ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 87

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
2 april 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/479 av den 1 april 2016 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i vissa drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/480 av den 1 april 2016 om införande av gemensamma bestämmelser för sammankoppling av nationella elektroniska register över vägtransportföretag och om upphävande av förordning (EU) nr 1213/2010 ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/481 av den 1 april 2016 om upphävande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/482 av den 1 april 2016 om avslutande av interventionsuppköpen av skummjölkspulver till fast pris för interventionsperioden som löper till och med den 30 september 2016 och om inledande av anbudsförfarandet för uppköp

26

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/483 av den 1 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

29

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (EU, Euratom) 2016/484 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 23 mars 2016 om utnämning av domare i tribunalen

31

 

*

Beslut (EU, Euratom) 2016/485 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 23 mars 2016 om utnämning av domare i tribunalen

33

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex ( EUT L 343, 29.12.2015 )

35

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ( EUT L 343, 29.12.2015 )

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

2.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/479

av den 1 april 2016

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i vissa drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Den 25 mars 2013 lämnades det in en ansökan om godkännande av användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i vissa drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker och som omfattas av livsmedelskategori 14.1.5.2, ”Övriga”, i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008. Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Steviolglykosider är energifria, sötsmakande beståndsdelar och kan användas för att ersätta energigivande sockerarter i vissa drycker för att på så sätt minska energiinnehållet i dessa produkter. Steviolglykosider tillför följaktligen sötma utan att slutprodukten tillförs ytterligare kalorier, varigenom konsumenterna erbjuds sockerprodukter som är energireducerade eller utan tillfört socker i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 1333/2008.

(5)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras.

(6)

År 2010 antog myndigheten ett vetenskapligt yttrande (3) om säkerheten hos steviolglykosider för den föreslagna användningen som livsmedelstillsats (E 960) och fastställde ett acceptabelt dagligt intag (ADI) på 4 mg/kg kroppsvikt/dag, uttryckt som steviolekvivalenter. Med tanke på den föreslagna utvidgningen av användningen som livsmedelstillsats, reviderade myndigheten bedömningen av exponeringen för steviolglykosider och avgav sina yttranden den 2 maj 2014 (4) respektive den 30 juni 2015 (5). Myndigheten konstaterade angående dessa utvidgningar av användningar att den uppskattade exponeringen låg under ADI för alla åldersgrupper, utom för småbarn i den övre delen av den högexponerade gruppen (95:e percentilen), i ett land. Exponeringsberäkningar som utförts av Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu visade att den föreslagna utvidgningen av användningen inte påverkar den 95:e percentilen av exponering hos småbarn i åldern två till sex år i Nederländerna, och att alkoholfria drycker och smaksatta, syrade mjölkprodukter fortsätter att vara de viktigaste huvudkällorna till exponeringen för steviolglykosider hos den åldersgruppen.

(7)

Med tanke på att livsmedelskategori 14.1.5.2 omfattar produkter som inte är avsedda att konsumeras av småbarn (i åldern 12–35 månader) medför de förslagna användningarna och mängderna av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel inte några risker.

(8)

Användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker bör därför tillåtas för livsmedelskategori 14.1.5.2, ”Övriga”: kaffe, te och örtte (vid en maximihalt på 30 mg/l), smaksatt snabbkaffe och smaksatta, snabblösliga cappuccinoprodukter (vid en maximihalt på 30 mg/l) och maltbaserade drycker och drycker smaksatta med choklad/cappuccino (vid en maximihalt på 20 mg/l).

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal, vol. 8(2010):4, artikelnr 1537.

(4)  EFSA Journal, vol. 12(2014):5, artikelnr 3639.

(5)  EFSA Journal, vol. 13(2015):6, artikelnr 4146.


BILAGA

Del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I livsmedelskategori 14.1.5.2, ”Övriga,” ska följande uppgifter för E 960 införas efter uppgifterna för E 491–495 sorbitaner:

 

”E 960

Steviolglykosider

30

(60) (93)

Endast kaffe, te och örtte, energireducerade eller utan tillfört socker

 

E 960

Steviolglykosider

30

(60) (93)

Endast smaksatt snabbkaffe och smaksatta, snabblösliga cappuccinoprodukter, energireducerade eller utan tillfört socker

 

E 960

Steviolglykosider

20

(60) (93)

Endast maltbaserade drycker och drycker smaksatta med choklad/cappuccino, energireducerade eller utan tillfört socker”

2.

I livsmedelskategori 14.1.5.2, ”Övriga”, ska följande fotnoter läggas till:

”(60):

Uttryckt som steviolekvivalenter.

(93):

Maximihalten gäller konsumtionsfärdiga dryckesprodukter (t.ex. på burk) och blandningar och koncentrat av dessa efter beredning och konsumtionsfärdiga.”


2.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/480

av den 1 april 2016

om införande av gemensamma bestämmelser för sammankoppling av nationella elektroniska register över vägtransportföretag och om upphävande av förordning (EU) nr 1213/2010

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (1), särskilt artikel 16.5, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 fastställs att medlemsstaterna är skyldiga att föra ett nationellt elektroniskt register över vägtransportföretag som genom en behörig myndighet beviljats tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik. Uppgifter av betydelse i de nationella elektroniska registren bör göras tillgängliga för alla behöriga myndigheter i de andra medlemsstaterna. I artikel 16.5 och 16.6 i förordning (EG) nr 1071/2009 krävs att de nationella elektroniska registren har sammankopplats senast den 31 december 2012, och kommissionen ges i uppdrag att anta gemensamma bestämmelser om denna sammankoppling. På grundval av detta uppdrag antog kommissionen förordning (EU) nr 1213/2010 (2) för att underlätta sammankopplingen av de nationella elektroniska registren genom ett system för utbyte av meddelanden som kallas ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings). Detta togs i drift den 31 december 2012.

(2)

Under de senaste tre årens drift av ERRU har kommissionen, tillsammans med experter från medlemsstaterna, identifierat ett antal aspekter i fråga om den praktiska användningen av ERRU som inte helt motsvarar de administrativa förfaranden som inrättats i medlemsstaterna.

(3)

Det är därför nödvändigt att åtgärda de brister som identifierats i den dagliga driften av ERRU så att den anpassas till de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 (3) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 (4), och så att ERRU säkert används på ett enhetligt sätt av behöriga myndigheter i hela EU. Det är dessutom nödvändigt att anpassa de befintliga reglerna till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

(4)

I kommissionens förordning (EU) 2016/403 (5) om klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser fastställs en ny förteckning över kategorier, typer och allvarlighetsgrader i fråga om allvarliga överträdelser av unionsbestämmelser som, utöver de kategorier som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 1071/2009, kan leda till att vägtransportföretaget eller den transportansvarige förlorar sitt goda anseende. Det är därför nödvändigt att ERRU ska kunna översända information om den nya förteckningen över överträdelser.

