ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 189

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
17 juli 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites)

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1170 av den 16 juli 2015 om tillägg till 2015 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2014 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96

2

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1171 av den 16 juli 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1172 av den 16 juli 2015 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 juli 2015 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 341/2007 för vitlök

34

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/1173 av den 14 juli 2015 om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

36

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1174 av den 14 juli 2015 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Banka Slovenije

38

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1175 av den 15 juli 2015 om ändring av beslut 2006/473/EG vad gäller erkännande av det administrativa distriktet Gordonia i Sydafrika som fritt från Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus) [delgivet med nr C(2015) 4749]

39

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till avtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken Östtimor om undantag från viseringskravet för kortare vistelser ( EUT L 173, 3.7.2015 )

40

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

17.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/1


Meddelande om ikraftträdandet av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites)

Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), som undertecknades i Washington den 3 mars 1973 (1), trädde i kraft den 8 juli 2015, i enlighet med punkt 2 i artikel XXII i konventionen.


(1)  EUT L 75, 19.3.2015, s. 4.


FÖRORDNINGAR

17.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/2


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1170

av den 16 juli 2015

om tillägg till 2015 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2014 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 får en medlemsstat, före den 31 oktober det år en kvot den tilldelats tillämpas, be kommissionen att hålla inne högst 10 % av kvoten och överföra den till påföljande år. Kommissionen måste lägga den kvantitet som hållits inne till den berörda kvoten.

(2)

I rådets förordningar (EU) nr 1262/2012 (2), (EU) nr 1180/2013 (3), (EU) nr 24/2014 (4) och (EU) nr 43/2014 (5) fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2014 och anges vilka bestånd som får omfattas av de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 847/96.

(3)

I rådets förordningar (EU) nr 1221/2014 (6), (EU) nr 1367/2014 (7), (EU) 2015/104 (8) och (EU) 2015/106 (9) fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2015.

(4)

Några medlemsstater begärde före den 31 oktober 2014, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96, att en del av deras kvoter för 2014 skulle hållas inne och överföras till det påföljande året. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2015.

(5)

Den 6 augusti 2014 införde Ryska federationen ett embargo mot import av vissa jordbruks- och fiskeriprodukter från unionen. Mot bakgrund av dessa särskilda omständigheter ändrades förordningarna (EU) nr 43/2014 och (EU) nr 1180/2013 genom förordning (EU) nr 1221/2014 vad gäller de bestånd som har drabbats hårdast eller direkt. Genom ändringen fick en större andel kvantiteter som inte använts under 2014 överföras till de kvoter som tilldelats för dessa bestånd under 2015. Dessa kvoter omfattades därför redan av en exceptionell överföring och är undantagna från denna förordnings tillämpningsområde.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fiskekvoter som fastställs för 2015 i förordningarna (EU) nr 1221/2014, (EU) nr 1367/2014 och (EU) 2015/104 ska ökas i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 1262/2012 av den 20 december 2012 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2013 och 2014 (EUT L 356, 22.12.2012, s. 22).

(3)  Rådets förordning (EU) nr 1180/2013 av den 19 november 2013 om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (EUT L 313, 22.11.2013, s. 4).

(4)  Rådets förordning (EU) nr 24/2014 av den 10 januari 2014 om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 9, 14.1.2014, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten (EUT L 24, 28.1.2014, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EU) nr 1221/2014 av den 10 november 2014 om fastställande för 2015 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordningarna (EU) nr 43/2014 och (EU) nr 1180/2013 (EUT L 330, 15.11.2014, s. 16).

(7)  Rådets förordning (EU) nr 1367/2014 av den 15 december 2014 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2015 och 2016 (EUT L 366, 20.12.2014, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EU) 2015/104 av den 19 januari 2015 om fastställande för år 2015 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 och om upphävande av förordning (EU) nr 779/2014 (EUT L 22, 28.1.2015, s. 1).

(9)  Rådets förordning (EU) 2015/106 av den 19 januari 2015 om fastställande för 2015 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 19, 24.1.2015, s. 8).


BILAGA

Landskod

Beståndskod

Art

Område

Slutlig kvot 2014 (1) (i ton)

Fångster 2014 (i ton)

Fångster 2014 – särskilda villkor (i ton)

Procent av slutlig kvot

Överförd kvantitet (i ton)

BE

ANF/07.

Marulkfiskar

VII

2 434,880

491,079

177,243

27,45 %

243,488

BE

ANF/2AC4-C

Marulkfiskar

Unionens vatten i IIa och IV

311,380

216,867

/

69,65 %

31,138

BE

ANF/8ABDE.

Marulkfiskar

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

139,500

108,098

/

77,49 %

13,950

BE

COD/07A.

Torsk

VIIa

11,080

9,151

/

82,59 %

1,108

BE

COD/07D.

Torsk

VIId

76,710

72,230

/

94,16 %

4,480

BE

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

355,370

141,495

/

39,82 %

35,537

BE

HAD/07A.

Kolja

VIIa

8,790

7,035

/

80,03 %

0,879

BE

HAD/2AC4.

Kolja

IV, unionens vatten i IIa

128,000

98,275

/

76,78 %

12,800

BE

HAD/5BC6A.

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa

0,070

/

/

Ej tillämpligt

0,007

BE

HAD/7X7A34

Kolja

VIIb–k, VIII, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

112,500

100,445

/

89,28 %

11,250

BE

HKE/2AC4-C

Kummel

Unionens vatten i IIa och IV

44,820

42,086

/

93,20 %

2,734

BE

HKE/571214

Kummel

VI och VII, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

188,730

12,395

/

6,57 %

18,873

BE

HKE/8ABDE.

Kummel

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

15,300

5,824

/

38,07 %

1,530

BE

LEZ/07.

Glasvarar

VII

622,810

166,763

/

26,78 %

62,281

BE

LEZ/2AC4-C

Glasvarar

Unionens vatten i IIa och IV

10,690

9,791

/

91,59 %

0,899

BE

LEZ/8ABDE.

Glasvarar

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

27,500

12,227

/

44,46 %

2,750

BE

LIN/04-C.

Långa

Unionens vatten i IV

17,600

16,351

/

92,90 %

1,249

BE

LIN/6X14.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

99,740

80,200

/

80,41 %

9,974

BE

NEP/07.

Havskräfta

VII

10,620

8,277

/

77,94 %

1,062

BE

NEP/2AC4-C

Havskräfta

Unionens vatten i IIa och IV

914,480

494,412

/

54,06 %

91,448

BE

NEP/8ABDE.

