ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 143

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
9 juni 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/878 av den 8 juni 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1352/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/879 av den 8 juni 2015 om genomförande av artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1352/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/880 av den 4 juni 2015 om förlängning av övergångsperioder för kapitalbaskrav för exponeringar mot centrala motparter enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 575/2013 och (EU) nr 648/2012 ( 1 )

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/881 av den 8 juni 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/882 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2014/932/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen

11

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/883 av den 8 juni 2015 om ändring och förlängning av beslut 2010/565/Gusp om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)

14

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området ( EUT L 130, 1.5.2014 )

16

 

*

Rättelse till beslut nr 1 av Stabiliserings- och associeringsrådet EU–Serbien av den 21 oktober 2013 om antagande av sin arbetsordning [2015/857] ( EUT L 135, 2.6.2015 )

16

 

*

Rättelse till slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2015/367 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2014 ( EUT L 73, 17.3.2015 )

17

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

9.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/878

av den 8 juni 2015

om ändring av förordning (EU) nr 1352/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/932/Gusp av den 18 december 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 2014/932/Gusp ger verkan åt Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråds resolution 2140 (2014) av den 26 februari 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen och föreskriver restriktioner för inresa samt frysning av tillgångar och ekonomiska resurser för vissa personer som förts upp på förteckningen av den kommitté som inrättats i enlighet med punkt 19 i FN:s säkerhetsråds resolution 2140 (2014).

(2)

Rådets förordning (EU) nr 1352/2014 (2) ger verkan åt beslut 2014/932/Gusp.

(3)

Den 14 april 2015 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 2216 (2015) om utvidgad räckvidd för kriterierna för uppförande på förteckningen och om fastställande av ett embargo mot leverans av vapen till, eller till förmån för, förtecknade personer och enheter och dem som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag i Jemen. Genom rådets beslut (Gusp) 2015/882 (3) om ändring av beslut 2014/932/Gusp beslutade rådet att i enlighet med detta utvidga räckvidden för kriterierna för uppförande på förteckningen.

(4)

Några av dessa åtgärder ligger inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och det krävs därför lagstiftningsåtgärder på unionsnivå för deras genomförande, särskilt för att åtgärderna ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(5)

Förordning (EU) nr 1352/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1352/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande led läggas till:

”j)    tekniskt bistånd : allt tekniskt bistånd som gäller reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster, inklusive muntliga former av bistånd.”

2.

Följande artikel ska läggas till:

”Artikel 1a

Det ska vara förbjudet att

a)

tillhandahålla tekniskt bistånd som har samband med militär verksamhet och med tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag, däri inbegripet vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, direkt eller indirekt till alla fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I,

b)

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, samt försäkring eller återförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och annan materiel eller för leverans av härtill knutet tekniskt bistånd direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.”

3.

I artikel 3.1 ska följande led läggas till:

”d)

akter som bryter mot det vapenembargo som infördes genom artikel 1 i beslut 2014/932/Gusp eller hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Jemen eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Jemen.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 8 juni 2015.

På rådets vägnar

D. REIZNIECE-OZOLA

Ordförande


(1)  EUT L 365, 19.12.2014, s. 147.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 1352/2014 av den 18 december 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen (EUT L 365, 19.12.2014, s. 60).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2015/882 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2014/932/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen (se sidan 11 i detta nummer av EUT).


9.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/3


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/879

av den 8 juni 2015

om genomförande av artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1352/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1352/2014 av den 18 december 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen (1), särskilt artikel 15.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 december 2014 antog rådet förordning (EU) nr 1352/2014.

(2)

Den 14 april 2015 antog Förenta nationernas (FN) säkerhetsråd resolution 2216 (2015) som bland annat pekar ut två ytterligare personer som ska omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 1352/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 1352/2014 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 8 juni 2015.

På rådets vägnar

D. REIZNIECE-OZOLA

Ordförande


(1)  EUT L 365, 19.12.2014, s. 60.


BILAGA

”BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 2

A.   PERSONER

1.

Abdullah Yahya AL HAKIM (alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Namn på originalspråket: Image

Beteckning: ställföreträdande befälhavare för huthi-grupperingen. Adress: Dahyan, provinsen Sada, Jemen. Födelsedatum: a) runt 1985, b) mellan 1984 och 1986. Födelseort: a) Dahyan, Jemen; b) provinsen Sada (Sa'dah), Jemen. Medborgarskap: Jemen. Övriga upplysningar: Kön: man. Uppförd på FN-förteckningen: 7.11.2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdullah Yahya al-Hakim uppfördes på förteckningen för sanktioner den 7 november 2014 i enlighet med punkterna 11 och 15 i FN:s säkerhetsråds resolution 2140 (2014) då han uppfyller kriterierna i punkterna 17 och 18 i resolutionen för uppförande på förteckningen.

Abdullah Yahya al-Hakim har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen, såsom handlingar som hindrar genomförandet av avtalet av den 23 november 2011 mellan Jemens regering och oppositionen, i vilket det stadgas om ett fredligt överlämnande av makten i Jemen, samt i handlingar som hindrar den politiska processen i Jemen.

