ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 99

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
15 april 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/576 av den 14 april 2016 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen rafoxanid ( 1 )

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/577 av den 14 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 av den 11 april 2016 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex

6

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/579 av den 16 mars 2016 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2016/6)

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

15.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/576

av den 14 april 2016

om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen rafoxanid

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14 jämförd med artikel 17,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande, avgivet av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 470/2009 ska gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är avsedda att i unionen användas i veterinärmedicinska läkemedel för livsmedelsproducerande djur eller i biocidprodukter som används vid djurhållning fastställas i en förordning.

(2)

I tabell 1 i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 (2) anges farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel.

(3)

Rafoxanid är för närvarande upptaget i den tabellen som en tillåten substans för muskel, fett, lever, njure och mjölk från nötkreatur och får. De provisoriska MRL-värden som anges för den substansen i mjölk från nötkreatur och får upphörde att gälla den 31 december 2015.

(4)

En ansökan om en förlängning av tillämpningstiden för det provisoriska MRL-värdet för rafoxanid i mjölk från nötkreatur och får har lämnats in till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

(5)

EMA anser med stöd av yttrandet från kommittén för veterinärmedicinska läkemedel att en förlängning av tillämpningstiden för det provisoriska MRL-värdet för rafoxanid i mjölk från nötkreatur och får skulle göra det möjligt att slutföra de pågående vetenskapliga studierna, och EMA har därför rekommenderat att tillämpningstiden för det provisoriska MRL-värdet förlängs till och med den 31 december 2017.

(6)

Förordning (EU) nr 37/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Eftersom det provisoriska MRL-värdet för rafoxanid i mjölk från nötkreatur och får upphörde att gälla den 31 december 2015 och för att tillgodose marknadsaktörernas legitima förväntningar avseende användningen av den substansen, bör förlängningen av tillämpningstiden för det provisoriska MRL-värdet träda i kraft så snart som möjligt och gälla från och med den 1 januari 2016.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den är tillämplig från och med den 1 januari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (EUT L 15, 20.1.2010, s. 1).


BILAGA

I tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska posten för substansen rafoxanid ersättas med följande:

Farmakologiskt aktiv substans

Restmarkör

Djurslag

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser (i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

Terapeutisk klassificering

”Rafoxanid

Rafoxanid

Nötkreatur

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

INGEN UPPGIFT

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter”

Får

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Nötkreatur, får

10 μg/kg

Mjölk

Det provisoriska MRL-värdet ska upphöra att gälla den 31 december 2017


15.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/577

av den 14 april 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 april 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

180,1

MA

94,9

SN

58,8

TR

96,3

ZZ

107,5

0707 00 05

MA

80,6

TR

114,2

ZZ

97,4

0709 93 10

MA

94,0

TR

138,8

ZZ

116,4

0805 10 20

EG

49,1

IL

76,7

MA

57,8

TR

40,8

ZZ

56,1

0808 10 80

AR

93,6

BR

99,0

CL

116,4

CN

102,3

US

148,8

ZA

84,6

ZZ

107,5

0808 30 90

AR

104,6

CL

108,5

CN

110,0

ZA

103,7

ZZ

106,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

15.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/578

av den 11 april 2016

om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artikel 281, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 280 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (nedan kallad kodexen) fastställs att kommissionen ska upprätta ett arbetsprogram för utveckling och införande av elektroniska system (nedan kallat arbetsprogrammet). Det första arbetsprogrammet antogs genom kommissionens genomförandebeslut 2014/255/EU (2). Det är nödvändigt att uppdatera programmet. Med tanke på det stora antal ändringar som måste göras i genomförandebeslut 2014/255/EU och av tydlighetsskäl är det lämpligt att ersätta och upphäva det beslutet.

(2)

Arbetsprogrammet är särskilt viktigt för att fastställa övergångsbestämmelser avseende de elektroniska systemen samt tidsfrister för införandet av de system som ännu inte är i drift den dag från och med vilken kodexen ska tillämpas, dvs. den 1 maj 2016. Det är därför nödvändigt att i arbetsprogrammet fastställa övergångsperioderna för de elektroniska system som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (3), kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 (4) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (5).

(3)

I kodexen anges att alla utbyten av uppgifter mellan tullmyndigheter och mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheter samt lagring av dessa uppgifter måste ske med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik och att systemen för informations- och kommunikationsteknik måste erbjuda de ekonomiska aktörerna samma möjligheter i alla medlemsstaterna. I arbetsprogrammet bör det därför läggas fram en omfattande plan för genomförandet av de elektroniska systemen i syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av kodexen.

(4)

I enlighet med detta bör arbetsprogrammet innehålla en förteckning över de elektroniska system som bör utformas och utvecklas av medlemsstaterna (nedan kallade nationella system), och av medlemsstaterna i samarbete med kommissionen (nedan kallade transeuropeiska system), för att kodexen ska kunna börja tillämpas i praktiken. Förteckningen bör bygga på det befintliga planeringsdokumentet för alla it-relaterade tullprojekt, nedan kallat den fleråriga strategiska planen, som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 70/2008/EG (6), särskilt artiklarna 4 och 8.2. De elektroniska system som avses i arbetsprogrammet bör omfattas av samma projektledningsmetod och bör utformas och utvecklas i enlighet med den fleråriga strategiska planen.

(5)

I arbetsprogrammet bör de elektroniska systemen samt deras rättsliga grund, viktigaste etappmål och planerade startdatum fastställas. De datum som anges som ”startdatum för införande” bör vara de tidigaste datum från och med vilka medlemsstaterna kan ta det nya elektroniska systemet i drift. Dessutom bör det i arbetsprogrammet fastställas ”slutdatum för införande”, som är de datum då alla medlemsstater och alla ekonomiska aktörer senast ska börja använda de nya eller uppgraderade elektroniska system som krävs enligt kodexen. Dessa tidsfönster är nödvändiga för att fullfölja införandet av systemet på unionsnivå. Längden på tidsfönstren bör ta hänsyn till behoven i samband med införandet av vart och ett av systemen.

(6)

Tidsfristerna för införandet av transeuropeiska system bör fastställas antingen genom specifika datum eller vid behov genom tidsfönster. Dessa tidsfönster bör begränsas till vad som är nödvändigt för migrationen från det system som för närvarande används av medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna till det nya systemet. Medlemsstaterna bör tillåtas att inom dessa tidsfönster besluta när migrationen av de egna systemen ska börja och sluta och när de ekonomiska aktörerna ska börja använda och ansluta till de nya systemen. Det slutdatum som fastställs av varje medlemsstat bör vara slutdatumet för giltighetsperioden för de övergångsregler för de berörda elektroniska systemen som anges i delegerad förordning (EU) 2015/2446, delegerad förordning (EU) 2016/341 och genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

(7)

Tidsfristerna för införande och migration av de nationella systemen bör fastställas i enlighet med medlemsstaternas nationella projekt- och migrationsplaner, eftersom dessa system omfattas av specifika nationella it-miljöer och omständigheter. Det slutdatum som fastställs av varje medlemsstat bör vara slutdatumet för den övergångsperiod för de berörda elektroniska systemen som anges i delegerad förordning (EU) 2015/2446, delegerad förordning (EU) 2016/341 och genomförandeförordning (EU) 2015/2447. Av öppenhetsskäl, och i enlighet med artikel 56.2 i delegerad förordning (EU) 2016/341, bör medlemsstaterna lägga fram sin nationella planering för kommissionen, och kommissionen bör offentliggöra planeringen på webbplatsen Europa. Medlemsstaterna bör dessutom se till att överföra nödvändig teknisk information i tid till de ekonomiska aktörerna, så att dessa vid behov kan uppdatera sina egna system, ansluta till de nya eller uppgraderade systemen och tillämpa de nya bestämmelserna och uppgiftskraven, och samtidigt tillämpa de rekommendationer som lämnats av medlemsstaterna i deras nationella riktlinjer för god it-praxis.

(8)

De elektroniska system som avses i arbetsprogrammet bör väljas ut med hänsyn till deras förväntade effekter när det gäller de prioriteringar som fastställs i kodexen. En av de viktigaste prioriteringarna i detta sammanhang är att kunna erbjuda de ekonomiska aktörerna ett stort urval av elektroniska tulltjänster i hela unionens tullområde. De elektroniska systemen bör dessutom vara inriktade på att öka effektiviteten i och harmoniseringen av tullförfaranden i hela unionen. Ordningsföljden och tidsplanen för införandet av systemen i arbetsprogrammet bör baseras på praktiska och projektledningsrelaterade överväganden, såsom spridning av insatser och resurser, sammankoppling mellan projekten, de särskilda förutsättningarna för varje system samt projektets mognadsgrad. Utvecklingen av de elektroniska systemen bör organiseras i olika etapper i arbetsprogrammet. Med hänsyn till det stora antalet system och gränssnitt som ska utvecklas, installeras och underhållas och de höga kostnader som krävs för att fullt ut genomföra arbetsprogrammet senast år 2020, bör en nära uppföljning och övervakning säkerställas.

