ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 161

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
18 juni 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om undertecknandet av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

*

Information om ikraftträdandet av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

1

 

*

Information om ikraftträdandet av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/971 av den 17 juni 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av ett avtal i form av förklaringen om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (ITA)

2

 

 

Förklaring om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/972 av den 17 juni 2016 om godkännande av L-arginin framställt av Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/973 av den 17 juni 2016 om godkännande av zinkbislysinat som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

21

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/974 av den 17 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/975 av den 17 juni 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 539/2007 för ägg och äggalbumin

27

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/976 av den 17 juni 2016 om fastställande av vilka kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 536/2007 för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater

29

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/977 av den 17 juni 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom genomförandeförordning (EU) 2015/2077 för ägg, äggprodukter och albuminer med ursprung i Ukraina

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/978 av den 17 juni 2016 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 1384/2007 för fjäderfäkött som kommer från Israel

33

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/979 av den 20 maj 2016 om Kroatiens anslutning till konventionen upprättad på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

35

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/980 av den 14 juni 2016 om utnämning av fem ledamöter och sex suppleanter i Regionkommittén på förslag av Republiken Bulgarien

37

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2016/981 av den 16 juni 2016 om utnämning av en ledamot av revisionsrätten

39

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/982 av den 17 juni 2016 om ändring av beslut 2014/386/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/1


Information om undertecknandet av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Det ovannämnda protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon undertecknades i Bryssel den 28 april 2016.


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/1


Information om ikraftträdandet av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, undertecknat i Bryssel den 27 juni 2014 (1), träder i kraft den 1 juli 2016, i enlighet med artikel 431.2 i avtalet, eftersom det sista ratifikations- eller godkännandeinstrumentet deponerades den 23 maj 2016.


(1)  EUT L 261, 30.8.2014, s. 4.


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/1


Information om ikraftträdandet av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, undertecknat i Bryssel den 27 juni 2014 (1), träder i kraft den 1 juli 2016, i enlighet med artikel 464.2 i avtalet, eftersom det sista ratifikations- eller godkännandeinstrumentet deponerades den 23 maj 2016.


(1)  EUT L 260, 30.8.2014, s. 4.


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/2


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/971

av den 17 juni 2016

om ingående på Europeiska unionens vägnar av ett avtal i form av förklaringen om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (ITA)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Ministerförklaringen om handel med informationsteknikprodukter,vanligen kallad avtalet om handel med informationsteknikprodukter (nedan kallat ITA), antogs i Singapore den 13 december 1996. Enligt punkt 3 i bilagan till ITA ska deltagarna sammanträda regelbundet inom ramen för Världshandelsorganisationens (WTO) varuhandelsråd för att se över produkttäckningen i syfte att genom enhälligt beslut komma överens om huruvida tilläggen till den bilagan bör ändras för att omfatta ytterligare produkter, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen, de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av tullmedgivandena och förändringar i Harmoniserade systemets nomenklatur.

(2)

Den 8 juli 2009 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla om en översyn av ITA, i syfte att utvidga ddess produkttäckning för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och konvergensen.

(3)

Förhandlingarna om utvidgning av ITA har förts av kommissionen i samråd med den särskilda kommitté som inrättats enligt artikel 207.3 i fördraget.

(4)

Den 28 juli 2015 utfärdade deltagarna i förhandlingarna en förklaring om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (nedan kallad förklaringen om utvidgning av ITA), som avspeglar resultaten av förhandlingarna.

(5)

I samband med WTO:s tionde ministerkonferens i Nairobi den 15–18 december 2015 utfärdade deltagarna i förhandlingarna ministerförklaringen om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter av den 16 december 2015 (WT/MIN 15/25) (nedan kallad ministerförklaringen) som stöder och öppnar för godkännande av förklaringen om utvidgning av ITA i enlighet med punkt 9 i den förklaringen. Ministerförklaringen avspeglar även förhandlingsdeltagarnas godtagande av de utkast till listor som lagts fram av var och en av dem i enlighet med punkt 5 i förklaringen om utvidgning av ITA och som ingår i WTO-dokumentet G/MA/W/117.

(6)

Avtalet i form av förklaringen om utvidgning av ITA bör godkännas på unionens vägnar, tillsammans med unionens lista och de listor som lagts fram av de andra deltagarna i förhandlingarna, vilka ingår i WTO:s dokument G/MA/W/117.

(7)

I enlighet med förklaringen om utvidgning av ITA bör unionen för WTO lägga fram de nödvändiga ändringarna av sin lista över medgivanden som bifogas allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (Gatt 1994), så som de anges i unionens lista CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förklaringen om utvidgning av ITA och de listor som lagts fram i enlighet med punkt 5 godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till förklaringen om utvidgning av ITA och tilläggen till denna, åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Kommissionen bemyndigas härmed att för Världshandelsorganisationen lägga fram de nödvändiga ändringarna av unionens lista över medgivanden som bifogas Gatt 1994, så som de anges i unionens lista CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Artikel 3

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar deponera det godkännandeinstrument som avses i punkt 9 i förklaringen om utvidgning av ITA (2).

Artikel 4

Förklaringen om utvidgning av ITA ska inte tolkas så att den ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas vid unionens eller medlemsstaternas domstolar.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 17 juni 2016.

På rådets vägnar

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Ordförande


(1)  Godkännande av den 8 juni 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Dagen för förklaringens ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/4


FÖRKLARING OM UTVIDGNING AV HANDELN MED INFORMATIONSTEKNIKPRODUKTER

Nedanstående medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO) (nedan kallade parterna), som har enats om en utvidgning av världshandeln med informationsteknikprodukter,

 

Albanien

 

Australien

 

Kanada

 

Kina

 

Costa Rica

 

Europeiska unionen

 

Guatemala

 

Hongkong, Kina

 

Island

 

Israel

 

Japan

 

Sydkorea

 

Malaysia

 

Montenegro

 

Nya Zeeland

 

Norge

 

Filippinerna

 

Singapore

 

Schweiz (1)

 

Det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu

 

Thailand

 

Förenta staterna

förklarar följande:

1.

