ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 133

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
29 maj 2015


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/812 av den 20 maj 2015 om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009, samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1379/2013 och (EU) nr 1380/2013, vad gäller landningsskyldigheten, och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

29.5.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/812

av den 20 maj 2015

om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009, samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1379/2013 och (EU) nr 1380/2013, vad gäller landningsskyldigheten, och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Ett av de fastställda målen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3) är att utkasten gradvis ska upphöra genom att det införs en landningsskyldighet för fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar och arter som omfattas av minimistorlekar i Medelhavet. Vissa bestämmelser i de gällande förordningarna om fastställande av tekniska åtgärder och kontrollåtgärder strider mot landningsskyldigheten och tvingar fiskare att kasta fisk överbord. För att komma till rätta med dessa förordningars oförenlighet med landningsskyldigheten och för att göra landningsskyldigheten praktiskt genomförbar bör dessa bestämmelser ändras eller upphävas.

(2)

För att säkerställa genomförandet av landningsskyldigheten bör särskilt rådets förordning (EG) nr 850/98 (4) ändras så att det krävs att alla oavsiktliga fångster av marina organismer av arter, som omfattas av landningsskyldigheten och fångas utöver begränsningar i fråga om fångstsammansättning, landas och räknas av mot kvoter, så att minimistorlekar för landning av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten ersätts med minsta referensstorlekar för bevarande, så att det krävs att alla oavsiktliga fångster av marina organismer av arter, som omfattas av landningsskyldigheten och fångas utöver begränsningar i fråga om bifångster inom bestämda områden vid bestämda tidpunkter och med vissa redskapstyper, landas och räknas av mot kvoter samt så att det görs klart att förbudet mot utsortering inte är tillämpligt om undantag införs inom ramen för landningsskyldigheten.

(3)

För att säkerställa den rättsliga förutsebarheten bör dessutom bestämmelserna om en områdesavstängning för att skydda unga exemplar av kolja i Ices-område VIb ändras.

(4)

För att säkerställa genomförandet av landningsskyldigheten bör rådets förordning (EG) nr 2187/2005 (5) ändras så att det krävs att alla oavsiktliga fångster av marina organismer av arter, som omfattas av landningsskyldigheten i Östersjön och fångas utöver begränsningar i fråga om fångstsammansättning, landas och räknas av mot kvoter, så att minimistorlekar för landning av marina organismer av arter, som omfattas av landningsskyldigheten, ersätts med minsta referensstorlekar för bevarande och så att fångst av lax och öring vid bestämda tidpunkter och inom bestämda områden förbjuds, med undantag av fångst med fiskfällor.

(5)

För att säkerställa genomförandet av landningsskyldigheten bör rådets förordning (EG) nr 1967/2006 (6) ändras så att minimistorlekar för marina organismer av arter, som omfattas av landningsskyldigheten, ersätts med minsta referensstorlekar för bevarande, utan att detta undergräver grundtanken med och genomförandet av befintliga minimistorlekar för fångst.

(6)

För att säkerställa genomförandet av landningsskyldigheten bör rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (7) ändras så att det krävs att alla oavsiktliga fångster av torsk vid fiske med drivlinor, bottensatta garn, snärjnät och grimgarn inom bestämda områden och vid bestämda tidpunkter landas och räknas av mot kvoter.

(7)

I enlighet med vetenskapliga utlåtanden från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), enligt vilka regeln om begränsning av fiskeansträngningen i den nuvarande förvaltningsplanen för torsk i Östersjön inte är nödvändig för att uppfylla målen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken i fråga om de bestånd som omfattas av landningsskyldigheten, bör begränsningarna av fiskeansträngningen för torskbestånden i Östersjön avskaffas.

(8)

För att säkerställa genomförandet av landningsskyldigheten bör rådets förordning (EG) nr 254/2002 (8) ändras så att det inom trålfisket efter kammussla krävs att alla oavsiktliga fångster av marina organismer av arter, som omfattas av landningsskyldigheten och fångas utöver begränsningar i fråga om bifångst, landas och räknas av mot kvoter.

(9)

För att säkerställa genomförandet av landningsskyldigheten bör rådets förordning (EG) nr 2347/2002 (9) ändras så att det krävs att oavsiktliga fångster av djuphavsarter, som omfattas av landningsskyldigheten, landas och räknas av mot kvoter.

(10)

För att säkerställa övervakningen och verkställigheten av landningsskyldigheten bör rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (10) ändras så att det krävs att data om fångster av exemplar som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande registreras separat, så att det krävs att fångster förvaras separat och genom att inkludera bestämmelser om saluföring av fångster av exemplar som är mindre än minsta referensstorlekar för bevarande samt om användning av kontrollobservatörer.

(11)

Eftersom utkast är ett stort slöseri och inverkar negativt på det hållbara nyttjandet av marina organismer och marina ekosystem, och eftersom aktörer måste efterleva landningsskyldigheten för att den ska fungera väl, bör överträdelser av landningsskyldigheten kategoriseras som allvarliga inom ramen för förordning (EG) nr 1224/2009. Landningsskyldigheten innebär en genomgripande förändring för aktörerna. Det är därför motiverat att skjuta upp tillämpningen av reglerna för allvarliga överträdelser med två år för den typen av överträdelse.

(12)

Införandet av landningsskyldigheten i kombination med nya bestämmelser om kvotflexibilitet mellan olika år innebär att bestämmelserna om avdrag från kvoter och fiskeansträngning måste anpassas.

(13)

Det bör förhindras att parallell verksamhet utvecklas som specifikt går ut på att fånga marina organismer som är mindre än den minsta referensstorleken för bevarande för andra användningar än som livsmedel, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 (11) bör ändras för att avspegla denna princip.

