ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 70

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
14 mars 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/427 av den 13 mars 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/428 av den 10 mars 2015 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 och förordning (EU) nr 1063/2010 vad gäller de ursprungsregler som gäller för det allmänna preferenssystemet och bestämmelserna om förmånlig tullbehandling för vissa länder eller territorier

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/429 av den 13 mars 2015 om fastställande av de förfaranden som ska följas vid tillämpningen av avgiftsuttag för kostnaden för bullereffekter ( 1 )

36

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/430 av den 13 mars 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

43

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/431 av den 10 mars 2015 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Lietuvos bankas

45

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/432 av den 13 mars 2015 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

47

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/433 av den 17 december 2014 om inrättandet av en etikkommitté och kommitténs arbetsordning (ECB/2014/59)

58

 

 

Rättelser

 

*

Rättelseprotokoll till det andra tilläggsprotokollet Rättelse till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen undertecknat i Bryssel den 24 juli 2007( EUT L 251, 26.9.2007 )

61

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/183/EU av den 16 mars 2010 om ändring av beslut 2009/459/EG om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Rumänien ( EUT L 83, 30.3.2010 )

65

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar ( EUT L 60, 2.3.2013 )

65

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon ( EUT L 60, 2.3.2013 )

66

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

14.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/427

av den 13 mars 2015

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1 och 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

På grundval av en översyn gjord av rådet bör uppgifterna i bilagan avseende femtio personer ändras, och uppgifterna för en avliden person bör utgå.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2015.

På rådets vägnar

A. MATĪSS

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

1.

Uppgifterna i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 om nedanstående person ska utgå:

39.

Ludmila Ivanovna Shvetsova.

2.

Uppgifterna i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 om nedanstående personer ska ersättas med följande uppgifter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV

(Sergej Valerjevitj AKSIONOV),

Sergei Valerievich AKSENOV

(Сергей Валерьевич Аксёнов),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV

(Сергій Валерійович Аксьонов)

Födelseort: Beltsy (Bălți), Moldavien

Födelsedatum: 26.11.1972

Aksionov valdes till ”premiärminister för Krim” i Krims Verchovna rada den 27 februari 2014 i närvaro av proryska beväpnade män. Hans ”val” förklarades okonstitutionellt av Oleksandr Turtjynov den 1 mars 2014. Han lobbade aktivt för ”folkomröstningen” den 16 mars 2014. Från och med den 9 oktober 2014”överhuvud” för den så kallade Republiken Krim.

17.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Födelseort: Moskva

Födelsedatum: 26.4.1954

Den 9 december 2013 genom presidentdekret utnämnd till chef för den ryska federala statliga nyhetsbyrån Rossija Segodnja.

Central person inom regeringens propaganda till stöd för utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

21.3.2014

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Födelseort: Podolsk, Moskva oblast

Födelsedatum: 28.3.1957

Direktör för GRU (Centrala underrättelsedirektoratet), biträdande chef för generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt, generallöjtnant. Ansvarig för GRU-officerares verksamhet i östra Ukraina.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрій Євгенович Пургін),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Födelseort: Donetsk

Födelsedatum: 26.1.1972

Före detta överhuvud för ”Republiken Donetsk”, aktiv deltagare i och organisatör av separatistaktioner, samordnare för ”ryska turisters” aktioner i Donetsk. En av upphovsmännen till ”medborgarinitiativet i Donbass för den euroasiatiska unionen”. Så kallad ordförande för ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Denys Volodymyrovitj PUSJYLIN)

(Денис Володимирович Пушилін),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Födelseort: Makiivka (Donetsk oblast)

Födelsedatum: 9.5.1981 eller 9.5.1982

En av ledarna för ”Folkrepubliken Donetsk”. Deltog i övertagandet och ockupationen av den regionala administrationen. Aktiv talesperson för separatisterna. Så kallad vice ordförande för ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

29.4.2014

52.

Petr Grigorievich Jarosh

(Петр Григорьевич Ярош)

Födelsedatum: 30.1.1971

Tillförordnad chef för Krims federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Krims invånare.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV

(Vjatjeslav PONOMARJOV)

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich Ponomarev

(Вячеслав Владимирович Пономарёв)

Födelseort: Slovjansk (Donetsk oblast)

Födelsedatum: 2.5.1965

Före detta självutnämnd borgmästare i Slovjansk. Ponomarjov uppmanade Vladimir Putin att sända ryska styrkor för att skydda staden och bad honom senare att tillhandahålla vapen. Ponomarjovs män är inblandade i kidnappningar (de tillfångatog Irma Krat och Simon Ostrovsky, reporter för Vice News, som båda senare släpptes, de frihetsberövade även militära observatörer inom ramen för OSSE:s Wiendokument). Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич Какидзянов),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич Хакимзянов)

33 år gammal den 8.5.2014

Möjligen född 25 juli 1980 Makiivka (Donetsk oblast)

En av ledarna för den självutnämnda ”Folkrepubliken Donetsks väpnade styrkor”. Syftet med styrkorna är att ”skydda folket i Folkrepubliken Donetsk och republikens territoriella integritet” enligt Pusjylin, en av ledarna för ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Царёв)

Födelseort: Dnepropetrovsk

Födelsedatum: 2.6.1970

Före detta parlamentsledamot, uppmanade i denna egenskap offentligt till inrättandet av den så kallade Federala republiken Novorossija, bestående av regioner i sydöstra Ukraina. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малыхин)

Födelsedatum: 12.1.1981

Chef för ”Folkrepubliken Lugansks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Lugansks” självbestämmande.

12.5.2014

64.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Aleksandr Jurjevitj BORODAJ)

(Александр Юрьевич Бородай)

Födelseort: Moskva

Födelsedatum: 25.7.1972

Före detta så kallad premiärminister i ”Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk” (gjorde t.ex. följande uttalande den 8 juli 2014: ”Vår militär genomför en särskild insats mot de ukrainska ’fascisterna’”). Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossija”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

65.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергійович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Födelseort: Donetsk

Födelsedatum: 18.12.1972

Före detta så kallad minister för säkerheten i ”Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska säkerhetsaktiviteter som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

66.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY,

(Александр Александрович Калюсский)

Födelsedatum: 9.10.1975

S.k. de facto biträdande premiärminister för sociala frågor i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.7.2014

67.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Віталійович Хряков)

Födelseort: Donetsk

Födelsedatum: 6.11.1958

S.k. informations- och masskommunikationsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Ansvarig för proseparatiska propagandaaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.7.2014

68.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Födelseort: Izhevsk, Ryska federationen

Födelsedatum: 20.1.1964

S.k. premiärminister i ministerrådet i ”Folkrepubliken Lugansk”, bekräftat den 8 juli 2014.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

69.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Födelseort: Shargun (Uzbekistan)

Födelsedatum: 25.11.1971

S.k. vice premiärminister i ministerrådet i ”Folkrepubliken Lugansk”, (var tidigare s.k. premiärminister i ”Folkrepubliken Lugansk” och tidigare talesman för ”Sydöstra armén”)

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för Sydöstra arméns uttalande om att det ukrainska presidentvalet inte kan genomföras i ”Folkrepubliken Lugansk” på grund av regionens ”nya” status.

12.7.2014

70.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Födelseort: Stakhanov (Lugansk oblast)

Födelsedatum: 7.4.1980 eller 7.4.1979

S.k. ordförande för högsta rådet i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av ”högsta rådet”, ansvarig för att ha bett Ryska federationen att erkänna ”Folkrepubliken Lugansks” oberoende.

Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossiya”.

12.7.2014

71.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрій Володимирович Івакін),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Födelseort: Perevalsk (Lugansk oblast)

Födelsedatum: 13.8.1954

Före detta så kallad inrikesminister i ”Folkrepubliken Lugansk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

72.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Födelseort: Lugansk (eventuellt i Kelmentsi, Chernivtsi oblast)

Födelsedatum: 24.6.1964 eller 25.6.1964

Före detta så kallad försvarsminister och för närvarande så kallat överhuvud för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

74.

Oleksiy Borisovych MOZGOVY

(Олексiй Борисович Мозговий),

Aleksei Borisovich MOZGOVOI

(Алексей Борисович Мозговой)

Födelsedatum: 3.4.1975

En av ledarna för de väpnade grupperna i östra Ukraina.

Ansvarig för utbildning av separatister inför strider mot ukrainska regeringsstyrkor.

12.7.2014

80.

Sergei Orestovoch BESEDA

Сергей Орестович Беседа

Födelsedatum: 17.5.1954

Befälhavare för femte avdelningen vid Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB).

Som högre FSB-officer är han chef för en ansvarig tjänst som har tillsyn över underrättelseoperationer och internationell verksamhet.

25.7.2014

85.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрійовнa Губарєва)

Födelseort: Kachova (Kherson oblast)

Födelsedatum: 5.7.1983

I egenskap av före detta så kallad utrikesminister var hon ansvarig för försvaret av ”Folkrepubliken Donetsk”, och på så sätt undergrävdes Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Dessutom används hennes bankkonto för att finansiera olagliga separatistgrupper. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

86.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фёдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федір Дмитрович Березін)

Födelseort: Donetsk

Födelsedatum: 7.2.1960

Före detta så kallad vice försvarsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har samröre med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Berezin stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

109.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA

(Оксана Александровна Чигрина)

33 år gammal den 1.8.2014

Möjligen född 23.7.1981

Talesperson för den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk” som gjorde uttalanden för att berättiga bland annat nedskjutningen av ett ukrainskt militärflygplan, tagande av gisslan, de olagliga väpnade gruppernas olagliga stridsverksamhet, vilket har lett till att undergräva Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

30.7.2014

110.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Födelseort: Slovjansk (Donetsk oblast)

Födelsedatum: 13.1.1954

Medlem i det så kallade folkrådet och före detta ordförande för det så kallade Högsta rådet i ”Folkrepubliken Donetsk”, som låg bakom politiken och anordnandet av den olagliga ”folkomröstningen” som ledde till utropandet av ”Folkrepubliken Donetsk” som utgjorde ett brott mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

30.7.2014

112.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Födelseort: Leningrad (Sankt Petersburg).

Födelsedatum: 15.12.1951

Rotenberg känner sedan länge president Putin och var tidigare hans judosparringpartner.

Han har byggt upp sin förmögenhet under president Putins ämbetstid. Hans ekonomiska framgång kan tillskrivas inflytandet från viktiga beslutsfattare som gynnade honom, framför allt genom tilldelning av offentliga kontrakt.

Han har gynnats av sitt nära personliga förhållande till ryska beslutsfattare eftersom han tilldelades viktiga kontrakt från ryska staten eller från statsägda företag. Framför allt tilldelades hans företag flera mycket lukrativa kontrakt för förberedelserna inför de olympiska spelen i Sotji.

Han är också ägare till företaget Stroygazmontazh, som har tilldelats ett statligt avtal för att bygga en bro från Ryssland till den olagligt annekterade Autonoma republiken Krim, och därigenom befästa dess integrering med Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet.

Han är styrelseordförande för förlaget Provescheniye, som framför allt har genomfört projektet ”Till Rysslands barn: adress – Krim”, en PR-kampanj som syftar till att övertyga barn från Krim om att de numera är ryska medborgare som bor i Ryssland, och stöder därmed den ryska regeringens politik att integrera Krim i Ryssland.

30.7.2014

115.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Nikolaj Terentjievitj SJAMALOV)

Николай Терентьевич Шамалов

Födelseort: Vitryssland

Födelsedatum: 24.1.1950

Sjamalov känner sedan länge president Putin. Han är medgrundare till det s.k. Ozero Datja (Ozero Dacha) ett kooperativt företag som sammanför en inflytelserik grupp av personer i kretsen kring president Putin.

Han gynnas av sina kontakter bland ryska beslutsfattare. Han är den näst största aktieägaren i Bank Rossija (Bank Rossiya), där hans ägarskap 2013 uppgick till omkring 10 %, och anses fungera som personlig bank för högre tjänstemän i Ryska federationen. Bank Rossija har efter den olagliga annekteringen av Krim öppnat kontor i hela Krim och Sevastopol, vilkas integrering i Ryska federationen därmed konsoliderats.

Bank Rossija har dessutom viktiga intressen i den nationella mediegruppen som i sin tur kontrollerar tv-stationer som aktivt stöder den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina.

30.7.2014

119.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Aleksandr Zachartjenko)

(Александр Владимирович Захарченко)

Födelseort: Donetsk

Födelsedatum: 26.6.1976

Den 7 augusti 2014 ersatte han Alexander Borodaj som s.k. premiärminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Zachartjenko stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

121.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Födelseort: Debaltseve

Födelsedatum: 21.1.1983

Har samröre med ”Donbass folkmilis”. Han har bland annat sagt att de kommer att fortsätta att strida i resten av landet. Rudenko har stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Så kallad folkvald i det så kallade Folkrepubliken Donetsks parlament.

12.9.2014

122.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV

(Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Födelseort: Rostov oblast (Ryssland)

Födelsedatum: 21.6.1973

Ersatte Marat Basjirov som så kallad premiärminister i ”Folkrepubliken Lugansk”. Tidigare aktiv i milisen Sydöstra armén. Tsypkalov har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

123.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич Пинчук)

Möjligt födelsedatum: 27.12.1977

Före detta så kallad statssäkerhetsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den så kallade Folkrepubliken Donetsks regering. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.9.2014

124.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берёза)

Möjligt födelsedatum: 1.3.1977

”Inrikesminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatisternas ”myndighetsverksamhet” i den så kallade Folkrepubliken Donetsks regering. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

125.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич Родкин)

Födelsedatum: 23.9.1976

Moskvaföreträdare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har i sina uttalanden bland annat talat om att milisen är beredd att föra ett gerillakrig och att de beslagtagit vapensystem från den ukrainska försvarsmakten. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

126.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Födelsedatum: 26.7.1956

”Vice premiärminister för sociala frågor” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatisternas ”myndighetsverksamhet” i den så kallade Folkrepubliken Donetsks regering. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Rysslands vice premiärminister Dmitrij Rogozins skyddsling.

12.9.2014

127.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Födelseort: delrepubliken Komi

Född den 19.11.1954

Så kallad vice premiärminister i Krim och befullmäktigad företrädare för Krim hos president Putin. Muradov har spelat en viktig roll när det gäller att konsolidera rysk institutionell kontroll över Krim sedan den olagliga annekteringen. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

144.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович Акимов)

Födelsedatum: 15.9.1981

Ställföreträdande i ”Lugansks ekonomiska union” i det ”nationella rådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

145.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN

(alias Larysa AYRAPETYAN,

Larisa AIRAPETYAN

eller Larysa AIRAPETYAN)

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Födelsedatum: 21.2.1970

”Hälsominister” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. valen den 2 november 2014 till befattningen som ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

146.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO

(alias Yuriy SIVOKONENKO,

Yury SIVOKONENKO,

Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович Сивоконенко)

Födelsedatum: 7.8.1957

Ledamot av ”parlamentet” i ”Folkrepubliken Donetsk” och arbetar inom veteranföreningen i Donbass Berkut. Kandiderade vid de s.k. valen den 2 november 2014 till befattningen som ledare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Dessa val strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

147.

Aleksandr Igorevich KOFMAN

(alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич Кофман)

Födelseort: Makijikva (Donetsk oblast)

Födelsedatum: 30.8.1977

Så kallad utrikesminister och så kallad förste vice talman i ”parlamentet” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Kandiderade vid de olagliga så kallade valen den 2 november 2014 till befattningen som ledare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Dessa val strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att delta och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

148.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич Халиков)

Födelsedatum: 23.2.1969

”Förste vice premiärminister” och f.d. ”riksåklagare” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

149.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Födelseort: Moskva

Födelsedatum: 3.2.1963

”Vice premiärminister för finanser” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

150.

Oleg BUGROV

Födelsedatum: 29.8.1969

”Försvarsminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

153.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK

(alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович Костенок)

Födelseår 1961

”Utbildningsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

155.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO

(alias Vladislav Nykolayevich DEYNEGO)

(Владислав Дейнего)

Födelsedatum: 12.3.1964

”Vice ordförande” för ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

(133.)

