ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 75

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
22 mars 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/414 av den 10 mars 2016 om bemyndigande, i Europeiska unionens intresse, för Republiken Österrike att underteckna och ratificera, och för Malta att ansluta sig till, Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

1

 

 

Konvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/415 av den 21 mars 2016 om återkallande av godtagandet av det åtagande som gjorts av två exporterande tillverkare och om upphävande av beslut 2008/577/EG om godtagande av de åtaganden som erbjudits inom ramen för antidumpningsförfarandet beträffande ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland

10

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/416 av den 21 mars 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/417 av den 17 mars 2016 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2016) 1509]

16

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/418 av den 18 mars 2016 om överensstämmelsen med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2016 års enhetsavgifter för avgiftszoner [delgivet med nr C(2016) 1583]  ( 1 )

57

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/419 av den 18 mars 2016 om bristande överensstämmelse med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2016 års enhetsavgifter för avgiftszoner [delgivet med nr C(2016) 1588]  ( 1 )

60

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/420 av den 18 mars 2016 om bristande överensstämmelse med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner [delgivet med nr C(2016) 1592]  ( 1 )

63

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/421 av den 18 mars 2016 om bristande överensstämmelse med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2015 och 2016 års enhetsavgifter för Schweiz avgiftszon [delgivet med nr C(2016) 1594]  ( 1 )

66

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/422 av den 18 mars 2016 om överensstämmelsen med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner [delgivet med nr C(2016) 1595]  ( 1 )

68

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/423 av den 18 mars 2016 om godkännande av vissa laboratorier i Egypten, Förenade Arabemiraten och Förenta staterna för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar [delgivet med nr C(2016) 1609]  ( 1 )

70

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2016/113 av den 28 januari 2016 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet med ursprung i Folkrepubliken Kina ( EUT L 23, 29.1.2016 )

72

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 241/2014 av den 7 januari 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav på institut ( EUT L 74, 14.3.2014 )

72

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/488 av den 4 september 2014 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 vad gäller kapitalbaskrav för företag baserade på fasta omkostnader ( EUT L 78, 24.3.2015 )

73

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/414

av den 10 mars 2016

om bemyndigande, i Europeiska unionens intresse, för Republiken Österrike att underteckna och ratificera, och för Malta att ansluta sig till, Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 81.2 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (nedan kallad konventionen) förenklar metoderna för sändning mellan de fördragsslutande staterna av handlingar i mål och ärenden hos domstol och andra handlingar. Den underlättar således det rättsliga samarbetet i gränsöverskridande tvister av civil och kommersiell natur.

(2)

Många länder, inklusive medlemsstaterna utom Republiken Österrike och Malta, är parter i konventionen. Republiken Österrike och Malta har uttryckt sitt intresse för att bli parter i konventionen. Det ligger i unionens intresse att alla medlemsstater är parter i konventionen. Inom ramen för unionens utrikespolitik på det civilrättsliga området verkar unionen dessutom för att tredjestater ska ansluta sig till och ratificera konventionen.

(3)

Unionen har extern befogenhet i fråga om konventionen i den mån som bestämmelserna i denna påverkar de regler som fastställts i vissa bestämmelser i unionslagstiftningen eller i den mån som ytterligare medlemsstaters anslutning till konventionen ändrar räckvidden för vissa bestämmelser i unionslagstiftningen, såsom artikel 28.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 (2).

(4)

Regionala organisationer för ekonomisk integration, såsom unionen, kan inte ansluta sig till konventionen. Unionen kan därför inte ansluta sig till konventionen.

(5)

Rådet bör därför, i unionens intresse, bemyndiga Republiken Österrike att underteckna och ratificera, och Malta att ansluta sig till, konventionen. Medlemsstaterna behåller sin behörighet inom de konventionsområden som inte påverkar unionsregler eller ändrar deras räckvidd, i enlighet med artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(6)

Förenade kungariket och Irland är bundna av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 (3) och deltar därför i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådet bemyndigar härmed, i unionens intresse, Republiken Österrike att underteckna och ratificera, och Malta att ansluta sig till, Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Texten till konventionen åtföljer detta beslut.

Artikel 2

1.   Republiken Österrike ska vidta de åtgärder som krävs för att deponera sitt ratifikationsinstrument för konventionen hos Konungariket Nederländernas utrikesministerium inom rimlig tid och senast den 31 december 2017.

2.   Republiken Österrike ska underrätta rådet och kommissionen om dagen för deponeringen av ratifikationsinstrumentet.

Artikel 3

1.   När detta beslut har fått verkan ska Malta underrätta Konungariket Nederländernas utrikesministerium om vilken dag konventionen blir tillämplig på Malta.

2.   Malta ska likaså underrätta rådet och kommissionen om den dag som avses i punkt 1.

Artikel 4

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Malta och Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den 10 mars 2016.

På rådets vägnar

K.H.D.M. DIJKHOFF

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 (EUT L 324, 10.12.2007, s. 79).


22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/3


ÖVERSÄTTNING

KONVENTION

om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

(Ingicks den 15 november 1965)

DENNA KONVENTIONS SIGNATÄRMAKTER

som önskar åstadkomma ändamålsenliga medel för att säkerställa att sådana handlingar i mål och ärenden som skall delges i utlandet i rätt tid bringas till adressatens kännedom,

som i detta syfte önskar förbättra den ömsesidiga rättshjälpen genom att förenkla och påskynda förfarandet,

har beslutat att avsluta en konvention för detta ändamål och har överenskommit om följande bestämmelser.

Artikel 1

Denna konvention skall tillämpas i alla sådana fall, då en handling i mål eller ärende av civil eller kommersiell natur skall sändas utomlands för delgivning.

Konventionen är icke tillämplig, när adressen till den person som skall delges ej är känd.

KAPITEL I

HANDLINGAR I MÅL ELLER ÄRENDE HOS DOMSTOL

Artikel 2

Varje fördragsslutande stat utser ett centralt organ, som enligt bestämmelserna i artiklarna 3–6 mottar framställning om delgivning från annan fördragsslutande stat och vidtar därav föranledda åtgärder.

Varje stat organiserar det centrala organet i enlighet med sin egen lagstiftning.

Artikel 3

Den myndighet eller tjänsteman, som är behörig enligt lagen i den stat från vilken handlingen härrör, översänder till det centrala organet i den anmodade staten en framställning, som avfattas i överensstämmelse med det vid denna konvention fogade formuläret. Legalisering eller motsvarande formalitet krävs icke.

Vid framställningen fogas delgivningshandlingen eller en kopia av denna. Såväl framställningen som delgivningshandlingen översänds i två exemplar.

Artikel 4

Om det centrala organet finner, att framställningen icke uppfyller föreskrifterna i denna konvention, skall det omedelbart underrätta sökanden och därvid noggrant ange de invändningar som görs mot framställningen.

Artikel 5

Det centrala organet i den anmodade staten delger eller låter delge handlingen

a)

antingen i en form som föreskrivs i den anmodade statens lagstiftning för delgivning av i denna stat upprättade handlingar med personer som är bosatta inom statens område,

b)

eller i en särskild form som begärts av sökanden, om icke denna är oförenlig med lagen i den anmodade staten.

Utom i fall som avses under b) i första stycket får delgivning alltid ske genom att handlingen överlämnas till adressaten, om denna frivilligt mottar den.

Om handlingen skall delges på sätt som sägs i första stycket, äger det centrala organet kräva, att den är avfattad på eller översatt till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den anmodade staten.

Den del av framställningen, som återger det huvudsakliga innehållet i delgivningshandlingen, överlämnas till adressaten.

Artikel 6

Det centrala organet i den anmodade staten eller annan myndighet, som har utsetts därtill, utfärdar ett bevis i överensstämmelse med det vid denna konvention fogade formuläret.

I beviset anges, att handlingen har delgivits. Beviset skall innehålla uppgift om formen, platsen och dagen för delgivningen samt ange till vem handlingen har överlämnats. Om delgivning ej har ägt rum, skall beviset ange anledningen till att delgivning ej har skett.

Har beviset ej utfärdats av det centrala organet eller av judiciell myndighet, äger sökanden fordra att någon av dessa myndigheter bekräftar bevisets riktighet.

Beviset översänds direkt till sökanden.

Artikel 7

Det vid denna konvention fogade formuläret avfattas på engelska eller franska. Det får dock avfattas också på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den stat från vilken handlingen härrör.

Uppgifter som ifylls enligt formuläret avfattas antingen på den anmodade statens språk eller på engelska eller franska.

Artikel 8

Fördragsslutande stat får, utan användande av tvångsmedel, omedelbart genom sina egna diplomatiska eller konsulära tjänstemän delge handlingar med personer i utlandet.

Stat kan avge förklaring, att den motsätter sig sådan delgivning på sitt territorium, om icke handlingen skall delges med en medborgare i den stat från vilken handlingen härrör.

Artikel 9

Fördragsslutande stat får dessutom översända handlingar för delgivning på konsulär väg till de myndigheter i en annan fördragsslutande stat, som den senare staten anvisat för detta ändamål.

Fördragsslutande stat får använda sig av den diplomatiska vägen i samma syfte, om omständigheterna undantagsvis kräver det.

Artikel 10

Under förutsättning att den stat som berörs av åtgärden ej gör invändning, innebär denna konvention icke någon inskränkning i

a)

rätten att sända handlingar i mål och ärenden med posten direkt till personer i utlandet,

b)

rätten för tjänstemän och andra behöriga personer i den stat från vilken handling i mål eller ärende härrör att låta delge denna omedelbart genom tjänstemän eller andra behöriga personer i den stat där delgivning skall ske,

c)

rätten för varje person, som har ett intresse i ett rättsligt förfarande, att låta delge handlingar i mål eller ärenden omedelbart genom tjänstemän eller andra behöriga personer i den stat där delgivning skall ske.

Artikel 11

Utan hinder av denna konvention får två eller flera fördragsslutande stater överenskomma att för delgivning av handlingar tillåta annat sätt för översändande än dem som avses i föregående artiklar, och i synnerhet direkt skriftväxling mellan myndigheterna i respektive stater.

Artikel 12

För delgivning av handling i mål eller ärende på begäran av en fördragsslutande stat får den anmodade staten icke utkräva avgift eller kostnadsersättning.

Sökanden skall betala eller ersätta kostnader, som föranletts av

a)

medverkan av stämningsman eller annan behörig person i den anmodade staten,

b)

användandet av en särskild form.

Artikel 13

När en framställning om delgivning uppfyller bestämmelserna i denna konvention, får den anmodade staten vägra att verkställa delgivningen endast om den anser verkställandet vara av beskaffenhet att kränka dess suveränitet eller medföra fara för dess säkerhet.

Den anmodade staten får icke vägra att låta verkställa delgivning enbart av det skälet, att den enligt sin lagstiftning äger uteslutande behörighet att pröva den sak rättegången avser eller att enligt samma lagstiftning talan icke får väckas beträffande saken.

I händelse av vägran skall det centrala organet omgående underrätta sökanden och ange skälen för vägran.

Artikel 14

Meningsskiljaktighet, som uppstår när handling översänds för delgivning, utjämnas på diplomatisk väg.

Artikel 15

När stämning eller motsvarande handling måste översändas till utlandet för delgivning enligt bestämmelserna i denna konvention och svaranden icke inställer sig, får saken ej avgöras, förrän det har konstaterats att

a)

handlingen delgivits i en form, som föreskrivs i den anmodade statens lagstiftning för delgivning av i denna stat upprättade handlingar med personer som är bosatta på statens område, eller

b)

handlingen lämnats till svaranden eller i hans bostad på annat sätt som är tillåtet enligt denna konvention,

och att delgivning enligt a) eller b) ägt rum i så god tid, att svaranden haft möjlighet att avge svaromål.