Varje part ska binda och avskaffa tullar och andra avgifter av vilket slag det vara må, i den mening som avses i artikel II.1 b i allmänna tull- och handelsavtalet 1994, avseende

a)

alla produkter som klassificeras enligt de undernummer i Harmoniserade systemet (nedan kallat HS) 2007 som förtecknas i tillägg A till denna förklaring, och

b)

alla produkter som anges i tillägg B till denna förklaring, oavsett om de ingår i tillägg A.

Stegvisa tullnedsättningar

2.

Parterna ska, som standard, under loppet av tre år sänka sina tullsatser genom fyra lika stora årliga nedsättningar med början 2016 och med slut 2019, såvida inte annat överenskommits mellan parterna, som erkänner att en längre period av tullnedsättningar kan vara nödvändig under vissa begränsade omständigheter. Den sänkta tullsatsen bör avrundas till närmaste första decimal. Varje part ska införa åtaganden om stegvisa tullnedsättningar för varje produkt i sin lista över medgivanden som fogats till allmänna tull- och handelsavtalet 1994.

Genomförande

3.

Såvida inte annat överenskommits mellan parterna, och under förutsättning att inhemska formföreskrifter är uppfyllda, ska parterna avskaffa alla tullar och andra avgifter av vilket slag det vara må för de produkter som förtecknas i tilläggen, enligt följande:

a)

Avskaffande av tullar i lika stora steg, varav den första nedsättningen ska träda i kraft senast den 1 juli 2016, den andra nedsättningen senast den 1 juli 2017, den tredje nedsättningen senast den 1 juli 2018 och det fullständiga avskaffandet av tullar ska träda i kraft senast den 1 juli 2019, och

b)

avskaffande av sådana andra avgifter av vilket slag det vara må som avses i artikel II.1 b i allmänna tull- och handelsavtalet 1994, vilket ska vara avslutat senast den 1 juli 2016.

Påskyndat genomförande

4.

Parterna uppmuntrar ett autonomt omedelbart avskaffande av tullar eller påskyndat genomförande före de datum som anges i punkt 3, till exempel för produkter med relativt låga tullar.

Tidsplan

5.

Så snart som möjligt, och senast den 30 oktober 2015, ska varje part till alla andra parter lämna ett utkast till lista som innehåller a) närmare uppgifter om hur tullbehandlingen enligt dess lista över medgivanden, och b) en förteckning över de relevanta detaljerade HS-undernumren för de produkter som anges i tillägg B, vilken också ska innehålla en not om att dessa produkter ska behandlas tullfritt oavsett deras klassificering enligt HS. Varje utkast till lista ska granskas och godkännas av parterna på samförståndsbasis, med beaktande av de farhågor som uttryckts av parterna vid förhandlingarna. Denna granskningsprocess bör vara slutförd senast den 4 december 2015.

6.

Efter det att denna granskningsprocess har slutförts för varje sådant utkast till lista som lämnats av en part, ska den parten lägga fram sin godkända lista, under förutsättning att inhemska formföreskrifter är uppfyllda, som en ändring av dess lista över medgivanden, i enlighet med beslutet av den 26 mars 1980 om förfaranden för ändring och rättelse av listor över tullmedgivanden (BISD 27S/25).

7.

Varje part ska genomföra punkterna 3 och 6 i denna förklaring så snart parterna på samförståndsbasis granskat och godkänt utkast till listor som motsvarar ungefär 90 % av världshandeln (2) med de produkter som omfattas av denna förklaring.

Utformning av utkast till listor över medgivanden

8.

För att genomföra bindningen och avskaffandet av tullar och andra avgifter av vilket slag det vara må för produkter som förtecknas i tilläggen ska varje part i samband med ändringarna av dess lista över medgivanden

a)

när det gäller produkter som klassificeras enligt undernummer i HS 2007 som förtecknas i tillägg A, vid behov skapa underuppdelningar i sin lista över medgivanden på nationell tullpositionsnivå, och

b)

när det gäller produkter som anges i tillägg B, till sin lista över medgivanden foga en bilaga som omfattar alla produkter i tillägg B och i vilken anges den exakta klassificeringen enligt tulltaxan för dessa produkter på antingen nationell tullpositionsnivå eller sexsiffrig HS-nivå.

Godkännande

9.

Förklaringen ska vara öppen för godkännande av samtliga WTO-medlemmar. Godkännandet ska anmälas skriftligen till WTO:s generaldirektör, som ska vidarebefordra det till alla parter.

Icke-tariffära handelshinder

10.

Parterna är överens om att intensifiera samråden om icke-tariffära handelshinder inom sektorn för informationsteknik. I detta syfte stöder parterna ett eventuellt utarbetande av ett uppdaterat arbetsprogram om icke-tariffära handelshinder.

Slutliga överväganden

11.

Parterna ska sammanträda regelbundet, minst ett år före Världstullorganisationens reguljära ändringar av Harmoniserade systemets nomenklatur, och senast i januari 2018 för att se över produkttäckningen i tilläggen och överväga huruvida, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen, erfarenheter från tillämpningen av tullmedgivandena eller ändringar av HS-nomenklaturen, tilläggen bör uppdateras för att införliva fler produkter.

12.

Parterna erkänner att resultatet av dessa förhandlingar inbegriper medgivanden som bör beaktas vid pågående multilaterala förhandlingar inom ramen för utvecklingsagendan från Doha om marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter.

