ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 101

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
16 april 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/581 av den 11 april 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/582 av den 15 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 333/2007 vad gäller analys av oorganisk arsenik, bly och polycykliska aromatiska kolväten samt vissa prestandakrav för analys ( 1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/583 av den 15 april 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1332/2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften ( 1)

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/584 av den 15 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2016/585 av den 12 februari 2016 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly, kadmium, sexvärt krom och polybromerade difenyletrar (PBDE) i reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter eller elektronmikroskop ( 1)

12

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/586 av den 14 april 2016 om tekniska standarder för påfyllningsmekanismen för elektroniska cigaretter [delgivet med nr C(2016) 2093]  ( 1)

15

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/587 av den 14 april 2016 om godkännande av den teknik som används i effektiv yttre fordonsbelysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 ( 1)

17

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/588 av den 14 april 2016 om godkännande av den teknik som används i effektiva 12 volts växelströmsgeneratorer som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 ( 1)

25

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 ( EUT L 69, 15.3.2016 )

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

16.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/581

av den 11 april 2016

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 juli 2013 bemyndigade rådet kommissionen att i samband med Kroatiens anslutning till Europeiska unionen inleda förhandlingar med vissa andra medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO) enligt artikel XXIV.6 i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994.

(2)

Kommissionen har fört förhandlingar inom ramen för de förhandlingsdirektiv som antagits av rådet.

(3)

Dessa förhandlingar har slutförts och avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen paraferades den 18 december 2015.

(4)

Avtalet bör undertecknas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen bemyndigas härmed på Europeiska unionens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås (1).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 11 april 2016.

På rådets vägnar

M.H.P. VAN DAM

Ordförande


(1)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om dess ingående.


FÖRORDNINGAR

16.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/582

av den 15 april 2016

om ändring av förordning (EG) nr 333/2007 vad gäller analys av oorganisk arsenik, bly och polycykliska aromatiska kolväten samt vissa prestandakrav för analys

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 11.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 333/2007 (2) fastställs provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av vissa främmande ämnen i livsmedel.

(2)

Gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (3). Genom kommissionens förordning (EU) 2015/1006 (4) ändrades förordning (EG) nr 1881/2006 genom att det fastställdes gränsvärden för oorganisk arsenik, varför det också bör fastställas särskilda förfaranden för analys av oorganisk arsenik.

(3)

Standard EN 13804 om bestämning av element och deras kemiska species har uppdaterats, och hänvisningen till standarden bör uppdateras i enlighet med detta.

(4)

Gränsvärdena för polycykliska aromatiska kolväten i kakaobönor och produkter av kakaobönor måste fastställas i förhållande till fettmängden. Kvalifikationsprövningar utförda av Europeiska unionens referenslaboratorium för polycykliska aromatiska kolväten visar på skillnader i bestämningen av fetthalt. Därför bör metoden för bestämning av fetthalt harmoniseras.

(5)

På inrådan av Europeiska unionens referenslaboratorium för tungmetaller i foder och livsmedel bör man ändra definitionen av kvantifieringsgräns och prestandakraven avseende detektionsgränsen för analysmetoderna för bly, kadmium, kvicksilver och oorganiskt tenn.

(6)

Bestämmelserna om provtagnings- och analysmetoder bör också vara tillämpliga utanför ramen för offentlig kontroll.

(7)

Förordning (EG) nr 333/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 333/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

”Kommissionens förordning (EG) nr 333/2007 av den 28 mars 2007 om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halterna av spårämnen och främmande ämnen från bearbetningen i livsmedel”.

2.

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1.   Provtagning och analys för kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, oorganisk arsenik, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) enligt avsnitten 3, 4 och 6 i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska utföras enligt bilagan till den här förordningen.”

3.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 333/2007 av den 28 mars 2007 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och bens(a)pyren i livsmedel (EUT L 88, 29.3.2007, s. 29).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1006 av den 25 juni 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för oorganisk arsenik i livsmedel (EUT L 161, 26.6.2015, s. 14).


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 333/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt C.2.2.1 ska ersättas med följande:

”C.2.2.1   Särskilda förfaranden för bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn och oorganisk arsenik

Den som utför analysen ska säkerställa att proven inte kontamineras under beredningen av dem. Om möjligt ska apparatur och utrustning som kommer i kontakt med provet inte innehålla de metaller som ska bestämmas, och de ska vara tillverkade av inaktivt material, t.ex. plaster som polypropen, polytetrafluoreten (PTFE) osv. Dessa bör rengöras med syra så att risken för kontaminering är så liten som möjligt. Eggarna på skärande verktyg får vara tillverkade av rostfritt stål av hög kvalitet.

Det finns många specifika provberedningsmetoder som med fördel kan användas för de berörda produkterna. För de aspekter som inte särskilt omfattas av den här förordningen har CEN-standarden Foodstuffs. Determination of elements and their chemical species. General considerations and specific requirements  (*1) bedömts som tillräcklig, men andra provberedningsmetoder kan vara lika lämpliga.

Avseende oorganiskt tenn ska det säkras att allt material kommer i lösning eftersom det är känt att förluster lätt kan förekomma, särskilt på grund av hydrolys till olösliga hydrerade SN(IV)-oxider.

(*1)  Standard EN 13804:2013, Foodstuffs. Determination of elements and their chemical species. General considerations and specific requirements, CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bryssel.”"

2.

I punkt C.2.2.2, Särskilda förfaranden för polycykliska aromatiska kolväten, ska följande stycke läggas till:

”När det gäller analys av polycykliska aromatiska kolväten i kakaobönor och produkter av kakaobönor ska bestämningen av fetthalt utföras i enlighet med AOAC:s Official method 963.15 för bestämning av fetthalten i kakaobönor och produkter av kakaobönor. Likvärdiga förfaranden för bestämning av fetthalt kan användas om det kan visas att det förfarande som använts för bestämningen ger ett likadant (likvärdigt) fetthaltsvärde.”

3.

I punkt C.3.1, Definitioner, ska definitionen av LOQ ersättas med följande definition:

””LOQ”

=

kvantifieringsgräns : den lägsta halt av analyten som kan mätas med rimlig statistisk säkerhet. Om såväl noggrannhet som precision är konstanta inom ett koncentrationsintervall kring detektionsgränsen är kvantifieringsgränsen numeriskt lika med tio gånger standardavvikelsen för medelvärdet av blankmatrisbestämningar (n ≥ 20).”

4.

I punkt C.3.3.1, Prestandakrav, ska led a ersättas med följande:

”a)

Prestandakrav för analysmetoder för bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn och oorganisk arsenik:

Tabell 5

Parameter

Kriterium

Tillämplighet

Livsmedel som anges i förordning (EG) nr 1881/2006

Specificitet

Fri från matrisinterferenser eller spektrala interferenser

Repeterbarhet (RSDr)

HORRATr under 2

Reproducerbarhet (RSDR)

HORRATR under 2

Utbyte

Bestämmelserna i punkt D.1.2 ska gälla

LOD

= tre tiondelar av LOQ

LOQ

Oorganiskt tenn

≤ 10 mg/kg

Bly

Gränsvärde ≤ 0,01 mg/kg

0,01 < gränsvärde ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < gränsvärde < 0,1 mg/kg

Gränsvärde ≥ 0,1 mg/kg

≤ gränsvärde

≤ två tredjedelar av gränsvärdet

≤ två femtedelar av gränsvärdet

≤ en femtedel av gränsvärdet

Kadmium, kvicksilver, oorganisk arsenik

Gränsvärde < 0,100 mg/kg

Gränsvärde ≥ 0,100 mg/kg

≤ två femtedelar av gränsvärdet

≤ en femtedel av gränsvärdet”

5.

Punkt C.3.2 ska ersättas med följande:

”C.3.2   Allmänna krav

De analysmetoder som används för kontroll av livsmedel ska uppfylla kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 882/2004.

De analysmetoder som används för den totala halten av tenn är lämpade för kontroll av halten av oorganiskt tenn.

För analys av bly i vin ska de metoder och regler som fastställts av OIV (*2) gälla i enlighet med artikel 80.5 i förordning (EU) nr 1308/2013 (*3).

