ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 193

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
21 juli 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1185 av den 24 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare för fastbränsle ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1186 av den 24 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av rumsvärmare ( 1 )

20

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1187 av den 27 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av värmepannor för fastbränsle och paket med en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ( 1 )

43

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1188 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare ( 1 )

76

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1189 av den 28 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för värmepannor för fastbränsle ( 1 )

100

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1190 av den 20 juli 2015 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ( 1 )

115

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1191 av den 20 juli 2015 om att inte godkänna Artemisia vulgaris L. som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ( 1 )

122

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1192 av den 20 juli 2015 om godkännande av det verksamma ämnet terpenoidblandning QRD 460 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

124

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1193 av den 20 juli 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

128

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1194 av den 20 juli 2015 om offentliggörande med begränsning i Europeiska unionens officiella tidning av hänvisningen till standard EN 12635:2002+A1:2008 om portar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG

130

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/1195 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/298 om interimistisk fördelning av Europeiska centralbankens inkomster (ECB/2015/25)

133

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2015/26)

134

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/1197 av den 2 juli 2015 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2015/24)

147

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

21.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 193/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1185

av den 24 april 2015

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare för fastbränsle

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört det samrådsforum som avses i artikel 18 i direktiv 2009/125/EG, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter att minska miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och om lämpligt, införa genomförandeåtgärder för produkter som erbjuder stora möjligheter till kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser, t.ex. rumsvärmare för fastbränsle.

(3)

Kommissionen har genomfört en förstudie för att analysera de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av rumsvärmare för fastbränsle som vanligen används för uppvärmning i bostadshus och affärslokaler. Studien har genomförts tillsammans med intressenter och berörda parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts.

(4)

De miljöaspekter hos rumsvärmare för fastbränsle som har identifierats som relevanta för denna förordning är energiförbrukning samt utsläpp av partiklar (stoft), organiska gasformiga föreningar, kolmonoxid och kväveoxider i användningsfasen.

(5)

Förstudien visar att ytterligare krav avseende andra ekodesignparametrar som anges i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte är nödvändiga när det gäller rumsvärmare för fastbränsle.

(6)

Denna förordnings tillämpningsområde bör innefatta rumsvärmare för fastbränsle konstruerade för fastbränsle (biomassa eller fossila bränslen). Rumsvärmare för fastbränsle som har en indirekt vätskeuppvärmningsfunktion ingår också i tillämpningsområdet för denna förordning. Rumsvärmare för fastbränsle som använder icke-träbaserad biomassa har särskilda tekniska egenskaper och bör därför inte omfattas av denna förordning.

(7)

Den årliga energiförbrukningen för rumsvärmare för fastbränsle i unionen beräknades vara 627 PJ (15,0 Mtoe) år 2010, motsvarande utsläpp av 9,5 Mt koldioxid (CO2). Om inga särskilda åtgärder vidtas väntas den årliga energiförbrukningen för rumsvärmare för fastbränsle i unionen vara 812 PJ (19,4 Mtoe) år 2030, motsvarande 8,8 Mt koldioxid (CO2).

(8)

Energiförbrukningen för rumsvärmare för fastbränsle kan minskas med befintlig generisk teknik utan att de totala kostnaderna för inköp och drift av dessa produkter ökar.

(9)

De årliga utsläppen av partiklar (PM), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kolmonoxid (CO) beräknades för 2010 till 142 kton/år, 119 kton/år respektive 1 658 kton/år. Till följd av särskilda åtgärder som medlemsstaterna vidtagit och den tekniska utvecklingen väntas utsläppen 2030 vara 94 kton/år, 49 kton/år respektive 1 433 kton/år. De årliga utsläppen av kväveoxider (NOx) väntas öka om inga särskilda åtgärder vidtas, eftersom nya konstruktioner för rumsvärmare kommer att bygga på högre förbränningstemperaturer.

(10)

Utsläppen från rumsvärmare för fastbränsle kan minskas ytterligare med befintlig generisk teknik utan att de totala kostnaderna för inköp och drift av dessa produkter ökar.

(11)

De sammanlagda effekterna av ekodesignkraven i denna förordning och kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1186 (2) väntas 2030 ge en beräknad årlig energibesparing på ca 41 PJ (0,9 Mtoe), motsvarande 0,4 Mt CO2.

(12)

De ekodesignkrav som anges i denna förordning och som rör utsläpp från rumsvärmare för fastbränsle kommer 2030 att leda till minskningar av utsläppen av partiklar (PM), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kolmonoxid (CO) med 27 kton/år, 5 kton/år respektive 399 kton/år.

(13)

Denna förordning omfattar produkter med olika tekniska egenskaper. Om samma effektivitetskrav ställdes på samtliga produkter skulle viss teknik inte tillåtas på marknaden, vilket skulle leda till negativa följder för konsumenterna. Ekodesignkraven bör därför avpassas efter potentialen för varje teknik för att skapa rättvisa konkurrensvillkor på marknaden.

(14)

Ekodesignkraven bör harmonisera energiförbrukningskraven och utsläppskraven för partiklar, organiska gasformiga föreningar, kolmonoxid och kväveoxider från rumsvärmare för fastbränsle i hela unionen, för att den inre marknaden ska fungera bättre och för att förbättra miljöprestandan hos dessa produkter.

(15)

Energieffektiviteten för rumsvärmare för fastbränsle minskar med tiden när de används under verkliga förhållanden, jämfört med energieffektiviteten när de provas. För att säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning ska närma sig nyttoverkningsgraden bör tillverkare uppmuntras att använda någon typ av reglering. Därför finns ett generellt avdrag som motsvarar skillnaden mellan dessa två värden. Avdraget kan återvinnas genom val av ett antal regleringsalternativ.

(16)

Ekodesignkraven bör inte påverka funktion eller prisöverkomlighet för rumsvärmare för fastbränsle ur ett slutanvändarperspektiv, och bör inte negativt påverka hälsa, säkerhet eller miljö.

(17)

Tidsramen för införande av ekodesignkraven bör vara tillräcklig för att tillverkarna ska kunna anpassa de produkter som omfattas av denna förordning. Tidsramen bör ta hänsyn till kostnadseffekterna för tillverkarna, särskilt för små och medelstora företag, samtidigt som den bör säkerställa att målen för denna förordning uppnås så snart som möjligt.

(18)

Rumsvärmare för fastbränsle omfattas av harmoniserade standarder som ska användas i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (3). För att uppnå rättslig säkerhet och av förenklingsskäl är det lämpligt att motsvarande harmoniserade standarder ses över för att återspegla de ekodesignkrav som fastställs i denna förordning.

(19)

Produktparametrar bör mätas och beräknas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som beaktar vedertagen bästa praxis för mätmetoder inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorganisationer på begäran av kommissionen, i enlighet med de förfaranden som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (4).

(20)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG anges i denna förordning vilka förfaranden för bedömning av överensstämmelse som tillämpas.

(21)

För att underlätta överensstämmelsekontroller bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG, om informationen rör de krav som fastställs i denna förordning.

(22)

För att ytterligare minska miljöpåverkan från rumsvärmare för fastbränsle bör tillverkarna lämna information om demontering, materialåtervinning och bortskaffande.

(23)

Utöver de rättsligt bindande krav som anges i denna förordning bör riktmärken för bästa tillgängliga teknik identifieras så att information om miljöprestanda under hela livscykeln för rumsvärmare för fastbränsle görs allmänt tillgänglig och lättåtkomlig.

(24)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning fastställs ekodesignkrav för utsläppande på marknaden och ibruktagande av rumsvärmare för fastbränsle med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 50 kW.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på

a)

rumsvärmare för fastbränsle som är avsedda endast för förbränning av icke-träbaserad biomassa,

b)

rumsvärmare för fastbränsle som är specificerade endast för utomhusbruk,

c)

rumsvärmare för fastbränsle vars direkta värmeeffekt är mindre än 6 % av den totala direkta och indirekta värmeeffekten vid nominell avgiven värmeeffekt,

d)

rumsvärmare för fastbränsle som inte är fabriksmonterade eller som inte levereras av en och samma tillverkare som prefabricerade komponenter eller delar att montera på plats,

e)

produkter för ventilationsvärme,

f)

bastuaggregat.

Artikel 2

Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.    rumsvärmare för fastbränsle : anordning för rumsuppvärmning som avger värme genom direkt värmeöverföring eller genom direkt värmeöverföring i kombination med värmeöverföring till en vätska, i syfte att uppnå och bibehålla en viss nivå av värmekomfort för människor inom ett slutet utrymme där produkten är placerad, eventuellt i kombination med en värmeavgivning till andra utrymmen, och som är utrustad med en eller flera värmegeneratorer som omvandlar fasta bränslen direkt till värme.

2.    rumsvärmare för fastbränsle med öppen front : rumsvärmare för fastbränsle, i vilken förbränningsbädden och förbränningsgaserna inte är avskilda från det utrymme där produkten är monterad, och som har en tätad anslutning till en skorstens- eller eldstadsöppning eller kräver en rökgång för evakuering av förbränningsprodukterna.

3.    rumsvärmare för fastbränsle med sluten front : rumsvärmare för fastbränsle, i vilken förbränningsbädden och förbränningsgaserna är avskilda från det utrymme där produkten är monterad, och som har en tätad anslutning till en skorstens- eller eldstadsöppning eller kräver en rökgång för evakuering av förbränningsprodukterna.

4.    spis : rumsvärmare för fastbränsle som i en enhet kombinerar funktionen hos dels en rumsvärmare för fastbränsle, dels en spishäll eller ugn eller båda att användas för matlagning, och som har en tätad anslutning till en skorstens- eller eldstadsöppning eller kräver en rökgång för evakuering av förbränningsprodukterna.

5.    skorstenslös rumsvärmare för fastbränsle : rumsvärmare för fastbränsle som släpper ut förbränningsprodukterna i det utrymme där produkten är placerad.

6.    rumsvärmare för fastbränsle utan tätad skorstensanslutning : rumsvärmare för fastbränsle, avsedd att placeras under en skorsten eller i en eldstad utan tätad anslutning mellan produkten och skorstens- eller eldstadsöppningen, där förbränningsprodukterna passerar fritt från förbränningsbädden till skorstenen eller rökgången.

7.    bastuaggregat : rumsvärmare för fastbränsle som är inbyggd i, eller är deklarerad för användning i, torr- eller våtbastu eller liknande miljö.

8.    produkt för ventilationsvärme : produkt som avger värme endast till ett luftburet värmesystem, som kan vara utrustad med kanaler och är utformad för att användas fastmonterad eller säkrad på en särskild plats eller väggmonterad och som fördelar värmen med hjälp av en anordning som sätter luften i rörelse, i syfte att uppnå och bibehålla en viss nivå av värmekomfort för människor inom ett slutet utrymme där produkten är placerad.

9.    fastbränsle : bränsle som är fast vid normal inomhustemperatur, inklusive fast biomassa och fast fossilt bränsle.

10.    biomassa : biologiskt nedbrytbar fraktion av produkter, avfall och rester av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, samt biologiskt nedbrytbar fraktion av industriavfall och kommunalt avfall.

11.    träbaserad biomassa : biomassa från träd och buskar, inklusive ved, träflis, komprimerat trä i form av pellets, komprimerat trä i form av briketter och sågspån.

12.    icke-träbaserad biomassa : annan biomassa än träbaserad biomassa, inklusive bl.a. halm, energigräs, vass, kärnor, korn, olivkärnor, olivkakor och nötskal.

13.    fossilt fastbränsle : annat fastbränsle än biomassa, inklusive antracit och magert kol, hård koks, lågtemperaturkoks, stenkol, brunkol, en blandning av fossila bränslen eller en blandning av biomassa och fossilt bränsle; i denna förordning även inklusive torv.

14.    rekommenderat bränsle : det bränsle som i första hand ska användas i rumsvärmaren för fastbränsle enligt tillverkarens anvisningar.

15.    annat lämpligt bränsle : annat bränsle än det rekommenderade bränslet som kan användas i rumsvärmaren för fastbränsle enligt tillverkarens anvisningar; detta omfattar alla bränslen som anges i bruksanvisningen för installatörer och slutanvändare, på tillverkares och leverantörers fritt tillgängliga webbplatser, i tekniskt material eller marknadsföringsmaterial och i reklam.

16.    direkt värmeeffekt : produktens värmeeffekt genom värmestrålning och konvektion, avgiven från själva produkten till luft, med undantag för produktens värmeeffekt till en värmebärare i vätskeform, uttryckt i kW.

17.    indirekt värmeeffekt : produktens värmeeffekt till en värmebärare i vätskeform genom samma värmeproduktionsprocess som avger den direkta värmeeffekten, uttryckt i kW.

18.    indirekt uppvärmningsfunktion : möjlighet att överföra en del av produktens totala värmeeffekt till en värmebärare i vätskeform, för användning för rumsuppvärmning eller för beredning av tappvarmvatten.

19.    nominell avgiven värmeeffekt (Pnom ): värmeeffekt hos en rumsvärmare för fastbränsle, omfattande både direkt värmeeffekt och indirekt värmeeffekt (i tillämpliga fall), under drift vid inställningen för den maximala värmeeffekt som kan behållas under en längre period, enligt uppgift från tillverkaren, uttryckt i kW.

20.    lägsta värmeeffekt (Pmin ): värmeeffekt hos en rumsvärmare för fastbränsle, omfattande både direkt värmeeffekt och indirekt värmeeffekt (i tillämpliga fall), under drift vid inställningen för den lägsta värmeeffekten, enligt uppgift från tillverkaren, uttryckt i kW.

21.    avsedd för utomhusbruk : anger att produkten är lämplig för säker drift utanför slutna utrymmen, inklusive eventuell användning under utomhusförhållanden.

22.    partiklar : partiklar med olika form, struktur och täthet som är spridda i gasfasen av rökgaserna.

23.    likvärdig modell : modell som släppts ut på marknaden med samma tekniska parametrar, enligt tabell 1 i punkt 3 i bilaga II, som en annan modell som släppts ut på marknaden av samma tillverkare.

För bilagorna II–V anges ytterligare definitioner i bilaga I.

Artikel 3

Ekodesignkrav och tidsfrister

1.   Ekodesignkraven för rumsvärmare för fastbränsle anges i bilaga II.

2.   Rumsvärmare för fastbränsle ska uppfylla kraven i bilaga II från och med den 1 januari 2022.

3.   Uppfyllande av ekodesignkraven ska mätas och beräknas i enlighet med metoderna i bilaga III.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG ska vara den interna designkontroll som anges i bilaga IV till direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till direktivet.

2.   Den tekniska dokumentationen för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska innehålla den information som anges i punkt 3 i bilaga II till denna förordning.

3.   När information som ingår i den tekniska dokumentationen av en modell är resultatet av beräkningar grundade på konstruktionen eller på extrapolering från andra modeller, eller på båda dessa, ska den tekniska dokumentationen innehålla uppgifter om dessa beräkningar eller extrapoleringar, eller båda dessa, samt om prov som genomförts av tillverkaren för att kontrollera riktigheten i de gjorda beräkningarna. I sådana fall ska den tekniska dokumentationen också innehålla en förteckning över de modeller som utgjorde grunden för extrapoleringen och över alla andra modeller där information i den tekniska dokumentationen erhållits på samma grunder.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa det kontrollförfarande som anges i bilaga IV till denna förordning när de genomför de marknadskontroller som avses i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG för att säkerställa överensstämmelse med kraven i bilaga II till denna förordning.

Artikel 6

Riktmärken

Riktmärken för bästa prestanda för rumsvärmare för fastbränsle som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga V.

Artikel 7

Översyn

1.   Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och lägga fram resultatet av översynen för samrådsforumet senast den 1 januari 2024. Vid översynen ska man särskilt bedöma

om det är lämpligt att fastställa strängare ekodesignkrav för energieffektivitet och för utsläpp av partiklar (PM), organiska gasformiga föreningar (OGC), kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx),

huruvida kontrolltoleranserna bör ändras.

2.   Kommissionen ska undersöka om det är lämpligt att införa tredjepartscertifiering av rumsvärmare för fastbränsle och senast den 22 augusti 2018 lägga fram resultatet av översynen för samrådsforumet.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

Fram till den 1 januari 2022 får medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och ibruktagande av rumsvärmare för fastbränsle som är i överensstämmelse med gällande nationella bestämmelser om säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning samt om utsläpp av partiklar, organiska gasformiga föreningar, kolmonoxid och kväveoxider.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 april 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1186 av den 24 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av rumsvärmare (se sidan 20 i detta nummer av EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (EUT L 88, 4.4.2011, s. 5).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).


BILAGA I

Definitioner i bilagorna II–V

I bilagorna II–V gäller följande definitioner:

1.    säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (ηs ): förhållandet mellan det rumsuppvärmningsbehov som tillgodoses av en rumsvärmare för fastbränsle och den årliga energiförbrukningen för att uppfylla detta behov, uttryckt i procent.

2.    konversionsfaktor (CC): en faktor som återspeglar den uppskattade genomsnittliga produktionseffektivitet på 40 % som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (1); konversionsfaktorns värde är CC = 2,5.

3.    partikelutsläpp : utsläpp av partiklar vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i mg/m3 torr rökgas, beräknat för 273 K och 1 013 mbar samt 13 % O2, eller det viktade medelvärdet för partikelutsläpp vid upp till fyra olika förbränningsnivåer, uttryckt i g/kg torrsubstans.

4.    kolmonoxidutsläpp : utsläpp av kolmonoxid vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i mg/m3 rökgas, beräknat för 273 K och 1 013 mbar samt 13 % O2.

5.    utsläpp av organiska gasformiga föreningar : utsläpp av organiska gasformiga föreningar vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i mgC/m3 rökgas, beräknat för 273 K och 1 013 mbar samt 13 % O2.

6.    kväveoxidutsläpp : utsläpp av kväveoxider vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i mg/m3 rökgas, uttryckt som NO2 och beräknat för 273 K och 1 013 mbar samt 13 % O2.

7.    effektivt värmevärde (NCV): den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle med lämplig fukthalt vid fullständig förbränning med syre och när förbränningsprodukterna inte återgår till omgivningstemperaturen.

8.    nyttoverkningsgrad vid nominell eller lägsta värmeeffekt (ηth,nom resp. ηth,min ): förhållandet mellan nyttiggjord avgiven värme och den totala energitillförseln, uttryckt som effektivt värmevärde (NCV), till en rumsvärmare för fastbränsle, uttryckt i procent.

9.    eleffektbehov vid nominell avgiven värmeeffekt (elmax ): eleffektbehov för en rumsvärmare för fastbränsle när den nominella värmeeffekten avges. Eleffektbehovet ska fastställas utan beaktande av cirkulationspumpens effektbehov, om produkten kan tillhandahålla indirekt uppvärmning och en cirkulationspump är integrerad, uttryckt i kW.

10.    eleffektbehov vid lägsta värmeeffekt (elmin ): eleffektbehov för en rumsvärmare för fastbränsle när den lägsta värmeeffekten avges. Eleffektbehovet ska fastställas utan beaktande av cirkulationspumpens effektbehov, om produkten kan tillhandahålla indirekt uppvärmning och en cirkulationspump är integrerad, uttryckt i kW.

11.    eleffektbehov i standbyläge (elsb ): en produkts eleffektbehov i standbyläge, uttryckt i kW.

12.    den permanenta tändlågans effektbehov (Ppilot ): produktens förbrukning av fastbränsle för att upprätthålla en tändlåga för den mer kraftfulla förbränningsprocess som krävs för nominell eller partiell värmeeffekt, då tändlågan är tänd mer än fem minuter innan huvudbrännaren slås på, uttryckt i kW.

13.    enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering : produkten kan inte automatiskt anpassa sin värmeeffekt och det förekommer ingen återkoppling av rumstemperaturen för att automatiskt anpassa värmeeffekten.

14.    två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering : produktens värmeeffekt kan manuellt anpassas till två eller flera nivåer, men den är inte utrustad med någon anordning som automatiskt reglerar värmeeffekten i förhållande till önskad inomhustemperatur.

15.    med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering : produkten är utrustad med en icke-elektronisk anordning för att automatiskt anpassa värmeeffekten under en viss tidsperiod i förhållande till en viss önskad värmekomfort inomhus.

16.    med elektronisk rumstemperaturreglering : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, för att automatiskt anpassa värmeeffekten under en viss tidsperiod i förhållande till en viss önskad värmekomfort inomhus.

17.    med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, för att automatiskt anpassa värmeeffekten under en viss tidsperiod i förhållande till en viss önskad värmekomfort inomhus, som medger att tiden och temperaturen ställs in under ett dygnsintervall.

18.    med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, för att automatiskt anpassa värmeeffekten under en viss tidsperiod i förhållande till en viss önskad värmekomfort inomhus, som medger att tiden och temperaturen ställs in under ett veckointervall. Under sjudagarsperioden ska inställningarna medge variationer från dag till dag.

19.    rumstemperaturreglering med närvarodetektering : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, som automatiskt sänker den förinställda rumstemperaturen när ingen vistas i rummet.

20.    rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, som sänker värmeeffekten när ett fönster eller en dörr har öppnats. När en sensor används för att upptäcka ett öppet fönster eller en öppen dörr, kan den vara monterad i eller utanpå produkten, vara inbyggd i byggnadsstrukturen eller genom en kombination av dessa alternativ.

21.    möjlighet till fjärrstyrning : funktion som medger fjärrstyrning från utsidan av den byggnad där produkten är installerad tillsammans med styrutrustningen.

22.    enstegs : produkten kan inte automatiskt anpassa sin värmeavgivning.

23.    tvåstegs : produkten kan automatiskt reglera värmeeffekten på två skilda nivåer i förhållande till den faktiska och den önskade lufttemperaturen inomhus, som regleras med hjälp av temperaturavkännare och ett gränssnitt som inte nödvändigtvis är integrerat i själva produkten.

24.    modulerande : produkten kan automatiskt reglera värmeeffekten på tre eller flera skilda nivåer i förhållande till den faktiska och den önskade lufttemperaturen inomhus, som regleras med hjälp av temperaturavkännare och ett gränssnitt som inte nödvändigtvis är integrerat i själva produkten.

25.    standbyläge : ett läge där produkten är ansluten till elnätet, är beroende av energi från elnätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid: reaktiveringsfunktion, eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation på aktiverad reaktiveringsfunktion, och/eller visning av information eller status.

26.    annat fossilt bränsle : annat fossilt bränsle än antracit och magert kol, hård koks, lågtemperaturkoks och stenkol, brunkol, torv, eller briketter av blandade fossila bränslen.

27.    annan träbaserad biomassa : annan träbaserad biomassa än ved med en fukthalt på högst 25 %, bränsle i form av briketter med en fukthalt under 14 % eller komprimerat trä med en fukthalt under 12 %.

28.    modellbeteckning : vanligtvis alfanumerisk kod som särskiljer en viss modell av rumsvärmare för fastbränsle från andra modeller med samma varumärke eller tillverkarnamn.

29.    fukthalt : massan av det vatten som finns i bränslet i förhållande till bränslets totala massa, så som det används i en rumsvärmare för fastbränsle.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).


BILAGA II

Ekodesignkrav

1.   Särskilda ekodesignkrav för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

a)

Fr.o.m. den 1 januari 2022 ska rumsvärmare för fastbränsle uppfylla följande krav:

i)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för rumsvärmare för fastbränsle med öppen front får inte understiga 30 %.

ii)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets får inte understiga 65 %.

iii)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle får inte understiga 79 %.

iv)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för spisar får inte understiga 65 %.

