ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 116

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
30 april 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

1

 

*

Information om ikraftträdandet av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/672 av den 29 april 2016 om godkännande av perättiksyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/673 av den 29 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/674 av den 29 april 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 vad gäller tröskelvolymerna för tilläggstullarna för vissa frukter och grönsaker

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/675 av den 29 april 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1519 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 597/2009

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/676 av den 29 april 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1518 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/677 av den 29 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

35

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/678 av den 29 april 2016 om en produkt som består av torkade lavendelblommor i en påse och som släppts ut på marknaden för att skydda mot mal, i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

37

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2016/446 av den 23 mars 2016 om ändring och förlängning av rådets beslut 2013/34/Gusp om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) ( EUT L 78, 24.3.2016 )

39

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG ( EUT L 5, 9.1.2004 )

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/1


Meddelande om provisorisk tillämpning av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

Följande delar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, undertecknat i Astana den 21 december 2015, ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 maj 2016 enligt artikel 3 i rådets beslut om avtalets undertecknande och provisoriska tillämpning (1), i den mån de avser frågor som omfattas av unionens befogenhet:

 

Avdelning I.

 

Avdelning II: artiklarna 4, 5, 9 och 10.

 

Avdelning III (med undantag för artiklarna 56 och 58 samt artikel 62, i den mån den avser säkerställande av straffrättsligt skydd för immateriella rättigheter, och artikel 147).

Den provisoriska tillämpningen av artikel 141 ska inte påverka medlemsstaternas suveräna rättigheter i fråga om deras kolväteresurser i enlighet med internationell rätt, inklusive deras rättigheter och skyldigheter som parter i Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982.

 

Avdelning IV: kapitlen 5, 6 och 7 (med undantag för artiklarna 210 c och 212 b, f, g, h och i), samt kapitlen 12 och 15.

 

Avdelning V: artikel 235 och artikel 238 (med undantag för punkterna 2 och 3).

 

Avdelning VI: kapitlen 5 och 9.

 

Avdelning VII.

 

Avdelning VIII (i den mån bestämmelserna i den avdelningen är begränsade till att säkerställa den provisoriska tillämpningen av avtalet).

 

Avdelning IX (med undantag för artikel 281.7, i den mån bestämmelserna i den avdelningen är begränsade till att säkerställa den provisoriska tillämpningen av avtalet i enlighet med den här artikeln).

 

Bilagorna I–VII samt protokollet om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor.


(1)  EUT L 29, 4.2.2016, s. 1.


30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/2


Information om ikraftträdandet av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (1), för vilket godkännandeinstrument deponerades den 23 juli 2014 och den 23 mars 2016, har i enlighet med dess artikel 4.2 trätt i kraft den 1 april 2016.


(1)  EUT L 373, 31.12.2014, s. 3.


FÖRORDNINGAR

30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/672

av den 29 april 2016

om godkännande av perättiksyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2, 3, 4, 5 och 6

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår perättiksyra.

(2)

Perättiksyra har utvärderats i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (3) för användning i produkttyp 1, biocidprodukter för mänsklig hygien, produkttyp 2, desinfektionsmedel och övriga biocidprodukter för privat användning och för användning inom den offentliga hälso- och sjukvården, produkttyp 3, hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet, produkttyp 4, desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder, produkttyp 5, desinfektionsmedel för dricksvatten, och produkttyp 6, konserveringsmedel för burkförpackade produkter, som definieras i bilaga V till det direktivet och som motsvarar produkttyperna 1, 2, 3, 4, 5 respektive 6 såsom de definieras i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Finland utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporterna tillsammans med sina rekommendationer den 16 januari 2013.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.1 b i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttranden den 30 september 2015, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt yttrandena kan biocidprodukter som används för produkttyperna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 och som innehåller perättiksyra förväntas uppfylla villkoren i artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 528/2012, förutsatt att vissa användningsvillkor uppfylls.

(6)

Perättiksyra bör därför godkännas för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2, 3, 4, 5 och 6, förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(7)

För användningen i produkttyp 4 omfattade utvärderingen inte biocidprodukter som innehåller perättiksyra och som ingår i material och varor avsedda att direkt eller indirekt komma i kontakt med livsmedel i den mening som avses i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 (4). Sådana material kan kräva att det fastställs gränsvärden för specifik migration till livsmedel, i enlighet med artikel 5.1 e i den förordningen. Godkännandet bör därför inte omfatta sådan användning, såvida inte kommissionen har fastställt sådana gränsvärden eller det i enlighet med den förordningen har fastställts att sådana gränsvärden inte är nödvändiga.

(8)

Perättiksyra förekommer i en vattenlösning som innehåller ättiksyra och väteperoxid. På grund av förekomsten av väteperoxid, som kan användas vid framställning av sprängämnesprekursorer, bör Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 (5) fortsätta att vara tillämplig på väteperoxid.

(9)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Perättiksyra godkänns som verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2, 3, 4, 5 och 6, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (EUT L 39, 9.2.2013, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor

Perättiksyra

IUPAC-namn:

Peroxietansyra

EG-nr: 201-186-8

CAS-nr: 79-21-0

Specifikationen är baserad på utgångsmaterialen väteperoxid och ättiksyra, vilka används för att tillverka perättiksyra.

Perättiksyra i en vattenlösning som innehåller ättiksyra och väteperoxid

1 oktober 2017

30 september 2027

1

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

På grund av förekomsten av väteperoxid får godkännanden av biocidprodukter inte påverka tillämpningen av förordning (EU) nr 98/2013.

2.

För yrkesmässiga användare ska säkra driftsrutiner och lämpliga organisatoriska åtgärder fastställas.

2

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

På grund av förekomsten av väteperoxid får godkännanden av biocidprodukter inte påverka tillämpningen av förordning (EU) nr 98/2013.

2.

För yrkesmässiga användare ska säkra driftsrutiner och lämpliga organisatoriska åtgärder fastställas. Produkterna ska användas med lämplig personlig skyddsutrustning när exponeringen inte kan minskas till en godtagbar nivå på andra sätt.

3.

Med hänsyn till de identifierade riskerna för ytvatten får produkter för desinfektion av spillvatten inte godkännas, såvida det inte kan visas att riskerna kan minskas till en godtagbar nivå.

3

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

På grund av förekomsten av väteperoxid får godkännanden av biocidprodukter inte påverka tillämpningen av förordning (EU) nr 98/2013.

2.

För yrkesmässiga användare ska säkra driftsrutiner och lämpliga organisatoriska åtgärder fastställas. Produkterna ska användas med lämplig personlig skyddsutrustning när exponeringen inte kan minskas till en godtagbar nivå på andra sätt.

4

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

På grund av förekomsten av väteperoxid får godkännanden av biocidprodukter inte påverka tillämpningen av förordning (EU) nr 98/2013.

2.

För yrkesmässiga användare ska säkra driftsrutiner och lämpliga organisatoriska åtgärder fastställas. Produkterna ska användas med lämplig personlig skyddsutrustning när exponeringen inte kan minskas till en godtagbar nivå på andra sätt.

