ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 127

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
18 maj 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/765 av den 11 mars 2016 om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 vad avser vissa oenologiska metoder

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/766 av den 13 maj 2016 om tillfälligt förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo 3M med fartyg som för en av Europeiska unionens medlemsstaters flagg

4

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/767 av den 17 maj 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/768 av den 21 april 2016 om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller

8

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/769 av den 21 april 2016 om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

21

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/770 av den 14 april 2016 om fastställande av ett gemensamt format för översändande av information om tillämpningen av förfarandena enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier [delgivet med nr C(2016) 2068]

32

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/771 av den 13 maj 2016 om tillstånd för Spanien att tillfälligt godkänna saluföring av utsäde av arten Pinus radiata D. Don som importerats från Nya Zeeland och som inte uppfyller kraven för identifiering och märkning i rådets direktiv 1999/105/EG, och plantpartier producerade av detta utsäde [delgivet med nr C(2016) 2784]

52

 

*

Beslut av bankens råd av den 20 januari 2016 om ändringarna i arbetsordningen för EIB som en följd av EIB:s förstärkta styrning [2016/772]

55

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

18.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/765

av den 11 mars 2016

om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 vad avser vissa oenologiska metoder

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 75.2, 75.3 g och 147.3 e, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 (2) fastställs tillåtna oenologiska metoder i bilaga I A till den förordningen. Internationella vinorganisationen (OIV) har antagit tre nya oenologiska metoder som rör användning av aktivatorer för malolaktisk jäsning, glutationsbehandling av vin och glutationsbehandling av must. För att ta hänsyn till tekniska framsteg och ge unionens producenter möjlighet att utnyttja samma nya möjligheter som erbjuds producenter i tredjeländer bör de nya oenologiska metoderna tillåtas i unionen, i enlighet med de användningsvillkor som fastställts av OIV.

(2)

I enlighet med artikel 80.3 b i förordning (EG) nr 1308/2013 ska kommissionen när tillstånd beviljas för oenologiska metoder för vin beakta behovet av att skydda människors hälsa.

(3)

Glutation används på grund av sina antioxidativa egenskaper och fortsätter att vara aktiv i slutprodukten varför den används som livsmedelstillsats. För närvarande ingår den dock inte i unionsförteckningen över livsmedelstillsatser godkända för användning i livsmedel som finns fastställd i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (3). Glutationsbehandling av vin och glutationsbehandling av must kan följaktligen inte tillåtas som nya oenologiska metoder i unionen förrän de har upptagits i unionsförteckningen över livsmedelstillsatser, efter det att ett positivt yttrande, i enlighet med artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (4), inkommit från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i fråga om glutation.

(4)

Förordning (EG) nr 606/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 606/2009

Bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den 10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa (EUT L 193, 24.7.2009, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).


BILAGA

Bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande rad 56 ska införas i tabellen:

1

2

3

Oenologisk metod

Användningsvillkor

Gränser för användning

”56

Användning av aktivatorer för malolaktisk jäsning

På de villkor som fastställs i tillägg 22”

 

2.

Följande tillägg ska läggas till som tillägg 22:

”Tillägg 22

Aktivatorer för malolaktisk jäsning

Syftet är att tillsätta aktivatorer för malolaktisk jäsning i slutet av eller efter alkoholjäsningen för att underlätta malolaktisk jäsning.

Underlätta initiering, kinetik eller slutförande av malolaktisk jäsning:

a)

genom att berika miljön med näringsämnen och tillväxtfaktorer för tillväxtfaktorer för mjölksyrabakterier,

b)

genom adsorption av vissa bakteriella inhibitorer.

Specifikationer

a)

Aktivatorer är mikrokristallin cellulosa eller produkter som härrör från nedbrytningen av jäst (autolysat, inaktiverad jäst, cellväggar av jäst).

b)

Aktivatorer kan tillsättas i vin och i vin under jäsning före eller under den malolaktiska jäsningen.

c)

Aktivatorerna behöver inte medföra organoleptiska avvikelser i vin.

d)

Aktivatorer för malolaktisk jäsning ska följa de specifikationer som föreskrivs i den internationella oenologiska kodex som OIV offentliggör. Om aktivatorer är mikrokristallin cellulosa måste de följa specifikationerna i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (*).

(*)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).”"18.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/766

av den 13 maj 2016

om tillfälligt förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo 3M med fartyg som för en av Europeiska unionens medlemsstaters flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2016/72 (2) fastställs kvoter för 2016.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, gjorda av fartyg som för Europeiska unionens flagg eller som är registrerade i Europeiska unionen, medfört att kvoten för perioden har uttömts före den 1 juli 2016.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda riktat fiske efter detta bestånd fram till och med den 30 juni 2016.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för perioden 1 januari 2016–30 juni 2016 som tilldelats de medlemsstater som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som anges i den bilagan.

Artikel 2

Förbud

Riktat fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i de medlemsstater som anges i samma bilaga, eller som för de medlemsstaternas flagg, är förbjudet från och med den dag som anges i den bilagan till och med den 30 juni 2016.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2016/72 av den 22 januari 2016 om fastställande för år 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2015/104 (EUT L 22, 28.1.2016, s. 1).


BILAGA

Nr

01/TQ72

Medlemsstat

Europeiska unionen (alla medlemsstater)

Bestånd

RED/N3M

Art

Kungsfiskar (Sebastes spp.)

Område

Nafo 3M

Datum

23.2.2016–30.6.2016


18.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/767

av den 17 maj 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

107,7

TR

71,0

ZZ

89,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

138,6

ZZ

138,6

0805 10 20

EG

47,3

IL

89,1

MA

55,2

TR

31,5

ZA

81,4

ZZ

60,9

0805 50 10

ZA

161,1

ZZ

161,1

0808 10 80

AR

109,2

BR

100,8

CL

117,3

CN

95,4

NZ

153,4

US

163,7

ZA

95,5

ZZ

119,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

18.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/8


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/768

av den 21 april 2016

om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Unionen är part i 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) (nedan kallad konventionen), efter det att konventionen godkändes 1981 (1).

(2)

Unionen är part i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller (nedan kallat protokollet), efter det att protokollet godkändes den 4 april 2001 (2).

(3)

Parterna i protokollet inledde förhandlingar under 2009, vilkas räckvidd utvidgades under 2010, med målsättningen att ytterligare förbättra skyddet av människors hälsa och miljön, bland annat genom att uppdatera gränsvärdena för utsläpp av luftföroreningar vid källan.

(4)

År 2012 antog de parter som var närvarande vid det 31:a mötet i verkställande organet för konventionen enhälligt besluten 2012/5 och 2012/6 om ändring av protokollet.

(5)

De ändringar som anges i beslut 2012/6 trädde i kraft och fick verkan på grundval av det snabbare förfarande som anges i artikel 13.4 i protokollet.

(6)

De ändringar som anges i beslut 2012/5 måste godtas av parterna i protokollet i enlighet med artikel 13.3 i protokollet.

(7)

Unionen har redan antagit instrument för frågor som omfattas av ändringarna av protokollet, inbegripet Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (3).

(8)

Ändringarna av protokollet som anges i beslut 2012/5 bör därför godtas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller (nedan kallat protokollet) godtas härmed på unionens vägnar.

Texten till ändringarna av protokollet enligt bilagan till beslut 2012/5 av verkställande organet för konventionen bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar, i frågor som omfattas av unionens befogenhet, deponera det godtagandeinstrument som avses i artikel 13.3 i protokollet (4).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 21 april 2016.

På rådets vägnar

G.A. VAN DER STEUR

Ordförande


(1)  EGT L 171, 27.6.1981, s. 11.

(2)  EGT L 134, 17.5.2001, s. 40.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

(4)  Dagen för ikraftträdandet av ändringarna till protokollet kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


ÄNDRINGAR AV PROTOKOLLET

i enlighet med bilagan till beslut 2012/5 av verkställande organet för konventionen

a)   Artikel 1

1.

I punkt 10 ska orden ”av: i) detta protokoll, eller ii) en ändring av bilaga I eller II, där den stationära anläggningen lyder under villkoren i detta protokoll endast som en följd av denna ändring” ersättas med orden ”för en part i detta protokoll. En part får besluta att inte betrakta en stationär anläggning som en ny stationär anläggning om den redan var godkänd av den behöriga nationella myndigheten vid tidpunkten för ikraftträdandet av protokollet för den parten och förutsatt att uppförandet eller den väsentliga modifieringen påbörjades inom fem år efter den dagen.”

2.

En ny punkt 12 ska läggas till efter punkt 11:

”12.   detta protokoll, protokollet och det här protokollet: 1998 års protokoll avseende tungmetaller, i dess uppdaterade version.”

b)   Artikel 3

3.

I punkt 2 ska orden ”Varje part skall” ersättas med orden ”Med förbehåll för punkterna 2a och 2b ska varje part”.

4.

I punkt 2 a ska orden ”för vilken bästa tillgängliga teknik identifieras i bilaga III” ersättas med ”för vilken bästa tillgängliga teknik anges i riktlinjer som antagits av parterna vid ett möte i verkställande organet.”

5.

I punkt 2 c ska orden ”för vilken bästa tillgängliga teknik identifieras i bilaga III” ersättas med ”för vilken bästa tillgängliga teknik anges i riktlinjer som antagits av parterna vid ett möte i verkställande organet.”

6.

Nya punkter 2a och 2b ska införas efter punkt 2 enligt följande:

”2a.   En part som redan var en part i detta protokoll före ikraftträdandet av en ändring som inför nya kategorier av anläggningar får tillämpa de gränsvärden som gäller för en ’befintlig stationär anläggning’ på de anläggningar i en sådan ny kategori vars uppförande eller väsentliga modifiering påbörjades före utgången av två år från och med dagen för ikraftträdandet av ändringen för den parten, såvida inte och fram till dess att anläggningen genomgår en väsentlig modifiering.

2b.   En part som redan var en part i detta protokoll före ikraftträdandet av en ändring som inför nya gränsvärden som gäller för en ’ny stationär anläggning’ får fortsätta att tillämpa de gränsvärden som gällde tidigare på de anläggningar vars uppförande eller väsentliga modifiering påbörjades före utgången av två år från och med dagen för ikraftträdandet av ändringen för den parten, såvida inte och fram till dess att denna anläggning genomgår en väsentlig modifiering.”

7.

Punkt 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande meningar ska utgå: ”Ett minimikrav är att parterna inom EMEP:s geografiska räckvidd skall använda de metoder och den tidsmässiga och geografiska fördelning som anges av EMEP:s styrande organ. Parterna utanför EMEP:s geografiska räckvidd skall som riktlinje använda de metoder som utvecklats genom verkställande organets arbetsplan.”

b)

Följande text ska läggas till efter den första meningen:

”Parter inom EMEP:s geografiska räckvidd ska använda de metoder som anges i de riktlinjer som tagits fram av EMEP:s styrande organ och antagits av parterna vid ett möte i verkställande organet. Parter i områden utanför EMEP:s geografiska räckvidd ska använda de metoder som utvecklats genom verkställande organets arbetsplan som vägledning.”

8.

En ny punkt 8 ska läggas till i slutet av artikel 3 enligt följande:

”8.   Varje part bör aktivt delta i program inom ramen för konventionen om luftföroreningars inverkan på människors hälsa och miljön samt om atmosfärövervakning och atmosfärmodellering.”

c)   Artikel 3a

9.

En ny artikel 3a ska läggas till enligt följande:

”Artikel 3a

Flexibla övergångsbestämmelser

1.   Trots bestämmelserna i artikel 3.2 c och d får en part i konventionen som blir part i detta protokoll mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2019 tillämpa flexibla övergångsbestämmelser för tillämpningen av bästa tillgängliga teknik och gränsvärden för befintliga stationära anläggningar inom särskilda kategorier av stationära anläggningar enligt de villkor som anges i denna artikel.

2.   En part som väljer att tillämpa flexibla övergångsbestämmelser enligt denna artikel ska ange följande i sitt instrument för ratifikation, godtagande eller godkännande av eller anslutning till detta protokoll:

a)

De särskilda kategorier av stationära anläggningar som förtecknas i bilaga II för vilka parten väljer att tillämpa flexibla övergångsbestämmelser, med förbehåll för att högst fyra sådana kategorier får anges.

b)

Stationära anläggningar vars uppförande eller väsentliga modifiering påbörjades före 1990 eller något av åren 1985–1995 enligt specifikation av en part vid ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning, som får omfattas av flexibla övergångsbestämmelser enligt punkt 5.

c)

En genomförandeplan i enlighet med punkterna 3 och 4, med en tidplan för ett fullständigt genomförande av de angivna bestämmelserna.

3.   En part ska som ett minimikrav tillämpa bästa tillgängliga teknik för befintliga stationära anläggningar i kategorierna 1, 2, 5 och 7 i bilaga II senast åtta år efter detta protokolls ikraftträdande för parten, eller senast den 31 december 2022, beroende på vilket som infaller först, med undantag för fall enligt punkt 5.

4.   Under inga omständigheter får en parts tillämpning av bästa tillgängliga teknik eller gränsvärden för befintliga stationära anläggningar skjutas upp längre än till den 31 december 2030.

5.   Med avseende på en eller flera anläggningar som anges i enlighet med punkt 2 b får en part besluta, senast åtta år efter detta protokolls ikraftträdande för parten, eller senast den 31 december 2022, beroende på vilket som infaller först, att anläggningen eller anläggningarna kommer att stängas. En förteckning över sådana anläggningar ska lämnas som en del av partens nästa rapport enligt punkt 6. Krav på tillämpning av bästa tillgängliga teknik och gränsvärden ska inte gälla sådana anläggningar under förutsättning att anläggningen eller anläggningarna stängs ned senast den 31 december 2030. För en eller flera anläggningar som inte stängs ned senast den dagen ska parten därefter tillämpa bästa tillgängliga teknik och gränsvärden som gäller för nya anläggningar i tillämplig kategori.

6.   En part som väljer att tillämpa flexibla övergångsbestämmelser enligt denna artikel ska överlämna rapporter till kommissionens sekretariatschef vart tredje år vilka beskriver partens framsteg med tillämpningen av bästa tillgängliga teknik och gränsvärden för de stationära anläggningarna i de kategorier som har identifierats enligt denna artikel. Kommissionens sekretariatschef ska göra treårsrapporterna tillgängliga för verkställande organet.”

d)   Artikel 7

10.

Punkt 1 a ska ändras enligt följande:

a)

Följande ska läggas till i slutet av stycket: ”Dessutom gäller följande:”

och

b)

De nya leden i och ii ska läggas till enligt följande:

”i)

Parter som i enlighet med artikel 3.2 b, c och d tillämpar andra utsläppsbegränsande strategier ska dokumentera strategierna och deras förenlighet med de krav som uppställs i de punkterna,

ii)

Parter som bedömer att det inte är tekniskt och ekonomiskt genomförbart att tillämpa vissa av de gränsvärden som specificerats i enlighet med artikel 3.2 d ska rapportera och motivera detta.”

11.

Punkt 1 b ska ersättas med följande:

”b)

Varje part inom EMEP:s geografiska räckvidd ska, genom kommissionens sekretariatschef, rapportera information till EMEP om utsläppsnivåer för de tungmetaller som anges i bilaga I, med användning av de metoder som anges i de riktlinjer som tagits fram av EMEP:s styrande organ och antagits av parterna vid ett möte i verkställande organet. Parter i områden utanför EMEP:s geografiska räckvidd ska rapportera tillgänglig information om utsläppsnivåer för de tungmetaller som anges i bilaga I. Varje part ska också lämna information om utsläppsnivåerna för de substanser som anges i bilaga I under det referensår som specificeras i samma bilaga.”

12.

Följande nya punkter ska läggas till efter punkt 1 b:

”c)

Varje part inom EMEP:s geografiska räckvidd bör, genom kommissionens sekretariatschef, rapportera tillgänglig information till verkställande organet om sina program för luftföroreningars inverkan på människors hälsa och miljön samt atmosfärövervakning och atmosfärmodellering inom ramen för konventionen, i enlighet med riktlinjer som antagits av verkställande organet.

d)

Parter i områden utanför EMEP:s geografiska räckvidd bör lämna information liknande den som anges i c om verkställande organet begär det.”

