ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 303

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
20 november 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/2092 av den 17 november 2015 om förbud mot fiske efter torsk i norska vatten söder om 62° N med fartyg som för svensk flagg

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2093 av den 18 november 2015 om ändring av förordning (EG) nr 718/2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2094 av den 19 november 2015 om återbetalning i enlighet med artikel 26.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av de anslag som överförts från budgetåret 2015

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2095 av den 19 november 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/2096 av den 16 november 2015 om Europeiska unionens ståndpunkt inför den åttonde konferensen om översyn av konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring (BTV-konventionen)

13

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2097 av den 26 oktober 2015 om upprättande av ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Icos Eric-konsortium) ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2098 av den 13 november 2015 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet med nr C(2015) 7716]

35

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/2099 av den 18 november 2015 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial [delgivet med nr C(2015) 7891]  ( 1 )

75

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2100 av den 18 november 2015 om godkännande av klassificeringsmetoder för slaktkroppar av gris i Lettland och om upphävande av beslut 2005/307/EG [delgivet med nr C(2015) 7986]

101

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/2101 av den 5 november 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/33)

106

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets genomförandebeslut 2011/848/Gusp av den 16 december 2011 om genomförande av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo ( EUT L 335, 17.12.2011 )

108

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) nr 683/2011 av den 17 juni 2011 om ändring av förordning (EU) nr 57/2011 vad gäller fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd ( EUT L 187, 16.7.2011 )

108

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

20.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/2092

av den 17 november 2015

om förbud mot fiske efter torsk i norska vatten söder om 62° N med fartyg som för svensk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2015/104 (2) fastställs kvoter för 2015.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2015 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2015 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 november 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2015/104 av den 19 januari 2015 om fastställande av fiskemöjligheterna för år 2015 för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 och om upphävande av förordning (EU) nr 779/2014 (EUT L 22, 28.1.2015, s. 1).


BILAGA

Nr

57/TQ104

Medlemsstat

Sverige

Bestånd

COD/04-N.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Norska vatten söder om 62° N

Datum

19.10.2015


20.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2093

av den 18 november 2015

om ändring av förordning (EG) nr 718/2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (1), särskilt artikel 3.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1085/2006 (nedan kallad IPA-förordningen) fastställs målen och de viktigaste principerna för föranslutningsstödet till kandidatländer och potentiella kandidatländer. Tillämpningsföreskrifter för föranslutningsstödet fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 718/2007 (2).

(2)

Även om IPA-förordningen endast gällde till och med den 31 december 2013, fortsätter förordningen att reglera genomförandet av de budgetmässiga åtaganden som gjorts till och med den 31 december 2013. Enligt artikel 212 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (3) fortsätter artikel 166.3 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (4) att gälla för de budgetåtaganden som förblir tillgängliga till och med den 31 december 2018.

(3)

Genom förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 infördes en möjlighet för kommissionen att inrätta och förvalta unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder. Sådana unionsförvaltningsfonder kan vara ett lämpligt sätt att genomföra föranslutningsstöd i syfte att uppnå målen i IPA-förordningen, särskilt inom ramen för dess delar för övergångsstöd och institutionell uppbyggnad, regional utveckling och utveckling av mänskliga resurser.

(4)

Användningen av en unionsförvaltningsfond för externa åtgärder skulle därför kunna vara ett lämpligt sätt att genomföra stödet i samband med krisen i Syrien. Sedan början av krisen i Syrien har Turkiet gjort anmärkningsvärda ansträngningar genom att stå värd för ett växande antal flyktingar, i oktober 2015 mer än 2 miljoner. Som en följd av detta står landet inför utmaningen att hantera de humanitära behov som flyktingarna, däribland barn och utsatta personer, har på kort sikt, men också inför utmaningar på medellång och lång sikt, särskilt i de regioner där de flesta flyktingarna finns. Dessa utmaningar rör sociala tjänster, konkurrenskraft och infrastrukturer samt tillgång till utbildning, även för flyktingar.

(5)

Effektiviteten i det stöd som unionen tillhandahåller inom ramen för den del av instrumentet för stöd inför anslutningen som rör regional utveckling och utveckling av mänskliga resurser i Turkiet skulle kunna ökas när det gäller att ta itu med de utmaningar som beskrivs ovan, om stödet genomfördes av den regionala förvaltningsfond som inrättats för insatser med anledning av krisen i Syrien. Den regionala förvaltningsfonden inrättades genom beslut C(2014) 9615 (5) för en period på 60 månader. Alla ekonomiska bidrag från unionen till den regionala förvaltningsfonden bör uppfylla kraven i de relevanta finansiella instrument som bidrar till fonden, även vad gäller geografisk räckvidd.

(6)

Den del av instrumentet för stöd inför anslutningen som rör regional utveckling kan bidra till finansieringen av den typ av insatser som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 (6). Denna typ av insatser inbegriper främjande av innovation och entreprenörskap, investeringar i samband med vattenförsörjning och vatten- och avfallshantering, rening av avloppsvatten och luftkvalitet, investeringar i utbildning, inbegripet yrkesutbildning, samt investeringar i hälsovård och social infrastruktur vilka bidrar till regional och lokal utveckling.

(7)

Den del av instrumentet för stöd inför anslutningen som rör utveckling av mänskliga resurser kan bidra till finansieringen av den typ av insatser som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (7). Denna typ av insatser inbegriper åtgärder för att öka deltagandet i utbildning under hela livscykeln, även genom insatser i syfte att minska antalet ungdomar som slutar skolan i förtid och genom ökad tillgång till grundläggande utbildning, yrkesutbildning och högre utbildning.

(8)

Med hänsyn till ovanstående är det lämpligt att föreskriva möjligheten att använda unionens förvaltningsfonder, som inrättats enligt artikel 187 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, för genomförande av föranslutningsstöd.

(9)

Det är särskilt nödvändigt att föreskriva regler för planering, programplanering, rapportering, övervakning och utarbetande av ansökningar om utbetalning, samt för hantering av bidraget från unionens förvaltningsfond inom ramen för arbetet med att uppnå målen för föranslutningsstödet inom respektive programområde, särskilt i fråga om budgetgenomförande, offentlighet och stödberättigande.

(10)

För att man snabbt ska kunna genomföra de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(11)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från den IPA II-kommitté som inrättats genom artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 (8).

(12)

Förordning (EG) nr 718/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 718/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 65 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Inom ramen för denna del får stödet också genomföras genom ett bidrag till en unionsförvaltningsfond för externa åtgärder (förvaltningsfondsbidrag), som inrättats i enlighet med artikel 187 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (9), i syfte att uppnå de mål som anges i de relevanta programmen inom respektive programområde.

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).”"

2.

Artikel 147.1 c ska ändras på följande sätt:

a)

Led vii ska ersättas med följande:

”vii)

investeringar i utbildning, inbegripet yrkesutbildning,”.

b)

Följande led ska införas som led viii:

”viii)

investeringar i hälsovård och social infrastruktur vilka bidrar till regional och lokal utveckling.”

3.

Följande artikel ska införas som artikel 159a:

”Artikel 159a

Bidrag till en unionsförvaltningsfond för externa åtgärder

1.   Inom ramen för delarna regional utveckling och utveckling av mänskliga resurser får insatser genomföras genom bidrag till EU:s förvaltningsfonder, i syfte att uppnå de mål som anges i det relevanta operativa programmet inom respektive programområde.

2.   När det gäller förvaltningsfondsbidraget ska de relevanta operativa programmen endast innehålla följande information:

a)

En sammanfattande bedömning av det bidragets överensstämmelse med målen för förvaltningsfonden.

b)

När det gäller delen regional utveckling, information om det prioriterade område som omfattar en enda insats, även med hänvisning till de andra prioriterade områdena när det gäller stödberättigande utgifter som också kan täcka en del av administrationskostnaderna för fonden, i enlighet med artikel 187.7 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

c)

När det gäller delen utveckling av mänskliga resurser, information om den åtgärd som omfattar en enda insats inom ett visst prioriterat område, även med hänvisning till de andra åtgärderna inom det prioriterade området när det gäller stödberättigande utgifter som också kan täcka en del av administrationskostnaderna för fonden, i enlighet med artikel 187.7 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

d)

Fastställande av förvaltningsfonden såsom slutlig stödmottagare.

e)

Bidragsbeloppet.

3.   Artiklarna 150 och 157 ska inte tillämpas på förvaltningsfondsbidrag.

4.   Förvaltningsfondsbidraget ska inte omfattas av förhandskontroller enligt artikel 14, sektorsövervakningskommitténs övervakning enligt artiklarna 59, 167 och 169, det förfarande för urval av insatser som föreskrivs i artikel 158, eller utvärderingar enligt artikel 166.

5.   Den relevanta finansieringsöverenskommelsen mellan kommissionen och det stödmottagande landet ska innehålla detaljerade tillämpningsbestämmelser för förvaltningsfondsbidraget. När så är lämpligt kan det relevanta operativa programmet också innehålla dessa bestämmelser.

De detaljerade tillämpningsbestämmelserna ska särskilt gälla följande:

a)

Skyldigheterna för myndigheterna i det stödmottagande landet.

b)

Rapportering, utvärdering och övervakning.

c)

Bestämmelser om att bidragsbeloppet eller en del därav ska återbetalas, allt efter omständigheterna, till det berörda programmet om förvaltningsfonden avskaffas, i enlighet med artikel 187.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

6.   Utgifter som rör ett förvaltningsfondsbidrag ska vara stödberättigande från den dag då den förvaltningsfonden inrättas.

Vid avslutandet ska den attesterade utgiftsdeklarationen innehålla det sammanlagda bidragsbelopp för vilket ett beslut om tilldelning av medel till enskilda åtgärder har fattats av förvaltningsfondens operativa styrelse fram till och med den 31 december 2017 i syfte att uppnå de mål som anges i det relevanta programmet och inom respektive programområde.

7.   För en ansökan om utbetalning som avser en mellanliggande betalning av ett förvaltningsfondsbidrag från budgetmässiga åtaganden som gjorts till och med den 31 december 2012, ska artikel 161.1 tredje stycket sista meningen inte tillämpas.

Den nationella utanordnaren ska i den attesterade utgiftsdeklaration som ska lämnas in senast den 31 december 2015 bekräfta att bidraget betalats till den förvaltningsfond som anges i det relevanta programmet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 718/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (EUT L 170, 29.6.2007, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella bestämmelser för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

(5)  Kommissionens beslut C(2014) 9615 av den 10 december 2014 om inrättandet av EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning av krisen i Syrien, ”Madad-fonden”.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11).


20.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2094

av den 19 november 2015

om återbetalning i enlighet med artikel 26.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av de anslag som överförts från budgetåret 2015

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 26.6,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 169.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (2) anges att anslag som inte blivit föremål för några åtaganden och som avser åtgärder som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) enligt artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1306/2013 får överföras till det följande budgetåret. Överföringen får endast uppgå till 2 % av de ursprungliga anslagen och till det belopp för justering av direktstöd enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (3) som tillämpades under det föregående budgetåret. Detta kan leda till en tilläggsbetalning till de slutmottagare som var föremål för justeringen.

(2)

I enlighet med artikel 26.5 i förordning (EU) nr 1306/2013 och genom undantag från artikel 169.3 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska medlemsstaterna återbetala överföringen som avses i artikel 169.3 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 till de slutliga stödmottagare som omfattas av justeringsgraden under det budgetår till vilket anslagen överförs. Återbetalning ska endast göras till de slutliga stödmottagarna i de medlemsstater där finansiell disciplin tillämpades (4) under det föregående budgetåret.

(3)

Vid fastställandet av vilket överföringsbelopp som ska återbetalas i enlighet med artikel 26.7 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska hänsyn tas till de belopp i reserven för kriser i jordbrukssektorn som avses i artikel 25 i den förordningen, och som inte utnyttjats i slutet av budgetåret.

(4)

I enlighet med artikel 1.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1227/2014 (5) tillämpas finansiell disciplin på direktstöd för kalenderåret 2014, i syfte att skapa en krisreserv på 433 miljoner euro. Krisreserven har inte utnyttjats under budgetåret 2015.

(5)

Enligt medlemsstaternas utgiftsdeklarationer för perioden från den 16 oktober 2014 till den 15 oktober 2015 uppgår den minskning för finansiell disciplin som faktiskt tillämpats av medlemsstaterna under budgetåret 2015 till 409,8 miljoner euro.

(6)

Följaktligen kan outnyttjade anslag motsvarande det belopp för finansiell disciplin som tillämpats under budgetåret 2015 på 409,8 miljoner euro, vilket alltjämt ligger inom ramen för 2 % av de ursprungliga anslagen, överföras till budgetåret 2016 efter ett beslut av kommissionen i enlighet med artikel 169.3 femte stycket i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(7)

För att säkerställa att återbetalningen av dessa anslag till de slutliga stödmottagarna står i proportion till justeringsbeloppet för finansiell disciplin, är det lämpligt att kommissionen fastställer de belopp som står till medlemsstaternas förfogande för återbetalningen.

(8)

För att medlemsstaterna inte ska tvingas göra ytterligare en utbetalning för återbetalningen, bör denna förordning tillämpas från och med den 1 december 2015. De belopp som fastställs genom denna förordning är slutgiltiga och gäller följaktligen utan att det påverkar tillämpningen av minskningar i enlighet med artikel 41.1 i förordning (EU) nr 1306/2013, utan att det påverkar andra korrigeringar som beaktats i beslutet om månadsbetalning som avser utgifter som verkställts av medlemsstaternas utbetalande organ i oktober 2015 i enlighet med artikel 18.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 och utan att det påverkar avdrag och ytterligare utbetalningar som ska göras i enlighet med artikel 18.4 i den förordningen eller beslut som fattas inom ramen för avslutning av räkenskaperna.

(9)

I enlighet med artikel 169.3 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 får de anslag som inte blivit föremål för några åtaganden för åtgärder endast föras över till närmast påföljande budgetår. Därför är det lämpligt att kommissionen fastställer den stödberättigande perioden för medlemsstaternas utgifter i samband med återbetalningen i enlighet med artikel 26.5 i förordning (EU) nr 1306/2013, med beaktande av budgetåret för jordbruket enligt definitionen i artikel 39 i den förordningen.

(10)

För att ta hänsyn till att det endast är fråga om en kort tidsperiod mellan det att medlemsstaterna meddelar genomförandet av 2015 års EGJF-anslag under delad förvaltning för perioden från den 16 oktober 2014 till den 15 oktober 2015 och den dag då denna förordning måste börja tillämpas, dvs. den 1 december 2015, bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beloppen för de anslag som ska överföras från budgetåret 2015 i enlighet med artikel 169.3 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och som i enlighet med artikel 26.5 i förordning (EU) nr 1306/2013 görs tillgängliga för medlemsstaterna för återbetalning till de slutmottagare som under budgetåret 2016 omfattas av justeringsgraden fastställs i bilagan till denna förordning.

De belopp som ska överföras omfattas av kommissionens överföringsbeslut i enlighet med artikel 169.3 femte stycket i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Artikel 2

Medlemsstaternas utgifter i samband med återbetalningen av de överförda anslagen ska berättiga till unionsfinansiering endast om de aktuella beloppen har utbetalats till stödmottagarna före den 16 oktober 2016.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 november 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 347.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

(4)  Under budgetåret 2015 ska finansiell disciplin inte tillämpas i Bulgarien, Kroatien och Rumänien i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1307/2013.

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1227/2014 av den 17 november 2014 om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2014 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 879/2014 (EUT L 331, 18.11.2014, s. 6).


BILAGA

Belopp tillgängliga för återbetalning för överförda anslag

(Belopp i euro)

Belgien

6 288 982

Tjeckien

10 759 194

Danmark

10 873 619

Tyskland

58 750 752

Estland

1 169 016

Irland

12 903 416

Grekland

16 705 610

Spanien

53 390 829

Frankrike

88 569 550

Italien

31 012 148

Cypern

358 950

Lettland

1 312 744

Litauen

3 277 932

Luxemburg

383 255

Ungern

13 724 881

Malta

34 561

Nederländerna

9 323 434

Österrike

6 729 968

Polen

22 604 718

Portugal

6 448 884

Slovenien

876 855

Slovakien

5 282 221

Finland

5 438 416

Sverige

7 499 878

Förenade kungariket

36 083 758


20.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2095

av den 19 november 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 november 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

50,7

MA

75,7

MK

43,3

ZZ

56,6

0707 00 05

AL

73,2

TR

142,8

ZZ

108,0

0709 93 10

MA

52,9

TR

165,7

ZZ

109,3

0805 20 10

CL

185,6

MA

92,5

TR

83,5

ZZ

120,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

66,7

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

97,0

ZZ

97,0

0806 10 10

BR

288,7

EG

234,4

PE

283,2

TR

177,6

ZZ

246,0

0808 10 80

CA

158,0

CL

84,3

MK

29,8

NZ

161,0

ZA

158,6

ZZ

118,3

0808 30 90

BA

92,6

CN

74,3

TR

123,7

ZZ

96,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

20.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/13


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/2096

av den 16 november 2015

om Europeiska unionens ståndpunkt inför den åttonde konferensen om översyn av konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring (BTV-konventionen)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 december 2003 antog Europeiska rådet en EU-strategi mot spridning av massförstörelsevapen, vilken bland annat syftar till att förstärka konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring (BTV-konventionen), att fortsätta diskussionerna om kontrollen av BTV-konventionens tillämpning, att stödja universaliseringen och det nationella genomförandet av BTV-konventionen, bland annat genom strafflagstiftning, och att stärka efterlevnaden av den.

(2)

Den 28 april 2004 antog Förenta nationernas säkerhetsråd (FN:s säkerhetsråd) enhälligt resolution 1540 (2004), enligt vilken spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen betecknas som ett hot mot internationell fred och säkerhet. Genomförandet av bestämmelserna i denna resolution bidrar till genomförandet av BTV-konventionen.

(3)

Den 26 augusti 1988 antog FN:s säkerhetsråd resolution 620 (1988) där generalsekreteraren bland annat uppmanas att skyndsamt genomföra utredningar som svar på påståenden beträffande eventuell användning av kemiska eller bakteriologiska (biologiska) vapen eller toxinvapen som kan innebära en överträdelse av protokollet om förbud mot användning i krig av kvävande, giftiga eller andra gaser samt av bakteriologiska stridsmedel (nedan kallat 1925 års Genèveprotokoll). Den 20 september 2006 antog generalförsamlingen Förenta nationernas globala strategi för terroristbekämpning, som bifogades resolution 60/288 av den 8 september 2006, i vilken Förenta Nationernas (FN) medlemsstater uppmanar generalsekreteraren att uppdatera den förteckning över experter och laboratorier samt de tekniska riktlinjer och förfaranden som han har tillgång till för att snabbt och effektivt utreda fall av påstådd användning.

(4)

Den 27 februari 2006 antog rådet gemensam åtgärd 2006/184/Gusp (1) om BTV-konventionen i syfte att främja universaliseringen av BTV-konventionen och stödja de konventionsslutande staternas genomförande av konventionen för att säkerställa att dessa införlivar de internationella förpliktelserna i BTV-konventionen med sin nationella lagstiftning och sina förvaltningsåtgärder.

(5)

Parallellt med den gemensamma åtgärden 2006/184/Gusp antog Europeiska unionen en handlingsplan om biologiska vapen och toxinvapen (2) i vilken medlemsstaterna åtog sig att i april varje år lämna rapporter om förtroendeskapande åtgärder till FN och förteckningar över relevanta experter och laboratorier till FN:s generalsekreterare för att underlätta utredningar av påstådd användning av kemiska eller biologiska vapen.

(6)

Den 20 mars 2006 antog rådet gemensam åtgärd 2006/242/Gusp (3) om den sjätte konferensen om översyn av BTV-konventionen.

(7)

Den 10 november 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/858/Gusp (4) om BTV-konventionen i syfte att främja universaliseringen av BTV-konventionen, stödja konventionsstaternas genomförande av BTV-konventionen, verka för att dessa stater lägger fram förklaringar om förtroendeskapande åtgärder och stödja konventionsarbetet mellan sammanträdena.

(8)

Den 18 juli 2011 antog rådet beslut 2011/429/Gusp (5) om unionens ståndpunkt inför den sjunde konferensen för översyn av BTV-konventionen.

