ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 92

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
8 april 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/548 av den 7 april 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/549 av den 7 april 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/550 av den 24 mars 2015 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Fränkischer Grünkern [SUB])

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/551 av den 24 mars 2015 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Miel des Cévennes [SGB])

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/552 av den 7 april 2015 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 1,3-diklorpropen, bifenox, dimetenamid-P, prohexadion, tolylfluanid och trifluralin i eller på vissa produkter ( 1 )

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/553 av den 7 april 2015 om godkännande av det verksamma ämnet cerevisan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

86

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/554 av den 7 april 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

89

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/555 av den 7 april 2015 om ändring av beslut 2011/235/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

91

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/556 av den 7 april 2015 om ändring av rådets beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

101

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/557 av den 31 mars 2015 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Kina i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur får importeras till unionen [delgivet med nr C(2015) 2070]  ( 1 )

107

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/558 av den 1 april 2015 om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2015) 2160]  ( 1 )

109

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

8.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/548

av den 7 april 2015

om genomförande av förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 359/2011 av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran (1), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 april 2011 antog rådet förordning (EU) nr 359/2011.

(2)

På grundval av en översyn av rådets beslut 2011/235/Gusp (2) har rådet beslutat att de restriktiva åtgärderna i beslutet bör förlängas till och med den 13 april 2016.

(3)

Rådet har också konstaterat att uppgifterna avseende vissa personer och en enhet som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011 bör uppdateras.

(4)

Dessutom finns det inte längre någon grund för att bibehålla två personer på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011.

(5)

Utöver detta bör uppgifterna avseende en person som redan är uppförd på förteckningen i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 359/2011 utgå.

(6)

Bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EU) nr 359/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 april 2015.

På rådets vägnar

E. RINKĒVIČS

Ordförande


(1)  EUT L 100, 14.4.2011, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2011/235/Gusp av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran (EUT L 100, 14.4.2011, s. 51).


BILAGA

1.

Uppgifterna om följande personer ska utgå ur förteckningen i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 359/2011:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2.

Uppgifterna om följande personer och enhet i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 359/2011 ska ersättas med följande uppgifter:

Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för införande i förteckningen

10.

RADAN Ahmad-Reza

Födelseort: Esfahan (Iran) – Född: 1963

Chef för polisens centrum för strategiska studier, tidigare ställföreträdande chef för Irans nationella polis fram till juni 2014. I egenskap av ställföreträdande chef för den nationella polisen sedan 2008 bar Ahmad-Reza Radan ansvaret för misshandel, mord samt godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden av demonstranter som utfördes av polisstyrkorna.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Födelseort: Teheran – Född: 1963

Ställföreträdande befälhavare för underrättelseavdelningen vid Islamiska revolutionsgardet. F.d. befälhavare för Basij fram till oktober 2009. Styrkor under hans befäl deltog i massmisshandel, mord, frihetsberövanden och tortyr av fredliga demonstranter.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyed Hassan

 

Tidigare chef för domstolen i Mashhad fram till september 2014. Håller sannolikt för närvarande på att byta befattning. Rättegångar under hans överinsyn har genomförts på ett summariskt sätt och inom stängda dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats och på grundval av bekännelser som tvingats fram genom påtryckningar och tortyr. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Födelseort: Najafabad (Iran) – Född: 1945

Ledamot av Sakkunnigrådet (Assembly of Experts) och även representant för den högste ledaren i provinsen Markazi. Tidigare allmän åklagare i Iran fram till september 2009, liksom tidigare underrättelseminister under president Khatami.

I egenskap av allmän åklagare i Iran beslutade han om och övervakade skenrättegångarna efter de första protesterna efter valet, då de åtalade förvägrats sina rättigheter och rätten till juridiskt biträde. Han är också ansvarig för övergreppen i Kahrizak.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Tidigare domare, revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 26. Han ansvarade för de fångar som gripits i samband med kriserna efter valet och hotade fortlöpande fångarnas familjer för att tysta dem. Han har spelat en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning till fånglägret Kahrizak. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar avlidit.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Tidigare domare, revolutionsdomstolen i Teheran. Han medverkade i rättegångar mot demonstranter. Blev förhörd i domstol om påtryckningar i Kahrizak. Han spelade en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning av fångar till fånglägret Kahrizak. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar avlidit.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Födelseort: Yazd (Iran) – Född: 1953

Allmän åklagare i Teheran sedan augusti 2009. Dolatabadis kansli lagförde ett stort antal demonstranter, däribland personer som deltog i protesterna under Ashuradagen i december 2009. Han beslutade om stängning av Karubis kansli i september 2009 och om anhållande av flera reformpolitiker och förbjud två reformpartier i juni 2010. Hans kansli åtalade demonstranterna för Moharebeh, eller hädelsebrott, som är förenat med dödsstraff och förvägrade dem som riskerar dödsstraff en rättvis rättegång. Hans kansli anhöll också reformivrare, människorättsaktivister och företrädare för medier som en del i de omfattande ingripandena mot den politiska oppositionen.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

 

Domare, ordförande för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 28. Har varit ansvarig för fall med anknytning till valet. Han utdömde långa fängelsestraff till sociala och politiska aktivister och journalister vid orättvisa rättegångar och dömde ett flertal demonstranter och sociala och politiska aktivister till döden.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Födelseort: Ejiyeh – Född: cirka 1956

Allmän åklagare i Iran sedan september 2009 och talesman för domstolsväsendet och före detta underrättelseminister under 2009 års val. Under valperioden 2009, när han var underrättelseminister, var tjänstemän inom underrättelsetjänsten ansvariga för frihetsberövande, tortyr och framtvingande av felaktiga erkännanden under press från hundratals aktivister, journalister, oliktänkande och reformpolitiker. Dessutom tvingades personligheter inom politiken till felaktiga erkännanden vid fruktansvärda förhör med tortyr, övergrepp, utpressning och hot riktade mot familjemedlemmar.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Födelseort: Meybod, Yazd (Iran) – Född: 1967

Tidigare allmän åklagare i Teheran fram till augusti 2009.

I egenskap av allmän åklagare i Teheran utfärdade han en inblanco-order som användes för att frihetsberöva hundratals aktivister, journalister och studenter. I januari 2010 höll en parlamentarisk utredning honom direkt ansvarig i ett fall där tre män dog som häktats på hans order. Han avstängdes från sin befattning i augusti 2010 sedan det iranska domstolsväsendet utrett hans delaktighet i ett fall där tre män dött som häktats på hans order efter valet. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar avlidit.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Domare, revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 26. Han ansvarar för domstolsfall efter valet, har utfärdat långa fängelsestraff efter orättvisa rättegångar mot människorättsaktivister och har dömt ett flertal demonstranter till döden.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Domare i högsta domstolen. Tidigare chefsdomare, revolutionsdomstolen i Mashhad. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Chef för domstolsväsendet i Teheran. Tidigare chef för Irans fängelseförvaltning. I denna egenskap medverkade han i massgripanden av politiska demonstranter och sopade igen spåren efter övergrepp som begåtts inom fängelsesystemet.

