ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 294

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
11 november 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/2002 av den 10 november 2015 om ändring av bilagorna IC och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/2003 av den 10 november 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället ( 1 )

32

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2004 av den 10 november 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

50

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/2005 av den 10 november 2015 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

53

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/2006 av den 10 november 2015 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn

58

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/2007 av den 10 november 2015 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina

64

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/2008 av den 10 november 2015 om ändring av beslut 2010/452/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia

69

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/2009 av den 10 november 2015 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen

70

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

11.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/2002

av den 10 november 2015

om ändring av bilagorna IC och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (1), särskilt artikel 58.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 (2) om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (3) ändrar de farliga egenskaperna hos avfall som en anpassning till de ändringar som infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (4). Genom denna ändring ändras namnet på de farliga egenskaperna H1–H15 till HP1–HP15 för att undvika en eventuell sammanblandning med koderna för faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Förordning (EU) 1357/2014 gäller från och med den 1 juni 2015.

(2)

Bilaga IC till förordning (EG) nr 1013/2006, som innehåller särskilda anvisningar för ifyllande av anmälningsdokument och transportdokument, hänvisar till de gamla namnen på de farliga egenskaperna och bör därför uppdateras i enlighet med detta.

(3)

För att återspegla den tekniska och vetenskapliga utvecklingen ersätts genom kommissionens beslut 2014/955/EU (5) det avfall som förtecknas i bilagan till kommissionens beslut 2000/532/EG (6). Beslut 2014/955/EU gäller från och med den 1 juni 2015.

(4)

Del 2 i bilaga V till förordning (EG) nr 1013/2006 omfattar en förteckning över avfall som förtecknas i bilagan till beslut 2000/532/EG. Efter ändringen av beslut 2000/532/EG bör bilaga V till förordning (EG) nr 1013/2006 anpassas till dessa ändringar. Därför bör denna förordning tillämpas från och med samma dag som förordning (EU) nr 1357/2014 och beslut 2014/955/EU.

(5)

Förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 39 i direktiv 2008/98/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna IC och V till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juni 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 365, 19.12.2014, s. 89).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens beslut 2014/955/EU av den 18 december 2014 om ändring av beslut 2000/532/EG om en förteckning över avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (EUT L 370, 30.12.2014, s. 44).

(6)  Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).


BILAGA

Bilagorna IC och V till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt IV.25 i bilaga IC ska led g ersättas med följande:

”g)

Led viii: Om tillämpligt, ange här lämplig H-kod eller lämpliga H-koder, dvs. koder som avser avfallsegenskaper som innebär risker (se den förteckning över förkortningar och koder som åtföljer anmälningsdokumentet). Om det inte finns några avfallsegenskaper som innebär risker och som omfattas av Baselkonventionen men avfallet är farligt enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, ange HP-kod eller HP-koder enligt denna bilaga III och skriv ’EU’ efter HP-koden (t.ex. HP14EU).”

2.

I bilaga V ska del 2 ersättas med följande:

”Del 2

Avfall som förtecknas i bilagan till beslut 2000/532/EG  (1)

01

AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK OCH KEMISK BEHANDLING AV MINERAL

01 01

Avfall från mineralbrytning

01 01 01

Avfall från brytning av metallhaltiga mineral

01 01 02

Avfall från brytning av icke-metallhaltiga mineral

01 03

Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

01 03 04*

Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm

01 03 05*

Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen

01 03 06

Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05

01 03 07*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

01 03 08

Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 03 07

01 03 09

Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 10

01 03 10*

Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion som innehåller farliga ämnen än det som anges i 01 03 07

01 03 99

Annat avfall

01 04

Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

01 04 07*

Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

01 04 08

Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07

01 04 09

Kasserad sand och lera

01 04 10

Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 04 07

01 04 11

Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det som anges i 01 04 07

01 04 12

Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än det som anges i 01 04 07 och 01 04 11

01 04 13

Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som anges i 01 04 07

01 04 99

Annat avfall

01 05

Borrslam och annat borravfall

01 05 04

Slam och avfall från borrning efter sötvatten

01 05 05*

Oljehaltigt borrslam och annat borravfall

01 05 06*

Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen

01 05 07

Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06

01 05 08

Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06

01 05 99

Annat avfall

02

AVFALL FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE SAMT FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL

02 01

Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske

02 01 01

Slam från tvättning och rengöring

02 01 02

Vävnadsdelar från djur

02 01 03

Växtdelar

02 01 04

Plastavfall (utom förpackningar)

02 01 06

Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produktionsstället

02 01 07

Skogsbruksavfall

02 01 08*

Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier

02 01 09

Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08

02 01 10

Metallavfall

02 01 99

Annat avfall

02 02

Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung

02 02 01

Slam från tvättning och rengöring

02 02 02

Vävnadsdelar från djur

02 02 03

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 02 04

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 02 99

Annat avfall

02 03

Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe, te och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass

02 03 01

Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering

02 03 02

Konserveringsmedelsavfall

02 03 03

Avfall från vätskeextraktion

02 03 04

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 03 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 03 99

Annat avfall

02 04

Avfall från sockertillverkning

02 04 01

Jord från rengöring och tvättning av betor

02 04 02

Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav

02 04 03

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 04 99

Annat avfall

02 05

Avfall från tillverkning av mejeriprodukter

02 05 01

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 05 02

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 05 99

Annat avfall

02 06

Avfall från bagerier och konfektyrfabriker

02 06 01

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 06 02

Konserveringsmedelsavfall

02 06 03

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 06 99

Annat avfall

02 07

Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)

02 07 01

Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror

02 07 02

Avfall från spritdestillation

02 07 03

Avfall från kemisk behandling

02 07 04

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 07 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 07 99

Annat avfall

03

AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PLATTOR OCH MÖBLER, PAPPERSMASSA, PAPPER OCH PAPP

03 01

Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler

03 01 01

Bark- och korkavfall

03 01 04*

Spån, spill, trä, faner och spånskivor som innehåller farliga ämnen

03 01 05

Annat spån, spill, trä och faner och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04

03 01 99

Annat avfall

03 02

Avfall från träskyddsbehandling

03 02 01*

Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel

03 02 02*

Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar

03 02 03*

Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar

03 02 04*

Oorganiska träskyddsmedel

03 02 05*

Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen

03 02 99

Andra träskyddsmedel

03 03

Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp

03 03 01

Bark- och träavfall

03 03 02

Grönlutslam (från återvinning av kokvätska)

03 03 05

Slam från avsvärtning av returpapper

03 03 07

Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returfiber

03 03 08

Avfall från sortering av papper och papp för återvinning

03 03 09

Mesa

03 03 10

Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk avskiljning

03 03 11

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 03 03 10

03 03 99

Annat avfall

04

AVFALL FRÅN LÄDER-, PÄLS- OCH TEXTILINDUSTRI

04 01

Avfall från läder- och pälsindustri

04 01 01

Avfall från skrapning och spaltning med kalk

04 01 02

Avfall från kalkbehandling

04 01 03*

Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas

04 01 04

Kromhaltiga garvmedel

04 01 05

Kromfria garvmedel

04 01 06

Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som innehåller krom

04 01 07

Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som inte innehåller krom

04 01 08

Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom

04 01 09

Avfall från beredning och färdigbearbetning

04 01 99

Annat avfall

04 02

Avfall från textilindustri

04 02 09

Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)

04 02 14*

Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel

04 02 15

Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14

04 02 16*

Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen

04 02 17

Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16

04 02 19*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

04 02 20

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 04 02 19

04 02 21

Avfall från oförädlade textilfibrer

04 02 22

Avfall från förädlade textilfibrer

04 02 99

Annat avfall

05

AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH KOLPYROLYS

05 01

Avfall från raffinering av petroleum

05 01 02*

Slam från avsaltning

05 01 03*

Bottenslam från tankar

05 01 04*

Surt alkylslam

05 01 05*

Oljespill

05 01 06*

Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning

05 01 07*

Sur tjära

05 01 08*

Andra former av tjära

05 01 09*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

05 01 10

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 05 01 09

05 01 11*

Avfall från rengöring av bränslen med baser

05 01 12*

Oljehaltiga syror

05 01 13

Slam från matarvatten

05 01 14

Avfall från kyltorn

05 01 15*

Använd filterlera

05 01 16

Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum

05 01 17

Bitumen

05 01 99

Annat avfall

05 06

Avfall från kolpyrolys

05 06 01*

Sur tjära

05 06 03*

Andra former av tjära

05 06 04

Avfall från kyltorn

05 06 99

Annat avfall

05 07

Avfall från rening och transport av naturgas

05 07 01*

Kvicksilverhaltigt avfall

05 07 02

Svavelhaltigt avfall

05 07 99

Annat avfall

06

AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER

06 01

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror

06 01 01*

Svavelsyra och svavelsyrlighet

06 01 02*

Saltsyra

06 01 03*

Fluorvätesyra

06 01 04*

Fosforsyra och fosforsyrlighet

06 01 05*

Salpetersyra och salpetersyrlighet

06 01 06*

Andra syror

06 01 99

Annat avfall

06 02

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av baser

06 02 01*

Kalciumhydroxid

06 02 03*

Ammoniumhydroxid

06 02 04*

Natrium- och kaliumhydroxid

06 02 05*

Andra baser

06 02 99

Annat avfall

06 03

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och metalloxider

06 03 11*

Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider

06 03 13*

Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller

06 03 14

Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13

06 03 15*

Metalloxider som innehåller tungmetaller

06 03 16

Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15

06 03 99

Annat avfall

06 04

Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03

06 04 03*

Arsenikhaltigt avfall

06 04 04*

Kvicksilverhaltigt avfall

06 04 05*

Avfall som innehåller andra tungmetaller

06 04 99

Annat avfall

06 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

06 05 02*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

06 05 03

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 06 05 02

06 06

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesser

06 06 02*

Avfall som innehåller farliga sulfider

06 06 03

Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02

06 06 99

Annat avfall

06 07

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår

06 07 01*

Asbesthaltigt avfall från elektrolys

06 07 02*

Aktivt kol från klorproduktion

06 07 03*

Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam

06 07 04*

Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen

06 07 99

Annat avfall

06 08

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kisel och kiselderivat

06 08 02*

Avfall som innehåller farliga klorsilaner

06 08 99

Annat avfall

06 09

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer där fosforföreningar ingår

06 09 02

Fosforslagg

06 09 03*

Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen

06 09 04

Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i 06 09 03

06 09 99

Annat avfall

06 10

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväveföreningar ingår och från tillverkning av gödningsmedel

06 10 02*

Avfall som innehåller farliga ämnen

06 10 99

Annat avfall

06 11

Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel

06 11 01

Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid

06 11 99

Annat avfall

06 13

Annat avfall från oorganiska kemiska processer

06 13 01*

Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider

06 13 02*

Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)

06 13 03

kimrök

06 13 04*

Avfall från asbestbearbetning

06 13 05*

Sot

06 13 99

Annat avfall

07

AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER

07 01

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier

07 01 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 01 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 01 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 01 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 01 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 01 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 01 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 01 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 01 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 01 11

07 01 99

Annat avfall

07 02

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer

07 02 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 02 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 02 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 02 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 02 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 02 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 02 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 02 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 02 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 02 11

07 02 13

Plastavfall

07 02 14*

Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen

07 02 15

Annat avfall från tillsatser än de som anges i 07 02 14

07 02 16*

Avfall som innehåller farligt kisel

07 02 17

Avfall som innehåller andra silikoner än de som anges i 07 02 16

07 02 99

Annat avfall

07 03

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11)

07 03 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 03 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 03 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 03 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 03 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 03 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 03 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 03 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 03 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 03 11

07 03 99

Annat avfall

07 04

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider

07 04 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 04 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 04 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 04 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 04 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 04 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 04 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 04 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 04 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 04 11

07 04 13*

Fast avfall som innehåller farliga ämnen

07 04 99

Annat avfall

07 05

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter

07 05 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 05 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 05 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 05 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 05 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 05 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 05 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 05 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 05 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 05 11

07 05 13*

Fast avfall som innehåller farliga ämnen

07 05 14

Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13

07 05 99

Annat avfall

07 06

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

07 06 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 06 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 06 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 06 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 06 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 06 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 06 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 06 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 06 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 06 11

07 06 99

Annat avfall

07 07

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges på annan plats

07 07 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 07 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 07 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 07 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 07 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 07 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 07 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 07 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 07 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 07 11

07 07 99

Annat avfall

08

AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG

08 01

Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack

08 01 11*

Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 12

Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

08 01 13*

Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 14

Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13

08 01 15*

Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 16

Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som anges i 08 01 15

08 01 17*

Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 18

Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i 08 01 17

08 01 19*

Vattenhaltig suspension innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 20

Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19

08 01 21*

Avfall från färg- och lackborttagningsmedel

08 01 99

Annat avfall

08 02

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material)

08 02 01

Pulverbeläggningsmaterial

08 02 02

Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material

08 02 03

Vattensuspensioner som innehåller keramiska material

08 02 99

Annat avfall

08 03

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg

08 03 07

Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg

08 03 08

Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg

08 03 12*

Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen

08 03 13

Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12

08 03 14*

Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen

08 03 15

Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14

08 03 16*

Etsbad

08 03 17*

Toneravfall som innehåller farliga ämnen

08 03 18

Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17

08 03 19*

Dispergerad olja

08 03 99

Annat avfall

08 04

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)

