ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 162

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
27 juni 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1010 av den 18 november 2014 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1011 av den 24 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005 ( 1 )

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1012 av den 23 juni 2015 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung ( 1 )

26

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1013 av den 25 juni 2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och för rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer ( 1 )

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1014 av den 25 juni 2015 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen ( 1 )

65

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1015 av den 26 juni 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

98

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1016 av den 23 juni 2015 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

100

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

27.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 162/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/1010

av den 18 november 2014

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av 2005 års anslutningsakt, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet bemyndigade den 23 oktober 2006 kommissionen att på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar förhandla om protokoll om ändring av de avtal som ingåtts mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och tredjeländer, å andra sidan, så som Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan (1) för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(2)

Förhandlingarna med Republiken Libanon har nu slutförts.

(3)

Enligt artikel 8.2 i protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat protokollet) ska protokollet tillämpas provisoriskt innan det träder i kraft.

(4)

Protokollet bör därför undertecknas på gemenskapens vägnar och tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen bemyndigas härmed på unionens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att protokollet ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens och dess medlemsstaters vägnar.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med den dag som anges i protokollet i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas, med förbehåll för att det tillämpas ömsesidigt.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 november 2014.

På rådets vägnar

S. GOZI

Ordförande


(1)  EUT L 143, 30.5.2006, s. 2.


27.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 162/3


PROTOKOLL

till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade ”unionens medlemsstater”, företrädda av Europeiska unionens råd, och

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad ”unionen”, företrädd av Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN LIBANON, nedan kallad ”Libanon”,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR att Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan (1) (nedan kallat ”Europa–Medelhavsavtalet”) undertecknades i Luxemburg den 17 juni 2002 och trädde i kraft den 1 april 2006,

SOM BEAKTAR att fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och den akt som är bifogad fördraget undertecknades i Luxemburg den 25 april 2005 och trädde i kraft den 1 januari 2007,

SOM BEAKTAR att ett interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, (2) trädde i kraft den 1 mars 2003,

SOM BEAKTAR att de nya fördragsslutande parternas anslutning till Europa–Medelhavsavtalet måste godkännas genom ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet; detta följer av artikel 6.2 i anslutningsakten,

SOM BEAKTAR att samråd enligt artikel 22 i Europa–Medelhavsavtalet har ägt rum för att se till att unionens och Libanons ömsesidiga intressen har beaktats,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Republiken Bulgarien och Rumänien ska vara avtalsslutande parter i Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, och ska på samma sätt som unionens övriga medlemsstater anta och beakta texterna till avtalet, de gemensamma förklaringarna, de ensidiga förklaringarna och skriftväxlingarna.

KAPITEL I

ÄNDRINGAR AV TEXTEN TILL EUROPA–MEDELHAVSAVTALET, INKLUSIVE BILAGORNA OCH PROTOKOLLEN TILL AVTALET

Artikel 2

(Ursprungsregler)

Protokoll 4 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 18.4 ska ersättas med följande:

”Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand ska förses med någon av följande påskrifter:

BG

’ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ’

ES

’EXPEDIDO A POSTERIORI’

CS

’VYSTAVENO DODATEČNĚ’

DA

’UDSTEDT EFTERFØLGENDE’

DE

’NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT’

ET

’VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT’

EL

’ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ’

EN

’ISSUED RETROSPECTIVELY’

FR

’DÉLIVRÉ A POSTERIORI’

IT

’RILASCIATO A POSTERIORI’

LV

’IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI’

LT

’RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS’

HU

’KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL’

MT

’MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT’

NL

’AFGEGEVEN A POSTERIORI’

PL

’WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE’

PT

’EMITIDO A POSTERIORI’

RO

’EMIS A POSTERIORI’

SL

’IZDANO NAKNADNO’

SK

’VYDANÉ DODATOČNE’

FI

’ANNETTU JÄLKIKÄTEEN’

SV

’UTFÄRDAT I EFTERHAND’

AR

Image

’”.

2.

Artikel 19.2 ska ersättas med följande:

”Ett duplikat som utfärdas på detta sätt ska förses med någon av följande påskrifter:

BG

’ДУБЛИКАТ’

ES

’DUPLICADO’

CS

’DUPLIKÁT’

DA

’DUPLIKAT’

DE

’DUPLIKAT’

ET

’DUPLIKAAT’

EL

’ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ’

EN

’DUPLICATE’

FR

’DUPLICATA’

IT

’DUPLICATO’

LV

’DUBLIKĀTS’

LT

’DUBLIKATAS’

HU

’MÁSODLAT’

MT

’DUPLIKAT’

NL

’DUPLICAAT’

PL

’DUPLIKAT’

PT

’SEGUNDA VIA’

RO

’DUPLICAT’

SL

’DVOJNIK’

SK

’DUPLIKÁT’

FI

’KAKSOISKAPPALE’

SV

’DUPLIKAT’

AR

Image

’”.

3.

Bilaga V ska ersättas med följande:

”BILAGA V

FAKTURADEKLARATION

En fakturadeklaration, vars text återges nedan, måste upprättas enligt fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte återges.

Bulgarisk version

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (3)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (4).

Spansk version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (3).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (4).

Tjeckisk version

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (3)) prohlašuje, že, kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (4).

Dansk version

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (3)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (4).

Tysk version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (3)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (4) Ursprungswaren sind.

Estnisk version

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (3)) deklareerib, et need tooted on … (4) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Grekisk version

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (3)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (4).

Engelsk version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (3)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (4) preferential origin.

Fransk version

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (3)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (4).

Italiensk version

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (3)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (4).

Lettisk version

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (3)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (4).

Litauisk version

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (3)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (4) preferencinės kilmės produktai.

Ungersk version

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (3)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (4) származásúak.

Maltesisk version

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (3)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4).

Nederländsk version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (3)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (4).

Polsk version

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (3)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk version

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o. … (3)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (4).

Rumänsk version

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (3)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (4).

Slovensk version

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (3)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (4) poreklo.

Slovakisk version

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (3)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4).

Finsk version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (3)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (4).

Svensk version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (3)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (4).

Arabisk version

Image

 (5)

(Ort och datum)

 (6)

(Exportörens underskrift; vidare ska namnet på den person som undertecknar deklarationen anges med tryckbokstäver)

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(3)  Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt."

(4)  Produkternas ursprung ska anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 37 i protokollet, ska exportören tydligt ange dessa produkter, genom koden ’CM’, i det dokument i vilket deklarationen upprättas."

(5)  Dessa uppgifter får utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet."

(6)  I de fall då exportören inte är skyldig att underteckna behöver inte heller namnet på den person som undertecknar deklarationen anges.”"

KAPITEL II

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 3

(Ursprungsintyg och administrativt samarbete)

1.   Ursprungsintyg som på vederbörligt sätt utfärdats av antingen Libanon eller en ny medlemsstat inom ramen för ett förmånsavtal eller en autonom ordning som tillämpas dem emellan ska godtas i respektive länder enligt detta protokoll, under förutsättning att

a)

förvärv av sådan ursprungsstatus medför förmånsbehandling på grundval av bestämmelserna om förmånsbehandling i Europa–Medelhavsavtalet eller i unionens Allmänna preferenssystem,

b)

ursprungsintyget och transportdokumenten utfärdats senast dagen före anslutningsdagen,

c)

ursprungsintyget lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader efter anslutningen.

I de fall då varor före anslutningsdagen deklarerats för import till antingen Libanon eller en ny medlemsstat enligt ett förmånsavtal eller en autonom ordning som vid den tidpunkten tillämpades mellan Libanon och den nya medlemsstaten, får ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand enligt avtalet eller ordningen också godtas, under förutsättning att det inges till tullmyndigheterna inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

2.   Libanon och de nya medlemsstaterna får behålla de tillstånd genom vilka status som ”godkänd exportör” har beviljats inom ramen för ett förmånsavtal eller en autonom ordning som tillämpats dem emellan, under förutsättning att

a)

en sådan bestämmelse även ingår i det avtal som ingåtts mellan Libanon och unionen före anslutningsdagen, och

b)

den godkända exportören tillämpar de ursprungsregler som gäller enligt det avtalet.

Dessa tillstånd ska senast ett år efter anslutningsdagen ersättas med nya tillstånd utfärdade i enlighet med villkoren i avtalet.

3.   Begäran om efterkontroll av ursprungsintyg som utfärdats enligt de förmånsavtal eller autonoma ordningar som avses i punkterna 1 och 2 kan läggas fram av de behöriga tullmyndigheterna i Libanon eller de nya medlemsstaterna och ska godtas av dessa myndigheter inom tre år efter utfärdandet av det berörda ursprungsintyget.

Artikel 4

(Varor under transitering)

1.   Bestämmelserna i Europa–Medelhavsavtalet får tillämpas på varor som exporteras antingen från Libanon till någon av de nya medlemsstaterna eller från någon av de nya medlemsstaterna till Libanon, som uppfyller villkoren i protokoll 4 och som dagen för anslutningen befinner sig antingen under transport eller i tillfällig förvaring, i ett tullager eller i en frizon i Libanon eller i den nya medlemsstaten.

2.   Förmånsbehandling får i sådana fall beviljas under förutsättning att ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand av tullmyndigheterna i exportlandet inges till tullmyndigheterna i importlandet inom fyra månader från anslutningsdagen

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 5

Libanon förbinder sig att i samband med denna utvidgning av unionen inte göra några anspråk, framställningar eller hänskjutanden och inte ändra eller frånträda några medgivanden enligt artiklarna XXIV.6 och XXVIII i GATT 1994.

Artikel 6

Detta protokoll utgör en integrerad del av Europa–Medelhavsavtalet.

Artikel 7

1.   Detta protokoll ska godkännas av unionen, av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Libanon i enlighet med deras egna förfaranden.

2.   Parterna ska till varandra anmäla att de förfaranden som avses i punkt 1 har slutförts. Godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 8

1.   Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponerades.

2.   Detta protokoll ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2007.

Artikel 9

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på vart och ett av de avtalsslutande parternas officiella språk, vilka alla texter är lika giltiga.

Artikel 10

Texten till Europa–Medelhavsavtalet, inbegripet de bilagor och protokoll som utgör en integrerad del av avtalet, och texterna till slutakten och de förklaringar som åtföljer slutakten ska upprättas på bulgariska och rumänska och dessa texter ska vara giltiga på samma sätt som originaltexterna. Associeringsrådet ska godkänna dessa texter.

Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne osmnáctého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the eighteenth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astoņpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achttiende juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli osemnásteho júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemnajstega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den artonde juni tjugohundrafemton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  EUT L 143, 30.5.2006, s. 2.

(2)  EGT L 262, 30.9.2002, s. 2.


FÖRORDNINGAR

27.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 162/12


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1011

av den 24 april 2015

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer (1), särskilt artiklarna 3.8, 8.3 och 13.2,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer (2), särskilt artikel 6.1 tredje stycket, artikel 7.1 tredje stycket, artikel 8.2, artikel 9.2 andra stycket samt artiklarna 11.1, 11.3, 19 och 32.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005 (3) innehåller tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 273/2004 och förordning (EG) nr 111/2005 rörande narkotikaprekursorer. Både förordning (EG) nr 273/2004 och förordning (EG) nr 111/2005 har ändrats efter antagandet av förordning (EG) nr 1277/2005 i syfte att införa bestämmelser om befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter i enlighet med artiklarna 290 och 291 i fördraget. Därför bör nya bestämmelser antas i enlighet med de nya befogenheterna.

(2)

Även om förordning (EG) nr 273/2004 avser handel inom unionen och förordning (EG) nr 111/2005 internationell handel, har de många gemensamma bestämmelser. För enhetlighetens skull är det motiverat att anta en gemensam delegerad akt för båda förordningarna.

(3)

För att säkerställa rättslig säkerhet och en enhetlig tillämpning av bestämmelserna i denna förordning bör begreppet affärslokaler definieras.

(4)

Sådana licenser och registreringar som krävs för marknadsaktörer som vill bedriva verksamhet avseende vissa ämnen (narkotikaprekursorer) vilka kan användas för olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen, bör endast beviljas tillförlitliga marknadsaktörer som ansöker om det. Dessa marknadsaktörer bör ha vidtagit lämpliga åtgärder för en säker hantering och lagring av dessa narkotikaprekursorer och bör ha utsett en identifierbar ansvarig person som kan säkerställa att verksamhet avseende dessa ämnen bedrivs i överensstämmelse med tillämpliga rättsliga bestämmelser.

(5)

Vissa marknadsaktörer som handlar med narkotikaprekursorer för medicinsk användning, till exempel apotek och apotek för veterinärmedicin, skulle kunna undantas från kravet på tillstånd eller registrering för att bedriva verksamhet avseende sådana ämnen. Detsamma skulle kunna gälla för vissa offentliga myndigheter.

(6)

Marknadsaktörer som bedriver verksamhet avseende narkotikaprekursorer som inte är avsedda för unionsmarknaden men som har förts in i unionens tullområde, bör styrka de lagliga syftena med motsvarande transaktion genom att lämna uppgifter som visar att dessa ämnen har exporterats i överensstämmelse med relevanta internationella konventioner.

(7)

Marknadsaktörer som är etablerade i unionen bör lämna vissa grundläggande uppgifter om sin verksamhet i syfte att underlätta de behöriga myndigheternas övervakning av handeln med narkotikaprekursorer.

(8)

För att minimera risken för avledning av vissa narkotikaprekursorer bör en underrättelse före export göras och ett exporttillstånd utfärdas innan de exporteras.

(9)

Förteckningarna över tredjeländer som är mottagarländer för export av förtecknade ämnen i kategorierna 2 och 3 i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 ändras ofta. För att möjliggöra en snabb uppdatering av förteckningarna i enlighet med de kriterier avseende dessa förteckningar som fastställs i denna förordning, bör förteckningarna offentliggöras på kommissionens webbplats.

(10)

För att minska den administrativa bördan vid handel med vissa kategorier av narkotikaprekursorer bör det finnas ett förenklat förfarande för underrättelse före export och för exporttillstånd.

(11)

För att förbättra samordningen av genomförandet av övervakningsåtgärder bör medlemsstaterna regelbundet lämna uppgifter till kommissionen om beslagtagna eller kvarhållna narkotikaprekursorer.

(12)

För att säkerställa konsekvens, rättslig överensstämmelse och rättslig säkerhet bör denna delegerade förordning börja tillämpas samma dag som genomförandeförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs villkor för beviljande av tillstånd och registrering, anges de fall då tillstånd och registrering inte krävs, fastställs kriterier för styrkande av det lagliga syftet med en transaktion, anges de uppgifter som krävs för övervakning av handeln, fastställs villkor för fastställande av förteckningarna över mottagarländer för export av förtecknade ämnen i kategorierna 2 och 3, fastställs kriterier för fastställande av förenklade förfaranden för underrättelse före export och för exporttillstånd samt anges krav beträffande de uppgifter som ska lämnas om genomförandet av övervakningsåtgärderna beträffande handel med narkotikaprekursorer.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med affärslokaler de byggnader och den mark som en marknadsaktör innehar på ett och samma verksamhetsställe.

Artikel 3

Villkor för beviljande av tillstånd

1.   För att erhålla tillstånd enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 111/2005 ska marknadsaktören utse en person som ansvarig för handeln med förtecknade ämnen i kategori 1 i bilagan till den förordningen, underrätta den behöriga myndigheten om den ansvariga personens namn och kontaktuppgifter samt omedelbart underrätta den behöriga myndigheten om varje senare ändring av dessa uppgifter.

Den ansvariga personen ska se till att import, export och verksamhet av mellanhänder sker i överensstämmelse med tillämpliga rättsliga föreskrifter och ska ha befogenhet att företräda marknadsaktören och att fatta de beslut som är nödvändiga för att utföra denna uppgift.

2.   Den berörda marknadsaktören ska uppfylla följande krav och villkor:

a)

Marknadsaktören ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att förtecknade ämnen i kategori 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 avlägsnas utan tillstånd från de platser där förtecknade ämnen lagras, framställs, produceras och bearbetas och för att se till att affärslokalerna är säkra.

b)

Marknadsaktören ska göra en ansökan som innehåller följande uppgifter:

i)

Sökandens fullständiga namn, adress, telefon- och/eller faxnummer samt e-postadress.

ii)

Den ansvariga personens fullständiga namn och kontaktuppgifter.

iii)

Den ansvariga personens ställning och arbetsuppgifter.

iv)

Affärslokalernas fullständiga adress.

v)

En redogörelse för alla platser där verksamhet som aves i led x bedrivs.

vi)

Uppgifter som visar att de lämpliga åtgärder som avses i punkt 2 a har vidtagits.

vii)

De förtecknade ämnenas namn och KN-nummer enligt bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och bilagan till förordning (EG) nr 111/2005.

viii)

I fråga om blandningar eller naturprodukter, följande uppgifter:

a)

Blandningens eller naturproduktens namn.

b)

Namn och KN-nummer enligt bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 för de förtecknade ämnen som ingår i blandningen eller naturprodukten.

c)

Den högsta procentandel av dessa förtecknade ämnen som ingår i blandningen eller naturprodukten.

ix)

En beskrivning av den planerade verksamheten enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 273/2004 och artikel 6.1 i förordning (EG) nt 111/2005.

x)

I förekommande fall ett bestyrkt registerutdrag för företaget eller verksamheten.

xi)

Ett intyg om god vandel för den berörda marknadsaktören och för den ansvariga personen, eller något annat dokument som ger den nödvändiga garantin för att verksamheten kommer att bedrivas i vederbörlig ordning, eller information som gör det möjligt för den behöriga myndigheten att erhålla ett sådant dokument.

3.   Om marknadsaktören redan har beviljats status som godkänd ekonomisk aktör i enlighet med artikel 5a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (4) kan marknadsaktören vid ansökan om tillstånd ange aktörsgodkännandets (AEO-certifikatets) nummer, så att denna status kan beaktas av den behöriga myndigheten.

4.   Sökanden ska på skriftlig begäran av den behöriga myndigheten lämna alla andra relevanta uppgifter.

5.   Om sökanden är en fysisk person ska punkt 2 b ii och iii inte tillämpas, och punkt 2 b iv ska tillämpas endast i förekommande fall.

6.   Utan att det påverkar tillämpningen av åtgärder som antagits med stöd av artikel 10.1 i förordning (EG) nr 273/2004 och artikel 26.3 i förordning (EG) nr 111/2005 ska den behöriga myndigheten avslå ansökan om tillstånd, om villkoren i artikel 3.2 b i den här förordningen inte är uppfyllda eller om det finns skälig grund att misstänka att de förtecknade ämnena är avsedda för olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen.

7.   I fråga om handel mellan unionen och tredjeländer enligt förordning (EG) nr 111/2005 får den behöriga myndigheten antingen begränsa tillståndens giltighet till högst tre år eller ålägga marknadsaktörerna att med högst tre års intervall visa att villkoren för beviljande av tillstånd fortfarande är uppfyllda.

Giltigheten av tillstånd som utfärdats före den här förordningens ikraftträdande ska inte påverkas.