12.4.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Generaldirektör för Irans huvudkontor för narkotikabekämpning. Tidigare chef för Teheranpolisen. Under hans ledning har polisstyrkan använt utomrättsligt våld mot misstänkta vid gripanden och i häkte. Teheranpolisen medverkade också i räderna mot sovsalarna vid Teherans universitet i juni 2009, i vilka, enligt en iransk parlamentskommission, över 100 studenter skadades av polisen och Basij-milisen.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyed Alireza)

 

Rådgivare till disciplinära domstolen för domare sedan april 2014. Tidigare chef för Teherans domstolsväsen. Som chef för Teherans domstolsväsen har han gjort sig skyldig till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga gripanden, åsidosättande av fångars rättigheter samt en ökning av antalet avrättningar.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Rådgivare till rättsväsendet i Iran. Tidigare åklagare i Shiraz fram till 2012. Genom att ha utdömt en mängd dödsdomar bär han ansvaret för en alltför stor och ökande användning av dödsstraffet. Åklagare under bombattentatet i Shiraz 2008, vilket regimen utnyttjade för att döma flera regimmotståndare till döden.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza (Mohamed Reza)

 

Biträdande åklagare i Esfahan. Delaktig i förfaranden där de åtalade har förvägrats en rättvis rättegång, såsom fallet Abdollah Fathi, som avrättades i maj 2011 sedan Habibi under rättegången i mars 2010 ignorerat hans rätt att bli hörd samt frågor om hans mentala hälsa. Han är därmed medansvarig till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den alltför stora och ökande användningen av dödsstraffet och en stark ökning av antalet avrättningar sedan början av 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Födelseort: Esfahan – Född: 1956

I egenskap av ställföreträdande chef för de väpnade styrkorna har han spelat en nyckelroll i samband med hot mot Irans ”fiender” och bombattentat mot irakiska kurdiska byar. I egenskap av tidigare chef för Islamiska revolutionsgardets Sarollah-styrkor i Teheran och före detta chef för Basij-styrkorna spelade han en central roll vid ingripandena mot demonstranter efter valet.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Åklagare i Tabriz. Han arbetade med fallet Sakineh Mohamadi Ashtiani och bidragit till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)

Födelseort: Orumiyeh (Iran) – Född: 1959/1960

Rådgivare till Mahmud Ahmadinejad, tidigare president och nuvarande ledamot av rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council), och medlem av Fronten för ståndaktighet (Perseverance Front). Minister för välfärd och social trygghet mellan 2009 och 2011. Inrikesminister fram till augusti 2009. I egenskap av inrikesminister förde Mahsuli befäl över alla polisstyrkor, säkerhetstjänstemän och civilklädda agenter. Styrkor under hans ledning bar ansvaret för attacker mot sovsalarna vid Teherans universitet den 14 juni 2009 och för tortyr av studenter i ministeriets källare (den ökända källarvåning 4). Andra demonstranter utsattes för allvarliga övergrepp inom fånglägret i Kahrizak, vilket förvaltades av polis som stod under Mahsulis befäl.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Åklagare i Kermanshah. Har haft betydelse för den dramatiska ökningen av antalet dödsdomar som utdömts i Iran, inbegripet åtal mot sju fångar som dömts för narkotikahandel, vilka hängdes samma dag, den 3 januari 2010, i Kermanshahs centralfängelse.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI (KHODAI SURI) Hojatollah

Födelseort: Selseleh (Iran) – Född: 1964

Ledamot av nationella kommittén för säkerhets- och utrikespolitik. Parlamentsledamot för provinsen Lorestan. Ledamot av parlamentets utskott för utrikes- och säkerhetspolitik. Tidigare chef för Evin-fängelset fram till 2012. Tortyr var vanligt förekommande i Evin-fängelset under Suris tid som chef där. På avdelning 209 hölls många aktivister fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

 

Iransk parlamentsledamot. Tidigare generalguvernör (”farmandar”) för provinsen Teheran fram till september 2010, ansvarig för polisens ingripande och därmed för kuvandet av demonstrationer.

Fick i december 2010 ta emot ett pris för sin roll i samband med de repressiva åtgärder som följde på valet.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Födelseort: Shahr Kord, Esfahan – Född: 1959

Ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran. Tidigare generalguvernör för Islamiska revolutionsgardet i provinsen Teheran.

I sin egenskap av guvernör och ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran bär han ett övergripande ansvar för all Islamiska revolutionsgardets repression i provinsen Teheran, däribland ingripandena mot politiska protester sedan juni 2009.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz

 

Domare vid brottmålsdomstolen i provinsen Teheran. Tidigare domare vid förstainstansrätten i Evin. Har handhaft ett flertal mål mot demonstranter, bl.a. mot Abdol-Reza Ghanbari, en lärare som arresterades i januari 2010 och dömts till döden för sin politiska verksamhet. Evins förstainstansrätt upprättades vid Evin-fängelset. Detta stöddes av Jafari Dolatabadi i mars 2010. I detta fängelse har vissa anklagade isolerats, misshandlats och tvingats lämna osanna utsagor.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyed Morteza

Födelseort: Mashhad (Iran) – Född: 1952

Biträdande åklagare, ansvarig för politiska frågor och säkerhetsfrågor. Tidigare justitieminister från 2009 till 2013.

Under sin tid som justitieminister försämrades förhållandena i Irans fängelse och föll långt under godtagna internationella normer, och misshandel av fångar är vanligt förekommande. Dessutom spelade han en nyckelroll i samband med hot och trakasserier mot exil-iranier genom att meddela att det ska upprättas en specialdomstol som specifikt ska behandla mål som gäller iranier som lever utanför landets gränser. Han bar också ansvaret för en kraftig ökning av antalet avrättningar i Iran, inbegripet hemliga avrättningar som inte meddelats av regeringen, och avrättningar för narkotikarelaterade brott.

10.10.2011

60.

HOSSEINI, doktor Mohammad (alias HOSSEYNI, doktor Seyed Mohammad; Sayyed och Sayyid)

Födelseort: Rafsanjan, Kerman – Född: 1961

Rådgivare till Mahmud Ahmadinejad, tidigare ordförande och nuvarande ledamot av rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council). Tidigare minister för kultur och islamisk vägledning (2009–2013). Tidigare medlem i Islamiska revolutionsgardet och medansvarig för repressionen mot journalister.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar, MOSLEHI Haidar)

Födelseort: Esfahan (Iran) – Född: 1956

Chef för organisationen för publikationer om prästerskapets roll i krig. Tidigare underrättelseminister (2009–2013).

Under hans ledning fortsatte underrättelseministeriet att i stor utsträckning godtyckligt gripa och åtala demonstranter och dissidenter. Underrättelseministeriet förestår avdelning 209 i Evin-fängelset, där många aktivister har hållits fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen. Förhörsledare från underrättelseministeriet har utsatt fångar i avdelning 209 för misshandel samt psykiskt och sexuellt våld.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Födelseort: Dezful (Iran) – Född: den 22 juli 1959

Chef för Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) fram till november 2014. Växlar sannolikt för närvarande befattning. Under sin tjänstetid vid IRIB var han ansvarig för alla programbeslut. IRIB har sänt framtvingade bekännelser av fångar och en serie skenrättegångar i augusti 2009 och december 2011. Dessa utgör ett klart brott mot internationella bestämmelser om rättvis rättegång och rätten till ett korrekt rättsförfarande.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Födelseort: Maragheh (Iran) – Född: 1957

Ledamot av stadsfullmäktige i Teherans stad. Tidigare informations- och kommunikationsminister (2009–2012).

I egenskap av informationsminister var han en av de högsta tjänstemännen med ansvar för censur och kontroll av verksamhet på internet och även av alla typer av kommunikation (särskilt mobiltelefoner). Under förhören med politiska fångar använder förhörsledarna deras personuppgifter, e-post och kommunikation. Vid flera tillfällen sedan presidentvalet 2009 och under gatudemonstrationer avbröts mobila anslutningar och sms, satellit-tv-kanaler blockerades, internet avbröts lokalt eller bromsades.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

I egenskap av överste vid polisens avdelning för it-verksamhet förkunnade han inledandet av en kampanj för att rekrytera statliga hackare i syfte att bättre kontrollera informationen på internet och angripa ”skadliga” webbplatser.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Födelseort: Najaf (Irak) – Född: 1960 eller augusti 1961

Chef för domstolsväsendet. Chefen för domstolsväsendet måste samtycka till och skriva under varje straff rörande qisas (vedergällning), hudud (brott mot Gud) och tazirat (brott mot staten). Detta inbegriper domar som innebär dödsstraff, spöstraff och amputationer. I detta hänseende har han personligen skrivit under talrika domar om dödsstraff som strider mot internationella standarder, inbegripet stening, avrättningar genom hängning med strangulation, avrättning av underåriga och offentliga avrättningar, som de avrättningar där fångar hängts från broar inför folkmassor på flera tusen personer.

