaccinerats mot lumpy skin disease men som är födda av moderdjur som har vaccinerats mot lumpy skin disease ska vara förbjuden.

Artikel 2

Bulgarien ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut samt underrätta kommissionen och övriga medlemsstater i enlighet med artikel 19.5 i direktiv 92/119/EEG.

Artikel 3

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/645 ska ersättas med texten i bilaga III till det här beslutet.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 69.

(4)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/645 av den 22 april 2016 om vissa skyddsåtgärder mot lumpy skin disease i Bulgarien (EUT L 108, 23.4.2016, s. 61).

(6)  ”Scientific Opinion on lumpy skin disease” – Efsas panel för djurs hälsa och välbefinnande (AHAW), EFSA Journal, vol. 13(2015):1, artikelnr 3986.

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1).

(8)  Commission Implementing Decision of 18 December 2015 on the adoption of a financing decision regarding the Union financial contribution to emergency measures to combat lumpy skin disease in Greece in 2015 and establishing a stock of vaccines against lumpy skin disease (C(2015) 9573 final; arbetsdokument som inte har översatts till svenska).


BILAGA I

Bulgarien:

Följande regioner i Bulgarien:

Hela Bulgariens territorium.


BILAGA II

Villkor för användning av nödvaccinering vid bekämpning och utrotning av lumpy skin disease vid tillämpning av artikel 19 i direktiv 92/119/EEG

1.

Utsträckningen av det geografiska område inom vilket nödvaccinering ska ske

Vaccinationszonen ska vara inom de regioner i Bulgarien som beskrivs i bilaga I till detta beslut.

De restriktioner som är tillämpliga i vaccinationszonen ska vara de som anges i detta beslut och i genomförandebeslut (EU) 2016/645 utöver de som fastställs i artikel 10 i direktiv 92/119/EEG.

2.

Art och ålder på de djur som ska vaccineras

Alla nötkreatur enligt definitionen i artikel 2 a i genomförandebeslut (EU) 2016/645 oberoende av kön, ålder och dräktighetsstatus eller produktiv status ska vaccineras i den första omgången vaccineringar som avses i punkt 3.

Avkommor av vaccinerade nötkreatur ska vaccineras i enlighet med tillverkarens anvisningar vid en ålder av minst fyra månader.

3.

Vaccinationskampanjens längd

Den första omgången vaccineringar i de drabbade områdena ska vara slutförd senast den 30 juni 2016.

Den första omgången vaccineringar i de återstående områdena av den region som förtecknas i bilaga I ska slutföras så snart som möjligt och senast två månader efter det att det första utbrottet bekräftades i ett område.

4.

Särskilt förflyttningsstopp för djur och produkter av dem

Oberoende av eventuella andra åtgärder som kan ha vidtagits i den restriktionszon som definieras i genomförandebeslut (EU) 2016/645 får nötkreatur äldre än 90 dagar förflyttas till en annan anläggning endast om de har vaccinerats och regelbundet omvaccinerats minst 28 dagar före datumet för förflyttningen.

Vid utgången av de 28 dagarna efter datumet för vaccineringen ska de bestämmelser för förflyttning av vaccinerade nötkreatur och för utsläppande på marknaden av produkter som härrör från vaccinerade nötkreatur enligt genomförandebeslut (EU) 2016/645 tillämpas utöver bestämmelserna i artikel 10 i direktiv 92/119/EEG.

Ovaccinerade nötkreatur får förflyttas för omedelbar slakt till ett slakteri inom restriktionszonen. En karenstid på sju dagar efter vaccineringen i besättningen ska iakttas innan ovaccinerade nötkreatur från anläggningar där vaccinering har skett skickas till slakt, utom när det gäller nödslakt.

Ovaccinerade avkommor som är yngre än sex månader och som fötts av och utfodrats med råmjölk från moderdjur som vaccinerades minst 28 dagar före förlossningen får förflyttas till en annan anläggning inom restriktionszonen.

5.

Särskild registrering av vaccinerade djur

För varje vaccinerat nötkreatur ska den lokala behöriga myndigheten föra in vaccinationsuppgifter i den särskilda online-databas som är ansluten till den centrala databas som har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (1). Uppgifterna ska garantera en koppling mellan det vaccinerade moderdjuret och avkomman.

6.

Andra förhållanden i samband med nödvaccineringen

6.1

Övervakningszon i Bulgarien som omger vaccinationszonen

Det ska fastställas en övervakningszon på minst 10 km runt den vaccinationszon som avses i punkt 1, i vilken intensifierad övervakning ska utföras och där förflyttningen av nötkreatur är föremål för den behöriga myndighetens kontroll.

Nötkreatur som inte har vaccinerats mot lumpy skin disease och som hålls på anläggningar i den övervakningszon som omger vaccinationszonen får inte lämna sina anläggningar förrän en karenstid på minst sju dagar har löpt ut efter det att vaccineringen har slutförts på anläggningar belägna i vaccinationszonen och på närmare än 10 km avstånd.

