ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 67

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
12 mars 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/402 av den 11 mars 2015 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/403 av den 11 mars 2015 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller efedraarter och johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/404 av den 11 mars 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetyl och propamokarb ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/405 av den 11 mars 2015 om godkännande av alfacypermetrin som verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/406 av den 11 mars 2015 om godkännande av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14, stam SA3A som verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 ( 1 )

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/407 av den 11 mars 2015 om godkännande av propan-2-ol som verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2 och 4 ( 1 )

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 av den 11 mars 2015 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/409 av den 11 mars 2015 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 917/2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina

23

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/410 av den 11 mars 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

28

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/411 av den 11 mars 2015 i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om katjoniska polymerbindemedel med kvartära ammoniumföreningar som införlivas i färger och beläggningar ( 1 )

30

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ( EUT L 343, 14.12.2012 )

32

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) 2015/104 av den 19 januari 2015 om fastställande för år 2015 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 och om upphävande av förordning (EU) nr 779/2014 ( EUT L 22, 28.1.2015, s. 1 )

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/402

av den 11 mars 2015

om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (1), särskilt artikel 18.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1924/2006 är hälsopåståenden om livsmedel förbjudna, såvida de inte godkänts av kommissionen i enlighet med den förordningen och ingår i en förteckning över tillåtna påståenden.

(2)

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det också att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), nedan kallad myndigheten, för en vetenskaplig bedömning samt till kommissionen och medlemsstaterna för kännedom.

(3)

Myndigheten ska avge ett yttrande om hälsopåståendet i fråga.

(4)

Kommissionen ska med beaktande av myndighetens yttrande fatta beslut om huruvida hälsopåståenden ska godkännas.

(5)

Efter en ansökan från ICP Ltd, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om extrakt av Padina pavonica i Dictyolone® och ökad bentäthet (fråga nr EFSA-Q-2013-00249 (2)). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Förbättrar bentätheten genom att påverka kalciumregleringen och genom att fysiologiskt återställa proteininnehållande ben, särskilt i fråga om åldersbetingad benförlust hos normalt friska personer”.

(6)

Den 10 januari 2014 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av extrakt av Padina pavonica i Dictyolone® och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(7)

Efter en ansökan från Omikron Italia S.r.l., inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om cytidin-5′-difosfokolin (CDP-kolin eller citikolin) och bibehållande av normal syn (fråga nr EFSA-Q-2013-00757 (3)). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”En oral lösning av CDP-kolin som kolinkälla bidrar till att bibehålla den oftalmologiska nervstrukturens normala funktion”.

(8)

Den 21 februari 2014 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av cytidin-5′-difosfokolin och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(9)

Efter en ansökan från Hassia Mineralquellen GmbH & Co KG, inlämnad enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Rosbacher drive® och ökad uppmärksamhet (fråga nr EFSA-Q-2013-00444 (4)). Det påstående som sökanden föreslog hade bl.a. följande lydelse: ”Hjälper/stödjer/bibehåller koncentrationsförmågan”.

(10)

Den 24 februari 2014 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av Rosbacher drive® och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(11)

De synpunkter som sökandena och allmänheten lämnat till kommissionen enligt artikel 16.6 i förordning (EG) nr 1924/2006 har beaktats vid fastställandet av åtgärderna i den här förordningen.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Hälsopåståendena i bilagan till denna förordning ska inte tas upp i den unionsförteckning över tillåtna påståenden som avses i artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal, vol. 12(2014):1, artikelnr 3518.

(3)  The EFSA Journal, vol. 12(2014):2, artikelnr 3575.

(4)  The EFSA Journal, vol. 12(2014):2, artikelnr 3576.


BILAGA

Ej godkända hälsopåståenden

Ansökan – relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1924/2006

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Efsa-yttrande

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Extrakt av Padina pavonica i Dictyolone®

Förbättrar bentätheten genom att påverka kalciumregleringen och genom att fysiologiskt återställa proteininnehållande ben, särskilt i fråga om åldersbetingad benförlust hos normalt friska personer

Q-2013-00249

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Cytidin-5′-difosfokolin (CDP-kolin eller citikolin)

En oral lösning av CDP-kolin som kolinkälla bidrar till att bibehålla den oftalmologiska nervstrukturens normala funktion

Q-2013-00757

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Rosbacher drive®

Hjälper/stödjer/bibehåller koncentrationsförmågan

Q-2013-00444


12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/403

av den 11 mars 2015

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller efedraarter och johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1925/2006 kan en medlemsstat begära att kommissionen inleder ett förfarande för att ta upp ett ämne eller en ingrediens som innehåller ett annat ämne än vitaminer och mineralämnen i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006, där sådana ämnen förtecknas vilkas användning i livsmedel är förbjuden, begränsad eller föremål för unionens granskning, om ämnet är associerat med en potentiell risk för konsumenterna, såsom definierat i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1925/2006.

(2)

Den 7 september 2009 skickade Tyskland en begäran till kommissionen gällande eventuella skadliga effekter i samband med intag av johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) och efedraarter samt beredningar av dessa, och bad kommissionen att inleda ett förfarande i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1925/2006 för dessa två ämnen.

(3)

Tysklands begäran uppfyllde de nödvändiga villkor och krav som anges i artiklarna 3 och 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 307/2012 (2).

(4)

Den 9 september 2011 bad kommissionen Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) att bedöma säkerheten vid användning av efedraarter och johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) i livsmedel.

(5)

Den 3 juli 2013 antog myndigheten ett vetenskapligt yttrande om bedömningen av säkerheten vid användning av johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) (3). Myndigheten konstaterade att den kemiska och toxikologiska karakteriseringen av johimbebark (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) och beredningar av denna som används i livsmedel inte är tillräcklig för att man ska kunna dra slutsatser om deras säkerhet som ingredienser i livsmedel. Därför var det inte möjligt för myndigheten att ge råd om dagligt intag av johimbebark och beredningar av denna som inte ger anledning till oro för människors hälsa.

