ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 139

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
26 maj 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

26.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/799

av den 18 mars 2016

om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter (1), särskilt artiklarna 11 och 12.7, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 165/2014 infördes andra generationens digitala färdskrivare, så kallade smarta färdskrivare, vilket inbegriper en anslutning till en GNSS-anordning (Global Navigation Satellite System), en kommunikationsanordning för fjärravläst tidig upptäckt och ett gränssnitt med intelligenta transportsystem. Specifikationer bör upprättas för de tekniska krav som rör konstruktion av smarta färdskrivare.

(2)

Den anordning för fjärravläst tidig upptäckt som fastställs i artikel 9.4 i förordning (EU) nr 165/2014 bör sända uppgifter om den digitala färdskrivaren och information om vikt och axeltryck för hela fordonskombinationen (dragfordon och släp- eller påhängsvagn), i enlighet med rådets direktiv 96/53/EG (2), till en kontrolltjänsteman på eller vid vägen. Detta bör möjliggöra att kontrollmyndigheter effektivt och snabbt kan kontrollera fordon, med färre elektroniska anordningar i fordonets förarhytt.

(3)

I enlighet med direktiv 96/53/EG bör anordningen för fjärravläst tidig upptäckt använda de CEN-standarder (3) för DSRC som avses i samma direktiv på frekvensbandet 5 795-5 805 MHz. Eftersom detta frekvensband används även för elektroniska vägtullar bör kontrolltjänstemännen, för att undvika interferenser mellan vägtulls- och kontrolltillämpningar, inte använda anordningen för fjärravläst tidig upptäckt på en betalstation för vägtull.

(4)

Nya säkerhetsmekanismer för att upprätthålla säkerhetsnivån för digitala färdskrivare bör införas med den smarta färdskrivaren, för att åtgärda nuvarande brister i säkerheten. En sådan brist är avsaknaden av sista giltighetsdag för digitala certifikat. För att följa bästa praxis i säkerhetsfrågor rekommenderas att användning av digitala certifikat utan sista giltighetsdag bör undvikas. Den normala giltighetstiden för fordonsenheter bör vara 15 år, räknat från utfärdandedagen för fordonsenhetens digitala certifikat. Fordonsenheter bör bytas ut efter denna giltighetstid.

(5)

Tillhandahållandet av säker och tillförlitlig positionsinformation är en viktig del av funktionen hos smarta färdskrivare. Det är därför lämpligt att säkerställa deras kompatibilitet med de mervärdestjänster som tillhandahålls av Galileoprogrammet såsom anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 (4), för att förbättra säkerheten hos smarta färdskrivare.

(6)

I enlighet med artiklarna 8.1, 9.1, 10.1 och 10.2 i förordning (EU) nr 165/2014 bör de säkerhetsmekanismer (skyddsmekanismer) som införs genom samma förordning tillämpas 36 månader efter de nödvändiga genomförandeakternas ikraftträdande för att göra det möjligt för tillverkarna att utveckla den nya generationen av smarta färdskrivare och erhålla typgodkännandeintyg från de behöriga myndigheterna.

(7)

I enlighet med förordning (EU) nr 165/2014 bör fordon som registreras för första gången i en medlemsstat senast 36 månader efter den här förordningens ikraftträdande vara utrustade med en smart färdskrivare som uppfyller kraven i den här förordningen. Under alla omständigheter bör alla fordon som används i en annan medlemsstat än den registrerande medlemsstaten vara utrustade med en smart färdskrivare som uppfyller kraven 15 år efter den dag då dessa krav börjar tillämpas.

(8)

Kommissionens förordning (EG) nr 68/2009 (5) tillät under en övergångsperiod som löpte ut den 31 december 2013 användning av en adapter för att göra det möjligt att installera färdskrivare i fordon av typerna M1 och N1. På grund av tekniska problem i samband med att hitta ett alternativ till användningen av adaptern drog experter från bil- och färdskrivarbranschen, tillsammans med kommissionen, slutsatsen att ingen alternativ lösning till adaptern skulle vara genomförbar utan att branschen drabbades av höga kostnader som inte stod i proportion till marknadens storlek. Därför bör användningen av adaptern i fordon av typerna M1 och N1 tillåtas på obestämd tid.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 42.3 i förordning (EU) nr 165/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs de bestämmelser som krävs för en enhetlig tillämpning av följande aspekter beträffande färdskrivare:

a)

Registrering av fordonets position vid vissa punkter under förarens dagliga arbetsperiod.

b)

Fjärravläst tidig upptäckt av eventuell manipulering eller eventuellt missbruk av smarta färdskrivare.

c)

Gränssnitt med intelligenta transportsystem.

d)

Administrativa och tekniska krav på förfaranden för typgodkännande av färdskrivare, inklusive säkerhetsmekanismerna.

2.   Konstruktion, provning, installation, besiktning, drift och reparation av smarta färdskrivare och deras komponenter ska uppfylla de tekniska krav som fastställs i bilaga 1 C till denna förordning.

3.   Andra färdskrivare än smarta färdskrivare ska fortsättningsvis, i fråga om konstruktion, provning, installation, besiktning, drift och reparation, uppfylla kraven i antingen bilaga 1 eller bilaga 1 B till rådets förordning (EEG) nr 3821/85 (6), enligt vad som är tillämpligt.

4.   Enligt artikel 10d i direktiv 96/53/EG ska anordningen för fjärravläst tidig upptäckt även överföra viktuppgifter som tillhandahålls av interna ombordsystem för vägning, i syfte att tidigt upptäcka bedrägerier.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i förordning (EU) nr 165/2014 gälla.

Dessutom gäller följande definitioner:

1.    digital färdskrivare eller första generations färdskrivare : en digital färdskrivare som inte är en smart färdskrivare.

2.    extern GNSS-anordning : en anordning som innehåller GNSS-mottagaren om fordonsenheten inte utgörs av en enda enhet, och även andra komponenter som behövs för att skydda kommunikationen av positionsdata till resten av fordonsenheten.

3.    informationsmapp : en fullständig dokumentation, i elektronisk form eller på papper, med all information som lämnas av tillverkaren eller dennes företrädare till den typgodkännande myndigheten för typgodkännande av en färdskrivare eller en ingående komponent, inklusive de intyg som avses i artikel 12.3 i förordning (EU) nr 165/2014, resultaten av de prov som anges i bilaga 1 C till denna förordning, samt ritningar, fotografier och andra relevanta dokument.

4.    informationspaket : informationsmappen, i elektronisk form eller på papper, tillsammans med alla andra handlingar som den typgodkännande myndigheten lägger till under sin tjänsteutövning, inklusive intyget om EG-typgodkännande av färdskrivaren eller en ingående komponent i slutet av typgodkännandeförfarandet.

5.    index till informationspaket : ett dokument som förtecknar det numrerade innehållet i informationspaketet och som identifierar alla de relevanta delarna av detta paket. Dokumentets format ska särskilja de på varandra följande stadierna i förfarandet för EG-typgodkännande, inklusive datum för varje revidering och uppdatering av detta paket.

6.    anordning för fjärravläst tidig upptäckt : den utrustning i fordonsenheten som används för att genomföra riktade vägkontroller.

7.    smart färdskrivare eller andra generations färdskrivare : en digital färdskrivare som överensstämmer med artiklarna 8, 9 och 10 i förordning (EU) nr 165/2014 samt med bilaga 1 C till den här förordningen.

8.    färdskrivarkomponent eller komponent : någon av följande delar: fordonsenhet, rörelsesensor, färdskrivarkort, diagramblad, extern GNSS-anordning eller anordning för fjärravläst tidig upptäckt.

9.    typgodkännande myndighet : den myndighet i en medlemsstat som är behörig att typgodkänna färdskrivare eller dess komponenter, att genomföra tillståndsförfarande och att utfärda och eventuellt även återkalla intyg om typgodkännande, som fungerar som kontaktpunkt för de typgodkännande myndigheterna i övriga medlemsstater och som säkerställer att tillverkare uppfyller sina skyldigheter när det gäller överensstämmelse med kraven i denna förordning.

Artikel 3

Lokaliseringstjänster

1.   Tillverkare ska säkerställa att smarta färdskrivare är kompatibla med de tjänster för positionsbestämning som tillhandahålls av systemen Galileo och Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service).

2.   Utöver de system som avses i punkt 1 får tillverkare även välja att säkerställa kompatibilitet med andra satellitnavigeringssystem.

Artikel 4

Förfarande för typgodkännande av en färdskrivare och av färdskrivarkomponenter

1.   En tillverkare eller dennes företrädare ska lämna in en ansökan om typgodkännande av en färdskrivare eller någon av dess komponenter, eller grupper av komponenter, till de typgodkännande myndigheter som utses av varje medlemsstat. Den ska bestå av en informationsmapp med information om var och en av de berörda komponenterna, inklusive, i tillämpliga fall, de typgodkännandeintyg för andra komponenter som krävs för att fullborda färdskrivaren och alla andra relevanta handlingar.

2.   En medlemsstat ska bevilja typgodkännande för varje färdskrivare, komponent eller grupp av komponenter som uppfyller de administrativa och tekniska krav som avses i artikel 1.2 eller 1.3, beroende på vad som är tillämpligt. I detta fall ska den typgodkännande myndigheten utfärda ett typgodkännandeintyg till sökanden, och intyget ska överensstämma med förlagan i bilaga II till denna förordning.

3.   Den typgodkännande myndigheten får begära att tillverkaren eller dennes företrädare tillhandahåller alla slag av ytterligare information.

4.   Tillverkaren eller dennes företrädare ska tillhandahålla så många färdskrivare eller färdskrivarkomponenter som krävs för att typgodkännandeförfarandet ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt, och ställa dessa till förfogande för de typgodkännande myndigheterna, samt för de enheter som ansvarar för att utfärda de intyg som avses i artikel 12.3 i förordning (EU) nr 165/2014.

5.   Om tillverkaren eller dennes företrädare ansöker om ett typgodkännande av vissa komponenter eller grupper av komponenter till en färdskrivare ska denne förse de typgodkännande myndigheterna med de andra redan typgodkända komponenter samt andra delar som krävs för att färdigställa den kompletta färdskrivaren, så att dessa myndigheter kan utföra de prov som krävs.

Artikel 5

Ändringar av typgodkännanden

1.   Tillverkaren eller dennes företrädare ska utan dröjsmål informera de typgodkännande myndigheter som beviljade det ursprungliga typgodkännandet om varje ändring av färdskrivarens programvara eller maskinvara eller av de slags material som används för dess tillverkning, som registreras i informationspaketet, och lämna in en ansökan om ändring av typgodkännandet.

2.   De typgodkännande myndigheterna får revidera eller utvidga ett befintligt typgodkännande, eller utfärda ett nytt typgodkännande med hänsyn till ändringarnas art och karaktär.

En ”revidering” ska göras om den typgodkännande myndigheten anser att ändringarna av färdskrivarens programvara eller maskinvara, eller av de slags material som används för dess tillverkning, är små. I sådana fall ska den typgodkännande myndigheten utfärda de reviderade dokumenten i informationspaketet och ange vilken slags ändringar som gjorts och datum för deras godkännande. En uppdaterad version av informationspaketet i konsoliderad form, tillsammans med en detaljerad beskrivning av de ändringar som gjorts, ska vara tillräcklig för att uppfylla detta krav.

En ”utvidgning” ska göras om den typgodkännande myndigheten anser att ändringarna av färdskrivarens programvara eller maskinvara, eller av de slags material som används för dess tillverkning, är betydande. I sådana fall får den begära att nya prov utförs och informera tillverkaren eller dennes företrädare om detta. Om dessa prov visar sig vara tillfredsställande ska den typgodkännande myndigheten utfärda ett reviderat typgodkännandeintyg som innehåller ett nummer som hänvisar till den beviljade utvidgningen. I typgodkännandeintyget ska skälet till utvidgningen och dess utfärdandedatum anges.

3.   Indexet till informationspaketet ska visa datum för den senaste utvidgningen eller revideringen av typgodkännandet eller datum för den senaste konsolideringen av den uppdaterade versionen av typgodkännandet.

4.   Ett nytt typgodkännande ska krävas när de begärda ändringarna av en typgodkänd färdskrivare eller dess komponenter skulle leda till utfärdande av ett nytt säkerhetsintyg eller intyg om driftskompatibilitet.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 mars 2016.

Bilagorna ska dock tillämpas från och med den 2 mars 2019, med undantag för tillägg 16 som ska tillämpas från och med den 2 mars 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 60, 28.2.2014, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (EGT L 235, 17.9.1996, s. 59).

(3)  Europeiska standardiseringsorganisationens (CEN) standarder för DSRC (Dedicated Short Range Communications): EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 och ISO 14906.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 av den 11 december 2013 om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 876/2002 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 68/2009 av den 23 januari 2009 om anpassning för nionde gången till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (EUT L 21, 24.1.2009, s. 3).

(6)  Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 8).


BILAGA I C

Krav i fråga om konstruktion, provning, installation och besiktning

INLEDNING 12

1.

DEFINITIONER 13

2.

ALLMÄN BESKRIVNING AV FÄRDSKRIVAREN OCH DESS FUNKTIONER 19

2.1

Allmän beskrivning 19

2.2

Funktioner 20

2.3

Driftlägen 21

2.4

Säkerhet 22

3.

KONSTRUKTIONS- OCH FUNKTIONSKRAV FÖR FÄRDSKRIVARE 22

3.1

Övervakning av insättning och uttag av kort 22

3.2

Mätning av hastighet, position och sträcka 23

3.2.1

Mätning av tillryggalagd vägsträcka 23

3.2.2

Hastighetsmätning 23

3.2.3

Positionsmätning 24

3.3

Tidmätning 24

3.4

Övervakning av föraraktiviteter 24

3.5

Övervakning av körningsstatus 25

3.6

Förarens angivelser 25

3.6.1

Angivelse av de platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas 25

3.6.2

Manuell angivelse av föraraktiviteter och förarens samtycke avseende ITS-gränssnitt 25

3.6.3

Angivelse av särskilda omständigheter 27

3.7

Hantering av företagslås 27

3.8

Övervakning av kontrollaktiviteter 28

3.9

Upptäckt av händelser och/eller fel 28

3.9.1

Insättning av ett ogiltigt kort (händelse, ”Insertion of a non-valid card”) 28

3.9.2

Kortkonflikt (händelse, ”Card conflict”) 28

3.9.3

Överlappning av tider (händelse, ”Time overlap”) 28

3.9.4

Körning utan korrekt kort (händelse, ”Driving without an appropriate card”) 29

3.9.5

Insättning av kort vid körning (händelse, ”Card insertion while driving”) 29

3.9.6

Senaste kortsession ej korrekt avslutad (händelse, ”Last card session not correctly closed”) 29

3.9.7

Hastighetsöverträdelse (händelse, ”Over speeding”) 29

3.9.8

Avbrott i strömtillförsel (händelse, ”Power supply interruption”) 29

3.9.9

Fel i kommunikation med kommunikationsanordning för fjärravläsning (händelse, ”Communication error with the remote communication facility”) 29

3.9.10

Positionsinformation från GNSS-mottagare saknas (händelse, ”Absence of position information from GNSS receiver”) 29

3.9.11

Fel i kommunikation med extern GNSS-anordning (händelse, ”Communication error with the external GNSS facility”) 30

3.9.12

Fel i rörelsedata (händelse, ”Motion data error”) 30

3.9.13

Konflikt i fordonets rörelsedata (händelse, ”Vehicle motion conflict”) 30

3.9.14

Försök till säkerhetsöverträdelse (händelse, ”Security breach attempt”) 30

3.9.15

Tidskonflikt (händelse, ”Time conflict”) 30

3.9.16

Kortfel (”Card”) 30

3.9.17

Färdskrivarfel (”Recording equipment”) 30

3.10

Inbyggd provning och självprovning 31

3.11

Avläsning från dataminne 31

3.12

Registrering och lagring i dataminne 31

3.12.1

Data för identifiering av utrustning 32

3.12.1.1

Data för identifiering av fordonsenhet 32

3.12.1.2

Data för identifiering av rörelsesensor 32

3.12.1.3

Data för identifiering av globalt system för satellitnavigering (GNSS). 33

3.12.2

Nycklar och certifikat 33

3.12.3

Data om insättning och uttag av förarkort och verkstadskort 33

3.12.4

Data om föraraktiviteter 34

3.12.5

Platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas eller avslutas och/eller där tre timmars sammanhängande körtid uppnås 34

3.12.6

Vägmätardata 35

3.12.7

Detaljerade hastighetsdata 35

3.12.8

Händelsedata 35

3.12.9

Data om fel 37

3.12.10

Kalibreringsdata 38

3.12.11

Data om tidsinställning 39

3.12.12

Data om kontrollaktiviteter 39

3.12.13

Data om företagslås 39

3.12.14

Överföringsdata 39

3.12.15

Data om särskilda omständigheter 40

3.12.16

Data om färdskrivarkort 40

3.13

Avläsning från färdskrivarkort 40

3.14

Registrering och lagring på färdskrivarkort 40

3.14.1

Registrering och lagring på första generationens färdskrivarkort 40

3.14.2

Registrering och lagring på andra generationens färdskrivarkort 41

3.15

Visning 41

3.15.1

Standardvisning 42

3.15.2

Visning av varningar 43

3.15.3

Åtkomst via meny 43

3.15.4

Visning av övrig information 43

3.16

Utskrift 43

3.17

Varningar 44

3.18

Överföring av data till externa media 45

3.19

Fjärrkommunikation vid riktade vägkontroller 45

3.20

Utdata till ytterligare externa anordningar 46

3.21

Kalibrering 47

3.22

Kalibreringskontroll på väg 47

3.23

Tidsinställning 48

3.24

Prestanda 48

3.25

Material 48

3.26

Märkningar 49

4.