Havskräfta

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

5,560

0,083

/

1,49 %

0,556

BE

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

165,030

99,898

/

60,53 %

16,503

BE

PLE/2A3AX4

Rödspätta

IV, unionens vatten i IIa, den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt

7 892,500

7 151,559

/

90,61 %

740,941

BE

PLE/7DE.

Rödspätta

VIId och VIIe

1 437,630

1 429,908

/

99,46 %

7,722

BE

PLE/7FG.

Rödspätta

VIIf och VIIg

183,000

181,270

/

99,05 %

1,730

BE

POK/2A34.

Gråsej

IIIa och IV, unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32

6,000

4,485

/

74,75 %

0,600

BE

SOL/07D.

Tunga

VIId

1 661,690

1 495,916

/

90,02 %

165,774

BE

SOL/07E.

Tunga

VIIe

29,380

24,828

/

84,51 %

2,938

BE

SOL/24-C.

Tunga

Unionens vatten i II och IV

971,480

964,970

/

99,33 %

6,510

BE

SOL/7FG.

Tunga

VIIf och VIIg

720,800

703,148

/

97,55 %

17,652

BE

SOL/7HJK.

Tunga

VIIh, VIIj och VIIk

53,190

42,106

/

79,16 %

5,319

BE

WHG/07A.

Vitling

VIIa

3,450

1,618

/

46,90 %

0,345

BE

WHG/7X7A-C

Vitling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj och VIIk

347,060

311,723

/

89,82 %

34,706

DE

ANF/07.

Marulkfiskar

VII

360,390

351,597

/

97,56 %

8,793

DE

ANF/2AC4-C

Marulkfiskar

Unionens vatten i IIa och IV

334,960

325,690

/

97,23 %

9,270

DE

ARU/1/2.

Guldlax

Unionens vatten och internationella vatten i I och II

26,730

0

/

0 %

2,673

DE

ARU/34-C

Guldlax

Unionens vatten i III och IV

204,820

204,323

/

99,76 %

0,497

DE

ARU/567.

Guldlax

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

1 117,040

999,842

/

89,51 %

111,704

DE

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

24,500

0

/

0 %

2,450

DE

BSF/56712-

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII

125,250

0

/

0 %

12,525

DE

COD/03AS.

Torsk

Kattegatt

0,220

0,004

/

1,82 %

0,022

DE

COD/3DX32.

Torsk

Unionens vatten i delområdena 25–32

5 796,140

0

791,277

13,65 %

579,614

DE

GFB/1234-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i I, II, III och IV

9,990

0

/

0 %

0,999

DE

GFB/567-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

11,100

0

/

0 %

1,110

DE

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i IIa och IV, unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI

42,800

0

/

0 %

4,280

DE

HAD/2AC4.

Kolja

IV, unionens vatten i IIa

689,950

355,219

316,511

97,36 %

18,220

DE

HAD/3A/BCD

Kolja

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

121,000

114,464

/

94,60 %

6,536

DE

HAD/5BC6A.

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa

5,180

0

/

0 %

0,518

DE

HAD/6B1214

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV

3,400

0

/

0 %

0,340

DE

HER/5B6ANB

Sill

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN

3 361,170

3 354,224

/

99,79 %

6,946

DE

HKE/2AC4-C

Kummel

Unionens vatten i IIa och IV

216,130

119,835

/

55,75 %

21,613

DE

HKE/3A/BCD

Kummel

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

3

0

/

0 %

0,300

DE

LEZ/2AC4-C

Glasvarar

Unionens vatten i IIa och IV

5,560

0,780

/

14,03 %

0,556

DE

LIN/04-C.

Långa

Unionens vatten i IV

50,420

40,329

/

79,99 %

5,042

DE

LIN/1/2.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i I och II

4,890

1,893

/

38,71 %

0,489

DE

LIN/3A/BCD

Långa

IIIa, unionens vatten i IIIbcd

1,420

0,545

/

38,38 %

0,142

DE

LIN/6X14.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

19,310

0,245

/

1,27 %

1,931

DE

MAC/8C3411

Makrill

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

1 205,500

0

1 205,476

100 %

0,453

DE

NEP/2AC4-C

Havskräfta

Unionens vatten i IIa och IV

484,170

416,656

/

86,05 %

48,417

DE

NEP/3A/BCD

Havskräfta

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

12,250

7,465

/

60,94 %

1,225

DE

PLE/2A3AX4

Rödspätta

IV, unionens vatten i IIa, den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt

6 387,000

4 211,595

10,832

66,11 %

638,700

DE

POK/2A34.

Gråsej

IIIa och IV, unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32

9 824,600

8 754,943

/

89,11 %

982,460

DE

POK/56-14

Gråsej

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV

8,530

0

/

0 %

0,853

DE

RNG/5B67-

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

8,850

0

/

0 %

0,885

DE

RNG/8X14-

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV

20,600

0

/

0 %

2,060

DE

SOL/24-C.

Tunga

Unionens vatten i II och IV

681,350

641,153

/

94,10 %

40,197

DE

SOL/3A/BCD

Tunga

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

15,240

2,233

/

14,65 %

1,524

DE

USK/04-C.

Lubb

Unionens vatten i IV

21,080

1,893

/

8,98 %

2,108

DE

USK/1214EI

Lubb

Unionens vatten och internationella vatten i I, II och XIV

1,470

0

/

0 %

0,147

DE

USK/3A/BCD

Lubb

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

7,770

0,001

/

0,01 %

0,770

DE

USK/567EI.

Lubb

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

13,300

0

/

0 %

1,330

DE

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

27 144,970

20 735,395

3 691,752

89,99 %

2 714,497

DE

WHG/56-14

Vitling

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

2,200

0

/

0 %

0,220

DK

ANF/2AC4-C

Marulkfiskar

Unionens vatten i IIa och IV

685,660

288,340

/

42,05 %

68,566

DK

ARU/34-C

Guldlax

Unionens vatten i III och IV

513,730

137,690

/

26,80 %

51,373

DK

ARU/567.

Guldlax

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

838,550

710,920

/

84,78 %

83,855

DK

BOR/678-

Trynfiskar

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII

31 291,000

8 746,220

/

27,95 %

3 129,100

DK

COD/3DX32.

Torsk

EU-vatten i delområdena 25–32

15 945,440

0

5 948,150

37,30 %

1 594,544

DK

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i IIa och IV, unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI

12,320

0

/

0 %

1,232

DK

HAD/2AC4.