(6)

Den 6 november 2013 antog myndigheten ett vetenskapligt yttrande om bedömningen av säkerheten vid användning av efedraarter i livsmedel (4). Myndigheten fann att trots att saluföringen av livsmedel som innehåller efedraört och beredningar av denna inte har dokumenterats i detaljhandeln i Europa, kan kosttillskott som innehåller efedraört eller beredningar av denna, vilka vanligen används för viktminskning och atletiska prestationer, enkelt köpas via internet. Myndigheten konstaterade att det inte går att utesluta att konsumenter köper örtte gjort på efedraört via internet. Eftersom efedraört och beredningar av denna nästan uteslutande saluförs som kosttillskott, beräknade myndigheten en potentiell exponeringsgrad för örten utifrån kosttillskott. Myndigheten konstaterade att efedraört och beredningar av denna i kosttillskott kan leda till en exponering för en total mängd efedra-alkaloider eller för efedrin som faller inom eller eventuellt överskrider de terapeutiska dosintervallerna för enskilda efedra-alkaloider eller efedrin i läkemedel.

(7)

Myndigheten konstaterade att eftersom det saknas adekvata toxikologiska data kunde myndigheten inte ge råd om ett dagligt intag av efedraört och beredningar av denna från alla livsmedel som inte ger anledning till oro för människors hälsa. Myndigheten kunde dock konstatera att exponering för den totala mängden efedra-alkaloider eller för efedrin i livsmedel, framför allt i kosttillskott, skulle kunna leda till allvarliga negativa effekter på det kardiovaskulära systemet och det centrala nervsystemet (t.ex. hypertension och stroke), effekter som kan förstärkas i kombination med koffein. Av denna anledning utgör användningen av efedraört eller beredningar av denna som innehåller efedra-alkaloider i livsmedel en betydande risk för människors hälsa.

(8)

Kommissionen har inte tagit emot några kommentarer från berörda parter efter att myndigheten publicerat ett yttrande om efedraarter och johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille).

(9)

Eftersom användning av johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) och beredningar av denna i livsmedel möjligen ger negativa hälsoeffekter, men det fortfarande råder vetenskaplig osäkerhet, bör ämnet granskas av unionen och därför tas upp i del C i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006. Under tiden för unionens granskning och i avvaktan på beslut om huruvida ämnet ska få användas eller om det i slutet av granskningsperioden ska placeras i del A eller B i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006, bör därför nationella bestämmelser om användningen av johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) i livsmedel fortsätta att gälla.

(10)

Med hänsyn till den betydande risken förknippad med användningen av efedraörten och beredningar av denna i livsmedel, särskilt vad gäller exponering för efedra-alkaloider i kosttillskott, och med hänsyn till att man inte har kunnat fastställa ett dagligt intag av efedraört eller beredningar av denna som inte ger anledning till oro för människors hälsa, bör användningen av detta ämne i livsmedel förbjudas. Därför bör efedraört och beredningar av denna tas upp i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I del A ska följande post läggas till:

”Efedraört och beredningar av denna som härrör från efedraarter”

2.

I del C ska följande post läggas till:

”Johimbebark och beredningar som härrör från johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille)”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 307/2012 av den 11 april 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (EUT L 102, 12.4.2012, s. 2).

(3)  ”Scientific Opinion on the evaluation of the safety in use of Yohimbe (Pausinystalia yohimbe [K.Schum] Pierre ex Beille)”. Efsas panel för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser (ANS). The EFSA Journal, vol. 11(2013):7, artikelnr 3302.

(4)  ”Scientific Opinion on safety evaluation of Ephedra species for use in food”. Efsas panel för näringstillsatser och andra livsmedelstillsatser (ANS). The EFSA Journal, vol. 11(2013):11, artikelnr 3467.


12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/404

av den 11 mars 2015

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetyl och propamokarb

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 17 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (2) fastställs de verksamma ämnen som anses ha blivit godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(2)

Godkännandena av de verksamma ämnena kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetyl och propamokarb löper ut den 30 september 2017, medan godkännandet av det verksamma ämnet beflubutamid löper ut den 30 november 2017. Ansökningar om förnyat godkännande har lämnats in för dessa verksamma ämnen. Eftersom kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (3) gäller för dessa verksamma ämnen måste sökandena ges tillräckligt med tid för att slutföra förnyelseförfarandet i enlighet med den förordningen. Följaktligen är det sannolikt att godkännandena för dessa verksamma ämnen kommer att löpa ut innan något beslut om att förnya dem har fattats. Godkännandeperioderna måste därför förlängas.

(3)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Med tanke på syftet med artikel 17 första stycket i förordning (EG) nr 1107/2009 kommer kommissionen, när det gäller de fall där ingen kompletterande dokumentation i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 lämnats in senast 30 månader innan respektive godkännande löper ut enligt bilagan till den här förordningen, att fastställa det datum då godkännandet löper ut till samma datum som det datum som gällde före den här förordningen eller så snart som möjligt därefter.

(5)

Med tanke på syftet med artikel 17 första stycket i förordning (EG) nr 1107/2009 kommer kommissionen, när det gäller de fall där kommissionen kommer att anta en förordning om att inte förnya ett godkännande av ett verksamt ämne som anges i bilagan till den här förordningen på grund av att kriterierna för godkännandet inte är uppfyllda, att fastställa det datum då godkännandet löper ut till samma datum som det datum som gällde före den här förordningen eller till det datum då förordningen om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet träder i kraft, beroende på vilken tidpunkt som infaller senast.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).


BILAGA

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

På rad 145 för ämnet kaptan ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

2.

På rad 146 för ämnet folpet ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

3.

På rad 147 för ämnet formetanat ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

4.

På rad 148 för ämnet metiokarb ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

5.

På rad 149 för ämnet dimetoat ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

6.

På rad 150 för ämnet dimetomorf ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

7.

På rad 151 för ämnet glufosinat ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

8.

På rad 152 för ämnet metribuzin ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

9.

På rad 153 för ämnet fosmet ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

10.

På rad 154 för ämnet propamokarb ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

11.

På rad 155 för ämnet etoprofos ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

12.

På rad 156 för ämnet pirimifosmetyl ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

13.