08 04 09*

Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 10

Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

08 04 11*

Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 12

Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11

08 04 13*

Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 14

Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 13

08 04 15*

Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 16

Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 15

08 04 17*

Hartsolja

08 04 99

Annat avfall

08 05

Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08

08 05 01*

Avfall som utgörs av isocyanater

09

AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI

09 01

Avfall från fotografisk industri

09 01 01*

Vattenbaserad framkallare och aktivator

09 01 02*

Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar

09 01 03*

Lösningsmedelsbaserad framkallare

09 01 04*

Fixerbad

09 01 05*

Blekbad och blekfixerbad

09 01 06*

Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall på produktionsstället

09 01 07

Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar

09 01 08

Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar

09 01 10

Engångskameror utan batterier

09 01 11*

Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

09 01 12

Engångskameror med andra batterier än de som anges i 09 01 11

09 01 13*

Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver än det som anges i 09 01 06

09 01 99

Annat avfall

10

AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER

10 01

Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19)

10 01 01

Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10 01 04)

10 01 02

Flygaska från kolförbränning

10 01 03

Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä

10 01 04*

Flygaska och pannaska från oljeförbränning

10 01 05

Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling

10 01 07

Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling

10 01 09*

svavelsyra

10 01 13*

Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle

10 01 14*

Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

10 01 15

Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än den som anges i 10 01 14

10 01 16*

Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

10 01 17

Annan flygaska från samförbränning än den som anges i 10 01 16

10 01 18*

Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 01 19

Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05, 10 01 07 och 10 01 18

10 01 20*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

10 01 21

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 01 20

10 01 22*

Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller farliga ämnen

10 01 23

Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som anges i 10 01 22

10 01 24

Sand från fluidiserade bäddar

10 01 25

Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för koleldade kraftverk

10 01 26

Avfall från kylvattenbehandling

10 01 99

Annat avfall

10 02

Avfall från järn- och stålindustri

10 02 01

Avfall från slaggbehandling

10 02 02

Obehandlad slagg

10 02 07*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 02 08

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 02 07

10 02 10

Glödskal

10 02 11*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 02 12

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 02 11

10 02 13*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 02 14

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 02 13

10 02 15

Annat slam och andra filterkakor

10 02 99

Annat avfall

10 03

Avfall från aluminiumsmältverk

10 03 02

Anodrester

10 03 04*

Slagg från primär smältning

10 03 05

Aluminiumoxidavfall

10 03 08*

Saltslagg från sekundärproduktion

10 03 09*

Svart slagg från sekundär smältning

10 03 15*

Avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

10 03 16

Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15

10 03 17*

Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning

10 03 18

Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 03 17

10 03 19*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 03 20

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19

10 03 21*

Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen

10 03 22

Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21

10 03 23*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 03 24

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 03 23

10 03 25*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 03 26

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 03 25

10 03 27*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 03 28

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 03 27

10 03 29*

Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som innehåller farliga ämnen

10 03 30

Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg än det som anges i 10 03 29

10 03 99

Annat avfall

10 04

Avfall från blysmältverk

10 04 01*

Slagg från primär och sekundär smältning

10 04 02*

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

10 04 03*

Kalciumarsenat

10 04 04*

Stoft från rökgasrening

10 04 05*

Annat partikelformigt material och stoft

10 04 06*

Fast avfall från rökgasrening

10 04 07*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 04 09*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 04 10

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 04 09

10 04 99

Annat avfall

10 05

Avfall från zinksmältverk

10 05 01

Slagg från primär och sekundär smältning

10 05 03*

Stoft från rökgasrening

10 05 04

Annat partikelformigt material och stoft

10 05 05*

Fast avfall från rökgasbehandling

10 05 06*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 05 08*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 05 09

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 05 08

10 05 10*

Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

10 05 11

Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 05 10

10 05 99

Annat avfall

10 06

Avfall från kopparsmältverk

10 06 01

Slagg från primär och sekundär smältning

10 06 02

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

10 06 03*

Stoft från rökgasrening

10 06 04

Annat partikelformigt material och stoft

10 06 06*

Fast avfall från rökgasrening

10 06 07*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 06 09*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 06 10

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 06 09

10 06 99

Annat avfall

10 07

Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk

10 07 01

Slagg från primär och sekundär smältning

10 07 02

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

10 07 03

Fast avfall från rökgasrening

10 07 04

Annat partikelformigt material och stoft

10 07 05

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 07 07*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 07 08

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 07 07

10 07 99

Annat avfall

10 08

Avfall från andra icke-järnsmältverk

10 08 04

Partikelformigt material och stoft

10 08 08*

Saltslagg från primär och sekundär smältning

10 08 09

Annan slagg

10 08 10*

Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

10 08 11

Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 08 10

10 08 12*

Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning

10 08 13

Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 08 12

10 08 14

Anodrester

10 08 15*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 08 16

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15

10 08 17*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 08 18

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 08 17

10 08 19*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 08 20

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 08 19

10 08 99

Annat avfall

10 09

Avfall från järngjuterier

10 09 03

Ugnsslagg

10 09 05*

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 09 06

Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 05

10 09 07*

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 09 08

Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 07

10 09 09*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 09 10

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09

10 09 11*

Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

10 09 12

Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11

10 09 13*

Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

10 09 14

Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13

10 09 15*

Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen

10 09 16

Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 09 15

10 09 99

Annat avfall

10 10

Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier

10 10 03

Ugnsslagg

10 10 05*

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 10 06

Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 05

10 10 07*

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 10 08

Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 07

10 10 09*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 10 10

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09

10 10 11*

Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

10 10 12

Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11

10 10 13*

Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

10 10 14

Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13

10 10 15*

Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen

10 10 16

Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 10 15

10 10 99

Annat avfall

10 11

Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter

10 11 03

Glasfiberavfall

10 11 05

Partikelformigt material och stoft

10 11 09*

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt och som innehåller farliga ämnen

10 11 10

Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt än de som anges i 10 11 09

10 11 11*

Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör)

10 11 12

Annat glasavfall än det som anges i 10 11 11

10 11 13*

Slam från polering och slipning av glas som innehåller farliga ämnen

10 11 14

Annat slam från polering och slipning av glas än det som anges i 10 11 13

10 11 15*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 11 16

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 11 15

10 11 17*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 11 18

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 11 17

10 11 19*

Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

10 11 20

Annat fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 11 19

10 11 99

Annat avfall

10 12

Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial

10 12 01

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

10 12 03

Partikelformigt material och stoft

10 12 05

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 12 06

Kasserade formar

10 12 08

Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter termisk behandling)

10 12 09*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 12 10

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 12 09

10 12 11*

Avfall från glasering som innehåller tungmetaller

10 12 12

Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11

10 12 13

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

10 12 99

Annat avfall

10 13

Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa

10 13 01

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

10 13 04

Avfall från bränning och släckning av kalk

10 13 06

Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och 10 13 13)

10 13 07

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 13 09*

Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest

10 13 10

Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det som anges i 10 13 09

10 13 11

Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i 10 13 09 och 10 13 10

10 13 12*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 13 13

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 13 12

10 13 14

Betongavfall och betongslam

10 13 99

Annat avfall

10 14

Avfall från krematorier

10 14 01*

Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening

11

AVFALL FRÅN KEMISK YTBEHANDLING OCH YTBELÄGGNING AV METALLER OCH ANDRA MATERIAL; HYDROMETALLURGISKA PROCESSER, EXKLUSIVE JÄRNMETALLER

11 01

Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och eloxidering)

11 01 05*

Betningssyror

11 01 06*

Övriga syror

11 01 07*

Betningsbaser

11 01 08*

Slam från fosfatering

11 01 09*

Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen

11 01 10

Annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09

11 01 11*

Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen

11 01 12

Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11

11 01 13*

Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen

11 01 14

Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13

11 01 15*

Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som innehåller farliga ämnen

11 01 16*

Mättade eller förbrukade jonbytarhartser

11 01 98*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

11 01 99

Annat avfall

11 02

Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår

11 02 02*

Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, götit)

11 02 03

Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska processer

11 02 05*

Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

11 02 06

Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer än det som anges i 11 02 05

11 02 07*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

11 02 99

Annat avfall

11 03

Slam och fast avfall från härdning

11 03 01*

Cyanidhaltigt avfall

11 03 02*

Annat avfall

11 05

Avfall från varmförzinkning

11 05 01

Hård zink

11 05 02

Zinkaska

11 05 03*

Fast avfall från rökgasrening

11 05 04*

Förbrukat flussmedel

11 05 99

Annat avfall

12

AVFALL FRÅN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER

12 01

Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

12 01 01

Fil- och svarvspån av järnmetall

12 01 02

Stoft och partiklar av järnmetall

12 01 03

Fil- och svarvspån av andra metaller än järn

12 01 04

Stoft och partiklar av andra metaller än järn

12 01 05

Fil- och svarvspån av plast

12 01 06*

Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)

12 01 07*

Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)

12 01 08*

Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar

12 01 09*

Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar

12 01 10*

Syntetiska bearbetningsoljor

12 01 12*

Använda vaxer och fetter

12 01 13

Svetsavfall

12 01 14*

Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen

12 01 15

Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14

12 01 16*

Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen

12 01 17

Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16

12 01 18*

Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering)

12 01 19*

Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja

12 01 20*

Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller farliga ämnen

12 01 21

Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges i 12 01 20

12 01 99

Annat avfall

12 03

Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11)

12 03 01*

Vattenbaserad tvättvätska

12 03 02*

Avfall från ångavfettning

13

OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (UTOM ÄTLIGA OLJOR OCH OLJOR I KAPITLEN 05, 12 OCH 19)

13 01

Hydrauloljeavfall

13 01 01*

Hydrauloljor som innehåller PCB

13 01 04*

Klorerade emulsioner

13 01 05*

Icke-klorerade emulsioner

13 01 09*

Mineralbaserade klorerade hydrauloljor

13 01 10*

Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor

13 01 11*

Syntetiska hydrauloljor

13 01 12*

Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor

13 01 13*

Andra hydrauloljor

13 02

Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall

13 02 04*

Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 05*

Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 06*

Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 07*

Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 08*

Andra motor-, transmissions- och smörjoljor

13 03

Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 01*

Isoler- eller värmeöverföringsoljor som innehåller PCB

13 03 06*

Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01

13 03 07*

Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 08*

Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 09*

Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 10*

Andra isoler- och värmeöverföringsoljor

13 04

Maskinrumsolja

13 04 01*

Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar

13 04 02*

Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja

13 04 03*

Maskinrumsolja från annan sjöfart

13 05

Material från oljeavskiljare

13 05 01*

Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare

13 05 02*

Slam från oljeavskiljare

13 05 03*

Slam från slamavskiljare

13 05 06*

Olja från oljeavskiljare

13 05 07*

Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare

13 05 08*

Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare

13 07

Avfall av flytande bränslen och drivmedel

13 07 01*

Eldningsolja och diesel

13 07 02*

Bensin

13 07 03*

Andra bränslen (även blandningar)

13 08

Annat oljeavfall

13 08 01*

Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner

13 08 02*

Andra emulsioner

13 08 99*

Annat avfall

14

AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, KÖLDMEDIER OCH DRIVMEDEL (UTOM 07 OCH 08)

14 06

Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel för skum eller aerosoler

14 06 01*

Klorfluorkarboner, HCFC, HFC

14 06 02*

Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

14 06 03*

Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

14 06 04*

Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel

14 06 05*

Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel

15

FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS

15 01

Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)

15 01 01

Pappers- och pappförpackningar

15 01 02

Plastförpackningar

15 01 03

Träförpackningar

15 01 04

Metallförpackningar

15 01 05

Förpackningar av kompositmaterial

15 01 06

Blandade förpackningar

15 01 07

Glasförpackningar

15 01 09

Textilförpackningar

15 01 10*

Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

15 01 11*

Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare

15 02

Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder

15 02 02*

Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen

15 02 03

Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02

16

AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN

16 01

Uttjänta fordon från olika transportmedel (även maskiner som inte är avsedda att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)

16 01 03

Uttjänta däck

16 01 04*

Uttjänta fordon

16 01 06

Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter

16 01 07*

Oljefilter

16 01 08*

Komponenter som innehåller kvicksilver

16 01 09*

Komponenter som innehåller PCB

16 01 10*

Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar)

16 01 11*

Bromsbelägg som innehåller asbest

16 01 12

Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11

16 01 13*

Bromsvätskor

16 01 14*

Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen

16 01 15

Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14

16 01 16

Gasoltankar

16 01 17

Järnmetall

16 01 18

Icke-järnmetaller

16 01 19

Plast

16 01 20

Glas

16 01 21*

Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07 till 16 01 11 samt 16 01 13 och 16 01 14

16 01 22

Andra komponenter

16 01 99

Annat avfall

16 02

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

16 02 09*

Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB

16 02 10*

Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är förorenad av PCB

16 02 11*

Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC, HFC

16 02 12*

Kasserad utrustning som innehåller fri asbest

16 02 13*

Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter (2) än de som anges i 16 02 09 till 16 02 12

16 02 14

Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 till 16 02 13

16 02 15*

Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning

16 02 16

Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats från kasserad utrustning

16 03

Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter

16 03 03*

Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen

16 03 04

Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03

16 03 05*

Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen

16 03 06

Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05

16 03 07*

Metalliskt kvicksilver

16 04

Kasserade sprängämnen

16 04 01*

Kasserad ammunition

16 04 02*

Kasserade fyrverkeripjäser

16 04 03*

Andra kasserade sprängämnen

16 05

Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier

16 05 04*

Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen

16 05 05

Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04

16 05 06*

Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier

16 05 07*

Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

16 05 08*

Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

16 05 09

Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

16 06

Batterier och ackumulatorer

16 06 01*

Blybatterier

16 06 02*

Nickel-kadmiumbatterier

16 06 03*

Kvicksilverhaltiga batterier

16 06 04

Alkaliska batterier (utom 16 06 03)

16 06 05

Andra batterier och ackumulatorer

16 06 06*

Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer

16 07

Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)

16 07 08*

Oljehaltigt avfall

16 07 09*

Avfall som innehåller andra farliga ämnen

16 07 99

Annat avfall

16 08

Förbrukade katalysatorer

16 08 01

Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07)