(14)

Genom förordning (EU) nr 1380/2013 infördes begreppet minsta referensstorlekar för bevarande i syfte att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer. När det gäller arter som omfattas av landningsskyldigheten får fisk som är mindre än dessa minsta referensstorlekar för bevarande inte användas för direkt human konsumtion. Enligt förordning (EU) nr 1379/2013 ska gemensamma handelsnormer, inbegripet minsta handelsstorlekar, införas. För att inte äventyra syftet med de minsta referensstorlekarna för bevarande, bör sådana minsta handelsstorlekar motsvara den berörda artens minsta referensstorlekar för bevarande. Det är därför nödvändigt att de minsta handelsstorlekarna anpassas till de minsta referensstorlekarna för bevarande.

(15)

Det bör i förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivas en uttrycklig möjlighet att i utkastplaner införa tekniska åtgärder som är strikt kopplade till genomförandet av landningsskyldigheten och som syftar till att öka selektiviteten och så långt som möjligt minska oönskade fångster.

(16)

Fisk som skadats av rovdjur, såsom fiskätande marina däggdjur, rovfisk eller rovfåglar, kan medföra risk för människor, husdjur och annan fisk på grund av sjukdomsalstrare och bakterier som sådana djur kan överföra. Följaktligen bör landningsskyldigheten inte vara tillämplig på fångster av sådan skadad fisk, och sådan fisk bör omedelbart kastas tillbaka i havet.

(17)

Rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009, samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1379/2013 och (EU) nr 1380/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(18)

Eftersom bestämmelserna om fångstsammansättning och tillhörande begränsningar för användningen av sill enligt rådets förordning (EG) nr 1434/98 (12) inte längre är relevanta mot bakgrund av landningsskyldigheten, då all sill som omfattas av landningsskyldigheten ska landas och räknas av mot kvoter, och all sill som är mindre än den minsta referensstorleken för bevarande ska användas för andra ändamål än direkt human konsumtion, bör den förordningen upphöra att gälla.

(19)

Ordet ”gemenskap”, som används i artikeldelen i förordningarna (EG) nr 850/98, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009, bör ändras med anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 850/98

Förordning (EG) nr 850/98 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.2 c, artikel 46.1 b och bilaga I, fotnot 5, ska substantivet ”gemenskap” eller motsvarande adjektiv ersättas med ”union” och alla eventuella nödvändiga grammatiska ändringar göras.

2.

Artikel 1a ska utgå.

3.

I artikel 3 ska följande led läggas till:

”i)    oavsiktliga fångster : oavsiktliga fångster av marina organismer som enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (13) ska landas och räknas av mot kvoter antingen på grund av att de är mindre än den minsta referensstorleken för bevarande eller på grund av att mängden av dessa är större än vad som är tillåtet enligt bestämmelserna om fångstsammansättning och bifångst.

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

4.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”Vid fiske efter arter som tas upp i bilagorna I–V är det förbjudet att använda en maskstorlek som ligger under det intervall som anges för de målarter som förtecknas i dessa bilagor.”

b)

I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

”Första stycket leden a och b ska inte tillämpas på oavsiktliga fångster av arter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

5.

I artikel 7.5 ska följande stycken läggas till:

”Första stycket ska inte tillämpas på oavsiktliga fångster av kräftdjur av släktet Pandalus som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.

Fiske efter kräftdjur av släktet Pandalus med nät med en maskstorlek som ligger i intervallet 32–54 millimeter utan den utrustning som anges i första stycket är förbjudet.”

6.

I artikel 10 ska följande stycke läggas till:

”Första stycket led b ska inte tillämpas på oavsiktliga fångster av arter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

7.

I artikel 11.1 ska följande stycke läggas till:

”Första stycket led a ska inte tillämpas på oavsiktliga fångster av arter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

8.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

1.   Om marina organismer av en art som omfattas av landningsskyldigheten har fångats utöver de tillåtna procentsatser eller mängder som anges i artiklarna 20.2, 21.2, 22.2 b, 27.2, 29.4 b, 29b.2, 29b.4, 29d.5 d, 29d.6 d, 29d.7 c, 29f.1, 34b.2 c och 34b.10 i den här förordningen och bilagorna I–VII, X och XI till denna, ska artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 tillämpas. Dessa oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.

2.   Marina organismer av en art som inte omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som har fångats utöver de tillåtna procentsatser som anges i artiklarna 20.2, 21.2, 22.2 b, 27.2, 29.4 b, 29b.2, 29b.4, 29d.5 d, 29d.6 d, 29d.7 c, 29f.1, 34b.2 c och 34b.10 i den här förordningen och bilagorna I–VII, X och XI till denna får inte landas utan ska omedelbart kastas överbord.”

9.

Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Marina organismer är för små om de är mindre än de minsta referensstorlekar för bevarande som anges i bilagorna XII och XIIa för den berörda arten och det berörda geografiska området, eller om de är mindre än en minsta referensstorlek för bevarande som har fastställts i enlighet med unionsrätten. Förutom då minsta referensstorlekar för bevarande har fastställts i en akt antagen i enlighet med artikel 15.6 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska de minsta referensstorlekar för bevarande som fastställts i bilagorna XII och XIIa till den här förordningen tillämpas.”

10.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 18a

Förfarande för att fastställa minsta referensstorlekar för bevarande med avseende på utkastplaner

För antagande av de akter som avses i artikel 15.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 och under hela deras giltighetstid ska kommissionen ges befogenhet att fastställa minsta referensstorlekar för bevarande för arter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i den förordningen. Dessa storlekar ska fastställas genom en delegerad akt som antas i enlighet med artikel 48a i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013, i syfte att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer, och får vid behov avvika från de minsta referensstorlekar för bevarande som fastställs i bilagorna XII och XIIa till den här förordningen.”

11.

Artikel 19 ska ersättas med följande:

”Artikel 19

1.   När det gäller fångster av för små marina organismer av en art som omfattas av landningsskyldigheten, ska artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 tillämpas.