De analysmetoder som används för den totala halten av arsenik är lämpade för screening vid kontroll av halten av oorganisk arsenik. Om den totala koncentrationen av arsenik ligger under gränsvärdet för oorganisk arsenik krävs inga ytterligare analyser och provet bedöms överensstämma med gränsvärdet för oorganisk arsenik. Om den totala koncentrationen av arsenik ligger på eller över gränsvärdet för oorganisk arsenik ska det utföras uppföljande analyser för att bestämma om koncentrationen av oorganisk arsenik ligger över gränsvärdet för oorganisk arsenik.

(*2)  Internationella vinorganisationen (Organisation internationale de la vigne et du vin)."

(*3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).”"16.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/583

av den 15 april 2016

om ändring av förordning (EU) nr 1332/2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artiklarna 8.5 och 9.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 1332/2011 (2) ska turbinmotordrivna flygplan med en maximal certifierad startmassa (MCTOM) som överstiger 5 700 kg eller som har tillstånd att frakta fler än 19 passagerare vara utrustade med den nya programvaruversionen 7.1 av det flygburna kollisionsavvärjande systemet (ACAS II) för att undvika kollision i luften. Detta krav gäller även operatörer av vissa flygplan som är registrerade i ett tredjeland.

(2)

Enligt förordning (EU) nr 1332/2011 krävs också att EU-lufttrafikföretag som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (3) installerar den nya programvaruversionen 7.1 av ACAS II i sina flygplan. Denna bestämmelse är dock överflödig eftersom förordning (EEG) nr 3922/91 inte längre gäller för dessa operatörer eftersom bilaga III i den förordningen har utgått. Nu är det i stället kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (4) som gäller för dessa operatörer och som innehåller de nödvändiga bestämmelserna i detta avseende. Den överflödiga bestämmelsen i förordning (EU) nr 1332/2011 bör därför utgå.

(3)

Förordning (EU) nr 1332/2011 innehåller bestämmelser om operativa förfaranden i situationer där ACAS II ger indikationer till flygbesättningen och rekommenderar en manöver för att säkerställa separation från alla hot eller för att bibehålla befintliga avstånd (instruktion om undanmanöver). Eftersom dessa bestämmelser är säkerhetskritiska för både piloter och flygledare, särskilt när det gäller gränssnittet mellan dem, är det bättre att de tas in i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 (5) i stället. Därför bör de bestämmelser som rör de operativa förfaranden som anges i förordning (EU) nr 1332/2011 utgå.

(4)

Förordning (EU) nr 1332/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning grundar sig på det yttrande (6) som avgetts av kommittén för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1332/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska utgå.

2.

I artikel 5 ska punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

”2.   Artikel 3 ska gälla från och med den 1 mars 2012.

3.   Genom undantag från punkt 2 ska artikel 3 från och med den 1 december 2015 tillämpas på luftfartyg med ett individuellt luftvärdighetsbevis som utfärdats före den 1 mars 2012.”

3.

Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 25 augusti 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1332/2011 av den 16 december 2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften (EUT L 336, 20.12.2011, s. 20).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EGT L 373, 31.12.1991, s. 4).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010 (EUT L 281, 13.10.2012, s. 1).

(6)  Yttrande nr 4/2014 från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet av den 16 december 2014 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken (SERA del C).


BILAGA

”BILAGA

Flygburna kollisionsavvärjande system (ACAS) II

(Del-ACAS)

AUR.ACAS.1005 Prestationskrav

1.

Följande turbindrivna flygplan ska vara utrustade med kollisionsavvärjande programvara av version 7.1 för ACAS II:

a)

Flygplan med en maximal certifierad startmassa över 5 700 kg.

b)

Flygplan som har tillstånd att föra fler än 19 passagerare.

2.

Luftfartyg som inte avses i punkt 1 som är utrustade med ACAS II på frivillig basis ska ha kollisionsavvärjande programvara av version 7.1.

3.

Punkt 1 ska inte gälla för obemannade luftfartygssystem.

AUR.ACAS.1010 ACAS II Utbildning

Operatörer ska fastställa operativa förfaranden för ACAS II och utbildningsprogram ska utarbetas så att flygbesättningen får lämplig utbildning i att avvärja kollisioner och får kompetens att använda ACAS II-utrustningen.”


16.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/584

av den 15 april 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

279,2

MA

93,6

SN

175,5

TR

94,1

ZZ

160,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

119,1

ZZ

99,9

0709 93 10

MA

94,0

TR

137,2

ZZ

115,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

77,8

MA

55,6

TR

38,9

ZZ

55,2

0808 10 80

AR

89,5

BR

98,6

CL

121,6

CN

131,9

US

155,0

ZA

81,6

ZZ

113,0

0808 30 90

AR

102,2

CL

106,8

CN

90,5

ZA

111,1

ZZ

102,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

16.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/12


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2016/585

av den 12 februari 2016

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly, kadmium, sexvärt krom och polybromerade difenyletrar (PBDE) i reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter eller elektronmikroskop

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU är det förbjudet att använda bly, kadmium, sexvärt krom och polybromerade difenyletrar (PBDE) i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden.

(2)

Renoveringspraxis finns för utrustning för bildåtergivning, såsom magnetisk resonanstomografi, datortomografiutrustning, utrustning för in vitro-diagnostik, utrustning för patientövervakning och elektronmikroskop. Vissa av de återvunna reservdelar som används för renovering kommer att innehålla små mängder bly, kadmium, sexvärt krom eller PBDE.

(3)

Det undantag som anges i punkt 31 i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU tillåter inte användning av reservdelar som återvunnits ur använd utrustning som inte redan hade släppts ut på unionsmarknaden och därmed begränsas tillgången på återvunna reservdelar.

(4)

En jämförelse av miljöeffekterna av att använda renoverade delar i dessa fall jämfört med nya delar visar att de sammanlagda negativa effekterna på miljö, hälsa och konsumenternas säkerhet av att använda nya delar är större än fördelarna.

(5)

Med tanke på att begränsningen för ämnen kommer att börja tillämpas för olika utrustning vid olika datum i enlighet med artikel 4.3 i direktiv 2011/65/EU, bör olika sista datum för undantaget fastställas för varje typ av utrustning.

(6)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

För att säkerställa en smidig övergång för marknadsaktörerna från de befintliga bestämmelserna till de som fastställs i detta direktiv och för att förhindra störningar på den inre marknaden, är det lämpligt att fastställa ett datum för när medlemsstaterna samtidigt ska tillämpa sina nationella bestämmelser som också ger en rimlig tidsperiod efter införlivandedatumet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 28 februari 2017 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 6 november 2017.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.


BILAGA

Bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 31 ska utgå.

2.

Följande punkt ska läggas till som punkt 31a:

”31a.

Bly, kadmium, sexvärt krom och polybromerade difenyletrar (PBDE) i reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter, inklusive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, eller elektronmikroskop och deras tillbehör, förutsatt att återanvändningen sker i slutna kretslopp företag emellan som kan underkastas granskning, och att konsumenten får reda på att delar har återanvänts.

a)

Undantaget löper ut den 21 juli 2021 för användning i medicintekniska produkter andra än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

b)

Undantaget löper ut den 21 juli 2023 för användning i medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

c)

Undantaget löper ut den 21 juli 2024 för användning i elektronmikroskop och deras tillbehör.”


BESLUT

16.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/586

av den 14 april 2016

om tekniska standarder för påfyllningsmekanismen för elektroniska cigaretter

[delgivet med nr C(2016) 2093]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (1), särskilt artikel 20.13, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 20.3 g i direktiv 2014/40/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektroniska cigaretter och deras påfyllningsbehållare har en mekanism som säkerställer påfyllning utan läckage.

(2)

I artikel 20.13 i direktiv 2014/40/EU ges kommissionen befogenhet att genom en genomförandeakt anta tekniska standarder för påfyllningsmekanismen för elektroniska cigaretter.

(3)

Mot bakgrund av toxiciteten hos de vätskor som innehåller nikotin och som används i elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare bör det säkerställas att elektroniska cigaretter kan fyllas på så att risken för hudkontakt och oavsiktligt intag av dessa vätskor minskar.

(4)

På grundval av återkoppling från aktörer och det arbete som en extern uppdragstagare gjort har tekniska standarder fastställts som syftar till att säkerställa att regelrätta påfyllningsmekanismer ger ett tillräckligt skydd mot läckage.

(5)

I de tekniska standarderna ingår också åtgärder som säkerställer att konsumenterna får korrekt information om hur påfyllningsmekanismerna ska användas för att säkerställa påfyllning utan läckage.

