ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 67

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
12 mars 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/353 av den 10 mars 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/354 av den 11 mars 2016 om genomförande av artikel 17.1 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

18

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/355 av den 11 mars 2016 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller de särskilda kraven för gelatin, kollagen och högförädlade produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel ( 1 )

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/356 av den 11 mars 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

29

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/357 av den 15 januari 2016 om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i stabiliserings- och associeringsrådet EU–f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens deltagande som observatör i arbetet i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och villkoren för detta inom den ram som fastställs i artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 168/2007, inklusive bestämmelser om deltagande i de initiativ som byrån genomför och om finansiella bidrag och personal

31

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/358 av den 8 mars 2016 om tillstånd för Republiken Frankrike att tillämpa nedsatta skattesatser på bensin och dieselbrännolja som används som motorbränslen i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

35

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/359 av den 10 mars 2016 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

37

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2016/360 av den 11 mars 2016 om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

53

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/361 av den 10 mars 2016 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Kina i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur får importeras till unionen [delgivet med nr C(2016) 1450]  ( 1 )

57

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/362 av den 11 mars 2016 om godkännande av en termisk lagringstank (enthalpy storage tank) från Mahle Behr GmbH & Co. KG som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 ( 1 )

59

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2362 av den 15 december 2015 om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen på vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina enligt förordning (EG) nr 88/97 ( EUT L 331, 17.12.2015 )

69

 

*

Rättelse till slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2016/70 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 8 för budgetåret 2015 ( EUT L 18, 26.1.2016 )

69

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/353

av den 10 mars 2016

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas (1) territoriella integritet, suveränitet och oberoende, särskilt artikel 14.1 och 14.3,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Rådet har sett över de enskilda uppförandena på förteckningen. Bilagan bör ändras och uppgifterna avseende tre personer som har avlidit bör strykas.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2016.

På rådets vägnar

K.H.D.M. DIJKHOFF

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

I.

Följande personer ska avföras från förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014:

PERSONER

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV (Jurij Gennadijevitj ZJEREBTSOV)

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV (Pavel Leonidovitj DRJOMOV)

II.

Uppgifterna avseende följande personer och enheter i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 ska ersättas med följande uppgifter:

PERSONER

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Sergej Valerjevitj AKSIONOV) (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Serhij Valerijovytj AKSONOV) (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Födelsedatum: 26.11.1972

Födelseort: Beltsy (Bălți), numera Republiken Moldavien

Aksionov valdes till ”premiärminister för Krim” i Krims parlament (Verchovna Rada) den 27 februari 2014 i närvaro av proryska beväpnade män. ”Valet” av honom förklarades författningsstridigt av den tillförordnade ukrainske presidenten Oleksandr Turtjynov den 1 mars 2014. Han lobbade aktivt för ”folkomröstningen” den 16 mars 2014 och var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014. Den 9 april 2014 utnämndes han av president Putin till tillförordnat ”överhuvud” för ”Republiken Krim”. Den 9 oktober 2014”valdes” han formellt till ”överhuvud” för ”Republiken Krim”. Aksionov utfärdade senare ett påbud om att ämbetena som ”överhuvud” och ”premiärminister” skulle slås ihop.

Ledamot av Rysslands statsråd.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Vladimir Andrejevitj KONSTANTINOV) (Владимир Андреевич Константинов)

Födelsedatum: 19.11.1956

Födelseort: Födelseort: Vladimirovka (även kallat Vladimirovca), regionen Slobozia, Moldaviska SSR (numera Republiken Moldavien) eller Bogomol, Moldaviska SSR

Som talman för Autonoma republiken Krims högsta råd spelade Konstantinov en viktig roll i de beslut som fattades av parlamentet (Verchovna Rada) angående den ”folkomröstning” som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet och uppmanade han de röstberättigade att rösta för Krims självständighet. Han var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014.

Sedan den 17 mars 2014”talman” för ”statsrådet” i ”Republiken Krim”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev (Rustam Ilmirovitj TEMIRGALIJEV) (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Födelsedatum: 15.8.1976

Födelseort: Ulan-Ude, Burjatiska ASSR (Ryska SFSR)

Som f.d. biträdande minister i Krim spelade Temirgalijev en viktig roll i de beslut som fattades av parlamentet (Verchovna Rada) angående ”folkomröstningen” som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet. Han lobbade aktivt för Krims införlivande med Ryska federationen.

Den 11 juni 2014 avgick han från sin post som ”förste vice premiärminister” i ”Republiken Krim”.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Aleksej Michailovitj TJALYJ) (Алексей Михайлович Чалый)

Födelsedatum: 13.6.1961

Födelseort: Moscow (Moskva) eller Sevastopol

Tjalyj blev ”folkborgmästare i Sevastopol” med allmänt bifall den 23 februari 2014 och godtog denna ”omröstning”. Han verkade aktivt för att Sevastopol skulle bli en separat enhet i Ryska federationen efter en folkomröstning den 16 mars 2014. Han var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014. Han var tillförordnad ”guvernör” i Sevastopol den 1-14 april 2014 och ”valdes” 2014 till ordförande för den lagstiftande församlingen i staden Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Pjotr Anatoljevitj ZIMA) (Пётр Анатольевич Зима)

Födelsedatum: 29.3.1965

Zima utsågs den 3 mars 2014 till ny chef för Krims säkerhetstjänst (SBU) av ”premiärminister” Aksionov och godtog utnämningen. Han har gett relevant information, inbegripet en databas, till ryska underrättelsetjänsten (SBU). Detta inbegrep information om Euromajdanaktivister och människorättsförsvarare i Krim. Han spelade en viktig roll när det gällde att hindra de ukrainska myndigheterna från att kontrollera Krims territorium. Den 11 mars 2014 proklamerades bildandet av en oberoende underrättelsetjänst i Krim av före detta SBU-officerare i Krim.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Sergej Pavlovitj TSEKOV) (Сергей Павлович Цеков)

Födelsedatum: 29.9.1953 eller 23.9.1953 eller 28.9.1953

Födelseort: Simferopol

Som vice talman för Krims parlament (Verchovna Rada) inledde Tsekov tillsammans med Sergej Aksionov den lagstridiga upplösningen av Autonoma republiken Krims regering. Han drog med sig Vladimir Konstantinov i dessa åtgärder genom att hota honom med avsked. Han erkände offentligt att parlamentsledamöter från Krim tog initiativet till att be ryska soldater ta över Krims parlament (Verchovna Rada). Han var en av de första krimska ledarna som offentligt bad om att Krim skulle annekteras av Ryssland.

Ledamot av Ryska federationens federationsråd från ”Republiken Krim”.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV (Viktor Aleksejevitj OZEROV) (Виктор Алексеевич Озеров)

Födelsedatum: 5.1.1958

Födelseort: Abakan, Chakassien

Ordförande för säkerhets- och försvarsutskottet i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Ozerov på säkerhets- och försvarutskottets vägnar i federationsrådet offentligt insättandet av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS (Andrej Aleksandrovitj KLISJAS) (Андрей Александрович Клишас)

Födelsedatum: 9.11.1972

Födelseort: Sverdlovsk

Ordförande i utskottet för konstitutionell rätt i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Klisjas offentligt i federationsrådet insättandet av ryska styrkor i Ukraina. I offentliga uttalanden försökte Klisjas motivera en rysk militär intervention i Ukraina genom att hävda att ”Ukrainas president stöder de krimska myndigheternas vädjan till Ryska federationens president om att sätta in ett allomfattande bistånd för att försvara Krims invånare”.

17.3.2014

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Aleksandr Borisovitj TOTOONOV) (Александр Борисович Тотоонов)

Födelsedatum: 3.4.1957

Födelseort: Ordzhonikidze (Ordzjonikidze), Nordossetien

Ledamot i utskottet för internationella frågor i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Totoonov offentligt i federationsrådet insättandet av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

15.

Oleg Evgenevich PANTELEEV (Oleg Jevgenjevitj PANTELEJEV) (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Födelsedatum: 21.7.1952

Födelseort: Zhitnikovskoe (Zjitnikovskoje), länet Kurgan

F.d. förste vice ordförande i utskottet för parlamentariska frågor i federationsrådet.

Den 1 mars 2014 stödde Pantelejev offentligt i federationsrådet insättandet av ryska styrkor i Ukraina.

För närvarande förste biträdande guvernör i länet Kurgan och chef för länet Kurgans delegation till Ryska federationens regering.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO (Aleksandr Viktorovitj VITKO) (Александр Викторович Витко)

Födelsedatum: 13.9.1961

Födelseort: Vitebsk (Vitsebsk)(Vitryska SSR)

Befälhavare för Svartahavsflottan och amiral.

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (född DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина [född Дмитриева])

Födelsedatum: 9.12.1954

Födelseort: Bui (Buj), länet Kostroma

F.d. ledamot av statsduman. Upphovsperson och initiativtagare till lagstiftningsförslag som nyligen lagts fram i Ryssland, som skulle ha gjort det möjligt för regioner i andra länder att ansluta sig till Ryssland utan deras centrala myndigheternas förhandsgodkännande.

Sedan september 2015, ledamot av federationsrådet från länet Omsk.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Oleg Genrichovitj SAVELJEV) (Олег Генрихович Савельев)

Födelsedatum: 27.10.1965

Födelseort: Leningrad

F.d. minister för Krimfrågor. Ansvarig för integreringen av den annekterade Autonoma republiken Krim i Ryska federationen.

För närvarande biträdande stabschef för Rysslands regering, ansvarig för organiserandet av arbetet inom regeringens kommission för socioekonomisk utveckling i ”Republiken Krim”.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Andrij Evgenovytj PURGIN) (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Andrej Jevgenjevitj PURGIN) (Андрей Евгеньевич Пургин)

Födelsedatum: 26.1.1972

Födelseort: Donetsk

Aktiv deltagare i och organisatör av separatistaktioner, samordnare för ”ryska turisters” aktioner i Donetsk. En av upphovsmännen till ”medborgarinitiativet i Donbass för Eurasiska unionen”. Till den 4 september 2015”ordförande” för ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Denys Volodomyrovytj PUSJYLIN) (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Denis Vladimirovitj PUSJILIN) (Денис Владимирович Пушилин)

Födelsedatum: 9.5.1981 eller 9.5.1982

Födelseort: Makiivka (Makijikva) (länet Donetsk)

En av ledarna för ”Folkrepubliken Donetsk”. Deltog i övertagandet och ockupationen av den regionala administrationen. Aktiv talesperson för separatisterna. Till och med den 4 september 2015 så kallad vice ordförande för ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Från och med den 4 september 2015”ordförande” för ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Sergej Gennadjevitj TSYPLAKOV) (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Födelsedatum: 1.5.1983

Födelseort: Khartsyzsk (Chartsyzk), länet Donetsk

En av ledarna för den ideologiskt radikala organisationen Donbass folkmilis. Han tog aktiv del i övertagandet av ett antal statliga byggnader i regionen Donetsk.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Igor Vsevolodovitj GIRKIN) (Игорь Всеволодович Гиркин) alias Igor STRELKOV (Ihor STRIELKOV)

Födelsedatum: 17.12.1970

Födelseort: Moscow (Moskva)

Identifierad som tjänsteman vid centrala underrättelsedirektoratet vid generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt (GRU). Han var inblandad i incidenter i Slovjansk. Ledare för folkrörelsen ”Novorossija”. Före detta ”försvarsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Oleg Grigorjevitj KOZIURA) (Олег Григорьевич Козюра)

Födelsedatum: 19.12.1962

Födelseort: Zaporozhye (Zaporizjzja)

Tidigare chef för federala migrationsmyndighetens Sevastopol-kontor. Ansvarig för det systematiska och påskyndade utfärdandet av ryska pass till Sevastopols invånare.

För närvarande assistent till Michail Chalyj, ledamot av Sevastopols kommunfullmäktige.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (Vjatjeslav Volodymyrovytj PONOMARJOV) (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Vjatjeslav Vladimirovitj PONOMARJOV) (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Födelsedatum: 2.5.1965

Födelseort: Sloviansk (Slovjansk) (länet Donetsk)

Före detta självutnämnd ”folkborgmästare” i Slovjansk (t.om. den 10 juni 2014). Ponomarjov uppmanade Vladimir Putin att sända ryska styrkor för att skydda staden och bad honom senare att tillhandahålla vapen. Ponomarjovs män är inblandade i kidnappningar (de tillfångatog Irma Krat och Simon Ostrovsky, reporter för Vice News, som båda senare släpptes, de frihetsberövade även militära observatörer inom ramen för OSSE:s Wiendokument). Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Oleg Anatoljovytj TSARJOV) (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Oleg Anatoljevitj TSARJOV) (Олег Анатольевич Цаpëв)

Födelsedatum: 2.6.1970

Födelseort: Dnepropetrovsk (Dnipropetrovsk)

Före detta parlamentsledamot, uppmanade i denna egenskap offentligt till inrättandet av ”Förbundsrepubliken Novorossija”, bestående av regioner i sydöstra Ukraina. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Före detta ”talman” i ”parlamentet i Folkrepublikernas union” (”Novorossijas parlament”).

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Aleksandr Jurjevitj BORODAJ) (Александр Юрьевич Бородай)

Födelsedatum: 25.7.1972

Födelseort: Moscow (Moskva)

Före detta så kallad premiärminister i ”Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk” (gjorde t.ex. följande uttalande den 8 juli 2014: ”Vår militär genomför en särskild insats mot de ukrainska 'fascisterna'”). Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossija”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Leder ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY (Aleksandr Aleksandrovitj KALJUSSKIJ), (Александр Александрович Калюсский)

Födelsedatum: 9.10.1975

Så kallad de facto biträdande premiärminister för sociala frågor i ”Folkrepubliken Donetsk”. Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Aleksandr Vitaljevitj CHRJAKOV) (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Oleksandr Vitalijovytj CHRJAKOV) (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Födelsedatum: 6.11.1958

Födelseort: Donetsk

Före detta så kallad informations- och masskommunikationsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Ledamot av det så kallade folkrådet i ”Folkrepubliken Donetsk”. Ansvarig för proseparatiska propagandaaktiviteter som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Nikolaj KOZITSYN) (Николай Козицын)

Födelsedatum: 20.6.1956 eller 6.10.1956

Födelseort: Djerzjinsk (Dzerzjynsk), regionen Donetsk

Befälhavare för kosackstyrkor.

Ansvarig för befälet över separatister i östra Ukraina som strider mot ukrainska regeringsstyrkor.

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Aleksandr Nikolajevitj TKATJOV) (Александр Николаевич Ткачëв)

Födelsedatum: 23.12.1960

Födelseort: Vyselki, regionen Krasnodar

Före detta guvernör för territoriet Krasnodar.

Han tilldelades medaljen ”för Krims befrielse” av det tillförordnade överhuvudet för Autonoma republiken Krim för sitt stöd till den olagliga annekteringen av Krim. Vid detta tillfälle sade det tillförordnade överhuvudet för Autonoma republiken Krim att Tkachyov var en av de första som uttryck sitt stöd för Krims nya ”ledning”.

