ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 62

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
6 mars 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/357 av den 5 mars 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/358 av den 3 mars 2015 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Cereza del Jerte [SUB])

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/359 av den 4 mars 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/360 av den 5 mars 2015 om inledande av privat lagring för griskött och förutfastställelse av stödbeloppet

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/361 av den 5 mars 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/362 av den 2 mars 2015 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens allmänna råd rörande Förenta staternas begäran om ett WTO-undantag för att kunna förlänga och utöka omfattningen av Förenta staternas Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

22

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/363 av den 5 mars 2015 om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

24

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/364 av den 5 mars 2015 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

25

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/365 av den 4 mars 2015 om beviljande av undantag för vissa medlemsstater från inrapporteringen av statistik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård [delgivet med nr C(2015) 1377]  ( 1 )

29

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse av kommissionens genomförandebeslut 2014/738/EU av den 9 oktober 2014 om fastställande av BAT-slutsatser för raffinering av olja och gas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp ( EUT L 307, 28.10.2014 )

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/357

av den 5 mars 2015

om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 208/2014 av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 208/2014.

(2)

På grundval av en översyn av rådet bör uppgifterna för arton personer ändras.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2015.

På rådets vägnar

D. REIZNIECE-OZOLA

Ordförande


(1)  EUT L 66, 6.3.2014, s. 1.


BILAGA

”BILAGA I

Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2

 

Namn

Personuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Viktor Fedorovych Janukovytj),

(Віктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

Född den 9 juli 1950 i Jenakijeve (Donetsk oblast), f.d. president i Ukraina

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Vitalij Yuriyovych Zachartjenko),

(Віталій Юрійович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Född den 20 januari 1963 i Kostiantynivka (Donetsk oblast), f.d inrikesminister

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Віктор Павлович Пшонка)

Född den 6 februari 1954 i Serhiyivka (Donetsk oblast), f.d. riksåklagare i Ukraina

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонідівна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Född den 12 november 1976 i Rîbnița (Moldovien), f.d. justitieminister

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för missbruk av tjänsteställning i egenskap av offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäliga fördelar för sig själv och för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel.

6.3.2014

5.

Andrii Petrovych Kliuiev

(Андрій Петрович Клюєв),

Andriy Petrovych Klyuyev

Född den 12 augusti 1964 i Donetsk, f.d. chef för Ukrainas presidents förvaltning

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar och i samband med missbruk av tjänsteställning av en offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäliga fördelar för sig själv och för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel och tillgångar.

6.3.2014

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Віктор Іванович Ратушняк)

Född den 16 oktober 1959, f.d. biträdande inrikesminister

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar eller för att vara medbrottslig till detta.

6.3.2014

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

(Oleksandr Viktorovych Janukovytj)

(Олександр Вікторович Янукович)

Född den 10 juli 1973 i Jenakijeve (Donetsk oblast), son till den f.d. presidenten, affärsman

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych

(Viktor Viktorovych Janukovytj)

(Віктор Вікторович Янукович)

Född den 16 juli 1981 i Jenakijeve (Donetsk oblast), son till den f.d. presidenten, ledamot av Ukrainas parlament, Verkhovna Rada

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar. Person vilken har samröre med en person som är uppförd på förteckningen (Ukrainas f.d. president Viktor Fedorovych Janukovytj) och som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вікторович Пшонка)

Född den 19 mars 1976 i Kramatorsk (Donetsk oblast), son till den f.d. riksåklagaren, vice partiledare för Regionernas parti i Ukrainas parlament Verkhovna Rada

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar eller för att vara medbrottslig till detta.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергій Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

Född den 19 augusti 1969 i Donetsk, bror till Andrii Kliuiev, affärsman

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för inblandning i förskingring av offentliga medel eller tillgångar och i missbruk av tjänsteställning i egenskap av offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäliga fördelar för sig själv och för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel eller tillgångar. Person vilken har samröre med en person som är uppförd på förteckningen (Andrii Petrovych Kliuiev) och som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov

(Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov

(Николай Янович Азаров)

Född den 17 december 1947 i Kaluga (Ryssland), Ukrainas premiärminister till och med januari 2014

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

(Сергій Віталійович Курченко)

Född den 21 september 1985 i Charkiv, affärsman

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Född den 28 november 1963 i Kiev, f.d. utbildnings- och vetenskapsminister

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för missbruk av tjänsteställning i egenskap av offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäliga fördelar för sig själv och för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

(Раїса Василівна Богатирьова),

Raisa Vasilievna Bogatyreva

(Раиса Васильевна Богатырёва)

Född den 6 januari 1953 i Bakal (Chelyabinsk oblast, Ryssland), f.d. hälso- och sjukvårdsminister

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

(Serhij Hennadiyovych Arbuzov)

(Сергій Геннадійович Арбузов),

Sergei Gennadievich Arbuzov

(Сергей Геннадиевич Арбузов)

Född den 24 mars 1976 i Donetsk, f.d. premiärminister i Ukraina

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

15.4.2014

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

(Jurij Volodymyrovych Ivanjusjtjenko)

(Юрій Володимирович Іванющенко)

Född den 21 februari 1959 i Jenakijeve (Donetsk oblast), parlamentsledamot för Regionpartiet

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

15.4.2014

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вікторович Клименко)

Född den 16 november 1980 i Makiivka (Donetsk oblast), f.d. minister för intäkts- och avgiftsfrågor

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar och för missbruk av tjänsteställning i egenskap av offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäliga fördelar för sig själv och för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel eller tillgångar.

15.4.2014

18.

Edward Stavytskyi

(Eduard Stavytskyj),

Eduard Anatoliyovych Stavytsky

(Едуард Анатолійович Ставицький)

Född den 4 oktober 1972 i Lebedyn (Sumy oblast), f.d. minister för bränsle- och energifrågor i Ukraina

Rapporteras vara bosatt i Israel. Är emellertid fortfarande ukrainsk medborgare

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

15.4.2014”


6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/358

av den 3 mars 2015

om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Cereza del Jerte [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Spaniens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Cereza del Jerte”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1485/2007 (2).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning  (3) i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet ”Cereza del Jerte” (SUB) godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1485/2007 av den 14 december 2007 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Carne de Bísaro Transmontano eller Carne de Porco Transmontano [SUB], Szegedi szalámi eller Szegedi téliszalámi [SUB], Pecorino di Filiano [SUB], Cereza del Jerte [SUB], Garbanzo de Fuentesaúco [SGB], Lenteja Pardina de Tierra de Campos [SGB], Λουκούμι Γεροσκήπου [Loukoumi Geroskipou] [SGB], Skalický trdelník [SGB]) (EUT L 330, 15.12.2007, s. 13).

(3)  EUT C 387, 1.11.2014, s. 8.


6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/359

av den 4 mars 2015

om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (1), särskilt artikel 9.1 och punkt d i bilaga II, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1338/2008 upprättas en gemensam ram för systematisk framställning av europeisk statistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet.