Tillägg till denna förklaring

I tillägg A förtecknas de undernummer eller delar av undernummer i HS 2007 som ska omfattas av denna förklaring.

I tillägg B förtecknas de särskilda produkter som ska omfattas av denna förklaring oavsett deras klassificering enligt HS 2007.


(1)  På vägnar av tullunionen mellan Schweiz och Liechtenstein.

(2)  Ska beräknas av WTO:s sekretariat och meddelas parterna på grundval av de senaste tillgängliga uppgifterna.


TILLÄGG A

Post

HS 2007

ex  (*)

Varubeskrivning

001

350691

ex

Optiskt klart, bärarfritt lim och klister och optiskt klart, härdande, flytande lim och klister av sådant slag som enbart eller huvudsakligen används för tillverkning av platta bildskärmar eller pekskärmar

002

370130

 

Andra plåtar och annan film med någon sida längre än 255 mm

003

370199

 

Andra

004

370590

 

Andra slag

005

370790

 

Andra slag

006

390799

ex

Termoplastisk, flytande kristallsampolymer av aromatisk polyester

007

841459

ex

Fläktar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för kylning av mikroprocessorer, telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling eller enheter till maskiner för automatisk databehandling

008

841950

ex

Värmeväxlare som är tillverkade av fluorhaltiga polymerer och som har inlopps- och utloppsrör med en inre diameter av högst 3 cm

009

842010

ex

Valslaminatorer av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av substrat för tryckta kretsar eller av tryckta kretsar

010

842129

ex

Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor, tillverkade av fluorhaltiga polymerer och med filter eller renare vars membrantjocklek inte överstiger 140 mikrometer

011

842139

ex

Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser, med hölje av rostfritt stål, och med inlopps- och utloppsrör med en inre diameter av högst 1,3 cm

012

842199

ex

Delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor, tillverkade av fluorhaltiga polymerer och med filter eller renare vars membrantjocklek inte överstiger 140 mikrometer; delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser, med hölje av rostfritt stål, och med inlopps- och utloppsrör med en inre diameter av högst 1,3 cm

013

842320

ex

Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

014

842330

ex

Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra doseringsvågar, inbegripet vågar med behållare, med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

015

842381

ex

Andra vågar, med en kapacitet av högst 30 kg, med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

016

842382

ex

Andra vågar, med en kapacitet av mer än 30 kg men högst 5 000 kg, med användning av elektroniska medel för att mäta vikter, utom maskiner för vägning av motorfordon

017

842389

ex

Andra vågar, med en kapacitet av mer än 5 000 kg, med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

018

842390

ex

Delar till vågar med användning av elektroniska medel för att mäta vikter, utom delar till maskiner för vägning av motorfordon

019

842489

ex

Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort

020

842490

ex

Delar till mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort

021

844230

 

Maskiner, apparater och redskap

022

844240

 

Delar till tidigare nämnda maskiner, apparater och redskap

023

844250

 

Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för grafiskt ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade)

024

844331

 

Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

025

844332

 

Andra, som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

026

844339

 

Andra

027

844391

 

Delar och tillbehör till tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 84.42

028

844399

 

Andra

029

845610

ex

Verktygsmaskiner arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt nr 8517 , eller delar till maskiner för automatisk databehandling

030

846693

ex

Delar och tillbehör till verktygsmaskiner arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt nr 8517 , eller delar till maskiner för automatisk databehandling; delar och tillbehör till verktygsmaskiner arbetande med ultraljud av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt nr 8517 , eller delar till maskiner för automatisk databehandling; delar och tillbehör till fleroperationsmaskiner av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av delar enligt nr 8517 , eller delar till maskiner för automatisk databehandling; delar och tillbehör till numeriskt styrda (andra svarvar) av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av delar enligt nr 8517 , eller delar till maskiner för automatisk databehandling; delar och tillbehör till numeriskt styrda (andra borrmaskiner) av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av delar enligt nr 8517 , eller delar till maskiner för automatisk databehandling; delar och tillbehör till numeriskt styrda (andra fräsmaskiner) av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av delar enligt nr 8517 , eller delar till maskiner för automatisk databehandling; delar och tillbehör till sågmaskiner och kapmaskiner av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av delar enligt nr 8517 , eller delar till maskiner för automatisk databehandling; delar och tillbehör till verktygsmaskiner arbetande med elektroerosion av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt nr 8517 , eller delar till maskiner för automatisk databehandling

031

847210

 

Dupliceringsmaskiner av hektograftyp och stencilapparater

032

847290

 

Andra slag

033

847310

 

Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8469

034

847340

 

Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8472

035

847521

 

Maskiner för tillverkning av optiska fibrer och förstadier till sådana

036

847590

ex

Delar till maskiner enligt nr 847521

037

847689

ex

Växlingsautomater

038

847690

ex

Delar till växlingsautomater

039

847989

ex

Automatiserade maskiner som används för placering av elektroniska komponenter och som är av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretskort

040

847990

ex

Delar till automatiserade maskiner som används för placering av elektroniska komponenter och som är av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretskort

041

848610

 

Maskiner och apparater för framställning av halvledarämnen (boules) och halvledarplattor (wafers)

042

848620

 

Maskiner och apparater för framställning av halvledarkomponenter eller halvledarelement och av elektroniska integrerade kretsar

043

848630

 

Maskiner och apparater för framställning av flata bildskärmar

044

848640

 

Maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta kapitel

045

848690

 

Delar och tillbehör

046

850440

 

Statiska omformare

047

850450

 

Andra induktansspolar

048

850490

 

Delar

049

850590

ex

Elektromagneter av ett slag som enbart eller huvudsakligen används för apparater för bildåtergivning genom magnetresonans, andra än elektromagneter enligt nr 90.18

