ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 176

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
7 juli 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1086 av den 2 juli 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Abondance [SUB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1087 av den 2 juli 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Salsiccia di Calabria [SUB])

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1088 av den 3 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller lättnader i underhållsförfaranden för luftfartyg inom allmänflyg

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1089 av den 6 juli 2015 om fastställande av budgettak för 2015 för vissa ordningar för direktstöd som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 och om fastställande av andelen för den särskilda minröjningsreserven för Kroatien

29

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1090 av den 6 juli 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

38

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) nr 740/2014 av den 8 juli 2014 om genomförande av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland ( EUT L 200, 9.7.2014 )

40

 

*

Rättelse till rådets genomförandebeslut 2014/439/Gusp av den 8 juli 2014 om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland ( EUT L 200, 9.7.2014 )

41

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

7.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1086

av den 2 juli 2015

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Abondance [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Frankrikes ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Abondance”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning  (3) i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Abondance” (SUB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (EGT L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  EUT C 74, 3.3.2015, s. 11.


7.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1087

av den 2 juli 2015

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Salsiccia di Calabria [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Italiens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Salsiccia di Calabria”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 134/98 (2).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning  (3) i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Salsiccia di Calabria” (SUB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 134/98 av den 20 januari 1998 om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 beträffande registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92 (EGT L 15, 21.1.1998, s. 6).

(3)  EUT C 77, 5.3.2015, s. 12.


7.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1088

av den 3 juli 2015

om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller lättnader i underhållsförfaranden för luftfartyg inom allmänflyg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 (2) fastställs genomförandebestämmelser om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter.

(2)

Det är nödvändigt att minska komplexiteten i dessa genomförandebestämmelser för att anpassa dem med avseende på de risker som är förknippade med de olika luftfartygskategorierna och verksamhetstyperna och, i synnerhet, de lägre risker som är förknippade med luftfartyg inom allmänflyg, för att införa lättnader i underhållsförfarandena som leder till större flexibilitet och en minskning av kostnaderna för ägarna av de berörda luftfartygen.

(3)

Eftersom vissa certifikat och intyg som fastställs i tilläggen till bilagorna till kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 (3) hänvisar till den förordningen, som omarbetats genom förordning (EU) nr 1321/2014, är det också nödvändigt att uppdatera dessa hänvisningar.

(4)

Förordning (EU) nr 1321/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet som överlämnats i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1321/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande led införas efter led k som led ka:

”ka)    ELA2-luftfartyg (European Light Aircraft) : följande bemannade luftfartyg:

i)

Ett flygplan med en maximal startmassa på högst 2 000 kg som inte är klassificerat som komplext motordrivet luftfartyg.

ii)

Ett segelflygplan eller motordrivet segelflygplan med en maximal startmassa på högst 2 000 kg.

iii)

En ballong.

iv)

Ett varmluftsluftskepp.

v)

Ett gasluftskepp som har alla följande egenskaper:

Statisk tyngd på maximalt 3 procent.

Ej dragkraftvektorstyrning (med undantag för omvänd dragkraft).

Konventionell och enkel utformning av konstruktion, manöversystem och ballonetsystem.

Ej servostyrda reglage.

vi)

Ett mycket lätt rotorluftfartyg (Very Light Rotorcraft – VLR).”

2.

I artikel 3 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Underhållsprogram som godkänts i enlighet med de krav som gällde före den 27 juli 2015 ska anses ha godkänts i enlighet med de krav som anges i denna förordning.”

3.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 b ska datumet ”28 september 2015” ersättas med datumet ”28 september 2016”.

b)

I punkt 4 ska ”förordning (EG) nr 2042/2003” ersättas med ”förordning (EU) nr 1149/2011”.

c)

Följande punkt ska läggas till som punkt 6:

”6.   Genom undantag från punkt 1 gäller följande:

a)

Behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, organisationer får fortsätta att utfärda certifikat och intyg, i föregående utgåva, enligt tillägg III till bilaga I (Del-M) eller tillägg II och tillägg III till bilaga IV (Del-147) till förordning (EU) nr 1321/2014, som var i kraft före den 27 juli 2015, fram till och med den 31 december 2015.

b)

Certifikat och intyg som utfärdats före den 1 januari 2016 är fortsatt giltiga till dess att de ändras, tillfälligt upphävs eller återkallas.”

4.

Bilaga I (Del-M) ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

5.

Bilaga II (Del-145) ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

6.

Bilaga IV (Del-147) ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juli 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1).

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (EUT L 362, 17.12.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (EUT L 315, 28.11.2003, s. 1).


BILAGA I

Bilaga I (Del-M) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Innehållsförteckningen ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt M.A.607 ska ersättas med följande:

”M.A.607

Certifierande personal och personal för granskning av luftvärdighet”

ii)

Punkt M.A.614 ska ersättas med följande:

”M.A.614

Dokumentation om underhåll och luftvärdighetsgranskning”

2.

Punkt M.A.201 ska ändras på följande sätt:

i)

I led a ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

underhållet av luftfartyget har utförts i enlighet med underhållsprogrammet enligt vad som anges i punkt M.A.302.”.

ii)

Led e ska ersättas med följande:

”e)

För att fullgöra åliggandena enligt led a

i)

kan ägaren till ett luftfartyg träffa avtal om de uppgifter som hör samman med fortsatt luftvärdighet med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet och som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M). I sådana fall övertar organisationen som svarar för fortsatt luftvärdighet ansvaret för att dessa uppgifter fullgörs korrekt. Det avtal som beskrivs i tillägg I ska användas i detta fall.

ii)

En ägare som beslutar att själv ansvara för ett luftfartygs fortsatta luftvärdighet, utan ett sådant avtal som avses i tillägg I, kan dock upprätta ett begränsat avtal för utvecklingen av underhållsprogrammet och hanteringen av underhållsprogrammets godkännande i enlighet med punkt M.A.302 med

en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet och som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M), eller,

för ELA2-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet, en underhållsorganisation enligt Del-145 eller M.A kapitel F.

I ett sådant fall övergår ansvaret för utvecklingen och, utom i de fall då ett intyg utfärdas av ägaren i enlighet med M.A.302 h, hanteringen av godkännandet av underhållsprogrammet enligt det begränsade avtalet till den avtalsslutande organisationen.”

3.

I punkt M.A.301 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

utföra allt underhåll i enlighet med underhållsprogrammet för luftfartyget enligt M.A.302,”.

4.