13.

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”EMEP ska i god tid inför verkställande organets årliga möte” ska ersättas med ”På begäran av och i enlighet med de tidsramar som fastställts av verkställande organet ska EMEP”.

b)

Orden ”och andra underorgan” ska läggas till efter ”EMEP”.

c)

Ordet ”relevant” ska läggas till efter ordet ”tillhandahålla”.

e)   Artikel 8

14.

Orden ”EMEP skall, med hjälp av lämpliga modeller och mätningar och i god tid inför verkställande organets årliga möte” ersättas med ”På begäran av och i enlighet med de tidsramar som fastställts av verkställande organet ska EMEP och dess tekniska organ och centrum, med hjälp av lämpliga modeller och mätningar,”.

f)   Artikel 10

15.

Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”överväga att” ska läggas till efter ordet ”ska”.

b)

Gäller inte den svenska versionen.

c)

Orden ”för att minska utsläpp i atmosfären av de tungmetaller som anges i bilaga I” ska utgå.

g)   Artikel 13

16.

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”och dess bilagor I, II, IV, V och VI” ska ersättas med orden ”som inte är ändringar i bilagorna III och VII”.

b)

Orden ”då två tredjedelar av parterna” ska ersättas med ”då två tredjedelar av de parter som var parter vid tidpunkten för antagandet av ändringarna”.

17.

I punkt 4 ska ordet ”nittio”ersättas med talet ”180”.

18.

I punkt 5 ska ordet ”nittio”ersättas med talet ”180”.

19.

Nya punkter 5a och 5b ska införas efter punkt 5 enligt följande:

”5a.   För de parter som har godtagit ändringen ska det förfarande som anges i punkt 5b ha företräde framför det förfarande som anges i punkt 3 med avseende på ändringar av bilagorna II, IV, V och VI.

5b.   Ändringar i bilagorna II, IV, V och VI ska antas enhälligt av de parter som är närvarande vid ett möte i verkställande organet. Ett år från den dag då kommissionens sekretariatschef meddelat ändringen till alla parter ska en sådan ändring träda i kraft för de parter som inte har lämnat en underrättelse till depositarien i enlighet med led a.

a)

En part som inte kan godkänna en ändring i bilagorna II, IV, V och VI ska skriftligen underrätta depositarien om detta inom ett år från dagen för meddelandet om att ändringen antagits. Depositarien ska utan dröjsmål underrätta samtliga parter om mottagandet av varje sådant meddelande. En part får när som helst ersätta sin tidigare underrättelse med ett godtagande, och när ett godtagandeinstrument har deponerats hos depositarien ska ändringen i bilagan träda i kraft för parten.

b)

Ändringar i bilagorna II, IV, V och VI ska inte träda i kraft om sammanlagt minst 16 parter antingen

i)

har lämnat in underrättelse i enlighet med led a, eller

ii)

inte har godtagit det förfarande som anges i denna punkt och ännu inte har deponerat sitt godtagandeinstrument i enlighet med punkt 3.”

h)   Artikel 15

20.

En ny punkt 3 ska läggas till efter punkt 2:

”3.   En stat eller en regional organisation för ekonomisk integration ska deklarera i sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument om den inte avser att vara bunden av de förfaranden som anges i artikel 13.5b vad gäller ändring av bilagorna II, IV, V och VI.”

i)   Bilaga II

21.

I tabellen under rubriken II ska orden ”bly och zink” på första raden i beskrivningen av kategori 5 ersättas med orden ”bly, zink samt kisel- och ferromanganlegeringar”.

j)   Bilaga IV

22.

Siffran ”1.” ska införas före första stycket.

23.

I led a ska orden ”för en part” införas efter orden ”protokolls ikraftträdande”.

24.

Led b ska ändras på följande sätt:

a)

I den första meningen ska ordet ”åtta” ersättas med ”två”.

b)

I slutet av första meningen ska orden ”för en part eller den 31 december 2020, beroende på vilket som infaller senast” införas efter ”protokolls ikraftträdande”.

c)

Den sista meningen ska utgå.

25.

I slutet av bilagan ska nya punkter 2 och 3 läggas till enligt följande:

”2.

Trots vad som sägs i punkt 1, men med förbehåll för punkt 3, får en part i konventionen som blir part i detta protokoll mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2019 deklarera vid ratifikation, godtagande, godkännande av, eller anslutning till, detta protokoll att den kommer att förlänga tidsfristen för tillämpning av de gränsvärden som avses i artikel 3.2 d upp till 15 år efter dagen för ikraftträdandet av detta protokoll för den berörda parten.

3.

En part som har gjort ett val i enlighet med artikel 3a i detta protokoll rörande en viss kategori av stationära anläggningar får inte dessutom lämna en deklaration enligt punkt 2 som gäller för samma kategori.”

k)   Bilaga V

26.

Bilaga V ska ersättas med följande text:

”BILAGA V

Gränsvärden för kontroll av utsläpp från större stationära anläggningar

1.

Det finns två typer av gränsvärden som är viktiga för utsläppskontrollen för tungmetaller:

a)

Värden för specifika tungmetaller eller grupper av tungmetaller.

b)

Värden för utsläpp av partiklar i allmänhet.

2.

Generellt kan gränsvärden för partiklar inte ersätta specifika gränsvärden för kadmium, bly och kvicksilver eftersom mängden metall som är förenad med partikelformigt utsläpp skiljer sig mellan olika processer. Emellertid bidrar uppfyllandet av dessa gränser till en betydande minskning av tungmetallutsläppen i allmänhet. Kontroll av partikelformiga utsläpp är normalt dessutom billigare än att kontrollera enstaka ämnen, och kontinuerlig mätning av enstaka tungmetaller är normalt inte möjligt. Därför har gränsvärdena för partiklar en stor praktisk betydelse och fastställs också i denna bilaga i de flesta fall för att komplettera specifika gränsvärden för kadmium, bly eller kvicksilver.

3.

Avsnitt A gäller andra parter än Förenta staterna. Avsnitt B gäller Förenta staterna.

A.   Andra parter än Förenta staterna

4.

I detta avsnitt (och endast här) avses med stoft mängden partiklar, oavsett form, struktur eller densitet, som är dispergerade i gasfasen vid provtagningspunktens förhållanden, kan samlas in genom filtrering enligt angivna specificerade villkor efter representativ provtagning av den gas som ska analyseras, och som stannar uppströms filtret och på filtret efter torkning under angivna betingelser.

5.

I detta avsnitt avses med utsläppsgränsvärde (ELV) eller gränsvärde den kvantitet stoft och särskilda tungmetaller enligt detta protokoll i utsläppsgaserna från en anläggning som inte får överskridas. Om inte annat anges ska det beräknas i massa per volym av förorenande ämnen i utsläppsgaserna (uttryckt som mg/m3), vid standardförhållanden för temperatur och tryck för torrgas (volym vid 273,15 K, 101,3 kPa). Vad gäller syreinnehållet i utsläppsgaserna ska värdena för valda kategorier av större stationära anläggningar tillämpas. Utspädning i syfte att minska koncentrationerna av förorenande ämnen i utsläppsgaserna är inte tillåten. Idriftsättning, urdrifttagning samt underhåll av utrustning är undantagna.

6.

Utsläppen ska i samtliga fall övervakas genom mätningar eller genom beräkningar som ger åtminstone samma noggrannhet. Överensstämmelse med gränsvärdena ska kontrolleras genom kontinuerliga eller icke-kontinuerliga mätningar eller någon annan fungerande teknisk metod, däribland kontrollerade beräkningsmetoder. Mätningar av relevanta tungmetaller ska göras minst en gång vart tredje år för varje industrikälla. Riktlinjer om metoder för mätning och beräkning som antagits av parterna vid ett möte i verkställande organet ska beaktas. Vid kontinuerliga mätningar föreligger överensstämmelse med gränsvärdena om de godkända månatliga genomsnittliga utsläppen inte överstiger utsläppsgränsvärdena. Vid icke-kontinuerliga mätningar eller andra lämpliga bestämnings- eller beräkningsförfaranden föreligger överensstämmelse med gränsvärdena om medelvärdet, grundat på ett lämpligt antal mätningar under representativa förhållanden, inte överstiger utsläppsgränsvärdena. Mätmetodernas onoggrannhet får beaktas för kontrolländamål. Indirekt övervakning av substanser är också möjligt genom summaparametrar/kumulativa parametrar (t.ex. stoft som en summaparameter för tungmetaller). I vissa fall kan en viss teknik för behandling av utsläpp leda till att ett värde/gränsvärde bibehålls eller respekteras.

7.

Övervakning av relevanta förorenande ämnen och mätning av driftsparametrar samt kvalitetssäkring av automatiska mätsystem och metoder för referensmätningar för att kalibrera dessa system ska genomföras i enlighet med Europeiska standardiseringskommitténs (CEN) standarder. Om CEN-standarder saknas ska ISO-standarder, nationella eller internationella standarder som kan garantera data av likvärdig vetenskaplig kvalitet tillämpas.

Förbränningsanläggningar (värmepannor och förbränning i processer inom industrin) med en installerad tillförd effekt på över 50 MWth  (1) (bilaga II, kategori 1)

8.

Gränsvärden för stoftutsläpp från andra fasta och flytande bränslen än biomassa och torv (2):

Tabell 1

Bränsletyp

Tillförd effekt (MWth)

Utsläppsgränsvärde för stoft (mg/m3)  (1)

Fasta bränslen

50–100

Nya anläggningar:

20 (stenkol, brunkol och andra fasta bränslen)

Befintliga anläggningar:

30 (stenkol, brunkol och andra fasta bränslen)

100–300

Nya anläggningar:

20 (stenkol, brunkol och andra fasta bränslen)

Befintliga anläggningar:

25 (stenkol, brunkol och andra fasta bränslen)

> 300

Nya anläggningar:

10 (stenkol, brunkol och andra fasta bränslen)

Befintliga anläggningar:

20 (stenkol, brunkol och andra fasta bränslen)

Flytande bränslen

50–100

Nya anläggningar:

20

Befintliga anläggningar:

 

30 (generellt)

 

50 för användning av destillations- och omvandlingsrester från råoljeraffinering för egen förbrukning i förbränningsanläggningar

Flytande bränslen

100–300

Nya anläggningar:

20

Befintliga anläggningar:

 

25 (generellt)

 

50 för användning av destillations- och omvandlingsrester från råoljeraffinering för egen förbrukning i förbränningsanläggningar

> 300

Nya anläggningar:

10

Befintliga anläggningar:

 

20 (generellt)

 

50 för användning av destillations- och omvandlingsrester från råoljeraffinering för egen förbrukning i förbränningsanläggningar

9.

Särskilda bestämmelser för förbränningsanläggningar som avses i punkt 8:

a)

En part får göra undantag från skyldigheten att iaktta de utsläppsgränsvärden som avses i punkt 8 i följande fall:

i)

För förbränningsanläggningar som normalt använder gasformigt bränsle och som på grund av ett plötsligt avbrott i gasförsörjningen, undantagsvis måste använda andra typer av bränsle och därför skulle behöva vara utrustade med anordningar för rökgasrening.

ii)

För befintliga förbränningsanläggningar som inte är i drift mer än 17 500 drifttimmar från och med den 1 januari 2016 och senast till och med den 31 december 2023.

b)

Om en förbränningsanläggning utökas med minst 50 MWth ska de utsläppsgränsvärden som anges i punkt 8 för nya anläggningar tillämpas på den utbyggnadsdel som påverkas av ändringen. Utsläppsgränsvärdena beräknas som ett genomsnitt, vägt med den faktiska tillförda effekten för både den befintliga och den nya delen av anläggningen.

c)

Parterna ska se till att det föreskrivs förfaranden som ska följas om reningsutrustningen fungerar dåligt eller havererar.

d)

När det gäller en flerbränsleanläggning som samtidigt utnyttjar två eller flera bränsletyper, ska utsläppsgränsvärdena fastställas som ett vägt genomsnitt av gränsvärdena för de enskilda bränslena, på grundval av den tillförda effekten för varje bränsletyp.

Primär- och sekundärindustri för järn och stål (bilaga II, kategori 2 och 3)

10.

Gränsvärden för stoftutsläpp:

Tabell 2

Aktivitet

Utsläppsgränsvärde för stoft (mg/m3)

Sintringsanläggning

50

Pelleteringsanläggning

20 för krossning, malning och torkning

15 för alla övriga steg i processen

Masugn: varmapparater

10

Syrgasprocess vid ståltillverkning och gjutning

30

Elektrisk ståltillverkning och gjutning

15 (befintlig)

5 (ny)

Järngjuterier (bilaga II, kategori 4)

11.

Gränsvärden för stoftutsläpp från järngjuterier:

Tabell 3

Aktivitet

Utsläppsgränsvärde för stoft (mg/m3)

Tackjärnsgjuterier:

alla ugnar (kupol, induktion, roterande), alla formningar (engångsformar, permanenta formar)

20

Varmvalsning

20

50 när ett textilfilter inte går att använda på grund av förekomsten av våta gaser

Framställning och bearbetning av koppar, zink och kisel- och ferromanganlegeringar, innefattande Imperial Smelting-ugnar (bilaga II, kategori 5 och 6)

12.

Gränsvärde för stoftutsläpp från framställning och bearbetning av koppar, zink och kisel- och ferromanganlegeringar:

Tabell 4

 

Utsläppsgränsvärde för stoft (mg/m3)

Framställning och bearbetning av andra metaller än järn

20

Framställning och bearbetning av bly (bilaga II, kategori 5 och 6)

13.

Gränsvärden för stoftutsläpp från framställning och bearbetning av bly

Tabell 5

 

Utsläppsgränsvärde för stoft (mg/m3)

Framställning och bearbetning av bly

5

Cementindustri (bilaga II, kategori 7)

14.

Gränsvärden för stoftutsläpp från cementframställning

Tabell 6

 

Utsläppsgränsvärde för stoft (mg/m3)  (2)

Cementanläggningar, brännugnar, kvarnar och klinkerkylare

20

Cementanläggningar, brännugnar, kvarnar och klinkerkylare med samförbränning av avfall

20

Glasindustrin (bilaga II, kategori 8)

15.

Gränsvärden för stoftutsläpp från glastillverkning

Tabell 7

 

Utsläppsgränsvärde för stoft (mg/m3)  (3)

Nya anläggningar

20

Befintliga anläggningar

30

16.

Gränsvärde för blyutsläpp för glastillverkning 5 mg/m3.

Klor-alkaliindustrin (bilaga II, kategori 9)

17.

Befintliga klor-alkalifabriker som använder kvicksilvercellprocessen ska gå över till kvicksilverfri teknik eller stängas senast den 31 december 2020. Under tiden fram till övergången gäller nivån på 1 g per Mg (3) klorproduktionskapacitet för kvicksilver som släpps ut i atmosfären av en fabrik.

18.

Nya klor-alkalifabriker ska bedriva kvicksilverfri verksamhet.

Avfallsförbränning (bilaga II, kategori 10 och 11):

19.

Gränsvärden för stoftutsläpp från avfallsförbränning

Tabell 8

 

Utsläppsgränsvärde för stoft (mg/m3)  (4)

Förbränning av kommunalt avfall, icke-farligt avfall, farligt avfall och medicinskt avfall

10

20.

Gränsvärden för kvicksilverutsläpp från avfallsförbränning: 0,05 mg/m3.

21.

Gränsvärde för kvicksilverutsläpp för samförbränning av avfall i kategorierna 1 och 7: 0,05 mg/m3.

B.   Amerikas förenta stater

22.

