ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 23

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
29 januari 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/131 av den 23 januari 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/132 av den 23 januari 2015 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i grönländska vatten i Nafo 1F och grönländska vatten i V och XIV med fartyg som för tysk flagg

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/133 av den 23 januari 2015 om förbud mot fiske efter sill i IV, VIId och unionens vatten i IIa med fartyg som för dansk flagg

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/134 av den 26 januari 2015 om förbud mot fiske efter glasvarar i VIIIc, IX och X samt i unionens vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för portugisisk flagg

9

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/135 av den 28 januari 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/136 av den 28 januari 2015 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden januari 2015 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

13

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/137 av den 26 januari 2015 om förlängning av mandatperioden för vice direktören för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) och för två ordförande i överklagandenämnderna vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)

17

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) ( EUT L 381, 28.12.2006 )

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

29.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/131

av den 23 januari 2015

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 33.2, 33.3 och 38 d, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2) innehåller en förteckning över tredjeländer vars produktionssystem och kontrollåtgärder för ekologisk produktion av jordbruksprodukter har erkänts som likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007.

(2)

Republiken Korea har inkommit med en begäran till kommissionen i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 om att införas i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 för vissa bearbetade jordbruksprodukter. Republiken Korea har lämnat den information som krävs enligt artiklarna 7 och 8 i samma förordning. Granskningen av denna information, de därpå följande diskussionerna med Republiken Koreas myndigheter och granskningen på plats av de produktionsbestämmelser och kontrollåtgärder som tillämpas i Republiken Korea har visat att landets bestämmelser för produktion och kontroll av ekologisk produktion av bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål är likvärdiga med bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007. Därför bör Republiken Korea införas i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 för bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (produkter i kategori D).

(3)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 finns en förteckning över de kontrollorgan och kontrollmyndigheter i tredjeländer som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda intyg om likvärdighet. Till följd av att Republiken Korea införs i bilaga III till förordningen bör de relevanta kontrollorgan och kontrollmyndigheter som hittills erkänts för import av produkter i kategori D från Republiken Korea strykas från bilaga IV.

(4)

Bilagorna III och IV till förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Införandet av Republiken Korea i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 bör gälla från och med den 1 februari 2015. För att aktörerna ska ha möjlighet att anpassa sig till ändringarna av bilagorna III och IV till förordning (EG) nr 1235/2008 bör dock ändringen av den sistnämnda bilagan börja gälla först efter en rimlig tidsperiod.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1 ska tillämpas från och med den 1 februari 2015.

Artikel 1.2 ska tillämpas från och med den 1 maj 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).


BILAGA I

Följande ska införas i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008:

”REPUBLIKEN KOREA

1.    Produktkategorier :

Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

D

 

2.    Ursprung : Ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori D som har odlats i Republiken Korea eller som har importerats till Republiken Korea

från unionen, eller

från ett tredjeland för vilket Republiken Korea har erkänt att de berörda produkterna har producerats och kontrollerats i det landet enligt bestämmelser som är likvärdiga med dem som fastställs i Republiken Koreas lagstiftning.

3.    Produktionsbestämmelser : Lagen om främjande av miljövänligt jordbruk och fiske och förvaltning och stöd avseende ekologiska livsmedel (Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food).

4.    Behörig myndighet : Ministeriet för jordbruk, livsmedel och landsbygdsfrågor.

5.    Kontrollorgan :

Kodnummer

Namn

Webbadress

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

Image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.    Organ och myndigheter som utfärdar intyg : samma som i punkt 5.

7.    Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : 31 januari 2018.”


BILAGA II

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

1.

I texten avseende ”Australian Certified Organic” ska i punkt 3 raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-107” strykas.

2.

I texten avseende ”BCS Öko-Garantie GmbH”, i punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-141”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.

3.

I texten avseende ”Bioagricert S.r.l.”, i punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-132”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.

4.

I texten avseende ”Bio.inspecta AG”, i punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-161”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.

5.

I texten avseende ”Control Union Certifications”, i punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-149”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.

6.

Texten avseende ”Doalnara Certified Organic Korea, LLC” ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-129”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.

b)

I punkt 4 ska ”vin” strykas.

7)

I texten avseende ”Ecocert SA” i punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-154”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.