(2)

I genomförandeåtgärder bestäms de uppgifter och metadata som ska lämnas om utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård samt referensperioder, intervall och tidsfrister för uppgiftsinlämningen.

(3)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1338/2008 har det utförts en kostnads-nyttoanalys av medlemsstaternas börda och nyttan med att ha tillgång till uppgifter om utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård i förhållande till kostnaden för uppgiftsinsamling, något som medlemsstaterna har genomfört på frivillig basis sedan 2005 i enlighet med principerna för systemet för redovisning av utgifterna för hälso- och sjukvård. I enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2008 tog kommissionen 2013 och 2014 initiativ till pilotstudier, som medlemsstaterna utförde frivilligt. Kommissionen har diskuterat användarnas behov med medlemsstaterna vid olika sammanträden. Tillgången till uppgifter på EU-nivå kommer troligen att vara av stor nytta för beslut som rör hälsa och socialpolitik.

(4)

För att uppgifterna ska bli relevanta och jämförbara bör man utgå från handboken för System of Health Accounts 2011  (2), som tagits fram gemensamt av kommissionen (Eurostat), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Världshälsoorganisationen (WHO) och som innehåller begrepp, definitioner och metoder för behandling av uppgifter om utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård; handboken bör ligga till grund för det utförliga frågeformuläret och de därtill hörande riktlinjerna som används under dessa tre organs gemensamma årliga uppgiftsinsamling.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs bestämmelser för utveckling och framställning av europeisk statistik när det gäller utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård, ett av de områden för statistik om hälso- och sjukvård som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1338/2008.

Artikel 2

De definitioner som ska användas vid tillämpningen av denna förordning anges i bilaga I.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska tillhandahålla uppgifter om de områden som anges i bilaga II.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla de uppgifter som krävs och därtill hörande standardreferensmetadata på årsbasis. Referensperioden ska vara kalenderåret.

2.   Uppgifter och referensmetadata för referensåret N ska lämnas senast den 30 april år N + 2.

3.   Uppgifter och referensmetadata ska lämnas till kommissionen (Eurostat) genom det enhetliga inlämningsstället eller bör göras tillgängliga för hämtning av kommissionen (Eurostat) på elektronisk väg på årsbasis.

4.   Det första referensåret ska vara 2014.

5.   Det sista referensåret ska vara 2020.

6.   Genom undantag från punkt 2 ska medlemsstaterna lämna uppgifter och referensmetadata för referensåret 2014 senast den 31 maj 2016.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla uppgifter på den aggregationsnivå som anges i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla nödvändiga referensmetadata, i synnerhet när det gäller datakällor, källornas täckning och de sammanställningsmetoder som använts, information om egenskaper hos utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård är specifika för medlemsstaterna och som avviker från definitionerna i bilaga I, hänvisningar till nationell lagstiftning när denna utgör grunden för utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård samt information om eventuella ändringar av statistiska begrepp som nämns här.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 70.

(2)  OECD, Eurostat, WHO (2011), A System of Health Accounts, OECD Publishing, doi 10.1787/9789264116016-en.


BILAGA I

Definitioner

1.    hälso- och sjukvård : all verksamhet med det huvudsakliga syftet att förbättra, upprätthålla och förebygga försämring av personers hälsotillstånd och att lindra följderna av ohälsa genom tillämpning av kvalificerad hälsokunskap.

2.    löpande utgifter för hälso- och sjukvård : bofasta enheters slutliga konsumtionsutgifter för hälso- och sjukvårdsvaror och -tjänster, inklusive hälso- och sjukvårdsvaror och -tjänster som tillhandahålls direkt till såväl enskilda personer som kollektiva hälso- och sjukvårdstjänster.

3.    hälso- och sjukvårdsfunktioner : funktioner som avser de typer av behov som de löpande utgifterna för hälso- och sjukvård är avsedda att tillfredsställa eller den typ av mål som eftersträvas.

4.    kurativ vård : hälso- och sjukvårdstjänster vars huvudsakliga avsikt är att avhjälpa symtom eller minska en sjukdoms eller skadas allvarsgrad eller hindra att den förvärras eller kompliceras på ett sätt som kan hota liv eller normal funktion.

5.    rehabiliterande vård : tjänster för att stabilisera, förbättra eller återställa nedsatta kroppsliga funktioner och strukturer, kompensera för avsaknad eller förlust av kroppsliga funktioner eller strukturer, förbättra aktiviteter och deltagande och förebygga funktionsnedsättningar, medicinska komplikationer och risker.

6.    sluten vård : behandling och/eller vård i en hälso- och sjukvårdsinrättning av patienter som är formellt intagna och som behöver övernattning.

7.    öppen vård : medicinska och kompletterande tjänster som tillhandahålls i en hälso- och sjukvårdsanläggning till en patient som inte är formellt intagen och som inte övernattar.

8.    dagvård : planerade medicinska och paramedicinska tjänster som tillhandahålls i en hälso- och sjukvårdsanläggning till patienter som formellt tagits in för diagnos, behandling eller andra typer av hälso- och sjukvård och skrivs ut samma dag.

9.    långvarig vård och omsorg (hälsa) : en rad medicinska och personanknutna tjänster som konsumeras i det huvudsakliga syftet att lindra smärta och lidande och minska eller hantera försämringar av hälsotillståndet hos patienter med ett visst mått av långsiktigt vårdberoende.

10.    hembaserad vård : medicinska eller kompletterande tjänster eller sjukskötersketjänster som konsumeras av patienten i hemmet och inbegriper att vårdgivaren är fysiskt närvarande.

11.    kompletterande tjänster : (icke specificerade efter funktion) tjänster i anslutning till hälso- och sjukvård eller långvarig vård och omsorg som inte är specificerade efter funktion eller tillhandahållningssätt, och som patienten konsumerar direkt, särskilt vid oberoende kontakter med hälso- och sjukvårdssystemet, men som inte är en del av ett vårdtjänstpaket, såsom laboratorietjänster, bildbehandlingstjänster eller räddningstjänster.

12.    läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror : (icke specificerade efter funktion) läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror avsedda för användning i diagnos, botande, lindring eller behandling av sjukdomen, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vars funktion och tillhandahållningssätt inte är specificerade.

13.    medicinsk utrustning och andra medicinska varor : (icke specificerade efter funktion) varaktiga medicinska varor, inbegripet ortotiska artiklar som stöder eller korrigerar missbildningar och/eller abnormiteter i människokroppen, ortopediska artiklar, proteser eller konstgjorda förlängningar som ersätter en saknad kroppsdel, andra proteser inbegripet implantat som ersätter eller kompletterar funktionen hos en saknad biologisk struktur, samt medicintekniska anordningar vars funktion och tillhandahållningssätt inte är specificerade.

14.    förebyggande vård : varje åtgärd som syftar till att undvika skador eller sjukdomar eller minska deras antal, grad av allvar, följdverkningar eller komplikationer.

