ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 46

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
19 februari 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220 av den 3 februari 2015 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

19.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 46/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/220

av den 3 februari 2015

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (1), särskilt artikel 5.1 första stycket, artikel 5a.2 och 5a.4, artikel 5b.7, artikel 7.2, artikel 8.3 tredje stycket och artikel 19.3, och

av följande skäl:

(1)

Efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget ändrades förordning (EG) nr 1217/2009 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1318/2013 (2) så att den anpassas till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Anpassningen innebär en ny rättslig ram och för att den ska fungera bör vissa regler antas genom delegerade akter och genomförandeakter. De nya reglerna bör ersätta de befintliga regler som kommissionen har fastställt för att genomföra förordning (EG) nr 1217/2009. Det är därför lämpligt att upphäva kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 283/2012 (3) och (EU) nr 730/2013 (4).

(2)

I enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1217/2009 är det nödvändigt att fastställa tröskelvärden med avseende på ekonomisk storlek. Dessa tröskelvärden måste variera beroende på medlemsstat, och i vissa fall även beroende på områden i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR), i syfte att beakta deras olika jordbruksstrukturer.

(3)

I artikel 5a i förordning (EG) nr 1217/2009 föreskrivs att uppgifter ska samlas in på grundval av en plan för urval av rapporterande företag (urvalsplan). I urvalsplanen bör undersökningsområdet stratifieras efter de ISJR-områden som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1217/2009 samt efter driftsinriktning och ekonomisk storlek.

(4)

För att få ett representativt urval av rapporterande företag för det stratifierade undersökningsområdet bör antalet rapporterande företag per medlemsstat och ISJR-område fastställas.

(5)

Urvalsplanen bör upprättas innan motsvarande räkenskapsår börjar, så att kommissionen kan kontrollera dess innehåll innan den används för urval av rapporterande jordbruksföretag.

(6)

För att uppnå målen i artikel 5b i förordning (EG) nr 1217/2009 som reglerar ISJR bör det fastställas tillämpningsföreskrifter för unionens typologi.

(7)

Jordbruksföretagets driftsinriktning och ekonomiska storlek bör fastställas på grundval av ett ekonomiskt kriterium. Det är lämpligt att använda det standardresultat som avses i artikel 5b.2 i förordning (EG) nr 1217/2009 för det ändamålet. Dessa standardresultat måste fastställas per produkt och i enlighet med förteckningen över variabler i undersökningarna om jordbruksföretagens struktur i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 (5). För detta ändamål måste det fastställas en överensstämmelse mellan variablerna i undersökningarna om jordbrukets struktur och rubrikerna för jordbruksinkomster i ISJR.

(8)

Med tanke på att det för jordbrukarnas inkomster blir viktigare och viktigare med annan inkomstbringande verksamhet än jordbruksverksamhet som är direkt relaterad till företaget, bör det i unionstypologin införas en klassificeringsvariabel som återspeglar betydelsen av sådan annan inkomstbringande verksamhet som är direkt relaterad till företaget.

(9)

Det är dessutom nödvändigt att fastställa vissa regler för insändandet till kommissionen av standardresultaten och de uppgifter som behövs för beräkningen av dessa.

(10)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1198/2014 (6) fastställs huvudgrupperna av de redovisningsuppgifter som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 1217/2009 tillsammans med allmänna regler för insamling av sådana uppgifter. De redovisningsuppgifter som samlas in med hjälp av den företagsredovisning som utformats för att på ett tillförlitligt sätt fastställa inkomstförhållanden i jordbruksföretag måste vara enhetliga vad gäller inriktning, definition och presentation, oavsett vilka de undersökta rapporterande företagen är. Det är därför nödvändigt att fastställa företagsredovisningens format och utformning samt metoderna och tidsfristerna för inlämning av uppgifter till kommissionen. De uppgifter som samlas in genom företagsredovisningen bör också ta hänsyn till 2013 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken.

(11)

För att säkerställa att de överförda redovisningsuppgifterna hanteras på ett enhetligt sätt och i rätt tid bör det samordningsorgan som varje medlemsstat har tillsatt i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1217/2009 sända in de korrekt upprättade företagsredovisningarna till kommissionen i tid. Förfarandet för att överföra redovisningsuppgifterna till kommissionen bör göras smidigt och säkert. Det är därför nödvändigt att vidta åtgärder så att samordningsorganen skickar de berörda uppgifterna direkt till kommissionen via det datasystem som kommissionen inrättat för den förordningen liksom ytterligare åtgärder på detta område. Tidsfristerna för inlämnande av sådana uppgifter till kommissionen bör beakta medlemsstaternas tidigare resultat när det gäller att överföra sådana uppgifter.

(12)

Varje företagsredovisning som överförs till kommissionen bör vara korrekt upprättad för att kunna anses ge rätt till utbetalning av standardavgiften.

(13)

Begränsning per medlemsstat vad gäller det totala antalet korrekt upprättade företagsredovisningar som ger rätt till unionsfinansiering fastställs i förordning (EG) nr 1217/2009. Flexibilitet i fråga om antalet rapporterande företag per ISJR-område bör medges, under förutsättning att det totala antalet rapporterande företag i medlemsstaten följer vad som anges i förordning (EG) nr 1217/2009.

(14)

I artikel 19 i förordning (EG) nr 1217/2009 föreskrivs att de anslag som ska ingå i Europeiska unionens allmänna budget, i kommissionens avsnitt, ska täcka totalbeloppet av den standardavgift som ska betalas till medlemsstaterna för överföringen av korrekt upprättade företagsredovisningar till kommissionen inom den fastställda tidsfristen. Antalet korrekt upprättade företagsredovisningar för vilka det betalas en standardavgift får inte överstiga det maximala antalet rapporterande företag.

(15)

För att hjälpa till att förbättra hanteringen av uppgifter i företagsredovisningar bör en högre standardavgift betalas till medlemsstater som överför korrekt upprättade företagsredovisningar före utgången av den tidsfrist som ska fastställas för inlämnande av företagsredovisningarna.

(16)

Eftersom de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör tillämpas från och med räkenskapsåret 2015 bör denna förordning tillämpas från och med det räkenskapsåret.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

UNDERSÖKNINGSOMRÅDE OCH URVALSPLAN

Artikel 1

Tröskelvärde för ekonomisk storlek

De tröskelvärden för ekonomisk storlek som avses i artikel 5.1 första stycket i förordning (EG) nr 1217/2009 anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Antal rapporterande företag

Antalet rapporterande företag per medlemsstat och per område i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR) som avses i artikel 5a.2 i förordning (EG) nr 1217/2009 anges i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Urvalsplan

1.   Modeller och metoder rörande format och innehåll i fråga om de uppgifter som avses i artikel 5a.4 i förordning (EG) nr 1217/2009 anges i bilaga III till den här förordningen.

2.   Medlemsstaterna ska på elektronisk väg underrätta kommissionen om den urvalsplan som avses i artikel 5a.1 i förordning (EG) nr 1217/2009 och som godkänts av den nationella kommitté som avses i artikel 6.2 i samma förordning senast två månader före inledningen av det räkenskapsår som den avser.

KAPITEL 2

UNIONSTYPOLOGI FÖR JORDBRUKSFÖRETAG

Artikel 4

Specialiseringar inom särskilda driftsinriktningar

Metoderna för att beräkna de specialiseringar inom särskilda driftsinriktningar som avses i artikel 5b.3 i förordning (EG) nr 1217/2009 och deras överensstämmelse med sådana allmänna och huvudsakliga driftsinriktningar som avses i den artikeln anges i bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 5

Jordbruksföretagets ekonomiska storlek

Metoden för att beräkna jordbruksföretagets ekonomiska storlek som avses i artikel 5b.4 i förordning (EG) nr 1217/2009 och de ekonomiska storleksklasser som avses i artikel 5b.1 i samma förordning anges i bilaga V till den här förordningen.

Artikel 6

Standardresultat och totalt standardresultat

1.   Beräkningsmetoden för att fastställa standardresultatet (även kallat standardoutput) för varje företagskaraktär som avses i artikel 5b.2 i förordning (EG) nr 1217/2009 och förfarandena för att samla in motsvarande uppgifter anges i bilaga VI till den här förordningen.

Standardresultatet för ett företags olika karaktärer som avses i artikel 5b.2 i förordning (EG) nr 1217/2009 ska fastställas för varje geografisk enhet som avses i punkt 2 b i bilaga VI till den här förordningen och för var och en av de gröd- och boskapsvariabler enligt undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1166/2008.

2.   Ett företags totala standardresultat ska erhållas genom att standardresultatet för var och en av gröd- och boskapsvariablerna multipliceras med antalet motsvarande enheter.

Artikel 7

Annan inkomstbringande verksamhet som är direkt relaterad till företaget

Sådan annan inkomstbringande verksamhet som är direkt relaterad till företaget som avses i artikel 5b.5 i förordning (EG) nr 1217/2009 definieras i del A i bilaga VII till den här förordningen. Dess betydelse ska uttryckas som ett procentintervall. Dessa procentintervaller anges i del C i bilaga VII till den här förordningen.

Den metod med vilken betydelsen av annan inkomstbringande verksamhet som avses i första stycket beräknas, anges i delarna B och C i bilaga VII till den här förordningen.

Artikel 8

Anmälan av standardresultat och uppgifterna för dess fastställande

1.   Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) sända in standardresultatet och uppgifterna för dess fastställande som avses i artikel 5b.6 i förordning (EG) nr 1217/2009 för en referensperiod året N före den 31 december år N+3.

2.   Medlemsstaterna ska för att sända in de uppgifter som avses i punkt 1 använda de datasystem som kommissionen (Eurostat) tillhandahåller för ändamålet.

KAPITEL 3

ÖVERFÖRING AV FÖRETAGSREDOVISNING OCH UPPGIFTER TILL KOMMISSIONEN

Artikel 9

Företagsredovisningens format och utformning

Format och utformning för att presentera de redovisningsuppgifter som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 1217/2009 samt anvisningarna för detta fastställs i bilaga VIII till den här förordningen.

Artikel 10

Metoderna och tidsfristerna för insändande av uppgifter till kommissionen

1.   Företagsredovisningarna ska lämnas till kommissionen av det samordningsorgan som avses i artikel 7 i förordning (EG) nr 1217/2009 via ett sådant elektroniskt överförings- och kontrollsystem som avses i artikel 19.1 b i förordning (EG) nr 1217/2009. De begärda uppgifterna ska utbytas elektroniskt på grundval av modeller som finns tillgängliga för samordningsorganen via detta system.

2.   Kommittén för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter ska informera medlemsstaterna om de allmänna villkoren för genomförandet av det datasystem som avses i punkt 1.

3.   Företagsredovisningarna ska lämnas in till kommissionen senast den 31 december efter utgången av det berörda räkenskapsåret.

Medlemsstater som inte har kunnat överföra företagsredovisningsuppgifterna för 2012 inom den tidsfrist som anges i första stycket får lämna in företagsredovisningarna till kommissionen upp till tre månader efter den tidsfrist som anges i första stycket.

4.   Företagsredovisningar betraktas som överförda till kommissionen så snart de redovisningsuppgifter som avses i artikel 9 har förts in i det datoriserade överförings- och kontrollsystem som avses i punkt 1, de därpå följande datorbaserade kontrollerna har genomförts och samordningsorganet har bekräftat att uppgifterna är färdiga att läggas in i detta system.

KAPITEL 4

STANDARDAVGIFT

Artikel 11

Korrekt upprättade företagsredovisningar

Vid tillämpningen av artikel 19.1 a i förordning (EG) nr 1217/2009 är en företagsredovisning korrekt upprättad när dess innehåll är sakligt riktigt, och de redovisningsuppgifter som den innehåller är redovisade och presenterade i enlighet med det format och den utformning som anges i bilaga VIII till den här förordningen.

Artikel 12

Antal företagsredovisningar som ger rätt till stöd

Det totala antalet korrekt upprättade och insända företagsredovisningar per medlemsstat som avses i artikel 5a.2 i förordning (EG) nr 1217/2009 och som ger rätt till utbetalning av standardavgiften får inte överstiga det antal rapporterande företag som fastställts för den medlemsstaten i bilaga II till den här förordningen.

För medlemsstater som har fler än ett ISJR-område får antalet korrekt upprättade och insända företagsredovisningar per ISJR-område som ger rätt till utbetalning av standardavgiften vara upp till 20 % högre än det antal som har fastställts för ISJR-området i fråga, under förutsättning att det totala antalet korrekt upprättade och insända företagsredovisningar från medlemsstaten i fråga inte överstiger det totala antal som har fastställts för den medlemsstaten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 13

Utbetalning av standardavgiften

Totalbeloppet för den standardavgift som avses i artikel 19.1 a i förordning (EG) nr 1217/2009 ska betalas i två delbetalningar:

a)

Ett belopp motsvarande 50 % av det totalbelopp som har beräknats på grundval av det belopp som fastställs i artikel 14 första stycket i denna förordning ska betalas ut i början av varje räkenskapsår för det antal rapporterande företag som anges i bilaga II till den här förordningen.

b)

Det återstående beloppet ska betalas ut efter det att kommissionen har kontrollerat att de insända företagsredovisningarna är korrekt upprättade.

Det återstående belopp som avses i första stycket b i denna artikel ska beräknas genom att multiplicera standardavgiften per företagsredovisning beräknad på grundval av artikel 14 i denna förordning med antalet korrekt upprättade företagsredovisningar som ger rätt till stöd enligt artikel 12 i denna förordning och därifrån dra av den utbetalning som avses i första stycket a i denna artikel.

Artikel 14

Standardavgiftens storlek

Den standardavgift som avses i artikel 19.1 a i förordning (EG) nr 1217/2009 ska uppgå till 160 euro per företagsredovisning.

Om det tröskelvärde på 80 % som avses i artikel 19.1 a i förordning (EG) nr 1217/2009 inte nås vare sig för ett ISJR-område eller den berörda medlemsstaten ska den minskning som avses i den bestämmelsen tillämpas endast på nationell nivå.

Om medlemsstaten sänder in de redovisningsuppgifter som avses i artikel 9 i denna förordning senast en månad före utgången av de relevanta tidsfrister som avses i artikel 10.3 ska standardavgiften ökas med 5 euro, under förutsättning att det tröskelvärde på 80 % som avses i artikel 19.1 a i förordning (EG) nr 1217/2009 för ett ISJR-område eller en medlemsstat har nåtts.

KAPITEL 5

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) nr 283/2012 och genomförandeförordning (EU) nr 730/2013 ska upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2015.

De ska emellertid fortsätta att gälla för räkenskapsåren före räkenskapsåret 2015.

Artikel 16

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 februari 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1318/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen (EUT L 340, 17.12.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 283/2012 av den 29 mars 2012 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning från och med räkenskapsåret 2012 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (EUT L 92, 30.3.2012, s. 15).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 730/2013 av den 29 juli 2013 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag (EUT L 203, 30.7.2013, s. 6).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88 (EUT L 321, 1.12.2008, s. 14).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1198/2014 av den 1 augusti 2014 om komplettering av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (EUT L 321, 7.11.2014, s. 2).


BILAGA I

TRÖSKELVÄRDE FÖR FÖRETAGENS EKONOMISKA STORLEK MED AVSEENDE PÅ UNDERSÖKNINGEN (ARTIKEL 1)

Medlemsstat/ISJR-område

Tröskelvärde i euro

Belgien

25 000

Bulgarien

2 000

Tjeckiska republiken

8 000

Danmark

15 000

Tyskland

25 000

Estland

4 000

Irland

8 000

Grekland

4 000

Spanien

8 000

Frankrike (med undantag av Martinique, Reunion, Guadeloupe)

25 000

Frankrike (endast Martinique, Reunion, Guadeloupe)

15 000

Kroatien

4 000

Italien

8 000

Cypern

4 000

Lettland

4 000

Litauen

4 000

Luxemburg

25 000

Ungern

4 000

Malta

4 000

Nederländerna

25 000

Österrike

8 000

Polen

4 000

Portugal

4 000

Rumänien

2 000

Slovenien

4 000

Slovakien

25 000

Finland

8 000

Sverige

15 000

Förenade kungariket (med undantag för Nordirland)

25 000

Förenade kungariket (endast Nordirland)

15 000


BILAGA II

ANTAL RAPPORTERANDE FÖRETAG (ARTIKEL 2)

Referensnummer

ISJR-områdets namn

Antal rapporterande företag per räkenskapsår

BELGIEN

341

Flandern

720

342

Bryssel

343

Vallonien

480

Totalt Belgien

1 200

BULGARIEN

831

Северозападен, (Severozapaden)

346

832

Северен централен, (Severen tsentralen)

358

833

Североизточен, (Severoiztochen)

373

834

Югозападен, (Yugozapaden)

335

835

Южен централен, (Yuzhen tsentralen)

394

836

Югоизточен, (Yugoiztochen)

396

Totalt Bulgarien

2 202

745

TJECKIEN

1 417

370

DANMARK

2 150

TYSKLAND

010

Schleswig-Holstein

565

020

Hamburg

97

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

Totalt Tyskland

8 800

755

ESTLAND

658

380

IRLAND

900

GREKLAND

450

Makedonien-Thrakien

2 000

460

Epirus-Peloponnesos-Joniska öarna

1 350

470

Thessalien

700

480

Grekiska fastlandet-Egeiska öarna-Kreta

1 450

Totalt Grekland

5 500

SPANIEN

500

Galicien

450

505

Asturias

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragonien

676

535

Katalonien

664

540

Balearerna

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-La Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalusien

1 504

580

Kanarieöarna

230

Totalt Spanien

8 700

FRANKRIKE

121

Île-de-France

190

131

Champagne-Ardenne

370

132

Picardie

270

133

Haute-Normandie

170

134

Mittre

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne

340

141

Nord-Pas de Calais

280

151

Lorraine

230

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

210

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne

480

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

220

192

Rhône-Alpes

480

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

420

204

Korsika

170

205

Guadeloupe

80

206

Martinique

80

207

Réunion

160

Totalt Frankrike

7 640

860

KROATIEN

1 251

ITALIEN

221

Aostadalen

170

222

Piemonte

594

230

Lombardiet

717

241

Trentino

282

242

Alto Adige

338

243

Venetien

707

244

Friuli-Venezia Giulia

451

250

Ligurien

431

260

Emilia-Romagna

873

270

Toscana

577

281

Marche

452

282

Umbrien

460

291

Latium

587

292

Abruzzerna

572

301

Molise

342

302

Kampanien

667

303

Calabrien

510

311

Puglia

723

312

Basilicata

400

320

Sicilien

706

330

Sardinien

547

Totalt Italien

11 106

740

CYPERN

500

770

LETTLAND

1 000

775

LITAUEN

1 000

350

LUXEMBURG

450

UNGERN

767

Alföld

1 016

768

Dunántúl

675

764

Észak-Magyarország

209

Totalt Ungern

1 900

780

ΜΑLTA

536

360

NEDERLÄNDERNA

1 500

660

ÖSTERRIKE

2 000

POLEN

785

Pomorze i Mazury

1 860

790

Wielkopolska i Śląsk

4 350

795

Mazowsze i Podlasie

4 490

800

Małopolska i Pogórze

1 400

Totalt Polen

12 100

PORTUGAL

615

Norte och Centro

1 233

630

Ribatejo och Oeste

351

640

Alentejo och Algarve

399

650

Azorerna och Madeira

317

Totalt Portugal

2 300

RUMÄNIEN

840

Nord-Est

852

841

Sud-Est

1 074

842

Sud-Muntenia

1 008

843

Sud-Vest-Oltenia

611

844

Vest

703

845

Nord-Vest

825

846

Centru

834

847

București-Ilfov

93

Totalt Rumänien

6 000

820

SLOVENIEN

908

810

SLOVAKIEN

562

FINLAND

670

Södra Finland

461

680

Mellersta Finland

251

690

Österbotten

221

700

Norra Finland

167

Totalt Finland

1 100

SVERIGE

710

Slättbyggdslän

637

720

Skogs- och mellanbygdslän

258

730

Län i norra Sverige

130

Totalt Sverige

1 025

FÖRENADE KUNGARIKET

411

England – North Region

420

412

England – East Region

650

413

England – West Region

430

421

Wales

300

431

Skottland

380

441

Nordirland

320

Totalt Förenade kungariket

2 500


BILAGA III

MODELLER OCH METODER FÖR UTARBETANDET AV URVALSPLANEN (ARTIKEL 3.1)

De uppgifter som avses i artikel 5a.4 i förordning (EG) nr 1217/2009 ska anmälas till kommissionen på grundval av följande uppställning:

A.   FAKTABLAD

1.

