ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 103

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
19 april 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/590 av den 11 april 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2016/591 av den 15 april 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, vad gäller de gällande kvantitativa begränsningarna för interventionsuppköp av smör och skummjölkspulver

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/593 av den 5 april 2016 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Olive de Nîmes [SUB])

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/594 av den 18 april 2016 om fastställande av en mall för den strukturerade undersökningen av slutmottagare för operativa program för livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd från fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/595 av den 18 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

22

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/596 av den 18 april 2016 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien

24

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/597 av den 18 april 2016 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern

29

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/598 av den 14 april 2016 om tillstånd för utvidgning av användningsområdet för lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba) som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

34

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/599 av den 15 april 2016 om överensstämmelsen hos vissa mål i de reviderade nationella planer eller planer för funktionella luftrumsblock som inlämnats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den andra referensperioden [delgivet med nr C(2016) 2140]  ( 1 )

37

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/600 av den 15 april 2016 om ändring av beslut 2007/453/EG vad gäller Rumäniens BSE-status [delgivet med nr C(2016) 2186]  ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/601 av den 15 april 2016 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr C(2016) 2187]  ( 1 )

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/590

av den 11 april 2016

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Vid den tjugoförsta konferensen med parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (COP 21) som ägde rum i Paris mellan den 30 november och den 12 december 2015 antogs ett avtal om att stärka insatserna på global nivå mot det hot som klimatförändringarna utgör. Parisavtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då minst 55 av konventionens parter som sammanlagt står för minst cirka 55 % av de totala utsläppen av växthusgaser har deponerat sina ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument. Unionen och dess medlemsstater är parter i konventionen.

(2)

Avtalet innehåller bland annat ett långsiktigt mål i linje med målet att med god marginal hålla den globala temperaturökningen under 2 °C över förindustriell nivå och att sträva efter att begränsa den till 1,5 °C över förindustriell nivå. För att uppnå detta mål kommer parterna att utarbeta, meddela och upprätthålla på varandra följande nationellt fastställda bidrag.

(3)

Den 6 mars 2015 meddelade unionen och dess medlemsstater sitt planerade nationellt fastställda bidrag som innehåller ett åtagande om ett bindande mål på en intern minskning på minst 40 % av växthusgasutsläppen jämfört med 1990 senast 2030, såsom angavs i Europeiska rådets slutsatser av den 23 oktober 2014 om ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030.

(4)

Avtalet är öppet för undertecknande vid Förenta nationernas högkvarter i New York under perioden 22 april 2016–21 april 2017.

(5)

Avtalet är i överensstämmelse med unionens miljöpolitiska mål enligt artikel 191 i fördraget, det vill säga att bevara, skydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa och att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem, särskilt för att bekämpa klimatförändringen.

(6)

Det finns unionslagstiftning för genomförande av vissa av dessa mål. En del av denna befintliga unionslagstiftning kommer att behöva ändras för att genomföra vissa bestämmelser i avtalet.

(7)

Avtalet bör därför undertecknas på unionens vägnar, med förbehåll för att det senare ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (1) bemyndigas härmed.

Undertecknandet ska äga rum i New York den 22 april 2016 eller snarast möjligt efter detta datum.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 11 april 2016.

På rådets vägnar

M.H.P. VAN DAM

Ordförande


(1)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om avtalets ingående.


FÖRORDNINGAR

19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/3


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/591

av den 15 april 2016

om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, vad gäller de gällande kvantitativa begränsningarna för interventionsuppköp av smör och skummjölkspulver

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Sektorn för mjölk och mjölkprodukter har under en längre tid präglats av allvarlig marknadsobalans. Importefterfrågan på mjölk och mjölkprodukter förblev stabil under 2015 i förhållande till 2014, men produktionen ökade avsevärt i unionen och i andra väsentliga exportregioner.

(2)

Investeringarna i mjölkproduktionskapacitet i unionen, som gjorts som förberedelse inför mjölkkvoternas upphörande och med tanke på de goda utsikterna på medellång sikt på världsmarknaden, har resulterat i en stadig ökning av mjölkproduktionen i unionen. Överskottsmjölken bearbetas till produkter som kan lagras länge, som smör och skummjölkspulver.

(3)

Till följd av detta sjönk priserna på smör och skummjölkspulver under 2014 och 2015, då priset på skummjölkspulver sjönk till samma nivå som interventionspriset. Smörpriserna ligger fortfarande över interventionspriserna, men pressas nedåt.

(4)

I rådets förordning (EU) nr 1370/2013 (1) fastställs kvantitativa begränsningar för uppköp av smör och skummjölkspulver till det fasta pris som avses i den förordningen. När dessa begränsningar nås ska uppköp göras genom ett anbudsförfarande, där det högsta uppköpspriset fastställs.

(5)

Som en undantagsåtgärd, för att säkra att mekanismen för offentlig intervention kan användas utan avbrott vid störningar på marknaden inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, förlängs perioden för inledandet av den offentliga interventionen avseende smör och skummjölkspulver för år 2016 till den 1 januari genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1549 (2).

(6)

Under den extra interventionsperiod för 2016 som inleddes genom delegerade förordning (EU) 2015/1549 nådde uppköpen upp till hälften av volymen av den kvantitativa begränsningen som föreskrivs i förordning (EU) nr 1370/2013 för uppköp av skummjölkpulver till ett fast pris.

(7)

För att hjälpa sektorn för mjölk och mjölkprodukter att finna en ny jämnvikt i den rådande svåra marknadssituationen och för att bevara förtroendet för interventionsåtgärderna, är det lämpligt att höja de kvantitativa begränsningarna för uppköp av smör och skummjölkspulver till ett fast pris under 2016.

(8)

Om ett anbudsförfarande sätts igång innan denna förordning träder i kraft bör de volymer som köps upp inom ramen för det förfarandet inte tas med i beräkningen för att fastställa de volymer som finns tillgängliga för uppköp av smör och skummjölkspulver till ett fast pris under 2016.

(9)

För att säkerställa att de tillfälliga åtgärder som föreskrivs i denna förordning får omedelbar effekt på marknaden och bidrar till att stabilisera priserna bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1370/2013 ska följande stycke läggas till:

”Genom undantag från första stycket, ska under 2016 de kvantitativa begränsningarna för uppköp av smör och skummjölkspulver till ett fast pris vara 100 000 ton för smör och 218 000 ton för skummjölkspulver. De volymer som köps upp inom ramen för ett anbudsförfarande som pågår den 19 april 2016 ska inte räknas av från dessa kvantitativa begränsningar.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2016.

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (EUT L 346, 20.12.2013, s. 12).

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1549 av den 17 september 2015 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i form av förlängning av den offentliga interventionsperioden för smör och skummjölkspulver under 2015 och av tidigareläggning av den offentliga interventionsperioden för smör och skummjölkspulver under 2016 (EUT L 242, 18.9.2015, s. 28).


19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/592

av den 1 mars 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 5.2, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har underrättats om de olika klasser av OTC-kreditderivat (”over-the-counter”) som centrala motparter har blivit auktoriserade att cleara. För var och en av dessa klasser har Esma gjort bedömningar utifrån huvudkriterierna för huruvida de ska omfattas av clearingkravet, inbegripet graden av standardisering, volymen och likviditeten samt tillgången till prisinformation. I det övergripande syftet att minska systemriskerna har Esma fastställt de klasser av OTC-kreditderivat som bör omfattas av clearingkravet enligt förfarandet i förordning (EU) nr 648/2012.

(2)

Löptiden är en gemensam och grundläggande egenskap för OTC-kreditderivat. Den motsvarar ett fastställt datum då kreditderivatkontraktet löper ut. Denna aspekt bör beaktas vid bedömningen av vilka klasser av OTC-kreditderivat som ska omfattas av clearingkravet.

(3)

Olika motparter behöver olika lång tid på sig för att införa de arrangemang som behövs för att kunna cleara de OTC-kreditderivat som omfattas av clearingkravet. För att få till stånd ett korrekt och snabbt genomförande av clearingkravet i praktiken bör motparterna delas in i olika kategorier, där motparter med tillräckligt jämförbara förutsättningar blir skyldiga att uppfylla clearingkravet från och med samma datum.

(4)

En första kategori bör omfatta både finansiella och icke-finansiella motparter som, när denna förordning träder i kraft, är clearingmedlemmar hos minst en av de relevanta centrala motparterna och för minst en av de klasser av OTC-kreditderivat som omfattas av clearingkravet, eftersom dessa motparter redan har erfarenhet av frivillig clearing och redan har etablerade kontakter med dessa centrala motparter för att cleara minst en av de aktuella klasserna. Icke-finansiella motparter som är clearingmedlemmar bör också ingå i den första kategorin, eftersom de, vad beträffar erfarenheter och förberedelser i fråga om central clearing, är jämförbara med de finansiella motparter som ingår i samma kategori.