KONSTRUKTIONS- OCH FUNKTIONSKRAV FÖR FÄRDSKRIVARKORT 49

4.1

Synliga data 49

4.2

Säkerhet 52

4.3

Standarder 53

4.4

Miljö- och elspecifikationer 53

4.5

Lagring av data 53

4.5.1

Elementfiler för identifiering och korthantering 54

4.5.2

Identifiering av smartkort 54

4.5.2.1

Identifiering av chip 54

4.5.2.2

DIR (finns endast på andra generationens färdskrivarkort) 54

4.5.2.3

ATR-information (under vissa förutsättningar, finns endast på andra generationens färdskrivarkort) 54

4.5.2.4

Information med utökad längd (under vissa förutsättningar, finns endast på andra generationens färdskrivarkort) 55

4.5.3

Förarkort 55

4.5.3.1

Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter) 55

4.5.3.1.1

Tillämpningsidentifiering 55

4.5.3.1.2

Nyckel och certifikat 55

4.5.3.1.3

Kortidentifiering 55

4.5.3.1.4

Identifiering av kortinnehavare 55

4.5.3.1.5

Överföring från kort 55

4.5.3.1.6

Information om körkort 55

4.5.3.1.7

Händelsedata 56

4.5.3.1.8

Data om fel 56

4.5.3.1.9

Data om föraraktiviteter 57

4.5.3.1.10

Data om använda fordon 57

4.5.3.1.11

Platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas 58

4.5.3.1.12

Data om kortsessioner 58

4.5.3.1.13

Data om kontrollaktiviteter 58

4.5.3.1.14

Data om särskilda omständigheter 58

4.5.3.2

Färdskrivartillämpning i generation 2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenhet) 59

4.5.3.2.1

Tillämpningsidentifiering 59

4.5.3.2.2

Nycklar och certifikat 59

4.5.3.2.3

Kortidentifiering 59

4.5.3.2.4

Identifiering av kortinnehavare 59

4.5.3.2.5

Överföring från kort 59

4.5.3.2.6

Information om körkort 59

4.5.3.2.7

Händelsedata 59

4.5.3.2.8

Data om fel 60

4.5.3.2.9

Data om föraraktiviteter 61

4.5.3.2.10

Data om använda fordon 61

4.5.3.2.11

Platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas 62

4.5.3.2.12

Data om kortsessioner 62

4.5.3.2.13

Data om kontrollaktiviteter 62

4.5.3.2.14

Data om särskilda omständigheter 63

4.5.3.2.15

Data om använda fordonsenheter 63

4.5.3.2.16

Data om platser avseende tre timmar sammanhängande körning 63

4.5.4

Verkstadskort 63

4.5.4.1

Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter) 63

4.5.4.1.1

Tillämpningsidentifiering 63

4.5.4.1.2

Nycklar och certifikat 63

4.5.4.1.3

Kortidentifiering 64

4.5.4.1.4

Identifiering av kortinnehavare 64

4.5.4.1.5

Överföring från kort 64

4.5.4.1.6

Data om kalibrering och tidsinställning 64

4.5.4.1.7

Data om händelser och fel 65

4.5.4.1.8

Data om föraraktiviteter 65

4.5.4.1.9

Data om använda fordon 65

4.5.4.1.10

Data om påbörjande och/eller avslutande av dagens arbetsperioder 65

4.5.4.1.11

Data om kortsessioner 65

4.5.4.1.12

Data om kontrollaktiviteter 65

4.5.4.1.13

Data om särskilda omständigheter 65

4.5.4.2

Färdskrivartillämpning i generation 2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenhet) 65

4.5.4.2.1

Tillämpningsidentifiering 65

4.5.4.2.2

Nycklar och certifikat 66

4.5.4.2.3

Kortidentifiering 66

4.5.4.2.4

Identifiering av kortinnehavare 66

4.5.4.2.5

Överföring från kort 66

4.5.4.2.6

Data om kalibrering och tidsinställning 66

4.5.4.2.7

Data om händelser och fel 67

4.5.4.2.8

Data om föraraktiviteter 67

4.5.4.2.9

Data om använda fordon 67

4.5.4.2.10

Data om påbörjande och/eller avslutande av dagens arbetsperioder 67

4.5.4.2.11

Data om kortsessioner 67

4.5.4.2.12

Data om kontrollaktiviteter 67

4.5.4.2.13

Data om använda fordonsenheter 67

4.5.4.2.14

Data om platser avseende tre timmar sammanhängande körning 68

4.5.4.2.15

Data om särskilda omständigheter 68

4.5.5

Kontrollkort 68

4.5.5.1

Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter) 68

4.5.5.1.1

Tillämpningsidentifiering 68

4.5.5.1.2

Nycklar och certifikat 68

4.5.5.1.3

Kortidentifiering 68

4.5.5.1.4

Identifiering av kortinnehavare 68

4.5.5.1.5

Data om kontrollaktiviteter 69

4.5.5.2

Färdskrivartillämpning G2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenhet) 69

4.5.5.2.1

Tillämpningsidentifiering 69

4.5.5.2.2

Nycklar och certifikat 69

4.5.5.2.3

Kortidentifiering 69

4.5.5.2.4

Identifiering av kortinnehavare 69

4.5.5.2.5

Data om kontrollaktiviteter 70

4.5.6

Företagskort 70

4.5.6.1

Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter) 70

4.5.6.1.1

Tillämpningsidentifiering 70

4.5.6.1.2

Nycklar och certifikat 70

4.5.6.1.3

Kortidentifiering 70

4.5.6.1.4

Identifiering av kortinnehavare 70

4.5.6.1.5

Data om företagsaktiviteter 70

4.5.6.2

Färdskrivartillämpning G2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenhet) 71

4.5.6.2.1

Tillämpningsidentifiering 71

4.5.6.2.2

Nycklar och certifikat 71

4.5.6.2.3

Kortidentifiering 71

4.5.6.2.4

Identifiering av kortinnehavare 71

4.5.6.2.5

Data om företagsaktiviteter 71

5.

INSTALLATION AV FÄRDSKRIVARE 72

5.1

Installation 72

5.2

Installationsskylt 73

5.3

Plombering 74

6.

KONTROLLER, BESIKTNINGAR OCH REPARATIONER 74

6.1

Godkännande av montörer, verkstäder och fordonstillverkare 74

6.2

Kontroll av nya eller reparerade komponenter 75

6.3

Installationsbesiktning 75

6.4

Periodiska besiktningar 75

6.5

Uppmätning av fel 76

6.6

Reparationer 76

7.

UTFÄRDANDE AV KORT 76

8.

TYPGODKÄNNANDE AV FÄRDSKRIVARE OCH FÄRDSKRIVARKORT 77

8.1

Allmänt 77

8.2

Säkerhetsintyg 78

8.3

Funktionsintyg 78

8.4

Intyg om driftskompatibilitet 78

8.5

Intyg om typgodkännande 79

8.6

Undantagsförfarande: första intyg om driftskompatibilitet för andra generationens färdskrivare och färdskrivarkort 80

INLEDNING

Den första generationens digitala färdskrivarsystem infördes den 1 maj 2006 och används sedan dess. Sådana system får användas till slutet av sin livscykel för inrikes transporter. För internationella transporter gäller i stället att alla fordon ska vara utrustade med en andra generationens smart färdskrivare som uppfyller kraven i denna kommissionsförordning senast 15 år efter förordningens ikraftträdande.

Denna bilaga innehåller krav på andra generationens färdskrivare och färdskrivarkort. Andra generationens färdskrivare ska från och med sin införandedag installeras i fordon som registreras för första gången, och andra generationens färdskrivarkort ska utfärdas.

I syfte att främja ett smidigt införande av andra generationens färdskrivarsystem

ska andra generationens färdskrivarkort utformas så att de även kan användas i första generationens fordonsenheter,

ska ingen begäran göras om att första generationens färdskrivarkort ska ersättas på införandedagen.

Detta gör det möjligt för förare att behålla sitt eget förarkort och använda det i båda systemen.

Andra generationens färdskrivare ska dock endast kalibreras med hjälp av andra generationens verkstadskort.

Denna bilaga innehåller samtliga krav som rör driftskompatibiliteten mellan första och andra generationens färdskrivarsystem.

Tillägg 15 innehåller ytterligare uppgifter om hur de två systemen ska hanteras parallellt.

Förteckning över tillägg

Tillägg 1:

DATAKATALOG

Tillägg 2:

SPECIFIKATION FÖR FÄRDSKRIVARKORT

Tillägg 3:

PIKTOGRAM

Tillägg 4:

UTSKRIFTER

Tillägg 5:

BILDSKÄRM

Tillägg 6:

FRONTANSLUTNING FÖR KALIBRERING OCH DATAÖVERFÖRING

Tillägg 7:

PROTOKOLL FÖR DATAÖVERFÖRING

Tillägg 8:

KALIBRERINGSPROTOKOLL

Tillägg 9:

TYPGODKÄNNANDE: FÖRTECKNING ÖVER MINSTA NÖDVÄNDIGA UPPSÄTTNING PROV

Tillägg 10:

SÄKERHETSKRAV

Tillägg 11:

GEMENSAMMA SÄKERHETSMEKANISMER

Tillägg 12:

POSITIONSBESTÄMNING BASERAD PÅ GNSS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM)

Tillägg 13:

ITS-GRÄNSSNITT

Tillägg 14:

FJÄRRKOMMUNIKATIONSFUNKTION

Tillägg 15:

MIGRERING: PARALLELL HANTERING AV FLERA UTRUSTNINGSGENERATIONER

Tillägg 16:

ADAPTER FÖR FORDONSKATEGORIERNA M1 OCH N1

1   DEFINITIONER

I denna bilaga används följande termer och definitioner:

a)

Aktivering

Den fas där färdskrivaren blir helt klar för drift och alla dess funktioner, inklusive säkerhetsfunktionerna, aktiveras med hjälp av ett verkstadskort.

b)

Autentisering

Funktion avsedd att upprätta och kontrollera en angiven identitet.

c)

Autenticitet

Det faktum att information kommer från en part vars identitet går att kontrollera.

d)

Inbyggd provning (BIT, Built-In-Test)

Provning som utförs på begäran från en användare eller extern utrustning.

e)

Kalenderdag

Ett dygn som sträcker sig från kl. 00.00 till kl. 24.00. Alla kalenderdagar räknas enligt UTC-tid (Universal Time Coordinated).

f)

Kalibrering (av en smart färdskrivare)

Uppdatering eller bekräftelse av de fordonsparametrar som ska lagras i dataminnet. Fordonsparametrarna omfattar fordonsidentifiering (VIN (identifieringsnummer), VRN (registreringsnummer) samt medlemsstat där fordonet är registrerat) och fordonets egenskaper (w, k, l, däcksdimension, inställning på den hastighetsbegränsande anordningen (i förekommande fall), aktuell UTC-tid, aktuell vägmätarställning). Under kalibreringen av färdskrivaren ska även alla befintliga plomberingar som är relevanta för typgodkännande lagras i dataminnet.

En uppdatering eller bekräftelse av enbart UTC-tid ska betraktas som en tidsinställning och inte som en kalibrering, under förutsättning att den inte strider mot krav 409.

Kalibrering av färdskrivare kräver att ett verkstadskort används.

g)

Kortnummer

Ett nummer bestående av 16 alfanumeriska tecken med vars hjälp ett enskilt färdskrivarkort kan identifieras inom en medlemsstat. Kortnumret inbegriper ett löpnummer (i förekommande fall), ett ersättningsindex och ett förnyelseindex för kortet.

Ett enskilt kort kan därför identifieras med hjälp av den utfärdande medlemsstatens kod och kortnumret.

h)

Löpnummer

Det 14:e alfanumeriska tecknet i ett kortnummer, används för att åtskilja de kort som utfärdats till ett företag, en verkstad eller en kontrollmyndighet som har rätt att få flera färdskrivarkort utfärdade. Det enskilda företaget eller den enskilda verkstaden eller kontrollmyndigheten kan identifieras med hjälp av de första 13 tecknen i kortnumret.

i)

Förnyelseindex

Det 16:e alfanumeriska tecknet i ett kortnummer, ökar varje gång färdskrivarkortet förnyas.

j)

Ersättningsindex

Det 15:e alfanumeriska tecknet i ett kortnummer, ökar varje gång färdskrivarkortet ersätts.

k)

Fordonets karakteristiska koefficient

Den numeriska koefficient som anger värdet för den utsignal som skickas av den del av fordonet som utgör gränssnitt med färdskrivaren (växellådans utgående axel eller fordonets hjulaxel) medan fordonet tillryggalägger en sträcka av en kilometer under sådana standardiserade provningsförhållanden som definieras i krav 414. Den karakteristiska koefficienten uttrycks i impulser per kilometer (w = … imp/km).

l)

Företagskort

Ett färdskrivarkort som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till ett transportföretag som har behov av att framföra fordon utrustade med färdskrivare. Transportföretaget kan identifieras genom kortet, som också möjliggör visning, överföring och utskrift av de data som lagras i färdskrivaren och som är låsta av transportföretaget.

m)

Färdskrivarens konstant

Den numeriska konstant som anger värdet för den ingående signal som krävs för att visa och registrera en tillryggalagd sträcka av en kilometer. Denna konstant ska uttryckas i impulser per kilometer (k = … imp/km).

n)

Sammanhängande körtid (enligt färdskrivarens beräkning) (1)

En viss förares aktuella sammanhängande körtid sedan slutet av förarens senaste period av tillgänglighet (AVAILABILITY) eller rast/vila (BREAK/REST) eller okända (UNKNOWN (2)) period om minst 45 minuter (denna period kan ha delats upp i flera perioder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 (3)). Vid de berörda beräkningarna tas efter behov hänsyn till tidigare aktiviteter som lagrats på förarkortet. Om föraren inte har satt in sitt kort bygger de berörda beräkningarna på de registreringar i dataminnet som avser den innevarande period där inget kort varit insatt i den aktuella kortplatsen.

o)

Kontrollkort

Ett färdskrivarkort som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till en nationell behörig kontrollmyndighet. Kontrollorganet, och eventuellt även kontrolltjänstemannen, kan identifieras genom kortet, som också ger tillträde till de data som lagras i dataminnet eller i förarkorten, och eventuellt även i verkstadskorten, så att dessa kan avläsas, skrivas ut och/eller överföras.

Det ska även ge tillträde till funktionen för kalibreringskontroll på väg och till data genom fjärravläsaren.

p)

Sammanlagd avbrottstid (enligt färdskrivarens beräkning) (1)

Den sammanlagda tiden för avbrott från körtiden beräknas som en viss förares aktuella sammanlagda tidsperioder för tillgänglighet (AVAILABILITY) eller rast/vila (BREAK/REST) eller okända (UNKNOWN (2)) tidsperioder om minst 15 minuter, sedan slutet av förarens senaste period av tillgänglighet (AVAILABILITY) eller rast/vila (BREAK/REST) eller okända (UNKNOWN (2)) period om minst 45 minuter (denna period kan ha delats upp i flera perioder i enlighet med förordning (EG) nr 561/2006).

Vid de berörda beräkningarna tas efter behov hänsyn till tidigare aktiviteter som lagrats på förarkortet. Okända perioder av negativ varaktighet (okänd periods början > (dvs. är senare än) okänd periods slut) på grund av överlappningar i tid mellan två olika färdskrivare beaktas inte vid beräkningen.

Om föraren inte har satt in sitt kort bygger de berörda beräkningarna på de registreringar i dataminnet som avser den innevarande period där inget kort varit insatt i den aktuella kortplatsen.

q)

Dataminne

En anordning för elektronisk datalagring som är inbyggd i färdskrivaren.

r)

Digital signatur

Data som bifogas till, eller en kryptografisk omvandling av, ett datablock som gör det möjligt för mottagaren av datablocket att påvisa dess autenticitet och integritet.

s)

Överföring

Kopiering och digital signering av samtliga eller en del av en uppsättning av datafiler som finns registrerade i fordonsenhetens dataminne eller i ett färdskrivarkorts minne, under förutsättning att denna process inte ändrar eller tar bort några lagrade data.

Tillverkare av fordonsenheter för smarta färdskrivare och tillverkare av utrustning som är konstruerad för och avsedd att överföra datafiler ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att överföringen av dessa data kan utföras av transportföretag eller förare med minsta möjliga fördröjning.

Även om överföringen av detaljerade hastighetsdata inte är nödvändig för att fastställa överensstämmelsen med förordning (EG) nr 561/2006 kan den användas för andra ändamål, t.ex. i samband med olycksutredningar.

t)

Förarkort

Ett färdskrivarkort som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till ett viss förare. Föraren kan identifieras genom kortet, som också möjliggör lagring av data om föraraktiviteter.

u)

Hjulens effektiva omkrets

Genomsnittsvärdet för de sträckor som tillryggalagts av de hjul som förflyttar fordonet (drivhjulen) under loppet av ett fullt varv. Uppmätning av dessa sträckor ska ske under sådana standardiserade provningsförhållanden som definieras i krav 414 och uttrycks i formen ”l = … mm”. Fordonstillverkare får ersätta uppmätningen av dessa sträckor med en teoretisk beräkning där axeltrycket för fordon utan last i körklart skick (4) beaktas. Metoderna för en sådan teoretisk beräkning är föremål för godkännande från en behörig myndighet i en medlemsstat och de kan endast användas innan färdskrivaren aktiveras.

v)

Händelse

Onormalt driftsförhållande som upptäcks av den smarta färdskrivaren och som kan vara följden av ett försök till bedrägeri.

w)

Extern GNSS-anordning

Anordning som innehåller GNSS-mottagaren om fordonsenheten inte utgörs av en enda enhet, och även andra komponenter som behövs för att skydda kommunikationen av positionsdata till resten av fordonsenheten.

x)

Fel

Onormalt driftsförhållande som upptäcks av den smarta färdskrivaren och som kan bero på att den inte fungerar riktigt eller inte fungerar alls.

y)

GNSS-mottagare

En elektronisk anordning som tar emot och digitalt bearbetar signalerna från ett eller flera globala system för satellitnavigering (GNSS, Global Navigation Satellite System) för att tillhandahålla information om position, hastighet och tidpunkt.

z)

Installation

Montering av en färdskrivare i ett fordon.

aa)

Driftskompatibilitet

Kapacitet att utväxla data och dela information hos system och underliggande verksamhetsprocesser.

bb)

Gränssnitt

En anordning mellan olika system, genom vilken systemen kan ansluta sig till varandra och samverka.

cc)

Position

Fordonets geografiska koordinater vid en viss tidpunkt.

dd)

Rörelsesensor

Den del av färdskrivaren som ger en signal som motsvarar fordonets hastighet och/eller tillryggalagda sträcka.

ee)

Ogiltigt kort

Ett kort som upptäckts vara felaktigt, eller vars första autentisering misslyckats, vars första giltighetsdag ännu inte inträtt eller vars sista giltighetsdag har passerats.

ff)

Öppen standard

En standard som fastställs i ett dokument med standardspecifikationer som är tillgängligt gratis eller till en obetydlig kostnad och som får mångfaldigas, spridas eller användas gratis eller mot en nominell avgift.

gg)

Omfattas ej (out of scope)

Anger att användning av färdskrivare inte krävs enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 561/2006.

hh)

Hastighetsöverträdelse

Överskridande av den tillåtna hastigheten för fordonet, definierat som en period om minst 60 sekunder under vilken fordonets uppmätta hastighet överskrider den gräns för inställning av anordningen för hastighetsbegränsning som anges i rådets direktiv 92/6/EEG (5), i sin senaste lydelse.