2.   När fångster som avses i punkt 1 har landats ska medlemsstaterna ha åtgärder som gör det lättare att lagra dem eller få avsättning för dem, till exempel stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar eller stöd till investeringar för att öka fiskeriprodukters mervärde.

3.   För små marina organismer av en art som inte omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 får inte behållas ombord, lastas om, landas, transporteras, lagras, säljas, ställas ut eller utbjudas till försäljning, utan ska omedelbart kastas överbord.

4.   Punkterna 1 och 3 ska inte gälla för sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och makrill upp till 10 % i hel levandevikt för den totala fångst som behålls ombord av var och en av dessa arter.

Procentsatsen sardin, ansjovis, sill, taggmakrill eller makrill som är för små ska beräknas som procentandelen i hel levandevikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

Procentsatsen får beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

5.   Punkt 3 ska inte gälla för sardin, ansjovis, taggmakrill och makrill som är för små och som har fångats för att användas som levande agn, vilka får behållas ombord under förutsättning att de bevaras i levande tillstånd.”

12.

I artikel 19a ska följande punkt läggas till:

”3.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på fångster eller arter som undantas från tillämpningen av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.”

13.

I artikel 20 ska följande punkt läggas till:

”4.   När sill omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska punkt 1 inte tillämpas.

Fiske efter sill inom de geografiska områden och under de perioder som avses i punkt 1 är förbjudet vid användning av

a)

släpredskap med en maskstorlek på mindre än 55 mm,

b)

snörpvad eller ringnot,

c)

bottensatta garn, insnärjningsnät, grimgarn med en maskstorlek på mindre än 55 mm,

d)

drivgarn med en maskstorlek på mindre än 55 mm utom i enlighet med punkt 3.”

14.

I artikel 20a ska följande stycken läggas till:

”När sill omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket inte tillämpas. Oavsiktliga fångster av sill ska landas och räknas av mot kvoter.

Fiske efter sill inom de geografiska områden och under de perioder som avses i första stycket är förbjudet vid användning av

a)

släpredskap med en maskstorlek på mindre än 55 mm,

b)

snörpvad eller ringnot, eller

c)

bottensatta garn, insnärjningsnät, grimgarn och drivgarn med en maskstorlek på mindre än 55 mm.”

15.

I artikel 21 ska följande punkt läggas till:

”3.   När skarpsill omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska punkt 1 inte tillämpas.

Fiske efter skarpsill inom de geografiska områden och under de perioder som avses i punkt 1 är förbjudet vid användning av

a)

släpredskap med en maskstorlek på mindre än 32 mm,

b)

snörpvad eller ringnot, eller

c)

bottensatta garn, insnärjningsnät, grimgarn och drivgarn med en maskstorlek på mindre än 30 mm.”

16.

I artikel 22.1 ska följande stycken läggas till:

”När makrill omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket inte tillämpas.

Fiske efter makrill inom de geografiska områden som avses i första stycket är förbjudet om mer än 15 % av fångsten av denna art fångas med

a)

släpredskap med en maskstorlek på mindre än 70 mm, eller

b)

snörpvad eller ringnot.”

17.

I artikel 23.1 ska följande stycken läggas till:

”När ansjovis omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket inte tillämpas. Oavsiktliga fångster av ansjovis ska landas och räknas av mot kvoter.

Fiske efter ansjovis med pelagisk trål inom de geografiska områden som avses i första stycket är förbjudet.”

18.

I artikel 27 ska följande punkt läggas till:

”3.   När vitlinglyra omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska punkt 1 inte tillämpas.

Fiske efter vitlinglyra inom det geografiska område som avses i punkt 1 med släpredskap med en maskstorlek på mindre än 32 mm är förbjudet.”

19.

I artikel 29.4 b ska följande stycken läggas till:

”När tobisfiskar och/eller skarpsill och rödspätta och/eller tunga omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska leden i, ii och iii i det här ledet inte tillämpas.

Fiske efter tobisfiskar och/eller skarpsill och rödspätta och/eller tunga med fartyg som använder fiskeredskap som inte anges i det här ledet är förbjudet.”

20.

I artikel 29a.1 ska följande stycken läggas till:

”När tobisfiskar omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket inte tillämpas. Oavsiktliga fångster av tobisfiskar ska landas och räknas av mot kvoter.

Fiske efter tobisfiskar med ett släpredskap med en maskstorlek på mindre än 32 mm inom det geografiska område som avses i första stycket är förbjudet.”

21.

Artikel 29b ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande stycken läggas till:

”När havskräfta omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket inte tillämpas.

Fiske efter havskräfta med de fiskeredskap och inom de geografiska områden som avses i punkt 1 är förbjudet.”

b)

I punkt 4 ska följande stycken läggas till:

”När havskräfta omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket inte tillämpas.

Fiske efter havskräfta inom de geografiska områden och utanför de perioder som avses i punkt 1 är förbjudet.”

22.

Artikel 29c ska ersättas med följande:

”Artikel 29c

Rockallkoljebox i Ices-delområde VI

Allt fiske, utom med långrev, är förbjudet i de områden som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

57°00′ N, 15°00′ W

57°00′ N, 14°00′ W

56°30′ N, 14°00′ W

56°30′ N, 15°00′ W

57°00′ N, 15°00′ W.”

23.

Artikel 29d ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 ska följande stycken läggas till:

”Om de arter som avses i första stycket led b, samt övriga arter som omfattas av fångstbegränsningar, fångas med användning av de fiskeredskap som avses i första stycket led a och dessa arter omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket led b inte tillämpas. Oavsiktliga fångster av dessa arter ska landas och räknas av mot kvoter.