050

851430

ex

Andra ugnar av ett slag som enbart eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort

051

851490

ex

Delar till andra ugnar av ett slag som enbart eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort

052

851519

ex

Andra våglödmaskiner av ett slag som enbart eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretskort

053

851590

ex

Delar till andra våglödmaskiner av ett slag som enbart eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretskort

054

851761

 

Basstationer

055

851762

 

Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för uppkoppling och dirigering

056

851769

 

Andra

057

851770

 

Delar

058

851810

 

Mikrofoner och mikrofonstativ

059

851821

 

Enstaka högtalare, med hölje

060

851822

 

Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade högtalare

061

851829

 

Andra

062

851830

 

Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera högtalare

063

851840

 

Tonfrekvensförstärkare

064

851850

 

Ljudförstärkningsanläggningar

065

851890

 

Delar

066

851981

 

För magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier

067

851989

 

Andra

068

852110

 

Arbetande med magnetband

069

852190

 

Andra slag

070

852290

 

Andra slag

071

852321

 

Kort med inbyggd magnetremsa

072

852329

 

Andra

073

852340

 

Optiska medier

074

852351

 

Icke-flyktiga halvledarminnen

075

852352

 

Smartkort

076

852359

 

Andra

077

852380

 

Andra

078

852550

 

Apparater för sändning

079

852560

 

Apparater för sändning, med inbyggd utrustning för mottagning

080

852580

 

Televisionskameror, digitala kameror och videokameror

081

852610

 

Radarapparater

082

852691

 

Apparater för radionavigering

083

852692

 

Apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

084

852712

 

Radiokassettbandspelare av fickformat

085

852713

 

Andra apparater kombinerade med ljudinspelnings- eller ljudåtergivningsutrustning

086

852719

 

Andra

087

852721

ex

Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud, i stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från Radio Data System (RDS)

088

852729

 

Andra

089

852791

 

Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud

090

852792

 

Utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur

091

852799

 

Andra

092

852849

 

Andra

093

852871

 

Inte utformade för att innehålla en videoskärm

094

852910

 

Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga att användas till dessa

095

852990

ex

Andra slag, med undantag av OLED-moduler och OLED-paneler för apparater enligt nr 852872 eller 852873

096

853180

ex

Andra apparater, med undantag av ringklockor, sumrar, dörrklockor och liknande

097

853190

 

Delar

098

853630

 

Andra artiklar för skyddande av elektriska kretsar

099

853650

 

Andra strömställare

100

853690

ex

Andra apparater, med undantag av batterihållare av sådana slag som används till motorfordon enligt nr 8702 , 8703 , 8704 eller 8711

101

853810

 

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. för varor enligt nr 8537 , inte försedda med apparater

102

853939

ex

Kallkatodlampor (CCFL) för bakgrundsbelysning av platta bildskärmar

103

854231

 

Processorer och styrenheter, även kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tidsinställningskretsar eller andra kretsar

104

854232

 

Minnen

105

854233

 

Förstärkare

106

854239

 

Andra

107

854290

 

Delar

108

854320

 

Signalgeneratorer

109

854330

ex

Maskiner för elmetallisering på elektrolytisk väg eller för elektrolys, av ett slag som enbart eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar

110

854370

ex

Artiklar som konstruerats särskilt för anslutning till apparater eller instrument för telegrafi eller telefoni eller till telegraf- eller telefonnät

111

854370

ex

Mikrovågsförstärkare

112

854370

ex

Trådlösa anordningar med infrarött ljus för fjärrkontroll av videospelskonsoler

113

854370

ex

Digitala färdregistratorer

114

854370

ex

Bärbar, batteridriven elektronisk läsare för att registrera och återge text, bild eller ljud

115

854370

ex

Apparat för digital signalbehandling som kan ansluta till ett trådnät eller trådlöst nät för ljudmixning

116

854390

 

Delar

117

880260

ex

Telekommunikationssatelliter

118

880390

ex

Delar till telekommunikationssatelliter

119

880521

 

Luftstridssimulatorer och delar till sådana

120

880529

 

Andra

121

900120

 

Skivor och plattor av polariserande material

122

900190

 

Andra slag

123

900219

 

Andra

124

900220

 

Filter

125

900290

 

Andra

126

901050

 

Andra apparater och annan utrustning för fotografiska (inbegripet kinematografiska) laboratorier; negatoskop

127

901060

 

Projektionsdukar

128

901090

ex

Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 901050 och 901060

129

901110

 

Stereoskopiska mikroskop

130

901180

 

Andra mikroskop

131

901190

 

Delar och tillbehör

132

901210

 

Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror

133

901290

 

Delar och tillbehör

134

901310

ex

Kikare utformade för att monteras på maskiner, apparater eller instrument enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI

135

901320

 

Lasrar, andra än laserdioder

136

901390

ex

Delar och tillbehör, andra än för kikarsikten för montering på vapen eller för periskop

137

901410

 

Kompasser

138

901420

 

Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (andra än kompasser)

139

901480

 

Andra instrument och apparater

140

901490

 

Delar och tillbehör

141

901510

 

Avståndsmätare

142

901520

 

Teodoliter och takymetrar

143

901540

 

Instrument och apparater för fotogrammetri

144

901580

 

Andra instrument och apparater

145

901590

 

Delar och tillbehör

146

901811

 

Elektrokardiografer

147

901812

 

Ultraljudscanners

148

901813

 

Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans

149

901819

 

Andra

150

901820

 

Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus

151

901850

 

Andra instrument och apparater för oftalmologiskt bruk

152

901890

ex

Elektrokirurgiska eller elektromedicinska instrument och apparater, samt delar och tillbehör därtill