2.   Särskilda ekodesignkrav för utsläpp

a)

Från och med den 1 januari 2022 får utsläpp av partiklar (PM) från rumsvärmare för fastbränsle inte överstiga följande värden:

i)

Utsläpp av partiklar från rumsvärmare för fastbränsle med öppen front får inte överstiga 50 mg/m3 vid 13 % O2 när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 1 i bilaga III, eller 6 g/kg (torrsubstans) när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 2 i bilaga III.

ii)

Utsläpp av partiklar från rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets och från spisar får inte överstiga 40 mg/m3 vid 13 % O2 när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 1 i bilaga III, eller 5 g/kg (torrsubstans) när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 2 i bilaga III, eller 2,4 g/kg (torrsubstans) för biomassa eller 5,0 g/kg (torrsubstans) för fossilt fastbränsle när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 3 i bilaga III.

iii)

Utsläpp av partiklar från rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle får inte överstiga 20 mg/m3 vid 13 % O2 när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 1 i bilaga III, eller 2,5 g/kg (torrsubstans) när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 2 i bilaga III, eller 1,2 g/kg (torrsubstans) när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 3 i bilaga III.

b)

Från och med den 1 januari 2022 får utsläpp av organiska gasformiga föreningar (OGC) från rumsvärmare för fastbränsle inte överstiga följande värden:

i)

Utsläpp av organiska gasformiga föreningar från rumsvärmare för fastbränsle med öppen front, från rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets och från spisar får inte överstiga 120 mgC/m3 vid 13 % O2.

ii)

Utsläpp av organiska gasformiga föreningar från rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle får inte överstiga 60 mgC/m3 vid 13 % O2.

c)

Från och med den 1 januari 2022 får utsläpp av kolmonoxid (CO) från rumsvärmare för fastbränsle inte överstiga följande värden:

i)

Utsläpp av kolmonoxid från rumsvärmare för fastbränsle med öppen front får inte överstiga 2 000 mg/m3 vid 13 % O2.

ii)

Utsläpp av kolmonoxid från rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets och från spisar får inte överstiga 1 500 mg/m3 vid 13 % O2.

iii)

Utsläpp av kolmonoxid från rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle får inte överstiga 300 mg/m3 vid 13 % O2.

d)

Från och med den 1 januari 2022 får utsläpp av kväveoxider (NOx) från rumsvärmare för fastbränsle inte överstiga följande värden:

i)

Utsläpp av kväveoxider från rumsvärmare för fastbränsle med öppen front, från rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och från spisar med biomassa som bränsle får inte överstiga 200 mg/m3, uttryckt som NO2 vid 13 % O2.

ii)

Utsläpp av kväveoxider från rumsvärmare för fastbränsle med öppen front, från rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och från spisar med fossilt fastbränsle får inte överstiga 300 mg/m3, uttryckt som NO2 vid 13 % O2.

3.   Produktinformationskrav

a)

Från och med den 1 januari 2022 ska följande produktinformation om rumsvärmare för fastbränsle tillhandahållas:

i)

Bruksanvisningarna för installatörer och slutanvändare, och tillverkarnas och deras auktoriserade representanters och importörers fritt tillgängliga webbplatser ska omfatta följande:

1)

De tekniska uppgifter som återfinns i tabell 1, med de tekniska parametrarna uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga III och angivna med det antal signifikanta siffror som anges i tabellen.

2)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av rumsvärmare för fastbränsle.

3)

Uppgifter om demontering, materialåtervinning och/eller bortskaffande av uttjänta produkter.

ii)

För att möjliggöra den bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 4 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:

1)

De element som anges i a.

2)

En förteckning över likvärdiga modeller, i förekommande fall.

3)

Om det rekommenderade bränslet eller något annat lämpligt bränsle är annan träbaserad biomassa, icke-träbaserad biomassa, annat fossilt bränsle eller annan blandning av biomassa och fossilt bränsle enligt tabell 1: en beskrivning av bränslet som är tillräcklig för att bränslet ska kunna identifieras otvetydigt och den tekniska standard eller specifikation som gäller för bränslet, inbegripet den uppmätta fukthalten och den uppmätta askhalten, och för andra fossila bränslen även den uppmätta halten av flyktiga ämnen.

b)

Från och med den 1 januari 2022 ska följande produktinformation om rumsvärmare för fastbränsle tillhandahållas:

i)

Endast för skorstenslösa rumsvärmare för fastbränsle och rumsvärmare för fastbränsle utan tätad skorstensanslutning: bruksanvisningen för slutanvändare samt tillverkarnas fritt tillgängliga webbplatser och förpackningen ska innehålla följande mening väl synlig och läsbar på ett språk som lätt förstås av konsumenterna i den medlemsstat där produkten marknadsförs: ”Denna produkt lämpar sig inte för primär uppvärmning”.

1)

I bruksanvisningen för slutanvändare ska meningen stå på omslaget.

2)

På tillverkarnas fritt tillgängliga webbplatser ska meningen visas tillsammans med övriga produktegenskaper.

3)

På produktförpackningen ska meningen placeras på en framträdande plats när den visas för slutanvändaren före köpet.

Tabell 1

Informationskrav för rumsvärmare för fastbränsle

Modellbeteckning(ar):

Indirekt uppvärmningsfunktion: [ja/nej]

Direkt värmeeffekt: … (kW)

Indirekt värmeeffekt: … (kW)

Bränsle

Rekommenderat bränsle (endast ett alternativ får väljas):

Annat lämpligt bränsle (eller bränslen):

ηs [x%]:

Utsläpp från rumsvärmare vid nominell avgiven värmeeffekt (1)

Utsläpp från rumsvärmare vid minsta värmeeffekt (1)  (2)

PM

OGC

CO

NOx

PM

OGC

CO

NOx

[x] mg/Nm3 (13 % O2)

[x] mg/Nm3 (13 % O2)

Ved med fukthalt ≤ 25 %

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved med fukthalt < 12 %

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annan träbaserad biomassa

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-träbaserad biomassa

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antracit och magert kol

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hård koks

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lågtemperaturkoks

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenkol

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunkolsbriketter

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torvbriketter

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briketter av blandat fossilt bränsle

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annat fossilt bränsle

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briketter av biomassa blandad med fossilt bränsle

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annan blandning av biomassa och fastbränsle

[ja/nej]

[ja/nej]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bränsle

Post

Beteckning

Värde

Enhet

 

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Värmeeffekt

 

Nyttoverkningsgrad (NCV tillförd)

Nominell avgiven värmeeffekt

Pnom

x

kW

Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt

ηth,nom

x,x

%

Lägsta värmeeffekt (indikativt)

Pmin

[x,x/ej tillämpligt]

kW

Nyttoverkningsgrad vid lägsta värmeeffekt (indikativt)

ηth,min

[x,x/ej tillämpligt]

%

Tillsatselförbrukning

 

Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur

(välj en)

Vid nominell avgiven värmeeffekt

elmax

x,xxx

kW

enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

Vid lägsta värmeeffekt

elmin

x,xxx

kW

två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering

[ja/nej]

I standbyläge

elSB

x,xxx

kW

med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

[ja/nej]

Den permanenta tändlågans effektbehov

med elektronisk rumstemperaturreglering

[ja/nej]

Tändlågans effektbehov (om tillämpligt)

Ppilot

[x,xxx/ej tillämpligt]

kW

med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer

[ja/nej]

 

med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer

[ja/nej]

Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)

rumstemperaturreglering med närvarodetektering

[ja/nej]

 

rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster

[ja/nej]

med möjlighet till fjärrstyrning

[ja/nej]

Kontaktuppgifter

Namn och adress till tillverkaren eller dennes auktoriserade representant


(1)  PM = partiklar, OGC = organiska gasformiga föreningar, CO = kolmonoxid, NOx = kväveoxider

(2)  Obligatoriskt endast om korrektionsfaktorn F(2) eller F(3) tillämpas.


BILAGA III

Mätningar och beräkningar

1.   För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning, ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder, vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis för sådana metoder. De ska uppfylla de villkor som anges i punkterna 2–5.

2.   Allmänna villkor för mätning och beräkning

a)

Rumsvärmare för fastbränsle ska provas med det rekommenderade bränslet och något annat lämpligt bränsle som anges i tabell 1 i bilaga II.

b)

Deklarerade värden för nominell avgiven värmeeffekt och säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska avrundas till en decimal.

c)

Deklarerade värden för utsläpp ska avrundas till närmaste heltal.

3.   Allmänna villkor för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

a)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning (ηS ) ska beräknas som säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i aktivt läge (ηS,on ), korrigerad med bidrag för reglering av värmeeffekt, förbrukning av tillsatsel och den permanenta tändlågans effektbehov.

b)

Elförbrukningen ska multipliceras med en konversionsfaktor (CC) på 2,5.

4.   Allmänna villkor för utsläpp

a)

För rumsvärmare för fastbränsle ska mätningen ta hänsyn till utsläpp av partiklar (PM), organiska gasformiga föreningar (OGC), kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx), alla uppmätta samtidigt och även samtidigt med mätningen av energieffektiviteten för rumsuppvärmning, med undantag för partiklar om den metod som beskrivs i punkt 4 a i 2 eller 4 a i 3 används.

i)

Tre metoder är tillåtna för att mäta partikelutsläpp, var och en med egna krav, och endast en av dem behöver användas:

1)

Partikelmätning genom provtagning i ett delprov med torr rökgas över ett upphettat filter. Partikelmätning i apparatens förbränningsprodukter ska utföras vid nominell effekt, och om så är tillämpligt vid dellast.

2)

Partikelmätning genom provtagning under en hel förbränningscykel i ett delprov med utspädd rökgas, med hjälp av naturligt drag, en utspädningstunnel med fullflöde och ett filter med omgivningstemperatur.

3)

Partikelmätning genom provtagning under en 30-minutersperiod i ett delprov med utspädd rökgas, med hjälp av ett fast drag i rökgången på 12 Pa, en utspädningstunnel med fullflöde och ett filter med omgivningstemperatur eller en elektrostatisk avskiljare.

ii)

Mätning av organiska gasformiga föreningar i apparatens förbränningsprodukter ska vara extraktiv och kontinuerlig och baseras på användning av en flamjonisationsdetektor. Det erhållna resultatet uttrycks i milligram kol. Mätning av organiska gasformiga föreningar i apparatens förbränningsprodukter ska utföras vid nominell effekt, och om så är tillämpligt vid dellast.

iii)

Mätning av kolmonoxid i apparatens förbränningsprodukter ska vara extraktiv och kontinuerlig och baseras på användning av en infraröddetektor. Mätning av kolmonoxid i apparatens förbränningsprodukter ska utföras vid nominell effekt, och om så är tillämpligt vid dellast.

iv)

Mätning av kväveoxider i apparatens förbränningsprodukter ska vara extraktiv och kontinuerlig och baseras på användning av en kemiluminiscensdetektor. Utsläpp av kväveoxider ska mätas som summan av kvävemonoxid och kvävedioxid och uttryckas som kvävedioxid. Mätning av kväveoxider i apparatens förbränningsprodukter ska utföras vid nominell effekt, och om så är tillämpligt vid dellast.

b)

Deklarerade värden för nominell avgiven värmeeffekt, säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning och utsläpp ska avrundas till närmaste heltal.

5.   Särskilda villkor för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

a)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsvärmare för fastbränsle definieras som

ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

där

ηS,on är säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i aktivt läge, uttryckt i procent och beräknad i enlighet med punkt 5 b,

F(2) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som står för ett positivt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning till följd av anpassningen genom bidrag för olika typer av reglering av värmekomfort inomhus; dessa olika typer utesluter varandra och kan inte läggas ihop,

F(3) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som står för ett positivt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning till följd av anpassningen genom bidrag för olika typer av reglering av värmekomfort inomhus; dessa olika typer kan läggas ihop,

F(4) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som representerar ett negativt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning vid förbrukning av tillsatsel,

F(5) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som representerar ett negativt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning på grund av den permanenta tändlågans effektbehov.

b)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i aktivt läge beräknas som

ηS,on = ηth,nom

där

ηth,nom är nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, baserad på effektivt värmevärde (NCV).

c)

Korrektionsfaktorn F(2) som står för ett positivt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning till följd av anpassningen genom bidrag för olika typer av reglering av värmekomfort inomhus, där dessa olika typer utesluter varandra och inte kan läggas ihop, beräknas på följande sätt:

För rumsvärmare för fastbränsle är korrektionsfaktorn F(2) lika med en av faktorerna i tabell 2, beroende på vilken regleringstyp som är aktuell. Endast ett värde kan väljas.

Tabell 2

Korrektionsfaktor F(2)

Om produkten är utrustad med (endast ett alternativ kan anges):

F(2)

enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering

0,0 %

två eller flera manuella steg utan reglering av temperaturen

1,0 %

med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

2,0 %

med elektronisk rumstemperaturreglering

4,0 %

med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer

6,0 %

med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer

7,0 %

F(2) ska vara noll för rumsvärmare för fastbränsle som inte uppfyller de krav som anges i punkt 2 i bilaga II för utsläpp där temperaturregleringen är inställd på den lägsta värmeeffekten. Värmeeffekten för denna inställning får inte vara högre än 50 % av den nominella avgivna värmeeffekten.

d)

Korrektionsfaktorn F(3) som står för ett positivt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning till följd av anpassningen genom bidrag för olika typer av reglering av värmekomfort inomhus, där dessa olika typer kan läggas ihop, beräknas på följande sätt:

För rumsvärmare för fastbränsle är korrektionsfaktorn F(3) lika med summan av värdena i tabell 3, beroende på vilken eller vilka regleringstyper som tillämpas.

Tabell 3

Korrektionsfaktor F(3)

Om produkten är utrustad med (flera alternativ kan anges):

F(3)

rumstemperaturreglering med närvarodetektering

1,0 %

rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster

1,0 %

med möjlighet till fjärrstyrning

1,0 %

F(3) ska vara noll för rumsvärmare för fastbränsle som inte uppfyller de krav som anges i punkt 2 i bilaga II för utsläpp där temperaturregleringen är inställd på den lägsta värmeeffekten. Värmeeffekten för denna inställning får inte vara högre än 50 % av den nominella avgivna värmeeffekten.

e)

Korrektionsfaktorn F(4) för användningen av tillsatsel beräknas enligt följande:

Denna korrektionsfaktor tar hänsyn till användningen av tillsatsel i aktivt läge eller standbyläge.

Formula

där

elmax är lika med eleffektbehovet vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i kW,

elmin är lika med eleffektbehovet vid lägsta värmeeffekt, uttryckt i kW; om produkten inte har någon inställning för lägsta värmeeffekt, ska värdet för eleffektbehovet vid nominell avgiven värmeeffekt användas,

elsb är produktens eleffektbehov i standbyläge, uttryckt i kW,

Pnom är produktens nominella avgivna värmeeffekt, uttryckt i kW.

f)

Korrektionsfaktorn F(5) som representerar den permanenta tändlågans energiförbrukning beräknas på följande sätt:

Denna korrektionsfaktor tar hänsyn till den permanenta tändlågans effektbehov.

Formula

där

Ppilot är den permanenta tändlågans effektbehov, uttryckt i kW,

Pnom är produktens nominella avgivna värmeeffekt, uttryckt i kW.


BILAGA IV

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska de använda nedanstående kontrollförfarande i fråga om kraven i bilaga II.

1.

Endast en enhet per modell ska provas. Enheten ska provas med ett eller flera bränslen vars egenskaper liknar dem hos det eller de bränslen som användes av tillverkaren för att utföra mätningarna i enlighet med bilaga III.

2.

Modellen ska anses uppfylla gällande krav i bilaga II till denna förordning om

a)

de deklarerade värdena uppfyller kraven i bilaga II,

b)

säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning ηs är högst 5 % lägre än det deklarerade värdet,

c)

utsläppen av

1)

partiklar (PM) inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 20 mg/m3 vid 13 % O2 i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med öppen front, rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets samt spisar, eller med mer än 10 mg/m3 vid 13 % O2 i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle, när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 1 i bilaga III, eller med mer än 1 g/kg när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 2 i bilaga III, eller med mer än 0,8 g/kg när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 3 i bilaga III,

2)

organiska gasformiga föreningar (OGC) inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 25 mgC/m3 vid 13 % O2 i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med öppen front, rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets samt spisar, eller med mer än 15 mgC/m3 vid 13 % O2 i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle,

3)

kolmonoxid (CO) inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 275 mg/m3 vid 13 % O2 i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med öppen front, rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets samt spisar, eller med mer än 60 mg/m3 vid 13 % O2 i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle,

4)

kväveoxider (NOx) inte överskrider det deklarerade värdet med mer än 30 mg/m3, uttryckt som NO2 vid 13 % O2.

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 a inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller anses inte uppfylla kraven i denna förordning. Om något av de resultat som avses i punkt 2 b eller c inte uppnås, ska myndigheten i medlemsstaten prova ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell. Alternativt kan de tre ytterligare enheter som väljs ut vara av en eller flera likvärdiga modeller som förtecknats som likvärdiga produkter i tillverkarens tekniska dokumentation.

4.

Modellen ska anses uppfylla gällande krav i bilaga II till denna förordning om

a)

de deklarerade värdena för de tre ytterligare enheterna överensstämmer med kraven i bilaga II,

b)

den genomsnittliga säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning ηs hos de tre ytterligare enheterna är högst 5 % lägre än det deklarerade värdet,

c)

medelvärdet för utsläppen från de tre ytterligare enheterna av

1)

partiklar (PM) inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 20 mg/m3 vid 13 % O2 i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med öppen front, rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets samt spisar, eller med mer än 10 mg/m3 vid 13 % O2 i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle, när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 1 i bilaga III, eller med mer än 1 g/kg när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 2 i bilaga III, eller med mer än 0,8 g/kg när mätningen utförs enligt den metod som beskrivs i punkt 4 a i 3 i bilaga III,

2)

organiska gasformiga föreningar (OGC) inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 25 mgC/m3 vid 13 % O2 i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med öppen front, rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets samt spisar, eller med mer än 15 mgC/m3 vid 13 % O2 i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle,

3)

kolmonoxid (CO) inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 275 mg/m3 vid 13 % O2 i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med öppen front, rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets samt spisar, eller med mer än 60 mg/m3 vid 13 % O2 i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle,

4)

kväveoxider (NOx) inte överskrider det deklarerade värdet med mer än 30 mg/m3, uttryckt som NO2 vid 13 % O2.

5.

Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller anses inte uppfylla kraven i denna förordning.

Medlemsstaternas myndigheter ska tillhandahålla provresultaten och annan relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen inom en månad efter det att beslutet om att modellen inte uppfyller kraven har fattats.

6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga III.

De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans vid fastställandet av värdena i den tekniska dokumentationen.


BILAGA V

Riktmärken som avses i artikel 6

Vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande identifierades bästa tillgängliga teknik på marknaden för rumsvärmare för fastbränsle med avseende på säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning och utsläpp av partiklar, kolmonoxid, organiska gasformiga föreningar och kväveoxider enligt följande: Vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande påträffades ingen enskild rumsvärmare för fastbränsle som klarar alla de värden som anges i punkterna 1–5. Flera rumsvärmare för fastbränsle klarade ett eller flera av dessa värden.

1.

Särskilda riktmärken för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för rumsvärmare för fastbränsle:

a)

Riktmärke för energieffektivitet för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för rumsvärmare för fastbränsle med öppen front: 47 %.

b)

Riktmärke för energieffektivitet för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för rumsvärmare med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets: 86 %.

c)

Riktmärke för energieffektivitet för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle: 94 %.

d)

Riktmärke för energieffektivitet för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för spisar för fastbränsle: 75 %.

2.

Särskilda riktmärken för utsläpp av partiklar från rumsvärmare för fastbränsle:

a)

Riktmärke för utsläpp av partiklar från rumsvärmare med öppen front, rumsvärmare med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets, samt spisar: 20 mg/m3 vid 13 % O2, vid mätning enligt metoden i punkt 4 a i 1 i bilaga III.

b)

Riktmärke för utsläpp av partiklar från rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle: 10 mg/m3 vid 13 % O2, vid mätning enligt metoden i punkt 4 a i 1 i bilaga III.

3.

Särskilda riktmärken för utsläpp av organiska gasformiga föreningar från rumsvärmare för fastbränsle

a)

Riktmärke för utsläpp av organiska gasformiga föreningar från rumsvärmare med öppen front, rumsvärmare med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets, samt spisar: 30 mg/m3 vid 13 % O2.

b)

Riktmärke för utsläpp av organiska gasformiga föreningar från rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle: 10 mg/m3 vid 13 % O2.

4.

Särskilda riktmärken för utsläpp av kolmonoxid från rumsvärmare för fastbränsle:

a)

Riktmärke för utsläpp av kolmonoxid från rumsvärmare med öppen front, rumsvärmare med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets, samt spisar: 500 mg/m3 vid 13 % O2.

b)

Riktmärke för utsläpp av kolmonoxid från rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle: 250 mg/m3 vid 13 % O2.

5.

Särskilda riktmärken för kväveoxidutsläpp (NOx) från rumsvärmare för fastbränsle

a)

Riktmärke för utsläpp av kväveoxider från rumsvärmare med öppen front, rumsvärmare med sluten front och spisar: 50 mg/m3 vid 13 % O2.

Riktmärkena i punkterna 1–5 innebär inte nödvändigtvis att en kombination av dessa värden kan uppnås för en enskild rumsvärmare för fastbränsle.

Exempel på en bra kombination av värden i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med annat fastbränsle än komprimerat trä i form av pellets: en befintlig modell med en säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning på 83 %, utsläpp av partiklar på 33 mg/m3 vid 13 % O2, utsläpp av organiska gasformiga föreningar på 69 mg/m3 vid 13 % O2, utsläpp av kolmonoxid på 1 125 mg/m3 vid 13 % O2 och utsläpp av kväveoxider på 115 mg/m3 vid 13 % O2.

Exempel på en bra kombination av värden i fråga om rumsvärmare för fastbränsle med sluten front och med komprimerat trä i form av pellets som bränsle: en befintlig modell med en säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning på 91 %, utsläpp av partiklar på 22 mg/m3 vid 13 % O2, utsläpp av organiska gasformiga föreningar på 6 mg/m3 vid 13 % O2, utsläpp av kolmonoxid på 312 mg/m3 vid 13 % O2 och utsläpp av kväveoxider på 121 mg/m3 vid 13 % O2.

Exempel på en bra kombination av värden i fråga om spisar: en befintlig modell med en säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning på 78 %, utsläpp av partiklar på 38 mg/m3 vid 13 % O2, utsläpp av organiska gasformiga föreningar på 66 mg/m3 vid 13 % O2, utsläpp av kolmonoxid på 1 375 mg/m3 vid 13 % O2 och utsläpp av kväveoxider på 71 mg/m3 vid 13 % O2.


21.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 193/20


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1186

av den 24 april 2015

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av rumsvärmare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2010/30/EU ska kommissionen anta delegerad lagstiftning om märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om relevanta prestandanivåer för likvärdig funktion.

(2)

Rumsvärmare med likvärdig funktion uppvisar stora skillnader i fråga om energieffektivitet och den energi de använder utgör en betydande andel av det totala energibehovet i unionen. Möjligheterna att minska deras energiförbrukning är betydande.

(3)

Rumsvärmare som använder icke-träbaserad biomassa har särskilda tekniska egenskaper och bör därför inte omfattas av denna förordning.

(4)

Det bör fastställas harmoniserade bestämmelser om märkning och standardiserad produktinformation, i syfte att ge tillverkarna incitament att förbättra rumsvärmares energieffektivitet, uppmuntra slutanvändarna att köpa energieffektiva produkter och bidra till en väl fungerande inre marknad.