Kolja

IV, unionens vatten i IIa

1 192,020

1 078,790

/

90,50 %

113,230

DK

HAD/3A/BCD

Kolja

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

1 909,000

1 764,190

/

92,41 %

144,810

DK

HER/5B6ANB

Sill

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN

24,750

19,700

/

79,60 %

2,475

DK

HKE/2AC4-C

Kummel

Unionens vatten i IIa och IV

1 307,160

553,790

/

42,37 %

130,716

DK

HKE/3A/BCD

Kummel

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

1 149,680

258,590

/

22,49 %

114,968

DK

LEZ/2AC4-C

Glasvarar

Unionens vatten i IIa och IV

27,920

23,450

/

83,99 %

2,792

DK

LIN/04-C.

Långa

Unionens vatten i IV

142,430

111,340

/

78,17 %

14,243

DK

LIN/1/2.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i I och II

8,890

0

/

0 %

0,889

DK

LIN/3A/BCD

Långa

IIIa, unionens vatten i IIIbcd

71,330

63,880

/

89,56 %

7,133

DK

LIN/6X14.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

6,560

0

/

0 %

0,656

DK

NEP/2AC4-C

Havskräfta

Unionens vatten i IIa och IV

914,510

470,360

/

51,43 %

91,451

DK

NEP/3A/BCD

Havskräfta

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

4 117,870

2 844,750

/

69,08 %

411,787

DK

PLE/2A3AX4

Rödspätta

IV, unionens vatten i IIa, den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt

19 514,000

7 333,780

4 415,820

60,21 %

1 951,400

DK

POK/2A34.

Gråsej

IIIa och IV, unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32

5 427,000

4 917,090

/

90,60 %

509,910

DK

POK/56-14

Gråsej

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV

16,000

15,470

/

96,69 %

0,530

DK

PRA/2AC4-C

Nordhavsräka

Unionens vatten i IIa och IV

2 071,060

107,150

/

5,17 %

207,106

DK

SOL/24-C.

Tunga

Unionens vatten i II och IV

351,210

315,590

/

89,86 %

35,121

DK

SOL/3A/BCD

Tunga

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

351,890

283,080

/

80,45 %

35,189

DK

USK/04-C.

Lubb

Unionens vatten i IV

70,990

3,250

/

4,58 %

7,099

DK

USK/3A/BCD

Lubb

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

16,630

1,210

/

7,28 %

1,663

DK

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

38 597,750

34 708,170

45,880

90,04 %

3 843,700

EE

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

4,000

0

/

0 %

0,400

EE

COD/3DX32.

Torsk

Unionens vatten i delområdena 25–32

1 666,370

0

165,069

9,91 %

166,637

EE

RNG/5B67-

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

69,300

0

/

0 %

6,930

ES

ANE/08.

Ansjovis

VIII

16 737,840

2 755,181

/

16,46 %

1 673,784

ES

ANF/07.

Marulkfiskar

VII

3 300,710

3 011,828

/

91,25 %

288,882

ES

ANF/8ABDE.

Marulkfiskar

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

1 300,550

1 062,647

/

81,71 %

130,055

ES

ANF/8C3411

Marulkfiskar

VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

2 103,170

1 956,693

/

93,04 %

146,477

ES

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

12,000

10,800

/

90,00 %

1,200

ES

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i IIa och IV, unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI

12,320

0

/

0 %

1,232

ES

HAD/6B1214

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV

0,330

0

/

0 %

0,033

ES

HKE/571214

Kummel

VI och VII, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

15 545,900

14 745,757

/

94,85 %

800,143

ES

HKE/8ABDE.

Kummel

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

10 547,660

7 444,799

2 491,896

94,21 %

610,965

ES

HKE/8C3411

Kummel

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

11 397,220

6 979,913

/

61,24 %

1 139,722

ES

JAX/08C.

Taggmakrillar och därtill hörande bifångster

VIIIc

19 444,850

18 897,069

36,630

97,37 %

511,101

ES

JAX/09.

Taggmakrillar och därtill hörande bifångster

IX

10 168,630

10 168,067

/

99,99 %

0,563

ES

LEZ/07.

Glasvarar

VII

5 199,790

3 227,351

/

62,07 %

519,979

ES

LEZ/56-14

Glasvarar

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, internationella vatten i XII och XIV

505,740

129,342

/

25,57 %

50,574

ES

LEZ/8ABDE.

Glasvarar

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

793,510

551,034

/

69,44 %

79,351

ES

LEZ/8C3411

Glasvarar

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

2 199,880

934,369

/

42,47 %

219,988

ES

LIN/6X14.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

2 315,970

1 573,013

/

67,92 %

231,597

ES

MAC/8C3411

Makrill

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

42 110,380

34 920,382

1 537,107

86,58 %

4 211,038

ES

NEP/07.

Havskräfta

VII

1 390,850

20,321

126,527

10,56 %

139,085

ES

NEP/08C.

Havskräfta

VIIIc

61,870

14,879

/

24,05 %

6,187

ES

NEP/5BC6.

Havskräfta

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb

34,720

0,152

/

0,44 %

3,472

ES

NEP/8ABDE.

Havskräfta

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

42,120

0,445

/

1,06 %

4,212

ES

NEP/9/3411

Havskräfta

IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

33,690

24,403

/

72,43 %

3,369

ES

RNG/8X14-

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV

3 410,000

2 895,712

304,000

93,83 %

210,288

ES

SBR/09-

Fläckpagell

EU-vatten och internationella vatten i IX

682,250

67,856

49,120

17,15 %

68,225

ES

SBR/10-

Fläckpagell

EU-vatten och internationella vatten i X

9,000

0

/

0 %

0,900

ES

USK/567EI.

Lubb

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

15,770

15,762

/

99,95 %

0,008

ES

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

12 411,720

29,415

/

0,24 %

1 241,172

ES

WHB/8C3411

Blåvitling

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

26 806,790

24 301,590

/

90,65 %

2 505,200

ES

WHG/56–14

Vitling

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

1,110

0

/

0 %

0,111

FI

COD/3DX32.

Torsk

Unionens vatten i delområdena 25–32

1 284,010

0

339,873

26,47 %

128,401

FR

ALF/3X14-

Beryxar

EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

21,120

13,766

/

65,18 %

2,112

FR

ANE/08.

Ansjovis

VIII

4 479,090

3 402,243

/

75,96 %

447,909

FR

ANF/07.