Pavel DREMOV

aka Batya

(Павел Леонидович ДРЁМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV

(Павло Леонідович Дрьомов)

Födelseort: Stachanov

Födelsedatum: 22.11.1976

Befälhavare för ”första kosackregementet”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

(136.)

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH

alias Givi

(Михаил Сергеевич Толстых)

Födelseort: Ilovajsk

Födelsedatum: 19.7.1980

Befälhavare för ”Somalibataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

(137.)

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович Басурин)

Födelseort: Donetsk

Födelsedatum: 27.6.1966

S.k. ställföreträdande befälhavare, försvarsministeriet i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

(139.)

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич ЛИТВИН)

Födelsedatum: 2.7.1973

S.k. vice ordförande i ministerrådet i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

(143.)

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович мануйлов)

Födelsedatum: 5.1.1967

S.k. budgetminister i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

(146.)

Zaur ISMAILOV

(Заур Исмаилов)

Födelseort: Krasnyj Lutj, Vorosjilovgrad (numera Lugansk)

Födelsedatum: 25.7.1978 (eller 1975)

S.k. tillförordnad riksåklagare i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015


14.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/428

av den 10 mars 2015

om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 och förordning (EU) nr 1063/2010 vad gäller de ursprungsregler som gäller för det allmänna preferenssystemet och bestämmelserna om förmånlig tullbehandling för vissa länder eller territorier

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex (1) för gemenskapen, särskilt artikel 247, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2), ändrad genom förordning (EU) nr 1063/2010 (3) och genomförandeförordning (EU) nr 530/2013 (4), innehåller föreskrifter om en reform av det sätt på vilket varors ursprung intygas vid tillämpningen av unionens ordning med allmänna tullförmåner (GSP). Genom reformen infördes ett system för självcertifiering av varors ursprung som sköts av exportörer vilka registrerats av förmånslandet eller av medlemsstaterna för detta ändamål, vilket sköts upp till den 1 januari 2017. Eftersom exportörerna är de som bäst känner till sina produkters ursprung, är det lämpligt att dessa, som en underliggande princip för reformen, oförmedlat förser sina kunder med ursprungsförsäkringar. För att göra det möjligt för förmånsländerna och medlemsstaterna att registrera exportörer, kommer kommissionen att inrätta ett elektroniskt system med registrering av exportörer (nedan kallat REX-systemet).

(2)

Ytterligare krav för REX-systemet har preciserats. Dessa krav gör det nödvändigt att ändra ett antal bestämmelser om det allmänna preferenssystemets ursprungsregler.

(3)

Även Norge och Schweiz beviljar ensidiga tullförmåner vid import från förmånsländerna. Vid de diskussioner som hållits med Norge och Schweiz i enlighet med kommissionens godkännande från rådet att med dessa båda länder omförhandla de befintliga avtalen (5) om ömsesidigt godtagande av ursprungsintyg och en utvidgning av bilateral kumulation med material med ursprung i Norge och Schweiz har man enats om att Norge och Schweiz också ska tillämpa systemet med registrerade exportörer och använda REX-systemet. Samma möjlighet bör erbjudas Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor som fastställs i förordning (EEG) nr 2454/93. De nödvändiga anpassningarna bör därför införas för att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan unionen, Norge, Schweiz och Turkiet.

(4)

En importör som utnyttjar en ursprungsförsäkran bör kunna kontrollera att den registrerade exportör som utställt det har ett giltigt exportörnummer. Därför bör uppgifterna om REX-sektionens system offentliggöras på en allmänt tillgänglig webbplats.

(5)

De befintliga bestämmelserna om systemet med registrerade exportörer ska börja tillämpas den 1 januari 2017. För att undvika att dessa bestämmelser påverkas vid tidpunkten för sitt genomförande, bör de ändringar som införs genom denna förordning börja tillämpas före detta datum.

(6)

Enligt de befintliga bestämmelserna är endast exportörer i förmånsländer och i unionen behöriga för registrering. Eftersom Norge och Schweiz samt, Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor, kommer att tillämpa systemet med registrerade exportörer, bör deras exportörer också ha möjligheten att bli registrerade för att ha rätt att utställa ursprungsförsäkringar inom ramen för bilateral kumulation eller att upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung i samband med återsändandet av varor.

(7)

De nuvarande reglerna om tidsfrister för inrättandet av REX-systemet beaktar inte i tillräcklig grad de stödmottagande ländernas kapacitet att hantera registreringsförfarandet och genomföra systemet från och med 2017. Därför bör övergångsåtgärder och ett infasningssystem till och med den 31 januari 2019, med möjlighet till sex månaders förlängning, föreskrivas. För att berättiga till förmånlig tullbehandling enligt det allmänna preferenssystemet, ska alla sändningar innehållande ursprungsprodukter till ett totalt värde som överstiger 6 000 euro från och med den 30 juni 2020 åtföljas av en ursprungsförsäkran utfärdad av en registrerad exportör.

(8)

Kommissionen, de behöriga myndigheterna i förmånsländerna och tullmyndigheterna i såväl medlemsstaterna som i Norge, Schweiz och Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor, måste ha tillgång till de uppgifter som registrerats i systemet. För att garantera ett fullgott skydd för personuppgifter bör det utarbetas ingående föreskrifter som särskilt gäller omfattningen av tillgången till och syftet med behandlingen av dessa uppgifter, samt exportörers rätt att ändra, radera eller blockera sådana uppgifter.

(9)

Denna förordning torde inte på något sätt påverka skyddsnivån för enskilda personer med avseende på behandling av uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (6) och nationell lagstiftning om genomförande av det direktivet, och ska i synnerhet inte inverka på medlemsstaternas skyldigheter med avseende på behandling av uppgifter enligt direktiv 95/46/EG eller Europeiska unionens institutioners och organs skyldigheter avseende behandling av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (7) när de fullgör sina åligganden.

(10)

Lagringsperioden för uppgifter om en registrerad exportör, vars registrering har återkallats bör fastställas, med beaktande av det faktiska behovet av att behålla sådana uppgifter och den lagringsperiod som anges i medlemsstaternas lagstiftning.

(11)

Bestämmelserna om uppdelning av sändningar bör ändras, för att klargöra att uppdelningen av sändningar får äga rum endast om den utförs av exportörer eller under deras ansvar.

(12)

Villkoren för hur ursprungsintyg formulär A utfärdas i efterhand bör även omfatta de ytterligare fall där produkternas bestämmelseort bestäms under transport eller lagring av produkterna samt efter en eventuell uppdelning.

(13)

Då vissa länder, som omfattas av det allmänna preferenssystemet, den 1 januari 2015 ändrade status från förmånsland till stödberättigat land, kommer dessa länders behöriga myndigheter inte längre att kunna utfärda ursprungsintyg formulär A för varor med ursprung i ett annat land i samma regionala grupp som fortfarande är ett förmånsland, som de kunnat använda tidigare i enlighet med andra och tredje stycket i artikel 86.4. För att göra det möjligt för exportörer av varor från de stödmottagande länderna att fortsätta att utan avbrott transportera sina varor via sina reguljära transportrutter genom de länder som bytt status under perioden från och med den 1 januari 2015 till ikraftträdandet av denna förordning, bör ändringar av bestämmelserna om utfärdande i efterhand av intyg formulär A tillämpas med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2015.

(14)

I de nuvarande bestämmelser och metoder för administrativt samarbete som ska gälla till dess att systemet med registrerade exportörer tillämpas fastslås det att exporterande förmånsländer, på eget initiativ eller på begäran av medlemsstaternas tullmyndigheter, på lämpligt sätt ska undersöka om kontrollförfarandet eller andra tillgängliga uppgifter tyder på att ursprungsreglerna överträds. Denna skyldighet ska fortsätta att gälla också sedan systemet med registrerade exportörer börjat tillämpas.

(15)

För att skapa rättslig säkerhet bör de övergångsbestämmelser om tillämpningen av systemet med registrerade exportörer som själva sköter ursprungscertifieringen som för närvarande ingår i den ändrade förordning (EU) nr 1063/2010 direkt införlivas i förordning (EEG) nr 2454/93.

(16)

En ny rubrik i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering med dess regler bör införas i del II av bilaga 13a så att hänsyn tas till beklädnadsprodukter som ej är stickade eller virkade (nr 62) men som har stickade eller virkade delar.

(17)

Efter tillägget av spanskan till de språk på vilka en ursprungsförsäkran får utfärdas bör bilaga 13d som det hänvisas till i artikel 95.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 ändras genom tillägg av en spansk version av ursprungsförsäkran.

(18)

Bilaga 17 bör ändras för att införa en avvikelse i bredd, upp till vilken ursprungsintyg formulär A inte behöver uppfylla måttkraven. Samtidigt bör förteckningen över länder som godtar ursprungsintyg formulär A för syftet med unionens allmänna preferenssystem ändras genom att lägga till Kroatien.

(19)

Artikel 109 bör kompletteras med en bestämmelse om godkännande av fält 7 på varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer, som bör innehålla ytterligare uppgifter för att klargöra den rättsliga ram inom vilken sådana bevis utställs eller utfärdas.

(20)

Förordning (EEG) nr 2454/93 bör därför ändras i enlighet med detta.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2454/93 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 66a ska läggas till enligt följande:

”Artikel 66a

1.   Artiklarna 68–71 och 90–97j ska tillämpas från och med dagen för tillämpningen av systemet med självcertifiering av ursprung som utförs av registrerade exportörer (’systemet med registrerade exportörer’) av förmånsländer och medlemsstater.

2.   Artiklarna 97k–97w ska tillämpas så länge förmånsländerna och medlemsstaterna utfärdar ursprungsintyg formulär A och varucertifikat EUR.1 eller deras exportörer upprättar fakturadeklarationer i enlighet med artiklarna 91 och 91a.”

2.

Artikel 67 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska leden m och n ersättas med följande:

”m)    värdet av material : med detta begrepp avses i förteckningen i bilaga 13a tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i produktionslandet. Om värdet av de använda ursprungsmaterialen behöver fastställas, ska detta led gälla i tillämpliga delar.

n)    pris fritt fabrik : det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material och alla andra kostnader för tillverkningen inkluderas i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

När det faktiskt betalade priset inte återspeglar samtliga de kostnader för tillverkningen av en produkt som faktiskt uppstått i produktionslandet avses med priset fritt fabrik summan av alla dessa kostnader med avdrag för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.”

b)

I punkt 1 ska leden u och v ersättas med följande:

”u)    registrerad exportör :

i)

en exportör som är etablerad i ett förmånsland och registrerad hos de behöriga myndigheterna i det landet med avseende på export av varor inom ramen för systemet, antingen till unionen eller ett annat förmånsland med vilket regional kumulation är möjlig, eller

ii)

en exportör som är etablerad i en medlemsstat och registrerad hos tullmyndigheterna i den medlemsstaten med avseende på export av varor med ursprung inom unionen som ska användas som material i ett förmånsland med vilket bilateral kumulation är möjlig, eller

iii)

en avsändare av varor som är etablerad i en medlemsstat och registrerad hos tullmyndigheterna i den medlemsstaten i syfte att upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung för att sända ursprungsprodukter någon annanstans inom unionens tullområde eller, i tillämpliga fall, till Norge, Schweiz eller Turkiet (’registrerad avsändare’).

v)    ursprungsförsäkran : en av exportören eller avsändaren upprättad försäkran om att de produkter som den avser uppfyller systemets ursprungsregler.”

c)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

”3.   Med avseende på punkt u i stycke 1, där exportören representeras av någon som sköter exportformaliteterna och exportörens representant också är en registrerad exportör, ska representanten inte använda sitt eget nummer som registrerad exportör.”

3.

Artikel 68.3 ska ersättas med följande:

”3.   Senast tre månader före den dag då förmånsländerna avser inleda registreringen av exportörer ska de till kommissionen överlämna det åtagande som avses i punkt 1.”

4.

Punkt 69 ska ersättas med följande:

”Artikel 69

1.   Förmånsländerna ska meddela kommissionen om vilka myndigheter på deras territorium som utgör

a)

en del av det berörda landets statliga myndigheter eller som agerar under statens överinseende och har behörighet att registrera exportörer i REX-systemet, ändra och uppdatera registreringsuppgifter samt återkalla registreringar.

b)

en del av det berörda landets statliga myndigheter och ansvariga för att sköta det administrativa samarbetet med kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter i enlighet med detta avsnitt.

De ska meddela kommissionen namn på, adresser till och kontaktuppgifter om dessa myndigheter. Anmälan ska vara kommissionen tillhanda senast tre månader före den dag då förmånsländerna avser inleda registreringen av exportörer.

Förmånsländer ska omedelbart underrätta kommissionen om varje ändring i de uppgifter som meddelats i enlighet med första stycket.

2.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen namn på, adresser till och kontaktuppgifter om sina tullmyndigheter i det fall de är

a)

behöriga att registrera exportörer och avsändare av varor i REX-systemet, ändra och uppdatera registeruppgifter och återkalla registreringar.

b)

ansvariga för att sköta det administrativa samarbetet med förmånsländernas behöriga myndigheter enligt bestämmelserna i detta avsnitt.

Anmälan ska vara kommissionen tillhanda senast den 30 september 2016.

Medlemsstater ska omedelbart underrätta kommissionen om varje ändring i de uppgifter som meddelats i enlighet med första stycket.”

5.

Följande artiklar ska införas som artiklarna 69a, 69b och 69c:

”Artikel 69a

1.   Kommissionen ska inrätta REX-systemet och göra det tillgänglig senast den 1 januari 2017.

2.   De behöriga myndigheterna i förmånsländerna och tullmyndigheterna i medlemsstaterna ska vid mottagandet av det ifyllda ansökningsformulär som avses i bilaga 13c utan dröjsmål förse den gemensamma exportören med numret för registrerade exportörer eller, i förekommande fall, avsändaren av varor, och i REX-systemet införa numret för registrerade exportörer, registreringsuppgifterna och den tidpunkt från och med vilken registreringen är giltig i enlighet med artikel 92.5.

Om den behöriga myndigheten anser att de uppgifter som lämnas i ansökan är ofullständiga, ska den utan dröjsmål underrätta exportören om detta.

Förmånsländernas behöriga myndigheter och medlemsstaternas tullmyndigheter ska hålla de uppgifter som de registrerat uppdaterade. De ska ändra dessa uppgifter så snart de har informerats av den registrerade exportören i enlighet med artikel 93.

Artikel 69b

1.   Kommissionen ska se till att tillgång till REX-systemet medges i enlighet med denna artikel.

2.   Kommissionen ska ha tillgång till alla uppgifter.

3.   Ett förmånslands behöriga myndigheter ska ha tillgång till uppgifterna om de exportörer som är registrerade hos dem.

4.   Medlemsstaternas tullmyndigheter ska ha tillgång till de uppgifter som registrerats av dem, av andra medlemsstaters tullmyndigheter och förmånsländernas behöriga myndigheter samt av Norge, Schweiz och Turkiet. Denna tillgång till uppgifter ska äga rum för att utföra kontroller av deklarationer enligt artikel 68 i kodexen eller undersökningar av deklarationer enligt artikel 78.2 i kodexen.

5.   Kommissionen ska förse förmånsländernas behöriga myndigheter med säker tillgång till REX-systemet.

I den mån som Norge och Schweiz, i enlighet med det avtal som avses i artikel 97g, kommit överens med unionen om att dela på REX-systemet, ska kommissionen förse dessa länders tullmyndigheter med säker tillgång till systemet. Säker tillgång till REX-systemet ska också tillhandahållas Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor.

6.   Om ett land eller territorium har strukits från bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012, ska förmånslandets behöriga myndigheter bibehålla tillgången till REX-systemet så länge som krävs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 71.