Fördragsslutande stat kan avge förklaring, att domstol utan hinder av bestämmelserna i första stycket får meddela avgörande även om bevis om delgivning icke mottagits, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

handlingen har översänts på ett sätt som föreskrivs i denna konvention,

b)

en tidsperiod, som domstolen i varje särskilt fall anser skälig, dock minst sex månader, har förflutit sedan handlingen avsändes,

c)

inget bevis av något slag har mottagits, trots att skäliga ansträngningar gjorts att få ett sådant från behöriga myndigheter i den anmodade staten.

Utan hinder av bestämmelserna i denna artikel får domstolen i brådskande fall besluta om interimistiska åtgärder.

Artikel 16

När stämning eller motsvarande handling måste översändas till utlandet för delgivning enligt bestämmelserna i denna konvention och avgörande har meddelats mot svaranden i hans utevaro, kan domstol på ansökan av svaranden medge att saken får omprövas utan hinder av att fullföljdstiden utgått, om följande villkor är uppfyllda:

a)

svaranden har utan egen förskyllan ej fått kännedom om handlingen i sådan tid, att han haft möjlighet att avge svaromål, och ej heller ägt kännedom om avgörandet i sådan tid att han kunnat fullfölja talan mot detta,

b)

svaranden har visat sannolika skäl för sin talan.

Ansökan som avses i första stycket skall avvisas, om den icke inges inom skälig tid efter det att svaranden har fått kännedom om avgörandet.

Fördragsslutande stat kan avge förklaring, att ansökan kommer att avvisas, om den inges efter utgången av en i förklaringen angiven tidsfrist, vilken dock i intet fall får vara kortare än ett år efter dagen för avgörandet.

Denna artikel är icke tillämplig på avgöranden angående personers status.

KAPITEL II

ANDRA HANDLINGAR

Artikel 17

Andra handlingar i mål eller ärende hos myndighet eller tjänsteman i fördragsslutande stat får översändas för delgivning i annan fördragsslutande stat på de sätt som föreskrivs och i enlighet med de bestämmelser som är upptagna i denna konvention.

KAPITEL III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 18

Fördragsslutande stat får vid sidan av det centrala organet utse andra myndigheter och skall besluta om dessas behörighet.

Sökanden äger dock alltid rätt att hänvända sig direkt till det centrala organet.

Federala stater får utse mer än ett centralt organ.

Artikel 19

Om lagen i fördragsslutande stat medger att handling från utlandet får översändas för delgivning inom dess område på annat sätt än som anges i föregående artiklar, innebär denna konvention icke någon inskränkning i sådana bestämmelser.

Artikel 20

Utan hinder av denna konvention får två eller flera fördragsslutande stater överenskomma om avvikelser från

a)

artikel 3, andra stycket, såvitt angår kravet på två exemplar av översända handlingar,

b)

artikel 5, tredje stycket, och artikel 7, såvitt angår de språk som skall användas,

c)

artikel 5, fjärde stycket,

d)

artikel 12, andra stycket.

Artikel 21

Fördragsslutande stat skall, vid deponeringen av sitt instrument rörande ratifikation eller anslutning, eller senare, underrätta det nederländska utrikesministeriet om följande:

a)

utseende av myndigheter enligt artiklarna 2 och 18,

b)

utseende av myndighet som är behörig att utfärda i artikel 6 avsett bevis,

c)

utseende av myndighet som är behörig att mottaga handlingar, vilka enligt artikel 9 översänts på konsulär väg.

Varje fördragsslutande stat skall likaledes, i förekommande fall, underrätta ministeriet om

a)

invändning mot att handlingar översänds på sätt som avses i artiklarna 8 och 10,

b)

förklaringar enligt artikel 15, andra stycket, och artikel 16, tredje stycket,

c)

alla ändringar i fråga om utseende av myndigheter samt i fråga om invändningar och förklaringar som avses i det föregående.

Artikel 22

Denna konvention ersätter, i förhållandet mellan stater som ratificerat den, artiklarna 1–7 i de i Haag den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 undertecknade konventionerna angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, i den mån dessa stater även är anslutna till någon av dessa konventioner.

Artikel 23

Denna konvention skall icke påverka tillämpningen av artikel 23 i den i Haag den 17 juli 1905 undertecknade konventionen angående vissa till civilprocessen hörande ämnen eller av artikel 24 i den i Haag den 1 mars 1954 undertecknade konventionen angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.

Dessa artiklar skall dock endast tillämpas, om handlingarna översänts på sätt som avses i nämnda konventioner.

Artikel 24

Har tilläggsöverenskommelser till 1905 och 1954 års konventioner ingåtts mellan fördragsslutande stater, skall överenskommelserna äga motsvarande tillämpning beträffande denna konvention, om icke staterna överenskommer annat.

Artikel 25

Med undantag för vad som föreskrivs i artiklarna 22 och 24 görs genom denna konvention ej någon inskränkning i sådana överenskommelser angående frågor som regleras i denna konvention, till vilka fördragsslutande stat är ansluten eller kan komma att ansluta sig.

Artikel 26

Denna konvention är öppen för undertecknande av de stater som var representerade vid Haagkonferensens för internationell privaträtt tionde session.

Den skall ratificeras och ratifikationsinstrumenten deponeras hos det nederländska utrikesministeriet.

Artikel 27

Denna konvention träder i kraft den sextionde dagen efter den dag då det tredje av de i artikel 26, andra stycket, nämnda ratifikationsinstrumenten deponerats.

För varje signatärmakt, som ratificerar konventionen senare, träder den i kraft den sextionde dagen efter den dag då dess ratifikationsinstrument deponerats.

Artikel 28

Stat som icke var företrädd vid Haag konferensens för internationell privaträtt tionde session kan ansluta sig till denna konvention sedan den trätt i kraft enligt artikel 27, första stycket. Anslutningsinstrumentet skall deponeras hos det nederländska utrikesministeriet.

För sådan stat träder konventionen i kraft om icke en annan stat, som ratificerat konventionen före deponeringen enligt första stycket, inom en frist av sex månader efter den dag då det nederländska utrikesministeriet utsände meddelande om anslutningen, underrättar ministeriet, att den motsätter sig denna.

Om någon sådan invändning ej gjorts, träder konventionen i kraft för den stat som ansluter sig första dagen i den månad, som följer efter utgången av den i föregående stycke angivna fristen.

Artikel 29

Stat kan, vid undertecknande, ratifikation eller anslutning, förklara att konventionens tillämpning utsträcks till samtliga de områden, för vilkas internationella förbindelser staten svarar, eller till ett eller flera av dessa. Sådan förklaring får verkan från det att konventionen träder i kraft för sagda stat.

Det nederländska utrikesministeriet skall underrättas om sådana utvidgningar som sker senare.

Denna konvention träder i kraft för områden, som omfattas av en sådan utvidgning, sextionde dagen efter den dag då det nederländska utrikesministeriet underättats enligt andra stycket.

Artikel 30

Denna konvention gäller i fem år, räknat från den dag då den enligt artikel 27, första stycket, trätt i kraft. Detsamma gäller även för stater, som senare ratificerat eller anslutit sig till konventionen.

Konventionen skall, om uppsägning icke sker, anses förlängd för fem år i sänder.

Uppsägning skall tillkännages hos det nederländska utrikesministeriet minst sex månader före den löpande femårsperiodens utgång.

Uppsägning kan begränsas till att avse vissa av de områden beträffande vilka konventionen är tillämplig.

Uppsägningen får verkan endast för den stat, som gjort uppsägningen. För övriga fördragsslutande stater förblir konventionen i kraft.

Artikel 31

Det nederländska utrikesministeriet skall underrätta de stater som avses i artikel 26, liksom de stater som anslutit sig enligt bestämmelserna i artikel 28, om:

a)

underskrifter och ratifikationer som avses i artikel 26,

b)

dagen för konventionens ikraftträdande enligt bestämmelserna i artikel 27, första stycket,

c)

anslutningar som avses i artikel 28 och dagen för dessas ikraftträdande,

d)

utvidgningar som avses i artikel 29 och dagen för dessas ikraftträdande,

e)

utseende av myndigheter samt invändningar och förklaringar som avses i artikel 21,

f)

uppsägningar som avses i artikel 30, tredje stycket.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill behörigen bemyndigade, underskrivit denna konvention.

Som skedde i Haag den 15 november 1965 på engelska och franska språken, vilka båda texter äger lika vitsord, i ett enda exemplar, som skall förvaras i Nederländernas regerings arkiv och varav bestyrkt avskrift på diplomatisk väg skall tillställas varje stat som var företrädd vid Haagkonferensens för internationell privaträtt tionde session.

 


FÖRORDNINGAR

22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/415

av den 21 mars 2016

om återkallande av godtagandet av det åtagande som gjorts av två exporterande tillverkare och om upphävande av beslut 2008/577/EG om godtagande av de åtaganden som erbjudits inom ramen för antidumpningsförfarandet beträffande ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 8,

efter att ha informerat medlemsstaterna, och

av följande skäl:

A.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(1)

Genom förordning (EG) nr 2022/95 (2) införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland. Efter en översyn vid giltighetstidens utgång och en interimsöversyn införde rådet genom förordning (EG) nr 658/2002 (3) en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland. Efter ytterligare en översyn vid giltighetstidens utgång och interimsöversyn införde rådet genom förordning (EG) nr 661/2008 (4) en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland. Efter ytterligare en översyn vid giltighetstidens utgång införde kommissionen genom förordning (EU) nr 999/2014 (5) en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland.

(2)

Kommissionen godtog genom beslut 2008/577/EG (6) (nedan kallat beslutet) ett prisåtagande (nedan kallat åtagandet) bland annat från de ryska tillverkarna JSC Acron och JSC Dorogobuzh som ingår i Acron Holding Company (nedan gemensamt kallade Acron) beträffande import av ammoniumnitrat som tillverkas av dessa företag och säljs till den första oberoende kunden i unionen.

(3)

Genom samma beslut godtog kommissionen även ett åtagande från Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy, Ukraina. Åtgärderna på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ukraina upphörde att gälla den 17 juni 2012 (7), vilket innebär att även det därmed sammanhängande åtagandet upphörde att gälla den dagen.

(4)

Genom samma beslut godtog kommissionen även ett åtagande från EuroChemkoncernen. Genom beslut 2012/629/EU (8) återkallade kommissionen sitt godtagande av EuroChemkoncernens åtagande, eftersom detta var svårgenomförbart.

(5)

Det åtagande som godtagits från Acron grundar sig på tre faktorer, nämligen 1) en indexering av minimipriserna i enlighet med offentliga internationella prisnoteringar, 2) ett kvantitativt tak och 3) ett åtagande att inte sälja de produkter som omfattas av åtagandet till samma kunder i Europeiska unionen som de säljer andra produkter till, med undantag av vissa andra produkter för vilka företagsgruppen Acron förbundit sig att följa vissa prisstrukturer.

(6)

Så som anges i skäl 14 i beslut 2008/577/EG var försäljningsstrukturen för Acron när åtagandet godtogs sådan, att kommissionen ansåg att risken för kringgående av åtagandet var begränsad.