(9)

Eftersom de elektroniska system som avses i artikel 16.1 i kodexen ska utvecklas, införas och underhållas av medlemsstaterna i samarbete med kommissionen, bör kommissionen och medlemsstaterna samarbeta för att se till att utarbetandet och genomförandet av de elektroniska systemen förvaltas i enlighet med arbetsprogrammet och att lämpliga åtgärder vidtas för att planera, utforma, utveckla och införa systemen i god tid och på ett samordnat sätt.

(10)

För att säkerställa synkronisering mellan arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen bör arbetsprogrammet uppdateras samtidigt som den fleråriga strategiska planen och anpassas till denna. Vid framtida uppdateringar av arbetsprogrammet kommer det att bli nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt de årliga framsteg som gjorts när det gäller att uppfylla de överenskomna målen, med tanke på den höga ambitionsnivån och graden av komplexitet i de elektroniska system som ska slutföras under 2019 och 2020 och den planerade koncentrationen av arbete under åren 2019 och 2020.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Arbetsprogrammet

Ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex (nedan kallat arbetsprogrammet), vilket återfinns i bilagan, antas härmed.

Artikel 2

Genomförande

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska samarbeta om genomförandet av arbetsprogrammet.

2.   Medlemsstaterna ska utveckla och införa de berörda elektroniska systemen före slutdatumen för de relevanta tidsfönster som fastställs i arbetsprogrammet.

3.   De projekt som anges i arbetsprogrammet och utarbetandet och genomförandet av de relaterade elektroniska systemen ska förvaltas på ett sätt som är förenligt med arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen.

4.   Kommissionen ska förbinda sig att sträva efter samförstånd och enighet med medlemsstaterna om projektens omfattning och om utformningen av, kraven på och strukturen i de elektroniska systemen inför inledandet av projekten i arbetsprogrammet. När så är lämpligt ska kommissionen även samråda med och ta hänsyn till synpunkter från de ekonomiska aktörerna.

Artikel 3

Uppdateringar

1.   Arbetsprogrammet ska regelbundet uppdateras i syfte att sörja för anpassningar och justeringar för att följa den senaste utvecklingen i genomförandet av förordning (EU) nr 952/2013, och i syfte att beakta de faktiska framsteg som gjorts i utarbetandet och utvecklingen av de elektroniska systemen, särskilt när det gäller tillgång till gemensamt överenskomna specifikationer och idrifttagandet av de elektroniska systemen.

2.   För att säkerställa synkronisering mellan arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen ska arbetsprogrammet uppdateras minst en gång om året.

Artikel 4

Kommunikation och styrning

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska utbyta information om planeringen och genomförandet av vart och ett av systemen.

2.   Sex månader före det planerade datumet för införandet av ett visst it-system ska medlemsstaterna lämna in nationella projekt- och migrationsplaner. Planerna ska innehålla följande uppgifter:

Datum för offentliggörandet av de tekniska specifikationerna för det elektroniska systemets externa kommunikation.

Perioden för överensstämmelseprov med ekonomiska aktörer.

Datum för införande av det elektroniska systemet, inbegripet idrifttagande och, i förekommande fall, den period under vilken de ekonomiska aktörerna får utföra migrationen.

3.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla uppdateringar av nationella projekt- och migrationsplaner.

4.   Kommissionen ska offentliggöra de nationella projekt- och migrationsplanerna på sin webbplats.

5.   Medlemsstaterna ska i tid göra de tekniska specifikationerna för det nationella elektroniska systemets externa kommunikation tillgängliga för de ekonomiska aktörerna.

Artikel 5

Upphävande

1.   Genomförandebeslut 2014/255/EU ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/255/EU av den 29 april 2014 om fastställande av arbetsprogrammet för unionens tullkodex (EUT L 134, 7.5.2014, s. 46).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69, 15.3.2016, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(6)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln (EUT L 23, 26.1.2008, s. 21).


BILAGA

Arbetsprogrammet för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex

I.   INLEDNING TILL ARBETSPROGRAMMET

1.

Arbetsprogrammet är ett redskap till stöd för tillämpningen av kodexen med avseende på utvecklingen och införandet av de elektroniska system som avses i kodexen.

2.

Syftet med arbetsprogrammet är också att ange perioder under vilka övergångsbestämmelser gäller fram till införandet av de nya eller uppgraderade elektroniska system som avses i delegerad förordning (EU) 2015/2446, delegerad förordning (EU) 2016/341 och genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

3.

Det viktigaste etappmålet i form av måldatum för de tekniska specifikationerna ska förstås som det datum då en stabil version av de tekniska specifikationerna görs tillgänglig. För nationella system eller komponenter kommer detta datum att meddelas inom ramen för den offentliggjorda nationella projektplaneringen.

4.

I arbetsprogrammet fastställs följande ”datum för införande” av de transeuropeiska och de nationella systemen:

a)

Startdatum för tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen, vilket ska förstås som det tidigaste datumet för idrifttagande av det elektroniska systemet.

b)

Slutdatum för tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen, vilket ska förstås som

det senaste datum då systemen måste vara i drift i alla medlemsstater och användas av alla ekonomiska aktörer, och

slutdatum för övergångsperioden.

Vid tillämpning av punkt b ska datumet vara detsamma som startdatumet om inget tidsfönster (för införande eller migration) planeras.

5.

För helt nationella system eller särskilda nationella komponenter i ett större EU-projekt får medlemsstaterna besluta om ”datum för införande” samt om startdatum och slutdatum för tidsfönstret för införande i enlighet med deras nationella projektplanering.

Följande nationella system eller särskilda nationella komponenter omfattas av första stycket:

a)

Det automatiserade exportsystemet enligt kodexen (AES) – komponent 2 (uppgradering av nationella exportsystem) (punkt 10 i del II).

b)

Särskilda förfaranden enligt kodexen (SP IMP/SP EXP) (punkt 12 i del II).

c)

Anmälan av ankomst, anmälan av uppvisande och tillfällig lagring enligt kodexen (punkt 13 i del II).

d)

Uppgradering av nationella importsystem enligt kodexen (punkt 14 i del II).

e)

Säkerhetsförvaltning enligt kodexen (GUM) – komponent 2 (punkt 16 i del II).

6.

För transeuropeiska system med ett faktiskt tidsfönster för införande utan ett enda genomförandedatum får medlemsstaterna inleda införandet vid ett lämpligt datum inom detta tidsfönster och bevilja de ekonomiska aktörerna en tidsperiod för att migrera inom detta tidsfönster, där en sådan tidsperiod bedöms vara lämplig. Start- och slutdatum ska meddelas kommissionen. En noggrann granskning av de gemensamma domänaspekterna måste övervägas.

Följande transeuropeiska system omfattas av första stycket:

a)

Systemet för bevis för unionsstatus enligt kodexen (PoUS) (punkt 8 i del II).

b)

Uppgradering av det nya datoriserade transiteringssystemet enligt kodexen (NCTS) (punkt 9 i del II).

c)

Det automatiserade transportsystemet enligt kodexen (AES) – komponent 1 (punkt 10 i del II).

7.

För att kunna genomföra arbetsprogrammet måste kommissionen och medlemsstaterna noga hantera komplexiteten i fråga om beroendeförhållanden, variabler och antaganden. De principer som anges i den fleråriga strategiska planen kommer att användas för att hantera planeringen.

Projekten kommer att genomföras i olika etapper från utarbetande via konstruktion, provning och migration till slutlig drift. Kommissionens och medlemsstaternas roll i dessa olika etapper kommer att bero på särdragen och strukturen i systemen och deras komponenter eller tjänster, såsom de beskrivs i de detaljerade projektdokumenten i den fleråriga strategiska planen. När så är lämpligt kommer gemensamma tekniska specifikationer att fastställas av kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna och med förbehåll för gemensam översyn, i syfte att de ska vara tillgängliga 24 månader före måldatumet för införande av det elektroniska systemet. Tekniska specifikationer som utarbetats för de nationella systemen eller komponenterna måste, åtminstone i fråga om de delar som rör extern kommunikation med ekonomiska aktörer, göras tillgängliga i tid för att göra det möjligt för de ekonomiska aktörerna att planera och anpassa sina system och gränssnitt.