I juni 2014 ledde Abdullah Yahya al-Hakim enligt uppgift ett sammansvärjningsmöte inför en kupp mot Jemens president Abd Rabbuh Mansour al-Hadi. al-Hakim sammanträffade med militära befälhavare och befälhavare för säkerhetsstyrkorna samt med stamhövdingar. Även ledande personer lojala mot Jemens f.d. president Ali Abdullah Saleh deltog i mötet, vilket syftade till att samordna militära insatser för att ta över Sana, Jemens huvudstad.

I ett offentligt uttalande av den 29 augusti 2014 förklarade ordföranden i FN:s säkerhetsråd att säkerhetsrådet fördömer de handlingar som utfördes av styrkor under befäl av Abdullah Yahya al-Hakim, vilka ockuperade Amran, i Jemen, och därvid även den jemenitiska armébrigadens högkvarter, den 8 juli 2014. al-Hakim ledde det våldsamma maktövertagandet i juli 2014 i provinsen Amran och var den militäre befälhavare som bar ansvaret för beslut rörande pågående konflikter i provinsen Amran och i Hamdan, i Jemen.

I början av september 2014 befann sig Abdullah Yahya al-Hakim alltjämt i Sana för att kontrollera stridsinsatser i händelse strider skulle bryta ut. Hans roll var att organisera militära insatser för att kunna störta Jemens regering och han var också ansvarig för ta över och kontrollera samtliga vägar som leder in till och ut från Sana.

2.

Abd Al-Khaliq AL-HUTHI (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi, b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi, c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi, d) Abu-Yunus).

Namn på originalspråket: Image

Beteckning: militär befälhavare för huthi-grupperingen. Födelsedatum: 1984. Medborgarskap: Jemen. Övriga upplysningar: Kön: man. Uppförd på FN-förteckningen: 7.11.2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abd al-Khaliq al-Huthi uppfördes på förteckningen för sanktioner den 7 november 2014 i enlighet med punkterna 11 och 15 i FN:s säkerhetsråds resolution 2140 (2014) då han uppfyller kriterierna i punkterna 17 och 18 i resolutionen för uppförandet på förteckningen.

Abd al-Khaliq al-Huthi har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen, såsom handlingar som hindrar genomförandet av avtalet av den 23 november 2011 mellan Jemens regering och oppositionen, i vilket det stadgas om ett fredligt överlämnande av makten i Jemen, samt i handlingar som hindrar den politiska processen i Jemen.

I slutet av oktober 2013 ledde Abd al-Khaliq al-Huthi en grupp kombattanter klädda i jemenitiska militära uniformer i ett angrepp mot platser i Dimaj, i Jemen. Många dödades i de påföljande striderna.

I slutet av september 2014 förberedde sig enligt uppgift ett okänt antal icke identifierade kombattanter för angrepp på beskickningar och konsulat i Sana, i Jemen, efter att ha fått order från Abd al-Khaliq al-Huthi. Den 30 augusti 2014 samordnade al-Huthi en vapentransport från Amran till ett skyddat läger i Sana.

3.

Ali Abdullah SALEH (alias: Ali Abdallah Salih).

Namn på originalspråket: Image

Beteckning: a) ordförande i det jemenitiska partiet Allmänna folkkongressen (GPC), b) f.d. president i Republiken Jemen. Födelsedatum: a) 21.3.1945, b) 21.3.1946, c) 21.3.1942, d) 21.3.1947. Födelseort: a) Bayt al-Ahmar, provinsen Sana, Jemen, b) Sana, Jemen, c) Sana, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Medborgarskap: Jemen. Passnummer: 00016161 (Jemen). Nationellt identitetsnr: 01010744444. Övriga upplysningar: Kön: man. Uppförd på FN-förteckningen: 7.11.2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ali Abdullah Saleh uppfördes på förteckningen för sanktioner den 7 november 2014 i enlighet med punkterna 11 och 15 i resolution 2140 (2014) då han uppfyller kriterierna i punkterna 17 och 18 i resolutionen för uppförande på förteckningen.

Ali Abdullah Saleh har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen, såsom handlingar som hindrar genomförandet av avtalet av den 23 november 2011 mellan Jemens regering och oppositionen, i vilket det stadgas om ett fredligt överlämnande av makten i Jemen, samt i handlingar som hindrar den politiska processen i Jemen.

Enligt avtal av den 23 november 2011, som backats upp av Gulfstaternas samarbetsråd, avgick Ali Abdullah Saleh som Jemens president efter mer än 30 år.

Under hösten 2012 hade Ali Abdullah Saleh enligt uppgift blivit en av de främsta understödjarna av våldshandlingar förövade av huthi-grupperingen i norra Jemen.