ii)

Periodisk besiktning

Ett antal moment som utförs för att kontrollera att färdskrivaren fungerar väl, att dess inställningar motsvarar fordonets parametrar och att inga anordningar för att manipulera färdskrivaren är anslutna till färdskrivaren.

jj)

Skrivare

Komponent i färdskrivaren som skriver ut lagrade data.

kk)

Fjärrkommunikation för tidig upptäckt

Kommunikation mellan fordonsenhetens kommunikationsanordning för fjärravläst tidig upptäckt och fjärravläsaren för tidig upptäckt vid riktade vägkontroller, i syfte att på distans upptäcka möjlig manipulering eller möjligt missbruk av färdskrivare.

ll)

Kommunikationsanordning för fjärravläsning

Den utrustning i fordonsenheten som används för att utföra riktade vägkontroller.

mm)

Fjärravläsare (för tidig upptäckt)

Det system som används av kontrolltjänstemän för riktade vägkontroller.

nn)

Förnyelse

Utfärdande av ett nytt färdskrivarkort när giltighetstiden för ett befintligt kort löper ut, eller när det fungerar felaktigt och har återlämnats till den utfärdande myndigheten. Förnyelse innebär alltid att det råder säkerhet om att två giltiga kort inte existerar samtidigt.

oo)

Reparation

All reparation av en rörelsesensor eller av en fordonsenhet eller av en kabel som förutsätter att strömtillförseln bryts, att andra färdskrivarkomponenter kopplas bort eller att rörelsesensorn eller fordonsenheten öppnas.

pp)

Ersättning av kort

Utfärdande av ett färdskrivarkort som ersättning för ett befintligt kort som har förklarats som förkommet eller stulet eller som inte fungerar på ett fullgott sätt, och som inte har återlämnats till den utfärdande myndigheten. Ersättning innebär alltid en risk för att två giltiga kort existerar samtidigt.

qq)

Säkerhetscertifiering

Förfarandet hos ett certifieringsorgan som använder CC (Common Criteria) för att intyga att den färdskrivare (eller den komponent) eller det färdskrivarkort som undersöks uppfyller de säkerhetskrav som definieras i de aktuella skyddsprofilerna.

rr)

Självprovning

Provningar som färdskrivaren regelbundet och automatiskt gör för att upptäcka fel.

ss)

Tidmätning

En permanent digital registrering av datum och tidpunkt (UTC).

tt)

Tidsinställning

En automatisk inställning av aktuell tidpunkt med regelbundna intervall och inom en maximal tolerans av en minut, eller en inställning som utförs vid kalibrering.

uu)

Däcksdimension

Angivelse av däckens dimensioner (drivhjul) enligt rådets direktiv 92/23/EEG (6), i sin senaste lydelse.

vv)

Fordonsidentifiering

Nummer för identifiering av fordonet: Fordonets registreringsnummer (VRN, Vehicle Registration Number) med angivelse av registrerande medlemsstat och fordonets identifieringsnummer (VIN, Vehicle Identification Number) (7).

ww)

Vecka (för beräkning i färdskrivaren)

Period som sträcker sig från kl. 00.00 UTC på en måndag till kl. 24.00 UTC på en söndag.

xx)

Verkstadskort

Ett färdskrivarkort som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till utsedd personal hos en färdskrivartillverkare, en montör, en fordonstillverkare eller en verkstad som godkänts av medlemsstaten. Kortinnehavaren kan identifieras genom kortet, som också möjliggör provning, kalibrering och aktivering av färdskrivare och/eller dataöverföring från dessa.

yy)

Adapter

En anordning vars avgivna signal ständigt är representativ för fordonets hastighet och tillryggalagda sträcka, men inte är den signal som används för den oberoende rörelsedetekteringen, och som

endast installeras och används i fordon av typerna M1 och N1 (enligt definitionen i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (8), i sin senaste lydelse) och som tagits i bruk första gången efter den 1 maj 2006,

installeras där det inte är mekaniskt möjligt att installera någon annan typ av befintlig rörelsesensor som i övrigt överensstämmer med bestämmelserna i denna bilaga och dess tillägg 1–15,

installeras mellan fordonsenheten och den plats där impulser för hastighet/tillryggalagd sträcka avges med integrerade sensorer eller alternativa gränssnitt,

för fordonsenheten i fråga har samma funktion som om en rörelsesensor som överensstämmer med bestämmelserna i denna bilaga och dess tillägg 1–16 skulle vara kopplad till fordonsenheten.

Användning av en sådan adapter i de fordon som beskrivs ovan ska möjliggöra installation och korrekt användning av en fordonsenhet som uppfyller alla krav i denna bilaga.

För dessa fordon omfattar den smarta färdskrivaren kablar, en adapter och en fordonsenhet.

zz)

Dataintegritet

Exakthet och överensstämmelse hos lagrade data, indikerat genom frånvaron av varje förändring av data mellan två uppdateringar av en datapost. Integritet förutsätter att föreliggande data är en exakt kopia av originalversionen, dvs. att de inte har skadats när de skrevs till och lästes tillbaka från ett färdskrivarkort eller en IDE-enhet, eller vid överföring via vilken kommunikationskanal som helst.

aaa)

Integritet för personuppgifter

De övergripande tekniska åtgärder som vidtagits för att säkerställa genomförandet av de principer som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (9), och av de principer som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG (10).

bbb)

Smart färdskrivarsystem

Färdskrivaren, färdskrivarkorten och hela uppsättningen av direkt eller indirekt samverkande utrustning vid konstruktion, installation, användning, provning och kontroll, såsom kort, fjärravläsare och all annan utrustning för dataöverföring, dataanalys, kalibrering, generering, hantering och införande av säkerhetselement osv.

ccc)

Införandedag

36 månader efter det att de detaljerade bestämmelser som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 (11) har trätt i kraft.

Efter detta datum gäller för fordon som registreras för första gången att

de ska vara utrustade med en färdskrivare som är ansluten till en tjänst för positionsbestämning som är baserad på ett satellitnavigeringssystem,

de ska kunna kommunicera data till behöriga kontrollmyndigheters riktade vägkontroller medan fordonet är i rörelse,

de får vara utrustade med standardiserade gränssnitt som möjliggör att data som registrerats eller genererats av färdskrivare i driftläge kan användas av en extern anordning.

ddd)

Skyddsprofil

Ett dokument som ingår i certifieringsförfarandet enligt CC (Common Criteria) och som ger en tillämpningsoberoende specifikation avseende säkerhetskrav för informationsskydd (information assurance).

eee)

GNSS-precision

När det gäller färdskrivares positionsregistrering med hjälp av globala system för satellitnavigering (GNSS): HDOP-värdet (Horizontal Dilution of Precision), beräknat som det minsta av de HDOP-värden som samlas in från de tillgängliga GNSS-systemen.

2   ALLMÄN BESKRIVNING AV FÄRDSKRIVAREN OCH DESS FUNKTIONER

2.1   Allmän beskrivning

Syftet med en färdskrivare är att registrera, lagra, visa och skriva ut data om föraraktiviteter, och att tillhandahålla dessa som utdata.

Alla fordon som är utrustade med en färdskrivare som överensstämmer med bestämmelserna i denna bilaga måste vara försedda med en hastighetsmätare och en vägmätare. Dessa funktioner får inbegripas i färdskrivaren.

01)

Färdskrivaren inbegriper kablar, en rörelsesensor och en fordonsenhet.

02)

Gränssnittet mellan rörelsegivarna och fordonsenheterna ska uppfylla de krav som specificeras i tillägg 11.

03)

Fordonsenheten ska anslutas till ett eller flera globala system för satellitnavigering, såsom anges i tillägg 12.

04)

Fordonsenheten ska kommunicera med fjärravläsare, såsom anges i tillägg 14.

05)

Fordonsenheten kan inbegripa ett ITS-gränssnitt, vilket specificeras i tillägg 13.

Färdskrivaren får anslutas till andra anordningar genom ytterligare gränssnitt och/eller genom det frivilliga ITS-gränssnittet.

06)

En funktion eller en eller flera anordningar, oavsett om de är godkända eller inte, som inbegrips i eller ansluts till färdskrivaren ska inte påverka eller kunna påverka en korrekt och säker drift av färdskrivaren eller överensstämmelsen med bestämmelserna i denna förordning.

Användare av färdskrivaren identifierar sig för färdskrivaren med hjälp av färdskrivarkort.

07)

Färdskrivaren ger selektiv rätt till åtkomst till data och funktioner enligt användartyp och/eller användaridentitet.

Färdskrivaren registrerar och lagrar data i sitt dataminne, i kommunikationsanordningen för fjärravläsning och på färdskrivarkort.

Detta görs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (12) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EC av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (13), och i överensstämmelse med artikel 7 i förordning (EU) nr 165/2014.

2.2   Funktioner

08)

Färdskrivaren ska inbegripa följande funktioner:

Övervakning av insättning och uttag av kort.

Mätning av hastighet, sträcka och position.

Tidmätning.

Övervakning av föraraktiviteter.

Övervakning av körningsstatus.

Följande manuella angivelser av föraren:

Angivelse av de platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas.

Manuell angivelse av föraraktiviteter.

Angivelse av särskilda omständigheter.

Hantering av företagslås.

Övervakning av kontrollaktiviteter.

Upptäckt av händelser och/eller fel.

Inbyggd provning och självprovning.

Avläsning från dataminne.

Registrering och lagring i dataminne.

Avläsning från färdskrivarkort.

Registrering och lagring på färdskrivarkort.

Visning.

Utskrift.

Varning.

Överföring av data till externa media.

Fjärrkommunikation vid riktade vägkontroller.

Utdata till ytterligare anordningar.

Kalibrering.

Kalibreringskontroll på väg.

Tidsinställning.

2.3   Driftlägen

09)

Färdskrivaren ska ha följande fyra driftlägen:

Driftläge.

Kontrolläge.

Kalibreringsläge.

Företagsläge.

10)

Färdskrivaren ska använda nedanstående funktionslägen enligt de giltiga färdskrivarkort som är insatta i kortläsarna. När det gäller att fastställa funktionsläge är det ointressant vilken generation färdskrivarkortet tillhör, så länge det är giltigt. Ett verkstadskort av första generationen ska alltid anses som ogiltigt när det är insatt i en andra generationens fordonsenhet.

Funktionsläge

Förarens kortplats

Inget kort

Förarkort

Kontrollkort

Verkstadskort

Företagskort

Medförarens kortplats

Inget kort

Drift

Drift

Kontroll

Kalibrering

Företag

Förarkort

Drift

Drift

Kontroll

Kalibrering

Företag

Kontrollkort

Kontroll

Kontroll

Kontroll (*)

Drift

Drift

Verkstadskort

Kalibrering

Kalibrering

Drift

Kalibrering (*)

Drift

Företagskort

Företag

Företag

Drift

Drift

Företag (*)

11)

Färdskrivaren ska bortse från ogiltiga kort som är insatta, förutom att visning, utskrift eller överföring av data ska vara möjligt från kort vars giltighetstid har löpt ut.

12)

Alla funktioner som förtecknas i avsnitt 2.2 ska fungera i alla funktionslägen, med följande undantag:

Kalibreringsfunktionen är endast tillgänglig i kalibreringsläge.

Funktionen för kalibreringskontroll på väg är endast tillgänglig i kontrolläge.

Funktionen för hantering av företagslås är endast tillgänglig i företagsläge.

Funktionen för övervakning av kontrollaktiviteter är aktiv endast i kontrolläge.

Överföringsfunktionen är inte tillgänglig i driftläge (med undantag av det som bestäms i krav 193) utom vid överföring från ett förarkort när ingen annan korttyp är insatt i fordonsenheten.

13)

Färdskrivaren ska kunna tillhandahålla alla data till bildskärm, skrivare eller externa gränssnitt, med följande undantag:

I driftläge ska all personlig identifiering (efternamn och förnamn) som inte motsvarar det insatta färdskrivarkortet raderas och alla kortnummer som inte motsvarar det insatta färdskrivarkortet ska delvis raderas (vartannat tecken – från vänster till höger – ska raderas).

I företagsläge ska data om föraren (kraven 102, 105 och 108) endast kunna tillhandahållas för perioder som inte är låsta eller som inte har låsts av ett annat företag (enligt identifiering genom de första 13 siffrorna i företagskortets nummer).

När inget kort är insatt i färdskrivaren kan data om föraren tillhandahållas endast för den innevarande och de åtta föregående kalenderdagarna.

Personuppgifter från fordonsenheten får inte tillhandahållas via fordonsenhetens ITS-gränssnitt med mindre än att den förare som personuppgifterna gäller samtycker och att detta kan kontrolleras.

Fordonsenheterna har en normal drifts- och giltighetstid på 15 år, räknat från utfärdandedagen för fordonsenhetens certifikat. Fordonsenheter kan användas i ytterligare tre månader, men endast för överföring av data.

2.4   Säkerhet

Systemsäkerheten är avsedd att skydda dataminnet så att obehörig tillgång till och manipulation av data förhindras, och att upptäcka sådana försök, att skydda integriteten och autenticiteten hos data som utväxlas mellan rörelsesensorn och fordonsenheten, att skydda integriteten och autenticiteten hos data som utväxlas mellan färdskrivaren och färdskrivarkorten, att skydda integriteten och autenticiteten hos data som utväxlas mellan färdskrivaren och den externa GNSS-anordningen, att skydda sekretessen, integriteten och autenticiteten hos data som i kontrollsyfte utväxlas via fjärrkommunikation för tidig upptäckt, och att kontrollera integriteten och autenticiteten hos data som överförs.

14)

För att systemsäkerhet ska kunna uppnås ska följande komponenter uppfylla de säkerhetskrav som anges i deras skyddsprofiler, såsom krävs i tillägg 10:

Fordonsenhet.

Färdskrivarkort.

Rörelsesensor.

Extern GNSS-anordning (denna profil är endast nödvändig och tillämplig för varianten med extern GNSS-anordning).

3   KONSTRUKTIONS- OCH FUNKTIONSKRAV FÖR FÄRDSKRIVARE

3.1   Övervakning av insättning och uttag av kort

15)

Färdskrivaren ska övervaka kortläsarna för att upptäcka insättningar och uttag av kort.

16)

När kortet sätts in ska färdskrivaren känna av om kortet är ett giltigt färdskrivarkort och i så fall identifiera korttypen och kortgenerationen.

Om ett kort med samma kortnummer och ett högre förnyelseindex redan varit insatt i färdskrivaren ska kortet förklaras ogiltigt.

Om ett kort med samma kortnummer och förnyelseindex men ett högre ersättningsindex redan varit insatt i färdskrivaren ska kortet förklaras ogiltigt.

17)

Första generationens färdskrivarkort ska anses ogiltiga av färdskrivaren efter det att möjligheten att använda första generationens färdskrivarkort har tagits bort av en verkstad, i enlighet med tillägg 15 (krav MIG003).

18)

Första generationens verkstadskort som sätts in i andra generationens färdskrivare ska anses ogiltiga.

19)

Färdskrivaren ska utformas så att färdskrivarkortet låses i sitt läge när det sätts in på korrekt sätt i kortläsaren.

20)

Färdskrivarkortet ska gå att ta ut endast när fordonet är stillastående och efter det att relevanta data har lagrats på kortet. Kortet ska vara möjligt att ta ut endast genom en uttrycklig handling från användaren.

3.2   Mätning av hastighet, position och sträcka

21)

Rörelsesensorn (eventuellt inbyggd i en adapter) är den huvudsakliga informationskällan för mätning av hastighet och sträcka.

22)

Denna funktion ska kontinuerligt mäta och kunna tillhandahålla det vägmätarvärde som motsvarar den sammanlagda sträcka som fordonet har tillryggalagt, med hjälp av pulserna från rörelsesensorn.

23)

Denna funktion ska kontinuerligt mäta och kunna tillhandahålla fordonets hastighet, med hjälp av pulserna från rörelsesensorn.

24)

Funktionen för mätning av hastigheten ska dessutom tillhandahålla informationen oavsett om fordonet är i rörelse eller om det är stillastående. Fordonet ska anses vara i rörelse så snart som funktionen känner av mer än 1 imp/sek under minst fem sekunder från rörelsesensorn och i annat fall ska fordonet anses vara stillastående.

25)

Anordningar som visar hastighet (hastighetsmätare) och sammanlagd tillryggalagd sträcka (vägmätare) som installerats i ett fordon som utrustats med en färdskrivare som överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning ska uppfylla de krav i fråga om största tillåtna toleranser (se avsnitt 3.2.1 och 3.2.2) som anges i denna bilaga.

26)

För att upptäcka manipulering av rörelsedata ska information från rörelsesensorn bekräftas av information om fordonets rörelse som genereras från GNSS-mottagaren, och frivilligt även från en eller flera andra källor som är oberoende av rörelsesensorn.

27)

Denna funktion ska mäta fordonets position för att möjliggöra automatisk registrering av

positioner där föraren och/eller medföraren påbörjar dagens arbetsperioder,

positioner där förarens sammanhängande körtid uppgår till en multipel av tre timmar,

positioner där föraren och/eller medföraren avslutar dagens arbetsperioder.

3.2.1   Mätning av tillryggalagd vägsträcka

28)

Tillryggalagd sträcka får mätas och registreras antingen

genom att körning framåt och bakåt slås samman, eller

genom att endast körning framåt räknas.

29)

Färdskrivaren ska mäta sträckor från 0 till 9 999 999,9 km.

30)

Den uppmätta sträckan ska ligga inom följande toleranser (sträckor på minst 1 000 m):

±1 procent före installation.

±2 procent vid installation och periodisk besiktning.

±4 procent i drift.

31)

Uppmätta sträckor ska ha en upplösning som är bättre än eller lika med 0,1 km.

3.2.2   Hastighetsmätning

32)

Färdskrivaren ska mäta hastigheter från 0 till 220 km/h.

33)

För att säkerställa en största tillåtna tolerans för visad hastighet av ± 6 km/h i drift, och med hänsyn till

en tolerans av ± 2 km/h för variationer i indata (däckvariationer, …),

en tolerans av ± 1 km/h för mätningar som gjorts vid montering eller periodisk besiktning,

ska färdskrivaren för hastigheter mellan 20 och 180 km/h, och för karakteristiska koefficienter hos fordonet på mellan 4 000 and 25 000 imp/km, mäta hastigheten med en tolerans av ± 1 km/h (vid konstant hastighet).

Anmärkning: Upplösningen för datalagringen ger en ytterligare tolerans av ± 0,5 km/h för hastigheter som lagras av färdskrivaren.