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall kommissionen, kommer att delta i utvecklingen och införandet av systemen i enlighet med den fastställda systemstrukturen och specifikationerna. Verksamheten kommer att genomföras med avseende på de viktigaste etappmål och de datum som anges i arbetsprogrammet. Kommissionen och medlemsstaterna kommer också att samarbeta med de ekonomiska aktörerna och andra intressenter.

De ekonomiska aktörerna kommer att behöva vidta nödvändiga åtgärder för att kunna använda sig av systemen när de väl är på plats och senast vid de slutdatum som anges i detta arbetsprogram eller, i förekommande fall, som fastställts av medlemsstaterna inom ramen för deras nationella planer.

II.   FÖRTECKNING ÖVER PROJEKT SOM RÖR UTVECKLINGEN OCH INFÖRANDET AV ELEKTRONISKA SYSTEM

A.   Fullständig förteckning

Projekt och relaterade elektroniska system enligt unionens tullkodex

Förteckning över projekt som rör utvecklingen och införandet av de elektroniska system som krävs för tillämpningen av kodexen

Rättslig grund

Viktigaste etappmål

Datum för införande av de elektroniska systemen

 

 

 

Startdatum för tidsfönster för införande av det elektroniska systemet (1)

Slutdatum för tidsfönster för införande av det elektroniska systemet (2)

=

Slutdatum för övergångsperioden

1.   Systemet för registrerade exportörer (REX)

Syftet med projektet är att tillhandahålla aktuell information om registrerade exportörer som är etablerade i länder som omfattas av allmänna preferenssystemet (GSP) och som exporterar varor till unionen. Systemet kommer att vara ett transeuropeiskt system och kommer också att omfatta uppgifter om ekonomiska aktörer i EU i syfte att stödja exporten till länder som omfattas av GSP. De nödvändiga uppgifterna kommer att föras in i systemet gradvis fram till den 31 december 2017.

Artiklarna 6.1, 16 och 64 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 1:a kvartalet 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Bindande klassificeringsbesked (BTI)

Syftet med projektet är att uppgradera Europeiska informationssystemet för bindande klassificeringsbesked EBTI-3 och övervakningssystemet Surveillance 2 i syfte att säkerställa

a)

anpassning av EBTI 3-systemet till kraven i kodexen,

b)

utvidgning av de deklarationsuppgifter som krävs för övervakningen,

c)

övervakning av obligatorisk användning av bindande klassificeringsbesked,

d)

övervakning och förvaltning av utvidgad användning av bindande klassificeringsbesked.

Projektet kommer att genomföras i två etapper.

Den första etappen ska för det första tillhandahålla funktionen att ta emot den deklarationsdatauppsättning som krävs enligt kodexen (dvs. steg 1) från och med den 1 mars 2017 gradvis fram till genomförandet av de projekt som förtecknas i punkterna 10 och 14 (senast den 31 december 2020), och för det andra uppfylla skyldigheten att kontrollera användningen av bindande klassificeringsbesked på grundval av den deklarationsdatauppsättning som nu krävs och anpassning till processen för tullbeslut (dvs. steg 2).

Under den andra etappen kommer den elektroniska versionen av ansökningar och beslut om bindande klassificeringsbesked att genomföras, vilket kommer att ge de ekonomiska aktörerna ett EU-harmoniserat gränssnitt för att lämna in ansökningar om bindande klassificeringsbesked och ta emot beslut om bindande klassificeringsbesked på elektronisk väg.

Artiklarna 6.1, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 och 34 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2016

(etapp 1)

1.3.2017

(etapp 1 – steg 1)

1.3.2017

(etapp 1 – steg 1)

1.10.2017

(etapp 1 – steg 2)

1.10.2017

(etapp 1 – steg 2)

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2016

(etapp 2)

1.10.2018

(etapp 2)

1.10.2018

(etapp 2)

3.   Systemet för tullbeslut

Syftet med projektet är att harmonisera processerna i samband med ansökningar om tullbeslut, beslutsfattande och handläggning av beslut genom standardisering och elektronisk handläggning av ansökningar och besluts-/tillståndsuppgifter i hela unionen. Projektet avser nationella beslut och beslut som omfattar flera medlemsstater i enlighet med kodexen och kommer att omfatta systemkomponenter som utvecklas centralt på unionsnivå samt integration med nationella komponenter om medlemsstaterna väljer detta. Detta transeuropeiska system kommer att underlätta samråd under beslutsprocessen och hanteringen av tillståndsprocessen.

Detta transeuropeiska system består av en EU-portal för näringsidkare, ett förvaltningssystem för tullbeslut och ett kundreferenssystem.

Artiklarna 6.1, 16, 22, 23, 26, 27 och 28 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 4:e kvartalet 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Direkt tillgång för näringsidkare till de europeiska informationssystemen (enhetlig användaradministration och digital signatur)

Syftet med projektet är att tillhandahålla fungerande lösningar för att kunna erbjuda näringsidkare direkt och EU-harmoniserad tillgång som en tjänst som ska integreras i de elektroniska tullsystemen i överensstämmelse med de enskilda projekten inom ramen för kodexen. Enhetlig användaradministration och digital signatur kommer att integreras i de berörda systemens portaler och omfattar stöd för identifiering, tillgång och användaradministration som uppfyller nödvändiga säkerhetskrav.

Det första införandet planeras samtidigt som systemet för tullbeslut.

Därefter kommer detta tekniska redskap för autentisering och användaradministration att göras tillgängligt för användning i andra projekt inom ramen för kodexen, t.ex. systemet för bindande klassificeringsbesked, det uppgraderade systemet för godkända ekonomiska aktörer och systemet för bevis för unionsstatus, samt möjligtvis även systemet för informationsblad för särskilda förfaranden. Datum för införande: se de olika projekten.

Artiklarna 6.1 och 16 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 4:e kvartalet 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Godkända ekonomiska aktörer (AEO) – uppgradering

Syftet med projektet är att förbättra affärsprocesserna i samband med ansökningar och intyg om status som godkänd ekonomisk aktör med beaktande av ändringarna av bestämmelserna i kodexen.

Under den första etappen syftar projektet till att genomföra de viktigaste förbättringarna av systemet för godkända ekonomiska aktörer för att harmonisera förfarandet för tullbeslut.

Under den andra etappen av projektet kommer den elektroniska versionen av ansökningar och beslut om status som godkänd ekonomisk aktör att genomföras, vilket kommer att ge de ekonomiska aktörerna ett EU-harmoniserat gränssnitt för att lämna in ansökningar om status som godkänd ekonomisk aktör och för att ta emot beslut om status som godkänd ekonomisk aktör på elektronisk väg.

Artiklarna 6.1, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 och 39 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 1:a kvartalet 2016

1.3.2018

(etapp 1)

1.3.2018

(etapp 1)

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2017

1.10.2019

(etapp 2)

1.10.2019

(etapp 2)

6.   Uppgradering av systemet för registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori 2)

Detta projekt syftar till att göra en mindre uppgradering av det befintliga transeuropeiska Eori-systemet som möjliggör registrering och identifiering av ekonomiska aktörer i unionen och tredjelandsaktörer samt andra personer än ekonomiska aktörer som är verksamma i tullfrågor i unionen.

Artiklarna 6.1 och 9 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2016

1.3.2018

1.3.2018

7.   Övervakningssystemet Surveillance 3

Syftet med projektet är att uppgradera övervakningssystemet Surveillance 2+ för att säkerställa anpassningen till kraven i kodexen, t.ex. avseende det standardiserade informationsutbytet genom elektronisk databehandlingsteknik och inrättandet av adekvata funktioner för bearbetning och analys av den fullständiga uppsättningen övervakningsuppgifter som erhållits från medlemsstaterna.

Därför kommer projektet att omfatta ytterligare datautvinningskapacitet och rapporteringsfunktioner som ska göras tillgängliga för kommissionen och medlemsstaterna.

Artiklarna 6.1, 16 och 56.5 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Bevis för unionsstatus (PoUS)

Projektet syftar till att skapa ett nytt transeuropeiskt system för att lagra, hantera och hämta dokument om följande elektroniska bevis för tullstatus som unionsvaror: T2L/F och manifestet för tulländamål (utfärdat av en icke godkänd utfärdare).

Artiklarna 6.1, 16 och 153 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 1:a kvartalet 2017

1.3.2019

1.10.2019

9.   Uppgradering av det nya transeuropeiska datoriserade transiteringssystemet (NCTS)

Syftet med projektet är att anpassa det befintliga transeuropeiska nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS) till de nya kraven i kodexen, t.ex. avseende registreringen av händelser under befordran och anpassning av informationsutbytet till uppgiftskraven i kodexen och uppgraderingen och utvecklingen av gränssnitt till andra system.