Sammandrabbningarna i södra Jemen i februari 2013 var en följd av de samlade ansträngningarna av Saleh, AQAP och den sydliga separatisten Ali Salim al-Bayd för att skapa oro inför den konferens om en nationell dialog som hölls den 18 mars 2013. Efter detta destabiliserade Saleh i september 2014 Jemen genom att låta andra krafter undergräva centralregeringen och skapa tillräcklig instabilitet för att kunna hota med statskupp. Enligt en rapport från september 2014 från FN:s expertpanel för Jemen hävdar samtalspartner att Saleh stöder våldshandlingar utförda av vissa jemeniter genom att tillhandahålla dem penningmedel och politiskt stöd samt genom att säkerställa att medlemmar av GPC på olika sätt fortsätter att bidra till destabiliseringen av Jemen.

4.

Abdulmalik al-Huthi

Övriga upplysningar: Ledare för huthi-rörelsen i Jemen. Har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen. Uppförd på FN-förteckningen: 14.4.2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Malik al-Huthi är ledare för en grupp som deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen.

I september 2014 erövrade huthi-styrkor Sana och i januari 2015 försökte de ensidigt ersätta Jemens lagliga regering med en olaglig styrande myndighet dominerad av huthier. Al-Huthi övertog ledningen i Jemens huthi-rörelse 2004 efter sin bror Hussein Badredden al-Huthis död. Som ledare för gruppen har al-Huthi upprepade gånger hotat jemenitiska myndigheter med ytterligare oroligheter om de inte uppfyllde hans krav och internerade president Hadi samt premiärministern och andra centrala medlemmar i regeringen. Hadi flydde senare till Aden. Huthierna inledde därefter ännu en offensiv mot Aden med bistånd av militära enheter lojala mot f.d. president Saleh och dennes son Ahmed Ali Saleh.

5.

Ahmed Ali Abdullah SALEH

Övriga upplysningar: Har spelat en central roll i att underlätta huthi-rörelsens militära expansion. Har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen. Ahmed Saleh är son till Republiken Jemens f.d. president Ali Abdullah Saleh. Uppförd på FN-förteckningen: 14.4.2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ahmed Ali Saleh har arbetat för att undergräva president Hadis auktoritet, motarbeta Hadis försök att reformera militären samt för att hindra en fredlig övergång till demokrati i Jemen. Saleh spelade en central roll i att underlätta huthi-rörelsens militära expansion. Fram till mitten av februari 2013 hade Ahmed Ali Saleh delat ut tusentals nya gevär till republikanska gardesbrigader och oidentifierade stamhövdingar. Vapnen införskaffades ursprungligen 2010 och skulle användas till att köpa mottagarnas lojalitet i politiskt syfte vid en senare tidpunkt.

Efter det att Salehs far, Republiken Jemens f.d. president Ali Abdullah Saleh, avgick som Jemens president 2011 behöll Ahmed Ali Saleh sin befattning som befälhavare för Jemens republikanska garde. Lite drygt ett år senare avskedades Saleh av president Hadi, men behöll ändå ett betydande inflytande inom den jemenitiska militären även efter det att han flyttats från sin befälspost. Ali Abdullah Saleh fördes upp på FN-förteckningen enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2140 i november 2014.”


9.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/880

av den 4 juni 2015

om förlängning av övergångsperioder för kapitalbaskrav för exponeringar mot centrala motparter enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 575/2013 och (EU) nr 648/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 497.3, och

av följande skäl:

(1)

För att undvika störningar på internationella finansiella marknader och förhindra att institut straffas till följd av att de underställs högre kapitalbaskrav under förfarandena för auktorisation och erkännande av en befintlig central motpart, fastställs i artikel 497.1 och 497.2 i förordning (EU) nr 575/2013 en övergångsperiod under vilken samtliga centrala motparter med vilka institut som är etablerade i unionen clearar transaktioner ska betraktas som kvalificerade centrala motparter.

(2)

Genom förordning (EU) nr 575/2013 ändrades också Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (2) i fråga om vissa indata för beräkningen av institutens kapitalbaskrav för exponeringar mot centrala motparter. I enlighet därmed föreskrivs i artikel 89.5a i förordning (EU) nr 648/2012 att vissa centrala motparter under en begränsad period ska rapportera den totala summan av de initialsäkerheter som de har mottagit från sina clearingmedlemmar. Den övergångsperioden återspeglar den som anges i artikel 497 i förordning (EU) nr 575/2013.

(3)

Både övergångsperioden för kapitalbaskrav enligt artikel 497.1 och 497.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och övergångsperioden för rapportering av initialsäkerhet enligt artikel 89.5a första och andra stycket i förordning (EU) nr 648/2012 skulle löpa ut den 15 juni 2014.

(4)

Enligt artikel 497.3 i förordning (EU) nr 575/2013 har kommissionen befogenhet att anta en genomförandeakt för att under exceptionella omständigheter förlänga övergångsperioden med sex månader. En sådan förlängning bör också gälla de tidsfrister som anges i artikel 89.5a i förordning (EU) nr 648/2012. Dessa övergångsperioder har redan förlängts, först genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 591/2014 (3) och därefter genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1317/2014 (4), och löper för närvarande till den 15 juni 2015.