34)

Hastigheten ska mätas korrekt inom de normala toleranserna inom två sekunder från det att en hastighetsändring har avslutats, när hastigheten har ändrats med upp till 2 m/s2.

35)

Uppmätta hastigheter ska ha en upplösning som är bättre än eller lika med 1 km/h.

3.2.3   Positionsmätning

36)

Färdskrivaren ska mäta fordonets absoluta position med hjälp av GNSS-mottagaren.

37)

Den absoluta positionen ska mätas som geografiska koordinater för latitud och longitud, uttryckta i grader och minuter och med en upplösning av 0,1 minut.

3.3   Tidmätning

38)

Funktionen för tidmätning ska kontinuerligt mäta och digitalt tillhandahålla UTC-datum och UTC-tid.

39)

UTC-datum och UTC-tid ska användas för datering i färdskrivarens alla funktioner (registrering, datautbyte) och för samtliga utskrifter som anges i tillägg 4 om utskrifter.

40)

Det ska vara möjligt att justera den tid som visas på bildskärmen i steg om halva timmar så att lokal tid kan visas. Enbart negativa eller positiva multiplar av halva timmar ska tillåtas.

41)

Tidsavvikelsen från UTC ska vara mindre än ±2 sekunder per dag under de förhållanden som gäller för typgodkännande, och utan någon tidsinställning.

42)

Uppmätt tid ska ha en upplösning som är bättre än eller lika med 1 sekund.

43)

Tidmätningen ska inte påverkas av externa avbrott av strömtillförseln som är kortare än 12 månader under de förhållanden som gäller för typgodkännande.

3.4   Övervakning av föraraktiviteter

44)

Denna funktion ska ständigt och separat övervaka en förares och en medförares aktiviteter.

45)

Förarens aktiviteter ska delas upp i körning (DRIVING), annat arbete (WORK), tillgänglighet (AVAILABILITY) och rast/vila (BREAK/REST).

46)

Det ska vara möjligt för föraren och/eller medföraren att manuellt välja annat arbete (WORK), tillgänglighet (AVAILABILITY) eller rast/vila (BREAK/REST).

47)

När fordonet befinner sig i rörelse ska körning (DRIVING) väljas automatiskt för föraren och tillgänglighet (AVAILABILITY) väljas automatiskt för medföraren.

48)

När fordonet stannar ska annat arbete (WORK) väljas automatiskt för föraren.

49)

Den första aktivitetsändring till rast/vila (BREAK/REST) eller tillgänglighet (AVAILABILITY) som sker inom 120 sekunder efter den automatiska omkopplingen till annat arbete (WORK) på grund av att fordonet stannar ska antas ha skett när fordonet stannar (och därmed sker eventuellt inte omkopplingen till annat arbete (WORK)).

50)

Denna funktion ska tillhandahålla aktivitetsändringar till registreringsfunktionerna med en upplösning av en minut.

51)

För en viss kalenderminut ska hela minuten betraktas som körning (DRIVING) om aktiviteten både inom den närmast föregående och den närmast efterkommande minuten har registrerats som körning (DRIVING).

52)

För en viss kalenderminut som inte betraktas som körning (DRIVING) enligt krav 51 ska hela minuten betraktas som samma typ av aktivitet som den längsta sammanhängande aktiviteten inom den minuten (eller den senaste av lika långa aktiviteter).

53)

Denna funktion ska dessutom ständigt övervaka förarens sammanhängande körtid och sammanlagda avbrottstid.

3.5   Övervakning av körningsstatus

54)

Denna funktion ska ständigt och automatiskt övervaka körningens status.

55)

Körningsstatus ”flera förare” (CREW) ska väljas när två giltiga förarkort sätts in i färdskrivaren, körningsstatus ”ensam förare” (SINGLE) ska väljas i alla andra fall.

3.6   Förarens angivelser

3.6.1   Angivelse av de platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas

56)

Denna funktion ska göra det möjligt att ange de platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas för en förare och/eller en medförare.

57)

Platser definieras som landet, och där så är tillämpligt regionen, och anges eller bekräftas manuellt.

58)

När ett förarkort tas ut ska färdskrivaren uppmana (med)föraren att ange ”den plats där arbetsperioden avslutas”.

59)

Föraren ska då ange fordonets aktuella plats, som ska betraktas som en tillfällig angivelse.

60)

Det ska vara möjligt att mata in de platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas genom kommandon i menyerna. Om mer än en sådan inmatning görs inom en kalenderminut ska endast den senast inmatade angivelsen av var dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas lagras i registret.

3.6.2   Manuell angivelse av föraraktiviteter och förarens samtycke avseende ITS-gränssnitt

61)

När förarkortet (eller verkstadskortet) sätts in, och endast då, ska färdskrivaren tillåta manuell angivelse av aktiviteter. I samband med manuella angivelser ska aktiviteter anges i lokal tid och med lokala datum för den tidszon (UTC-tidsskillnad) som vid det tillfället är inställd för fordonsenheten.

När förarkortet (eller verkstadskortet) sätts in ska färdskrivaren påminna kortinnehavaren om

datum och tidpunkt då kortet senast togs ut,

den lokala tidsskillnad som för närvarande är inställd för fordonsenheten (frivilligt).

När ett visst förarkort eller verkstadskort som är okänt för fordonsenheten sätts in för första gången ska kortinnehavaren uppmanas att ge sitt samtycke till att personuppgifter som finns i färdskrivaren tillhandahålls via det frivilliga ITS-gränssnittet.

Förarens eller verkstadens samtycke kan när som helst aktiveras eller avaktiveras via menykommandon, förutsatt att förar- respektive verkstadskortet är insatt.

Det ska gå att mata in aktiviteter med följande begränsningar:

Aktivitetstypen ska vara annat arbete (WORK), tillgänglighet (AVAILABILITY) eller rast/vila (BREAK/REST).

Start- och sluttiden för varje aktivitet får endast ligga inom perioden från senaste uttag av kort till aktuell insättning.

Aktiviteterna får inte överlappa varandra i tid.

Det ska vid behov gå att göra manuella angivelser första gången ett oanvänt förarkort (eller verkstadskort) sätts in.

Förfarandet för manuella angivelser av aktiviteter ska omfatta så många på varandra följande steg som krävs för att ange typen av aktivitet samt start- och sluttid för varje aktivitet. Föraren ska för varje del av perioden från senaste uttag av kort till aktuell insättning kunna välja att inte ange någon aktivitet.

I samband med manuella angivelser när kortet sätts in ska kortinnehavaren, om tillämpligt, ha möjlighet att ange

den plats där en föregående arbetsperiod avslutades, kopplad till den relevanta tidpunkten (som därmed skriver över det som angavs när kortet senast togs ut),

den plats där den innevarande arbetsperioden påbörjas, kopplad till den relevanta tidpunkten.

Om kortinnehavaren inte anger någon plats där arbetspasset påbörjas eller avslutas, i form av en manuell angivelse i samband med att kortet sätts in, ska detta betraktas som att kortinnehavarens arbetspass inte har ändrats sedan kortet senast togs ut. Nästa angivelse av en plats där en föregående arbetsperiod avslutades ska då skriva över den tillfälliga angivelsen som gjordes när kortet senast togs ut.

Om en plats anges ska den registreras på det relevanta färdskrivarkortet.

Manuella angivelser ska avbrytas om

kortet tas ut, eller

fordonet rör sig och kortet finns i förarens kortplats.

Avbrott får göras av andra skäl, t.ex. efter en viss period av inaktivitet från användarens sida. Om manuella angivelser avbryts ska färdskrivaren bekräfta alla fullständiga angivelser av plats och aktivitet (dvs. otvetydiga uppgifter om plats och tidpunkt eller om aktivitetstyp, start- och sluttidpunkt) som redan har gjorts.

Om ett andra förar- eller verkstadskort sätts in under pågående manuella angivelser av aktiviteter för ett tidigare insatt kort ska de manuella angivelserna för det första kortet avslutas innan manuella angivelser för det andra kortet påbörjas.

Kortinnehavaren ska ha möjlighet att göra manuella angivelser enligt följande minimiförfarande:

Ange aktiviteter manuellt i kronologisk ordning för perioden från senaste uttag av kort till aktuell insättning.

Starttiden för den första aktiviteten ska ställas in till tidpunkten då kortet togs ut. För varje efterföljande angivelse ska starttiden förinställas så att den följer omedelbart på sluttiden för föregående angivelse. Aktivitetstyp och sluttid ska anges för varje aktivitet.

Förfarandet avslutas när sluttiden för en manuellt angiven aktivitet är densamma som tidpunkten för insättning av kortet. Färdskrivaren kan därefter eventuellt göra det möjligt för kortinnehavaren att ändra de aktiviteter som angivits manuellt, innan de bekräftas genom ett särskilt kommando. Därefter ska sådana ändringar inte längre vara möjliga.

3.6.3   Angivelse av särskilda omständigheter

62)

Färdskrivaren ska göra det möjligt för föraren att i realtid ange följande två särskilda omständigheter:

”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) (början, slut).

”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING) (början, slut).

Transport med färja/tåg (FERRY/TRAIN CROSSING) får inte äga rum om en omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) påbörjats.

En påbörjad omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) måste automatiskt avslutas av färdskrivaren om ett förarkort sätts in eller tas ut.

En påbörjad omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) ska förhindra följande händelser och varningar:

Körning utan korrekt kort.

Varningar i samband med sammanhängande körtid.

Startmarkeringen för ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING) ska anges innan motorn stängs av på färjan eller tåget.

En inledd ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING) måste avslutas när något av följande inträffar:

Föraren avslutar manuellt ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING).

Föraren tar ut sitt kort.

En inledd ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING) ska avslutas när den inte längre är giltig, på grundval av de regler som anges i förordning (EG) nr 561/2006.

3.7   Hantering av företagslås

63)

Denna funktion ska göra det möjligt att hantera de lås som ett företag har för att begränsa andras tillgång till data i företagsläge.

64)

Företagslås utgörs av tidpunkt/datum för start (låsning) och tidpunkt/datum för avslutande (öppning) som kopplas till det företag som identifieras med företagskortets nummer (vid låsning).

65)

Låsning och öppning kan endast ske i realtid.

66)

Öppning ska endast vara möjligt för det företag som låst (vilket anges genom de 13 första siffrorna i företagskortets nummer), eller

67)

öppning ska ske automatiskt om ett annat företag låser.

68)

Om ett företag låser och det föregående låset var för samma företag antas att det föregående låset inte har öppnats utan fortfarande är låst.

3.8   Övervakning av kontrollaktiviteter

69)

Denna funktion ska övervaka kontrollaktiviteterna visning (DISPLAYING), utskrift (PRINTING), fordonsenhet (VU), överföring av data (DOWNLOADING) och kalibrering på väg (ROADSIDE CALIBRATION) då dessa sker i kontrolläge.

70)

Denna funktion ska även övervaka kontroll av hastighetsöverträdelse (OVER SPEEDING CONTROL) i kontrolläge. En kontroll av hastighetsöverträdelse anses ha ägt rum när utskriften ”hastighetsöverträdelse” i kontrolläge har sänts till skrivaren eller till bildskärmen, eller när data om ”händelser och fel” har överförts från fordonsenhetens dataminne.

3.9   Upptäckt av händelser och/eller fel

71)

Denna funktion ska upptäcka nedanstående händelser och/eller fel.

3.9.1   Insättning av ett ogiltigt kort (händelse, ”Insertion of a non-valid card”)

72)

Denna händelse ska utlösas om ett ogiltigt kort sätts in, om ett redan ersatt förarkort sätts in och/eller när ett insatt giltigt kort upphör att gälla.

3.9.2   Kortkonflikt (händelse, ”Card conflict”)

73)

Denna händelse ska utlösas om någon av de kombinationer av giltiga kort som är markerade med X i nedanstående tabell uppstår.

Kortkonflikt

Förarens kortplats

Inget kort

Förarkort

Kontrollkort

Verkstadskort

Företagskort

Medförarens kortplats

Inget kort

 

 

 

 

 

Förarkort

 

 

 

X

 

Kontrollkort

 

 

X

X

X

Verkstadskort

 

X

X

X

X

Företagskort

 

 

X

X

X

3.9.3   Överlappning av tider (händelse, ”Time overlap”)

74)

Denna funktion ska utlösas när datum/tidpunkt för det senaste uttaget av ett förarkort, såsom det läses från detta kort, är senare än aktuellt datum/tidpunkt i den färdskrivare i vilken kortet sätts in.

3.9.4   Körning utan korrekt kort (händelse, ”Driving without an appropriate card”)

75)

Denna händelse ska utlösas när någon av de giltiga kombinationer av färdskrivarkort som är markerade med X i nedanstående tabell uppstår, när föraraktiviteten ändras till körning (DRIVING) eller vid ändring av funktionsläge när föraraktiviteten är körning (DRIVING).

Körning utan korrekt kort (Driving without an appropriate card)

Förarens kortplats

Inget (eller ogiltigt) kort

Förarkort

Kontrollkort

Verkstadskort

Företagskort

Medförarens kortplats

Inget (eller ogiltigt) kort

X

 

X

 

X

Förarkort

X

 

X

X

X

Kontrollkort

X

X

X

X

X

Verkstadskort

X

X

X

 

X

Företagskort

X

X

X

X

X

3.9.5   Insättning av kort vid körning (händelse, ”Card insertion while driving”)

76)

Denna händelse ska utlösas om ett färdskrivarkort sätts in i en kortplats när föraraktiviteten är körning (DRIVING).

3.9.6   Senaste kortsession ej korrekt avslutad (händelse, ”Last card session not correctly closed”)

77)

Denna händelse ska utlösas om färdskrivaren vid insättning av ett kort upptäcker att föregående kortsession, trots bestämmelserna i punkt 3.1, inte har avslutats korrekt (kortet har tagits ut innan alla relevanta data har lagrats på kortet). Denna händelse gäller endast förarkort och verkstadskort.

3.9.7   Hastighetsöverträdelse (händelse, ”Over speeding”)

78)

Denna händelse ska utlösas vid varje hastighetsöverträdelse.

3.9.8   Avbrott i strömtillförsel (händelse, ”Power supply interruption”)

79)

Denna händelse ska utlösas när kalibrerings- eller kontrolläget inte är inställt om strömtillförseln till rörelsesensorn och/eller fordonsenheten är avbruten under mer än 200 millisekunder. Tröskelvärdet för avbrott ska fastställas av tillverkaren. Sänkt strömtillförsel på grund av att fordonets motor startas ska inte utlösa denna händelse.

3.9.9   Fel i kommunikation med kommunikationsanordning för fjärravläsning (händelse, ”Communication error with the remote communication facility”)

80)

Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om kommunikationsanordningen för fjärravläsning inte kvitterar att den lyckats ta emot data för fjärrkommunikation som sänts från fordonsenheten vid mer än tre försök.

3.9.10   Positionsinformation från GNSS-mottagare saknas (händelse, ”Absence of position information from GNSS receiver”)

81)

Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om positionsinformation från GNSS-mottagaren (intern eller extern) saknas under mer än tre timmars sammanlagd körtid.

3.9.11   Fel i kommunikation med extern GNSS-anordning (händelse, ”Communication error with the external GNSS facility”)

82)

Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om kommunikationen mellan den externa GNSS-anordningen och fordonsenheten är avbruten under mer än 20 sammanhängande minuter när fordonet är i rörelse.

3.9.12   Fel i rörelsedata (händelse, ”Motion data error”)

83)

Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt vid avbrott av det normala dataflödet mellan rörelsesensorn och fordonsenheten och/eller vid integritetsfel eller autentiseringsfel under utväxling av data mellan rörelsesensorn och fordonsenheten.

3.9.13   Konflikt i fordonets rörelsedata (händelse, ”Vehicle motion conflict”)

84)

Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om den rörelseinformation som beräknas utifrån rörelsesensorn motsägs av rörelseinformation som beräknas utifrån GNSS-mottagaren eller utifrån den externa GNSS-anordningen och, frivilligt, utifrån andra oberoende källor, såsom anges i tillägg 12. Denna händelse ska inte utlösas under transport med färja/tåg, under omständigheten ”omfattas ej” eller när positionsinformation från GNSS-mottagaren inte är tillgänglig.

3.9.14   Försök till säkerhetsöverträdelse (händelse, ”Security breach attempt”)

85)

Denna händelse ska utlösas vid varje övrig händelse som påverkar säkerheten i rörelsesensorn och/eller fordonsenheten och/eller den externa GNSS-anordningen, såsom krävs i tillägg 10, när kalibreringsläget inte är inställt.

3.9.15   Tidskonflikt (händelse, ”Time conflict”)

86)

Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om fordonsenheten upptäcker en avvikelse på mer än en (1) minut mellan tiden i fordonsenhetens tidmätningsfunktion och den tid som har sitt ursprung i GNSS-mottagaren. Denna händelse registreras tillsammans fordonsenhetens interna klockvärde och åtföljs av en automatisk tidsinställning. Efter det att en händelse av typen tidskonflikt har utlösts kommer fordonsenheten inte att generera några andra händelser av samma typ under de följande 12 timmarna. Denna händelse ska inte utlösas om GNSS-mottagaren inte känt av någon giltig GNSS-signal under de föregående 30 dagarna. Den automatiska tidsinställningen ska dock göras när positionsinformation från GNSS-mottagaren är tillgänglig igen.

3.9.16   Kortfel (”Card”)

87)

Detta fel ska utlösas om ett fel på ett färdskrivarkort uppstår under drift.

3.9.17   Färdskrivarfel (”Recording equipment”)

88)

Detta fel ska utlösas vid något av följande fel om kalibreringsläget inte är inställt:

Internt fel i fordonsenheten.

Skrivarfel.

Bildskärmsfel.

Överföringsfel.

Sensorfel.

Fel i GNSS-mottagare eller extern GNSS-anordning.

Fel i kommunikationsanordning för fjärravläsning.

3.10   Inbyggd provning och självprovning

89)

Färdskrivaren ska upptäcka fel genom självprovning och inbyggd provning, i enlighet med nedanstående tabell.

Enhet som provas

Självprovning

Inbyggd provning

Programvara

 

Integritet

Dataminne

Åtkomst

Tillträde, dataintegritet

Kortläsare

Åtkomst

Åtkomst

Knappsats

 

Manuell kontroll

Skrivare

(Bestäms av tillverkare)

Utskrift

Bildskärm

 

Visuell kontroll

Överföring

(utförs endast vid överföring)

Korrekt drift

 

Sensor

Korrekt drift

Korrekt drift

Kommunikationsanordning för fjärravläsning

Korrekt drift

Korrekt drift

GNSS-anordning

Korrekt drift

Korrekt drift

3.11   Avläsning från dataminne

90)

Färdskrivaren ska kunna läsa alla data som finns lagrade i dess dataminne.