Artiklarna 6.1, 16 och 226–236 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2017

1.10.2019

2.3.2020

10.   Det automatiserade exportsystemet (AES)

Projektet syftar till att genomföra kodexens krav för export och utförsel.

 

Komponent 1 – ”transeuropeiskt AES”: Syftet med projektet är att vidareutveckla det befintliga transeuropeiska systemet för exportkontroll för att genomföra ett fullständigt automatiserat exportsystem som ska täcka affärskraven för processer och uppgifter enligt kodexen, bland annat avseende förenklade förfaranden, uppdelning av utförselsändningar och centraliserad klarering för export. Det ska även omfatta utvecklingen av harmoniserade gränssnitt till systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) och det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS). Det automatiserade exportsystemet kommer i sig att möjliggöra fullständigt automatiserade exportförfaranden och utförselformaliteter. Systemet omfattar både delar som ska utarbetas centralt och delar som ska utarbetas nationellt.

 

Komponent 2 – ”uppgradering av nationella exportsystem”: Dessutom ska separata nationella system som inte omfattas av det automatiserade transportsystemet men är nära kopplade till det uppgraderas för särskilda nationella delar med anknytning till export- och/eller utförselformaliteter. I den mån dessa delar inte har någon inverkan på det gemensamma området för det automatiserade transportsystemet kan de omfattas av denna komponent.

Artiklarna 6.1, 16, 179 och 263–276 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2017

(komponent 1)

1.10.2019

(komponent 1)

2.3.2020

(komponent 1)

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna

(komponent 2)

1.3.2017

(komponent 2)

2.3.2020

(komponent 2)

11.   Informationsblad för särskilda förfaranden

Syftet med projektet är att utveckla ett nytt transeuropeiskt system för att stödja och rationalisera processerna för hantering av uppgifter i informationsblad och för elektronisk hantering av uppgifter i informationsblad i samband med särskilda förfaranden.

Artiklarna 6.1, 16, 215, 237–242 och 250–262 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 1:a kvartalet 2018

2.3.2020

2.3.2020

12.   Särskilda förfaranden

Syftet med projektet är att påskynda, underlätta och harmonisera särskilda förfaranden i hela unionen genom att tillhandahålla gemensamma affärsprocessmodeller. Avsikten är att genomföra alla ändringar i kodexen som krävs för lagring i tullager, slutanvändning, tillfällig införsel samt aktiv och passiv förädling.

Projektet kommer att genomföras i två delar.

 

Komponent 1 – nationell SP EXP: tillhandahålla de nödvändiga nationella elektroniska lösningarna för exportrelaterade särskilda förfaranden.

 

Komponent 2 – nationell SP IMP: tillhandahålla de nödvändiga nationella elektroniska lösningarna för importrelaterade särskilda förfaranden.

Genomförandet av dessa projekt kommer att ske genom de projekt som förtecknas i punkterna 10 och 14.

Artiklarna 6.1, 16, 215, 237–242 och 250–262 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna (för komponent 1 och 2)

1.3.2017

(komponent 1)

2.3.2020

(komponent 1)

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

(komponent 2)

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

(komponent 2)

13.   Anmälan av ankomst, anmälan av uppvisande och tillfällig lagring

Syftet med projektet är att definiera processerna för anmälan av transportmedlets ankomst, anmälan av varornas ankomst (anmälan av uppvisande) och deklarationen för tillfällig lagring i enlighet med kodexen och att stödja harmonisering av dessa i alla medlemsstater med avseende på informationsutbyte mellan näringslivet och tullen.

Projektet omfattar automatisering av processer på nationell nivå.

Artiklarna 6.1, 16 och 133–152 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

14.   Uppgradering av nationella importsystem

Målet för projektet är att genomföra alla process- och datakrav som följer av kodexen och som avser import (och som inte omfattas av något av de andra projekt som definieras i arbetsprogrammet). Den hänför sig huvudsakligen till ändringar för förfarandet för ”övergång till fri omsättning” (standardförfarande + förenklingar), men omfattar även de effekter som härrör från andra systemmigrationer. Detta projekt avser nationell import och omfattar de nationella systemen för behandling av tulldeklarationer och andra system såsom nationella redovisnings- och betalningssystem.

Artiklarna 6.1, 16.1, 53, 56, 77–80, 83–87, 101–105, 108–109, 158–187 och 194–195 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

15.   Centraliserad tullklarering för import (CCI)

Syftet med projektet är att möjliggöra att varor hänförs till tullförfaranden genom centraliserad klarering, vilket ger de ekonomiska aktörerna möjlighet att centralisera sin verksamhet i tullhänseende. Behandlingen av tulldeklarationen och det fysiska frigörandet av varorna bör samordnas mellan de berörda tullkontoren. Det rör sig om ett transeuropeiskt system som innehåller komponenter som utvecklats centralt och nationellt.

Artiklarna 6.1, 16 och 179 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2018

1.10.2020

Genomförandeplanen ska fastställas i projektdokumentationen för systemet för centraliserad tullklarering för import

16.   Säkerhetsförvaltning (Guarantee Management – GUM)

Syftet med projektet är att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av de olika typerna av säkerheter.

 

Komponent 1 – ”säkerhetsförvaltning”: Detta transeuropeiska system kommer att omfatta förvaltningen av samlade säkerheter som kan användas i mer än en medlemsstat, övervakning av referensbeloppet för varje tulldeklaration eller kompletterande deklaration samt lämplig information om de upplysningar som behövs för bokföringen av befintliga tullskulder för alla tullförfaranden som föreskrivs i unionens tullkodex (utom för transitering, som ingår i NCTS-projektet).

 

Komponent 2 – ”nationell säkerhetsförvaltning”: Dessutom ska befintliga elektroniska system på nationell nivå för att hantera säkerheter som är giltiga i en medlemsstat uppgraderas.

Artiklarna 6.1, 16 och 89–100 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2018

(komponent 1)

1.10.2020

(komponent 1)

1.10.2020

(komponent 1)

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna

(komponent 2)

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

(komponent 2)

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

(komponent 2)

17.   Uppgradering av importkontrollsystemet (ICS 2)

Syftet med projektet är att öka säkerheten och skyddet i leveranskedjan för alla transportsätt, särskilt flygfrakt, genom att förbättra uppgifternas kvalitet och registrering samt tillgången till data och datadelning för den summariska införseldeklarationen och tillhörande risk- och kontrollinformation (ENS + lifecycle).

Projektet kommer även att underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna i samband med riskanalys. Det kommer att leda till en helt ny struktur för det befintliga transeuropeiska importkontrollsystemet.

Artiklarna 6.1, 16, 46 och 127–132 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2018

1.10.2020

Genomförandeplanen ska definieras som del av projektdokumentationen för ICS2

B.   Översikt över förteckningen

Projekt enligt tullkodexen som rör elektroniska system

Datum för införande/tidsfönster för införande

S1 2016

S2 2016

S1 2017

S2 2017

S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020

1.

Systemet för registrerade exportörer (REX)

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Systemet för bindande klassificeringsbesked (BTI)

1.3.2017 (etapp 1 – steg 1)

1.10.2017 (etapp 1 – steg 2)

1.10.2018 (etapp 2)

 

 

Etapp 1 (steg 1)

Etapp 1 (steg 2)

 

Etapp 2

 

 

 

 

3.

Systemet för tullbeslut

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Direkt tillgång för näringsidkare till de europeiska informationssystemen (enhetlig användaradministration och digital signatur)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Uppgradering av systemet för godkända ekonomiska aktörer (AEO)

1.3.2018 (etapp 1)

1.10.2019 (etapp 2)

 

 

 

 

Etapp 1

 

 

Etapp 2

 

 

6.

Uppgradering av systemet för registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori 2)

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Övervakningssystemet Surveillance 3

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bevis för unionsstatus (PoUS)

1.3.2019–1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Uppgradering av det nya transeuropeiska datoriserade transiteringssystemet (NCTS)

1.10.2019–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Det automatiserade exportsystemet (AES) –

komponent 1: transeuropeiskt AES

1.10.2019–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Det automatiserade exportsystemet (AES) –

komponent 2: uppgradering av nationella exportsystem

1.3.2017–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Informationsblad för särskilda förfaranden

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Särskilda förfaranden –

komponent 1: särskilt nationellt förfarande – export (SP EXP)

nationell planering

1.3.2017–2.3.2020 – se även projekt 10

 

 

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

 

12.