(5)

Processen för auktorisering av befintliga centrala motparter som är etablerade i unionen pågår, och kommer inte att vara slutförd den 15 juni 2015. De befintliga centrala motparter som är etablerade i tredjeländer och som redan har ansökt om erkännande har ännu inte erkänts. Det behov av att undvika störningar på internationella finansiella marknader som tidigare lett till förlängning av den övergångsperiod som fastställs i artikel 497.2 i förordning (EU) nr 575/2013 skulle därmed kvarstå även efter att den nuvarande övergångsperioden, som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 1317/2014, har löpt ut. En ytterligare förlängning av övergångsperioden skulle göra det möjligt för institut som är etablerade i unionen (eller deras dotterföretag som är etablerade utanför unionen) att undvika en betydande ökning av kapitalbaskraven till följd av att de inte har erkända centrala motparter som är etablerade i vart och ett av dessa relevanta tredjeländer och som på ett ekonomiskt hållbart och lättillgängligt sätt tillhandahåller den specifika typ av clearingtjänster som instituten i unionen behöver. Även om en sådan ökning enbart vore temporär skulle den kunna medföra att dessa institut drar sig ur ett direkt deltagande i dessa centrala motparter, vilket skulle leda till störningar på de marknader där dessa centrala motparter verkar. En ytterligare förlängning av övergångsperioderna med sex månader bör därför godkännas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De femtonmånadersperioder som avses i artikel 497.1 och 497.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och i artikel 89.5a första och andra stycket i förordning (EU) nr 648/2012, vilka redan förlängts genom artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 591/2014 och i genomförandeförordning (EU) nr 1317/2014, ska förlängas med ytterligare sex månader och därmed löpa fram till och med den 15 december 2015.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juni 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 591/2014 av den 3 juni 2014 om förlängning av övergångsperioder för kapitalbaskrav för exponeringar mot centrala motparter i Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 575/2013 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 165, 4.6.2014, s. 31).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1317/2014 av den 11 december 2014 om förlängning av övergångsperioder för kapitalbaskrav för exponeringar mot centrala motparter i Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 575/2013 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 355, 12.12.2014, s. 6).


9.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/881

av den 8 juni 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juni 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

AL

46,1

MA

114,3

MK

68,9

TN

138,3

TR

83,9

ZZ

90,3

0707 00 05

MK

39,4

TR

106,6

ZZ

73,0

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

115,5

0808 10 80

AR

110,0

BR

98,8

CL

147,5

NZ

139,7

US

143,9

ZA

123,6

ZZ

127,3

0809 10 00

TR

263,7

ZZ

263,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

9.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/11


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/882

av den 8 juni 2015

om ändring av beslut 2014/932/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 december 2014 antog rådet beslut 2014/932/Gusp (1).

(2)

Den 14 april 2015 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 2216 (2015) som bland annat föreskriver ett vapenembargo mot Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya al-Hakim, Abd al-Khaliq al-Huthi och de personer och enheter som angetts av den kommitté som inrättats enligt punkt 19 i Förenta nationernas (FN) säkerhetsråds resolution 2140 (2014). Detta påverkar inte tillämpningen av det generella förbudet mot att direkt eller indirekt ställa ekonomiska resurser till förfogande för, eller göra dem tillgängliga till förmån för, dessa personer eller enheter.

(3)

Det betonas även i FN:s säkerhetsråds resolution 2216 (2015) att handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Jemen även kan inbegripa kränkningar av vapenembargot eller förhindrande av leverans av humanitärt bistånd till Jemen eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Jemen.

(4)

I FN:s säkerhetsråds resolution 2216 (2015) anges dessutom två personer som ska omfattas av de restriktiva åtgärder som införs genom punkterna 11 och 15 i FN:s säkerhetsråds resolution 2140 (2014).

(5)

Beslut 2014/932/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/932/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska numreras om till artikel 2a och följande led ska läggas till i punkt 1:

”d)

handlingar som bryter mot vapenembargot eller hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Jemen eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Jemen.”

2.

Artikel 2 ska numreras om till artikel 2b och följande led ska läggas till i punkt 1:

”d)

handlingar som bryter mot vapenembargot eller hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Jemen eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Jemen.”

3.

I artikel 2b.5 ska hänvisningen till ”artikel 2.1” ersättas med en hänvisning till ”punkt 1”.

4.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 1

1.   Direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag, inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, till eller till förmån för de personer och enheter som angetts av FN:s säkerhetsråd eller den kommitté som inrättats enligt punkt 19 i FN:s säkerhetsråds resolution 2140 (2014) och de som handlar på deras vägnar eller under deras ledning i Jemen, från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller från fartyg eller flygplan som för deras flagg ska förbjudas, oavsett om de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

De personer och enheter som avses i denna punkt förtecknas i bilagan till detta beslut.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

tillhandahålla tekniskt bistånd, utbildning eller annat stöd, inbegripet tillhandahållande av beväpnade legosoldater, som rör militär verksamhet samt tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av vapen och tillhörande materiel av alla slag, inbegripet vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning samt reservdelar till ovanstående, direkt eller indirekt till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1,

b)