(5)

En andra och en tredje kategori bör omfatta finansiella motparter som inte ingår i den första kategorin, indelade enligt rättslig och operativ kapacitet i fråga om OTC-derivat. Aktivitetsnivån i fråga om OTC-derivat bör tjäna som grund för att klassificera den rättsliga och operativa kapaciteten hos finansiella motparter, och det bör därför införas ett kvantitativt tröskelvärde för indelning i den andra respektive tredje kategorin, på grundval av de aggregerade genomsnittliga teoretiska beloppen vid varje månadsslut i fråga om de derivat som inte clearas centralt. Tröskelvärdet bör fastställas på en lämplig nivå för att avskilja mindre marknadsaktörer, samtidigt som man måste kunna hantera en betydande risknivå inom den andra kategorin. För att främja konvergens i lagstiftningen och begränsa efterlevnadskostnaderna för motparter bör man också anpassa tröskelvärdet till det värde som överenskommits på internationell nivå i fråga om marginalsäkerhetskrav för derivat som inte clearas centralt. Liksom i de internationella standarderna bör gälla att, medan tröskeln tillämpas generellt på företagsgruppnivå med tanke på de potentiella delade riskerna inom gruppen, bör den för investeringsfonder tillämpas separat för varje fond eftersom en fonds skulder normalt inte berörs av andra fonders skulder eller investeringsförvaltarens skulder. Således bör tröskelvärdet tillämpas enskilt för varje investeringsfond så länge som denna, i händelse av insolvens eller konkurs, utgör en helt separerad och avskild grupp av tillgångar som inte omfattas av säkerheter, garantier eller stöd från andra investeringsfonder eller från investeringsförvaltaren själv.

(6)

Vissa alternativa investeringsfonder omfattas inte av definitionen av finansiella motparter enligt förordning (EU) nr 648/2012, trots att de har en viss operativ kapacitet i fråga om OTC-derivatkontrakt som kan likna motsvarande operativa kapacitet hos sådana alternativa investeringsfonder som omfattas av samma definition. Därför bör alternativa investeringsfonder som klassificeras som icke-finansiella motparter ingå i samma kategorier av motparter som de alternativa investeringsfonder som klassificeras som finansiella motparter.

(7)

En fjärde kategori bör omfatta icke-finansiella motparter som inte ingår i de övriga kategorierna eftersom de har mer begränsad erfarenhet och operativ kapacitet i fråga om OTC-derivat och central clearing än andra kategorier av motparter.

(8)

Vid valet av den dag från vilken clearingkravet ska gälla för motparter i den första kategorin bör hänsyn tas till det faktum att de ofta inte har etablerat de kontakter med centrala motparter som krävs för var och en av de klasser som omfattas av clearingkravet. Vidare utgör motparter i denna kategori ofta en ingångsplats för clearing för motparter som inte är clearingmedlemmar, inte minst med tanke på att clearing åt kunder och indirekta kunder väntas öka betydligt när clearingkravet trätt i kraft. Slutligen står denna första kategori av motparter för en stor andel av volymen OTC-kreditderivat som redan clearas, medan den totala volymen transaktioner som kommer att clearas i framtiden förväntas öka kraftigt efter det att clearingkravet enligt denna förordning får verkan. Därför är det rimligt att för motparter i den första kategorin sätta en tidsfrist på sex månader för förberedelserna för att kunna cleara ytterligare klasser samt hantera ökad clearing åt kunder och indirekta kunder och det generellt sett ökade antalet transaktioner som måste clearas. När man fastställer från vilken dag clearingkravet börjar gälla för motparter i den första kategorin, bör man även ta hänsyn till om fler än en central motpart redan utför clearing av samma klass av OTC-derivat vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft. I synnerhet krävs det mer tid i en situation där ett betydande antal motparter önskar upprätta clearingarrangemang med samma centrala motpart samtidigt, än i en situation där motparterna kan välja mellan flera centrala motparter för att upprätta clearingarrangemang. En extra period på tre månader bör därför medges för att garantera ett korrekt genomförande av clearingkravet.

(9)

När man fastställer från vilken dag clearingkravet börjar gälla för motparter i den andra och tredje kategorin, bör man ta hänsyn till att flertalet av dem kommer att få tillträde till en central motparts tjänster genom att bli kunder eller indirekta kunder till en clearingmedlem. Denna process kan kräva mellan 12 och 18 månader, beroende på den rättsliga och operativa kapaciteten hos motparterna i fråga och hur långt de avancerat när det gäller att förbereda de avtalsarrangemang med clearingmedlemmar som behövs för att cleara framtida kontrakt. När man fastställer från vilken dag clearingkravet börjar gälla för motparter i den andra och tredje kategorin, bör man även ta hänsyn till om fler än en central motpart redan utför clearing av samma klass av OTC-derivat vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft. I synnerhet krävs det mer tid i en situation där ett betydande antal motparter önskar upprätta clearingarrangemang med samma centrala motpart samtidigt, än i en situation där motparterna kan välja mellan flera centrala motparter för att upprätta clearingarrangemang. En extra period på tre månader bör därför medges för att garantera ett korrekt genomförande av clearingkravet.

(10)

När man fastställer från vilken dag clearingkravet börjar gälla för motparter i den fjärde kategorin, bör man ta hänsyn till deras rättsliga och operativa kapacitet samt det faktum att de har en mer begränsad erfarenhet av OTC-derivat och central clearing än de andra kategorierna av motparter.

(11)

För OTC-derivatkontrakt som ingås mellan en motpart som är etablerad i ett tredjeland och en motpart som är etablerad i unionen, men som tillhör samma företagsgrupp och helt och hållet omfattas av samma konsolidering och av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker, bör det beslutas om en uppskjuten tillämpning av clearingkravet. Detta innebär att kontrakten i fråga för en begränsad tid inte skulle omfattas av clearingkravet, så länge det inte har antagits några genomförandeakter i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 avseende sådana OTC-derivatkontrakt som anges i bilagan till denna förordning och som omfattar den jurisdiktion där motparten utanför unionen är etablerad. De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att i förväg kontrollera att de motparter som ingår dessa kontrakt hör till samma grupp och att de uppfyller övriga villkor för transaktion inom en grupp enligt förordning (EU) nr 648/2012.

(12)

Om motparterna i ett OTC-derivatkontrakt är finansiella motparter kräver förordning (EU) nr 648/2012 – till skillnad från när det gäller icke-finansiella motparter – att clearingkravet ska tillämpas på alla kontrakt som ingåtts efter det att Esma underrättats om att en viss central motpart auktoriserats att cleara en given klass av OTC-derivat, men innan clearingkravet fått verkan, förutsatt att detta är motiverat med tanke på den återstående löptiden för det aktuella kontraktet den dag då clearingkravet får verkan. Tillämpningen av clearingkravet för sådana kontrakt bör ha som mål att skapa en enhetlig och konsekvent tillämpning av förordning (EU) nr 648/2012. Den bör vidare tjäna till att främja finansiell stabilitet, minska systemrisken och bidra till likvärdiga konkurrensvillkor för marknadsaktörerna när en klass av OTC-derivatkontrakt förklarats omfattas av clearingkravet. Minimikravet på återstående löptid bör därför fastställas på en nivå som garanterar att dessa mål uppnås.

(13)

Innan de tekniska standarder för tillsyn som ska antas i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) nr 648/2012 har trätt i kraft kan motparterna inte förutse om de OTC-derivatkontrakt de ingår kommer att omfattas av clearingkravet den dag det får verkan. Denna osäkerhet har en betydande inverkan på marknadsaktörernas möjlighet att sätta ett exakt pris på de OTC-derivatkontrakt de sluter, eftersom centralt clearade kontrakt omfattas av andra krav på säkerheter än kontrakt som inte clearas centralt. Om man beslutar att även OTC-derivatkontrakt som ingåtts innan denna förordning träder i kraft måste clearas på förberedande basis – oavsett kontraktens återstående löptid den dag då clearingkravet får verkan – kan detta hämma motparternas möjlighet att effektivt säkra sina marknadsrisker, vilket antingen kan påverka marknadens funktion och den finansiella stabiliteten negativt, eller hindra motparternas normala verksamhet genom att de tvingas använda andra former av risksäkring.

(14)

Vidare bör OTC-derivatkontrakt som ingås efter det att denna förordning träder i kraft, men innan clearingkravet får verkan, inte omfattas av clearingkravet förrän motparterna till dessa kontrakt har möjlighet att avgöra vilken kategori de tillhör och vilken central motpart som finns tillgänglig för att cleara dem och huruvida de omfattas av clearingkravet för ett enskilt kontrakt, inklusive vid transaktioner inom gruppen, samt innan de kunnat införa de avtalsarrangemang som behövs för att ingå sådana kontrakt med full hänsyn tagen till clearingkravet. Av detta skäl, och för att slå vakt om en stabil och väl fungerande marknad och lika konkurrensvillkor för motparterna bör man besluta att sådana kontrakt inte bör omfattas av clearingkravet, oberoende av återstående löptid.