Allmänna uppgifter

1.1

Räkenskapsår

1.2

Medlemsstat

1.3

Samordningsorganets namn

1.4

Är samordningsorganet en del av den offentliga förvaltningen (ja/nej)?

 

2.

Urvalsplanens grund

2.1

Källan till den sammanlagda populationen av jordbruksföretag

2.2

Underlagsåret för populationen av jordbruksföretag

2.3

Standardoutput-år

2.4

Definition av undersökningsområdet

 

3.

Förfarandet för stratifieringen av undersökningsområdet

3.1

Gruppindelning enligt driftsinriktning

3.2

Gruppindelning enligt jordbruksföretagens storleksklass

3.3

Ytterligare nationellt kriterium för stratifieringen av undersökningsområdet

3.3.1

Tillämpas ytterligare något stratifieringskriterium?

3.3.2

Tillämpas det ytterligare nationella kriteriet vid det nationella urvalet?

3.3.3

Tillämpas det ytterligare nationella kriteriet vid den nationella vägningen av populationsdata?

3.3.4

Tillämpas det ytterligare nationella kriteriet vid urvalet av rapporterande jordbruksföretag till EU:s informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR)?

3.3.5

Om det tillämpas vid EU-urvalet, vänligen motivera valet och ange närmare hur representativt det är för undersökningsområdet för EU:s ISJR.

3.4

Regler för gruppindelning

3.5

Urvalets täckning

 

4.

Metoderna för bestämmande av stickprovstorlek som ska väljas i varje stratum

 

Proportionell fördelning

Optimal fördelning

Kombination av proportionell och optimal fördelning

Annan metod

 

5.

Metoderna för urval av rapporterande företag

 

Slumpmässigt urval

Icke-slumpmässigt urval

Kombination av slumpmässigt och icke-slumpmässigt urval

Annan metod

 

6.

Metoderna för att i ett senare skede kunna ändra i urvalsplanen

 

7.

Urvalsplanens beräknade giltighetstid

 

8.

Fördelningen av jordbruksföretag inom undersökningsområdet enligt unionstypologin för jordbruksföretag (motsvarande minst huvudtyperna)

 

9.

Uppgift om antalet rapporterande företag som kommer att väljas ut i varje stratum

 

10.

Övriga uppgifter (som inte omfattas av ovannämnda)

 

11.

Urvalsplanen godkändes av den nationella kommittén, datum

B.   TABELLER FÖR URVALSPLANEN

Uppgifter om referenspopulationen och stickprovet för det relevanta räkenskapsåret ska anges på grundval av mallarna i följande tabeller som utgör en viktig del av urvalsplansdokumentationen.

Tabell 1   Reglerna för gruppindelning tillämpade vid urval av jordbruksföretag till EU:s ISJR

Tabelluppställning

Kolumn nr

Kolumnbeskrivning

1

ISJR-områdets kod (se bilaga II)

2

Gruppindelning av driftsinriktningar (se bilaga IV)

3

Gruppindelning av ekonomiska storleksklasser (se bilaga V)


Tabell 2   Urvalets täckning

Tabelluppställning

Kolumn nr

Kolumnbeskrivning

1

Ekonomiska storleksklasser (enligt bilaga V)

2

Minimistorlek för de ekonomiska storleksklasserna (i euro)

3

Maximistorlek för de ekonomiska storleksklasserna (i euro)

4

Antal jordbruksföretag i populationen

5

Inverterad kumulativ procentandel av antalet jordbruksföretag i populationen

6

Utnyttjad jordbruksareal (ha) i populationen

7

Inverterad kumulativ procentandel av den utnyttjade jordbruksarealen

8

Total standardoutput (även kallat standardresultat) i populationen

9

Inverterad kumulativ procentandel av den totala standardoutputen

10

Antal djurenheter i populationen

11

Inverterad kumulativ procentandel av antalet djurenheter


Tabell 3   Fördelning av jordbruksföretag i populationen

Tabelluppställning

Kolumn nr

Kolumnbeskrivning

1

Kod – huvudsaklig driftsinriktning

2

Beteckning – huvudsaklig driftsinriktning

3

Ekonomisk storleksklass – 1

4

Ekonomisk storleksklass – 2

5

Ekonomisk storleksklass – 3

6

Ekonomisk storleksklass – 4

7

Ekonomisk storleksklass – 5

8

Ekonomisk storleksklass – 6

9

Ekonomisk storleksklass – 7

10

Ekonomisk storleksklass – 8

11

Ekonomisk storleksklass – 9

12

Ekonomisk storleksklass – 10

13

Ekonomisk storleksklass – 11

14

Ekonomisk storleksklass – 12

15

Ekonomisk storleksklass – 13

16

Ekonomisk storleksklass – 14

17

Ekonomisk storleksklass – totalt


Tabell 4   Urvalsplan

Tabelluppställning

Kolumn nr

Kolumnbeskrivning

1

ISJR-områdets kod/EU:s ISJR-kod

2

ISJR-område – namn

3

Driftsinriktning – nationell kod

4

Driftsinriktning – EU:s ISJR-kod

5

Ekonomisk storleksklass – nationell kod

6

Ekonomisk storleksklass – EU:s ISJR-kod

7

Ekonomisk storleksklass – beskrivning (storleken uttryckt i euro)

8

Antal jordbruksföretag som ska väljas (A)

9

Antal jordbruksföretag i populationen (B)

10

Genomsnittligt vägningstal (B)/(A)


BILAGA IV

SÄRSKILD DRIFTSINRIKTNING OCH HUR DEN MOTSVARAR DE ALLMÄNNA OCH HUVUDSAKLIGA DRIFTSINRIKTNINGARNA (ARTIKEL 4)

A.   SÄRSKILD DRIFTSINRIKTNING

De särskilda driftsinriktningarna definieras enligt följande:

a)   Typ av berörd verksamhet

Variablerna motsvarar de variabler som används i 2016 års undersökning av företagsstrukturen inom jordbruket (FSS). De anges med hjälp av de koder som förtecknas i jämförelsetabellen i del B.I i denna bilaga eller med hjälp av en gruppkod för flera variabler enligt del B.II i denna bilaga (1).

b)   Tröskelvärden som avgränsar driftsgrenarna

Om inte annat anges uttrycks dessa tröskelvärden som bråkdelar av jordbruksföretagets sammanlagda standardoutput.

Alla tröskelvärden för särskilda driftsinriktningar måste uppnås kumulativt för att jordbruksföretaget ska klassificeras under den berörda särskilda driftsinriktningen.

Företag specialiserade på jordbruksgrödor

Driftsinriktning

(* för ökad läslighet återges de sex kolumnerna under denna rubrik i del C i den här bilagan)

Beräkningsmetod för särskilda driftsinriktningar

Allmän driftsinriktning

Beskrivning

Huvudsaklig driftsinriktning

Beskrivning

Särskilda driftsinriktningar

Beskrivning

Beskrivning av beräkningen

Kod för variabel och tröskelvärden

(ref. del B i denna bilaga)

Tröskelvärde 1

(C1)

Tröskelvärde 2

(C2)

Tröskelvärde 3

(C3)

1

Åkergrödor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Spannmål, oljefröväxter och proteingrödor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Spannmål (utom ris), oljefröväxter och proteingrödor

Spannmål utom ris, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor till mognad > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02 > 2/3

 

 

 

 

152

Ris

Ris > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 > 2/3

2.01.01.07 > 2/3

 

 

 

 

153

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och ris

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 151 och 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 > 2/3

 

 

 

16

Åkergrödor, allmän produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Rotfrukter

Potatis, sockerbetor och foderrotfrukter och kålväxter > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och rotfrukter

Spannmål, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor till mognad > 1/3; rotfrukter > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 > 1/3;

P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Frilandsgrönsaker

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar på friland i kombination med jordbruksgrödor > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 ≤ 2/3

2.01.07.01.01 > 2/3

 

 

 

 

164

Tobak

Tobak > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 ≤ 2/3

2.01.06.01 > 2/3

 

 

 

 

165

Bomull

Bomull > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 ≤ 2/3

2.01.06.03 > 2/3

 

 

 

 

166

En kombination av olika åkergrödor

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 161, 162, 163, 164 och 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 ≤ 2/3

 

2

Trädgårdsodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Trädgårdsodling i växthus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Grönsaksodling i växthus

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – under glas > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02 + 2.01.08.02 > 2/3

2.01.07.02 > 2/3

 

 

 

 

212

Odling av blommor och prydnadsväxter i växthus

Blommor och andra prydnadsväxter under glas > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02 + 2.01.08.02 > 2/3

2.01.08.02 > 2/3

 

 

 

 

213

Odling av en kombination av grönsaker och växter i växthus

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 211 och 212

P2 > 2/3

2.01.07.02 + 2.01.08.02 > 2/3

 

 

 

22

Trädgårdsodling på friland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Grönsaksodling på friland

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar i handelsträdgårdsodling > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02 + 2.01.08.01 > 2/3

2.01.07.01.02 > 2/3

 

 

 

 

222

Odling av blommor och prydnadsväxter på friland

Blommor och andra prydnadsväxter på friland > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02 + 2.01.08.01 > 2/3

2.01.08.01 > 2/3

 

 

 

 

223

Odling av en kombination av grönsaker och växter på friland

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 221 och 222

P2 > 2/3

2.01.07.01.02 + 2.01.08.01 > 2/3

 

 

 

23

Annan trädgårdsodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Svamp

Svamp > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02 + 2.01.08.01 ≤ 2/3; 2.01.07.02 + 2.01.08.02 ≤ 2/3

2.06.01 > 2/3

 

 

 

 

232

Plantskola

Plantskolor > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02 + 2.01.08.01 ≤ 2/3; 2.01.07.02 + 2.01.08.02 ≤ 2/3

2.04.05 > 2/3

 

 

 

 

233

Diverse trädgårdsodling

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 231 och 232

P2 > 2/3

2.01.07.01.02 + 2.01.08.01 ≤ 2/3; 2.01.07.02 + 2.01.08.02 ≤ 2/3

 

3

Fleråriga grödor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Vinodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Kvalitetsvin

Vinodlingar, vars produkter normalt används för kvalitetsvin > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04 > 2/3

2.04.04.01 > 2/3

 

 

 

 

352

Annat vin än kvalitetsvin

Vinodlingar, vars produkter normalt används för andra viner > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04 > 2/3

2.04.04.02 > 2/3

 

 

 

 

353

Bordsdruvor

Vinodlingar, vars produkter normalt används för bordsdruvor > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04 > 2/3

2.04.04.03 > 2/3

 

 

 

 

354

Diverse vinodling

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 351, 352 och 353

P3 > 2/3

2.04.04 > 2/3

 

 

 

36

Frukt och citrusfrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Frukt (utom citrusfrukter, tropiska och subtropiska frukter och nötter)

Fruktarter i tempererat klimat och bärarter > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01 + 2.04.02 > 2/3

2.04.01.01.01 + 2.04.01.02 > 2/3

 

 

 

 

362

Citrusfrukt

Citrusodlingar > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01 + 2.04.02 > 2/3

2.04.02 > 2/3

 

 

 

 

363

Nötter

Nötter > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01 + 2.04.02 > 2/3

2.04.01.03 > 2/3

 

 

 

 

364

Tropiska och subtropiska frukter

Fruktarter i subtropiska klimatzoner > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01 + 2.04.02 > 2/3

2.04.01.01.02 > 2/3

 

 

 

 

365

Frukt, citrusfrukt, tropiska och subtropiska frukter och nötter: blandad produktion

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 361, 362, 363 och 364

P3 > 2/3

2.04.01 + 2.04.02 > 2/3

 

 

 

37

Oliver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Oliver

Olivodlingar > 2/3

P3 > 2/3

2.04.03 > 2/3

 

 

 

38

En kombination av olika fleråriga grödor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

En kombination av olika fleråriga grödor

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdet C1, utom de i klasserna 351–370

P3 > 2/3

 

 


Företag specialiserade på animalieproduktion

Driftsinriktning

Beräkningsmetod för särskilda driftsinriktningar

Allmän driftsinriktning

Beskrivning

Huvudsaklig driftsinriktning

Beskrivning

Särskilda driftsinriktningar

Beskrivning

Beskrivning av beräkningen

Kod för variabel och tröskelvärden

(ref. del B i denna bilaga)

Tröskelvärde 1

(C1)

Tröskelvärde 2

(C2)

Tröskelvärde 3

(C3)

4

Betesdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Mjölkboskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Mjölkboskap

Mjölkkor > 3/4 av alla betesdjur; betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

3.02.06 > 3/4 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Nötkreatur – avel och uppfödning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nötkreatur – avel och uppfödning

All boskap (dvs. nötkreatur yngre än ett år, nötkreatur äldre än ett år men yngre än två år och nötkreatur på två år eller mer [tjurar och stutar, kvigor, mjölkkor och övriga kor]) > 2/3 av betesdjuren; mjölkkor ≤ 1/10 av betesdjuren; betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06 ≤ 1/10 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

All boskap > 2/3 av betesdjuren; mjölkkor > 1/10 av betesdjuren; betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion; utom jordbruksföretag i klass 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06 > 1/10 GL; GL > 1/10 P4; utom 450

 

 

 

48

Får, getter och andra betesdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Får

Får > 2/3 av betesdjuren; betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdet C1, utom de i klass 450, 460 och 470

3.03.01 > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

En kombination av får och nötkreatur

All boskap > 1/3 av betesdjuren, får > 1/3 av betesdjuren och betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdet C1, utom de i klass 450, 460 och 470

P46 > 1/3 GL; 3.03.01 > 1/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Getter

Getter > 2/3 av betesdjuren; betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdet C1, utom de i klass 450, 460 och 470

3.03.02 > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Diverse betesdjur

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 481, 482 och 483

P4 > 2/3

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdet C1, utom de i klass 450, 460 och 470

 

5

Djur som föds upp med spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Grisar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Grisavel

Avelssuggor > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.02 > 2/3

 

 

 

 

512

Uppfödning av grisar

Smågrisar och övriga grisar > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.01 + 3.04.99 > 2/3

 

 

 

 

513

En kombination av avel och uppfödning av grisar

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 511 och 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Fjäderfän

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Värphöns

Värphöns > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.02 > 2/3

 

 

 

 

522

Fjäderfäkött

Slaktkycklingar och annat fjäderfä > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.01 + 3.05.03 > 2/3

 

 

 

 

523

En kombination av värphöns och fjäderfäkött

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 521 och 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klasserna 511–523

P5 > 2/3

 

 


Företag med blandad produktion

Driftsinriktning

Beräkningsmetod för särskilda driftsinriktningar

Allmän driftsinriktning

Beskrivning

Huvudsaklig driftsinriktning

Beskrivning

Särskilda driftsinriktningar

Beskrivning

Beskrivning av beräkningen

Kod för variabel och tröskelvärden

(ref. del B i denna bilaga)

Tröskelvärde 1

(C1)

Tröskelvärde 2

(C2)

Tröskelvärde 3

(C3)

6

Blandad vegetabilieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Blandad vegetabilieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

En kombination av trädgårdsodling och fleråriga grödor

Trädgårdsodling >1/3; fleråriga grödor >1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

En kombination av åkergrödor och trädgårdsodling

Allmänna åkergrödor > 1/3; trädgårdsodling >1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

En kombination av åkergrödor och vinodling

Allmänna åkergrödor > 1/3; vinodlingar > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; 2.04.04 > 1/3

 

 

 

 

 

614

En kombination av åkergrödor och fleråriga grödor

Allmänna åkergrödor >1/3; fleråriga grödor >1/3; vin ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Blandad vegetabilieproduktion, huvudsakligen åkergrödor

Allmänna åkergrödor > 1/3, ingen annan verksamhet > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Annan blandad vegetabilieproduktion

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 611, 612, 613, 614 och 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

 

 

7

Blandad animalieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen betesdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjuren; mjölkkor > 1/2 av mjölkboskapen

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL; 3.02.06 > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen andra betesdjur än mjölkboskap

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 731

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen djur som föds upp med spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjuren; djur som föds upp med spannmål >1/3, mjölkkor >1/2 av mjölkboskap

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06 > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och andra betesdjur än mjölkboskap

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 741

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Kombinerad vegetabilie- och animalieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

En kombination av åkergrödor och betesdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

En kombination av åkergrödor och mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjuren; mjölkkor > 1/2 av mjölkboskapen; mjölkboskap < åkergrödor

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

P1 > 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06 > 1/2 P45; P45 < P1

 

 

 

 

832

En kombination av mjölkboskap och åkergrödor

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjuren; mjölkkor > 1/2 av mjölkboskapen; mjölkboskap ≥ åkergrödor

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

P1 > 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06 > 1/2 P45; P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

En kombination av åkergrödor och andra betesdjur än mjölkboskap

Allmänna åkergrödor > betesdjur och foderproduktion, utom jordbruksföretag i klass 831

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

P1 > 1/3; P4 > 1/3

P1 > P4; utom 831

 

 

 

 

834

En kombination av andra betesdjur än mjölkboskap och åkergrödor

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 831, 832 och 833

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

P1 > 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

84

En kombination av vegetabilie- och animalieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

En kombination av åkergrödor och djur som föds upp med spannmål

Allmänna åkergrödor > 1/3; djur som föds upp med spannmål > 1/3

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdet C1, utom de i klass 831, 832, 833 och 834

P1 > 1/3; P5 > 1/3

 

 

 

 

842

En kombination av fleråriga grödor och betesdjur

Fleråriga grödor > 1/3; betesdjur och foderproduktion > 1/3

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdet C1, utom de i klass 831, 832, 833 och 834

P3 > 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Biodling

Bin > 2/3

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdet C1, utom de i klass 831, 832, 833 och 834

3.07 > 2/3

 

 

 

 

844

En kombination av blandad vegetabilie- och animalieproduktion

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdena C1 och C2, utom de i klass 841, 842 och 843

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

Jordbruksföretag som följer tröskelvärdet C1, utom de i klass 831, 832, 833 och 834

 


Övriga

Driftsinriktning

Beräkningsmetod för särskilda driftsinriktningar

Allmän driftsinriktning

Beskrivning

Huvudsaklig driftsinriktning

Beskrivning

Särskilda driftsinriktningar

Beskrivning

Beskrivning av beräkningen

Kod för variabel och tröskelvärden

(ref. del B i denna bilaga)

Tröskelvärde 1

(C1)

Tröskelvärde 2

(C2)

Tröskelvärde 3

(C3)

9

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Övriga

Total standardoutput = 0

 

 

 

B.   JÄMFÖRELSETABELL OCH GRUPPKODER

I.   Överensstämmelse mellan rubrikerna i de undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket som avses i förordning (EG) nr 1166/2008 och rubrikerna i företagsredovisningen enligt informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR)

Motsvarande rubriker för tillämpningen av standardoutputs

FSS-kod som ska användas i rubriken

Standardoutput (SO) koefficientkod

2016 års unionsundersökning av företagsstrukturen inom jordbruket

(förordning (EG) nr 1166/2008)

Företagsredovisning enligt ISJR

(bilaga VIII till den här förordningen)

I.   