För närvarande jordbruksminister i Ryska federationen (sedan den 22 april 2015).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Jekaterina Jurjevna GUBARJEVA) (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Kateryna Jurijovna GUBAREVA) (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Födelsedatum: 5.7.1983 eller 10.3.1983

Födelseort: Kakhovka (Kachovka) (länet Cherson)

I egenskap av före detta så kallad utrikesminister var hon ansvarig för försvaret av ”Folkrepubliken Donetsk”, och på så sätt undergrävde hon Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Dessutom används hennes bankkonto för att finansiera olagliga separatistgrupper. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

Ledamot av ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Miroslav Vladimirovitj RUDENKO) (Мирослав Владимирович Руденко)

Födelsedatum: 21.1.1983

Födelseort: Debalcevo (Debaltseve)

Har samröre med ”Donbass folkmilis”. Han har bland annat sagt att de kommer att fortsätta att strida i resten av landet. Rudenko har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Så kallad folkvald (ledamot) i ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Födelsedatum: 21.6.1973

Födelseort: Länet Rostov (Ryssland)

Ersatte Marat Basjirov som så kallad premiärminister i ”Folkrepubliken Lugansk”. Tidigare aktiv i milisen Sydöstra armén. Tsypkalov har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Andrej Jurevitj PINTJUK) (Андрей Юрьевич Пинчук)

Möjligt födelsedatum: 27.12.1977

Före detta så kallad statssäkerhetsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den så kallade Folkrepubliken Donetsks regering. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. ”Verkställande direktör” för ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Andrej Nikolajevitj RODKIN) (Андрей Николаевич Родкин)

Födelsedatum: 23.9.1976

Födelseort: Moscow (Moskva)

Moskvaföreträdare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har i sina uttalanden bland annat talat om att milisen är beredd att föra ett gerillakrig och att de beslagtagit vapensystem från den ukrainska försvarsmakten. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

En av ledarna för ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Michail Sergejevitj SJEREMET) (Михаил Сергеевич Шеремет)

Födelsedatum: 23.5.1971

Födelseort: Dzhankoy (Dzjankoj)

Så kallad ”förste vice premiärminister” i Krim. Sjeremet spelade en viktig roll i organiseringen och genomförandet av folkomröstningen i Krim den 16 mars om anslutningen till Ryssland. Vid folkomröstningen förde Sjeremet enligt uppgift befäl över de Moskvavänliga ”självförsvarsstyrkorna” i Krim. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Svetlana Sergejevna ZJUROVA) (Светлана Сергеевна Журова)

Födelsedatum: 7.1.1972

Födelseort: Pavlov-on-the-Neva (Pavlov vid Neva) (Pavlovo-na-Neve)

Första vice ordförande i statsdumans utrikesutskott. Den 20 mars 2014 röstade hon ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (alias Sergej Kozyakov) Сергей Козьяков

Födelsedatum: 29.9.1982

I sin tidigare egenskap av ordförande för ”Lugansks centrala valkommission” ansvarig för anordnandet av de s.k. valen den 2 november 2014 i ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga. I oktober 2015 utsågs han till ”justitieminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att anordna de olagliga ”valen” har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (Oleg Konstantinovitj AKIMOV) alias Oleh AKIMOV (Олег Константинович Акимов)

Födelsedatum: 15.9.1981

Födelseort: Lugansk (Luhansk)

Ställföreträdande i ”Lugansks ekonomiska union” i det ”nationella rådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga. Sedan 2014 är han ”ordförande” i den ”centrala fackföreningsorganisationen” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (Dmitrij Aleksandrovitj SEMJONOV), Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Födelsedatum: 3.2.1963

Födelseort: Moscow (Moskva)

Före detta ”Vice premiärminister för finanser” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Födelsedatum: 29.8.1969

Före detta ”försvarsminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV (Alexej Jurevitj MILTJAKOV) alias Fritz, Serbian (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Födelsedatum: 30.4. 1991 eller 30.1.1991

Födelseort: St. Petersburg (S:t Petersburg)

Befälhavare för enheten ”Rusitj” (Rusich), en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV alias Motorola

(Arsenij Sergejevitj PAVLOV) ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ (alias Моторoла)

Födelsedatum: 2.2.1983

Födelseort: Ukhta, Komi (Uchta, Komi)

Befälhavare för ”Spartabataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Eduard Aleksandrovitj BASURIN) (Эдуард Александрович Басурин)

Födelsedatum: 27.6.1966 eller 21.6.1966

Födelseort: Donetsk

”Ställföreträdande befälhavare” för försvarsministeriet i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Alexandr Vasiljevitj SJUBIN) Александр Васильевич ШУБИН

Födelsedatum: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Födelseort: Luhansk

Före detta ”justitieminister” i den olagliga ”Folkrepubliken Lugansk”. Ordförande i den ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” sedan oktober 2015.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Sergej Jurevitj IGNATOV) (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) alias: KUZOVLEV

 

S.k. ”överbefälhavare för folkmilisen” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende för att ytterligare destabilisera Ukraina.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Jekaterina FILIPPOVA) Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Födelsedatum: 20.11.1988

Födelseort: Krasnoarmëisk (Krasnoarmijsk)

Före detta ”justitieminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Jevgenij Vladimirovitj MANUJLOV) (Евгений Владимирович Мануйлов)

Födelsedatum: 5.1.1967

S.k. ”inkomst- och skatteminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA Ольга Игорева БЕСЕДИНА

Födelsedatum: 10.12.1976

Före detta s.k. ”minister för ekonomisk utveckling och handel” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende för att ytterligare destabilisera Ukraina.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Arkadij Viktorovitj BACHIN) (Аркадий Викторович Бахин)

Födelsedatum: 8.5.1956

Födelseort: Kaunas, Lithuania (Kaunas, Litauen)

Före detta förste vice försvarsminister (till och med den 17 november 2015) och bidrog i denna egenskap till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltar, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av ryska regeringens politik. Denna politik hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Andrej Valerjevitj KARTAPOLOV) (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Födelsedatum: 9.11.1963

Födelseort: Tyska demokratiska republiken (DDR)

Befälhavare för västra militärdistriktet sedan den 10 november 2015. F.d. chef för centrala operativa avdelningen och ställföreträdande generalstabschef vid Ryska federationens försvarsmakt. Deltar aktivt i utformningen och genomförandet av de ryska styrkornas militära kampanj i Ukraina.

Genom att utöva operativ kontroll över de väpnade styrkorna deltar han, i enlighet med den verksamhet som angetts för generalstaben, aktivt i utformningen och genomförandet av den ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

16.2.2015

FÖRTECKNING ÖVER ENHETER

 

Namn

Skäl

Datum för uppförande

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”Chernomorneftegaz” (tidigare känt som PJSC Chernomorneftegaz)

Den 17 mars 2014 antog ”Krims parlament” en resolution om beslagtagandet av företaget Chernomorneftegaz tillgångar på ”republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerades den 29 november 2014 som State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”Chernomorneftegaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”). Grundare: The Ministry of Fuel and Energy of the Republic of Crimea (Republiken Krims bränsle- och energiministerium) (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Limited Liability Company ”Port Feodosia” (tidigare känt som Feodosia)

Den 17 mars 2014 antog ”Krims parlament” en resolution om beslagtagandet av företaget Feodosias tillgångar på ”republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerades som aktiebolaget ”Port Feodosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”ПОРТ ФЕОДОСИЯ”) den 9 februari 2015. Grundare: Yuri Garyevich Rovinskiy (Jurij Garjevitj Robinskij) (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

Så kallade ”Donbass People's Militia” (”Donbass folkmilis”) (”Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”)

Olaglig väpnad separatistgrupp som är ansvarig för strider mot de ukrainska regeringsstyrkorna i östra Ukraina och därmed hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

Den militanta gruppen tog bland annat kontroll över flera regeringsbyggnader i östra Ukraina i början av april 2014 och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Den f.d. ledaren Pavel Gubarev är ansvarig för övertagandet av den regionala regeringsbyggnaden i Donetsk med pro-ryska styrkor och för att ha utnämnt sig själv till ”folkets guvernör”.

25.7.2014

13.

State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, ”Sevastopol seaport” (tidigare känt som State enterprise ”Sevastopol commercial seaport” (Государственное предприятие ”Севастопольский морской торговьй порт”) (Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 17 mars 2014 antog ”Krims parlament” resolution Nr 1757-6/14”om nationalisering av vissa företag tillhörande de ukrainska infrastruktur- och jordbruksministerierna” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Sevastopols handelskusthamn” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. I handelsvolym är det den största handelskusthamnen på Krim. Omregistrerades den 6 juni 2014 som State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, ”Sevastopol seaport” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ”СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”). Grundare: The Government of Sevastopol (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Limited Liability Company ”Kerch seaport”/ ”Kamysh-Burun” (tidigare känt som State enterprise ”Kerch commercial sea port” (Государственное предприятие ”Керченский морской торговый порт”) (Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. ”Krims parlament” antog den 17 mars 2014 resolution nr 1757-6/14”om nationalisering av vissa företag tillhörande de ukrainska infrastruktur- och jordbruksministerierna” och den 26 mars 2014 resolution nr 1865-6/14 ”om det statligt ägda företaget” Krims kusthamnar (”О Государственном предприятии Крымские морские порты”) med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”handelskusthamnen Kertj” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. I handelsvolym är det den näst största handelskusthamnen i Krim. Omregistrerades den 9 december 2014 som Limited Liability Company ”Kerch seaport””Kamysh-Burun” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ ’КАМЫШ-БУРУН’”). Grundare: Limited Liability Company ”Vostok-Capital”, registrerat i Donetsk, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”ВОСТОК КЭПИТАЛ”); Limited Liability Company ”Vostok”, registrerat i Donetsk, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”ВОСТОК”); Limited Liability Company ”Altcom Invest-Stroi”, registrerat i Donetsk, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ”) och Limited Liability Company ”Altcom-Beton”, registrerat i Borispol, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”АЛЬТКОМ-БЕТОН”).

25.7.2014

15.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”Universal-Avia” (tidigare känt som State enterprise Universal -Avia Государственное предприятие ”Универсал-Авиа” Gosudarstvenoye predpriyatiye ”Universal-Avia”)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 24 mars 2014 antog ”presidiet för Krims parlament” ett beslut ”om det statligt ägda företaget ’Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia’” (”О Государственном предприятии ’Универсал-Авиа’”) nr 1794-6/14 med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Universal-Avia” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerades den 15 januari 2015 som State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”Universal-Avia” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”УНИВЕРСАЛ-АВИА”). Grundare: The Ministry of Transportation of the Republic of Crimea (Republiken Krims transportministerium) (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Federal State Budgetary Enterprise ”Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (Tidigare känt som Resort ”Nizhnyaya Oreanda” Санаторий ”Нижняя Ореанда”)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 21 mars 2014 antog ”presidiet för Krims parlament” ett beslut ”om frågorna om inrättandet av sanatorie- och semesterortsförbundet” nr 1767-6/14 med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande semesterorten ”Nizhnyaya Oreanda” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerades den 9 oktober 2014 som Federal State Budgetary Enterprise ”Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ”САНАТОРИЙ ’НИЖНЯЯ ОРЕАНДА’УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”). Grundare: The Administration of the President of the Russian Federation (administrationen för Ryska federationens president) (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Federal State Budgetary Enterprise ”Production-Agrarian Union ’Massandra’ of the Administration of the President of the Russian Federation” (Tidigare känt som State concern ”National Association of producers ’Massandra’” Национальное производственно-аграрное объединение ”Массандра” Nacionalnoye proizvodstvenno-agrarnoye obyedinenye Massandra)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 9 april 2014 antog ”presidiet för Krims parlament” beslut nr 1991-6/14”om ändringarna av Republiken Krims statsråds resolution” av den 26 mars 2014 nr 1836-6/14 ”om nationalisering av egendom tillhörande företag, institutioner och organisationer i det agro-industriella komplexet med säte på Republiken Krims territorium” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande den statliga koncernen Nationella producentförbundet ”Massandra” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerades den 1 augusti 2014 som Federal State Budgetary Enterprise ”Production-Agrarian Union ’Massandra’” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ”ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ’МАССАНДРА’УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”). Grundare: The Administration of the President of the Russian Federation (administrationen för Ryska federationens president) (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”National Institute of Wine ’Magarach’” (Tidigare känt som ”State enterprise Magarach of the national institute of wine” Государственное предприятие Агрофирма ”Магарач” Национального института винограда и вина ”Магарач” Gosudarstvenoye predpriyatiye ”Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina ”Magarachf”)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 9 april 2014 antog ”presidiet för Krims parlament” beslut nr 1991-6/14”om ändringarna av Republiken Krims statsråds resolution” av den 26 mars 2014 nr 1836-6/14 ”om nationalisering av egendom tillhörande företag, institutioner och organisationer i det agro- industriella komplexet med säte på Republiken Krims territorium” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Gosudarstvenoye predpriyatiye””Agrofirma Magarach nacionalnogo instituta vinograda i vina ’Magarach’” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerades den 15 januari 2015 som State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”National Institute of Wine ’Magarach’” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА ’МАГАРАЧ’”). Grundare: The Ministry of Agriculture of the Republic of Crimea (Republiken Krims jordbruksministerium) (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”Factory of sparkling wine ’Novy Svet’” (Tidigare känt som State enterprise ”Factory of sparkling wine Novy Svetf” Государственное предприятие Завод шампанских вин ”Новый свет” Gosudarstvenoye predpriyatiye ”Zavod shampanskykh vin Novy Svet”)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 9 april 2014 antog ”presidiet för Krims parlament” beslut nr 1991-6/14”om ändringarna av Republiken Krims statsråds resolution” av den 26 mars 2014 nr 1836-6/14”om nationalisering av egendom tillhörande företag, institutioner och organisationer i det agro-industriella komplexet med säte på Republiken Krims territorium” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Zavod shampanskykh vin Novy Svet” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerat den 4 januari 2015 som State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”Factory of sparkling wine ’Novy Svet’” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН ’НОВЫЙ СВЕТ’”). Grundare: The Ministry of Agriculture of the Republic of Crimea (Republiken Krims jordbruksministerium) (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (Rossijskij natsionalnyj kommertjeskij bank)

Efter den olagliga annekteringen av Krim kom Russian National Commercial Bank (RNCB) att fullt ut ägas av den så kallade ”Republiken Krim”. Banken har blivit den dominerande aktören på marknaden, trots att den inte hade någon närvaro på Krim före annekteringen. Genom att köpa eller ta över filialer från banker med verksamhet på Krim som håller på att dra sig därifrån, gav RNCB materiellt och finansiellt stöd till den ryska regeringens åtgärder för att integrera Krim med Ryska federationen och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet.

30.7.2014


12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/18


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/354

av den 11 mars 2016

om genomförande av artikel 17.1 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 224/2014 av den 10 mars 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken (1), särskilt artikel 17.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 224/2014.

(2)

FN:s säkerhetsråds kommitté, inrättad i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013), lade den 7 mars 2016 till en person och en enhet på förteckningen över de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2016.

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  EUT L 70, 11.3.2014, s. 1.


BILAGA

Följande ska läggas till i bilaga I till förordning (EU) nr 224/2014:

A.   Personer

”9.

Joseph KONY (alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Befattning: Befälhavare för Herrens motståndsarmé

Födelsedatum: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18 september 1964 f) 1965 g) (augusti 1961) h) (juli 1961) i) 1 januari 1961 j) (april 1963)

Födelseplats: a) byn Palaro, Palaro församling, Omorodistriktet, Guluområdet, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Nationalitet: Ugandiskt pass

Adress: a) Vakaga, Centralafrikanska republiken b) Haute-Kotto, Centralafrikanska republiken c) Basse-Kotto, Centralafrikanska republiken d) Haut-Mbomou, Centralafrikanska republiken e) Mbomou, Centralafrikanska republiken f) Haut-Uolo, Demokratiska republiken Kongo g) Bas-Uolo, Demokratiska republiken Kongo h) (Känd adress: Kafia Kingi (territorium på gränsen mellan Sudan och Sydsudan vars slutliga status ännu inte fastställts). Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé sedan januari 2015 varit föremål för utvisningar.

Datum för uppförande: den 7 mars 2016.

