ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 141

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
28 maj 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/837 av den 21 april 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021

3

 

 

Avtal mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021

11

 

 

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island

18

 

 

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge

22

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/838 av den 23 maj 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

26

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/839 av den 23 maj 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

28

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/840 av den 27 maj 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

30

 

*

Rådets förordning (EU) 2016/841 av den 27 maj 2016 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/842 av den 27 maj 2016 om ändring av förordning (EG) nr 167/2008 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet och handelsnamnet för ett koccidiostat ( 1 )

47

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/843 av den 27 maj 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

49

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2016/844 av den 27 maj 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ( 1 )

51

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/845 av den 23 maj 2016 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, vad gäller antagandet av gemensamma kommitténs arbetsordning samt inrättandet av specialiserade arbetsgrupper och antagandet av deras mandat

66

 

*

Beslut (EU, Euratom) 2016/846 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 24 maj 2016 om utnämning av domare i tribunalen

76

 

*

Beslut (EU, Euratom) 2016/847 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 24 maj 2016 om utnämning av en domare i tribunalen

77

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2016/848 av den 25 maj 2016 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Danmark

78

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/849 av den 27 maj 2016 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp

79

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2016 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

125

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/851 av den 26 maj 2016 om ändring av bilagan till beslut 2009/719/EG vad gäller tillåtelse för Kroatien att se över sitt årliga övervakningsprogram för BSE [delgivet med nr C(2016) 3097]  ( 1 )

131

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/837

av den 21 april 2016

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Det är fortfarande nödvändigt att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Därför bör det inrättas en ny mekanism för de finansiella bidragen från Eftastaternas i EES och en ny norsk finansiell mekanism.

(2)

Den 7 oktober 2013 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om ett avtal om de framtida finansiella bidragen från Eftastaterna i EES till den ekonomiska och sociala sammanhållningen i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kommissionen har, på unionens vägnar, förhandlat fram ett avtal mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021. Den kommer att få formen av ett protokoll, som kommer att numreras 38c, till EES-avtalet. Kommissionen har också, på unionens vägnar, förhandlat fram ett avtal mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021.

(3)

De särskilda bestämmelserna om import till unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Island och Norge, som anges i tilläggsprotokollen till dessa länders respektive frihandelsavtal med Europeiska ekonomiska gemenskapen, upphörde att gälla den 30 april 2014 och bör ses över i enlighet med artikel 1 i dessa protokoll. Kommissionen har därför förhandlat fram nya tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge och till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island.

(4)

Ersättandet av de befintliga finansiella mekanismerna med nya mekanismer, som gäller andra tidsperioder, andra finansiella belopp, och olika genomförandebestämmelser, samt förnyelse och utvidgning av medgivandena avseende viss fisk och vissa fiskeriprodukter, på det hela taget, utgör en viktig utveckling av associeringen med Eftastaterna i EES, vilket rättfärdigar användningen av artikel 217 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(5)

Vart och ett av dessa avtal och tilläggsprotokoll innehåller bestämmelser om att de ska tillämpas provisoriskt före dess ikraftträdande.

(6)

Avtalen och tilläggsprotokollen bör undertecknas och tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för deras ingående avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att nämnda avtal och tilläggsprotokoll ingås.

Texten till avtalen och tilläggsprotokollen åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalen och tilläggsprotokollen på unionens vägnar.

Artikel 3

Avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 och avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021 ska tillämpas provisoriskt, i enlighet med artikel 3 respektive artikel 11.3 i avtalen, från och med den första dagen i den första månaden efter deponeringen av den sista anmälan i detta syfte, i avvaktan på att förfarandena för nämnda avtals ingående avslutas.

Tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge ska tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den tredje månaden efter deponeringen av den sista anmälan i detta syfte, i enlighet med artikel 5.3 i nämnda protokoll.

Tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island ska tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den tredje månaden efter deponeringen av den sista anmälan i detta syfte, i enlighet med artikel 4.3 i nämnda protokoll.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 21 april 2016.

På rådets vägnar

G.A. VAN DER STEUR

Ordförande


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/3


AVTAL

mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021

EUROPEISKA UNIONEN,

ISLAND,

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN,

KONUNGARIKET NORGE,

SOM BEAKTAR ATT parterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet) har enats om behovet av att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i området för att främja att handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna dem emellan stärks fortlöpande och på ett väl avvägt sätt,

SOM BEAKTAR ATT Eftastaterna för att bidra till detta mål har inrättat en finansiell mekanism inom ramen för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

SOM BEAKTAR ATT bestämmelser om den finansiella mekanismen för EES för perioden 2004-2009 fastställs i protokoll 38a och i tillägget till protokoll 38a till EES-avtalet,

SOM BEAKTAR ATT bestämmelser om den finansiella mekanismen för EES för perioden 2009-2014 fastställs i protokoll 38b och i tillägget till protokoll 38b till EES-avtalet,

SOM BEAKTAR ATT behovet av att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kvarstår, varför en ny mekanism för de finansiella bidragen från Eftastaterna i EES bör inrättas för perioden 2014-2021,

HAR BESLUTAT ATT INGÅ FÖLJANDE AVTAL.

Artikel 1

Texten i artikel 117 i EES-avtalet ska ersättas med följande:

”Bestämmelser om de finansiella mekanismerna anges i protokoll 38, protokoll 38a, tillägget till protokoll 38a, protokoll 38b, tillägget till protokoll 38b och protokoll 38c.”

Artikel 2

Ett nytt protokoll 38c ska införas efter protokoll 38b till EES-avtalet. Texten till protokoll 38c återges i bilagan till det här avtalet.

Artikel 3

Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden. Ratificerings- eller godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Det träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den månad då det sista ratifikations- eller godkännandeinstrumentet deponerades.

I avvaktan på att de förfaranden som avses i punkterna 1 och 2 ska slutföras ska detta avtal tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den första månaden efter det att den sista anmälan i detta syfte deponerats.

Artikel 4

Detta avtal är upprättat i ett enda original på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska, isländska och norska språken, vilka alla texter är lika giltiga, och ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat, som ska överlämna en bestyrkt kopia till varje part i detta avtal.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image


BILAGA

PROTOKOLL 38 C

om den finansiella mekanismen för EES (2014–2021)

Artikel 1

1.   Island, Liechtenstein och Norge (nedan kallade Eftastaterna) ska bidra till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till att stärka sina förbindelser med mottagarstaterna genom finansiella bidrag inom de prioriterade områden som anges i artikel 3.

2.   Alla program och verksamheter som finansieras av den finansiella mekanismen för EES 2014-2021 ska grunda sig på de gemensamma värderingarna respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, däribland rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

Artikel 2

1.   Det finansiella bidrag som avses i artikel 1 ska sammanlagt uppgå till 1 548,1 miljoner EUR, vilka ska göras tillgängliga för åtaganden i årliga delbetalningar på 221,16 miljoner EUR under perioden 1 maj 2014-30 april 2021.

2.   Det sammanlagda beloppet ska bestå av landsspecifika anslag i enlighet med artikel 6 och en global fond för regionalt samarbete i enlighet med artikel 7.

Artikel 3

1.   De landsspecifika anslagen ska tillhandahållas för följande prioriterade sektorer:

a)

Innovation, forskning, utbildning och konkurrenskraft.

b)

Social delaktighet, ungdomsarbetslöshet och fattigdomsminskning.

c)

Miljö, energi, klimatförändring och koldioxidsnål ekonomi.

d)

Kultur, civilsamhället, god samhällsstyrning, grundläggande fri- och rättigheter.

e)

Rättsliga och inrikes frågor.

Programområdena inom de prioriterade sektorerna med en beskrivning av mål och stödområden anges i bilagan till detta protokoll.

2.

a)

De prioriterade sektorerna ska, i enlighet med förfarandet i artikel 10.3, väljas, inriktas och anpassas i enlighet med varje mottagarstats behov, med beaktande av mottagarstatens storlek och bidragsbeloppet.

b)

10 % av de totala landsspecifika anslagen ska avsättas för en fond för det civila samhället, som ska göras tillgänglig i enlighet med den fördelningsnyckel som anges i artikel 6.

Artikel 4

1.   För att åstadkomma en inriktning på prioriterade sektorer och säkerställa ett effektivt genomförande i enlighet med de övergripande mål som avses i artikel 1 och med beaktande av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla, bl.a. med fokus på sysselsättning, nationella prioriteringar, landsspecifika rekommendationer och de partnerskapsavtal inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik som ingåtts med Europeiska kommissionen, ska Eftastaterna med varje mottagarstat ingå ett samförståndsavtal i enlighet med artikel 10.3.

2.   Samråd med Europeiska kommissionen ska äga rum på strategisk nivå och ska hållas under förhandlingarna om de samförståndsavtal som avses i artikel 10.3 i syfte att främja komplementaritet och synergier med EU:s sammanhållningspolitik samt utforska möjligheterna att tillämpa finansiella instrument för att öka de finansiella bidragens effekt.

Artikel 5

1.   När det gäller de program inom ramen för de landsspecifika anslagen för vilka mottagarstaterna ska ha genomförandeansvar ska Eftas bidrag uppgå till högst 85 % av programkostnaderna, om inget annat beslutas av Eftastaterna.

2.   Tillämpliga regler om statligt stöd ska iakttas.

3.   Eftastaternas ansvar för projekten ska inskränkas till att tillhandahålla medel i enlighet med den överenskomna planen. Inget ansvar kommer att tas gentemot tredje part.

Artikel 6

De landsspecifika anslagen ska tillhandahållas följande mottagarstater: Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern, enligt följande fördelningsnyckel:

Mottagarstat

Medel (miljoner EUR)

Bulgarien

115,0

Kroatien

56,8

Cypern

6,4

Tjeckien

95,5

Estland

32,3

Grekland

116,7

Ungern

108,9

Lettland

50,2

Litauen

56,2

Malta

4,4

Polen

397,8

Portugal

102,7

Rumänien

275,2

Slovakien

54,9

Slovenien

19,9

Artikel 7

1.   Ett belopp på 55,25 miljoner EUR ska göras tillgängligt inom ramen för den globala fonden för regionalt samarbete. Den ska bidra till att uppnå de mål för den finansiella mekanismen för EES som fastställs i artikel 1.

2.   70 % av fondens medel ska göras tillgängliga för att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning för ungdomar med särskilt fokus på följande områden:

a)

Program för rörlighet i sysselsättnings- och utbildningssyfte för ungdomar, med särskilt fokus på dem som inte arbetar eller studerar.

b)

Program för varvad utbildning, lärlingsplatser, integration av ungdomar.

c)

Kunskapsdelning, utbyte av bästa praxis och ömsesidigt lärande mellan organisationer/institutioner som tillhandahåller ungdomssysselsättningstjänster.

Denna del av fonden ska göras tillgänglig för projekt som omfattar mottagarländer och andra EU-medlemsstater med en ungdomsarbetslöshet på över 25 % (Eurostat-referensåret 2013), och ska omfatta minst två länder, varav minst en mottagarstat. Eftastaterna får delta som partner.

3.   30 % av fondens medel ska göras tillgängliga för regionalt samarbete inom de prioriterade sektorer som anges i artikel 3, särskilt kunskapsutbyte, utbyte av bästa praxis och institutionsuppbyggnad.

Denna del av fonden ska göras tillgänglig för projekt som omfattar mottagarstater och angränsande tredjeländer. Projekten ska omfatta minst tre länder, varav minst två mottagarstater. Eftastaterna får delta som partner.

Artikel 8

Eftastaterna ska göra en halvtidsöversyn senast 2020 i syfte att omfördela eventuella tillgängliga medel, för vilka det inte gjorts något åtagande, inom anslagen till de berörda enskilda mottagarstaterna.

Artikel 9

1.   De finansiella bidrag som föreskrivs i detta protokoll ska nära samordnas med Norges bilaterala bidrag inom ramen för den norska finansiella mekanismen.

2.   Eftastaterna ska särskilt se till att ansökningsförfarandena och genomförandebestämmelserna i allt väsentligt är desamma för båda de finansiella mekanismer som avses i föregående punkt.

3.   Alla relevanta ändringar av Europeiska unionens sammanhållningspolitik ska beaktas på lämpligt sätt.

Artikel 10

För genomförandet av den finansiella mekanismen för EES ska följande gälla:

1.

I alla stadier av genomförandet ska den högsta graden av öppenhet, ansvarighet och kostnadseffektivitet tillämpas, liksom principerna om god samhällsstyrning, partnerskap och flernivåstyrning, hållbar utveckling samt jämställdhet mellan könen och icke-diskriminering.

Målen för den finansiella mekanismen för EES ska eftersträvas i nära samarbete mellan mottagarstaterna och Eftastaterna.

2.

a)

Eftastaterna ska sköta och ansvara för genomförandet, inbegripet förvaltning och kontroll, av den globala fond för regionalt samarbete som beskrivs i artikel 7.1.

b)

Eftastaterna ska sköta och ansvara för genomförandet, inbegripet förvaltning och kontroll, av den fond för det civila samhället som beskrivs i artikel 3.2 b, såvida inte annat avtalats i det samförståndsavtal som avses i artikel 10.3.

3.

Eftastaterna ska med varje mottagarstat ingå ett samförståndsavtal om respektive landsspecifikt anslag, med undantag för den fond som avses i punkt 2 a, där den fleråriga ramen för programplaneringen och förvaltnings- och kontrollstrukturerna ska fastställas.

a)

På grundval av samförståndsavtalen ska mottagarstaterna lämna in förslag till särskilda program till Eftastaterna som ska utvärdera och godkänna förslagen och ingå bidragsavtal med mottagarstaterna om varje program. På uttrycklig begäran från Eftastaterna eller den berörda mottagarstaten ska Europeiska kommissionen granska ett förslag till särskilt program innan det antas, för att garantera överensstämmelse med Europeiska unionens sammanhållningspolitik.

b)

Mottagarstaterna ska ansvara för genomförandet av de godkända programmen och ska sörja för lämpliga förvaltnings- och kontrollsystem för att säkerställa ett sunt genomförande och en sund förvaltning.

c)

Eftastaterna får genomföra kontroller enligt sina interna krav. Mottagarstaterna ska lämna allt bistånd, alla upplysningar och all dokumentation som behövs för detta.

d)

I händelse av oegentligheter får Eftastaterna avbryta finansieringen och kräva att medlen återbetalas.

e)

När så är lämpligt ska partnerskap ingås vid beredningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av de finansiella bidragen, så att ett brett deltagande säkerställs. Partner kan finnas t.ex. på lokal, regional och nationell nivå samt inom den privata sektorn, det civila samhället och bland arbetsmarknadsparterna i mottagarstaterna och Eftastaterna.

f)

Alla projekt som omfattas av den fleråriga programplaneringen i mottagarstaterna får genomföras i samarbete mellan bl.a. enheter baserade i mottagarstaterna och i Eftastaterna, i enlighet med gällande regler för offentlig upphandling.

4.

Eftastaternas förvaltningskostnader ska täckas av det sammanlagda belopp som avses i artikel 2.1 och ska anges i de genomförandebestämmelser som avses i punkt 5 i den här artikeln.

5.

Eftastaterna ska inrätta en kommitté för den övergripande förvaltningen av den finansiella mekanismen för EES. Ytterligare bestämmelser om genomförandet av den finansiella mekanismen för EES ska utfärdas av Eftastaterna efter samråd med mottagarstaterna vilka kan bistås av Europeiska kommissionen. Eftastaterna ska sträva efter att utfärda sådana bestämmelser innan samförståndsavtalen undertecknas.

6.

Eftastaterna ska rapportera om sina bidrag till målen för den finansiella mekanismen för EES och, när så är lämpligt, till de elva tematiska målen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020 (1).

Artikel 11

Utan att det påverkar de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet ska de avtalsslutande parterna i slutet av den period som fastställs i artikel 2, mot bakgrund av artikel 115 i avtalet, se över behovet av att avhjälpa de ekonomiska och sociala skillnaderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

BILAGA TILL PROTOKOLL 38 C

Innovation, forskning, utbildning och konkurrenskraft

1.

Affärsutveckling, innovation och små och medelstora företag

2.

Forskning

3.

Utbildning, stipendier, lärlingsplatser och ungt företagande

4.

Balans mellan arbete och fritid

Social delaktighet, ungdomsarbetslöshet och fattigdomsminskning

5.

Utmaningar för den europeiska folkhälsan

6.

Romers integrering och egenmakt

7.

Utsatta barn och ungdomar

8.

Ungdomars deltagande på arbetsmarknaden

9.

Lokal utveckling och fattigdomsminskning

Miljö, energi, klimatförändring och koldioxidsnål ekonomi

10.

Miljö och ekosystem

11.

Förnybar energi, energieffektivitet, energitrygghet

12.

Begränsning av och anpassning till klimatförändringarna

Kultur, civilsamhället, god samhällsstyrning, grundläggande fri- och rättigheter

13.

Kulturellt företagande, kulturarv och kulturellt samarbete

14.

Det civila samhället

15.

God samhällsstyrning, ansvarstagande institutioner och öppenhet

16.

Mänskliga rättigheter – nationellt genomförande

Rättsliga och inrikes frågor

17.

Asyl och migration

18.

Kriminalvård och frihetsberövande före rättegång

19.

Internationellt polissamarbete och brottsbekämpning

20.

Effektivitet och ändamålsenlighet i rättsväsendet, stärkande av rättsstaten

21.

Familjevåld och könsrelaterat våld

22.

Katastrofförebyggande och katastrofberedskap


(1)  1) Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, 2) öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik, 3) öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket samt inom fiske och vattenbruket, 4) stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer, 5) främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar, 6) bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande, 7) främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, 8) främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet, 9) främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering, 10) investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter och livslångt lärande, 11) förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter och bidra till effektiv offentlig förvaltning.


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/11


AVTAL

mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021

Artikel 1

1.   Konungariket Norge åtar sig att bidra till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till att stärka sina förbindelser med mottagarstaterna genom en separat norsk finansiell mekanism förde prioriterade sektorer som anges i artikel 3.

2.   Alla program och verksamheter som finansieras av den norska finansiella mekanismen för perioden 2014–2021 ska grunda sig på de gemensamma värderingarna respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, däribland rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

Artikel 2

1.   Det finansiella bidrag som avses i artikel 1 ska sammanlagt uppgå till 1 253,7 miljoner EUR, vilka ska göras tillgängliga för åtaganden i årliga delbetalningar på 179,1 miljoner EUR under perioden 1 maj 2014–30 april 2021.

2.   Det sammanlagda beloppet ska bestå av landsspecifika anslag i enlighet med artikel 6 och en global fond för regionalt samarbete i enlighet med artikel 7.

Artikel 3

1.   De landsspecifika anslagen ska tillhandahållas för följande prioriterade sektorer:

a)

Innovation, forskning, utbildning och konkurrenskraft.

b)

Social delaktighet, ungdomsarbetslöshet och fattigdomsminskning.

c)

Miljö, energi, klimatförändring och koldioxidsnål ekonomi.

d)

Kultur, civilsamhället, god samhällsstyrning, grundläggande fri- och rättigheter.

e)

Rättsliga och inrikes frågor.

Programområdena inom de prioriterade sektorerna med en beskrivning av mål och stödområden anges i bilagan till detta avtal.

2.

a)

De prioriterade sektorerna ska, i enlighet med förfarandet i artikel 10.3, väljas, inriktas och anpassas i enlighet med varje mottagarstats behov, med beaktande av mottagarstatens storlek och bidragsbeloppet.

b)

1 % av de totala landsspecifika anslagen ska avsättas för en fond för främjande av anständigt arbete och trepartsdialog, som ska göras tillgänglig i enlighet med den fördelningsnyckel som anges i artikel 6.

c)

Samarbete med det civila samhället, gränsöverskridande samarbete och samarbete med angränsande tredjeländer ska uppmuntras.

Artikel 4

1.   För att åstadkomma en inriktning på prioriterade sektorer och säkerställa ett effektivt genomförande i enlighet med de övergripande mål som anges i artikel 1 och med beaktande av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla, bl.a. med fokus på sysselsättning, nationella prioriteringar, landsspecifika rekommendationer och de partnerskapsavtal inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik som ingåtts med Europeiska kommissionen, ska Konungariket Norge med varje mottagarstat ingå ett samförståndsavtal i enlighet med artikel 10.3.

2.   Samråd med Europeiska kommissionen ska äga rum på strategisk nivå och ska hållas under förhandlingarna om de samförståndsavtal som avses i artikel 10.3 i syfte att främja komplementaritet och synergier med EU:s sammanhållningspolitik samt utforska möjligheterna att tillämpa finansiella instrument för att öka de finansiella bidragens effekt.

Artikel 5

1.   När det gäller de program inom ramen för de landsspecifika anslagen för vilka mottagarstaterna ska ha genomförandeansvar ska Konungariket Norges bidrag uppgå till högst 85 % av programkostnaderna, om inget annat beslutas av Konungariket Norge.

2.   Tillämpliga regler om statligt stöd ska iakttas.

3.   Konungariket Norges ansvar för projekten ska inskränkas till att tillhandahålla medel i enlighet med den överenskomna planen. Inget ansvar kommer att tas gentemot tredje part.

Artikel 6

De landsspecifika anslagen ska tillhandahållas följande mottagarstater: Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien och Slovenien, Tjeckien, Ungern, enligt följande fördelningsnyckel:

Mottagarstat

Medel (miljoner EUR)

Bulgarien

95,1

Kroatien

46,6

Cypern

5,1

Tjeckien

89,0

Estland

35,7

Ungern

105,7

Lettland

51,9

Litauen

61,4

Malta

3,6

Polen

411,5

Rumänien

227,3

Slovakien

58,2

Slovenien

17,8

Artikel 7

1.   Ett belopp på 44,75 miljoner EUR ska göras tillgängligt inom ramen för den globala fonden för regionalt samarbete. Den ska bidra till att uppnå de mål för den norska finansiella mekanismen som fastställs i artikel 1.

2.   60 % av fondens medel ska göras tillgängliga för att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning för ungdomar med särskilt fokus på följande områden:

a)

Program för rörlighet i sysselsättnings- och utbildningssyfte för ungdomar, med särskilt fokus på dem som inte arbetar eller studerar.

b)

Program för varvad utbildning, lärlingsplatser, integration av ungdomar.

c)

Kunskapsdelning, utbyte av bästa praxis och ömsesidigt lärande mellan organisationer/institutioner som tillhandahåller ungdomssysselsättningstjänster.

Denna del av fonden ska göras tillgänglig för projekt som omfattar mottagarländer och andra EU-medlemsstater med en ungdomsarbetslöshet på över 25 % (Eurostat referensåret 2013), och ska omfatta minst två länder, varav minst en mottagarstat. Norska enheter får delta som partner.

3.   40 % av fondens medel ska göras tillgängliga för regionalt samarbete inom de prioriterade sektorer som anges i artikel 3, särskilt kunskapsutbyte, utbyte av bästa praxis och institutionsuppbyggnad.

Denna del av fonden ska göras tillgänglig för projekt som omfattar mottagarstater och angränsande tredjeländer. Projekten ska omfatta minst tre länder, varav minst två mottagarstater. Norska enheter får delta som partner.

Artikel 8

Konungariket Norge ska göra en halvtidsöversyn senast 2020 i syfte att omfördela eventuella tillgängliga medel, för vilka det inte gjorts något åtagande, inom anslagen till de berörda enskilda mottagarstaterna.

Artikel 9

1.   Det finansiella bidrag som avses i artikel 1 ska nära samordnas med Eftastaternas bidrag inom ramen för den finansiella mekanismen för EES.

2.   Konungariket Norge ska särskilt se till att ansökningsförfarandena och genomförandebestämmelserna i allt väsentligt är desamma för båda de finansiella mekanismer som avses i föregående punkt.

3.   Alla relevanta ändringar av Europeiska unionens sammanhållningspolitik ska beaktas på lämpligt sätt.

Artikel 10

För genomförandet av den norska finansiella mekanismen ska följande gälla:

1.

I alla stadier av genomförandet ska den högsta graden av öppenhet, ansvarighet och kostnadseffektivitet tillämpas, liksom principerna om god samhällsstyrning, partnerskap och flernivåstyrning, hållbar utveckling samt jämställdhet mellan könen och icke-diskriminering.

Målen för den norska finansiella mekanismen ska eftersträvas i nära samarbete mellan mottagarstaterna och Konungariket Norge.

2.

Konungariket Norge ska sköta och ansvara för genomförandet, inbegripet förvaltning och kontroll, av följande fonder:

a)

Den globala fond för regionalt samarbete som beskrivs i artikel 7.1.

b)

Den fond för främjande av anständigt arbete och trepartsdialog som beskrivs i artikel 3.2 b.

3.

Konungariket Norge ska med varje mottagarstat ingå ett samförståndsavtal om respektive landsspecifikt anslag, med undantag för de fonder som avses i punkt 2, där den fleråriga ramen för programplaneringen och förvaltnings- och kontrollstrukturerna ska fastställas.

a)

På grundval av samförståndsavtalen ska mottagarstaterna lämna in förslag till särskilda program till Konungariket Norge som ska utvärdera och godkänna förslagen och ingå bidragsavtal med mottagarstaterna om varje program. På uttrycklig begäran från Konungariket Norge eller den berörda mottagarstaten ska Europeiska kommissionen granska ett förslag till särskilt program innan det antas, för att garantera överensstämmelse med Europeiska unionens sammanhållningspolitik.

b)

Mottagarstaterna ska ansvara för genomförandet av de godkända programmen och ska sörja för lämpliga förvaltnings- och kontrollsystem för att säkerställa ett sunt genomförande och en sund förvaltning.

c)

Konungariket Norge får genomföra kontroller enligt sina interna krav. Mottagarstaterna ska lämna allt bistånd, alla upplysningar och all dokumentation som behövs för detta.

d)

I händelse av oegentligheter får Konungariket Norge avbryta finansieringen och kräva att medlen återbetalas.

e)

När så är lämpligt ska partnerskap ingås vid beredningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av de finansiella bidragen, så att ett brett deltagande säkerställs. Partner kan finnas t.ex. på lokal, regional och nationell nivå samt inom den privata sektorn, det civila samhället och bland arbetsmarknadsparterna i mottagarstaterna och Konungariket Norge.

f)

Alla projekt som omfattas av den fleråriga programplaneringen i mottagarstaterna får genomföras i samarbete mellan bl.a. enheter baserade i mottagarstaterna och i Konungariket Norge, i enlighet med gällande regler för offentlig upphandling.

4.

Konungariket Norges förvaltningskostnader ska täckas av det sammanlagda belopp som avses i artikel 2.1 och ska anges i de genomförandebestämmelser som avses i punkt 5 i den här artikeln.