Grödor

2.01.01.01

B_1_1_1

Vanligt vete och spält

10110

Vanligt vete och spält

2.01.01.02

B_1_1_2

Durumvete

10120

Durumvete

2.01.01.03

B_1_1_3

Råg

10130.

Råg

2.01.01.04

B_1_1_4

Korn

10140

Korn

2.01.01.05

B_1_1_5

Havre

10150

Havre

2.01.01.06

B_1_1_6

Majs

10160

Majs

2.01.01.07

B_1_1_7

Ris

10170

Ris

2.01.01.99

B_1_1_99

Övriga spannmål för produktion av säd

10190

Övriga spannmål för produktion av säd

2.01.02

B_1_2

Trindsäd och proteingrödor för produktion av säd (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd)

10220

Linser, kikärter och vicker

10290

Övriga proteingrödor

2.01.02.01

B_1_2_1

varav ärter, åkerbönor och sötlupiner

10210

Ärter, åkerbönor och sötlupiner

2.01.03

B_1_3

Potatis (även tidig potatis och utsädespotatis)

10300

Potatis (även färskpotatis och utsädespotatis)

10310

Potatis för framställning av stärkelse

10390

Övrig potatis

2.01.04

B_1_4

Sockerbetor (utom utsäde)

10400

Sockerbetor (utom utsäde)

2.01.05

B_1_5

Foderrotfrukter och kålväxter (med undantag för utsäde)

10500

Foderrotfrukter och kålväxter (med undantag för utsäde)

2.01.06.01

B_1_6_1

Tobak

10601

Tobak

2.01.06.02

B_1_6_2

Humle

10602

Humle

2.01.06.03

B_1_6_3

Bomull

10603

Bomull

2.01.06.04

B_1_6_4

Raps och rybs

10604

Raps och rybs

2.01.06.05

B_1_6_5

Solrosor

10605

Solrosor

2.01.06.06

B_1_6_6

Soja

10606

Soja

2.01.06.07

B_1_6_7

Oljelin

10607

Oljelin

2.01.06.08

B_1_6_8

Andra oljeväxter

10608

Andra oljeväxter

2.01.06.09

B_1_6_9

Lin

10609

Lin

2.01.06.10

B_1_6_10

Hampa

10610

Hampa

2.01.06.11

B_1_6_11

Andra fiberväxter

10611

Andra fiberplantor

2.01.06.12

B_1_6_12

Aromatiska växter, medicinalväxter och köksväxter

10612

Aromatiska växter, medicinalväxter och köksväxter

2.01.06.99

B_1_6_99

Andra industrigrödor som inte nämns någon annanstans

10613

Sockerrör

10690.

Andra industrigrödor som inte nämns någon annanstans

2.01.07

B_1_7

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar:

 

2.01.07.01

B_1_7_1

På friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

 

2.01.07.01.01

B_1_7_1_1

Friland

10711

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar som odlas på friland

2.01.07.01.02

B_1_7_1_2

Handelsträdgårdsodling

10712

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – Kommersiell köksväxtodling

2.01.07.02

B_1_7_2

I växthus under glas eller annat skydd (som ger tillträde)

10720

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – i växthus under glas eller annat skydd (som ger tillträde)

2.01.08

 

Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor):

 

2.01.08.01

B_1_8_1

På friland eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

10810

Blommor och prydnadsväxter – utomhus eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

2.01.08.02

B_1_8_2

I växthus under glas eller annat skydd (som ger tillträde)

10820

Blommor och prydnadsväxter – i växthus under glas eller under annat skydd (som ger tillträde)

2.01.09

B_1_9

Grödor som skördas som grönfoder

 

2.01.09.01

B_1_9_1

Växtföljdsvall

10910

Växtföljdsvall

2.01.09.02

B_1_9_2

Andra grödor som skördas som grönfoder:

 

2.01.09.02.01

B_1_9_2_1

Grönmajs

10921

Grönmajs

2.01.09.02.02

B_1_9_2_2

Baljväxter

10922

Baljväxter

2.01.09.02.99

B_1_9_2_99

Andra grödor som skördas som grönfoder som inte nämns någon annanstans

10923

Andra grödor som skördas som grönfoder som inte nämns någon annanstans

2.01.10

B_1_10

Utsäde och sättplantor

11000

Utsäde och sättplantor

2.01.11

B_1_11

Övriga jordbruksgrödor

11100

Övriga jordbruksgrödor

2.01.12

B_1_12

Träda

11210

Träda för vilken inga bidrag ges

2.02

B_2

Köksträdgårdar

20000

Köksträdgårdar

2.03.01

B_3_1

Betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark

30100

Betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark

2.03.02

B_3_2

Naturlig betesmark

30200

Naturlig betesmark

2.03.03

B_3_3

Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

30300

Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

2.04.01

B_4_1

Frukt- och bärodlingar

 

2.04.01.01

B_4_1_1

Fruktarter:

 

2.04.01.01.01

B_4_1_1_1

Fruktarter i tempererat klimat

40111

Äpplen

40112

Päron

40113

Persikor och nektariner

40114

Annan frukt från tempererade zoner

2.04.01.01.02

B_4_1_1_2

Fruktarter i subtropiska klimatzoner

40115

Frukt från subtropiska eller tropiska zoner

2.04.01.02

B_4_1_2

Bärarter

40120

Bärarter

2.04.01.03

B_4_1_3

Nötter

40130

Nötter

2.04.02

B_4_2

Citrusodlingar

40210

Apelsiner

40220

Tangeriner, mandariner, klementiner och liknande små frukter

40230

Citroner

40290

Annan citrusfrukt

2.04.03

B_4_3

Olivodlingar

 

2.04.03.01

B_4_3_1

som normalt producerar bordsoliver

40310

Bordsoliver

2.04.03.02

B_4_3_2

som normalt producerar oliver för produktion av olivolja

40320

Oliver avsedda för framställning av olja (olivfrukter)

40330

Olivolja

2.04.04

B_4_4

Vinodlingar, vars produkter normalt används för

 

2.04.04.01

B_4_4_1

Kvalitetsvin

40411

Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

40412

Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

40451

Druvor avsedda för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

40452

Druvor avsedda för kvalitetsvin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

2.04.04.02

B_4_4_2

Andra viner

40420

Andra viner

40460

Druvor avsedda för andra viner

2.04.04.03

B_4_4_3

Bordsdruvor

40430

Bordsdruvor

2.04.04.04

B_4_4_4

Russin

40440

Russin

2.04.05

B_4_5

Plantskolor

40500

Plantskolor

2.04.06

B_4_6

Övriga fleråriga grödor

40600

Övriga fleråriga grödor

40610

Julgranar

2.04.07

B_4_7

Fleråriga grödor under glas

40700

Fleråriga grödor under glas

2.06.01

B_6_1

Svamp

60000

Svamp

II.   

Boskap

3.01

C_1

Hästdjur

100

Hästdjur

3.02.01

C_2_1

Nötkreatur, yngre än ett år, tjur-, stut- och kvigkalvar

210

Nötkreatur, yngre än ett år, tjur-, stut- och kvigkalvar

3.02.02

C_2_2

Nötkreatur, minst ett år men yngre än två år, tjurar och stutar

220

Nötkreatur, minst ett år men yngre än två år, tjurar och stutar

3.02.03

C_2_3

Nötkreatur, minst ett år men yngre än två år, kvigor

230

Nötkreatur, minst ett år men yngre än två år, kvigor

3.02.04

C_2_4

Nötkreatur, två år och äldre, tjurar och stutar

240

Nötkreatur, två år och äldre, tjurar och stutar

3.02.05

C_2_5

Kvigor, två år och äldre

251

Avelskvigor

252

Slaktkvigor

3.02.06

C_2_6

Mjölkkor

261

Mjölkkor

262

Buffelkor

3.02.99

C_2_99

Övriga kor

269

Övriga kor

3.03.01

C_3_1

Får (alla åldrar)

 

3.03.01.01

C_3_1_1

Avelshonor

311

Tackor avsedda för avel

3.03.01.99

C_3_1_99

Övriga får

319

Övriga får

3.03.02

C_3_2

Getter (alla åldrar)

 

3.03.02.01

C_3_2_1

Avelshonor

321

Getter, avsedda för avel

3.03.02.99

C_3_2_99

Övriga getter

329

Övriga getter

3.04.01

C_4_1

Smågrisar som väger mindre än 20 kg

410

Smågrisar som väger mindre än 20 kg

3.04.02

C_4_2

Avelssuggor som väger 50 kg eller mer

420

Avelssuggor som väger 50 kg eller mer

3.04.99

C_4_99

Övriga grisar

491

Slaktgrisar

499

Övriga grisar

3.05.01

C_5_1

Slaktkycklingar

510

Fjäderfä – slaktkycklingar

3.05.02

C_5_2

Värphöns

520

Värphöns

3.05.03

3.05.03.01

3.05.03.02

3.05.03.03

3.05.03.04

3.05.03.99

C_5_3

C_5_3_1

C_5_3_2

C_5_3_3

C_5_3_4

C_5_3_99

Övriga fjäderfän

Kalkoner

Ankor

Gäss

Strutsar

Övrigt fjäderfä, som inte är omnämnt på annat ställe

530

Övriga fjäderfän

3.06

C_6

Kaniner av honkön, avsedda för avel

610

Kaniner av honkön, avsedda för avel

699

Andra kaniner

3.07

C_7

Bin

700

Bin

II.   Gruppkoder för flera variabler som ingår i 2016 års undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket

P45

Mjölkboskap = 3.02.01 (nötkreatur, yngre än ett år, tjur-, stut- och kvigkalvar) + 3.02.03 (nötkreatur, minst ett år men yngre än två år, kvigor) + 3.02.05 (kvigor, två år och äldre) + 3.02.06 (mjölkkor)

P46

Boskap = P45 (mjölkboskap) + 3.02.02 (nötkreatur, minst ett år men yngre än två år, tjurar och stutar) + 3.02.04 (nötkreatur, två år och äldre, tjurar och stutar) + 3.02.99 (övriga kor)

GL

Betesdjur = 3.01 (hästdjur) + P46 (boskap) + 3.03.01.01 (tackor avsedda för avel) + 3.03.01.99 (övriga får) + 3.03.02.01 (hongetter) + 3.03.02.99 (övriga getter)

Om GL = 0 FCP1 Foder för försäljning = 2.01.05 (foderrotfrukter och kålväxter) + 2.01.09 (grödor som skördas som grönfoder) + 2.03.01 (betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark) + 2.03.02 (Naturlig betesmark)

FCP4

Foder för betesdjur = 0

P17

Rotfrukter = 2.01.03 (potatis) + 2.01.04 (sockerbetor) + 2.01.05 (foderrotfrukter och kålväxter)

Om GL > 0 FCP1 Foder för försäljning = 0

FCP4

Foder för betesdjur = 2.01.05 (foderrotfrukter och kålväxter) + 2.01.09 (grödor som skördas som grönfoder) + 2.03.01 (betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark) + 2.03.02 (Naturlig betesmark)

P17

Rotfrukter = 2.01.03 (potatis) + 2.01.04 (sockerbetor)

P151

Spannmål utom ris = 2.01.01.01 (vanligt vete och spält) + 2.01.01.02 (durumvete) + 2.01.01.03 (råg) + 2.01.01.04 (korn) + 2.01.01.05 (havre) + 2.01.01.06 (majs) + 2.01.01.99 (övriga spannmål för produktion av säd)

P15

Spannmål = P151 (spannmål utom ris) + 2.01.01.07 (ris)

P16

Oljeväxter = 2.01.06.04 (raps och rybs) + 2.01.06.05 (solrosor) + 2.01.06.06 (sojabönor) + 2.01.06.07 (lin [oljelin]) + 2.01.06.08 (andra oljeväxter)

P51

Grisar = 3.04.01 (smågrisar som väger mindre än 20 kg) + 3.04.02 (avelssuggor som väger 50 kg eller mer) + 3.04.99 (övriga grisar)

P52

Fjäderfän = 3.05.01 (slaktkycklingar) + 3.05.02 (värphöns) + 3.05.03 (övriga fjäderfän)

P1

Allmänna åkergrödor = P15 (spannmål) + 2.01.02 (trindsäd och proteingrödor till mognad ) + 2.01.03 (potatis) + 2.01.04 (sockerbetor) + 2.01.06.01 (tobak) + 2.01.06.02 (humle) + 2.01.06.03 (bomull) + P16 (oljeväxter) + 2.01.06.09 (lin) + 2.01.06.10 (hampa) + 2.01.06.11 (andra fiberväxter) + 2.01.06.12 (aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter) + 2.01.06.99 (övriga industrigrödor som inte är omnämnda på annat ställe) + 2.01.07.01.01 (färska grönsaker, meloner och jordgubbar – på friland eller under lågt skydd [som inte ger tillträde] – i kombination med jordbruksgrödor) + 2.01.10 (utsäde och sättplantor för åkermark) + 2.01.11 (övriga grödor på åkermark) + 2.01.12 (träda) + FCP1 (foder för försäljning)

P2

Trädgårdsodling = 2.01.07.01.02 (färska grönsaker, meloner och jordgubbar – på friland eller under lågt skydd [som inte ger tillträde] – handelsträdgårdsodling) + 2.01.07.02 (färska grönsaker, meloner och jordgubbar – i växthus under glas eller annat skydd [som ger tillträde]) + 2.01.08.01 (blommor och andra prydnadsväxter utomhus eller under lågt skydd [som inte ger tillträde]) + 2.01.08.02 (blommor och andra prydnadsväxter – i växthus under glas eller annat skydd [som ger tillträde]) + 2.06.01 (svamp) + 2.04.05 (plantskolor)

P3

Fleråriga grödor = 2.04.01 (frukt- och bärodlingar) + 2.04.02 (citrusodlingar) + 2.04.03 (olivodlingar) + 2.04.04 (vinodlingar) + 2.04.06 (övriga fleråriga grödor) + 2.04.07 (fleråriga grödor under glas)

P4

Betesdjur och foder = GL (betesdjur) + FCP4 (foder till betesdjur)

P5.

Djur som föds upp med spannmål = P51 (grisar) + P52 (fjäderfän)+ 3.06 (kaniner av honkön, avsedda för avel)

C.   DRIFTSINRIKTNING SOM AVSES I DEL A

Företag specialiserade på jordbruksgrödor

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning.

1.

Åkergrödor

15.

Spannmål, oljeväxtfrön och proteingrödor

151.

Spannmål (utom ris), oljefrö- och proteinväxter

152.

Ris

153.

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och ris

16.

Åkergrödor, allmän produktion

161.

Rotfrukter

162.

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och rotfrukter

163.

Frilandsgrönsaker

164.

Tobak

165.

Bomull

166.

En kombination av olika åkergrödor

2.

Trädgårdsodling

21.

Trädgårdsodling i växthus

211.

Grönsaksodling i växthus

212.

Odling av blommor och prydnadsväxter i växthus

213.

Odling av en kombination av grönsaker och växter i växthus

22.

Trädgårdsodling på friland

221.

Grönsaksodling på friland

222.

Odling av blommor och prydnadsväxter på friland

223.

Odling av en kombination av grönsaker och växter på friland

23.

Annan trädgårdsodling

231.

Svamp

232.

Plantskola

233.

Diverse trädgårdsodling

3.

Fleråriga grödor

35.

Vinodling

351.

Kvalitetsvin

352.

Annat vin än kvalitetsvin

353.

Bordsdruvor

354.

Diverse vinodling

36.

Frukt och citrusfrukter

361.

Frukt (utom citrusfrukter, tropiska och subtropiska frukter och nötter)

362.

Citrusfrukt

363.

Nötter

364.

Tropiska och subtropiska frukter

365.

Frukt, citrusfrukt, tropiska och subtropiska frukter och nötter: blandad produktion

37.

Oliver

370.

Oliver

38.

En kombination av olika fleråriga grödor

380.

En kombination av olika fleråriga grödor


Företag specialiserade på animalieproduktion

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

4.

Betesdjur

45.

Mjölkboskap

450.

Mjölkboskap

46.

Nötkreatur – avel och uppfödning

460.

Nötkreatur – avel och uppfödning

47.

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

470.

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

48.

Får, getter och andra betesdjur

481.

Får

482.

En kombination av får och nötkreatur

483.

Getter

484.

Diverse betesdjur

5.

Djur som föds upp med spannmål

51.

Grisar

511.

Grisavel

512.

Uppfödning av grisar

513.

En kombination av avel och uppfödning av grisar

52.

Fjäderfän

521.

Värphöns

522.

Fjäderfäkött

523.

En kombination av värphöns och fjäderfäkött

53.

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

530.

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål


Företag med blandad produktion

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

6.

Blandad vegetabilieproduktion

61.

Blandad vegetabilieproduktion

611.

En kombination av trädgårdsodling och fleråriga grödor

612.

En kombination av åkergrödor och trädgårdsodling

613.

En kombination av åkergrödor och vinodling

614.

En kombination av åkergrödor och fleråriga grödor

615.

Blandad vegetabilieproduktion, huvudsakligen åkergrödor

616.

Annan blandad vegetabilieproduktion

7.

Blandad animalieproduktion

73.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen betesdjur

731.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen mjölkboskap

732.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen andra betesdjur än mjölkboskap

74.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen djur som föds upp med spannmål

741.

Blandad animalieproduktion: kombination av djur som föds upp med spannmål och mjölkboskap

742.

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och andra betesdjur än mjölkboskap

8.

Kombinerad vegetabilie- och animalieproduktion

83.

En kombination av åkergrödor och betesdjur

831.

En kombination av åkergrödor och mjölkboskap

832.

En kombination av mjölkboskap och åkergrödor

833.

En kombination av åkergrödor och andra betesdjur än mjölkboskap

834.

En kombination av andra betesdjur än mjölkboskap och åkergrödor

84.

En kombination av vegetabilie- och animalieproduktion

841.

En kombination av åkergrödor och djur som föds upp med spannmål

842.

En kombination av fleråriga grödor och betesdjur

843.

Biodling

844.

En kombination av blandad vegetabilie- och animalieproduktion

9.