16 08 02*

Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller eller farliga föreningar av övergångsmetaller

16 08 03

Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges på annan plats

16 08 04

Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07)

16 08 05*

Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra

16 08 06*

Förbrukade vätskor använda som katalysatorer

16 08 07*

Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen

16 09

Oxidationsmedel

16 09 01*

Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat

16 09 02*

Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat

16 09 03*

Peroxider, t.ex. väteperoxid

16 09 04*

Andra oxidationsmedel

16 10

Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället

16 10 01*

Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen

16 10 02

Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01

16 10 03*

Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen

16 10 04

Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03

16 11

Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

16 11 01*

Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

16 11 02

Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 01

16 11 03*

Annan infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

16 11 04

Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 03

16 11 05*

Infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

16 11 06

Annan infodring och andra eldfasta material från icke-metallurgiska processer än de som anges i 16 11 05

17

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE OMRÅDEN)

17 01

Betong, tegel, klinker och keramik

17 01 01

Betong

17 01 02

Tegel

17 01 03

Klinker och keramik

17 01 06*

Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen

17 01 07

Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 01 06

17 02

Trä, glas och plast

17 02 01

Trä

17 02 02

Glas

17 02 03

Plast

17 02 04*

Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen

17 03

Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter

17 03 01*

Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära

17 03 02

Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01

17 03 03*

Stenkolstjära och tjärprodukter

17 04

Metaller (även legeringar av dessa)

17 04 01

Koppar, brons, mässing

17 04 02

Aluminium

17 04 03

bly

17 04 04

Zink

17 04 05

Järn och stål

17 04 06

Tenn

17 04 07

Blandade metaller

17 04 09*

Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen

17 04 10*

Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen

17 04 11

Andra kablar än de som anges i 17 04 10

17 05

Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor

17 05 03*

Jord och sten som innehåller farliga ämnen

17 05 04

Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03

17 05 05*

Muddermassor som innehåller farliga ämnen

17 05 06

Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05

17 05 07*

Spårballast som innehåller farliga ämnen

17 05 08

Annan spårballast än den som anges i 17 05 07

17 06

Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest

17 06 01*

Isolermaterial som innehåller asbest

17 06 03*

Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen

17 06 04

Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03

17 06 05*

Byggmaterial som innehåller asbest

17 08

Gipsbaserade byggmaterial

17 08 01*

Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen

17 08 02

Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01

17 09

Annat bygg- och rivningsavfall

17 09 01*

Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver

17 09 02*

Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB)

17 09 03*

Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen

17 09 04

Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

18

AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET OCH/ ELLER DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (UTOM KÖKS- OCH RESTAURANGAVFALL UTAN DIREKT ANKNYTNING TILL PATIENTBEHANDLING)

18 01

Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor

18 01 01

Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03)

18 01 02

Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom 18 01 03)

18 01 03*

Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

18 01 04

Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor)

18 01 06*

Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

18 01 07

Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06

18 01 08*

Cytotoxiska mediciner och cytostatika

18 01 09

Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08

18 01 10*

Avfall som utgörs av amalgam från tandvård

18 02

Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar

18 02 01

Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02)

18 02 02*

Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

18 02 03

Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

18 02 05*

Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

18 02 06

Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05

18 02 07*

Cytotoxiska mediciner och cytostatika

18 02 08

Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07

19

AVFALL FRÅN AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA AVLOPPSRENINGSVERK OCH FRAMSTÄLLNING AV DRICKSVATTEN ELLER VATTEN FÖR INDUSTRIÄNDAMÅL

19 01

Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall

19 01 02

Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan

19 01 05*

Filterkaka från rökgasrening

19 01 06*

Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall

19 01 07*

Fast avfall från rökgasrening

19 01 10*

Förbrukat aktivt kol från rökgasrening

19 01 11*

Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen

19 01 12

Annan bottenaska och slagg än den som anges i 19 01 11

19 01 13*

Flygaska som innehåller farliga ämnen

19 01 14

Annan flygaska än den som anges i 19 01 13

19 01 15*

Pannaska som innehåller farliga ämnen

19 01 16

Annan pannaska än den som anges i 19 01 15

19 01 17*

Pyrolyst avfall som innehåller farliga ämnen

19 01 18

Annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17

19 01 19

Sand från fluidiserade bäddar

19 01 99

Annat avfall

19 02

Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering)

19 02 03

Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall

19 02 04*

Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt avfall

19 02 05*

Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller farliga ämnen

19 02 06

Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som anges i 19 02 05

19 02 07*

Olja och koncentrat från avskiljning

19 02 08*

Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

19 02 09*

Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

19 02 10

Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09

19 02 11*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

19 02 99

Annat avfall

19 03

Stabiliserat eller solidifierat avfall

19 03 04*

Avfall, klassificerat som farligt, som delvis stabiliserats utom 19 03 08

19 03 05

Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04

19 03 06*

Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats

19 03 07

Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06

19 03 08*

Delvis stabiliserat kvicksilver

19 04

Förglasat avfall och avfall från förglasning

19 04 01

Förglasat avfall

19 04 02*

Flygaska och annat avfall från rökgasrening

19 04 03*

Icke-förglasad fast fas

19 04 04

Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall

19 05

Avfall från aerob behandling av fast avfall

19 05 01

Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande avfall

19 05 02

Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall

19 05 03

Kompost som inte uppfyller uppställda krav

19 05 99

Annat avfall

19 06

Avfall från anaerob behandling av avfall

19 06 03

Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 04

Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 05

Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall

19 06 06

Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall

19 06 99

Annat avfall

19 07

Lakvatten från avfallsupplag

19 07 02*

Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen

19 07 03

Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02

19 08

Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i förteckningen

19 08 01

Rens

19 08 02

Avfall från sandfång

19 08 05

Slam från behandling av hushållsavloppsvatten

19 08 06*

Mättade eller förbrukade jonbytarhartser

19 08 07*

Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare

19 08 08*

Tungmetallhaltigt avfall från membransystem

19 08 09

Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter

19 08 10*

Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som anges i 19 08 09

19 08 11*

Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling av industriavloppsvatten

19 08 12

Annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11

19 08 13*

Slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av industriavloppsvatten

19 08 14

Annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13

19 08 99

Annat avfall

19 09

Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål

19 09 01

Fast avfall från primär filtrering eller rensning

19 09 02

Slam från klarning av dricksvatten

19 09 03

Slam från avkalkning

19 09 04

Förbrukat aktivt kol

19 09 05

Mättade eller förbrukade jonbytarhartser

19 09 06

Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare

19 09 99

Annat avfall

19 10

Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall

19 10 01

Järn- och stålavfall

19 10 02

Avfall av andra metaller än järn

19 10 03*

’Fluff’ – lättfraktioner och stoft som innehåller farliga ämnen

19 10 04

Annat ’fluff’ – lättfraktioner och stoft än det som anges i 19 10 03

19 10 05*

Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen

19 10 06

Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05

19 11

Avfall från oljeregenerering

19 11 01*

Använd filterlera

19 11 02*

Sur tjära

19 11 03*

Vattenhaltigt flytande avfall

19 11 04*

Avfall från rengöring av bränslen med baser

19 11 05*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

19 11 06

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 19 11 05

19 11 07*

Avfall från rökgasrening

19 11 99

Annat avfall

19 12

Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, komprimering, sintring)

19 12 01

Papper och papp

19 12 02

Järnmetall

19 12 03

Icke-järnmetaller

19 12 04

Plast och gummi

19 12 05

Glas

19 12 06*

Trä som innehåller farliga sulfider

19 12 07

Annat trä än det som anges i 19 12 06

19 12 08

Textilier

19 12 09

Mineraler (t.ex. sand, sten)

19 12 10

Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning – RDF)

19 12 11*

Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen

19 12 12

Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen än det som anges i 19 12 11

19 13

Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten

19 13 01*

Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

19 13 02

Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 01

19 13 03*

Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

19 13 04

Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 03

19 13 05*

Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen

19 13 06

Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det som anges i 19 13 05

19 13 07*

Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen

19 13 08

Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten än de som anges i 19 13 07

20

KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER

20 01

Separat insamlade fraktioner (utom 15 01)

20 01 01

Papper och papp

20 01 02

Glas

20 01 08

Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall

20 01 10

Kläder

20 01 11

Textilier

20 01 13*

Lösningsmedel

20 01 14*

Syror

20 01 15*

Basiskt avfall

20 01 17*

Fotokemikalier

20 01 19*

Pesticider

20 01 21*

Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall

20 01 23*

Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner

20 01 25

Ätlig olja och ätligt fett

20 01 26*

Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25

20 01 27*

Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

20 01 28

Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27

20 01 29*

Rengöringsmedel som innehåller farliga sulfider

20 01 30

Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

20 01 31*

Cytotoxiska mediciner och cytostatika

20 01 32

Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31

20 01 33*

Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier

20 01 34

Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33

20 01 35*

Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter (3)

20 01 36

Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35

20 01 37*

Trä som innehåller farliga sulfider

20 01 38

Annat trä än det som anges i 20 01 37

20 01 39

Plast

20 01 40

Metaller

20 01 41

Avfall från sotning av skorstenar

20 01 99

Andra fraktioner

20 02

Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser)

20 02 01

Biologiskt nedbrytbart avfall

20 02 02

Jord och sten

20 02 03

Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall

20 03

Annat kommunalt avfall

20 03 01

Blandat kommunalt avfall

20 03 02

Avfall från torghandel

20 03 03

Avfall från gaturenhållning

20 03 04

Slam från septiska tankar

20 03 06

Avfall från rengöring av avlopp

20 03 07

Skrymmande avfall

20 03 99

Annat kommunalt avfall”


(1)  Avfall som markeras med en asterisk är att betrakta som farligt avfall i enlighet med direktiv 2008/98/EG om farligt avfall. När avfall i nedanstående lista ska identifieras är avsnitten under rubrikerna ’definitioner’, ’bedömning och klassificering’ och ’förteckning över avfall’ i bilagan till beslut 2000/532/EG relevanta.

(2)  Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

(3)  Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.


11.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/2003

av den 10 november 2015

om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 808/2004 infördes gemensamma bestämmelser för systematisk framställning av europeisk statistik om informationssamhället.

(2)

Det krävs genomförandeåtgärder för att fastställa vilka uppgifter som ska lämnas för sammanställning av modul 1, ”Företagen och informationssamhället”, och modul 2, ”Enskilda personer, hushållen och informationssamhället”, och för att fastställa tidsfrister för inrapportering av uppgifterna.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De uppgifter som ska lämnas för framställning av europeisk statistik om informationssamhället i enlighet med artiklarna 3.2 och 4 i förordning (EG) nr 808/2004 för modul 1, ”Företagen och informationssamhället” anges i bilaga I, och för modul 2, ”Enskilda personer, hushållen och informationssamhället”, i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 49.


BILAGA I

Modul 1: Företagen och informationssamhället

A.   Ämnen och uppgifter

1.

De ämnen som ska täckas in för referensåret 2016 har hämtats från förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 808/2004 och är följande:

a)

IKT-system och deras användning inom företagen.

b)

Användning av internet och andra elektroniska nätverk inom företagen.

c)

E-handel.

d)

E-affärsprocesser och organisatoriska aspekter.

e)

IKT-kompetens i företagsenheten och efterfrågan på IKT-färdigheter.

f)

Hinder för användning av IKT, internet och andra elektroniska nätverk samt e-handel och e-affärsprocesser.

g)

Tillgång till och användning av teknik som ger möjlighet att var som helst och när som helst ansluta sig till internet eller andra nät.

2.

Följande företagsuppgifter ska samlas in:

a)

IKT-system och deras användning inom företagen

i)

För alla företag:

Datoranvändning.

ii)

För företag som använder datorer:

Antal eller andel (i procent) anställda som använder datorer i arbetet (frivillig uppgift).

b)

Användning av internet och andra elektroniska nätverk inom företagen

i)

För företag som använder datorer:

Tillgång till internet.

Utfärdande eller utskick av fakturor.

ii)

För företag som har tillgång till internet:

Antal eller andel (i procent) anställda som använder datorer med internettillgång i arbetet.

Internetanslutning: DSL eller någon annan typ av fast bredbandsanslutning.

Internetanslutning: mobil bredbandsanslutning via en bärbar enhet som använder mobilnät (3G eller 4G).

Internetanslutning: mobil bredbandsanslutning via en bärbar dator som använder mobilnät (3G eller 4G) (frivillig uppgift).

Internetanslutning: mobil bredbandsanslutning via andra bärbara enheter t.ex. smarta telefoner som använder mobilnät (3G eller 4G) (frivillig uppgift).

Antal eller andel (i procent) anställda som i arbetet använder en bärbar enhet som företaget tillhandahållit och som möjliggör internetanslutning via mobilnätet.

Tillhandahållande till anställda av bärbara enheter som möjliggör mobil internetanslutning i arbetet.

Innehav av webbplats.

Användning av sociala nätverk, inte enbart för utläggning av betalda annonser.

Användning av företagets bloggar eller mikrobloggar, inte enbart för utläggning av betalda annonser.

Användning av webbplatser för delning av multimedieinnehåll, inte enbart för utläggning av betalda annonser.

Användning av wikibaserade kunskapsspridningsverktyg, inte enbart för utläggning av betalda annonser.

iii)

För företag som har DSL eller någon annan typ av fast bredbandsanslutning till internet:

Högsta nedladdningshastighet enligt avtal för den snabbaste fasta internetanslutningen i Mbit/s i intervallerna: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥ 100].

iv)

För företag som har en webbplats, uppgifter om följande:

Beskrivningar av varor eller tjänster, prislistor.

Beställning eller bokning på nätet.