3.12   Registrering och lagring i dataminne

Under denna punkt gäller följande:

”365 dagar”: 365 kalenderdagar av genomsnittlig föraraktivitet i ett fordon. Genomsnittlig aktivitet per dag i ett fordon: Minst sex förare eller medförare, sex cykler med insättning och uttag av kort och 256 aktivitetsändringar. ”365 dagar” inbegriper därför åtminstone 2 190 (med)förare, 2 190 cykler med insättning och uttag av kort och 93 440 aktivitetsändringar.

Genomsnittligt antal positioner per dag: Minst sex positioner där en arbetsperiod påbörjas, sex positioner där förarens sammanhängande körtid uppgår till en multipel av tre timmar och sex positioner där en arbetsperiod avslutas, vilket innebär att ”365 dagar” inbegriper minst 6 570 positioner.

Tider registreras med en upplösning av en (1) minut, om inte annat anges.

Vägmätarvärden registreras med en upplösning av en (1) kilometer.

Hastigheter registreras med en upplösning av en (1) km/h.

Positioner (latitud och longitud) registreras i grader och minuter med en upplösning av 0,1 minut, och med tillhörande GNSS-precision och låsningstid (acquisition time).

91)

Data som finns lagrade i dataminnet ska inte påverkas av externa avbrott av strömtillförseln som är kortare än 12 månader under de förhållanden som gäller för typgodkännande. Dessutom får data som lagras i den externa kommunikationsanordningen för fjärravläsning, såsom definieras i tillägg 14, inte påverkas av ett avbrott i strömtillförseln som är kortare än 28 dagar.

92)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne direkt eller indirekt kunna registrera och lagra nedanstående information.

3.12.1   Data för identifiering av utrustning

3.12.1.1   Data för identifiering av fordonsenhet

93)

Det ska gå att lagra följande data för identifiering av fordonsenheten i färdskrivarens dataminne:

Tillverkarens namn.

Tillverkarens adress.

Artikelnummer.

Serienummer.

Generation.

Förmåga att hantera första generationens färdskrivarkort.

Programvarans versionsnummer.

Datum för installation av programvaruversionen.

Utrustningens tillverkningsår.

Typgodkännandenummer.

94)

Tillverkaren av fordonsenheten registrerar och lagrar data för identifiering av fordonsenheten en gång för alla, utom när det gäller programvarudata och typgodkännandenummer, som får ändras om programvaran uppgraderas, och förmågan att hantera första generationens färdskrivarkort.

3.12.1.2   Data för identifiering av rörelsesensor

95)

Det ska gå att lagra följande identifieringsdata i rörelsesensorns minne:

Tillverkarens namn.

Serienummer.

Typgodkännandenummer.

Inbyggd identifiering av säkerhetskomponent (t.ex. artikelnummer för internt chip eller intern processor).

Identifiering av operativsystem (t.ex. programvarans versionsnummer).

96)

Tillverkaren av rörelsesensorn registrerar och lagrar data för identifiering av rörelsesensorn en gång för alla i rörelsesensorn.

97)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne kunna registrera och lagra nedanstående data med avseende på de senaste 20 parningarna med rörelsesensorer (om flera parningar utförs under en kalenderdag gäller detta endast den första och den sista parningen det dygnet).

Följande data ska registreras för var och en av dessa parningar:

Data för identifiering av rörelsesensorn.

Serienummer.

Typgodkännandenummer.

Data om rörelsesensorns parning.

Datum för parning.

3.12.1.3   Data för identifiering av globalt system för satellitnavigering (GNSS).

98)

Det ska gå att lagra följande identifieringsdata i den externa GNSS-anordningens minne:

Tillverkarens namn.

Serienummer.

Typgodkännandenummer.

Inbyggd identifiering av säkerhetskomponent (t.ex. artikelnummer för internt chip eller intern processor).

Identifiering av operativsystem (t.ex. programvarans versionsnummer).

99)

Tillverkaren av den externa GNSS-anordningen registrerar och lagrar data för identifiering en gång för alla i den externa GNSS-anordningen.

100)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne kunna registrera och lagra nedanstående data med avseende på de senaste 20 kopplingarna med externa GNSS-anordningar (om flera kopplingar utförs under en kalenderdag gäller detta endast den första och den sista kopplingen det dygnet).

Följande data ska registreras för var och en av dessa kopplingar:

Data för identifiering av den externa GNSS-anordningen.

Serienummer.

Typgodkännandenummer.

Data om den externa GNSS-anordningens koppling.

Datum för koppling.

3.12.2   Nycklar och certifikat

101)

Färdskrivaren ska kunna lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat, såsom anges i tillägg 11 del A och del B.

3.12.3   Data om insättning och uttag av förarkort och verkstadskort

102)

För varje cykel med insättning och uttag av förarkort eller verkstadskort i utrustningen ska färdskrivaren registrera och lagra följande data i sitt dataminne:

Kortinnehavarens efternamn och förnamn såsom de lagrats på kortet.

Kortnummer, utfärdande medlemsstat och sista giltighetsdag såsom de lagrats på kortet.

Kortets generation.

Datum och tidpunkt för insättning.

Vägmätarvärde när kortet sattes in.

Den kortplats som kortet sätts in i.

Datum och tidpunkt för uttag.

Vägmätarvärde när kortet togs ut.

Följande information om det föregående fordon som föraren använt, såsom den lagrats på kortet:

Fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat.

Fordonsenhetens generation (när sådan finns tillgänglig).

Datum och tidpunkt när kortet togs ut.

En markering som visar om innehavaren vid insättningen av kortet har angivit aktiviteter manuellt.

103)

Det ska gå att lagra dessa data i dataminnet i minst 365 dagar.

104)

När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.4   Data om föraraktiviteter

105)

Färdskrivaren ska, när föraren och/eller medföraren ändrar aktivitet, och/eller när körningsstatusen ändras, och/eller när ett förarkort eller verkstadskort sätts in eller tas ut, registrera och lagra följande i sitt dataminne:

Körningsstatus (flera förare (CREW), ensam förare (SINGLE)).

Kortplats (förare (DRIVER), medförare (CO-DRIVER)).

Kortstatus (insatt (INSERTED), ej insatt (NOT INSERTED)).

Aktivitet (körning (DRIVING), tillgänglighet (AVAILABILITY), annat arbete (WORK), rast/vila (BREAK/REST)).

Datum och tidpunkt för ändringen.

”Insatt” (INSERTED) innebär att ett giltigt förarkort eller verkstadskort är insatt i kortplatsen. ”Ej insatt” (NOT INSERTED) innebär motsatsen, dvs. att något giltigt förarkort eller verkstadskort inte är insatt i kortplatsen (exempelvis är ett företagskort eller inget kort insatt).

Aktivitetsdata som en förare har angivit manuellt registreras inte i dataminnet.

106)

Det ska gå att lagra data om föraraktiviteter för minst 365 dagar i dataminnet.

107)

När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.5   Platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas eller avslutas och/eller där tre timmars sammanhängande körtid uppnås

108)

Färdskrivaren ska registrera och lagra följande i sitt dataminne:

Platser och positioner där föraren och/eller medföraren påbörjar dagens arbetsperioder.

Positioner där förarens sammanhängande körtid uppgår till en multipel av tre timmar.

Platser och positioner där föraren och/eller medföraren avslutar dagens arbetsperioder.

109)

När fordonets position inte är tillgänglig via GNSS-mottagaren vid dessa tillfällen ska färdskrivaren använda den senaste tillgängliga positionen och tillhörande datum och tidpunkt.

110)

Färdskrivaren ska registrera och lagra följande i sitt dataminne, tillsammans med varje plats eller position:

(Med)förarens kortnummer och medlemsstat som utfärdat kortet.

Kortets generation.

Datum och tidpunkt för angivelsen.

Typ av angivelse (början, slut eller tre timmars sammanhängande körtid).

Aktuell GNSS-precision, samt datum och tidpunkt i förekommande fall.

Fordonets vägmätarställning.

111)

Det ska gå att lagra data om platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas eller avslutas och/eller där tre timmars sammanhängande körtid uppnås i dataminnet i minst 365 dagar.

112)

När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.6   Vägmätardata

113)

Färdskrivaren ska vid midnatt varje kalenderdag registrera fordonets vägmätarställning och motsvarande datum i sitt dataminne.

114)

Det ska gå att lagra vägmätarvärden vid midnatt i minst 365 dagar.

115)

När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.7   Detaljerade hastighetsdata

116)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra fordonets momentana hastighet och motsvarande datum och tidpunkt vid varje sekund under åtminstone de senaste 24 timmar som fordonet har körts.

3.12.8   Händelsedata

För de data som avses i denna punkt ska tidpunkten registreras med en upplösning av en (1) sekund.

117)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra nedanstående data för varje händelse som upptäcks i enlighet med nedanstående lagringsregler.

Händelse

Lagringsregler

Data som ska registreras per händelse

Insättning av ett ogiltigt kort (Insertion of a non-valid card)

De senaste tio händelserna

Datum och tidpunkt för händelsen

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för det kort som orsakat händelsen

Antal liknande händelser samma dag

Kortkonflikt (Card conflict)

De senaste tio händelserna

Datum och tidpunkt för händelsens början

Datum och tidpunkt för händelsens slut

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för de två kort som orsakat konflikten

Körning utan korrekt kort (Driving without an appropriate card)

Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

Datum och tidpunkt för händelsens början

Datum och tidpunkt för händelsens slut

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

Antal liknande händelser samma dag

Insättning av kort under körning (Card insertion while driving)

Den senaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

Datum och tidpunkt för händelsen

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation

Antal liknande händelser samma dag

Senaste kortsession ej korrekt avslutad (Last card session not correctly closed)

De senaste tio händelserna

Datum och tidpunkt för insättning av kort

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation

Data om senaste session enligt avläsning från kortet:

Datum och tidpunkt för insättning av kort

Fordonets registreringsnummer, registrerande medlemsstat och fordonsenhetens generation

Hastighetsöverträdelse (Over speeding) (1)

Den mest allvarliga händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat (dvs. den med högsta medelhastighet)

De fem mest allvarliga händelserna under de senaste 365 dygnen

Den första händelsen som inträffat efter den senaste kalibreringen

Datum och tidpunkt för händelsens början

Datum och tidpunkt för händelsens slut

Högsta hastighet som uppmätts under händelsen

Aritmetisk medelhastighet som uppmätts under händelsen

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för förarkortet (i förekommande fall)

Antal liknande händelser samma dag

Avbrott i strömtillförseln (Power supply interruption) (2)

Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

Datum och tidpunkt för händelsens början

Datum och tidpunkt för händelsens slut

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

Antal liknande händelser samma dag

Fel i kommunikation med kommunikationsanordning för fjärravläsning (Communication error with the remote communication facility)

Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

Datum och tidpunkt för händelsens början

Datum och tidpunkt för händelsens slut

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

Antal liknande händelser samma dag

Positionsinformation från GNSS-mottagare saknas (Absence of position information from GNSS receiver)

Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

Datum och tidpunkt för händelsens början

Datum och tidpunkt för händelsens slut

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

Antal liknande händelser samma dag

Fel i rörelsedata (Motion data error)

Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

Datum och tidpunkt för händelsens början

Datum och tidpunkt för händelsens slut

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

Antal liknande händelser samma dag

Konflikt i fordonets rörelsedata (Vehicle motion conflict)

Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

Datum och tidpunkt för händelsens början

Datum och tidpunkt för händelsens slut

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

Antal liknande händelser samma dag

Försök till säkerhetsöverträdelse (Security breach attempt)

De tio senaste händelserna per händelsetyp

Datum och tidpunkt för händelsens början

Datum och tidpunkt för händelsens slut (om det är relevant)

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

Händelsetyp

Tidskonflikt (Time conflict)

Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

Datum och tidpunkt enligt färdskrivaren

Aktuellt UTC-datum och aktuell UTC-tid

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

Antal liknande händelser samma dag

(1)

Färdskrivaren ska även registrera och lagra följande i sitt dataminne:

Datum och tidpunkt för den senaste kontrollen av hastighetsöverträdelse.

Datum och tidpunkt för den första hastighetsöverträdelsen efter denna kontroll av hastighetsöverträdelse.

Antalet händelser av typen hastighetsöverträdelse sedan den senaste kontrollen av hastighetsöverträdelse.

(2)

Dessa data kan endast registreras när strömtillförseln återställs, och tidpunkter får anges på minuten när.

3.12.9   Data om fel

För de data som avses i denna punkt ska tidpunkten registreras med en upplösning av en (1) sekund.

118)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne försöka registrera och lagra nedanstående data för varje fel som upptäcks i enlighet med nedanstående lagringsregler.

Fel

Lagringsregler

Data som ska registreras per fel

Kortfel

De tio senaste förarkortsfelen

Datum och tidpunkt för felets början

Datum och tidpunkt för felets slut

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation

Färdskrivarfel

De tio senaste felen för varje typ av fel

Det första felet efter den senaste kalibreringen

Datum och tidpunkt för felets början

Datum och tidpunkt för felets slut

Typ av fel

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid felets början och/eller slut

3.12.10   Kalibreringsdata

119)

Färdskrivaren ska registrera och lagra data med avseende på följande i sitt dataminne:

Kända kalibreringsparametrar vid aktivering.

Första kalibrering efter aktivering.

Första kalibrering i det nuvarande fordonet (enligt fordonets identifieringsnummer (VIN)).

De 20 senaste kalibreringarna (om flera kalibreringar görs under en kalenderdag gäller detta endast den första och den sista kalibreringen det dygnet).

120)

Följande data ska registreras för var och en av dessa kalibreringar:

Syfte med kalibreringen (aktivering, första installation, installation, periodisk besiktning).

Verkstadens namn och adress.

Verkstadskortets nummer, medlemsstat som utfärdat kortet och kortets sista giltighetsdag.

Fordonsidentifiering.

Uppdaterade eller bekräftade parametrar (w, k, l, däcksdimension, den hastighetsbegränsande anordningens inställning, vägmätare (gamla och nya värden), datum och tidpunkt (gamla och nya värden).

Typer och identifierare för samtliga befintliga plomberingar.

121)

Färdskrivaren ska dessutom registrera eventuell förmåga att hantera första generationens färdskrivarkort (dvs. om denna funktion fortfarande är aktiverad eller inte) och lagra detta i sitt dataminne.

122)

Rörelsesensorn ska registrera följande data om installationen av rörelsesensorn och lagra dem i sitt minne:

Första parning med en fordonsenhet (VU) (datum, tidpunkt, fordonsenhetens typgodkännandenummer och serienummer).

Senaste parning med en fordonsenhet (VU) (datum, tidpunkt, fordonsenhetens typgodkännandenummer och serienummer).

123)

Den externa GNSS-anordningen ska registrera följande data om installationen av den externa GNSS-anordningen och lagra dem i sitt minne:

Första koppling med en fordonsenhet (VU) (datum, tidpunkt, fordonsenhetens typgodkännandenummer och serienummer).

Senaste koppling med en fordonsenhet (VU) (datum, tidpunkt, fordonsenhetens typgodkännandenummer och serienummer).

3.12.11   Data om tidsinställning

124)

Färdskrivaren ska registrera data som är relevanta för tidsinställningar som utförts i kalibreringsläge, men inte vid en normal kalibrering (se def. f) och lagra dem i sitt dataminne:

Senaste tidsinställning.

De fem mest omfattande tidsinställningarna.

125)

Följande data ska registreras för var och en av dessa tidsinställningar:

Datum och tidpunkt, gammalt värde.

Datum och tidpunkt, nytt värde.

Verkstadens namn och adress.

Verkstadskortets nummer, utfärdande medlemsstat, generation och sista giltighetsdag.

3.12.12   Data om kontrollaktiviteter

126)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande data med avseende på de senaste 20 kontrollaktiviteterna:

Datum och tidpunkt för kontrollen.

Kontrollkortets nummer, utfärdande medlemsstat och generation.

Kontrolltyp (visning och/eller utskrift och/eller överföring av data från fordonsenhet och/eller överföring av data från kort och/eller kalibreringskontroll på väg).

127)

Vid överföring ska även datum för tidigaste och senaste överförda dagar registreras.

3.12.13   Data om företagslås

128)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande data med avseende på de 255 senaste företagslåsen:

Datum och tidpunkt för låsning.

Datum och tidpunkt för öppning.

Företagskortets nummer, utfärdande medlemsstat och generation.

Företagets namn och adress.

Data som tidigare varit låsta genom ett lås som har raderats från minnet på grund av ovanstående gräns ska betraktas som olåsta.

3.12.14   Överföringsdata

129)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande data med avseende på senaste dataöverföring till externa media i företags- eller kalibreringsläge:

Datum och tidpunkt för överföringen.

Företagskortets eller verkstadskortets nummer, utfärdande medlemsstat och generation.

Företagets eller verkstadens namn.

3.12.15   Data om särskilda omständigheter

130)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera följande data med avseende på särskilda omständigheter:

Datum och tidpunkt för angivelsen.

Typ av särskild omständighet.

131)

Det ska gå att lagra data om särskilda omständigheter i dataminnet i minst 365 dygn (under förutsättning att det i genomsnitt påbörjas och avslutas en omständighet per dygn). När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.16   Data om färdskrivarkort

132)

Färdskrivaren ska kunna lagra följande data med avseende på de olika färdskrivarkort som använts i fordonsenheten:

Färdskrivarkortets kortnummer och serienummer.

Färdskrivarkortets tillverkare.

Färdskrivarkortets typ.

Färdskrivarkortets version.

133)

Det ska gå att lagra minst 88 sådana poster i färdskrivaren.

3.13   Avläsning från färdskrivarkort

134)

Färdskrivaren ska i förekommande fall kunna avläsa nödvändiga data från första och andra generationens färdskrivarkort för att

identifiera korttyp, kortinnehavare, fordon som använts tidigare, datum och tidpunkt för senaste uttag av kort och den aktivitet som valdes vid det tillfället,

kontrollera att den senaste kortsessionen avslutades korrekt,

beräkna förarens sammanhängande körtid, sammanlagda avbrottstid och sammanlagda körtider under föregående och innevarande vecka,

skriva ut begärda utskrifter med avseende på de data som registrerats på ett förarkort,

överföra data från ett förarkort till externa media.

Detta krav gäller första generationens färdskrivarkort endast så länge som möjligheten att använda dem inte har tagits bort av en verkstad.