(5)

Behandlingen av personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 1071/2009 måste ske i överensstämmelse med de bestämmelser om skydd av personuppgifter som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (6). Medlemsstaterna ska framför allt vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter används på otillåtet sätt.

(6)

Behandlingen av personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 1071/2009 måste i tillämpliga fall ske i överensstämmelse med de bestämmelser om skydd av personuppgifter som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (7).

(7)

På grund av de betydande förändringar som bör göras av de gemensamma bestämmelserna för att genomföra sammankopplingen av de nationella elektroniska registren är det nödvändigt att ersätta förordning (EU) nr 1213/2010 med en ny rättsakt. Förordning (EU) nr 1213/2010 bör därför upphävas.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 (8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs krav på sammankoppling av nationella elektroniska register över vägtransportföretag med meddelandesystemet ERRU såsom fastställs i artikel 16.5 i förordning (EG) nr 1071/2009.

Artikel 2

Definitioner

Förutom de definitioner som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 1071/2009 gäller följande definitioner i den här förordningen:

a)    ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings) : ett system för sammankoppling av nationella elektroniska register som inrättas i enlighet med artikel 16.5 i förordning (EG) nr 1071/2009.

b)    asynkront gränssnitt : en process där ett meddelande som svar på en begäran återsänds via en ny HTTP-anslutning.

c)    allmän sökning : en begäran från en medlemsstat riktad till alla övriga medlemsstater.

d)    centralenhet : informationssystem som möjliggör dirigering av ERRU-meddelanden mellan medlemsstaterna.

e)    CPC (Certificate of Professional Competence) : intyg om yrkeskunnande, såsom avses i artikel 8.8 i förordning (EG) nr 1071/2009.

f)    överträdelsemedlemsstat : den medlemsstat där ett transportföretag har begått en överträdelse.

g)    etableringsmedlemsstat : den medlemsstat där ett företag är etablerat.

h)    nationellt system : ett informationssystem som inrättas i varje medlemsstat för att sända, bearbeta och besvara ERRU-meddelanden.

i)    synkront gränssnitt : en process där ett meddelande som svar på en begäran återsänds via samma HTTP-anslutning som använts för begäran.

j)    begärande medlemsstat : den medlemsstat som avger en begäran eller anmälan som därefter dirigeras till svarande medlemsstat(er).

k)    svarande medlemsstat : den medlemsstat till vilken en ERRU-begäran eller -anmälan riktar sig.

Artikel 3

Skyldighet att ansluta sig till ERRU

Medlemsstaterna ska genomföra sammankopplingen av de nationella elektroniska register som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009 till ERRU i enlighet med de förfaranden och tekniska krav som fastställs i denna förordning.

Artikel 4

Tekniska specifikationer

ERRU ska uppfylla de tekniska specifikationer som anges i bilagorna I–VII till denna förordning.

Artikel 5

Användning av ERRU

1.   De behöriga myndigheterna ska, när de utbyter information via ERRU, följa de förfaranden som fastställs i bilaga VIII till denna förordning.

2.   Medlemsstaterna ska bevilja de kontrollorgan som ansvarar för vägkontroller tillgång till ERRU-funktionen för kontroll av gemenskapstillstånd (Check Community Licence).

3.   Om flera nationella kontrollorgan deltar i vägkontroller ska medlemsstaten besluta om vilka av dessa organ som ska beviljas den tillgång som avses i punkt 2.

Artikel 6

Upphävande

Förordning (EU) nr 1213/2010 upphör härmed att gälla från och med den här förordningens tillämpningsdag. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 januari 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 51.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1213/2010 av den 16 december 2010 om gemensamma bestämmelser för sammankoppling av nationella elektroniska register avseende vägtransportföretag (EUT L 335, 18.12.2010, s. 21).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).

(5)  Kommissionens förordning (EU) 2016/403 av den 18 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 vad gäller klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende, och om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG (EUT L 74, 19.3.2016, s. 8).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).


BILAGA I

ALLMÄNNA ASPEKTER AV ERRU

1.   ARKITEKTUR

ERRU ska bestå av följande delar:

1.1

En centralenhet som ska kunna ta emot en förfrågan från den begärande medlemsstaten, och validera och bearbeta den genom att överlämna den till de svarande medlemsstaterna. Centralenheten ska invänta svar från varje svarande medlemsstat, konsolidera samtliga svar och översända det konsoliderade svaret till den begärande medlemsstaten.

1.2

Ett nationellt system per medlemsstat, som ska vara utrustat med ett gränssnitt som både kan sända begäran till centralenheten och ta emot motsvarande svar. Nationella system får använda egen eller kommersiell programvara för att sända och ta emot meddelanden från centralenheten.

1.3

Som ett alternativ till punkt 1.1 får medlemsstater välja att använda ett kompatibelt kommersiellt datanät för att utbyta meddelanden sinsemellan. I detta fall ska varje behörig myndighet förse centralenheten med statistik om de meddelanden som utbyts inom datanätet.

2.   FÖRVALTNING

2.1   Centralenheten ska förvaltas av kommissionen, som ska ansvara för teknisk drift och underhåll av centralenheten.

2.2   Centralenheten får inte lagra data under en längre period än sex månader, utom inloggningsuppgifter och statistiska uppgifter enligt bilaga VII.

2.3   Centralenheten får inte ge tillgång till personuppgifter, med undantag för kommissionens behöriga personal när det är nödvändigt för underhåll och felsökning.

2.4   Medlemsstaterna ska säkerställa följande:

2.4.1

Inrättande och förvaltning av de nationella systemen, inbegripet gränssnittet till centralenheten.

2.4.2

Installation och underhåll av de nationella systemen, både maskinvara och programvara, egen eller kommersiell.

2.4.3

En korrekt driftskompatibilitet mellan de nationella systemen och centralenheten, inbegripet hanteringen av felmeddelanden från centralenheten.

2.4.4

Åtgärder för att säkerställa informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

2.4.5

Driften av de nationella systemen i enlighet med tjänstenivåerna i bilaga VI.

2.5   Webbportalen MOVEHUB

Kommissionen ska tillhandahålla en webbaserad tillämpning med skyddad tillgång, nedan kallad webbportalen MOVEHUB, som minst ska erbjuda följande tjänster:

a)

Medlemsstaternas tillgänglighetsstatistik.

b)

Anmälan om underhåll på centralenheten och medlemsstaternas nationella system.

c)

Sammanfattade rapporter.

d)

Kontakthantering

e)

XML-scheman (XSD)

2.6   Kontakthantering

Kontakthanteringsfunktionen ska göra det möjligt för varje medlemsstat att hantera kontaktuppgifter om sina strategiska, affärsmässiga, operativa och tekniska användare, dvs. varje medlemsstats behöriga myndighet är ansvarig för underhållet av sina egna kontakter. Det ska vara möjligt att se, men inte att redigera, andra medlemsstaters kontaktuppgifter.