Övriga uppgifter:

Kony är grundare till Herrens motståndsarmé (CFe.002). Under hans ledarskap har Herrens motståndsarmé utfört bortförande av, mord på och stympning av tusentals civila runt om i Centralafrika. Herrens motståndsarmé har gjort sig skyldig till kidnappningar, tvångsförflyttningar, begått sexuella övergrepp mot och mördat hundratals människor runt om i Centralafrikanska republiken, samt plundrat och förstört civil egendom. Faderns namn är Luizi Obol. Moderns namn är Nora Obol.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Joseph Kony fördes upp på förteckningen den 7 mars 2016 i enlighet med punkterna 12 och 13 b, c och d i resolution 2262 (2016) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken’; ’deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär kränkning av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning’; ’värvning eller användning av barn i väpnade konflikter i Centralafrikanska republiken i strid mot tillämplig internationell rätt’ och ’tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld och produkter av vilda djur och växter, i eller från Centralafrikanska republiken’.

Ytterligare information:

Kony grundade Herrens motståndsarmé och har beskrivits som gruppen grundare, religiösa ledare, ordförande och överbefälhavare. Herrens motståndsarmé, som först framträdde i Uganda på 1980-talet, deltog i bortföranden, dödande och stympning av tusentals civila i hela centrala Afrika. På grund av det tilltagande militära trycket beordrade Kony Herrens motståndsarmé att lämna Uganda 2005–2006. Sedan dess har Herrens motståndsarmé varit verksam i Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Sydsudan och, enligt uppgift, Sudan.

Som ledare för Herrens motståndsarmé planerar och genomför Kony Herrens motståndsarmés strategi, vilket inbegriper tills vidare gällande order om anfall mot civilbefolkningar och om brutal behandling av dem. Sedan december 2013 har Herrens motståndsarmé under Joseph Konys ledning kidnappat, tvångsförflyttat, begått sexuella övergrepp mot och dödat hundratals människor i hela Centralafrikanska republiken samt förstört civil egendom. Med styrkorna koncentrerade i östra Centralafrikanska republiken och enligt uppgift i Kafia Kingi, ett område på gränsen till Sudan och Sydsudan vars status ännu inte fastställts men som kontrolleras militärt av Sudan, attackerar Herrens motståndsarmé byar för att komma åt livsmedel och förnödenheter. De stridande anfaller säkerhetsstyrkorna ur bakhåll och stjäl deras utrustning, när dessa bemöter Herrens motståndsarmés anfall, och de stridande ur Herrens motståndsarmé inriktar sig på och plundrar byar där det saknas militär närvaro. Herrens motståndsarmé har även intensifierat anfallen mot platser där diamant- och guldbrytning bedrivs.

Internationella brottmålsdomstolen har utfärdat en arresteringsorder mot Kony. Internationella brottmålsdomstolen har åtalat honom för tolv brott mot mänskligheten, inklusive mord. slaveri, sexuellt slaveri, våldtäkt, omänskliga handlingar som orsakar allvarliga kroppsskador och lidande, samt 21 fall av krigsförbrytelser, inbegripet mord, grym behandling av civila, avsiktliga angrepp mot civilbefolkning, plundring, uppmuntran till våldtäkt och rekrytering av barn som är yngre än 15 år genom bortförande.

Kony har utfärdat en tills vidare gällande order till rebellstyrkorna att plundra den hantverksmässiga gruvsektorn i Centralafrikanska republiken på diamanter och guld. En del av dessa mineraler transporteras sedan enligt uppgift av Konys grupp till Sudan eller blir föremål för handel med den lokala civilbefolkningen och medlemmar av f.d. Séléka.

Kony har även instruerat sina stridande att bedriva tjuvjakt på elefanter i Garambanationalparken i Demokratiska republiken Kongo, varifrån elefantbetar enligt uppgift transporteras genom östra Centralafrikanska republiken till Sudan, där höga företrädare för Herrens motståndsarmé enligt uppgift säljer dessa och bedriver handel med sudanesiska handelsmän och lokala tjänstemän. Handeln med elfenben utgör en betydande inkomstkälla för Konys grupp. Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé utvisats från Sudan till och med januari 2015.”

B.   Enheter

”2.

HERRENS MOTSTÅNDSARMÉ (LORD'S RESISTANCE ARMY) (Alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Adress: a) Vakaga, Centralafrikanska republiken b) Haute-Kotto, Centralafrikanska republiken c) Basse-Kotto, Centralafrikanska republiken d) Haut-Mbomou, Centralafrikanska republiken e) Mbomou, Centralafrikanska republiken f) Haut-Uolo, Demokratiska republiken Kongo g) Bas-Uolo, Demokratiska republiken Kongo h) (Uppgiven adress: Kafia Kingi (territorium på gränsen mellan Sudan och Sydsudan vars slutliga status ännu inte fastställts). Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé utvisats från Sudan till och med januari 2015.)

Datum för uppförande: den 7 mars 2016.

Övriga upplysningar: Uppstod i norra Uganda under 1980-talet. Har varit inblandad i bortförande av, mord på och stympning av tusentals civila i Centralafrika, inbegripet hundratals i Centralafrikanska republiken. Ledare är Joseph Kony.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Herrens motståndsarmé fördes upp på förteckningen den 7 mars 2016 i enlighet med punkterna 12 och 13 b, c och d i resolution 2262 (2016) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken’; ’deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär kränkning av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning’; och för att han ’tillhandahållit stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld och produkter av vilda djur och växter, i eller från Centralafrikanska republiken’.

Övrig information:

Herrens motståndsarmé uppstod i norra Uganda under 1980-talet och har varit inblandad i bortförande av, mord på och stympning av tusentals civila runt om i Centralafrika. Alltmer militärt pressad beordrade ledaren för Herrens motståndsarmé, Joseph Kony, tillbakadragande från Uganda under 2005 och 2006. Sedan dess har Herrens motståndsarmé varit verksam i Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Sydsudan och, enligt uppgift, Sudan.

Sedan december 2013 har Herrens motståndsarmé kidnappat, tvångsförflyttat, begått sexuella våldshandlingar mot och mördat hudratals människor runt om i Centralafrikanska republiken, samt plundrat och förstört civil egendom. Med styrkorna koncentrerade i östra Centralafrikanska republiken och enligt uppgift i Kafia Kingi, ett område på gränsen till Sudan och Sydsudan vars status ännu inte fastställts men som kontrolleras militärt av Sudan, attackerar Herrens motståndsarmé byar för att komma åt livsmedel och förråd. De stridande lägger sig i bakhåll för att angripa säkerhetsstyrkor och stjäl deras utrustning när de besvarar attackerna från Herrens motståndsarmé. Stridande från Herrens motståndsarmé inriktar sig även på byar utan någon militär närvaro. Herrens motståndsarmé har även intensifierat anfallen mot platser där diamant- och guldbrytning bedrivs.

Herrens motståndsarmé åtföljs ofta av fångar som tvingas arbeta som bärare, kockar och sexslavar. Herrens motståndsarmé brukar könsrelaterat våld, inbegripet våldtäkter mot kvinnor och unga flickor.

I december 2013 förde Herrens motståndsarmé bort ett dussintal människor i Haute-Kotto. Herrens motståndsarmé uppges ha varit inblandad i bortförandet av hundratals civila i Centralafrikanska republiken sedan början av 2014.

Stridande från Herrens motståndsarmé anföll vid flera tillfällen i början av 2014 Obo i prefekturen Haut-Mbomou i östra Centralafrikanska republiken.

Herrens motståndsarmé fortsatte att genomföra attacker i Obo och andra platser i sydöstra Centralafrikanska republiken mellan maj och juli 2014, inbegripet uppenbart samordnade attacker och bortföranden i prefekturen Mbomou i början av juni.

Herrens motståndsarmé har åtminstone sedan 2014 varit inblandad i tjuvjakt av elefanter och handel olaglig handel med elefantprodukter i vinstsyfte. Herrens motståndsarmé uppges smuggla elfenben från Garamba National Park i norra Demokratiska republiken Kongo till Darfur i utbyte mot vapen och förnödenheter. Herrens motståndsarmé uppges frakta betar från tjuvskjutna elefanter genom Centralafrikanska republiken till Darfur i Sudan för försäljning. Dessutom uppges Kony från och med början av 2014 ha beordrat stridande från Herrens motståndsarmé att plundra diamanter och guld från gruvarbetare i östra Centralafrikanska republiken för transport till Sudan. Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé utvisats från Sudan till och med januari 2015.

I början av februari 2015 förde tungt beväpnade stridande från Herrens motståndsarmé bort civila i Kpangbayanga, Haut-Mbomou och stal livsmedel.

Den 20 april 2015 attackerade Herrens motståndsarmé Ndambissoua i sydöstra Centralafrikanska republiken och förde bort barn, varvid merparten av byborna flydde. Tidigt i juli 2015 anföll Herrens motståndsarmé flera byar i södra Haute-Kotto-prefekturen; attackerna inbegrep plundring, våld mot civila, nedbrännande av hus och kidnappningar.

Sedan januari 2016 har attacker kopplade till Herrens motståndsarmé blivit allt vanligare i Mbomou, Haut-Mbomou och Haute-Kotto, och gruvområdena i Haute-Kotto är särskilt drabbade. Dessa attacker har inbegripit plundring, våld mot civila, förstörelse av egendom och bortföranden. De har lett till tvångsförflyttning av befolkningen, inbegripet ca 700 personer som flytt till Bria.”


12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/355

av den 11 mars 2016

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller de särskilda kraven för gelatin, kollagen och högförädlade produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung för livsmedelsföretagare. Det föreskrivs i synnerhet att livsmedelsföretagarna ska se till att de särskilda kraven för råvaror för produktion av gelatin och kollagen avsedda att användas som livsmedel uppfylls.

(2)

Det måste säkerställas att råvarorna för produktion av gelatin och kollagen avsedda att användas som livsmedel kommer från källor som uppfyller folkhälso- och djurhälsokraven i unionslagstiftningen.

(3)

Unionen är starkt beroende av import av råvaror för produktionen av gelatin och kollagen. Anläggningar som producerar dessa råvaror använder särskilda behandlingar för att det inte ska finnas några risker för människors och djurs hälsa i samband med dessa råvaror. Därför bör dessa behandlingar tillåtas före utsläppandet på marknaden i unionen.

(4)

Kraven för produktionen av kollagen bör anpassas för att möjliggöra praktiska förändringar i de fall när en förändring inte medför någon ändring av nivån på folkhälsoskyddet.

(5)

Analysmetoderna för att kontrollera gränsvärdena för restämnen i gelatin och kollagen bör anpassas till de lämpligaste och senast validerade metoderna.

(6)

För att säkerställa att vissa högförädlade produkter är säkra, att unionsbestämmelserna efterlevs och att konkurrensvillkoren är rättvisa för råvaror med ursprung i unionen respektive i tredjeländer bör man harmonisera villkoren och fastställa särskilda krav för produktionen av vissa högförädlade produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Import av andra produkter av animaliskt ursprung som inte omfattas av de särskilda kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 är tillåten i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1079/2013 (2).

(7)

Bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt XIV ska ändras på följande sätt:

a)

I kapitel I ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

a)

Råvaror som inte har genomgått någon annan konserverande behandling än kylning, frysning eller djupfrysning ska komma från anläggningar som är registrerade eller godkända enligt förordning (EG) nr 852/2004 eller enligt den här förordningen.

b)

Följande behandlade råvaror får användas:

i)

Andra ben än de som definieras som specificerat riskmaterial i artikel 3.1 g i förordning (EG) nr 999/2001 från anläggningar som står under den behöriga myndighetens kontroll och har förtecknats av den och som har genomgått någon av följande behandlingar:

Fördelning till bitar på ca 15 mm och avfettning med hett vatten med en minimitemperatur på 70 °C i minst 30 minuter, på 80 °C i minst 15 minuter eller på 90 °C i minst 10 minuter, avskiljning och därefter tvättning och torkning i minst 20 minuter i en ström av varmluft med en ingångstemperatur på minst 350 °C eller i 15 minuter i en ström av varmluft med en ingångstemperatur på över 700 °C.

Soltorkning i minst 42 dagar vid en genomsnittstemperatur på minst 20 °C.

Syrabehandling så att pH är lägre än 6 i hela materialet i minst en timme före torkning.

ii)

Hudar och skinn av idisslande tamdjur, svinhudar, hudar av fjäderfä och hudar och skinn av frilevande vilt från anläggningar som står under den behöriga myndighetens kontroll och har förtecknats av den och som har genomgått någon av följande behandlingar:

Alkalibehandling för att fastställa ett pH > 12 i hela materialet och därefter saltning i minst sju dagar.

Torkning i minst 42 dagar vid en temperatur på minst 20 °C.

Syrabehandling så att pH är lägre än 5 i hela materialet i minst en timme.

Alkalibehandling så att pH > 12 i minst åtta timmar.

iii)

Andra ben än de som definieras som specificerat riskmaterial i artikel 3.1 g i förordning (EG) nr 999/2001, hudar och skinn av idisslande tamdjur, svinhudar, hudar av fjäderfä, fiskskinn och hudar och skinn av frilevande vilt som har genomgått någon annan behandling än behandlingarna i led i eller ii och som kommer från anläggningar som är registrerade eller godkända enligt förordning (EG) nr 852/2004 eller enligt den här förordningen.

Vid tillämpningen av de två första strecksatserna i led b ii får transporttiden inräknas i behandlingstiden.

De behandlade råvaror som avses i led b i och b ii ska komma från

tama och hägnade idisslare, svin och fjäderfä som har slaktats på ett slakteri och vars slaktkroppar har befunnits tjänliga som livsmedel efter besiktning före och efter slakt, eller

nedlagt frilevande vilt vars slaktkroppar har befunnits tjänliga som livsmedel efter besiktning efter slakt.”

b)

I kapitel II ska följande punkt 3 läggas till:

”3.

Efter de veterinärkontroller som föreskrivs i direktiv 97/78/EG, och utan att det påverkar tillämpningen av villkoren i artikel 8.4 i det direktivet, ska råvaror för produktion av gelatin avsett att användas som livsmedel, för vilka det krävs djurhälsointyg, transporteras direkt till anläggningen på bestämmelseorten.

Alla försiktighetsåtgärder, bland annat säkert bortskaffande av animaliska biprodukter, avfall och oanvänt eller överblivet material, ska vidtas för att förhindra risker för att sjukdomar sprids till djur.”

c)

Kapitel IV ska ersättas med följande:

”KAPITEL IV: KRAV FÖR SLUTPRODUKTER

Livsmedelsföretagare ska se till att gelatin uppfyller gränsvärdena för restämnen enligt nedanstående tabell.

Restämne

Gränsvärde

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Europeiska farmakopén, senaste utgåvan)

50 ppm

H2O2 (Europeiska farmakopén, senaste utgåvan)

10 ppm”

2.

Avsnitt XV ska ändras på följande sätt:

a)

I inledningen ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Livsmedelsföretagare som framställer kollagen ska se till att villkoren i detta avsnitt uppfylls. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser ska produkter som utvinns ur kollagen framställas av kollagen som uppfyller kraven i detta avsnitt.”

b)

I kapitel I ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

a)

Råvaror som inte har genomgått någon annan konserverande behandling än kylning, frysning eller djupfrysning ska komma från anläggningar som är registrerade eller godkända enligt förordning (EG) nr 852/2004 eller enligt den här förordningen.

b)

Följande behandlade råvaror får användas:

i)

Andra ben än de som definieras som specificerat riskmaterial i artikel 3.1 g i förordning (EG) nr 999/2001 från anläggningar som står under den behöriga myndighetens kontroll och har förtecknats av den och som har genomgått någon av följande behandlingar:

Fördelning till bitar på ca 15 mm och avfettning med hett vatten med en minimitemperatur på 70 °C i minst 30 minuter, på 80 °C i minst 15 minuter eller på 90 °C i minst 10 minuter, avskiljning och därefter tvättning och torkning i minst 20 minuter i en ström av varmluft med en ingångstemperatur på minst 350 °C eller i 15 minuter i en ström av varmluft med en ingångstemperatur på över 700 °C.