8.   Ett tillstånd får inte överlåtas.

9.   Tillståndshavaren ska ansöka om ett nytt tillstånd när något av följande planeras:

a)

Tillägg av ett förtecknat ämne.

b)

Inledande av en ny verksamhet.

c)

Ändring av verksamhetsstället för de affärslokaler där verksamheten äger rum.

I sådana fall ska det gällande tillståndet upphöra att gälla den av följande dagar som infaller först:

i)

Den dag då tillståndets giltighet löper ut, i de fall då en giltighetstid fastställts i enlighet med artikel 3.6 i den här förordningen eller i enlighet med artikel 3.5 i förordning (EG) nr 273/2004.

ii)

Den dag då det nya tillståndet börjar gälla.

10.   Punkt 9 ska också tillämpas på tillstånd som utfärdats före den dag då denna förordning börjar tillämpas.

11.   Punkterna 2–6, 8, 9 och 10 ska också tillämpas för att erhålla tillstånd enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 273/2004, med undantag för särskilda tillstånd.

12.   De offentliga myndigheter som avses i artikel 3.2 och 3.6 i förordning (EG) nr 273/2004 ska inbegripa tullen, polisen och de behöriga myndigheternas officiella laboratorier.

Artikel 4

Fall då tillstånd inte krävs

Apotek, apotek för veterinärmedicin, tullen, polisen, försvarsmakten och de behöriga myndigheternas officiella laboratorier får undantas från kravet på tillstånd i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 111/2005, i de fall då dessa marknadsaktörer använder narkotikaprekursorer inom ramen för sin tjänsteutövning.

De marknadsaktörer som anges i första stycket är även undantagna från följande:

a)

Skyldigheten att tillhandahålla dokumentation som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 111/2005.

b)

Skyldigheten att utnämna en ansvarig person enligt artikel 3.1 i den här förordningen.

Artikel 5

Villkor för beviljande av registrering

1.   För att erhålla registrering enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 111/2005 ska marknadsaktören utse en person som ansvarig för handeln med förtecknade ämnen i kategori 2 i bilagan till den förordningen, underrätta den behöriga myndigheten om den ansvariga personens namn och kontaktuppgifter samt omedelbart underrätta den behöriga myndigheten om varje senare ändring av dessa uppgifter.

Den ansvariga personen ska se till att import, export och verksamhet av mellanhänder sker i överensstämmelse med tillämpliga rättsliga föreskrifter och ska ha befogenhet att företräda marknadsaktören och att fatta de beslut som är nödvändiga för att utföra denna uppgift.

2.   Marknadsaktörer som bedriver verksamhet med förtecknade ämnen i kategori 2 i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 ska göra en ansökan som innehåller de uppgifter och handlingar som avses i artikel 3.2 b, med undantag för artikel 3.2 b vi, x och xi, såvida inte den behöriga myndigheten begär det.

Detsamma gäller marknadsaktörer som ägnar sig åt export av förtecknade ämnen i kategori 3 i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005.

3.   Artikel 3.3 och 3.4 ska också tillämpas.

4.   Punkt 2 första stycket och punkt 3 ska i tillämpliga delar tillämpas på marknadsaktörer och användare som avses i artikel 3.6 i förordning (EG) nr 273/2004 med avseende på förtecknade ämnen i kategori 2 i bilaga I till den förordningen.

5.   Användare av förtecknade ämnen i kategori 2A i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 ska även tillhandahålla uppgifter om användningen av de förtecknade ämnena.

Artikel 6

Fall då registrering inte krävs

Följande kategorier får undantas från kravet på registrering i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 111/2005:

a)

Apotek, apotek för veterinärmedicin, tullen, polisen, de behöriga myndigheternas officiella laboratorier och försvarsmakten, i de fall då dessa marknadsaktörer använder narkotikaprekursorer inom ramen för sin tjänsteutövning.

b)

Marknadsaktörer som ägnar sig åt export av förtecknade ämnen i kategori 3 i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005, om summan av de kvantiteter som exporterats under det föregående kalenderåret (1 januari–31 december) inte överskrider de mängder som anges i bilaga I till den här förordningen. Om dessa mängder överskrids under det innevarande kalenderåret, ska marknadsaktören omedelbart iaktta registreringskravet.

c)

Marknadsaktörer som ägnar sig åt export av blandningar som innehåller förtecknade ämnen i kategori 3 i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005, om den mängd av ett förtecknat ämne som ingår i blandningen under det föregående kalenderåret inte överskred de mängder som anges i bilaga I till den här förordningen. Om dessa mängder överskrids under det innevarande kalenderåret, ska marknadsaktören omedelbart iaktta registreringskravet.

Artikel 7

Villkor för undantag från vissa krav

Vid tillämpningen av artikel 6 i förordning (EG) nr 273/2004 ska kunderna underrätta sina leverantörer om huruvida den artikeln är tillämplig på dem.

Artikel 8

Kriterier för fastställande av de lagliga syftena med en transaktion

1.   För att styrka det lagliga syftet med en transaktion i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 111/2005 ska marknadsaktören lämna uppgifter om att sändningen har lämnat exportlandet i enlighet med gällande nationella bestämmelser antagna med stöd av artikel 12 i Förenta nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (5).

2.   I detta syfte ska marknadsaktören antingen använda mallen i bilaga II till den här förordningen eller uppvisa det importtillstånd som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 111/2005 eller den kundförsäkran som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 273/2004.

Artikel 9

Uppgifter som krävs för övervakning av handeln

1.   Vid tillämpningen av artikel 8.2 i förordning (EG) nr 273/2004 ska marknadsaktörerna i sammanfattad form underrätta de behöriga myndigheterna om de kvantiteter av förtecknade ämnen som de använt eller levererat samt, i fråga om leverans, de kvantiteter som de levererat till varje tredje part.

När det gäller förtecknade ämnen i kategori 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 ska första stycket endast tillämpas på begäran av de behöriga myndigheterna.

2.   Vid tillämpningen av artikel 9.2 i förordning (EG) nr 111/2005 ska marknadsaktörerna underrätta de behöriga myndigheterna om följande:

a)

Export av förtecknade ämnen för vilka exporttillstånd krävs.

b)

All import av förtecknade ämnen i kategori 1 i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 för vilka importtillstånd krävs eller alla de fall då förtecknade ämnen i kategori 2 i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 införs till en frizon av kontrolltyp II, hänförs till ett annat suspensivt förfarande än transitering eller övergår till fri omsättning.

c)

All verksamhet av mellanhänder avseende förtecknade ämnen i kategorierna 1 och 2 i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005.

3.   De uppgifter som avses i punkt 2 a ska, beroende på omständigheterna, hänvisa till mottagarland, exporterade kvantiteter samt i förekommande fall exporttillståndens referensnummer.

4.   De uppgifter som avses i punkt 2 b ska, beroende på omständigheterna, hänvisa till exporterande tredjeland och importtillståndens referensnummer.

5.   De uppgifter som avses i punkt 2 c ska, beroende på omständigheterna, hänvisa till tredjeländer som är involverade i verksamheten av mellanhänder och export- eller importtillståndens diarienummer. Marknadsaktörerna ska på begäran av de behöriga myndigheterna lämna ytterligare uppgifter.

6.   De behöriga myndigheterna ska behandla de uppgifter som avses i denna artikel som affärshemligheter.

Artikel 10

Villkor för fastställande av förteckningarna över mottagarländer för export av förtecknade ämnen i kategorierna 2 och 3

De förteckningar som avses i artikel 11.1 i förordning (EG) nr 111/2005 ska innehålla samtliga följande uppgifter:

a)

De tredjeländer med vilka unionen har ingått särskilda avtal om narkotikaprekursorer.

b)

De tredjeländer som har begärt underrättelse före export i enlighet med artikel 12.10 i Förenta nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen från 1988.

c)

De tredjeländer som har begärt underrättelse före export i enlighet med artikel 24 i Förenta nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen från 1988.

Förteckningarna över de specifika mottagarländer för export av förtecknade ämnen i kategorierna 2 och 3 i bilagan som avses i leden a, b och c ska offentliggöras på kommissionens webbplats.

Artikel 11

Kriterier för fastställande av förenklade förfaranden för underrättelse före export

1.   I fråga om export inom ramen för det förenklade förfarandet för beviljande av exporttillstånd får den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EG) nr 111/2005 sända en förenklad underrättelse före export omfattande flera exporttransaktioner som utförs inom en bestämd tidsperiod på antingen sex eller tolv månader.

2.   Den behöriga myndigheten i exportlandet ska lämna de uppgifter som anges i artikel 13.1 i förordning (EG) nr 111/2005 till den behöriga myndigheten i det tredjeland som är mottagarland.

3.   Den behöriga myndigheten ska underrätta mottagarlandet om detta och för detta ändamål använda PEN Online-systemet eller den multilaterala underrättelse för rapportering om kemiska ämnen som återfinns i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 12

Kriterier för fastställande av förenklade förfaranden för exporttillstånd

1.   Efter ansökan av den berörda marknadsaktören får den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 111/2005 bevilja exporttillstånd genom förenklat förfarande avseende en bestämd tidsperiod på antingen sex eller tolv månader, i de fall då samma i unionen etablerade exportör upprepade gånger exporterar ett visst förtecknat ämne i kategorierna 3 och 4 till samma importör i samma mottagande tredjeland.

Ett sådant förenklat exporttillstånd får beviljas endast i följande fall:

a)

Om marknadsaktören i samband med tidigare export har visat sig förmögen att uppfylla alla skyldigheter i samband med exporten, och inte har överträtt relevant lagstiftning.

b)

Om den behöriga myndigheten kan vara säker på att syftena med exporttransaktionerna är lagliga.

2.   Ansökan om ett förenklat exporttillstånd ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a)

Namn på och adress till exportören, importören i tredjelandet och den slutliga mottagaren.

b)

Det förtecknade ämnets namn enligt bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 eller, i fråga om en blandning eller en naturprodukt, blandningens eller naturproduktens namn och KN-nummer samt namnen enligt bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 på de förtecknade ämnen som ingår i blandningen eller naturprodukten.

c)

Den maximala kvantitet av det förtecknade ämnet som avses exporteras.

d)

Den tidsperiod under vilken exporttransaktionerna avses utföras.

3.   Den behöriga myndigheten ska fatta beslut om en ansökan om förenklat exporttillstånd inom 15 arbetsdagar räknat från den dag då den mottog de nödvändiga uppgifterna.

4.   I fall som gäller akutvård och där villkoren i punkt 1 a och b i denna artikel är uppfyllda ska den behöriga myndigheten fatta beslut om en ansökan om förenklat exporttillstånd för export av förtecknade ämnen i kategori 4 i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 omedelbart eller inom högst tre arbetsdagar efter mottagandet av ansökan.

Artikel 13

Villkor och krav beträffande de uppgifter som ska tillhandahållas om genomförandet av övervakningsåtgärderna

1.   Medlemsstaterna ska översända de uppgifter som avses i artikel 32.1 i förordning (EG) nr 111/2005 och artikel 13.1 i förordning (EG) nr 273/2004 till kommissionen under den månad som följer på varje kalenderkvartal. Dessa uppgifter ska omfatta information om alla de fall då man tillfälligt avvaktat med frisläppandet av förtecknade och icke förtecknade ämnen eller då förtecknade och icke förtecknade ämnen kvarhållits.

2.   Denna information ska inbegripa följande:

a)

Ämnenas namn.

b)

Ursprung, härkomst och bestämmelse för ämnena, om detta är känt.

c)

Kvantiteten av ämnena, deras tullstatus och vilka transportmedel som använts.

3.   I slutet av varje kalenderår ska kommissionen meddela alla medlemsstater den information den erhållit med stöd av punkt 1.

Artikel 14

Upphävande

Förordning (EG) nr 1277/2005 ska upphöra att gälla.

Artikel 15

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 april 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 47, 18.2.2004, s. 1.

(2)  EUT L 22, 26.1.2005, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005 av den 27 juli 2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och för rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (EUT L 202, 3.8.2005, s. 7).

(4)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).

(5)  Rådets beslut 90/611/EEG av den 22 oktober 1990 (EGT L 326, 24.11.1990, s. 56).


BILAGA I

Ämne

Mängd

Aceton (1)

50 kg

Etyleter (1)

20 kg

Metyletylketon (1)

50 kg

Toluen (1)

50 kg

Svavelsyra

100 kg

Saltsyra

100 kg


(1)  Salterna av dessa ämnen, om förekomst av sådana salter är möjlig.


BILAGA II

Image

Anmärkningar

1.

Mallens layout är inte bindande.

2.

Löpnumren och texten i mallen är bindande.

3.   Skydd av personuppgifter

När Europeiska kommissionen behandlar personuppgifter som lämnas i detta dokument gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

När den behöriga myndigheten i en medlemsstat behandlar personuppgifter som lämnas i detta dokument gäller nationella bestämmelser om genomförande av direktiv 95/46/EG.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att övervaka handeln med narkotikaprekursorer inom unionen i enlighet med förordning (EG) nr 273/2004, i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 1258/2013, och mellan unionen och tredjeländer i enlighet med förordning (EG) nr 111/2005, i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 1259/2013.

Registeransvarig för behandlingen av uppgifterna är den behöriga nationella myndighet till vilken detta dokument ingetts. En förteckning över behöriga myndigheter finns på Europeiska kommissionens webbplats.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, utan att det påverkar tillämpliga bestämmelser om uppgiftsskydd i unionen, och i syfte att kontrollera och övervaka vissa ämnen som ofta används för olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen, får kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna utbyta personuppgifter och information som lämnas i detta dokument med berörda myndigheter i tredjeländer.

Den registrerade har rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne och som kommer att behandlas och får i tillämpliga fall rätta, utplåna eller blockera personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 eller nationell lagstiftning som genomför direktiv 95/46/EG.

Alla framställningar om utövandet av rätten till tillgång, rättelse, radering eller blockering ska överlämnas till och behandlas av den behöriga myndighet till vilken detta dokument ingetts.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 33 i förordning (EG) nr 111/2005 och artikel 13b i förordning (EG) nr 273/2004.

Personuppgifter i detta dokument får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in.

Vid en eventuell tvist kan klagomål inlämnas till den berörda nationella dataskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Om klagomålet rör Europeiska kommissionens behandling av uppgifter, bör det riktas till Europeiska datatillsynsmannen

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


BILAGA III

Image

Anmärkningar

1.

Mallens layout är inte bindande.

2.

Löpnumren och texten i mallen är bindande. De fält som är markerade med fetstil måste fyllas i.

3.

Närmare uppgifter om fälten:

 

Fält ”Del A”: Ange huruvida den multilaterala underrättelsen för rapportering om kemiska ämnen omfattar en eller flera exporttransaktioner. Om den omfattar flera transaktioner, ange beräknad tidsram.

 

Fält 14 (mängd och vikt): Om en multilateral underrättelse för rapportering om kemiska ämnen omfattar flera exporttransaktioner, ange maximal mängd och vikt.

 

Fält 18 (avgångsdag): Om en multilateral underrättelse för rapportering om kemiska ämnen omfattar flera exporttransaktioner måste detta fält fyllas i med angivande av den beräknade slutliga avgångsdagen.

4.   Skydd av personuppgifter

När Europeiska kommissionen behandlar personuppgifter som lämnas i detta dokument gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

När den behöriga myndigheten i en medlemsstat behandlar personuppgifter som lämnas i detta dokument gäller nationella bestämmelser om genomförande av direktiv 95/46/EG.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att övervaka handeln med narkotikaprekursorer inom unionen i enlighet med förordning (EG) nr 273/2004, i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 1258/2013, och mellan unionen och tredjeländer i enlighet med förordning (EG) nr 111/2005, i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 1259/2013.

Registeransvarig för behandlingen av uppgifterna är den behöriga nationella myndighet till vilken detta dokument ingetts. En förteckning över behöriga myndigheter finns på Europeiska kommissionens webbplats.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, utan att det påverkar tillämpliga bestämmelser om uppgiftsskydd i unionen, och i syfte att kontrollera och övervaka vissa ämnen som ofta används för olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen, får kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna utbyta personuppgifter och information som lämnas i detta dokument med berörda myndigheter i tredjeländer.

Den registrerade har rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne och som kommer att behandlas och får i tillämpliga fall rätta, utplåna eller blockera personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 eller nationell lagstiftning som genomför direktiv 95/46/EG.

Alla framställningar om utövandet av rätten till tillgång, rättelse, radering eller blockering ska överlämnas till och behandlas av den behöriga myndighet till vilken detta dokument ingetts.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 33 i förordning (EG) nr 111/2005 och artikel 13b i förordning (EG) nr 273/2004.

Personuppgifter i detta dokument får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in.

Vid en eventuell tvist kan klagomål inlämnas till den berörda nationella dataskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Om klagomålet rör Europeiska kommissionens behandling av uppgifter, bör det riktas till Europeiska datatillsynsmannen

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


27.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 162/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1012

av den 23 juni 2015

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 15.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (2) fastställs bestämmelser om strängare offentlig kontroll av import av de foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga I till den förordningen (nedan kallad förteckningen), vid införselställena till de territorier som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004.

(2)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 669/2009 ska förteckningen ses över minst varje kvartal med beaktande av åtminstone de informationskällor som anges i den artikeln.

(3)

Förekomsten och relevansen av livsmedelstillbud som nyligen anmälts genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder, resultaten från inspektioner som kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor genomfört i tredjeländer och de kvartalsrapporter om sändningar av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som medlemsstaterna har lämnat till kommissionen i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 669/2009 visar på att förteckningen bör ändras.

(4)

Förteckningen bör särskilt ändras genom att posterna stryks för de varor där de tillgängliga informationskällorna visar att de relevanta säkerhetskraven i unionslagstiftningen på det hela taget uppfylls på ett tillfredsställande sätt och för vilka en strängare offentlig kontroll därmed inte längre är motiverad. Posten för bönor från Kenya bör därför utgå ur förteckningen.

(5)

Förteckningen bör dessutom ändras genom att kontrollfrekvensen höjs för de varor där samma informationskällor visar på större brister i efterlevnaden av den relevanta unionslagstiftningen och för vilka en strängare offentlig kontroll därmed är motiverad. Posterna i förteckningen för korianderblad, basilika, mynta, persilja, chilipeppar och okra från Vietnam samt för vinblad från Turkiet bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att säkerställa enhetlighet och tydlighet bör bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

(7)

Förordning (EG) nr 669/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).