153

902150

 

Hjärtstimulatorer (pacemakers), dock inte delar och tillbehör till sådana

154

902190

 

Andra slag

155

902212

 

Apparater för datortomografi

156

902213

 

Andra, för dentalt bruk

157

902214

 

Andra, för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk

158

902219

 

För annat bruk

159

902221

 

För medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk

160

902229

 

För annat bruk

161

902230

 

Röntgenrör

162

902290

ex

Delar och tillbehör till apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar

163

902300

 

Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål (t.ex. vid undervisning eller på utställningar), olämpliga för annan användning

164

902410

 

Maskiner och apparater för provning av metaller

165

902480

 

Andra maskiner och apparater

166

902490

 

Delar och tillbehör

167

902519

 

Andra

168

902590

 

Delar och tillbehör

169

902710

 

Gas- eller rökanalysapparater

170

902780

 

Andra instrument och apparater

171

902790

 

Mikrotomer; delar och tillbehör

172

902830

 

Elektricitetsmätare

173

902890

 

Delar och tillbehör

174

903010

 

Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning

175

903020

 

Oscilloskop och oscillografer

176

903031

 

Universalinstrument, utan registreringsanordning

177

903032

 

Universalinstrument, med registreringsanordning

178

903033

ex

Andra, utan registreringsanordning, med undantag av instrument för mätning av resistans

179

903039

 

Andra, med registreringsanordning

180

903084

 

Andra, med registreringsanordning

181

903089

 

Andra

182

903090

 

Delar och tillbehör

183

903110

 

Maskiner för balansering av mekaniska delar

184

903149

 

Andra

185

903180

 

Andra instrument, apparater och maskiner

186

903190

 

Delar och tillbehör

187

903220

 

Tryckregulatorer (pressostater)

188

903281

 

Hydrauliska eller pneumatiska

189

950410

 

Videospel av sådana slag som används tillsammans med en televisionsmottagare

190

950430

ex

Andra spel, drivna med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, med undantag av automatisk utrustning för bowlinghallar och hasardspel som omedelbart ger monetär vinst

191

950490

ex

Videospelskonsoler och videospelmaskiner, andra än sådana enligt nr 950430


(*)  Undernummer som endast delvis omfattas anges med ”ex”.


TILLÄGG B

192

Integrerade multikomponentkretsar: en kombination av en eller flera monolit-, hybrid- eller multichipkretsar och minst en av följande komponenter: kiselbaserade sensorer, styrdon, oscillatorer, resonatorer eller kombinationer av dessa, eller komponenter med funktionerna hos varor som klassificeras enligt nr 8532 , 8533 , 8541 , eller induktorer som klassificeras enligt nr 8504 , formade praktiskt taget odelbart till en enhet, t.ex. en integrerad krets, som en komponent av ett slag som används för montering på ett kretskort eller annat underlag, genom anslutning av stift, ledningsbanor, pärlor, anslutningsytor, bulor eller mellanlägg.

I denna definition används följande begrepp:

1.   komponenter: kan vara fristående, tillverkade oberoende och därefter monterade på resten av den integrerade multikomponentkretsen, eller integrerade i andra komponenter.

2.   kiselbaserad: byggd på ett kiselsubstrat, eller gjord av kiselmaterial, eller tillverkad på en naken integrerad krets (die).

a)   kiselbaserade sensorer: består av mikroelektroniska eller mekaniska strukturer som skapas i massan eller på ytan av en halvledare och vars funktion är att upptäcka fysiska eller kemiska kvantiteter och omvandla dessa till elektriska signaler, orsakade av de variationer i elektriska egenskaper eller den förflyttning av en mekanisk struktur som uppstår.

fysiska eller kemiska kvantiteter: avser verkliga företeelser, t.ex. tryck, akustiska vågor, acceleration, vibration, rörelse, orientering, töjning, magnetisk fältstyrka, elektrisk fältstyrka, ljus, radioaktivitet, fuktighet, flöde, kemikaliekoncentration osv.

3 b)   kiselbaserade styrdon: består av mikroelektroniska och mekaniska strukturer som skapas i massan eller på ytan av en halvledare och vars funktion är att omvandla elektriska signaler till fysiska rörelser.

3 c)   kiselbaserade resonatorer: komponenter som består av mikroelektroniska eller mekaniska strukturer som skapas i massan eller på ytan av en halvledare och vars funktion är att generera en mekanisk eller elektrisk svängning med en förbestämd frekvens som beror på den fysikaliska geometrin hos dessa strukturer som reaktion på en extern påverkan.

3 d)   kiselbaserade oscillatorer: aktiva komponenter som består av mikroelektroniska eller mekaniska strukturer som skapas i massan eller på ytan av en halvledare och vars funktion är att generera en mekanisk eller elektrisk svängning med en förbestämd frekvens som beror på den fysikaliska geometrin hos dessa strukturer.

