ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 206

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
1 augusti 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1322 av den 31 juli 2015 om genomförande av artikel 11.1 och 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1323 av den 31 juli 2015 om genomförande av artikel 16.2 i förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

4

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/1324 av den 31 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

10

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1325 av den 31 juli 2015 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/513

12

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1326 av den 31 juli 2015 om genomförande av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

16

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/1327 av den 31 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

18

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/1328 av den 31 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

20

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1329 av den 31 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller EU-lufttrafikföretags drift av luftfartyg som är registrerade i ett tredjeland ( 1 )

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1330 av den 31 juli 2015 om ändring för tvåhundratrettiofjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

26

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1331 av den 31 juli 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

28

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2015/1332 av den 31 juli 2015 om genomförande av beslut 2011/486/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

31

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp

34

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/1334 av den 31 juli 2015 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut (Gusp) 2015/521

61

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2015/1335 av den 31 juli 2015 om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

64

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/1336 av den 31 juli 2015 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

66

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/1337 av den 31 juli 2015 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

68

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1338 av den 30 juli 2015 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr C(2015) 5252]  ( 1 )

69

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1322

av den 31 juli 2015

om genomförande av artikel 11.1 och 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 753/2011 av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan (1), särskilt artikel 11.1 och 11.4, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 augusti 2011 antog rådet förordning (EU) nr 753/2011.

(2)

Den 23 september 2014 och den 27 mars 2015 ändrade Förenta nationernas säkerhetsråds kommitté, inrättad i enlighet med punkt 30 i FN:s säkerhetsråds resolution 1988 (2011), förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EUT L 199, 2.8.2011, s. 1.


BILAGA

I.

Uppgifterna nedan ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011.

A.   Personer associerade med talibanerna

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer e) Abdul Basir).

Titel: Haj. Adress: Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan. Född: a) 1965 b) 1960 c) 1963. Födelseort: provinsen Baluchistan, Pakistan. Medborgarskap: afghanskt pass nr: pakistanskt passnummer AA3829182. Nationellt identitetsnr: pakistanskt nationellt identitetsnummer 5420124679187. Övriga upplysningar: ägare till Haji Basir and Zarjmil Company Hawala som tillhandahåller talibaner i regionen finansiella tjänster. Uppförd på FN-förteckningen:27.03.2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Basir Noorzai uppfördes på förteckningen den 27 mars 2015 i enlighet med punkt 2 i resolution 2160 (2014) för ”deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för” dem som står uppförda på förteckningen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med talibanerna som utpekats som hot mot fred, stabilitet och säkerhet i Afghanistan, samt för ”annat stöd till deras handlingar eller verksamhet”.

Ytterligare upplysningar:

Haji Abdul Basir (Basir) äger och driver Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir var behörig att föra över pengar till talibanerna och under de senaste åren överförde han många tusen dollar via sin hawala till talibanmedlemmar i regionen. Basir har finansierat talibanverksamhet via sin hawala, överfört pengar till talibanledare och varit behjälplig vid talibaninformatörers resor.

Under 2012 ansågs Basir vara den största valutaväxlaren för högt uppsatta talibanledare. Även 2010 hade Basir hand om donationer till talibaner från pakistanska och afghanska utvandrade bosatta i Japan, Förenade Arabemiraten och Singapore.

B.   Enheter och andra grupper och företag associerade med talibanerna

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adress: a) Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, nära Trench (variant Tranch) Road, Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistanb) Branch Office 2: Quetta, Pakistan. c) Branch Office 3: Lashore, Pakistan d) Branch Office 4: Peshawar, Pakistan e) Branch Office 5: Karachi, Pakistan f) Branch Office 6: Islamabad, Pakistan g) Branch Office 7: provinsen Kandahar, Afghanistan h) Branch Office 8: provinsen Herat, Afghanistan i) Branch Office 9: provinsen Helmand, Afghanistan j) Branch Office 10: Dubai, Förenade Arabemiraten k) Branch Office 11: Iran. Övriga upplysningar: a) Tillhandahållare av penningförmedling, anlitad av högt uppsatta talibanledare för överföring av medel till talibanbefälhavare i regionen. b) Ägs av Abdul Basir Noorzai. Uppförd på FN-förteckningen:27.03.2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala uppfördes på förteckningen den 27 mars 2015 i enlighet med punkt 2 i resolution 2160 (2014) för ”deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för” dem som står uppförda på förteckningen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med talibanerna som utpekats som hot mot fred, stabilitet och säkerhet i Afghanistan, samt för ”annat stöd till deras handlingar eller verksamhet”.

Ytterligare upplysningar:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) i Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan, ägs av Abdul Basir Noorzai. Företaget överför pengar till talibanmedlemmar i regionen. Högt uppsatta talibanledare i regionen har föredragit att överföra pengar till talibanbefälhavare via Basir Zarjmil Hawala and Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

Basir Zarjmil Hawala överförde under 2013 många tusen dollar till talibanbefälhavare i regionen och underlättade därigenom finansiering av talibanoperationer. Under 2012 genomförde Basir Zarjmil Hawala penningtransaktioner för många tusen dollar med koppling till vapen och andra operativa utgifter för talibanerna.

II.

Uppgiften nedan ska strykas från förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011.

A.   Personer associerade med talibanerna

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/4


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1323

av den 31 juli 2015

om genomförande av artikel 16.2 i förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 204/2011 av den 2 mars 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (1), särskilt artikel 16.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 mars 2011 antog rådet förordning (EU) nr 204/2011.

(2)

Den 31 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1333 (2) som bland annat konsoliderar de restriktiva åtgärder som infördes genom rådets beslut 2011/137/Gusp (3) och upphäver beslut 2011/137/Gusp. Genom beslut (Gusp) 2015/1333 slutförs även en översyn av de personer och enheter som tidigare stått med på förteckningarna i bilagorna II och IV till beslut 2011/137/Gusp.

(3)

Skälen för uppförande på förteckningen när det gäller ett antal personer och enheter i förteckningen över personer och enheter i bilaga III till förordning (EU) nr 2014/2011 bör ändras.

(4)

Förordning (EU) nr 204/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EU) nr 204/2011 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 1.

(2)  Rådets besluts (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp (se sidan 34 i detta nummer av EUT).

(3)  Rådets beslut 2011/137/Gusp av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (EUT L 58, 3.3.2011, s. 53).


BILAGA

”BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER DE FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 6.2

A.   PERSONER

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Befattning: Chef för terroristbekämpningen och organet för yttre säkerhet

Födelsedatum: 1952

Födelseort: Tripoli, Libyen

Framträdande revolutionskommittéledamot.

Nära förbunden med Muammar Gaddafi. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

2.

ABU SHARIYA

Befattning: Biträdande chef för organet för yttre säkerhet

Svåger till Muammar Gaddafi.

Framträdande företrädare för Gaddafi-regimenen och i denna egenskap nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Umar

Befattning: Chef för revolutionskommittéerna

Födelseort: Sirt, Libyen

Tros ha mördats i Egypten, augusti 2014

Revolutionskommittéerna har medverkat till våld mot demonstranter.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Födelsedatum: 1946

Födelseort: Taraghin

Muammar Gaddafis samordningschef. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled (AL-TUHAMI, Khaled, general)

Födelsedatum: 1946

Födelseort: Janzur

F.d. direktör för kontoret för inre säkerhet.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Busharaya

Födelsedatum: 1 juli 1949

Födelseort: al-Bayda

F.d. underrättelsechef vid kontoret för yttre säkerhet.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou (AL-QASIM AL-ZWAI, Mohammed Abu)

 

F.d. generalsekreterare i Allmänna folkkommittén.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi (AL-MAHMUDI, al-Baghdadi)

 

Premiärminister i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohammed Mahmud

 

Minister för hälso- och miljöfrågor i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali (HUIJ, Mohammed Ali)

Födelsedatum: 1949

Födelseort: al-Aziziya (nära Tripoli)

Minister för industri, ekonomi och handel i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid (AL-GAUD, Abdulmajid)

Födelsedatum: 1943

Minister för jordbruk samt djurresurser och marina resurser i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug (AL-SHARIF, Ibrahim al-Zarruq)

 

Minister för sociala frågor i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohammed)

Födelsedatum: 4 maj 1963

Passnummer: B/014965 (löpte ut i slutet av 2013)

Minister för skolor, högre utbildning och forskning i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah (MANSUR, Abdallah)

Födelsedatum: 8.7.1954

Passnummer: B/014924 (löpte ut i slutet av 2013)

F.d. nära medarbetare till överste Muammar Gaddafi, hade tidigare en framträdande roll inom säkerhetstjänsten och som direktör inom radio- och TV-bolaget.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

15.

Colonel Taher Juwadi (överste Taher al-Juwadi)

Befattning: Nummer fyra i rangordning inom det revolutionära gardets kommandostruktur

Överste.

Central gestalt inom Gaddafis regim. I denna egenskap nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Chef för revolutionskommittéernas sambandskontor.

Revolutionskommittéerna har medverkat till våld mot demonstranter.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusuf

Befattning: Chef för Muammar Gaddafis personliga säkerhet

Födelsedatum: 1946

Födelseort: Hun, Libyen

Ansvarig för regimens säkerhet. Har tidigare riktat våld mot oliktänkande.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

18.

GADDAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Födelsedatum: 1948

Födelseort: Sirt, Libyen

Kusin till Muammar Gaddafi. På 1980-talet var Sayyid inblandad i en mordkampanj mot oliktänkande och var enligt uppgift skyldig till flera dödsfall i Europa. Han anses även ha deltagit i anskaffande av vapen. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Libyens f.d. ambassadör i Tchad. Har lämnat Tchad och rest till Sabha. Direkt delaktig i rekrytering och samordning av legosoldater för regimen.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim..

12.4.2011

20.

AL KUNI, Colonel Amid Husain (AL-KUNI, Amid Husain, överste)

Bedömd status/ort: Södra Libyen

F.d. guvernör i Ghat (södra Libyen). Direkt delaktig i rekrytering av legosoldater.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

B.   ENHETER

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Libyan Arab African Investment Company – Laaico

(alias LAICO)

Webbplats: http://www.laaico.com Bolag bildat år 1981, 76351 Janzur, Libyen. 81370 Tripoli, Libyen; tfn: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613; fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867; e-post: info@laaico.com

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

2.

Muammar Gaddafis stiftelse för välgörenhetsorganisationer och utveckling

Administrativa kontaktuppgifter: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – Po Box: 1101 – LIBYEN; tfn: (+218) 214778301; – fax: (+218) 214778766; e-post: info@gicdf.org

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

3.

Stiftelsen Waatassimou

Baserad i Tripoli

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

4.

Generalkontoret för Libyens radio och television

Kontaktuppgifter: tfn: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07; http://www.ljbc.net; e-post: info@ljbc.net

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

Har medverkat till offentlig anstiftan till hat och våld genom deltagande i desinformationskampanjer rörande kuvandet av demonstrationer.

21.3.2011

5.

Revolutionära bevakningsstyrkan

 

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

Har deltagit i våld mot demonstranter.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank, alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, alias Al Masraf Al Zirae, alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libyen; e-post: agbank@agribankly.org SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

tfn (218)214870586;

tfn (218) 214870714;

tfn (218) 214870745;

tfn (218) 213338366;

tfn (218) 213331533;

tfn (218) 213333541;

tfn (218) 213333544;

tfn (218) 213333543;

tfn (218) 213333542;

fax (218) 214870747;

fax (218) 214870767;

fax (218) 214870777;

fax (218) 213330927;

fax (218) 213333545

Libyskt dotterbolag till Libyens centralbank.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. for Industrial Investments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) tfn: (218) 213345187; fax: +218 21 334 51 88; e-post: info@ethic.ly

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libyskt dotterbolag till Libyan Africa Investment Portfolio.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Storbritannien

Övrig information: Registreringsnummer 01794877 (UK)

UK-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna

Övrig information: Registreringsnummer 1510484 (BVI)

BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

BVI-bildad enhet ägd av Saadi Qadhafi (al-Saadi Gaddafi)

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna

Övrig information: Registreringsnummer 1534407 (BVI)

BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Övrig information: Registreringsnummer 59058C (IOM)

IOM-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011”


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/10


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/1324

av den 31 juli 2015

om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 204/2011 (2) ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2011/137/Gusp (3).

(2)

Genom beslut (Gusp) 2015/1333 slutfördes en översyn av de personer och enheter som förtecknas i bilagorna II och IV till beslut 2011/137/Gusp. Genom beslut (Gusp) 2015/1333 konsolideras de restriktiva åtgärder som infördes genom beslut 2011/137/Gusp i dess ändrade lydelse i en ny rättsakt. Det krävs en teknisk ändring av förordning (EU) nr 204/2011 för att anpassa förordningen till beslut (Gusp) 2015/1333.

(3)

Denna ändring faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt för att säkerställa att den tillämpas på ett enhetligt sätt av ekonomiska aktörer i alla medlemsstater, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra den.