BILAGA II

ERRU-FUNKTIONER

1.

Följande funktioner ska tillhandahållas via ERRU:

1.1

Kontroll av gott anseende (CGR, Check Good Repute): gör det möjligt för den begärande medlemsstaten att sända en förfrågan till en eller alla svarande medlemsstater för att avgöra lämpligheten för en transportansvarig och därmed för tillståndet att driva ett transportföretag.

1.2

Anmälan om överträdelse (INF, Infringement Notification): gör det möjligt för överträdelsemedlemsstaten att anmäla till etableringsmedlemsstaten att transportföretaget har begått en sådan allvarlig överträdelse som avses i artikel 6.2 b i förordning (EG) nr 1071/2009. Den gör det också möjligt för överträdelsemedlemsstaten att begära tillämpning av sanktioner mot transportföretaget i etableringsmedlemsstaten.

1.3

Kontroll av gemenskapstillstånd (CCL, Check Community Licence): gör det möjligt för den begärande medlemsstaten att sända en förfrågan till den svarande medlemsstaten (dvs. etableringsmedlemsstaten) för att fastställa om ett transportföretag bedriver verksamhet med ett giltigt gemenskapstillstånd.

2.

Andra meddelandetyper som anses behövas för ett effektivt fungerande ERRU ska inkluderas, t.ex. felanmälningar.


BILAGA III

FÖRESKRIFTER OM ERRU-MEDDELANDEN

1.   ALLMÄNNA TEKNISKA KRAV

1.1   Centralenheten kommer att tillhandahålla både synkrona och asynkrona gränssnitt för utbyte av meddelanden. Medlemsstaterna får välja den lämpligaste tekniken som gränssnitt mot sina egna tillämpningar.

1.2   Alla meddelanden som utbyts mellan centralenheten och de nationella systemen måste vara UTF-8-kodade.

1.3   Medlemsstaterna kommer att säkerställa att deras nationella system kan ta emot och behandla meddelanden med grekiska eller kyrilliska tecken.

2.   XML-MEDDELANDESTRUKTUR OCH XML-SCHEMADEFINITION (XSD)

2.1   Den allmänna XML-meddelandestrukturen ska följa det format som definieras av de XML-scheman (XSD) som är installerade i centralenheten.

2.2   Centralenheten och de nationella systemen ska sända och ta emot meddelanden som överensstämmer med XML-schemat för respektive meddelande.

2.3   Nationella system kommer att kunna sända, ta emot och behandla alla meddelanden som motsvarar någon av de funktioner som anges i bilaga II.

2.4   XML-meddelanden ska uppfylla åtminstone de minimikrav som fastställs i tillägget till denna bilaga.

Tillägg

Minimikrav för innehållet i XML-meddelanden

Gemensam startdel (header)

Obligatoriskt

Version

Den officiella versionen av XML-specifikationerna kommer att anges i den namnrymd (namespace) som anges i meddelandets XML-schema och i version-attributet i header-elementet i varje XML-meddelande. Versionsnumret (n.m) kommer att definieras som ett fast värde i varje release av XML-schemafilen (xsd).

Ja

Test-ID (Test Identifier)

Frivilligt ID för test. Den som initierar testet kommer att ange värdet för detta ID, och alla som deltar i arbetsflödet kommer att vidarebefordra/skicka tillbaka samma ID. I drift bör det ignoreras och det kommer inte att användas om det tillhandahålls.

Nej

Tekniskt ID (Technical Identifier)

En UUID som unikt identifierar varje enskilt meddelande. Avsändaren genererar ett UUID och ger det som värde för detta attribut. Dessa data används endast internt.

Ja

Arbetsflödes-ID (Workflow Identifier)

Arbetsflödes-ID är en UUID och bör genereras av den begärande medlemsstaten. Detta ID används sedan i alla meddelanden för att korrelera arbetsflödet.

Ja

Avsändningstid (Sent At)

Datum och tidpunkt (UTC) då meddelandet sändes.

Ja

Tidsfrist (Timeout)

Detta attribut med datum och tidpunkt (i UTC-format) är frivilligt. Detta värde kommer enbart att ges av centralenheten för vidarebefordrade begäran. Därigenom kommer den svarande medlemsstaten att informeras om tidpunkten då tidsfristen för en begäran löper ut. Detta värde krävs inte i MS2TCN_<x>_Req eller i svarsmeddelanden. Det är frivilligt, så att samma header-definition kan användas för alla typer av meddelanden, oavsett huruvida attributet för tidsfrist krävs.

Nej

Från (From)

ISO 3166-1 tvåbokstavskod för den medlemsstat som skickar meddelandet, eller ”EU”.

Ja

Till (To)

ISO 3166-1 tvåbokstavskod för den medlemsstat till vilken meddelandet skickas, eller ”EU”.

Ja

Kontroll av gott anseende

Kontroll av gott anseende – begäran

Obligatoriskt

Ärende-ID (Business Case Identifier)

Ett serie- eller referensnummer som identifierar varje enskild begäran.

Ja

Begärande behörig myndighet (Requesting Competent Authority)

Den behöriga myndighet som har utfärdat begäran om sökning.

Ja

Uppgifter om transportansvarig

Ja, om uppgifter om intyg om yrkeskunnande (CPC) saknas

Efternamn (Family Name)

Den transportansvariges efternamn (ett eller flera) som anges på intyget om yrkeskunnande.

Ja

Förnamn (First Name)

Den transportansvariges fullständiga förnamn som anges på intyget om yrkeskunnande.

Ja

Födelsedatum (Date of Birth)

Den transportansvariges födelsedatum (format enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)).

Ja

Födelseort (Place of Birth)

Den transportansvariges födelseort.

Nej

Uppgifter om intyg om yrkeskunnande (CPC)

Ja, om uppgifter om transportansvarig saknas

CPC-nummer (CPC Number)

Nummer på intyg om yrkeskunnande.

Ja

Utfärdandedatum för intyg om yrkeskunnande (CPC Issue Date)

Datum för utfärdande av intyget om yrkeskunnande (format enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)).

Ja

Utfärdandeland för intyg om yrkeskunnande (CPC Issue Country)

Land som utfärdat intyget om yrkeskunnande (format enligt ISO 3166-1 alpha 2).

Ja


Kontroll av gott anseende – svar

Obligatoriskt

Ärende-ID (Business Case Identifier)

Ett serie- eller referensnummer som stämmer med ärende-ID i begäran.

Ja

Begärande behörig myndighet (Requesting Competent Authority)

Den behöriga myndighet som har utfärdat begäran om sökning.

Ja

Svarande behörig myndighet (Responding Competent Authority)

Den behöriga myndighet som har svarat på begäran om sökning.