Soltorkning i minst 42 dagar vid en genomsnittstemperatur på minst 20 °C.

Syrabehandling så att pH är lägre än 6 i hela materialet i minst en timme före torkning.

ii)

Hudar och skinn av idisslande tamdjur, svinhudar, hudar av fjäderfä och hudar och skinn av frilevande vilt från anläggningar som står under den behöriga myndighetens kontroll och har förtecknats av den och som har genomgått någon av följande behandlingar:

Alkalibehandling för att fastställa ett pH > 12 i hela materialet och därefter saltning i minst sju dagar.

Torkning i minst 42 dagar vid en temperatur på minst 20 °C.

Syrabehandling så att pH är lägre än 5 i hela materialet i minst en timme.

Alkalibehandling så att pH > 12 i minst åtta timmar.

iii)

Andra ben än de som definieras som specificerat riskmaterial i artikel 3.1 g i förordning (EG) nr 999/2001, hudar och skinn av idisslande tamdjur, svinhudar, hudar av fjäderfä, fiskskinn och hudar och skinn av frilevande vilt som har genomgått någon annan behandling än behandlingarna i led i eller ii och som kommer från anläggningar som är registrerade eller godkända enligt förordning (EG) nr 852/2004 eller enligt den här förordningen.

Vid tillämpningen av de två första strecksatserna i led b ii får transporttiden inräknas i behandlingstiden.

De behandlade råvaror som avses i led b ska komma från

tama och hägnade idisslare, svin och fjäderfä som har slaktats på ett slakteri och vars slaktkroppar har befunnits tjänliga som livsmedel efter besiktning före och efter slakt, eller

nedlagt frilevande vilt vars slaktkroppar har befunnits tjänliga som livsmedel efter besiktning efter slakt.”

c)

I kapitel II ska följande punkt 3 läggas till:

”3.

Efter de veterinärkontroller som föreskrivs i direktiv 97/78/EG, och utan att det påverkar tillämpningen av villkoren i artikel 8.4 i det direktivet, ska råvaror för produktion av kollagen avsett att användas som livsmedel, för vilka det krävs djurhälsointyg, transporteras direkt till anläggningen på bestämmelseorten.

Alla försiktighetsåtgärder, bland annat säkert bortskaffande av animaliska biprodukter, avfall och oanvänt eller överblivet material, ska vidtas för att förhindra risker för att sjukdomar sprids till djur.”

d)

I kapitel III ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Följande måste säkerställas vid framställning av kollagen:

a)

Allt benmaterial från idisslare som härrör från djur som fötts, fötts upp eller slaktats i länder eller regioner med en kontrollerad eller ej fastställd BSE-risk i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 999/2001 ska genomgå en process som garanterar att allt benmaterial finfördelas och avfettas med hett vatten och behandlas med utspädd saltsyra (med en lägsta koncentration på 4 % och pH < 1,5) i minst två dagar. Denna behandling ska följas av pH-justering genom syra- eller alkalibehandling följt av följande:

i)

En eller flera sköljningar och minst en av följande processer:

Filtrering.

Malning.

Extrudering.

ii)

Valfri godkänd, likvärdig process.

b)

Andra råvaror än de som avses i led a ska genomgå en behandling som innefattar rengöring och pH-justering genom syra- eller alkalibehandling följt av följande:

i)

En eller flera sköljningar och minst en av följande processer:

Filtrering.

Malning.

Extrudering.

ii)

Valfri godkänd, likvärdig process.”

e)

Kapitel IV ska ersättas med följande:

”KAPITEL IV: KRAV FÖR SLUTPRODUKTER

Livsmedelsföretagare ska se till att kollagenet uppfyller gränsvärdena för restämnen enligt nedanstående tabell.

Restämne

Gränsvärde

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Europeiska farmakopén, senaste utgåvan)

50 ppm

H2O2 (Europeiska farmakopén, senaste utgåvan)

10 ppm”

3.

Följande avsnitt XVI ska läggas till:

”AVSNITT XVI: HÖGFÖRÄDLAT KONDROITINSULFAT, HÖGFÖRÄDLAD HYALURONSYRA, HÖGFÖRÄDLADE ANDRA HYDROLYSERADE BROSKPRODUKTER, HÖGFÖRÄDLAT KITOSAN, GLUKOSAMIN, LÖPE OCH HUSBLOSS SAMT HÖGFÖRÄDLADE AMINOSYROR

1.

Livsmedelsföretagare som framställer följande högförädlade produkter av animaliskt ursprung:

a)

kondroitinsulfat,

b)

hyaluronsyra,

c)

andra hydrolyserade broskprodukter,

d)

kitosan,

e)

glukosamin,

f)

löpe,

g)

husbloss,

h)

aminosyror som är godkända som livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (3),

ska se till att behandlingen av de råvaror som används eliminerar eventuella risker för djurs eller människors hälsa.

2.

De råvaror som används för framställning av de högförädlade produkter som anges i punkt 1 ska komma från

a)

djur, inklusive fjädrar av dessa, som har slaktats på ett slakteri och vars slaktkroppar har befunnits tjänliga som livsmedel efter besiktning före och efter slakt, eller

b)

fiskeriprodukter som uppfyller kraven i avsnitt VIII.

Människohår får inte användas som källa för framställning av aminosyror.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).”"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1079/2013 av den 31 oktober 2013 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (EUT L 292, 1.11.2013, s. 10).


12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/356

av den 11 mars 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

135,3

MA

100,8

SN

176,8

TN

112,1

TR

107,6

ZZ

126,5

0707 00 05

MA

84,8

TR

154,5

ZZ

119,7

0709 93 10

MA

62,1

TR

156,5

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

43,8

IL

76,8

MA

51,1

TN

54,3

TR

64,7

ZZ

58,1

0805 50 10

MA

123,2

TR

82,8

ZZ

103,0

0808 10 80

BR

88,6

CL

93,0

CN

66,5

US

177,0

ZZ

106,3

0808 30 90

AR

102,7

CL

152,2

CN

103,0

TR

143,8

ZA

114,0

ZZ

123,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/31


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/357

av den 15 januari 2016

om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i stabiliserings- och associeringsrådet EU–f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens deltagande som observatör i arbetet i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och villkoren för detta inom den ram som fastställs i artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 168/2007, inklusive bestämmelser om deltagande i de initiativ som byrån genomför och om finansiella bidrag och personal

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 352 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet gjorde vid sitt möte i Luxembourg i december 1997 deltagandet i unionsprogram till ett sätt att intensifiera strategin inför anslutningen. I slutsatserna från Europeiska rådet fastställs att kandidatländerna kommer att kunna delta i unionens byråer efter beslut från fall till fall.

(2)

Enligt rådets förordning (EG) nr 168/2007 (1) ska Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) vara öppen för kandidatländernas deltagande inom den ram som fastställs i artiklarna 4 och 5.

(3)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien delar byråns syften och målsättningar och understödjer dess tillämpningsområde och beskrivningen av dess uppgifter, så som de anges i förordning (EG) nr 168/2007.

(4)

F.d. jugoslaviska republiken Makedoniens slutgiltiga mål är att bli medlem i unionen, och dess deltagande i byrån kommer att hjälpa landet att nå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i stabiliserings- och associeringsrådet EU–f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens deltagande som observatör i arbetet i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och villkoren för detta ska baseras på det utkast till beslut av stabiliserings- och associeringsrådet EU–f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som åtföljer det här beslutet.

Utfärdat i Bryssel den 15 januari 2016.

På rådets vägnar

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (EUT L 53, 22.2.2007, s. 1).


UTKAST TILL

BESLUT nr …/2016 AV STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSRÅDET EU–F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

av den …

om f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens deltagande som observatör i arbetet i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och villkoren för detta inom den ram som fastställs i artiklarna 4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 168/2007, inklusive bestämmelser om deltagande i de initiativ som byrån genomför och om finansiella bidrag och personal

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSRÅDET EU–F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

Med beaktande av stabiliserings- och associationsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (2), särskilt artikel 28.2, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet gjorde vid sitt möte i Luxembourg i december 1997 deltagandet i unionsprogram till ett sätt att intensifiera strategin inför anslutningen. I slutsatserna från Europeiska rådet fastställs att kandidatländerna kommer att kunna delta i byråerna efter beslut från fall till fall.

(2)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien delar Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheters (nedan kallad byrån) syften och målsättningar och understödjer dess tillämpningsområde och beskrivningen av dess uppgifter, så som de anges i förordning (EG) nr 168/2007.

(3)

Det är lämpligt att göra det möjligt för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att delta som observatör i byråns arbete och att fastställa villkoren för detta deltagande, inklusive bestämmelser om deltagande i de initiativ som byrån genomför och om finansiella bidrag och personal.

(4)

Det är också lämpligt att byrån behandlar frågor om grundläggande rättigheter inom tillämpningsområdet för artikel 3.1 i förordning (EG) nr 168/2007 i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, i den mån detta är nödvändigt för en gradvis anpassning till unionsrätten.

(5)

I enlighet med artikel 12.2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som framgår av rådets förordning (EEG, Euratom, EGSK) nr 259/68 kan chefen för byrån tillåta anställning av medborgare från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som är i åtnjutande av fulla medborgerliga rättigheter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska i egenskap av kandidatland delta som observatör i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, inrättad genom förordning (EG) nr 168/2007.

Artikel 2

1.   Byrån kan behandla frågor om grundläggande rättigheter inom tillämpningsområdet för artikel 3.1 i förordning (EG) nr 168/2007 i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, i den mån detta är nödvändigt för en gradvis anpassning till unionsrätten.

2.   För detta ändamål får byrån i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien utföra de uppgifter som anges i artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 168/2007.

Artikel 3

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska bidra ekonomiskt till de av byråns verksamheter som anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 168/2007 i överensstämmelse med bilagan till detta beslut.

Artikel 4

1.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska utse en observatör och en suppleant som uppfyller kriterierna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 168/2007. De får delta i styrelsens arbete på samma villkor som de medlemmar och suppleanter som medlemsstaterna utsett, men utan rösträtt.

2.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska utse en regeringstjänsteman som nationell sambandsperson, enligt vad som avses i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 168/2007.

3.   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska inom fyra månader efter det att detta beslut trätt i kraft meddela Europeiska kommissionen namn på och kvalifikationer och kontaktuppgifter för de personer som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 5

Uppgifter som överlämnas till eller utgår från byrån får offentliggöras och ska vara tillgängliga för allmänheten, under förutsättning att konfidentiell information är lika skyddad i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som den är inom unionen.

Artikel 6

I f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska byrån åtnjuta samma rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens lagstiftning.

Artikel 7

För att byrån och dess personal ska vara i stånd att utföra sina arbetsuppgifter ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien bevilja samma privilegier och immunitet som de som anges i artiklarna 1–4, 5, 6, 10–13, 15, 17 samt 18 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 8

Parterna ska själva vidta de eventuella allmänna eller särskilda åtgärder som krävs för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta beslut och meddela dessa till stabiliserings- och associeringsrådet.

Artikel 9

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att det har antagits.

Utfärdat i …

På stabiliserings- och associeringsrådets vägnar

Ordförande


(1)  EUT L 84, 20.3.2004, s. 13.

(2)  EUT L 53, 22.2.2007. s. 1.

BILAGA

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIENS FINANSIELLA BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

1.

Det finansiella bidrag som ska betalas av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till Europeiska unionens allmänna budget för deltagandet i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån), i enlighet med vad som fastställs i punkt 2, motsvarar den fulla kostnaden för deras deltagande.

2.

Det finansiella bidrag som f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska betala till Europeiska unionens allmänna budget är följande:

År 1:

165 000 EUR

År 2:

170 000 EUR

År 3:

175 000 EUR

3.

Beloppen för eventuellt ekonomiskt stöd från unionens biståndsprogram ska överenskommas separat enligt respektive unionsprogram.

4.

F.d. jugoslaviska republiken Makedoniens bidrag kommer att förvaltas i enlighet med den budgetförordning (1) som gäller för Europeiska unionens allmänna budget.

5.

Kostnader för resa och uppehälle för f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens företrädares och experters deltagande i byrån och vid möten, med anknytning till genomförandet av byråns arbetsprogram, ska ersättas av byrån på samma grunder och enligt samma förfaranden som för närvarande gäller för unionens medlemsstater.

6.

Efter detta besluts ikraftträdande och därefter i början av varje år kommer kommissionen att sända en betalningsbegäran till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien motsvarande dess bidrag till byrån enligt detta beslut. Under det första kalenderåret av dess deltagande ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien betala ett proportionellt bidrag beräknat från dagen då deltagandet inleddes till årets utgång. Därefter ska bidraget erläggas i enlighet med detta beslut.

7.

Bidraget ska anges i euro och betalas in på ett av kommissionens eurokonton.

8.

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska betala sitt bidrag i enlighet med betalningsbegäran om landets andel senast 30 dagar efter det att kommissionen sänt denna begäran.

9.

Vid försenad inbetalning av bidraget ska f.d. jugoslaviska republiken Makedonien betala dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen. Räntesatsen ska motsvara den som Europeiska centralbanken på förfallodagen tillämpar för sina transaktioner i euro, med ett tillägg av 1,5 procentenheter.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/35


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/358

av den 8 mars 2016

om tillstånd för Republiken Frankrike att tillämpa nedsatta skattesatser på bensin och dieselbrännolja som används som motorbränslen i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (1), särskilt artikel 19,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets genomförandebeslut 2013/193/EU (2) får Republiken Frankrike (nedan kallad Frankrike) under en period av tre år tillämpa nedsatta skattesatser på dieselbrännolja och blyfri bensin som används som motorbränslen i samband med den förvaltningsreform som innebär att vissa befogenheter som tidigare innehades av staten decentraliseras. Beslut 2013/193/EU upphörde att gälla den 31 december 2015.

(2)

Genom en skrivelse av den 20 oktober 2015 ansökte Frankrike om tillstånd att medge de franska regionerna att fortsätta att tillämpa nedsättning av skattesatser som inte får överstiga 17,7 EUR per 1 000 liter blyfri bensin och 11,5 EUR per 1 000 liter dieselbrännolja för en period om ytterligare två år efter den 31 december 2015.

(3)

Genomförandebeslut 2013/193/EU, som antogs med hänvisning till att den åtgärd som var föremål för Frankrikes ansökan uppfyllde kraven i artikel 19 i direktiv 2003/96/EG, tillät skatteundantag eller skattenedsättning enbart av särskilda politiska skäl. Åtgärden ansågs i synnerhet inte hindra den inre marknadens funktion. Den ansågs även vara förenlig med unionens politik inom relevanta områden.

(4)

Den nationella åtgärden ingår i en politik för att effektivisera förvaltningen genom att höja kvaliteten på och minska kostnaderna för offentliga tjänster, och ingår även i en decentraliseringspolitik. Frankrike avser att ge regionerna ytterligare ett incitament att höja kvaliteten på sin förvaltning på ett sätt som medger insyn. Enligt genomförandebeslut 2013/193/EU ska nedsättningarna i detta sammanhang stå i relation till objektiva socioekonomiska förhållanden i de regioner där de tillämpas. Följaktligen har ett antal regioner med antingen bruttonationalprodukt under genomsnittet eller arbetslöshet över genomsnittet tillämpat lägre skattesatser. Den nationella åtgärden baseras på särskilda politiska hänsyn.

(5)

De strikta tidsgränser som fastställs för nedsättningen av skattesatserna i regionerna och det faktum att dieselbrännolja för yrkesmässig användning som används som drivmedel inte omfattas av åtgärden, innebär att risken för att konkurrensen på den inre marknaden skulle snedvridas är mycket liten.

(6)

Inga hinder för den inre marknadens funktion har rapporterats när det, närmare bestämt, gäller produkternas omsättning som punktskattepliktiga varor.