Marulkfiskar

VII

18 678,450

14 168,831

/

75,86 %

1 867,845

FR

ANF/2AC4-C

Marulkfiskar

Unionens vatten i IIa och IV

64,020

35,974

/

56,19 %

6,402

FR

ANF/8ABDE.

Marulkfiskar

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

8 351,760

6 804,687

/

81,48 %

835,176

FR

ANF/8C3411

Marulkfiskar

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

56,950

44,391

/

77,95 %

5,695

FR

ARU/1/2.

Guldlax

Unionens vatten och internationella vatten i I och II

8,890

0

/

0 %

0,889

FR

ARU/34-C

Guldlax

Unionens vatten i III och IV

7,780

0,536

/

6,89 %

0,778

FR

ARU/567.

Guldlax

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

7,780

0,080

/

1,03 %

0,778

FR

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

2 017,960

1 549,058

/

76,76 %

201,796

FR

BSF/56712-

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII

3 510,710

2 185,617

/

62,26 %

351,071

FR

BSF/8910-

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X

32,190

9,234

/

28,69 %

3,219

FR

COD/07A.

Torsk

VIIa

2,160

0,079

/

3,66 %

0,216

FR

COD/07D.

Torsk

VIId

1 501,440

1 243,900

/

82,85 %

150,144

FR

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

5 653,210

218,332

/

38,36 %

565,321

FR

GFB/1012-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i X och XII

10,000

0,231

/

2,31 %

1,000

FR

GFB/1234-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i I, II, III och IV

10,000

1,122

/

11,22 %

1,000

FR

GFB/567-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

693,700

481,192

24,591

72,91 %

69,370

FR

GFB/89-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i VIII och IX

16,600

14,384

/

86,65 %

1,660

FR

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i IIa och IV, unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI

490,740

368,921

/

75,18 %

49,074

FR

HAD/07A.

Kolja

VIIa

94,590

0,072

/

0,08 %

9,459

FR

HAD/2AC4.

Kolja

IV, unionens vatten i IIa

526,670

215,752

/

40,97 %

52,667

FR

HAD/5BC6A.

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa

138,310

66,913

/

48,38 %

13,831

FR

HAD/6B1214

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV

57,980

0,086

/

0,15 %

5,798

FR

HAD/7X7A34

Kolja

VIIb–k, VIII, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

6 500,400

6 386,416

/

98,25 %

113,984

FR

HER/5B6ANB

Sill

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN

597,600

589,421

/

98,63 %

8,179

FR

HKE/2AC4-C

Kummel

Unionens vatten i IIa och IV

1 201,280

1 038,359

/

86,44 %

120,128

FR

HKE/571214

Kummel

VI och VII, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

21 730,940

19 251,427

/

88,59 %

2 173,094

FR

HKE/8ABDE.

Kummel

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

22 206,900

15 999,364

3 510,648

87,86 %

2 220,690

FR

HKE/8C3411

Kummel

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

1 094,170

137,015

/

12,52 %

109,417

FR

JAX/08C.

Taggmakrillar och därtill hörande bifångster

VIIIc

328,110

1,788

/

0,54 %

32,811

FR

LEZ/07.

Glasvarar

VII

6 732,380

3 389,510

/

50,35 %

673,238

FR

LEZ/2AC4-C

Glasvarar

Unionens vatten i IIa och IV

37,520

8,156

/

21,74 %

3,752

FR

LEZ/56–14

Glasvarar

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, internationella vatten i XII och XIV

1 971,560

127,294

/

6,46 %

197,156

FR

LEZ/8ABDE.

Glasvarar

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

1 085,470

919,510

/

84,71 %

108,547

FR

LEZ/8C3411

Glasvarar

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

85,210

10,049

/

11,79 %

8,521

FR

LIN/04-C.

Långa

Unionens vatten i IV

198,390

179,877

/

90,67 %

18,513

FR

LIN/1/2.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i I och II

12,890

11,298

/

87,65 %

1,289

FR

LIN/6X14.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

3 267,720

2 435,022

/

74,52 %

326,772

FR

MAC/8C3411

Makrill

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

913,710

177,262

/

19,40 %

91,371

FR

NEP/07.

Havskräfta

VII

4 204,560

462,945

/

10,77 %

420,456

FR

NEP/08C.

Havskräfta

VIIIc

13,460

0,925

/

6,87 %

1,346

FR

NEP/2AC4-C

Havskräfta

Unionens vatten i IIa och IV

27,080

0

/

0 %

2,708

FR

NEP/5BC6.

Havskräfta

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb

138,770

0

/

0 %

13,877

FR

NEP/8ABDE.

Havskräfta

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

4 284,550

2 801,545

/

65,39 %

428,455

FR

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

16,000

0,062

/

0,39 %

1,600

FR

PLE/2A3AX4

Rödspätta

IV, unionens vatten i IIa, den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt

1 232,000

275,215

/

22,34 %

123,200

FR

PLE/7DE.

Rödspätta

VIId och VIIe

2 917,240

2 532,598

/

86,81 %

291,724

FR

PLE/7FG.

Rödspätta

VIIf och VIIg

155,700

154,863

/

99,46 %

0,837

FR

PLE/7HJK

Rödspätta

VIIh, VIIj och VIIk

50,700

50,693

/

99,99 %

0,007

FR

POK/2A34.

Gråsej

IIIa och IV, unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32

12 366,000

9 382,012

/

75,87 %

1 236,600

FR

POK/56–14

Gråsej

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV

4 107,400

2 931,744

/

71,38 %

410,740

FR

RNG/5B67-

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

4 192,870

667,350

/

15,92 %

419,287

FR

RNG/8X14-

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV

120,390

0,057

/

0,05 %

12,039

FR

SBR/678-

Fläckpagell

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII

45,850

45,680

/

99,63 %

0,170

FR

SOL/07D.

Tunga

VIId

3 105,560

2 481,903

/

79,92 %

310,556

FR

SOL/07E.

Tunga

VIIe

361,000

349,116

/

96,71 %

11,884

FR

SOL/24-C.

Tunga

Unionens vatten i II och IV

755,910

674,588

/

89,24 %

75,591

FR

SOL/7FG.

Tunga

VIIf och VIIg

69,850

58,570

/

83,85 %

6,985

FR

SOL/7HJK.

Tunga

VIIh, VIIj och VIIk

79,680

61,838

/

77,61 %

7,968

FR

SOL/8AB

Tunga

VIIIa och VIIIb

3 724,200

3 716,200

/

99,79 %

8,000

FR

USK/04-C.