Han har också tillåtit kroppsstraff, såsom amputationer och droppande av syra i de dömdas ögon. Sedan Sadeq Larijani tillträdde sitt ämbete har godtyckliga frihetsberövanden av politiska fångar, människorättsförsvarare och minoriteter ökat påfallande. Även avrättningarna har ökat avsevärt sedan 2009. Sadeq Larijani bär också ansvaret för de iranska rättsprocessernas systematiska underlåtande att respektera rätten till en rättvis rättegång.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Hör till den högste ledarens inre krets och är en av de ansvariga för utformningen av det undertryckande av protester som genomförts sedan 2009, och har koppling till de ansvariga för ingripandena mot protesterna.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Födelseort: Dezful (Iran) – Född: 1954

Generalsekreterare för World Holocaust Foundation, som inrättades 2006 vid den internationella konferensen för översyn av den globala visionen av Förintelsen, vilket Ramin ansvarade för på uppdrag av Irans regering. Huvudansvarig för censuren i egenskap av vice minister med ansvar för pressfrågor fram till december 2013 med direkt ansvar för stängningen av flera reformvänliga pressorgan (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh m.fl.), för stängningen av det oberoende pressförbundet och för hot mot och gripanden av journalister.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyed Solat

Födelseort: Meybod (Iran) – Född: 1967

Borgmästare i Irans näst största stad, Mashhad, där det regelbundet förekommer offentliga avrättningar. Tidigare biträdande inrikesminister för politiska frågor. Han var ansvarig för beslut om förtryck av personer som försökte hävda sina legitima rättigheter, bland annat yttrandefriheten. Senare utsågs han till chef för den iranska valkommissionen för parlamentsvalet 2012 och presidentvalet 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Åklagare i Karaj. Ansvarig för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, inklusive rättegångar där dödsstraff utdömts. Det har skett ett stort antal avrättningar i Karaj-regionen under hans tid som åklagare.

23.3.2012

74.

REZVANMA-NESH Ali

 

Åklagare. Ansvarig för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, inbegripet delaktighet i avrättningen av en underårig.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Säkerhetschef vid försvarsministeriet. Tidigare chef för skydd och säkerhet vid Islamiska revolutionsgardet fram till mars 2012. Tidigare befälhavare för Islamiska revolutionsgardets underrättelsetjänst fram till oktober 2009. Deltog i undertryckandet av yttrandefriheten, bland annat genom sin koppling till de ansvariga för gripandena av bloggare och journalister under 2004, och uppgavs ha haft en roll i undertryckandet av protesterna efter valet 2009.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Födelseår: 1967

Rådgivare till disciplinära domstolen för domare sedan 2012. Ledamot av ”kommittén för fastställande av brottsligt webbmaterial”, ett organ som ansvarar för censur av webbplatser och sociala medier. Tidigare chef för det särskilda åklagarämbetet för it-brottslighet mellan 2007 och 2012. Ansvarig för undertryckandet av yttrandefriheten, bland annat genom gripande, frihetsberövande och åtal av bloggare och journalister. Personer som arresterats misstänkta för it-brottslighet har misshandlats och blivit föremål för orättvist rättsförfarande.

23.3.2012

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

 

Domare i en förstainstansrätt i norra Teheran. Tidigare tillsyningsman inom åklagarämbetet i Teheran. Biträdande chef för kontoret för fängelsefrågor i provinsen Teheran. Tidigare biträdande åklagare i Teheran fram till 2013. Han ledde åklagarämbetets centrum i Evin. Ansvarade för att ha förvägrat människorättsförsvarare och politiska fångar deras rättigheter, inklusive besöksrätt och andra rättigheter för fångar.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Chef för Evin-fängelset, utnämnd i mitten av 2012. Sedan hans utnämning har förhållandena i fängelset försämrats och enligt rapporter har misshandeln av fångar ökat. I oktober 2012 inledde nio kvinnliga fångar en hungerstrejk i protest mot kränkningen av deras rättigheter och den brutala behandlingen från fängelsevakternas sida.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Ahvaz, avdelning 4, dömde fyra arabiska politiska fångar till döden, nämligen Taha Heydarian, Abbas Heydarian, Abd al-Rahman Heydarian (tre bröder) och Ali Sharifi. De arresterades, torterades och hängdes utan korrekt rättsförfarande. En rapport daterad den 13 september 2012 från FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Iran och rapporten från FN:s generalsekreterare om Iran av den 22 augusti 2012 nämner dessa fall och avsaknaden av ett korrekt rättsförfarande.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Ahvaz, avdelning 2, dömde den 17 mars 2012 fem araber från Ahvaz till döden, nämligen Mohamad Ali Amuri, Hashem Sha'bani Amuri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka och Sayed Mokhtar Alboshoka, med hänvisning till ”verksamhet mot den nationella säkerheten” och ”fiendskap mot Gud”. Domarna bekräftades av Irans högsta domstol den 9 januari 2013. De fem hade hållits fängslade utan åtal i över ett år, torterats och dömts utan korrekt rättsförfarande.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (dr) (alias Haj-agha Sarafraz)

Född (uppskattning): 1963, Födelseort: Teheran – Bostadsort: Teheran – Arbetsplats: IRIB och PressTV HQ, Teheran

Ordförande för Irans radio och TV (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB). Tidigare chef för IRIB World Service och Press TV, ansvarig för alla programbeslut. Har nära samröre med den statliga säkerhetsapparaten. Under hans ledning har Press TV tillsammans med IRIB arbetat med de iranska säkerhetstjänsterna och åklagarna för att sända framtvingade bekännelser från fångar, bland annat den iransk-kanadensiska journalisten och filmproducenten Maziar Bahari i programmet ”Iran Idag” som sänds varje vecka. Det oberoende organet för tillsyn av tv-utsändningar, Ofcom, förelade Press TV i Förenade kungariket böter på 100 000 pund för att ha sänt Baharis bekännelse, vilken filmades i fängelset när Bahari var utsatt för tvång. Sarafraz är därför kopplad till kränkning av rätten till ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Åklagare i provinsen Mazandaran, som rapporterats vara ansvarig för olagliga gripanden och kränkningar av bahaifångars rättigheter från det inledande gripandet till deras placering i isoleringscell i underrättelsetjänstens häkte. Sex konkreta exempel på fall av kränkningar av rätten till ett korrekt rättsförfarande har dokumenterats. Jafari har varit åklagare i mål som har lett till många avrättningar, inbegripet offentliga avrättningar.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Tabriz, avdelning 1. Ansvarig för hårda domar mot journalister och azeriska etniska minoriteter och aktivister för arbetstagares rättigheter, och har anklagat dem för spionage, handlingar mot den nationella säkerheten, propaganda mot den iranska regimen och förolämpning av Irans ledare. Det har vid flera tillfällen hänt att hans domar inte respekterat ett korrekt rättsförfarande och att fångar tvingats till falska bekännelser. Ett uppmärksammat fall rörde 20 frivilliga jordbävningshjälparbetare (efter en jordbävning i Iran i augusti 2012) som han dömde till fängelse för deras försök att hjälpa offer för jordbävningen. Domstolen befann hjälparbetarna skyldiga till att gemensamt ha samarbetat och samverkat för att begå brott mot den nationella säkerheten.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR, Seyed Reza

 

Chef för revolutionsåklagarmyndigheten i Shiraz. Ansvarig för olagliga gripanden och misshandel av politiska aktivister, journalister, människorättsförsvarare, bahaier och samvetsfångar, som utsatts för trakasserier, torterats, förhörts och nekats tillgång till advokat och ett korrekt rättsförfarande. Musavi-Tabar har undertecknat domstolsbeslut i det ökända häktet nr 100 (ett fängelse för män), inbegripet ett beslut att kvarhålla den kvinnliga bahaifången Raha Sabet i tre år i isoleringscell.