(5)

Eftersom rumsvärmares typiska användning, och därmed också energiförbrukning, skiljer sig från andra reglerade produkter för rumsuppvärmning, bör denna förordning införa en märkningsskala som skiljer sig från den för andra produkter för rumsuppvärmning.

(6)

Eftersom lysande rumsvärmare och rumsvärmare med strålningsrör är produkter som köps direkt för kommersiellt bruk och inte av slutkonsumenter fastställs inga energimärkningskrav för dem i denna förordning.

(7)

Minimikraven för elektriska rumsvärmare enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1188 (2) motsvarar den maximala tekniska förbättringspotentialen för dessa produkter. Därför finns ingen möjlighet att göra åtskillnad mellan dem. Elektriska rumsvärmare kan inte direkt ersättas med effektivare rumsvärmare som använder andra bränslen och följaktligen skulle märkningen inte uppnå målet att sprida information till konsumenter om den relativa effektiviteten hos olika produkter.

(8)

Att främja användning av förnybar energi i produkter för uppvärmning ligger i linje med målet att främja förnybar energi. Denna förordning bör därför använda en särskild modell för rumsvärmare, en ”märkningsfaktor för biomassa” fastställd till en sådan nivå att klass A++ kan nås av rumsvärmare för fastbränsle som är avsedda endast för pellets.

(9)

Informationen på etiketten bör tas fram med hjälp av tillförlitliga, exakta och reproducerbara mät- och beräkningsmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder och, i förekommande fall, harmoniserade standarder som antagits av de europeiska standardiseringsorganisationerna, i enlighet med de förfaranden som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (3), för fastställandet av ekodesignkrav.

(10)

Denna förordning bör fastställa en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll på produktetiketter för rumsvärmare.

(11)

Dessutom bör denna förordning ange krav för produktblad och teknisk dokumentation för rumsvärmare.

(12)

Vidare bör denna förordning ange krav för den information som ska lämnas vid alla former av distansförsäljning av rumsvärmare och i annonser och tekniskt reklammaterial för rumsvärmare.

(13)

Det bör antas bestämmelser om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning fastställer krav för energimärkning av och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för rumsvärmare med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 50 kW.

Denna förordning ska inte tillämpas på

a)

elektriska rumsvärmare,

b)

rumsvärmare som använder en ångkompressionscykel eller absorptionscykel för värmeproduktion och som drivs av elektriska kompressorer eller bränsle,

c)

rumsvärmare för fastbränsle som är specificerade endast för förbränning av icke-träbaserad biomassa,

d)

rumsvärmare som är specificerade för andra ändamål än rumsuppvärmning inomhus för att uppnå och upprätthålla en viss värmekomfort för människor, genom värmekonvektion eller värmestrålning,

e)

rumsvärmare som är specificerade endast för utomhusbruk,

f)

rumsvärmare vars direkta värmeeffekt är mindre än 6 % av den totala direkta och indirekta värmeeffekten vid nominell avgiven värmeeffekt,

g)

rumsvärmare för fastbränsle som inte är fabriksmonterade eller som inte levereras av en och samma tillverkare som prefabricerade komponenter eller delar att montera på plats,

h)

lysande rumsvärmare och rumsvärmare med strålningsrör,

i)

produkter för ventilationsvärme,

j)

bastuaggregat.

Artikel 2

Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

1.    rumsvärmare : anordning för rumsuppvärmning som avger värme genom direkt värmeöverföring eller genom direkt värmeöverföring i kombination med värmeöverföring till en vätska, i syfte att uppnå och bibehålla en viss nivå av värmekomfort för människor inom ett slutet utrymme där produkten är placerad, eventuellt i kombination med en värmeavgivning till andra utrymmen, och som är utrustad med en eller flera värmegeneratorer som omvandlar el eller gasformiga, flytande eller fasta bränslen direkt till värme, genom Jouleeffekten respektive förbränning av bränslen.

2.    rumsvärmare för fastbränsle : rumsvärmare med öppen front, rumsvärmare med sluten front eller spis, avsedd för fastbränsle.

3.    rumsvärmare för gasbränsle : rumsvärmare med öppen front eller rumsvärmare med sluten front, avsedd för gasbränsle.

4.    rumsvärmare för flytande bränsle : rumsvärmare med öppen front eller rumsvärmare med sluten front, avsedd för flytande bränsle.

5.    elektrisk rumsvärmare : rumsvärmare som producerar värme genom den elektriska Jouleeffekten.

6.    rumsvärmare med öppen front : rumsvärmare som är avsedd för gasformiga, flytande eller fasta bränslen, i vilken förbränningsbädden och förbränningsgaserna inte är avskilda från det utrymme där produkten är monterad, och som har en tätad anslutning till en skorstens- eller eldstadsöppning eller kräver en rökgång för evakuering av förbränningsprodukterna.

7.    rumsvärmare med sluten front : rumsvärmare som är avsedd för gasformiga, flytande eller fasta bränslen, i vilken förbränningsbädden och förbränningsgaserna är avskilda från det utrymme där produkten är monterad, och som har en tätad anslutning till en skorstens- eller eldstadsöppning eller kräver en rökgång för evakuering av förbränningsprodukterna.

8.    spis : rumsvärmare som i en enhet kombinerar funktionen hos dels en rumsvärmare, dels en spishäll eller ugn eller båda att användas för matlagning, och som har en tätad anslutning till en skorstens- eller eldstadsöppning eller kräver en rökgång för evakuering av förbränningsprodukterna.

9.    bränsleeldad rumsvärmare : rumsvärmare med öppen front, rumsvärmare med sluten front eller spis.

10.    lysande rumsvärmare : rumsvärmare avsedd för gasformigt eller flytande bränsle och utrustad med en brännare, som är avsedd att monteras över huvudhöjd riktad mot användningsplatsen så att brännarens värmeemission, främst infraröd strålning, direkt värmer de personer som ska värmas, och som släpper ut förbränningsprodukterna i det utrymme där den är placerad.

11.    rumsvärmare med strålningsrör : rumsvärmare avsedd för gasformigt eller flytande bränsle och utrustad med en brännare, som är avsedd att monteras över huvudhöjd nära de personer som ska värmas, som värmer utrymmet främst genom infraröd strålning från ett eller flera rör som värms genom att förbränningsprodukter passerar igenom och från vilka förbränningsprodukterna ska evakueras genom en rökgång.

12.    skorstenslös värmare : rumsvärmare, avsedd för gasformigt, flytande eller fast bränsle, som släpper ut förbränningsprodukterna i det utrymme där produkten är placerad, av annan typ än lysande rumsvärmare.

13.    värmare utan tätad skorstensanslutning : rumsvärmare för gasformiga, flytande eller fasta bränslen, avsedd att placeras under en skorsten eller i en eldstad utan tätad anslutning mellan produkten och skorstens- eller eldstadsöppningen, där förbränningsprodukterna passerar fritt från förbränningsbädden till skorstenen eller rökgången.

14.    produkt för ventilationsvärme : produkt som avger värme endast till ett luftburet värmesystem, som kan vara utrustad med kanaler och är utformad för att användas fastmonterad eller säkrad på en särskild plats eller väggmonterad och som fördelar värmen med hjälp av en anordning som sätter luften i rörelse, i syfte att uppnå och bibehålla en viss nivå av värmekomfort för människor inom ett slutet utrymme där produkten är placerad.

15.    bastuaggregat : rumsvärmare som är inbyggd i, eller är deklarerad för användning i, torr- eller våtbastu eller liknande miljö.

16.    fastbränsle : bränsle som är fast vid normal inomhustemperatur, inklusive fast biomassa och fast fossilt bränsle.

17.    biomassa : biologiskt nedbrytbar fraktion av produkter, avfall och rester av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, samt biologiskt nedbrytbar fraktion av industriavfall och kommunalt avfall.

18.    träbaserad biomassa : biomassa från träd och buskar, inklusive ved, träflis, komprimerat trä i form av pellets, komprimerat trä i form av briketter och sågspån.

19.    icke-träbaserad biomassa : annan biomassa än träbaserad biomassa, inklusive bl.a. halm, energigräs, vass, kärnor, korn, olivkärnor, olivkakor och nötskal.

20.    rekommenderat bränsle : det bränsle som i första hand ska användas i rumsvärmaren enligt leverantörens anvisningar.

21.    fossilt fastbränsle : annat fastbränsle än biomassa, inklusive antracit och magert kol, hård koks, lågtemperaturkoks, stenkol, brunkol, en blandning av fossila bränslen eller en blandning av biomassa och fossilt bränsle; i denna förordning även inklusive torv.

22.    annat lämpligt bränsle : annat bränsle än det rekommenderade bränslet som kan användas i rumsvärmaren enligt leverantörens anvisningar; detta omfattar alla bränslen som anges i bruksanvisningen för installatörer och slutanvändare, på tillverkares och leverantörers fritt tillgängliga webbplatser, i tekniskt material eller marknadsföringsmaterial och i reklam.

23.    direkt värmeeffekt : produktens värmeeffekt genom värmestrålning och konvektion, avgiven från själva produkten till luft, med undantag för produktens värmeeffekt till en värmebärare i vätskeform, uttryckt i kW.

24.    indirekt värmeeffekt : produktens värmeeffekt till en värmebärare i vätskeform genom samma värmeproduktionsprocess som avger den direkta värmeeffekten, uttryckt i kW.

25.    indirekt uppvärmningsfunktion : möjlighet att överföra en del av produktens totala värmeeffekt till en värmebärare i vätskeform, för användning för rumsuppvärmning eller för beredning av tappvarmvatten.

26.    nominell avgiven värmeeffekt (Pnom ): avgiven värmeeffekt hos en rumsvärmare, omfattande både direkt värmeeffekt och indirekt värmeeffekt (i tillämpliga fall), under drift vid inställningen för den maximala värmeeffekt som kan behållas under en längre period, enligt uppgift från leverantören, uttryckt i kW.

27.    lägsta värmeeffekt (Pmin ): avgiven värmeeffekt hos en rumsvärmare, omfattande både direkt värmeeffekt och indirekt värmeeffekt (i tillämpliga fall), under drift vid inställningen för den lägsta värmeeffekten, enligt uppgift från leverantören, uttryckt i kW.

28.    avsedd för utomhusbruk : anger att produkten är lämplig för säker drift utanför slutna utrymmen, inklusive eventuell användning under utomhusförhållanden.

29.    likvärdig modell : modell som släppts ut på marknaden med samma tekniska parametrar, enligt tabell 2 eller tabell 3 i bilaga V, som en annan modell som släppts ut på marknaden av samma leverantör.

För bilagorna II–IX anges ytterligare definitioner i bilaga I.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar och tidtabell

1.   Från och med den 1 januari 2018 ska leverantörer som släpper ut på marknaden eller tillhandahåller för ibruktagande rumsvärmare som inte är skorstenslösa värmare avsedda för fasta bränslen eller värmare utan tätad skorstensanslutning avsedda för fasta bränslen säkerställa att

a)

sådana rumsvärmare tillhandahålls med en tryckt etikett i det format och med de uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga III vilken överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i bilaga II,

b)

en elektronisk etikett i det format och med de uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga III vilken överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i bilaga II tillhandahålls till återförsäljare för sådana modeller av rumsvärmare,

c)

ett produktblad enligt bilaga IV tillhandahålls för sådana rumsvärmare,

d)

ett elektroniskt produktblad enligt bilaga IV tillhandahålls till återförsäljare för sådana modeller av rumsvärmare,

e)

den tekniska dokumentationen enligt bilaga V tillhandahålls på begäran till myndigheterna i medlemsstaterna och till kommissionen,

f)

alla annonser som rör en viss sådan rumsvärmarmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass,

g)

allt tekniskt reklammaterial som rör en viss sådan rumsvärmarmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

2.   Från och med den 1 januari 2022 ska leverantörer som släpper ut på marknaden eller tillhandahåller för ibruktagande skorstenslösa värmare avsedda för fasta bränslen eller värmare utan tätad skorstensanslutning avsedda för fasta bränslen säkerställa att

a)

sådana rumsvärmare tillhandahålls med en tryckt etikett i det format och med de uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga III vilken överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i bilaga II,

b)

en elektronisk etikett i det format och med de uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga III vilken överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i bilaga II tillhandahålls till återförsäljare för sådana modeller av rumsvärmare,

c)

ett produktblad enligt bilaga IV tillhandahålls för sådana rumsvärmare,

d)

ett elektroniskt produktblad enligt bilaga IV tillhandahålls till återförsäljare för sådana modeller av rumsvärmare,

e)

den tekniska dokumentationen enligt bilaga V tillhandahålls på begäran till myndigheterna i medlemsstaterna och till kommissionen,

f)

alla annonser som rör en viss sådan rumsvärmarmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass,

g)

allt tekniskt reklammaterial som rör en viss sådan rumsvärmarmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljare av rumsvärmare ska säkerställa att

a)

varje rumsvärmare på försäljningsstället är försedd med en väl synlig etikett, som tillhandahållits av leverantören i enlighet med artikel 3, fäst utvändigt på rumsvärmarens framsida,

b)

rumsvärmare som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahållits av leverantören i enlighet med bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet, då bestämmelserna i bilaga VII ska tillämpas,

c)

alla annonser som rör en viss modell av rumsvärmare och innehåller energirelaterad information eller prisinformation även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass,

d)

allt tekniskt reklammaterial som rör en viss modell av rumsvärmare och beskriver dess specifika tekniska parametrar även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 5

Mät- och beräkningsmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mät- och beräkningsmetoder som utgår från senaste vedertagna mät- och beräkningsmetoder enligt bilaga VIII.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga IX vid bedömning av överensstämmelsen vad gäller den uppgivna energieffektivitetsklassen för rumsvärmare.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast den 1 januari 2024. Översynen ska särskilt omfatta en bedömning av om undantagen från tillämpningen av förordningen kan minskas.

Artikel 8

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018 för rumsvärmare som inte är skorstenslösa värmare avsedda för fasta bränslen eller värmare utan tätad skorstensanslutning avsedda för fasta bränslen. Artikel 3.1 f och g samt artikel 4 b, c och d ska dock tillämpas från och med den 1 april 2018.

3.   Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022 för skorstenslösa värmare avsedda för fasta bränslen och värmare utan tätad skorstensanslutning avsedda för fasta bränslen. Artikel 3.2 f och g samt artikel 4 b, c och d ska dock tillämpas från och med den 1 april 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 april 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1188 av den 28 april 2015 om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare (se sidan 76 i detta nummer av EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).


BILAGA I

Definitioner i bilagorna II–IX

I bilagorna II–IX gäller följande definitioner:

1.    konversionsfaktor (CC): en faktor som återspeglar den uppskattade genomsnittliga produktionseffektivitet på 40 % som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (1); konversionsfaktorns värde är CC = 2,5.

2.    effektivt värmevärde (NCV): den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle med lämplig fukthalt vid fullständig förbränning med syre och när förbränningsprodukterna inte återgår till omgivningstemperaturen.

3.    nyttoverkningsgrad vid nominell eller lägsta värmeeffekt (ηth,nom resp. ηth,min ): förhållandet mellan nyttiggjord avgiven värme och den totala energitillförseln, uttryckt som effektivt värmevärde (NCV), till en rumsvärmare, uttryckt i procent.

4.    eleffektbehov vid nominell avgiven värmeeffekt (elmax ): eleffektbehov för en rumsvärmare när den nominella värmeeffekten avges. Eleffektbehovet ska fastställas utan beaktande av cirkulationspumpens effektbehov, om produkten kan tillhandahålla indirekt uppvärmning och en cirkulationspump är integrerad, uttryckt i kW.

5.    eleffektbehov vid lägsta värmeeffekt (elmin ): eleffektbehov för en rumsvärmare när den lägsta värmeeffekten avges. Eleffektbehovet ska fastställas utan beaktande av cirkulationspumpens effektbehov, om produkten kan tillhandahålla indirekt uppvärmning och en cirkulationspump är integrerad, uttryckt i kW.

6.    eleffektbehov i standbyläge (elsb ): en produkts eleffektbehov i standbyläge, uttryckt i kW.

7.    den permanenta tändlågans effektbehov (Ppilot ): produktens förbrukning av gasformigt, flytande eller fast bränsle för att upprätthålla en tändlåga för den mer kraftfulla förbränningsprocess som krävs för nominell eller partiell värmeeffekt, då tändlågan är tänd mer än fem minuter innan huvudbrännaren slås på, uttryckt i kW.

8.    enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering : produkten kan inte automatiskt anpassa sin värmeeffekt och det förekommer ingen återkoppling av rumstemperaturen för att automatiskt anpassa värmeeffekten.

9.    två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering : produktens värmeeffekt kan manuellt anpassas till två eller flera nivåer, men den är inte utrustad med någon anordning som automatiskt reglerar värmeeffekten i förhållande till önskad inomhustemperatur.

10.    med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering : produkten är utrustad med en icke-elektronisk anordning för att automatiskt anpassa värmeeffekten under en viss tidsperiod i förhållande till en viss önskad värmekomfort inomhus.

11.    med elektronisk rumstemperaturreglering : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, för att automatiskt anpassa värmeeffekten under en viss tidsperiod i förhållande till en viss önskad värmekomfort inomhus.

12.    med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, för att automatiskt anpassa värmeeffekten under en viss tidsperiod i förhållande till en viss önskad värmekomfort inomhus, som medger att tiden och temperaturen ställs in under ett dygnsintervall.

13.    med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, för att automatiskt anpassa värmeeffekten under en viss tidsperiod i förhållande till en viss önskad värmekomfort inomhus, som medger att tiden och temperaturen ställs in under ett veckointervall. Under sjudagarsperioden ska inställningarna medge variationer från dag till dag.

14.    rumstemperaturreglering med närvarodetektering : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, som automatiskt sänker den förinställda rumstemperaturen när ingen vistas i rummet.

15.    rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, som sänker värmeeffekten när ett fönster eller en dörr har öppnats. När en sensor används för att upptäcka ett öppet fönster eller en öppen dörr, kan den vara monterad i eller utanpå produkten, vara inbyggd i byggnadsstrukturen eller genom en kombination av dessa alternativ.

16.    möjlighet till fjärrstyrning : funktion som medger fjärrstyrning från utsidan av den byggnad där produkten är installerad tillsammans med styrutrustningen.

17.    standbyläge : ett läge där produkten är ansluten till elnätet, är beroende av energi från elnätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid: reaktiveringsfunktion, eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation på aktiverad reaktiveringsfunktion, och/eller visning av information eller status.

18.    modellbeteckning : vanligtvis alfanumerisk kod som särskiljer en viss modell av rumsvärmare från andra modeller med samma varumärke, leverantörsnamn eller återförsäljarnamn.

19.    annat fossilt bränsle : annat fossilt bränsle än antracit och magert kol, hård koks, lågtemperaturkoks och stenkol, brunkol, torv, eller briketter av blandade fossila bränslen.

20.    annan träbaserad biomassa : annan träbaserad biomassa än ved med en fukthalt på högst 25 %, bränsle i form av briketter med en fukthalt under 14 % eller komprimerat trä med en fukthalt under 12 %.

21.    fukthalt : massan av det vatten som finns i bränslet i förhållande till bränslets totala massa, så som det används i en rumsvärmare.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).


BILAGA II

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen för rumsvärmare ska fastställas på grundval av dess energieffektivitetsindex enligt tabell 1.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser för rumsvärmare

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex (EEI)

A++

EEI ≥ 130

A+

107 ≤ EEI < 130

A

88 ≤ EEI < 107

B

82 ≤ EEI < 88

C

77 ≤ EEI < 82

D

72 ≤ EEI < 77

E

62 ≤ EEI < 72

F

42 ≤ EEI < 62

G

EEI < 42

Energieffektivitetsindex för en rumsvärmare ska beräknas i enlighet med bilaga VIII.


BILAGA III

Etiketten

1.

Rumsvärmare

Image

a)

Följande uppgifter ska anges på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning.

III.

Energieffektivitetsklassen, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Pilen med rumsvärmarens energieffektivitetsklass ska placeras i höjd med pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Symbolen för direkt värmeeffekt.

V.

Den direkta värmeeffekten i kW, avrundad till en decimal.

VI.

För rumsvärmare som överför värme till en värmebärare i vätskeform: symbolen för indirekt värmeeffekt.

VII.

För rumsvärmare som överför värme till en värmebärare i vätskeform: den indirekta värmeeffekten i kW, avrundat till en decimal.

b)

Etiketten för rumsvärmare ska utformas enligt punkt 2 i denna bilaga.

2.

Etiketten för rumsvärmare ska vara utformad på följande sätt:

Image

Förklaringar:

a)

Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format ska den ha samma proportioner som enligt specifikationerna ovan.

b)

Bakgrunden ska vara vit.

c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

Image

EU-logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00 Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

Image

Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

Image

Skala med energiklasser

Pil: höjd: 6 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:

Högsta klassen: X-00-X-00,

Klass 2: 70-00-X-00,

Klass 3: 30-00-X-00,

Klass 4: 00-00-X-00,

Klass 5: 00-30-X-00,

Klass 6: 00-70-X-00,

Klass 7: 00-X-X-00

Klass 8: 00-X-X-00

Sista klassen: 00-X-X-00

Text: Calibri fet 14 pt, versaler, vit, plustecken: upphöjt, på en enda rad.

Image

Energieffektivitetsklass:

Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, plustecken: upphöjt, på en enda rad.

Image

Direkt uppvärmningsfunktion:

Piktogram enligt förlaga:

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

Image

Indirekt uppvärmningsfunktion, om tillämpligt:

Piktogram enligt förlaga:

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

Image

Nominell direkt värmeeffekt:

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

Värde ”XY,Z”: Calibri fet 34 pt, 100 % svart.

Text ”kW”: Calibri normal 18 pt, 100 % svart.

Image

I tillämpliga fall, nominell indirekt värmeeffekt:

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

Värde ”XY,Z”: Calibri fet 34 pt, 100 % svart.

Text ”kW”: Calibri normal 18 pt, 100 % svart.

Image

Energi:

Text: Calibri normal 8 pt, 100 % svart.

Image

Årtal för etikettens införande och förordningens nummer:

Text: Calibri fet 10 pt.

Image

Leverantörens namn eller varumärke.

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.


BILAGA IV

Produktblad

1.

Informationen i rumsvärmarens produktblad ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som medföljer produkten:

a)

Leverantörens namn eller varumärke.

b)

Leverantörens modellbeteckning.

c)

Modellens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

d)

Den direkta värmeeffekten i kW, avrundad till en decimal.

e)

Den indirekta värmeeffekten i kW, avrundad till en decimal.

f)

Energieffektivitetsindex, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med bilaga VIII.

g)

Nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, och vid minsta belastning om tillämpligt, avrundad till en decimal och beräknad i enlighet med bilaga VIII.

h)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av rumsvärmaren.

2.

Ett produktblad får gälla ett antal modeller av rumsvärmare som levereras av samma leverantör.

3.

Uppgifterna i produktbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt. Om uppgifter som anges i punkt 1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges.