7.   Kommissionen ska göra följande uppgifter tillgängliga för allmänheten med det samtycke som lämnats av exportören genom undertecknande av fält 6 i formuläret i bilaga 13c:

a)

Den registrerade exportörens namn.

b)

Den registrerade exportörens etableringsadress.

c)

Kontaktuppgifter som anges i fält 2 i formuläret i bilaga 13c.

d)

En vägledande beskrivning av de varor som uppfyller kraven för förmånsbehandling, inbegripet en vägledande förteckning över rubriker eller kapitel inom Harmoniserade systemet, enligt anvisningarna i fält 4 i formuläret i bilaga 13c.

e)

EORI-nummer eller den registrerade exportörens identifikationsnummer.

Vägran att underteckna fält 6 ska inte utgöra grund för att vägra registrering av exportören.

8.   Kommissionen ska alltid göra följande uppgifter tillgängliga för allmänheten:

a)

Exportörens registreringsnummer.

b)

Registreringens första giltighetsdag.

c)

Dagen får återkallande av registreringen, i tillämpliga fall.

d)

Uppgifter om huruvida registreringen gäller även export till Norge, Schweiz och Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor.

e)

Dagen för den senaste synkroniseringen mellan REX-systemet och den allmänt tillgängliga webbplatsen.

Artikel 69c

1.   De uppgifter som registreras i REX-systemet ska behandlas enbart med avseende på tillämpningen av ordningen enligt vad som fastställs i detta avsnitt.

2.   Registrerade exportörer ska förses med de uppgifter som fastställs i artikel 11.1 a–e i förordning (EG) nr 45/2001 eller artikel 10 i direktiv 95/46/EG. Dessutom ska de även förses med följande uppgifter:

a)

Uppgifter om den rättsliga grunden för de behandlingsprocesser som uppgifterna är avsedda för.

b)

Lagringstiden för uppgifterna.

Registrerade exportörer ska förses med informationen i ett meddelande som bifogas ansökan om att få bli registrerad exportör i enlighet vad som fastställs i bilaga 13c.

3.   Varje behörig myndighet i ett förmånsland som avses i artikel 69.1 a och tullmyndigheterna i en medlemsstat som avses i artikel 69.2 a som har fört in uppgifter i REX-systemet ska anses vara registeransvarig vid behandlingen av dessa uppgifter.

Kommissionen ska anses som en gemensam registeransvarig med avseende på behandling av alla uppgifter för att garantera att den registrerade exportören kan göra sina rättigheter gällande.

4.   Registrerade exportörers rättigheter med avseende på behandlingen av de uppgifter som lagras i REX-systemet och är förtecknade i bilaga 13c och behandlas i nationella system ska utövas i enlighet med den lagstiftning om uppgiftsskydd som innebär att direktiv 95/46/EG genomförs i den medlemsstat som lagrar deras uppgifter.

5.   Medlemsstater som i sina nationella system kopierar de uppgifter från REX-systemet som de har tillgång till ska hålla de efterbildade uppgifterna uppdaterade.

6.   Registrerade exportörers rättigheter avseende kommissionens behandling av deras registreringsuppgifter ska utövas i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

7.   Varje begäran från en registrerad exportör att utöva rätten till tillgång, rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 ska överlämnas till och behandlas av den registeransvarig för uppgifter.

Om en registrerad exportör har lämnat in en sådan begäran till kommissionen, utan att ha försökt att få sina rättigheter tillgodosedda av den registeransvarige för uppgifter, ska kommissionen vidarebefordra denna begäran till den registeransvarige för uppgifter om registrerade exportörer.

Om den registrerade exportören misslyckas med att få sina rättigheter tillgodosedda av den registeransvarige för uppgifter, ska den registrerade exportören lämna in en sådan begäran till kommissionen, som agerar registeransvarig. Kommissionen ska ha rätt att rätta, utplåna eller blockera uppgifterna.

8.   De nationella tillsynsmyndigheterna för dataskydd och den europeiska datatillsynsmannen ska, var och en inom ramen för sin behörighet, samarbeta och sörja för en samordnad tillsyn av registreringsuppgifter.

De ska inom ramen för sina respektive befogenheter utbyta relevant information, bistå varandra med granskningar och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen och tillämpningen av denna förordning, undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt i förekommande fall främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om uppgiftsskydd.”

6.

Artiklarna 70 och 71 ska ersättas med följande:

”Artikel 70

Kommissionen kommer på sin webbplats att offentliggöra de datum då mottagarländerna börja tillämpa systemet med registrerade exportörer. Kommissionen kommer att hålla informationen uppdaterad.

Artikel 71

Om ett land eller territorium har strukits från bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012, ska skyldigheten att tillhandahålla administrativt samarbete enligt artiklarna 69, 69a, 86.10 och 97g fortsätta att gälla för det landet eller territoriet under en treårsperiod från det att skyldigheten avförts från bilagan.”

7.

Punkt 74 ska ersättas med följande:

”Artikel 74

1.   De produkter som deklareras för övergång till fri omsättning i Europeiska unionen ska vara samma produkter som de som exporterats från det förmånsland där de anses ha ursprung. De får inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller ha varit föremål för andra åtgärder än sådana för att bevara dem i gott skick eller för att anbringa märkning, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa efterlevnaden av särskilda inhemska krav som gäller inom unionen, innan de deklareras för övergång till fri omsättning.

2.   De produkter som importeras till ett förmånsland med avseende på kumulation enligt artiklarna 84, 85 eller 86 ska vara samma produkter som de som exporterats från det land där de anses ha sitt ursprung. De får inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller blivit föremål för andra åtgärder än sådana för att bevara dem i gott skick, innan de deklareras för det relevanta tullförfarandet i importlandet.

3.   Lagring av produkter får äga rum, förutsatt att de kvarstår under tullövervakning i transitlandet eller transitländerna.

4.   Uppdelning av sändningar får äga rum, om den görs av exportören eller på dennes ansvar, förutsatt att de berörda produkterna kvarstår under tullövervakning i transitlandet eller transitländerna.

5.   Efterlevnaden av punkterna 1–4 ska anses vara uppfylld såvida tullmyndigheterna inte har skäl att tro motsatsen, i vilket fall de kan begära att deklaranten uppvisar intyg på efterlevnad, vilka kan vara av alla slag, däribland transportavtalsdokument som konossement eller faktaunderstödd eller konkret bevisning grundad på märkning eller numrering av kollin eller bevisning som rör själva varorna.”

8.

I artikel 84 ska följande läggas till som ett andra stycke:

”Underavsnitten 2 och 7 ska i tillämpliga delar gälla export från unionen till ett förmånsland i syfte att tillämpa bilateral kumulation.”

9.

Artikel 86 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 a ska ersättas med följande:

”a)

de länder som är involverade i kumulationen är, vid den tidpunkt då produkten exporteras till unionen, förmånsländer för vilka tullförmånerna inte tillfälligt upphävts i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012.”

b)

I punkt 4 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Följande land ska anges som ursprungsland på det ursprungsintyg som upprättas av den som exporterar produkten till unionen eller, till dess att systemet med registrerade exportörer börjar tillämpas, utfärdas av myndigheterna i det exporterande förmånslandet.

Beträffande produkter som exporteras utan ytterligare bearbetning eller behandling, det förmånsland som anges på det ursprungsintyg som avses i artikel 95a.1 eller i artikel 97m.5 tredje strecksatsen.

När det gäller varor som exporteras efter ytterligare bearbetning eller behandling, det ursprungsland som fastställs i enlighet med andra stycket.”

c)

Följande punkt ska läggas till som punkt 10:

”10.   Underavsnitt 2, artiklarna 90, 91, 92, 93, 94, 95 och underavsnitt 7 ska i tillämpliga delar gälla export från ett förmånsland till ett annat för tillämpning av regional kumulation.”

10.

I artikel 88 ska punkt 1 utgå.

11.

I del I avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 ska rubriken för underavsnitt 5 ersättas med följande:

”Underavsnitt 5

Förfaranden vid export från förmånslandet och inom Europeiska unionen som ska tillämpas från och med dagen för tillämpningen av systemet med registrerade exportörer.”

12.

Artiklarna 90–95 ska ersättas med följande:

”Artikel 90

1.   Systemet ska tillämpas i följande fall:

a)

Varor som uppfyller kraven i detta avsnitt och som exporteras av en registrerad exportör.

b)

När det gäller sändningar som innehåller ett eller flera kollin med ursprungsprodukter och exporteras av vilken exportör som helst, när de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider 6 000 euro.

2.   Värdet av ursprungsprodukterna i en sändning är värdet av samtliga ursprungsprodukter inom ett parti som omfattas av en ursprungsförklaring som utfärdats i exportlandet.

Artikel 91

1.   De stödmottagande länderna ska påbörja registreringen av exportörer den 1 januari 2017.

Om förmånslandet emellertid inte är i stånd att påbörja registreringen vid den tidpunkten, ska det skriftligen underrätta kommissionen senast den 1 juli 2016 om att det föreslår att senarelägga registreringen av exportörer till den 1 januari 2018 eller den 1 januari 2019.

2.   Under en tolvmånadersperiod efter den dag då det stödmottagande landet inleder registreringen av exportörer ska förmånslandets behöriga myndigheter fortsätta att utfärda ursprungsintyg formulär A på begäran av exportörer som ännu inte har registrerats i samband med ansökan om certifikatet.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 97k.5 får ursprungsintyg formulär A som utfärdats i enlighet med första stycket i denna punkt vara tillåtliga i unionen som ursprungsintyg, om dessa har utfärdats före dagen för registrering av den berörda exportören.

Om ett förmånslands behöriga myndigheter ställs inför svårigheter med att slutföra registreringsförfarandet inom ovannämnda tolvmånadersperiod, kan de begära att kommissionen förlänger den. Förlängningar får inte överstiga sex månader.

3.   Exportörer i ett förmånsland, registrerade eller ej, ska upprätta ursprungsförsäkringar när de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider 6 000 euro samma dag som förmånslandet avser inleda registreringen av exportörer.

Exportörer ska, sedan de registrerats, upprätta ursprungsförsäkringar, när de avsända ursprungsprodukternas totala värde överstiger 6 000 euro den dag då deras registrering är giltig i enlighet med artikel 92.5.

4.   Alla förmånsländer ska tillämpa systemet med registrerade exportörer senast den 30 juni 2020.

Artikel 91a

1.   Den 1 januari 2017 ska medlemsstaternas tullmyndigheter påbörja registreringen av exportörer och avsändare av varor som är etablerade på deras territorier.

2.   Från och med den 1 januari 2018 ska de behöriga tullmyndigheterna i samtliga medlemsstater upphöra med utfärdandet av varucertifikat EUR.1 för kumulation enligt artikel 84.

3.   Till och med den 31 december 2017 ska tullmyndigheterna i medlemsstaterna utfärda varucertifikatet EUR.1 eller ersättningsintyg om ursprung formulär A på begäran av exportörer eller avsändare av varor som ännu inte har registrerats. Detta ska även gälla om ursprungsprodukter som har sänts till unionen åtföljs av deklarationer om ursprung utfärdade av en registrerad exportör i ett förmånsland.

4.   Exportörer i ett förmånsland, registrerade eller ej, ska upprätta ursprungsförsäkringar när de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider 6 000 euro den 1 januari 2017.

Exportörer ska, sedan de registrerats, upprätta ursprungsförsäkringar, när de avsända ursprungsprodukternas totala värde överstiger 6 000 euro den dag då deras registrering är giltig i enlighet med artikel 92.5.

5.   Återsändare av varor som är registrerade kan upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung från och med den dag då deras registrering är giltig i enlighet med artikel 92.5. Detta gäller oavsett om varorna åtföljs av ett ursprungsintyg formulär A som utfärdats av det stödmottagande landet eller en fakturadeklaration eller en ursprungsförsäkran som exportören utfärdat.

Artikel 92

1.   För att bli registrerade ska exportörer lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten i det förmånsland från vilket varorna är avsedda att exporteras och som varorna anses ha sitt ursprung i eller har genomgått en behandling inte ansågs uppfylla villkoren i artikel 86.4 första stycket eller artikel 86.6 a.

Ansökan ska lämnas in på det formulär som anges i bilaga 13c och innehålla alla uppgifter som där efterfrågas.

2.   För att bli registrerad exportör, ska en exportör eller en avsändare av varor etablerad i en medlemsstat lämna in en ansökan till tullmyndigheterna i den medlemsstaten på det formulär som anges i bilaga 13c.

3.   Exportörer ska vara gemensamt registrerade med avseende på export inom unionens allmänna preferenssystem för såväl unionen, Norge och Schweiz som för Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor.

De behöriga myndigheterna i förmånslandet ska förse den registrerade exportören med ett nummer för exportörer, när avsikt föreligger att inom unionens allmänna preferenssystem exportera såväl till Norge och Schweiz som till Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor, i den mån som dessa länder har godkänt det land där registrering har gjorts som ett förmånsland.

4.   Ansökan om att få bli registrerad exportör ska innehålla alla de uppgifter som avses i bilaga 13c.

5.   Registreringen ska vara giltig från och med den dag då de behöriga myndigheterna i ett förmånsland eller tullmyndigheterna i en medlemsstat har mottagit en fullständig ansökan om registrering i enlighet med punkt 4.

6.   Ett förmånslands behöriga myndigheter eller tullmyndigheterna i en medlemsstat ska underrätta exportören eller, i förekommande fall, avsändaren av varor om det nummer för registrerad exportör som tilldelats denna exportör eller avsändare av varor samt om det datum från och med vilket registreringen är giltig.

Artikel 92a

Om ett land ska upptas i förteckningen över förmånsländer i bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012, ska kommissionen automatiskt aktivera sitt system för registrering av alla exportörer som är registrerade i det landet, förutsatt att exportörernas registreringsuppgifter finns i REX-systemet och är giltiga åtminstone för det allmänna preferenssystemet i Norge, Schweiz eller Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor.

I detta fall behöver en exportör som redan är registrerad åtminstone för det allmänna preferenssystemet i antingen Norge, Schweiz eller Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor, inte lämna in någon ansökan till de behöriga nationella myndigheterna för att bli registrerad i unionens system.

Artikel 93

1.   Registrerade exportörer ska omedelbart underrätta förmånslandets behöriga myndigheter eller tullmyndigheterna i den medlemsstaten om ändringar av den information som de tillhandahållit för att bli registrerade.

2.   Registrerade exportörer som inte längre uppfyller villkoren för export av varor inom ramen för systemet, eller som inte längre avser att exportera sådana varor, ska omgående informera förmånslandets behöriga myndigheter eller tullmyndigheterna i medlemsstaten om detta, som omedelbart ska avregistrera dem från landets register över registrerade exportörer.

3.   De behöriga myndigheterna i ett förmånsland eller tullmyndigheterna i en medlemsstat ska återkalla registreringen, om den registrerade exportören

a)

inte längre finns,

b)

inte längre uppfyller villkoren för export av varor inom ramen för systemet, eller

c)

har underrättat den behöriga myndigheten i förmånslandet eller tullmyndigheterna i medlemsstaten om att det inte längre föreligger någon avsikt att exportera varor inom ramen för systemet.

d)

avsiktligt eller genom försumlighet upprättar eller låter upprätta en ursprungsförsäkran som innehåller oriktiga uppgifter och leder till att orättmätigt komma i åtnjutande av förmånen av förmånsbehandling.

4.   Den behöriga myndigheten i ett förmånsland eller tullmyndigheterna i en medlemsstat får återkalla registreringen, om den registrerade exportören underlåter att hålla uppgifterna om sin registrering uppdaterade.

5.   Återkallande av registrering ska endast ha framtida verkan, dvs. på ursprungsförsäkringar som upprättats efter återkallandet. Återkallande av registreringar ska inte påverka giltigheten i ursprungsförsäkringar som utfärdats innan den registrerade exportören underrättats om återkallandet.

6.   Den behöriga myndigheten i ett förmånsland eller tullmyndigheterna i en medlemsstat ska informera den registrerade exportören om återkallandet av registreringen och den dag då beslutet får verkan.

7.   Rättsmedel ska finnas tillgängliga för exportören eller avsändaren av varor i den händelse registreringen återkallas.

