ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 3

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
6 januari 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/4 av den 5 januari 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 vad gäller väsentliga miljöskyddskrav ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/5 av den 5 januari 2016 om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller genomförandet av väsentliga miljöskyddskrav ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 av den 5 januari 2016 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 av den 5 januari 2016 om fastställande av standardformuläret för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/8 av den 5 januari 2016 om angivande av de tekniska egenskaperna för 2017 års ad hoc-modul om egenföretagande ( 1 )

35

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/9 av den 5 januari 2016 om gemensamt inlämnande och utnyttjande av data i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) ( 1 )

41

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/10 av den 5 januari 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

46

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/11 av den 5 januari 2016 om ändring av bilaga II till rådets direktiv 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter ( 1 )

48

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

6.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/4

av den 5 januari 2016

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 vad gäller väsentliga miljöskyddskrav

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 216/2008 ska produkter, delar och anordningar uppfylla miljöskyddskraven i volymerna I och II i bilaga 16 till konventionen angående internationell civil luftfart (nedan kallad Chicagokonventionen) i dess lydelse den 17 november 2011 med undantag för tilläggen till den bilagan.

(2)

Volymerna I och II i bilaga 16 till Chicagokonventionen ändrades 2014 genom att nya bullerstandarder infördes.

(3)

Förordning (EG) nr 216/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning grundas på yttrandet från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 6 i förordning (EG) nr 216/2008 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Produkter, delar och anordningar ska uppfylla miljöskyddskraven i ändring 11-B i volym I och i ändring 8 i volym II i bilaga 16 till Chicagokonventionen i dess lydelse den 1 januari 2015, med undantag för tilläggen till bilaga 16.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 79, 13.3.2008, s. 1.


6.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/5

av den 5 januari 2016

om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller genomförandet av väsentliga miljöskyddskrav

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 216/2008 ska produkter, delar och anordningar uppfylla miljöskyddskraven i volymerna I och II i bilaga 16 till konventionen angående internationell civil luftfart (nedan kallad Chicagokonventionen) i dess lydelse den 17 november 2011 med undantag för tilläggen till den bilagan. Dessa krav införlivades i unionslagstiftningen genom kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (2).

(2)

Volymerna I och II i bilaga 16 till Chicagokonventionen ändrades 2014 genom att nya bullerstandarder infördes.

(3)

Förordning (EU) nr 748/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning grundas på yttrandet från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I (Del-21) till förordning (EU) nr 748/2012 ska punkt 21.A.18 a ersättas med följande:

”a)

De tillämpliga bullerkraven för utfärdande av typcertifikat för luftfartyg föreskrivs i enlighet med bestämmelserna i kapitel 1 i bilaga 16, volym I, del II till Chicagokonventionen:

1.

för jetmotordrivna underljudsplan, i volym I, del II, kapitel 2, 3, 4 och 14, enligt vad som är tillämpligt,

2.

för propellerdrivna flygplan, i volym I, del II, kapitel 3, 4, 5, 6, 10 och 14, enligt vad som är tillämpligt,

3.

för helikoptrar, i volym I, del II, kapitel 8 och 11, enligt vad som är tillämpligt,

4.

för överljudsflygplan, i volym I, del II, kapitel 12, enligt vad som är tillämpligt, och

5.

för tiltrotorluftfartyg, i volym I, del II, kapitel 13, enligt vad som är tillämpligt.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).


6.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/6

av den 5 januari 2016

om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b ii, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002 ges unionen möjlighet att i syfte att skydda människors hälsa, djurs hälsa eller miljön vidta lämpliga nödåtgärder för livsmedel och foder som importeras från ett tredjeland, om risken inte kan undanröjas i tillfredsställande grad genom åtgärder som vidtas av de enskilda medlemsstaterna.

(2)

Efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima den 11 mars 2011 underrättades kommissionen om att halten radionuklider i vissa livsmedelsprodukter med ursprung i Japan överskred de åtgärdsnivåer för livsmedel som tillämpas i Japan. Sådan kontaminering kan utgöra ett hot mot människors och djurs hälsa i unionen, och därför antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 297/2011 (2). Den förordningen ersattes av genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 (3), som i sin tur ersattes av genomförandeförordning (EU) nr 284/2012 (4). Den sistnämnda förordningen ersattes av genomförandeförordning (EU) nr 996/2012 (5), som i sin tur ersattes av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 (6).

(3)

Med hänsyn till att det i genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 föreskrivs att åtgärderna i den ska ses över före den 31 mars 2015, och med hänsyn till lägesutvecklingen samt till 2014 års uppgifter om förekomst av radioaktivitet i foder och livsmedel bör genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 upphävas och en ny förordning antas.

(4)

De gällande åtgärderna har setts över mot bakgrund av över 81 000 uppgifter om förekomst av radioaktivitet i foder och andra livsmedel än nötkött och över 237 000 uppgifter om förekomst av radioaktivitet i nötkött som de japanska myndigheterna lämnat in för den fjärde odlingssäsongen efter olyckan.

(5)

Alkoholdrycker enligt KN-nummer 2203–2208 är inte längre uttryckligen undantagna från förordningens tillämpningsområde, eftersom kraven vad gäller provtagning och analys samt försäkran gäller för en fastställd förteckning över foder och livsmedel.

(6)

De japanska myndigheternas uppgifter visar att det inte längre är nödvändigt att före export till unionen kräva provtagning och analys av foder och livsmedel med ursprung i regionerna Aomori och Saitama med avseende på förekomst av radioaktivitet.

(7)

När det gäller foder- och livsmedelsprodukter med ursprung i regionen Fukushima har kriteriet för att vid denna översyn häva kravet på provtagning och analys före export till unionen av dessa foder- och livsmedelsprodukter varit att de japanska myndigheterna under två på varandra följande år (2013 och 2014) inte ska ha konstaterat några fall av bristande efterlevnad. För övriga foder och livsmedel med ursprung i den regionen bör kravet på provtagning och analys före export till unionen bibehållas.

(8)

Bestämmelserna i denna förordning bör ställas upp så att regioner där provtagning och analys av samma foder och livsmedel måste ske före export till unionen anges på samma ställe, i syfte att underlätta tillämpningen av förordningen.

(9)

När det gäller regionerna Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Iwate och Chiba krävs för närvarande provtagning och analys före export till unionen av svamp, fiskeriprodukter, ris, sojabönor, bovete och vissa ätbara vilda växter samt därav bearbetade och framställda produkter. Dessa krav gäller även för sammansatta livsmedel som innehåller mer än 50 % av dessa produkter. Uppgifterna om förekomst av radioaktivitet för den fjärde odlingssäsongen visar att det för flera av dessa foder- och livsmedelsprodukter inte längre bör krävas någon provtagning eller analys före export till unionen.

(10)

När det gäller regionerna Akita, Yamagata och Nagano krävs för närvarande provtagning och analys före export till unionen av svamp och vissa ätbara vilda växter samt därav bearbetade och framställda produkter. Uppgifterna om förekomst av radioaktivitet för den fjärde odlingssäsongen visar att det för en av dessa ätbara växter inte längre bör krävas någon provtagning och analys före export till unionen. Däremot bör det krävas provtagning och analys av en annan ätbar vild växt med ursprung i dessa regioner, eftersom bristande efterlevnad konstaterats i fråga om den växten.

(11)

Uppgifterna om förekomst av radioaktivitet för den fjärde odlingssäsongen visar att kravet på provtagning och analys före export till unionen bör bibehållas för svamp med ursprung i regionerna Shizuoka, Yamanashi och Niigata. Däremot bör det krävas provtagning och analys av en ätbar vild växt med ursprung i dessa regioner, eftersom bristande efterlevnad konstaterats i fråga om den växten.

(12)

De kontroller som sker vid import visar att de särskilda villkor som föreskrivs i unionsrätten tillämpas korrekt av de japanska myndigheterna, och att inga fall av bristande efterlevnad konstaterats vid importkontrollerna på mer än tre år. Den låga frekvensen av importkontroller bör därför bibehållas och det bör inte längre krävas att medlemsstaterna var tredje månad underrättar kommissionen om alla analysresultat genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF).

(13)

De övergångsåtgärder som föreskrivs i japansk lagstiftning och som anges i bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 är inte längre relevanta för de foder och livsmedel som för närvarande importeras från Japan och det bör därför inte längre hänvisas till dem i den här förordningen.