B.   FÖRÄNDRADE OMSTÄNDIGHETER

Acrons affärsförbindelser

(7)

I maj 2012 underrättade Acron kommissionen om sin avsikt att förvärva andelar i ett kemiföretag i unionen. I augusti 2012 underrättade Acron kommissionen om att det ändrat sin bolagsstruktur, dvs. att det hade förvärvat minoritetsandel i detta kemiföretag i unionen. Acron menade att denna ändring av bolagsstrukturen inte påverkade genomförandet av åtagandet. Kommissionen gjorde en bedömning av den bevisning som lämnats av Acron och ansåg i ett första skede inte att denna förändring av Acrons bolags- och försäljningsstruktur hade någon påverkan på åtagandet. Det framgår emellertid av nya uppgifter som kommissionen fått tillgång till att de uppgifter som Acron lämnade när den för första gången underrättade kommissionen om strukturändringen inte var fullständiga. Kommissionen hade bland annat inte underrättats om att denna tillverkare i unionen inte bara tillverkar och säljer kemiska produkter utan även gödningsmedel, som bl.a. ammoniumnitrat. De uppgifter som kommissionen nu har fått tillgång till visar dessutom att Acron ökat sitt aktieinnehav ytterligare sedan anmälan i augusti 2012.

Preliminär bedömning

(8)

Kommissionen analyserade konsekvenserna av de nya uppgifterna och gjorde bedömningen att det fanns stor risk för korsvis kompensation. Om den produktions- och försäljningsanläggning i unionen som Acron förvärvat aktier i säljer sina produkter till samma kunder som Acron, kan priserna på dessa transaktioner sättas på ett sådant sätt att de kompenserar för minimiimportpriserna på de produkter som omfattas av åtagandet. En sådan kompensation skulle emellertid inte kunna identifieras genom övervakning, eftersom prisstrukturen för majoriteten av de produkter som produceras av den produktions- och försäljningsanläggning för gödselmedel som Acron förvärvat aktier i inte går att kontrollera i någon offentligt tillgänglig källa. Detta innebär att det inte går att bedöma om de priser som betalas av kunderna motsvarar produkternas värde eller tar hänsyn till en eventuell rabatt för att kompensera för transaktioner som omfattas av åtagandet och för vilket ett minimiimportpris är tillämpligt. Det skulle följaktligen vara svårt och till och med omöjligt att övervaka åtagandet.

(9)

Kommissionen underrättade Acron om ovanstående och meddelade att det mot bakgrund av de omständigheter som beskrivs i skälen 7 och 8 ansåg att åtagandet borde återkallas. Acron gavs tillfälle att lämna synpunkter.

C.   SKRIFTLIGA INLAGOR OCH MÖJLIGHET ATT BLI HÖRD

(10)

Acron lämnade in skriftliga inlagor och gavs möjlighet att bli hörd. Som svar på meddelandet av uppgifter framförde Acron på nytt sina argument, som redan framförts när det för första gången informerades om att det var oförenligt för ett företag som Acron att ha andelar i en tillverkare av gödningsmedel i unionen. Dessa argument behandlas i meddelandet av uppgifter och behandlas även i denna förordning.

(11)

Flera parter har sänt skriftliga inlagor till kommissionen till stöd för Acrons position (dessa parter var emellertid inte adressater till kommissionens meddelande och begäran om kommentarer). Parterna hävdade att de inte varit inblandade i korsvis kompensation med Acron. Sådana yttranen lindrar emellertid inte i sig risken för korsvis kompensation. Hur som helst hör det till kommissionens standardförfaranden att inte godta prisåtaganden om risken för korsvis kompensation är hög, oberoende av huruvida korsvis kompensation faktiskt förekommit.

(12)

Acron hävdade att det hade agerat i god tro när den i enlighet med definitionen om närstående part och enligt klausul 5.14 i åtagandet underrättade kommissionen om vissa ändringar av sin bolagsstruktur.

(13)

Acron hävdade vidare att det var att betrakta som en finansiell investerare i företaget i unionen och att dess aktieinnehav endast gav begränsade lagstadgade rättigheter när det gäller beslutsfattandet och att Acron därmed inte hade kontroll över företaget i unionen i den mening som avses i unionens konkurrensrätt.

(14)

Acron underströk att varken EU-lagstiftningen eller den nationella konkurrenslagstiftningen medger utbyte av kommersiellt känsliga uppgifter och samordning av försäljningen med företagets konkurrenter i unionen eller någon annanstans, vilket är en förutsättning för korsvis kompensation.

(15)

Kommissionen menar att Acrons argument inte kan godtas av följande skäl:

(16)

För det första omfattar det åtagande som Acron erbjuder en definition av närstående part. Såsom anges i klausul 1 i åtagandet räcker det med ett innehav av 5 % eller mer i ett annat företag för att anses vara ett närstående företag. Detta är det riktmärke som bör beaktas vid bedömningen av om åtagandet är möjligt att övervaka och möjligt att genomföra i praktiken.

(17)

Kommissionen upprepar dessutom att det föreligger ett problem med korsvis kompensation, enligt skäl 8. Det kan dessutom inte uteslutas att vissa av prisnoteringarna (som ligger till grund för indexregleringsmekanismen) skulle kunna påverkas av den närstående tillverkarens försäljning i unionen.

(18)

Acron medger självt att innehavet av andelar i unionstillverkaren skapar en presumption om att det föreligger risk för korsvis kompensation, även om detta kan motbevisas. Beaktanden som bygger på konkurrenslagstiftning, vare sig det rör sig om nationell lagstiftning eller unionslagstiftning, och som säger att ett sådant beteende i teorin inte är i Acrons intresse, är inte av relevans för bedömningen av huruvida åtagandet är möjligt att övervaka och möjligt att genomföra i praktiken. Sådana överväganden lindrar inte i sig risken för korsvis kompensation.

(19)

Acron hävdar att korsvis kompensation varken är i dess eget kommersiella intresse eller i närstående unionstillverkares kommersiella intresse. Detta uttalande lindrar inte i sig risken för korsvis kompensation, inte minst eftersom begreppet kommersiellt intresse inte kan bedömmas abstrakt. Dessutom kan incitamenten för korsvis kompensation enligt kommissionens bedömning inte uteslutas eftersom både den närstående unionstillverkaren och Acron säljer andra produkter än ammoniumnitrat till samma kunder i unionen. Det vore ogenomförbart, om inte omöjligt, att spåra sådan försäljning i unionen. I detta sammanhang är det värt att notera att Acron och den närstående unionstillverkarens företagsgrupper har en mycket komplex struktur. Det föreligger därför en hög risk för korsvis kompensation vid försäljning av ammoniumnitrat eller andra produkter till samma kunder.

(20)

För det andra kan tillverkaren i unionen inte bli föremål för övervakning eftersom det inte kan vara part i ett åtagande, då ett åtagande enligt artikel 8 i grundförordningen endast kan göras av exportörer.

(21)

För det tredje: även om unionstillverkaren skulle kunna vara part i ett åtagande, vilket inte är fallet, skulle det vara svårt att övervaka ett sådant åtagande av de orsaker som anges i skälen 8 och 19.

(22)

På grundval av den bevisning som finns tillgänglig dras följaktligen slutsatsen att det finns stor risk för korsvis kompensation på grund av ändringen av Acrons bolagsstruktur och att det åtagande som godtagits från Acron har blivit svårövervakat och därför bör återkallas.

(23)

Acron föreslog slutligen införandet av en extra övervakningsmekanism i samband med åtagandet. Konkret erbjöd Acron att till kommissionen regelbundet inkomma med en granskad rapport om pengaflöden mellan de båda företagsgrupprena. En sådan ny mekanism skulle emellertid göra övervakningen av åtagandet ännu komplexare och mer betungande och skulle inte lindra de identifierade riskerna och problemen med korsvis kompensation.

(24)

Inget av de argument som lagts fram av Acron är av sådant slag att det finns skäl att ändra kommissionens bedömning att åtagandet har blivit svårövervakat.

D.   UPPHÄVANDE AV BESLUT 2008/577/EG

(25)

I enlighet med artikel 8.9 i grundförordningen och de relevanta klausulerna i åtagandet som tillåter kommissionen att ensidigt återkalla åtagandet har kommissionen därför dragit slutsatsen att godtagandet av det åtagande som gjorts av Acron bör återkallas och att kommissionens beslut 2008/577/EG bör upphävas. I enlighet med detta bör den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 999/2014 tillämpas på import av den berörda produkten som tillverkas av Acron (Taric-tilläggsnummer A532).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godtagandet av det åtagande som företagen JSC Acron, Veliky Novgorod, Ryssland och JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Ryssland, som ingår i Acron Holding Company, beträffande import av ammoniumnitrat som tillverkas av dessa företag och säljs till den första oberoende kunden i unionen (Taric-tilläggsnummer A532) återkallas härmed.

Artikel 2

Beslut 2008/577/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EGT L 198, 23.8.1995, s. 1.

(3)  EGT L 102, 18.4.2002, s. 1.

(4)  EUT L 185, 12.7.2008, s. 1.

(5)  EUT L 280, 24.9.2014, s. 19.

(6)  EUT L 185, 12.7.2008, s. 43.

(7)  EUT C 171, 16.6.2012, s. 25.

(8)  EUT L 277, 11.10.2012, s. 8.


22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/416

av den 21 mars 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

125,9

MA

88,1

TR

110,3

ZZ

108,1

0707 00 05

MA

83,5

TR

140,8

ZZ

112,2

0709 93 10

MA

56,0

TR

162,4

ZZ

109,2

0805 10 20

EG

45,9

IL

76,9

MA

55,3

TN

69,6

TR

64,8

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

138,5

TR

73,5

ZZ

106,0

0808 10 80

BR

87,2

US

133,3

ZA

110,3

ZZ

110,3

0808 30 90

AR

143,9

CL

163,8

CN

106,6

TR

153,6

ZA

99,9

ZZ

133,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/417

av den 17 mars 2016

om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

[delgivet med nr C(2016) 1509]

(Endast de danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, spanska, svenska och tyska texterna är giltiga)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 52,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 (2) och från och med den 1 januari 2015 i enlighet med artikel 52 i förordning (EU) nr 1306/2013, ska kommissionen genomföra nödvändiga kontroller, meddela de berörda medlemsstaterna resultaten av dessa kontroller, beakta medlemsstaternas synpunkter, kalla till bilaterala samtal i syfte att nå en överenskommelse med berörda medlemsstater och formellt underrätta dem om sina slutsatser.

(2)

Medlemsstaterna har haft möjlighet att begära ett förlikningsförfarande. Denna möjlighet har utnyttjats i vissa fall och kommissionen har studerat rapporterna från förlikningsförfarandena i fråga.

(3)

I enlighet med förordning (EU) nr 1306/2013 får endast de jordbruksutgifter finansieras som har verkställts i överensstämmelse med unionslagstiftningen.

(4)

De kontroller som genomförts, resultaten av de bilaterala samtalen och förlikningsförfarandena har visat att en del av de utgifter som medlemsstaterna deklarerat inte uppfyller detta krav och därför inte kan finansieras inom ramen för EGFJ eller Ejflu.

(5)

De belopp som inte anses kunna belasta EGFJ eller Ejflu bör anges. Dessa belopp avser inte utgifter som verkställts mer än tjugofyra månader innan kommissionen skriftligen meddelade medlemsstaterna resultaten av kontrollerna.

(6)

Vad gäller de ärenden som omfattas av detta beslut har kommissionen i en sammanfattande rapport underrättat medlemsstaterna om vilka belopp som kommer att undantas eftersom de inte är förenliga med unionslagstiftningen.

(7)

Detta beslut påverkar inte eventuella finansiella slutsatser som kommissionen kan komma att dra av domarna från Europeiska unionens domstol i mål som ännu inte hade avgjorts den 31 december 2015.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De belopp som anges i bilagan och som rör utgifter som verkställts av medlemsstaternas godkända utbetalande organ, och som deklarerats inom ramen för EGFJ eller Ejflu, ska undantas från unionsfinansiering.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Litauen, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).