15.    styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet : tjänster som inriktas på hälso- och sjukvårdssystemet snarare än direkt hälso- och sjukvård, för styrning och stöd av systemets funktion, vilka betraktas som kollektiva eftersom de inte tilldelas enskilda individer utan gynnar alla hälso- och sjukvårdssystemets användare.

16.    finansieringssystem för hälso- och sjukvård : typer av finansieringsordningar genom vilka människor erhåller hälso- och sjukvårdstjänster, inbegripet både hushållens direkta betalningar för varor och tjänster och finansieringsordningar där tredje man ingår.

17.    offentliga ordningar : finansieringssystem för hälso- och sjukvård vars egenskaper är fastlagda i lag eller av regeringen, för vilka en separat budget har allokerats för programmet och för vilka ett offentligt organ har det övergripande ansvaret.

18.    obligatoriska avgiftsfinansierade sjukförsäkringssystem : en finansieringsordning som garanterar tillgång till hälso- och sjukvård för vissa grupper i befolkningen genom obligatoriskt deltagande som fastställs i lag eller av regeringen och där rätten till förmåner baseras på betalning av sjukförsäkringsavgifter av eller till förmån för de berörda personerna.

19.    obligatoriskt sjukförsäkringssparkonto : sparkonton som är obligatoriska enligt lag, där den grundläggande metoden för insamling av medel och vissa frågor rörande ianspråktagandet av kontot är offentligt reglerade och där medel inte tas i anspråk samlat av flera, utom familjemedlemmar.

20.    frivilliga sjukförsäkringssystem : system som bygger på köp av sjukförsäkringsavtal som inte är föreskrivet av regeringen, men vars försäkringspremier kan vara direkt eller indirekt offentligt subventionerade.

21.    system för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner : icke-obligatoriska finansieringsordningar och -program med icke avgiftsfinansierade förmåner som bygger på gåvor från allmänheten, staten eller näringslivet.

22.    ordningar för företagsfinansiering : huvudsakligen ordningar där företag direkt tillhandahåller eller finansieras hälso- och sjukvårdstjänster för sina anställda utan att något system av försäkringstyp är involverat.

23.    hushållens direkta betalningar : direkta betalningar för hälso- och sjukvårdsvaror och -tjänster ur hushållens primära inkomst eller besparingar, förutsatt att betalningen görs av användaren vid tidpunkten för köpet av varorna eller utnyttjandet av tjänsterna.

24.    finansieringsordningar från övriga världen : finansiella ordningar som involverar eller förvaltas av utomlands etablerade institutionella enheter, men som samlar in och samlar resurser och köper in hälso- och sjukvårdsvaror och -tjänster för bofastas räkning, utan att medlen förmedlas via en ordning som är etablerad i det aktuella landet.

25.    vårdgivare : organisationer och aktörer som tillhandahåller hälso- och sjukvårdsvaror och -tjänster som sin huvudsakliga verksamhet, samt sådana vars tillhandahållande av hälso- och sjukvård bara är en del av verksamheten.

26.    sjukhus : en licensierad inrättning som huvudsakligen tillhandahåller medicinska, diagnostiska och terapeutiska tjänster, inbegripet läkartjänster, sjukskötersketjänster och andra hälso- och sjukvårdstjänster till intagna patienter, samt de specialiserade logitjänster som intagna patienter kräver, och som även kan tillhandahålla tjänster i form av dagvård, öppen vård och hembaserad vård.

27.    vård- och omsorgsboende : anläggningar som huvudsakligen tillhandahåller vård och omsorg för personer med långvarigt vårdbehov i boendemiljö med en kombination av sjukskötersketjänster, övervakning och andra typer av vård enligt de intagnas behov, där en betydande del av produktionsprocessen och vården utgörs av både hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster, och där hälso- och sjukvårdstjänsterna till stor del omfattar sjukskötersketjänster i kombination med personanknutna tjänster.

28.    tillhandahållare av ambulerande hälso- och sjukvård : anläggningar som främst tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster direkt till öppenvårdspatienter som inte kräver slutenvårdstjänster, inbegripet allmänläkares och specialistläkares mottagningar, öppenvårdsmottagningar samt tillhandahållande av hembaserade vårdtjänster.

29.    tillhandahållare av kompletterande tjänster : enheter som tillhandahåller specifika, kompletterande tjänster direkt till öppenvårdspatienter under överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal men som inte ingår i vårdtillfället hos ett sjukhus, en sjuksköterskemottagning, en tillhandahållare av ambulerande hälso- och sjukvård eller andra vårdgivare.

30.    återförsäljare och andra tillhandahållare av medicinska varor : enheter vars huvudsakliga verksamhet är detaljhandelsförsäljning av medicinska varor till allmänheten för individens eller hushållets konsumtion eller användning, inbegripet tillpassning och reparationer i samband med försäljningen.

31.    tillhandahållare av förebyggande vård : organisationer som främst tillhandahåller kollektiva förebyggande program och kampanjer eller folkhälsoprogram för särskilda målgrupper eller allmänheten, exempelvis hälsofrämjande och hälsoskyddande organ, offentliga hälsoinstitut och specialiserade inrättningar som tillhandahåller förebyggande primärvård som huvudsaklig verksamhet.

32.    tillhandahållare av finansiering och administration av hälso- och sjukvårdssystemet : inrättningar som främst ägnar sig åt tillsyn över verksamheten i organ som tillhandahåller hälso- och sjukvård samt åt övergripande administration av hälso- och sjukvården, inbegripet administration av finansieringen av hälso- och sjukvården.

33.    övriga ekonomin : andra etablerade vårdgivare som inte är klassificerade på annat håll, inbegripet hushåll i egenskap av tillhandahållare av personliga hembaserade hälso- och sjukvårdstjänster till familjemedlemmar, i de fall där de motsvarar sociala transfereringar i detta syfte, samt alla andra företag som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster som sekundär verksamhet.

34.    vårdgivare i övriga världen : alla icke-bofasta enheter som tillhandahåller hälso- och sjukvårdsvaror och -tjänster samt de som är involverade i hälsorelaterad verksamhet.


