ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 8

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
13 januari 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/24 av den 8 januari 2016 om införande av särskilda villkor för import av jordnötter från Brasilien, Capsicum annuum och muskotnöt från Indien och muskotnöt från Indonesien samt om ändring av förordningarna (EG) nr 669/2009 och (EU) nr 884/2014 ( 1 )

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/25 av den 12 januari 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

13.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 8/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/24

av den 8 januari 2016

om införande av särskilda villkor för import av jordnötter från Brasilien, Capsicum annuum och muskotnöt från Indien och muskotnöt från Indonesien samt om ändring av förordningarna (EG) nr 669/2009 och (EU) nr 884/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b ii,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (2), särskilt artikel 15.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (3) föreskrivs strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga I till den förordningen. Jordnötter från Brasilien och Capsicum annuum och muskotnöt från Indien omfattas redan sedan januari 2010 av en sådan strängare offentlig kontroll avseende förekomst av aflatoxiner. Sedan juli 2012 omfattas muskotnöt från Indonesien också av strängare offentlig kontroll avseende aflatoxiner.

(2)

Resultaten av de offentliga kontroller som medlemsstaterna enligt förordning (EG) nr 669/2009 har utfört på dessa varor visar en fortsatt hög frekvens av bristande efterlevnad av gränsvärdena för aflatoxiner. Resultaten visar att importen av sådana livsmedel och foder utgör en risk för människors och djurs hälsa. Ingen förbättring av situationen har kunnat konstateras efter flera år av ökad kontrollfrekvens vid unionens gränser.

(3)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 (4) införs särskilda villkor för importen av vissa foder och livsmedel från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner.

(4)

För att skydda människors och djurs hälsa i unionen måste det fastställas ytterligare garantier för dessa livsmedel och foder från Brasilien, Indien och Indonesien. Samtliga sändningar av jordnötter från Brasilien, Capsicum annuum från Indien och muskotnöt från Indien och Indonesien bör åtföljas av ett hälsointyg om att produkterna har provtagits och analyserats med avseende på förekomst av aflatoxiner och att de har befunnits vara förenliga med unionslagstiftningen. Resultatet av de analytiska testerna bör bifogas hälsointyget.

(5)

Utöver undantaget för sändningar som är avsedda för en privatperson enbart för personlig förbrukning och användning är det också lämpligt att införa ett undantag för mycket små sändningar av vissa foder och livsmedel, dvs. på högst 20 kg, som t.ex. används för kommersiella utställningar eller sänds som varuprover. Kravet på ett hälsointyg som åtföljs av analysresultatet för sådana sändningar står inte i proportion till den låga risk som sådana sändningar utgör för folkhälsan.

(6)

De turkiska och iranska myndigheterna har underrättat kommissionen om en ändring av den behöriga myndighet vars ombud har rätt att underteckna hälsointyget. Den brasilianska myndigheten är även behörig för foder. Dessa ändringar måste därför införas i överensstämmelse med detta.

(7)

För att minska den onödiga administrativa bördan bör det föreskrivas att det i händelse av en sändning där förpackningen omfattar flera små förpackningar eller enheter inte är nödvändigt att ange sändningens identifikationsnummer på varje enskild förpackning i sändningen utan att det räcker att ange identifikationsnumret på den förpackning som omger dessa små förpackningar eller enheter.

(8)

På grund av de problem som fastställts är det lämpligt att ange att posterna i den gemensamma handlingen vid införsel som avser ett positivt slutförande av dokumentkontrollen måste fyllas i innan sändningen får omlastas till ett fastställt importställe.

(9)

Förordning (EG) nr 669/2009 och genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 669/2009 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1 ska följande led läggas till som leden i, j och k:

”i)

Jordnötter med skal, skalade jordnötter, jordnötssmör och jordnötter på annat sätt beredda eller konserverade (foder och livsmedel) med ursprung i eller avsända från Brasilien.

j)

Capsicum sp. och muskotnöt med ursprung i eller avsända från Indien.

k)

Muskotnöt med ursprung i eller avsänd från Indonesien.”

2.

Följande mening ska läggas till i artikel 1.3:

”Denna förordning ska dessutom inte tillämpas på sändningar av foder och livsmedel med en bruttovikt av högst 20 kg.”

3.