12.3.2013

Enheter

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för införande i förteckningen

1.

Centre to Investigate Organized Crime (alias Cyber Crime Office eller Cyber Police)

Plats: Teheran, webbplatsen http://www.cyberpolice.ir

Den iranska it-polisen, som inrättades i januari 2011, är en enhet inom Islamiska republiken Irans polis och leds av Esmail Ahmadi-Moqaddam (uppförd på förteckningen). Ahmadi-Moqaddam har framhållit att it-polisen ska ta itu med antirevolutionära och oliktänkande grupper som 2009 använde internetbaserade sociala nätverk för att sätta igång protester mot omvalet av president Mahmud Ahmadinejad. I januari 2012 utfärdade it-polisen nya riktlinjer för internetkaféer med krav på att användare lämnar personuppgifter som ska behållas av kaféägarna i sex månader samt ett register över de webbplatser de besökt. Dessa bestämmelser innebär också krav på att kaféägare installerar intern-TV-kameror och bevarar inspelningarna i sex månader.

Genom dessa nya bestämmelser kan det skapas en loggbok som myndigheterna kan använda för att spåra aktivister eller andra som bedöms utgöra ett hot mot den nationella säkerheten. I juni 2012 rapporterade iranska medier att it-polisen skulle inleda kraftåtgärder mot virtuella privata nät (VPN). Den 30 oktober 2012 grep it-polisen bloggaren Satar Beheshti (utan arresteringsorder) för ”handlingar mot den nationella säkerheten på sociala nätverk och Facebook”. Beheshti hade kritiserat den iranska regeringen i sin blogg. Beheshti hittades den 3 november död i sin fängelsecell och tros ha torterats till döds av it-polismyndigheterna.

 


8.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/12


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/549

av den 7 april 2015

om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (1), särskilt artikel 46.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 mars 2012 antog rådet förordning (EU) nr 267/2012.

(2)

Genom sin dom av den 22 januari 2015 i de förenade målen T-420/11 och T-56/12 ogiltigförklarade tribunalen rådets beslut 2011/299/Gusp (2) och 2011/783/Gusp (3) i den del de avser uppförandet av följande enheter på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd, IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. och Kish Shipping Line Manning Co..

(3)

På grundval av en ny motivering bör 32 av dessa enheter åter föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder.

(4)

I sin dom av den 22 januari 2015 i mål T-176/12 ogiltigförklarade tribunalen rådets beslut 2012/35/Gusp (4) om att föra upp Bank Tejarat på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012.

(5)

Bank Tejarat bör på grundval av en ny motivering åter föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder.

(6)

Förordning (EU) nr 267/2012 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 april 2015.

På rådets vägnar

E. RINKĒVIČS

Ordförande


(1)  EUT L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2011/299/Gusp av den 23 maj 2011 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 136, 24.5.2011, s. 65).

(3)  Rådets beslut 2011/783/Gusp av den 1 december 2011 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 319, 2.12.2011, s. 71).

(4)  Rådets beslut 2012/35/Gusp av den 23 januari 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 19, 24.1.2012, s. 22).


BILAGA

1.

Den enhet som anges nedan ska föras upp på förteckningen i del I i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012:

I.   Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering

B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

105.

Bank Tejarat

Postadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365-5416, Teheran. Tfn 88826690 Telex 226641 TJTA IR. Fax 88893641. Internet: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat ger betydande stöd till Irans regering genom att erbjuda finansiella resurser och finansieringstjänster för olje- och gasutvecklingsprojekt. Olje- och gassektorn är en viktig finansieringskälla för Irans regering, och dotterföretag och enheter som ägs och kontrolleras av Irans regering genomför flera projekt som finansieras av Bank Tejarat. Dessutom ägs Bank Tejarat fortfarande delvis av Irans regering, till vilken den är starkt knuten och som därför kan påverka Bank Tejarats beslut, inbegripet dess deltagande i finansiering av projekt som Irans regering betraktar som högprioriterade.

I och med att Bank Tejarat dessutom ger finansiering till olika projekt för produktion och raffinering av råolja vilka nödvändigtvis kräver anskaffning av sådan viktig utrustning och teknik för dessa sektorer som det råder förbud mot att leverera för användning i Iran, kan Bank Tejarat fastställas medverka till upphandling av förbjudna varor och förbjuden teknik.

8.4.2015

2.

De enheter som anges nedan ska föras upp på förteckningen i del III i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012:

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB92501 (Tyskland), utfärdad den 4 januari 2005

IRISL:s Tysklandsbaserade holdingföretag som ägs och kontrolleras av IRISL.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94311 (Tyskland), utfärdad den 21 juli 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

5a.

First Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102601 (Tyskland), utfärdad den 19 september 2005 IMO-nr: 9349576

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94312 (Tyskland), utfärdad den 21 juli 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

6a.

Second Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102502 (Tyskland), utfärdad den 24 augusti 2005 IMO-nr: 9349588.

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94313 (Tyskland), utfärdad den 21 juli 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

7a.

Third Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102520 (Tyskland), utfärdad den 29 augusti 2005 IMO-nr: 9349590

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94314 (Tyskland), utfärdad den 21 juli 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

8a.

Fourth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102600 (Tyskland), utfärdad den 19 september 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94315 (Tyskland), utfärdad den 21 juli 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

9a.

Fifth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102599 (Tyskland), utfärdad den 19 september 2005 IMO-nr: 9349667

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94316 (Tyskland), utfärdad den 21 juli 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

10a.

Sixth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102501 (Tyskland), utfärdad den 24 augusti 2005 IMO-nr: 9349679

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94829 (Tyskland), utfärdad den 19 september 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

11a.

Seventh Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102655 (Tyskland), utfärdad den 26 september 2005 IMO-nr: 9165786

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

12.

Eighth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94633 (Tyskland), utfärdad den 24 augusti 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

12a.

Eighth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102533 (Tyskland), utfärdad den 1 september 2005 IMO-nr: 9165803

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94698 (Tyskland), utfärdad den 9 september 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

13a.

Ninth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102565 (Tyskland), utfärdad den 15 september 2005 IMO-nr: 9165798

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

14a.

Tenth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102679 (Tyskland), utfärdad den 27 september 2005 IMO-nr: 9165815

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94632 (Tyskland), utfärdad den 24 augusti 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

15a.

Eleventh Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102544 (Tyskland), utfärdad den 9 september 2005 IMO-nr: 9209324

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94573 (Tyskland), utfärdad den 18 augusti 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

16a.

Twelfth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102506 (Tyskland), utfärdad den 25 augusti 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, IRAN

IRISL Maritime Training Institute ägs och kontrolleras av IRISL som innehar 90 % av aktierna i företaget och vars företrädare är vice styrelseordförande. Enheten medverkar till utbildning av IRISL-anställda.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Teheran, IRAN

Kheibar Co. ägs och kontrolleras av IRISL som innehar 81 % av aktierna i företaget och vars företrädare är vice styrelseordförande. Enheten tillhandahåller reservdelar för fartyg.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island, IRAN

Kish Shipping Line Manning Co. ägs och kontrolleras av IRISL. Enheten medverkar till rekrytering och personalförvaltning för IRISL.

8.4.2015


8.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/550

av den 24 mars 2015

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Fränkischer Grünkern [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Tysklands ansökan om registrering av namnet ”Fränkischer Grünkern” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Fränkischer Grünkern” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Fränkischer Grünkern” (SUB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 mars 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 410, 18.11.2014, s. 12.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


8.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/551

av den 24 mars 2015

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Miel des Cévennes [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Frankrikes ansökan om registrering av namnet ”Miel des Cévennes” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör namnet ”Miel des Cévennes” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Miel des Cévennes” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.4 Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör etc.) enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 mars 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 412, 19.11.2014, s. 4.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


8.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/552

av den 7 april 2015

om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 1,3-diklorpropen, bifenox, dimetenamid-P, prohexadion, tolylfluanid och trifluralin i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a, 18.1 b och 49.2, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för dimetenamid-P and prohexadion i bilaga II och i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för 1,3-diklorpropen och bifenox i del A i bilaga III till den förordningen. Gränsvärden har fastställts för tolylfluanid and trifluralin i bilaga V till den förordningen.