5.

Konungariket Norge, eller en enhet som utnämns av Konungariket Norge, ska ansvara för den övergripande förvaltningen av den norska finansiella mekanismen. Ytterligare bestämmelser om genomförandet av den norska finansiella mekanismen kommer att utfärdas av Konungariket Norge efter samråd med mottagarstaterna vilka kan bistås av Europeiska kommissionen. Konungariket Norge ska sträva efter att utfärda sådana bestämmelser innan samförståndsavtalen undertecknas.

6.

Konungariket Norge ska rapportera om sitt bidrag till målen för den norska finansiella mekanismen och, när så är lämpligt, till de elva tematiska målen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020 (1).

Artikel 11

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden. Ratificerings- eller godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

2.   Det träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den månad då det sista ratifikations- eller godkännandeinstrumentet deponerades.

3.   I avvaktan på att de förfaranden som avses i punkterna 1 och 2 ska slutföras ska detta avtal tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den första månaden efter det att den sista anmälan i detta syfte deponerats.

Artikel 12

Detta avtal är upprättat i ett enda original på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och norska språken, vilka alla texter är lika giltiga, och ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat, som ska överlämna en bestyrkt kopia till varje part i detta avtal.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  1) Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, 2) öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik, 3) öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket samt inom fiske och vattenbruket, 4) stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer, 5) främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar, 6) bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande, 7) främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, 8) främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet, 9) främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering, 10) investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter och livslångt lärande, 11) förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter och bidra till effektiv offentlig förvaltning.


BILAGA

TILL AVTALET MELLAN KONUNGARIKET NORGE OCH EUROPEISKA UNIONEN OM EN NORSK FINANSIELL MEKANISM FÖR PERIODEN 2014–2021

Innovation, forskning, utbildning och konkurrenskraft

1.

Affärsutveckling, innovation och små och medelstora företag

2.

Forskning

3.

Utbildning, stipendier, lärlingsplatser och ungt företagande

4.

Balans mellan arbete och fritid

5.

Social dialog – Anständigt arbete

Social delaktighet, ungdomsarbetslöshet och fattigdomsminskning

6.

Utmaningar för den europeiska folkhälsan

7.

Romers integrering och egenmakt

8.

Utsatta barn och ungdomar

9.

Ungdomars deltagande på arbetsmarknaden

10.

Lokal utveckling och fattigdomsminskning

Miljö, energi, klimatförändring och koldioxidsnål ekonomi

11.

Miljö och ekosystem

12.

Förnybar energi, energieffektivitet, energitrygghet

13.

Begränsning av och anpassning till klimatförändringarna

Kultur, civilsamhället, god samhällsstyrning, grundläggande fri- och rättigheter

14.

Kulturellt företagande, kulturarv och kulturellt samarbete

15.

Det civila samhället

16.

God samhällsstyrning, ansvarstagande institutioner och öppenhet

17.

Mänskliga rättigheter – nationellt genomförande

Rättsliga och inrikes frågor

18.

Asyl och migration

19.

Kriminalvård och frihetsberövande före rättegång

20.

Internationellt polissamarbete och brottsbekämpning

21.

Effektivitet och ändamålsenlighet i rättsväsendet, stärkande av rättsstaten

22.

Familjevåld och könsrelaterat våld

23.

Katastrofförebyggande och katastrofberedskap


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/18


TILLÄGGSPROTOKOLL

till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island

EUROPEISKA UNIONEN

och

ISLAND

SOM BEAKTAR det avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island som undertecknades den 22 juli 1972 och den gällande ordningen för handeln med fisk och fiskeriprodukter mellan Island och gemenskapen,

SOM BEAKTAR tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009–2014, särskilt artikel 1,

SOM BEAKTAR tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island till följd av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, särskilt artikel 2,

HAR BESLUTAT ATT INGÅ DETTA PROTOKOLL.

Artikel 1

1.   De särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Island anges i detta protokoll och i dess bilaga. De årliga tullfria kvoterna anges i bilagan till detta protokoll. Dessa tullkvoter ska gälla från och med den dag då den provisoriska tillämpningen av detta protokoll träder i kraft, i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 4.3, fram till och med den 30 april 2021.

2.   Vid utgången av denna period kommer de avtalsslutande parterna att bedöma behovet av att upprätthålla de särskilda bestämmelser som avses i punkt 1 och vid behov se över kvoterna, samtidigt som hänsyn tas till alla relevanta intressen.

Artikel 2

1.   Tullkvoterna ska öppnas den dag då den provisoriska tillämpningen av detta protokoll träder i kraft, i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 4.3.

2.   Tullkvotvolymerna anges i bilagan till detta protokoll. Den första tullkvoten ska vara tillgänglig från och med den dag då detta protokoll börjar tillämpas provisoriskt till och med den 30 april 2017. Från och med den 1 maj 2017 ska de tullkvoter som införs tilldelas årsvis från och med den 1 maj till och med den 30 april fram till slutet av den period som avses i artikel 1 i detta protokoll.

3.   Kvotvolymerna för perioden från och med den 1 maj 2014 till den dag då detta protokoll börjar tillämpas provisoriskt ska tilldelas proportionellt och göras tillgängliga för resten av den period som avses i artikel 1 i detta protokoll.

Artikel 3

De ursprungsregler som gäller för de tullkvoter som anges i bilagan till detta protokoll ska vara de som anges i protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island, undertecknat den 22 juli 1972.

Artikel 4

1.   Detta protokoll ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras egna förfaranden. Ratificerings- eller godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

2.   Det träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den månad då det sista ratifikations- eller godkännandeinstrumentet deponerades.

3.   I avvaktan på att de förfaranden som avses i punkterna 1 och 2 avslutas ska detta protokoll tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den tredje månaden efter det att den sista anmälan i detta syfte deponerats.

Artikel 5

Detta protokoll är upprättat i ett enda original på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och isländska språken, vilka alla texter är lika giltiga, och ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat, som ska överlämna en bestyrkt kopia till varje part i detta avtal.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image


BILAGA

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SOM AVSES I ARTIKEL 1 I PROTOKOLLET

Europeiska unionen ska utöver de befintliga permanenta tullfria kvoterna öppna följande årliga tullfria kvoter för produkter med ursprung i Island:

KN-nummer

Varuslag

Årlig (1.5–30.4) kvotvolym i nettovikt, om inte annat anges (*)

0303 51 00

Sill och strömming av arterna Clupea harengus och Clupea pallasii, fryst, med undantag av lever, rom och mjölke (1)

950 ton

0306 15 90

Frysta havskräftor (Nephrops norvegicus)

1 000 ton

0304 49 50

Filéer av kungsfisk (Sebastes spp.), färska eller kylda

2 000 ton

1604 20 90

Andra beredningar av fisk

2 500 ton


(1)  Tullkvoten ska inte gälla för varor som deklareras för övergång till fri omsättning under perioden 15 februari–15 juni.

(*)  Kvantiteter ska läggas till i enlighet med artikel 2.3 i tilläggsprotokollet.


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/22


TILLÄGGSPROTOKOLL

till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge

EUROPEISKA UNIONEN

och

KONUNGARIKET NORGE

SOM BEAKTAR avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge, undertecknat den 14 maj 1973, nedan kallat avtalet, och den gällande ordningen för handel med fisk och fiskeriprodukter mellan Norge och gemenskapen,

SOM BEAKTAR tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge om särskilda bestämmelser för perioden 2009–2014 för import till unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter, särskilt artikel 1,

SOM BEAKTAR tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge till följd av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, särskilt artiklarna 2 och 3,

HAR BESLUTAT ATT INGÅ DETTA PROTOKOLL.

Artikel 1

1.   De särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Norge anges i detta protokoll och i dess bilaga.

2.   De årliga tullfria tullkvoterna anges i bilagan till detta protokoll. De ska vara tillämpliga under perioden 1 maj 2014–30 april 2021. Storleken på kvoterna ska ses över före utgången av perioden, varvid hänsyn ska tas till alla relevanta intressen.

Artikel 2

1.   Tullkvoterna ska öppnas den dag då den provisoriska tillämpningen av detta protokoll träder i kraft, i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 5.3.

2.   Den första tullkvoten ska vara tillgänglig från och med den dag då detta protokoll börjar tillämpas provisoriskt till och med den 30 april 2017. Från och med den 1 maj 2017 ska de tullkvoter som införs tilldelas årsvis från och med den 1 maj till och med den 30 april fram till slutet av den period som avses i artikel 1 i detta protokoll.

3.   Tullkvotvolymerna för perioden från och med den 1 maj 2014 till den dag då detta protokoll börjar tillämpas provisoriskt ska tilldelas proportionellt och göras tillgängliga för resten av den period som avses i artikel 1 i detta protokoll.

Artikel 3

Norge ska vidta nödvändiga åtgärder för att sörja för en fortsättning av den ordning som medger fri transitering av fisk och fiskeriprodukter som landas i Norge av fartyg som för en EU-medlemsstats flagg.

Med hänsyn till den period från och med den 1 maj 2014 fram till den provisoriska tillämpningen av detta protokoll under vilken transiteringsordningen inte var införd, ska ordningen tillämpas under sju år från och med den dag då den provisoriska tillämpningen av detta protokoll träder i kraft.

Artikel 4

De ursprungsregler som gäller för de tullkvoter som anges i bilagan till detta protokoll ska vara de som anges i protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge, undertecknat den 14 maj 1973.

Artikel 5

1.   Detta protokoll ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras egna förfaranden. Ratificerings- eller godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

2.   Det träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den månad då det sista ratifikations- eller godkännandeinstrumentet deponerades.

3.   I avvaktan på att de förfaranden som avses i punkterna 1 och 2 avslutas ska detta protokoll tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den tredje månaden efter det att den sista anmälan i detta syfte deponerats.

Artikel 6

Detta protokoll är upprättat i ett enda original på bulgariska, kroatiska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och norska språken, vilka alla texter är lika giltiga, och ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat, som ska överlämna en bestyrkt kopia till varje part i detta avtal.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


BILAGA

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SOM AVSES I ARTIKEL 1 I PROTOKOLLET

Europeiska unionen ska utöver de befintliga permanenta tullfria kvoterna öppna följande årliga tullfria kvoter för produkter med ursprung i Norge:

KN-nummer

Varuslag

Årlig (1.5–30.4) kvotvolym i nettovikt, om inte annat anges (*)

0303 19 00

Annan laxfisk, fryst

2 000 ton

0303 51 00

Sill och strömming av arterna Clupea harengus och Clupea pallasii, fryst, med undantag av lever, rom och mjölke (1)

26 500 ton

0303 54 10

Makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus, fryst, hel, med undantag av lever, rom och mjölke (1)

25 000 ton

ex 0304 89 49

ex 0304 99 99

Makrill, frysta filéer och frysta lappar

11 300 ton

0303 55 30

Chilensk taggmakrill (Trachurus murphyi), fryst

2 200 ton

ex 0303 55 90

Annan fisk, fryst, annan än taggmakrill (Caranx trachurus)

0303 56 00

Cobia (Rachycentron canadum)

0303 69 90

Annan fisk, fryst

0303 82 00

Rockor (Rajidae)

0303 89 55

Guldsparid (guldbraxen) (Sparus aurata)

0303 89 90

Annan fisk, fryst

Alla produkter med undantag av lever, rom och mjölke

0304 86 00

Frysta filéer av sill och strömming av arterna Clupea harengus och Clupea pallasii

55 600 ton

ex 0304 99 23

Frysta lappar av sill och strömming av arterna Clupea harengus och Clupea pallasii (fjärilskotletter) (1)

ex 0304 49 90

Färska filéer av sill och strömming av arterna Clupea harengus och Clupea pallasii

9 000 ton

ex 0304 59 50

Färska lappar av sill och strömming av arterna Clupea harengus och Clupea pallasii (fjärilskotletter)

ex 1605 21 10

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

Räkor, frysta och skalade, beredda eller konserverade

7 000 ton

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Sill och strömming, krydd- och/eller ättiksbehandlad, i lake

11 400 ton avrunnen nettovikt

0305 10 00

Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

1 000 ton


(1)  Tullkvoten ska inte gälla för varor som deklareras för övergång till fri omsättning under perioden 15 februari–15 juni.

(*)  Kvantiteter ska läggas till i enlighet med artikel 2.3 i tilläggsprotokollet.


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/26


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/838

av den 23 maj 2016

om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.6 a och artikel 218.8 andra stycket, samt artikel 218.7,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 10 maj 2010 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Georgien om ingående av ett nytt avtal mellan unionen och Georgien som ska ersätta avtalet om partnerskap och samarbete (2).

(2)

Dessa förhandlingar har slutförts och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (nedan kallat avtalet) paraferades den 29 november 2013.

(3)

I enlighet med rådets beslut 2014/494/EU (3), undertecknades avtalet den 27 juni 2014, med förbehåll för att det senare ingås.

(4)

Enligt artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör rådet bemyndiga kommissionen att godkänna ändringar av avtalet som ska antas av associeringskommittén i konstellationen för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i avtalet, efter förslag från underkommittén för geografiska beteckningar i enlighet med artikel 179 i avtalet.

(5)

Relevanta förfaranden bör fastställas för skyddet av de geografiska beteckningar som skyddas enligt avtalet.

(6)

Avtalet bör inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas vid unionens eller medlemsstaternas domstolar och tribunaler.

(7)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (nedan kallat avtalet), godkänns härmed på unionens vägnar (4).

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 431.1 i avtalet (5).

Artikel 3

Vid tillämpningen av artikel 179 i avtalet ska ändringar av avtalet som sker genom beslut av underkommittén för geografiska beteckningar godkännas av kommissionen på unionens vägnar. Om berörda parter inte kan nå en överenskommelse efter invändningar som har samband med en geografisk beteckning ska kommissionen anta en ståndpunkt på grundval av det förfarande som anges i artikel 57.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (6).

Artikel 4

1.   En beteckning som skyddas enligt underavsnitt 3 ”Geografiska beteckningar” i avdelning IV kapitel 9 i avtalet får användas av alla aktörer som saluför jordbruksprodukter, livsmedel, viner, aromatiserade viner eller sprit som överensstämmer med motsvarande produktspecifikation.

2.   I enlighet med artikel 175 i avtalet ska medlemsstaterna och unionens institutioner säkerställa det skydd som föreskrivs i artiklarna 170–174 i avtalet, också på begäran av en berörd part.

Artikel 5

Avtalet ska inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas vid unionens eller medlemsstaternas domstolar och tribunaler.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2016.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Godkänt den 18 december 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (EGT L 205, 4.8.1999, s. 3).

(3)  Rådets beslut 2014/494/EU av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (EUT L 261, 30.8.2014, s. 1).

(4)  Avtalet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 261, 30.8.2014, s. 4) tillsammans med beslutet om undertecknande.

(5)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/28


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/839

av den 23 maj 2016

om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.6 a och artikel 218.8 andra stycket, samt artikel 218.7,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 15 juni 2009 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Republiken Moldavien om ingående av ett nytt avtal mellan unionen och Republiken Moldavien som ska ersätta avtalet om partnerskap och samarbete (2).

(2)

Dessa förhandlingar har slutförts och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (nedan kallat avtalet) paraferades den 29 november 2013.

(3)

I enlighet med rådets beslut 2014/492/EU (3) undertecknades avtalet den 27 juni 2014, med förbehåll för att det senare ingås.

(4)

Enligt artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör rådet bemyndiga kommissionen att godkänna ändringar av avtalet som ska antas av associeringskommittén i konstellationen för handelsfrågor enligt artikel 438.4 i avtalet, efter förslag från underkommittén för geografiska beteckningar enligt artikel 306 i avtalet.

(5)

Relevanta förfaranden bör fastställas för skyddet av de geografiska beteckningar som skyddas enligt avtalet.

(6)

Avtalet bör inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas vid unionens eller medlemsstaternas domstolar och tribunaler.

(7)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (nedan kallat avtalet), godkänns härmed på unionens vägnar (4).

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 464.1 i avtalet (5).

Artikel 3

Vid tillämpningen av artikel 306 i avtalet ska ändringar av avtalet som sker genom beslut av underkommittén för geografiska beteckningar godkännas av kommissionen på unionens vägnar. Om berörda parter inte kan nå överenskommelse efter invändningar som har samband med en geografisk beteckning ska kommissionen anta en ståndpunkt på grundval av det förfarande som anges i artikel 57.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (6).

Artikel 4

1.   En beteckning som skyddas enligt underavsnitt 3 Geografiska beteckningar i avdelning V kapitel 9 i avtalet får användas av alla aktörer som saluför jordbruksprodukter, livsmedel, viner, aromatiserade viner eller sprit som överensstämmer med motsvarande produktspecifikation.

2.   I enlighet med artikel 301 i avtalet ska medlemsstaterna och unionens institutioner säkerställa det skydd som föreskrivs i artiklarna 297–300 i avtalet, också på begäran av en berörd part.

Artikel 5

Avtalet ska inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas vid unionens eller medlemsstaternas domstolar och tribunaler.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2016.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Godkänt den 13 november 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Moldavien (EGT L 181, 24.6.1998, s. 3).

(3)  Rådets beslut 2014/492/EU av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (EUT L 260, 30.8.2014, s. 1).

(4)  Avtalet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 260, 30.8.2014, s. 3) tillsammans med beslutet om undertecknande.

(5)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).


FÖRORDNINGAR

28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/30


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/840

av den 27 maj 2016

om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012.

(2)

Två personer bör avföras från förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.

(3)

Uppgifterna rörande vissa personer som är uppförda på förteckningen i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör uppdateras.

(4)

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2016.

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.


BILAGA

I.

Uppgifterna avseende följande personer ska strykas från förteckningen i avsnitt A i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012:

 

Nr 15. Mohamed Farahat (även skrivet Muhammad Farahat).

 

Nr 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (även skrivet Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image).

II.

Uppgifterna avseende de personer som förtecknas nedan, enligt avsnitt A i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012, ska ersättas med följande uppgifter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Född den 10 juli 1969

Födelseort: Damaskus

Pass nr 454224

Ledande affärsman verksam i Syrien med intressen inom telekommunikation, finansiella tjänster, transport- och fastighetssektorerna. Han har ekonomiskt intresse av och/eller innehar högre och ledande befattningar inom Syriatel – Syriens ledande mobiloperatör, investeringsfonderna Al Mashreq, Bena Properties och Cham Holding.

Han tillhandahåller finansiering och stöd till den syriska regimen genom sina affärsintressen.

Han är en inflytelserik medlem av familjen Makhlouf och har nära anknytning till familjen al-Assad; kusin till president Bashar al-Assad.

9.5.2011

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Född den 20 maj 1966

Pass nr 002954347

Ledande affärsman verksam i Syrien med intressen inom ingenjörs- och byggnadsbranschen, media, hotell- och restaurangbranschen samt hälsosektorn. Han har ekonomiska intressen i och/eller innehar högre och verkställande befattningar inom ett antal företag i Syrien, särskilt Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project och Syria Metal industries.

Han spelar en viktig roll för näringslivet i Syrien som generalsekreterare i Damaskus handelskammare (utsedd av den dåvarande ministern för ekonomi, Khodr Orfali i december 2014), ordförande i de bilaterala affärsråden Kina–Syrien (sedan mars 2014) och ordförande för det syriska metall- och stålrådet (sedan december 2015).

Han har nära affärsförbindelser med centrala syriska regimföreträdare, t.ex. Mahir al-Assad.

Mohammed Hamcho gagnas av och stöder den syriska regimen genom sina affärsintressen och har samröre med personer som gagnas av och stöder regimen.

27.1.2015

22.

Ihab (

Image

) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Född den 21 januari 1973

Födelseort: Damaskus

Pass nr N002848852

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien. Ihab Makhlouf är vice ordförande och aktieägare i Syriatel, som är den största mobiloperatören i Syrien. Han har också affärsintressen i flera andra syriska företag och enheter, inklusive Ramak Construction Co och Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Som vice ordförande i Syriatel, som genom sitt licensavtal överför en betydande del av sina vinster till den syriska regeringen, stöder Ihab Makhlouf också direkt den syriska regimen.

Han är en inflytelserik medlem av familjen Makhlouf och har nära anknytning till familjen al-Assad; kusin till president Bashar al-Assad.

23.5.2011

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom telekommunikation, olje- och plastindustrin och med nära affärsförbindelser med Mahir al-Assad.

Han gagnas av och stöder den syriska regimen genom sin affärsverksamhet.

Medhjälpare till Mahir al-Assad, bland annat genom sin affärsverksamhet.

27.1.2015

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (alias Ri'af Al-Quwatli, alias Raeef Al-Kouatly)

Född den 3 februari 1967

Födelseort: Damaskus

Affärspartner till Maher Al-Assad och ansvarig för förvaltningen av vissa av hans affärsintressen, tillhandahåller finansiellt stöd till regimen.

23.6.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (alias Abu Rami)

Född den 19 oktober 1932

födelseort: Latakia, Syrien

Inflytelserik medlem av familjen Makhlouf, affärspartner och far till Rami, Ihab och Iyad Makhlouf. Har nära samröre med familjen al-Assad och är morbror till Bashar och Mahir al-Assad. Även kallad Abu Rami.

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom flera sektorer av Syriens näringsliv, samt intressen och/eller betydande inflytande i General Organisation of Tobacco samt inom olje-, gas-, vapen- och banksektorerna.

Inblandad i affärstransaktioner som utförts åt Assad-regimen inom ramen för vapenanskaffning och inom banksektorn. Med hänsyn till omfattningen av sin verksamhet och sina politiska band till regimen stöder han och gagnas av den syriska regimen.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Aiman Jaber)

Födelseort: Latakia

Ledande affärsman verksam i Syrien inom stål-, medie-, konsumtionsvaru- och oljebranschen samt inom handeln med dessa varor. Han har ekonomiska intressen och/eller innehar verkställande befattningar i ett antal företag och enheter i Syrien, särskilt Al Jazira (även kallat Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV och Sama Satellite Channel.

Genom sitt företag Al Jazira har Ayman Jaber underlättat oljeimport från Overseas Petroleum Trading till Syrien.

Ayman Jaber gagnas av och stöder regimen genom sina affärsintressen.

Han ger direkt stöd till och spelar en ledande roll vid verksamhet som bedrivs av regimtrogna milisförband som går under namnet Shabiha och/eller Suqur as-Sahraa.

Medhjälpare till Rami Makhlouf genom sin affärsverksamhet och förbunden med Mahir al-Assad genom sin roll i regimtrogna milisförband.

27.1.2015

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Född 1933

Födelseort: Karfis, Syrien

Ansvarig för morden i Hama 1980, återkallad till Damaskus som särskild rådgivare till president Bashar al-Assad.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Han innehar andelar i och/eller har ett betydande inflytande över Amir Group och Cham Holdings, två konglomerat med intressen i fastigheter, turism, transport och finansmarknaderna. Sedan i mars 2014 är han ordförande för Ryssland i det bilaterala affärsrådet efter att ha utnämnts av ministern för ekonomi, Khodr Orfali.

Samir Hassan stöder regimens krigshandlingar med penninggåvor.

Samir Hassan har samröre med personer som gagnas av eller stöder regimen. Särskilt har han samröre med Rami Makhlouf och Issam Anbouba, som har förts upp på förteckningen av rådet och gagnas av den syriska regimen.

27.9.2014

108.

Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Född 1945

Födelseort: Damaskus

F.d. finansminister till och med den 9 februari 2013. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

1.12.2011

111.

Joseph (

Image

) Suwaid (

Image

)

Född 1958

Födelseort: Damaskus

F.d. biträdande minister, minst till och med den 21 januari 2014. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

112.

Hussein (

Image

) (alias Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (alias Hussein Mahmud Farzat)

Född: 1957

Födelseort: Hama

F.d. biträdande minister, minst till och med 2014. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Född: 1964

Födelseort: Damaskus

F.d. minister för telekommunikation och teknik, minst till och med april 2014. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Född: 1966

Födelseort: Tartus

F.d. informationsminister. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.9.2011

192.

Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Född: 1961

Födelseort: Mohagirine, Syrien

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Han innehar andelar i eller har ett betydande inflytande i Anwar Akkad Sons Group (AASG) och dess dotterbolag, United Oil. AASG är ett konglomerat med intressen inom sektorer som olja, gas, kemikalier, försäkring, industriella maskiner, fastigheter, turism, utställningar, upphandling, försäkring och medicinsk utrustning.

Så sent som 2012 tjänstgjorde Hashim Anwar al-Aqqad som ledamot av det syriska parlamentet.

Al-Aqqad kunde inte ha varit fortsatt framgångsrik utan stöd från regimen. Med hänsyn till omfattningen av sin verksamhet och sina politiska band till regimen stöder han och gagnas av den syriska regimen.

23.7.2014

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damaskus, Syrien

Ledande affärsman verksam i Syrien inom olje-, kemikalie- och tillverkningsindustrin. Främst företräder han Abdulkarim Group, alias Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group är en ledande tillverkare av smörjmedel, fetter och industriella kemikalier i Syrien.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adress: Yabroud, Al Jalaa St, Damascus Province, Syrien

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamheter inom ingenjörs-, byggnads-, olje- och gassektorn. Han innehar andelar i och/eller har ett betydande inflytande över ett antal företag och enheter i Syrien, särskilt HESCO Engineering and Construction Company, ett större teknik- och byggnadsföretag.

George Haswani är nära knuten till den syriska regimen. Han stöder och gagnas av regimen genom sin roll som mellanhand i den syriska regimens uppgörelser om köp av olja från Isil. Han gagnas också av regimen genom att han tilldelats ett kontrakt (som underleverantör) med Strojtransgaz, ett stort ryskt oljebolag.

7.3.2015


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/36


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/841

av den 27 maj 2016

om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2016/849 av den 27 maj 2016 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp (1).

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 maj 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/849.

(2)

Rådets förordning (EG) nr 329/2007 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut (Gusp) 2016/849.

(3)

Beslut (Gusp) 2016/849 förbjuder leverans, försäljning eller överföring till Demokratiska folkrepubliken Korea (nedan kallad Nordkorea) av ytterligare artiklar, materiel och utrustning som har anknytning till varor och teknik med dubbla användningsområden. Enligt beslutet är det dessutom förbjudet att överföra tillgångar till och från Nordkorea om inte ett särskilt förhandstillstånd getts, samt för Nordkorea och dess medborgare att investera i territorier inom medlemsstaternas jurisdiktion och för unionsmedborgare eller enheter från unionen att investera i Nordkorea. Dessutom är det enligt beslutet förbjudet för alla luftfartyg som drivs av nordkoreanska flygbolag eller med ursprung i Nordkorea att landa i, starta från eller flyga över medlemsstaternas territorium, och förbjudet för alla fartyg som ägs, drivs eller bemannas av Nordkorea att anlöpa medlemsstaternas hamnar. Genom beslutet införs ett förbud mot import av lyxvaror från Nordkorea, samt förbud mot tillhandahållande av finansiellt stöd till handel med Nordkorea. Det införs även ett undantag, avseende redan ingångna avtal, från skyldigheten att frysa de tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör vissa personer och enheter från Nordkorea.