(6)

Aktörer kan förse kommissionen med information om alternativa mekanismer som de har utvecklat för att säkerställa påfyllning utan läckage, vilket kan leda till att detta beslut revideras.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 25 i direktiv 2014/40/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs de tekniska standarderna för påfyllningsmekanismen för elektroniska cigaretter som tillverkas i eller importeras till unionen.

Artikel 2

Krav på påfyllningsmekanismen

1.   Medlemsstater ska säkerställa att påfyllningsbara elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare endast släpps ut på marknaden om den mekanism som används för att fylla på elektroniska cigaretter uppfyller ett av följande villkor:

a)

Den innebär en användning av en påfyllningsbehållare med ett säkert fastsatt munstycke som är minst 9 mm långt och som är smalare än och lätt passar in i öppningen på tanken till den elektroniska cigarett som den används tillsammans med, och har en flödeskontrollmekanism som avger högst 20 droppar påfyllningsvätska per minut i vertikalt läge vid ett atmosfärtryck vid 20 ± 5 °C.

b)

Den fungerar med hjälp av ett dockningssystem som endast avger påfyllningsvätskor till den elektroniska cigarettens tank om den elektroniska cigaretten och påfyllningsbehållaren är anslutna.

2.   Medlemsstater ska säkerställa att det med påfyllningsbara elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följer lämpliga anvisningar för påfyllning, inklusive diagram, som en del av den bruksanvisning som krävs i artikel 20.4 a i) i direktiv 2014/40/EU.

I bruksanvisningen för påfyllningsbara elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med en påfyllningsmekanism av den typ som avses i punkt 1 a ska munstyckets eller tanköppningens bredd anges så att konsumenterna kan avgöra om påfyllningsbehållarna och de elektroniska cigaretterna är kompatibla.

I bruksanvisningen för påfyllningsbara elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med en påfyllningsmekanism av den typ som avses i punkt 1 b ska de typer av dockningssystem som är kompatibla med sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anges.

Artikel 3

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 april 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 127, 29.4.2014, s. 1.


16.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/587

av den 14 april 2016

om godkännande av den teknik som används i effektiv yttre fordonsbelysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 12.4, och

av följande skäl:

(1)

Den ansökan som lämnades in av tillverkaren Mazda Motor Europe GmbH den 7 juli 2015 om godkännande av belysning i form av lysdioder (LED), och den ansökan som lämnades in av Honda den 8 januari 2016 om godkännande av effektiv yttre LED-belysning har bedömts i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009, kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 (2) och Technical Guidelines for the preparation of applications for the approval of innovative technologies pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 (nedan kallade de tekniska riktlinjerna).

(2)

Den information som Mazda och Honda ger i sina ansökningar visar att de villkor och kriterier som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009 och artiklarna 2 och 4 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 är uppfyllda. Därför bör Mazdas och Hondas effektiva yttre LED-belysning godkännas som innovativ teknik.

(3)

Genom genomförandebeslut 2014/128/EU (3), (EU) 2015/206 (4) och (EU) 2016/160 (5) har kommissionen godkänt tre ansökningar som gäller teknik som förbättrar yttre belysningssystems effektivitet. På grundval av de erfarenheter som gjorts i samband med bedömningen av dessa ansökningar samt Mazda- och Honda-ansökningarna har det på ett tillfredsställande och avgörande sätt visats att effektiv yttre LED-belysning som omfattar en eller lämpliga kombinationer av effektiva yttre LED-lampor, t.ex. halvljusstrålkastare, helljusstrålkastare, främre sidopositionsljus, främre dimljus, bakre dimljus, främre körriktningsvisare, bakre körriktningsvisare, registreringsskyltsbelysning och backlyktor uppfyller kriterierna för godkännande i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009 och genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 och medför en minskning av koldioxidutsläppen med minst 1 g CO2/km jämfört med ett standardpaket för yttre belysning som omfattar samma kombination av fordonslampor.

(4)

Det är därför lämpligt att tillverkare ges möjlighet att certifiera de minskade koldioxidutsläppen tack vare effektiv yttre LED-belysning som uppfyller dessa villkor. För att säkerställa att endast yttre LED-belysning som uppfyller dessa villkor föreslås för certifiering, bör tillverkaren lämna in en kontrollrapport från ett oberoende kontrollorgan som bekräftar uppfyllandet av villkoren tillsammans med den ansökan om certifiering som lämnas till typgodkännandemyndigheten.

(5)

Om typgodkännandemyndigheten anser att LED-belysningen inte uppfyller villkoren för certifiering bör ansökan om certifiering av minskningen av koldioxidutsläppen avslås.

(6)

Det är lämpligt att godkänna provningsmetoden för fastställande av den koldioxidminskning som kan uppnås med yttre LED-belysning.

(7)

För att kunna fastställa den koldioxidminskning som kan uppnås med yttre LED-belysning måste man avgränsa den referensteknik mot vilken LED-belysningens effektivitet bör bedömas. På grundval av de erfarenheter som gjorts är det lämpligt att betrakta halogenlampor som referensteknik.

(8)

Den koldioxidminskning som uppnås med yttre LED-belysning kan delvis påvisas med hjälp av den provning som föreskrivs i bilaga XII till kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (6). Det är därför nödvändigt att se till att denna överlappning beaktas i provningsmetoden för koldioxidminskning med hjälp av yttre LED-belysning.

(9)

För att det ska bli lättare att ta i bruk effektiv yttre LED-belysning i nya fordon i större omfattning, bör en tillverkare också ha möjlighet att ansöka om samtidig certifiering av minskade koldioxidutsläpp från flera yttre LED-belysningar med en enda ansökan om certifiering. När denna möjlighet utnyttjas bör man emellertid se till att en mekanism tillämpas som uppmuntrar till ibruktagande av endast de yttre LED-belysningar som erbjuder den högsta effektiviteten.

(10)

För att fastställa den allmänna miljöinnovationskod som ska användas i relevanta typgodkännandedokument i enlighet med bilagorna I, VIII och IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (7) bör den individuella koden för den innovativa tekniken för yttre LED-belysning fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

Den teknik som används i Mazdas yttre belysning med användning av lysdioder (LED) och i Hondas LED-belysning godkänns härmed som en innovativ teknik i den mening som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009.

Artikel 2

Ansökan om certifiering av koldioxidminskning

1.   Tillverkaren får ansöka om certifiering av koldioxidminskning från en eller flera yttre LED-belysningar som är avsedda att användas i M1-fordon och som omfattar en eller en kombination av följande LED-belysningar:

a)

Halvljusstrålkastare.

b)

Helljusstrålkastare.

c)

Främre positionslykta.

d)

Främre dimljus.

e)

Bakre dimljus.

f)

Främre körriktningsvisare.

g)

Bakre körriktningsvisare.

h)

Registreringsskyltsbelysning.

i)

Backlykta.

LED-belysningen eller en kombination av LED-belysningar som utgör en effektiv yttre LED-belysning ska minst leda till den koldioxidminskning som anges i artikel 9.1 i förordning (EU) nr 725/2011.

2.   En ansökan om certifiering av koldioxidminskningen från en eller flera effektiva yttre LED-belysningar ska åtföljas av en oberoende kontrollrapport som intygar att den eller de LED-belysningarna uppfyller de villkor som anges i punkt 1.

3.   Typgodkännandemyndigheten ska avslå ansökan om certifiering om den finner att en eller flera yttre LED-belysningar inte uppfyller de villkor som anges i punkt 1.

Artikel 3

Certifiering av koldioxidminskning

1.   Den koldioxidminskning som uppnås genom användning av effektiv yttre LED-belysning som avses i artikel 2.1 ska fastställas med hjälp av den metod som anges i bilagan.

2.   Om en tillverkare ansöker om certifiering av en koldioxidminskning som uppnås med hjälp av en av flera olika effektiva yttre LED-belysningar som avses i artikel 2.1 med avseende på en fordonsversion, ska typgodkännandemyndigheten fastställa vilken av de provade effektiva yttre LED-belysningarna som ger den lägsta koldioxidminskningen samt ange det lägsta värdet i relevant typgodkännandedokumentation. Detta värde ska anges i intyget om överensstämmelse i enlighet med artikel 11.2 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011.