Ja

Statuskod (Status Code)

Sökningens statuskod (t.ex. påträffat, ej påträffat, fel).

Ja

Statusmeddelande (Status Message)

En förklarande statusbeskrivning (vid behov).

Nej

Påträffade uppgifter om transportansvarig

Ja, om statuskoden är ”påträffat”

Efternamn (Family Name)

Den transportansvariges efternamn (ett eller flera) som finns i registret.

Ja

Förnamn (First Name)

Den transportansvariges fullständiga förnamn som finns i registret.

Ja

Födelsedatum (Date of Birth)

Den transportansvariges födelsedatum (format enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)) som finns i registret.

Ja

Födelseort (Place of Birth)

Den transportansvariges födelseort som finns i registret.

Ja

CPC-nummer (CPC Number)

Nummer på intyg om yrkeskunnande som finns i registret.

Ja

Utfärdandedatum för intyg om yrkeskunnande (CPC Issue Date)

Datum för utfärdande av det intyg om yrkeskunnande (format enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)) som finns i registret.

Ja

Utfärdandeland för intyg om yrkeskunnande (CPC Issue Country)

Land som utfärdat intyget om yrkeskunnande (format enligt ISO 3166-1 alpha 2) som finns i registret.

Ja

Totalt antal förvaltade företag (Total Managed Undertakings)

Antal transportföretag som den transportansvarige är knuten till.

Ja

Totalt antal förvaltade fordon (Total Managed Vehicles)

Totalt antal fordon som den transportansvarige är knuten till.

Ja

Lämplighet (Fitness)

Förklaring avseende ”lämplighet” eller ”olämplighet”.

Ja

Slutdatum för olämplighet (End Date of Unfitness)

Slutdatum för den transportansvariges olämplighet (format enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)). Anges om bedömningen är ”olämplig”.

Nej

Sökmetod (Search Method)

Den metod som använts för att hitta den transportansvarige: NYSIIS, CPC, ”anpassad”.

Ja

Transportföretag (för varje påträffad transportansvarig)

Ja, om antal förvaltade företag > 0

Transportföretagets namn (Transport Undertaking Name)

Transportföretagets namn (namn och rättslig form) som finns i registret.

Ja

Transportföretagets adress (Transport Undertaking Address)

Transportföretagets adress (adress, postnummer, ort, land) som finns i registret.

Ja

Nummer på gemenskapstillstånd (Community Licence Number)

Serienumret för transportföretagets gemenskapstillstånd som finns i registret.

Ja

Status för gemenskapstillstånd (Community Licence Status)

Status för transportföretagets gemenskapstillstånd som finns i registret.

Ja

Förvaltade fordon (Managed Vehicles)

Antalet förvaltade fordon som finns i registret.

Ja

Anmälan om överträdelse

Anmälan om överträdelse – begäran

Obligatoriskt

Ärende-ID (Business Case Identifier)

Ett serie- eller referensnummer som identifierar varje enskild begäran.

Ja

Anmälande myndighet (Notifying Authority)

Den behöriga myndighet som utfärdar anmälan om överträdelse.

Ja

Transportföretag

Ja

Transportföretagets namn (Transport Undertaking Name)

Namnet på det transportföretag för vilket överträdelsen registreras.

Ja

Nummer på gemenskapstillstånd (Community Licence Number)

Serienumret för transportföretagets bestyrkta kopia av gemenskapstillstånd.

Ja

Fordonets registreringsnummer (Vehicle Registration Number)

Registreringsnumret för det fordon som berörs av överträdelsen.

Ja

Fordonets registreringsland (Vehicle Registration Country)

Det land där fordonet är registrerat.

Ja

Allvarlig överträdelse

Ja

Överträdelsedatum (Date of Infringement)

Datum för överträdelsen (format enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)).

Ja

Kategori (Category)

Kategori för överträdelsen:

MSI, Most Serious Infringement: synnerligen allvarlig överträdelse

VSI, Very Serious Infringement: mycket allvarlig överträdelse

SI, Serious Infringement: allvarlig överträdelse

Ja

Typ av överträdelse (Infringement Type)

I enlighet med den klassificering som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 1071/2009 och i bilaga I till förordning (EU) 2016/403.

Ja

Kontrolldatum (Date of Check)

Datum för den kontroll då överträdelsen konstaterades (format enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)).

Ja

Ålagd sanktion (för varje allvarlig överträdelse)

Ja

ID för ålagd sanktion (Penalty Imposed Identifier)

Serienumret för den enskilda ålagda sanktionen.

Ja

Datum för slutligt beslut (Final Decision Date)

Datum för det slutliga beslutet om den ålagda sanktionen (format enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)).

Ja

Typ av ålagd sanktion (Penalty Type Imposed)

Precisering:

101 – Varning

201 – Tillfälligt förbud mot cabotageverksamhet

202 – Böter

203 – Förbud

204 – Körförbud

102 – Övriga

Ja

Startdatum (Start Date)

Startdatum för den ålagda sanktionen (format enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)).

Nej

Slutdatum (End Date)

Slutdatum för den ålagda sanktionen (format enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)).

Nej

Verkställd? (Is Executed)

Ja/Nej

Ja

Begärd sanktion (för varje allvarlig överträdelse)

Nej

ID för begärd sanktion (Penalty Requested Identifier)

Serienumret för den enskilda begärda sanktionen.

Ja

Begärd typ av sanktion (Penalty Type Requested)

Precisering:

101 – Varning

301 – Tillfällig återkallelse av vissa eller alla bestyrkta kopior av gemenskapstillståndet

302 – Permanent återkallelse av vissa eller alla bestyrkta kopior av gemenskapstillståndet

303 – Tillfällig återkallelse av gemenskapstillståndet

304 – Permanent återkallelse av gemenskapstillståndet

305 – Tillfälligt indraget utfärdande av förartillstånd

306 – Återkallelse av förartillstånd

307 – Ytterligare villkor för utfärdandet av förartillstånd för att förhindra missbruk

Ja

Varaktighet (Duration)

Varaktigheten för den begärda sanktionen (antal kalenderdagar).

Nej


Anmälan om överträdelse – svar

Obligatoriskt

Ärende-ID (Business Case Identifier)

Ett serie- eller referensnummer som stämmer med ärende-ID i begäran.

Ja

Ursprungsmyndighet (Originating Authority)

Den behöriga myndighet som utfärdade den ursprungliga anmälan om överträdelse.

Ja

Tillståndsmyndighet (Licensing Authority)

Den behöriga myndighet som svarar på anmälan om överträdelse.

Ja

Statuskod (Status Code)

Statuskod för svaret om överträdelsen (t.ex. påträffat, ej påträffat, fel).

Ja

Statusmeddelande (Status Message)

En förklarande statusbeskrivning (vid behov).

