ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 40

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
16 februari 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/238 av den 10 februari 2015 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för seychellisk flagg till de vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes kust som faller under Europeiska unionens jurisdiktion

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/239 av den 10 februari 2015 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/240 av den 9 februari 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

7

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/241 av den 9 februari 2015 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

14

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

16.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 40/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/238

av den 10 februari 2015

om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för seychellisk flagg till de vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes kust som faller under Europeiska unionens jurisdiktion

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.6 a och 218.7,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 11 juli 2012 antog Europeiska rådet beslut 2012/419/EU (1) om ändring, med verkan från och med den 1 januari 2014, av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen. Från och med den dagen upphörde Mayotte att vara ett utomeuropeiskt land eller territorium och blev i stället ett yttersta randområde i den mening som avses i artiklarna 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(2)

Rådet bemyndigade kommissionen att på unionens vägnar förhandla fram ett avtal med Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för Republiken Seychellernas flagg till vatten och marina biologiska resurser i unionen, i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Mayottes kust.

(3)

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för seychellisk flagg till de vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes kust som faller under Europeiska unionens jurisdiktion (nedan kallat avtalet) undertecknades i enlighet med rådets beslut 2014/331/EU (2) och tillämpas provisoriskt från och med den 20 maj 2014.

(4)

Avtalet inrättar en gemensam kommitté som ansvarar för att övervaka dess tillämpning. Enligt avtalet får den gemensamma kommittén dessutom godkänna vissa ändringar av avtalet. I syfte att underlätta godkännandet av sådana ändringar är det lämpligt att kommissionen, på vissa särskilda villkor, bemyndigas att godkänna ändringarna genom ett förenklat förfarande.

(5)

För att myndigheterna i Mayotte ska kunna genomföra reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken från och med den dag då Mayotte blir en region i de yttersta randområdena, är det nödvändigt att införa en lämplig administrativ ram, kontroller och fysisk infrastruktur, och att ordna lämplig kapacitetsuppbyggnad. Detta kommer också att bidra till efterlevnaden av de internationella rapporteringsskyldigheterna i unionen.

(6)

Därför bör alla nödvändiga finansiella resurser tillhandahållas Mayottes fiskerimyndigheter med hjälp av de medel som härrör från fartygsägarnas avgifter som ska betalas direkt till Mayotte. En sådan lösning är även mer lämplig mot bakgrund av den nära relationen mellan den seychelliska fiskeflottan och lokalsamhället i det franska yttersta randområdet Mayotte. Den fiskeflotta som för seychellisk flagg har verkat i Mayottes vatten i flera år genom en överenskommelse mellan Mayotte och fartygsägarna, där fartygsägarna betalar en licensavgift till Mayotte för att få fiska i Mayottes vatten. För att upprätthålla det fisket och de efterföljande fördelarna för Mayotte bör alla betalningar i samband med tillstånd och fångster enligt detta avtal direkt gagna lokalsamhället i Mayotte.

(7)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för seychellisk flagg till de vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes kust som faller under Europeiska unionens jurisdiktion godkänns härmed på unionens vägnar (3).

Artikel 2

1.   Frankrike ska tillåtas att för dess yttersta randområde Mayottes räkning samla in de betalningar som avser tillstånd och fångster och andra avgifter från operatörer av fiskefartyg som för seychellisk flagg som dessa ska betala för att beviljas tillträde till vatten och marina biologiska resurser i unionensvatten utanför Mayottes kust i enlighet med bestämmelserna i kapitel III avsnitt 1 punkterna 8 och 9 samt avsnitt 2 i bilagan till avtalet. Dessa intäkter ska användas av Frankrike för att inrätta den lämpliga administrativa ram, de kontroller, den fysiska infrastruktur och tillhandahållande av den kapacitetsuppbyggnad som krävs för att Mayottes förvaltning ska kunna uppfylla kraven i den gemensamma fiskeripolitiken.

2.   Frankrike ska lämna uppgifter om det bankkonto som används för detta ändamål till kommissionen.

3.   I slutet av varje år av genomförandet av avtalet ska Frankrike skicka en detaljerad rapport till kommissionen om de betalningar som gjorts av fartyg som har tillstånd att fiska och om användningen av dessa betalningar.

Artikel 3

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 19 i avtalet (4).