På rad 157 för ämnet fipronil ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

14.

På rad 158 för ämnet beflubutamid ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.


12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/405

av den 11 mars 2015

om godkännande av alfacypermetrin som verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter eller för att tas upp i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012. I förteckningen ingår alfacypermetrin.

(2)

Alfacypermetrin har utvärderats i överensstämmelse med artikel 90.2 i förordning (EU) nr 528/2012 för användning i biocidprodukter för produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur, som definieras i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Belgien utsågs till utvärderande behörig myndighet och lämnade in en granskningsrapport, tillsammans med rekommendationer, till kommissionen den 17 november 2011, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 (3).

(4)

Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande formulerades den 17 juni 2014 av kommittén för biocidprodukter, med beaktande av slutsatserna från den utvärderande behöriga myndigheten.

(5)

Enligt detta yttrande kan biocidprodukter som används för produkttyp 18 och som innehåller alfacypermetrin förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (4), förutsatt att vissa specifikationer och villkor för användningen uppfylls.

(6)

Alfacypermetrin bör därför godkännas för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 under förutsättning att vissa specifikationer och villkor är uppfyllda.

(7)

Eftersom nanomaterial inte ingick i utvärderingarna bör godkännandet inte omfatta sådana material i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(8)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Alfacypermetrin ska godkännas som ett verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 325, 11.12.2007, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor (2)

Alfacypermetrin

IUPAC-namn

Reaktionsmassa av (S)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(1R,3R)-3-(2,2 diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat och (R)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(1S,3S)-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat (1:1)

EG-nr: Uppgift saknas

CAS-nr: 67375-30-8

930 g/kg

Summan av isomererna i förhållandet 1:1

1 juli 2016

30 juni 2026

18

Produktgranskningen ska särskilt ta hänsyn till sådana exponeringar och risker och till den effektivitet som har samband med de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

För godkännande av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

För yrkesanvändare ska säkra driftsrutiner och lämpliga organisatoriska åtgärder fastställas. Om exponeringen inte kan reduceras till en acceptabel nivå på andra sätt ska produkterna användas med lämplig personlig skyddsutrustning.

2.

För att förhindra risker för vattenmiljön ska produkterna, vid behandling av ytor som sannolikt kommer att våtrengöras ofta, endast användas för behandling av sprickor och springor, såvida det inte kan visas i ansökan om produktgodkännande att riskerna för vattenmiljön kan reduceras till en godtagbar nivå.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som använts för utvärderingen enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.

(2)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI till förordning (EU) nr 528/2012 återfinns granskningsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm


12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/406

av den 11 mars 2015

om godkännande av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14, stam SA3A som verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter eller för att tas upp i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012. I förteckningen ingår Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14.

(2)

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14 har utvärderats i överensstämmelse med artikel 90.2 i förordning (EU) nr 528/2012 för användning i biocidprodukter för produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur, som definieras i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Utifrån de uppgifter som lämnades in för att utvärderingen skulle kunna genomföras var det endast möjligt att dra slutsatser om en viss form av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14, närmare bestämt Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14, stam SA3A. I samband med utvärderingen var det inte möjligt att dra slutsatser beträffande något annat ämne som motsvarar definitionen av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14 i ovannämnda förteckning över verksamma ämnen i genomförandeförordning (EU) nr 1062/2014. Därför bör endast Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14, stam SA3A omfattas av detta godkännande.

(4)

Italien utsågs till utvärderande behörig myndighet och lämnade in en granskningsrapport tillsammans med sina rekommendationer till kommissionen den 12 juni 2009, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 (3).

(5)

Yttrandet från Europeiska kemikaliemyndigheten utarbetades den 19 juni 2014 av kommittén för biocidprodukter med hänsyn tagen till den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(6)

Enligt detta yttrande kan biocidprodukter som används för produkttyp 18 och som innehåller Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14, stam SA3A förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (4), förutsatt att vissa specifikationer och villkor för användningen uppfylls.

(7)

Det är därför lämpligt att godkänna Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14, stam SA3A för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 förutsatt att vissa specifikationer och villkor uppfylls.

(8)

Eftersom nanomaterial inte ingick i utvärderingarna, bör godkännandet inte omfatta sådana material i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(9)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta förberedande åtgärder för att uppfylla de nya kraven.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14, stam SA3A ska godkännas som ett verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 325, 11.12.2007, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor (2)

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H14, stam SA3A

Ej tillämpligt

Inga relevanta föroreningar

1 juli 2016

30 juni 2026

18

Produktgranskningen ska särskilt ta hänsyn till sådana exponeringar och risker och till den effektivitet som har samband med de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen på unionsnivå.

För biocidprodukter ska godkännanden ges om följande villkor är uppfyllda:

1.

För yrkesanvändare ska säkra driftsrutiner och lämpliga organisatoriska åtgärder fastställas. Om exponeringen inte kan reduceras till en acceptabel nivå på andra sätt ska produkterna användas med lämplig personlig skyddsutrustning.

2.

För produkter som kan leda till resthalter i livsmedel eller foder ska behovet av att fastställa nya eller att ändra befintliga gränsvärden (MRL) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 (3) och Europaparlamentets eller rådets förordning (EG) nr 396/2005 (4) kontrolleras, och lämpliga riskbegränsande åtgärder ska vidtas för att säkerställa att gällande gränsvärden inte överskrids.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som använts för utvärderingen enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.

(2)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI till förordning (EU) nr 528/2012 återfinns granskningsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).


12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/407

av den 11 mars 2015

om godkännande av propan-2-ol som verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2 och 4

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter eller för att tas upp i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012. I förteckningen ingår propan-2-ol.

(2)

Propan-2-ol har utvärderats i överensstämmelse med artikel 90.2 i förordning (EU) nr 528/2012 för användning i biocidprodukter för produkttyp 1, desinfektionsmedel för mänsklig hygien, produkttyp 2, desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur, och produkttyp 4, desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder, som definieras i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Tyskland utsågs till utvärderande behörig myndighet och lämnade in granskningsrapporterna, tillsammans med rekommendationer, till kommissionen den 5 november 2012, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 (3).