193

LED-moduler för bakgrundsbelysning, som utgör ljuskällor bestående av en eller flera lysdioder och ett eller flera anslutningsdon och som är monterade på en tryckt krets eller på ett annat liknande substrat, samt andra passiva komponenter, även kombinerade med optiska komponenter eller skyddsdioder, vilka används som bakgrundsbelysning för LCD-bildskärmar

194

Tryckkänsliga inenheter (s.k. pekskärmar) utan visningskapacitet, som ska monteras i apparater med skärm och som fungerar genom att upptäcka förekomsten av och platsen för ett tryck på skärmen. Trycket kan upptäckas med hjälp av resistans, elektrostatisk kapacitet, avkänning av akustisk puls, infrarött ljus eller annan tryckkänslig teknik

195

Bläckpatroner (med eller utan integrerat skrivhuvud) för införande i apparater enligt HS-undernummer 844331 , 844332 eller 844339 , med mekaniska eller elektriska komponenter; termoplastiska eller elektrostatiska tonerkassetter (med eller utan rörliga delar) för införande i apparater enligt HS-undernummer 844331 , 844332 eller 844339 ; bläck i fast, särskilt konstruerad form för införande i apparater enligt HS-undernummer 844331 , 844332 eller 844339

196

Tryckalster som ger rätt att få tillgång till, installera, återskapa eller på annat sätt använda programvara (inklusive spel), data, internetinnehåll (inbegripet innehåll inom ramen för ett spel eller en applikation) eller internettjänster, eller teletjänster (inbegripet mobila tjänster) (**)

197

Självhäftande, runda polerdynor av ett slag som används för tillverkning av halvledarplattor (wafers)

198

Askar, lådor, häckar och liknande artiklar av plast, särskilt utformade eller inredda för transport eller förpackning av halvledarplattor (wafers), arbetsmasker eller modermasker, enligt nr 392310 eller 848690

199

Vakuumpumpar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av halvledare eller flata bildskärmar

200

Plasmareningsmaskiner som avlägsnar organiska föroreningar från prov och provhållare för elektronmikroskopi

201

Bärbar, interaktiv, elektronisk pedagogisk utrustning primärt utformad för barn


(**)  Avskaffandet av tullar på tryckalster ska endast påverka de rättigheter och skyldigheter som avser varuhandeln, dvs. det ska inte påverka marknadstillträdet utom deltagarnas tullar. Ingenting i avtalet om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter ska hindra en part från att reglera innehållet i sådana varor, inbegripet internetinnehåll. Ingenting i avtalet om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter ska påverka en parts rättigheter och skyldigheter avseende marknadstillträde för tjänstehandeln eller hindra en part från att reglera sin tjänstemarknad.


FÖRORDNINGAR

18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/972

av den 17 juni 2016

om godkännande av L-arginin framställt av Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av L-arginin som fodertillsats har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande av L-arginin framställt av Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP som fodertillsats i kategorin ”näringstillsatser” för alla djurarter.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 1 december 2015 (2) att L-arginin av Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att ämnet anses vara en effektiv källa till aminosyran arginin för alla djurarter. För att kompletterande L-arginin ska vara fullt effektivt för idisslare bör det skyddas mot nedbrytning i våmmen. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av ämnet visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Ämnet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det ämne i kategorin ”näringstillsatser” och den funktionella gruppen ”aminosyror, deras salter och analoger” som anges i bilagan ska godkännas som fodertillsats under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal, vol. 14(2016):1, artikelnr 4345.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: näringstillsatser. Funktionell grupp: aminosyror, deras salter och analoger

3c361

L-arginin

Tillsatsens sammansättning

Pulver med en lägsta halt på 98 % L-arginin (torrsubstans) och en högsta vattenhalt på 10 %

Beskrivning av den aktiva substansen

L-arginin ((S)-2-amino-5-guanidinopentansyra) framställt genom fermentering med Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

Kemisk formel: C6H14N4O2

CAS-nr: 74-79-3

Analysmetod  (1)

Karaktärisering av L-arginin i fodertillsatsen:

Food Chemical Codex ”L-arginine monograph”.

Bestämning av L-argininhalten i fodertillsatsen:

Jonbyteskromatografi med post-kolonnderivatisering och fotometrisk detektion (IEC-VIS).

Bestämning av L-argininhalten i förblandningar, foderråvaror och foderblandningar:

Jonbyteskromatografi med post-kolonnderivatisering och fotometrisk detektion (IEC-VIS) – kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (2).

Alla arter

 

 

 

1.

Vattenhalten ska anges på märkningen av tillsatsen.

2.

L-arginin får släppas ut på marknaden och användas som en tillsats bestående av ett preparat.

8 juli 2026


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder (EUT L 54, 26.2.2009, s. 1).


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/973

av den 17 juni 2016

om godkännande av zinkbislysinat som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 har en ansökan lämnats in om godkännande av zinkkelat av L-lysinat HCl, åtföljt av de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande av zinkkelat av L-lysinat HCl som fodertillsats i kategorin ”näringstillsatser” för alla djurarter.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 20 oktober 2015 (2) att zinkkelat av l-lysinat HCl under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs eller konsumenters hälsa och att det inte skulle uppstå några säkerhetsrisker för användarna under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas.

(5)

När det gäller effekterna på miljön, i synnerhet dränering och avrinning av zink i ytvatten, rekommenderade myndigheten i sitt yttrande av den 8 april 2014 (3) att kraftigt sänka den högsta tillåtna halten av zink i helfoder för flera målarter. För att emellertid inte riskera att inte uppfylla de fysiologiska behoven hos djur även under särskilda perioder i livet eller andra negativa effekter på djurs hälsa, bör minskningen av den halt av zink som myndigheten rekommenderat inte ske i ett steg. För att uppnå ytterligare minskningar bör foderföretagare och forskningsinstitut uppmuntras att samla in nya vetenskapliga rön om de fysiologiska behoven hos de olika djurarterna.

(6)

Myndigheten konstaterade vidare att zinkkelat av L-lysinat HCl kan anses vara en effektiv källa till zink för alla djurarter och rekommenderade att detta ämne kallas zinkbislysinat. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom artikel 21 i förordning (EG) nr 1831/2003. Bedömningen av zinkbislysinat visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Ämnet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det ämne i kategorin ”näringstillsatser” och i den funktionella gruppen ”föreningar av spårelement” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal, vol. 13(2015):11, artikelnr 4267.

(3)  EFSA Journal, vol. 12(2014):5, artikelnr 3668.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Halt av ämnet (Zn) i mg/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: näringstillsatser. Funktionell grupp: föreningar av spårelement.

