ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 241

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
17 september 2015


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1536 av den 16 september 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller anpassning av bestämmelser om fortsatt luftvärdighet till förordning (EG) nr 216/2008, kritiska underhållsuppgifter och övervakning av luftfartygs fortsatta luftvärdighet ( 1 )

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1537 av den 16 september 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

49

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/131 av den 23 januari 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer ( EUT L 23, 29.1.2015 )

51

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

17.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1535

av den 9 september 2015

om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 114, 337 och 43,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttranden (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser och med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. En av unionens grundläggande principer är därför förbudet mot kvantitativa restriktioner för varurörelser och åtgärder med motsvarande verkan.

(3)

För att den inre marknaden ska kunna fungera smidigt bör man säkerställa att nationella initiativ till nya tekniska föreskrifter är öppna för så stor insyn som möjligt.

(4)

Handelshinder orsakade av tekniska föreskrifter för produkter får tillåtas endast om föreskrifterna är nödvändiga för att uppfylla väsentliga krav samt har ett mål av allmänt intresse som de är den huvudsakliga garantin för.

(5)

Kommissionen måste ha tillgång till nödvändig information innan den beslutar om tekniska föreskrifter. Följaktligen måste medlemsstaterna, som enligt artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) är skyldiga att hjälpa kommissionen att fullgöra dess uppgifter, anmäla sina utkast till tekniska föreskrifter till denna.

(6)

Alla medlemsstater måste likaså underrättas om tekniska föreskrifter som planeras i en av dem.

(7)

Syftet med den inre marknaden är att skapa en miljö som stärker företagens konkurrensförmåga. Att ge företagen en ökad tillgång till information är ett sätt att hjälpa dem att bättre utnyttja fördelarna med denna marknad. Det är därför nödvändigt att ge aktörerna på marknaden möjlighet att ta ställning till de nationella tekniska föreskrifter som föreslås av andra medlemsstater genom att regelbundet offentliggöra rubrikerna på de utkast som anmälts och genom bestämmelserna om konfidentialitet för dessa utkast.

(8)

Med hänsyn till rättssäkerheten bör medlemsstaterna offentligt tillkännage att en ny nationell teknisk föreskrift antagits i enlighet med det förfarande som anges i detta direktiv.

(9)

När det gäller tekniska föreskrifter för produkter innebär de åtgärder som är avsedda att säkerställa en väl fungerande eller fortsatt utbyggd marknad att de nationella planerna blir mera öppna för insyn och att kriterierna och förutsättningarna för att bedöma vilken effekt de föreslagna föreskrifterna kan ha på marknaden förbättras.

(10)

Det är därför nödvändigt att bedöma alla de krav som är fastställda för en produkt och att ta hänsyn till hur de enskilda ländernas praxis utvecklas när det gäller lagstiftningen om produkter.

(11)

Krav som inte är tekniska specifikationer och som rör en produkts livscykel efter det att den har släppts ut på marknaden kan påverka produktens fria rörlighet och skapa hinder för en väl fungerande inre marknad.

(12)

Det är nödvändigt att precisera begreppet teknisk föreskrift som är faktiskt tvingande. I synnerhet ger sådana bestämmelser i vilka de offentliga myndigheterna hänvisar till tekniska specifikationer eller andra krav eller uppmuntrar att dessa följs, samt sådana bestämmelser om produkter som myndigheterna av hänsyn till allmänintresset är med om att genomföra, dessa krav och specifikationer en mer bindande verkan än de annars skulle ha på grund av sitt privata ursprung.

(13)

Kommissionen och medlemsstaterna måste dessutom ges tillräcklig tid att föreslå ändringar av en planerad åtgärd i syfte att avskaffa eller minska de hinder som åtgärden kan skapa för den fria rörligheten för varor.

(14)

Den berörda medlemsstaten måste beakta dessa ändringar vid utarbetandet av den slutliga texten till den planerade åtgärden.

(15)

Den inre marknaden förutsätter att kommissionen, i de fall då det inte är möjligt för medlemsstaterna att tillämpa principen om ömsesidigt erkännande, antar bindande rättsakter eller föreslår att sådana antas. En tillfällig frysningsperiod har införts för att hindra att införandet av nationella åtgärder äventyrar antagandet av bindande rättsakter inom samma område av Europaparlamentet och rådet eller av kommissionen.

(16)

Till följd av de allmänna skyldigheterna i artikel 4.3 i EU-fördraget ska den berörda medlemsstaten avvakta med genomförandet av den planerade åtgärden under en tidsperiod som är tillräckligt lång för att möjliggöra antingen en gemensam granskning av de föreslagna ändringarna, utarbetande av ett förslag till en lagstiftningsakt eller antagande av en bindande rättsakt i kommissionen.

(17)

För att underlätta för Europaparlamentet och rådet att vidta åtgärder bör medlemsstaterna avstå från att anta tekniska föreskrifter när rådet har antagit en ståndpunkt vid första behandlingen till ett kommissionsförslag i samma fråga.

(18)

Det är nödvändigt att föreskriva en permanent kommitté, vars ledamöter utses av medlemsstaterna, med uppgift att samarbeta med kommissionen i dess strävan att minska negativa effekter på den fria rörligheten för varor.

(19)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga III, del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I detta direktiv gäller följande definitioner:

a)    produkt : alla industriellt framställda produkter och alla jordbruksprodukter, inklusive fiskprodukter,

b)    tjänst : alla informationssamhällets tjänster, det vill säga tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare.

I denna definition avses med

i)    på distans : tjänster som tillhandahålls utan att parterna är närvarande samtidigt,

ii)    på elektronisk väg : en tjänst som sänds vid utgångspunkten och tas emot vid slutpunkten med hjälp av utrustning för elektronisk behandling (inbegripet digital signalkomprimering) och lagring av uppgifter, och som i sin helhet sänds, befordras och tas emot genom tråd, radio, optiska medel eller andra elektromagnetiska medel,

iii)    på individuell begäran av en tjänstemottagare : en tjänst som tillhandahålls genom överföring av uppgifter på individuell begäran.

En vägledande förteckning över tjänster som inte omfattas av denna definition finns i bilaga I.

c)    teknisk specifikation : en i ett dokument intagen specifikation som fastställer de egenskaper som krävs av en produkt, exempelvis kvalitetsnivåer, prestanda, säkerhet eller dimensioner, inbegripet sådana krav på produkten som avser varubeteckning, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning eller etikettering och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

Termen teknisk specifikation täcker också produktionsmetoder och processer i fråga om de jordbruksprodukter som avses i artikel 38.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), produkter avsedda att konsumeras av människor eller djur, läkemedel enligt artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG (5), liksom produktionsmetoder och processer för andra produkter om de påverkar dessa produkters egenskaper.

d)    annat krav : ett krav som inte är en teknisk specifikation och som ställs på en produkt framför allt av skyddshänsyn och i synnerhet för att skydda konsumenterna eller miljön och som påverkar dess livscykel efter det att den har släppts ut på marknaden, t.ex. villkor för användning, återvinning, återanvändning eller bortskaffande, om dessa föreskrifter på ett väsentligt sätt kan påverka produktens sammansättning eller natur eller saluföringen av den.

e)    föreskrift för tjänster : ett krav av allmän art rörande tillträde till och utövande av verksamhet med sådana tjänster som avses i led b, särskilt bestämmelser om dem som tillhandahåller tjänster, tjänster och tjänstemottagare, med undantag av föreskrifter som inte specifikt avser de tjänster som definieras i det ledet.

Såvitt avser denna definition

i)

ska en föreskrift anses särskilt avse informationssamhällets tjänster om föreskriften enligt motiveringen och enligt texten i den normativa delen har till särskilt syfte och föremål att, i sin helhet eller i vissa bestämmelser, uttryckligen och riktat reglera sådana tjänster,

ii)

ska en föreskrift inte anses särskilt avse informationssamhällets tjänster om föreskriften endast indirekt eller accessoriskt gäller sådana tjänster.

f)    teknisk föreskrift : tekniska specifikationer och andra krav eller föreskrifter för tjänster, inbegripet tillämpliga administrativa bestämmelser, som är rättsligt eller faktiskt tvingande vid saluföring, tillhandahållande av tjänster, etablering av en aktör som tillhandahåller tjänster eller användning i en medlemsstat eller en större del därav, samt, med undantag av dem som anges i artikel 7, medlemsstaternas lagar och andra författningar som förbjuder tillverkning, import, saluföring eller användning av en produkt eller som förbjuder tillhandahållande eller utnyttjande av en tjänst eller etablering som tillhandahållare av tjänster.

De tekniska föreskrifter som är faktiskt tvingande ska omfatta följande:

i)

En medlemsstats lagar eller andra författningar som hänvisar antingen till tekniska specifikationer eller andra krav eller till föreskrifter för tjänster, antingen yrkesetiska regler eller gott affärsskick som i sin tur hänvisar till tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster, vars efterlevnad förutsätts vara i överensstämmelse med de skyldigheter som är fastställda i de ovan nämnda lagarna och andra författningarna.

ii)

Frivilliga överenskommelser i vilka en offentlig myndighet är en avtalsslutande part och enligt vilka tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster i allmänt intresse ska uppfyllas, med undantag av anbudsspecifikationer vid offentlig upphandling.

iii)

Tekniska specifikationer eller andra krav eller regler som rör tjänster och som hänger samman med skattemässiga eller finansiella åtgärder som påverkar konsumtionen av produkterna eller tjänsterna genom att främja efterlevnaden av dessa tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster. Tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster som hänger samman med de nationella socialförsäkringssystemen omfattas inte.

Här omfattas de tekniska föreskrifter som antas av de myndigheter som utsetts av medlemsstaterna och som finns upptagna i en förteckning som upprättas och i förekommande fall uppdateras av kommissionen inom ramen för den kommitté som avses i artikel 2.

Samma förfarande ska användas vid ändring av förteckningen.

g)    utkast till teknisk föreskrift : texten till en teknisk specifikation eller ett annat krav eller en föreskrift för tjänster, inbegripet de administrativa bestämmelser, som har utarbetats i syfte att anta den eller att senare få den antagen som en teknisk föreskrift och som befinner sig på ett sådant förberedande stadium att väsentliga ändringar fortfarande kan göras.

2.   Detta direktiv omfattar inte

a)

radiosändningar,

b)

TV-sändningar enligt artikel 1.1 e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU (6).

3.   Detta direktiv ska inte tillämpas på föreskrifter om frågor som omfattas av unionsbestämmelser för teletjänster, som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG (7).

4.   Detta direktiv ska inte tillämpas på föreskrifter om frågor som omfattas av unionsbestämmelser för finansiella tjänster, enligt den icke uttömmande uppräkningen i bilaga II till detta direktiv.

5.   Med undantag av artikel 5.3 ska detta direktiv inte tillämpas på föreskrifter utfärdade av eller för reglerade marknader enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (8), eller av eller för andra marknader eller organ som utför clearing eller betalning åt sådana marknader.

6.   Detta direktiv ska inte tillämpas på sådana åtgärder som medlemsstaterna anser nödvändiga enligt fördragen för att skydda personer, särskilt arbetstagare, vid användning av produkterna, förutsatt att dessa åtgärder inte påverkar produkterna.

Artikel 2

En permanent kommitté ska bildas. Medlemsstaterna ska utse ledamöterna, som kan begära hjälp av sakkunniga eller rådgivare. Ordföranden ska vara en företrädare för kommissionen.

Kommittén ska utarbeta sin egen arbetsordning.

Artikel 3

1.   Kommittén ska sammanträda minst två gånger per år.

Kommittén ska sammanträda i särskild sammansättning för att behandla frågor om informationssamhällets tjänster.

2.   Kommissionen ska till kommittén överlämna en rapport om genomförandet och tillämpningen av förfarandena i detta direktiv samt förslag med inriktning på att avskaffa befintliga eller förutsebara handelshinder.

3.   Kommittén ska yttra sig över de i punkt 2 nämnda underrättelserna och förslagen och kan därvid särskilt föreslå att kommissionen

a)

säkerställer, när det är nödvändigt för att undvika risken för handelshinder, att berörda medlemsstater inledningsvis beslutar sinsemellan om lämpliga åtgärder,

b)

vidtar alla lämpliga åtgärder,

c)

identifierar på vilka områden harmonisering synes nödvändig och, när så har skett, vidtar lämplig harmonisering inom en angiven sektor.

4.   Kommittén ska höras av kommissionen

a)

vid beslut om det system som ska användas för det informationsutbyte som föreskrivs i detta direktiv samt om förändringar i systemet,

b)

vid översyn av den ordning som föreskrivs genom detta direktiv.