(15)

OTC-derivatkontrakt som ingås efter det att Esma underrättats om att en viss central motpart har auktoriserats att cleara en given klass av OTC-derivat, men innan clearingkravet fått verkan, bör inte omfattas av clearingkravet såvida de inte är mycket relevanta med avseende på systemrisk eller om tillämpning av clearingkravet på dessa kontrakt på annat sätt skulle kunna äventyra en enhetlig och konsekvent tillämpning av förordning (EU) nr 648/2012. Den motpartsrisk som är förknippad med kontrakt om OTC-kreditderivat med längre löptider belastar marknaden under en längre period än den som gäller OTC-kreditderivat med kort återstående löptid. Om clearingkravet tillämpas även på kontrakt med kort återstående löptid skulle detta innebära en börda för de berörda motparterna som inte står i proportion till den risk som reducerats. Dessutom utgör OTC-kreditderivat med korta återstående löptider en relativt liten del av den totala marknaden och därmed också en liten andel av den sammanlagda systemrisken som är kopplad till marknaden i fråga. Minimikrav för återstående löptid bör därför fastställas på så sätt att kontrakt vars återstående löptid är högst några månader inte ska omfattas av clearingkravet.

(16)

Motparter i den tredje kategorin utgör en relativt liten andel av den totala systemrisken och har en lägre rättslig och operativ kapacitet när det gäller OTC-derivat än motparter i första eller andra kategorin. Viktiga element i ett OTC-derivatkontrakt, till exempel prissättningen på OTC-kreditderivat som enligt reglerna kommer att omfattas av clearingkravet men som har ingåtts innan detta krav får verkan, måste inom korta tidsramar anpassas för att ta hänsyn till den clearing som kommer att ske först flera månader efter det att kontraktet har ingåtts. Denna förberedande clearing medför betydande justeringar i fråga om prissättningsmodell och dokumentation för dessa OTC-derivatkontrakt. Motparter i den tredje kategorin har en mycket begränsad kapacitet att i förhand införliva clearingkravets konsekvenser i sina OTC-derivatkontrakt. Att tillämpa clearingkravet på OTC-derivatkontrakt som ingåtts innan detta krav fått verkan för motparterna i fråga skulle kunna hämma deras möjlighet att säkra sina risker på ett tillfredsställande sätt, och få följder för marknadens stabilitet och funktion, eller hindra motparternas normala verksamhet om de inte kan fortsätta att säkra sina risker. Därför bör OTC-derivatkontrakt som ingåtts av motparter i den tredje kategorin innan clearingkravet fått verkan inte omfattas av clearingkravet.

(17)

Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda bör vidare OTC-derivatkontrakt som ingåtts mellan motparter som tillhör samma grupp kunna undantas från clearing, så att man undviker att begränsa effektiviteten av företagsgruppers interna riskhanteringsprocesser, vilket skulle motverka det övergripande målet för förordning (EU) nr 648/2012. Därför bör transaktioner inom en företagsgrupp som skett innan clearingkravet fått verkan för den typen av transaktioner undantas från clearingkravet, förutsatt att de uppfyller vissa villkor.

(18)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Esma har lagt fram för kommissionen.

(19)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats genom artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2). Esma har också samrått med Europeiska systemrisknämnden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Klasser av OTC-derivat som omfattas av clearingkravet

De klasser av OTC-derivat som anges i bilagan ska omfattas av clearingkravet.

Artikel 2

Kategorier av motparter

1.   Vid tillämpningen av artiklarna 3 och 4 ska de motparter som omfattas av clearingkravet delas upp i följande kategorier:

a)

Kategori 1 utgörs av motparter som den dag då denna förordning träder i kraft, avseende minst en av de klasser av OTC-derivat som anges i bilagan till den här förordningen, är clearingmedlemmar i den mening som avses i artikel 2.14 i förordning (EU) nr 648/2012 i minst en av de centrala motparter som har auktoriserats eller godkänts för att cleara minst en av dessa klasser före ovan nämnda datum.

b)

Kategori 2 utgörs av motparter som faller utanför kategori 1, som ingår i en företagsgrupp vars genomsnittliga utestående teoretiska bruttobelopp för derivat som inte clearas centralt per månadssluten januari, februari och mars 2016 överstiger 8 miljarder euro, och som är något av följande:

i)

Finansiella motparter.

ii)

Alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) enligt definitionen i artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (3) som är icke-finansiella motparter.

c)

Kategori 3 utgörs av motparter som inte tillhör kategori 1 eller 2, och som är något av följande:

i)

Finansiella motparter.

ii)

Alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU som är icke-finansiella motparter.

d)

Kategori 4 utgörs av icke-finansiella motparter som inte tillhör kategori 1, 2 eller 3.

2.   Vid beräkning av genomsnittet av utestående teoretiska bruttobelopp per månadsslut enligt punkt 1 b ska alla gruppens derivat som inte clearas centralt, inklusive valutaterminer, swappar och valutaswappar ingå.

3.   Om motparterna är alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU eller företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (4) ska det tröskelvärde på 8 miljarder euro som anges i punkt 1 b i denna artikel tillämpas enskilt för varje fond.

Artikel 3

Datum från vilket clearingkravet ska gälla

1.   I fråga om kontrakt som gäller en av de OTC-derivatklasser som anges i bilagan ska clearingkravet få verkan

a)

den 9 februari 2017 för motparter i kategori 1,

b)

den 9 augusti 2017 för motparter i kategori 2,

c)

den 9 februari 2018 för motparter i kategori 3,

d)

den 9 maj 2019 för motparter i kategori 4.

När ett kontrakt ingås mellan två motparter som ingår i olika kategorier ska det datum från vilket clearingkravet får verkan vara det senare av datumen.

2.   I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilagan och som slutits mellan motparter som inte tillhör kategori 4, där motparterna ingår i samma grupp och där en motpart är etablerad i ett tredjeland och den andra motparten i unionen, ska clearingkravet – genom undantag från punkt 1 a, b och c – få verkan

a)

den 9 maj 2019, såvida inget beslut om likvärdighet enligt artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 har antagits som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker OTC-derivatkontrakt som anges i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet, eller

b)

det senare av följande datum om ett beslut om likvärdighet i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 har antagits som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker OTC-derivatkontrakt som anges i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet:

i)

60 dagar efter ikraftträdandet av det beslut som antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker OTC-derivatkontrakt som anges i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet.

ii)

Den dag då clearingkravet får verkan i enlighet med punkt 1.

Detta undantag ska endast gälla om motparterna uppfyller följande villkor:

a)

Den motpart som är etablerad i ett tredjeland är antingen en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart.

b)

Den motpart som är etablerad i unionen är

i)

en finansiell motpart, en icke-finansiell motpart, ett finansiellt holdingföretag, ett finansinstitut eller ett företag för anknutna tjänster som omfattas av lämpliga tillsynskrav, och den motpart som avses i led a är en finansiell motpart,

ii)

antingen en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart, och den motpart som avses i led a är en icke-finansiell motpart.

c)

Båda motparterna omfattas helt och hållet av samma konsolidering i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 648/2012.

d)

Båda motparterna omfattas av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker.

e)

Den motpart som är etablerad i unionen har skriftligt underrättat sin behöriga myndighet om att villkoren i leden a, b, c och d är uppfyllda, och den behöriga myndigheten inom 30 dagar efter att ha mottagit denna underrättelse har bekräftat att dessa villkor är uppfyllda.

Artikel 4

Minimikrav på återstående löptid

1.   För finansiella motparter i kategori 1 ska följande minimigränser gälla med avseende på regeln om återstående löptid på den dag då clearingkravet får verkan enligt artikel 4.1 b ii i förordning (EU) nr 648/2012:

a)

5 år och 3 månader för kontrakt som ingåtts eller förnyats före den 9 oktober 2016, och som hör till de klasser som anges i tabellen i bilagan.

b)

6 månader för kontrakt som ingåtts eller förnyats den 9 oktober 2016 eller senare, och som hör till de klasser som anges i tabellen i bilagan.

2.   För finansiella motparter i kategori 2 ska följande minimigränser gälla med avseende på regeln om återstående löptid på den dag då clearingkravet får verkan enligt artikel 4.1 b ii i förordning (EU) nr 648/2012:

a)

5 år och 3 månader för kontrakt som ingåtts eller förnyats före den 9 oktober 2016, och som hör till de klasser som anges i tabellen i bilagan.

b)

6 månader för kontrakt som ingåtts eller förnyats den 9 oktober 2016 eller senare, och som hör till de klasser som anges i tabellen i bilagan.

3.   För finansiella motparter i kategori 3 och för transaktioner enligt artikel 3.2 i denna förordning som ingås mellan finansiella motparter ska minimigränsen med avseende på regeln om återstående löptid på den dag då clearingkravet får verkan enligt artikel 4.1 b ii i förordning (EU) nr 648/2012 vara 5 år och 3 månader.

4.   När ett kontrakt ingås mellan två finansiella motparter som tillhör olika kategorier eller mellan två finansiella motparter som deltar i transaktioner som avses i artikel 3.2 ska det minimikrav på återstående löptid som ska beaktas vid tillämpning av den här artikeln vara den längre av de återstående löptider som skulle vara tillämplig enskilt.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).