Lubb

Unionens vatten i IV

48,770

13,432

/

27,54 %

4,877

FR

USK/1214EI

Lubb

Unionens vatten och internationella vatten i I, II och XIV

10,370

9,078

/

87,54 %

1,037

FR

USK/567EI.

Lubb

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

610,500

226,596

/

37,12 %

61,050

FR

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

19 448,900

11 485,997

424,434

61,24 %

1 944,890

FR

WHG/07A.

Vitling

VIIa

1,330

0,336

/

25,26 %

0,133

FR

WHG/56-14

Vitling

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

22,900

1,451

/

6,34 %

2,290

FR

WHG/7X7A-C

Vitling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj och VIIk

12 894,890

7 041,728

/

54,61 %

1 289,489

IE

ALF/3X14-

Beryxar

EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

9,110

0

/

0 %

0,911

IE

ANF/07.

Marulkfiskar

VII

3 766,730

3 351,000

/

88,96 %

376,673

IE

ARU/34-C

Guldlax

Unionens vatten i III och IV

0,780

0

/

0 %

0,078

IE

ARU/567.

Guldlax

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

0,880

0

/

0 %

0,088

IE

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

6,020

0,228

/

3,79 %

0,602

IE

BOR/678-

Trynfiskar

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII

88 155,000

34 622,406

/

39,29 %

8 815,500

IE

BSF/56712-

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII

113,010

0

/

0 %

11,301

IE

COD/07A.

Torsk

VIIa

154,410

147,634

/

95,61 %

6,776

IE

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

1 334,930

1 207,295

/

90,44 %

127,635

IE

GFB/567-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

32,670

26,975

/

82,57 %

3,267

IE

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i IIa och IV, unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI

11,000

0

/

0 %

1,100

IE

HAD/07A.

Kolja

VIIa

564,740

541,202

/

95,83 %

23,538

IE

HAD/5BC6A.

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa

687,990

644,742

/

93,71 %

43,257

IE

HAD/6B1214

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV

97,320

93,691

/

96,27 %

3,629

IE

HAD/7X7A34

Kolja

VIIb–k, VIII, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

2 106,100

2 097,103

/

99,57 %

8,997

IE

HER/5B6ANB

Sill

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN

3 347,950

2 332,951

/

69,68 %

334,795

IE

HKE/571214

Kummel

VI och VII, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

2 888,220

2 597,795

/

89,94 %

288,822

IE

LEZ/07.

Glasvarar

VII

3 466,610

2 412,958

/

69,61 %

346,661

IE

LEZ/56-14

Glasvarar

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, internationella vatten i XII och XIV

576,730

475,829

/

82,51 %

57,673

IE

LIN/6X14.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

662,250

586,987

/

88,64 %

66,225

IE

NEP/07.

Havskräfta

VII

9 997,240

8 201,674

816,441

90,21 %

979,285

IE

NEP/*07U16

Havskräfta

VII (Porcupine Bank – enhet 16)

906,140

816,441

/

90,10 %

89,699

IE

NEP/5BC6.

Havskräfta

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb

231,710

50,579

/

21,83 %

23,171

IE

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

858,780

123,109

/

14,34 %

85,878

IE

PLE/7FG.

Rödspätta

VIIf och VIIg

50,000

49,104

/

98,21 %

0,896

IE

POK/56-14

Gråsej

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV

449,500

127,875

/

28,45 %

44,950

IE

RNG/5B67-

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

31,770

0

/

0 %

3,177

IE

RNG/8X14-

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV

4,570

0

/

0 %

0,457

IE

SOL/7HJK.

Tunga

VIIh, VIIj och VIIk

178,040

82,700

/

46,45 %

17,804

IE

USK/567EI.

Lubb

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

54,430

1,714

/

3,15 %

5,443

IE

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

23 762,390

21 467,916

/

90,34 %

2 294,474

IE

WHG/07A.

Vitling

VIIa

61,550

59,660

/

96,93 %

1,890

IE

WHG/56-14

Vitling

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

112,240

102,481

/

91,31 %

9,759

IE

WHG/7X7A-C

Vitling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj och VIIk

7 623,740

6 872,720

/

90,15 %

751,020

LT

BSF/56712-

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII

1,000

0

/

0 %

0,100

LT

COD/3DX32.

Torsk

EU-vatten i delområdena 25–32

4 618,340

0

1 196,954

25,92 %

461,834

LT

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i IIa och IV, unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI

11,000

0

/

0 %

1,100

LT

RNG/5B67-

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

81,000

0

/

0 %

8,100

LT

RNG/8X14-

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV

4,000

0

/

0 %

0,400

LV

COD/3DX32.

Torsk

EU-vatten i delområdena 25–32

6 082,300

0

1 998,200

32,85 %

608,230

NL

ANF/07.

Marulkfiskar

VII

0,320

0

/

0 %

0,032

NL

ANF/2AC4-C

Marulkfiskar

Unionens vatten i IIa och IV

206,410

60,696

/

29,41 %

20,641

NL

ARU/1/2.

Guldlax

Unionens vatten och internationella vatten i I och II

21,070

0

/

0 %

2,107

NL

ARU/567.

Guldlax

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

2 744,210

2 431,554

/

88,61 %

274,421

NL

COD/07A.

Torsk

VIIa

0,100

0

/

0 %

0,010

NL

COD/07D.

Torsk

VIId

54,000

46,681

/

86,45 %

5,400

NL

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

3,260

0

/

0 %

0,326

NL

GFB/567-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

33,900

0

/

0 %

3,390

NL

HAD/07A.

Kolja

VIIa

0,020

0

/

0 %

0,002

NL

HAD/2AC4.

Kolja

IV, unionens vatten i IIa

111,560

96,982

/

86,93 %

11,156

NL

HAD/7X7A34

Kolja

VIIb–k, VIII, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

19,260

19,219

/

99,79 %

0,041

NL

HER/5B6ANB

Sill

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN

3 094,280

2 785,353

/

90,02 %

308,927

NL

HKE/2AC4-C

Kummel

Unionens vatten i IIa och IV

91,100

53,889

/

95,33 %

9,111

NL

HKE/571214

Kummel

VI och VII, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

228,420

158,930

/

69,58 %

22,842

NL

HKE/8ABDE.