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring samt försäkring och återförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och vapenrelaterad materiel eller för tillhandahållandet av därtill kopplat tekniskt eller annat bistånd direkt eller indirekt till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska, med stöd av sina nationella myndigheter och nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt, särskilt havsrätten och relevanta internationella avtal om civil luftfart, inspektera all last till Jemen inom sitt territorium, inbegripet kusthamnar och flygplatser, om de har information som ger rimliga skäl att anta att lasten innehåller varor som det enligt detta beslut är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

2.   Medlemsstaterna ska vid upptäckt beslagta och bortskaffa varor som det enligt detta beslut är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera, inbegripet genom att de förstörs, görs oanvändbara, läggs i depå eller överförs till en annan stat än ursprungs- eller destinationsstaten för omhändertagande.

3.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål förelägga sanktionskommittén en första skriftlig rapport om den inspektion som avses i punkt 1 vilken särskilt ska innehålla en redogörelse för skälen till och resultaten av inspektionerna, huruvida samarbete ägt rum och om förbjudna varor har upptäckts. Medlemsstaterna ska dessutom inom 30 dagar förelägga sanktionskommittén ytterligare en skriftlig rapport med relevanta uppgifter om inspektionen, beslag och bortskaffande samt relevanta uppgifter om överföringen, inbegripet en beskrivning av varorna, deras ursprung och bestämmelseort, såvida denna information inte finns i den första skriftliga rapporten.”

Artikel 2

Bilagan till beslut 2014/932/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 8 juni 2015.

På rådets vägnar

D. REIZNIECE-OZOLA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/932/Gusp av den 18 december 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen (EUT L 365, 19.12.2014, s. 147).


BILAGA

I.

Rubriken i bilagan till beslut 2014/932/Gusp ska ersättas med följande:

”Förteckning över personer och enheter som avses i artiklarna 1.1, 2a.1, 2b.1 och 2b.2”

.

II.

Följande uppgifter ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2014/932/Gusp:

”4.   Abdulmalik al-Huthi

Övriga upplysningar: Ledare för huthi-rörelsen i Jemen. Har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen. Uppförd på FN-förteckningen:14.4.2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Malik al-Huthi är ledare för en grupp som deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen.

I september 2014 erövrade huthi-styrkor Sana och i januari 2015 försökte de ensidigt ersätta Jemens lagliga regering med en olaglig styrande myndighet dominerad av huthier. Al-Huthi övertog ledningen i Jemens huthi-rörelse 2004 efter sin bror Hussein Badredden al-Huthis död. Som ledare för gruppen har al-Huthi upprepade gånger hotat jemenitiska myndigheter med ytterligare oroligheter om de inte uppfyllde hans krav och internerade president Hadi samt premiärministern och andra centrala medlemmar i regeringen. Hadi flydde senare till Aden. Huthierna inledde därefter ännu en offensiv mot Aden med bistånd av militära enheter lojala mot f.d. president Saleh och dennes son Ahmed Ali Saleh.

5.   Ahmed Ali Abdullah Saleh

Övriga upplysningar: Har spelat en central roll i att underlätta huthi-rörelsens militära expansion. Har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen. Ahmed Saleh är son till Republiken Jemens f.d. president Ali Abdullah Saleh. Uppförd på FN-förteckningen:14.4.2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ahmed Ali Saleh har arbetat för att undergräva president Hadis auktoritet, motarbeta Hadis försök att reformera militären samt för att hindra en fredlig övergång till demokrati i Jemen. Saleh spelade en central roll i att underlätta huthi-rörelsens militära expansion. Fram till mitten av februari 2013 hade Ahmed Ali Saleh delat ut tusentals nya gevär till republikanska gardesbrigader och oidentifierade stamhövdingar. Vapnen införskaffades ursprungligen 2010 och skulle användas till att köpa mottagarnas lojalitet i politiskt syfte vid en senare tidpunkt.

Efter det att Salehs far, Republiken Jemens f.d. president Ali Abdullah Saleh, avgick som Jemens president 2011 behöll Ahmed Ali Saleh sin befattning som befälhavare för Jemens republikanska garde. Lite drygt ett år senare avskedades Saleh av president Hadi, men behöll ändå ett betydande inflytande inom den jemenitiska militären även efter det att han flyttats från sin befälspost. Ali Abdullah Saleh fördes upp på FN-förteckningen enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2140 i november 2014.”


9.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/14


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/883

av den 8 juni 2015

om ändring och förlängning av beslut 2010/565/Gusp om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 september 2010 antog rådet beslut 2010/565/Gusp (1), senast ändrat genom beslut 2014/674/Gusp (2). Beslut 2010/565/Gusp upphör att gälla den 30 juni 2015.

(2)

Den 20 april 2015 godkände rådet krishanteringskonceptet om ändring och förlängning av uppdraget Eusec RD Congo i Demokratiska republiken Kongo.