(14)

Bestämmelserna i denna förordning bör ses över när resultaten av provtagning och analys med avseende på förekomst av radioaktivitet i foder och livsmedel som härrör från den femte odlingssäsongen (2015) efter olyckan blir tillgängliga, med andra ord senast den 30 juni 2016. Kriterierna för översynen kommer att fastställas när översynen görs.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på foder och livsmedel enligt artikel 1.2 i rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 (7) (nedan kallade produkter) med ursprung i eller avsända från Japan, med undantag för följande:

a)

Produkter som skördades och/eller bearbetades före den 11 mars 2011.

b)

Sändningar för personligt bruk av foder och livsmedel av animaliskt ursprung som omfattas av artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 (8).

c)

Sändningar för personligt bruk av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung, som är icke-kommersiella och avsedda för en privatperson enbart för personlig förbrukning och användning. I oklara fall åvilar bevisbördan sändningens mottagare.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med sändning

när det gäller produkter för vilka kravet på provtagning och analys i artikel 5 gäller, en kvantitet av ett foder eller livsmedel som omfattas av denna förordning och som är av samma kategori eller varuslag, omfattas av samma dokument, befordras med samma transportmedel och kommer från samma region i Japan,

när det gäller övriga produkter som omfattas denna förordning, en kvantitet av ett foder eller livsmedel som omfattas av denna förordning och omfattas av samma dokument, befordras med samma transportmedel och kommer från en eller flera regioner i Japan, inom de gränser som anges i den försäkran som avses i artikel 5.

Artikel 3

Import till unionen

Produkter får endast importeras till unionen om de uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 4

Gränsvärden för cesium-134 och cesium-137

Produkterna får inte överskrida de gränsvärden för summan av cesium-134 och cesium-137 som anges i bilaga I.

Artikel 5

Försäkran för vissa produkter

1.   Varje sändning av svamp, fisk och fiskeriprodukter med undantag för kammusslor, ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter, med ursprung i eller avsända från Japan, ska åtföljas av en giltig försäkran som utfärdats och undertecknats i enlighet med artikel 6.

2.   I den försäkran som anges i punkt 1 ska det intygas att produkterna uppfyller kraven i den gällande japanska lagstiftningen.

3.   I den försäkran som anges i punkt 1 ska det vidare intygas

a)

att produkten skördades och/eller bearbetades före den 11 mars 2011, eller

b)

att produkten inte har sitt ursprung i och inte avsänds från någon av de regioner som förtecknas i bilaga II (9), för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, eller

c)

att produkten avsänds från men inte har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, och att den inte har utsatts för radioaktivitet under transiteringen, eller

d)

att produkten har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II, för vilka kravet för provtagning och analys av denna produkt gäller, och att den åtföljs av en analysrapport med resultaten av provtagningen och analysen, eller

e)

att produkten åtföljs av en analysrapport med resultaten av provtagningen och analysen, om ursprunget för produkten eller för de ingredienser som utgör mer än 50 % av produkten är okänt.

4.   Fisk och fiskeriprodukter som fångats eller skördats i kustvatten till regionerna Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba eller Iwate ska åtföljas av den försäkran som anges i punkt 1 och av en analysrapport med resultaten av provtagningen och analysen, oberoende av var produkterna landas.

Artikel 6

Upprättande och undertecknande av försäkran

1.   Den försäkran som anges i artikel 5 ska utformas enligt mallen i bilaga III.

2.   För de produkter som avses i artikel 5.3 a, b och c ska försäkran ha undertecknats av en bemyndigad företrädare för den behöriga myndigheten i Japan eller av en bemyndigad företrädare för en instans som har ett bemyndigande från den behöriga myndigheten i Japan och står under dess ansvar och tillsyn.

3.   För de produkter som avses i artikel 5.3 d och e och i artikel 5.4 ska försäkran ha undertecknats av en bemyndigad företrädare för den behöriga myndigheten i Japan och åtföljas av en analysrapport med resultaten av provtagning och analys.

Artikel 7

Identifikation

Varje sändning av de produkter som avses i artikel 5.1 ska identifieras genom en kod som ska anges i försäkran enligt artikel 5, i analysrapporten enligt artikel 6.3, i den gemensamma handlingen vid införsel eller den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel enligt artikel 9.2 och i det hälsointyg som åtföljer sändningen.

Artikel 8

Gränskontrollstationer och utsett införselställe

1.   Sändningar av de produkter som avses i artikel 5.1 ska föras in till unionen vid ett utsett införselställe enligt definitionen i artikel 3 b i kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (10) (nedan kallat utsett införselställe).

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på sändningar av de produkter som avses i artikel 5.1 och som omfattas av rådets direktiv 97/78/EG (11). Dessa sändningar ska föras in till unionen vid en gränskontrollstation enligt definitionen i artikel 2.2 g i det direktivet.

Artikel 9

Förhandsanmälan

1.   Foder- och livsmedelsföretagare eller deras företrädare ska i förväg anmäla ankomsten av varje sändning av produkter som avses i artikel 5.1.

2.   Vid förhandsanmälan ska foder- och livsmedelsföretagare eller deras företrädare fylla i följande:

a)

För produkter av icke-animaliskt ursprung: Del I av den gemensamma handlingen vid införsel (CED) enligt artikel 3 a i förordning (EG) nr 669/2009, med beaktande av anvisningarna för ifyllande av denna handling i bilaga II till den förordningen. Vid tillämpningen av den här förordningen kan fält I.13 i den gemensamma handlingen vid införsel innehålla fler än en varukod.

b)

För fisk och fiskeriprodukter: Den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel (CVED) enligt bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (12).

Respektive handling ska översändas till den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller vid gränskontrollstationen minst två arbetsdagar före sändningens fysiska ankomst.

Artikel 10

Offentliga kontroller

1.   De behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen eller det utsedda införselstället ska utföra följande kontroller av de produkter som avses i artikel 5.1:

a)

Dokumentkontroller på alla sändningar.

b)

Slumpmässiga identitetskontroller och slumpmässiga fysiska kontroller, inbegripet laboratorieanalys av förekomsten av cesium-134 och cesium-137. Analysresultaten ska vara tillgängliga inom högst fem arbetsdagar.

2.   Om resultatet av laboratorieanalysen ger vid handen att falska garantier har getts i den försäkran som anges i artikel 5 ska försäkran anses ogiltig, och sändningen av foder eller livsmedel uppfyller inte kraven i denna förordning.

Artikel 11

Kostnader

Alla kostnader som följer av de offentliga kontroller som avses i artikel 10 och alla åtgärder som vidtagits till följd av bristande efterlevnad ska bäras av foder- och livsmedelsföretagarna.

Artikel 12

Övergång till fri omsättning

1.   För att en sändning av de produkter som avses i artikel 5.1 ska få övergå till fri omsättning ska foder- eller livsmedelsföretagaren eller dennes företrädare för tullmyndigheterna uppvisa (fysiskt eller elektroniskt) en gemensam handling vid införsel som vederbörligen fyllts i av den behöriga myndigheten efter det att alla offentliga kontroller har utförts. Tullmyndigheterna får endast låta sändningen övergå till fri omsättning om ett positivt beslut från den behöriga myndigheten anges i fält II.14 i den gemensamma handlingen vid införsel och denna handling har undertecknats i fält II.21.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på sändningar av produkter som avses i artikel 5.1 och som omfattas av direktiv 97/78/EG. Dessa sändningar ska övergå till fri omsättning i enlighet med förordning (EG) nr 136/2004.

Artikel 13

Produkter som inte uppfyller kraven

Produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte släppas ut på marknaden. Sådana produkter ska bortskaffas på ett säkert sätt eller återsändas till Japan.

Artikel 14

Översyn

Denna förordning ska ses över före den 30 juni 2016.

Artikel 15

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 ska upphöra att gälla.

Artikel 16

Övergångsbestämmelser

Genom undantag från artikel 3 får produkter importeras till unionen om följande villkor är uppfyllda:

a)

Produkterna uppfyller kraven i genomförandeförordning (EU) nr 322/2014.

b)

Produkterna lämnade Japan före den här förordningens ikraftträdande eller lämnade Japan efter den här förordningens ikraftträdande men före den 1 februari 2016, och de åtföljs av en försäkran i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 som utfärdades före denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 297/2011 av den 25 mars 2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (EUT L 80, 26.3.2011, s. 5).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 av den 27 september 2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 297/2011 (EUT L 252, 28.9.2011, s. 10).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 284/2012 av den 29 mars 2012 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 (EUT L 92, 30.3.2012, s. 16).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 996/2012 av den 26 oktober 2012 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 284/2012 (EUT L 299, 27.10.2012, s. 31).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 av den 28 mars 2014 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (EUT L 95, 29.3.2014, s. 1).

(7)  Rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 av den 22 december 1987 om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (EGT L 371, 30.12.1987, s. 11).

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004 (EUT L 77, 24.3.2009, s. 1).

(9)  Förteckningen över produkter i bilaga II påverkar inte tillämpningen av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

(10)  Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).

(11)  Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

(12)  Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s. 11).


BILAGA I

Gränsvärden för livsmedel  (1) (Bq/kg) enligt den japanska lagstiftningen

 

Livsmedel för spädbarn och små barn

Mjölk och mjölkbaserade drycker

Mineralvatten och liknande drycker samt te bryggt av ojästa teblad

Andra livsmedel

Summan av cesium-134 och cesium-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Gränsvärden för foder  (3) (Bq/kg) enligt den japanska lagstiftningen

 

Foder avsett för nötkreatur och hästar

Foder avsett för svin

Foder avsett för fjäderfä

Foder avsett för fisk (5)

Summan av cesium-134 och cesium-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  För torkade produkter som är avsedda att konsumeras rekonstituerade gäller gränsvärdet för den rekonstituerade konsumtionsfärdiga produkten.