5.   Kommissionen kan höra kommittén om preliminära utkast till tekniska föreskrifter som kommissionen har mottagit.

6.   Alla frågor om genomförandet av detta direktiv kan behandlas av kommittén på begäran av dess ordförande eller av en medlemsstat.

7.   Kommitténs förhandlingar och den information som ska lämnas till den ska vara konfidentiella.

Om nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas får dock kommittén och nationella myndigheter, för att få underlag från sakkunniga, höra fysiska eller juridiska personer, också från den privata sektorn.

8.   Vad avser föreskrifter för tjänster kan kommissionen och kommittén rådgöra med fysiska eller juridiska personer från näringslivet eller den akademiska världen och om möjligt representativa organ, som kan avge ett sakkunnigutlåtande om sociala och samhälleliga mål och konsekvenser av varje utkast till föreskrift för tjänster samt uppmärksamma dessa personers yttranden när de uppmanas därtill.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska, i enlighet med artikel 5.1, underrätta kommissionen om varje begäran till standardiseringsorgan om att utarbeta tekniska specifikationer eller en standard för särskilda produkter i syfte att införa en teknisk föreskrift för sådana produkter i form av ett utkast till teknisk föreskrift, samt därvid ange skälen för införandet.

Artikel 5

1.   Om inte annat följer av artikel 7 ska medlemsstaterna omedelbart till kommissionen överlämna alla utkast till tekniska föreskrifter, såvida inte föreskriften utgör endast en överföring av den fullständiga texten till en internationell eller europeisk standard, då det är tillräckligt med information om den aktuella standarden. De ska också till kommissionen redovisa skälen till varför det är nödvändigt att utfärda en sådan teknisk föreskrift, om dessa skäl inte redan framgår av utkastet.

I förekommande fall ska medlemsstaterna, om detta inte redan skett vid ett tidigare tillfälle, samtidigt överlämna texterna till grundläggande lagar eller andra föreskrifter av väsentlig eller direkt betydelse till kommissionen, om kännedom om sådana texter är nödvändig för att bedöma verkningarna av utkastet till teknisk föreskrift.

Medlemsstaterna ska under de förutsättningar som anges i första och andra styckena i denna punkt till kommissionen överlämna utkastet till teknisk föreskrift ännu en gång om de gör ändringar i det som i väsentlig grad förändrar dess tillämpningsområde, förkortar den tid som ursprungligen tänkts för genomförandet, lägger till specifikationer eller andra krav eller skärper dessa.

Om avsikten med utkastet till teknisk föreskrift framför allt är att begränsa avsättningen eller användningen av ett kemiskt ämne, ett preparat eller en produkt, av hänsyn till folkhälsan eller av konsument- eller miljöskyddshänsyn, ska medlemsstaterna också överlämna antingen en sammanfattning av eller hänvisningar till alla relevanta uppgifter om ämnet, preparatet eller produkten i fråga och om kända och tillgängliga ersättningsprodukter, om sådana uppgifter finns tillgängliga, och ange vilka effekter åtgärden förväntas ha på folkhälsan och konsument- och miljöskyddet. Samtidigt ska en riskanalys lämnas in som utförts i enlighet med de principer som fastställs i den tillämpliga delen av avsnitt II.3 i bilaga XV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (9).

Kommissionen ska omedelbart underrätta de övriga medlemsstaterna om utkastet till teknisk föreskrift och alla dokument som lämnats in. Den kan även överlämna utkastet för yttrande till den kommitté som avses i artikel 2 i detta direktiv och, om så är lämpligt, till den kommitté som är ansvarig för området i fråga.

När det gäller de tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster som avses i artikel 1.1 f andra stycket led iii i detta direktiv, får kommissionens eller medlemsstaternas kommentarer eller detaljerade utlåtanden avse endast sådana aspekter som kan utgöra handelshinder eller, när det gäller föreskrifterna för tjänster, den fria rörligheten för tjänster eller tjänsteaktörernas etableringsfrihet och inte skattemässiga eller finansiella aspekter.

2.   Kommissionen och medlemsstaterna kan lämna synpunkter till den medlemsstat som har överlämnat ett utkast till teknisk föreskrift. Medlemsstaten ska så långt möjligt ta hänsyn till dessa då den tekniska föreskriften därefter utarbetas.

3.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till kommissionen överlämna den slutliga versionen av texten till en teknisk föreskrift.

4.   Uppgifter som lämnas enligt denna artikel ska inte betraktas som konfidentiella om inte den medlemsstat som gör anmälan uttryckligen begär det. En sådan begäran ska vara motiverad.

Vid en sådan begäran får dock den kommitté som avses i artikel 2 och de nationella myndigheterna höra fysiska och juridiska personer inom den privata sektorn för att få sakkunnig rådgivning, om nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

5.   Om utkast till tekniska föreskrifter utgör ett led i en åtgärd som på förslagsstadiet ska överlämnas till kommissionen enligt en annan unionsrättsakt, kan medlemsstaterna göra en anmälan i enlighet med punkt 1 inom ramen för den andra rättsakten, förutsatt att de formellt anger att denna anmälan också avser detta direktiv.

Att kommissionen inte tar ställning till ett utkast till teknisk föreskrift enligt detta direktiv påverkar inte vilka beslut som kan komma att fattas enligt andra unionsrättsakter.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna får inte anta ett utkast till teknisk föreskrift före utgången av tre månader från den tidpunkt då kommissionen mottog informationen enligt artikel 5.1.

2.   Från den tidpunkt då kommissionen mottog informationen enligt artikel 5.1 får medlemsstaterna inte anta

ett utkast till teknisk föreskrift i form av en frivillig överenskommelse enligt artikel 1.1 f andra stycket led ii innan fyra månader har gått,

något annat utkast till teknisk föreskrift, med undantag av utkast som gäller tjänster, innan sex månader har gått, om inte annat föreskrivs i punkterna 3, 4 och 5 i denna artikel,

om kommissionen eller någon annan medlemsstat inom tre månader från samma tidpunkt inkommer med ett detaljerat utlåtande enligt vilket den planerade åtgärden kan skapa hinder för varornas fria rörlighet på den inre marknaden,

något utkast till föreskrift som gäller tjänster innan fyra månader har gått, om inte annat föreskrivs i punkterna 4 och 5, om kommissionen eller någon annan medlemsstat inom tre månader från samma tidpunkt inkommer med ett detaljerat utlåtande enligt vilket den planerade åtgärden kan skapa hinder för tjänsternas fria rörlighet eller för tjänsteaktörernas etableringsfrihet på den inre marknaden.

När det gäller utkast till föreskrifter för tjänster får inte de detaljerade utlåtandena från kommissionen eller medlemsstaterna strida mot de kulturpolitiska åtgärder, särskilt på det audiovisuella området, som en medlemsstat kan anta, i enlighet med unionsrätten och med beaktande av den språkliga mångfalden, medlemsstaternas nationella och regionala särart samt deras kulturarv.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen om vilka åtgärder den planerar att vidta med anledning av sådana detaljerade utlåtanden. Kommissionen ska yttra sig över dessa åtgärder.

Vad avser föreskrifter för tjänster ska den berörda medlemsstaten i förekommande fall ange varför de detaljerade utlåtandena inte kan beaktas.

3.   Medlemsstaterna får inte anta ett utkast till teknisk föreskrift, med undantag av utkast till föreskrifter som gäller tjänster, före utgången av tolv månader från den tidpunkt då kommissionen mottog informationen enligt artikel 5.1 i detta direktiv om kommissionen inom tre månader från samma tidpunkt tillkännager sin avsikt att föreslå eller anta ett direktiv, en förordning eller ett beslut i frågan i enlighet med artikel 288 i EUF-fördraget.

4.   Medlemsstaterna får inte anta ett utkast till teknisk föreskrift före utgången av tolv månader från den tidpunkt då kommissionen mottog informationen enligt artikel 5.1 i detta direktiv om kommissionen inom tre månader från samma tidpunkt meddelar att den konstaterat att utkastet till teknisk föreskrift rör en fråga som redan täcks av ett förslag till ett direktiv, en förordning eller ett beslut som förelagts Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 288 i EUF-fördraget.

5.   Om rådet antar en ståndpunkt vid första behandlingen under den frysningsperiod som anges i punkterna 3 och 4 ska perioden förlängas till 18 månader, om inte annat följer av punkt 6.

6.   De skyldigheter som anges i punkterna 3, 4 och 5 ska upphöra att gälla om

a)

kommissionen meddelar medlemsstaterna att den inte längre avser att föreslå eller anta en bindande rättsakt,

b)

kommissionen meddelar medlemsstaterna att den återtagit sitt förslag eller utkast, eller

c)

Europaparlamentet och rådet eller kommissionen antagit en bindande rättsakt.

7.   Punkterna 1–5 ska inte tillämpas i de fall då en medlemsstat

a)

av brådskande skäl, på grund av allvarliga och oförutsebara händelser som gäller folkhälsan, djurskyddet, skyddet av växter eller den allmänna säkerheten samt, när det gäller föreskrifter för tjänster, även den allmänna ordningen, särskilt skyddet av minderåriga, måste utarbeta tekniska föreskrifter på mycket kort tid i syfte att omedelbart anta dem och sätta dem i kraft utan att samråd är möjligt, eller

b)

av brådskande skäl, på grund av en allvarlig situation som gäller skyddet för det finansiella systemets säkerhet och integritet, särskilt skyddet för sparare, investerare och försäkringstagare, omedelbart måste anta och sätta i kraft föreskrifter för finansiella tjänster.

Medlemsstaten ska i den information som avses i artikel 5 ange skälen till att de ifrågavarande åtgärderna brådskar. Kommissionen ska så snart som möjligt yttra sig om informationen. Den ska vidta lämpliga åtgärder om detta förfarande missbrukas. Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet.

Artikel 7

1.   Artiklarna 5 och 6 ska inte tillämpas på de lagar och andra författningar i medlemsstaterna eller de frivilliga överenskommelser genom vilka medlemsstaterna

a)

uppfyller de bindande unionsrättsakter som leder till att tekniska specifikationer eller föreskrifter för tjänster antas,

b)

uppfyller skyldigheter som följer av internationella avtal som leder till att tekniska specifikationer eller föreskrifter för gemensamma tjänster antas i unionen,

c)

utnyttjar de skyddsklausuler som är fastställda i bindande unionsrättsakter,

d)

tillämpar artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (10),

e)

endast efterlever en dom som meddelats av Europeiska unionens domstol,

f)

endast ändrar en teknisk föreskrift i enlighet med artikel 1.1 f för att på begäran av kommissionen undanröja ett handelshinder eller, när det gäller föreskrifter för tjänster, ett hinder för den fria rörligheten för tjänster eller tjänsteaktörernas etableringsfrihet.

2.   Artikel 6 ska inte tillämpas på de lagar och andra författningar i medlemsstaterna som förbjuder tillverkning i den mån som de inte hindrar den fria rörligheten för varor.

3.   Artikel 6.3–6.6 ska inte tillämpas på de frivilliga överenskommelser som avses i artikel 1.1 f andra stycket led ii.

4.   Artikel 6 ska inte tillämpas på de tekniska specifikationer eller andra krav eller de föreskrifter för tjänster som avses i artikel 1.1 f andra stycket led iii.

Artikel 8

Kommissionen ska vartannat år lämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av detta direktiv.

Kommissionen ska offentliggöra årlig statistik över anmälningar som inkommit i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

När medlemsstaterna antar en teknisk föreskrift ska den innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när den offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 10

Direktiv 98/34/EG i dess lydelse enligt de rättsakter som anges i del A i bilaga III till det här direktivet, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i del B i bilaga III till det upphävda direktivet och i del B i bilaga III till det här direktivet.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska förstås som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 11

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 9 september 2015.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

N. SCHMIT

Ordförande


(1)  Yttrande av den 14 juli 2010 (EUT C 44, 11.2.2011, s. 142) och yttrande av den 26 februari 2014 (EUT C 214, 8.7.2014, s. 55).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 13 juli 2015.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37). Originalets titel var Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter. Det ändrades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18).

(4)  Se bilaga III, del A.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).