(4)

Förordning (EG) nr 329/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 329/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkter läggas till:

”10.    Investeringstjänster : följande tjänster och verksamhet:

a)

mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument,

b)

utförande av order för kunds räkning,

c)

handel för egen räkning,

d)

portföljförvaltning,

e)

investeringsrådgivning,

f)

garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande,

g)

placering av finansiella instrument utan fast åtagande,

h)

alla tjänster med anknytning till upptagande till handel på en reglerad marknad eller handel på en multilateral handelsplattform.

11.    överföring av tillgångar :

a)

alla transaktioner utförs på en betalares vägnar via en betalningsleverantör, antingen på elektronisk väg eller på annat sätt, för att göra tillgångar tillgängliga för en betalningsmottagare hos en betalningsleverantör, oavsett om betalaren och betalningsmottagaren är en och samma person.

b)

alla transaktioner på icke-elektronisk väg såsom i kontanter, checkar eller betalningsanvisningar, för att göra tillgångar tillgängliga för en betalningsmottagare, oavsett om betalaren och betalningsmottagaren är en och samma person.

12.    betalningsmottagare : en fysisk eller juridisk person som är den avsedda mottagaren av överföringen av överförda tillgångar.

13.    betalare : en person som är betalkontoinnehavare och som godkänner en överföring av tillgångar från detta betalkonto eller, om det inte finns något betalkonto, som lämnar en order om överföring av tillgångar.

14.    betaltjänstleverantör : de kategorier av betalningstjänstleverantörer som avses i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG (*), fysiska eller juridiska personer som omfattas av ett undantag enligt artikel 26 i direktiv 2007/64/EU och juridiska personer som omfattas av ett undantag enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG, vilka tillhandahåller tjänster för överföring av tillgångar (**).

(*)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG (EUT L 319, 5.12.2007, s. 1)."

(**)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT L 267, 10.10.2009, s. 7).”"

2.

Artikel 2.4 ska ersättas med följande:

”4.   Det ska vara förbjudet att

a)

från Nordkorea importera, köpa eller överföra guld, titanmalm, vanadinmalm och sällsynta jordartsmetaller enligt förteckningen i bilaga Ic, eller kol, järn eller järnmalm, enligt förteckningen i bilaga Id, oavsett om ursprunget är Nordkorea eller inte,

b)

från Nordkorea importera, köpa eller överföra petroleumprodukter, enligt förteckningen i bilaga If, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte,

c)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som avses i leden a och b.

Bilaga Ic ska inbegripa guld, titanmalm, vanadinmalm och sällsynta jordartsmetaller, i enlighet med punkt 4 a.

Bilaga Id ska inbegripa kol, järn eller järnmalm, i enlighet med punkt 4 a.

Bilaga If ska inbegripa de petroleumprodukter som avses i punkt 4 b.”

3.

Artikel 3a ska ersättas med följande:

”Artikel 3a

1.   Med avvikelse från artiklarna 2.1 och 3.1 får en medlemsstats berörda behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, på de villkor som den anser vara lämpliga, bevilja direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av de varor och teknik, även programvara, som avses i artikel 2.1 eller bistånd eller förmedlingstjänster som avses i artikel 3.1, under förutsättning att varorna och tekniken, biståndet eller förmedlingstjänsterna är avsedda för livsmedels- eller jordbruksändamål eller för medicinska eller andra humanitära ändamål.

2.   De berörda medlemsstaterna ska inom fyra veckor informera övriga medlemsstater och kommissionen om tillstånd som beviljats enligt denna artikel.

3.   Genom undantag från artiklarna 2.1 a och 3.1 a och b får medlemsstatens behöriga berörda myndighet, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, bemyndiga de transaktioner som där anges, på de villkor den anser lämpliga och förutsatt att FN:s säkerhetsråd har godkänt begäran.

4.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna om varje begäran om godkännande den har lämnat in till FN:s säkerhetsråd i enlighet med punkt 3.”

4.

Artikel 3b ska ersättas med följande:

”Artikel 3b

1.   Utöver skyldigheten att tillhandahålla de behöriga tullmyndigheterna information inför ankomst och avgång enligt de relevanta bestämmelserna om summariska införsel- och utförseldeklarationer samt tulldeklarationer i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (***), kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (****) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (*****) ska den person som tillhandahåller den information som avses i punkt 2 i denna artikel uppge huruvida varorna omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning eller av denna förordning och, om tillstånd krävs för exporten av varorna, ange de varor och den teknik som omfattas av den beviljade exportlicensen.

2.   De erforderliga kompletterande uppgifter som avses i denna artikel ska lämnas i en tulldeklaration eller, i avsaknad av sådan, i annan skriftlig form enligt vad som är lämpligt.

(***)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)."

(****)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1)."

(*****)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).”"

5.

Artikel 3c ska utgå.

6.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

till Nordkorea direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera lyxvaror enligt förteckningen i bilaga III,

b)

från Nordkorea direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra lyxvaror, enligt förteckningen i bilaga III, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte,

c)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som avses i leden a och b.

2.   Med avvikelse från punkt 1 b ska de förbud som avses där inte tillämpas på resandes personliga tillhörigheter eller varor av icke-kommersiell karaktär, för resandes personliga bruk som ingår i deras bagage.

3.   De förbud som avses i punkterna 1 a och b ska inte tillämpas på varor som är nödvändiga för officiella ändamål vid en medlemsstats diplomatiska eller konsulära beskickningar i Nordkorea eller för internationella organisationer som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, eller på personliga tillhörigheter tillhörande deras personal.

4.   En medlemsstats berörda behöriga myndighet, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, ska på de villkor den anser lämpliga bevilja tillstånd för en sådan transaktion som rör varor som avses i punkt 17 i bilaga III, under förutsättning att varorna är för humanitära ändamål.”

7.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

1.   Last som befinner sig i eller transiteras genom unionen, inbegripet på flygplatser, i hamnar och frizoner, som avses i artiklarna 243–249 i förordning (EU) nr 952/2013, ska inspekteras i syfte att säkerställa att den inte innehåller artiklar som är förbjudna enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller enligt denna förordning om

a)

lasten har sitt ursprung i Nordkorea,

b)

lasten har Nordkorea som destination,

c)

lasten har förmedlats eller befordrats av Nordkorea eller dess medborgare eller av personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter som ägs eller kontrolleras av dessa,

d)

lasten har förmedlats eller befordrats av personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga IV,

e)

lasten transporteras av fartyg under nordkoreansk flagg eller av luftfartyg registrerade i Nordkorea eller fartyget eller luftfartyget är statslöst.

2.   Om lasten inte omfattas av tillämpningsområdet för punkt 1, ska last som befinner sig i eller transiteras genom unionen, inbegripet på flygplatser, i hamnar och frizoner, inspekteras om det finns rimliga skäl att anta att den kan innehålla artiklar som det enligt denna förordning är förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera

a)

om lasten har sitt ursprung i Nordkorea,

b)

om lasten har Nordkorea som destination, eller

c)

om lasten har förmedlats eller befordrats av Nordkorea eller dess medborgare eller av personer eller enheter som agerar på deras vägnar.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte påverka okränkbarheten och skyddet av diplomatiska och konsulära kurirförsändelser enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961 och Wienkonventionen om konsulära förbindelser från 1963.

4.   Tillhandahållande av bunkrings- eller skeppsfurneringstjänster, eller andra fartygstjänster, till nordkoreanska fartyg, ska vara förbjudet om tjänsteleverantören har information, bland annat från de behöriga tullmyndigheterna genom den information inför ankomst och avgång som avses i artikel 3a.1, som ger rimliga skäl att anta att fartygen transporterar artiklar som det enligt denna förordning är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera, såvida inte tillhandahållandet av sådana tjänster är nödvändigt av humanitära skäl.”

8.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 5b

1.   Det ska vara förbjudet att på unionens territorium godta eller godkänna investeringar i kommersiell verksamhet, om investeringarna görs av

a)

personer, enheter eller organ under Nordkoreas regering,

b)

Koreas arbetarparti,

c)

medborgare i Nordkorea,

d)

juridiska personer, enheter eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med Nordkoreas lagstiftning,

e)

personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag,

f)

juridiska personer, enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

bilda ett samriskföretag med, eller upprätta eller utvidga ett ägarintresse inbegripet genom att förvärva dem i sin helhet eller förvärva andelar eller andra värdepapper förbundna med ett ägarintresse, i någon av de juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 a–f som deltar i Nordkoreas program eller verksamhet för kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen eller i verksamhet inom sektorerna brytning, raffinering och kemisk industri,

b)

bevilja finansiering eller finansiellt stöd till någon av de juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 d–f eller för det dokumenterade syftet att finansiera sådana juridiska personer, enheter eller organ,

c)

tillhandahålla investeringstjänster med direkt anknytning till de verksamheter som avses i leden a och b i denna punkt.

Artikel 5c

1.   Överföring av tillgångar till eller från Nordkorea ska vara förbjudet, förutom om det gäller en överföring som avses i punkt 3.

2.   Det ska vara förbjudet för kredit- och finansinstitut som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 16 att inleda, eller att fortsätta att delta i, transaktioner med

a)

kredit- och finansinstitut med säte i Nordkorea,

b)

filialer eller dotterbolag, som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 16, till kredit- och finansinstitut med säte i Nordkorea, enligt förteckningen i bilaga VI,

c)

filialer eller dotterbolag utanför tillämpningsområdet för artikel 16, till kredit- och finansinstitut med säte i Nordkorea, enligt förteckningen i bilaga VI,

d)

kredit- och finansinstitut som varken har säte i Nordkorea eller omfattas av tillämpningsområdet för artikel 16, men som kontrolleras av personer, enheter eller organ med säte i Nordkorea, enligt förteckningen i bilaga VI,

om inte sådana transaktioner omfattas av tillämpningsområdet för punkt 3 och har tillåtits i enlighet med punkt 4 a, eller inte kräver tillstånd i enlighet med punkt 4 b.

3.   Följande transaktioner får tillåtas i enlighet med punkt 4 a:

a)

Transaktioner som gäller livsmedel, hälso- och sjukvård eller medicinsk utrustning eller som är avsedda för jordbruksändamål eller humanitära ändamål.

b)

Transaktioner som gäller personliga penningförsändelser.

c)

Transaktioner som gäller verkställande av undantag enligt denna förordning.

d)

Transaktioner i samband med ett specifikt köpeavtal som inte är förbjudna enligt denna förordning.

e)

Transaktioner som gäller en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana transaktioner är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

f)

Transaktioner som är nödvändiga uteslutande för genomförandet av projekt som unionen eller dess medlemsstater finansierar för utvecklingsändamål som direkt gäller civilbefolkningens behov eller främjande av kärnvapennedrustning.

g)

Transaktioner som gäller betalningar för att tillgodose krav mot Nordkorea, dess medborgare, juridiska personer, enheter eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med Nordkoreas lagstiftning, och transaktioner av liknande karaktär som inte bidrar till verksamhet som är förbjuden enligt denna förordning, efter en bedömning från fall till fall och om den berörda medlemsstaten minst tio dagar i förväg till övriga medlemsstater och kommissionen har anmält att den avser bevilja ett tillstånd.

4.   Transaktioner som avses i punkt 3 som rör överföring av tillgångar till och från Nordkorea av belopp

a)

över 15 000 EUR eller motsvarande ska kräva förhandstillstånd av medlemsstatens berörda behöriga myndighet, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II till denna förordning,

b)

på högst 15 000 EUR eller motsvarande ska inte kräva förhandstillstånd

5.   Inget förhandstillstånd ska kräva för transaktioner eller överföringar av tillgångar som är nödvändiga för officiella ändamål vid en medlemsstats diplomatiska eller konsulära beskickning eller internationella organisationer som åtnjuter immunitet i Nordkorea enligt internationell rätt.

6.   Medlemsstaterna ska informera varandra och kommissionen om eventuella tillstånd som beviljats enligt punkt 4 a.

7.   När det gäller transaktioner som omfattas av tillämpningsområdet för punkt 3 ska kredit- och finansinstitut som avses i artikel 16, i sin verksamhet med kredit- och finansinstitut som avses i punkt 2 a–d,

a)

tillämpa de krav på kundkontroll som fastställts i enlighet med artiklarna 8 och 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG (******),

b)

säkerställa överensstämmelse med de förfaranden för bekämpning av penningtvätt och terrorism som inrättats enligt direktiv 2005/60/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 (*******),

c)

kräva att den information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel tillhandahålls i enlighet med förordning (EG) nr 1781/2006, samt information om betalningsmottagaren, såsom betalarens namn och betalarens betalkontonummer, och, i tillämpliga fall, en unik transaktionsidentifierare, och vägra att hantera transaktionen om denna information saknas eller är ofullständig,

d)

bevara uppgifter om transaktionerna i enlighet med artikel 30 b i direktiv 2005/60/EG,

e)

om det finns rimliga skäl att misstänka att tillgångar skulle kunna bidra till Nordkoreas program eller verksamhet med anknytning till kärnvapen, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen (nedan kallat finansiering av spridning), utan dröjsmål underrätta den behöriga finansunderrättelseenheten enligt definitionen i direktiv 2005/60/EG eller annan behörig myndighet som har utsetts av den berörda medlemsstaten, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.1 eller 6,

f)

utan dröjsmål rapportera alla misstänkta transaktioner, även försök till transaktioner,

g)

avstå från att utföra sådana transaktioner som de rimligen kan misstänka skulle kunna ha samband med finansiering av spridning till dess att de har slutfört de nödvändiga åtgärderna i enlighet med led e och har följt alla instruktioner från den berörda finansunderrättelseenheten eller den berörda behöriga myndigheten.

Vid tillämpningen av denna punkt ska finansunderrättelseenheten eller en annan behörig myndighet, som fungerar som nationellt centrum för mottagande och analys av rapporter om misstänkta transaktioner, motta rapporter om möjlig finansiering av spridning, och ska direkt eller indirekt i tid få tillgång till den finansiella och administrativa information samt information som rör brottsbekämpning som den behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag, inbegripet analysen av rapporter om misstänkta transaktioner.

8.   Kravet på förhandstillstånd i punkt 3 ska gälla oavsett om överföringen av tillgångar utförs vid ett enda tillfälle eller flera tillfällen som förefaller ha samband. Vid tillämpning av denna förordning ska tillfällen som förefaller ha samband omfatta

a)

en serie på varandra följande överföringar från eller till samma kredit- eller finansinstitut som omfattas av tillämpningsområdet för punkt 2 eller från eller till samma nordkoreanska person, enhet eller organ som sker i samband med en enda skyldighet att överföra tillgångar, där varje enskild överföring understiger 15 000 EUR men där överföringarna sammantaget uppfyller kriterierna för anmälan eller tillstånd, eller

b)

en rad överföringar som omfattar olika betaltjänstleverantörer eller fysiska eller juridiska personer och som gäller en enda skyldighet att göra en överföring av tillgångar.

9.   Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som avses i denna artikel.

(******)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15)."

(*******)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (EUT L 345, 8.12.2006, s. 1).”"

9.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

1.   Med avvikelse från artikel 6 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut eller ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den person, den enhet eller det organ som avses i artikel 6 upptogs i förteckningen, eller ett rättsligt eller administrativt avgörande eller en skiljedom som meddelats före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna ska användas uteslutande för att reglera fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller erkänts som giltiga i ett sådant avgörande eller en sådan skiljedom, inom de gränser som gäller enligt tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Beslutet, avgörandet eller skiljedomen gynnar inte någon av de personer eller enheter eller något av de organ som anges i bilagorna IV, V eller Va.

d)

Erkännandet av beslutet, avgörandet eller skiljedomen är förenligt med grunderna för rättsordningen i den berörda medlemsstaten.

e)

Den berörda medlemsstaten har anmält beslutet, avgörandet eller skiljedomen för de personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga IV till sanktionskommittén.

2.   Med avvikelse från artikel 6 och under förutsättning att en betalning som ska göras av en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga V har uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda personen eller enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet angavs, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, under förutsättning att den berörda behöriga myndigheten har konstaterat följande:

a)

Avtalet har inget samband med någon av de artiklar, operationer, tjänster eller transaktioner som avses i artikel 2.1 a, 2.3 eller artikel 3.

b)

Betalningen mottas inte direkt eller indirekt av en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga V.

3.   Den berörda medlemsstaten ska, minst tio dagar innan varje tillstånd enligt punkt 2 beviljas, till övriga medlemsstater och kommissionen anmäla detta konstaterande och sin avsikt att bevilja ett tillstånd.”

10.

Artikel 9b ska ersättas med följande:

”Artikel 9b

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd till handel med Nordkorea, inbegripet exportkrediter, garantier eller försäkringar till personer eller enheter som är inblandade i sådan handel, när detta finansiella stöd kan bidra till följande:

a)

Nordkoreas program för kärnteknik eller ballistiska robotar eller annan verksamhet som är förbjuden enligt denna förordning.

b)

Att kringgå förbuden i led a.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på avtal och överenskommelser om tillhandahållande av finansiellt stöd som ingåtts före den 29 maj 2016.

3.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på bestämmelsen om finansiellt stöd till handel för livsmedels- eller jordbruksändamål eller för medicinska eller andra humanitära ändamål.”

11.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 9c

1.   Inga krav får beviljas i samband med ett kontrakt eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a)

personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga IV eller V,

b)

någon annan nordkoreansk person, enhet eller organ, inbegripet Nordkoreas regering och dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ, eller

c)

någon annan person, enhet eller organ som agerar via eller till förmån för de personer, enheter eller organ som avses i leden a och b.

2.   Genomförandet av ett kontrakt eller en transaktion ska anses ha påverkats av de åtgärder som införs genom denna förordning då kravets existens eller innehåll är en direkt eller indirekt följd av dessa åtgärder.

3.   I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den person som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

4.   Denna artikel ska inte påverka den rätt som de personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.”

12.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

1.   Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro med åberopande av att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller innehölls på grund av vårdslöshet.

2.   Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för dem, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande stred mot bestämmelserna i denna förordning.”

13.

Artikel 11a ska ersättas med följande:

”Artikel 11a

1.   Det ska vara förbjudet att ge tillträde till hamnar inom unionens territorium för fartyg

a)

som ägs, drivs eller är bemannade av Nordkorea,

b)

som det finns rimliga skäl att anta direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en person eller en enhet som förtecknas i bilaga IV,

c)

som det finns rimliga skäl att anta innehåller artiklar som det enligt denna förordning är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera,

d)

som har vägrat inspektion efter det att tillstånd till sådan inspektion lämnats av fartygets flaggstat eller registreringsstat, eller

e)

som saknar nationalitet och har vägrat inspektion i enlighet med artikel 5.1.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas

a)

i nödsituationer,

b)

när ett fartyg anländer till hamn för inspektion, eller

c)

när fartyget återvänder till sin ursprungshamn.

3.   Med avvikelse från förbudet i punkt 1 får medlemsstatens berörda behöriga myndighet, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, ge tillstånd till ett fartyg att anlöpa hamn

a)

om sanktionskommittén på förhand har fastställt att detta är nödvändigt för humanitära ändamål eller andra ändamål som är förenliga med målen i FN:s säkerhetsråds resolution 2270 (2016), eller

b)

om medlemsstaten på förhand har fastställt att detta är nödvändigt för humanitära ändamål eller andra ändamål som är förenliga med målen i denna förordning.

4.   Det ska vara förbjudet för alla luftfartyg som drivs av nordkoreanska flygbolag eller med ursprung i Nordkorea att starta från, landa i eller flyga över unionens territorium.

5.   Punkt 4 ska inte tillämpas

a)

när luftfartyget landar för inspektion,

b)

i händelse av nödlandning.

6.   Med avvikelse från punkt 4 får medlemsstatens berörda behöriga myndighet, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, ge tillstånd till ett luftfartyg att starta från, landa i eller flyga över unionens territorium, om den behöriga myndigheten på förhand har fastställt att detta är nödvändigt för humanitära ändamål eller andra ändamål som är förenliga med målen i denna förordning.”

14.

Artikel 11c ska utgå.

15.

Texten i bilagan till denna förordning ska läggas till som bilaga If.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2016.

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  Se sidan 79 i detta nummer av EUT.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 329/2007 av den 27 mars 2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (EUT L 88, 29.3.2007, s. 1).


BILAGA

”BILAGA IF

PETROLEUMPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 2.4

 

2707

Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna

 

2709

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral

 

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

 

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

 

2712 10

Vaselin

 

2712 20

Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja

Ex

2712 90

Andra slag

 

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Ex

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

Ex

2715

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”)

 

 

Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

 

3403 11

– –

Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material

 

3403 19

– –

Andra

 

 

Andra slag

Ex

3403 91

– –

Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material

Ex

3403 99

– –

Andra

 

 

– – – –

Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består av organiska föreningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Ex

3824 90 92

– – – – –

I flytande form vid 20 °C

Ex

3824 90 93

– – – – –

Andra

Ex

3824 90 96

– – – –

Andra

 

3826 00 10

Monoalkylestrar av fettsyror, innehållande minst 96,5 volymprocent estrar (FAMAE)

 

3826 00 90

Andra”


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/842

av den 27 maj 2016

om ändring av förordning (EG) nr 167/2008 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet och handelsnamnet för ett koccidiostat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

KRKA d.d. har i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 lämnat in en ansökan om att ändra namnet på innehavaren av godkännandet i kommissionens förordning (EG) nr 167/2008 (2) om nytt godkännande av ett koccidiostat som fodertillsats (Kokcisan 120G).

(2)

Enligt sökanden fördes försäljningsrättigheterna för fodertillsatsen Kokcisan 120G över till Huvepharma EOOD från och med den 5 februari 2016. Huvepharma EOOD, den nya innehavaren av försäljningsrättigheterna för fodertillsatsen, ansöker dessutom om att få ändra fodertillsatsens handelsnamn. Sökanden har lämnat in relevanta uppgifter som stöd för sin begäran.

(3)

De föreslagna ändringarna av villkoren för godkännandet är av rent administrativ karaktär och föranleder ingen ny bedömning av den berörda tillsatsen. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har underrättats om ansökan.

(4)

För att fodertillsatsen ska få lov att saluföras av Huvepharma EOOD och under det nya handelsnamnet är det nödvändigt att ändra villkoren för godkännandet.

(5)

Förordning (EG) nr 167/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver att de ändringar i förordning (EG) nr 167/2008 som görs genom den här förordningen omedelbart tillämpas, bör en övergångsperiod fastställas under vilken befintliga lager av tillsatsen och av förblandningar och foderblandningar som innehåller tillsatsen får användas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 167/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I den andra kolumnen ska ”KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenien” ersättas med ”Huvepharma EOOD, Bulgarien”.

2.

I den tredje kolumnen ska ”Kokcisan 120G” ersättas med ”Huvesal 120 G”.

Artikel 2

Befintliga lager av tillsatsen, förblandningar och foderblandningar som innehåller tillsatsen vilka uppfyller de bestämmelser som är tillämpliga före dagen för denna förordnings ikraftträdande får även fortsättningsvis släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 167/2008 av den 22 februari 2008 om nytt godkännande för tio år av ett koccidiostat som fodertillsats (EUT L 50, 23.2.2008, s. 14).


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/843

av den 27 maj 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

428,2

MA

117,9

TR

60,8

ZZ

202,3

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0805 10 20

EG

47,2

IL

42,6

MA

59,4

TR

68,5

ZA

77,6

ZZ

59,1

0805 50 10

AR

171,6

TR

143,1

ZA

177,5

ZZ

164,1

0808 10 80

AR

109,4

BR

107,5

CL

126,5

CN

102,3

NZ

149,7

US

192,9

ZA

112,3

ZZ

128,7

0809 29 00

TR

531,7

US

855,4

ZZ

693,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/51


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2016/844

av den 27 maj 2016

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (1), särskilt artikel 10.2, och

av följande skäl:

(1)

Vissa av de internationella konventionerna, enligt definitionen i artikel 2 a i direktiv 2009/45/EG har ändrats.

(2)

I enlighet med artikel 10.2 i direktiv 2009/45/EG kan bilagorna till det direktivet ändras i syfte att tillämpa ändringar av internationella konventioner.

(3)

Direktiv 2009/45/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 2009/45/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 2017. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 163, 25.6.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (EGT L 324, 29.11.2002, s. 1).


BILAGA

Bilaga I till direktiv 2009/45/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I kapitel II-1

a)

ska följande regel II-1/A-1/4 läggas till:

”4   Bullerskydd

FARTYG AV KLASS B, C OCH D, BYGGDA FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2018

.1

Fartyg med ett bruttotonnage på minst 1 600 ton ska vara konstruerade för att minska buller ombord och för att skydda personal från buller enligt IMO-koden om bullernivåer på fartyg (IMO Code on noise levels on-board ships) som har antagits av IMO:s sjösäkerhetskommitté genom resolution MSC.337(91), och som kan ändras av IMO.”

b)

ska regel II-1/C/6.2.2.2 ersättas av följande:

”.2.2

i stånd att lägga över rodret från 35° åt ena sidan till 35° åt andra sidan med fartyget på största djupgående och vid högsta marschfart framåt samt under samma förhållanden från 35° åt ena sidan till 30° åt andra sidan på högst 28 sekunder. Om det inte är möjligt att visa att detta krav uppfylls under försök till sjöss med fartyget vid största djupgående och vid den hastighet som motsvarar antalet maximala kontinuerliga varv på huvudmaskinen och maximal propellerstigning, får man visa att fartyg, oavsett vilket datum de byggdes, uppfyller detta krav genom en av följande metoder:

.1

Under försök till sjöss ligger fartyget på rät köl och rodret är helt nedsänkt och fartyget har en hastighet som motsvarar antalet maximala kontinuerliga varv på huvudmaskinen och maximal propellerstigning.

.2

Om rodret inte kan vara helt nedsänkt under under försöket till sjöss, ska en lämplig hastighet framåt beräknas med hjälp av ytan på den del av roderbladet som är nedsänkt vid de lastkonditioner som gäller för det föreslagna försöket till sjöss. Den beräknade hastigheten framåt ska resultera i en kraft och ett vridmoment på huvudstyrinrättningen som är minst lika stor som om den hade testats med fartyget på största djupgående och vid den hastighet framåt som motsvarar antalet maximala kontinuerliga varv på huvudmaskinen och maximal propellerstigning.