(7)

Åtgärden kommer att föregås av en skattehöjning. Mot denna bakgrund och med hänsyn till villkoren för tillståndet och de erfarenheter som har gjorts, verkar den nationella åtgärden i detta skede inte strida mot unionens politik på områdena energi och klimatförändring.

(8)

Enligt artikel 19.2 i direktiv 2003/96/EG måste varje tillstånd som beviljas med stöd av den artikeln vara strikt tidsbegränsat. Frankrike har begärt att tillståndet beviljas för en period på två år. Det är därför lämpligt att begränsa tillämpningsperioden för detta beslut till två år.

(9)

Det bör säkerställas att Frankrike kan tillämpa den specifika nedsättning som det här beslutet gäller utan avbrott som förlängning av den situation som rådde före den 1 januari 2016, i enlighet med genomförandebeslut 2013/193/EU. Det begärda tillståndet bör därför beviljas med verkan från och med den 1 januari 2016.

(10)

Detta beslut påverkar inte tillämpningen av unionens bestämmelser om statligt stöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Frankrike tillåts härmed tillämpa nedsatta skattesatser på blyfri bensin och dieselbrännolja som används som motorbränslen. Dieselbrännolja för yrkesmässig användning som används som drivmedel i den mening som avses i artikel 7.2 i direktiv 2003/96/EG får inte omfattas av sådana nedsättningar.

2.   De administrativa regionerna får tillåtas tillämpa differentierade nedsättningar under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a)

Nedsättningarna får inte överstiga 17,7 EUR per 1 000 liter blyfri bensin eller 11,5 EUR per 1 000 liter dieselbrännolja.

b)

Nedsättningarna får inte överstiga skillnaden mellan skatten på dieselbrännolja för icke-yrkesmässig användning som används som drivmedel och dieselbrännolja för yrkesmässig användning som används som drivmedel.

c)

Nedsättningarna ska stå i relation till de objektiva socioekonomiska förhållandena i de regioner där de tillämpas.

d)

Tillämpningen av regionala skattenedsättningar får inte leda till att en region får en konkurrensfördel i handeln inom unionen.

3.   De nedsatta skattesatserna ska uppfylla kraven i direktiv 2003/96/EG och i synnerhet vara förenliga med de lägsta skattesatser som anges i artikel 7 i direktivet.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Det upphör att gälla den 31 december 2017.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 2016.

På rådets vägnar

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Ordförande


(1)  EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.

(2)  Rådets genomförandebeslut 2013/193/EU av den 22 april 2013 om tillstånd för Republiken Frankrike att tillämpa differentierade skattesatser på motorbränslen i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG (EUT L 113, 25.4.2013, s. 15).


12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/37


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/359

av den 10 mars 2016

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(2)

Den 14 september 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1524 (2) och förlängde därigenom åtgärderna med ytterligare sex månader.

(3)

Mot bakgrund av att Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende fortsätter att undergrävas eller hotas bör beslut 2014/145/Gusp förlängas med ytterligare sex månader.

(4)

Rådet har sett över de enskilda uppförandena på förteckningen. Bilagan bör ändras, och uppgifterna avseende tre avlidna personer bör strykas.

(5)

Beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/145/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska andra stycket ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 15 september 2016.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 mars 2016.

På rådets vägnar

K.H.D.M. DIJKHOFF

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2015/1524 av den 14 september 2015 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 239, 15.9.2015, s. 157).


BILAGA

I.

Följande personer ska avföras från förteckningen i bilagan till beslut 2014/145/Gusp:

PERSONER

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV (Jurij Gennadijevitj ZJEREBTSOV)

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV (Pavel Leonidovitj DRJOMOV)

II.

Uppgifterna avseende följande personer och enheter i bilagan till beslut 2014/145/Gusp ska ersättas med följande uppgifter:

PERSONER

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Sergej Valerjevitj AKSIONOV) (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Serhij Valerijovytj AKSONOV) (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Födelsedatum: 26.11.1972

Födelseort: Beltsy (Bălți), numera Republiken Moldavien

Aksionov valdes till ”premiärminister för Krim” i Krims parlament (Verchovna Rada) den 27 februari 2014 i närvaro av proryska beväpnade män. ”Valet” av honom förklarades författningsstridigt av den tillförordnade ukrainske presidenten Oleksandr Turtjynov den 1 mars 2014. Han lobbade aktivt för ”folkomröstningen” den 16 mars 2014 och var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014. Den 9 april 2014 utnämndes han av president Putin till tillförordnat ”överhuvud” för ”Republiken Krim”. Den 9 oktober 2014”valdes” han formellt till ”överhuvud” för ”Republiken Krim”. Aksionov utfärdade senare ett påbud om att ämbetena som ”överhuvud” och ”premiärminister” skulle slås ihop.

Ledamot av Rysslands statsråd.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Vladimir Andrejevitj KONSTANTINOV) (Владимир Андреевич Константинов)

Födelsedatum: 19.11.1956

Födelseort: Födelseort: Vladimirovka (även kallat Vladimirovca), regionen Slobozia, Moldaviska SSR (numera Republiken Moldavien) eller Bogomol, Moldaviska SSR

Som talman för Autonoma republiken Krims högsta råd spelade Konstantinov en viktig roll i de beslut som fattades av parlamentet (Verchovna Rada) angående den ”folkomröstning” som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet och uppmanade han de röstberättigade att rösta för Krims självständighet. Han var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014.

Sedan den 17 mars 2014”talman” för ”statsrådet” i ”Republiken Krim”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev (Rustam Ilmirovitj TEMIRGALIJEV) (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Födelsedatum: 15.8.1976

Födelseort: Ulan-Ude, Burjatiska ASSR (Ryska SFSR)

Som f.d. biträdande minister i Krim spelade Temirgalijev en viktig roll i de beslut som fattades av parlamentet (Verchovna Rada) angående ”folkomröstningen” som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet. Han lobbade aktivt för Krims införlivande med Ryska federationen.

Den 11 juni 2014 avgick han från sin post som ”förste vice premiärminister” i ”Republiken Krim”.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Aleksej Michailovitj TJALYJ) (Алексей Михайлович Чалый)

Födelsedatum: 13.6.1961

Födelseort: Moscow (Moskva) eller Sevastopol

Tjalyj blev ”folkborgmästare i Sevastopol” med allmänt bifall den 23 februari 2014 och godtog denna ”omröstning”. Han verkade aktivt för att Sevastopol skulle bli en separat enhet i Ryska federationen efter en folkomröstning den 16 mars 2014. Han var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014. Han var tillförordnad ”guvernör” i Sevastopol den 1-14 april 2014 och ”valdes” 2014 till ordförande för den lagstiftande församlingen i staden Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Pjotr Anatoljevitj ZIMA) (Пётр Анатольевич Зима)

Födelsedatum: 29.3.1965

Zima utsågs den 3 mars 2014 till ny chef för Krims säkerhetstjänst (SBU) av ”premiärminister” Aksionov och godtog utnämningen. Han har gett relevant information, inbegripet en databas, till ryska underrättelsetjänsten (SBU). Detta inbegrep information om Euromajdanaktivister och människorättsförsvarare i Krim. Han spelade en viktig roll när det gällde att hindra de ukrainska myndigheterna från att kontrollera Krims territorium. Den 11 mars 2014 proklamerades bildandet av en oberoende underrättelsetjänst i Krim av före detta SBU-officerare i Krim.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Sergej Pavlovitj TSEKOV) (Сергей Павлович Цеков)

Födelsedatum: 29.9.1953 eller 23.9.1953 eller 28.9.1953

Födelseort: Simferopol

Som vice talman för Krims parlament (Verchovna Rada) inledde Tsekov tillsammans med Sergej Aksionov den lagstridiga upplösningen av Autonoma republiken Krims regering. Han drog med sig Vladimir Konstantinov i dessa åtgärder genom att hota honom med avsked. Han erkände offentligt att parlamentsledamöter från Krim tog initiativet till att be ryska soldater ta över Krims parlament (Verchovna Rada). Han var en av de första krimska ledarna som offentligt bad om att Krim skulle annekteras av Ryssland.

Ledamot av Ryska federationens federationsråd från ”Republiken Krim”.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV (Viktor Aleksejevitj OZEROV) (Виктор Алексеевич Озеров)

Födelsedatum: 5.1.1958

Födelseort: Abakan, Chakassien

Ordförande för säkerhets- och försvarsutskottet i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Ozerov på säkerhets- och försvarutskottets vägnar i federationsrådet offentligt insättandet av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS (Andrej Aleksandrovitj KLISJAS) (Андрей Александрович Клишас)

Födelsedatum: 9.11.1972

Födelseort: Sverdlovsk

Ordförande i utskottet för konstitutionell rätt i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Klisjas offentligt i federationsrådet insättandet av ryska styrkor i Ukraina. I offentliga uttalanden försökte Klisjas motivera en rysk militär intervention i Ukraina genom att hävda att ”Ukrainas president stöder de krimska myndigheternas vädjan till Ryska federationens president om att sätta in ett allomfattande bistånd för att försvara Krims invånare”.

17.3.2014

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Aleksandr Borisovitj TOTOONOV) (Александр Борисович Тотоонов)

Födelsedatum: 3.4.1957

Födelseort: Ordzhonikidze (Ordzjonikidze), Nordossetien

Ledamot i utskottet för internationella frågor i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Totoonov offentligt i federationsrådet insättandet av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

15.

Oleg Evgenevich PANTELEEV (Oleg Jevgenjevitj PANTELEJEV) (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Födelsedatum: 21.7.1952

Födelseort: Zhitnikovskoe (Zjitnikovskoje), länet Kurgan

F.d. förste vice ordförande i utskottet för parlamentariska frågor i federationsrådet.

Den 1 mars 2014 stödde Pantelejev offentligt i federationsrådet insättandet av ryska styrkor i Ukraina.

För närvarande förste biträdande guvernör i länet Kurgan och chef för länet Kurgans delegation till Ryska federationens regering.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO (Aleksandr Viktorovitj VITKO) (Александр Викторович Витко)

Födelsedatum: 13.9.1961

Födelseort: Vitebsk (Vitsebsk)(Vitryska SSR)

Befälhavare för Svartahavsflottan och amiral.

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (född DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина [född Дмитриева])

Födelsedatum: 9.12.1954

Födelseort: Bui (Buj), länet Kostroma

F.d. ledamot av statsduman. Upphovsperson och initiativtagare till lagstiftningsförslag som nyligen lagts fram i Ryssland, som skulle ha gjort det möjligt för regioner i andra länder att ansluta sig till Ryssland utan deras centrala myndigheternas förhandsgodkännande.

Sedan september 2015, ledamot av federationsrådet från länet Omsk.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Oleg Genrichovitj SAVELJEV) (Олег Генрихович Савельев)

Födelsedatum: 27.10.1965

Födelseort: Leningrad

F.d. minister för Krimfrågor. Ansvarig för integreringen av den annekterade Autonoma republiken Krim i Ryska federationen.

För närvarande biträdande stabschef för Rysslands regering, ansvarig för organiserandet av arbetet inom regeringens kommission för socioekonomisk utveckling i ”Republiken Krim”.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Andrij Evgenovytj PURGIN) (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Andrej Jevgenjevitj PURGIN) (Андрей Евгеньевич Пургин)

Födelsedatum: 26.1.1972

Födelseort: Donetsk

Aktiv deltagare i och organisatör av separatistaktioner, samordnare för ”ryska turisters” aktioner i Donetsk. En av upphovsmännen till ”medborgarinitiativet i Donbass för Eurasiska unionen”. Till den 4 september 2015”ordförande” för ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Denys Volodomyrovytj PUSJYLIN) (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Denis Vladimirovitj PUSJILIN) (Денис Владимирович Пушилин)

Födelsedatum: 9.5.1981 eller 9.5.1982

Födelseort: Makiivka (Makijikva) (länet Donetsk)

En av ledarna för ”Folkrepubliken Donetsk”. Deltog i övertagandet och ockupationen av den regionala administrationen. Aktiv talesperson för separatisterna. Till och med den 4 september 2015 så kallad vice ordförande för ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Från och med den 4 september 2015”ordförande” för ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Sergej Gennadjevitj TSYPLAKOV) (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Födelsedatum: 1.5.1983

Födelseort: Khartsyzsk (Chartsyzk), länet Donetsk

En av ledarna för den ideologiskt radikala organisationen Donbass folkmilis. Han tog aktiv del i övertagandet av ett antal statliga byggnader i regionen Donetsk.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Igor Vsevolodovitj GIRKIN) (Игорь Всеволодович Гиркин) alias Igor STRELKOV (Ihor STRIELKOV)

Födelsedatum: 17.12.1970

Födelseort: Moscow (Moskva)

Identifierad som tjänsteman vid centrala underrättelsedirektoratet vid generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt (GRU). Han var inblandad i incidenter i Slovjansk. Ledare för folkrörelsen ”Novorossija”. Före detta ”försvarsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Oleg Grigorjevitj KOZIURA) (Олег Григорьевич Козюра)

Födelsedatum: 19.12.1962

Födelseort: Zaporozhye (Zaporizjzja)

Tidigare chef för federala migrationsmyndighetens Sevastopol-kontor. Ansvarig för det systematiska och påskyndade utfärdandet av ryska pass till Sevastopols invånare.

För närvarande assistent till Michail Chalyj, ledamot av Sevastopols kommunfullmäktige.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (Vjatjeslav Volodymyrovytj PONOMARJOV) (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Vjatjeslav Vladimirovitj PONOMARJOV) (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Födelsedatum: 2.5.1965

Födelseort: Sloviansk (Slovjansk) (länet Donetsk)

Före detta självutnämnd ”folkborgmästare” i Slovjansk (t.om. den 10 juni 2014). Ponomarjov uppmanade Vladimir Putin att sända ryska styrkor för att skydda staden och bad honom senare att tillhandahålla vapen. Ponomarjovs män är inblandade i kidnappningar (de tillfångatog Irma Krat och Simon Ostrovsky, reporter för Vice News, som båda senare släpptes, de frihetsberövade även militära observatörer inom ramen för OSSE:s Wiendokument). Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Oleg Anatoljovytj TSARJOV) (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Oleg Anatoljevitj TSARJOV) (Олег Анатольевич Цаpëв)

Födelsedatum: 2.6.1970

Födelseort: Dnepropetrovsk (Dnipropetrovsk)

Före detta parlamentsledamot, uppmanade i denna egenskap offentligt till inrättandet av ”Förbundsrepubliken Novorossija”, bestående av regioner i sydöstra Ukraina. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Före detta ”talman” i ”parlamentet i Folkrepublikernas union” (”Novorossijas parlament”).

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Aleksandr Jurjevitj BORODAJ) (Александр Юрьевич Бородай)

Födelsedatum: 25.7.1972

Födelseort: Moscow (Moskva)

Före detta så kallad premiärminister i ”Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk” (gjorde t.ex. följande uttalande den 8 juli 2014: ”Vår militär genomför en särskild insats mot de ukrainska ’fascisterna’”). Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossija”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Leder ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY (Aleksandr Aleksandrovitj KALJUSSKIJ), (Александр Александрович Калюсский)

Födelsedatum: 9.10.1975

Så kallad de facto biträdande premiärminister för sociala frågor i ”Folkrepubliken Donetsk”. Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Aleksandr Vitaljevitj CHRJAKOV) (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Oleksandr Vitalijovytj CHRJAKOV) (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Födelsedatum: 6.11.1958

Födelseort: Donetsk

Före detta så kallad informations- och masskommunikationsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Ledamot av det så kallade folkrådet i ”Folkrepubliken Donetsk”. Ansvarig för proseparatiska propagandaaktiviteter som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Nikolaj KOZITSYN) (Николай Козицын)

Födelsedatum: 20.6.1956 eller 6.10.1956

Födelseort: Djerzjinsk (Dzerzjynsk), regionen Donetsk

Befälhavare för kosackstyrkor.