Punkt M.A.302 ska ändras på följande sätt:

i)

I led c ska den första meningen ersättas med följande:

”Om ett luftfartygs fortsatta luftvärdighet hanteras av en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M), eller om det finns ett begränsat avtal mellan ägaren och denna organisation i enlighet med punkt M.A.201 e ii, kan underhållsprogrammet och ändringar av detta godkännas genom ett indirekt godkännandeförfarande.”

ii)

Följande led ska läggas till som led h och i:

”h)

För ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet får uppfyllande av leden b, c, d, e och g ersättas med uppfyllande av samtliga följande villkor:

1.

Underhållsprogrammet ska tydligt identifiera ägaren och det specifika luftfartyg som programmet avser, inklusive varje installerad motor och propeller.

2.

Underhållsprogrammet ska antingen

uppfylla kraven på ’Minimalt inspektionsprogram’, enligt led i, motsvarande det specifika luftfartyget, eller

uppfylla leden d och e.

Underhållsprogrammet får inte vara mindre restriktivt än ’Minimalt inspektionsprogram’.

3.

Underhållsprogrammet ska omfatta alla obligatoriska krav för fortsatt luftvärdighet, såsom repetitiva luftvärdighetsdirektiv, avsnittet om luftvärdighetsbegränsningar (Airworthiness Limitation Section – ALS) i instruktionerna för fortsatt luftfärdighet (Instructions for Continued Airworthiness – ICA) eller särskilda underhållskrav som anges i databladet för typcertifikat (Type Certificate Data Sheet – TCDS).

Dessutom ska det i underhållsprogrammet anges eventuella ytterligare underhållsuppgifter som ska utföras på grund av luftfartygets specifika typ och konfiguration samt på grund av verksamhetens typ och specifika egenskaper. Åtminstone följande faktorer ska beaktas:

Särskild installerad utrustning samt ändringar av luftfartyget.

Reparationer utförda på luftfartyget.

Livslängdsbegränsade komponenter och flygsäkerhetskritiska komponenter.

Underhållsrekommendationer, såsom översynsintervaller (Time Between Overhaul, TBO), som rekommenderats via servicebulletiner, servicebrev och annan icke-obligatorisk serviceinformation.

Tillämpliga operativa krav rörande regelbunden inspektion av viss utrustning.

Särskilda driftsgodkännanden.

Användandet av luftfartyget och driftsförhållanden.

Pilot-/ägarunderhåll (i förekommande fall).

4.

Om underhållsprogrammet inte har godkänts av den behöriga myndigheten (direkt eller av en organsation enligt M.A kapitel G via ett indirekt godkännandeförfarande) ska luftfartygets underhållsprogram innehålla en undertecknad försäkran där ägaren intygar att detta är underhållsprogrammet för den specifika luftfartygsregistreringen och att ägaren tar fullständigt ansvar för dess innehåll och, i synnerhet, för eventuella avvikelser som införts med avseende på rekommendationerna utgivna av innehavaren av konstruktionsgodkännandet.

5.

Underhållsprogrammet ska ses över minst en gång per år. Denna översyn av underhållsprogrammet ska utföras antingen

av den person som utför luftvärdighetsgranskningen av luftfartyget i enlighet med punkt M.A.710 ga, eller

av den organisation enligt M.A kapitel G som hanterar den fortsatta luftvärdigheten hos luftfartyget i de fall där översynen av underhållsprogrammet inte utförs i anslutning till en luftvärdighetsgranskning.

Om översynen avslöjar avvikelser i luftfartyget, som beror på brister i underhållsprogrammets innehåll, ska den person som utför översynen informera den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten och ägaren ska ändra underhållsprogrammet enligt överenskommelse med denna behöriga myndighet.

i)

För andra ELA1-luftfartyg än luftskepp, som inte används i kommersiell verksamhet, ska ’Minimalt inspektionsprogram’ som avses i led h uppfylla följande villkor:

1.

Det ska ange följande inspektionsintervall:

För ELA1-flygplan och ELA1-turmotorsegelflygplan (Touring Motor Glider – TMG), varje år eller varje 100-timmarsintervall, beroende på vilket som inträffar först. En tolerans på 1 månad eller 10 timmar får tillämpas på det intervallet om nästa intervall beräknas från det ursprungligen planerade datumet eller timantalet.

För ELA1-segelfygplan, andra motordrivna ELA1-segelflygplan än turmotorsegelflygplan och ELA1-ballonger, varje år. En tolerans på 1 månad får tillämpas på det intervallet om nästa intervall beräknas från det ursprungligen planerade datumet.

2.

Det ska innehålla följande:

Serviceuppgifter enligt de krav som fastställts av innehavaren av konstruktionsgodkännandet.

Inspektion av märkningar.

Granskning av vägningshandlingar och vägning i enlighet med punkt NCC.POL.105 i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (1).

Funktionsprov av transponder (om en sådan finns).

—Funktionsprov av pitotsystemet.

För ELA1-flygplan:

Funktionskontroll för motoreffekt och varvtal, magnetapparater, bränsle- och oljetryck samt motortemperaturer.

För motorer som är utrustade med automatiserad motorstyrning: det utgivna motorkörningsförfarandet.

För torrsumpmotorer, motorer med turbokompressorer och vätskekylda motorer: en funktionsprovning för att upptäcka tecken på störd vätskecirkulation.

Inspektion av skick och fastsättning för de strukturella delar, system och komponenter som motsvarar följande områden:

För ELA1-flygplan:

Flygplansskrov.

Kabin och cockpit.

Landställ.

Ving- och mittsektion.

Styrorgan.

Stjärtparti.

Avionik och elinstallationer.

Motoranläggning.

Kopplingar och växellådor.

Propeller.

Diverse system såsom det ballistiska räddningssystemet.

För ELA1-segelflygplan och motordrivna ELA1-segelflygplan:

Flygplansskrov.

Kabin och cockpit.

Landställ.

Ving- och mittsektion.

Stjärtparti.

Avionik och elinstallationer.

Motoranläggning (i tillämpliga fall).

Diverse system såsom urtagbar ballast, bromsskärm och reglage samt vattenballastsystem.

För ELA1-varmluftsballonger:

Hölje.

Brännare.

Korg.

Bränsletankar.

Utrustning och instrument.

För ELA1-gasballonger:

Hölje.

Korg.

Utrustning och instrument.

Till dess att ett ’Minimalt inspektionsprogram’ fastställs för luftskepp i denna förordning ska underhållsprogrammen för luftskepp uppfylla leden d och e.

(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1)”"

5.