Fiske efter de arter som inte anges i första stycket led b är förbjudet.”

b)

I punkt 4 ska följande stycken läggas till:

”Om de arter som avses i första stycket led b, samt övriga arter som omfattas av fångstbegränsningar, fångas med användning av de fiskeredskap som avses i första stycket led a och dessa arter omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket led b inte tillämpas. Oavsiktliga fångster av dessa arter ska landas och räknas av mot kvoter.

Fiske efter de arter som inte anges i första stycket led b är förbjudet.”

24.

I artikel 29e.2 ska följande stycken läggas till:

”Om de arter som avses i första stycket led b, samt övriga arter som omfattas av fångstbegränsningar, fångas med användning av de fiskeredskap som avses i första stycket led a och dessa arter omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket led b inte tillämpas. Oavsiktliga fångster av dessa arter ska landas och räknas av mot kvoter.

Fiske efter de arter som inte anges i första stycket led b är förbjudet.”

25.

I artikel 29f ska följande punkt införas:

”1a.   När birkelånga omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska punkt 1 i den här artikeln inte tillämpas.

Fiske efter birkelånga med alla typer av fiskeredskap under den period och inom de områden som avses i punkt 1 är förbjudet.”

26.

Artikel 35 ska utgå.

27.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 47

Förfarande för att anta tekniska åtgärder med avseende på utkastplaner

För antagande av de akter som avses i artikel 15.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 och under hela deras giltighetstid ska kommissionen ges befogenhet att anta särskilda bestämmelser om fisken eller arter som omfattas av landningsskyldigheten bestående av sådana tekniska åtgärder som avses i artikel 7.2 i den förordningen. Dessa åtgärder ska antas genom en delegerad akt som antas i enlighet med artikel 48a i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att öka redskapens selektivitet eller att minska eller så långt som möjligt eliminera oönskade fångster och får vid behov avvika från de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen.”

28.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 48a

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 18a och 47 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 1 juni 2015.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 18a och 47 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 18a och 47 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

29.

I bilagorna XII och XIIa ska termen ”minimistorlek(ar)” ersättas med termen ”minsta referensstorlek(ar) för bevarande”.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EG) nr 2187/2005

Förordning (EG) nr 2187/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande led läggas till:

”p)    oavsiktliga fångster : oavsiktliga fångster av marina organismer som enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (14) ska landas och räknas av mot kvoter antingen på grund av att de är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande eller på grund av att mängden av dessa är större än vad som är tillåtet enligt bestämmelserna om fångstsammansättning och bifångst.

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”Fiske efter de arter som förtecknas i bilagorna II och III med användning av trål, snurrevad och liknande redskap, bottensatta garn, snärjgarn och grimgarn med en maskstorlek som ligger under det intervall som anges för de målarter som förtecknas i dessa bilagor är förbjudet.”

b)

I punkt 3 ska följande stycke läggas till:

”Första stycket ska inte tillämpas på oavsiktliga fångster av arter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

c)

I punkt 6 ska följande stycke läggas till:

”Första stycket ska inte tillämpas på oavsiktliga fångster av arter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

3.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

När fångstprocenten uppnåtts

1.   Om marina organismer av en art som omfattas av landningsskyldigheten har fångats utöver de tillåtna procentsatser som anges i bilagorna II och III, ska artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 tillämpas. Dessa oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.

2.   Marina organismer av en art som inte omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 som har fångats utöver de tillåtna procentsatser som anges i bilagorna II och III till denna förordning får inte landas, utan ska omedelbart kastas överbord.”

4.

Artikel 14.1 ska ersättas med följande:

”1.   Marina organismer är för små om de är mindre än de minsta referensstorlekar för bevarande som anges i bilaga IV för den berörda arten och det berörda geografiska området eller om de är mindre än en minsta referensstorlek för bevarande som har fastställts i enlighet med unionsrätten. Förutom då minsta referensstorlekar för bevarande har fastställts i en akt antagen i enlighet med artikel 15.6 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska de minsta referensstorlekar för bevarande som fastställts i bilaga IV till den här förordningen tillämpas.”

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 14a

Förfarande för att fastställa minsta referensstorlekar för bevarande med avseende på utkastplaner

För antagande av de akter som avses i artikel 15.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 och under hela deras giltighetstid ska kommissionen ges befogenhet att fastställa minsta referensstorlekar för bevarande för arter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i den förordningen. Dessa storlekar ska fastställas genom en delegerad akt som antas i enlighet med artikel 28b i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer och får vid behov avvika från de minsta referensstorlekar för bevarande som anges i bilaga IV till den här förordningen.”

6.

Artikel 15.1 ska ersättas med följande:

”1.   När det gäller fångster av för små marina organismer av en art som omfattas av landningsskyldigheten, ska artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 tillämpas.

1a.   När fångster som avses i punkt 1 har landats ska medlemsstaterna ha åtgärder som gör det lättare att lagra dem eller få avsättning för dem, till exempel stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar eller stöd till investeringar för att öka fiskeriprodukters mervärde.

1b.   För små marina organismer av en art som inte omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 får inte behållas ombord, lastas om, landas, transporteras, lagras, säljas, ställas ut eller utbjudas till försäljning, utan ska omedelbart kastas överbord.”

7.

Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycken läggas till:

”Om lax (Salmo salar) omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket i den här punkten inte tillämpas på fångster av lax. Om öring (Salmo trutta) omfattas av landningsskyldigheten i enlighet med artikel 15.3 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket i den här punkten inte tillämpas på fångster av öring. Oavsiktliga fångster av lax (Salmo salar) eller öring (Salmo trutta) ska landas och, när det gäller lax, räknas av mot kvoter.

Fiske efter lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta) med alla typer av fiskeredskap inom de geografiska områden och under de perioder som avses i första stycket i den här punkten och som anges i punkt 2 är förbjudet.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Med avvikelse från punkt 1 ska fiske efter lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta) med användning av laxfällor vara tillåtet.”