Särskilda förfaranden –

komponent 2: särskilt nationellt förfarande – import (SP IMP)

nationell planering för SP IMP – se även projekt 14

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

13.

Anmälan av ankomst, anmälan av uppvisande och tillfällig lagring

nationell planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Uppgradering av nationella importsystem

nationell planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Centraliserad tullklarering för import (CCI)

1.10.2020 – plan för genomförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Säkerhetsförvaltning (GUM) –

komponent 1: transeuropeiskt system för säkerhetsförvaltning

1.10.2020–1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

System för säkerhetsförvaltning –

komponent 2: nationell säkerhetsförvaltning

nationell planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Uppgradering av importkontrollsystemet (ICS 2)

1.10.2020 – plan för genomförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Den första dagen i tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen motsvarar det tidigaste datumet för idrifttagande i medlemsstaterna.

(2)  Den sista dagen i tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen motsvarar det senaste datum då systemet ska vara helt infört och alla ekonomiska aktörer ska ha migrerat. I förekommande fall ska datumet fastställas av medlemsstaterna och motsvara slutdatum för övergångsperioden. Detta datum får inte vara senare än den 31 december 2020.


RIKTLINJER

15.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/21


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/579

av den 16 mars 2016

om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2016/6)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 och artiklarna 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 april 2015 antog ECB-rådet Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/930 (ECB/2015/15) (1) som ändrade riktlinje ECB/2012/27 (2) för att beakta det faktum att de nationella centralbankerna i euroområdet kommer att tillhandahålla tjänster för automatisk kollateralisering samt avveckling i centralbankspengar i TARGET2-Securities (T2S).

(2)

Tillämpningen av riktlinje ECB/2012/27 har visat att det finns behov av ett antal förtydliganden, särskilt vad gäller de nationella centralbankernas tillhandahållande av tjänster för automatisk kollateralisering samt avveckling i centralbankspengar.

(3)

ECB-rådet är via sina nivå 1-befogenheter ägare till TARGET2 och får inrätta rådgivande organ för att stödja ECB-rådet vid utövandet av dess uppgifter i samband med förvaltningen och driften av TARGET2.

(4)

Dessutom bör tekniska och operativa ledningsuppgifter för TARGET2 överlämnas till ett organ som inrättats av ECB-rådet.

(5)

Riktlinje ECB/2012/27 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje ECB/2012/27 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel 1a ska införas:

”Artikel 1a

TARGET2-transaktioner

De nationella centralbankerna ska alltid använda TARGET2 konton för följande transaktioner:

a)

öppna marknadsoperationer för penningpolitiska ändamål i den mening som avses i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (*),

b)

avveckling av transaktioner med anslutna system,

c)

betalningar mellan kreditinstitut.

(*)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).”"

2.

Artikel 2.25 ska ersättas med följande:

”25)    tillgänglig likviditet (available liquidity) : ett tillgodohavande på en deltagares konto, och, om tillämpligt, en facilitet för intradagskredit som beviljas av den berörda nationella centralbanken i Eurosystemet i förhållande till ett PM-konto, men som ännu inte har utnyttjats, eller som i tillämpliga fall har minskats med ett belopp motsvarande eventuella verkställda reserveringar av likviditet på PM-kontot eller frysningar av medel på DCA-kontot,”

3.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Ledningsnivåer

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) ska TARGET2 administreras på tre olika ledningsnivåer. Vilka uppgifter som ska utföras av ECB-rådet (nivå 1), en tekniskt och operativt ledningsorgan för nivå 2 samt de nationella centralbanker som tillhandahåller SSP (nivå 3) framgår av bilaga I.

2.   ECB-rådet ska ansvara för ledningen, administrationen och kontrollen av TARGET2. De uppgifter som ska utföras på nivå 1 faller inom ECB-rådets exklusiva behörighetsområde. ECBS kommitté för betalnings- och avvecklingssystem (PSSC) ska biträda nivå 1 i alla frågor som rör TARGET2.

3.   I enlighet med artikel 12.1 tredje stycket i ECBS-stadgan ska centralbankerna i Eurosystemet, inom de allmänna ramar som fastställs av ECB-rådet, ansvara för de uppgifter som ska utföras på nivå 2. Ett nivå 2-organ ska inrättas av ECB-rådet till vilket centralbankerna i Eurosystemet ska överlämna vissa tekniska och operativa ledningsuppgifter avseende TARGET2.

4.   Centralbankerna i Eurosystemet ska organisera sitt arbete genom att sinsemellan ingå lämpliga avtal.

5.   I enlighet med artikel 12.1 tredje stycket i ECBS-stadgan ska nationella centralbanker som tillhandahåller SSP vara ansvariga för uppgifter på nivå 3, inom de allmänna ramar som fastställs av ECB-rådet.

6.   Nationella centralbanker som tillhandahåller SSP ska sluta ett avtal med centralbankerna i Eurosystemet avseende de tjänster som de förra ska tillhandahålla de senare. Ett sådant avtal ska vid behov även inkludera de anslutna nationella centralbankerna.

7.   Eurosystemet, i egenskap av leverantör av T2S-tjänster, och centralbankerna i Eurosystemet, i egenskap av driftsansvariga för sina respektive nationella delsystem i TARGET2, ska sluta ett avtal som reglerar vilka tjänster Eurosystemet ska tillhandahålla centralbanker i Eurosystemet vad gäller driften av DCA-konton. Ett sådant avtal ska vid behov slutas mellan de anslutna nationella centralbankerna.”

4.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Harmoniserade villkor för att öppna och föra ett PM-konto eller DCA-konto i TARGET2”.

b)

I punkt 1 ska första meningen ersättas med följande:

”Varje nationell centralbank i euroområdet ska anta arrangemang som genomför de harmoniserade villkor för att öppna och föra ett PM-konto i TARGET2 som fastställs i bilaga II.”

5.

I artikel 9.1 ska punkterna b och c utgå.

6.

Bilagorna I, II, IIa, III, IIIa, IV och V ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 2

Verkan och genomförande

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

2.   De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 15 april 2016. De ska senast den 1 april 2016 informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 16 mars 2016.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2015/930 av den 2 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2015/15) (EUT L 155, 19.6.2015, s. 38).

(2)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (EUT L 30, 30.1.2013, s. 1).


BILAGA

Bilagorna I, II, IIa, III, IIIa, IV och V till riktlinje ECB/2012/27 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

ARRANGEMANG FÖR STYRNINGEN AV TARGET2

Nivå 1 – ECB-rådet

Nivå 2 – Tekniskt och operativt ledningsorgan

Nivå 3 – Nationella centralbanker som tillhandahåller SSP

0.   Allmänna bestämmelser

Nivå 1 har den högsta beslutanderätten i inhemska och gränsöverskridande TARGET2-frågor och är ansvarig för att säkerställa den offentliga funktionen för TARGET2.

Nivå 2 utför tekniska och operativa ledningsuppgifter för TARGET2.

Nivå 3 fattar beslut om den dagliga driften av den gemensamma delade plattformen (SSP) på grundval av de tjänstenivåer som definieras i det avtal som avses i artikel 7.6 i denna riktlinje

1.   Kostnads- och prissättningspolicy

Beslut om gemensam kostnadsmetod

Beslut om gemensam prisstruktur

Beslut om prissättning av ytterligare service och/eller moduler

(Ej tillämpligt)

2.   Tjänstenivå

Beslut om bastjänster

Beslut om ytterligare tjänster och/eller moduler

Givande av input efter de behov som finns på nivå 1/nivå 2

3.   Riskhantering

Beslut om det allmänna ramverket för riskhantering och accepterande av återstående risker

Utförande av den faktiska riskhanteringen

Utförande av riskanalys och uppföljning

Tillhandahållande av den nödvändiga informationen för riskanalys i enlighet med begäran på nivå 1/nivå 2

4.   Styrning och finansiering

Definiera regler för äganderätt, beslutsfattande och finansiering av SSP

Etablering och säkerställande av lämpligt genomförande av ECBs rättsliga ramverk för TARGET2

Upprättande av regler om ledning och finansiering beslutade på nivå 1

Utarbetande av budgeten, dess godkännande och genomförande

Ha kontrollen över tillämpningen

Insamling av medel och ersättning för tjänster

Tillhandahållande av kostnadsberäkningar till nivå 2 för tillhandahållandet av tjänster

5.   Utveckling

Konsultering av nivå 2 beträffande platsen för SSP

Godkännande av hela projektplanen

Beslut om den ursprungliga utformningen och utvecklingen av SSP

Beslut om upprättande från grunden eller på grundval av en existerande plattform

Beslut om val av SSP-operatör

Upprättande av – i samförstånd med nivå 3 – SSP:s tjänstenivåer

Beslut om platsen för SSP efter samråd med nivå 1

Godkännande av metoden för specifikationsprocessen och de nivå-3-”produkter” som anses vara lämpliga för att specificera och, senare, testa och acceptera produkten (särskilt allmänna och detaljerade användarspecifikationer)