135)

Vid avläsningsfel ska färdskrivaren pröva samma läskommando igen, högst tre gånger, och om detta misslyckas ska den förklara kortet felaktigt och ogiltigt.

3.14   Registrering och lagring på färdskrivarkort

3.14.1   Registrering och lagring på första generationens färdskrivarkort

136)

Förutsatt att möjligheten att använda första generationens färdskrivarkort inte har tagits bort av en verkstad ska färdskrivaren registrera och lagra data på exakt samma sätt som en första generationens färdskrivare.

137)

Färdskrivaren ska ställa in data om kortsessionen på förarkortet eller verkstadskortet omedelbart efter det att kortet satts in.

138)

Färdskrivaren ska uppdatera de data som lagrats på giltiga förar-, verkstads- företags- och/eller kontrollkort med alla nödvändiga data för den period då kortet är insatt och som avser kortinnehavaren. De data som lagras på dessa kort specificeras i kapitel 4.

139)

Färdskrivaren ska uppdatera de data om föraraktivitet och platser (i enlighet med avsnitt 4.5.3.1.9 och 4.5.3.1.11) som finns lagrade på giltiga förar- och/eller verkstadskort med de data om aktivitet och platser som kortinnehavaren anger manuellt.

140)

Inga händelser som inte finns definierade för första generationens färdskrivare får lagras på förar- och verkstadskorten.

141)

Uppdateringen av data på färdskrivarkort ska, vid behov och med hänsyn till kortets faktiska lagringskapacitet, ske på så sätt att senaste data ersätter äldsta data.

142)

Vid skrivfel ska färdskrivaren pröva samma skrivkommando igen, högst tre gånger, och om detta misslyckas ska den förklara kortet felaktigt och ogiltigt.

143)

Innan ett förarkort kan tas ut från färdskrivaren, och efter det att alla relevanta data har lagrats på kortet, ska färdskrivaren nollställa data om kortsession.

3.14.2   Registrering och lagring på andra generationens färdskrivarkort

144)

Andra generationens färdskrivarkort ska innehålla två olika korttillämpningar: den första ska vara exakt samma som TACHO-tillämpningen i första generationens färdskrivarkort, den andra ska vara tillämpningen TACHO_G2, såsom den specificeras i kapitel 4 och tillägg 2.

145)

Färdskrivaren ska ställa in data om kortsessionen på förarkortet eller verkstadskortet omedelbart efter det att kortet satts in.

146)

Färdskrivaren ska uppdatera de data – för båda två kortapplikationerna – som lagrats på giltiga förar-, verkstads-, företags- och/eller kontrollkort med alla nödvändiga data för den period då kortet är insatt och som avser kortinnehavaren. De data som lagras på dessa kort specificeras i kapitel 4.

147)

Färdskrivaren ska uppdatera de data om föraraktivitet, platser och positioner (i enlighet med avsnitt 4.5.3.1.9, 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 och 4.5.3.2.11) som finns lagrade på giltiga förar- och/eller verkstadskort med de data om aktivitet och platser som kortinnehavaren anger manuellt.

148)

Uppdateringen av data på färdskrivarkort ska, vid behov och med hänsyn till kortets faktiska lagringskapacitet, ske på så sätt att senaste data ersätter äldsta data.

149)

Vid skrivfel ska färdskrivaren pröva samma skrivkommando igen, högst tre gånger, och om detta misslyckas ska den förklara kortet felaktigt och ogiltigt.

150)

Innan ett förarkort kan tas ut från färdskrivaren, och efter det att alla relevanta data – för båda två kortapplikationerna – har lagrats på kortet, ska färdskrivaren nollställa data om kortsession.

3.15   Visning

151)

Bildskärmen ska innefatta minst 20 tecken.

152)

Minsta teckenstorlek ska vara en höjd på 5 mm och en bredd på 3,5 mm.

153)

Bildskärmen ska stödja de tecken som anges i tillägg 1 kapitel 4 om teckenmängder. Förenklade tecken får användas (t.ex. får tecken med accent visas utan accent, och gemener får ersättas med versaler).

154)

Bildskärmen ska vara försedd med lämplig belysning som inte bländar.

155)

Tecknen ska vara synliga på färdskrivarens utsida.

156)

Färdskrivaren ska kunna visa följande:

Standarddata.

Data om varningar.

Data om tillträde till meny.

Övriga data som användaren vill se.

Färdskrivaren får visa ytterligare information, förutsatt att den lätt går att skilja från den information som krävs ovan.

157)

Färdskrivarens bildskärm ska visa de piktogram eller kombinationer av piktogram som förtecknas i tillägg 3. Den får även visa ytterligare piktogram eller kombinationer av piktogram om de lätt går att skilja från ovan nämnda piktogram eller kombinationer av piktogram.

158)

Bildskärmen ska alltid vara på (ON) när fordonet är i rörelse.

159)

Färdskrivaren får inbegripa en manuell eller automatisk anordning för att slå av (OFF) bildskärmen när fordonet inte är i rörelse.

Bildskärmsformatet specificeras i tillägg 5.

3.15.1   Standardvisning

160)

När ingen annan information behöver visas ska färdskrivaren som standard automatiskt visa följande:

Lokaltiden (UTC-tid + tidsskillnad som föraren ställer in).

Funktionsläge.

Förarens och medförarens innevarande aktiviteter.

Information om föraren:

Om förarens innevarande aktivitet är körning (DRIVING): förarens aktuella sammanhängande körtid och innevarande sammanlagda avbrottstid.

Om förarens innevarande aktivitet inte är körning (DRIVING): den aktuella varaktigheten för denna aktivitet (sedan den valdes) och förarens innevarande sammanlagda avbrottstid.

161)

Visningen av data för varje förare ska vara klar, enkel och otvetydig. Om informationen om föraren och medföraren inte kan visas samtidigt ska färdskrivaren som standard visa informationen om föraren och göra det möjligt för användaren att visa informationen om medföraren.

162)

Om bildskärmens bredd inte gör det möjligt att som standard visa funktionsläget ska färdskrivaren snabbt visa det nya funktionsläget när det ändras.

163)

Färdskrivaren ska snabbt visa kortinnehavarens namn då kortet sätts in.

164)

När en omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) eller ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING) påbörjas måste bildskärmen som standard med hjälp av relevant piktogram visa att den särskilda omständigheten har påbörjats (förarens innevarande aktivitet behöver inte visas samtidigt).

3.15.2   Visning av varningar

165)

Färdskrivaren ska visa varningsinformation främst med hjälp av piktogrammen i tillägg 3, som vid behov ska kompletteras med ytterligare numeriskt kodad information. En textbaserad beskrivning av varningen får också visas på det språk som föraren väljer.

3.15.3   Åtkomst via meny

166)

Färdskrivaren ska tillhandahålla nödvändiga kommandon genom en lämplig menystruktur.

3.15.4   Visning av övrig information

167)

Det ska vara möjligt att specifikt och på begäran visa följande:

UTC-datum och UTC-tid samt lokal tidsskillnad.

Innehållet i de sex utskrifterna i samma format som utskrifterna själva.

Förarens sammanhängande körtid och sammanlagda avbrottstid.

Medförarens sammanhängande körtid och sammanlagda avbrottstid.

Förarens sammanlagda körtid för föregående och innevarande vecka.

Medförarens sammanlagda körtid för föregående och innevarande vecka.

Frivilligt:

Den aktuella varaktigheten för medförarens aktivitet (sedan den valdes).

Förarens sammanlagda körtid för innevarande vecka.

Medförarens sammanlagda körtid för den innevarande arbetsperioden.

Förarens sammanlagda körtid för den innevarande arbetsperioden.

168)

Innehållet i utskrifterna ska visas i en följd, rad för rad. Om bildskärmens bredd är mindre än 24 tecken ska användaren få komplett information på lämpligt sätt (flera rader, rullning, …).

De utskriftsrader som är avsedda för handskriven information behöver inte visas.

3.16   Utskrift

169)

Det ska gå att skriva ut information från färdskrivarens dataminne och/eller från färdskrivarkorten i enlighet med följande sju utskrifter:

Dagsutskrift från kort av föraraktiviteter.

Dagsutskrift från fordonsenhet av föraraktiviteter.

Utskrift från kort av händelser och fel.

Utskrift från fordonsenhet av händelser och fel.

Utskrift av tekniska data.

Utskrift av hastighetsöverträdelse.

Datahistorik avseende färdskrivarkort för en viss fordonsenhet (se avsnitt 3.12.16).

Format och innehåll i dessa utskrifter anges i detalj i tillägg 4.

Ytterligare data får förekomma i slutet av utskrifterna.

Färdskrivaren får ge ytterligare utskrifter, om de är lätta att skilja från de sju ovan nämnda utskrifterna.

170)

”Dagsutskrift från kort av föraraktiviteter” och ”Utskrift från kort av händelser och fel” ska endast finnas tillgängliga om ett förarkort eller ett verkstadskort är insatt i färdskrivaren. De relevanta data som finns på det berörda kortet ska uppdateras av färdskrivaren innan utskriften inleds.

171)

För att tillhandahålla ”Dagsutskrift från kort av föraraktiviteter” eller ”Utskrift från kort av händelser och fel” ska färdskrivaren

antingen automatiskt välja förarkortet eller verkstadskortet om endast ett sådant kort är insatt,

eller tillhandahålla ett kommando för val av vilket kort som ska användas, eller välja kortet i förarens kortplats, om två kort (förar- och/eller verkstadskort) är insatta i färdskrivaren.

172)

Skrivaren ska kunna skriva ut 24 tecken per rad.

173)

Minsta teckenstorlek ska vara en höjd på 2,1 mm och en bredd på 1,5 mm.

174)

Skrivaren ska stödja de tecken som anges i tillägg 1 kapitel 4 om teckenmängder.

175)

Skrivarna ska vara utformade så att de tillhandahåller dessa utskrifter med en skärpa som sannolikt förhindrar tvetydighet när utskriften läses.

176)

Utskrifternas storlek och uppgifterna i dem ska inte ändras vid normal luftfuktighet (10–90 procent) och temperatur.

177)

Det typgodkända papper som används i färdskrivaren ska vara försett med giltigt typgodkännandemärke och angivelse av de typ(er) av färdskrivare där det får användas.

178)

Utskrifterna ska vara klart läsbara och identifierbara under minst två år under normala lagringsvillkor, med avseende på ljusintensitet, luftfuktighet och temperatur.

179)

Utskrifterna ska åtminstone uppfylla de provningsspecifikationer som definieras i tillägg 9.

180)

Det ska även gå att lägga till handskrivna anmärkningar, t.ex. förarens namnteckning, i dessa handlingar.

181)

Om papperet tar slut vid utskrift ska färdskrivaren, när papperet har fyllts på, börja om från början i utskriften eller fortsätta utskriften med en otvetydig hänvisning till den del som tidigare skrivits ut.

3.17   Varningar

182)

Färdskrivaren ska varna föraren när den upptäcker en händelse eller ett fel.

183)

En varning om avbrott i strömtillförsel får uppskjutas till det att strömtillförseln återställts.

184)

Färdskrivaren ska varna föraren 15 minuter före och vid den tidpunkt då längsta tillåtna sammanhängande körtid överskrids.

185)

Varningarna ska vara visuella. Ljudvarningar får också ges utöver de visuella varningarna.

186)

Användaren ska tydligt kunna urskilja de visuella varningarna, som ska vara placerade i förarens synfält och vara tydligt läsbara både dag och natt.

187)

De visuella varningarna får byggas in i färdskrivaren och/eller vara avskilda från den.

188)

I det senare fallet ska färdskrivaren vara försedd med symbolen ”T”.

189)

Varningarna ska vara minst 30 sekunder långa, om inte användaren kvitterar dem genom att trycka på en eller flera särskilda knappar på färdskrivaren. Den första kvitteringen får inte radera ut den visning av orsaken till varningen som avses i nästa punkt.

190)

Orsaken till varningen ska visas på färdskrivaren och vara synlig tills det att användaren kvitterar den med hjälp av en särskild knapp eller ett särskilt kommando i färdskrivaren.

191)

Ytterligare varningar får ges, förutsatt att det inte finns någon risk för att föraren blandar ihop dem med varningarna ovan.

3.18   Överföring av data till externa media

192)

Det ska på begäran gå att överföra data från färdskrivarens dataminne eller från ett förarkort till externa lagringsmedia via en kalibrerings-/överföringsanslutning. De data som finns på det berörda kortet ska uppdateras av färdskrivaren innan överföringen inleds.

193)

Dessutom får färdskrivaren i alla funktionslägen, som tillvalsfunktion, kunna överföra data på annat valfritt sätt till ett företag som har autentiserats genom denna kanal. I detta fall ska alla tillträdesrättigheter till data i företagsläge tillämpas på denna överföring.

194)

Överföringen får inte ändra eller ta bort några lagrade data.

195)

Det elektriska gränssnittet för kalibrerings-/överföringsanslutningen specificeras i tillägg 6.

196)

Överföringsprotokoll specificeras i tillägg 7.

3.19   Fjärrkommunikation vid riktade vägkontroller

197)

När tändningen är påslagen ska fordonsenheten var 60:e sekund lagra de senaste data som krävs för riktade vägkontroller i kommunikationsanordningen för fjärravläsning. Dessa data ska krypteras och signeras såsom anges i tillägg 11 och tillägg 14.

198)

Data som ska kontrolleras på distans ska vara tillgängliga för fjärravläsare via trådlös kommunikation, såsom anges i tillägg 14.

199)

Data som krävs för riktade vägkontroller ska avse följande:

Senaste försök till säkerhetsöverträdelse.

Längsta avbrott i strömtillförsel.

Sensorfel.

Fel i rörelsedata.

Konflikt i fordonets rörelsedata.

Körning utan giltigt kort.

Insättning av kort under körning.

Data om tidsinställning.

Kalibreringsdata, inklusive datum för de två senast lagrade kalibreringsposterna.

Fordonets registreringsnummer.

Hastighet som registrerats av färdskrivaren.

3.20   Utdata till ytterligare externa anordningar

200)

Färdskrivaren får även vara utrustad med standardiserade gränssnitt som möjliggör att data som registrerats eller genererats av färdskrivaren i drift- eller kalibreringsläge kan användas av en extern anordning.

I tillägg 13 specificeras och standardiseras ett friviliigt ITS-gränssnitt. Andra liknande gränssnitt får också finnas, förutsatt att de helt uppfyller kraven i tillägg 13 när det gäller förteckning över minsta uppsättning av data, säkerhet och förarens samtycke.

Följande krav gäller för ITS-data som görs tillgängliga via detta gränssnitt:

Dessa data är utvalda bland befintliga data från färdskrivarens datakatalog (tillägg 1).

En delmängd av dessa utvalda data är markerade som ”personuppgifter”.

Delmängden med personuppgifter är endast tillgänglig om förarens kontrollerbara samtycke är aktiverat, vilket innebär att förarens personuppgifter kan lämna fordonets interna datanät.

Förarens samtycke kan när som helst aktiveras eller avaktiveras via menykommandon, förutsatt att förarkortet är insatt.

Dessa data, inklusive delmängden med personuppgifter, sänds ut i alla riktningar från hytten via Bluetooth-protokoll för trådlös kommunikation och uppdateras en gång per minut.

Parningen av den externa anordningen med ITS-gränssnittet skyddas med en dedikerad och slumpmässig PIN-kod på minst fyra siffror som registreras i varje fordonsenhet och är tillgänglig via dess bildskärm.

Förekomsten av ett ITS-gränssnitt får under inga omständigheter störa eller påverka fordonsenhetens korrekta funktion och säkerhet.

Även andra data, utöver de utvalda befintliga som betraktas som en minsta uppsättning av data, får ingå i utdata, förutsatt att de inte kan betraktas som personuppgifter.

Färdskrivaren ska meddela förarens samtycke till andra externa anordningar.

När fordonets tändning är påslagen (ON) ska dessa data kontinuerligt sändas ut i alla riktningar.

201)

För att säkerställa bakåtkompatibilitet får färdskrivare även fortsättningsvis utrustas med det gränssnitt för seriell anslutning som specificeras i bilaga 1B till förordning EEG nr 3821/85, i sin senaste lydelse. Förarens samtycke krävs dock även här om personuppgifter ska sändas.

3.21   Kalibrering

202)

Kalibreringsfunktionen ska göra det möjligt att

automatiskt para rörelsesensorn med fordonsenheten,

automatiskt koppla den externa GNSS-anordningen med fordonsenheten (i förekommande fall),

digitalt anpassa färdskrivarens konstant (k) till fordonets karakteristiska koefficient (w),

ställa in aktuell tidpunkt inom giltighetstiden för det insatta verkstadskortet,

ändra aktuellt vägmätarvärde,

uppdatera de data för identifiering av rörelsesensor som finns lagrade i dataminnet,

uppdatera de data för identifiering av extern GNSS-anordning som finns lagrade i dataminnet,

uppdatera typer och identifierare för samtliga befintliga plomberingar,

uppdatera eller bekräfta andra parametrar som färdskrivaren känner till: fordonsidentifiering, w, l, däcksdimension, samt hastighetsbegränsande anordning (i förekommande fall).

203)

Kalibreringsfunktionen ska dessutom kunna ta bort möjligheten att använda första generationens färdskrivarkort i färdskrivaren, förutsatt att de villkor som anges i tillägg 15 uppfylls.

204)

Parningen av rörelsesensorn med fordonsenheten ska minst bestå av följande:

Uppdatering av de data om installation av rörelsesensor som finns i rörelsesensorn (efter behov).

Kopiering från rörelsesensorn till fordonsenhetens dataminne av nödvändiga data för identifiering av rörelsesensorn.

205)

Kopplingen av den externa GNSS-anordningen med fordonsenheten ska minst bestå av följande:

Uppdatering av de data om installation av extern GNSS-anordning som finns i den externa GNSS-anordningen (efter behov).

Kopiering från den externa GNSS-anordningen till fordonsenhetens dataminne av nödvändiga data för identifiering av den externa GNSS-anordningen, inklusive dess serienummer.

Efter kopplingen ska positionsinformationen från GNSS kontrolleras.

206)

Kalibreringsfunktionen ska kunna mata in nödvändiga data genom kalibrerings-/överföringsanslutningen i enlighet med det kalibreringsprotokoll som definieras i tillägg 8. Kalibreringsfunktionen får också mata in nödvändiga data på andra sätt.

3.22   Kalibreringskontroll på väg

207)

Funktionen för kalibreringskontroll på väg ska, direkt på begäran, möjliggöra avläsning av serienummer för den rörelsesensor (eventuellt inbyggd i adapter) och den externa GNSS-anordning (i förekommande fall) som är ansluten till fordonsenheten.