BILAGA II

Ämnen som ska ingå samt variabler, uppgifter för korsklassificering och uppdelningar

1.   Korsklassificering av löpande utgifter för hälso- och sjukvård efter hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC) och finansieringsordning (HF) (1)

 

Finansieringsordning

HF.1.1

HF.1.2; HF.1.3

HF.2.1

HF.2.2

HF2.3

HF.3

HF.4

 

Hälso- och sjukvårdsfunktion

 

Offentliga ordningar

Obligatoriska avgiftsfinansierade sjukförsäkringssystem och obligatoriskt sjukförsäkringssparkonto (2)

Frivilliga sjukförsäkringssystem

System för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner

Ordningar för företagsfinansiering

Hushållens direkta betalningar

Finansieringsordningar från övriga världen

Löpande utgifter för hälso- och sjukvård

HF.1-HF.4

HC.1.1; HC.2.1

Kurativ och rehabiliterande sluten vård

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2; HC.2.2

Kurativ och rehabiliterande dagvård

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3; HC.2.3

Kurativ och rehabiliterande öppen vård

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4; HC.2.4

Hembaserad kurativ och rehabiliterande vård

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Kompletterande tjänster (icke specificerade efter funktion)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror (icke specificerade efter funktion)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Medicinsk utrustning och andra medicinska varor (icke specificerade efter funktion)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Förebyggande vård (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Övriga hälso- och sjukvårdstjänster, inte nämnda på annat håll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter för hälso- och sjukvård

HC.1-HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 


2.   Korsklassificering av löpande utgifter för hälso- och sjukvård efter hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC) och vårdgivare (HP) (4)

 

Vårdgivare

HP.1

HP.2

HP.3

HP.4

HP.5

HP.6

HP.7

HP.8

HP.9

 

Hälso- och sjukvårdsfunktion

 

Sjukhus

Vård- och omsorgsboende

Tillhandahållare av ambulerande hälso- och sjukvård

Tillhandahållare av kompletterande tjänster

Återförsäljare och andra tillhandahållare av medicinska varor

Tillhandahållare av förebyggande vård

Tillhandahållare av finansiering och administration av hälso- och sjukvårdssystemet

Övriga ekonomin

Övriga världen

Löpande utgifter för hälso- och sjukvård

HP.1-HP.9

HC.1.1; HC.2.1

Kurativ och rehabiliterande sluten vård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2; HC.2.2

Kurativ och rehabiliterande dagvård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3; HC.2.3

Kurativ och rehabiliterande öppen vård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4; HC.2.4

Hembaserad kurativ och rehabiliterande vård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Kompletterande tjänster (icke specificerade efter funktion)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror (icke specificerade efter funktion)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Medicinsk utrustning och andra medicinska varor (icke specificerade efter funktion)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Förebyggande vård (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Övriga hälso- och sjukvårdstjänster, inte nämnda på annat håll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter för hälso- och sjukvård

HC.1-HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.   Korsklassificering av löpande utgifter för hälso- och sjukvård efter vårdgivare (HP) och finansieringsordning (HF) (6)

 

Finansieringsordning

HF.1.1

HF.1.2; HF.1.3

HF.2.1

HF.2.2

HF.2.3

HF.3

HF.4

 

Vårdgivare

 

Offentliga ordningar

Obligatoriska avgiftsfinansierade sjukförsäkringssystem och obligatoriskt sjukförsäkringssparkonto (7)

Frivilliga sjukförsäkringssystem

System för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner

Ordningar för företagsfinansiering

Hushållens direkta betalningar

Finansieringsordningar från övriga världen

Löpande utgifter för hälso- och sjukvård

HF.1-HF.4

HP.1

Sjukhus

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.2

Vård- och omsorgsboende

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.3

Tillhandahållare av ambulerande hälso- och sjukvård

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.4

Tillhandahållare av kompletterande tjänster

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.5

Återförsäljare och andra tillhandahållare av medicinska varor

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.6

Tillhandahållare av förebyggande vård

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.7

Tillhandahållare av finansiering och administration av hälso- och sjukvårdssystemet

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.8

Övriga ekonomin

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.9

Övriga världen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter för hälso- och sjukvård

HP.1-HP.9

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Uppgifter ska lämnas i miljoner nationell valuta.

(2)  Utgifter för HF.1.3 ska anges i metadata.

(3)  Förebyggande vård bygger på en hälsofrämjande strategi som inbegriper en process för att göra det möjligt för människor att förbättra sin hälsa genom kontroll över några av hälsans omedelbara bestämningsfaktorer. Ingrepp ingår när deras främsta syfte är hälsofrämjande och om de äger rum innan diagnos har ställts. Förebyggande vård inbegriper ingrepp för både individuell och kollektiv konsumtion.

(4)  Uppgifter ska anges i miljoner nationell valuta.

(5)  Förebyggande vård bygger på en hälsofrämjande strategi som inbegriper en process för att göra det möjligt för människor att förbättra sin hälsa genom kontroll över några av hälsans omedelbara bestämningsfaktorer. Ingrepp ingår när deras främsta syfte är hälsofrämjande och om de äger rum innan diagnos har ställts. Förebyggande vård inbegriper ingrepp för både individuell och kollektiv konsumtion.

(6)  Uppgifter ska anges i miljoner nationell valuta.

(7)  Utgifter för HF.1.3 ska anges i metadata.


6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/360

av den 5 mars 2015

om inledande av privat lagring för griskött och förutfastställelse av stödbeloppet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 18.2, artikel 20 c, k, l, m och n och artikel 223.3 c,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (2), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 17 första stycket led h i förordning (EU) nr 1308/2013 anges att stöd för privat lagring får beviljas i fråga om griskött.

(2)

De noterade genomsnittliga marknadspriserna i unionen har legat under de referenströsklar som anges i artikel 7.1 f i förordning (EU) nr 1308/2013, under mer än 18 veckor i följd, vilket gett en väsentligt negativ inverkan på marginalerna inom grissektorn. Denna kontinuerligt svåra marknadssituation inverkar negativt på många jordbruks ekonomiska stabilitet. Det förefaller nödvändigt att tillfälligt återta griskött från marknaden för att återställa balansen på marknaden och sörja för att priset går upp. Det är därför lämpligt att bevilja stöd för privat lagring av griskött och att förutfastställa stödbeloppet.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 (3) fastställs gemensamma bestämmelser för genomförandet av en stödordning för privat lagring.

(4)

Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 826/2008 ska förutfastställt stöd beviljas i enlighet med de tillämpningsföreskrifter och villkor som anges i kapitel III i den förordningen.

(5)

För att underlätta förvaltningen av åtgärden bör grisköttet klassificeras i kategorier efter likheter i fråga om lagringskostnaderna.

(6)

För att underlätta den administration och det kontrollarbete som följer av att avtal ingås bör det fastställas vilka minimikvantiteter produkter som varje ansökan minst måste omfatta.

(7)

Det bör föreskrivas att en säkerhet måste ställas i syfte att säkerställa att aktörerna fullgör sina avtalsskyldigheter och att åtgärden får önskad effekt på marknaden.

(8)

Artikel 35 i förordning (EG) nr 826/2008 innehåller bestämmelser om vilka upplysningar medlemsstaterna ska meddela kommissionen. Det är lämpligt att fastställa särskilda regler för med vilka intervall meddelanden måste skickas in angående de kvantiteter för vilka stöd begärs inom ramen för denna förordning.

(9)

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd för privat lagring av griskött i enlighet med artikel 17 första stycket led h i förordning (EU) nr 1308/2013.

2.   De produkter för vilka stöd kan beviljas och de relevanta beloppen förtecknas i bilagan till denna förordning.

3.   Om inte annat följer av denna förordning ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 826/2008 tillämpas.

Artikel 2

Inlämning av ansökningar

1.   Ansökningar om stöd för privat lagring av de kategorier griskött som är stödberättigade enligt artikel 1 får lämnas in från och med den 9 mars 2015.