Upprättande av en projektplan med milstolpar

Utvärdering och acceptans av produkterna

Uppställande av testscenarion

Centralbankernas och användarnas testsamordning i nära samarbete med nivå 3

Förslag om den ursprungliga utformningen av SSP

Förslag huruvida att upprätta från grunden eller på grundval av en existerande plattform

Förslag om platsen för SSP

Upprättande av de allmänna och detaljerade funktionsspecifikationerna (interna detaljerade funktionsspecifikationer och detaljerade funktionsspecifikationer för användarna)

Upprättande av detaljerade tekniska specifikationer

Givande av (ursprunglig och löpande) input för projektplanering med milstolpar och kontroll

Tekniskt stöd och driftsstöd för tester (utförande av tester på SSP, input om SSP-relaterade testscenarion, stöd till centralbankerna i Eurosystemet i deras SSP-testverksamhet)

6.   Genomförande och övergång

Beslut om strategi för övergången

Förberedning och samordning av övergången till SSP i nära samarbete med nivå 3

Givande av input i övergångsfrågor i enlighet med begäran på nivå 2

Utformande av SSP-relaterat övergångsarbete; ytterligare stöd till anslutande nationella centralbanker

7.   Drift

Hantering av allvarliga krissituationer

Godkännande av framtagande och drift av en TARGET2-simulator

Utnämning av certifieringsmyndigheter för internetbaserad åtkomst

Fastställande av säkerhetssystem, säkerhetskrav och kontroller för SSP

Fastställande av principer som gäller för säkerheten i fråga om de certifikat som används för internetbaserad åtkomst

Upprätthållande av kontakter med användare på europeisk nivå (med förbehåll för att centralbankerna i Eurosystemet har ensamt ansvar för deras affärsförhållande med sina kunder) och övervakning av den dagliga användaraktiviteten ur ett affärsperspektiv (uppgift för centralbank i Eurosystemet)

Övervakning av utvecklingen av affärsverksamheten

Budget, finansiering, fakturering (uppgift för centralbank i Eurosystemet) och andra administrativa uppgifter

Förvaltning av systemet på grundval av det avtal som avses i artikel 7.6 i denna riktlinje”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 1 ska definitionen av ”automatisk kollateralisering” ersättas med följande:

”—   tillstånd för direktdebitering: en allmän anvisning från en betalare till sin centralbank som ger den centralbanken rätten och skyldigheten att debitera betalarens konto när den mottar en giltig anvisning om direktdebitering från en betalningsmottagare.”

b)

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   En PM-kontoinnehavare som godtar att dennes PM-konto utses till PM-huvudkonto enligt bilaga IIa ska vara bunden av eventuella fakturor som avser öppnande och förvaltning av varje DCA-konto som är kopplat till det PM-kontot i enlighet med tillägg VI till denna bilaga, oavsett innehållet i, eller icke-efterlevnad av, avtalsmässiga eller andra arrangemang mellan den PM-kontoinnehavaren och DCA-kontoinnehavaren.”

ii)

Följande punkt 5 ska läggas till:

”5.   En PM-kontoinnehavare som också har ett särskilt konto för likvida medel (DCA) som används för automatisk kollateralisering ansvarar för alla straffavgifter som tas ut i enlighet med punkt 9 d i bilaga IIIa.”

c)

Artikel 34 ska ändras på följande sätt:

i)

Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 1:

”Inom ramen för denna punkt betecknas vidtagandet av resolutionsåtgärder i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (*) mot en PM-kontoinnehavare inte automatiskt som inledande av ett insolvensförfarande.

(*)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).”"

ii)

Punkt 4 a ska ersättas med följande:

”a)

Om [ange centralbankens namn] avstänger eller säger upp en PM-kontoinnehavares deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] enligt punkt 1 eller 2 ska [ange centralbankens namn] omedelbart, genom ett sändningsmeddelande via ICM eller ett sändningsmeddelande via T2S, informera den PM-kontoinnehavaren, andra centralbanker och PM-kontoinnehavare och DCA-kontoinnehavare i alla delsystem i TARGET2 om en sådan avstängning eller uppsägning. Ett sådant meddelande ska anses ha lämnats av den kontoförande centralbanken för PM-kontoinnehavaren och DCA-kontoinnehavare som erhåller meddelandet.”

iii)

Punkt 4 b ska utgå.

d)

Artikel 38.1 ska ersättas med följande:

”1.   [Ange centralbankens namn] ska sekretessbelägga all känslig eller hemlig information, inklusive sådan information som rör betalning, teknisk eller organisatorisk information som avser deltagaren, deltagare från samma grupp eller deltagarens kunder, såvida inte deltagaren eller dennes kund har givit sitt skriftliga medgivande till att offentliggöra [inför följande mening om den är tillämplig enligt nationell rätt: eller sådant offentliggörande är tillåtet eller krävs enligt [ange adjektiv som hör till namnet på landet] lagstiftning].”

e)

I tillägg II ska punkt 3 a ii ersättas med följande:

”ii)

Ränteersättningen fastställas genom tillämpning av en referensränta som ska fixeras från dag-till-dag. Denna referensränta ska vara den som är lägst av den genomsnittliga räntan för dagslån i euro (EONIA) och utlåningsräntan. Referensräntan ska tillämpas på det belopp av betalningsuppdraget som inte avvecklats till följd av den tekniska funktionsstörningen i TARGET2 för varje dag under perioden från dagen för den faktiska, eller vad avser betalningsuppdrag som avses i punkt 2 b ii, det avsedda lämnandet av betalningsuppdraget till det datum då betalningsuppdraget var eller kunde ha blivit framgångsrikt avvecklat. Inkomster eller avgifter som kommer från placering av tillgodohavanden från icke-avvecklade betalningsuppdrag som inlåning hos Eurosystemet ska dras av från varje kompensationsbelopp.”

f)

I tillägg IV ska punkt 4 ändras på följande sätt:

i)

Punkt b ska ersättas med följande:

”b)

Om driften av SSP eller T2S-plattformen flyttas från en region (region 1) till en annan region (region 2) ska deltagarna göra sitt bästa för att ordna sina positioner fram till den punkt då felet eller de onormala externa händelserna inträffade och tillhandahålla [ange centralbankens namn] all relevant information i detta hänseende.”

ii)

Följande punkt c ska läggas till:

”c)

Om ett likviditetsöverföringsuppdrag från ett PM-konto till ett DCA-konto debiteras en deltagares PM-konto hos SSP i region 1, men efter avstämning inte visas som debiterad hos SSP i region 2, ska den som ansvarar för deltagaren debitera deltagarens PM-konto i region 2 för att återställa saldot på deltagarens PM-konto till nivån före förflyttningen.”

g)

I tillägg IV ska punkt 6 d iii ersättas med följande:

”iii)

Likviditetsöverföringsuppdrag från ett DCA-konto till ett PM-konto.”

h)

I tillägg IV ska punkt 8 c ersättas med följande:

”c)

[Ange centralbankens namn] kan kräva att deltagarna regelbundet eller oregelbundet deltar i tester av kontinuitetsskydd och verkställande med hjälp av reservrutiner, utbildning eller andra förebyggande åtgärder, enligt [ange centralbankens namn] gottfinnande. Alla kostnader som förorsakas deltagarna till följd av sådana tester eller andra åtgärder ska uteslutande bäras av deltagarna.”

3.