(4)

Förordning (EU) nr 204/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 204/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.2 c ska ersättas med följande:

”c)

tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör

i)

militär utrustning, inbegripet krigsmateriel och tillhörande materiel som inte omfattas av tillämpningsområdet för led b och och som endast är avsett för säkerhetsändamål eller för att bistå Libyens regering i nedrustningsarbetet och som på förhand godkänts av sanktionskommittén,

ii)

icke-dödande militär utrustning och som endast är avsedd för säkerhetsändamål eller för att bistå Libyens regering i nedrustningsarbetet,”.

2.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska inledningen och led a ersättas med följande:

”1.   Med avvikelse från artikel 5 avseende personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II och enheter som avses i artikel 5.4 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt förteckningen i bilaga IV ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, eller för en rättslig eller administrativ dom eller en skiljedom som meddelades

i)

före den dag då personen, enheten eller organet förtecknades i bilaga II, eller

ii)

före den dag då enheten som avses i artikel 5.4 angavs av FN:s säkerhetsråd.”

b)

I punkt 2 ska led c ersättas med följande:

”c)

Beslutet inte är till förmån för någon av de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II eller III.”

3.

Artikel 8b.2 a ska ersättas med följande:

”a)

Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 5.2 eller är till förmån för en enhet som avses i artikel 5.4.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  Se s. 34 i detta nummer av EUT.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 204/2011 av den 2 mars 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (EUT L 58, 3.3.2011, s. 1).

(3)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 53.


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/12


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1325

av den 31 juli 2015

om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/513

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 mars 2015 antog rådet genomförandeförordning (EU) 2015/513 (2) om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001, varvid en uppdaterad förteckning fastställdes över personer, grupper och enheter på vilka förordning (EG) nr 2580/2001 är tillämplig (nedan kallad förteckningen).

(2)

Där det varit praktiskt möjligt har rådet delgivit samtliga personer, grupper och enheter redogörelser för skälen till varför de har förts upp på förteckningen.

(3)

I ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning informerade rådet personerna, grupperna och enheterna på förteckningen om att det hade beslutat att låta dem kvarstå på förteckningen. Rådet informerade även de berörda personerna, grupperna och enheterna om att de kunde begära en motivering från rådet till att de förts upp på förteckningen, om en sådan motivering inte redan hade meddelats dem.

(4)

Rådet har reviderat förteckningen i enlighet med artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001. Härvid har rådet beaktat såväl de synpunkter som det erhållit från de berörda som den uppdaterade information som det erhållit från behöriga nationella myndigheter avseende statusen på nationell nivå för de individer och enheter som finns uppförda på förteckningen.

(5)

Rådet har kontrollerat att behöriga myndigheter som avses i artikel 1.4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (3) har fattat beslut beträffande alla personer, grupper och enheter på förteckningen om att de har varit delaktiga i terroristhandlingar i den mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i den gemensamma ståndpunkten. Rådet har även konstaterat att de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga fortsatt ska omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som anges i förordning (EG) nr 2580/2001.

(6)

Förteckningen bör uppdateras i enlighet med detta och genomförandeförordning (EU) 2015/513 bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 återges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) 2015/513 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EUT L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/513 av den 26 mars 2015 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 790/2014 (EUT L 82, 27.3.2015, s. 1).

(3)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (EUT L 344, 28.12.2001, s. 93).


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER, GRUPPER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1

I.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), född 11.8.1960 i Iran, pass: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i al-Ihsa (Saudiarabien), saudisk medborgare.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född 16.10.1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare.

4.

ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), född 6 eller 15.3.1955 i Iran, iransk och amerikansk medborgare, pass: C2002515 (Iran), pass: 477845448 (Förenta staterna), nationellt ID-nr: 07442833, giltigt t.o.m. 15 mars 2016 (amerikanskt körkort).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född 8.3.1978 i Amsterdam (Nederländerna) – medlem i ”Hofstadgroep”.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon, libanesisk medborgare.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född 14.4.1965 eller 1.3.1964 i Pakistan, pass nr 488555.

8.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj (Haj) Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), född omkring 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran Military Base, Ilam Province, Iran.

9.

SHAKURI, Ali Gholam, född omkring 1965 i Teheran, Iran.

10.

SOLEIMANI, Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), född 11.3.1957 i Iran, iransk medborgare. Pass: 008827 (iranskt diplomatpass), utfärdat 1999. Titel: generalmajor.

II.   GRUPPER OCH ENHETER

1.

”Abu Nidal Organisation” – ”ANO” (”Abu Nidals grupp”) (alias ”Fatah Revolutionary Council”, alias ”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Black September”, alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”).

2.

”Al-Aqsa Martyrs' Brigade” (”al-Aqsa-martyrernas brigader”).

3.

”Al-Aqsa e.V.”.

4.

”Babbar Khalsa”.

5.

”Communist Party of the Philippines” (”Filippinernas kommunistparti”), inbegripet ”New People's Army” – ”NPA” (”Nya folkarmén”), Filippinerna.

6.

”Gama'a al-Islamiyya” (”Jamaat al-islamiyya”) (alias ”Al-Gama'a al-Islamiyya”) (”Islamic Group”, ”Islamiska gruppen” – ”IG”).

7.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”).

8.

”Hamas” (inklusive ”Hamas-Izz al-Din al-Qassam”).

9.

”Hizballah Military Wing” (”Hizbollahs väpnade gren”) (alias ”Hezbollah Military Wing”, ”Hizbullah Military Wing”, ”Hizbollah Military Wing”, ”Hezballah Military Wing”, ”Hisbollah Military Wing”, ”Hizbu'llah Military Wing”, ”Hizb Allah Military Wing”, alias ”Jihad Counci” (och alla underställda enheter, inbegripet dess ”External Security Organisation”)).

10.

”Hizbul Mujahideen” (”Hizbul mujahidin”) – ”HM”.

11.

”Hofstadgroep”.

12.

”International Sikh Youth Federation” – ”ISYF”.

13.

”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”.

14.

”Kurdistan Workers' Party” (”Kurdistan arbetarparti”) – ”PKK” (alias ”Kadek”, alias ”Kongra-Gel”).

15.

”Liberation Tigers of Tamil Eelam” (”Tamilska befrielsetigrarna”) – ”LTTE”.

16.

”Ejército de Liberación Nacional” (”Nationella befrielsearmén”).

17.

”Palestinian Islamic Jihad” (”Palestinska islamiska jihad”) – ”PIJ”.

18.

”Popular Front for the Liberation of Palestine” (”Folkfronten för Palestinas befrielse”) – ”PFLP”.

19.

”Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (”Folkfronten för Palestinas befrielse – Generalkommandot”) (alias ”PFLP – General Command”).

20.

”Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – ”Farc” (”Colombias revolutionära väpnade styrkor”).

21.

”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi Cephesi” – ”DHKP/C” (alias ”Devrimci Sol” (”Revolutionary Left”), alias ”Dev Sol”) (”Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”).

22.

”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Den lysande stigen”).

23.

”Teyrêbazên Azadiya Kurdistan” – ”TAK” (alias ”Kurdistan Freedom Falcons” (”Kurdistans frihetsfalkar”), alias ”Kurdistan Freedom Hawks” (”Kurdistans frihetshökar”).


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/16


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1326

av den 31 juli 2015

om genomförande av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (1), särskilt artikel 8a.1 och 8a.3, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2006 antog rådet förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland.

(2)

Rådet anser att 24 personer bör avföras från den förteckning över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.


BILAGA

Uppgifterna avseende följande personer ska avföras från förteckningen i avsnitt A ”Personer” i bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fjodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/18


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/1327

av den 31 juli 2015

om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 267/2012 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2010/413/Gusp.

(2)

Den 31 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1336 (3) om ändring av beslut 2010/413/Gusp, som föreskriver vissa åtgärder i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) om godkännande av den gemensamma övergripande handlingsplanen om den iranska kärnteknikfrågan och åtgärder att vidta i enlighet med denna handlingsplan.

(3)

I FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) fastställs att de åtgärder som föreskrivs genom FN:s säkerhetsråds resolutioner 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) och 1929 (2010) under vissa förutsättningar inte ska tillämpas på verksamhet från stater som deltar i den gemensamma övergripande handlingsplanen eller FN:s medlemsstater som agerar i samordning med dessa och som har direkt samband med ändring av två kaskader vid Fordowanläggningen för produktion av stabila isotoper, export av anrikat uran från Iran som överstiger 300 kg i utbyte mot naturligt uran, eller modernisering av Arakreaktorn på grundval av det överenskomna konstruktionsutkastet och därefter på den överenskomna slutliga konstruktionsutformningen av en sådan reaktor.

(4)

I FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) fastställs vidare att de åtgärder som föreskrivs i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) och 1929 (2010) inte ska tillämpas i den utsträckning som detta är nödvändigt för att, under vissa omständigheter, utföra överföringar och handlingar som har samband med genomförandet av vissa kärntekniska åtaganden som anges i den gemensamma övergripande handlingsplanen, som krävs för förberedelser inför genomförandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen, eller som fastställs av FN:s säkerhetsråds kommitté som inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) för att överensstämma med målen för FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015).

(5)

Lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra åtgärderna, särskilt för att säkerställa att de tillämpas på ett enhetligt sätt av ekonomiska aktörer i alla medlemsstater.

(6)

Förordning (EU) nr 267/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EU) nr 267/2012 ska följande artiklar införas:

”Artikel 43b

1.   Trots vad som sägs i andra bestämmelser i denna förordning får de behöriga myndigheterna tillåta leverans, försäljning eller överföring av artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik, och tillhandahållande av dithörande tekniskt bistånd, utbildning, ekonomiskt bistånd, investeringar, förmedling eller andra tjänster, om de anser att dessa har direkt samband med

a)

modifieringen två kaskader vid Fordowanläggningen för produktion av stabila isotoper,

b)

export av anrikat uran från Iran som överstiger 300 kg i utbyte mot naturligt uran, eller

c)

den modernisering av Arakreaktorn som baseras på det överenskomna konstruktionsutkastet och därefter den överenskomna slutliga konstruktionsutformningen av en sådan reaktor.

2.   Den behöriga myndighet som beviljar ett tillstånd i enlighet med punkt 1 ska se till att

a)

all verksamhet utförs i strikt överensstämmelse med den gemensamma övergripande handlingsplanen av den 14 juli 2015 (nedan kallad handlingsplanen),

b)

de krav som anges i punkt 22 c i FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) på lämpligt sätt har uppfyllts, och

c)

den har erhållit och på ett effektivt sätt kan utöva rätten att kontrollera slutanvändningen och slutanvändningsplatsen för alla tillhandahållna artiklar.

3.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta

a)

sanktionskommittén och den gemensamma kommissionen, när denna bildats, på lämpligt sätt, tio dagar innan ett tillstånd beviljas, och

b)

Internationella atomenergiorganet (IAEA) inom tio dagar från tillhandahållande, försäljning eller överföring av artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som anges i stycke 22 e i FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015).

4.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om sin avsikt att bevilja tillstånd i enlighet med denna artikel senast tio dagar före ett beviljande.

Artikel 43c

1.   Trots vad som sägs i andra bestämmelser i denna förordning får de behöriga myndigheterna, från fall till fall, godkänna överföringar eller handlingar, i den utsträckning som detta är nödvändigt för utförandet av dessa, om de

a)

har direkt samband med genomförandet av de kärnkraftsrelaterade åtgärder som anges i styckena 15.1–15.11 i bilaga V till gemensamma övergripande handlingsplanen,

b)

krävs för förberedelserna inför genomförandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen, eller

c)

av sanktionskommittén, i tillämpliga fall, har fastställts överensstämma med målen för FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015).

2.   Den berörda medlemsstaten ska, i tillämpliga fall, lämna de föreslagna tillstånden till sanktionskommittén för godkännande.

3.   Den berörda medlemsstaten ska, på lämpligt sätt, underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om sin avsikt att bevilja tillstånd i enlighet med denna artikel senast tio dagar före ett beviljande.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EUT L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2015/1336 av den 31 juli 2015 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (se sidan 66 i detta nummer av EUT).


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/20


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/1328

av den 31 juli 2015

om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 267/2012 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2010/413/Gusp.

(2)

Den 31 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1337 (3) om ändring av beslut 2010/413/Gusp om förlängning till och med den 14 januari 2016 av det undantag som föreskrivs i artikel 20.14 beträffande handlingar och transaktioner som utförs med avseende på förtecknade enheter i den utsträckning som krävs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal som ingicks före den 23 januari 2012 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana förpliktelser, om leveranser av iransk råolja och petroleumprodukter eller inkomster som härrör från dessa leveranser är en ersättning för utestående belopp avseende avtal som ingicks före den 23 januari 2012 till personer eller enheter på medlemsstaternas territorium eller under deras jurisdiktion, när dessa avtal specifikt föreskriver sådana ersättningar.

(3)

Denna åtgärd faller inom tillämpningsområdet för fördraget och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra den, särskilt för att säkerställa den att tillämpas på ett enhetligt sätt av ekonomiska aktörer i alla medlemsstater.