Gränsvärden för kontroll av utsläpp av partiklar och/eller tungmetaller från stationära anläggningar inom följande kategorier av stationära anläggningar, och de anläggningar som de avser, anges i följande dokument:

a)

Steel Plants: Electric Arc Furnaces – 40 C.F.R. Del 60, avsnitten AA och AAa,

b)

Small Municipal Waste Combustors – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt AAAA,

c)

Glass Manufacturing – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt CC,

d)

Electric Utility Steam Generating Units – 40 C.F.R. Del 60, avsnitten D och Da,

e)

Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units – 40 C.F.R. Del 60, avsnitten Db och Dc,

f)

Municipal Waste Incinerators – 40 C.F.R. Del 60, avsnitten E, Ea och Eb,

g)

Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt Ec,

h)

Portland Cement – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt F,

i)

Secondary Lead Smelters – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt L,

j)

Basic Oxygen Process Furnaces – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt N,

k)

Basic Process Steelmaking Facilities (after 20 January 1983) – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt Na,

l)

Primary Copper Smelters – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt P,

m)

Primary Zinc Smelters – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt Q,

n)

Primary Lead Smelters – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt R,

o)

Ferroalloy Production Facilities – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt Z,

p)

Other Solid Waste Incineration Units (after 9 December 2004) – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt EEEE,

q)

Secondary lead smelters – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt X,

r)

Hazardous waste combustors – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt EEE,

s)

Portland cement manufacturing – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt LLL,

t)

Primary copper – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt QQQ,

u)

Primary lead smelting – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt TTT,

v)

Iron and steel foundries – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt EEEEE,

w)

Integrated iron and steel manufacturing – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt FFFFF,

x)

Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt YYYYY,

y)

Iron and steel foundries – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt ZZZZZ,

z)

Primary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt EEEEEE,

aa)

Secondary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt FFFFFF,

bb)

Primary Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmium, and Beryllium – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt GGGGGG,

cc)

Glass manufacturing (area sources) – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt SSSSSS,

dd)

Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area Sources) – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt TTTTTT,

ee)

Ferroalloys Production (Area Sources) – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt YYYYYY,

ff)

Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries (Area Sources) – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt ZZZZZZ,

gg)

Standards of Performance for Coal Preparation and Processing Plants – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt Y,

hh)

Industrial, Commercial, Institutional and Process Heaters – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt DDDDD,

ii)

Industrial, Commercial and Institutional Boilers (Area Sources) – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt JJJJJJ,

jj)

Mercury Cell Chlor-Alkali Plants – 40 C.F.R. Del 63, avnitt IIIII,

och

kk)

Standards of Performance Commercial and Industrial Solid Waste Incineration Units for which Construction is Commenced after November 30, 1999, or for which Modification or Reconstruction is Commenced on or after 1 June 2001 – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt CCCC.”

l)   Bilaga VI

27.

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”Om inte annat anges i denna bilaga får blyinnehållet i saluförd bensin avsedd för fordon som skall köras på väg” ska ersättas med ”Blyinnehållet i saluförd bensin avsedd för fordon som ska köras på väg får”.

b)

Orden ”sex månader efter” ska utgå.

c)

Orden ”för en part” ska läggas till efter ordet ”protokoll”.

28.

Punkt 3 ska utgå.

29.

I punkt 4 ska orden ”En part har” ersättas med ”Trots vad som sägs i punkt 1 har en part”.

30.

I punkt 5 ska följande text ersätta inledningen före punkt a:

”Varje part ska, senast den dag då protokollet träder i kraft för parten, uppnå koncentrationsnivåer som inte överstiger:”


(1)  Förbränningsanläggningens installerade tillförda effekt beräknas som summan av effekten hos alla enheter som är anslutna till en gemensam skorsten. Enskilda enheter på mindre än 15 MWth ska inte beaktas vid beräkningen av den totala installerade tillförda effekten.

(2)  Framförallt ska utsläppsgränsvärdena inte tillämpas på

anläggningar där biomassa och torv är det enda bränslet,

anläggningar där förbränningsprodukterna används för direkt uppvärmning, torkning eller annan behandling av föremål eller material,

efterförbränningsanläggningar som är avsedda att rena rökgaser genom förbränning och som inte används som en separat förbränningsanläggning,

anordningar för regenerering av katalysatorer för katalytisk krackning,

anordningar för omvandling av vätesulfid till svavel,

reaktorer som används inom den kemiska industrin,

koksugnsblock,

cowperapparater,

återvinningspannor i anläggningar för framställning av pappersmassa,

ugnar för förbränning av avfall och

anläggningar som drivs med diesel-, bensin- eller gasmotorer eller med gasturbiner, oavsett vilket bränsle som används.

(1)  Gränsvärdena avser en syrehalt på 6 % för fasta bränslen och 3 % för flytande bränslen.

(2)  Gränsvärdena avser en syrehalt på 10 %.

(3)  Gränsvärdena avser en syrehalt på 8 % för kontinuerlig smältning och 13 % för icke-kontinuerlig smältning.

(3)  1 Mg = 1 ton.

(4)  Gränsvärdena avser en syrehalt på 11 %.


18.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/21


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/769

av den 21 april 2016

om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Unionen är part i 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) (nedan kallad konventionen), sedan konventionen godkändes 1981 (1).

(2)

Unionen är part i 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (nedan kallat protokollet), sedan protokollet godkändes den 19 februari 2004 (2).

(3)

Parterna i protokollet inledde förhandlingar under 2007 med målsättningen att ytterligare förbättra skyddet av människors hälsa och miljön, bland annat genom att uppdatera protokollets förteckning över substanser, och utsläppsgränsvärdena för vissa avfallsförbränningsanläggningar.

(4)

År 2009 antog de parter som var närvarande vid det 27:e mötet i verkställande organet för konventionen enhälligt besluten 2009/1, 2009/2 och 2009/3 om ändring av protokollet.

(5)

De ändringar som anges i beslut 2009/3 trädde i kraft och fick verkan på grundval av det snabbare förfarande som anges i artikel 14.4 i protokollet.

(6)

De ändringar som anges i besluten 2009/1 and 2009/2 måste godkännas av parterna i protokollet om långlivade organiska föroreningar i enlighet med artikel 14.3 i protokollet.

(7)

Unionen har redan antagit instrument för frågor som omfattas av ändringarna i protokollet, inbegripet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 (3).

(8)

Ändringarna i protokollet som anges i besluten 2009/1 och 2009/2 bör därför godtas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (nedan kallat protokollet) godtas härmed på unionens vägnar.

Texten till ändringarna av protokollet i enlighet med artikel 1 i beslut 2009/1 och artikel 1 i beslut 2009/2 av verkställande organet för konventionen åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar, i frågor som omfattas av unionens befogenhet, deponera det godtagandeinstrument som avses i artikel 14.3 i protokollet (4).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 21 april 2016.

På rådets vägnar

G.A. VAN DER STEUR

Ordförande


(1)  EGT L 171, 27.6.1981, s. 11.

(2)  EUT L 81, 19.3.2004, s. 35.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7).

(4)  Dagen för ikraftträdandet av ändringarna till protokollet kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


ÄNDRINGAR AV PROTOKOLLET

i enlighet med artikel 1 i beslut 2009/1 av verkställande organet för konventionen

A.   Artikel 1

Punkt 12 ska ersättas med följande:

ny stationär anläggning : en stationär anläggning vars uppförande eller väsentliga modifiering påbörjats mer än två år från och med dagen för ikraftträdandet för en part av

a)

detta protokoll, eller

b)

en ändring av detta protokoll som innebär antingen att nya gränsvärden för en stationär anläggning införs i del II i bilaga IV eller att kategorin som anläggningen tillhör införs i bilaga VIII.

De behöriga nationella myndigheterna avgör, med beaktande av sådana faktorer som modifieringens miljömässiga nytta, om en modifiering är väsentlig eller inte.”

B.   Artikel 3

1.

I artikel 3 punkterna 5 b i och 5 b iii ska orden

”för vilken bästa tillgängliga teknik identifieras i bilaga V”/”för vilken bilaga V anger bästa tillgängliga teknik”

ersättas med följande:

”för vilken bästa tillgängliga teknik anges i riktlinjer som antagits av parterna vid ett möte i verkställande organet”.

2.

Gäller inte den svenska versionen.

3.

Punkt 5 b v ska utgå.

C.   Artikel 13

Orden ”Bilagorna V och VII” ska ersättas med ”Bilaga V”.

D.   Artikel 14

1.

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Ändringar av detta protokoll och av bilagorna I–IV, VI och VIII ska antas genom konsensus av de parter som är närvarande vid ett möte i verkställande organet och ska träda i kraft för de parter som har godtagit dem den nittionde dagen efter den dag då två tredjedelar av de parter som var parter vid tidpunkten för antagandet har deponerat sina godtagandeinstrument hos depositarien. Ändringar ska träda i kraft för varje annan part den nittionde dagen efter den dag då parten deponerade sitt godtagandeinstrument avseende ändringarna. Denna punkt gäller med förbehåll för punkterna 5a och 5b nedan.”

2.

I punkt 4 ska orden ”bilagorna V och VII” ersättas med ”bilaga V” och orden ”sådan ändring” ska ersättas med ”ändring av bilaga V”.

3.

I punkt 5 ska orden ”bilagorna V och VII” ersättas med ”bilaga V” och orden ”en sådan bilaga” ska ersättas med ”bilaga V”.

4.

Efter punkt 5 ska följande nya punkter införas:

”5a.   För de parter som har godtagit ändringen ska det förfarande som anges i punkt 5b ha företräde framför det förfarande som anges i punkt 3 med avseende på ändringar av bilagorna I–IV, VI och VIII.

5b.

a)

Ändringar av bilagorna I–IV, VI och VIII ska antas enhälligt av de parter som är närvarande vid ett möte i verkställande organet. Ett år från den dag då kommissionens sekretariatschef meddelat alla parter ska ändringar av varje bilaga träda i kraft för de parter som inte har lämnat en underrättelse till depositarien i enlighet med bestämmelserna i led b nedan.

b)

En part som inte kan godkänna en ändring av bilagorna I–IV, VI och VIII ska skriftligen underrätta depositarien detta inom ett år från dagen för meddelandet om att ändringen antagits. Depositarien ska utan dröjsmål underrätta samtliga parter om mottagandet av varje sådant meddelande. En part får när som helst ersätta sin tidigare underrättelse med ett godtagande, och när ett godtagandeinstrument har deponerats hos depositarien ska ändringen av bilagan träda i kraft för parten.

c)

Ändringar av bilagorna I–IV, VI och VIII ska inte träda i kraft om sammanlagt minst 16 parter antingen

i)

har lämnat in en underrättelse i enlighet med bestämmelserna i led b, eller

ii)

inte har godtagit det förfarande som anges i denna punkt och ännu inte har deponerat sitt godtagandeinstrument i enlighet med bestämmelserna i punkt 3.”

E.   Artikel 16

En ny punkt ska läggas till efter punkt 2:

”3.   En stat eller en regional organisation för ekonomisk integration ska deklarera i sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument om den inte avser att vara bunden av de förfaranden som anges i artikel 14.5b vad gäller ändring av bilagorna I–IV, VI och VIII.”

F.   Bilaga I

1.

I posten för substansen DDT ska villkoren (med nummer 1 och 2) om eliminering av tillverkning utgå och ersättas med ”Inga” och orden ”utom som fastställs i bilaga II” i villkoren för användning ska utgå.

2.

I posten för substansen heptaklor ska villkoren för användning utgå och ersättas med ”Inga”.

3.

I posten för substansen hexaklorbensen ska villkoren för tillverkning och användning utgå och båda ersättas med ”Inga”.

4.

Poster för följande substanser ska läggas till genom att i lämplig alfabetisk ordning införa följande rader:

”Hexaklorbutadien

CAS: 87-68-3

Tillverkning

Inga

Användning

Inga


Hexaklorcyklohexan (HCH) (CAS: 608-731), inklusive lindan (CAS: 58-89-9)

Tillverkning

Inga

Användning

Inga, utom för isomeren gamma-HCH (lindan) som används som lokal insekticid för folkhälsoändamål. Sådan användning ska omprövas enligt detta protokoll 2012 eller ett år efter ändringens ikraftträdande, om denna dag infaller senare.

Hexabromdifenyleter (a) och heptabromdifenyleter (a)

Tillverkning

Inga

Användning

1.

En part får tillåta återvinning av produkter som innehåller eller kan innehålla någon av dessa substanser, samt användning och bortskaffande av produkter som tillverkats av återvunnet material som innehåller eller kan innehålla någon av dessa substanser, under förutsättning att återvinning och slutligt bortskaffande genomförs på ett miljövänligt sätt och inte leder till återvinning av någon av substanserna i syfte att återanvända dem.

2.

Med början 2013 och därefter vart fjärde år, till dess att villkoret ovan har tagits bort eller på annat sätt upphört att gälla, ska det verkställande organet utvärdera parternas framsteg med att uppnå slutmålet att eliminera dessa substanser i produkter, och se över det fortsatta behovet av villkoret, som under alla omständigheter ska sluta gälla senast 2030.

Tetrabromdifenyleter (b) och pentabromdifenyleter (b)

Tillverkning

Inga

Användning

1.

En part får tillåta återvinning av produkter som innehåller eller kan innehålla någon av dessa substanser, samt användning och bortskaffande av produkter som tillverkats av återvunnet material som innehåller eller kan innehålla någon av dessa substanser, under förutsättning att återvinning och slutligt bortskaffande genomförs på ett miljövänligt sätt och inte leder till återvinning av någon av substanserna i syfte att återanvända dem.

2.

Med början 2013 och därefter vart fjärde år, till dess att villkoret ovan har tagits bort eller på annat sätt upphört att gälla, ska det verkställande organet utvärdera parternas framsteg med att uppnå slutmålet att eliminera dessa substanser i produkter, och se över det fortsatta behovet av villkoret, som under alla omständigheter ska sluta gälla senast 2030.


Pentaklorbensen

CAS: 608-93-5

Tillverkning

Inga

Användning

Inga


Perfluoroktansulfonat (PFOS) (c)

Tillverkning

Inga, utom för tillverkning för användningarna a–c nedan, och a–e i bilaga II.

Användning

Inga, utom för följande användningar och användningarna a–e i bilaga II:

a)

Elektroplätering med krom, anodisering med krom och reverserad etsning fram till 2014.

b)

Plätering utan elektrolys med nickel-polytetrafluoreten fram till 2014.

c)

Etsning av plastunderlag innan de metalliseras fram till 2014.

d)

Brandsläckningsskum, men bara om de har framställts eller tagits i bruk senast den 18 december 2009.

För brandsläckningsskum gäller följande:

i)

Parterna bör sträva efter att senast 2014 avskaffa brandsläckningsskum som innehåller PFOS och som tillverkats eller tagits i bruk den 18 december 2009 eller tidigare, och ska rapportera om sina framsteg till det verkställande organet under 2014.

ii)

Mot bakgrund av parternas rapportering och led i ska det verkställande organet under 2015 bedöma huruvida användningen av brandsläckningsskum som innehåller PFOS och som tillverkats eller tagits i bruk den 18 december 2009 eller tidigare bör omfattas av ytterligare restriktioner.”

5.

Posten för substansen PCB ska utgå och ersättas med följande rad:

”Polyklorerade bifenyler (PCB) (d)

Tillverkning

Inga

Användning

Inga. För PCB som är i bruk vid dagen för genomförandet ska parterna:

1.

Målmedvetet försöka åstadkomma följande:

a)

Eliminera användningen av identifierbara PCB i utrustning (t.ex. transformatorer, kondensatorer eller andra behållare som innehåller överblivna vätskor), som innehåller PCB i större volymer än 5 dm3 och där koncentrationen PCB är 0,05 % eller högre, snarast möjligt men senast den 31 december 2010 eller den 31 december 2015 för länder med övergångsekonomi.

b)

På ett miljövänligt sätt förstöra eller sanera

alla vätskeformiga PCB enligt led a och andra vätskeformiga PCB som ej innesluts i utrustning och innehåller mer än 0,005 % PCB, snarast möjligt men senast den 31 december 2015 eller den 31 december 2020 för länder med övergångsekonomi,

alla vätskeformiga PCB enligt punkt 2 a senast den 31 december 2029.

c)

Sanering och slutligt omhändertagande av utrustning enligt punkterna 1 a och 2 a på ett miljövänligt sätt.