På torkad svamp ska rekonstitutionsfaktorn 5 tillämpas.

För te gäller gränsvärdet för en infusion som bryggts på ojästa teblad. Bearbetningsfaktorn för torkat te är 50, och därför garanterar ett gränsvärde på 500 Bq/kg för torkade teblad att halten i det bryggda teet inte överstiger gränsvärdet på 10 Bq/kg.

(2)  För att garantera förenlighet med de gränsvärden som för närvarande tillämpas i Japan ersätter dessa gränsvärden tillfälligt de gränsvärden som fastställs i förordning (Euratom) nr 3954/87.

(3)  Gränsvärdet gäller foder med en vattenhalt på 12 %.

(4)  För att garantera förenlighet med de gränsvärden som för närvarande tillämpas i Japan ersätter dessa gränsvärden provisoriskt de gränsvärden som fastställts i kommissionens förordning (Euratom) nr 770/90 av den 29 mars 1990 om gränsvärden för radioaktivitet i djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (EGT L 83, 30.3.1990, s. 78).

(5)  Med undantag för foder avsett för akvariefiskar.


BILAGA II

Foder och livsmedel för vilka provtagning och analys med avseende på förekomst av cesium-134 och cesium-137 krävs före export till unionen

a)

Produkter med ursprung i regionen Fukushima

Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 och 2005 99 80.

Fisk och fiskeriprodukter enligt KN-nr 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 och 1605, med undantag för kammusslor enligt KN-nr 0307 21, 0307 29 och 1605 52 00.

Ris och därav framställda produkter enligt KN-nr 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 och 1905 90.

Sojabönor och därav framställda produkter enligt KN-nr 1201 90, 1208 10 och 1507.

Bitterskråp eller fuki (Petasites japonicus) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Aralia spp. och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Bambuskott (Phyllostachys pubescens) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 och 2005 91.

Örnbräken (Pteridium aquilinum) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Koshiabura (skott av Eleutherococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Japansk kungsbräken (Osmunda japonica) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

(Japansk) persimon (Diospyros sp.) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 och 0813 50.

b)

Produkter med ursprung i regionerna Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba eller Iwate

Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nummer 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 och 2005 99 80.

Fisk och fiskeriprodukter enligt KN-nr 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 och 1605, med undantag för kammusslor enligt KN-nr 0307 21, 0307 29 och 1605 52 00.

Aralia spp. och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Bambuskott (Phyllostachys pubescens) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 och 2005 91.

Örnbräken (Pteridium aquilinum) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Japansk kungsbräken (Osmunda japonica) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Koshiabura (skott av Eleutherococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

c)

Produkter med ursprung i regionerna Akita, Yamagata eller Nagano

Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nummer 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 och 2005 99 80.

Aralia spp. och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Bambuskott (Phyllostachys pubescens) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 och 2005 91.

Japansk kungsbräken (Osmunda japonica) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

Koshiabura (skott av Eleutherococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

d)

Produkter med ursprung i regionerna Yamanashi, Shizuoka eller Niigata

Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nummer 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 och 2005 99 80.

Koshiabura (skott av Eleutherococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 99, 0710 80, 0711 90 och 0712 90.

e)

Sammansatta produkter innehållande mer än 50 % av de produkter som anges i leden a–d i denna bilaga.


BILAGA III

Försäkran för import till unionen av

…(produkt och ursprungsland)

Partiets identifikationskodFörsäkran nr

I enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima FÖRSÄKRAR

(den bemyndigade företrädare som avses i artikel 6.2 respektive 6.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/6)

härmed att … …(produkter som avses i artikel 5.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/6) i denna sändning som består av … …(beskrivning av sändningen, produkt, antal och typ av förpackningar, brutto- eller nettovikt) som lastades i …(lastningsort) den …(lastningsdag) av …(transportörens namn) med destination …(bestämmelseort och -land) och som kommer från företaget … …(företagets namn och adress)

uppfyller kraven i den gällande lagstiftningen i Japan vad gäller gränsvärdena för summan av cesium-134 och cesium-137.

Dessutom FÖRSÄKRAS att sändningen avser följande:

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter, som skördades eller bearbetades före den 11 mars 2011.

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter, som inte har sitt ursprung i och inte avsänds från någon av de regioner som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller.

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter, som avsänds från men inte har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, och som inte har utsatts för radioaktivitet under transiteringen.

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter, som har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, och av vilka prover togs den …(datum), som sedan analyserades i laboratorium den …(datum) i …(laboratoriets namn) för att fastställa halterna av radionukliderna cesium-134 och cesium-137. Analysrapporten bifogas.

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura av okänt ursprung eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter som ingrediens(er) av okänt ursprung, av vilka prover togs den …(datum) som sedan analyserades i laboratorium den …(datum) i …(laboratoriets namn), för att fastställa halterna av radionukliderna cesium-134 och cesium-137. Analysrapporten bifogas.

Utfärdad i …den …

Stämpel från och underskrift av den bemyndigade företrädare som avses i artikel 6.2 respektive 6.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/6


6.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/7

av den 5 januari 2016

om fastställande av standardformuläret för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (1), särskilt artikel 59.2 och med beaktande av Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (2), särskilt artikel 80.3, och

av följande skäl:

(1)

Ett av de främsta syftena med direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU är att minska den administrativa bördan för upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och ekonomiska aktörer, inte minst små och medelstora företag. En viktig del av detta arbete är det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (nedan kallat det enhetliga upphandlingsdokumentet). Standardformuläret för det enhetliga upphandlingsdokumentet bör därför utformas på ett sådant sätt att kravet på att lägga fram ett mängd intyg eller andra handlingar avseende uteslutnings- eller urvalskriterier undviks. Med samma mål i åtanke bör standardformuläret också innehålla relevant information om företag vars kapacitet en ekonomisk aktör är beroende av, så att kontrollen av informationen kan utföras tillsammans med kontrollen av den huvudsakliga ekonomiska aktören och på samma villkor.

(2)

Det enhetliga upphandlingsdokumentet bör också vara tillgängligt för användning av upphandlande enheter som omfattas av direktiv 2014/25/EU och som, vid tillämpning av uteslutnings- och urvalskriterierna i enlighet med direktiv 2014/24/EU, måste göra det på samma sätt och på samma villkor som de upphandlande myndigheterna.

(3)

För att undvika administrativ börda för de upphandlande myndigheterna och enheterna och eventuella motstridiga uppgifter i olika upphandlingsdokument bör de uppgifter som de ekonomiska aktörerna måste lämna i det enhetliga upphandlingsdokumentet på förhand tydligt anges av de upphandlande myndigheterna och enheterna i anbudsinfordran eller genom hänvisningar till andra delar av upphandlingsdokumenten, som de ekonomiska aktörerna under alla omständigheter måste granska noggrant med avseende på deras deltagande och eventuella inlämnande av anbud.

(4)

Det enhetliga upphandlingsdokumentet bör också bidra till ytterligare förenkling för såväl ekonomiska aktörer, upphandlande myndigheter som enheter genom att man ersätter olika och divergerande nationella egenförsäkran med ett standardformulär som upprättats på europeisk nivå. Detta torde också bidra till att minska problemen i samband med den exakta utformningen av formella förklaringar och medgivanden samt språkfrågor, eftersom standardformuläret kommer att finnas tillgängligt på de officiella språken. Det enhetliga upphandlingsdokumentet bör därigenom underlätta ett ökat gränsöverskridande deltagande i offentliga upphandlingsförfaranden.

(5)

All behandling och allt utbyte av uppgifter i samband med det enhetliga upphandlingsdokumentet bör utföras i enlighet med nationella bestämmelser om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (3) samt i enlighet med nationella regler för behandling av uppgifter om brott, fällande dom i brottmål eller säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 8.5 i det direktivet.

(6)

Det bör erinras om att kommissionen ska se över den praktiska tillämpningen av det enhetliga upphandlingsdokumentet med hänsyn till den tekniska utvecklingen av databaser i medlemsstaterna, och avge en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet senast den 18 april 2017. I samband med detta kan kommissionen också beakta eventuella förslag för att förbättra dess funktion för att öka möjligheterna till gränsöverskridande deltagande i offentlig upphandling, inte minst för små och medelstora företag, eller potentiella förenklingar inom de ramar som fastställs genom direktiv 2014/24/EU. Den kan också överväga eventuella frågor som rör praxis när det gäller systematisk ansökan om intyg eller andra former av skriftligt underlag från alla deltagare i ett visst upphandlingsförfarande eller praxis som består av att man på ett diskriminerande sätt identifierar aktörer som man begär sådan dokumentation från.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från den tidpunkt då de nationella bestämmelser som genomför direktiv 2014/24/EU träder i kraft, och senast från och med den 18 april 2016, ska det standardformulär som återfinns i bilaga 2 till denna förordning användas för utarbetandet av det enhetliga upphandlingsdokument som avses i artikel 59 i direktiv 2014/24/EU. Anvisningar om användningen anges i bilaga 1 till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EUT L 281, 23.11.1995, s. 31).