Möjlighet för besökare att kundanpassa eller formge varor eller tjänster på nätet.

Spårning eller status för lämnade beställningar.

Personanpassat material på webbplatsen för regelbundna/återkommande besökare.

Länkar eller hänvisningar till företagets profil på sociala medier.

Annonsering av lediga tjänster eller platsansökningar på nätet (frivillig uppgift).

v)

För företag som erbjuder de anställda bärbara enheter som möjliggör mobil internetanslutning i arbetet.

Tillhandahållande av bärbara enheter för att få tillgång till företagets e-postsystem.

Tillhandahållande av bärbara enheter för att få tillgång till och kunna editera företagets dokument.

Tillhandahållande av bärbara enheter för att använda särskild företagsprogramvara.

c)

E-handel

i)

För företag som använder datorer:

Tagit emot beställningar av varor eller tjänster via en webbplats eller app (webbförsäljning) under det föregående kalenderåret.

Tagit emot beställningar av varor eller tjänster via EDI-meddelanden (EDI-försäljning) under det föregående kalenderåret.

Gjort beställningar av varor eller tjänster via en webbplats, en app eller ett EDI-meddelande under det föregående kalenderåret (frivillig uppgift).

ii)

För företag som har tagit emot beställningar via en webbplats eller app under det föregående kalenderåret:

Värde eller andel (i procent) av e-handelsförsäljningens totala omsättning som utgjordes av beställningar via en webbplats eller app under det föregående kalenderåret.

Andel (i procent) av e-handelsförsäljningen (omsättningen) till privatkunder som utgjordes av beställningar via en webbplats eller app under det föregående kalenderåret.

Andel (i procent) av e-handelsförsäljningen (omsättningen) till andra företag och av e-handelsförsäljningen till myndigheter som utgjordes av beställningar via en webbplats eller app under det föregående kalenderåret.

Användning av nätbetalningssystem vid försäljning via en webbplats eller app, dvs. betalningen är integrerad i beställningstransaktionen (frivillig uppgift).

Användning av betalningssystem utanför nätet vid försäljning via en webbplats eller app, dvs. betalningen är inte integrerad i beställningstransaktionen (frivillig uppgift).

iii)

För företag som har tagit emot beställningar av varor och tjänster via EDI-meddelanden:

Värde eller andel (i procent) av e-handelsförsäljningens totala omsättning som utgjordes av beställningar mottagna via EDI-meddelanden under det föregående kalenderåret.

iv)

För företag som har skickat beställningar via en webbplats, en app eller ett EDI-meddelande (frivillig uppgift):

Skickat beställningar av varor eller tjänster via en webbplats eller app under det föregående kalenderåret.

Skickat beställningar av varor eller tjänster via EDI-meddelanden under det föregående kalenderåret.

Skickat beställningar via en webbplats, en app eller ett EDI-meddelande av varor eller tjänster till ett värde av minst 1 % av det totala inköpsvärdet under det föregående kalenderåret.

d)

E-affärsprocesser och organisatoriska aspekter

i)

För företag som använder datorer:

Stordataanalys baserad på företagets egna uppgifter från smarta enheter eller sensorer, under det föregående kalenderåret (frivillig uppgift).

Stordataanalys baserad på geolokaliseringsdata, under det föregående kalenderåret (frivillig uppgift).

Stordataanalys baserad på uppgifter från sociala medier, under det föregående kalenderåret (frivillig uppgift).

Stordataanalys baserad på andra datakällor än de som nämns i denna punkt, under det föregående kalenderåret (frivillig uppgift).

ii)

För företag som gör stordataanalyser:

Användning av företagets egen personal för att utföra stordataanalyser (frivillig uppgift).

Användning av externa tjänsteleverantörer för att utföra stordataanalyser (frivillig uppgift).

iii)

För företag som använder datorer:

Utfärdande/utskick av fakturor, i elektronisk format eller pappersformat, till andra företag, under det föregående kalenderåret.

Utfärdande/utskick av fakturor, i elektronisk format eller pappersformat, till offentliga myndigheter, under det föregående kalenderåret.

Utfärdande/utskick av fakturor, i elektronisk format eller pappersformat, till privatkunder, under det föregående kalenderåret.

Andel av alla fakturor som tagits emot i ett standardformat lämpligt för automatisk behandling (e-fakturor) under det föregående kalenderåret.

Andel av alla fakturor som tagits emot i pappersformat eller i ett elektroniskt format som inte är lämpligt för automatisk behandling under det föregående kalenderåret.

iv)

För företag som har utfärdat/skickat fakturor till andra företag eller offentliga myndigheter, under det föregående kalenderåret:

Andel (i procent) av alla fakturor som utfärdats/skickats till andra företag eller myndigheter i ett standardformat lämpligt för automatisk behandling (e-fakturor) under det föregående kalenderåret.

Andel (i procent) av alla fakturor som utfärdats/skickats till andra företag eller myndigheter i ett elektroniskt format som inte är lämpligt för automatisk behandling under det föregående kalenderåret.

Andel (i procent) av alla fakturor som utfärdats/skickats till andra företag eller myndigheter enbart i pappersformat under det föregående kalenderåret.

e)

IKT-kompetens i företagsenheten och efterfrågan på IKT-färdigheter

i)

För företag som använder datorer:

Anställda IKT-specialister.

Om det under det föregående kalenderåret har tillhandahållits utbildning för att utveckla IKT-specialisternas IKT-relaterade färdigheter.

Om det under det föregående kalenderåret har tillhandahållits utbildning för att utveckla övriga anställdas IKT-relaterade färdigheter.

Om man under det föregående kalenderåret har rekryterat eller försökt rekrytera IKT-specialister.

Om det under det föregående kalenderåret har utförts någon av följande IKT-tjänster uppdelat på ”Huvudsakligen utfört av egna anställda, inklusive anställda i moder- eller systerföretag”, ”Huvudsakligen utfört av extern leverantör”, ”Ej tillämpligt”:

Underhåll av IKT-infrastruktur (servrar, datorer, skrivare, nätverk).

Stödtjänster för kontorsprogramvara.

Utveckling av affärsprogramvara/affärssystem.

Stödtjänster för affärsprogramvara/affärssystem.

Utveckling av webbapplikationer.

Stödtjänster för webbapplikationer.

Säkerhet och uppgiftsskydd.

ii)

För företag som använder datorer och som under det föregående kalenderåret har rekryterat eller försökt rekrytera IKT-specialister:

Lediga platser för IKT-specialister som var svåra att tillsätta.

f)

Hinder för användning av IKT, internet och andra elektroniska nätverk samt e-handel och e-affärsprocesser

i)

För företag som använder datorer:

Begränsningar eller hinder för försäljning via en webbplats eller app: varorna eller tjänsterna lämpar sig inte för webbförsäljning (frivillig uppgift).

Begränsningar eller hinder för försäljning via en webbplats eller app: problem med logistiken (frivillig uppgift).

Begränsningar eller hinder för försäljning via en webbplats eller app: problem med betalningen (frivillig uppgift).

Begränsningar eller hinder för försäljning via en webbplats eller app: problem med IKT-säkerhet eller uppgiftsskydd (frivillig uppgift).

Begränsningar eller hinder för försäljning via en webbplats eller app: juridiska problem (frivillig uppgift).

Begränsningar eller hinder för försäljning via en webbplats eller app: alltför höga investeringskostnader i förhållande till förväntad vinst (frivillig uppgift).

g)

Tillgång till och användning av teknik som ger möjlighet att var som helst och när som helst ansluta sig till internet eller andra nät

i)

För företag som har tillgång till internet:

Tillhandahållande av fjärrtillgång till företagets e-postsystem, dokument eller applikationer.

Betalning av annonser på internet.

Användning av molndatatjänster, utom kostnadsfria tjänster.

ii)

För företag som betalar för annonser på internet och använder någon av följande metoder för riktad reklam:

Annonsering baserad på webbsidors innehåll eller nyckelord som användare sökt på.

Annonsering baserad på spårning av internetanvändares tidigare aktiviteter eller profil.

Annonsering baserad på geolokalisering av internetanvändare.

Annonsering baserad på andra metoder för riktad reklam på internet.

iii)

För företag som har tillgång till internet och som köper molndatatjänster:

Användning av e-post som molndatatjänst.

Användning av kontorsprogramvara som molndatatjänst.

Värdtjänster för företagets databas(er) som molndatatjänst.

Fillagring som molndatatjänst.

Användning av ekonomi- eller redovisningsprogram som molndatatjänst.

Användning av kundrelationsprogram (CRM) som molndatatjänst.

Användning av datakraft för körning av företagets egen programvara som molndatatjänst.

Användning av molndatatjänster som tillhandahålls från tjänsteleverantörernas delade servrar.

Användning av molndatatjänster som tillhandahålls från tjänsteleverantörernas servrar som är helt förbehållna företaget.

3.

Följande bakgrundsuppgifter om alla företag ska samlas in eller hämtas från alternativa källor:

Företagets huvudsakliga verksamhet under det föregående kalenderåret.

Genomsnittligt antal anställda under det föregående kalenderåret.

Total omsättning exkl. moms under det föregående kalenderåret.

B.   Täckning

Uppgifterna under A punkterna 2 och 3 ska samlas in för följande företagskategorier:

1.

Ekonomisk verksamhet: företag i följande kategorier i Nace rev. 2:

Nace-kategori

Beskrivning

Avdelning C

Tillverkning

Avdelning D, E

El, gas, värme och kyla, vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering

Avdelning F

Byggverksamhet

Avdelning G

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

Avdelning H

Transport och magasinering

Avdelning I

Hotell- och restaurangverksamhet

Avdelning J

Informations- och kommunikationsverksamhet

Avdelning L

Fastighetsverksamhet

Huvudgrupperna 69–74

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Avdelning N

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

Grupp 95.1

Reparation av datorer och kommunikationsutrustning

2.

Företagsstorlek: företag med minst tio anställda. Uppgifter om företag med färre än tio anställda är frivilliga.

3.

Geografisk täckning: företag belägna på medlemsstatens territorium.

C.   Referensperioder

Referensperioden är 2015 för de uppgifter som gäller det föregående kalenderåret. Referensperioden är 2016 för övriga uppgifter.

D.   Uppdelning av uppgifter

Följande bakgrundsuppgifter ska lämnas för ämnen och uppgifter som förtecknas under A punkt 2:

1.

Uppdelning efter näringsverksamhet: enligt följande aggregat inom Nace rev. 2:

Aggregering inom Nace rev. 2

för eventuell beräkning av nationella aggregat

 

10–18

 

19–23

 

24–25

 

26–33

 

35–39

 

41–43

 

45–47

 

47

 

49–53

 

55

 

58–63

 

68

 

69–74

 

77–82

 

26.1–26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

Aggregering inom Nace rev. 2

för eventuell beräkning av europeiska aggregat

 

10–12

 

13–15

 

16–18

 

26

 

27–28

 

29–30

 

31–33

 

45

 

46

 

55–56

 

58–60

 

61

 

62–63

 

77–78 + 80–82

 

79

 

95.1

2.

Uppdelning efter storleksklass: uppgifterna ska delas upp efter följande storleksklasser med avseende på antal anställda:

Storleksklass

 

minst 10 anställda

 

10–49 anställda

 

50–249 anställda

 

minst 250 anställda

Uppgifterna ska delas upp enligt följande tabell:

Storleksklass

 

Färre än 10 anställda (frivillig uppgift)

 

Färre än 5 anställda (frivillig uppgift)

 

5–9 anställda (frivillig uppgift)

E.   Frekvens

De uppgifterna som krävs enligt denna bilaga ska lämnas en gång för år 2016.

F.   Tidsfrister

1.

De aggregerade uppgifter som avses i artikel 6 och bilaga I punkt 6 i förordning (EG) nr 808/2004, vid behov märkta för sekretess eller bristande tillförlitlighet, ska översändas till Eurostat före den 5 oktober 2016. Senast det datumet ska uppgifterna vara färdigställda, validerade och godkända.

2.

De metadata som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 808/2004 ska översändas till Eurostat före den 31 maj 2016.

3.

Den kvalitetsrapport som avses i artikel 7.3 i förordning (EG) nr 808/2004 ska översändas till Eurostat senast den 5 november 2016.

4.

Data och metadata ska lämnas till Eurostat enligt den överföringsstandard som Eurostat anger och via den centrala dataportalen för inrapportering av uppgifter. Metadata och kvalitetsrapporten ska följa den standardiserade metadatastruktur som Eurostat anger.


BILAGA II

Modul 2: Enskilda personer, hushållen och informationssamhället

A.   Ämnen och uppgifter

1.

De ämnen som ska täckas in för referensåret 2016 har hämtats från förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 808/2004 och är följande:

a)

Enskilda personers och/eller hushållens tillgång till och användning av IKT.

b)

Enskilda personers och/eller hushållens användning av internet och andra elektroniska nät för olika ändamål.

c)

IKT-säkerhet och förtroende för IKT.

d)

IKT-kompetens och IKT-färdigheter.

e)

Hinder för IKT- och internetanvändning.

f)

Enskilda personers användning av IKT för att utbyta information och tjänster med statlig förvaltning och myndigheter (e-förvaltning).

g)

Tillgång till och användning av teknik som ger möjlighet att var som helst och när som helst ansluta sig till internet eller andra nät.

2.

Följande uppgifter ska samlas in:

a)

Enskilda personers och/eller hushållens tillgång till och användning av IKT

i)

För alla hushåll:

Tillgång till internet i hemmet (oavsett utrustning).

ii)

För hushåll med tillgång till internet:

Fast bredbandsanslutning, t.ex. DSL, ADSL, VDSL, kabel, fiberoptisk kabel, satellit, offentligt Wi-Fi.