8.   Återkallandet av en registrerad exportör ska hävas i händelse av ett felaktigt återkallande. Exportören eller avsändaren av varor ska ha rätt att använda det nummer som registrerad exportör som tilldelats honom vid tidpunkten för registreringen.

9.   Exportörer eller avsändare av varor, vars registrering har återkallats, får lämna in en ny ansökan om att få bli registrerad exportör i enlighet med artikel 92. Exportörer eller avsändare av varor, vars registrering har återkallats i enlighet med punkterna 3 d och 4, får registreras på nytt endast om de för den behöriga myndigheten i förmånslandet eller tullmyndigheterna i den medlemsstat som har registrerat dem påvisar att de har korrigerat den situation som ledde till återkallandet av registreringen.

10.   Den behöriga myndighet i förmånslandet eller tullmyndigheterna i den medlemsstat som matade in dem i REX-systemet, ska i maximalt tio kalenderår efter det kalenderår under vilket återkallandet ägde rum lagra uppgifter med avseende på en återkallad registrering i systemet. Efter de tio kalenderåren ska den behöriga myndigheten i ett förmånsland eller tullmyndigheterna i medlemsstaten radera uppgifterna.

Artikel 93a

1.   Kommissionen ska återkalla alla registreringar av exportörer som är registrerade i ett förmånsland, om det förmånslandet avförs från förteckningen över förmånsländer i bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012 eller om de tullförmåner som beviljas landet tillfälligt har upphävts enligt förordning (EU) nr 978/2012.

2.   Om detta land återinförs i förteckningen eller om det tillfälliga upphävandet av de tullförmåner som beviljats förmånslandet avslutas, ska kommissionen reaktivera registreringen av samtliga exportörer registrerade i det landet, förutsatt att registreringen av exportörernas uppgifter är tillgängliga i systemet och har varit giltiga åtminstone för det allmänna preferenssystemet i Norge eller Schweiz, eller Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor. I annat fall ska exportörer registreras på nytt i enlighet med artikel 92.

3.   I händelse av ett återkallande av samtliga registrerade exportörers registreringar i ett förmånsland, i enlighet med första stycket, kommer uppgifterna om den återkallade registreringen att lagras i REX-systemet i minst tio kalenderår efter det kalenderår under vilket återkallandet ägde rum. Efter denna tioårsperiod och när förmånslandet under mer än tio år inte längre varit ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet för vare sig Norge, Schweiz eller Turkiet, och så snart detta land uppfyllt vissa villkor i mer än tio år, kommer kommissionen att avlägsna uppgifterna i de återkallade registreringarna från REX-systemet.

Artikel 94

1.   Exportörer ska fullgöra följande skyldigheter, oavsett om de är registrerade eller inte:

a)

De ska hålla en lämplig affärsbokföring avseende tillverkning och leverans av varor som omfattas av förmånsbehandling.

b)

De ska hålla tillgänglig all bevisning som avser material som används i tillverkningen.

c)

De ska bevara all tulldokumentation som avser material som används i tillverkningen.

d)

De ska under minst tre år från utgången av det kalenderår då ursprungsförsäkringarna upprättats, eller längre om så krävs i nationell lagstiftning, bevara register över

i)

de ursprungsförsäkringar som de upprättar, och

ii)

sina räkenskaper över ursprungs- och icke-ursprungsmaterial, produktion och lagring.

Dessa register och ursprungsförsäkringar får vara i elektronisk form, men ska möjliggöra att de material som används i tillverkningen av exporterade produkter kan spåras och att deras ursprungsstatus kan bekräftas.

2.   De skyldigheter som föreskrivs i punkt 1 ska även gälla leverantörer som förser exportörer med leverantörsdeklarationer, där ursprungsstatus för de varor de levererar intygas.

3.   Avsändaren av varor, oavsett om de är registrerade eller ej, som upprättar sådana ersättningsförsäkringar om ursprung som avses i artikel 97d ska behålla den ursprungliga ursprungsförsäkran som ersätts under minst tre år från utgången av det kalenderår under vilket ersättningsförsäkran om ursprung upprättats, eller längre om så krävs enligt nationell lagstiftning.

Artikel 95

1.   Exportören ska upprätta en ursprungsförsäkran när de produkter som den avser exporteras och om varorna i fråga kan anses ha ursprung i det berörda förmånslandet eller i ett annat förmånsland i enlighet med artikel 86.4 andra stycket eller artikel 86.6 första stycket b.

2.   En ursprungsförsäkran får även upprättas efter export (försäkran i efterhand) av de berörda produkterna. En sådan försäkran i efterhand ska vara giltig, om den uppvisas för tullmyndigheterna i den medlemsstat där tulldeklarationen för övergång till fri omsättning lämnats in senast två år efter importen.

Om en sändning delas upp i enlighet med artikel 74 och förutsatt att den tvååriga tidsfrist som avses i första stycket efterlevs, får ursprungsförsäkran upprättas i efterhand av exportören i produkternas exportland. Detta gäller i tillämpliga delar om en sändning delas upp i ett annat förmånsland eller i Norge, Schweiz eller, i förekommande fall, Turkiet.

3.   Exportören ska lämna ursprungsförsäkran till sin kund i Europeiska unionen och den ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 13d. Den ska utfärdas på engelska, franska eller spanska.

Den får upprättas på ett kommersiellt dokument som möjliggör identifiering av den berörda exportören och de berörda varorna.

4.   Punkterna 1–3 ska i tillämpliga delar gälla ursprungsförsäkringar som lämnats inom unionen i syfte att tillämpa bilateral kumulation.

Artikel 95a

1.   I syfte att fastställa ursprunget för material som används i bilateral eller regional kumulation, ska exportören av en produkt som har framställts av material med ursprung i ett land med vilket kumulation tillåts utgå från den ursprungsförsäkran som lämnats av leverantören av dessa material. I dessa fall ska den ursprungsförsäkran som exportören upprättar, beroende på det enskilda fallet, innehålla uppgiften ’EU cumulation’ eller ’regional cumulation’, ’Cumul UE’ eller ’cumul regional’, ’Acumulación UE’ eller ’Acumulación regional’.

2.   I syfte att fastställa ursprunget för det material som används inom ramen för tillämpningen av kumulation enligt artikel 85 ska exportören av en produkt, som har framställts av material med ursprung hos en part med vilken kumulation tillåts, utgå från det ursprungsintyg som tillhandahållits av leverantören av dessa material, under förutsättning att detta bevis har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i det allmänna preferenssystemets ursprungsregler i Norge, Schweiz eller, beroende på det enskilda fallet, Turkiet. I detta fall ska den ursprungsförsäkran som exportören upprättar innehålla uppgiften ’Norway cumulation’, ’Switzerland cumulation’ eller ’Turkey cumulation’, ’Cumul Norvège’, ’Cumul Suisse’ eller ’Cumul Turquie’, ’Acumulación Noruega’, ’Acumulación Suiza’ eller ’Acumulación Turquía’.

3.   I syfte att fastställa ursprunget för det material som används inom ramen för utvidgad kumulation enligt artikel 86.7 och 86.8, ska en exportör av en produkt som har framställts av material med ursprung i en part med vilken utvidgad kumulation tillåts utgå från det ursprungsintyg som lämnats av leverantören av dessa material under förutsättning att detta bevis har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i det relevanta frihandelsavtalet mellan unionen och den berörda parten.

I detta fall ska den ursprungsförsäkran som exportören upprättar innehålla uppgiften ’extended cumulation with country x’, ’cumul étendu avec le pays x’ eller ’Acumulación ampliada con el país x’.”

13.

Artikel 96.2 ska ersättas med följande:

”2.   En ursprungsförsäkran ska vara giltig i tolv månader från och med dagen för upprättandet.”

14.

Följande artikel 96a ska införas i underavsnitt 6 före artikel 97:

”Artikel 96a

För att importörerna ska vara berättigade till stöd från systemet efter uppvisande av en ursprungsförsäkran, ska varorna ha exporterats på eller efter den dag då det förmånsland från vilket varorna exporteras påbörjat registreringen av exportörer i enlighet med artikel 91.”

15.

I del I avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 ska rubriken för underavsnitt 6 ersättas med följande:

”Underavsnitt 6

Förfaranden vid övergång till fri omsättning i Europeiska unionen som är tillämpliga från och med dagen för tillämpning av systemet med registrerade exportörer”

16.

I del I avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 ska rubriken för underavsnitt 7 ersättas med följande:

”Underavsnitt 7

Kontroll av ursprung tillämplig från och med dagen för tillämpning av systemet med registrerade exportörer”

17.

I del I avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 ska rubriken för underavsnitt 8 ersättas med följande:

”Underavsnitt 8

Övriga bestämmelser som är tillämpliga från och med dagen för tillämpning av systemet med registrerade exportörer”

18.

Punkt 97 ska ersättas med följande:

”Artikel 97

1.   Om en deklarant begär förmånsbehandling inom ramen för ordningen, ska det hänvisas till uttalandet om ursprung i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning. Hänvisningen till ursprungsförsäkran ska vara utfärdandedagen med formatet ååååmmdd, där åååå motsvarar året, mm månaden och dd dagen. Om det totala värdet av ursprungsprodukterna överstiger 6 000 euro, ska deklaranten också uppge den registrerade exportörens nummer.

2.   När deklaranten har ansökt om tillämpning av systemet i enlighet med punkt 1 utan att inneha en ursprungsförsäkran vid tidpunkten för godtagandet av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, ska denna deklaration anses som ofullständig enligt artikel 253.1 och behandlas som sådan.

3.   Innan varorna deklareras för övergång till fri omsättning ska deklaranten iaktta noggrannhet genom att kontrollera att varorna uppfyller reglerna i detta avsnitt och i synnerhet

i)

att det på den allmänt tillgängliga webbplatsen framgår att exportören är registrerad i REX-systemet, om det totala värdet av de sända ursprungsprodukterna överstiger 6 000 euro, och

ii)

att ursprungsförsäkran upprättats i enlighet med bilaga 13d.”

19.

Artikel 97d ska ersättas med följande:

”Artikel 97d

1.   När produkter ännu inte har övergått till fri omsättning får en ursprungsförsäkran ersättas med en eller flera ersättningsförsäkringar om ursprung, som upprättas av avsändaren av varorna i syfte att samtliga eller vissa produkter ska sändas någon annanstans i unionens tullområde eller, i tillämpliga fall, till Norge, Schweiz eller Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor.

Ersättningsförsäkringar om ursprung får upprättas endast om den ursprungliga ursprungsförsäkran upprättats i enlighet med artiklarna 95 och 96 och bilaga 13d.

2.   Avsändarna ska registreras i syfte att upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung för ursprungsprodukter som ska sändas någon annanstans inom unionen, om det totala värdet av produkterna i den ursprungliga sändning som ska delas upp överstiger 6 000 euro.

Avsändare som inte är registrerade ska ha rätt att upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung, om det totala värdet av produkterna i den ursprungliga sändning som ska delas upp överstiger 6 000 euro, om de bifogar en kopia av den ursprungliga försäkran om ursprung som upprättades i förmånslandet.

3.   Endast avsändare registrerade i REX-systemet får upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung med avseende på ursprungsprodukter som ska sändas till Norge, Schweiz eller Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor. Detta gäller oberoende av värdet av de ursprungsprodukter som ingår i den ursprungliga sändningen och oberoende av om ursprungslandet förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012.

4.   En ersättningsförsäkran om ursprung ska vara giltig i tolv månader från och med dagen för upprättandet av den ursprungliga ursprungsförsäkran.

5.   När en ursprungsförsäkran ersätts, ska avsändaren uppge följande på den ursprungliga ursprungsförsäkran:

a)

Uppgifter om ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna om ursprung.

b)

Avsändarens namn och adress.

c)

Mottagare inom unionen eller, i tillämpliga fall, i Norge, Schweiz eller Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor.

Den ursprungliga ursprungsförsäkran ska märkas med uttrycket ’Replaced’ eller ’Remplacée sustituida’.

6.   Avsändaren ska uppge följande på ersättningsförsäkran om ursprung:

a)

Samtliga uppgifter om de vidaresända produkterna.

b)

Datum för upprättandet av den ursprungliga ursprungsförsäkran.

c)

Den information som anges i bilaga 13d.

d)

Namnet på och adressen till avsändaren av produkterna inom unionen och, i tillämpliga fall, hans nummer som registrerad exportör.

e)

Namnet på och adressen till mottagaren inom unionen eller, i tillämpliga fall, i Norge, Schweiz eller Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor.

f)

Datum och plats för ersättning av ursprungsförsäkran.

Ersättningsförsäkran om ursprung ska märkas med uttrycket ’Replacement statement’, ’Attestation de remplacement’ eller ’Sustitución de comunicación’.

7.   Punkterna 1–6 ska gälla ursprungsförsäkringar som ersätter ersättningsförsäkringar om ursprung.

8.   Underavsnitt 7 i detta avsnitt ska i tillämpliga delar gälla ersättningsförsäkringar om ursprung.

9.   När produkter omfattas av tullförmåner inom ramen för ett undantag enligt artikel 89 ska den ersättning som föreskrivs i den här artikeln endast genomföras när sådana produkter är avsedda för Europeiska unionen.”

20.

I artikel 97h ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Om det kontrollförfarande som föreskrivs i punkt 1 eller andra tillgängliga uppgifter visar att ursprungsreglerna överträds, ska det exporterande förmånslandet på eget initiativ, eller på begäran av medlemsstaternas tullmyndigheter eller kommissionen, utföra lämpliga undersökningar eller se till att dessa undersökningar utförs med vederbörlig skyndsamhet, så att sådana överträdelser avslöjas och förhindras. För detta ändamål får kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter delta i dessa undersökningar.”

21.

Artikel 97i ska utgå.

22.

I del I, avdelning IV, kapitel 2 ska avsnitt 1A ersättas med följande:

”Avsnitt 1A

Förfaranden och metoder för administrativt samarbete som ska tillämpas med avseende på export med hjälp av ursprungsintyg formulär A och fakturadeklarationer och varucertifikat EUR.1”

23.

I artikel 97l ska följande ändringar göras:

a)

Punkterna 2, 3 och 4 ska ersättas med följande:

”2.   De behöriga myndigheterna i de stödmottagande länderna ska förse exportörerna med ursprungsintyget formulär A, så snart som exporten ägt rum eller är garanterad. De behöriga myndigheterna i förmånsländerna får också utfärda ett ursprungsintyg formulär A efter export av de produkter som certifikatet avser, om

a)

det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av fel, förbiseende eller särskilda omständigheter, eller

b)

det på ett för behöriga myndigheter tillfredsställande sätt visas att ett ursprungscertifikat formulär A utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen. eller

c)

de berörda produkternas bestämmelseort fastställdes under transporten eller lagringen och efter en möjlig uppdelning av en sändning, i enlighet med artikel 74.

3.   De behöriga myndigheterna i de stödmottagande länderna får utfärda ett intyg i efterhand endast efter att ha kontrollerat att de uppgifter som lämnas i exportörens ansökan om ett i efterhand utfärdat intyg formulär A överensstämmer med uppgifterna i motsvarande exportdokument och att inget ursprungsintyg formulär A utfärdades, när produkterna i fråga exporterades. Uttrycken ’Issued retrospectively’, ’Délivré a posteriori’ eller ’Emitido a posteriori’ ska anges i fält 4 på det ursprungsintyg formulär A som utfärdats i efterhand.

4.   Om ett ursprungsintyg formulär A stjäls, förloras eller förstörs får exportören hos de behöriga myndigheter som utfärdat det ansöka om att ett duplikat upprättas på grundval av de exportdokument som finns hos dessa myndigheter. Ordet ’Duplicate’, ’Duplicata’ eller ’Duplicado’ samt dagen för utfärdandet av och löpnumret för ursprungintyget ska anges i fält 4 på duplikatet av ursprungsintyg formulär A. Duplikatet ska börja gälla från och med den dag då originalet utfärdades.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Det ska vara frivilligt att fylla i fälten 2 och 10 i ursprungscertifikatet formulär A. I fält 12 ska uppgiften ’Europeiska unionen’ eller namnet på en av medlemsstaterna anges. Datum för utfärdande av ursprungscertifikat formulär A ska anges i fält 11. Den underskrift som ska fyllas i i det fältet, som är reserverat för de behöriga statliga myndigheter som utfärdar certifikatet, och underskriften för den som är behörig att underteckna på exportörens vägnar i fält 12, ska skrivas för hand.”