Artikel 4

Miljöinnovationskod

Miljöinnovationskod nr 19 ska anges i typgodkännandedokumentationen när det hänvisas till detta beslut i enlighet med artikel 11.1 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 av den 25 juli 2011 om inrättandet av ett förfarande för godkännande och certifiering av innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 194, 26.7.2011, s. 19).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/128/EU av den 10 mars 2014 om godkännande av lysdiodmodulen för halvljus, E-Light, som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 70, 11.3.2014, s. 30).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/206 av den 9 februari 2015 om godkännande av Daimler AG:s effektiva yttre belysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 33, 10.2.2015, s. 52).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/160 av den 5 februari 2016 om godkännande av Toyota Motor Europes effektiva yttre belysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 31, 6.2.2016, s. 70).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).


BILAGA

METOD FÖR ATT FASTSTÄLLA MINSKNINGEN AV KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN YTTRE FORDONSBELYSNING MED ANVÄNDNING AV LYSDIODER (LED).

1.   INLEDNING

För att den koldioxidminskning som kan tillskrivas ett paket med effektiva yttre LED-lampor som består av en lämplig kombination av fordonsbelysning som avses i artikel 2 för användning i ett M1-fordon ska kunna bestämmas måste följande fastställas:

1.

Provningsförhållanden.

2.

Provningsutrustning.

3.

Fastställande av effektbesparingen.

4.

Beräkning av koldioxidminskningen.

5.

Beräkning av det statistiska felet.

2.   SYMBOLER, PARAMETRAR OCH ENHETER

Latinska symboler

Formula

Koldioxidminskning [g CO2/km]

CO2

Koldioxid

CF

Omräkningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] enligt definitionen i tabell 3

m

Antal effektiva yttre LED-lampor som ingår i paketet

n

Antal mätningar av provexemplaret

P

Fordonslampans effektförbrukning [W]

Formula

Standardavvikelse för LED-lampans effektförbrukning [W]

Formula

Standardavvikelse för LED-lampans effektförbrukning (medelvärde) [W]

Formula

Standardavvikelse för de totala koldioxidminskningarna [g CO2/km]

UF

Användningsfaktor [-] enligt definitionen i tabell 4

v

Genomsnittshastighet enligt den nya europeiska körcykeln (NEDC) [km/h]

VPe

Faktisk effektförbrukning [l/kWh] enligt definitionen i tabell 2

Image

Känsligheten i den beräknade koldioxidminskningen till följd av LED-lampans effektförbrukning

Grekiska symboler

Δ

Skillnad

ηA

Generatorns verkningsgrad [%]

Indexbeteckningar

Index i avser fordonslampor

Index j avser den enskilda mätningen av provexemplaret

EI

Miljöinnovativ

RW

Under verkliga förhållanden

TA

Typgodkännandeförhållanden

B

Referensvärde

3.   PROVNINGSFÖRHÅLLANDEN

Provningsförhållandena ska uppfylla kraven i förordning UN/ECE nr 112 (1) om enhetliga bestämmelser beträffande typgodkännande av strålkastare till motorfordon som avger ett asymmetriskt halv- eller helljus eller bådadera och som är utrustade med glödlampor och/eller lysdiodmoduler. Effektförbrukningen ska fastställas i enlighet med punkt 6.1.4 i förordning UN/ECE nr 112 samt punkterna 3.2.1 och 3.2.2 i bilaga 10 till den förordningen.

4.   PROVNINGSUTRUSTNING

Följande utrustning ska användas, såsom visas i figuren:

En strömförsörjningsenhet (med variabel spänningsförsörjning)

Två digitala multimetrar, en för mätning av likström och en för mätning av likspänning. I figuren visas en tänkbar provningsuppställning där mätning av likspänning är integrerad i strömförsörjningsenheten.

Image

Provningsuppställning

Variabel spänningsförsörjning

Amperemeter

LED-lampa

5.   MÄTNINGAR OCH FASTSTÄLLANDE AV DEN MINSKADE EFFEKTFÖRBRUKNINGEN

För varje effektiv yttre LED-lampa som ingår i paketet ska strömmätningen utföras såsom visas i figuren vid en spänning på 13,2 V. LED-moduler där ljuskällan styrs elektroniskt ska mätas enligt sökandens anvisningar.

Tillverkaren får begära att andra mätningar av strömmen görs vid andra ytterligare spänningsnivåer. I det fallet måste tillverkaren till typgodkännandemyndigheten överlämna kontrollerad dokumentation som visar att det är nödvändigt att göra sådana mätningar. Strömmen ska mätas minst fem (5) gånger i följd i samtliga de fall där ytterligare spänningsnivåer används. De exakta inställda spänningsnivåerna och den uppmätta strömmen anges med fyra decimaler.

Effektförbrukningen ska bestämmas genom att den inställda spänningsnivån multipliceras med det uppmätta strömvärdet. Medelvärdet av effektförbrukningen för varje effektiv yttre LED-lampa (Formula) ska beräknas. Varje värde ska anges med fyra decimaler. När en stegmotor eller elektronisk styranordning används för elförsörjningen till LED-lamporna ska denna komponents eleffekt inte tas med i beräkningen.

Den åtföljande effektbesparingen för varje effektiv yttre LED-lampa (ΔPi) ska beräknas med följande formel:

Formel 1

Formula

där effektförbrukningen för motsvarande fordonslampa som används som referens bestäms i tabell 1.

Tabell 1

Effektbehov för olika fordonslampor som används som referens

Fordonslampa

Total eleffekt (PB)

[W]

Halvljusstrålkastare

137

Helljusstrålkastare

150

Främre sidopositionsljus

12

Registreringsskyltsbelysning

12

Främre dimljus

124

Bakre dimljus

26

Främre körriktningsvisare

13

Bakre körriktningsvisare

13

Backlykta

52

6.   BERÄKNING AV KOLDIOXIDMINSKNINGEN

Den totala koldioxidminskningen från belysningspaketet ska beräknas med formel 2.

Formel 2

Formula

där

v

:

Genomsnittshastighet för NEDC [km/h], som är 33,58 km/tim

ηA

:

Generatorns verkningsgrad [%], som är 67 %

VPe

:

Faktisk effektförbrukning [l/kWh] enligt definitionen i tabell 2

Tabell 2

Faktisk effektförbrukning

Motortyp

Faktisk effektförbrukning (VPe)

[l/kWh]

Bensin

0,264

Bensinturbo

0,280

Diesel

0,220

CF

:

Omräkningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] enligt definitionen i tabell 3

Tabell 3

Bränsleomräkningsfaktor

Typ av bränsle

Omräkningsfaktor (l/100 km) – (g CO2 /km)

[gCO2/l]

Bensin

2 330

Diesel

2 640

UF

:

Användningsfaktor för fordonslampan [-] enligt definitionen i tabell 4

Tabell 4

Användningsfaktor för olika fordonslampor

Fordonslampa

Användningsfaktor (UF)

[-]

Halvljusstrålkastare

0,33

Helljusstrålkastare

0,03

Främre sidopositionsljus

0,36

Registreringsskyltsbelysning

0,36

Främre dimljus

0,01

Bakre dimljus

0,01

Främre körriktningsvisare

0,15

Bakre körriktningsvisare

0,15

Backlykta

0,01

7.   BERÄKNING AV DET STATISTISKA FELET

De statistiska fel i provningsmetodens resultat som orsakas av mätningarna ska kvantifieras. För varje effektiv yttre LED-lampa som ingår i paketet beräknas standardavvikelsen enligt formel 3.

Formel 3

Formula

där

n

:

Antalet mätningar av provexemplaret, som är minst 5.

Standardavvikelsen för effektförbrukningen för varje effektiv yttre LED-lampa (Formula) leder till ett fel i koldioxidminskningarna (Formula). Detta fel ska beräknas med hjälp av formel 4:

Formel 4

Image

8.   STATISTISK SIGNIFIKANS

Det ska påvisas för varje typ, variant och version av ett fordon utrustat med en kombination av effektiva yttre LED-lampor att felet i de koldioxidminskningar som beräknas med formel 4 inte är större än skillnaden mellan den totala koldioxidminskningen och det tröskelvärde för minsta besparing som anges i artikel 9.1 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 (se formel 5).