(4)

Europeiska kemikaliemyndighetens yttranden formulerades den 18 juni 2014 av kommittén för biocidprodukter med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

(5)

Enligt dessa yttranden kan biocidprodukter som används för produkttyperna 1, 2 och 4 och som innehåller propan-2-ol förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (4), förutsatt att vissa specifikationer och villkor för användningen uppfylls.

(6)

Propan-2-ol bör därför godkännas för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2 och 4 under förutsättning att vissa specifikationer och villkor är uppfyllda.

(7)

Eftersom nanomaterial inte ingick i utvärderingarna, bör godkännandena inte omfatta sådana material i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(8)

För användningen i produkttyp 4 omfattade utvärderingen inte införlivandet av biocidprodukter som innehåller propan-2-ol i material och produkter avsedda att direkt eller indirekt komma i kontakt med livsmedel i den mening som avses i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 (5). Sådana material kan kräva att det fastställs särskilda gränser för överföring till livsmedel, i enlighet med artikel 5.1 e i förordning (EG) nr 1935/2004. Godkännandet bör därför inte omfatta sådan användning såvida inte kommissionen har fastställt sådana gränser eller det har fastställts i enlighet med den förordningen att sådana gränser inte är nödvändiga.

(9)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne godkänns, så att berörda parter kan vidta de förberedande åtgärder som behövs för att uppfylla de nya kraven.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Propan-2-ol ska godkännas som ett verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1, 2 och 4, förutsatt att de specifikationer och villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 325, 11.12.2007, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4).


BILAGA

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad (1)

Datum för godkännande

Godkännandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda villkor (2)

Propan-2-ol

IUPAC-namn:

2-propanol

EG-nr: 200-661-7

CAS-nr: 67-63-0

99 viktprocent

1 juli 2016

30 juni 2026

1

Produktgranskningen ska särskilt ta hänsyn till sådana exponeringar och risker och till den effektivitet som har samband med de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

2

Produktgranskningen ska särskilt ta hänsyn till sådana exponeringar och risker och till den effektivitet som har samband med de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

4

Produktgranskningen ska särskilt ta hänsyn till sådana exponeringar och risker och till den effektivitet som har samband med de användningsområden som ingår i en ansökan om godkännande, men som inte ingick i riskbedömningen av det verksamma ämnet på unionsnivå.

För godkännande av biocidprodukter ska följande villkor vara uppfyllda:

1.

För produkter som kan leda till resthalter i livsmedel eller foder ska behovet av att fastställa nya eller att ändra befintliga gränsvärden (MRL) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 (3) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (4) kontrolleras, och lämpliga riskbegränsande åtgärder ska vidtas för att säkerställa att gällande gränsvärden inte överskrids.

2.

Produkter som innehåller propan-2-ol ska inte införlivas i material och varor avsedda att komma i kontakt med livsmedel i den mening som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1935/2004, såvida inte kommissionen har fastställt särskilda gränser för överföring av propan-2-ol till livsmedel eller det har fastställts i enlighet med den förordningen att sådana gränser inte är nödvändiga.


(1)  Den renhet som anges i denna kolumn är den minsta renhetsgraden för det verksamma ämne som använts för utvärderingen enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 528/2012. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det utvärderade verksamma ämnet.

(2)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI till förordning (EU) nr 528/2012 återfinns granskningsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).


12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/408

av den 11 mars 2015

om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Verksamma ämnen ska identifieras som kandidatämnen för substitution om de uppfyller ett eller flera av kriterierna i punkt 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009.

(2)

Enligt artikel 80.7 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska kommissionen upprätta en förteckning över ämnen som finns upptagna i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (2) och som uppfyller kriterierna i punkt 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009, nedan kallad förteckning över kandidatämnen för substitution.

(3)

För att säkerställa enhetligheten i unionens politik vad gäller verksamma ämnen som har egenskaper som identifierar dem som kandidatämnen för substitution och för att sådana ämnen ska behandlas lika bör kommissionen i förteckningen även ta upp verksamma ämnen som godkänts enligt övergångsbestämmelserna i artikel 80.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(4)

Med utgångspunkt i de uppgifter som finns antingen i granskningsrapporten, i slutsatserna från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (3), i utkastet till bedömningsrapport med tillhörande addendum och rapporter från den inbördes granskningen eller i klassificeringen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (4) var det möjligt att identifiera de ämnen som uppfyller kriterierna i punkt 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009. Dessa handlingar innehåller uppgifter, i förekommande fall, om tillämpligt acceptabelt dagligt intag (ADI), akut referensdos (ARfD) eller godtagbar användarexponering (AOEL), om ett ämnes persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) egenskaper, om de kritiska effekter som avses i tredje strecksatsen i punkt 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009, om andelen icke aktiva isomerer, om klassificeringen i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 som cancerogent ämne i kategori 1A eller 1B och reproduktionstoxiskt i kategori 1A eller 1B samt om de endokrinstörande egenskaperna. På grundval av dessa uppgifter har de ämnen som anges i bilagan till denna förordning identifierats som ämnen som uppfyller ett eller flera av kriterierna i punkt 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009. Uppgifterna har konsoliderats och finns i ett stödverktyg för upprättande av förteckningen över kandidatämnen för substitution på kommissionens webbplats (5).

(5)

Det acceptabla dagliga intaget (ADI) för de verksamma ämnena 1-metylcyklopropen, amitrol, diklofop, dimetoat, etoprofos, fenamifos, fipronil, fluometuron, haloxifop-P, metam, oxamyl, sulkotrion och triazoxid är betydligt lägre än för de flesta godkända verksamma ämnena inom deras respektive ämnesgrupper/användningskategorier. Den akuta referensdosen (ARfD) av de verksamma ämnena dimoxistrobin, fenamifos, metomyl och oxamyl är betydligt lägre än för de flesta godkända verksamma ämnena inom deras respektive ämnesgrupper/användningskategorier. Den godtagbara användarexponeringen (AOEL) för de verksamma ämnena amitrol, bromadiolon, difenakum, dimetoat, dikvat, etoprofos, fenamifos, flukvinkonazol, metam, sulkotrion, triazoxid och warfarin är betydligt lägre än för de flesta godkända verksamma ämnena inom deras respektive ämnesgrupper/användningskategorier. Dessa verksamma ämnen bör därför tas upp i förteckningen över kandidatämnen för substitution.