BILAGA

”BILAGA I

Foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentlig kontroll vid de utsedda införselställena

Foder och livsmedel

(avsedd användning)

KN-nr (1)

Taric-undernummer

Ursprungsland

Fara

Fysiska kontroller och identitetskontroller (frekvens i procent)

Torkade vindruvor

0806 20

 

Afganistan (AF)

Ochratoxin A

50

(Livsmedel)

 

 

Mandlar, med skal

0802 11

 

Australien (AU)

Aflatoxiner

20

Mandlar, skalade

0802 12

 

(Livsmedel)

 

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoxiner

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91,

2008 11 96,

2008 11 98

 

(Foder och livsmedel)

 

 

Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00,

ex 0710 22 00

10

10

Kambodja (KH)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (3)

50

Auberginer

0709 30 00,

ex 0710 80 95

72

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Kinesisk bladselleri (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodja (KH)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (4)

50

(Livsmedel – färska eller kylda örter)

 

 

Brassica oleracea (andra ätbara kålarter, daggkål ’kinesisk broccoli’) (5)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester (2)

50

(Livsmedel – färska eller kylda)

 

 

Te, även aromatiserat

0902

 

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (6)

10

(Livsmedel)

 

 

Auberginer

0709 30 00,

ex 0710 80 95

72

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (7)

10

Bittergurka (Momordica charantia)

ex 0709 99 90,

ex 0710 80 95

70

70

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00,

ex 0710 22 00

10

10

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (7)

20

Spanskpeppar (även sötpaprika) (Capsicum spp.)

0709 60 10,

ex 0709 60 99

20

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

0710 80 51,

ex 0710 80 59

20

Jordgubbar (färska)

0810 10 00

 

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (8)

10

(Livsmedel)

 

 

Spanskpeppar (även sötpaprika) (Capsicum spp.)

0709 60 10,

ex 0709 60 99,

20

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (9)

10

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

0710 80 51,

ex 0710 80 59

20

Betelblad (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Indien (IN)

Salmonella (10)

50

(Livsmedel)

 

 

Sesamfrön

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella (10)

20

(Livsmedel – färska eller kylda)

 

 

Capsicum annuum, hela

0904 21 10

 

Indien (IN)

Aflatoxiner

20

Capsicum annuum, krossade eller malda

ex 0904 22 00

10

Torkade frukter av släktet Capsicum, hela, med undantag av sötpaprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskotnöt (Myristica fragrans)

0908 11 00,

0908 12 00

 

(Livsmedel – torkade kryddor)

 

 

Enzymer; enzympreparat

3507

 

Indien (IN)

Kloramfenikol

50

(Foder och livsmedel)

 

 

Muskotnöt (Myristica fragrans)

0908 11 00,

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoxiner

20

(Livsmedel – torkade kryddor)

 

 

Ärter med skida (ospritade)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (11)

10

(Livsmedel – färska eller kylda)

 

 

Mynta

ex 1211 90 86,

30

Marocko (MA)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (12)

10

(Livsmedel – färska eller kylda örter)

ex 2008 99 99

70

Bordsdruvor

0806 10 10

 

Peru (PE)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (13)

10

(Livsmedel – färska)

 

 

Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus lanatus) och produkter därav

ex 1207 70 00,

ex 1106 30 90,

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiner

50

(Livsmedel)

 

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91,

2008 11 96,

2008 11 98

 

(Foder och livsmedel)

 

 

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (14)

10

(Livsmedel – färska eller kylda)

 

 

Betelblad (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Thailand (TH)

Salmonella (10)

50

(Livsmedel)

 

 

Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00,

ex 0710 22 00

10

10

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (15)

20

Auberginer

0709 30 00,

ex 0710 80 95

72

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Torkade aprikoser

0813 10 00

 

Turkiet (TR)

Sulfiter (16)

10

Aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 50 61

 

(Livsmedel)

 

 

Sötpaprika (Capsicum annuum)

0709 60 10,

0710 80 51

 

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (17)

10

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

 

 

Vinblad

ex 2008 99 99

11, 19

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (18)

50

(Livsmedel)

 

 

Pistaschmandlar, med skal

0802 51 00

 

Förenta staterna (US)

Aflatoxiner

20

Pistaschmandlar, skalade

0802 52 00

 

(Livsmedel)

 

 

Torkade aprikoser

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiter (16)

50

Aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 50 61

 

(Livsmedel)

 

 

Torkade vindruvor

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ochratoxin A

50

(Livsmedel)

 

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (19)

50

Basilika (helig, söt)

ex 1211 90 86,

ex 2008 99 99

20

75

Mynta

ex 1211 90 86,

ex 2008 99 99

30

70

Persilja

ex 0709 99 90

40

(Livsmedel – färska eller kylda örter)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (19)

50

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Livsmedel – färska eller kylda)

 

 

Pitahaya (drakfrukt)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester (2)  (19)

20

(Livsmedel – färska eller kylda)

 

 


(1)  Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer anges KN-numret med ’ex’.

(2)  Resthalter av åtminstone de bekämpningsmedel som anges i kontrollprogrammet antaget i enlighet med artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1) som kan analyseras med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera resthalter (endast övervakning av bekämpningsmedel i eller på produkter av vegetabiliskt ursprung).

(3)  Resthalter av klorbufam.

(4)  Resthalter av fentoat.

(5)  Arter av Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Även kallad ’Kai Lan’, ’Gai Lan’, ’Gailan’, ’Kailan’ och ’kinesisk bare Jielan’.

(6)  Resthalter av trifluralin.

(7)  Resthalter av acefat, aldikarb (summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb), amitraz (amitraz inkl. metaboliter innehållande 2,4-dimetylanilin, uttryckt som amitraz), diafentiuron, dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer), ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inkl. maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram) och metiokarb (summan av metiokarb, metiokarbsulfoxid och metiokarbsulfon, uttryckt som metiokarb).

(8)  Resthalter av hexaflumuron, metiokarb (summan av metiokarb, metiokarbsulfoxid och metiokarbsulfon, uttryckt som metiokarb), fentoat och tiofanatmetyl.

(9)  Resthalter av dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter innehållande 2,4,6-triklorofenol, uttryckt som prokloraz), tiofanatmetyl och triforin.

(10)  Referensmetod EN/ISO 6579 eller en metod som validerats mot den, enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EUT L 338, 22.12.2005, s. 1).

(11)  Resthalter av acefat och diafentiuron.

(12)  Resthalter av flubendiamid.

(13)  Resthalter av etefon.

(14)  Resthalter av formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid), protiofos och triforin.

(15)  Resthalter av acefat, dikrotofos, protiofos, kvinalfos och triforin.

(16)  Referensmetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(17)  Resthalter av diafentiuron, formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid) och tiofanatmetyl.

(18)  Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inkl. maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram) och metrafenon.

(19)  Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inkl. maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram), fentoat och kvinalfos.”


27.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 162/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1013

av den 25 juni 2015

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och för rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer (1), särskilt artikel 14,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (2), särskilt artikel 6.3, artikel 9.2 tredje stycket och artikel 28, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005 (3) innehåller tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 273/2004 och förordning (EG) nr 111/2005 rörande narkotikaprekursorer. Både förordning (EG) nr 273/2004 och förordning (EG) nr 111/2005 har ändrats efter antagandet av förordning (EG) nr 1277/2005 genom att det har införts bestämmelser om befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter i enlighet med artiklarna 290 och 291 i fördraget. Därför bör nya regler antas i enlighet med de nya befogenheterna.

(2)

Även om förordning (EG) nr 273/2004 avser handel inom unionen och förordning (EG) nr 111/2005 internationell handel, har de många gemensamma bestämmelser. För enhetlighetens skull är det motiverat att anta en gemensam genomförandeakt för båda förordningarna.

(3)

För att säkerställa rättslig säkerhet och en enhetlig tillämpning av bestämmelserna i denna förordning bör begreppet affärslokaler definieras.

(4)

De befintliga bestämmelserna om förfaranderegler för beviljande av tillstånd, förfarandet och formatet för tillhandahållande av uppgifter som krävs för övervakning av handeln samt formatet och hanteringen av import- och exporttillstånd har visat sig vara effektiva och bör således i huvudsak fortsätta att tillämpas enligt denna förordning.

(5)

Förfarandereglerna för att bevilja registrering till marknadsaktörer och användare, enligt definitionen i förordning (EG) nr 273/2004 och förordning (EG) nr 111/2005, bör återspegla förfarandereglerna för utfärdande av tillstånd.

(6)

I syfte att säkerställa uppgifternas kvalitet och samstämmighet och undvika dubbletter i de uppgifter som läggs in i den europeiska databasen för narkotikaprekursorer bör varje medlemsstat inrätta en enda kontaktpunkt som överför uppgifterna till databasen. Uppgifterna bör överföras utan onödigt dröjsmål. Uppgifter om ett tillstånd eller en registrering bör innehålla de uppgifter som behövs för att man ska kunna identifiera dels den marknadsaktör eller användare som beviljats tillstånd eller registrering, dels de ämnen som ingår. Tillgången till uppgifterna bör begränsas till den miniminivå som krävs för att de offentliga myndigheterna ska kunna utföra sina uppgifter.

(7)

Genom övergångsregler bör det vara möjligt att använda pappersformulär som utfärdats före ikraftträdandet av denna förordning i överensstämmelse med tidigare regler, tills lagren av sådana formulär är slut.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för narkotikaprekursorer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs enhetliga förfaranderegler för genomförandet av förordningarna (EG) nr 273/2004 och (EG) nr 111/2005 vad gäller tillstånd för och registrering av marknadsaktörer och användare samt införandet av uppgifter om dem i den europeiska databasen för narkotikaprekursorer, marknadsaktörernas tillhandahållande av sådana uppgifter som krävs för övervakningen av handeln samt export- och importtillstånd inom området narkotikaprekursorer.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med affärslokaler de byggnader och den mark som en marknadsaktör innehar på ett och samma verksamhetsställe.

Artikel 3

Tillståndsförfarande

1.   En marknadsaktör eller användare ska lämna en ansökan till den behöriga myndigheten för att erhålla ett sådant tillstånd som avses i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 273/2004 eller artikel 6.1 i förordning (EG) nr 111/2005, på elektronisk väg eller skriftligen enligt vad som föreskrivs av den berörda medlemsstaten.

En ansökan ska anses fullständig om den innehåller samtliga de uppgifter som förtecknas i artikel 3.2 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1011 (4).

2.   Vid bedömningen av en tillståndsansökan får den behöriga myndigheten också ta hänsyn till resultaten av eventuella tidigare bedömningar av eller revisioner hos en ansökande marknadsaktör som är en godkänd ekonomisk aktör enligt definitionen i artikel 5a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (5), i den mån de är relevanta för prövningen av villkoren för att bevilja tillstånd.

Genom undantag från artikel 3.1 i denna förordning får den behöriga myndigheten undanta marknadsaktörer som är godkända ekonomiska aktörer från skyldigheten att lämna alla de uppgifter som anges i artikel 3.2 b i delegerad förordning (EU) 2015/1011 när de lämnar in en ansökan.

3.   Den behöriga myndigheten ska först bedöma ansökans fullständighet.

Om en ansökan inte anses vara fullständig ska den behöriga myndigheten meddela sökanden detta och uppmana sökanden att lämna in de uppgifter som saknas eller ytterligare relevanta uppgifter.

Om en ansökan anses vara fullständig ska den behöriga myndigheten till sökanden bekräfta att den mottagit en fullständig ansökan.

4.   Den behöriga myndigheten ska fatta beslut om att bevilja eller inte bevilja tillstånd senast 60 arbetsdagar efter mottagandet av en fullständig ansökan i fråga om ett nytt tillstånd, och inom 30 arbetsdagar i fråga om en förnyelse av ett tillstånd.

5.   Alla beslut om att inte utfärda ett tillstånd ska motiveras och meddelas sökanden skriftligen eller på elektronisk väg.

6.   Tillståndet får omfatta sådana verksamheter som avses i förordningarna (EG) nr 273/2004 och (EG) nr 111/2005.

Artikel 4

Tillståndets omfattning

Den behöriga myndigheten får utfärda tillstånd

a)

som omfattar alla förtecknade ämnen och alla verksamheter vid ett verksamhetsställe eller

b)

som omfattar alla förtecknade ämnen och alla verksamheter i en medlemsstat.

Artikel 5

Tillståndets format

Ett sådant tillstånd som avses i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 273/2004 eller artikel 6.1 i förordning (EG) nr 111/2005 ska utfärdas i det format som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 6

Efterföljande ändringar

Om de uppgifter som anges i ansökan om tillståndet, förutom sådana uppgifter som avses i artikel 3.9 i delegerad förordning (EU) 2015/1011, har ändrats efter det att ett tillstånd beviljats, ska tillståndshavaren underrätta den behöriga myndigheten på elektronisk väg eller skriftligen senast 10 arbetsdagar efter ändringen.

Om de villkor som avses i artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2015/1011 fortsätter att vara uppfyllda efter ändringen och om tillståndet innehåller de uppgifter som ska ändras ska den behöriga myndigheten ändra tillståndet i enlighet med detta.

Artikel 7

Giltighet, tillfälligt indragande och återkallande av tillstånd

1.   Om ett tillstånds giltighetstid har löpt ut eller om ett tillstånd har återkallats, ska tillståndsinnehavaren återlämna ett tillstånd som har upphört att gälla till den behöriga myndigheten senast tio arbetsdagar efter sista giltighetsdag eller den dag då det återkallades.

2.   När en behörig myndighet beslutar att tillfälligt dra in eller att återkalla ett tillstånd, ska den lämna beslutet till tillståndsinnehavaren på elektronisk väg eller skriftligen och ange skälen till det tillfälliga indragandet eller till återkallandet.

Artikel 8

Särskilda tillstånd

Artiklarna 3–7 ska inte tillämpas på de särskilda tillstånd som avses i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 273/2004.

Artikel 9

Registreringsförfarande

1.   Artiklarna 3, 4, 6 och 7 ska tillämpas på registreringsförfarandet enligt artikel 3.6 i förordning (EG) nr 273/2004 eller artikel 7.1 i förordning (EG) nr 111/2005.

2.   Registrering enligt artikel 3.6 i förordning (EG) nr 273/2004 eller artikel 7.1 i förordning (EG) nr 111/2005 ska beviljas i det format som anges i bilaga II.

3.   Genom undantag från punkt 2 får den behöriga myndigheten bevilja registrering på ett formulär som tryckts före den dag då denna förordning träder i kraft och som överensstämmer med de nationella regler som gällde före ikraftträdandet av denna förordning, till dess att lagren är slut.

4.   Artiklarna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas på de särskilda registreringar som avses i artikel 3.6 i förordning (EG) nr 273/2004.

Artikel 10

Uppgifter som krävs för övervakning av handeln

1.   Marknadsaktörerna ska tillhandahålla den information som avses i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 273/2004 på elektronisk väg eller skriftligen, enligt vad den berörda medlemsstaten föreskriver, före den 15 februari varje kalenderår i fråga om förtecknade ämnen i kategorierna 1 och 2 i bilaga I till den förordningen.

2.   Marknadsaktörerna ska tillhandahålla den information som avses i artikel 9.2 i förordning (EG) nr 111/2005 på elektronisk väg eller skriftligen, enligt vad den berörda medlemsstaten föreskriver, före den 15 februari varje kalenderår.

3.   En marknadsaktör ska lämna in de årliga rapporter som avses i punkterna 1 och 2 även om inga transaktioner har ägt rum under ett visst år.

Artikel 11

Export- och importtillstånd

1.   De export- och importtillstånd som avses i artikel 28 i förordning (EG) nr 111/2005 ska ha det format som anges i bilaga III eller IV till den här förordningen.

Genom undantag från första stycket får det fält som avser tillståndets nummer ha olika form i sådana fall då export- eller importtillståndet beviljas på elektronisk väg.

2.   Ett exporttillstånd ska upprättas i fyra exemplar som ska numreras 1–4. Exemplar 1 ska behållas av den myndighet som utfärdar tillståndet. Exemplaren 2 och 3 ska åtfölja det förtecknade ämnet och uppvisas för det tullkontor där tulldeklarationen för export lämnas och därefter för de behöriga myndigheterna på det utförselställe varifrån ämnena lämnar unionens tullområde. Den behöriga myndigheten på utförselstället ska återsända exemplar 2 till den utfärdande myndigheten. Exemplar 3 ska åtfölja de förtecknade ämnena till den behöriga myndigheten i importlandet. Exemplar 4 ska behållas av exportören.

3.   Ett importtillstånd ska upprättas i fyra exemplar, som ska numreras 1–4. Exemplar 1 ska behållas av den myndighet som utfärdar tillståndet. Exemplar 2 ska av den utfärdande myndigheten sändas till den behöriga myndigheten i exportlandet. Exemplar 3 ska åtfölja det förtecknade ämnet från det införselställe varifrån det förs in på unionens tullområde till importörens verksamhetsställe, varefter importören ska återsända detta exemplar till den utfärdande myndigheten. Exemplar 4 ska behållas av importören.

4.   Ett export- eller importtillstånd får inte omfatta fler än två förtecknade ämnen.

5.   Ett tillstånd ska utfärdas på ett eller flera av unionens officiella språk. Om tillståndet inte utfärdas på elektronisk väg ska det vara i A4-format och ha en tryckt guillocherad bakgrund som gör alla förfalskningar på mekanisk eller kemisk väg synliga för ögat.

6.   En medlemsstat kan trycka tillståndsformulären själv eller låta av dem godkända tryckerier trycka upp dem. I det senare fallet ska varje tillståndsformulär vara försett med en referens som hänvisar till det berörda godkännandet samt en uppgift om tryckeriets namn och adress eller med en symbol med vars hjälp man kan identifiera tryckeriet.

7.   Genom undantag från punkterna 1–6 får en medlemsstat fortsätta att utfärda export- eller importtillstånd på formulär som tryckts före den dag då denna förordning träder i kraft och som överensstämmer med kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005 tills lagren är slut.

8.   Exporttillstånd som beviljats genom förenklat förfarande ska upprättas på exemplaren 1, 2 och 4 av det formulär vars förlaga återfinns i bilaga III. Exemplar 1 ska behållas av den myndighet som utfärdar tillståndet. Exemplaren 2 och 4 ska behållas av exportören. Exportören ska på baksidan av exemplar 2 ange närmare uppgifter om varje exporttransaktion, särskilt den mängd av det förtecknade ämnet som ingår i varje exporttransaktion samt den återstående mängden. Exemplar 2 ska uppvisas för tullkontoret när tulldeklarationen lämnas. Tullkontoret ska bekräfta uppgifterna och återsända exemplar 2 till exportören.

9.   Marknadsaktören ska för varje exporttransaktion ange tillståndets nummer och orden ”förenklat förfarande för exporttillstånd” på tulldeklarationen. Om utförseltullkontoret inte är beläget på det utförselställe varifrån ämnena lämnar unionens tullområde, ska uppgifterna lämnas på de dokument som åtföljer exportsändningen.

10.   Exportören ska återsända exemplar 2 till den utfärdande myndigheten senast tio arbetsdagar efter den dag då giltigheten löper ut för ett exporttillstånd som beviljats genom förenklat förfarande.

Artikel 12

Införande av marknadsaktörer och användare i den europeiska databasen för narkotikaprekursorer

1.   Varje medlemsstat ska för införandet i den europeiska databasen för narkotikaprekursorer av marknadsaktörer och användare som har beviljats tillstånd eller registrering i enlighet med artikel 3.7 i förordning (EG) nr 273/2004 utse en kontaktpunkt och meddela kommissionen kontaktuppgifterna.