Övriga

99.

Övriga

999.

Övriga


(1)  Variablerna 2.01.05 (Foderrotfrukter och kålväxter), 2.01.09 (Grödor som skördas som grönfoder), 2.01.12 (Träda), 2.02 (Köksträdgårdar), 2.03.01 (Betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark), 2.03.02 (Naturlig betesmark), 2.03.03 (Betesmark och slåtteräng som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag), 3.02.01 (Nötkreatur, yngre än ett år, tjur-, stut- och kvigkalvar) 3.03.01.99 (Övriga får), 3.03.02.99 (Övriga getter) och 3.04.01 (Smågrisar som väger mindre än 20 kg) används endast på vissa villkor (se punkt 5 i bilaga VI).


BILAGA V

JORDBRUKSFÖRETAGETS EKONOMISKA STORLEK OCH EKONOMISKA STORLEKSKLASSER (ARTIKEL 5)

A.   JORDBRUKSFÖRETAGETS EKONOMISKA STORLEK

Ett jordbruksföretags ekonomiska storlek definieras som den sammanlagda standardoutputen, uttryckt i euro.

B.   FÖRETAGENS EKONOMISKA STORLEKSKLASSER

Företagen klassificeras efter storleksklass i enlighet med följande:

Klass

Gränsvärden i euro

I

mindre än 2 000

II

Från 2 000 men under 4 000 euro

III

Från 4 000 men under 8 000 euro

IV

Från 8 000 men under 15 000 euro

V

Från 15 000 men under 25 000 euro

VI

Från 25 000 men under 50 000 euro

VII

Från 50 000 men under 100 000 euro

VIII

Från 100 000 men under 250 000 euro

IX

Från 250 000 men under 500 000 euro

X

Från 500 000 men under 750 000 euro

XI

Från 750 000 men under 1 000 000euro

XII

Från 1 000 000 men under 1 500 000 euro

XIII

Från 1 500 000 men under 3 000 000 euro

XIV

Från 3 000 000

Storleksgrupperna II och III eller III och IV, IV och V, eller III–V, VI och VII, VIII och IX, X och XI och XII–XIV eller X–XIV kan grupperas samman.


BILAGA VI

STANDARDOUTPUT (SO) (ARTIKEL 6)

1.   DEFINITION AV BEGREPPET STANDARDOUTPUT OCH PRICIPER FÖR BERÄKNING AV STANDARDOUTPUT

a)   Med standardoutput (nedan kallad SO) avses värdet av varje jordbruksvariabel som avses i artikel 6.1 och som motsvarar den genomsnittliga outputen i en viss region.

b)   Med värdet för den output som anges i led a avses bruttoproduktionens monetära värde fritt gård. Den är summan av värdet av driftsgrenens huvud- och biprodukter.

Värdena beräknas genom att produktionen per enhet multipliceras med priset fritt gård. Moms, produktskatt och direktstöd inbegrips inte.

c)   Produktionsperiod

Standardoutputen motsvarar en produktionsperiod om 12 månader (ett kalenderår eller ett regleringsår).

I fråga om vegetabilie- och animalieprodukter med en produktionstid som är kortare eller längre än 12 månader beräknas en SO som motsvarar ett års växtlighet eller produktion.

d)   Basuppgifter och referensperiod

En SO fastställs på grundval av produktionen per enhet och det pris fritt gård som anges i led b. För detta ändamål samlas basuppgifter in i medlemsstaterna avseende en referensperiod som anges i artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1198/2014.

e)   Enheter

1.

Fysiska enheter:

a)

SO för grödvariabler fastställs på grundval av en areal uttryckt i hektar.

I fråga om svamp fastställs emellertid SO på grundval av bruttooutputen för den totala årliga skörden och uttrycks per 100 m2 odlad areal. För användning i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter ska de SO som ifråga om svamp fastställs på detta sätt divideras med antalet skördar inom ett och samma år; detta antal anmäls till kommissionen i enlighet med artikel 8 i den här förordningen.

b)

SO för boskapsvariabler fastställs per djur, med undantag av fjäderfän, för vilka SO fastställs per 100 djur, och för bin, för vilka de fastställs per kupa.

2.

Monetära enheter och avrundning

De basuppgifter som ligger till grund för fastställande av SO och de beräknade SO ska anges i euro. För medlemsstater som inte deltar i den ekonomiska och monetära unionen ska SO räknas om till euro med hjälp av den genomsnittliga växelkursen för referensperioden, enligt punkt 1 d i denna bilaga. Den genomsnittliga växelkursen beräknas på grundval av den officiella växelkurs som offentliggörs av kommissionen (Eurostat).

SO får avrundas till närmaste femtal euro, när så är lämpligt.

2.   SÄRREDOVISNING AV SO

a)   Efter gröd- och boskapsvariabler

SO ska fastställas för alla variabler inom jordbruket som svarar mot rubrikerna i undersökningarna om företagsstrukturen i jordbruket på det sätt som fastställs i undersökningarna.

b)   Geografisk uppdelning

SO ska som ett minimum beräknas på grundval av geografiska enheter som motsvarar dem som används som underlag för gemenskapens undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket och i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter. Dessa geografiska enheter bygger samtliga på den nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (1). Enheterna beskrivs som en gruppering av regioner på Nuts 3-nivå. Mindre gynnade områden och bergsområden räknas inte som geografiska enheter.

Inga SO fastställs för variabler som inte är relevanta i den berörda regionen.

3.   INSAMLING AV UPPGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV SO

a)

Basuppgifterna för fastställande av SO ska förnyas åtminstone varje gång det görs en undersökning av företagsstrukturen i jordbruket i form av en jordbruksräkning i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 1166/2008.

b)

När en undersökning av företagsstrukturen i jordbruket genomförs i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 1166/2008 ska uppdateringen av SO göras enligt följande:

antingen genom att basuppgifterna förnyas på det sätt som beskrivs i led a,

eller genom att tillämpa en ändringskoefficient genom vilken SO uppdateras för att beakta de ändringar som medlemsstaterna beräknat med avseende på producerade kvantiteter per enhet och pris för varje variabel och region, som har skett sedan den senaste referensperioden som avses i artikel 4 i den delegerade förordningen (EU) nr 1198/2014.

4.   GENOMFÖRANDE

I enlighet med föreskrifterna i denna bilaga ansvarar medlemsstaterna för insamlingen av de basuppgifter som behövs för att beräkna SO, för att omräkna dem till euro och för att samla in de uppgifter som behövs för att vid behov aktualisera värdena.

5.   BEHANDLING AV SPECIALFALL

Följande särskilda bestämmelser föreskrivs för beräkningen av SO för vissa variabler och för beräkningen av jordbruksföretags sammanlagda SO:

a)   Träda

Vid beräkningen av jordbruksföretagets sammanlagda SO ska SO avseende träda endast beaktas om det finns andra positiva SO på företaget.

b)   Köksträdgårdar

Eftersom produktionen från en köksträdgård normalt är avsedd för jordbrukarens egen förbrukning och inte för saluföring betraktas SO som lika med noll.

c)   Boskap

Variablerna avseende boskap är uppdelade efter ålder. Outputen motsvarar värdet av djurets tillväxt under den tid då det tillhört en viss variabel. Detta kan också uttryckas som att outputen motsvarar skillnaden mellan djurets värde då det lämnar en viss variabel och dess värde när det förs in under en viss variabel (även kallat återanskaffningssvärdet).

d)   Nötkreatur, yngre än ett år, tjur-, stut- och kvigkalvar

SO för nötkreatur som är yngre än ett år tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda SO om det under ett år finns fler nötkreatur än kor vid jordbruksföretaget. Endast SO avseende det överskjutande antalet nötkreatur under ett år tas med i beräkningen.

e)   Andra får och andra getter

SO för andra får tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda SO om det inte finns några avelstackor vid jordbruksföretaget.

SO för andra getter tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda SO om det inte finns några avelsgethonor vid jordbruksföretaget.

f)   Smågrisar

SO för smågrisar tas endast med i beräkningen av ett jordbruksföretags sammanlagda SO om det inte finns några avelssuggor vid jordbruksföretaget.

g)   Foder

Om det inte finns några betesdjur (dvs. hästdjur, boskap, får eller getter) vid jordbruksföretaget betraktas foderproduktionen (dvs. foderrotfrukter, kålväxter, växter som skördas gröna, vall- och betesmark) som foder för försäljning och ingår således i outputen för den allmänna vegetabilieproduktionen.

Om det finns betesdjur vid jordbruksföretaget betraktas foderproduktionen som foder till betesdjuren och ingår outputen för betesdjur och foderproduktion.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).


BILAGA VII

ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET MED DIREKT ANKNYTNING TILL FÖRETAGET (ARTIKEL 7)

A.   DEFINITION AV ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET MED DIREKT ANKNYTNING TILL FÖRETAGET

I begreppet annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget ingår all annan verksamhet än den rena jordbruksverksamheten som bedrivs i direkt anslutning till jordbruket och som får ekonomiska resultat för jordbruksföretaget. I verksamheten används antingen jordbruksföretagets resurser (mark, byggnader, maskiner, jordbruksprodukter, osv.) eller de produkter som jordbruksföretaget producerar.

Med inkomstbringande verksamhet avses i detta sammanhang aktivt arbete, dvs. rent ekonomiska investeringar ingår inte. Uthyrning av mark eller jordbrukets övriga jordbruksresurser för olika slags verksamheter utan närmare deltagande i dessa verksamheter anses inte som annan inkomstbringande verksamhet, utan som en del av företagets jordbruksverksamhet.

All bearbetning av jordbruksprodukter ska räknas som annan inkomstbringande verksamhet, utom om bearbetningen betraktas som en del av jordbruksverksamheten. Vinframställning och produktion av olivolja ingår därför inte, utom om den inköpta andelen vin eller olivolja är betydande.

All bearbetning i jordbruksföretaget av en primär jordbruksprodukt till en bearbetad sekundär produkt räknas som annan inkomstbringande verksamhet, oavsett om råvarorna produceras på jordbruksföretaget eller köps in utifrån. Detta omfattar köttbearbetning, osttillverkning osv.

B.   BERÄKNING AV OMFATTNINGEN AV ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET MED DIREKT ANKNYTNING TILL FÖRETAGET

Den andel av ett jordbruksföretags output som utgörs av annan inkomstbringande verksamhet beräknas som en andel av jordbruksföretagets sammanlagda omsättning och direktstöd till jordbruksföretaget inom ramen för förordning (EU) nr 1307/2013 (1). Beräkningen görs enligt följande:

Formula

C.   UPPDELNING I KLASSER BEROENDE PÅ ANDELEN ANNAN INKOMSTBRINGANDE VERKSAMHET MED DIREKT ANKNYTNING TILL FÖRETAGET

Jordbruksföretagen delas upp i klasser beroende på hur stor andel av outputen som utgörs av annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget. Följande gränsvärden ska tillämpas:

Klass

Procentintervaller

I

0 % till 10 % (marginell andel)

II

Över 10 % men under 50 % (medelstor andel)

III

Över 50 % men under 100 % (betydande andel)


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).


BILAGA VIII

FORMAT OCH UTFORMNING AV FÖRETAGSREDOVISNINGEN (ARTIKEL 9)

Uppgifterna klassificeras per tabell och delas upp i grupper, kategorier och kolumner. Hänvisningarna till uppgiftsfält görs enligt följande modell:

<tabellbokstav>_<grupp>_<kategori>[_<kategori>]_<kolumn>_

Specifika uppgiftsvärden anges på kolumnnivå. I tabellerna nedan visas cellerna med vit bakgrund om de kan fyllas i med värden; medan grålagda celler markerade med ”—” inte har någon betydelse inom gruppen och därför inte kan fyllas i.

Exempel:

B.UT.20.A (kolumn A i gruppen UT, kategori 20 i tabell B) representerar ”Areal” i ”Arrenderad UJA” som ska registreras under ”UJA som brukas som arrende” i tabell B.

I.A.10110.1.0.TA (kolumn TA i gruppen A, kategori 10110 i tabell I) representerar totala arealen av ”Vete och spält” för grödotyp 1 ”Frilandsgrödor – huvudgröda, kombinationsgröda” och koden för ”Uppgift saknas” är 0, dvs. inga uppgifter saknas).

Om ett värde inte är relevant eller saknas för ett visst företag ska det inte registreras med värdet ”0”.

Tabellerna representeras med en bokstav, grupperna med en eller flera bokstäver, kategorierna med numeriska koder och kolumnerna med en eller flera bokstäver.

I tabellerna A till M visas högnivåmatrisen för grupper och kolumner i den första tabellen. I den andra tabellen visas hur denna uppdelas i kategorier, där varje kategori representeras av en eller flera koder och underkoder.

Uppgifterna i företagsredovisningen ska anges med följande noggrannhet:

Finansiella värden anges i euro eller i nationella monetära enheter utan decimaler. För nationella valutor där enheten har ett lågt relativt värde jämfört med euron kan den berörda medlemsstatens samordningsorgan och den personal inom kommissionen som sköter informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (FADN) komma överens om att värdena ska anges i hundratal eller tusental av den nationella valutaenheten.

Fysisk kvantitet anges i deciton (100 kg), med undantag för ägg, som anges i tusental, och för vin och därmed relaterade produkter, som anges i hektoliter.

Arealer anges i ar (1 a = 100 m2), utom för svampareal som anges som total odlingsareal i kvadratmeter.

Genomsnittlig djurbesättning anges med två decimaler, utom för fjäderfä och kaniner som anges i heltal och för bin som anges som antalet befolkade bikupor.

Arbetsenheter anges med två decimaler.

För varje tabellkategori och kolumnvärde anges närmare definitioner och anvisningar efter den berörda tabellen.

Tabell A

Allmän information om företaget

Kategori av allmän information

Kod (*)

 

 

 

Kolumner

Informationsgrupp

ISJR-område

Underavdelning

Företagets löpnummer

Grad

Minuter

Nuts

Redovisningskontorets nummer

Datum

Jordbrukets vägningstal

Driftsinriktning

Ekonomisk storleksklass

Kod

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Identifiering av företaget

 

 

 

LO

Företagets belägenhet

 

 

 

AI

Räkenskapsinformation

 

 

 

TY

Typologi

 

 

 

CL

Klass

 

OT

Andra uppgifter om företaget

 


Kod (*)

Beskrivning

Grupp

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Jordbruksföretagets nummer

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Latitud

LO

ALO20DG

ALO20MI

30

Longitud

LO

ALO30DG

ALO30MI

40

Nuts3

LO

ALO40N

50

Redovisningskontor

AI

AAI50AO

60

Typ av räkenskaper

AI

AAI60C

70

Bokslutsdatum

AI

AAI70DT

80

Nationellt vägningstal beräknat av medlemsstaten

TY

ATY80W

90

Klassificering vid den tidpunkt då företaget valdes ut

TY

ATY90TF

ATY90ES

100

Annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruket

CL

ACL100C

110

Ägarkategori/ekonomiskt mål

CL

ACL110C

120

Rättslig ställning

CL

ACL120C

130

Företagarens (företagarnas) ansvarsnivå

CL

ACL130C

140

Ekologiskt jordbruk

CL

ACL140C

141

Sektorer inom ekologiskt jordbruk

CL

ACL141C

150

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)/skyddad geografisk beteckning (SGB)/garanterad traditionell specialitet (GTS)/bergsprodukt

CL

ACL150C

151

Sektorer med SUB/SGB

CL

ACL151C

160

Arealer med naturliga eller andra särskilda begränsningar.

CL

ACL160C

170

Höjd

CL

ACL170C

180

Strukturfondsområde

CL

ACL180C

190

Natura 2000–områden

CL

ACL190C

200

Område som omfattas av vattendirektivet (2000/60/EG)

CL

ACL200C

210

Bevattningssystem

OT

AOT210C

220

Betesdagar per djurenhet på allmänning

OT

AOT220C

A.ID   Identifiering av företaget

När ett företag väljs ut för rapportering för första gången tilldelas det ett nummer. Företaget behåller detta nummer så länge som företaget deltar i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter. Ett nummer som har tilldelats ett företag kan aldrig tilldelas ett annat företag.

Om ett företag genomgår grundläggande ändringar, särskilt om det gäller uppdelning i två separata företag eller samgående med ett annat företag, ska företaget anses som ett nytt företag. I ett sådant fall tilldelas ett nytt nummer. En ändring av verksamhetens driftsinriktning föranleder inte byte av nummer. Ifall det kan uppstå sammanblandning med ett annat rapporterande företag om företaget behåller sitt nummer (t.ex. när nya regionala underindelningar skapas), bör numret bytas. Då ska en tabell som visar sambandet mellan gamla och nya nummer överlämnas till kommissionen.

Ett företagsnummer består av följande tre nummergrupper:

 

A.ID.10.R ISJR-område: ska anges med en kod som motsvarar koden enligt bilaga II till denna förordning.

 

A.ID.10.S Underavdelning: ska anges med en kod.

De underavdelningar som väljs ska grunda sig på det gemensamma systemet för klassificering av regioner ”Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter” (Nuts) som upprättats av Eurostat i samarbete med de nationella statistiska instituten.

Den berörda medlemsstaten ska överlämna en tabell till kommissionen där varje använd kod för underavdelning kopplas till motsvarande Nuts-regioner samt den region för vilken specifika värden för standardresultat beräknas.

 

A.ID.10.H Företagets löpnummer.

A.LO   Företagets belägenhet

Företagets belägenhet ska anges med två indikatorer – geografisk referens (latitud och longitud) och koden för territoriell enhet på Nuts 3-nivå.

 

A.LO.20 Latitud: Grader och minuter (inom ett spann på 5 minuter), kolumnerna DG och MI.

 

A.LO.30 Longitud. Grader och minuter (inom ett spann på 5 minuter), kolumnerna DG och MI.

 

A.LO.40.N Nuts 3-koden avser koden för den territoriella enhet där företaget är beläget. Den kod som anges ska vara den senaste versionen av koden enligt förordning (EG) nr 1059/2003.

A.AI   Räkenskapsinformation

 

A.AI.50.AO Redovisningskontorets nummer: ska anges med en kod.

I de enskilda medlemsstaterna ska varje redovisningskontor få ett unikt nummer. Det nummer som anges ska gälla för det redovisningskontor som har hanterat företagets uppgifter för det berörda räkenskapsåret.

 

A.AI.60.C Typ av räkenskaper: ska anges med en kod som beskriver typen av räkenskaper som används i jordbruksföretaget. Följande koder ska användas:

1.

Dubbel bokföring.

2.

Enkel bokföring.

3.

Ingen.

 

A.AI.70.DT Bokslutsdatum: anges i formatet ”ÅÅÅÅ-MM-DD”, exempelvis 2009-06-30 eller 2009-12-31.

A.TY   Typologi

 

A.TY.80.W Jordbrukets nationella vägningstal: ska anges som värdet på den extrapoleringsfaktor som beräknats av medlemsstaten. Värdena ska uttryckas med två decimaler.

 

A.TY.90.TF Driftsinriktning vid den tidpunkt då företaget valdes ut: ska anges som en kod för driftsinriktning i enlighet med bilaga IV till denna förordning vid den tidpunkt då företaget valdes ut för det berörda räkenskapsåret.