2.   Ansökningarna ska avse lagringsperioder på 90, 120 eller 150 dagar.

3.   Varje ansökan ska endast avse en av de produktkategorier som förtecknas i bilagan och relevant KN-nummer inom kategorin i fråga ska anges.

4.   Varje ansökan ska omfatta minst 10 ton för benfria produkter och minst 15 ton för andra produkter.

Artikel 3

Säkerheter

Den säkerhet som ska ställas i enlighet med artikel 16.2 i i förordning (EG) nr 826/2008 ska motsvara 20 % av de stödbelopp som fastställs i kolumnerna 3–5 i tabellen i bilagan till denna förordning.

Artikel 4

Intervall för inlämning av meddelanden om för vilka kvantitetet det ansökts om stöd

Medlemsstaterna ska, i enlighet med följande, två gånger per vecka meddela för vilka kvantiteter ansökningar om att sluta avtal har lämnats in:

a)

Varje måndag senast klockan 12.00 (lokal tid i Bryssel) ska medlemsstaterna meddela för vilka kvantiteter ansökningar har lämnats in under föregående torsdag och fredag.

b)

Varje torsdag, senast klockan 12.00 (lokal tid i Bryssel), ska medlemsstaterna meddela för vilka kvantiteter ansökningar har lämnats in under föregående måndag, tisdag och onsdag.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 av den 20 augusti 2008 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat lagring för vissa jordbruksprodukter (EUT L 223, 21.8.2008, s. 3).


BILAGA

Produktkategorier

Produkter för vilka stöd beviljas

Stödbelopp för en lagringsperiod på

(euro/ton)

90 dagar

120 dagar

150 dagar

1

2

3

4

5

Kategori 1

 

230

243

257

ex 0203 11 10

Halva slaktkroppar, utan framben, svans, njurar, mellangärde och ryggmärg (1)

 

 

 

Kategori 2

 

254

266

278

ex 0203 12 11

Skinka

 

 

 

ex 0203 12 19

Bog

 

 

 

ex 0203 19 11

Framändar

 

 

 

ex 0203 19 13

Rygg, med eller utan nacke, separat nacke, rygg med eller utan nedre delen av bringan (2)  (3)

 

 

 

Kategori 3

 

281

293

305

ex 0203 19 55

Skinka, bog, framändar, rygg med eller utan nacke, separat nacke, rygg med eller utan nedre delen av bringan, benfria (2)  (3)

 

 

 

Kategori 4

 

210

221

233

ex 0203 19 15

Sida, hel eller i rektangulära stycken

 

 

 

Kategori 5

 

226

238

254

ex 0203 19 55

Sida, hel eller i rektangulära stycken, utan svål och revben

 

 

 

Kategori 6

 

228

241

254

ex 0203 19 55

Styckningsdelar motsvarande mittbit (middles), med eller utan svål eller späck, benfria (4)

 

 

 


(1)  Stöd kan också beviljas för halva slaktkroppar styckade enligt Wiltshire-metoden, dvs. utan huvud, kindback, käke, fot, svans, ister, njure, filé, bogblad, bröstben, kotpelare, bäckenben och mellangärde.

(2)  Rygg och nacke med eller utan svål, underliggande späck får dock inte överskrida 25 mm i tjocklek.

(3)  Avtalskvantiteten får omfatta alla kombinationer av angivna produkter.

(4)  Samma presentation som för produkter med KN-nummer 0210 19 20.


6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/361

av den 5 mars 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

EG

104,1

MA

84,2

TR

98,5

ZZ

95,6

0707 00 05

JO

253,9

TR

186,5

ZZ

220,2

0709 93 10

MA

93,4

TR

189,9

ZZ

141,7

0805 10 20

EG

47,6

IL

75,4

MA

70,9

TN

64,3

TR

70,7

ZZ

65,8

0805 50 10

TR

61,6

ZZ

61,6

0808 10 80

BR

69,1

CA

85,3

CL

94,8

MK

24,7

US

170,6

ZZ

88,9

0808 30 90

AR

117,6

CL

135,4

CN

79,8

US

122,7

ZA

110,5

ZZ

113,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


BESLUT

6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/22


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/362

av den 2 mars 2015

om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens allmänna råd rörande Förenta staternas begäran om ett WTO-undantag för att kunna förlänga och utöka omfattningen av Förenta staternas Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel IX.3 och IX.4 i Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (nedan kallat WTO-avtalet) fastställs förfarandena för att bevilja undantag rörande de multilaterala handelsavtalen i WTO-avtalets bilaga 1A, 1B eller 1C samt bilagorna till dessa.

(2)

Förenta staterna beviljades den 15 februari 1985 ett undantag när det gäller skyldigheterna enligt artikel I.1 i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (Gatt 1994), för perioden från och med den 1 januari 1984 till och med den 30 september 1995. Den 15 november 1995 beviljades Förenta staterna en förlängning av det undantaget till och med den 30 september 2005 och återigen den 29 maj 2009 till och med den 31 december 2014, i den utsträckning som krävs för Förenta staterna ska kunna bevilja tullbefrielse för import av stödberättigade produkter med ursprung i stödmottagande centralamerikanska och karibiska länder och territorier (nedan kallade förmånsländer) som utsetts enligt bestämmelserna i Caribbean Basin Economy Recovery Act från 1983, ändrad genom Caribbean Basin Economic Recovery Expansion Act från 1990 och genom United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act, Haitian Hemispheric Opportunity genom Partnership Encouragement Act från 2006, Haitian Hemispheric Opportunity genom Partnership Encouragement Act från 2008 (nedan kallat det befintliga undantaget).

(3)

Förenta staterna lämnade enligt artikel IX.3 i WTO-avtalet in en begäran om att förlänga det befintliga undantaget fram till och med den 31 december 2019 och utvidga tillämpningsområdet för det befintliga undantaget från landets skyldigheter enligt artikel I.1 i Gatt 1994, i den utsträckning som behövs för att ge tullfri behandling åt stödberättigade produkter med ursprung i förmånsländer, som utsetts enligt bestämmelserna i Caribbean Basin Economic Recovery Act från 1983, ändrad genom Caribbean Basin Economic Recovery Expansion Act från 1990 och genom United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act, Haitian Hemispheric Opportunity genom Partnership Encouragement Act från 2006, Haitian Hemispheric Opportunity genom Partnership Encouragement Act från 2008 samt Haitian Economic Lift Program Act från 2010.

(4)

Beviljandet av Förenta staterna:s begäran om ett WTO-undantag skulle inte negativt påverka varken unionens ekonomi eller handelsförbindelserna med de förmånsländer som undantaget gäller. Dessutom stöder unionen generellt sett åtgärder för att bekämpa fattigdom och åstadkomma stabilitet i förmånsländerna.