.3

Kraften och vridmomentet på rodret vid lastkonditionen vid försöket till sjöss har förutsagts på ett tillförlitligt sätt och extrapolerats till full lastkondition. Fartygets hastighet ska motsvara antalet maximala kontinuerliga varv på huvudmaskinen och maximal propellerstigning.”

c)

ska regel II-1/C/6.3.2 ersättas av följande:

”.2

i stånd att lägga om rodret från 15° åt ena sidan till 15° åt andra sidan under högst 60 sekunder med fartyget på största djupgående och vid halv marschfart framåt, eller 7 knop, vilketdera som är störst. Om det inte är möjligt att visa att detta krav uppfylls under försök till sjöss med fartyget vid största djupgående och vid halva den hastighet som motsvarar antalet maximala kontinuerliga varv på huvudmaskinen och maximal propellerstigning eller 7 knop, vilketdera som är störst, får man visa att fartyg, oavsett vilket datum de byggdes, uppfyller detta krav genom en av följande metoder:

.1

Under försök till sjöss ligger fartyget på rät köl och rodret är helt nedsänkt och vid halva den hastighet som motsvarar antalet maximala kontinuerliga varv på huvudmaskinen och maximal propellerstigning eller 7 knop, vilketdera som är störst, eller

.2

Om rodret inte kan vara helt nedsänkt under under försöket till sjöss, ska en lämplig hastighet framåt beräknas med hjälp av ytan på den del av roderbladet som är nedsänkt vid de lastkonditioner som gäller för det föreslagna försöket till sjöss. Den beräknade hastigheten framåt ska resultera i en kraft och ett vridmoment på reservstyrinrättningen som är minst lika stor som om den hade testats med fartyget på största djupgående och vid halva den hastighet framåt som motsvarar antalet maximala kontinuerliga varv på huvudmaskinen och maximal propellerstigning eller 7 knop, vilketdera som är störst, eller

.3

kraften och vridmomentet på rodret vid lastkonditionen vid försöket till sjöss har förutsagts på ett tillförlitligt sätt och extrapolerats till full lastkondition.”

d)

ska i regel II-1/C/15 underrubriken ersättas av följande:

”NYA FARTYG AV KLASS B, C OCH D SOM INTE OMFATTAS AV REGEL II-1/A-1/4”.

2.

I kapitel II-2

a)

ska följande regler II-2/A/2.28 och II-2/A/2.29 läggas till:

”.28

Vid tillämpning av regel II-2/B/9a avses med brandspjäll en anordning som är installerad i en ventilationstrumma som under normala förhållanden är öppen så att flödet i trumman tillåts och som stängs vid brand, så att flödet i trumman stoppas, vilket minskar eldspridningen. Vid användning av ovannämnda definition kan följande beteckningar förekomma:

.1

automatiskt brandspjäll: brandspjäll som stänger oberoende i samband med exponering för brand.

.2

manuellt brandspjäll: brandspjäll som är avsett att öppnas eller stängas manuellt av besättningen vid spjället.

.3

fjärrstyrt brandspjäll: brandspjäll som stängs av besättningen genom en kontrollenhet belägen på avstånd från det brandspjäll som regleras.

.29

Vid tillämpning av regel II-2/B/9a avses med brandspjäll en anordning som är installerad i en ventilationstrumma som under normala förhållanden är öppen så att flödet i trumman tillåts och som stängs vid brand, så att flödet i trumman stoppas, vilket minskar spridningen av rök och heta gaser. Ett brandspjäll förväntas inte bidra till integriteten hos en brandklassad indelning som genomborras av en ventilationstrumma. Vid användning av ovannämnda definition kan följande beteckningar förekomma:

.1

automatiskt brandspjäll: brandspjäll som stänger oberoende i samband med exponering för rök eller heta gaser.

.2

manuellt brandspjäll: brandspjäll som är avsett att öppnas eller stängas manuellt av besättningen.

.3

fjärrstyrt brandspjäll: brandspjäll som stängs av besättningen genom en kontrollenhet belägen på avstånd från det brandspjäll som regleras.”

b)

ska regel II-2/A/6.8.2.1 ersättas av följande:

”.1

Brandfarliga delar av sådana förbränningsmotorer som används för fartygets framdrivning och elproduktion och, när det gäller fartyg byggda från och med den 1 januari 2018, brandfarliga delar av alla förbränningsmotorer,”.

c)

ska den första meningen i regel II-2/A/11.1 ersättas med följande:

”.1

I fråga om fartyg byggda före den 1 juli 2019 ska en brandmansutrustning bestå av följande:”.

d)

ska följande regler II-2/A/11.1.1.3 och II-2/A/11.1a läggas till:

”.1.3

En självförsörjande andningsapparat av tryckluftstyp för brandmansutrustningar ska senast den 1 juli 2019 uppfylla kraven i punkt 2.1.2.2 i kapitel 3 i koden för brandsäkerhetssystem.

.1a

I fråga om fartyg byggda från och med den 1 juli 2019 ska brandmansutrustningar överensstämma med koden för brandsäkerhetssystem.”

e)

ska följande regel II-2/A/11.4a föras in:

”.4a

Brandmäns kommunikationsutrustning:

I fråga om fartyg som är skyldiga att ha minst en brandmansutrustning ombord och som är byggda från och med den 1 januari 2018, ska för varje brandmans kommunikationsutrustning minst två tvåvägs bärbara radiotelefonapparater finnas ombord. I fråga om LNG-drivna fartyg eller ro-ro-passagerarfartyg med slutna ro-ro-lastutrymmen eller lastutrymmen av särskild kategori, ska dessa tvåvägs bärbara radiotelefonapparater vara explosionssäkra eller egensäkra. Fartyg byggda före den 1 januari 2018 ska uppfylla kraven i denna regel senast vid den första besiktningen efter den 1 juli 2019.”

f)

ska följande regel II-2/A/15.2.6 läggas till:

”.6

På fartyg som omfattas av regel II-2/A/11 ska cylindrar till andningsapparater som använts vid övningar fyllas på eller ersättas före avgång.”

g)

ska regel II-2/B/5.1 ersättas av följande:

”.1

Utöver att uppfylla de särskilda bestämmelser om skotts och däcks brandintegritet som anges på andra ställen i denna del ska brandintegriteten hos alla skott och däck vara minst den som anges i tabellerna 5.1 eller 5.1 a och 5.2 eller 5.2 a, beroende på vad som är lämpligt.

Vid godkännande av brandskydd som avser byggnadskonstruktion på nya fartyg ska risken för värmeöverföring mellan värmebryggor vid skärningspunkter beaktas, samt var värmebarriärer slutar.”

h)

ska följande tabell 5.1 a infogas efter tabell 5.1 i regel II-2/B/5.4:

”Följande tabell ska gälla ALLA FARTYG AV KLASS B, C OCH D, BYGGDA FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2018:

Tabell 5.1 a

Brandintegritet hos skott som avskiljer angränsande utrymmen

Utrymmen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kontrollstationer

(1)

A-0e

A-0

60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Korridorer

(2)

 

Ce

B-0e

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-15

A-60

A-15

A-0d

*

A-30

Bostadsutrymmen

(3)

 

 

Ce

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

A-0d

Trappor

(4)

 

 

 

A-0e

B-0e

A-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Arbetsutrymmen (låg risk)

(5)

 

 

 

 

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Maskinrum av kategori A

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Andra maskinutrymmen

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Lastutrymmen

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Arbetsutrymmen (hög risk)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

Öppna däck

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Utrymmen av särskild kategori och ro-ro-lastutrymmen

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30”

i)

ska följande tabell 5.2 a infogas efter tabell 5.2 i regel II-2/B/5.4:

”Följande tabell ska gälla ALLA FARTYG AV KLASS B, C OCH D, BYGGDA FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2018:

Tabell 5.2 a

Brandintegritet hos skott som avskiljer angränsande utrymmen

Utrymme under däck

Utrymme över däck

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kontrollstationer

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Korridorer

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Bostadsutrymmen

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0d

Trappor

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Arbetsutrymmen (låg risk)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Maskinrum av kategori A

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

Andra maskineriutrymmen

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Lastutrymmen

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Arbetsutrymmen (hög risk)

(9)

A-60

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Öppna däck

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Utrymmen av särskild kategori och ro-ro-lastutrymmen

(11)

A-60

A-30

A-30

A-0d

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

Anmärkningar till tabellerna 5.1, 5.1 a, 5.2 och 5.2 a, beroende på vad som är lämpligt:

(a)

Förtydligande av vad som gäller, se reglerna II-2/B/3 och 8.

(b)

Där utrymmen tillhör samma sifferkategori och beteckningen b förekommer, krävs ett skott eller däck av angiven klass endast när de angränsande utrymmena är avsedda för olika ändamål, t.ex. i kategori 9. Ett kök intill ett kök kräver inget skott, men ett kök intill ett färgrum kräver ett ”A-0”-skott.

(c)

Skott som skiljer styrhytten och navigationshytten från varandra får vara av ”B-0”-klass.

(d)

Se punkt .2.3 och .2.4 i denna regel.

(e)

Vid tillämpning av regel 2.1.2 ska ”B-0” och ”C”, när de förekommer i tabell 5.1 och 5.1 a, läsas som ”A-0”.

(f)

Brandisolering behöver inte anordnas om maskineriutrymmet av kategori 7 har liten eller ingen brandrisk.

(*)

Där en asterisk förekommer i tabellerna ska avgränsningen vara av stål eller annat likvärdigt material, men behöver inte vara av klass ”A”. I fartyg som är byggda från och med den 1 januari 2003, där genomföringar anordnas i ett däck, utom i ett utrymme av kategori 10, för dragningar av elektriska kablar, rör och ventilationstrummor ska en sådan genomföring göras tät för att hindra att rök och lågor tränger igenom. Indelningar mellan kontrollstationer (nödgeneratorer) och öppna däck får ha öppningar till luftintag som inte går att stänga, utom om de är försedda med en fast brandsläckningsanläggning med gas som släckmedel. Vid tillämpning av regel II-2/B/2.1.2 ska en asterisk, när den förekommer i tabell 5.2 och 5.2 a, med undantag av kategorierna 8 och 10, läsas som ”A-0”.”

j)

ska följande regel II-2/B/6.3.4 läggas till:

”FARTYG AV KLASS B, C OCH D, BYGGDA FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2018

.3.4

Det ska finnas två utrymningsvägar från huvudverkstaden i varje maskineriutrymme. Minst en av dessa utrymningsvägar ska ge ett sammanhängande brandskydd till en säker plats utanför maskineriutrymmet.”

k)

ska rubriken på regel II-2/B/9 ersättas med följande:

”9   Ventilationsanläggningar för fartyg som byggts före den 1 januari 2018 (R 32)”.

l)

ska följande regel II-2/B/9a införas:

9a   Ventilationsanläggningar på fartyg

FARTYG AV KLASS B, C OCH D, BYGGDA FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2018

.1   Allmänt

.1

Ventilationstrummor, inbegripet trummor med enkel- och dubbelvägg, ska vara av stål eller likvärdigt material, med undantag av flexibla korta bälgar med en längd av högst 600 mm som används för att koppla fläktar till trummorna i luftkonditioneringsanläggningar. Om inte annat uttryckligen anges i punkt.1.6, ska alla andra material som används för konstruktion av trummor, inklusive isolering, också vara av obrännbart material. Korta trummor däremot, som är högst 2 meter långa och med en fri genomskärningsarea (begreppet fri genomskärningsarea innebär, även när det gäller förisolerade trummor, att arean beräknas på grundval av själva trummans innermått och inte isoleringen) som är högst 0,02 m2, behöver inte vara av stål eller likvärdigt material, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

.1

Trummorna ska vara av obrännbart material som på in- och utsidan kan vara försedda med membran med ringa benägenhet för flamspridning och, i samtliga fall, ett värmevärde som inte överstiger 45 MJ/m2 av deras yta för membran med använd tjocklek. Värmevärdet ska beräknas i enlighet med de rekommendationer som har offentliggjorts av Internationella standardiseringsorganisationen, särskilt publikationen ISO 1716: 2002, ”Reaction to the fire tests for building products – Determination of the heat of”.

.2

Trummorna används endast vid ventilationsanläggningens yttersta ände.

.3

Trummorna ligger inte närmare än 600 mm, mätt längs trumman, från en öppning i en indelning av klass A eller B, inklusive sammanhängande takbeklädnad av klass B.

.2

Följande anordningar ska provas i enlighet med koden för brandprovningsmetoder:

.1

Brandspjäll och deras manöveranordningar, även om det inte krävs provning för brandspjäll placerade i trummans nedre del i trummor för utsug från köksspisar, som ska vara av stål och som klarar att stoppa draget i trumman.

.2

Trummor som genombryter indelningar av klass A. Provet krävs inte då stålmuffar är direkt sammanfogade med ventilationstrummor med hjälp av nitade eller skruvade flänsar eller genom svetsning.

.3

Brandspjällen ska vara lätt åtkomliga. Om brandspjällen är placerade bakom innertak eller beklädnader ska dessa innertak eller beklädnader vara försedda med en inspektionslucka där brandspjällets identifieringsbeteckning anges. Brandspjällets identifieringsbeteckning ska även finnas på eventuella anordningar för fjärrmanövrering.

.4

Ventilationstrummor ska vara utrustade med inspektions- och rengöringsluckor. Luckorna ska vara placerade nära brandspjällen.

.5

Huvudtrummorna för frånluft och tilluft i ventilationsanläggningar ska kunna stängas av från utsidan av de utrymmen som de betjänar. Stängningsanordningarna ska vara lättillgängliga och tydligt och varaktigt märkta och ska visa stängningsanordningens läge.

.6

Brännbara packningar i ventilationstrummor med fläns är inte tillåtna inom 600 mm från öppningar i indelningar av klass A eller B och i trummor som måste vara av klass A.

.7

Ventilationsöppningar eller ventilationstrummor mellan två slutna utrymmen ska inte tillhandahållas om de inte är tillåtna enligt regel II-2/B/7.7.

.2   Ventilationstrummor

.1

Ventilationsanläggningar för maskinrum av kategori A, fordonsutrymmen, ro-ro-utrymmen, kök, utrymmen av särskild kategori och lastutrymmen ska vara skilda från varandra och från ventilationsanläggningar för andra utrymmen. Ventilationsanläggningar för kök på passagerarfartyg som medför högst 36 passagerare behöver dock inte vara helt åtskilda, utan kan betjänas av separata trummor från en ventilationsenhet för andra utrymmen. I sådana fall måste ett automatiskt brandspjäll finnas i ventilationstrumman för kök nära ventilationsenheten.

.2

Trummor för ventilation av maskineriutrymmen av kategori A, kök, fordonsutrymmen, ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av särskild kategori får inte dras genom bostads- eller arbetsutrymmen eller kontrollstationer, om de inte uppfyller punkt.2.4.

.3

Trummor för ventilation av bostadsutrymmen, arbetsutrymmen eller kontrollstationer får inte dras genom maskineriutrymmen av kategori A, kök, fordonsutrymmen, ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av särskild kategori, om de inte uppfyller punkt.2.4.

.4

Beroende på vad som är tillåtet enligt punkterna .2.2 och .2.3 ska trummor antingen

.1.1

vara av stål och ha en tjocklek av minst 3 mm för trummor med en fri genomskärningsarea av minst 0,075 m2, minst 4 mm för trummor med en fri genomskärningsarea på mellan 0,075 m2 och 0,45 m2, och minst 5 mm för trummor med en fri genomskärningsarea på över 0,45 m2;

.1.2

vara stöttade och förstärkta på lämpligt sätt,

.1.3

ha automatiska brandspjäll nära de avgränsningar som de genomkorsar, och

.1.4

vara isolerade enligt ”A-60”-standard från avgränsningarna från de utrymmen som de betjänar till en punkt minst 5 m bortom varje brandspjäll,

eller

.2.1

vara av stål i enlighet med punkterna .2.4.1.1 och .2.4.1.2; och

.2.2

vara isolerade enligt ”A-60”-standard genom de utrymmen de passerar, utom när de passerar genom ventilationstrummor som genombryter utrymmen av kategori (9) eller (10) enligt definitionen i regel II-2/B/4.2.2.

.5

För de syften som avses i punkterna .2.4.1.4 och .2.4.2.2 ska trummor isoleras över hela sin yttre genomskärningsarea. Ventilationstrummor som ligger utanför men gränsar till det angivna utrymmet, och som delar en eller flera ytor med det, ska anses passera det angivna utrymmet och ska isoleras över den yta de delar med utrymmet på ett avstånd av 450 mm efter trumman (skisser av sådana arrangemang finns i de enhetliga tolkningarna av Solas kapitel II-2 (MSC.1/Circ.1276)).

.6

Om en ventilationstrumma måste passera genom en vertikal huvudzon, ska ett automatiskt brandspjäll finnas intill indelningen. Spjället ska även kunna stängas manuellt från båda sidor av indelningen. Manöverreglaget ska vara lätt tillgängligt och klart och tydligt märkt. Ventilationstrumman mellan indelningen och brandspjället ska vara av stål i enlighet med punkterna .2.4.1.1 och .2.4.1.2 och isolerat till åtminstone samma brandintegritet som den indelning som genombryts. Spjället ska monteras på åtminstone en sida av indelningen och ha en synlig indikator som visar om det är öppet eller stängt.

.3   Brandspjäll och genombrytningar av indelningar

.1

Ventilationstrummor som går genom indelningar av klass ”A” ska uppfylla följande krav:

.1

Om en tunnplåtstrumma med en fri genomskärningsarea på 0,02 m2 eller mindre genombryter indelningar av klass ”A” ska öppningen vara fodrad med en muff av stål som ska ha en tjocklek av minst 3 mm och en längd av minst 200 mm och helst vara uppdelad i 100 mm på varje sida om skottet eller, i det fall trumman dragits genom däck, ligga helt på den nedre sidan av det däck genom vilket trumman dragits.

.2

Om ventilationstrummor med en fri genomskärningsarea på över 0,02 m2, men högst 0,075 m2, genombryter indelningar av klass ”A” ska öppningarna vara fodrade med muffar av stål. Trummorna och muffarna ska ha en tjocklek av minst 3 mm och en längd av minst 900 mm. Vid genombrytningspunkten av skott ska denna längd helst delas upp i 450 mm på varje sida om skottet. Dessa trummor, eller muffar till sådana trummor, ska vara brandisolerade. Isoleringen ska ha åtminstone samma brandintegritet som den indelning som trummorna passerar.

.3

Automatiska brandspjäll ska monteras på alla ventilationstrummor med en fri genomskärningsarea på över 0,075 m2 som genombryter indelningar av klass A. Varje spjäll ska monteras nära den genombrutna indelningen och trumman mellan spjället och den genombrutna indelningen ska vara av stål i enlighet med punkterna .2.4.2.1 och .2.4.2.2. Brandspjällen ska fungera automatiskt, men även kunna stängas manuellt från båda sidor av indelningen. Spjället ska vara försett med en synlig indikator som visar om det är öppet eller stängt. Brandspjäll fordras dock inte där trummor genombryter utrymmen som avgränsas av indelningar av klass A, utan att betjäna dessa utrymmen, förutsatt att dessa trummor har samma brandintegritet som de indelningar som de genombryter. En trumma med en genomskärningsarea på över 0,075 m2 ska inte delas upp i mindre trummor vid en genombrytning av en indelning av klass A och därefter återförenas i den ursprungliga trumman när den brutit igenom indelningen för att undvika installation av det spjäll som krävs enligt denna bestämmelse.

.2

Om ventilationstrummor med en fri genomskärningsarea över 0,02 m2 genombryter skott av klass ”B”, ska de vara fodrade med en stålplåtsmuff med en längd av 900 mm, helst med en uppdelning i 450 mm på varje sida om skottet, såvida inte trumman i denna del är av stål.

.3

Alla brandspjäll ska kunna manövreras manuellt. Spjällen ska kunna öppnas mekaniskt eller, alternativt, stängas elektriskt, hydrauliskt eller pneumatiskt. Alla spjäll ska kunna manövreras manuellt från båda sidor av indelningen. Automatiska brandspjäll, även sådana som kan fjärrstyras, ska ha en felsäker mekanism som stänger spjället vid brand även vid strömbortfall eller hydraulisk eller pneumatisk tryckförlust. Fjärrstyrda brandspjäll ska kunna öppnas manuellt vid spjället.

.4   Ventilationsanläggningar för passagerarfartyg som medför fler än 36 passagerare

.1

Utöver kraven i avsnitt .1, .2 och .3 ska ventilationsanläggningar för passagerarfartyg som medför fler än 36 passagerare också uppfylla följande krav:

.1

Ventilationsfläktarna ska i allmänhet anordnas så att trummorna som mynnar ut i de olika utrymmena ligger inom den vertikala huvudzonen.

.2

Trapphus ska betjänas med hjälp av en oberoende fläkt- och trumanläggning (frånluft och tilluft) som inte betjänar något annat utrymme i ventilationsanläggningen.

.3

En trumma, oavsett dess genomskärningsarea, som betjänar mer än ett mellandäck med bostadsutrymmen, arbetsutrymmen eller kontrollstationer, ska monteras nära genombrytningen på varje däck i sådana utrymmen, med ett automatiskt rökspjäll som också ska kunna stängas manuellt från det skyddade däcket ovanför spjället. Om en fläkt betjänar mer än ett mellandäcksutrymme genom separata trummor inom en vertikal huvudzon, varvid var och en är inriktad på ett enda mellandäcksrumsutrymme, ska varje trumma vara försedd med ett manuellt manövrerat rökspjäll monterat nära fläkten.

.4

Vertikala trummor ska vid behov isoleras enligt tabellerna 4.1 och 4.2. Trummor ska isoleras enligt föreskrifterna för däck mellan det utrymme de betjänar och det utrymme som avses, beroende på vad som är tillämpligt.

.5   Trummor för utsug från köksspisar

.1   Krav för passagerarfartyg som medför fler än 36 passagerare

.1

Utöver kraven i avsnitten .1, .2 och .3, ska utsugstrummorna från köksspisar vara konstruerade i enlighet med punkterna .2.4.2.1 och .2.4.2.2 och isolerade enligt A-60-standard hela vägen genom de bostadsutrymmen, arbetsutrymmen eller kontrollstationer de passerar. De ska också vara utrustade med följande:

.1

En fettavskiljare som lätt kan monteras av för rengöring, såvida inte ett alternativt godkänt system för att avlägsna fett finns installerat.

.2

Ett brandspjäll, placerat i trummans nedre del vid sammankopplingen mellan trumman och köksfläkten, som kan manövreras via automatisk fjärrkontroll, och dessutom ett fjärrmanövrerat brandspjäll i trummans övre del nära trummans utlopp.

.3

En fast anordning för att släcka en brand i trumman. Brandsläckningssystem ska följa de rekommendationer som har offentliggjorts av Internationella standardiseringsorganisationen, särskilt publikationen ISO 15371:2009 ”Ships and marine technology – Fire-extinguishing systems for protection of galley cooking equipment”.

.4

Anordningar för fjärrstyrd avstängning av utsugs- och inblåsfläktarna, för manövrering av de i punkt .5.1.1.2 nämnda brandspjällen och för manövrering av brandsläckningssystemet, ska finnas på en plats utanför köket nära ingången till det. Om ett system omfattar flera trumledningar ska det finnas fjärrstyrning vid ovannämnda kontroller med möjlighet att stänga av alla ledningar som använder samma utsugskanal innan ett släckmedel utlöses i anläggningen.

.5

Lämpligt placerade inspektions- och rengöringsluckor, inklusive en nära utsugsfläkten och en monterad i trummans nedre del där fett samlas.

.2

Trummor för utsug från matlagningsutrustning som installerats på öppet däck ska uppfylla kraven i punkt .5.1.1 när de är dragna genom bostadsutrymmen eller utrymmen där brännbara material förvaras.

.2   Krav för passagerarfartyg som medför högst 36 passagerare

Där trummorna är dragna genom bostadsutrymmen eller utrymmen där brännbara material förvaras ska utsugstrummorna från köksspisar vara konstruerade i enlighet med punkterna .2.4.1.1 och .2.4.1.2. Varje utsugstrumma ska vara försedd med följande:

.1

En fettavskiljare som lätt kan monteras av för rengöring.

.2

Ett automatiskt och fjärrmanövrerat brandspjäll, placerat i trummans nedre del vid sammankopplingen mellan trumman och köksfläkten, och dessutom ett fjärrmanövrerat brandspjäll i trummans övre del nära trummans utlopp.

.3

En anordning som kan manövreras inifrån köket för avstängning av utsugs- och tilluftsfläktarna, och

.4

En fast anordning för att släcka en brand i trumman.

.6   Ventilationsutrymmen som betjänar maskineriutrymmen av kategori A, som innehåller förbränningsmotorer

.1

Om ett ventilationsutrymme endast betjänar ett intilliggande maskineriutrymme och det inte finns någon brandvägg mellan ventilationsutrymmet och maskineriutrymmet, ska anordningar för att stänga ventilationstrumman eller -trummorna som betjänar maskineriutrymmet vara placerade utanför det ventilationsutrymmet och maskineriutrymmet.

.2

Om ett ventilationsutrymme betjänar ett sådant maskineriutrymme samt andra utrymmen och är avskilt från maskineriutrymmet genom en indelning av klass A-0, inklusive genombrytningar, kan anordningar för att stänga ventilationstrumman eller -trummorna för maskineriutrymmet placeras i ventilationsutrymmet.

.7   Ventilationsanläggningar för tvättrum i passagerarfartyg som medför fler än 36 passagerare

Trummor för utsug från tvättrum och torkrum i utrymmen i kategori (13) enligt definitionen i regel II-2/B//.2.2 ska vara försedda med:

.1

Filter som lätt kan monteras av för rengöring.

.2

Ett brandspjäll i trummans nedre del som kan manövreras via automatisk fjärrkontroll.

.3

Anordningar för fjärrstyrd avstängning av utsugs- och tilluftsfläktarna från utrymmet och för styrning av det brandspjäll som nämns i punkt.7.2.