Ansvarig för befälet över separatister i östra Ukraina som strider mot ukrainska regeringsstyrkor.

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Aleksandr Nikolajevitj TKATJOV) (Александр Николаевич Ткачëв)

Födelsedatum: 23.12.1960

Födelseort: Vyselki, regionen Krasnodar

Före detta guvernör för territoriet Krasnodar.

Han tilldelades medaljen ”för Krims befrielse” av det tillförordnade överhuvudet för Autonoma republiken Krim för sitt stöd till den olagliga annekteringen av Krim. Vid detta tillfälle sade det tillförordnade överhuvudet för Autonoma republiken Krim att Tkachyov var en av de första som uttryck sitt stöd för Krims nya ”ledning”.

För närvarande jordbruksminister i Ryska federationen (sedan den 22 april 2015).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Jekaterina Jurjevna GUBARJEVA) (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Kateryna Jurijovna GUBAREVA) (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Födelsedatum: 5.7.1983 eller 10.3.1983

Födelseort: Kakhovka (Kachovka) (länet Cherson)

I egenskap av före detta så kallad utrikesminister var hon ansvarig för försvaret av ”Folkrepubliken Donetsk”, och på så sätt undergrävde hon Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Dessutom används hennes bankkonto för att finansiera olagliga separatistgrupper. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

Ledamot av ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Miroslav Vladimirovitj RUDENKO) (Мирослав Владимирович Руденко)

Födelsedatum: 21.1.1983

Födelseort: Debalcevo (Debaltseve)

Har samröre med ”Donbass folkmilis”. Han har bland annat sagt att de kommer att fortsätta att strida i resten av landet. Rudenko har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Så kallad folkvald (ledamot) i ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Födelsedatum: 21.6.1973

Födelseort: Länet Rostov (Ryssland)

Ersatte Marat Basjirov som så kallad premiärminister i ”Folkrepubliken Lugansk”. Tidigare aktiv i milisen Sydöstra armén. Tsypkalov har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Andrej Jurevitj PINTJUK) (Андрей Юрьевич Пинчук)

Möjligt födelsedatum: 27.12.1977

Före detta så kallad statssäkerhetsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den så kallade Folkrepubliken Donetsks regering. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. ”Verkställande direktör” för ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Andrej Nikolajevitj RODKIN) (Андрей Николаевич Родкин)

Födelsedatum: 23.9.1976

Födelseort: Moscow (Moskva)

Moskvaföreträdare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har i sina uttalanden bland annat talat om att milisen är beredd att föra ett gerillakrig och att de beslagtagit vapensystem från den ukrainska försvarsmakten. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

En av ledarna för ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Michail Sergejevitj SJEREMET) (Михаил Сергеевич Шеремет)

Födelsedatum: 23.5.1971

Födelseort: Dzhankoy (Dzjankoj)

Så kallad ”förste vice premiärminister” i Krim. Sjeremet spelade en viktig roll i organiseringen och genomförandet av folkomröstningen i Krim den 16 mars om anslutningen till Ryssland. Vid folkomröstningen förde Sjeremet enligt uppgift befäl över de Moskvavänliga ”självförsvarsstyrkorna” i Krim. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Svetlana Sergejevna ZJUROVA) (Светлана Сергеевна Журова)

Födelsedatum: 7.1.1972

Födelseort: Pavlov-on-the-Neva (Pavlov vid Neva) (Pavlovo-na-Neve)

Första vice ordförande i statsdumans utrikesutskott. Den 20 mars 2014 röstade hon ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (alias Sergej Kozyakov) Сергей Козьяков

Födelsedatum: 29.9.1982

I sin tidigare egenskap av ordförande för ”Lugansks centrala valkommission” ansvarig för anordnandet av de s.k. valen den 2 november 2014 i ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga. I oktober 2015 utsågs han till ”justitieminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att anordna de olagliga ”valen” har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (Oleg Konstantinovitj AKIMOV) alias Oleh AKIMOV (Олег Константинович Акимов)

Födelsedatum: 15.9.1981

Födelseort: Lugansk (Luhansk)

Ställföreträdande i ”Lugansks ekonomiska union” i det ”nationella rådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga. Sedan 2014 är han ”ordförande” i den ”centrala fackföreningsorganisationen” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (Dmitrij Aleksandrovitj SEMJONOV), Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Födelsedatum: 3.2.1963

Födelseort: Moscow (Moskva)

Före detta ”Vice premiärminister för finanser” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Födelsedatum: 29.8.1969

Före detta ”försvarsminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV (Alexej Jurevitj MILTJAKOV) alias Fritz, Serbian (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Födelsedatum: 30.4. 1991 eller 30.1.1991

Födelseort: St. Petersburg (S:t Petersburg)

Befälhavare för enheten ”Rusitj” (Rusich), en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV alias Motorola (Arsenij Sergejevitj PAVLOV)

ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ (alias Моторoла)

Födelsedatum: 2.2.1983

Födelseort: Ukhta, Komi (Uchta, Komi)

Befälhavare för ”Spartabataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Eduard Aleksandrovitj BASURIN) (Эдуард Александрович Басурин)

Födelsedatum: 27.6.1966 eller 21.6.1966

Födelseort: Donetsk

”Ställföreträdande befälhavare” för försvarsministeriet i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Alexandr Vasiljevitj SJUBIN) Александр Васильевич ШУБИН

Födelsedatum: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Födelseort: Luhansk

Före detta ”justitieminister” i den olagliga ”Folkrepubliken Lugansk”. Ordförande i den ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” sedan oktober 2015.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Sergej Jurevitj IGNATOV) (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) alias: KUZOVLEV

 

S.k. ”överbefälhavare för folkmilisen” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende för att ytterligare destabilisera Ukraina.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Jekaterina FILIPPOVA) Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Födelsedatum: 20.11.1988

Födelseort: Krasnoarmëisk (Krasnoarmijsk)

Före detta ”justitieminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Jevgenij Vladimirovitj MANUJLOV) (Евгений Владимирович Мануйлов)

Födelsedatum: 5.1.1967

S.k. ”inkomst- och skatteminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA Ольга Игорева БЕСЕДИНА

Födelsedatum: 10.12.1976

Före detta s.k. ”minister för ekonomisk utveckling och handel” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende för att ytterligare destabilisera Ukraina.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Arkadij Viktorovitj BACHIN) (Аркадий Викторович Бахин)

Födelsedatum: 8.5.1956

Födelseort: Kaunas, Lithuania (Kaunas, Litauen)

Före detta förste vice försvarsminister (till och med den 17 november 2015) och bidrog i denna egenskap till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltar, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av ryska regeringens politik. Denna politik hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Andrej Valerjevitj KARTAPOLOV) (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Födelsedatum: 9.11.1963

Födelseort: Tyska demokratiska republiken (DDR)

Befälhavare för västra militärdistriktet sedan den 10 november 2015. F.d. chef för centrala operativa avdelningen och ställföreträdande generalstabschef vid Ryska federationens försvarsmakt. Deltar aktivt i utformningen och genomförandet av de ryska styrkornas militära kampanj i Ukraina.

Genom att utöva operativ kontroll över de väpnade styrkorna deltar han, i enlighet med den verksamhet som angetts för generalstaben, aktivt i utformningen och genomförandet av den ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

16.2.2015

FÖRTECKNING ÖVER ENHETER

 

Namn

Skäl

Datum för uppförande

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”Chernomorneftegaz” (tidigare känt som PJSC Chernomorneftegaz)

Den 17 mars 2014 antog ”Krims parlament” en resolution om beslagtagandet av företaget Chernomorneftegaz tillgångar på ”republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerades den 29 november 2014 som State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”Chernomorneftegaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЫЛИКИ КРМ ”ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”). Grundare: The Ministry of Fuel and Energy of the Republic of Crimea (Republiken Krims bränsle- och energiministerium) (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Limited Liability Company ”Port Feodosia” (tidigare känt som Feodosia)

Den 17 mars 2014 antog ”Krims parlament” en resolution om beslagtagandet av företaget Feodosias tillgångar på ”republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerades som aktiebolaget ”Port Feodosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”ПОРТ ФЕОДОСИЯ”) den 9 februari 2015. Grundare: Yuri Garyevich Rovinskiy (Jurij Garjevitj Robinskij) (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

Så kallade ”Donbass People's Militia” (”Donbass folkmilis”) (”Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”)

Olaglig väpnad separatistgrupp som är ansvarig för strider mot de ukrainska regeringsstyrkorna i östra Ukraina och därmed hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

Den militanta gruppen tog bland annat kontroll över flera regeringsbyggnader i östra Ukraina i början av april 2014 och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Den f.d. ledaren Pavel Gubarev är ansvarig för övertagandet av den regionala regeringsbyggnaden i Donetsk med pro-ryska styrkor och för att ha utnämnt sig själv till ”folkets guvernör”.

25.7.2014

13.

State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, ”Sevastopol seaport” (tidigare känt som State enterprise ”Sevastopol commercial seaport” (Государственное предприятие ”Севастопольский морской торговьй порт”) (Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 17 mars 2014 antog ”Krims parlament” resolution Nr 1757-6/14 ”om nationalisering av vissa företag tillhörande de ukrainska infrastruktur- och jordbruksministerierna” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Sevastopols handelskusthamn” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. I handelsvolym är det den största handelskusthamnen på Krim. Omregistrerades den 6 juni 2014 som State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, ”Sevastopol seaport” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ”СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”). Grundare: The Government of Sevastopol (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Limited Liability Company ”Kerch seaport”/ ”Kamysh-Burun” (tidigare känt som State enterprise ”Kerch commercial sea port” (Государственное предприятие ”Керченский морской торговый порт”) (Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. ”Krims parlament” antog den 17 mars 2014 resolution nr 1757-6/14 ”om nationalisering av vissa företag tillhörande de ukrainska infrastruktur- och jordbruksministerierna” och den 26 mars 2014 resolution nr 1865-6/14 ”om det statligt ägda företaget” Krims kusthamnar (”О Государственном предприятии Крымские морские порты”) med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”handelskusthamnen Kertj” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. I handelsvolym är det den näst största handelskusthamnen i Krim. Omregistrerades den 9 december 2014 som Limited Liability Company ”Kerch seaport””Kamysh-Burun” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ ’КАМЫШ-БУРУН’”). Grundare: Limited Liability Company ”Vostok-Capital”, registrerat i Donetsk, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”ВОСТОК КЭПИТАЛ”); Limited Liability Company ”Vostok”, registrerat i Donetsk, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”ВОСТОК”); Limited Liability Company ”Altcom Invest-Stroi”, registrerat i Donetsk, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ”) och Limited Liability Company ”Altcom-Beton”, registrerat i Borispol, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”АЛЬТКОМ-БЕТОН”).

25.7.2014

15.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”Universal-Avia” (tidigare känt som State enterprise Universal -Avia Государственное предприятие ”Универсал-Авиа” Gosudarstvenoye predpriyatiye ”Universal-Avia”)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 24 mars 2014 antog ”presidiet för Krims parlament” ett beslut ”om det statligt ägda företaget ’Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia’” (”О Государственном предприятии ’Универсал-Авиа’”) nr 1794-6/14 med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Universal-Avia” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerades den 15 januari 2015 som State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”Universal-Avia” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”УНИВЕРСАЛ-АВИА”). Grundare: The Ministry of Transportation of the Republic of Crimea (Republiken Krims transportministerium) (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Federal State Budgetary Enterprise ”Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (Tidigare känt som Resort”Nizhnyaya Oreanda” Санаторий ”Нижняя Ореанда”)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 21 mars 2014 antog ”presidiet för Krims parlament” ett beslut ”om frågorna om inrättandet av sanatorie- och semesterortsförbundet” nr 1767-6/14 med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande semesterorten ”Nizhnyaya Oreanda” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerades den 9 oktober 2014 som Federal State Budgetary Enterprise ”Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ”САНАТОРИЙ ’НИЖНЯЯ ОРЕАНДА’УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”). Grundare: The Administration of the President of the Russian Federation (administrationen för Ryska federationens president) (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Federal State Budgetary Enterprise ”Production-Agrarian Union ’Massandra’ of the Administration of the President of the Russian Federation” (Tidigare känt som State concern ”National Association of producers ’Massandra’” Национальное производственно-аграрное объединение ”Массандра” Nacionalnoye proizvodstvenno-agrarnoye obyedinenye Massandra)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 9 april 2014 antog ”presidiet för Krims parlament” beslut nr 1991-6/14 ”om ändringarna av Republiken Krims statsråds resolution” av den 26 mars 2014 nr 1836-6/14 ”om nationalisering av egendom tillhörande företag, institutioner och organisationer i det agro-industriella komplexet med säte på Republiken Krims territorium” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande den statliga koncernen Nationella producentförbundet ”Massandra” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerades den 1 augusti 2014 som Federal State Budgetary Enterprise ”Production-Agrarian Union ’Massandra’” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ”ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ’МАССАНДРА’УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”). Grundare: The Administration of the President of the Russian Federation (administrationen för Ryska federationens president) (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”National Institute of Wine ’Magarach’” (Tidigare känt som ”State enterprise Magarach of the national institute of wine” Государственное предприятие Агрофирма ”Магарач” Национального института винограда и вина ”Магарач” Gosudarstvenoye predpriyatiye ”Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina ”Magarach”)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 9 april 2014 antog ”presidiet för Krims parlament” beslut nr 1991-6/14 ”om ändringarna av Republiken Krims statsråds resolution” av den 26 mars 2014 nr 1836-6/14 ”om nationalisering av egendom tillhörande företag, institutioner och organisationer i det agro- industriella komplexet med säte på Republiken Krims territorium” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Gosudarstvenoye predpriyatiye””Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina ”Magarach” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerades den 15 januari 2015 som State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”National Institute of Wine ’Magarach’” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА ’МАГАРАЧ’”). Grundare: The Ministry of Agriculture of the Republic of Crimea (Republiken Krims jordbruksministerium) (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”Factory of sparkling wine ’Novy Svet’” (Tidigare känt som State enterprise ”Factory of sparkling wine Novy Svet” Государственное предприятие Завод шампанских вин ”Новый свет” Gosudarstvenoye predpriyatiye ”Zavod shampanskykh vin Novy Svet”)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 9 april 2014 antog ”presidiet för Krims parlament” beslut nr 1991-6/14 ”om ändringarna av Republiken Krims statsråds resolution” av den 26 mars 2014 nr 1836-6/14 ”om nationalisering av egendom tillhörande företag, institutioner och organisationer i det agro-industriella komplexet med säte på Republiken Krims territorium” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Zavod shampanskykh vin Novy Svet” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerat den 4 januari 2015 som State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ”Factory of sparkling wine ’Novy Svet’” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН ’НОВЫЙ СВЕТ’”). Grundare: The Ministry of Agriculture of the Republic of Crimea (Republiken Krims jordbruksministerium) (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (Rossijskij natsionalnyj kommertjeskij bank)

Efter den olagliga annekteringen av Krim kom Russian National Commercial Bank (RNCB) att fullt ut ägas av den så kallade ”Republiken Krim”. Banken har blivit den dominerande aktören på marknaden, trots att den inte hade någon närvaro på Krim före annekteringen. Genom att köpa eller ta över filialer från banker med verksamhet på Krim som håller på att dra sig därifrån, gav RNCB materiellt och finansiellt stöd till den ryska regeringens åtgärder för att integrera Krim med Ryska federationen och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet.

30.7.2014


12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/53


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2016/360

av den 11 mars 2016

om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2013/798/Gusp av den 23 december 2013 om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken (1), särskilt artikel 2c,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 december 2013 antog rådet beslut 2013/798/Gusp.

(2)

FN:s säkerhetsråds kommitté, inrättad i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013), lade den 7 mars 2016 till en person och en enhet på förteckningen över de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilagan till beslut 2013/798/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2013/798/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2016.