Formel 5

Formula

där

MT

:

Tröskelvärde för minsta besparing [g CO2/km], som är 1 g CO2/km

Om den totala koldioxidminskningen från paketet med effektiva yttre LED-lampor, erhållen genom beräkning med formel 5, ligger under det tröskelvärde som anges i artikel 9.1 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011, ska artikel 11.2 andra stycket i den förordningen tillämpas.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3–E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 januari 2013.


16.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/588

av den 14 april 2016

om godkännande av den teknik som används i effektiva 12 volts växelströmsgeneratorer som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 12.4, och

av följande skäl:

(1)

Den ansökan som lämnades in av leverantören Valeo Equipments Electriques Moteur den 3 november 2015 om godkännande av Valeos högeffektiva växelströmsgenerator med högeffektiva dioder, och den ansökan som lämnades in av leverantören Robert Bosch GmbH den 10 juni 2015 om godkännande av den effektiva Bosch-växelströmsgeneratorn med grindade MOS-dioder (MOS gated diodes, MGD) har bedömts i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009, kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 (2) och Technical Guidelines for the preparation of applications for the approval of innovative technologies pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 (nedan kallade de tekniska riktlinjerna).

(2)

Den information som Valeo och Bosch ger i sina ansökningar visar att de villkor och kriterier som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009 och artiklarna 2 och 4 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 är uppfyllda. Därför bör de effektiva växelströmsgeneratorerna från Valeo och Bosch godkännas som innovativ teknik.

(3)

Genom genomförandebeslut 2013/341/EU (3), 2014/465/EU (4), (EU) 2015/158 (5), (EU) 2015/295 (6) och (EU) 2015/2280 (7) har kommissionen godkänt sex ansökningar som gäller teknik som förbättrar växelströmsgeneratorers verkningsgrad. På grundval av de erfarenheter som gjorts i samband med bedömningen av dessa tillämpningar samt Valeo- och Bosch-tillämpningarna har det på ett tillfredsställande och avgörande sätt visats att en 12 volts växelströmsgenerator med en verkningsgrad på minst 73,4 %–74,2 %, beroende på drivsystem, och med en massa som överstiger referensgeneratorns massa med högst 3 kg, uppfyller kriterierna för godkännande i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009 och genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 och medför en minskning av koldioxidutsläppen med minst 1 g CO2/km jämfört med en referensgenerator med en verkningsgrad på 67 %.

(4)

Det är därför lämpligt att tillverkare ges möjlighet att certifiera de minskade koldioxidutsläppen tack vare effektiva 12 volts växelströmsgeneratorer som uppfyller dessa villkor. För att säkerställa att endast växelströmsgeneratorer som uppfyller dessa villkor föreslås för certifiering, bör tillverkaren lämna in en kontrollrapport från ett oberoende kontrollorgan som bekräftar uppfyllandet av villkoren tillsammans med den ansökan om certifiering som lämnas till typgodkännandemyndigheten.

(5)

Om typgodkännandemyndigheten anser att växelströmsgeneratorn för 12 V inte uppfyller villkoren för certifiering bör ansökan om certifiering av minskningen av koldioxidutsläppen avslås.

(6)

Det är lämpligt att godkänna provningsmetoden för fastställande av den koldioxidminskning som kan uppnås med effektiva 12 volts växelströmsgeneratorer.

(7)

För att kunna fastställa den koldioxidminskning som kan uppnås med en effektiv 12 volts växelströmsgenerator måste man avgränsa den referensteknik mot vilken generatorns verkningsgrad bör bedömas. På grundval av de erfarenheter som gjorts är det lämpligt att betrakta en 12 volts växelströmsgenerator med en verkningsgrad på 67 % som referensteknik.

(8)

Den koldioxidminskning som uppnås med en effektiv 12 volts växelströmsgenerator kan delvis påvisas med hjälp av den provning som föreskrivs i bilaga XII till kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (8). Det är därför nödvändigt att se till att denna överlappning beaktas i provningsmetoden för koldioxidminskning från effektiva 12 volts växelströmsgeneratorer.

(9)

För att det ska bli lättare att ta i bruk effektiva 12 volts växelströmsgeneratorer i nya fordon i större omfattning, bör en tillverkare också ha möjlighet att ansöka om samtidig certifiering av minskade koldioxidutsläpp för flera effektiva 12 volts växelströmsgeneratorer med en enda ansökan om certifiering. När denna möjlighet utnyttjas bör man emellertid se till att en mekanism tillämpas som uppmuntrar till ibruktagande av endast de växelströmsgeneratorer som erbjuder den högsta verkningsgraden.

(10)

För att fastställa den allmänna miljöinnovationskod som ska användas i relevanta typgodkännandedokument i enlighet med bilagorna I, VIII och IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (9) bör den individuella koden för den innovativa tekniken för effektiva 12 volts växelströmsgeneratorer fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

Den teknik som används i Valeos högeffektiva växelströmsgenerator med högeffektiva dioder och i Boschs effektiva växelströmsgenerator med grindade MOS-dioder godkänns som en innovativ teknik i den mening som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009.

Artikel 2

Ansökan om certifiering av koldioxidminskning

1.   Tillverkaren får ansöka om certifiering av koldioxidminskning från en eller flera effektiva 12 volts växelströmsgeneratorer som är avsedda att användas i M1-fordon, förutsatt att generatorn i fråga uppfyller följande villkor:

a)

Det är fråga om en komponent som uteslutande används för att ladda fordonets batteri och för att driva fordonets elektriska system, när dess förbränningsmotor är igång.

b)

Den effektiva växelströmsgeneratorns massa får inte överstiga referensgeneratorns massa på 7 kg med mer än 3 kg.

c)

Den har en verkningsgrad på minst

i)

73,8 % för bensindrivna fordon,

ii)

73,4 % för bensindrivna fordon med turbo,

iii)

74,2 % för dieseldrivna fordon.

2.   En ansökan om certifiering av koldioxidminskningen från en eller flera effektiva växelströmsgeneratorer ska åtföljas av en oberoende kontrollrapport som intygar att växelströmsgeneratorn eller växelströmsgeneratorerna uppfyller de villkor som anges i punkt 1.

3.   Typgodkännandemyndigheten ska avslå ansökan om certifiering om den finner att växelströmsgeneratorn eller växelströmsgeneratorerna inte uppfyller de villkor som anges i punkt 1.

Artikel 3

Certifiering av koldioxidminskning

1.   Den koldioxidminskning som uppnås genom användning av en effektiv växelströmsgenerator som avses i artikel 2.1 ska fastställas med hjälp av den metod som anges i bilagan.

2.   Om en tillverkare ansöker om certifiering av en koldioxidminskning som uppnås med hjälp av flera olika effektiva växelströmsgeneratorer som avses i artikel 2.1 med avseende på en fordonsversion, ska typgodkännandemyndigheten fastställa vilken av de provade växelströmsgeneratorerna som ger den lägsta koldioxidminskningen samt ange det lägsta värdet i relevant typgodkännandedokumentation. Detta värde ska anges i intyget om överensstämmelse i enlighet med artikel 11.2 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011.

Artikel 4

Miljöinnovationskod

Miljöinnovationskod nr 17 ska anges i typgodkännandedokumentationen när det hänvisas till detta beslut i enlighet med artikel 11.1 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 av den 25 juli 2011 om inrättandet av ett förfarande för godkännande och certifiering av innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 194, 26.7.2011, s. 19).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2013/341/EU av den 27 juni 2013 om godkännande av Valeo Efficient Generation Alternator som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 179, 29.6.2013, s. 98).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/465/EU av den 16 juli 2014 om godkännande av växelströmsgeneratorn Denso som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 och om ändring av kommissionens genomförandebeslut 2013/341/EU (EUT L 210, 17.7.2014, s. 17).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/158 av den 30 januari 2015 om godkännande av Robert Bosch GmbH högeffektiva växelströmsgeneratorer som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 26, 31.1.2015, s. 31).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/295 av den 24 februari 2015 om godkännande av växelströmsgeneratorn MELCO GXi efficient alternator som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 53, 25.2.2015, s. 11).

(7)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2280 av den 7 december 2015 om godkännande av ”DENSO efficient alternator” som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 322, 8.12.2015, s. 64).

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1.)

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).


BILAGA

METOD FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN MINSKNING AV KOLDIOXIDUTSLÄPPEN SOM KAN UPPNÅS MED HJÄLP AV EN EFFEKTIV 12 VOLTS VÄXELSTRÖMSGENERATOR

1.   INLEDNING

För att bestämma den koldioxidminskning som kan tillskrivas användningen av en effektiv växelströmsgenerator i ett M1-fordon är det nödvändigt att precisera följande:

1.