6.2

Period under vilken de åtgärder som tillämpas i de zoner som har upprättats i enlighet med artikel 10 i direktiv 92/119/EEG och genomförandebeslut (EU) 2016/645 ska bibehållas

De åtgärder som vidtas i vaccinationszonen ska gälla fram till dess att de upphävs i enlighet med artikel 19.6 i direktiv 92/119/EEG.

6.3

Genomförande av vaccinationskampanjen

Vaccineringen ska utföras av en tjänsteman från den behöriga myndigheten eller en privat veterinär utsedd av den behöriga myndigheten och under överinseende av den behöriga myndigheten.

Vaccineras bör i första hand nötkreatur som hålls på anläggningar inom skydds- och övervakningszonerna och i områden som gränsar till andra medlemsstater och till regioner i Bulgarien som är fria från lumpy skin disease.

Nödvändiga åtgärder ska ha vidtagits för att förhindra spridning av eventuellt virus. Eventuella vaccinrester ska återlämnas till det ställe där vaccinet lämnades ut, tillsammans med en skriftlig uppgift om det antal nötkreatur som har vaccinerats och det antal doser som har använts.

6.4

Vaccin som ska användas

Homologt, levande, försvagat virusvaccin mot lumpy skin disease (stammen Neethling), ”Lumpy Skin Disease Vaccine For Cattle”, Onderstepoort Biological Products, Sydafrika.

Alternativt: levande, försvagat virusvaccin mot lumpy skin disease (SIS-typ), ”Lumpyvax”, MSD Animal Health, Intervet, Sydafrika.

Vaccinet ska användas i enlighet med tillverkarens anvisningar och artikel 8 i direktiv 2001/82/EG under ansvar av de centrala behöriga myndigheterna.

6.5

Lägesrapporter och slutrapport

En lägesrapport om genomförandet av programmet för nödvaccinering ska lämnas till kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med artikel 19.5 i direktiv 92/119/EEG.

En detaljerad rapport om slutförandet av programmet för nödvaccinering ska lämnas till kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med artikel 19.5 i direktiv 92/119/EEG innan de restriktioner som avses i punkterna 6.1 och 6.2 i denna bilaga upphävs.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).


BILAGA III

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/645 ska ersättas med följande:

”ANNEX

Bulgarien:

Följande regioner i Bulgarien:

Hela Bulgariens territorium”


Rättelser

20.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/82


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1441/2007 av den 5 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel

( Europeiska unionens officiella tidning L 322 av den 7 december 2007 )

Sidan 27, bilagan, som ändrar bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005, ändringarna av kapitel 2, rad 2.4.1

I stället för:

Livsmedelskategori

Mikroorganismer

Provtagningsplan (1)

Gränser

Analytisk referensmetod (2)

Steg där kriteriet gäller

Åtgärd om resultatet är otillfredsställande

n

c

m

M

”2.4.1

Skalade produkter av kokta kräftdjur, musslor och snäckor

E. coli

5

2

1/g

10/g

ISO TS 16649-3

Slutet av tillverkningsprocessen

Förbättringar i tillverkningsprocessen

Koagulaspositiva stafylokocker

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

EN/ISO 6888-1 eller 2

Slutet av tillverkningsprocessen

Förbättringar i tillverkningsprocessen

ska det stå:

Livsmedelskategori

Mikroorganismer

Provtagningsplan (3)

Gränser

Analytisk referensmetod (4)

Steg där kriteriet gäller

Åtgärd om resultatet är otillfredsställande

n

c

m

M

”2.4.1

Skalade produkter av kokta kräftdjur, musslor och snäckor

E. coli

5

2

1 MPN/g

10 MPN/g

ISO TS 16649-3

Slutet av tillverkningsprocessen

Förbättringar i tillverkningsprocessen

Koagulaspositiva stafylokocker

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

EN/ISO 6888-1 eller 2

Slutet av tillverkningsprocessen

Förbättringar i tillverkningsprocessen


(1)  n = antalet provenheter som provet består av. c = antalet provenheter med värden mellan m och M.

(2)  Den senaste utgåvan av standarden ska användas.”

(3)  n = antalet provenheter som provet består av, c = antalet provenheter med värden mellan m och M.

(4)  Den senaste utgåvan av standarden ska användas.”


20.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/83


Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1019/2013 av den 23 oktober 2013 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller histamin i fiskeriprodukter

( Europeiska unionens officiella tidning L 282 av den 24 oktober 2013 )

Sidan 47, bilagan, som ändrar kapitel 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005, punkt 2, ändringen som gäller rad 1.27a

I stället för:

”’1.27a

Fisksås framställd genom fermentering av fiskeriprodukter

Histamin

1

400 mg/kg

HPLC (19)

Produkter som släppts ut på marknaden under hållbarhetstiden’”

vara:

”1.27a

Fisksås framställd genom fermentering av fiskeriprodukter

Histamin

1

0

400 mg/kg

HPLC (19)

Produkter som släppts ut på marknaden under hållbarhetstiden”.


20.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/83


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85

( Europeiska unionens officiella tidning L 102 av den 11 april 2006 )

Sidan 8, artikel 13.1 led l

I stället för:

”l)

Fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar och för återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder.”

ska det stå:

”l)

Fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar och/eller för återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder.”