Kummel

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

28,480

4,273

/

15,00 %

2,848

NL

LEZ/2AC4-C

Glasvarar

Unionens vatten i IIa och IV

29,760

1,980

/

6,65 %

2,976

NL

LIN/04-C.

Långa

Unionens vatten i IV

5,560

0

/

0 %

0,556

NL

LIN/6X14.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

0,130

0,084

/

64,62 %

0,013

NL

NEP/2AC4-C

Havskräfta

Unionens vatten i IIa och IV

1 315,930

1 145,066

/

87,02 %

131,593

NL

NEP/5BC6.

Havskräfta

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb

13,800

0

/

0 %

1,380

NL

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

9,010

0

/

0 %

0,901

NL

PLE/2A3AX4

Rödspätta

IV, unionens vatten i IIa, den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt

42 870,700

27 810,886

/

64,87 %

4 287,070

NL

POK/2A34.

Gråsej

IIIa och IV, unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32

46,000

41,273

/

89,72 %

4,600

NL

PRA/2AC4-C

Nordhavsräka

Unionens vatten i IIa och IV

51,190

0,503

/

0,01 %

5,190

NL

SOL/24-C.

Tunga

Unionens vatten i II och IV

9 774,700

8 672,210

/

88,72 %

977,470

NL

SOL/3A/BCD

Tunga

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

0,390

0,220

/

56,41 %

0,039

NL

SOL/7HJK.

Tunga

VIIh, VIIj och VIIk

26,900

0

/

0 %

2,690

NL

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

42 267,870

35 203,366

2 897,115

90,14 %

4 167,389

NL

WHG/7X7A-C

Vitling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj och VIIk

771,230

695,271

/

90,15 %

75,959

PL

COD/3DX32.

Torsk

EU-vatten i delområdena 25–32

20 483,840

0

11 055,357

53,97 %

2 048,384

PT

ALF/3X14-

Beryxar

EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

184,000

178,716

/

97,13 %

5,284

PT

BSF/8910-

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X

4 037,470

2 123,349

/

52,59 %

403,747

PT

GFB/1012-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i X och XII

40,000

10,358

/

25,90 %

4,000

PT

GFB/89-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i VIII och IX

10,000

7,463

/

74,63 %

1,000

PT

HKE/8C3411

Kummel

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

5 320,460

2 554,318

/

47,82 %

532,046

PT

JAX/08C.

Taggmakrillar och därtill hörande bifångster

VIIIc

1 367,130

1 366,057

/

99,92 %

1,073

PT

JAX/09.

Taggmakrillar och därtill hörande bifångster

IX

27 786,380

20 336,310

442,092

74,78 %

2 778,638

PT

LEZ/8C3411

Glasvarar

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

104,620

103,550

/

98,98 %

1,070

PT

LIN/6X14.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

6,000

0,042

/

0,70 %

0,600

PT

MAC/8C3411

Makrill

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

8 405,500

8 053,498

/

95,81 %

352,002

PT

NEP/9/3411

Havskräfta

IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

168,300

152,311

/

90,50 %

15,989

PT

SBR/09-

Fläckpagell

EU-vatten och internationella vatten i IX

177,420

79,447

1,021

45,35 %

17,742

PT

SBR/10-

Fläckpagell

EU-vatten och internationella vatten i X

1 016,800

762,325

/

74,97 %

101,680

PT

WHB/8C3411

Blåvitling

VIIIc, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

6 165,000

1 939,187

/

31,45 %

616,500

SE

ANF/2AC4-C

Marulkfiskar

Unionens vatten i IIa och IV

7,000

0,208

/

2,97 %

0,700

SE

ARU/34-C

Guldlax

Unionens vatten i III och IV

35,000

0

/

0 %

3,500

SE

COD/03AS.

Torsk

Kattegatt

35,000

34,905

/

99,73 %

0,095

SE

COD/3DX32.

Torsk

EU-vatten i delområdena 25–32

16 948,210

0

4 143,519

24,45 %

1 694,821

SE

HAD/2AC4.

Kolja

IV, unionens vatten i IIa

47,850

23,282

/

48,66 %

4,785

SE

HKE/3A/BCD

Kummel

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

207,840

25,222

/

12,14 %

20,784

SE

LIN/04-C.

Långa

Unionens vatten i IV

11,100

0,364

/

3,28 %

1,110

SE

LIN/3A/BCD

Långa

IIIa, unionens vatten i IIIbcd

18,730

14,674

/

78,34 %

1,873

SE

NEP/3A/BCD

Havskräfta

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

1 473,840

1 262,116

/

85,63 %

147,384

SE

POK/2A34.

Gråsej

IIIa och IV, unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32

438,000

432,438

/

98,73 %

5,562

SE

PRA/2AC4-C

Nordhavsräka

Unionens vatten i IIa och IV

83,130

0

/

0 %

8,313

SE

SOL/3A/BCD

Tunga

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

45,590

39,045

/

0 %

4,559

SE

USK/04-C.

Lubb

Unionens vatten i IV

6,660

0,003

/

0,05 %

0,666

SE

USK/3A/BCD

Lubb

IIIa, unionens vatten i delområdena 22–32

7,770

0,576

/

7,41 %

0,770

SE

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

52,970

0,408

/

0,77 %

5,297

UK

ALF/3X14-

Beryxar

EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

10,110

0,485

/

4,80 %

1,011

UK

ANF/07.

Marulkfiskar

VII

7 555,060

7 162,844

212,129

97,62 %

180,087

UK

ANF/2AC4-C

Marulkfiskar

Unionens vatten i IIa och IV

7 194,380

6 025,313

590,600

91,96 %

578,467

UK

ARU/1/2.

Guldlax

Unionens vatten och internationella vatten i I och II

43,360

0

/

0 %

4,336

UK

ARU/34-C

Guldlax

Unionens vatten i III och IV

17,790

0

/

0 %

1,779

UK

ARU/567.

Guldlax

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

19,570

0

/

0 %

1,957

UK

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

355,360

286,839

/

80,72 %

35,536

UK

BOR/678-

Trynfiskar

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII

8 103,000

34,800

/

0,43 %

810,300

UK

BSF/56712-

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII

180,190

112,166

/

62,25 %

18,019

UK

COD/07A.

Torsk

VIIa

91,040

78,557

/

86,29 %

9,104

UK

COD/07D.

Torsk

VIId

158,520

155,734

/

98,24 %

2,786

UK

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

619,350

469,211

/

75,76 %

61,935

UK

GFB/567-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

587,910

146,521

/

24,92 %

58,791

UK

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i IIa och IV, unionens vatten och internationella vatten i Vb och VI

536,600

327,874

/

61,10 %

53,660

UK

HAD/07A.