BILAGA I

Anvisningar

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (nedan kallat enhetligt upphandlingsdokument) är en egen försäkran från ekonomiska aktörer som ger preliminär bevisning som ersätter de intyg som utfärdats av offentliga myndigheter eller tredje man. Enligt artikel 59 i direktiv 2014/24/EU är det en formell förklaring från den ekonomiska aktören om att denne inte befinner sig i någon av de situationer där ekonomiska aktörer ska eller får bli uteslutna, att aktören uppfyller relevanta urvalskriterier och uppfyller de objektiva regler och kriterier som har fastställts för att begränsa antalet i övrigt kvalificerade anbudssökande som inbjuds att delta. Målet är att minska den administrativa börda som uppstår till följd av kravet på att lägga fram en mängd intyg eller andra handlingar avseende uteslutningsgrunderna och urvalskriterierna.

För att underlätta arbetet för ekonomiska aktörer att fylla i ett enhetligt upphandlingsdokument får medlemsstaterna utfärda riktlinjer om användning av det enhetliga upphandlingsdokumentet, till exempel för att förklara vilka bestämmelser i nationell rätt som är relevanta i förhållande till del III, avsnitt A (1), att officiella förteckningar över godkända ekonomiska aktörer eller likvärdiga intyg inte kan fastställas eller utfärdas i en viss medlemsstat, eller att ange vilka referenser och vilken information som ska lämnas för att hjälpa de upphandlande myndigheterna eller enheterna att hämta ett visst intyg på elektronisk väg.

Vid utarbetandet av upphandlingsdokumenten för ett visst upphandlingsförfarande måste upphandlande myndigheter och enheter i anbudsinfordran, i de upphandlingsdokument som anges i anbudsinfordran, eller i inbjudan att bekräfta intresse, ange vilken information de kommer att begära från de ekonomiska aktörerna, inklusive en uttrycklig angivelse av om den information som avses i del II och III (2) måste tillhandahållas för underleverantörer vars kapacitet de ekonomiska aktörerna inte utnyttjar (3). De kan också underlätta för de ekonomiska aktörerna genom att lämna informationen direkt i en elektronisk version av det enhetliga upphandlingsdokumentet, till exempel med hjälp av tjänsten för det enhetliga upphandlingsdokumentet (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)) som kommissionen avgiftsfritt kommer att ställa till förfogande för upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och ekonomiska aktörer, leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster och andra berörda parter.

Anbud i öppna förfaranden och ansökningar om deltagande i selektiva förfaranden, förhandlade förfaranden under konkurrens, konkurrenspräglad dialog eller innovationspartnerskap måste åtföljas av ett enhetligt upphandlingsdokument som de ekonomiska aktörerna fyller i för att lämna den begärda informationen (5). Utom i fråga om vissa avtal som bygger på ramavtal ska den anbudsgivare som man avser att tilldela kontraktet lämna uppdaterade intyg och styrkande handlingar.

Medlemsstaterna får reglera eller överlåta till upphandlande myndigheter och enheter att kunna välja om de vill använda det enhetliga upphandlingsdokumentet också som en del av upphandlingar som inte eller inte helt omfattas av förfarandebestämmelserna i direktiv 2014/24/EU eller 2014/25/EU, exempelvis för upphandlingar som ligger under de relevanta tröskelvärdena eller upphandlingar som omfattas av särskilda bestämmelser om sociala och andra särskilda tjänster (nedan kallat det enklare systemet) (6). På liknande sätt får medlemsstaterna reglera eller överlåta till upphandlande myndigheter och enheter att kunna välja om de vill använda det enhetliga upphandlingsdokumentet också i samband med tilldelning av koncessionsavtal, oavsett om de omfattas av bestämmelserna i direktiv 2014/23/EU (7) eller inte.

En upphandlande myndighet eller enhet får när som helst under förfarandet anmoda anbudsgivarna att lämna in samtliga eller delar av begärda intyg och styrkande handlingar, när detta är nödvändigt för att förfarandet ska genomföras på ett korrekt sätt.

Ekonomiska aktörer får uteslutas från upphandlingsförfarandet eller åtalas enligt nationell lagstiftning om de i allvarlig omfattning lämnat oriktig information i det enhetliga upphandlingsdokumentet eller i den information som kan begäras för kontroll av uteslutningsgrunderna eller urvalskriterierna, eller om de underlåter att lämna sådan information eller om de ekonomiska aktörerna inte kan förete de styrkande handlingarna.

Ekonomiska aktörer får återanvända information som har lämnats i ett annat enhetligt upphandlingsdokument från ett tidigare upphandlingsförfarande, om informationen fortfarande är korrekt och relevant. Det enklaste är att föra in informationen i det nya enhetliga upphandlingsdokumentet med hjälp av verktygen i den ovannämnda elektroniska tjänsten för enhetliga upphandlingsdokument. Naturligtvis går det även att återanvända information genom annan kopiering, exempelvis av information lagrad i den ekonomiska aktörens it-utrustning (datorer, surfplattor, servrar …).

I enlighet med artikel 59.2 andra stycket i direktiv 2014/24/EU ska det enhetliga upphandlingsdokumentet enbart utfärdas i elektronisk form. Detta utfärdande får dock uppskjutas till senast den 18 april 2018 (8). Detta innebär att både helt elektroniska versioner och pappersversioner av det enhetliga upphandlingsdokumentet kan komma att samexistera fram till och med senast den 18 april 2018. Den ovannämnda tjänsten för det enhetliga upphandlingsdokumentet gör det möjligt för de ekonomiska aktörerna att fylla i dokumenten elektroniskt i samtliga fall, så att de kan dra full fördel av de möjligheter som erbjuds (inte minst att återanvända information). För användning i upphandlingsförfaranden där användning av elektroniska kommunikationsmedel har senarelagts (senast till och med den 18 april 2018) ger tjänsten för det enhetliga upphandlingsdokumentet de ekonomiska aktörerna möjlighet att skriva ut sina elektroniskt ifyllda enhetliga upphandlingsdokument som pappersdokument som sedan kan översändas till den upphandlande myndigheten eller enheten på annat sätt än elektroniskt (9).

Som tidigare nämnts består det enhetliga upphandlingsdokumentet av en formell förklaring från den ekonomiska aktören om att grund för uteslutning inte föreligger, att urvalskriterierna är uppfyllda och att aktören kan tillhandahålla den information som begärts av den upphandlande myndigheten.

Om upphandlingen avser delar och urvalskriterierna (10) är olika för olika delar, bör ett enhetligt upphandlingsdokument fyllas i för varje del (eller grupp av delar med samma urvalskriterier).

Det enhetliga upphandlingsdokumentet ska också innehålla information om vilken myndighet eller tredje part som ansvarar för att utfärda styrkande handlingar (11) och en formell förklaring om att den ekonomiska aktören på begäran och utan dröjsmål kan lägga fram dessa handlingar.

Upphandlande myndigheter eller enheter får välja eller kan åläggas (12) av medlemsstaterna att begränsa den information som begärs om urvalskriterier till en enda fråga (ja eller nej) om huruvida de ekonomiska aktörerna uppfyller alla nödvändiga urvalskriterier. Även om detta kan följas upp med begäran om ytterligare information och/eller dokumentation, bör man undvika att i onödan belasta de ekonomiska aktörerna med att systematiskt begära intyg eller andra former av skriftliga underlag från alla deltagare i ett visst upphandlingsförfarande och att på ett diskriminerande sätt välja ut från vilka ekonomiska aktörer man begär sådan dokumentation.

De upphandlande myndigheternas och enheternas skyldighet att avgiftsfritt hämta dokumentationen direkt via en nationell databas i någon medlemsstat gäller också när de ursprungligen begärda upplysningarna om urvalskriterierna har begränsats till ett jakande eller nekande svar på om kriterierna är uppfyllda. Om elektroniska dokument begärs bör de ekonomiska aktörerna därför förse den upphandlande myndigheten eller enheten med de uppgifter som behövs för att hämta dokumentationen när urvalskriterierna kontrolleras i stället för direkt i det enhetliga upphandlingsdokumentet.

Om ett registerutdrag, exempelvis ur kriminalregistret, finns tillgängligt elektroniskt för den upphandlande myndigheten eller enheten kan den ekonomiska aktören ange var informationen kan hämtas (dvs. registrets namn, internetadress, identifiering av fil eller register etc.), så att den upphandlande myndigheten eller enheten kan komma åt uppgifterna. Därmed samtycker den ekonomiska aktören till att den upphandlande myndigheten eller enheten får tillgång till handlingarna, med förbehåll för de nationella bestämmelserna om genomförandet av direktiv 95/46/EG  (13) om behandling av personuppgifter, särskilt uppgifter om särskilda kategorier av uppgifter om brott, fällande domar i brottmål eller säkerhetsåtgärder.

I enlighet med artikel 64 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU får ekonomiska aktörer som är registrerade i officiella förteckningar över godkända ekonomiska aktörer eller enligt offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning är certifierade för de uppgifter som krävs enligt del III–V, ge den upphandlande myndigheten eller enheten ett registreringsintyg utfärdat av behörig myndighet eller ett intyg utfärdat av ett behörigt certifieringsorgan.