24.

I artikel 97p ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.   När produkter omfattas av tullförmåner inom ramen för ett undantag enligt artikel 89 ska det förfarande som föreskrivs i den här artikeln endast tillämpas när produkterna är avsedda för Europeiska unionen.”

25.

I artikel 109 ska följande läggas till som ett andra stycke:

”Fält 7 om varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer ska innehålla frasen ’Autonomous trade measures’ eller ’Mesures commerciales autonomes’.”

26.

Bilaga 13a ska ändras enligt bilaga I till den här förordningen.

27.

Bilagorna 13c och 13d ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

28.

Bilaga 17 ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EU) nr 1063/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska utgå.

2.

I artikel 3 ska punkterna 3, 4 och 5 utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 1.7 och 1.23 ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 1063/2010 av den 18 november 2010 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EUT L 307, 23.11.2010, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 530/2013 av den 10 juni 2013 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EUT L 159, 11.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets beslut 2001/101/EG av den 5 december 2000 om godkännande av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och vart och ett av de Eftaländer som beviljar preferenser inom ramen för Allmänna preferenssystemet (Norge och Schweiz) om att varor som innehåller en beståndsdel med ursprung i Norge eller Schweiz vid ankomst till Europeiska gemenskapens tullområde ska behandlas som varor innehållande en beståndsdel med ursprung i gemenskapen (ömsesidigt avtal) (EGT L 38, 8.2.2001, s. 24).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).


BILAGA I

I del II av bilaga 13a till förordning (EEG) nr 2454/93 ska följande text införas mellan posterna ”ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 och ex 6211 – Kvinnors, flickors och spädbarns kläder och beklädnadsaccessoarer för spädbarn, broderade” och ”ex 6210 och 6216 – Brandsäkra tillbehör av tyg med en beläggning av aluminerad polyesterfolie”:

”ex 6212

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå

 

 

 

Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

a)

Minst utvecklade länder

Tillverkning utgående från vävnad

b)

Andra förmånsländer

Stickning och konfektion (även tillskärning) (1)  (2)

 

Annat

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform),

eller

färgning av garn av naturfibrer, åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform) (1)


(1)  För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

(2)  Se inledande anmärkning 7.


BILAGA II

BILAGA 13c

(som avses i artikel 92)

Image

Image

Image

BILAGA 13d

(som avses i artikel 95.3)

URSPRUNGSFÖRSÄKRAN

Denna försäkran upprättas på ett kommersiellt dokument som innehåller exportörens respektive mottagarens namn och fullständiga adresser, en beskrivning av produkterna och datum för utfärdande (1).

Fransk version

L'exportateur … (Numéro d'exportateur enregistré (2), (3), (4)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle. … (5) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d'origine satisfait est … … (6).

Engelsk version

The exporter … (Number of Registered Exporter (2), (3), (4)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (5) according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … (6).

Spansk version

El exportador … (Número de exportador registrado (2), (3) och (4)) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (5) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es … … (6).


(1)  När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt artikel 97d.2 och 3, ska ersättningscertifikatet om ursprung vara märkt ’Replacement statement’ eller ’Attestation de remplacement’ eller ’Comunicación de sustitución’. Det nya intyget ska även innehålla datum för utfärdande av det ursprungliga uttalandet och alla nödvändiga uppgifter i enlighet med artikel 97d.6.

(2)  När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt punkt 1 i artikel 97d.2 och punkt 3 i denna artikel, ska avsändaren av varorna som upprättar en försäkran uppge sitt namn och sin fullständiga adress samt sitt nummer som registrerad exportör.

(3)  När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt punkt 2 i artikel 97d.2 ska avsändaren av varorna som upprättar en försäkran ange sitt namn och sin fullständiga adress, följt av uppgiften (Fransk version) 'agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse complète de l'exportateur dans le pays förmånstagaren], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d'exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire] (Engelsk version) ’acting on the basis of the statement on origin made out by [name and complete address of the exporter in the beneficiary country] registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]’ (Spansk version) ’actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario].’

(4)  När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt artikel 97d.2 ska avsändaren av varorna ange exportörens registreringsnummer endast om värdet av ursprungsprodukterna i den ursprungliga sändningen överstiger 6 000 euro.

(5)  Produkternas ursprungsland ska anges. När ursprungsförsäkran helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla enligt artikel 97j ska exportören tydligt ange dessa produkter i det dokument där försäkran upprättas med hjälp av beteckningen ’XC/XL’.

(6)  För produkter som är helt framställda: ange bokstaven ’P’. För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven ’W’, följd av ett nummer i Harmoniserade systemet (exempel ’W’9618).

I tillämpliga fall ska denna uppgift ersättas med en av följande uppgifter:

a)

Vid bilateral kumulation: ’EU cumulation’, ’Cumul UE’ eller ’Acumulación UE’.

b)

Vid kumulation med Norge, Schweiz eller Turkiet: ’Norway cumulation’, ’Switzerland cumulation’, ’Turkey cumulation’, ’Cumul Norvège’, ’Cumul Suisse’, ’Cumul Turquie’ eller ’Acumulación Noruega’, ’Acumulación Suiza’ eller ’Acumulación Turquía’.

c)

Vid regional kumulation: ’regional cumulation’, ’cumul regional’ eller ’Acumulación regional’.

d)

Vid utvidgad kumulation: ’extended cumulation with country x’, ’cumul étendu avec le pays x’ eller ’Acumulación ampliada con el país x’.


BILAGA III

Bilaga 17 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 i de inledande anmärkningarna ska ersättas med följande:

”2.

Varje certifikat ska ha formatet 210 × 297 mm. En avvikelse med maximalt minus 5 mm eller plus 8 mm på längden och på bredden får tillåtas. Det papper som används ska vara limbehandlat vitt skrivpapper fritt från mekanisk massa och med en vikt av minst 25 g/m2. Papperet ska som bakgrund ha en tryckt, grön guillochering som gör att varje förfalskning på mekanisk eller kemisk väg lätt kan upptäckas.

Om certifikatet består av flera exemplar ska endast det översta, som utgör originalet, ha en grön guillochering som bakgrund.”

b)

Punkt 4 i de inledande anmärkningarna ska ersättas med följande:

”4.

Certifikat som har äldre versioner av anmärkningarna på formulärens baksida får användas till dess att befintliga lager har tömts.”

c)

De anmärkningar till formulären på de två språken som åtföljer dessa formulär ska ersättas med följande:

‘NOTES (2013)

I.   Countries which accept Form A for the purposes of the Generalised System of Preferences (GSP)

Australia (1)

European Union:

France

Netherlands

Belarus

Austria

Germany

Poland

Canada

Belgium

Greece

Portugal

Iceland

Bulgaria

Hungary

Romania

Japan

Croatia

Ireland

Slovakia

New Zealand (2)

Cyprus

Italy

Slovenia

Norway

Czech Republic

Latvia

Spain

Russian Federation

Denmark

Lithuania

Sweden

Switzerland including Liechtenstein (3)

Estonia

Luxembourg

United Kingdom

Turkey

Finland

Malta

 

United States of America (4)

 

 

 

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II.   General conditions

To qualify for preference, products must:

(a)

fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;

(b)

comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,

(c)

comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary).

III.   Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

(a)

Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter “P” in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).

(b)

Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:

(1)

United States of America: for single country shipments, enter the letter “Y” in Box 8, for shipments from recognised associations of counties, enter the letter “Z”, followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example “Y” 35 % or “Z” 35 %).

(2)

Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter “G” in Box 8; otherwise “F”.

(3)

Iceland, the European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey; enter the letter “W” in Box 8 followed by the Harmonised Commodity Description and coding system (Harmonised System) heading at the 4-digit level of the exported product (example “W” 96.18).

(4)

Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter “Y” in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example “Y” 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter “Pk”.

(5)

Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

NOTES (2013)

I.   Pays acceptant la formule A aux fins du système des préférences généralisées (SPG):

Australie (5)

Union européenne:

Finlande

Pays-Bas

Bélarus

Allemagne

France

Pologne

Canada

Autriche

Grèce

Portugal

Etats-Unis d'Amérique (7)

Belgique

Hongrie

République tchèque

Fédération de Russie

Bulgarie

Irlande

Roumanie

Islande

Chypre

Italie

Royaume-Uni

Japon

Croatie

Lettonie

Slovaquie

Norvège

Danemark

Lituanie

Slovénie

Nouvelle-Zélande (6)

Espagne

Luxembourg

Suède

Suisse y compris Liechtenstein (8)

Estonie

Malte

 

Turquie

 

 

 

Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ce pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.

II.   Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

(a)

correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;

(b)

satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et

(c)

satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).

III.   Indications à porter dans la case 8

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

(a)

Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section, il y a lieu d'inscrire la lettre “P” dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).

(b)

Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:

(1)

Etats Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre “Y” ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre “Z”, suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: “Y” 35 % ou “Z” 35 %);

(2)

Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre “G” pur les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre “F”;

(3)

Islande, Japon, Norvège, Suisse y compris Liechtenstein, Turquie et l'Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre “W” suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple “W” 96.18);

(4)

Fédération de Russie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre “Y” dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: “Y” 45 %); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettre “Pk” dans la case 8;

(5)

Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.’


(1)  For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required

(2)  Official certification is not required.

(3)  The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland.

(4)  The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.

(5)  Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

(6)  Un visa officiel n'est pas exigé.

(7)  Les Etats-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District collector of Customs).

(8)  D'après l'Accord du 29 mars 1923, la Principauté du Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse.


14.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/429

av den 13 mars 2015

om fastställande av de förfaranden som ska följas vid tillämpningen av avgiftsuttag för kostnaden för bullereffekter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (1), särskilt artikel 31.5, och

av följande skäl:

(1)

I vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” (2), fastställs det att 10 % av EU:s befolkning utsätts för betydande buller från järnvägstrafik, särskilt godstrafik. Buller är en lokal yttre faktor, som påverkar människor som bor nära järnvägslinjer. Minskning vid källan, där buller alstras, är mest kostnadseffektivt. Ersättning av bromsblock av gjutjärn med bromsblock av kompositmaterial kan ge bullerminskningar på upp till 10 dB. Stöd för modifiering av vagnar med den mest ekonomiskt livskraftiga bromsteknik med låg bullernivå som är tillgänglig bör uppmuntras och fullföljas.

(2)

Den här förordningen syftar till att skapa incitament för eftermontering av relevanta kostnader kopplade till installation av kompositbromsblock.

(3)

I artikel 31.5 i direktiv 2012/34/EU bemyndigas kommissionen att anta genomförandeåtgärder med angivande av de förfaranden som ska följas vid tillämpningen av avgiftsuttag för kostnaden för bullereffekter inbegripet den tidsperiod under vilken den ska gälla, och som möjliggör differentiering av infrastrukturavgifterna för att vid behov beakta känsligheten i det påverkade området, särskilt när det gäller storleken på den påverkade befolkningen samt den tågsammansättning som har konsekvenser på bullernivån (”bullerdifferentierade avgifter för tillträde till järnvägsspår”).

(4)

I denna förordning fastställs sådana bestämmelser och ger en lämplig rättslig ram på grundval av vilken ett system om bullerdifferentierade avgifter för tillträde till järnvägsspår (nedan kallat systemet) bör införas och tillämpas av infrastrukturförvaltarna. Denna rättsliga ram bör garantera att järnvägsföretag, fordonsinnehavare och andra berörda parter har en rättslig säkerhet och incitament att modifiera sina vagnar. Därför täcker bestämmelserna i denna förordning hela systemets varaktighet, nivån på incitament och de tillhörande arrangemangen.

(5)

För att tillhandahålla nödvändig sakkunskap och stöd inrättade kommissionen 2011 en expertarbetsgrupp avseende bullerdifferentierade avgifter för tillträde till järnvägsspår. Gruppen bestod av företrädare för intresserade medlemsstater, infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, fordonsinnehavare och det civila samhället, och gav värdefulla underlag.

(6)

Medlemsstaterna bör ha rätt att själva besluta huruvida infrastrukturförvaltaren bör ändra infrastrukturavgifterna i enlighet med denna förordning för att ta hänsyn till kostnaden för bullereffekter.

(7)

Godsvagnar som överensstämmer med kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 (3) om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller” och dess senare ändringar (TSD Buller), bör betraktas som ”tysta”. Godsvagnar som inte överensstämmer med TSD Buller bör betraktas som ”bullriga”. Om en godsvagn vid modernisering eller ombyggnad utrustas med certifierade kompositbromsblock och inga nya bullerkällor monteras på godsvagnen under bedömning, ska det förutsättas att kraven i TSD Buller är uppfyllda.

(8)

Det finns godsvagnar som inte kan eftermonteras med bromsblock av kompositmaterial på grund av deras tekniska egenskaper. Dessa godsvagnar bör inte omfattas av denna förordning.

(9)

För att bevara konkurrenskraften hos järnvägssektorn, bör systemet ta formen av en minsta obligatorisk rabatt eller bonus för järnvägsföretag som använder eftermonterade godsvagnar. För samma ändamål bör administrativa förfaranden begränsas till det nödvändiga minimums.

(10)

För att ta hänsyn till känsligheten i det område som påverkas av bullret, särskilt när det gäller storleken på den påverkade befolkningen, bör infrastrukturförvaltare ha möjlighet att införa en tilläggsavgift (som utgör en malus) för järnvägsföretag som använder bullersamma tåg. Malus kan endast införas om bonus införs också. Nivån på malus kan variera på olika järnvägslinjer och -sektioner av vederbörligen motiverade skäl, i synnerhet den drabbade befolkningens bullerexponering. För att inte påverka järnvägssektorns totala konkurrenskraft, bör malus vara av begränsat värde och inte i något fall överstiga bonus. Men om uttag av bulleravgifter tillämpas på godstransport på väg i enlighet med unionsrätten, bör en sådan begränsning inte tillämpas.

(11)

Resultatet av en effektiv bullerminskning på grund av eftermontering kan endast vara märkbart när nästan alla vagnar i ett tåg är tysta. En bättre bullerprestanda utöver det minsta som krävs och innovation i bullerminskning bör främjas. Därför bör ytterligare bonusar för ”tysta” godståg och ”mycket tysta” rullande materiel tillåtas.

(12)

Eftersom ett av de viktigaste målen med denna förordning är att skapa incitament för en snabb ombyggnad, bör giltighetstiden för åtgärden i fråga om bonus vara tidsbegränsad, men samtidigt så lång att den kan ge tillräckligt finansiellt stöd. Åtgärden bör därför börja tillämpas så snart som möjligt och sluta gälla 2021. Medlemsstaterna bör dock ha möjlighet att avgöra huruvida infrastrukturförvaltare omfattas av ordningen efter det föreslagna startdatumet. Effekterna av program som finns vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning bör erkännas och beaktas genom tillämpning av lämpliga övergångsbestämmelser. Tillämpningen av sådana system bör inte i något fall leda till diskriminering mellan järnvägsföretag.

(13)

Om framstegen med upprustningen inte är tillfredsställande, bör medlemsstaterna tillåtas att tillämpa malus efter utgången av systemets varaktighet på villkor att en liknande åtgärd tillämpas på sektorn för godstransport på väg. Utformningen av denna malus bör vara förenlig med principerna om internalisering av de externa kostnaderna för ljud för alla godstransportsätten, särskilt vägtransporter.

(14)

Eftersom fordonsinnehavare vanligen är i stånd att upprusta godsvagnarna och järnvägsföretag skulle dra nytta av bonusen, bör incitamenten föras över på dem som bär kostnaderna för upprustningen.