BILAGA

Klasser av OTC-kreditderivat som omfattas av clearingkravet

Europeiskt icke trancheuppdelat index för CDS-klasser

ID

Typ

Undertyp

Geografiskt område

Referensindex

Avräkningsvaluta

Serier

Löptid

B.1.1

Index-CDS

Icke trancheuppdelat index

Europa

iTraxx Europe Main

EUR

17 och därefter

5 år

B.1.2

Index-CDS

Icke trancheuppdelat index

Europa

iTraxx Europe Crossover

EUR

17 och därefter

5 år


19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/593

av den 5 april 2016

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Olive de Nîmes [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Frankrikes ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Olive de Nîmes”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 991/2010 (2).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning  (3) i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Olive de Nîmes” (SUB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 april 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 991/2010 av den 4 november 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Olive de Nîmes (SUB)] (EUT L 288, 5.11.2010, s. 12).

(3)  EUT C 358, 30.10.2015, s. 11.


19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/594

av den 18 april 2016

om fastställande av en mall för den strukturerade undersökningen av slutmottagare för operativa program för livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd från fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (1), särskilt artikel 17.4,

efter samråd med kommittén för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) nr 223/2014 ska den förvaltande myndigheten för ett operativt program för livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd utföra en strukturerad undersökning av slutmottagare under 2017 och 2022.

(2)

Denna strukturerade undersökning av slutmottagare är ett av de instrument som bör användas för att utvärdera fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad Fead). För att garantera att undersökningen ger resultat av hög kvalitet och bidrar på ett ändamålsenligt sätt till utvärderingen av Fead måste en mall som möjliggör sammanställning av data på unionsnivå fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den strukturerade undersökningen av slutmottagare i artikel 17.4 i förordning (EU) nr 223/2014 ska utföras i enlighet med mallen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 72, 12.3.2014, s. 1.


BILAGA

FEADS STRUKTURERADE UNDERSÖKNING – FRÅGOR

Intervjuarens namn :

[intervjuarens fullständiga namn; om flera människor gör intervjun bör allas namn nämnas här]

Ort :

[adress där undersökningen utförs]

Organisation :

[namnet på den partnerorganisation som ger bistånd till stödmottagarna]

Datum :

[datum för undersökningen i format dd/mm/åååå]

Tidpunkt :

[tidpunkt för undersökningen i format hh:mm]

A.   FRÅGOR OM STORLEKEN PÅ DET BISTÅND SOM PARTNERORGANISATIONEN GETT SLUTMOTTAGARNA (1)

A1.   Vilken typ av Fead-bistånd delas ut till slutmottagarna och hur ofta delas det ut?

 

Varje dag

Varje vecka

Varje månad

Övriga stödkategorier

Livsmedelspaket (2)

 

 

 

(ange vilken)

Måltider

 

 

 

(ange vilken)

Varor som delats ut till barn

 

 

 

(ange vilken)

Varor som delats ut till hemlösa

 

 

 

(ange vilken)

Annat (ange närmare)

[ange typ av bistånd]

[ange typ av bistånd]

[ange typ av bistånd]

[ange typ av bistånd och tidsperiod]


A2.   Vilka kompletterande åtgärder erbjuds slutmottagarna när de får Fead-bistånd?

Råd om matlagning och livsmedelsförvaring, matlagningskurser, information om hälsosamma kostvanor eller råd om hur matsvinn kan minskas

 

Råd om personlig renlighet

 

Hänvisning till behöriga tjänster (t.ex. sociala/administrativa)

 

Individuell handledning och workshoppar

 

Psykologiskt och terapeutiskt stöd

 

Råd om hur man sköter familjens ekonomi

 

Annat (ange närmare)

[Fyll i textrutan]

Inga

 


A3.   Ger partnerorganisationen också materiellt bistånd som inte medfinansieras av Fead till slutmottagarna?

Ja

Nej

 

 


A3a.   Om ja, vilken typ av bistånd ger partnerorganisationen utöver Fead?

Livsmedelspaket

 

Måltider

 

Varor som delats ut till barn

 

Varor som delats ut till hemlösa

 

Andra varor

[ange typ av varor]

B.   FRÅGOR TILL SLUTMOTTAGAREN

B1.   Är du man eller kvinna?

Man

Kvinna

 

 


B2.   Hur gammal är du?

15 eller yngre

16–24

25–49

50–64

65 eller äldre

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Är du ensamstående förälder?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B4.   Vilken typ av bistånd fick du nyss (eller kommer du att få nu)?

 

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

Livsmedelspaket

 

 

 

 

Måltider

 

 

 

 

Babyutstyrsel (förnödenheter till spädbarn)

 

 

 

 

Skolväskor

 

 

 

 

Papper, övningsböcker, pennor, färger och penslar eller annat skolmaterial (annat än kläder)

 

 

 

 

Idrottsutrustning (skor, gymnastikdräkt, baddräkt m.m.)

 

 

 

 

Kläder (vinterjacka, skodon, skoluniform m.m.)

 

 

 

 

Sovsäckar/filtar

 

 

 

 

Köksutrustning (grytor, kastruller, bestick m.m.)

 

 

 

 

Linne (sängkläder, handdukar m.m.)

 

 

 

 

Hygienartiklar (första hjälpen-utrustning, tvål, tandborste, engångsrakhyvel m.m.)

 

 

 

 

Övriga stödkategorier

[Fyll i textrutan]


B5.   Vem får biståndet?

Du själv

Andra personer i ditt hushåll

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

Hoppa över fråga B6 om svaret på fråga B5 enbart är ”du själv”.

B6.   Kommer andra personer också att använda av biståndet? Om ja, hur många (dig själv inte medräknad), hur gamla är de och vilket kön har de?

 

Man

Kvinna

5 eller yngre

 

 

6–15

 

 

16–24

 

 

25–49

 

 

50–64

 

 

65 eller äldre

 

 

Vill inte svara

 

 

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 


B7.   Är det här första gången som du kommit för att få detta bistånd?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

Gå direkt till fråga B9 om svaret på fråga B7 är ”ja”, ”vill inte svara” eller ”vet inte eller förstår inte frågan”.

B8.   Hur ofta kommer du för att få detta bistånd?

Varje dag

Varje vecka

Varje månad

Övriga stödkategorier

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

 

 


B9.   Vet du när du kommer att behöva samma bistånd igen?

I morgon

Nästa vecka

Nästa månad

Övriga stödkategorier

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

 

 


B10.   Har du stött på svårigheter att få detta bistånd?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B10a.   Om ja, vilka svårigheter?

Var tvungen att få papper från nationellt, regionalt eller lokalt kontor

 

Var tvungen att resa långt

 

Psykologiska hinder

 

Annat (ange närmare)

[Fyll i textrutan]

Vill inte svara

 

Vet inte eller förstår inte frågan

 


B11.   Har biståndet från Fead förbättrat ditt liv eller livet för medlemmar i ditt hushåll?

Ja

Delvis

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

 


B11a.   Om du svarat ”nej” eller ”delvis”, kan du berätta varför?

Livsmedlen/varorna är inte tillräckliga

 

Livsmedlen/varorna ges inte tillräckligt ofta

 

Kvaliteten på livsmedlen/varorna är inte tillräckligt god

 

Annan typ av bistånd behövs (ange närmare)

[Fyll i textrutan]

Vill inte svara

 

Vet inte eller förstår inte frågan

 


B12.   Skulle du eller ditt hushåll för ett år sedan ha haft råd att köpa de livsmedel/varor du nyss fick?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B13.   Får du och/eller medlemmar i ditt hushåll bistånd från andra organisationer?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B13a.   Om ja, vilken typ av bistånd får du/ni från andra organisationer?

 

Ja

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

Livsmedelspaket

 

 

 

Måltider

 

 

 

Babyutstyrsel (förnödenheter till spädbarn)

 

 

 

Skolväskor

 

 

 

Papper, övningsböcker, pennor, färger och penslar eller annat skolmaterial (annat än kläder)

 

 

 

Idrottsutrustning (skor, gymnastikdräkt, baddräkt m.m.)

 

 

 

Kläder (vinterjacka, skodon, skoluniform m.m.)

 

 

 

Sovsäckar/filtar

 

 

 

Köksutrustning (grytor, kastruller, bestick m.m.)

 

 

 

Linne (sängkläder, handdukar m.m.)

 

 

 

Hygienartiklar (första hjälpen-utrustning, tvål, tandborste, engångsrakhyvel m.m.)

 

 

 

Övriga stödkategorier

[Fyll i textrutan]


B14.   Har du nu eller tidigare fått råd eller vägledning via den här organisationen? Vilken typ av råd eller vägledning var det fråga om?