(6)

De verksamma ämnena lufenuron, oxyfluorfen och kinoxifen uppfyller kriterierna för att betraktas som ett persistent och bioackumulerande ämne. De verksamma ämnena amitrol, bifentrin, bromukonazol, klorotoluron (icke-specificerad stereokemi), kopparföreningar (varianter: kopparhydroxid, kopparoxiklorid, kopparoxid, bordeauxvätska och tribasisk kopparsulfat), cyprokonazol, cyprodinil, difenokonazol, diflufenikan, dimoxistrobin, dikvat, epoxikonazol, fenbutatinoxid, fludioxonil, flufenacet, fluopikolid, flukvinkonazol haloxifop-P, imazamox, imazosulfuron, isoproturon, isopyrazam, lenacil, lufenuron, metkonazol, metribuzin, metsulfuronmetyl, myklobutanil, nikosulfuron, oxadiazon, oxyfluorfen, paklobutrazol, pirimikarb, prokloraz, propikonazol, propoxikarbazon, prosulfuron, kinoxifen, tebukonazol, tebufenpyrad, tepraloxidim, triallat, triasulfuron och ziram uppfyller kriterierna för att betraktas som ett persistent och toxiskt ämne. De verksamma ämnena aklonifen, difenakum, esfenvalerat, etofenprox, etoxazol, famoxadon, lambda-cyhalotrin, lufenuron, oxyfluorfen, pendimetalin och kinoxifen uppfyller kriterierna för att betraktas som ett bioackumulerande och toxiskt ämne. Dessa verksamma ämnen bör därför tas upp i förteckningen över kandidatämnen för substitution.

(7)

De verksamma ämnena mekoprop och metalaxyl innehåller en betydande andel icke aktiva isomerer. Dessa verksamma ämnen bör därför tas upp i förteckningen över kandidatämnen för substitution.

(8)

De verksamma ämnena karbendazim, epoxikonazol, flumioxazin, glufosinat, linuron, oxadiargyl, kizalofop-P (variant: kizalofop-P-tefuryl) och warfarin klassificeras eller ska klassificeras som ett reproduktionstoxiskt ämne i kategori 1A eller 1B i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008. Dessa verksamma ämnen bör därför tas upp i förteckningen över kandidatämnen för substitution.

(9)

Eftersom de åtgärder rörande specifika vetenskapliga kriterier för fastställande av endokrinstörande egenskaper som avses i första stycket i punkt 3.6.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 ännu inte har antagits, har man med stöd av tredje stycket i den punkten fastställt om ett ämne ska anses ha sådana egenskaper. I enlighet med den bestämmelsen ska de verksamma ämnena klorotoluron (icke-specificerad stereokemi), dimoxistrobin, epoxikonazol, molinat, profoxidim, tepraloxidim och tiakloprid anses ha endokrinstörande egenskaper som kan ge skadliga effekter för människor. Dessa verksamma ämnen bör därför tas upp i förteckningen över kandidatämnen för substitution.

(10)

Medlemsstaterna och berörda parter bör ges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till bestämmelserna i denna förordning.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kandidatämnen för substitution

De verksamma ämnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och som uppfyller kriterierna i punkt 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 ska anges i förteckningen i bilagan till den här förordningen.

Första stycket ska även gälla för de verksamma ämnen som godkänts enligt övergångsbestämmelserna i artikel 80.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Artikel 1 och bilagan ska inte gälla för ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som lämnas in före den 1 augusti 2015.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm


BILAGA

 

1-metylcyklopropen

 

aklonifen

 

amitrol

 

bifentrin

 

bromadiolon

 

bromukonazol

 

karbendazim

 

klorotoluron (icke-specificerad stereokemi)

 

kopparföreningar (varianter: kopparhydroxid, kopparoxiklorid, kopparoxid, bordeauxvätska och tribasisk kopparsulfat)

 

cyprokonazol

 

cyprodinil

 

diklofop

 

difenakum

 

difenokonazol

 

diflufenikan

 

dimetoat

 

dimoxistrobin

 

dikvat

 

epoxikonazol

 

esfenvalerat

 

etoprofos

 

etofenprox

 

etoxazol

 

famoxadon

 

fenamifos

 

fenbutatinoxid

 

fipronil

 

fludioxonil

 

flufenacet

 

flumioxazin

 

fluometuron

 

fluopikolid

 

flukvinkonazol

 

glufosinat

 

haloxifop-P

 

imazamox

 

imazosulfuron

 

isoproturon

 

isopyrazam

 

lambda-cyhalotrin

 

lenacil

 

linuron

 

lufenuron

 

mekoprop

 

metalaxyl

 

metam

 

metkonazol

 

metomyl

 

metribuzin

 

metsulfuronmetyl

 

molinat

 

myklobutanil

 

nikosulfuron

 

oxadiargyl

 

oxadiazon

 

oxamyl

 

oxyfluorfen

 

paklobutrazol

 

pendimetalin

 

pirimikarb

 

prokloraz

 

profoxidim

 

propikonazol

 

propoxikarbazon

 

prosulfuron

 

kinoxifen

 

kizalofop-P (variant: kizalofop-P-tefuryl)

 

sulkotrion

 

tebukonazol

 

tebufenpyrad

 

tepraloxidim

 

tiakloprid

 

triallat

 

triasulfuron

 

triazoxid

 

warfarin

 

ziram


12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/409

av den 11 mars 2015

om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 917/2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 11.3, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

1.1   Gällande åtgärder

(1)

Den 15 september 2011 införde rådet en antidumpningstull på import av vissa keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina genom genomförandeförordning (EU) nr 917/2011 (2) (nedan kallad den ursprungliga förordningen).