(9)

Den sjunde konferensen för översyn av BTV-konventionen beslutade att förlänga mandatet för enheten för genomförandestöd (nedan kallad stödenheten) med ytterligare fem år (2012–2016) och beslutade att utöka dess uppgifter så att de inbegriper att genomföra beslutet om att upprätta och administrera en databas för framställningar och erbjudanden om bistånd, att underlätta ömsesidigt informationsutbyte mellan konventionsstater samt att, vid behov, stödja konventionsstaternas genomförande av beslut och rekommendationer inom ramen för den sjunde översynskonferensen.

(10)

Vid den sjunde översynskonferensen beslutades det att den åttonde översynskonferensen ska hållas i Genève senast 2016 och att en översyn av hur BTV-konventionen tillämpas då ska göras med beaktande av bland annat

i)

ny vetenskaplig och teknisk utveckling av relevans för BTV-konventionen,

ii)

de framsteg som konventionsstaterna har gjort med genomförandet av sina förpliktelser enligt BTV-konventionen,

iii)

framsteg vad gäller genomförandet av de beslut och rekommendationer som avtalades vid den sjunde översynskonferensen.

(11)

Den 23 juli 2012 antog rådet beslut 2012/421/Gusp (6) om BTV-konventionen i syfte att främja universaliseringen av BTV-konventionen, stödja konventionsstaternas genomförande av BTV-konventionen, verka för att dessa stater lägger fram förklaringar om förtroendeskapande åtgärder och stödja konventionsarbetet mellan sammanträdena.

(12)

Mot bakgrund av den kommande konferensen om översyn av BTV-konventionen som äger rum i november och december 2016 bör unionens ståndpunkt uppdateras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Före och under den åttonde konferensen om översyn av konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring (BTV-konventionen) ska unionen särskilt verka för att konventionsstaterna prioriterar

a)

uppbyggnad och upprätthållande av förtroendet för att konventionen efterlevs, genom ett antal särskilda åtgärder som beskrivs i detta beslut,

b)

stöd för genomförande på nationell nivå bland annat genom mer samarbete med icke-statliga aktörer,

c)

stöd för FN:s generalsekreterares mekanism för utredning av påstådd användning av biologiska vapen och ämnen genom vidareutveckling av dess operativa kapacitet som ett medel för att stärka artiklarna VI och VIII i BTV-konventionen,

d)

främjande av BTV-konventionens universalisering.

Unionens mål är att göra en översyn av BTV-konventionens tillämpning och av konventionsarbetet 2012–2015 mellan sammanträdena, att främja konkreta åtgärder och att undersöka möjligheterna att stärka BTV-konventionen ytterligare. I detta hänseende ska unionen lägga fram konkreta förslag till den åttonde översynskonferensen 2016 i syfte att de ska antas av konferensen.

Artikel 2

För att uppnå de mål som fastställs i artikel 1 ska unionen

a)

bidra till en fullständig översyn av BTV-konventionens tillämpning vid den åttonde översynskonferensen, inklusive av genomförandet av konventionsstaternas åtaganden enligt BTV-konventionen samt av genomförandet och resultatet av programmet för arbetet under perioden 2012–2015 mellan sammanträdena,

b)

stödja ett nytt, konkret arbetsprogram, i vilket man åtgärdar begränsningarna i tidigare program för arbetet mellan sammanträdena, för perioden mellan den åttonde och nionde översynskonferensen genom att besluta om förbättrade arrangemang för ytterligare framsteg inom det arbetsprogrammet i syfte att stärka BTV-konventionens effektivitet,

c)

stödja en nionde konferens för översyn av BTV-konventionen senast 2021,

d)

bygga upp konsensus för ett framgångsrikt resultat av den åttonde översynskonferensen utifrån den ram som fastställts av tidigare sådana konferenser, och bland annat främja följande väsentliga frågor:

i)

Samtidigt som unionen konstaterar att det i detta skede inte föreligger någon konsensus om kontroll, vilket fortfarande utgör en väsentlig del av ett fullständigt och effektivt system för kärnvapennedrustning och icke-spridning, arbetar den för att identifiera olika alternativ som under och efter ett nytt program för perioden mellan sammanträdena kan bidra till att öka förtroendet för att konventionen efterlevs och till ett effektivt genomförande av BTV-konventionens mål; konventionsstater bör kunna påvisa efterlevnad, bland annat genom interaktiva informationsutbyten (exempelvis obligatoriska eller frivilliga förklaringar) och ökad öppenhet om deras kapacitet, verksamhet och åtgärder, inbegripet frivilliga och andra åtgärder på plats i enlighet med vad som överenskommits; förslag som lagts fram under programmet för perioden 2012–2015 mellan sammanträdena och resultaten därav ska utgöra grunden för detta arbete.

ii)

Stöd och förstärkning, vid behov, av nationella genomförandeåtgärder, inbegripet såväl förvaltningsrättsliga och rättsliga åtgärder som strafflagstiftning, och kontroll över patogena mikroorganismer och toxiner inom ramen för BTV-konventionen; ytterligare åtgärder kan övervägas och beslut fattas om olika sätt och medel för att förbättra det nationella genomförandet: informationsverksamhet riktad till och samarbete med icke-statliga aktörer på nationell, regional och global nivå om dessa aktörers roll i främjandet av BTV-konventionens mål och dess genomförande; fortsatt stöd för antagandet av lämpliga standarder för biosäkerhet och bioskydd; kampanjer för att öka medvetenheten riktade till relevanta yrkeskårer i den privata och den offentliga sektorn; utbildningsprogram för personer med tillgång till sådana biologiska ämnen och toxiner som omfattas av BTV-konventionen; främjande av en ansvarskultur hos relevanta yrkeskårer i landet och frivilligt utarbetande, antagande och utfärdande av uppförandekoder; främjande av efterlevnaden av skyldigheterna enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1540 (2004) och 1673 (2006), där så är lämpligt för att eliminera risken för att biologiska vapen eller toxinvapen förvärvas eller används för terroriständamål, inklusive risken för icke-statliga aktörers eventuella tillgång till material, utrustning och kunskap som skulle kunna utnyttjas för att utveckla och framställa biologiska vapen och toxinvapen.

iii)

Universell anslutning av alla stater till BTV-konventionen, bland annat genom att uppmana alla stater som inte är parter i BTV-konventionen att omedelbart ansluta sig till den och att lagligen förbinda sig till nedrustning och icke-spridning av biologiska vapen och toxinvapen, genom att i avvaktan på att sådana stater ansluter sig till konventionen uppmuntra dem att delta som observatörer i mötena mellan de stater som är parter i BTV-konventionen och på frivillig grund genomföra bestämmelserna i konventionen samt genom att rekommendera antagandet av en handlingsplan för universalisering, som samordnas av stödenheten och utvärderas under särskilda möten under arbetet mellan sammanträdena.

iv)

Arbetet för att förbuden mot biologiska vapen och toxinvapen ska förklaras vara universellt bindande folkrättsliga bestämmelser, bland annat genom universalisering av BTV-konventionen.

v)

Insatser för att öka öppenheten och skapa förtroende när det gäller efterlevnad, bl.a. genom nödvändiga och genomförbara revideringar av nuvarande förtroendeskapande åtgärder; unionen är beredd att arbeta för att förstärka de förtroendeskapande åtgärderna genom att identifiera åtgärder för att öka deras direkta betydelse för de centrala målen öppenhet och undvikande av misstankar och farhågor; fortsätta att stödja en process med frivillig inbördes granskning som ett värdefullt verktyg för ökad öppenhet mellan konventionsstater och därigenom stärka förtroendet för efterlevnad av BTV-konventionen och stärka det nationella genomförandet genom utbyte av bästa praxis, ökad medvetenhet hos berörda aktörer om genomförandekrav och ökat internationellt samarbete på detta område.

vi)

Förstärkning av den operativa kapaciteten hos FN:s generalsekreterares mekanism för utredning av påstådd användning av kemiska och biologiska vapen, bl.a. genom att utöka gruppen av utbildade experter samt genom utbildning och genomförande av skrivbordsövningar och fältövningar; det arbete som görs separat kan ytterligare bidra till att förstärka artikel VI och indirekt artikel VII i BTV-konventionen.

vii)

Antagande av beslut om tillhandahållande av bistånd och samordning i samband med artikel VII i BTV-konventionen med relevanta organisationer på begäran av någon av konventionsstaterna vid fall av påstådd användning av biologiska vapen eller toxinvapen, inbegripet förbättring av den nationella kapaciteten för övervakning, upptäckt och diagnos av sjukdomar och offentliga sjukvårdssystem som den första försvarslinjen.

viii)

Ökad öppenhet om samarbete och bistånd med anknytning till artikel X i BTV-konventionen och med beaktande av andra internationella organisationers mandat, arbete och sakkunskap; unionen kommer att fortsätta att stödja genomförandet i praktiken av artikel X i BTV-konventionen genom sina olika biståndsprogram och är beredd att fortsätta utarbetandet av gemensamma överenskommelser, som ligger till grund för effektiva åtgärder när det gäller samarbetet för fredliga ändamål inom ramen för BTV-konventionen; ytterligare åtgärder kan övervägas liksom beslut om ökat internationellt samarbete, bistånd och utbyte inom biovetenskap och bioteknik för fredliga ändamål, för att främja kapacitetsuppbyggnad inom områdena övervakning, upptäckt och diagnos av sjukdomar och begränsning av infektionssjukdomar; unionen kommer att fortsätta att stödja driften av den nuvarande databasen avseende samarbete och bistånd och där så är lämpligt eftersträva att förbättra dess användbarhet; stödjande av bl.a. G7-gruppens globala partnerskapsprogram, relevanta unionsprogram och den globala hälsosäkerhetsagendans mål med inriktning på stöd till genomförandet av det internationella hälsoreglementet och nedrustning, kontroll och säkerhet när det gäller känsliga material, anläggningar och sakkunskap, i förekommande fall.

ix)

Stöd till en process med mer frekventa och riktade bedömningar av relevant vetenskaplig och teknisk utveckling som kan ha konsekvenser för BTV-konventionen: en sådan process kan innebära att en permanent vetenskaplig och teknisk rådgivningsfunktion införlivas i stödenheten och att en mer konkret översynsprocess kommer att ingå som en central del i ett nytt arbetsprogram för perioden mellan sammanträdena, för att relevanta evenemang och relevant arbete från internationella akademier och konventionsstaterna ska omfattas på ett mer integrerat och samordnat sätt.

Artikel 3

För att förbättra efterlevnaden ska unionen genom följande åtgärder verka för att formulären om förtroendeskapande åtgärder blir mer relevanta och utförliga:

a)

Granska årliga formulär om förtroendeskapande åtgärder som ett allmänt nationellt verktyg för att redovisa genomförande och efterlevnad, och vidareutveckla dessa med tanke på denna målsättning.

b)

Förenkla formulären om förtroendeskapande åtgärder så mycket som möjligt och undanröja eventuella tvetydigheter i dem.

c)

Uppmuntra stödenheten att spela en större roll till stöd för nationella kontaktpunkter vid sammanställningen av deras förtroendeskapande åtgärder, genom regionala seminarier och utbildning om elektroniskt framläggande av formulär om förtroendeskapande åtgärder.

d)

Arbeta för att höja deltagandet i kvaliteten på och omfattningen av de förtroendeskapande åtgärderna genom att öka funktionaliteten hos den elektroniska faciliteten för förtroendeskapande åtgärder och göra både den och vägledningen för förtroendeskapande åtgärder tillgängliga på alla FN:s officiella språk på BTV-konventionens webbplats.

Artikel 4

Utöver de mål som fastställs i artikel 1 ska unionen stödja en förstärkning av stödenhetens roll. Framför allt ska unionen stödja följande:

a)

En förlängning av stödenhetens mandat med ytterligare fem år.

b)

Införlivande av ytterligare verksamheter i stödenhetens mandat för att stödja genomförandet av ett reviderat och förstärkt arbetsprogram för tiden mellan sammanträdena, såsom föreslås i artikel 5 nedan.

c)

Utarbetande av ett effektivare system för översyn av vetenskaplig och teknisk utveckling och hur denna påverkar BTV-konventionen genom inrättande av bland annat en permanent vetenskaplig och teknisk rådgivnings- och sambandsfunktion inom stödenheten.

d)

Antagande av en handlingsplan om universalisering, som samordnas av stödenheten.

e)

Stödenhetens roll till stöd för konventionsstaternas nationella kontaktpunker vid sammanställandet och framläggandet av formulären om förtroendeskapande åtgärder, enligt artikel 3.

f)

En lämplig förstärkning av stödenhetens befintliga personalstyrka för att uppfylla de nya målen och genomföra de verksamheter som avses i denna artikel.

Artikel 5

Till stöd för översynen och förstärkningen av programmet för tiden mellan sammanträdena ska unionen framför allt uppmuntra följande:

a)

Behandling av nedanstående teman i ett nytt program för tiden mellan sammanträdena, antingen som frågor mellan sammanträdena eller i särskilda arbetsgrupper, eller bådadera:

i)

Nationellt genomförande och nationell efterlevnad.

ii)

Ytterligare arbete med förtroendeskapande åtgärder efter den åttonde översynskonferensen.

iii)

Bistånd och samarbete enligt artikel VII i BTV-konventionen.

iv)

Vetenskaplig och teknisk utveckling.

v)

Översyn av förfarandet med den rådgivande kommittén.

vi)

Universalisering enligt förslaget i artikel 6.

b)

Utformning av nationella regelverk om biosäkerhet och bioskydd; även om lämpliga normer för biosäkerhet och bioskydd för laboratorier på intet sätt är tänkta att ersätta ett system för efterlevnad, kan införande och främjande av sådana normer på lång sikt hjälpa enskilda konventionsstater att genomföra sina skyldigheter enligt konventionen; de kan även tillsammans med andra åtgärder vara ett användbart verktyg som kan bidra till att påvisa efterlevnad; en diskussion om denna fråga – bland annat med relevanta laboratorier, biosäkerhetsorganisationer och relevant industrisektor – skulle kunna ingå i ett nytt program för tiden mellan sammanträdena.

c)

Frivilliga inbördes granskningar med deltagande av konventionsstater i samband med BTV-konventionen; syftet med en frivillig inbördes granskning är att förbättra det nationella genomförandet och ge försäkringar om efterlevnad, genom informationsutbyte och ökad öppenhet om exempelvis kapacitet, verksamhet och åtgärder för genomförande och avsikter gällande efterlevnad.

d)

Förstärkning av den beslutsfattande aspekten av processen mellan sammanträdena genom att en rad olika alternativ utforskas, såsom tydligt avgränsade beslutsbefogenheter för särskilda arbetsområden.

Artikel 6

För att främja BTV-konventionens universalitet ska unionen stödja följande:

a)

Antagande av en handlingsplan för universalisering med konkreta etapper och verksamheter, vilken ska samordnas av stödenheten; handlingsplanen kan inbegripa verksamheter såsom informationsevenemang, gemensamma démarcher, översättning av relevanta handlingar, stimulansåtgärder såsom informationsutbyte om biståndserbjudanden; denna handlingsplan ska utvärderas och vid behov ändras vid varje möte mellan konventionsstaterna.

b)

Anordnande av särskilda sammanträden eller arbetsgruppsmöten om universalisering inom ramen för processen mellan sammanträdena för att samordna informationsverksamhet mellan olika aktörer och planera regionala initiativ.

Artikel 7

Unionen ska stödja insatser för att förstärka FN:s generalsekreterares mekanism för utredning av påstådd användning av kemiska och biologiska vapen, särskilt genom att säkerställa att mekanismens bestämmelser är effektiva och vidta praktiska åtgärder i detta syfte, såsom att tillhandahålla stöd till utbildningsprogram, bland annat genom att stå värd för övningar, och att utforma ett system för analyslaboratorier.

Artikel 8

Unionen ska stödja insatser för att förstärka artikel VII i BTV-konventionen vid den åttonde översynskonferensen, med beaktande av insatser på annat håll avseende internationell kapacitetsuppbyggnad för motåtgärder mot utbrott av infektionssjukdomar.

Artikel 9

De åtgärder som unionen vidtar för att uppnå målen enligt detta beslut ska omfatta följande:

a)

Att unionen och dess medlemsstater, på grundval av den ståndpunkt som anges i detta beslut, lägger fram förslag om specifika, praktiska och genomförbara arrangemang för att effektivt förbättra genomförandet av BTV-konventionen, vilka ska övervägas av konventionsstaterna vid den åttonde översynskonferensen.

b)

Där så är lämpligt, démarcher företagna av den höga representanten eller unionens delegationer.

c)

Uttalanden från den höga representanten eller unionens delegation vid FN inför och under den åttonde översynskonferensen.

Artikel 10

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 november 2015.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets gemensamma åtgärd 2006/184/Gusp av den 27 februari 2006 till stöd för konventionen om biologiska vapen och toxinvapen inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 65, 7.3.2006, s. 51).

(2)  EUT C 57, 9.3.2006, s. 1.

(3)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/242/Gusp av den 20 mars 2006 om 2006 års konferens om översyn av konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) (EUT L 88, 25.3.2006, s. 65).

(4)  Rådets gemensamma åtgärd 2008/858/Gusp av den 10 november 2008 till stöd för konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 302, 13.11.2008, s. 29).

(5)  Rådets beslut 2011/429/Gusp av den 18 juli 2011 om Europeiska unionens ståndpunkt inför den sjunde översynskonferensen för fördragsslutande stater i konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring (EUT L 188, 19.7.2011, s. 42).

(6)  Rådets beslut 2012/421/Gusp av den 23 juli 2012 till stöd för konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 196, 24.7.2012, s. 61).


20.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2097

av den 26 oktober 2015

om upprättande av ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Icos Eric-konsortium)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (1), särskilt artikel 6.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Finland, Konungariket Nederländerna, Konungariket Norge och Konungariket Sverige har begärt att kommissionen inrättar ett integrerat observationssystem för koldioxid (Integrated Carbon Observation System – Icos) i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Icos Eric-konsortium). Schweiziska edsförbundet kommer att delta i Icos Eric-konsortiet som observatör.

(2)

Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Konungariket Nederländerna, Konungariket Norge och Konungariket Sverige har enats om att Republiken Finland ska vara värdmedlemsstat för Icos Eric-konsortiet.

(3)

Kommissionen har i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 723/2009 utvärderat begäran och fastslagit att den uppfyller kraven i den förordningen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 723/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Det integrerade observationssystemet för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur med beteckningen Icos Eric-konsortiet inrättas härmed.

2.   Stadgarna för Icos Eric-konsortiet återfinns i bilagan. Stadgarna ska hållas uppdaterade och vara offentligt tillgängliga på Icos Eric-konsortiets webbplats och vid dess stadgeenliga säte.

3.   De viktigaste bestämmelserna i stadgarna, där ändringar måste godkännas av kommissionen i enlighet med artikel 11.1 i förordning (EG) nr 723/2009, anges i artiklarna 1, 2, 16, 18, 19, 22, 23 och 24.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 206, 8.8.2009, s. 1.


BILAGA

STADGAR FÖR DET INTEGRERADE OBSERVATIONSSYSTEMET FÖR KOLDIOXID I FORM AV ETT KONSORTIUM FÖR EUROPEISK FORSKNINGSINFRASTRUKTUR (Icos Eric-konsortiet)

KONUNGARIKET BELGIEN,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

KONUNGARIKET NORGE,

KONUNGARIKET SVERIGE,

nedan kallade medlemmarna,

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET,

nedan kallad observatören,

SOM BEAKTAR att medlemmarna är övertygade om att hanteringen av klimatförändringarna till följd av antropogena utsläpp av växthusgaser är en global utmaning och att forskning och fortlöpande, långsiktiga observationer krävs för att öka förståelsen av växthusgasutsläpp, sänkor, deras inverkan på globala system och förvaltningsalternativ,

SOM BEAKTAR att observation av väsentliga klimatvariabler, inbegripet växthusgaser, krävs till stöd för arbetet i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och FN:s forskningspanel i klimatfrågor (IPCC),

SOM BETONAR att UNFCCC uppmanar sina parter att främja och samarbeta för systematisk observation av växthusgaserna genom samarbetet med det globala klimatövervakningssystemet (GCOS), den del av det globala systemet av jordobservationssystem (Geoss) som avser klimatobservation,

SOM BEAKTAR betydelsen av den nationella forskningen om växthusgaser och dess observationskapacitet, och behovet av samordning på europeisk nivå, i form av en forskningsinfrastruktur för ett integrerat observationssystem för koldioxid (Integrated Carbon Observation System – Icos),

SOM BEAKTAR att medlemmarna önskar att forskningen ska kunna leda till bättre förståelse av de regionala budgetarna för källor och sänkor för växthusgaser, deras mänskliga och naturliga orsaker och för kontrollmekanismerna, genom utveckling av precis och långsiktig observation av växthusgaser,

SOM BEAKTAR att medlemmarna vill ge många olika användare tillgång till Icosdata, länka samman forskning, utbildning och innovation och stimulera den tekniska utvecklingen samt tillhandahålla oberoende data för att bidra till analys av utsläppsinventeringar,

SOM UPPMANAR Europeiska kommissionen att inrätta Icosinfrastrukturen i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Icos Eric-konsortiet),

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Namn, säte och arbetsspråk

1.   Ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, nedan kallad Icos Eric-konsortiet, ska inrättas.