Råd om matlagning och livsmedelsförvaring, matlagningskurser, information om hälsosamma kostvanor eller råd om hur matsvinn kan minskas

 

Råd om personlig renlighet

 

Hänvisning till behöriga tjänster (t.ex. sociala/administrativa)

 

Individuell handledning och workshoppar

 

Psykologiskt och terapeutiskt stöd

 

Råd om hur man sköter familjens ekonomi

 

Annat (ange närmare)

[Fyll i textrutan]

Vill inte svara

 

Vet inte eller förstår inte frågan

 


B15.   Var råden eller vägledningarna användbara?

Mycket användbara

Delvis användbara

Inte särskilt användbara

Inte alls användbara

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 

 

 


B16.   Har du arbetsinkomster?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B17.   Har du några andra inkomster eller förmåner?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B18.   Har någon av medlemmarna i ditt hushåll arbetsinkomster?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B19.   Har någon av medlemmarna i ditt hushåll andra inkomster eller förmåner?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B20.   Är du medborgare i det här landet?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B21.   Om inte, är du medborgare i ett annat EU-land?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B22.   Är du asylsökande eller flykting?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B23.   Har du någonstans att bo?

Ja

Nej

Vill inte svara

Vet inte eller förstår inte frågan

 

 

 

 


B23a.   Om du har någonstans att bo, hur bor du?

Äger eller hyr bostad eller hus, antingen ensam eller med familjen

 

Delar bostad med vänner eller andra personer

 

Institutionellt långvarigt boende (äldreboende, hem för ensamstående mödrar, asylboende)

 

Serviceboende

 

Husruin eller slum

 

Husbil/husvagn

 

Flyktingläger

 

Annat (ange närmare)

[Fyll i textrutan]

Vill inte svara

 

Vet inte eller förstår inte frågan

 


(1)  Frågorna gäller bistånd som getts på den plats där intervjuerna görs.

(2)  Definitionen av ett livsmedelspaket kan fastställas av partnerorganisationen eller den förvaltande myndigheten, eller inom insatsen. Paketens omfattning eller innehåll behöver inte vara enhetligt.


19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/595

av den 18 april 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

279,2

MA

98,8

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

165,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

115,3

ZZ

98,0

0709 93 10

MA

99,6

TR

137,2

ZZ

118,4

0805 10 20

CR

66,6

EG

46,5

IL

77,6

MA

56,9

TR

38,9

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

107,0

BR

106,3

CL

120,8

CN

131,9

US

140,4

ZA

80,5

ZZ

114,5

0808 30 90

AR

104,9

CL

120,4

CN

77,1

ZA

111,1

ZZ

103,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/24


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/596

av den 18 april 2016

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 april 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/598 (1) om utnämning av Peter BURIAN till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) för Centralasien. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 april 2016.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare tio månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och som hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Peter BURIANs uppdrag som särskild representant för Centralasien förlängs till och med den 28 februari 2017. Rådet får besluta att uppdraget för den särskilda representanten ska avslutas tidigare, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål i Centralasien. I dessa mål ingår att

a)

främja goda och nära förbindelser mellan unionen och länderna i Centralasien på grundval av gemensamma värderingar och intressen i enlighet med tillämpliga avtal,

b)

bidra till ökad stabilitet och utökat samarbete mellan länderna i regionen,

c)

bidra till att stärka demokratin, rättsstatsprincipen, gott styre samt respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Centralasien,

d)

ta itu med de största hoten, i synnerhet specifika problem med direkta konsekvenser för unionen,

e)

öka unionens effektivitet och synlighet i regionen, även genom närmare samarbete med andra berörda partner och internationella organisationer såsom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Förenta nationerna (FN).

Artikel 3

Uppdrag

1.   För att kunna uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

främja unionens övergripande politiska samordning i Centralasien samt att bidra till att säkerställa samstämmighet i unionens yttre åtgärder i regionen,

b)

för den höga representanten, tillsammans med Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten) och kommissionen, övervaka genomförandet av unionens strategi för ett nytt partnerskap med Centralasien, kompletterat med relevanta slutsatser från rådet och efterföljande lägesrapporter om genomförandet av unionens strategi för Centralasien, samt lämna rekommendationer och regelbundet rapportera till berörda rådsorgan,

c)

bistå rådet med att ytterligare utveckla en övergripande politik gentemot Centralasien,

d)

nära följa den politiska utvecklingen i Centralasien genom att utveckla och upprätthålla nära kontakter med regeringar, parlament, domstolsväsen, det civila samhället och massmedier,

e)

uppmuntra Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan att samarbeta om regionala frågor av gemensamt intresse,

f)

utveckla lämpliga kontakter och lämpligt samarbete med de viktigaste berörda aktörerna i regionen och alla relevanta regionala och internationella organisationer,

g)

bidra till genomförandet av unionens politik för de mänskliga rättigheterna i regionen i samarbete med Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter, inbegripet unionens riktlinjer för de mänskliga rättigheterna, särskilt unionens riktlinjer om barn och väpnad konflikt samt om våld mot kvinnor och kampen mot alla former av diskriminering av kvinnor, samt av unionens politik när det gäller FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, inbegripet genom att övervaka och rapportera om utvecklingen samt utarbeta rekommendationer i detta avseende,

h)

i nära samarbete med FN och OSSE bidra till konfliktförebyggande och konfliktlösning genom att utveckla kontakter med myndigheter och andra lokala aktörer såsom icke-statliga organisationer, politiska partier, minoriteter, religiösa grupper samt ledarna för dessa,

i)

bidra till att utforma de aspekter av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken med avseende på Centralasien som rör energitrygghet, gränssäkerhet, bekämpning av allvarlig brottslighet inbegripet narkotikabrott och människohandel, samt förvaltning av vattenresurser, miljö och klimatförändringar,

j)

främja regional säkerhet inom Centralasiens gränser mot bakgrund av minskningen av den internationella närvaron i Afghanistan.

2.   Den särskilda representanten ska stödja den höga representantens arbete och ha överblick över unionens alla verksamheter i regionen.

Artikel 4

Genomförande av uppdraget

1.   Den särskilda representanten ska ansvara för genomförandet av uppdraget under ledning av den höga representanten.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara dennes främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med utrikestjänsten och dess berörda avdelningar.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag under perioden 1 maj 2016–28 februari 2017 ska uppgå till 800 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för sitt uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska besitta den expertis inom specifika politiska frågor som uppdraget kräver. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionsinstitutioner och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till utstationerad personal ska betalas av medlemsstaten, den berörda unionsinstitutionen eller utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar till unionens institutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska lyda administrativt under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera på ett sätt som gagnar den särskilda representantens uppdrag.

4.   Den särskilda representantens personal ska samlokaliseras med den berörda avdelningen inom utrikestjänsten för att säkerställa konsekvens och samstämmighet i deras respektive verksamheter.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och ytterligare garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja sitt uppdrag ska på lämpligt sätt fastställas i en överenskommelse med värdländerna. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av den särskilda representantens stab ska respektera de principer för säkerhet och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (2).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen, utrikestjänsten och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegationer i regionen och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligt, ska tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ insats enligt avdelning V i fördraget ska den särskilda representanten, i enlighet med sitt uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i ansvarsområdet, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all den personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan grundad på vägledning från utrikestjänsten, som inbegriper specifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder som styr såväl hanteringen av en säker personalförflyttning till och inom ansvarsområdet som hanteringen av säkerhetsincidenter, inbegripet en beredskaps- och evakueringsplan,

b)

se till att all personal som utstationeras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i ansvarsområdet,

c)

se till att alla överenskomna rekommendationer som lämnas i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs och skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporten om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten får avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens åtgärder samt hjälpa till att säkerställa att unionens alla instrument och medlemsstaternas åtgärder används på ett konsekvent sätt för att uppnå unionens politiska mål. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med den berörda geografiska avdelningen vid utrikestjänsten och med kommissionen, samt med den verksamhet som bedrivs av den särskilda representanten för Afghanistan. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med medlemsstaternas beskickningschefer och cheferna för unionens delegationer. De ska göra sitt yttersta för att bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer på fältet.

Artikel 13

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionens sida i regionen ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska för rådet, den höga representanten och kommissionen lägga fram en lägesrapport senast i slutet av augusti 2016 och en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget före utgången av november 2016.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 18 april 2016.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2015/598 av den 15 april 2015 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien (EUT L 99, 16.4.2015, s. 25).

(2)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/29


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/597

av den 18 april 2016

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 april 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/599 (1) om utnämning av Fernando GENTILINI till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) för fredsprocessen i Mellanöstern. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 30 april 2016.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare 10 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Fernando GENTILINIs uppdrag som särskild representant för fredsprocessen i Mellanöstern förlängs härmed till och med den 28 februari 2017. Rådet får besluta att den särskilda representantens uppdrag avslutas tidigare, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).

Artikel 2

Politiska mål

1.   Den särskilda representantens uppdrag ska grunda sig på unionens politiska målsättningar vad gäller fredsprocessen i Mellanöstern.