BILAGA I

Vägledande förteckning över tjänster som inte omfattas av artikel 1.1 b andra stycket

1.   Tjänster som inte tillhandahålls på distans

Tjänster som utförs samtidigt som den som tillhandahåller dem och den som tar emot dem är fysiskt närvarande, även om elektronisk utrustning används.

a)

Undersökning eller behandling på en läkarmottagning med hjälp av elektronisk utrustning men med patienten fysiskt närvarande.

b)

Användning av en elektronisk katalog i en affär med kunden fysiskt närvarande.

c)

Reservation av en flygbiljett genom ett nät av datorer på en resebyrå med kunden fysiskt närvarande.

d)

Tillhandahållande av elektroniska spel i ett köpcentrum med användaren fysiskt närvarande.

2.   Tjänster som inte tillhandahålls på elektronisk väg

Tjänster som har ett materiellt innehåll även om de innebär att elektronisk utrustning används.

a)

Automater (bankomater, tågbiljettautomater).

b)

Tillträde till vägnät, parkeringar osv. som är avgiftsbelagda även om det finns elektronisk utrustning vid infarten och/eller utfarten för att kontrollera tillträdet och/eller säkerställa rätt betalning.

Off line-tjänster: Distribution av cd-rom-skivor eller programvara på diskett.

Tjänster som inte tillhandahålls genom elektronisk lagring och databehandling.

a)

Taltelefonitjänster.

b)

Telefax- och telextjänster.

c)

Tjänster som utförs med hjälp av taltelefoni eller telefax.

d)

Läkarkonsultation med hjälp av telefon/telefax.

e)

Advokatkonsultation med hjälp av telefon/telefax.

f)

Direktmarknadsföring med hjälp av telefon/telefax.

3.   Tjänster som inte tillhandahålls på individuell begäran av en mottagare av tjänster

Tjänster som tillhandahålls genom översändning av uppgifter utan individuell begäran och som är avsedda för samtidigt mottagande av ett obegränsat antal mottagare (punkt till flerpunktsöverföring).

a)

TV-tjänster (inklusive tjänster som är närbesläktade med beställ-TV) som avses i artikel 1.1 e i direktiv 2010/13/EU.

b)

Radiotjänster.

c)

(Televisuell) teletext.


BILAGA II

Vägledande förteckning över finansiella tjänster som omfattas av artikel 1.4

Investeringstjänster.

Försäkrings- och återförsäkringstransaktioner.

Banktjänster.

Transaktioner rörande pensionsfonder.

Tjänster rörande termins- eller optionstransaktioner.

Dessa tjänster omfattar i synnerhet

a)

de investeringstjänster som avses i bilagan till direktiv 2004/39/EG, tjänster utförda av företag för kollektiva investeringar,

b)

tjänster som rör verksamheter som åtnjuter ömsesidigt erkännande enligt bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (1),

c)

de transaktioner som rör försäkrings- och återförsäkringsverksamheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (2).


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).


BILAGA III

DEL A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar

(som det hänvisas till i artikel 10)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG

(EGT L 204, 21.7.1998, s. 37)

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18)

 

Bilaga II, del 1, avsnitt H i anslutningsakten från 2004

(EUT L 236, 23.9.2003, s. 68)

Endast med avseende på de hänvisningar till direktiv 98/34/EG som återfinns i punkt 2

Rådets direktiv 2006/96/EG

(EUT L 363, 20.12.2006, s. 81)

Endast med avseende på de hänvisningar till direktiv 98/34/EG som återfinns i artikel 1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012

(EUT L 316, 14.11.2012, s. 12)

Endast artikel 26.2

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(som det hänvisas till i artikel 10)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

98/34/EG

98/48/EG

5 augusti 1999

2006/96/EG

1 januari 2007


BILAGA IV

Jämförelsetabell

Direktiv 98/34/EG

Detta direktiv

Artikel 1, första stycket, inledningen

Artikel 1.1, inledningen

Artikel 1, första stycket punkt 1

Artikel 1.1 a

Artikel 1, första stycket, punkt 2, första stycket

Artikel 1.1 b första stycket

Artikel 1, första stycket, punkt 2, andra stycket, första strecksatsen

Artikel 1.1 b andra stycket led i

Artikel 1, första stycket, punkt 2, andra stycket, andra strecksatsen

Artikel 1.1 b andra stycket led ii

Artikel 1, första stycket, punkt 2, andra stycket, tredje strecksatsen

Artikel 1.1 b andra stycket led iii

Artikel 1, första stycket, punkt 2, tredje stycket

Artikel 1.1 b tredje stycket

Artikel 1, första stycket, punkt 2, fjärde stycket, inledningen

Artikel 1.2, inledningen

Artikel 1, första stycket, punkt 2, fjärde stycket, första strecksatsen

Artikel 1.2 a

Artikel 1, första stycket, punkt 2, fjärde stycket, andra strecksatsen

Artikel 1.2 b

Artikel 1, första stycket, punkt 3

Artikel 1.1 c

Artikel 1, första stycket, punkt 4

Artikel 1.1 d

Artikel 1, första stycket, punkt 5, förstastycket

Artikel 1.1 e första stycket

Artikel 1, första stycket, punkt 5, andra stycket

Artikel 1.3

Artikel 1, första stycket, punkt 5, tredje stycket

Artikel 1.4

Artikel 1, första stycket, punkt 5, fjärde stycket

Artikel 1.5

Artikel 1, första stycket, punkt 5, femte stycket, inledningen

Artikel 1.1 e, andra stycket, inledningen

Artikel 1, första stycket, punkt 5, femte stycket, första strecksatsen

Artikel 1.1 e, andra stycket, led i

Artikel 1, första stycket, punkt 5, femte stycket, andra strecksatsen

Artikel 1.1 e, andra stycket, led ii

Artikel 1, första stycket, punkt 11, första stycket

Artikel 1.1 f, första stycket

Artikel 1, första stycket, punkt 11, andra stycket, inledningen

Artikel 1.1 f, andra stycket, inledningen

Artikel 1, första stycket, punkt 11, andra stycket, första strecksatsen

Artikel 1.1 f, andra stycket, led i

Artikel 1, första stycket, punkt 11, andra stycket, andra strecksatsen

Artikel 1.1 f, andra stycket, led ii

Artikel 1, första stycket, punkt 11, andra stycket, tredje strecksatsen

Artikel 1.1 f, andra stycket, led iii

Artikel 1, första stycket, punkt 11, tredje stycket

Artikel 1.1 f, tredje stycket

Artikel 1, första stycket, punkt 11, fjärde stycket

Artikel 1.1 f, fjärde stycket

Artikel 1, första stycket, punkt 12

Artikel 1.1 g

Artikel 1, andra stycket

Artikel 1.6

Artikel 5

Artikel 2

Artikel 6.1 och 6.2

Artikel 3.1 och 3.2

Artikel 6.3, inledningen

Artikel 3.3, inledningen

Artikel 6.3, andra strecksatsen

Artikel 3.3 a

Artikel 6.3, tredje strecksatsen

Artikel 3.3 b

Artikel 6.3, fjärde strecksatsen

Artikel 3.3 c

Artikel 6.4, inledningen

Artikel 3.4, inledningen

Artikel 6.4 c

Artikel 3.4 a

Artikel 6.4 d

Artikel 3.4 b

Artikel 6.5–6.8

Artikel 3.5–3.8

Artikel 7

Artikel 4

Artikel 8

Artikel 5

Artikel 9.1–9.5

Artikel 6.1–6.5

Artikel 9.6, inledningen

Artikel 6.6, inledningen

Artikel 9.6, första strecksatsen

Artikel 6.6 a

Artikel 9.6, andra strecksatsen

Artikel 6.6 b

Artikel 9.6, tredje strecksatsen

Artikel 6.6 c

Artikel 9.7, första stycket, inledningen

Artikel 6.7, första stycket, inledningen

Artikel 9.7, första stycket, första strecksatsen

Artikel 6.7, första stycket, led a

Artikel 9.7, första stycket, andra strecksatsen

Artikel 6.7, första stycket, led b

Artikel 9.7, andra stycket

Artikel 6.7, andra stycket

Artikel 10.1, inledningen

Artikel 7.1, inledningen

Artikel 10.1, första strecksatsen

Artikel 7.1 a

Artikel 10.1, andra strecksatsen

Artikel 7.1 b

Artikel 10.1, tredje strecksatsen

Artikel 7.1 c

Artikel 10.1, fjärde strecksatsen

Artikel 7.1 d

Artikel 10.1, femte strecksatsen

Artikel 7.1 e

Artikel 10.1, sjätte strecksatsen

Artikel 7.1 f

Artikel 10.2, 10.3 och 10.4

Artikel 7.2, 7.3 och 7.4

Artikel 11, första meningen

Artikel 8, första stycket

Artikel 11, andra meningen

Artikel 8, andra stycket

Artikel 12

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 12

Annex III

Annex IV

Annex V

Annex I

Annex VI

Annex II

Annex III

Annex IV


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

17.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1536

av den 16 september 2015

om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller anpassning av bestämmelser om fortsatt luftvärdighet till förordning (EG) nr 216/2008, kritiska underhållsuppgifter och övervakning av luftfartygs fortsatta luftvärdighet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artiklarna 5.5 och 8.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 (2) fastställs närmare bestämmelser om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartsprodukter, delar och anordningar.

(2)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008 fastställs krav för fortsatt luftvärdighet för drift av luftfartyg, bland annat krav för organisationer som svarar för den fortsatta luftvärdigheten för komplexa motordrivna luftfartyg och luftfartyg som brukas för kommersiella ändamål. Förordning (EU) nr 1321/2014 bör uppdateras för att säkerställa att dessa krav genomförs.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa de villkor enligt vilka lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 (3) får bruka luftfartyg som är registrerade i ett tredjeland, för att säkerställa att de tillämpliga grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008 är uppfyllda.

(4)

Det är nödvändigt att säkerställa en enhetlig tillämpning av kraven i övervakningsprogrammet för luftfartygs fortsatta luftvärdighet inom unionen. För detta ändamål bör man ändra bestämmelserna i bilaga I till förordning (EU) nr 1321/2014 avseende de behöriga myndigheternas genomförande av ett övervakningsprogram för luftfartygs fortsatta luftvärdighet.

(5)

Det är nödvändigt att minska riskerna förknippade med utförandet av underhåll och, framför allt, att säkerställa att de nödvändiga åtgärderna vidtas av berörda personer och organisationer för att fel som gjorts under utförandet av underhåll och som kan påverka flygsäkerheten ska upptäckas. De krav som gäller för utförande av underhåll och som fastställs i bilagorna I och II till förordning (EU) nr 1321/2014 bör därför ändras.

(6)

Förordning (EU) nr 1321/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Det är nödvändigt att ge flygindustrin och medlemsstaternas förvaltningar tillräcklig tid för att anpassa sig till det ändrade regelverket. Tillämpningsdagen bör därför senareläggas för denna förordning som helhet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med det yttrande från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet som avgetts i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 321/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning fastställer gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden för att garantera följande:

a)

Den fortsatta luftvärdigheten för luftfartyg, inklusive alla komponenter avsedda för installation i dessa,

i)

som är registrerade i en medlemsstat, såvida inte deras föreskrivna säkerhetstillsyn har delegerats till ett tredjeland och de inte används av en EU-operatör, eller

ii)

som är registrerade i ett tredjeland och används av en EU-operatör, om deras föreskrivna säkerhetstillsyn har delegerats till en medlemsstat.

b)

Överensstämmelse med de grundläggande kraven i förordning (EG) nr 216/2008 för fortsatt luftvärdighet för luftfartyg som är registrerade i ett tredjeland och komponenter avsedda för installation i dessa, om inte dessa luftfartygs föreskrivna säkerhetstillsyn har delegerats till en medlemsstat när de hyrs in utan besättning av ett lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 (4).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3).”"

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Led g ska ersättas med följande:

”g)    kommersiell lufttransport (Commercial Air Transport – CAT) : drift av luftfartyg för transport av passagerare, gods eller post mot ersättning eller annan form av gottgörelse.”

b)

Följande led ska läggas till:

”n)    kritisk underhållsuppgift : en underhållsuppgift som innefattar montering av eller ingrepp i ett system eller en del på ett luftfartyg, en motor eller en propeller, som direkt skulle kunna äventyra flygsäkerheten om ett fel inträffade under dess utförande.

o)    kommersiell specialiserad verksamhet : verksamhet som omfattas av kraven i Del-ORO, kapitel SPO i bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (5).

p)    begränsad verksamhet : verksamhet som bedrivs med andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg för

i)

samfinansierade flygningar för privatpersoner, förutsatt att de direkta kostnaderna delas av alla ombordvarande, inbegripet piloten, och att antalet personer som delar de direkta kostnaderna är begränsat till sex,

ii)

tävlingsflygningar eller flyguppvisningar, under förutsättning att all typ av ersättning eller annan gottgörelse för sådana flygningar begränsas till kompensation för direkta kostnader och ett proportionerligt bidrag till årliga kostnader, samt priser till ett högsta värde som anges av den behöriga myndigheten,

iii)

introduktionsflygningar, fallskärmshoppning, bogsering av segelflygplan eller avancerad flygning som utförs antingen av en utbildningsorganisation som har sin huvudsakliga verksamhet i en medlemsstat och som har godkänts i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (6), eller av en organisation vars syfte är att främja flygsport eller fritidsflyg, under förutsättning att luftfartyget ägs av organisationen eller hyrs in utan besättning, att flygningen inte genererar vinster som delas ut utanför organisationen och att flygningar där andra än organisationens medlemmar deltar endast utgör en marginell del av organisationens verksamhet.