2.

Sträva efter att åstadkomma följande:

a)

Identifiera och ta ur bruk utrustning (t.ex. transformatorer, kondensatorer eller andra behållare som innehåller överblivna vätskor) som innehåller mer än 0,005 % PCB och volymer som är större än 0,05 dm3, snarast möjligt men senast den 31 december 2025.

b)

Identifiera andra produkter som innehåller mer än 0,005 % PCB (t.ex. kabelmantlar, fogmassa och målade föremål) och hantera dem i enlighet med artikel 3.3.

3.

Se till att sådan utrustning som beskrivs i punkterna 1 a och 2 a inte exporteras eller importeras utom för miljöriktig avfallshantering.

4.

Främja följande i syfte att minska exponering och risker för att kontrollera användningen av PCB:

a)

Använda PCB endast i intakt och tät utrustning, och endast på ställen där risken för utsläpp till miljön kan minimeras och snabbt åtgärdas.

b)

Inte använda PCB i utrustning på ställen där det förekommer framställning eller bearbetning av livsmedel eller foder.

När PCB används i bebodda områden, inklusive i skolor och på sjukhus, vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra elfel som skulle kunna leda till brand, och regelbundet kontrollera utrustningen för läckor.”

6.

Fotnot (a) i slutet av bilaga I ska utgå.

7.

Följande fotnoter ska läggas till i slutet av bilaga I:

”(a)

Med hexabromdifenyleter och heptabromdifenyleter avses 2,2′,4,4′,5,5′-hexabromdifenyleter (BDE-153, CAS: 68631-49-2), 2,2′,4,4′,5,6′-hexabromdifenyleter (BDE-154, CAS: 207122-15-4), 2,2′,3,3′,4,5′,6-heptabromdifenyleter (BDE-175, CAS: 446255-22-7), 2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromdifenyleter (BDE-183, CAS: 207122-16-5) och andra hexa- och heptabromdifenyletrar som förekommer i kommersiell oktabromdifenyleter.

(b)

Med tetrabromdifenyleter och pentabromdifenyleter avses 2,2′, 4,4′-tetrabromdifenyleter (BDE-47, CAS: 40088-47-9) och 2,2′,4,4′,5-pentabromdifenyleter (BDE-99, CAS: 32534-81-9) och andra tetra- och pentabromdifenyletrar som förekommer i kommersiell pentabromdifenyleter.

(c)

Med perfluoroktansulfonat (PFOS) avses substanser som definieras av molekylformeln C8F17SO2X, där X = OH, metallsalt, halogenid, amid eller andra derivat inklusive polymerer.

(d)

Med polyklorerade bifenyler avses aromatiska föreningar som är sammansatta så att väteatomerna på bifenylmolekylen (två bensenringar som är sammanbundna av en enda kol-kolbindning) kan ersättas av upp till tio kloratomer.”

G.   Bilaga II

1.

Posterna för substanserna DDT, HCH och PCB i tabellen efter första stycket i bilaga II ska utgå.

2.

Poster för följande substanser ska läggas till genom att i lämplig alfabetisk ordning införa följande rader:

”Substans

Genomförandekrav

Begränsad användning

Villkor

Perfluoroktansulfonat (PFOS) (1)

a)

Fotoresist eller antireflexbeläggning för fotolitografiska processer.

b)

Fotografiska ytskikt på film, filmpapper eller fotoplåtar.

c)

Medel för att förhindra dimbildning vid icke-dekorativ hårdförkromning (VI) och vätmedel för användning i kontrollerade elektropläteringssystem.

d)

Hydrauloljor inom flygindustrin.

e)

Vissa medicintekniska produkter (t.ex. skikt av etentetrafluoreten-sampolymer (ETFE) och framställning av strålningsbeständig ETFE, medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och CCD-färgfilter).

Parterna bör vidta åtgärder för att eliminera dessa användningar så snart lämpliga alternativ finns tillgängliga.

Senast 2015 och därefter vart fjärde år ska varje part som använder dessa substanser rapportera om de framsteg som har gjorts för att eliminera dem och lämna information om sådana framsteg till det verkställande organet. Den begränsade användningen ska omprövas mot bakgrund av rapporteringen.

H.   Bilaga III

1.

Texten under rubriken ”Referensår” för var och en av de substanser som förtecknas i bilaga III ska utgå och ersättas med följande:

”1990 eller något av åren 1985 till och med 1995 eller, för länder med övergångsekonomier, något av åren 1985 till året för protokollets ikraftträdande för parten, och enligt vad som anges av den parten vid ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning.”

2.

I posten för substansen hexaklorbensen ska följande text läggas till vid substansens namn: ”CAS: 118-74-1”.

3.

En post för substansen PCB ska läggas till genom att införa följande rad i slutet av tabellen:

”PCB (c)

2005 eller något av åren 1995 till och med 2010 eller, för länder med övergångsekonomier, något av åren 1995 till året för protokollets ikraftträdande för parten, och enligt vad som anges av den parten vid ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning.”

4.

Följande fotnot ska läggas till efter fotnot (b):

”(c)

Polyklorerade bifenyler, enligt definitionen i bilaga I, när de bildas och släpps ut oavsiktligt från antropogena källor.”

I.   Bilaga IV

1.

I parentesen i punkt 2 ska ordet ”och” utgå och orden ”, och för en viss syrehalt” läggas till i slutet.

2.

Punkt 3 ska utgå och ersättas med följande text:

”3.

Gränsvärdena gäller vid normala driftsförhållanden. För satsvisa processer gäller gränsvärdena för de genomsnittsvärden som registreras under hela processen, t.ex. förvärmning, värmning och kylning.”

3.

I punkt 4 ska ordet ”tillämpliga” läggas till före ordet ”standarder” och orden ”till exempel” ska läggas till före ordet ”Comité”.

4.

Punkt 6 ska utgå och ersättas med följande text och fotnot:

”6.

Utsläpp av PCDD/F anges i totala toxicitetsekvivalenter (TEQ) (1). De värden för toxicitetsekvivalensfaktorer som ska användas för tillämpningen av detta protokoll ska vara förenliga med tillämpliga internationella standarder, inklusive Världshälsoorganisationens värden för toxicitetsekvivalensfaktorer för PCDD/F för däggdjur från 2005.

(1)  Den operativa definitionen av totala toxicitetsekvivalenter (TEQ) är summan av produkterna av koncentrationen för varje förening multiplicerat med dess toxicitetsekvivalensfaktor (TEF), och är en uppskattning av blandningens totala 2,3,7,8-TCDD-liknande aktivitet. Totala toxicitetsekvivalenter förkortades tidigare TE.”"

5.

Punkt 7 ska utgå och ersättas med följande text och fotnot:

”7.

Följande gränsvärden, som avser en koncentration på 11 % O2 i rökgaser, gäller följande förbränningsugnar:

 

Kommunalt fast avfall (befintlig stationär anläggning som förbränner mer än 3 ton per timme, och varje ny stationär anläggning)

0,1 ng TEQ/m3

 

Medicinskt fast avfall (befintlig stationär anläggning som förbränner mer än 1 ton per timme, och varje ny stationär anläggning)

Ny stationär anläggning:

0,1 ng TEQ/m3

Befintlig stationär anläggning:

0,5 ng TEQ/m3

 

Farligt avfall (befintlig stationär anläggning som förbränner mer än 1 ton per timme, och varje ny stationär anläggning)

Ny stationär anläggning:

0,1 ng TEQ/m3

Befintlig stationär anläggning:

0,2 ng TEQ/m3

 

Icke-farligt industriavfall (2)  (3)

Ny stationär anläggning:

0,1 ng TEQ/m3

Befintlig stationär anläggning:

0,5 ng TEQ/m3

(2)  Inklusive förbränningsanläggningar för behandling av avfall som utgörs av biomassa och som kan innehålla organiska halogener eller tungmetaller till följd av behandling med träkonserveringsmedel eller till följd av ytbehandling, och som särskilt omfattar biomassa från bygg- och rivningsavfall, med undantag för förbränningsanläggningar som bara behandlar annat biomassaavfall."

(3)  Länder med övergångsekonomier kan utesluta samförbränning av icke-farligt industriavfall i industriella processer där sådant avfall används som tillskottsbränsle och bidrar med upp till 10 % av energin.”"

6.

Följande nya punkter ska läggas till efter punkt 7:

”8.

Följande gränsvärde, som avser en koncentration på 16 % O2 i rökgaser, gäller för sinterverk:

0,5 ng TEQ/m3

9.

Följande gränsvärde, som avser den verkliga koncentrationen av O2 i rökgaser, gäller för följande anläggning:

Sekundär ståltillverkning – ljusbågsugnar med en produktionskapacitet per timme på mer än 2,5 ton smält stål för vidare bearbetning:

0,5 ng TEQ/m3

J.   Bilaga VI

1.

Den befintliga texten i bilagan ska utgöra punkt 1.

2.

I led a ska orden ”för en part” läggas till efter orden ”protokollets ikraftträdande”.

3.

Ledet b ska ersättas med följande:

”För befintliga stationära anläggningar:

i)

åtta år efter detta protokolls ikraftträdande för en part. Om nödvändigt kan denna period förlängas för vissa befintliga stationära anläggningar i enlighet med den amorteringsperiod som föreskrivs i nationell lagstiftning, eller

ii)

för en part som är ett land med övergångsekonomi, upp till femton år efter detta protokolls ikraftträdande för den berörda parten.”

4.

En ny punkt ska läggas till i slutet av bilagan enligt följande:

”2.

Tidsplanerna för tillämpning av gränsvärden och bästa tillgängliga teknik som uppdateras eller införs genom en ändring av detta protokoll ska vara följande:

a)

För nya stationära anläggningar, två år efter dagen för ikraftträdande av den aktuella ändringen för en part,

b)

För befintliga stationära källor:

i)

åtta år efter dagen för ikraftträdande av den aktuella ändringen för en part, eller

ii)

för en part som är ett land med övergångsekonomi, upp till femton år efter dagen för ikraftträdande av den aktuella ändringen för den parten.”

K.   Bilaga VIII

1.

I andra meningen i del I ska orden ”de riktlinjer som avses i” läggas till före ”bilaga V”.

2.

Beskrivningen av kategori 1 i tabellen i del II ska utgå och ersättas med följande: ”Avfallsförbränning, inklusive samförbränning, av kommunalt, farligt, icke-farligt och medicinskt avfall och avloppsslam.”

3.

Följande nya kategorier ska läggas till i tabellen i del II:

”13

Särskilda kemiska produktionsprocesser där oavsiktligt bildade långlivade organiska föroreningar släpps ut, särskilt framställning av klorfenoler och kloranil.

14

Termiska processer i metallindustrin, klorbaserade metoder.”


(1)  Med perfluoroktansulfonat (PFOS) avses substanser som definieras av molekylformeln C8F17SO2X, där X = OH, metallsalt, halogenid, amid eller andra derivat inklusive polymerer.”


ÄNDRINGAR AV PROTOKOLLET

i enlighet med artikel 1 i beslut 2009/2 av verkställande organet för konventionen

A.   Bilaga I

1.

Poster för följande substanser ska läggas till genom att i lämplig alfabetisk ordning införa följande rader:

”Polyklorerade naftalener (PCN)

Tillverkning

Inga

Användning

Inga

Kortkedjiga klorparaffiner (d)

Tillverkning

Inga, utom för tillverkning för de användningar som anges i bilaga II

Användning

Inga, utom för de användningar som anges i bilaga II”

2.

Följande fotnot ska läggas till i slutet av bilaga I:

”(d)

med kortkedjiga klorparaffiner avses klorerade alkaner med en kolkedja på 10–13 kolatomer och en kloreringshalt på mer än 48 % viktprocent.”

B.   Bilaga II

1.

Poster för följande substanser ska läggas till genom att i lämplig alfabetisk ordning införa följande rader:

”Kortkedjiga klorparaffiner (b)

a)

Flamskyddsmedel i gummi som används i transportband i gruvindustrin.

Parterna bör vidta åtgärder för att eliminera dessa användningar så snart lämpliga alternativ finns tillgängliga.

b)

Flamskyddsmedel i tätningsmassa i dammar.

Senast 2015 och därefter vart fjärde år ska varje part som använder dessa substanser rapportera om de framsteg som har gjorts för att eliminera dem och lämna information om sådana framsteg till det verkställande organet. Den begränsade användningen ska omprövas mot bakgrund av rapporteringen.”

2.

Följande fotnot ska läggas till i slutet av bilaga II:

”(b)

med kortkedjiga klorparaffiner avses klorerade alkaner med en kolkedja på 10–13 kolatomer och en kloreringshalt på mer än 48 % viktprocent.”


18.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/770

av den 14 april 2016

om fastställande av ett gemensamt format för översändande av information om tillämpningen av förfarandena enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

[delgivet med nr C(2016) 2068]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (1), särskilt artikel 22.1 och

efter att ha hört den kommitté som inrättats genom artikel 133 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (2), och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa att den information som lämnas av medlemsstaterna genomgående håller samma standard bör en gemensam struktur lämpligen skapas som medlemsstaterna kan använda när de fullgör sina rapporteringsskyldigheter enligt förordning (EU) nr 649/2012.

(2)

För tydlighetens och enhetlighetens skull bör den exakta rapporteringsperioden lämpligen specificeras, eftersom medlemsstaterna enligt förordning (EU) nr 649/2012 är ålagda att vart tredje år informera kommissionen om tillämpningen av förfarandena.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett gemensamt format för medlemsstaternas inlämnande av den information som krävs enligt artikel 22.1 i förordning (EU) nr 649/2012 fastställs i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Den första rapporten om information som medlemsstaterna ska lämna in i enlighet med artikel 22.1 i förordning (EU) nr 649/2012 ska omfatta kalenderåren 2014, 2015 och 2016. De kommande rapporterna ska därefter omfatta påföljande treårsperioder.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 april 2016.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA

FRÅGEFORMULÄR

Avsnitt 1: Allmän information

1.   Vilken medlemsstat rapporterar ni för?

2.   Namnet på primär kontaktperson:

3.   Ange en e-postadress för den primära kontaktpersonen:

4.   Rapporteringsperiod:

Avsnitt 2: Information om utsedd nationell myndighet (artikel 4 i förordning (EU) nr 649/2012)

5.   Hur många utsedda nationella myndigheter finns det i er medlemsstat?

6.   Om det finns mer än en nationell myndighet, kan ni ange hur ansvarsområdena fördelas dem emellan?

7.   Vad heter den utsedda nationella myndigheten/de utsedda nationella myndigheterna?

8.   Ange de personalresurser (i heltidsekvivalenter) vid de nationella myndigheterna som arbetar med att genomföra PIC-förordningen.

Om det finns flera utsedda nationella myndigheter, vänligen ange numret på var och en av dem.

9.   Deltar de utsedda nationella myndigheterna också i genomförandet av annan kemikalielagstiftning eller andra konventioner eller program på EU-nivå eller internationell nivå?

Ja

Nej

Om ja, ange vilken lagstiftning/konvention eller vilket program det är fråga om och hur samordningen med andra behöriga myndigheter i ert land är organiserad?

10.   Hur många exportanmälningar och begäranden om särskilt referensnummer har godtagits av utsedda nationella myndigheter (och vidarebefordras till Echa för vidare bearbetning) per år?

 

Exportanmälningar

Begäranden om särskilt referensnummer

År 1

 

 

År 2

 

 

År 3

 

 

Totalt

 

 

Avsnitt 3: Stöd till exportörer och importörer

11.   Har all medvetandehöjande verksamhet och informationsverksamhet vidtagits av utsedda nationella myndigheter för att hjälpa exportörer och importörer att uppfylla PIC-förordningen?

Ja

Nej

Om ja, ange vilka dessa åtgärder är (flera svar är möjliga):

Teknisk och vetenskaplig vägledning på nätet (utom från Echas)

Hänvisning till Echas webbplatser om PIC och ePIC

Särskild webbplats med information om PIC-förordningen

Medvetandehöjande kampanj

Sociala medier

Företagsbesök

Särskild e-postadress för informationskrav

Nationell helpdesk

Workshoppar och andra liknande utbildningsevenemang

Övriga

Om svaret är övriga, ange vad.