(2)

En enda tullsats om 26,3 % infördes på import av den berörda produkten som tillverkas av följande grupp av exporterande tillverkare:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd och Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd (nedan kallade Wonderful Group), och

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd och Foshan Gani Ceramics Co. Ltd (nedan kallade Gani Group).

(3)

Såsom anges i skälen 96–98 i den ursprungliga förordningen underrättades Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen), efter meddelandet om de preliminära slutsatserna, om att förhållandet mellan företagen hade avslutats, och därmed borde individuella tullsatser ha fastställts för Gani Group och Wonderful Group. I det skedet kunde begäran inte godkännas, eftersom den först behövde genomgå närmare granskning.

1.2   Begäran om en partiell interimsöversyn

(4)

Den 2 oktober 2012 fick kommissionen en begäran om en partiell interimsöversyn från Gani Group.

(5)

Gani Group hävdade att de inte längre var närstående till de två andra företagen (Wonderful Group), eftersom aktieägarrelationerna mellan dem hade avslutats i mars 2011. Gani Group begärde därför en interimsöversyn av de gällande villkoren, eftersom det inte längre var lämpligt att tillämpa en enda tullsats.

1.3   Inledande av en partiell interimsöversyn

(6)

Efter att ha konsulterat den rådgivande kommittén beslutade kommissionen att inleda interimsöversynen.

(7)

Den 31 januari 2014 inledde kommissionen en partiell interimsöversyn av de gällande villkoren på import till unionen av keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen. Kommissionen offentliggjorde ett tillkännagivande om inledande i Europeiska unionens officiella tidning  (3).

(8)

Översynen omfattade endast en undersökning av ägarstrukturen i Gani Group och, vid behov, på eget initiativ av dumpningsmarginalen för Gani Group.

(9)

Översynen täckte även på eget initiativ samma områden när det gäller Wonderful Group.

1.4   Översynsperiod

(10)

Undersökningen angående dumpning genomfördes under perioden 1 januari 2013–31 december 2013.

1.5   Parter som berörs av undersökningen

(11)

Kommissionen bad både Gani Group och Wonderful Group att samarbeta under undersökningen och svara på kommissionens frågeformulär. Utöver detta gav kommissionen företagen tillfälle att begära marknadsekonomisk status enligt artikel 2.7 i grundförordningen.

(12)

I tillkännagivandet om inledande hade kommissionen preliminärt valt Amerikas förenta stater som tredjeland med marknadsekonomi (nedan kallat jämförbart land) i den mening som avses i artikel 2.7 a i grundförordningen, och inbjöd parterna att kommentera detta val.

(13)

Alla berörda parter gavs möjlighet att lämna synpunkter på inledandet av undersökningen och begära att bli hörda av kommissionen och/eller förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden.

1.6   Svar på frågeformuläret och kontrollbesök

(14)

Kommissionen tog emot svar på frågeformuläret från båda grupperna samt även från två tillverkare i det jämförbara landet.

(15)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som bedömdes nödvändiga för översynen. Kontrollbesök enligt artikel 16 i grundförordningen genomfördes vid följande företag:

Exporterande tillverkare i det berörda landet:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd,

Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd,

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd, och

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

Tillverkare i det jämförbara landet som begärt konfidentiell behandling på grund av risken för repressalier.

2.   BERÖRD PRODUKT

(16)

Den produkt som översynen gäller är densamma som definieras i den ursprungliga förordningen, det vill säga glaserade och oglaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; glaserade och oglaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 och 6908 90 99.

3.   DUMPNING

3.1   Marknadsekonomisk status

(17)

Ingen av grupperna begärde marknadsekonomisk status i enlighet med artikel 2.7 c i grundförordningen.

3.2   Jämförbart land

(18)

Såsom anges ovan har kommissionen föreslagit Amerikas förenta stater som jämförbart land, vilket det även var i den tidigare undersökningen. Kommissionen kontaktade även företag i ett antal andra möjliga jämförbara länder, men inget av dessa svarade eller samarbetade. Därmed ansågs Amerikas förenta stater vara ett lämpligt val av jämförbart land.

3.3   Undersökning

(19)

Undersökningen som ledde till införandet av de gällande åtgärderna fastslår att Gani Group och Wonderful Group var närstående, eftersom en av aktieägarna i Wonderful Group ägde över 5 % av aktierna i ett företag inom Gani Group. Dumpningsmarginalerna beräknades separat för de två grupperna. Skademarginalen för de två grupperna var högre än dumpningsmarginalerna.

(20)

För att beakta risken att företagen med den högre enskilda dumpningsmarginalen, genom sina organisatoriska kopplingar, kanaliserar sin export genom företagen med en lägre dumpningsmarginal, beräknades därefter en enda vägd genomsnittlig dumpningsmarginal för de både grupperna och en enda tullsats infördes.

(21)

Kommissionen granskade om den påstådda förändringen i förhållandet innebar att det inte längre var motiverat att tillämpa en enda tullsats. Därefter granskade kommissionen behovet av en översyn av de individuella dumpningsmarginalerna.

(22)

Översynen visade att de aktier som åsyftas i skäl 19 såldes till ägaren av Gani Group och att Wonderful Group inte längre äger några aktier i Gani Group. Det fanns inga indikationer på att de två grupperna skulle ha några andra strukturella eller organisatoriska kopplingar. Därmed godkändes den påstådda förändringen i förhållandet mellan de två grupperna, varpå Gani Group och Wonderful Group inte längre ansågs vara närstående på ett sådant sätt att det påverkar fastställandet av tullsats.

(23)

Detta innebär att det inte längre finns någon anledning att införa en enda tullsats. Istället bör separata individuella tullsatser fastställas för Gani Group och Wonderful Group.

(24)

Vad gäller behovet av en översyn av de individuella dumpningsmarginalerna som beräknats för vardera gruppen vid undersökningen som ledde till införandet av de gällande åtgärderna, bedömde kommissionen om omständigheterna för de två grupperna i fråga hade förändrats på så sätt att en översyn av dessa individuella dumpningsmarginaler var motiverad.

(25)

Undersökningen som ledde till införandet av de gällande åtgärderna fastslog följande:

1)

Företagen delade inte produktionsanläggningar.