I denna förordning betraktas inte begränsad verksamhet som kommersiell lufttransport eller kommersiell specialiserad verksamhet.

q)    introduktionsflygning : enligt definitionen i artikel 2.9 i förordning (EU) nr 965/2012.

r)    tävlingsflygning : enligt definitionen i artikel 2.10 i förordning (EU) nr 965/2012.

s)    flyguppvisning : enligt definitionen i artikel 2.11 i förordning (EU) nr 965/2012.

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1)."

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 311, 25.11.2011, s. 1).”"

3.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

”1.   Den fortsatta luftvärdigheten för luftfartyg enligt artikel 1 a och komponenter avsedda för installation i dessa ska garanteras i enlighet med bestämmelserna i bilaga I.

2.   Organisationer och personal som arbetar med fortsatt luftvärdighet för luftfartyg enligt artikel 1 a och komponenter avsedda för installation i dessa, inklusive underhåll, ska uppfylla kraven i bilaga I och där så är tillämpligt de bestämmelser som anges i artiklarna 4 och 5.

3.   Genom undantag från punkt 1 ska den fortsatta luftvärdigheten för luftfartyg enligt artikel 1 a med flygtillstånd garanteras på grundval av de särskilda bestämmelserna om fortsatt luftvärdighet i det flygtillstånd som utfärdats i enlighet med bilaga I (Del-21) till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012.”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 5:

”5.   Den fortsatta luftvärdigheten för luftfartyg enligt artikel 1 b och komponenter avsedda för installation i dessa ska garanteras i enlighet med bestämmelserna i bilaga Va.”

4.

I artikel 4 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Godkännande av underhållsorganisation ska utfärdas i enlighet med bestämmelserna i bilaga I, kapitel F eller i bilaga II.”

5.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande led läggas till som led c:

”c)

För luftfartyg som är registrerade i ett tredjeland och som hyrs in utan besättning av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 fram till den 25 augusti 2017: kraven i bilaga Va.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 2a:

”2a.   Genom undantag från punkt 1 ska kraven för luftfartyg som används för kommersiell specialiserad verksamhet och kommersiell lufttransport, utom när det gäller lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, vilka fastställs i förordning (EU) nr 965/2012, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 379/2014 (7), gälla från och med den 21 april 2017.

Fram till dess gäller följande:

Bestämmelserna i punkt M.A.201 f i bilaga I ska tillämpas på komplexa motordrivna luftfartyg som används av operatörer av vilka en medlemsstat kräver att de ska ha tillstånd för kommersiell verksamhet, utom när det gäller lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, liksom på kommersiella godkända utbildningsorganisationer.

Bestämmelserna i punkt M.A.201 h i bilaga I ska tillämpas på andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg som används av operatörer av vilka en medlemsstat kräver att de ska ha tillstånd för kommersiell verksamhet, utom när det gäller lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, liksom på kommersiella godkända utbildningsorganisationer.

Bestämmelserna i punkt M.A.306 a i bilaga I ska tillämpas på luftfartyg som används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 och luftfartyg som används av operatörer av vilka en medlemsstat kräver att de ska ha tillstånd för kommersiell verksamhet.

Bestämmelserna i punkt M.A.801 c i bilaga I ska tillämpas på ELA1 som inte används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 och inte av kommersiella godkända utbildningsorganisationer.

Bestämmelserna i punkt M.A.803 b i bilaga I ska tillämpas på icke-komplexa motordrivna luftfartyg med en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, segelflygplan, motordrivna segelflygplan eller ballonger som inte används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, av operatörer av vilka en medlemsstat kräver att de ska ha tillstånd för kommersiell verksamhet eller av kommersiella godkända utbildningsorganisationer.

Bestämmelserna i punkt M.A.901 g i bilaga I ska tillämpas på ELA1 som inte används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, av operatörer av vilka en medlemsstat kräver att de ska ha tillstånd för kommersiell verksamhet eller av kommersiella godkända utbildningsorganisationer.

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 379/2014 av den 7 april 2014 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 123, 24.4.2014, s. 1).”"

6.

Bilaga I (Del-M) ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

7.

Bilaga II (Del-145) ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

8.

Bilaga III (Del-66) ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

9.

Texten i bilaga IV till denna förordning ska föras in som bilaga Va (Del-T).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 25 augusti 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 september 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (EUT L 362, 17.12.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3).


BILAGA I

Bilaga I (Del-M) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Innehållsförteckningen ska ändras på följande sätt:

a)

Titeln till punkt M.A.306 ska ersättas med ”M.A.306 — Luftfartygets tekniska journalsystem”.

b)

Tillägg I ska ersättas med ”Tillägg I Avtal om ansvar för fortsatt luftvärdighet”.

2.

I punkt M.1 ska led 4 ersättas med följande:

”4.

För godkännande av underhållsprogram,

i)

den myndighet som har utsetts av registreringsmedlemsstaten, eller

ii)

om det överenskommits med registreringsmedlemsstaten innan underhållsprogrammet godkändes,

a)

den myndighet som har utsetts av den stat där operatören har sin huvudsakliga verksamhet eller är etablerad eller bosatt, eller

b)

den myndighet som är ansvarig för tillsynen av den organisation som svarar för och hanterar luftfartygets fortsatta luftvärdighet, eller med vilken ett begränsat avtal i enlighet med M.A.201 i 3 har ingåtts av ägaren.”

3.

I punkt M.A.201 ska leden d, e, f, g, h, i och j ersättas med följande:

”d)

Befälhavaren eller, när det gäller lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, operatören ska ansvara för att tillsynen före flygning fullgörs på ett tillfredsställande sätt. Denna tillsyn ska utföras av piloten eller annan kvalificerad person men behöver inte utföras av en godkänd underhållsorganisation eller av certifierande personal enligt Del-66.

e)

Vad gäller luftfartyg som används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 är operatören ansvarig för det aktuella luftfartygets fortsatta luftvärdighet och ska

1)

se till att inga flygningar sker om inte de villkor som anges i led a är uppfyllda,

2)

vara godkänd, som en del av drifttillståndet, som organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet enligt M.A. kapitel G för det använda luftfartyget, och

3)

vara godkänd i enlighet med Del-145 eller upprätta ett avtal i enlighet med M.A.708 c med en sådan organisation.

f)

För komplexa motordrivna luftfartyg som används för kommersiell specialiserad verksamhet, eller annan kommersiell lufttransport än den som utförs av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, eller kommersiella godkända utbildningsorganisationer, ska operatören se till att

1)

inga flygningar sker om inte de villkor som anges i led a är uppfyllda,

2)

de uppgifter som hör samman med fortsatt luftvärdighet utförs av en godkänd organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet; om operatören inte själv är godkänd som organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet ska operatören upprätta ett skriftligt avtal i enlighet med tillägg I med en sådan organisation, och

3)

den organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som avses i led 2 har godkänts enligt Del-145 för underhåll av luftfartyget och komponenter som installeras i detta, eller har upprättat ett avtal i enlighet med M.A.708 c med sådana organisationer.

g)

För komplexa motordrivna luftfartyg som inte omfattas av led e eller f ska ägaren se till att

1)

inga flygningar sker om inte de villkor som anges i led a är uppfyllda,

2)

de uppgifter som hör samman med fortsatt luftvärdighet utförs av en godkänd organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet. om ägaren inte själv är godkänd som organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet ska ägaren upprätta ett skriftligt avtal i enlighet med tillägg I med en sådan organisation, och

3)

den organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som avses i led 2 har godkänts enligt Del-145 för underhåll av luftfartyget och komponenter som installeras i detta, eller har upprättat ett avtal i enlighet med M.A.708 c med sådana organisationer.

h)

För andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg som används för kommersiell specialiserad verksamhet, eller annan kommersiell lufttransport än den som utförs av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, eller kommersiella godkända utbildningsorganisationer (nedan kallade ATO), ska operatören se till att

1)

inga flygningar sker om inte de villkor som anges i led a är uppfyllda,

2)

de uppgifter som hör samman med fortsatt luftvärdighet utförs av en godkänd organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet. Om operatören inte själv är godkänd som organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet ska operatören upprätta ett skriftligt avtal i enlighet med tillägg I med en sådan organisation, och

3)

den organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som avses i punkt 2 har godkänts enligt Del-M kapitel F eller Del-145 för underhåll av luftfartyget och komponenter som installeras i detta, eller har upprättat ett avtal i enlighet med M.A.708 c med sådana organisationer.

i)

För andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg som inte omfattas av led e eller h, eller som används för ’begränsad verksamhet’, ansvarar ägaren för att se till att inga flygningar sker om inte de villkor som anges i led a är uppfyllda. För detta ändamål ska ägaren

1)

sluta avtal om de uppgifter som hör samman med fortsatt luftvärdighet med en godkänd organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet genom ett skriftligt avtal i enlighet med tillägg I, som kommer att överföra ansvaret för fullgörandet av dessa uppgifter till den avtalsslutande organisationen som svarar för fortsatt luftvärdighet, eller

2)

svara för luftfartygets fortsatta luftvärdighet under eget ansvar, utan att sluta avtal med en godkänd organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet, eller

3)

svara för luftfartygets fortsatta luftvärdighet under eget ansvar och upprätta ett begränsat avtal för utveckling av underhållsprogrammet och för hantering av dess godkännande i enlighet med punkt M.A.302 med

en godkänd organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet, eller

när det gäller ELA2-luftfartyg, en underhållsorganisation enligt Del-145 eller M.A. kapitel F.

Ansvaret för utvecklingen av underhållsprogrammet och, utom i de fall då ett intyg utfärdas av ägaren i enlighet med M.A.302 h, hanteringen av godkännandet av underhållsprogrammet, överförs enligt det begränsade avtalet till den avtalsslutande organisationen.

j)

Ägaren/operatören ska se till att alla personer som godkänts av den behöriga myndigheten ges tillträde till samtliga anläggningar, luftfartyg eller dokument i samband med dess verksamheter, inklusive all verksamhet som lagts ut på underleverantörer, för att fastställa efterlevnaden av denna del.”

4.

Punkt M.A.301 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

i enlighet med de uppgifter som lämnas i punkt M.A.304 och/eller punkt M.A.401, beroende på vad som är tillämpligt, åtgärda alla fel och skador som påverkar driftsäkerhet med hänsyn tagen till minimiutrustningslistan och listan över konfigurationsavvikelser, i tillämpliga fall,”.

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

för alla komplexa motordrivna luftfartyg eller luftfartyg som används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 analysera effektiviteten hos det godkända underhållsprogrammet enligt M.A.302,”.

c)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.

för icke-obligatoriska modifieringar och/eller inspektioner avseende alla komplexa motordrivna luftfartyg eller luftfartyg som används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, fastställa en konkret policy,”.

5.

Punkt M.A.302 ska ändras på följande sätt:

a)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

Om ett luftfartygs fortsatta luftvärdighet hanteras av en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M), eller om det finns ett begränsat avtal mellan ägaren och denna organisation i enlighet med punkt M.A.201 i.3, kan underhållsprogrammet och ändringar av detta godkännas genom ett indirekt godkännandeförfarande.

i)

I dessa fall ska det indirekta godkännandeförfarandet fastställas av den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som en del av handboken för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten och ska godkännas av den myndighet som ansvarar för denna organisation.

ii)

Den organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet får inte använda det indirekta godkännandeförfarandet när den inte står under registreringsmedlemsstatens tillsyn, om det inte finns ett avtal enligt punkt M.1.4 ii som överför ansvaret för godkännande av luftfartygets underhållsprogram till den behöriga myndigheten med ansvar för den organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet.”

b)

Led f ska ersättas med följande:

”f)

För komplexa motordrivna luftfartyg, om underhållsprogrammet baseras på planer från en underhållsstyrgrupp (maintenance steering group logic) eller på tillståndsövervakning (condition monitoring), ska underhållsprogrammet inkludera ett driftsäkerhetsprogram.”