Om nej, ange varför detta stöd inte krävs.

12.   Anser ni att dessa medvetandehöjande åtgärder och informationsåtgärder har förbättrat exportörernas och importörernas efterlevnad av förordning (EU) nr 649/2012?

Ja

Nej

Precisera.

13.   Vilka frågor gäller de två vanligaste begärandena om stöd från exportörer och importörer som de utsedda nationella myndigheterna mottar? Välj två frågor.

Exportanmälan

Uttryckligt samtycke

Undantag

Särskilt referensnummer

Rapportering enligt artikel 10

Övriga

Om svaret är övriga, ange vad.

14.   Uppskattningsvis hur mycket tid använder de utsedda nationella myndigheterna för sådant stöd?

Upp till 10 % av arbetsinsatsen

20 % av arbetsinsatsen

30 % av arbetsinsatsen

40 % av arbetsinsatsen

Mer än 40 % av arbetsinsatsen

Ej kvantifierbart

Avsnitt 4: Samordning mellan utsedda nationella myndigheter/Echa och kommissionen

15.   Är ni nöjda med samordningen mellan er utsedda nationella myndighet och kommissionen?

Ja

Nej

Precisera.

16.   Ange inom vilka områden samordningen skulle kunna förbättras (i förekommande fall) (flera svar möjliga).

Artikel 8.5 om export i händelse av en nödsituation

Artikel 8.7 om att på begäran lämna ytterligare information om exporterade kemikalier

Artikel 11.6 om medlemsstaternas skyldighet att bistå kommissionen vid sammanställningen av uppgifter

Artikel 11.7 om bedömning av behovet av att föreslå åtgärder på unionsnivå

Artikel 11.8 om förfarandet när en medlemsstat vidtar nationella slutliga lagstiftningsåtgärder

Artikel 13.6 om bedömning av behovet av att föreslå åtgärder på unionsnivå

Artikel 14.1 om skyldigheten att vidarebefordra information från sekretariatet

Artikel 14.5 om råd och stöd till de importerande parterna på begäran

Artikel 14.6 om medlemsstatens beslut att inget uttryckligt medgivande behövs

Artikel 14.7 om medlemsstatens beslut att exporten får äga rum

Artikel 14.7 om medlemsstatens bedömning av eventuella konsekvenser för miljö och människors hälsa

Artikel 14.8 om periodisk översyn av giltighetstiden för ett uttryckligt medgivande

Artikel 18.1 om kommissionens, medlemsstaternas och Echas skyldighet att kontrollera att exportörerna följer bestämmelserna

Artikel 20 om informationsutbyte

Artikel 21 om tekniskt bistånd

Artikel 23 om uppdatering av bilagorna

Övrigt

Om övrigt, ange vad.

17.   Är ni nöjda med samordningen mellan er utsedda nationella myndighet och Echa?

Ja

Nej

Precisera.

18.   Ange inom vilka områden samordningen skulle kunna förbättras (i förekommande fall) (flera svar möjliga).

Artikel 6.1 c om bistånd, teknisk och vetenskaplig vägledning och verktyg för industrin

Artikel 8.7 om att på begäran lämna ytterligare information om exporterade kemikalier

Artikel 11.6 om medlemsstaternas skyldighet att bistå kommissionen vid sammanställningen av uppgifter

Artikel 11.7 om bedömning av behovet av att föreslå åtgärder på unionsnivå

Artikel 13.6 om bedömning av behovet av att föreslå åtgärder på unionsnivå

Artikel 20 om informationsutbyte

Artikel 21 om tekniskt bistånd

Artikel 23 om uppdatering av bilagorna

Övrigt

Om övrigt, ange vad.

Avsnitt 5: Exportanmälningar till parter och andra länder

(Endast relevant för medlemsstater som har behandlat exportanmälningar under rapporteringsperioden)

19.   Vilken information som krävs i formuläret för exportanmälan har exportörerna svårigheter med att tillhandahålla (flera svar möjliga)?

Identifikationsuppgifter för det ämne som ska exporteras

Identifikationsuppgifter för den blandning som ska exporteras

Identifikationsuppgifter för den vara som ska exporteras

Information om export (t.ex. kontaktuppgifter för importörer)

Information om faror eller risker med kemikalien och försiktighetsåtgärder

En sammanfattning av de fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaperna

Information om slutliga lagstiftningsåtgärder som vidtagits av exportlandet

Ytterligare information från den exporterande parten

Tillgången på KN-nummer eller CUS-koder

Avsedd användning av kemikalien i importlandet

Sammanfattning av och orsaker till den slutliga regleringsåtgärden och datum för ikraftträdande

Inga.

Vänligen lämna ytterligare kommentarer vid behov.

20.   Hur många exportanmälningar skickas tillbaka till exportören av de skäl som nämns i tabellen nedan?

Skäl/Antal per år

År 1

År 2

År 3

Förnyad inlämning har begärts

 

 

 

Avslag

 

 

 

Ange i förekommande fall de vanligaste skälen till avslag av begäran om förnyad inlämning och till avslag av exportanmälningar:

Skäl för att begära förnyad inlämning av exportanmälningar:

Skäl för att avslå exportanmälningar:

21.   Om annat, ange vad. Har ni haft problem med att iaktta tidsfristen för att lämna in anmälningarna till Echa?

Ja

Nej

Om ja, specificera och lämna ytterligare kommentarer vid behov.

Artikel 8.5 om export av en kemikalie i en nödsituation

22.   Har ni tvingats hantera en nödsituation som avses i artikel 8.5?

Ja

Nej

Om ja, beskriv de viktigaste fallen (t.ex. använda kemikalier, importland, avsedd användning, nödsituationens art).

23.   Har ni haft problem med att genomföra det förfarande som ska tillämpas i en nödsituation?

Ja

Nej

Någon sådan situation har inte inträffat

Om ja, precisera.

Artikel 8.7 om tillhandahållande av tillgänglig kompletterande information om exporterade kemikalier

24.   Har ni uppmanats att lämna kompletterande information om exporterade kemikalier till importerande parter och andra länder?

Ja

Nej

Om ja, ange i vilka fall (t.ex. kemikaliens namn, importörens kontaktuppgifter, importerande land, typ av kompletterande information).

25.   Om ni har mottagit en sådan begäran, har ni stött på några svårigheter när det gäller att tillhandahålla den kompletterande informationen?

Ja

Nej

Om ja, precisera.

Artikel 8.8 om en administrativ avgift för exportanmälan

26.   Begär den utsedda nationella myndigheten i ert land en administrativ avgift för exportanmälningar?

Ja

Nej

Det beror på den utsedda nationella myndigheten

Om svaret beror på den utsedda nationella myndigheten, precisera.

Om avgift begärs, vänligen besvara frågorna 27–30. Om inte, gå vidare till fråga 31.

27.   Hur stor är denna administrativa avgift (ange valuta om annan än euro)?

28.   Vilken dag träder den administrativa avgiften i kraft?

29.   Har ni mottagit klagomål från exportörer om nivån på de administrativa avgifterna?

Ja

Nej

Om ja, ange typ av klagomål och deras antal per år.

30.   Anser ni att den administrativa avgiften har haft inverkan på antalet anmälningar (frivillig uppgift)?

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, precisera.

31.   Begär den utsedda nationella myndigheten i ert land en administrativ avgift för begäranden av exportanmälningar?

Ja

Nej

Det beror på den utsedda nationella myndigheten

Om svaret beror på den utsedda nationella myndigheten, precisera.

Om en administrativ avgift begärs, ange belopp (och valuta, om annan än euro).

Avsnitt 6: Information om export och import av kemikalier

Exportörer (artikel 10)

32.   Har det hänt att exportörer för sent har lämnat in information om kvantiteten av en kemikalie, i form av ett ämne och som del av en blandning eller av en vara, som har levererats till varje part eller något annat land under rapporteringsperioden?

Ja

Nej

Ej tillämpligt

Om ja, lämna ytterligare kommentarer.

Importörer (artikel 10)

33.   Har det hänt att importörer för sent har lämnat in information om kvantiteten av en kemikalie, i form av ett ämne och som del av en blandning eller av en vara, som mottagits under rapporteringsperioden?

Ja

Nej

Ej tillämpligt

Om ja, lämna ytterligare kommentarer.

34.   Används data eller information om import av de utsedda nationella myndigheterna, tullen eller andra tillsynsmyndigheter i ert land?

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, ange hur de används.

Medlemsstatens rapportering till Echa

35.   Har ni stött på svårigheter vid rapporteringen via ePIC av aggregerad information enligt artikel 10 jämförd med bilaga III?

Ja

Nej

Om ja, beskriv närmare dessa svårigheter.

36.   Har ni upplevt förseningar vid inlämningen av aggregerad information genom ePIC i enlighet med bilaga III?

Ja

Nej

Om ja, ange skälen till dessa förseningar.

Avsnitt 7: Andra skyldigheter vid export av kemikalier än exportanmälan

Vidarebefordran av information och beslut till dem som berörs inom er medlemsstats jurisdiktion (artikel 14.3)

37.   Hur vidarebefordrade ni information om de importerande ländernas beslut och/eller villkor för de berörda inom er medlemsstats jurisdiktion (flera svar möjliga)?

E-post

Webbplats

Nyhetsbrev

På annat sätt

Om på annat sätt, precisera.

Exportörers efterlevnad av beslut i varje importsvar (artikel 14.4)

38.   Har ni stött på problem som rör exportörers efterlevnad av importsvar som parterna gett?

Ja

Nej

Om ja, precisera.

Bistånd till importerande parter (artikel 14.5)

39.   Har ni på begäran gett råd till och/eller bistått importerande parter med att skaffa ytterligare information som de behöver för att utarbeta ett svar till sekretariatet när det gäller importen av en viss kemikalie?

Ja

Nej

Om ja, ge närmare upplysningar.

Ämnen som inte får exporteras om inte vissa villkor är uppfyllda (artikel 14.6)

40.   Har ni genomfört det förfarande för uttryckligt medgivande som avses i artikel 14.6 a under rapporteringsperioden?

Ja

Nej

Om ja, ange antalet begäranden om uttryckligt medgivande och antalet mottagna svar per år.

 

Antal begäranden

Antal svar

År 1

 

 

År 2

 

 

År 3

 

 

Totalt

 

 

41.   Har ni genomfört det förfarande för uttryckligt medgivande som avses i artikel 14.6 b?

Ja

Nej

Om ja, ange det antal begäranden om särskilt referensnummer per år som den importerande parten har gett sitt medgivande till import för, genom det importbeslut som offentliggjorts i PIC-cirkuläret.

År 1

 

År 2

 

År 3

 

Totalt

 

42.   Har ni haft problem med att genomföra förfarandet för uttryckligt medgivande?

Ja

Nej

Ej tillämpligt

Om ja, precisera.

43.   Har ni varit tvungna att besluta om huruvida inget uttryckligt medgivande krävdes i fråga om kemikalier som förtecknas i del 2 i bilaga I och som ska exporteras till OECD-länder?

Ja

Nej

Ej tillämpligt, eftersom era utsedda nationella myndigheter inte mottagit någon sådan exportanmälan

Om ja, ange antalet fall per år.

År 1

 

År 2

 

År 3

 

Totalt

 

44.   Har ni haft svårigheter med att fatta beslut om huruvida inget uttryckligt medgivande krävdes i fråga om kemikalier som förtecknas i del 2 i bilaga I och som ska exporteras till OECD-länder?

Ja

Nej

Inte tillämpligt, eftersom några sådana fall inte har förekommit

Om ja, precisera.

Beslut fattat av den utsedda nationella myndigheten om att exporten får fortsätta 60 dagar efter en begäran om uttryckligt medgivande (artikel 14.7)

45.   Har ni mottagit begäranden om undantag i enlighet med artikel 14.7?

Ja

Nej

Ej tillämpligt, eftersom era utsedda nationella myndigheter inte har behövt begära något uttryckligt medgivande

Om ja, ange antalet fall per år.

År 1

 

År 2

 

År 3

 

Totalt

 

46.   Har ni haft svårigheter med att tillämpa förfarandet enligt artikel 14.7?

Ja

Nej

Inte tillämpligt, eftersom några sådana fall inte har förekommit

Om ja, precisera.

Giltigheten hos ett uttryckligt medgivande (artikel 14.8)

47.   Har ni stött på fall där exporten tilläts fortsätta i väntan på ett svar på en ny begäran om uttryckligt medgivande i enlighet med artikel 14.8 andra stycket?

Ja

Nej

Ej tillämpligt, eftersom era utsedda nationella myndigheter inte mottagit någon exportanmälan som kräver uttryckligt medgivande

Om ja, ange hur många fall.

År 1

 

År 2

 

År 3

 

Totalt

 

Avsnitt 8: Skyldigheter vid import av kemikalier

Importbeslut som görs tillgängliga för berörda parter (artikel 13.5)

48.   Hur görs Europeiska unionens importbeslut tillgängliga för berörda parter inom ert ansvarsområde (flera svar möjliga)?

E-post

Utsedda nationella myndigheters webbplatser

Nyhetsbrev

På annat sätt

Om på annat sätt, precisera.

Avsnitt 9: Information om transitering

Information om första transitering samt tidsfrister (artikel 16)

49.   Har ni varit tvungna att tillämpa artikel 16 under rapporteringsperioden?

Ja

Nej

Om ja, ange antalet fall, berörda parter till Rotterdamkonventionen och den information som krävs.

50.   Känner ni till om exportörer haft problem med tillämpningen av artikel 16?

Ja

Nej

Inte tillämpligt, eftersom några sådana fall inte har förekommit

Om ja, precisera.

Avsnitt 10: Krav kopplade till exporterade kemikalier och information som ska åtfölja dem

51.   Har nationella tillsynsmyndigheter i er medlemsstat erfarit problem med efterlevnaden när det gäller den information som ska åtfölja exporterade kemikalier?

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, besvara frågorna 52–54 och ange om efterlevnadsproblemen gällde följande:

52.   Tillämpningen av förpacknings- och märkningskrav enligt:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (1) (växtskyddsmedel – PPP)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (2) (förordningen om biocidprodukter – BPR)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (3) (CLP-förordningen)

Andra

Om andra, ange vad.

53.   Tillämpningen av säkerhetsdatabladskraven enligt:

Förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach)

Andra

Om andra, ange vad.

54.   Skyldigheten att lämna information:

På etiketten på ett eller flera av de officiella/viktigaste språken i destinationslandet

På säkerhetsdatabladen på ett eller flera av de officiella/viktigaste språken i destinationslandet

55.   Har ni erfarit några problem i fråga om de informations- och förpackningskrav som är kopplade till de exporterade produkterna?

Ja

Nej

Ej tillämpligt

Om ja, ange om dessa problem avsåg:

Tillämpningen av specifikationerna för renhet enligt unionslagstiftningen (t.ex. PPP och BPR)

Optimering av containrar för att minimera riskerna för att det skapas lager av utgångna produkter

Sista giltighetsdag

Lagringsförhållandena på etiketten

Övriga

Om svaret är övriga, ange vad.

Avsnitt 11: Tekniskt bistånd (frivillig uppgift)

Samarbete

56.   Har ni deltagit i ett samarbete med utvecklingsländer, länder med övergångsekonomi eller icke-statliga organisationer för att förbättra en korrekt hantering av kemikalier och särskilt för att genomföra Rotterdamkonventionen?

Ja

Nej

Om ja, vilken typ av samarbete (flera svar möjliga)?

Teknisk information

Främjande av expertutbyte

Stöd för underhåll och upprätthållande av utsedda nationella myndigheter

Teknisk expertis för identifiering av farliga beredningar av bekämpningsmedel

Teknisk expertis för utarbetande av anmälningar till sekretariatet

Övrigt

Om övrigt, ange vad.

Ange de länder som gynnas av detta samarbete.