3.

Produkter får inte ingå i material och varor avsedda att komma i kontakt med livsmedel i den mening som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1935/2004, såvida inte kommissionen har fastställt gränsvärden för specifik migration av perättiksyra till livsmedel eller det i enlighet med den förordningen har fastställts att sådana gränsvärden inte är nödvändiga.

5

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

På grund av förekomsten av väteperoxid får godkännanden av biocidprodukter inte påverka tillämpningen av förordning (EU) nr 98/2013.

2.

För yrkesmässiga användare ska säkra driftsrutiner och lämpliga organisatoriska åtgärder fastställas. Produkterna ska användas med lämplig personlig skyddsutrustning när exponeringen inte kan minskas till en godtagbar nivå på andra sätt.

6

Produktbedömningen ska särskilt ta hänsyn till exponeringar, risker och effektivitet som har samband med något av de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

För godkännanden av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

På grund av förekomsten av väteperoxid får godkännanden av biocidprodukter inte påverka tillämpningen av förordning (EU) nr 98/2013.

2.

För yrkesmässiga användare ska säkra driftsrutiner och lämpliga organisatoriska åtgärder fastställas. Produkterna ska användas med lämplig personlig skyddsutrustning när exponeringen inte kan minskas till en godtagbar nivå på andra sätt.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som använts för utvärderingen i enlighet med artikel 89.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.


30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/673

av den 29 april 2016

om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 13.3, 16.1 och 16.3 a, 19.3, 20.3, 21.2, 22.1 och 38 a, och

av följande skäl:

(1)

Sjögräs och andra alger omfattas av kapitel 12 i Brysselnomenklaturen i bilaga I till EUF-fördraget. Alger är därför jordbruksprodukter i enlighet med artikel 1.2 första stycket a i förordning (EG) nr 834/2007. Eftersom andra alger inkluderar mikroalger omfattas mikroalger av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 834/2007.

(2)

Eftersom det i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (2) inte förrän nu har fastställts några närmare produktionsregler för mikroalger som används som livsmedel och det har ifrågasatts vilka produktionsregler aktörerna ska följa vid odling av mikroalger för livsmedelsändamål, finns det ett behov av att klargöra situationen och fastställa närmare produktionsregler för sådana produkter.

(3)

Produktionen av mikroalger liknar i många avseenden den för andra alger, även om den inte sker i havet. När de vidare används som foder för vattenbruksdjur omfattas mikroalger, liksom flercelliga havsalger och fytoplankton, redan av de närmare produktionsreglerna för insamling och odling av alger på grundval av artikel 6a i förordning (EG) nr 889/2008. Det är därför lämpligt att klargöra att de närmare produktionsreglerna för andra alger även bör tillämpas på produktionen av mikroalger för vidare användning som livsmedel.

(4)

De övergångsbestämmelser för användningen av icke-ekologiska yngel och förökningsmaterial från icke-ekologiska kläckerier för musslor i ekologisk produktion som föreskrivs i artikel 25e.3 och i artikel 25o.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 889/2008 löper ut den 31 december 2015, vilket innebär att efter den dagen måste alla yngel och mussellarver som används i ekologisk produktion vara ekologiska. Eftersom det inte finns ekologiska yngel och ekologiska mussellarver tillgängliga i tillräckliga mängder, bör detta datum senareläggas med ett år så att aktörerna får tid att utveckla ekologiska yngel och ekologiska mussellarver i tillräckliga mängder.

(5)

Enligt artikel 29d.4 i förordning (EG) nr 889/2008 ska kommissionen se över användningen av vissa oenologiska metoder, processer och behandlingar före den 1 augusti 2015 i syfte att fasa ut eller ytterligare begränsa dessa metoder.

(6)

Kommissionen bad expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion att bedöma inverkan av dessa oenologiska metoder, processer och behandlingar på vissa väsentliga egenskaper hos ekologiskt vin och huruvida det finns alternativa tekniker för att ersätta dem. Expertgruppen rekommenderade (3) att fortsätta tillåta deras användning i produktion av ekologiskt vin eftersom det saknas lämpliga alternativ för närvarande. Expertgruppen rekommenderade även en ny bedömning av dessa tekniker efter en viss period med samma syfte som i dag, det vill säga att fasa ut eller ytterligare begränsa dessa. Därför bör tidsfristen den 1 augusti 2015 förlängas med tre år.

(7)

De behöriga myndigheterna har möjlighet att bevilja undantag från produktionsreglerna för djur på tillfällig basis om särskilda omständigheter hindrar aktörerna från att fortsätta eller börja om med ekologisk produktion. I synnerhet vid hög dödlighet bland djuren orsakad av omständigheter som har att göra med djurens hälsa eller med katastrofer kan förnyelse eller ny sammansättning av besättningen med icke-ekologiskt uppfödda djur tillåtas när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå. Det bör klargöras att i ett sådant fall måste respektive omställningsperiod fortfarande respekteras vad gäller de icke-ekologiskt uppfödda djur som förs in i besättningen.

(8)

Eftersom möjligheterna att använda icke-ekologiska yngel i ekologisk produktion har varit små under de senaste åren, är det dessutom lämpligt att föreskriva ett liknande undantag från produktionsreglerna i fall av hög dödlighet för vattenbruksdjur.

(9)

I bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008 förtecknas de produkter som har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt artiklarna 12.1 h och 16.1 a i förordning (EG) nr 834/2007. Dessa produkter har klassificerats och delats in i sju grupper utifrån olika kriterier, såsom användning eller ursprung. Det är lämpligt att förenkla presentationen och endast använda ursprung som kriterium för klassificeringen.

(10)

I den högra kolumnen i tabellen i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008 anges beskrivning, krav på sammansättning och villkor för användningen av de produkter som förtecknas i den bilagan, vilken innehåller mikroorganismer och ämnen. Villkoren för användning av dessa produkter i ekologisk produktion, särskilt motsvarande användningskategori (såsom medel mot insekter, kvalster eller svamp) måste dock uppfylla de villkor för användning för verksamma ämnen som anges i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4) för jordbruk i allmänhet. Om användningen är begränsad genom den förordningen för jordbruket i allmänhet är godkännandena för användning också begränsade för ekologisk produktion. Erfarenheten har också visat att villkoren för användning av de produkter som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008 ofta är desamma i ekologiskt jordbruk som i det konventionella jordbruket och att restriktionerna vad avser användningen är begränsade.

(11)

Systemet bör därför förenklas för att undvika att det i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008 förtecknas användningsområden som inte längre är godkända enligt genomförandeförordning (EU) nr 540/2011. Samtidigt bör det anges att alla användningsområden som är godkända för odling i allmänhet genom genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 automatiskt är godkända för användning i ekologisk produktion, utom där det uttryckligen anges att mer restriktiva villkor gäller för vissa användningsområden.

(12)

I enlighet med det förfarande som anges i artikel 16.3 i förordning (EG) nr 834/2007 har vissa medlemsstater lagt fram underlag för vissa ämnen för övriga medlemsstater och kommissionen för att få dem godkända och införda i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008. Underlagen har granskats av expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion och kommissionen.