En ekonomisk aktör som deltar på egen hand och som inte förlitar sig på andra enheters kapacitet för att uppfylla urvalskriterierna, ska fylla i ett enhetligt upphandlingsdokument.

En ekonomisk aktör som deltar på egen hand, men som förlitar sig på en eller flera andra enheter, ska se till att de upphandlande myndigheterna eller enheterna får det egna enhetliga upphandlingsdokumentet tillsammans med ett separat enhetligt upphandlingsdokument med information (14) för var och en av de berörda enheter som aktören förlitar sig på.

Om slutligen grupper av ekonomiska aktörer, inbegripet tillfälliga sammanslutningar, deltar tillsammans i upphandlingsförfarandet, ska ett separat enhetligt upphandlingsdokument med den information som krävs enligt delarna II–V lämnas för var och en av de deltagande ekonomiska aktörerna.

I samtliga fall där fler än en person är medlem i ett förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan hos en ekonomisk aktör eller är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera detta, kan var och en behöva underteckna samma enhetliga upphandlingsdokument beroende på nationella regler, inklusive de som avser skydd av personuppgifter.

Vad gäller undertecknande av det enhetliga upphandlingsdokumentet, observera att ett undertecknande av det enhetliga upphandlingsdokumentet inte kan krävas om det överlämnas som en del av en uppsättning dokument, vars äkthet och integritet säkerställs genom föreskrivna underteckningar för överföringssättet (15).

För upphandlingsförfaranden där en anbudsinfordran har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) hämtas den information som begärs i del I automatiskt, förutsatt att ovannämnda elektroniska tjänst för enhetliga upphandlingsdokument används för att generera och fylla i det enhetliga upphandlingsdokumentet.
Om det inte finns någon anbudsinfordran i EUT, ska den upphandlande myndigheten eller enheten fylla i den information som gör det möjligt att entydigt identifiera upphandlingsförfarandet. All annan information i alla delar av det enhetliga upphandlingsdokumentet ska fyllas i av den ekonomiska aktören.

Det enhetliga upphandlingsdokumentet omfattar följande delar och avsnitt:

Del I. Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller enheten

Del II. Information om den ekonomiska aktören

Del III. Uteslutningsgrunder:

A: Fällande dom i brottmål (Uteslutning obligatorisk i enlighet med artikel 57.1 i direktiv 2014/24/EU.) Även obligatoriskt för upphandlande myndigheter i enlighet med artikel 80.1 andra stycket i direktiv 2014/25/EU, medan andra upphandlande enheter än upphandlande myndigheter kan besluta att tillämpa dessa uteslutningsgrunder).

B: Åsidosättande av skyldigheter att betala skatter eller sociala avgifter (Uteslutning obligatorisk i enlighet med artikel 57.2 i direktiv 2014/24/EU vid ett slutligt och bindande beslut.) På samma villkor är deras tillämpning också obligatorisk för upphandlande myndigheter i enlighet med artikel 80.1 andra stycket i direktiv 2014/25/EU, medan andra upphandlande enheter än myndigheter kan besluta att tillämpa dessa uteslutningsgrunder. Observera att vissa medlemsstaters lagstiftning kan kräva uteslutning också i fall där beslutet inte är slutgiltigt och bindande.).

C: Insolvens, intressekonflikter eller allvarliga fel i yrkesutövningen (se artikel 57.4 i direktiv 2014/24/EU) (Kan leda till uteslutning av ekonomiska aktörer, men tillämpning av dessa uteslutningsgrunder kan göras obligatorisk för upphandlande myndigheter på beslut av medlemsstaten. I enlighet med artikel 80.1 i direktiv 2014/25/EU kan alla upphandlande enheter, oavsett om de är upphandlande myndigheter eller inte, besluta att tillämpa dessa uteslutningsgrunder eller åläggas av sin medlemsstat att göra det.)

D: Andra uteslutningsgrunder som kan komma att föreskrivas i den nationella lagstiftningen i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat

Del IV. Urvalskriterier  (16):

α: Övergripande uppgift om alla urvalskriterier

A: Lämplighet

B: Ekonomisk och finansiell ställning

C: Teknisk och yrkesmässig kapacitet

D: Kvalitetssäkringssystem och miljöledningsstandarder  (17)  (18)

Del V. Minskning av antalet kvalificerade anbudsgivare  (19)

Del VI. Slutsatser


(1)  Ekonomiska aktörer som har dömts enligt artiklarna X, Y och Z i den nationella strafflagen måste till exempel ange detta när de fyller i informationen om dom för deltagande i en kriminell organisation eller penningtvätt.

(2)  Information om uteslutningsgrunder.

(3)  Se artikel 71.5 tredje stycket i direktiv 2014/24/EU och artikel 88.5 tredje stycket i direktiv 2014/25/EU.

(4)  Här är länken till den preliminära versionen under utarbetande. När den fullständiga versionen finns tillgänglig kommer en länk att införas eller göras tillgänglig på annat sätt.

(5)  Situationen är mer komplicerad när det gäller förhandlade förfaranden utan föregående meddelande om upphandling, enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU och artikel 50 i direktiv 2014/25/EU, eftersom dessa bestämmelser tillämpas på mycket olika förhållanden.

Att ansöka om ett enhetligt upphandlingsdokument skulle utgöra en onödig administrativ börda eller på annat sätt vara olämplig 1) om bara en förutbestämd deltagare är möjlig (för de båda direktiven, artikel 32.2 b, 32.3 b, 32.3 d och 32.5 i direktiv 2014/24/EU och artikel 50, led c, e, f och i, i direktiv 2014/25/EU, och 2) eftersom situationen brådskar (artikel 32.2 c i direktiv 2014/24/EU och artikel 50, led d och h i direktiv 2014/25/EU) eller på grund av de särskilda egenskaperna hos den transaktion där varorna noterats och förvärvats på en råvarumarknad (artikel 32.3 c i direktiv 2014/24/EU och artikel 50, led g i direktiv 2014/25/EU).

Å andra sidan skulle det enhetliga upphandlingsdokumentet kunna spela sin roll fullt ut och bör begäras i övriga fall, vilka kännetecknas av att mer än en deltagare kan delta och utan krav på skyndsamhet eller särskilda egenskaper kopplade till transaktionen. Detta är fallet vad gäller artiklarna 32.2 a, 32.3 a och 32.4 i direktiv 2014/24/EU och artikel 50, led a, b och j, i direktiv 2014/25/EU.

(6)  Artiklarna 74–77 i direktiv 2014/24/EU och artiklarna 91–94 i direktiv 2014/25/EU.

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

(8)  Se artikel 90.3 i direktiv 2014/24/EU.

(9)  De kommer också att kunna generera sina enhetliga upphandlingsdokumentet som en pdf-fil som kan överföras elektroniskt som bilaga. För att senare kunna återanvända informationen bör de ekonomiska aktörerna spara det ifyllda enhetliga upphandlingsdokumentet i lämpligt elektroniskt format (t.ex. som.xml).

(10)  Till exempel avseende den minimiomsättning som krävs, som i sådana fall måste fastställas i förhållande till det högsta uppskattade värdet av delen i fråga.

(11)  Om inte de upphandlande myndigheterna eller enheterna har uppgett att det i första instans kommer att vara tillräckligt att lämna allmän information (ja eller nej) för att uppfylla kraven. Se nedan för närmare förklaringar om denna möjlighet.

(12)  Sådana krav kan vara allmänna eller begränsade till enbart vissa situationer, t.ex. endast för öppna förfaranden eller till förfaranden i två etapper, först när alla anbudssökande som uppfyller minimikraven kommer att inbjudas att delta.

(13)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(14)  Se del II, avsnitt C

(15)  Till exempel: om anbudet och åtföljande enhetliga upphandlingsdokument i ett öppet förfarande överförs via ett e-postmeddelande som är försett med en elektronisk underskrift av den typ som krävs är det inte nödvändigt med ytterligare underskrift(er) på det enhetliga upphandlingsdokumentet. Elektronisk underskrift på det enhetliga upphandlingsdokumentet kan dessutom vara överflödig om det enhetliga upphandlingsdokumentet är integrerat i en e-upphandlingsplattform och e-autentisering krävs för att använda denna plattform.

(16)  I enlighet med artikel 80.2 i direktiv 2014/25/EU, får upphandlande enheter, oavsett om de är upphandlande myndigheter eller inte besluta att tillämpa de urvalskriterier som föreskrivs i artikel 58 i direktiv 2014/24/EU (del IV, avsnitt A, B och C).

(17)  Upphandlande enheters användning av det enhetliga upphandlingsdokumentet i fråga om krav kopplade till kvalitetssäkringssystem och miljöledningsstandarder (del IV, avsnitt D) föreskrivs inte uttryckligen i direktiv 2014/25/EU, men bör dock tillåtas av praktiska skäl, eftersom artikel 62 i direktiv 2014/24/EU och artikel 81 i direktiv 2014/25/EU i stort sett är identiska.