2.   Icos Eric-konsortiet ska ha sitt säte i Helsingfors, Finland (nedan kallad värdstaten).

3.   Arbetsspråket för Icos Eric-konsortiet ska vara engelska.

Artikel 2

Uppgifter och verksamhet

1.   Huvuduppgiften för Icos Eric-konsortiet ska vara att inrätta en distribuerad forskningsinfrastruktur för ett integrerat observationssystem för koldioxid (Integrated Carbon Observation System Research Infrastructure – Icos RI) och att samordna verksamheten inom Icos RI, sprida information från Icos RI till användargrupper och att fastställa integrerade uppgifter och analyser från observationssystem för växthusgaser.

2.   Icos Eric-konsortiet ska på ett effektivt sätt skapa tillgång till enhetliga och exakta uppgifter för att underlätta forskningen om flerskalig analys av växthusgasutsläpp, sänkor och processerna bakom dem, genom att tillgängliggöra mätningsprotokoll, långsiktiga data och dataprodukter. Teknisk utveckling och demonstration, förknippad med växthusgaser, ska främjas genom kopplingen mellan forskning, utbildning och innovation. I detta syfte ska Icos Eric-konsortiet genomföra och samordna en rad verksamheter, däribland följande:

a)

Beräkna koncentrationer av växthusgaser i atmosfären och flöden över land och hav i Europa och centrala områden av europeiskt intresse, inklusive Nordatlanten.

b)

Underlätta europeiska forskningsprogram och projekt.

c)

Främja rörligheten för kunskap och/eller forskare inom det europeiska forskningsområdet och öka utnyttjandet av den intellektuella potentialen i Europa.

d)

Samordning och stöd av utvecklingen av teknik och protokoll för kvalitativa och kostnadseffektiva mätningar av koncentrationer och flöden av växthusgaser ska även främjas utanför Europa.

e)

Bidra med information i rätt tid som är relevant för utformningen av politik och beslut avseende växthusgaser.

f)

Underlätta analys av hur långtidslagring av koldioxid och/eller verksamhet för att minska växthusgasutsläppen påverkar globala nivåer i atmosfärens sammansättning, inklusive fördelningen av källor och sänkor på geografiska regioner och verksamhetsområden.

g)

Främja målet för Icos RI att upprätta en mall för den framtida utvecklingen av liknande integrerade och operativa nätverk för observation av växthusgaser utanför Europa.

h)

Vetenskapligt och ledningsmässigt utvärdera verksamheten, den strategiska inriktningen och hur alla delar i Icos RI fungerar, med hjälp av externa utvärderare.

3.   Icos Eric-konsortiet ska drivas utan vinstsyfte. För att ytterligare främja innovation, liksom för att överföra kunskap och teknik, får begränsad ekonomisk verksamhet bedrivas, förutsatt att denna är nära förknippad med huvudsyftet för verksamheten och inte äventyrar detta syfte.

KAPITEL 2

MEDLEMMAR OCH OBSERVATÖRER

Artikel 3

Medlemskap, observatör och företrädande organ

1.   Följande får bli medlemmar eller observatörer i Icos Eric-konsortiet:

a)

Unionens medlemsstater.

b)

Associerade länder.

c)

Andra tredjeländer än associerade länder.

d)

Mellanstatliga organisationer.

2.   De länder och organisationer som avses i punkt 1 får bli medlemmar i Icos Eric-konsortiet om de bidrar till driften av Icos Eric-konsortiet och/eller är värd för en Icos centralenhet och/eller Icos nationella nätverk.

3.   Medlemmarna i Icos Eric-konsortiet ska inbegripa minst en medlemsstat och två andra länder som är antingen medlemsstater eller associerade länder.

4.   Medlemsstater eller associerade länder ska gemensamt inneha majoriteten av rösträtterna i generalförsamlingen. Generalförsamlingen ska besluta om eventuella förändringar av rösträtter som krävs för att säkerställa att Icos Eric-konsortiet alltid uppfyller detta krav.

5.   En medlem eller observatör får företrädas av ett eller flera offentliga organ, inbegripet regioner eller privata organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter, som de själva har valt och som utsetts i enlighet med deras egna regler och förfaranden. En medlem eller observatör ska skriftligen underrätta generalförsamlingens ordförande om alla förändringar av det företrädande organet.

6.   Medlemmarna och observatörerna samt deras företrädande organ förtecknas i bilaga 1. Bilaga 1 ska hållas uppdaterad av generalförsamlingens ordförande eller av någon person som bemyndigats av denne.

Artikel 4

Anslutning av medlemmar och observatörer

1.   För att en medlem ska kunna anslutas ska följande villkor vara uppfyllda:

a)

De länder och organisationer som avses i artikel 3.2 ska lämna en skriftlig ansökan till generalförsamlingens ordförande.

b)

I ansökan ska anges hur sökanden kommer att delta i Icos RI och medverka i genomförandet av Icos Eric-konsortiets uppgifter och verksamheter enligt artikel 2 och hur de krav som avses i artikel 6.2 kommer att uppfyllas.

c)

Anslutningen av nya medlemmar ska godkännas av generalförsamlingen.

2.   För att en observatör ska kunna anslutas ska följande villkor vara uppfyllda:

a)

De länder och organisationer som avses i artikel 3.3 ska lämna en skriftlig ansökan till generalförsamlingens ordförande.

b)

I ansökan ska anges hur sökanden kommer att delta i Icos RI, huruvida den kommer att medverka i genomförandet av Icos Eric-konsortiets uppgifter och verksamheter enligt artikel 2 och hur de skyldigheter för observatörer som avses i artikel 6.4 kommer att uppfyllas.

c)

Anslutningen av en observatör ska godkännas av generalförsamlingen.

3.   En observatör får anslutas för en period på högst tre år. Generalförsamlingen får, på begäran av observatören, förlänga denna första period en gång med samma varaktighet. Generalförsamlingen får i undantagsfall godkänna att en observatörsstatus förlängs mer än en gång.

Artikel 5

Utträde för en medlem eller en observatör/Avslutande av medlemskap eller observatörsstatus

1.   En medlem får inte utträda inom fem år efter ikraftträdandet av kommissionens beslut om inrättande av Icos Eric-konsortiet, såvida inte generalförsamlingen godtar medlemmens begäran om tidigare utträde.

2.   Efter den period som avses i punkt 1 får en medlem begära utträde i slutet av ett budgetår, förutsatt att medlemmen anmäler sin avsikt att utträda genom att sända en officiell begäran tolv månader i förväg till generalförsamlingens ordförande.

3.   En observatör får begära utträde i slutet av ett budgetår, förutsatt att observatören anmäler sin avsikt att utträda genom att sända en officiell begäran sex månader i förväg till generalförsamlingens ordförande.

4.   En medlem eller observatör som utträder ska fullgöra alla sina skyldigheter, inbegripet finansiella skyldigheter, före utträdet.

5.   Generalförsamlingen får avsluta ett medlemskap eller en observatörsstatus om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

a)

Medlemmen eller observatören har gjort sig skyldig till en allvarlig försummelse av en eller flera av sina skyldigheter enligt dessa stadgar.

b)

Medlemmen eller observatören har underlåtit att avhjälpa denna försummelse inom sex månader efter att skriftligen ha underrättats om försummelsen.

c)

Medlemmen eller observatören har givits möjlighet att för generalförsamlingen redogöra för sin ståndpunkt inför ett beslut om avslutande.

Artikel 6

Medlemmars och observatörers rättigheter och skyldigheter

1.   Medlemmarna ska ha följande rättigheter:

a)

Rätt att utse företrädande organ.

b)

Rätt att delta och rösta i generalförsamlingen.

c)

Rätt till tillgång till de tjänster och verksamheter som Icos Eric-konsortiet samordnar för sin forskargemenskap.

2.   Varje medlem ska

a)

betala den årliga medlemsavgift som anges i bilaga 2,

b)

ge sina företrädare som deltar i generalförsamlingen full befogenhet att företräda medlemmen,

c)

säkerställa att relevanta standarder och verktyg för verksamhet inom ramen för Icos nationella nätverk antas,

d)

tillhandahålla den infrastruktur och de resurser som krävs för verksamhet inom ramen för Icos nationella nätverk och de Icos centralenheter som den är värd för,

e)

främja användningen, bland forskarna i sitt land, av data och tjänster som Icos Eric-konsortiet samordnar, och samla in synpunkter och krav från användarna.

3.   Observatörerna ska ha följande rättigheter:

a)

Rätt att utse företrädande organ.

b)

Rätt att delta i generalförsamlingen utan rösträtt.

En observatör kan ha andra rättigheter som beviljats av generalförsamlingen enligt det förfarande som fastställts i de interna bestämmelserna.

4.   Varje observatör ska

a)

betala den årliga observatörsavgift som anges i bilaga 2,

b)

fullgöra varje annan skyldighet som förhandlats fram mellan respektive observatör och Icos Eric-konsortiet och som godkänts av generalförsamlingen.

KAPITEL 3

STYRNING OCH FÖRVALTNING AV ICOS ERIC-KONSORTIET

Artikel 7

Styrning

1.   Följande organ ska ingå i Icos Eric-konsortiet: generalförsamlingen, det vetenskapliga rådet, det etiska rådet och generaldirektören bistådd av Icos forskningsinfrastrukturkommitté. Generalförsamlingen får inrätta andra rådgivande organ som den anser lämpliga.

2.   Särskilda överenskommelser som beskriver roller och ansvarsområden, inklusive finansiella åtaganden, ska ingås mellan Icos Eric-konsortiet och de enheter som ansvarar för förvaltningen av Icos centralenheter och Icos nationella nätverk.

Artikel 8

Generalförsamlingen: Sammansättning, möten och förfaranden

1.   Generalförsamlingen ska vara Icos Eric-konsortiets styrande organ och ska bestå av företrädare för Icos Eric-konsortiets medlemmar och observatörer. Varje medlem får ha högst tre företrädare. En observatör får ha en företrädare i generalförsamlingen.

2.   Generalförsamlingen ska bland företrädarna välja en ordförande och en vice ordförande för en mandatperiod på två år som kan förnyas två gånger.

3.   Generalförsamlingen ska sammankallas och ledas av ordföranden. Generalförsamlingen ska i dennes frånvaro ledas av vice ordföranden.

4.   Generalförsamlingen ska sammanträda minst en gång om året och ansvara för den övergripande ledningen och kontrollen av Icos Eric-konsortiet samt besluta om den strategiska inriktningen och strukturen för Icos RI.

5.   Ett extra möte i generalförsamlingen får begäras av minst en tredjedel av medlemmarna.

6.   En medlem får låta sig företrädas av en annan medlem om detta meddelas skriftligen till generalförsamlingens ordförande. En medlem får inte företräda mer än en annan medlem.

7.   Generalförsamlingens beslut får också fattas genom skriftligt förfarande.

8.   Generalförsamlingen ska anta sin egen arbetsordning.

Artikel 9

Rösträtt

1.   Varje medlem ska ha minst en röst som ska kompletteras med ytterligare en röst för en medlem som är värd för en Icos centralenhet, kolportalen eller huvudkontoret, och ytterligare en röst för en medlem som är värd för fyra Icos klass 1-stationer av minst två olika typer (station för atmosfär, ekosystem, hav). Varje medlem ska ha högst tre röster.

2.   Medlemmar med mer än en röst kan inte dela upp sina röster.

3.   Ordföranden eller, i dennes frånvaro, vice ordföranden ska inte ha rösträtt. Den medlem från vilken ordföranden/vice ordföranden kommer får utse en företrädare från en annan medlem.

Artikel 10

Beslut

1.   För att nå beslutförhet ska två tredjedelar av medlemmarna vara företrädda.

2.   Generalförsamlingen ska fatta beslut med enhällighet bland de företrädda medlemmarna i följande frågor:

a)

Förslag till ändring av stadgarna för Icos Eric-konsortiet.

b)

Likvidation och upplösning av Icos Eric-konsortiet.

3.   Generalförsamlingen ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet bland de företrädda medlemmarna i följande frågor:

a)

Godkännande av årsredovisningen för Icos Eric-konsortiet.

b)

Godkännande av den årliga verksamhetsrapporten för Icos RI.

c)

Godkännande av de årliga arbetsplanerna och noterande av budgetarna och de preliminära femåriga finansieringsplanerna för Icos centralenheter.

d)

Godkännande av årsbudgeten.

e)

Godkännande av strategin för Icos Eric-konsortiet.

f)

Antagande av arbetsordningen.

g)

Antagande av de interna bestämmelserna.

h)

Utnämning och entledigande av generaldirektören och utnämning och entledigande av ledamöterna i Icos forskningsinfrastrukturkommitté.

i)

Utnämning och entledigande av Icos Eric-konsortiets vetenskapliga råd.

j)

Godkännande av nya medlemmar och observatörer.

k)

Avslutande av medlemskap eller observatörsstatus.

l)

Godkännande av alla viktiga överenskommelser som även är av större vikt för verksamheten inom Icos RI.

m)

Inrättande av rådgivande organ.

n)

Förlängning av Icos Eric-konsortiet.

4.   Beslut i generalförsamlingen om följande frågor ska kräva a) två tredjedelars majoritet av de företrädda medlemmarnas röster och b) två tredjedelars majoritet av de årliga medlemsavgifter som betalats för det senaste avslutade budgetåret:

a)

Nivån på årliga medlemsavgifter. Varje ändring av avgiftens sammansättning som resulterar i ökade bidrag som är till gagn för någon av delarna av Icos RI (huvudkontor, kolportal eller en Icos centralenhet) ska godkännas av den eller de medlemmar som är värd för den berörda enheten.

b)

Beslutet att erkänna Icos centralenheter som avgörande för verksamheten inom Icos RI.

c)

Godkännande av tidigt utträde för en medlem enligt artikel 5.1.

5.   Andra beslut i generalförsamlingen ska fattas med enkel majoritet bland de företrädda medlemmarna.

Artikel 11

Generaldirektören

1.   Generaldirektören för Icos Eric-konsortiet ska utses av generalförsamlingen i enlighet med ett förfarande som fastställs av generalförsamlingen. Mandatperioden för generaldirektören ska vara fem år och kan förnyas två gånger.

2.   Generaldirektören ska vara Icos Eric-konsortiets rättsliga företrädare.

3.   Generaldirektören ska sköta den dagliga förvaltningen av Icos Eric-konsortiet och ansvara för genomförandet av generalförsamlingens beslut, inbegripet den årliga arbetsplanen och årsbudgeten samt att övervaka och samordna verksamheten inom Icos RI.

4.   Generaldirektören ska vara baserad vid Icos Eric-konsortiets säte och ska ansvara för ledningen av huvudkontorets och kolportalens personal och verksamhet i enlighet med Icos Eric-konsortiets budget.

Artikel 12

Vetenskapligt råd

1.   Generalförsamlingen ska inrätta ett oberoende vetenskapligt råd.

2.   Medlemskap och arbetsordning i det vetenskapliga rådet ska beslutas av generalförsamlingen och ingå i de interna bestämmelserna.

3.   Det vetenskapliga rådet ska

a)

övervaka den vetenskapliga kvaliteten på verksamheten inom Icos RI,

b)

ge återkoppling och rekommendationer för utveckling av verksamheten inom Icos RI,

c)

varje år lägga fram rekommendationer till generalförsamlingen.

Artikel 13

Etiskt råd

1.   Generalförsamlingen ska inrätta ett oberoende etiskt råd som ska ge vägledning och lämna regelbundna rapporter om etiska frågor. Det etiska rådet ska bestå av tre till fem oberoende personer.

2.   Medlemskap och arbetsordning i det etiska rådet ska beslutas av generalförsamlingen och ingå i de interna bestämmelserna.

Artikel 14

Icos forskningsinfrastrukturkommitté

1.   En Icos forskningsinfrastrukturkommitté (Icos RI-kommitté) ska finnas för Icos Eric-konsortiet. Icos RI-kommittén ska bestå av en företrädare från huvudkontoret, kolportalen, varje Icos centralenhet och varje observationsstationsgrupp, den sistnämnda bestående av vetenskapliga och tekniska experter från Icos nationella nätverk.

2.   Icos RI-kommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

3.   Generaldirektören ska samråda med Icos RI-kommittén i alla allmänna frågor, bland annat när det gäller utarbetande av förslag till generalförsamlingen för fastställande och ändring av årliga arbetsplaner för Icos RI i syfte att säkerställa konsekvens, samstämmighet och stabilitet hos forskningsinfrastrukturtjänsterna.

4.   Icos RI-kommitténs möten ska sammankallas av generaldirektören.

KAPITEL 4

BIDRAG, ANSVAR, FÖRSÄKRING OCH RAPPORTERING

Artikel 15

Avgifter och principer för finansiering

1.   Medlemmar och observatörer ska betala årsavgifter i enlighet med bilaga 2.

2.   Årsavgifterna från medlemmar och observatörer är kontantbidrag. Principerna för avgifterna fastställs i bilaga 2 och definieras närmare i de interna bestämmelserna.

3.   Medlemmar och observatörer får enskilt eller tillsammans med andra medlemmar, observatörer eller tredje parter bidra till Icos Eric-konsortiet på annat sätt än genom årsavgiften.

4.   Icos Eric-konsortiet får även ta emot donationer, gåvor och andra bidrag efter godkännande av generalförsamlingen.

5.   Icos Eric-konsortiets resurser ska användas för syften som anges i denna stadga.

6.   Icos Eric-konsortiets budgetår ska inledas den 1 januari och avslutas den 31 december varje år.

7.   Räkenskaperna för Icos Eric-konsortiet ska åtföljas av en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret.

8.   Icos Eric-konsortiet ska omfattas av gällande regler för utarbetande, arkivering, revision och offentliggörande av räkenskaperna.

Artikel 16

Ansvar och försäkring

1.   Icos Eric-konsortiet ska ansvara för sina skulder.

2.   Medlemmarnas ekonomiska ansvar för Icos Eric-konsortiets skulder ska begränsas till deras respektive årsavgift.

3.   Icos Eric-konsortiet ska teckna lämpliga försäkringar för riskerna i verksamheten.

Artikel 17

Rapportering

1.   Icos Eric-konsortiet ska utarbeta en årlig verksamhetsrapport som framför allt innehåller de vetenskapliga, operativa och ekonomiska aspekterna av verksamheten. Rapporten ska godkännas av generalförsamlingen och överlämnas till kommissionen och till berörda offentliga myndigheter inom sex månader efter utgången av det budgetår som rapporten avser. Rapporten ska offentliggöras.

2.   Icos Eric-konsortiet ska informera kommissionen om alla omständigheter som allvarligt kan äventyra genomförandet av konsortiets uppgifter eller hindra det från att uppfylla de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 723/2009.

KAPITEL 5

STRATEGIER

Artikel 18

Datapolicy och policy för immateriella rättigheter

1.   Icos RI-data liksom immateriella rättigheter och annan kunskap förknippad med Icos RI-data, och som framställts och utvecklats inom Icos RI, ska tillhöra det organ eller den person som är upphovsmakare. Dataleverantörerna ska låta Icos Eric-konsortiet använda Icos RI-data i enlighet med de villkor som definieras i Icos datapolicydokument.

2.   Icos Eric-konsortiet ska anta gemensamma principer och regler för att säkerställa tillgång till den vetenskapliga kunskapen inom Icos RI. Dataleverantörer och upphovsmän ska erkännas på lämpligt sätt.

Artikel 19

Tillträdespolicy för användare och spridningspolicy

1.   Icos Eric-konsortiet ska upprätta säkra, rättvisa och öppna förfaranden för att skapa tillgång till Icos-data för alla dataanvändare.

2.   Om tillgången för forskning till enheter och tjänster inom ramen för Icos RI måste begränsas av kapacitetsskäl ska urvalskriterierna baseras på förslagens vetenskapliga excellens i enlighet med förfarandet i de interna bestämmelserna.

3.   Dataleverantörerna och Icos Eric-konsortiet ska uppmuntra forskare att offentliggöra sina forskningsresultat och uppmana forskare i medlemsländerna att göra sina resultat tillgängliga via Icos Eric-konsortiet.