(13)

Expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion har i sina rekommendationer (5) bland annat fastställt att ämnena koldioxid, kiselgur (diatoméjord), fettsyror och kaliumbikarbonat uppfyller de ekologiska målen och principerna. Dessa ämnen bör därför föras in i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008. För att anpassa namnen på verksamma ämnen med genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 är det dessutom lämpligt att ändra namnet på kaliumsalt (såpa) av fettsyror till fettsyror.

(14)

Enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (6) är allmänkemikalier ämnen som är till nytta för växtskyddet, men används inte huvudsakligen för detta ändamål. Många av dem har genom tradition använts i ekologiskt jordbruk innan de ens klassificerades som allmänkemikalier. Bland dessa finns åtskilliga livsmedel av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung. Det är lämpligt att tillåta användningen av dessa allmänkemikalier i ekologiskt jordbruk och att därför föra in dem i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008, om de uppfyller de två kriterierna att de omfattas av definitionen av ”livsmedel” i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (7) och har vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.

(15)

I bilaga VI till förordning (EG) nr 889/2008 förtecknas de fodertillsatser som har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt artiklarna 14.1 d och 16.1 d i förordning (EG) nr 834/2007.

(16)

Som en anpassning till beskrivningen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (8) bör presentationen i bilaga VI ändras. I synnerhet bör den vänstra kolumnen i tabellen i bilaga VI kompletteras med det specifika identifikationsnumret för tillsatserna eller de funktionella grupperna, och klassificeringen i gruppen ”tekniska tillsatser” och ”näringstillsatser” bör anpassas till klassificeringen i förordning (EG) nr 1831/2003. Namnen på de ämnen som tillhör gruppen ”zootekniska tillsatser” i avsnitt 4 i bilaga VI till förordning (EG) nr 889/2008 bör också anpassas till ordalydelsen i förordning (EG) nr 1831/2003.

(17)

I enlighet med det förfarande som anges i artikel 16.3 i förordning (EG) nr 834/2007 har vissa medlemsstater lagt fram underlag för vissa fodertillsatser för övriga medlemsstater och kommissionen för att få dem godkända och införda i bilaga VI till förordning (EG) nr 889/2008. Underlagen har granskats av expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion och kommissionen. Med stöd av expertgruppens rekommendationer vad gäller foderråvaror och fodertillsatser (9) bör användningen av följande ämnen, som expertgruppen har ansett vara förenlig med målen och principerna för ekologisk produktion, godkännas: selenberikad jäst, kopparoxiklorid (TBCC) och zinkkloridhydroxidmonohydrat (TBZC).

(18)

Mot bakgrund av de ändringar som infördes genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 131/2014 (10), (EU) 2015/861 (11) och (EU) 2015/1152 (12) är det nödvändigt att ersätta ämnena ”tokoferolrika extrakt av naturligt ursprung”, ”E2 Jod” och ”E3 Kobolt”, som inte längre existerar, med de nya från samma kategori. Dessutom bör vissa felaktigheter rättas vad gäller identifikationsnumren på bentonit/montmorillonit och klinoptilolit i den funktionella gruppen ”d) Bindemedel och klumpförebyggande medel”.

(19)

I bilaga VIII till förordning (EG) nr 889/2008 förtecknas vissa ämnen som har godkänts för användning i produktion av bearbetade ekologiska livsmedel, jäst och jästprodukter i enlighet med artiklarna 19.2 b och 21 i förordning (EG) nr 834/2007.

(20)

För att överensstämma med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (13) är det nödvändigt att ändra de särskilda villkor som gäller för användningen av kiseldioxid i form av gel eller kolloid (E 551) och de särskilda renhetskriterierna för bentonit. Det befintliga godkännandet för kaolin (E 559) bör återkallas eftersom användningen av den tillsatsen enligt förordning (EG) nr 1333/2008 var tillåten till och med den 31 januari 2014.

(21)

I enlighet med det förfarande som anges i artikel 21.2 i förordning (EG) nr 834/2007 har vissa medlemsstater lagt fram underlag för livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och vissa andra ämnen för övriga medlemsstater och kommissionen för att få dem godkända och införda i bilaga VIII till förordning (EG) nr 889/2008. Underlagen har granskats av expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion och kommissionen.

(22)

Med stöd av expertgruppens rekommendationer vad gäller livsmedelstillsatser (14) bör användningen av följande ämnen, som expertgruppen har ansett vara förenlig med de ekologiska målen och principerna, godkännas: bivax (E 901), karnaubavax (E 903), gellangummi (E 418) och erytritol (E 968).

(23)

Dessutom bör villkoren för användningen av följande tillsatser ändras till följd av expertgruppens rekommendation: svaveldioxid, kaliumpyrosulfit, tokoferolkoncentrat, lecitin, citronsyra, natriumcitrater, vinsyra, glycerol, natriumkarbonat, kiseldioxid i form av gel eller kolloid och natriumhydroxid. Lecitin från ekologiska råvaror finns på marknaden, men lämpliga egenskaper hos sådant lecitin behövs för de flesta användningsområden inom den ekologiska livsmedelsindustrin. Kvaliteter med lämpliga egenskaper för ekologisk livsmedelsproduktion finns för närvarande inte i tillräckliga mängder. Med beaktande av den tillfälliga bristen på de olika kvaliteterna av det ekologiska lecitin som krävs för ekologisk livsmedelsproduktion, bör det föreskrivas att det under en övergångsperiod på tre år får användas lecitin som inte härstammar från ekologiska råvaror för produktion av ekologiska livsmedel.

(24)

Med stöd av expertgruppens rekommendationer vad gäller processhjälpmedel bör ättiksyra/ättika, tiaminhydroklorid, diammoniumfosfat, natriumkarbonat och träfiber tillåtas. När det gäller natriumkarbonat, citronsyra, natriumhydroxid, vegetabiliska oljor, bentonit, bivax och karnaubavax bör de särskilda villkoren ändras.

(25)

För processhjälpmedel som används vid jästtillverkning bör det krävas att potatisstärkelse och vegetabiliska oljor används endast om de härrör från ekologisk produktion, eftersom dessa processhjälpmedel nu finns tillgängliga i ekologisk form i tillräcklig kvantitet och kvalitet.

(26)

Slutligen är det i bilagorna II, VI och VIII till förordning (EG) nr 889/2008 inte längre relevant att hänvisa till den förordning enligt vilken produkterna eller ämnena har godkänts.

(27)

Förordning (EG) nr 889/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(28)

För att ge aktörerna och kontrollmyndigheterna och kontrollorganen rimlig tid att anpassa sig till det faktum att de närmare produktionsreglerna för alger även gäller produktion av mikroalger för vidare användning som livsmedel bör ändringen av artikel 6a i förordning (EG) nr 889/2008 tillämpas från och med 12 månader efter det att den här förordningen har trätt i kraft.