.4

Lämpligt placerade inspektions- och rengöringsluckor.”

m)

ska följande regler II-2/B/13.4, II-2/B/13.5 och II-2/B/13.6 läggas till:

”FARTYG AV KLASS B, C OCH D, BYGGDA FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2018

.4

En fast anläggning för upptäckande av brand och brandlarm av godkänd typ, som uppfyller relevanta bestämmelser i regel II-2/A/9, ska installeras i maskineriutrymmen om

.4.1

installation av automatiska fjärrmanövreringssystem och utrustning har godkänts i stället för kontinuerlig bemanning av utrymmet, och

.4.2

om huvudframdrivningsaggregatet och tillhörande maskineri, inklusive källorna till elektrisk huvudkraftkälla, förses med olika grader av automatisk manövrering eller fjärrmanövrering och är under kontinuerlig bemannad övervakning från ett kontrollrum.

.5

En fast anläggning för upptäckande av brand och brandlarm av godkänd typ, som uppfyller bestämmelserna i regel II-2/A/9, ska installeras i slutna utrymmen som innehåller förbränningsanläggningar.

.6

I fråga om fasta anläggningar för upptäckande av brand och brandlarm av godkänd typ som krävs enligt reglerna II-2/B/13.4 och 13.5 gäller följande:

 

Anläggningen för upptäckande av brand ska utformas så och detektorerna placeras så att utbrott av brand i någon del av dessa utrymmen snabbt upptäcks under maskineriets alla normala driftförhållanden och under de varierande ventilationsförhållanden som erfordras med hänsyn till möjliga omgivande temperaturvariationer. Anläggningar med enbart värmedetektorer får inte tillåtas utom i utrymmen med begränsad höjd och där deras användning är särskilt lämplig. Anläggningen för upptäckande av brand ska utlösa akustiska och optiska larm, i båda avseendena tydligt avvikande från larm från varje annan anläggning som inte indikerar brand, samt på tillräckligt många platser så att larmet hörs och uppmärksammas på navigationsbryggan och av ansvarigt maskinbefäl.

 

När navigationsbryggan är obemannad ska larmet höras på en plats där en ansvarig besättningsmedlem tjänstgör.

 

Efter installationen ska systemet provas under olika driftförhållanden för maskineriet och olika ventilationsförhållanden.”

n)

ska regel II-2/B/14.1.1.2 ersättas av följande:

”.2

Föreskrifterna i reglerna II-2/A/12, II-2/B/7, II-2/B/9 och II-2/B/9a om vidmakthållande av vertikala zoners integritet ska tillämpas lika på däck och skott som bildar avgränsningar mellan horisontella zoner och mellan dessa och resten av fartyget.”

o)

ska regel II-2/B/14.1.2.2 ersättas av följande:

”.2

I nya fartyg som är byggda före den 1 januari 2018 och som medför högst 36 passagerare samt i existerande fartyg av klass B som medför fler än 36 passagerare ska skott som avgränsar utrymmen av särskild kategori isoleras enligt föreskrifterna för utrymmen av kategori 11 i tabell 5.1 i regel II-2/B/5 och de horisontella avgränsningarna enligt föreskrifterna för kategori 11 i tabell 5.2 i regel II-2/B/5. I fartyg som är byggda från och med den 1 januari 2018 och som medför högst 36 passagerare ska skott som avgränsar utrymmen av särskild kategori isoleras enligt föreskrifterna för utrymmen av kategori 11 i tabell 5.1 a i regel II-2/B/5 och de horisontella avgränsningarna enligt föreskrifterna för kategori 11 i tabell 5.2 a i regel II-2/B/5.”

3.

i kapitel III

a)

ska tabellen i regel III/2.6 ersättas med följande tabell:

”Utrymmen

B

C

D

Antal personer (N)

Antal passagerare (P)

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

Livräddningsfarkosternas kapacitet (1)  (2)  (3)  (4):

 

 

 

 

 

 

existerande fartyg

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

nya fartyg

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

Beredskapsbåtar (4)  (5)

1

1

1

1

1

1

Livbojar (6)

8

8

8

4

8

4

Räddningsvästar (8)  (9)  (12)  (13)

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

Räddningsvästar för barn (9)  (13)

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

Räddningsvästar för spädbarn (10)  (13)

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

Nödsignalljus (7)

12

12

12

12

6

6

Linkastare (14)

1

1

1

1

Radartranspondrar

1

1

1

1

1

1

Tvåvägs VHF-radiotelefonapparater

3

3

3

3

3

2

b)

ska följande regel III/9/2a införas:

”.2a

Senast vid den första inplanerade torrdockningen efter den 1 januari 2018, men inte senare än den 1 juli 2019, ska utlösningsmekanismer för livbåt som utlöser vid belastning och som inte överensstämmer med punkterna 4.4.7.6.4–4.4.7.6.6 i LSA-koden ersättas med utrustning som uppfyller koden (*).

(*)  Se riktlinjerna för utvärdering och utbyte av utlösnings- och återtagandesystem för livbåtar (MSC.1/Circ.1392).”"

c)

ska följande regel III/10a införas:

10a   Räddning av personer som befinner sig i vattnet

FARTYG AV KLASS B, C OCH D, BYGGDA FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2018

.1

Alla fartyg ska ha fartygsspecifika planer och förfaranden för att rädda personer som befinner sig i vattnet, med beaktande av de riktlinjer som utarbetats av IMO (**). Planerna och förfarandena ska ange vilken räddningsutrustning som ska användas och åtgärder som ska vidtas för att minimera risken för ombordanställda som deltar i räddningsarbetet. Fartyg byggda före den 1 januari 2018 ska uppfylla detta krav vid den första periodiska inspektionen av säkerhetsutrustningen eller vid förnyelsen av den.

.2

Ro-ro-passagerarfartyg som uppfyller kraven i regel III/5-1.4 ska anses uppfylla denna regel.

(**)  Riktlinjer för utarbetandet av planer och förfaranden för räddning av personer som befinner sig i vattnet (MSC.1/Circ.1447).”"

d)

ska följande regel III/13.9 införas:

”.9

Besättningsmedlemmar med ansvar för ingång eller räddning i avskilda utrymmen ska delta i övningar för ingång och räddning i avskilda utrymmen som ska hållas ombord på fartyget med ett intervall som fastställs av administrationen, dock minst en gång om året:

.1   Övningar för ingång och räddning i avskilda utrymmen

.1

Övningar för ingång och räddning i avskilda utrymmen bör planeras och utföras på ett säkert sätt, i förekommande fall med beaktande av riktlinjerna i IMO:s rekommendationer (***).

.2

Övningar för ingång och räddning i avskilda utrymmen ska omfatta följande:

.1

Kontroll och användning av den personliga skyddsutrustning som krävs för ingång.

.2

Kontroll och användning av kommunikationsutrustning och -förfaranden.

.3

Kontroll och användning av instrument för att mäta atmosfären i avskilda utrymmen.

.4

Kontroll och användning av räddningsutrustning och -förfaranden.

.5

Instruktioner för första hjälpen och återupplivning.

(***)  Se de reviderade rekommendationerna för ingång i avskilda utrymmen ombord på fartyg, antagna av IMO genom resolution A.1050(27).”"

e)

ska följande regel III/14 införas:

14   Registering (R 19.5)

NYA OCH EXISTERANDE FARTYG AV KLASS B, C OCH D:

.1

Den dag då inspektion sker, ska uppgifter om övningar i att överge fartyget och brandövningar, övningar för ingång och räddning i avskilda utrymmen, övningar med annan livräddningsutrustning och övningar ombord, registreras i en loggbok som fastställts av administrationen. Om en fullständig inspektion, övning eller utbildning inte genomförs på utsatt tid, ska en notering göras i loggboken med angivande av omständigheter och omfattningen av inspektionen, de övningar eller utbildning som genomförts.”


(1)  Livräddningsfarkoster kan vara livbåtar eller livflottar eller en kombination av dessa som uppfyller kraven i regel III/2.2. Om det är motiverat med hänsyn till resornas skyddade karaktär och/eller de gynnsamma klimatförhållanden som råder i verksamhetsområdet med hänsyn till rekommendationerna i IMO MSC/Circ.1046 får flaggstatens administration godta följande, om värdstaten inte motsätter sig detta:

(a)

Öppna, vändbara, uppblåsbara livflottar som inte uppfyller kraven i avsnitt 4.2 eller 4.3 i LSA-koden under förutsättning att sådana livflottar helt uppfyller kraven i bilaga 10 till 1994 års kod för höghastighetsfartyg och för fartyg byggda den 1 januari 2012 eller efter detta datum, bilaga 11 i till 2000 års kod för höghastighetsfartyg.

(b)

Livflottar som inte uppfyller kraven i avsnitt 4.2.2.2.1 och 4.2.2.2.2 i LSA-koden om isolering mot kyla i livflottens golv.

Livräddningsfarkoster för existerande fartyg av klass B, C och D ska uppfylla kraven i de relevanta reglerna för existerande fartyg i SOLAS 74 i dess ändrade lydelse från den 17 mars 1998. Ro-ro-passagerarfartyg ska uppfylla kraven i regel III/5-1 i förekommande fall.

De livflottar och sjösättningsredskap som krävs enligt tabellen kan ersättas med ett eller flera marina evakueringssystem med motsvarande kapacitet och som uppfyller kraven i avsnitt 6.2 i LSA-koden, inklusive sjösättningsredskap i förekommande fall.

(2)  Livräddningsfarkosterna ska i möjligaste mån finnas jämnt fördelade på varje sida av fartyget.

(3)  Livräddningsfarkosternas totala/samlade kapacitet, inklusive ytterligare livflottar, ska uppfylla kraven i tabellen ovan, dvs. 1,10 N = 110 % och 1,25 N = 125 % av det sammanlagda antal personer (N) som fartyget är godkänt att medföra. Ett tillräckligt antal livräddningsfarkoster ska medföras för att, i den händelse att en livräddningsfarkost förloras eller blir obrukbar, kunna säkerställa att de återstående livräddningsfarkosterna utgör tillräcklig kapacitet för det antal personer som fartyget är godkänt för att medföra. Om förvaringskraven för livflottar i regel III/7.5 inte uppfylls kan ytterligare livflottar krävas.

(4)  Antalet livbåtar och/eller beredskapsbåtar ska vara så stort att varje livbåt eller beredskapsbåt behöver leda högst nio livflottar när fartyget överges av alla personer som det är godkänt för att medföra.

(5)  Sjösättningsredskap för beredskapsbåtar ska uppfylla kraven i regel III/10.

Om en beredskapsbåt uppfyller kraven i avsnitt 4.5 eller 4.6 i LSA-koden får den inräknas i den livräddningsfarkostkapacitet som anges i tabellen ovan.

En livbåt kan godkännas som beredskapsbåt förutsatt att även båten och dess sjösättnings- och ombordtagningsanordningar uppfyller kraven för en beredskapsbåt.

Minst en av beredskapsbåtarna på ro-ro-passagerarfartyg, om en beredskapsbåt krävs, ska vara en snabbgående beredskapsbåt som uppfyller kraven i regel III/5-1.3.

När flaggstatens administration finner att det är fysiskt omöjligt att installera en beredskapsbåt eller en snabbgående beredskapsbåt ombord på ett fartyg kan detta fartyg undantas från kravet att medföra beredskapsbåt, under förutsättning att fartyget uppfyller alla följande krav:

(a)

Fartyget har anordningar som gör det möjligt att rädda en hjälplös person ur vattnet.

(b)

Räddningen av den hjälplösa personen kan observeras från bryggan.

(c)

Fartyget har tillräcklig manövreringsförmåga för att gå intill och rädda personer under sämsta tänkbara förhållanden.

(6)  Minst en livboj på vardera sidan om fartyget ska vara försedd med en flytbar livlina, som är minst dubbelt så lång som avståndet från livbojens förvaringsplats till vattenlinjen när fartyget ligger på sitt minsta djupgående till sjöss, dock ej kortare än 30 m.

Två livbojar ska vara försedda med självaktiverande röksignaler och självaktiverande ljus och ska snabbt kunna frigöras från bryggan. Resten av livbojarna ska vara försedda med självtändande ljus i enlighet med punkt 2.1.2 i LSA-koden.

(7)  Nödsignalljus som uppfyller kraven i avsnitt 3.1 i LSA-koden ska förvaras på bryggan eller platsen för manövrering.

(8)  En uppblåsbar räddningsväst ska finnas för varje person som måste utföra arbete på utsatta platser ombord. Sådana uppblåsbara räddningsvästar kan ingå i det totala antalet räddningsvästar som krävs enligt detta direktiv.

(9)  Ett antal räddningsvästar för barn som motsvarar minst 10 % av antalet passagerare ska finnas ombord, eller ett större antal om detta krävs för att det ska finnas en räddningsväst för varje barn.

(10)  Ett antal räddningsvästar för spädbarn som motsvarar minst 2,5 % av antalet passagerare ska finnas ombord, eller ett större antal om detta krävs för att det ska finnas en räddningsväst för varje spädbarn.

(11)

Alla fartyg ska medföra ett tillräckligt antal räddningsvästar för personer på vakt och för användning på avlägset belägna stationer för livräddningsfarkoster. Räddningsvästar som medförs för personer på vakt ska förvaras på bryggan, i maskinkontrollrummet och på andra bemannade vaktstationer.

Senast vid den första periodiska besiktningen efter den 1 januari 2012 ska alla passagerarfartyg uppfylla kraven i fotnoterna 12 och 13.

(12)  Om räddningsvästarna för vuxna inte är utformade för personer som väger upp till 140 kg och har ett bröstomfång på upp till 1 750 mm, ska ett tillräckligt antal lämpliga tillbehör finnas så att sådana personer ombord kan använda västarna.

(13)  I samtliga passagerarfartyg ska varje räddningsväst vara utrustad med ett ljus som uppfyller kraven i punkt 2.2.3 i LSA-koden. Alla ro-ro-passagerarfartyg ska uppfylla kraven i regel III/5.5.2.

(14)  Fartyg med en längd mindre än 24 m behöver inte medföra linkastare ombord.”


BESLUT

28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/66


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/845

av den 23 maj 2016

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, vad gäller antagandet av gemensamma kommitténs arbetsordning samt inrättandet av specialiserade arbetsgrupper och antagandet av deras mandat

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 207 och 212 jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet) trädde i kraft den 1 juni 2014.

(2)

För att bidra till ett effektivt genomförande av avtalet bör dess institutionella ram fullbordas så snart som möjligt genom att gemensamma kommittén antar sin egen arbetsordning.

(3)

I enlighet med artikel 44 i avtalet inrättades en gemensam kommitté för att bland annat se till att avtalet fungerar väl och genomförs på ett korrekt sätt (nedan kallad gemensamma kommittén).

(4)

För att bidra till ett effektivt genomförande av avtalet bör gemensamma kommitténs arbetsordning antas.

(5)

För att möjliggöra diskussioner på expertnivå om centrala frågor på de områden som omfattas av avtalet kan specialiserade arbetsgrupper inrättas.

(6)

Unionens ståndpunkt i gemensamma kommittén vad gäller antagandet av gemensamma kommitténs arbetsordning och inrättandet av specialiserade arbetsgrupper bör därför grunda sig på de utkast till gemensamma kommitténs beslut som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats enligt artikel 44 i avtalet vad gäller

a)

antagandet av gemensamma kommitténs arbetsordning, och

b)

inrättandet av specialiserade arbetsgrupper och antagandet av deras mandat,

ska grunda sig på de utkast till gemensamma kommitténs beslut som åtföljer det här beslutet.

2.   Unionens företrädare i gemensamma kommittén får godkänna mindre ändringar av utkasten till beslut utan att ett nytt rådsbeslut erfordras.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2016.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/278/EU av den 12 maj 2014 om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med undantag för frågor rörande återtagande (EUT L 145, 16.5.2014, s. 1).


UTKAST TILL

BESLUT nr 1/2016 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–REPUBLIKEN KOREA

av den

om antagande av gemensamma kommitténs arbetsordning

GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–REPUBLIKEN KOREA HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 44, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet trädde i kraft den 1 juni 2014.

(2)

För att bidra till ett effektivt genomförande av avtalet bör gemensamma kommitténs arbetsordning antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Gemensamma kommitténs arbetsordning, såsom den framgår av bilagan till detta beslut, antas härmed.

Utfärdat i

På gemensamma kommitténs EU–Republiken Korea vägnar

Ordförande

BILAGA

GEMENSAMMA KOMMITTÉNS ARBETSORDNING

Artikel 1

Sammansättning och ordförandeskap

1.   Den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med artikel 44 i ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (nedan kallat avtalet) ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med artikel 44 i avtalet.

2.   Gemensamma kommittén ska bestå av företrädare för bägge parter på lämplig nivå.

3.   Parterna ska inneha ordförandeskapet för gemensamma kommittén växelvis under perioder av ett kalenderår. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik eller Republiken Koreas utrikesminister ska vara ordförande för gemensamma kommittén. Ordföranden kan delegera sina befogenheter.

4.   Den första perioden ska inledas den dag gemensamma kommittén håller sitt första möte och avslutas den 31 december samma år.

Artikel 2

Möten

1.   Gemensamma kommittén ska normalt sett sammanträda en gång om året. Gemensamma kommitténs möten ska sammankallas av ordföranden och hållas växelvis i Bryssel och Seoul, vid en tidpunkt som fastställs genom gemensam överenskommelse. Om parterna är överens om detta, kan gemensamma kommittén hålla extraordinarie möten på begäran av någon av parterna.

2.   Gemensamma kommittén ska i vanliga fall sammanträda på högre tjänstemannanivå, om parterna inte kommit överens om något annat.

Artikel 3

Offentlighet

Om inte något annat beslutas, ska gemensamma kommitténs möten inte vara offentliga.

Artikel 4

Deltagare

1.   Före varje möte ska ordföranden, via sekretariatet, underrättas om den planerade sammansättningen av vardera partens delegation.

2.   Vid behov får parterna i samförstånd bjuda in experter eller företrädare för andra organ att delta som observatörer vid gemensamma kommitténs möten eller för att informera om specialiserade ämnen.

Artikel 5

Sekretariat

En företrädare för Europeiska utrikestjänsten och en företrädare för Republiken Koreans utrikesministerium ska gemensamt fungera som gemensamma kommitténs sekreterare. Alla meddelanden till och från gemensamma kommitténs ordförande ska vidarebefordras till sekreterarna. Korrespondens till och från gemensamma kommitténs ordförande ska vara i skriftlig form, vilket också omfattar e-post.

Artikel 6

Dagordning

1.   Ordföranden ska upprätta en preliminär dagordning för varje möte. Den preliminära dagordningen ska tillsammans med relevanta handlingar översändas till den andra parten senast 15 dagar innan mötet inleds.

2.   Den preliminära dagordningen ska innehålla punkter som inkommit till ordföranden senast 21 dagar innan mötet inleds.

3.   Dagordningen ska antas av gemensamma kommittén i början av varje möte. Andra punkter än de som finns på den preliminära dagordningen får föras upp på dagordningen, om bägge parter är överens om detta.

4.   Ordföranden får i samförstånd med de båda parterna förkorta de tidsfrister som anges i punkt 1 med hänsyn till omständigheterna i enskilda fall.

Artikel 7

Protokoll

1.   De båda sekreterarna ska gemensamt upprätta ett utkast till protokoll från varje möte, normalt senast 30 kalenderdagar efter mötesdagen. Utkastet till protokollet ska grundas på ordförandens sammanfattning av gemensamma kommitténs slutsatser.

2.   Protokollet ska godkännas av bägge parter inom 45 kalenderdagar efter sammanträdet eller inom en tidsfrist som parterna har enats om. Så snart det råder enighet om utkastet till protokoll ska två originalexemplar undertecknas av ordföranden och sekreterarna. Varje part ska motta ett originalexemplar.

Artikel 8

Överläggningar

1.   Om gemensamma kommittén antar beslut och rekommendationer ska sådana akter benämnas ”Beslut” eller ”Rekommendation” och följas av löpnummer, datum för antagandet och en beskrivning av ämnet. I varje beslut ska det anges när beslutet träder i kraft. Gemensamma kommittén ska fatta beslut och utfärda rekommendationer i samförstånd mellan parterna.

2.   Gemensamma kommittén får fatta beslut eller utfärda rekommendationer genom skriftligt förfarande, om bägge parter är överens om detta. Genom överenskommelse mellan parterna får det fastläggas en frist för slutförandet av det skriftliga förfarandet efter vilken gemensamma kommitténs ordförande får förklara att det råder samförstånd mellan parterna, om inte någon av parterna anger något annat.

3.   De beslut och rekommendationer som antagits av gemensamma kommittén ska bestyrkas genom två originalexemplar som ska undertecknas av gemensamma kommitténs ordförande.

4.   Vardera parten får besluta att offentliggöra gemensamma kommitténs beslut och rekommendationer i sitt officiella kungörelseorgan.

Artikel 9

Korrespondens

1.   Korrespondens adresserad till gemensamma kommittén ska sändas till endera sekreteraren, som ska informera den andra sekreteraren.

2.   Sekretariatet ska se till att korrespondens adresserad till gemensamma kommittén sänds till ordföranden och, om så är lämpligt, distribueras som sådana handlingar som avses i artikel 10 i denna arbetsordning.

3.   Sekretariatet ska se till att korrespondens från ordföranden sänds till parterna och, om så är lämpligt, distribueras som sådana handlingar som avses i artikel 10 i denna arbetsordning.

Artikel 10

Handlingar

1.   När gemensamma kommitténs överläggningar grundar sig på skriftliga underlag, ska sekretariatet numrera handlingarna och distribuera dem till ledamöterna.

2.   Varje sekreterare ska ansvara för att distribuera handlingarna till de berörda ledamöterna på sin sida i gemensamma kommittén och systematiskt skicka kopia till den andra sekreteraren.

Artikel 11

Kostnader

1.   Vardera parten ska stå för de utgifter den ådrar sig för deltagandet i gemensamma kommitténs möten, för personal, resor och uppehälle samt för post och telekommunikationer.

2.   Den part som är värd för ett möte ska stå för kostnaderna för att anordna mötet och för mångfaldigandet av handlingar.

Artikel 12

Ändring av arbetsordningen

Denna arbetsordning får ändras i samförstånd mellan parterna i enlighet med artikel 8.

Artikel 13

Specialiserade arbetsgrupper

1.   Gemensamma kommittén får besluta att inrätta ytterligare specialiserade arbetsgrupper för att bistå den i utförandet av dess uppgifter.

2.   Gemensamma kommittén får besluta att upplösa befintliga specialiserade arbetsgrupper, fastställa eller ändra deras mandat eller inrätta ytterligare specialiserade arbetsgrupper.

3.   De specialiserade arbetsgrupperna ska rapportera till gemensamma kommittén efter vart och ett av sina möten.

4.   De specialiserade arbetsgrupperna ska inte ha befogenhet att fatta beslut men får lämna rekommendationer till gemensamma kommittén.


UTKAST TILL

BESLUT nr 2/2016 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–REPUBLIKEN KOREA

av den

om inrättandet av specialiserade arbetsgrupper och antagandet av deras mandat

GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–REPUBLIKEN KOREA HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 44, och med beaktande av artikel 13 i gemensamma kommitténs arbetsordning, och

av följande skäl:

(1)

För att möjliggöra diskussioner på expertnivå om centrala frågor på de områden som omfattas av avtalet bör det inrättas specialiserade arbetsgrupper. Såväl förteckningen över specialiserade arbetsgrupper som behörighetsområdet för de enskilda specialiserade arbetsgrupperna får ändras i samförstånd mellan parterna.

(2)

Enligt artikel 13 i gemensamma kommitténs arbetsordning får gemensamma kommittén inrätta specialiserade arbetsgrupper för att bistå den i fullgörandet av dess uppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Härmed inrättas de specialiserade arbetsgrupper som förtecknas i bilaga I till detta beslut. Mandaten för de specialiserade arbetsgrupperna ska vara de som anges i bilaga II till detta beslut.

Utfärdat i

På gemensamma kommitténs EU-Republiken Korea vägnar

Ordförande

BILAGA I

GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–REPUBLIKEN KOREA SPECIALISERADE ARBETSGRUPPER

1.

Arbetsgrupp specialiserad på energi, miljö och klimatförändring.

2.

Arbetsgrupp specialiserad på terrorismbekämpning.

BILAGA II

MANDAT FÖR DE SPECIALISERADE ARBETSGRUPPER SOM INRÄTTATS GENOM RAMAVTALET MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN, OCH REPUBLIKEN KOREA, Å ANDRA SIDAN

Artikel 1

1.   Varje specialiserad arbetsgrupp får vid sina möten behandla genomförandet av avtalet inom sitt område.

2.   De specialiserade arbetsgrupperna får även diskutera frågor eller specifika projekt med anknytning till det bilaterala samarbetet på de berörda områdena.

3.   På begäran av någon av parterna får även enskilda fall tas upp.

Artikel 2

De specialiserade arbetsgrupperna ska arbeta under gemensamma kommitténs ledning. De ska rapportera och översända sina protokoll och slutsatser till gemensamma kommitténs ordförande inom 30 kalenderdagar efter varje möte.

Artikel 3

De specialiserade arbetsgrupperna ska bestå av företrädare för parterna.

Om bägge parter är överens om detta får de specialiserade arbetsgrupperna bjuda in experter till sina möten och får ta emot upplysningar av dem om specifika punkter på dagordningen.

Artikel 4

Parterna ska växelvis inneha ordförandeskapet för de specialiserade arbetsgrupperna, i enlighet med reglerna i gemensamma kommitténs arbetsordning.

Artikel 5

En företrädare för Europeiska utrikestjänsten och en företrädare för Republiken Koreas utrikesministerium ska gemensamt fungera som de specialiserade arbetsgruppernas sekreterare. Alla meddelanden som rör de specialiserade arbetsgrupperna ska vidarebefordras till de båda sekreterarna.

Artikel 6

1.   De specialiserade arbetsgrupperna ska mötas när omständigheterna så kräver och efter överenskommelse mellan parterna, på skriftlig begäran från någon av parterna. Varje möte ska hållas på en plats och vid en tidpunkt som de båda parterna kommer överens om.

2.   Sekreteraren för den part som mottar en begäran om möte i en specialiserad arbetsgrupp ska svara på denna inom 15 arbetsdagar efter mottagandet.

3.   I särskilt brådskande fall får specialiserade arbetsgrupper sammankallas med kortare varsel, om bägge parter är överens om detta.

4.   Ordföranden ska före varje sammanträde underrättas om den planerade sammansättningen av parternas delegationer.

5.   Kallelse till de specialiserade arbetsgruppernas möten utfärdas gemensamt av de båda sekreterarna.

Artikel 7

De punkter som parterna önskar få uppförda på dagordningen ska inlämnas till sekreterarna minst 15 arbetsdagar före mötet i den berörda specialiserade arbetsgruppen. Eventuella tillhörande underlag ska överlämnas till sekreterarna minst tio arbetsdagar före mötet. Sekreterarna ska tillkännage utkastet till dagordning senast fem arbetsdagar före mötet. Dagordningen ska färdigställas i samförstånd mellan parterna. I undantagsfall får punkter föras upp på dagordningen med kort varsel, om de båda kommer överens om detta.