Provningsförhållanden.

2.

Provningsutrustning.

3.

Bestämmande av verkningsgraden hos den effektiva växelströmsgeneratorn och referensgeneratorn.

4.

Beräkning av koldioxidminskningen.

5.

Beräkning av det statistiska felet.

Symboler, parametrar och enheter

Latinska symboler

Formula

Koldioxidminskning [g CO2/km]

CO2

Koldioxid

CF

Omräkningsfaktor (från liter/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l] enligt definitionen i tabell 3

h

Frekvens enligt definitionen i tabell 1

I

Den strömstyrka vid vilken mätningen ska utföras [A]

m

Antal mätningar av provexemplaret

M

Vridmoment [Nm]

n

Rotationsvarvtal [min– 1] enligt definitionen i tabell 1

P

Effekt [W]

Formula

Standardavvikelse för den miljöinnovativa växelströmsgeneratorns verkningsgrad [%]

Formula

Standardavvikelse för den miljöinnovativa växelströmsgeneratorns verkningsgrad (medelvärde) [%]

Formula

Standardavvikelse för den totala koldioxidminskningen [g CO2/km]

U

Provspänning då mätningen ska utföras [V]

v

Genomsnitthastighet enligt den nya europeiska körcykeln (NEDC) [km/tim]

VPe

Faktisk effektförbrukning [l/kWh] enligt definitionen i tabell 2

Image

Känsligheten i den beräknade koldioxidminskningen till följd av den miljöinnovativa växelströmsgeneratorns verkningsgrad

Grekiska symboler

Δ

Skillnad

η

Referensgeneratorns verkningsgrad [%]

ηEI

Den effektiva växelströmsgeneratorns verkningsgrad [%]

Formula

Den miljöinnovativa växelströmsgeneratorns genomsnittliga verkningsgrad vid driftspunkt i [%]

Indexbeteckningar

Index i avser driftspunkt

Index j avser den enskilda mätningen av provexemplaret

EI

Miljöinnovativ

m

Mekanisk

RW

Under verkliga förhållanden

TA

Typgodkännandeförhållanden

B

Referens

2.   PROVNINGSFÖRHÅLLANDEN

Provningsförhållandena ska uppfylla de krav som anges i ISO 8854:2012 (1).

Provningsutrustning

Provningsutrustningen ska vara i enlighet med de specifikationer som anges i ISO 8854:2012.

3.   MÄTNINGAR OCH FASTSTÄLLANDE AV VERKNINGSGRADEN

Den effektiva växelströmsgeneratorns verkningsgrad ska bestämmas i enlighet med ISO 8854:2012, med undantag för de delar som anges i denna punkt.

Mätningarna ska utföras vid olika driftspunkter, enligt definitionen i tabell 1. Växelströmsgeneratorns strömstyrka definieras som hälften av märkströmmen för alla driftspunkter. För varje varvtal ska växelströmsgeneratorns spänning och utström hållas konstant, spänningen på 14,3 V.

Tabell 1

Driftspunkter

Driftspunkt

i

Hålltid

[s]

Rotationsvarvtal

ni [min– 1]

Frekvens

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

Verkningsgraden ska beräknas i enlighet med formel 1.

Formel 1

Formula

Alla mätningar av verkningsgraden ska utföras minst fem (5) gånger i följd. Genomsnittet av mätningarna vid varje driftspunkt (Formula) ska beräknas.

Den miljöinnovativa växelströmsgeneratorns (ηEI) verkningsgrad ska beräknas i enlighet med formel 2.

Formel 2

Formula

Den effektiva växelströmsgeneratorn leder till besparingar i mekanisk effekt under verkliga förhållanden (ΔPmRW) och typgodkännandeförhållanden (ΔPmTA) enligt definitionen i formel 3

Formel 3

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA

där besparingar i mekanisk effekt under verkliga förhållanden (ΔPmRW) beräknas i enlighet med formel 4 och den sparade mekaniska effekten under typgodkännandeförhållanden (ΔPmTA) i enlighet med formel 5.

Formel 4

Formula

Formel 5

Formula

där

PRW

:

Effektbehov under verkliga förhållanden [W], som är 750 W

PTA

:

Effektbehov under typgodkännandeförhållanden [W], som är 350 W

ηB

:

Referensgeneratorns verkningsgrad [%], som är 67 %

Beräkning av koldioxidminskningen

Den effektiva växelströmsgeneratorns koldioxidminskning beräknas med följande formel:

Formel 6

Formula

där

v

:

Genomsnittshastighet för NEDC [km/tim], som är 33,58 km/tim

VPe

:

Faktisk effektförbrukning som anges i tabell 2

Tabell 2

Faktisk effektförbrukning

Motortyp

Faktisk effektförbrukning (VPe)

[l/kWh]

Bensin

0,264

Bensinturbo

0,280

Diesel

0,220

CF

:

Den faktor som anges i tabell 3

Tabell 3

Bränsleomräkningsfaktor

Typ av bränsle

Omräkningsfaktor (l/100 km) – (g CO2 /km)

[g CO2/l]

Bensin

2 330

Diesel

2 640

Beräkning av det statistiska felet

De statistiska felen i provningsmetodens resultat som orsakas av mätningarna ska kvantifieras. För varje driftspunkt beräknas standardavvikelsen enligt följande formel:

Formel 7

Formula

Standardavvikelsen för den effektiva växelströmsgeneratorns verkningsgrad (Formula) beräknas i enlighet med formel 8:

Formel 8

Formula

Standardavvikelsen för växelströmsgeneratorns verkningsgrad (Formula) leder till ett fel i koldioxidminskningen (Formula). Detta fel ska beräknas i enlighet med formel 9:

Formel 9

Image

Statistisk signifikans

Det ska påvisas för varje typ, variant och version av ett fordon utrustat med den effektiva växelströmsgeneratorn att fel i de koldioxidminskningar som beräknas med formel 9 inte är större än skillnaden mellan den totala koldioxidminskningen och det tröskelvärde för minsta besparing som anges i artikel 9.1 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 (se formel 10).

Formel 10

Formula

där

MT

:

Tröskelvärde för minsta besparing [g CO2/km], som är 1 g CO2/km

Provnings- och utvärderingsrapport

Rapporten ska innehålla följande:

De provade växelströmsgeneratorernas modell och massa.

Beskrivning av provbänken.

Provresultat (uppmätta värden).

Beräknade resultat och motsvarande formler.

Montering av den effektiva växelströmsgeneratorn i fordon

Typgodkännandemyndigheten ska intyga den koldioxidminskning som baseras på mätningar av den effektiva växelströmsgeneratorn och referensgeneratorn med användning av den provmetod som anges i denna bilaga. Om koldioxidminskningen ligger under det tröskelvärde som anges i artikel 9.1 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 ska artikel 11.2 andra stycket den förordningen tillämpas.


(1)  ISO 8854:2012 Vägfordon – Generatorer med regulator – Provningsmetoder och allmänna krav. Referensnummer ISO 8854:2012, offentliggjord den 1 juni 2012.


Rättelser

16.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/33


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446

( Europeiska unionens officiella tidning L 69 av den 15 mars 2016 )

Sidan 39, bilagorna 2, 3, 4, och 5 ska lyda som följer:

BILAGA 2

Image

Text av bilden

EUROPEISKA UNIONENANSÖKAN OM BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED

(BKB)

1. Sökande (fullständigt namn och fullständig adress)

Telefonnummer:

Faxnummer:

Tullens id-nummer/Eori-nummer:

MYNDIGHETENS ANTECKNINGAR

Registreringsnummer:

Plats för mottagande:

Datum för mottagande:

År Månad Dag

Språk i ansökan:

Bilder som ska skannas:

ja # … nej

Datum för utfärdande:

År Månad Dag

Utfärdande tjänsteman:

Återsändning av samtliga prover:

2. Innehavare (fullständigt namn och fullständig adress)

[Konfidentiellt]

Telefonnummer:

Faxnummer:

Tullens id-nummer/Eori-nummer:

Observera!