 

A.TY.90.ES Ekonomisk storlek vid den tidpunkt då företaget valdes ut: ska anges med en kod för företagets ekonomiska storleksklass i enlighet med bilaga IV till denna förordning vid den tidpunkt då företaget valdes ut för det berörda räkenskapsåret.

A.CL   Klass

 

A.CL.100.C Annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget: ska anges som ett procentintervall för den del av den totala omsättningen i företagsredovisningen (1) som kommer från annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget. Följande koder ska användas:

1.

≥ 0 till ≤ 10 % (marginell andel)

2.

> 10 % till ≤ 50 % (medelstor andel)

3.

> 50 % till < 100 % (betydande andel)

 

A.CL.110.C Ägarkategori/ekonomiskt mål: ska anges med en kod som indikerar företagets ägarskap och ekonomiska mål. Följande koder ska användas:

1.   Familjejordbruk: företaget använder ägarens/driftsledarens och dennes familjs arbetskraft och kapital och dessa får vinsten från den ekonomiska verksamheten.

2.   Partnerskap: företagets produktion sköts av flera medlemmar, av vilka minst någon arbetar som oavlönad arbetskraft. Vinsten går till partnerskapet.

3.   Vinstdrivande företag: vinsten används för utdelning av dividend/vinst till aktieägarna. Jordbruket ägs av företaget.

4.   Icke-vinstdrivande företag: vinsten används primärt för att upprätthålla sysselsättningen eller för liknande sociala ändamål. Jordbruket ägs av företaget.

 

A.CL.120.C Rättslig ställning: Rättslig ställning anges med en kod som indikerar om jordbruket är en juridisk person eller inte. Följande koder ska användas:

0.

Falskt.

1.

Sant.

 

A.CL.130.C Företagarens (företagarnas) ansvarsnivå: ska anges med en kod som indikerar (huvud)företagarens grad av ekonomiskt ansvar. Följande koder ska användas:

1.

Fullt.

2.

Delvis.

 

A.CL.140.C Ekologiskt jordbruk: ska anges med en kod som indikerar huruvida företaget tillämpar ekologiska produktionsmetoder i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007 (2), särskilt artiklarna 4 och 5. Följande koder ska användas:

1.

Företaget tillämpar inte ekologiska produktionsmetoder.

2.

Företaget tillämpar endast ekologiska produktionsmetoder.

3.

Företaget tillämpar både ekologiska och andra produktionsmetoder.

4.

Företaget håller på att ställa om till ekologiska produktionsmetoder.

 

A.CL.141.C Sektorer inom ekologiskt jordbruk: ska anges i fråga om företag som tillämpar både ekologiska och andra produktionsmetoder för att indikera de produktionssektorer där företaget tillämpar endast ekologiska produktionsmetoder (det är tillåtet att ange flera alternativ). De nedan uppräknade koderna ska användas. När företaget tillämpar både ekologiska och andra produktionsmetoder för alla produktionssektorer ska koden ”Inte tillämpligt” användas.

0.

Inte tillämpligt

31.

Spannmål

32.

Oljeväxtfrön och proteingrödor.

33.

Frukt och grönsaker (inklusive citrusfrukter, exklusive oliver).

34.

Oliver

35.

Vinodlingar

36.

Nötkött

37.

Komjölk

38.

Griskött

39.

Får och getter (mjölk och kött).

40.

Fjäderfäkött

41.

Ägg

42.

Övriga sektorer

 

A.CL.150.C Skyddad ursprungsbeteckning/Skyddad geografisk beteckning/garanterad traditionell specialitet/bergsprodukt: ska anges med en kod som indikerar huruvida företaget producerar jordbruksprodukter och/eller livsmedel märkta med skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB), garanterad traditionell specialitet (GTS) eller ”bergsprodukt” eller om företaget producerar jordbruksprodukter som enligt uppgift används för framställning av livsmedel med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt” i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1151/2012 (3). Följande koder ska användas:

1.

Företaget producerar inte produkter eller livsmedel märkta med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt” eller någon annan produkt som enligt uppgift används för att producera livsmedel märkta med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt”.

2.

Företaget producerar endast produkter eller livsmedel märkta med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt” eller andra produkter som enligt uppgift används för att producera livsmedel märkta med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt”.

3.

Företaget producerar vissa produkter eller livsmedel märkta med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt” eller vissa produkter som enligt uppgift används för att producera livsmedel märkta med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt”.

 

A.CL.151.C Sektorer med skyddad ursprungsbeteckning/skyddad geografisk beteckning/garanterad traditionell specialitet/bergsprodukt ska anges med en sektorskod i fall där större delen av produktionen inom vissa specifika sektorer består av produkter eller livsmedel med SUB, SGB, GTS eller ”bergsprodukt” eller produkter som enligt uppgift används för att producera livsmedel med SUB, SGB, GTS eller ”bergsprodukt” (det är tillåtet att ange flera alternativ). De nedan uppräknade koderna ska användas. När företaget producerar vissa produkter eller livsmedel med SUB, SGB, GTS eller ”bergsprodukt” eller vissa produkter som enligt uppgift används för att producera livsmedel med SUB, SGB, GTS eller ”bergsprodukt”, men denna produktion inte gäller större delen av produktionen inom en viss sektor, ska koden ”Inte tillämpligt” användas.

0.

Inte tillämpligt

31.

Spannmål

32.

Oljeväxtfrön och proteingrödor

33.

Frukt och grönsaker (inklusive citrusfrukter, exklusive oliver)

34.

Oliver

35.

Vinodlingar

36.

Nötkött

37.

Komjölk

38.

Griskött

39.

Får och getter (mjölk och kött)

40.

Fjäderfäkött

41.

Ägg

42.

Övriga sektorer

Posterna A.CL.150.C Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)/Skyddad geografisk beteckning (SGB)/Garanterad traditionell specialitet (GTS)/Bergsprodukt och A.CL.151.C är frivilliga för medlemsstaterna Om en medlemsstat väljer att fylla i dem, ska uppgift ges för alla jordbruk i urvalet i medlemsstaten. Om A.CL.150.C tillämpas ska även A.CL.151.C tillämpas.

 

A.CL.160.C Arealer med naturliga och andra särskilda begränsningar: ska anges med en kod som indikerar huruvida större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i områden som omfattas av artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (4). I de medlemsstater där avgränsningen av de områden med väsentliga naturliga begränsningar i enlighet med artikel 32.3 i förordning (EU) nr 1305/2013 inte ännu är slutförd görs en hänvisning till de områden som var stödberättigande enligt artikel 36 a ii i förordning (EG) nr 1698/2005 under programperioden för 2007–2013. Följande koder ska användas:

1.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område med naturliga och andra särskilda begränsningar i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr 1305/2013 eller i ett område som var stödberättigande enligt artikel 36 a ii i förordning (EG) nr 1698/2005 under programperioden för 2007–2013 i de medlemsstater där avgränsningen i enlighet med artikel 32.3 i förordning (EU) nr 1305/2013 ännu inte är slutförd.

21.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som har väsentliga naturliga begränsningar i enlighet med artikel 32.3 i förordning (EU) nr 1305/2013.

22.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som påverkas av särskilda begränsningar i enlighet med artikel 32.4 i förordning (EU) nr 1305/2013.

23.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som var stödberättigande enligt artikel 36 a ii i förordning (EG) nr 1698/2005 under programperioden för 2007–2013 i de medlemsstater där avgränsningen i enlighet med artikel 32.3 i förordning (EU) nr 1305/2013 ännu inte är slutförd.

3.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett bergsområde i enlighet med artikel 32.2 i förordning (EU) nr 1305/2013.

5.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett utfasningsområde i enlighet med artikel 31.5 i förordning (EU) nr 1305/2013.

 

A.CL.170.C Höjd: ska anges som en kod som indikerar höjden över havet, enligt följande:

1.

Huvuddelen av företaget ligger i en zon < 300 m ö.h.

2.

Huvuddelen av företaget ligger i zonen 300–600 m ö.h.

3.

Huvuddelen av företaget ligger i en zon > 600 m ö.h.

4.

Data finns inte att tillgå.

 

A.CL.180.C Strukturfondsområde: ska anges med en kod som indikerar huruvida större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som omfattas av artikel 90.2 a, b eller c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1303/2013 (5). Följande koder ska användas:

1.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i en mindre utvecklad region i enlighet med förordning (EU) nr 1303/2013, särskilt artikel 90.2 a.

2.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i en mer utvecklad region i enlighet med förordning (EU) nr 1303/2013, särskilt artikel 90.2 c.

3.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i en övergångsregion i enlighet med artikel 90.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013.

 

A.CL.190.C Natura 2000-område: ska anges med en kod som indikerar huruvida större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i områden som berörs av rådets direktiv 79/409/EEG (6) och 92/43/EEG (7) (Natura 2000). Följande koder ska användas:

1.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är inte belägen i ett område som är stödberättigande för Natura 2000-betalningar.

2.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som är stödberättigande för Natura 2000-betalningar.

 

A.CL.200.C Område som omfattas av vattendirektivet (2000/60/EG): ska anges med en kod som indikerar huruvida större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i områden som berörs av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (8). Följande koder ska användas:

1.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är inte belägen i ett område som är stödberättigande för betalningar kopplade till direktiv 2000/60/EG.

2.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som är stödberättigande för betalningar kopplade till direktiv 2000/60/EG.

A.OT   Andra uppgifter om företaget

 

A.OT.210.C Bevattningssystem: ska anges som en kod som indikerar det huvudsakliga bevattningssystem som används i jordbruket:

0.

Inte tillämpligt (ingen bevattning)

1.

Areal

2.

Sprinkler

3.

Droppbevattning

4.

Övriga

 

A.OT.220.C Betesdagar per djurenhet på allmänning: ska anges som antalet betesdagar per djurenhet på allmänning som används av företaget.

KOLUMNER I TABELL A

Kolumn R avser FADN-avdelning, kolumn S underavdelning, kolumn H företagets löpnummer, kolumn DG grader, kolumn MI minuter, kolumn N Nuts, kolumn AO redovisningskontorets nummer, kolumn DT datum, kolumn W jordbrukets vägningstal, kolumn TF jordbrukets driftsinriktning, kolumn ES ekonomisk storleksklass och kolumn C kod.

Tabell B

Brukningsform

UJA-kategori

Kod (*)

 

Informationsgrupp

Utnyttjad jordbruksareal

A

UO

UJA som brukas med äganderätt

 

UT

UJA som brukas som arrende

 

US

UJA för arrende där arrendatorn betalar med en del av sin egen produktion eller som brukas under andra former

 


Kod (*)

Beskrivning av kategorier

Grupp

A

10

UJA som brukas med äganderätt

UO

 

20

Arrenderad UJA

UT

 

30

Andelsbrukad UJA

US

 

Mark som tillhör företag och som brukas gemensamt av två eller fler partner ska registreras som areal brukad med äganderätt, arrenderad areal eller som areal som andelsbrukas, enligt den överenskommelse som gäller mellan parterna.

Utnyttjad jordbruksareal (UJA) är den sammanlagda arealen för åkermark, permanent gräsmark, fleråriga odlingar och köksträdgårdar som används av jordbruksföretaget, oberoende av brukningsform. Allmänning som används av företaget räknas inte in.

Följande informationsgrupper och kategorier ska användas:

B.UO   UJA som brukas med äganderätt

B.UO.10.A UJA (åkermark, gräsmark, permanent betesmark, fleråriga odlingar och köksträdgårdar) som jordbrukaren äger, har brukande- eller nyttjanderätten till eller långtidskontrakt för och/eller UJA som används på likartade villkor. Denna kategori omfattar även mark som arrenderas till andra för sådd (grödokod 11300).

B.UT   UJA som brukas som arrende

B.UT.20.A UJA (åkermark, permanent gräsmark, fleråriga odlingar och köksträdgårdar) som används av en annan person än ägaren, nyttjanderättshavaren eller innehavaren av ett långtidskontrakt, som innehar skötselavtal/arrendeavtal för den aktuella arealen (arrendet ska betalas kontant och/eller i naturaförmåner; arrendet fastställs i allmänhet i förväg och varierar inte beroende på jordbrukets resultat) och/eller utnyttjad jordbruksareal som används på liknande villkor.

I den arrenderade arealen ingår inte mark vars skörd köps på rot. De belopp som betalas för skörd på rot ska anges i tabell H med koderna 2020 till 2040 (inköpt foder) när det gäller gräsmark och fodergrödor och med kod 3090 (övriga särskilda kostnader för vegetabilieproduktion) när det gäller grödor för saluföring (produkter som vanligen saluförs). Säljbar skörd som har köpts på rot ska anges utan att specificera den berörda arealen (tabell H).

Mark som arrenderas på tillfällig basis för mindre än ett år och produktion från denna mark behandlas på ett likartat sätt som mark vars skörd köps på rot.

B.US   UJA för arrende där arrendatorn betalar med en del av sin egen produktion eller som brukas under andra former

B.US.30.A UJA (åkermark, permanent gräsmark, fleråriga odlingar och köksträdgårdar) som odlas gemensamt av överlåtaren och den arrendator som på grundval av ett avtal betalar med en del av sin egen produktion och/eller utnyttjad jordbruksareal som brukas på liknande villkor.

KOLUMNER I TABELL B

Kolumn A avser UJA.

Tabell C

Arbetskraft

Arbetskraftskategori

Kod (*)

 

 

 

Kolumner

Informationsgrupp

Allmänt

Totalt arbete i företaget (jordbruksarbete och arbete för annan inkomstbringande verksamhet [OGA] med direkt anknytning till företaget)

Andel annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruket

Antal personer

Kön

Födelseår

Driftsledarens lantbruksutbildning

Årsarbetstid

Antal årsarbetsenheter (AWU)

Procentandel av årsarbetstiden

Procentandel av årsarbetsenheter

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Heltal

Ange kod

Fyra siffror

Ange kod

(timmar)

(årsarbetsenheter)

%

%

UR

Oavlönad fast

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Oavlönad tillfällig

 

 

PR

Avlönad fast

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Avlönad tillfällig

 

 


Kod (*)

Beskrivning

Grupp

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Företagare och driftsledare

UR

 

 

 

 

 

 

20

Företagare men ej driftsledare

UR

 

 

 

 

 

30

Driftsledare men ej företagare

UR

 

 

 

 

 

 

40

Företagarens make/maka

UR

 

 

 

 

 

50

Annan

UR, PR

 

 

 

 

 

60

Tillfällig

UC, PC

 

 

70

Driftsledare

PR

 

 

 

 

 

 

Med arbetskraft avses samtliga personer som under räkenskapsåret har deltagit i arbetet i jordbruket. Däremot ingår inte personer som har utfört sådant arbete för annan persons eller annat företags räkning (köpta tjänster i jordbruket för vilka kostnaderna anges i tabell H med kod 1020).

När det gäller ömsesidig hjälp mellan företag, där hjälpen består av utbyte av arbetskraft och den givna hjälpen i princip är likvärdig med den mottagna hjälpen, ska arbetskraftens faktiska arbetstid och alla relaterade löner anges i företagsredovisningen.

Den erhållna hjälpen kan även kompenseras i annan form (t.ex. hjälp i form av arbete kompenseras genom tillhandahållande av maskiner). Om utbytet av tjänster görs i liten skala, anges inga uppgifter i företagsredovisningen (i ovanstående exempel anges inte den mottagna hjälpen under arbetskraft, men i kostnaderna för maskiner ska kostnaderna för att göra utrustningen tillgänglig redovisas). Om utbytet av tjänster sker i stor skala, ska något av följande förfaranden följas:

a)

Om hjälpen erhålls i form av arbete och kompenseras med en annan typ av tjänst (t.ex. tillhandahållande av maskiner) registreras den mottagna arbetstiden som avlönat jordbruksarbete (grupp PR eller PC beroende på om arbetskraften är fast anställd i jordbruket eller anställd på annat sätt), värdet av den mottagna hjälpen registreras både som produktion under motsvarande kategori i övriga tabeller (i detta exempel tabell L kategori 2010 ”Kontraktsarbete”) och som kostnader (i tabell H kategori 1010 ”Löner och sociala avgifter”).

b)

Om hjälpen ges i form av arbete och kompenseras med en annan typ av tjänst (t.ex. tillhandahållande av maskiner) beaktas inte arbetstid och relaterade löner, utan den erhållna tjänstens värde registreras i motsvarande kategori i en annan tabell (i detta exempel tabell H kategori 1020 ”Kontraktsarbete och maskinhyror”).

Man skiljer mellan följande informationskategorier och typer av arbetskraft:

C.UR    Oavlönad fast arbetskraft

Oavlönad arbetskraft eller arbetskraft som erhåller lägre ersättning (kontant eller i naturaförmåner) än vad som normalt betalas för utförda tjänster (sådana utgifter ska inte upptas som kostnader i jordbruket) och som under räkenskapsåret har arbetat i företaget (utanför normala helger) under minst en hel dag per vecka.

En person som är fast anställd men som av särskilda skäl endast har arbetat i företaget en kort tid under räkenskapsåret upptas ändå (med de faktiskt arbetade timmarna) under fast anställd arbetskraft.

Följande eller liknande fall kan förekomma:

a)

Särskilda produktionsförhållanden inom företaget som innebär att arbetskraften inte behövs under hela året, t.ex. oliv- eller vinodling, jordbruk som är specialiserat på säsongsbetonad uppfödning av boskap eller har produktion av frukt och grönsaker på friland.

b)

Frånvaro från arbetet, förutom vid normala helger, på grund av militärtjänst, sjukdom, olycksfall, föräldraledighet, tjänstledighet osv.

c)

En anställning vid företaget påbörjas eller avslutas under året.

d)

Totalt avbrott av arbetet i företaget på grund av olycka (översvämning, brand osv.).

Följande kategorier finns:

C.UR.10   Företagare och driftsledare

En person som har det juridiska och ekonomiska ansvaret för företaget och som sköter den dagliga driften. Vid arrende där arrendatorn betalar med en del av sin egen produktion anges arrendatorn som företagare och driftsledare.

C.UR.20   Företagare men ej driftsledare

En person som har det juridiska och ekonomiska ansvaret för företaget men som inte sköter den dagliga driften.

C.UR.30   Driftsledare men ej företagare

En person som sköter den dagliga driften i företaget utan att ha det juridiska och ekonomiska ansvaret.

C.UR.40   Företagarens make/maka (företagarnas makar/makor)

C.UR.50   Övrig oavlönad fast arbetskraft

Oavlönad fast arbetskraft som inte ingår i de föregående kategorierna omfattar även förmän och arbetsledare som inte ansvarar för hela jordbrukets drift.

C.UC    Oavlönad tillfällig arbetskraft

C.UC.60

Oavlönad arbetskraft som inte har arbetat regelbundet i företaget under räkenskapsåret upptas under denna kategori.

C.PR    Avlönad fast arbetskraft

Arbetskraft som är normalt avlönad (kontant och/eller i naturaförmåner) i förhållande till de utförda tjänsterna och som under räkenskapsåret (utanför normala helger) arbetat i företaget minst en hel dag per vecka.

Följande kategorier ska anges:

C.PR.70   Driftsledare

Avlönad person som sköter företagets dagliga drift.