Kapacitetsuppbyggnad

57.   Har ni deltagit i projekt/internationell verksamhet som rör kapacitetsuppbyggnad inom kemikaliehantering eller gett stöd till icke-statliga organisationer som deltagit i sådan verksamhet?

Ja

Nej

Om ja, beskriv denna verksamhet.

Avsnitt 12: Tillsyn av förordning (EU) nr 649/2012

Allmän information

58.   Vilka tillsynsmyndigheter deltar i genomförandet av förordning (EU) nr 649/2012 i er medlemsstat?

Tullen

Andra tillsynsmyndigheter

Om andra tillsynsmyndigheter är involverade, ange vilka.

59.   Skulle ni kunna ange vilken eventuell annan EU-lagstiftning som tillsynsmyndigheterna (utom tullen) också befattar sig med:

Förordning (EG) nr 1907/2006

Förordning (EG) nr 1272/2008

Förordning (EU) nr 528/2012

Förordning (EG) nr 1107/2009

Övriga

Om övriga, ange vad.

60.   Har tillsynsmyndigheterna tillräckliga resurser (frivillig uppgift)?

Ja

Nej

Precisera.

61.   Utbildas inspektörer eller andra personer som har ansvaret för tillsyn regelbundet i förordning (EU) nr 649/2012?

Ja

Nej

Om ja, vänligen precisera (t.ex. vilken typ av utbildning, vilka ämnesområden behandlas, hur ofta utbildningen ges)?

Om nej, ange varför dessa personer inte får regelbunden utbildning.

Tillsynsstrategi

62.   Har er myndighet (eller någon annan behörig myndighet) en strategi för tillsynen av förordning (EU) nr 649/2012?

Ja

Nej

Ange följande:

62 a   Om ja, har denna tillsynsstrategi redan införts?

Ja

Nej

Precisera.

62 b   Om nej, finns det planer på att utveckla en tillsynsstrategi?

Ja

Nej

Precisera.

Rapportering om tillsynsverksamhet

63.   Ange vilken tillsynsverksamhet som förekommer i er medlemsstat (flera svar är möjliga).

Överensstämmelsekontroller

Besök på plats

Stickprov

Övriga

Om svaret är övriga, ange vad.

64.   Ange det totala antalet offentliga kontroller av export, t.ex. inspektioner eller utredningar eller andra tillsynsåtgärder vidtagna av tillsynsmyndigheterna genom vilka förordning (EU) nr 649/2012 omfattades eller genomfördes under rapporteringsperioden.

 

Tullen

Inspektörer

Övriga

År 1

 

 

 

År 2

 

 

 

År 3

 

 

 

Totalt

 

 

 

Vänligen lämna kommentarer vid behov.

65.   Ange det totala antalet offentliga kontroller av import, t.ex. inspektioner eller utredningar eller andra tillsynsåtgärder vidtagna av tillsynsmyndigheterna genom vilka förordning (EU) nr 649/2012 omfattades eller genomfördes under rapporteringsperioden.

 

Tullen

Inspektörer

Övriga

År 1

 

 

 

År 2

 

 

 

År 3

 

 

 

Totalt

 

 

 

Vänligen lämna kommentarer vid behov.

Tillsynsmyndigheternas befogenheter

66.   Beskriv de åtgärder som tillsynsmyndigheter kan vidta för att säkerställa efterlevnaden av förordning (EU) nr 649/2012 (t.ex. beslag, formell underrättelse, upphörande av verksamheten).

Information om överträdelser

67.   Antalet överträdelser av förordning (EU) nr 649/2012 som konstaterats av:

 

Tullen

Inspektörer

Övriga

År 1

 

 

 

År 2

 

 

 

År 3

 

 

 

Totalt

 

 

 

68.   Typ av överträdelser som konstaterats av tullen och jämte antal per år:

Upptäckta överträdelser

År 1

År 2

År 3

Märkningskrav

 

 

 

Säkerhetsdatablad

 

 

 

Sista förbrukningsdag för en kemikalie

 

 

 

Kemikalie som inte överensstämmer med exportanmälan

 

 

 

Annat (lägg till i tomma rader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.   Typ av överträdelser som konstaterats av inspektorer, jämte antal per år:

Upptäckta överträdelser

År 1

År 2

År 3

Märkningskrav

 

 

 

Säkerhetsdatablad

 

 

 

Sista förbrukningsdag för en kemikalie

 

 

 

Kemikalie som inte överensstämmer med exportanmälan

 

 

 

Annat (lägg till i tomma rader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påföljder

70.   Beskriv påföljdssystemet vid överträdelse av förordning (EU) nr 649/2012 (t.ex. straffrättsliga eller administrativa påföljder, generalklausul eller särskilda påföljder för särskilda överträdelser).

71.   Hur många överträdelser av förordning (EU) nr 649/2012 har lett till påföljder under rapporteringsperioden?

 

Antal påföljder

År 1

 

År 2

 

År 3

 

Totalt

 

Samarbete

72.   Finns det ett regelbundet informationsutbyte mellan utsedda nationella myndigheter och tillsynsmyndigheter?

Ja

Nej

Precisera.

73.   Har ni några förslag om hur man kan förbättra samarbetet mellan de utsedda myndigheterna och tillsynsmyndigheterna?

74.   Förekommer regelbundet informationsutbyte mellan de utsedda myndigheterna och ert lands medlemmar i forumet för informationsutbyte om verkställighet (nedan kallat forumet)?

Ja

Nej

Precisera.

75.   Är den utsedda nationella myndigheten nöjd med sitt samarbete med medlemmarna i forumet?

Ja

Nej

Om nej, var vänlig precisera.

76.   Har ni några förslag för att förbättra samarbetet mellan de utsedda myndigheterna och medlemmarna i forumet?

Den roll som forumet för informationsutbyte om verkställighet (nedan kallat forumet) spelar, se artikel 18.2)

77.   Är den utsedda nationella myndigheten nöjd med forumets verksamhet (frivillig uppgift)?

Ja

Nej

Ingen erfarenhet av forumets verksamhet

Om nej, precisera.

78.   Har ni några förslag om hur man kan förbättra forumets verksamhet när det gäller tillsynen av förordning (EU) nr 649/2012 (frivillig uppgift)?

Avsnitt 13: It-relaterade aspekter

Utsedda nationella myndigheter och ePIC-systemet

79.   Är ePIC-systemet lätt att använda för utsedda nationella myndigheter, i synnerhet när det rör sig om:

a)

Exportanmälningar (artikel 8)?

Ja

Nej

Inga erfarenheter

Om nej, beskriv de problem som har uppstått.

b)

Begäranden om uttryckligt samtycke (artikel 14)?

Ja

Nej

Inga erfarenheter

Om nej, beskriv de problem som har uppstått.

c)

Begäranden om ett särskilt referensnummer (artikel 19.2)?

Ja

Nej

Inga erfarenheter

Om nej, beskriv de problem som har uppstått.

d)

Undantag (artikel 14.6 och 14.7)?

Ja

Nej

Inga erfarenheter

Om nej, beskriv de problem som har uppstått.

e)

Rapportering enligt artikel 10?

Ja

Nej

Om nej, beskriv de problem som har uppstått.

f)

Andra PIC-förfaranden?

Ja

Nej

Inga erfarenheter

Precisera, i förekommande fall, karaktären på det förfarande och de problem som har uppstått.

Exportörer och ePIC-systemet

80.   Förmedla om möjligt återkoppling från exportörer om ePIC-systemets användarvänlighet för (frivillig uppgift):

a)

Exportanmälningar

Lätt att använda

Svårt att använda

Om det är svårt att använda, precisera vilka problem ni har haft.

b)

Begäranden om särskilt referensnummer

Lätt att använda

Svårt att använda

Om det är svårt att använda, precisera vilka problem ni har haft.

c)

Undantag (artikel 14.6 och 14.7)

Lätt att använda

Svårt att använda

Om det är svårt att använda, precisera vilka problem ni har haft.

d)

Artikel 10 – Rapportering

Lätt att använda

Svårt att använda

Om det är svårt att använda, precisera vilka problem ni har haft.

e)

Hantering av blandningar/varor via ePIC

Lätt att använda

Svårt att använda

Om det är svårt att använda, precisera vilka problem ni har haft.

f)

ePIC-systemet i allmänhet

Lätt att använda

Svårt att använda

Om det är svårt att använda, precisera vilka problem ni har haft.

Tullmyndigheter, andra tillsynsmyndigheter och ePIC-systemet (frivillig uppgift)

81.   Använder tullmyndigheterna i ert land ePIC-systemet?

Ja

Nej

Om inte, förklara hur exporten av PIC-kemikalier övervakas av tullmyndigheterna i ert land.

82.   Anser tullmyndigheterna, vad ni känner till, att ePIC-systemet är lätt att använda?

Ja

Nej

Information saknas

83.   Anser tullmyndigheterna, vad ni känner till, att ePIC-systemet är ett lämpligt verktyg som stöd i kontrollerna av tillämpningen av förordning (EU) nr 649/2012?

Ja

Nej

Information saknas

84.   Använder, vad ni känner till, andra tillsynsmyndigheter ePIC-systemet?

Ja

Nej

Information saknas

85.   Anser dessa andra tillsynsmyndigheter, vad ni känner till, att ePIC-systemet är lätt att använda?

Ja

Nej

Information saknas

86.   Anser dessa andra tillsynsmyndigheter, vad ni känner till, att ePIC-systemet är ett lämpligt verktyg för att kontrollera tillämpningen av förordning (EU) nr 649/2012?

Ja

Nej

Information saknas

Avsnitt 14: Övrigt

87.   Ange alla övriga upplysningar eller kommentarer rörande tillämpningen av förfarandena enligt förordning (EU) nr 649/2012 som ni anser vara relevanta inom ramen för rapporteringen enligt artikel 22.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).


18.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/52


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/771

av den 13 maj 2016

om tillstånd för Spanien att tillfälligt godkänna saluföring av utsäde av arten Pinus radiata D. Don som importerats från Nya Zeeland och som inte uppfyller kraven för identifiering och märkning i rådets direktiv 1999/105/EG, och plantpartier producerade av detta utsäde

[delgivet med nr C(2016) 2784]

(Endast den spanska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (1), särskilt artikel 18.1,

med beaktande av Spaniens begäran, och

av följande skäl:

(1)

I Spanien är produktionen av utsäde och plantpartier från utsäde av arten Pinus radiata som uppfyller kraven för odlingsmaterial i direktiv 1999/105/EG för närvarande otillräcklig, vilket innebär att slutanvändarnas behov inte kan täckas. Det odlingsmaterial som behövs kan inte heller levereras av andra medlemsstater, eftersom de medlemsstater som har möjlighet att leverera detta utsäde inte har de mängder som krävs för att täcka Spaniens behov.

(2)

Nya Zeeland har möjlighet att leverera en tillräcklig mängd material av arten i fråga för produktion av plantpartier. Detta utsäde uppfyller emellertid inte identifierings- och märkningskraven i direktiv 1999/105/EG. Materialet har närmare bestämt inte klassificerats i enlighet med någon av de saluföringskategorier som fastställts genom direktiv 1999/105/EG.

(3)

Härvidlag har Spanien ansökt om tillstånd från kommissionen att under en begränsad tid få godkänna saluföring av utsäde av Pinus radiata från Nya Zeeland och plantpartier producerade av detta utsäde.

(4)

Spanien håller på att upprätta fröplantager för att självt kunna täcka behovet av plantpartier. Eftersom produktionstiden är längre för utsäde för skogsbruk beräknas dock den nuvarande bristen kvarstå de närmaste fem åren. Det maximala behovet per år av utsäde av Pinus radiata beräknas vara 400 kg.

(5)

Ingenting tyder på att utsäde eller plantpartier av Pinus radiata från Nya Zeeland innebär några problem eller risker i fråga om hälsa, kvalitet eller växtkraft.

(6)

Eftersom Spanien är den enda medlemsstaten som tillfälligt har problem med att leverera utsäde eller plantpartier av arten Pinus radiata till slutanvändarna bör godkännandet för saluföring begränsas till Spaniens territorium.

(7)

För att bristen ska kunna avhjälpas bör Spanien därför under en begränsad tid få godkänna saluföring av utsäde och plantpartier producerade av utsäde av arten Pinus radiata som uppfyller mindre stränga krav för identifiering och märkning än kraven i artiklarna 13 och 14 i direktiv 1999/105/EG. Detta tillstånd bör begränsas till högst 400 kg utsäde per år och gälla till och med den 31 mars 2021.

(8)

Utsädet och plantpartierna i fråga bör när de saluförs åtföljas av ett dokument som innehåller uppgifter för identifiering. Detta beslut bör följaktligen innehålla krav för identifiering och märkning.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Spanien får till och med den 31 mars 2021 i överensstämmelse med kraven i bilagan godkänna saluföring på sitt territorium av högst 400 kg utsäde av Pinus radiata D. Don, med härkomst i Nya Zeeland, som är avsett för produktion av plantpartier och som inte uppfyller kraven för identifiering och märkning i artiklarna 13 och 14 i direktiv 1999/105/EG.

2.   Spanien får till och med den 31 mars 2021 i överensstämmelse med kraven i bilagan godkänna saluföring på sitt territorium av plantpartier som har producerats av det utsäde som godkänts för saluföring i enlighet med punkt 1 och som inte uppfyller kraven för identifiering och märkning i artiklarna 13 och 14 i direktiv 1999/105/EG.

Artikel 2

Spanien ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om de beslut som fattas i enlighet med detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 15.1.2000, s. 17.


BILAGA

Krav för identifiering och märkning av utsäde och plantpartier enligt artikel 1.

1.

Samtliga följande uppgifter krävs för identifiering av odlingsmaterialet:

a)

Eventuell identifieringskod för frökällan.

b)

Botaniskt namn.

c)

Kategori.

d)

Ändamål.

e)

Typ av frökälla.

f)

Om odlingsmaterialet är genetiskt modifierat.

g)

Härkomstområde eller identitetsbeteckning.

h)

Ursprung, i förekommande fall en angivelse av om materialet till sitt ursprung är autoktont eller ortseget, icke autoktont eller icke ortseget, eller om ursprunget är okänt.

i)

Härkomst eller geografiskt läge som anges med latitud- och longitudintervall.

j)

Altitud eller altitudintervall.

k)

Mognadsår.

2.

Leverantörens etiketter eller dokument ska innehålla samtliga följande uppgifter:

a)

Uppgifterna enligt punkt 1.

b)

Leverantörens namn.

c)

Den levererade mängden.

d)

Angivelse av att utsädet och plantpartiet som producerats av detta utsäde uppfyller mindre stränga krav än de som anges i artiklarna 13 och 14 i direktiv 1999/105/EG.


18.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/55


BESLUT AV BANKENS RÅD

av den 20 januari 2016

om ändringarna i arbetsordningen för EIB som en följd av EIB:s förstärkta styrning [2016/772]

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKENS RÅD,

I ENLIGHET MED

(1)

artikel 7.3 h i stadgan, genom vilken bankens råd godkänner bankens arbetsordning,

(2)

artikel 11.1 i stadgan, genom vilken bankens råd utser ledamöter i direktionen på förslag från styrelsen, och

(3)

artikel 11.2 i stadgan, genom vilken bankens råd kan genom beslut med kvalificerad majoritet avsätta en ledamot i direktionen.

MED BEAKTANDE AV:

Banken önskar förstärka rollen för sin etik- och tillämpningskommitté och sina interna regler för utnämning och eventuell avstängning av ledamöter i bankens direktion.

Etik- och tillämpningskommitténs roll ska förstärkas genom att möjligheten införs för kommittén att lämna yttrande i alla etiska frågor som rör en ledamot i direktionen eller en styrelseledamot.

Bankens råd som är det behöriga organet enligt stadgan att besluta om avstängning av ledamöter i bankens direktion, kan också besluta att tillfälligt avstänga en ledamot i direktionen.

En delegering av denna rätt att avstänga ledamöter i direktionen under specifika definierade omständigheter, och för en begränsad period, är önskvärt för att banken snabbt ska kunna reagera på exceptionella situationer. Den föreslagna mekanismen förutser en sådan delegering till bankens president med samtycke från ordföranden för bankens råd, eller till ordföranden för bankens råd i fall som gäller bankens president.