Nej

Transportföretag

Ja

Transportföretagets namn (Transport Undertaking Name)

Transportföretagets namn som finns i registret.

Ja

Ålagd sanktion

Nej

ID för ålagd sanktion (Penalty Imposed Identifier)

Serienumret för den enskilda ålagda sanktionen (som ges av ID för den sanktion som begärs i anmälan om överträdelsen).

Ja

Sanktionsåläggande myndighet (Authority Imposing Penalty)

Namnet på den myndighet som ålägger sanktionen.

Ja

Ålagd? (Is Imposed)

Ja/Nej

Ja

Typ av ålagd sanktion (Penalty Type Imposed)

Precisering:

101 – Varning

301 – Tillfällig återkallelse av vissa eller alla bestyrkta kopior av gemenskapstillståndet

302 – Permanent återkallelse av vissa eller alla bestyrkta kopior av gemenskapstillståndet

303 – Tillfällig återkallelse av gemenskapstillståndet

304 – Permanent återkallelse av gemenskapstillståndet

305 – Tillfälligt indraget utfärdande av förartillstånd

306 – Återkallelse av förartillstånd

307 – Ytterligare villkor för utfärdandet av förartillstånd för att förhindra missbruk

102 – Övriga

Ja

Startdatum (Start Date)

Startdatum för den ålagda sanktionen (format enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)).

Nej

Slutdatum (End Date)

Slutdatum för den ålagda sanktionen (format enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)).

Nej

Orsak (Reason)

Orsaken till att sanktionen inte ålagts.

Nej


Anmälan om överträdelse – bekräftelse

Obligatoriskt

Ärende-ID (Business Case Identifier)

Ett serie- eller referensnummer som stämmer med ärende-ID för anmälan eller svaret.

Ja

Statuskod (Status Code)

Statuskod för bekräftelsen.

Ja

Statusmeddelande (Status Message)

Textsträng för statusmeddelande (Status Message String)

Nej

Ursprungsmyndighet (Originating Authority)

För IN_Ack: i lagstiftningen representerar detta fält ”Mottagande behöriga myndighets identitetsbeteckning”.

För IR_Ack: i lagstiftningen representerar detta fält ”Bekräftande behöriga myndighets identitetsbeteckning”.

Ja

Tillståndsmyndighet (Licensing Authority)

För IN_Ack: i lagstiftningen representerar detta fält ”Bekräftande behöriga myndighets identitetsbeteckning”.

För IR_Ack: i lagstiftningen representerar detta fält ”Mottagande behöriga myndighets identitetsbeteckning”.

Ja

Typ av bekräftelse (Acknowledgement Type)

Definierande typ av bekräftelse.

Tillåtna värden:

”IN_Ack”

”IR_Ack”

Ja

Kontroll av gemenskapstillstånd

Kontroll av gemenskapstillstånd – begäran

Obligatoriskt

Ärende-ID (Business Case Identifier)

Ett serie- eller referensnummer som identifierar varje enskild begäran.

Ja

Ursprungsmyndighet (Originating Authority)

Den myndighet som utfärdar begäran om sökning.

Nej

Transportföretag

Ja

Transportföretagets namn (Transport Undertaking Name)

Namnet på det transportföretag för vilket uppgifter om gemenskapstillstånd begärs.

Ja

Nummer på gemenskapstillstånd (Community Licence Number)

Serienumret för den bestyrkta kopia av gemenskapstillstånd för vilken uppgifter begärs.

Ja

Fordonets registreringsnummer (Vehicle Registration Number)

Registreringsnumret för det fordon för vilket den bestyrkta kopian av gemenskapstillståndet är utfärdad.

Nej


Kontroll av gemenskapstillstånd – svar

Obligatoriskt

Ärende-ID (Business Case Identifier)

Ett serie- eller referensnummer som identifierar varje enskild begäran.

Ja

Ursprungsmyndighet (Originating Authority)

Den myndighet som utfärdade begäran om sökning.

Nej

Transportföretag

Ja

Transportföretagets namn (Transport Undertaking Name)

Transportföretagets namn (namn och rättslig form) som finns i registret.

Ja

Transportföretagets adress (Transport Undertaking Address)

Transportföretagets adress (adress, postnummer, ort, land) som finns i registret.

Ja

Uppgifter om gemenskapstillstånd

Ja

Tillståndsnummer (Licence Number)

Serienumret för transportföretagets gemenskapstillstånd som finns i registret.

Ja

Status för tillståndet (Licence Status)

Status för transportföretagets gemenskapstillstånd som finns i registret:

”Aktivt”

”Tillfälligt indraget”

”Återkallat”

”Utlöpt”

”Förlorat/stulet”

”Annullerat”

”Återlämnat”

Ja

Typ av tillstånd (Licence Type)

Tillståndets typ som finns i registret. En precisering i form av

”Gemenskapstillstånd för persontransport”

”Nationellt tillstånd för persontransport”

”Gemenskapstillstånd för godstransport”

”Nationellt tillstånd för godstransport”

Ja

Startdatum (Start Date)

Startdatum för gemenskapstillståndet.

Ja

Slutdatum (Expiry Date)

Slutdatum för gemenskapstillståndet.

Ja

Datum för återkallelse (Withdrawal Date)

Datum för återkallelse av gemenskapstillståndet.

Nej

Datum för tillfällig indragning (Suspension Date)

Datum för tillfällig indragning av gemenskapstillståndet.

Nej

Slutdatum för tillfällig indragning (Suspension Expiry Date)

Datum då den tillfälliga indragningen av gemenskapstillståndet slutar.

Nej

Förvaltade fordon (Managed Vehicles)

Antalet förvaltade fordon som finns i registret.

Ja

Uppgifter om bestyrkt kopia

Ja

Tillståndsnummer (Licence Number)

Serienumret på transportföretagets bestyrkta kopia av gemenskapstillstånd som finns i registret (detta är det tillståndsnummer som togs emot i begäran).

Ja

Status för tillståndet (Licence Status)

Status för transportföretagets bestyrkta kopia av gemenskapstillstånd som finns i registret:

”Aktiv”

”Tillfälligt indragen”

”Återkallad”

”Utlöpt”

”Förlorad/stulen”

”Annullerad”

”Återlämnad”

Ja

Typ av tillstånd (Licence Type)

Typen av bestyrkt kopia av gemenskapstillstånd som finns i registret. En precisering i form av

”Gemenskapstillstånd för persontransport”

”Nationellt tillstånd för persontransport”

”Gemenskapstillstånd för godstransport”

”Nationellt tillstånd för godstransport”

Ja

Startdatum (Start Date)

Startdatum för den bestyrkta kopian av gemenskapstillstånd.

Ja

Slutdatum (Expiry Date)

Slutdatum för den bestyrkta kopian av gemenskapstillstånd.