(3)

Eusec RD Congo kommer att genomföras under omständigheter som kan förvärras och som kan hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/565/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Uppdragsbeskrivning

I syfte att befästa det som Eusec RD Congo har uppnått och förbereda för att lämna över ansvaret till Demokratiska republiken Kongos väpnade styrkor så snart Gusp-insatsen avslutas kommer Eusec RD Congo

att fortsätta att genomföra och övervaka reformen av Demokratiska republiken Kongos väpnade styrkor genom att tillhandahålla strategisk rådgivning, inklusive vid det allmänna inspektoratet, med hänsyn tagen till mänskliga rättigheter och jämställdhetsintegrering, och samtidigt sörja för en nära samordning med berörda aktörer inför övergångsprocessen och överlämnandet av uppgifter,

att, samtidigt som man förbereder för övergångsprocessen och överlämnandet av uppgifter, arbeta med de militära myndigheterna för att uppnå ett hållbart militärt utbildningssystem med fokus på skolor för officerare och underofficerare.

Vid arbetet med att uppnå sina mål ska Eusec RD Congo verka inom de parametrar som anges i krishanteringskonceptet och i uppdragsplanen.”

2.

I artikel 9 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 1 oktober 2010–30 september 2011 ska vara 12 600 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 1 oktober 2011–30 september 2012 ska vara 13 600 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 1 oktober 2012–30 september 2013 ska vara 11 000 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 1 oktober 2013–30 september 2014 ska vara 8 455 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 1 oktober 2014–30 juni 2015 ska vara 4 600 000 EUR.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget under perioden 1 juli 2015–30 juni 2016 ska vara 2 700 000 EUR.”

3.

Artikel 9a ska utgå.

4.

I artikel 17 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det ska tillämpas till och med den 30 juni 2016.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.

Utfärdat i Luxemburg den 8 juni 2015.

På rådets vägnar

D. REIZNIECE-OZOLA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2010/565/Gusp av den 21 september 2010 om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo) (EUT L 248, 22.9.2010, s. 59).

(2)  Rådets beslut 2014/674/Gusp av den 25 september 2014 om ändring och förlängning av beslut 2010/565/Gusp om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo) (EUT L 282, 26.9.2014, s. 24).


Rättelser

9.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/16


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

( Europeiska unionens officiella tidning L 130 av den 1 maj 2014 )

På sidan 24, bilaga A, avsnitt C, andra raden ska siffran ”1.” utgå.


9.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/16


Rättelse till beslut nr 1 av Stabiliserings- och associeringsrådet EU–Serbien av den 21 oktober 2013 om antagande av sin arbetsordning [2015/857]

( Europeiska unionens officiella tidning L 135 av den 2 juni 2015 )

I innehållsförteckningen och på sidan 35, titeln, ska det

i stället för:

”Beslut nr 1 av Stabiliserings- och associeringsrådet EU–Serbien av den 21 oktober 2013 om antagande av sin arbetsordning [2015/857]”

vara:

”Beslut nr 1/2013 av Stabiliserings- och associeringsrådet EU–Serbien av den 21 oktober 2013 om antagande av sin arbetsordning [2015/857]”


9.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/17


Rättelse till slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2015/367 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2014

( Europeiska unionens officiella tidning L 73 av den 17 mars 2015 )

På sidorna 401 och 402 ska tabellen ersättas med följande:

”UTGIFTER

Avdelning

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 3/2014

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

01

EKONOMI OCH FINANS

253 013 066

320 994 951

 

 

253 013 066

320 994 951

 

Reserver (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 013 066

322 994 951

 

 

255 013 066

322 994 951

02

NÄRINGSLIV

2 515 114 410

2 158 422 405

 

 

2 515 114 410

2 158 422 405

03

KONKURRENS

94 449 737

94 449 737

 

 

94 449 737

94 449 737

04

SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING

13 839 015 158

11 290 667 447

 

 

13 839 015 158

11 290 667 447

05

JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

58 046 833 802

55 607 081 983

 

 

58 046 833 802

55 607 081 983

06

TRANSPORT OCH RÖRLIGHET

2 867 184 572

1 003 421 856

 

 

2 867 184 572

1 003 421 856

07

MILJÖ

407 273 961

345 906 574

 

 

407 273 961

345 906 574

08

FORSKNING OCH INNOVATION

6 198 702 491

4 090 645 420

 

 

6 198 702 491

4 090 645 420

09

KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

1 637 393 330

1 065 238 820

 

 

1 637 393 330

1 065 238 820

10

DIREKT FORSKNING

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

HAVSFRÅGOR OCH FISKE

949 186 023

735 433 493

– 3 701 500

p.m.