BILAGA V

Teknisk dokumentation

För rumsvärmare ska den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 e och 3.2 e omfatta följande:

a)

Leverantörens namn och adress.

b)

Modellbeteckning.

c)

Hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats, i förekommande fall.

d)

Om det rekommenderade bränslet är annan träbaserad biomassa, icke-träbaserad biomassa, annat fossilt bränsle eller annan blandning av biomassa och fossilt bränsle enligt tabell 2: en beskrivning av bränslet som är tillräcklig för att bränslet ska kunna identifieras otvetydigt och den tekniska standard eller specifikation som gäller för bränslet, inbegripet den uppmätta fukthalten och den uppmätta askhalten, och för andra fossila bränslen även den uppmätta halten av flyktiga ämnen.

e)

Övriga tekniska standarder och specifikationer som använts, i förekommande fall.

f)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

g)

Uppgifterna i tabell 2 (för rumsvärmare för fastbränsle) och tabell 3 (för rumsvärmare för gasformigt eller flytande bränsle), uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga VIII.

h)

Rapporter från prov som utförts av leverantörer eller på leverantörers uppdrag, inbegripet namn och adress till det organ som utförde proven.

i)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av rumsvärmare.

j)

En förteckning över likvärdiga modeller, i förekommande fall.

Uppgifterna i denna tekniska dokumentation får slås ihop med den tekniska dokumentation som tillhandahålls i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (1).

Tabell 2

Tekniska parametrar för rumsvärmare för fastbränsle

Modellbeteckning(ar):

Indirekt uppvärmningsfunktion: [ja/nej]

Direkt värmeeffekt: … (kW)

Indirekt värmeeffekt: … (kW)

Bränsle

Rekommenderat bränsle (endast ett alternativ får väljas):

Annat lämpligt bränsle (eller bränslen):

Ved med fukthalt ≤ 25 %

[ja/nej]

[ja/nej]

Ved med fukthalt < 12 %

[ja/nej]

[ja/nej]

Annan träbaserad biomassa

[ja/nej]

[ja/nej]

Icke-träbaserad biomassa

[ja/nej]

[ja/nej]

Antracit och magert kol

[ja/nej]

[ja/nej]

Hård koks

[ja/nej]

[ja/nej]

Lågtemperaturkoks

[ja/nej]

[ja/nej]

Stenkol

[ja/nej]

[ja/nej]

Brunkolsbriketter

[ja/nej]

[ja/nej]

Torvbriketter

[ja/nej]

[ja/nej]

Briketter av blandat fossilt bränsle

[ja/nej]

[ja/nej]

Annat fossilt bränsle

[ja/nej]

[ja/nej]

Briketter av biomassa blandad med fossilt bränsle

[ja/nej]

[ja/nej]

Annan blandning av biomassa och fastbränsle

[ja/nej]

[ja/nej]

Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bränsle

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs [%]:

Energieffektivitetsindex (EEI):

Post

Beteckning

Värde

Enhet

 

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Värmeeffekt

 

Nyttoverkningsgrad (NCV tillförd)

Nominell avgiven värmeeffekt

Pnom

x,x

kW

 

Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt

ηth,nom

x,x

%

Lägsta värmeeffekt (indikativt)

Pmin

[x,x/ej tillämpligt]

kW

 

Nyttoverkningsgrad vid lägsta värmeeffekt (indikativt)

ηth,min

[x,x/ej tillämpligt]

%

 

 

 

 

 

 

Tillsatselförbrukning

 

Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur

(välj en)

Vid nominell avgiven värmeeffekt

elmax

x,xxx

kW

 

enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

Vid lägsta värmeeffekt

elmin

x,xxx

kW

 

två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

I standbyläge

elSB

x,xxx

kW

 

med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

 

 

med elektronisk rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

 

 

med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer

[ja/nej]

 

 

 

med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer

[ja/nej]

 

 

 

Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)

 

 

rumstemperaturreglering med närvarodetektering

[ja/nej]

 

 

 

rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster

[ja/nej]

 

 

 

med möjlighet till fjärrstyrning

[ja/nej]

 

Den permanenta tändlågans effektbehov

 

 

 

 

Tändlågans effektbehov (om tillämpligt)

Ppilot

[x,xxx/ej tillämpligt]

kW

 

 

Kontaktuppgifter

Leverantörens namn och adress


Tabell 3

Tekniska parametrar för rumsvärmare för gasbränsle/flytande bränsle

Modellbeteckning(ar):

Indirekt uppvärmningsfunktion: [ja/nej]

Direkt värmeeffekt: … (kW)

Indirekt värmeeffekt: … (kW)

Bränsle

 

 

 

Välj bränsletyp

[gasformigt/flytande]

[specificera]

 

 

 

 

Post

Beteckning

Värde

Enhet

 

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Värmeeffekt

 

Nyttoverkningsgrad (NCV)

Nominell avgiven värmeeffekt

Pnom

x,x

kW

 

Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt

ηth,nom

x,x

%

Lägsta värmeeffekt (indikativt)

Pmin

[x,x/ej tillämpligt]

kW

 

Nyttoverkningsgrad vid lägsta värmeeffekt (indikativt)

ηth,min

[x,x/ej tillämpligt]

%

 

 

 

 

 

 

Tillsatselförbrukning

 

Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur

(välj en)

Vid nominell avgiven värmeeffekt

elmax

x,xxx

kW

 

enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

Vid lägsta värmeeffekt

elmin

x,xxx

kW

 

två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

I standbyläge

elSB

x,xxx

kW

 

med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

 

 

med elektronisk rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

 

 

med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer

[ja/nej]

 

 

 

med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer

[ja/nej]

 

 

 

Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)

 

 

rumstemperaturreglering med närvarodetektering

[ja/nej]

 

 

 

rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster

[ja/nej]

 

Den permanenta tändlågans effektbehov

 

med möjlighet till fjärrstyrning

[ja/nej]

 

Tändlågans effektbehov (om tillämpligt)

Ppilot

[x,xxx/ej tillämpligt]

kW

 

 

Kontaktuppgifter

Leverantörens namn och adress


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).


BILAGA VI

Information som ska tillhandahållas när slutanvändarna inte kan förväntas se produkten utställd, med undantag för internet

1.

De uppgifter som nämns i artikel 4.1 b ska lämnas i följande ordning:

a)

Modellens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

b)

Den direkta värmeeffekten i kW, avrundad till en decimal.

c)

Den indirekta värmeeffekten i kW, avrundad till en decimal.

2.

Teckenstorlek och typsnitt som används för att trycka eller visa den information som avses i punkt 1 ska vara läsbara.


BILAGA VII

Information som ska tillhandahållas vid försäljning, uthyrning eller hyrköp via internet

1.

I punkterna 2–5 gäller följande definitioner:

a)    visningsmekanism : alla bildskärmar, inbegripet pekskärmar, eller annan teknik för visualisering som används för att visa innehåll på internet för användare.

b)    kapslad skärmbild (nested display): visuellt gränssnitt där en bild eller en uppsättning data öppnas med ett musklick, genom att musmarkören förs över skärmen eller genom att en annan bild eller uppsättning data förstoras på en pekskärm.

c)    pekskärm : bildskärm som svarar på beröring, t.ex. i en surfplatta, en pekplatta eller en smart telefon.

d)    alternativ text : text som presenteras som ett alternativ till grafik, så att information kan presenteras i icke grafisk form i de fall där visningsmekanismen inte kan återge grafiken, eller text som stöder tillgängligheten, t.ex. i form av indata till tillämpningar för talsyntes.

2.

En lämplig etikett som tillhandahålls av en leverantör i enlighet med artikel 3.1 b eller 3.2 b ska visas av visningsmekanismen i närheten av produktens pris. Storleken ska vara sådan att etiketten är väl synlig och läsbar, och den ska vara proportionell mot storleken som anges i punkt 2 i bilaga III. Etiketten får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, och bilden som används för att nå etiketten ska i så fall uppfylla specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om en kapslad skärmbild används ska etiketten visa sig vid det första musklicket på bilden, när musmarkören förs över bilden eller när bilden förstoras på pekskärmen.

3.

Om en kapslad skärmbild används ska bilden som används för att visa etiketten

a)

utgöra en pil i den färg som stämmer med produktens energieffektivitetsklass på etiketten,

b)

i pilen ange produktens energieffektivitetsklass med vit text och teckenstorlek som är likvärdig med prisets teckenstorlek, och

c)

ha ett av följande två format:

Image

4.

Om en kapslad skärmbild används ska etiketten visas på följande sätt:

a)

Bilden som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas i närheten av produktens pris i visningsmekanismen.

b)

Bilden ska utgöra en länk till etiketten.

c)

Etiketten ska visas med ett musklick på bilden, genom att musmarkören förs över bilden eller genom att bilden förstoras på pekskärmen.

d)

Etiketten ska visas som ett popup-fönster, som en ny flik, som en ny webbsida eller som en infogad skärmbild.

e)

För förstoring av etiketten på en pekskärm ska vedertagen metod för förstoring på pekskärm gälla.

f)

Ett alternativ ”Stäng” eller annan standardiserad stängningsmekanism ska användas för att avsluta visningen av etiketten.

g)

Den alternativa texten, som visas om etiketten inte kan visas grafiskt, ska ange produktens energieffektivitetsklass, visad med en teckenstorlek som är likvärdig med prisets teckenstorlek.

5.

Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av en leverantör i enlighet med artikel 3.1 d eller 3.2 d ska visas av visningsmekanismen i närheten av produktens pris. Storleken ska vara sådan att produktbladet är väl synligt och läsbart. Produktbladet får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, och länken som används för att visa produktbladet ska då tydligt och läsbart ange ”Produktblad”. Om en kapslad skärmbild används ska produktbladet visa sig vid det första musklicket på länken, när musmarkören förs över länken eller när länken förstoras på pekskärmen.


BILAGA VIII

Mätningar och beräkningar

1.

För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning, ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder, vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis för sådana metoder. De ska uppfylla de villkor som anges i punkterna 2–4.

2.

Allmänna villkor för mätning och beräkning

a)

Rumsvärmare ska provas med det rekommenderade bränslet för att fastställa energieffektivitetsindex samt direkt och indirekt värmeeffekt.

b)

Deklarerade värden för direkt och indirekt värmeeffekt samt energieffektivitetsindex ska avrundas till en decimal.

3.

Allmänna villkor för rumsvärmares energieffektivitetsindex och energianvändning:

a)

Värdena för nyttoverkningsgraden (ηth,nom , ηth,min ) och den direkta och indirekta värmeeffekten (Pnom , Pmin ) uppmäts, där så är tillämpligt.

b)

Energieffektivitetsindex (EEI) ska beräknas som säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i aktivt läge (ηS,on ), korrigerad för rumsvärmare med biomassa som rekommenderat bränsle beroende på biomassans förnybara karaktär och korrigerad med bidrag för temperaturreglering, förbrukning av tillsatsel och den permanenta tändlågans effektbehov. Energieffektivitetsindex (EEI) uttrycks som ett tal som är lika med dess procenttal.

4.

Särskilda villkor för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

a)

Energieffektivitetsindex (EEI) för alla rumsvärmare definieras som

Formula

där

ηS,on är säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i aktivt läge, uttryckt i procent och beräknad i enlighet med punkt 4 b,

BLF är märkningsfaktorn för biomassa: 1,45 för rumsvärmare för biomassa och 1 för rumsvärmare för fossilt bränsle,

F(2) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som står för ett positivt bidrag till energieffektivitetsindexet till följd av anpassningen genom bidrag för olika typer av reglering av värmekomfort inomhus; dessa olika typer utesluter varandra och kan inte läggas ihop,

F(3) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som står för ett positivt bidrag till energieffektivitetsindexet till följd av anpassningen genom bidrag för olika typer av reglering av värmekomfort inomhus; dessa olika typer kan läggas ihop,

F(4) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som representerar ett negativt bidrag till energieffektivitetsindexet på grund av förbrukning av tillsatsel,

F(5) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som representerar ett negativt bidrag till energieffektivitetsindexet på grund av den permanenta tändlågans effektbehov.

b)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i aktivt läge beräknas som

ηS,on= ηth,nom

där

ηth,nom är nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, baserad på effektivt värmevärde (NCV).

c)

Korrektionsfaktorn F(2) som står för ett positivt bidrag till energieffektivitetsindexet till följd av anpassningen genom bidrag för olika typer av reglering av värmekomfort inomhus, där dessa olika typer utesluter varandra och inte kan läggas ihop, beräknas på följande sätt:

För alla rumsvärmare är korrektionsfaktorn F(2) lika med en av faktorerna i tabell 4, beroende på vilken regleringstyp som är aktuell. Endast ett värde kan väljas.

Tabell 4

Korrektionsfaktor F(2)

Om produkten är utrustad med (endast ett alternativ kan anges):

F(2)

Bränsleeldade rumsvärmare

enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering

0,0 %

två eller flera manuella steg utan reglering av temperaturen

1,0 %

med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

2,0 %

med elektronisk rumstemperaturreglering

4,0 %

med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer

6,0 %

med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer

7,0 %

Från och med den 1 januari 2022 ska F(2) vara noll för rumsvärmare för fastbränsle vars utsläpp, när temperaturregleringen är inställd på den lägsta värmeeffekten, är högre än de som fastställs i punkt 2 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2015/1185 (1). Värmeeffekten för denna inställning får inte vara högre än 50 % av den nominella avgivna värmeeffekten. Från och med den 1 januari 2022, om F(2) inte är noll, ska dokumentationen innehålla den relevanta informationen om utsläpp vid lägsta värmeeffekt.

d)

Korrektionsfaktorn F(3) som står för ett positivt bidrag till energieffektivitetsindexet till följd av anpassningen genom bidrag för olika typer av reglering av värmekomfort inomhus, där dessa olika typer kan läggas ihop, beräknas på följande sätt:

För alla rumsvärmare är korrektionsfaktorn F(3) lika med summan av värdena i tabell 5, beroende på vilken eller vilka regleringstyper som tillämpas.

Tabell 5

Korrektionsfaktor F(3)

Om produkten är utrustad med (flera alternativ kan anges):

F(3)

Bränsleeldade rumsvärmare

rumstemperaturreglering med närvarodetektering

1,0 %

rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster

1,0 %

med möjlighet till fjärrstyrning

1,0 %

Från och med den 1 januari 2022 ska F(3) vara noll för rumsvärmare för fastbränsle vars utsläpp, när temperaturregleringen är inställd på den lägsta värmeeffekten, är högre än de som fastställs i punkt 2 i bilaga II till förordning (EU) 2015/1185. Värmeeffekten för denna inställning får inte vara högre än 50 % av den nominella avgivna värmeeffekten. Från och med den 1 januari 2022, om F(3) inte är noll, ska dokumentationen innehålla den relevanta informationen om utsläpp vid lägsta värmeeffekt.

e)

Korrektionsfaktorn F(4) för användningen av tillsatsel beräknas enligt följande:

Denna korrektionsfaktor tar hänsyn till förbrukningen av tillsatsel i aktivt läge eller standbyläge.

För alla rumsvärmare beräknas korrektionsfaktorn för förbrukning av tillsatsel på följande sätt:

Formula

där

elmax är lika med eleffektbehovet vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i kW,

elmin är lika med eleffektbehovet vid lägsta värmeeffekt, uttryckt i kW; om produkten inte har någon inställning för lägsta värmeeffekt, ska värdet för eleffektbehovet vid nominell avgiven värmeeffekt användas,

elsb är produktens eleffektbehov i standbyläge, uttryckt i kW,

Pnom är produktens nominella avgivna värmeeffekt, uttryckt i kW.

f)

Korrektionsfaktorn F(5) som representerar den permanenta tändlågans energiförbrukning beräknas på följande sätt:

Denna korrektionsfaktor tar hänsyn till den permanenta tändlågans effektbehov.

För alla rumsvärmare beräknas korrektionsfaktorn som

Formula

där

Ppilot är den permanenta tändlågans effektbehov, uttryckt i kW,

Pnom är produktens nominella avgivna värmeeffekt, uttryckt i kW.


(1)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1185 av den 24 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare för fastbränsle (se sidan 1 i detta nummer av EUT).


BILAGA IX

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När medlemsstaternas myndigheter bedömer överensstämmelsen med kraven i artiklarna 3 och 4 ska de använda följande kontrollförfarande:

1.

Endast en enhet per modell ska provas. Enheten ska provas med ett bränsle vars egenskaper är jämförbara med det bränsle som användes av tillverkaren för att utföra mätningarna i enlighet med bilaga VIII.

Modellen ska anses uppfylla de gällande kraven om

a)

värdena och klassangivelsen på etiketten och i produktbladet stämmer med värdena i den tekniska dokumentationen, och

b)

för rumsvärmare för fastbränsle, energieffektivitetsindexet (EEI) är högst 8 % lägre än det deklarerade värdet,

c)

för rumsvärmare för flytande bränsle, EEI är högst 8 % lägre än det deklarerade värdet,

d)

för rumsvärmare för gasbränsle, EEI är högst 8 % lägre än det deklarerade värdet.

2.

Om det resultat som avses i punkt 2 a inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller anses inte uppfylla kraven i denna förordning. Om något av de resultat som avses i punkt 2 b–d inte uppnås, ska myndigheten i medlemsstaten prova ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell. Alternativt kan de tre ytterligare enheter som väljs ut vara av en eller flera likvärdiga modeller som förtecknats som likvärdiga produkter i leverantörens tekniska dokumentation.

Modellen ska anses uppfylla de gällande kraven om

a)

de deklarerade värdena och klassangivelsen på etiketten och i produktbladet för de tre ytterligare enheterna stämmer med värdena i den tekniska dokumentationen,

b)

för rumsvärmare för fastbränsle, medelvärdet för EEI hos de tre ytterligare enheterna är högst 8 % lägre än det deklarerade värdet,

c)

för rumsvärmare för flytande bränsle, medelvärdet för EEI hos de tre ytterligare enheterna är högst 8 % lägre än det deklarerade värdet,

d)

för rumsvärmare för gasbränsle, medelvärdet för EEI hos de tre ytterligare enheterna är högst 8 % lägre än det deklarerade värdet.

Om de resultat som avses i punkt 2 inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller anses inte uppfylla kraven i denna förordning.

Medlemsstaternas myndigheter ska tillhandahålla provresultaten och annan relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen inom en månad efter det att beslutet om att modellen inte uppfyller kraven har fattats.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VIII.

De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans vid fastställandet av värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klassangivelserna på etiketten eller i produktbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än värdena som återges i den tekniska dokumentationen.


21.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 193/43


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1187

av den 27 april 2015

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av värmepannor för fastbränsle och paket med en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2010/30/EU ska kommissionen anta delegerad lagstiftning om märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om relevanta prestandanivåer för likvärdig funktion.

(2)

Pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som har likvärdig funktion, inklusive värmepannor för fastbränsle, uppvisar stora skillnader i fråga om energieffektivitet. Den energi som värmepannor för fastbränsle förbrukar för att tillhandahålla rumsuppvärmning står för en betydande andel av det totala energibehovet inom unionen. Det finns goda möjligheter att minska energiförbrukningen hos värmepannor för fastbränsle, bland annat genom att kombinera dem med lämpliga temperaturregulatorer och solvärmeutrustning. Därför bör även paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning omfattas av energimärkningskrav.

(3)

Värmepannor som producerar värme endast för tillhandahållande av tappvarmvatten och uppvärmning av gasformiga värmeöverföringsmedier, kraftvärmepannor med en elkapacitet på 50 kW eller mer och värmepannor för icke-träbaserad biomassa har särskilda tekniska egenskaper och bör därför undantas från denna förordning.

(4)

Harmoniserade bestämmelser bör fastställas om märkning och standardiserad produktinformation avseende energieffektiviteten hos värmepannor för fastbränsle, för att uppmuntra tillverkarna att förbättra dessa produkters energieffektivitet, uppmuntra slutanvändarna att köpa energieffektiva produkter och bidra till den inre marknadens funktion.

(5)

För att ge konsumenterna tillgång till jämförbar information om värmepannor för fastbränsle bör man införa en märkningsskala som överensstämmer med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 (2). Den modell som tillämpas för förnybar energi enligt den förordningen skulle dock inte främja energieffektiviteten hos värmepannor för biomassa. Den modell som tillämpas för fossila bränslen skulle för biomassa inte vara förenlig med målet att främja förnybar energi enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (3). Därför bör denna förordning omfatta en särskild modell för värmepannor för biomassa, en ”märkningsfaktor för biomassa” som läggs på en sådan nivå att kraven för klass A++ kan uppfyllas av kondenserande värmepannor för biomassa.

(6)

Informationen på etiketten bör tas fram med hjälp av tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mät- och beräkningsmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder och, i förekommande fall, harmoniserade standarder som antagits av de europeiska standardiseringsorganisationerna, i enlighet med de förfaranden som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (4), för fastställandet av ekodesignkrav.

(7)

Denna förordning bör innehålla regler för en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll i märkningen för värmepannor för fastbränsle.

(8)

Denna förordning bör också innehålla krav för informationsblad och teknisk dokumentation för värmepannor för fastbränsle.

(9)

Denna förordning bör dessutom innehålla krav avseende den information som ska lämnas i samband med varje form av distansförsäljning av värmepannor för fastbränsle samt i annonsering och tekniskt reklammaterial för värmepannor för fastbränsle.

(10)

Om märkning och produktinformation baseras på informationsblad från leverantörer, bör det säkerställas att slutanvändaren enkelt kan få tillgång till information om energiprestandan för paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle i kombination med tillsatsvärmare, solvärmeutrustning och temperaturregulatorer.

(11)

Det bör antas bestämmelser om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav på märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för värmepannor för fastbränsle med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 70 kW och för paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 70 kW, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på

a)

värmepannor som producerar värme endast för tillhandahållande av tappvarmvatten,

b)

värmepannor för uppvärmning och distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier, t.ex. ånga eller luft,

c)

kraftvärmepannor för fastbränsle med en maximal elektrisk kapacitet på 50 kW eller högre,

d)

värmepannor för icke-träbaserad biomassa.

Artikel 2

Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

1.    värmepanna för fastbränsle : en anordning som är utrustad med en eller flera värmegeneratorer för fastbränsle som ger värme till ett vattenburet centralvärmesystem i syfte att uppnå och bibehålla en önskad inomhustemperatur i ett eller flera slutna utrymmen, med en värmeförlust till den omgivande miljön som uppgår till högst 6 procent av den nominella avgivna värmeeffekten.

2.    vattenburet centralvärmesystem : ett system som använder vatten som överföringsmedium för att distribuera centralt genererad värme till värmeavgivare för uppvärmning av slutna utrymmen i byggnader eller delar av byggnader, inklusive fjärr-/närvärmenät.

3.    värmegenerator för fastbränsle : den del av en värmepanna för fastbränsle som genererar värme genom förbränning av fasta bränslen.

4.    nominell avgiven värmeeffekt (Pr ): den deklarerade värmeeffekten för en värmepanna för fastbränsle när den tillhandahåller uppvärmning av slutna utrymmen med rekommenderat bränsle, uttryckt i kW.

5.    fastbränsle : bränsle som är fast vid normal inomhustemperatur, inklusive fast biomassa och fast fossilt bränsle.

6.    biomassa : biologiskt nedbrytbar fraktion av produkter, avfall och rester av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, samt biologiskt nedbrytbar fraktion av industriavfall och kommunalt avfall.

7.    träbaserad biomassa : biomassa från träd och buskar, inklusive ved, träflis, komprimerat trä i form av pellets, komprimerat trä i form av briketter och sågspån.

8.    icke-träbaserad biomassa : annan biomassa än träbaserad biomassa, inklusive halm, energigräs, vass, kärnor, korn, olivkärnor, olivkakor och nötskal.

9.    fossilt bränsle : annat bränsle än biomassa, exempelvis antracit, brunkol, koks och stenkol; i denna förordning även inklusive torv.

10.    värmepanna för biomassa : en värmepanna för fastbränsle som använder biomassa som rekommenderat bränsle.

11.    värmepanna för icke-träbaserad biomassa : värmepanna som använder icke-träbaserad biomassa som det rekommenderade bränslet och för vilken träbaserad biomassa, fossilt bränsle eller en blandning av biomassa och fossilt bränsle inte anges som annat lämpligt bränsle.