6.

I punkt M.A.305 b ska led 2 ersättas med följande:

”2.

om det krävs enligt punkt M.A.306, operatörens tekniska journal.”

7.

Punkt M.A.306 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”M.A.306   

Luftfartygets tekniska journalsystem”.

b)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

För kommersiell lufttransport, kommersiell specialiserad verksamhet och kommersiell ATO-verksamhet ska operatören, förutom att uppfylla kraven i M.A.305, använda ett tekniskt journalsystem som innehåller följande information för varje enskilt luftfartyg:

1.

Information om varje flygning som är nödvändig för att garantera fortsatt flygsäkerhet.

2.

Gällande underhållsintyg för luftfartyget.

3.

Gällande rapport om underhållsstatus som visar underhållsläget för luftfartyget med avseende på nästkommande och förskjutna (udda intervaller) underhåll, med undantag för att den behöriga myndigheten kan medge att rapporten förvaras på annan plats.

4.

Alla senarelagda korrigeringar av kvarstående fel som påverkar användningen av luftfartyget.

5.

Alla nödvändiga instruktioner som rör underhållsåtgärder.”

8.

Punkt M.A.402 ska ersättas med följande:

”M.A.402   Utförande av underhåll

Med undantag för underhåll som utförs av en underhållsorganisation som godkänts i enlighet med bilaga II (Del-145) ska varje person eller organisation som utför underhåll

a)

ha kompetens för de uppgifter som ska utföras i enlighet med denna del,

b)

se till att den plats där underhållet utförs är välorganiserad och ren med avseende på smuts och föroreningar,

c)

använda de metoder, tekniker, normer och anvisningar som finns specificerade i underhållsdata enligt M.A.401,

d)

använda de verktyg, den utrustning och de material som finns specificerade i underhållsdata enligt M.A.401; vid behov ska verktyg och utrustning kontrolleras och kalibreras enligt en officiellt erkänd standard,

e)

se till att allt underhåll utförs inom ramen för eventuella miljömässiga begränsningar som finns specificerade i underhållsdata enligt M.A.401,

f)

se till att lämpliga anläggningar används vid otjänlig väderlek eller långvarigt underhåll,

g)

se till att risken för multipelfel i samband med underhåll och risken för att fel upprepas i identiska underhållsuppgifter minimeras,

h)

se till att en metod för felsökning tillämpas efter utförandet av varje kritisk underhållsuppgift, och

i)

genomföra en allmän kontroll efter utfört underhåll, för att garantera att luftfartyget eller komponenten är fritt från alla verktyg, all utrustning och alla främmande delar eller material samt att alla avlägsnade åtkomstluckor har monterats tillbaka på plats.”

9.

I punkt M.A.403 ska leden b och c ersättas med följande:

”b)

Enbart behörig certifierande personal enligt punkterna M.A.801 b.1, M.A.801 b.2, M.A.801 c, M.A.801 d eller bilaga II (Del-145) kan med tillämpning av underhållsdata enligt M.A.401 besluta huruvida ett fel på ett luftfartyg utgör en allvarlig fara för flygsäkerheten och mot denna bakgrund besluta om när en korrigeringsåtgärd bör vidtas och i så fall vilken innan ytterligare flygningar genomförs och vilka åtgärdanden av felen som kan senareläggas. Detta är dock inte tillämpligt om minimiutrustningslistan används av piloten eller av behörig certifierande personal.

c)

Varje fel på ett luftfartyg som inte utgör en allvarlig fara för flygsäkerheten ska åtgärdas så snart som detta är praktiskt möjligt efter den tidpunkt då felet på luftfartyget först konstaterades och inom eventuella tidsgränser som anges i underhållsdata eller i minimiutrustningslistan.”

10.

I punkt M.A.502 ska led d ersättas med följande:

”d)

Genom undantag från led a och punkt M.A.801 b.2 får underhåll av en komponent, då denna är installerad i eller tillfälligt demonterad från ett ELA1-luftfartyg som används av andra lufttrafikföretag än lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, som utförs i enlighet med komponentens underhållsdata, utföras av sådan certifierande personal som avses i punkt M.A.801 b.2, utom när det gäller

1.

översyn av andra komponenter än motorer och propellrar, och

2.

översyn av motorer och propellrar för andra luftfartyg än CS-VLA, CS-22 och LSA.

För komponentunderhåll som utförs i enlighet med led d ska ingen Easa-blankett 1 utfärdas, men sådant underhåll omfattas av de krav på underhållsintyg som anges i punkt M.A.801.”

11.

I punkt M.A.504 ska led b ersättas med följande:

”b)

Driftsodugliga komponenter ska märkas och förvaras på säker plats under tillsyn av en godkänd underhållsorganisation fram till dess att beslut fattas om komponenternas framtida status. För luftfartyg som inte används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 och andra än komplexa motordrivna luftfartyg får emellertid den person eller organisation som har förklarat en komponent som driftsoduglig överföra innehavet av komponenten, efter det att den identifierats som driftsoduglig, till luftfartygets ägare förutsatt att en sådan överföring återges i luftfartygets, motorns eller komponentens journal.”.

12.

Punkt M.A.601 ska ersättas med följande:

”M.A.601   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs de krav som en organisation ska uppfylla för att vara berättigad till utfärdande eller förnyande av underhållsgodkännande för andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg och komponenter att montera i dessa som inte används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008.”

13.

Punkt M.A.606 ska ändras på följande sätt:

Led g ska ersättas med följande:

”g)

Underhållsorganisationen ska ha tillräckligt med certifierande personal för att utfärda underhållsintyg enligt M.A.612 och M.A.613 för luftfartyg och komponenter. De ska uppfylla kraven i artikel 5 i förordning (EU) nr 1321/2014.”

14.

I punkt M.A.703 ska led b ersättas med följande:

”b)

Trots led a ska, för lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, godkännandet utgöra en del av det drifttillstånd som har utfärdats av den behöriga myndigheten för det använda luftfartyget.”

15.

I punkt M.A.704 a ska punkt 9 ersättas med följande:

”9.

förteckningen över godkända underhållsprogram för luftfartyget eller, för luftfartyg som inte används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, förteckningen över ’allmänna’ och ’grundläggande’ underhållsprogram.”

16.

Punkt M.A.706 ska ändras på följande sätt:

a)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

För lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 ska den verksamhetsansvarige chef som avses i led a vara den person som också har företagets bemyndigande att ansvara för att operatörens hela verksamhet kan finansieras och utföras enligt den standard som krävs för utfärdande av ett drifttillstånd.”

b)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

För lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 ska den verksamhetsansvarige chefen utse en namngiven befattningshavare. Denna person ska ansvara för ledning och tillsyn av arbetet för den fortsatta luftvärdigheten enligt led c.”

c)

Led k ska ersättas med följande:

”k)

För komplexa motordrivna luftfartyg och för luftfartyg som används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 ska organisationen fastställa och kontrollera kompetensen hos den personal som är engagerad i fortsatt luftvärdighet, granskning av luftvärdighet och/eller kvalitetsrevisioner enligt ett förfarande och en standard som godkänts av den behöriga myndigheten.”

17.

Punkt M.A.707 ska ändras på följande sätt:

Led a ska ersättas med följande:

”a)

För att bli godkänd för att utföra luftvärdighetsgranskningar och, i förekommande fall, utfärda flygtillstånd ska en godkänd organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet förfoga över lämplig personal för granskning av luftvärdigheten för att utfärda granskningsbevis avseende luftvärdighet eller rekommendationer enligt avsnitt A kapitel I och, i tillämpliga fall, för att utfärda flygtillstånd enligt punkt M.A.711 c:

1.

För luftfartyg som används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, och luftfartyg med en maximal startmassa på mer än 2 730 kg, utom ballonger, ska denna personal ha

a)

minst fem års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet, och

b)

lämpligt certifikat enligt bilaga III (Del-66) eller en flygteknisk ingenjörsexamen eller motsvarande, och

c)

formell utbildning för underhåll av flygmateriel, och

d)

en tjänst inom den godkända organisationen med lämpligt ansvarsområde.

e)

Trots leden a–d kan det krav som anges i punkt M.A.707 a.1 b ersättas av fem års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet utöver vad som redan krävs enligt punkt M.A.707 a.1 a.

2.

För luftfartyg som inte används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 och som har en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, samt ballonger, ska denna personal ha

a)

minst tre års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet, och

b)

lämpligt certifikat enligt bilaga III (Del-66) eller en flygteknisk ingenjörsexamen eller motsvarande, och

c)

lämplig utbildning för underhåll av flygmateriel, och

d)

en tjänst inom den godkända organisationen med lämpligt ansvarsområde.

e)

Trots leden a–d kan det krav som anges i punkt M.A.707 a.2 b ersättas av fyra års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet utöver vad som redan krävs enligt punkt M.A.707 a.2 a.”

18.

Punkt M.A.708 ska ändras på följande sätt:

a)

I led b ska led 2 ersättas med följande:

”2.

lägga fram luftfartygets underhållsprogram och ändringar av detta för den behöriga myndigheten för godkännande, såvida programmet inte omfattas av ett indirekt godkännandeförfarande i enlighet med punkt M.A.302 c, samt för luftfartyg som inte används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 lämna ett exemplar av programmet till ägaren eller operatören som är ansvarig i enlighet med M.A.201.”

b)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

I samband med komplexa motordrivna luftfartyg eller luftfartyg som används för kommersiell lufttransport, eller luftfartyg som används för kommersiell specialiserad verksamhet eller kommersiell ATO-verksamhet, och om den organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet inte är korrekt godkänd enligt Del-145 eller Del-M.A, kapitel F, ska organisationen i samråd med operatören upprätta ett skriftligt underhållsavtal med en organisation godkänd enligt Del-145 eller Del-M.A. kapitel F eller en annan operatör, med uppgifter om de funktioner som finns specificerade i M.A.301.2, M.A.301.3, M.A.301.5 och M.A.301.6, och därigenom garantera att allt underhåll slutligen utförs av en underhållsorganisation godkänd enligt Del-145 eller Del-M.A. kapitel F och definiera stödet för kvalitetsfunktionerna i M.A.712 b.”

c)

Följande led ska läggas till som led d:

”d)

Trots led c får avtalet vara i form av enskilda arbetsorder ställda till underhållsorganisationen enligt Del-145 eller Del-M.A. kapitel F om det gäller

1.

ett luftfartyg som behöver oplanerat linjeunderhåll,

2.

komponentunderhåll, inklusive motorunderhåll.”

19.

Punkt M.A.709 b ska ersättas med följande:

”b)

För luftfartyg som inte används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 får den godkända organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet utveckla ’grundläggande’ och/eller ’allmänna’ underhållsprogram för att möjliggöra ursprungligt godkännande och/eller en utvidgning av godkännandets omfattning utan att de avtal som avses i tillägg I till denna bilaga (Del-M) upprättas. Sådana ’grundläggande’ och/eller ’allmänna’ underhållsprogram ersätter dock inte kravet på att fastställa ett lämpligt underhållsprogram i överensstämmelse med punkt M.A.302 i tid innan de rättigheter som avses i punkt M.A.711 tillämpas.”

20.

I punkt M.A.711 a ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.

hantera den fortsatta luftvärdigheten hos luftfartyg, utom sådana som används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, enligt förteckningen i godkännandecertifikatet,

2.

hantera den fortsatta luftvärdigheten hos luftfartyg som används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, enligt förteckningen både i dess godkännandecertifikat och i dess drifttillstånd,”.

21.

I punkt M.A.712 ska leden e och f ersättas med följande:

”e)

För lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 ska kvalitetssystemet enligt M.A. kapitel G utgöra en integrerad del av operatörens kvalitetssystem.

f)

I de fall en liten organisation inte hanterar den fortsatta luftvärdigheten för luftfartyg som används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 kan kvalitetssystemet ersättas av regelbundna organisatoriska granskningar som godkänts av den behöriga myndigheten, utom i de fall organisationen utfärdar granskningsbevis avseende luftvärdighet för luftfartyg med en maximal startmassa på mer än 2 730 kg som inte är ballonger. Om inget kvalitetssystem existerar ska organisationen inte upprätta avtal avseende hantering av fortsatt luftvärdighet med andra parter.”

22.