945 484 523

735 433 493

 

Reserver (40 02 41)

115 342 000

42 775 000

– 71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

1 064 528 023

778 208 493

– 74 701 500

 

989 826 523

778 208 493

12

INRE MARKNADEN OCH TJÄNSTER

116 892 170

115 128 367

 

 

116 892 170

115 128 367

13

REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117

14

BESKATTNING OCH TULLUNION

157 040 580

132 361 974

 

 

157 040 580

132 361 974

15

UTBILDNING OCH KULTUR

2 820 016 221

2 420 679 427

 

 

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMMUNIKATION

246 345 359

250 385 333

 

 

246 345 359

250 385 333

17

HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

618 152 949

555 734 531

 

 

618 152 949

555 734 531

18

INRIKES FRÅGOR

1 201 387 424

765 344 466

 

 

1 201 387 424

765 344 466

19

UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT

732 731 450

517 534 455

 

 

732 731 450

517 534 455

20

HANDEL

121 099 618

117 577 301

 

 

121 099 618

117 577 301

21

UTVECKLING OCH SAMARBETE

5 083 838 180

3 994 827 425

 

 

5 083 838 180

3 994 827 425

22

UTVIDGNING

1 519 904 352

948 883 056

 

 

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD

1 006 460 596

1 106 531 677

 

248 460

1 006 460 596

1 106 780 137

24

BEDRÄGERIBEKÄMPNING

78 220 900

76 524 355

 

 

78 220 900

76 524 355

25

KOMMISSIONENS POLITISKA SAMORDNING OCH JURIDISKA RÅDGIVNING

194 089 509

194 812 309

 

 

194 089 509

194 812 309

26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

1 001 412 220

1 000 789 177

 

 

1 001 412 220

1 000 789 177

27

BUDGET

95 779 570

95 779 570

 

 

95 779 570

95 779 570

28

REVISION

11 632 266

11 632 266

 

 

11 632 266

11 632 266

29

STATISTIK

131 883 729

130 895 146

 

 

131 883 729

130 895 146

30

PENSIONER OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

SPRÅKTJÄNSTER

387 604 805

387 604 805

 

 

387 604 805

387 604 805

32

ENERGI

933 444 642

653 022 040

 

 

933 444 642

653 022 040

33

RÄTTSLIGA FRÅGOR

203 409 105

185 843 405

 

 

203 409 105

185 843 405

34

KLIMATPOLITIK

121 468 679

51 536 974

 

 

121 468 679

51 536 974

40

RESERVER

573 523 000

194 775 000

– 71 000 000

 

502 523 000

194 775 000

 

Totalt

139 106 885 938

135 502 602 817

– 74 701 500

248 460

139 032 184 438

135 502 851 277

 

Varav reserv: (40 02 41)

117 342 000

44 775 000

– 71 000 000

 

46 342 000

44 775 000 ”

På sidan 436 ska tabellen ersättas med följande:

”AVDELNING 13

REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

Avdelning

Kapitel

Rubrik

BR

Budget 2014

Ändringsbudget nr 3/2014

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 01

ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR POLITIKOMRÅDET REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

 

82 299 094

82 299 094

 

 

82 299 094

82 299 094

13 03

EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET

1

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080

13 04

SAMMANHÅLLNINGSFONDEN

1

7 963 000 000

11 092 840 264

 

 

7 963 000 000

11 092 840 264

13 05

INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN – REGIONAL UTVECKLING OCH REGIONALT OCH TERRITORIELLT SAMARBETE

 

39 000 000

405 590 679

– 2 480 038

 

36 519 962

405 590 679

13 06

SOLIDARITETSFONDEN

9

p.m.

150 000 000

 

 

p.m.

150 000 000

 

Avdelning 13 — Totalt

 

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117 ”

På sidorna 437–441 ska tabellen ersättas med följande:

”AVDELNING 13

REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

KAPITEL 13 03 — EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET

Avdelning

Kapitel

Artikel

Punkt

Rubrik

BR

Budget 2014

Ändringsbudget nr 3/2014

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 03

EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH ANNAN REGIONAL VERKSAMHET

 

 

 

 

 

 

 

13 03 01

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 1 (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Slutförande av det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 1 (före 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 2 (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mål 2 (före 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Slutförande av Urban (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Slutförande av tidigare program – gemenskapsinitiativ (före 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Tekniskt stöd och nyskapande åtgärder (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Tekniskt stöd och nyskapande åtgärder (före 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Unionens bidrag till Internationella fonden för Irland

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Slutförande av gemenskapsinitiativet Interreg III (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Stöd till regioner som gränsar till kandidatländerna – Slutförande av tidigare program (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Konvergens

1.2

p.m.

23 944 700 000

 

 

p.m.

23 944 700 000

13 03 17

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Peace

1.2

p.m.

26 000 000

 

 

p.m.

26 000 000

13 03 18

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning

1.2

p.m.

4 376 486 929

 

 

p.m.

4 376 486 929

13 03 19

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete

1.2

p.m.

1 286 126 020

 

 

p.m.

1 286 126 020

13 03 20

Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd

1.2

p.m.

25 600 000

 

 

p.m.

25 600 000

13 03 31

Slutförande av tekniskt stöd och informationsspridning om Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen samt en förbättrad kunskap om makroregionstrategin (2007–2013)

1.2

p.m.

1 600 000

 

 

p.m.