8.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 28a

Förfarande för att anta tekniska åtgärder med avseende på utkastplaner

För antagande av de akter som avses i artikel 15.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 och under hela deras giltighetstid ska kommissionen ges befogenhet att anta särskilda bestämmelser om fisken eller arter som omfattas av landningsskyldigheten bestående av sådana tekniska åtgärder som avses i artikel 7.2 i den förordningen. Dessa åtgärder ska antas genom en delegerad akt som antas i enlighet med artikel 28b i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att öka redskapens selektivitet eller att minska eller så långt som möjligt eliminera oönskade fångster och får vid behov avvika från de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen.

Artikel 28b

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 14a och 28a ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 1 juni 2015.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 14a och 28a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 14a och 28a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

9.

I bilaga IV ska termen ”Minsta landningsstorlekar” ersättas med termen ”Minsta referensstorlekar för bevarande” och termen ”minimistorlek” ersättas med termen ”minsta referensstorlek för bevarande”.

Artikel 3

Ändringar av förordning (EG) nr 1967/2006

Förordning (EG) nr 1967/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.1 a ii, titeln till artikel 6, artiklarna 7.1, 8.2, 16.2, titeln till artikel 18, artiklarna 26.1 och 27.3 samt bilaga I avsnitt B punkt 7 ska substantivet ”gemenskap” eller motsvarande adjektiv ersättas med ”union” och alla eventuella nödvändiga grammatiska ändringar göras.

2.

I artikel 2 ska följande punkt läggas till:

”18.    oavsiktliga fångster : oavsiktliga fångster av marina organismer som enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (15) ska landas på grund av att de är mindre än den minsta referensstorleken för bevarande.

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 14a

Förfarande för att anta tekniska åtgärder med avseende på utkastplaner

För antagande av de akter som avses i artikel 15.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 och under hela deras giltighetstid ska kommissionen ges befogenhet att anta särskilda bestämmelser om fisken eller arter som omfattas av landningsskyldigheten bestående av sådana tekniska åtgärder som avses i artikel 7.2 i den förordningen. Dessa åtgärder ska antas genom en delegerad akt som antas i enlighet med artikel 29a i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att öka redskapens selektivitet eller att minska eller så långt som möjligt eliminera oönskade fångster och får vid behov avvika från de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen.”

4.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Marina organismer är för små om de är mindre än de minsta referensstorlekar för bevarande som anges i bilaga III för den berörda arten och det berörda geografiska området eller om de är mindre än en minsta referensstorlek för bevarande som har fastställts i enlighet med unionsrätten. Förutom då minsta referensstorlekar för bevarande har fastställts i en akt antagen i enlighet med artikel 15.6 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska de minsta referensstorlekar för bevarande som fastställts i bilaga III till den här förordningen tillämpas.

1a.   När det gäller fångster av för små marina organismer av en art som omfattas av landningsskyldigheten, ska artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 tillämpas.

1b.   När fångster som avses i punkt 1a har landats ska medlemsstaterna ha åtgärder som gör det lättare att lagra dem eller få avsättning för dem, till exempel stöd till investeringar i konstruktion och anpassning av landningsplatser och skyddshamnar eller stöd till investeringar för att öka fiskeriprodukters mervärde.

1c.   För små marina organismer av en art som inte omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 får inte behållas ombord, lastas om, landas, transporteras, lagras, säljas, ställas ut eller utbjudas till försäljning, utan ska omedelbart kastas tillbaka i havet.”

b)

I punkt 3 ska frasen ”Punkt 1” ersättas med frasen ”Punkt 1a”.

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 15a

Förfarande för att fastställa minsta referensstorlekar för bevarande med avseende på utkastplaner

För antagande av de akter som avses i artikel 15.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 och under hela deras giltighetstid ska kommissionen ges befogenhet att fastställa minsta referensstorlekar för bevarande för arter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i den förordningen. Dessa storlekar ska fastställas genom en delegerad akt som antas i enlighet med artikel 29a i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer och får vid behov avvika från de minsta referensstorlekar för bevarande som anges i bilaga III till den här förordningen.”

6.

Artikel 16.1 ska ersättas med följande:

”1.   Genom undantag från artikel 15.1 får för små marina organismer fiskas, behållas ombord, lastas om, landas, transporteras, lagras, säljas, ställas ut eller bjudas ut till försäljning levande för direkt utsättning eller flyttning om verksamheten bedrivs med tillstånd från och under överinseende av den berörda medlemsstaten.”

7.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 29a

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 14a och 15a ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 1 juni 2015.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 14a och 15a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 14a och 15a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

8.

I bilaga III ska termen ”Minimimått på marina organismer” ersättas med termen ”Minsta referensstorlekar för bevarande” och termen ”minimimått” ersättas med termen ”minsta referensstorlek för bevarande”.

Artikel 4

Ändringar av förordning (EG) nr 1098/2007

Förordning (EG) nr 1098/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

I artiklarna 2, 10, 11.1, 16.2, 17.1, 17.2 och 17.5 ska substantivet ”gemenskap” eller motsvarande adjektiv ersättas med ”union” och alla eventuella nödvändiga grammatiska ändringar göras.

2.

I artikel 3 ska följande led läggas till:

”g)    oavsiktliga fångster : oavsiktliga fångster av marina organismer som enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (16) ska landas och räknas av mot kvoter antingen på grund av att de är mindre än den minsta referensstorleken för bevarande eller på grund av att mängden av dessa är större än vad som är tillåtet enligt bestämmelserna om fångstsammansättning och bifångst.

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

3.

I kapitel IV ska rubriken ersättas med följande:

”FISKEPERIODER”

.