I punkt M.A.801 ska leden c och d ersättas med följande:

”c)

Genom undantag från punkt M.A.801 b.2, för ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport eller i kommersiell specialiserad verksamhet eller i kommersiell ATO-verksamhet, får komplicerat underhållsarbete enligt förteckningen i tillägg VII godkännas av sådan certifierande personal som avses i punkt M.A.801 b.2.

d)

Genom undantag från punkt M.A.801 b, vid oförutsedda situationer, när ett luftfartyg får startförbud på en plats där ingen underhållsorganisation med erforderligt godkännande enligt denna bilaga eller bilaga II (Del-145) och ingen certifierande personal finns tillgänglig, får ägaren auktorisera en person med minst 3 års lämplig underhållserfarenhet och lämpliga kvalifikationer för att utföra underhåll i enlighet med de standarder som anges i kapitel D i denna bilaga och utfärda underhållsintyg. I dessa fall ska ägaren

1.

samla in och i luftfartygets dokumentation ange uppgifter om allt arbete som utförts och om de kvalifikationer som innehas av den person som utfärdar certifieringen, och

2.

säkerställa att allt sådant underhållsarbete dubbelkontrolleras och godkänns av en person med lämplig behörighet enligt punkt M.A.801 b, eller en organisation som godkänts enligt avsnitt A kapitel F i denna bilaga (Del-M) eller enligt bilaga II (Del-145), så snart som möjligt, dock inom 7 dagar, och

3.

underrätta den organisation som svarar för luftfartygets fortsatta luftvärdighet, om detta sker enligt avtal i enlighet med punkt M.A.201 i, eller, om inget sådant avtal finns, den behöriga myndigheten, inom sju dagar från det att en sådan underhållsfullmakt har utfärdats.”

23.

I punkt M.A.803 ska led b ersättas med följande:

”b)

För alla icke-komplexa motordrivna luftfartyg med en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, segelflygplan, motordrivna segelflygplan eller ballonger som inte används i kommersiell lufttransport eller i kommersiell specialiserad verksamhet eller i kommersiell ATO-verksamhet, får piloten/ägaren utfärda underhållsintyg efter genomfört begränsat pilot-/ägarunderhåll enligt specifikationerna i tillägg VIII.”

24.

Punkt M.A.901 ska ändras på följande sätt:

a)

Leden c, d och e ska ersättas med följande:

”c)

För alla luftfartyg som används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 och luftfartyg med en maximal startmassa på mer än 2 730 kg, utom ballonger, i kontrollerad miljö, får den organisation som avses i led b och som svarar för luftfartygets fortsatta luftvärdighet, om den är erforderligt godkänd, och under förutsättning att kraven i led k är uppfyllda,

1.

utfärda ett granskningsbevis avseende luftvärdighet i enlighet med punkt M.A.710 och,

2.

för det granskningsbevis avseende luftvärdighet som organisationen har utfärdat, när luftfartyget har befunnit sig i en kontrollerad miljö, förlänga granskningsbevisets giltighet två gånger med ett år i taget.

d)

För luftfartyg som används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, och luftfartyg med en maximal startmassa på mer än 2 730 kg, utom ballonger, som

i)

inte finns i en kontrollerad miljö, eller

ii)

vars fortsatta luftvärdighet hanteras av en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som inte innehar rättigheter att utföra luftvärdighetsgranskningar,

ska granskningsbeviset avseende luftvärdighet utfärdas av den behöriga myndigheten efter genomförd granskning med gott resultat och på grundval av en rekommendation från en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som är erforderligt godkänd i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M), skickas in tillsammans med ägarens eller operatörens ansökan. En sådan rekommendation ska baseras på ett granskningsbevis avseende luftvärdighet som genomförts i enlighet med punkt M.A.710.

e)

För luftfartyg som inte används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 och med en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, samt ballonger, kan en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) och som utsetts av ägaren eller operatören, om den är erforderligt godkänd och med hänsyn till led k

1.

utfärda ett granskningsbevis avseende luftvärdighet i enlighet med punkt M.A.710, och

2.

för det granskningsbevis avseende luftvärdighet som organisationen har utfärdat, om luftfartyget har befunnit sig i en kontrollerad miljö under dess hantering, förlänga granskningsbevisets giltighet två gånger med ett år i taget.”

b)

Led g ska ersättas med följande:

”g)

Genom undantag från punkterna M.A.901 e och M.A.901 i.2, för ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell lufttransport eller i specialiserad kommersiell verksamhet eller i kommersiell ATO-verksamhet, får granskningsbevis avseende luftvärdighet även utfärdas av behörig myndighet efter genomförd granskning med gott resultat, på grundval av en rekommendation från certifierande personal, som är formellt godkänd av den behöriga myndigheten och som uppfyller bestämmelserna i bilaga III (Del-66) samt kraven i punkt M.A.707 a.2 a, och denna ska skickas in tillsammans med ägarens eller operatörens ansökan. En sådan rekommendation ska baseras på ett granskningsbevis avseende luftvärdighet som genomförts i enlighet med punkt M.A.710 och får inte utfärdas för mer än två år i taget.”

25.

I punkt M.B.105 ska led a ersättas med följande:

”a)

För att bidra till förbättringen av flygsäkerheten ska de behöriga myndigheterna delta i ett ömsesidigt utbyte av all nödvändig information i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 216/2008.”

26.

Punkterna M.B.303 och M.B.304 ska ersättas med följande:

”M.B.303   Övervakning av luftfartygs fortsatta luftvärdighet

a)

Den behöriga myndigheten ska ta fram ett undersökningsprogram med en riskbaserad ansats för att övervaka luftvärdighetsstatusen för luftfartygen i dess register.

b)

Undersökningsprogrammet ska innehålla produktundersökningar med stickprov av luftfartyg och ska omfatta alla viktiga riskfaktorer med avseende på luftvärdighet.

c)

Produktundersökningen ska omfatta stickprov för att fastställa den luftvärdighetsstandard som uppnåtts, på grundval av de tillämpliga kraven och identifiera eventuella brister.

d)

Alla konstaterade brister ska kategoriseras mot kraven i denna del och skriftligen bekräftas till ansvarig person eller organisation i enlighet med M.A.201. Den behöriga myndigheten ska ha ett förfarande för att analysera bristerna med avseende på deras betydelse för säkerheten.

e)

Den behöriga myndigheten ska registrera alla brister och hävningsåtgärder.

f)

Om det i samband med undersökningar av luftfartyg påträffas bevis som visar på att ett krav enligt denna del eller någon annan del inte uppfyllts, ska detta avsteg hanteras på sätt som föreskrivs i den relevanta delen.

g)

Om så krävs för att säkerställa lämpliga tvångsåtgärder ska den behöriga myndigheten utbyta information om bevis som visar att krav inte uppfyllts i enlighet med led f med andra behöriga myndigheter.

M.B.304   Återkallande och tillfälligt upphävande

Den behöriga myndigheten ska

a)

tillfälligt upphäva ett granskningsbevis avseende luftvärdighet på rimliga grunder i samband med ett potentiellt hot mot säkerheten, eller

b)

tillfälligt upphäva eller återkalla ett granskningsbevis avseende luftvärdighet enligt M.B.903.1.”

27.

I punkt M.B.701 ska led a ersättas med följande:

”a)

För lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 ska den behöriga myndigheten tillsammans med den ursprungliga ansökan om drifttillståndet och i tillämpliga fall alla avvikelser som ansökan avser och för varje luftfartygstyp som ska användas för godkännande erhålla

1.

handboken för hanteringen av den fortsatta luftvärdigheten,

2.

operatörens luftfartygsunderhållsprogram,

3.

luftfartygets tekniska journal,

4.

i tillämpliga fall den tekniska specifikationen i underhållsavtalen mellan den organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet och en enligt Del-145 godkänd underhållsorganisation.”

28.

I punkt M.B.703 ska led d ersättas med följande:

”d)

I samband med lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 kommer den information som finns upptagen på en Easa-blankett 14 att ingå i drifttillståndet.”

29.

I punkt M.B.902 ska led b ersättas med följande:

”b)

Den behöriga myndigheten ska förfoga över lämplig personal för granskning av luftvärdighet för att genomföra luftvärdighetsgranskningen.

1.

För alla luftfartyg som används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, och luftfartyg med en maximal startmassa på mer än 2 730 kg, utom ballonger, ska denna personal ha

a)

minst fem års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet, och

b)

erforderligt certifikat enligt bilaga III (Del-66) eller nationellt erkända kvalifikationer för underhållspersonal som är lämpliga för den berörda luftfartygskategorin (i de fall artikel 5.6 hänvisar till nationella bestämmelser) eller en flygteknisk ingenjörsexamen eller motsvarande, och

c)

formell utbildning för underhåll av flygmateriel, och

d)

en tjänst med lämpligt ansvarsområde.

Trots leden a–d kan det krav som anges i punkt M.B.902 b.1 b ersättas av fem års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet utöver vad som redan krävs enligt punkt M.B.902 b.1 a.

2.

För luftfartyg som inte används av lufttrafikföretag som beviljats licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 och som har en maximal startmassa på 2 730 kg eller mindre, samt ballonger, ska denna personal ha

a)

minst tre års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet, och

b)

erforderligt certifikat enligt bilaga III (Del-66) eller nationellt erkända kvalifikationer för underhållspersonal som är lämpliga för den berörda luftfartygskategorin (i de fall artikel 5.6 hänvisar till nationella bestämmelser) eller en flygteknisk ingenjörsexamen eller motsvarande, och

c)

lämplig utbildning för underhåll av flygmateriel, och

d)

en tjänst med lämpligt ansvarsområde.

Trots leden a–d kan det krav som anges i punkt M.B.902 b.2 b ersättas av fyra års erfarenhet av fortsatt luftvärdighet utöver vad som redan krävs enligt punkt M.B.902 b.2 a.”

30.

Tillägg I ska ersättas med följande:

”Tillägg I

Avtal om ansvar för fortsatt luftvärdighet

1.

När en ägare/operatör i överensstämmelse med punkt M.A.201 träffar ett avtal med en organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten, som godkänts enligt Del-M Kapitel G i denna bilaga, för att utföra uppgifter avseende hantering av fortsatt luftvärdighet ska ägaren/operatören, på begäran av den behöriga myndigheten, sända en kopia av överenskommelsen till den behöriga myndigheten i medlemsstaten efter att den undertecknats av båda parterna.

2.

Avtalet ska utarbetas med beaktande av kraven i Del-M och ska ange de undertecknande parternas åligganden vad avser den fortsatta luftvärdigheten hos luftfartyget.

3.

Det ska åtminstone innehålla

luftfartygets registreringsbeteckning,

luftfartygets typ,

luftfartygets serienummer,

luftfartygets ägares eller registrerad inhyrares namn eller företagsuppgifter inklusive adress,

uppgifter om en organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten, inklusive adress,

typ av verksamhet.

4.

Följande ska anges:

’Ägaren/operatören ger organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten uppdraget att genomföra åtgärderna för den fortsatta luftvärdigheten hos luftfartyget, att utveckla ett underhållsprogram som ska godkännas av den behöriga myndighet som anges i M.1 och att organisera underhållet av luftfartyget enligt nämnda underhållsprogram.

I enlighet med nuvarande avtal förbinder sig båda undertecknande parter att efterkomma respektive åligganden i detta avtal.

Ägaren/operatören förklarar att, så vitt han/hon vet, all information om luftfartygets fortsatta luftvärdighet som lämnats resp. lämnas till den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten är och kommer att vara korrekt och att luftfartyget inte kommer att förändras utan föregående godkännande av organisationen.

Vid varje fall av avvikelse från detta avtal genom någon av de undertecknande parterna kommer avtalet att förlora sin giltighet. I ett sådant fall förblir ägaren/operatören fullt ansvarig för varje åtgärd som sammanhänger med den fortsatta luftvärdigheten för luftfartyget och ägaren är skyldig att inom två veckor underrätta den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.’

5.

När en ägare/operatör träffar ett avtal med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet i enlighet med M.A.201 ska förpliktelserna hos varje part delas enligt följande:

5.1

Åligganden för den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten:

1.

Att se till att den aktuella typen av luftfartyg ingår i organisationens godkännandebehörighet.

2.