Sökanden bär i och med undertecknandet av deklarationen ansvaret för att de uppgifter som har lämnats i detta formulär och om eventuella ytterligare blad som inges tillsammans med detta är korrekta och fullständiga. Sökanden är införstådd med att dessa uppgifter och eventuella fotografier, ritningar, broschyrer m.m. kan komma att lagras i en databas hos Europeiska kommissionen, och att uppgifterna, inbegripet eventuella fotografier, ritningar, broschyrer m.m., som ingivits med ansökan eller inhämtats (eller kan inhämtas) av den behöriga myndigheten, och som inte har inte markerats som konfidentiella i fält 2 och 9 i ansökan, får delges allmänheten via Internet.

3. Ombud eller företrädare (fullständigt namn och fullständig adress)

Telefonnummer:

Faxnummer:

Tullens id-nummer/Eori-nummer:

4. Återutfärdande av ett bindande klassificeringsbesked

Fyll i detta fält om ni ansöker om återutfärdande av ett bindande klassificeringsbesked.

BKB-referensnummer:

Giltigt från och med den:

År Månad Dag

Nomenklaturnummer:

5. Tullnomenklatur

Ange enligt vilken nomenklatur varorna ska klassificeras:

Harmoniserade systemet (HS)

Kombinerade nomenklaturen (KN)

Taric

Exportbidragsnomenklaturen

Annan (Ange vilken):

6. Typ av transaktion

Hänför sig ansökan till faktiskt planerad import eller export?

Ja Nej

7. Förslag till klassificering

Ange enligt vilket nomenklaturnummer ni anser att varorna bör klassificeras:

Nomenklaturnummer:

8. Beskrivning av varorna

Ange vid behov varornas sammansättning i detalj, analysmetoden som använts, typen av tillverkningsprocess, värdet inklusive ev. komponenter, varornas användning, varornas vanliga handelsbeteckning och, i tillämpliga fall, förpackningen för återförsäljning när det gäller satser av varor (Vid behov fortsätt på ytterligare blad).

Image

Text av bilden

9. Handelsbeteckning och ytterligare uppgifter (*) [Konfidentiellt]

10. Prover m.m.

Ange om något av följande bifogas ansökan:

Beskrivning

Broschyrer

Fotografier

Varuprover

Annat

Vill ni att proverna ska återsändas?

Ja Nej

Särskilda kostnader som tullmyndigheterna ådrar sig till följd av analys, expertrapporter eller för återsändande av varuprover får debiteras sökanden.

11. Andra ansökningar om bindande klassificeringsbesked och innehav av bindande klassificeringsbesked (*)

Ange om ni har ansökt om eller om det har utfärdats något bindande klassificeringsbesked för identiska eller liknande varor vid andra tullkontor eller i andra medlemsstater.

Ja Nej

Om ja, ange följande och bifoga en kopia av det bindande klassificeringsbeskedet:

Ansökningsland:

Plats för ansökan:

Datum för ansökan:

År Månad Dag

BKB-referensnummer:

Första giltighetsdatum:

År Månad Dag

Nomenklaturnummer:

Ansökningsland:

Plats för ansökan:

Datum för ansökan:

År Månad Dag

BKB-referensnummer:

Första giltighetsdatum:

År Månad Dag

Nomenklaturnummer:

12. Bindande klassificeringsbesked utfärdade till andra innehavare (*)

Ange om ni känner till om bindande klassificeringsbesked för identiska eller liknande varor redan har utfärdats till andra innehavare.

Ja Nej

Om ja, lämna närmare uppgifter:

Utfärdande land:

BKB-referensnummer:

Första giltighetsdatum:

År Månad Dag

Nomenklaturnummer:

Utfärdande land:

BKB-referensnummer:

Första giltighetsdatum:

År Månad Dag

Nomenklaturnummer:

13. Datum och underskrift

Er referens:

Datum:

År Månad Dag

Underskrift:

Myndighetens anteckningar

(*) Använd ett separat blad om mer utrymme behövs.

BILAGA 3

Image

Text av bilden

EUROPEISKA UNIONEN – BESLUT OM BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED

(BKB)

1

1. Behörig tullmyndighet

2. BKB-referens

INNEHAVARENS EXEMPLAR

3. Innehavare (namn och adress) konfidentiellt

4. Giltigt från och med den

Viktigt meddelande

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 34.4 och 34.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 952/2013 är detta bindande klassificeringsbesked giltigt i tre år från och med den första giltighetsdagen.

De lämnade upplysningarna kommer att lagras i en databas hos Europeiska kommissionen för tillämpning av kommissionens genomförande- förordning (EU) 2015/2447 och uppgifterna i det bindande klassifice- ringsbeskedet, inbegripet eventuella fotografier, bilder, broschyrer m.m., får med undantag för upplysningarna i fälten 3 och 8, delges allmänheten via Internet.

Innehavaren ska ha rätt att överklaga detta bindande klassificeringsbesked.

5. Datum och referens för ansökan

6. Klassificering av varorna i tullnomenklaturen

1

7. Beskrivning av varorna

8. Handelsbeteckning och ytterligare uppgifter konfidentiellt

9. Motivering till klassificeringen av varorna

10. Detta beslut om bindande klassificeringsbesked har utfärdats på grundval av följande material som tillhandahålls av sökanden

Beskrivning

Broschyrer

Foton

Varuprover

Annat

Ort: Underskrift

Datum: Stämpel

Image

Text av bilden

EUROPEISKA UNIONEN – BESLUT OM BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED

(BKB)

2

1. Behörig tullmyndighet

2. BKB-referens

KOMMISSIONENS EXEMPLAR

3. Innehavare (namn och adress) konfidentiellt

4. Giltigt från och med den

Viktigt meddelande

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 34.4 och 34.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 952/2013 är detta bindande klassificeringsbesked giltigt i tre år från och med den första giltighetsdagen.

De lämnade upplysningarna kommer att lagras i en databas hos Europeiska kommissionen för tillämpning av kommissionens genomförande- förordning (EU) 2015/2447 och uppgifterna i det bindande klassifice- ringsbeskedet, inbegripet eventuella fotografier, bilder, broschyrer m.m., får med undantag för upplysningarna i fälten 3 och 8, delges allmänheten via Internet.

Innehavaren ska ha rätt att överklaga detta bindande klassificeringsbesked.

5. Datum och referens för ansökan

6. Klassificering av varorna i tullnomenklaturen

2

7. Beskrivning av varorna

8. Handelsbeteckning och ytterligare uppgifter konfidentiellt

9. Motivering till klassificeringen av varorna

10. Detta beslut om bindande klassificeringsbesked har utfärdats på grundval av följande material som tillhandahålls av sökanden

Beskrivning

Broschyrer

Foton

Varuprover

Annat

Ort: Underskrift

Datum: Stämpel

Image

Text av bilden

EUROPEISKA UNIONEN – BESLUT OM BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED

(BKB)

3

1. Behörig tullmyndighet

2. BKB-referens

MEDLEMSSTATENS EXEMPLAR

3. Innehavare (namn och adress) konfidentiellt

4. Giltigt från och med den

Viktigt meddelande

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 34.4 och 34.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 952/2013 är detta bindande klassificeringsbesked giltigt i tre år från och med den första giltighetsdagen.

De lämnade upplysningarna kommer att lagras i en databas hos Europeiska kommissionen för tillämpning av kommissionens genomförande- förordning (EU) 2015/2447 och uppgifterna i det bindande klassifice- ringsbeskedet, inbegripet eventuella fotografier, bilder, broschyrer m.m., får med undantag för upplysningarna i fälten 3 och 8, delges allmänheten via Internet.

Innehavaren ska ha rätt att överklaga detta bindande klassificeringsbesked.