I punkt M.A.604 a ska punkterna 5 och 6 ersättas med följande:

”5.

en förteckning över certifierande personal och, i förekommande fall, personal för granskning av luftvärdighet samt personal med ansvar för utvecklingen och hanteringen av underhållsprogrammet, samt deras behörigheter för godkännande, och

6.

en förteckning över de platser där underhåll utförs, samt en allmän beskrivning av lokalerna, och”

6.

Punkt M.A.606 ska ändras på följande sätt:

i)

Led e ska ersättas med följande:

”e)

Kompetensen hos all personal som deltar i underhåll, luftvärdighetsgranskningar och utveckling av underhållsprogram ska påvisas och registreras.”

ii)

Följande led ska läggas till som led i och j:

”i)

Om organisationen utför granskningar av luftvärdighet och utfärdar motsvarande granskningsbevis avseende luftvärdighet för ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter i enlighet med M.A.901 l, ska den ha personal för granskning av luftvärdighet som är kvalificerad och innehar auktorisation enligt punkt M.A.901 l.1.

j)

Om organisationen deltar i utvecklingen av och hanteringen av godkännandet av underhållsprogrammet för ELA2-luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter i enlighet med M.A.201 e ii, ska den ha kvalificerad personal som ska kunna uppvisa relevant kunskap och erfarenhet.”

7.

Punkt M.A.607 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken ska ersättas med följande:

”M.A.607   Certifierande personal och personal för granskning av luftvärdighet”

ii)

I led b ska den första meningen i andra stycket ersättas med följande:

”Alla sådana fall måste rapporteras till den behöriga myndigheten inom sju dagar efter det att en sådan certifieringsauktorisation har utfärdats.”

iii)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

Den godkända underhållsorganisationen ska registrera alla uppgifter om certifierande personal och personal för granskning av luftvärdigheten och föra en aktuell förteckning över all certifierande personal och personal för granskning av luftvärdigheten, samt deras behörigheter för godkännande, som en del av organisationens handbok enligt punkt M.A.604 a.5.”

8.

Punkt M.A.614 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken ska ersättas med följande:

”M.A.614   Dokumentation om underhåll och luftvärdighetsgranskning”

ii)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Den godkända underhållsorganisationen ska registrera alla uppgifter om det utförda arbetet. Dokument som är nödvändiga för att styrka att alla krav har uppfyllts för utfärdande av underhållsintyget, inklusive underentreprenörers godkännandedokument, och för utfärdande av eventuella granskningsbevis avseende luftvärdighet samt rekommendationer, ska sparas.”

iii)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

Den godkända underhållsorganisationen ska spara ett exemplar av all underhållsdokumentation och alla tillhörande underhållsdata under tre år från det datum när det luftfartyg eller den luftfartygskomponent som arbetet avser godkändes av underhållsorganisationen. Dessutom ska den spara en kopia av all dokumentation om utfärdandet av rekommendationer och granskningsbevis avseende luftvärdighet under tre år från datumet för utfärdande och lämna en kopia av dokumentationen till luftfartygets ägare.

1.

Dokumentationen enligt detta led ska förvaras på ett sätt som skyddar mot skada, ändring och stöld.

2.

All datormaskinvara som används för att säkerställa backup ska förvaras på annan plats än den som innehåller arbetsdata och i en miljö som säkerställer dess fortsatt goda skick.

3.

Om en godkänd underhållsorganisation upphör med sin verksamhet ska all sparad underhållsdokumentation som omfattar de senaste tre åren lämnas till den siste ägaren av eller kunden till respektive luftfartyg eller komponent eller förvaras på det sätt som anges av den behöriga myndigheten.”

9.

I punkt M.A.615 ska följande led läggas till som led e och f:

”e)

om den specifikt godkänts för att göra detta för ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet,

1.

utföra luftvärdighetsgranskningar och utfärda motsvarande granskningsbevis avseende luftvärdighet, enligt de villkor som anges i punkt M.A.901 l, och

2.

utföra luftvärdighetsgranskningar och utfärda motsvarande rekommendationer, enligt de villkor som anges i punkt M.A.901 l och M.A.904 a.2 och b,

f)

utveckla underhållsprogrammet och hantera godkännandet av detta i enlighet med punkt M.A.302 för ELA2-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet, enligt de villkor som anges i punkt M.A.201 e ii, och begränsat till de luftfartygstyper som förtecknas i godkännandecertifikatet.

Organisationen får endast underhålla ett luftfartyg eller en komponent för vilka den är godkänd och förutsatt att den har tillgång till alla nödvändiga anläggningar, utrustning, verktyg, material, underhållsdata och certifierande personal.”

10.

I punkt M.A.617 ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.

Anläggningar, utrustning, verktyg, material, förfaranden, arbetsområde, certifierande personal och personal för granskning av luftvärdighet som skulle kunna påverka godkännandet.”

11.

I punkt M.A.707 ska led b ersättas med följande:

”b)

För personal för luftvärdighetsgranskning som har utsetts av den godkända organisationen för den fortsatta luftvärdigheten kan fullmakt enbart utfärdas av den godkända organisationen för den fortsatta luftvärdigheten om den formellt har accepterats av den behöriga myndigheten sedan en luftvärdighetsgranskning utförts på ett tillfredsställande sätt under övervakning av den behöriga myndigheten eller under övervakning av organisationens personal för luftvärdighetsgranskning i enlighet med ett förfarande som godkänts av den behöriga myndigheten.”

12.

Punkt M.A.710 ska ändras på följande sätt:

i)

Följande led ska införas efter led g som led ga:

”ga)

För ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet för vilka underhållsprogrammet har fastställts i enlighet med M.A.302 h, ska underhållsprogrammet ses över i anslutning till luftvärdighetsgranskningen. Översynen ska genomföras av den person som utförde luftvärdighetsgranskningen.”

ii)

Led h ska ersättas med följande:

”h)

Om resultatet av luftvärdighetsgranskningen inte är övertygande eller om översynen enligt punkt M.A.710 ga avslöjar avvikelser i luftfartyget, som beror på brister i underhållsprogrammets innehåll, ska den behöriga myndigheten informeras av organisationen så snart som möjligt, dock senast inom 72 timmar från den tidpunkt då organisationen identifierar det problem som granskningen gäller. Granskningsbeviset avseende luftvärdighet ska inte utfärdas förrän alla brister har åtgärdats.”

13.