Att upprätthålla luftfartygets fortsatta luftvärdighet genom att

a)

utveckla ett underhållsprogram för det aktuella luftfartyget, inklusive eventuellt driftsäkerhetsprogram, i förekommande fall,

b)

ange de underhållsuppgifter (i underhållsprogrammet) som får utföras av piloten-ägaren i enlighet med punkt M.A.803 c,

c)

organisera godkännande av luftfartygets underhållsprogram,

d)

när detta har godkänts, överlämna ett exemplar av luftfartygets underhållsprogram till ägaren/operatören,

e)

organisera en jämförande inspektion med luftfartygets tidigare underhållsprogram,

f)

se till att allt underhåll utförs av en godkänd underhållsorganisation,

g)

se till att alla tillämpliga luftvärdighetsbestämmelser tillämpas,

h)

se till att alla felaktigheter som upptäcks under planerade underhållsarbeten eller luftvärdighetsgranskningar eller som rapporteras av ägaren åtgärdas av en godkänd underhållsorganisation samt samordna planerat underhållsarbete, tillämpning av luftvärdighetsdirektiv, utbyte av delar med begränsad livslängd och krav för inspektion av komponenter,

i)

informera ägaren varje gång luftfartyget ska överlämnas till en godkänd underhållsorganisation,

j)

ansvara för alla tekniska register,

k)

arkivera alla tekniska register.

3.

Att organisera godkännandet av alla ändringar av luftfartyget i enlighet med bilaga I (Del-21) till förordning (EU) nr 748/2012 innan de införs.

4.

Att organisera godkännande av alla eventuella reparationer av luftfartyget i enlighet med bilaga I (Del-21) till förordning (EU) nr 748/2012 innan de utförs.

5.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten varje gång ägaren inte gör luftfartyget tillgängligt för den godkända underhållsorganisationen enligt denna organisations krav.

6.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten varje gång detta aval inte respekteras.

7.

Att vid behov utföra en luftvärdighetsgranskning av luftfartyget och utfärda ett granskningsbevis avseende luftvärdighet eller en rekommendation till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

8.

Att inom tio dagar skicka in ett exemplar av det utfärdade eller förlängda granskningsbeviset avseende luftvärdighet till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

9.

Att genomföra all händelserapportering som föreskrivs enligt tillämpliga bestämmelser.

10.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten varje gång detta avtal sägs upp av någondera parten.

5.2

Ägarens/operatörens åligganden:

1.

Att ha en allmän förståelse för det godkända underhållsprogrammet.

2.

Att ha en allmän förståelse för denna bilaga (Del-M).

3.

Att tillhandahålla luftfartyget till den godkända underhållsorganisationen enligt överenskommelse med den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten vid den tidpunkt som denna organisation anger.

4.

Att inte modifiera luftfartyget utan att först rådfråga organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten.

5.

Att informera organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten om allt underhåll som undantagsvis har utförts utan organisationens vetskap och kontroll.

6.

Att via loggboken rapportera alla felaktigheter som konstaterats under drift till organisationen som svarar för den fortsatta luftvärdigheten.

7.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten varje gång detta avtal sägs upp av någondera parten.

8.

Att informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten och den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten varje gång luftfartyget säljs.

9.

Att genomföra all händelserapportering som föreskrivs enligt tillämpliga bestämmelser.

10.

Att regelbundet informera den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten beträffande luftfartygets flygtimmar och alla övriga användningsdata, enligt överenskommelse med den godkända organisationen.

11.

Att föra in underhållsintyget i loggböckerna enligt vad som anges i punkt M.A.803 d när pilot-/ägarunderhåll utförs utan att underhållsförteckningen såsom den anges i det godkända underhållsprogrammet i enlighet med punkt M.A.803 c överskrids.

12.

Att informera den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten senast 30 dagar efter det att pilot-/ägarunderhåll i enlighet med punkt M.A.305 a har genomförts.”

31.

Tillägg VI ska ersättas med följande:

Tillägg VI

Godkännande av organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet enligt kapitel G i bilaga I (Del-M)

Image

Image

32.

I tillägg VIII ”Begränsat pilot-/ägarunderhåll” ska led b 1 ersättas med följande:

”1.

är en mycket viktig underhållsuppgift,”.


BILAGA II

Bilaga II (Del-145) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Innehållsförteckningen ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska läggas till som punkt 145.A.48:

”145.A.48

Utförande av underhåll”.

2.

I punkt 145.A.30 ska leden h och i ersättas med följande:

”h)

Varje organisation som underhåller luftfartyg ska, förutom när annat anges under led j, uppfylla följande:

1.

I samband med basunderhåll av komplexa motordrivna luftfartyg, förfoga över certifierande personal med lämplig typbehörighet och kvalificerade i kategori C i enlighet med Del-66 och 145.A.35. Dessutom ska organisationen ha tillräckligt med typbehörig personal, som är kvalificerad i kategori B1, B2, beroende på vilket som är lämpligt i enlighet med Del-66 och 145.A.35, som stödjer den certifierande personalen enligt kategori C.

i)

Stödpersonal enligt B1 och B2 ska se till att alla relevanta arbetsuppgifter eller inspektioner har utförts i enlighet med erforderlig standard innan den certifierande personalen med behörighet C utfärdar underhållsintyg.

ii)

Organisationen ska föra ett register över all sådan stödpersonal enligt B1 och B2.

iii)

Certifierande personal enligt kategori C ska se till att kraven i led i har uppfyllts och att allt arbete som begärts av kunden har fullgjorts under den enskilda basunderhållskontrollen eller inom arbetsramen och ska också bedöma inverkan av eventuellt arbete som inte utförts, med avseende på att antingen kräva att det fullgörs eller komma överens med operatören att senarelägga sådant arbete till en annan specificerad kontroll eller tidsgräns.

2.

I samband med basunderhåll av andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg, antingen förfoga över

i)

certifierande personal med lämplig typbehörighet och kvalificerad i kategorierna B1, B2, B3, beroende på vilken som är lämplig, i enlighet med bilaga III (Del-66) och punkt 145.A.35, eller

ii)

certifierande personal med lämplig typbehörighet och kvalificerad i kategori C assisterad av stödpersonal enligt vad som anges i punkt 145.A.35 a i.

i)

Certifierande personal för komponenter ska uppfylla kraven i artikel 5.6 i förordning (EU) nr 1321/2014.”

3.

Följande punkt ska införas som punkt 145.A.48:

”145.A.48   Utförande av underhåll

Organisationen ska fastställa förfaranden för att se till att

a)

en allmän kontroll genomförs, efter att underhåll avslutats, för att garantera att luftfartyget är fritt eller komponenten är fri från alla verktyg, all utrustning och alla främmande delar eller material samt att alla avlägsnade åtkomstluckor har monterats tillbaka på plats,

b)

en metod för registrering av fel tillämpas efter genomförandet av eventuella kritiska underhållsåtgärder,

c)

risken för multipelfel i samband med underhåll och risken för att fel upprepas i identiska underhållsåtgärder minimeras, och

d)

skador bedöms och modifieringar och reparationer genomförs med användande av data enligt punkt M.A.304.”

4.

Punkt 145.A.65 b ska ersättas med följande:

”b)

Organisationen ska fastställa förfaranden som godkänts av den behöriga myndigheten och som tar hänsyn till mänskliga faktorer och mänskliga prestationer för att garantera god underhållspraxis och uppfyllande av tillämpliga krav i punkterna 145.A.25 till 145.A.95. De förfaranden som avses i denna punkt ska

1.

säkerställa att en tydlig arbetsorder eller ett tydligt arbetsavtal har upprättats mellan organisationen och den organisation som begär underhållsarbetet som klart fastställer vilket underhåll som ska utföras så att underhållsintyg kan utfärdas för luftfartyg och komponenter i enlighet med punkt 145.A.50, och

2.

omfatta alla aspekter av utförandet av underhåll, inklusive tillhandahållande och kontroll av specialtjänster samt fastställa de standarder enligt vilka organisationen avser att arbeta.”


BILAGA III

Bilaga III (Del-66) till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 66.A.30 a ska leden 3 och 4 ersättas med följande:

”3.

För kategori C avseende komplexa motordrivna luftfartyg:

i)

Tre års erfarenhet av att utöva befogenheter enligt kategori B1.1, B1.3 eller B2 på komplexa motordrivna luftfartyg eller som biträdande personal i enlighet med punkt 145.A.35, eller en kombination av båda, eller

ii)

fem års erfarenhet av att utöva befogenheter enligt kategori B1.2 eller B1.4 på komplexa motordrivna luftfartyg eller som biträdande personal i enlighet med punkt 145.A.35, eller en kombination av båda.

4.

För kategori C med avseende på andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg: tre års erfarenhet av att utöva befogenheter enligt kategori B1 eller B2 på andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg eller som biträdande personal i enlighet med punkt 145.A.35, eller en kombination av båda.”

2.

I punkt 66.A.70 ska led d ersättas med följande:

”d)

Med undantag av led c, för andra luftfartyg som inte används av godkända lufttrafikföretag i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 än komplexa motordrivna luftfartyg, ska certifikatet för luftfartygsunderhåll innefatta begränsningar i enlighet med punkt 66.A.50 för att säkerställa att befogenheterna för certifierande personal som är giltiga i medlemsstaten före ikraftträdandet av denna förordning, och befogenheterna enligt ett certifikat för luftfartygsunderhåll som konverterats i enlighet med Del-66, förblir desamma.”

3.

Tillägg V ska ersättas med följande:

Tillägg V

Ansökningsblankett – Easa-blankett 19:

Image

Image

4.

Tillägg VI ska ersättas med följande:

Tillägg VI

Godkännande av organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet enligt kapitel G i bilaga I (Del-M)

Image

Image


BILAGA IV

Följande bilaga Va (Del-T) ska läggas till förordning (EU) nr 1321/2014:

”BILAGA Va

DEL-T

Innehåll

T.1

Behörig myndighet

Avsnitt A –

Tekniska krav

Kapitel A –

ALLMÄNT

T.A.101

Tillämpningsområde

Kapitel B –

KRAV

T.B.201

Ansvarsområden

Kapitel E –

UNDERHÅLLSORGANISATION

Kapitel G –

YTTERLIGARE KRAV FÖR ORGANISATIONER SOM SVARAR FÖR DEN FORTSATTA LUFTVÄRDIGHETEN OCH SOM GODKÄNTS ENLIGT DEL-M KAPITEL G I BILAGA I

T.A.701

Tillämpningsområde

T.A.704

Handbok för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten

T.A.706

Krav på personal

T.A.708

Arbetet för den fortsatta luftvärdigheten

T.A.709

Dokumentation

T.A.711

Rättigheter

T.A.712

Kvalitetssystem

T.A.714

Dokumentation

T.A.715

Fortsatt giltighet för godkännandet

T.A.716

Brister

Avsnitt B –

Förfaranden för behöriga myndigheter

Kapitel A –

ALLMÄNT

T.B.101

Tillämpningsområde

T.B.102

Behörig myndighet

T.B.104

Dokumentation

Kapitel B –

ANSVARIGHET

T.B.201

Ansvarsområden

T.B.202

Brister

Kapitel G –

YTTERLIGARE KRAV FÖR ORGANISATIONER SOM SVARAR FÖR DEN FORTSATTA LUFTVÄRDIGHETEN OCH SOM GODKÄNTS ENLIGT DEL-M KAPITEL G I BILAGA I

T.B.704

Fortlöpande tillsyn

T.B.705

Brister

T.1   Behörig myndighet

Vid tillämpningen av denna del ska den behöriga myndighet som har ansvar för tillsyn av luftfartyget och organisationerna vara den myndighet som utsetts av den medlemsstat som har utfärdat drifttillståndet till operatören.

AVSNITT A

TEKNISKA KRAV

KAPITEL A

ALLMÄNT

T.A.101   Tillämpningsområde

I detta avsnitt fastställs kraven för att se till att fortsatt luftvärdighet för luftfartyg som avses i artikel 1 b upprätthålls i enlighet med de grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008.

I detta avsnitt anges också de villkor som ska uppfyllas av de personer och organisationer som svarar för den fortsatta luftvärdigheten och underhållet av sådana luftfartyg.

KAPITEL B

FORTSATT LUFTVÄRDIGHET

T.A.201   Ansvarsområden

1.