4.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Perioder då fiske med vissa typer av redskap inte är tillåtet”

.

b)

I punkt 2 ska följande stycken läggas till:

”Om torsk omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket i denna punkt inte tillämpas. Oavsiktliga fångster av torsk ska landas och räknas av mot kvoter.

Fiske efter torsk med drivlinor inom de områden och under de perioder som anges i punkt 1 är dock förbjudet.”

c)

Punkterna 3, 4 och 5 ska utgå.

d)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Genom undantag från punkt 1 ska fiskefartyg med en total längd på mindre än 12 meter ha tillstånd att fiska högst fem dagar i månaden indelat i perioder av minst två på varandra följande dagar under de fredningstider som avses i punkt 1. Under dessa dagar får fiskefartyg endast lägga ut nät och landa fisk från kl. 6.00 på måndag till kl. 18.00 på fredag under samma vecka.

Artikel 16 ska tillämpas på de fiskefartyg som avses i första stycket i denna punkt som saknar tillstånd för torskfiske.”

e)

Punkt 7 ska utgå.

5.

I artikel 9.3 ska följande stycken läggas till:

”Om torsk omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, ska första stycket i denna punkt inte tillämpas. Oavsiktliga fångster av torsk ska landas och räknas av mot kvoter.

Fiske efter torsk med de typer av redskap som avses i punkt 2 inom de områden och under de perioder som anges i punkt 1 är förbjudet.”

Artikel 5

Ändringar av förordning (EG) nr 254/2002

Förordning (EG) nr 254/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 1a

Med oavsiktliga fångster avses oavsiktliga fångster av marina organismer som enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (17) ska landas och räknas av mot kvoter antingen på grund av att de är mindre än den minsta referensstorleken för bevarande eller på grund av att mängden av dessa är större än vad som är tillåtet enligt bestämmelserna om fångstsammansättning och bifångst.

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

2.

I artikel 3.1 ska följande stycke läggas till:

”När den utrustning som anges i första stycket används ska dock alla oavsiktliga fångster av arter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 landas och räknas av mot kvoter.”

3.

I artikel 4 ska följande stycke läggas till:

”Första stycket ska inte tillämpas på oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

Artikel 6

Ändringar av förordning (EG) nr 2347/2002

Förordning (EG) nr 2347/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

I artiklarna 1 och 5 ska substantivet ”gemenskap” eller motsvarande adjektiv ersättas med ”union” och alla eventuella nödvändiga grammatiska ändringar göras.

2.

I artikel 2 ska följande led läggas till:

”f)    oavsiktliga fångster : oavsiktliga fångster av marina organismer som enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (18) ska landas och räknas av mot kvoter antingen på grund av att de är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande eller på grund av att mängden av dessa är större än vad som är tillåtet enligt bestämmelserna om fångstsammansättning och bifångst.

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

3.

I artikel 3.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Fiskefartyg som inte innehar ett djuphavsfisketillstånd ska vara förbjudna att fiska efter djuphavsarter utöver 100 kg vid varje resa. Djuphavsarter som fångas utöver 100 kg av sådana fartyg får inte behållas ombord, lastas om eller landas.

Andra stycket ska inte tillämpas på oavsiktliga fångster av djuphavsarter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

Artikel 7

Ändringar av förordning (EG) nr 1224/2009

Förordning (EG) nr 1224/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I artiklarna 1, 2.1, 3, 4.2, 4.7, 4.9, 4.10, 4.18, 4.24, 5.2, 5.6, 5.7, 6.1, 7.1, 9.4–9.7, 10.2, 12, 14.1, 14.4–14.8, 15.1–15.5, 17.1, 17.2, 18.1, 20.1, 20.3, 21.1, 22.1–22.3, 22.5, 23.1, 23.3, 24.1–24.5, 28.1, 33.2, 33.5, 33.8, 36.2, 37.1, 40.1, 43.2, 44.1–44.3, 48.1, 48.2, 48.5, 49.1, 50.1, 50.5, 55.1, 56.2, 58.2, 58.7, 62.5, 65.1, 68.1, 71.1, 73.1, 73.7, 74.2, 77, 79, 80.1–80.4, 81.1, 83.1, 83.2, 87, 108.2 c, 112.1, 112.2, 113.2, 113.4 och 113.5 ska substantivet ”gemenskap” eller motsvarande adjektiv ersättas med ”union” och alla eventuella nödvändiga grammatiska ändringar göras.

2.

Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i de fleråriga planerna ska befälhavaren på vart och ett av unionens fiskefartyg med en total längd på 10 meter eller mer föra fiskeloggbok om sina fiskeinsatser, varvid det för varje fiskeresa särskilt ska anges alla mängder av varje art som fångas och finns ombord över 50 kg i levande vikt. Tröskeln på 50 kg ska gälla så snart fångsterna av en art överstiger 50 kg.”

b)

I punkt 2 ska led f ersättas med följande:

”f)

Uppskattade mängder av varje art uttryckt i kg levande vikt eller, när så är lämpligt, antalet individer, inklusive de mängder eller individer som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande, som en separat uppgift.”

c)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Befälhavare på unionens fiskefartyg ska i fiskeloggboken registrera alla uppskattade utkast över 50 kg i levande vikt för alla arter som inte omfattas av landningsskyldigheten.

Befälhavare på unionens fiskefartyg ska i fiskeloggboken också registrera alla uppskattade utkast för alla arter som inte omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.4 och 15.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (19).

(19)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

3.

I artikel 17.1 ska leden e och f ersättas med följande:

”e)

De mängder av varje art som registrerats i fiskeloggboken, inklusive de som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande, som en separat uppgift.

f)

De mängder av varje art som ska landas eller omlastas, inklusive de som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande, som en separat uppgift.”

4.

Artikel 21.2 c ska ersättas med följande:

”c)

Uppskattade mängder av varje art uttryckt i kg produktvikt och uppdelade efter typ av produktform eller, i förekommande fall, antalet individer, inklusive mängder eller individer som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande, som en separat uppgift.”