3b613

Zinkbislysinat

Beskrivning av tillsatsen

Pulver eller granulat som innehåller minst 13,5 % zink och minst 85,0 % lysin

Zink i form av zinkkelat av bislysinat HCl: minst 85 %

Beskrivning av den aktiva substansen

Zinkkelat av bislysinat HCl

Kemisk formel:

Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

CAS-nr: 23333-98-4

Analysmetoder  (1)

Bestämning av lysinhalt i fodertillsats och förblandningar:

Jonbyteskromatografi med post-kolonnderivatisering och fotometrisk detektion (IEC-UV/FD), eller

VDLUFA 4.11.6 eller EN ISO 17180.

Bestämning av total zinkhalt i fodertillsats och förblandningar:

ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) – EN 15510, eller

ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) efter uppslutning under tryck – EN 15621.

Bestämning av total zinkhalt i foderråvaror och foderblandningar:

ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) – EN 15510, eller

ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) efter uppslutning under tryck – EN 15621, eller

Atomabsorptionsspektrometri (AAS) – kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (2).

Alla djurarter

Hundar och katter: 200 (totalt)

Laxfiskar och mjölkersättning för kalvar: 180 (totalt)

Smågrisar, avelssuggor, kaniner och all annan fisk än laxfisk: 150 (totalt)

Andra arter och kategorier: 120 (totalt)

1.

Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.

2.

Zinkbislysinat får släppas ut på marknaden och användas som en tillsats bestående av ett preparat.

3.

För användare av tillsatsen och förblandningar ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och lämpliga organisatoriska åtgärder för att hantera risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När risker inte kan minskas till en godtagbar nivå genom dessa rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med lämplig personlig skyddsutrustning.

8 juli 2026


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder (EUT L 54, 26.2.2009, s. 1).


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/974

av den 17 juni 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

169,6

BR

92,5

MA

179,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

163,6

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

127,0

BR

97,3

CL

131,1

CN

66,5

NZ

157,2

US

120,4

ZA

116,2

ZZ

116,5

0809 10 00

TR

267,2

ZZ

267,2

0809 29 00

TR

397,4

ZZ

397,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

174,9

ZZ

174,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/975

av den 17 juni 2016

om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 539/2007 för ägg och äggalbumin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188.2 och 188.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 (2) öppnas årliga tullkvoter för import av ägg och äggalbumin.

(2)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 juni 2016 för delperioden 1 juli–30 september 2016 är mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter inga ansökningar lämnats in, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för nästföljande delkvotperiod.

(3)

För att säkerställa att åtgärden får avsedd verkan bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka inga ansökningar om importlicenser lämnats in enligt förordning (EG) nr 539/2007 och som ska överföras till delperioden 1 oktober–31 december 2016 anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (EUT L 128, 16.5.2007, s. 19).


BILAGA

Löpnummer

Kvantiteter för vilka inga ansökningar lämnats in och som ska läggas till de tillgängliga kvantiteterna för delperioden 1 oktober–31 december 2016

(i kg skaläggsekvivalenter)

09.4015

27 000 000

09.4401

1 400 000

09.4402

3 875 000


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/976

av den 17 juni 2016

om fastställande av vilka kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 536/2007 för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188.2 och 188.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 536/2007 (2) öppnades en tullkvot för import av produkter från sektorn för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater.

(2)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnats in under perioden 1–7 juni 2016 för delperioden 1 juli–30 september 2016 understiger de kvantiteter som är tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och att lägga till de senare till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

(3)

För att säkerställa att åtgärden får avsedd verkan bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007, som ska läggas till delperioden 1 oktober–31 december 2016 återfinns i bilagan till föreliggande förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 536/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater (EUT L 128, 16.5.2007, s. 6).


BILAGA

Löpnummer

Kvantiteter som inte omfattas av någon ansökan om att lägga till kvantiteter under delperioden 1 oktober–31 december 2016

(kg produktvikt)

09.4169

5 336 250


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/977

av den 17 juni 2016

om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom genomförandeförordning (EU) 2015/2077 för ägg, äggprodukter och albuminer med ursprung i Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188.2 och 188.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2077 (2) öppnas årliga tullkvoter för import av ägg och äggalbumin med ursprung i Ukraina.

(2)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnats in under perioden 1–7 juni 2016 för delperioden 1 juli–30 september 2016 underskrider de kvantiteter som är tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter inga ansökningar lämnats in, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

(3)

För att åtgärden ska få avsedd verkan bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka inga ansökningar om importlicenser lämnats in enligt genomförandeförordning (EU) 2015/2077 och som ska överföras till delperioden 1 oktober–31 december 2016 anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2077 av den 18 november 2015 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av ägg, äggprodukter och albuminer med ursprung i Ukraina (EUT L 302, 19.11.2015, s. 57).


BILAGA

Löpnummer

Kvantiteter för vilka inga ansökningar lämnats in och som ska läggas till de tillgängliga kvantiteterna för delperioden 1 oktober–31 december 2016

(i kg skaläggsekvivalenter)

09.4275

1 012 500

09.4276

2 250 000


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/978

av den 17 juni 2016

om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 1384/2007 för fjäderfäkött som kommer från Israel

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188.2 och 188.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1384/2007 (2) öppnades årliga tullkvoter för import av fjäderfäkött med ursprung i Israel.

(2)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnats in under perioden 1–7 juni 2016 för delperioden 1 juli–30 september 2016 underskrider de kvantiteter som är tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och lägga till dessa kvantiteter till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

(3)

För att säkerställa att åtgärden blir effektiv bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007, som ska läggas till delperioden 1 oktober–31 december 2016 återfinns i bilagan till föreliggande förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1384/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2398/96 beträffande öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter avseende import till gemenskapen av fjäderfäkött med ursprung i Israel (EUT L 309, 27.11.2007, s. 40).