(29)

För att behålla kontinuiteten i verksamheten och förlänga möjligheten att använda icke-ekologiska yngel och förökningsmaterial från icke-ekologiska kläckerier för musslor bör ändringen av artiklarna 25e.3 och 25o.1 i förordning (EG) nr 889/2008 tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2016.

(30)

För att aktörerna ska få möjlighet att anpassa sig till de ändringar som införs i fråga om vissa produkter och ämnen som används vid produktion av bearbetade ekologiska livsmedel, jäst och jästprodukter bör ändringarna av bilaga VIII till förordning (EG) nr 889/2008 tillämpas från och med sex månader efter det att den här förordningen har trätt i kraft.

(31)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 889/2008

Förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6a ska ersättas med följande:

”Artikel 6a

Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs närmare produktionsregler för alger.

I detta kapitel avses med alger flercelliga havsalger, fytoplankton och mikroalger.”

2.

Artikel 25e.3 ska ersättas med följande:

”3.   Den högsta andelen icke-ekologiska vattenbruksyngel som får föras in på anläggningen ska vara 80 % senast den 31 december 2011, 50 % senast den 31 december 2014 och 0 % senast den 31 december 2016.”

3.

I artikel 25o.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Dock ska den högsta andelen förökningsmaterial från icke-ekologiska kläckerier för musslor som får föras in i de ekologiska produktionsenheterna vara 80 % senast den 31 december 2011, 50 % senast den 31 december 2014 och 0 % senast den 31 december 2016.”

4.

I artikel 29d.4 ska ”den 1 augusti 2015” ersättas med ”den 1 augusti 2018”.

5.

I artikel 47 ska första stycket ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Vid hög dödlighet bland djuren orsakad av omständigheter som har att göra med djurens hälsa eller med katastrofer: förnyelse eller ny sammansättning av besättningen med icke-ekologiskt uppfödda djur, när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå och under förutsättning att respektive omställningsperiod tillämpas för de icke-ekologiskt uppfödda djuren.”

b)

Följande led ska läggas till som led f:

”f)

Vid hög dödlighet bland vattenbruksdjuren orsakad av omständigheter som anges i artikel 57.1 a–d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (*): förnyelse eller ny sammansättning av vattenbruksbeståndet med icke-ekologiskt uppfödda vattenbruksdjur, när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå och under förutsättning att åtminstone de två sista tredjedelarna av produktionscykeln förvaltas ekologiskt.

(*)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).”"

6.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

7.

Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

8.

Bilaga VIII ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Följande punkter i artikel 1 ska tillämpas från och med den dag som anges för dem:

a)

Punkt 1 ska tillämpas från och med den 7 maj 2017.

b)

Punkterna 2 och 3 ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

c)

Punkt 8 ska tillämpas från och med den 7 november 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Slutrapport:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Slutrapport:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1)

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29).

(9)  Slutrapport:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf

(10)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 131/2014 av den 11 februari 2014 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 601/2013 om godkännande av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat, kobolt(II)karbonathydroxid(2:3)monohydrat, kobolt(II)sulfatheptahydrat och dragerat granulat av kobolt(II)karbonathydroxid(2:3)monohydrat som fodertillsatser (EUT L 41, 12.2.2014, s. 3).

(11)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/861 av den 3 juni 2015 om godkännande av kaliumjodid, kalciumjodat (vattenfri) och dragerat granulat av kalciumjodat (vattenfri) som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 137, 4.6.2015, s. 1).

(12)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1152 av den 14 juli 2015 om godkännande av tokoferolextrakt från vegetabiliska oljor, tokoferolrika extrakt från vegetabiliska oljor (delta-rika) och alfa-tokoferol som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 187, 15.7.2015, s. 5).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

(14)  Slutrapporter:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf


BILAGA I

”BILAGA II

Bekämpningsmedel – produkter enligt artikel 5.1

Alla ämnen som förtecknas i denna bilaga måste åtminstone uppfylla de villkor för användning som anges i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1). Mer restriktiva villkor för användning för ekologisk produktion anges i andra spalten i varje tabell.

1.   Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Azadiraktin utvunnet ur Azadirachta indica (nimträd)

 

Allmänkemikalier

Endast de allmänkemikalier i den mening som avses i artikel 23.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (2) som omfattas av definitionen av livsmedel i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (3) och som är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.

Ämnena får inte användas som växtbekämpningsmedel, utan endast för bekämpning av skadedjur och sjukdomar.

Bivax

Endast som sårbalsam/sårskydd.

Hydrolyserade proteiner utom gelatin

 

Laminarin

Kelp ska antingen odlas ekologiskt i enlighet med artikel 6d eller skördas på ett hållbart sätt i enlighet med artikel 6c.

Feromoner

Endast i fällor och dispensrar.

Vegetabiliska oljor

Alla användningsområden godkända, utom växtbekämpningsmedel.

Pyretriner utvunna ur Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Pyretroider (endast deltametrin eller lambdacyhalotrin)

Endast i fällor med särskilda lockämnen. Endast mot Bactrocera oleae och Ceratitis capitata Wied.

Kvassia utvunnet ur Quassia amara

Endast som insektsmedel, repellent.

Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalg

Endast på de ej ätbara delarna av grödan, och om grödan inte äts av får eller get.

2.   Mikroorganismer eller ämnen som produceras av mikroorganismer

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Mikroorganismer

Härrör inte från genetiskt modifierade organismer.

Spinosad

 

3.   Andra ämnen än de som anges i avsnitten 1 och 2

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Aluminiumsilikat (kaolin)

 

Kalciumhydroxid

Vid användning som svampmedel, endast i fruktträd, även i plantskolor, för att bekämpa Nectria galligena.

Koldioxid

 

Kopparföreningar i form av kopparhydroxid, kopparoxiklorid, kopparoxid, bordeauxvätska och tribasiskt kopparsulfat

Högst 6 kg koppar per hektar och år.

För fleråriga grödor får medlemsstaterna, genom undantag från föregående stycke, föreskriva att gränsvärdet på 6 kg koppar får överskridas under ett visst år, under förutsättning att den genomsnittliga mängd som faktiskt har använts under en femårsperiod som inbegriper det året och de fyra föregående åren inte överstiger 6 kg.

Etylen

 

Fettsyror

Alla användningsområden godkända, utom växtbekämpningsmedel.

Järnfosfat (järn(III)ortofosfat)

Preparat som ska spridas i ett ytskikt mellan odlade växter.”

Kiselgur (diatoméjord)

 

Svavelkalk (kalciumpolysulfid)

 

Paraffinolja

 

Kaliumkvävekarbonat (kaliumbikarbonat)

 

Kvartssand

 

Svavel

 


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).


BILAGA II

”BILAGA VI

Fodertillsatser som används i djurfoder i den mening som avses i artikel 22 g, 24.2 och 25m.2

Fodertillsatser som förtecknas i denna bilaga måste ha godkänts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (1).