(18)  I enlighet med artiklarna 77.2 och 78.1 i direktiv 2014/25/EU ska upphandlande enheter välja ut deltagare utifrån objektiva regler och kriterier. Som beskrivs ovan kan dessa kriterier i vissa fall vara de som föreskrivs i direktiv 2014/24/EU, eller huvudsakligen identiska bestämmelser (se fotnoterna 9 och 11). De objektiva reglerna och kriterierna kan också vara specifika för en upphandlande enhet eller ett visst upphandlingsförfarande. Sådana fall kan dock inte behandlas i ett standardformulär.

(19)  Upphandlande enheters användning av det enhetliga upphandlingsdokumentet för att minska antalet kvalificerade anbudslämnare (del V) föreskrivs inte uttryckligen enligt direktiv 2014/25/EU, men bör dock tillåtas av praktiska skäl, eftersom det både i artikel 65 i direktiv 2014/24/EU och artikel 78.2 i direktiv 2014/25/EU krävs att en sådan minskning av antalet ska utföras i enlighet med objektiva och icke-diskriminerande kriterier eller regler.


BILAGA 2

STANDARDFORMULÄR FÖR DET EUROPEISKA ENHETLIGA UPPHANDLINGSDOKUMENTET

Del I: Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller enheten

Image

Del II: Information om den ekonomiska aktören

Image

Image

Image

Del III: Uteslutningsgrunder

Image

Image

Image

Image

Del IV: Urvalsgrunder

Image

Image

Image

Image

Del V: Minskning av antalet kvalificerade anbudsgivare.

Image

Del VI: Försäkran

Image


6.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/35


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/8

av den 5 januari 2016

om angivande av de tekniska egenskaperna för 2017 års ad hoc-modul om egenföretagande

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (1), särskilt artikel 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

För att kommissionen ska kunna följa framstegen mot de gemensamma målen i Europa 2020-strategin bör medlemsstaterna förse den med omfattande uppgifter om egenföretagande så att jämförelser kan göras mellan medlemsstaterna.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 318/2013 (2) föreskrivs en ad hoc-modul om egenföretagande.

(3)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1397/2014 (3) anges och beskrivs de områden med specialiserad information (nedan kallade ad hoc-undermoduler) som bör tas med i 2017 års ad hoc-modul om egenföretagande.

(4)

Kommissionen bör fastställa de tekniska egenskaperna, filtren, koderna och tidsfristen för överföringen av uppgifter inom ad hoc-modulen för egenföretagande.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tekniska egenskaperna för 2017 års ad hoc-modul om egenföretagande, de filter och koder som ska användas samt den tidsfrist inom vilken uppgifterna ska sändas till kommissionen anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 318/2013 av den 8 april 2013 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2016–2018 för den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (EUT L 99, 9.4.2013, s. 11).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1397/2014 av den 22 oktober 2014 om ändring av förordning (EU) nr 318/2013 om antagande av programmet med ad hoc-moduler för åren 2016–2018 för den arbetskraftsundersökning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98 (EUT L 370, 30.12.2014. s. 42).


BILAGA

I denna bilaga anges de tekniska egenskaper, filter och koder som ska användas för den ad hoc-modul om egenföretagande som kommer att genomföras under 2017. Den innehåller också datum för inlämning av uppgifter till kommissionen.

Tidsfrist för överlämnande av resultaten till kommissionen: den 31 mars 2018.

Filter och koder som ska användas för överföring av uppgifterna: i enlighet med bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 (1).

Kolumner avsedda för valfria viktningsfaktorer i händelse av delprover eller bortfall: Kolumnerna 222–225 innehåller heltal och kolumnerna 226–227 innehåller decimaltal.

1.   Undermodul ”Ekonomiskt beroende egenföretagande”

Namn/Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

MAINCLNT

 

Ekonomiskt beroende

STAPRO = 1,2

211

 

Kundernas antal och betydelse de senaste 12 månaderna

 

 

1

Ingen kund de senaste 12 månaderna

 

2

Endast en kund de senaste 12 månaderna

3

2–9 kunder de senaste 12 månaderna och en var dominerande

4

2–9 kunder de senaste 12 månaderna och ingen var dominerande

5

Mer än 9 kunder de senaste 12 månaderna och en var dominerande

6

Mer än 9 kunder de senaste 12 månaderna och ingen var dominerande

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

WORKORG

 

Organisatoriskt beroende

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Beslut om arbetstiden

 

 

1

Den tillfrågade bestämmer

 

2

Den tillfrågades kund bestämmer

3

Någon annan bestämmer

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

2.   Undermodul ”Egenföretagares arbetsvillkor”

Namn/Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

REASSE

 

Viktigaste skälet för egenföretagande

STAPRO = 1,2

213

 

Viktigaste skälet till att den tillfrågade började sitt nuvarande arbete som egenföretagare

 

 

1

Kunde inte hitta en anställning

 

2

Den tillfrågades tidigare arbetsgivare krävde att den tillfrågade skulle bli egenföretagare

3

Egenföretagande är det vanliga för den tillfrågades yrkesverksamhet

4

En bra möjlighet öppnade sig

5

Tog över ett familjeföretag

6

Ville inte eller planerade inte att bli egenföretagare men började som egenföretagare av andra skäl än de angivna ovan

7

Ville bli egenföretagare för att ha flexibel arbetstid

8

Ville bli egenföretagare av andra skäl

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

SEDIFFIC

 

Största svårigheten som egenföretagare

STAPRO = 1,2

214

 

Den självupplevda största svårigheten som egenföretagare de senaste 12 månaderna

 

 

0

Dåliga möjligheter att påverka priset på det egna arbetet

 

1

Bristande tillgång till finansiering av verksamheten

2

Försenade eller uteblivna betalningar

3

Orimlig administrativ börda

4

Ingen inkomst vid sjukdom

5

Perioder med ekonomiska problem

6

Perioder utan kunder, uppdrag eller projekt att arbeta med

7

Andra svårigheter

8

Inga svårigheter

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

REASNOEM

 

Viktigaste skälet för att inte ha anställda

STAPRO = 2

215

 

Det självupplevda viktigaste skälet för att inte ha anställda

 

 

0

Den tillfrågade vill i första hand sysselsätta sig själv

 

1

Det finns inte tillräckligt med arbete

2

Svårt att hitta lämplig personal

3

Lagstiftningen är för krånglig

4

Höga sociala avgifter

5

Inte möjligt i den tillfrågades yrke

6

Den tillfrågade föredrar att arbeta med underentreprenörer eller kompanjoner

7

Kunderna vill att den tillfrågade utför arbetet

8

Andra skäl

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

BPARTNER

 

Arbetar med affärspartner

STAPRO = 1,2

216

 

Arbetar med delägare och/eller i ett nätverk med andra egenföretagare

 

 

1

Arbetar med en delägare

 

2

Arbetar med andra egenföretagare i ett nätverk

3

Både 1 och 2

4

Varken 1 eller 2

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

PLANEMPL

 

Planer på att anställa eller anlita underentreprenörer

STAPRO = 1,2

217

 

Planer på att anställa eller anlita underentreprenörer under följande 12-månadersperiod

 

 

1

Planerar endast tillsvidareanställning

 

2

Planerar endast tidsbegränsad anställning

3

Planerar både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning

4

Planerar att endast anlita underentreprenörer

5

Planerar att både anlita underentreprenörer och anställa

6

Planerar inte att anlita underentreprenörer eller anställa

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

3.   Undermodul ”Egenföretagare och anställda”

Namn/Kolumn

Kod

Beskrivning

Filter

JBSATISF

 

Arbetstillfredsställelse

WSTATOR = 1,2

218

 

Arbetstillfredsställelse i huvudsysselsättningen

 

 

1

Mycket tillfredsställd

 

2

Ganska tillfredsställd

3

Något tillfredsställd

4

Inte tillfredsställd

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

AUTONOMY

 

Självständighet i arbetet

WSTATOR = 1,2

219

 

Möjligheter att i huvudsysselsättningen påverka arbetets innehåll och planering

 

 

1

Kan påverka både innehåll och planering

 

2

Kan påverka innehåll men inte planering

3

Kan påverka planering men inte innehåll

4

Kan varken påverka innehåll eller planering

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

PREFSTAP

 

Föredragen yrkesställning för huvudsysselsättningen

WSTATOR = 1,2

220

 

Vill vara anställd och är nu egenföretagare eller vill vara egenföretagare och är nu anställd

 

 

1

Vill inte byta yrkesställning

 

2

Är egenföretagare men vill bli anställd

3

Är anställd eller medhjälpande familjemedlem men vill bli egenföretagare

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte

OBSTACSE

 

Viktigaste skälet för att inte bli egenföretagare i den nuvarande huvudsysselsättningen

PREFSTAP = 3

221

 

Viktigaste skälet till att anställda eller medhjälpande familjemedlemmar som vill vara egenföretagare inte har bytt yrkesställning

 

 

1

Ekonomisk osäkerhet

 

2

Svårigheter att få finansiering för verksamheten

3

För mycket stress, ansvar eller för stora risker

4

Sämre social trygghet

5

Andra skäl

9

Ej tillämpligt (inkluderas inte i filtret)

Lämnas tomt

Inget svar/Jag vet inte


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 av den 25 april 2008 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som ska användas vid överföring av data från och med 2009, användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler och fastställande av referenskvartal (EUT L 114, 26.4.2008, s. 57).