(4)

Förordning (EU) nr 267/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 28a led b i förordning (EU) nr 267/2012 ska orden ”till och med den 30 juni 2015” ersättas med orden ”till och med den 14 januari 2016”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EUT L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2015/1337 av den 31 juli 2015 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (se sidan 68 i detta nummer av EUT).


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1329

av den 31 juli 2015

om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller EU-lufttrafikföretags drift av luftfartyg som är registrerade i ett tredjeland

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artiklarna 8.5 och 10.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (2) fastställs villkoren för säker drift av luftfartyg. Den förordningen bör ändras för att tillåta drift av luftfartyg som är registrerade i ett tredjeland av lufttrafikföretag vilka beviljats licens i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 (3).

(2)

Det är nödvändigt att ge tillräcklig tid för flygindustrin och medlemsstaternas förvaltningar att anpassa sig till det ändrade regelverket. Det bör därför föreskrivas att det ska finnas möjlighet att tillämpa en lämplig övergångsperiod.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med det yttrande från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet som lagts fram enligt artikel 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II (Del-ARO), bilaga III (Del-ORO) och bilaga IV (DEL-CAT) till förordning (EU) nr 965/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2015.

2.   Genom undantag från punkt 1 andra stycket får medlemsstaterna besluta att bestämmelserna i ORO.AOC.110 d som anges i punkt 2.b ii i bilagan ska tillämpas från och med den 25 augusti 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3).


BILAGA

Bilaga II, bilaga III och bilaga IV till förordning (EU) nr 965/2012 ska ändras enligt följande:

(1)

I bilaga II (Del-ARO) ska punkt ARO.OPS.110 ändras på följande sätt:

a)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

Godkännandet av ett avtal för inhyrning av luftfartyg utan besättning ska upphävas eller återkallas när

1.

luftfartygets luftvärdighetsbevis upphävs eller återkallas,

2.

luftfartyget ingår i förteckningen över operatörer som belagts med driftsrestriktioner eller är registrerat i en stat där samtliga operatörer som står under dess tillsyn omfattas av ett verksamhetsförbud enligt förordning (EG) nr 2111/2005.”

b)

Följande led ska läggas till som led e:

”e)

När den behöriga myndigheten tillfrågas om förhandsgodkännande av ett avtal för inhyrning av luftfartyg utan besättning enligt punkt ORO.AOC.110 d ska den säkerställa en god samordning med luftfartygets registreringsstat i den utsträckning som är nödvändig för att utöva ansvaret för tillsynen över luftfartyget.”

(2)

Bilaga III (Del-ORO) ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt ORO.AOC.100 c ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

samtliga luftfartyg som brukas har ett luftvärdighetsbevis i enlighet med förordning (EU) nr 748/2012 eller är inhyrda utan besättning i enlighet med ORO.AOC.110 d, och”

b)

Punkt ORO.AOC.110 ska ändras på följande sätt:

i)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

En operatör som har certifierats i enlighet med denna del får inte hyra in luftfartyg som ingår i förteckningen över operatörer som har belagts med driftsrestriktioner, luftfartyg som är registrerade i en stat där samtliga operatörer som står under dess tillsyn har belagts med verksamhetsförbud eller luftfartyg från en operatör som har belagts med verksamhetsförbud enligt förordning (EG) nr 2111/2005.”

ii)

Led d ska ersättas med följande:

”Inhyrning utan besättning (dry lease-in)

d)

Vid ansökan om godkännande av inhyrning utan besättning av ett luftfartyg som är registrerat i ett tredjeland ska sökanden för den behöriga myndigheten styrka att

1.

det har konstaterats att det finns ett operativt behov som inte kan tillgodoses genom inhyrning av ett luftfartyg som är registrerat i EU,

2.

varaktigheten för inhyrningen utan besättning inte överstiger sju månader under någon sammanhängande tolvmånadersperiod,

3.

överensstämmelse med tillämpliga krav i förordning (EU) nr 1321/2014 är säkerställd, och

4.

luftfartyget är utrustat i enlighet med EU:s förordningar för flygdrift.”

c)

Punkt ORO.AOC.130 ska ersättas med följande:

”ORO.AOC.130   Övervakning av flyguppgifter – flygplan

a)

Operatören ska upprätta och upprätthålla ett program för övervakning av flyguppgifter, som ska integreras i dess ledningssystem, för flygplan med en maximal certifierad startmassa över 27 000 kg.

b)

Programmet för övervakning av flyguppgifter ska vara icke-bestraffande och innefatta lämpliga mekanismer för att skydda informationskällan/informationskällorna.”

(3)

Bilaga IV (Del-CAT) ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt CAT.IDE.A.100 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

Instrument och utrustning som krävs enligt detta kapitel ska godkännas i enlighet med gällande luftvärdighetskrav, med undantag för följande:

1.

Reservsäkringar.

2.

Handlampor.

3.

Precisionsur.

4.

Karthållare.

5.

Förbandslådor.

6.

Sjukvårdssats för nödsituationer.

7.

Megafoner.

8.

Överlevnads- och signalutrustning.

9.

Ankare och utrustning för förtöjning.

10.

Fasthållningsanordningar för barn.

b)

Instrument och utrustning som inte krävs enligt detta kapitel och inte behöver godkännas i enlighet med gällande luftvärdighetskrav men som medförs på en flygning ska uppfylla följande krav:

1.

Den information som erhålls genom dessa instrument, denna utrustning eller dessa tillbehör får inte användas av flygbesättningen för att uppfylla kraven i bilaga I till förordning (EG) nr 216/2008 eller CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 och CAT.IDE.A.345.

2.

Instrumenten och utrustningen får inte påverka flygplanets luftvärdighet, inte ens vid fel eller störningar.”

b)

I punkt CAT.IDE.H.100 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

Instrument och utrustning som krävs enligt detta kapitel ska godkännas i enlighet med gällande luftvärdighetskrav, med undantag för följande:

1.

Reservsäkringar.

2.

Handlampor.

3.

Precisionsur.

4.

Karthållare.

5.

Förbandslåda.

6.

Megafoner.

7.

Överlevnads- och signalutrustning.

8.

Ankare och utrustning för förtöjning.

9.

Fasthållningsanordningar för barn.

b)

Instrument och utrustning som inte krävs enligt detta kapitel och inte behöver godkännas i enlighet med gällande luftvärdighetskrav men som medförs på en flygning ska uppfylla följande krav:

1.

Den information som erhålls genom dessa instrument, denna utrustning eller dessa tillbehör får inte användas av flygbesättningen för att uppfylla kraven i bilaga 1 till förordning (EG) nr 216/2008 eller CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 och CAT.IDE.H.345.

2.

Instrumenten och utrustningen får inte påverka helikopterns luftvärdighet, inte ens vid fel eller störningar.”


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1330

av den 31 juli 2015

om ändring för tvåhundratrettiofjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser enligt förordningen.

(2)

Den 20 juli 2015 godkände FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté strykning av en fysisk person i den förteckning som upprättats av sanktionskommittén för al-Qaida och som innehåller personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av tillgångar (tidigare även kallade penningmedel) och ekonomiska resurser. Den 20 juli 2015 beslutade sanktionskommittén vidare att ändra en post i förteckningen.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande utgå:

”Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Född den 1 januari 1972 i byn Teletl, distriktet Shamilskiy, Republiken Dagestan, Ryska federationen. Rysk medborgare. Pass nr: 628605523 (ryskt respass som utfärdades den 4 juli 2006 av Ryska federationens federala migrationsorgan och upphör att gälla den 16 juli 2016). Nationellt identitetsnummer: 8203883123 (ryskt nationellt pass som utfärdades den 16 juli 2005 av ministeriet för inrikes frågor (OVD), distriktet Kirovskiy, Republiken Dagestan, Ryska federationen, och upphör att gälla den 1 januari 2017). Adress: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republiken Dagestan, Ryska federationen. Övriga upplysningar: a) fysisk beskrivning: bruna ögon, grått hår, 170-175 cm lång, kraftigt byggd, ovalt ansikte, skäggig, b) faderns namn: Alibulat Kebekovich Kebekov, född 1927 c) foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 mars 2015.”

2.

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Mohammed Al Ghabra. Adress: East London, Förenade kungariket. Född den 1 juni 1980 i Damaskus, Syrien. Brittisk medborgare. Pass nr: 094629366 (Förenade kungariket). Övriga upplysningar: a) Faderns namn är Mohamed Ayman Ghabra b) Moderns namn är Dalal. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 december 2006.” ersättas med följande:

”Mohammed Al Ghabra. (alias: a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam) Adress: East London, Förenade kungariket. Född den 1 juni 1980 i Damaskus, Syrien. Brittisk medborgare. Passnummer: 094629366 (Förenade kungariket). Övriga upplysningar: a) faderns namn är Mohamed Ayman Ghabra b) moderns namn är Dalal. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 december 2006.”


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1331

av den 31 juli 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/31


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2015/1332

av den 31 juli 2015

om genomförande av beslut 2011/486/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/486/Gusp av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan (1), särskilt artiklarna 5 och 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 augusti 2011 antog rådet beslut 2011/486/Gusp.

(2)

Den 23 september 2014 och den 27 mars 2015 ändrade Förenta nationernas säkerhetsråds kommitté, inrättad i enlighet med punkt 30 i FN:s säkerhetsråds resolution 1988 (2011), förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilagan till beslut 2011/486/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2011/486/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EUT L 199, 2.8.2011, s. 57.


BILAGA

I.

Uppgifterna nedan ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2011/486/Gusp.

A.   Personer associerade med talibanerna

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer e) Abdul Basir).

Titel: Haj. Adress: Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan. Född: a) 1965 b) 1960 c) 1963. Födelseort: provinsen Baluchistan, Pakistan. Medborgarskap: afghanskt pass nr: pakistanskt passnummer AA3829182. Nationellt identitetsnr: pakistanskt nationellt identitetsnummer 5420124679187. Övriga upplysningar: ägare till Haji Basir and Zarjmil Company Hawala som tillhandahåller talibaner i regionen finansiella tjänster. Uppförd på FN-förteckningen:27.3.2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Basir Noorzai uppfördes på förteckningen den 27 mars 2015 i enlighet med punkt 2 i resolution 2160 (2014) för ”deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för” dem som står uppförda på förteckningen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med talibanerna som utpekats som hot mot fred, stabilitet och säkerhet i Afghanistan, samt för ”annat stöd till deras handlingar eller verksamhet”.

Ytterligare upplysningar:

Haji Abdul Basir (Basir) äger och driver Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir var behörig att föra över pengar till talibanerna och under de senaste åren överförde han många tusen dollar via sin hawala till talibanmedlemmar i regionen. Basir har finansierat talibanverksamhet via sin hawala, överfört pengar till talibanledare och varit behjälplig vid talibaninformatörers resor.

Under 2012 ansågs Basir vara den största valutaväxlaren för högt uppsatta talibanledare. Även 2010 hade Basir hand om donationer till talibaner från pakistanska och afghanska utvandrade bosatta i Japan, Förenade Arabemiraten och Singapore.

B.   Enheter och andra grupper och företag associerade med talibanerna

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adress: a) Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, nära Trench (variant Tranch) Road, Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistanb) Branch Office 2: Quetta, Pakistan. c) Branch Office 3: Lashore, Pakistan d) Branch Office 4: Peshawar, Pakistan e) Branch Office 5: Karachi, Pakistan f) Branch Office 6: Islamabad, Pakistan g) Branch Office 7: provinsen Kandahar, Afghanistan h) Branch Office 8: provinsen Herat, Afghanistan i) Branch Office 9: provinsen Helmand, Afghanistan j) Branch Office 10: Dubai, Förenade Arabemiraten k) Branch Office 11: Iran. Övriga upplysningar: a) Tillhandahållare av penningförmedling, anlitad av högt uppsatta talibanledare för överföring av medel till talibanbefälhavare i regionen. b) Ägs av Abdul Basir Noorzai. Uppförd på FN-förteckningen:27.3.2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala uppfördes på förteckningen den 27 mars 2015 i enlighet med punkt 2 i resolution 2160 (2014) för ”deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för” dem som står uppförda på förteckningen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med talibanerna som utpekats som hot mot fred, stabilitet och säkerhet i Afghanistan, samt för ”annat stöd till deras handlingar eller verksamhet”.

Ytterligare upplysningar:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) i Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan, ägs av Abdul Basir Noorzai. Företaget överför pengar till talibanmedlemmar i regionen. Högt uppsatta talibanledare i regionen har föredragit att överföra pengar till talibanbefälhavare via Basir Zarjmil Hawala and Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

Basir Zarjmil Hawala överförde under 2013 många tusen dollar till talibanbefälhavare i regionen och underlättade därigenom finansiering av talibanoperationer. Under 2012 genomförde Basir Zarjmil Hawala penningtransaktioner för många tusen dollar med koppling till vapen och andra operativa utgifter för talibanerna.

II.

Uppgiften nedan ska strykas från förteckningen i bilagan till beslut 2011/486/Gusp.