2.   Det överordnade målet är en övergripande fred som bör uppnås på grundval av en tvåstatslösning där Israel och en demokratisk, sammanhängande, livskraftig, fredlig och suverän palestinsk stat existerar sida vid sida inom säkra och erkända gränser och har normala förbindelser med sina grannar i enlighet med Förenta nationernas (FN) säkerhetsråds relevanta resolutioner, Madridprinciperna, inbegripet land i utbyte mot fred, färdplanen, de avtal som redan ingåtts av parterna samt det arabiska fredsinitiativet. Mot bakgrund av de olika aspekterna av de israelisk–arabiska förbindelserna utgör den regionala dimensionen ett viktigt inslag i en övergripande fred.

3.   De politiska prioriteringarna för att uppnå detta mål består i att bibehålla tvåstatslösningen och att återuppta och stödja fredsprocessen. Det är viktigt för ett framgångsrikt resultat att det finns tydliga parametrar som fastställer förhandlingsunderlaget och unionen har lagt fram sin ståndpunkt med avseende på dessa parametrar i rådets slutsatser från december 2009, december 2010 och juli 2014, som den kommer att fortsatt aktivt främja.

4.   Unionen är fast besluten att samarbeta med parterna och partner inom det internationella samfundet, bland annat genom att delta i Mellanösternkvartetten (nedan kallad kvartetten) och aktivt verka för lämpliga internationella initiativ för att skapa ny dynamik i förhandlingarna.

Artikel 3

Uppdraget

1.   För att uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha följande i uppdrag:

a)

Sörja för ett aktivt och effektivt bidrag från unionen till åtgärder och initiativ som kan leda till en varaktig lösning av den israeliska–palestinska konflikten på grundval av tvåstatslösningen och i enlighet med unionens parametrar.

b)

Underlätta och upprätthålla nära kontakter med alla parter i fredsprocessen, relevanta politiska aktörer, andra länder i regionen, kvartettens medlemmar och andra relevanta länder samt med FN och andra relevanta internationella organisationer, såsom Arabförbundet, i syfte att samarbeta med dem för att stärka fredsprocessen.

c)

Vid behov verka för att främja och bidra till en möjlig ny ram för förhandlingarna i samråd med alla centrala aktörer och medlemsstater.

d)

Aktivt understödja och bidra till fredsförhandlingarna mellan parterna, bland annat genom att på unionens vägnar lägga fram förslag avseende dessa förhandlingar.

e)

Säkerställa unionens fortsatta närvaro inom relevanta internationella fora.

f)

Bidra till krishantering och krisförebyggande, bland annat med avseende på Gazaremsan.

g)

På begäran medverka till att de internationella avtal som finns mellan parterna genomförs och på diplomatisk väg ta kontakt med dessa om bestämmelserna i avtalen inte följs.

h)

Bidra till politiska insatser för att få till stånd en genomgripande förändring som kan leda till en varaktig lösning för Gazaremsan, som utgör en integrerad del av en framtida palestinsk stat och bör tas upp i förhandlingarna.

i)

Särskilt uppmärksamma faktorer av betydelse för den regionala dimensionen inom fredsprocessen, engagemanget med arabiska partner och genomförandet av det arabiska fredsinitiativet.

j)

På ett konstruktivt sätt ta kontakt med de undertecknande parterna i avtal inom ramen för fredsprocessen och därigenom verka för att demokratins grundläggande normer främjas, inklusive respekten för internationell humanitär rätt, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

k)

Utarbeta förslag till hur unionen kan ingripa i fredsprocessen och till det bästa sättet att fullfölja unionens initiativ och pågående insatser avseende fredsprocessen, exempelvis genom unionens bidrag till palestinska reformer, inklusive de politiska aspekterna på relevanta utvecklingsprojekt i unionens regi.

l)

Förmå parterna att avstå från ensidiga handlingar som äventyrar en livskraftig tvåstatslösning.

m)

Rapportera, i egenskap av kvartettens sändebud, om framsteg och om utvecklingen i förhandlingarna samt bidra till förberedelserna av möten med kvartettens sändebud utifrån unionens ståndpunkter och genom samordning med andra medlemmar i kvartetten.

n)

Bidra till genomförandet av unionens politik för de mänskliga rättigheterna i samarbete med Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter, inbegripet unionens riktlinjer för de mänskliga rättigheterna, särskilt unionens riktlinjer om barn och väpnad konflikt samt om våld mot kvinnor och kampen mot alla former av diskriminering av kvinnor, samt bidra till unionens politik när det gäller FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, inbegripet genom att övervaka och rapportera om utvecklingen samt utarbeta rekommendationer i detta hänseende.

o)

Bidra till att opinionsledare i regionen får bättre förståelse för unionens roll.

2.   Den särskilda representanten ska stödja den höga representantens arbete och samtidigt ha en överblick över unionens alla verksamheter i regionen som rör fredsprocessen i Mellanöstern.

Artikel 4

Genomförande av uppdraget

1.   Den särskilda representanten ska ansvara för uppdragets genomförande under ledning av den höga representanten.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den särskilda representantens främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten och dess berörda avdelningar.

4.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med unionens representationskontor i Jerusalem, unionens delegation i Tel Aviv och alla andra relevanta unionsdelegationer i regionen.

5.   Den särskilda representanten ska i första hand vara baserad i regionen samtidigt som en regelbunden närvaro vid Europeiska utrikestjänstens huvudkontor säkerställs.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för den särskilda representantens uppdrag under perioden 1 maj 2016–28 februari 2017 ska uppgå till 1 250 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för sitt uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska besitta den expertis inom specifika politiska frågor som uppdraget kräver. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till utstationerad personal ska betalas av medlemsstaten, den berörda unionsinstitutionen eller utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar till unionens institutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska administrativt lyda under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera på ett sätt som gagnar den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och ytterligare garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja sitt uppdrag ska på lämpligt sätt fastställas i en överenskommelse med värdländerna. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och personerna i den särskilda representantens stab ska respektera de principer för säkerhet och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (2).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen, utrikestjänsten och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegationer i området och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligt, ska tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ insats enligt avdelning V i fördraget ska den särskilda representanten, i enlighet med sitt uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i ansvarsområdet, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all den personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan grundad på vägledning från utrikestjänsten, som inbegriper specifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder som styr såväl hanteringen av en säker personalförflyttning till och inom ansvarsområdet som hanteringen av säkerhetsincidenter, inbegripet en beredskaps- och evakueringsplan,

b)

se till att all personal som utstationeras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i ansvarsområdet,

c)

se till att alla personer i den särskilda representantens stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till ansvarsområdet, på grundval av den riskklassificering som utrikestjänsten har tilldelat området,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som lämnas i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs och skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporten om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och utrikestjänsten. Den särskilda representanten ska regelbundet rapportera till Kusp utöver de minimikrav för rapportering och fastställande av mål som anges i riktlinjerna för utnämning, uppdrag och finansiering vad gäller unionens särskilda representanter. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten får avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens åtgärder samt hjälpa till att säkerställa att unionens alla instrument och medlemsstaternas åtgärder används på ett konsekvent sätt för att uppnå unionens politiska mål. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med den verksamhet som kommissionen bedriver. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med medlemsstaternas beskickningschefer, cheferna för unionens delegationer och cheferna för GSFP-uppdragen. De ska göra sitt yttersta för att bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska i nära samordning med chefen för unionens delegation i Tel Aviv och unionens representationskontor i Jerusalem ge lokal politisk vägledning till uppdragscheferna för Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps) och för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah). Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer på fältet.

Artikel 13

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionens sida i regionen ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska för rådet, den höga representanten och kommissionen lägga fram en lägesrapport senast i slutet av augusti 2016 och en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget före utgången av november 2016.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 18 april 2016.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2015/599 av den 15 april 2015 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern (EUT L 99, 16.4.2015, s. 29).

(2)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/598

av den 14 april 2016

om tillstånd för utvidgning av användningsområdet för lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba) som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

(Endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2009/752/EG (2) godkändes, i enlighet med förordning (EG) nr 258/97, utsläppande på marknaden av lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba) som ny livsmedelsingrediens för användning i vissa livsmedel.

(2)

Den 11 december 2009 anmälde företaget Aker BioMarine Antarctic AS till kommissionen att det hade för avsikt släppa ut ett lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba) på marknaden, på grundval av ett yttrande från det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Finland om att detta lipidextrakt i huvudsak motsvarar ett lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba) som godkänts genom beslut 2009/752/EG.

(3)

Den 15 september 2014 lämnade företaget Aker BioMarine Antarctic AS in en ansökan till de behöriga myndigheterna i Irland om en utvidgning av användningsområdet för lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba) som ny livsmedelsingrediens.

(4)

Den 23 december 2014 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Irland sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att utvidgningen av användningsområdet för lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba) uppfyller kriterierna för nya livsmedel i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(5)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till de andra medlemsstaterna den 22 januari 2015.

(6)

Motiverade invändningar framfördes inom den period på 60 dagar som är fastställd i artikel 6.4 första stycket i förordning (EG) nr 258/97. Sökanden ändrade därför ansökan vad gäller de föreslagna livsmedelskategorierna. Ändringen och de kompletterande förklaringarna från sökanden undanröjde farhågorna på ett sätt som medlemsstaterna och kommissionen var nöjda med.