1.   TEKNISKA TILLSATSER

a)   Konserveringsmedel

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E 200

Sorbinsyra

 

 

E 236

Myrsyra

 

 

E 237

Natriumformiat

 

 

E 260

Ättiksyra

 

 

E 270

Mjölksyra

 

 

E 280

Propionsyra

 

 

E 330

Citronsyra

 

b)   Antioxidationsmedel

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

1b306.i

Tokoferolextrakt från vegetabiliska oljor

 

 

1b306.ii

Tokoferolrika extrakt från vegetabiliska oljor (deltarika)

 

c)   Emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel och geleringsmedel

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E 322

Lecitin

Endast när det härrör från ekologiska råvaror.

Bara för användning som foder till djur i vattenbruk.

d)   Bindemedel och klumpförebyggande medel

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E 535

Natriumferrocyanid

Högsta halt: 20 mg/kg NaCl (beräknat som ferrocyanidjon).

 

E 551b

Silikagel

 

 

E 551c

Kiselgur (diatoméjord, renad)

 

 

1m558i

Bentonit

 

 

E 559

Kaolinleror, utan asbest

 

 

E 560

Naturliga blandningar av stearit och klorit

 

 

E 561

Vermiculit

 

 

E 562

Sepiolit

 

 

E 566

Natrolit-fonolit

 

 

1g568

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung

 

 

E 599

Perlit

 

e)   Ensileringstillsatser

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

1k

Enzymer och mikroorganismer

För ensilage: Endast om väderförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering.

2.   ORGANOLEPTISKA TILLSATSER

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

2b

Aromämnen

Enbart extrakt av jordbruksprodukter.

3.   NÄRINGSTILLSATSER

a)   Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

3a

Vitaminer och provitaminеr

Framställda av jordbruksprodukter.

För icke-idisslare och vattenbruksdjur: bara syntetiska vitaminer som är identiska med vitaminer framställda av jordbruksprodukter.

För idisslare: bara syntetiska vitaminer A, D och E som är identiska med vitaminer framställda av jordbruksprodukter, efter förhandsgodkännande från medlemsstaten, som grundas på bedömning av möjligheten för idisslare som föds upp ekologiskt att få i sig de livsnödvändiga mängderna av dessa vitaminer via sitt normala foder.

b)   Föreningar av spårelement

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

 

E1 Järn

Järnoxid

Ferrokarbonat

Järnsulfat, heptahydrat

Järnsulfat, monohydrat

 

 

3b201

Kaliumjodid

 

3b202

Kalciumjodat, vattenfritt

3b203

Dragerat granulat av kalciumjodat (vattenfritt)

 

3b301

Kobolt(II)acetattetrahydrat

 

3b302

Kobolt(II)karbonat

3b303

Kobolt(II)karbonathydroxid(2:3)monohydrat

3b304

Dragerat granulat av kobolt(II)karbonat

3b305

Kobolt(II)sulfatheptahydrat

 

E4 Koppar

Basiskt kopparkarbonat, monohydrat

Kopparoxid

Kopparsulfat, pentahydrat

 

3b409

Kopparoxiklorid (TBCC)

 

E5 Mangan

Manganoxid

Mangansulfat, monohydrat

Mangankarbonat

 

 

E6 Zink

Zinkoxid

Zinksulfat, monohydrat

Zinksulfat, heptahydrat

 

3b609

Zinkkloridhydroxidmonohydrat (TBZC)

 

E7 Molybden

Natriummolybdat

 

 

E8 Selen

Natriumselenit

Natriumselenat

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b8.13 och 3b8.17

Selenberikad inaktiverad jäst

4.   ZOOTEKNISKA TILLSATSER

ID-nummer eller funktionell grupp

Ämne

Beskrivning, villkor för användning

4a, 4b, 4c och 4d

Enzymer och mikroorganismer i kategorin ’Zootekniska tillsatser’”

 


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29).


BILAGA III

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Anmärkningarna ovanför titeln på avsnitt A, anmärkningarna under titeln på avsnitt B och den första kolumnen i tabellerna i avsnitten A och B med rubriken ”Godkännande” ska utgå.

2.

Avsnitt A ska ändras på följande sätt:

a)

De rader som avser svaveldioxid, kaliumpyrosulfit, tokoferolkoncentrat, lecitin, citronsyra, natriumcitrat, vinsyra, glycerol, natriumkarbonat, kiseldioxid, natriumhydroxid ska ersättas med följande rader:

”E 220

Svaveldioxid

X

X (endast för mjöd)

I fruktviner (*) och mjöd med och utan tillsats av socker): 100 mg (**).

E 224

Kaliumpyrosulfit

X

X (endast för mjöd)

I fruktviner (*) och mjöd med och utan tillsats av socker): 100 mg (**).

E 306 (*)

Tokoferolkoncentrat

X

X

Antioxidant

E 322 (*)

Lecitin

X

X

Mjölkprodukter (2).

Endast när de härrör från ekologiska råvaror (***)

E 330

Citronsyra

X

X

 

E 331

Natriumcitrat

X

X

 

E 334

Vinsyra, (L(+)-form)

X

X (endast för mjöd)

 

E 422

Glycerol

X

 

Av vegetabiliskt ursprung.

För växtextrakt och aromer.

E 500

Natriumkarbonat

X

X

 

E 551

Kiseldioxid i form av gel eller kolloid

X

X

För örter och kryddor i form av torkat pulver

Aromer och propolis.

E 524

Natriumhydroxid

X

 

Ytbehandling av ”Laugengebäck” och reglering av aciditet i ekologiska aromer.

b)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”E 418

Gellangummi

X

X

Endast med högt acylgruppsinnehåll

E 901

Bivax

X

 

Endast som ett ytbehandlingsmedel för konfektyr.

Ekologiskt bivax.

E 903

Karnaubavax

X

 

Endast som ett ytbehandlingsmedel för konfektyr.

Endast när det härrör från ekologiska råvaror.”

c)

Följande rad ska läggas till:

”E 968

Erytritol

X

X

Endast när det härrör från ekologisk produktion utan användning av jonbytesteknik.”

3.

Avsnitt B ska ändras på följande sätt:

a)

De rader som avser natriumkarbonat, citronsyra, natriumhydroxid, vegetabiliska oljor, bentonit, bivax och karnaubavax ska ersättas med följande rader:

”Natriumkarbonat

X

X

 

Citronsyra

X

X

 

Natriumhydroxid

X

 

För sockerproduktion.

För oljeproduktion utom olivoljeproduktion.

Vegetabiliska oljor

X

X

Smörj-, släpp- eller skumdämpningsmedel.

Endast när den härrör från ekologisk produktion.

Bentonit

X

X

Förtjockningsmedel för mjöd (1)

Bivax

X

 

Släppmedel.

Ekologiskt bivax.

Karnaubavax

X

 

Släppmedel.

Endast när det härrör från ekologiska råvaror.”

b)

Raden avseende kaolin ska utgå.

c)

Följande rader ska läggas till:

”Ättiksyra/ättika

 

X

Endast när den härrör från ekologisk produktion.

För fiskberedning: endast från bioteknisk källa, utom när den produceras av eller härrör från genetiskt modifierade organismer.

Tiaminhydroklorid

X

X

Endast för användning i beredning av fruktviner, inklusive cider och päroncider och mjöd.