C.PR.50   Övriga

All fast avlönad arbetskraft (bortsett från företagets avlönade driftsledare) upptas under denna grupp. Här ingår även förmän och arbetsledare som inte ansvarar för hela jordbrukets drift.

C.PC    Avlönad tillfällig arbetskraft

C.PC.60

Avlönad arbetskraft som inte arbetat regelbundet i företaget under räkenskapsåret (bl.a. arbetstagare med ackordslön) upptas i denna kategori.

KOLUMNER I TABELL C

Antal personer (kolumn P)

Om det finns flera företagare kan det finnas mer än en make eller maka. Antalet makar och antalet personer ska anges i de kategorier där de kan ingå (kategorierna 40 och 50 i kategorierna ”oavlönad fast arbetskraft” UR eller ”avlönad fast arbetskraft” PR).

Kön (kolumn G)

Kön ska endast anges för företagare och/eller driftsledare, i de kategorier där de kan ingå (kategorierna 10 till 30 och 70 i grupperna ”oavlönad fast arbetskraft” UR eller ”avlönad fast arbetskraft” PR). Kön anges genom ett kodnummer enligt följande:

1.

Man

2.

Kvinna

Födelseår (kolumn B)

Födelseår (fyra siffror) ska endast anges för företagare och/eller driftsledare (kategorierna 10 till 30 och 70 i kategorierna ”oavlönad fast arbetskraft” UR eller ”avlönad fast arbetskraft” PR).

Driftsledarens lantbruksutbildning (kolumn T)

Lantbruksutbildning ska endast anges för företagare och/eller driftsledare (kategorierna 10, 30 och 70 i grupperna ”oavlönad fast arbetskraft” UR eller ”avlönad fast arbetskraft” PR). Lantbruksutbildningen anges genom ett kodnummer enligt följande:

1.

Endast praktisk lantbrukserfarenhet.

2.

Grundläggande lantbruksutbildning.

3.

Högre lantbruksutbildning.

Årsarbetstid (kolumn Y1)

Arbetstiden ska anges i timmar för alla grupper och kategorier. Den ska avse den tid som faktiskt har använts på arbete i företaget. När det gäller arbetstagare med nedsatt kapacitet ska arbetstiden anpassas i proportion till kapaciteten. Arbetstiden för arbetskraft med ackordslön värderas genom att den totalsumma som betalts för arbetet delas med timlönen för en timanställd arbetstagare.

Total arbetskraft: antal årsarbetsenheter (kolumn W1)

Den fast anställda arbetskraften konverteras till ett antal årsarbetsenheter. Antalet årsarbetsenheter registreras inte för tillfällig arbetskraft (både oavlönad tillfällig och avlönad tillfällig arbetskraft). En årsarbetsenhet motsvarar en person som arbetar heltid i företaget. En person kan inte överskrida en årsarbetsenhet, även om den faktiska arbetstiden överstiger den normala årliga arbetstiden i den berörda regionen och i samma typ av företag. En person som inte arbetar hela året i företaget representerar en del av en årsarbetsenhet. Årsarbetsenheten för varje sådan person erhålls genom att personens faktiska årliga arbetstid delas med den normala årliga arbetstiden för en heltidsanställd i den berörda regionen och i samma företagstyp.

När det gäller arbetstagare med nedsatt kapacitet ska antalet årsarbetsenheter anpassas i proportion till kapaciteten.

Andelen arbete för annan inkomstbringande verksamhet som en procentandel av årsarbetstiden (kolumn Y2)

Andelen arbete för annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget är en obligatorisk uppgift bara för tillfällig arbetskraft (både oavlönad och avlönad tillfällig arbetskraft). Uppgiften är frivillig för företagarens make/maka, övrig oavlönad fast arbetskraft och övrig avlönad fast arbetskraft. För varje berörd kategori (40, 50, 60) anges andelen i procent av antalet arbetade timmar under räkenskapsåret.

Andelen arbete för annan inkomstbringande verksamhet som en procentandel av årsarbetsenheter (kolumn W2)

Årsandelen arbete för annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget är obligatorisk för alla kategorier av arbetstagare utom tillfällig arbetskraft (både oavlönad tillfällig arbetskraft och avlönad tillfällig arbetskraft). Den anges som en procentandel av årsarbetsenheten för varje kategori.

Arbete i jordbruksföretaget

Arbetet i jordbruksföretaget omfattar allt arbete som gäller organisering, övervakning och utförande (både manuellt arbete och förvaltning) som görs i anknytning till jordbruksföretagets jordbruksarbete och det arbete som är relaterat till annan inkomstbringande verksamhet (OGA) med direkt anknytning till företaget:

Jordbruksföretagets jordbruksarbete består av

ekonomisk planering och förvaltning (inköp och försäljning för jordbruket, bokföring osv.),

markarbete (plöjning, sådd, skörd, underhåll av fruktträdgårdar osv.),

boskapsskötsel (beredning av foder, utfodring av djur, mjölkning, skötsel av boskap osv.),

beredning av produkter för marknaden, lagerhållning, direktförsäljning av jordbruksprodukter, bearbetning av jordbruksprodukter för egen förbrukning, produktion av vin och olivolja,

underhåll av byggnader, maskiner, utrustning, häckar, diken osv.,

företagets egna transporter utförda av företagets arbetskraft.

Andel annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruket:

Arbete på entreprenad (där jordbruksföretagets produktionsmedel används).

Turism, uthyrning och arrangemang av fritidsaktiviteter.

Bearbetning av jordbruksprodukter (oavsett om råvaran produceras i företaget eller köps utifrån), t.ex. ost, smör, köttprodukter osv.

Produktion av förnybar energi

Skogsbruk och träförädling

Övrigt (pälsdjur, grön omsorg [Care Farming], vattenbruk osv.).

Som arbete i jordbruksföretagets räknas inte

arbete för tillverkning av anläggningstillgångar (anläggning eller större reparationer av byggnader eller maskiner, plantering av fruktträdgårdar, rivning av byggnader, avverkning av fruktträd osv.),

arbete som utförs för företagarens eller driftsledarens hushåll.

Tabell D

Tillgångar

Tabellens struktur

Tillgångskategori

Kod (*)

 

 

Kolum

Informationsgrupp

Värde

V

OV

Värde vid räkenskapsårets början

 

AD

Ackumulerade avskrivningar

 

DY

Avskrivningar för aktuellt år

 

IP

Investering/Inköp före avdrag av subventioner

 

S

Subventioner

 

SA

Försäljning

 

CV

Värde vid räkenskapsårets slut

 


Kod (*)

Beskrivning av kategorier

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

1010

Likvida medel och motsvarigheter till likvida medel

 

 

1020

Fordringar

 

 

1030

Andra omsättningstillgångar

 

 

1040

Lager

 

 

 

 

 

2010

Biologiska tillgångar – växter

 

 

 

 

 

3010

Jordbruksmark

 

 

 

 

 

3020

Markanläggningar

 

 

 

 

 

 

 

3030

Byggnader tillhörande jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

4010

Maskiner och utrustning

 

 

 

 

 

 

 

5010

Skogsmark inklusive timmer på rot

 

 

 

 

 

7010

Immateriella tillgångar, säljbara

 

 

 

 

 

7020

Immateriella tillgångar, icke–säljbara

 

 

 

 

 

 

 

8010

Övriga anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

Följande kategorier av tillgångar ska användas:

1010   Likvida medel och motsvarigheter till likvida medel

Likvida medel och andra tillgångar som enkelt kan konverteras till likvida medel.

1020   Fordringar

Kortfristiga tillgångar, belopp som andra parter är skyldiga företaget, i regel relaterat till affärsverksamhet.

1030   Andra omsättningstillgångar

Alla andra tillgångar som enkelt kan säljas eller som förväntas bli betalda inom ett år.

1040   Lager

Lager av produkter, producerade av företaget eller köpta utifrån, som ägs av företaget och som används som insatsvara eller hålls för försäljning.

2010   Biologiska tillgångar – växter

Värdet för alla plantor som ännu inte har skördats (alla permanenta grödor och grödor på rot).

3010   Jordbruksmark

Jordbruksmark som ägs av företaget.

3020   Markanläggningar

Markanläggningar (t.ex. uppförande av inhägnader, dräneringsinstallationer, fast utrustning för konstbevattning) som tillhör företagaren, oavsett brukningsform. De belopp som anges ska vara föremål för avskrivning i kolumn DY.

3030   Byggnader tillhörande jordbruket

Byggnader som tillhör företagaren, oavsett markens brukningsform. Denna uppgift är obligatorisk och de belopp som anges ska vara föremål för avskrivning i kolumn DY.

4010   Maskiner och utrustning

Traktorer, motordrivna jordbruksredskap, lastbilar, varubilar, bilar, större och mindre jordbruksutrustning. Denna uppgift är obligatorisk och de belopp som anges ska vara föremål för avskrivning i kolumn DY.

5010   Skogsmark inklusive timmer på rot

Skogsmark i ägardrift som ingår i jordbruksföretaget.

7010   Immateriella tillgångar – säljbara

Alla immateriella tillgångar som enkelt kan köpas eller säljas (t.ex. kvoter och rättigheter som kan säljas utan mark och för vilka det finns en aktiv marknad).

7020   Immateriella tillgångar – icke-säljbara

Alla andra immateriella tillgångar (programvara, licenser osv.). Denna uppgift är obligatorisk och de belopp som anges ska vara föremål för avskrivning i kolumn DY.

8010   Övriga anläggningstillgångar

Övriga långfristiga tillgångar. Uppgiften är obligatorisk och om det är tillämpligt ska avskrivningsbeloppen registreras i kolumn DY.

Informationsgrupper i tabell D

Följande informationsgrupper finns: (OV) värde vid räkenskapsårets början, (AD) ackumulerade avskrivningar, (DY) avskrivningar för aktuellt år, (IP) investering eller inköp före avdrag av subventioner, (S) subventioner, (SA) försäljning, (CV) vid räkenskapsårets slut. Grupperna förklaras nedan.

Det finns bara ett värde för kolumn V.

Värderingsmetoder

Följande värderingsmetoder är tillåtna:

Verkligt värde minus uppskattade försäljningskostnader

Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har intresse av att transaktionen genomförs, minus den kostnad som uppskattas uppstå i samband med försäljningen

2010, 3010, 5010, 7010

Historisk kostnad

Nominell eller ursprunglig kostnad för en tillgång när den anskaffas

3020, 3030, 4010, 7020

Bokfört värde

Det värde med vilket en tillgång förs in i balansräkningen

1010, 1020, 1030, 1040, 8010

D.OV   Värde vid räkenskapsårets början

Detta är tillgångarnas värde vid början av räkenskapsåret. För jordbruk som var med i urvalet även föregående år ska värdet vid räkenskapsårets början vara samma som värdet vid det föregående räkenskapsårets slut.

D.AD   Ackumulerade avskrivningar

Detta är summan av avskrivningar av tillgångar från början av deras användningstid till slutet av föregående period.

D.DY   Avskrivningar för aktuellt år

Detta är den systematiska fördelningen av en tillgångs avskrivningsbara belopp över tillgångens användningstid.

En tabell med de årliga avskrivningsprocentsatser som tillämpas av varje medlemsstat ska delges kommissionen i rimlig tid för inrättandet av det datoriserade överförings- och kontrollsystemet som avses i artikel 10.1

D.IP   Investeringar/Inköp

De totala utgifterna för inköp, större reparationer och produktion av anläggningstillgångar under räkenskapsåret. Om bidrag och subventioner har erhållits för dessa investeringar anges beloppet före avdrag av bidrag och subventioner i kolumn IP.

Inköp av mindre maskiner och utrustning eller unga träd och buskar för mindre omplanteringar anges inte i dessa kolumner utan ingår i kostnaderna för räkenskapsåret.

Större reparationer som väsentligt ökar maskinens eller utrustningens värde jämfört med värdet före reparationen anges också i denna kolumn, antingen som en del av maskinens eller utrustningens avskrivning, som där det är lämpligt justeras för att ta hänsyn till föremålets förlängda användningstid (på grund av reparationen), eller genom att kostnaden för större reparationer sprids över den förväntade användningstiden.

Värdet för tillverkade anläggningstillgångar ska bedömas på grundval av produktionskostnad (inberäknat värdet för avlönad eller oavlönad arbetskraft) och ska läggas till värdet för anläggningstillgångar med koderna 2010 till 8010 i tabell D ”Tillgångar”.

D.S   Investeringssubventioner

Den aktuella andelen av alla mottagna subventioner (under tidigare eller aktuellt räkenskapsår) för tillgångar som registreras i denna tabell.

D.SA   Försäljning

Total försäljning av tillgångar under räkenskapsåret.

D.CV   Värde vid räkenskapsårets slut

Detta är tillgångarnas värde vid räkenskapsårets slut.

Anmärkningar

För posterna 2010, 3010, 5010 och 7010 betraktas skillnaden mellan OV + IP – SA och CV som räkenskapsårets inkomst eller förlust (beroende på ändringar i enhetspris och volym) för dessa tillgångar.

Information om biologiska tillgångar – djur registreras i tabell J ”Animalieproduktion”.

Tabell E

Kvoter och andra rättigheter

Kategori av kvot eller rättighet

Kod (*)

 

 

 

Kolumner

Informationsgrupp

Tilldelad kvot

Inhyrd kvot

Uthyrd kvot

Skatter

N

I

O

T

QQ

Kvantitet vid räkenskapsårets slut

 

 

 

QP

Inköpt kvot

 

QS

Såld kvot

 

OV

Värde vid räkenskapsårets början

 

CV

Värde vid räkenskapsårets slut

 

PQ

Betalningar för uthyrda eller inhyrda kvoter

 

RQ

Intäkter från leasing eller uthyrda kvoter

 

TX

Skatter

 


Kod (*)

Beskrivning

40

Sockerbetor

50

Organisk gödsel

60

Stödrättighet inom ramen för ordningen för grundstöd

Kvantiteterna för kvoter (tilldelad kvot, inhyrd kvot och uthyrd kvot) är obligatoriska poster. Endast kvantiteten vid räkenskapsårets slut ska registreras.

De värden som gäller för kvoter som kan handlas separat från tillhörande mark registreras i denna tabell. Kvoter som inte kan handlas separat från den tillhörande marken ska bara registreras i tabell D ”Tillgångar”. De kvoter som ursprungligen erhållits gratis ska också registreras och värderas enligt aktuella marknadsvärden om de kan handlas separat från mark.

Vissa uppgiftsposter anges parallellt, antingen enskilt eller som delar av aggregerade uppgifter, i andra grupper eller kategorier i tabell D ”Tillgångar”, tabell H ”Kostnader” och/eller tabell I ”Grödor”.

Följande kategorier ska användas:

40

Sockerbetor

50

Organisk gödsel

60

Stödrättighet inom ramen för ordningen för grundstöd

Följande informationsgrupper ska användas:

E.QQ   Kvantitet (anges endast för kolumnerna N, I, O)

Uppgifterna ska anges i följande enheter:

—   Kategori 40 (sockerbeta)– deciton.

—   Kategori 50 (organisk gödsel)– antalet djur konverterat till standardenheter.

—   Kategori 60 (ordningen för grundstöd)– antal rättigheter/ar.

E.QP   Inköpt kvot (bara för registrering i kolumn N)

Här anges belopp som under räkenskapsåret har betalats för kvoter eller andra rättigheter som kan handlas separat från tillhörande mark.

E.QS   Såld kvot (bara för registrering i kolumn N)

Här anges belopp som har mottagits under räkenskapsåret för kvoter eller andra rättigheter som kan handlas separat från tillhörande mark.

E.OV   Värdet vid räkenskapsårets början (bara för registrering i kolumn N)

Värdet vid räkenskapsårets början för de kvantiteter företagaren förfogar över, vare sig de ursprungligen erhållits gratis eller köpts in, ska anges till aktuellt marknadsvärde, om kvoterna kan handlas separat från tillhörande mark.

E.CV   Värdet vid räkenskapsårets slut (bara för registrering i kolumn N)

Värdet vid räkenskapsårets slut för de kvantiteter företagaren förfogar över, vare sig de ursprungligen erhållits gratis eller köpts in, ska anges till aktuellt marknadsvärde för kvoter som kan handlas separat från tillhörande mark.

E.PQ   Betalningar för leasad kvot eller inhyrd kvot (bara för registrering i kolumn I)

Belopp som betalts för leasing eller inhyrning av kvoter eller andra rättigheter. Ingår också i kategori 5070 (Hyror och arrenden) i tabell H ”Kostnader”.

E.RQ   Intäkter från leasing eller uthyrning av kvoter (bara för registrering i kolumn O)

Belopp som erhållits för leasing eller uthyrning av kvoter eller andra rättigheter. Ingår också i kategori 90900 (”Övrigt”) i tabell I ”Grödor”.

E.TX   Skatter, extra avgifter (kolumn T)

Utbetalt belopp.

KOLUMNER I TABELL E

Kolumn N avser tilldelad kvot, kolumn I inhyrd kvot, kolumn O uthyrd kvot och kolumn T avser skatter.

Tabell F

Skulder

Tabellens struktur

Skuldkategori

Kod (*)

 

 

 

Kolumner

Informationsgrupp

Kortfristiga

Långfristiga

S

L

OV

Värde vid räkenskapsårets början

 

 

CV

Värde vid räkenskapsårets slut

 

 


Kod (*)

Beskrivning av kategorier

S

L

1010

Kommersiellt lån, standard

 

 

1020

Kommersiellt lån, särskilt

 

 

1030

Familjelån/privata lån

 

 

2010

Leverantörsskulder

 

3000

Övriga skulder

 

 

De angivna beloppen ska endast gälla utestående belopp, dvs. upptagna lån minus de återbetalningar som redan gjorts.

Följande kategorier ska användas:

1010 Kommersiellt lån, standard – lån som inte har stöd genom allmän politik rörande låntagning.

1020 Kommersiellt lån, särskilt – lån som får stöd genom allmän politik (räntesubventioner, garantier osv.).

1030 Familjelån/privata lån – lån som avtalats med fysiska personer på grundval av familjära/privata förhållanden med gäldenären.

2010 Leverantörsskulder – belopp som företaget är skyldigt leverantörer.

3000 Övriga skulder – skulder som inte är lån eller leverantörsskulder.

Följande två informationsgrupper ska användas: (OV) värde vid räkenskapsårets början och (CV) värde vid räkenskapsårets slut.

De två kolumnerna är (S) kortfristiga skulder och (L) långfristiga skulder:

Kortfristiga skulder – skulder och andra ansvar som löper ut inom ett år.

Långfristiga skulder – skulder och andra ansvar som löper ut efter ett år eller mer.

Tabell G

Mervärdesskatt (moms)

Tabellens struktur

Kategori av momssystem

Kod (*)

 

Informationsgrupp

Momssystem

Transaktioner som påverkar momssaldot men inte är investeringar

Transaktioner som påverkar momssaldot och som är investeringar

C

NI

I

VA

Momssystem för jordbruket

 

 

 


Kod (*)

Beskrivning av kategorier

1010

Jordbruket använder allmänt system för moms

1020

Jordbruket använder minoritetssystem för moms


Förteckning över momssystem för båda kategorierna

C

NI

I

Normalt system för moms

1

System med delvis avräkningsbar moms

2

 

 

De monetära uppgifterna i företagsredovisningen uttrycks utan moms.