12.    rekommenderat bränsle : det bränsle som i första hand ska användas i värmepannan enligt leverantörens anvisningar.

13.    annat lämpligt bränsle : annat fastbränsle än det rekommenderade bränslet som enligt leverantörens anvisningar kan användas i värmepannan för fastbränsle; detta inkluderar alla bränslen som anges i bruksanvisningen för installatörer och slutanvändare, på leverantörers fritt tillgängliga webbplatser, i tekniskt marknadsföringsmaterial och i reklam.

14.    kraftvärmepanna för fastbränsle : en värmepanna för fastbränsle som kan generera värme och el samtidigt.

15.    tillsatsvärmare : en sekundär värmepanna eller värmepump som faller inom tillämpningsområdet för den delegerade förordningen (EU) nr 811/2013 eller en sekundär värmepanna för fastbränsle, som genererar extra värme när efterfrågan på värme är större än den nominella avgivna värmeeffekten för den primära värmepannan för fastbränsle.

16.    temperaturregulator : utrustning som har gränssnitt mot slutanvändaren för värden och tidsinställningar för den önskade inomhustemperaturen och som vidarebefordrar relevanta uppgifter till ett gränssnitt mot värmepannan för fastbränsle, t.ex. en centralenhet, och därigenom bidrar till att reglera inomhustemperaturen.

17.    solvärmeutrustning : ett uteslutande solvärmt system, en solfångare, en solvärmd ackumulatortank eller en pump i solfångarslingan, som saluförs separat.

18.    uteslutande solvärmt system : en anordning som är utrustad med en eller flera solfångare och solvärmda ackumulatortankar och eventuellt pumpar i solfångarslingorna och andra delar, som saluförs som en enhet som inte är utrustad med någon värmegenerator, eventuellt med undantag för en eller flera reservvärmare instuckna i tanken.

19.    solfångare : en apparat avsedd att absorbera global solstrålning och överföra den värmeenergi som därigenom uppstår till en vätska som passerar genom apparaten.

20.    solvärmd ackumulatortank : en ackumulatortank som lagrar värmeenergi från en eller flera solfångare.

21.    ackumulatortank : ett kärl för lagring av varmvatten för vatten- eller rumsuppvärmningsändamål, inbegripet eventuella tillsatser, men som inte är utrustat med värmegeneratorer, med eventuellt undantag för en eller flera reservvärmare instuckna i tanken.

22.    reservvärmare instucken i tanken : värmare som utnyttjar Jouleeffekten i elektriska motståndselement och ingår i ackumulatortankar och producerar värme endast om den externa värmekällan avbryts (även i samband med underhåll) eller är ur funktion, eller som ingår i en solvärmd ackumulatortank och ger värme om solvärmekällan inte är tillräcklig för att tillgodose komfortbehoven.

23.    paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning : ett paket som erbjuds till slutanvändare och som innehåller en värmepanna för fastbränsle i kombination med en eller flera tillsatsvärmare, en eller flera temperaturregulatorer eller en eller flera solvärmeanordningar.

24.    panna med inbyggd tappvarmvattenberedning : en värmepanna för fastbränsle som är konstruerad för att även ge värme för tappvarmvatten vid en given temperatur, mängd och flödeshastighet under givna intervall, och som är ansluten till en extern källa för tappvarmvatten.

För bilagorna II–X anges ytterligare definitioner i bilaga I.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar och tidtabell

1.   Från och med den 1 april 2017 ska leverantörer som släpper ut värmepannor för fastbränsle på marknaden eller tillhandahåller sådana för ibruktagande (även när de ingår i paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning) säkerställa följande:

a)

Varje värmepanna för fastbränsle ska tillhandahållas med en tryckt etikett i det format och med de uppgifter som anges i punkt 1.1 i bilaga III vilken överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i bilaga II, och varje värmepanna för fastbränsle som är avsedd att ingå i paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska vara försedd med en andra etikett i det format och med den information som anges i punkt 2 i bilaga III.

b)

En elektronisk etikett i det format och med de uppgifter som anges i punkt 1.1 i bilaga III, vilken överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i bilaga II, ska göras tillgänglig för återförsäljarna för varje modell av värmepanna för fastbränsle.

c)

Ett informationsblad enligt punkt 1 i bilaga IV ska tillhandahållas för varje värmepanna för fastbränsle, och ett andra informationsblad enligt punkt 2 i bilaga IV ska tillhandahållas för varje värmepanna för fastbränsle som är avsedd att ingå i paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

d)

Ett elektroniskt informationsblad enligt punkt 1 i bilaga IV ska göras tillgängligt för återförsäljarna för varje modell av värmepanna för fastbränsle.

e)

Den tekniska dokumentationen enligt punkt 1 i bilaga V ska på begäran lämnas till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen.

f)

All reklam för en viss modell av värmepanna för fastbränsle, och som innehåller energirelaterad information eller prisinformation, ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

g)

Allt tekniskt reklammaterial som rör en viss modell av värmepanna för fastbränsle, och som beskriver dess specifika tekniska parametrar, ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

2.   Från och med den 26 september 2019 ska leverantörer som släpper ut värmepannor för fastbränsle på marknaden eller tillhandahåller sådana för ibruktagande (även när de ingår i paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning) säkerställa följande:

a)

Varje värmepanna för fastbränsle ska tillhandahållas med en tryckt etikett i det format och med de uppgifter som anges i punkt 1.2 i bilaga III vilken överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i bilaga II.

b)

En elektronisk etikett i det format och med de uppgifter som anges i punkt 1.2 i bilaga III, vilken överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i bilaga II, ska göras tillgänglig för återförsäljarna för varje modell av värmepanna för fastbränsle.

3.   Från och med den 1 april 2017 ska leverantörer som släpper ut paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning på marknaden eller tillhandahåller sådana för ibruktagande säkerställa följande:

a)

En tryckt etikett i det format och med de uppgifter som anges i punkt 2 i bilaga III, vilken överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i bilaga II, ska tillhandahållas för varje paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

b)

En elektronisk etikett i det format och med de uppgifter som anges i punkt 2 i bilaga III, vilken överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i bilaga II, ska göras tillgänglig för återförsäljarna för varje paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

c)

Ett informationsblad enligt punkt 2 i bilaga IV ska tillhandahållas för varje paket som omfattar en värmepanna, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

d)

Ett elektroniskt informationsblad enligt punkt 2 i bilaga IV ska göras tillgängligt för återförsäljarna för varje paket som omfattar en värmepanna, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

e)

Den tekniska dokumentationen enligt punkt 2 i bilaga V ska på begäran lämnas till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen.

f)

All reklam för en viss modell som ingår i ett paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, och som omfattar energirelaterad information eller prisinformation, ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

g)

Allt tekniskt reklammaterial som rör en viss modell som ingår i ett paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, och som beskriver dess specifika tekniska parametrar, ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

1.   Återförsäljare av värmepannor för fastbränsle ska säkerställa följande:

a)

Varje värmepanna för fastbränsle ska, på försäljningsstället, utvändigt på värmepannans framsida eller ovansida vara märkt med den etikett som tillhandahållits av leverantörerna enligt artikel 3.1 eller 3.2 på sådant sätt att etiketten syns tydligt.

b)

Värmepannor för fastbränsle som bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten i utställt skick, ska saluföras med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 1 i bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet då bestämmelserna i bilaga VII ska tillämpas.

c)

All reklam för en viss modell av värmepanna för fastbränsle, och som innehåller energirelaterad information eller prisinformation, ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

d)

Allt tekniskt reklammaterial som rör en viss värmepanna för fastbränsle, och som beskriver dess specifika tekniska parametrar, ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

2.   Återförsäljare av paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska säkerställa följande:

a)

Varje erbjudande om ett visst paket ska inkludera paketets energieffektivitetsklass, genom att paketet är märkt med den etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.3 a och det informationsblad som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.3 c; på dessa ska det berörda paketets egenskaper anges på ett fullständigt och korrekt sätt.

b)

Paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning vilka bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten i utställt skick, ska saluföras med den information som tillhandahålls i enlighet med punkt 2 i bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet då bestämmelserna i bilaga VII ska tillämpas.

c)

All reklam för en viss modell som ingår i ett paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, och som innehåller energirelaterad information eller prisinformation, ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

d)

Allt tekniskt reklammaterial som rör en viss modell som ingår i ett paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, och som beskriver dess specifika tekniska parametrar, ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 5

Mät- och beräkningsmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mät- och beräkningsförfaranden, som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder enligt bilaga VIII. Energieffektivitetsindex ska fastställas enligt bestämmelserna i bilaga IX.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga X vid bedömning av överensstämmelsen med denna förordning när det gäller den deklarerade energieffektivitetsklassen för värmepannor för fastbränsle och paket som omfattar en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska senast den 1 januari 2022 se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Vid översynen ska man särskilt bedöma om en energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning ska läggas till på etiketten för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning.

Artikel 8

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 1 april 2017. Artikel 3.1 f och g, artikel 3.3 f och g, artikel 4.1 b, c och d samt artikel 4.2 b, c och d ska dock tillämpas från och med den 1 juli 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 april 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av värmepannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning (EUT L 239, 6.9.2013, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).


BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II till X

I bilagorna II till X används följande definitioner med de betydelser som här anges:

1.    modellbeteckning : den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell som omfattar en värmepanna för fast bränsle eller ett paket som kan omfatta en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning från andra modeller med samma varumärke, namn på leverantör eller namn på återförsäljare.

2.    säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (ηs) : förhållandet mellan rumsuppvärmningsbehovet under en avsedd uppvärmningssäsong, som tillgodoses av en värmepanna för fast bränsle, och den årliga energiförbrukningen för att tillgodose detta behov, uttryckt i procent.

3.    eleffektivitet (ηel) : förhållandet mellan elproduktionen och den sammanlagda energi som tillförs en kraftvärmepanna för fast bränsle, uttryckt i procent, varvid den sammanlagda energin uttrycks som kalometriskt (övre) värmevärde och/eller slutenergi multiplicerat med konversionsfaktorn.

4.    kalometriskt (övre) värmevärde (GVC) : den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle vid fullständig förbränning med syre och när förbränningsprodukterna återgår till omgivningstemperaturen; denna mängd omfattar kondensationsvärmen för den vattenånga som bildas vid förbränningen av det väte som ingår i bränslet.

5.    konversionsfaktor (CC) : en faktor som återspeglar den uppskattade genomsnittliga produktionseffektiviteten i EU på 40 % som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (1); konversionsfaktorns värde är CC = 2,5.

6.    informationsblad för temperaturregulator : det produktinformationsblad som ska tillhandahållas för temperaturregulatorer enligt artikel 3.3 a i den delegerade förordningen (EU) nr 811/2013.

7.    informationsblad för värmepanna : för värmepannor för fast bränsle, det produktinformationsblad som ska tillhandahållas i enlighet med artikel 3.1 c i denna förordning och för andra värmepannor än värmepannor för fast bränsle, det produktinformationsblad som ska tillhandahållas för sådana värmepannor enligt artikel 3.1 b i den delegerade förordningen (EU) nr 811/2013.

8.    informationsblad för solvärmeutrustning : det produktinformationsblad som ska tillhandahållas för solvärmeutrustning enligt artikel 3.4 a i den delegerade förordningen (EU) nr 811/2013.

9.    informationsblad för värmepump : det produktinformationsblad som ska tillhandahållas för värmepumpar enligt artikel 3.1 b i den delegerade förordningen (EU) nr 811/2013.

10.    kondenserande värmepanna : värmepanna för fast bränsle i vilken, vid normala driftsförhållanden och vid en given driftstemperatur på vattnet, vattenångan i förbränningsprodukterna delvis kondenseras, så att den latenta värmen i vattenångan kan utnyttjas för uppvärmning.

11.    annan biomassa från skog : annan biomassa från skog än ved med en fukthalt på högst 25 % eller mindre, flisat trä med en fukthalt på 15 % eller mer, komprimerat trä i form av pellets eller briketter, eller sågspån med en fukthalt på högst 50 %.

12.    fukthalt : den massa av vatten som finns i bränslet i förhållande till den totala massan av bränslet såsom det används i värmepannor för fast bränsle.

13.    annat fossilt bränsle : andra fossila bränslen än bituminös stenkol, brunkol (inklusive briketter), koks eller antracit eller brikettblandningar av fossila bränslen.

14.    elförbrukning vid maximal värmeeffekt eller elmax : elförbrukningen för värmepannan för fast bränsle vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i kW, exklusive elförbrukningen från en backup-värmare och från anordningar för sekundär rening som ingår.

15.    elförbrukning vid lägsta värmeeffekt eller elmin : elförbrukningen för värmepannan för fast bränsle vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i kW, exklusive elförbrukningen från en backup-värmare och från anordningar för sekundär rening som ingår.

16.    backup-värmare : värmare som utnyttjar jouleeffekten i elektriska motståndselement och producerar värme endast för att förhindra att värmepannan för fast bränsle eller det vattenburna centralvärmesystemet fryser eller om försörjningen från den externa värmekällan avbryts (t.ex. i samband med underhåll) eller om den är ur funktion.

17.    tillämpad dellast : för värmepannor för fast bränsle med automatisk matning, drift vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten, och för värmepannor med manuell matning som kan drivas vid 50 % eller mindre av den nominella avgivna värmeeffekten, drift vid 50 % av den nominella avgivna värmeeffekten.

18.    effektförbrukning i standbyläge (PSB) : effektförbrukningen för en värmepanna för fast bränsle när den är i standbyläge, utom ingående anordningar för sekundär rening, uttryckt i kW.

19.    standbyläge : ett läge där värmepannan för fast bränsle är ansluten till nätet, är beroende av energi från elnätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid: reaktiveringsfunktion eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation på aktiverad reaktiveringsfunktion eller visning av information eller status.

20.    säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i aktivt läge eller ηson :

a)

för värmepannor för fast bränsle med automatisk matning, ett viktat medelvärde för nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt och nyttoverkningsgraden vid 30 % av den nominella avgivna värmeeffekten,

b)

för värmepannor för fast bränsle som matas manuellt och som kan drivas vid 50 % av den nominella avgivna värmeeffekten i kontinuerligt läge, ett viktat medelvärde för nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt och nyttoverkningsgraden vid 50 % av den nominella avgivna värmeeffekten,

c)

för värmepannor för fast bränsle som matas manuellt och som inte kan drivas vid 50 % eller lägre av den nominella avgivna värmeeffekten i kontinuerligt läge, nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt,

d)

för kraftvärmepannor för fast bränsle, nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt.

21.    nyttoverkningsgrad (η) : förhållandet mellan nyttiggjord avgiven värme och den sammanlagda energi som tillförs en värmepanna för fast bränsle, varvid den sammanlagda tillförda energin uttrycks som kalometriskt (övre) värmevärde eller slutenergi multiplicerat med konversionsfaktorn.

22.    nyttiggjord avgiven värme (P) : värmeproduktion från en värmepanna för fast bränsle som överförs till värmebäraren, uttryckt i kW.

23.    värmepanna för fossila bränslen : en värmepanna för fast bränsle som har fossila bränslen eller en blandning av biomassa och fossila bränslen som rekommenderat bränsle.

24.    torrt kalometriskt (övre) värmevärde (GCVmf) : den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle som torkats, vid fullständig förbränning med syre och om förbränningsprodukterna återgår till omgivningstemperatur; denna mängd omfattar kondensationsvärmen för den vattenånga som bildas vid förbränningen av det väte som ingår i bränslet.

25.    likvärdig modell : modell som släppts ut på marknaden med samma tekniska parametrar enligt tabell 4 eller tabell 1 i bilaga V som en annan modell som släppts ut på marknaden av samma leverantör.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).


BILAGA II

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen för värmepanna för fast bränsle ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitetsindex (EEI) enligt tabell 1.

Energieffektivitetsindex för en värmepanna för fast bränsle ska beräknas i enlighet med bilaga IX.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser för värmepannor för fast bränsle

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex (EEI)

A+++

EEI ≥ 150

A++

125 ≤ EEI < 150

A+

98 ≤ EEI < 125

A

90 ≤ EEI < 98

B

82 ≤ EEI < 90

C

75 ≤ EEI < 82

D

36 ≤ EEI < 75

E

34 ≤ EEI < 36

F

30 ≤ EEI < 34

G

EEI < 30


BILAGA III

Produktetiketter

1.   VÄRMEPANNOR FÖR FAST BRÄNSLE

1.1   Etikett 1

Image

a)

Följande uppgifter ska anges på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning.

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen.

IV.

Energieffektivitetsklassen, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Pilen med värmepannans energieffektivitetsklass ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

V.

Den nominella avgivna värmeeffekten i kW, avrundat till närmaste heltal.

VI.

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning, även den extra vattenuppvärmningsfunktionen.

VII.

För kraftvärmepannor för fast bränsle, även den extra elproduktionsfunktionen.

b)

Etiketten för värmepannor för fast bränsle ska utformas enligt punkt 3 i denna bilaga. Som ett undantag från detta får EU:s miljömärke läggas till, i de fall då en modell har tilldelats EU-miljömärket i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (1).

1.2   Etikett 2

Image

a)

Den information som anges i punkt 1.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

b)

Etiketten för värmepannor för fast bränsle ska utformas enligt punkt 3 i denna bilaga. Som ett undantag från detta får EU:s miljömärke läggas till, i de fall då en modell har tilldelats EU-miljömärket i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010.

2.   PAKET SOM OMFATTAR EN VÄRMEPANNA FÖR FAST BRÄNSLE, TILLSATSVÄRMARE, TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

Etikett för paket som omfattar en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning i energieffektivitetsklasserna A+++ till G

Image

a)

Följande uppgifter ska anges på etiketten:

I.

Återförsäljarens eller leverantörens namn eller varumärke.

II.

Återförsäljarens eller leverantörens modellbeteckning.

III.

Rumsuppvärmningsfunktionen.

IV.

Energieffektivitetsklass för värmepannan för fast bränsle fastställd i enlighet med bilaga II.

V.

Uppgifter om huruvida en solfångare, ackumulatortank, temperaturregulator eller tillsatsvärmare kan ingå i ett paket som omfattar en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.

VI.

Energieffektivitetsklass för paket som omfattar en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning, fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga IV. Pilen med energieffektivitetsklassen för ett paket som omfattar en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

b)

Etiketten för paket som omfattar en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska utformas enligt punkt 4 i denna bilaga. För paket som omfattar en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning i energieffektivitetsklasserna A+++ till D kan klasserna E–G i skalan A+++ till G utelämnas.

3.   ETIKETTEN FÖR PANNOR FÖR FAST BRÄNSLE SKA UTFORMAS PÅ FÖLJANDE SÄTT:

Image

Förklaringar:

a)

Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format ska den ha samma proportioner som enligt specifikationerna ovan.

b)

Bakgrunden ska vara vit.

c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

Image

EU-logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt bild: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

Image

Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

Image

Rumsuppvärmningsfunktionen:

Piktogram enligt bild.

Image

Skalorna A++–G respektive A+++–D:

Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 1,3 mm, färger:

Högsta klass: X-00-X-00.

Klass 2: 70-00-X-00.

Klass 3: 30-00-X-00.

Klass 4: 00-00-X-00.

Klass 5: 00-30-X-00.

Klass 6: 00-70-X-00.

Klass 7: 00-X-X-00.

Klass 8: 00-X-X-00.

Lägsta klass: 00-X-X-00.

Text: Calibri fet 14 pt, versaler, vit, ”+”-symboler: upphöjd, på en enda rad.

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

Högsta klass: X-00-X-00.

Klass 2: 70-00-X-00.

Klass 3: 30-00-X-00.

Klass 4: 00-00-X-00.

Klass 5: 00-30-X-00.

Klass 6: 00-70-X-00.

Lägsta klass: 00-X-X-00.

Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symboler: upphöjd, på en enda rad.

Image

Energieffektivitetsklass:

Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart,

Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symboler: upphöjd, på en enda rad.

Image

Nominell avgiven värmeeffekt:

Ram: 2 pt – färg: cyan 100 % – rundade hörn: 3,5 mm.

Värde ”YZ”: Calibri fet 45 pt, 100 % svart.

Text ”kW”: Calibri normal 30 pt, 100 % svart.

Image

Vattenuppvärmningsfunktion:

Piktogram enligt bild.

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

Image

Elproduktionsfunktion:

Piktogram enligt bild.

Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

Image

År för införandet av etiketten och förordningens nummer:

Text: Calibri fet 10 pt.

Image

Leverantörens namn eller varumärke.

Image

Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

4.   ETIKETTEN FÖR PAKET SOM OMFATTAR EN VÄRMEPANNA FÖR FAST BRÄNSLE, TILLSATSVÄRMARE, TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING SKA UTFORMAS ENLIGT FÖLJANDE:

Image

Förklaringar:

a)

Etiketten ska vara minst 210 mm bred och 297 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format ska den ha samma proportioner som enligt specifikationerna ovan.

b)

Bakgrunden ska vara vit.

c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 6 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

Image

EU-logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00–00-X-00.

Image

Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt bild: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 191 mm, höjd: 37 mm.

Image

Linje under logotyper: 2 pt, färg: cyan 100 %, längd: 191 mm.

Image

Rumsuppvärmningsfunktionen:

Piktogram enligt bild.

Image

Värmepanna för fast bränsle:

Piktogram enligt bild.

Energieffektivitetsklass för värmepanna för fast bränsle:

Pil: bredd: 24 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart.

Text: Calibri fet 28 pt, versaler, vit, ”+”-symboler: upphöjd, på en enda rad.

Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

Image

Paket som omfattar solfångare, ackumulatortankar, temperaturregulatorer och tillsatsvärmare:

Piktogram enligt bild

”+” symbol: Calibri fet 50 pt, cyan 100 %,

Fält: bredd: 12 mm, höjd: 12 mm, ram: 4 pt, cyan 100 %,

Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

Image

A+++–G med ram:

Pil: höjd: 15 mm, mellanrum: 3 mm, färger:

Högsta klass: X-00-X-00.

Klass 2: 70-00-X-00.

Klass 3: 30-00-X-00.

Klass 4: 00-00-X-00.

Klass 5: 00-30-X-00.

Klass 6: 00-70-X-00.

Klass 7: 00-X-X-00.

I förekommande fall, sista klasser: 00-X-X-00.

Text: Calibri fet 30 pt, versaler, vit, ”+”-symboler: upphöjd, på en enda rad.

Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

Image

Energieffektivitetsklass för paket som omfattar en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning:

Pil: bredd: 33 mm, höjd: 19 mm, 100 % svart,

Text: Calibri fet 40 pt, versaler, vit, ”+”-symboler: upphöjd, på en enda rad.

Image

År för införandet av etiketten och förordningens nummer:

Text: Calibri fet 12 pt.

Image

Återförsäljarens eller leverantörens namn eller varumärke.

Image

Återförsäljarens eller leverantörens modellbeteckning:

Återförsäljarens eller leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 191 × 19 mm.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (EUT L 27, 30.1.2010, s. 1).


BILAGA IV

Informationsblad

1.   VÄRMEPANNOR FÖR FAST BRÄNSLE

1.1   Uppgifterna i informationsbladet för värmepannor för fast bränsle ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:

a)

Leverantörens namn eller varumärke.

b)

Leverantörens modellbeteckning.

c)

Modellens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga II.

d)

Den nominella avgivna värmeeffekten i kW, avrundad till närmaste heltal.

e)

Energieffektivitetsindex, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med bilaga IX.

f)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med bilaga VIII.

g)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av värmepannan för fast bränsle.

h)

För kraftvärmepannor för fast bränsle anges elverkningsgraden i procent avrundat till närmaste heltal.