Mobil bredbandsanslutning (via mobilnät med minst 3G, t.ex. UMTS, med hjälp av SIM-kort eller USB-modem, mobiltelefon eller smart telefon som modem).

Internetanslutning: förbindelse över normal telefonlinje eller ISDN (frivillig uppgift).

Internetanslutning: mobilt smalband (via mobilnät under 3G, t.ex. 2G+/GPRS, med hjälp av SIM-kort eller USB-modem, mobiltelefon eller smart telefon som modem) (frivillig uppgift).

b)

Enskilda personers och/eller hushållens internetanvändning för olika ändamål

i)

För alla enskilda personer:

Senaste internetanvändning (under de senaste tre månaderna; för mellan tre månader och ett år sedan; för mer än ett år sedan; har aldrig använt internet).

ii)

För enskilda personer som har använt internet:

Senaste internetanvändning för e-handel för privat bruk (under de senaste tre månaderna; för mellan tre månader och ett år sedan; för mer än ett år sedan; har aldrig köpt eller beställt något via internet).

iii)

För enskilda personer som har använt internet de senaste tre månaderna:

Genomsnittlig frekvens för internetanvändning de senaste tre månaderna (varje dag eller nästan varje dag; minst en gång i veckan [men inte varje dag]; mindre än en gång i veckan).

Användning av bordsdator för internetanslutning de senaste tre månaderna.

Användning av bärbar dator eller minidator för internetanslutning de senaste tre månaderna.

Användning av surfplatta för internetanslutning de senaste tre månaderna.

Användning av mobiltelefon eller smart telefon för internetanslutning de senaste tre månaderna.

Användning av mobila enheter (t.ex. mediespelare, spelterminal, e-bokläsare, smart klocka) för internetanslutning de senaste tre månaderna.

Användning av smart-tv (med direkt internetanslutning, t.ex. via Wi-Fi, inte via en separat apparat som använder tv:n som större skärm) för internetanslutning de senaste tre månaderna.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skicka och ta emot e-post.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av internettelefoni eller videosamtal (med webbkamera) över internet (med hjälp av applikationer).

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att delta i sociala nätverk (skapa en användarprofil, göra inlägg eller delta i andra aktiviteter).

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att läsa nyheter, tidningar eller tidskrifter på nätet.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skaffa information om varor eller tjänster.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att spela eller ladda ned spel.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att lyssna på musik (t.ex. webbradio eller direktuppspelning av musik).

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att titta på strömmad internet-tv (direkt eller catch-up).

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att se beställvideo från kommersiella tjänsteleverantörer.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att se videoinnehåll från delningstjänster.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att ladda upp eget innehåll (text, foton, video, musik, programvara osv.) till en webbplats för delning.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skapa webbplatser eller bloggar.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skaffa hälsorelaterad information.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att beställa en läkartid via en webbplats (t.ex. sjukhus eller vårdcentrals webbplats).

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att utnyttja tjänster med anknytning till resor eller boende i samband med resor.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att sälja varor eller tjänster (t.ex. på nätauktioner).

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av banktjänster.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av betalkonton för att betala för varor eller tjänster som köpts på internet.

Användning av internetlagringstjänster de senaste tre månaderna för lagring av dokument, bilder, musik, video eller andra filer för privat bruk (t.ex. Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive, iCloud, Amazon Cloud Drive).

Internetanvändning de senaste tre månaderna för lärande, i form av en kurs på nätet, i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för lärande, i form av annat material på nätet än en fullständig kurs (t.ex. audiovisuellt material, läromedelsprogram på nätet, elektroniska textböcker), i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för lärande, i form av kommunikation med lärare eller studerande via utbildningswebbplatser/-portaler, i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl.

Internetanvändning de senaste tre månaderna för övrigt lärande i samband med utbildning, arbete eller av privata skäl (frivillig uppgift).

iv)

För enskilda personer som använt smart-tv för att ansluta till internet de senaste tre månaderna:

Tittat på strömmad internet-tv (direkt eller catch-up) på smart-tv de senaste tre månaderna.

Tittat på annat videoinnehåll (på beställning eller från delningstjänster) på smart-tv de senaste tre månaderna.

Surfat på internet via en webbläsarapp på smart-tv de senaste tre månaderna.

Använt andra appar (t.ex. Skype, Facebook, spel, näthandling) på smart-tv de senaste tre månaderna.

v)

För enskilda personer som har använt internet för privat bruk de senaste tolv månaderna:

Internetanvändning för köp eller försäljning av aktier, obligationer, fonder eller andra investeringstjänster de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för köp eller förnyelse av försäkringar inklusive sådana som åtföljer en annan tjänst (t.ex. reseförsäkring som erbjuds tillsammans med en flygbiljett) de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för lån eller krediter från bank eller finansinstitut de senaste tolv månaderna.

vi)

För enskilda personer som har använt internet för e-handel för privat bruk de senaste tolv månaderna:

Internetanvändning för beställning av livsmedel eller dagligvaror de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för beställning av hushållsartiklar de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för beställning av läkemedel de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för beställning av kläder eller sportartiklar de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för beställning av datorutrustning de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för beställning av elektronisk utrustning (inklusive kameror) de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för beställning av teletjänster (t.ex. tv- eller bredbandsabonnemang, abonnemang för fast telefoni eller mobiltelefon, påfyllning av förbetalda telefonkort) de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för bokning av semesterboende (t.ex. hotell) de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för bokning av andra researrangemang (t.ex. resebiljetter, hyrbil) de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för bokning av evenemangsbiljetter de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för beställning av film eller musik de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för beställning av böcker, tidskrifter eller tidningar (inklusive e-böcker) de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för beställning av material för e-lärande de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för beställning av videospel, andra datorprogram och uppgraderingar de senaste tolv månaderna.

Internetanvändning för beställning av andra varor eller tjänster de senaste tolv månaderna.

Varor eller tjänster har köpts eller beställts de senaste tolv månaderna från inhemska försäljare.

Varor eller tjänster har köpts eller beställts de senaste tolv månaderna från försäljare från andra EU-länder.

Varor eller tjänster har köpts eller beställts de senaste tolv månaderna från försäljare i övriga världen.

Varor eller tjänster har köpts eller beställts de senaste tolv månaderna från försäljare vars ursprungsland är okänt.

Antal beställningar eller varor eller tjänster som köpts via internet de senaste tre månaderna (antal beställningar/köp eller i storleksklasser: 1–2 beställningar/köp; mellan > 2 och 5 beställningar/köp; mellan > 5 och 10 beställningar/köp; > 10 beställningar/köp).

Det totala värdet på varor eller tjänster (utom aktier och andra finansiella tjänster) som köpts via internet de senaste tre månaderna (belopp i euro eller i storleksklasser: under 50 euro, mellan 50 och under 100 euro, mellan 100 och under 500 euro, mellan 500 och under 1 000 euro, 1 000 euro eller mer, okänt).

Problem med e-handel: tekniskt fel på webbplatsen vid beställning eller betalning (frivillig uppgift).

Problem med e-handel: svårt att hitta information om garantier och andra rättigheter (frivillig uppgift).

Problem med e-handel: leverans långsammare än utlovat (frivillig uppgift).

Problem med e-handel: slutkostnaden högre än vad som angetts (t.ex. högre leveranskostnader, oväntade transaktionskostnader) (frivillig uppgift).

Problem med e-handel: fel eller skadade varor levererade (frivillig uppgift).

Problem med e-handel: utsatt för bedrägeri (t.ex. inga varor/tjänster levererade, missbruk av kreditkortsuppgifter) (frivillig uppgift).

Problem med e-handel: svårt att klaga och få gottgörelse, eller inget tillfredsställande svar på klagomål (frivillig uppgift).

Problem med e-handel: utländsk handlare som inte säljer till ens land (frivillig uppgift).

Övriga problem med e-handel (frivillig uppgift).

Inga problem med e-handel (frivillig uppgift).

Använt information från flera detaljist-, producent- eller tjänstewebbplatser före köp på nätet de senaste tolv månaderna (ange om information användes varje gång eller nästan varje gång, ibland, sällan eller aldrig).

Använt information från webbplatser eller appar för pris- eller produktjämförelser före köp på nätet de senaste tolv månaderna (ange om information användes varje gång eller nästan varje gång, ibland, sällan eller aldrig).

Använt information från kundrecensioner på webbplatser eller bloggar före köp på nätet de senaste tolv månaderna (ange om information användes varje gång eller nästan varje gång, ibland, sällan eller aldrig).

Varor eller tjänster har köpts eller beställts de senaste tolv månaderna genom klick/direktköp via en annons på sociala medier (webbplats eller app).

c)

IKT-säkerhet och förtroende för IKT

i)

För enskilda personer som har använt internet de senaste tolv månaderna:

Personlig information som lämnats över internet de senaste tolv månaderna: personuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum, id-kortsnummer).

Personlig information som lämnats över internet de senaste tolv månaderna: kontaktuppgifter (t.ex. hemadress, telefonnummer, e-postadress).

Personlig information som lämnats över internet de senaste tolv månaderna: betalningsuppgifter (t.ex. kredit- eller bankkortsnummer, kontonummer).

Övrig personlig information som lämnats över internet de senaste tolv månaderna: annat (t.ex. foton, aktuell uppehållsort, hälsorelaterad information, arbetsinkomst).

Ingen personlig information har lämnats över internet de senaste tolv månaderna.

Läst meddelande om personuppgiftsskydd innan personlig information lämnats de senaste tolv månaderna.

Begränsad åtkomst till geografiskt läge de senaste tolv månaderna.

Begränsad åtkomst till profil eller innehåll på webbplatser för sociala nätverk de senaste tolv månaderna.

Inte tillåtit att personlig information används i reklamsyfte de senaste tolv månaderna.

Kontrollerat att webbplatsen som krävde personlig information är säker de senaste tolv månaderna (t.ex. https-webbplatser, säkerhetslogotyp eller certifikat).

Begärt att webbplatser eller sökmotorer hämtar den information de har om uppgiftslämnaren för att uppdatera eller radera den.

Medvetenhet om att kakor kan användas för att spåra människors rörelser på internet, till att skapa en profil av varje användare och att göra reklam som är skräddarsydd för användarna.

Oro för registrering av nätaktiviteter för skräddarsydd reklam (ange mycket orolig, något orolig, inte alls orolig) (frivillig uppgift).

Har någon gång ändrat webbläsarens säkerhetsinställningar för att förhindra eller begränsa antalet kakor som sparas på den egna datorn.

Användning av anti-spårningsprogram.

d)

IKT-kompetens och IKT-färdigheter

i)

För enskilda personer som har använt internet de senaste tolv månaderna:

Kan överföra filer mellan dator och annan utrustning.

Kan installera programvara eller applikationer (appar).

Kan ändra inställningarna för all slags programvara, inklusive operativsystem och säkerhetsprogram.

Kan kopiera eller flytta filer eller mappar.

Kan använda ordbehandlingsprogram.

Kan skapa presentationer eller dokument med text, bilder, tabeller eller diagram.

Kan använda kalkylprogram.

Kan redigera foton, video eller ljudfiler.

Kan skriva kod i ett programmeringsspråk.

ii)

För enskilda personer som har använt internet och kalkylprogram de senaste tolv månaderna:

Kan använda avancerade funktioner i kalkylprogrammet för att ordna och analysera data, t.ex. sortera, filtrera, använda formler, skapa diagram.

e)

Hinder för IKT- och internetanvändning

i)

För hushåll utan tillgång till internet i hemmet, ange anledning till att det inte finns någon internetanslutning i hemmet:

Har tillgång till internet på annan plats.

Behöver inte internet därför att det inte är till någon nytta eller är ointressant.

Utrustningen är för dyr.

Anslutningen är för dyr (t.ex. telefon- eller DSL-abonnemang).

Bristande färdigheter.

Oro för den personliga integriteten eller säkerheten.

Bredband finns inte i området.

Andra anledningar.

f)

Enskilda personers användning av IKT för att utbyta information och tjänster med statlig förvaltning och myndigheter (e-förvaltning)

i)

För enskilda personer som har använt internet de senaste tolv månaderna:

Internetanvändning de senaste tolv månaderna för privat bruk för att skaffa information från myndigheters eller offentliga sektorns webbplatser.

Internetanvändning de senaste tolv månaderna för privat bruk för att ladda ner blanketter från myndigheters eller offentliga sektorns webbplatser.

Internetanvändning de senaste tolv månaderna för privat bruk för att lämna in ifyllda webblanketter till myndigheter eller offentliga sektorn.

ii)

För enskilda personer som inte har lämnat in några blanketter på myndigheters webbplatser i privat syfte de senaste tolv månaderna av följande skäl:

Har inte behövt lämna in några officiella blanketter.

iii)

För enskilda personer som, trots att de behövt lämna in blanketter, inte har lämnat in några blanketter på myndigheters webbplatser i privat syfte de senaste tolv månaderna av följande skäl:

Det fanns ingen webbplats med en sådan tjänst.

Bristande färdigheter eller kunskaper (t.ex. visste inte hur webbplatsen skulle användas eller tyckte att det var för komplicerat att använda den).

Oro för skyddet och säkerheten för personuppgifter.

Den elektroniska signaturen eller den elektroniska identiteten/certifikatet (krävs för autentisering/för att tjänsten ska kunna användas) saknas eller det är problem med den (frivillig uppgift).

Någon annan gjorde det åt uppgiftslämnaren (t.ex. konsult, skatterådgivare, släkting eller familjemedlem).