5.

Artikel 23.2 c ska ersättas med följande:

”c)

Mängder av varje art uttryckt i kg produktvikt och uppdelade efter typ av produktform eller, i förekommande fall, antalet individer, inklusive mängder eller individer som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande, som en separat uppgift.”

6.

Artikel 33 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska led a ersättas med följande:

”a)

aggregerade data för de mängder av varje bestånd eller grupp av bestånd som omfattas av en TAC eller kvot som har landats under föregående månad, inbegripet de mängder som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande, som en separat uppgift, och”

.

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Fångster som tas inom ramen för vetenskaplig forskning och som marknadsförs och säljs, inbegripet de som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande, ska räknas av från de kvoter som tilldelats flaggmedlemsstaten om de överstiger 2 % av de berörda kvoterna. Artikel 12.2 i rådets förordning (EG) nr 199/2008 (20) ska inte gälla vetenskapliga forskningsresor under vilka sådana fångster tas.

(20)  Rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 60, 5.3.2008, s. 1).”"

7.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 49a

Separat förvaring av fångster av exemplar som är mindre än de minsta referensstorlekarna för bevarande

1.   Alla fångster av exemplar som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande och som behålls ombord på unionens fiskefartyg ska placeras i lådor, utrymmen eller containrar på ett sådant sätt att de kan identifieras i förhållande till andra lådor, utrymmen eller containrar. Dessa fångster får inte blandas med några andra fiskeriprodukter.

2.   Punkt 1 ska inte gälla

a)

om fångsterna innehåller mer än 80 % av en eller flera små pelagiska eller industriella arter enligt förteckningen i artikel 15.1 a i förordning (EU) nr 1380/2013,

b)

på fiskefartyg med en total längd på mindre än 12 meter, där fångster av exemplar som är mindre än den minsta referensstorleken för bevarande har sorterats, uppskattats och registrerats i enlighet med artikel 14 i den här förordningen.

3.   I de fall som avses i punkt 2 ska medlemsstaterna övervaka fångstsammansättningen genom stickprov.

Artikel 49b

Bestämmelse om undantag av mindre betydelse

Medlemsstaterna ska säkerställa att fångster som omfattas av undantag av mindre betydelse enligt artikel 15.5 c i förordning (EU) nr 1380/2013 inte överstiger procentsatsen för undantaget enligt den berörda unionsåtgärden.

Artikel 49c

Landning av fångster av exemplar som är mindre än de minsta referensstorlekarna för bevarande

Om fångster av exemplar som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande landas, ska dessa fångster lagras separat och hanteras på ett sådant sätt att de kan särskiljas från fiskeriprodukter avsedda för direkt human konsumtion. Medlemsstaterna ska kontrollera att denna skyldighet efterlevs i enlighet med artikel 5.”

8.

Artikel 56 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Varje medlemsstat ska ansvara för att på sitt territorium kontrollera att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken tillämpas i alla led av saluföringen av fiskeri- och vattenbruksprodukter, från den första försäljningen till detaljhandelsförsäljningen, inklusive transporter. Medlemsstaterna ska framför allt se till att användningen av fiskeriprodukter som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande och som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 begränsas till andra ändamål än direkt human konsumtion.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”5.   Mängder av fiskeriprodukter från flera arter som består av exemplar som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande och kommer från samma relevanta geografiska område och samma fiskefartyg eller grupp av fiskefartyg får slås samman i partier före den första försäljningen.”

9.

I artikel 58.5 ska följande led införas:

”ea)

Vid förekomst av fisk som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande i de mängder som avses i led e, separat information om mängden av varje art uttryckt i kilogram nettovikt eller antalet individer.”

10.

I artikel 64.1 ska led h ersättas med följande:

”h)

Användningsområde för de eventuella produkter som återtagits från marknaden för lagring av fiskeriprodukter i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1379/2013.

ha)

I förekommande fall mängder uttryckt i kilogram nettovikt eller antalet individer som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande, och användningsområde för dessa.”

11.

I artikel 66.3 ska följande led läggas till:

”h)

I förekommande fall mängder uttryckt i kilogram nettovikt eller antalet individer som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande.”

12.

I artikel 68.5 ska följande led läggas till:

”g)

I förekommande fall mängder uttryckt i kilogram nettovikt eller antalet individer som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande.”

13.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 73a

Kontrollobservatörer för övervakning av landningsskyldigheten

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 73.1 i den här förordningen får medlemsstaterna använda kontrollobservatörer ombord på fiskefartyg som för deras flagg för övervakning av fiske som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Artikel 73.2–73.9 i den här förordningen ska gälla för dessa kontrollobservatörer.”

14.

I artikel 90.1 ska led c ersättas med följande:

”c)

Underlåtenhet att på fiskefartyget ta ombord och bevara samt landa fångster av arter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, om inte ombordtagandet, bevarandet ombord och landningen av sådana fångster strider mot de skyldigheter eller omfattas av de undantag som fastställs i bestämmelserna om den gemensamma fiskeripolitiken, inom fiskerier eller fiskezoner där dessa bestämmelser är tillämpliga.”

15.

Artikel 92.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska tillämpa ett pricksystem för allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 a i förordning (EG) nr 1005/2008 och överträdelser av landningsskyldigheten enligt artikel 90.1 c i den här förordningen, enligt vilka den som innehar en fiskelicens tilldelas lämpligt antal prickar vid en överträdelse av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken.”

16.