Följande uppgifter rörande moms ska anges som kategorier:

1010   Jordbruket använder allmänt system för moms

1.   Normalt momssystem– det momssystem som garanteras vara inkomstneutralt för jordbruksföretag eftersom momssaldot balanseras med skattemyndigheterna.

2.   System med delvis avräkning– det momssystem som inte garanteras vara inkomstneutralt för jordbruksföretagen, även om det kan innehålla vissa ungefärliga mekanismer för kompensation av betald och mottagen moms.

1020   Jordbruket använder minoritetssystem för moms

Koder enligt definitionerna för det allmänna momssystemet.

Det finns bara en informationskategori för jordbrukets momssystem (VA). C – koden för momssystem, NI – transaktioner som berör momssaldot men inte är investeringar och I – transaktioner som berör momssaldot och som är investeringar.

För det normala momssystemet anges en indikation om att det används. Om företaget omfattas av systemet med delvis avräkning av moms ska man även ange transaktioner som berör momssaldot men som inte är investeringar och transaktioner som berör momssaldot och som är investeringar.

Om momsomsättningen ökar företagets intäkter är momssaldot ett positivt tal. Om intäkterna minskar är momssaldot ett negativt tal.

Tabell H

Kostnader

Tabellens struktur

Kostnadskategori

Kod (*)

 

 

 

Kolumner

Informationsgrupp

Värde

Kvantitet

V

Q

LM

Kostnader för arbete, maskiner och insatsvaror

 

 

SL

Särskilda kostnader för djurhållning

 

 

SC

Särskilda kostnader och insatsvaror för grödor

 

 

OS

Särskilda kostnader för annan inkomstbringande verksamhet

 

 

FO

Allmänna omkostnader i jordbruket

 

 


Kod (*)

Grupp

Beskrivning av kategorier

V

Q

1010

LM

Löner och sociala avgifter för avlönad arbetskraft

 

1020

LM

Kontraktsarbete och maskinhyror

 

1030

LM

Löpande underhåll av maskiner och utrustning

 

1040

LM

Driv- och smörjmedel

 

1050

LM

Utgifter för bil

 

2010

SL

Inköpt kraftfoder för betande djur (hästar, idisslare)

 

2020

SL

Inköpt grovfoder för betande djur (hästar, idisslare)

 

2030

SL

Inköpt foder för grisar

 

2040

SL

Inköpt foder för fjäderfä och övriga smådjur

 

2050

SL

Foder som produceras vid företaget och används för betande djur (hästar, idisslare)

 

2060

SL

Foder som produceras vid företaget och används för grisar

 

2070

SL

Foder som produceras vid företaget och används för fjäderfä och övriga smådjur

 

2080

SL

Veterinärkostnader

 

2090

SL

Övriga särskilda kostnader för djurhållning

 

3010

SC

Inköp av utsäde och plantor

 

3020

SC

Utsäde och plantor producerade för eget bruk

 

3030

SC

Gödnings- och jordförbättringsmedel

 

3031

SC

Kvantitet N använd i mineralgödningsmedel

 

3032

SC

Kvantitet P2O5 använd i mineralgödningsmedel

 

3033

SC

Kvantitet K2O använd i mineralgödningsmedel

 

3034

SC

Inköpt stallgödsel

 

3040

SC

Växtskyddsmedel

 

3090

SC

Övriga särskilda kostnader för vegetabilieproduktion

 

4010

OS

Särskilda kostnader för skogsbruk och träförädling

 

4020

OS

Särskilda kostnader för bearbetning av vegetabilier

 

4030

OS

Särskilda kostnader för bearbetning av komjölk

 

4040

OS

Särskilda kostnader för bearbetning av buffelmjölk

 

4050

OS

Särskilda kostnader för bearbetning av fårmjölk

 

4060

OS

Särskilda kostnader för bearbetning av getmjölk

 

4070

OS

Särskilda kostnader för bearbetning av kött och andra animalieprodukter

 

4090

OS

Övriga särskilda kostnader för annan inkomstbringande verksamhet

 

5010

FO

Löpande underhåll av byggnader och markanläggningar

 

5020

FO

Elektricitet

 

5030

FO

Bränsle för uppvärmning

 

5040

FO

Vatten

 

5051

FO

Jordbruksförsäkring

 

5055

FO

Andra försäkringar i anslutning till jordbruket

 

5061

FO

Skatter och övriga avgifter

 

5062

FO

Skatter för mark och byggnader

 

5070

FO

Betald hyra, totalt

 

5071

FO

Hyror och arrenden för mark

 

5080

FO

Ränteutgifter och andra finansiella avgifter

 

5090

FO

Övriga omkostnader i jordbruket

 

Tillhandahållandet av de uppgifter som avses i koderna 3031–3033 är frivilligt åren 2015–2017 för de medlemsstater som tidigare utnyttjat denna möjlighet enligt artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 385/2012 (9). De medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet ska årligen informera kommissionen och kommittén för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter om genomförandet av sin förberedelseplan för insamling och överföring av uppgifterna i dessa variabler.

Jordbrukskostnader (kostnader kontant eller som naturaförmåner och kvantiteterna av vissa insatsvaror) är den förbrukning av produktionsresurser (inklusive jordbrukets förbrukning av egenproducerade insatsvaror till jordbruket) som tas från jordbrukets produktion under räkenskapsåret eller den förbrukning av dessa resurser som sker under räkenskapsåret. När vissa användningar hänför sig dels till privat förbrukning, dels till jordbrukets förbrukning (t.ex. elektricitet, vatten, bränsle till uppvärmning och maskiner osv.) ska endast den senare delen anges i företagsredovisningen. Den andel av användningen av privatägda bilar som motsvarar användningen för jordbrukets ändamål ska också tas med.

Vid beräkning av de kostnader som hör samman med produktionen under räkenskapsåret ska inköp och förbrukning av egna produkter i företaget justeras för värdeändringar (inklusive förändringar rörande odlingarna). För varje post ska summan av det totala värdet av de kostnader som har betalats för jordbrukets förbrukning och värdet på förbrukningen anges separat.

Om de redovisade kostnaderna hänför sig till den totala ”förbrukningen” av insatsvaror under räkenskapsåret men inte hör samman med produktionen under räkenskapsåret, bör förändringar i lager av insatsvaror (inklusive kostnader som hänför sig till odlingarna) och redovisas under lämplig kod för rörelsekapital.

När företagets produktionsresurser (avlönad eller oavlönad arbetskraft, maskiner eller utrustning) används för att öka anläggningstillgångarna (konstruktion eller omfattande reparation av maskiner, uppförande, större reparation eller rivning av byggnader, plantering eller avverkning av fruktträd), ska motsvarande kostnader – eller en uppskattning av dem – inte inberäknas i företagets driftskostnader. Under alla omständigheter ska arbetskostnader och arbetstimmar som använts till att producera anläggningstillgångar varken ingå i kostnader eller tas med bland uppgifter om arbetskraft. Om det i undantagsfall inte är möjligt att särskilja och värdera vissa kostnader (bortsett från kostnader för arbetskraft) för tillverkning av anläggningstillgångar (t.ex. användning av företagets traktor) och dessa kostnader sedan införs som kostnader, ska en uppskattning av alla dessa kostnader som uppstått vid tillverkning av anläggningstillgångar anges i tabell I ”Grödor” med kod 90900 (Annan).

Kostnader rörande förbrukning av anläggningstillgångar redovisas som avskrivningar, och följaktligen ska utgifterna för anskaffning av investeringstillgångar inte behandlas som driftskostnader. Anvisningar rörande avskrivning finns i samband med tabell D ”Tillgångar”.

Utgifter för kostnadsposter som ersätts under räkenskapsåret eller senare (t.ex. reparation av en traktor efter en skada som täcks av en försäkring eller av en ansvarig tredje part) betraktas inte som företagets kostnader och motsvarande intäkter anges inte heller i jordbrukets redovisning.

Vid intäkter från försäljning av köpta förnödenheter ska avdrag göras i motsvarande kostnadsposter.

Bidrag och subventioner relaterade till kostnader ska inte dras av från motsvarande kostnadsposter utan anges med lämpliga koder 4100 till 4900 i tabell M ”Subventioner” (se anvisningarna för dessa koder). Bidrag och subventioner till investeringar anges i tabell D ”Tillgångar”.

Kostnaderna omfattar även eventuella inköpsrelaterade utgifter för kostnadsposten.

Kostnaderna klassificeras enligt följande:

1010   Löner och sociala avgifter för avlönad arbetskraft

Denna post omfattar följande:

Löner som faktiskt betalats kontant till löntagarna, oavsett grunden för vederlaget (tim- eller ackordslön), med avdrag för eventuella sociala bidrag till jordbrukaren i dennes egenskap av arbetsgivare som kompensation för utbetalning av en lön som inte motsvarar det faktiskt utförda arbetet (t.ex. frånvaro från arbete på grund av en olycka, yrkesutbildning osv.).

Löner i form av naturaförmåner (t.ex. logi, mat, bostad, produkter från jordbruket osv.).

Produktivitetstillägg, kvalifikationstillägg, gåvor, gratifikationer, vinstandelar.

Övriga kostnader i samband med arbetskraft (anställningskostnader).

Sociala avgifter som åligger arbetsgivaren och avgifter som arbetsgivaren betalar för den anställdes del.

Försäkring för olycksfall i arbetet.

Sociala avgifter och försäkringar som rör företagaren själv och den oavlönade arbetskraften anses inte som företagets kostnader.

De belopp som utbetalas till oavlönad arbetskraft (som definitionsmässigt är lägre än en normal lön – jfr definitionen av oavlönad arbetskraft) anges inte i företagsredovisningen.

Ersättning (kontant eller som naturaförmån) till pensionerade arbetstagare som inte längre är anställda vid företaget upptas inte under denna post utan anges med koden ”Andra kostnader i jordbruket”.

1020   Kontraktsarbete och maskinhyror

Denna post omfattar följande:

Totala utgifter för arbete som jordbruksföretaget låtit utföra på entreprenad. Detta omfattar i regel både utgifter för användning av utrustning (inklusive bränsle) och själva arbetet. Om utgifter för annat än bränsle (t.ex. växtskyddsmedel, gödsel och utsäde) också omfattas av kontraktet ska dessa utgifter inte räknas med. Detta belopp (eller vid behov en uppskattning) ska tas upp under motsvarande kostnadspost (t.ex. pesticider bokförs med koden 3040”Växtskyddsmedel”).

Utgifter för att hyra maskiner som används av företagets arbetskraft. Bränslekostnaderna relaterade till användning av hyrda maskiner anges med koden 1040”Driv- och smörjmedel”.

Utgifter för att leasa maskiner som används av företagets arbetskraft. Bränsle- och underhållskostnader för leasade maskiner ska anges med relevanta koder (kod 1030”Löpande underhåll av maskiner och redskap” och kod 1040”Driv- och smörjmedel”).

1030   Löpande underhåll av maskiner och utrustning

Utgifter för underhåll av maskiner och redskap och för mindre reparationer som inte påverkar det reparerade materialets marknadsvärde (betalning till mekaniker, kostnader för reservdelar osv.).

Denna post omfattar inköp av mindre utrustning, utgifter för sadelmakare och skoning av hästar, inköp av däck, drivbänkar, skyddskläder, tvättmedel för allmän rengöring av utrustning samt den andel av kostnaderna för privatbilar som motsvarar användningen av dem i företaget (se även kod 1050). Tvättmedel för rengöring av utrustning som används i hanteringen av boskap (t.ex. mjölkningsmaskiner) anges med kod 2090”Övriga särskilda kostnader för djurbesättning”.

Större reparationer som innebär att materialets värde ökar i förhållande till värdet före reparationen anges inte med denna kod (se även anvisningarna om avskrivningar i tabell D ”Tillgångar”).

1040   Driv- och smörjmedel

Denna post omfattar även den andel av kostnaderna för bränsle och smörjmedel för privatbilar som motsvarar användningen av dem i företaget (se även kod 1050).

Om produkterna används både som motorbränsle och bränsle för uppvärmning, delas det totala beloppet mellan följande två poster:

1040

Driv- och smörjmedel.

5030

Bränsle för uppvärmning.

1050   Utgifter för bil

Om den andel av kostnaderna för privatbilar som motsvarar användningen av dem i företaget bestäms schablonmässigt (t.ex. med ett fast belopp per km), anges dessa kostnader med denna kod.

Foder

Använt foder indelas i köpt foder och foder som produceras och används i jordbruket.

Köpt foder omfattar slickstenar, mejeriprodukter (köpta eller återlämnade till företaget) samt produkter för konservering och lagerhållning av foder, såväl som utgifter för betesgång och användning av kollektiva betesmarker och ängsmarker som inte ingår i UJA samt arrende av betesmarker som inte ingår i UJA. Inköpt strö och halm räknas också till köpt foder.

Inköpt foder som används till betande djur indelas i kraftfoder och grovfoder (inklusive betesgång, utgifter för användning av kollektiva betesmarker, ängsmarker och betesmarker som inte ingår i UJA samt inköpt strö och halm).

Kod 2010”Inköpt kraftfoder för betande djur (hästar, idisslare)” omfattar särskilt oljekraftfoder, foderblandningar, spannmål, konsttorkat gräs, torkad massa av sockerbetor, fiskmjöl, mjölk och mejeriprodukter, mineraler och produkter för konservering och lagerhållning av dessa fodersorter.

Utgifter för kontraktsarbeten i jordbruket för produktion av grovfoder, t.ex. ensilage, anges med kod 1020”Kontraktsarbeten och maskinhyror”.

Foder som produceras på gården och används för eget bruk omfattar säljbara jordbruksprodukter som används som foder (här ingår mjölk och mjölkprodukter, men inte mjölk som dias av kalvar). Strö och halm som produceras vid företaget inräknas endast om det gäller en produkt som har ett marknadsvärde i det berörda området under räkenskapsåret.

Följande uppdelning ska göras:

Inköpt foder:

2010

Inköpt kraftfoder för betande djur (hästar, idisslare)

2020

Inköpt grovfoder för betande djur (hästar, idisslare)

2030

Inköpt foder för grisar

2040

Inköpt foder för fjäderfä och övriga smådjur

Foder som produceras vid företaget och används för eget bruk:

2050

Foder som produceras vid företaget och används för betande djur (hästar, idisslare)

2060

Foder som produceras vid företaget och används för grisar

2070

Foder som produceras vid företaget och används för fjäderfä och övriga smådjur

2080   Veterinärkostnader

Kostnader för veterinärsarvoden och läkemedel.

2090   Övriga särskilda kostnader för djurhållning

Alla direkta kostnader i samband med animalieproduktion som inte upptas separat i de övriga koderna i tabell H, dvs. betäckningsavgifter, artificiell insemination, kastrering, mjölkkontroll, avgifter och registrering i stamböcker, rengöringsmedel för utrustning som används i hantering av djur (t.ex. mjölkningsmaskiner), emballage till animalieprodukter, kostnader för extern lagerhållning och iordningställande av företagets animalieprodukter, kostnader för marknadsföring av företagets animalieprodukter, kostnader för bortskaffning av överskottsgödsel osv. Likaså ingår kortfristig hyra för byggnader för inhysning av djur eller förvaring av tillhörande produkter. Kostnader för bearbetning av animalieprodukter som anges med koderna 4030 till 4070 i tabell H ingår inte.

3010   Inköp av utsäde och plantor

Allt inköpt utsäde och alla plantor, inklusive lökar och knölar. Kostnaderna för nyplantering av unga träd och buskar utgör en investering och upptas antingen i tabell D med kod 2010”Biologiska tillgångar – växter” eller med kod 5010”Skogsmark inklusive timmer på rot”. Vid mindre omplanteringar anses dock kostnader för unga träd och buskar som kostnader för räkenskapsåret i fråga och ska anges med denna kod, bortsett från utgifter rörande skog som finns i anslutning till företaget, vilka anges med kod 4010”Särskilda kostnader för skogsbruk”.

Kostnader för bearbetning av utsäde (klassificering, desinfektion) redovisas också under denna kod.

3020   Utsäde och plantor producerade för eget bruk

Allt utsäde och alla plantor (inklusive lökar och knölar) som produceras för eget bruk.

3030   Gödnings- och jordförbättringsmedel

Alla gödnings- och jordförbättringsmedel (t.ex. kalk) inklusive mull, torv och stallgödsel som är inköpta (stallgödsel som producerats i jordbruket ingår inte).

Gödnings- och jordförbättringsmedel som används i skog som ingår i jordbruksföretaget anges med kod 4010”Särskilda kostnader för skogsbruk och träförädling”.

3031   Kvantitet kväve (N) i mineralgödningsmedel

Kvantiteten (vikt) kväve i form av N i använt mineralgödningsmedel, som en uppskattning på grundval av kvantiteten mineralgödningsmedel och medlets N-halt.

3032   Kvantitet fosfor (P2O5) i mineralgödningsmedel

Kvantiteten (vikt) fosfor i form av P2O5 i använt mineralgödningsmedel, som en uppskattning på grundval av kvantiteten mineralgödningsmedel och medlets P2O5-halt.

3033   Kvantitet kalium (K2O) i mineralgödningsmedel

Kvantiteten (vikt) kalium i form av K2O i använt mineralgödningsmedel, som en uppskattning på grundval av kvantiteten mineralgödningsmedel och medlets K2O-halt.

3034   Inköpt gödsel

Värdet på inköpt stallgödsel.

3040   Växtskyddsmedel

Alla produkter som används för att skydda grödor och plantor mot parasiter och sjukdomar, vilda djur, ogynnsamma växtförhållanden osv. (insekticider, fungicider, herbicider, förgiftat lockbete, fågelskrämmor, hagelskydd, frostskydd osv.). Om arbetet för att skydda grödorna utförs på entreprenad och kostnaden för de använda skyddsprodukterna inte är känd, ska hela summan anges med kod 1020”Kontraktsarbete och maskinhyror”.

Skyddsmaterial som används i skog som ingår i jordbruksföretaget anges med kod 4010”Särskilda kostnader för skogsbruk och träförädling”.

3090   Övriga särskilda kostnader för vegetabilieproduktion

Alla kostnader som har direkt samband med vegetabilieproduktionen (inklusive betesmarker och gräsmarker) men som inte upptas separat i övriga kostnadsposter, såsom emballage, snören och rep, kostnader för jordanalys, jordbruksutställningar, plasttäckning (t.ex. för jordgubbsodling), material för konservering av grödor, kostnader för iordningställande av grödor som görs utanför jordbruket, kostnader för saluföring av företagets grödor, kostnader för inköp av säljbara skördar på rot eller för hyra av mark som arrenderats för högst ett år och som används för säljbara skördar, inköp av druvor och oliver som bearbetas i företaget osv. Koden omfattar inte specifika kostnader för bearbetning av andra grödor än vindruvor och oliver, dessa ska anges med koden 4020. Koden omfattar även korttidshyrning av byggnader som används för att lagra säljbara skördar.

4010   Särskilda kostnader för skogsbruk och träförädling

Gödningsmedel, växtskyddsmedel, diverse särskilda kostnader. Kostnader för arbetskraft, entreprenadarbete samt mekaniseringsarbete ingår inte. Dessa kostnader visas under tillämpliga koder.