6.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/9

av den 5 januari 2016

om gemensamt inlämnande och utnyttjande av data i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 132, och

av följande skäl:

(1)

I avdelningarna II och III i förordning (EG) nr 1907/2006 finns bestämmelser om registrering av ämnen som ålägger tillverkare och importörer att utnyttja data gemensamt och lämna in information gemensamt till kemikaliemyndigheten.

(2)

Myndigheternas erfarenheter av tidsfristerna för registrering 2010 och 2013 som fastställs i artikel 23 i förordning (EG) nr 1907/2006 för infasningsämnen, tillsammans med information från intressenter direkt och via den workshop om Reach-registrering som hölls i Bryssel den 10–11 december 2013, tyder på att bestämmelserna i förordning (EG) nr 1907/2006 om gemensamt inlämnande och utnyttjande av data inte har tillämpats fullt ut och att genomförandet av bestämmelserna inte uppfyller förväntningarna. Detta har särskilt drabbat små och medelstora företag.

(3)

För att systemet för gemensamt utnyttjande av data, som fastställs i förordning (EG) nr 1907/2006, ska fungera effektivt, är det nödvändigt att främja god hanteringspraxis och säkerställa att överenskommelser om gemensamt utnyttjande av data fungerar effektivt. Det bör därför fastställas regler om effektivt genomförande av den förordningen vad gäller gemensamt utnyttjande av data.

(4)

Kostnader för gemensamt utnyttjande och inlämnande av information, i enlighet med artiklarna 11.1, 19.1, 27.3 och 30.1 i förordning (EG) nr 1907/2006, bör fastställas på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt.

(5)

Det måste klargöras att, enligt artiklarna 27.3 och 30.1 i förordning (EG) nr 1907/2006, både administrativa kostnader och kostnader som rör informationskrav endast bör delas när dessa kostnader är relevanta för den information som en part är skyldig att lämna in för att uppfylla registreringskraven enligt den förordningen. Kostnader som rör informationskrav inkluderar varje kostnad som krävts för att utföra en befintlig undersökning eller som krävs för att utföra en ny undersökning, oavsett om det handlar om att utarbeta de nödvändiga specifikationerna, att ingå avtal med ett laboratorium eller att övervaka utförandet av undersökningen. Kostnaderna för efterlevnaden av ett informationskrav enligt Reach som inte omfattar testning bör också inkluderas.

(6)

För att säkerställa att data utnyttjas gemensamt på ett transparent och effektivt sätt bör alla överenskommelser om gemensamt utnyttjande av data i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 vara strukturerade så att alla relevanta kostnader beskrivs tydligt och är identifierbara. Om parter i en överenskommelse om gemensamt utnyttjande av data som redan finns på dagen för denna förordnings ikraftträdande är nöjda med hur överenskommelsen fungerar bör det dock vara möjligt att avsäga sig skyldigheten att specificera kostnader, förutsatt att alla parter godkänner detta.

(7)

För att förvissa sig om att kostnaderna för gemensamt utnyttjande av data är berättigade och fördelas på ett tillfredsställande sätt mellan parterna i en överenskommelse om gemensamt utnyttjande av data, bör parterna årligen dokumentera kostnader som uppkommit och ersättning som mottagits. I enlighet med artiklarna 27.3 och 30.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 måste parter i en befintlig överenskommelse om gemensamt utnyttjande av data göra sitt bästa för att styrka kostnader som uppkommit före den här förordningens ikraftträdande.

(8)

För att garantera överensstämmelse med artikel 25.3 i förordning (EG) nr 1907/2006, och säkerställa att det finns dokumentation av kostnaden för varje undersökning som kan bli föremål för en överenskommelse om gemensamt utnyttjande av data, bör den årliga dokumentationen bevaras i minst tolv år efter inlämnandet av en undersökning i samband med en registrering enligt den förordningen.

(9)

En överenskommelse om gemensamt utnyttjande av data bör innehålla en modell för delning av alla relevanta kostnader. Varje kostnadsdelningsmodell bör innehålla ett ersättningssystem som möjliggör en eventuell justering av varje registrants andel av kostnaderna när andra registranter i ett senare skede ansluter sig till överenskommelsen i fråga.

(10)

För att säkerställa att inga onödiga administrativa bördor läggs på parter i sådana överenskommelser om gemensamt utnyttjande av data som redan finns på dagen för denna förordnings ikraftträdande, bör dessa parter kunna avsäga sig skyldigheten att inbegripa ett ersättningssystem om alla parter i överenskommelsen godkänner detta. I fråga om sådana överenskommelser bör potentiella registranter som avser att ansluta sig till en befintlig överenskommelse ha möjlighet att begära att ett ersättningssystem införs.

(11)

För att skapa rättslig säkerhet bör det klargöras att i enlighet med artikel 50.4 i förordning (EG) nr 1907/2006 kan kostnaderna i samband med ett beslut om ämnesutvärdering också vara tillämpliga på registranter som redan har upphört med sin verksamhet i enlighet med artikel 50.2 eller 50.3 i den förordningen.

(12)

Principen ”ett ämne, en registrering”, som ligger till grund för tillämpningen av avdelningarna II och III i förordning (EG) nr 1907/2006, bör stärkas genom att man framhåller kemikaliemyndighetens roll när det gäller att se till att allt inlämnande av information som rör samma ämne ingår i samma registrering enligt den förordningen.

(13)

Om försök på ryggradsdjur inte krävs för en parts registrering enligt förordning (EG) nr 1907/2006 bör det klargöras att den parten inte är skyldig att dela med sig av data till andra registranter av samma ämne och får välja att separat lämna in den information som avses i artikel 10 a i enlighet med artikel 11.3 eller 19.2 i den förordningen.

(14)

För att garantera överensstämmelse med principen ”ett ämne, en registrering” bör kemikaliemyndigheten se till att ett separat inlämnande av den information som avses i artikel 10 a, med stöd av artikel 11.3 eller 19.2 i förordning (EG) nr 1907/2006, fortfarande ingår i den befintliga registreringen av det ämnet.

(15)

För att främja utveckling och användning av alternativa metoder för utvärdering av faror med ämnen och för att minimera djurförsök, uppmuntrar denna förordning gemensamt utnyttjande av relevanta undersökningar (med och utan djurförsök) som utförs på ett ämne med likartad struktur som det ämne som registreringen avser (gruppering eller jämförelse med strukturlika ämnen).

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs särskilda förpliktelser och skyldigheter för parter i överenskommelser när gemensamt utnyttjande av information och delande av tillhörande kostnader krävs enligt förordning (EG) nr 1907/2006.

Artikel 2

Transparens

1.   Om flera registranter av samma ämne, eller deltagare i ett forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF), är skyldiga att dela med sig av information i enlighet med sina förpliktelser enligt förordning (EG) nr 1907/2006, ska de göra sitt bästa för att nå en överenskommelse om gemensamt utnyttjande av informationen. Denna överenskommelse om gemensamt utnyttjande av data, som bara inbegriper personer eller enheter som omfattas av den förordningen, ska vara tydlig och begriplig för alla parter och ska innehålla följande delar:

a)

Specificering av de data som ska utnyttjas gemensamt, inklusive kostnaden för varje datapost, en beskrivning med angivande av de informationskrav i förordning (EG) nr 1907/2006 som varje kostnad motsvarar och en motivering av hur de data som ska utnyttjas gemensamt uppfyller informationskravet.

b)

Specificering och motivering av varje kostnad för upprättande och hantering av överenskommelsen om gemensamt utnyttjande av data och det gemensamma inlämnandet av information för registranter av samma ämne enligt de krav i förordning (EG) nr 1907/2006 (nedan kallade administrativa kostnader) som är tillämpliga för den aktuella överenskommelsen om gemensamt utnyttjande av data.

c)

En kostnadsdelningsmodell som innehåller ett ersättningssystem.

2.   Om en överenskommelse om gemensamt utnyttjande av data redan finns på dagen för denna förordnings ikraftträdande, får parter i den överenskommelsen, genom enhälligt godkännande, avsäga sig skyldigheten att specificera data i enlighet med beskrivningen i punkt 1 a och b.

En potentiell registrant av ett ämne för vilken en överenskommelse om gemensamt utnyttjande av data redan har nåtts av tidigare registranter, som begär att en undersökning eller en serie undersökningar ska utnyttjas gemensamt i enlighet med artiklarna 27 och 30 i förordning (EG) nr 1907/2006, ska inte vara bunden av en befintlig avsägelse, såvida inte registranten ger tidigare registranter sitt undertecknade godkännande, och ska ha rätt att begära specificering i enlighet med beskrivningen i punkt 1 a och b.