Kolja

VIIa

637,500

425,948

/

66,82 %

63,750

UK

HAD/2AC4.

Kolja

IV, unionens vatten i IIa

29 876,690

25 772,724

4 013,973

99,70 %

89,993

UK

HAD/6B1214

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV

1 176,780

1 152,102

/

97,90 %

24,678

UK

HAD/7X7A34

Kolja

VIIb–k, VIII, IX och X, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

814,730

784,858

/

96,33 %

29,872

UK

HER/5B6ANB

Sill

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN

18 539,550

16 998,777

/

91,69 %

1 540,773

UK

HKE/2AC4-C

Kummel

Unionens vatten i IIa och IV

3 015,000

2 765,598

/

91,73 %

249,402

UK

HKE/571214

Kummel

VI och VII, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

7 130,780

6 723,018

163,332

96,57 %

244,430

UK

LEZ/07.

Glasvarar

VII

3 134,650

2 922,057

/

93,22 %

212,593

UK

LEZ/2AC4-C

Glasvarar

Unionens vatten i IIa och IV

2 185,360

1 468,449

/

67,19 %

218,536

UK

LEZ/56-14

Glasvarar

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, internationella vatten i XII och XIV

1 395,930

560,063

/

40,12 %

139,593

UK

LIN/04-C.

Långa

Unionens vatten i IV

2 152,300

2 018,075

/

93,76 %

134,225

UK

LIN/1/2.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i I och II

8,890

0,494

/

5,56 %

0,889

UK

LIN/3A/BCD

Långa

IIIa, unionens vatten i IIIbcd

5,000

0

/

0 %

0,500

UK

LIN/6X14.

Långa

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

2 973,980

2 718,859

/

91,42 %

255,121

UK

NEP/07.

Havskräfta

VII

7 794,800

6 438,547

96,881

83,84 %

779,480

UK

NEP/2AC4-C

Havskräfta

Unionens vatten i IIa och IV

13 822,990

11 158,857

/

80,73 %

1 382,299

UK

NEP/5BC6.

Havskräfta

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb

16 682,850

12 715,768

/

76,22 %

1 668,285

UK

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

351,960

58,531

/

16,63 %

35,196

UK

PLE/2A3AX4

Rödspätta

IV, unionens vatten i IIa, den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt

26 216,800

16 856,415

424,477

65,92 %

2 621,680

UK

PLE/7FG.

Rödspätta

VIIf och VIIg

28,300

24,516

/

86,63 %

2,830

UK

PLE/7HJK

Rödspätta

VIIh, VIIj och VIIk

16,000

15,010

/

93,81 %

0,990

UK

POK/2A34.

Gråsej

IIIa och IV, unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32

8 809,400

8 612,835

/

97,77 %

196,565

UK

POK/56-14

Gråsej

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV

3 893,580

3 325,546

/

85,41 %

389,358

UK

PRA/2AC4-C

Nordhavsräka

Unionens vatten i IIa och IV

581,070

0,100

/

0,02 %

58,107

UK

RNG/5B67-

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

227,290

7,150

/

3,15 %

22,729

UK

SOL/07D.

Tunga

VIId

721,820

648,752

/

89,88 %

72,182

UK

SOL/07E.

Tunga

VIIe

522,400

509,613

/

97,55 %

12,787

UK

SOL/24-C.

Tunga

Unionens vatten i II och IV

929,420

842,055

/

90,60 %

87,365

UK

SOL/7FG.

Tunga

VIIf och VIIg

255,250

252,487

/

98,92 %

2,763

UK

SOL/7HJK.

Tunga

VIIh, VIIj och VIIk

88,980

53,619

/

60,26 %

8,898

UK

USK/04-C.

Lubb

Unionens vatten i IV

106,530

60,518

/

56,81 %

10,653

UK

USK/1214EI

Lubb

Unionens vatten och internationella vatten i I, II och XIV

7,400

7,371

/

99,61 %

0,029

UK

USK/567EI.

Lubb

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

290,480

67,029

/

23,08 %

29,048

UK

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

28 430,200

27 810,875

/

97,82 %

619,325

UK

WHG/07A.

Vitling

VIIa

21,170

10,929

/

51,62 %

2,117

UK

WHG/56-14

Vitling

VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

183,410

105,259

/

57,39 %

18,341

UK

WHG/7X7A-C

Vitling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj och VIIk

1 646,500

1 404,308

/

85,29 %

164,650


(1)  Kvoter tillgängliga för en medlemsstat enligt relevanta förordningar om fiskemöjligheter efter beaktande av utbyte av fiskemöjligheter enligt artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22), kvotöverföringar enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 och/eller omfördelning och avdrag av fiskemöjligheter enligt artiklarna 37 och 105 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).


17.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1171

av den 16 juli 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MA

179,5

MK

39,0

ZZ

109,3

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

113,5

ZZ

113,5

0805 50 10

AR

126,5

TR

109,0

UY

111,4

ZA

128,7

ZZ

118,9

0808 10 80

AR

95,4

BR

111,1

CL

135,1

NZ

158,9

US

172,6

UY

155,7

ZA

125,4

ZZ

136,3

0808 30 90

AR

114,9

CL

142,9

NZ

307,3

ZA

137,9

ZZ

175,8

0809 10 00

TR

249,4

ZZ

249,4

0809 29 00

CA

1 187,7

TR

232,0

US

493,3

ZZ

637,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

142,5

ZZ

142,5

0809 40 05

BA

70,3

IL

133,1

ZZ

101,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


17.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1172

av den 16 juli 2015

om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 juli 2015 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 341/2007 för vitlök

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188.1 och 188.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 (2) öppnas årliga tullkvoter för import av vitlök.

(2)

De kvantiteter som omfattas av A-licensansökningar som lämnades in under de sju första arbetsdagarna i juli månad 2015 för delperioden 1 september–30 november 2015 överskrider, för vissa kvoter, de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning A-importlicenser kan utfärdas genom att det fastställs en tilldelningskoefficient, beräknad i enlighet med artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3), som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(3)

För att säkerställa att åtgärden får avsedd verkan bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den tilldelningskoefficient som anges i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om A-importlicenser som lämnats in enligt förordning (EG) nr 341/2007 för delperioden 1 september–30 november 2015.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer (EUT L 90, 30.3.2007, s. 12).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).