Punkt M.A.901 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Ett granskningsbevis avseende luftvärdighet utfärdas i enlighet med tillägg III (Easa-blankett 15a, 15b eller 15c) efter det att en luftvärdighetsgranskning har genomförts med tillfredsställande resultat. Granskningsbeviset avseende luftvärdighet är giltigt i ett år.”

ii)

Följande led ska läggas till som led l:

”l)

För ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet får den underhållsorganisation enligt Del-145 eller M.A kapitel F som utför den årliga inspektionen enligt underhållsprogrammet, om den är erforderligt godkänd, utföra luftvärdighetsgranskningen och utfärda motsvarande granskningsbevis avseende luftvärdighet på följande villkor:

1.

Organisationen ska utse personal för granskning av luftvärdighet som uppfyller samtliga följande krav:

a)

Personalen för luftvärdighetsgranskning ska vara innehavare av ett godkännande för certifierande personal för luftfartyget i fråga.

b)

Personalen för luftvärdighetsgranskning ska ha minst tre års erfarenhet som certifierande personal.

c)

Personalen för luftvärdighetsgranskning ska vara fristående från processen för hantering av fortsatt luftvärdighet för det luftfartyg som granskas eller ha övergripande bestämmanderätt över processen för hantering av fortsatt luftvärdighet för hela det granskade luftfartyget.

d)

Personalen för luftvärdighetsgranskning ska ha förvärvat kunskap om de delar av denna bilaga (Del-M) som är relevanta för hantering av fortsatt luftvärdighet.

e)

Personalen för luftvärdighetsgranskning ska ha förvärvat dokumenterad kunskap om de förfaranden hos underhållsorganisationen som är relevanta för luftvärdighetsgranskningen och utfärdandet av granskningsbevis avseende luftvärdighet.

f)

Personalen för luftvärdighetsgranskning ska formellt ha accepterats av den behöriga myndigheten sedan den utfört en luftvärdighetsgranskning under övervakning av den behöriga myndigheten eller under övervakning av organisationens personal för luftvärdighetsgranskning i enlighet med ett förfarande som godkänts av den behöriga myndigheten.

g)

Personalen för luftvärdighetsgranskning ska ha utfört minst en luftvärdighetsgranskning under den senaste tolvmånadersperioden.

2.

Luftvärdighetsgranskningen utförs samtidigt som den årliga inspektionen enligt underhållsprogrammet och av samma person som intygar en sådan årlig inspektion, varvid bestämmelsen om tidigareläggande inom 90 dagar i punkt M.A.710 d får tillämpas.

3.

Luftvärdighetsgranskningen ska omfatta en fullständig dokumenterad granskning i enlighet med punkt M.A.710 a.

4.

Luftvärdighetsgranskningen ska omfatta en fysisk genomgång av luftfartyget i enlighet med punkt M.A.710 b och c.

5.

Ett granskningsbevis avseende luftvärdighet (Easa-blankett 15c) ska på underhållsorganisationens vägnar utfärdas av den person som utförde luftvärdighetsgranskningen när den personen är övertygad om att

a)

luftvärdighetsgranskningen har utförts fullständigt och på ett tillfredsställande sätt, och

b)

underhållsprogrammet har setts över i enlighet med punkt M.A.710 ga, och

c)

det inte finns några kända brister som kan äventyra flygsäkerheten.

6.

Ett exemplar av granskningsbeviset avseende luftvärdighet ska skickas till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten inom 10 dagar från datumet för utfärdande.

7.

Registreringsmedlemsstatens behöriga myndighet ska informeras inom 72 timmar om organisationen har konstaterat att resultatet av luftvärdighetsgranskningen inte är övertygande eller om översynen enligt punkt M.A.901 l.5 b avslöjar avvikelser i luftfartyget, som beror på brister i underhållsprogrammets innehåll.

8.

Underhållsorganisationens verkstadshandbok eller handbok ska innehålla beskrivningar av samtliga följande punkter:

a)

Förfarandena för utförande av luftvärdighetsgranskningar och utfärdande av motsvarande granskningsbevis avseende luftvärdighet.

b)

Namn på certifierande personal som auktoriserats för utförande av granskningar av luftvärdighet och utfärdande av motsvarande granskningsbevis avseende luftvärdighet.

c)

Förfarandena för översyn av underhållsprogrammet.”

14.

I punkt M.A.904 ska led b ersättas med följande:

”b)

När det står klart att luftfartyget uppfyller de relevanta kraven ska den organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten eller underhållsorganisationen, om tillämpligt, skicka in en rekommendation för utfärdande av granskningsbevis avseende luftvärdighet till registreringsmedlemsstaten.”

15.

Punkt M.B.301 ska ersättas med följande:

”M.B.301   Underhållsprogram

a)

Förutom i de fall då ägaren har utfärdat ett intyg för underhållsprogrammet i enlighet med punkt M.A.302 h, ska den behöriga myndigheten kontrollera att underhållsprogrammet uppfyller punkt M.A.302.

b)

Såvida inte annat anges i punkt M.A.302 c och M.A.302 h ska underhållsprogrammet och dess ändringar godkännas direkt av den behöriga myndigheten.

c)

I samband med indirekt godkännande ska underhållsprogramsförfarandena godkännas av den behöriga myndigheten genom handboken för arbetet för den fortsatta luftvärdigheten.

d)

För att godkänna ett underhållsprogram i enlighet med led b i denna punkt ska den behöriga myndigheten ha tillgång till alla data som krävs i punkt M.A.302 d, e, f och h.”

16.

Punkt 5 i tillägg II ska ändras på följande sätt:

i)

I ruta 12 (Anmärkningar) ska punkt x ersättas med följande:

”x)

Följande förklaring om underhållsintyg för komponenter som avses i punkt M.A.613, för underhållsorganisationer som godkänts i enlighet med kapitel F i bilaga I (Del-M):

’Intygar att, om inget annat anges i denna ruta, det arbete som anges i ruta 11 och som beskrivs i denna ruta har utförts i enlighet med kraven i avsnitt A kapitel F i bilaga I (Del-M) till förordning (EU) nr 1321/2014 och att artikeln, vad beträffar detta arbete, anses vara driftsduglig. DETTA ÄR INTE ETT INTYG ENLIGT BILAGA II (DEL-145) TILL FÖRORDNING (EU) nr 1321/2014.’”

ii)

Ruta 14a ska ersättas med följande:

”Kryssa i tillämpliga rutor och ange vilka bestämmelser som är tillämpliga på det utförda arbetet. Om rutan för ’andra bestämmelser specificerade i ruta 12’ kryssas i ska de övriga luftvärdighetsmyndigheternas bestämmelser anges i ruta 12. Minst en ruta måste vara ikryssad, men båda kan kryssas i vid behov.