4.   För att kunna nå olika målgrupper ska Icos Eric-konsortiet använda flera kanaler, t.ex. en webbportal, nyhetsbrev, workshops, deltagande i konferenser samt artiklar i tidskrifter och dagstidningar.

Artikel 20

Utvärdering

1.   Vart femte år ska en oberoende panel bestående av internationella externa utvärderare av högsta kvalitet, utsedda av generalförsamlingen, genomföra följande:

a)

Vetenskapliga och administrativa utvärderingar av Icos Eric-konsortiet.

b)

Utvärdering av verksamheten inom Icos RI, av den vetenskapliga och strategiska inriktningen samt av hur alla delar i Icos RI fungerar.

Panelen ska vara särskilt uppmärksam på att användarnas krav uppfylls.

2.   Resultaten av de utvärderingar som avses i punkt 1 ska rapporteras till generalförsamlingen.

Artikel 21

Anställningar

Icos Eric-konsortiet ska garantera lika möjligheter vid anställning. Alla lediga tjänster i Icos Eric-konsortiet ska offentliggöras.

Artikel 22

Upphandlingspolicy och undantag från skatteplikt

1.   Icos Eric-konsortiet ska behandla upphandlingskandidater och anbudsgivare lika och på ett ickediskriminerande sätt, oavsett om de är etablerade i Europeiska unionen eller inte. Icos Eric-konsortiets upphandlingspolicy ska överensstämma med principerna om öppenhet, icke-diskriminering och konkurrens.

2.   Generaldirektören ska ansvara för alla upphandlingar inom Icos Eric-konsortiet. Anbud ska offentliggöras på Icos Eric-konsortiets webbplats och på medlemmarnas och observatörernas territorier. Beslutet om tilldelning vid en upphandling ska offentliggöras och åtföljas av en fullständig motivering. Icos Eric-konsortiet ska fastställa sin egen upphandlingspolicy.

3.   När medlemmar och observatörer genomför upphandlingar i samband med Icos Eric-konsortiets verksamhet ska lämplig hänsyn tas till konsortiets behov, tekniska krav och specifikationer som utfärdats av de berörda organen.

4.   Icos Eric-konsortiets upphandlingspolicy ska om möjligt tillämpas för hela Icos RI.

5.   Undantag från skatteplikt på grundval av artiklarna 143.1 g och 151.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG (1) och i enlighet med artiklarna 50 och 51 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 (2) ska begränsas till mervärdesskatten för sådana varor och tjänster som ska användas officiellt av Icos Eric-konsortiet, vars värde överstiger 250 euro och som till fullo betalas och upphandlas av Icos Eric-konsortiet. Undantag från skatteplikt ska gälla för icke-ekonomisk verksamhet. Undantag ska inte gälla för ekonomisk verksamhet. Enskilda medlemmars upphandlingar ska inte omfattas av dessa undantag. Inga ytterligare begränsningar är tillämpliga.

KAPITEL 6

BESTÄMMELSER OM VARAKTIGHET, UPPLÖSNING, TVISTER OCH INRÄTTANDE

Artikel 23

Varaktighet

Icos Eric-konsortiet ska inrättas för en första period på tjugo år, som kan förlängas genom beslut av generalförsamlingen.

Artikel 24

Upplösning och insolvens

1.   För upplösning av Icos Eric-konsortiet krävs ett beslut av generalförsamlingen i enlighet med artikel 10.2 b; Europeiska kommissionen ska underrättas om beslutet inom tio dagar efter dess antagande.

2.   De tillgångar som är kvar efter det att Icos Eric-konsortiets skulder har betalats ska fördelas på medlemmarna i förhållande till deras sammanlagda bidrag till konsortiet under de fem senaste åren före upplösningen.

3.   Icos Eric-konsortiet ska utan onödigt dröjsmål, och i vilket fall som helst inom tio dagar efter det att förfarandet för upplösning har avslutats, informera kommissionen om detta.

4.   Icos Eric-konsortiet ska upphöra att existera den dag då Europeiska kommissionen offentliggör meddelandet om detta i Europeiska unionens officiella tidning.

5.   Om Icos Eric-konsortiet inte kan betala sina skulder ska det omedelbart informera kommissionen om detta.

Artikel 25

Interna bestämmelser

Dessa stadgar ska genomföras med hjälp av interna bestämmelser som ska antas av generalförsamlingen.

Artikel 26

Ändring av stadgarna

1.   Ändringsförslag kan läggas fram för generalförsamlingen av medlemmarna eller av generaldirektören.

2.   Förslag till ändring av dessa stadgar får antas av generalförsamlingen och överlämnas till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 723/2009.

Artikel 27

Tillämplig lag

Inrättandet av Icos Eric-konsortiet och dess interna funktion ska styras av följande:

a)

Unionslagstiftningen, i synnerhet förordning (EG) nr 723/2009.

b)

Lagstiftningen i värdstaten när det gäller sådant som inte omfattas (eller endast delvis omfattas) av unionslagstiftningen.

c)

Dessa stadgar och genomförandebestämmelserna för dem.

Artikel 28

Tvister

1.   Europeiska unionens domstol ska vara behörig att avgöra tvister mellan medlemmarna vad avser Icos Eric-konsortiet, mellan medlemmarna och Icos Eric-konsortiet samt i alla tvister i vilka unionen är part.

2.   Unionslagstiftningen om behörig domstol ska tillämpas vid tvister mellan Icos Eric-konsortiet och tredje parter. I fall som inte omfattas av unionslagstiftningen ska lagstiftningen i värdstaten fastställa vilken domstol som är behörig att avgöra sådana tvister.

Artikel 29

Stadgarnas tillgänglighet

Stadgarna ska hållas uppdaterade och vara offentligt tillgängliga på Icos Eric-konsortiets webbplats och vid det stadgeenliga sätet.

Artikel 30

Bestämmelser om inrättande

1.   Värdstaten ska kalla samman ett konstituerande möte i generalförsamlingen så snart som möjligt efter ikraftträdandet av kommissionens beslut om inrättande av Icos Eric-konsortiet.

2.   Innan det konstituerande mötet hålls, och senast fyrtiofem kalenderdagar efter ikraftträdandet av kommissionens beslut om inrättande av Icos Eric-konsortiet, ska värdstaten underrätta de grundande medlemmarna och observatörerna, enligt förteckningen i bilaga 1, om eventuella särskilda brådskande rättsliga åtgärder som måste vidtas i fråga om Icos Eric-konsortiet. Såvida inte en medlem framför invändningar mot åtgärden inom fem arbetsdagar efter att den underrättats ska den rättsliga åtgärden genomföras av en person som vederbörligen godkänts av värdstaten.


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 77, 23.3.2011, s. 1).

BILAGA 1

MEDLEMMAR OCH OBSERVATÖRER OCH DERAS FÖRETRÄDANDE ORGAN

I denna bilaga förtecknas medlemmarna och observatörerna samt deras företrädande organ.

MEDLEMMAR

Land eller mellanstatlig organisation

Företrädande organ

KONUNGARIKET BELGIEN

BELGIAN SCIENCE POLICY (BELSPO)

REPUBLIKEN FINLAND

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET;

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET

REPUBLIKEN FRANKRIKE

FRENCH ALTERNATIVE ENERGIES AND ATOMIC ENERGY COMMISSION (CEA);

NATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC RESEARCH (CNRS);

FRENCH NATIONAL INSTITUTE FOR AGRICULTURAL RESEARCH (INRA)

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND

FEDERAL MINISTRY OF TRANSPORT (BMVI)

REPUBLIKEN ITALIEN

CONSIGLIO NATIONALE DELLE RISERCHE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (CNR-DTA);

CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC);

ICOS-IT, GEMENSAMMA FORSKNINGSENHETEN

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)

KONUNGARIKET NORGE

NORGES FORSKNINGSRÅD

KONUNGARIKET SVERIGE

VETENSKAPSRÅDET

OBSERVATÖRER

Land eller mellanstatlig organisation

Företrädande organ

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

ETH ZÜRICH

BILAGA 2

ÅRSAVGIFTER

FÖRORD

Försörjningen av Icos nationella nätverk organiseras nationellt och finansieringen ingår inte i värdstatens bidrag. Icos centralenheter, som drivs utanför Icos Eric-konsortiet i form av nationella eller multinationella konsortier, finansieras till största delen av värdländerna och i mindre utsträckning av Icos Eric-konsortiet genom omfördelning av årsavgifter. Icos Eric-konsortiets integrerade verksamhet finansieras genom årsavgifter och värdlandsavgifter.

PRINCIPER

Årliga medlemsavgifter till Icos Eric-konsortiet grundas på följande variabler:

Gemensam grundavgift (50 % av de gemensamma bidragen).

Gemensam BNI-baserad avgift (50 % av de gemensamma bidragen).

Stationsbaserade bidrag.

Värdländerna är skyldiga att betala värdlandsavgifter till Icos Eric-konsortiet (HO, CP).

Observatörer ska betala årliga observatörsavgifter baserade på samma beräkningsmetod som för medlemmar.

Medlemmar eller observatörer som ansluter sig till Icos Eric-konsortiet ska betala full årsavgift för det år de ansluter sig.

Mellanstatliga organisationers årsavgifter ska beslutas av generalförsamlingen.

Icos Eric-konsortiets budget och verksamhet ska anpassas för att motsvara inkomsterna.

Inledande åtaganden

Före slutet av den inledande femårsperioden ska generalförsamlingen fastställa beräkningsmetoden för efterföljande perioder.

a)

Det inledande åtagandet för medlemmarna är fem år (om inte generalförsamlingen beslutar något annat). För observatörer finns inget inledande åtagande.

b)

Den preliminära intäktsstrukturen under en femårsperiod för Icos Eric-konsortiet framgår av tabellen nedan (tabell 1) och baseras på ett beräknat deltagande av de länder som undertecknat avsiktsförklaringen.

c)

Den högsta relativa värdlandsavgiften under huvudkontorets eller kolportalens första femårsbudget får inte överstiga 80 % av varje komponents årsbudget.

d)

Den första totala femårsbudgeten för Icos RI redovisas i finansieringsplanen (plats bestäms senare).

e)

Årsavgifter förtecknas i tabell 2. Anm.: Budgeten är en uppskattning baserad på ländernas avsikt att ansluta sig till Icos Eric-konsortiet under 2013. Den kommer att revideras av generalförsamlingen utifrån faktiska medlemskap.

Tabell 1

Planen för Icos Eric-konsortiets inkomst- och utgiftsstruktur under de första fem åren, beräknad på grundval av uppskattningarna i tabell 2

Inkomster (tusen euro)

2015

2016

2017

2018

2019

Gemensam grundavgift

166

154

154

154

154

Gemensam BNI-baserad avgift

176

171

171

171

171

Stationsbaserade bidrag

616

859

859

859

859

Värdlandsavgift (HO)

950

950

950

950

950

Värdlandsavgift (CP)

859

859

859

859

859

Totalt

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993

 

 

 

 

 

 

Utgifter (tusen euro)

2015

2016

2017

2018

2019

Huvudkontor och gemensam verksamhet

1 135

1 126

1 126

1 126

1 126

Kolportalens verksamhet

1 016

1 008

1 008

1 008

1 008

Centralenheternas verksamhet

616

859

859

859

859

Totalt

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993


Tabell 2

Beräknade årsavgifter och värdlandsavgifter till Icos Eric-konsortiet under de första fem verksamhetsåren

Medlem/Observatör*

Årsavgift

2015

2016

2017

2018

2019

Belgien

TOTALT

57 836

95 199

95 199

95 199

95 199

Gemensam grundavgift

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Gemensam BNI-baserad avgift

7 625

7 407

7 407

7 407

7 407

Stationsbaserade bidrag

31 750

70 650

70 650

70 650

70 650

Finland

TOTALT

112 938

133 009

133 009

133 009

133 009

Gemensam grundavgift

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Gemensam BNI-baserad avgift

3 877

3 766

3 766

3 766

3 766

Stationsbaserade bidrag

90 600

112 100

112 100

112 100

112 100

Värdlandsavgift

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Frankrike

TOTALT

163 087

182 067

182 067

182 067

182 067

Gemensam grundavgift

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Gemensam BNI-baserad avgift

42 026

40 825

40 825

40 825

40 825

Stationsbaserade bidrag

102 600

124 100

124 100

124 100

124 100

Värdlandsavgift

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Italien

TOTALT

95 052

92 796

92 796

92 796

92 796

Gemensam grundavgift

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Gemensam BNI-baserad avgift

32 790

31 853

31 853

31 853

31 853

Stationsbaserade bidrag

43 800

43 800

43 800

43 800

43 800

Nederländerna

TOTALT

57 237

66 314

66 314

66 314

66 314

Gemensam grundavgift

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Gemensam BNI-baserad avgift

12 375

12 021

12 021

12 021

12 021

Stationsbaserade bidrag

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Värdlandsavgift

139 338

139 338

139 338

139 338

139 338

Norge

TOTALT

89 285

109 272

109 272

109 272

109 272

Gemensam grundavgift

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Gemensam BNI-baserad avgift

6 773

6 579

6 579

6 579

6 579

Stationsbaserade bidrag

64 050

85 550

85 550

85 550

85 550

Schweiz*

TOTALT

54 114

63 281

63 281

63 281

63 281

Gemensam grundavgift

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Gemensam BNI-baserad avgift

9 253

8 988

8 988

8 988

8 988

Stationsbaserade bidrag

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Sverige (1)

TOTALT

123 133

153 851

153 851

153 851

153 851

Gemensam grundavgift

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Gemensam BNI-baserad avgift

7 472

7 258

7 258

7 258

7 258

Stationsbaserade bidrag

97 200

129 450

129 450

129 450

129 450

Värdlandsavgift

719 259

719 259

719 259

719 259

719 259

Tyskland

TOTALT

205 424

288 461

288 461

288 461

288 461

Gemensam grundavgift

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Gemensam BNI-baserad avgift

54 012

52 468

52 468

52 468

52 468

Stationsbaserade bidrag

132 950

218 850

218 850

218 850

218 850

TOTALSUMMA

2 766 703

2 992 848

2 992 848

2 992 848

2 992 848


(1)  Den totala årsavgiften för Sverige ska inte överstiga 7 750 000 SEK.


20.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/35


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2098

av den 13 november 2015

om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

[delgivet med nr C(2015) 7716]

(Endast de bulgariska, danska, engelska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska och tyska texterna är giltiga)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 52,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 (2) och från och med den 1 januari 2015 i enlighet med artikel 52 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska kommissionen genomföra nödvändiga kontroller, meddela de berörda medlemsstaterna resultaten av dessa kontroller, beakta medlemsstaternas synpunkter, kalla till bilaterala samtal i syfte att nå en överenskommelse med berörda medlemsstater och formellt underrätta dem om sina slutsatser.

(2)

Medlemsstaterna har haft möjlighet att begära ett förlikningsförfarande. Denna möjlighet har utnyttjats i vissa fall och kommissionen har studerat rapporterna från förlikningsförfarandena i fråga.

(3)

I enlighet med förordning (EU) nr 1306/2013 får endast de jordbruksutgifter som har verkställts i överensstämmelse med unionslagstiftningen finansieras.

(4)

De kontroller som genomförts, resultaten av de bilaterala samtalen och förlikningsförfarandena har visat att en del av de utgifter som medlemsstaterna deklarerat inte uppfyller detta krav och kan därför varken finansieras inom ramen för EGFJ eller EJFLU.

(5)

De belopp som inte anses kunna belasta EGFJ eller EJFLU bör anges. Dessa belopp avser inte utgifter som verkställts mer än tjugofyra månader innan kommissionen skriftligen meddelade medlemsstaterna resultaten av kontrollerna.

(6)

Vad gäller de ärenden som omfattas av detta beslut har kommissionen i en sammanfattande rapport underrättat medlemsstaterna om vilka belopp som kommer att undantas eftersom de inte är förenliga med unionslagstiftningen.

(7)

Detta beslut påverkar inte eventuella finansiella slutsatser som kommissionen kan komma att dra av domarna från Europeiska unionens domstol i mål som ännu inte hade avgjorts den 1 september 2015.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De belopp som fastställs i bilagan, och som rör utgifter som verkställts av medlemsstaternas godkända utbetalande organ och som deklarerats inom ramen för EGFJ eller EJFLU, ska undantas från unionsfinansiering.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Konungariket Nederländerna, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 13 november 2015.

På kommissionens vägnar

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).


BILAGA

Budgetpost: 05070107

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

PT

Oegentligheter

2011

Till följd av att det första administrativa eller rättsliga konstaterandet (PACA) ändrats undgick dessa fall 50-50-regeln

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 88 813,21

0,00

– 88 813,21

 

Certifiering

2011

Mest sannolikt fel för icke-IAKS under EGFJ

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 337 112,22

0,00

– 337 112,22

 

Frikopplat direktstöd

2010

Brist i LPIS, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

842 101,13

0,00

842 101,13

 

Frikopplat direktstöd

2011

Brist i LPIS, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

128,16

0,00

128,16

 

Frikopplat direktstöd

2011

Brist i LPIS, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

772 454,04

0,00

772 454,04

 

Frikopplat direktstöd

2012

Brist i LPIS, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 18,01

0,00

– 18,01

 

Frikopplat direktstöd

2012

Brist i LPIS, ansökningsår 2011

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

717 437,91

0,00

717 437,91

 

 

 

 

 

 Totalt PT:

EURO

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80


Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

EURO

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80

Budgetpost: 6701

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

DE

Certifiering

2010

EGFJ, Fel okänt i IACS

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 264 813,77

0,00

– 264 813,77

 

Frukt och grönsaker – Marknadsstödjande undantagsåtgärder

2011

Mecklenburg-Vorpommern: Återtag från marknaden före ikraftträdandet av förordning (EU) nr 585/2011

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 4 917,03

0,00

– 4 917,03

 

Certifiering

2010

Troligaste felet för icke-IAKS-populationen under EGFJ

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 97 582,36

0,00

– 97 582,36

 

Frikopplat direktstöd

2011

Avsaknad av extrapolering av resultaten för kontroller på plats, ansökningsåren 2010–2012

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 93 482,99

0,00

– 93 482,99

 

Frikopplat direktstöd

2012

Avsaknad av extrapolering av resultaten för kontroller på plats, ansökningsåren 2010–2012

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 36 627,26

0,00

– 36 627,26

 

Frukt och grönsaker – Marknadsstödjande undantagsåtgärder

2011

Rheinland-Pfalz: Förvaltnings- och kontrollsystem före ikraftträdandet av förordning (EU) nr 585/2011

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 194 499,62

0,00

– 194 499,62

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2011

Brister vid erkännandet av PO 139040000019 – Regionen Mecklenburg-Vorpommern

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 129 432,74

0,00

– 129 432,74

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2012

Brister vid erkännandet av PO 139040000019 – Regionen Mecklenburg-Vorpommern

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 147 300,28

0,00

– 147 300,28

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2013

Brister vid erkännandet av PO 139040000019 – Regionen Mecklenburg-Vorpommern

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 150 064,03

0,00

– 150 064,03

 

Återkrav

2014

Omotiverat att avbryta återkrav

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 2 481 722,50

0,00

– 2 481 722,50

 

Frikopplat direktstöd

2010

Brist på landskapselement, ansökningsåren 2009–2011

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 370 623,93

0,00

– 370 623,93

 

Frikopplat direktstöd

2011

Brist på landskapselement, ansökningsåren 2009–2011

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 357 838,28

0,00

– 357 838,28

 

Frikopplat direktstöd

2012

Brist på landskapselement, ansökningsåren 2009–2011

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 105 163,65

0,00

– 105 163,65

 

 

 

 

 

Totalt DE:

EURO

– 4 434 068,44

0,00

– 4 434 068,44

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

ES

Certifiering

2011

känt fel

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 3 998,89

0,00

– 3 998,89

 

Övrigt direktstöd – växtprodukter (POSEI)

2008

Brister i SIGPAC har påverkat ett områdesbaserat kompletterande stöd för bananer

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 135 979,57

0,00

– 135 979,57

 

Övrigt direktstöd – växtprodukter (POSEI)

2009

Brister i SIGPAC har påverkat ett områdesbaserat kompletterande stöd för bananer

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 308 720,40

0,00

– 308 720,40

 

Övrigt direktstöd – POSEI

2010

Brister i SIGPAC har påverkat ett områdesbaserat kompletterande stöd för bananer

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 306 723,00

0,00

– 306 723,00

 