(2)

I kommissionens beslut 2011/36/EU (2) fastställs att 1,3-diklorpropen inte ska tas upp i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3). Alla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet 1,3-diklorpropen har återkallats. I enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 14.1 i samma förordning bör därför gränsvärdena för detta verksamma ämne i bilaga III strykas. Detta bör inte gälla de gränsvärden som motsvarar CXL-värden som bygger på användning i tredjeländer, förutsatt att de är godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt. Detta bör inte heller gälla i fall där gränsvärdena har fastställts specifikt som importtoleranser.

(3)

När det gäller bifenox har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (4). Den rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller kornkärnor, havrekorn, rågkorn och vetekorn. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller solrosfrön och rapsfrön och att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärden när det gäller dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 till den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter den här förordningens offentliggörande. Myndigheten konstaterade att det saknades uppgifter om gränsvärdena när det gäller svin (kött, fett, lever och njure), nötkreatur (kött, fett, lever och njure), får (kött, fett, lever och njure), getter (kött, fett, lever och njure) och mjölk (från nötkreatur, får och getter), och att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Gränsvärdena när det gäller dessa produkter bör fastställas till den specifika bestämningsgränsen eller till standardgränsvärdet i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

(4)

När det gäller dimetenamid-P har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 12.1 i samma förordning (5). Myndigheten föreslog en ändring av definitionen av resthalten. Den rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller jordnötter, solrosfrön, rapsfrön, sojabönor, pumpafrön och sockerbetor (roten). När det gäller övriga produkter rekommenderade den att de befintliga gränsvärdena bibehålls. Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om gränsvärdena när det gäller knipplök, sallat och örter och attfrågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Eftersom konsumenterna inte löper någon risk bör gränsvärden när det gäller dessa produkter fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 till den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter den här förordningens offentliggörande.

(5)

När det gäller prohexadion har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 12.1 i samma förordning (6). Den rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller bordsdruvor, druvor för vinframställning, jordgubbar, rubusfrukter, övriga små frukter och bär, korn, vete, humle, svin (kött, fett, lever och njure), nötkreatur (kött, fett, lever och njure), får (kött, fett, lever och njure) och getter (kött, fett, lever och njure). När det gäller övriga produkter rekommenderade den att de befintliga gränsvärdena höjs eller bibehålls.

(6)

I kommissionens beslut 2010/20/EU (7) fastställs att tolylfluanid ska strykas ur bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Alla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet tolylfluanid har återkallats.

(7)

När det gäller tolylfluanid har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (8). Myndigheten föreslog en ändring av definitionen av resthalten. Den konstaterade att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön bör gränsvärden fastställas till den specifika bestämningsgränsen eller till standardgränsvärdet i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

(8)

I kommissionens beslut 2010/355/EU (9) fastställs att trifluralin inte ska tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Alla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet trifluralin har återkallats.

(9)

När det gäller trifluralin har myndigheten lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (10). Med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön bör gränsvärden när det gäller dessa produkter fastställas till den specifika bestämningsgränsen eller till standardgränsvärdet i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

(10)

När det gäller produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka varken relevanta godkännanden eller importtoleranser hade rapporterats på unionsnivå eller CXL-värden fastställts fann myndigheten att frågan måste utredas ytterligare av riskhanterare. Med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön bör gränsvärden när det gäller dessa produkter fastställas till den specifika bestämningsgränsen eller till standardgränsvärdet i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

(11)

Kommissionen rådfrågade EU:s referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester om behovet av att anpassa vissa bestämningsgränser. För flera ämnen fann laboratorierna att det på grund av den tekniska utvecklingen behöver fastställas specifika bestämningsgränser när det gäller vissa produkter.

(12)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de aktuella ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(13)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör det i denna förordning föreskrivas övergångsåtgärder för produkter som lagligen framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka det finns uppgifter om att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

(15)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.

(16)

Unionens handelspartner har tillfrågats om de nya gränsvärdena inom ramen för Världshandelsorganisationen, och deras synpunkter har beaktats.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen ska fortsätta att gälla för produkter som lagligen framställts före den 28 april 2015.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 28 oktober 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 april 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2011/36/EU av den 20 januari 2011 om att inte ta upp 1,3-diklorpropen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 18, 21.1.2011, s. 42).

(3)  Rådet direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):4, artikelnr 3215, [36 s.].

(5)  ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):4, artikelnr 3216, [53 s.].

(6)  ”Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):4, artikelnr 3192, [36 s.].

(7)  Kommissionens direktiv 2010/20/EU av den 9 mars 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att stryka tolylfluanid som verksamt ämne och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det ämnet (EUT L 60, 10.3.2010, s. 20).

(8)  ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):7, artikelnr 3300, [37 s.].

(9)  Kommissionens beslut 2010/355/EU av den 25 juni 2010 om att inte uppta trifluralin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 160, 26.6.2010, s. 30).

(10)  ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):4, artikelnr 3193, [16 s.].


BILAGA

Bilagorna II, III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnerna för dimetenamid-P och prohexadion ska ersättas med följande:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (2)

Dimetenamid inkl. andra blandningar av ingående isomerer, inkl. dimetenamid-P (summan av isomerer)

Prohexadion (prohexadion (syra) och dess salter, uttryckt som prohexadionkalcium)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST NÖTTER

0,01 (1)

 

0110000

i)

Citrusfrukter

 

0,01  (1)

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

 

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

 

0110030

citroner (suckatcitron, citron, fingercitron (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

limefrukter

 

 

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

övriga

 

 

0120000

ii)

Trädnötter

 

0,01  (1)

0120010

mandlar

 

 

0120020

paranötter

 

 

0120030

cashewnötter

 

 

0120040

kastanjer

 

 

0120050

kokosnötter

 

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

 

0120070

macadamianötter

 

 

0120080

pekannötter

 

 

0120090

pinjenötter

 

 

0120100

pistaschmandlar

 

 

0120110

valnötter

 

 

0120990

övriga

 

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

 

0,1

0130010

äpplen (vildapel)

 

 

0130020

päron (nashipäron)

 

 

0130030

kvitten

 

 

0130040

mispel

 

 

0130050

japansk mispel

 

 

0130990

övriga

 

 

0140000

iv)

Stenfrukter

 

0,01  (1)

0140010

aprikoser

 

 

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

 

 

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

 

 

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån, kinesisk jujuber (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

övriga

 

 

0150000

v)

Bär och små frukter

 

0,01  (1)

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

 

0151010

bordsdruvor

 

 

0151020

druvor för vinframställning

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

 

0153010

björnbär

 

 

0153020

blåhallon (loganbär, taybär, boysenbär, hjortron och andra Rubushybrider)

 

 

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus), korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

övriga

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

0154010

blåbär (blåbär)

 

 

0154020

tranbär (lingon (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

 

 

0154050

nypon

 

 

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

 

 

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

 

 

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

 

 

0154990

övriga

 

 

0160000

vi)

Diverse frukter

 

0,01  (1)

0161000

a)

Ätligt skal

 

 

0161010

dadlar

 

 

0161020

fikon

 

 

0161030

bordsoliver

 

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

carambola (bilimbi)

 

 

0161060

persimon

 

 

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple/vattenäpple, malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

övriga

 

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

 

0162010

kiwifrukter

 

 

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat, salak)

 

 

0162030

passionsfrukter

 

 

0162040

kaktusfikon

 

 

0162050

stjärnäpple

 

 

0162060

amerikansk persimon (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel/gul sapot och mameysapot)

 

 

0162990

övriga

 

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

 