1.2   Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av värmepannor för fast bränsle som tillhandahålls av samma leverantör.

1.3   Uppgifterna i produktbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt. I sådana fall ska även uppgifterna enligt punkt 1,1 anges, om de inte framgår av etiketten.

2.   PAKET SOM OMFATTAR EN VÄRMEPANNA FÖR FAST BRÄNSLE, TILLSATSVÄRMARE, TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

Informationsbladet för paket som omfattar en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska innehålla de uppgifter som anges i figur 1 eller figur 2, där så är lämpligt, för bedömning av energieffektivitetsindex för det erbjudna paketet och som innehåller följande uppgifter:

a)   I: Värdet för energieffektivitetsindex för den primära värmepannan för fast bränsle.

b)   II: Viktningsfaktorn för den primära värmepannans och tillsatsvärmarens värmeproduktion för ett paket enligt tabellerna 2 respektive 3 i denna bilaga, såsom lämpligt.

c)   III: Värdet för den matematiska formeln 294/(11 · Pr), där Pr avser den primära värmepannan för fast bränsle.

d)   IV: Värdet för den matematiska formeln 115/(11 · Pr), där Pr avser den primära värmepannan för fast bränsle.

Tabell 2

Viktning av den primära värmepannan för fast bränsle och tillsatsvärmaren, för figur 1 i denna bilaga  (1)

Psup/(Pr + Psup) (2)

II, paket utan ackumulatortank

II, paket med ackumulatortank

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


Tabell 3

Viktning av primär kraftvärmepanna för fast bränsle och tillsatsvärmare, för figur 2 i denna bilaga  (1)

Pr/(Pr + Psup) (3)

II, paket utan ackumulatortank

II, paket med ackumulatortank

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Figur 1

När det gäller primärvärmepannor för fast bränsle ska det på informationsbladet för paket som omfattar en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning finnas uppgifter som anger energieffektivitetsindex för det erbjudna paketet

Image

Figur 2

När det gäller primärvärmepannor för fast bränsle ska det på informationsbladet för paket som omfattar en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning finnas uppgifter som anger energieffektivitetsindex för det erbjudna paketet

Image

(1)  Mellanvärdena beräknas genom linjär interpolering mellan de båda angränsande värdena.

(2)  Pr avser den primära värmepannan för fast bränsle.

(3)  Pr avser den primära värmepannan för fast bränsle.


BILAGA V

Teknisk dokumentation

1.   VÄRMEPANNOR FÖR FAST BRÄNSLE

Den tekniska dokumentation för värmepannor för fast bränsle som avses i artikel 3.1 e ska innehålla följande:

a)

Leverantörens namn och adress.

b)

Modellbeteckning.

c)

Hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats, i förekommande fall.

d)

Om det rekommenderade bränslet är annan biomassa från skog, icke-träbaserad biomassa, annat fossilt bränsle eller annan blandning av biomassa och fossilt bränsle enligt tabell 4, en beskrivning som gör att värmepannan entydigt kan identifieras och teknisk standard eller specifikation för bränslet, inklusive uppmätt fukthalt och uppmätt askhalt, och för andra fossila bränslen även uppmätt halt flyktiga ämnen.

e)

Övriga tekniska standarder och specifikationer som använts, i förekommande fall.

f)

Namn och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal,

g)

Den information som ingår i tabell 4, med dess tekniska parametrar uppmätta och beräknade i enlighet med bilagorna VIII och IX.

h)

Rapporter om tester som utförts av leverantörer eller på leverantörers vägnar, inklusive namn och adress för det organ som utfört testet.

i)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av värmepannan för fast bränsle.

j)

En förteckning över likvärdiga modeller, i förekommande fall.

Uppgifterna i denna tekniska dokumentation kan slås ihop med den tekniska dokumentation som tillhandahålls i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (1).

Tabell 4

Tekniska parametrar för värmepannor för fast bränsle och kraftvärmepannor för fast bränsle

Modellbeteckning

Matningsmetod: [Manuell: Värmepannan ska för sin drift vara försedd med en ackumulatortank med en volym på minst x (2) liter/ Automatisk: Det rekommenderas att värmepannan för sin drift ska vara försedd med en ackumulatortank med en volym på minst x (3) liter]

Kondenserande panna: [ja/nej]

Kraftvärmepanna för fast bränsle: [ja/nej]

Panna med inbyggd tappvarmvattenberedning: [ja/nej]

Bränsle

Rekommenderat bränsle (endast ett):

Andra lämpliga bränslen (ett eller flera):

Ved, fukthalt ≤ 25 %

[ja/nej]

[ja/nej]

Träflis, fukthalt 15–35 %

[ja/nej]

[ja/nej]

Träflis, fukthalt > 35 %

[ja/nej]

[ja/nej]

Komprimerat trä i form av pellets eller briketter

[ja/nej]

[ja/nej]

Sågspån, fukthalt ≤ 50 %

[ja/nej]

[ja/nej]

Annan biomassa från skog

[ja/nej]

[ja/nej]

Icke-träbaserad biomassa

[ja/nej]

[ja/nej]

Bituminös stenkol

[ja/nej]

[ja/nej]

Brunkol (inklusive briketter)

[ja/nej]

[ja/nej]

Koks

[ja/nej]

[ja/nej]

Antracit

[ja/nej]

[ja/nej]

Brikettblandning med fossila bränslen

[ja/nej]

[ja/nej]

Andra fossila bränslen

[ja/nej]

[ja/nej]

Brikettblandning med biomassa (30–70 %) och fossila bränslen

[ja/nej]

[ja/nej]

Annan blandning av biomassa och fossila bränslen

[ja/nej]

[ja/nej]

Egenskaper vid drift med det rekommenderade bränslet:

Säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning ηs [%]:

Energieffektivitetsindex (EEI):

Post

Beteckning

Värde

Enhet

 

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Nyttiggjord avgiven värme

 

Nyttoverkningsgrad

Vid nominell avgiven värmeeffekt

Pn  (4)

x,x

kW

 

Vid nominell avgiven värmeeffekt

ηn

x,x

%

Vid [30 %/50 %] av nominell avgiven värmeeffekt, om tillämpligt

Pp

[x,x/ej tillämpligt]

kW

 

Vid [30 %/50 %] av nominell avgiven värmeeffekt, om tillämpligt

ηp

[x,x/

Ej tillämpligt]

%

För kraftvärmepannor för fast bränsle: Eleffektivitet

 

Tillsatselförbrukning

 

Vid nominell avgiven värmeeffekt

elmax

x,xxx

kW

Vid nominell avgiven värmeeffekt

ηel,n

x,x

%

 

Vid [30 %/50 %] av nominell avgiven värmeeffekt, om tillämpligt

elmin

[x,xxx/

Ej tillämpligt]

kW

 

Anordningar för sekundär rening som ingår, i förekommande fall.

[x,xxx/

Ej tillämpligt]

kW

 

i standbyläge

PSB

x,xxx

kW

 

Kontaktuppgifter

Leverantörens namn och adress

 

2.   PAKET SOM OMFATTAR EN VÄRMEPANNA FÖR FAST BRÄNSLE, TILLSATSVÄRMARE, TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

För paket som omfattar en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.3 e omfatta följande:

a)

Leverantörens namn och adress.

b)

En beskrivning av den modell som ingår i paketet med en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning så att den kan identifieras entydigt.

c)

Hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats, i förekommande fall.

d)

Övriga tekniska standarder och specifikationer som använts, i förekommande fall.

e)

Namn och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal,

f)

Tekniska parametrar:

1.

Energieffektivitetsindex, avrundat till närmaste heltal.

2.

De tekniska parametrar som anges i punkt 1 i denna bilaga och, i förekommande fall, de tekniska parameter som anges i punkt 1 i bilaga V till den delegerade förordningen (EU) nr 811/2013.

3.

De tekniska parametrar som anges i punkterna 3 och 4 i bilaga V till den delegerade förordningen (EU) nr 811/2013.

g)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas i samband med att paketet med en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning monteras, installeras eller underhålls.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).

(2)  Tankvolym = Det som är högst av 45 × Pr * (1 – 2,7/Pr ) eller 300 liter, med Pr angivet i kW.

(3)  Tankvolym = 20 × Pr med Pr angivet i kW.

(4)  För rekommenderat bränsle är Pn lika med Pr .


BILAGA VI

Information som ska lämnas när slutanvändarna inte kan förväntas se produkten utställd, utom på internet

1.   VÄRMEPANNOR FÖR FAST BRÄNSLE

1.1   De uppgifter som anges i artikel 4.1 b ska lämnas i följande ordning:

a)

Modellens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga II.

b)

Den nominella avgivna värmeeffekten i kW, avrundad till närmaste heltal.

c)

Energieffektivitetsindex, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med bilaga IX.

d)

När det gäller kraftvärmepannor för fast bränsle anges elverkningsgraden i procent, avrundat till närmaste heltal.

1.2   Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 1.1 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.

2.   PAKET SOM OMFATTAR EN VÄRMEPANNA FÖR FAST BRÄNSLE, TILLSATSVÄRMARE, TEMPERATURREGULATORER OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

2.1   De uppgifter som anges i artikel 4.2 b ska lämnas i följande ordning:

a)

Modellens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga II.

b)

Energieffektivitetsindex, avrundat till närmaste heltal.

c)

De uppgifter som anges i figur 1 och figur 2 i bilaga IV, i förekommande fall.

2.2   Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 2.1 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.


BILAGA VII

Information som ska lämnas vid försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp via internet

1.

I punkterna 2–5 i denna bilaga gäller följande definitioner:

a)    visningsmekanism : bildskärmar, inbegripet pekskärmar, eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare.

b)    kapslad skärmbild : visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset.

c)    pekskärm : skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartelefoner.

d)    alternativ text : text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material, eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2.

Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3 eller, om det gäller ett paket, i förekommande fall, fullständigt ifylld på grundval av etiketter och informationsblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 ska visas på visningsmekanismen nära produktens eller paketets pris i enlighet med den tidtabell som anges i artikel 3. Om både en produkt och ett paket visas, men priset endast anges för paketet, ska endast paketets märkning visas. Storleken ska vara sådan att märkningen är väl synlig och tydligt läsbar och den ska vara proportionerlig till den storlek som anges i bilaga III. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid första beröringen av skärmen.

3.

Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild används ska uppfylla följande krav:

a)

Vara en pil i den färg som motsvarar produktens eller paketets energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens eller paketets energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c)

Den ska ha ett av följande två format:

Image

4.

Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens eller paketets pris.

b)

Bilden ska vara länkad till märkningen.

c)

Märkningen ska visas vid musklicket, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d)

Märkningen ska visas genom popuppfönster, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

Apparatens normala funktioner för pekförstoring ska kunna användas för att förstora märkningen på pekskärmar..

f)

Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens eller paketets energieffektivitetsklass i en typstorlek som motsvarar prisuppgiftens.

5.

Lämpligt informationsblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens eller paketets pris. Storleken ska vara sådan att informationsbladet är väl synligt och tydligt läsbart. Informationsbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktinformationen på ett tydligt och läsbart sätt är försedd med texten ”informationsblad”. Om kapslad skärmbild används ska informationsbladet via länken visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid första beröringen av skärmen.


BILAGA VIII

Mätningar och beräkningar

1.   För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelsen med kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder, vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra pålitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder. De ska uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkterna 2–5.

2.   Allmänna villkor för mätning och beräkning

a)

Värmepannor för fast bränsle ska provas med rekommenderat bränsle.

b)

Deklarerade värden för säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning ska avrundas till närmaste heltal.

3.   Allmänna villkor för säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för värmepannor för fast bränsle

a)

Värdena för nyttogjord verkningsgrad ηn , ηp och nyttiggjord avgiven värme Pn , Pp ska mätas, såsom lämpligt. För kraftvärmepannor för fast bränsle ska även eleffektivitetsvärdet ηel,n mätas.

b)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs beräknas som säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i aktivt läge ηson , korrigerat genom siffror för temperaturregulatorer, tillsatselförbrukning och, för kraftvärmepannor för fast bränsle, elverkningsgrad multiplicerad med en konversionsfaktor CC på 2,5.

c)

Elförbrukningen multipliceras med en konversionsfaktor CC på 2,5.

4.   Särskilda villkor för säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för värmepannor för fast bränsle

a)

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ηs definieras som

ηs = ηson F(1)F(2) + F(3)

där

1.

ηson är säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i aktivt läge, uttryckt i procent och beräknad i enlighet med punkt 4 b.

2.

F(1) står för minskad säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning på grund av justerade bidrag från temperaturregulatorer. F(1) = 3 %. F(1) = 3 %.

3.

F(2) står för ett negativt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning genom förbrukning av tillsatsel, uttryckt i procent och beräknat i enlighet med punkt 4 c.

4.

F(3) står för ett positivt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning genom eleffektiviteten hos kraftvärmepannor för fast bränsle, uttryckt i procent, och beräknat på följande sätt:

F(3) = 2,5 × ηel,n

b)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i aktivt läge, ηson , beräknas på följande sätt:

1.

För manuellt matade värmepannor för fast bränsle som kan användas vid 50 % av nominell avgiven värmeeffekt i kontinuerligt läge, och för automatiskt matade värmepannor:

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 × ηn

2.

För manuellt matade värmepannor för fast bränsle som inte kan användas vid 50 % eller mindre av nominell avgiven värmeeffekt i kontinuerligt läge, och för kraftvärmepannor för fast bränsle:

ηson = ηn

c)

F(2) beräknas på följande sätt:

1.

För manuellt matade värmepannor för fast bränsle som kan användas vid 50 % av nominell avgiven värmeeffekt i kontinuerligt läge, och för automatiskt matade värmepannor:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin  + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp )

2.

För manuellt matade värmepannor för fast bränsle som inte kan användas vid 50 % eller mindre av nominell avgiven värmeeffekt i kontinuerligt läge, och för kraftvärmepannor för fast bränsle:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB )/Pn

5.   BERÄKNING AV KALORIMETRISKT (ÖVRE) VÄRMEVÄRDE

Kalorimetriskt (övre) värmevärde (gross calorific value, GCV) erhålls från fuktfritt kalorimetriskt värmevärde (gross calorific value moisture free, GCVmf ) genom tillämpning av följande konversion:

GCV = GCVmf × (1 – M)

där

a)

GCV och GCVmf uttrycks som megajoule per kg.

b)

M är bränslets fukthalt, uttryckt som en andel.


BILAGA IX

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex

1.

Energieffektivitetsindex (EEI) för värmepannor för fast bränsle ska beräknas för rekommenderat bränsle och avrundas till närmaste heltal som

EEI = ηson × 100 × BLFF(1)F(2) × 100 + F(3) × 100

där

a)

ηson är säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i aktivt läge, beräknad i enlighet med punkt 4 b i bilaga VIII.

b)

BLF är märkningsfaktorn för biomassa, som uppgår till 1,45 för värmepannor som eldas med biomassa och 1 för värmepannor som eldas med fossila bränslen.

c)

F(1) står för ett negativt bidrag till energieffektivitetsindex, på grund av justerade bidrag från temperaturregulatorer. F(1) = 3

d)

F(2) står för ett negativt bidrag till energieffektivitetsindex genom förbrukning av tillsatsel, beräknat i enlighet med punkt 4 c i bilaga VIII.

e)

F(3) står för ett positivt bidrag till energieffektivitetsindex genom eleffektivitet hos kraftvärmepannor för fast bränsle, beräknat på följande sätt:

F(3) = 2,5 × ηel,n

2.

Energieffektivitetsindex (EEI) för paket som omfattar en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning ska fastställas i enlighet med punkt 2 i bilaga IV.


BILAGA X

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar att kraven i artiklarna 3 och 4 är uppfyllda ska de tillämpa följande kontrollförfarande:

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska testa en enda enhet av modellen. Enheten ska testas med ett bränsle med samma typ av egenskaper som det bränsle som leverantören använde för att utföra mätningarna enligt bilaga VIII.

2.

Modellerna ska anses överensstämma med gällande krav om

a)

om värdena och klassangivelsen på etiketten och i produktbladet stämmer med värdena i den tekniska dokumentationen, och

b)

energieffektivitetsindex inte ligger mer än 6 % under det deklarerade värdet för enheten.

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 a inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven i denna förordning. Om det resultat som avses i punkt 2 b inte uppnås ska myndigheten testa ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell. Alternativt får de tre utvalda ytterligare enheterna vara av en eller flera likvärdiga modeller som har förtecknats som likvärdig produkt i leverantörens tekniska dokumentation.

4.

Modellen ska anses uppfylla de tillämpliga kraven om genomsnittligt energieffektivitetsindex för de tre ytterligare enheterna inte ligger mer än 6 % under det deklarerade värdet för enheten.

5.

Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven i denna förordning. Medlemsstaternas myndigheter ska inom en månad från och med det att ett beslut fattats om att modellen inte uppfyller kraven delge myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen resultaten av detta test och annan relevant information.

Medlemsstaternas myndigheter ska tillämpa de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna VIII och IX.

De kontrolltoleranser som fastställs i punkt 2 b punkt 4 i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans vid fastställandet av värdena i den tekniska dokumentationen. De värden och klasser som anges på etiketten eller i produktbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.


21.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 193/76


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1188

av den 28 april 2015

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för rumsvärmare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört det samrådsforum som avses i artikel 18 i direktiv 2009/125/EG, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter att minska miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och om lämpligt, införa genomförandeåtgärder för produkter som erbjuder stora möjligheter till kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser, t.ex. rumsvärmare.

(3)

Kommissionen har genomfört en förstudie för att analysera de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av rumsvärmare som vanligen används för uppvärmning i bostadshus och affärslokaler. Studien har genomförts tillsammans med intressenter och berörda parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts.

(4)

De miljöaspekter hos rumsvärmare som har ansetts vara relevanta för denna förordning är energiförbrukning samt utsläpp av kväveoxider i användningsfasen.

(5)

Förstudien visar att ytterligare krav avseende andra ekodesignparametrar som anges i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte är nödvändiga när det gäller rumsvärmare.

(6)

Denna förordnings tillämpningsområde bör innefatta rumsvärmare konstruerade för gasformiga eller flytande bränslen eller elektricitet. Rumsvärmare som har en indirekt vätskeuppvärmningsfunktion ingår också i tillämpningsområdet för denna förordning.

(7)

Den årliga energiförbrukningen för rumsvärmare i unionen beräknades vara 1 673 PJ (40,0 Mtoe) år 2010, motsvarande utsläpp av 75,3 Mt koldioxid (CO2). Den årliga energiförbrukningen för rumsvärmare i unionen beräknas vara 1 630 PJ (39,0 Mtoe) år 2020, motsvarande 71,6 Mt koldioxid (CO2).

(8)

Rumsvärmares energiförbrukning kan minskas ytterligare med befintlig generisk teknik utan att de totala kostnaderna för inköp och drift av dessa produkter ökar.

(9)

De årliga utsläppen av kväveoxider (NOx) från rumsvärmare uppskattades till 5,6 kton svaveloxidekvivalenter (SOx) år 2010. Till följd av särskilda åtgärder som medlemsstaterna vidtagit och den tekniska utvecklingen väntas utsläppen 2020 vara 4,9 kton SOx-ekvivalenter.

(10)

Utsläppen från rumsvärmare kan minskas ytterligare med befintlig generisk teknik utan att de totala kostnaderna för inköp och drift av dessa produkter ökar.

(11)

De sammanlagda effekterna av ekodesignkraven i denna förordning och kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1186 (2) väntas 2020 ge en beräknad årlig energibesparing på ca 157 PJ (3,8 Mtoe) och en årlig minskning av CO2-utsläppen med 6,7 Mt.

(12)

De ekodesignkrav som anges i denna förordning väntas 2020 ge en utsläppsminskning på 0,6 kton SOx-ekvivalenter per år.

(13)

Denna förordning omfattar produkter med olika tekniska egenskaper. Om samma effektivitetskrav ställdes på samtliga produkter skulle viss teknik inte tillåtas på marknaden, vilket skulle leda till negativa följder för konsumenterna. Ekodesignkraven bör därför avpassas efter potentialen för varje teknik för att skapa rättvisa konkurrensvillkor på marknaden.

(14)

Ekodesignkraven bör harmonisera energiförbrukningskraven och utsläppskraven för kväveoxider från rumsvärmare i hela unionen, för att den inre marknaden ska fungera bättre och för att förbättra miljöprestandan hos dessa produkter.

(15)

Energieffektiviteten för rumsvärmare minskar med tiden när de används under verkliga förhållanden, jämfört med energieffektiviteten när de provas. För att säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning ska närma sig nyttoverkningsgraden bör tillverkare uppmuntras att använda någon typ av reglering. Därför finns ett generellt avdrag som motsvarar skillnaden mellan dessa två värden. Avdraget kan återvinnas genom val av ett antal regleringsalternativ.

(16)

Ekodesignkraven bör inte påverka funktion eller prisöverkomlighet för rumsvärmare ur ett slutanvändarperspektiv, och bör inte negativt påverka hälsa, säkerhet eller miljön.

(17)

Tidsramen för införande av ekodesignkraven bör vara tillräcklig för att tillverkarna ska kunna anpassa de produkter som omfattas av denna förordning. Tidsramen bör ta hänsyn till kostnadseffekterna för tillverkarna, särskilt för små och medelstora företag, samtidigt som den bör säkerställa att målen för denna förordning uppnås så snart som möjligt.

(18)

Produktparametrar bör mätas och beräknas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som beaktar vedertagen bästa praxis för mätmetoder inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorganisationer på begäran av kommissionen, i enlighet med de förfaranden som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (3).

(19)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG anges i denna förordning vilka förfaranden för bedömning av överensstämmelse som tillämpas.

(20)

För att underlätta överensstämmelsekontroller bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG, om informationen rör de krav som fastställs i denna förordning.

(21)

För att ytterligare minska rumsvärmares miljöpåverkan bör tillverkarna lämna information om demontering, materialåtervinning och bortskaffande.

(22)

Utöver de rättsligt bindande krav som anges i denna förordning bör riktmärken för bästa tillgängliga teknik identifieras så att information om miljöprestanda under hela livscykeln för rumsvärmare görs allmänt tillgänglig och lättåtkomlig.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning fastställer ekodesignkrav för utsläppande på marknaden och ibruktagande av rumsvärmare för hushållsbruk med en nominell avgiven värmeeffekt på högst 50 kW och rumsvärmare för kommersiellt bruk där produkten eller ett enskilt segment av produkten har en nominell avgiven värmeeffekt på högst 120 kW.

Denna förordning ska inte tillämpas på

a)

rumsvärmare som använder en ångkompressionscykel eller absorptionscykel för värmeproduktion och som drivs av elektriska kompressorer eller bränsle,

b)

rumsvärmare som är specificerade för andra ändamål än rumsuppvärmning inomhus för att uppnå och upprätthålla en viss värmekomfort för människor, genom värmekonvektion eller värmestrålning,

c)

rumsvärmare som är specificerade endast för utomhusbruk,

d)

rumsvärmare vars direkta värmeeffekt är mindre än 6 % av den totala direkta och indirekta värmeeffekten vid nominell avgiven värmeeffekt,

e)

produkter för ventilationsvärme,

f)

bastuaggregat,

g)

distansreglerade rumsvärmare.