Övrigt direktstöd – POSEI

2011

Brister i SIGPAC har påverkat ett områdesbaserat kompletterande stöd för bananer

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 123 456,00

0,00

– 123 456,00

 

Övrigt direktstöd – POSEI

2012

Brister i SIGPAC har påverkat ett områdesbaserat kompletterande stöd för bananer

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 122 037,12

0,00

– 122 037,12

 

 

 

 

 

Totalt ES:

EURO

– 1 000 914,98

0,00

– 1 000 914,98

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

FR

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2013

Brister i kontrollen av åtgärder för nötkreatur (kalvar) enligt artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 406 858,17

0,00

– 406 858,17

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2014

Brister i kontrollen av åtgärder för nötkreatur (kalvar) enligt artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 442 175,48

0,00

– 442 175,48

 

Vin – omstrukturering

2009

Utbetalning av stöd före slutförandet av omstruktureringsåtgärder

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 606 952,96

0,00

– 606 952,96

 

Vin – omstrukturering

2010

Utbetalning av stöd före slutförandet av omstruktureringsåtgärder

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 4 372 246,97

0,00

– 4 372 246,97

 

Vin – omstrukturering

2011

Utbetalning av stöd före slutförandet av omstruktureringsåtgärder

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 5 707 849,36

0,00

– 5 707 849,36

 

 

 

 

 

Totalt FR:

EURO

– 11 536 082,94

0,00

– 11 536 082,94

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

GB

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2005

Ej stödberättigande utgifter

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 1 465 892,11

– 54 831,07

– 1 411 061,04

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2006

Ej stödberättigande utgifter

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 242 089,88

– 46 800,46

– 195 289,42

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2007

Ej stödberättigande utgifter

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 1 233 634,25

– 238 484,38

– 995 149,87

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2008

Icke stödberättigande utgifter (Uteslutet från finansiering)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 13 400,14

0,00

– 13 400,14

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2009

Icke stödberättigande utgifter (Uteslutet från finansiering)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 59 288,47

0,00

– 59 288,47

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2010

Icke stödberättigande utgifter (Uteslutet från finansiering)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 22 715,72

0,00

– 22 715,72

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2008

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (100 % uteslutning av 16 producentorganisationer som inte uppfyllde kriterierna)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 3 656 140,55

0,00

– 3 656 140,55

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2009

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (100 % uteslutning av 16 producentorganisationer som inte uppfyllde kriterierna)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 6 184 584,80

0,00

– 6 184 584,80

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2010

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (100 % uteslutning av 16 producentorganisationer som inte uppfyllde kriterierna)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 3 480 891,95

0,00

– 3 480 891,95

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2011

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (100 % uteslutning av 16 producentorganisationer som inte uppfyllde kriterierna)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 427 546,59

0,00

– 427 546,59

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2012

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (100 % uteslutning av 16 producentorganisationer som inte uppfyllde kriterierna)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 2 147,73

0,00

– 2 147,73

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2008

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (Extrapolering)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 3 667 910,51

0,00

– 3 667 910,51

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2009

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (Extrapolering)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 7 235 505,78

0,00

– 7 235 505,78

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2010

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (Extrapolering)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 4 245 105,28

0,00

– 4 245 105,28

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2011

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (Extrapolering)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 543 884,27

0,00

– 543 884,27

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2012

Bristande efterlevnad av kriterierna för erkännande av producentorganisationer (Extrapolering)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 26 234,21

0,00

– 26 234,21

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2008

Brister i centrala kontroller i producentorganisationernas operativa program

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 1 116 828,27

– 733 745,12

– 383 083,15

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2009

Brister i centrala kontroller i producentorganisationernas operativa program

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 2 321 311,07

– 1 347 937,91

– 973 373,16

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2010

Brister i centrala kontroller i producentorganisationernas operativa program

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 1 230 356,65

– 774 871,30

– 455 485,35

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2011

Brister i centrala kontroller i producentorganisationernas operativa program

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 132 682,06

– 97 143,08

– 35 538,98

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2012

Brister i centrala kontroller i producentorganisationernas operativa program

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 4 552,41

– 2 838,19

– 1 714,22

 

 

 

 

 

Totalt GB:

EURO

– 37 312 702,70

– 3 296 651,51

– 34 016 051,19

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

GR

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2014

Ändringar i deklarationerna efter tidsfristens utgång

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 106 702,00

0,00

– 106 702,00

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2012

Ändringar i deklarationerna efter tidsfristens utgång

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 98 796,62

0,00

– 98 796,62

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2013

Ändringar i deklarationerna efter tidsfristens utgång

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 17 215,35

0,00

– 17 215,35

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2012

Kontrollnivå för systemet med tackor och hongetter

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 485 838,55

0,00

– 485 838,55

 

Stödrättigheter

2012

Omvandling av särskilda stödrättigheter

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 10 821,89

0,00

– 10 821,89

 

Stödrättigheter

2013

Omvandling av särskilda stödrättigheter

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 55 395,36

0,00

– 55 395,36

 

Stödrättigheter

2011

Omvandling av särskilda stödrättigheter

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 5 204,47

0,00

– 5 204,47

 

Oegentligheter

2012

Förseningar i förfarandet för återkrav (ärende 154141)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 941 437,40

0,00

– 941 437,40

 

Oegentligheter

2012

Förseningar i förfarandet för återkrav (ärende 162561)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 842 096,15

0,00

– 842 096,15

 

Oegentligheter

2012

Förseningar i förfarandet för återkrav (ärende 162861)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 552 487,95

0,00

– 552 487,95

 

Oegentligheter

2012

Förseningar i förfarandet för återkrav (ärende 163981)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 279 013,86

0,00

– 279 013,86

 

Oegentligheter

2012

Förseningar i förfarandet för återkrav (ärende 164801)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 27 440,99

0,00

– 27 440,99

 

Oegentligheter

2012

Förseningar i förfarandet för återkrav (ärende 47761)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 452 069,58

0,00

– 452 069,58

 

Oegentligheter

2012

Förseningar i förfarandet för återkrav (ärende 47781)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 1 080 514,89

0,00

– 1 080 514,89

 

Stödrättigheter

2011

Tilldelning ur nationella reserven under 2010 – Kortfristiga hyresavtal

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 95 815,50

– 95 815,50

0,00

 

Stödrättigheter

2012

Tilldelning ur nationella reserven under 2010 – Kortfristiga hyresavtal

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 83 079,90

– 83 079,90

0,00

 

Stödrättigheter

2013

Tilldelning ur nationella reserven under 2010 – Kortfristiga hyresavtal

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 89 037,30

0,00

– 89 037,30

 

Oegentligheter

2012

Underlåtelse att rapportera i bilaga III (Ärende EL/1995/002)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 666 519,52

0,00

– 666 519,52

 

Oegentligheter

2012

Underlåtelse att rapportera i bilaga III (Ärende EL/1997/078/J)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 700 033,30

0,00

– 700 033,30

 

Säljfrämjande åtgärder

2008

Underlåtelse att genomföra artikel 25 i förordning (EG) nr 501/2008

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 18 671,28

0,00

– 18 671,28

 

Säljfrämjande åtgärder

2009

Underlåtelse att genomföra artikel 25 i förordning (EG) nr 501/2008

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 129 920,48

0,00

– 129 920,48

 

Säljfrämjande åtgärder

2010

Underlåtelse att genomföra artikel 25 i förordning (EG) nr 501/2008

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 200 612,64

0,00

– 200 612,64

 

Säljfrämjande åtgärder

2011

Underlåtelse att genomföra artikel 25 i förordning (EG) nr 501/2008

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 228 647,15

0,00

– 228 647,15

 

Säljfrämjande åtgärder

2012

Underlåtelse att genomföra artikel 25 i förordning (EG) nr 501/2008

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 83 658,55

0,00

– 83 658,55

 

Oegentligheter

2012

Brister i förfarandena för skuldförvaltning

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 5 993 214,33

– 417 506,08

– 5 575 708,25

 

 

 

 

 

Totalt GR:

EURO

– 13 244 245,01

– 596 401,48

– 12 647 843,53

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

IE

Annat direktstöd – energigrödor

2009

Ansökningsår 2008 – Brister i LPIS och kontroller på plats – stöd för energigrödor

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 31,05

0,00

– 31,05

 

Övrigt direktstöd

2009

Ansökningsår 2008 – Brister i LPIS och kontroller på plats – (proteingrödor)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 6,11

0,00

– 6,11

 

Frikopplat direktstöd

2009

Ansökningsår 2008 – Brister i LPIS och kontroller på plats – System med samlat gårdsstöd

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 13 797 397,95

– 236 510,85

– 13 560 887,10

 

Övrigt direktstöd

2010

Ansökningsår 2009 – Brister i LPIS och kontroller på plats – (proteingrödor)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 34,45

0,00

– 34,45

 

Frikopplat direktstöd

2010

Ansökningsår 2009 – Brister i LPIS och kontroller på plats – System med samlat gårdsstöd

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 12 885 281,59

– 220 875,62

– 12 664 405,97

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2011

Ansökningsår 2010 – Brister i LPIS och kontroller på plats – Övrigt direktstöd enligt artikel 68 (system för betesfår)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 38 235,25

0,00

– 38 235,25

 

Övrigt direktstöd

2011

Ansökningsår 2010 – Brister i LPIS och kontroller på plats – (proteingrödor)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 11,11

0,00

– 11,11

 

Frikopplat direktstöd

2011

Ansökningsår 2010 – Brister i LPIS och kontroller på plats – System med samlat gårdsstöd

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 10 322 794,07

– 176 950,23

– 10 145 843,84

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2012

Ansökningsår 2011 – Brister i LPIS och kontroller på plats – Övrigt direktstöd enligt artikel 68 (system för betesfår)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 38 060,15

0,00

– 38 060,15

 

Övrigt direktstöd

2012

Ansökningsår 2011 – Brister i LPIS och kontroller på plats – (proteingrödor)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 7,78

0,00

– 7,78

 

Frikopplat direktstöd

2012

Ansökningsår 2011 – Brister i LPIS och kontroller på plats – System med samlat gårdsstöd

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 9 441 799,89

– 161 848,49

– 9 279 951,40

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2013

Ansökningsår 2012 – Brister i LPIS och kontroller på plats – Övrigt direktstöd enligt artikel 68 (system för betesfår)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 38 125,91

0,00

– 38 125,91

 

Frikopplat direktstöd

2013

Ansökningsår 2012 – Brister i LPIS och kontroller på plats – System med samlat gårdsstöd

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 9 180 051,51

– 157 361,68

– 9 022 689,83

 

Frikopplat direktstöd

2014

Utbetalningar innan korskontrollerna har slutförts

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 52 583,00

0,00

– 52 583,00

 

Frikopplat direktstöd

2014

Brister i LPIS – Ansökningsår 2013 – låg koefficient för stödberättigande

BERÄKNAD PROCENTANDEL

0,15 %

EURO

– 1 794 724,38

0,00

– 1 794 724,38

 

Frikopplat direktstöd

2015

Brister i LPIS – Ansökningsår 2014 – låg koefficient för stödberättigande

SCHABLONBELOPP

0,15 %

EURO

– 1 751 128,17

0,00

– 1 751 128,17

 

 

 

 

 

Totalt IE:

EURO

– 59 340 272,37

– 953 546,87

– 58 386 725,50

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

IT

Certifiering

2009

Dålig tillämpning av förordningarna

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 10 762 502,00

0,00

– 10 762 502,00

 

Frukt och grönsaker – Marknadsstödjande undantagsåtgärder

2011

Avdrag för produktion som redan skördats. Den vägledning som lämnats av de italienska myndigheterna i juni 2011 var inte lämplig för att möjliggöra utförandet av kontroller i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 585/2011

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 405 166,99

– 1 143,95

– 404 023,04

 

Stödrättigheter

2010

Otillräcklig arealbestämmelse för citrusfruktssektorn (frikoppling)

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 2 452 251,96

– 237,00

– 2 452 014,96

 

Övrigt direktstöd – Artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2010

Felaktiga beräkningar av minskningar och uteslutningar – brister i riskurvalet (artikel 69, nötkreaturssektorn)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 465 893,60

0,00

– 465 893,60

 

Övrigt direktstöd – Artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2011

Felaktiga beräkningar av minskningar och uteslutningar – brister i riskurvalet (artikel 69, nötkreaturssektorn)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 15 678,19

0,00

– 15 678,19

 

Övrigt direktstöd – Artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2012

Felaktiga beräkningar av minskningar och uteslutningar – brister i riskurvalet (artikel 69, nötkreaturssektorn)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 4 528,20

0,00

– 4 528,20

 

Övrigt direktstöd – Artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2013

Felaktiga beräkningar av minskningar och uteslutningar – brister i riskurvalet (artikel 69, nötkreaturssektorn)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

45,16

0,00

45,16

 

Frukt och grönsaker – Marknadsstödjande undantagsåtgärder

2011

De kontroller på plats som utförts av de italienska inspektörerna beaktades inte systematiskt vid beräkningen av de utbetalda stöden

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 22 879,01

0,00

– 22 879,01

 

Övrigt direktstöd – Artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2010

Minimiandelen av kontroller på plats har inte uppnåtts – Brister i riskurvalet (Artikel 69, får/getter, ansökningsår 2009)

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 28 020,72

0,00

– 28 020,72

 

Övrigt direktstöd – Artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2011

Minimiandelen av kontroller på plats har inte uppnåtts – Brister i riskurvalet (Artikel 69, får/getter, ansökningsår 2009)

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 144,92

0,00

– 144,92

 

Övrigt direktstöd – Artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2012

Minimiandelen av kontroller på plats har inte uppnåtts – Brister i riskurvalet (Artikel 69, får/getter, ansökningsår 2009)

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 34,58

0,00

– 34,58

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2011

Kontroller på plats: minimiandelen har inte uppnåtts och tidsfristerna respekterar inte bestämmelserna i lagstiftningen (artikel 68, får/getter)

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 162 507,94

0,00

– 162 507,94

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2012

Kontroller på plats: minimiandelen har inte uppnåtts och tidsfristerna respekterar inte bestämmelserna i lagstiftningen (artikel 68, får/getter)

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 13 957,29

0,00

– 13 957,29

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2011

Tidsfristerna för kontrollerna på plats respekterar inte bestämmelserna i lagstiftningen – felaktiga beräkningar av minskningar och uteslutningar (artikel 68, nötkreatur) – brister i riskurvalet

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 688 755,50

0,00

– 688 755,50

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2012

Tidsfristerna för kontrollerna på plats respekterar inte bestämmelserna i lagstiftningen – felaktiga beräkningar av minskningar och uteslutningar (artikel 68, nötkreatur) – brister i riskurvalet

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 28 700,82

0,00

– 28 700,82

 

Tvärvillkor

2010

Partiell täckning av verksamhetskrav 1 och 5, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 382 708,89

0,00

– 382 708,89

 

Tvärvillkor

2011

Partiell täckning av verksamhetskrav 1 och 5, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 420 298,75

0,00

– 420 298,75

 

Tvärvillkor

2012

Partiell täckning av verksamhetskrav 1 och 5, ansökningsår 2011

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 376 732,38

0,00

– 376 732,38

 

Övrigt direktstöd – Artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2010

Brister i riskurvalet (Artikel 69, får/getter, ansökningsår 2009)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 10 716,99

0,00

– 10 716,99

 

Övrigt direktstöd – Artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2011

Brister i riskurvalet (Artikel 69, får/getter, ansökningsår 2009)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 15,45

0,00

– 15,45

 

Övrigt direktstöd – Artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2013

Brister i riskurvalet (Artikel 69, får/getter, ansökningsår 2009)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 66,66

0,00

– 66,66

 

Tvärvillkor

2009

Allvarliga brister i kontrollen av tvärvillkoren som genomförs av veterinärmyndigheterna, jordbrukare med djur, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 6 698 435,55

– 212 378,16

– 6 486 057,39

 

Tvärvillkor

2010

Allvarliga brister i kontrollen av tvärvillkoren som genomförs av veterinärmyndigheterna, jordbrukare med djur, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 6 193 786,19

– 124 718,00

– 6 069 068,19

 

Tvärvillkor

2011

Allvarliga brister i kontrollen av tvärvillkoren som genomförs av veterinärmyndigheterna, jordbrukare med djur, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 6 803 948,36

– 24 060,82

– 6 779 887,54

 

Tvärvillkor

2010

Brister i kontrollen och sanktionerna av de djurrelaterade verksamhetskraven, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 880 348,63

– 1 453,94

– 878 894,69

 

Tvärvillkor

2011

Brister i kontrollen och sanktionerna av de djurrelaterade verksamhetskraven, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 946 039,32

– 1 115,13

– 944 924,19

 

Tvärvillkor

2012

Brister i kontrollen och sanktionerna av de djurrelaterade verksamhetskraven, ansökningsår 2011

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 891 273,37

– 3 350,40

– 887 922,97

 

Tvärvillkor

2009

Brister i kontrollerna av verksamhetskrav 1 och 5 i tvärrapporteringen från kontrollerna av stödberättigande, jordbrukare utan djur, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 2 735 874,46

0,00

– 2 735 874,46

 

Tvärvillkor

2010

Brister i kontrollerna av verksamhetskrav 1 och 5 i tvärrapporteringen från kontrollerna av stödberättigande, jordbrukare utan djur, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 2 688 492,98

0,00

– 2 688 492,98

 

Tvärvillkor

2011

Brister i kontrollerna av verksamhetskrav 1 och 5 i tvärrapporteringen från kontrollerna av stödberättigande, jordbrukare utan djur, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 3 141 614,53

0,00

– 3 141 614,53

 

 

 

 

 

Totalt IT:

EURO

– 47 221 329,07

– 368 457,40

– 46 852 871,67

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

LT

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2012

Återkrav för ej stödberättigande djur

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 23 166,73

0,00

– 23 166,73

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2012

Tidsfrister och resultat för kontroller på plats

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 458 039,67

– 1 158,34

– 456 881,33

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2013

Tidsfrister och resultat för kontroller på plats

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 656 708,32

0,00

– 656 708,32

 

Frikopplat direktstöd

2012

Brister i kvaliteten på LPIS, 2011

BERÄKNAT BELOPP

0,00 %

EURO

– 305 140,28

– 47 262,68

– 257 877,60

 

Frikopplat direktstöd

2010

Brister i kvaliteten på LPIS och korskontroller, 2009

BERÄKNAT BELOPP

 

EURO

– 3 281 119,25

– 201 760,71

– 3 079 358,54

 

Annat direktstöd – energigröda

2010

Brister i kvaliteten på LPIS och korskontroller, 2009

BERÄKNAT BELOPP

 

EURO

– 26 419,79

– 1 258,91

– 25 160,88

 

Frikopplat direktstöd

2011

Brister i kvaliteten på LPIS och korskontroller, 2010

BERÄKNAT BELOPP

 

EURO

– 1 411 640,83

– 239 125,42

– 1 172 515,41

 

 

 

 

 

Totalt LT:

EURO

– 6 162 234,87

– 490 566,06

– 5 671 668,81

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

NL

Certifiering

2011

Inga påföljder trots överträdelse av bestämmelserna om arealstöd

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 266 945,16

– 533,89

– 266 411,27

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2008

Felaktigt erkända och därför icke stödberättigande producentorganisationer (stödmottagare)

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 3 634 876,03

0,00

– 3 634 876,03

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2009

Felaktigt erkända och därför icke stödberättigande producentorganisationer (stödmottagare)

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 9 676 043,02

0,00

– 9 676 043,02

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2009

Felaktigt erkända och därför icke stödberättigande producentorganisationer (stödmottagare)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 22 444 064,75

0,00

– 22 444 064,75

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2010

Felaktigt erkända och därför icke stödberättigande producentorganisationer (stödmottagare)

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 5 091 421,28

– 1 060 066,47

– 4 031 354,81

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2010

Felaktigt erkända och därför icke stödberättigande producentorganisationer (stödmottagare)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 10 185 726,00

0,00

– 10 185 726,00

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2011

Felaktigt erkända och därför icke stödberättigande producentorganisationer (stödmottagare)

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 138 726,75

– 79 662,72

– 59 064,03

 

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2011

Felaktigt erkända och därför icke stödberättigande producentorganisationer (stödmottagare)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 796 627,19

0,00

– 796 627,19

 

Certifiering

2011

Ränta som inte angetts

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 36 000,00

0,00

– 36 000,00

 

 

 

 

 

Totalt NL:

EURO

– 52 270 430,18

– 1 140 263,08

– 51 130 167,10

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

RO

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2011

Underlåtenhet att tillämpa påföljder när oegentligheter gäller högst tre djur

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 1 304 365,59

0,00

– 1 304 365,59

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2011

Bristande efterlevnad av tidsplanen för och kvaliteten på kontroller på plats

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 1 121 615,69

– 107 659,09

– 1 013 956,60

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2012

Bristande efterlevnad av tidsplanen för och kvaliteten på kontroller på plats

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

141,59

0,00

141,59

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2013

Bristande efterlevnad av tidsplanen för och kvaliteten på kontroller på plats

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 364,79

0,00

– 364,79

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2011

Utbetalningar för djur som inte identifierats

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 57 984,66

0,00

– 57 984,66

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2011

Problem avseende riktigheten hos uppgifterna i databasen

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 411 471,90

0,00

– 411 471,90

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2011

Kontroll av kvarhållandeperioden

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 379 359,70

0,00

– 379 359,70

 

Frikopplat direktstöd

2012

Brister i kontrollerna på plats – fjärranalys

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 7 858 523,78

0,00

– 7 858 523,78

 

 

 

 

 

Totalt RO:

EURO

– 11 133 544,52

– 107 659,09

– 11 025 885,43

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

SI

Frikopplat direktstöd

2013

Ansökningsår 2012 – Kontrollförfarande saknas

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 42 615,90

0,00

– 42 615,90

 

Frikopplat direktstöd

2013

Ansökningsår 2012 – Brister i de administrativa kontrollerna

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 45 828,58

0,00

– 45 828,58

 

Frikopplat direktstöd

2014

Ansökningsår 2013 – Kontrollförfarande saknas

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 45 519,08

0,00

– 45 519,08

 

Frikopplat direktstöd

2014

Ansökningsår 2013 – Brister i de administrativa kontrollerna

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 63 146,69

0,00

– 63 146,69

 

Frikopplat direktstöd

2015

Ansökningsår 2014 – Kontrollförfarande saknas

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 34 211,94

0,00

– 34 211,94

 

 

 

 

 

Totalt SI:

EURO

– 231 322,19

0,00

– 231 322,19

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

SK

Frikopplat direktstöd

2011

Ansökningsår 2010, obelagda tillfartsvägar

BERÄKNAD PROCENTANDEL

0,53 %

EURO

– 1 401 828,52

0,00

– 1 401 828,52

 

Frikopplat direktstöd

2012

Ansökningsår 2010, obelagda tillfartsvägar

BERÄKNAD PROCENTANDEL

0,53 %

EURO

– 2 086,31

0,00

– 2 086,31

 

Frikopplat direktstöd

2013

Ansökningsår 2010, obelagda tillfartsvägar

BERÄKNAD PROCENTANDEL

0,53 %

EURO

– 667,32

0,00

– 667,32

 

Frikopplat direktstöd

2012

Ansökningsår 2011, obelagda tillfartsvägar

BERÄKNAD PROCENTANDEL

0,53 %

EURO

– 1 526 916,92

0,00

– 1 526 916,92

 

Frikopplat direktstöd

2013

Ansökningsår 2011, obelagda tillfartsvägar

BERÄKNAD PROCENTANDEL

0,53 %

EURO

– 2 259,74

0,00

– 2 259,74

 

Säljfrämjande åtgärder

2009

Bristande efterlevnad av bestämmelserna om offentlig upphandling

SCHABLONBELOPP

25,00 %

EURO

– 126 925,93

0,00

– 126 925,93

 

Säljfrämjande åtgärder

2010

Bristande efterlevnad av bestämmelserna om offentlig upphandling

SCHABLONBELOPP

25,00 %

EURO

– 159 294,03

0,00

– 159 294,03

 

Säljfrämjande åtgärder

2011

Bristande efterlevnad av bestämmelserna om offentlig upphandling

SCHABLONBELOPP

25,00 %

EURO

– 159 932,04

0,00

– 159 932,04

 

Säljfrämjande åtgärder

2012

Bristande efterlevnad av bestämmelserna om offentlig upphandling

SCHABLONBELOPP

25,00 %

EURO

– 13 699,20

0,00

– 13 699,20

 

 

 

 

 

Totalt SK:

EURO

– 3 393 610,01

0,00

– 3 393 610,01


Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

EURO

– 247 280 757,28

– 6 953 545,49

– 240 327 211,79

Budgetpost: 6711

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

BG

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2010

Brister i utvärderingen av kostnadernas rimlighet för delar av utgifterna

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 1 492,07

0,00

– 1 492,07

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2011

Brister i utvärderingen av kostnadernas rimlighet för delar av utgifterna

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 12 519,61

0,00

– 12 519,61

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2012

Brister i utvärderingen av kostnadernas rimlighet för delar av utgifterna

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 90 416,27

0,00

– 90 416,27

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2013

Brister i utvärderingen av kostnadernas rimlighet för delar av utgifterna

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 62 350,34

0,00

– 62 350,34

 

Landsbygdsutveckling EJFLU investeringar – privata stödmottagare

2014

Brister i utvärderingen av kostnadernas rimlighet för delar av utgifterna

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 150 179,56

0,00

– 150 179,56

 

 

 

 

 

Totalt BG:

EURO

– 316 957,85

0,00

– 316 957,85

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

CZ

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2013

Korrigering av perioden 15.10.2013–20.12.2013 (på grundval av uppgifter från medlemsstaten). Förtidspension: övertagande part måste vara yngre än 40 år vid tidpunkten för övertagandet jämfört med yngre än 50 år enligt kravet i artikel 23.3 b i förordning (EG) nr 1698/2005. Anges inte i landsbygdsprogrammet

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 14 647,37

0,00

– 14 647,37

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2011

Förtidspension: övertagande part måste vara yngre än 40 år vid tidpunkten för övertagandet jämfört med yngre än 50 år enligt kravet i artikel 23.3 b i förordning (EG) nr 1698/2005. Under revisionen lades inga bevis fram för att denna bestämmelse hade godkänts i landsbygdsprogrammet

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 151 171,36

0,00

– 151 171,36

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2012

Förtidspension: övertagande part måste vara yngre än 40 år vid tidpunkten för övertagandet jämfört med yngre än 50 år enligt kravet i artikel 23.3 b i förordning (EG) nr 1698/2005. Under revisionen lades inga bevis fram för att denna bestämmelse hade godkänts i landsbygdsprogrammet

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 212 512,83

0,00

– 212 512,83

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2013

Förtidspension: övertagande part måste vara yngre än 40 år vid tidpunkten för övertagandet jämfört med yngre än 50 år enligt kravet i artikel 23.3 b i förordning (EG) nr 1698/2005. Under revisionen lades inga bevis fram för att denna bestämmelse hade godkänts i landsbygdsprogrammet

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 205 967,69

0,00

– 205 967,69

 

 

 

 

 

Totalt CZ:

EURO

– 584 299,25

0,00

– 584 299,25

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

DE

Landsbygdsutveckling EJFLU, Investeringar – privata stödmottagare

2009

Brister i tillämpningen av urvalskriterier

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 290 608,56

0,00

– 290 608,56

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Investeringar – privata stödmottagare

2010

Brister i tillämpningen av urvalskriterier

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 1 092 608,83

0,00

– 1 092 608,83

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Investeringar – privata stödmottagare

2011

Brister i tillämpningen av urvalskriterier

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 1 981 768,94

0,00

– 1 981 768,94

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Investeringar – privata stödmottagare

2012

Brister i tillämpningen av urvalskriterier

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 2 410 717,05

0,00

– 2 410 717,05

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Investeringar – privata stödmottagare

2013

Brister i tillämpningen av urvalskriterier

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 1 947 327,97

0,00

– 1 947 327,97

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Investeringar – offentliga stödmottagare

2014

Brister i tillämpningen av urvalskriterier

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

3 111,05

0,00

3 111,05

 

 

 

 

 

Totalt DE:

EURO

– 7 719 920,30

0,00

– 7 719 920,30

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

DK

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 4, Leader (2007–2013)

2012

Otillräckliga administrativa kontroller (artikel 24 i förordning (EU) nr 65/2011) av huruvida angivna utgifter är korrekta, kostnadernas rimlighet, offentlig upphandling och intressekonflikter

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 324 089,65

0,00

– 324 089,65

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 4, Leader (2007–2013)

2013

Otillräckliga administrativa kontroller (artikel 24 i förordning (EU) nr 65/2011) av huruvida angivna utgifter är korrekta, kostnadernas rimlighet, offentlig upphandling och intressekonflikter

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 428 721,76

0,00

– 428 721,76

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 4, Leader (2007–2013)

2014

Otillräckliga administrativa kontroller (artikel 24 i förordning (EU) nr 65/2011) av huruvida angivna utgifter är korrekta, kostnadernas rimlighet, offentlig upphandling och intressekonflikter

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 131 564,91

0,00

– 131 564,91

 

 

 

 

 

Totalt DK:

EURO

– 884 376,32

0,00

– 884 376,32

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

ES

Certifiering

2011

Korrigering för det troligaste felet – EJFLU, IAKS

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

 

 

 

 

 

Totalt ES:

EURO

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

FR

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2012

Besök på plats har inte utförts systematiskt (åtgärd 216)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 11 434,58

0,00

– 11 434,58

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2013

Besök på plats har inte utförts systematiskt (åtgärd 216)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 33 209,47

0,00

– 33 209,47

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 2 (2007–2013, icke arealrelaterade åtgärder)

2014

Besök på plats har inte utförts systematiskt (åtgärd 216)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 50 695,41

0,00

– 50 695,41

 

 

 

 

 

Totalt FR:

EURO

– 95 339,46

0,00

– 95 339,46

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

GB

Certifiering

2013

Materiellt fel i EJFLU, icke-IAKS

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 540 233,64

0,00

– 540 233,64

 

Certifiering

2013

Materiellt fel i EJFLU, icke-IAKS

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 25 764,39

0,00

– 25 764,39

 

Certifiering

2013

Materiellt fel i EJFLU, icke-IAKS

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 25 390,97

0,00

– 25 390,97

 

 

 

 

 

Totalt GB:

EURO

– 591 389,00

0,00

– 591 389,00

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

IE

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 4, Leader (2007–2013)

2012

Åtgärden Etablering och utveckling av företag (artikel 54 i förordning (EG) nr 1698/2005) – otillräckliga kontroller av statusen som mikroföretag

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 200 155,65

0,00

– 200 155,65

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 4, Leader (2007–2013)

2013

Åtgärden Etablering och utveckling av företag (artikel 54 i förordning (EG) nr 1698/2005) – otillräckliga kontroller av statusen som mikroföretag

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 478 780,92

0,00

– 478 780,92

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 4, Leader (2007–2013)

2014

Åtgärden Etablering och utveckling av företag (artikel 54 i förordning (EG) nr 1698/2005) – otillräckliga kontroller av statusen som mikroföretag

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 549 115,18

0,00

– 549 115,18

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 4, Leader (2007–2013)

2011

Brister i tillämpningen av bestämmelserna om upphandling – kontraktstilldelning på grundval av oklara kriterier i ett enskilt ärende

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 4 852,32

0,00

– 4 852,32

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2009

Ansökningsår 2008 – Brister i LPIS – landsbygdsutvecklingen avseende arealstöd (mindre gynnade områden)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 1 714 399,67

0,00

– 1 714 399,67

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2009

Ansökningsår 2008 – Brister i LPIS – landsbygdsutvecklingen avseende arealstöd (REPS-programmet för bevarande av landsbygdsmiljön och AEOS-programmet för främjande av ett miljövänligt jordbruk)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 66 865,56

0,00

– 66 865,56

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2009

Ansökningsår 2009 – Brister i LPIS – landsbygdsutvecklingen avseende arealstöd (mindre gynnade områden)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 1 520 656,39

0,00

– 1 520 656,39

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2009

Ansökningsår 2009 – Brister i LPIS – landsbygdsutvecklingen avseende arealstöd (REPS-programmet för bevarande av landsbygdsmiljön och AEOS-programmet för främjande av ett miljövänligt jordbruk)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 179 980,41

0,00

– 179 980,41

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2010

Ansökningsår 2010 – Brister i LPIS – landsbygdsutvecklingen avseende arealstöd (mindre gynnade områden)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 1 364 366,71

0,00

– 1 364 366,71

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2010

Ansökningsår 2010 – Brister i LPIS – landsbygdsutvecklingen avseende arealstöd (REPS-programmet för bevarande av landsbygdsmiljön och AEOS-programmet för främjande av ett miljövänligt jordbruk)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 236 073,74

0,00

– 236 073,74

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

Ansökningsår 2011 – Brister i LPIS – landsbygdsutvecklingen avseende arealstöd (mindre gynnade områden)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 1 333 446,32

0,00

– 1 333 446,32

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

Ansökningsår 2011 – Brister i LPIS – landsbygdsutvecklingen avseende arealstöd (REPS-programmet för bevarande av landsbygdsmiljön och AEOS-programmet för främjande av ett miljövänligt jordbruk)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 287 555,15

0,00

– 287 555,15

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2012

Ansökningsår 2012 – Brister i LPIS – landsbygdsutvecklingen avseende arealstöd (mindre gynnade områden)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 1 340 180,07

0,00

– 1 340 180,07

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2012

Ansökningsår 2012 – Brister i LPIS – landsbygdsutvecklingen avseende arealstöd (REPS-programmet för bevarande av landsbygdsmiljön och AEOS-programmet för främjande av ett miljövänligt jordbruk)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 328 219,99

0,00

– 328 219,99

 

Certifiering

2013

Känt fel i EJFLU, IAKS

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 1 211,83

0,00

– 1 211,83

 

 

 

 

 

Totalt IE:

EURO

– 9 605 859,91

0,00

– 9 605 859,91

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

IT

Certifiering

2009

Dålig tillämpning av förordningarna

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 125 974,50

0,00

– 125 974,50

 

Tvärvillkor

2010

Partiell täckning av verksamhetskrav 1 och 5, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 7 347,29

0,00

– 7 347,29

 

Tvärvillkor

2011

Partiell täckning av verksamhetskrav 1 och 5, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 20 685,88

0,00

– 20 685,88

 

Tvärvillkor

2012

Partiell täckning av verksamhetskrav 1 och 5, ansökningsår 2011

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 32 511,67

0,00

– 32 511,67

 

Tvärvillkor

2009

Allvarliga brister i kontrollen av tvärvillkoren som genomförs av veterinärmyndigheterna, jordbrukare med djur, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 573 661,08

– 892,12

– 572 768,96

 

Tvärvillkor

2010

Allvarliga brister i kontrollen av tvärvillkoren som genomförs av veterinärmyndigheterna, jordbrukare med djur, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 800 975,78

0,00

– 800 975,78

 

Tvärvillkor

2011

Allvarliga brister i kontrollen av tvärvillkoren som genomförs av veterinärmyndigheterna, jordbrukare med djur, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EURO

– 762 639,35

0,00

– 762 639,35

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2013

Brister i administrativa kontroller och kontroller på plats av djurtätheten. Sena kontroller på plats. Brister i övervakningen av delegerade organ

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 111 793,76

0,00

– 111 793,76

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2014

Brister i administrativa kontroller och kontroller på plats av djurtätheten. Sena kontroller på plats. Brister i övervakningen av delegerade organ

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 61 496,87

0,00

– 61 496,87

 

Tvärvillkor

2011

Brister i kontrollen och sanktionerna av de djurrelaterade verksamhetskraven, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 46 561,33

– 1 119,09

– 45 442,24

 

Tvärvillkor

2012

Brister i kontrollen och sanktionerna av de djurrelaterade verksamhetskraven, ansökningsår 2011

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 76 916,15

– 953,50

– 75 962,65

 

Tvärvillkor

2009

Brister i kontrollerna av verksamhetskrav 1 och 5 i tvärrapporteringen från kontrollerna av stödberättigande, jordbrukare utan djur, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 234 303,18

0,00

– 234 303,18

 

Tvärvillkor

2010

Brister i kontrollerna av verksamhetskrav 1 och 5 i tvärrapporteringen från kontrollerna av stödberättigande, jordbrukare utan djur, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 347 673,88

0,00

– 347 673,88

 

Tvärvillkor

2011

Brister i kontrollerna av verksamhetskrav 1 och 5 i tvärrapporteringen från kontrollerna av stödberättigande, jordbrukare utan djur, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

– 352 136,53

0,00

– 352 136,53

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2012

Brist i kontroll av djurtätheten under kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 4,65

0,00

– 4,65

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2013

Brist i kontroll av djurtätheten under kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 313 048,72

0,00

– 313 048,72

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2014

Brist i kontroll av djurtätheten under kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 352 773,96

0,00

– 352 773,96

 

 

 

 

 

Totalt IT:

EURO

– 4 220 504,58

– 2 964,71

– 4 217 539,87

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

LT

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2010

Brister i kvaliteten på LPIS och korskontroller, 2009

BERÄKNAT BELOPP

 

EURO

– 1 145 990,95

– 51 831,00

– 1 094 159,95

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

Brister i kvaliteten på LPIS och korskontroller, 2010

BERÄKNAT BELOPP

 

EURO

– 412 802,18

– 79 666,44

– 333 135,74

 

 

 

 

 

Totalt LT:

EURO

– 1 558 793,13

– 131 497,44

– 1 427 295,69

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

LV

Landsbygdsutveckling – tekniskt bistånd via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (2007–2013)

2013

Felaktig tillämpning av ett förfarande för offentligt upphandling: korrigering på 25 % av projektet ”Underhåll och utveckling av IT-systemet LAD IS” (se även DAS–ärendet PF-5632/13 från revisionsrätten)

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 498 505,85

0,00

– 498 505,85

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

Avsaknad av kontroll av djurtätheterna under kontrollerna på plats

EXTRAPOLERAT

100,00 %

EURO

– 29 310,56

0,00

– 29 310,56

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2012

Avsaknad av kontroll av djurtätheterna under kontrollerna på plats

EXTRAPOLERAT

100,00 %

EURO

– 65 278,19

0,00

– 65 278,19

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2013

Avsaknad av kontroll av djurtätheterna under kontrollerna på plats

EXTRAPOLERAT

100,00 %

EURO

– 45 310,95

0,00

– 45 310,95

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2014

Avsaknad av kontroll av djurtätheterna under kontrollerna på plats

EXTRAPOLERAT

100,00 %

EURO

– 30 357,83

0,00

– 30 357,83

 

 

 

 

 

Totalt LV:

EURO

– 668 763,38

0,00

– 668 763,38

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

NL

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2010

Brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 86,40

0,00

– 86,40

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

Brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 330 117,34

– 8 059,23

– 322 058,11

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2012

Brister i kontrollerna på plats

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 571 007,66

– 9 020,17

– 561 987,49

 

 

 

 

 

Totalt NL:

EURO

– 901 211,40

– 17 079,40

– 884 132,00

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

PT

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2012

Brister i förfarandena för offentlig upphandling

ENGÅNGSFÖRETEELSE

0,00 %

EURO

– 755 474,00

0,00

– 755 474,00

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2011

Ingen korrekt riskanalys

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 591 526,25

0,00

– 591 526,25

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2012

Ingen korrekt riskanalys

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 222 147,37

0,00

– 222 147,37

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 4, Leader (2007–2013)

2011

Projekt som inte genomförts

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 2 836,62

0,00

– 2 836,62

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, Axel 4, Leader (2007–2013)

2011

Projekt som inte genomförts korrekt

ENGÅNGSFÖRETEELSE

 

EURO

– 48 188,16

0,00

– 48 188,16

 

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2011

Stickprov av kontroller på plats – otillräcklig population

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 600 000,00

– 600 000,00

0,00

 

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2012

Stickprov av kontroller på plats – otillräcklig population

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 399 652,45

– 399 652,45

0,00

 

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2011

Stickprov av kontroller på plats – Otillräcklig population

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 1 339 403,96

0,00

– 1 339 403,96

 

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2012

Stickprov av kontroller på plats – Otillräcklig population

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 700 538,13

0,00

– 700 538,13

 

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2010

Kriterierna för små och medelstora företag har inte kontrollerats

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 300 370,16

0,00

– 300 370,16

 

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2011

Kriterierna för små och medelstora företag har inte kontrollerats

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 916 906,93

0,00

– 916 906,93

 

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2012

Kriterierna för små och medelstora företag har inte kontrollerats

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 914 418,58

0,00

– 914 418,58

 

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2013

Kriterierna för små och medelstora företag har inte kontrollerats

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 1 014 498,08

0,00

– 1 014 498,08

 

Landsbygdsutveckling EJFLU, investeringar – privata stödmottagare

2014

Kriterierna för små och medelstora företag har inte kontrollerats

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 286 087,86

0,00

– 286 087,86

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2010

Brist i LPIS, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

72 795,61

0,00

72 795,61

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2010

Brist i LPIS, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

166 439,32

0,00

166 439,32

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

Brist i LPIS, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EURO

72 077,07

0,00

72 077,07

 

 

 

 

 

Totalt PT:

EURO

– 7 780 736,55

– 999 652,45

– 6 781 084,10

Medlemsstat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

SE

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2010

Underlåtelse att kontrollera överensstämmelse med gödselbegränsningar (Stöd för naturbetingade svårigheter)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 354 006,62

0,00

– 354 006,62

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

Underlåtelse att kontrollera överensstämmelse med gödselbegränsningar (Stöd för naturbetingade svårigheter)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 827 791,97

0,00

– 827 791,97

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2012

Underlåtelse att kontrollera överensstämmelse med gödselbegränsningar (Stöd för naturbetingade svårigheter)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 721 063,75

0,00

– 721 063,75

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2013

Underlåtelse att kontrollera överensstämmelse med gödselbegränsningar (Stöd för naturbetingade svårigheter)

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 209 252,91

0,00

– 209 252,91

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2010

Vid kontrollerna på plats räknades inte nötkreatur, varken inom ramen för stödet för naturbetingade svårigheter eller två delåtgärder för miljövänligt jordbruk

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 238 730,60

– 85 805,23

– 152 925,37

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

Vid kontrollerna på plats räknades inte nötkreatur, varken inom ramen för stödet för naturbetingade svårigheter eller två delåtgärder för miljövänligt jordbruk

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 594 957,98

– 66 052,41

– 528 905,57

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2012

Vid kontrollerna på plats räknades inte nötkreatur, varken inom ramen för stödet för naturbetingade svårigheter eller två delåtgärder för miljövänligt jordbruk

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 559 641,69

– 93 237,95

– 466 403,74

 

Landsbygdsutveckling, EJFLU, Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2013

Vid kontrollerna på plats räknades inte nötkreatur, varken inom ramen för stödet för naturbetingade svårigheter eller två delåtgärder för miljövänligt jordbruk

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EURO

– 189 317,63

– 9,76

– 189 307,87

 

 

 

 

 

Totalt SE:

EURO

– 3 694 763,15

– 245 105,35

– 3 449 657,80


Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

EURO

– 38 677 944,57

– 1 396 299,35

– 37 281 645,22


20.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/75


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2015/2099

av den 18 november 2015

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial

[delgivet med nr C(2015) 7891]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU-miljömärket tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska specifika kriterier för EU-miljömärket fastställas för varje produktgrupp.