Artikel 8

Det ska föras protokoll över varje möte.

Om inte något annat beslutas, ska de specialiserade arbetsgruppernas möten inte vara offentliga.


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/76


BESLUT (EU, Euratom) 2016/846 AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR

av den 24 maj 2016

om utnämning av domare i tribunalen

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 19,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 254 och 255,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 48 i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 (1), ska tribunalen ha 40 domare från och med den 25 december 2015. I artikel 2 a i den förordningen fastställs ämbetstiden för de tolv ytterligare domarna på så sätt att utgången av ämbetstiden sammanfaller med de partiella nytillsättningar i tribunalen som kommer att äga rum den 1 september 2016 och den 1 september 2019.

(2)

Inga REINE, Fredrik SCHALIN och Peter George XUEREB har föreslagits för tjänsterna som ytterligare domare i tribunalen.

(3)

Den kommitté som inrättats genom artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har avgivit ett yttrande om huruvida Inga REINE, Fredrik SCHALIN och Peter George XUEREB är lämpliga att utöva ämbetet som domare i tribunalen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utnämns till domare i tribunalen för perioden från och med detta besluts ikraftträdande till och med den 31 augusti 2019:

Inga REINE.

Fredrik SCHALIN.

Peter George XUEREB.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 maj 2016.

P. DE GOOIJER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 av den 16 december 2015 om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (EUT L 341, 24.12.2015, s. 14).


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/77


BESLUT (EU, Euratom) 2016/847 AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR

av den 24 maj 2016

om utnämning av en domare i tribunalen

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 19,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 254 och 255,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1, och

av följande skäl:

(1)

Ämbetstiden för fjorton domare i tribunalen löper ut den 31 augusti 2016. Utnämningar bör göras för perioden 1 september 2016–31 augusti 2022.

(2)

Lauri MADISE har föreslagits för en förlängning av sin ämbetstid.

(3)

Den kommitté som inrättats genom artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har avgivit ett yttrande om huruvida Lauri MADISE är lämplig att utöva ämbetet som domare i tribunalen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Lauri MADISE utnämns till domare i tribunalen för perioden 1 september 2016–31 augusti 2022.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 maj 2016.

P. DE GOOIJER

Ordförande


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/78


RÅDETS BESLUT (EU, Euratom) 2016/848

av den 25 maj 2016

om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Danmark

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 302,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av den danska regeringens förslag,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 september 2015 och den 1 oktober 2015 antog rådet besluten (EU, Euratom) 2015/1600 (1) och (EU, Euratom) 2015/1790 (2) om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2015–20 september 2020.

(2)

En plats som ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Mikkel DALSGAARD har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Klaus MATTHIESEN, Head of Negotiations, Confederation of Professionals in Denmark (FTF), utnämns härmed till ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 20 september 2020.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 2016.

På rådets vägnar

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU, Euratom) 2015/1600 av den 18 september 2015 om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2015–20 september 2020 (EUT L 248, 24.9.2015, s. 53).

(2)  Rådets beslut (EU, Euratom) 2015/1790 av den 1 oktober 2015 om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2015–20 september 2020 (EUT L 260, 7.10.2015, s. 23).


28.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/79


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/849

av den 27 maj 2016

om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 december 2010 antog rådet beslut 2010/800/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (nedan kallad Nordkorea) och genomförde därmed bland annat Förenta nationernas säkerhetsråds (nedan kallat säkerhetsrådet) resolutioner 1718 (2006) och 1874 (2009).

(2)

Den 7 mars 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2094 (2013), där man i mycket starka ordalag fördömde det kärnvapenprov som Nordkorea genomförde den 12 februari 2013 i strid mot och med uppenbart åsidosättande av relevanta resolutioner från säkerhetsrådet.

(3)

Den 22 april 2013 antog rådet beslut 2013/183/Gusp (2), som ersatte rådets beslut 2010/800/Gusp, och genomförde därmed bland annat säkerhetsrådets resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) och 2094 (2013).

(4)

Den 2 mars 2016 antog säkerhetsrådet resolution 2270 (2016), där det uttryckte sin djupaste oro över det kärnvapenprov som Nordkorea genomförde den 6 januari 2016 i strid med relevanta resolutioner från säkerhetsrådet, fördömde Nordkoreas uppskjutning den 7 februari 2016 där ballistisk robotteknik användes i uppenbar strid med relevanta resolutioner från säkerhetsrådet, och fastslog att det fortfarande föreligger ett uttalat hot mot internationell fred och säkerhet i och utanför regionen.

(5)

Den 31 mars 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/476 (3) om ändring av rådets beslut 2013/183/Gusp och genomförde resolution 2270 (2016).

(6)

Mot bakgrund av att Nordkoreas agerande tidigare i år anses utgöra ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet i och utanför regionen har rådet beslutat att införa ytterligare restriktiva åtgärder.

(7)

I säkerhetsrådets resolution 2270 (2016), som ger uttryck för djup oro över att Nordkoreas vapenförsäljning genererat intäkter som avleds till utveckling av kärnvapen och ballistiska robotar, föreskrivs att restriktioner vad gäller vapen bör omfatta alla vapen och all därtill hörande materiel, inbegripet handeldvapen och lätta vapen samt därtill hörande materiel. Genom resolutionen utvidgas också förbuden mot överföring och upphandling av alla artiklar som skulle kunna bidra till utvecklingen av Nordkoreas försvarsmakts operativa kapacitet eller till export som stöder eller stärker den operativa kapaciteten hos försvarsmakten i någon annan FN-medlemsstat utanför Nordkorea.

(8)

Säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) anger att förbudet mot upphandling av tekniskt bistånd som rör vapen gör det förbjudet för FN-medlemsstater att ta emot utbildare, rådgivare eller andra tjänstemän för militär, paramilitär eller polisrelaterad utbildning.

(9)

Säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) bekräftar att förbuden mot överföring, upphandling och tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör vissa varor även är tillämpliga med avseende på transporten av artiklar till eller från Nordkorea för reparation, underhåll, renovering, testning, omvänd ingenjörskonst och spridning på marknaden, oberoende av om äganderätten eller kontrollen överförs, och understryker att åtgärder avseende viseringsförbud också ska tillämpas på enskilda personer som reser för de ändamålen.

(10)

Rådet anser därför att det är lämpligt att förbjuda leverans, försäljning eller överföring till Nordkorea av ytterligare artiklar, materiel och utrustning med anknytning till varor och teknik med dubbla användningsområden.

(11)

I säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) utvidgas förteckningen över personer och enheter som omfattas av frysning av tillgångar och åtgärder avseende viseringsförbud och fastställs att frysningen av tillgångar ska tillämpas med avseende på enheter inom Nordkoreas regering eller Koreas arbetarparti, om FN-medlemsstaten fastställer att de har samröre med Nordkoreas kärntekniska program eller program för ballistiska robotar eller annan verksamhet som är förbjuden enligt relevanta resolutioner från säkerhetsrådet.

(12)

I säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) uttrycks oro över att Nordkorea missbrukar de privilegier och den immunitet som gäller enligt Wienkonventionerna om diplomatiska respektive konsulära förbindelser, fastställs ytterligare åtgärder för att förhindra att diplomater från Nordkorea eller regeringsföreträdare eller personer från tredjeländer agerar för eller under ledning av uppförda personer eller enheter eller ägnar sig åt verksamhet som är förbjuden.

(13)

Säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) förtydligar också omfattningen av FN-medlemsstaternas skyldighet att förhindra att specialiserad utbildning ges till nordkoreanska medborgare inom vissa känsliga discipliner.

(14)

Säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) utvidgar även tillämpningsområdet för de åtgärder som är tillämpliga på transportsektorn och den finansiella sektorn.

(15)

I samband med de åtgärder som är tillämpliga på den finansiella sektorn anser rådet att det är lämpligt att förbjuda överföring av medel till och från Nordkorea såvida inte särskilt tillstånd ges i förväg, samt investeringar av Nordkorea i territorier under medlemsstaternas jurisdiktion och investeringar i Nordkorea av medborgare eller enheter i medlemsstaterna.

(16)

Utöver de åtgärder som föreskrivs i de relevanta resolutionerna från säkerhetsrådet, bör medlemsstaterna vägra tillstånd att landa i, lyfta från och flyga över deras territorium för luftfartyg som drivs av nordkoreanska lufttrafikföretag eller med ursprung i Nordkorea. Medlemsstaterna bör också förbjuda tillträde till sina hamnar för varje fartyg som ägs, drivs eller bemannas av Nordkorea.

(17)

Säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) förbjuder upphandling av vissa mineraler och export av flygbränsle.

(18)

Rådet anser att förbudet mot export av lyxvaror bör utvidgas till att omfatta import av dessa varor från Nordkorea.

(19)

Säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) utvidgar också förbuden mot tillhandahållande av finansiellt stöd till handel med Nordkorea.

(20)

Rådet anser dessutom att det är lämpligt att förlänga förbudet mot offentligt finansiellt stöd till handel med Nordkorea, särskilt för att undvika att eventuellt finansiella stöd bidrar till spridningskänslig nukleär verksamhet eller till utveckling av system för kärnvapenbärare.

(21)

Säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) erinrar om att arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) har uppmanat länderna att skärpa sin kundkontroll och tillämpa effektiva motåtgärder för att skydda sina jurisdiktioner från Nordkoreas olagliga ekonomiska verksamhet, och uppmanar FN-medlemsstaterna att tillämpa FATF:s rekommendation nr 7, dess tolkningsmeddelande, och tillhörande vägledning för att på ett effektivt sätt genomföra riktade finansiella sanktioner avseende spridning.

(22)

I säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) betonas också att åtgärder som införs genom resolutionen inte är avsedda att ha negativa humanitära konsekvenser för Nordkoreas civilbefolkning eller inverka negativt på verksamhet som inte är förbjuden enligt relevanta resolutioner från säkerhetsrådet eller på arbetet i internationella organisationer och icke-statliga organisationer som tillhandahåller bistånd och katastrofhjälp i Nordkorea för civilbefolkningen.

(23)

Säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) ger uttryck för säkerhetsrådets engagemang för en fredlig, diplomatisk och politisk lösning på situationen. Säkerhetsrådet bekräftar stödet för sexpartssamtalen samt manar till ett återupptagande av dessa.

(24)

I säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) sägs att Nordkoreas agerande ska ses över kontinuerligt och att FN:s säkerhetsråd är berett att vid behov förstärka, ändra, tillfälligt upphäva eller helt häva åtgärderna mot bakgrund av Nordkoreas efterlevnad och är fast beslutet att vidta ytterligare betydande åtgärder om Nordkorea genomför ytterligare kärnvapenprov eller uppskjutningar.

(25)

I februari 2016 gjorde rådet en översyn i enlighet med artikel 22.2 i beslut 2013/183/Gusp och artikel 6.2 och 6.2a i förordning (EG) nr 329/2007 (4) och bekräftade att de personer och enheter som framgår av bilaga II till det beslutet och bilaga V till den förordningen fortsatt bör vara uppförda på förteckningarna.

(26)

Detta beslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, rätten till egendom och rätten till skydd av personuppgifter. Detta beslut bör tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer.

(27)

Detta beslut står också i full överensstämmelse med medlemsstaternas skyldigheter enligt Förenta nationernas stadga och den rättsligt bindande karaktären i säkerhetsrådets resolutioner.

(28)

För att skapa klarhet bör beslut 2013/183/Gusp upphävas och ersättas med ett nytt beslut.

(29)

Det krävs ytterligare insatser från unionen för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

EXPORT- OCH IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 1

1.   Direkt eller indirekt leverans, försäljning, överföring eller export av följande artiklar och teknik, inklusive programvara, till Nordkorea genom medlemsstaternas medborgares försorg, genom eller från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg ska vara förbjuden, oavsett om ovanstående har sitt ursprung inom medlemsstaternas territorium eller inte:

a)

Vapen och all därtill hörande materiel, däribland skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, med undantag av fordon som inte är stridsfordon och som har tillverkats av eller utrustats med skottsäkert material och endast är avsedda att skydda unionens och dess medlemsstaters personal i Nordkorea.

b)

Alla artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som fastställts av FN:s säkerhetsråd eller den kommitté som inrättats i enlighet med punkt 12 i säkerhetsrådets resolution 1718 (2006) (nedan kallad sanktionskommittén) enligt punkt 8 a ii i säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), punkt 5 b i säkerhetsrådets resolution 2087 (2013) och punkt 20 i säkerhetsrådets resolution 2094 (2013) och som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen.

c)

Vissa andra artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen eller som kan bidra till landets militära verksamhet, inbegripet alla varor och all teknik med dubbla användningsområden förtecknade i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 (5).

d)

Varje övrig artikel, materiel och utrustning med anknytning till varor med dubbla användningsområden och teknik; unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka berörda artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

e)

Vissa viktiga komponenter för sektorn för ballistiska robotar såsom vissa typer av aluminium som används i system med anknytning till ballistiska robotar; unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka berörda artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

f)

Varje annan artikel som kan bidra till Nordkoreas program för eller verksamhet med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen eller till verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller enligt detta beslut, eller till kringgående av åtgärder som införts genom de resolutionerna eller detta beslut; unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka berörda artiklar som ska omfattas av detta led.

g)

Varje annan artikel, utom livsmedel eller läkemedel, om medlemsstaten fastställer att artikeln direkt kan bidra till utvecklingen av Nordkoreas försvarsmakts operativa kapacitet eller till export som stöder eller stärker den operativa kapaciteten hos försvarsmakten i någon annan stat än Nordkorea.

2.   Det ska även vara förbjudet att

a)

tillhandahålla teknisk utbildning, rådgivning, tjänster, bistånd, förmedlingsverksamhet eller andra mellanliggande tjänster som avser artiklar eller teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av dessa artiklar, direkt eller indirekt, till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Nordkorea,

b)

tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd som rör artiklar eller teknik enligt punkt 1, inklusive särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring samt försäkring och återförsäkring, för försäljning, leverans, överföring eller export av dessa artiklar eller denna teknik, eller för tillhandahållande av dithörande teknisk utbildning, rådgivning, tjänster, bistånd eller förmedlingsverksamhet, direkt eller indirekt, till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Nordkorea,

c)

medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser är ett kringgående av det förbud som avses i leden a och b.

3.   Upphandling från Nordkorea, genom medlemsstaternas medborgares försorg eller med användning av fartyg som för medlemsstaternas flagg eller av deras luftfartyg, av artiklar eller teknik enligt punkt 1 samt tillhandahållande från Nordkorea till medlemsstaternas medborgare av teknisk utbildning, rådgivning, tjänster, bistånd, finansiering eller finansiellt stöd som avses i punkt 2 ska också vara förbjudet, oavsett om ovanstående har sitt ursprung inom Nordkoreas territorium eller inte.

Artikel 2

De åtgärder som föreskrivs i artikel 1.1 g ska inte gälla för leverans, försäljning eller överföring av en artikel, eller upphandling av den, om

a)

medlemsstaten fastställer att sådan verksamhet utförs uteslutande i humanitärt syfte eller uteslutande i försörjningssyfte som inte kommer att utnyttjas av nordkoreanska personer eller enheter för att generera intäkter, och inte heller har samband med någon verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller enligt detta beslut, förutsatt att medlemsstaten i förväg underrättar sanktionskommittén om ett sådant fastställande och även informerar sanktionskommittén om de åtgärder som vidtagits för att hindra att artikeln avleds för sådana ändamål, eller

b)

sanktionskommittén i ett enskilt fall har fastställt att en viss leverans, försäljning eller överföring inte skulle stå i strid med målen för säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

Artikel 3

1.   Direkt eller indirekt försäljning, inköp, transport eller förmedling av guld och ädla metaller samt diamanter till, från eller för Nordkoreas regering, landets myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ, Nordkoreas centralbank liksom personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter som ägs eller kontrolleras av dem, ska vara förbjudet.

2.   Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka berörda artiklar som ska omfattas av denna artikel.

Artikel 4

1.   Upphandling från Nordkorea, genom medlemsstaternas medborgares försorg eller med användning av fartyg som för medlemsstaternas flagg eller av deras luftfartyg, av guld, titanmalm, vanadiummalm och sällsynta jordartsmineraler ska vara förbjuden, oavsett om ovanstående har sitt ursprung inom Nordkoreas territorium eller inte.

2.   Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka berörda artiklar som ska omfattas av denna artikel.

Artikel 5

Leverans av nytryckta nordkoreanska sedlar eller nypräglade nordkoreanska mynt eller icke utgivna nordkoreanska sedlar eller mynt till förmån för Nordkoreas centralbank ska vara förbjuden.

Artikel 6

1.   Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av lyxvaror till Nordkorea genom medlemsstaternas medborgares försorg, eller genom eller från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg som för medlemsstaternas flagg eller av deras luftfartyg, ska vara förbjuden, oavsett om ovanstående har sitt ursprung inom medlemsstaternas territorium eller inte.

2.   Import, inköp eller överföring av lyxvaror från Nordkorea ska vara förbjudet.

3.   Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka berörda artiklar som ska omfattas av punkterna 1 och 2.

Artikel 7

1.   Upphandling från Nordkorea, genom medlemsstaternas medborgares försorg eller med användning av fartyg som för medlemsstaternas flagg eller av deras luftfartyg, av kol, järn och järnmalm ska vara förbjuden, oavsett om de har sitt ursprung inom Nordkoreas territorium eller inte. Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka berörda artiklar som ska omfattas av denna punkt.

2.   Punkt 1 ska inte gälla för kol som den upphandlande medlemsstaten på grundval av tillförlitlig information bekräftar har sitt ursprung utanför Nordkorea och har transporterats genom Nordkorea uteslutande för export från hamnen i Rajin (Rason), förutsatt att medlemsstaten i förväg underrättar sanktionskommittén och att sådana transaktioner inte har något samband med genererande av intäkter för Nordkoreas kärntekniska program eller program för ballistiska robotar eller någon annan verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller enligt detta beslut.

3.   Punkt 1 ska inte gälla för transaktioner beträffande vilka det fastställs att de genomförs uteslutande i försörjningssyfte och inte har något samband med generering av intäkter för Nordkoreas kärntekniska program eller program för ballistiska robotar eller någon annan verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller enligt detta beslut.

Artikel 8

1.   Försäljning eller leverans av flygbränsle, inbegripet flygbensin, jetbränsle av naftatyp, jetbränsle av fotogentyp och raketbränsle av fotogentyp till Nordkorea genom medlemsstaternas medborgares försorg, eller från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg ska vara förbjuden, oavsett om ovanstående har sitt ursprung inom medlemsstaternas territorium eller inte.

2.   Punkt 1 ska inte gälla om sanktionskommittén i förväg i enskilda undantagsfall har godkänt överföring till Nordkorea av sådana produkter för verifierade grundläggande humanitära behov inom ramen för särskilt angivna arrangemang för effektiv övervakning av leverans och användning.

3.   Punkt 1 ska inte gälla för försäljning eller leverans av flygbränsle till civila passagerarplan utanför Nordkorea som uteslutande ska förbrukas under flygningen till Nordkorea och returflygningen.

Artikel 9

Import, inköp eller överföring från Nordkorea av petroleumprodukter som inte omfattas av säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) ska vara förbjudet. Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka berörda artiklar som ska omfattas av denna artikel.

KAPITEL II

RESTRIKTIONER MOT FINANSIELLT STÖD TILL HANDELN

Artikel 10

1.   Medlemsstaterna ska inte lämna offentligt finansiellt stöd till handel med Nordkorea, inbegripet exportkrediter, garantier eller försäkringar, till sina medborgare eller enheter som ägnar sig åt sådan handel. Detta ska inte påverka åtaganden som gjorts före detta besluts ikraftträdande, förutsatt att det finansiella stödet inte bidrar till Nordkoreas program för eller verksamhet med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen eller till annan verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller genom detta beslut.

2.   Privat finansiellt stöd till handel med Nordkorea, inbegripet exportkrediter, garantier eller försäkringar, till medlemsstaternas medborgare eller enheter som ägnar sig åt sådan handel, när detta finansiella stöd kan bidra till Nordkoreas program för eller verksamhet med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen eller till annan verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller enligt detta beslut, eller till kringgående av åtgärder som föreskrivs i dessa resolutioner eller i detta beslut, ska förbjudas.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte beröra handel för livsmedels- eller jordbruksändamål, medicinska ändamål eller andra humanitära ändamål.

KAPITEL III

INVESTERINGSRESTRIKTIONER

Artikel 11

1.   Investeringar i de territorier som står under medlemsstaternas jurisdiktion av Nordkorea, Nordkoreas medborgare, eller enheter som är registrerade i Nordkorea eller omfattas av dess jurisdiktion, eller av personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller under deras ledning, eller av enheter som ägs eller kontrolleras av dem ska vara förbjudna.

2.   Förbud ska råda mot

a)

förvärv eller utvidgning av ett ägarintresse i enheter i Nordkorea eller nordkoreanska enheter eller enheter som ägs av Nordkorea utanför Nordkorea som bedriver verksamhet med anknytning till Nordkoreas program för eller verksamhet med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen eller verksamhet inom sektorerna brytning, raffinering och kemisk industri, inklusive förvärv av hela sådana enheter samt förvärv av andelar eller andra värdepapper förbundna med ett ägarintresse,

b)

beviljande av finansiering eller finansiellt stöd till enheter i Nordkorea eller nordkoreanska enheter eller enheter som ägs av Nordkorea utanför Nordkorea som ägnar sig åt sådan verksamhet som avses i led a eller med det dokumenterade ändamålet att finansiera sådana enheter i Nordkorea,

c)

upprättande av samriskföretag med enheter i Nordkorea som ägnar sig åt sådan verksamhet som avses i led a eller med varje dotterföretag eller filial under deras kontroll,

d)

tillhandahållande av investeringstjänster som direkt hör samman med sådan verksamhet som avses i leden a–c.

KAPITEL IV

FINANSSEKTORN

Artikel 12

Medlemsstaterna ska inte göra nya åtaganden om gåvobistånd, finansiellt stöd eller förmånliga lån till Nordkorea, inbegripet genom sitt deltagande i internationella finansinstitut, utom i humanitära syften och för utvecklingsändamål som direkt gäller civilbefolkningens behov eller främjande av kärnvapennedrustning. Medlemsstaterna ska också visa vaksamhet i syfte att minska nuvarande åtaganden och, i möjligaste mån, få dem att upphöra.

Artikel 13

För att förhindra tillhandahållande av finansiella tjänster eller överföring till, genom eller från medlemsstaternas territorium eller till eller genom försorg av medlemsstaternas medborgare eller enheter som inrättats enligt deras lagar, eller personer eller finansinstitut inom deras jurisdiktion, av finansiella eller andra tillgångar eller resurser, inbegripet stora kontantbelopp, som kan bidra till Nordkoreas program för eller verksamhet med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar och andra massförstörelsevapen eller till annan verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller enligt detta beslut, eller till kringgående av åtgärder som föreskrivs i dessa resolutioner eller i detta beslut, ska följande tillämpas:

1.

Ingen överföring av tillgångar ska äga rum, förutom för transaktioner som omfattas av tillämpningsområdet för punkt 3 och som har godkänts i enlighet med punkt 4.

2.

Finansinstitut som står under medlemsstaternas jurisdiktion ska inte inleda eller fortsätta att delta i några transaktioner med

a)

banker med hemvist i Nordkorea, inbegripet Nordkoreas centralbank,

b)

filialer eller dotterbolag inom medlemsstaternas jurisdiktion till banker med hemvist i Nordkorea,

c)

filialer eller dotterbolag utanför medlemsstaternas jurisdiktion till banker med hemvist i Nordkorea, eller

d)

finansiella enheter som varken har sin hemvist i Nordkorea eller inom medlemsstaternas jurisdiktion men som kontrolleras av personer eller enheter med hemvist i Nordkorea,

såvida inte sådana transaktioner omfattas av tillämpningsområdet för punkt 3 och har godkänts i enlighet med punkt 4.

3

Följande transaktioner får genomföras, med förbehåll för det förhandsgodkännande som avses i punkt 4:

a)

Transaktioner som gäller livsmedel, hälso- och sjukvård eller medicinsk utrustning eller som är avsedda för jordbruksändamål eller humanitära ändamål.

b)

Transaktioner som gäller personliga penningförsändelser.

c)

Transaktioner som gäller verkställande av undantag enligt detta beslut.

d)

Transaktioner i samband med ett specifikt handelsavtal som inte är förbjudet enligt detta beslut.

e)

Transaktioner som gäller en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana transaktioner är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

f)

Transaktioner som uteslutande krävs för förverkligande av projekt som finansieras av unionen eller dess medlemsstater för utvecklingsändamål vilka direkt gäller civilbefolkningens behov eller främjande av kärnvapennedrustning.

g)

Transaktioner som gäller betalning för att tillgodose krav mot Nordkorea, nordkoreanska personer eller enheter, från fall till fall och under förutsättning att underrättelse sker tio dagar före godkännandet, och transaktioner av liknande art som inte bidrar till verksamhet som är förbjuden enligt detta beslut.

4.

Alla överföringar av medel till eller från Nordkorea för de transaktioner som avses i punkt 3 ska kräva förhandsgodkännande av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten om de överstiger 15 000 EUR. Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna om eventuella godkännanden.

5.

Det förhandsgodkännande som avses i punkt 4 ska inte krävas för överföringar av medel eller transaktioner som är nödvändiga för officiella ändamål i en medlemsstats diplomatiska eller konsulära beskickning i Nordkorea.

6.

Finansinstitut ska vara skyldiga att i sina kontakter med banker och finansinstitut enligt punkt 2, för att

a)

hålla fortlöpande uppsikt över kontorörelser, inbegripet genom sina system för kundkontroll och i enlighet med sina förpliktelser i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism,

b)

kräva att alla informationsfält på betalningsanvisningen för uppgifter om betalande och mottagande part i transaktionen fylls i och, om så inte sker, vägra utföra transaktionen,

c)

bevara alla registreringar av transaktioner i fem år och på begäran ställa dem till de nationella myndigheternas förfogande,

d)

utan dröjsmål rapportera sina misstankar till finansunderrättelseenheten eller annan behörig myndighet som har utsetts av den berörda medlemsstaten om de misstänker, eller har rimliga skäl att anta, att medel har anknytning till Nordkoreas program för eller verksamhet med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen; Finansunderrättelseenheten eller annan behörig myndighet ska direkt eller indirekt ha löpande tillgång till de finansiella, administrativa och rättsliga uppgifter som den behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter korrekt, inbegripet analys av rapporter om misstänkta transaktioner.