0163010

avokado

 

 

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

 

 

0163030

mango

 

 

0163040

papaya

 

 

0163050

granatäpplen

 

 

0163060

kirimoja (sockerannona, sockeräpple, ilama (Annona diversifolia) och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 

 

0163070

guava (drakfrukt/röd pitahaya (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

ananas

 

 

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 

 

0163100

durian

 

 

0163110

taggannona

 

 

0163990

övriga

 

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0,01 (1)

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

 

0,01  (1)

0211000

a)

Potatis

 

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

0212010

maniok (dasheen, eddo, tannia)

 

 

0212020

sötpotatis

 

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

 

0212040

arrowrot

 

 

0212990

övriga

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

0213010

rödbetor

 

 

0213020

morötter

 

 

0213030

rotselleri

 

 

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter)

 

 

0213050

jordärtskockor (korogi)

 

 

0213060

palsternackor

 

 

0213070

rotpersilja

 

 

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika, och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla, ätlig kardborre)

 

 

0213100

kålrötter

 

 

0213110

rovor

 

 

0213990

övriga

 

 

0220000

ii)

Lökgrönsaker

 

0,01  (1)

0220010

vitlök

 

 

0220020

kepalök (övriga rotlökar, silverlök)

 

 

0220030

schalottenlök

 

 

0220040

knipplök och piplök (övriga stjälklökar och liknande sorter)

(+)

 

0220990

övriga

 

 

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

 

0,01  (1)

0231000

a)

Solanacea

 

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och Lycium chinense))

 

 

0231020

paprikor (chilipeppar)

 

 

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino, antroewa/vit aubergine (Solanum macrocarpon))

 

 

0231040

okra

 

 

0231990

övriga

 

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

0232010

slanggurkor

 

 

0232020

druvgurkor

 

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson, lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittergurka, ormgurka, teroi (Luffa acutangula))

 

 

0232990

övriga

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

0233010

meloner (kiwano)

 

 

0233020

pumpor (vintersquash, sen patisson)

 

 

0233030

vattenmeloner

 

 

0233990

övriga

 

 

0234000

d)

Sockermajs (minimajs)

 

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

 

0240000

iv)

Kålgrönsaker

 

0,01  (1)

0241000

a)

Blommande kål

 

 

0241010

broccoli (raab-broccoli (broccolirybs), calabrese, daggkål (kinesisk broccoli))

 

 

0241020

blomkål

 

 

0241990

övriga

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

0242010

brysselkål

 

 

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

 

 

0242990

övriga

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe tsai))

 

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

 

 

0243990

övriga

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

 

0,01  (1)

0251010

vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

 

 

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

(+)

 

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), maskrosblad)

 

 

0251040

smörgåskrasse (kryddkrasse) (mungbönegroddar, alfalfagroddar)

 

 

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 

 

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

sareptasenap

 

 

0251080

blad och stjälkar av Brassica spp., inklusive rovblast (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor även av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet), blad av kålrabbi )

 

 

0251990

övriga

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

 

0,01  (1)

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius), tajerblad, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

 

 

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

 

 

0252990

övriga

 

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad) (malabarspenat, bananblad, klätterakacia (Acacia pennata))

 

0,01  (1)

0254000

d)

Vattenkrasse (åkervinda/kinesisk åkervinda/sallatsipomea/kangkung (Ipomea aquatica), marsilea, neptunia)

 

0,01  (1)

0255000

e)

Endivesallat

 

0,01  (1)

0256000

f)

Örter

(+)

0,02  (1)

0256010

körvel

 

 

0256020

gräslök

 

 

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad, sallatsmartorn, penningört (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

persilja (blad av rotpersilja)

 

 

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel, blad av Borago officinalis)

 

 

0256060

rosmarin

 

 

0256070

timjan (mejram, oregano)

 

 

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta, helig basilika, köksbasilika, kamferbasilika, ätliga blommor (tagetes och andra), sallatsspikblad, vildbetelblad, curryblad)

 

 

0256090

lagerblad (citronella)

 

 

0256100

dragon (isop)

 

 

0256990

övriga

 

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

 

0,01  (1)

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna/haricots verts/brytböna, rosenböna, snittböna, långböna, guarböna, sojaböna)

 

 

0260020

bönor (utan skida) (bondböna/flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

 

 

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

 

 

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

 

 

0260050

linser

 

 

0260990

övriga

 

 

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

 

0,01  (1)

0270010

sparris

 

 

0270020

kardon (stjälkar av gurkört)

 

 

0270030

stjälkselleri

 

 

0270040

fänkål

 

 

0270050

kronärtskockor (bananblommor)

 

 

0270060

purjolök

 

 

0270070

rabarber

 

 

0270080

bambuskott

 

 

0270090

palmhjärtan

 

 

0270990

övriga

 

 

0280000

viii)

Svampar

 

0,01  (1)

0280010

odlade svampar (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake, svampmycelium (vegetativa delar))

 

 

0280020

vilda svampar (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

 

0280990

övriga

 

 

0290000

ix)

Havsväxter

 

0,01  (1)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

 

 

0300020

linser

 

 

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

 

 

0300040

lupin

 

 

0300990

övriga

 

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01  (1)

 

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

 

0401010

linfrön

 

0,01  (1)

0401020

jordnötter

 

0,9

0401030

vallmofrön

 

0,01  (1)

0401040

sesamfrön

 

0,01  (1)

0401050

solrosfrön

 

0,01  (1)

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

 

0,01  (1)

0401070

sojabönor

 

0,01  (1)

0401080

senapsfrön

 

0,01  (1)

0401090

bomullsfrön

 

0,01  (1)

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

 

0,01  (1)

0401110

safflor

 

0,01  (1)

0401120

gurkört (blå snokört (Echium plantagineum), sminkrot (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (1)

0401130

oljedådra

 

0,01  (1)

0401140

hampa

 

0,01  (1)

0401150

ricin

 

0,01  (1)

0401990

övriga

 

0,01  (1)

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

0,01  (1)

0402010

oliver för oljeproduktion

 

 

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 

 

0402030

palmfrukt

 

 

0402040

kapok

 

 

0402990

övriga

 

 

0500000

5.

SPANNMÅL

0,01 (1)

 

0500010

korn

 

0,1

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

 

0,02  (1)

0500030

majs

 

0,02  (1)

0500040

hirs (kolvhirs, teff, korakan, pärlhirs)

 

0,02  (1)

0500050

havre

 

0,1

0500060

ris (sumpris (Zizania aquatica))

 

0,02  (1)

0500070

råg

 

0,1

0500080

sorghum

 

0,02  (1)

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete)

 

0,1

0500990

övriga (frön av kanariegräs (Phalaris canariensis))

 

0,02  (1)

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i)

Te

 

 

0620000

ii)

Kaffebönor

 

 

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 

 

0631000

a)

Blommor

 

 

0631010

kamomill

 

 

0631020

rosellhibiskus

 

 

0631030

rosenblad

 

 

0631040

jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

 

 

0631050

lind

 

 

0631990

övriga

 

 

0632000

b)

Blad

 

 

0632010

jordgubbsblad

 

 

0632020

blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

 

 

0632030

maté (paraguansk järnek)

 

 

0632990

övriga

 

 

0633000

c)

Rötter

 

 

0633010

vänderot

 

 

0633020

ginsengrot

 

 

0633990

övriga

 

 

0639000

d)

Andra örtteer

 

 

0640000

iv)

Kakaobönor (jästa eller torkade)

 

 

0650000

v)

Johannesbröd

 

 

0700000

7.