Ja

Datum för återkallelse (Withdrawal Date)

Datum för återkallelse av den bestyrkta kopian av gemenskapstillstånd.

Nej

Datum för tillfällig indragning (Suspension Date)

Datum för tillfällig indragning av den bestyrkta kopian av gemenskapstillstånd.

Nej

Slutdatum för tillfällig indragning (Suspension Expiry Date)

Datum då den tillfälliga indragningen av den bestyrkta kopian av gemenskapstillstånd slutar.

Nej


BILAGA IV

TRANSLITTERERING OCH NYSIIS-TJÄNSTER

1.   Den NYSIIS-algoritm som är införd i centralenheten ska användas för att koda namnen på alla transportansvariga i det nationella registret.

2.   Medlemsstaterna bör alltid använda NYSIIS-nyckeln som primär sökmekanism vid sökningar efter transportansvariga i registret genom CGR-funktionen.

3.   Dessutom får medlemsstaterna tillämpa en anpassad algoritm för att få ytterligare resultat.

4.   Sökresultaten ska visa den sökmekanism med vilken en post påträffades: antingen NYSIIS, CPC eller ”anpassad”.


BILAGA V

SÄKERHETSKRAV

1.   HTTPS ska alltid användas för utbyte av meddelanden mellan centralenheten och de nationella systemen.

2.   Nationella system ska använda de PKI-certifikat som tillhandahålls av kommissionen för att säkerställa överföring av meddelanden mellan de nationella systemen och centralenheten.

3.   Nationella system ska minst tillämpa certifikat som använder hashalgoritmen SHA-2 (SHA-256) för signaturer och öppna nycklar med en längd av 2 048 bitar.


BILAGA VI

TJÄNSTENIVÅER

1.   Nationella system ska uppfylla följande lägsta tjänstenivå:

1.1

De ska vara tillgängliga dygnet runt, året runt.

1.2

Deras tillgänglighet ska övervakas av ett Heartbeat-meddelande från centralenheten.

1.3

Deras tillgänglighet ska uppgå till 98 %, i enlighet med nedanstående tabell (värdena har avrundats till närmaste lämpliga enhet):

Tillgänglighet på

innebär att systemet inte är tillgängligt

Per dag

Per månad

Per år

98 %

0,5 timmar

15 timmar

7,5 dagar

Medlemsstaterna uppmuntras att respektera de dagliga tillgänglighetskraven. Det är dock uppenbart att vissa verksamheter, t.ex. systemunderhåll, kommer att kräva längre avbrott än 30 minuter. Den månatliga och årliga tillgängligheten förblir emellertid bindande.

1.4

De ska ge svar på minst 98 % av de begäran som vidarebefordras till dem under en kalendermånad.

1.5

Vid sändning av svar på kontroller om gott anseende, bekräftelser av anmälningar om överträdelser och svar på kontroller om gemenskapstillstånd i enlighet med bilaga VIII gäller följande:

1.5.1

Begäran ska besvaras inom 10 sekunder.

1.5.2

Denna sammanlagda väntetiden för en begäran (den tid som den som skickat begäran väntar på ett svar) ska inte överstiga 20 sekunder.

1.5.3

De ska kunna hantera 6 begäran per sekund.

1.6

Nationella system får inte sända begäran till ERRU:s centralenhet i en takt som överstiger 2 sökningar per sekund.

1.7

Alla nationella system ska kunna klara eventuella tekniska problem i centralenheten eller i nationella system i andra medlemsstater. Sådana problem kan bland annat vara

a)

förlorad kontakt med centralenheten,

b)

uteblivet svar på en begäran,

c)

svar som tas emot inkommer efter det att meddelandets tidsfrist löpt ut,

d)

oönskade meddelanden som tas emot,

e)

ogiltiga meddelanden som tas emot.

2.   Centralenheten ska

2.1

ha en tillgänglighet på 98 %,

2.2

anmäla eventuella fel till de nationella systemen, antingen via svarsmeddelandet eller via ett särskilt felmeddelande. De nationella systemen ska i sin tur ta emot dessa särskilda felmeddelanden och ha ett ”upptrappningsflöde” (escalation workflow) för att åtgärda det anmälda felet.

3.   Underhåll

Medlemsstaterna ska, minst en vecka innan sådana verksamheter inleds om det är tekniskt möjligt, underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om eventuellt rutinmässigt underhåll via webbtillämpningen.


BILAGA VII

LOGGNING OCH STATISTIK

1.   Denna bilaga innehåller närmare uppgifter om loggning och statistiska data som samlas in i centralenheten, men inte i medlemsstaterna.

2.   Av integritetsskäl ska alla data som används för statistiska ändamål vara anonyma. Data som identifierar en specifik transportansvarig, ett specifikt transportföretag eller ett visst intyg om yrkeskunnande ska inte vara tillgängliga för statistiska ändamål.

3.   Alla transaktioner i övervaknings- och felsökningssyfte ska synas i loggningsuppgifterna och det ska vara möjligt att ta fram statistik om sådana transaktioner.

4.   Personuppgifter får finnas kvar i loggarna i högst 6 månader. Statistiska uppgifter ska finnas kvar på obestämd tid.

5.   De statistiska data som används för rapportering ska omfatta följande:

a)

Begärande medlemsstat.

b)

Svarande medlemsstat.

c)

Meddelandetyp.

d)

Svarets statuskod.

e)

Datum och tidpunkt för meddelandena.

f)

Svarstid.


BILAGA VIII

ANVÄNDNING AV ERRU

1.   KONTROLL AV EN TRANSPORTANSVARIGS GODA ANSEENDE

Vid kontroll via ERRU, i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 1071/2009, av om en transportansvarig i någon medlemsstat har förklarats olämplig att leda ett företags transportverksamhet ska medlemsstaterna genomföra en allmän CGR-sökning genom att sända en begäran om kontroll av gott anseende. De svarande medlemsstaterna ska besvara begäran genom att sända ett CGR-svar.

2.   INFORMATIONSUTBYTE OM ÖVERTRÄDELSER

2.1   Vid utbyte av information om allvarliga överträdelser via ERRU, i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1072/2009 eller artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1073/2009, ska överträdelsemedlemsstaten i händelse av en eller flera överträdelser som begåtts av ett transportföretag anmäla detta till etableringsmedlemsstaten inom ramen för artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009. Anmälan ska göras genom sändning av en begäran om anmälan om överträdelse.

2.2   Begäran om anmälan om överträdelse ska sändas så snart som möjligt, och senast sex veckor efter det slutliga beslutet i ärendet. Begäran ska innehålla uppgifter om överträdelserna, om status för ålagda sanktioner, och även för eventuella begärda sanktioner i etableringsmedlemsstaten.