(15)

Olika studier har utvärderat upprustningskostnaderna och nödvändiga incitament som skulle möjliggöra för upprustning i samband med andra finansieringsmöjligheter. På grundval av kommissionens konsekvensanalys bör den harmoniserade miniminivån av bonusen vara 0,0035 euro per axelkilometer. Ett sådant bonusbelopp bör ge incitament till modifiering av en vagn som rullar 45 000 km per år under en period på 6 år genom att täcka 50 % av de relevanta kostnaderna. Eftersom det anses att driften av en godsvagn med bromsblock av kompositmaterial leder till högre driftskostnader och eftersom en vagn i praktiken kan gå mindre än 45 000 km per år kan bonusbeloppet höjas för att ta hänsyn till detta.

(16)

I syfte att öka hastigheten på modifieringen och minimera risken för eventuella negativa konsekvenser för järnvägssektorns konkurrenskraft, bör fordonsinnehavare och järnvägsföretag uppmuntras att dra nytta av möjligheterna till europeisk offentlig finansiering för modifiering som tillhandahålls genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 (4) om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa. I samma syfte bör de medlemsstater som beslutar att infrastrukturförvaltarna tillämpar systemet uppmuntras att tillhandahålla relevanta nationella medel.

(17)

För att säkerställa icke-diskriminerande villkor för alla järnvägsföretag och förhindra utbetalning av bonusar för användning av vagnar som inte omfattas av dem bör infrastrukturförvaltarna få uppgifter avseende vagnarnas relevanta bulleregenskaper. För att minska den administrativa bördan bör befintliga register och andra verktyg, där sådana finns, användas för detta ändamål.

(18)

Infrastrukturförvaltare som tillämpar ordningen bör samarbeta i syfte att förenkla och harmonisera förfarandena för driften av systemet i syfte att minska de administrativa och ekonomiska bördorna för järnvägsföretagen.

(19)

Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2012/34/EU om finansiering av infrastruktur, jämvikt mellan intäkter och utgifter av infrastrukturförvaltaren och rättvist, icke-diskriminerande och öppet tillträde till infrastruktur.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 62.3 i direktiv 2012/34/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs de förfaranden som ska följas av infrastrukturförvaltaren för avgiftsuttag för kostnaden för bullereffekter som orsakas av godsvagnar.

De ska tillämpas när en medlemsstat, inom ramen för ramverket för fastställande och uttag av avgifter som avses i artikel 29.1 i direktiv 2012/34/EU, har beslutat att införa modifieringar av infrastrukturavgifterna i enlighet med artikel 31.5 första stycket i det direktivet.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på godsvagnar som uppfyller ett av följande villkor:

a)

Godsvagnar som har ett undantag från TSD Buller enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (5).

b)

Godsvagnar för vilka det inte finns några bromsblock av kompositmaterial som överensstämmer med TSD buller som kan monteras direkt på vagnen utan ytterligare modifikationer av bromssystemet eller särskilda tester.

c)

Vagnar från tredjeländer som körs på 1 520 eller 1 524 mm spårvidd och som beviljats ett specifikt fall i TSD Buller eller som är uteslutna från dess tillämpningsområde.

3.   Bonus och malus som följer av differentieringen av avgifter för tillträde till järnvägsspår ska säkerställa ett icke-diskriminerande och öppet tillträde till infrastruktur.

4.   Differentiering av avgifter för tillträde till järnvägsspår enligt denna förordning ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om statligt stöd.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med:

1.    system : bestämmelser för upprättandet av bullerdifferentierade avgifter för tillträde till järnvägsspår som ska antas och tillämpas av infrastrukturförvaltarna,

2.    modifierade godsvagnar : befintliga godsvagnar modifierade med bromsblock av kompositmaterial eller i enlighet med de krav som anges i TSD Buller,

3.    tysta vagnar : nya eller befintliga godsvagnar med beaktande av relevanta gränsvärden för buller som anges i TSD Buller,

4.    bullriga vagnar : vagnar som inte respekterar relevanta gränsvärden för buller som anges i TSD Buller,

5.    bullriga tåg : ett tåg som består av mer än 10 % bullriga vagnar,

6.    tysta tåg : ett tåg som består av minst 90 % tysta vagnar,

7.    mycket tysta godsvagnar och lok : lok och vagnar med bullernivåer som ligger minst 3 dB under de relevanta värden som anges i TSD Buller,

8.    bonus för modifierade godsvagnar : en obligatorisk rabatt på de avgifter för tillträde till infrastruktur för järnvägsföretag som använder modifierade godsvagnar,

9.    tågbonus : en frivillig rabatt för järnvägsföretag för varje tyst tåg,

10.    bonus för mycket tysta vagnar eller lok : en frivillig rabatt för järnvägsföretag för varje mycket tyst godsvagn och lok,

11.    malus : ett icke-obligatoriskt tillägg till avgifter för tillträde till infrastruktur som järnvägsföretagen ska betala för varje bullrigt tåg,

Artikel 3

System

1.   På grundval av de bestämmelser som fastställs i denna förordning, ska infrastrukturförvaltaren anta ett system som tillämpar en differentiering av infrastrukturavgifter beroende på bullernivåerna och som gäller alla berörda järnvägsföretag. Tillämpningen av detta system får inte leda till onödig snedvridning av konkurrensen mellan järnvägsföretag eller påverka den totala konkurrenskraften för godstrafiksektorn.

2.   Systemet ska tillämpas till och med den 31 december 2021.

Artikel 4

Bonus för modifierade godsvagnar

1.   Infrastrukturförvaltare ska införa en bonus för järnvägsföretag som använder modifierade godsvagnar. Bonusnivån ska vara densamma inom infrastrukturförvaltarens hela nät och den ska tillämpas på varje modifierad godsvagn.

2.   Grunden för beräkning av bonusnivån ska vara antalet axlar på en vagn och antal körda kilometrar under en period som fastställs av infrastrukturförvaltaren.

3.   Minimikrav på en bonus ska fastställas till 0,0035 euro per axelkilometer.

4.   Vid fastställandet av bonusnivån får infrastrukturförvaltaren beakta inflationen, godsvagnarnas körsträcka och de driftskostnader som är förknippade med användningen av modifierade godsvagnar.

5.   Den bonusnivå som beräknas i enlighet med punkt 3 och, i förekommande fall, punkt 4 ska fastställas under minst 1 år.

6.   Infrastrukturförvaltare kan besluta att avskaffa eller sänka bonusnivån med värdet motsvarande kostnaderna för modifieringen av de vagnar som redan fått bonusutbetalningar som gör det möjligt för dem att ersätta kostnaderna för modifieringen.

Artikel 5

Tågbonus

1.   Infrastrukturförvaltare ska införa en bonus för järnvägsföretag som kör tysta tåg.

2.   Tågbonus ska tillämpas på varje tyst tåg.

3.   Bonusbeloppet för tysta tåg ska vara högst 50 % av det totala värdet för bonusar som är tillämpligt för modifierade vagnar i det tåget och beräknas i enlighet med artikel 4.

4.   Bonus för tysta tåg skall kunna kumuleras med de bonusar som avses i artiklarna 4 och 6.

Artikel 6

Bonus för mycket tysta vagnar och lokomotiv

1.   Infrastrukturförvaltare ska införa en bonus för järnvägsföretag som kör mycket tysta tåg och lok.

2.   Bonus som avses i punkt 1 skall gälla för varje mycket tyst vagn och lok.

3.   Bonusbeloppet för varje mycket tyst godsvagn och lok ska proportionellt motsvara en minskning av bullernivåerna under dessa gränsvärden och ska vara högst 50 % av värdet av den bonus som är tillämplig för den modifierade godsvagn som beräknats i enlighet med artikel 4.

4.   Bonus för mycket tysta tåg ska kunna kumuleras med de bonusar som avses i artiklarna 4 och 5.

Artikel 7

Malus

1.   Infrastrukturförvaltare får införa en malus för järnvägsföretag som kör bullriga tåg.

2.   Malus ska tillämpas på varje bullrigt tåg.

3.   Den totala summan av malus som betalas under systemets löptid ska inte överstiga summan av de bonusar som avses i artiklarna 4, 5 och 6.

4.   Infrastrukturförvaltare ska tillåtas att inte tillämpa bestämmelserna i punkt 3 om liknande avgiftsuttag för kostnaden för bullereffekter tillämpas på godstransport på väg i enlighet med unionsrätten i den berörda medlemsstaten.

5.   Genom undantag från artikel 3 får medlemsstaterna besluta att fortsätta att tillämpa eller införa en malus efter systemets varaktighet under förutsättning att en liknande åtgärd tillämpas på sektorn för godstransport på väg.

6.   Vid beslut om att införa malus och vid fastställande av dess nivå får infrastrukturförvaltaren, när så är lämpligt och efter samråd med berörda parter, beakta känsligheten i det område som påverkas av godstrafiken på järnväg, särskilt befolkningens storlek och dess exponering för järnvägsbuller på järnvägslinjen.

Artikel 8

Administrativa arrangemang

1.   Infrastrukturförvaltarna ska ansvara för förvaltningen av systemet, inklusive att föra räkenskaper för finansiella flöden till järnvägsföretag. De ska tillhandahålla de uppgifter om dessa finansiella flöden på begäran av de behöriga nationella myndigheterna under den period då systemet tillämpades och under de följande tio åren efter det att stödordningen löpt ut.

2.   Infrastrukturförvaltaren ska använda befintliga register och andra tillgängliga verktyg för att samla in bevis som visar statusen för godsvagnar och lok (som är således modifierade, tysta eller bullriga, mycket tysta).

3.   Om de uppgifter som avses i punkt 2 inte kan samlas in från register eller verktyg ska infrastrukturförvaltaren begära att järnvägsföretag visar status för godsvagnar och lok som man tänker använda.

När det gäller modifierade godsvagnar ska järnvägsföretaget tillhandahålla relevanta tekniska eller ekonomiska bevis för att modifieringen ägt rum.

När det gäller tysta vagnar ska järnvägsföretaget avge ett godkännande om ibruktagande eller motsvarande bevis.

När det gäller mycket tysta godsvagnar och lokomotiv ska järnvägsföretaget tillhandahålla bevis på en lägre nivå av buller, inbegripet, i förekommande fall, uppgifter om ytterligare bullerminskningsåtgärder som gjorts.

4.   Administrativa åtgärder som utvecklats på nationell nivå för förvaltningen av de befintliga systemen kan fortsätta att tillämpas så länge de uppfyller kraven i denna förordning.

5.   De administrativa kostnaderna för garantiordningen ska inte beaktas vid fastställandet av nivån på bonusar och malus.

6.   Infrastrukturförvaltare i medlemsstater som tillämpar stödordningen ska samarbeta, särskilt i fråga om förenkling och harmonisering av administrativa förfaranden vid tillämpningen av avgiftsuttag för kostnaden för bullereffekter som orsakas av rullande materiel för godstransporter i enlighet med denna förordning, inklusive formatet på det bevis som avses i punkt 3.

Artikel 9

Anmälan

1.   Systemen skall anmälas till kommissionen innan de träder i kraft.

2.   Senast den 1 maj 2016 och senast den 1 maj varje påföljande år ska medlemsstaterna överlämna en rapport till kommissionen för det föregående kalenderåret med minst följande uppgifter:

a)

Antal vagnar som omfattas av bonus som avses i artikel 4.

b)

I förekommande fall, antal vagnar och lok som omfattas av bonus som avses i artikel 6.

c)

I förekommande fall, antal tåg som omfattas av bonus som avses i artikel 5.

d)

I tillämpliga fall, antal tåg som omfattas av malus.

e)

Antalet kilometer som de modifierade vagnarna i den berörda medlemsstaten har körts.

f)

Beräknad körsträcka som drivs av tysta och bullersamma tåg i den berörda medlemsstaten.

3.   På begäran av kommissionen ska ytterligare uppgifter lämnas om de är tillgängliga. Dessa uppgifter kan omfatta följande:

a)

Totala mängden bonusar som beviljats för modifierade vagnar och mycket tysta godsvagnar och lok.

b)

Totala mängden insamlade malusar.

c)

Genomsnittlig mängd bonus och malus per axelkilometer.

Artikel 10

Utvärdering

1.   Senast den 31 december 2018 ska kommissionen utvärdera genomförandet av systemen, särskilt när det gäller framstegen med retroaktiv modifiering av vagnar och förhållandet mellan redan avdragen bonus och redan betalad malus. Dessutom ska kommissionen utvärdera hur de system som införts enligt denna förordning påverkat den allmänna konkurrenskraften hos järnvägssektorn och hur de incitament som uppstår genom systemet överförs från järnvägsföretag till fordonsinnehavare.

2.   Med hänsyn till resultaten av utvärderingen kan kommissionen vid behov ändra denna förordning särskilt i förhållande till miniminivån av bonus.

Artikel 11

Befintliga system

1.   Befintliga system vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning, inklusive kontrakt som bygger på sådana system, får fortsätta att tillämpas till och med senast den 10 december 2016. Det system som föreskrivs i den här förordningen får endast tillämpas sedan de befintliga systemen har avslutats. Uppsägning av befintliga system ska inte krävas om infrastrukturförvaltaren senast den 11 december 2016 har sett till att det befintliga systemet och de befintliga kontrakten som bygger på systemet överensstämmer med denna förordning.

2.   Infrastrukturförvaltare från medlemsstater som hade infört system som avses i punkt 1 får besluta att inte tillämpa artikel 3.2 så länge den totala varaktigheten av deras system är minst 6 år.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 16 juni 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 32.

(2)  KOM(2011) 144.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller”, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU (EUT L 356, 12.12.2014, s. 421).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191, 18.7.2008, s. 1).


14.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/430

av den 13 mars 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

EG

65,8

MA

85,1

TR

84,9

ZZ

78,6

0707 00 05

JO

229,9

MA

176,1

TR

186,3

ZZ

197,4

0709 93 10

MA

117,1

TR

188,5

ZZ

152,8

0805 10 20

EG

47,5

IL

71,4

MA

45,4

TN

59,1

TR

65,4

ZZ

57,8

0805 50 10

TR

49,2

ZZ

49,2

0808 10 80

BR

68,9

CA

81,0

CL

103,0

CN

91,1

MK

28,7

US

167,6

ZZ

90,1

0808 30 90

AR

108,8

CL

99,5

CN

90,9

US

124,8

ZA

109,7

ZZ

106,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

14.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/45


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/431

av den 10 mars 2015

om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Lietuvos bankas

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 27.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2014/58 av den 16 december 2014 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas (1), och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i Eurosystemet ska granskas av oavhängiga externa revisorer som ECB-rådet har rekommenderat och Europeiska unionens råd godkänt.

(2)

Enligt artikel 1 i rådets beslut 2014/509/EU (2) uppfyller Litauen de nödvändiga villkoren för att införa euron och Litauens undantag enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt (3) upphävs med verkan från den 1 januari 2015.

(3)

ECB-rådet rekommenderade att UAB PricewaterhouseCoopers utses till externa revisorer för Lietuvos bankas för räkenskapsåren 2015–2017.

(4)

ECB-rådets rekommendation bör följas och rådets beslut 1999/70/EG (4) ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska läggas till i artikel 1 i beslut 1999/70/EG:

”19.   UAB PricewaterhouseCoopers godkänns härmed som externa revisorer för Lietuvos bankas för räkenskapsåren 2015–2017.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Europeiska centralbanken.

Utfärdat i Bryssel den 10 mars 2015.

På rådets vägnar

J. REIRS

Ordförande


(1)  EUT C 465, 24.12.2014, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2014/509/EU av den 23 juli 2014 om Litauens införande av euron den 1 januari 2015 (EUT L 228, 31.7.2014, s. 29).

(3)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.

(4)  Rådets beslut 1999/70/EG av den 25 januari 1999 om de nationella centralbankernas externa revisorer (EGT L 22, 29.1.1999, s. 69).


14.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/47


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/432

av den 13 mars 2015

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1).

(2)

Den 8 september 2014 antog rådet beslut 2014/658/Gusp (2) och förlängde därigenom dessa åtgärder med ytterligare sex månader.