Andra skäl för att inte ha lämnat in blanketter till myndigheter över internet.

g)

Tillgång till och användning av teknik som ger möjlighet att var som helst och när som helst ansluta sig till internet eller andra nät

i)

För enskilda personer som har använt internet de senaste tre månaderna:

Användning av mobiltelefon eller smart telefon för internetanslutning från andra platser än hemmet eller arbetsplatsen de senaste tre månaderna.

Användning av mobiltelefon eller smart telefon för internetanslutning via mobilnätet från andra platser än hemmet eller arbetsplatsen de senaste tre månaderna.

Användning av mobiltelefon eller smart telefon för internetanslutning via trådlöst nätverk (t.ex. Wi-Fi) från andra platser än hemmet eller arbetsplatsen de senaste tre månaderna.

Användning av bärbar dator (t.ex. laptop eller surfplatta) för internetanslutning från andra platser än hemmet eller arbetsplatsen de senaste tre månaderna.

Användning av bärbar dator (t.ex. laptop eller surfplatta) via mobilnätet, för internetanslutning med hjälp av USB-modem eller SIM-kort eller mobiltelefon eller smart telefon som modem, från andra platser än hemmet eller arbetsplatsen de senaste tre månaderna.

Användning av bärbar dator (t.ex. laptop eller surfplatta) för internetanslutning via trådlöst nätverk (t.ex. Wi-Fi) från andra platser än hemmet eller arbetsplatsen de senaste tre månaderna.

Användning av mobila enheter (t.ex. mediespelare, spelterminal, e-bokläsare, smart klocka) för internetanslutning från andra platser än hemmet eller arbetsplatsen de senaste tre månaderna.

Inte använt mobila enheter för tillgång till internet från andra platser än hemmet eller arbetsplatsen de senaste tre månaderna.

B.   Täckning

1.

De statistiska enheterna för de uppgifter som rör hushåll i punkt A 2 i denna bilaga är de hushåll som har minst en medlem i åldersintervallet 16–74 år.

2.

De statistiska enheterna för de uppgifter som rör enskilda personer i punkt A 2 i denna bilaga är enskilda personer i åldrarna 16–74 år.

3.

Den geografiska täckningen ska omfatta hushåll och/eller enskilda personer som bor på medlemsstatens territorium.

C.   Referensperioder

Den huvudsakliga referensperioden för den statistik som ska samlas in är det första kvartalet 2016.

D.   Socioekonomiska bakgrundsuppgifter

1.

För de ämnen och uppgifter som förtecknas i punkt A 2 i denna bilaga och som rör hushåll ska följande bakgrundsuppgifter samlas in:

a)

Bostadsregion (på Nuts 1-nivå enligt Nutsindelningen).

b)

Bostadsregion (på Nuts 2-nivå enligt Nutsindelningen) (frivillig uppgift).

c)

Geografiskt läge: boende i mindre utvecklad region, boende i övergångsregion eller boende i mer utvecklad region.

d)

Grad av urbanisering: boende i tätbefolkade områden, boende i medeltätt befolkade områden eller boende i glesbefolkade områden.

e)

Typ av hushåll: antal medlemmar i hushållet, antal personer i åldrarna 16–24 (frivillig uppgift), antal studerande i åldrarna 16–24 (frivillig uppgift), antal personer i åldrarna 25–64 (frivillig uppgift), antal personer 65 år och äldre (frivillig uppgift). Ange separat: antal barn under 16, antal barn i åldrarna 14–15 (frivillig uppgift), antal barn i åldrarna 5–13 (frivillig uppgift), antal barn 4 år eller yngre (frivillig uppgift).

f)

Hushållets månadsinkomst, netto (frivillig uppgift) (samlas in som ett värde eller i storleksklasser motsvarande inkomstkvartiler).

g)

Hushållets ekvivalerade totala månadsinkomst, netto, i kvintiler (frivillig uppgift).

2.

För de ämnen och uppgifter som förtecknas i punkt A 2 i denna bilaga och som rör hushåll ska följande bakgrundsuppgifter samlas in:

a)

Kön.

b)

Födelseland (ange om personen är född i landet eller utomlands, i så fall i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU).

c)

Medborgarskap (ange om personen är medborgare i landet eller i ett annat land, i så fall om det är ett annat EU-land eller ett land utanför EU).

d)

Ålder, antal fyllda år, under 16 och/eller över 74 (frivillig uppgift).

e)

Samboförhållande (frivillig uppgift): lever i ett samboförhållande eller lever inte i ett samboförhållande.

f)

Högsta genomgångna utbildningsnivå enligt International Standard Classification of Education (Isced 2011): som mest högstadium (Isced 0, 1 eller 2); gymnasium och postgymnasial utbildning utom högskoleutbildning (Isced 3 eller 4); högskoleutbildning (Isced 5, 6, 7 eller 8); mindre än grundskoleutbildning (Isced 0); låg- och mellanstadium (Isced 1); högstadium (Isced 2); gymnasium (Isced 3); postgymnasial utbildning utom högskoleutbildning (Isced 4); kort högskoleutbildning (Isced 5); kandidatexamen eller motsvarande (Isced 6); mastersexamen eller motsvarande (Isced 7); doktorsgrad eller motsvarande (Isced 8).

g)

Sysselsättningssituation: ange om personen är anställd eller egen företagare, inklusive medhjälpande familjemedlemmar (frivilliga uppgifter: heltidsanställd eller egen företagare (heltid), deltidsanställd eller egen företagare (deltid), anställd, person med fast anställning eller tillsvidareanställning, person med tidsbegränsad anställning, egen företagare, inklusive medhjälpande familjemedlemmar).

h)

Sysselsatt inom näringsgren (frivillig uppgift):

Avdelningar i Nace rev. 2

Beskrivning

A

Jordbruk, skogsbruk och fiske

B, C, D och E

Tillverkning, utvinning av mineral och annan industri

F

Byggverksamhet

G, H och I

Handel, transport, hotell- och restaurangverksamhet

J

Information och kommunikation

K

Finans- och försäkringsverksamhet

L

Fastighetsverksamhet

M och N

Företagstjänster

O, P och Q

Offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och omsorg och sociala tjänster

R, S, T och U

Övriga tjänster

i)

Sysselsättningssituation: ange om personen är arbetslös eller studerande som inte ingår i arbetskraften eller inte ingår i arbetskraften av andra skäl (frivilliga uppgifter för andra som inte ingår i arbetskraften: pensionär, förtidspensionär eller har lagt ned sin rörelse, person med permanent funktionsnedsättning, obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst, utför arbete i hemmet eller ingår inte i arbetskraften av andra skäl).

j)

Sysselsättning enligt International Standard Classification of Occupations (ISCO-08): ange om personen är kroppsarbetare, annat än kroppsarbetare, IKT-arbetare, annat än IKT-arbetare, och (frivillig uppgift) alla yrken enligt ISCO-08 på tvåsiffrig nivå.

E.   Frekvens

Uppgifterna ska lämnas en gång för år 2016.

F.   Tidsfrister

1.

De individuella uppgifter – som inte får möjliggöra direkt identifiering av de berörda statistiska enheterna – som avses i artikel 6 samt punkt 6 i bilaga II till förordning (EG) nr 808/2004 ska överföras till Eurostat före den 5 oktober 2016. Senast det datumet ska uppgifterna vara färdigställda, validerade och godkända.

2.

De metadata som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 808/2004 ska översändas till Eurostat före den 31 maj 2016.

3.

Den kvalitetsrapport som avses i artikel 7.3 i förordning (EG) nr 808/2004 ska översändas till Eurostat senast den 5 november 2016.

4.

Data och metadata ska lämnas till Eurostat enligt den överföringsstandard som Eurostat anger och via den centrala dataportalen för inrapportering av uppgifter. Metadata och kvalitetsrapporten ska följa den standardiserade metadatastruktur som Eurostat anger.


11.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/50


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2004

av den 10 november 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

49,2

MA

75,6

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

62,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,7

ZZ

162,7

0709 93 10

MA

131,4

TR

177,9

ZZ

154,7

0805 20 10

CL

170,3

MA

81,7

PE

166,7

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

73,1

ZA

95,1

ZZ

125,0

0805 50 10

TR

105,6

ZZ

105,6

0806 10 10

BR

311,3

EG

226,4

PE

251,0

TR

169,1

ZZ

239,5

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

142,2

US

146,9

ZA

223,1

ZZ

133,6

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

135,2

XS

80,0

ZZ

93,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

11.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/53


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/2005

av den 10 november 2015

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 juli 2013 antog rådet beslut 2013/393/Gusp (1) om utnämning av Franz-Michael SKJOLD MELLBIN till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) i Afghanistan. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 31 oktober 2015.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas för ytterligare en period på 16 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag under omständigheter som kan förvärras och hindra uppnående av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Franz-Michael SKJOLD MELLBINs uppdrag som särskild representant i Afghanistan förlängs till och med den 28 februari 2017. Rådet får besluta att uppdraget för den särskilda representanten ska avslutas tidigare, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representanten ska representera unionen och främja unionens politiska mål i Afghanistan, i nära samordning med medlemsstaternas företrädare i Afghanistan. Den särskilda representanten ska i synnerhet

a)

bidra till genomförandet av EU:s och Afghanistans gemensamma uttalande, av EU-strategin i Afghanistan 2014–2016 och, om så är lämpligt, samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan,

b)

stödja den politiska dialogen mellan unionen och Afghanistan,

c)

stödja Förenta nationerna (FN) i dess nyckelroll i Afghanistan, med särskild tonvikt på att bidra till bättre samordning av det internationella biståndet och härigenom främja genomförandet av kommunikéerna från Bonn-, Chicago-, Tokyo- och Londonkonferenserna samt relevanta FN-resolutioner.

Artikel 3

Uppdrag

För att fullgöra sitt uppdrag ska den särskilda representanten, i nära samarbete med medlemsstaternas representanter i Afghanistan,

a)

främja unionens syn på den politiska processen och utvecklingen i Afghanistan,

b)

upprätthålla nära kontakter med och stödja utvecklingen av berörda afghanska institutioner, särskilt regeringen och parlamentet samt lokala myndigheter; kontakter bör även upprätthållas med andra afghanska politiska grupper och andra berörda aktörer i Afghanistan, särskilt berörda aktörer från det civila samhället,

c)

upprätthålla nära kontakter med berörda internationella och regionala aktörer i Afghanistan, särskilt den särskilda representanten för FN:s generalsekreterare, Atlantpaktsorganisationens höga civila representant (Nato) och andra viktiga partner och organisationer,

d)

informera om framstegen i strävan att uppnå målen för EU:s och Afghanistans gemensamma uttalande, EU-strategin i Afghanistan 2014–2016, samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan och kommunikéerna från Bonn-, Chicago-, Tokyo- och Londonkonferenserna, särskilt med avseende på

i)

civil kapacitetsuppbyggnad, särskilt på regional och lokal nivå,

ii)

gott styre och upprättande av institutioner som är nödvändiga för rättsstatsprincipen, särskilt ett oberoende domstolsväsen,

iii)

valreformer och konstitutionella reformer,

iv)

reformering av säkerhetssektorn, däribland förstärkning av de rättsliga institutionerna och rättstatsprincipen, den nationella armén och polisstyrkan, framför allt uppbyggnaden av den civila polisen,

v)

främjande av tillväxt, genom jordbruk och landsbygdsutveckling,

vi)

fullgörande av Afghanistans internationella människorättsåtaganden, inklusive respekt för rättigheterna för personer som tillhör minoriteter och kvinnors och barns rättigheter,

vii)

respekt för de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen,

viii)

främjande av kvinnors deltagande i den offentliga förvaltningen, det civila samhället och, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325(2000), fredsprocessen,

ix)

fullgörande av Afghanistans internationella åtaganden, inklusive samarbete i samband med internationella ansträngningar för att bekämpa terrorism, olaglig narkotikahandel och människohandel samt spridning av vapen, massförstörelsevapen och därtill relaterad materiel,

x)

underlättande av det humanitära biståndet och flyktingars och internflyktingars återvändande under ordnade förhållanden,

xi)

ökad effektivitet av unionens närvaro och verksamhet i Afghanistan samt stöd till utformningen av de regelbundna rapporter om genomförandet av EU-strategin i Afghanistan 2014–2016 som rådet har begärt,

e)

delta aktivt i lokala samordningsforum såsom det gemensamma samordnings- och övervakningsorganet och samtidigt hålla icke-deltagande medlemsstater fullständigt underrättade om de beslut som fattas på dessa nivåer,

f)

lämna råd om unionens deltagande i och ståndpunkter vid internationella konferenser när det gäller Afghanistan, och särskilt om nästa internationella ministerkonferens om Afghanistan, i Bryssel där unionen ska stå som värd, i nära samarbete med afghanska myndigheter och centrala internationella partner,

g)

aktivt bidra till att främja regionalt samarbete genom relevanta initiativ, bland annat Istanbulprocessen och konferensen för Afghanistan om regionalt ekonomiskt samarbete,

h)

bidra till genomförandet av unionens politik för de mänskliga rättigheterna och EU:s riktlinjer för de mänskliga rättigheterna, i synnerhet med avseende på kvinnor och barn i konfliktdrabbade områden, särskilt genom att övervaka och inrikta sig på utvecklingen i detta avseende,

i)

vid behov stödja en inkluderande fredsprocess under afghansk ledning som kan resultera i en politisk lösning i överensstämmelse med de ”absoluta gränser” som man enades om vid Bonnkonferensen.