2.   Den ansvariga kontaktpunkten ska vidarebefordra de relevanta uppgifterna på elektronisk väg senast 30 arbetsdagar efter att ha utfärdat ett tillstånd eller en registrering. Om den berörda marknadsaktören eller användaren meddelar den behöriga myndigheten att de relevanta uppgifterna har ändrats eller om ett tillstånd eller en registrering dras in tillfälligt eller återkallas, ska den ansvariga kontaktpunkten uppdatera uppgifterna senast 30 arbetsdagar efter det att den godtagit ändringarna eller antingen tillfälligt dragit in eller återkallat tillståndet eller registreringen.

3.   Kommissionen ska säkerställa

a)

att den elektroniska överföringen av uppgifter är skyddad,

b)

att databasen är begränsad och endast tillgänglig för de behöriga tjänstemän som medlemsstaterna utsett och de tjänstemän vid kommissionen som ansvarar för den europeiska databasen.

4.   Kommissionen och de behöriga myndigheterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att de uppgifter om marknadsaktörer och användare som förtecknas i databasen endast används för de officiella arbetsuppgifter som de behöriga tjänstemännen och tjänstemännen från kommissionen utför.

5.   I uppgifterna om marknadsaktörer och användare ska ingå fullständigt namn, adress, tillståndets nummer eller registreringsnumret, giltigheten för tillståndet eller registreringen samt namnet på och KN-numret för de förtecknade ämnen som tillståndet eller registreringen omfattar.

6.   Kommissionen ska hålla uppgifter om tillstånd och registreringar som har löpt ut eller återkallats tillgängliga i databasen i minst tre år efter sista giltighetsdag eller dagen för återkallandet.

Artikel 13

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 47, 18.2.2004, s. 1.

(2)  EUT L 22, 26.1.2005, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005 av den 27 juli 2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2005 om narkotikaprekursorer och för rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (EUT L 202, 3.8.2005, s. 7)

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1011 av den 24 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005 (se sidan 12 i detta nummer av EUT).

(5)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).


BILAGA I

Image

Anmärkningar

1.

Förlagans layout är inte bindande.

2.

Löpnumren och texten i förlagan är bindande. De fält som är markerade med fetstil måste fyllas i.

3.

Närmare uppgifter om fälten:

 

Fält 1 (marknadsaktör som beviljats tillstånd): Den ansvariga tjänstemannens namn får läggas till.

 

Fält 3 (giltighetstid och dess slut): Ange när giltighetstiden går ut eller om marknadsaktören är skyldig att med intervall om högst tre år visa att de villkor på vilka tillståndet beviljades fortfarande är uppfyllda.

 

Fält 4 (förtecknade ämnen): Det förtecknade ämnets namn enligt bilagan eller, i fråga om en blandning eller en naturprodukt, dess namn och namn på alla förtecknade ämnen (såsom de[t] anges i bilagan) som ingår i blandningen eller i naturprodukten. Ange salter i den mån de förekommer.

 

Fält 4 (KN-nr): Utöver KN-numret får CAS-numret läggas till.

 

Fält 4 (transaktion): Ange om det rör sig om export- och importverksamhet och/eller verksamhet av mellanhänder. I fråga om importverksamhet, ange i förekommande fall om det rör sig om lagring, bearbetning, behandling, användning, vanliga former av hantering och/eller övergång till fri omsättning. I fråga om transaktioner som omfattas av förordning (EG) nr 273/2004, ange följande: lagring, produktion, framställning, bearbetning, handel, distribution och/eller förmedling.

 

Fält 4 (verksamhetsställe): I fråga om sådan verksamhet av mellanhänder som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 111/2005 behöver verksamhetsstället inte anges.

4.

Medlemsstaternas formulär får innehålla fält för nationella ändamål. Dessa fält ska markeras med ett löpnummer följt av en versal (t.ex. 4A).

5.   Skydd av personuppgifter

När Europeiska kommissionen behandlar personuppgifter som lämnas i detta dokument gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

När den behöriga myndigheten i en medlemsstat behandlar personuppgifter som lämnas i detta dokument gäller de nationella bestämmelserna om genomförande av direktiv 95/46/EG.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är övervakning av handeln med narkotikaprekursorer inom unionen i enlighet med förordning (EG) nr 273/2004, ändrad genom förordning (EU) nr 1258/2013, och mellan unionen och tredjeländer i enlighet med förordning (EG) nr 111/2005, ändrad genom förordning (EU) nr 1259/2013.

Den registeransvarige vad gäller behandlingen av uppgifterna är den behöriga nationella myndighet till vilken detta dokument har lämnats in. En förteckning över de behöriga myndigheterna finns på Europeiska kommissionens webbplats på följande adress:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer får kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i syfte att kontrollera och övervaka vissa ämnen som ofta används för olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen utbyta personuppgifter och information som ingår i detta dokument med berörda myndigheter i tredjeländer utan att det påverkar tillämpliga bestämmelser om uppgiftsskydd i unionen.

Den registrerade har rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne och som kommer att behandlas och får i tillämpliga fall rätta, utplåna eller blockera personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 eller den nationella lagstiftning som genomför direktiv 95/46/EG.

Alla framställningar om utövandet av rätten till tillgång, rättelse, radering eller blockering ska lämnas till och behandlas av de behöriga myndigheter till vilka detta dokument har lämnats in.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 33 i förordning (EG) nr 111/2005 och artikel 13b i förordning (EG) nr 273/2004.

Personuppgifter i detta dokument får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in.

Vid en eventuell tvist kan klagomål lämnas in till den berörda nationella dataskyddsmyndigheten. De nationella dataskyddsmyndigheternas kontaktuppgifter finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor på följande adress: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1.

Om klagomålet rör Europeiska kommissionens behandling av uppgifter bör det riktas till Europeiska datatillsynsmannen på följande adress: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.


BILAGA II

Image

Anmärkningar

1.

Förlagans layout är inte bindande.

2.

Löpnumren och texten i förlagan är bindande. De fält som är markerade med fetstil måste fyllas i.

3.

Närmare uppgifter om fälten:

 

Fält 1 (marknadsaktör som beviljats registrering): Den ansvariga tjänstemannens namn får läggas till.

 

Fält 3 (giltighetstid och dess slut): Ange giltighetstidens början och, i tillämpliga fall, giltighetstidens slut.

 

Fält 4 (förtecknade ämnen): Det förtecknade ämnets namn enligt bilagan eller, i fråga om en blandning eller en naturprodukt, dess namn och namn på alla förtecknade ämnen (såsom de[t] anges i bilagan) som ingår i blandningen eller i naturprodukten. Ange salter i den mån de förekommer.

 

Fält 4 (KN-nr): Utöver KN-numret får CAS-numret läggas till.

 

Fält 4 (Transaktion): Ange om det rör sig om export- och importverksamhet och/eller verksamhet av mellanhänder. I fråga om importverksamhet, ange i förekommande fall om det rör sig om lagring, bearbetning, behandling, användning, vanliga former av hantering och/eller övergång till fri omsättning. I fråga om transaktioner som omfattas av förordning (EG) nr 273/2004, ange följande: lagring, produktion, framställning, bearbetning, handel, distribution och/eller förmedling.

 

Fält 4 (verksamhetsställe): I fråga om sådan verksamhet av mellanhänder som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 111/2005 behöver verksamhetsstället inte anges.

4.

Medlemsstaternas formulär får innehålla fält för nationella ändamål. Dessa fält ska markeras med ett löpnummer följt av en versal (t.ex. 4A).

5.   Skydd av personuppgifter

När Europeiska kommissionen behandlar personuppgifter som lämnas i detta dokument gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

När den behöriga myndigheten i en medlemsstat behandlar personuppgifter som lämnas i detta dokument gäller de nationella bestämmelserna om genomförande av direktiv 95/46/EG.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är övervakning av handeln med narkotikaprekursorer inom unionen i enlighet med förordning (EG) nr 273/2004, ändrad genom förordning (EU) nr 1258/2013, och mellan unionen och tredjeländer i enlighet med förordning (EG) nr 111/2005, ändrad genom förordning (EU) nr 1259/2013.

Den registeransvarige vad gäller behandlingen av uppgifterna är den behöriga nationella myndighet till vilken detta dokument har lämnats in. En förteckning över de behöriga myndigheterna finns på Europeiska kommissionens webbplats på följande adress:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer får kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i syfte att kontrollera och övervaka vissa ämnen som ofta används för olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen utbyta personuppgifter och information som ingår i detta dokument med berörda myndigheter i tredjeländer utan att det påverkar tillämpliga bestämmelser om uppgiftsskydd i unionen.

Den registrerade har rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne och som kommer att behandlas och får i tillämpliga fall rätta, utplåna eller blockera personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 eller den nationella lagstiftning som genomför direktiv 95/46/EG.

Alla framställningar om utövandet av rätten till tillgång, rättelse, radering eller blockering ska lämnas till och behandlas av de behöriga myndigheter till vilka detta dokument har lämnats in.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 33 i förordning (EG) nr 111/2005 och artikel 13b i förordning (EG) nr 273/2004.

Personuppgifter i detta dokument får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in.

Vid en eventuell tvist kan klagomål lämnas in till den berörda nationella dataskyddsmyndigheten. De nationella dataskyddsmyndigheternas kontaktuppgifter finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor på följande adress: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1.

Om klagomålet rör Europeiska kommissionens behandling av uppgifter bör det riktas till Europeiska datatillsynsmannen på följande adress: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.


BILAGA III

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Anmärkningar

I.

1.

Tillståndet ska fyllas i på ett av unionens officiella språk; om det skrivs för hand ska detta ske med bläck och med versaler.

2.

Fälten 1, 3, 5, 7 och 9–19 ska fyllas i av sökanden vid ansökningstillfället; de uppgifter som ska anges i fälten 7, 8, 10–13 och 18 får emellertid lämnas i ett senare skede om dessa uppgifter inte är kända vid ansökningstillfället. I sådana fall ska uppgifterna för fält 18 läggas till senast när exportdeklarationen lämnas och de kompletterande uppgifterna för fälten 7, 8 och 10–13 ska senast innan varorna fysiskt förs ut från unionens tullområde lämnas till tullen eller till en annan myndighet vid utförselstället.

3.

Fälten 1, 5, 7 och 9: Ange fullständiga namn och adresser (telefon- och faxnummer samt e-postadress).

4.

Fält 5: Ange referensnumret på importtillståndet för importören i tredjelandet (t.ex. ett förhandstillstånd, importtillstånd eller annat intyg från det tredjeland som är bestämmelseland), beroende på vad som är tillämpligt.

5.

Fält 7: Ange fullständiga namn på och adresser (telefon- och faxnummer samt e-postadress) till alla andra marknadsaktörer som deltar i exporttransaktionen, t.ex. transportörer, mellanhänder och tullombud.

6.

Fält 9: Ange fullständigt namn på och fullständig adress (telefon- och faxnummer samt eventuell e-postadress) till den person eller det företag som varorna levereras till i bestämmelselandet (inte nödvändigtvis slutanvändaren).

7.

Fält 10: Ange namnet på medlemsstaten, hamnen, flygplatsen eller gränsstationen, beroende på vad som är tillämpligt.

8.

Fält 11: Ange namnet på landet, hamnen, flygplatsen eller gränsstationen, beroende på vad som är tillämpligt.

9.

Fält 12: Ange alla transportmedel som ska användas (t.ex. lastbil, fartyg, flygplan eller tåg). Om exporttillståndet omfattar flera exporttransaktioner behöver detta fält inte fyllas i.

10.

Fält 13: Ange så fullständiga uppgifter som möjligt rörande den färdplan som ska användas.

11.

Fälten 14a och 14b: Ange det förtecknade ämnets namn enligt bilagan till förordning (EG) nr 111/2005, handelsnamnet på det läkemedel som förtecknas i kategori 4, antalet enheter i försändelsen, antalet tabletter eller ampuller i varje enhet, innehållet av det förtecknade ämnet i en enda enhet (per tablett/ampull) eller, i fråga om en blandning eller en naturprodukt, dess namn och det åttasiffriga KN-numret samt handelsnamnet.

12.

Fälten 15 a och 15b: Ange det förtecknade ämnets åttasiffriga KN-nr enligt bilagan till förordning (EG) nr 111/2005.

13.

Fälten 16a och 16b: För kategori 4, ange den sammanlagda nettovikten av det förtecknade ämne som ingår i läkemedelsförsändelsen.

14.

Fält 19:

Ange med versaler sökandens namn eller, i tillämpliga fall, namnet på den behöriga företrädare som undertecknar denna ansökan.

Sökandens underskrift, eller den behöriga företrädarens underskrift, ska i enlighet med de regler som den berörda medlemsstaten fastställer visa att personen i fråga försäkrar att alla uppgifter som anges i ansökan är riktiga och fullständiga. Utan att detta påverkar eventuell tillämpning av straffåtgärder ska denna försäkran jämställas med ansvarsåtagande enligt de bestämmelser som gäller i medlemsstaterna beträffande

riktigheten hos de uppgifter som anges i deklarationen,

äktheten hos alla bifogade handlingar,

iakttagandet av alla skyldigheter som är förknippade med export av de förtecknade ämnen som anges i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005.

När tillståndet utfärdas genom ett datoriserat förfarande behöver detta fält inte vara försett med sökandens underskrift om själva ansökan är försedd med en sådan underskrift.

II.   (Förenklat exporttillståndsförfarande)

1.

Om det rör sig om ett förenklat förfarande för exporttillstånd behöver inte fälten 7, 8, 10–13 och 18 fyllas i.

2.

På baksidan av exemplar nr 2 ska fälten 24–27 fyllas i för varje exporttransaktion.

3.

Fält 23: Ange tillåten maximal mängd och nettovikt. För kategori 4, ange den sammanlagda nettovikt av det förtecknade ämnet som ingår i läkemedelsförsändelsen.

Kolumn 24: Ange tillgänglig mängd i delfält 1 och den delmängd som ska exporteras i delfält 2. För kategori 4, ange den sammanlagda nettoviktsmängd av det förtecknade ämnet som ingår i läkemedelsförsändelsen.

Kolumn 25: Ange den delmängd som ska exporteras med bokstäver.

Fält 26: Tulldeklarationens referensnummer och datum.

Skydd av personuppgifter

När Europeiska kommissionen behandlar personuppgifter som lämnas i detta dokument gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

När den behöriga myndigheten i en medlemsstat behandlar personuppgifter som lämnas i detta dokument gäller de nationella bestämmelserna om genomförande av direktiv 95/46/EG.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är övervakning av handeln med narkotikaprekursorer inom unionen i enlighet med förordning (EG) nr 273/2004, ändrad genom förordning (EU) nr 1258/2013, och mellan unionen och tredjeländer i enlighet med förordning (EG) nr 111/2005, ändrad genom förordning (EU) nr 1259/2013.

Den registeransvarige vad gäller behandlingen av uppgifterna är den behöriga nationella myndighet till vilken detta dokument har lämnats in. En förteckning över de behöriga myndigheterna finns på Europeiska kommissionens webbplats på följande adress:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer får kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i syfte att kontrollera och övervaka vissa ämnen som ofta används för olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen utbyta personuppgifter och information som ingår i detta dokument med berörda myndigheter i tredjeländer utan att det påverkar tillämpliga bestämmelser om uppgiftsskydd i unionen.

Den registrerade har rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne och som kommer att behandlas och får i tillämpliga fall rätta, utplåna eller blockera personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 eller den nationella lagstiftning som genomför direktiv 95/46/EG.

Alla framställningar om utövandet av rätten till tillgång, rättelse, radering eller blockering ska lämnas till och behandlas av de behöriga myndigheter till vilka detta dokument har lämnats in.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 33 i förordning (EG) nr 111/2005 och artikel 13b i förordning (EG) nr 273/2004.

Personuppgifter i detta dokument får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in.

Vid en eventuell tvist kan klagomål lämnas in till den berörda nationella dataskyddsmyndigheten. De nationella dataskyddsmyndigheternas kontaktuppgifter finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor på följande adress: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Om klagomålet rör Europeiska kommissionens behandling av uppgifter bör det riktas till Europeiska datatillsynsmannen på följande adress: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.


BILAGA IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Anmärkningar

1.

Tillståndet ska fyllas i på ett av unionens officiella språk. Om det skrivs för hand ska detta ske med bläck och med versaler.

2.

Fälten 1, 4, 6, 8 och 11–16 ska fyllas i av sökanden vid ansökningstillfället; de uppgifter som ska anges i fälten 7, 9, 10 och 15 får emellertid lämnas i ett senare skede. I sådana fall ska dessa uppgifter läggas till senast när varorna förs in på unionens tullområde.

3.

Fälten 1 och 4: Ange fullständiga namn och adresser (telefon- och faxnummer samt e-postadress).

4.

Fält 6: Ange fullständiga namn på och adresser (telefon- och faxnummer samt e-postadress) till alla andra marknadsaktörer som deltar i importtransaktionen, t.ex. transportörer, mellanhänder och tullombud.

5.

Fält 8: Ange fullständigt namn på och adress till den slutliga mottagaren. Den slutliga mottagaren kan vara identisk med importören.

6.

Fält 7: Ange namn på och adress (telefon- och faxnummer samt e-postadress) till myndigheten i tredjelandet.

7.

Fält 9: Ange namnet på medlemsstaten och hamnen, flygplatsen eller gränsstationen.

8.

Fält 10: Ange alla transportmedel som ska användas (t.ex. lastbil, fartyg, flygplan eller tåg).

9.

Fälten 11a och 11b: Ange det förtecknade ämnets namn enligt bilagan till förordning (EG) nr 111/2005, handelsnamnet på det läkemedel som förtecknas i kategori 4, antalet enheter i försändelsen, antalet tabletter eller ampuller i varje enhet, innehållet av det förtecknade ämnet i en enda enhet (per tablett/ampull) eller, i fråga om en blandning eller en naturprodukt, dess namn och det åttasiffriga KN-numret samt handelsnamnet.

10.

Fälten 11a och 11b: Ange noggrant vilka förpackningar och ämnen det rör sig om (t.ex. 2 burkar på vardera 5 liter). Om det rör sig om en blandning, en naturprodukt eller en beredning, ange dess handelsnamn.

11.

Fälten 12a och 12b: Ange det förtecknade ämnets åttasiffriga KN-nr enligt bilagan till förordning (EG) nr 111/2005.

Fälten 13 a och 12b: För kategori 4, ange den sammanlagda nettovikten av det förtecknade ämne som ingår i läkemedelsförsändelsen.

12.

Fält 16:

Ange med versaler sökandens namn eller, i tillämpliga fall, namnet på den behöriga företrädare som undertecknar denna ansökan.

Sökandens underskrift, eller den behöriga företrädarens underskrift, ska i enlighet med de regler som den berörda medlemsstaten fastställer visa att personen i fråga försäkrar att alla uppgifter som anges i ansökan är riktiga och fullständiga. Utan att detta påverkar eventuell tillämpning av straffåtgärder ska denna försäkran jämställas med ansvarsåtagande enligt de bestämmelser som gäller i medlemsstaterna beträffande

uppgifternas riktighet,

äktheten hos alla bifogade handlingar,

iakttagandet av alla andra skyldigheter.