Artikel 4

Med förbehåll för de bestämmelser och villkor som anges i bilagan ska Europeiska kommissionen ges befogenhet att på unionens vägnar godkänna de ändringar av avtalet som antas av den gemensamma kommittén.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 10 februari 2015.

På rådets vägnar

E. RINKĒVIČS

Ordförande


(1)  Europeiska rådets beslut 2012/419/EU av den 11 juli 2012 om ändring av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (EUT L 204, 31.7.2012, s. 131).

(2)  Rådets beslut 2014/331/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för seychellisk flagg till de vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes kust som faller under Europeiska unionens jurisdiktion (EUT L 167, 6.6.2014, s. 1).

(3)  Avtalet har offentliggjorts i EUT L 167, 6.6.2014, s. 4, tillsammans med beslutet om undertecknande.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA

Tillämpningsområdet för delegering av befogenhet och förfarande för fastställande av unionens ståndpunkt i den gemensamma kommittén

1.

Kommissionen ska ges befogenhet att förhandla med Republiken Seychellerna och komma överens om, när så är lämpligt och med förbehåll för att villkoren i punkt 3 i denna bilaga är uppfyllda, ändringar av avtalet vad beträffar följande frågor:

a)

Förnyad bedömning, och justering av fiskemöjligheterna i enlighet med artikel 9 i avtalet.

b)

Revideringen av de tekniska bestämmelserna i avtalet och i bilagan, inbegripet en översyn av de tekniska reglerna för VMS i enlighet med punkt 10 i tillägg 6 till bilagan till avtalet.

2.

I den gemensamma kommitté som inrättas i enlighet med artikel 8 i avtalet ska kommissionen

a)

handla i enlighet med de mål som eftersträvas av unionen inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken,

b)

följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 beträffande kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension,

c)

främja ståndpunkter som stämmer överens med relevanta regler som antagits av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

3.

När ett beslut om ändring av det avtal som avses i punkt 1 är avsett att antas under ett möte i den gemensamma kommittén ska nödvändiga åtgärder vidtas för att den ståndpunkt som framförs på unionens vägnar ska ta hänsyn till den senaste statistiska, biologiska och annan relevant information som översänts till kommissionen.

I detta syfte och på grundval av denna information ska kommissionens avdelningar i tillräckligt god tid före det relevanta mötet i den gemensamma kommittén översända ett förberedande dokument där man anger detaljerna i unionens tilltänkta ståndpunkt till rådet eller dess förberedande organ för behandling och godkännande.

Om det vid senare möten, även direkt på plats, inte går att nå en överenskommelse så att unionens ståndpunkt kan beakta nya faktorer, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ.

Kommissionen uppmanas att i god tid vidta eventuella nödvändiga åtgärder för uppföljning av beslutet i den gemensamma kommittén, i förekommande fall inbegripet offentliggörande av det relevanta beslutet i Europeiska unionens officiella tidning samt framläggande av förslag som behövs för detta besluts genomförande.


16.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 40/4


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/239

av den 10 februari 2015

om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.6 andra strecksatsen a och 218.7,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 juli 2007 godkände rådet partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen (nedan kallat partnerskapsavtalet) genom antagande av förordning (EG) 894/2007 (1).

(2)

Tillämpningen av dety senaste protokollet (2) om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet löpte ut den 12 maj 2014.

(3)

Unionen har förhandlat med Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe om ett nytt protokoll, för en period av fyra år, som ger unionsfartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes överhöghet eller jurisdiktion när det gäller fiske.

(4)

Detta nya protokoll har undertecknats i enlighet med rådets beslut 2014/334/EU (3) och ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet.

(5)

Det nya protokollet bör godkännas.

(6)

Genom partnerskapsavtalet inrättas en gemensam kommitté, vars uppgift är att övervaka genomförandet av detta avtal. I enlighet med protokollet får den gemensamma kommittéen dessutom godkänna vissa ändringar av protokollet. I syfte att underlätta godkännandet av sådana ändringar är det lämpligt att kommissionen, på vissa särskilda villkor, bemyndigas att godkänna ändringarna genom ett förenklat förfarande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe (nedan kallat protokollet) godkänns härmed på unionens vägnar (4).

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den underrättelse som anges i artikel 15 i protokollet (5).