Artikel 4

Genomförande av uppdraget

1.   Den särskilda representanten ska ansvara för genomförandet av uppdraget under ledning av den höga representanten.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den särskilda representantens främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk vägledning och politisk ledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten) och dess berörda avdelningar.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden från och med den 1 november 2015 till och med den 28 februari 2017 ska uppgå till 7 625 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för den särskilda representantens uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska besitta den expertis inom specifika politiska frågor som uppdraget kräver. Den särskilda representanten ska utan dröjsmål och regelbundet informera rådet och kommissionen om sammansättningen av staben.

2.   Medlemsstaterna, unionens institutioner och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till sådan utstationerad personal ska betalas av medlemsstaten, den berörda unionsinstitutionen eller utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar vid unionens institutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationellt kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska lyda administrativt under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera till förmån för den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och ytterligare garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja uppdraget ska på lämpligt sätt fastställas i överenskommelse med värdlandet. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av hans stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (2).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Beroende på vad som är lämpligt ska unionens delegationer och/eller medlemsstaterna tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ insats enligt avdelning V i fördraget ska den särskilda representanten i enlighet med sitt uppdrag och utifrån säkerhetssituationen i ansvarsområdet vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan grundad på vägledning från utrikestjänsten och som inbegriper specifika fysiska, organisatoriska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder för hantering av en säker personalförflyttning till och inom ansvarsområdet såväl som hanteringen av säkerhetsincidenter och inbegripet en beredskaps- och evakueringsplan för kontoret,

b)

se till att all personal som utstationeras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i ansvarsområdet,

c)

se till att alla medlemmar av den särskilda representantens stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till ansvarsområdet, grundad på den riskklassificering som tilldelats området av utrikestjänsten,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som lämnas i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar tillämpas och skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporten om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten kan avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens handlande och till att säkerställa att alla unionens instrument och medlemsstaternas åtgärder används på ett samstämmigt sätt för att uppnå unionens politiska mål. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med kommissionens verksamhet och med unionens delegation i Pakistan. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med medlemsstaternas beskickningschefer och cheferna för unionens delegationer. De ska göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska ge lokal politisk vägledning till chefen för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan). Den särskilda representanten och den civila insatschefen ska vid behov samråda. Den särskilda representanten ska även stå i förbindelse med andra internationella och regionala aktörer på fältet.

Artikel 13

Bistånd i samband med anspråk

Den särskilda representanten och dennes personal ska bistå med att tillhandahålla uppgifter för att möta alla anspråk och förpliktelser som härrör från uppdragen för tidigare särskilda representanter i Afghanistan och ska för detta ändamål tillhandahålla administrativt bistånd och tillgång till relevanta handlingar.

Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionen i regionen ska ses över regelbundet. Den särskilda representanten ska förelägga rådet, den höga representanten och kommissionen en lägesrapport före utgången av juni 2016 och en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget före utgången av november 2016.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 november 2015.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2015.

På rådets vägnar

P. GRAMEGNA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/393/Gusp av den 22 juli 2013 om ändring av beslut 2013/382/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan (EUT L 198, 23.7.2013, s. 47).

(2)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


11.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/58


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/2006

av den 10 november 2015

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 december 2011 antog rådet beslut 2011/819/Gusp (1) om utnämning av Alexander RONDOS till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) för Afrikas horn. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 31 oktober 2015.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas med ytterligare 16 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra uppdraget under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Alexander RONDOS uppdrag som särskild representant för Afrikas horn förlängs till och med den 28 februari 2017. Rådet får, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), besluta att den särskilda representantens uppdrag ska avslutas tidigare.

Inom ramen för den särskilda representantens uppdrag avses Afrikas horn omfatta Republiken Djibouti, Staten Eritrea, Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien, Republiken Kenya, Förbundsrepubliken Somalia, Republiken Sudan, Republiken Sydsudan och Republiken Uganda. I frågor av vidare regional betydelse ska den särskilda representanten vid behov föra en dialog med länder och regionala enheter utanför Afrikas horn.

Artikel 2

Politiska mål

1.   Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål för Afrikas horn, vilka fastställs i den strategiska ram som antogs den 14 november 2011, den regionala handlingsplanen för Afrikas horn 2015–2020 som antogs den 26 oktober 2015, och i relevanta slutsatser från rådet, nämligen att bidra aktivt till regionala och internationella ansträngningar för att uppnå fredlig samexistens och varaktig fred, säkerhet och utveckling inom och mellan länderna i regionen. Den särskilda representanten ska dessutom bidra till att förbättra kvaliteten på, intensiteten i, resultaten av och synligheten hos unionens mångfacetterade engagemang i Afrikas horn.

2.   De politiska målen som den särskilda representanten ska bidra till ska bland annat inbegripa följande:

a)

Fortsatt stabilisering av Afrikas horn, med beaktande av den övergripande regionala dynamiken.

b)

Att lösa konflikter, särskilt de i Somalia, Sydsudan och Sudan, och förebyggande och tidig varning avseende potentiella konflikter mellan eller inom länderna i regionen.

c)

Att stödja det politiska, säkerhetsrelaterade och ekonomiska regionala samarbetet.

d)

Förbättrad hantering av de blandade migrationsströmmarna från och inom Afrikas horn, inbegripet att komma till rätta med de grundläggande orsakerna till sådana strömmar.

Artikel 3

Uppdrag

1.   För att uppnå unionens politiska mål i fråga om Afrikas horn ska den särskilda representantens uppdrag vara följande:

a)

På grundval av den strategiska ramen och dess regionala handlingsplan, föra en dialog med alla relevanta aktörer i regionen, regeringar, regionala myndigheter, internationella och regionala organisationer, det civila samhället och diasporor, i syfte att främja unionens mål, samt bidra till en bättre förståelse för unionens roll i regionen.

b)

Föra en dialog med viktiga aktörer utanför regionen med inflytande inom Afrikas horn, i syfte att hantera frågor som rör den övergripande regionala stabiliteten, bland annat när det gäller Röda havet och västra Indiska oceanen. I dessa kontakter ska ingå bilateral dialog med Amerikas förenta stater, Gulfstaterna, Egypten, Turkiet och Kina, regionala kontakter med Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) och interaktion med andra relevanta aktörer som blir aktuella.

c)

Företräda unionen inom relevanta internationella forum efter behov och se till att unionens stöd till krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande synliggörs.

d)

Uppmuntra till och stödja ett effektivt samarbete i politiska och säkerhetsrelaterade frågor och en ekonomisk integrering i regionen via unionens partnerskap med Afrikanska unionen (AU) och regionala organisationer, särskilt den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten (Igad).

e)

Följa den politiska utvecklingen i regionen och bidra till att utforma unionens politik gentemot regionen, bland annat när det gäller Somalia, Sudan, Sydsudan och Eritrea, den etiopisk-eritreanska gränsdispyten och tillämpningen av Algeravtalet, den djiboutiska- eritreanska gränsdispyten samt Nilbäckeninitiativet och andra frågor inom regionen som påverkar dess säkerhet, stabilitet och välfärd.

f)

Undersöka gränsöverskridande utmaningar, särskilt vad gäller migration och, på begäran, inleda dialoger om migration med relevanta intressenter och bidra mer generellt till unionens migrationspolitik och flyktingpolitik med avseende på regionen, i linje med unionens politiska prioriteringar, i syfte att öka samarbetet, inbegripet om återvändande och återtagande.

g)

I fråga om Somalia, i nära samordning med chefen för unionens delegation i Somalia och relevanta regionala och internationella partner, inbegripet Förenta nationernas (FN) generalsekreterares särskilda representant för Somalia, AU och Igad, fortsätta att bidra aktivt till insatser och initiativ som leder till ytterligare stabilisering och arrangemang efter övergången för Somalia, på grundval av den nya given från 2013 och framstegen med bildandet av en förbundsstat och i syfte att åstadkomma en trovärdig och inkluderande valprocess i Somalia 2016. Dessutom ska den särskilda representanten fortsätta att stödja utvecklingen av säkerhetssektorn i Somalia, bland annat genom unionens GSFP-uppdrag som genomförs i regionen.

h)

I fråga om Sudan, i nära samarbete med cheferna för unionens delegation i Khartoum och vid AU i Addis Abeba, bidra till konsekvens och effektivitet i unionens politik gentemot Sudan och stödja politiska lösningar av de pågående konflikterna i Darfur, södra Kurdufan och Blå Nilen, och nationell försoning genom en samlad politisk process. I detta avseende ska den särskilda representanten bidra till en konsekvent internationell hållning tillsammans med AU och särskilt AU:s högnivåpanel för Sudan och Sydsudan (AUHIP), FN och andra ledande regionala och internationella aktörer, med beaktande även av behovet av att stödja en fredlig samexistens mellan Sudan och Sydsudan, särskilt genom genomförandet av de överenskommelser som ingicks i Addis Abeba och en lösning på de kvarstående frågorna efter det övergripande fredsavtalet.

i)

I fråga om Sydsudan ska den särskilda representanten, utifrån det nyligen undertecknade avtalet om en lösning av konflikten i Sydsudan, fortsätta att föra en dialog på regional nivå, särskilt med Igad, AU, FN, Sydsudans grannar och andra ledande internationella partner, för att säkerställa att avtalet genomförs. I detta avseende ska den särskilda representanten arbeta i nära samarbete med cheferna för EU-delegationerna i Juba och vid AU i Addis Abeba.

j)

Uppmärksamt följa övriga gränsöverskridande utmaningar som påverkar Afrikas horn, med fokus på radikalisering och terrorism, men även titta på sjöfartsskydd och piratdåd, organiserad brottslighet, smuggling och olaglig handel med vapen, produkter av vilda djur och växter, narkotika och annan smuggling, samt alla politiska och säkerhetsmässiga följder av humanitära kriser.

k)

Främja tillträdet för humanitärt bistånd i hela regionen.

l)

Bidra till genomförandet av rådets beslut 2011/168/Gusp (2) och unionens politik för mänskliga rättigheter i samarbete med Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter, inbegripet EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter, särskilt EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt samt EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor och flickor och bekämpning av alla former av diskriminering av dem, samt unionens politik när det gäller FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000), bland annat genom att övervaka och rapportera om utvecklingen samt utarbeta rekommendationer i detta hänseende.

2.   För fullgörandet av sitt uppdrag ska den särskilda representanten bland annat

a)

efter behov ge råd och rapportera om fastställandet av unionens ståndpunkter i internationella forum i syfte att proaktivt främja unionens övergripande politiska hållning gentemot Afrikas horn,

b)

upprätthålla en överblick över unionens alla verksamheter.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den särskilda representantens främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) och dess berörda avdelningar, med unionens delegationer i regionen och med kommissionen.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag under perioden 1 november 2015–28 februari 2017 ska uppgå till 3 500 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för den särskilda representantens uppdrag och de ekonomiska medel som ställs till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab. Staben ska inbegripa experter i särskilda policyfrågor och säkerhetsfrågor i enlighet med vad som krävs för uppdraget. Den särskilda representanten ska utan dröjsmål och regelbundet informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionens institutioner och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till sådan utstationerad personal ska betalas av medlemsstaten, av den berörda unionsinstitutionen respektive av utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna har utstationerat till unionsinstitutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska administrativt lyda under den utsändande medlemsstaten, den utsändande unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera på ett sätt som gagnar den särskilda representantens uppdrag.

4.   Den särskilda representantens personal ska samlokaliseras med berörda avdelningar inom utrikestjänsten eller berörda unionsdelegationer för att bidra till konsekvensen och samstämmigheten i deras respektive verksamheter.

Artikel 7

Immunitet och privilegier för den särskilda representanten och den särskilda representantens personal

Immunitet, privilegier och andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja sitt uppdrag ska på lämpligt sätt fastställas i överenskommelse med värdländerna. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av dennes stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (3).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen, utrikestjänsten och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegationer i regionen och medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ insats enligt avdelning V i fördraget ska den särskilda representanten, i överensstämmelse med sitt mandat och utifrån säkerhetssituationen i ansvarsområdet, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all den personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan grundad på vägledning från utrikestjänsten och som inbegriper specifika fysiska, organisatoriska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder för hanteringen av en säker personalförflyttning till och inom ansvarsområdet såväl som hanteringen av säkerhetstillbud och en beredskaps- och evakueringsplan,

b)

se till att all personal utstationerad utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i ansvarsområdet,

c)

se till att alla medlemmar av den särskilda representantens stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till ansvarsområdet, grundat på den riskklassificering som utrikestjänsten tilldelat det området,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som lämnas i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar tillämpas och skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporten och rapporten om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

1.   Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten kan avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

2.   Den särskilda representanten ska i samordning med unionens delegationer i regionen rapportera om hur man på bästa sätt bör fullfölja unionsinitiativ, t.ex. unionens bidrag till reformer, vilket inbegriper de politiska aspekterna av relevanta utvecklingsprojekt i unionens regi.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, samstämmighet och effektivitet i unionens åtgärder och bistå med att säkerställa att unionens samtliga instrument och medlemsstaternas åtgärder fungerar samstämmigt i syfte att unionens politiska mål ska uppnås. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med den verksamhet som bedrivs av unionens delegationer och kommissionen. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer i regionen.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer samt med cheferna för medlemsstaternas beskickningar. Dessa ska vidta alla åtgärder som krävs för att bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska i nära samordning med de relevanta unionsdelegationerna ge befälhavaren för Eunavfor Atalanta, EU:s uppdragschef för EUTM Somalia och uppdragschefen för Eucap Nestor lokal politisk vägledning. Den särskilda representanten, EU:s insatschefer och den civila insatschefen ska vid behov rådgöra med varandra.