Diammoniumfosfat

X

X

Endast för användning i beredning av fruktviner, inklusive cider och päroncider och mjöd.

Träfiber

X

X

Timrets ursprung bör begränsas till certifierat, hållbart avverkat trä.

Trä som används får inte innehålla toxiska beståndsdelar (behandling efter skörd, naturligt förekommande gifter eller toxiner från mikroorganismer).”

4.

I avsnitt C ska de rader som avser potatisstärkelse och vegetabiliska oljor ersättas med följande rader:

”Potatisstärkelse

X

X

För filtrering.

Endast när den härrör från ekologisk produktion.

Vegetabiliska oljor

X

X

Smörj-, släpp- eller skumdämpningsmedel.

Endast när de härrör från ekologisk produktion.”


(*)  I detta sammanhang definieras fruktvin som vin framställt av annan frukt än druvor (inbegripet cider och päroncider).

(**)  Maximihalter från alla källor, uttryckta som SO2 i mg/l.

(***)  Från och med den 1 januari 2019.”


30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/674

av den 29 april 2016

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 vad gäller tröskelvolymerna för tilläggstullarna för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 183 b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (2) föreskrivs att importen av de produkter som förtecknas i förordningens bilaga XVIII ska övervakas. Denna övervakning ska ske i enlighet med artikel 308d i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (3).

(2)

I enlighet med artikel 5.4 i det jordbruksavtal (4) som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, och på grundval av de senast tillgängliga uppgifterna för 2013, 2014 och 2015, bör tröskelvolymerna ändras inför tillämpningen av tilläggstullar för vissa frukter och grönsaker från och med den 1 maj 2016.

(3)

Genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 bör därför ändras i enlighet med detta. För tydlighetens skull bör bilaga XVIII till den förordningen ersättas i sin helhet.

(4)

Eftersom denna åtgärd bör tillämpas så fort uppdaterade uppgifter föreligger, bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVIII till genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.).

(3)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.


BILAGA

”BILAGA XVIII

TILLÄGGSIMPORTTULLAR: AVDELNING IV KAPITEL I AVSNITT 2

Om inte annat följer av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska beskrivningen under varuslag endast anses som vägledande. Tillämpningsområdet för tilläggstullarna i denna bilaga ska avgöras av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas.

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Tillämpningsperiod

Tröskelvolymer (ton)

78.0015

0702 00 00

Tomater

Från och med den 1 oktober 2016 till och med den 31 maj 2017

459 296

78.0020

Från och med den 1 juni 2016 till och med den 30 september 2016

33 923

78.0065

0707 00 05

Gurkor

Från och med den 1 maj 2016 till och med den 31 oktober 2016

20 972

78.0075

Från och med den 1 november 2016 till och med den 30 april 2017

15 253

78.0085

0709 91 00

Kronärtskockor

Från och med den 1 november 2015 till och med den 30 juni 2016

16 157

78.0100

0709 93 10

Zucchini

Från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2016

258 846

78.0110

0805 10 20

Apelsiner

Från och med den 1 december 2015 till och med den 31 maj 2016

713 508

78.0120

0805 20 10

Klementiner

Från och med den 1 november 2015 till och med slutet av februari 2016

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), wilkings och liknande citrushybrider

Från och med den 1 november 2015 till och med slutet av februari 2016

105 541

78.0155

0805 50 10

Citroner

Från och med den 1 juni 2016 till och med den 31 december 2016

293 087

78.0160

Från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 maj 2016

65 269

78.0170

0806 10 10

Bordsdruvor

Från och med den 21 juli 2016 till och med den 20 november 2016

70 580

78.0175

0808 10 80

Äpplen

Från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 augusti 2016

667 666

78.0180

Från och med den 1 september 2016 till och med den 31 december 2016

54 155

78.0220

0808 30 90

Päron

Från och med den 1 januari 2016 till och med den 30 april 2016

170 513

78.0235

Från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2016

118 018

78.0250

0809 10 00

Aprikoser

Från och med den 1 juni 2016 till och med den 31 juli 2016

4 939

78.0265

0809 29 00

Körsbär, andra än surkörsbär

Från och med den 21 maj 2016 till och med den 10 augusti 2016

29 166

78.0270

0809 30

Persikor, inbegripet nektariner

Från och med den 11 juni 2016 till och med den 30 september 2016

3 849

78.0280

0809 40 05

Plommon

Från och med den 11 juni 2016 till och med den 30 september 2016

18 155 ”


30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/675

av den 29 april 2016

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1519 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 597/2009

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 23.4, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Gällande åtgärder

(1)

Genom förordning (EG) nr 598/2009 (2) införde rådet en slutgiltig utjämningstull på import av biodiesel enligt definitionen i skäl 10 med ursprung i Amerikas förenta stater (nedan kallade Förenta staterna).

(2)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 443/2011 (3) utvidgade rådet, till följd av en undersökning om kringgående, den slutgiltiga utjämningstullen på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna till att även omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte (nedan kallad de utvidgade åtgärderna).

(3)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 391/2014 (4) avslutade rådet den partiella interimsöversyn som inletts beträffande antisubventionsåtgärderna på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna, som utvidgats till att även omfatta import som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, utan att ändra de utvidgade gällande åtgärderna.

(4)

Genom genomförandeförordning (EU) 2015/1519 (5) införde Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen), till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 18.2 i grundförordningen, en slutgiltig utjämningstull på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna (nedan kallad de gällande åtgärderna).

B.   BEGÄRAN OM ÖVERSYN

(5)

Kommissionen tog emot en begäran om en partiell interimsöversyn (nedan kallad begäran om översyn) enligt artiklarna 19 och 23.6 i grundförordningen.

(6)

Begäran om översyn ingavs av DSM Nutritional Products Kanada Inc. (nedan kallad sökanden), en exporterande tillverkare från Kanada, och var begränsad till att gälla möjligheten att erhålla ett undantag från de utvidgade åtgärderna.

(7)

I begäran om översyn hävdade sökanden att företaget i fråga är en faktisk tillverkare av den produkt som översynen gäller och att företaget är i stånd att tillverka hela den volym som företaget har sänt till unionen sedan undersökningsperioden inleddes för den undersökning beträffande kringgående som avses i skäl 2 och som ledde till införandet av de befintliga utvidgade åtgärderna.

(8)

Sökanden hävdade dessutom att företaget inte var närstående någon av de exporterande tillverkare som omfattas av de gällande åtgärderna, och att företaget inte kringgick de gällande åtgärderna.

C.   INLEDANDE AV EN PARTIELL INTERIMSÖVERSYN

(9)

Kommissionen slog fast att begäran om översyn innehöll tillräcklig prima facie-bevisning för att motivera inledandet av en partiell interimsöversyn enligt artiklarna 19 och 23.6 i grundförordningen. Kommissionen inledde därför den 19 maj 2015 en undersökning genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning  (6) (nedan kallat tillkännagivandet om inledande).