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  EUT L 352, 24.12.2013, s. 51.


BILAGA

Följande ska läggas till i bilagan till beslut 2013/798/Gusp:

A.   Personer

”9.

Joseph KONY (alias: a) Kony, b) Joseph Rao Kony, c) Josef Kony, d) Le Messie sanglant).

Befattning: Befälhavare för Herrens motståndsarmé.

Födelsedatum: a) 1959, b) 1960, c) 1961, d) 1963, e) 18 september 1964, f) 1965, g) (augusti 1961), h) (juli 1961), i) 1 januari 1961, j) (april 1963).

Födelseplats: a) byn Palaro, Palaro församling, Omorodistriktet, Guluområdet, Uganda, b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda, c) Atyak, Uganda.

Nationalitet: Ugandiskt pass.

Adress: a) Vakaga, Centralafrikanska republiken, b) Haute-Kotto, Centralafrikanska republiken, c) Basse-Kotto, Centralafrikanska republiken, d) Haut-Mbomou, Centralafrikanska republiken, e) Mbomou, Centralafrikanska republiken, f) Haut-Uolo, Demokratiska republiken Kongo, g) Bas-Uolo, Demokratiska republiken Kongo, h) (Känd adress: Kafia Kingi (territorium på gränsen mellan Sudan och Sydsudan vars slutliga status ännu inte fastställts). Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé sedan januari 2015 varit föremål för utvisningar.

Datum för uppförande: den 7 mars 2016.

Övriga uppgifter:

Kony är grundare till Herrens motståndsarmé (CFe.002). Under hans ledarskap har Herrens motståndsarmé utfört bortförande av, mord på och stympning av tusentals civila runt om i Centralafrika. Herrens motståndsarmé har gjort sig skyldig till kidnappningar, tvångsförflyttningar, begått sexuella övergrepp mot och mördat hundratals människor runt om i Centralafrikanska republiken, samt plundrat och förstört civil egendom. Faderns namn är Luizi Obol. Moderns namn är Nora Obol.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Joseph Kony fördes upp på förteckningen den 7 mars 2016 i enlighet med punkterna 12 och 13 b, c och d i resolution 2262 (2016) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken’, ’deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av eller ett brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning’, ’värvning eller användning av barn i väpnade konflikter i Centralafrikanska republiken i strid mot tillämplig internationell rätt’ och ’tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld och produkter av vilda djur och växter, i eller från Centralafrikanska republiken’.

Ytterligare information:

Kony grundade Herrens motståndsarmé och har beskrivits som gruppens grundare, religiösa ledare, ordförande och överbefälhavare. Herrens motståndsarmé, som först framträdde i Uganda på 1980-talet, deltog i bortföranden, dödande och stympning av tusentals civila i hela centrala Afrika. På grund av det tilltagande militära trycket beordrade Kony Herrens motståndsarmé att lämna Uganda 2005–2006. Sedan dess har Herrens motståndsarmé opererat i Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Sydsudan och, enligt uppgift, Sudan.

Som ledare för Herrens motståndsarmé planerar och genomför Kony Herrens motståndsarmés strategi, vilket inbegriper tills vidare gällande order om anfall mot civilbefolkningar och om brutal behandling av dem. Sedan december 2013 har Herrens motståndsarmé under Joseph Konys ledning kidnappat, tvångsförflyttat, begått sexuella övergrepp mot och dödat hundratals människor i hela Centralafrikanska republiken samt förstört civil egendom. Med styrkorna koncentrerade i östra Centralafrikanska republiken och enligt uppgift i Kafia Kingi, ett område på gränsen till Sudan och Sydsudan vars status ännu inte fastställts men som kontrolleras militärt av Sudan, attackerar Herrens motståndsarmé byar för att komma åt livsmedel och förnödenheter. De stridande anfaller säkerhetsstyrkorna ur bakhåll och stjäl deras utrustning, när dessa bemöter Herrens motståndsarmés anfall, och de stridande ur Herrens motståndsarmé inriktar sig på och plundrar byar där det saknas militär närvaro. Herrens motståndsarmé har även intensifierat anfallen mot platser där diamant- och guldbrytning bedrivs.

Internationella brottmålsdomstolen har utfärdat en arresteringsorder mot Kony. Internationella brottmålsdomstolen har åtalat honom för tolv brott mot mänskligheten, inklusive mord, slaveri, sexuellt slaveri, våldtäkt, omänskliga handlingar som orsakar allvarliga kroppsskador och lidande samt 21 fall av krigsförbrytelser, inbegripet mord, grym behandling av civila, avsiktliga angrepp mot civilbefolkning, plundring, uppmuntran till våldtäkt och rekrytering av barn som är yngre än 15 år genom bortförande.

Kony har utfärdat en tills vidare gällande order till rebellstyrkorna att plundra den hantverksmässiga gruvsektorn i Centralafrikanska republiken på diamanter och guld. En del av dessa mineraler transporteras sedan enligt uppgift av Konys grupp till Sudan eller blir föremål för handel med den lokala civilbefolkningen och medlemmar av f.d. Séléka.

Kony har även instruerat sina stridande att bedriva tjuvjakt på elefanter i Garambanationalparken i Demokratiska republiken Kongo, varifrån elefantbetar enligt uppgift transporteras genom östra Centralafrikanska republiken till Sudan, där höga företrädare för Herrens motståndsarmé enligt uppgift säljer dessa och bedriver handel med sudanesiska handelsmän och lokala tjänstemän. Handeln med elfenben utgör en betydande inkomstkälla för Konys grupp. Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé utvisats från Sudan till och med januari 2015.”

B.   Enheter

”2.

HERRENS MOTSTÅNDSARMÉ (LORD'S RESISTANCE ARMY) (Alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Adress: a) Vakaga, Centralafrikanska republiken, b) Haute-Kotto, Centralafrikanska republiken, c) Basse-Kotto, Centralafrikanska republiken, d) Haut-Mbomou, Centralafrikanska republiken, e) Mbomou, Centralafrikanska republiken, f) Haut-Uolo, Demokratiska republiken Kongo, g) Bas-Uolo, Demokratiska republiken Kongo, h) (Uppgiven adress: Kafia Kingi [territorium på gränsen mellan Sudan och Sydsudan vars slutliga status ännu inte fastställts]. Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé utvisats från Sudan till och med januari 2015.)

Datum för uppförande: den 7 mars 2016.

Övriga upplysningar: Uppstod i norra Uganda under 1980-talet. Har varit inblandad i bortförande av, mord på och stympning av tusentals civila i Centralafrika, inbegripet hundratals i Centralafrikanska republiken. Ledare är Joseph Kony.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Herrens motståndsarmé fördes upp på förteckningen den 7 mars 2016 i enlighet med punkterna 12 och 13 b, c och d i resolution 2262 (2016) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken’, ’deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av eller ett brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning’ och för att den ’tillhandahållit stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld och produkter av vilda djur och växter, i eller från Centralafrikanska republiken’.

Övrig information:

Herrens motståndsarmé uppstod i norra Uganda under 1980-talet och har varit inblandad i bortförande av, mord på och stympning av tusentals civila runt om i Centralafrika. Alltmer militärt pressad beordrade ledaren för Herrens motståndsarmé, Joseph Kony, ett tillbakadragande från Uganda under 2005 och 2006. Sedan dess har Herrens motståndsarmé opererat i Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Sydsudan och, enligt uppgift, Sudan.

Sedan december 2013 har Herrens motståndsarmé kidnappat, tvångsförflyttat, begått sexuella våldshandlingar mot och mördat hudratals människor runt om i Centralafrikanska republiken, samt plundrat och förstört civil egendom. Med styrkorna koncentrerade i östra Centralafrikanska republiken och enligt uppgift i Kafia Kingi, ett område på gränsen till Sudan och Sydsudan vars status ännu inte fastställts men som kontrolleras militärt av Sudan, attackerar Herrens motståndsarmé byar för att komma åt livsmedel och förråd. De stridande lägger sig i bakhåll för att angripa säkerhetsstyrkor och stjäl deras utrustning när de besvarar attackerna från Herrens motståndsarmé. Stridande från Herrens motståndsarmé inriktar sig även på byar utan någon militär närvaro. Herrens motståndsarmé har även intensifierat anfallen mot platser där diamant- och guldbrytning bedrivs.

Herrens motståndsarmé åtföljs ofta av fångar som tvingas arbeta som bärare, kockar och sexslavar. Herrens motståndsarmé brukar könsrelaterat våld, inbegripet våldtäkter mot kvinnor och unga flickor.

I december 2013 förde Herrens motståndsarmé bort ett dussintal människor i Haute-Kotto. Herrens motståndsarmé uppges ha varit inblandad i bortförandet av hundratals civila i Centralafrikanska republiken sedan början av 2014.

Stridande från Herrens motståndsarmé anföll vid flera tillfällen i början av 2014 Obo i prefekturen Haut-Mbomou i östra Centralafrikanska republiken.

Herrens motståndsarmé fortsatte att genomföra attacker i Obo och andra platser i sydöstra Centralafrikanska republiken mellan maj och juli 2014, inbegripet uppenbart samordnade attacker och bortföranden i prefekturen Mbomou i början av juni.

Herrens motståndsarmé har åtminstone sedan 2014 varit inblandad i tjuvjakt av elefanter och olaglig handel med elefantprodukter i vinstsyfte. Herrens motståndsarmé uppges smuggla elfenben från Garamba National Park i norra Demokratiska republiken Kongo till Darfur i utbyte mot vapen och förnödenheter. Herrens motståndsarmé uppges frakta betar från tjuvskjutna elefanter genom Centralafrikanska republiken till Darfur i Sudan för försäljning. Dessutom uppges Kony från och med början av 2014 ha beordrat stridande från Herrens motståndsarmé att plundra diamanter och guld från gruvarbetare i östra Centralafrikanska republiken för transport till Sudan. Enligt uppgift har 500 medlemmar ur Herrens motståndsarmé utvisats från Sudan till och med januari 2015.

I början av februari 2015 förde tungt beväpnade stridande från Herrens motståndsarmé bort civila i Kpangbayanga, Haut-Mbomou och stal livsmedel.

Den 20 april 2015 attackerade Herrens motståndsarmé Ndambissoua i sydöstra Centralafrikanska republiken och förde bort barn, varvid merparten av byborna flydde. Tidigt i juli 2015 anföll Herrens motståndsarmé flera byar i södra Haute-Kotto-prefekturen; attackerna inbegrep plundring, våld mot civila, nedbrännande av hus och kidnappningar.

Sedan januari 2016 har attacker kopplade till Herrens motståndsarmé blivit allt vanligare i Mbomou, Haut-Mbomou och Haute-Kotto, och gruvområdena i Haute-Kotto är särskilt drabbade. Dessa attacker har inbegripit plundring, våld mot civila, förstörelse av egendom och bortföranden. De har lett till tvångsförflyttning av befolkningen, inbegripet ca 700 personer som flytt till Bria.”


12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/361

av den 10 mars 2016

om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Kina i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur får importeras till unionen

[delgivet med nr C(2016) 1450]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 17.3 a,

med beaktande av rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (2), särskilt artikel 12.1 och 12.4, artikel 19 inledningsfrasen samt artikel 19 a och b, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 92/65/EEG fastställs villkor för import av bland annat sperma, ägg och embryon från hästdjur till unionen. Dessa villkor ska minst motsvara de villkor som gäller vid handel mellan medlemsstaterna.

(2)

I direktiv 2009/156/EG fastställs djurhälsovillkor för import av levande hästdjur till unionen. Enligt direktivet får hästdjur importeras till unionen endast från de tredjeländer som uppfyller vissa djurhälsokrav.

(3)

Genom kommissionens beslut 2004/211/EG (3) upprättas en förteckning över tredjeländer, eller delar av tredjeländer vid regionalisering, från vilka medlemsstaterna ska tillåta import av hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur, samt fastställs de övriga villkoren för sådan import. Förteckningen återfinns i bilaga I till beslut 2004/211/EG.

(4)

För att kunna stå som värd för ett ridsportevenemang inom Global Champions Tour den 29 april–1 maj 2016 i Internationella ridsportförbundets (FEI) regi har de behöriga kinesiska myndigheterna begärt att en zon i Shanghais storstadsområde, som är direkt tillgänglig från den intilliggande internationella flygplatsen, ska erkännas som fri från hästsjukdomar. Med tanke på att de specialanlagda anläggningarna vid Expo 2010:s parkering är temporära, bör endast ett tidsbegränsat godkännande av zonen beviljas.

(5)

Mot bakgrund av de garantier och upplysningar som de kinesiska myndigheterna tillhandahållit och för att under en begränsad tid tillåta återinförsel av registrerade hästar från en del av Kinas territorium efter tillfällig export, i överensstämmelse med kraven i kommissionens beslut 93/195/EEG (4), antog kommissionen genomförandebeslut (EU) 2015/557 (5), genom vilket regionen CN-2 i Kina beviljades tidsbegränsat godkännande för ridsportevenemang inom Global Champions Tour den 8–10 maj 2015.

(6)

Eftersom ridsportevenemanget kommer att äga rum igen under 2016 och djurhälso- och karantänvillkoren är desamma som under 2015 bör följaktligen det datum som anges i kolumn 15 för regionen CN-2 i tabellen i bilaga I till beslut 2004/211/EG anpassas.

(7)

Beslut 2004/211/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I kolumn 15 av den rad som motsvarar regionen CN-2 i Kina i tabellen i bilaga I till beslut 2004/211/EG ska ”Giltig 25 april–25 maj 2015” ersättas med ”Giltig 15 april–15 maj 2016”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Kommissionens beslut 2004/211/EG av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens beslut 93/195/EEG av den 2 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang (EGT L 86, 6.4.1993, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/557 av den 31 mars 2015 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Kina i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur får importeras till unionen (EUT L 92, 8.4.2015, s. 107).


12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/59


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/362

av den 11 mars 2016

om godkännande av en termisk lagringstank (enthalpy storage tank) från Mahle Behr GmbH & Co. KG som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 12.4, och

av följande skäl:

(1)

Leverantören Mahle Behr GmbH & Co. KG (nedan kallad sökanden) lämnade in en ansökan om godkännande av en termisk lagringstank (enthalpy storage tank) som en innovativ teknik den 29 april 2015. I enlighet med artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 (2) undersöktes om ansökan var fullständig. Kommissionen konstaterade att viss relevant information saknades i den ursprungliga ansökan och begärde att sökanden skulle komplettera den. Sökanden lämnade den begärda informationen den 27 maj 2015. Ansökan konstaterades vara fullständig och perioden för kommissionens bedömning av ansökan inleddes dagen efter dagen för det officiella mottagandet av den fullständiga informationen, dvs. den 28 maj 2015.

(2)

Ansökan har bedömts i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009, genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 och Technical Guidelines for the preparation of applications for the approval of innovative technologies pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 (nedan kallade de tekniska riktlinjerna), versionen från februari 2013 (3).

(3)

Ansökan avser en termisk lagringstank som minskar koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning efter kallstart av en förbränningsmotor tack vare snabbare uppvärmning av motorn.

(4)

Kommissionen konstaterar att informationen i ansökan visar att de villkor och kriterier som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009 och artiklarna 2 och 4 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 har uppfyllts.

(5)

Sökanden har visat att högst 3 % av alla nya personbilar som registrerades under referensåret 2009 var utrustade med en termisk lagringstank, i enlighet med artikel 2.2 a i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011.

(6)

Sökanden har använt ett omfattande provningsförfarande i enlighet med de tekniska riktlinjerna och definierat jämförelsefordonet som ett fordon som är utrustat med en avaktiverad termisk lagringstank.