BILAGA

Budgetpost: 05070107

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

DE

Stärkelse

2003

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-557/13

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

 

Stärkelse

2004

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-557/13

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

 

Stärkelse

2005

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-557/13

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

 

 

 

 

 

Totalt DE:

euro

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

GR

Tvärvillkor

2009

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-107/14

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

 

Tvärvillkor

2010

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-107/14

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

547,38

751,51

– 204,13

 

Annat direktstöd – artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – utom får och nötboskap

2007

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-241/13

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

358 518,51

0,00

358 518,51

 

Annat direktstöd – artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – utom får och nötboskap

2008

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-241/13

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 12,58

0,00

– 12,58

 

Annat direktstöd – artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – utom får och nötboskap

2009

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-241/13

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

1 066,26

0,00

1 066,26

 

 

 

 

 

Totalt GR:

euro

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

NL

Oegentligheter

2007

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-126/14

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

 

 

 

 

 

Totalt NL:

euro

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78


Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

euro

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Budgetpost: 05040501

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

FI

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2009

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-124/14

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

32 799,76

0,00

32 799,76

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2010

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-124/14

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

255 575,05

0,00

255 575,05

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2011

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-124/14

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

301 891,12

0,00

301 891,12

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2012

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-124/14

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

337 561,65

0,00

337 561,65

 

 

 

 

 

Totalt FI:

euro

927 827,58

0,00

927 827,58

GR

Tvärvillkor

2010

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-107/14

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

201 962,44

0,00

201 962,44

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2009

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-346/13

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

959 020,82

0,00

959 020,82

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2010

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-346/13

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

992 833,01

0,00

992 833,01

 

 

 

 

 

Totalt GR:

euro

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27


Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

euro

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

Budgetpost: 6701

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

BE

Oegentligheter

2012

Avslutande av räkenskaper

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

 

Oegentligheter

2006

Underlåtelse att deklarera ränta (2006)

ENGÅNGS-BELOPP

0,00 %

euro

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

 

Oegentligheter

2007

Underlåtelse att deklarera ränta (2007)

ENGÅNGS-BELOPP

0,00 %

euro

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

 

 

 

 

 

Totalt BE:

euro

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

DK

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Erkännande och operativa program Kontroller avseende värdet av saluförd produktion och producentorganisationernas huvudverksamhet

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Erkännande och operativa program Kontroller avseende värdet av saluförd produktion och producentorganisationernas huvudverksamhet

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Erkännande och operativa program Kontroller avseende värdet av saluförd produktion och producentorganisationernas huvudverksamhet

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2014

Erkännande och operativa program Kontroller avseende värdet av saluförd produktion och producentorganisationernas huvudverksamhet

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 409,20

0,00

– 409,20

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Erkännande av producentorganisation

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

 

 

 

 

 

Totalt DK:

euro

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

DE

Certifiering

2010

Utebliven återvinning avseende ekonomiska fel under föregående år

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

 

Certifiering

2011

Utebliven återvinning avseende ekonomiska fel under föregående år

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 84,61

0,00

– 84,61

 

Certifiering

2012

Utebliven återvinning avseende ekonomiska fel under föregående år

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 363,89

0,00

– 363,89

 

 

 

 

 

Totalt DE:

euro

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

ES

Oegentligheter

2007

Tillämpning av det nya förfarandet för det första administrativa eller rättsliga konstaterandet

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

 

Oegentligheter

2008

Tillämpning av det nya förfarandet för det första administrativa eller rättsliga konstaterandet

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

 

Oegentligheter

2009

Tillämpning av det nya förfarandet för det första administrativa eller rättsliga konstaterandet

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

 

Oegentligheter

2010

Tillämpning av det nya förfarandet för det första administrativa eller rättsliga konstaterandet

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

 

Certifiering

2011

Korrigeringar avseende räkenskapsåret 2009

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

 

Oegentligheter

2007

Förseningar i återkravsförfarandet

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

 

Oegentligheter

2008

Förseningar i återkravsförfarandet

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

 

Oegentligheter

2009

Förseningar i återkravsförfarandet

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

 

Oegentligheter

2010

Förseningar i återkravsförfarandet

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

 

Oegentligheter

2007

Beräkning av ränta för räkenskapsåren 2006 och 2007

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

 

Frikopplat direktstöd

2014

Brister i kontrollerna på plats

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

 

Vin – omstrukturering

2009

Brister i en grundläggande kontroll: överkompensation i samband med schablonbelopp

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

 

Vin – omstrukturering

2010

Brister i en grundläggande kontroll: överkompensation i samband med schablonbelopp

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

 

Vin – omstrukturering

2011

Brister i en grundläggande kontroll: överkompensation i samband med schablonbelopp

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

 

Vin – omstrukturering

2012

Brister i en grundläggande kontroll: överkompensation i samband med schablonbelopp

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

 

Vin – omstrukturering

2013

Brister i en grundläggande kontroll: överkompensation i samband med schablonbelopp

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

 

 

 

 

 

Totalt ES:

euro

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

FI

Certifiering

2011

Korrigeringar till följd av att återkravsförfaranden inte inletts

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

 

Certifiering

2012

Korrigeringar till följd av att återkravsförfaranden inte inletts

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

 

Certifiering

2013

Korrigeringar till följd av att återkravsförfaranden inte inletts

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

 

 

 

 

 

Totalt FI:

euro

20 520,70

0,00

20 520,70

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

FR

Oegentligheter

2009

Beloppet förklarades omöjligt att återkräva då stödmottagaren gått i konkurs. Det utbetalande organet deltog emellertid inte i konkursförfarandet, på grund av ett sent inkommande svar.

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 40 352,24

0,00

– 40 352,24

 

Oegentligheter

2009

Skulder som inte angetts i tabellen i bilaga III och som sedan inte har återkrävts till följd av ett beslut från medlemsstaten eller återkrav som försenats på grund av medlemsstaten

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

 

Oegentligheter

2010

Förseningar i uppföljningen av potentiella skulder

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

 

Oegentligheter

2010

Ejflu-påföljder som beräknats fel eller som inte tagits upp i tabellen i bilaga III

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 794,08

0,00

– 794,08

 

Oegentligheter

2010

Finansiella korrigeringar avseende oegentligheter som gäller Ejflu; återkravsförfaranden har stoppats utan lämplig motivering och skulden har inte registrerats

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

 

Oegentligheter

2009

FR19: Ärende i vilket det uteblivna återkravet beror på försummelse från medlemsstatens sida (ärende nr FR/1998/054) FR20: Ärende i vilket 50/50-regeln inte tillämpats på grund av att ett felaktigt första administrativt eller rättsligt konstaterande rapporterats i tabellen i bilaga III (ärende nr SHSP1999900001)

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

 

Oegentligheter

2009

Utebliven apportering av ränta i tabellen i bilaga III, vilket gjort att 50/50-regeln inte tillämpats

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

 

Tvärvillkor

2011

Lättnader i påföljdssystemet, ansökningsåret 2008

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

 

Tvärvillkor

2012

Lättnader i påföljdssystemet, ansökningsåret 2011

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

 

Tvärvillkor

2013

Lättnader i påföljdssystemet, ansökningsåret 2012

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

 

Oegentligheter

2010

Försummelse i återkravsförfarandet som beror på medlemsstatens myndigheter; det utbetalande organet deltog inte i gäldenärens konkursförfarande

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

 

Oegentligheter

2009

Utebliven beräkning av ränta på återkrävda belopp (smör för framställning av konditorivaror)

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

 

Oegentligheter

2010

Utebliven beräkning av ränta inom åtgärden Smör för framställning av konditorivaror

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

 

Tvärvillkor

2011

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

 

Tvärvillkor

2012

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

2 342,47

0,00

2 342,47

 

Tvärvillkor

2013

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 707,23

0,00

– 707,23

 

Tvärvillkor

2010

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2011

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

 

Tvärvillkor

2011

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2011

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

 

Tvärvillkor

2012

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2011

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

 

Tvärvillkor

2013

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2011

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

 

Tvärvillkor

2011

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2012

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

 

Tvärvillkor

2012

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2012

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

 

Tvärvillkor

2013

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2012

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

 

Oegentligheter

2009

Återkravsförfarandet avbröts av formella skäl och försummelsen kan hänföras till medlemsstaten

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

 

 

 

 

 

Totalt FR:

euro

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

GB

Frikopplat direktstöd

2013

Brister i system för identifiering av jordbruksskiften och avsaknad av återkrav, ansökningsåret 2012

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

 

Frikopplat direktstöd

2014

Brister i system för identifiering av jordbruksskiften och avsaknad av återkrav, ansökningsåret 2012

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

 

Frikopplat direktstöd

2014

Brister i system för identifiering av jordbruksskiften och avsaknad av återkrav, ansökningsåret 2013

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

 

Frikopplat direktstöd

2015

Brister i system för identifiering av jordbruksskiften och avsaknad av återkrav, ansökningsåret 2014

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 38 524 608,30

0,00

– 38 524 608,30

 

 

 

 

 

Totalt GB:

euro

– 120 017 961,92

0,00

– 120 017 961,92

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

GR

Frikopplat direktstöd

2013

Avsaknad av extrapolering av resultat

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

 

Oegentligheter

2013

Förseningar i återkravsförfarandena och försummelse i uppföljningen av skulder

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

 

Frikopplat direktstöd

2013

Felaktig korrigering av uppenbart fel

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

 

Frikopplat direktstöd

2013

Felaktig utmätning av påföljder för sena ansökningar

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 985,65

0,00

– 985,65

 

Undantagsåtgärder till stöd för sektorn för frukt och grönsaker

2011

Obärgad skörd från och med ikraftträdandet för förordning (EU) nr 585/2011 – Omfattningen av kontrollerna på plats

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

 

Frikopplat direktstöd

2013

Brister vad gäller definitionen av stödberättigande permanent gräsmark

SCHABLON-AVDRAG

25,00 %

euro

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

 

Frikopplat direktstöd

2014

Brister vad gäller definitionen av stödberättigande permanent gräsmark, uppenbara fel och kontroller på plats vid fjärranalys

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

 

Frikopplat direktstöd

2014

Brister vad gäller definitionen av stödberättigande permanent gräsmark, uppenbara fel och kontroller på plats vid fjärranalys

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

 

Frikopplat direktstöd

2013

Brister i kontrollerna på plats vid fjärranalys

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

 

Undantagsåtgärder till stöd för sektorn för frukt och grönsaker

2011

Återtag från och med ikraftträdandet för förordning (EU) nr 585/2011

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

 

Undantagsåtgärder till stöd för sektorn för frukt och grönsaker

2011

Återtag som gjorts innan förordning (EU) nr 585/2011 trädde i kraft

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

 

 

 

 

 

Totalt GR:

euro

– 167 956 763,16

0,00

– 167 956 763,16

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

IT

Tvärvillkor

2010

Tillämpning av en tolerans, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

 

Tvärvillkor

2011

Tillämpning av en tolerans, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

 

Tvärvillkor

2009

Tillämpning av en tolerans, brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2008

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

 

Tvärvillkor

2010

Tillämpning av en tolerans, brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

 

Tvärvillkor

2011

Tillämpning av en tolerans, brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

 

Tvärvillkor

2010

Tillämpning av en tolerans, brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

 

Tvärvillkor

2011

Tillämpning av en tolerans, brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

 

Mjölkkvoter

2012

Justering av tilläggsavgiften för mjölk

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

229 851,79

229 851,79

0,00

 

Oegentligheter

2011

Felaktig rapportering i tabellen i bilaga III och försummelse i återkravsförfarandet

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

 

Finansiell revision – Försenade betalningar och ej iakttagna betalningsfrister

2012

Sen betalning

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

 

Oegentligheter

2013

Försummelse vid återkravsförfarandet

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

 

Tvärvillkor

2009

Tidigare korrigeringar avseende ansökningsåret 2008

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

0,00

– 372,46

372,46

 

Tvärvillkor

2009

Tidigare korrigeringar avseende ansökningsåret 2008

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

0,00

– 6 991,99

6 991,99

 