2)

Företagen delade inte försäljningsföretag.

3)

Företagen hade inte slutit underleverantörsavtal med varandra.

(26)

Översynen bekräftade att situationen var oförändrad trots att företagens förhållande hade förändrats.

(27)

Under dessa specifika omständigheter anser kommissionen att avslutandet av förhållandet inte förändrade någon av de två gruppernas verksamhet på sådant sätt att det har en inverkan på beräkningen av deras dumpningsmarginaler. Därmed är det inte berättigat att ändra dumpningsmarginalerna på grundval av nya beräkningar, i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

(28)

Med hänsyn till ovanstående bör de individuella dumpningsmarginaler som beräknades vid den ursprungliga undersökningen införas i form av individuella tullsatser. Dessa dumpningsmarginaler är 13,9 % för Gani Group och 32,0 % för Wonderful Group.

(29)

Resultaten från undersökningen har vidarebefordrats till berörda parter, som har haft tid att kommentera dem.

(30)

Först hävdade Wonderful Group att de hade informerat kommissionen under kontrollbesöket i Folkrepubliken Kina om att några av de bevis som lades fram av Gani Group i begäran om översyn var falska eller vilseledande. De påpekade att kommissionen hade artikel 18 i grundförordningen att tillgå vid den här typen av situation. De ifrågasatte även om bestämmelserna i artikel 11.3 i grundförordningen hade följts.

(31)

Kommissionen har kontrollerat alla relevanta och dokumenterade bevis som samlades in under undersökningen och som visade på att de två grupperna inte längre var närstående, liksom även bevis gällande de två gruppernas verksamhet både innan förhållandet avslutades och efteråt. Dessa bevis bekräftar att grupperna har delats i två på ett oåterkalleligt vis, vilket inte förnekas av Wonderful Group.

(32)

Baserat på denna information har kommissionen ingen grund för tillämpning av artikel 18 i grundförordningen. Dessutom bekräftar informationen att artikel 11.3 i grundförordningen har efterlevts.

(33)

Därefter ifrågasatte Wonderful Group om bestämmelsen i artikel 9.4 i grundförordningen om att storleken på antidumpningstullen inte får överstiga den fastställda dumpningsmarginalen, har efterlevts, med motiveringen att nya exportpriser och normalvärden för det jämförbara landet kontrollerades under undersökningen.

(34)

Såsom anges i skälen 24–27 ovan, visade undersökningen att de två gruppernas respektive verksamhet inte förändrades till följd av att förhållandet mellan dem avslutats. I det här fallet krävdes inga nya dumpningsmarginaler, vilket även angavs i tillkännagivandet om inledande av förfarande. Artikel 9.4 i grundförordningen har efterlevts, eftersom storleken på antidumpningstullen inte överstiger den dumpningsmarginal som fastställts vid den ursprungliga undersökningen. Det faktum att nya exportpriser och normalvärden för det jämförbara landet kontrollerades under undersökningen förändrar inte ovanstående slutsats.

(35)

Slutligen har Wonderful Group föreslagit att man skapar ett farligt prejudikat om man fastställer individuella marginaler för företag som tidigare har varit närstående men där förbindelsen har avslutats, eftersom detta ger en grupp företag möjlighet att manipulera handelspolitiska skyddsåtgärder.

(36)

Kommissionen instämde inte i detta påstående. En översyn baseras alltid på de uppgifter som samlas in vid undersökningen, inte på spekulationer, och företag som inte är närstående har rätt till individuella tullsatser i enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen.

(37)

Branschorganisationen inom EU, Cerame-Unie (CET), hävdade att den avslutade aktieägarrelationen inte betyder att man kan utesluta att gruppen med den lägsta tullsatsen utnyttjas för att kringgå reglerna. För att understryka detta har CET noterat att tidpunkten för de två gruppernas uppdelning sammanföll med införandet av provisoriska åtgärder i det ursprungliga fallet, och att de två grupperna inte diskuterade en uppdelning innan det ursprungliga fallet inleddes. Under den ursprungliga undersökningen var de två grupperna närstående, varför CET ansåg att Gani Group och Wonderful Group hade tillgång till varandras uppgifter.

(38)

CET har dock inte lämnat in några bevis som stöttar dessa antaganden. Dessutom är kommissionen skyldig att införa individuella tullsatser för var och en av de två grupperna, nu när det har konstaterats att de inte längre är närstående. Kommissionen har inte rätt att betrakta två rättsligt separata företagsgrupper såsom närstående och fastställa en enda tullsats för dem endast grundat på möjligheten att de två enheterna eventuellt skulle kunna samarbeta.

(39)

CET hävdade att om de två gruppernas affärsverksamhet, såsom angivet, fortfarande var oförändrad, måste även risken att de två grupperna kringgår reglerna vara oförändrad.

(40)

Kommissionen avfärdade detta. Den enda orsaken till att de två grupperna behandlades som en enda i den ursprungliga undersökningen var företagsförhållandet mellan dem, en faktor som inte längre existerade.

(41)

CET påpekade även att de två företagens produktionsanläggningar ligger relativt nära varandra, vilket skulle göra det tämligen enkelt att fysiskt kringgå reglerna.

(42)

Kommissionen avfärdade även detta. Det finns i själva verket ingen laglig grund för att fastställa en enda tullsats till företag som inte är närstående, enbart på grund av att företagen ligger relativt nära varandra och det därmed skulle vara lättare att kringgå reglerna. Det är vanligt i Folkrepubliken Kina att ha flera tillverkare av en viss produkt i samma stad eller område.

(43)

Med hänsyn till ovanstående har de kommentarer som tagits emot efter offentliggörandet inte förändrat slutsatsen i skäl 28 ovan. Därför bör de separata dumpningsmarginaler som beräknades vid den ursprungliga undersökningen införas i form av individuella tullsatser. Dessa dumpningsmarginaler är 13,9 % för Gani Group och 32,0 % för Wonderful Group.