(7)

Sökanden har tillhandahållit en testmetod för att demonstrera minskningen av koldioxidutsläpp. Kommissionen anser att testmetoden kommer att ge resultat som är kontrollerbara, repeterbara och jämförbara och att den på ett realistiskt sätt och med tydlig statistisk signifikans kan visa på den innovativa teknikens fördelar i fråga om koldioxidutsläpp i enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011.

(8)

Mot denna bakgrund har sökanden på ett tillfredsställande sätt visat att de utsläppsminskningar som uppnås med den termiska lagringstanken är minst 1 g CO2/km.

(9)

Eftersom den termiska lagringstanken inte är aktiverad för den typgodkännandeprovning avseende koldioxidutsläpp som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 (4) och kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (5) anser kommissionen att den aktuella tekniken inte omfattas av den standardiserade testcykeln.

(10)

Aktivering av den termiska lagringstanken är inte beroende av förarens val. Mot bakgrund av detta anser kommissionen att tillverkaren bör få tillgodoräkna sig minskningen av koldioxidutsläppen till följd av användningen av innovativ teknik.

(11)

Kommissionen konstaterar att kontrollrapporten har upprättats av TÜV SÜD Auto Service GmbH som är ett oberoende och certifierat organ, och att rapporten stöder de resultat som anges i ansökan.

(12)

Mot denna bakgrund har kommissionen inga invändningar mot godkännandet av denna innovativa teknik.

(13)

För att fastställa den allmänna miljöinnovationskod som ska användas i relevanta typgodkännandedokument i enlighet med bilagorna I, VIII och IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (6) bör den enskilda koden för den innovativa teknik som godkänns genom detta genomförandebeslut specificeras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den termiska lagringstank (enthalpy storage tank) som beskrivs i ansökan från Mahle Behr GmbH & Co. KG godkänns som en innovativ teknik i den mening som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009.

2.   Minskningen av koldioxidutsläpp tack vare användning av den termiska lagringstanken ska fastställas med hjälp av metoden i bilagan.

3.   Den enskilda miljöinnovationskod som ska anges i typgodkännandedokumentationen för den innovativa teknik som godkänns genom detta genomförandebeslut ska vara ”18”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 av den 25 juli 2011 om inrättandet av ett förfarande för godkännande och certifiering av innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 194, 26.7.2011, s. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).


BILAGA

METOD FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN MINSKNING AV KOLDIOXIDUTSLÄPP SOM UPPNÅS MED TEKNIKEN MED TERMISK LAGRINGSTANK (ENTHALPY STORAGE TANK).

1.   INLEDNING

För att bestämma den minskning av koldioxidutsläppen som kan tillskrivas användningen av tekniken med termisk lagringstank (enthalpy storage tank, EST-system) är det nödvändigt att fastställa följande:

a)

Det provningsförfarande som ska följas vid bestämning av avsvalningskurvor för jämförelsefordonet (fordonet utrustat med en avaktiverad termisk lagringstank) och miljöinnovationsfordonet.

b)

Det provningsförfarande som ska följas vid bestämning av koldioxidutsläpp vid olika starttemperaturer för motorkylmedlet.

c)

Det provningsförfarande som ska följas för att bestämma motorns teoretiska temperatur efter tömning av EST-systemet.

d)

Det provningsförfarande som ska följas för att fastställa varmstartsfördelen hos miljöinnovationsfordonet.

e)

Formler för bestämning av minskning av koldioxidutsläpp.

f)

Formler för bestämning av resultatens statistiska fel och signifikans.

2.   SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR

Bokstavssymboler

BTA

Fordonets koldioxidutsläpp under typgodkännandeförhållanden [g CO2/km]

Formula

Koldioxidminskning [g CO2/km]

CO2

Koldioxid

CO2 (Tk)

Aritmetiskt medelvärde av fordonets koldioxidutsläpp, uppmätt med hjälp av New European Driving Cycle (NEDC), vid omgivningstemperaturen 14 °C och starttemperaturer för motorkylmedlet [g CO2/km]

deng

Temperaturminskningsfaktor för kylmedlets avsvalningskurva [1/tim]

dEST

Temperaturminskningsfaktor för EST-systemets avsvalningskurva [1/tim]

EST

Termisk lagringstank (enthalpy storage tank)

K

Effektiv kvot för termisk tröghet [-]

m

Antal mätningar i provet

NEDC

New European Driving Cycle

Formula

Normaliserad bränsleförbrukningspotential vid motorkylmedlets starttemperatur för de valda parkeringstiderna ti [-]

pt

Parkeringstid [tim]

Teng

Motorkylmedlets temperatur under parkeringstiden [°C]

Tengmod

Teoretisk temperatur för kylmedlet efter tömning av EST-systemet [°C]

TEST

EST-systemets temperatur under parkeringstiden [°C]

Tcold

Kallstartstemperatur [°C], dvs. 14 °C

Thot

Varmstartstemperatur [°C], dvs. den temperatur som kylmedlet har uppnått vid slutet av NEDC-cykeln

SOC

Laddningsstatus

SVSpt

Fördelning av parkeringstider [%] enligt tabell 6

WFti

Viktningsfaktor för parkeringstiden ti [%] enligt tabell 3

Indexbeteckningar

Index ti avser de valda parkeringstiderna enligt tabell 1

Index j avser mätningarna i provet

Index k avser starttemperaturer för motorkylmedlet

3.   BESTÄMNING AV AVSVALNINGSKURVOR OCH TEMPERATURER

Avsvalningskurvorna ska bestämmas experimentellt för jämförelsefordonets kylmedel och miljöinnovationsfordonets kylmedel. Kurvorna ska kunna användas för fordonsvarianter med samma värmekapacitet, motorrumspackning, motorvärmeisolering och EST-system. De experimentella provningarna ska innefatta kontinuerliga mätningar av representativa kylmedelstemperaturer i motorns kylmedel och det kylmedlet som lagras i EST-systemet genom termoelement vid en konstant omgivningstemperatur på minst 14 °C i 24 timmar. Motorn ska före avstängning värmas upp till maximal kylmedelstemperatur genom tillräckligt många på varandra följande NEDC-prov. Tändningen ska slås av och tändningsnyckeln tas ut efter konditioneringen. Bilens motorhuv ska vara helt stängd. Alla artificiella ventilationssystem i provningslokalen ska vara avstängda.

De resulterande uppmätta avsvalningskurvorna ska konvergeras med den matematiska metod som beskrivs i formel 1 och formel 2 för motorn respektive EST-systemet.

Formel 1

Formula

Formel 2

Formula

Minsta kvadratmetoden ska användas för att anpassa kurvorna. Härvid ska åtminstone temperaturmätdata från de första 30 minuterna efter motorns avstängning inte beaktas eftersom kylmedelstemperaturen har ett otypiskt beteende efter avstängning av kylsystemet.

Motortemperaturen vid specifika parkeringstidsförhållanden (Formula) beräknas med användning av formel 1 och anges i tabell 1.

Tabell 1

Motorns temperatur vid valda parkeringstidsförhållanden

Vald parkeringstid (ti)

t1

t2

t3

pt [tim]

2,5

4,5

16,5

Formula

[°C]

 

 

 

4.   BESTÄMNING AV KOLDIOXIDUTSLÄPP VID OLIKA STARTTEMPERATURER FÖR KYLMEDLET

Fordonets koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ska mätas i enlighet med bilaga 6 till Uneces föreskrifter nr 101 (Metod för mätning av koldioxidutsläpp från och bränsleförbrukning hos de fordon som endast drivs med förbränningsmotor). Metoden ska ändras enligt följande:

1.

Omgivningstemperaturen i provningslokalen ska ligga under 14 °C.

2.

De fem starttemperaturerna för kylmedlet ska vara följande: Tcold, Thot,

Formula

,

Formula

och

Formula

.

Proven kan utföras i valfri ordning. Ett eller två konditionerande NEDC-prov kan utföras mellan proven. Det ska säkerställas och dokumenteras (t.ex. genom en CAN-signal – Controller Area Network) att startbatteriets laddningstillstånd (SOC) efter varje provning inte varierar mer än 5 %.

Hela provningsförfarandet ska upprepas minst tre gånger (dvs m ≥ 3). Det aritmetiska medelvärdet av koldioxidresultaten vid varje motors starttemperaturer för kylmedlet (Tk) beräknas med användning av formel 3 och anges i tabell 2.

Formel 3

Formula

där k = 1, 2, …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula


Tabell 2

Koldioxidutsläpp vid olika starttemperaturer för kylmedlet

Motorkylmedlets starttemperatur Tk

Tcold

Thot

Formula

Formula

Formula

CO2 (Tk) [g CO2/km]

 

 

 

 

 

5.   BESTÄMNING AV MOTORNS TEORETISKA TEMPERATUR EFTER TÖMNING AV EST-SYSTEMET

Den normaliserade bränsleförbrukningspotentialen NP(Formula) vid de valda parkeringstidsförhållanden som anges i tabell 1 beräknas med användning av formel 4 och med användning av de provningsresultat som beskrivs i punkt 4 och anges i tabell 2.

Formel 4

Formula

Därefter beräknas den teoretiska temperaturen för motorkylmedlet efter tömning av EST-systemet för de valda parkeringstidsförhållandena Formula med användning av formel 5.

Formel 5

Formula

Den relativa kvoten för termisk tröghet Kti vid valda parkeringstidsförhållanden bestäms med användning av formel 6.

Formel 6

Formula

Den resulterande effektiva kvoten för termisk tröghet K beräknas genom viktning av de tre resultaten Kti efter andel fordonsstopp enligt formel 7.

Formel 7

Formula

där

WFti

Viktningsfaktor för parkeringstiden ti [-] enligt tabell 3

Tabell 3

Viktningsparameter för beräkning av faktorn K

WFt1 [%]

63,4

WFt2 [%]

14,0

WFt3 [%]

22,6

Motorns teoretiska temperatur efter tömning av EST-systemet för parkeringstidsförhållandena pt Formula beräknas med användning av formel 8.

Formel 8

Formula

Resultaten av beräkningarna anges i tabell 4:

Tabell 4

Teoretiska motortemperaturer efter tömning av EST-systemet för olika parkeringstider

pt [tim]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [tim]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   BESTÄMNING AV VARMSTARTSFÖRDELEN

Varmstartsfördelen (HSB) för det fordon som är utrustat med tekniken bestäms experimentellt med formel 9. Detta värde beskriver skillnaden i koldioxidutsläpp mellan ett NEDC-prov med kallstart och ett med varmstart i förhållande till kallstartsresultatet.

Formel 9

Formula

7.   BESTÄMNING AV KOLDIOXIDMINSKNINGEN

Före det officiella typ I-prov som ska göras i enlighet med förordning (EG) nr 692/2008 ska typgodkännandemyndigheten kontrollera att kylmedlets temperatur, inklusive inuti den termiska lagringstanken, ligger inom ± 2 K i förhållande till lokalens temperatur. Om denna temperatur inte uppnås, får metoden för bestämning av koldioxidminskningen för EST-systemet inte användas.

Kontrollen kan göras antingen genom mätning inuti den termiska lagringstanken (t.ex. med hjälp av ett termoelement) eller genom att stänga av EST-systemet före konditioneringsprocessen så att uppvärmt kylmedel inte lagras inne i tanken. Temperaturen inuti den termiska lagringstanken ska registreras i provningsrapporten.

Den relativa potentialen för koldioxidminskning Formula vid olika parkeringstider beräknas med användning av formel 10.

Formel 10

Formula

Resultaten av beräkningarna anges i tabell 5:

Tabell 5

Relativ koldioxidminskningspotential Formula för olika parkeringstider

pt [tim]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [tim]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koldioxidminskningen, viktad efter parkeringstider (pt), beräknas enligt formel 11.

Formel 11

Formula

där

SVSpt

Fördelning av parkeringstider [%] enligt tabell 6

Tabell 6

Fördelning av parkeringstider (andel av fordonsstopp)

pt [tim]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

SVSpt [%]

36

13

6

4

2

2

1

1

3

4

3

1

pt [tim]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

SVSpt [%]

1

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

8.   BERÄKNING AV DET STATISTISKA FELET

Statistiska fel i testmetodens resultat till följd av mätningarna måste kvantifieras. För varje prov som utförs vid olika temperaturer för motorkylmedlet beräknas standardavvikelsen för det aritmetiska medelvärdet enligt formel 12.

Formel 12

Formula

där k = 1, 2, …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula

Standardavvikelsen för koldioxidminskningen Formula beräknas med användning av formel 13.

Formel 13

Image

där

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

9.   STATISTISK SIGNIFIKANS

Det måste påvisas för varje typ, variant och version av ett fordon utrustat med EST-systemet att felet i de koldioxidminskningar som beräknas med formel 13 inte är större än skillnaden mellan den totala koldioxidminskningen och det tröskelvärde för minskning som anges i artikel 9.1 i förordning (EU) nr 725/2011 (se formel 14).

Formel 14

Formula

där

MT

:

Tröskelvärdet [g CO2/km], dvs. 1 g CO2/km

Formula

:

CO2-korrigeringskoefficient på grund av den ökade massan till följd av installationen av EST-systemet. För Formula används data enligt tabell 7.

Tabell 7

CO2-korrigeringskoefficient på grund av den ökade massan

Typ av bränsle

CO2-korrigeringskoefficient på grund av den ökade massan (Formula)

[g CO2/km]

Bensin

0,0277 · Δm

Diesel

0,0383 · Δm

I tabell 7 är Δm den ökade massan till följd av installationen av EST-systemet. Det motsvarar EST-systemets massa då det är helt fyllt med kylmedel.

10.   EST-SYSTEM SOM MONTERAS I FORDON

Typgodkännandemyndigheten ska intyga minskningen av koldixoidutsläppen baserat på mätningar för EST-systemet med användning av den testmetod som anges i denna bilaga. Om koldioxidminskningarna ligger under det tröskelvärde som anges i artikel 9.1 ska artikel 11.2 andra stycket i förordning (EU) nr 725/2011 tillämpas.


Rättelser

12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/69


Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2362 av den 15 december 2015 om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen på vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina enligt förordning (EG) nr 88/97

( Europeiska unionens officiella tidning L 331 av den 17 december 2015 )

På sidan 36, artikel 5, tabell 4 ”Parter som är föremål för undersökning”, kolumnen ”Datum för ikraftträdande”, för företaget ”CICLI EUROPA s.r.l.” ska det

i stället för:

”10.9.2014”

vara:

”10.11.2014”.


12.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/69


Rättelse till slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2016/70 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 8 för budgetåret 2015

( Europeiska unionens officiella tidning L 18 av den 26 januari 2016 )

På sidan 3 ska tabellen ersättas med följande:

”Beskrivning

Budget 2015 (1)

Budget 2014 (2)

Förändring (%)

1.

Smart tillväxt för alla

66 853 308 910

65 300 076 773

+ 2,38

2.

Hållbar tillväxt: naturresurser

55 978 784 039

56 443 752 595

– 0,82

3.

Säkerhet och medborgarskap

1 926 965 795

1 665 510 850

+ 15,70

4.

Europa i världen

7 478 225 907

6 840 903 616

+ 9,32

5.

Administration

8 658 632 705

8 405 389 881

+ 3,01

6.

Kompensation

p.m.

28 600 000

Särskilda instrument

384 505 583

350 000 000

+ 9,86

Utgifter, totalt  (3)

141 280 422 939

139 034 233 715

+ 1,62


(1)  Beloppen i denna kolumn motsvarar de som tas upp i 2015 års budget (EUT L 69, 13.3.2015) plus ändringsbudgetarna nr 1–8/2015.

(2)  Beloppen i denna kolumn motsvarar de som tas upp i 2014 års budget (EUT L 51, 20.2.2014) plus ändringsbudgetarna nr 1–7/2014.

(3)  Artikel 310.1 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har följande lydelse: ”Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra”.”