Tvärvillkor

2010

Tidigare korrigeringar avseende räkenskapsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

0,00

– 67,76

67,76

 

Tvärvillkor

2010

Tidigare korrigeringar avseende räkenskapsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

0,00

– 2 534,97

2 534,97

 

Tvärvillkor

2009

Brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2008

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

 

Tvärvillkor

2010

Brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

 

Tvärvillkor

2009

Brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls, jordbrukare utan djur, ansökningsåret 2008

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

 

Tvärvillkor

2010

Brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare utan djur, ansökningsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

 

Tvärvillkor

2011

Brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare utan djur, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

 

 

 

 

 

Totalt IT:

euro

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

NL

Certifiering

2013

Finansiell korrigering

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2010

Bristande kontroller vad gäller erkännande, räkenskapsåren 2010–2013

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Bristande kontroller vad gäller erkännande, räkenskapsåren 2010–2013

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Bristande kontroller vad gäller erkännande, räkenskapsåren 2010–2013

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2013

Bristande kontroller vad gäller erkännande, räkenskapsåren 2010–2013

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2014

Bristande kontroller vad gäller erkännande, budgetåret 2014

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

 

 

 

 

 

Totalt NL:

euro

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

PT

Certifiering

2009

Belopp som registrerats på gäldenären, men som inte återkrävts

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

 

Certifiering

2012

Känt fel i populationen Ejflu–IAKS

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 343,56

0,00

– 343,56

 

Certifiering

2012

Troligaste felet för icke-IAKS-populationen under EGFJ

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

 

Övriga direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2011

Uteblivna kontroller på plats

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

 

Övriga direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2012

Uteblivna kontroller på plats

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

 

Övriga direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2013

Uteblivna kontroller på plats

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

 

 

 

 

 

Totalt PT:

euro

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

RO

Undantagsåtgärder till stöd för sektorn för frukt och grönsaker

2011

Obärgad skörd (EHEC)

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 260,03

0,00

– 260,03

 

Oegentligheter

2013

Återkravsförfarandet inleddes inte inom ett år från det första administrativa eller rättsliga konstaterandet

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

 

Oegentligheter

2014

Återkravsförfarandet inleddes inte inom ett år från det första administrativa eller rättsliga konstaterandet

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2011

Brister vad gäller Erkännande av producentorganisation

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

 

Frukt och grönsaker – operativa program

2012

Brister vad gäller Erkännande av producentorganisation

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

 

 

 

 

 

Totalt RO:

euro

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

SE

Frikopplat direktstöd

2012

Ansökningsåret 2011: Brister vad gäller aktualisering av LPIS efter kontroller på plats, avsaknad av retroaktiva återkrav, brister vad gäller tvärvillkor och oförenliga pappersansökningar

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

 

Frikopplat direktstöd

2013

Ansökningsåret 2012: Brister vad gäller aktualisering av LPIS efter kontroller på plats, avsaknad av retroaktiva återkrav

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84

 

Frikopplat direktstöd

2014

Ansökningsåret 2013: Avsaknad av retroaktiva återkrav

BERÄKNAT BELOPP

 

euro

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

 

Frikopplat direktstöd

2014

Ansökningsåret 2013: Brister i riskanalys för fjärranalys, avsaknad av utvärderingar och uppdateringar av detta

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

 

 

 

 

 

Totalt SE:

euro

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23


Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

euro

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Budgetpost: 6711

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

AT

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2012

Omfattning för kontrollerna på plats

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2013

Omfattning för kontrollerna på plats

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

 

 

 

 

 

Totalt AT:

euro

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

DE

Certifiering

2011

Finansiella fel i Ejflu icke-IAKS-population

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2013

Känt fel i förvaltningen av åtgärd 323-C

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

 

Certifiering

2013

Kända fel till följd av substanstestningen avseende IAKS-populationen

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

 

Certifiering

2013

Mest sannolikt fel till följd av substanstestningen avseende IAKS-populationen

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – offentliga stödmottagare

2013

Inget upphandlingsförfarande vid inköp av IT-verktyg

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

 

Certifiering

2009

Kvarstående ekonomiska fel från föregående år

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

 

Certifiering

2010

Kvarstående ekonomiska fel från föregående år

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

 

Certifiering

2011

Kvarstående ekonomiska fel från föregående år

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 365,82

0,00

– 365,82

 

Certifiering

2012

Kvarstående ekonomiska fel från föregående år

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 560,65

0,00

– 560,65

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2012

Förfarandena för offentlig upphandling har inte bedömts och kontrollerat tillräckligt

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2013

Förfarandena för offentlig upphandling har inte bedömts och kontrollerat tillräckligt

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – offentliga stödmottagare

2014

Förfarandena för offentlig upphandling har inte bedömts och kontrollerat tillräckligt

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

 

Certifiering

2012

Översyn av kontrollstatistik

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

 

 

 

 

 

Totalt DE:

euro

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

ES

Certifiering

2011

Korrigering för känt fel – Ejflu IAKS-populationen

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

 

Certifiering

2011

Korrigering för känt fel – Ejflu icke-IAKS-populationen

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

 

Certifiering

2011

Korrigering för det mest sannolika felet – Ejflu IAKS-populationen

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2014

Utbetalningar avseende underåtgärden AE – Ekologiskt jordbruk

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2014

Utbetalning till stödmottagarna innan kontrollerna på plats avslutats (AEM)

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

 

 

 

 

 

Totalt ES:

euro

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

FI

Certifiering

2011

Korrigeringar till följd av att återkravsförfaranden inte inletts

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

 

 

 

 

 

Totalt FI:

euro

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

FR

Certifiering

2010

Årligt stöd för bevarande av permanent gräsmark har betalats ut sex gånger istället för fem

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

 

Certifiering

2010

Korrigering för det mest sannolika felet – Ejflu icke-IAKS-populationen

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2010

Stödvillkoren har inte kontrollerats

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2010

Stödvillkoren har inte kontrollerats

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2010

Stödvillkoren har inte kontrollerats

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2011

Stödvillkoren har inte kontrollerats

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2011

Stödvillkoren har inte kontrollerats

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2011

Stödvillkoren har inte kontrollerats

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2012

Stödvillkoren har inte kontrollerats

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2012

Stödvillkoren har inte kontrollerats

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2012

Stödvillkoren har inte kontrollerats

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2013

Stödvillkoren har inte kontrollerats

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2013

Stödvillkoren har inte kontrollerats

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2013

Stödvillkoren har inte kontrollerats

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

 

Certifiering

2010

Kända fel i Ejflu icke-IAKS-populationen: Moms har samfinansierats via EU-fonderna vid offentliga organ

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

 

Tvärvillkor

2010

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

 

Tvärvillkor

2011

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

 

Tvärvillkor

2012

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

 

Tvärvillkor

2013

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 667,67

0,00

– 667,67

 

Tvärvillkor

2011

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2011

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

 

Tvärvillkor

2012

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2011

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

 

Tvärvillkor

2013

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2011

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

 

Tvärvillkor

2012

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2012

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

 

Tvärvillkor

2013

Avsaknad av definition för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, olämpliga kontroller på plats avseende de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2 och 5, ansökningsåret 2012

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2010

Inga kontroller av kostnaders rimlighet

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2010

Inga kontroller av kostnaders rimlighet

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2011

Inga kontroller av kostnaders rimlighet

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2011

Inga kontroller av kostnaders rimlighet

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2012

Inga kontroller av kostnaders rimlighet

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2012

Inga kontroller av kostnaders rimlighet

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2013

Inga kontroller av kostnaders rimlighet

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2013

Inga kontroller av kostnaders rimlighet

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

 

 

 

 

 

Totalt FR:

euro

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

GB

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 4, Leader (2007–2013)

2012

Åtgärd 413: Engångskorrigering på grund av avsaknad av kontroller av kostnaders rimlighet och av kravet på tre kostnadsförslag per projekt

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 4, Leader (2007–2013)

2012

Åtgärd 411/413: Brister i flera grundläggande kontroller (urval av projekt, kontroller av sökandens tillförlitlighet och av kontroller avseende dubbelfinansiering, kontroller på plats)

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 4, Leader (2007–2013)

2013

Åtgärd 411/413: Brister i flera grundläggande kontroller (urval av projekt, kontroller av sökandens tillförlitlighet och av kontroller avseende dubbelfinansiering, kontroller på plats)

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 4, Leader (2007–2013)

2014

Åtgärd 411/413: Brister i flera grundläggande kontroller (urval av projekt, kontroller av sökandens tillförlitlighet och av kontroller avseende dubbelfinansiering, kontroller på plats)

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2012

Åtgärd 214: Brister i de administrativa korskontrollerna av boskapsdensiteten

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2013

Åtgärd 214: Brister i de administrativa korskontrollerna av boskapsdensiteten

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2014

Åtgärd 214: Brister i de administrativa korskontrollerna av boskapsdensiteten

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2012

Åtgärd 216: Brister i kontrollerna avseende dubbelfinansiering, momsregistrering, kontroller på plats, kostnaders rimlighet, genomförande av investeringar och omfattningen av kontroller på plats.

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2013

Åtgärd 216: Brister i kontrollerna avseende dubbelfinansiering, momsregistrering, kontroller på plats, kostnaders rimlighet, genomförande av investeringar och omfattningen av kontroller på plats.

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2014

Åtgärd 216: Brister i kontrollerna avseende dubbelfinansiering, momsregistrering, kontroller på plats, kostnaders rimlighet, genomförande av investeringar och omfattningen av kontroller på plats.

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2012

Åtgärd 227: Brister i kontrollerna avseende stödmottagarens tillförlitlighet, kontroller på plats, genomförandet av investeringar och omfattningen av kontroller på plats.

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2013

Åtgärd 227: Brister i kontrollerna avseende stödmottagarens tillförlitlighet, kontroller på plats, genomförandet av investeringar och omfattningen av kontroller på plats.

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2014

Åtgärd 227: Brister i kontrollerna avseende stödmottagarens tillförlitlighet, kontroller på plats, genomförandet av investeringar och omfattningen av kontroller på plats.