2.3   Etableringsmedlemsstaten ska svara på begäran om anmälan om överträdelse genom att sända ett svar på anmälan om överträdelse så snart som möjligt, och senast sex veckor efter det slutliga beslutet i ärendet, och informera om huruvida de eventuella sanktioner som begärts av överträdelsemedlemsstaten har ålagts. Om sådana sanktioner inte har ålagts ska svaret på anmälan om överträdelse ange orsakerna till detta.

2.4   I samtliga fall ska varje anmälan om överträdelse bekräftas en bekräftelse av anmälan om överträdelse.

3.   KONTROLL AV GEMENSKAPSTILLSTÅND

3.1   Vid kontroll av tillgång till det gemenskapstillstånd som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1072/2009 och i förordning (EG) nr 1073/2009 får en medlemsstat, via en begäran om kontroll av gemenskapstillstånd som sänds till etableringsmedlemsstaten, begära de uppgifter om gemenskapstillstånd som nämns i 16.2 d i förordning (EG) nr 1071/2009.

3.2   Etableringsmedlemsstaten ska svara genom att sända ett svar på kontroll av gemenskapstillstånd.


2.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/481

av den 1 april 2016

om upphävande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artiklarna 247–249, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (2) fastställer en tullkodex för unionen och är tillämplig från och med den 1 maj 2016. Den förordningen ersätter förordning (EEG) nr 2913/92 från och med den 1 maj 2016. Den ger också kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att komplettera vissa icke väsentliga delar i tullkodexen för unionen och att anta genomförandeakter för att säkerställa enhetliga villkor för dess genomförande.

(2)

Kommissionen har utövat sina delegerade befogenheter genom att anta den delegerade förordningen (EU) 2015/2446 (3). Kommissionen har utövat sina genomförandebefogenheter genom att anta genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (4). Båda dessa förordningar ska också tillämpas från och med den 1 maj 2016.

(3)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (5), som innehåller tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2913/92, blir överflödig från och med den dag då den delegerade förordningen (EU) 2015/2446 och genomförandeförordning (EU) 2015/2447 börjar tillämpas och bör därför upphävas med verkan från och med den dagen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2454/93 ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).


2.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/482

av den 1 april 2016

om avslutande av interventionsuppköpen av skummjölkspulver till fast pris för interventionsperioden som löper till och med den 30 september 2016 och om inledande av anbudsförfarandet för uppköp

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (2), särskilt artikel 3.6,

med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (3), särskilt artiklarna 14 och 16.2 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1549 (4) får offentlig intervention för skummjölkspulver ske fram till den 30 september 2016.

(2)

De meddelanden som medlemsstaterna lämnade den 1 april 2016, i enlighet med artikel 13.1 och 13.3 i förordning (EU) nr 1272/2009, visar att den totala kvantitet skummjölkspulver som erbjudits för intervention till fast pris sedan den 1 januari 2016 överskrider den gräns på 109 000 ton som fastställs i artikel 3.1 c i förordning (EU) nr 1370/2013. Därför bör interventionsuppköpen av skummjölkspulver till fast pris avslutas för interventionsperioden som löper till och med den 30 september 2016 och en fördelningskoefficient fastställas för de kvantiteter som erbjudits medlemsstaternas interventionsorgan den 31 mars 2016, och de erbjudanden som inkommer till medlemsstaternas interventionsorgan från och med den 1 april 2016 avslås.

(3)

I enlighet med artikel 28.2 i förordning (EU) nr 1272/2009 måste skummjölkspulver som erbjuds för intervention paketeras i säckar med en nettovikt på 25 kg. De erbjudna kvantiteterna skummjölkspulver som har påverkats av en fördelningskoefficient bör därför rundas av till närmaste multipel av 25 kg.

(4)

I enlighet med artikel 3.2 i förordning (EU) nr 1370/2013 ska ett anbudsförfarande för skummjölkspulver inledas för att fastställa det högsta uppköpspriset.

(5)

I avdelning II kapitel I avsnitt III i förordning (EU) nr 1272/2009 fastställs bestämmelser som ska tillämpas då kommissionen inleder interventionsuppköp av de produkter som anges i artikel 11 i förordning (EU) nr 1308/2013 genom anbudsförfarande.

(6)

Enligt artikel 16.3 b i förordning (EU) nr 1272/2009 bör perioderna för inlämnande av anbud fastställas.

(7)

Enligt artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1272/2009 bör en tidsfrist fastställas för när interventionsorganen ska underrätta kommissionen om de giltiga anbuden.

(8)

För en effektiv förvaltning bör medlemsstaterna för sina anmälningar till kommissionen använda de informationssystem som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 (5).

(9)

Eftersom interventionsorganen med det snaraste måste underrätta de aktörer som lämnar erbjudanden efter det att denna förordning om avslutande av interventionsuppköp till fast pris och fördelningskoefficienten har offentliggjorts, bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avslutande av interventionsuppköp till fast pris

1.   Interventionsuppköpen av skummjölkspulver till fast pris ska avslutas för interventionsperioden som löper till och med den 30 september 2016.

Den totala kvantiteten i de erbjudanden om skummjölkspulver för intervention som medlemsstaternas interventionsorgan mottagit från varje enskild aktör som lämnar erbjudanden den 31 mars 2016 ska godtas efter att ha multiplicerats med en fördelningskoefficient på 60,09 % och avrundats nedåt till närmaste multipel av 25 kg.

2.   Erbjudanden till fasta priser som inkommer till medlemsstaternas interventionsorgan från och med den 1 april 2016 fram till den 30 september 2016 ska avslås.

Artikel 2

Inledande av anbudsförfarandet

Ett anbudsförfarande för interventionsuppköp av skummjölkspulver, utöver den gräns som anges i artikel 3.1 c i förordning (EU) nr 1370/2013, har inletts och ska pågå fram till och med den 30 september 2016, enligt de villkor som fastställs i avdelning II kapitel I avsnitt III i förordning (EU) nr 1272/2009 och i denna förordning.

Artikel 3

Inlämnande av anbud

1.   Tidsfristen för inlämnande av anbud för det första enskilda anbudet löper ut den 19 april 2016, kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för de följande enskilda anbuden är den första och den tredje tisdagen i månaden, kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel).

Om tisdagen är en allmän helgdag ska tidsfristen löpa ut kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel) närmast föregående arbetsdag.

2.   Anbuden ska lämnas in till de interventionsorgan som medlemsstaterna godkänt (6).

Artikel 4

Meddelande till kommissionen

Det meddelande som anges i artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1272/2009 ska lämnas senast kl. 16.00 (lokal tid, Bryssel) på den dag för inlämnade av anbud som avses i artikel 3 i denna förordning, i enlighet med förordning (EG) nr 792/2009.