Alla beslut om avstängning föregås av ett samråd med etik- och tillämpningskommittén.

Tillämpliga relevanta förfaranden anges i den nya artikeln 23.b i bankens arbetsordning.

Inom den ram som fastställs av ovannämnda regler ska antagandet av ytterligare tillämpningsföreskrifter för förfarandena för både tillfällig avstängning och avstängning delegeras till styrelsen.

De ovannämnda reglerna ska röstas med kvalificerad majoritet av bankens råd i enlighet med artikel 11.2 i stadgan.

För att stödja bankens råd i deras beslut om utnämningar av ledamöter i direktionen, ska en rådgivande kommitté tillsättas för detta ändamål, som har till uppgift att lämna icke bindande yttranden.

För att underlätta beslutsfattandet vid sådana utnämningar och för att kunna följa den senaste utvecklingen för bästa bankpraxis, bör vissa kriterier som ska tillämpas vid utnämningsbeslutet införas i bankens arbetsordning.

Ett antal ändringar av teknisk karaktär i artikel 11.3 i arbetsordningen, som syftar till att säkerställa att de olika kommittéerna som inrättas inom styrelsen fungerar smidigt, exempelvis kommittén för riskpolitik, behövs.

HÄRIGENOM BESLUTADE FÖLJANDE, med kvalificerad majoritet,

1.

Artiklarna 11.3 och 11.4 i bankens arbetsordning ändras och två nya artiklar 23.a och 23.b införs i bankens arbetsordning som angetts i dokument 16/01.

2.

Den ändrade arbetsordningen ska träda i kraft 120 dagar efter den dag då detta beslut antogs eller den 1 september 2016, beroende på vilket som inträffar senast.

3.

Den ändrade arbetsordningen ska offentliggöras i Europeiska Unionens officiella tidning.

För bankens råd

H.-J. SCHELLING

Ordförande

K. TRÖMEL

Sekreterare


BILAGA

Arbetsordning för Europeiska investeringsbanken, som godkänd den 4 december 1958 och ändrad den 15 januari 1973, den 9 januari 1981, den 15 februari 1986, den 6 april 1995, den 19 juni 1995, den 9 juni 1997, den 5 juni 2000, den 7 mars 2002, den 1 maj 2004, den 12 maj 2010, den 25 april 2012, den 26 april 2013 och den 20 januari 2016 av bankens råd

KAPITEL I

RÄKENSKAPSÅR

Artikel 1

Bankens räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december varje år.

KAPITEL II

BANKENS RÅD

Artikel 2

1.   Bankens råd ska mötas när dess ordförande sammankallar på eget initiativ eller på begäran av en av dess ledamöter. Bankens president kan, på eget initiativ eller på begäran av styrelsen, begära att ordföranden för bankens råd sammankallar bankens råd.

2.   Bankens råd ska hålla ett årsmöte för att granska årsredovisningen och fastställa de allmänna riktlinjerna för banken.

3.   Bankens råd kan besluta att godkänna årsredovisningen, som omfattar årsredovisningshandlingarna (balansräkningen och resultaträkningen, rapporten från specialsektionen, noterna till årsbokslutet, inkluderande den sammanställda redovisningen, samt alla övriga redogörelser som kan anses vara nödvändiga för att utvärdera bankens ekonomiska ställning eller resultat) utanför årsmötet, inklusive genom skriftligt förfarande.

4.   Ledamöterna i direktionen kan inbjudas till att delta i möten i bankens råd. Ledamöterna i styrelsen, direktionen och revisionskommittén ska delta i årsmöten i bankens råd.

Artikel 3

1.   Kallelse till möten i bankens råd ska skickas minst trettio dagar före det fastställda datumet för varje möte.

2.   Ledamöterna i bankens råd ska erhålla dagordningen och tillhörande handlingar minst tjugo dagar före mötet.

3.   Varje rådsledamot kan begära att punkter läggs till dagordningen för ett möte i bankens råd, förutsatt att denne skriftligen meddelar detta till ordföranden i bankens råd minst femton dagar före mötet.

4.   Tidsgränserna som fastställts i de föregående punkterna kan förbises om samtliga ledamöter i bankens råd samtycker, eller i nödfall, av ordföranden i bankens råd på begäran av bankens president.

Artikel 4

Beslut av bankens råd ska fattas enligt artikel 8 i Europeiska investeringsbankens stadga (nedan kallad stadgan).

Artikel 5

1.   Ordföranden för bankens råd och styrelseordföranden kan hålla omröstning om beslut skriftligen eller via elektronisk korrespondens.

2.   Beslut ska betraktas som antagna så snart som sekretariatet för bankens råd har erhållit ett tillräckligt antal röster som tillstyrker beslutet.

3.   Omröstning genom skriftlig eller elektronisk korrespondens, där så är lämpligt genom förfarande för underförstått godkännande, ska vara det förfarande som normalt används för att utse ledamöter i styrelsen, direktionen och revisionskommittén.

4.   Förutom på områden där enhällighet eller kvalificerad majoritet krävs, kan bankens råd, på ett förslag från styrelsen, anta beslut genom förfarande för underförstått godkännande. Ett beslut genom förfarande för underförstått godkännande ska anses ha antagits inom sex veckor efter att meddelandet om detta har skickats, om inte hälften av ledamöterna i bankens råd eller ett antal ledamöter som företräder mer än hälften av det tecknade kapitalet har angivit att de inte tillstyrker.

Varje rådsmedlem kan begära att förfarandet för underförstått godkännande avbryts.

Artikel 6

Varje rådsledamot kan erhålla skriftlig fullmakt från endast en av hans kollegor för att agera som dennes ställföreträdare i ett möte i bankens råd och rösta i dennes ställe.

Artikel 7

1.   Ordförandeposten ska innehas av varje ledamot i bankens råd enligt ett rotationsförfarande enligt protokollet för medlemsstaterna som upprättats av Europeiska unionens råd.

2.   Mandatperioden för en ledamot i bankens råd som ordförande ska upphöra vid utgången av den dag då antingen årsmötet hålls eller årsredovisningshandlingarna för det tidigare räkenskapsåret godkänns, beroende på vilket som inträffar senast. Mandatperioden för den nya ordföranden ska påbörjas påföljande dag.

Artikel 8

Protokoll ska föras över överläggningarna i bankens råd. De ska undertecknas av ordföranden och sekreteraren.

Artikel 9

Varje rådsledamot ska ha rätt att uttrycka sig på ett av unionens officiella språk. Denne kan begära att varje handling som ska beaktas av bankens råd upprättas på ett av denne valt språk.

Artikel 10

Korrespondens till bankens råd ska tillställas sekretariatet för bankens råd vid bankens säte.

KAPITEL III

STYRELSEN

Artikel 11

1.   Styrelsen ska mötas minst sex gånger per år och bestämma vid varje tillfälle datumet för sitt nästa möte.

2.   Ordföranden ska sammankalla styrelsen före det fastställda datumet, om en tredjedel av de röstberättigade ledamöterna så begär, eller om ordföranden anser det nödvändigt.

3.   En kommitté för personalens löner och ersättning samt budget ska inrättas inom styrelsen, som del av dess ansvarsområde, och i enlighet med artikel 18 i denna arbetsordning. Den ansvarar för frågor som identifieras på förhand och lämnar icke bindande yttranden till styrelsen för att underlätta beslutsfattandet.

Som del av sitt ansvarsområde och enligt artikel 18 i denna arbetsordning, kan styrelsen besluta att inrätta en kommitté för riskpolitik och en kommitté för policy vid förvärv av kapitalandelar, vars medlemmar ska utses och vars arbetsordning ska antas vid deras inrättande. Dessa kommittéer kan hålla gemensamma möten vid behov och inbjuda revisionskommittén till ett möte. De ska utfärda rekommendationer och lämna icke bindande yttranden till styrelsen för att underlätta beslutsprocessen.

Kommittéerna som hänvisas till i denna punkt ska bestå av vissa av styrelseledamöterna eller deras suppleanter.

Presidenten ska leda och ha rätt att delegera ordförandeskapet för de ovannämnda kommittéerna till en styrelseledamot eller en vicepresident. Generalsekreteraren ska tillhandahålla sekretariat till de ovannämnda kommittéerna.

4.   En etik- och tillämpningskommitté ska inrättas, som består av de fyra styrelseledamöter som har tjänstgjort längst och som på frivillig basis deltar i kommittén samt ordföranden för revisionskommittén. Kommittén ska ledas av den styrelseledamot som har tjänstgjort längst. Mandatperioden för ordföranden i kommittén ska vara tre år och kan förnyas enligt de fastställda villkoren i reglerna för kommitténs arbetssätt. Etik- och tillämpningskommittén ska:

bestämma om eventuella intressekonflikter för en ledamot eller tidigare ledamot i styrelsen eller direktionen, eller på frivillig basis för en medlem i revisionskommittén.

lämna yttranden i alla etiska frågor som rör en styrelseledamot eller en ledamot i direktionen.

utöva alla övriga befogenheter som anges i denna arbetsordning.

Den ska tillämpa de rättsliga bestämmelserna angående oförenlighet med uppdrag som antagits av bankens råd. Kommittén ska informera styrelsen och bankens råd om antagna beslut.

Huvudansvarige för bankens regelefterlevnad ska delta i kommitténs möten utan rösträtt.

Generalinspektören ska delta i kommitténs möten när bedrägerirelaterade frågor, exempelvis frågor relaterade till EIB:s bedrägeribekämpningspolitik, som ändras från tid till annan, diskuteras utan att denne har rösträtt.

Bankens råd ska anta reglerna för etik- och tillämpningskommitténs arbetssätt.

Artikel 12

1.   Kallelse till styrelsemöten tillsammans med uppgifter om dagordningen ska normalt skickas minst femton dagar före det fastställda datumet för varje möte.

2.   Styrelseledamöterna ska ha tillgång till handlingarna åtminstone tio arbetsdagar före mötet. Banken kan skicka handlingarna elektroniskt.

3.   Varje styrelseledamot kan begära att punkter tas upp på dagordningen för ett styrelsemöte, förutsatt att han skriftligen meddelar sin begäran till styrelseordföranden minst fem dagar före mötet.

4.   I särskilt brådskande fall kan ordföranden sammankalla styrelsen omedelbart. Beslut kan även tas genom omröstning via skriftlig eller elektronisk korrespondens. Ordföranden kan även använda förfarande för underförstått godkännande på villkoren som fastslagits av styrelsen.

Artikel 13

Varje styrelseledamot ska ha rätt att uttrycka sig på ett av unionens officiella språk. Denne kan begära att varje handling som ska beaktas av styrelsen ska upprättas på ett för denne valt språk.

Artikel 14

1.   Suppleanter får delta i styrelsemöten. Suppleanter som utsetts av en medlemsstat eller genom gemensamt beslut av flera medlemsstater, eller av Europeiska kommissionen, kan ersätta styrelseledamöter som utsetts av denna stat, av en av dessa stater respektive av kommissionen. Suppleanter har inte rösträtt, förutom då de ersätter en eller flera ledamöter, eller där de har delegerats rösträtten, i enlighet med bestämmelserna i punkt 5 i denna artikel.

2.   Då artikel 9.2 i stadgan föreskriver att en medlemsstat ska utse en ledamot och två suppleanter, ska styrelseledamoten ange vilken suppleant i prioriteringsordning som ska företräda honom när han är förhindrad att delta. Om detta inte anges ska reglerna som fastställts i följande punkt gälla.

3.   Då artikel 9.2 i stadgan föreskriver att flera medlemsstater ska var och en utse en ledamot och flera suppleanter gemensamt, ska den suppleant som ombeds att utföra en ledamots uppdrag när denne är förhindrad att delta bestämmas, om inte en uttrycklig delegering finns, enligt följande ordningsföljd:

a)

Suppleanten som bestämdes vid tidpunkten då suppleanterna nominerades eller utnämndes.

b)

Suppleanten som har den längsta tjänstgöringstiden.

c)

Suppleanten som är äldst.

4.   Om en styrelseledamot inte längre utför sina uppgifter eller avlider, ska denne ersättas av den suppleant som bestäms enligt reglerna som anges i leden a, b och c i den föregående punkten tills dess att en ny ledamot utses av bankens råd.

5.   Om en styrelseledamot är förhindrad att närvara och inte kan ordna så att en suppleant företräder honom, kan han skriftligen delegera sin rösträtt till en annan styrelseledamot.

6.   Ingen styrelseledamot kan ha fler än två röster.

Artikel 15

1.   Enligt artikel 10.2 i stadgan är styrelsen beslutför om arton röstberättigade styrelseledamöter är närvarande.

2.   Beslut av styrelsen ska fattas i enlighet med artikel 10.2 i stadgan.

3.   Enhälligheten som fastställts i artikel 19.5 och 19.6 i stadgan innebär det totala antalet avlagda röster som tillstyrker förslaget av röstberättigade medlemmar som är närvarande eller företrädda.

Artikel 16

1.   Enligt fjärde stycket i artikel 9.2 i stadgan, ska styrelsen adjungera sex experter utan rösträtt: tre som ordinarie ledamöter och tre som suppleanter.

2.   Presidenten ska föreslå till styrelsen vilka som är kandidater till ordinarie ledamöter och suppleanter för en period som upphör i slutet av styrelseledamöternas mandatperiod.

3.   Dessa kandidater ska väljas ut bland personer som har kvalifikationer och erkänd erfarenhet på ett område relaterat till bankens verksamhet.

4.   Styrelsen ska godkänna presidentens förslag i enlighet med förfarandet som anges i första meningen i artikel 10.2 i stadgan.

5.   De adjungerade experterna ska ha samma rättigheter och förpliktelser som styrelseledamöter utan rösträtt.

Artikel 17

Protokoll ska föras vid styrelsemötena. De ska undertecknas av mötets ordförande och ordföranden som leder mötet då de godkänns samt av sekreteraren vid mötet.

Artikel 18

1.   Enligt artikel 9.1 i stadgan ska styrelsen utöva följande befogenheter:

Den ska fastställa, på förslag från direktionen, villkoren som utgör det generella ramverket för bankens finansiering, garanti- och upplåningstransaktioner, särskilt genom att godkänna kriterierna för att fastställa räntesatser, provisioner och andra avgifter.

Den ska anta, på förslag från direktionen, de politiska beslut som rör bankens ledning.

Den ska säkerställa samstämmigheten mellan EIB-gruppens politik och verksamhet.

Den ska godkänna finansierings- och garantitransaktionerna som föreslagits av direktionen.

Den ska bemyndiga direktionen att genomföra upplåningstransaktioner och tillhörande finansförvaltnings- och derivatverksamhet inom ramen för globala program som den ska upprätta.

Den ska övervaka bankens finansiella jämvikt och riskkontroll.

Den ska besluta om bankens viktigaste dokument som läggs fram av direktionen, särskilt bankens verksamhetsplan, den årliga budgeten och årsredovisningshandlingarna, inklusive den sammanställda versionen, och där så är lämpligt om deras implementering.

Den ska granska samtliga av direktionens förslag som ska föreläggas bankens råd.

Den ska anta bankens särskilda bestämmelser gällande tillgång till handlingar.

Den ska besluta om vilka bestämmelser som gäller för adjungerade experter.

Den ska fastställa redovisningsprinciperna som tillämpas för bankens redovisningshandlingar efter att ha samrått med revisionskommittén.

2.   Den ska generellt säkerställa att banken förvaltas enligt sunda principer i överensstämmelse med fördraget, stadgan, riktlinjerna som fastställts av bankens råd och andra texter som reglerar bankens verksamhet när den utför sin uppgift inom ramen för fördraget. Styrelsen kan i utövandet av sina befogenheter begära att direktionen tar initiativ och lämnar förslag.

3.   Den kan på grundval av ett beslut som fattas med kvalificerad majoritet delegera vissa av sina uppgifter till direktionen. Den ska fastställa villkoren för denna delegering samt övervaka dess genomförande.