Artikel 105 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska tabellen ersättas med följande:

”Överfiske i förhållande till tillåtna landningar

Multiplikationsfaktor

Upp till 10 %

Överfiske * 1,0

Över 10 % och upp till 20 %

Överfiske * 1,2

Över 20 % och upp till 40 %

Överfiske * 1,4

Över 40 % och upp till 50 %

Överfiske * 1,8

Ytterligare överfiske som överstiger 50 %

Överfiske * 2,0”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Utöver de multiplikationsfaktorer som avses i punkt 2, och förutsatt att överfisket i förhållande till tillåtna landningar överskrider 10 %, ska en multiplikationsfaktor på 1,5 tillämpas

a)

om en medlemsstat upprepade gånger har överskridit sin kvot, tilldelning eller andel av ett bestånd eller en grupp av bestånd under de föregående två åren och detta överfiske har lett till avdrag enligt punkt 2,

b)

om det i tillgängliga vetenskapliga, tekniska och ekonomiska utlåtanden, särskilt de rapporter som utarbetats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen, slås fast att överfisket utgör ett allvarligt hot mot bevarandet av det berörda beståndet, eller

c)

om beståndet omfattas av en flerårig plan.”

c)

Punkt 3a ska utgå.

17.

I artikel 106.2 ska tabellen ersättas med följande:

”Överfiske i förhållande till tillgänglig fiskeansträngning

Multiplikationsfaktor

Upp till 10 %

Överfiske * 1,0

Över 10 % och upp till 20 %

Överfiske * 1,2

Över 20 % och upp till 40 %

Överfiske * 1,4

Över 40 % och upp till 50 %

Överfiske * 1,8

Ytterligare överfiske som överstiger 50 %

Överfiske * 2,0”

Artikel 8

Ändringar av förordning (EU) nr 1379/2013

Förordning (EU) nr 1379/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 28 ska följande punkt läggas till:

”8.   I enlighet med målet i artikel 7.1 b ska producentorganisationerna i de produktions- och saluföringsplaner som de lämnar in enligt punkt 1 i den här artikeln säkerställa att landning av marina organismer som är mindre än den minsta referensstorleken för bevarande inte leder till verksamhet specifikt inriktad på fångst av dessa marina organismer.

När de kontroller som krävs enligt punkt 7 i denna artikel utförs ska medlemsstaterna säkerställa att producentorganisationerna fullgör den skyldighet som föreskrivs i första stycket.”

2.

Artikel 47 ska ersättas med följande:

”Artikel 47

Bestämmelser om upprättande av gemensamma handelsnormer

1.   Utan att det påverkar punkt 2 ska bestämmelserna om upprättande av gemensamma handelsnormer, särskilt de som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2136/89 (21), rådets förordning (EEG) nr 1536/92 (22) och rådets förordning (EG) nr 2406/96 (23), liksom andra bestämmelser som antagits för tillämpningen av gemensamma handelsnormer, t.ex. de som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3703/85 (24) fortsätta att gälla.

2.   Om minsta referensstorlekar för bevarande fastställs, ska dessa utgöra minsta handelsstorlekar.

(21)  Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner (EGT L 212, 22.7.1989, s. 79)."

(22)  Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit (EGT L 163, 17.6.1992, s. 1)."

(23)  Rådets förordning (EG) nr 2406/96 av den 26 november 1996 om fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter (EGT L 334, 23.12.1996, s. 1)."

(24)  Kommissionens förordning (EEG) nr 3703/85 av den 23 december 1985 om närmare bestämmelser för tillämpningen av gemensamma marknadsnormer för viss färsk eller kyld fisk (EGT L 351, 28.12.1985, s. 63).”"

Artikel 9

Ändringar av förordning (EU) nr 1380/2013

Artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 4 ska följande led läggas till:

”d)

fisk som uppvisar skada orsakad av rovdjur.”

b)

Punkt 5 a ska ersättas med följande:

”a)

Särskilda bestämmelser om fisken eller arter som omfattas av landningsskyldigheten i punkt 1, till exempel tekniska åtgärder enligt artikel 7.2 i syfte öka redskapens selektivitet eller att minska eller så långt som möjligt eliminera oönskade fångster.”

c)

Följande punkt ska läggas till:

”14.   Senast den 31 maj 2016 och därefter senast den 31 maj varje år till och med 2020 ska kommissionen överlämna en årlig rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av landningsskyldigheten, grundad på den information som medlemsstaterna, de rådgivande nämnderna och andra relevanta källor översänt till kommissionen.

De årliga rapporterna ska omfatta

medlemsstaternas och producentorganisationernas åtgärder för att efterleva landningsskyldigheten,

medlemsstaternas åtgärder för att kontrollera att landningsskyldigheten efterlevs,

information om landningsskyldighetens socioekonomiska konsekvenser,

information om hur landningsskyldigheten påverkar säkerheten ombord på fiskefartyg,

information om användningen och avsättningen av fångster av exemplar som underskrider minsta referensstorlek för bevarande för en art som omfattas av landningsskyldigheten,

information om hamninfrastruktur och fartygsutrustning med avseende på landningsskyldigheten,

information per berört fiske om svårigheter som uppstått vid genomförandet av landningsskyldigheten och rekommendationer om hur dessa bör hanteras.”

Artikel 10

Upphävande

Förordning (EG) nr 1434/98 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7.14 och 7.15 ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 20 maj 2015.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Ordförande


(1)  EUT C 311, 12.9.2014, s. 68.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 28 april 2015 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 11 maj 2015.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EGT L 125, 27.4.1998, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98 (EUT L 349, 31.12.2005, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 (EUT L 248, 22.9.2007, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 254/2002 av den 12 februari 2002 om de åtgärder som skall tillämpas under 2002 för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (Ices-område VII a) (EGT L 41, 13.2.2002, s. 1).

(9)  Rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (EGT L 351, 28.12.2002, s. 6).

(10)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

(12)  Rådets förordning (EG) nr 1434/98 av den 29 juni 1998 om att fastställa villkor för landning av sill i andra industriella syften än för att konsumeras direkt (EGT L 191, 7.7.1998, s. 10).