(7)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (3) fastställs krav för kosttillskott. Användningen av lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba) bör godkännas utan att det påverkar tillämpningen av kraven i den rättsakten.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba) enligt specifikationen i bilaga I får släppas ut på marknaden i unionen som ny livsmedelsingrediens för de användningsområden och upp till de maximinivåer som fastställs i bilaga II utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2002/46/EG.

Artikel 2

Lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba) som godkänns genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel i vilka det ingår benämnas ”lipidextrakt från kräftdjuret antarktisk krill (Euphausia superba)”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Aker Biomarine Antarctic AS, PO Box 496 NO-1327, Lysaker, Norge.

Utfärdat i Bryssel den 14 april 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2009/752/EG av den 12 oktober 2009 om tillstånd för utsläppande på marknaden av ett lipidextrakt från antarktisk krill Euphausia superba som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 268, 13.10.2009, s. 33).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).


BILAGA I

Specifikation för lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba)

Beskrivning: Vid produktion av lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba) genomgår mald antarktisk krill en extraktion med etanol. Proteiner och krillmaterial avlägsnas från lipidextraktet genom filtrering. Etanol och processvatten avlägsnas genom avdunstning.

Provning

Specifikation

Förtvålningstal

Högst 185 mg KOH/g

Peroxidtal

Högst 2 mekv aktivt O2/kg olja

Vatten och flyktiga ämnen

Högst 0,6 (1)

Fosfolipider

Minst 35 % (vikt/vikt)

Transfettsyror

Högst 1 % (vikt/vikt)

Eikosapentaensyra (EPA)

Minst 15 % av den totala mängden fettsyror

Dokosahexaensyra (DHA)

Minst 7 % av den totala mängden fettsyror


(1)  Uttryckt som vattenaktivitet vid 25 °C.


BILAGA II

Godkända användningsområden för lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba)

Livsmedelskategori

Maximiinnehåll av kombinerad DHA och EPA

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

3 g per dag för befolkningen i allmänhet

450 mg per dag för gravida och ammande kvinnor

Anmärkning: För alla livsmedel som innehåller DHA- och EPA-rik olja från antarktisk krill bör oxidationsstabilitet demonstreras genom lämpliga och erkända nationella/internationella analysmetoder (t.ex. AOAC).


19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/599

av den 15 april 2016

om överensstämmelsen hos vissa mål i de reviderade nationella planer eller planer för funktionella luftrumsblock som inlämnats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den andra referensperioden

[delgivet med nr C(2016) 2140]

(Endast de bulgariska, italienska, kroatiska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”) (1), särskilt artikel 11.3 c,

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner (2), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 549/2004 ska medlemsstaterna anta nationella planer eller planer för funktionella luftrumsblock, bl.a. bindande nationella mål eller mål för funktionella luftrumsblock, för att säkra överensstämmelse med de unionstäckande prestationsmålen. I den förordningen föreskrivs även att kommissionen ska bedöma överensstämmelsen hos dessa mål utifrån de kvalitetskriterier som avses i artikel 11.6 d. Närmare bestämmelser i detta avseende fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013.

(2)

Unionstäckande prestationsmål inom nyckelområdena säkerhet, miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet för den andra referensperioden (2015–2019) har antagits genom kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU (3).

(3)

Den 2 mars 2015 antog kommissionen genomförandebeslut (EU) 2015/347 (4) om bristande överensstämmelse hos vissa mål i de ursprungliga prestationsplanerna med de unionstäckande prestationsmålen samt fastställande av rekommendationer för översynen av dessa mål. Beslutet riktade sig till Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien och föreskrev revidering av prestationsmålen inom nyckelområdena kapacitet och kostnadseffektivitet.

(4)

Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien lämnade alla in reviderade nationella planer eller planer för funktionella luftrumsblock inklusive reviderade prestationsmål före den 2 juli 2015. Spanien och Portugal lämnade den 4 februari 2016 in en ändring av den funktionella luftrumsblockplanen med ytterligare reviderade prestationsmål.

(5)

Organet för prestationsgranskning, som enligt artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 har till uppgift att bistå kommissionen vid genomförandet av prestationssystemet, lämnade in sin utvärderingsrapport till kommissionen den 15 oktober 2015.

(6)

Bedömningen av de reviderade prestationsmålen med avseende på deras överensstämmelse med de unionstäckande prestationsmålen har utförts med tillämpning av samma bedömningskriterier och metoder som använts vid bedömningen av de prestationsmål som ursprungligen lämnades in.

(7)

Inom nyckelområdet kapacitet har överensstämmelsen för de av medlemsstaterna inlämnade målen avseende försening i flödesplaneringen (ATFM) underväg bedömts i enlighet med principen i punkt 4 i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 med hjälp av de funktionella luftrumsblockens respektive referensvärden för kapacitet – som vid tillämpning på unionsnivå säkerställer uppfyllandet av de unionstäckande prestationsmålen – såsom de beräknats av nätverksförvaltaren och angetts i den operativa planen för nätverket (2014–2018/2019), i dess senaste version från juni 2014. Av bedömningen framgår att de reviderade mål som lämnats in av Tjeckien, Kroatien, Ungern, Österrike, Slovenien och Slovakien beträffande det funktionella luftrumsblocket FABCE, av Spanien och Portugal när det gäller SW FAB och av Bulgarien och Rumänien med avseende på Danube FAB, överensstämmer med det relevanta unionstäckande prestationsmålet.

(8)

Inom nyckelområdet kostnadseffektivitet har de av de berörda medlemsstaterna inlämnade målen uttryckta i fastställda enhetskostnader underväg bedömts i enlighet med principerna i punkt 5 jämförd med punkt 1 i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 390/2013, varvid hänsyn tagits till tendensen hos de fastställda enhetskostnaderna underväg för andra referensperioden och för en kombination av första och andra referensperioderna (2012–2019), till antalet tjänstenheter (trafikprognos) samt till nivån på de fastställda enhetskostnaderna underväg jämfört med medlemsstater som har en liknande operativ och ekonomisk miljö. Av bedömningen framgår att de reviderade mål som lämnats in av Österrike och Slovakien i enlighet med den reviderade prestationsplanen FAB CE och av Italien i enlighet med den reviderade prestationsplanen Blue Med FAB överensstämmer med det relevanta unionstäckande prestationsmålet.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma luftrummet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De mål som ingår i de reviderade prestationsplaner som har inlämnats i enlighet med förordning (EG) nr 549/2004, förtecknade i bilagan, överensstämmer med de unionstäckande prestationsmålen för den andra referensperioden vilka anges i genomförandebeslut 2014/132/EU.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Spanien, Republiken Kroatien, Republiken Italien, Ungern, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien.

Utfärdat i Bryssel den 15 april 2016.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.

(2)  EUT L 128, 9.5.2013, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU av den 11 mars 2014 om fastställande av unionstäckande prestationsmål för nätet för flygledningstjänst och gränsvärden för varning för den andra referensperioden 2015–2019 (EUT L 71, 12.3.2014, s. 20).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/347 av den 2 mars 2015 om bristande överensstämmelse hos vissa mål i de nationella eller funktionella luftrumsblockplaner som inlämnats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den andra referensperioden samt fastställande av rekommendationer för översynen av dessa mål (EUT L 60, 4.3.2015, s. 48).


BILAGA

Prestationsmål inom nyckelområdena kapacitet och kostnadseffektivitet som ingår i de reviderade nationella planer eller planer för funktionella luftrumsblock som inlämnats enligt förordning (EG) nr 549/2004, vilka befunnits överensstämma med de unionstäckande prestationsmålen för den andra referensperioden

NYCKELOMRÅDET KAPACITET

Försening i flödesplaneringen (ATFM) underväg i min/flygning

MEDLEMSSTAT

Funktionellt luftrumsblock (FAB)

MÅL FÖR FUNKTIONELLA LUFTRUMSBLOCK: KAPACITET UNDERVÄG

2015

2016

2017

2018

2019

Tjeckien

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Kroatien

Ungern

Österrike

Slovenien

Slovakien

Bulgarien

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Rumänien

Portugal

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Spanien

NYCKELOMRÅDET KOSTNADSEFFEKTIVITET

Teckenförklaring:

Kod

Indikator

Enheter

A

Sammanlagda fastställda kostnader underväg

(i nominella termer och i nationell valuta)

B

Inflationstakt

(%)

C

Inflationsindex

(100 = 2009)

D

Sammanlagda fastställda kostnader underväg

(i 2009 års realpriser och i nationell valuta)

E

Sammanlagda tjänstenheter underväg

(Engelsk förkortning ”TSUs”)

F

Fastställda enhetskostnader underväg

(i 2009 års realpriser och i nationell valuta)

BLUE MED FAB

Avgiftszon: Italien – Valuta: Euro

 

2015

2016

2017

2018

2019

A

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

B

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

C

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

D

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

E

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

F

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FABCE

Avgiftszon: Österrike – Valuta: Euro

 

2015

2016

2017

2018

2019

A

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

B

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

C

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

D

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

E

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

F

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Avgiftszon: Slovakien – Valuta: Euro

 

2015

2016

2017

2018

2019

A

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

B

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

C

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

D

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

E

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

F

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64


19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/600

av den 15 april 2016

om ändring av beslut 2007/453/EG vad gäller Rumäniens BSE-status

[delgivet med nr C(2016) 2186]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt artikel 5.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 999/2001 föreskrivs att medlemsstaterna, tredjeländer eller regioner i dessa (nedan kallade länder eller regioner) ska klassificeras enligt sin BSE-status i en av tre kategorier: försumbar BSE-risk, kontrollerad BSE-risk och ej fastställd BSE-risk.