Om en sådan begäran görs ska de tidigare registranterna

a)

specificera alla relevanta kostnader som uppkommit efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, i enlighet med beskrivningen i punkt 1 a och b,

b)

styrka kostnaden för varje undersökning, färdigställd före dagen för denna förordnings ikraftträdande, som begärs i enlighet med artikel 30.1 i förordning (EG) nr 1907/2006,

c)

göra sitt bästa för att ge en specificering av alla andra relevanta kostnader, inbegripet administrativa kostnader och undersökningskostnader som inte omfattas av led b, som uppkommit före dagen för denna förordnings ikraftträdande, i enlighet med beskrivningen i punkt 1 a och b.

Specificeringen av kostnader ska tillhandahållas den potentiella registranten utan onödigt dröjsmål.

3.   Om registranter av samma ämne gemensamt har utnyttjat och lämnat in information i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, ska de årligen dokumentera varje ytterligare kostnad som uppkommer i samband med tillämpningen av deras överenskommelse om gemensamt utnyttjande av data.

Den årliga dokumentationen ska omfatta de delar som anges i punkt 1 och ska, för tillämpningen av ersättningssystemet, redovisa varje ersättning som mottagits från nya registranter.

I avsaknad av en detaljerad dokumentation av kostnader som uppkommit eller ersättning som mottagits före denna förordnings ikraftträdande, ska parter i en överenskommelse göra sitt bästa för att styrka, eller så noggrant som möjligt uppskatta, sådana kostnader och ersättningar för varje år sedan överenskommelsen i fråga ingicks.

Sådan årlig dokumentation ska bevaras av registranterna i minst tolv år efter det senaste inlämnandet av en undersökning och ska, inom rimlig tid och med fullt beaktande av kraven om tillämpliga tidsfrister för registrering, göras tillgänglig utan kostnad på begäran från en part i den aktuella överenskommelsen om gemensamt utnyttjande av data.

Artikel 3

Ett ämne, en registrering

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 11.3 och 19.2 i förordning (EG) nr 1907/2006, ska kemikaliemyndigheten se till att alla registranter av samma ämne ingår i samma registrering enligt den förordningen.

2.   Om kemikaliemyndigheten tillåter en potentiell registrant av ett redan registrerat ämne att hänvisa till den begärda informationen i enlighet med artiklarna 27.6 och 30.3 i förordning (EG) nr 1907/2006, ska kemikaliemyndigheten se till att varje senare inlämnande av information från den potentiella registranten ingår i det befintliga gemensamma inlämnandet för det ämnet.

3.   Om en potentiell registrant har uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 26 eller 29 i förordning (EG) nr 1907/2006 och har förvissat sig om att det inte krävs att registranten för sin registering delar med sig av försök på ryggradsdjur, får registranten besluta att åberopa artikel 11.3 eller 19.2 för att separat lämna in all eller en del av den relevanta informationen i artikel 10 a i den förordningen.

I sådana fall ska den potentiella registranten informera varje tidigare registrant av det ämnet om sitt beslut. Registranten ska också informera kemikaliemyndigheten som ska se till att detta separata inlämnande, gjort i enlighet med artikel 11.3 eller 19.2 i förordning (EG) nr 1907/2006, fortfarande ingår i den befintliga registreringen för det ämnet i enlighet med punkt 1.

Artikel 4

Rättvisa och icke-diskriminering

1.   Enligt artiklarna 27.3 och 30.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska en registrant av ett ämne bara behöva dela kostnaderna för information som registranten är skyldig att lämna in till kemikaliemyndigheten för att uppfylla sina registreringskrav enligt den förordningen. Detta villkor gäller även för administrativa kostnader.

2.   Den kostnadsdelningsmodell som avses i artikel 2.1 c ska gälla för alla registranter av ämnet i fråga, inbegripet eventuella framtida registranter som i ett senare skede ansluter sig till överenskommelsen om gemensamt utnyttjande av data.

Kostnadsdelningsmodellen ska för alla registranter av ett visst ämne innehålla bestämmelser om delning av alla kostnader som är följden av ett eventuellt beslut om ämnesutvärdering.

Följande faktorer ska också beaktas när man kommer överens om en viss kostnadsdelningsmodell: uppskattat antal potentiella registranter för ämnet i fråga, och möjligheten av framtida kompletterande informationskrav för ämnet i fråga, utöver dem som är följden av ett eventuellt beslut om ämnesutvärdering.

Om en kostnadsdelningsmodell inbegriper möjligheten att täcka kostnader för framtida kompletterande informationskrav för ämnet i fråga, utöver dem som är följden av ett eventuellt beslut om ämnesutvärdering, ska denna möjlighet motiveras och anges separat från andra kostnader i överenskommelsen om gemensamt utnyttjande av data.

Sammanställning av information för att fastställa att det rör sig om samma ämne bör inte omfattas av kostnadsdelning mellan tidigare registranter och potentiella registranter.

3.   Enligt artiklarna 27 och 30 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska, om deltagarna i en överenskommelse om gemensamt utnyttjande av data inte kan komma överens om en sådan kostnadsdelningsmodell, varje deltagare betala en lika stor andel av de kostnader som krävs för deras deltagande. Ersättning för en del av dessa kostnader ska fortfarande ske som om ett ersättningssystem hade överenskommits på de villkor som anges i punkt 4 första stycket.

4.   Det ersättningssystem som avses i artikel 2.1 c ska ingå i varje kostnadsdelningsmodell och ska inbegripa en metod för proportionell omfördelning till varje deltagare av dess andel av de betalda kostnaderna om en potentiell registrant ansluter sig till överenskommelsen i framtiden.

Ersättningssystemet ska också beakta följande faktorer: möjligheten av framtida kompletterande informationskrav för ämnet i fråga, utöver dem som är följden av ett eventuellt beslut om ämnesutvärdering, och den ekonomiska lönsamheten för vissa ersättningar om kostnaderna för ersättning är högre än det belopp som ska ersättas.

5.   Om det redan finns en överenskommelse om gemensamt utnyttjande av data på dagen för denna förordnings ikraftträdande, får parterna i den överenskommelsen, genom enhälligt godkännande, avsäga sig skyldigheten att införa ett ersättningssystem i sin kostnadsdelningsmodell.

En potentiell registrant som avser att delta i en befintlig överenskommelse om gemensamt utnyttjande av data ska inte vara bunden av en befintlig avsägelse, såvida inte registranten ger tidigare registranter sitt undertecknade godkännande, och ska ha rätt att få ett ersättningssystem infört i kostnadsdelningsmodellen i enlighet med denna förordning.

6.   En registrant som har upphört med sin verksamhet i enlighet med artikel 50.2 eller 50.3 i förordning (EG) nr 1907/2006 får fortfarande åläggas att dela kostnader som är följden av ett beslut om ämnesutvärdering i enlighet med artikel 50.4 i den förordningen.

Artikel 5

Tvistlösning

1.   Vid avgörande av en tvist om gemensamt utnyttjande av data i enlighet med artiklarna 27.5 och 30.3 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska kemikaliemyndigheten ta hänsyn till parternas fullgörande av de skyldigheter som anges i artiklarna 2, 3 och 4 i den här förordningen.

2.   Denna förordning ska inte hindra att unionens konkurrensregler tillämpas fullt ut.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.


6.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/46


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/10

av den 5 januari 2016

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 januari 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

236,2

MA

77,5

TR

111,7

ZZ

141,8

0707 00 05

MA

88,9

TR

156,8

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

43,8

TR

144,8

ZZ

94,3

0805 10 20

EG

53,0

MA

64,8

TR

70,6

ZA

74,1

ZZ

65,6

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,7

ZZ

119,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

118,6

MA

86,7

TR

66,6

ZZ

90,6

0805 50 10

TR

96,5

ZZ

96,5

0808 10 80

CL

83,4

US

150,1

ZZ

116,8

0808 30 90

TR

130,5

ZZ

130,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

6.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/48


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV (EU) 2016/11

av den 5 januari 2016

om ändring av bilaga II till rådets direktiv 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (1), särskilt artikel 24, och

av följande skäl:

(1)

I avsnitt I.2 b i bilaga II till direktiv 2002/57/EG fastställs den lägsta sortrenheten för utsäde av hybridsorter av raps.

(2)

Den renhetsgrad på 90 % som nu gäller för hybridsorter av både vår- och höstraps tar varken särskilda tekniska omständigheter eller begränsningar i produktionen av utsäde från vårraps med i beräkningen.

(3)

De villkor som enligt direktiv 2002/57/EG gäller för utsädesproduktionen går tillbaka på internationellt vedertagna standarder i utsädessystem fastsällda av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

(4)

Sortrenheten för utsäde av vårraps bör anpassas till den standard som fastställts av OECD.

(5)

Bilaga II till direktiv 2002/57/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av bilaga II till direktiv 2002/57/EG

I bilaga II till direktiv 2002/57/EG ska avsnitt I.2 b ersättas med följande:

”b)

Lägsta sortrenhet i utsädet ska vara

basutsäde, honkomponent 99,0 %

basutsäde, hankomponent 99,9 %

certifikatutsäde av höstrapssorter 90,0 %

certifikatutsäde av vårrapssorter 85,0 %”

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2016 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2017.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 74.