(3)

Genom kommissionens beslut 2006/799/EG (2) och kommissionens beslut 2007/64/EG (3) har ekologiska kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav fastställts för jordförbättringsmedel respektive växtmedier (här kallade odlingssubstrat), vilka gäller till och med den 31 december 2015.

(4)

För att bättre återspegla den senaste tekniska utvecklingen på marknaden för dessa produktgrupper och beakta den innovation som har skett på senare år, är det lämpligt att slå samman de båda produktgrupperna till en enda produktgrupp och även inkludera marktäckningsmaterial, eftersom det sistnämnda särskiljs som en typ av jordförbättringsmedel med särskilda egenskaper och funktioner.

(5)

De reviderade kriterierna och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven bör gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas, med tanke på innovationscykeln för denna produktgrupp. Syftet med kriterierna är att främja återvinning av material och användning av förnybara och återvunna material för att därigenom minska miljöpåverkan samt att minska förorening av mark och vatten genom att fastställa strikta gränsvärden för koncentrationer av föroreningar i slutprodukten.

(6)

Besluten 2006/799/EG och 2007/64/EG bör därför ersättas av det här beslutet.

(7)

En övergångsperiod bör medges för tillverkare vars produkter har tilldelats EU-miljömärket för jordförbättringsmedel och växtmedier baserat på kriterierna i besluten 2006/799/EG respektive 2007/64/EG, för att ge dem tillräckligt med tid att anpassa sina produkter till de reviderade kriterierna och kraven.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktgruppen ”odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial” ska omfatta odlingssubstrat, organiska jordförbättringsmedel och organiska marktäckningsmaterial.

Artikel 2

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.    odlingssubstrat : material som används som substrat för rotutveckling och som växter odlas i.

2.    minerogent odlingssubstrat : ett odlingssubstrat som helt består av minerogena beståndsdelar.

3.    jordförbättringsmedel : ett material som tillförs jorden på plats och vars främsta funktion är att bevara eller förbättra dess fysiska och/eller kemiska och/eller biologiska egenskaper, med undantag för kalkningsmedel.

4.    organiskt jordförbättringsmedel : ett jordförbättringsmedel innehållande kolbaserade material vars främsta funktion är att öka halten av organiskt material i marken.

5.    marktäckningsmaterial : en typ av jordförbättringsmedel som används som skyddande täcke runt växter ovanpå matjorden och vars särskilda funktioner är att förhindra vattenförlust, begränsa ogrästillväxt och minska markerosion.

6.    organiskt marktäckningsmaterial : marktäckningsmaterial innehållande kolbaserade material som härrör från biomassa.

7.    beståndsdel : alla typer av insatsmaterial som kan användas som ingredienser i produkten.

8.    organisk beståndsdel : en beståndsdel som är uppbyggd av kolbaserade material.

9.    produktfamilj : ett antal produkter som innehåller samma beståndsdelar.

10.    årlig produktion : årlig produktion av en produktfamilj.

11.    årlig input : den mängd material som bearbetas i en behandlingsanläggning för avfall eller animaliska biprodukter under ett år.

12.    parti : kvantitet av varor som tillverkats i samma process under samma förhållanden, som är märkta på samma sätt och som antas ha samma egenskaper.

13.    bioavfall : biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler och jämförbart avfall från livsmedelsindustrin.

14.    biomassa : den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rester av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive vegetabiliskt och animaliskt material), skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, samt den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

Artikel 3

För att en produkt ska tilldelas EU-miljömärket enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska den ingå i produktgruppen ”odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial” i enlighet med definitionen i artikel 1 i detta beslut och uppfylla de kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

Kriterierna för produktgruppen ”odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial” och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 5

För administrativa ändamål ska produktgruppen ”odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial” tilldelas kodnummer 048.

Artikel 6

Besluten 2006/799/EG och 2007/64/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 7

1.   Genom undantag från artikel 6 ska ansökningar om EU-miljömärket för produkter i produktgrupperna ”jordförbättringsmedel” eller ”odlingssubstrat” som har lämnats in före den dag då detta beslut antas, utvärderas i enlighet med villkoren i beslut 2006/799/EG respektive beslut 2007/64/EG.

2.   Ansökningar om EU-miljömärket för produkter i produktgrupperna ”jordförbättringsmedel” eller ”odlingssubstrat” som lämnas in inom två månader från den dag då detta beslut antas får baseras antingen på de kriterier som anges i beslut 2006/799/EG respektive beslut 2007/64/EG, eller på de kriterier som anges i det här beslutet. Dessa ansökningar ska utvärderas i enlighet med de kriterier som de baseras på.

3.   Licenser för EU-miljömärket som tilldelats enligt de kriterier som anges i beslut 2006/799/EG eller beslut 2007/64/EG får användas i tolv månader från och med den dag då det här beslutet antas.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 november 2015.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2006/799/EG av den 3 november 2006 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till jordförbättringsmedel (EUT L 325, 24.11.2006, s. 28).

(3)  Kommissionens beslut 2007/64/EG av den 15 december 2006 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till växtmedier (EUT L 32, 6.2.2007, s. 137).


BILAGA

RAM

KRITERIER FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial:

Kriterium 1

– Beståndsdelar

Kriterium 2

– Organiska beståndsdelar

Kriterium 3

– Minerogena odlingssubstrat och minerogena beståndsdelar

Kriterium 3.1

– Energiförbrukning och koldioxidutsläpp

Kriterium 3.2

– Källor för mineralutvinning

Kriterium 3.3

– Minerogena odlingssubstrat – användning och efter användning

Kriterium 4

– Återanvända/återvunna och organiska material i odlingssubstrat

Kriterium 5

– Begränsning av farliga ämnen

Kriterium 5.1

– Tungmetaller

Kriterium 5.2

– Polycykliska aromatiska kolväten

Kriterium 5.3

– Farliga ämnen och blandningar

Kriterium 5.4

– Ämnen förtecknade i enlighet med artikel 59.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (1)

Kriterium 5.5

– Gränsvärden för E. coli och Salmonella spp.

Kriterium 6

– Stabilitet

Kriterium 7

– Fysiska föroreningar

Kriterium 8

– Organiskt material och torrsubstans

Kriterium 9

– Livsdugliga ogräsfrön och andra diasporer

Kriterium 10

– Påverkan på växter

Kriterium 11

– Odlingssubstratens egenskaper

Kriterium 12

– Tillhandahållande av information

Kriterium 13

– Information på EU-miljömärket

Tabell 1

De olika kriteriernas tillämplighet på de produkttyper som omfattas av tillämpningsområdet

Kriterium

Odlingssubstrat

Jordförbättringsmedel

Marktäckningsmaterial

Kriterium 1 – Beståndsdelar

x

x

x

Kriterium 2 – Organiska beståndsdelar

x

x

x

Kriterium 3.1 – Minerogena odlingssubstrat och minerogena beståndsdelar: Energiförbrukning och koldioxidutsläpp

x

 

 

Kriterium 3.2 – Minerogena odlingssubstrat och minerogena beståndsdelar: Källor till mineralutvinning

x

x

x

Kriterium 3.3 – Minerogena odlingssubstrat och minerogena beståndsdelar: Minerogena odlingssubstrat – användning och efter användning

x

 

 

Kriterium 4 – Återanvända/återvunna och organiska material i odlingssubstrat

x

 

 

Kriterium 5 – Begränsning av farliga ämnen

 

 

 

Kriterium 5.1 – Tungmetaller

x

x

x

Kriterium 5.2 – Polycykliska aromatiska kolväten

x

x

x

Kriterium 5.3 – Farliga ämnen och blandningar

x

x

x

Kriterium 5.4 – Ämnen förtecknade i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006

x

x

x

Kriterium 5.5 – Gränsvärden för E. coli och Salmonella spp.

x

x

x

Kriterium 6 – Stabilitet

x

x

x

Kriterium 7 – Fysiska föroreningar

x

x

x

Kriterium 8 – Organiskt material och torrsubstans

 

x

x

Kriterium 9 – Livsdugliga ogräsfrön och andra diasporer

x

x

 

Kriterium 10 – Påverkan på växter

x

x

 

Kriterium 11 – Odlingssubstratens egenskaper

x

 

 

Kriterium 12 – Tillhandahållande av information

x

x

x

Kriterium 13 – Information på EU-miljömärket

x

x

x

BEDÖMNINGS- OCH KONTROLLKRAV

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.

När sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller testrapporter, eller på annat sätt styrka att kriterierna uppfylls, kan dessa dokument komma antingen från sökanden själv eller från dennes leverantör(er).

Behöriga organ ska företrädesvis erkänna styrkande handlingar utfärdade av organ som är ackrediterade enligt relevant harmoniserad standard för provnings- och kalibreringslaboratorier samt verifikationer från organ som är ackrediterade enligt relevant harmoniserad standard för organ som certifierar produkter, processer och tjänster.

Där så är lämpligt får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas om de godkänns som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

Där så är lämpligt får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och genomföra oberoende kontroller.

En grundförutsättning är att produkten uppfyller alla rättsliga krav i de länder där den ska släppas ut på marknaden. Sökanden ska intyga att produkten uppfyller detta krav.

Provtagningen ska utföras i enlighet med EN 12579 (Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat – Provtagning). Proverna ska beredas i enlighet med EN 13040 (Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat – Provberedning inför kemiska och fysikaliska analyser, bestämning av torrsubstanshalt, fukthalt och laboratoriedensitet).

Provtagnings- och analysfrekvens under ansökningsåret ska uppfylla kraven i tillägg 1. För de påföljande åren ska provtagnings- och analysfrekvens uppfylla kraven i tillägg 2. Olika provtagnings- och analysfrekvenser fastställs för följande typer av anläggningar:

:

Typ 1

:

Behandlingsanläggningar för avfall eller för animaliska biprodukter

:

Typ 2

:

Produkttillverkningsanläggningar som använder material från typ 1-anläggningar.

:

Typ 3

:

Produkttillverkningsanläggningar som inte använder material som härrör från avfall eller animaliska biprodukter

För typ 2-anläggningar ska provtagnings- och analysfrekvenser för ansökningsåret och de påföljande åren vara desamma som de frekvenser som fastställs för typ 3-anläggningar, om deras leverantörer av material som härrör från avfall eller animaliska biprodukter uppfyller kriterierna för EU-miljömärket för jordförbättringsmedel. Sökanden ska förse det behöriga organet med testrapporter från leverantörerna, tillsammans med dokumentation som visar att leverantörerna uppfyller kriterierna för EU-miljömärket. För att säkerställa att leverantörerna av material som härrör från avfall eller animaliska biprodukter efterlever kriterierna för EU-miljömärket får det behöriga organet godkänna provtagnings- och analysfrekvenser med stöd av nationella eller regionala lagar och standarder. När en produkt består av eller innehåller material av animaliskt ursprung ska de mikrobiologiska krav och kontroller av djurs och människors hälsa som anges i förordning (EU) nr 142/2011 (2) beaktas.

Kriterium 1 – Beståndsdelar

Detta kriterium gäller för odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial.

De beståndsdelar som tillåts ska vara organiska och/eller minerogena.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska förse det behöriga organet med en förteckning över produktens beståndsdelar.

Kriterium 2 – Organiska beståndsdelar

Detta kriterium gäller för odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial.

Kriterium 2.1

Slutprodukterna får inte innehålla torv.

Kriterium 2.2

1.

Följande material är tillåtna som organiska beståndsdelar i slutprodukter:

Material som härrör från återvinning av bioavfall från separat insamling, som definieras i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (3).

Material som framställts av animaliska biprodukter i kategori 2 och 3 i enlighet med artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (4) och tekniska standarder i genomförandeförordning (EU) nr 142/2011.

Material som härrör från fekalier, halm och annat naturligt, icke-farligt material från jordbruk eller skogsbruk enligt definitionen i artikel 2.1 f i direktiv 2008/98/EG.

Material som härrör från andra biprodukter (i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 2008/98/EG) av biomassa, som inte nämns ovan, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 2 och delkriterium 2.3.

Material som framställts genom återvinning av annat biomassaavfall som inte nämns ovan, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 2 och delkriterium 2.3.

2.

Följande material är inte tillåtna som organiska beståndsdelar i slutprodukter:

Material som helt eller delvis härrör från den organiska fraktionen av blandat kommunalt hushållsavfall separerat genom mekanisk, fysikalisk-kemisk, biologisk och/eller manuell behandling.

Material som helt eller delvis härrör från slam från rening av kommunalt avloppsvatten och slam från pappersindustrin.

Material som helt eller delvis härrör från slam av andra typer än de som är tillåtna enligt kriterium 2.3.

Material som helt eller delvis härrör från animaliska biprodukter i kategori 1 enligt förordning (EG) nr 1069/2009.

Kriterium 2.3

Material som härrör från återvinning av slam är endast tillåtna om slammet uppfyller följande krav:

a)

Det identifieras som någon av följande avfallstyper enligt den europeiska avfallsförteckningen, som fastställs i kommissionens beslut 2000/532/EG (5), och som återges i tabell 2:

Tabell 2

Tillåtna typer av slam och deras koder enligt den europeiska avfallsförteckningen

0203 05

Slam från spillvattenbehandling på produktionsstället vid beredning och bearbetning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe, te och tobak, tillverkning av konserver, tillverkning av jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass

0204 03

Slam från spillvattenbehandling på produktionsstället vid sockertillverkning

0205 02

Slam från spillvattenbehandling på produktionsstället inom mejeriindustrin

0206 03

Slam från spillvattenbehandling på produktionsstället vid bagerier och konfektyrfabriker

0207 05

Slam från spillvattenbehandling på produktionsstället vid produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)

b)

De är källsorterade, vilket innebär att det inte har skett någon blandning med avfall eller slam som inte kommer från en specifik produktionsprocess.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna uppgifter till det behöriga organet om ursprunget för varje organisk beståndsdel av produkten samt ett intyg om att ovanstående krav är uppfyllt.

Kriterium 3 – Minerogena odlingssubstrat och minerogena beståndsdelar

Kriterium 3.1 – Energiförbrukning och koldioxidutsläpp

Detta kriterium gäller endast för minerogena odlingssubstrat.

Vid tillverkning av expanderade mineraler och mineralull ska följande tröskelvärden för energiförbrukning och koldioxidutsläpp iakttas:

Energiförbrukning/produkt ≤ 11 GJ/t produkt

Koldioxidutsläpp/produkt ≤ 0,8 t CO2/t produkt

Kvoten energiförbrukning/produkt ska beräknas som ett årligt genomsnitt på följande sätt:

Formula

där

n är antalet år i den period som används för att beräkna genomsnittet

i är ett enskilt år i den period som används för att beräkna genomsnittet

produktion är produktionen av mineralull eller expanderade mineraler i ton under året i

F är den årliga förbrukningen av bränslen i produktionsprocessen under året i

Elgrid är den årliga elförbrukningen från nätet under året i

Hcog är den årliga förbrukningen av nyttiggjord kraftvärmeproducerad värme under året i

Elcog är den årliga förbrukningen av kraftvärmeproducerad el under året i

Ref Ηη och Ref Εη är referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av värme och el definierade i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (6) och beräknade enligt kommissionens genomförandebeslut 2011/877/EU (7)

PEScog är kraftvärmeverkets primärenergibesparing enligt definitionen i direktiv 2012/27/EU under året i

Kvoten koldioxidutsläpp/produkt ska beräknas som ett årligt genomsnitt på följande sätt:

Formula

där

n är antalet år i den period som används för att beräkna genomsnittet

i är ett enskilt år i den period som används för att beräkna genomsnittet

produktion är mineralullproduktionen i ton under året i

direkt CO2 är koldioxidutsläppen enligt definitionen i kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 (8) under året i

indirekt CO2 är de indirekta koldioxidutsläppen till följd av slutlig energianvändning under året i, beräknade som

Formula

där

FEgrid är den genomsnittliga kolintensiteten i elnätet i EU, enligt metoden MEErP (9) (0,384 tCO2/MWhe = 0,107 tCO2/GJe)

FEfuel cog är koldioxidutsläppsfaktorn för det bränsle som förbrukas i kraftvärmeverket

De direkta koldioxidutsläppen ska övervakas i enlighet med förordning (EU) nr 601/2012.

Kvoterna energiförbrukning/produkt och koldioxidutsläpp/produkt ska beräknas för de senaste fem åren före ansökan. Om verket har varit i drift under en kortare period än fem år vid ansökningstillfället ska kvoten beräknas som ett årsgenomsnitt för den faktiska driftperioden, som ska vara minst ett år.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna ett intyg till det behöriga organet med följande uppgifter:

Kvoten energiförbrukning (GJ)/produkt (ton)

Kvoten koldioxidutsläpp (ton)/produkt (ton)

Direkta koldioxidutsläpp (ton) för varje år av perioden, för beräkning av genomsnittet

Indirekta koldioxidutsläpp (ton) för varje år av perioden för beräkning av genomsnittet

Förbrukade bränslen, förbrukning av varje bränsle (GJ), delprocess(er) av tillverkningsprocessen där de förbrukas för varje år av perioden för beräkning av genomsnittet

Förbrukning av el från nätet (GJ slutlig energi) för varje år av perioden för beräkning av genomsnittet

Förbrukning av nyttiggjord värme (GJ slutlig energi) från kraftvärmeproduktion för varje år av perioden för beräkning av genomsnittet

Förbrukning av kraftvärmeproducerad el (GJ slutlig energi) för varje år av perioden för beräkning av genomsnittet

Referensvärden för effektivitet för separat produktion av värme och el

Primärenergibesparing (PES) (%) för kraftvärme för varje år av perioden för beräkning av genomsnittet

Identifiering av bränslen som används i kraftvärmeproduktion och deras andel av bränslemixen, för varje år av perioden för beräkning av genomsnittet

Följande dokument ska lämnas tillsammans med intygen:

Årlig utsläppsrapport i enlighet med förordning (EU) nr 601/2012, för varje år av perioden för beräkning av genomsnittet

Kontrollrapport som verifierar att den årliga utsläppsrapporten är tillfredsställande i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 600/2012 (10), för varje år av perioden för beräkning av genomsnittet

Uppgifter om förbrukning av el från nätet lämnade av energileverantören, för varje år av perioden för beräkning av genomsnittet

Uppgifter om förbrukning av nyttiggjord värme och el från kraftvärmeproduktion, både på produktionsstället och inköpt, för varje år av perioden för beräkning av genomsnittet

Kriterium 3.2 – Källor för mineralutvinning

Detta kriterium gäller för odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial.