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

 

 

 

 

 

Totalt GB:

euro

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

GR

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2010

Olämplig tillämpning av urvalskriterier

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2011

Olämplig tillämpning av urvalskriterier

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2012

Olämplig tillämpning av urvalskriterier

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2013

Olämplig tillämpning av urvalskriterier

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2011

Påföljdssystemet är inte effektivt, proportionellt och avskräckande

ENGÅNGS-BELOPP

0,00 %

euro

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2012

Påföljdssystemet är inte effektivt, proportionellt och avskräckande

ENGÅNGS-BELOPP

0,00 %

euro

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2013

Påföljdssystemet är inte effektivt, proportionellt och avskräckande

ENGÅNGS-BELOPP

0,00 %

euro

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

 

 

 

 

 

Totalt GR:

euro

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

IT

Tvärvillkor

2010

Tillämpning av en tolerans, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 78 405,91

0,00

– 78 405,91

 

Tvärvillkor

2011

Tillämpning av en tolerans, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

 

Tvärvillkor

2009

Tillämpning av en tolerans, brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2008

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

 

Tvärvillkor

2010

Tillämpning av en tolerans, brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

 

Tvärvillkor

2011

Tillämpning av en tolerans, brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

 

Tvärvillkor

2010

Tillämpning av en tolerans, brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

 

Tvärvillkor

2011

Tillämpning av en tolerans, brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

 

Tvärvillkor

2009

Tidigare korrigeringar avseende ansökningsåret 2008

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

0,00

– 13 570,69

13 570,69

 

Tvärvillkor

2010

Tidigare korrigeringar avseende räkenskapsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

0,00

– 12 124,12

12 124,12

 

Tvärvillkor

2009

Brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2008

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

 

Tvärvillkor

2010

Brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare med djur, ansökningsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

 

Tvärvillkor

2009

Brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls, jordbrukare utan djur, ansökningsåret 2008

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

 

Tvärvillkor

2010

Brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare utan djur, ansökningsåret 2009

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

 

Tvärvillkor

2011

Brister i rapporteringen om kontrollerna av att stödvillkoren uppfylls och vad gäller veterinärkontroller, jordbrukare utan djur, ansökningsåret 2010

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

Brister i kontrollerna på plats – Åtgärd 211

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

540,56

0,00

540,56

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2012

Brister i kontrollerna på plats – Åtgärd 211

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2013

Brister i kontrollerna på plats – Åtgärd 211

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2014

Brister i kontrollerna på plats – Åtgärd 211

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

Brister i kontrollerna på plats – Åtgärd 214

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

193,13

0,00

193,13

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2012

Brister i kontrollerna på plats – Åtgärd 214

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2013

Brister i kontrollerna på plats – Åtgärd 214

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2014

Brister i kontrollerna på plats – Åtgärd 214

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

 

 

 

 

 

Totalt IT:

euro

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

LT

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2009

Brister i kontrollerna på plats – Åtgärd 214

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2010

Brister i kontrollerna på plats – Åtgärd 214

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

 

 

 

 

 

Totalt LT:

euro

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

PL

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2010

Brister avseende utbetalningar inom ramen för ordningen för förtidspension

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2010

Brister avseende utbetalningar inom ramen för ordningen för förtidspension

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2011

Brister avseende utbetalningar inom ramen för ordningen för förtidspension

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2011

Brister avseende utbetalningar inom ramen för ordningen för förtidspension

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2012

Brister avseende utbetalningar inom ramen för ordningen för förtidspension

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2012

Brister avseende utbetalningar inom ramen för ordningen för förtidspension

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2013

Brister avseende utbetalningar inom ramen för ordningen för förtidspension

SCHABLON-AVDRAG

2,00 %

euro

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2013

Brister avseende utbetalningar inom ramen för ordningen för förtidspension

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2011

Brister i ordningen för delvis självhushållande jordbruk

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2011

Brister i ordningen för delvis självhushållande jordbruk

ENGÅNGS-BELOPP

11,00 %

euro

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2012

Brister i ordningen för delvis självhushållande jordbruk

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 619,90

0,00

– 619,90

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2012

Brister i ordningen för delvis självhushållande jordbruk

ENGÅNGS-BELOPP

11,00 %

euro

– 766,17

0,00

– 766,17

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2013

Brister i ordningen för delvis självhushållande jordbruk

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

7 909,14

0,00

7 909,14

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp

2013

Brister i ordningen för delvis självhushållande jordbruk

ENGÅNGS-BELOPP

11,00 %

euro

9 775,34

0,00

9 775,34

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2011

Brister i kontrollen av kostnaders rimlighet Kontroll av kriteriet små och medelstora företag och omfattningen av kontroller på plats

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2012

Brister i kontrollen av kostnaders rimlighet Kontroll av kriteriet små och medelstora företag och omfattningen av kontroller på plats

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2013

Brister i kontrollen av kostnaders rimlighet Kontroll av kriteriet små och medelstora företag och omfattningen av kontroller på plats

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – privata stödmottagare

2014

Brister i kontrollen av kostnaders rimlighet Kontroll av kriteriet små och medelstora företag och omfattningen av kontroller på plats

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

 

 

 

 

 

Totalt PL:

euro

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

PT

Certifiering

2009

Känt fel i Ejflu IAKS-populationen

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

 

Certifiering

2009

Känt fel i Ejflu icke-IAKS-populationen

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 487,20

– 11,93

– 475,27

 

 

 

 

 

Totalt PT:

euro

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

Medlemsstat

Åtgärd

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

RO

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – offentliga stödmottagare

2010

Bristande kontroller avseende förfarandet för offentlig upphandling

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2011

Bristande kontroller avseende förfarandet för offentlig upphandling

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – offentliga stödmottagare

2011

Bristande kontroller avseende förfarandet för offentlig upphandling

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2012

Bristande kontroller avseende förfarandet för offentlig upphandling

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – offentliga stödmottagare

2012

Bristande kontroller avseende förfarandet för offentlig upphandling

SCHABLON-AVDRAG

10,00 %

euro

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2013

Bristande kontroller avseende förfarandet för offentlig upphandling

SCHABLON-AVDRAG

5,00 %

euro

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – offentliga stödmottagare

2010

Inga påföljder i de fall då sista dagen för avslutande av arbeten överskrids

EXTRAPOLERAT

2,44 %

euro

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – offentliga stödmottagare

2011

Inga påföljder i de fall då sista dagen för avslutande av arbeten överskrids

EXTRAPOLERAT

2,44 %

euro

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – offentliga stödmottagare

2012

Inga påföljder i de fall då sista dagen för avslutande av arbeten överskrids

EXTRAPOLERAT

2,44 %

euro

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

 

Landsbygdsutveckling Ejflu, Investeringar – offentliga stödmottagare

2013

Inga påföljder i de fall då sista dagen för avslutande av arbeten överskrids

EXTRAPOLERAT

2,44 %

euro

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

 

Certifiering

2011

Återkravsförfaranden avseende Ejflu inleds försent

ENGÅNGS-BELOPP

 

euro

– 7 084,36

0,00

– 7 084,36

 

 

 

 

 

Totalt RO:

euro

– 103 475 608,62

0,00

– 103 475 608,62


Valuta

Belopp

Avdrag

Ekonomisk följd

euro

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47


22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/418

av den 18 mars 2016

om överensstämmelsen med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2016 års enhetsavgifter för avgiftszoner

[delgivet med nr C(2016) 1583]

(Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”) (1), särskilt artikel 16.1,

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (2), särskilt artikel 17.1 d, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 fastställs ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster. Det gemensamma avgiftssystemet är en integrerad del av arbetet för att uppnå målen för det prestationssystem som inrättats enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 (3) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 (4).

(2)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU (5) fastställs unionstäckande prestationsmål, inklusive ett kostnadseffektivitetsmål för undervägsflygtrafiktjänster uttryckt som fastställd kostnad per enhet för tillhandahållandet av dessa tjänster, för den andra referensperioden som omfattar åren 2015–2019.

(3)

Enligt artikel 17.1 b och c i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 ska kommissionen senast den 1 juni 2015 utvärdera 2016 års enhetsavgifter för avgiftszoner, som medlemsstaterna lämnat till kommissionen i enlighet med kraven i artikel 9.1 och 9.2 i den förordningen. Inom ramen för utvärderingen kontrolleras att dessa enhetsavgifter överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(4)

Kommissionen har gjort sin utvärdering av enhetsavgifterna med stöd av Eurocontrols enhet för prestationsgranskning (Performance Review Unit) och undervägsavgiftskontor (Central Route Charges Office), med användning av data och ytterligare information som medlemsstaterna lämnat senast den 1 juni 2015 samt de nationella tillsynsmyndigheternas rapporter om bedömningen av kostnader som är undantagna från kostnadsdelningsmekanismen. Kommissionen tog också hänsyn till de förklaringar som lämnats och korrigeringar som gjorts före samrådsmötet om 2016 års enhetsavgifter för undervägstjänster, som hölls den 24 och 25 juni 2015 med tillämpning av artikel 9.1 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013, samt de korrigeringar av enhetsavgifterna som medlemsstater gjort efter påföljande kontakter med kommissionen.

(5)

På grundval av den bedömningen konstaterar kommissionen i enlighet med artikel 17.1 d i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 att de enhetsavgifter för avgiftszoner för 2016 som inlämnats av Bulgarien, Cypern, Danmark, Förenade kungariket, Estland, Finland, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(6)

I enlighet med artikel 17.1 d i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 bör de berörda medlemsstaterna underrättas om detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

2016 års enhetsavgifter för avgiftszoner enligt bilagan överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Kroatien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Ungern, Republiken Malta, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättandet av det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner (EUT L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU av den 11 mars 2014 om fastställande av unionstäckande prestationsmål för nätet för flygledningstjänst och gränsvärden för varning för den andra referensperioden 2015–2019 (EUT L 71, 12.3.2014, s. 20).


BILAGA

 

Avgiftszon

2016 års enhetsavgift inlämnad i nationell valuta (*) (ISO-kod)

1

Österrike

73,63

2

Bulgarien

44,16

3

Kroatien

359,09

4

Cypern

33,57

5

Tjeckien

1 160,75

6

Danmark

460,05

7

Estland

30,69

8

Finland.

56,23

9

Grekland

36,02

10

Ungern

10 872,57

11

Italien

80,08

12

Irland

29,67

13

Lettland

27,31

14

Litauen

44,90

15

Malta

25,79

16

Polen

145,47

17

Portugal

39,90

18

Rumänien

162,62

19

Slovakien

52,54

20

Slovenien

65,38

21

Spanien (Kanarieöarna)

58,36

22

Kontinentala Spanien

71,69

23

Sverige

579,36

24

Förenade kungariket

72,89


(*)  Dessa enhetsavgifter omfattar inte den administrativa enhetsavgiften som avses i artikel 18.1 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 och som gäller för de stater som är parter i Eurocontrols multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter.


22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/60


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/419

av den 18 mars 2016

om bristande överensstämmelse med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2016 års enhetsavgifter för avgiftszoner

[delgivet med nr C(2016) 1588]

(Endast de franska, nederländska och tyska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”) (1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (2), särskilt artikel 17.1 e, och

av följande skäl:

(1)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 inrättas ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster. Det gemensamma avgiftssystemet är en del av insatserna för att uppnå målen för det prestationssystem som inrättats enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 (3) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 (4).

(2)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU (5) fastställs unionstäckande prestationsmål, inklusive ett kostnadseffektivitetsmål för undervägsflygtrafiktjänster uttryckt som fastställd enhetskostnad för tillhandahållandet av dessa tjänster, för den andra referensperioden som omfattar åren 2015–2019.

(3)

Enligt artikel 17.1 b och c i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 ska kommissionen senast den 1 juni 2014 utvärdera 2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner, som medlemsstaterna lämnat till kommissionen i enlighet med kraven i artikel 9.1 och 9.2 i den förordningen. Inom ramen för utvärderingen kontrolleras att 2014 års enhetsavgifter överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(4)

Kommissionen gjorde utvärderingen av enhetsavgifterna med stöd av Eurocontrols enhet för prestationsgranskning och undervägsavgiftskontor med användning av data och ytterligare information som medlemsstaterna lämnat senast den 1 juni 2015 samt rapporterna från de nationella tillsynsmyndigheterna om utvärderingen av kostnader som är undantagna från mekanismen för kostnadsfördelning som lämnats in i enlighet med artikel 14.2 f i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013. Hänsyn togs också till de förklaringar som lämnats och korrigeringar som gjorts före samrådsmötet om 2016 års enhetsavgifter för undervägstjänster, som hölls den 25 och 26 juni 2015 med tillämpning av artikel 9.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013, samt de korrigeringar av enhetsavgifterna som medlemsstater gjort i samband med de efterföljande kontakterna med kommissionen.

(5)

På grundval av den utvärderingen och kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/670 (6) och kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/420 (7) har kommissionen konstaterat, i enlighet med artikel 17.1 e i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013, att 2016 års enhetsavgifter för avgiftszoner som lämnats in av Belgien, Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Nederländerna inte överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(6)

I artikel 11.1 i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 föreskrivs att de nationella tillsynsmyndigheterna ska utarbeta prestationsplaner vars mål överensstämmer med de unionsomfattande prestationsmålen. Enligt artikel 11.2 i och bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 ska enhetsavgifterna beräknas på grundval av de fastställda undervägskostnader och det prognostiserade antal tjänstenheter som anges i en medlemsstats prestationsplan, det vill säga de fastställda enhetskostnaderna underväg. Till dess att Belgiens, Frankrikes, Tysklands, Luxemburgs och Nederländernas prestationsmål anses vara förenliga med de unionstäckande målen kan de enhetsavgifter som beräknas på grundval av dem inte anses överensstämma med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(7)

I enlighet med artikel 17.1 e i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 bör de berörda medlemsstaterna underrättas om kommissionens resultat.