Artikel 14

1.   Öppnande av filialer eller dotterbolag till eller representationskontor för nordkoreanska banker, inbegripet Nordkoreas centralbank, dess filialer och dotterbolag, och av andra finansiella enheter som avses i artikel 13.2, på medlemsstaternas territorium ska vara förbjudet.

2.   Befintliga filialer, dotterbolag och representationskontor ska stängas inom 90 dagar från och med antagandet av säkerhetsrådets resolution 2270 (2016).

3.   Om detta inte i förväg har godkänts av sanktionskommittén, ska det vara förbjudet för nordkoreanska banker, inbegripet Nordkoreas centralbank, dess filialer och dotterbolag, och för andra finansiella enheter som avses i artikel 13.2 att

a)

inrätta nya samriskföretag med banker inom medlemsstaternas jurisdiktion,

b)

upprätta ägarintressen i banker inom medlemsstaternas jurisdiktion,

c)

upprätta eller upprätthålla korrespondentbankförbindelser med banker inom medlemsstaternas jurisdiktion,

4.   Befintliga samriskföretag, ägarintressen och korrespondentbankförbindelser med Nordkorea ska avslutas inom 90 dagar från och med antagandet av säkerhetsrådets resolution 2270 (2016).

5.   finansinstitut på medlemsstaternas territorium eller inom deras jurisdiktion ska vara förbjudna att öppna representationskontor, inrätta dotterbolag, inrätta filialer eller öppna bankkonton i Nordkorea.

6.   Befintliga representationskontor, dotterbolag eller bankkonton i Nordkorea ska stängas inom 90 dagar från och med antagandet av säkerhetsrådets resolution 2270 (2016), om den berörda medlemsstaten har tillförlitlig information som ger rimliga skäl att anta att sådana finansiella tjänster kan bidra till Nordkoreas kärntekniska program eller program för ballistiska robotar eller annan verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

7.   Punkt 6 ska inte gälla om sanktionskommittén i enskilda fall fastställer att sådana kontor, dotterbolag eller konton krävs för leverans av humanitärt bistånd eller för den verksamhet som bedrivs av diplomatiska beskickningar i Nordkorea i enlighet med Wienkonventionen om diplomatiska och konsulära förbindelser eller den verksamhet som bedrivs av FN eller dess fackorgan eller därmed förbundna organisationer eller för andra ändamål som står i överensstämmelse med säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

8.   Befintliga representationskontor, dotterbolag eller bankkonton i Nordkorea ska stängas om den berörda medlemsstaten har tillförlitlig information som ger rimliga skäl att anta att sådana finansiella tjänster kan bidra till Nordkoreas kärntekniska program eller program för ballistiska robotar eller annan verksamhet som är förbjuden enligt detta beslut.

9.   En medlemsstat får bevilja undantag från punkt 8 om den i enskilda fall fastställer att sådana kontor, dotterbolag eller konton krävs för leverans av humanitärt bistånd eller för den verksamhet som bedrivs av diplomatiska beskickningar i Nordkorea i enlighet med Wienkonventionen om diplomatiska och konsulära förbindelser eller den verksamhet som bedrivs av FN eller dess fackorgan eller därmed förbundna organisationer eller för andra ändamål som står i överensstämmelse med detta beslut. Den berörda medlemsstaten ska i förväg underrätta de andra medlemsstaterna om sin avsikt att bevilja ett undantag.

Artikel 15

Direkt eller indirekt försäljning eller köp, förmedling eller bistånd i samband med emission av nordkoreanska statsobligationer eller statligt garanterade obligationer som emitterats efter den 18 februari 2013, till eller av Nordkoreas regering, landets myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ, Nordkoreas centralbank eller banker med hemvist i Nordkorea eller filialer och dotterbolag inom och utanför medlemsstaternas jurisdiktion till banker med hemvist i Nordkorea eller finansiella enheter som varken har hemvist i Nordkorea eller inom medlemsstaternas jurisdiktion men som kontrolleras av personer och enheter med hemvist i Nordkorea, liksom till och av alla personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag och enheter som ägs eller kontrolleras av dem, ska vara förbjuden.

KAPITEL V

TRANSPORTSEKTORN

Artikel 16

1.   I syfte att säkerställa att inga artiklar överförs i strid med säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) ska medlemsstaterna i samstämmighet med sina nationella myndigheter och nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt, inbegripet Wienkonventionen om diplomatiska och konsulära förbindelser, inspektera all last som transporteras till och från Nordkorea inom deras territorium, eller transiteras genom deras territorium, inbegripet vid flygplatser, kusthamnar och frizoner, last som har förmedlats eller befordrats av Nordkorea eller dess medborgare eller av personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter som ägs eller kontrolleras av dessa eller av personer eller enheter som är uppförda på förteckningen i bilaga I, samt last som transporteras av nordkoreanska luftfartyg eller av fartyg som för Nordkoreas flagg.

2.   Medlemsstaterna ska med stöd av sina nationella myndigheter och nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt, inbegripet Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser, inspektera all last som transporteras till och från Nordkorea inom deras territorium, eller transiteras genom deras territorium, eller last som har förmedlats eller befordrats av Nordkorea eller dess medborgare, eller av personer eller enheter som agerar på deras vägnar, inbegripet vid flygplatser och kusthamnar, om de har information som ger rimliga skäl att anta att lasten innehåller artiklar som det enligt detta beslut är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

3.   Medlemsstaterna ska, med flaggstatens samtycke, inspektera fartyg på det fria havet om de har information som ger rimliga skäl att anta att lasten innehåller artiklar som det enligt detta beslut är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

4.   Medlemsstaterna ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning, samarbeta med inspektioner i enlighet med punkterna 1–3.

5.   För luftfartyg och fartyg som transporterar varor till eller från Nordkorea ska det krävas ytterligare information före ankomst eller avresa i fråga om alla varor som förs in i eller ut ur en medlemsstat.

6.   När en inspektion som avses i punkterna 1–3 genomförs ska medlemsstaterna beslagta och förstöra artiklar som det enligt detta beslut, i överensstämmelse med punkt 14 i resolution 1874 (2009) och punkt 8 i resolution 2087 (2013), är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

7.   Medlemsstaterna ska vägra tillträde till sina hamnar för varje fartyg som har vägrat att tillåta inspektion när sådan inspektion har godkänts av fartygets flaggstat samt för varje Nordkoreaflaggat fartyg som har vägrat inspektion i enlighet med punkt 12 i säkerhetsrådets resolution 1874 (2009).

8.   Punkt 7 ska inte gälla om tillträde krävs för att genomföra en inspektion, i en nödsituation eller när fartyget återvänder till avgångshamnen.

Artikel 17

1.   Medlemsstaterna ska i överensstämmelse med sina nationella myndigheter och sin nationella lagstiftning samt i överensstämmelse med internationell rätt, särskilt relevanta internationella avtal om civil luftfart, vägra tillstånd att landa i, lyfta från och flyga över deras territorium för luftfartyg som flygs av lufttrafikföretag från Nordkorea eller som kommer från Nordkorea.

2.   Punkt 1 ska inte gälla i fråga om nödlandning eller vid landning i inspektionssyfte.

3.   Punkt 1 ska inte gälla om den berörda medlemsstaten i förväg har fastställt att det av humanitära skäl eller av andra skäl som är förenliga med målen för detta beslut är nödvändigt att luftfartyget landar i, lyfter från eller flyger över dess territorium.

Artikel 18

1.   Medlemsstaterna ska förbjuda fartyg som ägs, drivs eller bemannas av Nordkorea att anlöpa deras hamnar.

2.   Medlemsstaterna ska förbjuda fartyg att anlöpa deras hamnar om de har information som ger rimliga skäl att anta att fartyget direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en person eller enhet som är uppförd på förteckningen i bilaga I, II eller III eller har en last som det enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller enligt detta beslut är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

3.   Punkt 1 ska inte gälla vid nödfall eller när fartyget återvänder till avgångshamnen, eller för inspektion, om tillträde krävs för att genomföra en inspektion, eller om den berörda medlemsstaten i förväg har fastställt att det av humanitära skäl eller av andra skäl som är förenliga med målen för detta beslut är nödvändigt att fartyget anlöper hamnen.

4.   Punkt 2 ska inte gälla vid nödfall eller när fartyget återvänder till avgångshamnen, om tillträde krävs för att genomföra en inspektion, eller om sanktionskommittén i förväg har fastställt att det av humanitära skäl eller av andra skäl som är förenliga med målen för säkerhetsrådets resolution 2270 (2016) eller om den berörda medlemsstaten i förväg har fastställt att det av humanitära skäl eller av andra skäl som är förenliga med målen för detta beslut är nödvändigt att fartyget anlöper hamnen. Den berörda medlemsstaten ska i förväg underrätta de andra medlemsstaterna om alla tillstånd att anlöpa den har beviljat.

Artikel 19

Tillhandahållande genom medlemsstaternas medborgares försorg eller från medlemsstaternas territorium av bunkrings- eller skeppsfurneringstjänster, eller andra fartygstjänster, avsedda för nordkoreanska fartyg ska vara förbjudet om medlemsstaterna har information som ger rimliga skäl att anta att fartygen transporterar artiklar som det enligt detta beslut är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera, om inte tillhandahållandet av sådana tjänster är nödvändigt av humanitära skäl eller tills lasten har inspekterats och beslagtagits och förstörts, i enlighet med artikel 16.1, 16.2. 16.3 och 16.6.

Artikel 20

1.   Det ska vara förbjudet att leasa eller befrakta fartyg eller luftfartyg som för en medlemstats flagg och att tillhandahålla besättningstjänster till Nordkorea, personer eller enheter som är uppförda på förteckningen i bilaga I, II eller III, andra personer eller enheter som enligt medlemsstatens fastställande har hjälpt andra att kringgå sanktioner eller bryta mot bestämmelser i säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller enligt detta beslut, personer eller enheter som agerar för eller på uppdrag av sådana personer eller enheter, eller enheter som ägs eller kontrolleras av sådana personer eller enheter.

2.   Punkt 1 ska inte gälla vid leasing, befraktning eller tillhandahållande av besättningstjänster om den berörda medlemsstaten i det enskilda fallet har underrättat sanktionskommittén i förväg och har tillhandahållit sanktionskommittén information som visar att verksamheten i fråga utförs uteslutande i försörjningssyfte som inte kommer att användas av nordkoreanska personer eller enheter för att generera intäkter, samt information om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att sådan verksamhet bidrar till överträdelser av bestämmelserna i säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

3.   En medlemsstat får bevilja ett undantag från punkt 1 om den i enskilda fall fastställer att verksamheten i fråga utförs uteslutande i försörjningssyfte som inte kommer att användas av nordkoreanska personer eller enheter för att generera intäkter och förutsatt att den har information om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att sådan verksamhet bidrar till överträdelser av bestämmelserna i detta beslut. Den berörda medlemsstaten ska i förväg underrätta de andra medlemsstaterna om sin avsikt att bevilja ett undantag.

Artikel 21

Medlemsstaterna ska avregistrera alla fartyg som ägs, drivs eller bemannas av Nordkorea och ska inte registrera några sådana fartyg som blivit avregistrerade av en annan stat i enlighet med punkt 19 i säkerhetsrådets resolution 2270 (2016).

Artikel 22

1.   Det ska vara förbjudet att registrera fartyg i Nordkorea, inhämta tillstånd för ett fartyg att föra Nordkoreas flagg samt att äga, hyra ut, driva eller tillhandahålla klassificering, certifiering eller tillhörande tjänster för, eller försäkra, fartyg som för Nordkoreas flagg.

2.   Punkt 1 ska inte gälla verksamhet som i det enskilda fallet har anmälts i förväg till sanktionskommittén, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har tillhandahållit sanktionskommittén detaljerad information om verksamheten, inbegripet namnen på de personer och enheter som deltar i verksamheten, information som visar att verksamheten i fråga utförs uteslutande i försörjningssyfte som inte kommer att användas av nordkoreanska personer eller enheter för att generera intäkter, samt information om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att verksamheten bidrar till överträdelser av säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) och 2270 (2016).

KAPITEL VI

RESTRIKTIONER AVSEENDE INRESA OCH VISTELSE

Artikel 23

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till och transitering genom sitt territorium av

a)

de personer som av sanktionskommittén eller av FN:s säkerhetsråd har angetts vara ansvariga, inbegripet genom stöd eller främjande, för Nordkoreas politik när det gäller de nordkoreanska programmen med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen, samt av deras familjemedlemmar, eller personer som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, enligt förteckningen i bilaga I,

b)

personer som inte omfattas av bilaga I, enligt förteckningen i bilaga II, som

i)

är ansvariga, inbegripet genom stöd eller främjande, för Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen, eller personer som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag,

ii)

tillhandahåller finansiella tjänster eller överföring till, genom eller från medlemsstaternas territorium eller med medverkan av medlemsstaternas medborgare eller enheter som inrättats enligt deras lagar, eller personer eller finansinstitut på deras territorier, av finansiella eller andra tillgångar eller resurser som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska missiler och andra massförstörelsevapen,

iii)

deltar, inbegripet genom tillhandahållande av finansiella tjänster, i leverans av vapen och all därtill hörande materiel till eller från Nordkorea, eller i leverans till Nordkorea av artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen,

c)

de personer som inte omfattas av bilaga I eller bilaga II som arbetar för eller på uppdrag av en person eller enhet som anges i bilaga I eller bilaga II eller personer som hjälper andra att kringgå sanktioner eller att bryta mot bestämmelser i säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i det här beslutet, enligt förteckningen i bilaga III till det här beslutet.

2.   Punkt 1 a ska inte gälla om sanktionskommittén i enskilda fall fastställer att en sådan resa är motiverad av humanitära skäl, inbegripet religiösa skyldigheter, eller om sanktionskommittén drar slutsatsen att ett undantag på annat sätt skulle främja målen för säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

3.   Punkt 1 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

4.   Punkt 1 ska inte påverka de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, nämligen

a)

som värdland i en internationell mellanstatlig organisation,

b)

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av FN,

c)

enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet,

d)

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) som ingåtts av Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

5.   Punkt 4 ska anses gälla också i fall då en medlemsstat är värd för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

6.   Rådet ska vederbörligen informeras om alla fall då en medlemsstat beviljar undantag enligt punkt 4 eller 5.

7.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 b när en resa är motiverad av trängande humanitära skäl, eller för deltagande i mellanstatliga möten och sådana som stöds eller anordnas av unionen eller där värdlandet är en medlemsstat som innehar ordförandeskapet för OSSE, vid vilka det förs en politisk dialog som direkt främjar de restriktiva åtgärdernas politiska mål, inbegripet demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Nordkorea.

8.   En medlemsstat som vill bevilja sådana undantag som avses i punkt 7 ska skriftligen anmäla detta till rådet. Undantaget ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

9.   Punkt 1 c ska inte gälla vid transitering av företrädare för Nordkoreas regering till FN:s högkvarter för att delta i verksamhet som rör FN.

10.   När en medlemsstat i enlighet med punkterna 4, 5, 7 och 9 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium av personer som förtecknas i bilagorna I, II eller III ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

11.   Medlemsstaterna ska vara vaksamma och återhållsamma när det gäller inresa till eller transitering genom deras territorium av personer som arbetar för eller på uppdrag av en angiven person eller enhet som förtecknas i bilaga I.

Artikel 24

1.   Medlemsstaterna ska utvisa nordkoreanska medborgare som enligt deras bedömning arbetar för eller på uppdrag av en person eller enhet som förtecknas i bilaga I eller bilaga II, eller som de bedömer hjälper andra att undvika sanktioner eller bryta mot bestämmelser i säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i detta beslut från sitt territorium i syfte att återsända dem till Nordkorea, i enlighet med tillämplig nationell och internationell rätt.

2.   Punkt 1 ska inte gälla när en persons närvaro krävs för att en rättsprocess ska fullbordas eller av uteslutande medicinska, säkerhetsmässiga eller andra humanitära skäl.

Artikel 25

1.   Medlemsstaterna ska utvisa nordkoreanska diplomater, regeringsföreträdare och andra nordkoreanska medborgare som handlar på regeringens vägnar från sitt territorium, i syfte att återsända dem till Nordkorea, i enlighet med tillämplig nationell och internationell rätt, om de fastställer att dessa arbetar för eller på uppdrag av en person eller enhet som är uppförd på förteckningen i bilaga I, II eller III eller en person eller enhet som hjälper andra att kringgå sanktioner eller bryta mot bestämmelserna i säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i detta beslut.

2.   Punkt 1 ska inte gälla vid transitering av företrädare för Nordkoreas regering till FN:s högkvarter eller andra FN-anläggningar för att delta i verksamhet som rör FN.

3.   Punkt 1 ska inte gälla när en persons närvaro krävs för att en rättsprocess ska fullbordas eller av uteslutande medicinska, säkerhetsmässiga eller andra humanitära skäl, eller om sanktionskommittén i det enskilda fallet har fastställt att utvisningen av en person skulle vara oförenlig med målen för säkerhetsrådets resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) och 2270 (2016), eller om den berörda medlemsstaten i det enskilda fallet har fastställt att utvisningen av en person skulle vara oförenlig med målen för detta beslut. Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om varje beslut att inte utvisa en person som avses i punkt 1.

Artikel 26

1.   Medlemsstaterna ska utvisa tredjelandsmedborgare från sitt territorium, om de fastställer att dessa arbetar för eller på uppdrag av en person eller enhet som är uppförd på förteckningen i bilaga I eller II eller hjälper andra att kringgå sanktioner eller bryta mot bestämmelserna i säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i detta beslut, i syfte att återsända dem till den stat i vilken de är medborgare, i enlighet med tillämplig nationell och internationell rätt.

2.   Punkt 1 ska inte gälla när en persons närvaro krävs för att en rättsprocess ska fullbordas eller av uteslutande medicinska, säkerhetsmässiga eller andra humanitära skäl, eller om sanktionskommittén i det enskilda fallet har fastställt att utvisningen av personen skulle vara oförenlig med målen för säkerhetsrådets resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) och 2270 (2016) eller om den berörda medlemsstaten i det enskilda fallet har fastställt att utvisningen av personen skulle vara oförenlig med målen för detta beslut. Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om varje beslut att inte utvisa en person som avses i punkt 1,

3.   Punkt 1 ska inte gälla vid transitering av företrädare för Nordkoreas regering till FN:s högkvarter eller andra FN-anläggningar för att delta i verksamhet som rör FN.

KAPITEL VII

FRYSNING AV TILLGÅNGAR OCH EKONOMISKA RESURSER

Artikel 27

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av följande personer och enheter ska frysas

a)

personer eller enheter som av sanktionskommittén eller FN:s säkerhetsråd har angetts vara engagerade i eller ge stöd, inbegripet genom olagliga medel, till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen, av personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag eller av enheter som ägs eller kontrolleras av dessa, inbegripet genom olagliga medel, enligt förteckningen i bilaga I,

b)

personer och enheter som inte omfattas av bilaga I, enligt förteckningen i bilaga II som:

i)

är ansvariga, inbegripet genom stöd eller främjande, för Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen, personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, enheter som ägs eller kontrolleras av dessa, inbegripet genom olagliga medel,

ii)

tillhandahåller finansiella tjänster eller överföring till, genom eller från medlemsstaternas territorium eller med medverkan av medlemsstaternas medborgare eller enheter som inrättats enligt deras lagar, eller personer eller finansinstitut på deras territorier, av finansiella eller andra tillgångar eller resurser som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska missiler och andra massförstörelsevapen, personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på uppdrag av dem eller enheter som ägs eller kontrolleras av dessa,

iii)

deltar, inbegripet genom tillhandahållande av finansiella tjänster, i leverans av vapen och all därtill hörande materiel till eller från Nordkorea, eller i leverans till Nordkorea av artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen,

c)

de personer och enheter som inte omfattas av bilaga I eller bilaga II som arbetar för eller på uppdrag av en person eller enhet som anges i bilaga I eller bilaga II eller personer som hjälper andra att kringgå sanktioner eller att bryta mot bestämmelser i säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller i detta beslut, enligt förteckningen i bilaga III till detta beslut,

d)

enheter inom Nordkoreas regering eller Koreas arbetarparti eller personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter som ägs eller kontrolleras av dem, om medlemsstaten fastställer att dessa har samröre med Nordkoreas kärntekniska program eller program för ballistiska robotar eller någon annan verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för, eller utnyttjas till gagn för, de personer eller enheter som avses i punkt 1.

3.   Undantag får göras för penningmedel och ekonomiska resurser som

a)

är nödvändiga för att tillgodose grundläggande behov, inklusive betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

b)

är avsedda endast för betalning av rimliga arvoden eller ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

c)

är avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter, i enlighet med nationell lag, för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel och ekonomiska resurser,

efter det att den berörda medlemsstaten i förekommande fall har anmält till sanktionskommittén att den avser att bevilja tillgång till sådana penningmedel och tillgångar och ekonomiska resurser och sanktionskommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter en sådan anmälan.

4.   Undantag får även göras för penningmedel och ekonomiska resurser som

a)

är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter. Den berörda medlemsstaten ska, i förekommande fall, först anmäla och få godkännande av sanktionskommittén, eller

b)

är föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom, i vilket fall penningmedlen och de ekonomiska resurserna får användas för att tillgodose ett sådant kvarstadsbeslut eller en sådan dom, förutsatt att kvarstadsbeslutet eller domen meddelats före dagen då den person eller enhet som avses i punkt 1 fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén, FN:s säkerhetsråd eller rådet och inte är till gagn för en person eller enhet som avses i punkt 1. I förekommande fall ska den berörda medlemsstaten göra en anmälan till sanktionskommittén.

5.   Punkt 2 skall inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter från dessa konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton blev föremål för restriktiva åtgärder,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av punkt 1.

6.   Punkt 1 ska inte hindra en person eller enhet som finns uppförd på förteckningen i bilaga II från att göra en betalning i samband med ett kontrakt som ingåtts innan en sådan person eller enhet togs upp i förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att

a)

kontraktet inte gäller artiklar, materiel, utrustning, varor, teknik, bistånd, utbildning, finansiellt stöd, investeringar, förmedlingsverksamhet eller tjänster som omfattas av förbud enligt artikel 1,

b)

betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkt 1,

och efter det att den berörda medlemsstaten tio arbetsdagar före ett sådant beviljande har anmält att den avser att göra eller ta emot sådana betalningar eller att vid behov bevilja tillgång till penningmedel eller ekonomiska resurser för detta ändamål.

7.   När det gäller Korea National Insurance Corporation (KNIC):

a)

Den berörda medlemsstaten får tillåta att personer eller enheter från unionen erhåller betalningar från KNIC förutsatt att

i)

betalningen görs

a)

i enlighet med bestämmelserna i ett försäkringsavtal som tillhandahålls av KNIC och som är nödvändigt för den verksamhet som en person eller enhet från unionen har i Nordkorea, eller

b)

i enlighet med bestämmelserna i ett försäkringsavtal som tillhandahållits av KNIC och som avser skada som orsakats inom unionens territorium av en part i ett sådant avtal,

ii)

betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkt 1, och

iii)

betalningen inte är direkt eller indirekt kopplad till verksamhet som är förbjuden enligt detta beslut.

b)

Den berörda medlemsstaten får tillåta att personer eller enheter från unionen gör betalningar till KNIC uteslutande i syfte att erhålla sådana försäkringstjänster som är nödvändiga för den verksamhet som dessa personer eller enheter i Nordkorea tillhandahåller, under förutsättning att denna verksamhet inte är förbjuden enligt detta beslut.

c)

Inget sådant tillstånd ska krävas för betalningar från eller till KNIC som är nödvändiga för officiella ändamål vid en medlemsstats diplomatiska eller konsulära beskickning i Nordkorea.

d)

Punkt 1 ska inte hindra KNIC från att göra betalningar enligt ett avtal som ingåtts innan KNIC fördes upp på förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att

i)

avtalet inte gäller de artiklar, materiel, utrustning, varor, teknik, bistånd, utbildning, finansiellt stöd, investeringar, förmedlingsverksamhet eller tjänster som omfattas av förbud enligt detta beslut,

ii)

betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkt 1.

En medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna om varje tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

Artikel 28

Artikel 27.1 d ska inte gälla medel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser som är nödvändiga för att utöva verksamhet vid Nordkoreas beskickningar vid FN och FN:s fackorgan och tillhörande organisationer eller Nordkoreas övriga diplomatiska och konsulära beskickningar, eller medel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser som sanktionskommittén på förhand i det enskilda fallet har fastställt vara nödvändiga för tillhandahållandet av humanitärt bistånd, kärnvapennedrustning eller något annat ändamål som är förenligt med målen för säkerhetsrådets resolution 2270 (2016).

Artikel 29

1.   Representationskontor för enheter som är uppförda på förteckningen i bilaga I ska stängas.

2.   Det är förbjudet för enheter som är uppförda på förteckningen i bilaga I och för personer och enheter som agerar för eller på uppdrag av dem att direkt eller indirekt delta i samriskföretag eller andra affärsverksamheter.

KAPITEL VIII

ANDRA RESTRIKTIVA ÅTGÄRDER

Artikel 30

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att vara vaksamma och förhindra att det på deras territorier eller genom deras medborgares försorg ges specialiserad undervisning eller utbildning till nordkoreanska medborgare inom sådana discipliner som kan bidra till Nordkoreas spridningskänsliga nukleära verksamhet och utvecklingen av system för kärnvapenbärare; detta inbegriper undervisning eller utbildning i avancerad fysik, avancerad datorsimulering och relaterad datavetenskap, geospatial navigering, kärnteknik, rymdteknik, flygteknik och relaterade discipliner.

Artikel 31

Medlemsstaterna ska, i enlighet med internationell rätt, hålla förstärkt uppsikt över Nordkoreas diplomatiska personal i syfte att hindra sådana personer från att delta i Nordkoreas kärntekniska program eller program för ballistiska robotar, eller annan verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) och 2270 (2016) eller enligt detta beslut eller för kringgående av åtgärder som införts genom dessa resolutioner eller detta beslut.