I artikel 5.2 ska led a ersättas med följande:

”a)

det brasilianska ministeriet för jordbruk, animalieproduktion och livsmedelstillgång (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA), för foder och livsmedel från Brasilien,”.

4.

I artikel 5.2 ska leden d och e ersättas med följande:

”d)

det iranska ministeriet för hälsa och medicinsk utbildning, för livsmedel från Iran,

e)

generaldirektoratet för livsmedel och kontroll vid det turkiska ministeriet för livsmedel, jordbruk och animalieproduktion, för livsmedel från Turkiet,”.

5.

I artikel 5.2 ska följande led läggas till som led i:

”i)

det indonesiska jordbruksministeriet, för livsmedel från Indonesien.”

6.

Följande mening ska läggas till i artikel 6:

”I händelse av en sändning där förpackningen omfattar flera små förpackningar eller enheter räcker det att ange sändningens identifikationsnummer på den förpackning som omger dessa små förpackningar eller enheter.”

7.

I artikel 9.4 ska den första meningen ersättas med följande:

”Den behöriga myndigheten på det utsedda införselstället ska tillåta att sändningen omlastas till ett fastställt importställe sedan kontrollerna i punkt 2 utförts med goda resultat och de relevanta uppgifterna i del II av CED-handlingen (II.3, II.5, II.8 och II.9) har fyllts i.”

8.

Bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Sändningar av de foder och livsmedel som avses i artikel 1.1 i, j och k och som lämnade ursprungslandet före denna förordnings ikraftträdande får importeras till EU även om de inte åtföljs av ett hälsointyg och provtagnings- och analysresultat.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 av den 13 augusti 2014 om införande av särskilda villkor för importen av vissa foder och livsmedel från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner och om upphävande av förordning (EG) nr 1152/2009 (EUT L 242, 14.8.2014, s. 4).


BILAGA I

I bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ska följande poster utgå:

Foder och livsmedel

(avsedd användning)

KN-nr

Taric-undernummer

Ursprungsland eller avsändningsland

Fysiska kontroller och identitetskontroller (frekvens i procent) vid import

”—

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91,

2008 11 96,

2008 11 98

(Foder och livsmedel)

 

Capsicum annuum, hela

0904 21 10

 

Indien (IN)

20

Capsicum annuum, krossade eller malda

ex 0904 22 00

10

Torkade frukter av släktet Capsicum, hela, med undantag av sötpaprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskotnöt (Myristica fragrans)

0908 11 00,

0908 12 00

 

(Livsmedel – torkade kryddor)

 

 

Muskotnöt (Myristica fragrans)

0908 11 00,

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

20”

(Livsmedel – torkade kryddor)

 


BILAGA II

Bilaga I till förordning (EU) nr 884/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I den sista posten ska ”Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus lanatus) och produkter därav” ersättas med ”Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus spp.) och produkter därav”.

2.

Följande poster ska läggas till:

Foder och livsmedel

(avsedd användning)

KN-nr

Taric-undernummer

Ursprungsland eller avsändningsland

Fysiska kontroller och identitetskontroller (frekvens i procent) vid import

”—

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91,

2008 11 96,

2008 11 98

(Foder och livsmedel)

 

Capsicum annuum, hela

0904 21 10

 

Indien (IN)

20

Capsicum annuum, krossade eller malda

ex 0904 22 00

10

Torkade frukter av släktet Capsicum, hela, med undantag av sötpaprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskotnöt (Myristica fragrans)

0908 11 00,

0908 12 00

 

(Livsmedel – torkade kryddor)

 

 

Muskotnöt (Myristica fragrans)

0908 11 00,

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

20”

(Livsmedel – torkade kryddor)

 


13.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 8/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/25

av den 12 januari 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 januari 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

EG

120,0

MA

72,0

TN

87,8

TR

105,5

ZZ

96,3

0707 00 05

MA

73,1

TR

154,2

ZZ

113,7

0709 93 10

MA

72,3

TR

145,5

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

50,3

MA

65,7

TR

78,1

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

62,5

0805 20 10

IL

167,2

MA

85,6

ZZ

126,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

127,6

JM

147,1

TR

83,5

ZZ

119,4

0805 50 10

EG

98,7

MA

94,2

TR

92,9

ZZ

95,3

0808 10 80

CA

156,8

CL

86,6

US

105,7

ZZ

116,4

0808 30 90

CN

80,0

TR

132,0

ZZ

106,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.