(8)

I enlighet med artikel 17.1 e i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 ska medlemsstaterna inom en månad lämna uppgifter om reviderade enhetsavgifter till kommissionen

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

2016 års enhetsavgifter för avgiftszoner enligt bilagan överensstämmer inte med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättandet av det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner (EUT L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU av den 11 mars 2014 om fastställande av unionstäckande prestationsmål för nätet för flygledningstjänst och gränsvärden för varning för den andra referensperioden 2015–2019 (EUT L 71, 12.3.2014, s. 20).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/670 av den 27 april 2015 om överensstämmelsen med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner (EUT L 110, 29.4.2015, s. 25).

(7)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/420 av den 18 mars 2016 om bristande överensstämmelse med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner (se sidan 63 i detta nummer av EUT).


BILAGA

Undervägsenhetsavgifter för avgiftszoner som lämnats in för 2016 vars överensstämmelse konstaterats vara bristande

 

Avgiftszon

Undervägsenhetsavgifter som inlämnats 2016 i nationell valuta (*) (ISO-kod)

1

Belgien–Luxemburg

65,41

2

Frankrike

67,54

3

Tyskland

82,59

4

Nederländerna

67,00


(*)  Dessa enhetsavgifter omfattar inte den administrativa enhetsavgiften som avses i artikel 18.1 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 och som gäller för de stater som är parter i Eurocontrols multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter.


22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/63


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/420

av den 18 mars 2016

om bristande överensstämmelse med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner

[delgivet med nr C(2016) 1592]

(Endast de nederländska, franska och tyska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”) (1), särskilt artikel 16.1,

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (2), särskilt artikel 17.1 e, och

av följande skäl:

(1)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 inrättas ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster. Det gemensamma avgiftssystemet är en del av insatserna för att uppnå målen för det prestationssystem som inrättats enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 (3) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 (4).

(2)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU (5) fastställs unionstäckande prestationsmål, inklusive ett kostnadseffektivitetsmål för undervägsflygtrafiktjänster uttryckt som fastställd enhetskostnad för tillhandahållandet av dessa tjänster, för den andra referensperioden som omfattar åren 2015–2019.

(3)

Enligt artikel 17.1 c och artikel 17.2 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 ska kommissionen utvärdera 2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner som medlemsstaterna lämnat till kommissionen efter revideringen av prestationsmålen på grundval av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/347 (6). Inom ramen för utvärderingen kontrolleras att 2014 års enhetsavgifter överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(4)

Kommissionen har gjort sin utvärdering av enhetsavgifterna med stöd av organet för prestationsgranskning, som har till uppgift att bistå kommissionen i genomförandet av prestationssystemet i enlighet med artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013, och Eurocontrols undervägsavgiftskontor (Central Route Charges Office), och har använt sig av data och ytterligare information som medlemsstaterna lämnat in före den 1 juni 2015 samt relevant information i de reviderade prestationsplanerna. Vid utvärderingen beaktades även de korrigeringar som medlemsstaterna gjort av enhetsavgifterna i samband med de efterföljande kontakterna mellan kommissionen, organet för prestationsgranskning och de berörda medlemsstaterna. Vid utvärderingen av 2015 års enhetsavgifter beaktades också den rapport om de reviderade prestationsplanerna som organet för prestationsgranskning sammanställt för den andra referensperioden, vilken överlämnades till kommissionen den 15 oktober 2015.

(5)

På grundval av den utvärderingen har kommissionen konstaterat, i enlighet med artikel 17.1 e i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013, att 2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner som lämnats in av Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna inte överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(6)

I artikel 11.1 i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 föreskrivs att de nationella tillsynsmyndigheterna ska utarbeta prestationsplaner vars mål överensstämmer med de unionsomfattande prestationsmålen. Enligt artikel 11.2 i och bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 ska enhetsavgifterna beräknas på grundval av de fastställda undervägskostnader och det prognostiserade antal tjänstenheter som anges i en medlemsstats prestationsplan, det vill säga de fastställda enhetskostnaderna underväg. Till dess att Belgiens, Frankrikes, Tysklands, Luxemburgs och Nederländernas prestationsmål anses vara förenliga med de unionstäckande målen kan de enhetsavgifter som beräknas på grundval av dem inte anses överensstämma med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(7)

I enlighet med artikel 17.1 e i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 bör de berörda medlemsstaterna underrättas om kommissionens resultat.

(8)

I och med att de reviderade prestationsplanerna för den andra referensperioden inte antogs före den 1 november året före den andra referensperioden erinras det om att medlemsstaterna enligt artikel 17.2 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013, om nödvändigt ska räkna om 2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner på grundval av de slutgiltigt antagna prestationsplanerna och föra över eventuella skillnader i intäkter till följd av en tillfällig tillämpning av enhetsavgifterna enligt detta beslut i samband med beräkningen av följande års enhetsavgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner enligt bilagan överensstämmer inte med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättandet av det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner (EUT L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU av den 11 mars 2014 om fastställande av unionstäckande prestationsmål för nätet för flygledningstjänst och gränsvärden för varning för den andra referensperioden 2015–2019 (EUT L 71, 12.3.2014, s. 20).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/347 av den 2 mars 2015 om bristande överensstämmelse hos vissa mål i de nationella eller funktionella luftrumsblockplaner som inlämnats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den andra referensperioden samt fastställande av rekommendationer för översynen av dessa mål (EUT L 60, 4.3.2015, s. 48).


BILAGA

Undervägsenhetsavgifter för avgiftszoner som lämnats in för 2015 vars överensstämmelse konstaterats vara bristande

 

Avgiftszon

Undervägsenhetsavgifter som inlämnats 2015 i nationell valuta (*) (ISO-kod)

1

Belgien–Luxemburg

68,76

2

Frankrike

69,34

3

Tyskland

88,22

4

Nederländerna

66,57


(*)  Dessa enhetsavgifter omfattar inte den administrativa enhetsavgiften som avses i artikel 18.1 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 och som gäller för de stater som är parter i Eurocontrols multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter.


22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/66


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/421

av den 18 mars 2016

om bristande överensstämmelse med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2015 och 2016 års enhetsavgifter för Schweiz avgiftszon

[delgivet med nr C(2016) 1594]

(Endast de franska, italienska och tyska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart (nedan kallat avtalet) (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”) (2), särskilt artikel 16.1,

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (3), särskilt artikel 17.1 e, och

av följande skäl:

(1)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 inrättas ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster. Det gemensamma avgiftssystemet är en del av insatserna för att uppnå målen för det prestationssystem som inrättats enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 (4) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 (5).

(2)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU (6) fastställs unionstäckande prestationsmål, inklusive ett kostnadseffektivitetsmål för undervägsflygtrafiktjänster uttryckt som fastställd enhetskostnad för tillhandahållandet av dessa tjänster, för den andra referensperioden som omfattar åren 2015–2019.

(3)

Enligt artikel 17.1 c och 17.2 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 ska kommissionen utvärdera 2015 och 2016 års uppgifter om enhetsavgifter för avgiftszoner, som medlemsstaterna lämnat till kommissionen efter den revidering av prestationsmålen som gjorts till följd av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/347 (7). Inom ramen för utvärderingen kontrolleras att 2014 års enhetsavgifter överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(4)

Kommissionen har gjort sin utvärdering av enhetsavgifterna med stöd av organet för prestationsgranskning, som har till uppgift att bistå kommissionen i genomförandet av prestationssystemet i enlighet med artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013, och Eurocontrols undervägsavgiftskontor (Central Route Charges Office), och har använt sig av data och ytterligare information som Schweiz lämnat in före den 1 juni 2015 samt relevant information som lämnats inom ramen för den reviderade prestationsplanen. Vid bedömningen av 2015 och 2016 års enhetsavgifter beaktades den rapport om de reviderade prestationsplanerna som organet för prestationsgranskning sammanställt för den andra referensperioden, vilken överlämnades till kommissionen den 15 oktober 2015.

(5)

På grundval av den utvärderingen har kommissionen konstaterat, i enlighet med artikel 17.1 e i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013, att 2015 och 2016 års enhetsavgifter för avgiftszoner, som lämnats in av Schweiz inte överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(6)

I artikel 11.1 i genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 föreskrivs att de nationella tillsynsmyndigheterna ska utarbeta prestationsplaner vars mål överensstämmer med de unionsomfattande prestationsmålen. Enligt artikel 11.2 i och bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 ska enhetsavgifterna beräknas på grundval av de fastställda undervägskostnader och det prognostiserade antal tjänstenheter som anges i en medlemsstats prestationsplan, det vill säga, de fastställda enhetskostnaderna underväg. Till dess att Schweiz prestationsmål anses vara förenliga med de unionstäckande målen kan de enhetsavgifter som beräknas på grundval av dem inte anses vara i överensstämmelse med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(7)

I enlighet med artikel 17.1 e i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 bör de berörda medlemsstaterna underrättas om kommissionens resultat.

(8)

I och med att de reviderade prestationsplanerna för den andra referensperioden inte antogs före den 1 november det år som föregick den andra referensperioden, erinras det om att medlemsstaterna enligt artikel 17.2 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013, om nödvändigt måste räkna om enhetsavgifterna för avgiftszoner på grundval av de slutgiltigt antagna prestationsplanerna, och eventuella skillnader i intäkter till följd av en tillfällig tillämpning av enhetsavgifterna enligt detta beslut måste överföras i samband med beräkningen av det följande årets enhetsavgifter.

(9)

I enlighet med 17.1 sista stycket fastställs enhetsavgifter i nationell valuta. De enhetsavgifter som ingår i detta beslut anges därför i schweiziska franc.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

2015 års enhetsavgift på 118,97 och 2016 års enhetsavgift på 113,69 för Schweiz avgiftszon är inte i överensstämmelse med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Schweiziska edsförbundet.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 73.

(2)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.

(3)  EUT L 128, 9.5.2013, s. 31.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättandet av det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner (EUT L 128, 9.5.2013, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU av den 11 mars 2014 om fastställande av unionstäckande prestationsmål för nätet för flygledningstjänst och gränsvärden för varning för den andra referensperioden 2015–2019 (EUT L 71, 12.3.2014, s. 20).

(7)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/347 av den 2 mars 2015 om bristande överensstämmelse hos vissa mål i de nationella eller funktionella luftrumsblockplaner som inlämnats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den andra referensperioden samt fastställande av rekommendationer för översynen av dessa mål (EUT L 60, 4.3.2015, s. 48).


22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/68


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/422

av den 18 mars 2016

om överensstämmelsen med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner

[delgivet med nr C(2016) 1595]

(Endast de italienska, slovakiska och tyska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjänster”) (1), särskilt artikel 16.1, och

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (2), särskilt artikel 17.1 d, och

av följande skäl:

(1)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 inrättas ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster. Det gemensamma avgiftssystemet är en del av insatserna för att uppnå målen för det prestationssystem som inrättats enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 (3) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 (4).

(2)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU (5) fastställs unionstäckande prestationsmål, inklusive ett kostnadseffektivitetsmål för undervägsflygtrafiktjänster uttryckt som fastställd enhetskostnad för tillhandahållandet av dessa tjänster, för den andra referensperioden som omfattar åren 2015–2019.