8)

I texten avseende ”Organic Certifiers”, i punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-106”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.


29.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/132

av den 23 januari 2015

om förbud mot fiske efter kungsfiskar i grönländska vatten i Nafo 1F och grönländska vatten i V och XIV med fartyg som för tysk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 43/2014 (2) fastställs kvoter för 2014.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2014 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2014 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten (EUT L 24, 28.1.2014, s. 1).


BILAGA

Nr

87/TQ43

Medlemsstat

Tyskland

Bestånd

RED/N1G14P

Art

Kungsfiskar (Sebastes spp.)

Område

Grönländska vatten i Nafo 1F och grönländska vatten i V och XIV

Datum för stängning

20.12.2014


29.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/133

av den 23 januari 2015

om förbud mot fiske efter sill i IV, VIId och unionens vatten i IIa med fartyg som för dansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 43/2014 (2) fastställs kvoter för 2014.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2014 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2014 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten (EUT L 24, 28.1.2014, s. 1).


BILAGA

Nr

89/TQ43

Medlemsstat

Danmark

Bestånd

HER/2A47DX

Art

Sill (Clupea harengus)

Område

IV, VIId och unionens vatten i IIa

Datum

22.12.2014


29.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/134

av den 26 januari 2015

om förbud mot fiske efter glasvarar i VIIIc, IX och X samt i unionens vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för portugisisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 43/2014 (2) fastställs kvoter för 2014.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2014 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2014 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel de26 januari 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten (EUT L 24, 28.1.2014, s. 1).


BILAGA

Nr

90/TQ43

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

LEZ/8C3411

Art

Glasvarar (Lepidorhombus spp.)

Område

VIIIc, IX och X samt i unionens vatten i Cecaf 34.1.1

Datum

26.12.2014


29.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/135

av den 28 januari 2015

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

EG

362,8

MA

99,0

TR

128,7

ZZ

196,8

0707 00 05

JO

229,9

TR

192,7

ZZ

211,3

0709 91 00

EG

122,4

ZZ

122,4

0709 93 10

EG

165,4

MA

226,4

TR

233,5

ZZ

208,4

0805 10 20

EG

47,9

IL

78,7

MA

55,0

TN

52,5

TR

77,7

ZZ

62,4

0805 20 10

IL

148,1

MA

90,6

ZZ

119,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

74,4

IL

100,6

MA

133,5

TR

126,1

ZZ

108,7

0805 50 10

TR

56,2

ZZ

56,2

0808 10 80

BR

59,3

CL

89,3

MK

26,7

US

161,6

ZZ

84,2

0808 30 90

CL

316,1

US

138,7

ZZ

227,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


29.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/136

av den 28 januari 2015

om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden januari 2015 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av en gemensam organisation av marknaden för jordbruksprodukter och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 (2) innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris, vilka delas upp efter ursprungsland och indelas i flera delperioder i enlighet med bilaga I till nämnda genomförandeförordning.

(2)

För de kvoter som avses i artikel 1.1 a–d i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 är den första delperioden januari månad.

(3)

Det framgår av de anmälningar som har gjorts i enlighet med artikel 8 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 att de ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i januari 2015, i enlighet med artikel 4.1 i den genomförandeförordningen, avser en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 och 09.4166 överstiger den tillgängliga kvantiteten. Det bör därför fastställas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas, genom att fastställa den tilldelningskoefficient, beräknad i enlighet med artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3), som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna för de berörda kvoterna.

(4)

Det framgår av de anmälningar som har gjorts i enlighet med artikel 8 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 att de ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i januari 2015, i enlighet med artikel 4.1 i den genomförandeförordningen, avser en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 och 09.4153 avser en mängd som är mindre än den tillgängliga kvantiteten.

(5)

Den totala tillgängliga kvantiteten för nästa delperiod för kvoterna med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 och 09.4166 bör också fastställas i enlighet med artikel 5 första stycket i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011.

(6)

För att säkra en effektiv förvaltning av förfarandet för utfärdande av importlicenser bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ansökningar om importlicenser för ris som omfattas av de kvoter med löpnummer 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 och 09.4166 som avses i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 och som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i januari 2015 ska licenser utfärdas för de begärda kvantiteterna justerade med den tilldelningskoefficient som fastställs i bilagan till denna förordning.