A.   Personer associerade med talibanerna

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/34


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/1333

av den 31 juli 2015

om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 februari 2011 antog Förenta nationernas säkerhetsråd med anledning av sin djupa oro över situationen i Libyen FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) genom vilken restriktiva åtgärder infördes mot Libyen. Säkerhetsrådet har därefter antagit ett antal ytterligare resolutioner om Libyen om förlängning eller ändring av FN:s restriktiva åtgärder mot Libyen, inbegripet särskilt FN:s säkerhetsråds resolutioner 2174 (2014) och 2213 (2015) i samband med säkerhetsrådets engagemang för Libyens suveränitet, oberoende, territoriella integritet och nationella enhet.

(2)

Den 28 februari 2011 antog rådet beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (1), genom vilket man beaktar FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och inför ytterligare restriktiva åtgärder med anledning av hur allvarlig situationen är i Libyen.

(3)

Den 26 maj 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/818 (2) om ändring av beslut 2011/137/Gusp med beaktande av bland annat att personer och enheter som konstaterats ha varit delaktiga i den repressiva politik som bedrevs av Muammar Gaddafis tidigare regim i Libyen, eller som på annat sätt tidigare haft samröre med den regimen, alltjämt utgör ett hot mot fred, stabilitet eller säkerhet i Libyen och mot ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen, bland annat genom en förvärring av de nuvarande motsättningarna, med tanke på att flertalet av dessa personer och enheter inte har ställts till svars för sitt handlande. Det beslutet tog även i beaktande det hot som personer och enheter som äger eller kontrollerar förskingrade libyska statliga medel som förskingrats under Muammar Gaddafis tidigare regim i Libyen utgör, vilka kan användas för att hota freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen eller för att hindra eller undergräva ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen.

(4)

I enlighet med beslut 2011/137/Gusp har rådet gjort en fullständig översyn av förteckningarna över personer och enheter i bilagorna II och IV till det beslutet.

(5)

Skälen för uppförande på förteckningen när det gäller ett antal personer och enheter i förteckningen över personer och enheter i bilagorna II och IV till beslut 2011/137/Gusp bör ändras.

(6)

Av tydlighetsskäl bör de restriktiva åtgärder som införts genom beslut 2011/137/Gusp som ändrats och genomförts av ett antal efterföljande beslut, konsolideras i en ny rättsakt.

(7)

Beslut 2011/137/Gusp bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

EXPORT- OCH IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 1

1.   Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av vapen och tillhörande materiel av alla slag, inklusive vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, samt utrustning som kan användas för internt förtryck, till Libyen från medlemsstaternas medborgare eller från eller genom medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska förbjudas vare sig de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, utbildning eller annat stöd, inbegripet tillhandahållande av beväpnade legosoldater, med anknytning till militär verksamhet eller tillhandahållande, underhåll och användning av sådana varor som avses i punkt 1, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Libyen,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla ekonomiskt bistånd med anknytning till militär verksamhet eller tillhandahållande, underhåll och användning av sådana varor som avses i punkt 1, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Libyen,

c)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som avses i leden a och b.

Artikel 2

1.   Artikel 1 ska inte tillämpas på

a)

leverans, försäljning eller överföring av icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, eller på tillhandahållande av tekniskt bistånd eller utbildning på detta område,

b)

leverans, försäljning eller överföring av skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Libyen av FN:s personal, unionens eller dess medlemsstaters personal, mediernas företrädare samt biståndsarbetare och åtföljande personal och som är avsedda enbart för deras personliga bruk,

c)

leverans, försäljning eller överföring av icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för säkerhetsändamål eller för att bistå Libyens regering i nedrustningsarbetet, eller på tillhandahållande av tekniskt bistånd, utbildning eller ekonomiskt bistånd på detta område.

2.   Artikel 1 ska inte tillämpas på

a)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och tillhörande materiel, eller på tillhandahållande av tekniskt bistånd, utbildning eller ekonomiskt bistånd, inbegripet tillhandahållandet av personal, på detta område,

b)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och tillhörande materiel som endast är avsedd för säkerhetsändamål eller för att bistå Libyens regering i nedrustningsarbetet, eller på tillhandahållande av tekniskt bistånd, utbildning eller ekonomiskt bistånd på detta område,

som på förhand godkänts av den kommitté som har inrättats i enlighet med punkt 24 i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) (nedan kallad kommittén).

3.   Artikel 1 ska inte tillämpas på leverans, försäljning eller överföring av handeldvapen, lätta vapen och tillhörande materiel, som tillfälligt exporteras till Libyen uteslutande för användning av FN:s personal, mediernas företrädare samt biståndsarbetare och åtföljande personal, efter förhandsanmälan till kommittén och förutsatt att kommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter en sådan anmälan.

4.   Artikel 1 ska inte tillämpas på leverans, försäljning eller överföring av utrustning som kan användas för internt förtryck och som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, eller på tillhandahållande av tekniskt bistånd, utbildning eller ekonomiskt bistånd på detta område.

Artikel 3

Upphandling av varor som avses i artikel 1.1 från Libyen genom medlemsstaternas medborgares försorg, med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg, är också förbjuden, oavsett om dessa har sitt ursprung inom Libyens territorium eller inte.

KAPITEL II

TRANSPORTSEKTORN

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska, inom sitt territorium, inbegripet kusthamnar och flygplatser, med stöd av sina nationella myndigheter och nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt, särskilt havsrätten och relevanta internationella avtal om civil luftfart, inspektera alla fartyg och luftfartyg på väg till eller från Libyen, om de har information som ger rimliga skäl att anta att fartygens eller luftfartygens last innehåller varor som det enligt artikel 1 är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

2.   Medlemsstaterna ska vid upptäckt beslagta och bortskaffa varor som det enligt artikel 1 är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera (exempelvis genom att de förstörs, görs oanvändbara, läggs i depå eller överförs till en annan stat än ursprungs- eller destinationsstaten för omhändertagande).

3.   Medlemsstaterna ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning, samarbeta vid inspektioner och bortskaffande i enlighet med punkterna 1 och 2.

4.   För fraktluftfartyg och handelsfartyg till och från Libyen ska det krävas ytterligare information före ankomst eller avresa i fråga om alla varor som förs in i eller ut ur en medlemsstat.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska neka alla luftfartyg tillstånd att lyfta från, landa i eller flyga över deras territorium om de har information som ger rimliga skäl att anta att luftfartygets last innehåller varor som det enligt detta beslut är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera, inbegripet tillhandahållande av beväpnade legosoldater, med undantag för nödlandningar.

Artikel 6

1.   I enlighet med punkterna 5–9 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014) får medlemsstaterna göra inspektioner på förtecknade fartyg på öppet hav, genom att vidta alla åtgärder som står i proportion till de särskilda omständigheterna, med fullständigt beaktande av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, i tillämpliga fall, för att utföra sådana inspektioner och ge fartygen direktiv om att vidta lämpliga åtgärder för att återlämna råoljan till Libyen, med samtycke av och i samarbete med Libyens regering.

2.   Innan en inspektion enligt punkt 1 utförs ska medlemsstaterna inhämta samtycke från fartygets flaggstat.

3.   Medlemsstater som utför en inspektion enligt punkt 1 ska till kommittén omgående lämna in en rapport om inspektionen som innehåller alla relevanta uppgifter, däribland de ansträngningar som gjorts för att inhämta samtycke från fartygets flaggstat.

4.   Medlemsstater som utför inspektioner enligt punkt 1 ska se till att sådana inspektioner utförs av örlogsfartyg och fartyg som ägs eller drivs av en stat och som endast nyttjas för statliga och icke-kommersiella ändamål.

5.   Punkt 1 ska inte påverka medlemsstaternas rättigheter, skyldigheter eller ansvar i enlighet med internationell rätt, inbegripet rättigheter eller skyldigheter i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention, däribland den allmänna principen om en flaggstats exklusiva jurisdiktion när det gäller dess fartyg på öppet hav, med hänsyn till icke-förtecknade fartyg och i alla andra situationer än den som anges i den punkten.

6.   I bilaga V till detta beslut anges de fartyg som avses i punkt 1 och som förtecknats av kommittén i enlighet med punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).

Artikel 7

1.   En medlemsstat som är flaggstat för ett förtecknat fartyg ska, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, ge fartyget direktiv om att inte lasta, transportera eller lossa råolja som olagligen exporteras från Libyen ombord på fartyget, i avsaknad av direktiv från den libyska regeringens kontaktpunkt som avses i punkt 3 i FN: s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).

2.   Medlemsstaterna ska, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, neka förtecknade fartyg att anlöpa deras hamnar, med undantag för om sådant tillträde krävs för att utföra en inspektion, i en nödsituation eller vid återvändande till Libyen.

3.   Tillhandahållande av bunkringstjänster, såsom leverans av bränsle eller förnödenheter, eller andra fartygstjänster till förtecknade fartyg ska vara förbjudet för medborgare i medlemsstaterna eller från medlemsstaternas territorier, om förtecknandet av kommittén så föreskriver.

4.   Punkt 3 ska inte tillämpas om den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten fastställer att tillhandhållandet av sådana tjänster är nödvändigt av humanitära skäl, eller om fartyget återvänder till Libyen. Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommittén om eventuella sådana godkännanden.

5.   Finansiella transaktioner avseende råolja som olagligen exporteras från Libyen ombord på förtecknade fartyg ska, om förtecknandet av kommittén så föreskriver, vara förbjudet för medborgare i medlemsstaterna eller enheter inom deras jurisdiktion eller från medlemsstaternas territorier.

6.   I bilaga V anges de fartyg som avses i punkterna 1, 2, 3 och 5 i denna artikel och som förtecknats av kommittén i enlighet med punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).

KAPITEL III

INRESERESTRIKTIONER

Artikel 8

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom sina territorier för personer som förts upp på förteckningen och gjorts till föremål för reserestriktioner av säkerhetsrådet eller av den kommitté som inrättats i enlighet med punkt 22 i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), punkt 23 i FN:s säkerhetsråds resolution 1973 (2011), punkt 4 i FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014) och punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2213 (2015) enligt förteckningen i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa eller passage genom deras territorium för personer som

a)

medverkar till eller är delaktiga i beordrande, överinsyn eller ledning på annat sätt av allvarliga människorättskränkningar mot personer i Libyen, även genom medverkan till eller delaktighet när folkrättsstridiga angrepp, inklusive flygbombningar, mot civilbefolkning och civila anläggningar planeras, leds, beordras eller utförs, eller personer som agerar för eller på deras vägnar eller under deras ledning,

b)

konstaterats ha varit delaktiga i den repressiva politik som bedrevs av Muammar Gaddafis tidigare regim i Libyen, eller som på annat sätt tidigare haft samröre med den regimen och som alltjämt utgör ett hot mot fred, stabilitet eller säkerhet i Libyen och mot ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen,

c)

deltar i eller tillhandahåller stöd till handlingar som hotar freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen, eller hindrar eller undergräver ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen, bland annat genom

i)

planering, ledning eller utförande av handlingar som kränker tillämplig internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, eller handlingar som innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i Libyen,

ii)

angrepp mot flygplatser eller stationer och terminaler för landtransporter eller kusthamnar i Libyen, eller mot libyska statliga institutioner eller anläggningar eller mot utländska beskickningar i Libyen,

iii)

tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk, genom olagligt utnyttjande av råolja eller andra naturresurser i Libyen,

iv)

hot eller tvång riktat mot Libyens statliga finansinstitut och Libyan National Oil Company eller deltagande i en handling som kan leda till eller resultera i förskingring av Libyens statliga medel,

v)

brott mot eller hjälp till undvikande av bestämmelserna i det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och artikel 1 i detta beslut,

vi)

agerande för eller på vägnar av eller under ledning av personer eller enheter som är uppförda på förteckningen,

d)

äger eller kontrollerar libyska statliga medel som förskingrats under Muammar Gaddafis tidigare regim i Libyen, vilka kan användas för att hota freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen, eller för att hindra eller undergräva ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen,

enligt förteckningen i bilaga II till detta beslut.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

4.   Punkt 1 ska inte tillämpas om kommittén fastställer att

a)

en resa är motiverad av brådskande humanitära skäl, inklusive religiösa skyldigheter, eller

b)

ett undantag skulle främja målen för fred och nationell försoning i Libyen och stabilitet i regionen.

5.   Punkt 1 ska inte gälla om

a)

en inresa eller transitering är nödvändig för att genomföra en rättegång, eller

b)

en medlemsstat i enskilda fall avgör att en inresa eller transitering är nödvändig för att främja freden och stabiliteten i Libyen och om denna inom 48 timmar anmäler detta till kommittén.

6.   Punkt 2 ska inte påverka de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, dvs.

a)

som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b)

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av FN,

c)

enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d)

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) mellan Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

7.   Punkt 6 ska anses tillämplig även i de fall när en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

8.   Rådet ska på vederbörligt sätt informeras i alla de fall då en medlemsstat beviljar ett undantag enligt punkt 6 eller 7.