När tillståndet utfärdas genom ett datoriserat förfarande behöver detta fält inte vara försett med sökandens underskrift om själva ansökan är försedd med en sådan underskrift.

13.   Skydd av personuppgifter

När Europeiska kommissionen behandlar personuppgifter som lämnas i detta dokument gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

När den behöriga myndigheten i en medlemsstat behandlar personuppgifter som lämnas i detta dokument gäller de nationella bestämmelserna om genomförande av direktiv 95/46/EG.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är övervakning av handeln med narkotikaprekursorer inom unionen i enlighet med förordning (EG) nr 273/2004, ändrad genom förordning (EU) nr 1258/2013, och mellan unionen och tredjeländer i enlighet med förordning (EG) nr 111/2005, ändrad genom förordning (EU) nr 1259/2013.

Den registeransvarige vad gäller behandlingen av uppgifterna är den behöriga nationella myndighet till vilken detta dokument har lämnats in. En förteckning över de behöriga myndigheterna finns på Europeiska kommissionens webbplats på följande adress:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer får kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i syfte att kontrollera och övervaka vissa ämnen som ofta används för olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen utbyta personuppgifter och information som ingår i detta dokument med berörda myndigheter i tredjeländer utan att det påverkar tillämpliga bestämmelser om uppgiftsskydd i unionen.

Den registrerade har rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne och som kommer att behandlas och får i tillämpliga fall rätta, utplåna eller blockera personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 eller den nationella lagstiftning som genomför direktiv 95/46/EG.

Alla framställningar om utövandet av rätten till tillgång, rättelse, radering eller blockering ska lämnas till och behandlas av de behöriga myndigheter till vilka detta dokument har lämnats in.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 33 i förordning (EG) nr 111/2005 och artikel 13b i förordning (EG) nr 273/2004.

Personuppgifter i detta dokument får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in.

Vid en eventuell tvist kan klagomål lämnas in till den berörda nationella dataskyddsmyndigheten. De nationella dataskyddsmyndigheternas kontaktuppgifter finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor på följande adress: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Om klagomålet rör Europeiska kommissionens behandling av uppgifter bör det riktas till Europeiska datatillsynsmannen på följande adress: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.


27.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 162/65


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1014

av den 25 juni 2015

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 (2) upprättades en förteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(2)

Vissa medlemsstater och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av unionsförteckningen. Relevant information har även lämnats av vissa tredjeländer. Mot bakgrund av den informationen och de kontroller som har gjorts av kommissionen bör unionsförteckningen nu aktualiseras.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag antingen direkt eller via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och överväganden som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i unionen eller för beslut om att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som redan finns med i unionsförteckningen.

(4)

Kommissionen har gett de berörda lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter och att lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den kommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/1991 (3).

(5)

Flygsäkerhetskommittén har fått uppdateringar från kommissionen om pågående gemensamma samråd som inletts inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2005 och dess genomförandeförordning (EG) nr 473/2006 (4) med behöriga myndigheter och lufttrafikföretag i staterna Angola, Botswana, Demokratiska republiken Kongo, Gabon, Ghana, Indien, Indonesien, Iran, Jemen, Kazakstan, Libanon, Libyen, Madagaskar, Islamiska republiken Mauretanien, Moçambique, Filippinerna, Sudan, Thailand och Zambia. Flygsäkerhetskommittén har också fått information från kommissionen om Afghanistan, Benin, Republiken Guinea, Republiken Kirgizistan, Nepal, Nordkorea, São Tomé och Príncipe och Taiwan samt uppdateringar från kommissionen om tekniska samråd med Ryssland.

(6)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén har fått redogörelser från Easa om resultaten av Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) analys av granskningsrapporter inom ramen för Icaos allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (USOAP-programmet). Medlemsstaterna påmindes i detta sammanhang om vikten av att prioritera rampinspektioner av lufttrafikföretag med licens i stater där Icao har konstaterat allvarliga säkerhetsproblem eller vars system för säkerhetstillsyn enligt Easas slutsatser har allvarliga brister. Som komplement till de samråd som kommissionen håller inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2005, kommer prioriteringen av rampinspektioner att göra det möjligt att få ytterligare information om säkerhetsnivån när det gäller lufttrafikföretag med licens i dessa stater.

(7)

Flygsäkerhetskommittén och kommissionen har hört redogörelser från Easa om resultaten av analyser av rampinspektioner utförda inom ramen för programmet för säkerhetskontroll av utländska luftfartyg (Safa-programmet) i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (5).

(8)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén har också fått redogörelser från Easa om de projekt för tekniskt bistånd som genomförts i länder som påverkas av åtgärder eller övervakning enligt förordning (EG) nr 2111/2005. Easa informerade om sina planer på området och om inkomna förfrågningar om ytterligare tekniskt bistånd och samarbete för att förbättra de civila luftfartsmyndigheternas administrativa och tekniska kapacitet i syfte att åtgärda fall där tillämpliga internationella normer inte uppfylls. Medlemsstaterna uppmanades att svara på dessa förfrågningar bilateralt, i samordning med kommissionen och Easa. I detta sammanhang betonade kommissionen nyttan av att ge information till det internationella luftfartssamfundet, särskilt genom Icaos Scan-databas (Safety Collaborative Assistance Network), om det tekniska bistånd som tillhandahålls av unionen och av dess medlemsstater för att förbättra luftfartssäkerheten i världen.

(9)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén fick också en redogörelse från Eurocontrol om statusen för Safas larmfunktion och aktuell statistik över varningsmeddelanden för svartlistade lufttrafikföretag.

EU-lufttrafikföretag

(10)

Till följd av Easas analys av information från rampinspektioner som utförts på luftfartyg tillhörande vissa EU-lufttrafikföretag, från standardiseringsinspektioner som Easa utfört samt från specifika inspektioner och kontroller som utförts av nationella luftfartsmyndigheter, har flera medlemsstater vidtagit vissa verkställighetsåtgärder och informerat kommissionen samt flygsäkerhetskommittén om dessa åtgärder. Estland informerade om att landets civila luftfartsmyndighet gjort en granskning av lufttrafikföretaget AS Avies och att resultaten åtgärdas av lufttrafikföretaget i fråga.

(11)

Medlemsstaterna försäkrade att de är redo att vidta nödvändiga åtgärder om relevant säkerhetsinformation skulle visa att det finns överhängande risker beroende på att unionens lufttrafikföretag inte uppfyller lämpliga säkerhetsnormer.

Lufttrafikföretag från Angola

(12)

Genom förordning (EG) nr 474/2006, ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1197/2011 (6), ges TAAG Angola Airlines, som certifierats i Angola, tillstånd att bedriva flygverksamhet i unionen för fyra luftfartyg av typen Boeing 737-700 med registreringsnummer D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH och D2- TBJ, för tre luftfartyg av typen Boeing 777-200 med registreringsnummer D2-TED, D2-TEE och D2-TEF samt för två luftfartyg av typen Boeing 777-300 med registreringsnummer D2-TEG and D2-TEH.

(13)

Den 21 november 2014 lämnade TAAG Angola Airlines, genom de behöriga myndigheterna i Angola (nedan kallade Inavic), in en begäran om att lägga till ett nytt luftfartyg av typen Boeing 777-300 i bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006. Inavic och TAAG Angola Airlines deltog, på inbjudan av kommissionen, i ett tekniskt samråd i Bryssel den 25 februari 2015, där den nuvarande säkerhetssituationen gicks igenom grundligt, bland annat när det gäller upptagandet av nya luftfartyg i TAAG Angola Airlines flotta.

(14)

Inavic har inriktat sina ansträngningar främst på att anpassa lagstiftningen till internationella krav, förbättra infrastrukturen (radiotäckning inom deras territorium) och förstärkning av licenskraven för personal och organisationer samt översyn av befintliga operatörer. Sistnämnda verksamhet uppfyller ännu inte till fullo de internationella säkerhetsnormerna, eftersom certifieringen av operatörer inte är en tillräckligt stabil process, och därför finns det inget utrymme för en uppmjukning av det nuvarande förbudet mot alla flygbolag som är certifierade av Inavic förutom TAAG Angola Airlines. Kommissionen konstaterade att kommunikationen och samordningen mellan Inavic och TAAG Angola Airlines har förbättrats, med möten som äger rum regelbundet för att diskutera alla aspekter av lufttrafikföretagets verksamhet.

(15)

TAAG Angola Airlines har underrättat om förnyande och utvidgning av flottan: man har avvecklat sina B 737-200 och B 747-300 Combi luftfartyg och köpt in nya B 777-200, B 777-300ER och B 737-700), vilket kompletterats med ett starkt fokus på kvalitet, konstruktion och underhåll och tillväxt. Pilotutbildningen har förbättrats avsevärt md hjälp av externa konsulter, Säkerheten har stärkts ytterligare genom införandet av en mekanism för anonym rapportering av händelser, vilken inte leder till påföljder. Denna information, tillsammans med en heltäckande övervakning av flyguppgifter, används nu systematiskt för att identifiera och förhindra en upprepning av tidigare incidenter eller anomalier och resultaten återförs till pilotutbildningsprogrammet.

(16)

Inom ramen för förfarandet för godkännande av operatörer från tredjeland (7) har TAAG Angola Airlines deltagit i en fortlöpande dialog med Easa sedan november 2014 och har levererat sakliga och detaljerade uppgifter om sin flotta av luftfartyg och sin verksamhet.

(17)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att unionsförteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att luftfartyg av typen Boeing 777-300 med registreringsnummer D2-TEI som tillhör TAAG Angola Airlines inbegrips i bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006.

(18)

Medlemsstaterna måste fortsätta att kontrollera att TAAG Angola Airlines faktiskt uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner på detta lufttrafikföretags luftfartyg i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

Lufttrafikföretag från Botswana

(19)

På begäran av kommissionen har den civila luftfartsmyndigheten i Botswana, genom skrivelse av den 30 januari 2015, lämnat information om framstegen när det gäller åtgärdandet av de allvarliga säkerhetsproblem och andra problem som konstaterats av Icao. Den civila luftfartsmyndigheten i Botswana har också påvisat ytterligare framsteg i fråga om genomförandet av internationella säkerhetsstandarder. Den civila luftfartsmyndigheten i Botswana uppmanas att begära en Icao-kontroll beträffande de åtgärder som vidtagits för att lösa de allvarliga säkerhetsproblemen.

(20)

Uppgifterna om säkerhetsfrågorna är inte tillräckliga för att underbygga ett beslut om förbud eller operativa begränsningar för lufttrafikföretag som är certifierade i Botswana. Kommissionen anser dock att situationen även fortsättningsvis bör övervakas noggrant.

(21)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen genom att inbegripa lufttrafikföretag från Botswana.

Lufttrafikföretag från Demokratiska republiken Kongo

(22)

Lufttrafikföretag med drifttillstånd utfärdat i Demokratiska republiken Kongo har ingått i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 sedan mars 2006 (8).

(23)

Genom en skrivelse av den 27 maj 2015 meddelade de behöriga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo, dvs. Autorité de l'Aviation Civile (nedan kallad AAC) kommissionen om att driftstillstånden återkallats för lufttrafikföretagen Air Baraka, Biega Airways, Cetrac Aviation Service SPRL, Congo Express, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, Katanga Express, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Sion Airlines och Tracep Congo, och dessa lufttrafikföretag bör därför strykas från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(24)

Den 4 juni 2015 inkom AAC med kompletterande information till kommissionen som visar att driftstillstånden återkallats för lufttrafikföretagen African Air Service Commuter, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Business Aviation, CHC Stellavia, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Safe Air, Stellar Airways, Waltair Aviation och Wimbi Dira Airways, varför lufttrafikföretagen i fråga bör strykas ur bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(25)

AAC informerade också kommissionen om att driftstillstånd har utfärdats till lufttrafikföretagen Dakota SPRL, Malu Aviation, Serve Air och Congo Airways, dock utan att bevisa att godkännandet och tillsynen av de aktuella lufttrafikföretagen överensstämmer med tillämpliga internationella normer. Dessa lufttrafikföretag bör därför föras in i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(26)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det finns anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen så att African Air Service Commuter, Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi global Business Airways, Biega Airways, Business Aviation, Cetrac Aviation Service SPRL, CHC Stellavia, Congo Express, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Express, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Safe Air, Sion Airlines, Stellar Airways, Tracep Congo, Waltair Aviation och Wimbi Dira Airways stryks ur bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 och så att lufttrafikföretagen Dakota, Malu Aviation, Serve Air och Congo Airways förs in i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

Lufttrafikföretag från Gabon

(27)

Lufttrafikföretagen Air Services SA och SCD Aviation har funnits med i bilaga A sedan juli 2008. Lufttrafikföretaget Gabon Airlines har sedan juli 2008 endast haft tillstånd att trafikera EU med luftfartyg av typen Boeing 767-200 med registrering TR-LHP på de villkor som anges i skäl 15 i förordning (EG) nr 715/2008 (9).

(28)

Den 5 juni 2015, inkom de behöriga myndigheterna i Gabon till kommissionen med bevis för att drifttillståndet för lufttrafikföretagen Air Services SA, SCD Aviation och Gabon Airlines återkallats, och dessa lufttrafikföretag bör därför strykas från unionsförteckningen över lufttrafikföretag som omfattas av förbud eller restriktioner.

(29)

Gabons behöriga myndigheter informerade också kommissionen om att ett nytt driftstillstånd utfärdades till lufttrafikföretaget Tropical Air Gabon den 6 maj 2015, dock utan att bevisa att godkännandet och tillsynen av det aktuella lufttrafikföretaget överensstämmer med tillämpliga internationella normer. Lufttrafikföretaget i fråga bör därför föras in i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(30)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att lufttrafikföretagen Air Services SA och SCD Aviation stryks från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006, så att lufttrafikföretaget Gabon Airlines stryks från bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006 och så att lufttrafikföretaget Tropical Air Gabon förs in i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

Lufttrafikföretag från Ghana

(31)

I september 2010 fördes Meridian Airways LTD in i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 (10). I september 2010 fördes Airlift International (GH) LTD in i bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006, varvid endast en typ av luftfartyg, dvs. DC-8-63F, tilläts att bedriva flygverksamhet i unionen. Båda besluten grundades på allvarliga säkerhetsbrister som konstaterats vid rampinspektioner inom ramen för Safa-programmet. I november 2010 gjordes bedömningen att Airlift International (GH) Ltd skulle kunna bedriva verksamhet med ett andra luftfartyg av typen DC-8-63F i unionen (11).

(32)

Den 5 februari 2014 inkom Ghanas civila luftfartsmyndighet (nedan kallad GCAA) till kommissionen med avregistreringsintyg för vissa luftfartyg av typen DC-8-63F som är registrerade i Ghana. GCAA rapporterade också att man hade utfärdat ett tekniskt direktiv om förbud mot användning av luftfartyg av typen DC-8 för lufttrafikföretag som är certifierade i Ghana, och det direktivet trädde i kraft den 31 december 2013. Detta bör betraktas som en bekräftelse på att Ghana inte längre godtar luftfartyg av typen DC-8 i sitt luftfartygsregister.

(33)

Den 16 februari 2015 inkom GCAA till kommissionen med skriftlig bevisning för att man återkallat driftstillstånden för Meridian Airways LTD och Airlift International (GH) LTD. Den 17 mars hölls ett tekniskt möte mellan höga företrädare för GCAA, kommissionen och Easa och vid det mötet lade GCAA fram information om sin nuvarande organisationsstruktur, tillsynen av lufttrafikföretag som certifierats i Ghana och om förfarandet för certifiering av operatörer. De bevis som lagts fram för att visa att man återkallat dessa två driftstillstånd, och den information som lades fram under det tekniska mötet beträffande den tillsyn av säkerhetsaspekter som bedrivs av GCAA, ansågs tillräckliga för att man skulle kunna dra slutsatsen att verksamheten vid Meridian Airways LTD och Airlift International (GH) LTD hade upphört.

(34)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att unionsförteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att Meridian Airways LTD stryks från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 och så att Airlift International (GH) LTD stryks från bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006.

(35)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Indien

(36)

Genom en skrivelse av den 24 december 2014 inkom det indiska generaldirektoratet för civil luftfart (nedan kallat DGCA) till kommissionen med en uppdatering om de korrigerande åtgärder som DGCA vidtagit i förhållande till beslutet från januari 2014 från Förenta staternas luftfartsmyndighet (Federal Aviation Administration, FAA) om att nedgradera Indiens efterlevnadsstatus från kategori 1 till kategori 2, i enlighet med FAA:s internationella flygsäkerhetsbedömning (Iasa). I skrivelsen angavs även att FAA hade gjort en förnyad bedömning av DGCA i december 2014. Den 8 april 2015 meddelade FAA att man avsåg uppgradera Indiens Iasa-efterlevnadsstatus från kategori 2 till kategori 1.

(37)

Genom en skrivelse till DGCA av den 10 april 2015 anger kommissionen att man välkomnar de positiva beslut som fattats av FAA om att uppgradera Indiens Iasa-efterlevandestatus, men kommissionen angav också att DGCA behöver fortsätta att samarbeta med kommissionen vad gäller regelbundna uppdateringar om DGCA:s efterlevnad av internationella säkerhets- och tillsynsskyldigheter.

(38)

Den 7 maj 2015 hölls ett tekniskt samråd mellan experter från kommissionen, Easa, medlemsstaterna och företrädare på hög nivå från DGCA. Mötet gav DGCA möjlighet att lämna närmare upplysningar om de åtgärder som vidtagits och som lett till FAA:s uppgradering av Indiens efterlevnadsstatus från kategori 2 till 1. DGCA informerade om de korrigerande åtgärder som hade vidtagits samt gav närmare uppgifter om de hållbara åtgärder som vidtagits för att förbättra DGCA:s kapacitet för säkerhetstillsyn. Kommissionen noterade informationen från DGCA. Det bedömdes att det inte behövs förbud eller operativa begränsningar för lufttrafikföretag som är certifierade i Indien, men att ytterligare tekniska samråd kan vara till nytta för fortlöpande diskussion av säkerhetsrelaterade frågor med DGCA.

(39)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen genom att inbegripa lufttrafikföretag från Indien.

(40)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter måste dock fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner av indiska lufttrafikföretag i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

Lufttrafikföretag från Indonesien

(41)

Samråden mellan kommissionen och generaldirektoratet för civil luftfart i Indonesien (nedan kallat DGCA) fortsätter. Syftet är att övervaka DGCA:s framsteg mot att garantera att tillsyn av alla lufttrafikföretag som är certifierade i Indonesien sker i enlighet med internationella säkerhetsnormer. Till följd av Icao:s granskning i maj 2014 slutförde DGCA sin plan för korrigerande åtgärder och man håller för närvarande på att genomföra de korrigerande åtgärderna.