HUMLE (torkad)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

KRYDDOR

 

 

0810000

i)

Fröer

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

anisfrö

 

 

0810020

svartkummin

 

 

0810030

sellerifrö (libbstickefrö)

 

 

0810040

korianderfrö

 

 

0810050

spiskummin

 

 

0810060

dillfrö

 

 

0810070

fänkålsfrö

 

 

0810080

bockhornsklöver

 

 

0810090

muskotnöt

 

 

0810990

övriga

 

 

0820000

ii)

Frukt och bär

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

kryddpeppar

 

 

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 

 

0820030

kummin

 

 

0820040

kardemumma

 

 

0820050

enbär

 

 

0820060

peppar, svart, grön och vit (långpeppar, rosépeppar)

 

 

0820070

vaniljstänger

 

 

0820080

tamarind

 

 

0820990

övriga

 

 

0830000

iii)

Bark

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

kanel (kassia)

 

 

0830990

övriga

 

 

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 

 

0840010

lakritsrot

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

ingefära

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

gurkmeja

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

pepparrot

(+)

(+)

0840990

övriga

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v)

Knoppar

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

kryddnejlika

 

 

0850020

kapris

 

 

0850990

övriga

 

 

0860000

vi)

Pistillmärken

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

saffran

 

 

0860990

övriga

 

 

0870000

vii)

Frömantlar

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

muskotblomma

 

 

0870990

övriga

 

 

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

sockerbetor (roten)

 

 

0900020

sockerrör

 

 

0900030

cikoriarötter

 

 

0900990

övriga

 

 

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

 

 

1010000

i)

Vävnad

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Svin

 

 

1011010

kött

 

 

1011020

fett

 

 

1011030

lever

 

 

1011040

njure

 

 

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1011990

övriga

 

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

 

1012010

kött

 

 

1012020

fett

 

 

1012030

lever

 

 

1012040

njure

 

 

1012050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1012990

övriga

 

 

1013000

c)

Får

 

 

1013010

kött

 

 

1013020

fett

 

 

1013030

lever

 

 

1013040

njure

 

 

1013050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1013990

övriga

 

 

1014000

d)

Getter

 

 

1014010

kött

 

 

1014020

fett

 

 

1014030

lever

 

 

1014040

njure

 

 

1014050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1014990

övriga

 

 

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 

 

1015010

kött

 

 

1015020

fett

 

 

1015030

lever

 

 

1015040

njure

 

 

1015050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1015990

övriga

 

 

1016000

f)

Fjäderfä – kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns – strutsar och duvor

 

 

1016010

kött

 

 

1016020

fett

 

 

1016030

lever

 

 

1016040

njure

 

 

1016050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1016990

övriga

 

 

1017000

g)

Övriga husdjur (kanin, känguru, hjortdjur)

 

 

1017010

kött

 

 

1017020

fett

 

 

1017030

lever

 

 

1017040

njure

 

 

1017050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

1017990

övriga

 

 

1020000

ii)

Mjölk

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

nötkreatur

 

 

1020020

får

 

 

1020030

getter

 

 

1020040

hästar

 

 

1020990

övriga

 

 

1030000

iii)

Fågelägg

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

höns

 

 

1030020

ankor

 

 

1030030

gäss

 

 

1030040

vaktlar

 

 

1030990

övriga

 

 

1040000

iv)

Honung (bidrottninggelé, pollen, honung i vaxkakor)

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Amfibier och reptiler (grodlår, krokodiler)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi)

Sniglar

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur (frilevande vilt)

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

Följande kolumn för bifenox ska läggas till:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (4)

Bifenox (F)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST NÖTTER

0,01  (3)

0110000

i)

Citrusfrukter

 

0110010

grapefrukter (pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider)

 

0110020

apelsiner (bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider)

 

0110030

citroner (suckatcitron, citron, fingercitron (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

limefrukter

 

0110050

mandariner (klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

övriga

 

0120000

ii)

Trädnötter

 

0120010

mandlar

 

0120020

paranötter

 

0120030

cashewnötter

 

0120040

kastanjer

 

0120050

kokosnötter

 

0120060

hasselnötter (filberthasselnöt)

 

0120070

macadamianötter

 

0120080

pekannötter

 

0120090

pinjenötter

 

0120100

pistaschmandlar

 

0120110

valnötter

 

0120990

övriga

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

 

0130010

äpplen (vildapel)

 

0130020

päron (nashipäron)

 

0130030

kvitten

 

0130040

mispel

 

0130050

japansk mispel

 

0130990

övriga

 

0140000

iv)

Stenfrukter

 

0140010

aprikoser

 

0140020

körsbär (sötkörsbär, surkörsbär)

 

0140030

persikor (nektariner och liknande hybrider)

 

0140040

plommon (krikon, gröna plommon, mirabell, slån, kinesisk jujuber (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

övriga

 

0150000

v)

Bär och små frukter

 

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

0151010

bordsdruvor

 

0151020

druvor för vinframställning

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

0153010

björnbär

 

0153020

blåhallon (loganbär, taybär, boysenbär, hjortron och andra Rubushybrider)

 

0153030

hallon (vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus), korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

övriga

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0154010

blåbär (blåbär)

 

0154020

tranbär (lingon (V. vitis-idaea))

 

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

 

0154040

krusbär (inklusive hybrider med andra Ribesarter)

 

0154050

nypon

 

0154060

mullbär (frukt av jordgubbsträd)

 

0154070

azarolhagtorn (mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta))

 

0154080

fläderbär (svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd)

 

0154990

övriga

 

0160000

vi)

Diverse frukter

 

0161000

a)

Ätligt skal

 

0161010

dadlar

 

0161020

fikon

 

0161030

bordsoliver

 

0161040

kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

carambola (bilimbi)

 

0161060

persimon

 

0161070

jambolanäpple (javaplommon) (javaäpple/vattenäpple, malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora))

 

0161990

övriga

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

0162010

kiwifrukter

 

0162020

litchiplommon (pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat, salak)

 

0162030

passionsfrukter

 

0162040

kaktusfikon

 

0162050

stjärnäpple

 

0162060

amerikansk persimon (svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel/gul sapot och mameysapot)

 

0162990

övriga

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

0163010

avokado

 

0163020

bananer (dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan)

 

0163030

mango

 

0163040

papaya

 

0163050

granatäpplen

 

0163060

kirimoja (sockerannona, sockeräpple, ilama (Annona diversifolia) och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae)

 

0163070

guava (drakfrukt/röd pitahaya (Hylocereus undatus))

 

0163080

ananas

 

0163090

brödfrukt (jackfrukt)

 

0163100

durian

 

0163110

taggannona

 

0163990

övriga

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

0,01  (3)

0211000

a)

Potatis

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

0212010

maniok (dasheen, eddo, tannia)

 

0212020

sötpotatis

 

0212030

jamsrot (jamsböna, mexikansk jamsböna)

 

0212040

arrowrot

 

0212990

övriga

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

0213010

rödbetor

 

0213020

morötter

 

0213030

rotselleri

 

0213040

pepparrot (angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter)

 

0213050

jordärtskockor (korogi)

 

0213060

palsternackor

 

0213070

rotpersilja

 

0213080

rädisor (svart rättika, japansk rättika, och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

0213090

haverrot (svartrot, spansk taggfibbla, ätlig kardborre)

 

0213100

kålrötter

 

0213110

rovor

 

0213990

övriga

 

0220000

ii)

Lökgrönsaker

0,01  (3)

0220010

vitlök

 

0220020

kepalök (övriga rotlökar, silverlök)

 

0220030

schalottenlök

 

0220040

knipplök och piplök (övriga stjälklökar och liknande sorter)

 

0220990

övriga

 

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

0,01  (3)

0231000

a)

Solanacea

 

0231010

tomater (körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och Lycium chinense))

 

0231020

paprikor (chilipeppar)

 

0231030

auberginer (äggplanta) (pepino, antroewa/vit aubergine (Solanum macrocarpon))

 

0231040

okra

 

0231990

övriga

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

0232010

slanggurkor

 

0232020

druvgurkor

 

0232030

zucchini (sommarsquash, patisson, lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittergurka, ormgurka, teroi (Luffa acutangula))

 

0232990

övriga

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

0233010

meloner (kiwano)

 

0233020

pumpor (vintersquash, sen patisson)

 

0233030

vattenmeloner

 

0233990

övriga

 

0234000

d)

Sockermajs (minimajs)

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

0240000

iv)

Kålgrönsaker

0,01  (3)

0241000

a)

Blommande kål

 

0241010

broccoli (raab-broccoli (broccolirybs), calabrese, daggkål (kinesisk broccoli))

 

0241020

blomkål

 

0241990

övriga

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

0242010

brysselkål

 

0242020

huvudkål (spetskål, rödkål, savojkål, vitkål)

 

0242990

övriga

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

0243010

salladskål (indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe tsai))

 

0243020

grönkål (kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål)

 

0243990

övriga

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

0,01  (3)

0251010

vårklynne (vårsallat) (vintersallat)

 

0251020

sallat (huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat)

 

0251030

escarole (bredbladig endiv) (cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), maskrosblad)

 

0251040

smörgåskrasse (kryddkrasse) (mungbönegroddar, alfalfagroddar)

 

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 

0251060

senapskål, ruccolasallat (sandsenap (Diplotaxis spp.))