Utvunna mineralämnen kan användas som beståndsdelar i slutprodukten på följande villkor:

1.

(Inom EU): Om de utvinns i Natura 2000-områden utsedda som särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (11) om bevarande av vilda fåglar, och särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv 92/43/EEG (12) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, ska utvinningsverksamheten ha bedömts och godkänts i enlighet med bestämmelserna i artikel 6 i direktiv 92/43/EEG och med beaktande av kommissionens vägledning om utvinning av mineraler som inte är energitillgångar och Natura 2000 (13).

2.

(Utanför EU): Om de utvinns i skyddade områden som inrättats som sådana enligt den nationella lagstiftningen i ursprungs-/exportländerna, ska utvinningsverksamheten ha bedömts och godkänts i enlighet med bestämmelser som ger garantier som är likvärdiga med dem i punkt 1.

Bedömning och kontroll

Om mineralutvinningsverksamhet har utförts i Natura 2000-områden (i EU) eller skyddade områden som inrättats som sådana enligt den nationella lagstiftningen i ursprungs-/exportländerna (utanför EU), ska sökanden lämna ett intyg om att detta krav är uppfyllt, utfärdat av de behöriga myndigheterna, eller en kopia av det tillstånd som utfärdats av de behöriga myndigheterna.

Kriterium 3.3 – Minerogena odlingssubstrat – användning och efter användning

Detta kriterium gäller endast för minerogena odlingssubstrat.

Minerogena odlingssubstrat får saluföras endast för användning i yrkesmässig trädgårdsodling.

Sökanden ska erbjuda kunderna en strukturerad insamlings- och återvinningstjänst, eventuellt genom användning av externa tjänsteleverantörer. Insamlings- och återvinningstjänsten ska omfatta minst 70 volymprocent av sökandens försäljning av produkten i hela Europeiska unionen.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna ett intyg till det behöriga organet om att de minerogena odlingssubstraten endast saluförs för användning i yrkesmässig trädgårdsodling. Uppgifter om produktens användning i yrkesmässig trädgårdsodling ska ingå i den information som lämnas till slutanvändaren.

Sökanden ska informera det behöriga organet om vilka möjligheter till strukturerad insamling och återvinning som erbjuds och om resultaten av de möjligheter som utnyttjats. Sökanden ska särskilt lämna följande dokumentation och information:

Kontraktshandlingar mellan tillverkaren och tjänsteleverantörerna.

En beskrivning av insamling, bearbetning och destinationer.

Årsöversikt över den totala försäljningsvolymen av odlingssubstrat i Europeiska unionens medlemsstater och en årsöversikt över försäljningsvolymerna i de områden i dessa medlemsstater där insamling och bearbetning erbjuds.

För nya aktörer, en preliminär årsöversikt med beräknad total försäljningsvolym av odlingssubstrat i Europeiska unionens medlemsstater och en preliminär årsöversikt med beräknade försäljningsvolymer i de områden i dessa medlemsstater där insamling och bearbetning erbjuds. Slutgiltiga uppgifter ska lämnas ett år efter det att EU-miljömärket tilldelats.

Kriterium 4 – Återanvända/återvunna och organiska material i odlingssubstrat

Detta kriterium gäller endast för odlingssubstrat.

Odlingssubstratsprodukter ska innehålla en viss lägsta procentandel återanvänt/återvunnet material eller organiskt material, enligt följande:

a)

Odlingssubstratet ska innehålla minst 30 procent organiska beståndsdelar (uttryckt som volym organiska beståndsdelar per volym av slutprodukten), eller

b)

det minerogena odlingssubstratet ska innehålla minerogena beståndsdelar som tillverkats i en process som använder minst 30 procent återvunnet material (uttryckt som torrvikt återanvänt/återvunnet material per total torrvikt för insatsmaterialen).

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna följande uppgifter:

För fall a: volym av organiska beståndsdelar som deklareras för kriterium 1 per total volym av slutprodukten, eller

för fall b: torrvikt för återanvända/återvunna material per total torrvikt för insatsmaterialen.

För fall b ska sökanden också lämna följande uppgifter om de minerogena beståndsdelarna:

Identifiering av råvaruinsatser, torrvikt för råvaruinsats per total torrvikt för insatsmaterialen och ursprung för varje råvaruinsats, och

identifiering av råvaruinsatser, torrvikt för återanvänt/återvunnet insatsmaterial per total torrvikt för insatsmaterialen samt ursprung för varje råvaruinsats.

Kriterium 5 – Begränsning av farliga ämnen

Kriterium 5.1 – Gränsvärden för tungmetaller

Detta kriterium gäller för odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial.

a)   Jordförbättringsmedel, marktäckningsmaterial och organiska beståndsdelar av odlingssubstrat

För jordförbättringsmedel, marktäckningsmaterial och organiska beståndsdelar av odlingssubstrat får innehållet av följande grundämnen i slutprodukten eller beståndsdelen inte överstiga de värden som anges i tabell 3, mätt i torrvikt av produkten.

Tabell 3

Gränsvärden för tungmetaller i jordförbättringsmedel, marktäckningsmaterial och organiska beståndsdelari odlingssubstrat

Tungmetall

Högsta innehåll i produkten (mg/kg torrvikt)

Kadmium (Cd)

1

Krom totalt (Cr)

100

Koppar (Cu)

100

Kvicksilver (Hg)

1

Nickel (Ni)

50

Bly (Pb)

100

Zink (Zn)

300

b)   Odlingssubstrat

För odlingssubstrat, inklusive minerogena odlingssubstrat, får innehållet av följande grundämnen i slutprodukten inte överstiga de värden som anges i tabell 4, mätt i torrvikt av produkten.

Tabell 4

Gränsvärden för tungmetaller i odlingssubstrat, inklusive minerogena odlingssubstrat

Tungmetall

Högsta innehåll i produkten (mg/kg torrvikt)

Kadmium (Cd)

3

Krom totalt (Cr)

150

Koppar (Cu)

100

Kvicksilver (Hg)

1

Nickel (Ni)

90

Bly (Pb)

150

Zink (Zn)

300

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska förse det behöriga organet med testrapporter som tagits fram i enlighet med testförfarandet i respektive EN-standard i tabell 5. När det gäller organiska beståndsdelar i odlingssubstraten får testrapporterna lämnas av leverantörerna.

Tabell 5

Standardmetoder för extraktion och mätning av tungmetaller

Tungmetall

Mätmetod

Extraktionsmetod

Kadmium (Cd)

EN 13650

För jordförbättringsmedel, marktäckningsmaterial, organiska beståndsdelar i odlingssubstrat samt odlingssubstrat utom minerogena odlingssubstrat:

EN 13650 Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat – Extraktion av grundämnen lösliga i kungsvatten

För minerogena odlingssubstrat:

EN 13651 Soil improvers and growing media – Extraction of calcium chloride/DTPA (CAT) soluble nutrients and elements (jordförbättringsmedel och odlingssubstrat – extraktion av näringsämnen och grundämnen lösliga i kalciumklorid/DTPA [CAT])

Krom totalt (Cr)

EN 13650

Koppar (Cu)

EN 13650

Kvicksilver (Hg)

EN 16175 (14)

Nickel (Ni)

EN 13650

Bly (Pb)

EN 13650

Zink (Zn)

EN 13650

Kriterium 5.2 – Gränsvärden för polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Detta kriterium gäller för odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial, med undantag för minerogena odlingssubstrat.

Innehållet av följande polycykliska aromatiska kolväten i slutprodukten får inte överstiga det värde som anges i tabell 6, mätt i torrvikt av produkten.

Tabell 6

Gränsvärde för PAH

Förorenande ämne

Högsta innehåll i produkten (mg/kg torrvikt)

PAH16

6

PAH16= summan av naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benso[a]antracen, krysen, benso[b]fluoranten, benso[k]fluoranten, benso[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenso[a,h]antracen och benso[ghi]perylen

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska förse det behöriga organet med testrapporter som tagits fram i enlighet med testförfarandet i CEN/TS 16181 Sludge, treated biowaste and soil – Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) (slam, behandlat bioavfall och mark – bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med hjälp av gaskromatografi (GC) och vätskekromatografi (HPLC), eller likvärdig metod.

Kriterium 5.3 – Farliga ämnen och blandningar

Detta kriterium gäller för odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial.

Slutprodukten får inte ha klassificerats eller märkts som akut toxisk, specifikt organtoxisk, luftvägs- eller hudsensibiliserande, cancerframkallande, mutagen eller reproduktionstoxisk eller miljöfarlig i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (15).

Produkten får inte innehålla ämnen eller blandningar som klassificerats som giftiga, miljöfarliga, luftvägs- eller hudsensibiliserande, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 enligt tolkningen i de faroangivelser som förtecknas i tabell 7. Varje avsiktligt tillsatt ingrediens som förekommer i en koncentration högre än 0,010 viktprocent (våtvikt) i produkten ska uppfylla detta krav. Om de allmänna eller särskilda koncentrationsgränser som fastställs i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1272/2008 är strängare, ska dessa ha företräde framför det ovannämnda gränsvärdet på 0,010 viktprocent (våtvikt).

Tabell 7

Begränsade faroklassificeringar och dessas indelning

Akut toxicitet

Kategori 1 och 2

Kategori 3

H300 Dödligt vid förtäring

H301 Giftigt vid förtäring

H310 Dödligt vid hudkontakt

H311 Giftigt vid hudkontakt

H330 Dödligt vid inandning

H331 Giftigt vid inandning

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

EUH070 Giftigt vid kontakt med ögonen

Specifik organtoxicitet

Kategori 1

Kategori 2

H370 Orsakar organskador

H371 Kan orsaka organskador

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Luftvägs- och hudsensibilisering

Kategori 1A

Kategori 1B

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

Cancerogenitet, mutagenitet eller reproduktionstoxicitet

Kategori 1A och 1B

Kategori 2

H340 Kan orsaka genetiska defekter

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter

H350 Kan orsaka cancer

H351 Misstänks kunna orsaka cancer

H350i Kan orsaka cancer vid inandning

 

H360F Kan skada fertiliteten

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten

H360D Kan skada det ofödda barnet

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

H362 Kan skada spädbarn som ammas

H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten

 

Farligt för vattenmiljön

Kategori 1 och 2

Kategori 3 och 4

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

 

Farligt för ozonskiktet

H420 Farligt för ozonskiktet

 

De klassificeringsbestämmelser som senast antagits av unionen ska ha företräde framför de faroklassificeringar som anges i förteckningen. I enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska sökanden därför försäkra sig om att alla klassificeringar baseras på de senaste bestämmelserna avseende klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

Faroangivelserna avser i allmänhet ämnen. Om det inte går att få uppgifter om enskilda ämnen ska klassificeringsbestämmelserna för blandningar tillämpas.

Ämnen eller blandningar som ändrar egenskaper till följd av bearbetning och därmed inte längre är biologiskt tillgängliga, eller genomgår kemisk förändring så att en tidigare identifierad fara försvinner, omfattas inte av kriterium 5.3.

Detta kriterium gäller inte för slutprodukter som består av följande:

Material som inte omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1907/2006 enligt dess artikel 2.2.

Ämnen som omfattas av artikel 2.7 b i förordning (EG) nr 1907/2006, där det fastställs kriterier för att undanta ämnen i bilaga V till den förordningen från krav avseende registrering, nedströmsanvändare och utvärdering.

I syfte att fastställa om detta undantag är tillämpligt ska sökanden kontrollera varje avsiktligt tillsatt ämne som förekommer i en koncentration högre än 0,010 viktprocent (våtvikt).

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska kontrollera om produkten innehåller några ämnen eller blandningar som kan vara klassificerade med någon av de faroangivelser som anges i detta kriterium. Sökanden ska lämna ett intyg till det behöriga organet om att produkten uppfyller detta kriterium.

Intyget ska åtföljas av tillhörande dokumentation, exempelvis intyg om överensstämmelse undertecknade av leverantörerna, som visar att ämnena, blandningarna eller materialen inte är klassificerade i någon av de faroklasser som är kopplade till faroangivelserna i tabell 7 i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, i den mån detta kan fastställas, som ett minimum, utifrån den information som uppfyller kraven i bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006.

Den information som tillhandahålls ska avse formerna eller de fysiska tillstånden för de ämnen eller blandningar som används i slutprodukten.

Följande tekniska information ska tillhandahållas som ett komplement till intyget om varje ämnes och blandnings klassificering eller avsaknad av klassificering:

i)

För ämnen som inte har registrerats enligt förordning (EG) nr 1907/2006 eller som ännu inte har en harmoniserad CLP-klassificering: information som uppfyller kraven i bilaga VII till den förordningen.

ii)

För ämnen som har registrerats enligt förordning (EG) nr 1907/2006 men som inte uppfyller kraven för CLP-klassificering: information baserad på Reach-registreringsunderlag som styrker ämnets status som icke klassificerat.

iii)

För ämnen som har en harmoniserad klassificering eller är egenklassificerade: säkerhetsdatablad, om sådana finns att tillgå. Om inga säkerhetsdatablad finns eller ämnet är egenklassificerat ska den information tillhandahållas som är relevant för faroklassificering av ämnen enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.

iv)

För blandningar: säkerhetsdatablad, om sådana finns att tillgå. Om inga säkerhetsdatablad finns ska en beräkning av blandningens klassificering tillhandahållas enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008, tillsammans med relevant information för faroklassificering av blandningar enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.

Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas för de material som slutprodukten består av samt för de ämnen och blandningar som använts i beredningen och behandlingen av dessa material och som finns kvar i slutprodukten i en koncentration som överstiger 0,010 viktprocent (våtvikt) om inte en lägre allmän eller särskild koncentrationsgräns gäller i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1272/2008.

Säkerhetsdatablad ska vara utformade i enlighet med anvisningarna i avsnitten 10, 11 och 12 i bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (krav avseende sammanställningen av säkerhetsdatablad). Ofullständiga säkerhetsdatablad ska kompletteras med information från intyg utfärdade av kemikalieleverantörer.

Information om ämnens inneboende egenskaper får tas fram på annat sätt än genom tester, till exempel genom användning av alternativa metoder, såsom in vitro-metoder, modeller för kvantitativa struktur–aktivitetssamband eller genom gruppering eller jämförelse med strukturlika ämnen enligt bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006.

Utbyte av relevanta uppgifter inom leverantörskedjan uppmuntras starkt.

För mineralull ska sökanden även tillhandahålla följande:

a)

Intyg om rätten att använda EUCEB-märkningen (European Certification Board for Mineral Wool Products) för att visa överensstämmelse med anmärkning Q i förordning (EG) nr 1272/2008.

b)

Testrapport enligt ISO 14184-1 Textil – Bestämning av formaldehyd – Del 1: Fri och hydrolyserad formaldehyd

Kriterium 5.4 – Ämnen förtecknade i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006

Slutprodukten får inte innehålla några avsiktligt tillsatta ämnen som inger mycket stora betänkligheter (särskilt farliga ämnen) och som ingår i den förteckning som avses i artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006, när dessa förekommer i koncentrationer högre än 0,010 viktprocent (våtvikt).

Bedömning och kontroll:

Den senaste versionen av förteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter ska användas som referens vid ansökningstillfället. Sökanden ska lämna intyg om överensstämmelse med kriterium 5.4, tillsammans med tillhörande dokumentation, inbegripet intyg om överensstämmelse som undertecknats av materialleverantörerna, samt kopior på relevanta säkerhetsdatablad för ämnen eller blandningar i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006. Koncentrationsgränserna för ämnen och blandningar ska anges i säkerhetsdatabladen i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Kriterium 5.5 – Gränsvärden för E. coli och Salmonella spp.

Detta kriterium gäller för odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial, med undantag för minerogena odlingssubstrat.

Innehållet av primära patogener i slutprodukten får inte överstiga nivåerna i tabell 8.

Tabell 8

Gränsvärden för E. coli och Salmonella spp.

Patogen

Gränsvärde

E. coli

1 000 CFU/g färskvikt

Salmonella spp.

frånvarande i 25 g färskvikt

CFU= kolonibildande enheter

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska förse det behöriga organet med testrapporter som tagits fram i enlighet med testförfarandet i tabell 9.

Tabell 9

Standardtestmetoder för E. coli och Salmonella spp.

Parameter

Testmetod

E. coli

CEN/TR 16193 Sludge, treated biowaste and soil – Detection and enumeration of Escherichia coli, eller likvärdig metod

Salmonella spp.

ISO 6579: Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder – Horisontell metod för påvisning av Salmonella spp.

Kriterium 6 – Stabilitet

Detta kriterium gäller för odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial, med undantag för marktäckningsmaterial som består helt av lignocellulosa och minerogena odlingssubstrat.

Jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial för icke yrkesmässiga tillämpningar och odlingssubstrat för alla tillämpningar ska uppfylla något av kraven i tabell 10.

Tabell 10

Stabilitetskrav beträffande jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial avsedda för icke yrkesmässiga tillämpningar och beträffande odlingssubstrat avsedda för alla tillämpningar

Stabilitetsparameter

Krav

Högsta värde för syreförbrukning (respirometriskt index)

15 mmol O2/kg organiskt material/h

Lägsta Rottegrad, i tillämpliga fall

IV (temperaturhöjning högst 20 °C över omgivningstemperaturen vid självuppvärmningstest)

Jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial för yrkesmässiga tillämpningar ska uppfylla något av kraven i tabell 11.

Tabell 11

Stabilitetskrav för jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial avsedda för yrkesmässiga tillämpningar

Stabilitetsparameter

Krav

Högsta värde för syreförbrukning (respirometriskt index)

25 mmol O2/kg organiskt material/h

Lägsta Rottegrad, i tillämpliga fall

III (temperaturhöjning högst 30 °C över omgivningstemperaturen vid självuppvärmningstest)

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska förse det behöriga organet med testrapporter som tagits fram i enlighet med testförfarandet i tabell 12.

Tabell 12

Standardtestmetoder för stabilitet

Parameter

Testmetod

Syreförbrukning (respirometriskt index)

EN 16087-1 Soil improvers and growing mediaDetermination of the aerobic biological activity. Oxygen uptake rate (OUR)

Självuppvärmning (Rottegrad)

EN 16087-2 Soil improvers and growing media. Determination of the aerobic biological activity. Self heating test for compost

Kriterium 7 – Fysiska föroreningar

Detta kriterium gäller för odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial, med undantag för minerogena odlingssubstrat.

Innehållet av glas, metall och plast i slutprodukten, bestämt genom siktning med maskstorlek > 2 mm, får inte överstiga 0,5 procent, mätt i torrvikt.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska förse det behöriga organet med testrapporter som tagits fram i enlighet med testförfarandet i den tekniska specifikationen CEN/TS 16202 (Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities and stones), eller ett annat likvärdigt testförfarande som godkänts av det behöriga organet.

Kriterium 8 – Organiskt material och torrsubstans

Detta kriterium gäller för jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial.

Slutproduktens halt av organiskt material bestämd som glödgningsförlust ska vara minst 15 viktprocent (torrvikt).

Slutproduktens torrsubstanshalt ska vara minst 25 procent av färskvikten.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska förse det behöriga organet med testrapporter som tagits fram i enlighet med testförfarandet i tabell 13.

Tabell 13

Standardtestmetoder för torrsubstans och organiskt material

Parameter

Testmetod

Torrsubstans (% av färskvikt)

EN 13040 Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat – Provberedning inför kemiska och fysikaliska analyser, bestämning av torrsubstanshalt, fukthalt och laboratoriedensitet

Organiskt material bestämt som glödgningsförlust (% torrvikt)

EN 13039 Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat – Bestämning av halten organiskt material och aska

Kriterium 9 – Livsdugliga ogräsfrön och andra diasporer

Detta kriterium gäller för odlingssubstrat och jordförbättringsmedel, med undantag för minerogena odlingssubstrat.

Slutprodukter får inte innehålla mer än två enheter av livskraftiga ogräsfrön och andra diasporer per liter.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska förse det behöriga organet med en testrapport som tagits fram i enlighet med testförfarandet i den tekniska specifikationen CEN/TS 16201 (Sludge, treated biowaste and soil - Determination of v