(42)

Den 28 december 2014 råkade Indonesia AirAsias flygning QZ8501 ut för ett haveri under flygning över Javahavet. Luftfartyget förstördes och alla passagerare och besättningen omkom. Indonesiska National Transportation Safety Committee (nedan kallad NTSC) genomför en utredning av haveriet och en slutrapport förväntas före slutet av 2015.

(43)

I januari 2015 besökte företrädare för kommissionen Indonesien för att diskutera resultaten från Icaos granskning i maj 2014, i syfte att garantera att säkerhetstillsynen av de lufttrafikföretag som inte längre finns med i unionsförteckningen förblivit på en sådan nivå att det inte finns anleding att föra upp dem i förteckningen. Kommissionens företrädare träffade Indonesiens transportminister och företrädare för indonesiska DGCA, National Transportation Safety Committee och de berörda lufttrafikföretagen. Lufttrafikföretagen gav en god överblick över sina säkerhetsstyrningssystem och genomförandet av internationella säkerhetsnormer.

(44)

Genom en skrivelse av den 31 mars 2015 lämnade DGCA omfattande information om de korrigerande åtgärder som pågår för att lösa de problem som konstaterats av Icao. Dessutom informerade DGCA om säkerhetstillsynen av de berörda lufttrafikföretagen. Efter analys av den information som tillhandahölls begärde kommissionen ytterligare förtydliganden när det gäller säkerhetstillsyn av de lufttrafikföretag som är certifierade i Indonesien och den nuvarande förteckningen över drifttillståndsinnehavare i Indonesien.

(45)

Förtydligandena inkom i en skrivelse av den 13 maj 2015.. Häri ingick information om övervakning och tillsyn avseende de lufttrafikföretag som för närvarande är undantagna från verksamhetsförbud, dvs. PT. Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua och Indonesia Air Asia. På grundval av de uppgifter som lämnats drogs slutsatsen att DGCA utövar tillsyn över dessa lufttrafikföretag och att det inte finns någon relevant säkerhetsinformation till stöd för ett beslut om att införa ett verksamhetsförbud.

(46)

I samma skrivelse informerar indonesiska DGCA kommissionen om att drifttillståndet för lufttrafikföretagen Mandala Airlines (driftstillstånd nr 121-005), Merpati Nusantara Airlines (driftstillstånd nr 121-002), Sky Aviation (driftstillstånd nr 121-028 och nr 135-044) och Republik Express (driftstillstånd nr 121-040) har återkallats. Därför bör lufttrafikföretaget Mandala Airlines strykas från förteckningen över undantagna lufttrafikföretag från Indonesien och Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation och Republik Express bör strykas från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(47)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att lufttrafikföretaget Mandala Airlines stryks från förteckningen över undantagna lufttrafikföretag och så att lufttrafikföretagen Merpati NusantaraAirlines, Sky Aviation and Republik Express stryks från bilaga Atill förordning (EG) nr 474/2006.

Lufttrafikföretag från Iran

(48)

Lufttrafikföretaget Iran Air, som certifierats av den civila luftfartsorganisationen i Islamiska republiken Iran, fördes upp i bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006 den 30 mars 2010 (12). Efter unionens utvärderingsbesök på plats definierades driftsbegränsningarna för Iran Airs flotta ytterligare den 5 juli 2010 (13).

(49)

Iran Air har tillhandahållit kommissionen information om sin nuvarande flotta, tillsammans med relevant dokumentation. Lufttrafikföretaget i fråga begärde att luftfartyget av typ A 320 skulle undantas från driftsrestriktionerna så att dessa flygplan skulle kunna flygas i unionen. Det har dock ännu inte varit möjligt att kontrollera bevisningen genom ett tekniskt möte och/eller ett utvärderingsbesök från unionen på plats. Det är därför i nuläget inte möjligt att fatta något beslut för att tillåta att Iran Air använder luftfartyg av typen A 320.

(50)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Iran.

Lufttrafikföretag från Kazakstan

(51)

Kommissionen fortsätter att övervaka Kazakstans genomförande av den plan för korrigerande åtgärder som antogs till följd av Icaos samordnade valideringsbesök i landet 2014. Det samordnade valideringsbesöket bekräftade att ett allvarligt säkerhetsproblem i fråga om luftvärdighet hade åtgärdats och att det gjorts allmänna framsteg i genomförandet av de internationella säkerhetsnormerna. Dock kunde Icao konstatera allvarliga brister på områdena flygverksamhet och till och med peka på ytterligare allvarliga säkerhetsproblem på området.

(52)

Den 27 april 2015 hölls tekniska samråd med kommittén för civil luftfart i Kazakstan (nedan kallad CAC) för att ge CAC möjlighet att ge kommissionen en uppdatering avseende tillsynsverksamheten och CAC:s kort- och medelfristiga prioriteringar. Enligt informationen från CAC har vissa korrigerande åtgärder inletts. Andra korrigerande åtgärder befinner sig i olika stadier av genomförande. Enligt CAC är dess prioriteringar för 2015 att införa en femstegsprocess för certifiering av operatörer, att utveckla förfaranden för särskilda godkännanden, rekrytera ytterligare teknisk personal, utveckla och genomföra ett program för säkerhetsöversyn och en inspektionsplan, införa nya checklistor för inspektioner och granskningar, utbilda inspektörer och ge inspektörerna bemyndigande att utföra sina övervaknings- och kontrollfunktioner.

(53)

Vid det tekniska samrådet angav Air Astana att CAC utförde omcertifieringen av lufttrafikföretaget i april 2015. Lufttrafikföretaget tillhandahöll dessutom regelbundna uppdateringar om flygverksamhet, utbildning och underhåll.

(54)

Vid det tekniska samrådet i april 2015 underrättade lufttrafikföretaget SCAT Air Company kommissionen om man redan har genomgått en Iosa-granskning (International Air Transport Association Operational Safety) och att lufttrafikföretaget sannolikt kommer att få ett Iosa-intyg före slutet av 2015, så snart återstående bristande överensstämmelser har åtgärdats.

(55)

På grundval av den information som är tillgänglig för kommissionen och de diskussioner som ägde rum vid de tekniska samråden drogs slutsatsen att Kazakstan även fortsättningsvis står inför utmaningar vad gäller genomförandet av internationella säkerhetsnormer. Kommissionen uppmanar CAC att intensifiera sina insatser för att genomföra internationella säkerhetsnormer, vilket är en förutsättning för att kommissionen ska kunna överväga att ytterligare mjuka upp de restriktioner som för närvarande gäller för lufttrafikföretag som står under CAC:s tillsyn.

(56)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen genom att inbegripa lufttrafikföretag från Kazakstan.

(57)

Medlemsstaterna måste dock fortsätta kontrollera att Air Astana uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner av företagets luftfartyg i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

Lufttrafikföretag från Libanon

(58)

Samråd med generaldirektoratet för civil luftfart (nedan kallad DGCA) i Libanon pågår, i syfte att bekräfta att Libanon håller på att genomföra den plan för korrigerande åtgärder som utvecklades till följd av undersökningsresultaten och den betydande säkerhetsrisk som fastställdes på grundval av Icaos samordnade valideringsbesök i december 2012.

(59)

Under ett möte i Bryssel den 9 april 2015 informerade Libanons transportministers rådgivare kommissionen och EASA om att landet inrättat en civil luftfartsmyndighet. Rådgivaren hänvisade också till det förslag om att skilja säkerhetstillsynen från tillhandahållandet av tjänster, vilka för närvarande båda organiseras inom DGCA. Ytterligare information tillhandahölls om åtgärder som har vidtagits av DGCA tillsammans med Icao. Ett besök från Icaos regionala säkerhetskontor ägde rum i mars 2015 för att kontrollera hur åtgärderna för att avhjälpa det allvarliga säkerhetsproblemet framskrider.

(60)

Kommissionen har, via Easa, tillhandahållit tekniskt bistånd till DGCA för genomförandet av internationella säkerhetsnormer, från september 2014 till mars 2015, som en uppföljning av unionens projekt för luftfartssäkerhet i Medelhavsområdet (Mediterranean Aviation Safety Cell). Härigenom har man bistått Libanons DGCA med att genomföra de korrigerande åtgärderna, att förbättra interna förfaranden, manualer och handledningar och förbereda för en förbättrad organisationsstruktur.

(61)

De tillgängliga uppgifterna om säkerhetsfrågor är inte tillräckliga för att underbygga ett beslut om förbud eller driftsbegränsningar för lufttrafikföretag som är certifierade i Libanon. Kommissionen anser dock att situationen även fortsättningsvis bör övervakas noggrant. Samråden med de libanesiska myndigheterna ska fortsätta i enlighet med artikel 3.2 i förordning nr 473/2006.

(62)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen genom att inbegripa lufttrafikföretag från Libanon.

(63)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas vidta ytterligare åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Libyen

(64)

Kommissionen fortsätter att hysa tvivel vad gäller flygsäkerhetssituationen i Libyen. Den regering som erkänns av unionen har utsett en ny myndighet, dvs. den libyska civila luftfartsmyndigheten (LCAA). Vissa flygsäkerhetsrelaterade uppgifter, som utfärdande av NOTAM-meddelanden har av LCAA lagts på behöriga myndigheter i andra stater. Den tidigare behöriga myndigheten, dvs. den tidigare libyska civila luftfartsmyndigheten (nedan kallad Lycaa) fortsätter att fungera och fortsätter att utfärda NOTAM utöver de som utfärdas på uppdrag av LCAA. Flygsäkerheten skulle kunna påverkas eftersom de NOTAM som utfärdas av dessa organisationer och som täcker samma luftrum eller samma flygplatser, skulle kunna innehålla motstridiga uppgifter.

(65)

Kommissionen har upprättat kontakter med LCAA, men har inte fått någon användbar och tillförlitlig information om den aktuella situationen vad gäller tillsyn av den civila luftfarten eller vad gäller flygsäkerhetsstatus i Libyen.

(66)

På grund av den rådande otydliga och instabila situationen i Libyen och LCAA:s begränsade kapacitet att på ett adekvat sätt utöva tillsyn av libyska lufttrafikföretag och att kontrollera överhängande säkerhetsrisker görs bedömningen att Libyen inte klarar att uppfylla sina internationella förpliktelser med avseende på luftfartssäkerhet.

(67)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Libyen.

Lufttrafikföretag från Madagaskar

(68)

Samråden med Madagaskars behöriga myndigheter dvs. Aviation Civile de Madagascar (nedan kallade ACM), har fortsatt aktivt i syftet att övervaka dessa myndigheters framsteg mot att garantera att tillsynen av alla lufttrafikföretag som är godkända i Madagaskar sker i enlighet med internationella säkerhetsnormer.

(69)

Kommissionen, biträdd av Easa, höll den 28 april 2015 ett samrådsmöte med ACM och företrädare för lufttrafikföretaget Air Madagascar. Vid mötet presenterade ACM och lufttrafikföretaget information om de framsteg som gjorts vid genomförandet av planen med korrigerande och förebyggande åtgärder som vidtas för att åtgärda de säkerhetsproblem som påpekades vid EU:s utvärderingsbesök i Madagaskar i februari 2014.

(70)

ACM rapporterade särskilt om framsteg när det gäller utbildning av inspektörer, viken genomförs inom ramen för Icaos program för tekniskt bistånd (Safe), och ACM uppgav att man anser att de kvalificerade inspektörerna vid tidpunkten för mötet hade fått omkring 65 % av den utbildning som krävs för att ACM ska kunna nå en acceptabel prestandanivå vid fullgörandet av tillsynsansvaret. Tillsynsprogrammet för 2014 genomfördes med hjälp av tredje part, men ACM angav att man nu var övertygade om att tillsynsprogrammet för 2015 kommer att kunna påvisa att ACM har förmåga att fullgöra sitt tillsynsansvar. ACM informerade också om att man nyligen hade beslutat att återkalla driftstillståndet för lufttrafikföretagen Aeromarine, Henri Fraise Fils Transport Aérien och Insolite Travel Fl samt bevilja godkännande för utbildningsorganisationen Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie. ACM underströk slutligen att Icao höll på att genomföra en distansutvärdering av de kritiska delarna 1–5 i systemet för säkerhetstillsyn och att utvärderingen torde vara avslutad i juli 2015.

(71)

Utöver att tillhandahålla information om sin plan för förebyggande och korrigerande åtgärder gav lufttrafikföretaget Air Madagascar aktuella uppgifter om hur dess flotta utvecklas och angav särskilt att lufttrafikföretaget eventuellt har för avsikt att förvärva ett tredje luftfartyg av typen ATR 72-600 och att de två luftfartygen av typen Boeing 737-300 kommer att ersättas av luftfartyg av typen Boeing 737-700 under fjärde kvartalet 2015.

(72)

Kommissionen noterade de uppgifter som lämnats av ACM och lufttrafikföretaget Air Madagascar. Kommissionen välkomnade de framsteg som gjorts av ACM och lufttrafikföretaget Air Madagascar genom att man inrättat nya processer eller förbättrat befintliga sådana. Kommissionen har dock med eftertryck påpekat att det är viktigt att de båda organisationerna verkligen har kapacitet att effektivt genomföra dessa processer. Kommissionen rekommenderar att man går vidare steg för steg och undviker att processerna endast delvis genomförs, något som noterades vid unionens utvärderingsbesök i Madagaskar i februari 2014.

(73)

Den 8 maj 2015 informerade ACM kommissionen om att lufttrafikföretaget Air Madagascar hade begärt att ett luftfartyg av typen Airbus A 340-300 med registreringsnummer 5R-EAA skulle läggas till de av lufttrafikföretagets luftfartyg som redan är upptagna i bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006.

(74)

Den 29 maj 2015 uttryckte Madagaskars minister för turism, transport och meteorologi en önskan om en förnyad utvärdering av de båda luftfartygen av typen Airbus A 340-300 vid flygsäkerhetskommitténs möte i juni 2015. Ministern angav också att han, om det skulle visa sig omöjligt att avsluta en förnyad utvärdering av luftfartygen i fråga i syfte att stryka dem från bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006 före mötet i juni 2015, skulle stödja den begäran som lufttrafikföretaget Air Madagascar lämnat in om införande av luftfartyget av typen Airbus A 340-300 med registreringsnummer 5R-EAA i bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006.

(75)

Med tanke vilka allvarliga brister som konstaterades vid EU:s utvärderingsbesök i Madagaskar i februari 2014 anser kommissionen att villkoren för att ett sådant införande i huvudsak inte skiljer sig från de villkor som måste vara uppfyllda för att lufttrafikföretaget Air Madagascar ska kunna strykas från bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006. Granskningen av de uppgifter som lämnats av ACM och lufttrafikföretaget Air Madagascar efter mötet den 28 april 2014, och som syftar till att stödja införandet av luftfartygetav typen Airbus A 340-300 med registreringsnummer 5R-EAA i bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006, visar att villkoren inte är uppfyllda.

(76)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Madagaskar.

Lufttrafikföretag från Islamiska republiken Mauretanien

(77)

Den 24 februari 2015 hölls ett tekniskt möte i Bryssel mellan kommissionen, Easa och flera medlemsstater och de civila luftfartsmyndigheterna i Mauretanien, Agence nationale de l'aviation civile, samt lufttrafikföretaget Mauritania Airlines International ( nedan kallat MAI). Agence nationale de l'aviation civile presenterade säkerhetssituationen i Mauretanien och sin flygsäkerhetsplan, och påpekade särskilt landets goda resultat från Icao-granskningen som ger en hög nivå av effektivt genomförande av internationella säkerhetsnormer. MAI förklarade hur man reagerat på de senaste Safa-anmärkningarna och meddelade att man kommer att gå igenom registreringsförfarandet för en Iosa-granskning (International Air Transport Association Operational Safety). MAI bekräftade att man av ekonomiska skäl hade slutat att flyga på vissa av unionens destinationer och att man avser att utveckla ett regionalt nätverk i samarbete med ett EU-lufttrafikföretag. Följaktligen har MAI också beslutat att ändra flottans sammansättning så att man istället flyger med mindre flygplan enligt en tidtabell med högre flygfrekvens.

(78)

I den senaste Safa-analysen från Easa anges förbättringar i den meningen att färre anmärkningar gjordes under Safa-kontroller i unionen, även om det framhölls av några medlemsstater att MAI:s införande av en ny typ av luftfartyg i flottan, dvs. Embraer ERJ 145, inte hade genomförts på ett tillfredsställande sätt. Den 10–14 mars 2015 genomfördes en Iosa-förhandsgranskning i Nouakchott. Agence nationale de l'aviation civile och MAI gav kommissionen de preliminära resultaten av förhandsgranskningen. Således förefaller det som om det finns ett godtagbart genomförande av internationella säkerhetsnormer och det finns inga uppgifter som tyder på att det finns särskilt alarmerande säkerhetsbrister.

(79)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen genom att inbegripa lufttrafikföretag från Islamiska republiken Mauretanien.

(80)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas vidta ytterligare åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Moçambique

(81)

Ett samordnat valideringsbesök från Icao ägde rum i november och december 2014 för att validera vilka framsteg som de behöriga myndigheterna för civil luftfart i Moçambique, Instituto de Aviação Civil de Moçambique (nedan kallad IACM) gjort i genomförandet av planen för korrigerande åtgärder. Icao:s samordnade valideringsbesök omfattade lagstiftningen i fråga om civil luftfart i Moçambique, IACM:s interna organisation, flygplatser och markhjälpmedel, samt flygtrafiktjänster i Moçambique. Rapporten om Icao:s samordnade valideringsbesök offentliggjordes på Icao:s webbplats den 5 maj 2015.

(82)

I denna erkänns de framsteg som IACM gjort när det gäller att åtgärda de brister som upptäckts av Icao samt de insatser som IACM gjort för att slutföra arbetet med att etablera ett luftfartssystem som uppfyller internationella säkerhetsnormer. På grundval av detta planerades ett utvärderingsbesök från unionen under 2015.

(83)

Unionen utvärderingsbesök i Moçambique ägde rum i april 2015, med deltagande av experter från kommissionen, Easa och medlemsstaterna. De områden som granskades var primärlagstiftningen på flygområdet och bestämmelser om civil luftfart, den interna organisationen av IACM, certifiering och utbildning av personalen, övervakning av luftvärdigheten hos luftfartyg och tillsyn av luftfartyg.

(84)

Vid unionens utvärderingsbesök klargjordes att den befintliga rättsliga ramen innehåller ett antal avvikelser från internationella säkerhetsnormer. Den reviderade grundläggande luftfartslagen, som innehåller ändringar som kommer att åtgärda de konstaterade avvikelserna, väntar på godkännande på regeringsnivå. Specifika rättsliga och tekniska föreskrifter har antagits, men är inte fullständiga och konsekventa. De reviderade stadgarna för IACM, som ger IACM nödvändigt ekonomiskt och operativt oberoende och som löser de identifierade bristerna på området, väntar också på godkännande på regeringsnivå. Den huvudsakliga personalrekryteringen har slutförts och vissa av de planerade organisatoriska ändringarna har genomförts, men en betydande del av det nödvändiga genomförandet måste fortfarande slutföras.