För allt underhåll som genomförts av underhållsorganisationer som godkänts i enlighet med avsnitt A, kapitel F i bilaga I (Del-M) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska rutan för ’andra bestämmelser specificerade i ruta 12’ kryssas i och förklaringen om underhållsintyget göras i ruta 12. I sådana fall är intygsförklaringen ’såvida inte annat anges i denna ruta’ avsedd att hantera följande situationer:

a)

När underhållet inte har kunnat fullbordas.

b)

När underhållet har avvikit från den standard som krävs enligt bilaga I (Del-M).

c)

När underhållet har utförts i enlighet med ett krav som inte omfattas av bilaga I (Del-M). I sådana fall ska den nationella föreskrift som tillämpas anges i ruta 12.

För allt underhåll som genomförts av underhållsorganisationer som godkänts i enlighet med avsnitt A i bilaga II (Del-145) till förordning (EU) nr 1321/2014 är intygsförklaringen ’såvida inte annat anges i ruta 12’ avsedd att hantera följande situationer:

a)

När underhållet inte har kunnat fullbordas.

b)

När underhållet har avvikit från den standard som krävs enligt bilaga II (Del-145).

c)

När underhållet har utförts i enlighet med ett krav som inte omfattas av bilaga II (Del-145). I sådana fall ska den nationella föreskrift som tillämpas anges i ruta 12.”

17.

Tillägg III ska ändras på följande sätt:

i)

Easa-blankett 15b och Easa-blankett 15a ska ersätts med följande:

Image

Image

ii)

Följande blankett ska läggas till som Easa-blankett 15c:

Image

18.

I tillägg IV ska tabellen i punkt 13 ändras på följande sätt:

i)

Rutorna i klassen ”Luftfartyg” ska ersättas med följande:

”KLASS

BEHÖRIGHET

BEGRÄNSNING

BASUNDERHÅLL

LINJEUNDERHÅLL

LUFTFARTYG

A1 Flygplan över 5 700 kg

[Behörigheten reserverad för underhållsorganisationer som godkänts i enlighet med bilaga II (Del-145).]

[Tillverkare, grupp, serie eller typ av flygplan och/eller underhållsåtgärder ska anges.]

Exempel: Airbus A320-serien

[JA/NEJ] (*)

[JA/NEJ] (*)

A2 Flygplan upp till och med 5 700 kg

[Tillverkare, grupp, serie eller typ av flygplan och/eller underhållsåtgärder ska anges.]

Exempel: DHC-6 Twin Otter-serien

Ange om utfärdandet av rekommendationer och granskningsbevis avseende luftvärdighet godkänns eller ej (endast möjligt för ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet).

[JA/NEJ] (*)

[JA/NEJ] (*)

A3 Helikoptrar

[Tillverkare, grupp, serie eller typ av helikopter och/eller underhållsåtgärd(er) ska anges.]

Exempel: Robinson R44

[JA/NEJ] (*)

[JA/NEJ] (*)

A4 Luftfartyg, andra än A1, A2 och A3

[Luftfartygskategori (segelflygplan, ballong, luftskepp etc.), tillverkare, grupp, serie eller typ och/eller underhållsåtgärd(er) ska anges.]

Ange om utfärdandet av rekommendationer och granskningsbevis avseende luftvärdighet godkänns eller ej (endast möjligt för ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet).

[JA/NEJ] (*)

[JA/NEJ] (*)”

ii)

Längst ned i tabellen ska följande fotnot läggas till:

”(*)

Stryk det som inte är tillämpligt.”

19.

Tillägg V ska ersättas med följande:

Tillägg V

Godkännande av underhållsorganisationen enligt kapitel F i bilaga I (Del-M)

Image

Image

20.

I tillägg VIII ska led b ändras på följande sätt:

i)

Följande punkt ska läggas till som punkt 9:

”9.

ingår i den årliga kontrollen eller kontrollen efter varje 100-timmarsintervall enligt det ’Minimalt inspektionsprogram’ som beskrivs i punkt M.A.302 i.”

ii)

Den tredje meningen ska ersättas med följande:

”Kriterierna 1 till 9 kan inte åsidosättas genom mindre restriktiva instruktioner som utfärdats i enlighet med ’M.A.302 d Underhållsprogram’.”BILAGA II

Bilaga II (Del-145) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Innehållsförteckningen i Del-145 ska ändras på följande sätt:

i)

Följande punkt 145.A.36 ska läggas till:

”145.A.36

Dokumentation om personal för granskning av luftvärdigheten”

ii)

Punkt 145.A.55 ska ersättas med följande:

”145.A.55

Dokumentation om underhåll och luftvärdighetsgranskning”

2.

Punkt 145.A.30 ska ändras på följande sätt:

i)

I led e ska den första meningen ersättas med följande:

”Organisationen ska fastställa och kontrollera kompetensen hos den personal som deltar i allt underhåll, allt utvecklande av underhållsprogram, alla granskningar avseende luftvärdighet, all ledning och/eller i kvalitetsrevisioner i enlighet med ett förfarande och en standard som godkänts av den behöriga myndigheten.”

ii)

I punkt j.5 ska den första meningen i andra stycket ersättas med följande:

”Alla sådana fall enligt vad som anges i detta led måste rapporteras till den behöriga myndigheten inom sju dagar efter det att sådan certifieringsauktorisation har utfärdats.”

iii)

Följande led ska läggas till som led k och l:

”k)

Om organisationen utför granskningar av luftvärdighet och utfärdar motsvarande granskningsbevis avseende luftvärdighet för ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter i enlighet med M.A.901 l, ska den ha personal för granskning av luftvärdighet som är kvalificerad och innehar auktorisation enligt punkt M.A.901 l.1.

l)

Om organisationen deltar i utvecklingen av och hanteringen av godkännandet av underhållsprogrammet för ELA2-luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter i enlighet med M.A.201 e ii, ska den ha kvalificerad personal som ska kunna uppvisa relevant kunskap och erfarenhet.”

3.

Följande punkt ska införas som punkt 145.A.36:

”145.A.36   Dokumentation om personal för granskning av luftvärdigheten

Underhållsorganisationen ska registrera alla uppgifter om personal för granskning av luftvärdigheten och föra en aktuell förteckning över all personal för granskning av luftvärdigheten, samt deras behörigheter för godkännande, som en del av organisationens handbok i enlighet med punkt 145.A.70 a.6.

Organisationen ska spara registret i minst tre år efter det att den personal som avses i denna punkt har slutat sin anställning (eller sitt åtagande som entreprenör eller frivillig) hos organisationen eller så snart som auktorisationen har återkallats. Dessutom ska underhållsorganisationen på begäran förse den personal som avses i denna punkt med en kopia av respektive personuppgifter när personen lämnar organisationen.