(3)

Enligt artikel 17.1 c och artikel 17.2 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 ska kommissionen utvärdera 2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner som medlemsstaterna lämnat till kommissionen efter revideringen av prestationsmålen som ett resultat av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/348 (6). Inom ramen för utvärderingen kontrolleras att 2014 års enhetsavgifter överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(4)

Kommissionen gjorde utvärderingen av enhetsavgifterna med stöd av Eurocontrols enhet för prestationsgranskning och undervägsavgiftskontor med användning av data och ytterligare information som medlemsstaterna lämnat senast den 1 juni 2015 samt relevanta uppgifter som lämnas som en del av de reviderade prestationsplanerna. Vid utvärderingen beaktades även de korrigeringar som medlemsstaterna gjort av enhetsavgifterna efter de efterföljande kontakterna med kommissionen. Vid utvärderingen av 2015 års enhetsavgifter beaktades också den rapport om de reviderade prestationsplanerna som organet för prestationsgranskning sammanställt för den andra referensperioden, vilken överlämnades till kommissionen den 15 oktober 2015.

(5)

På grundval av den utvärderingen har kommissionen konstaterat, i enlighet med artikel 17.1 d i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013, att 2015 års enhetsavgifter för avgiftszonerna för undervägsavgifter i Österrike, Italien och Slovakien överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

(6)

I enlighet med artikel 17.1 d i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 bör de berörda medlemsstaterna underrättas om detta.

(7)

Eftersom 2015 års enhetsavgifter grundar sig på prestationsplaner som antagits efter den 1 november året före den andra referensperioden, ska det erinras om att, i enlighet med artikel 17.2 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013, skillnaden i intäkter till följd av en tillfällig tillämpning av den ursprungliga enhetsavgiften 2015 ska överföras i samband med beräkningen av enhetsavgiften för 2016.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

2015 års enhetsavgifter för avgiftszoner för undervägsavgifter enligt bilagan överensstämmer med genomförandeförordningarna (EU) nr 390/2013 och (EU) nr 391/2013.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien, Republiken Österrike och Republiken Slovakien.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättandet av det gemensamma europeiska luftrummet (ramförordning) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner (EUT L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU av den 11 mars 2014 om fastställande av unionstäckande prestationsmål för nätet för flygledningstjänst och gränsvärden för varning för den andra referensperioden 2015–2019 (EUT L 71, 12.3.2014, s. 20).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/348 av den 2 mars 2015 om överensstämmelsen hos vissa mål i de nationella eller funktionella luftrumsblockplaner som inlämnats enligt förordning (EG) nr 549/2004 med de unionstäckande prestationsmålen för den andra referensperioden (EUT L 60, 4.3.2015, s. 55).


BILAGA

 

Avgiftszon

Undervägsenhetsavgifter som inlämnats 2015 i nationell valuta (*) (ISO-kod)

1

Österrike

73,34

2

Italien

80,49

3

Slovakien

54,99


(*)  Dessa enhetsavgifter omfattar inte den administrativa enhetsavgiften som avses i artikel 18.1 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 och som gäller för de stater som är parter i Eurocontrols multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter.


22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/70


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/423

av den 18 mars 2016

om godkännande av vissa laboratorier i Egypten, Förenade Arabemiraten och Förenta staterna för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar

[delgivet med nr C(2016) 1609]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2000/258/EG av den 20 mars 2000 om att utse ett särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (1), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 2000/258/EG utses Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrike, till särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet. AFSSA har nu integrerats i Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) i Frankrike.

(2)

I beslut 2000/258/EG fastställs bland annat att ANSES ska bedöma de laboratorier i tredjeländer som har ansökt om godkännande för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet.

(3)

Den behöriga myndigheten i Egypten har ansökt om godkännande av Animal Health Research Institute i Giza, och ANSES har utarbetat och lagt fram en positiv bedömningsrapport till kommissionen angående detta laboratorium, daterad den 29 september 2015.

(4)

Den behöriga myndigheten i Förenade Arabemiraten har ansökt om godkännande av Central Veterinary Research Laboratory i Dubai, och ANSES har utarbetat och lagt fram en positiv bedömningsrapport till kommissionen angående detta laboratorium, daterad den 29 september 2015.

(5)

Den behöriga myndigheten i Förenta staterna har ansökt om godkännande av Atlanta Health Associates Rabies Laboratory i Cumming, Virology Laboratory of Auburn University College of Veterinary Medicine i Auburn och Rabies Laboratory of the Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta (nedan kallade de amerikanska laboratorierna), och ANSES har utarbetat och lagt fram en positiv bedömningsrapport till kommissionen angående dessa laboratorier, daterad den 29 september 2015.

(6)

Animal Health Research Institute i Giza, Central Veterinary Research Laboratory i Dubai och de amerikanska laboratorierna bör därför godkännas för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande laboratorier godkänns härmed för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar, i enlighet med artikel 3.2 i beslut 2000/258/EG:

a)

Animal Health Research Institute

7 Nadi El-Said Street

P.O. Box 12618

Dokki

Giza

Egypten

b)

Central Veterinary Research Laboratory

P.O. Box 597

Dubai

Förenade Arabemiraten

c)

Atlanta Health Associates Rabies Laboratory

309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,

Cumming, GA 30040,

Förenta staterna

d)

Auburn University College of Veterinary Medicine

Department of Pathobiology, Virology Laboratory

261 Greene Hall

Auburn, AL 36849

Förenta staterna

e)

Center for Disease Control and Prevention

Rabies Laboratory

1600 Clifton Road, NE

Atlanta, GA 30333

Förenta staterna

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 15 april 2016.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 79, 30.3.2000, s. 40.


Rättelser

22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/72


Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2016/113 av den 28 januari 2016 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet med ursprung i Folkrepubliken Kina

( Europeiska unionens officiella tidning L 23 av den 29 januari 2016 )

Sidan 16, titeln

I stället för:

”Kommissionens förordning (EU) 2016/113”

ska det stå:

”Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/113”.


22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/72


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 241/2014 av den 7 januari 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav på institut

( Europeiska unionens officiella tidning L 74 av den 14 mars 2014 )

Sidan 12, artikel 2.11

I stället för:

”11.   Innan den behöriga myndigheten tillåter att institutet räknar in delårsöverskott eller årsöverskott i kärnprimärkapitalposter, ska den förvissa sig om att alla nödvändiga avdrag från delårs- eller årsöverskottet och alla avdrag som avser förutsebara utdelningar har gjorts, antingen enligt den tillämpliga redovisningsramen eller eventuella andra justeringar.”

ska det stå:

”11.   Innan den behöriga myndigheten tillåter att institutet räknar in delårsöverskott eller årsöverskott i kärnprimärkapitalposter, ska den förvissa sig om att alla nödvändiga avdrag från delårs- eller årsöverskottet och alla avdrag som avser förutsebara utdelningar har gjorts, antingen enligt de tillämpliga redovisningsreglerna eller eventuella andra justeringar.”

Sidan 12, artikel 3.3

I stället för:

”3.   Den behöriga myndigheten ska förvissa sig om att alla nödvändiga avdrag från delårs- eller årsöverskottet och alla avdrag som avser förutsebara kostnader har gjorts, antingen enligt den tillämpliga redovisningsramen eller eventuella andra justeringar, innan myndigheten tillåter att institutet räknar in delårsöverskott eller årsöverskott i kärnprimärkapitalposter.”

ska det stå:

”3.   Den behöriga myndigheten ska förvissa sig om att alla nödvändiga avdrag från delårs- eller årsöverskottet och alla avdrag som avser förutsebara kostnader har gjorts, antingen enligt de tillämpliga redovisningsreglerna eller eventuella andra justeringar, innan myndigheten tillåter att institutet räknar in delårsöverskott eller årsöverskott i kärnprimärkapitalposter.”

Sidan 18, artikel 12.2

I stället för:

”2.   Den redovisade vinsten vid försäljning ska beräknas som skillnaden mellan a och b med tillämpning av berörd redovisningsram:”

ska det stå:

”2.   Den redovisade vinsten vid försäljning ska beräknas som skillnaden mellan a och b med tillämpning av relevanta redovisningsregler:”

Sidan 18, artikel 13.3

I stället för:

”3.   Om förluster för det innevarande räkenskapsåret redan dragits av från kärnprimärkapitalposter till följd av en delårs- eller helårsrapport, krävs inte något avdrag. Med redovisningsrapport avses vid tillämpningen av denna artikel att resultatet har beräknats efter avslutande av delårs- eller årsräkenskaperna i enlighet med den redovisningsram som institutet omfattas av enligt förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och rådets direktiv 86/635/EEG (1) om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansinstitut.”

ska det stå:

”3.   Om förluster för det innevarande räkenskapsåret redan dragits av från kärnprimärkapitalposter till följd av en delårs- eller helårsrapport, krävs inte något avdrag. Med redovisningsrapport avses vid tillämpningen av denna artikel att resultatet har beräknats efter avslutande av delårs- eller årsräkenskaperna i enlighet med de redovisningsregler som institutet omfattas av enligt förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och rådets direktiv 86/635/EEG (1) om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansinstitut.”

Sidan 19, artikel 14.3 a

I stället för:

”a)

Beloppet för uppskjutna skatteskulder som redovisas enligt tillämplig redovisningsram.”

ska det stå:

”a)

Beloppet för uppskjutna skatteskulder som redovisas enligt tillämpliga redovisningsregler.”

Sidan 19, artikel 16.1

I stället för:

”1.   Om institutet tillämpar en redovisningsram och redovisningsprinciper som föreskriver full redovisning av innevarande och uppskjutna skatteskulder avseende transaktioner och andra händelser som redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen, får institutet anse att förutsebara skattepålagor redan har beaktats. Den behöriga myndigheten ska förvissa sig om att alla nödvändiga avdrag har gjort, antingen enligt tillämpliga redovisningsstandarder eller enligt andra justeringar.”

ska det stå:

”1.   Om institutet tillämpar redovisningsregler och redovisningsprinciper som föreskriver full redovisning av innevarande och uppskjutna skatteskulder avseende transaktioner och andra händelser som redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen, får institutet anse att förutsebara skattepålagor redan har beaktats. Den behöriga myndigheten ska förvissa sig om att alla nödvändiga avdrag har gjort, antingen enligt tillämpliga redovisningsstandarder eller enligt andra justeringar.”


22.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 75/73


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/488 av den 4 september 2014 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 vad gäller kapitalbaskrav för företag baserade på fasta omkostnader

( Europeiska unionens officiella tidning L 78 av den 24 mars 2015 )

Sidan 2, artikel 1 (som rör införande av ett nytt kapitel Va i den delegerade förordningen (EU) nr 241/2014), ny artikel 34b.2

I stället för:

”2.   Vid tillämpning av artikel 97.1 i förordning (EU) nr 575/2013, ska företag beräkna sina fasta omkostnader för föregående år, utifrån uppgifter som följer av den tillämpliga redovisningsramen, genom att från de totala utgifterna efter vinstutdelning till aktieägare i deras senaste reviderade finansiella rapporter eller, om reviderade finansiella rapporter inte finns att tillgå, i årsbokslut som godkänts av nationella tillsynsmyndigheter dra av följande poster:”

ska det stå:

”2.   Vid tillämpning av artikel 97.1 i förordning (EU) nr 575/2013, ska företag beräkna sina fasta omkostnader för föregående år, utifrån uppgifter som följer av de tillämpliga redovisningsreglerna, genom att från de totala kostnaderna efter vinstutdelning till aktieägare i deras senaste reviderade finansiella rapporter eller, om reviderade finansiella rapporter inte finns att tillgå, i årsbokslut som godkänts av nationella tillsynsmyndigheter dra av följande poster:”