(85)

Vid unionens utvärderingsbesök påträffades även svagheter och brister inom olika områden av IACM:s arbete, inbegripet vad gäller certifiering och utbildning av personal, övervakning av luftvärdighet och drift av luftfartyg. Hos de tre aktörer som valts ut för besök utifrån sin betydelse kunde utvärderingsgruppen identifiera viktiga brister i registerföringen, otillräckliga handböcker, dålig organisation och dåliga underhållsrutiner. Vissa av bristerna ligger helt och hållet under verksamhetsutövarens ansvar, men många av dem kan betraktas som tecken på bristande myndighetstillsyn.

(86)

Å andra sidan visade IACM ett starkt engagemang för att fortsätta att arbeta mot det slutgiltiga målet att skapa ett luftfartssystem som uppfyller internationella säkerhetsnormer och som fortsätter att åtnjuta regeringens fulla stöd och godkännande. Dock kommer IACM också att behöva professionell, kompetent och opartisk vägledning för framtiden. Kommissionen förbereder tillsammans med IACM och Easa sådant tekniskt bistånd, i syfte att åtgärda återstående brister och slutföra den interna kapacitetsuppbyggnad som krävs för att uppnå hållbarhet.

(87)

Unionen utvärderingsbesök gjorde det möjligt för kommissionen att dra slutsatsen att, även om IACM uppvisade betydande framsteg i genomförandet av internationella säkerhetsnormer, kvarstår betydande brister i systemet för säkerhetstillsyn i Moçambique. IACM:s förmåga att övervaka civil luftfartsverksamhet i Moçambique har i detta skede ännu inte nått en tillräcklig nivå i enlighet med internationella säkerhetsnormer. Det finns därför inte tillräckligt stöd för ett beslut om lättnader vad gäller verksamhetsförbudet för alla lufttrafikföretag som certifieras i Moçambique.

(88)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Mozambique.

Lufttrafikföretag från Filippinerna

(89)

I mars 2010 fördes alla lufttrafikföretag som certifierats i Republiken Filippinerna in i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 (14) på grundval av styrkta bevis på bristande förmåga hos de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa lufttrafikföretag att ta itu med säkerhetsbrister. Bevisen för överensstämmelse med gällande internationella säkerhetsstandarder och rekommenderad praxis var dessutom otillräckliga när det gäller lufttrafikföretag som är certifierade i Filippinerna.

(90)

I juli 2013 ströks lufttrafikföretaget Philippine Airlines från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 (15). I april 2014 ströks lufttrafikföretaget Cebu Pacific Air från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006 (16). Båda besluten grundades på unionens utvärderingsbesök i juni 2013, förbättringar i fråga om den säkerhetstillsyn som utövas av den civila luftfartsmyndigheten i Filippinerna (nedan kallad CAAP) av dessa lufttrafikföretag och lufttrafikföretagens förmågan att säkerställa efterlevnaden av internationella säkerhetsnormer. I april 2014 meddelade Förenta staternas federala luftfartsmyndighet sitt beslut att uppgradera Filippinernas efterlevnadsstatus från kategori 2 till kategori 1 med avseende på resultaten enligt dess Iasa-granskningsprogram.

(91)

Den 10 mars 2015 hölls ett tekniskt samråd mellan experter från kommissionen, Easa, medlemsstaterna och företrädare på hög nivå från CAAP samt tre lufttrafikföretag som är certifierade i Filippinerna, dvs. Zest Airways Inc. (Dba 'Air Asia Zest'), Air Philippines Corporation och South East Asian Airlines (SEAir) Inc. CAAP tillhandahöll en uppdatering i fråga om pågående organisatoriska förbättringar, inbegripet en omorganisation av inspektionsavdelningen och utbildning för CAAP- inspektörer. Dessutom tillhandahöll CAAP uppgifter om säkerhetstillsyn av följande lufttrafikföretag: Air Asia Zest, Air Philippines Corporation och South East Asian Airlines (SEAir) Inc. I enlighet med den säkerhetsöversikt som CAAP lade fram vid mötet diskuterade man tidsplanen för det minsta antalet årliga inspektioner för varje lufttrafikföretag, samt särskilda uppgifter om övervakningsverksamhet avseende vart och ett av dessa Vid mötet gav CAAP även en uppdatering angående genomförandet av Filippinernas statliga säkerhetsprogram. Uppdateringen innehöll särskilda uppgifter om Filippinernas statliga program för säkerhet på start-/landningsbanan, inklusive därtill hörande utbildnings- och informationsprogram. CAAP gav också en uppdatering angående undersökningen av den avåkning från landningsbanan som gjordes av ett av Air Asia Zests luftfartygs som ägde rum den 30 december 2014.

(92)

Den 10 mars 2015 hölls tekniska samråd med Air Asia Zest, Air Philippines Corporation and South East Asian Airlines (SEAir) och vart och ett av lufttrafikföretagen informerade om sin verksamhet. I uppgifterna från vart och ett av lufttrafikföretagen ingår uppgifter om organisationsstrukturen och om hur de olika säkerhets- och kvalitetsavdelningarna fungerar. Dessutom ingår uppgifter om de nuvarande flottorna, åtgärder för att rätta till säkerhetsproblem hos de olika lufttrafikföretagen och uppgifter om intern kvalitetssäkring. Dessutom presenterade varje transportör sina individuella program för övervakning av flyguppgifter.

(93)

På grundval av de bevis som lades fram under de tekniska samråden genomförde unionen ett utvärderingsbesök i Filippinerna i april 2015. Experter från kommissionen, Easa och medlemsstaterna deltog i utvärderingsbesöket. Utvärderingsbesöket genomfördes vid CAAP:s kontor och, genom ett urval, vid flera lufttrafikföretag som är certifierade i Filippinerna, nämligen Air Asia Inc, Air Asia Zest, Air Philippines Corporation, Island Aviation Inc, Magnum Air (Skyjet) Inc, South East Asian Airlines (SEAir) Inc och South East Asian Airlines (SEAIR) International

(94)

De bevis som presenterades vid unionens utvärderingsbesök inbegrep bland annat att Flight Standards Inspectorate Service (avdelningen för inspektion av uppfyllande av luftfartsnormer) har 173 anställda som direkt arbetar med certifiering och tillsyn. Utifrån bevisurvalet bekräftades det att huvudinspektörerna inom drift och underhåll har tillräcklig erfarenhet för att kunna bedriva en effektiv tillsyn och att de hade fått formell utbildning med avseende på sina tillsynsuppgifter. I syfte att bistå inspektörerna i deras tillsynsarbete har CAAP tagit fram stödinstruktioner för inspektörerna som omfattar strukturerade checklistor, dokument med tekniska riktlinjer (CAAP), inspektionsformulär och referensdokumentation för övervakningen.

(95)

I de bevis som lades fram av CAAP under unionens utvärderingsbesök ingick att CAAP använder en rapporterings- och spårningsdatabas för luftfartssäkerhetstillsyn (CASORT) vid planeringen av tidsplanen för det minsta antalet årliga inspektioner. För att de enskilda inspektörerna ska kunna införa en strukturerad tidsplan för tillsyn offentliggör CAAP riktlinjer för nationella övervaknings- och inspektionsprogram. Detta dokument innehåller olika alternativ för riktade inspektioner vid upptäckt av att en innehavare av drifttillstånd (AOC) inte uppfyller sina skyldigheter. När det gäller certifiering och förnyelse av drifttillstånd har CAAP offentliggjort en manual för certifiering och administration av lufttrafikföretag (Air Operator Certification and Administration Manual). Under unionens utvärderingsbesök valdes certifierings- och förnyelseansökningar för nio lufttrafikföretag som certifierats av CAAP ut för granskning, vari ingick samtliga lufttrafikföretag som besöktes av EU:s bedömningsgrupp. Dessutom observerades CAAP-inspektörer under deras utövande av särskild övervakningsverksamhet. Planeringen och genomförandet av denna verksamhet konstaterades vara av tillfredsställande standard.

(96)

Genom ett relevant urval av lufttrafikföretag som är certifierade i Filippinerna, besöktes sju lufttrafikföretag under unionens utvärderingsbesök på plats. Detta urval omfattade de fyra största filippinska certifierade lufttrafikföretag som fortfarande är upptagna i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006. Syftet med besöket var att kontrollera den grad i vilken de efterlever internationella säkerhetsnormer. Dessutom försökte man vid besöket att, i enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005, göra en bedömning av viljan och förmågan hos var och en av dessa lufttrafikföretag att ta itu med säkerhetsbrister. De viktigaste slutsatserna av besöken hos dessa lufttrafikföretag är att det inte rådde någon brist på vilja och i allmänhet ingen bristande förmåga att ta itu med säkerhetsbrister.

(97)

När det gäller unionens utvärderingsbesök på plats med avseende på de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 drogs slutsatsen att de civila luftfartsmyndigheterna i Filippinerna är villiga och i stånd att ta itu med säkerhetsbrister och har tillräcklig förmåga att genomföra relevanta internationella säkerhetsnormer och vid behov se till att dessa normer (inbegripet Filippinerna lagstiftning om civil luftfart) efterlevs.

(98)

CAAP hördes av flygsäkerhetskommittén den 10 juni 2015. Vid samma tillfälle hördes, genom relevant urval, tre lufttrafikföretag som är certifierade i Filippinerna hörde (Air Asia Zest, Air Philippines Corporation och Cebgo Inc, f.d. South East Asian Airlines (SEAir) Inc).

(99)

CAAP presenterade inspektionsavdelningens (Flight Standards Inspectorate Service) nuvarande organisationsstruktur för kommittén, lämnade uppgifter om den befintliga arbetsstyrka som ansvarar för säkerhetstillsynen och gav en övergripande bild av luftfartsverksamhet i Filippinerna. CAAP rapporterade att landet har tillsynsansvar för 36 innehavare av driftstillstånd och att det har kategoriserat nio av dem som operatörer av stora luftfartyg. CAAP gav också en sammanfattning av den tillsyn som har planerats för 2015 avseende de tre lufttrafikföretag som deltog i utfrågningen. Dessutom betonade CAAP sitt åtagande i egenskap av Filippinernas behöriga myndighet att fortsätta med sin färdplan för kontinuerliga förbättringar.

(100)

I sin presentation gav CAAP en sammanfattning av sin plan för korrigerande åtgärder med beaktande av de synpunkter som framförts av EU:s bedömningsgrupp under unionens utvärderingsbesök. De korrigerande åtgärderna omfattar en fokusering på vissa prioriterade områden såsom förbättring av CAAP:s utbildningsprogram för inspektörer, förbättrad it-infrastruktur, fortsatta åtgärder för att förbättra specialistkunskaperna hos inspekterande personal och ett åtagande att fortsätta arbetet med standardiseringen av säkerhetstillsynen. Dessutom lämnade CAAP särskilda uppgifter rörande förbättringar av infrastrukturen, bland annat åtgärder i samband med program för säkerhet på start-/landningsbanan.

(101)

Air Philippines Corporation presenterade detaljer om organisationsstrukturen, flygplansflottans planer och enskildheter rörande dess säkerhetsstyrningssystem. Man rapporterade om säkerhetmötesstruktur, säkerhetsrapportering och -ledning, sitt program för övervakning av flygdata, inklusive hur företaget utför kontinuerlig övervakning av avhjälpande åtgärder. Uppgifter tillhandahölls av Air Philippines Corporation om dess funktion för säkerhetsförsäkran och dess tillämpning av förfaranden för förändringshantering. Dessutom rapporterad lufttrafikföretaget om sina uppföljningsåtgärder avseende de iakttagelser som gjorts under unionens utvärderingsbesök på plats.

(102)

Cebgo Inc lade fram uppgifter om ledningsstruktur, säkerhetsstyrningssystem, program för haveriförebyggande och flygsäkerhet, förvaltningsprogram för flygdata, kvalitetsledningssystem och system för kontroll av luftvärdighet och underhåll. Rapporteringen om specifika detaljer omfattade säkerhetsmålen för 2015 och uppgifter om säkerhetsrapporteringsprocessen. Cebgo Inc rapporterade sina fem viktigaste säkerhetsprioriteringar och de åtgärder som vidtagits med avseende på dessa. Dessutom lade lufttrafikföretaget fram en sammanfattning av sina uppföljningsåtgärder avseende de iakttagelser som gjorts under unionens utvärderingsbesök på plats.

(103)

Air Asia Zest lade fram uppgifter om sin flotta, sin organisationsstruktur och om sin avdelning för säkerhets- och kvalitetsledning. I rapporteringen om specifika detaljer ingick lufttrafikföretagets höga säkerhetsmål, dess säkerhetsrapporteringsprocess och program för analys av flygdata samt dess fem främsta säkerhetsprioriteringar. Dessutom lade lufttrafikföretaget fram en sammanfattning av sina uppföljningsåtgärder avseende de iakttagelser som gjorts under unionens utvärderingsbesök på plats.

(104)

På grundval av all tillgänglig information, inklusive resultaten från unionens utvärderingsbesök på plats och de uppgifter som lämnats vid utfrågningen inför flygsäkerhetskommittén, anser kommissionen att CAAP har gjort varaktiga förbättringar under en sammanhängande tidsperiod. Den framhåller också att det inte förekommit någon bristande vilja hos CAAP att arbeta fortlöpande med kommissionen och att CAAP är öppet med sitt erkännande av att man bör fortsätta med förbättringarna i syfte att vidareutveckla säkerhetstillsynen och övervakningsförfarandena. Bedömningen är att CAAP har förmåga att fullgöra sitt ansvar med avseende på tillsynen av lufttrafikföretag som är certifierade i Filippinerna. Under utfrågningen inför flygsäkerhetskommittén bekräftade CAAP sitt åtagande att engagera sig fullt ut i en dialog med kommissionen, också genom ytterligare möten om och när kommissionen anser det vara nödvändigt.

(105)

Kommissionen konstaterade att samtliga tre lufttrafikföretag som är certifierade i Filippinerna och som, genom relevant urval, hade inbjudits till utfrågningen inför flygsäkerhetskommittén, nådde upp till en tillfredsställande standard och alla är i stånd att lämna specifika uppgifter vad avser ett säkert utförande av deras respektive verksamheter. Kommissionen anser att det finns tillräckliga bevis på överensstämmelse med gällande internationella säkerhetsstandarder och rekommenderad praxis när det gäller lufttrafikföretag som är certifierade i Filippinerna.

(106)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att unionsförteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att samtliga lufttrafikföretag som är godkända i Republiken Filippinerna stryks ur bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(107)

Medlemsstaterna måste fortsätta att kontrollera att alla filippinska lufttrafikföretag uppfyller gällande säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012. Om sådana inspektioner eller annan relevant säkerhetsinformation skulle visa att internationella säkerhetsnormer inte uppfylls, blir kommissionen tvungen att vidta åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Ryssland

(108)

Kommissionen, Easa och medlemsstaterna har fortsatt att nära övervaka säkerhetsresultaten för lufttrafikföretag som är certifierade i Ryska federationen och som bedriver verksamhet i unionen, bl.a. genom prioritering av rampinspektioner av vissa ryska lufttrafikföretag i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(109)

Den 23 mars 2015 höll kommissionen, biträdd av Easa, ett möte med företrädare för ryska Federal Air Transport Agency (nedan kallad Fata). Syftet med mötet var att granska säkerheten hos ryska lufttrafikföretag under Safa-rampinspektioner för perioden 10 mars 2014 – 9 mars 2015 och identifiera fall som kräver särskild uppmärksamhet. Under mötet åtog sig Fata att följa upp vissa fall av bristande överensstämmelse som ännu inte hade åtgärdats på ett korrekt sätt och att uppdatera kommissionen om deras status före slutet av maj.

(110)

Fata informerade kommissionen om att man på grund av Safa-systemets expansion även övervakar Safa-resultaten för ryska lufttrafikföretag i vissa tredjeländer. Fata uppgav också att det hade utsett nya säkerhetsinspektörer som ska arbeta med lufttrafikföretag som har ännu ej åtgärdade anmärkningar efter inspektioner inom ramen för Safa-programmet. Fata uttryckte sin förväntan att denna tillsyn kommer att ytterligare öka operatörernas förmåga till snabb reaktion och höja kvaliteten på deras korrigerande åtgärder. Fata informerade även kommissionen om de senaste upphävandena och återkallandena av drifttillstånd under deras ansvar.

(111)

Baserat på tillgänglig information har kommissionen dragit slutsatsen att en utfrågning inför flygsäkerhetskommittén av de ryska luftfartsmyndigheterna eller av lufttrafikföretag som certifierats i Ryssland inte är nödvändig.

(112)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen genom att inbegripa lufttrafikföretag från Ryssland.

(113)

Medlemsstaterna måste emellertid fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag från Ryssland uppfyller gällande internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(114)

Skulle dessa kontroller visa på en överhängande säkerhetsrisk på grund av bristande efterlevnad av de relevanta säkerhetsnormerna, kan kommissionen tvingas vidta åtgärder mot lufttrafikföretag från Ryssland i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Sudan

(115)

På grundval av de regelbundna kontakterna mellan den sudanska civila luftfartsmyndigheten (nedan kallad SCAA) och kommissionen framgår att SCAA har gjort goda framsteg när det gäller sin tillsynsverksamhet rörande lufttrafikföretag som certifierats i Sudan. SCAA informerade också kommissionen om att vissa lufttrafikföretag har gjort goda framsteg i fråga om genomförandet av internationella säkerhetsstandarder.

(116)

SCAA har samtyckt till att ta emot ett utvärderingsbesök från unionen i oktober 2015. Utvärderingsbesöket planeras för att kontrollera den information som SCAA lämnat och för att samla in ytterligare information som stöd för ett eventuellt beslut med avseende på lufttrafikföretag som certifierats i Sudan. För närvarande finns det inte tillräcklig information till stöd för ett beslut med avseende på lufttrafikföretag som certifierats i Sudan.

(117)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Sudan.

Lufttrafikföretag från Thailand

(118)

En fullständig granskning inom ramen för Icaos allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen och Icaos kontinuerliga övervakningsåtgärder genomfördes av Icao i Konungariket Thailand i januari 2015. Det övergripande resultatet är att det faktiska genomförandet av internationella säkerhetsnormer i Thailand ligger långt under världsgenomsnittet. På grundval av granskningsresultaten utfärdade Icao en rapport om allvarliga säkerhetsproblem när det gäller certifieringen av lufttrafikföretag, inklusive godkännandet av vissa driftsförfaranden. Thailands ministerium för civil luftfart (nedan kallat DCA) har lämnat in en plan med avhjälpande åtgärder till Icao för att komma till rätta med bristerna.

(119)

DCA kontaktade Europeiska unionen och Easa för att begära tekniskt bistånd i syfte att åtgärda de brister som upptäckts av Icao. I april 2015 genomförde Easa ett besök i Thailand för att tillhandahålla tekniskt bistånd och ytterligare tekniskt bistånd och samarbete kommer att erbjudas under de kommande månaderna.