Den personal som avses i denna punkt ska på begäran få tillgång till sina personuppgifter.”

4.

Punkt 145.A.55 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken ska ersättas med följande:

”145.A.55   Dokumentation om underhåll och luftvärdighetsgranskning”

ii)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Organisationen ska registrera alla uppgifter om det utförda underhållsarbetet. Ett minimikrav är att organisationen ska spara dokument som är nödvändiga för att styrka att alla krav har uppfyllts för utfärdandet av underhållsintyget, inklusive underentreprenörers godkännandedokument, och för utfärdandet av eventuella granskningsbevis avseende luftvärdighet.”

iii)

I led c ska den första meningen ersättas med följande:

”Organisationen ska spara en kopia av all utförlig underhållsdokumentation och alla tillhörande underhållsdata under tre år från det datum luftfartyget eller den komponent som arbetet avsåg godkändes av organisationen. Dessutom ska den spara en kopia av all dokumentation om utfärdandet av granskningsbevis avseende luftvärdighet samt rekommendationer under tre år från datumet för utfärdande och lämna en kopia av dokumentationen till luftfartygets ägare.”

iv)

I led c ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

Då en organisation som är godkänd enligt denna bilaga (Del-145) upphör med sin verksamhet ska all bevarad underhållsdokumentation som omfattar de senaste tre åren distribueras till den senaste ägaren av eller kunden till respektive luftfartyg eller komponent, eller förvaras på det sätt som anges av den behöriga myndigheten.”

5.

Led a i punkt 145.A.70 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.

En förteckning över certifierande personal, stödpersonal och, i förekommande fall, personal för granskning av luftvärdighet samt personal med ansvar för utvecklingen och hanteringen av underhållsprogrammet, samt deras behörigheter för godkännande.”

ii)

Punkt 12 ska ersättas med följande:

”12.

Förfaranden och kvalitetssystem som fastställts av organisationen enligt punkterna 145.A.25 till 145.A.90 samt eventuella ytterligare förfaranden som följs i enlighet med bilaga I (Del-M).”

6.

I punkt 145.A.75 ska följande led läggas till som led f och g:

”f)

Om den specifikt godkänts för att göra detta för ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet,

1.

utföra luftvärdighetsgranskningar och utfärda motsvarande granskningsbevis avseende luftvärdighet, enligt de villkor som anges i punkt M.A.901 l, och

2.

utföra luftvärdighetsgranskningar och utfärda motsvarande rekommendationer, enligt de villkor som anges i punkterna M.A.901 l och M.A.904 a.2 och b.

g)

Utveckla underhållsprogrammet och hantera godkännandet av detta i enlighet med punkt M.A.302 för ELA2-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet, enligt de villkor som anges i punkt M.A.201 e ii, och begränsat till de luftfartygstyper som förtecknas i godkännandecertifikatet.”

7.

I punkt 145.A.85 ska punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.

Anläggningar, utrustning, verktyg, material, förfaranden, arbetsområde, certifierande personal och personal för granskning av luftvärdighet som skulle kunna påverka godkännandet.”

8.

Tillägg III ska ersättas med följande:

Tillägg III

Godkännande av underhållsorganisation enligt bilaga II (Del-145)

Image

Image


BILAGA III

Bilaga IV (Del-147) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Tillägg II ska ersättas med följande:

Tillägg II

Godkännande av organisation för underhållsutbildning enligt bilaga IV (Del-147) – Easa-blankett 11

Image

Image

2.

I tillägg III ska Easa-blanketterna 148 och 149 ersättas med följande:

Tillägg III

Utbildningsintyg enligt bilaga IV (Del-147) – Easa-blanketterna 148 och 149

Image

Image


7.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1089

av den 6 juli 2015

om fastställande av budgettak för 2015 för vissa ordningar för direktstöd som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 och om fastställande av andelen för den särskilda minröjningsreserven för Kroatien

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (1), särskilt artiklarna 20.3, 22.1, 36.4, 42.2, 47.3, 49.2, 51.4 och 53.7, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 anmälde Kroatien till kommissionen före den 31 januari 2015 de arealer som fastställts i enlighet med artikel 57a.10 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 (2) och som återgått till att användas för jordbruksverksamhet under kalenderåret 2014. Anmälan omfattade också det antal stödrätter som stod till jordbrukarnas förfogande den 31 december 2014 och det belopp som fanns kvar att utnyttja i den särskilda minröjningsreserven den dagen.

(2)

I enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 har kommissionen sedan beräknat de belopp som från och med kalenderåret 2015 ska läggas till de nationella tak som fastställs i bilaga II till den förordningen för att finansiera det stöd som beviljas för minröjda områden inom ramen för de stödordningar som förtecknas i bilaga I till den förordningen. Denna ökning som, genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/851 (3), lagts till det nationella tak för Kroatien som anges i bilaga II till förordning (EU) nr 1307/2013 uppgår till 700 000 euro för 2015.

(3)

I enlighet med artikel 20.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska kommissionen fastställa den andel som ska tillämpas på denna ökning, för uppförande av det resterande beloppet i den särskilda minröjningsreserven för tilldelning av stödrätter för minröjda arealer. Andelen måste beräknas på grundval av förhållandet mellan taket inom ordningen för grundstöd för 2015 och det nationella tak för det året som anges i bilaga II till förordning (EU) nr 1307/2013, utan hänsyn till den ökning som gjorts genom delegerad förordning (EU) 2015/851.

(4)

För varje medlemsstat som tillämpar ordningen för grundstöd enligt avdelning III kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013, måste kommissionen fastställa det årliga nationella tak som avses i artikel 22.1 i den förordningen för 2015 genom att dra av de tak som fastställs i enlighet med artiklarna 42, 47, 49, 51 och 53 i den förordningen från det årliga nationella tak som anges i bilaga II till den förordningen. I enlighet med artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska hänsyn tas till de ökningar som tillämpas av medlemsstaterna i enlighet med den bestämmelsen.

(5)

För varje medlemsstat som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning enligt avdelning III kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013, måste kommissionen fastställa det årliga nationella tak som avses i artikel 36.4 i den förordningen för 2015 genom att dra av de tak som fastställs i enlighet med artiklarna 42, 47, 49, 51 och 53 i den förordningen från det årliga nationella tak som anges i bilaga II till den förordningen.