4020   Särskilda kostnader för bearbetning av vegetabilier

Ingredienser, råvaror eller halvfabrikat, egna eller inköpta, och andra särskilda kostnader för bearbetning av vegetabilier (t.ex. särskilda emballerings- eller marknadsföringskostnader). Kostnader för arbetskraft, entreprenadarbete samt mekaniseringsarbete ingår inte. Dessa kostnader visas under tillämpliga koder.

4030   Särskilda kostnader för bearbetning av komjölk

Ingredienser, råvaror eller halvfabrikat, egna eller inköpta, och andra särskilda kostnader för bearbetning av komjölk (t.ex. särskilda emballerings- eller marknadsföringskostnader). Kostnader för arbetskraft, entreprenadarbete samt mekaniseringsarbete ingår inte. Dessa kostnader visas under tillämpliga koder.

4040   Särskilda kostnader för bearbetning av buffelmjölk

Ingredienser, råvaror eller halvfabrikat, egna eller inköpta, och andra särskilda kostnader för bearbetning av buffelmjölk (t.ex. särskilda emballerings- eller marknadsföringskostnader). Kostnader för arbetskraft, entreprenadarbete samt mekaniseringsarbete ingår inte. Dessa kostnader visas under tillämpliga koder.

4050   Särskilda kostnader för bearbetning av fårmjölk

Ingredienser, råvaror eller halvfabrikat, egna eller inköpta, och andra särskilda kostnader för bearbetning av fårmjölk (t.ex. särskilda emballerings- eller marknadsföringskostnader). Kostnader för arbetskraft, entreprenadarbete samt mekaniseringsarbete ingår inte. Dessa kostnader visas under tillämpliga koder.

4060   Särskilda kostnader för bearbetning av getmjölk

Ingredienser, råvaror eller halvfabrikat, egna eller inköpta, och andra särskilda kostnader för bearbetning av getmjölk (t.ex. särskilda emballerings- eller marknadsföringskostnader). Kostnader för arbetskraft, entreprenadarbete samt mekaniseringsarbete ingår inte. Dessa kostnader visas under tillämpliga koder.

4070   Särskilda kostnader för bearbetning av kött och andra animalieprodukter

Ingredienser, råvaror eller halvfabrikat, egna eller inköpta, och andra särskilda kostnader för bearbetning av kött eller andra animalieprodukter som inte anges med koderna 4030 till 4060 (t.ex. särskilda emballerings- eller marknadsföringskostnader). Kostnader för arbetskraft, entreprenadarbete samt mekaniseringsarbete ingår inte. Dessa kostnader visas under tillämpliga koder.

4090   Övriga särskilda kostnader för annan inkomstbringande verksamhet

Råvaror, egna eller inköpta och andra särskilda kostnader för annan inkomstbringande verksamhet. Kostnader för arbetskraft, entreprenadarbete samt mekaniseringsarbete ingår inte. Dessa kostnader visas under tillämpliga koder.

5010   Löpande underhåll av byggnader och markanläggningar

Underhåll av byggnader och markanläggningar, inklusive växthus, drivbänkar och stöttor. Kostnader för inköp av byggnadsmaterial för löpande underhåll av byggnader anges med denna kod.

Inköp av byggnadsmaterial för nya investeringar ska anges med lämpliga koder i informationsgruppen ”Investering/Inköp” i tabell D ”Tillgångar”.

Kostnader för större byggnadsreparationer som ökar byggnadernas värde (större underhåll) ingår inte i denna kod. Sådana kostnader anges som investering i tabell D med kod 3030”Byggnader tillhörande jordbruket”.

5020   Elektricitet

Total förbrukning av elektricitet för jordbruksföretagets ändamål.

5030   Bränsle för uppvärmning

Total förbrukning av bränsle för uppvärmning i företaget, inklusive uppvärmning av växthus.

5040   Vatten

Kostnader för anslutning till det allmänna vattennätet och vattenförbrukning för alla jordbruksändamål, inklusive konstbevattning. Kostnaderna för användning av företagsägd vattenutrustning ska anges med lämplig kod, såsom avskrivning av maskiner och utrustning, löpande underhåll av maskiner och utrustning, motorbränsle, elektricitet.

5051   Jordbruksförsäkring

Kostnaden för försäkring av jordbruksproduktionen eller någon av dess komponenter, inklusive djurförsäkring och skördeskadeförsäkring osv.

5055   Andra försäkringar i anslutning till jordbruket

Alla försäkringspremier som täcker övriga risker för jordbruket (utom själva jordbruket), såsom företagarens tredjepartsansvar, brand- och översvämningsskador, men inte försäkringspremier som täcker olyckor i arbetet som anges med kod 1010 i denna tabell. Här ingår också försäkringspremier för byggnader.

5061   Skatter och övriga avgifter

Alla skatter och övriga avgifter som rör jordbruksföretaget, även sådana som gäller åtgärder för miljöskydd, med undantag av moms och skatter som gäller mark, byggnader och arbetskraft. Företagarens direkta inkomstskatter räknas inte till företagets kostnader.

5062   Skatter på mark och byggnader

Skatter och andra avgifter som uppbärs för äganderätten till jordbruksmark och byggnader som antingen används av brukaren själv eller i arrende där arrendatorn betalar med en del av sin produktion.

5070   Hyror och arrenden

Hyror och arrenden (kontant eller i naturaförmåner) för mark och byggnader som arrenderas, kvoter och övriga rättigheter för jordbruket. För jordbruksbyggnader och andra hyrda byggnader ska endast den del av hyresvärdet som rör jordbruksverksamheten anges. Leasing- eller hyreskostnader för kvoter som inte är knutna till mark ska även anges i tabell E.

5071   Andelen hyror och arrenden för mark

5080   Ränteutgifter och andra finansiella avgifter

Räntor och finansiella avgifter för lånat kapital avsett för jordbruket. Denna information är obligatorisk.

Räntesubventioner ska inte dras av, utan anges i tabell M med kod 3550.

5090   Övriga omkostnader i jordbruket

Alla övriga kostnader i företaget som inte anges med koderna ovan (arvoden till revisorer, sekreterartjänster och andra utgifter för kontor, kostnader för telefon, diverse bidrag och abonnemang osv.).

Tabell I

Grödor

Tabellens struktur:

 

Grödkategori

Kod (*)

 

Typ av gröda

Kod (**)

Uppgift saknas

Kod (***)

Informationsgrupp

Kolumner

Total areal

Andel som bevattnas

Andel som används för energigrödor

Andel som används för genetiskt modifierade grödor

Kvantitet

Värde

TA

IR

EN

GM

Q

V

A

Areal

 

 

 

 

OV

Värde vid räkenskapsårets början

 

CV

Värde vid räkenskapsårets slut

 

PR

Produktion

 

SA

Försäljning

 

 

FC

Jordbrukshushållets egen förbrukning och naturaförmåner

 

FU

Jordbrukets egen förbrukning

 

För kategori av gröda ska följande koder användas:

Kod (*)

Beskrivning

Spannmål för produktion av säd (inklusive utsäde)

10110

Vanligt vete och spält

10120

Durumvete

10130

Råg

10140

Korn

10150

Havre

10160

Majs

10170

Ris

10190

Övriga spannmål för produktion av säd

Trindsäd och proteingrödor för produktion av säd (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd)

10210

Ärter, åkerbönor och sötlupiner

10220

Linser, kikärter och vicker

10290

Övriga proteingrödor

10300

Potatis (även tidig potatis och utsädespotatis)

10310

Potatis för framställning av stärkelse

10390

Övrig potatis

10400

Sockerbetor (utom utsäde)

10500

Foderrotfrukter och kålväxter (utom utsäde)

Industrigrödor

10601

Tobak

10602

Humle

10603

Bomull

10604

Raps och rybs

10605

Solrosor

10606

Soja

10607

Oljelin

10608

Andra oljeväxter

10609

Lin

10610

Hampa

10611

Andra fiberplantor

10612

Aromatiska växter, medicinalväxter och köksväxter

10613

Sockerrör

10690

Andra industrigrödor som inte nämns någon annanstans

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar:

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – utomhus eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

10711

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – friland

10712

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling

10720

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – i växthus eller under annat skydd (som ger tillträde)

Uppgifter för alla underrubriker av ”färska grönsaker, meloner och jordgubbar”:

10731

Blomkål och broccoli

10732

Huvudsallat

10733

Tomater

10734

Sockermajs

10735

Lök

10736

Vitlök

10737

Morötter

10738

Jordgubbar

10739

Meloner

10790

Andra grönsaker

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)

10810

Blommor och andra prydnadsväxter – utomhus eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

10820

Blommor och andra prydnadsväxter – i växthus eller under annat skydd (som ger tillträde)

Uppgifter för alla underrubriker av ”blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)”:

10830

Blomsterlökar, rotknölar och stamknölar

10840

Snittblommor och blomknoppar

10850

Blommor och prydnadsväxter

Grödor som skördas som grönfoder

10910

Växtföljdsvall

Andra grödor som skördas som grönfoder:

10921

Grönmajs

10922

Baljväxter

10923

Andra grödor som skördas som grönfoder, men som inte nämns någon annanstans

11000

Utsäde och sättplantor

11100

Övriga jordbruksgrödor

Träda

11210

Träda för vilken inga bidrag ges

11220

Träda för vilken bidrag ges och som inte ger någon ekonomisk avkastning

11300

Mark som är klar för sådd och som utarrenderas till annan person, även mark som ställs till arbetstagares förfogande som en naturaförmån

20000

Köksträdgårdar

Permanent gräsmark

30100

Betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark

30200

Naturlig betesmark

30300

Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

Fleråriga odlingar

Fruktarter:

40111

Äpplen

40112

Päron

40113

Persikor och nektariner

40114

Annan frukt från tempererade zoner

40115

Frukt från subtropiska eller tropiska zoner

40120

Bärarter

40130

Nötter

Citrusodlingar

40210

Apelsiner

40220

Tangeriner, mandariner, klementiner och liknande små frukter

40230

Citroner

40290

Annan citrusfrukt

Olivodlingar

40310

Bordsoliver

40320

Oliver avsedda för framställning av olja (olivfrukter)

40330

Olivolja

40340

Biprodukter från olivodling

Vinodlingar

40411

Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

40412

Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

40420

Andra viner

40430

Bordsdruvor

40440

Russin

40451

Druvor avsedda för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

40452

Druvor avsedda för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

40460

Druvor avsedda för andra viner

40470

Diverse produkter från vinodling, såsom druvmust, druvjuice, konjak, vinäger och annat som framställs i jordbruksföretaget

40480

Biprodukter från vinodling (pressrester och liknande)

40500

Plantskolor

40600

Övriga fleråriga grödor

40610

Julgranar

40700

Fleråriga grödor under glas

40800

Nyplanteringar

Annan mark

50100

Outnyttjad jordbruksmark

50200

Skogsmark

50210

varav skottskogar med kort omloppstid

50900

Annan mark (mark som upptas av byggnader, gårdsplaner, vägar, vattendrag, stenbrott, ofruktbar mark, berg osv.)

60000

Svamp

Övriga produkter och intäkter

90100

Intäkter från uthyrning av jordbruksmark

90200

Ersättning genom skördeförsäkring som inte kan fördelas på särskilda grödor

90300

Biprodukter från grödor andra än från oliver och vin

90310

Halm

90320

Sockerbetsblast

90330

Övriga biprodukter

90900

Annan

Koderna för typ av gröda ska väljas ur förteckningen nedan:

Kod (**)

Beskrivning

0

Inte tillämplig: Denna kod ska användas för bearbetade produkter, produkter i lager och biprodukter.

1

Jordbruksgrödor – huvudgröda, kombinerad gröda: Dessa består av följande:

En enda gröda, dvs. grödor som odlas som enda gröda på en viss areal under räkenskapsåret.

Blandade grödor, dvs. grödor som sås, odlas och skördas tillsammans och där slutprodukten är en blandning.

Den gröda som har den längsta vegetationsperioden av de grödor som odlas i följd på en viss areal under räkenskapsåret.

Grödor som under en tid växer tillsammans på samma areal men som i regel skördas vid olika tidpunkter under räkenskapsåret. Den totala arealen uppdelas på dessa grödor i proportion till den areal som faktiskt upptas av varje gröda.

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar som odlas på friland.

2

Jordbruksgrödor – fånggrödor: Grödor som odlas i följd på en viss areal under räkenskapsåret och som inte anses vara huvudgrödor.

3

Trädgårds- och blomsterodlingar på friland: Här avses färska grönsaker, meloner och jordgubbar som odlas i handelsträdgårdar på friland och blommor och prydnadsväxter som odlas på friland.

4

Grödor som odlas övertäckta, med tillträde: Här avses färska grönsaker, meloner och jordgubbar under skydd, blommor och prydnadsväxter (ettåriga eller fleråriga) under skydd och fleråriga grödor under skydd.

Koderna för saknade uppgifter ska väljas ur förteckningen nedan:

Kod (***)

Beskrivning

0

Inga saknade uppgifter

1

Areal anges inte: Denna kod ska anges när den areal som används för en gröda inte uppges, t.ex. när det gäller försäljning av säljbara vegetabilieprodukter som är inköpta på rot eller som kommer från mark som arrenderats tillfälligt för en kortare period än ett år.

2

Produktion (på kontrakt) anges inte: Denna kod ska anges för grödor på kontrakt om den faktiska produktionskvantiteten inte kan anges på grund av försäljningsvillkoren.

3

Produktion (inte på kontrakt) anges inte: Denna kod ska anges för grödor som inte odlas på kontrakt, om den faktiska produktionen inte kan anges på grund av försäljningsvillkoren.

4

Areal och produktion anges inte: Denna kod ska anges om uppgift om areal och faktisk produktion saknas.

Informationen om produktion av grödor under räkenskapsåret ska registreras i formatet för Tabell I ”Grödor”. Informationen för var och en av de olika grödorna ska anges separat. Tabellens innehåll definieras genom val av en kod för kategori av gröda, en kod för typen av gröda och en kod för saknade uppgifter.

Detaljuppgifter rörande potatis (koderna 10310, 10390), färska grönsaker, meloner och jordgubbar (koderna 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10790), blommor och prydnadsväxter (koderna 10830, 10840, 10850) och biprodukter från grödor andra än från oliver och vin (koderna 90310, 90320, 90330) krävs endast om uppgifterna finns att tillgå i jordbrukets bokföring.

INFORMATIONSGRUPPER I TABELL I

Tabell I innehåller sju rader med informationsgrupper. Dessa är areal (A), värde vid räkenskapsårets början (OV), värde vid räkenskapsårets slut (CV), produktion (PR), försäljning (SA), jordbrukshushållets förbrukning och naturaförmåner (FC) och jordbrukets egen förbrukning (FU).

Tabell I innehåller sex kolumner där det för varje gröda ska anges total areal (TA), areal som bevattnas (IR), areal som används för energigrödor (EN), areal som används för produktion av genmodifierade grödor (GM), produktions- och försäljningskvantitet (Q) och värde (V). Nedan följer beskrivning för varje grupp av information om vilka kolumner som ska fyllas i:

I.A   Areal

För informationsgruppen Areal ska uppgifter anges för total areal (TA), bevattnad areal (IR), areal som används för energigrödor (EN) och areal som används för produktion av genmodifierade grödor (GM). Arealen ska alltid anges i ar (100 ar = 1 ha) med undantag för mark som används för svampodling, som ska anges i kvadratmeter.

I.OV   Värde vid räkenskapsårets början

För informationsgruppen Värde vid räkenskapsårets början (OV) ska värdet (V) anges för produkter i lager vid början av räkenskapsåret. Produkterna ska värderas till det pris ”fritt gård” som gäller på värderingsdagen.

I.CV   Värde vid räkenskapsårets slut

För informationsgruppen Värde vid räkenskapsårets slut (CV) ska värdet (V) anges för produkter i lager vid slutet av räkenskapsåret. Produkterna ska värderas till det pris ”fritt gård” som gäller på värderingsdagen.

I.PR   Produktion

För informationsgruppen Produktion (PR) ska kvantiteterna för de grödor som producerats (Q) under räkenskapsåret (exklusive eventuella förluster på åkern eller vid jordbruket) anges. De kvantiteter som anges ska gälla företagets huvudprodukter (biprodukter räknas inte).

Kvantiteterna ska anges i deciton (100 kg) utom för vin och vinrelaterade produkter som anges i hektoliter. När det på grund av försäljningsvillkoren inte är möjligt att fastställa den faktiska produktionen i deciton (jfr försäljning av grödor på rot och grödor på kontrakt) ska kod 2 (uppgift saknas) anges för grödor på kontrakt och kod 3 i övriga fall.

I.SA   Total försäljning

För informationsgruppen Total försäljning (SA) ska försäljningskvantiteten (Q) och försäljningsvärdet (V) för produkter som finns i lager vid räkenskapsårets början eller som har skördats under året anges. Eventuella marknadsföringskostnader ska inte dras av från den totala försäljningen, utan anges i tabell H ”Kostnader”.

I.FC   Jordbrukshushållets egen förbrukning och naturaförmåner

För informationsgruppen Jordbrukshushållets förbrukning och naturaförmåner (FC) ska anges värdet (V) för produkter som förbrukats i företagarens hushåll och/eller använts som betalning i natura för varor och tjänster (inberäknat ersättning i natura). De aktuella produkterna ska värderas till priset ”fritt gård”.

I.FU   Jordbrukets egen förbrukning

För informationsgruppen Jordbrukets egen förbrukning (FU) ska värdet ”fritt gård” (V) för företagets produkter i lager vid räkenskapsårets början och/eller som framställs under året och används i företaget under räkenskapsåret anges. Hit hör följande:

Djurfoder:

Värdet ”fritt gård” av de av företagets säljbara produkter (produkter som normalt är säljbara) som under året använts till djurfoder. Den del av företagets halmproduktion som används i djurhållningen (som foder och ströhalm) ska endast värderas när det finns förutsättningar för försäljning av denna produkt i området under året i fråga. De berörda produkterna ska värderas till priset ”fritt gård”.

Utsäde:

Värdet ”fritt gård” av säljbara produkter som använts som utsäde under året.

Övrig användning i jordbruket (inberäknat produkter från företaget som används i tillagning av måltider för semesterbesökare).

Tabell J

Animalieproduktion

Tabellens struktur

Kategori av boskap

Kod (*)

 

 

 

Kolumner

Informationsgrupp

Genomsnittligt antal

Nummer

Värde

A

N

V

AN

Genomsnittligt antal

 

OV

Värde vid räkenskapsårets början

 

 

CV

Värde vid räkenskapsårets slut

 

 

PU

Inköp

 

 

SA

Total försäljning

 

 

SS

Försäljning för slakt

 

 

SR

Försäljning för vidare uppfödning eller avel

 

 

SU

Försäljning med okänt syfte

 

 

FC

Jordbrukshushållets förbrukning

 

 

FU

Jordbrukets egen förbrukning

 

 


Kod (*)

Beskrivning

100

Hästdjur

210

Nötkreatur, yngre än ett år, tjur-, stut- och kvigkalvar

220

Nötkreatur, minst ett år men yngre än två år, tjurar och stutar

230

Nötkreatur, minst ett år men yngre än två år, kvigor

240

Nötkreatur, två år och äldre, tjur