(120)

På grundval av resultatet av Icaos granskning och rekommendationerna från besöket (tekniskt bistånd) inbjöds Thailands ministerium för civil luftfart, tillsammans med lufttrafikföretaget Thai Airways International, till tekniska samråd i Bryssel i syfte att samla in ytterligare information om de korrigerande åtgärder på kort, medellång och lång sikt som ministeriet för civil luftfart vidtar. Thailands ministerium för civil luftfart (DCA) och Thai Airways International välkomnade inbjudan och tillhandahöll på ett öppet sätt all begärd information före mötet.

(121)

Vid det tekniska samråd som ägde rum den 3 juni 2015 visade både DCA och Thai Airways International en tydlig vilja att engagera sig och lämnade så mycket information som möjligt. Thailands ministerium för civil luftfart betonade att Thailands regering är mycket medveten om vikten av luftfartssäkerhet och har åtagit sig att tillhandahålla de medel som behövs för att förbättra den säkerhetstillsyn som tillhandahålls av Thailands ministerium för civil luftfart, som snart kommer att omorganiseras till att bli Thailands civila luftfartsmyndighet med en betydligt större budget.

(122)

Thai Airways International presenterade på ett tydligt sätt sitt säkerhets- och kvalitetsledningssystem. Lufttrafikföretaget visade att det har kapacitet att säkerställa adekvat överensstämmelse med internationella säkerhetsnormer.

(123)

Kommissionen anser att den tillgängliga säkerhetsinformationen inte stöder ett beslut om förbud eller driftsrestriktioner för lufttrafikföretag som är certifierade i Thailand. Kommissionen anser dock att situationen även fortsättningsvis bör övervakas noggrant.

(124)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionssförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Thailand.

(125)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter måste dock fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012 av lufttrafikföretag som godkänts i Thailand.

(126)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas vidta ytterligare åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Jemen

(127)

Genom en skrivelse av den 10 april 2015 frågade kommissionen Jemens myndighet för civil luftfart och meteorologi (Cama ) om det förvärrade säkerhetsläget i Jemen påverkar Camas förmåga att garantera säkerhetstillsynen av lufttrafikföretag som är certifierade i Jemen.

(128)

Den 18 maj 2015 meddelade lufttrafikföretaget Yemen Airways (Yemenia) kommissionen att det hade upphört med sin verksamhet i slutet av mars 2015 till följd av den förvärrade situationen i Jemen. I meddelandet förklarade Yemenia dessutom att dess luftfartyg ställs upp på olika platser utanför Jemen. I en skrivelse av den 1 juni 2015 informerade Cama kommissionen om att Yemenias luftfartyg inte längre finns i Jemen och att Cama ska sköta samordningen med luftfartsmyndigheterna i de stater där luftfartygen för närvarande står, vad gäller säkerhetstillsynen av lufttrafikföretaget. I samma skrivelse uppgav Cama också att det på grund av det försämrade säkerhetsläget för närvarande inte pågår någon större luftfartsverksamhet i Jemen.

(129)

Utifrån den information som inkommit från Cama och Yemenia drogs slutsatsen att även om situationen bör fortsätta att övervakas noga fanns det inte tillräckliga bevis till stöd för ett beslut om att i nuläget belägga lufttrafikföretag som certifierats i Yemen med förbud.

(130)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Jemen.

(131)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter måste dock fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012 av lufttrafikföretag som godkänts i Jemen.

Lufttrafikföretag från Zambia

(132)

Den 25 februari 2015 hölls ett tekniskt möte med deltagande av höga företrädare från Zambias civila luftfartsmyndighet (nedan kallad ZCAA), kommissionen, Easa och medlemsstaterna. ZCAA gav en heltäckande och tydlig översikt över de åtgärder som vidtagits under det senaste året när det gäller ZCAA:s utveckling, rekrytering av personal till ZCAA, den civila luftfartens utveckling i Zambia och en förbättrad tillsyn över lufttrafikföretagen.

(133)

Det framgår att ZCAA har gjort goda framsteg när det gäller att komma till rätta med ett antal Icao-anmärkningar och att en solid grund har lagts för ytterligare utveckling av systemet för tillsynen av den civila luftfartssäkerheten i Zambia. Ett betydande arbete återstår dock vad gäller de flesta av Icaos åtta kritiska punkter som tillsammans bildar systemet för tillsyn av luftfartssäkerheten.

(134)

ZCAA meddelade att man kommer att fortsätta att arbeta med genomförandet av internationella säkerhetsnormer. Kommissionen avser att genomföra ytterligare bedömningar i syfte att fastställa huruvida det är möjligt att anordna ett utvärderingsbesök från unionen för att kontrollera genomförandet av internationella säkerhetsnormer i Zambia, före utgången av oktober 2015.

(135)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Zambia.

Slutliga överväganden

(136)

Vad gäller de övriga lufttrafikföretag som för närvarande ingår i unionsförteckningen har kommissionen undersökt om det är lämpligt att uppdatera förteckningen och drog slutsatsen att så inte är fallet. I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på sådana lufttrafikföretag.

(137)

I artikel 8.2 i förordning (EG) nr 2111/2005 betonas behovet av att beslut måste kunna fattas snabbt och, vid behov, snarast, med tanke på säkerhetsaspekterna. För att skydda känsliga uppgifter och minimera kommersiella effekter är det därför nödvändigt att beslut från kommissionens sida i fråga om att uppdatera förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller restriktioner inom unionen, offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och träder i kraft dagen efter att de offentliggjorts.

(138)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(139)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med bilaga A till denna förordning.

2.

Bilaga B ska ersättas med bilaga B till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 3922/1991 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EGT L 373, 31.12.1991, s. 4).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 8).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1197/2011 av den 21 november 2011 (EUT L 303, 22.11.2011, s. 14). Se särskilt punkterna 26–30 i skälen i denna förordning.

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 av den 29 april 2014 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygdrift som utförs av operatörer från tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 14).

(9)  Kommissionens förordning (EG) nr 715/2008 av den 24 juli 2008 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 197, 25.7.2008, s. 36).

(10)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 791/2010 av den 6 september 2010 (EUT L 237, 8.9.2010, s. 10). Se särskilt skälen 9–23 i denna förordning.

(11)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1071/2010 av den 22 november 2010 (EUT L 306, 23.11.2010, s. 44). Se särskilt skälen 29–31 i denna förordning.

(12)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 273/2010 av den 30 mars 2010 (EUT L 84, 31.3.2010, s. 25). Se särskilt skälen 41–49 i denna förordning.

(13)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 590/2010 av den 5 juli 2010 (EUT L 170, 6.7.2010, s. 9). Se särskilt skälen 60–71 i denna förordning.

(14)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 273/2010 av den 30 mars 2010 (EUT L 84, 31.3.2010, s. 25). Se särskilt skälen 74–87 i denna förordning.

(15)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 659/2013 av den 10 juli 2013 (EUT L 190, 11.7.2013, s. 54). Se särskilt skälen 80–94 i denna förordning.

(16)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 368/2014 av den 10 april 2014 (EUT L 108, 11.4.2014, s. 16). Se särskilt skälen 102–119 i denna förordning.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM HAR BELAGTS MED VERKSAMHETSFÖRBUD I UNIONEN, SAMT UNDANTAG  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Icao-flygbolagskod

Operatörens administrerande stat

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Islamiska republiken Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamiska republiken Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamiska republiken Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Okänd

PIR

Islamiska republiken Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamiska republiken Afghanistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag för TAAG Angola Airlines, som uppförts i bilaga B, inklusive

 

 

Republiken Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Republiken Angola

AIR GICANGO

009

Okänd

Republiken Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republiken Angola

AIR NAVE

017

Okänd

Republiken Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republiken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Okänd

Republiken Angola

DIEXIM

007

Okänd

Republiken Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Okänd

Republiken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiken Angola

HELIANG

010

Okänd

Republiken Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Okänd

Republiken Angola

MAVEWA

016

Okänd

Republiken Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republiken Angola

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Benins tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republiken Benin

AFRICA AIRWAYS

Okänd

AFF

Republiken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Okänd

Republiken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republiken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republiken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republiken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republiken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republiken Benin

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiken Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Okänd

Republiken Kongo

EMERAUDE

RAC06-008

Okänd

Republiken Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republiken Kongo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republiken Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES SA.

RAC 06-014

Okänd

Republiken Kongo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Okänd

Republiken Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndighet, inklusive

 

 

Demokratiska republiken Kongo

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänd

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänd

Ekvatorialguinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänd

Ekvatorialguinea

TANGO AIRWAYS

Okänd

Okänd

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Eritreas tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC-nr 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC-nr 005

NAS

Eritrea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Afrijet och SN2AG som förts upp i bilaga B, inklusive

 

 

Republiken Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Republiken Gabon

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republiken Gabon

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republiken Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republiken Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Republiken Gabon

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag för Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua och Indonesia Air Asia, inklusive

 

 

Republiken Indonesien

AIR BORN INDONESIA

135-055

Okänd

Republiken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänd

Republiken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Okänd

Republiken Indonesien

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Republiken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Okänd

Republiken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Republiken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Okänd

Republiken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Republiken Indonesien

BATIK AIR

121-050

BTK

Republiken Indonesien

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Republiken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänd

Republiken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republiken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republiken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republiken Indonesien

EASTINDO

135-038

ESD

Republiken Indonesien

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Okänd

Republiken Indonesien

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Okänd

Republiken Indonesien

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Okänd

Republiken Indonesien

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Okänd

Republiken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republiken Indonesien

HEAVY LIFT

135-042

Okänd

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Okänd

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republiken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänd

Republiken Indonesien

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Republiken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Republiken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republiken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republiken Indonesien

KOMALA INDONESIA

135-051

Okänd

Republiken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republiken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republiken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

MNS

Republiken Indonesien

MARTABUANA ABADION

135-049

Okänd

Republiken Indonesien

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Okänd

Republiken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Okänd

Republiken Indonesien

MY INDO AIRLINES

121-042

Okänd

Republiken Indonesien

NAM AIR

121-058

Okänd

Republiken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Republiken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Okänd

Republiken Indonesien

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

PRQ

Republiken Indonesien

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Okänd

Republiken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republiken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänd

Republiken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänd

Republiken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republiken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Okänd

Republiken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republiken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republiken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

PNS

Republiken Indonesien

SURYA AIR

135-046

Okänd

Republiken Indonesien

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Republiken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Republiken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republiken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Republiken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republiken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republiken Indonesien

UNINDO

135-040

Okänd

Republiken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republiken Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kazakstans tillsynsmyndigheter, med undantag för Air Astana som förts upp i bilaga B, inklusive

 

 

Republiken Kazakstan

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Republiken Kazakstan

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Republiken Kazakstan

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Republiken Kazakstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republiken Kazakstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Republiken Kazakstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Republiken Kazakstan

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Republiken Kazakstan

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Republiken Kazakstan

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Republiken Kazakstan

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Republiken Kazakstan

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Republiken Kazakstan

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Republiken Kazakstan

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Republiken Kazakstan

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Republiken Kazakstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republiken Kazakstan

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Republiken Kazakstan

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Republiken Kazakstan

SCAT

KZ-01/004

VSV

Republiken Kazakstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Republiken Kazakstan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Kirgizistan

AIR BISHKEK (tidigare EASTOK AVIA)

15

EAA

Republiken Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Republiken Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republiken Kirgizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republiken Kirgizistan

HELI SKY

47

HAC

Republiken Kirgizistan

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Republiken Kirgizistan

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Republiken Kirgizistan

S GROUP INTERNATIONAL (tidigare S GROUP AVIATION)

45

IND

Republiken Kirgizistan

SKY BISHKEK

43

BIS

Republiken Kirgizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Republiken Kirgizistan

SKY WAY AIR

39

SAB

Republiken Kirgizistan

TEZ JET

46

TEZ

Republiken Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Republiken Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter.

 

 

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Libyens tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Libyen

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libyen

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libyen

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libyen

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libyen

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libyen

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libyen

PETRO AIR

025/08

PEO

Libyen

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Moçambiques tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Moçambique

AERO-SERVIÇOS SARL

MOZ-08

Okänd

Republiken Moçambique

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Okänd

Republiken Moçambique

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

Okänd

Republiken Moçambique

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

Okänd

Republiken Moçambique

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

Okänd

Republiken Moçambique

EMÍLIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Okänd

Republiken Moçambique

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Okänd

Republiken Moçambique

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Okänd

Republiken Moçambique

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Republiken Moçambique

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Republiken Moçambique

MAKOND, LDA

MOZ-20

Okänd

Republiken Moçambique

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MEX

Republiken Moçambique

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Okänd

Republiken Moçambique

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Okänd

Republiken Moçambique

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Okänd

Republiken Moçambique

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Republiken Moçambique

UNIQUE AIR CHARTER LDA

MOZ-13

Okänd

Republiken Moçambique

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Nepals tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Okänd

Republiken Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Okänd

Republiken Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Republiken Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Okänd

Republiken Nepal

GOMA AIR

064/2010

Okänd

Republiken Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Okänd

Republiken Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Okänd

Republiken Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Okänd

Republiken Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Okänd

Republiken Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Republiken Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Republiken Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Okänd

Republiken Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Republiken Nepal

SITA AIR

033/2000

Okänd

Republiken Nepal

TARA AIR

053/2009

Okänd

Republiken Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Republiken Nepal

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, inklusive

 

 

São Tomé och Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

OKÄND

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

OKÄND

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

OKÄND

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

OKÄND

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

OKÄND

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

OKÄND

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

OKÄND

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sudans tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Sudan

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Republiken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Republiken Sudan

BADER AIRLINES

35

BDR

Republiken Sudan

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Republiken Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Republiken Sudan

DOVE AIRLINES

52

DOV

Republiken Sudan

ELIDINER AVIATION

8

DND

Republiken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Republiken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Okänd

Republiken Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Republiken Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Republiken Sudan

KUSH AVIATION

60

KUH

Republiken Sudan

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Republiken Sudan

MID AIRLINES

25

NYL

Republiken Sudan

NOVA AIRLINES

46

NOV

Republiken Sudan

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Republiken Sudan

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Republiken Sudan

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Republiken Sudan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Zambias tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  De lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I EU  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

Icao-flygbolagskod

Operatörens administrerande stat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt, för restriktionsbelagda luftfartyg

Registreringsstat

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republiken Angola

Hela flottan förutom: 6 luftfartyg av typen Boeing B-777 och 4 luftfartyg av typen B-737-700

Hela flottan förutom: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Republiken Angola

AIR ASTANA  (2)

AK-0475-13

KZR

Kazakstan

Hela flottan, utom luftfartyg av typen Boeing B767, luftfartyg av typen Boeing B757, luftfartyg av typen Airbus A319/320/321.

Hela flottan, utom luftfartyg av typen Boeing B767, så som anges i drifttillståndet, luftfartyg i Boeing B757-flottan, så som anges i drifttillståndet, luftfartyg i Airbus A319/320/321-flottan, så som anges i drifttillståndet

Aruba (Konungariket Nederländerna)

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan förutom: LET 410 UVP.

Hela flottan förutom: D6-CAM (851336).

Komorerna

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen Falcon 50, 2 luftfartyg av typen Falcon 900.

Hela flottan förutom: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Republiken Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 1 luftfartyg av typen Challenger CL-601, 1 luftfartyg av typen HS-125-800

Hela flottan förutom: TR-AAG, ZS-AFG.

Republiken Gabon; Republiken Sydafrika

IRAN AIR  (4)

FS100

IRA

Islamiska republiken Iran

Hela flottan förutom: 14 luftfartyg av typen A300, 8 luftfartyg av typen A310 och 1 luftfartyg av typen B737

Hela flottan förutom: EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBH, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBM, EP-IBN, EP-IBO, EP-IBS, EP-IBT, EP-IBV, EP-IBX, EP-IBZ, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL, EP-IBP, EP-IBQ, EP-AGA.

Islamiska republiken Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen TU-204

Hela flottan förutom: P-632, P-633.

Demokratiska folkrepubliken Korea

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Hela flottan förutom: luftfartyg av typen Boeing B737, luftfartyg av typen ATR 72/42 och tre luftfartyg av typen DHC 6-300.

Hela flottan, utom luftfartyg i Boeing B-737-flottan, så som anges i drifttillståndet, luftfartyg i ATR 72/42-flottan, så som anges i drifttillståndet, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Republiken Madagaskar


(1)  De lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-leased) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda

(2)  Air Astana får bara använda de specifika luftfartygstyper som nämnts, under förutsättning att de är registrerade i Aruba och att alla ändringar av drifttillståndet lämnas i rätt tid till kommissionen och Eurocontrol.

(3)  Afrijet får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här inom ramen för sin nuvarande trafiknivå i unionen.

(4)  Iran Air får trafikera Europeiska unionen med det specifika luftfartyget på de villkor som anges i skäl 69 i förordning (EU) nr 590/2010 (EUT L 170, 6.7.2010, s. 15).


27.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 162/98


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1015

av den 26 juni 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

32,3

MA

145,0

MK

33,9

ZZ

70,4

0707 00 05

MK

20,6

TR

111,1

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

113,0

BO

143,4

BR

107,1

TR

102,0

ZA

145,3

ZZ

122,2

0808 10 80

AR

163,3

BR

100,0

CL

131,7

NZ

142,4

US

184,1

ZA

118,9

ZZ

140,1

0809 10 00

TR

270,4

ZZ

270,4

0809 29 00

TR

344,4

US

581,4

ZZ

462,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

27.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 162/100


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/1016

av den 23 juni 2015

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat protokoll 31 till EES-avtalet.

(3)

Protokoll 31 till EES-avtalet innehåller bestämmelser och arrangemang om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna.

(4)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet bör fortsätta i fråga om åtgärder som finansieras via unionens allmänna budget och som avser ”Funktion och utveckling av den inre marknaden, i synnerhet när det gäller anmälningsförfaranden, certifiering samt tillnärmning av sektorer” och ”Genomförande och utveckling av den inre marknaden”.

(5)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan fortsätta även efter den 31 december 2014.

(6)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör grunda sig på det bifogade utkastet till beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av protokoll 31 till EES-avtalet, ska grunda sig på det utkast till beslut av den kommittén som bifogas detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2015.

På rådets vägnar

E. RINKĒVIČS

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.


UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2015

av den

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet i fråga om sådana unionsåtgärder som finansieras via Europeiska unionens allmänna budget och som avser den inre marknadens genomförande, funktion och utveckling bör fortsätta.

(2)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan fortsätta även efter den 31 december 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7 i protokoll 31 till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas efter punkt 9:

”10.   Eftastaterna ska från och med den 1 januari 2015 delta i unionsåtgärder inom ramen för följande budgetposter i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015:

Budgetpost 02 03 01: ’Funktion och utveckling av den inre marknaden, i synnerhet när det gäller anmälningsförfaranden, certifiering samt tillnärmning av sektorer’.

Budgetpost 12 02 01: ’Genomförande och utveckling av den inre marknaden’.”

2.

I punkterna 3 och 4 ska orden ”punkterna 5–9” ersättas med orden ”punkterna 5–10”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (1).

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna

för gemensamma EES-kommittén


(1)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]