Genom undantag från artikel 18.3 i förordning (EU) nr 1272/2009 ska det anses att en medlemsstat meddelat kommissionen att inget anbud inkommit, om den inte meddelar kommissionen om ett giltigt anbud inom de tidsfrister som avses i första stycket.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1549 av den 17 september 2015 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i form av förlängning av den offentliga interventionsperioden för smör och skummjölkspulver under 2015 och av tidigareläggning av den offentliga interventionsperioden för smör och skummjölkspulver under 2016 (EUT L 242, 18.9.2015, s. 28).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna (EUT L 228, 1.9.2009, s. 3).

(6)  Interventionsorganens adresser finns på Europeiska kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm


2.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/483

av den 1 april 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

268,0

MA

91,6

TR

105,4

ZZ

155,0

0707 00 05

MA

83,3

TR

141,1

ZZ

112,2

0709 93 10

EG

44,3

MA

93,7

TR

124,9

ZZ

87,6

0805 10 20

EG

47,4

IL

76,6

MA

61,5

TN

70,5

TR

72,9

ZA

47,6

ZZ

62,8

0805 50 10

MA

85,6

TR

61,0

ZZ

73,3

0808 10 80

BR

98,1

CL

113,6

CN

124,1

US

141,2

ZA

71,2

ZZ

109,6

0808 30 90

AR

101,9

CL

122,1

ZA

106,1

ZZ

110,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

2.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/31


BESLUT (EU, Euratom) 2016/484 AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR

av den 23 mars 2016

om utnämning av domare i tribunalen

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 19,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 254 och 255,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 48 i protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 (1), ska tribunalen ha 40 domare från och med den 25 december 2015. I artikel 2 a i samma förordning fastställs ämbetstiden för de tolv ytterligare domarna på så sätt att utgången av ämbetstiden sammanfaller med de partiella nytillsättningar i tribunalen som kommer att äga rum den 1 september 2016 och den 1 september 2019.

(2)

Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, Zoltán CSEHI, Constantinos ILIOPOULOS, Anna MARCOULLI, Nina PÓŁTORAK, Dean SPIELMANN och Virgilijus VALANČIUS har föreslagits för tjänsterna som ytterligare domare i tribunalen.

(3)

Den kommitté som inrättats genom artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har avgett ett yttrande om huruvida Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, Zoltán CSEHI, Constantinos ILIOPOULOS, Anna MARCOULLI, Nina PÓŁTORAK, Dean SPIELMANN och Virgilijus VALANČIUS är lämpliga att utöva ämbetet som domare i tribunalen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utnämns till domare i tribunalen för perioden från och med detta besluts ikraftträdande till och med den 31 augusti 2016:

Zoltán CSEHI

Constantinos ILIOPOULOS

Anna MARCOULLI

Nina PÓŁTORAK

Dean SPIELMANN

Artikel 2

Följande personer utnämns till domare i tribunalen för perioden från och med detta besluts ikraftträdande till och med den 31 augusti 2019:

Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN

Virgilijus VALANČIUS

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 mars 2016.

P. DE GOOIJER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 av den 16 december 2015 om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (EUT L 341, 24.12.2015, s. 14).


2.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/33


BESLUT (EU, Euratom) 2016/485 AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR

av den 23 mars 2016

om utnämning av domare i tribunalen

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 19,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 254 och 255,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1, och

av följande skäl:

(1)

Ämbetstiden för fjorton domare i tribunalen löper ut den 31 augusti 2016. Utnämningar bör göras för perioden 1 september 2016–31 augusti 2022.

(2)

Sten FRIMODT NIELSEN, Dimitrios GRATSIAS, Marc JAEGER, Viktor KREUSCHITZ, Savvas S. PAPASAVVAS och Marc VAN DER WOUDE har föreslagits för en förlängning av sin ämbetstid.

(3)

Dessutom föreslås Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK och Paul NIHOUL för tjänsterna som domare i tribunalen.

(4)

Den kommitté som inrättats genom artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har avgett ett yttrande om huruvida Sten FRIMODT NIELSEN, Dimitrios GRATSIAS, Marc JAEGER, Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK, Viktor KREUSCHITZ, Paul NIHOUL, Savvas S. PAPASAVVAS och Marc VAN DER WOUDE är lämpliga att utöva ämbetet som domare i tribunalen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utnämns till domare i tribunalen för perioden 1 september 2016–31 augusti 2022:

Sten FRIMODT NIELSEN

Dimitrios GRATSIAS

Marc JAEGER

Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK

Viktor KREUSCHITZ

Paul NIHOUL

Savvas S. PAPASAVVAS

Marc VAN DER WOUDE

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 mars 2016.

P. DE GOOIJER

Ordförande


Rättelser

2.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/35


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex

( Europeiska unionens officiella tidning L 343 av den 29 december 2015 )

På sidan 109, innehållsförteckningen, ska följande strykas:

”BILAGA 22-13

Fakturadeklaration

514”

På sidan 514 ska BILAGA 22-13 strykas i sin helhet.


2.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/35


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

( Europeiska unionens officiella tidning L 343 av den 29 december 2015 )

På sidan 565, artikel 2.3 ska ersättas med följande:

”3.   Genom undantag från punkt 1 i denna artikel och till den dag då den första fasen i uppgraderingen av systemet för bindande klassificeringsbesked och Surveillance 2-systemet börjar användas, ska de koder och format som anges i bilaga A inte tillämpas och de tillämpliga koderna och formaten vara de som anges i bilagorna 2–5 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 (1).

Genom undantag från punkt 1 i denna artikel och till den dag då systemet för godkända ekonomiska aktörer uppgraderas, ska de koder och format som anges i bilaga A inte tillämpas och de tillämpliga koderna och formaten vara de som anges i bilagorna 6 och 7 till delegerad förordning (EU) 2016/341.

Genom undantag från punkt 2 i denna artikel och till de respektive datum då de relevanta it-system som anges i bilaga 1 till delegerad förordning (EU) 2016/341 börjar användas eller uppgraderas, ska användningen av de format och koder som anges i bilaga B vara frivillig för medlemsstaterna.

Fram till de respektive datum då de relevanta it-system som anges i bilaga 1 till delegerad förordning (EU) 2016/341 börjar användas eller uppgraderas, ska de format och koder som krävs för deklarationer, underrättelser, anmälningar och meddelanden samt bevis för tullstatus omfattas av de datakrav som beskrivs i bilaga 9 till delegerad förordning (EU) 2016/341.

Fram till de respektive datum då det automatiserade exportsystem enligt kodexen som avses i bilagan till kommissionens genomförandebeslut 2014/255/EU (2) börjar användas och de nationella importsystem som avses i samma bilaga uppgraderas ska medlemsstaterna säkerställa att koderna och formaten för underrättelser om anmälan möjliggör att varors ankomst anmäls i enlighet med artikel 139 i kodexen.”

På sidan 878, BILAGA 72-02 ska ersättas med följande:

”BILAGA 72-02

GUL ETIKETT

Image

Färg: Svarta bokstäver mot gul bakgrund”