(3)

Den 29 januari 2015 enades rådet (utrikes frågor) om att åtgärderna bör förlängas. Rådet har sett över de enskilda uppförandena på förteckningen. Uppgifterna avseende femtio personer bör ändras, och uppgifterna för en avliden person bör utgå.

(4)

Beslut 2014/145/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/145/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska andra stycket ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 15 september 2015.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2015.

På rådets vägnar

A. MATĪSS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  EUT L 271, 12.9.2014, s. 47.


BILAGA

1.

Uppgifterna i bilagan till beslut 2014/145/Gusp om nedanstående person ska utgå:

39.

Ludmila Ivanovna Shvetsova.

2.

Uppgifterna i bilagan till beslut 2014/145/Gusp om nedanstående personer ska ersättas med följande uppgifter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV

(Sergej Valerjevitj AKSIONOV),

Sergei Valerievich AKSENOV

(Сергей Валерьевич Аксёнов),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV

(Сергій Валерійович Аксьонов)

Födelseort: Beltsy (Bălți), Moldavien

Födelsedatum: 26.11.1972

Aksionov valdes till ”premiärminister för Krim” i Krims Verchovna rada den 27 februari 2014 i närvaro av proryska beväpnade män. Hans ”val” förklarades okonstitutionellt av Oleksandr Turtjynov den 1 mars 2014. Han lobbade aktivt för ”folkomröstningen” den 16 mars 2014. Från och med den 9 oktober 2014”överhuvud” för den så kallade Republiken Krim.

17.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Födelseort: Moskva

Födelsedatum: 26.4.1954

Den 9 december 2013 genom presidentdekret utnämnd till chef för den ryska federala statliga nyhetsbyrån Rossija Segodnja.

Central person inom regeringens propaganda till stöd för utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

21.3.2014

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Födelseort: Podolsk, Moskva oblast

Födelsedatum: 28.3.1957

Direktör för GRU (Centrala underrättelsedirektoratet), biträdande chef för generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt, generallöjtnant. Ansvarig för GRU-officerares verksamhet i östra Ukraina.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрій Євгенович Пургін),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Födelseort: Donetsk

Födelsedatum: 26.1.1972

Före detta överhuvud för ”Republiken Donetsk”, aktiv deltagare i och organisatör av separatistaktioner, samordnare för ”ryska turisters” aktioner i Donetsk. En av upphovsmännen till ”medborgarinitiativet i Donbass för den euroasiatiska unionen”. Så kallad ordförande för ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Denys Volodymyrovitj PUSJYLIN)

(Денис Володимирович Пушилін),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Födelseort: Makiivka (Donetsk oblast)

Födelsedatum: 9.5.1981 eller 9.5.1982

En av ledarna för ”Folkrepubliken Donetsk”. Deltog i övertagandet och ockupationen av den regionala administrationen. Aktiv talesperson för separatisterna. Så kallad vice ordförande för ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

29.4.2014

52.

Petr Grigorievich Jarosh

(Петр Григорьевич Ярош)

Födelsedatum: 30.1.1971

Tillförordnad chef för Krims federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Krims invånare.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV

(Vjatjeslav PONOMARJOV)

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich Ponomarev

(Вячеслав Владимирович Пономарёв)

Födelseort: Slovjansk (Donetsk oblast)

Födelsedatum: 2.5.1965

Före detta självutnämnd borgmästare i Slovjansk. Ponomarjov uppmanade Vladimir Putin att sända ryska styrkor för att skydda staden och bad honom senare att tillhandahålla vapen. Ponomarjovs män är inblandade i kidnappningar (de tillfångatog Irma Krat och Simon Ostrovsky, reporter för Vice News, som båda senare släpptes, de frihetsberövade även militära observatörer inom ramen för OSSE:s Wiendokument). Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич Какидзянов),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич Хакимзянов)

33 år gammal den 8.5.2014

Möjligen född 25 juli 1980 Makiivka (Donetsk oblast)

En av ledarna för den självutnämnda ”Folkrepubliken Donetsks väpnade styrkor”. Syftet med styrkorna är att ”skydda folket i Folkrepubliken Donetsk och republikens territoriella integritet” enligt Pusjylin, en av ledarna för ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Царёв)

Födelseort: Dnepropetrovsk

Födelsedatum: 2.6.1970

Före detta parlamentsledamot, uppmanade i denna egenskap offentligt till inrättandet av den så kallade Federala republiken Novorossija, bestående av regioner i sydöstra Ukraina. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малыхин)

Födelsedatum: 12.1.1981

Chef för ”Folkrepubliken Lugansks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Lugansks” självbestämmande.

12.5.2014

64.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Aleksandr Jurjevitj BORODAJ)

(Александр Юрьевич Бородай)

Födelseort: Moskva

Födelsedatum: 25.7.1972

Före detta så kallad premiärminister i ”Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk” (gjorde t.ex. följande uttalande den 8 juli 2014: ”Vår militär genomför en särskild insats mot de ukrainska 'fascisterna'”). Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossija”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

65.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергійович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Födelseort: Donetsk

Födelsedatum: 18.12.1972

Före detta så kallad minister för säkerheten i ”Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska säkerhetsaktiviteter som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

66.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY,

(Александр Александрович Калюсский)

Födelsedatum: 9.10.1975

S.k. de facto biträdande premiärminister för sociala frågor i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.7.2014

67.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Віталійович Хряков)

Födelseort: Donetsk

Födelsedatum: 6.11.1958

S.k. informations- och masskommunikationsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Ansvarig för proseparatiska propagandaaktiviteter som genomförs av den s.k. regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.7.2014

68.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Födelseort: Izhevsk, Ryska federationen

Födelsedatum: 20.1.1964

S.k. premiärminister i ministerrådet i ”Folkrepubliken Lugansk”, bekräftat den 8 juli 2014.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

69.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Födelseort: Shargun (Uzbekistan)

Födelsedatum: 25.11.1971

S.k. vice premiärminister i ministerrådet i ”Folkrepubliken Lugansk”, (var tidigare s.k. premiärminister i ”Folkrepubliken Lugansk” och tidigare talesman för ”Sydöstra armén”)

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för Sydöstra arméns uttalande om att det ukrainska presidentvalet inte kan genomföras i ”Folkrepubliken Lugansk” på grund av regionens ”nya” status.

12.7.2014

70.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Födelseort: Stakhanov (Lugansk oblast)

Födelsedatum: 7.4.1980 eller 7.4.1979

S.k. ordförande för högsta rådet i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av ”högsta rådet”, ansvarig för att ha bett Ryska federationen att erkänna ”Folkrepubliken Lugansks” oberoende.

Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossiya”.

12.7.2014

71.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрій Володимирович Івакін),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Födelseort: Perevalsk (Lugansk oblast)

Födelsedatum: 13.8.1954

Före detta så kallad inrikesminister i ”Folkrepubliken Lugansk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

72.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Födelseort: Lugansk (eventuellt i Kelmentsi, Chernivtsi oblast)

Födelsedatum: 24.6.1964 eller 25.6.1964

Före detta så kallad försvarsminister och för närvarande så kallat överhuvud för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

74.

Oleksiy Borisovych MOZGOVY

(Олексiй Борисович Мозговий),

Aleksei Borisovich MOZGOVOI

(Алексей Борисович Мозговой)

Födelsedatum: 3.4.1975

En av ledarna för de väpnade grupperna i östra Ukraina.

Ansvarig för utbildning av separatister inför strider mot ukrainska regeringsstyrkor.

12.7.2014

80.

Sergei Orestovoch BESEDA

Сергей Орестович Беседа

Födelsedatum: 17.5.1954

Befälhavare för femte avdelningen vid Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB).

Som högre FSB-officer är han chef för en ansvarig tjänst som har tillsyn över underrättelseoperationer och internationell verksamhet.

25.7.2014

85.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрійовнa Губарєва)

Födelseort: Kachova (Kherson oblast)

Födelsedatum: 5.7.1983

I egenskap av före detta så kallad utrikesminister var hon ansvarig för försvaret av ”Folkrepubliken Donetsk”, och på så sätt undergrävdes Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Dessutom används hennes bankkonto för att finansiera olagliga separatistgrupper. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

86.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фёдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федір Дмитрович Березін)

Födelseort: Donetsk

Födelsedatum: 7.2.1960

Före detta så kallad vice försvarsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har samröre med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Berezin stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

109.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA

(Оксана Александровна Чигрина)

33 år gammal den 1.8.2014

Möjligen född 23.7.1981

Talesperson för den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk” som gjorde uttalanden för att berättiga bland annat nedskjutningen av ett ukrainskt militärflygplan, tagande av gisslan, de olagliga väpnade gruppernas olagliga stridsverksamhet, vilket har lett till att undergräva Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

30.7.2014

110.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Födelseort: Slovjansk (Donetsk oblast)

Födelsedatum: 13.1.1954

Medlem i det så kallade folkrådet och före detta ordförande för det så kallade Högsta rådet i ”Folkrepubliken Donetsk”, som låg bakom politiken och anordnandet av den olagliga ”folkomröstningen” som ledde till utropandet av ”Folkrepubliken Donetsk” som utgjorde ett brott mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

30.7.2014

112.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Födelseort: Leningrad (Sankt Petersburg).

Födelsedatum: 15.12.1951

Rotenberg känner sedan länge president Putin och var tidigare hans judosparringpartner.

Han har byggt upp sin förmögenhet under president Putins ämbetstid. Hans ekonomiska framgång kan tillskrivas inflytandet från viktiga beslutsfattare som gynnade honom, framför allt genom tilldelning av offentliga kontrakt.

Han har gynnats av sitt nära personliga förhållande till ryska beslutsfattare eftersom han tilldelades viktiga kontrakt från ryska staten eller från statsägda företag. Framför allt tilldelades hans företag flera mycket lukrativa kontrakt för förberedelserna inför de olympiska spelen i Sotji.

Han är också ägare till företaget Stroygazmontazh, som har tilldelats ett statligt avtal för att bygga en bro från Ryssland till den olagligt annekterade Autonoma republiken Krim, och därigenom befästa dess integrering med Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet.

Han är styrelseordförande för förlaget Provescheniye, som framför allt har genomfört projektet ”Till Rysslands barn: adress – Krim”, en PR-kampanj som syftar till att övertyga barn från Krim om att de numera är ryska medborgare som bor i Ryssland, och stöder därmed den ryska regeringens politik att integrera Krim i Ryssland.

30.7.2014

115.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Nikolaj Terentjievitj SJAMALOV)

Николай Терентьевич Шамалов

Födelseort: Vitryssland

Födelsedatum: 24.1.1950

Sjamalov känner sedan länge president Putin. Han är medgrundare till det s.k. Ozero Datja (Ozero Dacha) ett kooperativt företag som sammanför en inflytelserik grupp av personer i kretsen kring president Putin.

Han gynnas av sina kontakter bland ryska beslutsfattare. Han är den näst största aktieägaren i Bank Rossija (Bank Rossiya), där hans ägarskap 2013 uppgick till omkring 10 %, och anses fungera som personlig bank för högre tjänstemän i Ryska federationen. Bank Rossija har efter den olagliga annekteringen av Krim öppnat kontor i hela Krim och Sevastopol, vilkas integrering i Ryska federationen därmed konsoliderats.

Bank Rossija har dessutom viktiga intressen i den nationella mediegruppen som i sin tur kontrollerar tv-stationer som aktivt stöder den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina.

30.7.2014

119.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Aleksandr Zachartjenko)

(Александр Владимирович Захарченко)

Födelseort: Donetsk

Födelsedatum: 26.6.1976

Den 7 augusti 2014 ersatte han Alexander Borodaj som s.k. premiärminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Zachartjenko stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

121.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Födelseort: Debaltseve

Födelsedatum: 21.1.1983

Har samröre med ”Donbass folkmilis”. Han har bland annat sagt att de kommer att fortsätta att strida i resten av landet. Rudenko har stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Så kallad folkvald i det så kallade Folkrepubliken Donetsks parlament.

12.9.2014

122.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV

(Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Födelseort: Rostov oblast (Ryssland)

Födelsedatum: 21.6.1973

Ersatte Marat Basjirov som så kallad premiärminister i ”Folkrepubliken Lugansk”. Tidigare aktiv i milisen Sydöstra armén. Tsypkalov har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

123.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич Пинчук)

Möjligt födelsedatum: 27.12.1977

Före detta så kallad statssäkerhetsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den så kallade Folkrepubliken Donetsks regering. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.9.2014

124.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берёза)

Möjligt födelsedatum: 1.3.1977

”Inrikesminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatisternas ”myndighetsverksamhet” i den så kallade Folkrepubliken Donetsks regering. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

125.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич Родкин)

Födelsedatum: 23.9.1976

Moskvaföreträdare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har i sina uttalanden bland annat talat om att milisen är beredd att föra ett gerillakrig och att de beslagtagit vapensystem från den ukrainska försvarsmakten. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

126.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Födelsedatum: 26.7.1956

”Vice premiärminister för sociala frågor” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatisternas ”myndighetsverksamhet” i den så kallade Folkrepubliken Donetsks regering. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Rysslands vice premiärminister Dmitrij Rogozins skyddsling.

12.9.2014

127.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Födelseort: delrepubliken Komi

Född den 19.11.1954

Så kallad vice premiärminister i Krim och befullmäktigad företrädare för Krim hos president Putin. Muradov har spelat en viktig roll när det gäller att konsolidera rysk institutionell kontroll över Krim sedan den olagliga annekteringen. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

144.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович Акимов)

Födelsedatum: 15.9.1981

Ställföreträdande i ”Lugansks ekonomiska union” i det ”nationella rådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

145.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN

(alias Larysa AYRAPETYAN,

Larisa AIRAPETYAN

eller Larysa AIRAPETYAN)

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Födelsedatum: 21.2.1970

”Hälsominister” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. valen den 2 november 2014 till befattningen som ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

146.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO

(alias Yuriy SIVOKONENKO,

Yury SIVOKONENKO,

Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович Сивоконенко)

Födelsedatum: 7.8.1957

Ledamot av ”parlamentet” i ”Folkrepubliken Donetsk” och arbetar inom veteranföreningen i Donbass Berkut. Kandiderade vid de s.k. valen den 2 november 2014 till befattningen som ledare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Dessa val strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

147.

Aleksandr Igorevich KOFMAN

(alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич Кофман)

Födelseort: Makijikva (Donetsk oblast)

Födelsedatum: 30.8.1977

Så kallad utrikesminister och så kallad förste vice talman i ”parlamentet” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Kandiderade vid de olagliga så kallade valen den 2 november 2014 till befattningen som ledare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Dessa val strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att delta och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

148.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич Халиков)

Födelsedatum: 23.2.1969

”Förste vice premiärminister” och f.d. ”riksåklagare” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

149.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Födelseort: Moskva

Födelsedatum: 3.2.1963

”Vice premiärminister för finanser” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

150.

Oleg BUGROV

Födelsedatum: 29.8.1969

”Försvarsminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

153.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK

(alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович Костенок)

Födelseår 1961

”Utbildningsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

155.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO

(alias Vladislav Nykolayevich DEYNEGO)

(Владислав Дейнего)

Födelsedatum: 12.3.1964

”Vice ordförande” för ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

(133.)

Pavel DREMOV

aka Batya

(Павел Леонидович ДРЁМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV

(Павло Леонідович Дрьомов)

Födelseort: Stachanov

Födelsedatum: 22.11.1976

Befälhavare för ”första kosackregementet”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

(136.)

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH

alias Givi

(Михаил Сергеевич Толстых)

Födelseort: Ilovajsk

Födelsedatum: 19.7.1980

Befälhavare för ”Somalibataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

(137.)

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович Басурин)

Födelseort: Donetsk

Födelsedatum: 27.6.1966

S.k. ställföreträdande befälhavare, försvarsministeriet i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

(139.)

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич ЛИТВИН)

Födelsedatum: 2.7.1973

S.k. vice ordförande i ministerrådet i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

(143.)

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович мануйлов)

Födelsedatum: 5.1.1967

S.k. budgetminister i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

(146.)