BILAGA

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient – ansökningar som lämnats in för delperioden 1 september–30 november 2015

(%)

Argentina

Traditionella importörer

09.4104

Nya importörer

09.4099

Kina

Traditionella importörer

09.4105

74,341279

Nya importörer

09.4100

0,479293

Övriga tredjeländer

Traditionella importörer

09.4106

Nya importörer

09.4102


BESLUT

17.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/36


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1173

av den 14 juli 2015

om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 287.14 i direktiv 2006/112/EG får Polen bevilja befrielse från mervärdesskatt för beskattningsbara personer vars årsomsättning inte överstiger motvärdet i nationell valuta av 10 000 EUR enligt omräkningskursen på dagen för anslutningen.

(2)

Genom rådets beslut 2009/790/EG (2) bemyndigades Polen att fram till den 31 december 2012 tillämpa befrielse från mervärdesskatt för beskattningsbara personer vars årsomsättning inte överstiger motvärdet i nationell valuta av 30 000 EUR enligt omräkningskursen på dagen för anslutningen.

(3)

Genom rådets genomförandebeslut 2012/769/EU (3) förlängdes den avvikande åtgärd som föreskrivs i rådets beslut 2009/790/EG till och med den 31 december 2015.

(4)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 23 december 2014 ansökte Polen om bemyndigande för ytterligare förlängning av en åtgärd som avviker från artikel 287.14 i direktiv 2006/112/EG för att kunna fortsätta att tillämpa befrielse från mervärdesskatt för beskattningsbara personer vars årsomsättning inte överstiger motvärdet i nationell valuta av 30 000 EUR enligt den omräkningskurs som gällde på dagen för anslutningen. Genom den åtgärden skulle sådana beskattningsbara personer fortsätta att vara befriade från vissa av eller alla de mervärdesskatteskyldigheter som anges i avdelning XI kapitlen 2–6 i direktiv 2006/112/EG.

(5)

Kommissionen underrättade övriga medlemsstater om Polens ansökan genom skrivelser av den 6 februari 2015. Genom en skrivelse av den 9 februari 2015 underrättade kommissionen Polen om att den hade alla uppgifter som behövdes för att ansökan skulle kunna behandlas.

(6)

Av de uppgifter som Polen lämnat framgår det att 103 617 beskattningsbara personer har dragit nytta av tillämpningen av åtgärden, och att detta har lett till att budgetintäkterna från mervärdesskatt minskade med uppskattningsvis 0,32 % under 2013.

(7)

Eftersom det högre tröskelvärdet har lett till minskade mervärdesskatteskyldigheter för de minsta företagen, samtidigt som de fortfarande har rätt att välja de normala mervärdesskattearrangemangen i enlighet med artikel 290 i direktiv 2006/112/EG, bör Polen bemyndigas att tillämpa åtgärden under ytterligare en begränsad period.

(8)

Undantaget har ingen inverkan på den del av unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

(9)

Beslut 2009/790/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i beslut 2009/790/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2018.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2015.

På rådets vägnar

P. GRAMEGNA

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2009/790/EG av den 20 oktober 2009 om bemyndigande för Polen att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 283, 30.10.2009, s. 53).

(3)  Rådets genomförandebeslut 2012/769/EU av den 4 december 2012 om ändring av beslut 2009/790/EG och om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 338, 12.12.2012, s. 27).


17.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/38


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/1174

av den 14 juli 2015

om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Banka Slovenije

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av protokoll nr 4 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 27.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation av den 10 juni 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije (ECB/2015/23) (1), och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska granskas av oavhängiga externa revisorer som ECB-rådet har rekommenderat och rådet godkänt.

(2)

Förordnandet för Banka Slovenijes externa revisor, Deloitte revizija d.o.o., löpte ut efter revisionen avseende räkenskapsåret 2014. Det är därför nödvändigt att utse en ny extern revisor från och med räkenskapsåret 2015.

(3)

Banka Slovenije har valt Ernst & Young d.o.o. som sin externa revisor för räkenskapsåren 2015–2017.

(4)

ECB-rådet har rekommenderat att Ernst & Young d.o.o. utses till extern revisor för Banka Slovenije för räkenskapsåren 2015–2017.

(5)

Till följd av ECB-rådets rekommendation bör rådets beslut 1999/70/EG (2) ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.13 i beslut 1999/70/EG ska ersättas med följande:

”13.

Ernst & Young d.o.o. godkänns härmed som Banka Slovenijes externa revisor för räkenskapsåren 2015–2017.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Europeiska centralbanken.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2015.

På rådets vägnar

P. GRAMEGNA

Ordförande


(1)  EUT C 201, 18.6.2015, s. 1.

(2)  Rådets beslut 1999/70/EG av den 25 januari 1999 om de nationella centralbankernas externa revisorer (EGT L 22, 29.1.1999, s. 69).


17.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/39


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1175

av den 15 juli 2015

om ändring av beslut 2006/473/EG vad gäller erkännande av det administrativa distriktet Gordonia i Sydafrika som fritt från Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus)

[delgivet med nr C(2015) 4749]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt del A avsnitt I punkt 16.4 i bilaga IV, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2006/473/EG (2) erkänns vissa administrativa distrikt i Norra Kapprovinsen i Sydafrika som fria från Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus).

(2)

Den information som Sydafrika lämnat om det administrativa distriktet Gordonia i Norra Kapprovinsen och det faktum att det inte har förekommit några fall av förvägrad införsel av Citrusfrukter med ursprung i detta område på grund av Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus), tyder på att det administrativa distriktet Gordonia är fritt från denna skadegörare. Distriktet bör därför erkännas som fritt från Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus).

(3)

Beslut 2006/473/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3.2 a i beslut 2006/473/EG ska ersättas med följande:

”a)

Sydafrika: Västra Kapprovinsen, Norra Kapprovinsen: de administrativa distrikten Gordonia, Hartswater och Warrenton.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 juli 2015.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2006/473/EG av den 5 juli 2006 om erkännande av vissa tredjeländer och vissa regioner i tredjeländer som fria från Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes och Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus) (EUT L 187, 8.7.2006, s. 35).


Rättelser

17.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/40


Rättelse till avtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken Östtimor om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

( Europeiska unionens officiella tidning L 173 av den 3 juli 2015 )

På sidan 6 ska det

i stället för:

”Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.”

vara:

”Съставено в Брюксел на двадесет и шести май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého šestého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-six mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit sestajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte maj tjugohundrafemton.”