4.   Den ska utöva alla övriga befogenheter som anges i stadgan och ska tilldela direktionen, i de regler och beslut som den antar, de tillhörande genomförandebefogenheterna, då direktionen ansvarar för bankens löpande verksamhet under presidentens ledning och under styrelsens kontroll enligt artikel 11.3 i stadgan.

Artikel 19

1.   Styrelseledamöterna ska ha rätt att få ersättning för sina resekostnader och traktamenten när de deltar i styrelsemöten.

2.   Bankens råd ska fastställa beloppet för ersättningen till styrelseledamöter och suppleanter.

KAPITEL IV

DIREKTIONEN

Artikel 20

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i stadgan, är direktionen bankens permanenta företrädare och beslutsfattande organ.

2.   Den ska sammanträda när bankens verksamhet så kräver detta.

Artikel 21

1.   Åtminstone fem ledamöter i direktionen måste vara närvarande för att fattade beslut och avgivna yttranden ska vara giltiga.

2.   Presidenten ska leda styrelsemöten, möten i kommittéerna som inrättats enligt artikel 11.3 i denna arbetsordning samt möten i direktionen. Om presidenten är förhindrad att närvara, är sjuk eller har en intressekonflikt, ska den vice ordföranden som har tjänstgjort längst ersätta honom. Om två eller flera vice ordföranden har samma tjänstgöringslängd, ska den vice ordförande som är äldst ersätta presidenten.

3.   Beslut ska fattas med enkel majoritet av rösterna som avlagts av närvarande ledamöter. Varje ledamot i direktionen ska ha en röst. I de fall att omröstningen av ledamöter i direktionen leder till lika röstetal, ska presidenten ha utslagsröst.

4.   Direktionen kan delegera införandet av förvaltnings- eller administrativa åtgärder till presidenten eller en eller flera vice ordföranden, på sådana villkor och med begränsningarna som fastställts i beslutet om delegering. Ett sådant antaget beslut ska genast meddelas till direktionen.

Direktionen kan delegera att andra åtgärder antas gemensamt av presidenten och en eller flera vice ordförande, med förbehåll för de begränsningar och villkor som fastställts i beslutet om delegering, om det inte är möjligt på grund av omständigheter att fatta ett beslut under mötet. Ett sådant antaget beslut ska genast meddelas till direktionen.

5.   Direktionen kan rösta om och anta beslut genom skriftlig eller elektronisk korrespondens. Direktionen kan även använda förfarandet för underförstått godkännande och, i undantagsfall, använda sig av telekonferenser på villkor som den ska fastställa.

Artikel 22

Överläggningarna i direktionen ska sammanfattas av sekreteraren i protokoll som godkänns av direktionen och som undertecknas av bankens president och generalsekreteraren.

Artikel 23

1.   Enligt artikel 11.3 och 11.7 i stadgan ska direktionen vara behörig att anta och implementera administrativa regler för organisationen av och verksamheten i bankens avdelningar, inkluderande personaladministration, personalregler och tillhörande rättigheter och skyldigheter, utan att det påverkar tillämpningen av tjänsteföreskrifterna för bankens anställda. Den ska informera styrelsen därom.

2.   Direktionen ska även vara behörig, på samma villkor, att sluta samtliga avtal med bankens anställda.

3.   Mot bakgrund av ovanstående, ska presidenten ha befogenhet att besluta i alla enskilda personalärenden, verkställa förlikningar, ingå avtal och generellt göra allt som kan behövas och som är lämpligt i bankens intresse enligt artikel 11.7 i stadgan.

Artikel 23.a

1.   Ledamöter i direktionen ska vara personer som är oberoende, har sakkunskap och erfarenhet av finans- och bankfrågor och/eller EU-frågor. De ska alltid:

ha stor integritet och åtnjuta högt anseende.

inneha tillräckliga kunskaper, kompetens och sakkunskap för att utföra sina uppgifter.

Den övergripande sammansättningen av direktionen ska på ett adekvat sätt avspegla tillräckligt breda erfarenheter samt könsfördelning.

2.   En rådgivande utnämningskommitté ska inrättas för att lämna icke bindande yttranden om kandidaternas lämplighet att utföra en ledamots uppgifter i direktionen, mot bakgrund av de kriterier som fastställs i föregående punkt och som beskrivs mer i detalj i reglerna för denna kommittés arbetssätt, innan bankens råd ombesörjer de utnämningar som hänvisas till i artikel 11.1 i stadgan.

Kommittén ska bestå av fem medlemmar som kommer utifrån banken, och tillsätts av bankens råd på förslag från presidenten. Dessa ska vara oberoende, ha sakkunskap, stor integritet och högt anseende. Medlemmarna i kommittén ska ha relevant yrkeserfarenhet, i synnerhet sakkunskap i bankfrågor, inklusive erfarenhet inom banktillsyn och/eller av finansfrågor, i den privata eller offentliga sektorn och/eller gedigen kunskap om EU-frågor. Den övergripande sammansättningen av kommittén ska på ett adekvat sätt avspegla tillräckligt breda sakkunskaper samt könsfördelning. Medlemmarna i kommittén ska utses för en period på upp till sex år, som kan förnyas en gång.

Banken ska tillhandahålla sekreterartjänster till kommittén. Bankens råd ska anta reglerna för kommitténs arbetssätt.

Artikel 23.b

1.   Om en ledamot i direktionen har begått eller påstås ha begått ett allvarligt fel, antingen anklagelsen avser allvarlig underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter i tjänsten, en överträdelse av allmänna rättsregler eller varje annan händelse som allvarligt kan påverka bankens renommé och/eller ha till följd att den berörda ledamoten inte längre kan utföra sina uppgifter korrekt, kan presidenten med samtycke från ordföranden i bankens råd avstänga den berörda ledamoten i direktionen i enlighet med bestämmelserna i denna artikel 23.b.

I fall som gäller presidenten, kan ordföranden i bankens råd avstänga presidenten.

2.   Alla beslut om avstängning:

ska antas efter samråd med etik- och tillämpningskommittén och efter erhållande av alla relaterade kommentarer från den berörda ledamoten i direktionen.

ska utan dröjsmål meddelas styrelsen och bankens råd.

ska ha en begränsad löptid på tre månader, under vilken en bekräftelse av detta beslut för en ytterligare period på upp till nio månader ska vara föremål för en omröstning med kvalificerad majoritet i bankens råd. För detta ändamål ska yttrandet från etik- och tillämpningskommittén och de relaterade kommentarerna från den berörda ledamoten i direktionen lämnas till bankens råd. Bankens råd kommer att ombedjas att rösta innan avstängningsperioden på tre månader är slut, efter vilken omröstningen är avslutad.

3.   Om bankens råd beslutar inom tre månader att bekräfta avstängningen för ytterligare en period, kommer den berörda ledamoten i direktionen att avstängas fram till slutet av en sådan avstängningsperiod såvida inte:

ett beslut om återinträde antas av bankens råd med kvalificerad majoritet.

ett beslut om avstängning i enlighet med artikel 11.2 i stadgan antas av bankens råd med kvalificerad majoritet.

4.   Om bankens råd inom tre månader inte beslutar att bekräfta avstängningen för ytterligare en period, kommer den berörda ledamoten i direktionen att automatiskt återinträda i tjänst.

5.   Vid utgången av avstängningsperioden, ska den berörda ledamoten i direktionen automatiskt återinträda i tjänst, såvida inte han/hon är föremål för ett beslut om avstängning i enlighet med artikel 11.2 i stadgan.

6.   Vid ett förfarande om avstängning i enlighet med artikel 11.2 i stadgan, ska samråd hållas med etik- och tillämpningskommittén. Yttrandet från etik- och tillämpningskommittén kommer att tillställas styrelsen tillsammans med de relaterade kommentarerna från den berörda ledamoten i direktionen.

7.   Styrelsen ska fastställa förfaranden för tillfällig avstängning och avstängning.

KAPITEL V

REVISIONSKOMMITTÉN

Artikel 24

1.   Enligt artikel 12 i stadgan ska en revisionskommitté (nedan kallad kommittén) varje år undersöka om bankens verksamhet bedrivits enligt gällande regler och om räkenskaperna förts i föreskriven ordning.

2.   Den ska ansvara för revisionen av bankens räkenskaper.

3.   Den ska kontrollera att bankens verksamhet följer bästa bankpraxis som tillämpas för banken.

Artikel 25

1.   Kommittén ska hålla ett möte med direktionen minst en gång per år för att diskutera resultatet av sitt arbete under det föregående räkenskapsåret samt dess arbetsprogram för det innevarande räkenskapsåret.

2.   I slutet av varje räkenskapsår och senast två veckor före överlämnandet till bankens råd ska kommittén erhålla utkastet till årsredovisning från styrelsen, som innehåller utkastet till årsredovisningshandlingar.

3.   Inom tre veckor efter att kommittén har erhållit dessa handlingar, och har utfört de uppgifter som den ansåg nödvändigt, efter att ha erhållit från direktionen en tillförsäkran om att bankens interna kontrollsystem, riskhantering och förvaltning fungerar effektivt, och efter att ha granskat revisionsberättelsen från de externa revisorerna, ska den sända till bankens president ett yttrande som bekräftar att till sin bästa kännedom och sin bedömning:

Bankens verksamhet har bedrivits enligt gällande regler, särskilt vad avser riskhantering och kontroll.

Kommittén har kontrollerat att bankens verksamhet bedrivits enligt gällande regler och att räkenskaperna har förts i föreskriven ordning. Den har därför kontrollerat att bankens verksamhet har bedrivits med respekt för de formkrav och förfaranden som föreskrivs i stadgan och i arbetsordningen.

Kommittén intygar att årsredovisningshandlingarna och all finansiell information i årsbokslutet som upprättats av styrelsen ger en rättvisande bild av bankens finansiella situation, både vad gäller tillgångar och skulder, samt av resultatet av dess verksamhet och kassaflödet för räkenskapsåret i fråga. Den ska avge samma bekräftelse beträffande koncernredovisningen.

4.   Om kommittén anser att den inte kan bekräfta det ovannämnda, måste den överlämna till bankens president inom samma tidsgräns ett utlåtande som innehåller en motiverad förklaring.

5.   Kommitténs yttrande ska kommuniceras till bankens råd i en bilaga till styrelsens årsredovisning.

6.   Kommittén ska lämna till bankens råd en detaljerad rapport om resultaten av dess arbete under det gångna räkenskapsåret, inkluderande kontroll av att bankens verksamhet följer bästa bankpraxis som tillämpas för banken, där ett exemplar ska sändas till styrelseledamöterna och direktionsledamöterna. Kommitténs rapport ska sändas till bankens råd tillsammans med styrelsens årsredovisning.

Artikel 26

1.   Kommittén ska ha tillgång till alla bankens räkenskaper och underlag och kan begära att få se alla andra handlingar som den behöver granska för att fullgöra sitt uppdrag. Bankens avdelningar ska stå till förfogande för att ge assistans vid behov.

2.   Kommittén ska även ha tillgång till externa revisorer som den ska utse efter samråd med direktionen, och till vilken den har befogenhet att delegera löpande arbete vad gäller revisionen av bankens årsredovisningshandlingar. Den ska varje år se över formen för och omfattningen på den föreslagna externa revisionen och revisionsmetoderna som ska användas. Den ska även granska resultaten och slutsatserna av revisionen, inkluderande eventuella kommentarer och rekommendationer. De externa revisorernas brev med uppdragsspecifikation ska upprättas genast av banken enligt villkoren som fastställts av kommittén.

3.   Kommittén ska varje år även granska arbetsprogrammet, omfattningen och resultatet av bankens internrevision.

4.   Den ska säkerställa att det finns en tillräcklig samordning mellan de interna och externa revisorerna. Vid behov kan kommittén anlita andra experter.

5.   Kommitténs överläggningar ska vara giltiga endast om en majoritet av dess medlemmar är närvarande. Förutom yttrandet och rapporten som anges i artikel 25 i denna arbetsordning, som endast kan antas enhälligt, ska samtliga av kommitténs beslut fattas av en majoritet av dess medlemmar. I de fall omröstningen resulterar i lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

6.   Ordföranden för kommittén kan hålla omröstning om beslut genom skriftlig eller elektronisk korrespondens.

7.   Kommittén ska själv fastställa alla övriga regler för sitt arbetssätt.

8.   Medlemmarna i kommittén ska inte yppa någon information som kommer till deras kännedom under utövandet av sina uppgifter till personer och organ utanför banken. Denna skyldighet ska även gälla för de externa revisorer som har utsetts av kommittén enligt stycke 2 i denna artikel.

Artikel 27

1.   Medlemmarna i kommittén ska utses av bankens råd. Deras utnämning ska vara för en period som omfattar sex år i rad och den kan inte förnyas. En medlem i kommittén ska ersättas varje år.

2.   Medlemmarna ska väljas bland personer som är oberoende, har kompetens och integritet. Medlemmarna ska ha erfarenhet av finans, revision eller banktillsyn i den privata eller offentliga sektorn, och ska sinsemellan täcka hela bredden av expertkunnande.

3.   Mandatperioden för medlemmarna i kommittén ska upphöra vid utgången av den dag då antingen årsmötet i bankens råd hålls, som hänvisas till i artikel 2.2 i denna arbetsordning, eller då årsredovisningshandlingarna godkänns, beroende på vilket som inträffar senast. Mandatperioden för nya medlemmar ska påbörjas påföljande dag.

4.   Bankens råd kan genom beslut med kvalificerad majoritet avsätta en medlem i kommittén, som den anser inte längre kan utföra sina uppgifter.

5.   Ordförandeposten i kommittén ska innehas under ett år, enligt ett rotationsförfarande, av den medlem vars utnämning kommer att upphöra vid utgången av den dag då antingen bankens råd håller årsmötet som anges i artikel 2.2 eller årsredovisningshandlingarna godkänns, beroende på vilket som inträffar senast.

6.   Bankens råd kan, på ett gemensamt förslag från bankens president och ordföranden för revisionskommittén, utse högst tre observatörer på en sexårsperiod som inte kan förnyas. De ska utses baserat på deras särskilda kvalifikationer, i synnerhet vad gäller banktillsyn. De ska assistera kommittén i genomförandet av dess uppgifter och ansvar, genom att delta i dess arbete. Medlemmarna i kommittén kan tilldela observatörerna särskilda uppgifter, särskilt studier för att förbereda kommittémöten.

Artikel 28

I händelse av vakans till följd av dödsfall eller frivillig avgång, avsättning eller av något annat skäl, ska bankens råd inom tre månader utse en ersättare för den återstående mandatperioden.

Artikel 29

Bankens råd ska bestämma arvodena för medlemmarna i kommittén och till observatörerna. Ersättning för resekostnader och traktamenten, som de har haft när de utfört sitt uppdrag, ska betalas enligt villkoren som gäller för styrelseledamöterna.

KAPITEL VI

SEKRETARIAT

Artikel 30

Bankens generalsekreterare ska tillhandahålla sekreterartjänster till bankens råd, styrelsen, direktionen och revisionskommittén. Han ska även tillhandahålla sekreterartjänster till kommittéer som inrättats inom styrelsen och till organ som inrättats inom ramen för mandat från Europeiska unionen eller av andra organ, där bestämmelser anger att banken ska tillhandahålla sådana tjänster.

KAPITEL VII

BANKENS PERSONAL

Artikel 31

Styrelsen ska meddela de föreskrifter som gäller för bankens personal. Direktionen ska anta förfarandena för att implementera dessa bestämmelser i enlighet med artikel 23 i denna arbetsordning.

Artikel 32

1.   Bankens råd ska säkerställa att rättigheterna för bankens anställda skyddas i händelse av att banken likvideras.

2.   I nödfall ska direktionen omedelbart vidta åtgärder som den anser vara nödvändiga, och omedelbart rapportera därom till styrelsen.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 33

1.   Denna arbetsordning, och ändringar i denna, ska träda ikraft samma dag som de godkänns.

2.   Bestämmelserna i denna arbetsordning ska i inget avseende skilja från bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller i stadgan.