Bilaga IIa ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 1 ska definitionen av ”automatisk kollateralisering” ersättas med följande:

”—    automatisk kollateralisering (auto-collateralisation) : intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till följd av att en DCA-kontoinnehavare saknar tillräckliga medel för att avveckla värdepapperstransaktioner, varigenom sådan intradagskredit ställs som säkerhet antingen med värdepapper som är föremål för köp (collateral on flow) eller med värdepapper som DCA-kontoinnehavaren innehar (collateral on stock). Automatisk kollateralisering består av två separata transaktioner – en som godkänner automatisk kollateralisering och en för dess återbetalning. Den kan även inkludera en tredje transaktion för förflyttning av säkerheten. Inom ramen för artikel 16 anses alla tre transaktioner ha ingivits till systemet, och blivit oåterkalleliga, vid samma tidpunkt som transaktionen för godkännande av automatisk kollateralisering.”

b)

I artikel 1 ska definitionen av ”PM-huvudkonto” ersättas med följande:

”—    PM-huvudkonto (Main PM account) : det PM-konto som ett DCA-konto är kopplat till och till vilket ett eventuellt återstående belopp automatiskt återförs vid dagens slut,”

c)

I artikel 16.3 ska det inledande stycket ersättas med följande:

”Ett avtal ska ingås mellan å ena sidan centralbankerna i Eurosystemet och de anslutna nationella centralbankerna och å andra sidan samtliga värdepapperscentraler som deltar i T2S avseende informationsutbyte i fall av en deltagares insolvens och avtalsparternas ansvar. Två veckor efter det att ECB har bekräftat till alla avtalsparter att förfaranden för ovannämnda informationsutbyte har inrättats och godkänts av alla avtalsparter ska de bestämmelser som framgår av punkt 2 ersättas med följande:”

d)

I artikel 24.1 ska följande mening läggas till i slutet:

”Inom ramen för denna punkt betecknas vidtagandet av resolutionsåtgärder i den mening som avses i direktiv 2014/59/EU mot en DCA-kontoinnehavare inte automatiskt som inledande av ett insolvensförfarande.”

e)

Artikel 24.4 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt a ska ersättas med följande:

”a)

Om [ange centralbankens namn] avstänger eller säger upp en DCA-kontoinnehavares deltagande i TARGET2-[ange centralbanks-/landsreferens] enligt punkt 1 eller 2 ska [ange centralbankens namn] omedelbart, genom ett sändningsmeddelande via ICM eller ett sändningsmeddelande via T2S, informera den DCA-kontoinnehavaren, andra centralbanker och DCA-kontoinnehavare och PM-kontoinnehavare i alla delsystem i TARGET2 om en sådan avstängning eller uppsägning. Ett sådant meddelande ska anses ha lämnats av den kontoförande centralbanken för DCA-kontoinnehavaren och PM-kontoinnehavaren som erhåller meddelandet.”

ii)

Punkt b ska utgå.

f)

I tillägg II ska punkt 3 a ii ersättas med följande:

”ii)

Ränteersättningen fastställas genom tillämpning av en referensränta som ska fixeras från dag-till-dag. Denna referensränta ska vara den som är lägst av den genomsnittliga räntan för dagslån i euro (EONIA) och utlåningsräntan. Referensräntan ska tillämpas på det belopp av betalningsuppdraget som inte avvecklats till följd av den tekniska funktionsstörningen i TARGET2 för varje dag under perioden från dagen för den faktiska, eller vad avser betalningsuppdrag som avses i punkt 2 b ii, det avsedda lämnandet av betalningsuppdraget till det datum då betalningsuppdraget var eller kunde ha blivit framgångsrikt avvecklat. Inkomster eller avgifter som kommer från placering av tillgodohavanden från icke-avvecklade betalningsuppdrag som inlåning hos Eurosystemet ska dras av från varje kompensationsbelopp.”

g)

I tillägg IV ska punkt 7 b ersättas med följande:

”b)

[Ange centralbankens namn] kan kräva att DCA-kontoinnehavare regelbundet eller oregelbundet deltar i tester av kontinuitetsskydd och verkställande med hjälp av reservrutiner, utbildning eller andra förebyggande åtgärder, enligt [ange centralbankens namn] gottfinnande. Alla kostnader som förorsakas DCA-kontoinnehavare till följd av sådana tester eller andra åtgärder ska uteslutande bäras av DCA-kontoinnehavarna.”

h)

Tillägg VI ska ersättas med följande:

”Tillägg VI

AVGIFTSSTRUKTUR

Avgifter för T2S-tjänster

Följande avgifter för T2S-tjänster kopplade till DCA-konton ska tas ut från PM-huvudkontoinnehavarna:

Avgiftsposter

Pris

Förklaring

Avvecklingstjänster

Likviditetsöverföringsuppdrag från ett DCA-konto till ett DCA-konto

9 eurocent

Per överföring

Intern förändring av saldot (dvs. frysning, avbruten frysning, reservering av likviditet etc.)

6 eurocent

Per transaktion

Informationstjänster

A2A-rapporter

0,4 eurocent

Per affärshändelse i en genererad A2A-rapport

A2A-frågor

0,7 eurocent

Per efterfrågad affärshändelse i en genererad A2A-förfrågan

U2A-frågor

10 eurocent

Per verkställd sökfunktion

Nedladdade U2A-frågor

0,7 eurocent

Per efterfrågad affärshändelse i en genererad och nedladdad U2A-förfrågan

Meddelanden som har samlats i en fil

0,4 eurocent

Per meddelande i en fil

Överföringar

1,2 eurocent

Per överföring”

4.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 7 under rubriken ”definitioner” ska ersättas med följande:

”7)    nära förbindelser : nära förbindelser i den mening som avses i artikel 138 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60),”

b)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Varje nationell centralbank i euroområdet ska tillhandahålla intradagskredit till kreditinstitut som är etablerade inom EES som kan godkännas som motparter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, som har tillgång till utlåningsfaciliteten och som har ett konto hos den berörda nationella centralbanken i euroområdet, inklusive när de är verksamma genom en filial inom EES och inklusive filialer etablerade inom EES till kreditinstitut som är etablerade utanför EES, förutsatt att dessa filialer är etablerade i samma land som den berörda nationella centralbanken i euroområdet. Intradagskredit får inte beviljas enheter som är föremål för restriktiva åtgärder som antagits av Europeiska unionens råd eller medlemsstaterna enligt artiklarna 65.1 b, 75 eller 215 i fördraget och som [centralbanks-/landsreferens], efter att ha underrättat ECB, inte anser kunna genomföras på ett sådant sätt att det är förenligt med ett väl fungerande TARGET2.”

c)

punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Intradagskredit får även beviljas följande enheter:

a)

Utgår.

b)

Kreditinstitut som är etablerade inom EES som inte kan godkännas som motparter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och/eller som inte har tillgång till utlåningsfaciliteten, inklusive när de är verksamma genom en filial inom EES och inklusive filialer etablerade inom EES till kreditinstitut som är etablerade utanför EES.

c)

Finansdepartement inom medlemsstaternas centrala och regionala regeringar som är aktiva på penningmarknaderna och organ inom den offentliga sektorn i medlemsstaterna som har tillstånd att hålla konton för kunder.

d)

Värdepappersföretag etablerade inom EES förutsatt att de ingått ett avtal med en penningpolitisk motpart i Eurosystemet för att säkerställa att eventuella debetsaldon vid den berörda dagens slut täcks.

e)

Andra enheter än de som omfattas av punkt b som bedriver anslutna system och agerar i denna egenskap, förutsatt att arrangemangen för beviljande av intradagskredit till sådana enheter i förväg har tillställts ECB-rådet och godkänts av detta.

Förutsättningen för detta är att i de fall som anges i punkterna b–e den enhet som erhåller intradagskredit är etablerad i samma jurisdiktion som den nationella centralbank som tillhandahåller intradagskrediten.

All kredit över natt som beviljas godtagbara centrala motparter ska omfattas av villkoren i denna bilaga (inklusive bestämmelserna om godkända säkerheter).

De sanktioner som framgår av punkterna 10 och 11 ska gälla i fall där en godtagbar central motpart inte återbetalar den kredit som den nationella centralbanken beviljat motparten över natten.”

d)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

För enheter som omnämns i punkt 2 b–2 e, och i enlighet med artikel 19 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), ska intradagskredit begränsas till den berörda dagen och ingen förlängning genom omvandling till kredit över natt kan komma i fråga.

Med avvikelse från detta får ECB-rådet besluta, genom ett motiverat beslut som tas i förväg, att bevilja tillgång till utlåningsfaciliteten till vissa godtagbara centrala motparter inom ramen för artikel 139.2 c i fördraget jämförd med artiklarna 18 och 42 i ECBS-stadgan och artikel 1.1 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Sådana godtagbara centrala motparter är de som vid varje tidpunkt

a)

är godtagbara enheter enligt punkt 2 e, förutsatt att dessa godtagbara enheter också är godkända som centrala motparter i enlighet med tillämplig unionslagstiftning eller nationell lagstiftning,

b)

är etablerade i euroområdet,

c)

står under tillsyn och/eller övervakas av behöriga myndigheter,

d)

uppfyller gällande tillsynsregler, som publiceras i sin aktuella lydelse på ECB:s webbplats, på den ort där infrastrukturen som tillhandahåller tjänsterna i euro är belägen (**),

e)

har konton i betalningsmodulen (PM) i TARGET2,

f)

har tillgång till intradagskredit.