D.   PRODUKT SOM ÖVERSYNEN GÄLLER

(10)

Den produkt som översynen gäller är fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallad biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (nedan kallad den produkt som översynen gäller eller biodiesel), som för närvarande klassificeras enligt KN-numren ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 och ex 3826 00 90.

E.   UNDERSÖKNINGSPERIOD

(11)

Referensperioden för denna undersökning omfattade perioden 1 april 2014–31 mars 2015 (nedan kallad referensperioden). Man samlade också in uppgifter för perioden från den 1 april 2009 till slutet av referensperioden.

F.   BERÖRDA PARTER

(12)

Kommissionen underrättade officiellt sökanden och företrädarna för Kanada om inledandet av den partiella interimsöversynen. Berörda parter gavs möjlighet att inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda. Endast sökanden gav sig till känna. Ingen part har begärt att bli hörd.

(13)

Kommissionen mottog sökandens svar på frågeformuläret och kontrollerade uppgifterna på plats hos sökanden i Kanada.

G.   UNDERSÖKNINGENS RESULTAT

(14)

Sökanden är ett företag som grundades 1997 som tillverkare av näringstillskott med omega-3.

(15)

Undersökningen visade att sökanden är en faktisk tillverkare av biodiesel som biprodukt från tillverkningsprocessen för omega-3-fiskoljekoncentrat, som är företagets kärnverksamhet.

(16)

Undersökningen bekräftade också att den sökande inte är närstående någon av de tillverkare av biodiesel i Förenta staterna som omfattas av åtgärder.

(17)

Undersökningen bekräftade vidare att den biodiesel som exporterades till unionsmarknaden verkligen hade tillverkats av sökanden.

(18)

Ingenting framkom heller som tydde på att sökanden köpte biodiesel från Förenta staterna eller omlastade biodiesel som tillverkats i Förenta staterna till unionen.

(19)

Mot bakgrund av undersökningsresultaten i skälen 14–18 fastslog kommissionen att sökanden är en faktisk tillverkare av den produkt som översynen gäller och därför bör undantas från de utvidgade åtgärderna.

(20)

Berörda parter underrättades om avsikten att bevilja sökanden undantag och gavs tillfälle att lämna synpunkter på detta. Inga synpunkter som kunde ändra beslutet att avsluta översynen inkom.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1519 ska ersättas med följande:

”1.   Den slutgiltiga utjämningstull som är tillämplig på ’alla övriga företag’ enligt artikel 1.2 ska utvidgas till att omfatta import till unionen av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallad biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209821), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009121), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009921), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194321), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194621), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194721), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201121), ex 2710 20 15 (Taric-nummer 2710201521), ex 2710 20 17 (Taric-nummer 2710201721), ex 3824 90 92 (Taric-nummer 3824909210), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009011), med undantag av de produkter som tillverkas av nedanstående företag:

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Kanada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Den tull som ska utvidgas är den som fastställs för ’alla övriga företag’ i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 598/2009, dvs. en slutgiltig utjämningstull på 237 euro per ton netto.

Utjämningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (dvs. biodieselhalt).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 598/2009 av den 7 juli 2009 om införande av en slutgiltig utjämningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 179, 10.7.2009, s. 1).

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 443/2011 av den 5 maj 2011 om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som genom förordning (EG) nr 598/2009 infördes på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater till att omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, om utvidgning av den slutgiltiga utjämningstull som infördes genom förordning (EG) nr 598/2009 till att omfatta import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, och om avslutande av undersökningen rörande import som avsänts från Republiken Singapore (EUT L 122, 11.5.2011, s. 1).

(4)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 391/2014 av den 14 april 2014 om avslutande av den partiella interimsöversynen av antisubventionsåtgärderna på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, som utvidgats till att även omfatta import som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte (EUT L 115, 17.4.2014, s. 14).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1519 av den 14 september 2015 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 597/2009 (EUT L 239, 15.9.2015, s. 99).

(6)  Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de utjämningsåtgärder som tillämpas på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, utvidgad till att även omfatta import som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte (EUT C 162, 19.5.2015, s. 9).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).


30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/676

av den 29 april 2016

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1518 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artiklarna 11.3 och 13.4, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Gällande åtgärder

(1)

Genom förordning (EG) nr 599/2009 (2) införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel enligt definitionen i skäl 10 med ursprung i Amerikas förenta stater (nedan kallade Förenta staterna).

(2)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 444/2011 (3) utvidgade rådet, till följd av en undersökning om kringgående, den slutgiltiga antidumpningstullen på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna till att även omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte (nedan kallad de utvidgade åtgärderna).

(3)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 392/2014 (4) avslutade rådet den partiella interimsöversyn som inletts beträffande antidumpningsåtgärderna på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna, som utvidgats till att även omfatta import som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, utan att ändra de utvidgade gällande åtgärderna.

(4)

Genom genomförandeförordning (EU) 2015/1518 (5) införde Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen), till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i grundförordningen, en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Förenta staterna (nedan kallad de gällande åtgärderna).

B.   BEGÄRAN OM ÖVERSYN

(5)

Kommissionen tog emot en begäran om en partiell interimsöversyn (nedan kallad begäran om översyn) enligt artiklarna 11.3 och 13.4 i grundförordningen.

(6)

Begäran om översyn ingavs av DSM Nutritional Products Kanada Inc. (nedan kallad sökanden), en exporterande tillverkare från Kanada, och var begränsad till att gälla möjligheten att erhålla ett undantag från de utvidgade åtgärderna.

(7)

I begäran om översyn hävdade sökanden att företaget i fråga är en faktisk tillverkare av den produkt som översynen gäller och att företaget är i stånd att tillverka hela den volym som företaget har sänt till unionen sedan undersökningsperioden inleddes för den undersökning beträffande kringgående som ledde till införandet av de utvidgade åtgärderna.

(8)

Sökanden hävdade dessutom att företaget inte var närstående någon av de exporterande tillverkare som omfattas av de gällande åtgärderna, och att företaget inte kringgick de gällande åtgärderna.

C.   INLEDANDE AV EN PARTIELL INTERIMSÖVERSYN

(9)

Kommissionen slog fast att begäran om översyn innehöll tillräcklig prima facie-bevisning för att motivera inledandet av en partiell interimsöversyn enligt artiklarna 11.3 och 13.4 i grundförordningen. Kommissionen inledde därför den 19 maj 2015 en undersökning genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning  (6) (nedan kallat tillkännagivandet om inledande).

D.   PRODUKT SOM ÖVERSYNEN GÄLLER

(10)

Den produkt som översynen gäller är fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallad biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (nedan kallad den produkt som översynen gäller eller biodiesel), som för närvarande klassificeras enligt KN-numren ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 och ex 3826 00 90 med ursprung i Förenta staterna.

E.   UNDERSÖKNINGSPERIOD

(11)

Referensperioden för denna undersökning omfattade perioden 1 april 2014–31 mars 2015 (nedan kallad referensperioden). Man samlade också in uppgifter för perioden från den 1 april 2009 till slutet av referensperioden.