9.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 2 om resan är motiverad av brådskande humanitära skäl eller av deltagande i mellanstatliga möten, inklusive möten som stöds eller anordnas av unionen eller i en medlemsstat som innehar ordförandeskapet i OSSE, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Libyen.

10.   En medlemsstat som vill bevilja sådana undantag som avses i punkt 9 ska skriftligen anmäla detta till rådet. Undantaget ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar har invändningar får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

11.   När en medlemsstat enligt punkterna 6, 7 eller 9 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilaga I eller II ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

KAPITEL IV

FRYSNING AV PENNINGMEDEL OCH EKONOMISKA RESURSER

Artikel 9

1.   Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av personer och enheter som förts upp på förteckningen och vars tillgångar frysts av säkerhetsrådet eller av den kommitté som inrättats i enlighet med punkt 22 i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), punkterna 19 och 23 i FN:s säkerhetsråds resolution 1973 (2011), punkt 4 i FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014) och punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2213 (2015), i enlighet med bilaga III.

2.   Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av följande personer som

a)

medverkar till eller är delaktiga i beordrande, överinsyn eller ledning på annat sätt av allvarliga människorättskränkningar mot personer i Libyen, inbegripet genom att vara inblandade i eller delaktiga i att, i strid med folkrätten, planera, leda, beordra eller genomföra attacker, däribland flygbombningar, mot civilbefolkningen och civila anläggningar, eller libyska myndigheter, personer eller enheter som har brutit mot eller bidragit till överträdelse av bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) eller bestämmelserna i detta beslut, eller personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller under deras ledning, eller som ägs eller kontrolleras av dessa, eller personer och enheter som förtecknas i bilaga III till detta beslut,

b)

konstaterats ha varit delaktiga i den repressiva politik som bedrevs av Muammar Gaddafis tidigare regim i Libyen, eller som på annat sätt tidigare haft samröre med den regimen och som alltjämt utgör ett hot mot fred, stabilitet eller säkerhet i Libyen och mot ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen,

c)

deltar i eller tillhandahåller stöd till handlingar som hotar freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen, eller hindrar eller undergräver ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen, bland annat genom

i)

planering, ledning eller utförande av handlingar som kränker tillämplig internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, eller handlingar som innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i Libyen,

ii)

angrepp mot flygplatser eller stationer och terminaler för landtransporter eller kusthamnar i Libyen, eller mot libyska statliga institutioner eller anläggningar eller mot utländska beskickningar i Libyen,

iii)

tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk, genom olagligt utnyttjande av råolja eller andra naturresurser i Libyen,

iv)

hot eller tvång riktat mot Libyens statliga finansinstitut och Libyan National Oil Company eller deltagande i en handling som kan leda till eller resultera i förskingring av Libyens statliga medel,

v)

brott mot eller hjälp till undvikande av bestämmelserna i det vapenembargo i Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och artikel 1 i detta beslut,

vi)

agerande för eller på vägnar av eller under ledning av personer eller enheter som är uppförda på förteckningen,

d)

äger eller kontrollerar libyska statliga medel som förskingrats under Muammar Gaddafis tidigare regim i Libyen, vilka kan användas för att hota freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen eller för att hindra eller undergräva ett framgångsrikt slutförande av den politiska övergångsprocessen,

enligt förteckningen i bilaga IV.

3.   Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av de enheter som är uppförda på förteckningen i bilaga VI och som sedan den 16 september 2011 är frysta, ska förbli frysta.

4.   Inga penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer eller enheter som avses i punkterna 1 och 2.

5.   Förbudet mot att göra penningmedel, finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser tillgängliga för personer eller enheter som avses i punkt 2 ska, i den mån det är tillämpligt på hamnmyndigheter, inte förhindra verkställighet fram till den 15 juli 2011 av avtal som ingåtts före den 7 juni 2011, med undantag för avtal rörande olja, gas och raffinerade produkter.

6.   Undantag får göras för penningmedel, finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som är

a)

nödvändiga för att täcka grundläggande utgifter, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster i enlighet med nationell lagstiftning, eller

c)

är avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter, i enlighet med nationell lag, för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser,

efter det att den berörda medlemsstaten, när så är lämpligt, har anmält till kommittén att den avser att bevilja tillgång till sådana penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser och förutsatt att kommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter en sådan anmälan.

7.   Undantag får även göras för penningmedel och ekonomiska resurser som är

a)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, efter det att den berörda medlemsstaten, när så är lämpligt, har anmält ett sådant beslut till kommittén och det har godkänts av kommittén, eller

b)

föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom, i vilket fall penningmedlen, de andra finansiella tillgångarna eller de ekonomiska resurserna får användas för att uppfylla ett sådant kvarstadsbeslut eller en sådan skiljedom, förutsatt att kvarstadsbeslutet eller domen meddelats före dagen för antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och inte är till gagn för en person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2 i denna artikel, efter det att den berörda medlemsstaten, om så är befogat, har gjort en anmälan till kommittén.

8.   Vad gäller de personer och enheter som förtecknas i bilaga IV får undantag även göras för penningmedel och ekonomiska resurser som är nödvändiga av humanitära skäl, såsom leverans eller underlättande av leverans av bistånd, inbegripet medicinsk utrustning, livsmedel, elförsörjning, biståndsarbetare och tillhörande bistånd, eller evakuering av utländska medborgare från Libyen.

9.   Vad gäller de enheter som avses i punkt 3 får undantag även göras för penningmedel, finansiella tillgångar och ekonomiska resurser förutsatt att

a)

den berörda medlemsstaten har meddelat kommittén sin avsikt att bevilja tillgång till penningmedel, finansiella tillgångar och ekonomiska resurser för ett eller flera av nedanstående ändamål, förutsatt att kommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter en sådan anmälan:

i)

Humanitära behov.

ii)

Bränsle, elektricitet och vatten som uteslutande är avsett för civilt bruk.

iii)

Återupptagande av Libyens produktion och försäljning av kolväten.

iv)

Upprättande, drift eller förstärkning av den civila regeringens institutioner och den civila offentliga infrastrukturen.

v)

Underlättande till återupptagande av banksektorns verksamhet, inbegripet stöd till eller underlättande av internationell handel med Libyen.

b)

den berörda medlemsstaten har meddelat kommittén att dessa penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser inte kommer att göras tillgängliga för eller kunna gagna de personer som avses i punkterna 1, 2 och 3,

c)

den berörda medlemsstaten i förväg har rådgjort med de libyska myndigheterna om användningen av sådana penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser, och

d)

den berörda medlemsstaten har informerat de libyska myndigheterna om den anmälan som lämnats i enlighet med denna punkt och de libyska myndigheterna inte har motsatt sig detta inom fem arbetsdagar efter tillgängliggörande av sådana penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser.

10.   Punkterna 1 och 2 ska inte hindra en på förteckningen uppförd person eller enhet från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts innan en sådan person eller enhet togs upp i förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkt 1 eller 2 och under förutsättning att den berörda medlemsstaten, när så är lämpligt, till kommittén har anmält avsikten att göra eller ta emot sådana betalningar eller att bevilja tillgång till penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser för detta ändamål, tio arbetsdagar före ett sådant beviljande.

11.   Punkt 3 ska inte hindra en på förteckningen uppförd enhet från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts innan en sådan enhet fördes upp på förteckningen i enlighet med detta beslut, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkterna 1, 2 och 3 och att den berörda medlemsstaten till kommittén har anmält avsikten att göra eller ta emot sådana betalningar eller att bevilja tillgång till penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser för detta ändamål, tio arbetsdagar före ett sådant beviljande.

12.   Med avseende på de personer och enheter som förtecknas i bilaga IV och genom undantag från punkt 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter bevilja frigörandet av vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i punkt 2 fördes upp på förteckningen i bilaga IV, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Beslutet är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer eller enheter eller organ som förtecknas i bilaga III, IV eller VI.

d)

Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens offentliga politik.

En medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

13.   Punkt 4 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på dessa konton,

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton blev föremål för restriktiva åtgärder, eller

c)

betalningar i samband med ett rättsligt eller administrativ beslut eller skiljedomsbeslut som meddelats i unionen eller som är verkställbart i den berörda medlemsstaten med avseende på de personer och enheter som förtecknas i bilaga IV,

under förutsättning att denna ränta eller övriga intäkter eller betalningar alltjämt omfattas av punkt 1 eller 2.

KAPITEL V

ANDRA RESTRIKTIVA ÅTGÄRDER

Artikel 10

Medlemsstaterna ska begära att deras medborgare, personer som står under deras jurisdiktion och företag som är registrerade inom deras territorium eller faller under deras jurisdiktion visar vaksamhet vid affärer med enheter som är registrerade i Libyen eller faller under Libyens jurisdiktion och personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag samt enheter som ägs eller kontrolleras av dem, i syfte att förhindra affärer som skulle kunna bidra till våldsamheter och bruk av våld mot civilbefolkningen.

KAPITEL VI

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Inga anspråk, inbegripet ersättningsanspråk eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, som har samband med avtal eller transaktioner som direkt eller indirekt påverkades helt eller delvis av de åtgärder om vilka beslut fattades i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), inbegripet åtgärder av unionen eller någon medlemsstat i enlighet med, enligt kraven för eller med anknytning till, genomförandet av säkerhetsrådets relevanta beslut eller åtgärder som omfattas av detta beslut, får beviljas de personer eller enheter som förtecknas i bilaga I, II, III eller IV eller någon annan person eller enhet i Libyen, inbegripet Libyens regering, eller någon annan person eller enhet som gör ett anspråk genom någon sådan person eller enhet eller på någon sådan persons eller enhets vägnar.

Artikel 12

1.   Rådet ska göra ändringar i bilagorna I, III, V och VI på grundval av beslut som fattats av säkerhetsrådet eller kommittén.

2.   Rådet ska på förslag av medlemsstater eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fastställa förteckningarna i bilagorna II och IV och anta ändringar av dessa.

Artikel 13

1.   Om säkerhetsrådet eller kommittén för upp en person eller enhet i förteckningen ska rådet föra upp denna person eller enhet i bilaga I eller III.

2.   Om rådet beslutar att en person eller enhet ska vara föremål för de åtgärder som avses i artiklarna 8.2 och 9.2, ska det ändra bilagorna II och IV i enlighet med detta.

3.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet i förteckningen, till den person eller enhet som avses i punkterna 1 och 2 antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer eller enheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter.

4.   Om synpunkter lämnas, eller om väsentlig ny bevisning läggs fram, ska rådet ompröva sitt beslut och informera den berörda personen eller enheten om detta.

Artikel 14

Om kommittén förtecknar ett fartyg som avses i artiklarna 6.1, 7.1, 7.2, 7.3 och 7.5 ska rådet föra upp det fartyget i bilaga V.

Artikel 15

1.   Bilagorna I, II, III, IV och VI ska innehålla de av säkerhetsrådet eller kommittén lämnade skälen till att de berörda förtecknade personerna och enheterna har tagits upp i förteckningen med avseende på bilagorna I, III och VI.

2.   Bilagorna I, II, III, IV och VI ska också innehålla den av säkerhetsrådet eller kommittén lämnade information som behövs för att identifiera de berörda personerna eller enheterna, förutsatt att sådan information finns att tillgå, med avseende på bilagorna I, III och VI. När det gäller personer kan sådan information bestå av namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe. Bilagorna I, III och VI ska också innehålla datum för säkerhetsrådets eller kommitténs uppförande på förteckningen.

Artikel 16

För att maximera verkan av de åtgärder som avses i detta beslut ska unionen uppmuntra tredjestater att anta liknande restriktiva åtgärder.

Artikel 17

1.   Detta beslut ska, beroende på vad som är lämpligt, ses över, ändras eller upphävas, särskilt på grundval av tillämpliga beslut av säkerhetsrådet.

2.   De åtgärder som avses i artiklarna 8.2 och 9.2 ska regelbundet ses över, åtminstone var tolfte månad. De ska upphöra att gälla för de berörda personerna och enheterna om rådet i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2 fastställer att villkoren för tillämpningen av dem inte längre är uppfyllda.

Artikel 18

Beslut 2011/137/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 19

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/137/Gusp av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (EUT L 58, 3.3.2011, s. 53).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2015/818 av den 26 maj 2015 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (EUT L 129, 27.5.2015, s. 13).


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER SOM AVSES I ARTIKEL 8.1

1.

Namn: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Titel: Dr. Befattning: chef för revolutionskommittéernas sambandskontor. Födelsedatum:1 juli 1950. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: B010574. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Tunisien (tros befinna sig i fängelse i Tunisien). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på FN-förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Tros ha avlidit.

Al-Baghdadi uppfördes på förteckningen den 26 februari 2011 i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 i egenskap av ”Chef för revolutionskommittéernas sambandskontor”.

Ytterligare upplysningar

Revolutionskommittéerna har medverkat i våld mot demonstranter.

2.