2.   De totala tillgängliga kvantiteterna inom de kvoter med löpnummer 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 och 09.4166 som avses i förordning (EG) nr 1273/2011 för nästa delperiod fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 av den 7 december 2011 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (EUT L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).


BILAGA

Kvantiteter som ska fördelas för delperioden januari 2015 och tillgängliga kvantiteter för nästa delperiod i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

a)

Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2015

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden april 2015 (kg)

Förenta staterna

09.4127

 (1)

24 446 294

Thailand

09.4128

 (1)

10 513 071

Australien

09.4129

 (2)

1 019 000

Andra ursprung

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Kvot för råris enligt KN-nummer 1006 20 i enlighet med artikel 1.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2015

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden juli 2015 (kg)

Alla länder

09.4148

 (3)

1 612 000

c)

Kvot för brutet ris enligt KN-nummer 1006 40 00 i enlighet med artikel 1.1 c i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2015

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden juli 2015 (kg)

Thailand

09.4149

 (4)

50 566 471

Australien

09.4150

 (5)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (5)

11 000 000

Förenta staterna

09.4153

 (5)

9 000 000

Andra ursprung

09.4154

92,307692 %

6 000 001

d)

Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 d i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden januari 2015

(%)

Total kvantitet som är tillgänglig för delperioden juli 2015 (kg)

Thailand

09.4112

0,842133

0

Förenta staterna

09.4116

18,073078

0

Indien

09.4117

0,963486

0

Pakistan

09.4118

0,895330

0

Andra ursprung

09.4119

0,873150

0

Alla länder

09.4166

0,655752

17 011 019


(1)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna. Alla ansökningar kan således beviljas.

(2)  Ingen tillgänglig kvantitet för denna delperiod.

(3)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna. Alla ansökningar kan således beviljas.

(4)  Ansökningarna avser kvantiteter som understiger eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna. Alla ansökningar kan således beviljas.

(5)  Ingen tillämpning av tilldelningskoefficienten för denna delperiod. Ingen ansökan har lämnats in till kommissionen.


BESLUT

29.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/17


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/137

av den 26 januari 2015

om förlängning av mandatperioden för vice direktören för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) och för två ordförande i överklagandenämnderna vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (1), särskilt artiklarna 125 och 136, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 november 2014 förelade styrelsen för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (nedan kallat kontoret) rådet sina förslag om förlängning av mandatperioden för kontorets vice direktör och för två ordförande i kontorets överklagandenämnder.

(2)

Mandatperioden för Christian ARCHAMBEAU som vice direktör för kontoret och för Tomás DE LAS HERAS och Detlef SCHENNEN som ordförande i kontorets överklagandenämnder, bör förlängas med en period på 5 år eller fram till pensionsåldern om pensionsåldern uppnås under det nya mandatet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mandatperioden för Christian ARCHAMBEAU som vice direktör för kontoret förlängs härmed för perioden 1 december 2015–30 november 2020 eller fram till pensionsåldern om pensionsåldern uppnås under det nya mandatet.

Artikel 2

Mandatperioden för Tomás DE LAS HERAS som ordförande i kontorets överklagandenämnder förlängs härmed för perioden 1 mars 2016–28 februari 2021 eller fram till pensionsåldern om pensionsåldern uppnås under det nya mandatet.

Artikel 3

Mandatperioden för Detlef SCHENNEN som ordförande i kontorets överklagandenämnder förlängs härmed för perioden 1 november 2015–31 oktober 2020 eller fram till pensionsåldern om pensionsåldern uppnås under det nya mandatet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft 20 dagar efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 januari 2015.

På rådets vägnar

J. DŪKLAVS

Ordförande


(1)  EUT L 78, 24.3.2009, s. 1.


Rättelser

29.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/19


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)

( Europeiska unionens officiella tidning L 381 av den 28 december 2006 )

På sidan 4, skäl 3, andra meningen och fotnot 5, ska det

i stället för:

”Rådets beslut 2006/000/RIF av den … om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (1) utgör […]

vara:

”Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (2) utgör […]

På sidan 15, artikel 27.3 och sidan 16, artikel 31.6, ska det

i stället för:

”beslut 2006/000/RIF”

vara:

”beslut 2007/533/RIF”.