208)

Denna avläsning ska åtminstone vara möjlig att utföra via menykommandon på fordonsenhetens bildskärm.

209)

Funktionen för kalibreringskontroll på väg ska även möjliggöra kontroll av val av in-/utläge för signal på den in-/utlinje för kalibrering som specificeras i tillägg 6 via K-line-gränssnittet. Detta ska ske via ECUAdjustmentSession, såsom anges i tillägg 8 avsnitt 7 om kontroll av provpulser och funktionsenhet för kontroll av in-/utdata.

3.23   Tidsinställning

210)

Funktionen för tidsinställning ska göra det möjligt att automatiskt ställa in aktuell tidpunkt. I färdskrivaren används två källor för tidsinställning: 1) fordonsenhetens interna klocka, 2) GNSS-mottagaren.

211)

Tidsinställningen av fordonsenhetens interna klocka ska ske automatiskt med högst tolv timmars intervall. Om denna tidsperiod löper ut och ingen GNSS-signal är tillgänglig ska tidsinställningen göras så snart som fordonsenheten har tillgång till en giltig tidsreferens från GNSS-mottagaren, i enlighet med villkoren avseende fordonets tändning. Tidsreferensen för den automatiska tidsinställningen av fordonsenhetens interna klocka ska genereras från GNSS-mottagaren. En händelse av typen tidskonflikt ska utlösas om den aktuella tiden avviker mer än en (1) minut från den tidsinformation som tillhandahålls av GNSS-mottagaren.

212)

Funktionen för tidsinställning ska också möjliggöra externt utlöst inställning av aktuell tid i kalibreringsläge.

3.24   Prestanda

213)

Fordonsenheten ska vara helt funktionsduglig vid temperaturer från – 20 °C till + 70 °C, den externa GNSS-anordningen från – 20 °C till + 70 °C och rörelsesensorn från – 40 °C till + 135 °C. Innehållet i dataminnet ska bevaras vid temperaturer ned till – 40 °C.

214)

Färdskrivaren ska vara helt funktionsduglig vid en luftfuktighet från 10 % till 90 %.

215)

De plomberingar som används i den smarta färdskrivaren ska klara de förhållanden som gäller för de färdskrivarkomponenter där plomberingarna är anbringade.

216)

Färdskrivaren ska skyddas mot överspänning, omkastning av polerna i dess strömtillförsel och kortslutning.

217)

Rörelsesensorer ska antingen

reagera på ett magnetfält som stör avkänningen av fordonets rörelse (i så fall ska fordonsenheten registrera och lagra ett sensorfel (krav 88)), eller

ha ett sensorelement som är skyddat eller immunt mot magnetfält.

218)

Färdskrivaren och den externa GNSS-anordningen ska uppfylla kraven i den internationella förordningen UN ECE R10 och ska vara skyddade mot elektrostatiska urladdningar och transienter.

3.25   Material

219)

Färdskrivarens samtliga beståndsdelar ska vara tillverkade av material med tillräcklig stabilitet och mekanisk hållfasthet samt med stabila elektriska och magnetiska egenskaper.

220)

Vid normala driftsförhållanden ska samtliga inre delar av färdskrivaren vara skyddade mot fukt och damm.

221)

Fordonsenheten och den externa GNSS-anordningen ska uppfylla kriterierna för skyddsklass IP 40 och rörelsesensorn ska uppfylla kriterierna för skyddsklass IP 64, i enlighet med standard IEC 60529:1989, inklusive A1:1999 och A2:2013.

222)

Färdskrivaren ska uppfylla tillämpliga tekniska specifikationer med avseende på ergonomisk utformning.

223)

Färdskrivaren ska skyddas mot oavsiktlig skada.

3.26   Märkningar

224)

Om färdskrivaren visar fordonets vägmätarvärde och hastighet ska följande uppgifter visas på dess bildskärm:

Intill den siffra som vägmätaren visar: enheten för sträcka, förkortat till ”km”.

Intill den siffra som hastighetsmätaren visar: ”km/h”.

Färdskrivaren får också ställas om till att visa hastigheten i ”miles per hour”, varvid enheten för hastighet ska visas med förkortningen ”mph”. Färdskrivaren får också ställas om till att visa sträckan i ”miles”, varvid enheten för sträcka ska visas med förkortningen ”mi”.

225)

En typskylt ska fästas på varje enskild komponent i färdskrivaren och den ska visa följande:

Färdskrivartillverkarens namn och adress.

Tillverkarens artikelnummer och tillverkningsår för färdskrivaren.

Färdskrivarens serienummer.

Typgodkännandemärke för färdskrivartypen.

226)

Om det fysiska utrymmet inte är tillräckligt för att visa alla uppgifter som nämns ovan ska typskylten åtminstone visa tillverkarens namn eller logotyp och färdskrivarens artikelnummer.

4   KONSTRUKTIONS- OCH FUNKTIONSKRAV FÖR FÄRDSKRIVARKORT

4.1   Synliga data

Framsidan ska innehålla följande:

227)

Korttypen, skriven med versaler på det eller de officiella språken i den medlemsstat som utfärdar kortet (på svenska ”FÖRARKORT”, ”KONTROLLKORT”, ”VERKSTADSKORT” eller ”FÖRETAGSKORT”).

228)

Namnet på den medlemsstat som utfärdar kortet (frivilligt).

229)

Nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar kortet, inlagd i vitt i en blå rektangel och omgiven av tolv gula stjärnor. Nationalitetsbeteckningarna ska vara följande:

B

BG

CZ

CY

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Cypern

LV

L

LT

M

Lettland

Luxemburg

Litauen

Malta

DK

Danmark

NL

Nederländerna

D

EST

Tyskland

Estland

A

PL

Österrike

Polen

GR

Grekland

P

RO

SK

SLO

Portugal

Rumänien

Slovakien

Slovenien

E

Spanien

FIN

Finland

F

HR

H

Frankrike

Kroatien

Ungern

S

Sverige

IRL

Irland

UK

Förenade kungariket

I

Italien

 

 

230)

De uppgifter som är särskiljande för kortet, numrerade enligt nedanstående.

 

Förarkort

Kontrollkort

Företagskort eller verkstadskort

1.

Förarens efternamn

Kontrollorganets namn

Företagets eller verkstadens namn

2.

Förarens förnamn

Kontrollantens (kontrolltjänstemannens) efternamn

(i förekommande fall)

Innehavarens efternamn

(i förekommande fall)

3.

Förarens födelsedatum

Kontrollantens (kontrolltjänstemannens) förnamn

(i förekommande fall)

Innehavarens förnamn

(i förekommande fall)

4.a

Kortets första giltighetsdag

4.b

Kortets sista giltighetsdag

4.c

Namn på utfärdande myndighet (får tryckas på baksidan)

4.d

Ett annat nummer än det som anges under punkt 5, för administrativa ändamål (frivilligt)

5.a

Körkortsnummer

(den dag då förarkortet utfärdas)

5.b

Kortnummer

6.

Fotografi av föraren

Fotografi av kontrollanten (kontrolltjänstemannen) (frivilligt)

Fotografi av montören (frivilligt)

7.

Innehavarens namnteckning (frivilligt)

8.

Innehavarens normala bosättningsort eller postadress (frivilligt)

Kontrollorganets postadress

Företagets eller verkstadens postadress

231)

Datum ska skrivas i formatet ”dd/mm/yyyy” eller ”dd.mm.yyyy” (dag, månad, år).

Baksidan ska innehålla följande:

232)

En förklaring av de numrerade punkterna på kortets framsida.

233)

Med särskilt skriftligt samtycke från innehavaren får information som inte har samband med administreringen av kortet läggas till, vilken inte på något sätt påverkar modellens användning som färdskrivarkort.

234)

Färdskrivarkorten ska tryckas i följande dominerande bakgrundsfärger:

—   Förarkort: vitt.

—   Kontrollkort: blått.

—   Verkstadskort: rött.

—   Företagskort: gult.

235)

Färdskrivarkorten ska åtminstone ha följande skyddsfunktioner mot förfalskning och manipulering:

En säkerhetsmönstrad bakgrund med fint guilloche-mönster och iristryck.

Vid fotografiet ska den säkerhetsmönstrade bakgrunden och fotografiet överlappa varandra.

Minst en tvåfärgad mikrotextrad.

Image

236)

Medlemsstaterna får efter samråd med kommissionen lägga till färger eller markeringar, såsom nationella symboler eller säkerhetsfunktioner, utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna bilaga.

237)

Sådana tillfälliga kort som avses i artikel 26.4 i förordning (EU) nr 165/2014 ska överensstämma med bestämmelserna i denna bilaga.

4.2   Säkerhet

Systemsäkerheten är avsedd att skydda integriteten och autenticiteten hos data som utväxlas mellan korten och färdskrivaren, skydda integriteten och autenticiteten hos data som överförs från korten, möjliggöra vissa skrivoperationer till korten endast från färdskrivaren, dekryptera vissa data, utesluta risken för förfalskningar av data som lagras på korten, förhindra manipulering och upptäcka alla sådana försök.

238)

För att systemsäkerhet ska kunna uppnås ska färdskrivarkorten uppfylla de säkerhetskrav som definieras i tilläggen 10 och 11.

239)

Färdskrivarkorten ska vara läsbara för annan utrustning, t.ex. persondatorer.

4.3   Standarder

240)

Färdskrivarkorten ska uppfylla följande standarder:

ISO/IEC 7810 Identification cards – Physical characteristics.

ISO/IEC 7816 Identification cardsIntegrated circuit cards:

Part 1: Physical characteristics.

Part 2: Dimensions and position of the contacts (ISO/IEC 7816-2:2007).

Part 3: Electrical interface and transmission protocols (ISO/IEC 7816-3:2006).

Part 4: Organisation, security and commands for interchange (ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1:2014).

Part 6: Interindustry data elements for interchange (ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1:2006).

Part 8: Commands for security operations (ISO/IEC 7816-8:2004).

Färdskrivarkorten ska provas i enlighet med ISO/IEC 10373-3:2010 Identification cards – Test methodsPart 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices.

4.4   Miljö- och elspecifikationer

241)

Färdskrivarkorten ska fungera korrekt under alla klimatförhållanden som vanligtvis förekommer inom gemenskapens territorium och vid temperaturer mellan – 25 °C och + 70 °C, med tillfälliga toppar på upp till + 85 °C, varvid ”tillfälliga” innebär högst fyra timmar per gång och högst 100 gånger under kortets livstid.

242)

Färdskrivarkorten ska fungera korrekt vid en luftfuktighet mellan 10 % och 90 %.

243)

Färdskrivarkorten ska fungera korrekt under en femårsperiod om de används i enlighet med miljö- och elspecifikationerna.

244)

Färdskrivarkorten ska uppfylla ECE R10 i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet och vara skyddade mot elektrostatiska urladdningar.

4.5   Lagring av data

Under denna punkt gäller följande:

Tider registreras med en upplösning av en (1) minut, om inte annat anges.

Vägmätarvärden registreras med en upplösning av en (1) kilometer.

Hastigheter registreras med en upplösning av en (1) km/h.

Positioner (latitud och longitud) registreras i grader och minuter med en upplösning av 0,1 minut.

Färdskrivarkortens funktioner, kommandon och logiska strukturer, vilka uppfyller kraven för lagring av data, specificeras i tillägg 2.

Om inget annat anges ska datalagringen på färdskrivarkorten organiseras på så sätt att nya data ersätter de data som är äldst om den planerade minnesstorleken för de aktuella posterna har utnyttjats till fullo.

245)

Under denna punkt anges minsta lagringskapacitet för de olika tillämpningarnas datafiler. Färdskrivarkorten ska kunna ange dessa datafilers faktiska lagringskapacitet till färdskrivaren.

246)

Eventuella ytterligare data som kan lagras på färdskrivarkorten i samband med andra tillämpningar på kortet ska lagras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EC, och i överensstämmelse med artikel 7 i förordning (EU) nr 165/2014.

247)

Varje huvudfil (MF, Master File) på ett färdskrivarkort ska innehålla upp till fem elementfiler (EF, Elementary File) för korthantering, tillämpnings- och chipidentifiering, och två dedikerade filer (DF, Dedicated File):

DF Tachograph, som innehåller den tillämpning som är åtkomlig för första generationens fordonsenheter, och som också finns i första generationens färdskrivarkort.

DF Tachograph_G2, som innehåller den tillämpning som endast är åtkomlig för andra generationens fordonsenheter, och som endast finns i andra generationens färdskrivarkort.

Alla uppgifter om färdskrivarkortens struktur finns i tillägg 2.

4.5.1   Elementfiler för identifiering och korthantering

4.5.2   Identifiering av smartkort

248)

Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för smartkort på färdskrivarkortet:

Klockstopp (clockstop).

Kortets serienummer (inbegripet tillverkningsuppgifter).

Kortets typgodkännandenummer.

Identifiering av kortanpassare (card personaliser).

Identifiering av inbäddare (embedder).

Identifiering av integrerad krets (IC).

4.5.2.1   Identifiering av chip

249)

Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för integrerade kretsar (IC) på färdskrivarkortet:

Den integrerade kretsens serienummer.

Tillverkningsuppgifter för den integrerade kretsen.

4.5.2.2   DIR (finns endast på andra generationens färdskrivarkort)

250)

Det ska gå att lagra de dataobjekt för tillämpningsidentifierare som anges i tillägg 2 på färdskrivarkortet.

4.5.2.3   ATR-information (under vissa förutsättningar, finns endast på andra generationens färdskrivarkort)

251)

Det ska gå att lagra följande dataobjekt med information om utökad längd på färdskrivarkortet:

Om färdskrivarkortet stöder fält med utökad längd: det dataobjekt med information om utökad längd som anges i tillägg 2.

4.5.2.4   Information med utökad längd (under vissa förutsättningar, finns endast på andra generationens färdskrivarkort)

252)

Det ska gå att lagra följande dataobjekt med utökad längd på färdskrivarkortet:

Om färdskrivarkortet stöder fält med utökad längd: de dataobjekt med utökad längd som anges i tillägg 2.

4.5.3   Förarkort

4.5.3.1   Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.1.1   Tillämpningsidentifiering

253)

Det ska gå att lagra följande data för tillämpningsidentifiering på förarkortet:

Identifiering av färdskrivartillämpning.

Identifiering av typ av färdskrivarkort.

4.5.3.1.2   Nyckel och certifikat

254)

Det ska gå att lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat på förarkortet, såsom anges i tillägg 11 del A.

4.5.3.1.3   Kortidentifiering

255)

Det ska gå att lagra följande data för kortidentifiering på förarkortet:

Kortnummer.

Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet, utfärdandedatum.

Kortets första och sista giltighetsdag.

4.5.3.1.4   Identifiering av kortinnehavare

256)

Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för kortinnehavare på förarkortet:

Innehavarens efternamn.

Innehavarens förnamn.

Födelsedatum.

Valt språk.

4.5.3.1.5   Överföring från kort

257)

Det ska gå att lagra följande data om överföring från kort på förarkortet:

Datum och tidpunkt för den senaste överföringen från kortet (för andra ändamål än kontrolländamål).

258)

Det ska gå att lagra en (1) sådan post på förarkortet.

4.5.3.1.6   Information om körkort

259)

Det ska gå att lagra följande körkortsdata på förarkortet:

Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet.

Körkortsnummer (den dag då kortet utfärdas).

4.5.3.1.7   Händelsedata

För de data som avses i denna punkt ska tidpunkten lagras med en upplösning av en (1) sekund.

260)

Det ska gå att på förarkortet lagra data om följande händelser som upptäckts av färdskrivaren när kortet var insatt:

Överlappning av tider (om detta kort är orsaken till händelsen).

Insättning av kort under körning (om händelsen gäller detta kort).

Senaste kortsession ej korrekt avslutad (om händelsen gäller detta kort).

Avbrott i strömtillförseln.

Fel i rörelsedata.

Försök till säkerhetsöverträdelse.

261)

Det ska gå att lagra följande data om dessa händelser på förarkortet:

Händelsekod.

Datum och tidpunkt för händelsens början (eller för insättning av kort om händelsen pågick vid den tidpunkten).

Datum och tidpunkt för händelsens slut (eller för uttag av kort om händelsen pågick vid den tidpunkten).

Registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon där händelsen ägde rum.

Anmärkning: När det gäller händelsen ”överlappning av tider” ska

datum och tidpunkt för händelsens början motsvara datum och tidpunkt för uttag av kortet i föregående fordon,

datum och tidpunkt för händelsens slut motsvara datum och tidpunkt för insättning av kortet i nuvarande fordon,

fordonsdata motsvara det nuvarande fordonet, som ger upphov till händelsen.

Anmärkning: När det gäller händelsen ”senaste kortsession ej korrekt avslutad” ska

datum och tidpunkt för händelsens början motsvara datum och tidpunkt för insättning av kortet för den session som inte avslutats korrekt,

datum och tidpunkt för händelsens slut motsvara datum och tidpunkt för insättning av kortet för den session då händelsen upptäcks (innevarande session),

fordonsdata motsvara det fordon där sessionen inte avslutades korrekt.

262)

På förarkortet ska det gå att lagra data för de sex senaste händelserna av varje typ (dvs. 36 händelser).

4.5.3.1.8   Data om fel

För de data som avses i denna punkt ska tidpunkten registreras med en upplösning av en (1) sekund.

263)

Det ska gå att på förarkortet lagra data om följande fel som upptäckts av färdskrivaren när kortet var insatt:

Kortfel (om detta kort är orsak till felet).

Färdskrivarfel.

264)

Det ska gå att lagra följande data om dessa fel på förarkortet:

Felkod.

Datum och tidpunkt för felets början (eller för insättning av kort om felet pågick vid den tidpunkten).

Datum och tidpunkt för felets slut (eller för uttag av kort om felet pågick vid den tidpunkten).

Registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon där felet ägde rum.

265)

På förarkortet ska det gå att lagra data om de tolv senaste felen av varje typ (dvs. 24 fel).

4.5.3.1.9   Data om föraraktiviteter

266)

Det ska gå att lagra följande data på förarkortet för varje kalenderdag då kortet har använts eller för vilken föraren har angivit aktiviteter manuellt:

Datum.

En daglig närvaroräknare (ökas med ett för varje sådan kalenderdag).

Den sammanlagda sträcka som föraren har tillryggalagt den dagen.

Förarstatus kl. 00.00.

Följande data när föraren har ändrat aktivitet och/eller har ändrat körningsstatus och/eller har satt in eller tagit ut sitt kort:

Körningsstatus (flera förare (CREW), ensam förare (SINGLE)).

Kortplats (förare (DRIVER), medförare (CO-DRIVER)).