Namn: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Titel: ingen uppgift. Befattning: säkerhetschef för Muammar Gaddafis personliga säkerhet. Födelsedatum: 1946.Födelseort: Hun, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud).

Dibri uppfördes på förteckningen den 26 februari 2011 i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 i egenskap av ”säkerhetschef för Muammar Gaddafis personliga säkerhet”.

Ytterligare upplysningar

Ansvarig för regimens säkerhet. Har tidigare riktat våld mot oliktänkande.

3.

Namn: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM (MOHAMMED GADDAF AL-DAM)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1948. Födelseort: Sirt, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på FN-förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud).

Gaddaf al-dam uppfördes på förteckningen den 26 februari 2011 i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 i egenskap av ”kusin till Muammar Gaddafi”.

Ytterligare upplysningar

På 1980-talet var Gaddaf al-Dam inblandad i en mordkampanj mot oliktänkande och var enligt uppgift skyldig till flera dödsoffer i Europa. Han anses även ha deltagit i anskaffande av vapen.

4.

Namn: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI (QURAN SALIH QURAN AL-GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: Libyens ambassadör i Tchad. Födelsedatum: ingen uppgift. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): Akrin Saleh Akrin (Image) Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Egypten. Uppförd på förteckningen:17 mars 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud).

Al Qadhafi uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 i egenskap av ”Libyens ambassadör i Tchad”.

Ytterligare upplysningar

Har lämnat Tchad och rest till Sabha. Direkt delaktig i rekrytering och samordning av legosoldater för regimen.

5.

Namn: AMID HUSAIN AL KUNI

Titel: Överste. Befattning: guvernör i Ghat (södra Libyen). Födelsedatum: ingen uppgift. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros befinna sig i södra Libyen). Uppförd på förteckningen:17 mars 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud).

Ytterligare upplysningar

Direkt delaktig i rekrytering av legosoldater.

6.

Namn: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titel: ingen uppgift. Befattning: a) direktör, Organisationen för yttre säkerhet. b) chef för den yttre underrättelsetjänsten. Födelsedatum: ingen uppgift. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros vara häktad i Libyen). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Regimtrogen. Chef för den yttre underrättelsetjänsten.

7.

Namn: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titel: Generalmajor. Befattning: Försvarsminister. Födelsedatum: 1952. Födelseort: Jalu, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar

Övergripande ansvar för de militära styrkornas verksamhet.

8.

Namn: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titel: ingen uppgift. Befattning: Sekreterare för samhällstjänster. Födelsedatum: 1956. Födelseort: al-Khums, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara frihetsberövad på okänd ort.

Ytterligare upplysningar

Hög företrädare för regimen. Medverkan i revolutionskommittéerna. Har tidigare medverkat till undertryckande av avvikande åsikter samt medverkat till våld.

9.

Namn: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI (AISHA MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1978. Födelseort: Tripoli, Libyen Alias (säkerställt): Aisha Muhammed Abdul Salam (Passnummer: 215215). Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: 428720. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen. Reste i strid med punkt 15 i resolution 1970 enligt redogörelse i interimsrapporten 2013 från expertpanelen för Libyen.

10.

Namn: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI (HANIBAL MUAMMAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum:20 september 1975. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: B/002210. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Algeriet (tros befinna sig i Algeriet). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen.

11.

Namn: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI (KHAMIS MUAMMAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1978. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen. Befäl över militära enheter som deltagit i ingripanden mot demonstranter.

12.

Namn: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI (MUHAMMAD MUAMMAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1970. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen.

13.

Namn: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: Revolutionsledare, överbefälhavare. Födelsedatum: 1942. Födelseort: Sirt, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på FN-förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros ha avlidit.

Ytterligare upplysningar

Ansvarig för att ha beordrat ingripanden mot demonstranter, kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

14.

Namn: MUTASSIM QADHAFI (MUTASSIM GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: Nationell säkerhetsrådgivare. Födelsedatum: 1976. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen.

15.

Namn: SAADI QADHAFI (AL-SAADI GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: befälhavare för specialstyrkorna. Födelsedatum: a)27 maj 1973, b)1 januari 1975. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: a) 014797, b) 524521. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (häktad). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen. Befäl över militära enheter som deltagit i ingripanden mot demonstranter.

16.

Namn: SAIF AL-ARAB QADHAFI (SAYF AL-ARAB GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1982. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen.

17.

Namn: SAIF AL-ISLAM QADHAFI (SAYF AL-ISLAM GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: direktör för Gaddafi-stiftelsen. Födelsedatum:25 juni 1972. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: B014995. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros vara häktad i Libyen). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar:

Nära förbunden med regimen. Provocerande offentliga uttalanden som uppmuntrat till våld mot demonstranter.

18.

Namn: ABDULLAH AL-SENUSSI (ABDULLAH AL-SANUSI)

Titel: Överste. Befattning: direktör för den militära underrättelsetjänsten. Födelsedatum: 1949. Födelseort: Sudan. Alias (säkerställt): a) Abdoullah Ould Ahmed (Passnummer: B0515260, födelsedatum: 1948, födelseplats: Anefif (Kidal), Mali, datum för utfärdande: 10 januari 2012, utfärdat i: Bamako, Mali, datum då passet löper ut: 10 januari 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (maliskt identitetsnr 073/SPICRE, födelseplats: Anefif, Mali, datum för utfärdande: 6 december 2011, utfärdat i: Essouck, Mali). Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros vara häktad i Libyen). Uppförd på förteckningen:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Deltagit i militär underrättelse i samband med att demonstrationer slagits ned. Tidigare bland annat misstänkt för delaktighet i fängelsemassakern i Abu Salim. Dömd i sin utevaro för bombdådet mot UTA-flygningen. Svåger till Muammar Gaddafi.

19.

Namn: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: omkring 1952. Födelseort: al-Bayda, Libyen. Alias (säkerställt): Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, född den 1 januari 1953 (omanskt passnr. 03825239). Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: 03825239. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Sultanatet Oman. Uppförd på förteckningen:24 juni 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 och punkt 19 i resolution 1973 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Betydande personlig förmögenhet som skulle kunna användas för regimens syften. Hennes syster Fatima FARKASH är gift med ABDALLAH SANUSSI (Abdullah AL-SANUSI), chef för Libyens militära underrättelsetjänst.

20.

Namn: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titel: ingen uppgift. Befattning: a) minister för planering och finanser i överste Muammar Gaddafis regering, b) sekreterare för allmänna folkkommittén för finanser och planering, c) tillförordnad chef för Libyens centralbank. Födelsedatum: 1935. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen:24 juni 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 och punkt 19 i resolution 1973 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Har deltagit i våld mot demonstranter. Sekreterare för allmänna folkkommittén för finanser och planering. Zlitni är för närvarande tillförordnad chef för Libyens centralbank. Han var tidigare ordförande för National Oil Corporation. Enligt våra uppgifter ägnar han sig för närvarande åt att försöka anskaffa medel till regimen för att fylla på centralbanksreserverna, som redan har utnyttjats för att stödja de pågående militära operationerna.


BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 8.2

A.   Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Befattning: Chef för terroristbekämpningen och organet för yttre säkerhet

Födelsedatum: 1952

Födelseort: Tripoli, Libyen

Framträdande revolutionskommittéledamot.

Nära förbunden med Muammar Gaddafi. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

2.

ABU SHARIYA

Befattning: Biträdande chef för organet för yttre säkerhet

Svåger till Muammar Gaddafi.

Framträdande företrädare för Gaddafi-regimenen och i denna egenskap nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Umar

Befattning: Chef för revolutionskommittéerna

Födelseort: Sirt, Libyen

Tros ha mördats i Egypten, augusti 2014

Revolutionskommittéerna har medverkat till våld mot demonstranter.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Födelsedatum: 1946

Födelseort: Taraghin

Muammar Gaddafis samordningschef. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled (AL-TUHAMI, Khaled, general)

Födelsedatum: 1946

Födelseort: Janzur

F.d. direktör för kontoret för inre säkerhet.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Busharaya

Födelsedatum: 1 juli 1949

Födelseort: al-Bayda

F.d. underrättelsechef vid kontoret för yttre säkerhet.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou (AL-QASIM AL-ZWAI, Mohammed Abu)

 

F.d. generalsekreterare i Allmänna folkkommittén.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi (AL-MAHMUDI, al-Baghdadi)

 

Premiärminister i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohammed Mahmud

 

Minister för hälso- och miljöfrågor i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali (HUIJ, Mohammed Ali)

Födelsedatum: 1949

Födelseort: al-Aziziya (nära Tripoli)

Minister för industri, ekonomi och handel i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid (AL-GAUD, Abdulmajid)

Födelsedatum: 1943

Minister för jordbruk samt djurresurser och marina resurser i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug (AL-SHARIF, Ibrahim al-Zarruq)

 

Minister för sociala frågor i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohammed)

Födelsedatum: 4 maj 1963

Passnummer: B/014965 (giltigt till och med utgången av 2013)

Minister för skolor, högre utbildning och forskning i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah (MANSUR, Abdallah)

Födelsedatum: 8.7.1954

Passnummer: B/014924 (löpte ut i slutet av 2013)

F.d. nära medarbetare till överste Muammar Gaddafi, hade tidigare en framträdande roll inom säkerhetstjänsten och som direktör inom radio- och TV-bolaget.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

15.

Colonel Taher Juwadi (överste Tahir al-Juwadi)

Befattning: Nummer fyra i rangordning inom det revolutionära gardets kommandostruktur

Överste

Central gestalt inom Gaddafis regim. I denna egenskap nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

23.5.2011


BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 9.1

A.   Personer

6.

Namn: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titel: ingen uppgift Befattning: a) Direktör, Organisationen för yttre säkerhet. b) Chef för den yttre underrättelsetjänsten. Födelsedatum: ingen uppgift. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros vara häktad i Libyen). Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Regimtrogen. Chef för den yttre underrättelsetjänsten.

7.

Namn: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titel: Generalmajor. Befattning: Försvarsminister. Födelsedatum: 1952. Födelseort: Jalu, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar

Övergripande ansvar för de militära styrkornas verksamhet.

8.

Namn: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titel: ingen uppgift. Befattning: Sekreterare för samhällstjänster. Födelsedatum: 1956. Födelseort: al-Khums, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara frihetsberövad på okänd ort.

Ytterligare upplysningar

Hög företrädare för regimen. Medverkan i revolutionskommittéerna. Har tidigare medverkat till undertryckande av avvikande åsikter samt medverkat till våld.

9.

Namn: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI (AISHA MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1978. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): Aisha Muhammed Abdul Salam (Passnummer: 215215). Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: 428720. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen. Reste i strid med punkt 15 i resolution 1970 enligt redogörelse i interimsrapporten 2013 från expertpanelen för Libyen.

10.

Namn: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI (HANIBAL MUAMMAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum:20 september 1975. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: B/002210. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Algeriet (tros befinna sig i Algeriet). Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen.

11.

Namn: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI (KHAMIS MUAMMAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1978. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen. Befäl över militära enheter som deltagit i ingripanden mot demonstranter.

12.

Namn: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI (MUHAMMAD MUAMMAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1970. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen.

13.

Namn: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: Revolutionsledare, överbefälhavare. Födelsedatum: 1942. Födelseort: Sirt, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på FN-förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar

Ansvarig för att ha beordrat ingripanden mot demonstranter, kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

14.

Namn: MUTASSIM QADHAFI (MUTASSIM GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: Nationell säkerhetsrådgivare. Födelsedatum: 1976. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen.

15.

Namn: SAADI QADHAFI (AL-SAADI GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: befälhavare för specialstyrkorna. Födelsedatum: a)27 maj 1973b)1 januari 1975. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: a) 014797 b) 524521. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (häktad). Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen. Befäl över militära enheter som deltagit i ingripanden mot demonstranter.

16.

Namn: SAIF AL-ARAB QADHAFI (SAYF AL-ARAB GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: 1982. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen.

17.

Namn: SAIF AL-ISLAM QADHAFI (SAYF AL-ISLAM GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: direktör för Gaddafi-stiftelsen. Födelsedatum:25 juni 1972. Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: B014995 Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros vara häktad i Libyen). Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Nära förbunden med regimen. Provocerande offentliga uttalanden som uppmuntrat till våld mot demonstranter.

18.

Namn: ABDULLAH AL-SENUSSI (ABDULLAH AL-SANUSI)

Titel: Överste. Befattning: direktör för den militära underrättelsetjänsten. Födelsedatum: 1949. Födelseort: Sudan. Alias (säkerställt): a) Abdoullah Ould Ahmed (Passnummer: B0515260. Födelsedatum: 1948. Födelseort: Anefif (Kidal), Mali. Datum för utfärdande: 10 januari 2012. Ort för utfärdande: Bamako, Mali. Datum då passet löper ut: 10 januari 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (maliskt identitetsnr 073/SPICRE. Födelseort: Anefif, Mali. Datum för utfärdande: 6 december 2011. Ort för utfärdande: Essouck, Mali.) Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros vara häktad i Libyen). Datum för uppförande:26 februari 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Deltagit i militär underrättelse i samband med att demonstrationer slagits ned. Tidigare bland annat misstänkt för delaktighet i fängelsemassakern i Abu Salim. Dömd i sin utevaro för bombdådet mot UTA-flygningen. Svåger till Muammar Gaddafi.