Artikel 3

Om inte annat följer av de bestämmelser och villkor som anges i bilagan bemyndigas kommissionen att på unionens vägnar godkänna de ändringar av protokollet som görs i gemensamma kommittén.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 10 februari 2015.

På rådets vägnar

E. RINKĒVIČS

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EG) nr 894/2007 av den 23 juli 2007 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen (EUT L 205, 7.8.2007, s. 35).

(2)  Protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe (EUT L 136, 24.5.2011, s. 5).

(3)  Rådets beslut 2014/334/EU av den 19 maj 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe (EUT L 168, 7.6.2014, s. 1).

(4)  Protokollet har offentliggjorts i EUT L 168, 7.6.2014, s. 3, tillsammans med beslutet om undertecknande.

(5)  Dagen för protokollets undertecknande kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning av rådets generalsekretariat.


BILAGA

Tillämpningsområdet för delegering av befogenhet och förfarande för fastställande av unionens ståndpunkt i gemensamma kommittén

1.

Kommissionen bemyndigas att förhandla med Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och, i förekommande fall och under förutsättning att punkt 3 i denna bilaga iakttas, godkänna de ändringar av protokollet som görs avseende följande frågor:

a)

Beslut om formerna för sektorsstödet i enlighet med artikel 3 i protokollet.

b)

Anpassning av villkoren för utövandet av fisket och tillämpningsföreskrifterna för protokollet och bilagorna i enlighet med artikel 5.2 i protokollet.

2.

Unionen ska i den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med partnerskapsavtalet om fiske

a)

handla i enlighet med de mål som eftersträvas av unionen inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken,

b)

följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om meddelandet om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension,

c)

främja ståndpunkter som stämmer överens med relevanta bestämmelser antagna av regionala fiskeförvaltningsorganisationer.

3.

När ett beslut om ändring av det protokoll som avses i punkt 1 är avsett att antas under ett möte i gemensamma kommittén ska nödvändiga åtgärder vidtas för att den ståndpunkt som framförs på unionens vägnar tar hänsyn till den senaste statistiska, biologiska och övriga relevanta information som översänts till kommissionen.

I detta syfte och på grundval av den informationen ska ett dokument som i detalj anger de närmare inslagen i förslaget till unionens ståndpunkt i tillräckligt god tid före det relevanta mötet i gemensamma kommittén översändas av kommissionens avdelningar till rådet eller dess förberedande organ för behandling och godkännande.

Den unionsståndpunkt som anges i det förberedande dokumentet ska anses godkänd om inte ett antal medlemsstater som motsvarar en blockerande minoritet gör invändningar mot ståndpunkten vid ett möte i rådets förberedande organ eller inom 20 dagar från mottagandet av det förberedande dokumentet, beroende på vilket datum som infaller först. I händelse av en sådan invändning ska frågan hänskjutas till rådet.

Om det vid senare möten, även direkt på plats, inte går att nå en överenskommelse så att unionens ståndpunkt kan beakta nya faktorer, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ.

Kommissionen uppmanas att i god tid vidta eventuella nödvändiga åtgärder för uppföljning av gemensamma kommitténs beslut, i förekommande fall inbegripet offentliggörande av det relevanta beslutet i Europeiska unionens officiella tidning samt framläggande av förslag som behövs för beslutets genomförande.


FÖRORDNINGAR

16.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 40/7


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/240

av den 9 februari 2015

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Mot bakgrund av den fortsatt allvarliga situationen på fältet i Ukraina anser rådet att ytterligare personer och enheter bör läggas till i den förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer och enheter som förtecknas i bilagan till den här förordningen ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2015.

Den ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 februari 2015.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Förteckning över personer och enheter som avses i artikel 1

I.   Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

133.

Pavel DREMOV alias Batya

Павел ДРЁМОВ

Född 1976, Stakhanov

Befälhavare för ”första kosackregementet”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV alias Fritz, Serbian

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Född 1991 i Sankt Petersburg

Befälhavare för enheten ”Rusich”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV alias Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (alias Моторóла)

Född den 2.2.1983, Ukhta, Komi

Befälhavare för ”Spartabataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH alias Givi

Михаил Толстых

Född 1980, Ilovaisk

Befälhavare för ”Somalibataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

S.k. ”ställföreträdande befälhavare”, försvarsministeriet i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

S.k. ”justitieminister” i den olagliga s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

S.k. ”vice ordförande i ministerrådet” i den s.k. Folkrepubliken Lugansk.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

S.k. överbefälhavare för folkmilisen i den s.k. Folkrepubliken Lugansk.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Född den 20.11.1988 i Krasnoarmëisk

S.k. ”justitieminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Född den 27.1.1974

S.k. ”budgetminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

S.k. ”budgetminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina..