Artikel 2

Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.    Rumsvärmare : anordning för rumsuppvärmning som avger värme genom direkt värmeöverföring eller genom direkt värmeöverföring i kombination med värmeöverföring till en vätska, i syfte att uppnå och bibehålla en viss nivå av värmekomfort för människor inom ett slutet utrymme där produkten är placerad, eventuellt i kombination med en värmeavgivning till andra utrymmen, och som är utrustad med en eller flera värmegeneratorer som omvandlar el eller gasformiga eller flytande bränslen direkt till värme, genom Jouleeffekten respektive förbränning av bränslen.

2.    rumsvärmare för hushållsbruk : rumsvärmare som inte är för kommersiellt bruk.

3.    rumsvärmare för gasbränsle : rumsvärmare med öppen front eller rumsvärmare med sluten front, avsedd för gasbränsle.

4.    rumsvärmare för flytande bränsle : rumsvärmare med öppen front eller rumsvärmare med sluten front, avsedd för flytande bränsle.

5.    elektrisk rumsvärmare : rumsvärmare som producerar värme genom den elektriska Jouleeffekten.

6.    rumsvärmare för kommersiellt bruk : lysande rumsvärmare eller rumsvärmare med strålningsrör.

7.    rumsvärmare med öppen front : rumsvärmare som är avsedd för gasformiga eller flytande bränslen, i vilken förbränningsbädden och förbränningsgaserna inte är avskilda från det utrymme där produkten är monterad, och som har en tätad anslutning till en skorstens- eller eldstadsöppning eller kräver en rökgång för evakuering av förbränningsprodukterna.

8.    rumsvärmare med sluten front : rumsvärmare som är avsedd för gasformiga eller flytande bränslen, i vilken förbränningsbädden och förbränningsgaserna är avskilda från det utrymme där produkten är monterad, och som har en tätad anslutning till en skorstens- eller eldstadsöppning eller kräver en rökgång för evakuering av förbränningsprodukterna.

9.    elektrisk bärbar rumsvärmare : elektrisk rumsvärmare som inte är en elektrisk fast rumsvärmare, elektrisk värmelagrande rumsvärmare, elektrisk golvvärmare, elektrisk strålande rumsvärmare, elektrisk glödande rumsvärmare eller distansreglerad rumsvärmare.

10.    elektrisk fast rumsvärmare : elektrisk rumsvärmare, ej avsedd att ackumulera värmeenergi, och som är utformad för att användas fastmonterad eller säkrad på en särskild plats eller väggmonterad utan att vara inbyggd i byggnadens konstruktion eller fasta inredning.

11.    elektrisk värmelagrande rumsvärmare : elektrisk rumsvärmare som är utformad för att lagra värme i en ackumulerande isolerad kärna och släppa ut värmen i ett antal timmar efter ackumulationsfasen.

12.    elektrisk golvvärmare : elektrisk rumsvärmare som är utformad för att användas inbyggd i byggnadens konstruktion eller fasta inredning.

13.    elektrisk strålande rumsvärmare : elektrisk rumsvärmare med värmeelement som riktas mot användningsplatsen, så att värmestrålningen direkt värmer de personer som ska värmas, och som vid normal användning åstadkommer en temperaturökning på minst 130 °C för skyddsgallret över värmeelementet och minst 100 °C för andra ytor.

14.    elektrisk glödande rumsvärmare : rumsvärmare där värmeelementet är synligt från värmarens utsida och som vid normal användning har en temperatur på minst 650 °C.

15.    bastuaggregat : produkt för rumsuppvärmning som är inbyggd i, eller är deklarerad för användning i, torr- eller våtbastu eller liknande miljö.

16.    distansreglerad rumsvärmare : elektrisk rumsvärmare som inte klarar självständig drift, utan behöver ta emot signaler från en extern central styrenhet som inte ingår i produkten, men som kommunicerar med produkten trådlöst, via manöverledare, via fastighetens elnät eller likvärdig teknik för att reglera värmeavgivningen i det rum där produkten är installerad.

17.    lysande rumsvärmare : rumsvärmare avsedd för gasformigt eller flytande bränsle och utrustad med en brännare, som är avsedd att monteras över huvudhöjd riktad mot användningsplatsen så att brännarens värmeemission, främst infraröd strålning, direkt värmer de personer som ska värmas, och som släpper ut förbränningsprodukterna i det utrymme där den är placerad.

18.    rumsvärmare med strålningsrör : rumsvärmare avsedd för gasformigt eller flytande bränsle och utrustad med en brännare, som är avsedd att monteras över huvudhöjd nära de personer som ska värmas och som värmer utrymmet främst genom infraröd strålning från ett eller flera rör som värms genom att förbränningsprodukter passerar igenom och från vilka förbränningsprodukterna ska evakueras genom en rökgång.

19.    rörvärmarsystem : rumsvärmare med strålningsrör som har mer än en brännare, där förbränningsprodukterna från en brännare kan ledas in i nästa brännare, och där förbränningsprodukterna från flera brännare evakueras genom en och samma rökgasfläkt.

20.    rörvärmarsegment : del av ett rörvärmarsystem som omfattar alla de komponenter som behövs för självständig drift och som sådan kan provas fristående från rörvärmesystemets övriga delar.

21.    skorstenslös värmare : rumsvärmare, avsedd för gasformigt eller flytande bränsle, som släpper ut förbränningsprodukterna i det utrymme där produkten är placerad, av annan typ än lysande rumsvärmare.

22.    värmare utan tätad skorstensanslutning : rumsvärmare för gasformiga eller flytande bränslen, avsedd att placeras under en skorsten eller i en eldstad utan tätad anslutning mellan produkten och skorstens- eller eldstadsöppningen, där förbränningsprodukterna passerar fritt från förbränningsbädden till skorstenen eller rökgången.

23.    produkt för ventilationsvärme : produkt som avger värme endast till ett luftburet värmesystem, som kan vara utrustad med kanaler och är utformad för att användas fastmonterad eller säkrad på en särskild plats eller väggmonterad och som fördelar värmen med hjälp av en anordning som sätter luften i rörelse, i syfte att uppnå och bibehålla en viss nivå av värmekomfort för människor inom ett slutet utrymme där produkten är placerad.

24.    direkt värmeeffekt : produktens värmeeffekt genom värmestrålning och konvektion, avgiven från själva produkten till luft, med undantag för produktens värmeeffekt till en värmebärare i vätskeform, uttryckt i kW.

25.    indirekt värmeeffekt : produktens värmeeffekt till en värmebärare i vätskeform genom samma värmeproduktionsprocess som avger den direkta värmeeffekten, uttryckt i kW.

26.    indirekt uppvärmningsfunktion : möjlighet att överföra en del av produktens totala värmeeffekt till en värmebärare i vätskeform, för användning för rumsuppvärmning eller för beredning av tappvarmvatten.

27.    nominell avgiven värmeeffekt (Pnom ): avgiven värmeeffekt hos en rumsvärmare, omfattande både direkt värmeeffekt och indirekt värmeeffekt (i tillämpliga fall), under drift vid inställningen för den maximala värmeeffekt som kan behållas under en längre period, enligt uppgift från tillverkaren, uttryckt i kW.

28.    lägsta värmeeffekt (Pmin ): avgiven värmeeffekt hos en rumsvärmare, omfattande både direkt värmeeffekt och indirekt värmeeffekt (i tillämpliga fall), under drift vid inställningen för den lägsta värmeeffekten, enligt uppgift från tillverkaren, uttryckt i kW.

29.    maximal kontinuerlig värmeeffekt (Pmax,c ): deklarerad värmeeffekt hos en elektrisk rumsvärmare, under drift vid inställningen för den maximala värmeeffekt som kan behållas under en längre period, enligt uppgift från tillverkaren, uttryckt i kW.

30.    avsedd för utomhusbruk : anger att produkten är lämplig för säker drift utanför slutna utrymmen, inklusive eventuell användning under utomhusförhållanden.

31.    likvärdig modell : modell som släppts ut på marknaden med samma tekniska parametrar, enligt tabell 1, tabell 2 eller tabell 3 i punkt 3 i bilaga II, som en annan modell som släppts ut på marknaden av samma tillverkare.

För bilagorna II–V anges ytterligare definitioner i bilaga I.

Artikel 3

Ekodesignkrav och tidsfrister

1.   Ekodesignkraven för rumsvärmare anges i bilaga II.

2.   Rumsvärmare ska uppfylla kraven i bilaga II från och med den 1 januari 2018.

3.   Uppfyllande av ekodesignkraven ska mätas och beräknas i enlighet med metoderna i bilaga III.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG ska vara den interna designkontroll som anges i bilaga IV till direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till direktivet.

2.   Den tekniska dokumentationen för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska innehålla den information som anges i punkt 3 b i bilaga II till denna förordning.

3.   När information som ingår i den tekniska dokumentationen av en modell är resultatet av beräkningar grundade på konstruktionen eller på extrapolering från andra likvärdiga apparater, eller på båda dessa, ska den tekniska dokumentationen innehålla uppgifter om dessa beräkningar eller extrapoleringar, eller båda dessa, samt om prov som genomförts av tillverkaren för att kontrollera riktigheten i de gjorda beräkningarna. I sådana fall ska den tekniska dokumentationen också innehålla en förteckning över alla andra likvärdiga modeller där information i den tekniska dokumentationen erhållits på samma grunder.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa det kontrollförfarande som anges i bilaga IV till denna förordning när de genomför de marknadskontroller som avses i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG för att säkerställa överensstämmelse med kraven i bilaga II till denna förordning.

Artikel 6

Riktmärken

Riktmärken för bästa prestanda för rumsvärmare som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga V.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och lägga fram resultatet av översynen för samrådsforumet senast den 1 januari 2019. Vid översynen ska man särskilt bedöma

om det är lämpligt att fastställa strängare ekodesignkrav för energieffektivitet och för utsläpp av kväveoxider (NOx),

huruvida kontrolltoleranserna bör ändras,

giltigheten för de korrektionsfaktorer som används för att fastställa rumsvärmares säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, samt

lämpligheten av att introducera tredjepartscertifiering.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

Fram till den 1 januari 2018 får medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och ibruktagande av rumsvärmare som är i överensstämmelse med gällande nationella bestämmelser i fråga om säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning samt om utsläpp av kväveoxider.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 april 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1186 av den 24 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av rumsvärmare (se sidan 20 i detta nummer av EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).


BILAGA I

Definitioner i bilagorna II–V

I bilagorna II–V gäller följande definitioner:

1.    säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (ηs ): förhållandet mellan det rumsuppvärmningsbehov som tillgodoses av en rumsvärmare och den årliga energiförbrukningen för att uppfylla detta behov, uttryckt i procent.

2.    konversionsfaktor (CC): en faktor som återspeglar den uppskattade genomsnittliga produktionseffektivitet på 40 % som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (1); konversionsfaktorns värde är CC = 2,5.

3.    utsläpp av kväveoxider : utsläpp av kväveoxider vid nominell avgiven värmeeffekt uttryckt i mg/kWhinput, baserat på det kalorimetriska värmevärdet (GCV) för rumsvärmare för gasbränsle eller flytande bränsle och rumsvärmare för kommersiellt bruk.

4.    effektivt värmevärde (NCV): den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle med lämplig fukthalt vid fullständig förbränning med syre och när förbränningsprodukterna inte återgår till omgivningstemperaturen.

5.    kalorimetriskt värmevärde för torrsubstans (GCV): den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet torrt bränsle vid fullständig förbränning med syre och när förbränningsprodukterna återgår till omgivningstemperaturen; denna mängd inkluderar kondensationsvärmen för den vattenånga som bildas vid förbränningen av det väte som ingår i bränslet.

6.    nyttoverkningsgrad vid nominell eller lägsta värmeeffekt (ηth,nom resp. ηth,min ): förhållandet mellan nyttiggjord avgiven värme och den totala energitillförseln till en rumsvärmare, uttryckt i procent.

a)

För rumsvärmare för hushållsbruk uttrycks den totala energitillförseln som effektivt värmevärde (NCV) och/eller som slutlig energi multiplicerad med konversionsfaktorn (CC).

b)

För rumsvärmare för kommersiellt bruk uttrycks den totala energitillförseln som kalorimetriskt värmevärde (GCV) och som slutlig energi multiplicerad med konversionsfaktorn (CC).

7.    eleffektbehov vid nominell avgiven värmeeffekt (elmax) : eleffektbehov för en rumsvärmare när den nominella värmeeffekten avges. Eleffektbehovet ska fastställas utan beaktande av cirkulationspumpens effektbehov, om produkten kan tillhandahålla indirekt uppvärmning och en cirkulationspump är integrerad, uttryckt i kW.

8.    eleffektbehov vid lägsta värmeeffekt (elmin) : eleffektbehov för en rumsvärmare när den lägsta värmeeffekten avges. Eleffektbehovet ska fastställas utan beaktande av cirkulationspumpens effektbehov, om produkten kan tillhandahålla indirekt uppvärmning och en cirkulationspump är integrerad, uttryckt i kW.

9.    eleffektbehov i standbyläge (elsb) : en produkts eleffektbehov i standbyläge, uttryckt i kW.

10.    den permanenta tändlågans effektbehov (Ppilot ): produktens förbrukning av gasformigt eller flytande bränsle för att upprätthålla en tändlåga för den mer kraftfulla förbränningsprocess som krävs för nominell eller partiell värmeeffekt, då tändlågan är tänd mer än fem minuter innan huvudbrännaren slås på, uttryckt i kW.

11.    manuell reglering av värmetillförseln med inbyggd termostat : manuellt reglerad avkänningsanordning i produkten som mäter och reglerar dess kärntemperatur så att den ackumulerade värmemängden kan anpassas.

12.    manuell reglering av värmetillförseln med återkoppling av rums- och/eller utomhustemperaturen : manuellt reglerad avkännare som är inbyggd i produkten och mäter dess kärntemperatur samt anpassar den ackumulerade värmemängden i relation till rums- och/eller utomhustemperaturen.

13.    elektronisk reglering av värmetillförseln med återkoppling av rums- och/eller utomhustemperatur eller reglering från energileverantören : automatisk avkännare som är inbyggd i produkten och som mäter dess kärntemperatur och anpassar den ackumulerade värmemängden i förhållande till rums- och/eller utomhustemperaturen, eller en anordning vars energitillförsel kan regleras av energileverantören.

14.    värmeavgivning med hjälp av fläkt : produkten är utrustad med en eller flera inbyggda och reglerbara fläktar för att anpassa värmeeffekten efter värmebehovet.

15.    enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering : produkten kan inte automatiskt anpassa sin värmeeffekt och det förekommer ingen återkoppling av rumstemperaturen för att automatiskt anpassa värmeeffekten.

16.    två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering : produktens värmeeffekt kan manuellt anpassas till två eller flera nivåer, men den är inte utrustad med någon anordning som automatiskt reglerar värmeeffekten i förhållande till önskad inomhustemperatur.

17.    med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering : produkten är utrustad med en icke-elektronisk anordning för att automatiskt anpassa värmeeffekten under en viss tidsperiod i förhållande till en viss önskad värmekomfort inomhus.

18.    med elektronisk rumstemperaturreglering : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, för att automatiskt anpassa värmeeffekten under en viss tidsperiod i förhållande till en viss önskad värmekomfort inomhus.

19.    med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, för att automatiskt anpassa värmeeffekten under en viss tidsperiod i förhållande till en viss önskad värmekomfort inomhus, som medger att tiden och temperaturen ställs in under ett dygnsintervall.

20.    med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, för att automatiskt anpassa värmeeffekten under en viss tidsperiod i förhållande till en viss önskad värmekomfort inomhus, som medger att tiden och temperaturen ställs in under ett veckointervall. Under sjudagarsperioden ska inställningarna medge variationer från dag till dag.

21.    rumstemperaturreglering med närvarodetektering : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, som automatiskt sänker den förinställda rumstemperaturen när ingen vistas i rummet.

22.    rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster : produkten är utrustad med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, som sänker värmeeffekten när ett fönster eller en dörr har öppnats. När en sensor används för att upptäcka ett öppet fönster eller en öppen dörr, kan den vara monterad i eller utanpå produkten, vara inbyggd i byggnadsstrukturen eller genom en kombination av dessa alternativ.

23.    möjlighet till fjärrstyrning : funktion som medger fjärrstyrning från utsidan av den byggnad där produkten är installerad tillsammans med styrutrustningen.

24.    anpassningsbar startreglering : den funktion som förutser och inleder en optimal start av uppvärmningen för att nå den förinställda temperaturen vid önskad tidpunkt.

25.    med driftstidsbegränsning : produkten har en funktion som gör att den automatiskt avaktiveras efter en förinställd tidsperiod.

26.    med svartkroppsgivare : produkten är försedd med en elektronisk anordning, inbyggd eller extern, som mäter luft- och strålningstemperatur.

27.    enstegs : produkten kan inte automatiskt anpassa sin värmeeffekt.

28.    tvåstegs : produkten kan automatiskt reglera värmeeffekten på två skilda nivåer i förhållande till den faktiska och den önskade lufttemperaturen inomhus, som regleras med hjälp av temperaturavkännare och ett gränssnitt som inte nödvändigtvis är integrerat i själva produkten.

29.    modulerande : produkten kan automatiskt reglera värmeeffekten på tre eller flera skilda nivåer i förhållande till den faktiska och den önskade lufttemperaturen inomhus, som regleras med hjälp av temperaturavkännare och ett gränssnitt som inte nödvändigtvis är integrerat i själva produkten.

30.    standbyläge : ett läge där produkten är ansluten till elnätet, är beroende av energi från elnätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid: reaktiveringsfunktion, eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation på aktiverad reaktiveringsfunktion, och/eller visning av information eller status.

31.    värmeeffekt från rörvärmarsystem : konstruktionens totala värmeeffekt från rörvärmarsegmenten i det utförande som den har då den släpps ut på marknaden, uttryckt i kW.

32.    värmeeffekt från rörvärmarsegment : värmeeffekt från ett rörsegment som tillsammans med andra rörsegment utgör en del av ett rörvärmarsystem, uttryckt i kW.

33.    strålfaktor vid nominell eller lägsta värmeeffekt (RFnom resp. RFmin ): förhållandet mellan produktens infravärmeavgivning, jämfört med den totala energitillförseln, när den nominella eller lägsta värmeeffekten avges, beräknat som infraröd energi dividerad med den totala energitillförseln baserad på det effektiva värmevärdet (NCV) för bränslet när den nominella eller lägsta värmeeffekten avges, uttryckt i procent.

34.    skalisolering : den värmeisoleringsnivå som erbjuds av skalet eller manteln runt produkten för att minimera värmeförlusterna om produkten får placeras utomhus.

35.    skalförlustfaktor : värmeförlusten genom den del av produkten som är installerad utanför det slutna utrymme som ska värmas upp och som bestäms av skalets värmegenomsläpp runt den relevanta delen, uttryckt i %.

36.    modellbeteckning : vanligtvis alfanumerisk kod som särskiljer en viss modell av rumsvärmare från andra modeller med samma varumärke eller tillverkarnamn.

37.    fukthalt : mängden vatten i bränslet i förhållande till den totala bränslemassa som används i rumsvärmaren.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).


BILAGA II

Ekodesignkrav

1.   Särskilda ekodesignkrav för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

a)

Fr.o.m. den 1 januari 2018 ska rumsvärmare uppfylla följande krav:

i)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för rumsvärmare med öppen front för gasbränsle eller flytande bränsle får inte understiga 42 %.

ii)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för rumsvärmare med sluten front för gasbränsle eller flytande bränsle får inte understiga 72 %.

iii)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska bärbara rumsvärmare får inte understiga 36 %.

iv)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska fasta rumsvärmare med en nominell avgiven värmeeffekt över 250 W får inte understiga 38 %.

v)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska fasta rumsvärmare med en nominell avgiven värmeeffekt som är lika med eller lägre än 250 W får inte understiga 34 %.

vi)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska värmelagrande rumsvärmare får inte understiga 38,5 %.

vii)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska golvvärmare får inte understiga 38 %.

viii)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska strålande rumsvärmare får inte understiga 35 %.

ix)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska glödande rumsvärmare med en nominell avgiven värmeeffekt över 1,2 kW får inte understiga 35 %.

x)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska glödande rumsvärmare med en nominell avgiven värmeeffekt som är lika med eller lägre än 1,2 kW får inte understiga 31 %.

xi)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för lysande rumsvärmare får inte understiga 85 %.

xii)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för rumsvärmare med strålningsrör får inte understiga 74 %.

2.   Särskilda ekodesignkrav för utsläpp

a)

Från och med den 1 januari 2018 får utsläpp av kväveoxider (NOx) från rumsvärmare för flytande bränsle och gasbränsle inte överstiga följande värden:

i)

Utsläpp av kväveoxider (NOx) från rumsvärmare med öppen front och rumsvärmare med sluten front för gasbränsle eller flytande bränsle får inte överstiga 130 mg/kWhinput, baserat på det kalorimetriska värmevärdet (GCV).

ii)

Utsläpp av kväveoxider (NOx) från lysande rumsvärmare och rumsvärmare med strålningsrör får inte överstiga 200 mg/kWhinput, baserat på det kalorimetriska värmevärdet (GCV).

3.   Produktinformationskrav

a)

Från och med den 1 januari 2018 ska följande produktinformation om rumsvärmare tillhandahållas:

i)

Bruksanvisningarna för installatörer och slutanvändare, och tillverkarnas och deras auktoriserade representanters och importörers fritt tillgängliga webbplatser ska omfatta följande:

(1)

För rumsvärmare för gasbränsle eller flytande bränsle, de uppgifter som återfinns i tabell 1, med dess tekniska parametrar uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga III och angivna med det antal signifikanta siffror som anges i tabellen.

(2)

För elektriska rumsvärmare, de uppgifter som återfinns i tabell 2, med dess tekniska parametrar uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga III och angivna med det antal signifikanta siffror som anges i tabellen.

(3)

För rumsvärmare för kommersiellt bruk, de uppgifter som återfinns i tabell 3, med dess tekniska parametrar uppmätta och beräknade i enlighet med bilaga III och angivna med det antal signifikanta siffror som anges i tabellen.

(4)

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av rumsvärmare.

(5)

Uppgifter om demontering, materialåtervinning och/eller bortskaffande av uttjänta produkter.

ii)

För att möjliggöra den bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 4 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:

(1)

De element som anges i a.

(2)

En förteckning över alla likvärdiga modeller, i förekommande fall.

b)

Från och med den 1 januari 2018 ska följande produktinformation om rumsvärmare tillhandahållas:

i)

Endast för skorstenslösa rumsvärmare och rumsvärmare utan tätad skorstensanslutning: bruksanvisningen för slutanvändare samt tillverkarnas fritt tillgängliga webbplatser och förpackningen ska innehålla följande mening väl synlig och läsbar på ett språk som lätt förstås av konsumenterna i den medlemsstat där produkten marknadsförs: ”Denna produkt lämpar sig inte för primär uppvärmning”.

(1)

I bruksanvisningen för slutanvändare ska meningen stå på omslaget.

(2)

På tillverkarnas fritt tillgängliga webbplatser ska meningen visas tillsammans med övriga produktegenskaper.

(3)

På förpackningen ska meningen placeras på en framträdande plats, när den visas för slutanvändaren före köpet.

ii)

Endast för elektriska bärbara rumsvärmare: bruksanvisningen för slutanvändare samt tillverkarnas fritt tillgängliga webbplatser och förpackningen ska innehålla följande mening väl synlig och läsbar på ett språk som lätt förstås av konsumenterna i den medlemsstat där produkten marknadsförs: ”Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning.”

(1)

I bruksanvisningen för slutanvändare ska meningen stå på omslaget.

(2)

På tillverkarnas fritt tillgängliga webbplatser ska meningen visas tillsammans med övriga produktegenskaper.