19.

Namn: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum: omkring 1952. Födelseort: al-Bayda, Libyen. Alias (säkerställt): Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, född den 1 januari 1953 (omanskt passnr. 03825239). Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: 03825239. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Sultanatet Oman. Datum för uppförande:24 juni 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 och punkt 19 i resolution 1973 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Betydande personlig förmögenhet som skulle kunna användas för regimens syften. Hennes syster Fatima FARKASH är gift med ABDALLAH SANUSSI (Abdullah AL-SANUSI), chef för Libyens militära underrättelsetjänst.

20.

Namn: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titel: ingen uppgift. Befattning: a) minister för planering och finanser i överste Muammar Gaddafis regering. b) sekreterare för allmänna folkkommittén för finanser och planering, c) tillförordnad chef för Libyens centralbank. Födelsedatum: 1935. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: ingen uppgift. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: ingen uppgift. Datum för uppförande:24 juni 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 och punkt 19 i resolution 1973 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar

Har deltagit i våld mot demonstranter. Sekreterare för allmänna folkkommittén för finanser och planering. Zlitni är för närvarande tillförordnad chef för Libyens centralbank. Han var tidigare ordförande för National Oil Corporation. Enligt våra uppgifter ägnar han sig för närvarande åt att försöka anskaffa medel till regimen för att fylla på centralbanksreserverna, som redan har utnyttjats för att stödja de pågående militära operationerna.


BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER DE PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 9.2

A.   Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Befattning: Chef för terroristbekämpningen och organet för yttre säkerhet

Födelsedatum: 1952

Födelseort: Tripoli, Libyen

Framträdande revolutionskommittéledamot.

Nära förbunden med Muammar Gaddafi. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

2.

ABU SHARIYA

Befattning: Biträdande chef för organet för yttre säkerhet

Svåger till Muammar Gaddafi.

Framträdande företrädare för Gaddafi-regimenen och i denna egenskap nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Umar

Befattning: Chef för revolutionskommittéerna

Födelseort: Sirt, Libyen

Tros ha mördats i Egypten, augusti 2014

Revolutionskommittéerna har medverkat till våld mot demonstranter.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Födelsedatum: 1946

Födelseort: Taraghin

Muammar Gaddafis samordningschef. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled (AL-TUHAMI, Khaled, general)

Födelsedatum: 1946

Födelseort: Janzur

F.d. direktör för kontoret för inre säkerhet.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Busharaya

Födelsedatum: 1 juli 1949

Födelseort: al-Bayda

F.d. underrättelsechef vid kontoret för yttre säkerhet.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou (AL-QASIM AL-ZWAI, Mohammed Abu)

 

F.d. generalsekreterare i Allmänna folkkommittén.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi (AL-MAHMUDI, al-Baghdadi)

 

Premiärminister i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohammed Mahmud

 

Minister för hälso- och miljöfrågor i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali (HUIJ, Mohammed Ali)

Födelsedatum: 1949

Födelseort: al-Aziziya (nära Tripoli)

Minister för industri, ekonomi och handel i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid (AL-GAUD, Abdulmajid)

Födelsedatum: 1943

Minister för jordbruk samt djurresurser och marina resurser i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug (AL-SHARIF, Ibrahim al-Zarruq)

 

Minister för sociala frågor i överste Muammar Gaddafis regering.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohammed)

Födelsedatum: 4 maj 1963

Passnummer: B/014965 (löpte ut i slutet av 2013)

Minister för skolor, högre utbildning och forskning i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah (MANSUR, Abdallah)

Födelsedatum: 8.7.1954

Passnummer: B/014924 (löpte ut i slutet av 2013)

F.d. nära medarbetare till överste Muammar Gaddafi, hade tidigare en framträdande roll inom säkerhetstjänsten och som direktör inom radio- och TV-bolaget.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

15.

Colonel Taher Juwadi (överste Tahir al-Juwadi)

Befattning: Nummer fyra i rangordning inom det revolutionära gardets kommandostruktur

Överste

Central gestalt inom Gaddafis regim. I denna egenskap nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

23.05.2011

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Chef för revolutionskommittéernas sambandskontor.

Revolutionskommittéerna har medverkat till våld mot demonstranter.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusuf

Befattning: Chef för Muammar Gaddafis personliga säkerhet

Födelsedatum: 1946

Födelseort: Hun, Libyen

Ansvarig för regimens säkerhet. Har tidigare riktat våld mot oliktänkande.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

18.

GADDAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Födelsedatum: 1948

Födelseort: Sirt, Libyen

Kusin till Muammar Gaddafi. På 1980-talet var Sayyid inblandad i en mordkampanj mot oliktänkande och var enligt uppgift skyldig till flera dödsfall i Europa. Han anses även ha deltagit i anskaffande av vapen. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren (GADDAFI, Qurin Salih Qurin)

 

Libyens f.d. ambassadör i Tchad. Har lämnat Tchad och rest till Sabha. Direkt delaktig i rekrytering och samordning av legosoldater för regimen.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Colonel Amid Husain (AL-KUNI, Amid Husain, överste)

Tros befinna sig i södra Libyen

F.d. guvernör i Ghat (södra Libyen). Direkt delaktig i rekrytering av legosoldater.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(alias LAICO)

Webbplats: http://www.laaico.com Bolag bildat år 1981, 76351 Janzur, Libyen. 81370 Tripoli, Libyen; tfn: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613; fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867; e-post: info@laaico.com

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

2.

Muammar Gaddafis stiftelse för välgörenhetsorganisa-tioner och utveckling

Administrativa kontaktuppgifter: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – Po Box: 1101 – LIBYEN; tfn: (+218) 214778301; – fax: (+218) 214778766; e-post: info@gicdf.org

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

3.

Stiftelsen Waatassimou

Baserad i Tripoli

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

21.3.2011

4.

Generalkontoret för Libyens radio och television

Kontaktuppgifter: tfn: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07; http://www.ljbc.net; e-post: info@ljbc.net

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

Har medverkat till offentlig anstiftan till hat och våld genom deltagande i desinformationskampanjer rörande kuvandet av demonstrationer.

21.3.2011

5.

Revolutionära bevakningsstyrkan

 

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

Har deltagit i våld mot demonstranter.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank, alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, alias Al Masraf Al Zirae, alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libyen; e-post: agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); tfn (218)214870586;

tfn (218) 214870714;

tfn (218) 214870745;

tfn (218) 213338366;

tfn (218) 213331533;

tfn (218) 213333541;

tfn (218) 213333544;

tfn (218) 213333543;

tfn (218) 213333542;

fax (218) 214870747;

fax (218) 214870767;

fax (218) 214870777;

fax (218) 213330927;

fax (218) 213333545

Libyskt dotterbolag till Libyens centralbank.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. for Industrial Investments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) tfn: (218) 213345187; fax: +218 21 334 51 88; e-post: info@ethic.ly

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libyskt dotterbolag till Libyan Africa Investment Portfolio.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Storbritannien

Övrig information: Registreringsnummer 01794877 (UK)

UK-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna

Övrig information: Registreringsnummer 1510484 (BVI)

BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

BVI-bildad enhet ägd av Saadi Qadhafi (al-Saadi Gaddafi)

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna

Övrig information: Registreringsnummer 1534407 (BVI)

BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Övrig information: Registreringsnummer 59058C (IOM)

IOM-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.

Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.

12.4.2011


BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER FARTYG SOM AVSES I ARTIKLARNA 6.1, 7.1, 7.2, 7.3 OCH 7.5


BILAGA VI

FÖRTECKNING ÖVER ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 9.3

1.

Namn: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Tidigare alias: ingen uppgift. Adress:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libyen. Uppförd på förteckningen:17 mars 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 17 i resolution 1973, i dess den 16 september ändrade lydelse i enlighet med punkt 15 i resolution 2009.

Ytterligare upplysningar

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj och är en möjlig finansieringskälla för hans regim.

2.

Namn: LIBYAN AFRICAN INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: ingen uppgift. Tidigare alias: ingen uppgift. Adress:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libyen. Uppförd på förteckningen:17 mars 2011. Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 17 i resolution 1973, ändrad den 16 september i enlighet med punkt 15 i resolution 2009.

Ytterligare upplysningar

Kontrolleras av Muammar Gaddafi och hans familj och är en möjlig finansieringskälla för hans regim.


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/61


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/1334

av den 31 juli 2015

om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut (Gusp) 2015/521

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 december 2001 antog rådet gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (1).

(2)

Den 26 mars 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/521 (2) om uppdatering och ändring av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (nedan kallad förteckningen).

(3)

I enlighet med artikel 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är det nödvändigt att regelbundet göra en översyn av namnen på personer, grupper och enheter på förteckningen för att säkerställa att det finns skäl till att bibehålla dem på förteckningen.

(4)

I detta beslut anges resultatet av den översyn som har genomförts av rådet med avseende på de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga.

(5)

Rådet har kontrollerat att behöriga myndigheter som avses i 1.4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp har fattat beslut beträffande alla personer, grupper och enheter på förteckningen om att ha varit delaktiga i terroristhandlingar i den mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i den gemensamma ståndpunkten. Rådet har även konstaterat att de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga bör fortsatt omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som anges i denna.

(6)

Förteckningen bör uppdateras i enlighet med detta och beslut (Gusp) 2015/521 bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga återges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Beslut (Gusp) 2015/521 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2015/521 av den 26 mars 2015 om uppdatering och ändring av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2014/483/Gusp (EUT L 82, 27.3.2015, s. 107).


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER, GRUPPER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1

I.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), född 11.8.1960 i Iran, pass: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i al-Ihsa (Saudiarabien), saudisk medborgare.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född 16.10.1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare.

4.

ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), född 6 eller 15.3.1955 i Iran, iransk och amerikansk medborgare, pass: C2002515 (Iran), pass: 477845448 (Förenta staterna), nationellt ID-nr: 07442833, giltigt t.o.m. 15 mars 2016 (amerikanskt körkort).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född 8.3.1978 i Amsterdam (Nederländerna) – medlem i ”Hofstadgroep”.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon, libanesisk medborgare.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född 14.4.1965 eller 1.3.1964 i Pakistan, pass nr 488555.

8.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj (Haj) Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), född omkring 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran Military Base, Ilam Province, Iran.

9.

SHAKURI, Ali Gholam, född omkring 1965 i Teheran, Iran.

10.

SOLEIMANI, Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), född 11.3.1957 i Iran, iransk medborgare. Pass: 008827 (iranskt diplomatpass), utfärdat 1999. Titel: generalmajor.

II.   GRUPPER OCH ENHETER

1.

”Abu Nidal Organisation” – ”ANO” (”Abu Nidals grupp”) (alias ”Fatah Revolutionary Council”, alias ”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Black September”, alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”).

2.

”Al-Aqsa Martyrs' Brigade” (”al-Aqsa-martyrernas brigader”).

3.

”Al-Aqsa e.V.”.

4.

”Babbar Khalsa”.

5.

”Communist Party of the Philippines” (”Filippinernas kommunistparti”), inbegripet ”New People's Army” – ”NPA” (”Nya folkarmén”), Filippinerna.

6.

”Gama'a al-Islamiyya” (”Jamaat al-islamiyya”) (alias ”Al-Gama'a al-Islamiyya”) (”Islamic Group”, ”Islamiska gruppen” – ”IG”).

7.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”).

8.

”Hamas” (inklusive ”Hamas-Izz al-Din al-Qassam”).

9.

”Hizballah Military Wing” (”Hizbollahs väpnade gren”) (alias ”Hezbollah Military Wing”, ”Hizbullah Military Wing”, ”Hizbollah Military Wing”, ”Hezballah Military Wing”, ”Hisbollah Military Wing”, ”Hizbu'llah Military Wing”, ”Hizb Allah Military Wing”, alias ”Jihad Counci” (och alla underställda enheter, inbegripet dess ”External Security Organisation”)).

10.

”Hizbul Mujahideen” (”Hizbul mujahidin”) – ”HM”.

11.

”Hofstadgroep”.

12.

”International Sikh Youth Federation” – ”ISYF”.

13.

”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”.

14.

”Kurdistan Workers' Party” (”Kurdistan arbetarparti”) – ”PKK” (alias ”Kadek”, alias ”Kongra-Gel”).

15.

”Liberation Tigers of Tamil Eelam” (”Tamilska befrielsetigrarna”) – ”LTTE”.

16.

”Ejército de Liberación Nacional” (”Nationella befrielsearmén”).

17.

”Palestinian Islamic Jihad” (”Palestinska islamiska jihad”) – ”PIJ”.

18.

”Popular Front for the Liberation of Palestine” (”Folkfronten för Palestinas befrielse”) – ”PFLP”.