(44)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 15.1 i grundförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellen i artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) nr 917/2011 ska ändras på följande sätt:

Raden nedan ska tas bort från tabellen:

Företag

Tull

Taric-tilläggsnummer

”Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

26,3 %

B011”

Följande rader ska läggas till tabellen:

Företag

Tull

Taric-tilläggsnummer

”Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

32,0 %

B938

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

13,9 %

B939”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 917/2011 av den 12 september 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 238, 15.9.2011, s. 1).

(3)  EUT C 28, 31.1.2014, s. 11.


12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/410

av den 11 mars 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

EG

65,8

MA

86,2

TR

87,5

ZZ

79,8

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

183,7

ZZ

198,6

0709 93 10

MA

121,0

TR

191,3

ZZ

156,2

0805 10 20

EG

46,4

IL

72,4

MA

68,8

TN

53,2

TR

63,6

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

49,2

ZZ

49,2

0808 10 80

BR

69,0

CA

81,0

CL

100,4

MK

27,7

US

197,6

ZZ

95,1

0808 30 90

AR

113,6

CL

105,5

CN

90,9

ZA

95,6

ZZ

101,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/411

av den 11 mars 2015

i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om katjoniska polymerbindemedel med kvartära ammoniumföreningar som införlivas i färger och beläggningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 3.3, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 528/2012 ingav Nederländerna den 30 oktober 2013 en begäran till kommissionen om att den skulle besluta om huruvida en rad produkter (katjoniska polymerbindemedel med kvartära ammoniumföreningar) som släpps ut på marknaden för att införlivas i färger och beläggningar (nedan kallade färger) och medför att dessa färger dödar skadliga och patogena mikroorganismer på färgernas torkade yta är biocidprodukter enligt definitionen i artikel 3.1 a första strecksatsen i den förordningen, och huruvida färgerna själva bör betraktas som biocidprodukter.

(2)

Enligt de uppgifter som lämnats av det företag som släpper ut produkterna på marknaden (nedan kallat företaget), består dessa varor av polymerer som modifierats med kvartära ammoniumgrupper. Den polymer som används varierar från en produkt till en annan beroende på vad färgtillverkarna efterfrågar. Produkterna själva saknar antimikrobiell aktivitet. Företaget säljer dessa produkter till färgtillverkarna, som sedan blandar dem med andra polymerer som används för färgtillverkning och med en härdare, varigenom alla polymerer tvärbinds. De tvärbundna polymererna bildar en katjonisk yta på den torkade färgen, som ger den antimikrobiella effekten.

(3)

Efter en första omgång diskussioner med experter från medlemsstaterna begärde kommissionen den 2 februari 2014 ett yttrande från Europeiska kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 75.1 g i förordning (EU) nr 528/2012 om huruvida företagets produkter bidrar till de antimikrobiella egenskaperna hos de färger i vilka de kan införlivas, huruvida dessa egenskaper orsakas av ett verksamt ämne och vilket det verksamma ämnet i så fall är.

(4)

Yttrandet från Europeiska kemikaliemyndigheten formulerades den 9 april 2014 av ständiga kommittén för biocidprodukter.

(5)

Enligt yttrandet inbegriper det aktuella verkningssättet ett verksamt ämne eftersom det grundar sig på ett ämne, i den mening som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (2), som inverkar på skadliga organismer.

(6)

Det verksamma ämnet bildas i den färg det införlivas i genom en kemisk reaktion mellan tre beståndsdelar: det katjoniska polymerbindemedlet med kvartära ammoniumgrupper, med variabel längd och försedd med en funktionell grupp, en polymerdispersion försedd med samma funktionella grupp som det katjoniska polymerbindemedlet och en polymerhärdare som tvärbinder ovannämnda polymera beståndsdelar.

(7)

Enligt yttrandet bygger dessutom det verksamma ämnets verkningssätt på elektrostatisk attraktion som leder till att fysiologiska och biokemiska mekanismer (t.ex. bakteriella signalöverföringssystem) ändras och till att målorganismerna dör. Verkningssättet kan därför inte anses vara rent fysiskt eller mekaniskt.

(8)

Enligt artikel 3.1 a i förordning (EU) nr 528/2012, är det en biocidfunktion att förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer.

(9)

De katjoniska polymerbindemedlen är inte avsedda att ha en biocidfunktion i den form de levereras av företaget till färgtillverkare och överensstämmer därför inte med definitionen av en biocidprodukt.

(10)

Färger som innehåller dessa produkter är blandningar som, i den form som färgtillverkarna levererar dem till sina kunder, genererar ett verksamt ämne och är avsedda att ha en biocidfunktion på annat sätt än enbart genom fysisk eller mekanisk inverkan, och överensstämmer därför med definitionen av en biocidprodukt.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De katjoniska polymerbindemedel med kvartära ammoniumföreningar som släpps ut på marknaden för att införlivas i färger och beläggningar (nedan kallade färger) av färgtillverkarna i syfte att ge dessa färger en biocidfunktion ska inte anses vara biocidprodukter.

De färger i vilka de katjoniska polymerbindemedlen med kvartära ammoniumföreningar införlivas av färgtillverkarna i syfte att ge färgerna en biocidfunktion ska anses vara biocidprodukter.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


Rättelser

12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/32


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

( Europeiska unionens officiella tidning L 343 av den 14 december 2012 )

På sidan 62, artikel 65, första stycket, ska det

i stället för:

”[…] ska upphöra att gälla från och med den 15 december 2012, […]”

vara:

”[…] ska upphöra att gälla från och med den 17 juni 2015, […]”.


12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/32


Rättelse till rådets förordning (EU) 2015/104 av den 19 januari 2015 om fastställande för år 2015 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 och om upphävande av förordning (EU) nr 779/2014

( EUT L 22, 28.1.2015, s. 1 )

På sidan 24, sjätte meningen i artikel 48, ska det

i stället för:

”De bestämmelser om fiskemöjligheter i CCAMLR:s konventionsområde som anges i artiklarna 23, 24 och 25 samt …”

vara:

”De bestämmelser om fiskemöjligheter i CCAMLR:s konventionsområde som anges i artiklarna 24, 25 och 26 samt …”.