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Född den 22.4.1985 i Kherson

S.k. ”kommunikationsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

S.k. ”tillförordnad minister för ekonomisk utveckling och handel” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Född 1975, Krasny Luch, Voroshilovgrad Lugansk

S.k. ”tillförordnad riksåklagare” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Född den 15.5.1955 i Omsk

Vice försvarsminister, som i denna egenskap medverkat till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltar, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Född den 8.5. 1956 i Kaunas, Litauen

Förste vice försvarsminister, som i denna egenskap medverkat till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltar, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av den ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Född den 9.11.1963 i DDR

Chef för centrala operativa avdelningen och ställföreträdande generalstabschef. I båda dessa egenskaper deltar han aktivt i utformningen och genomförandet av de ryska styrkornas militära kampanj i Ukraina.

Genom att utöva operativ kontroll över de väpnade styrkorna deltar han, i enlighet med den verksamhet som angetts för generalstaben, aktivt i utformningen och genomförandet av den ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Född den 11.9.1937 i Tchassov Yar, Ukraina

Ledamot av statsduman.

Han besökte den s.k. Folkrepubliken Donetsk och gjorde under sitt besök uttalanden till stöd för separatisterna. Han utnämndes även till honorärkonsul för den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” i Ryska federationen.

Den 20 mars 2014 röstade han för utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Född den 14.3.1955 i Kaliningrad Oblast, USSR.

Förste vice ordförande i statsdumans utskott för etnicitetsfrågor.

Han är grundare av den civila rörelsen ”Krassnaya Moskva – Red Moscow Patriotic Front Aid” som anordnade offentliga demonstration till stöd för separatisterna, och stöder således politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Den 20 mars 2014 röstade han för utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen” .

16.2.2015

II.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

29.

Nationella kosackgardet

Казачья Национальная Гвардия

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Nikolay KOZITSYN, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

16.2.2015

30.

Spartabataljonen

Батальон ”Спарта”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Arseny PAVLOV, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

16.2.2015

31.

Somalibataljonen

Батальон ”Сомали”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Mikhail TOLSTYKH alias Givi, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

16.2.2015

32.

Zaryabataljonen

Батальон ”Заря”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

33.

Prizrakbrigaden

Бригада ”Призрак”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Oleksiy MOZGOVY, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

16.2.2015

34.

Oplotbataljonen

Батальон ”Оплот”

Sociala medier:

http://vk.com/oplot_info

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

35.

Kalmiusbataljonen

Батальон ”Кальмиус”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina .

16.2.2015

36.

Dödsbataljonen

Батальон ”Смерть”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

37.

Folkrörelsen ”NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Folkrörelsen ”Novorossiya”/”Nya Ryssland” etablerades i november 2014 i Ryssland och leds av den ryske officeren Igor Strelkov (identifierad som anställd vid centrala underrättelsedirektoratet vid Ryska federationens försvarsmakts generalstab (GRU)).

Enligt dess fastställda mål ska den ge allsidigt, effektivt stöd till ”Novorossiya”, bl.a. genom att hjälpa milis som strider i östra Ukraina, och den stöder därigenom politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Förbunden med en person förtecknad för att undergräva Ukrainas territoriella integritet.

16.2.2015


BESLUT

16.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 40/14


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/241

av den 9 februari 2015

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp.

(2)

Mot bakgrund av den fortsatt allvarliga situationen på fältet i Ukraina anser rådet att ytterligare personer och enheter bör läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

(3)

Bilagan till beslut 2014/145/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer och enheter som förtecknas i bilagan till det här beslutet ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 16 februari 2015.

Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 9 februari 2015.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.


BILAGA

Förteckning över personer och enheter som avses i artikel 1

I.   Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

133.