Kortstatus (insatt (INSERTED), ej insatt (NOT INSERTED)).

Aktivitet (körning (DRIVING), tillgänglighet (AVAILABILITY), annat arbete (WORK), rast/vila (BREAK/REST)).

Tidpunkt för ändringen.

267)

Det ska gå att lagra data om föraraktiviteter för minst 28 dagar i förarkortets minne (en förares genomsnittliga aktivitet är fastställd till 93 aktivitetsändringar per dygn).

268)

De data som är förtecknade under krav 261, 264 och 266 ska lagras på ett sätt som möjliggör att aktiviteter tas fram i den ordning de har ägt rum, även om tiderna överlappar varandra.

4.5.3.1.10   Data om använda fordon

269)

Det ska gå att lagra följande data på förarkortet för varje kalenderdag som kortet har använts och för varje användningsperiod för ett visst fordon den dagen (en användningsperiod inbegriper alla på varandra följande insättnings-/uttagscykler i fordonet för kortet i fråga):

Datum och tidpunkt för första användning av fordonet (dvs. första insättning av kort under denna användningsperiod för fordonet, eller 00.00 om användningsperioden pågår vid den tidpunkten).

Fordonets vägmätarvärde vid den tidpunkten.

Datum och tidpunkt för senaste användning av fordonet (dvs. senaste uttag av kort under denna användningsperiod för fordonet, eller 23.59 om användningsperioden pågår vid den tidpunkten).

Fordonets vägmätarvärde vid den tidpunkten.

Fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat.

270)

Det ska gå att lagra minst 84 sådana poster på förarkortet.

4.5.3.1.11   Platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas

271)

Det ska gå att på förarkortet lagra följande data om de platser som anges av föraren där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas:

Datum och tidpunkt för angivelsen (eller datum/tidpunkt som avser angivelsen och som anges manuellt).

Typ av angivelse (påbörjande eller avslutande, särskild omständighet).

Det land och den region som anges.

Fordonets vägmätarställning.

272)

Det ska gå att lagra minst 42 par av sådana poster i förarkortets minne.

4.5.3.1.12   Data om kortsessioner

273)

Det ska gå att på förarkortet lagra följande data om det fordon där den innevarande sessionen påbörjades:

Datum och tidpunkt när sessionen påbörjades (dvs. för insättning av kort), med en upplösning av en (1) sekund.

Fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat.

4.5.3.1.13   Data om kontrollaktiviteter

274)

Det ska gå att lagra följande data om kontrollaktiviteter på förarkortet:

Datum och tidpunkt för kontrollen.

Kontrollkortsnummer och medlemsstat som utfärdat kortet.

Kontrolltyp (visning och/eller utskrift och/eller överföring av data från fordonsenhet och/eller överföring av data från kort (se anmärkning)).

Överförd period, om överföring utfördes.

Registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon i vilket kontrollen ägde rum.

Anmärkning: Överföring av data från kort registreras endast om den gjorts genom en färdskrivare.

275)

Det ska gå att lagra en (1) sådan post på förarkortet.

4.5.3.1.14   Data om särskilda omständigheter

276)

Det ska gå att på förarkortet lagra följande data om de särskilda omständigheter som angavs medan kortet var insatt (oavsett kortplats):

Datum och tidpunkt för angivelsen.

Typ av särskild omständighet.

277)

Det ska gå att lagra minst 56 sådana poster på förarkortet.

4.5.3.2   Färdskrivartillämpning i generation 2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenhet)

4.5.3.2.1   Tillämpningsidentifiering

278)

Det ska gå att lagra följande data för tillämpningsidentifiering på förarkortet:

Identifiering av färdskrivartillämpning.

Identifiering av typ av färdskrivarkort.

4.5.3.2.2   Nycklar och certifikat

279)

Det ska gå att lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat på förarkortet, såsom anges i tillägg 11 del B.

4.5.3.2.3   Kortidentifiering

280)

Det ska gå att lagra följande data för kortidentifiering på förarkortet:

Kortnummer.

Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet, utfärdandedatum.

Kortets första och sista giltighetsdag.

4.5.3.2.4   Identifiering av kortinnehavare

281)

Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för kortinnehavare på förarkortet:

Innehavarens efternamn.

Innehavarens förnamn.

Födelsedatum.

Valt språk.

4.5.3.2.5   Överföring från kort

282)

Det ska gå att lagra följande data om överföring från kort på förarkortet:

Datum och tidpunkt för den senaste överföringen från kortet (för andra ändamål än kontrolländamål).

283)

Det ska gå att lagra en (1) sådan post på förarkortet.

4.5.3.2.6   Information om körkort

284)

Det ska gå att lagra följande körkortsdata på förarkortet:

Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet.

Körkortsnummer (den dag då kortet utfärdas).

4.5.3.2.7   Händelsedata

För de data som avses i denna punkt ska tidpunkten lagras med en upplösning av en (1) sekund.

285)

Det ska gå att på förarkortet lagra data om följande händelser som upptäckts av färdskrivaren när kortet var insatt:

Överlappning av tider (om detta kort är orsaken till händelsen).

Insättning av kort under körning (om händelsen gäller detta kort).

Senaste kortsession ej korrekt avslutad (om händelsen gäller detta kort).

Avbrott i strömtillförseln.

Fel i kommunikation med kommunikationsanordning för fjärravläsning.

Positionsinformation från GNSS-mottagare saknas.

Fel i kommunikation med extern GNSS-anordning.

Fel i rörelsedata.

Konflikt i fordonets rörelsedata.

Försök till säkerhetsöverträdelse.

Tidskonflikt.

286)

Det ska gå att lagra följande data om dessa händelser på förarkortet:

Händelsekod.

Datum och tidpunkt för händelsens början (eller för insättning av kort om händelsen pågick vid den tidpunkten).

Datum och tidpunkt för händelsens slut (eller för uttag av kort om händelsen pågick vid den tidpunkten).

Registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon där händelsen ägde rum.

Anmärkning: När det gäller händelsen ”överlappning av tider” ska

datum och tidpunkt för händelsens början motsvara datum och tidpunkt för uttag av kortet i föregående fordon,

datum och tidpunkt för händelsens slut motsvara datum och tidpunkt för insättning av kortet i nuvarande fordon,

fordonsdata motsvara det nuvarande fordonet, som ger upphov till händelsen.

Anmärkning: När det gäller händelsen ”senaste kortsession ej korrekt avslutad” ska

datum och tidpunkt för händelsens början motsvara datum och tidpunkt för insättning av kortet för den session som inte avslutats korrekt,

datum och tidpunkt för händelsens slut motsvara datum och tidpunkt för insättning av kortet för den session då händelsen upptäcks (innevarande session),

fordonsdata motsvara det fordon där sessionen inte avslutades korrekt.

287)

På förarkortet ska det gå att lagra data för de sex senaste händelserna av varje typ (dvs. 66 händelser).

4.5.3.2.8   Data om fel

För de data som avses i denna punkt ska tidpunkten registreras med en upplösning av en (1) sekund.

288)

Det ska gå att på förarkortet lagra data om följande fel som upptäckts av färdskrivaren när kortet var insatt:

Kortfel (om detta kort är orsak till felet).

Färdskrivarfel.

289)

Det ska gå att lagra följande data om dessa fel på förarkortet:

Felkod.

Datum och tidpunkt för felets början (eller för insättning av kort om felet pågick vid den tidpunkten).

Datum och tidpunkt för felets slut (eller för uttag av kort om felet pågick vid den tidpunkten).

Registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon där felet ägde rum.

290)

På förarkortet ska det gå att lagra data om de tolv senaste felen av varje typ (dvs. 24 fel).

4.5.3.2.9   Data om föraraktiviteter

291)

Det ska gå att lagra följande data på förarkortet för varje kalenderdag då kortet har använts eller för vilken föraren har angivit aktiviteter manuellt:

Datum.

En daglig närvaroräknare (ökas med ett för varje sådan kalenderdag).

Den sammanlagda sträcka som föraren har tillryggalagt den dagen.

Förarstatus kl. 00.00.

Följande data när föraren har ändrat aktivitet och/eller har ändrat körningsstatus och/eller har satt in eller tagit ut sitt kort:

Körningsstatus (flera förare (CREW), ensam förare (SINGLE)).

Kortplats (förare (DRIVER), medförare (CO-DRIVER)).

Kortstatus (insatt (INSERTED), ej insatt (NOT INSERTED)).

Aktivitet (körning (DRIVING), tillgänglighet (AVAILABILITY), annat arbete (WORK), rast/vila (BREAK/REST)).

Tidpunkt för ändringen.

292)

Det ska gå att lagra data om föraraktiviteter för minst 28 dagar i förarkortets minne (en förares genomsnittliga aktivitet är fastställd till 93 aktivitetsändringar per dygn).

293)

De data som är förtecknade under krav 286, 289 och 291 ska lagras på ett sätt som möjliggör att aktiviteter tas fram i den ordning de har ägt rum, även om tiderna överlappar varandra.

4.5.3.2.10   Data om använda fordon

294)

Det ska gå att lagra följande data på förarkortet för varje kalenderdag som kortet har använts och för varje användningsperiod för ett visst fordon den dagen (en användningsperiod inbegriper alla på varandra följande insättnings-/uttagscykler i fordonet för kortet i fråga):

Datum och tidpunkt för första användning av fordonet (dvs. första insättning av kort under denna användningsperiod för fordonet, eller 00.00 om användningsperioden pågår vid den tidpunkten).

Fordonets vägmätarvärde vid tidpunkten för första användning.

Datum och tidpunkt för senaste användning av fordonet (dvs. senaste uttag av kort under denna användningsperiod för fordonet, eller 23.59 om användningsperioden pågår vid den tidpunkten).

Fordonets vägmätarvärde vid tidpunkten för sista användning.

Fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat.

Fordonets identifieringsnummer (VIN).

295)

Det ska gå att lagra minst 84 sådana poster på förarkortet.

4.5.3.2.11   Platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas

296)

Det ska gå att på förarkortet lagra följande data om de platser som anges av föraren där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas:

Datum och tidpunkt för angivelsen (eller datum/tidpunkt som avser angivelsen och som anges manuellt).

Typ av angivelse (påbörjande eller avslutande, särskild omständighet).

Det land och den region som anges.

Fordonets vägmätarställning.

Fordonets position.

GNSS-precision, datum och tidpunkt när positionen fastställdes.

297)

Det ska gå att lagra minst 84 par av sådana poster i förarkortets minne.

4.5.3.2.12   Data om kortsessioner

298)

Det ska gå att på förarkortet lagra följande data om det fordon där den innevarande sessionen påbörjades:

Datum och tidpunkt när sessionen påbörjades (dvs. för insättning av kort), med en upplösning av en (1) sekund.

Fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat.

4.5.3.2.13   Data om kontrollaktiviteter

299)

Det ska gå att lagra följande data om kontrollaktiviteter på förarkortet:

Datum och tidpunkt för kontrollen.

Kontrollkortsnummer och medlemsstat som utfärdat kortet.

Kontrolltyp (visning och/eller utskrift och/eller överföring av data från fordonsenhet och/eller överföring av data från kort (se anmärkning)).

Överförd period, om överföring utfördes.

Registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon i vilket kontrollen ägde rum.

Anmärkning: Säkerhetskraven medför att överföring av data från kort registreras endast om den gjorts genom en färdskrivare.

300)

Det ska gå att lagra en (1) sådan post på förarkortet.

4.5.3.2.14   Data om särskilda omständigheter

301)

Det ska gå att på förarkortet lagra följande data om de särskilda omständigheter som angavs medan kortet var insatt (oavsett kortplats):

Datum och tidpunkt för angivelsen.

Typ av särskild omständighet.

302)

Det ska gå att lagra minst 56 sådana poster på förarkortet.

4.5.3.2.15   Data om använda fordonsenheter

303)

Det ska gå att lagra följande data på förarkortet med avseende på de olika fordonsenheter där kortet använts:

Datum och tidpunkt för påbörjande av fordonsenhetens användningsperiod (dvs. första insättning av kort i fordonsenheten under denna period).

Fordonsenhetens tillverkare.

Fordonsenhetens typ.

Versionsnummer för fordonsenhetens programvara.

304)

Det ska gå att lagra minst 84 sådana poster på förarkortet.

4.5.3.2.16   Data om platser avseende tre timmar sammanhängande körning

305)

Det ska gå att lagra följande data på förarkortet om fordonets position när förarens sammanhängande körtid uppgår till en multipel av tre timmar:

Datum och tidpunkt när kortinnehavarens sammanhängande körtid uppgår till en multipel av tre timmar.

Fordonets position.

GNSS-precision, datum och tidpunkt när positionen fastställdes.

306)

Det ska gå att lagra minst 252 sådana poster på förarkortet.

4.5.4   Verkstadskort

4.5.4.1   Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.1.1   Tillämpningsidentifiering

307)

Det ska gå att lagra följande data för tillämpningsidentifiering på verkstadskortet:

Identifiering av färdskrivartillämpning.

Identifiering av typ av färdskrivarkort.

4.5.4.1.2   Nycklar och certifikat

308)

Verkstadskortet ska kunna lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat, såsom anges i tillägg 11 del A.

309)

Det ska gå att lagra ett personligt identifieringsnummer (en PIN-kod) på verkstadskortet.

4.5.4.1.3   Kortidentifiering

310)

Det ska gå att lagra följande data för kortidentifiering på verkstadskortet:

Kortnummer.

Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet, utfärdandedatum.

Kortets första och sista giltighetsdag.

4.5.4.1.4   Identifiering av kortinnehavare

311)

Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för kortinnehavare på verkstadskortet:

Verkstadens namn.

Verkstadens adress.

Innehavarens efternamn.

Innehavarens förnamn.

Valt språk.

4.5.4.1.5   Överföring från kort

312)

På verkstadskortet ska det gå att lagra en post om överföring av data från kort på samma sätt som på ett förarkort.

4.5.4.1.6   Data om kalibrering och tidsinställning

313)

På verkstadskortet ska det gå att lagra poster för kalibreringar och/eller tidsinställningar som utförts medan kortet var insatt i färdskrivaren.

314)

Det ska gå att lagra följande data i varje kalibreringspost:

Syfte med kalibreringen (aktivering, första installation, installation, periodisk besiktning).

Fordonsidentifiering.

Uppdaterade eller bekräftade parametrar (w, k, l, däcksdimension, den hastighetsbegränsande anordningens inställning, vägmätare (gamla och nya värden), datum och tidpunkt (gamla och nya värden).

Identifiering av färdskrivaren (fordonsenhetens artikelnummer, fordonsenhetens serienummer, rörelsesensorns serienummer).

315)

Det ska gå att lagra minst 88 sådana poster på verkstadskortet.

316)

Verkstadskortet ska vara försett med en räknare som anger det sammanlagda antal kalibreringar som gjorts med kortet.

317)

Verkstadskortet ska vara försett med en räknare som anger det antal kalibreringar som gjorts sedan dess senaste överföring.

4.5.4.1.7   Data om händelser och fel

318)

På verkstadskortet ska det gå att lagra data om händelser och fel på samma sätt som på ett förarkort.

319)

På verkstadskortet ska det gå att lagra data för de senaste tre händelserna av varje typ (dvs. 18 händelser) och de senaste sex felen av varje typ (dvs. 12 fel).

4.5.4.1.8   Data om föraraktiviteter

320)

På verkstadskortet ska det gå att lagra data om föraraktiviteter på samma sätt som på ett förarkort.

321)

Det ska gå att lagra data om föraraktiviteter på verkstadskortet för minst en dag av genomsnittlig föraraktivitet.

4.5.4.1.9   Data om använda fordon

322)

På verkstadskortet ska det gå att lagra data om använda fordon på samma sätt som på ett förarkort.

323)

Det ska gå att lagra minst 4 sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.1.10   Data om påbörjande och/eller avslutande av dagens arbetsperioder

324)

På verkstadskortet ska det gå att lagra data om påbörjande och/eller avslutande av dagens arbetsperioder på samma sätt som på ett förarkort.

325)

Det ska gå att lagra minst 3 par av sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.1.11   Data om kortsessioner

326)

På verkstadskortet ska det gå att lagra data om kortsessioner på samma sätt som på ett förarkort.

4.5.4.1.12   Data om kontrollaktiviteter

327)

På verkstadskortet ska det gå att lagra data om kontrollaktiviteter på samma sätt som på ett förarkort.

4.5.4.1.13   Data om särskilda omständigheter

328)

På verkstadskortet ska det gå att lagra data om särskilda omständigheter på samma sätt som på ett förarkort.

329)

Det ska gå att lagra minst 2 sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.2   Färdskrivartillämpning i generation 2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenhet)

4.5.4.2.1   Tillämpningsidentifiering

330)

Det ska gå att lagra följande data för tillämpningsidentifiering på verkstadskortet:

Identifiering av färdskrivartillämpning.

Identifiering av typ av färdskrivarkort.

4.5.4.2.2   Nycklar och certifikat

331)

Verkstadskortet ska kunna lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat, såsom anges i tillägg 11 del B.

332)

Det ska gå att lagra ett personligt identifieringsnummer (en PIN-kod) på verkstadskortet.

4.5.4.2.3   Kortidentifiering

333)

Det ska gå att lagra följande data för kortidentifiering på verkstadskortet:

Kortnummer.

Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet, utfärdandedatum.

Kortets första och sista giltighetsdag.

4.5.4.2.4   Identifiering av kortinnehavare

334)

Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för kortinnehavare på verkstadskortet:

Verkstadens namn.

Verkstadens adress.

Innehavarens efternamn.

Innehavarens förnamn.

Valt språk.

4.5.4.2.5   Överföring från kort

335)

På verkstadskortet ska det gå att lagra en post om överföring av data från kort på samma sätt som på ett förarkort.

4.5.4.2.6   Data om kalibrering och tidsinställning

336)

På verkstadskortet ska det gå att lagra poster för kalibreringar och/eller tidsinställningar som utförts medan kortet var insatt i färdskrivaren.

337)

Det ska gå att lagra följande data i varje kalibreringspost:

Syfte med kalibreringen (aktivering, första installation, installation, periodisk besiktning).

Fordonsidentifiering.

Uppdaterade eller bekräftade parametrar (w, k, l, däcksdimension, den hastighetsbegränsande anordningens inställning, vägmätare (gamla och nya värden), datum och tidpunkt (gamla och nya värden)).

Identifiering av färdskrivaren (fordonsenhetens artikelnummer, fordonsenhetens serienummer, rörelsesensorns serienummer, serienumret för kommunikationsanordningen för fjärravläsning och den externa GNSS-anordningens serienummer, i förekommande fall).

Typer och identifierare för samtliga befintliga plomberingar.