5. Datum och referens för ansökan

6. Klassificering av varorna i tullnomenklaturen

3

7. Beskrivning av varorna

8. Handelsbeteckning och ytterligare uppgifter konfidentiellt

9. Motivering till klassificeringen av varorna

10. Detta beslut om bindande klassificeringsbesked har utfärdats på grundval av följande material som tillhandahålls av sökanden

Beskrivning

Broschyrer

Foton

Varuprover

Annat

Ort: Underskrift

Datum: Stämpel

Image

Text av bilden

EUROPEISKA UNIONEN – BESLUT OM BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED

(BKB)

4

11. Behörig tullmyndighet som kan kontaktas för ytterligare upplysningar

(namn, fullständig adress, telefon, telefax)

12. BKB-referens

KOMMISSIONENS EXEMPLAR

13. Språk

4

14. Nyckelord:

bg

fi

nl

cs

fr

pl

da

hr

pt

de

hu

ro

el

it

sk

en

lt

sl

es

lv

sv

et

mt

Image

Text av bilden

EUROPEISKA UNIONEN – BESLUT OM BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED

(BKB)

5

11. Behörig tullmyndighet som kan kontaktas för ytterligare upplysningar

(namn, fullständig adress, telefon, telefax)

12. BKB-referens

MEDLEMSSTATENS EXEMPLAR

13. Språk

5

14. Nyckelord:

bg

fi

nl

cs

fr

pl

da

hr

pt

de

hu

ro

el

it

sk

en

lt

sl

es

lv

sv

et

mt

BILAGA 4

Image

Text av bilden

EUROPEISKA UNIONENANSÖKAN OM BESLUT OM BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED

(BKB)

1. Sökande (obligatoriskt)

Namn: (konfidentiellt)

Gatuadress:

Land:

Postnummer:

Ort:

Den sökandes identifieringskod:

Eori-nummer:

För myndigheternas anteckningar

Registreringsnummer:

Nationellt referensnummer (om tillämpligt):

Plats för mottagande:

Datum för mottagande:

År Månad Dag

Ansökans status:

2. Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål hålls eller är tillgänglig

(om annat än ovan angivna)

Gatuadress:

Land:

Postnummer:

Ort:

6. Typ av transaktion (obligatoriskt)

Ange om ni tänker använda BKB-beslutet som följer av denna ansökan för något av följande tullförfaranden:

3. Tullombud (om tillämpligt)

Namn:

Gatuadress:

Land:

Postnummer:

Ort:

identifiering av ombud:

Eori-nummer:

7. Tullnomenklatur (obligatoriskt)

Ange enligt vilken nomenklatur varorna ska klassificeras:

Kombinerade nomenklaturen (KN)

Taric

Exportbidragsnomenklaturen

Annan (Ange vilken):

4. Kontaktperson med ansvar för ansökan

(obligatoriskt)

Namn:

Telefonnummer:

Faxnummer:

E-postadress:

8. Varukod

Ange det tullnomenklaturnummer enligt vilket sökanden förväntar sig att varorna ska klassificeras.

5. Återutfärdande av ett bindande klassificeringsbesked (obligatoriskt)

Ange om ansökan gäller utfärdande på nytt av ett beslut om bindande klassificeringsbesked.

Ja Nej

Om svaret är ja: Ange tillämpliga uppgifter.

Referensnummer för beslut om bindande klassificerings- besked:

Giltigt från och med den:

År Månad Dag

Varukod:

9. Beskrivning av varorna (obligatoriskt)

En utförlig beskrivning av varorna som gör det möjligt att identifiera dem och fastställa deras klassificering enligt tullnomenklaturen. Detta bör också inbegripa uppgifter om varornas sammansättning och alla undersökningsmetoder som använts för fastställandet av sammansättningen om klassificeringen är beroende av detta. Alla uppgifter som sökanden anser vara konfidentiella bör föras in i fält 10. Handelsbeteckning och ytterligare uppgifter.

Övergång till fri omsättning

Ja Nej

Särskilda förfaranden

(Ange)

Ja Nej

Export

Ja Nej

Image

Text av bilden

10. Handelsbeteckning och ytterligare uppgifter (*) (konfidentiellt)

Ange eventuella uppgifter som sökanden önskar ska behandlas som konfidentiella, inbegripet varumärken och varors modellnummer.

11. Prover m.m.

Ange om eventuella prover, fotografier, broschyrer, eller andra tillgängliga handlingar som kan hjälpa tullmyndigheterna att fastställa en riktig klassificering av varorna i tullnomenklaturen, bifogas som bilagor.

Varuprover Fotografier Broschyrer Annat

Vill ni att proverna ska återsändas?

Ja Nej

Särskilda kostnader som tullmyndigheterna ådrar sig till följd av analys, expertrapporter eller för återsändande av varuprover får debiteras sökanden.

12. Andra ansökningar om bindande klassificeringsbesked och innehav av andra bindande klassificeringsbesked

Ange om ni har ansökt om eller om det har utfärdats något bindande klassificeringsbesked för identiska eller liknande varor vid andra tullkontor eller i andra medlemsstater.

Ja Nej

Om ja, lämna närmare uppgifter:

Ansökningsland:

Plats för ansökan:

Datum för ansökan:

År Månad Dag

Referensnummer för beslut om bindande klassificeringsbesked:

Startdatum för beslutet:

År Månad Dag

Varukod:

Ansökningsland:

Plats för ansökan:

Datum för ansökan:

År Månad Dag

Referensnummer för beslut om bindande klassificeringsbesked:

Startdatum för beslutet:

År Månad Dag

Varukod:

13. Beslut om bindande klassificeringsbesked utfärdade till andra innehavare (obligatoriskt)

Ange om ni känner till om bindande klassificeringsbesked för identiska eller liknande varor redan har utfärdats till andra innehavare.

Ja Nej

Om ja, lämna närmare upplysningar:

Referensnummer för beslut om bindande klassificeringsbesked:

Startdatum för beslutet:

År Månad Dag

Varukod:

Referensnummer för beslut om bindande klassificeringsbesked:

Startdatum för beslutet:

År Månad Dag

Varukod:

14. Känner ni till några pågående rättsliga eller administrativa förfaranden i EU avseende klassificering enligt tulltaxan, eller något rättsligt avgörande om klassificering enligt tulltaxan som redan meddelats inom EU, som rör de varor som beskrivs i fälten 9 och 10?

(obligatoriskt)

Ja Nej

Om ja, lämna närmare uppgifter:

Land:

Domstol:

Domstolens adress:

Ärendenummer:

15. Datum och bestyrkande (obligatoriskt)

Datum:

År Månad Dag

Underskrift:

Observera!

Genom att underteckna ansökan bär sökanden ansvaret för att de uppgifter som har lämnats i den och eventuella ytterligare upplysningar som inges tillsammans med den är korrekta och fullständiga. Sökanden är införstådd med att dessa uppgifter och eventuella fotografier, bilder, broschyrer m.m. kan komma att lagras i en databas hos Europeiska kommissionen, och att uppgifterna, inbegripet eventuella fotografier, bilder, broschyrer m.m., som ingivits med denna ansökan eller inhämtats (eller kan inhämtas) av den behöriga myndigheten, och som inte har inte markerats som konfidentiella i dataelement 1, 2 och 8 i denna ansökan, får delges allmänheten via Internet.

16. Ytterligare upplysningar

BILAGA 5

Image

Text av bilden

EUROPEISKA UNIONEN – BESLUT OM BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED

(BKB)

1. Beslutande tullmyndighet

2. Referensnummer för beslut om bindande klassificeringsbesked

3. Innehavare (konfidentiellt)

Namn:

Gatuadress:

Land:

Postnummer:

Ort:

Den sökandes identifieringsnummer:

Eori-nummer:

4. Giltighetstid

Observera!

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 34.4 och 34.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 952/2013 är detta bindande klassificeringsbesked giltigt i tre år från och med den första giltighetsdagen.

De lämnade upplysningarna kommer att lagras i en databas hos Europeiska kommissionen för tillämpning av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 och uppgifterna i det bindande klassificeringsbeskedet, inbegripet eventuella fotografier, bilder, broschyrer m.m., med undantag för upplysningarna i fälten 3 och 8, ska delges allmänheten via Internet.

Innehavaren ska ha rätt att överklaga detta bindande klassificeringsbesked.

5. Datum och referens för ansökan

Registreringsnummer:

6. Varukod

7. Beskrivning av varorna

8. Handelsbeteckning och ytterligare uppgifter (konfidentiellt)

9. Motivering till klassificeringen av varorna

10. Detta beslut om bindande klassificeringsbesked har utfärdats på grundval av följande material som tillhandahålls av sökanden

Beskrivning

Broschyrer

Foton

Varuprover

Annat

Ort: Underskrift

Datum: Stämpel

år

månad

dag

Startdatum för beslutet:

Sista giltighetsdag för beslutet:

Slutdatum för förlängd användning:

Kvantitet:

Skäl till ogiltigförklaring:

år

månad

dag

Datum:

Image

Text av bilden

EUROPEISKA UNIONEN – BESLUT OM BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED

(BKB)

11. Nyckelord:

12. Bilder