(2)

I bilagan till kommissionens beslut 2007/453/EG (2) förtecknas länder eller regioner enligt sin BSE-status.

(3)

Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) har en ledande roll när det gäller indelning av länder eller regioner efter BSE-risk.

(4)

I maj 2014 beslutade OIE:s generalförsamling att ge Rumänien status som land med försumbar BSE-risk i sin resolution nr 18, Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries  (3). Den 27 juni 2014 upphävde OIE:s vetenskapliga kommission för djursjukdomar (Scientific Commission for Animal Diseases) tillfälligt statusen ”försumbar BSE-risk” till följd av att Rumänien den 20 juni 2014 hade anmält ett fall av atypisk BSE.

(5)

I maj 2015 ändrade OIE:s generalförsamling kapitlet om BSE i OIE:s Terrestrial Animal Health Code genom tillägg av följande mening i artikel 11.4.1: ”For the purpose of official BSE risk status recognition, BSE excludes ’atypical BSE’ as a condition believed to occur spontaneously in all cattle populations at a very low rate.” (4) (Med avseende på officiellt erkännande av BSE-riskstatus omfattar BSE inte atypisk BSE, ett tillstånd som troligen uppstår spontant i alla nötkreatursbestånd i mycket liten omfattning).

(6)

Eftersom Rumäniens status som land med försumbar BSE-risk tillfälligt hade upphävts därför att ett fall av atypisk BSE påvisats och den nya versionen av Terrestrial Animal Health Code inte beaktar atypisk BSE vid officiella erkännanden av BSE-riskstatus, beslutade OIE:s vetenskapliga kommission för djursjukdomar att Rumänien från och med den 8 december 2015 på nytt skulle ha status som land med försumbar BSE-risk.

(7)

Till följd av det beslutet bör förteckningen över länder i bilagan till beslut 2007/453/EG ändras.

(8)

Beslut 2007/453/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2007/453/EG ska ändras på följande sätt:

1.

”— Rumänien” ska införas i del ”A. Länder eller regioner med en försumbar BSE-risk” efter ”— Portugal” och före ”— Slovenien”.

2.

”— Rumänien” ska utgå ur del ”B. Länder eller regioner med en kontrollerad BSE-risk”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 april 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2007/453/EG av den 29 juni 2007 om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk (EUT L 172, 30.6.2007, s. 84).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm


19.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/601

av den 15 april 2016

om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

[delgivet med nr C(2016) 2187]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (1), särskilt artikel 29.1 fjärde stycket och artikel 29.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 96/23/EG fastställs kontrollåtgärder för de ämnen och de grupper av restsubstanser som anges i bilaga I till det direktivet. Enligt direktiv 96/23/EG ska tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera djur och animaliska produkter som omfattas av det direktivet lägga fram en plan för kontroll av restsubstanser som ger tillräckliga garantier. Planen ska omfatta åtminstone de grupper av restsubstanser och ämnen som förtecknas i bilaga I till det direktivet.

(2)

Genom kommissionens beslut 2011/163/EU (2) godkänns de planer enligt artikel 29 i direktiv 96/23/EG (nedan kallade planer) som vissa tredjeländer som förtecknas i bilagan till det beslutet har lagt fram avseende de djur och animaliska produkter som anges i förteckningen i bilaga I till direktivet.

(3)

Mot bakgrund av de planer som vissa tredjeländer nyligen lagt fram och den ytterligare information som kommissionen har tagit emot från dessa tredjeländer är det nödvändigt att uppdatera förteckningen över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera vissa djur och animaliska produkter enligt direktiv 96/23/EG och som för närvarande förtecknas i bilagan till beslut 2011/163/EU (nedan kallad förteckningen).

(4)

Dominikanska republiken har lämnat in en plan avseende honung till kommissionen. Planen ger tillräckliga garantier och bör godkännas. En uppgift om Dominikanska republiken avseende honung bör därför införas i förteckningen.

(5)

Falklandsöarna har lämnat in en plan avseende vattenbruk till kommissionen. Planen ger tillräckliga garantier och bör godkännas. En uppgift om Falklandsöarna avseende vattenbruk bör därför införas i förteckningen.

(6)

Kommissionen har uppmanat Franska Polynesien att lämna uppgifter om genomförandet av landets plan avseende honung. De behöriga myndigheterna i Franska Polynesien angav i sitt svar att inget program för kontroller av restsubstanser avseende honung har utarbetats eftersom landet inte planerar att exportera honung till unionen. Uppgiften avseende honung för detta tredjeland bör strykas ur förteckningen. Franska Polynesien har underrättats om detta.

(7)

Kommissionen har uppmanat Namibia att lämna uppgifter om genomförandet av landets plan avseende frilevande vilt. De behöriga myndigheterna i Namibia angav i sitt svar att inget program för kontroller av restsubstanser avseende frilevande vilt har utarbetats eftersom landet inte planerar att exportera frilevande vilt till unionen. Uppgiften avseende frilevande vilt för detta tredjeland bör strykas ur förteckningen. Namibia har underrättats om detta.

(8)

Republiken Korea har lämnat in en plan avseende fjäderfä till kommissionen. Planen ger tillräckliga garantier och bör godkännas. En uppgift om Republiken Korea avseende fjäderfäprodukter bör därför tas upp i förteckningen.

(9)

Saint-Pierre och Miquelon har lämnat in en plan avseende fjäderfä till kommissionen. Planen ger tillräckliga garantier och bör godkännas. En uppgift om Saint-Pierre och Miquelon avseende fjäderfäprodukter bör därför tas upp i förteckningen.

(10)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 (3) får Singapore till unionen föra in sändningar av färskt kött med ursprung i Nya Zeeland som uppfyller kraven för att få föras in till unionen och är avsett för unionen. För att möjliggöra denna verksamhet bör uppgifterna om Singapore i förteckningen omfatta hästdjur, frilevande vilt och hägnat vilt, men de bör endast gälla färskt kött med ursprung i Nya Zeeland som är avsett för unionen och som lastas av, lastas om och transiteras, med eller utan lagring, genom Singapore. Singapore och Nya Zeeland har underrättats om detta. Det bör införas en fotnot om denna begränsning för Singapore i förteckningen.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2011/163/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska under en övergångsperiod till och med den 15 maj 2016 godkänna sändningar av frilevande vilt från Namibia och sändningar av honung från Franska Polynesien, under förutsättning att importören kan visa att det hade utfärdats intyg för dem och att de hade avsänts till unionen före den 31 mars 2016 i enlighet med beslut 2011/163/EU.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 april 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Kommissionens beslut 2011/163/EU av den 16 mars 2011 om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG (EUT L 70, 17.3.2011, s. 40).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 73, 20.3.2010, s. 1).


BILAGA

”BILAGA

ISO2-kod

Land

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Hästdjur

Fjäderfä

Vattenbruk

Mjölk

Ägg

Kanin

Frilevande vilt

Hägnat vilt

Honung

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Förenade Arabemiraten

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanien

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australien

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnien och Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilien

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Vitryssland

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Schweiz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikanska republiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandsöarna

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Färöarna

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grönland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indien

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Sydkorea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavien

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Burma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Moçambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nya Kaledonien

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nya Zeeland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippinerna

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre och Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnöarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbien (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Ryssland

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudiarabien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailand

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisien

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkiet

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Förenta staterna

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Sydafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Endast kamelmjölk.

(2)  Export till unionen av levande hästdjur för slakt (endast livsmedelsproducerande djur).

(3)  Tredjeländer som i enlighet med artikel 2 endast använder råvaror antingen från medlemsstater eller från andra tredjeländer som godkänts för import av sådana råvaror till unionen.

(4)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: den definitiva beteckningen för detta land kommer att fastställas efter det att de nuvarande förhandlingarna i FN om detta har slutförts.

(5)  Utom Kosovo (denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring).

(6)  Endast renar från regionerna Murmansk och Jamalo-Nenetien.

(7)  Härmed avses Staten Israel, med undantag för de territorier som står under israelisk förvaltning sedan juni 1967, nämligen Golanhöjderna, Gazaremsan, östra Jerusalem och övriga Västbanken.

(8)  Endast färskt kött med ursprung i Nya Zeeland som är avsett för unionen och som lastas av, lastas om och transiteras, med eller utan lagring, genom Singapore.”