KAPITEL IX

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 32

Inga anspråk som har samband med avtal eller transaktioner som direkt eller indirekt helt eller delvis har påverkats av åtgärder som fastställts enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016), inbegripet åtgärder av unionen eller någon medlemsstat i enlighet med, enligt kraven för eller med anknytning till genomförandet av FN:s säkerhetsråds relevanta beslut eller åtgärder som omfattas av det här beslutet, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, särskilt kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form får beviljas, om kraven ställs av

a)

de personer eller enheter som är uppförda på förteckningen i bilaga I, II eller III,

b)

någon annan person eller enhet i Nordkorea, inbegripet Nordkoreas regering, landets myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ, eller

c)

någon person eller enhet som agerar genom eller till förmån för en av de personer och enheter som avses i leden a eller b.

Artikel 33

1.   Rådet ska anta ändringar i bilaga I på grundval av vad FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén fastställer.

2.   Rådet ska, genom enhälligt beslut på förslag av medlemsstater eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, upprätta förteckningarna i bilagorna II och III och anta ändringar av dessa.

Artikel 34

1.   Om FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén för upp en person eller enhet i förteckningen ska rådet föra upp denna person eller enhet i bilaga I.

2.   Om rådet beslutar att en person eller enhet ska omfattas av de åtgärder som avses i artiklarna 23.1 b eller 23.1 c eller 27.1 b ska rådet ändra bilagorna II och III i enlighet med detta.

3.   Rådet ska meddela sitt beslut till den person eller enhet som avses i punkterna 1 och 2, inklusive skälen till uppförandet i förteckningen, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att denna person eller enhet ges tillfälle att inge synpunkter.

4.   Om synpunkter inges, eller om väsentliga nya bevis läggs fram, ska rådet se över sitt beslut och informera den berörda personen eller enheten om detta.

Artikel 35

1.   I bilagorna I, II och III ska man ange de skäl som FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén med avseende på bilaga I har lämnat till att de förtecknade personerna eller enheterna har uppförts i en förteckning.

2.   I bilagorna I, II och III ska man också, där sådana finns tillgängliga, ange de uppgifter som FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén har lämnat med avseende på bilaga I och som behövs för att identifiera de berörda personerna eller enheterna. När det gäller personer kan sådana uppgifter inbegripa namn (inklusive alias), födelsedatum och födelseort, medborgarskap, passnummer och identitetskortnummer, kön, adress (om den är känd) samt verksamhet eller yrke. När det gäller enheter kan sådana uppgifter inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe. I bilaga I ska även datum för uppförandet i förteckningen genom säkerhetsrådet eller sanktionskommittén anges.

Artikel 36

1.   Detta beslut ska ses över, och vid behov ändras, särskilt när det gäller de kategorier av personer, enheter eller artiklar eller ytterligare personer, enheter eller artiklar som ska omfattas av de restriktiva åtgärderna eller i enlighet med relevanta resolutioner från säkerhetsrådet.

2.   De åtgärder som avses i artiklarna 23.1 b och c och 27.1 b och c ska ses över med regelbundna mellanrum och minst var tolfte månad. De ska upphöra att gälla för de berörda personerna och enheterna om rådet, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 33.2, fastställer att förutsättningarna för tillämpningen av dem inte längre föreligger.

Artikel 37

Beslut 2013/183/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 38

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 maj 2016.

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2010/800/Gusp av den 22 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska Folkrepubliken Korea och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2006/795/Gusp (EUT L 341, 23.12.2010, s. 32).

(2)  Rådets beslut 2013/183/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska Folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2010/800/Gusp (EUT L 111, 23.4.2013, s. 52).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2016/476 av den 31 mars 2016 om ändring av beslut 2013/183/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska Folkrepubliken Korea (EUT L 85, 1.4.2016, s. 38).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 329/2007 av den 27 mars 2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska Folkrepubliken Korea (EUT L 88, 29.3.2007, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5. 2009, s. 1).


BILAGA I

Förteckning över personer som avses i artikel 23.1 a och personer och enheter som avses i artikel 27.1 a

A.   Personer

 

Namn

Alias

Födelsedatum

Datum för uppförande på FN-förteckningen

Skäl

1.

Yun Ho-jin

alias Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Direktör för Namchongang Trading Corporation; övervakar import av varor som behövs för urananrikningsprogrammet.

2.

Re Je-Son

Koreanskt namn:

Image;

Kinesiskt namn:

Image

alias Ri Che Son

1938

16.7.2009

Minister för atomenergiindustrin sedan april 2014. Tidigare direktör för General Bureau of Atomic Energy (GBAE), det huvudorgan som leder Nordkoreas kärntekniska program; har underlättat flera kärntekniska ansträngningar inklusive GBAE:s ledning av Yongbyon Nuclear Research Center och Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Direktör för General Bureau of Atomic Energy (GBAE); medverkan i Demokratiska folkrepubliken Koreas kärntekniska program; som chef för Scientific Guidance Bureau inom GBAE var han ledamot i den vetenskapliga kommittén inom det gemensamma kärnforskningsinstitutet.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

F.d. direktör för centrumet för kärnforskning Yongbyon; hade uppsikt över tre viktiga anläggningar som bistår framställningen av plutonium för vapenändamål: anläggningen för bränsleframställning, kärnreaktorn och upparbetningsanläggningen.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Direktör för Korea Ryongaksan General Trading Corporation; medverkan i Demokratiska folkrepubliken Koreas program för ballistiska robotar.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho,

Paek Ch'ang-Ho

Passnummer: 381420754

Datum för utfärdande av passet: 7.12.2011

Datum då passet löper ut: 7.12.2016

Födelsedatum: 18.6.1964; Födelseort: Kaesong, Nordkorea

22.1.2013

Hög tjänsteman och chef för satellitkontrollcentrumet vid Nordkoreas kommitté för rymdteknik

7.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

19.2.1968

Alternativt födelsedatum: 1965 eller 1966

22.1.2013

Direktör vid stationen för uppskjutning av satelliter i Sohae och chef för det uppskjutningscentrum där uppskjutningarna den 13 april och 12 december 2012 ägde rum.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

4.6.1954

Passnummer: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su är tjänsteman vid Tanchon Commercial Bank (TCB). Som sådan har han varit behjälplig vid transaktioner för TCB. Tanchon fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 såsom Nordkoreas viktigaste finansiella organ med ansvar för försäljning av konventionella vapen, ballistiska robotar och varor för montering och tillverkning av dessa vapen.

9.

Kim Kwang-il

 

1.9.1969

Passnummer: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il är tjänsteman vid Tanchon Commercial Bank (TCB). Som sådan har han varit behjälplig vid transaktioner åt TCB och Korea Mining Development Trading Corporation (Komid). Tanchon fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 såsom Nordkoreas viktigaste finansiella organ med ansvar för försäljning av konventionella vapen, ballistiska robotar och varor för montering och tillverkning av dessa vapen. Komid fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 och är Nordkoreas främsta vapenhandlare och huvudexportör av varor och utrustning till ballistiska robotar och konventionella vapen.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Högste företrädare för Korea Mining Development Trading Corporation (Komid). Komid fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 och är Nordkoreas ledande vapenhandlare och huvudexportör av varor och utrustning till ballistiska robotar och konventionella vapen.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Näst högste företrädare för Korea Mining Development Trading Corporation (Komid). Komid fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 och är Nordkoreas ledande vapenhandlare och huvudexportör av varor och utrustning till ballistiska robotar och konventionella vapen.

12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l är tjänsteman vid Tanchon Commercial Bank (TCB). Som sådan har han varit behjälplig vid transaktioner för TCB. Som sådan har han varit behjälplig vid transaktioner för TCB. Tanchon fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 och är Nordkoreas ledande finansiella organ när det gäller försäljning av konventionella vapen, ballistiska robotar och varor för montering och tillverkning av dessa vapen.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Födelsedatum: 12.10.1954

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Choe Chun-Sik var direktör vid Second Academy of Natural Sciences (SANS) och chef för Nordkoreas långdistansrobotprogram.

14.

Choe Song Il

 

Passnummer: 472320665

Datum då passet löper ut: 26.9.2017

Passnummer: 563120356

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Företrädare för Tanchon Commercial Bank i Vietnam.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Födelsedatum: 27.5.1961

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Hyon Kwang II är avdelningsdirektör för vetenskaplig utveckling vid den nationella styrelsen för rymdutveckling.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su

Födelsedatum: 15.4.1957

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Företrädare för Tanchon Commercial Bank i Syrien.

17.

Jang Yong Son

 

Födelsedatum: 20.2.1957

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Företrädare för Korea Mining Development Trading Corporation (Komid) i Iran.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

Passnummer: 4721202031

Datum då passet löper ut: 21.2.2017

Nordkoreansk medborgare

Födelsedatum: 18.10.1976

2.3.2016

Företrädare för Tanchon Commercial Bank i Syrien.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Passnummer: PS472330208

Datum då passet löper ut: 4.7.2017

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Kang Mun Kil har som företrädare för Namchongang (även kallat Namhung) bedrivit upphandling på det kärntekniska området.

20.

Kang Ryong

 

Födelsedatum: 21.8.1969

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Företrädare för Korea Mining Development Trading Corporation (Komid) i Syrien.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Passnummer: 199421147 Datum då passet löpte ut: 29.12.2014

Passnummer: 381110042 Datum då passet löpte ut: 25.1.2016

Passnummer: 563210184 Datum då passet löper ut: 18.6.2018

Födelsedatum: 7.11.1966

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Företrädare för Tanchon Commercial Bank i Vietnam.

22.

Kim Kyu

 

Födelsedatum: 30.7.1968

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Tjänsteman med ansvar för externa förbindelser vid Korea Mining Development Trading Corporation (Komid).

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Födelsedatum: 1964

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Kim Tong My'ong är ordförande för Tanchon Commercial Bank och har innehaft olika befattningar inom denna bank sedan 2002 eller tidigare. Han har också medverkat i förvaltningen av Amroggangs affärer.

24.

Kim Yong Chol

 

Födelsedatum: 18.2.1962

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Företrädare för Komid i Iran.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Passnummer: 563120630

Datum då passet löper ut: 20.3.2018

Födelsedatum: 25.5.1972

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Företrädare för Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Födelsedatum: 29.10.1945

Passnummer: P0381230469

Datum då passet löpte ut: 6.4.2016

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Ri Man Gon är minister för Munitions Industry Department.

27.

Ryu Jin

 

Födelsedatum: 7.8.1965

Passnummer: 563410081

Nordkoreansk medborgare

2.3.2016

Företrädare för Komid i Syrien.

28.

Yu Chol U

 

Nordkoreansk medborgare

 

Yu Chol U är direktör för den nationella rymdutvecklingsförvaltningen.

B.   Enheter

 

Namn

Alias

Plats

Datum för uppförande på FN-förteckningen

Övriga uppgifter

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

även kallat CHANGGWANG SINYONG CORPORATION, även kallat EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION, även kallat DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION, även kallat KOMID

Central District, Pyongyang, DPRK.

24.4.2009

Ledande vapenhandlare och huvudexportör av varor och utrustning till ballistiska robotar och konventionella vapen.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

även kallat KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION,

tidigare kallat LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pyongyang, Nordkorea; Rakwon-dong

Pot'onggang District, Pyongyang, Nordkorea.

24.4.2009

Försvarsindustrikonglomerat, specialiserat på inköp till Nordkoreas försvarsindustri och stöd till landets försäljning på det militära området.

3.

Tanchon Commercial Bank

tidigare kallat CHANGGWANG CREDIT BANK; tidigare kallat KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong

Pyongchon District, Pyongyang, Nordkorea

24.4.2009

Nordkoreas viktigaste finansiella organ när det gäller försäljning av konventionella vapen, ballistiska robotar och varor för montering och tillverkning av dessa vapen.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

Pyongyang, Nordkorea

16.7.2009

Namchongang är ett nordkoreanskt handelsföretag underställt General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang har medverkat i upphandlingen av japanska vakuumpumpar som identifierats i en nordkoreansk kärnanläggning samt kärntekniskt relaterad upphandling i samröre med en tysk person. Har dessutom sedan slutet av 1990-talet medverkat i inköp av aluminiumrör och annan utrustning som är särskilt lämplig för urananrikningsprogram. Dess företrädare är en f.d. diplomat som tjänstgjorde som Nordkoreas representant vid Internationella atomenergiorganets (IAEA) inspektion av kärnkraftsanläggningen Yongbyon 2007. Namchongangs spridningsverksamhet är djupt oroande med tanke på Nordkoreas tidigare spridningsverksamhet.

5.

Hong Kong Electronics

även kallat HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish (Kish Island), Iran

16.7.2009

Ägs eller kontrolleras av, eller agerar för eller påstår sig agera för Tanchon Commercial Bank och Komid. Hong Kong Electronics har sedan 2007 överfört miljontals dollar från spridningsrelaterade medel på uppdrag av Tanchon Commercial Bank och Komid (båda uppförda i sanktionskommitténs förteckning i april 2009). Hong Kong Electronics på uppdrag av Komid har bidragit till överföring av pengar från Iran till Nordkorea.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

även kallat KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Nordkorea

16.7.2009

Ett nordkoreanskt företag baserat i Pyongyang som är underställt Korea Ryonbong General Corporation (uppfört i sanktionskommitténs förteckning i april 2009) och delaktigt i utvecklingen av massförstörelsevapen.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

även kallat General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, Nordkorea

16.7.2009

GBAE ansvarar för Nordkoreas kärntekniska program som inbegriper centrumet för kärnforskning Yongbyon och dess forskningsreaktor för plutoniumtillverkning på 5 MWe (25 MWt) samt bränsletillverkning och upparbetningsanläggningar.

GBAE har hållit kärnkraftsrelaterade möten och diskussioner med Internationella atomenergiorganet. GBAE är det ledande nordkoreanska organ som har uppsikt över de kärntekniska programmen, inbegripet verksamheten vid centrumet för kärnforskning Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, Nordkorea

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation är underställt Nordkoreas Second Academy of Natural Sciences och är främst ansvarigt för upphandling av varor och teknik till stöd för Nordkoreas försvarsforsknings- och utvecklingsprogram, inbegripet, men inte begränsat till, program för och upphandling av massförstörelsevapen och bärarsystem, inklusive materiel som är kontrollerade eller förbjudna enligt relevanta multilaterala kontrollsystem.

9.

Korean Committee for Space Technology (Nordkoreas kommitté för rymdteknik)

DPRK Committee for Space Technology

Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pyongyang, Nordkorea

22.1.2013

Nordkoreas kommitté för rymdteknik genomförde Nordkoreas uppskjutningar den 13 april och den 12 december 2012 via satellitkontrollcentrumet och uppskjutningsområdet Sohae.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank

Tongbang U'Nhaeng

Tongbang Bank

P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, Nordkorea

22.1.2013

Nordkoreas finansinstitut Bank of East Land är behjälpligt med vapenrelaterade transaktioner för tillverkaren och exportören Green Pine Associated Corporation (Green Pine) samt med annat stöd till denne. Bank of East Land har aktivt arbetat med Green Pine för att överföra medel på ett sätt som kringgår sanktioner. Under 2007 och 2008 var Bank of East Land behjälplig vid transaktioner som inbegrep Green Pine och på berörd förteckning upptagna iranska finansinstitut, bland annat Bank Melli och Bank Sepah. Säkerhetsrådet utpekade i resolution 1747 (2007) Bank Sepah för tillhandahållande av stöd till Irans program för ballistiska robotar. Green Pine fördes i april 2012 upp på förteckningen av sanktionskommittén.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Använt som alias av Korea Mining Development Trading Corporation (Komid) för att bedriva upphandlingsverksamhet. Komid fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 och är Nordkoreas främsta vapenhandlare och huvudexportör av varor och utrustning till ballistiska robotar och konventionella vapen.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pyongyang, Nordkorea

22.1.2013

Korea Mining Development Corporation (Komid) är moderbolag till Tosong Technology Trading Corporation. Komid fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 och är Nordkoreas främsta vapenhandlare och huvudexportör av varor och utrustning till ballistiska robotar och konventionella vapen.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools och Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pyongyang, Nordkorea; Mangungdae-gu, Pyongyang, Nordkorea; Mangyongdae District, Pyongyang, Nordkorea

E-postadresser: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com och millim@silibank.com

Telefonnummer: +850 2181 11; +850 2181 11-86 42 och +850 2181 11-381 86 42

Faxnummer: +850 2381 4410

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation är moderbolag till Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 och är ett försvarsindustrikonglomerat, specialiserat på inköp till Nordkoreas försvarsindustri och stöd till landets försäljning på det militära området.

14.

Leader (Hongkong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hongkong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong, Kina

22.1.2013

Leader International (företagsregistreringsnummer i Hongkong: 1177053), underlättar transporter på Korea Mining Development Trading Corporations (Komid) vägnar. Komid fördes upp på förteckningen av kommittén i april 2009 och är Nordkoreas främsta vapenhandlare och huvudexportör av varor och utrustning till ballistiska robotar och konventionella vapen.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm-haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Nordkorea

Nungrado, Pyongyang, Nordkorea

2.5.2015

Green Pine Associated Corporation (nedan kallat Green Pine) har tagit över mycket av verksamheten i Korea Mining Development Trading

Corporation (nedan kallat Komid). Komid fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 och är Nordkoreas främsta vapenhandlare och huvudexportör av varor och utrustning till ballistiska robotar och konventionella vapen.

Green Pine är också ansvarigt för uppskattningsvis hälften av de vapen och det vapenrelaterade material som exporteras av Nordkorea.

Green Pine har pekats ut för sanktioner för export av vapen eller vapenrelaterat material från Nordkorea. Green Pine specialiserar sig på tillverkning av örlogsfartyg och krigsmateriel som ubåtar, båtar och robotsystem och har exporterat torpeder och tekniskt stöd till iranska företag med koppling till försvaret.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, Nordkorea

2.5.2012

Amroggang, som grundades 2006, är ett företag med anknytning till Tanchon Commercial Bank och styrs av tjänstemän vid Tanchon. Tanchon deltar i finansieringen av Komids försäljning av ballistiska robotar och har även medverkat i transaktioner med ballistiska robotar från Komid till Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) i Iran. Tanchon Commercial Bank fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 och är Nordkoreas viktigaste finansiella organ när det gäller försäljning av konventionella vapen, ballistiska robotar och varor för montering och tillverkning av dessa vapen. Komid fördes av sanktionskommittén upp på förteckningen i april 2009 och är Nordkoreas främsta vapenhandlare och huvudexportör av varor och utrustning till ballistiska robotar och konventionella vapen. FN:s säkerhetsråd betecknade i resolution 1737 (2006) SHIG som enhet som medverkar i Irans program för ballistiska robotar.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pyongyang, Nordkorea

2.5.2012

Korea Heungjin Trading Company används av Komid för handelsändamål. Företaget misstänks ha medverkat i leverans av robotrelaterade varor till Irans Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Heungjin har haft samröre med Komid och, mer specifikt, med Komids upphandlingskontor. Heungjin har använts för att anskaffa avancerad digital styrteknik med tillämpningar inom robotkonstruktion. Komid fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 och är Nordkoreas främsta vapenhandlare och huvudexportör av varor och utrustning till ballistiska robotar och konventionella vapen. FN:s säkerhetsråd betecknade i resolution 1737 (2006) SHIG som enhet som medverkar i Irans program för ballistiska robotar.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pyongyang, Nordkorea

7.3.2013

Second Academy of Natural Sciences är ett organ som på nationell nivå ansvarar för forskning om och utveckling av Nordkoreas avancerade vapensystem, däribland robotar och sannolikt kärnvapen. Second Academy of Natural Sciences använder sig av flera underställda organ för att införskaffa utrustning, materiel och information från utlandet, bland annat Tangun Trading Corporation, för användning inom Nordkoreas robotprogram och sannolikt kärnvapenprogram. Korea Tangun Trading Corporation fördes av sanktionskommittén upp på förteckningen i juli 2009 och är främst ansvarig för upphandling av varor och teknik till stöd för Nordkoreas försvarsforsknings- och utvecklingsprogram, inbegripet, men inte begränsat till, program för och upphandling av massförstörelsevapen och bärarsystem, inklusive materiel som är kontrollerade eller förbjudna enligt relevanta multilaterala kontrollsystem.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Nordkorea

7.3.2013

Korea Ryonbong General Corporation är moderbolag till Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 och är ett försvarsindustrikonglomerat, specialiserat på inköp till Nordkoreas försvarsindustri och stöd till landets försäljning på det militära området.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

 

Donghung Dong, Central District. PO Box 120. Pyongyang, Nordkorea

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (IMO-nummer: 1790183) driver/förvaltar fartyget Chong Chon Gang. Det spelade en nyckelroll i att ordna transporten av gömd vapenlast och relaterat materiel från Kuba till Nordkorea i juli 2013. Ocean Maritime Management Company, Limited bidrog därigenom till verksamhet som är förbjuden enligt resolutionerna, dvs. det vapenembargo som infördes genom resolution 1718 (2006), ändrad genom resolution 1874 (2009), och bidrog också till kringgående av de åtgärder som införts genom dessa resolutioner.

Fartyg med IMO-nummer:

 

 

 

 

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016

 

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016

 

c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016

 

d)

Dawnlight

9110236

 

 

2.3.2016

 

e)

Ever Bright 88 (J Star)

8914934

 

 

2.3.2016

 

f)

Gold Star 3 (benevolence)

8405402

 

 

2.3.2016

 

g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016

 

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016

 

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016

 

j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016

 

k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016

 

l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016

 

m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016

 

n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016

 

o)

Orion Star (Richocean)

9333589

 

 

2.3.2016

 

p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016

 

q)

RaNam 3

9314650

 

 

2.3.2016

 

r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016

 

s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016

 

t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016

 

u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016

 

v)

South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016

 

w)

South Hill 5

9138680

 

 

2.3.2016

 

x)

Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016

 

y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016

 

z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016

 

aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016

 

21.

Academy of National Defense Science

 

Pyongyang, Nordkorea

2.3.2016

Academy of National Defense Science deltar i Nordkoreas insatser för att främja utvecklingen av landets ballistiska robotar och kärnvapenprogram.

22.

Chongchongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Adress: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, Nordkorea; Alternativ adress: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, Nordkorea; IMO-nummer: 5342883

2.3.2016

Chongchongang Shipping Company försökte i juli 2013 via sitt fartyg Chong Chon Gang direktimportera en olaglig last av konventionella vapen till Nordkorea.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Adress: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Nordkorea; Alternativ adress: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Nordkorea; SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016

Daedong Credit Bank har tillhandahållit finansiella tjänster till Korea Mining Development Trading Corporation (Komid) och Tanchon Commercial Bank. Sedan 2007 eller tidigare har DCB på Komids och Tanchon Commercial Banks vägnar underlättat hundratals finansiella tranaktioner till ett värde av miljontals dollar. I vissa fall har DCB medvetet underlättat transaktioner med användning av bedrägliga finansiella metoder.

24.

Hesong Trading Company

 

Pyongyang, Nordkorea

2.3.2016

Korea Mining Development Corporation (Komid) är moderbolag till Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, Nordkorea

2.3.2016

KKBC tillhandahåller finansiella tjänster åt både Tanchon Commercial Bank och Korea Hyoksin Trading Corporation, ett organ underställt Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank har använt KKBC för att underlätta överföringar av medel som troligtvis uppgår till miljontals dollar, vilket inbegriper överföringar av medel med koppling till Korea Mining Development Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Nordkorea

2.3.2016

Korea Ryonbong General Corporation är moderbolag till Korea Kwangsong Trading Corporation.

27.

Ministeriet för atomenergiindustrin

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, Nordkorea

2.3.2016

Ministeriet för atomenergiindustrin inrättades 2013 för att modernisera Nordkoreas atomenergiindustri i syfte att öka framställningen av kärnämne, förbättra dess kvalitet och vidareutveckla en oberoende nordkoreansk kärnindustri. MAEI är här känt som en viktig aktör vad gäller Nordkoreas utveckling av kärnvapen; MAEI har hand om den dagliga förvaltningen av landets kärnvapenprogram och är överordnad andra kärnrelaterade organisationer. Under detta ministerium finns ett antal kärnteknikrelaterade organisationer och forskningscentrum samt två kommittéer: en kommitté för tillämpning av isotoper och en kärnenergikommitté. MAEI leder även ett centrum för kärnforskning i Yongbyun, platsen för Nordkoreas kända plutoniumanläggningar. Vidare uppgav expertpanelen i sin rapport från 2015 att Ri Je-son, en f.d. direktör för GBAE som uppfördes på förteckningen av den kommitté som inrättats i enlighet med resolution 1718 (2006) 2009 för engagemang i eller stöd till program med anknytning till kärnteknik, utsågs till chef för MAEI den 9 april 2014.

28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Pyongyang, Nordkorea

2.3.2016

Munitions Industry Department (MID) medverkar i centrala inslag i Nordkoreas robotprogram. MID ansvarar för uppsikten över utvecklingen av Nordkoreas ballistiska robotar, inklusive Taepo Dong-2. MID har även uppsikt över Nordkoreas vapenproduktions- och FoU-program, inklusive Nordkoreas program för ballistiska robotar. Second Economic Committee och Second Academy of Natural Sciences – som också uppfördes på förteckningen i augusti 2010 – är underställda MID. Under de senaste åren har MID arbetat med att utveckla de mobila interkontinentala ballistiska robotarna KN08.

29.

National Aerospace Development Administration

NADA

Nordkorea

2.3.2016

NADA medverkar i Nordkoreas utveckling av rymdvetenskap och rymdteknik, inklusive uppskjutning av satelliter och bärraketer.

30.

Office 39 (Byrå 39)

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

Nordkorea

2.3.2016

Nordkoreansk statlig enhet.

31.

Reconnaissance General Bureau

Chongch'al Ch'ongguk, KPA Unit 586, RGB

Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Nordkorea; Alternativ adress: Nungrado, Pyongyang, Nordkorea

2.3.2016

Underrättelsetjänsten (Reconnaissance General Bureau) är Nordkoreas främsta underrättelseorgan. Den inrättades i början av 2009 genom att befintliga underrättelseorganisationer inom Koreas arbetarparti samt avdelningen för operativ verksamhet och Byrå 35 slogs samman med koreanska folkarméns underrättelseavdelning. Underrättelsetjänsten bedriver handel med konventionella vapen och kontrollerar det nordkoreanska vapenföretaget Green Pine Associated Corporation.

32.

Second Economic Committee (Andra ekonomiska kommittén)

 

Kangdong, Nordkorea

2.3.2016

Second Economic Committee medverkar i centrala inslag i Nordkoreas robotprogram. Second Economic Committee är ansvarig för uppsikten över tillverkningen av Nordkoreas ballistiska robotar och leder verksamheten vid Komid.


BILAGA II

Förteckning över personer som avses i artikel 23.1 b och över personer och enheter som avses i artikel 27.1 b

I.

Personer och enheter som är ansvariga för Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen eller personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag eller enheter som ägs eller kontrolleras av dem.

A.   Personer