Operatören är ansvarig för luftfartygets luftvärdighet och ska se till att det endast används om följande krav är uppfyllda:

a)

Luftfartyget har ett typcertificat som har utfärdats eller godkänts av byrån.

b)

Luftfartyget är i luftvärdigt skick.

c)

Luftfartyget innehar ett giltigt luftvärdighetsintyg som har utfärdats i enlighet med Icao-bilaga 8.

d)

Luftfartyget underhålls i enlighet med ett underhållsprogram som uppfyller kraven i registreringsstaten och de tillämpliga kraven i Icao-bilaga 6.

e)

Eventuella fel eller skador som påverkar en säker användning av luftfartyget åtgärdas till en standard som är godtagbar för registreringsstaten.

f)

Luftfartyget uppfyller

i)

alla gällande luftvärdighetsdirektiv eller krav på fortsatt luftvärdighet som utfärdats eller antagits av registreringsstaten, och

ii)

all gällande obligatorisk säkerhetsinformation som utfärdats av byrån, inklusive luftvärdighetsdirektiv.

g)

Ett underhållsintyg utfärdas för luftfartyget efter underhåll av kvalificerade organisationer i enlighet med kraven i registreringsstaten. Det undertecknade underhållsintyget ska särskilt innehålla grundläggande information om det utförda underhållet.

h)

Luftfartyget inspekteras, genom tillsyn före flygning, före varje flygning.

i)

Alla ändringar och reparationer uppfyller de luftvärdighetskrav som fastställts av registreringsstaten.

j)

Följande luftfartygsregister finns tillgängliga till dess att den information som ingår däri har ersatts med ny information av likvärdig omfattning och detaljeringsgrad, dock under minst 24 månader:

1.

Den totala gångtiden (timmar, antal flygningar och kalendertid, enligt vad som är tillämpligt) för luftfartyget och alla komponenter med begränsad livslängd.

2.

Aktuell status beträffande uppfyllandet av kraven i T.A.201.1 f.

3.

Aktuell status beträffande uppfyllandet av underhållsprogrammet.

4.

Aktuell status beträffande modifieringar och reparationer tillsammans med lämpliga detaljer och bestyrkande uppgifter för att visa att de uppfyller de krav som fastställts av registreringsstaten.

2.

De uppgifter som anges i T.A.201.1 ska kontrolleras av operatörens organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten. För detta syfte ska organisationen följa de ytterligare kraven i T.A. kapitel G.

3.

Den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten som avses i punkt 2 ska se till att underhåll och godkännande av luftfartyget utförs av en underhållsorganisation som uppfyller kraven i kapitel E. För detta syfte ska den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten upprätta ett avtal med sådana organisationer när den inte själv uppfyller kraven i kapitel E.

KAPITEL E

UNDERHÅLLSORGANISATION

Den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten ska se till att luftfartyget och dess komponenter underhålls av organisationer som uppfyller följande krav:

1.

Organisationen innehar ett godkännande för underhållsorganisationer som utfärdats av eller är godtagbart för registreringsstaten.

2.

Organisationens godkännande omfattar lämplig kapacitet för luftfartyg och/eller komponenter.

3.

Organisationen har upprättat ett system för rapportering av händelser som säkerställer att alla konstaterade förhållanden hos ett luftfartyg eller en komponent som utgör en fara för flygsäkerheten rapporteras till operatören, operatörens behöriga myndighet, den organisation som ansvarar för typkonstruktionen eller den kompletterande typkonstruktionen samt den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten.

4.

Organisationen har utarbetat en handbok som innehåller en beskrivning av samtliga organisationens förfaranden.

KAPITEL G

YTTERLIGARE KRAV FÖR ORGANISATIONER SOM SVARAR FÖR DEN FORTSATTA LUFTVÄRDIGHETEN OCH SOM GODKÄNTS ENLIGT DEL-M KAPITEL G I BILAGA I

T.A.701   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs de krav som ska vara uppfyllda utöver kraven i Del-M kapitel G av en organisation som godkänts i enlighet med Del-M kapitel G för att kontrollera de uppgifter som anges i T.A.201.

T.A.704   Handbok för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten

Utöver de krav som anges i M.A.704 ska handboken innehålla förfaranden som anger hur den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten säkerställer efterlevnaden av Del-T.

T.A.706   Krav på personal

Utöver de krav som anges i M.A.706 ska den personal som avses i M.A.706 c och d ha adekvata kunskaper om gällande bestämmelser i tredjeländer.

T.A.708   Arbetet för den fortsatta luftvärdigheten

Trots M.A.708 ska den godkända organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten, för luftfartyg som hanteras enligt kraven i Del-T

a)

se till att luftfartyget vid behov tas till en lämpligt godkänd underhållsorganisation,

b)

se till att allt underhåll utförs i enlighet med underhållsprogrammet,

c)

se till att den obligatoriska informationen i T.A.201.1 f tillämpas,

d)

se till att alla brister som upptäcks under planerat underhåll eller som rapporteras korrigeras av underhållsorganisationen i enlighet med underhållsdata som är godtagbara för registreringsstaten,

e)

samordna planerat underhåll, tillämpningen av den obligatoriska informationen i T.A.201.1 f, utbytet av delar med begränsad livslängd och inspektionen av komponenter för att garantera korrekt utfört arbete,

f)

hantera och arkivera den dokumentation avseende fortsatt luftvärdighet som krävs enligt T.A.201.1 j,

g)

se till att modifieringar och reparationer godkänns i enlighet med registreringsstatens krav.

T.A.709   Dokumentation

Trots M.A.709 a och b ska den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten inneha och använda tillämpliga underhållsdata som är godtagbara för registreringsstaten för alla luftfartyg som hanteras enligt kraven i Del-T.

T.A.711   Rättigheter

En organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten och som godkänts i enlighet med Del-M kapitel G får utföra de uppgifter som anges i T.A.708 för det luftfartyg som omfattas av dess drifttillstånd under förutsättning att organisationen har fastställt förfaranden som godkänts av den behöriga myndigheten för att säkra efterlevnaden av Del-T.

T.A.712   Kvalitetssystem

Utöver kraven i M.A.712 ska den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten se till att kvalitetssystemet övervakar att alla aktiviteter enligt detta kapitel utförs i enlighet med de godkända förfarandena.

T.A.714   Dokumentation

Utöver kraven i M.A.714 a ska organisationen föra de register som krävs enligt T.A.201.1 j.

T.A.715   Fortsatt giltighet för godkännandet

Utöver de villkor som anges i M.A.715 a ska godkännandet av en organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten enligt detta kapitel förbli giltigt på följande villkor:

a)

Organisationen uppfyller de tillämpliga kraven i Del-T, och

b)

organisationen ser till att alla personer som bemyndigats av den behöriga myndigheten får tillträde till samtliga anläggningar, luftfartyg eller dokument som har samband med organisationens verksamhet, inklusive all verksamhet som lagts ut på underleverantör, för att fastställa efterlevnaden av denna del.

T.A.716   Brister

Efter mottagande av ett meddelande om brister i enlighet med T.B.705 ska den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten definiera en plan för korrigerande åtgärder och visa korrigerande åtgärder på ett för den behöriga myndigheten godtagbart sätt inom en tidsperiod som har överenskommits med denna myndighet.

AVSNITT B

YTTERLIGARE FÖRFARANDEN FÖR BEHÖRIGA MYNDIGHETER

KAPITEL A

ALLMÄNT

T.B.101   Tillämpningsområde

I detta avsnitt fastställs de administrativa krav som ska uppfyllas av de behöriga myndigheter som har ansvar för att avsnitt A i denna Del-T tillämpas och efterlevs.

T.B.102   Behörig myndighet

1.   Allmänt

En medlemsstat ska utse en behörig myndighet som ska tilldelas de ansvarsområden som avses i T.1. Denna behöriga myndighet ska upprätta dokumenterade förfaranden och en organisationsstruktur.

2.   Resurser

Antalet anställda ska vara lämpligt för att uppfylla de krav som anges i detta avsnitt.

3.   Kvalifikationer och utbildning

All personal som är engagerad i verksamhet enligt Del-T ska ha de lämpliga kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter samt den grundutbildning och fortbildning som krävs för att utföra de uppgifter de tilldelas.

4.   Förfaranden

Den behöriga myndigheten ska fastställa förfaranden som detaljerat beskriver hur uppfyllande av kraven i denna del åstadkoms.

T.B.104   Dokumentation

1.

Kraven i M.B.104 a, b och c i bilaga I ska gälla.

2.

Dokumentationen avseende tillsyn av respektive luftfartyg ska minst innehålla en kopia av

a)

luftfartygets luftvärdighetsintyg,

b)

all relevant korrespondens avseende luftfartyget,

c)

rapporter från utförda inspektioner och undersökningar av luftfartyget,

d)

uppgifter om eventuella undantags- och tvångsåtgärder.

3.

All dokumentation som anges i T.B.104 ska på begäran ställas till en annan medlemsstats, byråns eller registreringsstatens förfogande.

4.

Den dokumentation som anges i punkt 2 ska bevaras fram till fyra år efter avslutad inhyrning utan besättning.

T.B.105   Ömsesidigt informationsutbyte

Kraven i M.B.105 i bilaga I ska gälla.

KAPITEL B

ANSVARIGHET

T.B.201   Ansvarsområden

1.

De behöriga myndigheter som anges i T.1 har ansvaret för att genomföra inspektioner och undersökningar, inklusive undersökningar av luftfartyg, för att kontrollera att kraven i denna del uppfylls.

2.

Den behöriga myndigheten ska utföra inspektioner och undersökningar innan den godkänner avtalet om inhyrning utan besättning i enlighet med ARO.OPS.110 a.1, för att kontrollera att kraven i T.A.201 därvid uppfylls.

3.

Den behöriga myndigheten ska säkerställa den samordning med registreringsstaten som krävs för att utöva det tillsynsansvar av luftfartyg som anges i denna bilaga Va (Del-T).

T.B.202   Brister

1.

En brist på nivå 1 är varje väsentligt avsteg från krav enligt Del-T som sänker säkerhetsstandarden och utgör en allvarlig fara för flygsäkerheten.

2.

En brist på nivå 2 är varje avsteg från krav enligt Del-T som skulle kunna sänka säkerhetsstandarden och eventuellt utgöra en fara för flygsäkerheten.

3.

När en brist upptäcks under inspektioner, undersökningar, luftfartygsgenomgångar eller på annat sätt, ska den behöriga myndigheten

a)

vidta nödvändiga åtgärder, till exempel utfärda startförbud för luftfartyget, för att förhindra att avstegen från kraven fortsätter,

b)

kräva att korrigerande åtgärder som är lämpliga för bristens art vidtas.

4.

Vid brister på nivå 1 ska den behöriga myndigheten kräva att lämpliga korrigerande åtgärder vidtas före ytterligare flygningar och underrätta registreringsstaten.

KAPITEL G

YTTERLIGARE KRAV FÖR ORGANISATIONER SOM SVARAR FÖR DEN FORTSATTA LUFTVÄRDIGHETEN OCH SOM GODKÄNTS ENLIGT DEL-M KAPITEL G I BILAGA I

T.B.702   Ursprungligt godkännande

Utöver kraven i M.B.702 ska den behöriga myndigheten, när organisationens handbok för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten innehåller förfaranden för att hantera den fortsatta luftvärdigheten hos luftfartyg som avses i artikel 1 b, fastställa att dessa förfaranden uppfyller kraven i Del-T och kontrollera att organisationen uppfyller kraven i Del-T.

T.B.704   Fortlöpande tillsyn

Utöver kraven i M.B.704 ska ett relevant urval av luftfartyg som avses i artikel 1 b och som hanteras av organisationen undersökas under varje tjugofyramånadersperiod.

T.B.705   Brister

Utöver kraven i M.B.705 ska den behöriga myndigheten, för organisationer som svarar för den fortsatta luftvärdigheten för luftfartyg som avses i artikel 1 b, även vidta åtgärder när det under revisioner, rampinspektioner eller på annat sätt framkommer bevis för att kraven i Del-T inte uppfylls.”


17.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1537

av den 16 september 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 september 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

217,5

MK

39,0

XS

48,7

ZZ

101,7

0707 00 05

MK

57,9

TR

126,8

ZZ

92,4

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 50 10

AR

129,5

BO

136,6

CL

123,5

UY

134,3

ZA

131,0

ZZ

131,0

0806 10 10

EG

178,1

TR

128,9

ZZ

153,5

0808 10 80

AR

121,5

BR

92,3

CL

156,9

NZ

136,8

US

113,3

ZA

123,7

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

131,8

CL

100,0

CN

82,3

TR

120,8

ZA

113,5

ZZ

109,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,2

TR

158,1

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

53,5

MK

39,3

XS

61,9

ZZ

51,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


Rättelser

17.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/51


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/131 av den 23 januari 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

( Europeiska unionens officiella tidning L 23 av den 29 januari 2015 )

På omslaget och på sidan 1, titeln, ska det

i stället för:

”Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/131 av den 23 januari 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer”

vara:

”Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/131 av den 26 januari 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer”

På sidan 2, slutformuleringen, ska det

i stället för:

”Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2015.”

vara:

”Utfärdad i Bryssel den 26 januari 2015.”