(**)  Eurosystemets aktuella principer för lokalisering av infrastruktur framgår av följande dokument som finns på ECB:s hemsida www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area av den 3 november 1998, b) The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing av den 27 september 2001, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions av den 19 juli 2007, d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ’legally and operationally located in the euro area’ av den 20 november 2008, e) The Eurosystem oversight policy framework, juli 2011, med beaktande av domstolens dom av den 4 mars 2015 i mål Förenade kungariket /Europeiska centralbanken, T-496/11, EU:T:2015:496.”"

e)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Intradagskredit ska baseras på godtagbara säkerheter och beviljas i form av övertrassering av konton mot säkerhet och/eller genom intradagsrepotransaktioner i överensstämmelse med de kompletterande minimikriterier (inklusive de där angivna bristande uppfyllelserna samt konsekvenser i respektive fall) som ECB-rådet fastställer för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Godtagbara säkerheter utgörs av samma tillgångar som godtagbara tillgångar för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och ska omfattas av samma regler för värdering och riskkontroll som framgår av del 4 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Intradagskredit ska inte beviljas förrän tillgångar som är godtagbara som säkerhet har slutgiltigt överförts eller pantsatts. För detta ändamål ska motparter i förväg överföra eller pantsätta de godtagbara tillgångarna hos den relevanta nationella centralbanken eller avveckla de godtagbara tillgångarna med den relevanta nationella centralbanken enligt principen leverans mot betalning.”

f)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

Skuldförbindelser som emitterats eller garanterats av enheten, eller av någon annan tredje part som enheten har nära förbindelser med, accepteras endast som godtagbar säkerhet i de fall som framgår av del 4 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).”

g)

Punkt 12 c ska ersättas med följande:

”c)

Om Eurosystemet beslutar att stänga av, begränsa eller utesluta motparter från tillträde till penningpolitiska instrument av försiktighetsskäl eller av andra skäl i enlighet med artikel 158 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), ska nationella centralbanker i euroområdet genomföra beslutet i fråga om tillgången till intradagskredit i enlighet med bestämmelser i respektive nationell centralbanks avtal eller föreskrifter.”

5.

Bilaga IIIa ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 under rubriken ”definitioner” ska ersättas med följande:

”1)    automatisk kollateralisering (auto-collateralisation) : intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till följd av att en DCA-kontoinnehavare saknar tillräckliga medel för att avveckla värdepapperstransaktioner, varigenom sådan intradagskredit ställs som säkerhet antingen med värdepapper som är föremål för köp (collateral on flow) eller med värdepapper som DCA-kontoinnehavaren innehar (collateral on stock). Automatisk kollateralisering består av två separata transaktioner – en som godkänner automatisk kollateralisering och en för dess återbetalning. Den kan även inkludera en tredje transaktion för förflyttning av säkerheten. Inom ramen för artikel 16 i bilaga IIa anses alla tre transaktioner ha ingivits till systemet, och blivit oåterkalleliga, vid samma tidpunkt som transaktionen för godkännande av automatisk kollateralisering.”

b)

Punkt 6 under rubriken ”definitioner” ska ersättas med följande:

”6)    nära förbindelser : nära förbindelser i den mening som avses i artikel 138 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60),”

c)

Första stycket i punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Automatisk kollateralisering ska baseras på godtagbara säkerheter. Godtagbara säkerheter utgörs av samma tillgångar som godtagbara tillgångar för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och ska omfattas av samma regler för värdering och riskkontroll som framgår av del 4 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).”

d)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Skuldförbindelser som emitterats eller garanterats av enheten, eller av någon annan tredje part som enheten har nära förbindelser med, accepteras endast som godtagbar säkerhet i de fall som framgår av del 4 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).”

e)

Punkt 9 d ska ersättas med följande:

”d)

[Ange centralbankens namn] ska tillämpa en straffavgift på 1 000 euro för varje affärsdag som säkerheter förflyttas en eller flera gånger enligt punkt c. Straffavgiften ska debiteras det relevanta PM-kontot för en DCA-kontoinnehavare som avses i punkt c.”

f)

I punkt 10 c ska första meningen ersättas med följande:

”Eurosystemet får besluta att stänga av, begränsa eller utesluta motparter från tillträde till penningpolitiska instrument av försiktighetsskäl eller av andra skäl i enlighet med artikel 158 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).”

g)

I punkterna 1 och 13 ska orden ”6 februari” ersättas med ”18 september”.

6.

Punkt 18.1 i bilaga IV ska ersättas med följande:

”18.   Avgiftsstruktur och fakturering

1)

Ett anslutet system som använder ASI eller deltagargränssnittet, ska oavsett antalet konton det kan inneha hos ASCB och/eller SCB omfattas av avgiftsstrukturen som består av nedanstående element.

a)

En fast månadsavgift på 1 000 euro som debiteras varje anslutet system (fast avgift I).

b)

En andra fast månadsavgift på mellan 417 euro och 8 334 euro, i förhållande till det underliggande bruttovärdet av det anslutna systemets avvecklingstransaktioner i euro (fast avgift II):

Intervall

Från (miljoner euro/dag)

Till (miljoner euro/dag)

Årsavgift

Månadsavgift

1

0

under 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

under 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

under 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

under 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

under 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

50 000

under 500 000

50 000 EUR

4 167 EUR

7

över 500 000

100 000 EUR

8 334 EUR

Bruttovärdet av det anslutna systemets avvecklingstransaktioner i euro ska beräknas av ASCB en gång per år med utgångspunkt i föregående års bruttobelopp, och det beräknade bruttobeloppet ska användas för att beräkna avgiften från och med den 1 januari varje kalenderår. Bruttovärdet ska exkludera transaktioner som avvecklas på DCA-konton.

c)

En transaktionsavgift beräknas enligt samma struktur som tagits fram för PM-kontoinnehavare i tillägg VI till bilaga II. Det anslutna systemet får välja mellan två olika varianter – antingen betalar det en fast avgift per transaktion på 0,80 euro per betalningsinstruktion (variant A) eller en avgift som beräknas degressivt (variant B), med beaktande av följande ändringar:

i)

för variant B, delas de gränser för de intervaller som avser volymen av betalningsinstruktioner i två, och

ii)

en månadsavgift på 150 euro (för variant A) eller 1 875 euro (för variant B) ska utgå utöver fast avgift I och fast avgift II.

d)

Utöver de avgifter som framgår av punkterna a–c ska ett anslutet system som använder ASI eller deltagargränssnittet även omfattas av följande avgifter:

i)

Om det anslutna systemet använder TARGET2-mervärdestjänsterna för T2S ska månadsavgiften för användningen av mervärdestjänsterna vara 50 euro för de system som valt variant A och 625 euro för de system som valt variant B. Avgiften ska tas ut för varje konto som ett anslutet system som använder tjänsterna innehar.

ii)

Om det anslutna systemet innehar ett PM-huvudkonto som är kopplat till ett eller flera DCA, är månadsavgiften 250 euro för varje tillkopplat DCA, och

iii)

det anslutna systemet som PM-huvudkontoinnehavare ska debiteras följande avgifter för T2S-tjänster i samband med de tillkopplade DCA-kontona. Dessa poster ska faktureras separat:

Avgiftsposter

Pris

Förklaring

Avvecklingstjänster

Likviditetsöverföringsuppdrag från ett DCA-konto till ett DCA-konto

9 eurocent

Per överföring

Intern förändring av saldot (dvs. frysning, avbruten frysning, reservering av likviditet etc.)

6 eurocent

Per transaktion

Informationstjänster

A2A-rapporter

0,4 eurocent

Per affärshändelse i en genererad A2A-rapport

A2A-frågor

0,7 eurocent

Per efterfrågad affärshändelse i en genererad A2A-förfrågan

U2A-frågor

10 eurocent

Per verkställd sökfunktion

Nedladdade U2A-frågor

0,7 eurocent

Per efterfrågad affärshändelse i en genererad och nedladdad U2A-förfrågan

Meddelanden som har samlats i en fil

0,4 eurocent

Per meddelande i en fil

Överföringar

1,2 eurocent

Per överföring”

7.

I bilaga V ska punkt 3 i tillägg IIA ersättas med följande:

”3.

[Ange namnet på centralbanken] ska utan kostnad utfärda och administrera upp till fem aktiva certifikat per deltagare för varje PM-konto. [Ange namnet på centralbanken] ska ta ut en avgift på 120 euro för ett sjätte och för varje ytterligare aktivt certifikat som utfärdas efter detta. [Ange namnet på centralbanken] ska ta ut en årlig underhållsavgift på 30 euro för det sjätte och varje ytterligare aktivt certifikat. Aktiva certifikat ska vara giltiga i fem år.”