Pavel DREMOV alias Batya

Павел ДРЁМОВ

Född 1976, Stakhanov

Befälhavare för ”första kosackregementet”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV alias Fritz, Serbian

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Född 1991 i Sankt Petersburg

Befälhavare för enheten ”Rusich”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV alias Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (alias Моторóла)

Född den 2.2.1983, Ukhta, Komi

Befälhavare för ”Spartabataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

136.

Mikhail TOLSTYKH alias Givi

Михаил Толстых

Född 1980, Ilovaisk

Befälhavare för ”Somalibataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

137.

Eduard BASURIN

Image

 

S.k. ”ställföreträdande befälhavare”, försvarsministeriet i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

S.k. ”justitieminister” i den olagliga s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

S.k. ”vice ordförande i ministerrådet” i den s.k. Folkrepubliken Lugansk.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

S.k. överbefälhavare för folkmilisen i den s.k. Folkrepubliken Lugansk.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Född den 20.11.1988 i Krasnoarmëisk

S.k. ”justitieminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Född den 27.1.1974

S.k. ”budgetminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

S.k. ”budgetminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Född den 22.4.1985 i Kherson

S.k. ”kommunikationsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

S.k. ”tillförordnad minister för ekonomisk utveckling och handel” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Född 1975, Krasny Luch, Voroshilovgrad Lugansk

S.k. ”tillförordnad riksåklagare” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Född den 15.5.1955 i Omsk

Vice försvarsminister, som i denna egenskap medverkat till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltar, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Född den 8.5. 1956 i Kaunas, Litauen

Förste vice försvarsminister, som i denna egenskap medverkat till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltar, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av den ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Född den 9.11.1963 i DDR

Chef för centrala operativa avdelningen och ställföreträdande generalstabschef. I båda dessa egenskaper deltar han aktivt i utformningen och genomförandet av de ryska styrkornas militära kampanj i Ukraina.

Genom att utöva operativ kontroll över de väpnade styrkorna deltar han, i enlighet med den verksamhet som angetts för generalstaben, aktivt i utformningen och genomförandet av den ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Född den 11.9.1937 i Tchassov Yar, Ukraina

Ledamot av statsduman.

Han besökte den s.k. Folkrepubliken Donetsk och gjorde under sitt besök uttalanden till stöd för separatisterna. Han utnämndes även till honorärkonsul för den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” i Ryska federationen.

Den 20 mars 2014 röstade han för utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Född den 14.3.1955 i Kaliningrad Oblast, USSR.

Förste vice ordförande i statsdumans utskott för etnicitetsfrågor.

Han är grundare av den civila rörelsen ”Krassnaya Moskva – Red Moscow Patriotic Front Aid” som anordnade offentliga demonstration till stöd för separatisterna, och stöder således politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Den 20 mars 2014 röstade han för utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen” .

16.2.2015

II.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

29.

Nationella kosackgardet

Казачья Национальная Гвардия

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Nikolay KOZITSYN, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

16.2.2015

30.

Spartabataljonen

Батальон ”Спарта”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Arseny PAVLOV, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

16.2.2015

31.

Somalibataljonen

Батальон ”Сомали”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Mikhail TOLSTYKH alias Givi, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

16.2.2015

32.

Zaryabataljonen

Батальон ”Заря”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

33.

Prizrakbrigaden

Бригада ”Призрак”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Oleksiy MOZGOVY, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

16.2.2015

34.

Oplotbataljonen

Батальон ”Оплот”

Sociala medier:

http://vk.com/oplot_info

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

35.

Kalmiusbataljonen

Батальон ”Кальмиус”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina .

16.2.2015

36.

Dödsbataljonen

Батальон ”Смерть”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

37.

Folkrörelsen ”NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Folkrörelsen ”Novorossiya”/”Nya Ryssland” etablerades i november 2014 i Ryssland och leds av den ryske officeren Igor Strelkov (identifierad som anställd vid centrala underrättelsedirektoratet vid Ryska federationens försvarsmakts generalstab (GRU)).

Enligt dess fastställda mål ska den ge allsidigt, effektivt stöd till ”Novorossiya”, bl.a. genom att hjälpa milis som strider i östra Ukraina, och den stöder därigenom politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Förbunden med en person förtecknad för att undergräva Ukrainas territoriella integritet.

16.2.2015