(5)

Det är därför lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar inom WTO:s allmänna råd för att stödja Förenta staterna:s begäran om undantag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar inom Världshandelsorganisationens allmänna råd ska vara att stödja Förenta staterna:s begäran om ett undantag från skyldigheterna enligt artikel I.1 i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994, från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2019, på de villkor som anges i Förenta staterna:s begäran om undantag.

Denna ståndpunkt ska framföras av kommissionen.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 2015.

På rådets vägnar

D. REIZNIECE-OZOLA

Ordförande


6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/24


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/363

av den 5 mars 2015

om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 29 och 31.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 januari 2013 antog rådet beslut 2013/71/Gusp om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier (1), där det fastställs en förlängning av giltighetstiden med ytterligare 12 månader för de nationella tillstånden för inresa till och vistelse på de medlemsstaters territorium som avses i rådets gemensamma ståndpunkt 2002/400/Gusp (2).

(2)

På grundval av en utvärdering av tillämpningen av gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp anser rådet att det är lämpligt att giltighetstiden för dessa tillstånd förlängs med ytterligare 24 månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater som avses i artikel 2 i gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp ska förlänga giltighetstiden för nationella tillstånd för inresa och vistelse som beviljats i enlighet med artikel 3 i den gemensamma ståndpunkten med ytterligare 24 månader, från och med den 31 januari 2014.

Artikel 2

Rådet ska utvärdera tillämpningen av gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp inom sex månader från antagandet av det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 2015.

På rådets vägnar

D. REIZNIECE-OZOLA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/71/Gusp av den 31 januari 2013 om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier (EUT L 32, 1.2.2013, s. 19).

(2)  Rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 maj 2002 om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier (EGT L 138, 28.5.2002, s. 33.)


6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/25


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/364

av den 5 mars 2015

om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 mars 2014 antog rådet rådets beslut 2014/119/Gusp (1).

(2)

Den 29 januari 2015 förtydligade man genom rådets beslut (Gusp) 2015/143 (2) kriterierna för frysning av tillgångar för personer som är ansvariga för förskingring av ukrainska offentliga medel.

(3)

De restriktiva åtgärder som återfinns i beslut 2014/119/Gusp är tillämpliga till och med den 6 mars 2015. På grundval av en översyn av det beslutet bör tillämpningen av dessa restriktiva åtgärder förlängas till och med den 6 mars 2016 när det gäller fjorton personer och till och med den 6 juni 2015 när det gäller fyra personer. Uppgifterna avseende arton personer bör ändras.

(4)

Beslut 2014/119/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/119/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta beslut ska tillämpas till och med den 6 mars 2016. När det gäller posterna nr 4, 8, 10 och 13 i bilagan ska åtgärderna i artikel 1 tillämpas till och med den 6 juni 2015.

Detta beslut ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller ändras, beroende på vad som är lämpligt, om rådet bedömer att dess mål inte har uppfyllts.”

2.

Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 2015.

På rådets vägnar

D. REIZNIECE-OZOLA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/119/Gusp av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 66, 6.3.2014, s. 26).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2015/143 av den 29 januari 2015 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 24, 30.1.2015, s. 16).


BILAGA

”BILAGA

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 1

 

Namn

Personuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Viktor Fedorovych Janukovytj),

(Віктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

Född den 9 juli 1950 i Jenakijeve (Donetsk oblast), f.d. president i Ukraina

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Vitalij Yuriyovych Zachartjenko),

(Віталій Юрійович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Född den 20 januari 1963 i Kostiantynivka (Donetsk oblast), f.d. inrikesminister

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Віктор Павлович Пшонка)

Född den 6 februari 1954 i Serhiyivka (Donetsk oblast), f.d. riksåklagare i Ukraina

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонідівна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Född den 12 november 1976 i Rîbnița (Moldovien), f.d. justitieminister

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för missbruk av tjänsteställning i egenskap av offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäliga fördelar för sig själv och för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel.

6.3.2014

5.

Andrii Petrovych Kliuiev

(Андрій Петрович Клюєв),

Andriy Petrovych Klyuyev

Född den 12 augusti 1964 i Donetsk, f.d. chef för Ukrainas presidents förvaltning

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar och i samband med missbruk av tjänsteställning av en offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäliga fördelar för sig själv och för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel och tillgångar.

6.3.2014

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Віктор Іванович Ратушняк)

Född den 16 oktober 1959, f.d. biträdande inrikesminister

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar eller för att vara medbrottslig till detta.

6.3.2014

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

(Oleksandr Viktorovych Janukovytj)

(Олександр Вікторович Янукович)

Född den 10 juli 1973 i Jenakijeve (Donetsk oblast), son till den f.d. presidenten, affärsman

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych

(Viktor Viktorovych Janukovytj)

(Віктор Вікторович Янукович)

Född den 16 juli 1981 i Jenakijeve (Donetsk oblast), son till den f.d. presidenten, ledamot av Ukrainas parlament, Verkhovna Rada

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar. Person vilken har samröre med en person som är uppförd på förteckningen (Ukrainas f.d. president Viktor Fedorovych Janukovytj) och som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вікторович Пшонка)

Född den 19 mars 1976 i Kramatorsk (Donetsk oblast), son till den f.d. riksåklagaren, vice partiledare för Regionernas parti i Ukrainas parlament Verkhovna Rada

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar eller för att vara medbrottslig till detta.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергій Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

Född den 19 augusti 1969 i Donetsk, bror till Andrii Kliuiev, affärsman

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för inblandning i förskingring av offentliga medel eller tillgångar och i missbruk av tjänsteställning i egenskap av offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäliga fördelar för sig själv och för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel eller tillgångar. Person vilken har samröre med en person som är uppförd på förteckningen (Andrii Petrovych Kliuiev) och som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov

(Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov

(Николай Янович Азаров)

Född den 17 december 1947 i Kaluga (Ryssland), Ukrainas premiärminister till och med januari 2014

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

(Сергій Віталійович Курченко)

Född den 21 september 1985 i Charkiv, affärsman

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Född den 28 november 1963 i Kiev, f.d. utbildnings- och vetenskapsminister

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för missbruk av tjänsteställning i egenskap av offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäliga fördelar för sig själv och för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

(Раїса Василівна Богатирьова),

Raisa Vasilievna Bogatyreva

(Раиса Васильевна Богатырёва)

Född den 6 januari 1953 i Bakal (Chelyabinsk oblast, Ryssland), f.d. hälso- och sjukvårdsminister

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

(Serhij Hennadiyovych Arbuzov)

(Сергій Геннадійович Арбузов),

Sergei Gennadievich Arbuzov

(Сергей Геннадиевич Арбузов)

Född den 24 mars 1976 i Donetsk, f.d. premiärminister i Ukraina

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

15.4.2014

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

(Jurij Volodymyrovych Ivanjusjtjenko)

(Юрій Володимирович Іванющенко)

Född den 21 februari 1959 i Jenakijeve (Donetsk oblast), parlamentsledamot för Regionpartiet

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

15.4.2014

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вікторович Клименко)

Född den 16 november 1980 i Makiivka (Donetsk oblast), f.d. minister för intäkts- och avgiftsfrågor

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar och för missbruk av tjänsteställning i egenskap av offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäliga fördelar för sig själv och för tredje man, vilket orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel eller tillgångar.