F.   BERÖRDA PARTER

(12)

Kommissionen underrättade officiellt sökanden och företrädarna för Kanada om inledandet av den partiella interimsöversynen. Berörda parter gavs möjlighet att inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda. Endast sökanden gav sig till känna. Ingen part har begärt att bli hörd.

(13)

Kommissionen mottog sökandens svar på frågeformuläret och kontrollerade uppgifterna på plats hos sökanden i Kanada.

G.   UNDERSÖKNINGENS RESULTAT

(14)

Sökanden är ett företag som grundades 1997 som tillverkare av näringstillskott med omega-3.

(15)

Undersökningen visade att sökanden är en faktisk tillverkare av biodiesel som biprodukt från tillverkningsprocessen för omega-3-fiskoljekoncentrat, som är företagets kärnverksamhet.

(16)

Undersökningen bekräftade också att den sökande inte är närstående någon av de tillverkare av biodiesel i Förenta staterna som omfattas av de gällande åtgärderna.

(17)

Undersökningen bekräftade vidare att den biodiesel som exporterades till unionsmarknaden verkligen hade tillverkats av sökanden.

(18)

Ingenting framkom heller som tydde på att sökanden köpte biodiesel från Förenta staterna eller omlastade biodiesel som tillverkats i Förenta staterna till unionen.

(19)

Mot bakgrund av undersökningsresultaten i skälen 14–18 fastslog kommissionen att sökanden är en faktisk tillverkare av den produkt som översynen gäller och därför bör undantas från de utvidgade åtgärderna.

(20)

Berörda parter underrättades om avsikten att bevilja sökanden undantag och gavs tillfälle att lämna synpunkter på detta. Inga synpunkter som kunde ändra beslutet att avsluta översynen inkom.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1225/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/1518 ska ersättas med följande:

”1.   Den slutgiltiga antidumpningstull som är tillämplig på ’alla övriga företag’ enligt artikel 1.2 utvidgas härmed till att omfatta import till unionen av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallad biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209821), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009121), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009921), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194321), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194621), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194721), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710201121), ex 2710 20 15 (Taric-nummer 2710201521), ex 2710 20 17 (Taric-nummer 2710201721), ex 3824 90 92 (Taric-nummer 3824909210), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009011), med undantag av de produkter som tillverkas av nedanstående företag:

Land

Företag

Taric-tilläggsnummer

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Kanada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Den tull som ska utvidgas är den som fastställs för ’alla övriga företag’ i artikel 1.2, dvs. en slutgiltig antidumpningstull på 172,2 euro per ton netto.

Antidumpningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens viktandel fettsyramonoalkylestrar och paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung (dvs. biodieselhalt).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 599/2009 av den 7 juli 2009 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 179, 10.7.2009, s. 26).

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 444/2011 av den 5 maj 2011 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 599/2009 infördes på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater till att omfatta import av biodiesel som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte, om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 599/2009 till att omfatta import av biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, och om avslutande av undersökningen rörande import som avsänts från Republiken Singapore (EUT L 122, 11.5.2011, s. 12).

(4)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 392/2014 av den 14 april 2014 om avslutande av den partiella interimsöversynen av antidumpningsåtgärderna på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, som utvidgats till att även omfatta import som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte (EUT L 115, 17.4.2014, s. 17).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1518 av den 14 september 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 239, 15.9.2015, s. 69).

(6)  Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater, utvidgad till att även omfatta import som avsänts från Kanada, oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte (EUT C 162, 19.5.2015, s. 13).


30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/35


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/677

av den 29 april 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

262,4

MA

90,3

ZZ

176,4

0707 00 05

MA

83,2

TR

118,9

ZZ

101,1

0709 93 10

MA

95,4

TR

124,4

ZZ

109,9

0805 10 20

AR

115,8

EG

50,9

IL

84,9

MA

55,5

TR

39,9

ZZ

69,4

0805 50 10

MA

147,0

TR

130,3

ZA

143,4

ZZ

140,2

0808 10 80

AR

110,2

BR

102,8

CL

111,7

CN

150,1

NZ

138,0

US

225,1

ZA

97,2

ZZ

133,6

0808 30 90

AR

126,7

CL

122,8

CN

73,7

ZA

118,8

ZZ

110,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/678

av den 29 april 2016

om en produkt som består av torkade lavendelblommor i en påse och som släppts ut på marknaden för att skydda mot mal, i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 3.3, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 maj 2015 begärde Tyskland i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 528/2012 att kommissionen skulle besluta huruvida en produkt som består av torkade lavendelblommor i en påse och som släppts ut på marknaden för att skydda mot mal är en biocidprodukt eller en behandlad vara enligt artikel 3.1 a respektive l i den förordningen.

(2)

Enligt överenskommen unionsvägledning (2) anses inte hela levande organismer eller obearbetade döda organismer (t.ex. jäst eller frystorkade bakterier) eller delar därav (t.ex. kroppsdelar, blod, grenar, löv eller blommor) vara ämnen, blandningar eller varor i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3). Torkade lavendelblommor bör därför inte anses vara ett ämne, en blandning eller en vara i den mening som avses i den förordningen och bör därför inte anses vara vare sig en biocidprodukt eller en behandlad vara enligt förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En produkt som består av torkade lavendelblommor i en påse är varken en biocidprodukt eller en behandlad vara enligt artikel 3.1 a respektive l i förordning (EU) nr 528/2012.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Guidance for Annex V Exemptions from the obligation to register (s. 19) (http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_en.pdf).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


Rättelser

30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/39


Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2016/446 av den 23 mars 2016 om ändring och förlängning av rådets beslut 2013/34/Gusp om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali)

( Europeiska unionens officiella tidning L 78 av den 24 mars 2016 )

Sidan 75, artikel 1.2

I stället för:

”[…]

’2.   Det finansiella referensbeloppet för de gemensamma kostnaderna för EUTM Mali för perioden 19 maj 2016–18 maj 2018 ska uppgå till 33 400 000 EUR. Den procentandel av det finansiella referensbelopp som avses i artikel 25.1 i rådets beslut (Gusp) 2015/528 (*) ska vara 60 % och den procentandel för åtaganden som avses i artikel 34.3 i det beslutet ska vara 10 %.

[…]’”

ska det stå:

”[…]

’2.   Det finansiella referensbeloppet för de gemensamma kostnaderna för EUTM Mali för perioden 19 maj 2016–18 maj 2018 ska uppgå till 33 400 000 EUR. Den procentandel av det finansiella referensbelopp som avses i artikel 25.1 i rådets beslut (Gusp) 2015/528 (*) ska vara 10 % och den procentandel för åtaganden som avses i artikel 34.3 i det beslutet ska vara 60 %.

[…]’”.


30.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/39


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG

( Europeiska unionens officiella tidning L 5 av den 9 januari 2004 )

Sidan 14, artikel 16 gällande artikel 3.2 d i direktiv 64/432/EEG

I stället för:

”Artikel 3.2 d i direktiv 64/432/EEG skall ersättas med följande:

”d)

De måste identifieras …””

ska det stå:

”Artikel 3.2 c i direktiv 64/432/EEG ska ersättas med följande:

”c)

De måste identifieras …”.”