19.

”Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (”Folkfronten för Palestinas befrielse – Generalkommandot”) (alias ”PFLP – General Command”).

20.

”Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – ”Farc” (”Colombias revolutionära väpnade styrkor”).

21.

”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi Cephesi” – ”DHKP/C” (alias ”Devrimci Sol” (”Revolutionary Left”), alias ”Dev Sol”) (”Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”).

22.

”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Den lysande stigen”).

23.

”Teyrêbazên Azadiya Kurdistan” – ”TAK” (alias ”Kurdistan Freedom Falcons” (”Kurdistans frihetsfalkar”), alias ”Kurdistan Freedom Hawks” (”Kurdistans frihetshökar”).


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/64


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2015/1335

av den 31 juli 2015

om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 oktober 2012 antog rådet beslut 2012/642/Gusp, vilket inför restriktiva åtgärder mot Vitryssland.

(2)

Rådet anser att 24 personer bör avföras från den förteckning över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilagan till beslut 2012/642/Gusp.

(3)

Bilagan till beslut 2012/642/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2012/642/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EUT L 285, 17.10.2012, s. 1.


BILAGA

Uppgifterna avseende följande personer ska avföras från förteckningen i avsnitt A ”Personer” i bilagan till beslut 2012/642/Gusp:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Iury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/66


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/1336

av den 31 juli 2015

om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 juli 2010 antog rådet beslut 2010/413/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Iran.

(2)

Den 24 november 2013 nådde Amerikas förenta stater, Frankrike, Förenade kungariket, Kina, Ryska federationen och Tyskland, med stöd från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten), en överenskommelse med Iran om en gemensam handlingsplan där det fastställs en strategi för att nå en långsiktig övergripande lösning på den iranska kärnenergifrågan. Det beslutades att det första steget i processen för att nå fram till denna övergripande lösning skulle bestå i inledande, ömsesidigt överenskomna åtgärder som vidtas av bägge parter under en period på sex månader och som kan förlängas genom samförstånd.

(3)

Den 2 april 2015 kom Amerikas förenta stater, Frankrike, Förenade kungariket, Kina, Ryska federationen och Tyskland, med stöd från den höga representanten, överens med Iran om de centrala ramarna inom en gemensam övergripande handlingsplan.

(4)

Den 14 juli 2015 nådde Amerikas förenta stater, Frankrike, Förenade kungariket, Kina, Ryska federationen och Tyskland, med stöd från den höga representanten, en överenskommelse med Iran om en långsiktig övergripande lösning på den iranska kärnenergifrågan. Det framgångsrika genomförandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen kommer att säkerställa den uteslutande fredliga karaktären av Irans kärntekniska program och tillåta att alla kärnteknikrelaterade sanktioner upphävs.

(5)

Den 20 juli 2015 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2231 (2015), där man godkänner den gemensamma övergripande handlingsplanen, yrkar på att den ska genomföras fullt ut inom däri angivna tidsramar och anger åtgärder som ska genomföras i enlighet med den gemensamma övergripande handlingsplanen.

(6)

I FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) fastställs att de åtgärder som infördes genom resolutionerna 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) och 1929 (2010) under vissa förutsättningar inte ska tillämpas på verksamhet från stater som deltar i den gemensamma övergripande handlingsplanen eller FN:s medlemsstater som agerar i samordning med dessa som har direkt samband med modifiering av två kaskader i Fordowanläggningen för produktion av stabila isotoper, export av iranskt anrikat uran utöver 300 kg i utbyte mot naturligt uran eller den modernisering av reaktorn i Arak som baseras på det överenskomna konstruktionsutkastet och därefter på den överenskomna slutliga konstruktionen av en sådan reaktor.

(7)

I säkerhetsrådets resolution 2231 (2015) fastställs vidare att de åtgärder som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolutioner 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) och 1929 (2010) inte ska tillämpas i den utsträckning som detta är nödvändigt för att, under vissa omständigheter, utföra överföringar och handlingar som har samband med genomförandet av vissa kärntekniska åtaganden som anges i den gemensamma övergripande handlingsplanen, som krävs för förberedelser inför genomförandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen, eller som fastställs av FN:s säkerhetsråds kommitté som inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) för att överensstämma med målen för FN:s säkerhetsråds resolution 2231(2015).

(8)

Det krävs ytterligare insatser från unionen för att genomföra vissa åtgärder som fastställs i detta beslut.

(9)

Beslut 2010/413/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I beslut 2010/413/Gusp ska följande artikel föras in:

”Artikel 26b

1.   De åtgärder som införs genom detta beslut ska inte tillämpas på leverans, försäljning eller överföring av artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik eller på tillhandahållande av tekniskt bistånd eller teknisk utbildning, ekonomiskt bistånd, investeringar, förmedlingstjänster eller andra tjänster från stater som deltar i den gemensamma övergripande handlingsplanen eller FN:s medlemsstater som agerar i samordning med dessa och som har direkt samband med

a)

modifieringen av två kaskader vid Fordowanläggningen för stabil isotopproduktion,

b)

exporten av anrikat uran från Iran som överstiger 300 kg i utbyte mot naturligt uran, eller

c)

den modernisering av reaktorn i Arak som baseras på det överenskomna konstruktionsutkastet och därefter på den överenskomna slutliga konstruktionen av en sådan reaktor.

2.   De medlemsstater som deltar i den verksamhet som avses i punkt 1 ska säkerställa att

a)

all sådan verksamhet genomförs i strikt överensstämmelse med den gemensamma övergripande handlingsplanen,

b)

de tio dagar före inledandet av sådan verksamhet informerar kommittén och, i enlighet med den gemensamma övergripande handlingsplanen, den gemensamma kommissionen, när denna väl har inrättats, eller de andra medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligt

c)

de krav som anges i punkt 22 c i FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) på lämpligt sätt har uppfyllts,

d)

de har erhållit och på effektivt sätt kan utöva rätten att kontrollera varje levererad artikels slutanvändning och slutanvändningsplats, och

e)

de, när det gäller de artiklar, den materiel, den utrustning, de varor och den teknik som avses i punkt 22 e i FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015), inom tio dagar från leveransen, försäljningen eller överföringen också informerar IAEA.

3.   De åtgärder som införs genom detta beslut ska inte tillämpas i den mån detta är nödvändigt för genomförandet av sådana överföringar och sådan verksamhet som kommittén eller behörig myndighet i den berörda medlemsstaten i förväg och på lämpligt sätt ska godkänna från fall till fall och som

a)

har direkt samband med genomförandet av de kärnkraftsrelaterade åtgärder som anges i punkterna 15.1–15.11 i bilaga V till den gemensamma övergripande handlingsplanen,

b)

krävs för att förbereda genomförandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen, eller

c)

av sanktionskommittén, i tillämpliga fall, har fastställts överensstämma med målen för FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015).

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater om alla godkännanden.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, 27.7.2010, s. 39).


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/68


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/1337

av den 31 juli 2015

om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 juli 2010 antog rådet beslut 2010/413/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Iran.

(2)

Beslut 2010/413/Gusp gör det bland annat möjligt att uppfylla förpliktelser enligt avtal som ingicks före den 23 januari 2012 eller enligt biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, om leveranser av iransk råolja och petroleumprodukter eller inkomster av leveranser därav avser ersättning för utestående belopp avseende avtal som ingicks före den 23 januari 2012 till personer eller enheter på medlemsstaternas territorium eller under deras jurisdiktion, när dessa avtal specifikt föreskriver sådana ersättningar.

(3)

I beslut 2010/413/Gusp föreskrivs även att de åtgärder för frysning av tillgångar som anges i det beslutet inte ska tillämpas på handlingar och transaktioner som utförs med avseende på enheter som förtecknas i bilaga II till det beslutet i den mån de är nödvändiga för fullgörandet, till och med den 30 juni 2015, av de relevanta förpliktelserna.

(4)

Rådet anser att detta undantag bör förlängas till och med den 14 januari 2016.

(5)

Det krävs ytterligare insatser från unionen för att genomföra åtgärder som fastställs i detta beslut.

(6)

Beslut 2010/413/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 20.14 i beslut 2010/413/Gusp ska ersättas med följande:

”14.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på handlingar och transaktioner som utförs med avseende på enheter som förtecknas i bilaga II i den mån de är nödvändiga för fullgörandet, till och med den 14 januari 2016, av de förpliktelser som avses i artikel 3c.2, under förutsättning att dessa handlingar och transaktioner har godkänts på förhand, från fall till fall, av den relevanta medlemsstaten. Den relevanta medlemsstaten ska informera de andra medlemsstaterna och kommissionen om sin avsikt att bevilja ett tillstånd.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, 27.7.2010, s. 39).


1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/69


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1338

av den 30 juli 2015

om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

[delgivet med nr C(2015) 5252]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (1), särskilt artikel 29.1 fjärde stycket och artikel 29.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 96/23/EG fastställs kontrollåtgärder för de ämnen och de grupper av restsubstanser som anges i bilaga I till det direktivet. Enligt direktiv 96/23/EG ska tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera djur och animaliska produkter som omfattas av det direktivet lägga fram en plan för kontroll av restsubstanser som ger tillräckliga garantier. Planen ska omfatta åtminstone de grupper av restsubstanser och ämnen som förtecknas i bilaga I till det direktivet.

(2)

Genom kommissionens beslut 2011/163/EU (2) godkänns de planer enligt artikel 29 i direktiv 96/23/EG (nedan kallade planerna) som vissa tredjeländer som förtecknas i bilagan till det beslutet har lagt fram avseende de djur och animaliska produkter som anges i förteckningen.

(3)

Mot bakgrund av de planer som vissa tredjeländer nyligen lagt fram och den ytterligare information som kommissionen har tagit emot är det nödvändigt att uppdatera förteckningen över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera vissa djur och animaliska produkter enligt direktiv 96/23/EG och som för närvarande förtecknas i bilagan till beslut 2011/163/EU (nedan kallad förteckningen).

(4)

Andorra har lämnat in en plan avseende honung till kommissionen. Planen ger tillräckliga garantier och bör godkännas. En uppgift om Andorra avseende honung bör därför tas upp i förteckningen.

(5)

Armenien, Kenya och Myanmar/Burma har lämnat in planer avseende vattenbruk till kommissionen. Planerna ger tillräckliga garantier och bör godkännas. Uppgifter om Armenien, Kenya och Myanmar/Burma avseende vattenbruk bör därför tas upp i förteckningen.

(6)

Marocko har lämnat in en plan avseende fjäderfä till kommissionen. Planen ger tillräckliga garantier och bör godkännas. En uppgift om Marocko avseende fjäderfä bör därför tas upp i förteckningen.

(7)

Kommissionen har uppmanat Peru att lämna uppgifter om genomförandet av landets plan avseende fjäderfä och fjäderfäprodukter. Eftersom Peru inte har svarat föreligger inte tillräckliga garantier för ett godkännande. Uppgiften avseende fjäderfä och fjäderfäprodukter för detta tredjeland bör strykas ur förteckningen. Peru har underrättats om detta.

(8)

För att säkerställa marknadsinsyn och med hänsyn till folkrätten bör det klargöras att EU:s geografiska omfattning i fråga om godkännande av planer är begränsad till staten Israels territorium, med undantag för de territorier som står under israelisk förvaltning sedan juni 1967, nämligen Golanhöjderna, Gazaremsan, östra Jerusalem och övriga Västbanken. Förteckningen bör ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2011/163/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 juli 2015.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Kommissionens beslut 2011/163/EU av den 16 mars 2011 om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG (EUT L 70, 17.3.2011, s. 40).


BILAGA

”BILAGA

ISO2-kod

Land

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Hästdjur

Fjäderfä

Vattenbruk

Mjölk

Ägg

Kanin

Frilevande vilt

Hägnat vilt

Honung

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Förenade Arabemiraten

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanien

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australien

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnien och Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilien

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Vitryssland

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Schweiz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandsöarna

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Färöarna

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grönland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indien

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Sydkorea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavien

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Burma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Moçambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nya Kaledonien

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nya Zeeland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Franska Polynesien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippinerna

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnöarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbien (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Ryssland

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudiarabien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailand

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisien

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkiet

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Förenta staterna

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Sydafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Endast kamelmjölk.

(2)  Export till unionen av levande hästdjur för slakt (endast livsmedelsproducerande djur).

(3)  Tredjeländer som i enlighet med artikel 2 endast använder råvaror antingen från medlemsstater eller från andra tredjeländer som godkänts för import av sådana råvaror till unionen.

(4)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: den definitiva beteckningen för detta land kommer att fastställas efter det att de nuvarande förhandlingarna i FN om detta har slutförts.

(5)  Utom Kosovo (denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring).

(6)  Endast renar från regionerna Murmansk och Jamalo-Nenetien.

(7)  Härmed avses Staten Israel, med undantag för de territorier som står under israelisk förvaltning sedan juni 1967, nämligen Golanhöjderna, Gazaremsan, östra Jerusalem och övriga Västbanken.”