(6)

För varje medlemsstat som beviljar omfördelningsstödet enligt avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) nr 1307/2013, måste kommissionen fastställa det årliga nationella tak som avses i artikel 42.2 i den förordningen för 2015 på grundval av den procentandel som medlemsstaten anmält i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen.

(7)

När det gäller stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt avdelning III kapitel 3 i förordning (EU) nr 1307/2013 under 2015, måste de årliga nationella tak som avses i artikel 47.3 i den förordningen för 2015 beräknas i enlighet med artikel 47.1 i den förordningen och uppgå till 30 % av det nationella taket för den berörda medlemsstaten enligt bilaga II till den förordningen.

(8)

För medlemsstater som beviljar stödet till områden med naturliga begränsningar enligt avdelning III kapitel 4 i förordning (EU) nr 1307/2013, måste kommissionen fastställa de årliga nationella tak som avses i artikel 49.2 i den förordningen för 2015 på grundval av den procentandel som medlemsstaten anmält i enlighet med artikel 49.1 i den förordningen.

(9)

När det gäller stödet till unga jordbrukare enligt avdelning III kapitel 5 i förordning (EU) nr 1307/2013, måste kommissionen fastställa de årliga nationella tak som avses i artikel 51.4 i den förordningen för 2015 på grundval av den procentandel som medlemsstaten anmält i enlighet med artikel 51.1 i den förordningen och som enligt samma bestämmelse får uppgå till högst 2 %.

(10)

När det sammanlagda stödbelopp till unga jordbrukare för vilket ansökningar lämnats in för 2015 i en medlemsstat överstiger det tak som fastställs i enlighet med artikel 51.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 för den medlemsstaten, måste skillnaden finansieras av medlemsstaten i enlighet med artikel 51.2 i den förordningen, samtidigt som det högsta belopp som anges i artikel 51.1 i den förordningen inte får överskridas. För tydlighetens skull är det lämpligt att fastställa detta högsta belopp för varje medlemsstat.

(11)

För varje medlemsstat som beviljar det frivilliga kopplade stödet enligt avdelning IV kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013 för 2015, måste kommissionen fastställa det årliga nationella tak som avses i artikel 53.7 i den förordningen för 2015 på grundval av den procentandel som medlemsstaten anmält i enlighet med artikel 54.1 i den förordningen.

(12)

När det gäller 2015 började de ordningar för direktstöd som föreskrivs i förordning (EU) nr 1307/2013 att genomföras den 1 januari 2015. För att uppnå enhetlighet mellan den förordningens tillämpning för ansökningsåret 2015 och motsvarande budgettaks tillämpning, bör denna förordning tillämpas från och med samma dag.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den andel som avses i artikel 20.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska vara 43,3496 % för 2015. Det belopp som ska föras upp i den särskilda nationella minröjningsreserven för Kroatien för tilldelning av stödrätter för de arealer som avses i artikel 20.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska således uppgå till 303 447 euro.

Artikel 2

1.   De årliga nationella taken för ordningen för grundstöd enligt artikel 22.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2015 vara de som fastställs i punkt I i bilagan till den här förordningen.

2.   De årliga nationella taken för systemet för enhetlig arealersättning enligt artikel 36.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2015 vara de som fastställs i punkt II i bilagan till den här förordningen.

3.   De årliga nationella taken för omfördelningsstödet enligt artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2015 vara de som fastställs i punkt III i bilagan till den här förordningen.

4.   De årliga nationella taken för stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt artikel 47.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2015 vara de som fastställs i punkt IV i bilagan till den här förordningen.

5.   De årliga nationella taken för stödet till områden med naturliga begränsningar enligt artikel 49.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2015 vara de som fastställs i punkt V i bilagan till den här förordningen.

6.   De årliga nationella taken för stödet till unga jordbrukare enligt artikel 51.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2015 vara de som fastställs i punkt VI i bilagan till den här förordningen.

7.   De högsta beloppen för stödet till unga jordbrukare enligt artikel 51.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2015 vara de som fastställs i punkt VII i bilagan till den här förordningen.

8.   De årliga nationella taken för det frivilliga kopplade stödet enligt artikel 53.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2015 vara de som fastställs i punkt VIII i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/851 av den 27 mars 2015 om ändring av bilagorna II, III och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 135, 2.6.2015, s. 8).


BILAGA

I.   BUDGETTAK FÖR ORDNINGEN FÖR GRUNDSTÖD ENLIGT ARTIKEL 22.1 I FÖRORDNING (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2015

Belgien

231 512

Danmark

565 119

Tyskland

3 063 113

Irland

828 305

Grekland

1 205 698

Spanien

2 809 785

Frankrike

3 577 319

Kroatien

79 648

Italien

2 345 126

Luxemburg

22 859

Malta

648

Nederländerna

521 770

Österrike

471 284

Portugal

279 102

Slovenien

74 803

Finland

267 423

Sverige

383 289

Förenade kungariket

2 114 466

II.   BUDGETTAK FÖR SYSTEMET FÖR ENHETLIG AREALERSÄTTNING ENLIGT ARTIKEL 36.4 I FÖRORDNING (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2015

Bulgarien

305 708

Tjeckien

462 980

Estland

75 485

Cypern

31 041

Lettland

96 858

Litauen

159 842

Ungern

737 469

Polen

1 544 022

Rumänien

721 556

Slovakien

247 436

III.   BUDGETTAK FÖR OMFÖRDELNINGSSTÖDET ENLIGT ARTIKEL 42.2 I FÖRORDNING (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2015

Belgien

48 911

Bulgarien

55 917

Tyskland

343 894

Frankrike

365 837

Kroatien

18 374

Litauen

62 684

Polen

280 424

Rumänien

92 345

IV.   BUDGETTAK FÖR STÖDET FÖR JORDBRUKSMETODER MED GYNNSAM INVERKAN PÅ KLIMATET OCH MILJÖN ENLIGT ARTIKEL 47.3 I FÖRORDNING (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2015

Belgien

157 097

Bulgarien

237 273

Tjeckien

253 456

Danmark

261 225

Tyskland

1 473 832

Estland

34 313

Irland

364 501

Grekland

576 590

Spanien

1 452 797

Frankrike

2 190 642

Kroatien

55 121

Italien

1 170 612

Cypern

15 235

Lettland

54 313

Litauen

125 367

Luxemburg

10 081

Ungern

403 724

Malta

1 572

Nederländerna

224 795

Österrike

207 920

Polen

1 013 581

Portugal

169 745

Rumänien

535 028

Slovenien

41 396

Slovakien

131 490

Finland

157 000

Sverige

209 067

Förenade kungariket

951 997

V.   BUDGETTAK FÖR STÖDET TILL OMRÅDEN MED NATURLIGA BEGRÄNSNINGAR ENLIGT ARTIKEL 49.2 I FÖRORDNING (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2015