15.4.2014

18.

Edward Stavytskyi

(Eduard Stavytskyj),

Eduard Anatoliyovych Stavytsky

(Едуард Анатолійович Ставицький)

Född den 4 oktober 1972 i Lebedyn (Sumy oblast), f.d. minister för bränsle- och energifrågor i Ukraina

Rapporteras vara bosatt i Israel. Är emellertid fortfarande ukrainsk medborgare

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

15.4.2014”


6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/365

av den 4 mars 2015

om beviljande av undantag för vissa medlemsstater från inrapporteringen av statistik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård

[delgivet med nr C(2015) 1377]

(Endast de nederländska, engelska, rumänska och spanska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1338/2008 upprättas en gemensam ram för systematisk framställning av europeisk statistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 1338/2008 ska medlemsstaterna tillhandahålla statistik om utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård enligt definitionen i bilaga II till den förordningen.

(3)

Enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1338/2008 kan undantag och övergångsperioder vid behov antas för medlemsstaterna, under förutsättning att de grundas på objektiva grunder.

(4)

Konungariket Spanien, Konungariket Nederländerna, Rumänien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har ansökt om undantag på grund av att de behöver genomföra större anpassningar av de nationella statistiska systemen för att följa förordning (EG) nr 1338/2008.

(5)

De undantag som dessa medlemsstater har ansökt om bör därför godkännas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De undantag som anges i bilagan beviljas härmed Konungariket Spanien, Konungariket Nederländerna, Rumänien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien, Konungariket Nederländerna, Rumänien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Marianne THYSSEN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 70.


BILAGA

UNDANTAG FRÅN FÖRORDNING (EG) NR 1338/2008 VAD GÄLLER STATISTIK ÖVER UTGIFTER FÖR OCH FINANSIERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Konungariket Spanien, Konungariket Nederländerna, Rumänien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska inte inrapportera de variabler som anges i följande tabell:

Medlemsstat

Variabler och uppdelningar

Undantaget löper ut

Spanien

1)

Uppgifter och metadata för referensåret 2014 ska inrapporteras senast den 31 augusti 2016.

Augusti 2016

2)

Uppgifter och metadata för referensåret 2015 ska inrapporteras senast den 31 augusti 2017.

Augusti 2017

3)

Uppgifter och metadata för referensåret 2016 ska inrapporteras senast den 31 augusti 2018.

Augusti 2018

Nederländerna

1)

Uppgifterna både för alla typer av finansieringsordning (HF.1.1–HF.4) och för löpande utgifter för hälso- och sjukvård (summan av HF.1.1–HF.4) delas upp efter följande:

a.

Kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1) kommer också att inkludera kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2).

b.

Kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2) kommer inte att rapporteras.

c.

Sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1) kommer också att inkludera dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2) och öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3).

d.

Dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2) kommer inte att rapporteras.

e.

Öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3) kommer inte att rapporteras.

2)

Uppgifterna både för alla typer av vårdgivare (HP.1–HP.9) och för löpande utgifter för hälso- och sjukvård (summan av HP.1–HP.9) delas upp efter följande:

a.

Kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1) kommer också att inkludera kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2).

b.

Kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2) kommer inte att rapporteras.

c.

Sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1) kommer också att inkludera dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2) och öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3).

d.

Dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2) kommer inte att rapporteras.

e.

Öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3) kommer inte att rapporteras.

3)

Uppgifterna för alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) delas upp efter följande:

a.

Obligatoriska avgiftsfinansierade sjukförsäkringssystem och obligatoriskt sjukförsäkringssparkonto (HF.1.2; HF.1.3) kommer också att delvis inkludera hushållens direkta betalningar (HF.3).

b.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1) kommer också att delvis inkludera hushållens direkta betalningar (HF.3).

c.

Hushållens direkta betalningar (HF.3) kommer inte att rapporteras.

4)

Uppgifterna för alla typer av vårdgivare (HP.1–HP.9) delas upp efter följande:

a.

Obligatoriska avgiftsfinansierade sjukförsäkringssystem och obligatoriskt sjukförsäkringssparkonto (HF.1.2; HF.1.3) kommer också att delvis inkludera hushållens direkta betalningar (HF.3).

b.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1) kommer också att delvis inkludera hushållens direkta betalningar (HF.3).

c.

Hushållens direkta betalningar (HF.3) kommer inte att rapporteras.

Mars 2018

Rumänien

1)

För tabellen avseende hälso- och sjukvårdsfunktioner efter vårdgivare gäller följande:

a.

Alla uppgifter för sjukhus (HP.1) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1) och förebyggande vård (HC.6)

b.

Alla uppgifter för vård- och omsorgsboende (HP.2) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1) och sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1)

c.

Alla uppgifter för tillhandahållare av ambulerande hälso- och sjukvård (HP.3) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för kurativ och rehabiliterande öppen vård (HC.1.3; HC.2.3) och hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4)

d.

Alla uppgifter för tillhandahållare av kompletterande tjänster (HP.4) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för kurativ och rehabiliterande öppen vård (HC.1.3; HC.2.3), kompletterande tjänster (icke specificerade efter funktion) (HC.4) och förebyggande vård (HC.6)

e.

Alla uppgifter för återförsäljare och andra tillhandahållare av medicinska varor (HP.5) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror (HC.5.1) och medicinsk utrustning och andra medicinska varor (HC.5.2)

f.

Alla uppgifter för tillhandahållare av förebyggande vård (HP.6) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för förebyggande vård (HC.6)

g.

Alla uppgifter för tillhandahållare av finansiering och administration av hälso- och sjukvårdssystemet (HP.7) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet (HC.7)

h.

Alla uppgifter för övriga ekonomin (HP.8) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC3.4) och förebyggande vård (HC.6)

i.

Alla uppgifter för övriga världen (HP.9) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1), kurativ och rehabiliterande öppen vård (HC.1.3; HC.2.3) och kompletterande tjänster (icke specificerade efter funktion) (HC.4)

Mars 2017

2)

För tabellen avseende hälso- och sjukvårdsfunktioner efter finansieringsordning gäller följande:

a.

Uppgifterna för offentliga ordningar (HF.1.1) delas upp efter kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2), hembaserad kurativ och rehabiliterande vård (HC.1.4; HC.2.4), dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2), öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3), medicinsk utrustning och andra medicinska varor (HC.5.2) och övriga hälso- och sjukvårdstjänster, inte nämnda på annat håll (HC.9)

b.