(3)

På förpackningen ska meningen placeras på en framträdande plats, när den visas för slutanvändaren före köpet.

Tabell 1

Informationskrav för rumsvärmare för gasbränsle/flytande bränsle

Modellbeteckning(ar):

Indirekt uppvärmningsfunktion: [ja/nej]

Direkt värmeeffekt (kW)

Indirekt värmeeffekt (kW)

Bränsle

 

 

Utsläpp från rumsvärmare (1)

NOx

Välj bränsletyp

[gasformigt/flytande]

[specificera]

[mg/kWhinput] (kalorimetriskt värmevärde, GCV)

 

 

 

 

Post

Beteckning

Värde

Enhet

 

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Värmeeffekt

 

Nyttoverkningsgrad (effektivt värmevärde)

Nominell avgiven värmeeffekt

Pnom

x,x

kW

 

Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt

ηth,nom

x,x

%

Lägsta värmeeffekt (indikativt)

Pmin

[x,x/ej tillämpligt]

kW

 

Nyttoverkningsgrad vid lägsta värmeeffekt (indikativt)

ηth,min

[x,x/ej tillämpligt]

%

 

 

 

 

 

 

Tillsatselförbrukning

 

Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur (välj en)

Vid nominell avgiven värmeeffekt

elmax

x,xxx

kW

 

enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering

[ja/nej]

Vid lägsta värmeeffekt

elmin

x,xxx

kW

 

två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering

[ja/nej]

I standbyläge

elSB

x,xxx

kW

 

med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

 

med elektronisk rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

 

med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer

[ja/nej]

 

 

med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer

[ja/nej]

 

 

Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)

 

 

rumstemperaturreglering med närvarodetektering

[ja/nej]

 

 

rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster

[ja/nej]

 

 

med möjlighet till fjärrstyrning

[ja/nej]

 

 

med anpassningsbar startreglering

[ja/nej]

 

 

med driftstidsbegränsning

[ja/nej]

 

 

med svartkroppsgivare

[ja/nej]

Den permanenta tändlågans effektbehov

 

 

Tändlågans effektbehov (om tillämpligt)

Ppilot

[x,xxx/ej tillämpligt]

kW

 

 

Kontaktuppgifter

Namn och adress till tillverkaren eller dennes auktoriserade representant


Tabell 2

Informationskrav för elektriska rumsvämare

Modellbeteckning(ar):

Post

Beteckning

Värde

Enhet

 

Post

Enhet

Värmeeffekt

 

Typ av tillförd värme, endast för elektriska värmelagrande rumsvärmare (välj en)

Nominell avgiven värmeeffekt

Pnom

x,x

kW

 

manuell reglering av värmetillförseln med inbyggd termostat

[ja/nej]

Lägsta värmeeffekt (indikativt)

Pmin

[x,x/ej tillämpligt]

kW

 

manuell reglering av värmetillförseln med återkoppling av inomhus- och/eller utomhustemperaturen

[ja/nej]

Maximal kontinuerlig värmeeffekt

Pmax,c

x,x

kW

 

elektronisk reglering av värmetillförseln med återkoppling av inomhus- och/eller utomhustemperaturen

[ja/nej]

Tillsatselförbrukning

 

 

 

 

värmeavgivning med hjälp av fläkt

[ja/nej]

Vid nominell avgiven värmeeffekt

elmax

x,xxx

kW

 

Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur (välj en)

Vid lägsta värmeeffekt

elmin

x,xxx

kW

 

enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering

[ja/nej]

I standbyläge

elSB

x,xxx

kW

 

två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

 

med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

 

med elektronisk rumstemperaturreglering

[ja/nej]

 

 

med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer

[ja/nej]

 

 

med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer

[ja/nej]

 

 

Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)

 

 

rumstemperaturreglering med närvarodetektering

[ja/nej]

 

 

rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster

[ja/nej]

 

 

med möjlighet till fjärrstyrning

[ja/nej]

 

 

med anpassningsbar startreglering

[ja/nej]

 

 

med driftstidsbegränsning

[ja/nej]

 

 

med svartkroppsgivare

[ja/nej]

Kontaktuppgifter

Namn och adress till tillverkaren eller dennes auktoriserade representant


Tabell 3

Informationskrav för rumsvämare för kommersiellt bruk

Modellbeteckning(ar):

Uppvärmningssätt: [lysande/med strålningsrör]

Bränsle

Bränsle

 

 

Utsläpp från rumsvärmare (2)

NOx

Välj bränsletyp

[gasformigt/flytande]

[specificera]

 

[mg/kWhinput] (kalorimetriskt värmevärde, GCV)

 

 

 

 

 

Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bränsle

Post

Beteckning

Värde

Enhet

 

Post

Beteckning

Värde

Enhet

Värmeeffekt

 

Nyttoverkningsgrad (kalorimetriskt värmevärde, GCV) – endast rumsvärmare med strålningsrör  (3)

Nominell avgiven värmeeffekt

Pnom

x,x

kW

 

Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt

ηth,nom

x,x

%

Lägsta värmeeffekt

Pmin

[x,x/ej tillämpligt]

kW

 

Nyttoverkningsgrad vid lägsta värmeeffekt

ηth,min

[x,x/ej tillämpligt]

%

Lägsta värmeeffekt (i procent av den nominella avgivna värmeeffekten)

..

[x]

%

 

 

 

 

 

Nominell avgiven värmeeffekt från rörvärmarsystem (om tillämpligt)

Psystem

x,x

kW

 

 

 

 

 

Nominell avgiven värmeeffekt från rörvärmarsegment (om tillämpligt)

Pheater,i

[x,x/ej tillämpligt]

kW

 

Rörvärmarsegmentets nyttoverkningsgrad vid lägsta värmeeffekt (om tillämpligt)

ηi

[x,x/ej tillämpligt]

%

(upprepa för flera segment, om tillämpligt)

..

[x,x/ej tillämpligt]

kW

 

(upprepa för flera segment, om tillämpligt)

..

[x,x/ej tillämpligt]

%

antal identiska rörsegment

n

[x]

[-]

 

 

 

 

 

Strålfaktor

 

 

 

 

Skalförluster

 

 

 

strålfaktor vid nominell avgiven värmeeffekt

RFnom

x,x

[-]

 

Skalets isoleringsklass

U

 

W/(m2K)

strålfaktor vid lägsta värmeeffekt

RFmin

x,x

[-]

 

Skalförlustfaktor

Fenv

x,x

%

rörsegmentets strålfaktor vid nominell avgiven värmeeffekt

RFi

x,x

[-]

 

Värmegenerator som ska installeras utanför uppvärmt utrymme

 

[ja/nej]

 

(upprepa för flera segment, om tillämpligt)

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsatselförbrukning

 

Typ av värmereglering (välj en typ)

Vid nominell avgiven värmeeffekt

elmax

x,xxx

kW

 

enstegs

[ja/nej]

 

Vid lägsta värmeeffekt

elmin

x,xxx

kW

 

tvåstegs

[ja/nej]

 

I standbyläge

elSB

x,xxx

kW

 

modulerande

[ja/nej]

 

 

 

 

Den permanenta tändlågans effektbehov

 

 

Tändlågans effektbehov (om tillämpligt)

Ppilot

[x,xxx/ej tillämpligt]

kW

 

 

Kontaktuppgifter

Namn och adress till tillverkaren eller dennes auktoriserade representant


(1)  

NOx = kväveoxider

(2)  

NOx = kväveoxider

(3)  För lysande rumsvärmare är standardvärdet för den viktade termiska verkningsgraden 85,6 %


BILAGA III

Mätningar och beräkningar

1.   För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning, ska mätningar och beräkningar utföras med harmoniserade standarder, vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder. De ska uppfylla de villkor som anges i punkterna 2–5.

2.   Allmänna villkor för mätning och beräkning

a)

Deklarerade värden för nominell avgiven värmeeffekt och säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ska avrundas till en decimal.

b)

Deklarerade värden för utsläpp ska avrundas till närmaste heltal.

3.   Allmänna villkor för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

a)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning (ηS ) ska beräknas som säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i aktivt läge (ηS,on ), korrigerad med bidrag för värmelagring och reglering av värmeeffekt, förbrukning av tillsatsel och den permanenta tändlågans effektbehov.

b)

Elförbrukningen multipliceras med en konversionsfaktor (CC) på 2,5.

4.   Allmänna villkor för utsläpp

a)

För rumsvärmare för gasbränsle eller flytande bränsle ska mätningen ta hänsyn till utsläppen av kväveoxider (NOx). Utsläpp av kväveoxider ska beräknas som summan av kvävemonoxid och kvävedioxid och uttryckas som kvävedioxid.

5.   Särskilda villkor för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning

a)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för samtliga rumsvärmare utom rumsvärmare för kommersiellt bruk definieras på följande sätt:

ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsvärmare för kommersiellt bruk definieras som

ηS = ηS,on F(1) – F(4) – F(5)

där

ηS,on är lika med säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i aktivt läge, uttryckt i procent och beräknad i enlighet med punkt 5 b,

F(1) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som står för ett positivt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska värmelagrande rumsvärmare till följd av anpassningen genom bidrag för möjligheter att välja värmelagring eller effekt, och ett negativt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för rumsvärmare för kommersiellt bruk till följd av anpassningen genom bidrag för möjligheter att välja värmeeffekt,

F(2) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som står för ett positivt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning till följd av anpassningen genom bidrag för olika typer av reglering av värmekomfort inomhus; dessa olika typer utesluter varandra och kan inte läggas ihop,

F(3) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som står för ett positivt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning till följd av anpassningen genom bidrag för olika typer av reglering av värmekomfort inomhus; dessa olika typer kan läggas ihop,

F(4) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som representerar ett negativt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning vid förbrukning av tillsatsel,

F(5) är en korrektionsfaktor, uttryckt i procent, som representerar ett negativt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning på grund av den permanenta tändlågans effektbehov.

b)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i aktivt läge beräknas på följande sätt:

För alla rumsvärmare utom elektriska rumsvärmare och rumsvärmare för kommersiellt bruk:

ηS,on = ηth,nom

där

ηth,nom är nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, baserad på effektivt värmevärde (NCV).

För elektriska rumsvärmare:

Formula

där

CC är lika med ”konversionsfaktorn” för elektrisk energi till primärenergi,

ηth,on för elektriska rumsvärmare är 100 %.

För rumsvärmare för kommersiellt bruk:

ηS,on = ηS,th · ηS,RF

där

ηS,th är lika med den viktade termiska verkningsgraden, uttryckt i procent,

ηS,RF är lika med strålningsverkningsgraden, uttryckt i procent.

För lysande rumsvärmare är ηS,th 85,6 %.

För rumsvärmare med strålningsrör:

ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv

där

ηth,nom är nyttoverkningsgraden vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i procent, baserad på det kalorimetriska värmevärdet (GCV),

ηth,min är nyttoverkningsgraden vid lägsta värmeeffekt, uttryckt i procent, baserad på det kalorimetriska värmevärdet (GCV),

Fenv är lika med värmegeneratorns skalförluster, uttryckt i procent.

Om tillverkaren eller leverantören specificerar att värmegeneratorn i rumsvärmaren med strålningsrör ska installeras i det inomhusutrymme som ska värmas upp, är skalförlusterna 0 (noll).

Om tillverkaren eller leverantören specificerar att värmegeneratorn i rumsvärmaren med strålningsrör ska installeras utanför det utrymme som ska värmas upp, beror skalförlusterna på värmegenomgångskoefficienten för skalet runt värmegeneratorn enligt tabell 4.

Tabell 4

Värmegeneratorns skalförlust

Skalets värmegenomgångskoefficient (U)

 

U ≤ 0,5

2,2 %

0,5 < U ≤ 1,0

2,4 %

1,0 < U ≤ 1,4

3,2 %

1,4 < U ≤ 2,0

3,6 %

U > 2,0

6,0 %

Strålningsverkningsgraden i rumsvärmare för kommersiellt bruk beräknas på följande sätt:

Formula

där

RFS är lika med strålfaktorn för rumsvärmaren för kommersiellt bruk, uttryckt i procent.

För alla rumsvärmare för kommersiellt bruk utom rörvärmarsystem:

RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin

där

RFnom är lika med strålfaktorn vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i procent,

RFmin är lika med strålfaktorn vid lägsta värmeeffekt, uttryckt i procent,

För rörvärmarsystem:

Formula

där

RFnom,i är lika med strålfaktorn per rörsegment vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i procent,

RFnom,i är lika med strålfaktorn per rörsegment vid lägsta värmeeffekt, uttryckt i procent,

Pheater,i är lika med värmeeffekten per rörsegment, uttryckt i kW, baserat på det kalorimetriska värmevärdet (GCV),

Psystem är lika med värmeeffekten i hela rörsystemet, uttryckt i kW, baserat på det kalorimetriska värmevärdet (GCV).

Ovanstående ekvation gäller endast om brännaren, rören och reflektorerna i rörsegmentet och deras konstruktion såsom den utformats i rörvärmarsystemet är identisk med en rumsvärmare med ett enda strålningsrör och de inställningar som styr prestandan i ett rörsegment är identisk med dem i en rumsvärmare med ett enda rör.

c)

Korrektionsfaktorn F(1) för elektriska värmelagrande rumsvärmare står för ett positivt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning till följd av anpassningen genom bidrag för reglering av tillförd och avgiven värme och beroende på om värmen distribueras naturligt eller med hjälp av fläkt, och för rumsvärmare för kommersiellt bruk ett negativt bidrag som rör produktens förmåga att reglera sin värmeeffekt.

För elektriska värmelagrande rumsvärmare beräknas korrektionsfaktorn F(1) på följande sätt:

Om produkten inbegriper något av de (ömsesidigt uteslutande) alternativ som anges i tabell 5, ska korrektionsfaktorn F(1) ökas med motsvarande värde för det alternativet.

Tabell 5

Korrektionsfaktor F(1) för elektriska värmelagrande rumsvärmare

Om produkten är utrustad med (endast ett alternativ kan anges):

F(1) ökas med

Manuell reglering av värmetillförseln med inbyggd termostat

0,0 %

Manuell reglering av värmetillförseln med återkoppling av inomhus- och/eller utomhustemperaturen

2,0 %

Elektronisk reglering av värmetillförseln med återkoppling av inomhus- och/eller utomhustemperaturen eller reglering från energileverantören

3,5 %

Om den elektriska värmelagrande rumsvärmarens värmeeffekt ökas med hjälp av en fläkt, ska ytterligare 1,5 % läggas till F(1).

För rumsvärmare för kommersiellt bruk beräknas korrektionsfaktorn på följande sätt:

Tabell 6

Korrektionsfaktor F(1) för elektriska rumsvärmare för kommersiellt bruk

Om produktens värmeeffekt regleras på något av nedanstående sätt:

F(1) beräknas som

Enstegs

F(1) = 5 %

Tvåstegs

Formula

Modulerande

Formula

Det lägsta värde som korrektionsfaktorn F(1) för tvåstegs rumsvärmare för kommersiellt bruk kan ha är 2,5 %, och för modulerande rumsvärmare för kommersiellt bruk 5 %.

För rumsvärmare som inte är elektriska värmelagrande rumsvärmare eller rumsvärmare för kommersiellt bruk ska korrektionsfaktorn F(1) vara 0 (noll).

d)

Korrektionsfaktorn F(2) som står för ett positivt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning till följd av anpassningen genom bidrag för olika typer av reglering av värmekomfort inomhus, där dessa olika typer utesluter varandra och inte kan läggas ihop, beräknas på följande sätt:

För alla rumsvärmare är korrektionsfaktorn F(2) lika med en av faktorerna i tabell 7, beroende på vilken regleringstyp som är aktuell. Endast ett värde kan väljas.

Tabell 7

Korrektionsfaktor F(2)

Om produkten är utrustad med (endast ett alternativ kan anges):

F(2)

För elektriska rumsvärmare:

För rumsvärmare för gasformiga eller flytande bränslen

Bärbar

Fast

Lagrande

Golvvärme

Strålande

Enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Två eller flera manuella steg utan reglering av temperaturen

1,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,0 %

1,0 %

Med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

6,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

2,0 %

Med elektronisk rumstemperaturreglering

7,0 %

3,0 %

1,5 %

3,0 %

2,0 %

4,0 %

Med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer

8,0 %

5,0 %

2,5 %

5,0 %

3,0 %

6,0 %

Med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer

9,0 %

7,0 %

3,5 %

7,0 %

4,0 %

7,0 %

Korrektionsfaktorn F(2) gäller inte rumsvärmare för kommersiellt bruk.

e)

Korrektionsfaktorn F(3) som står för ett positivt bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning till följd av anpassningen genom bidrag för olika typer av reglering av värmekomfort inomhus, där dessa olika typer kan läggas ihop, beräknas på följande sätt:

För alla rumsvärmare är korrektionsfaktorn F(3) lika med summan av värdena i tabell 8, beroende på vilken eller vilka regleringstyper som tillämpas.

Tabell 8

Korrektionsfaktor F(3)

Om produkten är utrustad med (flera alternativ kan anges):

F(3)

För elektriska rumsvärmare:

För rumsvärmare för gasformiga eller flytande bränslen

Bärbar

Fast

Lagrande

Golvvärme

Strålande

Rumstemperaturreglering med närvarodetektering

1,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,0 %

1,0 %

Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

Med möjlighet till fjärrstyrning

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

Med anpassningsbar startreglering

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

0,0 %

0,0 %

Med driftstidsbegränsning

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

0,0 %

Med svartkroppsgivare

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

0,0 %

f)

Korrektionsfaktor F(4) för användningen av tillsatsel beräknas enligt följande.

Denna korrektionsfaktor tar hänsyn till användningen av tillsatsel i aktivt läge eller standbyläge.

För elektriska rumsvärmare beräknas korrektionsfaktorn på följande sätt:

Korrektionsfaktor F(4) för användningen av tillsatsel beräknas som

Formula

där

elsb utgör effektbehovet i standbyläge, uttryckt i kW,

Pnom är produktens nominella avgivna värmeeffekt, uttryckt i kW,

α är en faktor som tar hänsyn till om produkten uppfyller kraven i kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 (1),

om produkten håller sig inom de gränsvärden som anges i förordning (EG) nr 1275/2008, är standardvärdet för α lika med 0 (noll),

om produkten inte håller sig inom de gränsvärden som anges i förordning (EG) nr 1275/2008, är standardvärdet för α lika med 1,3.

För rumsvärmare för gasformiga eller flytande bränslen beräknas korrektionsfaktorn för förbrukning av tillsatsel på följande sätt:

Formula

där

elmax är lika med eleffektbehovet vid nominell avgiven värmeeffekt, uttryckt i kW,

elmin är lika med eleffektbehovet vid lägsta värmeeffekt, uttryckt i kW; om produkten inte har någon inställning för lägsta värmeeffekt, ska värdet för eleffektbehovet vid nominell avgiven värmeeffekt användas,

elsb är produktens eleffektbehov i standbyläge, uttryckt i kW,

Pnom är produktens nominella avgivna värmeeffekt, uttryckt i kW.

För rumsvärmare för kommersiellt bruk beräknas korrektionsfaktorn för tillsatsel på följande sätt:

Formula

g)

Korrektionsfaktorn F(5) som avser den permanenta tändlågans energiförbrukning beräknas på följande sätt:

Denna korrektionsfaktor tar hänsyn till den permanenta tändlågans effektbehov.

För rumsvärmare för gasformiga eller flytande bränslen beräknas den på följande sätt:

Formula

där

Ppilot är den permanenta tändlågans effektbehov, uttryckt i kW,

Pnom är produktens nominella avgivna värmeeffekt, uttryckt i kW.

För rumsvärmare för kommersiellt bruk beräknas korrektionsfaktorn på följande sätt:

Formula

Om produkten inte har någon permanent tändlåga är Ppilot lika med 0 (noll).

där

Ppilot är den permanenta tändlågans effektbehov, uttryckt i kW,

Pnom är produktens nominella avgivna värmeeffekt, uttryckt i kW.


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge (EUT L 339, 18.12.2008, s. 45).


BILAGA IV

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska de använda nedanstående kontrollförfarande i fråga om kraven i bilaga II.

1.

Endast en enhet per modell ska provas.

2.

Värmarmodellen ska anses uppfylla gällande krav i bilaga II till denna förordning om

a)

de deklarerade värdena uppfyller kraven i bilaga II,

b)

för elektriska rumsvärmare, säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning ηs inte är sämre än det deklarerade värdet vid enhetens nominella avgivna värmeeffekt,

c)

för rumsvärmare för flytande bränsle för hushållsbruk, säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning ηs är högst 8 % lägre än det deklarerade värdet,

d)

för rumsvärmare för gasbränsle för hushållsbruk, säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning ηs är högst 8 % lägre än det deklarerade värdet,

e)

för rumsvärmare för gasbränsle och flytande bränsle för hushållsbruk, kväveoxidutsläppen inte är mer än 10 % högre än det deklarerade värdet,

f)

för lysande rumsvärmare och rumsvärmare med strålningsrör, säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning ηs är högst 10 % lägre än det deklarerade värdet.

g)

för lysande rumsvärmare och rumsvärmare med strålningsrör, kväveoxidutsläppen inte är mer än 10 % högre än det deklarerade värdet.

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller anses inte uppfylla kraven i denna förordning. Om något av de resultat som avses i punkt 2 c–i inte uppnås, ska myndigheten i medlemsstaten prova ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell. Alternativt kan de tre ytterligare enheter som väljs ut vara av en eller flera likvärdiga modeller som förtecknats som likvärdiga produkter i tillverkarens tekniska dokumentation.

4.

Värmarmodellen ska anses uppfylla gällande krav i bilaga II till denna förordning om

a)

de deklarerade värdena uppfyller kraven i bilaga II,

b)

för rumsvärmare för flytande bränsle för hushållsbruk, den genomsnittliga säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning ηs för de tre ytterligare enheterna är högst 8 % lägre än det deklarerade värdet,

c)

för rumsvärmare för gasbränsle för hushållsbruk, den genomsnittliga säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning ηs för de tre ytterligare enheterna är högst 8 % lägre än det deklarerade värdet,

d)

för rumsvärmare för gasbränsle och flytande bränsle för hushållsbruk, det genomsnittliga kväveoxidutsläppet från de tre ytterligare enheterna inte är mer än 10 % högre än det deklarerade värdet,

e)

för lysande rumsvärmare och rumsvärmare med strålningsrör, den genomsnittliga säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning ηs för de tre ytterligare enheterna är högst 10 % lägre än det deklarerade värdet,

f)

för lysande rumsvärmare och rumsvärmare med strålningsrör, det genomsnittliga kväveoxidutsläppet från de tre ytterligare enheterna inte är mer än 10 % högre än det deklarerade värdet.

5.

Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska modellen anses inte uppfylla kraven enligt denna förordning.

Medlemsstaternas myndigheter ska tillhandahålla provresultaten och annan relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen inom en månad efter det att beslutet om att modellen inte uppfyller kraven har fattats

6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga III.

De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans vid fastställandet av värdena i den tekniska dokumentationen.


BILAGA V

Riktmärken som avses i artikel 6

Vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande identifierades bästa tillgängliga teknik på marknaden för rumsvärmare med avseende på säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning och utsläpp av kväveoxider enligt följande:

1.

Särskilda riktmärken för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för rumsvärmare

a)

Riktmärke för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för rumsvärmare med öppen front för gasbränsle eller flytande bränsle: 65 %

b)

Riktmärke för säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för rumsvärmare med sluten front för gasbränsle eller flytande bränsle: 88 %