Danmark

2 857

VI.   BUDGETTAK FÖR STÖDET TILL UNGA JORDBRUKARE ENLIGT ARTIKEL 51.4 I FÖRORDNING (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2015

Belgien

9 898

Bulgarien

3 717

Tjeckien

1 690

Danmark

17 415

Tyskland

49 128

Estland

343

Irland

24 300

Grekland

38 439

Spanien

96 853

Frankrike

73 021

Kroatien

3 675

Italien

39 020

Cypern

508

Lettland

2 716

Litauen

7 313

Luxemburg

504

Ungern

2 691

Malta

21

Nederländerna

14 986

Österrike

13 861

Polen

33 786

Portugal

11 316

Rumänien

32 000

Slovenien

1 380

Slovakien

2 403

Finland

5 233

Sverige

13 938

Förenade kungariket

54 261

VII.   HÖGSTA BELOPP FÖR STÖDET TILL UNGA JORDBRUKARE ENLIGT ARTIKEL 51.1 I FÖRORDNING (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2015

Belgien

10 473

Bulgarien

15 818

Tjeckien

16 897

Danmark

17 415

Tyskland

98 255

Estland

2 288

Irland

24 300

Grekland

38 439

Spanien

96 853

Frankrike

146 043

Kroatien

3 675

Italien

78 041

Cypern

1 016

Lettland

3 621

Litauen

8 358

Luxemburg

672

Ungern

26 915

Malta

105

Nederländerna

14 986

Österrike

13 861

Polen

67 572

Portugal

11 316

Rumänien

35 669

Slovenien

2 760

Slovakien

8 766

Finland

10 467

Sverige

13 938

Förenade kungariket

63 466

VIII.   BUDGETTAK FÖR DET FRIVILLIGA KOPPLADE STÖDET ENLIGT ARTIKEL 53.7 I FÖRORDNING (EU) nr 1307/2013

(tusental euro)

Kalenderår

2015

Belgien

87 237

Bulgarien

118 636

Tjeckien

126 728

Danmark

24 135

Estland

4 237

Irland

3 000

Grekland

141 600

Spanien

584 919

Frankrike

1 095 321

Kroatien

27 560

Italien

429 224

Cypern

4 000

Lettland

27 157

Litauen

62 684

Luxemburg

160

Ungern

201 862

Malta

3 000

Nederländerna

3 500

Österrike

14 554

Polen

506 791

Portugal

117 535

Rumänien

219 064

Slovenien

20 698

Slovakien

56 970

Finland

104 667

Sverige

90 596

Förenade kungariket

52 600


7.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1090

av den 6 juli 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

20,6

MA

149,4

MK

73,7

ZZ

81,2

0709 93 10

TR

117,8

ZZ

117,8

0805 50 10

AR

108,6

BO

144,3

UY

135,9

ZA

138,2

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

114,8

BR

103,0

CL

130,3

NZ

155,0

US

117,1

ZA

125,9

ZZ

124,4

0808 30 90

AR

117,6

CL

134,8

NZ

235,1

ZA

113,5

ZZ

150,3

0809 10 00

IL

315,1

TR

245,3

ZZ

280,2

0809 29 00

TR

267,3

ZZ

267,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

181,4

ZZ

181,4

0809 40 05

CL

126,8

IL

241,9

ZZ

184,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


Rättelser

7.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/40


Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) nr 740/2014 av den 8 juli 2014 om genomförande av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

( Europeiska unionens officiella tidning L 200 av den 9 juli 2014 )

På sidan 2, bilagan, punkt II, enda uppgiften (korrigerad genom rättelse offentliggjord i EUT L 328, 13.11.2014, s. 60), ska det

i stället för:

 

”Namn

Namn

(vitrysk stavning)

Namn

(rysk stavning)

Skäl

233.

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

Domare vid den regionala domstolen i Sjklau. I januari 2012 beslutade han att flytta den tidigare presidentkandidaten och oppositionsaktivisten Mykola Statkevitj till en sluten anstalt i Mahiljou endast mot bakgrund av de påstådda överträdelserna av bestämmelserna om fängelsestraff vid fångkoloni IK-17 i Sjklau. Detta beslut har lett till att Mykola Statkevitj utsatts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter, däribland förvägrad sömn och hälsohot.”

vara:

 

”Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(vitrysk stavning)

Namn

(rysk stavning)

Identifierings-uppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Domare vid den regionala domstolen i Sjklau. I januari 2012 beslutade han att flytta den tidigare presidentkandidaten och oppositionsaktivisten Mykola Statkevitj till en sluten anstalt i Mahiljou endast mot bakgrund av de påstådda överträdelserna av bestämmelserna om fängelsestraff vid fångkoloni IK-17 i Sjklau. Detta beslut har lett till att Mykola Statkevitj utsatts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter, däribland förvägrad sömn och hälsohot.”


7.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/41


Rättelse till rådets genomförandebeslut 2014/439/Gusp av den 8 juli 2014 om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

( Europeiska unionens officiella tidning L 200 av den 9 juli 2014 )

På sidan 14, bilagan, punkt II, enda uppgiften (korrigerad genom rättelse offentliggjord i EUT L 328, 13.11.2014, s. 61), ska det

i stället för:

 

”Namn

Namn

(vitrysk stavning)

Namn

(rysk stavning)

Skäl

233.

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

Domare vid den regionala domstolen i Sjklau. I januari 2012 beslutade han att flytta den tidigare presidentkandidaten och oppositionsaktivisten Mykola Statkevitj till en sluten anstalt i Mahiljou endast mot bakgrund av de påstådda överträdelserna av bestämmelserna om fängelsestraff vid fångkoloni IK-17 i Sjklau. Detta beslut har lett till att Mykola Statkevitj utsatts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter, däribland förvägrad sömn och hälsohot.”

vara:

 

”Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(vitrysk stavning)

Namn

(rysk stavning)

Identifierings-uppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Domare vid den regionala domstolen i Sjklau. I januari 2012 beslutade han att flytta den tidigare presidentkandidaten och oppositionsaktivisten Mykola Statkevitj till en sluten anstalt i Mahiljou endast mot bakgrund av de påstådda överträdelserna av bestämmelserna om fängelsestraff vid fångkoloni IK-17 i Sjklau. Detta beslut har lett till att Mykola Statkevitj utsatts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter, däribland förvägrad sömn och hälsohot.”