 

0251070

sareptasenap

 

0251080

blad och stjälkar av Brassica spp., inklusive rovblast (mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor även av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet), blad av kålrabbi )

 

0251990

övriga

 

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

0,01  (3)

0252010

spenat (nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius), tajerblad, bitterblad/bitawiri)

 

0252020

portlak (vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda))

 

0252030

betblad (mangold) (rödbetsblad)

 

0252990

övriga

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad) (malabarspenat, bananblad, klätterakacia (Acacia pennata))

0,01  (3)

0254000

d)

Vattenkrasse (åkervinda/kinesisk åkervinda/sallatsipomea/kangkung (Ipomea aquatica), marsilea, neptunia)

0,01  (3)

0255000

e)

Endivesallat

0,01  (3)

0256000

f)

Örter

0,02  (3)

0256010

körvel

 

0256020

gräslök

 

0256030

snittselleri (fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad, sallatsmartorn, penningört (Eryngium foetidum))

 

0256040

persilja (blad av rotpersilja)

 

0256050

salvia (vinterkyndel, sommarkyndel, blad av Borago officinalis)

 

0256060

rosmarin

 

0256070

timjan (mejram, oregano)

 

0256080

basilika (citronmeliss, mynta, pepparmynta, helig basilika, köksbasilika, kamferbasilika, ätliga blommor (tagetes och andra), sallatsspikblad, vildbetelblad, curryblad)

 

0256090

lagerblad (citronella)

 

0256100

dragon (isop)

 

0256990

övriga

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

0,01  (3)

0260010

bönor (med skida) (trädgårdsböna/haricots verts/brytböna, rosenböna, snittböna, långböna, guarböna, sojaböna)

 

0260020

bönor (utan skida) (bondböna/flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna)

 

0260030

ärter (med skida) (sockerärt/ärt)

 

0260040

ärter (utan skida) (trädgårdsärt, grönärt, kikärt)

 

0260050

linser

 

0260990

övriga

 

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

0,01  (3)

0270010

sparris

 

0270020

kardon (stjälkar av gurkört)

 

0270030

stjälkselleri

 

0270040

fänkål

 

0270050

kronärtskockor (bananblommor)

 

0270060

purjolök

 

0270070

rabarber

 

0270080

bambuskott

 

0270090

palmhjärtan

 

0270990

övriga

 

0280000

viii)

Svampar

0,01  (3)

0280010

odlade svampar (odlad champinjon (trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake, svampmycelium (vegetativa delar))

 

0280020

vilda svampar (kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp)

 

0280990

övriga

 

0290000

ix)

Havsväxter

0,01  (3)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01  (3)

0300010

bönor (bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna)

 

0300020

linser

 

0300030

ärter (kikärter, foderärter, rödvial)

 

0300040

lupin

 

0300990

övriga

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01  (3)

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

0401010

linfrön

 

0401020

jordnötter

 

0401030

vallmofrön

 

0401040

sesamfrön

 

0401050

solrosfrön

(+)

0401060

rapsfrön (åkerkål, rybs)

(+)

0401070

sojabönor

 

0401080

senapsfrön

 

0401090

bomullsfrön

 

0401100

pumpafrön (andra frön av gurkväxter)

 

0401110

safflor

 

0401120

gurkört (blå snokört (Echium plantagineum), sminkrot (Buglossoides arvensis))

 

0401130

oljedådra

 

0401140

hampa

 

0401150

ricin

 

0401990

övriga

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

0402010

oliver för oljeproduktion

 

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 

0402030

palmfrukt

 

0402040

kapok

 

0402990

övriga

 

0500000

5.

SPANNMÅL

 

0500010

korn

0,02

0500020

bovete (amarantfrö, quinoa)

0,01  (3)

0500030

majs

0,01  (3)

0500040

hirs (kolvhirs, teff, korakan, pärlhirs)

0,01  (3)

0500050

havre

0,02

0500060

ris (sumpris (Zizania aquatica))

0,01  (3)

0500070

råg

0,02

0500080

sorghum

0,01  (3)

0500090

vete (speltvete (dinkel), rågvete)

0,02

0500990

övriga (frön av kanariegräs (Phalaris canariensis))

0,01  (3)

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,05 (3)

0610000

i)

Te

 

0620000

ii)

Kaffebönor

 

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 

0631000

a)

Blommor

 

0631010

kamomill

 

0631020

rosellhibiskus

 

0631030

rosenblad

 

0631040

jasmin (fläderblommor (Sambucus nigra))

 

0631050

lind

 

0631990

övriga

 

0632000

b)

Blad

 

0632010

jordgubbsblad

 

0632020

blad av rooibosbuske (ginkgoblad)

 

0632030

maté (paraguansk järnek)

 

0632990

övriga

 

0633000

c)

Rötter

 

0633010

vänderot

 

0633020

ginsengrot

 

0633990

övriga

 

0639000

d)

Andra örtteer

 

0640000

iv)

Kakaobönor (jästa eller torkade)

 

0650000

v)

Johannesbröd

 

0700000

7.

HUMLE (torkad)

0,05 (3)

0800000

8.

KRYDDOR

 

0810000

i)

Fröer

0,05 (3)

0810010

anisfrö

 

0810020

svartkummin

 

0810030

sellerifrö (libbstickefrö)

 

0810040

korianderfrö

 

0810050

spiskummin

 

0810060

dillfrö

 

0810070

fänkålsfrö

 

0810080

bockhornsklöver

 

0810090

muskotnöt

 

0810990

övriga

 

0820000

ii)

Frukt och bär

0,05 (3)

0820010

kryddpeppar

 

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 

0820030

kummin

 

0820040

kardemumma

 

0820050

enbär

 

0820060

peppar, svart, grön och vit (långpeppar, rosépeppar)

 

0820070

vaniljstänger

 

0820080

tamarind

 

0820990

övriga

 

0830000

iii)

Bark

0,05 (3)

0830010

kanel (kassia)

 

0830990

övriga

 

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 

0840010

lakritsrot

0,05 (3)

0840020

ingefära

0,05 (3)

0840030

gurkmeja

0,05 (3)

0840040

pepparrot

(+)

0840990

övriga

0,05 (3)

0850000

v)

Knoppar

0,05 (3)

0850010

kryddnejlika

 

0850020

kapris

 

0850990

övriga

 

0860000

vi)

Pistillmärken

0,05 (3)

0860010

saffran

 

0860990

övriga

 

0870000

vii)

Frömantlar

0,05 (3)

0870010

muskotblomma

 

0870990

övriga

 

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

0,01  (3)

0900010

sockerbetor (roten)

 

0900020

sockerrör

 

0900030

cikoriarötter

 

0900990

övriga

 

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

 

1010000

i)

Vävnad

0,01  (3)

1011000

a)

Svin

 

1011010

kött

 

1011020

fett