BILAGA

Löpnummer

Kvantiteter för vilka inga ansökningar lämnats in och som ska läggas till de tillgängliga kvantiteterna för delperioden 1 oktober–31 december 2016

(kg produktvikt)

09.4091

420 000

09.4092

2 800 000


BESLUT

18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/35


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/979

av den 20 maj 2016

om Kroatiens anslutning till konventionen upprättad på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 3.4 och 3.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Konventionen upprättad på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (2) (nedan kallad konventionen), undertecknades i Bryssel den 18 december 1997. Den träder i kraft 90 dagar efter underrättelsen om att de konstitutionella förfarandena för antagande av konventionen har slutförts av den stat – medlem i Europeiska unionen vid tidpunkten för rådets antagande av den akt genom vilken konventionen upprättas – som sist fullgör denna formalitet.

(2)

I enlighet med artikel 32.4 i konventionen får varje medlemsstat, fram till det att konventionen träder i kraft, i samband med underrättelsen enligt artikel 32.2 i konventionen, eller därefter, förklara att konventionen, vad medlemsstaten beträffar, ska vara tillämplig i dess förbindelser med de medlemsstater som har avgivit samma förklaring.

(3)

Enligt artikel 3.4 i anslutningsakten för Kroatien (nedan kallad anslutningsakten) ska Kroatien ansluta sig till de konventioner och protokoll som anges i bilaga I till anslutningsakten. Dessa konventioner och protokoll omfattar bland annat konventionen. Konventionen ska träda i kraft gentemot Kroatien den dag som rådet fastställer.

(4)

I enlighet med artikel 3.5 i anslutningsakten ska rådet besluta att göra alla anpassningar som krävs på grund av Kroatiens anslutning till de konventioner och protokoll som anges i bilaga I till anslutningsakten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen träder i kraft gentemot Kroatien den första dagen i den första månaden efter den dag då detta beslut offentliggörs.

Artikel 2

Texten till konventionen (3) på kroatiska ska vara giltig på samma villkor som texten till konventionen på andra språk.

Artikel 3

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 2016.

På rådets vägnar

K.H.D.M. DIJKHOFF

Ordförande


(1)  Yttrande av den 28 april 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT C 24, 23.1.1998, s. 2.

(3)  Texten på kroatiska har offentliggjorts i en specialutgåva av EUT (kapitel 19, volym 14, s. 156).


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/37


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/980

av den 14 juni 2016

om utnämning av fem ledamöter och sex suppleanter i Regionkommittén på förslag av Republiken Bulgarien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den bulgariska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020.

(2)

Fem platser som ledamot i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Vladimir KISSIOV, Krassimir KOSTOV, Madzhid MANDADZHA, Krasimir MIREV och Detelina NIKOLOVA har löpt ut.

(3)

Fem platser som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Stanislav BLAGOV, Nikolay IVANOV, Dimitranka KAMENOVA, Anastasiya MLADENOVA och Emil NAIDENOV har löpt ut.

(4)

En plats som suppleant har blivit ledig till följd av att Malina Edreva AUDOIN har utnämnts till ledamot i Regionkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020,

a)

som ledamöter

Malina Edreva AUDOIN, Councillor, Sofia Municipal Council,

Rumen Iliev GUNINSKI, Mayor of Pravets Municipality,

Diana Dimitrova OVCHAROVA, Mayor of Ivaylovgrad Municipality,

Stefan Nikolov RADEV, Mayor of Sliven Municipality,

Nikolay Jordanov ZAYCHEV, Mayor of Peshtera Municipality

och

b)

som suppleanter

Lyubka Veselinova ALEKSANDROVA, Mayor of Levski Municipality,

Georgi Aleksandrov CHAKAROV, Mayor of Polski Trambesh Municipality,

Dobromir Stoykov DOBREV, Mayor of Gorna Oryahovitsa Municipality,

Emil Stanev KABAIVANOV, Mayor of Karlovo Municipality,

Korneliya Dobreva MARINOVA, Mayor of Lovech Municipality,

Georg Leonidov SPARTANSKI, Mayor of Pleven Municipality.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 2016.

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/994 av den 23 juni 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 70).


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/39


RÅDETS BESLUT (EU, Euratom) 2016/981

av den 16 juni 2016

om utnämning av en ledamot av revisionsrätten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 286.2,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av Republiken Litauens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Mandattiden för Rasa BUDBERGYTĖ löpte ut den 6 maj 2016.

(2)

En ny ledamot bör därför utses.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rimantas ŠADŽIUS utses härmed till ledamot av revisionsrätten för perioden 16 juni 2016–15 juni 2022.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 16 juni 2016.

På rådets vägnar

L.F. ASSCHER

Ordförande


(1)  Yttrande av den 7 juni 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).


18.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/40


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/982

av den 17 juni 2016

om ändring av beslut 2014/386/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 juni 2014 antog rådet beslut 2014/386/Gusp (1).

(2)

Rådet erkänner inte utan fortsätter att fördöma Ryska federationens olagliga annektering av Krim och Sevastopol och kommer att stå fast vid att fullt ut genomföra sin politik om icke-erkännande.

(3)

På grundval av en översyn av beslut 2014/386/Gusp bör de restriktiva åtgärderna förlängas till och med den 23 juni 2017.

(4)

Beslut 2014/386/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5 andra stycket i beslut 2014/386/Gusp ska ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 23 juni 2017.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 juni 2016.

På rådets vägnar

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/386/Gusp av den 23 juni 2014 om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol (EUT L 183, 24.6.2014, s. 70).