1 600 000

13 03 40

Slutförande av riskdelningsinstrument som finansieras med konvergensmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) (2007–2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Slutförande av riskdelningsinstrument som finansieras med medel för regional konkurrenskraft och sysselsättning från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) (2007–2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mindre utvecklade regioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

1.2

17 627 800 000

1 125 000 000

 

 

17 627 800 000

1 125 000 000

13 03 61

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Övergångsregioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

1.2

2 865 400 000

167 824 266

 

 

2 865 400 000

167 824 266

13 03 62

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mer utvecklade regioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

1.2

3 650 900 000

209 061 086

 

 

3 650 900 000

209 061 086

13 03 63

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Tilläggsanslag för de yttersta randområdena och glesbefolkade regioner – Målet Investering för tillväxt och sysselsättning

1.2

209 100 000

13 000 000

 

 

209 100 000

13 000 000

13 03 64

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete

 

505 700 000

53 703 765

– 505 700 000

– 53 703 765

 

 

13 03 64 01

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete

1.2

 

 

505 700 000

53 703 765

505 700 000

53 703 765

13 03 64 02

Deltagande av kandidatländer och potentiella kandidatländer i Eruf-målet för Europeiskt territoriellt samarbete – Bidrag från rubrik 4 (IPA II)

1.2

 

 

2 480 038

 

2 480 038

p.m.

13 03 64 03

Deltagande av europeiska grannländer i Eruf-målet Europeiskt teritoriellt samarbete – Bidrag från rubrik 4 (ENI)

1.2

 

 

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 13 03 64 — Delsumma

 

505 700 000

53 703 765

2 480 038

 

508 180 038

53 703 765

13 03 65

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd

 

 

 

 

 

 

 

13 03 65 01

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd

1.2

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 65 02

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd förvaltat av kommissionen på begäran av en medlemsstat

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 13 03 65 — Delsumma

 

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 66

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Innovativa åtgärder inom hållbar stadsutveckling

1.2

50 100 000

p.m.

 

 

50 100 000

p.m.

13 03 67

Makrostrategier 2014–2020 – Europeiska strategin för Östersjöregionen – Tekniskt stöd

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 68

Makrostrategier 2014–2020 – Europeiska strategin för Donauregionen – Tekniskt stöd

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 77

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

 

 

 

 

 

 

 

13 03 77 01

Pilotprojekt – Alleuropeisk samordning av integrationsmetoder för romer

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 02

Pilotprojekt – Förstärkt regionalt och lokalt samarbete genom främjande av unionens regionalpolitik på global nivå

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Förberedande åtgärd – Främjande av bättre villkor för mikrokrediter i Europa

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 04

Pilotprojekt – Hållbar förnyelse av förorter

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 05

Förberedande åtgärd – RURBAN – Partnerskap för hållbar utveckling i städer och på landsbygden

1.2

p.m.

549 014

 

 

p.m.

549 014

13 03 77 06

Förberedande åtgärd – Förstärkt regionalt och lokalt samarbete genom främjande av unionens regionalpolitik på global nivå

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

13 03 77 07

Förberedande åtgärd – Fastställande av en styrningsmodell för Europeiska unionens Donauområde – bättre och effektiv samordning

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 08

Pilotprojekt – För en gemensam regional identitet, försoning mellan nationer och ekonomiskt och socialt samarbete inklusive en alleuropeisk expert- och kompetensplattform i Donaus makroregion

1.2

p.m.

1 300 000

 

 

p.m.

1 300 000

13 03 77 09

Förberedande åtgärd för ett atlantiskt forum för Europeiska unionens atlantiska strategi

1.2

167 000

 

 

167 000

13 03 77 10

Förberedande åtgärd – Stöd till Mayotte eller andra territorier som eventuellt berörs i samband med övergången till ställning som yttersta randområde

1.2

p.m.

400 000

 

 

p.m.

400 000

13 03 77 11

Förberedande åtgärd – Erasmus för lokala och regionala förtroendevalda

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Förberedande åtgärd – För en gemensam regional identitet, försoning mellan nationer och ekonomiskt och socialt samarbete inklusive en alleuropeisk expert- och kompetensplattform i Donaus makroregion

1.2

1 800 000

800 000

 

 

1 800 000

800 000

13 03 77 13

Pilotprojekt — Sammanhållningspolitiken och samverkanseffekterna med forsknings- och utvecklingsfonderna: ’spetsforskningsstegen’

1.2

1 200 000

600 000

 

 

1 200 000

600 000

13 03 77 14

Förberedande åtgärd — En regional strategi för Nordsjöregionen

1.2

250 000

125 000

 

 

250 000

125 000

13 03 77 15

Förberedande åtgärd — Världsstäder: samarbete mellan EU och tredjeländer om stadsutveckling

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 16

Förberedande åtgärd — Det aktuella och eftersträvade läget vad gäller ekonomisk potential i regionerna utanför den grekiska huvudstaden Aten

1.2

700 000

350 000

 

 

700 000

350 000

 

Artikel 13 03 77 — Delsumma

 

5 950 000

8 291 014

 

 

5 950 000

8 291 014

 

Kapitel 13 03 — Totalt

 

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080 ”