Zaur ISMAILOV

(Заур Исмаилов)

Födelseort: Krasnyj Lutj, Vorosjilovgrad (numera Lugansk)

Födelsedatum: 25.7.1978 (eller 1975)

S.k. tillförordnad riksåklagare i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015


14.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/58


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/433

av den 17 december 2014

om inrättandet av en etikkommitté och kommitténs arbetsordning (ECB/2014/59)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (1), särskilt artikel 9a, och

av följande skäl:

(1)

Genom att inrätta Europeiska centralbankens etikkommitté (nedan kallad etikkommittén), vill ECB-rådet stärka redan befintliga etiska regler och ytterligare förbättra företagsstyrningen inom Europeiska centralbanken (ECB), Europeiska centralbankssystemet (ECBS), Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).

(2)

Under de senaste åren har allmänhetens medvetenhet kring etikfrågor och företagsstyrning ökat. Efter inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen har frågor som rör företagsstyrning fått ökad betydelse inom ECB. Allmänhetens ökade medvetenhet och granskning kräver att ECB har, och strikt tillämpar, moderna etikregler som säkerställer ECB:s integritet och undviker renomméförluster.

(3)

De etiska reglerna för medlemmar av ECB:s beslutande organ (nedan kallade adressater) bör vara baserade på samma regler som gäller för ECB:s anställda och bör stå i förhållande till adressaternas respektive uppgifter. Därför bör de olika reglerna som tillsammans utgör ECB:s etiska ramverk, dvs. uppförandekodexen för ECB-rådets ledamöter (2), tilläggskodexen avseende etiska riktlinjer för europeiska centralbankens direktionsledamöter (3), uppförandekodexen för tillsynsnämndens ledamöter samt ECB:s personalföreskrifter behandlas som ett sammanhängande regelverk.

(4)

De etiska reglerna måste kompletteras av en väl fungerande kontroll, rapporteringsmekanismer och förfaranden för att uppnå en adekvat och konsekvent tillämpning där etikkommittén kommer att inneha en nyckelroll.

(5)

För att säkerställa ett effektivt samspel mellan de aspekter av de etiska reglerna som främst avser det operativa genomförandet och sådana som främst avser institutionella och ramverksrelaterade aspekter, bör minst en av ledamöterna i ECB:s revisionskommitté (nedan kallad revisionskommittén) ingå i etikkommittén.

(6)

Etikkommittén bör inkludera en extern ledamot av revisionskommittén. Externa ledamöter av revisionskommittén väljs ut bland högt uppsatta företrädare med centralbankserfarenhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Inrättande och sammansättning

1.   Härmed inrättas en etikkommitté.

2.   Etikkommittén ska bestå av tre externa ledamöter, varav minst en ska vara en extern ledamot av revisionskommittén.

3.   Etikkommitténs ledamöter ska vara välrenommerade personer från medlemsstaterna vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som har en god förståelse för målen, uppgifterna och styrningen av ECB, ECBS, Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen. De får inte vara anställda hos ECB eller medlemmar av ECB:s beslutande organ, de nationella myndigheterna eller de behöriga nationella myndigheterna enligt definitionen i förordning (EU) nr 1024/2013 (4).

Artikel 2

Utnämning av ledamöter

1.   ECB-rådet ska utnämna etikkommitténs ledamöter.

2.   Etikkommittén utser en ordförande.

3.   Mandatperioden för ledamöterna i etikkommittén är tre år och kan förnyas en gång. Förordnandet för ledamöter i etikkommittén som samtidigt även är ledamöter i revisionskommittén ska upphöra om de inte längre är ledamöter i revisionskommittén.

4.   Etikkommitténs ledamöter ska iaktta högsta etiska standarder. De förväntas handla ärligt, oavhängigt, opartiskt, med diskretion och utan hänsyn till personliga intressen samt undvika alla situationer som kan ge upphov till intressekonflikter. De förväntas betänka betydelsen av sina uppgifter och sitt ansvar. Etikkommitténs ledamöter ska avstå från att delta i överläggningar där det finns, eller kan tänkas finnas, intressekonflikter. De ska iaktta kraven på tystnadsplikt enligt artikel 37 i ECBS-stadgan även efter det att deras förordnanden upphört.

5.   Etikkommitténs ledamöter ska erhålla ersättning, dels i form av ett årligt arvode och dels i form av ett timarvode som utgår för faktiskt arbetade timmar. Arvodesbeloppen ska fastställas av ECB-rådet.

Artikel 3

Funktion

1.   Etikkommittén ska besluta om tidpunkten för sina sammanträden på förslag av ordföranden. Ordföranden får även sammankalla etikkommittén närhelst denne finner det nödvändigt.

2.   På begäran av någon av ledamöterna, och efter överenskommelse med ordföranden, får möten även ske i form av telefonkonferens och överläggningar får ske genom ett skriftligt förfarande.

3.   Etikkommitténs ledamöter förväntas personligen närvara vid varje möte. Endast ledamöterna och sekreteraren får närvara vid möten. Etikkommittén kan dock bjuda in andra personer att närvara vid dess möten, om detta anses lämpligt.

4.   ECB:s direktion ska utse en anställd till sekreterare för Etikkommittén.

5.   Etikkommittén ska ges tillgång till ledningspersonal och anställda samt även dokument och information som den behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Artikel 4

Uppgifter

1.   På anmodan ska etikkommittén ge råd i enskilda etikfrågor om detta uttryckligen framgår av rättsakter som har antagits av ECB eller i de etiska regler som antagits av ECB:s beslutande organ.

2.   Etikkommittén ska utföra de uppgifter som tilldelas den rådgivare i etiska frågor som utses enligt uppförandekodexen för ECB-rådets ledamöter och de uppgifter som tilldelas ECB:s etikombud enligt tilläggskodexen avseende etiska riktlinjer för europeiska centralbankens direktionsledamöter.

3.   För att hjälpa revisionskommittén i dess arbete med att bedöma huruvida ramverket för styrningen av ECB, ECBS, Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen är adekvat och hur effektiv processen för att granska dess efterlevnad är, ska etikkommittén rapportera till revisionskommittén om den rådgivning den bedrivit och i vilken utsträckning råden följts.

4.   Etikkommittén ska varje år rapportera till ECB-rådet om det arbete som den utfört. Därutöver ska etikkommittén rapportera till ECB-rådet närhelst den anser detta vara påkallat och/eller detta krävs för att utföra kommitténs uppgifter.

5.   Utöver de uppgifter som framgår av denna artikel får etikkommittén utföra andra uppgifter som är relaterade till dess mandat, om ECB-rådet begär detta.

Artikel 5

Information om hur rådgivningen implementeras

Adressaterna för etikkommitténs råd ska informera etikkommittén om hur etikkommitténs råd implementeras.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 17 december 2014.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  EGT C 123, 24.5.2002, s. 9.

(3)  EUT C 104, 23.4.2010, s. 8.

(4)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).


Rättelser

14.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/61


Rättelseprotokoll till det andra tilläggsprotokollet Rättelse till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen undertecknat i Bryssel den 24 juli 2007

( Europeiska unionens officiella tidning L 251 av den 26 september 2007 )

Denna rättelse har genomförts genom ett rättelseprotokoll som undertecknades i Bryssel den 18 december 2014 med rådet som depositarie.

1. a)

På sidan 12, bilaga III, tabell ”I. Horisontella åtaganden”, rubriken, ska det

i stället för:

”I.   HORISONTELLA ÅTAGANDEN

ALLA SEKTORER I DENNA LISTA”

 

 

 

vara:

”Leveranssätt:

1)

Gränsöverskridande

2)

Konsumtion i utlandet

3)

Kommersiell etablering

4)

Fysiska personers närvaro

Sektor eller delsektor

Begränsningar av marknadstillträde

Begränsningar av nationell behandling

Tilläggsåtaganden

I.   HORISONTELLA ÅTAGANDEN

ALLA SEKTORER I DENNA LISTA”

 

 

 

b)

På sidorna 13–25, bilaga III, tabell ”I. Horisontella åtaganden”, rubriken, ska det

i stället för:

[ingen text] (1)

vara:

”Leveranssätt:

1)

Gränsöverskridande

2)

Konsumtion i utlandet

3)

Kommersiell etablering

4)

Fysiska personers närvaro

Sektor eller delsektor

Begränsningar av marknadstillträde

Begränsningar av nationell behandling

Tilläggsåtaganden”

2. a)

På sidan 26, bilaga III, tabell ”II. Sektorspecifika åtaganden”, rubriken, ska det

i stället för:

”II.

SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN”

vara:

”Leveranssätt:

1)

Gränsöverskridande

2)

Konsumtion i utlandet

3)

Kommersiell etablering

4)

Fysiska personers närvaro

Sektor eller delsektor

Begränsningar av marknadstillträde

Begränsningar av nationell behandling

Tilläggsåtaganden

II.

SEKTORSPECIFIKA ÅTAGANDEN”

b)

På sidorna 27–111, bilaga III, tabell ”II. Sektorspecifika åtaganden”, rubriken, ska det

i stället för:

[ingen text] (2)

vara:

”Leveranssätt:

1)

Gränsöverskridande

2)

Konsumtion i utlandet

3)

Kommersiell etablering

4)

Fysiska personers närvaro

Sektor eller delsektor

Begränsningar av marknadstillträde

Begränsningar av nationell behandling

Tilläggsåtaganden”

3. a)

På sidan 115, bilaga IV, tabell ”I. Horisontella åtaganden”, rubriken, ska det

i stället för:

”I.   HORISONTELLA ÅTAGANDEN

ALLA SEKTORER I DENNA LISTA”

 

 

 

vara:

”Leveranssätt:

1)

Gränsöverskridande

2)

Konsumtion i utlandet

3)

Kommersiell etablering

4)

Fysiska personers närvaro

Sektor eller delsektor

Begränsningar av marknadstillträde

Begränsningar av nationell behandling

Tilläggsåtaganden

I.   HORISONTELLA ÅTAGANDEN

ALLA SEKTORER I DENNA LISTA”

 

 

 

b)

På sidorna 116–125, bilaga IV, tabell ”I. Horisontella åtaganden”, rubriken, ska det

i stället för:

[ingen text] (3)

vara:

”Leveranssätt:

1)

Gränsöverskridande

2)

Konsumtion i utlandet

3)

Kommersiell etablering

4)

Fysiska personers närvaro

Sektor eller delsektor

Begränsningar av marknadstillträde

Begränsningar av nationell behandling

Tilläggsåtaganden”

4. a)

På sidan 126, bilaga IV, tabell ”II.1. Åtaganden rörande finansiella tjänster (del 1) (1)”, rubriken, ska det

i stället för:

”II.1.

ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER (del 1) (1)”

vara:

”Leveranssätt:

1)

Gränsöverskridande

2)

Konsumtion i utlandet

3)

Kommersiell etablering

4)

Fysiska personers närvaro

Sektor eller delsektor

Begränsningar av marknadstillträde

Begränsningar av nationell behandling

Tilläggsåtaganden

II.1.

ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER (del 1)1

b)

På sidorna 127–142, bilaga IV, tabell ”II.1. Åtaganden rörande finansiella tjänster (del 1)”, rubriken, ska det

i stället för:

[ingen text] (4)

vara:

”Leveranssätt:

1)

Gränsöverskridande

2)

Konsumtion i utlandet

3)

Kommersiell etablering

4)

Fysiska personers närvaro

Sektor eller delsektor

Begränsningar av marknadstillträde

Begränsningar av nationell behandling

Tilläggsåtaganden”

5. a)

På sidan 143, bilaga IV, tabell ”II.2. Åtaganden rörande finansiella tjänster (del 2)”, rubriken, ska det

i stället för:

”II.2.

ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER (del 2)”

vara:

”Leveranssätt:

1)

Gränsöverskridande

2)

Konsumtion i utlandet

3)

Kommersiell etablering

4)

Fysiska personers närvaro

Sektor eller delsektor

Begränsningar av marknadstillträde

Begränsningar av nationell behandling

Tilläggsåtaganden

II.2.

ÅTAGANDEN RÖRANDE FINANSIELLA TJÄNSTER (del 2)”

b)

På sidorna 144–155, bilaga IV, tabell ”II.2. Åtaganden rörande finansiella tjänster (del 2)”, rubriken, ska det

i stället för:

[ingen text] (5)

vara:

”Leveranssätt:

1)

Gränsöverskridande

2)

Konsumtion i utlandet

3)

Kommersiell etablering

4)

Fysiska personers närvaro

Sektor eller delsektor

Begränsningar av marknadstillträde

Begränsningar av nationell behandling

Tilläggsåtaganden”


(1)  Rubriken saknas i det undertecknade andra tilläggsprotokollet, men i enlighet med Publikationsbyråns formatmall finns den med i den offentliggjorda versionen (EUT L 251, 26.9.2007, s. 13–25).

(2)  Rubriken saknas i det undertecknade andra tilläggsprotokollet, men i enlighet med Publikationsbyråns formatmall finns den med i den offentliggjorda versionen (EUT L 251, 26.9.2007, s. 27–111).

(3)  Rubriken saknas i det undertecknade andra tilläggsprotokollet, men i enlighet med Publikationsbyråns formatmall finns den med i den offentliggjorda versionen, EUT L 251, 26.9.2007, s. 116–125.

(4)  Rubriken saknas i det undertecknade andra tilläggsprotokollet, men i enlighet med Publikationsbyråns formatmall finns den med i den offentliggjorda versionen (EUT L 251, 26.9.2007, s. 127–142).

(5)  Rubriken saknas i det undertecknade andra tilläggsprotokollet, men i enlighet med Publikationsbyråns formatmall finns den med i den offentliggjorda versionen (EUT L 251, 26.9.2007, s. 144–155).


14.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/65


Rättelse till rådets beslut 2010/183/EU av den 16 mars 2010 om ändring av beslut 2009/459/EG om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Rumänien

( Europeiska unionens officiella tidning L 83 av den 30 mars 2010 )

På omslaget i innehållsförteckningen, titeln, ska det

i stället för:

”2010/183/EU

Rådets beslut av den 16 mars 2010 om ändring av beslut 2009/459/EG om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Rumänien”

vara:

”2010/183/EU

Rådets beslut av den 16 februari 2010 om ändring av beslut 2009/459/EG om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Rumänien”

På sidan 19, titeln, ska det

i stället för:

”Rådets beslut av den 16 mars 2010 om ändring av beslut 2009/459/EG om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Rumänien (2010/183/EU)”

vara:

”Rådets beslut av den 16 februari 2010 om ändring av beslut 2009/459/EG om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Rumänien (2010/183/EU)”

På sidan 19, slutformuleringen, ska det

i stället för:

”Utfärdat i Bryssel den 16 mars 2010.”

vara:

”Utfärdat i Bryssel den 16 februari 2010.”


14.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/65


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

( Europeiska unionens officiella tidning L 60 av den 2 mars 2013 )

1.

I hela rättsakten ska termen ”marknadstillsyn” ersättas med ”marknadskontroll” i alla dess grammatiska former och i alla ordsammansättningar innehållande den termen.

2.

I hela rättsakten ska termen ”mopedbil” ersättas med ”fyrhjuling med karosseri” i alla dess grammatiska former.

3.

I hela rättsakten ska termen ”passagerarbefordran” ersättas med ”personbefordran” i alla dess grammatiska former.

4.

På sidan 56, artikel 2.2 h, ska det

i stället för:

”h)

Pedalassisterade cyklar som är …”

vara:

”h)

Cyklar konstruerade för att trampas som är …”

5.

På sidan 62, artikel 3.94 b, ska det

i stället för:

”b)

en elektrisk hjälpmotor som monterats på ett pedalassisterad fordon.”

vara:

”b)

en elektrisk hjälpmotor som monterats på ett fordon konstruerat för att trampas.”


14.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/66


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon

( Europeiska unionens officiella tidning L 60 av den 2 mars 2013 )

I hela rättsakten ska termen ”marknadstillsyn” ersättas med ”marknadskontroll” i alla dess grammatiska former och i alla ordsammansättningar innehållande den termen.