Uppgifterna för obligatoriska avgiftsfinansierade sjukförsäkringssystem och obligatoriskt sjukförsäkringssparkonto (HF.1.2; HF.1.3) delas upp efter kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2), hembaserad kurativ och rehabiliterande vård (HC.1.4; HC.2.4), sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1), dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2), öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3) och förebyggande vård (HC.6)

c.

Uppgifterna för frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1) delas upp efter kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2), hembaserad kurativ och rehabiliterande vård (HC.1.4; HC.2.4), sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1), dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2), öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3), hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4), läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror (HC.5.1), medicinsk utrustning och andra medicinska varor (HC.5.2) och förebyggande vård (HC.6)

d.

Uppgifterna för system för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2) delas upp efter sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1), dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2), öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3), kompletterande tjänster (icke specificerade efter funktion) (HC.4), läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror (HC.5.1), medicinsk utrustning och andra medicinska varor (HC.5.2) och styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet (HC.7)

e.

Uppgifterna för ordningar för företagsfinansiering (HF.2.3) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9)

f.

Uppgifterna för hushållens direkta betalningar (HF.3) delas upp efter kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2), hembaserad kurativ och rehabiliterande vård (HC.1.4; HC.2.4), sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1), dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2), öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3), hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4), förebyggande vård (HC.6), styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet (HC.7) och övriga hälso- och sjukvårdstjänster, inte nämnda på annat håll (HC.9)

g.

Uppgifterna för finansieringsordningar från övriga världen (HF.4) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9)

3)

För tabellen avseende vårdgivare efter finansieringsordning gäller följande:

a.

Uppgifterna för offentliga ordningar (HF.1.1) delas upp efter övriga världen (HP.9)

b.

Uppgifterna för obligatoriska avgiftsfinansierade sjukförsäkringssystem och obligatoriskt sjukförsäkringssparkonto (HF.1.2; HF.1.3) delas upp efter vård- och omsorgsboende (HP.2) och tillhandahållare av förebyggande vård (HP.6)

c.

Uppgifterna för frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1) delas upp efter vård- och omsorgsboende (HP.2), återförsäljare och andra tillhandahållare av medicinska varor (HP.5), tillhandahållare av förebyggande vård (HP.6) och övriga ekonomin (HP.8)

d.

Uppgifterna för system för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2) delas upp efter tillhandahållare av kompletterande tjänster (HP.4), återförsäljare och andra tillhandahållare av medicinska varor (HP.5), tillhandahållare av förebyggande vård (HP.6), tillhandahållare av finansiering och administration av hälso- och sjukvårdssystemet (HP.7), övriga ekonomin (HP.8) och övriga världen (HP.9)

e.

Uppgifterna för ordningar för företagsfinansiering (HF.2.3) delas upp efter alla typer av vårdgivare (HP.1–HP.9)

f.

Uppgifterna för hushållens direkta betalningar (HF.3) delas upp efter vård- och omsorgsboende (HP.2), tillhandahållare av förebyggande vård (HP.6), tillhandahållare av finansiering och administration av hälso- och sjukvårdssystemet (HP.7), övriga ekonomin (HP.8) och övriga världen (HP.9)

g.

Uppgifterna för finansieringsordningar från övriga världen (HF.4) delas upp efter alla typer av vårdgivare (HP.1–HP.9)

Mars 2017

Förenade kungariket

1)

Uppgifterna för sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1) delas upp efter följande:

a.

Offentliga ordningar (HF.1.1)

b.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1)

c.

System för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2)

d.

Hushållens direkta betalningar (HF.3)

Mars 2018

2)

Uppgifterna för dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2) delas upp efter följande:

a.

Offentliga ordningar (HF.1.1)

b.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1)

c.

System för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2)

d.

Hushållens direkta betalningar (HF.3)

Mars 2018

3)

Uppgifterna för öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3) delas upp efter följande:

a.

Offentliga ordningar (HF.1.1)

b.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1)

c.

System för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2)

d.

Hushållens direkta betalningar (HF.3)

Mars 2018

4)

Uppgifterna för hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4) delas upp efter följande:

a.

Offentliga ordningar (HF.1.1)

b.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1)

c.

System för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2)

d.

Hushållens direkta betalningar (HF.3)

Mars 2018

5)

Uppgifterna både för finansieringsordningar från övriga världen (HF.4) och för löpande utgifter för hälso- och sjukvård (summan av HF.1.1–HF.4) delas upp efter följande:

a.

Kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1)

b.

Kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2)

c.

Kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.3; HC.2.3)

d.

Hembaserad kurativ och rehabiliterande vård (HC.1.4; HC.2.4)

e.

Sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1)

f.

Dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2)

g.

Öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3)

h.

Hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4)

i.

Kompletterande tjänster (icke specificerade efter funktion) (HC.4)

j.

Läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror (HC.5.1)

k.

Medicinsk utrustning och andra medicinska varor (HC.5.2)

l.

Förebyggande vård (HC.6)

m.

Styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet (HC.7)

n.

Övriga hälso- och sjukvårdstjänster, inte nämnda på annat håll (HC.9)

Mars 2018

6)

Uppgifterna för alla typer av vårdgivare (HP.1–HP.9) delas upp efter följande:

a.

Sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1)

b.

Dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2)

c.

Öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3)

d.

Hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4)

e.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1)

f.

System för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2)

g.

Hushållens direkta betalningar (HF.3)

h.

Finansieringsordningar från övriga världen (HF.4)

i.

Löpande utgifter för hälso- och sjukvård (summan av HF.1.1–HF.4)

Mars 2019

7)

Uppgifterna för övriga ekonomin (HP.8), övriga världen (HP.9) och löpande utgifter för hälso- och sjukvård (summan av HP.1–HP.9) delas upp efter följande:

a.

Kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1)

b.

Kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2)

c.

Kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.3; HC.2.3)

d.

Hembaserad kurativ och rehabiliterande vård (HC.1.4; HC.2.4)

e.

Sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1)

f.

Dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2)

g.

Öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3)

h.

Hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4)

i.

Kompletterande tjänster (icke specificerade efter funktion) (HC.4)

j.

Läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror (HC.5.1)

k.

Medicinsk utrustning och andra medicinska varor (HC.5.2)

l.

Förebyggande vård (HC.6)

m.

Styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet (HC.7)

n.

Övriga hälso- och sjukvårdstjänster, inte nämnda på annat håll (HC.9)

Mars 2019

8)

Uppgifterna för alla typer av vårdgivare (HP.1–HP.9) uppdelade efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner hämtas från redovisning inom offentliga ordningar (HF.1.1)

Mars 2019


Rättelser

6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/35


Rättelse av kommissionens genomförandebeslut 2014/738/EU av den 9 oktober 2014 om fastställande av BAT-slutsatser för raffinering av olja och gas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

( Europeiska unionens officiella tidning L 307 av den 28 oktober 2014 )

I punkterna 1.20.6, 1.20.7, 1.21.1 och 1.21.2 i bilagan ska följande rubrikrad läggas till i respektive tabell:

”Teknik

Beskrivning”