3.   Den särskilda representanten ska nära samarbeta med myndigheterna i de berörda länderna, FN, AU, Igad och övriga nationella, regionala och internationella aktörer samt även med det civila samhället i regionen.

Artikel 13

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionens sida i regionen ska regelbundet ses över. Den särskilda representanten ska för rådet, den höga representanten och kommissionen lägga fram en lägesrapport före utgången av juni 2016 och en övergripande rapport om uppdragets genomförande före utgången av november 2016.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 november 2015.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2015.

På rådets vägnar

P. GRAMEGNA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/819/Gusp av den 8 december 2011 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn (EUT L 327, 9.12.2011, s. 62).

(2)  Rådets beslut 2011/168/Gusp av den 21 mars 2011 om Internationella brottmålsdomstolen och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2003/444/Gusp (EUT L 76, 22.3.2011, s. 56).

(3)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


11.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/64


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/2007

av den 10 november 2015

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 33 och 31.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 januari 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/77 (1) om utnämning av Lars-Gunnar WIGEMARK till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) i Bosnien och Hercegovina. Den särskilda representantens uppdrag löper ut den 31 oktober 2015.

(2)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas för en ytterligare period på 16 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Lars-Gunnar WIGEMARKs uppdrag som Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad den särskilda representanten) i Bosnien och Hercegovina förlängs härmed till och med den 28 februari 2017. Rådet får besluta att den särskilda representantens uppdrag ska avslutas tidigare, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten).

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens följande politiska mål i Bosnien och Hercegovina: fortsatta framsteg med stabiliserings- och associeringsprocessen, i syfte att uppnå ett stabilt, livskraftigt, fredligt, multietniskt och enat Bosnien och Hercegovina som fredligt samarbetar med sina grannar och oåterkalleligen närmar sig medlemskap i unionen. Unionen kommer också att fortsätta att stödja genomförandet av det allmänna ramavtalet för fred i Bosnien och Hercegovina.

Artikel 3

Uppdrag

För att kunna uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

erbjuda unionens råd och stöd i den politiska processen,

b)

se till att unionens åtgärder är konsekventa och samstämmiga,

c)

underlätta framsteg mot politiska, ekonomiska och europeiska prioriteringar,

d)

övervaka och ge råd till verkställande och lagstiftande myndigheter på alla förvaltningsnivåer i Bosnien och Hercegovina och upprätta förbindelser med myndigheterna och de politiska partierna i Bosnien och Hercegovina,

e)

säkerställa genomförandet av unionens insatser när det gäller all verksamhet som har samband med rättsstatsprincipen och reformen av säkerhetssektorn, främja en övergripande unionssamordning av, och ge lokal politisk ledning för, unionens insatser för att bekämpa den organiserade brottsligheten och korruptionen, och därvid vid behov lämna bedömningar och råd till den höga representanten och kommissionen,

f)

stödja ett förstärkt och mer effektivt samspel mellan rättskipningen i brottmål och polisen i Bosnien och Hercegovina,

g)

utan att det påverkar den militära befälsordningen, ge politisk ledning till EU-styrkans befälhavare när det gäller militära frågor med lokalpolitisk dimension, särskilt när det gäller känsliga operationer och relationerna till lokala myndigheter och lokala medier; samråda med EU-styrkans befälhavare innan politiska åtgärder vidtas som kan inverka på säkerhetssituationen,

h)

samordna och genomföra unionens kommunikationsinsatser för att ge medborgarna i Bosnien och Hercegovina information om unionsfrågor,

i)

främja processen för EU-integration genom en riktad offentlig diplomati och utåtriktad verksamhet från unionens sida vilken är avsedd att trygga en bredare förståelse och ett bredare stöd hos medborgarna i Bosnien och Hercegovina för EU-relaterade frågor, bland annat genom att involvera lokala aktörer från det civila samhället,

j)

bidra till utvecklingen och konsolideringen av respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Bosnien och Hercegovina, i enlighet med unionens politik för mänskliga rättigheter och unionens riktlinjer för mänskliga rättigheter,

k)

inleda diskussioner med relevanta myndigheter i Bosnien och Hercegovina om deras samarbete fullt ut med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien,

l)

i linje med processen för integration med unionen bistå, stödja, underlätta och övervaka den politiska dialogen med avseende på de nödvändiga konstitutionella ändringarna,

m)

upprätthålla nära kontakter och samråd med den höga representanten i Bosnien och Hercegovina och andra berörda internationella organisationer som arbetar i landet,

n)

vid behov ge råd till den höga representanten om fysiska eller juridiska personer mot vilka restriktiva åtgärder kan komma att införas med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina,

o)

utan att det påverkar den gällande befälsordningen, medverka till att säkerställa att alla unionsinstrument på fältet tillämpas enhetligt för att uppnå unionens politiska mål.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara dennes främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

3.   Den särskilda representanten ska nära samordna sitt arbete med Europeiska utrikestjänsten och dess berörda avdelningar.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 november 2015–28 februari 2017 ska vara 7 600 000 EUR.

2.   Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget. Deltagande i upphandlingsförfaranden som anordnas av den särskilda representanten ska vara öppet för fysiska och juridiska personer utan begränsningar. Ingen ursprungsregel ska heller gälla för de varor som inköps av den särskilda representanten.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Specialiserad personal ska få till uppgift att bistå den särskilda representanten med att genomföra uppdraget och bidra till att unionens åtgärd i Bosnien och Hercegovina som helhet blir samstämmig, synlig och effektiv. Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som ställts till förfogande, ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab. Staben ska inbegripa medlemmar med expertis på särskilda policyfrågor enligt uppdragets krav. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna, unionens institutioner och utrikestjänsten får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till utstationerad personal ska då betalas av respektive medlemsstat, av den av unionens institutioner som berörs eller av utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar vid unionens institutioner eller utrikestjänsten får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska administrativt lyda under den utsändande medlemsstaten, unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och verka till förmån för den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och medlemmarna av dennes personal utan hinder ska kunna fullfölja sitt uppdrag, ska vid behov fastställas i en överenskommelse med värdparterna. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna nödvändigt stöd för detta ändamål.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och medlemmarna av dennes stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU (2).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all information av betydelse.

2.   Unionens delegationer och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i området.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i fördraget, ska den särskilda representanten, i enlighet med den särskilda representantens uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i ansvarsområdet, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a)

upprätta en specifik säkerhetsplan på grundval av vägledning från utrikestjänsten, inbegripet specifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder, med anvisningar för säker personalförflyttning till och inom ansvarsområdet, samt för hantering av säkerhetstillbud, inbegripet en beredskaps- och evakueringsplan för kontoret,

b)

se till att all personal som utplaceras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i ansvarsområdet,

c)

se till att alla medlemmar av den särskilda representantens stab som ska utplaceras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till ansvarsområdet, grundad på den riskklassificering som tilldelats det området,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som görs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs, samt skriftligen rapportera till rådet, den höga representanten och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporterna och rapporterna om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska även vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten kan avge rapporter till rådet (utrikes frågor). I enlighet med artikel 36 i fördraget får den särskilda representanten medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens handlande och till att säkerställa att unionens alla instrument och medlemsstaternas handlande används på ett samstämmigt sätt för att uppnå unionens politiska mål. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med kommissionens verksamhet samt i förekommande fall med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter som är verksamma i området. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer i området och medlemsstaternas beskickningschefer. Dessa ska göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med internationella och regionala aktörer i området och särskilt upprätthålla en nära samordning med den höga representanten i Bosnien och Hercegovina.

3.   För att stödja unionens krishanteringsinsatser ska den särskilda representanten, tillsammans med andra unionsaktörer på fältet, förbättra den spridning och det utbyte av information som genomförs av dessa unionsaktörer, i syfte att uppnå en hög grad av gemensam medvetenhet om och bedömning av situationen.

Artikel 13

Bistånd i samband med anspråk

Den särskilda representanten och dennes personal ska bistå med att tillhandahålla uppgifter för att möta alla anspråk och förpliktelser som härrör från uppdragen för tidigare särskilda representanter i Bosnien och Hercegovina och ska för detta ändamål tillhandahålla administrativt bistånd och tillgång till relevanta handlingar.

Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionen i området ska regelbundet ses över. Den särskilda representanten ska förelägga rådet, den höga representanten och kommissionen en lägesrapport senast i slutet av juni 2016 och en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget senast i slutet av november 2016.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 november 2015.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2015.

På rådets vägnar

P. GRAMEGNA

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2015/77 av den 19 januari 2015 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina (EUT L 13, 20.1.2015, s. 7).

(2)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).


11.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/69


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/2008

av den 10 november 2015

om ändring av beslut 2010/452/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 augusti 2010 antog rådet beslut 2010/452/Gusp (1), genom vilket man förlängde Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien (nedan kallat EUMM Georgia eller uppdraget), som inrättades genom rådets gemensamma åtgärd 2008/736/Gusp (2).

(2)

Den 16 december 2014 antog rådet beslut 2014/915/Gusp (3) om ändring av beslut 2010/452/Gusp, som förlängde uppdraget till och med den 14 december 2016 och fastställde ett finansiellt referensbelopp till och med den 14 december 2015.

(3)

Ett nytt finansiellt referensbelopp som täcker perioden 15 december 2015–14 december 2016 bör fastställas.

(4)

Beslut 2010/452/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/452/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 14.1 ska följande stycke läggas till:

”Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 15 december 2015–14 december 2016 ska vara 17 640 000 EUR.”

2.

I artikel 14 ska punkterna 2 och 3 ersättas med följande punkt:

”2.   Alla utgifter ska förvaltas i enlighet med de regler och förfaranden som gäller för unionens allmänna budget. Deltagande i upphandlingsförfaranden som anordnas av EUMM Georgia ska vara öppet för fysiska och juridiska personer utan begränsningar. Ingen ursprungsregel ska heller gälla för de varor som inköps av EUMM Georgia.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 15 december 2015.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2015.

På rådets vägnar

P. GRAMEGNA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2010/452/Gusp av den 12 augusti 2010 om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia (EUT L 213, 13.8.2010, s. 43).

(2)  Rådets gemensamma åtgärd 2008/736/Gusp av den 15 september 2008 om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia (EUT L 248, 17.9.2008, s. 26).

(3)  Rådets beslut 2014/915/Gusp av den 16 december 2014 om ändring av beslut 2010/452/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia (EUT L 360, 17.12.2014, s. 56).


11.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/70


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2009

av den 10 november 2015

om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (1), särskilt artikel 33,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 25.2 i beslut 2008/615/RIF får översändande av personuppgifter i enlighet med det beslutet inledas först när de allmänna bestämmelserna om uppgiftsskydd i kapitel 6 i det beslutet har genomförts i lagstiftningen i de medlemsstater som deltar i informationsutbytet.

(2)

I artikel 20 i rådets beslut 2008/616/RIF (2) föreskrivs att kontrollen av att ovannämnda villkor har uppfyllts med avseende på det automatiska utbytet av uppgifter i enlighet med kapitel 2 i beslut 2008/615/RIF ska ske på grundval av en utvärderingsrapport grundad på ett frågeformulär, ett utvärderingsbesök och en testkörning.

(3)

Enligt punkt 1.1 i kapitel 4 i bilagan till beslut 2008/616/RIF avser det frågeformulär som utarbetas av den berörda rådsarbetsgruppen vart och ett av de automatiserade utbytena av information och det ska besvaras av en medlemsstat så snart den anser sig uppfylla de nödvändiga förutsättningarna för att dela information i de relevanta uppgiftskategorierna.

(4)

Polen har besvarat frågeformuläret om uppgiftsskydd och frågeformuläret om utbyte av fingeravtrycksuppgifter.

(5)

Polen har genomfört en framgångsrik testkörning med Österrike.

(6)

Ett utvärderingsbesök har gjorts i Polen och en rapport om utvärderingsbesöket har sammanställts av den österrikiska utvärderingsgruppen och översänts till den berörda rådsarbetsgruppen.

(7)

En övergripande utvärderingsrapport med en sammanfattning av resultaten av frågeformuläret, utvärderingsbesöket och testkörningen avseende utbyte av fingeravtrycksuppgifter har förelagts rådet.

(8)

Den 13 juli 2015 konstaterade rådet att Polen fullt ut har genomfört de allmänna bestämmelserna om uppgiftsskydd i kapitel 6 i beslut 2008/615/RIF.

(9)

Med tanke på automatisk sökning av fingeravtrycksuppgifter bör Polen därför ha rätt att ta emot och lämna ut personuppgifter i enlighet med artikel 9 i beslut 2008/615/RIF.

(10)

Danmark är bundet av beslut 2008/615/RIF och deltar därför i antagandet och tillämpningen av det här beslutet varigenom beslut 2008/615/RIF genomförs.

(11)

Irland är bundet av beslut 2008/615/RIF och deltar därför i antagandet och tillämpningen av det här beslutet varigenom beslut 2008/615/RIF genomförs.

(12)

Förenade kungariket är inte bundet av beslut 2008/615/RIF och deltar därför inte i antagandet av det här beslutet, varigenom beslut 2008/615/RIF genomförs, som varken är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med tanke på automatisk sökning av fingeravtrycksuppgifter har Polen rätt att ta emot och lämna ut personuppgifter i enlighet med artikel 9 i beslut 2008/615/RIF från och med den 12 november 2015.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta beslut ska tillämpas i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2015.

På rådets vägnar

P. GRAMEGNA

Ordförande


(1)  EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 12).